Page 1

Ellen M. Tudor Edwards Mona Evelyn Flognfeldt Elisabeth Moen

Teacher’s Book Engelsk for barnetrinnet

k k

SĂŚ

y r rt


5 In the classroom

5 In the classroom

Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • lytte til, forstå og si klasseroms­ordene table, chair, book, pencil, teacher, school • lytte til, forstå og si ­fruktene apple, orange, banana • lytte til, forstå og si ­verbene drawing, writing, reading • peke på transparente ord i myldrebildet • sette ord på hva de gjør for å forstå og bruke engelske ord og uttrykk

school

teacher

table

chair

Resirkulering

book

Fargene red, blue, green, yellow og pink, klærne shorts, cap, socks, skirt, tallene 1–12, kroppsordene arm, foot, hand og setnings­ mønsteret I like ...

Transparente ord Book, door, banana, apple, ­elephant, cat, ball, computer.

Uttale • /tʃ/ chair, teacher • Resirkulering /r/ writing, ­drawing, reading • Uttaletrening, side 35 • Uttalefilm: The teacher on a chair

Vurdering • Now I know, side 39 • Generell del, side XX

Sanger • Let’s rap, side 34 (innspilt)

Bruk av myldre­bildet Myldre­bildet kan brukes som ut­gangs­ punkt for samtaler flere ganger i løpet av perioden dere arbeider med dette kapitlet. Bruk myldre­bildet i elevboka eller på Smart Tavle. Snakk sammen

32

Explore 1. trinn

pencil 32

om det dere ser, og la elevene gå på jakt etter ord de allerede kan!

Resirkuler kjente ord Se på bildet og finn ord elevene kan. • How many boys can you see? • Raise your hand if you can see a cat. • Tell me, what can you see? A red jumper. Come up and show us the red jumper. Are any children in our class wearing red jumpers today? Elevene øver på kjente setnings­ mønstre som It is … og I can see …

Gå på jakt etter øveord Bruk engelske uttrykk og tydelig kroppspråk. What can you see? Når elevene svarer på norsk, oversetter du til engelsk. Se på ordene rundt myldre­ bildet. Kan elevene finne dem i myldre­bildet?

• Can you find a table? • How many chairs can you see? • What colour is Jack’s book? • Look at me first. I am reading (vis at du leser en bok). How many children are reading? • I can see two bananas. Can you point to the bananas? What colour are the bananas?

Sammenlikn Sammenlikn eget klasserom med det dere ser i myldre­bildet. • How many girls are there in the class? How many girls are there in our class? Let’s count! • They have one computer in the classroom. Do we have any ­computers? How many? • What colour is the door? What colour is our door?


Ordkort

oom

This is my …

• Introduser de nye øveordene: Det kan være lurt å ta én kategori av gangen, for eksempel klasseromsord, verb eller frukt. • Kims lek • Bevegelseslek: Trekk et klasse­roms­ kort og gi en instruks. Boys and girls, put your hand on a book, please! Put your hand on the table.

I like …

apple

Større utfordringer

orange

• Det er plakater med dyr på veggen i myldre­bildet. Noen elever vet kanskje hva de heter. Kan de flere dyr på engelsk? • Det henger også kart på veggen. Vet elevene hvilke land vi ser? Hvorfor ser vi kart over disse landene? Gi eksempler på flere engelskspråklige land.

banana

writing

Lyttetekster til bildet drawing

reading 33

Lytt og let i bildet Bruk ordene boy, girl og farger til å beskrive barn i myldre­bildet. ­Elevene gjetter. • Listen! I can see a boy. He is wearing a pair of blue trousers. Can you find him? Well done! Let etter ord i myldre­bildet. • Let’s count all the pencils in the picture. • I can see a boy who is writing. He is wearing blue trousers and a red jumper. Can you see him? He is writing. Klikk på øveordene rundt bildet. Lytt og gjenta ord. Finn ordene i myldre­ bildet, og la elevene klikke på dem. Hele klassen gjentar ordene.

