Page 1

Vasario 16-osios gimnazijos

Metraštis 2012/2013

- Įkurta 1950 m. - 2010 m. suteiktas gabių vaikų ugdymo sertifikatas - 2012 m. įteikta Gedimino pilies bokšto vėliava -


Metraštį ruošė:

Kaip su mumis elgiasi, tokiais ir tampame.

Birutė Augustanavičiūtė Kronikai medžiagą pateikė: Ieva Andres, Birutė Augustanavičiūtė, Rimas Čuplinskas, Asta D’Elia, Andrea Günther, Sandra Haffa, dr. Gabriele Hoffmann, Josephine Jaksch, Edmundas Jankūnas, Dimitrios Kostopoulos, Jūratė Batura Lemke, dr. Bronė Narkevičienė, John Paura, Audronė Ručienė, Gintaras Ručys, Neringa Rukšnaitytė, Irena Sattler, Marija Schäfer, dr. Gerhard Schmidt, Nykantas Simutis, Thevin Sriratanakoul, Darius Subačius, Ona Šiugždinienė, Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, Niko Šošič, Arūnas Tauras, Leon Werle Leidinyje panaudotos ištraukos iš Bernhard Conrad, Vanessa Joneleit, dr. Bronės Narkevičienės, Julia Neuert, Agnės Ručytės, Katharina Ossadnik, Marco Partner, Petro Veršelio straipsnių Vertė: Birutė Augustanavičiūtė, Rimas Čuplinskas, Asta D’Elia Nuotraukos: Hans-Karl Asel, Birutės Augustanavičiūtės, Rimo Čuplinsko, Andrea Günther, dr. Gabriele Hoffmann, Saivos Krievinia, Giedrės Pereškevičiūtės, Audronės Ručienės, Marijos Schäfer, Erik C. Schmitt, Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės ir kt.

Maketas: Agnės Ručytės, www.high5design.de

Leidėjas: Vasario 16-osios gimnazija Lorscher Str. 1 D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld Tel.: +49 6256 859900 Fax: +49 6256 1641 info@litauischesgymnasium.de www.gimnazija.de ISSN 0415-8202

2

Ajahn Brahm Sveiki, mes kaip odisėjai keliaujame klaidžiodami po gyvenimo vandenyną ir ieškome savosios Itakės krantų. Niekada nepraraskite vilties, nebijokite suklupti, nebijokite pradėti ką nors naujo, nes sėkmė aplanko atkakliausius. Vartydami Metraščio puslapius pagalvokite apie tai, jog tapote istorijos dalimi, pagalvokite ir apie tai, jog Jūs patys kuriate istoriją, nuo Jūsų priklausys jos veidas. Širdingai dėkoju, kad padėjote sukurti dar vieną Gimnazijos istorijos puslapį – Metraštį. Ačiū Tau, Agne, Andrea, Arūnai, Audrone, Asta, Brone, Dariau, Dimitrios, Edmundai, Gabriele, Gerhard, Giedre, Gintarai, Ieva, Irena, Jens, John, Josephine, Jūrate, Leon, Marija, Maryte, Neringa, Niko, Nykantai, Onute, Rimai, Saiva, Sandra, Thevin Visada Jūsų Birutė


Mielas Vasario 16-osios gimnazijos drauge, T

u atsivertei šį leidinį, vadinasi, priklausai mūsų Gimnazijos draugų būriui. Ačiū Tau už tai. Ačiū, kad Tau rūpi mūsų šventės ir kasdienybė, kad esi šalia, kai reikia Gimnazijos bendruomenei padėti, suteikiant vaikams džiaugsmo ar pagerinant jų ugdymosi sąlygas. Ačiū už Tavo asmeninį indėlį į Gimnazijos vardo garsinimą geru mokymusi ar mokymu, nuoširdžiu darbu, aktyvia akademine, kultūrine, sporto, socialine ar paramos Gimnazijai veikla. Ačiū Tau už tai, kad brangini pasaulio lietuvių turtą ir gyvąjį mūsų tautos paveldą – Vasario 16-osios gimnaziją. dr. Bronė Narkevičienė Direktorė

2013 m. gruodžio 19 d.

3


Vasario 16-osios gimnazija Istorija

Š

iandieną, prabėgus daugiau nei pusei šimto metų, mes drąsiai galime teigti, jog aktyvūs pasaulio lietuviai ir Vokietijos Krašto Valdybos nariai įkurdami Vasario 16-osios gimnaziją padėjo kertinį akmenį Lietuvos išlaisvinimo darbams iš Vakarų Europos organizuoti; Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB), Vokietijos lietuvių bendruomenė (VLB), Gimnazija, aktyvūs Lietuvos visuomenės veikėjai ir politikai – visi dirbo kartu. Rennhofo sodyba tam tikra prasme buvo moralinė ir finansinė išsivadavimo kovų donorė. Vasario 16-osios gimnazija yra vienintelė lietuviška gimnazija Vakarų pasaulyje – nuo pokario iki pat šių dienų viso pasaulio lietuvių vertinama ir tausojama. Tačiau ne tik šis faktas mokyklą paverčia išskirtine – savo principais ir veikla ji kasdien tiesia gyvą tiltą tarp Lietuvos ir Vakarų pasaulio, atverdama mokiniams unikalią galimybę gyvenant pačioje Europos širdyje išlaikyti ir puoselėti vieną autentiškiausių jos kalbų, svetur ugdyti tautinę savimonę, formuoti ir išlaikyti savo tapatybę. Gimnazijoje mokiniai ne tik įgyja brandos atestatą, kuris pripažįstamas Vokietijoje ir visame pasaulyje. Čia gimnazistams dėstoma lietuvių kalba ir literatūra, Lietuvos istorija, lietuviškai mokomasi religijos, biologijos, geografijos, ekonomikos ir politikos, kai kuriose klasėse – ir matematikos, šokami tautiniai šokiai, švenčiamos lietuviškos šventės. Čia auga jaunoji karta, puoselėjanti lietuvišką kultūrą, tradicijas ir tautines vertybes. Jaunoji karta – sąmoningi, tolerantiški ir perspektyvūs Europos piliečiai. Keičiantis istorinėms aplinkybėms, keitėsi ir Vasario 16-osios gimnazijos profilis, tačiau jos tikslas visuomet buvo ir lieka tas pats – suteikti Vakarų Europoje gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sąlygas išsaugoti lietuvišką tapatybę, auklėti juos krikščioniška ir europietiška dvasia, puoselėti lietuvių kalbą ir tradicijas bei neblėstančio mokinių ir mokytojų entuziazmo dėka garsinti Lietuvos vardą ir populiarinti jos kultūrą Vokietijoje ir visoje Europoje. 4


• 1948: Antrojo pasaulinio karo pabaigoje daugiau kaip 65 000 lietuvių pasitraukus į Vakarų Vokietiją, čia pradedama vystyti plati kultūrinė veikla, steigiamos mokyklos, net Pabaltiečių universitetas. 1948-aisiais Vokietijoje veikia 158 lietuviškos mokyklos, iš kurių 26 – gimnazijos!

• 1950: Prasidėjus emigracijai į kitas Europos valstybes ir užjūrį, dėl vis mažėjančio mokinių skaičiaus mokyklos pradedamos uždarinėti. Tuometinė Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) Valdyba nutaria įsteigti vieną Gimnaziją su bendrabučiu. Diepholz miesto kareivinėse atidaroma Gimnazija, kuriai 1951 m. suteikiamas Vasario 16-osios vardas.

• 1954: Tėvo Alfonso Bernatonio iniciatyva Gimnazija perkeliama į Hiutenfeldą (Hüttenfeld), kuriame VLB, padedama viso pasaulio lietuvių, tam tikslui įsigijo 5 ha sklypą su Rennhofo pilimi. Paramos dėka Gimnazija remontuojama, tobulinama, pilis pritaikoma klasėms ir bendrabučiui. • 1963–1965: Pastatomas klasių ir administracijos pastatas. Statybas finansuoja Vokietijos Federacinė Respublika, Baden Viurtembergo (Baden-Württemberg) žemė, pasaulio lietuviai. • 1972 ir 1987: Iškyla mergaičių ir berniukų bendrabučiai.

• 1984: Rennhofo pilyje kyla gaisras: sudega biblioteka, tuo metu pilyje įrengto berniukų bendrabučio baldai, stipriai nukenčia pastatas.

• 1989: Vokietijos Federacinės Republikos, Baden Viurtembergo bei Hesseno (Hessen) že-

mių vyriausybių, katalikų bažnyčios bei dosnių tautiečių JAV, Kanadoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir kt. dėka pilis baigta remontuoti. Remonto darbų sąmata apie 7 milijonai markių. Šiandien pilyje įkurta Gimnazijos biblioteka, muzikos klasė, Visų Lietuvos Šventųjų vardo koplyčia, VLB ir Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos (VLJS) būstinės, Lietuvių kultūros institutas (LKI) bei Europos lietuvių kultūros centras (ELKC).

• 1999: Gimnazijai suteikiamas Vokietijos valstybės pripažintos gimnazijos statusas. • 2010: Gimnazijai suteikiamas Vokietijos Hesseno žemės Švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas.

• 2010: Pradėtos modernaus Gimnazijos priestato statybos. • 2012: Už pilietinį ir tautinį mokinių ugdymą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo

bei Krašto apsaugos ministerijos Gimnazijai skiria Gedimino pilies bokšto vėliavą.

• 2012: Baigtos priestato su moderniu gamtos mokslų kabinetu statybos. Paramą statyboms

suteikė Lietuvos Respublikos vyriausybė, Mainco (Mainz) vyskupija, tautiečiai ir Lietuvos, Vokietijos ir kt. šalių, Gimnazijos draugai vokiečiai, gautos ilgalaikės paskolos iš Bergštrasės (Bergstraße) apskrities, Lampertheimo (Lampertheim) miesto ir Heseno žemės.

• Gimnazijos vadovai: dr. Antanas Palaitis (1950–1952), Antanas Giedraitis-Giedrius (1952–1954), dr. Vladas Literskis (1954–1957), dr. Antanas Rukša (1957–1957), Tautvydas M. Gailius (1957–1958), dr. Jonas Grinius (1958–1960), kun. dr. Ladas Gronis (1960–1962), kun. Bronius Lubinas (1962–1966), kun. dr. Petras Bačinskas (1966–1967), Vincas Natkevičius (1967–1980), Jonas Kavaliūnas (1980–1982), Andrius Šmitas (1982–2008), dr. Bronė Narkevičienė (2009 – iki dabar). 5


Mokymo programa

V

asario 16-osios gimnazija – tai unikali, dvikalbė mokykla, kuriai 1999 m. buvo suteiktas valstybės pripažintos, privačios Gimnazijos statusas, 2010 m. – Hesseno žemės Švietimo ministerijos gabių vaikų ugdymo sertifikatas. Lietuvių kilmės mokinių gretas kasmet papildo ir vokiečiai, o valstybės pripažintas brandos atestatas atveria absolventams kelius į Europos ir pasaulio universitetus bei aukštąsias mokyklas. 2012–2013 m. m. Gimnazijoje dirbo 33 pedagogai, 11 administracinių-ūkinių darbuotojų, mokėsi 197 mokiniai.

G

imnazija dirba pagal Vokietijos valstybinę mokymo programą, pagrindinė dėstomoji kalba – vokiečių. Jaunesniųjų klasių mokiniams dalis mokomųjų dalykų pasirinktinai dėstoma lietuvių arba vokiečių kalba, o vyresniesiems, šalia vokiškoms gimnazijoms įprastų mokomųjų dalykų, suteikiama galimybė lankyti lietuvių kalbos, literatūros bei Lietuvos istorijos pamokas. Atvykusiems į Gimnaziją vaikams, nepakankamai mokantiems vokiečių arba lietuvių kalbą, siūlomi intensyvūs kalbos kursai. Todėl tiek lietuvių kilmės vaikams, tiek naujakurių lietuvių atžaloms Gimnazija suteikia puikią galimybę integruotis į Vokietijos visuomenę ir išlaikyti lietuvišką tapatybę. 6

Pirmoji privaloma užsienio kalba lietuviams yra lietuvių kalba, antroji, kurią vaikai pradeda mokytis 5 klasėje, – anglų kalba. Trečioji užsienio kalba gali būti prancūzų arba rusų. Pagal Hesseno žemės Švietimo ministerijos nustatytą mokymo programą iki 11 klasės mokiniai gali pasirinkti tik užsienio kalbas. Dvyliktoje ir tryliktoje klasėje mokiniams atveriamos platesnės pasirinkimo galimybės – greta privalomų lietuvių ir vokiečių kalbų, visuotinės ir Lietuvos istorijos, politikos ir ekonomikos, matematikos, sporto, muzikos ir religijos pamokų, mokiniai gali pasirinkti sau priimtiną gamtos mokslą bei dar vieną užsienio kalbą. Taip pat jie gali išsirinkti du iš išvardintų dalykų, kuriuos dvejus metus


(iki abitūros egzaminų) mokysis sustiprintai (žr. leidinio pabaigoje esančią lentelę). Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio akademinius pasiekimus, kalbų mokėjimo lygį, nauji gimnazistai priimami iki 11-os klasės. Mokslas Vasario 16-osios gimnazijoje trunka 9 metus – nuo 5 iki 13 klasės. Pagal įsigaliojusią Vokietijos švietimo sistemos reformą, visi mokiniai, 2005 m. ir vėliau įstoję į penktą klasę, abitūros egzaminus laikys po 8 metų, t. y. 12 klasėje. Abiturientai privalo laikyti vokiečių kalbos ir matematikos egzaminus, dar trijų mokomųjų dalykų egzaminus jie pasirenka patys. Brandos egzaminai organizuojami Gimnazijoje, jų eigą prižiūri valstybės komisija. Abitūros pažymių vidurkis skaičiuojamas naudojant 12-os ir 13-os klasės semestrinius bei egzaminų pažymius. Sėkmingai išlaikę abitūros egzaminus, mokiniai įgyja brandos atestatą, suteikiantį teisę studijuoti universitete (allgemeine Hochschulreife). Baigusieji 12 klasių ir atlikę praktiką gimnazistai gali stoti į neuniversitetines aukštąsias mokyklas (Fachhochschulreife), mokiniams, baigusiems 10 klasių, išduodamas pagrindinės mokyklos baigimo atestatas (Realschulabschlusszeugnis). Gimnazijoje įgyti brandos atestatai pripažįstami visame pasaulyje. Kiekvienais mokslo metais Vasario 16-osios gimnazijos gyvenimą praturtina mokiniai iš Pietų arba Šiaurės Amerikos, atvykę išmokti ar prisiminti gimtąją senelių ar prosenelių kalbą, susipažinti su lietuviška kultūra bei papročiais. Baigę mokslus savo šalyje, jaunuoliai čia dažniausiai praleidžia vienerius metus.

Šiuolaikiškas Gimnazijos gamtos mokslų kabinetas

7


Bendrabutis

R

omuvos parke, vos už kelių žingsnių nuo mokyklos pastato, įkurti mergaičių ir berniukų bendrabučiai. Tai energijos, geros nuotaikos ir jaunatviško klegesio kupina vieta. Jaukioje aplinkoje vaikai turi puikias sąlygas suderinti mokymąsi ir laisvalaikio pomėgius, patirti nepamirštamas savo jaunystės akimirkas, užmegzti nenutrūkstamus draugystės saitus, išmokti savarankiškumo, etikos ir elgesio taisyklių, pakantumo ir tolerancijos. Įsisavinę šias vertybes vaikai užauga išmintingomis ir pareigingomis asmenybėmis.

M

8

ergaičių ir berniukų bendrabučiai, nors pastatyti skirtingu laiku, architektūriškai sujungti į vieną harmoningą kompleksą. Trijų aukštų mergaičių bendrabutyje bei viename berniukų bendrabučio bloke, dviviečiuose ir vienviečiuose kambariuose, gali gyventi 48 mergaitės. Dalis kambarių yra su visais patogumais. Kiekviename aukšte įrengti tualetai ir dušai, yra kompiuterių ir poilsio bei televizijos kambariai, virtuvėlė, med. pagalbos kambarys, skalbykla. Berniukų bendrabutyje, dviviečiuose su visais patogumais kambariuose, gali įsikurti 38 berniukai. Bendrabutyje įrengti televizijos, kompiuterių ir sporto kambariai, skaitykla. Kiekviename aukšte įrengta virtuvėlė, yra skalbykla. Bendrabutyje galima naudotis belaidžiu internetu ir stebėti Lietuvos televizijos antrojo kanalo programą. Bendrabučio salėje vyksta įvairūs renginiai bei šokių ansamblio repeticijos. Didžiuliame fojė vaikus aktyviam laisvalaikiui kviečia stalo teniso ir biliardo stalai. Bendrabutyje gyvenančius gimnazistus 2012–2013 m. m. globojo vedėjai Audronė Ručienė ir Edmundas Jankūnas bei jų pavaduotojai Raimunda Jankūnienė ir Arūnas Tauras. Šalia kasdieninės vaikų globos, praktinės pagalbos buityje bei moralinės paramos, jų auklėjamoji veikla glaudžiai susijusi su mokyklos tikslais – ugdyti ir puoselėti vaikų savarankiškumą, tautinę ir pilietinę savimonę, diegti krikščioniškos moralės principus ir dorovines normas.


Gimnazisto dienotvarkė darbo savaitės metu 7.15 val. Mokiniai keliasi 7.30 val. Pusryčiai 7.50 val. Kambarių tvarkymas, pasiruošimas pamokoms 8.15–13.25 val. Vyksta pamokos 13.30 val. Pietūs 14.15–17.30 val. Pamokos 18.00 val. Vakarienė 18.30–20.30 val. Pamokų ruoša (pagal mokymosi rezultatus) 20.30–20.45 val. Laisvalaikis 20.45 val. Mokiniai grįžta į bendrabutį 21.00–22.00 val. Pamokų ruoša 22.00 val. 5–7 kl. mokinių poilsis 22.30 val. 8–13 kl. mokinių poilsis Savaitgaliais ir švenčių dienomis pusryčiaujama 10.00 val., pietaujama 12.30 val. Penktadieniais ir šeštadieniais laisvalaikis ilgesnis, bendrabutyje vyksta įvairūs renginiai, veikia Gurmanų ir Kino klubai, bendrabučio radijas.

Parko apsuptyje įsikūręs gyvybingasis Gimnazijos centras – mokinių bendrabutis 9


Laisvalaikis

L

aisvalaikiu gimnazistai turi puikias galimybes ilsėtis, bendrauti, mėgautis nuostabia parko gamta ir švelniu klimatu, užklasinės veiklos metu atskleisti savo gabumus ir ugdytis įvairius gebėjimus. Sporto mėgėjams Romuvos parke įrengta krepšinio aikštė. Ramiam pokalbiui ar popietei su knyga kviečia parko suoleliai, išdumti dviračiu ragina raizgyti takeliai bei vaizdingos apylinkės. Žiemą, paspaudus šaltukui, parko tvenkinys tampa puikia čiuožykla. Lietingu oru nuobodžiauti neleidžia bendrabutyje bei Rennhofo pilyje įrengtos skaityklos, biblioteka, kompiuterių bei sporto kambariai. Televizijos kambaryje galima stebėti Lietuvos televizijos programą.

10


Gimnazistai dalyvauja keliautojų, krepšinio, gurmanų, ateitininkų, hip hopo, kino klubo, globėjų, jaunųjų dailininkų, mokinių firmos „All!in“, programuotojų būreliuose, lanko vokalinį ansamblį, orkestrą, tautinių šokių būrelį. Mokinių iniciatyva buvo įkurta bendrabučio interneto svetainė ir radijo stotis, kurios galima klausytis internetu.

D

ėl mokyklos geografinės padėties bei unikalaus profilio Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai yra apdovanoti nepakartojama galimybe atstovauti savo šaliai (Lietuvai) ir dažnai tampa simboliniais Lietuvos ambasadoriais Europoje. Vasario 16-osios gimnazja – tai ne tik švietimo ir ugdymo įstaiga, bet ir didelę simbolinę bei istorinę vertę turinti lietuviškos kultūros ir meno salelė Vakarų Europos viduryje. Rennhofo pilis dažnai tampa susitikimo vieta politikams, diplomatams, mokslininkams, menininkams, aktyviems visuomenės veikėjams iš Lietuvos ir Vokietijos, bene kiekvieną savaitgalį čia vyksta įdomūs ir svarbūs renginiai, koncertai ar susitikimai. Lankydami tautinių šokių ansamblį, vokalinį ansamblį ir orkestrą, bendradarbiaudami su Rennhofo pilyje įsikūrusia Vokietijos lietuvių bendruomene (VLB), Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS), Lietuvių kultūros institutu (LKI) ir Europos lietuvių kultūros centru (ELKC), mokiniai ne tik Gimnazijoje, bet ir visoje Vokietijoje bei už jos ribų šokiu ir daina pristato Lietuvą, dalyvauja įvairaus masto politiniuose, kultūriniuose ir meniniuose projektuose. 11


Mokytojai

Gimnazijos administracija – dr. Gabriele Hoffmann, dr. Bronė Narkevičienė ir Irena Sattler Dr. Bronė Narkevičienė, direktorė, dėstė matematiką. Irena Sattler, direktorės pavaduotoja, dėstė vokiečių kalbą ir istoriją. Dr. Gabriele Hoffmann, vyresniųjų klasių vadovė, dėstė vokiečių kalbą ir literatūrą, ekonomiką bei politiką. Angela Allahyar-Parsa dėstė vokiečių kalbą ir literatūrą bei katalikų tikybą vokiečių kalba. Birutė Augustanavičiūtė dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Monika Bischoff dėstė istoriją. Martina Bodor dėstė biologiją ir anglų kalbą. Marija Dambriūnaitė-Šmitienė dėstė anglų kalbą, politiką bei ekonomiką. Asta D’Elia dėstė Lietuvos pažinimą vokiečių kalba.  Kun. Reinald Fuhr, evangelikų kapelionas, dėstė evangelikų tikybą. Andrea Günther dėstė vokiečių kalbą ir literatūrą, geografiją bei matematiką. Sandra Haffa dėstė vokiečių kalbą ir literatūrą, ekonomiką bei politiką. Brigitte Heidt dėstė prancūzų kalbą. Herbert Herbel dėstė sportą ir politiką bei ekonomiką. 12


Manfred Herbert dėstė chemiją. Bernhard Kempf dėstė sportą. Dimitrios Kostopoulos dėstė fiziką ir matematiką. Irmela Krauter-Werner dėstė anglų kalbą. Jūratė Batura Lemke dėstė dailę. Gintaras Ručys dėstė muziką, vadovavo Gimnazijos vokaliniam ansambliui ir orkestrui. Marija Schäfer dėstė rusų kalbą. Dr. Gerhardt Schmidt dėstė chemiją ir geografiją. Suzanne Stöhr dėstė matematiką. Darius Subačius dėstė katalikų tikybą lietuvių kalba, Lietuvos istoriją ir sportą. Laura Merkt dėstė biologiją. Violeta Šopienė (nuo 2012-10-01 iki 2013-07-08) dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Arūnas Tauras dirbo berniukų bendrabučio vedėjo pavaduotoju, dėstė sportą ir geografiją. Ronaldas Tesnau dėstė vokiečių kalbą. Dr. Anka Weber dėstė biologiją. Jens Zorn dėstė anglų kalbą ir vokiečių kalbą. Audronė Ručienė dirbo mergaičių bendrabučio vedėja ir vadovavo tautinių šokių būreliui. Edmundas Jankūnas dirbo berniukų bendrabučio vedėju. Raimunda Jankūnienė dirbo mergaičių bendrabučio vedėjos pavaduotoja ir bibliotekos vedėja.

