Page 1

tanulmány

Társadalmi innováció és az iskolák világa: a cselekvő és megvalósító fiatalokért A brit Envision1 szervezet négy fiatal kezdeményezésére született meg 2000-ben. Akkoriban a közbeszéd az Egyesült Királyságban hangos volt attól, hogy a fiatalok apatikusak, csak szórakozásra és semmittevésre vágynak, keveset tesznek a környezetükért és a társadalmukért. A fiatalok persze tudták, hogy ez nem igaz, a szóban forgó négy fiatal pedig úgy döntött, hogy ők tesznek is valamit ez ügyben. Nem a közbeszéd üres frázisait megfogalmazókkal foglalkoznak, nem az önálló gondolkodásra képtelen, közbeszéd fenntartását biztosító arctalan csoportokkal vitáznak, inkább cselekvő és pozitív közösséget hoznak létre, és fiatal társaikkal együtt „megtesznek, amit tudnak, azzal, ami rendelkezésükre áll, ott, ahol éppen vannak” (Theodore Roosevelt). Az első öt csoportot és így az első öt társadalmi projektjüket a családjaiktól, szomszédaiktól és barátaiktól összegyűjtött pénzből támogatták. Az első projektek sikeresnek bizonyultak és hamarosan több nagy alapítvány és más támogató szervezet is felfigyelt a kezdeményezésre. 2005-ben a szervezet megkezdte a terjeszkedést Londonból előbb Birminghambe, majd Leedsbe, Bristolba és más városokba. Mára mindez egy több mint 4000 főnyi 16 és 19 év közötti változáshozóból és megvalósítóból álló mozgalommá nőtte ki magát, amely 130 iskolával és felsőoktatási intézménnyel áll kapcsolatban. A projektjeik és kezdeményezéseik hatóköre rendkívül tág az utcai bűnözés visszaszorításától a foglalkoztatás témakörén át egészen a környezetvédelemig és fenntartható fejlődésig. Céljuk egymás segítése és inspirálása valódi példák és minták által, annak érdekében, hogy a helyi közösségeik­ ben a fiatalok elérjenek pozitív hatásokat, létrehozzanak pozitív változásokat. Mindezzel nem szavak, hanem tettek révén lesznek aktív tagjai a társadalomnak; az eredményeik pedig beszédesebbek, mint a közbeszéd vagy a politika erőtlen hangja.

Forrás: http://www.envision.org.uk/what-we-do/what-do-we-do

12

2013.

október

új katedra

A fiatalok optimisták és tele vannak energiával, a lehetőségekre és a szükségletekre koncentrálnak, nem pedig a kifogásokra, a korlátokra, a megszokott megoldásokra és az előítéletekre. A környezeti és társadalmi problémákra és szükségletekre saját hétköznapi tapasztalataik felől figyelnek és reagálnak, nem pedig a tudomány vagy a politika absztrakt távolságából. A mozgalomban részt vevő fiatalok a vidámságra, az együttműködésre és a cselekvésre/megvalósításra fokuszálnak. Az Envision csak az elmúlt egy évben 1600 fiatalt segített abban, hogy megkezdjék saját kis és nagy projektjeiket, és ezekkel a helyi közösségekben több mint 106 ezer ember életéhez járultak hozzá pozitív értelemben. A fiatalok projektjeiről a szervezet honlapján sok érdekes és inspiráló történetet találhatunk, az öregek otthonában végzett fejlesztésektől – például az intézmény kertjének a felújításától – kezdve a gyermekbántalmazás és -molesztálás elleni kampányon át egészen a gördeszka- és görkorcsolyapark létrehozá­sáig egy elhanyagolt városi kerületben. (A  pénzeszközök és egyéb erőforrások előteremtése szintén része minden projektnek!) Mint minden releváns fejlesztés, ezek is az érintettektől származnak, az egyének és a közösségek döntései alapján. Ez azonban csak egy példa arra, hogy a fia­talok és az iskolák hogyan kapcsolódnak ahhoz az egyre befolyásosabb nemzetközi mozgalomhoz, amely előkészíti a társadalmat és a gazdaságot egy hatalmas pozitív átalakulásra. Ez a társadalmi innováció (social innovation), társadalmi vállalkozás (social entrepreneurship) mozgalma. A társadalmi innováció olyan ötleteket, termékeket, szolgáltatásokat, tevékenységeket, modelleket hoz létre, amelyek elsődlegesen a közösségek vagy azok egyes csoportjainak a szükségleteire (komplex társadalmi és környezeti problémái­ ra) biztosítanak fenntartható megoldásokat, s egyben új társadalmi kapcsolatokat és együttműködéseket generálnak. A  társadalmi innováció leghatékonyabb színterei a társadalmi vállalkozások (social enterprise). A társadalmi vállalkozás egy hibrid konstrukció a hagyományos üzleti és jótékonysági szervezetek és működésmódok között, amely a sikereit nem a profit, hanem a társadalmi hasznosság (social impact) fogalmában határozza meg. Írországban a Young Social Inno­va­tors (YSI)2 program 2004-től nyitott az ország minden kö-

