__MAIN_TEXT__

Page 1

®

Gyproc Glasroc H ้ พิ เศษ กลาสร็อค เอช แผ่นยิปรอค ชนิดทนชืน


้ พิ เศษ แผ่นยิปรอค ชนิดทนชืน

กลาสร็อค เอช

ให้ประสิทธิภาพที่โดดเด่นในเรื่องของการรับนํ้าหนักกระเบื้อง และเป็นแผ่นยิปซัมที่ทนความชื้นสูง จึงเหมาะสําหรับ บริเวณพื้ นที่เปียก หรือพื้ นที่ท่ีมีความชื้นสูง เช่น บริเวณอาบนํ้า, ห้องนํ้า, สระว่ายนํ้าในร่ม หรือแม้กระทั่งพื้ นที่ท่ีมี การควบคุมการไหลเวียนของอากาศที่ทําให้เกิดความชื้นสูง โดยเนื้อยิปซัมสามารถทนต่อความชื้นได้สูง และในขณะ ที่บริเวณผิวหน้ายังสามารถสะท้อนนํ้าได้ดีอีกด้วย ซึ่งผิวหน้าของกลาสร๊อค เอช นั้นยังมีพื้นผิวที่เหมาะสําหรับการ ้ ง หรือทาสีสาํ หรับพื้ นทีเ่ ปียกได้โดยตรง โดยทีไ่ ม่จาํ เป็นต้องใช้ระบบกันซึมก่อนติดตัง ้ ง และสามารถ ปูกระเบือ ้ กระเบือ ติดตั้ง, จัดเก็บได้ง่าย ไม่เปลืองพื้ นที่ ทนต่อความชื้นและเชื้อรา ได้ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นๆ

• ความหนา

SGBP 2019-2902

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 12.5 มม.

• ชนิดขอบ

ขอบลาด (RE)

• ขนาด • ความหนาแน่น

1200 x 2400 มม. 920 กก./ ลบ.ม.

• สี

หน้า

หลัง

• ASTM D3273 • ASTM C1178 • EN 15283-1:2008+A1:2009: • AS/NZ 2588

การทํางาน

ประโยชน์ท่ไี ด้จากแผ่นยิปซัม ชนิดทนชื้นพิ เศษ ค่ามาตรฐาน

หน่วย

มาตรฐานที่ทดสอบ

การดูดซึมนํ้า

<3

%

EN 15283 – 1

การซึมนํ้าที่ผิวหน้า

<0.5

กรัม

ASTM C1178

การนําความร้อน

0.19

W/mK

EN 12664

ปฏิกิริยาต่อไฟ

A1

%

EN 13501 - 1

คุณสมบัติทางกายภาพ

มาตรฐาน

• ไร้รอยแตกร้าว • พื้ นผิวเรียบ

การกันความร้อน • การนําความร้อน (k) = 0.19 W/mk • การต้านความร้อน (R) = 0.041 m K/W 2


โซลูชั่นสําหรับพื้ นที่เปียกชื้น สินค้าที่แนะนํา

คลาสตามมาตรฐาน EN 13964

สภาพแวดล้อม

ตัวอย่าง

A

ความชื้นในอากาศ < 70%, อุณหภูมิ < 25 o C

ห้องนํ้า (ส่วนแห้ง) ในที่อยูอ ่ าศัย และสํานักงาน หรือในบวณที่ตด ิ กับห้องนํ้า

แผ่นยิปซัม ชนิดทนชื้น

ห้องอาบนํ้า (ส่วนเปียก) ในที่อยูอ ่ าศัย ที่สม ั ผัสโดนนํ้าโดยตรง

B

ความชื้นในอากาศ < 90%, อุณหภูมิ < 30 o C

นํ้าห้องนํ้าสําหรับพื้ นที่สาธารณะ เช่น โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, ครัวในร้านอาหาร

C

ความชื้นในอากาศ < 90%, ้ และมีการควบแน่นของความชืน

ส่วนอาบนํ้ารวมในพื้ นที่สาธารณะ, สระว่ายนํ้า, ห้องล็อกเกอร์, ครัวอุตสาหกรรม

ลักษณะ

แผ่นยิปซัมชนิดทนชื้น แผ่นยิปซัม ปิดด้วยกระดาษ แผ่นยิปซัม ปิดด้วยแผ่น ไฟเบอร์ ก ลาส โดยไม่ มี กระดาษเป็ น ส่ ว นผสม

การดูดซึมนํ้า

การซึมนํ้าที่ผว ิ หน้า

การทนรา

รับนํ้าหนักกระเบื้อง

นํ้าหนักแผ่น

การจัดเก็บและการติดตั้ง

<5%

< 180 กรัม/ตร.ม.