Vasario 16-osios gimnazijos mokytojai 13


Mokiniai

5 klasė Buchholz Robin Darbutas Danila Dauginaitė Irmantė Groll Emely Häffner Dana Hertting Nico Hess Leon Silas Holley Viktoria

Merzlikinas Tomas Paura John Plischek Lara Rendl Kim Lea Weidenauer Kitjara Werle Ruben Werle Leon Wüst Janine Zeitler Nicolas-Alexander

Klasės auklėtoja Andrea Günther

14

Klasės seniūnas John Paura, pavaduotoja Dana Häffner


6 klasė Breithaupt Marc Alexander Bujanauskas Nojus Conrad Vaiva Raganaite Czermak Alisa Gesink Geordan Hirsch Lisa Maria Hofmann Marcel Hörl Julia Jaksch Josephine Karb Philip Alexander

Keilmann Katja Knisley Ian Jonah Muromcev Danil Rimkutė Auksė Schlappner Lisa Simon Tammy Sriratanakoul Thevin Süss Leonie Weiss Alisa Werle David

Klasės auklėtojai: Andrea Günther ir Gintaras Ručys

Klasės seniūnė Alisa Weiss, pavaduotojas Philip Alexander Karb

15


7 klasė Adamonis Maiklas Bikbajev Ilja Diehlmann Anna Marie Gergenreder Amy-Marie Gusdorf Marvin Jaksch Jonas Jörns Celine Kamuff Marius Keller Lilli Knorr Kai

Kreher Noel Maciulevičiūtė Kamilė Maßion Max Menges Phillip Plischek Vanessa Rainys Tautvydas Schleinkofer Eric Martin Šošič Lukas Umbražūnaitė Andželika Wetzel Leon Johannes Wieland Marco

Klasės auklėtojos: Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė ir Andrea Günther Klasės seniūnas Marius Kamuff, pavaduotoja Vanessa Plischek

16


8 klasė Breithaupt Maximilian Dietze Nicolas Ehret Dustin Gančierius Arnoldas Hoffmann Anthony Kandratavičius Mantas Kreuzer Steven Kruhmann Julian

Macijauskaitė Iveta Milašauskas Gytis Papinigytė Laura Petrauskaitė Elvija Rimkutė Skaistė Rudzevičius Arnoldas Sergūnaitė Beata Valikonis Rokas Venckus Sophie

Klasės auklėtojai: Darius Subačius ir Dimitrios Kostopoulos

Klasės seniūnas Maximilian Breithaupt, pavaduotojas Julian Kruhmann 17


9 klasė Angotti Madeline Baniūnaitė Evelina Barkauskas Renaldas Barzdžiūtė Akvilė Becker Niklas Bergmann Katrin Beslmeisl Lena Ehret Jana Ehret Simon Emich Lorenz Holley Philip Kabbe Marvin Kemeža Rokas Kleinig Christoph

Krievinia Aida Lange Justas Lazovskytė Enrika Lazovskytė Gabija Lorenz Evelina Moos Lena Pereškevičiūtė Giedrė Polatidis Georgios Rūškytė Jolanta Rünger Christopher Schleinkofer Magnus Schmitt Justine Schneiderat Markas Suprunov Vladislav Wind David-Julian

Klasės auklėtojai: Jens Zorn ir Monika Bischoff

18

Klasės seniūnas Renaldas Barkauskas, pavaduotoja Katrin Bergmann


10 klasė Bernardy Peter Buivydas Karolis Bujanauskas Lukas Fischer Tim Gervė Paulius Gusdorf Michelle Iukov Valentinas Kasparavičius Mykolas Klass Franziska Knorr Annett Lenz Ximena Liepis Modestas Linke Julius Loh Vanessa

Muromcev Ilja Neznanow Denis Patackaitė Deimantė Richter Jonas Benedikt Rimkus Tomas Semaškaitė Akvilė Simutis Nykantas Smirnovaitė Gabija Šošič Niko Šulcas Saimonas Urbaitis Valteris Walter Till Weimer Jan-Pascal Rupeikytė Evelina Pranckevičius Mantas

Klasės auklėtojos: Martina Bodor ir Marija Schäfer Klasės seniūnas Niko Šošič, pavaduotojas Till Walter

19


11 klasė Andres Ieva Bernatavičius Lukas Cibulskaitė Viktorija Ehret Selina Ežerskytė Kamilė Gorjanaja Jana Ivanauskaitė Greta Keilmann Daniel Kleinschmidt Valea Krievinia Saiva Kupčiūnas Tautvydas Kvietelaitytė Aurelija Lang David Julian

Lange Inga Lange Julija Mc Cool Sally Meškauskaitė Gertrūda Paura Martin Röhrig Lukas Šimelionytė Saulė Marija Suodaitis Taurimas Škėrys Tadas Suvorova Guoda Uihlein Jennifer Umann Saskia Vengelis Rapolas Zachmann Thomas

Klasės auklėtojos: Sandra Haffa ir Birutė Augustanavičiūtė Klasės seniūnas Tadas Škėrys, pavaduotoja Viktorija Polatidou

20


12 klasė Bereišaitė Ieva Bock Alexandra Bugert Nadine Eitmanovičius Sigitas Grundmann Jennifer Haiser Allen Hanf Alexandra Kincer Daniel

Medert Tabea Möller Sebastian Oumard Lisa-Marie Povilaitis Lukas Sax Sebastian Schäfer Stephanie Schlemmer Moritz Steinberga Ieva Willauer Timo

2012-2013 m. m. dėl Vokietijoje vykdomos švietimo reformos Gimnaziją baigė 12-ta ir 13-ta klasės.

Klasės auklėtojos: Suzanne Stöhr ir dr. Anka Weber

Klasės seniūnė Alexandra Hanf, pavaduotoja Alexandra Bock 21


13 klasė Angert Miriam Brocaitė Laura Dambrauskaitė Gintarė Deschl Ronja Elmys Viktoras Gerlich Sarah Griesheimer Anne Hentze Meda

Jusco Denise Beatrice Kabbe Eileen Linn Cosima Lippold Nico Lisinskas Edgaras Moos Laura Münster Max Rukšnaitytė Neringa

Klasės auklėtojos: Irmela Werner-Krauter ir Angela Allahyar-Parsa Klasės seniūnė Eileen Kabbe, pavaduotoja Laura Moos

22


13c klasė Bardini Laima Raulinaitis Vaiva Victoria Koruza Petrauskas Brenda

Klasės auklėtoja Violeta Šopienė 23


Kronika

Rugpjūtis Nauji – 2012–2013 – mokslo metai

2012–2013 m. m. Gimnazijoje prasidėjo rugpjūčio 20-ąją. Dažnai susimąstome, kokių gebėjimų reikės sparčiame šiuolaikiniame pasaulyje. Galime būti tikri, kad imlūs naujovėms, kūrybiškai iššūkius pasitinkantys žmonės visuomet ras savo kelią, nes žinos, kaip jo ieškoti. Šventė tradiciškai pradėta Lietuvos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Europos Sąjungos himnais bei iškilmingu vėliavų pakėlimu. Gimnazijos bendruomenė už prasidedančius mokslo metus meldėsi Hiutenfeldo katalikų bažnyčioje, kur Šv. Mišias aukojo specialiai iš Lietuvos atvykęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir evangelikų kunigas Reinald Fuhr. Susirinkusiuosius bendrabučio salėje sveikino mokyklos direktorė dr. Bronė Narkevičienė ir Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas. Direktorė kalbėdama pabrėžė tai, jog dirbant labai svarbu vadovautis komandinio darbo principais, gebėjimu dalintis, dėmesiu kiekvienam ir visiems – visa tai veda į besimokančiojo ir mokančiojo sėkmę. Naujaisiais mokslo metais Gimnazijos duris pravėrė 197 mokiniai. Klases papildė 33 nauji mokiniai (iš jų – 17 penktokų). Mokinių labui dirba 33 mokytojai. Gimnazijos bendrabutyje gyvena 50 gimnazistų. 24


Šeštokų sveikinimai mokslo metų pradžios proga

Rugsėjis Netradicinės pamokos Lampertheimo etnografiniame muziejuje – prisilietimas prie praeities ir gamtos

Rugsėjo 12 d. 5–8 kl. mokiniams lietuvių k. mokytoja Asta D‘Elia, padedama mokytojos Birutės Augustanavičiūtės, organizavo netradicines pamokas Lampertheimo etnografiniame muziejuje. Jis įkurtas XVIII a. pradžios ūkininko sodyboje, kuri yra bene viena seniausių ir gražiausių Lampertheime. Pačiame miestelio centre esančią sodybą sudaro Svarbiausia – gera nuotaika gyvenamasis karkasinis namas, arklidės, kluonas, kalvė, svirnas, kieme stovinti didžiulė duonos kepimo krosnis. Grupelę po muziejų vedžiojo ir savo prisiminimais apie praeitį dalinosi Lampertheimo garbės pilietis ponas Heinrich Karb. Gimnazistai nusikėlė kelis šimtus metų į praeitį, rinko jiems naują, nežinomą informaciją, lygino vokiškus ir lietuviškus namų apyvokos daiktus, valstiečių gyvenimo būdą. Daugelį eksponatų mokiniai galėjo ne tik apžiūrėti, bet ir paliesti. 25


Mokinių kelionė į akmens amžių

Rugsėjo 13 d. 6 kl. mokiniai apsilankė Lampertheimo miesto bibliotekoje, kur susipažino su archeologo Emilio Hoffmanno paroda „Akmens amžiaus paslaptys“. Prieš susipažindami su paroda, mokiniai išklausė pono Hofmano pranešimą apie žmogaus evoliuciją. Jis kalbėjo apie beždžionės ir žmogaus vystymąsi, parodė kaukolių pavyzdžius bei darbo įrankius iš akmens. Gimnazistai aktyviai dalyvavo netradicinėje pamokoje. Šeštokai padėkojo už įdomią pamoką ponams Emiliui ir Renatei Hofmanams bei mokytojoms Irenai Sattler ir Marytei Dambriūnaitei-Šmitienei.

Lampertheimo bibliotekoje

Kelionė į vaikų universitetą Frankfurte prie Maino

Mes, šeštos klasės mokiniai, rugsėjo 14 d. lankėmės J. V. Gėtės ( J. W. Goethe) universiteto organizuotame jubiliejiniame renginyje „Dešimtajame vaikų universitete Frankfurte“. Kartu su kitais dalyviais, beveik tūkstančiu mokinių, klausėmės dr. neurologo Christian Kell paskaitos „Kodėl mūsų smegenys mato daugiau nei akys?“ Kiekvienas „studentas“ turėjo spalvotą kortelę, kurioje žymėjo teisingus atsakymus. Paskaitos pabaigoje mes dalyvavome viktorinoje, joje pasitikrinome, ką išmokome. Už kelionę dėkojame mokytojams Andrea Günther ir Gintarui Ručiui. 26

Būsimieji studentai


KTU studenčių praktika Gimnazijoje

Trys Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių mokslų fakulteto studentės, Justina Tamošiūnaitė, Ernesta Mosteikaitė ir Giedrė Čibiraitė, nuo birželio 30 d. iki rugsėjo 13 d. Gimnazijoje atliko praktiką. Jos metu praktikantės sukūrė buvusių Gimnazijos mokinių (Alumni) sąrašus ir kai kurių archyvinių dokumentų duomenų bazes, su mokiniais vedė individualius pokalbius, filmų prevencinėmis temomis peržiūras, dalyvavo išvykose, klasės valandėlėse, susitikimuose su ateitininkais, stebėjo pamokas, dalyvavo konferencijoje „Democracy and Diaspora“, dirbo bibliotekoje. Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai džiaugiasi bendradarbiavimu su KTU ir ateityje tikisi plėsti partnerystės ryšius.   Studenčių ir ateitininkų susitikimas

Tęsiasi projektas „Keliauk. Bendrauk. Pažink“

Prie Kelno katedros

Projektas (jo kuratorius religijos mokytojas Darius Subačius) „Keliauk. Bendrauk. Pažink“ („KBP“) rugsėjo 15 d. gimnazistus pakvietė į Kelną. Jaunieji keliautojai sužinojo, kad Kelnas – ketvirtas pagal dydį Vokietijos miestas, svarbus transporto ir geležinkelio mazgas, mokslo, kultūros, meno dirbinių prekybos centras. Kelnas įsikūręs prie Reino upės, yra vienas svarbiausių upių uostų Europoje. Miesto universitetas yra didžiausias Vokietijos universitetas ir vienas seniausių Europoje. Turistus žavi Kelno katedra (1996 m. ji buvo įtraukta į Pasaulio paveldo sąrašą), Hohenzollern tiltas, senamiestis. 27


Rudens futbolo turnyras 2012

Rugsėjo antrasis savaitgalis tapo tikra švente futbolo mėgėjams. Mažajame Hiutenfeldo futbolo stadione gerą pusdienį skambėjo futbolo komentatoriaus bei sirgalių balsai. Saulės spinduliai džiugino tiek futbolo turnyro dalyvius, tiek susirinkusius žiūrovus. Jie turėjo puikią galimybę stebėti gerą futbolininkų žaidimą. Šiame vyriškame turnyre dalyvauti išdrįso ir viena mergina – tai Saulė Marija Šimelionytė (11 kl.). Gerokai po pietų paaiškėjo turnyro nugalėtojai. Jais tapo Tado Škėrio (11 kl.), vieno iš geriausių Gimnazijos futbolininkų, komanda, jau ne pirmą sezoną iškovojanti aukso medalius. Komandoje žaidė broliai Nojus (6 kl.) ir Lukas (10 kl.) Bujanauskai, Deividas Pocius (11 kl.) bei Paulius Gervė (10 kl.). Antroji vieta turnyro lentelėje atiteko Marko Schneiderat (9 kl.) komandai, kurioje dėl medalių kovojo Mykolas Kasparavičius (10 kl.), Ilja Bikbajev (7 kl.) bei jau minėta S. M. Šimelionytė (11 kl.). Bronzos medaliai atiteko Luko Bernatavičiaus (11 kl.) komandos nariams Valentinui Iukov (10 kl.), Modestui Liepiui (10 kl.), Danilai Darbutui (5 kl.) ir Renaldui Barkauskui (9 kl.). Geriausiu turnyro žaidėju buvo pripažintas daugiausia įvarčių pelnęs T. Škėrys. Sėkmingiausiai savo komandos vartus gynė penktokas D. Darbutas. Turnyro dalyviai dėkingi žaidynių organizatoriams V. Iukov, L. Bernatavičiui, M. Kasparavičiui, praktikantėms iš Kauno technologijos universiteto bei visiems prisidėjusiems surengiant, gražia tradicija tapusį, turnyrą.

Projektai, skirti darnaus vystymosi kompetencijų ugdymui

Darnus vystymasis – kas tai? Visuomenės darnaus/ tvaraus vystymosi (angl. – sustainable development) sąvoka pirmą kartą buvo paminėta 1987 m. Pasaulio aplinkos ir plėtros komisijos ataskaitoje „Mūsų bendra ateitis“. „Darnus vystymasis – tai plėtra, tenkinanti žmonijos reikmes dabar, neapribojanti galimybių ateities kartoms tenkinti savąsias“, kitaip tariant – gyventi taip, kad Žemės išteklių pakaktų mums ir ateinančioms kartoms. Fizikos mokytojo Dimitrios Kostopoulos iniciatyva rugsėjo 19-ąją 10 kl. įgyvendino projektą – „Ekologinė pusiausvyra“. Gimnazistai paruošė pristatymus šiomis temomis: Elektros ir vandens sąnaudos Gimnazijoje; Gimnazijos parko Projekto dalyviai 28


ekologiškumas; Atliekos; Tvenkinio nauda. Tą pačią dieną 9 kl. įgyvendintas fizikos mokytojo Dimitrios Kostopoulos ir dailės mokytojos Jūratės Baturos Lemke projektas „Alternatyvus atliekų panaudojimas mene“. Mokiniai surinko įvairias šiukšles ir kūrė iš jų koliažus, skulptūras, atspindinčias darnaus vystymosi idėją. Abiejų projektų tikslas – ugdyti jaunuolių atsakomybę ir sąmoningumą.    

Krepšinio baudų ir tritaškių metimų turnyras

Ar man čia dvejinasi?.. Vasario 16-osios gimnazistai 2011 m. vasaros pabaigoje, kaip ir daugelis pasaulio lietuvių jaunimo, aktyviai prisidėjo prie Lietuvoje vykusio Europos krepšinio čemionato garsinimo sukurdami neilgą videofilmą. Tuo pat metu buvo surengtas ir pirmasis tritaškių bei baudų metimų turnyras. Antrajį turnyrą 2012 m. rugsėjo 28 d. Hiutenfeldo sporto salėje bendrabučio mokinių tarybos iniciatyva organizavo patys gimnazistai. Krepšinio mėgėjai Lukas Bujanauskas (10 kl.) ir Lukas Bernatavičius (11 kl.), aptarė turnyro eigą bei taisykles; sporto renginio afišą sukūrė Saiva Krievinia (11 kl.). Turnyro proga bendrabučio fojė surengta mokinių darbų paroda tema „Gyvenk sveikai“. Savo jėgas turnyre išbandyti susirinko ir jauniausi gimnazistai – penktokėliai. Pastariesiems buvo numatyta trumpesnė metimo distancija, tačiau šio palengvinimo jie išdidžiai atsisakė ir mėtė tritaškius nuo 6 m atžymos. Salėje skambant ritmingai muzikai, visi norintys galėjo išbandyti rankų taiklumą. Dvitaškių metimų turnyre jaunesniųjų grupėje taikliausi buvo Lukas Šošič (7 kl.), Danila Darbutas (5 kl.) ir Nojus Bujanauskas (6 kl), vyresniųjų grupėje – Saulė Marija Šimelionytė (11 kl.), Lukas Bujanauskas (10 kl.), Markas Schneiderat (9 kl.). Na, o įdomiausioje tritaškių rungtyje jaunesnieji išsidėstė taip: Lukas Šošič (7 kl.), Danila Darbutas (5 kl.), Ilja Bikbajev (7 kl.), vyresniųjų grupėje neaplenkiamas buvo buvęs gimnazistas Dainius Karašauskas; kiti stipriausieji – Lukas Bujanauskas (11 kl.) ir Tadas Škėrys (11 kl.). Organizuodami šį krepšinio turnyrą, mokiniai siekė įtraukti kuo daugiau krepšinio mėgėjų. Jiems taip pat rūpi tarp mokinių skleisti sveiko gyvenimo būdo idėją. Šis turnyras buvo puiki proga geriau pažinti naujai atvykusius mokinius. Taip pat tai gera galimybė rengėjams įgyti daugiau patirties ir supratimo organizuojant mokyklinius renginius. 29


Pasakiški nauji suolai Rennhofo pilies parke

Rugsėjo 28-ąją Gimnazijos parke įvyko taikomosios dailės darbų atidengimo šventė. Rennhofo sodyboje „prisėdo“ tautodailininkų padirbti originalūs suolai ir stalas. Visą savaitę Gimnazijos parke dūzgė auksarankiai meistrai: projekto vadovas Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos (LTSKB) pirmininkas Valentinas Jezerskas, tautodailininkas dievdirbys Raimundas Blažaitis, tautodailininkai Antanas Lastauskas ir Remigijus Petrauskas. Kaip kilo šio projekto idėja? Jau seniai Gimnazijos direktorės dr. Bronės Narkevičienės galvoje kirbėjo mintis – reikia atgaivinti parką. Mokykloje ir Vokietijos lietuvių bendruomenėje ne kartą lankėsi VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorius Zigmas Kalesinskas. Vieno iš pokalbių metu su Gimnazijos direktore jie aptarė galimybę palikti ženklą Rennhofo parke, vietoje, kuri nuo 1953-ųjų buvo svarbus strateginis objektas politine ir kultūrine prasme lietuviui, vietoje, kurioje buvo įkurta neoficiali ambasada, vietoje, kur buvo priimami svarbūs sprendimai Lietuvos nepriklausomybės kelio link. Idėja apie puikias galimybes skleisti profesionalų lietuvių meistrų meną Vasario 16-osios gimnazijoje Z. Kalesinskas pasidalijo su jau minėtu LTSKB pirmininku V. Jezersku. Idėja buvo įkūnyta Kultūros rėmimo fondui pateikta projektine paraiška „Medžio skulptūros pleneras Vasario 16-osios gimnazijoje, Hiutenfelde, Vokietijoje“. LR Kultūros ministerija skyrė 10 000 litų projekto įgyvendinimui. Taikomosios dailės skulptūras meistrai dirbdino iš parke augusių ąžuolų, kuriuos Gimnazija buvo priversta nupjauti įgyvendindama naujojo priestato statybų projektą. Tokiu būdu medis tarsi prisikėlė, atgimė iš naujo. Projekto vadovas, LTSKB pirmininkas, etnologas, ekspertinės koordinacinės institucijos

Prisėsk ant suolelio 30


prie LR Seimo narys V. Jezerskas sako „nereikia tobulinti kaimiškos kultūros. Pagrindinis mūsų tikslas – autentiškumo paieškos. Kai gerai moki temą, tada jau gali džiazuoti“. V. Jezerskas surado laiko ir skaitė gimnazistams paskaitą tema „Lietuviškas suvenyras“. Jis atvertė žinomus ir negirdėtus autentiškos lietuvių kultūros lobynus. Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja projekto globėjui Z. Kalesinskui, projekto vadovui V. Jezerskui, meistrams R. Blažaičiui, A. Lastauskui ir R. Petrauskui už kūrybines idėjas, už buvimą kartu, už tilto Lietuva-Vokietija sutvirtinimą, už tai, kad esame mažos tautos dideli žmonės.

Spalis Nauji mokinių atstovai

Spalio 2-ąją įvyko Gimnazijos Prezidento rinkimai. Šiais metais atsakingos pareigos, suskaičiavus slapto balsavimo rezultatus, atiteko Michelle Gusdorf (10 kl.), jos pavaduotoja – Jennifer Uihlein (11 kl.). Mokiniams atstovaujančiomis mokytojomis išrinktos vokiečių kalbos ir religijos mokytoja Angela Allahyar-Parsa ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė. Atstovės išrinktos dvejų metų kadencijai.

