Page 1

T I S Z TÁ N A Z I GA Z I


EASYPLUS – TISZTÁN A Z IGA ZI

KÍMÉLI A PÉNZTÁRCÁT ÉS A KÖRNYEZETET

Az Easyplus az Alföldi hagyományaihoz

H a va l a m i l ye n s z e n nyez ő d é s m é g i s m e g t a -

m é l t ó ú j d o n s á g , a m e l y m e g kö n ny í t i Ö n n e k

p a d a f e l ü l e t e n , a z j ó v a l kö n n y e b b e n , k i s

f ürd őszobája t isz t án t ar t ás á t, sz int e t eljes en

m e n ny i s é g ű, e ny h e t i s z t í t ó s z e r r e l e l t á vo -

f e l e s l e g e s s é t é v e k ü l ö n b öz ő t i s z t í t ó s z e r e k

l í t h a t ó. A rá s z á ra d t v í z kő f o l t o k m é g h e t e k

használatát. Így az Easyplus egyszerre

m ú l v a i s egyszerűen letörölhetők egy

k í m é l i a z Ö n p é n z t á rc á j á t é s m i n d a n ny i u n k

ne d ve s r uha s e gí t s é g éve l . A z Eas y p lus s zal

kö r nyez e t é t .

a fürdőszoba tisztán tartása valóban csak n é h á n y m oz d u l a t , m i köz b e n t i s z t í t ó s z e r e k r e

MI A Z EASYPLUS?

is jóval kevesebbet kell költenie! Az Easyplus egy speciális fejlesztésű

MIÉRT ELŐNYÖS A KÖRNYEZETRE NÉZ VE?

m á z f e l ü l e t az Alföldi szanitertermékein. A z Ea s y p l u s s i m a, t ö m ö r é s ka rc m e n t e s

A z Easyplus a könnyű tisztíthatósága révén h o z z á j á r u l a k ö r n y e -

f e l ü l e t e t ké p ez a s z a n i t e re ke n , a m e l y e l l e n -

ze t ba r á t h á z t a r t á s h oz. Ö n hos sz ú t á von bi z tos í t ha t ja f ürd őszo -

áll a há z t ar t ás ok ban hasz nála tos s a vak

b á j a h i g i é n i á j á t a n é l k ü l , h o g y k ü l ö n b öz ő m e s t e r s é g e s m o s ó - é s s ú r o l ó -

és lúgok ha t ás ainak . A z Easyplus t ulaj -

szereket alkalmazna. A szennyeződést taszító felület s z i n t e

donságait, t a r t ó s e l l e n á l l ó ké p e s s é g é t

t e l j e s e n f e l e s l e g e s s é t e s z i a kö r nyez e t e t t e r h e l ő t i s z t í t ó s z e r e k h a s z n á -

f ügget len tesz tek igazolják .

l a t á t, í g y m e g e l őz h e t ő, h o g y a g re s s z í v ke m i ká l i á k j us s a n a k a c s a t o r n a rendszerbe és onnan természetes vizeinkbe.

NAGYOBB TISZTASÁG – KEVESEBB MUNK ÁVAL A speciális eljárásnak köszönhetően az

Az Easyplusnak köszönhetően a speciális mázzal ellátott

Easyplus szal nemesítet t f elületen a víz

szaniterek minden tekintet ben meg felelnek a higiéniá t

c s e p p e k ké á l l ö s s z e, a m e l y e k e g y s z e -

kö r nye z e t t u d a t o s s á g g a l ö t vö z ő vá s á r l ó i n k i g é nye i n e k .

r űen legördülnek a f elület rő l. A z ös szeálló v í z g y ö n g y ö k k e l e g y ü t t a z o l y a n m a r a d vá nyok is távoznak, mint a vízkő és a piszok.

A z Alföldi legtöbb szaniterterméke választható Easyplus réteggel is!


Villeroy & Boch Magyarország Kft. H-6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7. • Pf. 113 tel.: (+36 62) 888 565 • fax: (+36 62) 888 573 e-mail: info@alfoldi.hu zöld szám: (+36 80) 820 144 alfoldi.hu

Easyplus la4 szorolap 20130223 final  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you