Page 1

Teacher’s Book 7

Ellen M. Tudor Edwards Tone Omland Isabelle Royer Victoria Armstrong Solli

Engelsk for barnetrinnet


Contents Til deg som underviser på 7. trinn

III

Bli kjent med Teacher’s Book

IV

Her er Explore 7

VIII

Kapitlene i My Textbook 7 Everyday Learning

6

1 Explore Your Dreams!

14

2 Planet Football

40

3 Dig into Reading

60 92

Explore på mellomtrinnet

IX

Grunnleggende ferdigheter

IX

Læringsstrategier

IX

Tilpasset opplæring og differensiering

X

Grammatikk

X

4 Life Down Under

Systematisk ordinnlæring

X

Høyfrekvente ord

XI

5 Why English?

126

Fonologisk bevissthet og phonics

XI

6 One World

154

Tips til stasjonsundervisning

XI

Forslag til hjemmearbeid

XII

7 I’m OK!

184

Vurdering for læring

XII

Vurdering i Explore

XII

Sanger, vers og kopioriginaler

206

XIII

Forslag til årsplan for sjuende trinn

208

Bruk engelsk!

XIII

Bruk visuell stimulering

XIV

Explore 7 og kompetansemålene

211

Lag personlige Wordlists

XIV

Utforsk språket med Smart Tavle

XV

Elevens nettsted – på skolen og hjemme

XVI

Les engelskspråklig barnelitteratur

XVI

Praktiske tips til undervisningen

Faglige vurderinger

II

XVII

Valg av ord og setningsmønstre

XVII

Utforsking av det engelske språket

XVII

Språklige former i Explore

XVII

Kilder

XVII

EXPLORE 7

GENERELL DEL


Til deg som underviser på 7. trinn Lærerveiledningen Teacher’s Book gir deg som underviser i engelsk på sjuende trinn, god støtte til undervisningen dette siste året før elevene skal begynne på ungdomstrinnet. Boka gir forslag til forarbeid og etterarbeid og informasjon om hvordan du kan bruke My Textbook, My Workbook og Smart Tavle til å optimalisere språklæringen i hver time. Du vil også finne veiledning til differensiering under Forenkling og Større utfordinger på hvert oppslag. Dette gir deg hjelp til å kunne tilpasse tekstene og oppgavene til den enkelte elevs mestringsnivå, samtidig som fellesopplevelsen i klasserommet ivaretas. Dette læreverket er satt sammen for å møte ulike behov og gi faglig trygghet for målrettet arbeid i klasserommet.

Systematisk og trygg progresjon På mellomtrinnet fortsetter Explore arbeidet med å bygge ut elevenes kunnskaper og ferdigheter systematisk. Slik utvikles språkkompetansen gradvis og målrettet. På sjuende trinn jobber elevene videre med innlæring av nye ord, setningsmønstre og grammatiske mønstre og ser nærmere på sammenhengen mellom lyd, uttale og skrift. Læreverket gjennomsyres også av det som fører til dypere læring: en kontinuerlig resirkulering av det elevene har lært tidligere. Elevene øver seg på å ta i bruk ulike læringsstrategier for på den måten å bli bevisst sin egen læring, utvikling og framgang. De må først lytte til, identifisere og forstå ord før de selv kan ta dem i bruk muntlig og skriftlig. Gode lytte-, lese- og skrivestrategier er en forutsetning for språklæring og for videre utvikling av lesing og skriving på det nye språket. Læreverket Explore har en gjennomtenkt progresjon og gir praktisk hjelp til å nå kompetansemålene i faget.

Å kunne kommunisere på engelsk På sjuende trinn forventes det at elevene i stadig større grad skal kunne kommunisere på engelsk, både muntlig og skriftlig. Ved hjelp av ulike strategier lærer elevene å ta i bruk engelske uttrykksmåter, slik at de kan skrive og samtale om ulike emner og formidle egne tanker og meninger. Teacher’s Book gir deg som lærer gode redskaper til å hjelpe elevene i utviklingen av deres kommunikative kompetanse. Her finner du konkrete forslag til spørsmål du kan stille for å engasjere til differensierte samtaler. I tillegg gir Teacher’s Book tips og ideer til hvordan lydstøtte og innhold på nettstedet og på Smart Tavle kan brukes for å motivere elevene til å være språklig aktive og arbeide med de grunnleggende ferdighetene i engelsk.

Oversiktlig, praktisk og lett å bruke Teacher’s Book følger My Textbook side for side og gir nødvendig støtte til undervisningen. Den gir deg utfyllende bakgrunnsstoff og kulturkunnskap, samt oversikt over hvordan læreverket henger sammen. Boka er praktisk i bruk og foreslår varierte undervisningsopplegg til hver side i My Textbook. Du som lærer kan velge det som passer for ditt klasserom og dine elever.

Bredt sammensatt forfatterteam Forfatterne av Explore 5–7 har en sammensatt og bred kompetanse. Læreverket er bygd på praktisk erfaring fra undervisning og vurdering og støtter seg på nyere forskning innenfor engelskdidaktikk, språk- og læringsteori. • Ellen M. Tudor Edwards er allmennlærer med videreutdanning i engelsk. Hun har lærererfaring fra skoler i Storbritannia og fra blant annet Nylund skole i Stavanger, der hun har vært med på å utvikle modeller for stasjonsundervisning i engelsk. • Tone Omland er allmennlærer med videreutdanning i engelsk og spesialpedagogikk. Hun har lang erfaring som lærer og bruker stasjonsundervisning, digitale tavler og iPad aktivt i undervisningen. • Isabelle Royer har pedagogisk og engelskfaglig utdanning fra Norge og Frankrike. Hun har lang erfaring som faglærer i engelsk på mellomtrinnet og har tidligere undervist i England og på International School i Oslo. Hun bruker digitale tavler og verktøy aktivt i undervisningen. • Victoria Armstrong Solli er utdannet faglærer med pedagogikk mellomfag og TEFL-erfaring (Teaching English as a Foreign Language). Hun har lang erfaring som faglærer i engelsk og har de senere årene også arbeidet med tilrettelagt engelsk for elever med spesielle utfordringer.

GENERELL DEL

EXPLORE 7

III


Bli kjent med Teacher’s Book

1

Explore Your Dreams!

I hope …

I am looking forward to …

opp etter hver lyttetekst og still flere spørsmål til det dere hører. Lytt gjerne en gang til og be elevene finne spesifikk informasjon. Etterpå lytter dere igjen og gjør oppgave 1 i My Workbook.

The thing is …

education

Talk! Ta utgangspunkt i ord og begreper elevene allerede kan om det dere ser på bildet. Oppmuntre dem til å delta i samtalene. La dem gjerne snakke

unfair aim

sammen to og to, slik at flere er aktive: • Do you recognise any of the people in this picture? • What can you tell me about them? • What are they famous for? • What do you think this chapter is about? • Why do you think the title of this chapter is Explore Your Dreams? • Tell your learning partner three things you can see in the picture.

opportunity

How Do You Learn Best? Bruk læringsmålene på side 15 som utgangspunkt når dere snakker om hva dere skal lære. La elevene bla i kapitlet, slik at de allerede nå får en forståelse av hva som venter dem. Hvilke læringsstrategier elevene foretrekker, kan være svært individuelt, og du som lærer legger til rette for at de får mulighet til å bruke varierte metoder.

inspiring

My Workbook

achieve

1 Listen and mark

skills

I kapitlet vil du lære • om kjente personer fra engelskspråklige land • å skrive et intervju • å bruke adjektiv og adverb

human rights

14

15

Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • lese og forstå tekster om kjente personer fra engelskspråklige land • forstå og bruke setningsmønstrene I am looking forward to …, I hope …, The thing is … • forberede og skrive et intervju • bruke adjektiv og adverb riktig i setninger • bruke de vanligste sammentrekningene på engelsk

Transparente ord the Nobel Prize, win, school, favourite, character, popular, programming, machines, famous, special, wind, boxing, ballet, singer, guitarist, millions, skateboarding, sport, dream, tricks, artist

Høyfrekvente ord Repetisjon fra 6. trinn: with, there, their, which, about, into, than, how, because, other, much, could, before, children, through

Grammatikk Resirkulering • • • •

Bruke adjektiv i beskrivelser Bruke a og an Entall og flertall av substantiv Enkel presens og presens samtidsform • Finne nøkkelord i en tekst og bruke disse til å gjenfortelle teksten

14

IV

EXPLORE 7

EXPLORE 7

• Adjektiv og adverb • Sammentrekninger på engelsk

Vurdering • Rask vurdering, side 24 • Underveisvurdering, side 30 og 32 • Now I Know og Look Back!, side 22 og 23 i My Workbook • Kapittelprøve 1, lærerens ressursbank på nettstedet • Generell del, side XII

Uttale og stavemønstre -ight, -ai-, -ould, -ou-, -oa-, -ow

Sang • Star Light, Star Bright, side 17

Bruk bildet Look! Bruk bildet i boka eller på Smart Tavle som utgangspunkt for samtaler. Bildet viser eksempler på det elevene vil møte i kapitlet. Samtalene rundt bildet gir også elevene en god anledning til å bruke ord, uttrykk og grammatikk som de tidligere har lært.

Listen! Gå til Smart Tavle og åpne bokrommet side 14–15. Lyttetekstene finner du ved å klikke på snakkebobleikonet til høyre for kapittelbildet. Lytt til lyttetekstene mens dere ser på bildet sammen. Minn elevene på hvordan de kan lete etter informasjon i bildet og teksten de hører på. Lytt gjennom én og én tekst og bruk den som utgangspunkt for samtale i hel klasse. Stopp

1 EXPLORE YOUR DREAMS

1 In 2014, this brave girl received the Nobel Peace Prize. She is the youngest person ever to win the prize. As a child, Malala lived in Pakistan and went to school like all other children in her home town. She did not like it when the Taliban decided that girls were not allowed to go to school. Because Malala spoke out about it, she was attacked and ended up in a hospital in England. Today, she still works for every girl’s right to an education. Put your hand up if you have heard of Malala! 2 – Hello there, Walt! – Oh! Hello, Mickey. How are you today? – I’m fine, thank you! Am I still your favourite character? – Yes, you certainly are. And you’re my most popular character, too. Ever since I made you, you have become famous around the world. How many languages can you speak now? – Can’t remember. Chinese, German, Japanese, French, Norwegian… Phew! You know, it’s tough being a celebrity! What is your favourite cartoon character? 3 Have you ever seen a computer like this? When Bill Gates became interested in programming computers as a teenager, computers looked completely different than they do today. At the time, they were big machines, and it was not possible to carry them around. As an adult, Bill Gates started his own

1 EXPLORE YOUR DREAMS

company. Have you heard of Microsoft? 4 “That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.” Neil Armstrong said these famous words in 1969 as he became the first human to set foot on the moon. These are probably the most famous footprints in the world. Because of special wind conditions and the fact that the moon has no atmosphere, footprints don’t disappear like they do on Earth. Mr X. Plore would really like to go to the moon. Would you like to go there, too? 5 Sometimes, following your dream can be challenging. Many young people experience pressure from parents and friends to fit in and to do what is expected of them. Billy Elliot is a determined young boy who sticks to his dream. He quits boxing and takes up ballet even though his father and friends disapprove. What do you dream of doing?

6 Bob Dylan is a world-famous singer-songwriter. As a young man, he wanted to sing songs that really meant something, and he started writing protest songs. Over the past fifty years, he has sold millions of records and has been one of the world’s most influential musicians. Have you heard any of Dylan’s songs? 7 Believe it or not, skateboarding was forbidden in Norway till 1989. Nowadays, it is a popular sport all over the world. Tony Hawk followed his dream and practised his skateboarding skills for hours every day. Finally, he was able to do amazing tricks. Why do you think skateboarding was forbidden in Norway? 8 This artist has been nicknamed The King of Pop. Right from the start, he wanted to become an artist, and he made it! He was an amazing singer and a brilliant dancer, too. Do you know his name?

På Smart Tavle eller CD ligger lyden som hører til bildet. Lytt gjennom én og én lyttetekst og gjør oppgave 1 i arbeidsboka. Fasit til oppgaven ligger i ressursbanken på gyldendal.no/explore. 1

Listen and mark Lytteoppgave. Elevene lytter til teksten og skriver riktig nummer i rutene.

2

Read and match Elevene leser og trekker en strek til riktig avslutning på setningene.

3

Can you spot a pattern? Oppgaven skal bevisstgjøre elevene på vanlige stavemønstre på engelsk. De leser ordene og skriver dem i riktig ramme.

4

Choose and write Elevene velger åtte ord fra oppgave 3 og skriver setninger i skriveboka si.

EXPLORE 7

15

GENERELL DEL


Explore Grammar

Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • forstå og bruke genitivsform • forstå sammenheng mellom språklyden /u:/ og forskjellige stavemåter

The Genitive Genitiv Jane has a kangaroo.

2 Look at the picture and the sentences. Can you spot the difference?

Explore Grammar

Tongue Twister 3 and Jokes

/uː/ boot, cool, too, June, move, through, you, who

It is Jane’s kangaroo. – What do you call a boomerang that won’t come back? – A stick.

Bakgrunnsstoff

apostrof =

Genitivsformen er utfordrende for mange elever, men samtidig viktig å ta tak i på dette nivået fordi det er sentralt for at elevene skal kunne fortelle om seg selv og hverdagen sin. Som det står på side 98 i My Textbook, brukes den til å fortelle om eierforhold. Det er også greit å få en bevisstgjøring av bruk av apostrof. Mange elever blander sammen bruk av apostrof ved eierforhold og bruk av apostrof når vi trekker sammen to ord. I det første tilfellet er det som hovedregel ikke apostrof på norsk, og i det siste tilfellet erstatter apostrofen.

’ – Why do kangaroo mums hate bad weather?

Genitivsformen brukes når noen eier noe. Når vi skriver, legger vi til apostrof + s når substantivet står i entall: the dog’s tail is bushy

Sarah’s coat is green

Når substantivet står i flertall eller slutter på -s, -x, legger vi bare til en apostrof: the dogs’ tails are bushy

the fox’ tail

– Their joeys have to play inside!

that is John’s bike

the boss’ daughter

– What kind of music do kangaroos listen to? – Hip Hop.

“Boo!” Said the Kangaroo “Boo!” said the kangaroo and threw the koala’s blue shoe.

Etter egennavn som slutter på -s eller -x, legger vi til apostrof + s Dennis’s story

Max’s pencil

St. James’s Square

Når substantivet er en gjenstand, bruker vi preposisjonen of: the bottom of the page

the top of the mountain

the back of the house 4 Try another tongue twister!

Arbeid med sidene Se på illustrasjonen og lytt til tekstene. Spør elevene hva som er forskjellen mellom de to setningene, og les de grønne regelrammene sammen. Bruk god tid på å gå gjennom de forskjellige reglene, og skriv opp flere eksempler på tavla. La deretter elevene samarbeide to og to. De kan øve på å forklare reglene til hverandre. Dette kan være nyttig for begge parter, spesielt for elever med faglige utfordringer. Elevene kan fortsette med å samarbeide om Mr X. Plore-oppgave 3. Ta så en runde rundt i klassen. Finn forskjellige gjenstander som tilhører elevene, og spør klassen: • Whose pencil is this? • Well done! It is Per’s pencil. • Whose rubber is this? • Yes, it is Øystein’s rubber. Kanskje du har en elev som har s-, x-, eller s/sh-lyd på slutten av navnet? Da er det en fin mulighet til å øve på regel nummer to: • And whose pencil case is this then? Mia, can you write the answer on the board? • That’s right, it is Elias’s pencil case. • What about this rubber? Whose is it? • Well done! Yes, it is Mads’s rubber.

98

EXPLORE 7

GENERELL DEL

You have a cool blue pool at school.

3 Look around and write. What have your classmates got? That’s Julia’s bag. That’s Leo’s mobile phone.

joey – kenguru-unge

98

My Workbook page 70

4 Life Down Under

Tongue Twisters and Jokes

Ekstra aktiviteter

Tongue twisters bevisstgjør elevene på engelsk uttale av enkeltbokstaver og bokstavkombinasjoner. La elevene øve seg på å lese vitsene med innlevelse. De som ønsker det, kan framføre vitsene for klassen.

Elevene leser gjennom teksten på side 94 og 95. Sammen med en læringspartner kan de letelese i teksten og finne to eksempler på ord som uttales med /u:/-lyd. Kanskje de kan komme med flere ord som har samme lyd? Eksempler er school, kangaroo, huge, Uluru.

Uttaletrening I dette kapitlet jobber elevene med lyden /u:/. Norske elever har ofte lett for å uttale denne lyden lik den norske u-lyden. I britisk uttale blir den lange /u:/-lyden rundere og åpnere enn på norsk, mer som en blanding av lang uog o-lyd. La elevene lytte nøye til tungekrøllerne, og hjelp dem med å få til en rundere /u:/-lyd.

Find the Sound

Role Play Elevene kan jobbe i grupper på tre– fire. De skal lage et rollespill rundt en situasjon du beskriver. Poenget er at de skal forsøke å ta i bruk så mange genitivsformer som mulig i rollespillet. Situasjonen du gir elevene som utgangspunkt, skriver du opp på tavla: • You are on a school camp trip with your class, and all of you have shared rooms. When you are packing to

4 LIFE DOWN UNDER

My Workbook page 71

go home, your trousers, socks and jumpers are all in a big messy pile. Everyone’s clothes are all mixed up. You need to find out what belongs to whom! Make a role play using as many gentive forms as you can.

Rask vurdering Ta en rask sjekk og finn ut om elevene er på rett vei etter at dere har jobbet med oppgavene i My Workbook. Gå gjennom og rett oppgavene til elevene eller gi dem en liten utfordring i slutten av timen. Skriv opp på tavla. Mari has a dog. Whose dog is it? Elevene skriver navnet sitt og svaret på en lapp og leverer den til deg på vei ut.

4 LIFE DOWN UNDER

4 Life Down Under

99

My Workbook 13 Listen and mark blue – cave – new – cute – hot – you – foot – few – glow – flew – pool – cow – horse – huge – school – football – shampoo – zoo – bow – two – trousers

14 Listen and sort shoe – stone – two – bone – goat – moon 15 Listen and sort good – would – cool – blue – pool – book

10

Read and write Elevene skriver om setningene i genitivsform.

11

Read and complete Her skal elevene sette genitivsapostrofen og -s på riktig plass i setninger som uttrykker eieform.

12

Find and correct the mistake Elevene leser setningen og finner feilen. Så skriver de setningen riktig.

13

Listen and find I denne oppgaven skal elevene sette kryss foran de ordene som har en /uː/lyd i seg.

14

Listen and sort Elevene lytter og sortere ord med /ǝʊ/-lyd (boat) og /uː/-lyd (boot) og skrive dem inn i riktig sekk.

15

Listen and sort Her skal elevene lytte og sortere mellom /ʊ/-lyden (foot) og /uː/-lyden (boot). EXPLORE 7

EXPLORE 7

99

V


Rask vurdering

Konkrete læringsmål

Before you read

Elevene skal kunne • lese og forstå en tekst om Internett og om hvordan måten vi kommuniserer med hverandre på, har forandret seg • lage tankekart til å sortere informasjon i en tekst • skrive sammendrag med hovedpunktene i en tekst

How do you communicate with your friends?

checking the weather

finding information

Hva er det viktigste å huske på når man bruker Internett? Spør elevene og be dem gi deg svar i døra når de passerer deg på vei ut av klasserommet.

chatting with friends

Influence from America

watching a film

Connecting the World

reading the news

Close your eyes and try to imagine life before the Internet. You probably can’t! Children these days, and in our part of the world, have grown up online. The arrival of the Internet in 1991 turned the world upside down and is now the most popular way of communicating in a lot of countries. This has brought the world closer together.

Forslag til hjemmearbeid

ordering pizza

The Internet can be used in nearly everything we do, from ordering a pizza to communicating with friends. We are only one click away from news updates all over the world. But it was not always like this.

Words to Learn upside down, updates, instant, complicated, route, essential

upside down – opp ned

Transparente ord

landline – fasttelefon

updates – oppdateringer instant – øyeblikkelig

So, what was our world like before the Internet was invented? Communicating with friends was usually done face to face or by phone or post. Most people had a landline, which meant that if they were not at home, you had to leave a message on their answering machine (if they had one) and wait for them to phone back, or try again later. This could take some time! Today we have instant communication on our phones, like SMS, snaps and emails.

