Page 1

Utvecklingsgrupp trampolin ”Utvecklingsgruppen är en satsning för att öka bredden på duktiga gymnaster samt tränare; och riktar sig därmed till såväl barn och ungdomar 10 – 14 år som dess tränare.”

Vem är ansvarig för utvecklingsgruppen? Svenska Gymnastikförbundets Trampolintekniska Kommitté är ansvarig för Utvecklingsgruppen i trampolin. Kommittén tillsätter inför varje år en projektansvarig som också är administrativt ansvarig. Detta sker senast 1 oktober inför nästkommande år. Arbetsuppgifterna är ansökan och redovisning ekonomiska medel, sammankallande för samtliga uttagningar och läger, bokning av lokal för träning samt logi, mat, planering av föreläsning samt gemensam kvällsaktivitet. Ansvarar för uttagning av gymnaster i dialog med närvarande tränare. Utser efter inkomna anmälningar lämpliga huvudtränare i aktuell region i samråd med anmälda tränare. Cicci Johansson från kommittén har utsetts till projektansvarig till och med 31 december 2012. Kontaktuppgifter: Cicci.johansson@gymnastik.se, 070-861 22 92. Utvecklingsgruppen drivs i samråd och tillsammans med uttagna gymnasters tränare. Beroende på vilken del av Sverige lägret genomförs, utses två huvudtränare i den region där lägret är placerat. Dessa två ansvarar för att planera och genomföra fyra träningspass under helgen, varav tre teknikanpassade pass och ett pass inriktat på seriesäkerhet. Huvudtränare för läger i mars och juni utses efter uttagning i januari, huvudtränare för läger i augusti och november utses i juni. En blankett skickas till föreningar med uttagna gymnaster där en tränare/förening för två läger i taget namnges. Föreningen väljer på egen hand om samma tränare åker på samtliga läger eller om uppdraget varieras mellan tränare i föreningen.


Vem riktar sig utvecklingsgruppen till? Utvecklingsgruppen är en satsning för att öka bredden på duktiga gymnaster samt tränare; och riktar sig därmed till såväl barn och ungdomar 10 – 14 år som dess tränare. Gymnaster kan bli uttagna från det år de fyller 10 år samt vara kvar längst till december det år de fyller 14 år. Gymnaster som ej uppfyller det lägre ålderskravet kan söka dispens förutsatt att de klarar övningskraven som föreskrivs. Som uttagen till utvecklingsgruppen har du som gymnast närvaroplikt på dessa sammankomster, detta är bra att tänka på när du ger svar om du vill medverka. Rimlig orsak till förhinder godkännes i samråd med projektansvarig. De föreningar som har gymnaster i utvecklingsgruppen ska inför varje termin utse en ansvarig tränare/läger. Denna tränare skall ha rätt stegutbildning relaterat till hemmagymnasten/-erna enligt Utbildningskrav Tävling. Dispensansökan för utbildningskrav kan göras i samråd med projektansvarig. För de föreningar som inte har gymnaster i utvecklingsgruppen kommer två tränarplatser per läger finnas till förfogande för att i så stor utsträckning som möjligt implementera kravprofilen. Ansökan skickas till projektansvarig senast sex veckor innan respektive läger. Först till kvarn med undantaget att vi söker variation i gruppen. Svar ges senast fem veckor innan respektive läger.

Trampolintekniska Kommittén (projektansvarig)

Kommittén

Hemmatränare förening

Hemmatränare förening

Hemmatränare förening

ning

GYMNASTER

GYMNASTER

GYMNASTER

Två fria tränarplatser


Hur ser upplägget ut? Gruppen består av max 12 personer från olika föreningar i Sverige. Samtliga föreningar knutna till Svenska Gymnastikförbundet får skicka gymnaster på uttagningslägret i januari förutsatt att de klarar de övningskrav som föreskrivs. Föreningar som skickar en gymnast eller flera på uttagning skall också skicka en ansvarig tränare som medverkar under uttagningstillfället. Uttagning till utvecklingsgruppen sker en gång per år, januari, gymnasten blir uttagen för ett år i taget. I mån av plats kommer projektansvarig även kunna bjuda in gymnast/-er som påvisat stor talang under årets gång. Detta tillfälle är ej ett läger utan genomförs under en dag. De som reser långt (restid över 3 timmar) erbjuds logi natten till uttagningsdagen. Läger för utvecklingsgruppen sker fyra gånger per år; mars, juni, augusti och november. De gymnaster som är med i utvecklingsgruppen skall ha giltig svensk tävlingslicens, denna förnyas i oktober varje år.


Vilka övningskrav gäller? Inget krav på uppvisande vid tävling gäller. Uttagning av gymnaster sker vid uttagningsläger i januari, då följande övningar från kravprofilen kopplade till ålder skall kunna uppvisas. Vid uttagningstillfället utförs också andra tester från kravprofilen, utöver övningsförrådet. Ålder 10-11 år

Kravövning 1 Rudolf *

Kravövning 2 Flying – baranyballout i kombination

12-13 år Skall klara föregående ålderskrav utan pass

Fliffis C *

Dubbel bak C*

14 år Skall klara föregående ålderskrav utan pass

Visa förövningar med god teknik till skruvade multipla volter med minst 360 grader skruvrotation*

T ex helskruv till rygg, barany halvvändning till mage, halvvändning 1 3/4

* Övning får utföras med kantpass och/eller mattpass.

Kravövning 3 1¾*

Kravövning 4 Helskruvad bakåtvolt*

Krav övning 5


Kostnader? Den ansvarige tränare som åker med från respektive förening får resa och logi betalt. Lägren bekostas via Idrottslyftet men en kostnad upp till 1 000 kr/läger och gymnast kan debiteras föreningen för uttagen gymnast. Denna kostnad är rörlig och beroende på vart lägret är stationerat. Ambitionen är att ta ut så låg kostnad som möjligt. Lägren sträcker sig över en helg; lördag– söndag (med en övernattning). Övernattning fredag – lördag erbjuds kostnadsfritt för gymnaster och tränare som reser långt (restid över tre timmar).

Lördag

Söndag

08:00 09:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-17:00

Frukost Träningspass Styrka Lunch Träningspass Föreläsning Träningspass

18:00 20:00

Middag Gemensam kvällsaktivitet

08:00 09:00-12:00 12:00 -

Frukost Träningspass Lunch och avresa

För de som övernattat Teknik Styrkeprogram enligt kravprofil Seriesäkerhet Teknik

Teknik

Utvecklingsgrupp trampolin  

Utvecklingsgrupp trampolin via Trampolintekniska Kommittén, Svenska Gymnastikförbundet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you