zépfokú oktatási intézménye és diákja előtt, továbbá az ifjúsági központok számára, 2006tól pedig önálló szervezetként működik tovább és minden iskolát segít a saját társadalmi innováció oktatását és alkalmazását támogató modelljével („4 c’s of social innovation”, melyet már több mint 40 000 diák próbált ki). A program és a szervezet létrejöttét két hölgy, Stanislaus Kennedy és Rachel Collier tette lehetővé, akik a 1980-as évektől foglalkoznak társadalmi innovációval Írországban. Mi rejlik a sikeres példák mögött? A  válasz igazán egyszerű. Először is érzékelhető az a folyamat, amely révén a fiatalokkal dolgozó szakemberek felismerték a procedurális tudás fontosságát (a deklaratív tudás mellett), a hogyan tudást (a mit tudás mellett), vagyis a kompetenciák fontosságát az ismeretek mellett. A tudás és a cselekvés nem különül el a hétköznapokban, az életben. Másodszor pedig egyre erőteljesebben megjelenik az oktatási-nevelési célkitűzések között a kreativitás, az empátia (együttérzés)3 és a learning by doing szemlélet. Az utóbbi három elem mindegyikét egyesíti a designgondolkodás (design thinking) módszer és eszköztár. „Tim Brown az IDEO-tól egy részletesebb és jobban használható definí­ ciót ad: a designgondolkodás szerinte »olyan diszciplína, amely felhasználja a designer érzékenységét és módszereit arra, hogy az emberek igényeit technológiailag megvalósítható és üzletileg sikeres stratégiákkal párosítsa«.”4 A fogalom, a módszertan kialakulása elsősorban az üzleti és a társadalmi innovációhoz kapcsolódik, de ma már elfogadott része az oktatási folyamatnak mind a középfokú, mind a felsőfokú oktatás területén, döntően a Hasso Plattner Institute of Design at Stanford és kapcsolódó REDlab (korábban K-12 Learning Lab) Stanford Universityn.5 A designgondolkodást és annak tanítását sokrétűen vezetik be a középfokú oktatási folyamatokba és intézményekbe, kezdve a kisebb intézményi önálló kezdeményezésektől egészen az átgondolt és pedagógusok, továbbá tervezők (designerek) közös erőfeszítéseként létrejövő szisztematikus, az oktatási rendszer egészét érintő fejlesztésekig. Az utóbbira jó példa az IDEO, a leghíresebb nemzetközi tervezőiroda erőfeszítése, a Deisgn Thinking for Educators projekt (http:// designthinkingforeducators.com/). Szerteágazó kísérletek és pilot projektek immár a tudományos kutatások, vizsgálatok terepét