Internet, popular, communicating, pizza, click, updates, sms, snaps, emails, atlas, best, route, local, to book, GPS, media, channels, families, organise, school projects, information

Travelling was more complicated. A road trip meant getting out an atlas and spending time finding the best route. Travelling by plane meant queuing up at, or phoning, the local travel agency to book a flight. Now thanks to GPS and online travel agencies, getting to your destination is only a few clicks away. Waiting for the morning newspaper to arrive and watching the evening news were essential for those who wanted to know what was going on in the world. If you missed the evening weather report you could have a few problems the following day! Today, a simple click takes you to media channels all over the world with the latest news and weather updates. The list goes on: shopping and banking online mean that families can organise their daily needs from home. School projects used to involve a trip to the local library or searching the bookcases at home for information, now this is all available online. Our lives have become so much easier! Or have they?

Bakgrunnsstoff Internetts historie startet på 60-tallet, men det tok mange år før det ble allemannseie. Det å ha privat Internettlinje ble først vanlig i begynnelsen av 1990-årene. Siden den gang har utviklingen av tjenester og tilbud vært enorm. Mange nye problemstillinger har dukket opp, og det er viktig å stille spørsmål om informasjonen vi får gjennom Internett og andre medier er sann, og hvem som bestemmer hvilke nyheter som skal publiseres. I enkelte land har innbyggerne svært begrenset tilgang til informasjon og nyheter, noe som kan være vanskelig å forstå for barn og unge som vokser opp med fri tilgang.

Warm Up Start gjerne med en samtale om fordeler og ulemper med Internett. La elevene jobbe i par, og be dem om å lage to kolonner i skriveboka si. På den ene siden skal de skrive det som er positivt med Internett, og på den andre siden skal de skrive det som er negativt. Oppsummer sammen og oppfordre elevene til å begrunne meningene sine: • What is good about the Internet?

164

VI

EXPLORE 7

EXPLORE 7

12 Name three things that have become easier since the arrival of the Internet. The weather report on the daily news.

164 6 One World

• What is bad about the Internet?

Arbeid med sidene Before You Read Ta en felles klasseromssamtale om before you read-spørsmålet. La elevene komme med forslag, og skriv forslagene på tavla. Ta et overblikk over sidene og snakk sammen om bildene. Hva er det bilde av?

Lytt og les Stopp opp etter at dere har lyttet til den første siden sammen. Snakk sammen om innholdet, så du sikrer at alle elevene er med: • Scan the text and find out what we use Internet for. • How did we communicate before the Internet?

essential – veldig viktig

travel agency – reisebyrå

available – tilgjengelig

My Workbook page 125

6 ONE WORLD

route – rute

queuing up – stille seg i kø daily needs – daglige behov

Communicating with friends before the arrival of the mobile phone.

• Were there any challenges when communicating before Internet was invented? Lytt til resten av teksten og oppsummer innholdet på samme måte: • How was travelling more complicated before the Internet was invented? • How did you get up-to-date news before the Internet was invented? • In which ways can you read the news today? Benytt muligheten til å samtale med elevene om generell internettbruk og om nettvett. Dette er viktige temaer å snakke om med jevne mellomrom: • How many times a day do you use the Internet? • What do you like doing on the Internet? • How often do you talk with your friends through the Internet?

complicated – komplisert

• Velg nivå og les teksten på side 164–165 høyt for deg selv. Gjenfortell innholdet til en voksen. • Lær deg words to learn. • Øv til diktat med høyfrekvente ord: understood og never 1 When showing my grandparents the new mobile I got for my birthday, they understood nothing of what I explained. 2 They never imagined that today’s technology would make communicating this easy. • Øv på uregelrette verb i ulike tider: stand – stood – stood understand – understood – understood

6 One World

Forenkling Elever som trenger forenkling, kan konsentrere seg om å lese bildeteksten på side 165 og lage setningermed alle uttrykkene. Motiver også til å delta i muntlig samtale om hva elevene bruker Internett til.

165

Ekstra aktiviteter Pick a Poem La elevene få i oppgave å velge ett av diktene dere har jobbet med hittil i år, og framføre det for klassen. Fokuser på leseflyt, uttale og riktig intonasjon.

Større utfordringer Elever som trenger større utfordringer, kan finne ut mer om hva slags telefoner man brukte før mobiltelefon ble vanlig. Bruk bøker eller Internett til å finne informasjon. La også elevene reflektere over utviklingen av den digitale teknologien. Hva er positivt, og hva er negativt? Er det noe som var bedre før?

6 ONE WORLD

My Workbook 24

Read and write Leteles teksten på side 164 og skriv ordene som mangler på linja.

25

Mind map Les teksten på side 164–165, og lag et tankekart om hvordan Internett har gjort dagligdagse aktiviteter enklere.

26

Write a summary Bruk tankekartet og skriv et sammendrag om hvordan Internett har forenklet livene våre.

EXPLORE 7

165

GENERELL DEL


board, please. Can you make a sentence with the word, too? Denne aktiviteten er også fin å bruke til å øve på alle de høyfrekvente ordene elevene nå har lært.

Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • gi eksempler på hvilke læringsstrategier de har brukt for å nå målene sine i dette kapitlet • skrive ordene fra kapitlets words to learn-liste • forstå og bruke setningsmønstrene takes place in …, at the beginning … og at the end … • fortelle når vi bruker some, any, who, which og that

A Look at the picture and tell your learning partner three things you remember from this chapter. What have you learnt that you did not know before? B Choose one of the stories in this chapter and tell your learning partner what it is about using three sentences. Use The story is about … Afterwards … and At the end …

On, Over or Behind?

A Choose a character from one of the texts and describe him or her.

Det er lurt å repetere preposisjonene med jevne mellomrom. Send to elever ut på gangen mens dere gjemmer noe, for eksempel et pennal eller en drikkeflaske, et eller annet sted i klasserommet. Elevene kommer inn og skal sammen finne gjenstanden ved å stille spørsmål: • Where is it? Is it under the desk? Is it on the shelf? Is it behind the door?

B Choose a setting from one of the texts and describe it. C Choose one of the texts you have read in this chapter and write how you imagine the story ends.

C Pick one of the characters in the picture and describe him, her or it to your learning partner. Can he or she guess which character it is?

Underveisvurdering Disse sidene, både i My Textbook og My Workbook, brukes til underveisvurdering. Se på punktene i rammen på kollasjen på side 61 og snakk om hva det var forventet at de skulle lære i dette kapitlet. Hvordan synes de arbeidet har gått? Hva har vært lett? Hva har vært vanskelig? Hva har de lært? Bevisstgjøring av egen språkutvikling er viktig for å hjelpe elevene videre i språklæringsprosessen. Tilhørende oppgave i Workbook gir også elevene rom for egenvurdering.

D Retell a story you have read. Use Mr X. Plore’s Speaking Tip on pages 76–77 to help you.

Work in groups. Pick a scene from one of the stories in this chapter and make a role-play. Act it out in front of the class.

A Work in groups and make a poster about one of the books you have read about in this chapter. Include 10 sentences on what the story is about, the characters, the setting and at least one illustration. Present the poster to your class. B Make a book list. Do a survey in class. Have any of your classmates read a book in English? If so, would they recommend it to others?

My Textbook Warm Up Snakk sammen om hva elevene husker fra arbeidet med kapitlet: • Right, close your eyes and think. What have you learnt that you didn’t know before? • Which new words have you learnt? • Which famous books can you tell us about? • Which famous English-speaking authors do you now know of? • What can we learn from reading books? • What kind of books do you like? • Explain how different kinds of books make you feel. Velg oppgaver fra de fire aktivitetsrammene som dere jobber videre med. Noen av oppgavene løser elevene alene, andre med en læringspartner eller i en gruppe.

Let’s Talk! Alle disse oppgavene er det best å gjøre i læringspar eller i smågrupper. I oppgave A skal elevene se på illustrasjonene og diskutere hva de har

90

EXPLORE 7

GENERELL DEL

90

My Workbook pages 64–65

3 Dig into Reading

lært gjennom arbeidet med kapitlet. I oppgave B bruker elevene kapitlets setningsmønstre til å fortelle om en av historiene de har lest. C-oppgaven utfordrer elevene til å lage gåter om personer fra illustrasjonene på side 91. I D-oppgaven bruker elevene Mr X. Plore sine tips på side 76–77 og gjenforteller en historie de har lest.

Let’s Write Elevene kan jobbe individuelt eller i læringspar med disse skriveoppgavene. Oppfordre elevene til å slå opp ord de er usikre på hvordan skrives. De kan bruke tekstboka, ordbok eller digitalordbok.

Let’s Explore! Begge oppgavene kan gjerne gjøres som gruppeoppgaver der elevene jobber sammen i grupper på tre eller fire. I oppgave A skal elevene lage en

plakat der de presenterer en av bøkene de har lest om i kapitlet. I B-oppgaven skal elevene undersøke medelevers lesevaner og lage en liste over engelskspråklige barne- og ungdomsbøker de anbefaler.

Let’s Try It! I denne oppgaven oppfordres elevene til å lage et lite rollespill fra en av scenene de har lest i kapitlet. Oppmuntre gruppene til å vise rollespillene sine for hverandre.

Smart Tavle Words We Often Use Det er viktig å repetere de høyfrekvente ordene elevene har lært så langt, gjennom oppgaver i øverom 7. Bruk også oppgaver som ligger under Words We Often Use på Smart Tavle.

3 DIG INTO READING

Ekstra aktiviteter A Sentence On the Way Out, Please! Klipp opp noen av lappene med høyfrekvente ordene på kopioriginal 7.1. Legg lappene i en boks og la elevene trekke en lapp hver etter tur. De leser ordet, staver det og bruker det til å formulere en setning. Still deg i døra, og la elevene si setningen sin før de passerer deg på vei ut til friminutt eller før de skal hjem: • Different. What does the word mean? How do you spell it? Can you make a sentence using the word different? • I like lots of different kinds of books. Well done, and I know you like all kinds of books!

3 DIG INTO READING

Remember the Words Velg ti–tolv av kapitlets words to learn som du vil at elevene skal øve på. Skriv dem hulter til bulter på tavla, og la elevene se nøye på dem i 30 sekunder før du visker alle ut: • Let’s test our memory! Who can remember the words that were written on the board? Well done! Come up and write the word on the

My Workbook A–D

Now I Know Now I Know kan gjennomføres som en repetisjon eller som en underveisvurdering. Hva har elevene lært i dette kapitlet? I oppgavene får de anledning til å vise at de kan bruke some, any, who og which riktig i setninger, og de får bruke setningsmønstrene fra kapitlet til å gjenfortelle for læringspartneren sin en historie de har lest nylig.

1–4

Look Back! Elevene tenker gjennom hva de har lært i dette kapitlet, og hva de må øve mer på. Hjelp elevene med å vurdere seg selv uten å bli for selvkritiske. Fokuser på elevenes læringsprosess og hvordan de kan lære enda bedre!

EXPLORE 7

EXPLORE 7

91

VII


Her er Explore 7 KJERNEMATERIELL My Textbook, papirutgave eller smartbok • Gjennomtenkt ordinnlæring med words to learn og setningsmønstre. • Differensierte tekster på tre nivåer, som også legger til rette for felles leseopplevelser. • Systematisk progresjon i utvikling av grunnleggende ferdigheter i engelsk. • Varierte læringsstrategier som redskap i språklæring og i muntlig og skriftlig kommunikasjon. • Innholdsrike illustrasjoner og rik lydstøtte som engasjerer til muntlige aktiviteter. My Workbook • Differensierte oppgaver og aktiviteter på tre nivåer til individuelt arbeid, i læringspar og hel klasse. • Oppgaver som fremmer gode lærings- og refleksjonsprosesser og sikrer dypere læring. • Modellering av setninger i tillegg til skriverammer, som støtter elevenes skriveutvikling. • Relevante grammatikkoppgaver med systematisk progresjon. • Integrerte oppgaver som øver høyfrekvente ord og stavemønstre. • Egenvurdering og underveisvurdering i hvert kapittel. Teacher’s Book, papirutgave eller smartbok • Oversiktlig og enkel å bruke og følger My Textbook side for side. • Tips til før- og etteraktiviteter, undervisningsmetoder, differensiering og underveisvurdering. • Gir faglig trygghet og støtte til variasjon i undervisningen. • Konkrete forslag til klasseromsspråk og spørsmål som fremmer muntlig aktivitet. • Forslag til hvordan du kan bruke Smart Tavle.

DIGITALE RESSURSER Smart Tavle • Samler klassens oppmerksomhet, følger boka og gir lærer og elev mulighet til å bruke språket aktivt. • Er beriket med innspilt tekst med engelsktalende barn og voksne, samt sanger og rapper lagd spesielt for Explore. Lydressursen er først og fremst innlest med britisk uttale, men elevene blir også introdusert for andre varianter av engelsk. • Gir deg muligheten til å eksperimentere og skreddersy undervisningen med lyd og bilde og forberede undervisningstimen med SmartTime. Lar elevene kombinere words to learn og setningsmønstre med ulike lydfiler, bilder og bakgrunner. For flere ideer, se side XIV. Øverom • Legger til rette for systematisk innlæring med motiverende og differensierende oppgaver og uttalefilmer på gyldendal.no/explore. • Gratis ressurs for elevene. Kan brukes hjemme og på skolen. Ressursbank med fasit, årsplan, kapittelprøver og kopioriginaler • Varierte og differensierte tilleggsoppgaver til hvert kapittel. Last ned og skriv ut oppgaver for elever som trenger forenkling eller større utfordringer. Se oversikt på side 206–207. • Fasit til oppgavene i My Workbook. • Årsplan og differensierte kapittelprøver.

TILLEGGSMATERIELL Smartbok • Digital versjon av My Textbook og Teacher’s Book som elev og lærer kan arbeide med hjemme eller på skolen. • Innspilt lyd til tekstene gir elevene mulighet til å jobbe med uttale på egen hånd. • I den digitale versjonen av bøkene kan elev og lærer forberede seg ved å markere, skrive notater og lagre til senere bruk. CD • Et alternativ til lydressursen på Explore Smart Tavle. Inneholder alle innleste tekster, innspilte sanger og lytteoppgaver for deg som ikke har tilgang til digital tavle eller projektor.

VIII

EXPLORE 7

GENERELL DEL


Explore på mellomtrinnet På 7. trinn forventes det at elevene i stadig større grad skal kunne kommunisere på engelsk, både muntlig og skriftlig. De skal kunne ta initiativ til og være mer delaktige i muntlige samtaler og diskusjoner om varierte temaer. De skal kunne produsere lengre skriftlige tekster i ulike teksttyper på egen hånd. Explore My Textbook 7 presenterer elevene for et bredt utvalg av tekster av ulik lengde og teksttype – både litterære tekster og flerfaglige faktatekster. De blir introdusert for temaer som gir konkret kunnskap om mennesker, samfunn og natur, og som kan bidra til å gi dem overblikk og perspektiv. My Textbook 7 har et eget kapittel med bare autentisk engelskspråklig litteratur (Dig Into Reading), i tillegg til én til to autentiske tekster i hvert kapittel. Utvalget av autentiske tekster bidrar til å øke elevenes kulturkunnskap. Tekstene stimulerer til leselyst og øker elevenes kulturelle kompetanse om mennesker i engelskspråklige land. Explore 7 hjelper elevene i skriveprosessen gjennom systematisk arbeid med å utvide ordforrådet med words to learn og modellering av setningsmønstre. Gode skriverammer og modelltekster i flere teksttyper gir elevene konkret støtte når de selv går i gang med skrivearbeidet. Arbeidet med ulike læringsstrategier, høyfrekvente ord og de vanligste engelske stavemønstrene (phonics) er også viktige redskaper når elevene videreutvikler sine muntlige og skriftlige ferdigheter. For å lette overgangen fra ett klassetrinn til et annet er det bakt inn en del repetisjonsoppgaver og aktiviteter i det første kapitlet av Explore 7. Her får elevene muligheten til å repetere og resirkulere ord, setningsmønstre, høyfrekvente ord og grammatikk som de har jobbet med på tidligere trinn.

Grunnleggende ferdigheter Læreplanen legger vekt på at elevene skal bygge opp språklig kompetanse ved å lytte, snakke, lese og skrive. Explore jobber systematisk med grunnleggende ferdigheter for læring og utvikling. I hvert kapittel øves muntlige ferdigheter (lytting og snakking), skriftlige ferdigheter, lesing, regning og digitale ferdigheter. Samtalen har en sentral plass i klasserommet som utgangspunkt for utvikling av de øvrige ferdighetene. Gjennom samtaler og diskusjoner får de samtidig anledning til å øve lyttestrategier, lytteforståelse og lytteferdigheter, samtidig som dette gir et godt utgangspunkt for lese- og skriveaktiviteter. De digitale ferdighetene øves inn systematisk ved at elevene arbeider med Smart Tavle eller gjør oppgaver i elevenes øverom på nettstedet. I My Workbook finner dere oppgaver elevene skal løse digitalt. Å kunne regne på engelsk er knyttet til ord og uttrykk som har med mengde, mål, vekt, høyde, fart, kjøp og salg å gjøre.

Læringsstrategier I Explore blir elevene presentert for ulike læringsstrategier. Noen strategier står i My Textbook og My Workbook, mens andre står som tips til læreren i Teacher’s Book. Elevene må lære å planlegge hvilke læringsstrategier de skal ta i bruk når. For å kunne avgjøre hvilken læringsstrategi det er

GENERELL DEL

hensiktsmessig å ta i bruk, må elevene få muligheten til å utvikle et bevisst forhold til strategiene. Her spiller du som lærer en sentral rolle. Ved at du modellerer ulike strategier, kan elevene etter hvert gjøre selvstendige valg av hensiktsmessige læringsstrategier og bli bevisst sin egen læringsprosess. Elevene må få vite hva de skal lære, og hvordan de skal nå målene. I starten av hvert kapittel presenteres elevene for kapitlets mål. Ta elevene med på en samtale om hva de skal lære, og la dem sette ord på og reflektere over hvordan de skal kunne nå disse målene.

Lyttestrategier En aktiv lytter er bevisst på å lytte etter og kjenne igjen ord og setningsmønstre. Når elevene identifiserer ord og setningsmønstre de kjenner fra før, kan de i stor grad resonnere seg fram til hva resten av setningen, samtalen eller teksten som helhet handler om. Bevisstgjør elevene på at det å tolke kroppsspråk, intonasjon og stemmebruk også er nyttige strategier. Det å tolke sammenhengen der samtalen foregår, er også viktig. I en klassesituasjon er det for eksempel enkelte ting man ofte spør om, som å hente utstyr, dele ut bøker, peke på gjenstander eller åpne døra. I en butikk eller på en kafé vil det naturlig nok være andre ting samtalen handler om.

Talestrategier Muntlige ferdigheter utvikles gjennom aktiv deltakelse i lytte- og talesituasjoner. I Explore får elevene mulighet til å skape meningsfulle kommunikasjonssituasjoner slik at de får praktisert engelsk. Bildene i starten av og på slutten av hvert kapittel gir elevene mulighet til å samtale om kjente emner. De oppmuntres til å bruke autentiske setningsmønstre de har lært, i kombinasjon med nye ord og uttrykk. Setningsmønstrene er hentet fra engelsk dagligtale og er nyttige redskaper å bruke i samtaler, dialoger og diskusjoner. Muntlige aktiviteter som rollespill, sanger, rapper og dikt gir elevene mulighet til å legge merke til, lære og diskutere tekster som utvider den kulturelle og språklige kompetansen deres. På den måten legger elevene merke til nyanser i språket og lærer hvor viktig det er å bruke høflighetsfraser og uttrykk. I Everyday Learning vil elevene lære flere fraser som de har stor nytte av i dagligtale.

Lesestrategier En god leser vet hvilke læringsstrategier det er hensiktsmessig å bruke til enhver tid, og kan ta selvstendige valg rundt hvilke strategier som fremmer leseforståelse. I møte med en ny tekst henger ofte leseforståelsen sammen med førforståelsen. I Explore møter elevene before you read-oppgaver som aktiverer førforståelsen. Elevene oppmuntres til å utforske titler, overskrifter, ingresser, illustrasjoner og bildetekster. De oppfordres til å lytte etter transparente ord og ord de kjenner fra før. Setningsstrukturer de tidligere har jobbet med, vil komme på nytt i en ny kontekst. På denne måten får elevene redskaper som gjør det mulig å forstå innholdet i teksten ut fra sammenhengen den er brukt i. Elevene jobber videre med å bruke skimming (skumlesing) og scanning (letelesing), i tillegg til close reading (nærlesing).