Vasario 16-osios gimnazija – Vokietijos vienybės dienos šventės dėmesio centre

Bergštrasės apskrities Vokietijos vienybės dienos iškilmingas minėjimas šiais metais vyko Biurštadto istorinėje rotušėje. Kviestiniai svečiai – politikai, meno veikėjai, įvairių institucijų atstovai – matė išskirtinę programą su gražiomis kalbomis ir puikia muzika. Po trumpos pučiamųjų kvinteto „Presto“ įžangos, palydėtos virtuozišku Johann Pachelbel „Canon“ ir skambiu ispanišku maršu, svečius pasveikino Biurštadto miesto meras Alfonsas Haagas. Bergštrasės apskrities viršininkas Matthias Wilkes savo kalboje pabrėžė, kad spalio  3-oji diena vokiečiams yra ypatinga. Paminėjęs Rytų Europos valstybes ir tai, jog lietuvių tauta nuo Pirmojo pasaulinio karo du kartus po dvidešimt dvejus metus turėjo laisvę, Matthias Wilkes suteikė žodį Vasario 16-osios gimnazijos reikalų vedėjui ir Kuratorijos pirmininkui Rimui Čuplinskui. R. Čuplinsko kalba buvo įspūdinga ir nuoširdi, atskleidžianti asmeninio gyvenimo detales: jis pasakojo apie savo senelių bėgimą iš Lietuvos, vaikystę Kanadoje, atvykimą į Gimnaziją mokytis. Europos padalijimo priežastimi R. Čuplinskas nurodė 1939 m. rugpjūčio 23-osios Molotovo-Ribentropo paktą, vėliau vedusį prie Vokietijos padalijimo ir šaltojo karo. Šis padalijimas buvo įveiktas 1989-ųjų metų įvykiais ir formaliu dviejų Vokietijos valstybių suvienijimu 1990 m. spalio 3-ąją. Lietuvos tauta taip pat įnešė savo indėlį į Europos suvienijimą: Baltijos kelias 1989 m. rugpjūčio 23 d., kuomet buvo minimos Molotovo-Ribentropo pakto 50-osios metinės, dalyvavo daugiau kaip du milijonai žmonių, rankomis susikibę į grandinę nuo Vilniaus į Taliną per Rygą, prisidėjo prie Lie31


tuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 1990 m. kovo 11 d. „Mes esame tauta“ – toks buvo moto, kuris šalies tuometiniams vadovams rodė, kad jie daugiau nebegali veikti prieš savo tautą. R. Čuplinskas atkreipė dėmesį, kad vis dar yra skirtumų tarp rytų ir vakarų vokiečių: faktas, kad per dvidešimt dvejus metus, praėjusius nuo suvienijimo, kas penktas Vakarų vokietis dar niekada nėra buvęs Rytų Vokietijoje rodo, kad skirtumai yra dar per mažai suprasti. Todėl Vokietijos pareiga suvienytai šaliai lieka vokiečių pareiga suvienytai Europai. To nepamiršti darosi vis sunkiau, nes vis daugiau jaunų žmonių niekada nėra išgyvenę nei padalijimo, nei okupacijos. „Taigi tikslas dar ilgai bus nepasiektas, bet kartais kelias yra tikslas“ taip savo kalbą užbaigė Gimnazijos Kuratorijos pirmininkas. Šiuos žodžius lydėjo ilgi aplodismentai, patvirtinantys, jog R. Čuplinsko kalba padarė įspūdį.   Kaip padėkos už puikią kalbą ženklas R. Čuplinskui buvo įteiktas pyragas su Europos Sąjungos simbolika bei Lietuvos ir Vokietijos vėliavėlėmis. Vasario 16-osios gimnazijos mokinių moderniu stiliumi atliktos lietuvių liaudies dainos kėlė klausytojams gerą nuotaiką. Gimnazistai buvo apdovanoti mažomis dovanėlėmis. Apskrities Tarybos pirmininkui Werner Breitwieser tarus baigiamąjį žodį, šventės svečiai kartu su Gimnazijos mokiniais sugiedojo  Vokietijos himną ir Ludwigo van Beethoveno „Odę džiaugsmui“. Dviejų valandų trukmės šventė baigėsi bendroKuratorijos pirmininkas R. Čuplinskas mis vaišėmis. ir Bergštrasės apskrities viršininkas M. Wilkes

Vokietijos vienybės dienos minėjimas

Spalio 4-osios vakarą Rennhofo pilyje paminėta Vokietijos vienybės diena. Renginyje dalyvavo Hesseno žemės atstovas Europos Parlamente Wolf Klinz, Lietuvos Respublikos Garbės konsulas Achim Naumann, Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis, Gimnazijos Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas, direktorė dr. Bronė Narkevičienė, kiti svečiai, mokinių tėvai, gimnazistai. Šventė prasidėjo Hiutenfeldo jaunimo choro „Young Voices“ atliekamomis dainomis. Gimnazijos direktorė kalbėdama priminė istorinius įvykius, svarbius ne tik Vokietijai, bet ir visai Europai. Europos parlamentaras W. Klinz pabrėžė, kad „Šiandieną Europa tapatinama su įvairovių vienybe“. LR Garbės konsulas sakė, jog Vasario 16-osios gimnazijoje mokiniai turi išskirtinę galimybę augti, formuotis tapatybės identitetą daugiakultūrinėje aplinkoje.         32


9 ir 10 kl. mokiniai (mokytoja dr. G. Hoffmann, M. Bischoff ) pristatė edukacinio projekto „Laisvė – kas tai yra?“ rezultatus: demonstravo videofilmą, pristatymus. 5-os kl. mokiniai (mokytojai A. Günther, G. Ručys) atliko Europos Sąjungos himną, Gimnazijos ansamblis – „Ave Maria“, Miriam Angert (13 kl.) ir Gimnazijos absolventė Giulia Scopelliti žavėjo savo aksominių balsų duetu. Pabaigoje svečius pasveikino Hiutenfeldo vyrų choras.

10 klasės gimnazistų pranešimas

Gimnazijos mokytojai tobulina savo kvalifikaciją

Ir mokytojai mokosi

Spalio 10-osios ir 11-osios popietėmis Gimnazijos mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare, kurį vedė iš Lietuvos atvykusi žurnalistė, švietimo ir verslo konsultantė, Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus kolegijos dėstytoja Lidija Laurinčiukienė. Seminare lektorė kalbėjo apie komandos formavimo ypatumus, efektyvią komunikaciją bei lyderystę. 33


Padėka už rudens gėrybes

Gimnazijos ateitininkai (vadovai Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, Darius Subačius) spalio 11-osios vakarą bendruomenę kvietė į Rudens šventę. Ji prasidėjo susikaupimo, Biblijos skaitymo bei giesmių giedojimo akimirkomis Visų Lietuvos Šventųjų vardo koplyčioje. Gimnazistai ir mokytojai Aukščiausiajam dėkojo už jiems svarbias ir reikšmingas Dangaus dovanas. Antrojoje šventės dalyje ateitininkai rodė pačių sukurtą videofilmą Rudens šventės tema. Jį sukurti padėjo ir savo kūrybinėmis idėjomis dalijosi savanorė, teatro pedagogė Vaida Bartusevičiūtė. Visiems buvo smagu ekrane atpažinti save, išgirsti balso tembrą – tai sukėlė tikrą emocijų bangą. Lietuvių kalbos mokytoja Violeta Šopienė smaguriams iškepė rudens pyragą.         Susikaupimo akimirka

Moliūgų šventė – globėjų būrelio dėmesys jauniausiems gimnazistams Naujiems gimnazistams reikia ypatingos globos ir pagalbos. Todėl mokinių iniciatyva buvo įkurtas 5–6 kl. Globėjų būrelis (Paten AG – Große für Kleine). 9–13 kl. mokiniai įsipareigoja teikti dėmesį ir globą jaunesniųjų klasių gimnazistams. Globėjo uždavinys – atsakingai rūpintis savo penktos arba šeštos klasių „auklėtinių“ gerove, padėti spręsti iškilusias problemas. Spalio 12 d. Globėjai, padedami mokytojų dr. Gabriele Hoffmann, Andrea Günther, Sandra Haffa, Angela Allahyar-Parsa, mažiesiems organizavo tradicinę Moliūgų šventę: jie skobė moliūgus, krykštavo, puošė mokyklą, žaidė. Kas gražiau išskobs? 34


Netradicinės pamokos

Spalio 12-osios vakarą į Gimnazijos bendrabučio salę nešini miegmaišiais rinkosi gimnazistai. 21 val., be įprasto skambučio, prasidėjo naktinės pamokos, pastarųjų iniciatoriai – Niko Šošič (10 kl.) ir Rokas Kemeža (9 kl.). Pagrindinis šių netradicinių pamokų tikslas – mokinių socialinių kompetencijų ugdymas. Gimnazistai atliko įvairias užduotis, kurių pagalba galėjo suprasti veikimo bendruomenėje ir po vieną skirtumus. Dalyvavo idėjų mugėje: archeologiniuose kasinėjimuose (savanorė Vaiva Bartusevičiūtė), ištvermės žaidimuose (mokytojas Darius Subačius), gamino lietuviškus sūrius (mokytoja Birutė Augustanavičiūtė). Ankstų rytą aplankė Gimnazijos koplyčią, dėkojo tiems, kurie buvo verti padėkos. Sugrįžę vieni žiūrėjo filmus, kiti – diskutavo, treti – snūduriavo.

Rennhofo pilyje – Rūtos Šimelionytės tapybos darbų paroda

Spalio 18-osios vakarą Rennhofo pilies mažojoje konferencijų salėje įvyko Vilniaus dailės akademijos magistrantės Rūtos Šimelionytės tapybos darbų parodos atidarymas. Rūta – mūsų gimnazistės Saulės Marijos Šimelionytės sesuo. Seserys šią parodą skyrė brolio Lauryno atminimui. Jaunoji menininkė sako, kad „ši parodėlė – tai savotiškas pasakojimas apie mano kūrybos inspiracijos šaltinius. Pasirinkta pasakojimo forma – maži tapybos darbeliai. Veikėjai – mano meninės inspiracijos dalyviai: matomi, menami, įsivaizduojami, jaučiami, nujaučiami.“ TapyR. Šimelionytę sveikina Gimnazijos direktorė toja vaizduoja daiktus, reiškinius, būsenas, situacijas, jausmus, kurie iššaukia autorės kūrybinius impulsus.   

Lapkritis

Gimnazistai „Ritter Sport“ šokolado dirbtuvėse

Lapkričio 6 d. 5–7 kl. mokiniai lankėsi kilnojamoje „Ritter Sport“ šokolado dirbtuvėje Heppenheime. Kompanijos atstovai papasakojo ir parodė, kaip gaminamas šokoladas, kokie produktai naudojami ir iš kur jie atkeliauja. Daugiausia džiaugsmo suteikė tai, kad kiekvienas mokinys galėjo pasigaminti po plytelę šokolado iš pasirinktų ingredientų, o po to gavo „Šokolado meistro sertifikatą“. 35


Sertifikuoti šokolado meistrai

Klasikinės muzikos garsai po Rennhofo pilies skliautais

Jau ketvirtą rudenį Vasario 16-osios gimnazijoje, Rennhofo pilies didžiojoje salėje, jauni ir talentingi klasikinės muzikos atlikėjai savo pirštais tapo garsų paveikslą. Lapkričio 9-osios vakarą projekto idėjos „Žvaigždutės pilyje“ autorė, Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė sveikino svečius ir džiaugėsi gabiausiems jaunuoliams suteikta galimybe populiarinti rimtąjį meną. Projekto globėjas, buvęs ilgametis Hesseno žemės Švietimo ministras ir Hesseno literatūros tarybos pirmininkas Hartmut Holzapfel sakė: „tarp Lietuvos ir Vokietijos yra daug ypatingų sąsajų, ypač Labdaringo renginio dalyviai kultūriniame lygmeny36


je“, jis išskyrė amerikietiškojo avangardo kino krikštatėviu vadinamo Jono Meko ir poeto, eseisto Sigito Parulskio švelnią invaziją į vokiškąją kultūrą ir pabrėžė jaunosios kartos kūrėjų jėgą. LR Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis sakė, kad „užsienio lietuviams Rennhofo pilis jau tapusi vienu iš penkių lietuvybės simbolių“. Bergštrasės apskrities viršininkas M. Wilkes pabrėžė, jog „nedidelė Vasario 16-osios gimnazija yra pavyzdys vokiškoms mokykloms. Koncerto repertuaras prilygsta Miuncheno, Hamburgo ir kitų didžiųjų Vokietijos miestų koncertų salėms“. Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Valdybos vicepirmininkė Jūratė Caspersen Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo Valdybos pirmininkei Rasai Kubilienei padovanojo asmeninėmis lėšomis naujam gyvenimui prikeltą apie 1900-ųjų metų darbo Vokietijos meistro smuiką. Į poPonia J. Caspersen (kairėje) dovanoja smuiką M. Rostropovičiaus nios Caspersen rankas labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkei R. Kubilienei šis instrumentas pateko vienos labdaros akcijos metu, „senutėlį smuiką padovanojo senjoras šveicaras, Rotary klubo narys. Gimnazijos direktorė dr. B. Narkevičienė pasiūlė instrumentą dovanoti M. Rostropovičiaus fondui. Smuiką restauravo geriausias Ciuricho smuikų meistras, o dabar juo galės groti Lietuvos vaikai“. Šių metų koncerte klausytojai žavėjosi penkiais jaunais atlikėjais. Akordeonininkė Eglė Bartkevičiūtė (g. 1997) mokosi Šiaulių Sauliaus Sondeckio meno mokykloje (mokytojos M. Markevičienės klasėje). Aktyviai dalyvauja tarptautiniuose akordeono muzikos konkursuose bei festivaliuose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Italijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Rusijoje. Ji yra Karalienės Mortos premijos diplomantė bei įvairių konkursų laureatė, merginą globoja M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas. Gitaristas Tadas Umrasas (g. 1997) mokosi Musikhochschule Münster (prof. R. Evers klasėje) ir Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokyklos neakivaizdiniame skyriuje (mokytojos N. Galiamovos klasėje). Atlikėjas yra daugelio konkursų Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Italijoje, Baltarusijoje laureatas, jį taip pat globoja M. Rostropovičiaus fondas. Pianistas Ignas Maknickas (g. 1997) mokosi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje (prof. V. Vitaitės klasėje). Ignas yra daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas, koncertavo Vokietijoje, Prancūzijoje, Danijoje, grojo su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Klaipėdos Šv. Kristoforo kameriniu orkestru. Atlikėją globoja M. Rostropovičiaus fondas. Klarnetininkas Edgaras Lisinskas (g. 1993) mokosi Vasario 16-osios gimnazijos 13 37


klasėje. Iki 2009 m. mokėsi J. Naujalio muzikos gimnazijoje (mokytojo G. Vaikučio klasėje). Nuo 2012 m. Edgaras mokosi Lampertheimo muzikos mokykloje (mokytojos H. Büchler klasėje). Jaunuolis koncertavo Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje. Giulia Scopelliti (g. 1993), pianistė, Vasario 16-osios gimnazijos 2012 m. absolventė. Mergina fortepijono mokėsi Stuttgart aukštosios muzikos mokyklos prof. U. Wohlwender klasėje. Šiuo metu fortepijono ir klasikinio dainavimo mokosi Lampertheimo meno mokykloje (mokytojos U. Wohlwender ir E. Seidl klasėje). Giulia yra daugkartinė konkurso „Jugend musiziert“ laureatė. Jaunieji talentai atliko įvairios tematikos ir epochų kompozitorių kūrinius, skambėjo M. K. Čiurlionio, D. Scarlatti, J. S. Bach, C. Stamitz, M. Giuliani, F. Hendel, F. Loewe, A. Puschkarenko, P. Hughes, S. Rachmaninov, F. Chopin, F. List, S. Myers, I. Albeniz, V. Fomenko ir kt. muzika.

„Žvaigždutės pilyje“ Jaunuosius talentus be jau minėtų svečių savo buvimu pagerbė PLB Valdybos pirmininkės pavaduotoja Dalia Henke, Vokietijos lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkas Antanas Šiugždinis, Bergštrasės apskrities Ekonominės plėtros agentūros direktorius dr. Matthias Zürker, Lampertheimo Lessing gimnazijos direktorius dr. Hans-Jürgen Haist, Gimnazijos Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas, Gimnazijos bičiuliai, mokinių tėvai, mokiniai ir mokytojai. Nemokamo koncerto metu rinktos aukos Gimnazijai. Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems ir prisidėsiantiems prie lietuvių salelės Vakarų Europoje išsaugojimo.

5 klasės mokinių išvyka

Lapkričio 21–23 d. 5 kl. mokiniams organizuota pažintinė išvyka į Albert Schweitzer namus Lindenfelse. Pirmąją dieną jaunieji gimnazistai atliko įvairias užduotis, mokėsi komandinio darbo principų, žaidė miške, vakarieniavo gamtoje, organizavo filmų vakarą. Antroji diena pra38


sidėjo refleksija, aptarimu, mokiniai diskutavo, išsakė savo nuomonę klasės-komandos kūrimo klausimais. Vėliau gimnazistai nuvažiavo į gyvūnų parką, jame stebėjo ožiuko besilaukiančią ožką. Sugrįžę žaidė žaidimus, ilsėjosi. Trečiąją dieną iškylautojai sutvarkę savo kambarius ir svetingus Albert Schweitzer namus išvažiavo į Gimnaziją. Gimnazistai džiaugiasi pirmąja pažintine klasės išvyka ir nuoširdžiai dėkoja mokytojams Andrea Günther ir Gintarui Ručiui.   

Gamtoje...

„Jaunieji drąsuoliai“ – mokomės pilietinės drąsos

Lapkričio 26 ir 27 d. Gimnazijos 10–13 kl. mokiniams Policijos departamento jaunimo reikalų koordinatorius Peter Hoffmann vedė du seminarus prevencine tema „Jaunieji drąsuoliai“. Pietų Hesseno Policijos departamentas įgyvendina projektą, kurio tikslas – saugaus elgesio keliuose, konfliktinių situacijų atpažinimas ir valdymas, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. Seminaro metu gimnazistai klausėsi pristatymų, žiūrėjo mokomuosius filmus, inscenizavo, dalijosi asmenine patirtimi. Vienas iš projekto užmanymų – pačių jaunuolių gyvenimiška patirtis, kaip jie elgėsi ar elgiasi kritinėse situacijose, tokiu būdu siekiama panaudoti bendraamžių poveikį darant teigiamą įtaką jaunų žmonių požiūriui. Projekto tikslas – mokiniams įdiegti atsakomybės Patirtinis mokymasis jausmą, puoselėti kritinį mąstymą ir skatinti pilietinę drąsą. Seminaro pabaigoje kiekvienas dalyvis gavo „Jaunojo drąsuolio / jaunosios drąsuolės“ sertifikatą.    39


Komplimentų diena

Geras žodis nieko nekainuoja, o poveikis – milžiniškas! Lapkričio 30-ąją Gimnazijos ateitininkai, globojami mokytojų Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės ir Dariaus Subačiaus, organizavo Komplimentų dieną. Idėjos autoriai – Gintarė Dambrauskaitė (13 kl.) ir Niko Šošič (10 kl.). Gimnazistams buvo išdalintos komplimentų kūGeras žodis nekainuoja rimo instrukcijos, kiekvienas galėjo sublizgėti išradingumu ir originalumu. Visi pagyrimai, surašyti ant spalvotų lapelių, susegti į grandinėlę ir pakabinti koridoriuje, kad džiugintų mūsų širdis, o veidus puoštų šypsena.

Gruodis

Adventinės nuotaikos

Gruodžio 2-osios vakarą Vokietijos lietuvių ir Romuvos bendruomenės bei Vasario 16-osios gimnazija organizavo kalėdinę mugę prie Rennhofo pilies. Ta proga pilyje buvo įžiebtas adventinis langas, jį šiais metais dekoravo Gimnazijos dailės mokytoja Jūratė Batura Lemke. Adventinio lango akciją inicijuoja Hiutenfeldo katalikų ir evangelikų bažnyčių parapijos. Tradicija tapusią šventę padėjo organizuoti Gimnazijos ateitininkai, jie pasirūpino menine akcijos dalimi, Prie simbolinio adventinio lango giesmėms gitara pritarė mokytojas Gintaras Ručys ir Viktoria Holley (5 kl.), programą vedė mokytoja Andrea 40


Günther, mintis apie žvakę ir simbolinę jos reikšmę skaitė Eileen Kabbe (13 kl.). Kalėdinę mugę vainikavo aukščiausios regiono eglutės (Rennhofo pilies bokšto) įžiebimas. Vakare ateitininkai Gimnazijos bendrabučio salėje organizavo tradicinį adventinių giesmių vakarą. Gruodžio 3-osios vakarą ateitininkai susitiko kuopos globėjos namuose. Buvo apmąstyti jau įvykę renginiai, pasitarta dėl kitų metų veiklos, užkąsta, pažaista ir galop pasveikintas mokytojas Darius, kuris tą dieną šventė savo gimtadienį.

Alkoholio prevencija

Gruodžio 7 d. 9–13 kl. gimnazistams buvo organizuotas susitikimas su prevenciją įvairiose Vokietijos mokyklose vykdančia organizacija „Gyvenimo kelias“. Seminaro moderatorė šį kartą kalbėjo apie alkoholio poveikį žmogaus organizmui ir elgsenai. Gimnazistams buvo paaiškinta apie toksines medžiagas, esančias alkoholiniuose gėrimuose, bei kaip jos lėtai progresuodamos veikia žmogaus sąmonę pagal kūno masės indeksą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas transporto priemonių valdymui, kai vairuotojas yra apsvaigęs. Lektorė pabrėžė tai, kad iš pradžių alkoholis apgauna smegenis, sumažina jautrumą šalčiui, vairuojant išgėrus net nedidelį kiekį alkoholio, pailgėja reakcijos laikas. Dar blogiau žmogaus organizmui yra alkoholio, cigarečių, narkotinių medžiagų, įvairių vaistų ir nepakankamos mitybos derinys – jis kenkia smegenų veiklai ir yra ankstyvos mirties garantas. Po teorinės dalies mokiniai išbandė specialius akinius, su kuriais galėjo patirti, kaip jaučiasi alkoholio vartojęs žmogus. Pastarieji akiniai parodė, kaip svaiginamosios medžiagos veikia savęs suvokimą aplinkoje, reakcijos greitį ir judesių koordinaciją.

Biliardo turnyras ,,Kalderos“ vardo taurei laimėti

Gruodžio 12–13 d. bendrabutyje jau devynioliktą kartą vyko biliardo turnyras „Kalderos“ vardo taurei laimėti. Beveik mėnesį truko geriausių ketvertukų atranka į pusfinalius ir finalą. Jaunesniųjų grupėje dėl pagrindinio prizo kovojo Ilja Bikbajev, Nojus Bujanauskas, Mantas Kandratavičius ir Lukas Šošič; vyresniųjų – Lukas Bernatavičius, Tautvydas Kupčiūnas, Markas Schneiderat ir Dainius Karašauskas. „Kalderos“ vardo taures savo amžiaus grupėse Turnyro dalyviai 41


laimėjo Ilja Bikbajev ir Lukas Bernatavičius; II vieta – Lukas Šošič ir Markas Schneiderat; III vieta – Nojus Bujanauskas ir Dainius Karašauskas. Turnyro dalyviai dėkoja Markui Schneiderat ir Lukui Bujanauskui už turnyro organizavimą; Valentinui Iukov – už puikiai atliktas vyriausiojo varžybų teisėjo pareigas.

6-tos klasės mokinių skaitymo konkursas

Gruodžio 14-ąją Gimnazijos bibliotekoje vyko Vokietijos knygų prekybos asociacijos (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) inicijuojamas tradicinis šeštos klasės mokinių skaitymo konkursas. Šiame konkurse svarbiausia yra skaitymo džiaugsmas. Tarpusavyje varžėsi dešimt gimnazistų. Iš pradžių jie skaitė pačių pasirinktos knygos ištrauką, vėliau – nežinomo autoriaus tekstą. Vertinimo komisiją sudarė Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė, mokytoja Andrea Günther ir abiturientės Monika Schlemmer, Alexandra Hanf, Eileen Kabbe. Žiuri vertino atsižvelgdama į tris kriterijus: skaitymo techniką, teksto sandarą ir suvokimą. Šiais metais mokiniai rinkosi E. Hunter, M. Arold, K. Oppel, T. de Fombelle, R. Riodan, A. Horowitz, U. Poznanski, S. Collins ir kitų autorių kūrinius. Nuoširdžiai sveikiname 2012-ųjų metų šeštų klasių mokinių skaitymo konkurso nugalėtojus! I-oji vieta – Julia Hörl II-oji vieta – Josephine Jaksch III-oji vieta – David Werle Julia Hörl 2013 m. vasarį Gimnazijai atstovavo rajoniniame šeštų klasių mokinių skaitymo konkurso etape.

