Page 1

AT-H80, Expert Fix

A kivitelezésnél mire kell ügyelni? A zsalu belsô oldalán elhelyezett AUSTROTHERM AT-N70 vagy EXPERT FIX ideig­le­nes rögzítésérôl gondoskodni kell. Az AUSTROTHERM koszorú hôszigetelô elemeket a falra és egy­máshoz apripur ragasztóval kell ragasztani. A felület tiszta és sík legyen, kis mértékû nedvesség a ragasztó kötését gyorsítja. A hôszigeteléshez a födém­vas­tag­ságnál magasabb elemeket kell alkalmazni, és a fö­lös­leget a koszorú betonozása során le kell vágni.

AUSTROTHERM EXPERT FIX Vastagság (mm) m2/csomag 4 9 5 7,5 6 6 7 5,25 8 4,5 Íves elem Vastagság (mm) 40 50 60 70 80 100

Az ív sugara (m) corvus design

Nem sík felületû homlokzatokon, ha a fal görbületi sugara mindössze néhány méter, a szokásos 0,5 x 1 m-es táb­ lákkal nehéz esztétikus és jól szigetelt fe­lületet képez­ ni. A lemezeket nem lehet a homlokzat sík­jára hajlíta­ ni, így a táblák illesztésénél oly mértékû tö­rés alakul ki, amit csiszolással nem lehet eltüntetni, rá­adásul rés lesz a táblák között, ami hôhidat képez. Az ilyen falakra a megfelelô alakúra vágott AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati szigetelô leme­­ze­ket kell al­kal­­ mazni. A leme­zek belsô íve meg­egyezik a fal külsô síkjának gör­bü­le­tével, így az eleme­ket pon­tosan lehet fel­ra­gasztani. A kivitelezés a hom­lokzati rendszereknél megszo­kott módon történik. Hasonló mód­szerrel lehet hô­szi­ ge­telni az épü­le­tek azon osz­lopait, me­lyek köz­vetlen kap­­­­cso­lat­ ban van­­nak fûtött te­rek­­kel. Ilyenkor az AUSTROTHERM ATH80 leme­zek­bôl vá­gott oszlop hô­szigetelô ele­ meket kell fele­rô­sí­te­ni, majd erre fel­hor­dani a hom­­­lokzati rend­­szer többi kom­­­po­nensét.

AUSTROTHERM AT-N70, AT-H80, GRAFIT Vastagság (mm) m2/csomag 5 5,0 6 4,0 8 3,0 10 2,5 12 2,0

3-10

Íves homlokzatok, oszlopok hôszigetelése

Külsô falak, homlokzatok hôszigetelésénél felhasznált AUSTROTHERM termékek

Oszlop hôszigetelés Átmérô (mm) Vastagság (mm) 200 250 300 40-60

Mit nyerünk mindezzel? Ha a koszorúk, áthidalók környezete nincs kellôen hôszigetelve, akkor nem csak a hôveszteség lesz nagyobb, hanem a páralecsapódás, penészesedés ve­szé­lye is növekszik. Az ilyen hibák végleges meg­ szün­te­tését csak az épület teljes hôszigetelésétôl lehet vár­ni, ami a koszorú hôszigeteléséhez képest jelentôs több­letköltséget emészt fel. Célszerû tehát ezt meg­elôzni, még az építkezés folyamán.

Koszorú hôszigetelô elem Magasság Hosszúság (mm) (mm) 200 250 300

Épülethomlokzatok hôszigetelése

1000

Milyen vastag legyen a koszorú hôszigetelése? A hôszigetelés olyan vastag legyen, hogy a kritikus helyek és a falazat szigetelôképessége lehetôleg egy­ forma legyen. Így a Porotherm 30 N+F falazat 5 cm vas­ tag EXPERT FIX lemezt igényel, de a POROTHERM 38 N+F esetén 7 cm, az Ytong 37,5 alkalmazása során pedig már 10 cm vastag hôszigetelés szükséges a beton felületek elé. Csak így tudjuk megelôzni a pené­ szesedést! Egy másik lehetséges megoldás, ha bennmaradó zsalu­ zatként AUSTROTHERM koszorúelemet használunk.

Az Ön kereskedôje

Kiváló, teljeskörû hôszigetelés Akadálytalan páravándorlás Megszûnnek a hôhidak Passzív házhoz is alkalmazható 9028 Gyôr, Fehérvári u. 75.

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.

Tel.: 96/515-114, Fax: 96/515-120

Tel.: 37/507-270, Fax: 37/314-921

E-mail: austrotherm@austrotherm.hu

E-mail: gyongyos@austrotherm.hu

www.austrotherm.hu


AT-H80, Expert Fix

Miért kell az épületek homlokzatát hôszigetelni? A növekvô energiaárak teszik fontossá a hôszigete­ lés fokozását. A hôszigetelés hosszútávú befektetés, ami hozza a kamatokat a csökkent fûtési költség for­ má­jában, amíg csak áll a ház. A jól megoldott hô­szi­ ge­te­léssel nemcsak energiát takarítunk meg, hanem kom­fortos, lakható lakást is kapunk. Környezetvédelmi szem­pontból pedig a hô­szi­geteléssel megtakarított e­ner­­gia csökkenti a vilá­gunkra nehezedô környezeti terheket. Az energia jelentôs része távozik a falon ke­resz­tül, ezért elengedhetetlen, hogy az kellôen hô­szi­ge­telt legyen. A falak hôszigetelô képességét leg­több­ször úgynevezett homlokzati hôszigetelô rendszer segítségével javítják.