EXPLORE 7

IX


Skrivestrategier I Explore introduseres elevene for et rikt utvalg teksttyper. Modelltekster og konkrete skriverammer presenteres under Mr X. Plore’s Writing Tip i mange kapitler og er til stor hjelp når elevene skal i gang med å skrive ulike teksttyper selv. Her får de en mal for hvordan de skal skrive blant annet et intervju, en argumenterende og en oppsummerende tekst. Teksten er brutt ned i mindre deler, og elevene får hjelpespørsmål og tips til skrivestartere. Gjennom hele Explore lærer elevene ulike setningsstrukturer som de kan benytte seg av i det selvstendige skrivearbeidet. Elevene utfordres til å kombinere kjente setningsmønstre med nye ord og uttrykk og til å sette sammen flere setningsmønstre til en helhet. Det systematiske arbeidet med dette er med på å gi elevene den nødvendige støtten i utviklingen av språklig bevissthet. Automatisering av høyfrekvente ord og kjennskap til vanlige stavemønstre står sentralt i Explore og gir elevene nyttig skrivekompetanse.

Tilpasset opplæring og differensiering Gjennom hele Explore møter elevene lesetekster på tre nivåer. I My Textbook er alle kjernetekstene delt i to nivåer: Nivå 1 er for alle, og nivå 2 er for de fleste. Elever som trenger større utfordringer, finner tekster på nivå 3, som ofte er innenfor samme tema. Disse tekstene inneholder mer komplekse ord og setningsstrukturer og er ofte lengre. Hele klassen kan derfor være med og lese om det samme temaet, dele den samme leseopplevelsen og delta i de samme lærerike samtalene før og etter, til tross for ulik språklig kompetanse og ulike ferdigheter. På denne måten legger Explore My Textbook godt til rette for differensiering og å kunne tilpasse opplæringen innenfor en vanlig klasseromsramme. I tillegg finner du forslag til forenkling og større utfordringer i Teacher’s Book, på kopiorginalene, på Smart Tavle og i øverommet. Som lærer tilpasser du de muntlige aktivitetene til elevenes ulike nivåer, slik at alle opplever å få spørsmål som utfordrer, strekker og motiverer. Alle elevene er med på å lytte til eller lese tekstene på nivå 1, slik at klassen har et felles utgangspunkt for samtale. Elevene fortsetter videre med teksten på nivå 2. Elevene forstår ofte mer ved å lytte til en tekst enn å lese selv. Ved å trene på gode lyttestrategier kan alle elevene være med på å lytte til nivå 2-tekster. Elever som ikke kan lese hele nivå 2-teksten selv, vil likevel ha utbytte av å lytte til og være med på samtalen rundt nivå 2-tekstene. På samme måte kan elever også ha utbytte av å lytte til nivå 3-tekstene før de selv er i stand til å lese hele på egen hånd. Motiver elevene til å bruke ulike lytte- og lesestrategier i arbeidet med å strekke seg til neste nivå. Oppgavene i My Workbook finnes også på tre nivåer, og det er noe å gjøre for alle på hver side. I Teacher’s Book finnes det flere forslag til hvordan både tekster og oppgaver kan tilpasses elever som trenger forenkling eller større utfordringer. Det er forslag til hvordan du kan redusere oppgavens omfang, eller hvordan elevene kan gjennomføre oppgaven ved å utføre færre operasjoner. Forenklingsforslagene varierer gjennom boka, slik at alle elevene sikres god faglig progresjon. I elevenes øverom på nettstedet finnes det differensierte oppgaver og god lydstøtte både for elever som trenger mer støtte til arbeidet med temaene i boka, og for

X

EXPLORE 7

elever som trenger større utfordringer. Her finnes det utfordringer som passer for elevenes ulike behov. For elever som trenger mer trening, kan det være lurt å gå tilbake til oppgaver i elevenes øverom i tidligere kapitler eller årstrinn av Explore. På nettsiden finnes det også kopioriginaler til alle kapitlene, med oppgaver både for elever som trenger flere utfordringer, og for dem som trenger å øve mer innenfor temaene i boka.

Grammatikk Innenfor kompetanseområdet språklæring i læreplanen skal elevene etter hvert klare å se sammenhenger mellom engelsk, sitt eget førstespråk og andre språk. For å kunne klare det, trenger de kunnskap om språket, og de trenger innsikt i sin egen språklæring. Et sentralt trekk ved Explore er at grammatikken presenteres i tekstene elevene leser, altså i en naturlig kontekst. På den måten vil elevene oppleve grammatikken som en integrert del av den språklige helheten og ikke som et isolert emne. På Explore Grammar-sidene er det lagt opp til en induktiv tilnærming til å lære grammatikk. Det vil si at elevene i størst mulig grad selv skal undersøke og oppdage hvordan de grammatiske elementene fungerer og henger sammen. Gjennom Mr X. Plore’s spørsmål, illustrasjoner og setninger blir grammatikken presentert i kjente rammer koblet sammen med det de allerede har lært tidligere. Ny grammatikk blir belyst i en kjent kontekst. Gjennom fellesaktiviteter presentert i Teacher’s Book og oppgaver i My Workbook og på Smart Tavle får elevene rikelig anledning til å utforske de grammatiske mønstrene. Grammatikk er abstrakt, og ikke alle elevene er modne for grammatiske systemer ennå. Vi holder en progresjon i Explore som ligger litt bak norskfaget, slik at eleven er kjent med ordklasser og bøyningsmønstrene på norsk før de møter dem på engelsk. Vi har også formulert reglene på norsk. Når grammatiske regler skal forklares og gjennomgås, vil det være lettere for elevene å lære dette på det språket de kjenner best. Ved å bruke mange eksempler som viser de mønstrene som gjennomgås, og gi elevene god tid til refleksjon og repetisjon får elevene gjennom egne erfaringer lære grammatikk ved å bruke språket selv.

Systematisk ordinnlæring Gode språkferdigheter forutsetter mestring av ordforråd. I hvert kapittel i Explore 7 jobber elevene systematisk med å utvikle ordforrådet sitt gjennom nøye utvalgte words to learn. Gjennom oppgaver i My Textbook og i My Workbook eksemplifiseres bruken av ordene. På Smart Tavle legges det til rette for ulike aktiviteter med alle words to learn i hvert kapittel. I tillegg modelleres setningsmønstrene i alle kapitlene. Tradisjonelt har ordinnlæring lagt vekt på innlæring av substantiv, verb og adjektiv, mens elevene lærer ord fra alle ordklasser i Explore. Words to learn og setningsmønstrene elvene skal lære i Explore, er blant de mest brukte ordene og uttrykkene i det engelske språket. Ved å arbeide med og utvide ordforrådet systematisk blir elevene i stand til å kommunisere og snakke om sine opplevelser og interesser og å uttrykke sin mening, slik læreplanen legger opp til. I tillegg lærer de gode strategier for å forstå og lære ord som ikke er gjennomgått, slik at elevene selv skal kunne være aktive i å utvide ordforrådet sitt.

GENERELL DEL


Høyfrekvente ord Forskning viser at de mest høyfrekvente ordene utgjør en vesentlig del av alle de ordene som regelmessig blir brukt i engelsk dagligtale. De fleste av dem er funksjonsord. I og med at det engelske språket ikke har et lydrett skriftspråk, er det derfor en god læringsstrategi å automatisere lesing og skriving av de høyfrekvente ordene. En slik automatisering vil gi færre rettskrivingsfeil eller lesefeil, og det hjelper elevene med å forstå sammenhengen i en tekst. I Explore 7 fortsetter vi arbeidet med å identifisere og lære høyfrekvente ord. Gjennom tekstene i My Textbook og diktatene som presenteres under “Forslag til hjemmearbeid” i Teacher’s Book, opplever elevene de høyfrekvente ordene i situasjoner der de naturlig brukes. Elevene øver videre på ordene gjennom oppgaver i My Workbook og på elevenes nettsted. På Smart Tavle kan klassen sammen jobbe med ulike aktiviteter som øver inn disse ordene under Words We Often Use. Flere forslag til aktiviteter og leker finnes på kopioriginaler 7.1 og 7.2 og i Teacher’s Book under “Ekstra aktiviteter”. Etter 7. klasse vil elevene ha lært til sammen 200 høyfrekvente ord. På kopioriginal 7.1 finner dere en oversikt over alle de høyfrekvente ordene elevene har lært. Heng gjerne denne oversikten godt synlig i klasserommet, slik at elevene får mulighet til å kjenne igjen ordbildene. I løpet av Explore 1–6 har elevene lært følgende 150 høyfrekvente ord. I, my, like, is, are, it, am, the, we, can, me, you, and, on, in, she, he, to, of, a, an, see, this, that, have, at, for, as, with, his, her, they, look, or, what, no, out, there, here, our, your, but, from, do, not, be, all, one, two, use, make, go, come, many, put, these, about, by, say, up, their, so, if, who, get, which, when, time, just, him, know, take, people, into, year, good, some, those, them, other, than, then, over, think, also, back, after, how, work, first, well, way, very, new, want, because, any, give, day, big, little, where, much, more, has, us, now, down, write, find, will, would, could, even, only, most, had, words, were, said, each, number, been, must, called, sit, long, did, made, before, came, off, old, right, went, children, always, going, soon, man, woman, too, every, thing, place, live, through, away, means, again

Elevene lærer 50 nye høyfrekvente ord i Explore 7: never, done, part, water, may, should, such, name, sentence, great, myself, same, different, follow, show, around, three, small, together, end, does, another, large, turn, why, ask, read, need, tell, home, move, try, kind, picture, change, air, animal, house, point, page, mother, answer, found, still, learn, world, father, o’clock, thank, please

Elevene vil etter 7. trinn ha lært å lese, bruke og skrive de 200 mest høyfrekvente ordene.

Fonologisk bevissthet og phonics Forskning viser at fonologisk bevissthet og leseflyt hører nøye sammen (Strömqvist & Uppstad, 2008). På samme måte vil det å kunne gjenkjenne lydene og vite hvordan de skrives, lette skriveprosessen. På engelsk er dette en stor utfordring da det ofte ikke er noen én-til-én-sammenheng mellom lyd og bokstav. I engelsk er det 26 bokstaver i alfabetet og 44 systematiske språklyder. Det sies at lydene til sammen er representert med 250 forskjellige stavemåter!

GENERELL DEL

Desto viktigere er det at elevene får jobbe systematisk med de engelske språklydene og deres stavemønstre. Gjennom Explore 1–6 har elevene blitt kjent med flere av de vanligste stavemønstrene, som for eksempel de lange vokallydene /i:/ og /u:/, og dobbeltvokalene ee og oo i uttale og skrift. Konsonantpar som th, ck, sh, ch, ph, gh og stavemønstre som -ea, -ight, -ake, -een, qu-, -ow, -ould har de også jobbet med. Disse stavemønstrene, og ikke minst flere ord der akkurat disse stavemønstrene finnes, arbeides det videre med på sjuende trinn. I tillegg introduseres nye stavemønstre som -ai-, -ou-, -oa-, -oo-, -oi-, -oy og -ugh. Automatiseringen av disse regelmessige forbindelsene vil være til stor hjelp for elevene i deres uttale, leseflyt og rettskriving. Tongue Twisters, som finnes i alle kapitlene i My Textbook, øver inn elevenes uttale av spesielle språklyder og hjelper dem til å oppdage koblingen mellom språklyd og stavemåte. Ved å se på uttalefilmene som ligger på Smart Tavle, kan elevene konkret se hvordan munnen og tungen formes for å uttale de ulike lydene. Elevene får også muligheten til å øve på phonics-oppgaver gjennom oppgaver i My Workbook. Flere forslag til aktiviteter og leker som øver inn de engelske språklydene og deres stavemønstre, finnes i Teacher’s Book under ”Uttale og stavemønstre” og under ”Ekstra aktiviteter”.

Tips til stasjonsundervisning Explore er et fleksibelt læreverk som tar hensyn til ulike måter å organisere engelskundervisningen på. I hvert kapittel i Teacher’s Book finnes det forslag til varierte og differensierte stasjonsaktiviteter. Velg de aktivitetene som passer for deg og din klasse, enten dere har én eller flere engelskstasjoner i løpet av en økt. Vi har forslag til oppgaver som passer på lærerbetjent stasjon, lesestasjon, skrivestasjon, samarbeidsstasjon og digital stasjon. En uke velger du kanskje å bruke en stasjon til spill og samarbeidsoppgaver for å øve mer på muntlige ferdigheter. Da kan du for eksempel bruke et av spillene som finnes i My Workbook eller som kopiorginaler. Hvis du trenger oppgaver til en engelsk lesestasjon, finnes tekster i My Textbook som elevene kan øve videre på etter en kort felles introduksjon. Til hvert kapittel vil du finne skriveaktiviteter som gruppa kan arbeide med sammen på skrivestasjonen eller på den digitale stasjonen. Stasjonsundervisning tar hensyn til elevenes ulike læringsstiler og gir deg muligheten til å differensiere engelskundervisningen. Bruk lista med tips til stasjonsundervisning til å velge hvilke oppgaver og aktiviteter som gir dine elever størst faglig utfordring og læringsutbytte. Hvor lang tid elevene bruker på de ulike aktivitetene, vil variere. En stasjonsøkt bør begynne med en kort samling i hel klasse (whole class focus) der elevene blir bevisstgjort læringsmålet og forklart hva de skal arbeide med for å nå målet. Det kan være lurt å legge en oversikt på hver stasjon som viser hvilke oppgaver de forskjellige gruppene skal gjøre. For eksempel: Gruppe 1 – oppgave 4 og 6, Gruppe 2 – oppgave 5 og kopioriginal 7.25. Etter økten bør trådene samles og elevene få muligheten til å sette ord på hva de har lært. For klasser som ikke har stasjonsundervisning, kan tipsene til stasjonsundervisning fungere som en oversikt over lærerike aktiviteter til bruk i hel klasse.

EXPLORE 7

XI


Forslag til hjemmearbeid For å bli gode lesere vet vi at det er viktig med repetert lesing og mengdetrening. For å bli gode skrivere må elevene på samme måte få flere anledninger til nettopp å skrive. I hvert kapittel finner du forslag til hjemmearbeid som følger årsplanen. Det er forslag til leselekser, words to learn og to diktatsetninger som øver inn høyfrekvente ord og uregelrette verb. Diktatsetningene modellerer bruk av de høyfrekvente ordene og verbene. Av og til vil du finne foreslåtte oppgaver i My Workbook eller andre skriftlige oppgaver. Til mange av leseleksene følger en lesebestilling. Noen ganger skal elevene for eksempel se etter noe spesielt i teksten, andre ganger skal de lese inn på nettbrett eller mobil for å legge merke til egen uttale og leseflyt. Hjemmearbeid skal i hovedsak være repetisjon. Lesetekstene som gis som hjemmearbeid, bør derfor alltid gjennomgås på skolen. Da vil innholdet og ordene i teksten være kjent, og elevene er forberedt på hva de skal gjøre. Hvor mange ord hver elev skal øve på å skrive hjemme, vil være opp til den enkelte lærer å vurdere. For de fleste elever vil det være naturlig å konsentrere seg om de ordene som er listet opp under words to learn. Støtteordene, de som står i margen under words to learn, er ord som ikke er like sentrale eller relevante å kunne i første omgang. De står forklart som støtte for lesingen så elevene lettere kan få med seg innholdet i teksten. Samtidig kan elever som er klare for utfordringen, motiveres til å velge to–tre ord fra støtteordene som de ønsker å lære seg i tillegg. Minn alle elevene regelmessig på å skrive inn nye ord i My Wordlist (se side XIV) for å bygge ut sin egen personlige ordbank. Den tradisjonelle gloseprøven er ikke nødvendigvis den beste måten å sjekke at elevene har lært de nye ordene på. Varier måten du sjekker elevenes læring på, ved å gi oppgaver der de for eksempel skal trekke strek mellom de engelske og norske ordene, fylle dem inn i setninger eller kryssord, skrive egne setninger med ordene, bruke dem i muntlige dialoger, løse oppgaven i læringspar eller gjennom leker som bingo, odd one out og skrivestafetter. Å bruke nettbrett eller små whiteboards er en annen god metode for å få oversikt over hvilke ord elevene har lært. Whiteboards kan enkelt lages ved å laminere hvite tegneark. Si et ord fra words to learn på norsk. Læringsparet skriver ordet på engelsk på tavla si med en whiteboardtusj. La deretter læringsparet diskutere og formulere en setning sammen der ordet brukes: Show me your tablets/whiteboards, please! På denne måten får du raskt oversikt over hvem som mestrer det å bruke ordet i en setning, og hvem som må øve mer.

Vurdering for læring All vurdering på barnetrinnet skal være underveisvurdering. Forskning viser at en av de pedagogiske strategiene som har størst innvirkning på elevenes læringsutbytte og motivasjon for læring, er kvaliteten på tilbakemeldingene som gis til elevene. Vurderingen bør gi svar på tre sentrale spørsmål: Hvor er jeg? Hvor skal jeg? Hvordan skal jeg komme dit? For å ivareta disse spørsmålene må elevene • forstå hva de skal lære, og hva som er forventet av dem • få tilbakemeldinger på kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen

XII

EXPLORE 7

• få råd om hvordan de kan forbedre seg • være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling Disse fire prinsippene er nedfelt i opplæringsloven og skal være styrende for vurderingspraksisen på alle trinn i skolen. Man kan skille mellom vurdering i ulike tidsløp: vurdering i det korte løp, vurdering i det mellomlange løp og vurdering i det lange løp. Vurdering i det korte løp handler om den vurderingspraksisen som skjer daglig, først og fremst med hensyn til de læringsmålene som elevene arbeider med, og som en naturlig del av undervisningen. Vurdering i det mellomlange løp er den vurderingen som skjer etter en periode, for eksempel etter fire–fem uker. Vurdering i det lange løp dreier seg om den vurderingen som skjer halvårlig eller årlig, eller etter flere år. Vurderingen i det lange løp skal legge vekt på elevenes voksende kompetanse, målt mot de kompetansemålene som er satt for det aktuelle trinnet eleven befinner seg på.

Vurdering i Explore I Explore legger vi opp til en vurderingspraksis som ivaretar vurdering i alle de tre tidsløpene nevnt ovenfor. Vurdering i det korte løp skjer i klasserommet hver dag gjennom den daglige vurderingspraksisen til læreren og med støtte i tips og forslag i Teacher’s Book. Vurdering i det mellomlange løp skjer i Now I Know og egenvurderingsoppgaven Look Back, som avslutter hvert kapittel i arbeidsboka. I tillegg har Explore kapittelprøver etter hvert kapittel, der elevenes leseforståelse, lytteforståelse, kapitlets grammatikk og skrivemønstre sjekkes. Vurdering i det lange løp skjer gjennom å vurdere en utvikling av elevenes skriftlige arbeider og muntlig deltakelse i aktiviteter. Dybdelæring, det å lære noe grundig slik at man oppnår god forståelse, krever aktiv deltakelse i egen læring. Etter hvert skal elevene selv velge hensiktsmessig læringsstrategi og få erfaring i å vurdere egen framgang. Med Explore kan elevene få tilbakemelding flere ganger i løpet av hvert kapittel. Hvilke words to learn og setningsmønstre kan de forstå og skrive nå? Hvilke må de øve mer på? Vi gir forslag til ulike typer vurdering, både underveisvurdering (midtveis og på slutten av hvert kapittel) og varierte forslag til rask vurdering finnes i kapitlene i Teacher’s Book. På slutten av hvert kapittel i My Textbook finnes sidene Now I Know og Look Back!. Her skal elevene tenke over og sette ord på i hvilken grad de synes de har nådd målene for kapitlet. Det er viktig at elevene får tid til å reflektere over hva de har lært i kapitlet før de går videre. På bakgrunn av vurderingen velger du oppgaver i bøkene, i kopioriginalene eller på nettsteder som hver elev vil ha utbytte av å arbeide videre med. Elever som har behov for mer repetisjon eller forenkling, vil ha nytte av å arbeide med kopioriginaler fra tidligere kapitler eller tidligere klassetrinn på gyldendal.no/explore.