Knygų mylėtojai 42


Kalėdinė Gimnazijos bičiulių dovana

Gruodžio 15-ąją Hiutenfelde vyko tradicinė kalėdinė mugė. Šio renginio idėja nėra komercinė, svarbiausia – draugų, kaimynų, šeimų ir bičiulių buvimas drauge. Mugėje Hiutenfeldo gyventojai prekiavo pačių gamintomis uogienėmis, kalėdinėmis dekoracijomis, medžio dirbiniais, vaišinosi kalėdiniu vynu bei tradiciniais šventiniais gardumynais. Hiutenfeldo draugijos nariai remia įvairias miestelio gyventojų iniciatyvas. Šiais metais ypatingo „Pro Hüttenfeld Förderverein“ dėmesio sulaukė Vasario 16-osios gimnazija. Gimnazijos Förderverein pirmininkui ponui Peter Hörl Hiutenfeldo „Pro Hüttenfeld Förderverein“ Valdybos pirmininkas profesorius dr. Werner Gaab įteikė 500 eurų paramos čekį. Lėšos buvo panaudotos eksperimentavimo priemonėms naujajame Gimnazijos gamtos mokslų kabinete įsigyti.         Hiutenfeldo gyventojų draugija „Pro Hüttenfeld Förderverein“ įkurta 2004 m., nuo to laiko inicijuoja įvairius kultūrinius miestelio renginius ir skatina bendruomenės bendradarbiavimą. Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja „Pro Hüttenfeld Förderverein“ draugijai ir jos pirmininkui profesoriui dr. Werner Gaab. Profesorius dr. W. Gaab, dr. B. Narkevičienė ir ponas P. Hörl

Šv. Kalėdų šventė

Gruodžio 12-osios vakarą Hiutenfeldo savivaldybės namuose susirinkusią Gimnazijos bendruomenę šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga pasveikino direktorė dr. B. Narkevičienė. Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Garbės konsulas A. Naumann, Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas A. Šiugždinis, Hiutenfeldo seniūnas W. Schmitt. Už ypatingą tėvų lojalumą dėkojo Gimnazijos tėvų komiteto pirmininkas dr. G. Diehlmann. Kalėdinė programa, kaip jau įprasta, buvo išskirtinė. Skambėjo lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis gimnazistų atliekamos dainos, tradicinė giesmė „Tyli naktis“, ištraukos iš Luko Evangelijos, kurias skaitė Enrika Lazovskytė ir Till Walter. Klausytojų širdis palietė Vaivos Raganaitės Conrad atliekama „Ave Maria“. Elvijos Petrauskaitės atlikta daina „Raudoni vakarai“ buvo tarsi istorijos pamoka, kurią lydėjo evagelikų kunigo Reinald Fuhr pamąstymai. Šventės kulminacija tapo dalijimasis kalėdaičiais ir vakarienė prie bendro stalo bei kalėdinis paštas. 43


Linksmąją renginio dalį vedė Saulė Marija Šimelionytė ir Edgaras Lisinskas (mokytoja Violeta Šopienė), plataus repertuaro muzikinę programą nuo lietuvių liaudies iki klasikos ir populiariosios muzikos kūrinių atliko Gimnazijos vokalinis ansamblis, orkestras ir šokėjai (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai). Parodžiusi, ką gali, ir pasveikinusi Senelį Šaltį, Gimnazijos bendruomenė pabiro laukti Šv. Kalėdų.

Šokio sūkuryje

Sausis

Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai – Vokietijos Federacinės Respublikos konkurso laimėtojai

Vokietijos Saugaus eismo taryba paskelbė projektų „Vorfahrt für sicheres Fahren 2012“ („Atverk kelią saugiam eismui – 2012“) konkurso laimėtojus. Dr. Silke Dreger elektroniniu laišku pranešė Gimnazijai džiugią žinią: „Šiais metais skelbiami šeši laimėję projektai, tikslesnė laimėtojų eilės tvarka nenustatoma, nes vertinimo komisijai buvo itin sunku išrinkti geriausius. Vasario 16-osios gimnazijos 9 kl. mokinių komanda, vadovaujama politikos ir ekonomikos mokytojos Sandros Haffa, pateko tarp šešių geriausiųjų visoje šalyje.“ Projekto organizatorių – Vokietijos saugaus eismo tarybos, Vokietijos Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kompanijos ir IZOP instituto – tikslas atkreipti vairuotojų dėmesį į pėsčiųjų saugumą, ugdyti jaunų žmonių sąmoningumą ir atsakomybę. Gimnazijos mokiniai tris mėnesius analizavo saugaus eismo situaciją Hiutenfeldo 44


miestelyje. Projekte noriai dalyvavo Hiutenfeldo seniūnas p. Walter Schmitt: jis atsakinėjo į mokinių klausimus, aiškino miestelio gatvių išdėstymo strategiją, kartu su mokiniais aptarė, kurių gatvių išsidėstymas ir sankryžos yra pavojingos. Mokiniai apklausė eismo dalyvius, skaičiavo pravažiuojančius automobilius ir pėsčiuosius, pasigamino Mokinių tyrimo rezultatai laikraštyje „Südhessen Morgen“ plakatus, kuriais siekė atkreipti vairuotojų dėmesį į saugų greitį miestelio gatvėse. Mokinių atlikto tyrimo rezultatai 2012 m. rugpjūčio 23 d. buvo paskelbti „Südhessen Morgen“ laikraštyje. Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi gimnazistų ir jų mokytojos Sandros Haffa inicia­ tyva bei pasiekimais!

Mokytojos Bronislavos Lipšienės jubiliejus

Gimnazijos bendruomenė 65-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikina buvusią lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Bronislavą Lipšienę. Mokytoja Gimnazijai skyrė beveik 36-erius savo gyvenimo metus, paliko prisiminimus žmonių širdyse ir akyse, Rennhofo sodybą papuošė rožynais. Dėkojame už buvimą drauge, linkime stiprios sveikatos ir ilgų gyvenimo metų!

Mokytoja Bronislava Lipšienė

Atvirų durų diena

Vėsoką sausio 28-osios rytą Vasario 16-osios gimnazija aplinkinių miestelių gyventojus pakvietė į atvirų durų dieną. Didelis būrys vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų rinkosi Rennhofo pilies salėje. Čia juos įspūdingais instrumentiniais pasirodymais (mokytojas G. Ručys) bei šokio sūkuriu (mokytoja A. Ručienė) sveikino gimnazistai, nuo pačių mažiau45


sių iki vyriausių, originalių rūbų kolekciją iš alternatyvių medžiagų pristatė 6 kl. mokinės (autorė 6 kl. mokinė L. Süss), šoko hip hopo būrelio nariai, skambėjo dainos anglų ir prancūzų kalbomis. Pristatyme dalyvavo ir buvusi gimnazistė G. Scopelliti. Svečius nuoširdžiai pasveikino gimnazijos direktorė dr. B. Narkevičienė, aiškiai ir konkrečiai išvardindama Gimnazijos privalumus, mokyklos tėvų komiteto pirmininkas dr. G. Diehlmann bei Gimnazijos draugų ir rėmėjų fondo primininkas P. Hörl. Vėliau lankytojai turėjo galimybę apžiūrėti Gimnaziją, susipažinti su mokytojais bei pasisvečiuoti mergaičių ir berniukų bendrabučiuose, bibliotekoje, Visų Lietuvos šventųjų vardo koplytėlėje, dalyvauti mokytojų organizuotose pamokėlėse: paskaičiuoti, atlikti biologijos, fizikos, chemijos bandymus, įvairiomis kalbomis padiskutuoti apie literatūrą, virtualiu būdu nukeliauti į Lietuvą, paragauti prancūziškų blynelių, aplankyti mokinių dailės darbų parodą. Į visus tėvų ir mokinių klausimus, kaip visada, nuoširdžiai ir maloniai atsakinėjo Gimnazijos direktorė dr. B. Narkevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui I. Sattler ir vyresniųjų klasių vadovė dr. G. Hoffmann.

Kūrybinės užduotys

Vasaris Gimnazijos ateitininkai Barselonoje

Vasario 9–11 d. Gimnazijos ateitininkai, lydimi kuopos globėjų Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės, Dariaus Subačiaus ir mokytojos Violetos Šopienės, aplankė Barseloną. Grupė aplankė garsiojo architekto Antonio Gaudi įžymiąją Sagrada Familia katedrą, 46


statomą jau daugiau nei šimtas metų, kitus kūrėjo statinius, grožėjosi Güell parko išmone, Barselonos senamiesčio gatvelėmis, jaukiomis parduotuvėlėmis, dalyvavo šv. Mišiose, skanavo ispaniškus tradicinius valgius, o patys drąsiausieji net išsimaudė jūroje.

Sveika, Barselona!

Maestro Gintaro Ručio jubiliejus

Su švente, mokytojau Gintarai!

Vasario 13 d. ilgametis Gimnazijos muzikos mokytojas, choro ir orkestro vadovas Gintaras Ručys šventė gražų 50-ies metų jubiliejų. Visa mokyklos bendruomenė nuoširdžiai sveikina jubiliatą! Vadovas su auklėtiniais aktyviai dalyvauja Gimnazijos meninėje veikloje, koncertuoja Vokietijoje ir už jos ribų daina ir šokiu atstovaudami Lietuvai ir garsindami jos vardą.

47


Meilės ir įsimylėjėlių diena

Vasario 14-ąją Šv. Valentinas neaplenkė ir mūsų Gimnazijos. Jau keletą metų mergaičių bendrabučio vedėjos pavaduotoja R. Jankūnienė kartu su mokiniais įdeda nemažai pastangų ir meilės, kad ši diena Gimnazijos mokiniams, mokytojams, darbuotojams būtų ypatinga. Meilės dienos išvakarėse Bendrabučio Radijo „Niekada mums meilės nebus per daug...“ komandos nariai L. Bujanauskas, M. Kasparavičius, R. Kemeža ir M. Schneiderat savo plaučių stiprumą išbandė pūsdami dešimtis balionų, simbolizuojančių mylinčias širdeles, kuriomis puošė vestibiulį. Valentino dienos rytą visus atvykusius į gimnaziją sveikino ir kalbino Bendrabučio Radijo grupė: S. Krievinia ir L. Bernatavičius. I. Macijauskaitė ir A. Krievinia, kaip meilės simbolį, kiekvienam dovanojo po širdelę. Mokiniai ir mokytojai radijo narių pagalba savo artimiesiems, draugams, kolegoms galėjo perduoti muzikinius sveikinimus.

Apie MEILĘ visomis kalbomis...

Žodžių virpėjimas 48

Vasario 14-osios vakarą į pilies rūsį meilės lyrikos pasiklausyti pakvietė lietuvių k. ir literatūros mokytoja Violeta Šopienė ir šiam gražiausiam jausmui neabejingi skaitovai. Skliautuose skambėjo lietuviškos, vokiškos, angliškos, ispaniškos gražiausių ir švelniausių žodžių intonacijos, virpinamos gitaros stygos ir dainos. Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad priminėte paprastus dalykus.


Sveikiname Vasario 16-osios proga!

Vasario 16-osios gimnazijos mokinių komitetas ir ateitininkai Gimnazijos vardo bei Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo proga pakvietė visus mokinius ir mokytojus vasario 15-tą iškilmingam Lietuvos vėliavos pakėlimui Gimnazijos kieme. Tradiciškai Lietuvos valstybei svarbiomis progomis šalia Lietuvos vėliavos keliama ir Vokietijos vėliava, kaip padėka šiai valstybei, priglaudusiai ir parėmusiai lietuvius Lietuvos okupacijos metais. Šventinę nuotaiką sustiprino gausiai tą rytą iškritęs sniegas, kuris vasarį yra jau labai retas svečias pietvakarių Vokietijoje.

Iškilminga vėliavų pakėlimo ceremonija

Krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai

Trečią kartą Gimnazijoje vyko krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai atminti, jį organizavo mokytojai Arūnas Tauras, Gintaras Ručys ir vieno Gimnazijos mokinio tėtis Darius Šulcas. Vasario 17-ąją į Hiutenfeldo savivaldybės salę susirinko septynios komandos: „Frankfurtas-1“, „Frankfurtas-2“, „Gauderbach“, „TV Lampertheim“, „Green69ers“, „BCN Lietuva“ ir „V-16“ bei šurmulingas būrelis krepšinio mėgėjų. Sveikiname krepšinio turnyro, skirto Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti, nugalėtojus! Kaip ir praėjusiais metais, sėkmė šypsojosi „Frankfurto-1“ komandai, jiems atiteko turnyro taurė ir I vieta. II vieta – „Gauderbach“ komandai. III vieta – „BCN Lietuva“ komandai. 49


Rezultatyviausiu žaidėju tapo Valdas Kaziliūnas, naudingiausiu – Alvydas Gudas, artistiškiausiu – Laurynas Šimas. Dėkojame turnyro rėmėjams, šios sportinės idėjos iniciatoriams A. Taurui, G. Ručiui, D. Šulcui, vedėjui Edmundui Jankūnui, meninės dalies vadovams Audronei Ručienei, Gintarui Ručiui, Gurmanų klubui, vaišinusiam karštais kibinais, vištienos sultiniu, pyragais, arbata. Labai ačiū ir atkakliems krepšinio žaidėjams.

Turnyro dalyviai ir organizatoriai

Gimnazistai projekte „Race and Help”

Vasario 23-ąją 7 kl. gimnazistas Leon Wetzel ir abiturientas Timo Willauer dalyvavo Rotary klubo Lampertheime organizuotame žaislinių automobilių lenktynių (SlotcarRennen) projekte „Race and Help”. Kartu su gimnazistais lenktynėse dalyvavo ir buvęs Gimnazijos mokinys Aidas Šiugždinis. Startinį mokestį dovanojo KIWANIS-Service Club. Renginio metu surinktas pelnas skirtas senelių globos namams. Gimnazijos atstovų tarp laimėtojų nebuvo, bet svarbiausia juk ne nugalėti, o dalyvauti.

Gimnazistei „Vasario 16-osios“ vardo stipendija

Pirmą kartą Vasario 16-osios gimnazijos istorijoje už išskirtinį indėlį garsinant mokyklos vardą, už labai gerą mokymąsi, už aktyvią visuomeninę veiklą įsteigta „Vasario 16-osios“ vardo stipendija. 2013 m. minėtos stipendijos steigėja – Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, Gimnazijos Kuratorijos narė ponia Jūratė Caspersen. Iniciatorė – nenuilstanti Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė. Kandidatūras šiai garbingai pozicijai teikė Gimnazijos mokytojai, būrelių ir klasių vadovai. Iš aštuonių pre50


tendentų komisijos nariai išrinko vieną, verčiausią stipendininko titulo. Pirmoji „Vasario 16-osios“ vardo stipendija Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjime įteikta abiturientei Gintarei Dambrauskaitei. Mergina gimė Joniškyje, į Vokietiją su mama atvažiavo būdama devynerių, Gimnazijoje mokosi nuo penktos klasės. Jau keletą metų iš eilės ji yra geriausia klasės mokinė, aktyviai dalyvauja ateitininkų veikloje, penkerius metus buvo kuopos vadovė, priklauso Globėjų būreliui (teikia pagalbą jaunesniųjų klasių mokiniams), dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose ir gabių vaikų ugdymo projektuose, ji – LRT televizijos projekto „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ ir olimpiadų dalyvė bei prizininkė. Paklausta, kuo jai svarbi Gimnazija, Gintarė besišypsodama atsako: „Vokietijoje gyvenu lietuvišką gyvenimą, svetimoje šalyje galiu išlaikyti savo kultūrą. Čia šeimyniška atmosfera, maža, jauki mokykla, visi vieni kitus gerai „Vasario 16-osios“ vardo stipendininkė G. Dambrauskaitė pažįsta. Čia gera!“

„Svarbiausias sėkmės raktas – mes patys“

Vasario 16-osios gimnazijoje ir Vokietijos lietuvių bendruomenėje Lietuvos nepriklausomybės šventė tradiciškai minima savaite vėliau nei tėvynėje, nes į ją kviečiami garbūs mūsų krašto žmonės. Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis ir Vasario 16-osios gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė pradėdami akademinę šventinio minėjimo dalį pabrėžė, kad „žmonės laimingi gali būti tik gyvendami laisvoje ir jiems patiems priklausančioje valstybėje“. Pagrindinį pranešimą skaitė LR Seimo narė Direktorė dr. B. Narkevičienė ir LR Seimo narė R. Juknevičienė Rasa Juknevičienė. Buvusi Krašto apsaugos ministrė sakė: „Gimnazija yra paties tragiškiausio Vasario 16-osios istorijos tarpsnio kūdikis. Kūdikis, sugebėjęs ne tik išgyventi, bet ir skleisti viltį, tikėjimą, 51


tapęs tarsi simboliu, jungiančiu abi – Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios – Lietuvas į vieną nedalomą valstybę.“ Parlamentarė kalbėdama glaustai aptarė dabartinę Lietuvos energetikos ir saugumo situaciją. Apibendrindama Seimo narė teigė, kad „pats svarbiausias mūsų sėkmės raktas – mes patys“. Naujasis LR ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis Verneriui Kiupeliui (Werner Kiupel) įteikė Užsienio reikalų ministerijos „Diplomatijos žvaigždę“ už ypatingus nuopelnus stiprinant Lietuvos ir Vokietijos ryšius. LR Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio padėkos įteiktos ypatingais nuopelnais mokykloje pasižymėjusiems mokytojams: ilgametėms Gimnazijos užsienio kalbų mokytojoms – anglų kalbos mokytojai Marytei Dambriūnaitei-Šmitienei ir prancūzų kalbos mokytojai Brigitte Heidt. Pirmą kartą Gimnazijos istorijoje už mokyklos vardo garsinimą įsteigta „Vasario 16-osios“ vardo stipendija. Pirmoji „Vasario 16-osios“ vardo stipendija įteikta abiturientei Gintarei Dambrauskaitei.

Lietuviškų tradicijų skleidėjai

Hesseno Landtago narys Frankas Ziurmanas (Frank Sürmann), Europos parlamento narys Michaelis Galeris (Michael Gahler) ir Bergštrasės apskrities tarybos narys Folkeris Buseris (Volker Buser) pasveikino lietuvius nepriklausomybės paskelbimo proga, linkėjo ir toliau sėkmingai darbuotis kuriant vieningą Europą. Šventės svečiais buvo Lietuvos garbės konsulas Achimas Naumanas (Achim Naumann), Hesseno Švietimo (Kultusministerium) ministerijos Gabių vaikų ugdymo departamento vadovas Walteris Diehlis (Walter Diehl), LR Užsienio lietuvių departamento vadovas Arvydas Daunoravičius. Po iškilmingų apdovanojimų Hiutenfeldo katalikų bažnyčioje ekumenines pamaldas atnašavo specialiai į šventę iš Lietuvos atvykęs evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis ir kunigas Jonas Liorenčas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio 52


lietuviams katalikams prelatas Edmundas Putrimas, už Vokietijos lietuvių katalikų sielovadą atsakingas kunigas Vidas Vaitiekūnas ir evangelikų liuteronų kunigai Valdas Jelis bei Romas Lechavičius. Sakydamas pamokslą vyskupas kalbėjo apie amžinąsias tiesas pabrėždamas pamatines žmonijos vertybes ir šimtmečiais pagrįstą išmintį. Antroji šventės dalis vyko Hiutenfeldo savivaldybės salėje. Koncertinėje programoje iš visos Vokietijos sugužėjusius lietuvius džiugino Romuvos apylinkės „Kiškių klubo“ vaikai (vadovė Jurgita N.-Pickel), Kelno-Bonos lietuvių bendruomenės ansamblis „LietVėja“ (vadovė Julita Zubovaitė), Gimnazijos orkestras, vokalinis ansamblis, solistai, tautinių šokių grupė (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai), iš Lietuvos specialiai atvykusi folkloro grupė „Sadūnai“. Renginį vedė mokytoja Birutė Augustanavičiūtė.

Gimnazistų projektas tarp šešių geriausiųjų visoje Vokietijoje!

Vasario 28-ąją Gimnazijos delegacija, 9 k. mokiniai Simon Ehret, Christopher Rünger, Justine Schmitt, politikos ir ekonomikos mokytoja Sandra Haffa, išvyko į Berlyną. Jame vyko Vokietijos Saugaus eismo tarybos organizuoto konkurso „Vorfahrt für sicheres Fahren – 2012“ („Atverk kelią saugiam eismui – 2012“) laimėtojų apdovanojimo ceremonija. Vasario 16-osios gimnazijos 9 kl. mokinių komandos projektas, vadovaujamas minėtos mokytojos, pateko tarp šešių geriausiųjų visoje šalyje. Apdovanojimų ceremonijoje Vokietijos Saugaus eismo tarybos atstovas ponas Schulte asmeniškai pasveikino kiekvieną mokyklą, į Gimnazijos delegaciją jis kreipėsi keliais lietuviškais sakiniais, taip parodydamas ypatingą pagarbą ir dėmesį mūsų mokyklos atstovams. Projekto dalyviai buvo apdovanoti projekto sertifikatais ir pagrindiniu prizu – 500 eurų čekiu. Gimnazijos delegacija apdovanojimų ceremonijoje

Gimnazijoje – regiono vyresniųjų klasių vadovų pasitarimas

Vasario 27-ąją Gimnazijoje vyko aplinkinių gimnazijų vyresniųjų klasių vadovų (Oberstufeleiter) pasitarimas. Tai tradicinis administracijos darbuotojų susitikimas, dukart per mokslo metus vykstantis vis kitoje ugdymo institucijoje. Vasario 16-osios gimnazijos vyresniųjų klasių vadovė yra dr. Gabriele Hoffmann. Kolegos aptarė aktualius klausimus, dalijosi gerąja patirtimi, diskutavo G8 (aštuonmetės), G9 (devynmetės) gimnazijos, abitūros organizavimo bei pasiruošimo, mokinių elgesio, darbo etikos, ugdymo turinio ir kitais aktualiais klausimais. 53


Kovas Gimnazistai susitikime su profesoriumi Vytautu Landsbergiu

Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas ir orkestras (vadovai Audronė Ručienė ir Gintaras Ručys) kovo 2 d. dalyvavo iškilmingame susitikime su Sąjūdžio tėvu, aktyviu visuomenės veikėju, meno, muzikos ir kultūros istoriku, profesoriumi Vytautu Landsbergiu. Susitikimą Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šventei ir profesoriaus dr. V. Landsbergio 80-ajam jubiliejui paminėti von Stetteno pilyje inicijavo Lietuvos Respublikos Garbės konsulas prof. Wolfgang Freiherr von Stetten. Renginio metu profesorius skaitė pranešimą apie Lietuvai svarbius praeities ir dabarties įvykius. Gimnazijos kolektyvai, pasipuošę tautiniais kostiumais, žiūrovams pristatė lietuviškų šokių ir melodijų pynes. Iškilmingoje popietėje dalyvavo Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė, Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis ir kiti garbūs svečiai. Gimnazijos atlikėjai

...naktinės pamokos...

Kovo 8-osios vakarą jaunieji gimnazistai rinkosi į naktines pamokas. Jų nepasitiko skambutis, nelaukė knygos, sąsiuviniai, o entuziastingai trypčiojo organizacine veikla rūpinęsi Evelina Baniūnaitė (9 kl.) ir Niko Šošič (10 kl.) bei religijos mokytojas Darius Subačius. Šį kartą naktinių pamokų tema buvo „Pasakos“. Dažniausiai jos turi pamokomąją reikšmę, moko draugystės, atsakomybės, ištikimybės, kantrybės... Jau gerokai po vidurnakčio susirinkome koplyčioje padėkoti Dievui už praėjusią dieną, už bendrystės dovaną, puikiai praleistą laiką ir viską, ką turime. Naktines pamokas, įsisukę į miegmaišius ir įnikę į filmus, baigėme paryčiais.

