Page 1

RLE 1–7 Religion, livssyn og etikk www.gyldendal.no/vivo


Vivo 1–7 foreligger nå på alle trinn!

Vivo 1–7 er utviklet til den nye læreplanen i religion, livssyn og etikk (2008). Verket består av én bok for 1.–2. trinn, én bok for 3.–4. trinn og én bok for 5.–7. trinn. Flertinnsbøkene gir stor fleksibilitet i undervisningen og kan brukes uansett hvordan temaer er fordelt på trinn i lokale læreplaner.

Grunnbøker Ved å samle flere trinn i én grunnbok får elevene bedre overblikk over stoffet, samtidig som det blir enklere å repetere. Grunnbøkene på alle trinn er inndelt i sju kapitler: etikk og filosofi, jødedom, kristendom, islam, livssynshumanisme, hinduisme og buddhisme. Bøkene gjør det enkelt å velge ulike modeller for undervisningen, for eksempel ved å: • fordele hovedemnene i læreplanen likt på hvert årstrinn • eller fordype seg i de enkelte emnene uavhengig av årstrinn

2

Vivo, la tin, «je g lever f.eks. i !», betydn in å være g i live, å en være samm en me d eller hvorda n man velger å tilbrin ge live t.

Arbeidsbøker Arbeidsbøkene inneholder oppgaver som skal utvikle og befeste elevenes kunnskaper. Elevene skal kunne arbeide i denne boka uten bruk av andre hjelpemidler enn grunnboka.

Fortellingsbok Vivo Fortellingsbok inneholder sentralt og spennende fortellingsstoff fra ulike religioner og livssyn. Boka er et viktig supplement til Vivo 5–7 Grunnbok, men kan også fungere godt til høytlesning for 1.–4. trinn. Les mer om fortellingsboka på side 10–11.

Kopipermer Til hver bok er det laget en kopiperm. Denne inneholder oppgaver, aktiviteter, kapittelprøver, sangtekster, noter og fasit til oppgavene i permen.

CD-er CD-en som tilhører hver bok, inneholder innleste fortellinger, sanger og andre aktuelle lydklipp, f.eks. religiøs musikk i hinduisme og buddhisme.


Lærerens bok Fra Vivo 3–4, Lærerens bok

Lærerens bok følger grunnboka side for side

Jesus velger ut disipler

var forskjellen? Kan hvem som helst være en lærer? Forklar! • Refleksjon/begrepsutvikling: Hva er en «menneskefisker»? Hvis du skulle fiske mennesker, hva ville du bruke til å fiske med, og hvordan ville du gå frem? Hvilke andre ting kan vi fiske? Er det noen ting det ikke går an å fiske? Kan dere finne et annet ord for menneskefisker?

Mål

Faglige mål

Kunnskapsløftet etter 4. trinn • Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes fremstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente • kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske Konkrete mål i Vivo 3–4 Elevene skal kunne • navn på noen av Jesu disipler • fortelle hvordan Jesus valgte ut noen av disiplene • kjenne til kristne sanger

Utstyr Fiskegarn, eller noe som ligner.

Bakgrunnsstoff Jesus begynte sitt offentlige virke i Galilea. Han bosatte seg i Kapernaum som ligger rett ved Genesaretsjøen. På denne tiden var det ikke uvanlig med lærere eller mestere som hadde disipler. Ordet disippel er latinsk og betyr elev. I NT betyr disippel også tilhenger av en åndelig lærer. Døperen Johannes og enkelte fariseere hadde også disipler. Disiplene som Jesus kalte, hadde ulik bakgrunn. Simon, Andreas, Jakob og Johannes var fiskere. Matteus var toller og krevde inn toll for romerne, mens den andre Simon var selot og tilhørte en bevegelse som kjempet for å løsrive seg fra romerne. Kanskje Judas Iskariot også hørte til dem? Fiskeren Simon fikk navnet Peter av Jesus. Det betyr klippen. Selv om Peter kom til å feile og svikte, skulle han være klippen blant disiplene. På innsiden av kuppelen i Peterskirken i Roma står Jesu ord til Peter: «Du er Peter, og på denne

Nødvendig bakgrunnsstoff 80

klippe vil jeg bygge min kirke.»

Presentasjon av tema • Motivasjon: Simon og Andreas var fiskere. Vis fiskegarnet hvis du har. Hver morgen dro de ut og fisket på Genesaretsjøen. Av og til fikk de mye fisk, andre ganger fikk de lite. Etter at fisken var renset og kanskje solgt, satte de seg ned og reparerte garnene som var gått i stykker. En dag kom Jesus forbi. Han stoppet og sa til dem: Følg meg! … Gjenfortell historien fra grunnboka. • Førlesing: Les alle overskriftene på oppslaget sammen. Se på bildene og les bildeteksten. Hva tror dere dette handler om? Vet dere noe om dette fra før? • Lesing i grunnboka: Les hele teksten høyt i klasse.