Smart Tavle • Lytt til tekstene som hører til myldre­bildet. Hva snakker de om? Hvor på bildet foregår samtalene? Det er viktig å bruke lyttetekstene flere ganger for at alle elevene skal ha utbytte av dem. • Bruk tavlerommet, lek med øveord og ulike bakgrunner. Dra inn øveord fra andre kapitler eller ta bort ting dere har pratet om tidligere. Klarer elevene å se hva som nå er anner­ledes i bildet? Ved å gjøre små endringer og lage enkle ­utfordringer for elevene, vil de være nysgjerrige hver gang dere åpner myldre­bildet. La elevene fortelle hva de ser ved hjelp av kjente setningsmønstre.

1 – Good morning, boys and girls! Sit down, please, and open your blue book. – We have many blue books. How many blue books can you see? 2 My name is Charlie. I’m six. I like writing. I am wearing a red jumper. This is my apple. What colour is my apple? 3 Hi, I’m Charlotte. I like reading. This is my best friend Rory. She is drawing. Can you see Rory in the classroom? 4 – Look, there’s a cat at the door! – Oh, it’s my cat. He followed me to school. – He’s so cute! What’s his name? – He’s called Tiger. – Where is the cat? 5 – Where is William? – I don’t know. – Oh, there he is. He is reading a green book. Can you see him?

Explore 1. trinn

33


Konkrete læringsmål

1 Let’s rap

Elevene skal kunne • lytte til, forstå og si klasse­ roms­ordene table, chair, book, pencil, teacher, school • framføre en engelsk rap sammen • lytte til, forstå og si setningsmønstrene This is my … og I like … • eksperimentere med å skrive engelske ord

4 Odd on

This is my school. This is my book. This is my table and chair.

1

This is my teacher. This is my pencil. This is my school bag right here.

2

2 Circle is 3

3 Listen and match

4

Arbeid med sidene

scho

5 Let’s co

1 Let’s rap Finn fram ordkortene med øveordene eller bruk konkreter. Husk å ta med sekk hvis ikke elevene dine har sekker i klasserommet. Lag også en tegning av en skole på tavla, eller bruk ordkortet for school. Repeter ordene. Pek på tegningene, og la elevene si ordene i kor. Verset er innspilt som rap på Smart Tavle og CD. Lytt til verset mens du peker på bildene eller ting i klasserommet. Snakk om teksten. Hvilke ord kjenner elevene igjen? For å utfordre elevene er det mulig å bytte ut enkelte ord i verset med andre ord elevene har lært, for eksempel ord for klær, men behold alltid rimordene chair og here. La elevene framføre rapteksten for hverandre. Ta en runde der alle elevene får øve på å bruke setningsmønstret This is my … for å vise fram noe de har rundt seg, for eksempel This is my pencil.

2 Circle is Elevene skal lete etter ordbildet is i diktet og sette ring rundt. Snakk sammen om at is er et høyfrekvent ord som brukes veldig ofte. Det er derfor viktig at elevene øver seg på å gjen­ kjenne ordbildet is som en forberedelse til lesing og skriving på engelsk.

3 Listen and match Før dere lytter til teksten: Få opp tre elever. Beskriv hva den ene har på seg. Kristian is wearing blue trousers and a red jumper. He likes apples. Who likes apples? Elevene svarer, og

34

Explore 1. trinn

Jack

34

1 Si verset. Elevene peker på tegningene eller ting i klasserommet mens de sier det. 2 Sett ring rundt det høyfrekvente ordet is i verset i oppgave 1. 3 Lytteoppgave. Trekk strek fra barna til riktige frukter.

Kristian får kortet med eple på. Beskriv så neste elev på samme måte og si en annen frukt som denne eleven liker. Lytt til teksten: Elevene skal sette strek fra barna til riktig frukt. Stopp teksten underveis for å sikre at alle får med seg det som blir sagt. Spill teksten flere ganger. La elevene snakke sammen og bruke setningsmønsteret I like …, for eksempel I like apples. I like reading. Lytteoppgave 3 Charlie is wearing blue trousers, a red T-shirt and a green cap. He likes bananas. Chelsea is wearing a yellow skirt and a pink T-shirt. She likes a ­ pples. Jimmy is wearing green shorts, a white T-shirt and an orange cap. He loves oranges.