ตํ่า

<32 กก./ตร.ม.

9 กก.

ง่าย

<3%

< 0.5 กรัม/ตร.ม.

สูง (ASTM D3273)

<60 กก./ตร.ม.

10.5 กก.

ง่าย และเร็วกว่า แผ่นไฟเบอร์ซีเมน 2 เท่า

ระบบสําหรับพื้ นที่เปียก ผนังยิปซัมสําหรับกั้นห้อง

ผนังกรุทับ

โครง C-Stud โครง Ml50A ตัวยึดผนัง ML75

สกรู

แผ่นกลาสร็อค เอช

ปูนกาวติดกระเบื้อง - weber.tai flex กระเบื้อง

สกรู ปูนกาวติดกระเบื้อง - weber.tai flex

แผ่นกลาสร็อค เอช

กระเบื้อง

Weber.tape fibermesh 5 และ ปูนฉาบรอยต่อ Gypfill™ Super Joint

ผนังช่องชาฟต์ สกรู

ฝ้าฉาบเรียบ แผ่นกลาสร็อค เอช โครงเหล็ก แผ่นกลาสร็อค เอช

กระเบื้อง Weber.tape fibermesh 5 และ ปูนฉาบรอยต่อ Gypfill™ Super Joint ปูนกาวติดกระเบื้อง - weber.tai flex

Weber.tape fibermesh 5 และ ปูนฉาบรอยต่อ Gypfill™ Super Joint


ระบบสําหรับพื้ นที่เปียก การติดตั้ง

*เป็นค่าประมาณ

รายการ

ขนาดโครง (มม.)

ความหนาผนัง (มม.)

นํา้ หนัก โดยประมาณ

ระยะเวลาการทนไฟ ตามมาตรฐาน* (นาที)

ค่าการกันเสียง* (STC)

ความสูงสูงสุด** (มม.)

1 x 12.5mm Glasroc H

49 74 92

74 99 117

24

30

37 39 41

2600 3700 4800

2 x 12.5mm Glasroc H

49 74 92

99 124 142

46

30

46 49 52

3500 4700 5250

1 x 12.5mm Glasroc H +50mm Isover insulation

49 74 92

74 99 117

25

30

46 49 49

2600 3700 4800

2 x 12.5mm Glasroc H +50mm Isover insulation

49 74 92

99 124 142

47

60

51 53 54

3500 4700 5250

Glasroc H ติดกับโรงบนผนังเดิม

50

40 - 1 38

11

+2-3dB (+10dB เมื่ อ ใช้ คู่ กั บ ฉนวนใยแก้ว Isover)

3600

**ขึ้นอยู่กับการคํานวนของวิศวกร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติม ่ ได้จากทางบริษัทฯ

ข้อมูลประสิทธิภาพของระบบ การติดตั้ง

รายการ

ขนาดโครง (มม.)

ความหนาผนัง (มม.)

50

75

นํา้ หนัก โดยประมาณ

ผนังช่องชาฟต์ (ติดแผ่นด้านเดียว) 2 x 12.5mm Glasroc H +50mm Isover insulation

26

ระยะเวลาการทนไฟ ตามมาตรฐาน* (นาที)

ความสูงสูงสุด** (มม.)

จากด้านของบอร์ด 60 นาที จากด้านฉนวน 45 นาที

ความสูงสูงสุด 6000 มม. ความกว้างสูงสุด 2500 มม.

ฝ้าฉาบเรียบ โครงหลัก 100 ซม. โครงซอย 60 ซม. ขอแขวน 100 ซม.

12.5mm Glasroc H +50mm Isover insulation

*เป็นค่าประมาณ

**ขึ้นอยู่กับการคํานวนของวิศวกร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ่มได้จากทางบริษัทฯ

ส่วนประกอบในระบบผนัง GYPWALL TM SYSTEM

Gyproc® Glasroc H

Drywall Screw

GypFrame® C Stud

GypFrame ® U Track

Expansion Bolt

Gyproc® Levelline

Gypfill™ Super Joint

Weber Fiber tape mesh


วิธีการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 เลือกระบบ

ขั้นตอนที่ 3 การติดตั้งบอร์ด

ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งกระเบื้อง

่ ะมีการติดกระเบือ ้ งในพื้ นที่ หากต้องการสร้างผนังทีจ เปียกการเลือกใช้ระบบผนังแห้ง จะช่วยให้งานเสร็จเร็ว และง่าย กว่าการเลือกใช้ระบบผนังเปียก โดยทีไ่ ม่มี ความจําเป็นจะต้องลดระยะห่างของโครง C-Stud อีกทั้งยังสามารถรับนํ้าหนักการติดตั้งกระเบื้อง ่ นาด ระยะโครง 400 มม. ได้ถง ึ 60 กก./ตร.ม. ทีข และหากมี ผ นั ง เดิ ม อยู่ แ ล้ ว ยั ง สามารถใช้ ร ะบบ ผนังกรุทบ ั ด้วยโครงคร่าว หรือ ปูนกาว ด้วยแผ่น กลาสร็อค เอช บนผนังเดิมได้เลย