GENERELL DEL


Praktiske tips til undervisningen English every day

Right, let’s get started!

Hi/Hello! Good morning, everybody! Nice to see you all again! How are you? Fine, thanks. Come in and sit down, please. Find your chair / your books / your tablets. Now then, let’s see … Who is here today? Is anyone missing? Is anyone off sick today? What day is it today? What month/season is it? Who has a birthday this month? What time is it? What’s the weather like today? Gosh, it’s raining cats and dogs! Have you had a nice weekend? What did you do yesterday / over the weekend? How did your handball match go yesterday? How are you feeling today? What would you like to tell us today, Adrian? Did any of you read about … in the newspaper? Have you heard …?

Let’s explore! Let’s look at the board together. Look carefully! Use your ears and listen carefully! I wonder, who can find/see / tell me / show us … Come up and click on the … / circle / sort … Put your hand up / on your head / nose / Stand up if you can see / tell us … What do you already know about this topic/person/book? What do you remember about this topic/person/book from our last lesson? Who can give us a short recap? What do you think happens next in this story? Have a quick think … Skim/scan the text and … Work with your learning partner. Pair up and … Talk to your learning partner and discuss… Show me your tablets/whiteboards, please. Open your books on page … Now close your books and tell me three facts / details / things you remember from the text. Do you remember the English word for …? Who would like to help me hand out the worksheets? Here you are. Take one each and pass them on. Try again! / Now you try. It’s your turn / It’s Selma’s turn. Let’s all have a go. Are you ready? Ready, steady, go!

Approval

Activity words

Well done! Great! Excellent! Super! Splendid! Fantastic! Lovely! Congratulations! Brilliant! Good job! Great work! Good for you! I can see you’ve put a lot of work into this! You’ve worked really well today! Goodness me, I’m impressed! Thank you for sharing! Thank you, that was a very interesting presentation! Your voice was loud and clear and you had eye contact with your audience throughout the presentation. Good try! Is there anything you would do differently next time? I know you can do better next time. Come on, I know you can do it! Don’t give up! Remember, practice makes perfect!

Listen … Tell me / Describe / Explain … Read … Write … Skim/scan … Discuss … Count/Compare/Assess … Find … / Point to / Mark / Tick / Click on … Circle/Underline… Sort … Draw/Colour/Make … Show us / Tell us … Go to … Let’s sing / act out / read / say it together! So, what have you learnt this lesson? Tell me two things you have learnt/remember/liked. What did you find most interesting?

… and don’t forget

Right, tidy-up time!

Please. Thank you. Sorry! Pardon. Excuse me.

Come on, let’s all tidy up. Put your books/tablets and your pencil case in your bag. Pupils who have an e in their name / Pupils who are born in November or March can go out/home. Put your jacket on, please. Don’t forget your …! Have a nice afternoon/weekend/holiday! See you tomorrow / next week! Bye!

Bruk engelsk! Som rollemodell og lærer er du en viktig kilde til inspirasjon og bør bruke engelsk så ofte som mulig i klassen. Tilpass språket til elevenes nivå, men ikke vær redd for å dusje dem i språk. Gi elever språklige utfordringer i korte, differensierte samtaler. Gjennom Explore lærer elevene seg strategier for hvordan de kan forstå innholdet i det du sier,

GENERELL DEL

selv om de ikke kjenner alle ordene. Bruk et tydelig kroppsspråk, og konkretiser ved å peke på ordbilder og ting i klasserommet, mime og dramatisere. Legg inn rikelige anledninger til at elevene får svare på spørsmål, diskutere og gi uttrykk for sine egne tanker og følelser. Dersom elevene svarer på norsk, kan du modellere ved å gjenta det

EXPLORE 7

XIII


som blir sagt, på engelsk. Ta dere også tid til å snakke om hvor mye engelsk vi omgir oss med, og hvor mye engelsk elevene allerede kan. Bevisstgjør dem på ord og uttrykk de har plukket opp fra for eksempel dataspill, filmer og engelskspråklig musikk. I Teacher’s Book finner du konkrete forslag i hvert kapittel til spørsmål du kan stille på engelsk og til varierte oppgaver og aktiviteter som sikrer elevene en god muntlig utvikling. Gi instrukser på engelsk og flett inn små muntlige aktiviteter, enten i læringspar eller i hel klasse, så ofte som mulig. Slik blir elevene trygge på å bruke det nye språket i samhandling med andre. Å ta korte runder der alle får sagt en setning, er med på å bygge opp selvtilliten og mestringsfølelsen. På forrige side finner du eksempler på ord og uttrykk du kan bruke med elevene i ulike klasseromssituasjoner. La dem høre og selv bruke så mye engelsk som mulig. Pass på at du bruker please og thank you der det faller seg naturlig. Oppmuntre elevene til selv å bruke engelsk i samhandling med andre: Be polite! Yes, please. No, thank you. Thanks! Sorry! Sorry I’m late! I’m afraid I haven’t done my homework. I’m sorry I’ve forgotten all my English books at home. I don’t know. I can’t remember. I don’t understand this / what to do here. Let me help you! Let’s try it together. Thank you for helping me! Can you help me, please? Sorry/Pardon? Can you say that again, please? What’s … called in English? How do you spell …? Can I borrow a pencil / your book, please? Can you pass me the scissors / that book / the dice, please? Can I go to the toilet, please? Can I have a drink, please?

Både tekstene og illustrasjonene i Explore inviterer og motiverer til muntlige aktiviteter. På hver side i Teacher’s Book finnes forslag til hvordan du kan engasjere elevene i samtaler rundt tekstene og bildene. Du får også tips om hvordan du kan holde samtalen gående gjennom varierte før- og etteraktiviteter. Disse muntlige aktivitetene repeterer og resirkulerer ord og setningsmønstre og er viktige for å sikre dypere læring. Resirkulering må ikke forveksles med ren repetisjon. Gjennom resirkulering øver elevene seg på å bruke tidligere innlærte ord og setningsmønstre i nye situasjoner. Fra nyere språkforskning vet vi at det er først når elevene har gjort ordene til sine og kan bruke dem, at de virkelig har lært dem.

Bruk visuell stimulering Det er inspirerende og oppmuntrende for elevene å oppleve at det de arbeider med i engelsktimene, blir løftet fram. Det er derfor viktig å sette av plass til en engelsk vegg, Our English Corner, i klasserommet. Her blir elevenes egne tekster, tegninger og gruppearbeid vist fram. Til hvert kapittel, blant annet under ”Ekstra aktiviteter” og ”Tips til stasjonsaktiviteter”, finnes det flere forslag til individuelle skriveoppgaver, læringsparoppgaver og gruppeaktiviteter

XIV

EXPLORE 7

som elevene vil ha glede og læringsutbytte av å dele med hverandre. La elevene bruke tid til å se på og samtale om hverandres arbeider og tekster, til å komme med innspill og til å gi positiv respons. Ved å ha en mottaker i tankene under skriveprosessen vil arbeidet med oppgaven oppleves mer meningsfullt. Nå på sjuende trinn oppdager også elevene at engelsk er et verdensspråk. Selv om Explore i hovedsak er lest inn med britisk-engelsk uttale, vil elevene gjennom enkelte lyttetekster få høre ulike aksenter og varianter av engelsk. Motiver elevene til å lytte etter og samle eksempler fra engelsk språk. De kan for eksempel klippe ut engelske ord de kjenner igjen i avisene, eller ta bilde av en T-skjorte eller et skilt med engelsk tekst. Snakk sammen om hvilke engelske ord og forkortelser de selv bruker for eksempel i muntlig dagligtale og når de skriver sms eller e-post. Ord de samler, kan henges opp i Our English Corner og være utgangspunkt for interessante samtaler som øker elevenes bevissthet om variasjoner i det engelske språket. Elevene vil også ha stor glede av å bla i og lese engelske bøker. Legg fram illustrerte engelske ordbøker og kjente barneog ungdomsbøker. For tips til aktuelle bøker, se “Forslag til litteraturliste”, side XVI. Oversikten over de høyfrekvente ordene som klassen til enhver tid jobber med (kopioriginal 7.1), bør også henges opp i Our English Corner, slik at elevene daglig får se og lære seg å gjenkjenne ordbildene.

Lag personlige Wordlists Bakerst i My Textbook finner elevene alle ord samlet alfabetisk i Wordlist: words to learn og støtteord. Under ”Ekstra aktiviteter” her i Teacher’s Book finner du forslag til aktiviteter som oppmuntrer elevene til å bruke ordlista aktivt. Slik øker de ordforrådet sitt og får produsere setninger og skrive egne tekster. Gjennom flere oppgaver i Explore oppmuntres elevene til å lage en egen, personlig ordliste, My Wordlist. Denne ordlista kan elevene enten lage bakerst i skriveboka si, eller lagre digitalt. Her får elevene mulighet til å videreutvikle sitt individuelle ordforråd og selv velge ord de ønsker å lære. Det er et kompetansemål at elevene skal kunne kommunisere om egne interesser og gi uttrykk for egne tanker og meninger. For å kunne gjøre dette vil de ha behov for ord som dekker deres egne interesseområder, ideer og holdninger. I tråd med målene i den europeiske språkpermen motiveres derfor elevene til å samle og bygge sin egen ordbank gjennom hele skoleløpet med læreverket Explore. Ordene den enkelte elev samler, skrives i My Wordlist. Oppmuntre elevene til å finne ut hva ordene de trenger, heter på engelsk, slik at de kan få formidlet akkurat det de ønsker å si. Slik blir ordlistene en personlig ressurs, et reservoar av ord og uttrykk, som gjør hver enkelt elev i stand til å kunne formidle egne tanker, følelser og meninger om både generelle temaer og egne interesser. Bruk et par minutter med jevne mellomrom til å la elevene dele med klassen hvilke nye ord de har valgt å lære og skrive på sin personlige Wordlist.

GENERELL DEL


Utforsk språket med Smart Tavle Smart Tavle er inndelt i bokrommet og tavlerommet. Bokrommet inneholder en digital versjon av elevbøkene My Textbook og My Workbook, med innlest lyd, sanger og rapper. Bokrommet gir deg muligheten til å samle klassens oppmerksomhet, side for side, når dere for eksempel lytter til tekster eller samtaler om kapitlenes første og siste bilde fra My Textbook. Bokrommet kan også brukes til å vise og gjennomgå oppgaver fra My Workbook i fellesskap, én oppgave om gangen, før elevene fortsetter videre på egen hånd i sine bøker. Tavlerommet er interaktivt og åpner for kreative aktiviteter som stimulerer elevene til å bruke språket aktivt. Her finner du aktiviteter, oppgaver, bilder, tankekart, diagrammer, tabeller, analoge og digitale klokker, for å nevne noe. Her er noen eksempler på hvordan dere kan arbeide på Smart Tavle: Bokrommet My Textbook • Lytteaktiviteter. Samle klassens oppmerksomhet om kapittelbildet mens dere lytter til lyttetekstene. Elevene får høre seks–åtte korte tekster av ulik vanskelighetsgrad. Mange av tekstene gir elevene et oppdrag. Det kan for eksempel være noe de skal reflektere over eller finne igjen i bildet. Den skriftlige teksten til det dere får høre, står i Teacher’s Book. • Se på kapittelbildet sammen og øv på å bruke kapitlets setningsmønstre: Look at the picture and make a sentence. Tell us – what can you see? • Se på målene på kapittelbildet sammen og forbered arbeidet elevene skal gjøre i kapitlet: Look at the picture and the words. Make a sentence. What do you think this chapter is about? What are you going to learn? • Trykk på Words to Learn, lytt, gjenta og øv på uttalen. • Legg til rette for elever som synes engelsk er utfordrende. Velg ett avsnitt fra boka om gangen, klikk på det, og vis det stort på Smart Tavle. Jobb videre med teksten gjennom å lese, lytte, finne og markere ord, illustrere med bilder og så videre. • La klassen arbeide med grammatikksidene. Lytt til og les eksemplene der det grammatiske elementet blir eksemplifisert før elevene jobber videre på egen hånd. • Modeller for elevene hvordan vi finner nøkkelord i en tekst. Klikk på teksten dere skal jobbe med for å forstørre den. Les teksten sammen, diskuter og bruk tusjpennen til å gule ut nøkkelordene klassen velger. • Forstørr teksten og gi forskjellige oppgaver der elevene i læringspar øver på skimming og scanning. Diskuter det læringsparene kom fram til, i hel klasse. • Lytt til lytteoppgaver, dikt og sanger. Forstørr teksten ved å klikke på den. Da kommer lydavspilleren opp automatisk. Du kan starte og stoppe teksten. My Workbook • Gå gjennom oppgaver i fellesskap før elevene fortsetter videre på egen hånd i sine bøker. Klikk på oppgaven dere skal jobbe med, for å forstørre den. Bruk Smart Tavlepennene når du skriver, trekker strek eller guler ut. Da vil det du skriver, følge med oppgaven når du forminsker den igjen. • Etter at elevene har arbeidet med en oppgave eller gjort den som lekse, kan dere dele løsningsforslaget ved å la

GENERELL DEL

en elev komme fram og skrive sitt forslag inn i oppgaven i bokrommet: This is Mathea’s answer. Do you all agree? What have you written, Marius? • Lytteoppgaver. Forstørr oppgaven ved å klikke på den. Da kommer lydavspilleren opp automatisk. Du kan starte og stoppe teksten. • I oppgaver merket med et skrivebokikon skal elevene skrive i egen skrivebok, på nettbrett eller PC. Tavlerommet • Klikk på ikonet merket TAVLE helt til høyre. Da ser du ikke lenger sidene i boka, men kan selv trekke inn ord, bilder, setningsmønstre og bakgrunner fra alle kapitlene. Her kan dere være kreative og skape gode visuelle utgangspunkt for muntlige aktiviteter der elevene motiveres til å bruke språket. • Klikk på pila øverst på ressursboksen og velg det kapitlet du ønsker å jobbe med. Fra denne ressurssamlingen kan du velge bilder, bilder med ord, bare ordene, sanger, rapper og andre tekster. • Her finnes ferdige aktivitetspakker. Noen av dem har fasit. Disse ligger på grønn bakgrunn merket "fasit". • Oppgaver som øver høyfrekvente ord, finnes som ferdige aktivitetspakker under Words We Often Use. • Hent ut de digitale Words to Learn dere skal jobbe med. Det er lyd på alle disse øveordene. Klikk på ett av dem. Da vil du få fire valg: et lytteikon, en mulighet til å vende på ordet, en hengelås som lar deg låse fast ordet og beholde det dersom du sletter alt annet på siden, og et kryss som fjerner ordkortet. • Dersom du ønsker å spare en side dere har jobbet med, kan du klikke på LA STÅ-knappen og beholde siden til en senere anledning. • La elevene øve seg på å beskrive ting ved å hente opp et bilde fra kapitlet. Det kan være et bilde av én enkelt ting, eller et større bilde med flere elementer i seg. Dere kan også sette sammen bilder og bakgrunner til helt nye bilder som egner seg godt til resirkulering av ord og setningsmønstre. Ta en runde der elevene raskt formulerer en setning som beskriver det de ser. • Bruk ord elevene skal øve på fra words to learn og kapitlets setningsmønstre, til å skrive setninger sammen på tavla. Words to learn fra hvert kapittel er lagt inn under kategorien Words. De er sortert i alfabetisk rekkefølge og har innlest lyd. Klikk på pluss-tegnet for å få ordet forklart på norsk. • Lag Venn-diagram og tankekart sammen. Bruk tankekartmalene som forarbeid der elevene deler ideer før de går i gang med skriveaktiviteter. Tankekartmalene kan også brukes til å samle fakta elevene har lært om et emne. Trekk for eksempel det australske flagget eller et bilde av et dyr elevene har lest om, inn på midten av tankekartet. Elevene skal sammen diskutere seg fram til ord og bilder de assosierer med begrepet i midten av tankekartet. • Hent fram bilder fra ulike kapitler og lag oppgaver sammen der elevene øver på å bruke preposisjoner for å forklare hvor tingene er plassert. Bildene kan gjerne være overraskende og morsomme: Where is the helicopter? It is underneath the lobster! • Kims lek. Dra inn flere ord fra Words to Learn-banken, eller finn bilder fra kapitlet. Elevene ser på tavla i 15 sekunder og lukker så øynene mens du tar bort ett kort:

EXPLORE 7

XV


• •

• •

Have a quick think. Who can tell me, which word or which picture is missing? Motsatt Kims lek. Mens elevene har øynene igjen, legger du til ett eller flere Words to Learn eller bilder. Who can tell us what has happened now? Can you find out which word I have added? Can you make a sentence using the new word? Spin it! finnes i flere kapitler. Elevene spinner et lykkehjul, bruker ordet de lander på, og lager muntlige setninger. Write! er skriveoppgaver med bilder der elevene får oppgitt tre setninger som igangsettere. De skal så skrive videre på egen hånd. Bruk bilder og setningsmønstre til å komme i gang med skriveoppgaver i flere teksttyper, som for eksempel dagbok, eventyr og en instruksjon. Sorteringsoppgaver. Sorter ord etter tema eller ordklasse, etter stavelse, lyd eller rimendelse. Odd one out. Trekk opp fire ord eller bilder som passer sammen, og ett som ikke gjør det. Det kan for eksempel være tre verb i presens og ett i preteritum, eller tre substantiv og ett adjektiv. La elevene diskutere sammen og forklare hvorfor det ikke passer sammen med de andre. La elevene lage liknende oppgaver til hverandre. Jumbled sentences. Elevene jobber sammen. De leser, sorterer og setter ordene sammen på nytt til setninger eller spørsmål. Discuss! La elevene prøve seg på en aktivitet der Mr X. Plore kommer med forskjellige påstander som elevene skal argumentere for og imot. De bruker setningsmønstre fra kapitlet. Trekk ut en bakgrunn og lag nye bilder sammen med elevene. Bruk engelsk gjennomgående i instruksjonene du gir. Involver elevene i differensierte samtaler om bildet dere lager.

Elevens nettsted – på skolen og hjemme Elevens øverom på gyldendal.no/explore inneholder varierte oppgaver til hvert kapittel. Her øver elevene selvstendig på motiverende øvingsoppgaver og får umiddelbar tilbakemelding på hvordan de mestrer utfordringen. Nettstedet er gratis og uten pålogging, og elevene har tilgang til nettstedet også hjemmefra, slik at oppgavene der kan brukes som hjemmearbeid. Dersom dere oppdager hull i elevens språkkompetanse gjennom underveisvurdering, finnes det oppgaver på nettstedet der eleven kan øve mer på spesifikke språklige utfordringer. Veiled eleven og klikk dere fram til nettoppgaver tilpasset til den enkeltes mestringsnivå blant oppgavene på Explore 5–7.