tanulmány jelentik és nagyon pozitív eredményekkel kecsegtetik a pedagógusokat vagy még inkább az érintett fiatalokat.6 Számunkra a leglényegesebb azonban, hogy a designgondolkodás erőteljesen támogatja a társadalmi innová­ ciót azáltal, hogy képes fejleszteni a fiatalok azon kompetenciáit (lásd az előbbieket), amelyek nélkül a társadalmi innováció nem lehetséges. Jó példa ezen gyakorlati hasznosságra/haszonra az Indiában megrendezett Design for Giving Contest7 verseny, amelyben az ország minden iskolája és minden diákja részt vehetett, és amelynek célja, hogy az indiai diákok (10 és 13 év közöttiek) bármely társadalmi problémára vonatkozó megoldásokat megalkossák és azokat átültessék a gyakorlatba. Ezen célokat pedig egy designgondolkodást alkalmazó keretrendszer hasznosításával érhették el. Egyik győztes projekt például a mumbai Divine Child High School8 projektje, amelynek a segítségével a kisdiákok továbbadják az iskolában tanultakat a szüleiknek speciális tanórák és tananyagok segítségével, csökkentve ezáltal az írástudatlanságot Indiában és növelve a család tagjainak a műveltségét. Lelkesítő példák, inspiráló fiatalok… Kétségtelen, hogy hazánkban is számos hasonló példával találkozhatunk. A felsőoktatás területén is éppen zajlik olyan inspiráló történetek összegyűjtése, amelyek a fiatalok társadalmi

Logan Gardner Jared Kleinert Dylan Mahalingam Katie Stagliano

Fiatalok, akik máris társadalmi innovátorok (néhány példa)11 munkakompetenciák http://kidsforkidsysv. 18 éves Kids for Kids fejlesztése, társadalmi org/ vállalkozás támogatása 17 éves Synergist http://synergi.st/ crowdfunding platform http://www.lilmdgs. Lil’ MDGs és digitális média és fiatalok 9 éves org/ és http://www. Jayme’s Fund kompetenciáinak fejlesztése jaymesfund.org/ http://katieskrops. zöldségtermesztés, 12 éves Katie’s Krops com/home.html ingyenkonyha

innovációban betöltött szerepét hűen bemutathatják, hiszen – különösen a hazai szakkollégiumi mozgalom elkötelezettségének köszönhetően – mind szervezeti, mind egyéni szinten óriási mozgatórugói a társadalom megújulásának. Ez év májusában a Students Drive Social Innovation – Társadalmi innováció fiatalok közreműködésével9 elnevezésű rendezvény lett a kezdeményezés első állomása. Egyértelmű, hogy a fiataljaink kreatívak, nyitottak és cselekvőek, éppen ezért talán érdemes lenne erőfeszítéseket tenni a középfokú oktatás szintjén is az ő segítésükért és fejlesztésükért, és ezáltal is hozzájárulni a társadalmi innovációs, társadalmi vállalkozási mozgalomhoz, amely jobbá teheti tár­ sa­ dal­ munkgazdaságunk egészét. A társadalmi innováció az unió támogatásával Európa-szerte egyre inkább része a fiatalok hétköznapjainak, így előbb vagy utóbb fontos tevékenységgé válik az oktatási intézmények számára is.10 A kérdés

Gondolatok a társadalmi innovációról

„Social innovation refers to new ideas that work in meeting social goals. […] ’innovative activities and services that are motivated by the goal of meeting a social need and that are predominantly developed and diffused through organizations whose primary purposes are social.” „A társadalmi innováció olyan új ötleteket jelent, amelyek társadalmi/szociális célok megvalósítása érdekében születtek. Ezek olyan tevékenységek vagy szolgáltatások, amelyek elsősorban társadalmi szükségleteket elégítenek ki, és elsősorban olyan szervezetek fejlesztik ki és terjesztik őket, amelyeknek elsődlegesen társadalmi céljaik vannak.” (Said Business School, Oxford: Social Innovation. What It Is, Why It Matters and How It Can Be Accelerated.) * „Social innovation is about new ideas that work to address pressing unmet needs. We simply describe it as innovations that are both social in their ends and in their means. Social innovations are new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (more effectively than alternatives) and create new social relationships or collaborations.” „A társadalmi innováció olyan új ötleteket/megoldásokat jelent, amelyek kielégítetlen szükségletek miatt fogalmazódnak meg. Olyan fejlesztésekként írjuk le őket, mint amelyek céljaikban és eszközeikben is társadalmiak. A társadalmi innovációk olyan új ötletek, termékek, szolgáltatások vagy modellek, amelyek egyszerre szolgálnak társadalmi célokat (hatékonyabban, mint a meglévő alternatívák), és új társadalmi kapcsolatokat vagy együttműködéseket hoznak létre.” (Open Book of Social Innovation, Murray, Calulier-Grice and Mulgan, March 2010) * „Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results.” „Ne tanulnivalót, hanem tennivalót adj a diákoknak, és a tennivaló természete szerint megkívánja majd a gondolkodást; a tanulás pedig csak természetes következmény.” (John Dewey) * „Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.” „Mondd, és én elfelejtem. Taníts, és emlékezem. Vonj be, és megtanulom.” (Benjamin Franklin)

