Page 1

Kőzetgyapotos homlokzati hőszigetelő rendszerek


A kétrétegű Frontrock Max E forradalmasítja a hőszigetelést! Hőszigetelje homlokzatát Frontrock Max E-vel!

2


Újdonság a homlokzati hőszigetelésben – új kétrétegű hőszigetelés a Rockwool-tól A Fron­trock Max E hom­lok­za­ti kő­zet­gya­pot szi­ge­te­lő­le­mez iga­zi új­don­ság. A ter­mék ugyan­is in­ho­mo­gén, az­az két ré­teg­ből áll. A fel­ső, 20 mm vas­tag ré­teg tö­mö­rebb, ami kü­lö­nö­sen ma­gas pont­sze­rű ter­hel­he­tő­sé­get biz­to­sít (Fp ≥ 250N!), az­az a hom­lok­za­tot el­len­ál­lób­bá te­szi a kül­ső me­cha­ni­kai ha­tá­sok­kal szem­ben. Az al­só, vas­ta­gabb ré­teg elég ru­gal­mas ah­hoz, hogy al­kal­maz­kod­jon az eset­le­ges fe­lü­le­ti egyen­lőt­len­sé­gek­hez. A két ré­teg együt­te­sen pe­dig 10%-kal jobb hő­szi­ge­te­lő ké­pes­ség­gel bír (λD = 0,036), mint a Rock­wool ko­ráb­bi, ho­mo­gén hom­lok­za­ti ter­mé­ke.

rend­szer a tűz ter­je­dé­sét meg­aka­dá­lyoz­za, ezért ki­vá­ló tűz­vé­del­mi meg­ol­dás.

A Fron­trock Max E két­ré­te­gű kő­zet­gya­pot le­me­zek hom­ lok­zat­ra tör­té­nő fel­he­lye­zé­se a ho­mo­gén le­me­ze­ké­vel meg­egye­zik: rész­le­ges ra­gasz­tás és dübelezés együt­tes al­kal­ma­zá­sá­val tör­té­nik.

A Fron­trock Max E hő­szi­ge­te­lő le­mez – a töb­bi Rock­wool kő­zet­gya­pot ter­mék­hez ha­son­ló­an – hő ha­tá­sá­ra füs­töt nem fej­leszt, a tűz­ter­je­dést meg­aka­dá­lyoz­za. Mind­emel­ lett ki­vá­ló hang­szi­ge­te­lő tu­laj­don­ság­gal ren­del­ke­zik.

A Fron­trock Max E kő­zet­gya­pot le­mez al­kal­mas mind új épí­té­sű, mind ré­geb­bi épü­le­tek utó­la­gos hő­szi­ge­te­lésé­re. A Fron­trock Max E nem ég­he­tő (A1 neméghetősé­gi be­so­ ro­lá­sú), tűz­vé­del­mi szem­pont­ból bár­mely ma­gas­sá­gú és tűz­ál­ló­sá­gi fo­ko­za­tú épü­let ese­té­ben kor­lá­to­zás nél­kül be­épít­he­tő.

Pá­ra­át­eresz­tő ké­pes­sé­ge szin­te a le­ve­gő­é­vel meg­egye­ ző, en­nek kö­szön­he­tő­en nem aka­dá­lyoz­za a pá­ra hom­ lok­za­ton ke­resz­tül tör­té­nő el­tá­vo­zá­sát, ami csök­ken­ti a pe­né­sze­se­dés ki­ala­ku­lá­sát.

Mi­ért lé­nye­ges ég­he­tet­len anya­go­kat hasz­nál­ni a tűz gyors ter­je­dé­sé­nek meg­elő­zé­sé­re? A gyor­san ter­je­dő tűz az in­gat­lan sé­rü­lé­sét okoz­za, sőt akár em­ber­éle­tek­be is ke­rül­het. A sű­rű, sö­tét füst le­he­tet­len­né te­szi az em­be­ rek szá­má­ra, hogy meg­ta­lál­ják a ki­ve­ze­tő utat, meg­aka­ dá­lyoz­va az eva­ku­á­lást és az em­ber­éle­tek meg­men­té­sét. A Rock­wool kő­zet­gya­pot le­me­zek­ből ál­ló hő­szi­ge­te­lő

Figyelem! 2015. március 5-től hatályos az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabály­zatról, amely új követelményeket is megfogalmaz a hom­lokzati tűzterjedés elleni védelem területén, amelynek köszönhetően számos helyen A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú, légrés nélküli burkolati-, bevonati-, vakolt hőszigetelő rendszerek alkalmazhatóak.

Nem zsu­go­ro­dik, hőtágulása nincs, ez a mé­ret­tar­tás az elő­fel­té­te­le, hogy el­ke­rül­jük a re­pe­dé­se­ket, és biz­to­sít­ suk a hom­lok­zat hos­­szú élet­tar­ta­mát. A Rock­wool kő­zet­gya­pot ter­mé­kei az egész­ség­re nem ká­ro­sak, hi­szen ter­mé­sze­tes alap­anyag­ból ké­szül­nek. Ta­ka­rít­son meg ener­gi­át és pénzt, hőszigetel­je hom­lok­ za­tát az új két­ré­te­gű Fron­trock Max E kő­zet­gya­pot le­mez­zel!

3


A Rockwool homlokzati hőszigetelő rendszer kivitelezőbarát.

4


A vakolt kétrétegű kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszer Köz­vet­le­nül va­kolt hő­szi­ge­te­lő rend­sze­r A köz­vet­le­nül va­kolt hő­szi­ge­te­lő rend­sze­rek használata a há­zak hom­lok­za­ti hő­szi­ge­te­lés­ének egyik leg­ele­gán­sabb mód­ja. Le­he­tő­vé te­szik a hom­lok­zat ere­de­ti jel­le­gé­nek meg­tar­tá­sát – a rend­szer kül­ső fe­lü­le­tét a va­ko­lat ké­pe­ zi. Elő­nye a tel­jes hom­lok­zat gya­kor­la­ti­lag hőhídmen­tes hő­szi­ge­te­lé­se. Ezek­ben a rend­sze­rek­ben a hő­szi­ge­te­ lést ra­gasz­tó­ha­barc­­csal il­let­ve ra­gasz­tó­ha­barc­­csal és dübelekkel rög­zí­tik a te­her­hor­dó fa­la­zat­hoz. A kő­zet­gya­pot a köz­vet­le­nül va­kolt hő­szi­ge­te­lő rend­sze­ rek ide­á­lis hő­szi­ge­te­lő anya­ga. A hő­szi­ge­te­lő rend­sze­rek alap­ve­tő tu­laj­don­sá­gai n Ki­vá­ló hő­szi­ge­te­lé­si tu­laj­don­sá­gok n Ma­gas pá­ra­át­eresz­tő ké­pes­ség n Az épít­mény tűz­ál­ló­sá­gá­nak nö­ve­lé­se n Jó hang­szi­ge­te­lő ké­pes­ség n Kis hőtágulás

A fenntartható fejlődés szolgálatában A Rockwool, mint környezettudatos cég, nagy hangsúlyt fektet termékei előállítása és felhasználása során a fenntartható fejlődésre és a természet védelmére.