KRISTENDOMMEN DEL2: FORTELLINGER OM JESUS

Bearbeiding av tema SAMTALE • Hvor fisket brødrene? • Hva betyr det å være menneskefiskere? • Hvorfor tror du de ble med Jesus? • Hva het disiplene? AKTIVITETER/VIDERE ARBEID • Nøkkelord: Les teksten på nytt, og finn nøkkelord som du kan bruke til å gjenfortelle teksten. Gjenfortell teksten ut fra læringsstrategien hvem – hvor – hva. • Svar på faktaspørsmål og oppgaver på side 105. • Studer kart over Palestina på Jesu tid (kopiperm). Les navnene godt. En elev kan si et navn, og resten av klassen kan så prøve å finne stedet. • Tegn fra Genesaretsjøen, både fiskebåter og fiskere. Skriv det som Jesus sa til fiskerne, under bildet. • Tegn, mal eller klipp ut i farget papir

Forslag til introduksjon og gjennomføring av undervisning

Jesu disipler. Skriv navnet på de 12. • Skriv alle forbokstavene i disiplenes navn på tavla. Hvor mange navn kan klassen huske ved å se forbokstavene? • Finn ut hvorfor en fisk er et symbol mange kristne bruker. • Før ble sjødybde målt i favner. En favn er lengden mellom fingerspissene når man strekker ut armene. Hvis en favn er ca. 180 cm, hvor dypt er da 2, 5 og 10 favner? Regn ut i meter og cm. Greier dere 100 favner også? • Les og eventuelt syng norske sanger og salmer som er hentet fra sjølivet. Skriv et vers med penskrift og illustrer til sangen. Eksempler på sanger: Min båt er så liten (kopiperm), Jeg er en seiler på livets hav, Navnet Jesus blekner aldri, 3. vers, Herre Gud ditt dyre navn og ære, 4. vers, Med min vesle båt jeg for, Sett lykt på brygga imot kveld

• Arbeidsbok side 23 og 24. • Kopiperm: Oppgave om disiplene. ILLUSTRASJONER • Et av de tidligste kristne symbolene er fisken. Forbokstavene i «Jesus Kristus, Guds Sønn Frelser» danner det greske ordet for fisk. Symbolet ble mye brukt i oldtiden under kristenforfølgelsene. Det finnes flere steder i katakombene. Ved å tegne bildet av en fisk kunne de gi seg til kjenne som en kristen, uten å bruke ord.

Forslag til filosofiske samtaler

FILOSOFISK SAMTALE • Samtale om det å være en disippel: Det står at en disippel er en elev. Hva er en elev? Hvem kan være elev? Hva gjør en elev? Må en elev lære noe for å være en elev? Er en disippel en elev på samme måte som en skoleelev? Var Jesus en lærer på samme måte som en skolelærer? Hvis ikke: Hva

DEL A: JESU LIV OG LÆRE

81

Lærerens bok har forslag til forskjellige årsplaner, er oversiktlig, praktisk og følger grunnboka side for side. Her får læreren nødvendig støtte til å utnytte fleksibiliteten i grunnboka.

www.gyldendal.no/vivo Elevsidene er bygget på Bok + Nett-prinsippet og følger grunnbokas struktur. Nettstedet inneholder interaktive oppgaver, innleste tekster og filmer med tilhørende arbeidsark. I Lærerrommet på Vivos nettsted er det et bildearkiv til hver grunnbok. Her kan man laste ned bildene fra boka. Disse kan forstørres opp og brukes f.eks. på interaktive tavler. I tillegg er det utfyllende fagstoff, forslag til årsplaner med mer. Gyldendal har også utviklet nettstedet Salaby for 1. til 4. trinn (www.salaby.no). Her finnes et rikt materiale for elevene med tilhørende veiledning for læreren.

3


Hvert kapittel i Vivo 1–2 Grunnbok er delt i to deler. Religionskapitlene har en A-del med fortellinger og tekster om gudshus, og en B-del som handler om høytider og leveregler. Hvert kapittel starter med en dobbeltsidig kollasj som inneholder elementer fra hele kapitlet. Deretter blir hvert enkelt tema i kapitlet presentert på en dobbeltside. I Vivo 1–2 er det lite tekst og store bilder på sidene. Lærerens bok gir konkrete tips til gjennomføring av undervisningen samt nødvendig bakgrunnsstoff til hvert enkelt tema. På side 3 i denne brosjyren er det et eksempel på hvordan Lærerens bok er lagt opp. Det er også laget kopiperm, arbeidsbok og cd (se side 2).