Švaros akcija „Darom 2013“

Jau tapo graži tradicija dalyvauti Lampertheimo miesto savivaldybės kasmet organizuojamoje talkoje „Švarus miestelis“. Ir šį ankstyvą pavasarį, kovo 9 d., visus susirinkusius į talką pasveikino miestelio seniūnas Walter Schmitt. 54


Direktorės pavaduotojos I. Sattler iniciatyva mūsų mokiniai tradiciškai susirinko Gimnazijos valgykloje ir po pusryčių, kurie visada malonesni, kai valgoma būryje, pasiskirstė grupėmis, trumpai aptarė, kur, kaip ir kiek dirbs. Jau daug metų talkoje dirba mokytojai R. Tesnau, M. Dambriūnaitė-Šmitienė, D. Subačius. Šiais metais prisidėjo mokytojos V. Šopienė ir J. Batura Lemke. Susirinko gausus mokinių būrys: Robin Buchholz, Janine Wüst, Viktoria Holley, Kitjara Weidenauer, Nicolas Zeitler, Irmantė Dauginaitė, Danila Darbutas, Julia Hörl, Lisa Maria Hirsch, Lisa Schlappner, Katja Keilmann, Josephine Jaksch, Vaiva Conrad, Nojus Bujanauskas, Danil Muromcev, Lonie Süss, Lukas Šošič, Angelika Umbražiūnaitė, Kamilė Maciulevičiūtė, Mantas Kandratavičius, Iveta Macijauskaitė, Aida Krievinia, Nykantas Simutis, Saimonas Šulcas, Saulė Marija Šimelionytė, praktikantai Paulina Kergytė, Ieva Jankauskaitė, Dainius Karašauskas; darbuotoja Nijolė Druskinienė, tėveliai ponas Weidenauer, ponas Šulcas. Aplink bendrabutį aplinką tvarkėsi Raimunda Jankūnienė, Edmundas Jankūnas.

Mes darom! Po trijų valandų darbo buvo malonu matyti pagražėjusią Gimnazijos teritoriją: kiemą, parką ir apylinkę. Po talkos visi dirbusieji patraukė miestelio sporto klubo link pasivaišinti ir papramogauti. Šiais metais akcijos talkininkams Hiutenfeldo šaulių klubas pasiūlė ypatingą pramogą – galimybę patikrinti savo taiklumą šaudant iš sportinio šautuvo. Buvo išrinkti ir apdovanoti penki patys taikliausi šauliai. Šiais metais mokytojos V. Šopienės iniciatyva talkininkai prisijungė prie Lietuvoje jau keletą metų organizuojamos akcijos – globalaus judėjimo „Let’s Do It World“ („MesDarom“). Akcija „Darom“ Lietuvoje pirmą kartą suorganizuota 2008 m. O jau 2012 m. 55


balandžio 21 d. rengtoje akcijoje susirinko rekordinis skaičius dalyvių – 210 tūkst. aktyvių visuomenės narių! Akcija pirmą kartą organizuota šimte pasaulio valstybių, todėl įgavo globalaus judėjimo vardą – „Let’s Do It World“. Balandžio 21 d. kartu su Lietuva tvarkėsi Austrija, Kroatija, Latvija, Rusija (Kaliningrado sritis) bei Kalifornijos valstija (daugiau informacijos galite www.mesdarom.lt) Malonu jaustis prisidedant prie didelių dalykų, malonu, kai jautiesi darantis gerus darbus.

Ypatingi apdovanojimai Kovo 11-osios proga

„Sveikiname Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga!” – tokiais žodžiais šventinę kalbą pradėjo Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė ir vyresniųjų klasių vadovė dr. Gabriele Hoffmann. Ši diena ypatinga dar ir todėl, kad jos metu buvo apdovanoti „Vasario 16-osios“ vardo stipendijai nominuoti gimnazistai. Stipendija iškilmingai įteikta abiturientei Gintarei Dambrauskaitei Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjime vasario 23-ąją. Tokia stipendija-premija Gimnazijos istorijoje už išskirtinį indėlį garsinant mokyklos vardą, labai gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę veiklą įsteigta pirmąkart. Džiaugiamės ir didžiuojamės stipendijos nominantais: Lena Beslmeisl (9 kl.), Renaldu Barkausku (9 kl.), Magnus Schleinkofer (9 kl.), Ximena Lenz (10 kl.), Viktoria Polatidou (11 kl.), Saskia Umann (11 kl.), Miriam Angert (13 kl.).

„Vasario 16-osios“ vardo stipendijos nominantai

56


Dešimtokai moksliniame simpoziume Heidelbergo universitete

Kovo 14 d. keturi 10 kl. gimnazistai Katrin Bergmann, David Wind, Niklas Becker ir Magnus Schleinkofer, lydimi chemijos mokytojo dr. G. Schmidt dalyvavo Heidelbergo universitete vykusiame moksliniame simpoziume, kurio tema – „Asteroidų ir kometų grėsmė Žemei“. Gimnazijos atstovai klausėsi paskaitų, dalyvavo diskusijose.

Moksliniame simpoziume

Jubiliejinis Raimundos Jankūnienės gimtadienis

Kovo 14 d. Gimnazijos bibliotekos vedėja ir mergaičių bendrabučio vedėjos pavaduotoja Raimunda Jankūnienė šventė 50-ies metų jubiliejų. Visa mokyklos bendruomenė – o ypač mergaitės – nuoširdžiai sveikina jubiliatę! Linkime visada giedros nuotaikos, kūrybinės energijos, sveikatos ir prasmingų darbų.

Gražios šventės, ponia Raimunda!

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

Kovo 15–16 d. Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje vyko visos Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. Šiais metais Gimnazijai atstovavo 9 kl. mokinys Renaldas Barkauskas (mokytoja Birutė Augustanavičiūtė). Olimpiados dalyviai atliko kalbos vartojimo, rašymo, kalbėjimo ir meninio skaitymo užduotis. Po olimpiados mokiniai ir juos lydėję mokytojai (Renaldą į Lietuvą lydėjo mokytoja Violeta Šopienė) susitiko su rašytoju V. Vytautu Landsbergiu, dalyvavo meninio projekto „Druskininkų istorija ir legendos“ pristatyme. 57


Gimnazijos ateitininkų kuopa – rekolekcijose Niurnberge

Trečiąjį kovo savaitgalį, 16–17 d., Gimnazijos ateitininkai, padedami geros valios lietuvių, Niurnberge organizavo dvasines pratybas – rekolekcijas. Pastarosios buvo skirtos 2013-iesiems, Bažnyčios paskelbtiems, Tikėjimo metams. Rekolekcijas vedė Panevėžio vyskupijos kunigas Saulius Černiauskas, šiuo metu studijuojantis Eichštate. Jaukias patalpas susibūrimui parūpino ateitininkė, Niurnbergo lituanistinės mokyklėlės vadovė Gitana Bielskytė-Elsner. Gimnazistus motinišku ir tėvišku rūpesčiu dvelkiančiai nakvynei priėmė Niurnbergo lietuvių šeimos. Sekmadienį Gimnazijos mokiniai ir Niurnbergo lietuviai dalyvavo šv. Mišiose ir bendroje agapėje: vaišinosi blyneliais, pyragais ir vėdarais, šventė gimnazisto Luko Šošič gimtadienį. Prieš išvykdami į namus, gimnazistai smagiai pasitaškė Niurnbergo baseine. Vasario 16-osios gimnazijos ateitininkai nuoširdžiai dėkoja poniai Gitanai, kunigui Sauliui ir visiems Niurnbergo lietuviams už nuoširdų priėmimą. Linkime, jog kiekvieno Jūsų gyvenime išsipildytų Dangaus Pasiuntinio linkėjimas.

Po šv. Mišių Niurnberge

Dauguma Argentinos LJS valdybos narių - buvę mūsų mokiniai!

Kovo 17 d. Berisso mieste Argentinoje baigėsi Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS) stovykla, kurios metu buvo išrinkta nauja ALJS Valdyba. Vasario 16-osios gimnazija sveikina naująją ALJS Valdybą ir labai didžiuojuosi, kad Valdybos dauguma – buvę mūsų mokiniai! Geriausi linkėjimai jiems ir sėkmės veikloje. Laukiame vėl apsilankančių Hiutenfelde! Naujos ALJS valdybos sudėtis: Eunice Casandra Linkevičiūtė (pirmininkė), Aniela Remorini Gasūnaitė (vicepirmininkė), Juliana Eglė Ación Stalioraitytė (sekretorė), Ma58


tias Balčiūnas (antrasis sekretorius), Evelin Melnesiuk Gabriūnaitė (iždininkė), Nicolás Cabrera Dulkė (antrasis iždininkas) ir Kevin Kavaliūnas (ryšininkas su lietuvių draugijomis ir institucijomis).

Buvusios gimnazistės pagalbos Pietų Afrikos gyventojams šauksmas

Iniciatyvūs 7 klasės mokiniai

Kovo 18-ąją Gimnazijos vyresniųjų klasių vadovės dr. G. Hoffmann elektroninio pašto dėžutę pasiekė buvusios abiturientės Simonos Lüling laiškas. Šiuo metu Simona savanoriauja Pietų Afrikoje, Kayamandi miestelyje. Mergina rašė, jog prieš keletą dienų jame kilo gaisras, sudegė apie 600 lūšnelių, be pastogės liko daugiau nei 4000 žmonių, dauguma gyventojų prarado ir taip menką savo turtą, liko taip, kaip stovi. Naujai atstatyti vieną

trobelę kainuoja 180 eurų. Sužinojusi apie Pietų Afrikoje įvykusią nelaimę, Gimnazijos bendruomenė sukruto, iniciatyvos ėmėsi 7 kl. mokiniai (vadovės A. Günther ir M. Dambriūnaitė-Šmitienė). Kovo 21 d. 7 kl. mokiniai laikraščio „Lampertheim Zeitung“ redaktoriui, atsakingam už pagalbą, perdavė surinktą auką – 306,80 eurus.

„MINT kursas 2013“ – makroskopinis, mikroskopinis ir matematinis požiūris į aliuminį

Jau trejus metus Gimnazijos mokiniai dalyvauja Pietų Hesseno verslo asociacijos, universitetų ir Hesseno žemės švietimo ministerijos organizuojamame renginyje MINT (Mathematik (matematika), Informatik (informatika), Naturwissenschaft (gamtos mokslai), Technik (technologijos) kursas. Šiais metais kovo 25 d. mokyklai atstovavo 11 kl. mokiniai Saskia Umann ir David Lang. Susitikimo tema „Aliuminio Mokslo populiarinimo renginyje metamarfozės“. Šiuos kursus organizuoja Darmstadto technikos universiteto Elektronikos ir kompiuterių inžinerijos katedra, „Adam Opel AG“, „Merck KgaA“, Schenck Process GmbH“ ir „Sirona Dental Systmes GmbH“ kompanijos. 59


Balandis Kaip pristatyti save ir įmonę?

Balandžio 10 d. vienas iš Gimnazijos mokinių tėvelių Bernhard Conrad mokinių mokomosios bendrovės nariams „All!in“ vedė paskaitą „Kaip klientams pristatyti save ir įmonę“. Paskaitos metu p. Conrad aptarė, kaip paruošti gerą pristatymą, pristatyti save, perprasti auditoriją, lanksčiai ir greitai reaguoti į jos poreikius, reakcijas, išnaudoti susitikimo patalpos erdves, technines priemones, net Pono B. Conrad paskaita pertraukas. Mokomosios bendrovės nariai sau ir kolegoms praktinių užsiėmimų metu turėjo atskleisti savo oratorinius gebėjimus. Aptariant pristatymus išaiškėjo kalbėjusiųjų privalumai ir trūkumai, apie tai kiekvienas bendrovės narys turės pakankamai laiko pagalvoti.

Seminaras besidomintiems lituanistiniu ugdymu

Balandžio 11–15 d. Gimnazijoje vyko seminaras, skirtas besidomintiems lituanistiniu ugdymu. Jame dalyvavo Gimnazijos darbuotojai, lituanistinių mokyklėlių mokytojai ir vadovai iš Vokietijos bei Anglijos, Vokietijos lietuvių bendruomenės nariai, kiti suinteresuoti asmenys. Dalyvius pasveikino Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė, ji sakė, kad „šis projektas čia (Vokietijoje, aut. past.) yra ne tik dėl savo turinio, bet ir dėl to, kad puikiausiai iliustruoja, kaip efektyviai gali bendradarbiauti skirtingų šalių, tačiau vieningų tikslų turinčios organizacijos: Vasario 16-osios gimnazija, Vytauto Didžiojo universiteDr. B. Narkevičienė sveikina seminaro dalyvius 60


tas ir Vokietijos lietuvių bendruomenė“. Pastarosios bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis pabrėžė, kaip svarbu išeivijoje išsaugoti savąją kalbą, „mūsų šeimoje jau trečia generacija kalba lietuviškai“. Seminarą vedė Mykolas Lepeška, VšĮ „Global Lithuanian Leaders” vienas įkūrėjų ir valdybos narys, Marijus Kazlauskas, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas metodininkas ir dr. Giedrė Barkauskaitė, VDU Etnologijos katedros dėstytoja. Šis seminaras – tai nedidelė didelio ES struktūrinių fondų remiamo projekto „Integruotas modelis, skirtas užsienyje gyvenantiems ir iš užsienio atvykusių lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimui (lituanistinis modelis)“ dalis. Projekto iniciatoriai – Vytauto Didžiojo universiteto komanda, projekto tikslas – sukurti interneto svetainę, apimančią lituanistinio ugdymo portalą, biblioteką, interaktyviąją mokymosi aplinką ir grįžtamojo ryšio sistemą. Tikimasi, kad interneto svetainė besidomintiems lituanistiniu ugdymu padės dalintis patirtimi, keistis informacija, skatins bendradarbiavimą. Seminaro dalyviai – lituanistinių mokyklėlių atstovai buvo gausiai apdovanoti vertingomis lietuvių pasakų, sakmių, eilėraščių, spalvinimo knygelėmis.

„Vocatium Rhein-Neckar 2013“ – ką veiksime po abitūros?

Balandžio 16 d. Gimnazijos vyresniųjų klasių vadovė dr. G. Hoffmann gavo pranešimą, kad birželio 18–19 d. 11 kl. mokiniams Mannheime, IFT institute, vyks profesinio orientavimo užsiėmimai. Jų tikslas – gimnazistams pateikti informaciją apie studijų ir praktikos galimybes įvairiose aukštosiose mokyklose bei kompanijose. Šių užsiėmimų metu gimnazistai dalyvauja individualiuose pokalbiuose su universitetų ir kompanijų atstovais, išsako savo tolesnio mokymosi ketinimus, gyvenimo tikslus – tokiu būdu būsimieji abiturientai turi galimybę jau dabar susirasti sau tinkamą studijų ar Ruošiamės ateičiai praktikos vietą. Planuojant karjerą ir ruošiantis panašaus pobūdžio susitikimams, labai svarbu atsakyti į klausimus: Ką aš galiu? Ko noriu? Kaip atrasti tai, ko noriu? Gimnazistai turi apgalvoti ne tik atsakymus į panašius klausimus, bet ir tai, kaip jie atrodo – jaunuoliai turi visapusiškai pasiruošti dalykiniam susitikimui. 61


Gimnazijos administracija Gimnazijos bendruomenės vardu dėkoja p. Sprenger už kvietimą mokiniams dalyvauti „Vocatium Rhein-Neckar 2013“.

Žemę tausojantis projektas „Rūpiniesi aplinka – rūpiniesi savimi“

Balandžio 17 d. Gimnazijos bendrabučio salėje buvo sėkmingai įgyvendintas projektėlis „Rūpiniesi aplinka – rūpiniesi savimi“. Projektą organizavo bendrabučio mokinių taryba, kuri susideda iš šešių aktyvių jaunuolių, t. y. Saivos Krievinia, Luko Bernatavičiaus, Tautvydo Kupčiūno, Saulės Marijos Šimelionytės, Valterio Urbaičio bei Neringos Rukšnaitytės. Kiekvienas mokinys pristatė pasirinką temą. Buvo aptarta šiukšlių rūšiavimo pradžios istorija, svarba visuomenei bei gamtai. Bendrabučio tarybos nariai labai išsamiai ir vaizdžiai priminė, kur kokia šiukšlė priklauso. Ar žinojote, kad dėžučių nuo picos negalima mesti į popieriaus konteinerį? Organizatoriai nepatingėjo ir rado ne vieną įdomų faktą apie šiukšlių rūšiavimo svarbą. Pastaraisiais mėnesiais Gimnazijos aplinka besirūpinantis ponas Darius Šulcas nepasididžiavo, apsilankė pristatyme ir tarė žodį. Ponas Šulcas buvo maloniai nustebintas ir dėkojo mokiniams, kad jie vis atsakingiau rūšiuoja šiukšles. Pabaigoje, kai jau niekam nebekilo jokių Projekto akimirkos klausimų, Gimnazijos praktikantė Paulina buvo parengusi labai įdomią praktinę užduotėlę. Mokiniai susiskirstė po du ir rūšiavo „šiukšles“ (popieriaus lapelius su pavadinimais) į kartoninius konteinerius. Šis projektas buvo naudingas ne tik išsamia ir aktualia informacija, bet ir pagarba, supratingumu bendraamžiams. Tai priminė mums, jog gamta yra visų namai, todėl privalome ją tausoti.

„Girl’s ir Boy’s diena 2013“

Balandžio 25 d. jaunesniųjų (5–7) kl. gimnazistams buvo organizuota profesinio orientavimo diena „Girl’s ir Boy’s diena 2013“. Jos metu mergaitėms pristatomos tipiškos vyriškos profesijos, berniukams – moteriškos. 62


Mokiniai apsilankė nuotekų valymo įmonėje, odontologijos klinikoje, avių ūkyje, vaikų darželyje, vaistinėje, stebėjo pagrindinės mokyklos mokytojų pamokas, pardavinėjo vaikiškus drabužius, šlifavo ir dažė balkono turėklus, išbandė kitus darbus. Jaunesniųjų klasių mokinių supažindinimas su profesijų pasauliu yra būtinas, nes ugdytinius reikia ruošti profesinei karjerai.

Gimnazijoje medžio skulptūrų pleneras

Taip jau sutapo, kad šiais metais vėluojantis pavasaris ir tautodailininkai iš Lietuvos į Rennhofo sodybos parką kojas įkėlė beveik kartu. Ketvirtąją balandžio savaitę (21–26 d.) Gimnazijoje vyko medžio skulptūrų pleneras. Tai tęstinis LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondo remiamas projektas „Medžio skulptūros pleneras Vasario 16-osios gimnazijoje, Hiutenfelde, Vokietijoje“. Šio projekto vadovas Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos (LTSKB) pirmininkas Valentinas Jazerskas, tautodailininkas dievdirbys Raimundas Blažaitis, tautodailininkai Antanas Lastauskas, Artūras Zienka ir Juozas Videika. Pirmą kartą tautodailininkų kaltai mokyklos parke suskambo 2012 m. ankstyvą rudenį, kai meistrai išvyko, Rennhofo sodyboje „prisėdo“ jų padirbti originalūs suolai ir stalas. Šio plenero tikslas – rekreaciniai lauko baldai, puošti tradicine lietuvių ornamentika. Plenero metu gimnazistai stebėjo tautodailininkų darbą, drąsiausieji į rankas ėmė kaltus, skobė medį. Projekto vadovas V. Jazerskas naudodamasis etnologės Astos Vandytės paruošta medžiaga gimnazistams vedė etnokultūros pamokas, mokiniai mokėsi drožti šaukštus, naudodami tradicinius puošybos elementus kūrė skrynių projektus. Plenero vadovas savo iniciatyva į Gimnaziją atvežė Lietuvių liaudies kultūros centro paruoštą „Šiuolaikinės tradicinės kryždirbystės fotografijų parodą“. Gimnazistų, mokytojų, tėvų, Gimnazijos vadovų ir Kuratorijos vardu širdingai dėkojame tautodailininkams už Vasario 16-osios gimnazijoje paliktą savo širdies dalelę.

Medžio skulptūrų plenere 63


28-asis Talentų vakaras!

Balandžio 26-osios vakarą Gimnazijoje jau 28-tą kartą vyko tradicinis, ateitininkų (vadovai M. Dambriūnaitė-Šmitienė ir D. Subačius) organizuojamas Talentų vakaras. Netikėtumų sulaukė ne tik penkių narių žiuri, bet ir žiūrovai gimnazistai, jų tėvai, draugai, mokytojai, Gimnazijos bičiuliai – renginio pradžioje suvokę, kad pateko į psichiatrinę ligoninę. Pacientai buvo gydomi taikant muzikos, šokio ir piešimo terapijas. Irmantė Dauginaitė (5 kl.) ir Kamilė Maciulevičiūtė (7 kl.) dainavo Adelės dainą „Someone Like You“, prie jų prisijungus Andželikai Umbražūnaitei (7 kl.), merginos grojo arbatos puodeliais, Niklas Becker (9 kl.) skambino pianinu ir pristatė savo piešinius, Dana Häffner (5 kl.) stebino akrobatiniais triukais, rūbų kolekciją iš alternatyvių medžiagų pristatė Leonie Süss (6 kl.), Lilli Keller (7 kl.) ir Vanessa Plischek (7 kl.), Vaiva Conrad (6 kl.) žavėjo vokaliniais gebėjimais, roko gūsį atnešė Valteris Urbaitis (10 kl.) ir Markas Schneiderat (9 kl.), fantastiniais piešiniais stebino Nykantas Simutis (10 kl.). „Talentų vakaro“ dalyvius pasveikino buvusi gimnazistė Giulia Scopelliti, na, o mokytojai uodegas vizgino šiuo metu populiariu „gangnam“ stiliumi. Šių metų „Talentų vakaro“ laimėtojai: I vieta – Nykantas Simutis (10 kl.); II vieta – Niklas Becker (9 kl.); III vieta – Valteris Urbaitis (10 kl.) ir Markas Schneiderat (9 kl.). Specialusis prizas už idėją atiteko Leonie Süss (6 kl.). Sveikiname jaunuosius talentus ir linkime daug originalių idėjų!

Talentų vakaro akimirkos 64


Gegužė 5 klasės mokiniai „neria“ į knygų pasaulį

Jaunieji skaitytojai

Gegužės 3 d. penktos klasės gimnazistai su mokytoja A. Günther lankėsi Viernheime organizuotoje knygų populiarinimo akcijoje. Mokiniams buvo papasakota ir parodyta, kaip gimsta knygos. Gimnazistai buvo ne tik pasyvūs stebėtojai, jiems teko atlikti keletą užduočių, kuriose pritaikė naujai įgytas žinias. Didelio džiaugsmo sulaukė akimirka, kai kiekvienam penktokui buvo padovanota po knygą.