A Rockwool termékek kiváló hőszigetelő tulajdonságuk mellett további négy, a fenti filozófiához illeszkedő termékjellemzővel is rendelkeznek: n Tűzvédelem (a kőzetgyapot 1000 °C-ig tűzálló) n Akusztikai komfort (kiváló hangszigetelés) n Tartósság (méret- és alaktartó) n Fenntarthatóság (a fenntartható fejlődést szolgáló anyagok alkalmazása)

Se­géd­esz­kö­zök és -anyagok Se­géd­anyag­ok n r a­gasz­tó­ha­barcs (vagy elasz­ti­kus ra­gasz­tó­anyag fá­ból ké­szült épü­le­tek­hez) n hálóágyazó habarcs n üveg­szál há­ló n fe­dő­va­ko­lat n ala­po­zó, hom­lok­za­ti fal­fes­ték n dübelek, lá­ba­za­ti in­dí­tó­sín, élvédő pro­fi­lok

Se­géd­esz­kö­zök n rozs­da­men­tes acél glettvas n rozs­da­men­tes acél kő­mű­ves­ka­nál n fo­gan­tyús mű­anyag simító n spi­rá­lis ke­ve­rő­szár n ke­ve­rő­edény ha­barcs­hoz, fes­ték­hez n cols­tok, mé­rő­sza­lag n kő­zet­gya­potvá­gó kés n víz­mér­ték, füg­gő n 2 m-es alu­mí­ni­umrúd n ka­la­pács n fú­ró­gép + fú­rós­zá­rak n csa­var­hú­zó

5


A vakolható kétrétegű rendszer rétegfelépítése

1. ra­gasz­tó­ha­barcs 2. Frontrock Max E va­kol­ha­tó kő­zet­gya­pot le­mez, va­ko­lat sík­já­val pár­hu­za­mos szál­irány 3. tá­nyé­ros dübel 4. hálóágyazó habarcs 5. üvegszál háló 6. alapozás 7. fedővakolat 8. homlokzatfestés 9. lábazati indítósín 10. indítósín-csatlakozó 11. falazat

Anyag­men­­nyi­ség 1 m2 ál­ta­lá­nos hom­lok­zat­ra Ra­gasz­tó­ha­barcs 5 kg/m2 Rock­wool Frontrock Max E va­kol­ha­tó kő­zet­gya­pot le­mez 1,05 m2 Acél­tüs­kés tá­nyé­ros dübelek – beütőszeges vagy csa­va­ros 6–9 darab/m2 Hálóágyazó habarcs 6 kg/m2 Üveg­szál há­ló 1,1 m2 Ala­po­zó 0,2 kg/m2 Struk­tu­rált fe­dő­va­ko­lat – 2 mm-es szem­csé­vel 3,5 kg/m2 – 1,5 mm-es szem­csé­vel 2,5 kg/m2 Szil­ikon vagy szi­li­kát hom­lok­za­ti fal­fes­ték 0,4 l/m2 A fen­ti men­­nyi­sé­gek ta­pasz­ta­la­ti úton ke­rül­tek meg­­­ha­tá­ ro­zás­ra. Mi­vel erő­sen füg­ge­nek a ki­vi­te­le­­­zés pre­ci­zi­tá­­sától, az alj­zat mi­nő­sé­gé­től, a gyárt­mány tí­pu­sá­tól, ki­­adós­sá­gá­ tól stb., ezek pon­tos­sá­gá­ért a Rock­wool Hun­ga­ry Kft. sem­mi­lyen fe­­le­lős­sé­get nem vál­lal. A töb­bi segéd­anyag (pél­dá­ul lá­ba­za­ti in­dí­tó­sín, élvédő pro­fi­lok) men­­nyi­sé­gét a hom­lok­zat ta­golt­sá­ga alap­ján kell ki­szá­mí­ta­ni.

A kivitelezés menete Még mielőtt nekikezdene Az alj­zat elő­ké­szí­té­se n a sé­rült, nem felület­folytonos, mál­ló va­ko­lat el­ tá­vo­lí­tá­sa n az alj­zat ki­egyen­lí­té­se Az eső­víz­csa­tor­na ejtő­ve­ze­téket, a vil­lám­há­rí­tót, vagy a hom­lok­zat­ra sze­relt gáz­ve­ze­té­ket sem­mi­ kép­pen sem sza­bad be­épí­te­ni a hő­szi­ge­te­lő rend­ szer­be.

Lyuk­fú­rás dübelezéshez 2.

Az alj­zat egye­net­len­sé­ge­it alá­té­tek­kel le­het ki­egyen­ lí­te­ni. Az épü­let sar­ka­i­nál az in­dí­tó­sí­ne­ket gérbe kell vág­ni és egy­más­hoz rög­zí­ te­ni.

A lá­ba­za­ti in­dí­tó­sí­nek fel­sze­re­lé­se A lá­ba­zat ma­gas­sá­gá­nak meg­ha­tá­ro­zá­sa 1.

6

A hő­szi­ge­te­lé­si mun­ká­la­tok meg­kez­dé­sét meg­elő­ző­en, be kell je­löl­ni víz­szin­tes vo­ nal­lal a lá­ba­zat ma­gas­sá­gát. A lá­ba­za­ti in­dí­tó­sínt min­dig a ta­laj szint­jé­től szá­mí­tott leg­alább 30 cm-es ma­gas­ ság­ra kell fel­sze­rel­ni.

A dübelek rög­zí­té­se 3.

A furatok­ba be­he­lyez­zük a dübelt, és ka­la­pác­­csal be­ üt­jük a be­ütő­szeget. El­len­ őriz­zük, hogy az in­dí­tó­sín rög­zí­té­se meg­fe­le­lő-e.


Víz­szint el­len­őr­zé­se 4.

A „po­gá­csák” fel­hor­dá­sa A lá­ba­za­ti indítósínt az épü­ let tel­jes ke­rü­le­te men­tén víz­szin­tes sík­ban kell fel­ erő­sí­te­ni.

A lá­ba­za­ti in­dí­tó­sí­nek ös­­sze­kö­té­se 5.

A lá­ba­za­ti in­dí­tó­sí­nek össze­ kö­té­sé­hez kö­tő­ele­me­ket hasz­ná­lunk. 80 mm-nél vas­ ta­gabb hő­szi­ge­te­lés al­kal­ ma­zá­sa ese­tén leg­alább 2 da­rab kö­tő­ele­m szük­sé­ges a sí­nek csat­la­koz­ta­tá­sá­hoz.

A ra­gasz­tó­ha­barcs fel­hor­dá­sa

A le­me­zek fel­ra­gasz­tá­sa 9.

A le­me­zek ra­gasz­tá­sa pont­ sze­rű­en és a szé­lek men­tén tör­té­nik (a fe­lü­let leg­alább 40%-án). A ké­sőb­bi tö­ké­le­ tes il­lesz­ke­dés biz­to­sí­tá­sá­ hoz a ra­gasz­tó­ha­barcs fel­ hor­dá­sa a dübelek jö­vő­be­ni he­lyé­nek fi­gye­lem­be­vé­te­lé­ vel tör­té­nik. A ra­gasz­tó­ha­ bar­csot gon­do­san be kell a kő­zet­szá­lak kö­zé dol­goz­ni.