Vivo 1–2, Grunnbok, Hinduismen

Hinduismen

HER SKAL DU LÆRE OM

t Shiva, Parvati og Ganesha t tempelet t holi t å få navn

Kapittelstart med 116 læringsmål

4

Motiverende samtalebilder som kan brukes til oppstart og avslutning av kapitlet


Filosofen dukker opp 1–2 ganger i hvert kapittel

Vivo 1–2, Grunnbok, Etikk og filosofi

a 70,4& 0( (30 ET LITE FRØ KAN BLI TIL EN FIN BLOMST.

Et lite egg blir først til en larve. Så blir

ET LITE FRØ KAN OGSÅ BLI TIL ET STORT TRE.

larven til en puppe. Til slutt kryper en sommerfugl ut av puppen. Et lite egg

Hvordan kan noe vokse og bli til noe helt annet?

ble til en vakker sommerfugl. Så rart.

Bildetekster

Et egg kan bli til en sommerfugl.

Hvert tema behandles på en dobbeltside

Enkel venstreside med store bokEt lite frø kan bli staver, høyre side til en stor blomst. litt mer utdypende med10normal ETIKK OG FILOSOFI skrift

1 Hva kan et frø bli til? 2 Hva kan et egg bli til? Hva slags forskjellige egg kommer du på?

Samtaleoppgaver på hvert oppslag DEL A: LIVET

11

Vivo 1–2, Grunnbok, Islam

)7" )64,&3 %6 Del A

1 Hva er Koranen? 2 Hva heter den hellige bygningen som muslimer ber i?

3 Hva er veggene i moskeen pyntet med?

Siste oppslag i hvert kapittel består av Husker du?spørsmål på venstre side og spesielt utvalgt kunst på høyre side

Del B

4 Hvor lenge varer ramadan? 5 Hva heter høytiden som feires når ramadan er over?

6 Hva skjer sju dager etter at et muslimsk barn er født?

På den tilhørende siden i Lærerens bok står det mer ISLAM om 102 estetikken innenfor religionen

moskeen skal det ikke være bilder av mennesker eller dyr. I stedet er moskeene pyntet med arabisk skrift fra Koranen og geometriske mønstre.

5


Hvert kapittel i Vivo 3–4 Grunnbok er delt i to deler. Religionskapitlene har en A-del med fortellinger, og en B-del som handler om høytider og leveregler. Hvert kapittel starter med en dobbeltsidig kollasj som inneholder elementer fra hele kapitlet. Deretter blir hvert enkelt tema i kapitlet presentert på en dobbeltside. Lærerens bok gir konkrete tips til gjennomføring av undervisningen samt nødvendig bakgrunnsstoff til hvert enkelt tema (se side 3). Det er også laget kopiperm, arbeidsbok og cd (se side 2).

Vivo 3–4, Grunnbok, Jødedommen

-¡GHGRPPHQ Her skal du lære om • • • •

Moses Klagemuren og tempelet høytider i jødedommen leveregler i jødedommen

Kapittelstart med 44 læringsmål

6

Motiverende samtalebilder som kan brukes til oppstart og avslutning av kapitlet


Vivo 3–4, Grunnbok, Kristendommen

-HVXVYHOJHUXWGLVLSOHU

Overskrifter og bildetekster som letter førlesing og legger til rette for Fisken er et gammelt symbol pü Jesus. differensiering

Jesus møter ďŹ skere. Han sa: ÂŤFølg meg!Âť

DE TOLV DISIPLENE

Andreas Simon Peter Jakob Johannes

Jesus ble voksen. En gang han gikk langs Genesaretsjøen, ďŹ kk han se to brødre. De het Simon og Andreas. De var ďŹ skere og holdt pĂĽ ĂĽ kaste garn. Jesus sa til dem: ÂŤFølg meg. Jeg vil gjøre dere til menneskeďŹ skere.Âť Litt lenger framme sĂĽ han Jakob og broren hans som het Johannes. De satt i bĂĽten og reparerte ďŹ skegarn. ÂŤFølg meg,Âť sa Jesus. Begge forlot bĂĽten og fulgte ham.