Homlokzati hôszigetelô rendszer Meglevô épületek hôszigetelését indokolja, hogy a régi fa­lazóanyagok hôszigetelô képessége ma már nem ki­e­légítô, a kivitelezési hibák okozta hôhidak másképp nem javíthatók, festés, felületképzés esetén a járulékos költ­ ségek (állványozás, munkadíj) nem növeked­ nek, ha hô­szigeteljük az épületet, de jelentôs megtakarítás várható a fûtési idényben. Új épületeknél a hôszigeteléssel olcsóbb falazóanyag és hôszigetelés alkalma­ zá­sával kisebb lesz a szerkezet bekerülési költsége, a vékonyabb falszerkezet révén azonos beépített terület mellett több lakótér nyerhetô, a legjobb falazóanyagok hôszigetelô képessé­ gét is meg lehet haladni, nyáron a klímaberendezések gazdaságosan mûködtethetôk.

Mit érünk el vele?

Hogyan épül fel a rendszer?

Falazat anyaga

1

vastagsága Ajánlott hôszigetelési (cm) vastagság (cm)

4 3

vasbeton

5 6 2

8

7

3

10

9 1

Falazóanyag

6

vakolat

2

AUSTROTHERM AT-H80 vagy GRAFIT homlokzati hôszigetelô lemez

7

lábazati alumínium sín

8

tárcsás mûanyag dübel

9

EXPERT FIX lábazat szigetelô lemez

3

ragasztótapasz

4

üveg­­­háló

5

alapozó

10 lábazati vakolat

Kivitelezésnél mire kell ügyelni? A homlokzati falakat csak a piros csíkos, AT-H80 vagy GRAFIT lemezzel, a lábazatot EXPERT FIX lemezzel lehet hô­szigetelni. Új épület esetén közvetlenül a falra (tégla, beton) ragasztható a hôszigetelés, régi épületeknél a rossz állapotban levô vakolatot le kell verni, a jó ál­la­ pot­ban lévôt szükség szerint foltokban javítani, majd a hô­szigetelô táblák felragasztása után táblánként 2-3 dü­bellel rögzíteni kell. A kivitelezést lehetôleg bízzuk szak­kivitelezôre, különösen a ta­pa­szo­lás, hálózás és a vakolás kényes munkafázisait. Az AUSTROTHERM hô­szi­ge­telés a Baumit Kft., Caparol Kft., Düfa Kft., Hasit Kft., Lasselsberger-Knauf Kft., Sakret Bt., Saint Gobain We­ber Terranova Kft., Sto Kft. rend­sze­reinek minôsített eleme. A rendszerekrôl részletes is­mertetést – ragasztók, vakolatok fajtái, színválaszték, tar­tozékok, kivitelezés – a rendszergazdák adnak fel­vi­lá­gosítást.

AT-H80

GRAFIT

12

Megtakarítás a szerkezeten

10

90%

kisméretû tömör tégla

25

12

9

83%

kettôsméretû, kevés lyukú

25

12

9

81%

B 30

30

12

9

78%

Uniform 13/10

30

10

8

72%

RÁBA

25

10

8

69%

POROTON PF 45/19

30

10

7

66%

Porotherm 30 N+F

30

7

5

48%

Porotherm 38 N+F

38

5

4

39%

Milyen járulékos eredményei lesznek a szigetelésnek? A korábbi, hideg belsô felület okozta párale­csapódást, pe­nészesedést kiváltó ok megszûnik. Kellemes lesz a la­­kás klímája, és a jobb hôérzet miatt alacsonyabb szo­bahômérséklet mellett is komfortosan érezzük ma­gun­kat. A kánikulai hónapokban a napi hô­mér­sék­ le­ti maximum csak késve, csillapítottan jut a lakásba, amit az esti szellôztetéssel el tudunk távolítani, így a nyári álla­potok is javulnak.

Egy egészen más megoldás... Ha a homlokzaton égetett agyag – klinkertégla – kô, vagy más hasonló, falazott burkolatot szeretnénk látni, a hôszigetelést kétrétegû falazattal lehet meg­ oldani. Ezt szinte kizárólag új épületeken lehet meg­ valósítani, mert meglevô épületeknél a szerkezeti részletek igen bonyolultak. Hogyan kell elkészíteni a hôszigetelést? A tartó falszerkezet építésével egy idôben kell a hô­szi­ ge­telést és az eléfalazást elkészíteni. A burkolati fal és

a hôszigetelés rögzítésére speciális bekötô­elemeket kell használni. Ügyelni kell a szoros illesz­tésre, mind a falazóanyagok, mind a hôszigetelés esetében. A mun­ka odafigyelést és szaktudást igényel, ezért cél­szerû szakkivitelezôvel készíttetni.

1

2 3

4

1 Falazóanyag

3

Légrés

2

4

Eléfalazás

AUSTROTHERM AT-N70 vagy EXPERT lemez

Milyen vastag legyen a hôszigetelés? Falazat anyaga

vastagsága Ajánlott hôszigetelési Megtakarítás (cm) vastagság (cm) a szerkezeten AT-N70

EXPERT

kisméretû tömör tégla

25

12

10

85%

kisméretû tömör tégla

38

10

10

81%

B 30

30

12

10

81%

Porotherm 30 N+F

30

6

5

48%

Áthidalók és koszorúk hôszigetelése A homlokzat azon részeit, ahol anyagváltás miatt (pl. beton – jól szigetelô falazóanyag) hôhidak tudnak kialakulni, különös gondossággal kell hôszigetelni. Ezt akkor sem lehet elhanyagolni, ha késôbb a teljes homlokzat szigetelve lesz. Leggyakrabban ez az erkélylemezek, koszorúk, áthidalók, pillérek és a lábazat környékét jelentik.

Epulethomlokzat leporello  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you