øker. I listen nedenfor finner du et utvalg engelskspråklig litteratur som elevene vil kunne glede seg over. Bøkene tar for seg emner som er relevante for denne aldersgruppa, og som de vil kjenne seg igjen i. Noen av bøkene kan elevene lese selv, mens andre egner seg best til gode fellesopplevelser med høytlesning. Billedbøker er gode å bruke, også på mellomtrinnet, som utgangpunkt for differensierte samtaler der elevene bidrar med egne tanker og meninger. Finn også fram illustrerte engelske ordbøker og engelske faktabøker om emner som fenger. Gjennom å lytte til og bla i engelskspråklige barne- og ungdomsbøker kan elevene ta i bruk strategier de har lært for å forstå innholdet i bøkene, selv om ikke alle ordene er kjente. På denne måten utvider de ordforrådet. Anbefalt engelskspråklig litteratur for 7. trinn Browne, Anthony. Voices in the Park. 1998 Burgess, Melvin. Billy Elliot. Retold by Karen Holmes. (Penguin Readers: Level 3). 2008 Cliette, Brian. Football: Awesome Amazing Spectacular Facts & Photos of Football. 2015 Collins, Suzanne. Gregor the Overlander. 2003 Dahl, Roald. The BFG. 1982 Dahl, Roald. Revolting Rhymes. 1982 Farndon, John. Exploring Science: Inventions & Discoveries. 2016 Gaiman, Neil and Dave McKean. The Wolves in the Walls. 2007 Green, John. The Fault in our Stars. 2012 Griffiths, Andy. The 52-Storey Treehouse. 2016 Jazynka, Kitson. Martin Luther King Jr. (National Geographic Readers: Level 2). 2013 Kinney, Jeff. Diary of a Wimpy Kid. 2007 Maryon, Kate. Glitter. 2010 McCormick, Patricia and Malala Yousafzai. I Am Malala: How One Girl Stood Up for Education and Changed the World. 2014 Palacio, R. J. Wonder. 2012 Rundell, Katherine. Rooftoppers. 2013 Russel, Rachel Renee. Dork Diaries: Drama Queen. 2016 Scott, Janine. Not for Parents Australia: Everything You Ever Wanted to Know. 2012 Seuss, Dr. Oh, The Places You’ll Go. 1990 Walliams, David. The Boy in the Dress. 2008 Wilson, Jacqueline. The Illustrated Mum. 2007

Les engelskspråklig barnelitteratur Explore ønsker å legge til rette for at elevene får lese variert og autentisk litteratur. Forskning viser at en kombinasjon av intensive reading og extensive reading er fruktbart. Mens elevene gjennom intensive reading retter søkelyset mer mot enkelte aspekter i en tekst for å lære selve språket, gir extensive reading, også kalt reading for pleasure, elevene muligheten til i større grad å legge vekt på på tekstens litterære innhold (Munden, 2014). Slik mengdelesing på engelsk gir elevene fortrinn på flere nivåer. Elevene lærer grammatiske mønstre og setningsstrukturer, og ordforrådet

XVI

EXPLORE 7

GENERELL DEL


Faglige vurderinger Valg av ord og setningsmønstre Engelsk er et redskaps- og dannelsesfag. Elevenes språklige kompetanse skal gi dem mulighet til å tilegne seg informasjon via det engelske språket. Derfor er det viktig at elevene møter grunnleggende setningsmønstre i engelsk, slik at disse uttrykkene kan danne spor og bli språklige ressurser de kan bruke strategisk. Disse læres først som helheter. Nå som elevene går på 7. trinn, har de opparbeidet seg et repertoar av setningsmønstre som kan settes sammen med nye ord. Dette gir gode forutsetninger for å arbeide videre med grammatikk. I tillegg til det ordforrådet elevene utvikler ved å lytte til og lese engelsk (reseptive språkferdigheter), blir det aktive ordforrådet stadig utvidet ved at elevene selv er produktive med å skrive og snakke. I Explore har vi lagt vekt på words to learn innenfor sentrale temaer. Elevene blir så godt kjent med disse ordene at de selv kan ta dem i bruk når de snakker og skriver. Når vi samtidig setter høyfrekvente funksjonsord og grammatiske ord i søkelyset (artikler, preposisjoner, hjelpeverb, pronomen og så videre), er det for å lette lese- og skriveprosessen. Bevisstgjøring av disse ordene er en nyttig strategi. Explore legger også opp til bevisstgjøring omkring transparente ord, ord som er historisk beslektet og tilnærmet like på norsk og engelsk, og noen ganger andre språk, som et resultat av globaliseringen i vår tid. Vektleggingen av transparente ord har flere årsaker, ikke minst sett i et mestringsperspektiv. Elevene vil ved bruk av denne innfallsvinkelen, motiveres av at de allerede forstår mye engelsk. Explore legger til rette for mye språkstimulering og gode samtaler omkring språklæring. Elevene får utvikle sin forståelse for sammenhengen mellom språklyder og bokstaver, bokstavgrupper, stavemønstre og rim.

ordene blir resirkulert, vil elevenes mentale nettverk stimuleres og forsterkes etter hvert som nye ord bygges inn i nettverket. Det er først når elevene har gjort de nye ordene til sine, at de virkelig har lært dem.

Språklige former i Explore Læreplanen legger vekt på at elevene på mellomtrinnet skal utvikle evnen til å tilpasse språkbruken sin til den konteksten de bruker engelsk i, til den samtalepartneren de står overfor, til det emnet de snakker eller skriver om, og til det formålet de har med en gitt språkhandling. Det er en livslang utviklingsprosess å lære dette. For at elevene på lang sikt skal bli i stand til å tilpasse språket sitt til den situasjonen de bruker engelsk i, må de sakte, men sikkert bygge opp et stort språklig repertoar å velge fra. Når det gjelder spesielle funksjoner som det å be om hjelp til noe på en høflig måte, kan det være til stor hjelp for forståelsen og innlæringen å sammenlikne hva som passer å si eller skrive på ulike språk ut fra forskjellige kulturelle kjøreregler og vaner. Dette er med på å øke elevenes kulturelle kompetanse. I Explore har vi valgt å bruke britisk stavemåte. Uttalen er også britisk engelsk, men i enkelte lyttetekster får elevene høre amerikansk-, australsk- og andre varianter av engelsk. Explore bruker sammentrukne former som he’s, I’m og it’s i muntlige sammenhenger, som i autentisk tale, sanger og vers. I andre sammenhenger bruker vi former uten sammentrekning, slik som he is, I am og it is. I titlene på 5.–7. trinn innfører vi stor bokstav i flere av ordene, etter gjeldende skriveregler i engelsk. I arbeidsboka står oppgavetitlene uten store bokstaver, med unntak av første ord i tittelen og andre ord som alltid skal ha stor bokstav på engelsk.

Utforsking av det engelske språket

Kilder

I Explore blir elevene oppmuntret til å være aktive i læringsarbeidet. De blir oppmuntret til å undersøke aktivt, finne ord i bilder, lytte etter ord og språklyder og finne og skape mening. Det legges til rette for at de kan være språkdetektiver og selv lete etter mønstre i språket. Forskning viser også at det er viktig å la elevene sammenlikne ord og uttrykk på de forskjellige språkene de kan. Dette gjelder norsk og engelsk, og det gjelder andre språk som elevene i klassen har som førstespråk eller har lært i tillegg. Explore legger til rette for dybdelæring. Språkaktiviteter som krever et visst tankearbeid, har vist seg å være mer læringsfremmende enn oppgaver som bare er opptatt av overflateformen til ord og uttrykk (Thornbury, 2002). Jo flere avgjørelser eleven må ta om ord og uttrykk, desto mer sannsynlig er det at ordene fester seg i minnet og er klare til bruk når det trengs. Å gjøre oppgavene personlig engasjerende og meningsfylte for elevene er en annen måte å sikre dypere læring på. Elevene trenger å møte ord og uttrykk flere ganger før de blir lagret i langtidsminnet. Ord og uttrykk må brukes, og helst i nye sammenhenger. Det er dette som ligger i begrepet resirkulering. I Explore er resirkulering en integrert del av den systematiske progresjonen. Når de innøvde

Cameron, L. (2001): Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press.

GENERELL DEL

Munden, J. (2014): Engelsk på mellomtrinnet: A Teacher’s Guide. Gyldendal Norsk Forlag Schmitt, N. og McCarthy, M. (Red.) (2008 [1997]): Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press. Thornbury, S. (2002): How to Teach Vocabulary. Harlow: Pearson Education Limited Wagner, Å.K.H., Strömqvist, S. og Uppstad, P.H. (2008): Det flerspråklige mennesket: En grunnbok om skriftspråklæring. Landslaget for norskundervisning. Bergen: Fagbokforlaget.

EXPLORE 7

XVII


Konkrete læringsmål

Everyday Learning

Elevene skal kunne • innlede, holde i gang og avslutte en samtale • uttrykke seg for å få hjelp til å forstå og bli forstått i ulike situasjoner • uttrykke og begrunne egne meninger om kjente emner

Meeting and Greeting! Every day you meet people. Some are classmates or old friends, others are people you have never met before. Here are some useful sentences that can get you talking.

When You Meet – Hello, I’m Carly. What’s your name? – My name is …

Resirkulering • Høflighetsfraser • Ord for aktiviteter • Ord som beskriver følelser og meninger

– Hi, how are you? – I’m fine, thanks.

– Hi! What’s up? – So, what have you been up to lately?

Get Talking

Transparente ord hi, good idea, help, problem What would you like to do?

Bakgrunnsstoff For å kunne øve på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, lytting og snakking må det skapes situasjoner der elevene motiveres til å bruke språket på en naturlig måte. Det er satt av få timer til engelsk, derfor gjelder det å benytte alle anledninger som byr seg. De to første Everyday Learningsidene gir tips og forslag til korte muntlige aktiviteter. Å bruke sidene på Smart Tavle sikrer en effektiv og inspirerende språkdusj og gir deg som lærer anledning til å flette inn litt engelsk flere ganger i løpet av uka.

Warm Up Et par ganger i løpet av uka er det lurt å bruke fem minutter om morgenen til å resirkulere hverdagsord og fraser elevene har lært tidligere. Det kan være en idé å legge inn en fast dag eller to der du hilser på elevene på engelsk når de kommer inn i klasserommet. Idet du ønsker dem velkommen, kan du stille korte spørsmål som motiverer til samtale. Elevene har tidligere lært ord for dager, måneder, årstider og ulike aktiviteter. De har også jobbet med ord som beskriver været, og ord som beskriver følelser: • Good morning, Year 7! Nice to see you again! • How are you? How are you feeling today?

6

EXPLORE 7

6

How about …?

Saying Goodbye

Everyday Learning

• What day is it today? And which month/season/year is it? • I wonder, does anyone in our class have a birthday this week/month? • What’s the weather like today? På 7. trinn er det også viktig å utfordre elevene til å bruke verb i ulike tider. Det er derfor viktig å skape situasjoner der de kan få øvd på nettopp dette og ha en naturlig samtale. Fortell elevene at du en tid framover kommer til å stille dem spørsmål hver uke, noen ganger også flere ganger i løpet av uka, om hva de har gjort eller skal gjøre. Tips dem om at det kan være lurt å forberede seg på svaret mens de venter på å komme inn: • What did you do yesterday? I played … • What did you have for dinner last night? We had … • What did you do over the weekend? I visited …

• Where did you go? I went … • What was the weather like? It was … • What are you going to do this afternoon? • Any plans for the weekend?

Arbeid med sidene Meeting and Greeting! Disse to første Everyday Learningsidene er gode å bruke til korte språkøkter der elevene får muligheten til å øve på samtaler og diskusjoner. Se på teksten Meeting and Greeting! sammen, gjerne på Smart Tavle. Lytt til og les setningene og frasene i snakkeboblene. Snakk sammen om hvorfor det er lurt å lære seg akkurat disse frasene. Kan elevene tenke seg i hvilke situasjoner de vil få bruk for de forskjellige frasene? Gjør dem oppmerksomme på at dette er noen av de frasene de kommer til å få mest bruk for,

EVERYDAY LEARNING


What’s Your Opinion? When learning a new language, it is a good idea to use the language as much as possible. Discussions are a good way of practising English. Here are some phrases you might find useful when you discuss different topics. – What do you think?

– What’s your opinion?

– I think that …

– In my opinion, …

– I don’t think that …

– The problem is that … – Well, I see what you mean, but …

Do you agree?

– The thing I don’t understand is …

Well, I see what you mean, but …

– Do you agree? – Yes, I agree because … – No, I disagree because …

– Are you sure? – Actually, I …

– I suppose, …

Yes, I agree because …

No, I disagree because …

Everyday Learning

og at det derfor er viktig å lære dem godt. La elevene bruke frasene som utgangspunkt for korte rollespill og samtaler. Varier aktiviteten med å skape ulike situasjoner der elevene skal møtes. Noen ganger kan de tenke seg at de møter noen for første gang og derfor innleder samtalen med Hello. My name is … Andre ganger ber du dem tenke seg at de treffer en klassekamerat. Da kan de begynne samtalen med Hi! What’s up?

What’s Your Opinion? Det å kunne gi uttrykk for og begrunne egne meninger er sentralt på 7. trinn. Lytt til frasene i snakkeboblene og følg teksten enten i My Textbook eller på Smart Tavle. Skap rikelig med anledninger der elevene kan argumentere for egne synspunkter i løpet av året. Still klassen et spørs-

EVERYDAY LEARNING

7

mål eller presenter en påstand de skal ta stilling til: • Tell me, do you think it is important for Norwegian pupils to learn English at school? • Should pupils in Year 7 be allowed to stay indoors and spend their break in the classroom? What do you think? • Should we have a canteen here at school where you could buy pizza and taco every Friday? • Manchester United is the best football team in the world. Do you agree or disagree? • Are the teachers at our school too strict? What’s your opinion? Som en variasjon kan du også kaste ut en påstand på slutten av timen, stille deg i døra og la hver elev kort argumentere for sitt synspunkt på veien ut.

Smart Tavle • Bruk oppgaver og aktiviteter på Smart Tavle til å øve videre og som utgangspunkt for diskusjoner. I oppgaven The Opinion Game øver elevene på å argumentere for egne meninger. • Bruk bilder på Smart Tavle som utgangspunkt for diskusjoner: Look at this picture from Sydney. Do you think Year 7 should take a trip to Australia? Why? Why not? What’s your opinion?

EXPLORE 7

7


Mr X. Plore’s Writing Tip

Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • forstå og bruke bindeord • identifisere og bruke ulike læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk • skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger • bruke grunnleggende mønstre for setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst

Get Writing! Before you start writing, you must decide what kind of text you are going to write. Are you going to write a factual text or a fictional text? Is it a fairy tale or an instruction? Here are some more tips to help you with your writing.

Brainstorming

What do you want to include in your text? Use the question words to get you on track. Where …? What …?

Transparente ord

EXPLORE 7

ODIL ES

LYFIS H

up to 3 metres

largest reptile

live in water lay eggs

live in rivers, lakes, beaches

live in the sea

dangerous oxygen from water

breathe air

Bakgrunnsstoff

8

A TW

SA

L

tips, text, instruction, tips, help, organise, ideas, best, Venn diagram, information, traditions, cultures, check

Elevene har allerede i Explore 5 og 6 lært om ulike teksttyper. Repeter det de allerede vet om sjangerne som finnes. Hva liker de selv å skrive? • I wonder, which different text types do you remember? Well done! Fairy tale, interview, diary, instruction, film review … • What kind of texts do you like writing? Why?

Which …?

Decide what is the best way to sort and organise your ideas. Mind map Venn diagram Two column note Keywords

• Spørreord • Ulike teksttyper

Warm Up

Who …?

How …?

Organise Your Ideas

Resirkulering

På 7. trinn forventes det at elevene produserer mer tekst selv, både skriftlig og muntlig. Disse sidene gir gode tips til hvordan elevene kan forberede seg til å skrive tekster i ulike sjangere. Oppmuntre dem til å bruke skrivetipsene på Everyday Learning-sidene aktivt gjennom hele skoleåret.

Why …?

When …?

attack people

8

Everyday Learning

Arbeid med sidene Get Writing Fortell elevene at de nå på 7. trinn får muligheten til å skrive stadig flere tekster. De vil også lære å skrive i enda flere sjangere. Mr X. Plore’s Writing Tip gir dem gode strategier for å løse forskjellige skriveoppgaver. Se på side 8 sammen, lytt til eller les ingressen. Stopp opp etter hvert avsnitt og oppsummer det de har lært: • OK, so what is it important to have in mind right from the start? Yes, you’re right. You must know what type of text you are going to write. • Who can tell me what we do when we brainstorm? • Which question words can we use to help us? • Give me some thoughts on how to organise your ideas.

• When would you choose to use a Venn diagram? I agree with you, Selma. A Venn diagram is a good idea to use when you are going to write a factual text. Fortsett på samme måte med teksten på side 9. Snakk sammen om hva linking words er. Kan elevene komme på noen norske bindeord? Hvorfor er det lurt å bruke bindeord? • Right, give me some examples of linking words. • Can you think of any Norwegian linking words? Yes, og, eller, men, for, fordi … • Why do we use linking words? Good answer! Linking words connect sentences and ideas, and they make it easier for the reader to understand your text. Samtalen kan gjerne være på engelsk og norsk for å sikre at alle elevene er med. Les gjennom eksemplene ned-

EVERYDAY LEARNING


first

but and

finally because

so

then

Use Linking Words

Linking words help you connect your sentences and ideas while you are writing. They make it easier for the reader to understand your text. Read the sentences and look at these linking words. In what part of the sentence are they placed? At the beginning or in the middle?

1 Choose a text in chapter 1, Explore Your Dreams. Scan the text and see which linking words you can find.

therefore as a result however also

although

in addition

You can find all sorts of information on the Internet. However, you cannot trust every source you find. Football games can be very exciting although they can be quite boring if there are no goals during the game. English is the most widely spoken language in the world. Therefore, it is a good idea to learn English. As a result of global warming, the Great Barrier Reef is threatened. In addition, visitors of the reef are not always as careful as they should be. It is exciting to try food from other parts of the world. Also, food traditions teach us about different cultures.

After You Have Written

Read through your text. Will the reader understand your text? Check your spelling and your grammar. Use a spell check or a dictionary. You can also ask someone to read your text and give you response.

Everyday Learning

erst på side 9. Diskuter hvordan bindeord får teksten til å flyte bedre. I det siste avsnittet lærer elevene hva de bør gjøre helt til slutt når teksten er skrevet. Snakk sammen om hvilke ordbøker, enten digitale eller på papir, som kan være nyttige å bruke. Minn elevene på at det er lurt å bruke Everyday Learning-sidene som oppslagssider når de går i gang med en skriveoppgave.

Smart Tavle • I oppgaven Question Words skal elevene lage spørsmål som passer til bildet de ser. • I oppgaven Write Linking Words øver elevene på å bruke bindeord.

EVERYDAY LEARNING

9

Ekstra aktiviteter Rask vurdering For å få oversikt over hva elevene har fått med seg av skrivestrategiene, kan du ta en rask vurdering. Del ut en lapp til hver og still elevene et spørsmål. Minn dem på å skrive navnet sitt på lappen, i tillegg til å svare på spørsmålet. Samle inn lappene idet elevene går til friminutt, og bruk informasjonene lappene gir i den videre planleggingen din: • Which question words can you use when you brainstorm? Give me seven question words, and don’t forget to write your name, too! • Write down some examples of how you can organise your ideas. • Write down five linking words. • What’s smart to do when you have written your text?

Make a sentence! Klipp opp alle lappene med de høyfrekvente ordene elevene har lært på 1.–6. trinn (finnes på kopioriginal 6.1 i ressursbanken). Legg dem i en boks og la elevene trekke en lapp hver etter tur. Etter hvert som året går, legger du også oppi lapper med de høyfrekvente ordene de jobber med på 7. trinn. Elevene leser ordet og bruker det til å formulere en setning som de sier til deg på vei ut av timen: • Need. What does the word mean? Can you make a sentence using the word need? I need a break. Ha, ha, well done! I agree, we all need a break now.

EXPLORE 7

9


Konkrete læringsmål

Get It Right!

Elevene skal kunne • identifisere og bruke ulike læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving i produksjon av tekst

Sometimes, it can be difficult to spell words correctly in English. But don’t give up! Mr X. Plore has some super-handy spelling tips in store to help you on your way. 2 Look carefully at how the words in each circle are spelt. Say the words, listen and think. Can you spot a pattern?

Resirkulering • Uttale det engelske alfabetet • Uttale engelske språklyder

-ight light fright night bright fight right

Transparente ord tips, give up, super, help, circle, boat, see, free, snow, team, book, cake, bake

Bakgrunnsstoff Explore jobber systematisk med å bevisstgjøre elevene på en rekke læringsstrategier de kan bruke i arbeidet med å lære engelsk. Gjennom varierte innfallsvinkler, oppgaver og aktiviteter får elevene mulighet til å prøve ut og oppdage hvilke strategier som egner seg best i de ulike læringssituasjonene. På samme måte som fonologisk bevissthet og leseflyt hører nøye sammen, er kjennskap til de vanligste stavemønstrene viktig i utviklingen av skrivekompetansen. Å kunne lytte etter og gjenkjenne lydene for så å vite hvordan de skrives, letter skriveprosessen. Det kan være en utfordring på engelsk da det ikke er noen én-til-én-sammenheng mellom lyd og bokstav. Desto viktigere er det da at elevene får jobbe systematisk med de engelske språklydene og deres stavemønstre.