10.

A kőzetgyapot le­me­ze­ket úgy kell fel­he­lyez­ni, hogy a Top Rock­wool fel­irat kí­ vül­re ke­rül­jön.

A kő­zet­gya­pot bá­lá­kat a ra­gasz­tó­ha­barcs fel­hor­dá­ sa so­rán mun­ka­asz­tal­ként le­het hasz­nál­ni. A le­mez élei men­tén a ra­gasz­tó­ha­ bar­csot hur­ka­sze­rű­en kell fel­hor­da­ni.

A le­me­ze­k fel­he­lye­zé­sét a lá­ba­za­ti in­dí­tó­sí­nen kell el­kez­de­ni, elő­­ször a tel­jes ke­rü­let men­tén, majd ezt kö­ve­tő­en fel­fe­lé.

A ra­gasz­tó­ha­barcs el­tá­vo­lí­tá­sa 11.

A „hur­kák” fel­hor­dá­sa 7.

A ra­gasz­tó­ha­bar­csot a le­ mez bel­se­jé­ben 4 da­rab po­gá­csa for­má­já­ban kell fel­hor­da­ni.

Fel­he­lye­zés a lá­ba­za­ti in­dí­tó­sín­re

A le­me­zek fel­ra­gasz­tá­sa

6.

8.

A le­me­zek szé­lei men­tén ki­tü­rem­ke­dő ra­gasz­tó­ha­ bar­csot el kell tá­vo­lí­ta­ni, a le­me­zek kö­zé ra­gasz­ tó­ha­barcs nem ke­rül­het.

Le­me­zek fel­ra­ká­sa 12.

A le­me­ze­ket kö­tés­ben, szo­ ro­san egy­más mel­lé kell fel­he­lyez­ni, és hoz­zá kell nyom­ni őket a már ko­ráb­ ban fel­ra­gasz­tott le­me­zek­ hez.

7


Ügyeljünk a szigetelés kialakítására a nyílás­záróknál! 8


Sa­rokki­ala­kí­tás

Az ab­lak­ká­va sa­rok ki­ala­kí­tá­sa A sar­ko­kon a le­me­ze­ket kö­ tés­ben kell el­he­lyez­ni.

13.

A túl­nyú­ló le­me­zek le­vá­gá­sa

Szi­ge­te­lés ki­ala­kí­tá­sa az ab­la­kok­nál 15. hely­te­lenhe­lyes

Az ab­lak- és aj­tó­ká­vák sar­ ka­it egész le­me­zek­kel kell ki­ala­kí­ta­ni, me­lyek­be utó­ lag kell be­vág­ni a nyí­lá­sok sar­kát.

18.

Az ab­lak­to­ko­kat és egyéb fe­lülete­ket fó­li­á­val kell meg­vé­de­ni a szen­­nye­ző­ dé­sek­kel szem­ben. A ká­ vák hő­szi­ge­te­lé­sé­re az 1200×200×20 mm mé­re­tű Frontrock csí­kot cél­sze­rű hasz­nál­ni. A tok és a va­ko­lat csat­la­ko­zá­sát ru­gal­mas tö­ mí­tő­a­nyag­gal kell ki­töl­te­ni (pél­dá­ul szil­ikon­nal).

Az ab­lak szem­öl­dök hő­szi­ ge­te­lé­sé­re az 1200× 200×20 mm mé­re­tű Front­rock csí­ kot cél­sze­rű hasz­nál­ni. A szem­öl­dök sar­kán víz­or­ros ki­ala­kí­tá­sú sa­rok­vé­dő pro­filt cél­sze­rű al­kal­maz­ni.

Furatkészítés, dübelezés 19.

Az ab­lak­tok kül­ső ol­da­la és a kö­nyök­lő vé­del­me 16.

Az ab­lak­ká­va sar­kát üveg­ szál há­lós élvédő pro­fil­lal kell ki­ala­kí­ta­ni.

Az ab­lak szem­öl­dök hő­szi­ge­te­lé­se Ah­hoz, hogy a sar­kok élei meg­fe­le­lő­en le­gye­nek ki­ ala­kít­va, a túl­nyú­ló le­mez­ szé­le­ket kés­sel az alu­mí­ ni­umléc men­tén le kell vágni.

14.

17.

A fu­ra­to­kat ütve­fúró se­gít­ sé­gé­vel cél­sze­rű ki­fúr­ni. A gáz­be­ton­ba, üre­ges tég­lák­ ba és ha­son­lókba ké­szí­ten­ dő furato­kat ha­gyo­má­nyos fú­ró­val kell ki­fúr­ni. A furat­ ba be­he­lye­zett tá­nyé­ros mű­anyag dübel szá­rát mű­ anyag ter­mofe­j­jel ki­ala­kí­ tott fém be­ütő­szeg­gel kell ter­pesz­te­ni.

A dübelek ki­osz­tá­sa 20.

A dübelek el­he­lyez­ke­dé­sét a ki­osz­tá­si terv ha­tá­roz­za meg. Az áb­rán egy le­het­ sé­ges meg­ol­dás lát­ha­tó az épít­mény ma­gas­sá­gá­nak függ­vé­nyé­ben. a – a dübeleknek a fa­la­zat sar­ká­tól mért mi­ni­má­lis tá­vol­sá­ga a > 50 mm be­tonfal ese­tén a > 100 mm tég­la­fal ese­­tén • 5 dübel/m2 • 6,67 dübel/m2 • kiegészítő dübelek sarkok mentén

9


A tá­nyé­ros dübel be­üté­se 21.

Az alap­va­ko­lat át­hú­zá­sa a glettvas fo­gas élé­vel Az elő­re elkészített furat­ ba be­­he­lyez­zük a mű­anyag dü­belt és ka­la­pács se­gít­sé­ gé­vel óva­­to­san be­üt­jük. Ezt kö­ve­tő­en be­üt­jük az acél be­ ütő sze­get. A dübel tá­nyér­ját a le­me­zek sík­ja mö­gé kell sül­­lyesz­te­ni 1-2 mm-rel.

Csa­va­ro­zás le­he­tő­sé­ge 22.

Csa­va­rozható szár­ral el­ lá­tott dü­bel al­kal­ma­zá­sa ese­tén a csa­va­ro­zás­hoz fú­ ró­gé­pet hasz­ná­lunk.

Az alap­va­ko­lat fel­hor­dá­sa előtt az ös­­szes aj­tó- és ab­ lak­nyí­lás sarokéleit, il­let­ve az épü­let­sar­ko­kat üveg­szál há­lós élvédő pro­fil­lal kell el­lát­ni.

A nyí­lá­sok sar­kai fö­lé il­let­ ve alá 45°-os szög­ben fel­ ra­gaszt­juk a 20×30 cm mé­ re­tű üveg­szál há­ló csí­ko­kat, mi­vel eze­ken a he­lye­ken re­pe­dé­se­ket oko­zó fe­szült­ sé­gek ke­let­kez­het­nek.