Filip Bartolomeus Thomas Matteus

Faktabokser pĂĽ enkelte oppslag

Jakob Simon T Taddeus Judas Iskariot

Jesus fortsatte ü velge ut disipler. Jesus hadde ere disipler, büde kvinner og menn. Disippel betyr elev. 12 av dem var sÌrlig viktige. De ble büde elever og de nÌrmeste vennene hans. Hver dag var de sammen med Hvert tema Jesus. Jesus ble en lÌrer for dem. De hørte pü hva Jesus sa behandles pü om Gud, og de sü hvordan han hjalp mennesker. Overalt hvor de kom, samlet det seg mange folk. Men noen ganger en dobbeltside trakk Jesus disiplene til side. Da snakket de sammen om det de tenkte og opplevde, og om Guds rike.

Fiskere kaster garn pü Genesaretsjøen.

1 Hva sa Jesus til Simon og Andreas? 2 Hva betyr disippel? 3 Hvordan lĂŚrte disiplene av Jesus?

80

KRISTENDOMMEN DEL 2: FORTELLINGER OM JESUS

Oppgaver pü hvert DEL A: JESU LIV OG LÆRE oppslag

81

Vivo 3–4, Grunnbok, Buddhismen

0XQNHQHRJQRQQHQHHUIRUELOGHU De første munkene som fulgte Buddha, var de fem vennene hans. Etter hvert kom det mange ere til. Buddha snakket mye med dem og ga dem spesielle regler for hvordan de skulle leve. En dag kom det mange kvinner og ville følge ham. De ble kalt nonner. Gür det an ü styre tankene?

meditere – ü sitte stille og styre

Filosofen tankene slik at en fĂĽr indre ro og fred dukker opp innimellom

)DNWDVS¥UVPnO 'HO$ (s. 178–179)

Hva sa vismennene at dronningens barn skulle bli?

Hvilket navn ďŹ kk dronningens sønn? Hvilke ďŹ re tegn ďŹ kk Siddharta se? (s. 180–181)  Hva betyr Buddha?

(s. 182–183)

Nevn de fem levereglene. Hva slags ord bruker buddhister

(s. 184–185)

Hva kalles dagen da buddhister ber

for det de tenker, sier og gjør?

(s. 178–179) (s. 180–181)

for de døde? (s. 186)

Munker og nonner skal vÌre forbilder for vanlige mennesker. De skal ogsü fortelle videre Buddhas lÌre. Mye av dagen meditererr og ber munkene og nonnene. Nür de mediterer, sitter de stille. De konsentrerer seg og prøver ü styre tankene slik at de für fred og ro inni seg. Munkene og nonnene eier ingen ting, sü vanlige folk gir dem mat og det de ellers trenger.

'HO% (s. 182–183)

styre tankene for ĂĽ fĂĽ indre ro?

2SSJDYHU 'HO$ (s. 178–179)

Lotusblomsten er viktig i

'HO% (s. 182–183)

a) Finn bilder, for eksempel pü Internett. Søkeord: lotusblomst.

(s. 182–183)

b) Lag en tegning av lotusblomsten eller noe annet fra historien om dronning Maya. (s. 180–181)

(s. 180–181)

a) Lag en tegning av Siddharta som sitter under ďŹ kentreet.

2 Munker og nonner er forbilder. Hva vil det si ĂĽ vĂŚre et forbilde?

186

BUDDHISMEN

Hvert kapittel avslutter med oppgaver, sammendrag og et helsides kunstbilde med kort tekst

(s. 180–181)

b) Skriv en setning om hva som skjedde under ďŹ kentreet.

Hva skjedde etter at Siddharta sĂĽ alt klart og var blitt en Buddha?

Skriv de 10 gode handlemütene pent pü et ark eller en plakat. Pynt til. Hvis ere arbeider sammen, kan dere dele opp i hva kroppen, munnen og tankene skal.

Hvilke tre spørsmül stilte Siddharta da han sü en gammel mann, en syk mann og en død mann?

Munkene fĂĽr det de trenger av vanlige mennesker.

Sammenlign de fem levereglene med De ti bud side 109 i denne boka. Er det noen likheter?

buddhismen.

1 Hva gjør munkene?

Hva kaller vi det ĂĽ sitte stille og

(s. 184–185)

Forklar hvorfor vulan er dagen da buddhister ber for de døde.

(s. 186)

a) Hvorfor tror du munker og nonner ikke skal eie noen ting? b) Tenk deg at du ikke kunne eie noe som helst. Hvilke tre ting ville det ha vĂŚrt vanskeligst ĂĽ miste? c) Hvilke tre ting ville det vĂŚre lettest ĂĽ miste?