Warm Up Sett elevene på sporet ved å friske opp det de allerede vet om det engelske alfabetet: • I wonder, who can remember how many letters there are in the English alphabet? Well done, 26, of course! Can you say the alphabet, too? Repeter også konsonantpar de har jobbet med tidligere. Skriv dem opp på tavla og la elevene få høre hvordan

10

EXPLORE 7

10

Everyday Learning

de uttales, og se hvordan de skrives: ch, sh, ph og th (stemt og ustemt) • Look and listen! Ch – give me a couple of words that begin with the sound ch, or have the ch-sound in them. Chocolate and chicken, you’re making my mouth run! • Now then, how do we pronounce th? You’re right. We can say th (ustemt) as in think or th (stemt) as in there. Give me some more words, please!

Arbeid med sidene Get It Right! Les ingressen og fortell elevene at de nå skal jobbe med en strategi som vil hjelpe dem med rettskriving. Se på Mr X. Plores oppgave 2 sammen. Lytt til uttalen av ordene i hver sirkel på Smart Tavle mens elevene ser på ordene og legger merke til hvordan

de staves. Stopp opp etter at alle ordene i en sirkel er opplest, og la elevene selv lese dem i kor: • OK, now it’s your turn! Let’s read the words together and listen carefully. Can you spot a pattern? Snakk sammen om at det å lytte etter og gjenkjenne lyder gjør det lettere å stave ordene riktig. Hvis elevene er usikre på hvordan et ord skrives, kan de si det høyt for seg selv og lytte til lydene i ordet. I mange tilfeller vil det kunne hjelpe dem med å stave ordet riktig. Etter at dere har lyttet til ordene i alle sirklene, kan elevene lukke boka: • So, what have you just learnt? • How can listening to the way a word is pronounced help you spell the word? • Listen and think! If I say could – would – should, how do you now think these words are spelt?

EVERYDAY LEARNING


-ouout shout throughout house noun around ground loud

-ook look book cook took shook

Speedy Spell Dating!

3 Work with your learning partner. Help each other learn how to spell the words above. Can you think of more words that have the same sound and spelling patterns in them?

Everyday Learning

What about the sound /i:/? What do you now know about how the sound /i:/ is spelt? Well done! It’s often spelt -ee-. Fortsett på samme måte med å repetere lydene i sirklene og deres stavemåter. Rund av økten med å la elevene jobbe med Mr X. Plores oppgave 3 i par. Oppgaver med øvelse av fonologisk bevissthet og staving finnes i My Workbook, kapittel 1, 3, 5 og 7. Oppmuntre elevene til å bruke skrive- og stavetipsene på Everyday Learning-sidene aktivt gjennom hele skoleåret.

Smart Tavle • Repeter engelske lyder og stavemåter ved å se uttalefilmene som ligger på Smart Tavle 5–7. Se på en film og legg merke til hvordan lyden uttales og skrives. La elevene øve

EVERYDAY LEARNING

11

videre ved å lære seg tungekrøller som inneholder lyden. • Klikk på Spelling Patterns Bingo og la elevene spille bingo med ord som har samme stavemønster. • Klikk på Listen and Sort og la elevene sortere ord med likt stavemønster. For flere tips til Smart Tavleaktiviteter, se generell del side XIV.

Ekstra aktiviteter Spell It! Det er lurt å repetere bokstavnavn og staving med jevne mellomrom. Be elevene stave sitt eget navn til deg på vei ut døra: • OK, Maximillian, how do you spell your name? Varier oppgaven ved å be elevene stave klassekameraters, venners og familiemedlemmers navn.

Del klassen i to og still elevene opp i to lange rekker mot hverandre. Hver elev skal velge seg et høyfrekvent ord eller et ord fra ukas words to learn. Hvert par som står overfor hverandre, får 20–25 sekunder sammen: • Spell the word because for me! • How do you spell the word amazing? Begge elevene staver et ord for partneren. Etter 20–25 sekunder gir du et tegn, og den ene rekken tar et steg til høyre og stiller seg foran neste partner.

Different Words – Same Pronunciation Jobb videre med å øke elevenes språklige bevissthet ved å snakke om homofoner. Fortell elevene at homofoner er ord som uttales likt, men som staves ulikt og har forskjellig betydning. Skriv følgende ord på tavla: to – two – too here – hear there – their wear – where which – witch Snakk sammen om hvordan ordene uttales, og hva de betyr. Kan elevene lage setninger med ordene? • I wonder, who can make sentences that show us the different meanings of the words to, two and too? Bruk nettet til å finne oversikter over flere engelske homofoner klassen kan diskutere og lage setninger av.

EXPLORE 7

11


Konkrete læringsmål

Smart Strategies

Elevene skal kunne • identifisere og bruke ulike læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk • beskrive eget arbeid med å lære engelsk • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst

Smart strategies make learning a new language a lot easier. In fact, you need strategies to become a good language learner. Here are some useful tips.

Learning New Words Have you ever heard the expression Use it or lose it!? As you might have guessed, it is about how to learn new words. A good way of expanding your vocabulary is to use the new words as often as possible. Find ways that work for you. Remember to make your own personal word list and to use the new words when you speak and write. Here is something you can try.

Picture or drawing

Definition

When there is something you want to learn, you set yourself a goal. Sometimes you have to work hard to reach your goals.

Resirkulering • Ulike læringsstrategier

Transparente ord smart, strategies, tips, often, definition, synonyms, journal, information, personal, start, log, diagram, animations, videos

mål

Bakgrunnsstoff På disse sidene jobber elevene videre med å tilegne seg gode læringsstrategier de kan bruke i arbeidet med å utvikle sin engelskspråklige kompetanse, både skriftlig og muntlig. Ved at de er delaktige i og mer bevisst sin egen læring, utvikler de språkkompetansen sin gradvis og målrettet.

Warm Up Sett elevene på sporet ved å diskutere hvordan de jobber for å lære seg engelsk. La dem dele forslag til læringsstrategier de kan bruke. På den måten blir elevene mer bevisst hvilke strategier som fungerer best i ulike situasjoner. Hvordan kan de arbeide for å forstå det de hører og leser? Hvordan kan nye ord og uttrykk best læres? • Tell me, how do you learn best? Denne samtalen kan gjerne være på norsk for å sikre at alle elevene er med.

Arbeid med sidene Learning New Words Snakk med elevene om at det er viktig at de utvikler sitt individuelle ordforråd og selv får velge ord de ønsker å lære. For at hver enkelt elev skal

12

EXPLORE 7

Word

Synonyms

goal

aim

Make sentences with the word

This year, my goal is to become a better reader. The goal is to raise as much money as possible.

12

Everyday Learning

kunne skrive tekster eller holde muntlige presentasjoner om interesseområdene sine, har de behov for ord som passer. Det er derfor en smart strategi å samle og bygge sin egen ordbank: • Thomas, if you are going to prepare a mini-talk about your hobby, are there any particular words you need? Right, you need the words korps, slagverk and marsjering. • How can you find out what those words are in English? • What can you do to learn those words? Les teksten i tankekartet sammen og diskuter hvorfor dette kan være en god strategi å bruke for å lære nye ord. La elevene få velge et ord de ønsker å lære seg, gjerne et ord de trenger for å kunne fortelle om en hobby eller fritidsinteresse de har. Bruk ordkartmalen for innlæring av nye ord (kopioriginal 7.3 Word map

i ressursbanken) og la hver elev fylle inn i boksene.

Read, Read, Read Repeter det elevene lærte på 6. trinn om gode lesestrategier. La dem forklare forskjellen på skimming og scanning: • What’s the difference between skimming and scanning? • When do we skim the text? Good answer! We skim the text before we read it to get an idea what it is about. • When do we scan the text? You’re right. We scan the text when we are looking for something particular, like an answer to a question. Snakk også om strategiene fra 6. trinn som det er lurt å bruke før, under og etter de leser en tekst: • Give me some examples of things that are smart to do before we read.

EVERYDAY LEARNING


Read, Read, Read! Reading is very important when learning a new language. Not only will you learn more words, but you will also become a better speller. Don’t hesitate! Start reading now!

Learning Log A learning log is a useful tool. It is a kind of personal journal that helps you know where you are in your learning process. It can also give you information about what you need to do next to reach your aims. Points to include in your learning log: – What was today’s lesson about? Today’s lesson was about … – Things you have done well. I have … – Things you have struggled with. … was difficult because … Today is – New words you have learnt a great day – Important information to learn – Drawings, diagrams and pictures something – Audios, videos, animations new!

tool – verktøy personal journal – dagbok struggled with – kjempet med audios – lydopptak

Everyday Learning

Well done! We can skim the text, look at the title and at the pictures and look for words that are the same in English and Norwegian. • What is a good idea to do while we read? Good suggestion, Noor, we can stop and think. What kind of text is it? What has happened so far? What do we think is going to happen next? • And finally, what is smart to do after we have read? It is a good idea to sum up the text. Sometimes we also need to scan the text to look for specific information. Dersom elevene har behov for mer repetisjon av lesestrategier, kan dere sammen se på side 10 og 11 i My Textbook 6 på Smart Tavle.

Learning Log Logg er et nyttig verktøy elevene kan bruke for å følge med på sin egen

EVERYDAY LEARNING

13

språkutvikling. Lytt til teksten mens elevene leser i boka. Oppsummer i hel klasse: • So, why is it a smart strategy to write a learning log? How can it help you? • What kind of points can be smart to include in your learning log? Kopioriginal 7.7 Learning Log er fin å bruke når elevene skal skrive logg.

Ekstra aktiviteter A Different Word, Please! Det er viktig å utfordre elevene til å utvide ordforrådet sitt ved å variere språket. Snakk sammen om hvilke ord som er populære å bruke akkurat nå. Bruker elevene for eksempel ofte fun, funny eller boring? Hvilke ord kan de bruke i stedet? Lag lister over synonymer sammen og heng dem opp i klasserommet, slik at de er synlige for

elevene når de skal skrive selv. Ord elevene trenger å variere, kan for eksempel være nice, cool, awesome.

What’s Your Favourite? Oppmuntre til en kort dialog med hver elev idet de går ut til friminutt eller hjem. Still klassen et spørsmål: • Tell me, what’s your favourite animal? What’s your favourite song? Why? • What’s your favourite food / hobby / book / artist / football player? Why? • What’s your favourite kind of weather? Why? • What’s your favourite dinner / cake / thing to do on a Saturday? Etter hvert som elevene har tenkt ut et svar og en begrunnelse, passerer de deg i døra og svarer.

EXPLORE 7

13


1

Explore Your Dreams!

I hope …

I am looking forward to …

The thing is …

education

unfair aim

opportunity

inspiring achieve

skills

I kapitlet vil du lære • om kjente personer fra engelskspråklige land • å skrive et intervju • å bruke adjektiv og adverb

human rights

14

15

Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • lese og forstå tekster om kjente personer fra engelskspråklige land • forstå og bruke setningsmønstrene I am looking forward to …, I hope …, The thing is … • forberede og skrive et intervju • bruke adjektiv og adverb riktig i setninger • bruke de vanligste sammentrekningene på engelsk

Transparente ord the Nobel Prize, win, school, favourite, character, popular, programming, machines, famous, special, wind, boxing, ballet, singer, guitarist, millions, skateboarding, sport, dream, tricks, artist

Høyfrekvente ord Repetisjon fra 6. trinn: with, there, their, which, about, into, than, how, because, other, much, could, before, children, through

Grammatikk Resirkulering • • • •

Bruke adjektiv i beskrivelser Bruke a og an Entall og flertall av substantiv Enkel presens og presens samtidsform • Finne nøkkelord i en tekst og bruke disse til å gjenfortelle teksten

14

EXPLORE 7

• Adjektiv og adverb • Sammentrekninger på engelsk

Vurdering • Rask vurdering, side 24 • Underveisvurdering, side 30 og 32 • Now I Know og Look Back!, side 22 og 23 i My Workbook • Kapittelprøve 1, lærerens ressursbank på nettstedet • Generell del, side XII

Uttale og stavemønstre -ight, -ai-, -ould, -ou-, -oa-, -ow

Sang • Star Light, Star Bright, side 17

Bruk bildet Look! Bruk bildet i boka eller på Smart Tavle som utgangspunkt for samtaler. Bildet viser eksempler på det elevene vil møte i kapitlet. Samtalene rundt bildet gir også elevene en god anledning til å bruke ord, uttrykk og grammatikk som de tidligere har lært.

Listen! Gå til Smart Tavle og åpne bokrommet side 14–15. Lyttetekstene finner du ved å klikke på snakkebobleikonet til høyre for kapittelbildet. Lytt til lyttetekstene mens dere ser på bildet sammen. Minn elevene på hvordan de kan lete etter informasjon i bildet og teksten de hører på. Lytt gjennom én og én tekst og bruk den som utgangspunkt for samtale i hel klasse. Stopp

1 EXPLORE YOUR DREAMS


opp etter hver lyttetekst og still flere spørsmål til det dere hører. Lytt gjerne en gang til og be elevene finne spesifikk informasjon. Etterpå lytter dere igjen og gjør oppgave 1 i My Workbook.

Talk! Ta utgangspunkt i ord og begreper elevene allerede kan om det dere ser på bildet. Oppmuntre dem til å delta i samtalene. La dem gjerne snakke

sammen to og to, slik at flere er aktive: • Do you recognise any of the people in this picture? • What can you tell me about them? • What are they famous for? • What do you think this chapter is about? • Why do you think the title of this chapter is Explore Your Dreams? • Tell your learning partner three things you can see in the picture.

How Do You Learn Best? Bruk læringsmålene på side 15 som utgangspunkt når dere snakker om hva dere skal lære. La elevene bla i kapitlet, slik at de allerede nå får en forståelse av hva som venter dem. Hvilke læringsstrategier elevene foretrekker, kan være svært individuelt, og du som lærer legger til rette for at de får mulighet til å bruke varierte metoder.

My Workbook 1 Listen and mark 1 In 2014, this brave girl received the Nobel Peace Prize. She is the youngest person ever to win the prize. As a child, Malala lived in Pakistan and went to school like all other children in her home town. She did not like it when the Taliban decided that girls were not allowed to go to school. Because Malala spoke out about it, she was attacked and ended up in a hospital in England. Today, she still works for every girl’s right to an education. Put your hand up if you have heard of Malala! 2 – Hello there, Walt! – Oh! Hello, Mickey. How are you today? – I’m fine, thank you! Am I still your favourite character? – Yes, you certainly are. And you’re my most popular character, too. Ever since I made you, you have become famous around the world. How many languages can you speak now? – Can’t remember. Chinese, German, Japanese, French, Norwegian… Phew! You know, it’s tough being a celebrity! What is your favourite cartoon character? 3 Have you ever seen a computer like this? When Bill Gates became interested in programming computers as a teenager, computers looked completely different than they do today. At the time, they were big machines, and it was not possible to carry them around. As an adult, Bill Gates started his own

1 EXPLORE YOUR DREAMS

company. Have you heard of Microsoft? 4 “That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.” Neil Armstrong said these famous words in 1969 as he became the first human to set foot on the moon. These are probably the most famous footprints in the world. Because of special wind conditions and the fact that the moon has no atmosphere, footprints don’t disappear like they do on Earth. Mr X. Plore would really like to go to the moon. Would you like to go there, too? 5 Sometimes, following your dream can be challenging. Many young people experience pressure from parents and friends to fit in and to do what is expected of them. Billy Elliot is a determined young boy who sticks to his dream. He quits boxing and takes up ballet even though his father and friends disapprove. What do you dream of doing?

6 Bob Dylan is a world-famous singer-songwriter. As a young man, he wanted to sing songs that really meant something, and he started writing protest songs. Over the past fifty years, he has sold millions of records and has been one of the world’s most influential musicians. Have you heard any of Dylan’s songs? 7 Believe it or not, skateboarding was forbidden in Norway till 1989. Nowadays, it is a popular sport all over the world. Tony Hawk followed his dream and practised his skateboarding skills for hours every day. Finally, he was able to do amazing tricks. Why do you think skateboarding was forbidden in Norway? 8 This artist has been nicknamed The King of Pop. Right from the start, he wanted to become an artist, and he made it! He was an amazing singer and a brilliant dancer, too. Do you know his name?

På Smart Tavle eller CD ligger lyden som hører til bildet. Lytt gjennom én og én lyttetekst og gjør oppgave 1 i arbeidsboka. Fasit til oppgaven ligger i ressursbanken på gyldendal.no/explore. 1

Listen and mark Lytteoppgave. Elevene lytter til teksten og skriver riktig nummer i rutene.

2

Read and match Elevene leser og trekker en strek til riktig avslutning på setningene.

3

Can you spot a pattern? Oppgaven skal bevisstgjøre elevene på vanlige stavemønstre på engelsk. De leser ordene og skriver dem i riktig ramme.

4

Choose and write Elevene velger åtte ord fra oppgave 3 og skriver setninger i skriveboka si.

EXPLORE 7

15


Konkrete læringsmål

Before you read

Elevene skal kunne • lese og forstå tekster om kjente personer fra engelskspråklige land • forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner • bruke adjektiv i beskrivelser • bruke nøkkelord til å gjenfortelle hovedinnholdet i en tekst

What famous and inspiring people from English-speaking countries do you know of? Make a list with your learning partner.

Follow Your Dreams Our world and our history are full of inspiring people who have followed their dreams. They have all been determined and worked hard to achieve their goals.

Michael Jackson American artist Michael Jackson has been nicknamed The King of Pop. He was an amazing singer and a brilliant dancer, too. He even invented his own dance moves. Have you seen him do the moonwalk? Michael took part in his first professional show when he was only six years old. His aim was to be an artist right from the start, and he made it. Jackson won hundreds of awards and was chosen by the Guinness Book of Records as the most successful entertainer of all time.

Words to Learn follow, determined, aim, skills, created, newspapers, throughout, finally

Transparente ord list, history, inspiring, artist, singer, dancer, professional, hundreds, energetic, skateboarding, trick, skateparks, favourite, hobby, family, technique, popular, characters, fantasy series

follow – følg determined – fast bestemte, urokkelige aim – mål skills – ferdigheter inspiring – inspirerende achieve their goals – nå sine mål

Bakgrunnsstoff

has been nicknamed – har fått kallenavnet made it – klarte det energetic – energisk

Tony Hawk Anthony «Tony» Hawk is a determined man who has followed his dream. As a young boy, he was very energetic and spent hours every day practising his skateboarding skills. In 1999 he became the first skateboarder to land a 900, an amazing trick. He has built over 400 skateparks around the US. These days, he spends his time helping poor children. «I’m looking forward to opening even more skateparks,» he says.

På side 16–19 møter elevene ulike engelskspråklige personer som har gjort seg bemerket i historien. Felles for dem alle er at de har jobbet mot et mål og ikke gitt opp. I tillegg til å lese om kjente engelskspråklige personer kan sidene brukes som inspirasjon for elevene. Bruk personene som utgangspunkt for samtaler og diskusjoner. La elevene få muligheten til å tenke gjennom hvilke ønsker og ambisjoner de selv har, hvis de har framtidsdrømmer. Det er ikke slik at alle på 7. trinn nødvendigvis har dette klart allerede nå.

Arbeid med sidene

Warm Up

Lytt og les

Ta elevene med på en samtale. Spør: • What does the word inspiring mean to you? Who inspires you? Gi elevene ett minutt til å tenke gjennom spørsmålet på egen hånd før de snakker sammen i små grupper på to eller tre.

16

EXPLORE 7

these days – nå for tiden

16

1 Explore Your Dreams!

Before You Read I denne oppgaven skal elevene lage en liste over kjente inspirerende mennesker fra engelskspråklige land. Elevene vil trenge litt tid til denne oppgaven. Bruk gjerne Internett for at alle skal få mulighet til å finne personer.

Mens dere lytter til eller leser teksten sammen, kan du ta opp tråden fra warm up-aktiviteten. Stopp etter hvert avsnitt og samtal med elevene om det dere har lyttet til og lest: • Why is … an inspiration to other people? • What was his or her goal? • What kind of skills do you think were important to have to be able to achieve this goal?

My Workbook pages 4–5

Når dere har jobbet med teksten, kan du be elevene velge den personen de synes er mest inspirerende. De skal kunne forklare for læringspartneren sin hvorfor: • Choose one of the famous people you have read about and explain to your learning partner why you think this person is inspiring. Som en forberedelse til oppgave 7 i My Workbook kan elevene repetere adjektiv de har jobbet med tidligere. Ta dem med på jakt etter adjektiv i teksten. La dem jobbe to og to og finne så mange adjektiv de klarer. Etterpå lager de en liste med adjektivene. Oppsummer i klassen. Lag gjerne en egen adjektiv-ordliste som elevene kan bruke ved senere anledninger. Da kan de også legge til adjektiv når de lærer nye ord.