Az alap­va­ko­lat fel­hor­dá­sa a glettvas si­ma ol­da­lá­val 25.

10

27.

A friss alap­va­ko­lat­ra meg­­ fe­le­lő át­la­po­lás­sal (leg­ alább 100 mm) az üveg­szál há­lót fel kell he­lyez­ni. A há­ ló nem le­het gyű­rött, hul­ lámos.

Az üveg­szál há­ló be­ágya­zá­sa

Aj­tó- és ab­lak­nyí­lás sar­ka­i­nak meg­erő­sí­té­se 24.

Az alap­va­ko­la­tot ezt kö­ve­ tő­en a glettvas fo­gas élé­ vel kell át­húz­ni, hogy a fe­ lü­­leten csak a szük­sé­ges men­­nyi­sé­gű ra­gasz­tó­ha­ barcs ma­rad­jon. A fo­ga­zat he­lyes mé­re­te 10×10 mm.

Az üveg­szál há­ló fel­he­lye­zé­se

Sar­kok ki­ala­kí­tá­sa 23.

26.

Az alap­va­ko­la­tot elő­ször a glett­vas si­ma ol­da­lá­val kell a kő­zet­gya­pot fe­lü­le­té­re fel­hor­da­ni.

28.

Az üveg­szál há­lót be kell nyom­kod­ni az alap­va­ko­lat­ba.

Az alap­va­ko­lat le­si­mí­tá­sa 29.

Az alap­va­ko­la­tot az üveg­ szál háló fe­lett le kell si­mí­ ta­ni. A va­ko­lat fe­lü­le­tén a há­ló nem lát­szód­­hat ki.

A sar­kok le­si­mí­tá­sa 30.

A sar­ko­kon az üveg­szál há­ló sa­rok­vé­dő pro­fil há­ló­ján ér vé­get. A sar­kot sa­rok­ka­nál se­gít­sé­gé­vel si­mít­juk le.


Fes­ték fel­hor­dá­sa

Le­vá­gás 31.

A lá­ba­za­ti in­dí­tó­sí­nen túl­ nyú­ló üveg­szál há­lót a sín al­só sík­ja men­tén egy ta­pé­ ta­vá­gó kés se­gít­sé­gé­vel le kell vág­ni.

Szil­ikon bá­zi­sú fes­ték

Nor­má­lis idő­já­rá­si kö­rül­ mé­nyek kö­zött az alap­va­ ko­lat teljes szá­ra­dá­sát kö­ ve­tő­en le­het fel­hor­da­ni az ala­po­zó ré­te­get. Cél­sze­rű a fes­tő­hen­ger al­kal­ma­zá­sa.

Több szín al­kal­ma­zá­sa a hom­lok­za­ton

A fedő­vako­la­tot az ala­po­zó ré­teg meg­szá­ra­dá­sát követően acél glett­vas se­gít­sé­ gé­vel le­het fel­hor­da­ni.

Vég­ered­mény

A fö­lös­le­ges va­ko­lat­mennyi­ ség tö­ké­le­tes el­tá­vo­lí­tá­sát kö­ve­tő­en meg­­kezd­jük an­nak struk­tú­rálását. A va­ko­lat fe­ lü­le­te ned­ves ál­la­pot­ban ve­ szi fel vég­ső struk­tú­rá­ját a mű­anyag si­mí­tó se­gít­sé­gé­ vel. A va­ko­lat­nak meg­fe­le­lő­ en ned­ves­nek kell len­nie, a fe­lü­let­nek nem sza­bad ki­szá­ rad­nia.

Szil­ikon bá­zi­sú fes­ték

35.

A va­ko­lat szá­ra­dá­sát kö­ ve­tő­en le­het hoz­zá­kez­de­ ni a szil­iko­nos hom­lok­za­ti fes­ték­ré­teg fel­hor­dá­sá­hoz, me­ly két ré­teg­ben tör­té­nik, ál­ta­lá­ban fes­tő­hen­ger se­ gít­sé­gé­vel.

Ala­po­zás 32.

36.

Két szín ta­lál­ko­zá­sa men­ tén ön­ta­pa­dó fes­tő­sza­la­got kell hasz­nál­ni.

A fe­dő­va­ko­lat fel­hor­dá­sa 33.

37.

A fes­tő­sza­lag el­tá­vo­lí­tá­sa­ kor pon­tos, egye­nes ha­tár­ vo­nal ala­kul ki a kü­lön­bö­ző szí­nek kö­zött.

A va­ko­lat struktúrálása 34.

38.

A szil­ikon bá­zi­sú hom­lok­ zat­fes­ték igen szé­les szín­ ská­lá­jú.

Az egyes vakolatfajták száradási idejéről a vakolatgyártók adnak tájékoztatást.

11


Homlokzat hőszigetelésére ajánlott kőzetgyapot vastagság A kö­vet­ke­ző ol­da­la­kon be­mu­tat­juk, hogy men­­nyi a hő­ át­boc­sátási té­nye­ző­je egy Ma­gyar­or­szá­gon já­r a­tos, va­ kolt vagy va­ko­lat­lan, ha­gyo­má­nyos vagy kor­sze­r ű fa­ lazóele­mek­ből ké­szült fa­la­zat­nak, il­let­ve meg­tud­hat­ja az Ol­va­só, hogy mi­lyen hőát­boc­sátási té­nye­ző­jű lesz ugyan­­ez a fa­la­zat kü­lön­bö­ző vas­tag­sá­gú va­kol­ha­tó kő­ zet­gya­pot­tal hő­szi­ge­tel­ve. Szí­nez­ve és ki­emel­ve je­löl­tük azo­kat a me­ző­ket, ame­lye­ken a hőát­boc­sátási té­nye­ző meg­fe­lel a 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet költségoptimalizált követelményszintje szerint kor­sze­r ű­nek te­kint­he­tő 0,3 W/(m2·K) hő­át­­bo­­csá­tási té­nye­ző­nek. Falszerkezet U hőátbocsátási tényezője [W/(m2*K)], ha Hagyományos falazóelemekből készült falazat 1. mészkőfal 40 cm 2. mészkőfal 50 cm 3. mészkőfal 60 cm 4. mészkőfal 70 cm 5. mészkő+nagyméretű tömör téglafal 44 cm 6. mészkő+nagyméretű tömör téglafal 59 cm 7. mészkő+nagyméretű tömör téglafal 74 cm 8. nagyméretű tömör téglafal 44 cm 9. nagyméretű tömör téglafal 59 cm 10. nagyméretű tömör téglafal 74 cm 11. kisméretű tömör téglafal 25 cm 12. kisméretű tömör téglafal 38 cm 13. kisméretű tömör téglafal 51 cm 14. kisméretű tömör téglafal 64 cm 15. nagyméretű mészhomok téglafal 44 cm 16. nagyméretű mészhomok téglafal 59 cm 17. nagyméretű mészhomok téglafal 74 cm 18. kisméretű mészhomok téglafal 38 cm 19. kisméretű mészhomok téglafal 51 cm 20. kisméretű mészhomok téglafal 64 cm 21. kevéslyukú téglafal 38 cm 22. kevéslyukú téglafal 51 cm 23. soklyukú téglafal 25 cm 24. soklyukú téglafal 38 cm 25. soklyukú téglafal 51 cm 26. B25 blokktégla fal 25 cm 27. B29 blokktégla fal 29 cm 28. B30 blokktégla fal 30 cm 29. TB25 tufabeton blokk fal 30 cm 30. TB35 tufabeton blokk fal 30 cm 31. TB50 tufabeton blokk fal 30 cm 32. NO-FINES betonfal 30 cm 33. kohóhabsalak-beton blokk fal 25 cm 34. kohóhabsalak-beton blokk fal 29 cm 35. házgyári falpanel, 1981 előtti 30 cm 36. házgyári falpanel, egységesített 30 cm 37. Alfa blokktégla fal 30 cm 38. Rába blokktégla fal 25 cm 39. Rába blokktégla fal 38 cm 40. Uniform blokktégla fal 10/19 30 cm 41. Uniform blokktégla fal 11/19 30 cm 42. Uniform blokktégla fal 12/19 30 cm 43. Uniform blokktégla fal 13/19 30 cm 44. Uniform blokktégla fal 14/19 30 cm 45. Poroton PF-45/19 blokk fal 30 cm 46. Poroton PF-45/29 blokk fal 30 cm 47. Poroton PF-30/29 blokk fal 30 cm 48. Poroton-36 blokk fal 36 cm 49. HB-30 blokk fal 30 cm 50. HB-38 blokk fal 38 cm 51. Thermoton blokk fal 1 sor PS habbal 30 cm 52. Thermoton blokk fal 1 sor PS habbal 38 cm 53. Thermopor-36 blokk fal 36 cm 54. Porotherm-30 blokk fal 30 cm 55. Buda-36 blokk fal 36 cm 56. Kőrös-30 blokk fal 30 cm 57. Borsod GB 550/2 gázbeton blokk fal 30 cm 58. Mátra GM 500/2 gázbeton blokk fal 30 cm 59. Mátra GM 700/2 gázbeton blokk fal 30 cm 60. Durisol fabeton blokk fal 30 cm 61. vasbeton 20 cm