Gimnazistai Europos dienose Miunchene

Gegužės 3–4 d. Gimnazijos tautinių šokių grupė ir instrumentalistai (vadovai A. Ručienė ir G. Ručys) dalyvavo Miunchene organizuotose Europos dienose. Gimnazijos atstovai pristatė etnografinį lietuvių paveldą: šokius, lietuvių liaudies dainas, muziką, tautinius kostiumus, mokė šokti lietuvių liaudies šokius ir šventės dalyvius. Bavarijos žemės sostinėje gimnazistų priėmimu rūpinosi ponas Alfredas Hermanas ir ponia Diana. Šventės dieną Gimnazijos atstovai susitiko su LR ambasadoriumi Vokietijoje Deividu Matulioniu. Pasivaikščioję po Miuncheno senamiestį, jaunieji ambasadoriai sugrįžo į Gimnaziją. Žiūrovų dėmesys Gimnazijos šokėjams

Gimnazijos bendruomenė sveikina LR Prezdentę

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei 2013 m. gegužės 9 d. Aacheno mieste buvo įteiktas garbingas Tarptautinis Karolio Didžiojo apdovanojimas. „Politikos 65


Oskaru“ vadinamas apdovanojimas Prezidentei skirtas už Lietuvos indėlį siekiant Europos Sąjungos vienybės ir visos Europos ekonominio stabilumo. Apdovanojimo komitetas taip pat pabrėžia prezidentės vaidmenį vykdant ES biudžeto reformą ir užtikrinant Baltijos valstybių dinamišką raidą. Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina Prezidentę ir didžiuojasi tokiu šalies vadovės įvertinimu. Tarptautinio Karolio Didžiojo apdovanojimo teikimo ceremonijoje dalyvavo Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė ir Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis su žmona.

„Tautos galia vienybėje!“

Edukaciniai projektai su IKT

Gimnazijoje naudojamas 24 nešiojamų kompiuterių komplektas. Štai keletas jo naudojimo pavyzdžių. 10 kl., politika ir ekonomika, tema „Globali ir sąžininga prekyba“ Nagrinėjant globalizacijos temą pamokoje buvo taikomas grupinio darbo ir portfolio metodas. Gimnazistai paruošė pristatymus apie kasdienybėje naudojamus daiktus: marškinėlius, avalynę ir mobiliuosius telefonus. Pristatymai buvo susieti su klausimais, kur minėti produktai gaminami? Kokios yra darbuotojų darbo sąlygos, teisės, darbo užmokestis? Kaip pasireiškia sąžiningos prekybos principai? Kaip prekės atkeliauja iki Vokietijos? Kas už tai moka ir kt. 11 kl., politika ir ekonomika, projektas „Jaunimas skaito 2013“ bendradarbiaujant 66


su laikraščiu „Frankfurter Allgemeine“ ir kompanija „Microsoft“ Išplėstinio politikos ir ekonomikos kurso mokiniai dalyvauja projekte „Jaunimas skaito 2013“. Iki 2014 m. sausio kiekvienas gimnazistas gilinsis į temą „Facebook, Twitter & Co – virtualusis AŠ“. Ir įprastinių pamokų metu mokiniai turi galimybę dirbti internetinėje platformoje „Microsoft Office 365“. Jie bendradarbiauja, dalijasi patirtimi, atlieka užduotis, konsultuojasi su bendramoksliais ir kitais projekto dalyviais. 11 kl., vokiečių kalba, projektas „Jaunimas rašo“ Gimnazija yra viena iš 60 Vokietijos mokyklų, patekusių į projektą „Jaunimas rašo“. Išplėstinio vokiečių kalbos kurso mokiniai rašo straipsnius laikraščio „Frankfurter Allgemeine“ priedui „Kleine Zeitung“ („Mažasis laikraštis“). Bendramokslis moko programavimo pagrindų 9 kl. gimnazistas Niklas Becker bendraklasius moko programavimo pagrindų. Taip žymiai įdomiau

Geriems dalykams reikia laiko

Pagal architekto Karl Hutter 1963 m. kovo 18 d. paruoštus Gimnazijos pastato planus, pagrindinį įėjimą turėjo puošti mokyklą identifikuojantis užrašas. Kai kurioms idėjoms įgyvendinti reikia laiko. Šiai prireikė 50-ties metų. Pirmąkart pagrindinis mokyklos pastatas nerūdijančio plieno raidėmis – Vasario 16-osios gimnazija (Privates Litauisches Gymnasium) – papuoštas 2013 m. gegužės 22 d. Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja p. Armin Süss už visoGimnazijos užrašas keriopą paramą įgyvendinant šį projektą ir pagalbininkams Dariui Šulcui bei Dainiui Karašauskui, išgręžusiems daugiau nei 200 skylučių raidėms pritvirtinti. 67


7 klasės mokinių iniciatyva

Gimnazijoje veikia Globėjų („Paten“) būrelis. Jo nariai globoja jaunesniųjų klasių gimnazistus. Šiais metais 7 kl. mokiniai penktokams pasiūlė suorganizuoti mini stovyklėlę su nakvyne Gimnazijoje. Septintokams buvo daug darbelio: reikėjo paruošti kvietimus, sugalvoti vakaro programą, žaidimus, parinkti muziką, pasirūpinti užkandžiais, kompiuterine įranga ir dar daug daug kuo. Sutartą vakarą, gegužės 24-ąją, naujajame Gimnazijos priestate susirinko nei daug, nei mažai – 37 gimnazistai ir dvi mokytojos, klasių vadovės Andrea Günther bei Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė. Iki paryčių tęsėsi žaidimai, šokiai, juokas. Tiesa, keletą valandėlių teko ir numigti. Rytą visi stovyklėlės „įkalčiai“ buvo „sunaikinti“. Pirmadienį mįslingai besišypsantys penktokai klausiGeriau nebūna! nėjo: „O kada kita nakvynė?“

Pavasario futbolo turnyras 2013

Gegužės 25 d. Gimnazijos berniukų bendrabučio vedėjo Edmundo Jankūno iniciatyva organizuotas tradicinis futbolo turnyras, skirtas tą vakarą Londone vykusiam UEFA čempionų lygos finalui, kurio stebėjimas buvo organizuotas bendrabučio mažojoje kino salėje. Šįkart saulei praplėšus debesis įnirtinga kova vyko tarp trijų komandų: Luko Bernatavičiaus (komandos nariai: Valentinas Iukov, Darius Subačius ir Danila Darbutas), Tado Škėrio (Deividas Pocius, Nojus Bujanauskas, Darius Šulcas ir Paulius Gervė) bei Marko Schneiderat Sportas – sveikata 68


(Saimonas Šulcas, Modestas Liepis, Ilja Bikbajev ir Christofer Rünger). Prizinės vietos, po finalinio susitikimo santykiu 6:5, atiteko Luko B. – I vieta – ir Tado – II vieta – komandoms. Marko komanda pusfinalyje rezultatu 1:4 pralaimėjo Tado komandai ir užėmė III vietą. Rezultatyviausiu turnyro žaidėju tapo Lukas Bernatavičius, pelnęs savo komandai 13 taškų. Geriausiu gynėju pripažintas penktokas Danila Darbutas. Sveikiname laimėtojus, sirgaliams dėkojame už plojimus ir emocijų audras, organizatoriams Markui Schneiderat, Valentinui Iukov, varžybų sekretoriatui ir kitiem – už sportinę iniciatyvą.

Gimnazijos bendruomenėje dvasinė šventė

Gegužės 26-ąją Gimnazijos bendruomenei buvo ypatinga šventė – Prelatas Edmundas Putrimas gimnazistams ir jų tėvams suteikė pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentus. Dvasinę šventę šventė Renaldas Barkauskas, Ieva Bereišaitė, Kamilė Ežerskytė, Arnoldas Gančierius, Mykolas Kasparavičius, Enrika ir Gabija Lazovskytės, Iveta Macijauskaitė, Deividas Pocius, Evelina Rupeikytė, Jolanta Rūškytė, Nykantas Simutis, Valteris Urbaitis ir mama Evelina. Ateitininkų įžodį davė Ilja Bikbajev, Lukas ir Nojus Bujanauskai, Kamilė Ežerskytė, Rokas Kemeža, John Paura, Nykantas Simutis ir Lukas Šošič. Šventei pasiruošti padėjo Gimnazijoje pagal religinės šalpos programą savanoriaujanti teologė Paulina Kergytė, religijos mokytojas Darius Subačius bei ateitininkų kuopos globėja mokytoja Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė.

Dvasinė šventė 69


Birželis Devintinių šventei skirta procesija Hiutenfelde tradiciškai vyksta sekmadienį. Birželio 2-ajai Gimnazijos bendruomenė ir Romuvos apylinkės moterys paruošė altorių, prie kurio Dievo Kūno šventę minėjo gausiai procesijoje dalyvavę hiutenfeldiečiai ir svečiai. Baldakimą nešė tautiniais rūbais pasipuošę gimnazistai. Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems organizuoti šventę!

Devintinės

Šventės akimirkos

Gimnazistai – jaunieji Lietuvos ambasadoriai

Birželio 8 d. į Bensheime vykusį festivalį rinkosi įvairių tautų jaunimas, gyvenantis Vokietijoje. Šių metų renginio moto – „Tautinis kostiumas“. Vienas iš renginio iniciatorių kalbėjo, jog „labai svarbu, kad jaunoji karta išsaugotų savo krašto tradicijas, papročius, dainas, šokius, tautinį kostiumą, pažintų ir toleruotų kitų šalių kultūrinius ypatumus”. Vasario 16-osios gimnazijos tautinių šokių šokėjai, orkestras Lietuviškos kultūros sklaida ir vokalinis ansamblis (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai) pristatydami tautinį lietuvių paveldą atstovavo mūsų šaliai. Festivalio dalyvius su liaudies kūryba ir nacionaliniais rūbais taip pat supažindino Austrijos, Čekijos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos jaunimas.

Rusų kalbos konkursas

Birželio 10 d. jau šeštą kartą Gimnazijoje vyko rusų kalbos konkursas „Spielend Russisch lernen“. Jį organizuoja Vokietijos-Rusijos Forumas. 70


Pirmasis konkurso turas vyksta mokykloje, jo nugalėtojai gauna teisę dalyvauti regioniniame etape. Šių metų mokyklos turo laimėtojai – devintos klasės mokiniai: I vieta: Katrin Bergman ir Akvilė Barzdžiūtė; II vieta: Vladislav Konkurso dalyviai Suprunov ir Christoph Rünger; III vieta: Jolanta Rūškytė ir Aida Krievinia. Laimėtojams ir jų mokytojai Marijai Schäfer linkime pasisekimo regioniniame konkurso ture, kuris įvyks po vasaros atostogų.

Mano rankose - Gimnazijos baigimo atestatas!

Birželio 21-ąją Gimnazijos kieme vykusioje iškilmingoje ceremonijoje trisdešimt vienam abiturientui buvo įteikti brandos atestatai. Šiais metais absolventų būrys gausus, nes mokyklą baigia 12-ta ir 13-ta klasės (G8 ir G9). Raudonu kilimu atėjusius abiturientus sveikino ir sėkmės linkėjo Gimnazijos direktorė dr. B. Narkevičienė, švietimo skyriaus direktorė L. Schwan, Viernheim Aleksandro von Humbolt mokyklos direktorė C. Kohl, Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas A. Šiugždinis, gimnazijos ateitininkų atstovai, abiturientų klasių vadovės A. Allahyar-Parsa, S. Stöhr, dr. A. Weber. Jau trečią kartą Tėvų komitetas, šį kartą atstovaujamas pirmininko pavaduotojos ponios Gabi Herting, apdovanojo aktyviausią abiturientą – už pažangą, mokymosi rezultatus, aktyvią visuomeninę veiklą. Ja tapo Miriam Angert. Geriausiai Gimnaziją šiais metais baigęs trejetukas: Sebastian Möller, Gintarė Dambrauskaitė Jie pasiruošę gyvenimo skrydžiui ir Alexandra Hanf. Už ypatingus matematinius pasiekimus pagerbti Sebastian Möller ir Laura Moos. 71


Iškilmių ceremoniją lydėjo Gimnazijos instrumentalistų ir dainininkų atliekamos melodijos (vadovas G. Ručys), renginio kuratorė – mokytoja B. Augustanavičiūtė. Gimnazijos bendruomenės visiems abiturientams linki surasti savo taką, o jeigu tokio nebus, tada jį nutiesti. Sėkmės!

Trumpiausia metų naktis Vasario 16-osios gimnazijoje

Tradiciškai Vasario 16-osios gimnazijoje organizuojamos Joninių šventės laužai, rateliai, dainos ir šokiai suskambo birželio 22-osios popietę. Invokaciją sakė Gimnazijos religijos mokytojas Darius Subačius ir evangelikų kunigas Reinald Fuhr. Gausiai iš visos Vokietijos susirinkusius lietuvius ir jų bičiulius pasveikino neJoninių dainos nuilstanti Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė ir LR ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis. Specialiai į šventę iš Lietuvos atvyko LR Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) atstovai: Asta Mikailionienė, Giedrė Klusevičienė, Gintas Nugaras, Edmundas Jonuška ir Alfredas Rasčius. Jie Gimnazijai atvežė dovanų kompiuterių ir televizorių. Ministerijos atstovai šį kartą buvo nevieninteliai svečiai iš Lietuvos. Taip jau sutapo, kad birželio 19–24 d. Gimnazijoje įgyvendinamas ES struktūrinių fondų remiamas, Vilniaus universiteto inicijuotas projektas „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“. Šis projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Europos socialinio fondo agentūra, LR ŠMM, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu bei Vasario 16-osios gimnazija. Projekto vadovė – doc. dr. Loreta Vilkienė. Projekto tikslas – užsienio Lituanistikos (baltistikos) centrų stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas. Vilniaus universiteto lektorė dr. Saulė Matulevičienė, dr. Neringa Klišienė, lektorės Virginija Stumbrienė, Raimonda Miglinaitė, Kristina Jakaitė-Bulbukienė skaitė paskaitas, vedė seminarus, studentai parodė spektaklį „Lietuviški pasikalbėjimai“ (vadovė dr. N. Klišienė). Lietuvių liaudies intonacijomis žiūrovų širdis linksmino Gimnazijos muzikantai, dainininkai ir šokėjai (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai), Vokietijos lietuvių bendruomenės Romuvos apylinkės folklorinis ansamblis „Jorė“, koncerte dalyvavo Hiutenfeldo vyrų choras (vadovas Oskar Moos) bei Hiutenfeldo jaunimo choras (vadovas Ronald Ehret). Gimnazijos direktorė padėkojo ir specialiomis dovanomis apdovanojo: už paramą 72


Gimnazijai Lietuvos garbės konsulą Achim Naumann, Lietuvos ambasadorių Vokietijoje D. Matulionį bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovus, už bendradarbiavimą – Vokietijos lietuvių bendruomenės Romuvos apylinkės pirmininkę Ireną Timpf, „Kiškių klubo“ vadovę Jurgitą Pickel bei Vilniaus universiteto docentę dr. Loretą Vilkienę, už savanorystę – Pauliną Kergytę bei Dainių Karašauską, už Gimnazijos gražinimą – Laurą Conrad bei Arminą Süss, už vadovavimą programavimo būreliui – Niklą Becker (9 kl.), už aktyvią veiklą bendrabučio taryboje, kino ir radijo klubuose Saivą Krievinią ir Valentiną Iukov, už solidarumo puoselėjimą Bernhard Conrad, už Gimnazijos auginimą ir tobulinimą dr. Gabriele Hoffmann, Ireną Sattler, Onutę Šiugždinienę, Andrea Günther, Edmundą Jankūną, Jūratę Batura Lemke ir Jeleną Suprunov, už labai sėkmingą Gimnazijos švenčių organizavimą bei ryšių su Lampertheimo miesto savivaldybe sustiprinimą Miriam Breithaupt ir Andrea Kleinschmidt, už gražią kaimynystę – Schlipf šeimą, už kitokį požiūrį į gamtos apsaugą Leonie Süss (6kl.), Vaivą Conrad (6 kl.), Vanessa Plischek (7 kl.), Lilli Keller (7 kl.) ir Marką Schneiderat (9 kl.) – už būgnų muziką. Gimnazijos vadovei už bendradarbiavimą dėkojo Vokietijos lietuvių bendruomenės Vokietijoje pirmininkas Antanas Šiugždinis, padėkos žodžius tarė ir vienintelis Gimnazijoje besimokantis Jonas. Antrojoje šventės dalyje organizuoti įvairūs žaidimai ir kūrybinės dirbtuvės („Ritminės skulptūros“, vainikų pynimas ir plukdymas, duonos ant laužo kepimas), veikė lietuviškų knygų mugė, tarp buvusių ir dabartinių Gimnazijos mokinių įvyko krepšinio rungtynės, gimnazistų koncertas „Draugams“ ir šokių vakaras su grupėmis „BollWERK“ ir „Ohriginal“. Tikintieji įgauti antgamtinių jėgų, tapti itin protingais bei laimingais iki pat savo dienų galo vidurnaktį Rennhofo pilies parke ieškojo paparčio žiedo. Nuoširdžiai dėkojame kiekvienai ir kiekvienam, prisidėjusiems prie Joninių šventės organizavimo!

Taupymo projektas „Gyvenk jaukiai ir taupiai“

Jau ketverius metus Gimnazijos bendrabutyje vykdomas taupymo projektas „Gyvenk jaukiai ir taupiai“ (vadovai A. Ručienė ir A. Tauras). Projekto tikslas – dalyvauti klimato kaitos problemų sprendime, bendrabučio lėšų taupymas, moksleivių sąmoningumo ugdymas. Birželio 24 d. projekto nugalėtojams, sėkmingiausiai taupymo programą vykdžiusiems bendrabučio gyventoProjekto laimėtojai jams, buvo organizuota pažintinė-kultūrinė išvyka į Prancūzijos Elzaso regiono sostinę Strasbūrą. 73


Edukacinis žaidimas – galimybė pasinerti į politikos pasaulį

Edukaciniai žaidimai mokiniams suteikia galimybę išbandyti save įvairiose situacijose. Birželio 25 d. 11 kl. mokiniai tapatino save su politikais. 2014 m. pavasarį bus organizuojami rinkimai į Europos Parlamentą, todėl gimnazistams buvo sudarytos sąlygos pajausti rinkimų kampanijos tikrovę. Mokymus vedė specialiai iš Berlyno atvykę ekspertai. Į keturias grupes paSimuliacinis žaidimas dalinti mokiniai turėjo identifikuoti save konkrečios partijos nariais, sukurti jos programą, plakatą. Pokalbių šou metu partijų delegatai rinkėjams pristatė manifestus, sakė agituojančias kalbas. Pristatymus vertino aukščiausio rango ES Parlamento pareigūnai, kurių vaidmenis taip pat atliko patys gimnazistai.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2013“

Birželio 25 d. buvo apdovanoti tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ dalyviai. Kiekvienas dalyvis, 5–6 kl. mokinys, gavo diplomą ir suvenyrą. Daugiausia taškų surinko 6 kl. mokinys Marc Alexander Breithaupt. Konkursą inicijavo mokytoja Andrea Günther.

74

Konkurso dalyviai


Anglų kalbos konkursas „The Big Challenge“

Sveikiname šiais metais vykusio 5–9 kl. mokinių anglų kalbos konkurso „The Big Challenge“ laimėtojus (mokytoja M. Dambriūnaitė-Šmitienė). Štai mūsų geriausieji: 5 kl.: I vieta – Irmantė Dauginaitė, II vieta– Tomas Merzlikinas, III vieta – Danila Darbutas; 6. kl.: I vieta – Marc Breithaupt, II vieta – Nojus Bujanauskas, III vieta – Tammy Simon; 7. kl.: I vieta – Andželika Umbražiūnaitė, II vieta – Marvin Gusdorf, III vieta – Lukas Šošič; 8. kl.: I vieta – Sophie Venckus, II vieta – Beata Sergūnaitė, III vieta – Iveta Macijauskaitė; 9. kl.: I vieta – Magnus Schleinkofer, II vieta – DaAnglų kalbos žinovai vid Wind.

Mokinių kūrybinio „Miniatiūrų ir aforizmų konkurso“ rezultatai

Vasario 16-osios gimnazijoje vyko mokinių kūrybinis „Miniatiūrų ir aforizmų konkursas“ (mokytojos B. Augustanavičiūtė ir V. Šopienė), jo tikslas – lavinti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus, ugdyti talentus, populiarinti miniatiūros ir aforizmo žanrus. Konkurse dalyvavo 114 mokinių iš trylikos mokyklų. Tarp laureatų ir Gimnazijos atstovė Kamilė Ežerskytė (11 kl.), mokytoja B. Augustanavičiūtė.

Liepa Ugdymo turinys kelionių savaitės metu

Kelionių savaitės ugdymo turinio kūrimo grupė paruošė pažintinės veiklos įgyvendinimo gaires. - Kelionių savaitė yra ugdymo turinio dalis, kurioje netradicinėje aplinkoje ugdomi mokinių gebėjimai. - Klasių išvykos privalomos visiems mokiniams. - 5–6 kl. organizuojamas patirtinis (turistinis) mokymas. - 7–8 kl. mokiniams pažintinė veikla organizuojama Vokietijos regionuose. Kaip alternatyva gali būti organizuojama slidinėjimo savaitė. 75


- 9 kl. mokiniams organizuojama pažintinė išvyka į Lietuvą. - 10 kl. organizuojama pažintinė išvyka į Berlyną. - 11 kl. organizuojama pažintinė išvyka į vieną iš Europos sostinių. - Išvykos turi būti organizuojamos iš anksto. Tėvai arba globėjai turi pasirašytinai susipažinti su kelionės aprašu ir biudžetu. - Klasės, kurios nevažiuoja į išvykas, mokykloje organizuoja projektinę veiklą.

Arčiau dangaus

Gimnazistai „Lietuviškame vakare“ Saarbrücken

Nuo šių metų liepos 1 d. Lietuva iš Airijos perėmė pirmininkavimą ES Tarybai. Dėl šios priežasties daugelyje Vokietijos žemių organizuojami renginiai, pristatantys Lietuvą. Birželio 26 d. Saarbrücken mieste „Lietuvišką vakarą“ suruošė „EuropeDirect“ filialas, bendradarbiaujantis su Saaro krašto lietuvių bendruomene. Miesto Rotušės salėje susirinkusius svečius pasveikino miesto šeimininkai, pranešimą apie Lietuvos istoriją ir šiandienos tendencijas skaitė VDU doc. dr. Rūta Eidukevičienė. Renginį, traukdami lietuviškas dainas ir trypdami tautinius šokius, vainikavo gimnazistai (būrelių vadovai Audronė ir Gintaras „Tu, Lietuva, tu mana...“ Ručiai). 76


Nuoširdžiai dėkojame Saaro krašto lietuvių bendruomenės pirmininkei Laimai Rui už kvietimą dalyvauti!

Baigėsi dar vieneri mokslo metai

Vasaros atostogas Gimnazijos bendruomenė pradėjo liepos 5-ąją. Šią dieną visi buvo ypač gerai nusiteikę. Gimnazijos vadovai „suskaičiavo mokslo metų vaisius“, sveikino ir apdovanojo geriausiai besimokiusius, įvairiuose projektuose bei konkursuose dalyvavusius gimnazistus. 2012–2013 mokslo metų geriausieji: 5 klasėje: Rüben Werle, Dana Häffner, Leon Werle, Kim Lea Rendl, Robin Buchholz. 6 klasėje: Marc Alexander Breithaupt, David Werle, Tammy Simon, Lisa Schlappner, Julia Hörl, Lisa Maria Hirsch. 7 klasėje: Celine Jörns, Vanessa Plischek, Lilli Keller, Anna Marie Diehlmann. Mūsų geriausieji 8 klasėje: Dustin Ehret, Sophie Venckus, Laura Papinigytė. 9 klasėje: David Julian Wind, Renaldas Barkauskas, Gabija Lazovskytė, Magnus Schleinkofer, Enrika Lazovskytė. 10 klasėje: Ximena Lenz, Annett Knorr, Valentinas Iukov. 11 klasėje: Saskia Umann, Jennifer Uihlein, Viktorija Cibulskaitė, Valea Kleinschmidt, Viktoria Polatidou.