BUDDHISMEN

187

7


Vivo 5−7 Grunnbok er en fleksibel flertrinnsbok i RLE som inneholder det elevene skal lære fra 5.–7. trinn. Strukturen er oversiktlig, og religioner og livssyn blir framstilt i hvert sitt kapittel. Kapitlene er inndelt i tre deler som kan brukes hver for seg på hvert sitt trinn eller til fordypning på samme trinn: A leveregler og høytider B hellige tekster og fortellinger C kunst, arkitektur og musikk Hver kapitteldel avsluttes med sammendrag, repetisjonsspørsmål og ulike oppgaver. For at læreren lettere skal kunne differensiere, er oppgavene inndelt i ulike typer. Vivo Fortellingsbok er et viktig supplement på 5.–7. trinn for å utdype og levendegjøre stoffet i grunnboka. Les mer om fortellingsboka på side 11–12.

Vivo 5–7, Grunnbok, Islam

Islam Hvert kapittel åpner med et samtalebilde

166

8

Samtalebildet kan brukes innledningsvis, underveis eller til oppsummering


Vivo 5–7, Grunnbok, Etikk og filosofi Overskrifter som støtter førlesingen og skaffer overblikk

Fattigdom og rikdom Alle har rett til å få nok mat

bekjempe – motarbeide eller slåss imot noe

Det står i FNs menneskerettighetserklæring at alle har rett til mat, klær, et sted å bo og andre livsnødvendige ting. Alle må også kunne få hjelp når de er syke. Derfor er det bestemt at FN skal hjelpe til med å bekjempe fattigdom i verden. Men mange mennesker lever i stor nød. De får ikke nok mat eller varme klær, og de bor dårlig. Mange av barna dør av sykdommer fordi foreldrene verken har penger til lege eller til medisiner.

Hva vil det si å være fattig? Det er store forskjeller i verden. Mange land har mye gjeld d og store problemer med å skaffe nok penger til skole og helsevesen for alle. De fleste som bor i disse landene, er veldig fattige. I Norge kan alle få nok å spise, og vi er rikere enn de fleste i verden. Men noen føler seg fattige likevel fordi de har mindre penger enn andre. Kanskje kan de ikke reise på ferie eller kjøpe fine julegaver.

gjeld – å skylde penger til noen

Ordforklaringer i margen

Krig og fattigdom henger sammen

Noen hus som blir brukt til søppel, kan være flottere enn hus som det bor mennesker i.

Når det er krig, er alle utrygge, og mange må flykte fra hjemmet sitt. Da blir det vanskelig å dyrke jorda eller drive en butikk for å tjene penger til mat. Dessuten er det dyrt å være i krig. De som styrer, bruker heller penger til våpen enn til å bygge skoler og sykehus. Det koster også mye å bygge opp igjen det som blir ødelagt i en krig. Hvis det er mye fattigdom, kan det lettere bli krig og konflikter, særlig hvis verdiene i landet er urettferdig fordelt.

En hane På en bondegård fantes det en gang en hane. Dagen lang gikk han og sparket og pirket i jorda. Der lette han etter frø, korn, mark og andre godsaker. En dag fant han en diamant som noen hadde mistet. Skuffet sparket han den til side og sa: «Typisk T meg, uheldig som jeg er. Jeg som hadde håpet på en fet mark!» Det som er verdifullt for noen, er verdiløst for andre.

32

ETIKK OG FILOSOFI

33

DEL B: VERDEN VI LEVER I

Vivo 5–7, Grunnbok, Kristendommen

B

Thiagos høyeste ønske er mat og tak over hodet. Mari skulle ønske at mamma hadde tid til å være mer sammen med henne.

Bibelen – Det gamle testamentet

Oppgaver

Hver kapitteldel avsluttes med sammendrag og oppgaver

Sammendrag t Kristne tror at Bibelen inneholder Guds ord til menneskene.

1 Skriv fem faktasetninger om Bibelen.

t Bibelen har to hoveddeler: Det gamle testamentet og Det nye testamentet.

2 Uttrykket «Davids kamp mot Goliat» blir

t Det som står i Det gamle testamentet, er fra tiden før Jesus levde. t I språket vårt fins det mange ord og uttrykk fra Bibelen. t Abraham, Isak og Jakob var stamfedre for israelittene. t David ble godt likt som konge. Da han var liten gjetergutt, vant han over den store Goliat. t Profetene sa fra når israelittene levde annerledes enn Gud ville.

av og til brukt av sportsjournalister. Hva tror du det betyr?

3 Se på figuren på side 104. Forklar slektskapet mellom Abraham, Sara, Isak, Rebekka, Jakob og Esau.

4 Les side 105−106. Lag et personkart for David der du får med det viktigste du har lært om ham.

5 Se på kollasjen på side 82–83. Hva er det i kapittel 3B om Det gamle testamentet som har noe å gjøre med det du ser på kollasjen? Skriv noen punkter om det.