vakolt vakolatlan hőszigeteletlen 1,56 1,34 1,17 1,04 1,37 1,11 0,93 1,29 1,04 0,87 1,88 1,43 1,16 0,97 1,44 1,17 0,98 1,59 1,30 1,10 1,33 1,07 1,41 1,03 0,82 1,39 1,44 1,47 1,27 1,37 1,47 1,49 1,55 1,4 0,95 0,60 1,08 1,20 0,78 1,27 1,18 1,16 1,04 0,98 0,85 0,85 0,85 0,65 0,81 0,66 0,83 0,64 0,69 0,69 0,69 0,66 0,61 0,61 0,76 0,70 2,94

1,68 1,43 1,24 1,09 1,46 1,17 0,97 1,37 1,09 0,91 2,05 1,53 1,22 1,01 1,54 1,24 1,03 1,71 1,38 1,16 1,41 1,12 1,51 1,08 0,85 1,48 1,54 1,57 1,35 1,46 1,57 1,60 1,67 1,49 0,99 0,62 1,14 1,27 0,81 1,35 1,25 1,22 1,09 1,03 0,88 0,88 0,88 0,67 0,84 0,68 0,86 0,66 0,71 0,71 0,71 0,68 0,63 0,63 0,79 0,72 3,38

A va­kol­ha­tó Rock­wool kő­zet­gya­pot egyi­ke a ma kap­ha­ tó leg­kor­szerűbb hő­szi­ge­te­lő anya­gok­nak: egyet­len cen­ ti­mé­ter kő­zet­gya­pot hő­szi­ge­te­lő ké­pes­sé­ge 64 cm vas­tag ter­més­kő vagy 22 cm tö­mör, kis­mére­tű tég­la fa­la­za­té­val egyen­ér­té­kű! A va­kol­ha­tó Rock­wool kő­zet­gya­pot nem­ csak az ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság­nak, ha­nem a kör­nye­zet­vé­ de­lem­nek is az egyik leg­ha­té­ko­nyabb esz­kö­ze: a gyár­tá­ sá­ra for­dí­tott ener­gia­men­­nyi­sé­get ja­nu­ár­ban mind­ös­­sze há­rom hét alatt meg­ta­ka­rít­ja! A va­kol­ha­tó kő­zet­gya­pot „élet­tar­ta­ma” so­rán ezer­szer an­­nyi ener­gi­át ta­ka­rít meg, mint amen­­nyi­re a gyár­tá­sa so­rán szük­ség volt! Ugyan­ ezek vo­nat­koz­nak a károsanyag ki­bo­csá­tás­ra is. 4 0,62 0,58 0,55 0,51 0,58 0,53 0,49 0,57 0,51 0,47 0,66 0,60 0,54 0,50 0,60 0,55 0,50 0,62 0,57 0,53 0,58 0,52 0,59 0,51 0,45 0,59 0,60 0,60 0,57 0,58 0,60 0,61 0,62 0,59 0,49 0,38 0,53 0,55 0,44 0,57 0,55 0,54 0,51 0,50 0,46 0,46 0,46 0,40 0,45 0,40 0,46 0,39 0,41 0,41 0,41 0,40 0,38 0,38 0,44 0,41 0,76

5 0,53 0,50 0,48 0,45 0,51 0,47 0,43 0,50 0,45 0,42 0,57 0,52 0,48 0,44 0,52 0,48 0,44 0,54 0,50 0,47 0,50 0,46 0,51 0,45 0,41 0,51 0,52 0,52 0,49 0,51 0,52 0,52 0,53 0,51 0,44 0,35 0,46 0,48 0,40 0,49 0,48 0,48 0,45 0,44 0,41 0,41 0,41 0,36 0,40 0,36 0,41 0,36 0,37 0,37 0,37 0,36 0,35 0,35 0,39 0,37 0,63

vakolható kőzetgyapottal (Frontrock, Frontrock Max E) hőszigetelt, vastagság cm 6 7 8 10 12 14 16 18 0,44 0,39 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18 0,42 0,38 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,18 0,40 0,36 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,39 0,35 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,43 0,38 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,18 0,40 0,36 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,37 0,34 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,42 0,37 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,39 0,35 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,36 0,33 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,46 0,41 0,37 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 0,43 0,38 0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,40 0,36 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,38 0,34 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,17 0,43 0,39 0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,40 0,36 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,38 0,34 0,31 0,27 0,23 0,21 0,18 0,17 0,44 0,40 0,36 0,30 0,26 0,22 0,20 0,18 0,42 0,37 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,40 0,36 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,42 0,38 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,18 0,39 0,35 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,43 0,38 0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,39 0,35 0,32 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 0,35 0,32 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,43 0,38 0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,43 0,39 0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,43 0,39 0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,42 0,37 0,34 0,28 0,25 0,22 0,19 0,17 0,43 0,38 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,18 0,43 0,39 0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,44 0,39 0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,44 0,39 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18 0,43 0,38 0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,37 0,34 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,30 0,28 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,15 0,39 0,35 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,41 0,37 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,34 0,31 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,42 0,37 0,34 0,28 0,25 0,22 0,19 0,17 0,41 0,36 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,40 0,36 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,39 0,35 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,38 0,34 0,31 0,27 0,23 0,21 0,18 0,17 0,36 0,32 0,30 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16 0,36 0,32 0,30 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16 0,36 0,32 0,30 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16 0,32 0,29 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,35 0,32 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,32 0,29 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,35 0,32 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,31 0,29 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,33 0,30 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,33 0,30 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,33 0,30 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,32 0,29 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,31 0,28 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,15 0,31 0,28 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,15 0,34 0,31 0,29 0,25 0,22 0,19 0,18 0,16 0,33 0,30 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,51 0,45 0,40 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19