1 EXPLORE YOUR DREAMS


Smart Tavle Klikk på det turkise tavleikonet på høyre side, slik at du kommer til tavlerommet. Finn bilder fra tekstboka og bruk dem til andre aktiviteter: • Choose one person and write four facts: He or she is … He or she is good at … He or she can … • Compare Michael Jackson and Tony Hawk. Do they have any similarities? Differences?

Walt Disney When Walter Elias Disney was a young kid, his favourite hobby was drawing. He used to draw pictures for his family and neighbours and practised his technique by copying cartoons he found in newspapers. Disney studied art in Chicago and became a worldfamous animator and film producer. At the age of 27, he created Mickey Mouse, one of his most popular characters. Disney kept on drawing and creating new cartoon characters throughout his life.

created – skapte

Ekstra sang

newpapers – aviser throughout – gjennom finally – til slutt

Star Light, Star Bright

cartoon characters – tegneseriefigurer

Star light, star bright, First star I see tonight, I wish I may, I wish I might, Have this wish I wish tonight.

publish – gi ut attempts – forsøk from rags to riches – fra fattig til rik

J. K. Rowling J. K. Rowling is a famous British writer and film producer. Her fantasy series about Harry Potter is the most-sold book series of all time. Already as a young child, Joanne enjoyed writing exciting fantasy stories. When she finished her first Harry Potter book, no one wanted to publish it. She was very unhappy and poor, but did not give up. Finally, after twelve attempts, her book was published. Joanne has had a real «from rags to riches» life. Today, she is one of the richest women in Great Britain, and she still does what she loves the most – she writes exciting stories.

(Trad.)

Forslag til hjemmearbeid Se side 19.

1 Explore Your Dreams!

17

Forenkling Elever som trenger ytterligere tilpasninger, kan lese ingressen. I tillegg kan de oppfordres til å lese den første setningen i avsnittet om Michael Jackson og Tony Hawk. Da vil de møte to words to learn. Utfordre gjerne elevene til å velge to egne ord fra teksten som han eller hun skal lære seg.

My Workbook 5

Quiz Elevene leteleser i teksten på side 16–18 og svarer på spørsmålene med hele setninger.

6

Make a quiz Elevene lager selv spørsmålene til teksten og lar læringspartneren svare. Alternativt kan dere samle ett spørsmål fra hver elev i en felles quiz, gjerne digital.

7

Describe in three words I denne oppgaven skal elevene velge tre adjektiv som best beskriver personene.

8

Choose keywords and retell Her skal elevene velge én av personene fra side 16–19 og skrive nøkkelord. Deretter bruker de nøkkelordene til å gjenfortelle teksten til læringspartneren sin.

9

Find out! Elevene velger seg en kjent person som de vil finne ut mer om. De kan bruke Internett og lage en kort tekst, som de presenterer for klassen.

Større utfordringer Mange elever synes det er vanskelig å reflektere rundt spørsmål som krever undring. La elever som trenger større utfordringer, få bruke litt tid på følgende spørsmål, og legg spesielt vekt på den delen der de må begrunne meningen sin: • Is it more difficult to follow your dream now than in the old days? Why or why not?

1 EXPLORE YOUR DREAMS

EXPLORE 7

17


Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • lese og forstå tekster om kjente personer fra engelskspråklige land • forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner • bruke adjektiv i beskrivelser • bruke nøkkelord til å gjenfortelle hovedinnholdet i en tekst

Florence Nightingale When Florence was born in 1820, girls were not expected to have a career. However, from a very young age, the only thing Florence was interested in was helping poor and sick people in her village. She decided to become a nurse, even though her parents were against it. She held on to her dream and became world-famous for it. Today, Florence Nightingale is remembered as the mother of modern nursing.

Words to Learn village, nurse, fascinated by, footprint

Neil Armstrong Neil Armstrong is one of America’s great heroes. As a young boy, he was fascinated by aeroplanes. He learnt how to fly an aeroplane at the age of fifteen, even before he learnt how to drive a car. He studied aviation and worked as a test pilot for NASA. In 1969, Armstrong was the first person to land on the moon and to set a footprint there. His famous words were: That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.

Transparente ord interested in, sick, dream, test pilot, music, radio, sang, guitar, sing, songs, protest, political, millions, poetic, tradition, musician

village – landsby nurse – sykepleier

Bakgrunnsstoff På side 16–19 møter elevene ulike engelskspråklige personer som har gjort seg bemerket i historien. Felles for dem alle er at de har jobbet mot et mål og ikke gitt opp. I tillegg til å lese om kjente engelskspråklige personer kan elevene bruke sidene som inspirasjon. Bruk personene som utgangspunkt for samtaler og diskusjoner. La elevene få muligheten til å tenke gjennom hvilke ønsker og ambisjoner de selv har, hvis de har framtidsdrømmer. Det er ikke sikkert at alle på 7. trinn har dette klart allerede nå.

Warm Up Skriv ordene nurse, test pilot og musician på tavla. La elevene samtale i par om hvilke arbeidsoppgaver disse yrkene har: • What does a nurse do at work? What about a test pilot or a musician? • What do you think sounds the most interesting? Why do you think so?

18

EXPLORE 7

fascinated by – fascinert, veldig opptatt av footprint – fotavtrykk were not expected to – ble ikke forventet å nursing – sykepleie aviation – luftfart

1 Which one of these people do you want to find out more about? Search the Internet and find more facts about their lives and achievements.

leap – sprang mankind – menneskeheten

18

My Workbook pages 4–5

1 Explore Your Dreams!

Arbeid med sidene Before You Read Side 18–19 er en fortsettelse av side 16–17. Skriv gjerne de transparente ordene på tavla, slik at dere kan gå gjennom disse før dere lytter til eller leser teksten sammen.

Lytt og les Mens dere lytter til eller leser teksten sammen, kan du gjerne fortsette å samtale om hver av personene slik dere gjorde på side 16–17. Stopp etter hvert avsnitt og still spørsmål om det dere har lyttet til og lest: • Why is … an inspiration to other people? • What was his or her goal? • What kind of skills do you think were important to have to be able to achieve this goal?

Når dere har jobbet med teksten, kan du be elevene velge den av personene de synes er mest inspirerende. De skal kunne forklare læringspartneren sin hvorfor: • Choose one of the famous people you have read about, and explain to your learning partner why you think this person is inspiring.

Forenkling Elever som synes det er utfordrende å lese disse tekstene selv, kan være med og lytte til dem. De kan også få i oppgave å beskrive det de ser på bildet av Florence Nightingale på side 18.

1 EXPLORE YOUR DREAMS


Bob Dylan Robert Allen Zimmerman, known as Bob Dylan, was born in Minnesota, USA in 1941. As a young boy, he used to love listening to music on the radio, especially to blues, country and rock and roll. During his years in high school, Bob sang and played the guitar in several different bands. As he got older, he wanted to sing songs that really meant something. He wanted to make people think and to change the world. This is why he started writing protest songs. He wrote political songs about things he thought were important, like civil rights and fighting for peace instead of going to war.

?

Did you know

Blowin’ in the Wind is one of Dylan’s most famous protest songs. The song is about freedom and peace and has been popular for over 50 years.

Bob Dylan followed his dream and became an influential and worldfamous singer-songwriter. Over the past fifty years he has sold more than 120 million records. He is one of the world’s best-selling artists and has won many awards. In 2016, he won the Nobel Prize in Literature for his poetic songs and for creating new expressions in the American song tradition. As a matter of fact, Dylan became the first musician ever to be awarded this prize.

high school – videregående skole (US) meant something – betydde noe civil rights – borgerrettigheter peace – fred war – krig influential – innflytelsesrik Dylan has written several hundred songs, but is especially famous for his protest songs.

awards – priser expressions – uttrykk

1 Explore Your Dreams!

19

Større utfordringer

My Adjective

Elever som ønsker større utfordringer, kan lese teksten Blowin’ in the Wind av Bob Dylan og forklare med egne ord hva den handler om. Teksten finner dere på Internett.

I denne leken repeterer elevene adjektiv de har lært tidligere, og i tillegg lærer de nye. Du har på forhånd plukket ut et adjektiv til hver elev som du gir dem på en lapp. Aller morsomst er det om elevene får et adjektiv, som starter med samme forbokstav som navnet deres, for eksempel at Anders får adjektivet awesome eller active, og Beate får adjektivet brave. Elevene skal nå finne en forklaring på adjektivet de har fått tildelt. Aktiviteten avsluttes med at alle sier adjektivet sitt og forklarer hva det betyr. My name is Beate, and I am brave. That means that I …

Ekstra aktiviteter Guess Who? Når dere har jobbet med alle personene på side 16–19, kan dere leke Guess Who? Du lager gåter om én av personene, og så skal klassen gjette hvem du tenker på. Etter hvert kan elevene også lage gåter for hverandre: • This person is very creative. He or she is well known all over the world and is an excellent dancer and singer. Who is it?

Forslag til hjemmearbeid Velg blant tekstene på side 16–19 tilpasset den enkelte elevs mestringsnivå. • Velg to av tekstene på side 16–19 som du leser tre ganger. En av gangene leser du høyt for en voksen. • My Workbook, oppgave 8: Skriv nøkkelord til én av tekstene på side 16–19. På skolen skal du kunne gjenfortelle det viktigste ved hjelp av nøkkelordene. • Øv på words to learn. • Øv til diktat med høyfrekvente ord: which, with, there og before 1 Do you know which world-famous musician I like the best? My brother agrees with me. 2 We went there last year just before Christmas. • Øv på å bruke uregelrette verb i ulike tider: do – did – done go – went – gone

My Workbook Se side 17.

1 EXPLORE YOUR DREAMS

EXPLORE 7

19


Konkrete læringsmål

Before you read

Elevene skal kunne • lese og forstå innholdet i en dialog • sortere substantiv, adjektiv og personlig pronomen • finne verb i en tekst og bøye dem

Working the Web Sienna and Noel are working on a presentation in their English class. They have each chosen an interesting person they want to learn more about. At the moment, they are busy searching the Internet for facts they can include in their mini-talks.

at the moment – for øyeblikket include – ta med actually – faktisk

Words to Learn at the moment, include, actually, decide, in order to, outstanding, despite, proved, even further

Transparente ord

Why can it be difficult to find exactly what you are looking for when you are searching the Internet for information?

decide – bestemme in order to – for å skip – her: hoppe over challenging – utfordrende nope – niks haven’t got a clue – har ikke peiling

Sienna: How are you getting on, Noel? Have you found what you are looking for? Noel: Well, the thing is, I’ve actually found too much! I’m writing about Stephen Hawking. He is a world-famous English scientist and there are hundreds of pages about him on the web. I don’t know which pages to read and which I can just skip. I’ll have to skim the pages first and then decide. Sienna: I know what you mean. I’ve got the same problem. Our teacher told us to be very specific in order to find exactly what we are looking for. Sorting the information is really challenging! I’m writing about Mary Quant. Do you know what she is famous for? Noel: Nope, I haven’t got a clue! Sienna: Well, she is famous for inventing the miniskirt.

presentation, class, interesting, person, Internet, facts, hundreds, sorting, information, designers, miniskirt, popular, professor, mathematics, universe, interesting, TV programmes, inspiring

Stephen Hawking

world-famous English scientist

has done a lot of research on “black holes”

Bakgrunnsstoff Det kan være utfordrende å finne den informasjonen man ønsker på Internett. Denne teksten følger to skoleelever. De leter etter informasjon om henholdsvis Stephen Hawking og Mary Quant, som begge har hatt målrettede karrierer. Etterarbeid til denne teksten kan være å søke etter informasjon og finne ut mer om Hawking og Quant.

Warm Up Før dere går i gang med å lytte til eller lese teksten sammen, kan du presentere de transparente ordene for elevene og samtale om hva de betyr på norsk. Da får elevene tidlig på året repetert det å lytte etter transparente ord som læringsstrategi.

Arbeid med sidene Before You Read I denne oppgaven skal elevene tenke gjennom hvorfor det kan være vanskelig å finne den informasjonen man søker etter, på Internett. La dem snakke sammen i ett til to minutter før dere gjennomfører en felles samtale. Oppfordre dem gjerne til å komme med eksempler på egne erfaringer.

20

EXPLORE 7

20

1 Explore Your Dreams!

Bruk også tid på å lese overskriften og ingressen og på å beskrive bildene sammen: • What do you see in the pictures? • What do you think they are interested in? • Can you guess what Mary Quant is famous for? What about Stephen Hawking?

Lytt og les Lytt til eller les teksten sammen. Stopp underveis og forklar vanskelige ord og uttrykk. Mens elevene leser, får de mye faktakunnskap om både Hawking og Quant. Snakk sammen om det dere har lyttet til eller lest: • Choose Hawking or Quant and tell your learning partner three facts. • What is the most interesting fact in the text? • What are Hawking and Quant famous for?

My Workbook page 6

• Do they have any similarities? Or differences? Etterpå lar du elevene velge enten Hawking eller Quant og samle fakta i et tankekart eller sammenlikne dem i et Venn-diagram.

Make a Presentation I Explore 6, kapittel 1, lærte elevene å lage muntlige presentasjoner. Finn gjerne fram Mr X. Plore’s Speaking Tip på Smart Tavle som repetisjon før elevene velger en kjent person de skal lage en muntlig presentasjon om. La dem bruke Internett til å søke etter mer informasjon. Øv gjerne på kildekritikk og smarte måter å søke etter informasjon på. Hvilke søkeord bør elevene bruke? Minn dem på at kilder alltid skal oppgis.

1 EXPLORE YOUR DREAMS


Ekstra aktiviteter What Are You Looking Forward To? Noel: Are you serious? Sienna: Just listen! Do you remember how women in the old days had to wear long skirts? Well, Quant, a famous Welsh designer, wanted women to decide for themselves what they wanted to wear and how they wanted to look. It says here on this web page that Quant wanted to make clothes women could move more freely in, clothes they could run and cycle in. Skirts had become shorter during the 1950s, but in the 1960s, Mary and some other designers decided to make them even shorter. That’s why they are called miniskirts. The skirts became very popular, and still are. Noel: Cool! Well, Hawking is quite outstanding, too. Sienna: OK, so what have you found out? Noel: It says here that he was nicknamed «Einstein» at school. He studied physics, chemistry and maths and has been a professor of mathematics for many years. Over the years, he has done a lot of research on “black holes” in the universe. Sienna: That sounds interesting. Noel: That’s not all. He’s also made popular TV programmes and written several books where he tries to explain science in an easy way to adults and children. He has done all this despite being paralysed. He is in a wheelchair and talks to others by using a computer. Sienna: I love surfing the web. Just think of all the things we can learn from inspiring people. Quant opened doors for women and gave them more freedom in fashion, just like Hawking proved that people with disabilities can reach their goals and go even further, too!

Mary Quant one of the designers of the miniskirt

famous designer

outstanding – enestående despite – til tross for proved – beviste even further – enda lengre

Etter å ha lest om flere kjente personer som har fulgt drømmene sine, kan du la elevene forsøke å sette ord på hva de ser fram til å kunne gjøre, for eksempel i løpet av skoleåret, når de blir eldre, når de begynner på ungdomsskolen, eller i høstferien. La dem bruke setningsmønstret I am looking forward to …, som er ett av tre setningsmønstre det legges ekstra vekt på i dette kapitlet. Øv på at verbet som kommer etter I am looking forward to … alltid følges av en -ing-endelse: I am looking forward to meeting him. They are looking forward to seeing you. She is looking forward to visiting Sydney! Snakk på forhånd om at det ikke trenger å handle om hva de vil bli, men noe de ser fram til å gjøre, for eksempel å dra på hytta i høstferien eller å kunne kjøre bil når de blir 18 år.

physics – fysikk

2 Why can it be difficult to find what you are looking for on the Internet? 3 What do you now know about Mary Quant and Stephen Hawking? 4 What do you hope to do in the future? Share your ideas. I am looking forward to … I hope …

chemistry – kjemi

several – flere paralysed – lam disabilities – funksjonshemninger

1 Explore Your Dreams!

Forenkling Elever som har behov for forenkling, kan lese ingressen og Siennas replikk som starter med I know what you mean. Da får de med seg setningsmønstret The thing is …, som det er ekstra oppmerksomhet på i dette kapitlet.

Større utfordringer Elever som trenger større utfordringer, kan søke på Stephen Hawking på nettet. Oppfordre dem for eksempel til å lese mer på Hawkings hjemmeside, der alt står på engelsk, og utfordre dem gjerne til å fortelle klassen hva de har funnet ut.

1 EXPLORE YOUR DREAMS

Forslag til hjemmearbeid

done a lot of research – forsket mye på

21

Smart Tavle Internet Habits Survey Klikk på det turkise tavleikonet på høyre side, slik at du kommer til tavlerommet. Aktiviteten finner du under Activities (prikk nummer tre). Elevene skal gjøre en undersøkelse om Internett-vaner. Bli enige i fellesskap om hvilke spørsmål undersøkelsen skal inneholde, og lag et søylediagram av resultatet.

• Les teksten på side 20–21 høyt for en voksen. Velg enten Sienna eller Noel og les den delen ekstra godt. • Skriv tre faktasetninger om Stephen Hawking eller Mary Quant. • Øv på words to learn. • Øv til diktat med uregelrette verb: had og made 1 I had to do everything alone. Next time I want you to come along. 2 Thank you for your advice. You made my day! • Øv på å bruke uregelrette verb i ulike tider: have – had – had make – made – made

My Workbook 10

Choose and tell I denne oppgaven skal elevene fortelle læringspartneren sin tre ting om Stephen Hawking eller Mary Quant.

11

Find and sort Elevene leteleser i teksten etter substantiv, adjektiv og personlige pronomen.

12

Scan and find Her skal elevene letelese etter ti verb i teksten og deretter bøye dem i skjemaet.

EXPLORE 7

21


Konkrete læringsmål

Before you read

Elevene skal kunne • lese og forstå hovedinnholdet i en autentisk engelskspråklig tekst • gi uttrykk for egne reaksjoner på en engelskspråklig tekst • uttrykke seg på kreative måter inspirert av engelskspråklig litteratur

Are there activities boys can do that girls can’t? Are there hobbies and interests girls can have that are not suitable for boys? Discuss this with your learning partner.

Billy Elliot Melvin Burgess Born 1954 British

Billy Elliot is a young boy who dreams of becoming a dancer. He decides to quit boxing and take ballet classes instead, but he keeps it a secret from his father and his older brother. This is Billy’s story. Read what happens when his father finds out what he has been up to. I jump higher than all the little girls in the class, and I feel good. Miss says I’m good. She spends half the lesson with me. «Is it our turn now?» the girls ask. «You’re always with Billy.» «Be quiet, Debbie. I’m busy.» I love the class. I think about it all the time. I practise a lot and I’m stronger now. I can dance for hours. Michael was worried. «Your dad will find out about the ballet classes,» he said. «What will you do?»

Words to Learn

But I didn’t want to think about Dad. Just this week, just one more lesson, I thought.

dreams of becoming, quit, instead, opposite, screamed, calmer

Transparente ord dancer, boxing, ballet classes, instead, father, finds out, good, half, lifting, music, stopped, arm, window, football, hard, men, room

Bakgrunnsstoff Historien om Billy Elliot handler om elleveårige Billy som vokser opp sammen med faren, broren og bestemoren i et arbeidermiljø i England. Faren og broren jobber som gruvearbeidere. Billy går på boksetrening, men starter i smug å danse ballett. Dette utdraget handler om da faren til Billy oppdager at boksepengene går til ballett i stedet for boksing, og om hans skuffelse over at Billy har valgt å drive med en typisk “jenteidrett”. Boka har flere aktuelle temaer for denne aldersgruppa, for eksempel det å ta utradisjonelle valg, vennskap og kjønnsroller.

Warm Up I teksten elevene skal lese, møter de en far og en sønn som begge har mange følelser rundt Billys utradisjonelle valg av fritidsaktivitet. Før dere går i gang, kan du forberede elevene på noen av beskrivelsene de vil møte. Gi dem noen minutter til å samtale i par: • What do you do when you feel good? • When someone’s face is red, what does that tell you?