Husker du dette? De kristnes hellige skrift 1 Hvilke to hoveddeler er Bibelen delt inn i? 2 Forklar kort forskjellen på Det nye testamentet og Det gamle testamentet. 3 Hvor mange bøker er det i Bibelen?

Bibelen påvirker språket vårt 4 Når kan en fotballspiller bli kalt en judas, og hvorfor? 5 Hva betyr ordet frelser? 6 Nevn flere uttrykk som kommer fra Bibelen.

Det gamle testamentet 7 Hva slags tekster fins i boka Høysangen i Bibelen?

108

KRISTENDOMMEN

10 Se på tidslinja på side 103. TTegn en egen tidslinje, og merk av minst tre hendelser fra Det gamle testamentet. Lag stikkord eller tegninger som beskriver hendelsene. Skriv også hvorfor du valgte akkurat disse tre.

11 Se på tidslinja på side 103. Regn ut omtrent hvor lenge israelsfolket var slaver i Egypt.

12 Se på innholdslista i en bibel. Hvilken bok er den lengste, og hvilken den korteste i GT?

13 Søk på Internett etter «bibelske navn». Bruk en av lenkene du får opp, til å finne en liste over bibelske navn. Skriv alle du kjenner eller vet om som har et av navnene på lista.

8 Nevn minst tre personer som det står om i Det gamle testamentet.

Fedrehistorien 9 Hvilke tre religioner regner Abraham som stamfar? 10 Hva het sønnene til Isak og Rebekka? 11 Hvilken oppgave fikk Jakobs tolv sønner?

Konger og profeter 12 Hvordan greide lille David å vinne over svære Goliat? 13 Hvorfor ble profetene upopulære? 14 Hva sa profetene om Messias, kongen som skulle komme?

6 TTenk deg at du var journalist og var til stede da David vant over Goliat. Lag en avisside med tekst og bilder fra denne hendelsen.

7 Gå inn på thebricktestament.com og let fram en av historiene du har lest om fra Det gamle testamentet. Kopier bildene fra historien inn i et eget dokument eller i din egen bok, slik at du får en slags tegneserie. Skriv tekst og snakkebobler til bildene.

8 Les det første diktet i Høysangen i en bibel eller på bibelen.no. Skriv ditt eget dikt som handler om noe av det samme.

14 Fotballsupportere kaller spillere som har sveket laget for Judas. Er det en god sammenlikning? Begrunn svaret.

15 Betyr det noe å ha et navn som kommer fra Bibelen? Begrunn svaret.

16 Profetene sa fra om det gale som menneskene gjorde. Hva ville du sagt fra om i dag til kongen? Til politikerne? Til prestene i kirken?

17 Det står lite om kvinner i Bibelen. Hvordan har det påvirket samfunnet og kulturen, tror du?

9 Les Salme 23,2 i en bibel eller på bibelen.no. Lag et bilde som passer til teksten, og gi det en passende tittel.

Oppgavene DEL B:varierte BIBELEN – DET GAMLE TESTAMENTET er og inndelt i kategorier

109

9


Fortellingsbok I denne boka har vi samlet sentralt og spennende fortellingsstoff fra ulike religioner og livssyn. Her fins både kjente fortellinger, nyskrevne eller nyoversatte fortellinger og utdrag fra tegneserier. Vivo Fortellingsbok er et viktig supplement til grunnboka 5–7, men kan også fungere som høytlesning for 1.–4. trinn. Boka gir lærer og elev et utvalg fortellinger og illustrasjoner som kan utdype og levendegjøre stoffet i grunnboka. Elevene på 5.–7. trinn kan jobbe selvstendig eller i grupper med fortellingene og oppgavene som hører til. De fleste fortellingene er språklig bearbeidet for å treffe denne målgruppa best mulig. Vivo Fortellingsbok følger samme kapittelstruktur som Vivo Grunnbok, så det er lett å finne fram til fortellinger som passer til stoffet i grunnboka. Bak i boka fins en tematisk oversikt over fortellingene.

Vivo Fortellingsbok, Hinduismen

Hinduismen

Hvert kapittel innledes med et foto og oversikt over fortellingene

10

Hvordan Ganges ble til 208 Shiva og Parvati 210 Hvordan Ganesha fikk elefanthode 213 Den gode prinsen og den onde heksa 220 Yashoda ser universet i Krishnas munn 224 Da Krishna reddet elva 226 Rama og Sita 229 Lakshmi og den fattige kvinnen 232 Shiva fikk piddu som belønning 236 Oppgaver 238

205


Vivo Fortellingsbok, Buddhismen

Prins Siddhartha var en klok, vennlig og kjærlig gutt som elsket og tok vare på de små dyrene som levde i parken utenfor slottet. Derfor var ingen av dyrene redd for prinsen, og de kunne komme så nær ham at de spiste av hånden hans.