20 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,17 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,17

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

A 20/2014. (III. 7.) BM rendelettel módosított 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet költségoptimalizált követelményszint eléréséhez szükséges hőszigetelőanyag vastagság [U<=0,24 (W/m2*K)]

12


Falszerkezet U hőátbocsátási tényezője [W/(m2*K)], ha Korszerű falazóelemekből készült falazat 1. Unipor 30 N+F 30 cm 2. Unipor 38 habarcstáskás 38 cm 3. Unipor 38 N+F 38 cm 4. Porotherm 44 N+F, TM hab. 44 cm 5. Porotherm 44 N+F, M30 vagy M100 hab. 44 cm 6. Porotherm 44 HS, TM hab. 44 cm 7. Porotherm 44 HS, M30 vagy M100 hab. 44 cm 8. Porotherm 38 N+F, TM hab. 38 cm 9. Porotherm 38 N+F, M30 vagy M100 hab. 38 cm 10. Porotherm 38, TM hab. 38 cm 11. Porotherm 38, M30 vagy M100 hab. 38 cm 12. Porotherm 38 pincetégla, TM hab. 38 cm 13. Porotherm 38 pincetégla, M30 vagy M100 hab. 38 cm 14. Porotherm 38 HS, TM hab. 38 cm 15. Porotherm 38 HS, M30 vagy M100 hab. 38 cm 16. Porotherm 30 N+F, TM hab. 30 cm 17. Porotherm 30 N+F, M30 vagy M100 hab. 30 cm 18. Porotherm 30, TM hab. 30 cm 19. Porotherm 30, M30 vagy M100 hab. 30 cm 20. Porotherm 30 HS, TM hab. 30 cm 21. Porotherm 30 HS, M30 vagy M100 hab. 30 cm 22. Porotherm 25 N+F, TM hab. 25 cm 23. Porotherm 25 N+F, M30 vagy M100 hab. 25 cm 24. Porotherm 20 N+F, TM hab. 20 cm 25. Porotherm 20 N+F, M30 vagy M100 hab. 20 cm 26. Budatherm 38 N+F, normál hab. 38 cm 27. Budatherm 38, normál hab. 38 cm 28. Budatherm 30 N+F, normál hab. 30 cm 29. Budatherm 30, normál hab. 30 cm 30. Budatherm 25 N+F, normál hab. 25 cm 31. vályog, könnyű, üreges 55 cm 32. vályog, közepes, üreges 55 cm 33. vályog, nehéz 55 cm 34. Mátratherm 30 N+F, 30 cm 35. Mátratherm 30, 30 cm 36. Mátratherm 38, 38 cm 37. Porobrick HB 30, 30 cm 38. Porobrick NF 30, 30 cm 39. Porobrick HB 38, 38 cm 40. Porobrick NF 38, 38 cm 41. HPV-30 vályogtégla, 30 cm 42. HPV-30 vályogtégla, 45 cm 43. Naturbau könnyűvályog tégla, 30 cm 44. Naturbau könnyűvályog tégla, 45 cm 45. Ytong P2-0,5, 20 cm 46. Ytong P2-0,5, 25 cm 47. Ytong P2-0,5, 30 cm 48. Ytong P2-0,5, 37,5 cm 49. Ytong P4-0,6, 20 cm 50. Ytong P4-0,6, 25 cm 51. Ytong P4-0,6, 30 cm 52. Ytong P4-0,6, 37,5 cm 53. Silka HM 200 NF+GT mészhomok 20 cm 54. Silka HM 250 NF+GT mészhomok 25 cm 55. Silka HML 300 NF+GT mészhomok 30 cm 56. Kőrös 30, 30 cm 57. Kőrös 30 NF, 30 cm 58. Kőrös 38, 38 cm 59. Kőrös 38 NF, 38 cm 60. Euroterm 30 UT, 30 cm 61. Euroterm 38 UT, 38 cm 62. Euroterm 44 UT, 44 cm 63. Euroterm 9 VKL, 29 cm 64. MegaHáz mészhomok MH-NF-F-20-2,0 11,5 cm 65. MegaHáz mészhomok MH-NF-F-20-2,0 24 cm 66. MegaHáz mészhomok MH-3DF-12-1,8 17,5 cm 67. MegaHáz mészhomok MH-3DF-12-1,8 24 cm 68. MegaHáz mészhomok MH-3DF-20-1,8 17,5 cm 69. MegaHáz mészhomok MH-3DF-20-1,8 24 cm 70. MegaHáz mészhomok MH-5DF-(240)-12-1,8 24 cm 71. MegaHáz mészhomok MH-5DF-(300)-12-1,8 30 cm 72. MegaHáz mészhomok MH-5DF-(240)-20-1,8 24 cm 73. MegaHáz mészhomok MH-5DF-(300)-20-1,8 30 cm 74. MegaHáz mészhomok MH-6DF-(175)-12-1,8 17,5 cm 75. MegaHáz mészhomok MH-6DF-(175)-20-1,8 17,5 cm 76. MegaHáz mészhomok MH-8DF-(115)-12-1,6 11,5 cm 77. MegaHáz mészhomok MH-8DF-(115)-12-1,8 11,5 cm 78. MegaHáz mészhomok MH-10DF-(240)-12-1,4 24 cm 79. MegaHáz mészhomok MH-10DF-(240)-12-1,8 24 cm 80. MegaHáz mészhomok MH-10DF-(240)-20-1,8 24 cm 81. MegaHáz mészhomok MH-10DF-(300)-12-1,4 30 cm 82. MegaHáz mészhomok MH-10DF-(300)-12-1,8 30 cm 83. MegaHáz mészhomok MH-10DF-(300)-20-1,8 30 cm

vakolt vakolatlan hőszigeteletlen 0,68 0,54 0,50 0,34 0,36 0,30 0,35 0,42 0,49 0,45 0,53 0,59 0,64 0,35 0,43 0,49 0,57 0,62 0,69 0,43 0,51 0,97 1,03 1,16 1,22 0,43 0,45 0,59 0,62 1,10 0,73 0,87 1,00 0,70 0,73 0,60 0,70 0,70 0,53 0,54 0,94 0,67 1,48 1,10 0,58 0,47 0,40 0,32 0,66 0,54 0,46 0,37 1,91 1,83 1,40 0,69 0,60 0,54 0,49 0,60 0,50 0,33 0,62 3,13 2,31 2,55 2,18 2,67 2,18 2,18 1,93 2,18 1,93 2,55 2,55 2,77 3,02 1,79 2,18 2,31 1,55 1,93 1,93