4 Fortell hva bildene vi 5 Tell hvor mange blya Eleven skriver navne

4 Odd one out Her skal elevene sette kryss over det bildet eller ordet som ikke passer inn i rekken. Gjør den første oppgaven sammen. La elevene si høyt hva det er bilde av. Snakk om hvor dere skal sette kryss og hvorfor. Oppgaven passer godt som par­ aktivitet ved at elevene kan hjelpe hverandre med ord de er usikre på. Det er viktig å prate om denne oppgaven etterpå. Elevene kan ha krysset av andre ting enn det du syns er logisk, og må få forklare ­hvorfor de har valgt dette. Her er det ikke ­nødvendigvis bare ett riktig svar.

5 Let’s count Tell hvor mange blyanter og bøker Jack og Molly har i sekkene sine, og skriv tallet inn i tabellen. Deretter sjekker elevene sin egen sekk og skriver opp hvor mange bøker og


Større utfordringer Den siste linja i oppgave 4 egner seg godt for elever som kan lese og trenger flere utfordringer.

4 Odd one out 1

Ekstra aktiviteter • Kopioriginal 13 gir øvelse i å lytte ut lyder, både kjente lyder og /tʃ/lyden. • Med kopioriginal 15 får elevene øve på å bruke setningsmønsteret I like … sammen med verbene ­reading, drawing og writing.

2

3

4

school

blue

red

Tips til stasjonsaktiviteter

green

Velg aktiviteter tilpasset elevens ulike behov.

5 Let’s count

Jack

Molly

4 Fortell hva bildene viser. Sett kryss over bildet eller ordet som ikke passer inn på hver linje. 5 Tell hvor mange blyanter og bøker Jack og Molly har i sekken sin. Eleven skriver navnet sitt på linja og teller i egen sekk.

blyanter de har. La elevene snakke sammen om hva de har i sekkene sine. • Three books! Six pencils!

Uttaletrening • Bok­stavparet ch blir ofte uttalt med lyden /tʃ/ på engelsk. Si ordene chair, teacher. • Lyden /tʃ/ fins i ordet atsjo. La elevene komme fram og vise at nesen begynner å klø og at de må nyse med et høyt atsjo. Avslutt øvelsen med å snakke om at samme lyd fins i ordet teacher og chair. • Lag et gammeldags tog gjennom klasserommet der elevene én etter én hekter seg på bak deg mens alle lager en rytmisk og fin toglyd: choo-choo ... Dere kjører inn i en tunnel, og lyden blir svakere. Varier farten og kjør til slutt sakte inn på stasjonen og stans: choooo …

Lærerbetjent stasjon • Les diktet i oppgave 9 Let’s say it sammen. Les instruksen på side 38 og få flere ideer. • Les verset 1 Let’s rap sammen. • Gjør ordkortoppgaver for å sjekke at alle elevene forstår ordene. • Øv på å bruke verb med kjente setnings­mønstre: I like reading. I like writing.

35

• Se på uttalefilmen på nettstedet. • Øv på å si the teacher on a chair, først sakte og tydelig, så fortere med tunga rett i munnen!

Ordkort • Sit on … Ha ordkortene med ordene table, chair og book foran deg. Trekk et kort og si instruksen. Har du trukket kortet table, blir instruksen: Sit on a table, please. Du viser for elevene. Forklar gjerne hva Sit on … betyr. Trekk nye kort og si til elevene: Sit on a book, please! Sit on a chair, please! Elevene setter seg på det som du ber om. • Konkurranse mellom deg og elevene. Hold opp ett og ett kort. Hvis en av elevene vet hva det heter på engelsk, havner kortet i elevbunken. Hvis ingen vet hva det heter, havner det i lærerbunken.

Lesestasjon • 1 Let’s rap og 9 Let’s say it. • Trådkort (kopioriginal 16) kopieres opp på papp. Lag fasit på baksiden til egenkontroll. • Oppgave 6 Read and circle. • Oppgave 8 Read and sort. Digital stasjon • Bruk øverommet på gyldendal. no/explore og gjør oppgaver. Lek og spill • To elever har en bunke ordkort mellom seg. De trekker et kort annen hver gang og ser på bildet eller leser ordet. De sier This is my … eller I like … + ordet. Dersom de kan si setningen, får de beholde kortet. Den eleven som har flest kort til slutt, har vunnet. Skrivestasjon • Skriv engelske ord. Se Our word wall, side 37. • Oppgave 14 Count and write. • Oppgave 15 Write.