Ingress som setter teksten inn i en sammenheng

I_ZZ^WhjWe]ilWd[d Fakta i tilknytning til teksten Da Siddhartha ble født, hadde en vismann sagt at prinsen enten skulle bli en stor konge eller en hjemløs munk. Buddhister ønsker å leve som Buddha gjorde, han er deres forbilde. Derfor er fortellingene om hans liv viktige for buddhister.

244

Siddharta vokste opp i farens slott og ble kjærlig og omsorgsfull, med et stort hjerte. Han var så flink med skolearbeidet at lærerne ikke greide å holde følge med ham. Snart kunne han mer enn de gjorde. Han lærte også å slåss med sverd og skyte med pil og bue. For Kong Suddhodana husket vismannens ord. Han ville at Siddharta skulle bli en stor konge og herske etter ham. Og en god konge måtte kunne alt dette. Men når undervisningen var over, gikk Siddharta ofte ut i slottshagen og så på fuglene og dyrene. En dag satt Siddharta ved innsjøen. Da kom en flokk hvite svaner flygende over hodet på ham. Plutselig falt en av svanene ned fra himmelen og landet ved føttene til Siddharta. En pil satt fast i vingen. «Stakkars svane», sa Siddharta. «Jeg skal hjelpe deg. Ikke vær redd.» Svært forsiktig trakk han ut pila. Så tullet han den sårede svanen inn i skjorta si for å holde den varm. I det samme kom Devadatta, slektningen hans, løpende. Han hadde med seg pil og bue og var svært opphisset. «Hva er det du gjør?» ropte han til Siddharta. «Det der er min svane, ikke din. Jeg skjøt den, rett og slett. Gi den til meg, ellers.» Men Siddharta nektet, og så begynte de to guttene å krangle. De kranglet og kranglet, men ingen av dem ville gi seg. Til slutt bestemte de seg for å gå til kongen og la ham avgjøre hvem som hadde rett.

Kongen og ministrene hans hørte nøye på det de fortalte. Først beskrev Devadatta det som hadde skjedd. Så var det Siddhartas tur. Men hvem tilhørte svanen? «Det var Devadatta som skjøt svanen, derfor er den hans», sa en av ministrene. «Men det var Siddharta som fant svanen, derfor er den hans», sa en annen. Ikke en gang ministrene greide å avgjøre saken. «Jeg kan hjelpe dere», sa en skjelvende stemme. Alle snudde seg. I døråpningen sto en svært gammel mann som ingen hadde sett før. «Ingen ønsker å kjenne smerte eller dø, og slik er det for dyrene også», sa han. «Gi svanen til den gutten som prøvde å redde livet dens, ikke til ham som ville drepe den.» Dermed fikk Siddharta beholde svanen, og han stelte den til den var frisk igjen. Da tok han den med seg til innsjøen i slottshagen og lot den fly av sted for å finne vennene sine.

Fortellingene er illustrert med fotografier 245 og tegninger

BUDDHISME

Vivo Fortellingsbok, Kristendommen

Paulus var en av de første kristne, men han var ikke en av disiplene til Jesus. Historien om Paulus er hentet både fra brevene som Paulus skrev og fra boka Apostlenes gjerninger i Det nye testamentet.

<eh\ªb][he]Wfeij[b Ordforklaring i margen apostel – en viktig forkjemper for noe. Fra den tiden Jesus levde brukes ordet om disiplene, og om Paulus. fariseer – en jøde som strengt fulgte reglene i Moseloven (loven i mosebøkene i Det gamle testamentet)