Lituanistinė vasaros stovykla

Liepos 7–14 d. po 23-ejų metų pertraukos dr. B. Narkevičienės iniciatyva Gimnazijoje vyko lituanistinė-etnokultūrinė 7–9 metų lietuviams ir lietuvių kilmės vaikams skirta stovykla. Jos tikslas – skatinti vaikus domėtis Lietuva, šalies tradicijomis, amatais, lietuvių kalba. Stovyklą organizavo didelis būrys savanorių. Į stovyklą atvyko 28 vaikai: 9 – iš Lietuvos, 2 – iš Prancūzijos, 17 – iš Vokietijos. Stovyklai vadovavo „Kiškių klubo“ vadovė Jurgita Noreikaitė-Pickel ir studentai iš Lietuvos, prisidėjo „Kiškių klubo“ mamos. Užsiėmimai vyko lietuvių ir vokiečių kalbomis. Savaitę trukusioje stovykloje vaikai smagiai leido laiką, dalyvavo turiningoje programoje, įdomiose išvykose bei žygiuose. Stovyklos rėmėjai ir organizatoriai: VLB, Vasario 16-osios gimnazija, dr. Renata Tesnau 77


su šeima, Marius Luinys, Asta D’Elia, Antanas Šiugždinis su šeima, dr. Bronė Narkevičienė, Diana Karch su šeima, Laura Conrad su šeima, Remigija Pusch su šeima, Violeta Šopienė, Sergei Šišulin, Birutė Augustanavičiūtė, Dovilė Šermokas, Eglė ZakarauskaitėPreine, Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, Elena Gasiūnienė, Nijolė Thiem, Darius Šulcas ir Peter Pickel.

Lituanistinės stovyklos dalyviai

Jaunųjų tyrėjų akademija

Ketvirtoji Vasaros akademija Gimnazijoje buvo kitokia. Tai pirmoji akademija, kuri buvo suorganizuota savarankiškai ir įvykdyta vien Gimnazijos mokytojų ir jos absolventų pastangomis. Liepos 8–11 d. vykusios akademijos tikslas – padėti mokiniams įgyti fizikos ir biologijos tyrinėjimo įgūdžių bei sudaryti sąlygas vaikų asmenybės tobulinimuisi. Į akademijos uždarymą gausiai susirinkusiems mokinių tėveliams, draugams ir svečiams jaunieji tyrėjai pristatė savo tyrimų rezultatus ir demonstravo eksperimentus: saulės baterijomis veikiantį automobiliuką, sliekų reakciją į šviesą ir kt. Akademijos vadovė, Gimnazijos biologijos mokytoja, Laura Merkt dėkojo vaikams už puikius pasiekimus, rėmėjams – už finansinę pagalbą, be kurios akademija nebūtų galėjusi įvykti, kolegai fizikos mokytojui Dimitrios Kostopoulos – už parengtą ir įgyvendintą fizikos kursą. Šilti ir audringi padėkos aplodismentai buvo skirti jauniesiems mokinių globėjams, organizavusiems vaikų laisvalaikį ir visuomet buvusiems šalia - Miriam Angert ir Sebastianui Saxui. Abu jie šiemet baigė Gimnaziją ir teigė kitą vasarą, jei tik leis studijos, vėl mielai padėsiantys savo mokyklai, dirbdami su vaikais. Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė džiaugėsi, jog Vasaros akademijoje dalyvavo net penkių regiono mokyklų 4–6 kl. mokiniai, kurie čia, Vasario 16-osios gimnazijoje, turėjo puikias sąlygas darbui naujajame gamtos mokslų kabinete, gamtos stebėjimui bei žaidimams – parke. Rimtajai daliai pasibaigus, tėveliai, vaikai, mokytojai ir svečiai dar ilgai bendravo, mėgaudamiesi Gimnazijos virėjų Nijolės Thiem ir Elenos Gasiūnienės parengtomis vaišėmis, ir jau svajojo, kaip kitą vasarą vėl susitiks jaunųjų tyrėjų akademijoje. 78


Neformalusis ugdymas

Lietuvių liaudies šokių grupė Lankydami Gimnazijos lietuvių liaudies šokių būrelį, mokiniai ne tik įgauna choreografinių įgūdžių, formuoja taisyklingą laikyseną bei ugdo muzikalumą, bet ir susipažįsta su lietuvių liaudies menu, tautos etnografinio paveldo lobynu, už Lietuvos ribų tęsia tėvų ir senelių puoselėtas tradicijas. Drauge mokiniai maloniai ir prasmingai leidžia laisvalaikį, susiranda naujų draugų, ugdosi atsakomybės jausmą, pasirodydami įvairiuose koncertuose ir šventėse įgyja sceninės patirties. Šokių grupei vadovauja mokytoja Audronė Ručienė. 2012–2013 mokslo metais veikė trys – jaunesniųjų porinių, vyresniųjų porinių ir merginų – šokių grupės. Jaunesniųjų mokinių porinių šokių grupėje šoko Akvilė Barzdžiūtė, Katrin Bergmann, Mantas Kandratavičius, Aida Krievinia, Justas Lange, Iveta Macijauskaitė, Gytis Milašauskas, Arnoldas Rudzevičius. Vyresniųjų mokinių porinių šokėjų grupei priklausė Lukas Bujanauskas, Kamilė Ežerskytė, Mykolas Kasparavičius, Goda Pachomovaitė, Markas Schneiderat, Akvilė Semaš80


kaitė, Saulė Marija Šimelionytė, Niko Šošič. Merginų tautinių šokių grupėje šoko Laima Bardini, Akvilė Barzdžiūtė, Kamilė Ežerskytė, Saiva Krievinia, Brenda Victoria Koruza, Gertrūda Meškauskaitė, Goda Pachomovaitė, Akvilė Semaškaitė, Saulė Marija Šimelionytė.

Gimnazijos šokėjai

Vokalinis ansamblis Būrys gimnazistų savo laisvalaikį leidžia lankydami Gimnazijos vokalinį ansamblį. Ansamblio muzikinė programa grindžiama lietuviška tematika, tačiau greta lietuvių liaudies dainų, mokinių taip pat laukia platus populiarių šiuolaikinio stiliaus lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių repertuaras. Ansambliui vadovauja mokytojas Gintaras Ručys. Kasmet dainininkai kartu su šokėjais ir muzikantais paruošia programą didžiosioms Gimnazijos ir Vokietijos lietuvių bendruomenės šventėms – Kalėdoms, Nepriklausomybės minėjimui, Joninėms – bei dalyvauja kituose projektuose, koncertuose, festivaliuose. Šiais metais gimnazistai pasirodė Lampertheimo gyvūnų globos namuose, Vokietijos vienybės dienoje, sukūrė meninę programą Gimnazijos Kalėdų šventei, dalyvavo atvirų durų dienoje, pasirodė Lietuvos nepriklausomybės minėjime Hiutenfelde, dalyvavo prof. V. Landsbergio 80-ajame jubiliejuje Kiunzezlau, Europos dienose Miunchene, Tarptautiniame festivalyje Bensheime, Gimnazijos Joninėse, lietuvių dienose Saarbriukene. Gimnazijos vokalinis ansamblis – tai mišrus dainininkų-mėgėjų meno kolektyvas. Ansamblio sudėtis dinamiška, keičiasi kiekvienais mokslo metais. 2012–2013 m. m. ansamblyje dainavo Vaiva Raganaitė Conrad, Irmantė Dauginaitė, Mykolas Kasparavičius, Aida Krievinia, Saiva Krievinia, Kamilė Maciulevičiūtė, Gertrūda Meškauskaitė, Elvija Petrauskaitė, Auksė Rimkutė, Beata Sergūnaitė, Nykantas Simutis, Niko Šošič. 81


Vasario 16-osios minėjime

Orkestras Gimnazistai savo muzikinius sugebėjimus atskleidžia arba aistrą muzikai atranda Gimnazijos orkestre. Čia susirenka jau mokantys arba norintys išmokti groti kokiu nors instrumentu. Orkestrantai dažnai pritaria liaudies šokiams bei vokaliniam ansambliui, dalyvauja Gimnazijos organizuojamuose renginiuose, dažnai kviečiami Kalėdų šventėje pasirodyti kaimyninių miestų šventėse. Orkestrui vadovauja mokytojas Gintaras Ručys. Orkestre dažnai įgyvendinamos pačių vaikų idėjos ir sumanymai, renkant repertuarą visada atsižvelgiama į jaunųjų muzikantų pageidavimus. Todėl klausytojai dažnai nustebinami moderniomis, netikėtomis liaudies dainų interpretacijomis ar inscenizacijomis. Kai kurie mokiniai moka groti keliais instrumentais. Nerašyta tradicija tapo ir „muzikinė draugystė“ su buvusiais gimnazistais – į orkestrą įvairiomis progomis pagroti noriai grįžta ir mokyklos absolventai. Rennhofo pilyje įrengta muzikos klasė (čia vyksta orkestro repeticijos), joje gausu tra82


dicinių lietuvių liaudies instrumentų: skudučių, birbynių, ragų, lumzdelių, kanklių ir klasikinių: pianinas, smuikas, fleita, elektrinė ir bosinė gitaros, elektriniai vargonai, akordeonas, būgnų komplektas. Tokia instrumentų gausa, įvairiaspalvis ir originalus repertuaras bei įdomi koncertinė veikla vaikams suteikia puikias sąlygas plėsti muzikinį akiratį bei visapusiškai tobulėti šioje meno srityje. 2012–2013 m. m. Gimnazija turėjo net tris – vaikų, jaunesniųjų ir vyresniųjų mokinių – orkestrus. Vaikų orkestre grojo Marc Breithaupt, Vaiva Raganaitė Conrad, Geordan Gesink, Katja Keilmann, Thevin Sriratanakoul, Leonie Süss, Alica Weiss, David Werle. Jaunesniųjų orkestre grojo Niklas Becker, Maximilian Breithaupt, Nicolas Dietze, Philip Holley, Steaven Kreuzer, Julian Kruhmann. Vyresniųjų orkestre muzikavo Miriam Angert, Viktorija Cibulskaitė, Ximena Lenz, Julius Linke, Edgaras Lisinskas, Vanessa Loh, Markas Schneiderat, Saulė Marija Šimelionytė, Saskia Umann,Valteris Urbaitis, Till Walter.

Ateitininkai Vyskupo M. Valančiaus moksleivių ateitininkų kuopa veikia nuo pat Gimnazijos įsteigimo. Tai katalikiškas jaunimo sambūris, siekiantis stiprinti ir kurti Lietuvos pilietinę visuomenę ir Bažnyčią. Ateitininkai Romuvos pilies Visų Lietuvos Šventųjų vardo koplyčioje vykusias šv. Mišias Ateitininkai papildydavo kompozicijomis, organizavo Padėkos už rudens dovanas šventę, Vėlinių procesiją, adventinius giedojimus, prisidėjo įgyvendinant adventinio lango šventę, Devintinių procesiją ir kt. 2012–2013 m. m. kuopai vadovavo Niko Šošič, kiti nariai: Ilja Bikbajev, Lukas Bujanauskas, Nojus Bujanauskas, Gintarė Dambrauskaitė, Irmantė Dauginaitė, Kamilė Ežerskytė, Rokas Kemeža, John Paura, Deividas Pocius, Nykantas Simutis, Lukas Šošič, kuopą globojo mokytojai Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė ir Darius Subačius. 83


Europos būrelis Gimnazijoje jau keleri metai veikia Europos būrelis, globojamas mokytojos dr. Gabriele Hoffmann. Būrelio tikslas – skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeniniame ir politiniame gyvenime, ugdyti pilietiškumą bei raginti aktyviai įsijungti į Europos šalis vienijančią, jų kultūrinį bei politinį dialogą skatinančią veiklą. Jau„Mokyklų tilto“ dalyviai nuoliai ne tik artimiau susipažįsta su Europos Sąjungos veikla, politikais, jų darbo kasdienybe, bet ir suvokia bei įsisavina bendrąsias demokratijos, solidarumo, tolerancijos, laisvės bei pagarbos kitoms tautoms ir žmogaus orumui vertybes. 2012–2013 m. m. Europos būrelio nariai dalyvavo įdomiuose projektuose. Būrelio partneriai, kaip ir ankstesniais metais, buvo „Haus am Maiberg“ namai Heppenheime, Europos jaunimo švietimo centras, Hesseno žemės Teisingumo, Europos ir integracijos ministerija. Nuo 2011 m. Gimnazija dalyvauja Europos jaunimą vienijančiame renginyje „Mokyklų tiltas“ („SchulBrücke“). Projektą remia Vokietijos nacionalinis fondas, Robert Bosch fondas ir Europos jaunimo švietimo centras. Šiais metais susitikime kovo 14–22 d. su Olandijos, Švedijos, Prancūzijos, Slovėnijos ir Tiuringijos žemės atstovais dalyvavo aštuoni gimnazistai: Peter Bernardy (10 kl.), Kamilė Ežerskytė (11 kl.), Jana Gorjanaja (11 kl.), Michelle Gusdorf (10 kl.), Annett Knorr (10 kl.), Aurelija Kvietelaitytė (11 kl.), Ximena Lenz (10 kl.), Vanessa Loh (10 kl.), lydimi religijos mokytojo Dariaus Subačiaus. Susitikime jaunuoliai diskutavo aktualiomis temomis: demokratija, žmogaus teisės, karas, taika, švietimas, vertybės, Europos istorija ir kt., aplankė F. Šilerio namą, R. Bosch fondą. 2013-ieji paskelbti Europos piliečių metais, kurių pagrindinis tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas sąjungos piliečiams naudotis teise laisvai judėti ir gyventi visoje Europos Sąjungoje, užtikrinant, kad jie galėtų lengvai susipažinti su informacija apie savo teises. Šiais metais Gimnazijoje Europos dienai paminėti buvo skirta keletas renginių. Gegužės 2-ąją Europos akademijos atstovai 9–10 kl. mokiniams organizavo edukacinį žaidimą „Europos dėlionė“. 84


Gegužės 6-ąją abiturientams jau minėta Europos akademija inicijavo „Eurotopiją“ – tai edukacinis žaidimas, kurio metu Europai kuriamas naujas scenarijus, numatant perspektyvas, problemas, jų sprendimo būdus ir pan. Gegužės 8-ąją 9 kl. mokiniai, padedami lietuvių k. ir literatūros mokytojų V. Šopienės ir B. Augustanavičiūtės, paruošė kompoziciją „Mano mintys ir laiškai apie Europą“. Gimnazistai parašė ir skaitė laiškus lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų, latvių kalbomis ir išsiuntė juos kartu su bendra Gimnazijos bendruomenės nuotrauka LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei bei Hesseno žemės ministro pirmininko pavaduotojui, Teisingumo, Europos ir integracijos ministrui p. Jörg-Uwe Hahn.

Būrelis „Nestovėk nuošaly“ 2006 m. gegužę Vasario 16-osios gimnazijai buvo suteiktas oficialus mokyklos „Prieš rasizmą – už pilietinę drąsą“ („Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“) statusas. Tokiu būdu Gimnazija įsijungė į tarptautinį jaunimo judėjimo tinklą, kuriam vien Vokietijoje priklauso daugiau nei 500 mokyklų. „Prieš rasizmą – už pilietinę drąsą“ judėjimo narius jungia vienas bendras tikslas – aktyviai kovoti prieš rasizmą, smurtą ir diskriminaciją, užkirsti kelią dešiniajam ekstremizmui ir skatinti pilietinės visuomenės vystymąsi. Šio judėjimo Vasario 16-osios gimnazijoje globėjai – buvęs Lietuvos Respublikos vadovas prof. Vytautas Landsbergis ir Europos Parlamento narys dr. Wolf Klinz. Būrelio veiklą koordinuoja dr. Gabriele Hoffmann. Panašūs siekiai bei veiklos principai šį judėjimą glaudžiai sieja su Globėjų būreliu. Lapkričio 26–27 d. Ugdomi sąmoningi piliečiai daugiau nei 50 gimnazistų dalyvavo Policijos departamento jaunimo reikalų koordinatoriaus P. Hoffmann vestame seminare prevencinėmis temomis.

85


Globėjai Naujiems gimnazistams reikia ypatingos globos ir pagalbos. Todėl mokinių iniciatyva buvo įkurtas penktos ir šeštos klasės Globėjų būrelis. 10–13 kl. mokiniai įsipareigoja teikti ypatingą dėmesį ir globą jaunesniųjų klasių gimnazistams. Globėjo uždavinys – atsakingai rūpintis savo penktos arba šeštos klasių „auklėtinių“ gerove ir padėti spręsti iškilusias problemas, būti jaunesniajam gimnazistui pavyzdžiu. Globėjų būrelio veikla rūpinasi dr. Gabriele Hoffmann. Kadangi vienas iš pagrindinių būrelio didaktinių tikslų – išmokyti vaikus prisiimti atsakomybę, todėl jį administruoja patys Globėjai. Šie patys renkasi Tarybą, kurios uždavinys yra planuoti, organizuoti ir įvertinti įvairių būrelio narių veiklų efektyvumą bei ugdytis gebėjimus, kurių reikės tolesniame gyvenime. Globėjai mokslo metų pradžioje sveikina jaunuosius gimnazistus, jiems organizuojama tradicinė Moliūgų šventė, skaitymo ir filmų žiūrėjimo naktis, kiti renginiai. Būti jaunesniojo Globėju – nelengvas uždavinys, nes patys Globėjai dar yra mokiniai ir turi daug ko išmokti. Vyresniųjų parama jaunesniesiems

Hip hopo būrelis

Pasirodymo metu 86

Hip hopo būrelis vyksta nuo 2012 m. spalio. Jam vadovauja šokio treneris David Le iš Viernheimo. Būrelyje dalyvauja 8–10 gimnazistų iš 5–8 klasių. Mokiniai susipažįsta su įvairiais šokio ir muzikos stiliais pagrindinį dėmesį skirdami šokiui. Repeticijose, mokydamiesi po vieną žingsnelį, šokėjai sukuria choreografinę liniją. Mokymai vyksta kiekvieną pirmadienio vakarą. Būrelio iniciatorė – mokytoja Andrea Günther.


Jaunųjų keliautojų būrelis Nenuilstantys Gimnazijos keliautojai su mokytoju Dariumi Subačiumi priešakyje nuolat leidžiasi į įvairias keliones, žadančias kvapą gniaužiančius nuotykius, nepakartojamas akimirkas linksmoje draugijoje ir daug naujų įspūdžių. Keliaudami vaikai artimiau susidraugauja, o taip pat geriau pažįsta Vokietiją, jos kultūrą ir gamtą. Puiki Vasario Berlyne 16-osios gimnazijos geografinė padėtis sudaro sąlygas greitai pasiekti vaizdingiausias Vokietijos vietas ir kaimynines Vakarų Europos šalis. Vadovaudamiesi būrelio moto „Keliauk. Pažink. Bendrauk!“, jaunieji keliautojai šiais mokslo metais aplankė Kelną, Štutgartą ir Berlyną. Keliaudami gimnazistai aplankė miestų istorines vertybes, geriau pažino vieni kitus, tobulino komunikacijos įgūdžius.

Kino klubas Nuo 2011 m. bendrabutyje veikia Kino klubas (vadovai Edmundas ir Raimunda Jankūnai). Susitikimų tikslas – populiarinti kino meną, lavinti žiūrovo skonį. Kas antrą penktadienį klubo nariai organizuoja geriausių pasaulio ir lietuvių režisierių filmų peržiūras. Vakaro filmą prieš seansą žiūrovams pristato Kino klubo nariai, jie kuria filmų klipus, kuriems patys rašo scenarijus, vaidina, filmuoja, įgarsina, ieško garso takelių ir pan. Klipus galima pasižiūrėti bendrabučio internetiniame puslapyje (www.v-16.tk) Esami ir buvę Kino klubo nariai: Ieva Bereišaitė, Karolis Buivydas, Valentinas Iukov, Mykolas Kasparavičius, Miglė Kubiliūtė, Deividas Pocius, Tomas Rimkus, Laurynas Šimas, Titas Paulius Šatavičius, Lukas Šošič, Niko Šošič ir kt. Filmo pristatymas 87


Gurmanų vakarai išrankiam skoniui Nuo 2011 m. bendrabučio vedėjai Audronė Ručienė ir Arūnas Tauras organizuoja kulinarinius susitikimus „Gurmanų vakarai išrankiam skoniui“. Bendrabutyje gyvenantys smaguriai kas antrą sekmadienio vakarą renkasi į jaukią klubo virtuvėlę gaminti gardžius patiekalus, mokytis stalo serviravimo bei valgymo etikos paslapčių, smagiai bendrauti ir gerai leisti laiką. Šiais metais Gurmanų Maisto virtuozai klubas įsigijo naują indaplovę, orkaitę, pakeitė klubo virtuvėlės erdvę. Aktyviausiai gurmanišką skonį lavino Akvilė Barzdžiūtė, Lukas Bernatavičius, Laura Brocaitė, Lukas Bujanauskas, Aida Krievinia, Saiva Krievinia, Deividas Pocius, Markas Schneiderat, Akvilė Semoškaitė, Saulė Marija Šimelionytė, Niko Šošič. Jeigu nori keliauti po pasaulio virtuves, užeik, padžiazuosim!

Bendrabučio radijas Jau penkerius metus kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį, devintą valandą vakaro, prie internetinio radijo pusvalandžiui suklūsta visi, kas neabejingi Gimnazijos naujienoms. Radijo laidas veda Lukas Bernatavičius, Mykolas Kasparavičius ir Valteris Urbaitis, prie mikrofono save išbandė Markas Schneiderat, Saimonas Šulcas, eteryje, komentuodami pasaulio įvykius, diskutuoja Lukas Bujanauskas ir Niko Šošič. Saulė Marija Šimelionytė kalbina mokytojus, svečius, Gimnazijoje praktiką atliekančius studentus, kitus įdomius žmones. Saiva Krievinia ir Mykolas Kasparavičius rūpinasi grojaraščiu bei muzikiniais sveikinimais. Laidas Kandūs radijo laidų vedėjai 88


montuoja Valentinas Iukov, jis pakeitė abiturientą Lauryną Šimą. Po radijo informacinės laidos klausytojai turi galimybę išgirsti pageidaujamą muzikinį kūrinį, pasveikinti tėvus, artimuosius, draugus. Bendrabučio radijas ruošiasi bendrai laidai su Pietų Amerikos lietuvių radiju „ECOS de Lituania“ („Lietuvos aidai“). Bendrabučio radijo kuratoriai – Raimunda ir Edmundas Jankūnai. Laidos visame pasaulyje tiesiogiai girdimos adresu www.v-16.tk arba www.v16.clan.su. Radijo laidų archyvas yra bendrabučio internetiniame puslapyje adresu www.v-16.tk

Profesinis ugdymas – karjeros planavimas Vasario 16-osios gimnazija, bendradarbiaudama su daugeliu partnerių, įvairių informacinių renginių ir projektų metu supažindina mokinius su skirtingomis studijų programomis, profesijomis ir amatais, lavina mokinių gebėjimą sąmoningai rinktis profesiją, padeda jiems apsispręsti bei suvokti tolesnio mokymosi svarbą. Vienas iš mokyklos uždavinių – sudaryti sąlygas gimnazistams ugdytis karjeros kompetencijas (saDėmesys karjeros planavimui vęs ir karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo), būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo(si) aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. Profesinio orientavimo programa prasideda profesine praktika 9 kl. ir tęsiasi iki 13 kl. Taip gimnazistams sistemingai teikiama informacija apie tolesnį karjeros planavimą. Baigiamųjų klasių mokiniai dalyvauja įvairiose studijų mugėse Darmstadto, Frankfurto, Heidelbergo, Mainzo ir Mannheimo miestų aukštosiose mokyklose. Profesinis orientavimas integruotas į politikos ir ekonomikos mokomąją programą. Už jos įgyvendinimą vyresniosiose klasėse atsakinga mokytoja dr. Gabriele Hoffmann, profesine mokinių praktika 9 kl. rūpinasi mokytojas Herbert Herbel. 2012–2013 m. m. organizuotos šios karjeros planavimo veiklos: 2012 m. rugsėjo 26 d. išvyka į Frankfurto prie Maino J. V. Gėtės universiteto Gamtos mokslų fakultetą. 2012 m. lapkričio 7 d. regioninės Studijų dienos Heinrich-Metzendorff mokykloje Bensheime. 2012 m. lapkričio 8 d. susitikimas su prof. dr. Schnobrich, diskusijos tema „Teisingas pasirinkimas“. 2012 m. lapkričio 15 ir 20 d. individualūs gimnazistų susitikimai su Įdarbinimo agentūros konsultantais. 89


2012 m. lapkričio 20 d. Studijų dienos Darmstadto Technikos universiteto Elektros inžinerijos ir Informatikos fakultete.    2012 m. lapkričio 21 d. Studijų dienos Heidelberge ir Mannheime. 2013 m.sausio 29,31 d.Darmstadte pažintis su Hesseno žemės aukštosiomis mokyklomis. 2013 m. balandžio 16 d., birželio 19 d. individualūs gimnazistų susitikimai Mannheimo universitete. 2013 m. balandžio 25 d. „Girl’s ir Boy‘s diena 2013“ (profesinio orientavimo diena jaunesniųjų klasių mokiniams). 2013 m. balandžio 25 d. „Perspektyvos po abitūros“. 2013 m. gegužės 15 d. Studijų dienos Darmstadto technikos universitete.