Explore 1. trinn

35


Konkrete læringsmål

6 Read and circle

Elevene skal kunne • lese og kjenne igjen engelske ord de har lært i dette og tidligere kapitler • eksperimentere med å skrive engelske ord • sortere ord i kategorier som klær, kroppsord, ­farger og klasseromsord

book

8 Read an ball

tree

o

o

e

n

book

pencil

red

Arbeid med sidene

cat

6 Read and circle Føraktivitet: Heng opp et ordkort på tavla og skriv dette ordet og tre andre ord ved siden av bildet. La elevene fortelle hva det er bilde av, og sett ring rundt riktig ord. Skriv dette ordet en gang til ved siden av. Vis elevene at de skal gjøre oppgaven i boka på samme måte. Elevene skal se på ordbildet til venstre og finne det igjen blant de tre ordene i midten. De elevene som har begynt å skrive, kan fylle inn det som mangler i bokstavhuset.

arm

pencil chair

red

leg

foot

book

blue

e

cat

a

c

trousers

i

green

socks

7 Draw and write pencil

arm

hand

7 Draw and write La elevene ramse opp engelske ord som de kan, både fra dette og fore­­ gående kapitler. Velg ett av ordene, tegn det på tavla og be elevene om hjelp til å skrive ordet under tegningen. Elevene skal velge seg to engelske ord som de har lært, skrive ordene på linjene og tegne dem. La elevene eksperimentere med å skrive engelsk. Det forventes ikke at de kan skrive ordene riktig. De som ønsker det, kan se på ordkort eller lete lenger fram i boka når de skal skrive. La alle elevene få vise fram og fortelle hva de har tegnet og skrevet.

8 Read and sort Finn fram ordkort fra ulike kategorier. La elevene hjelpe deg med å sortere ordkortene i ulike grupper, for eksempel klær, kroppsdeler og farger. Elevene ser på bildene i boka og leser ordene. De skal trekke strek fra bildene på høyre og venstre side til den kategorien i midten de mener ordet passer inn i.

36

Explore 1. trinn

6 Se på bildet og les ordet. Sett ring rundt det samme ordet. Skriv ferdig ordene i bokstavhusene. 7 Plass til å tegne ord eleven har lært. Skriv ordene på linja.

8 Sorter ordene og tre

36

I forstørrelsesglassoppgaven kan de elevene som klarer det, plukke ut ord de ønsker å skrive på linja under.

Ordkort • Sorteringsoppgave: Bruk ordkort fra tidligere kapitler. Lag ulike sorterings­opp­gaver. Kortene kan sorteres i kategorier, farger, store/ små ting, harde/myke ting, ting vi kan ta på / ting vi kan gjøre og så videre. Du kan skrive kategorier på tavla, for eksempel clothes, numbers, school, fruit. Elever får komme fram, trekke et kort og henge det opp under riktig overskrift: Draw a card, Hannah. What did you get? An apple. What is an apple? Yes, it is a fruit. Well done! Put it here.

• Nummerer ordkortene. Sett opp ordkortene på tavla og nummerer dem. Still spørsmål: What is number three? What number is the book? • Si ordene: Heng opp 4–5 kort, og si ordene høyt i kor. Ta bort ett kort. La deretter en elev eller en gruppe si ordene på nytt og i samme rekkefølge, og til slutt gjenta hvilket ord som mangler. • Hentelek: Del klassen i to lag. En på hvert lag er sjefen. Bytt sjef for hver runde slik at alle får være sjef en gang hver. Plasser ordkortene for farger, klasseromsord og tall foran deg. Trekk et kort. Sjefen på hvert lag skal finne noe i klasserommet som svarer til kortet du har trukket, og gi det til deg: riktig farge hvis du trakk et fargekort, eller riktig antall av en ting hvis du trakk et tallkort.


e.