ติดตัง ุ ระยะ 300 มม. ้ บอร์ดเข้ากับโครงด้วยสกรูทก (200 มม. ที่บริเวณมุมด้านนอก) จะยิงสกรูห่าง ่ ด จากขอบไม่ตาํ่ กว่า 10 มม. (15 มม. จากขอบทีต ั )

้ งตามความหนาทีผ ่ ผ ฉาบปูนกาวติดกระเบือ ู้ ลิตแนะนํา ขึ้นอยู่กับขนาด และนํ้าหนักของกระเบื้อง ซึ่งแผ่น ้ ง (รวมปูน) กลาสร็อค เอช สามารถรับนํา้ หนักกระเบือ ได้มากถึง 60 กก./ตร.ม. ซึ่งสามารถรองรับการ ติดตั้งกระเบื้องส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาดได้ และ ้ งนํา้ หนักมาก สําหรับในกรณีทต ี่ อ ้ งการติดตัง ้ กระเบือ หรือหินธรรมชาติ ควรใช้วิธีการติดตั้งที่เหมาะกับ งานหินโดยเฉพาะหรือขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 2 การตัดบอร์ด

้ ง หรือ ขั้นตอนที่ 4 เตรียมก่อนติดตัง ้ กระเบือ

ขั้นตอนที่ 6 เก็บความเรียบร้อยหลังติดตัง ้

่ ต้องการตัดแผ่นยิปซัม เพี ยงใช้มด เมือ ี กรีดบริเวณ หน้าแผ่น กดระหว่างรอยตัดเพื่ อหักแผ่น และหลัง จากนัน ้ กลับด้าน เพื่ อกรีดแผ่นไฟเบอร์กราสอีกด้าน โดยไม่ จํ า เป็ น จะต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ พิ เศษในการตั ด

การตกแต่ง

ผิวหน้าของแผ่น กลาสร็อค เอช ได้ถก ู เคลือบ เพื่ อ ้ งแล้ว ดังนัน การติดตัง ้ กระเบือ ้ เพี ยงทําความสะอาด ผิวหน้าให้ปราศจากฝุ่นก่อนเริ่มการติดตั้งใช้วัสดุ ปิดรอยต่อ (Sealant) ชนิดกันนํ้า ปิดช่องว่าง บริเวณรอยต่อระหว่างพื้ นและผนัง จากนัน ้ ปิดด้วย เทป weber.tape BE14 และทา กันซึม weber.dry ่ี อ top สูงจากพื้ น 20 ซม. หลังจากนัน ้ ง ้ ในกรณีทต ้ ง แนะนําให้ใช้คก ้ ง การติดกระเบือ ู่ บ ั ปูนกาวติดกระเบือ weber.tai flex หรือในกรณีท่ต ี ้องการทาสี หลัง จากฉาบปิดรอยต่อแล้ว สามารถทาสีชนิดทนนํ้า ตามที่ผู้ผลิตแนะนํา

่ ติดตัง ้ งและ ยาแนวเสร็จแล้ว ให้ใช้วส เมือ ั ดุ ้ กระเบือ ปิดรอยต่อ (Sealant) ชนิดกันนํา้ ลงบริเวณรอย ต่อต่างๆ เช่น รอยต่อระหว่างผนังและอ่างอาบนํ้า


Profile for gyprocthailand

แผ่นยิปรอค ชนิดทนชื้นพิเศษ กลาสร็อค เอช  

ให้ประสิทธิภาพที่โดดเด่นในเรื่องของการรับน้ำหนักกระเบื้อง และเป็นแผ่นยิปซัมที่ทนความชื้นสูง จึงเหมาะสำหรับ บริเวณพื้นที่เปียก หรือพื้นที่ที่...

แผ่นยิปรอค ชนิดทนชื้นพิเศษ กลาสร็อค เอช  

ให้ประสิทธิภาพที่โดดเด่นในเรื่องของการรับน้ำหนักกระเบื้อง และเป็นแผ่นยิปซัมที่ทนความชื้นสูง จึงเหมาะสำหรับ บริเวณพื้นที่เปียก หรือพื้นที่ที่...