0,70 0,55 0,51 0,35 0,37 0,30 0,36 0,43 0,50 0,46 0,54 0,61 0,66 0,36 0,44 0,50 0,59 0,64 0,71 0,44 0,52 1,01 1,08 1,22 1,29 0,44 0,46 0,61 0,64 1,16 0,75 0,90 1,05 0,72 0,75 0,62 0,72 0,72 0,54 0,55 0,98 0,69 1,59 1,16 0,60 0,48 0,41 0,32 0,68 0,55 0,47 0,38 2,09 1,99 1,49 0,71 0,62 0,55 0,50 0,62 0,51 0,33 0,64 3,64 2,58 2,88 2,42 3,04 2,42 2,42 2,11 2,42 2,11 2,88 2,88 3,17 3,49 1,95 2,42 2,58 1,67 2,11 2,11

4 0,41 0,35 0,33 0,26 0,27 0,23 0,26 0,30 0,33 0,31 0,35 0,38 0,39 0,26 0,30 0,33 0,37 0,39 0,41 0,30 0,34 0,50 0,51 0,54 0,56 0,30 0,31 0,38 0,39 0,53 0,42 0,47 0,51 0,41 0,42 0,38 0,41 0,41 0,35 0,35 0,49 0,40 0,60 0,53 0,37 0,32 0,29 0,24 0,40 0,35 0,32 0,27 0,66 0,65 0,59 0,41 0,38 0,35 0,33 0,38 0,33 0,25 0,39 0,77 0,71 0,73 0,69 0,74 0,69 0,69 0,67 0,69 0,67 0,73 0,73 0,75 0,76 0,65 0,69 0,71 0,62 0,67 0,67

5 0,37 0,32 0,31 0,24 0,25 0,22 0,25 0,28 0,30 0,29 0,32 0,34 0,36 0,25 0,28 0,30 0,34 0,35 0,37 0,28 0,31 0,44 0,45 0,48 0,49 0,28 0,29 0,34 0,35 0,47 0,38 0,42 0,45 0,37 0,38 0,35 0,37 0,37 0,32 0,32 0,43 0,37 0,52 0,47 0,34 0,30 0,27 0,23 0,36 0,32 0,29 0,26 0,57 0,56 0,51 0,37 0,35 0,32 0,30 0,35 0,31 0,23 0,35 0,64 0,60 0,61 0,59 0,62 0,59 0,59 0,57 0,59 0,57 0,61 0,61 0,63 0,64 0,56 0,59 0,60 0,53 0,57 0,57

vakolható kőzetgyapottal (Frontrock, Frontrock Max E) hőszigetelt, vastagság cm 6 7 8 10 12 14 16 0,32 0,30 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,29 0,27 0,25 0,22 0,19 0,18 0,16 0,28 0,26 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,22 0,21 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,23 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,23 0,21 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,25 0,23 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,27 0,25 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,26 0,24 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,28 0,26 0,25 0,22 0,19 0,17 0,16 0,30 0,28 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,31 0,29 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 0,23 0,21 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,25 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,27 0,25 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,30 0,27 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16 0,31 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,33 0,30 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,25 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,28 0,26 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,38 0,34 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,39 0,35 0,32 0,27 0,23 0,21 0,19 0,40 0,36 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,41 0,37 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,25 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,26 0,24 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,30 0,28 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,31 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,40 0,36 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,33 0,31 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,36 0,33 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,38 0,35 0,32 0,27 0,23 0,21 0,19 0,33 0,30 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,33 0,31 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,30 0,28 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,33 0,30 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,33 0,30 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,28 0,26 0,25 0,22 0,19 0,17 0,16 0,29 0,27 0,25 0,22 0,19 0,18 0,16 0,37 0,34 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 0,32 0,29 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,44 0,39 0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 0,40 0,36 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,30 0,28 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,27 0,25 0,23 0,21 0,18 0,17 0,15 0,24 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,21 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,32 0,29 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,29 0,27 0,25 0,22 0,19 0,18 0,16 0,26 0,25 0,23 0,20 0,18 0,17 0,15 0,15 0,14 0,23 0,22 0,21 0,18 0,17 0,47 0,41 0,37 0,31 0,26 0,23 0,20 0,46 0,41 0,37 0,30 0,26 0,23 0,20 0,43 0,38 0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 0,33 0,30 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,30 0,28 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,29 0,27 0,25 0,22 0,19 0,18 0,16 0,27 0,25 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,30 0,28 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,28 0,26 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,21 0,20 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13 0,31 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,17 0,52 0,45 0,40 0,33 0,28 0,24 0,21 0,49 0,43 0,38 0,32 0,27 0,23 0,21 0,50 0,44 0,39 0,32 0,27 0,24 0,21 0,48 0,42 0,38 0,31 0,27 0,23 0,21 0,50 0,44 0,39 0,32 0,27 0,24 0,21 0,48 0,42 0,38 0,31 0,27 0,23 0,21 0,48 0,42 0,38 0,31 0,27 0,23 0,21 0,47 0,41 0,37 0,31 0,26 0,23 0,20 0,48 0,42 0,38 0,31 0,27 0,23 0,21 0,47 0,41 0,37 0,31 0,26 0,23 0,20 0,50 0,44 0,39 0,32 0,27 0,24 0,21 0,50 0,44 0,39 0,32 0,27 0,24 0,21 0,50 0,44 0,39 0,32 0,27 0,24 0,21 0,51 0,45 0,40 0,33 0,28 0,24 0,21 0,46 0,41 0,37 0,30 0,26 0,23 0,20 0,48 0,42 0,38 0,31 0,27 0,23 0,21 0,49 0,43 0,38 0,32 0,27 0,23 0,21 0,44 0,39 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20 0,47 0,41 0,37 0,31 0,26 0,23 0,20 0,47 0,41 0,37 0,31 0,26 0,23 0,20

18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,14 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17 0,14 0,14 0,15 0,15 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,15 0,17 0,16 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,15 0,15 0,14 0,13 0,18 0,18 0,18 0,16 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,12 0,15 0,19 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18

20 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,15 0,15 0,16 0,16 0,13 0,13 0,14 0,14 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,16 0,16 0,14 0,13 0,13 0,12 0,14 0,14 0,13 0,12 0,17 0,17 0,16 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,12 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

A 20/2014. (III. 7.) BM rendelettel módosított 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet költségoptimalizált követelményszint eléréséhez szükséges hőszigetelőanyag vastagság [U<=0,24 (W/m2*K)]