Ekstra aktiviteter Our word wall

8 Read and sort

c

i

Det er viktig at elevene nå blir bevisst på at de kan bruke setningsmønsteret I like ... til både verb og substantiv for å uttrykke egne interesser. Heng opp en stor plakat med over­ skriften I like … og la elevene skrive på lapper som de henger opp på ­plakaten. La dem skrive opp aktiviteter de liker å gjøre, i tillegg til farger og frukt de liker. Elevene vil bidra med ulikt antall ord og skrive ut fra det nivået de er på. Noen vil klare å skrive hele setninger, og andre skriver bare ordet med god hjelp i ordkortene. Dette vil munne ut i klassens egen ­ordbank. Oppgaven egner seg godt til stasjonsaktiviteter. Plakaten kan henge der resten av skoleåret og fylles med flere og flere ord. I juni kan det være motiverende for elevene å se hvor mange ord klassen har samlet.

blue

trousers

skirt

green

Body

red

socks Clothes book pencil

foot

School

arm

Fruit salad hand

teacher

Colours

8 Sorter ordene og trekk strek fra ordene til riktig kategori.

Velg ord og skriv dem på linja.

37

Det laget som leverer ting først, får ett poeng. Nå kan du si på engelsk hva de hentet, for eksempel: One, two, three, four crayons. Thank you, Iver! Excellent! One point for your team.

Smart Tavle Gå inn i tavlerommet og lag sorterings­oppgaver på tavla ved å plukke ut de ordene du ønsker å jobbe med. Elevene kan alene, parvis, gruppevis eller som hel klasse hjelpe hverandre med å sortere ordene i ulike kategorier. Sorterings- og kategori­serings­oppgaver er viktige i ordinn­lærings­fasen og øker elevenes bevissthet om hvordan ord brukes i ulike sammenhenger.

Lurt å tenke på I Explore møter elevene nye øveord i hvert kapittel, og de blir fortrolige med enkle og nyttige setningsmønstre. Disse setningsmønstrene er snakkerammer som elevene kan sette øveordene inn i. Bruken av disse mønstrene blir en strategi som gjør det mulig for elevene å snakke engelsk fra første stund. De bygger ikke bare opp ord­ bankene sine, de kan helt fra start klare å snakke om egne interesser og opplevelser. I et lengre perspektiv ­legger de samtidig grunnlaget for å arbeide med grammatikk når de er modne for det. La elevene øve på å bruke verbene reading, writing og drawing sammen med setningsmønstret I like … for å fortelle om skoleaktiviteter de liker.

Alle elevene skal være en frukt: apple, orange eller banana. Sett stolene i en ring. Det skal være én stol mindre enn det er antall deltakere. Den som ikke får sitte, er leder og står i midten av ringen. Lederen sier et fruktnavn, for eksempel apple. Alle som er apple, må reise seg opp og finne seg en ny plass. Lederen skal prøve å kapre en av stolene. Den som ikke får stol, blir ny leder. Hvis lederen sier fruit salad, må alle elevene bytte plass.

Mimelek Øv mer på bruk av setningsmønsteret I like ... + verb + -ing. Finn fram ordkortene som viser verb fra kapittel 3, i tillegg til ordkortene reading, writing og drawing fra dette kapitlet. Elevene kommer fram etter tur, trekker et kort og mimer aktiviteten. Medelevene gjetter og kommer med forslag: Jumping! Cycling! Drawing! Når noen gjetter riktig aktivitet, svarer hovedpersonen Yes, I like drawing. Den som gjetter rett, blir den neste til å mime.

Explore 1. trinn

37


Konkrete læringsmål

Now

9 Let’s say it

Elevene skal kunne • lytte til, forstå og si ­fruktene apple, banana, orange • lytte til, forstå og si klasse­ romsordene: table, chair, book, pencil, teacher og verbene drawing, writing, reading • framføre et engelsk vers • fortelle om noen ulikheter mellom skolen i Norge og i noen engelskspråklige land

Yellow bananas, yellow bananas.

Listen and

Red apple, green apple, red apple, green apple. Oranges are orange. Oranges are orange. I like fruit!