Mokomoji mokinių bendrovė „All!in“

Bendrovės nariai ir jos bičiuliai Po daugybės susitikimų, pasitarimų, įvairių organizacinių subtilybių, lapkričio 22-ąją, gimnazistai rankose laikė mokomosios mokinių bendrovės „All!in“ steigimo dokumentus. Iš projekto partnerių gauta 90 sertifikatų-akcijų, kiekvienos vertė – 10 eurų. Šie sertifikatai – tai mokomosios bendrovės akcijos, kurias bendrovės nariai turi siūlyti klientams, t. y. parduoti. Pirmąjį sertifikatą-akciją, pabrėždama ypatingą savo paramą, nusipirko Gimnazijos direktorė dr. B. Narkevičienė. Mokomąją Gimnazijos mokinių bendrovę „All!in“ įvairias klausimais konsultuoja Vokietijos Ekonomikos JUNIOR eGmbH institutas. Minėtas institutas gimnazistus konsultavo visus metus. Mokomoji mokinių bendrovė – aktyvaus mokymosi būdas, ugdantis jaunuolių verslumo kompetencijas ir prisidedantis prie karjeros planavimo. Bendrovės steigėjai – 9–11 kl. mokiniai užsiima prekyba, apskaita, mokosi įmonės valdymo subtilybių bei dirbti komandoje. 90


Bendrovės vadovė – Jennifer Uihlein (11 kl.), jos pavaduotoja – Viktoria Polatidou (11 kl.), pavaduotojas – Magnus Schleinkofer (9 kl.), jo pavaduotojas – Peter Bernardy (10 kl.), valdybos direktorė – Katrin Bergmann (9 kl.), finansų direktorė – Aurelija Kvietelaitytė (11 kl.), jos pavaduotojas – Renaldas Barkauskas (9 kl.), administratorius – Niklas Becker (9 kl.), administracijos vadovė – Katrin Bergmann (9 kl.), sekretorius – Jonas Richter (10 kl.), rinkodaros direktorius – Phillip Holley (9 kl.), jo pavaduotojas – Peter Bernardy (10 kl.), pardavimų vadovas – Lorenz Emich (9 kl.), bendradarbis – Martin Paura (11 kl.), fotografė – Kamilė Ežerskytė (11 kl.), dizainerė – Saiva Krievinia (11 kl.). Mokinių mokomosios bendrovės globėjos – politikos ir ekonomikos mokytojos dr. Gabriele Hoffmann ir Sandra Haffa, įkūrimo iniciatorė dr. Bronė Narkevičienė

Kiti projektai

Mokinių darbai iš Miniaturų ir aforizmų konkurso „Vienatvė sukuria vidinę tylą, kurioje išgirstame savo tikrąjį balsą.“ „Tylinčios akys kartais pasako daugiau už kalbančias lūpas.“ K. Ežerskytė, 11 kl. „Ištikimybė – tai žmonių laimės kaspinas.“ „Šiuolaikinė grožio samprata – gamtos įžeidimas.“ V. Cibulskaitė, 11 kl. „Melas – skrydis į vienatvę.“ V. Polatidou, 11 kl. „Laimės alkis priveda prie išdavystės.“ A. Kvietelaitytė, 11 kl. „Jei jauti gėdą, esi žmogus.“ G. Ivanauskaitė, 11 kl. „Džiaugsmas – širdyje atsivėrę vartai.“ S. Krievinia, 11 kl. „Avinai kerštingi.“ T. Škėrys, 11 kl. „Kiekviena svajonė kuria mūsų ateitį.“ I. Muromcev, 10 kl.

91


Mokinių konkursas „Ačiū. Danke“

Šiais mokslo metais Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė inicijavo ir organizavo mokinių kūrybinį konkursą „Ačiū. Danke“. Gimnazistai kūrė atvirutes, kuriose turėjo atsispindėti Gimnazijos simboliai ir padėkos užrašas. Konkurse dalyvavo 7 mokiniai ir 7-a klasė. Dėkojame visiems dalyviams ir sveikiname nugalėtojus: I vieta – Lena Beslmeisl II vieta – 7-a klasė III vieta – Saiva Krievinia, Nykantas Simutis, Leonie Süss Pirmosios vietos laimėtojos atvirutė buvo išspausdinta 100 vienetų tiražu ir padovanota žmonėms, kuriems norėta pasakyti „Ačiū. Danke“.

Geriausiu pripažintas L. Beslmeisl darbas

Kelionių savaitės įspūdžiai

2012–2013 m. m. kelionių savaitės metu mokiniams buvo organizuotos tokios pažintinės-projektinės dienos: 5 klasė – turistinė-kūrybinė veikla Gimnazijoje (mokytojos J. Batura Lemke, B. Heidt, G. Ručys, A. Allahyar-Parsa, S. Stöhr); 6 klasė – turistinė-kūrybinė veikla Gimnazijoje (mokytojos J. Batura Lemke, B. Heidt, G. Ručys, A. Allahyar-Parsa, S. Stöhr); 7 klasė – išvyka prie Šiaurės jūros (mokytojos A. Günther, M. Dambriūnaitė-Šmitienė); 92


8 klasė – vienos dienos išvykos į Lorscho vienuolyną, Europos parką, Kletterwald (poilsio ir atrakcionų parką) (mokytojai D. Subačius, B. Augustanavičiūtė, M. Schäfer, V. Šopienė); 9 klasė – vienos dienos išvykos į Europos parką, Worms Osthofen, filmų diena, sporto šventė (mokytojai M. Bischof, M. Schäfer, dr. G. Schmidt, A. Tauras); 10 klasė – išvyka į Berlyną (mokytojai M. Bodor, D. Costopoulos); 11 klasė – išvyka į Oksfordą, Londoną (mokytojai I. Werner-Krauter ir J. Zorn).

93


Gimnazijos valdymas

Kuratorijos nariai

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija yra aukščiausioji Vasario 16-osios gimnazijos valdymo institucija. Pagal kuratorijos statutą Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos narius skiria įvairios organizacijos, remiančios arba praeityje parėmusios Gimnaziją. Šiuo metu Kuratoriją sudaro 11 narių, kurie atstovauja Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) Tarybai, VLB Valdybai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių katalikų sielovadai Vokietijoje, LR Švietimo ir mokslo ministerijai bei Lietuvių evangelikų-liuteronų bažnyčiai Vokietijoje. Daugiausia narių (penkis) skiria VLB: keturis skiria Taryba ir vieną – Valdyba. Pagal Gimnazijos statutą Kuratorijos bei jos Valdybos nariu automatiškai tampa ir Gimnazijos direktorius. 2013 m. gegužės 25 d. buvo išrinkta nauja Kuratorijos valdyba. Kuratorijos valdybos pirmininkė – Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė, jos pavaduotojai – kun. Vidas Vaitiekūnas ir dr. Christina Nikolajew; kiti Kuratorijos nariai: kun. Ričardas Baliulis, Vida Bandis, Tomas Bartusevičius, Jūratė Caspersen, Laura Conrad, Dalia Henke, Laima Lipšytė, Dainius Numgaudis. 94


Tėvų ir mokinių komitetai

Vasario 16-osios gimnazijos vadovybė, mokytojai ir mokinių tėvai dirba išvien vaikų gerovės labui. Harmoningą ir gyvybingą bendradarbiavimą tarp šių žmonių įgalina Tėvų komitetas, kuris svarsto klasės tėvų pageidavimus bei atlieka patariamąją funkciją. 2012–2013 m. m. Tėvų komiteto pirmininkas buvo dr. Gernot Diehlmann, vicepirmininkė – Gabriele Hertting, sekretorė – Judith Hörl. Mokinių komitetas, kasmet renkamas visuotinio mokinių susirinkimo, atstovauja visų mokyklos mokinių interesus. Mokinių prezidente buvo Michelle Gusdorf (9 klasė), pavaduotoja – Jennifer Uihlein (11 klasė). Mergaičių bendrabučio seniūnė buvo Neringa Rukšnaitytė (13 klasė), pavaduotojos – Saiva Krievinia (11 klasė) ir Saulė Marija Šimelionytė (11 klasė). Berniukų bendrabučio seniūnas – Lukas Bernatavičius (11 kl.), pavaduotojai – Tautvydas Kupčiūnas (11 kl.) ir Valteris Urbaitis (10 kl.).

Gimnazijos taryba

Vasario 16-osios gimnazijoje jos bendruomenės reikalams spręsti buvo įkurta Mokyklos taryba. Šiai savivaldos institucijai priklauso trys Tėvų komiteto atstovai, trys Mokinių komiteto atstovai, šeši mokytojai ir Gimnazijos direktorė. Tarybos tikslas – derinti visų mokyklos gyvenime dalyvaujančių grupių interesus, aptarti pageidavimus bei išsiaiškinti nesusipratimus. Gimnazijos taryba privalo išsakyti savo nuomonę įvairiais klausimais, gali paprašyti finansinės ataskaitos apie mokslo reikalams skirtas lėšas. 2012–2013 m. m. tarybai priklausė mokyklos administracijos atstovai dr. Bronė Narkevičienė ir dr. Gabriele Hoffmann, Tėvų komiteto atstovai dr. Gernot Diehlmann ir Heike Ehret, mokytojai Brigitte Heidt, Marija Schäfer, Edmundas Jankūnas, Angela Allahyar-Parsa ir Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, Mokinių prezidentė – Michelle Gusdorf bei jos pavaduotoja Jennifer Uihlein.

Personalas

Gimnazijos ir bendrabučio ūkio reikalais rūpinosi Ona Šiugždinienė, Albertas Thiem ir reikalų vedėjas Rimas Čuplinskas. Virtuvės personalą sudarė Nijolė Druskinienė, Elena Gasiūnienė, Sandra Skukauskienė, Nijolė Thiem. Gimnazijos, pilies ir bendrabučio švara rūpinosi Grėtė Kotke, Rasa Sokelienė, Nikolaj Suprunov ir Elena Suprunova.

Talkininkai ir praktikantai

Nuoširdžiai dėkojame mokinių tėvams, darbuotojams bei visiems Gimnazijos draugams už geranoriškumą, iniciatyvumą, guvų protą ir darbščias rankas! Labai ačiū ir Gimnazijos mokinių mamoms ir tėvams: Miriam Breithaupt, Bernhard Conrad, Michael Gusdorf ir Andrea Kleinschmidt, Breithaupt, Hörl ir Süss šeimoms, Da­ riui Šulcui, Rūtai Lange, kuri mokinius nuolat lydėdavo į pasirodymus ir talkindavo šokių bei orkestro vadovams kelionių metu. Kūrybines idėjas realizuoti padėjo iš Lietuvos atvykusi Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) teatro pedagogė, savanorė Vaida Bartusevičiūtė, Vytauto didžiojo universiteto (VDU) Teologijos fakulteto bakalaurė, Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos stipendininkė Paulina Kergytė, Kauno technologijos universiteto (KTU) Fundamentaliųjų mokslų fakulteto studentė Ieva Jankauskaitė, KTU Socialinių mokslų fakulteto studentės Giedrė Čibiraitė, Ernesta Mosteikaitė, Justina Tamošiūnaitė, buvęs gimnazistas Dainius Karašauskas.

95


Parama ir pagalba

Fondas Vasario 16-osios gimnazijai remti

Fondas Vasario 16-osios gimnazijai remti įsteigtas 1983 m. Jo tikslas – telkti lėšas Gimnazijos išlaikymui. Fondo reikalais rūpinosi septyni VLB Tarybos išrinkti nariai: Laura Conrad, Rimas Čuplinskas, Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, Dalia Henke, Edmundas Jankūnas, Bronislava Lipšienė, Antanas Šiugždinis. Fondo nariai 2012 m. kovo 3 d. išrinko naują Valdybą: pirmininkė – Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, pavaduotoja – Bronislava Lipšienė, iždininkas – Antanas Šiugždinis. Valdyba išsiuntė Vasario 16-osios gimnazijos Metraštį LR Seimo nariams, Lietuvių Fondui, Lietuvos Respublikos ambasadai Berlyne, Vokietijos LB apylinkėms, su prašymu perduoti šeimoms, turinčioms vaikų, ir Gimnazijos rėmėjams – iš viso 650 egzempliorių.

Gimnazijos draugų ir rėmėjų draugija

Nuo 2001 metų Vasario 16-osios gimnazijoje veikia Gimnazijos draugų ir rėmėjų draugija, kuriai priklauso mokyklos mokinių tėvai, mokytojai bei kiti geros valios žmonės. Draugijos veiklai vadovauja Peter Hörl ir dr. Bronė Narkevičienė, iždininkas – Armin Süss, sekretorius – dr. Gernot Diehlmann, Fondo tarybos narys ypatingiems atvejams – Bernhard Conrad. Šiais mokslo metais draugija parėmė šiuos projektus: klasių bei savaitgalines išvykas, Globėjų būrelio veiklą, netradicinį mokymąsi „SchulBrücke“, rusų kalbos olimpiadą, mokinių organizuojamus renginius, įrangos gamtos mokslų kabinetui įsigijimą.

Stipendijos

Kai kurie mokiniai negalėtų lankyti Vasario 16-osios gimnazijos, jeigu nesulauktų individualios asmenų arba visuomeninių organizacijų stipendijos ar pašalpos. Lietuvių Fondas 2012–2013 m. m. paskyrė 2 stipendijas jaunuoliams iš Pietų Amerikos. Šios stipendijos nedidelės, todėl jų lėšomis pavyksta padengti tik nedidelę dalį mokymosi Gimnazijoje išlaidų. Jūratė Caspersen skyrė lėšų įsteigtai „Vasario 16-osios vardo” stipendijai. Privatūs rėmėjai iš Lietuvos skyrė stipendiją E. Lisinsko mokymuisi Lampertheimo muzikos mokykloje. 96


2012–2013 mokslo metų rėmėjų sąrašas

Didžiąją Gimnazijos veiklai finansuoti reikalingų lėšų dalį skiria Hesseno žemė, didelę paramą teikia Lietuvos Respublika ir Bergstrasse apskritis. Gimnaziją nuolat remia įvairios institucijos, fondai bei privatūs asmenys Lietuvoje, Vokietijoje ir visame pasaulyje. Su nuoširdžia padėka išvardiname nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2013 m. liepos 8 d. gautą paramą, pradedant 200 eurų. Staatliches Schulamt 3.500,00 € Bergštrasės apskritis 2.800,00 € Joninių šventės metu surinkta 2.569,78 € BASF 2.300,00 € „Žvaigždutės pilyje“ koncerto metu surinkta 1.785,00 € Vokietijos fizikų draugija 1.558,00 € Sparkassenstiftung Starkenburg 1.500,00 € Jūratė Caspersen, Šveicarija 1.200,00 € Gimnazijos draugų ir rėmėjų draugija 600,00 € Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 540,00 € Hesseno žemės Teisės ministerija 500,00 € Fondas Vasario 16-osios gimnazijai remti 500,00 € Miriam ir Marcus Breithaupt, Hüttenfeld 500,00 € Achim Naumann, Frankfurt 500,00 € Prof. dr. Wolfgang Frh. v. Stetten, Künzelsau 500,00 € Manuela ir Bernhard Sax, Viernheim 500,00 € Lina ir Ditmar Schulz, Hemsbach 500,00 € Petras Nevulis, Freiburg 420,00 €

Renate Wagenknecht, Wiesbaden 400,00 € Dr. Vilius ir Roswita Lehnert, Stegen 376,51 € Karl Starzacher, Lich 300,00 € Aloys Weigel, Heidelberg 300,00 € Nerijus Terebas, Vilnius 300,00 € Holger Wolf, Hüttenfeld 300,00 € Michaela ir Oliver Weiss, Viernheim 300,00 € Aneta ir Uwe Gesink, Hüttenfeld 300,00 € VOBA Darmstadt 250,00 € Heirich Brink, Wennigsen 250,00 € Dalius Bernatavičius, Vilnius 240,00 € Zita ir Heinrich Vollmer, Ellerstadt 232,00 € Alfred Richter, Hüttenfeld 200,00 € Vokietijos Lietuvių Bendruomenė 200,00 € Bensheimo miestas 200,00 € Vida Bandis, Vilnius 200,00 € Alfred Repšys, Raubling 200,00 € Sparkasse WormsAlzey- Ried 200,00 € Floristik Schuster, Lampertheim 200,00 € VLB Hamburgo apylinkė 200,00 € Bernd Jörgen, Birkenau 200,00 € Elena ir Ričardas Baliuliai, Hamburg 200,00 €

Palikimas: Casimir Petraitis, Meryland ( JAV): 14.800,63 JAV dolerių. Lietuvių fondas: 10.000 JAV dolerių Lietuvių kalbos ir literatūros kabineto įrengimui. LR ŠMM dovanojo 6 kompiuterius ir televizorių. 97


Vasario 16-osios gimnazijos 2013–2014 m. m. pamokų ir neformaliojo ugdymo apžvalga

Mokomasis dalykas Vokiečių k. Lietuvių k. (tik lietuviams) Anglų k. (I-oji užsienio k., privaloma) Prancūzų k. (II-oji užsienio k., pasirenkama) Rusų k. (II-oji / III-oji užs. kalba) Matematika Fizika Chemija Biologija Gamtos pažinimas Istorija Lietuvos istorija Politika ir ekonomika Informatika Religija Muzika Sportas Dailė Lietuvos pažinimas (tik vokiečiams)

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 kl.

10 kl.

11 kl.

12 kl.

5 4 5+2*

5 4 5+2*

4 4 4 4

4 4 4 4

4 4 4 4

4

4

4 1

2 2

2 2 2

1 1 1

4 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2

4 2 2 1

4 3 4 3 3 4+2* 2 2 3

4+1*/5** 4/1** 3/5** 3 3/4** 4+2** 2 2 3/5**

5/5** 4/1** 3/5** 4 5** 4/5** 2 2 3/5**

2 2 2 2 2 1 2

3 2 3/5**

3 2 3/5**

2 1 2

2

2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 1 2 1

2 1 3 2 2 1 2 1 2

2

* - valandos, skirtos pagilintam dalyko mokymuisi / ** - sustiprintas mokymas/Leistungskurs

Vokalinis ansamblis Jaunesniųjų mok. orkestras Jaunesniųjų mokinių porinių tautinių šokių grupė Vaikų orkestras

Vyresniųjų mokinių orkestras Vyresniųjų mokinių porinių tautinių šokių grupė Merginų tautinių šokių grupė

Ateitininkų būrelis Keliautojų klubas Jaunųjų dailininkų būrelis Gurmanų klubas Neformalusis ugdymas

Kino klubas Bendrabučio radijas Būrelis „Nestovėk nuošalyje“ Hip Hopo būrelis

Biržos inscenizacija Informatikos būrelis Mokomoji bendrovė „All!in“ Jungtinių tautų modelis Jaunesniųjų klasių globėjų klubas „Europos“ būrelis Krepšinio būrelis

Apgyvendinimas bendrabutyje ir maitinimas keturis kartus per dieną Arbatos pertrauka ir pietūs mokyklos valgykloje Pamokų ruoša globojant mokytojui Kitos galimybės

Dalyvavimas tarptautiniuose muzikos, sporto, ekonomikos mokslo bei mokinių mainų projektuose Individualizuotas mokymas(is) Vokiečių kalbos ir lietuvių kalbos kursai pradedantiesiems ir pažengusiems Individualios konsultacijos pasirenkant mokymosi kursus, neformalųjį ugdymą Gimnazijoje ar už jos ribų


Vasario 16-osios gimnazija

Kviečia registruotis! Nuo 1950 m. veikianti Vasario 16-osios gimnazija – privati, vienintelė Vakarų pasaulyje valstybės pripažinta lietuviška mokykla – kviečia papildyti mokinių gretas! Maloniai kviečiame kreiptis arba aplankyti mus adresu: Vasario 16-osios gimnazija Lorscher Str. 1 68623 Lampertheim-Hüttenfeld Tel.: +49 6256 859900 info@litauischesgymnasium.de www.gimnazija.de

99


Paramą iš Vokietijos ir viso pasaulio galite pervesti į šią sąskaitą: Kuratorium des Litauischen Gymnasiums e.V. Deutsche Bank Weinheim Konto-Nr. 584446900 BLZ 67070024 IBAN: DE60 6707 0024 0584 4469 00 BIC/ SWIFT: DEUDEDBMAN Iš viso pasaulio paramą galite pervesti į šias sąskaitas: Gavėjas: Unterstützungsfonds des Litauischen Gymnasiums e.V. Gavėjo adresas: Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim, Germany Bankas: Volksbank eG Darmstadt Banko adresas: Hugelstr. 8-20, 64218 Darmstadt, Germany IBAN: DE30 5089 0000 0032 7618 01 BIC: GENODEF1VBD Gavėjas: Freunde und Förderer des Litauischen Gymnasiums in Hüttenfeld e.V. Gavėjo adresas: Lorscher Str. 1, 68623 Lampertheim, Germany Bankas: Sparkasse Worms-Alzey-Ried Banko adresas: Andreasstraße 2, 68623 Lampertheim, Germany IBAN: DE26 5535 0010 0003 1808 75 BIC: MALADE51WOR Vasario 16-osios gimnazija buvo įsteigta ir sėkmingai gyvuoja geros valios žmonių pagalbos ir paramos dėka. Esame dėkingi visiems, kurie prisideda prie šios mokyklos gerovės, išlaikymo, puoselėjimo ir auginimo.

Šio Metraščio leidybą parėmė Vasario 16-osios gimnazijos rėmimo fondas.

www.gimnazija.de 100

Vasario 16-osios gimnazijos metrastis 2012/2013  

Vasario 16-osios gimnazijos metrastis 2012/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you