13


Frontrock Max E Kétrétegű (inhomogén) vakolható homlokzati hőszigetelő lemez Fel­hasz­ná­lá­s A lemez felső, kiemelkedően nagy testsűrűségű közel 20 mm vastag rétege különösen magas pontszerű terhelhetőséget biztosít, aminek köszönhetően nagyobb mechanikai ellenállással, továbbá jobb hőszigetelő képességgel bír, mint az egyrétegű hőszigetelő lemezek. Az inhomogén lemez felső kérgét gyári feliratozás (Top Rockwool) jelöli, melynek mindig a külső oldalra kell kerülnie a kivitelezés során. Gyárthatóság 60 mm-es vastagságtól. A Frontrock Max E lemezek különösen alkalmasak épületek homlokzatának neméghető, páraáteresztő hő- és hangszigetelésére, homlokzati tűzterjedési gátak kialakítására. Tűzvédelmi szempontból bármely magasságú és tűzállósági fokozatú épületnél korlátozás nélkül beépíthető. A Frontrock Max E rögzítése részleges felületű felragasztás és dübelezés egyidejű alkalmazásával történik. Ásványgyapothoz ajánlott ragasztó- és ágyazóhabarccsal és minősített dübelekkel együtt használható. Az adatlap és a megfelelőségi nyilatkozat a gyártói javaslatokkal és rendszergazdai kivitelezési utasításokkal együtt érvényes.

nincs hőmozgása. Az egészségre nem káros: magas biológiai oldódóképességű, EUCEB minősítésű kőzetgyapot alapanyagból készül. A vakolható termékek a gyártás végén speciális hőkezelést kapnak, mely biztosítja a kőzetgyapot kötőanyagának vakolás szempontjából legoptimálisabb tulajdonságait..

A fenntartható fejlődés szolgálatában A Rockwool, mint környezettudatos cég, nagy hangsúlyt fektet termékei előállítása és felhasználása során a fenntartható fejlődésre és a természet védelmére.

A Rockwool termékek kiváló hőszigetelő tulajdonságuk mellett további négy, a fenti filozófiához illeszkedő termékjellemzővel is rendelkeznek: n Tűzvédelem (a kőzetgyapot 1000 °C-ig tűzálló) n Akusztikai komfort (kiváló hangszigetelés) n Tartósság (méret- és alaktartó) n F enntarthatóság (a fenntartható fejlődést szolgáló anyagok alkalmazása)

A Rockwool kőzetgyapot tu­laj­don­sá­gai

Cso­ma­go­lás

Kiváló hőszigetelő. Nem éghető, hő hatásara füstöt nem fejleszt, nincs égvecsepegése, képes a tűzterjedést megakadályozni. Nemcsak jól hangszigetel, hanem hangelnyelő képessége is kiemelkedő. Teljes keresztmetszetében víztaszító, felületéről a vízcseppek leperegnek. Páraáteresztő képessége gyakorlatilag a levegőével megegyező. Nem zsugorodik,

A Frontrock Max E lemezek Rockwool feliratos polietilén zsugorfóliába csomagolva, bálában kerülnek forgalomba. A termék legfontosabb tulajdonságai a csomagolóanyagra ragasztott kisérő címkén is olvashatók. A méretek, termékválaszték, csomagolási egységek az érvényes árlistában találhatók (www.rockwool.hu).

Jel

Érték

Mértékegység

Vonatkozó szabvány

Tűzvédelmi osztályba sorolás

Tulajdonság

A1

EN 13501-1

Deklarált hővezetési tényező

λD

0,036

Páradiffúziós ellenállási tényező

m

1

EN 13162

TR10

≥ 10

kPa

EN 1607

Felületre merőleges húzószilárdság Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál

W·m ·K –1

–1

EN 12667, EN 12939

CS(10)20

≥ 20

kPa

EN 826

Pontszerű terhelhetőség

Fp

≥ 250

N

EN 12430

Olvadáspont

tt

> 1000

°C

DIN 4102

WS

≤ 1,0

kg · m–2

EN 1609

WL(P)

≤ 3,0

kg · m–2

EN 1609

DS(T+)

≤ 1,0

%

EN 1604

DS(TH)

≤ 1,0

%

EN 1604

T5

-1% vagy -1 mm*, illetve +3 mm

*A számszerűen nagyobb tűrést eredményező érték a mértékadó

EN 823

Vízfelvétel rövid ideig tartó vízbe merítéskor Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten és relatív páratartalmi feltételek mellett Vastagsági tűrés

A Rockwool csak abban az esetben vállal tűzvédelmi, akusztikai, hő- és páratechnikai szempontból garanciát a beépített ­termékeire, amennyiben kizárólag Rockwool szigetelés kerül beépítésre. A közölt műszaki információk a nyomtatás időpontjáig megszerzett legjobb szaktudásunkat és tapasztalatainkat tükrözik. Kérjük, győződjön meg arról, hogy ennek a prospektusnak a legfrissebb változatát használja-e, mivel szaktudásunk és tapasztalatunk is folyamatosan gyarapodik.

14


Tűzhatlan

Tartós termék

Rockwool értékek 4 az 1-ben

Hangszigetelés

Fenntartható fejlődést szolgáló alapanyagok

Minősítések, díjak A Rockwool termékek kiváló minő-

A Rockwool számára szintén odaítélt

ségét az elmúlt évben több a ­ lkalommal

Magyar Termék Nagydíj® a folyamato-

rangos díjakkal i­smerték el. Büszkék

san ­ellenőrzött, ­kiemelkedően magas

vagyunk arra, hogy a hőszigetelő termé-

minőséget és megbíz­hatóságot tanúsító

kek közül elsőként nyertük el a KiVÉT

védjegy.

(Kiváló Építési Termék) díjat.

Az A1 tűzvédelmi osztály az

A Rockwool által forgalmazott és KiVÉT díjjal elismert ter-

MSZ EN 13501-1 szabvány szerint azon

mékek:

n

építőipari termékek esetében használ-

válaszfalak hő-és hangszigetelései ­termékkategóriában:

ható, melyek neméghetőek, füstöt nem

AIRROCK LD, AIRROCK ND, AIRROCK ND FB1,

fejlesztenek, égve nem csepegnek.

AIRROCK HD;

n

A Rockwool kőzetgyapot A1 tűzvédel-

magastető szigetelések esetében:

mi osztályú termék.

DELTAROCK, MULTIROCK, AIRROCK LD, AIRROCK ND;

n

vakolható homlokzati hőszigetelések e ­ setében: Frontrock (RP-PT), Frontrock Max E;

A

n

lapostetős termékeket tekintve: Monrock Max E;

Európai Unió területén korlátozás nélkül forgalomba hozhatók.

Hardrock Max, SF50 akusztikai bordakitöltő elem,

A temékek gyártása EN ISO 9001:2000 minőségirányítási

Rockfall lejtésképző elemek és attikaék.

­rendszerben történik.

jellel ellátott Rockwool kőzetgyapot termékek az egész

15


Rockwool Hungary Kft. H-1123 Budapest, Alkotás út 39/c tel.: +36 1 225-2400 fax: +36 1 225-2401 Vevőszolgálat: tel.: +36 87 512-103 +36 87 512-104 +36 87 512-105 fax: +36 87 512-107 info@rockwool.hu www.rockwool.hu

Homlokzati prospektus  
Homlokzati prospektus  
Advertisement