10 Circle are

11 Listen and draw

Arbeid med sidene 9 Let’s say it Før dere lytter til teksten: Finn fram ordkortene for de tre fruktene apple, banana og orange. La elevene si hvilken frukt de liker best: • Who likes apples the best? Please stand up! • Helene, what fruit do you like best? Lytt til teksten: Si verset i kor flere ganger. Underveis kan du peke på fruktene i bildet. Etter hvert kan elevene også få peke. Det er mange måter å variere framføring av teksten på. Del gjerne elevene opp i 3 grupper: banan, eple og appelsin. La hver gruppe holde ordkortet for sin frukt. Lag et rytmekor og la hver gruppe si hver sin verse­ linje, enten gruppe for gruppe eller alle samtidig. Verset kan også framføres som kanon. Da må den siste verselinja I like fruit! holdes ekstra lenge for å gå opp i rytmen. Uttal fruit glidende fra høy tone til lav. Snakk om teksten og illustrasjonen etterpå. Still spørsmål til tegningene: • What colour are the bananas? • How many oranges are there? • What colour are the apples? Du kan også komme med på­stander. Få elevene med deg: • The bananas are green! No, they are yellow!

10 Circle are Sett ring rundt det høyfrekvente ordet are i diktet over. Det er viktig å kjenne igjen de høyfrekvente småordene, det letter lesingen.

38

Explore 1. trinn

38

1

2

3

4

9 Lær verset utenat. Si det sammen som kanon. 10 Sett ring rundt det høyfrekvente ordet are i verset i oppgave 9. 11 Lytteoppgave. Tegn frukten i riktig rute. Eleven tegner sin favorittfrukt i rute 4. Fortell hverandre hvilken frukt dere liker best: I like … best.

Ordet are likner også på det norske ordet er. Blir elevene opp­merk­ somme på denne likheten, blir det enklere å huske hva dette ordet betyr. Snakk sammen om at elevene nå har lært både is og are, to ord som betyr «er». Det bør ikke problematiseres på dette tidspunktet, bare nevn at is brukes når vi snakker om én ting, are når vi snakker om flere ting.

11 Listen and draw Før dere lytter til teksten: Elevene trenger fargeblyanter. Forbered elevene på at de skal tegne riktig frukt i riktig rute. Minn elevene på at mens de hører teksten, skal de bare sette kryss med riktig farge i frukten. Fargeleggingen vil de få tid til å gjøre nøye etter de har hørt alle de fire lyttetekstene.

Lytt til teksten: Det er viktig å spille lytteteksten flere ganger. Stopp gjerne avspillingen underveis, og kontroller at elevene får med seg instruksjonene. I rute 4 skal elevene tegne sin egen favorittfrukt. Hjelp dem å finne riktig ord på engelsk og la dem fortelle hverandre hvilken frukt de liker best, ved hjelp av setningsmønstrene de har lært. • My favourite fruit is … • I like … best. Lytteoppgave 11 Number 1. Draw a yellow banana. Number 2. Draw a green apple. Number 3. Draw an orange orange. Number 4. Draw your favourite fruit.

Lytteoppgave. Trekk s Egenvurdering. Eleve rosetten grønn, gul e


hvor «liksomflua» er og bruker ord som elevene kan eller skal øve på. It’s on your table / under your chair / on your foot. Elevene skal så fort som mulig slå hånda på det stedet du sier. Du sier: Sorry, you missed it. Try again! Elevene stiller spørsmålet på nytt og du gir en ny beskjed om hvor flua er. Når leken skal avsluttes, svarer læreren: Yes, you got it! Well done!

Now I know Listen and draw a line

Kommandolek Når elevene trenger en liten pause fra arbeidet, kan de bevege seg etter din kommando. • Girls, please stand up! Go to the door! • Boys, please stand up! Sit under your table. • Boys and girls, stand on your chairs, please! • Are you wearing green? Please go to the teacher!

Kultur og samfunn Excellent

Lytteoppgave. Trekk strek mellom prikkene som hører til hver tegning. Egenvurdering. Eleven vurderer egen måloppnåelse og fargelegger rosetten grønn, gul eller rød.

Now I know Denne oppgaven brukes til underveis­ vurdering. Her blir elevene bevisst­ gjort på og får vist hva de har lært i dette kapitlet. Oppgaven gir også rom for egenvurdering ved at elevene farger rosetten grønn, gul eller rød. Elevene skal vise at de forstår ordene som blir lest opp ved å trekke strek mellom bildene i riktig rekke­ følge. Øvelsen består av to tegne­ oppgaver. Begge skal bli en stjerne dersom elevene gjør det riktig. Stopp gjerne lydavspillingen etter hvert ord for at alle skal henge med.