csak az, hogy gyors és nyitott reagálás révén mely pedagógusok és mely intézmények segítik a leginkább növendékeiket. ILYASH GYÖRGY Lábjegyzetek 1  http://www.envision.org.uk 2  http://www.youngsocialinnovators.ie/ 3 Az empátia (együttérzés) tanítását-tanulását népszerűsíti és fejleszti az Ashoka is (a világ legismertebb társadalmi innovációt támogató nemzetközi szervezete, amely Magyarországon is képviselteti magát az Ashoka Magyarország révén). Start Empathy kezdeményezésük olyan egyének és szervezetek hálózata, amelyeknek célja, hogy az empátiát a XXI. század egyik legfontosabb kompetenciájává tegyék, és szélesítsék azon módszerek és eszközök körét, amelyeknek a segítségével ez a kompetencia tanítható-tanulható (http://startempathy.org). A kezdeményezés révén pedig máris sok iskola sikeresen kísérletezik ezen (http://startempathy.org/blog/2013/09/ seaside-series-empathetic-school-culture és http:// startempathy.org/blog/2012/07/6-insights-creatingschool-culture-empathy). 4 Roger L. Martin: Designgondolkodás. A  garantált versenyelőny. Akadémiai Kiadó: 2010.; Tim Brown– Jocelyn Wyatt: Design Thinking for Social Innovation. Stanford Social Innovation Review: Winter 2010. pp.: 31–35.: „Design thinking can lead to hundreds of ideas and, ultimately, real-world solutions that create better outcomes for organizations and the people they serve.” 5 Taking Design Thinking to School: Approaches to Integrating the Design Process in K-12 Teaching and Learning, http://www.stanford.edu/dept/SUSE/ taking-design/ és http://www.k12lab.org/ 6 Példaként érdemes áttekinteni a következő publikációt: Carroll, M., Goldman–S., Britos, L.–Koh, J.: Royalty, A. & M. Hornstein. (2010). Destination, Imagination, and the Fires Within: Design Thinking in a Middle School Classroom. International Journal of Art & Design Education, 29, 1, 37–53. http://www. stanford.edu/group/redlab/cgi-bin/materials/IJADE_ Article.pdf 7  http://dschool.stanford.edu/blog/2009/12/03/ design-for-giving-contest-winners-announced-grantsmentorship-program-and-research-starts/ 8  http://www.ideo.com/work/the-design-for-givingcontest/ 9 Ilyash György (2013): Társadalmi innováció, társadalmi vállalkozás és designgondolkodás. In: Magyar Tudomány, augusztus (8): 1002–1005. old., http:// www.matud.iif.hu/2013/08/18.htm 10  http://www.eurofound.europa.eu/spotlight-on/ youth/supporting-young-people-through-socialinnovation-and-investment 11 Logan Gardner és Jared Kleinert, http://www. forbes.com/sites/devinthorpe/2013/04/12/theseteenagers-are-the-definition-of-social-entrepreneurwatch-and-be-inspired/; Dylan Mahalingam és Katie Stagliano: http://www.mnn.com/lifestyle/responsibleliving/photos/8-amazing-kids-who-have-changedthe-world/get-ready

2013.

október

új katedra

13

Társadalmi innovacio fiatalok, diákok által  

A fiatalok nagyon sokat tesznek a társadalomért; a társadalmi innováció területén és annak eszköztárával még többre képesek: csak jó példákr...

Advertisement