114

KRISTENDOM

En båt legger ut fra kaien til en av havnebyene i landet der jødene bor. Paulus står på dekket og ser innover mot havnen. Han har sittet i fengsel i den byen, fordi han ble kristen, men nå skal han til Roma for å legge saken sin fram for keiseren. Det er en rett han har som romersk borger. Idet Paulus ser kysten bli smal og forsvinne langt der borte, tenker han på alt det som har hendt ham i dette landet, og på alt han har opplevd etter at han begynte å tro på Jesus Kristus. For mange år siden var Paulus en ivrig fariseer, opplært i jødenes tro. Han ville gjerne forsvare denne troen. Så da han hørte om noen som kalte seg kristne, og som mente at Jesus fra Nasaret var Guds Sønn og at han hadde stått opp fra de døde, kunne ikke Paulus tåle dette. Det at Jesus var Guds Sønn, gikk imot jødenes tro. Det var å spotte Gud! Derfor forfulgte han de kristne på alle måter for å undertrykke dem og få dem bort. Paulus husker den unge mannen Stefanus som ble steinet i hjel i Jerusalem. Da Stefanus døde, ropte han ut at han så himmelen åpne seg og at Jesus Kristus satt ved Guds høyre hånd. «Stakkars deg, Stefanus, du som måtte dø så ung,» sukker Paulus, «og stakkars meg som ikke forsto at det var du som talte sannhet og jeg som tok feil.»

Paulus tenker også på det som skjedde senere. Da dro han til Damaskus for å forfølge de kristne som bodde i den byen. Men han kom ikke så langt, for utenfor byen skjedde det noe. Paulus ble blendet av et skarpt lysglimt fra himmelen og hørte en stemme si: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» I det samme mistet Paulus synet, han ble blind. De som var sammen med ham, måtte leie ham inn til Damaskus. I den byen møtte Paulus en kristen mann som het Ananias. I begynnelsen var Ananias redd for Paulus, fordi han visste om alt det vonde Paulus hadde gjort mot de kristne i Jerusalem. Men da Paulus fortalte ham om det skarpe lyset og om stemmen han hadde hørt, sa Ananias: «Du skal få synet igjen, og så skal du begynne å tro på Jesus Kristus.» Paulus titter opp på seilene. Vinden har tatt tak i dem, og båten skyter fart ut over Middelhavet. Paulus tenker på alle de byene han har besøkt i de årene han har reist omkring og fortalt om Jesus til alle han møtte. Noen steder tok de imot ham, men andre steder ble han både slått og fengslet. I byen Efesos husker Paulus at det ble store opptøyer da han forkynte budskapet om Jesus. De som bodde i Efesos, dyrket en gud som ble kalt Diana eller Artemis. Mange av gull- og sølvsmedene i Efesos tjente gode penger på å lage smykker og små skulpturer av Artemis,

Damaskus – hovedstad i Syria og viktig handelsby

Saul – kortform av Saulus

Efesos – en viktig havneby

Etter hvert kapittel er det oppgaver til alle fortellingene i kapitlet

KRISTENDOM

115

11


Komponentoversikt VIVO 1–2. trinn BM

NN

Vivo 1-2, Grunnbok

978-82-05-38787-4

978-82-05-38788-1

Vivo 1-2, Arbeidsbok

978-82-05-39401-8

978-82-05-39402-5

Vivo 1-2, Lærerens bok

978-82-05-39404-9

b/n

Vivo 1-2, Kopiperm

978-82-05-39405-6

b/n

Vivo 1-2, CD*

978-82-05-39403-2

VIVO 3–4. trinn BM

NN

Vivo 3-4. Grunnbok. BM

978-82-05-38789-8

978-82-05-38790-4

Vivo 3-4. Arbeidsbok

978-82-05-39367-7

978-82-05-39370-7

Vivo 3-4. Lærerens bok

978-82-05-39371-4

b/n

Vivo 3-4, Kopiperm

978-82-05-39373-8

b/n

Vivo 3-4, CD*

978-82-0-539374-5

b/n

VIVO 5–7. trinn BM

NN

Vivo 5-7, Grunnbok

978-82-05-38791-1

978-82-05-38792-8

Vivo 5-7, Arbeidsbok

978-82-05-39406-3

978-82-05-39407-0

Vivo 5-7, Lærerens bok

978-82-05-39408-7

b/n

Vivo 5-7, Kopiperm

978-82-05-39410-0

b/n

Vivo 5-7, CD (2 stk)*

978-82-05-39409-4

b/n

Vivo, Fortellingsbok

978-82-05-39411-7

978-82-05-39412-4

Anne Grete I. Husan

Kjerstin C. D. Jacobsen

Ariane Schjelderup

John Harald Bondevik

ARBEIDSBOK

Anne Borgersen

Ariane Schjelderup

ARBEIDSBOK

Kundeservice Telefon: 22 03 41 80

BOKMÅL

E-post: undervisning@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82 www.gyldendal.no/grunnskole e-post:undervisning@gyldendal.no

12

10-100-032

Elen Egeland

Vivobrosjyre, RLE 1-7  

Brosjyre med oversikt over RLE-verket Vivo 1-7.

Vivobrosjyre, RLE 1-7  

Brosjyre med oversikt over RLE-verket Vivo 1-7.