39

Større utfordringer

Elevene skal kunne beskrive noen forskjeller mellom skolen i Norge og noen engelskspråklige land. I både Storbritannia og Australia er det vanlig med skoleuniform. Den består som oftest av mørk bukse, svarte sko, hvit skjorte og en genser eller dressjakke i skolens farge og med skolens logo på. Jenter bruker ofte skjørt. La elevene få diskutere hvorfor de tror det er slik at mange skoler har skoleuniformer. Ville de selv likt å bruke skoleuniform?

I oppgave 11 Listen and draw kan de elevene som er godt i gang med skriving, skrive navnene på hver frukt de har tegnet inn i rutene, gjerne med støtte av ordkort.

Ekstra aktiviteter

Jobb videre med engelsk på salaby.no.

Where is the fly? Elevene står ved pulten sin. De spør i kor: Where is the fly? Du bestemmer

Kopioriginaler

Now I know, del 1 Apple, orange, banana, school, pencil, apple.

13 A Read and write B Say and write

Les og skriv første lyd. Trekk strek til ord med ch-lyd.

Now I know, del 2 Chair, reading, teacher, writing, book, chair.

14 Count and write

Se på bildet. Tell bøker og frukt. Skriv tall.

15 Write

Skriv hva barna liker å gjøre.

16 Wrap (trådkort)

Taktil oppgave. Kombiner bilde og ordbilde.

Explore 1. trinn

39


– nytt engelskverk for barnetrinnet

Explore er Gyldendals nye engelskverk for barnetrinnet. Til skolestart 2013 kommer vi med materiell til 1. og 2. trinn. Læreverket er utarbeidet i nært samarbeid med lærere og fagpersoner og legger til rette for en trygg og god start i språkundervisningen.

Dette er Explore • Utforskende for eleven, trygt for læreren • Systematisk ordinnlæring og progresjon • Gjennomgående fokus på grunnleggende ferdigheter • Explore Smart Tavle med nye og spennende muligheter for engelsk • Explore Smart Vurdering gjør det enkelt å vurdere og differensiere • Teacher’s Book er praktisk og intuitiv, som i Multi • Henvisning i Teacher’s Book til videre arbeid i Salaby

Smart samspill Explore gir deg et smart samspill mellom læreboka og nye digitale læreverktøy. • Explore Smart Tavle er en ny digital komponent som gir deg muligheten til å hente opp sider fra boka, høre ord og setninger lest inn av engelskspråklige barn. • Explore Smart Vurdering er et integrert verktøy for kartlegging og vurdering. Læreren får mulighet til å følge med på elevenes progresjon og kartlegge den på en enkel og oversiktlig måte. • Explore Øverom er elevenes nettressurs. Øverommet inneholder spennende oppgaver, filmer og animasjoner. Elevene får øve på nye ord og vanskelige lyder gjennom et variert utvalg av oppgaver. Følg med på www.gyldendal.no/explore.


Engelsk for barnetrinnet

EXPLORE gir elevene en god start i engelsk gjennom trygg progresjon og gjennomtenkt ordinnlæring. Elevene lærer ord, setningsmønstre og strategier slik at de raskt kan forstå og bruke språket til å kommunisere. Med EXPLORE får lærer og elever støtte og inspirasjon til å snakke engelsk fra første stund. Læreverket er i tråd med revidert læreplan i engelsk fra 2013. EXPLORE møter elevene med • utforskende, kreative og engasjerende aktiviteter • motiverende samspill mellom My Book, Ordkort, Smart Tavle og nettsted • muntlig vektlegging gjennom å lytte, snakke, synge og dramatisere • differensierte oppgaver og gradvis innføring av skriftlig kommunikasjon • systematisk progresjon av grunnleggende ferdigheter EXPLORE gir læreren • støtte og inspirasjon gjennom praktisk og intuitiv Teacher’s Book • rikt lydmateriell og nye, spennende muligheter med Smart Tavle • konkretiseringsmateriell for ordinnlæring og setningsmodellering gjennom Ordkort • hjelp til å vurdere og differensiere med Smart Vurdering EXPLORE for 1. klasse består av • • • •

My Book Teacher’s Book Ordkort CD

Se gyldendal.no/explore for digitale komponenter.

7

071415 008229

Explore Teacher's Book Saertrykk  

Explore Teacher's Book Saertrykk engelsk