22

EXPLORE 7

dreams of becoming – drømmer om å bli quit – slutte med instead – i stedet for suitable – passende has been up to – har holdt på med Miss – her: danselæreren

22

The film Billy Elliot was a huge success and starred Jamie Bell as Billy Elliot.

1 Explore Your Dreams!

• If a person has tears running down his or her face, how do you think that person is feeling?

Arbeid med sidene Before You Read Kjønnsroller står sentralt i denne teksten. La elevene diskutere spørsmålene øverst på side 22 i par før dere snakker sammen. Bruk også tid på å studere bildet på side 22: • What are the girls wearing at the dance lesson? What is Billy wearing?

Lytt og les Etter at dere har lyttet til eller lest den første siden sammen, kan dere stoppe opp og samtale om hvordan Billys tanker og følelser kommer til uttrykk i teksten: • What makes Billy feel good?

My Workbook page 7

• Why do you think Billy gets so much attention from the dance teacher? • Why was Michael worried that Billy’s dad would find out? • Why do you think Billy didn’t want to think about his Dad? Lytt til resten av utdraget. Snakk sammen om hva som skjedde videre, og om hvordan møtet mellom Billy og faren ble. Ta en runde og la elevene få uttrykke egne reaksjoner på utdraget: • Why was Billy’s dad so angry? • What happened in the end? • Why do you think this is such a popular story? • Can we learn anything from this story today?

1 EXPLORE YOUR DREAMS


Then Dad walked into the ballet class. I was lifting my leg. I looked up and Dad was standing in the door. I stopped. He’s going to kill me, I thought. Miss was still teaching. «Up two three. Like a princess, Debbie. One two three … why aren’t you dancing?» she asked me. The music stopped and she saw Dad. His face was red. «You! Out! Now!» he shouted at me. I went out of the hall. I wanted to hide. Dad followed me out. He took my arm and pulled me home. He didn’t say anything and I was very frightened. In the kitchen he pointed to a chair next to the table, then he sat down opposite me. He didn’t speak for a long time. «Ballet,» he said finally. «What’s wrong with ballet?» I said. «It’s OK.» «How can it be OK?» I was frightened. He was angry and his face was white now. «I went to ballet class,» Nan said. She was sitting near the window, watching us. «It’s OK for you Nan. For girls, Billy, not for boys. Boys play football or they box». «What’s wrong with dancing?» I asked again. But I knew. Ballet isn’t for boys and strong, hard men. People in our town don’t dance ballet. Well, maybe I don’t want to be a miner. Maybe I’m different. I jumped up. «I hate you,» I screamed at him. Then I ran out of the room. He shouted at me, but I didn’t stop. Tears were running down my face. I want to dance, I thought. It’s the only thing I can do well. And Dad wants to stop me. I ran down to the beach. It was a windy day. I listened to the sea and I felt calmer.

ger med ulike substantiv, verb, adjektiv, preposisjoner og adverb. Bruk ordkartene under fanen Backgrounds når dere skal jobbe i dybden med ordforrådet.

Adapted from Billy Elliot by Mervin Burgess, retold by Karen Holmes. opposite – overfor

5 Why doesn’t Billy’s dad like Billy taking ballet lessons? 6 What do you think will happen next? Discuss Billy’s dilemma with your learning partner. 7 Do you think Billy should go for a career as a dancer or not? 8 What do you think is the main message in this story?

screamed – skrek calmer – roligere was teaching – underviste hide – gjemme meg miner – gruvearbeider

1 Explore Your Dreams!

Forenkling Oppfordre til å være med og lytte til hele teksten og til selv å lese deler av teksten på side 22. Hjelp elevene med å forstå innholdet ved å forklare ord og uttrykk på norsk.

Større utfordringer Elever som er klare for større utfordringer, kan oppmuntres til å lese hele boka. Den finnes i flere forenklede utgaver som 7.-klassinger kan lese på egen hånd. Utfordre dem også til å skrive et sammendrag av boka eller en bokanmeldelse. Her er det rom for å tilpasse ytterligere ut fra hvor elevene er i læringsprosessen, ved for eksempel å stille refleksjonsspørsmål.

1 EXPLORE YOUR DREAMS

Forslag til hjemmearbeid

Nan – bestemor

23

Smart Tavle Benytt mulighetene i Smart Tavle til å jobbe med læringsmålene, kapitlets words to learn og setningsmønstrene. Klikk på det grønne tavleikonet på høyre side, slik at du kommer til tavlerommet, og finn bilder og ord fra kapitlet der dere kan øve muntlig eller skriftlig. Repeter ordklasser ved at elevene sorterer ord og lager setnin-

• Les teksten på side 22–23 to ganger. En av gangene leser du for en voksen. Øv på å lese med innlevelse og flyt. • Synes du det var riktig av Billy å gå bak farens rygg? Skriv din mening. • Øv på words to learn. • Øv til diktat med høyfrekvente ord: other, how og could 1 The other one is bigger. 2 How could she say that? • Øv på å bruke uregelrette verb i ulike tider: say – said – said come – came – come

My Workbook 13

Think and write Elevene skal skrive adjektiv som beskriver Billys og farens følelser. Som forberedelse til denne oppgaven kan det være lurt å diskutere i fellesskap først.

14

Write and discuss I denne oppgaven skal elevene si sin mening: Bør Billy få lov til å danse eller ikke?

15

Write a roleplay Elevene skal forestille seg at de møter Billy og faren, og skrive en dialog med hva de vil si til dem. Sett dem gjerne sammen i grupper på tre og tre.

EXPLORE 7

23


Explore Grammar

Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • forstå forskjellen på når vi bruker adjektiv, og når vi bruker adverb • forstå og bruke måtesadverb, tidsadverb og stedsadverb riktig i setninger • identifisere språklige likheter og ulikheter med eget morsmål

LOUD or LOUDLY? Adjectives and Adverbs of Manner Adjektiv og måtesadverb 9 Look at the pictures and read the sentences. Can you spot the difference?

Bakgrunnsstoff Det er en fordel at elevene er kjent med adjektiv fra både norsk og engelsk. Bruk derfor adjektiv som utgangspunkt når adverb skal introduseres på engelsk. Det kan også være lurt å dele kapitlets grammatikk i flere bolker, slik at elevene får tid til å la dette modnes.

The music He plays the music loudly.

Arbeid med sidene Repeter først hva adjektiv er. Sett elevene på sporet av ordklassen adjektivene beskriver. Bruk eksempelsetningen og illustrasjonen i boka. Hvis det er behov for det, lager du flere eksempelsetninger som du skriver på tavla, slik at du får med alle. Det viktige er at elevene forstår hvilket ord og hvilken ordklasse adjektivet beskriver. Deretter kan dere konsentrere dere om måtesadverb. Se på eksempelsetningen og illustrasjonen på side 24: • Look at the picture and read the sentence. Which word is described? Ta elevene med på en samtale og la dem selv finne ut hva loudly betyr, og hvilken ordklasse det er. Når elevene opplever at de selv kommer fram til en forståelse av grammatikken, vil det være lettere å huske dette senere. I tabellen ser dere flere adjektiv og adverb. Alle adverbene har endelsen -ly, som er lagt til et adjektiv. Bruk ordene i skjemaet til å lage flere eksempelsetninger à la setningene med loud/loudly og happy/happily. Etter hvert som elevene forstår systemet, kan du la dem jobbe i par og lage egne setninger.

Rask vurdering Ta en rask vurdering ved å skrive opp to setninger på tavla, for eksempel She took a quick walk. She walked

24

EXPLORE 7

are happy. They lived happily ever after.

adjective

adverb of manner

bad

badly

careful

carefully

quick

quickly

slow

slowly

easy

easily

Adjektiv er ord som beskriver substantiv: personer, dyr, ting og steder. Måtesadverb forteller mer om verbet, om måten noe blir gjort på. De fleste måtesadverb er laget av et adjektiv + –ly på engelsk.

24

My Workbook pages 8–9

1 Explore Your Dreams!

quickly. Be elevene skrive setningene på et ark eller i skrivebøkene sine. Så ber du dem sette en rød strek under adjektivet og en blå strek under adverbet. På den måten får du en kjapp tilbakemelding om hvordan elevene ligger an, og hvordan du skal legge opp neste grammatikkøkt om adverb.

Smart Tavle Klikk på det turkise tavleikonet på høyre side, slik at du kommer til tavlerommet. Bruk aktivitetene og oppgavene på Smart Tavle til å øve videre eller som repetisjon.

Spin It! Adverbs Finn fram spinneren under kapittel 1, Activities (prikk nummer tre). Elevene velger et verb fra ordskyen, trykker på

spinneren og lager en setning med verbet og adverbet.

Ekstra aktiviteter Adjectives Del tavla i to og be elevene gjøre tilsvarende i skriveboka eller på en whiteboardtavle. Som overskrift i den ene kolonnen skriver du Adjectives that describe feelings og i den andre Adjectives that describe how something looks. La elevene få tre–fire minutter til å komme på så mange adjektiv de klarer i hver kategori. Hvis du vil gjøre det til en konkurranse, kan de få ett poeng for hvert adjektiv som er skrevet på riktig sted og stavet riktig. Aktiviteten er nyttig for å repetere adjektiv og friske opp ordforrådet til elevene. De blir samtidig bevisstgjort hvilke adjektiv vi bruker når vi beskriver hvordan noe ser ut, og hvilke vi

1 EXPLORE YOUR DREAMS


Adverbs of Time and Place Tids- og stedsadverb 10 Look at the pictures. How often do these people take part in demonstrations? Where do they demonstrate?

But remember: The word good is an adjective, but the adverb is well.

Tidsadverb forteller når eller hvor ofte noe skjer, for eksempel never, sometimes, weekly, tomorrow, soon og before. Stedsadverb forteller hvor noe skjer, for eksempel outside, inside, nearby, everywhere, here og there.

take part in – delta i

1 Explore Your Dreams!

bruker når vi beskriver hvordan noe er, eller hvilke følelser vi har.

I Was Running … I denne aktiviteten skal elevene jobbe i grupper på 2–5 elever. Hver gruppe skriver på en whiteboardtavle eller på et ark. Du skriver starten av en setning på tavla, for eksempel I am running … Elevene skal så skrive så mange setninger de klarer, ved å bruke måtesadverb til å avslutte setningen. Andre forslag til setningsstartere: I am jumping …, I am dancing …, I am whispering … Alternativt kan denne aktiviteten gjennomføres som en mimelek.

høyt. Elevene skriver ordene på et ark og klipper dem ut slik at de kan legges i en bunke. De trekker et kort annenhver gang. Eleven som trekker et kort med for eksempel ordet slowly, skal skrive en setning med ordet uten

My Workbook 16

Read and circle the adverbs Elevene leser ordene og setter en ring rundt adverbene. Målet er å kunne skille mellom adjektiv og adverb som ender på -ly.

17

Read and circle I denne oppgaven skal elevene sette en ring rundt adverbet i hver setning.

18

Adjective or adverb? Her må elevene klare å skille mellom adjektiv og adverb i en setning. De leser setningene og setter en ring rundt det riktige ordet.

19

Read and sort Elevene sorterer måtesadverb, tidsadverb og stedsadverb og skriver dem på riktig sted.

20

Choose and write Her velger elevene to adverb fra hver kategori og skriver dem på riktig sted.

Guess What I Do Del elevene i par. Du har på forhånd plukket ut adverb som du ønsker at de skal repetere og jobbe videre med. Skriv adverbene på tavla eller les dem

1 EXPLORE YOUR DREAMS

25

at partneren får se, for eksempel I run slowly. Deretter spør eleven partneren sin: What do I do slowly? Læringspartneren gjetter ved å stille spørsmål: Where do you do this slowly? When do you do this slowly? How do you do this slowly? Do you do this every day? Klarer partneren å gjette riktig, får han eller hun ett poeng. Denne leken kan også gjøres i hel klasse, noe som kanskje er lurt å gjøre i starten, slik at alle forstår hvordan den skal gjennomføres.

EXPLORE 7

25


Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • lese, forstå og finne informasjon i en tekst • forklare forskjellen på uregelrette og regelrette verb i preteritum • uttrykke egne meninger

Before you read

the right to – retten til education – utdanning threatened – truet speak out – si meningen sin caption – bildetekst valley – dal received – mottok owner – eier area – område encouraged – oppmuntret

Words to Learn

even though – selv om

Look at the pictures and read the captions. What do you know about Malala? Tell your learning partner.

Malala Yousafzai Malala Yousafzai is a determined young woman who wishes to give girls the right to an education. Even though she has been threatened many times, she has not given up. For this, she received the Nobel Peace Prize. This is her story. Malala grew up in the Swat Valley in Pakistan with her mother, father and two little brothers. Her father was the owner of a primary school. He thought it was important that both boys and girls went to school and got an education. The Taliban controlled the area in Pakistan where Malala and her family lived. They decided that girls should no longer go to school. Malala was encouraged by her father to speak out, even though the Taliban was dangerous.

the right to, education, speak out, threatened, anonymous, silently, injured

Transparente ord Pakistan, mother, father, brother, forbade, anonymous blog, critical, soldier, school bus, shot, England, presidents, politician, prize, India, generously

Bakgrunnsstoff Malala Yousafzai ble kjent over hele verden da hun ble skutt av Taliban på skolebussen på vei hjem fra skolen i 2012. Likevel er hun ikke like aktuell i media, så det ikke er sikkert at alle har forkunnskaper om henne. Elevene får her lese historien hennes og bakgrunnen for at hun ble angrepet på skolebussen. Malala og familien ble i etterkant av skyteepisoden omfavnet av en hel verden, og Malala har fortsatt å jobbe for det hun synes er viktig.

Warm Up Før dere begynner på selve teksten, kan dere trekke ut enkelte ord som dere snakker om på forhånd. Start med å repetere ordet determined, som elevene jobbet med tidligere i kapitlet. La dem forklare hva ordet betyr, og oppmuntre dem til å bruke det i egne setninger. Deretter plukker du ut ord som passer til elevgruppa, for eksempel threatened, not given up, education og encouraged, som er sentrale i teksten.

Arbeid med sidene Before You Read Bruk tid på å se på bildene, lese bildetekstene og samtale om viktige

26

EXPLORE 7

Malala, a brave and determined young woman.

26

My Workbook pages 10–11

1 Explore Your Dreams!

hendelser i Malalas liv, slik at alle elevene har litt forkunnskap før dere lytter til eller leser teksten sammen. • Look at the pictures and read the captions. What do you know about Malala? • Let’s see if we can find out why she received the Nobel Peace Prize.

Lytt og les Elevene får mye informasjon om Malala i teksten. For elever som ikke kjenner til henne fra før, kan det være hensiktsmessig å stoppe opp underveis. Ta dere tid til å jobbe med ordet education. I arbeidsboka, oppgave 25, skal elevene jobbe videre med dette ordet, og det kan være lurt å forberede dem allerede nå, slik at flest mulig vil klare oppgaven. Hva står det om utdanning i teksten? La elevene gå på jakt og finne ulike former av ordet, hvilke setninger det

er brukt i, og hva Malala sier om utdanning: • Scan the text. What are Malala’s thoughts about getting an education? • What did the Taliban decide about girls going to school? • In which way did Malala show that she disagreed with the Taliban? • What happened to Malala after the shooting?

Forenkling I teksten møter elevene ordene determined og opportunity, to av øveordene i kapitlet. Elever som trenger ytterligere forenkling, kan konsentrere seg om å lære disse ordene. La dem søkelese etter ordene i teksten og skrive setninger med dem.

1 EXPLORE YOUR DREAMS


La elevene jobbe i grupper og be dem plukke ut ord og uttrykk fra teksten som de mener er viktige eller nært knyttet til temaet. De diskuterer og blir enige om ordene de har valgt bare er nyttige for temaet i teksten, eller om de også kan brukes i flere sammenhenger. Deretter kan elevene kategorisere ordene i ordklasser, bruke dem i setninger eller bøye dem.

Malala wrote an anonymous blog on the BBC website describing what it was like to live in Pakistan under Taliban. She wrote in a critical voice. One day, a Taliban soldier showed up on the school bus. He asked «Who is Malala?» No one said anything, but the other children looked silently at Malala. The soldier pointed his gun at Malala and shot her in the head. Malala was seriously injured. She was first treated at a hospital in Pakistan, then in England. Malala now lives in England with her family. She goes to school there. Malala is still a women’s rights activist and has become an even more important voice campaigning for girls’ right to an education. After the shooting, she has taken her campaign around the world. She has spoken at important meetings in the UN and to presidents around the world. In the future, she hopes to be a politician so she can make positive changes in the Pakistan society. In 2014, Malala received the Nobel Peace Prize. She shared the prize with Kailash Satyarthi, who works for children’s rights in India. He also fights against child labour. Malala is the youngest person ever to win this prize. Malala generously decided to spend her prize money on building schools for girls in Pakistan.

I want every girl, every child to be educated. Malala Yousafzai

anonymous – anonym silently – stille injured – skadet Malala receiving the Nobel Peace Prize in Oslo.

critical voice – kritisk stemme treated – behandlet

11 Why do you think many people describe Malala as brave? Give examples from the text.

women’s rights activist – kvinnerettighetsforkjemper UN – United Nations (FN)

12 What else would you like to know about Malala?

the Pakistan society – det pakistanske samfunnet

13 Why does Malala want every child in the world to go to school?

child labour – barnearbeid

Elever som ønsker større utfordringer, kan få i oppgave å lese mer om Malala på egen hånd. Hvis dere har tilgang til nettbrett eller PC, kan elevene få i oppgave å lage en digital presentasjon, en mini-talk eller en plakat av det de har funnet ut.

Ekstra aktiviteter

1 EXPLORE YOUR DREAMS

27

My Workbook 21

Read and sort Elevene skriver verbene på riktig sted. Målet med oppgaven er å bli bevisstgjort på forskjellen mellom regelrette og uregelrette verb.

22

Read and write Elevene velger verb fra oppgave 21 og skriver dem på linja.

23

Scan and find I denne oppgaven skal elevene finne adverbene i teksten og deretter gjøre om adjektivet til et adverb.

24

Read and answer Elevene leser spørsmålene og skriver svaret på linja.

25

Think and write I denne oppgaven skal elevene fylle ut tankekartet med grunner til hvorfor utdanning er viktig. For å få med seg alle kan det være lurt å samtale med elevene i hel klasse eller la dem jobbe sammen i par med tankekartet.

26

Give your opinion La elevene skrive et blogginnlegg om et tema de velger selv og er interessert i. Blogginnlegget skal selvsagt ikke publiseres på Internett, men kanskje dere har en digital delingsplattform dere kan bruke? Ofte er det motiverende for elever at andre enn læreren skal lese det de har skrevet.

Choose Important Words Å lære nye ord krever at elevene ser ordene i ulike sammenhenger. Høyfrekvente ord leser de svært ofte, mens ord som er knyttet opp mot et spesifikt tema, ikke forekommer like hyppig. Å la elevene være med og bestemme hvilke ord i teksten som er viktige å lære seg, gir ofte større eierskap til det som skal læres.

Les teksten høyt for en voksen hjemme. • Velg tre adjektiv som best beskriver Malala. • My Workbook, oppgave 23. • Øv på words to learn. • Øv til diktat med høyfrekvente ord: children, because, their og than 1 I think all children should get an education. 2 Because of their work, the laws were changed. 3 We have seen more than enough. • Øv på å bøye uregelrette verb i ulike tider: get – got – gotten see – saw – seen

generously – generøst

1 Explore Your Dreams!

Større utfordringer

Forslag til hjemmearbeid

EXPLORE 7

27


Konkrete læringsmål

Before you read

Elevene skal kunne • snakke om kjente engelskspråklige personer • plassere hendelser på en tidslinje • skrive et bokstavdikt

Important Peacemakers Throughout history, many people have fought for human rights in different ways. Here are two men who were awarded the Nobel Peace Prize for their work for human rights.

Ending Apartheid From 1948 to 1994, South Africa had laws which forced non-white and white people to live apart. These laws were called apartheid. Black and white people had to go to different schools and live in different areas. If black people went to areas meant for white people, they needed special papers. Otherwise, they could be arrested. Non-white people didn’t have the right to vote.

Words to Learn unfair, human rights, forced, vote, opportunities

Nelson Mandela wanted to change these laws. He thought everyone should have the same opportunities. Therefore, he led many demonstrations. Most of them were peaceful.

Transparente ord history, men, South Africa, apartheid, papers, arrested, demonstrations, protested, stopped, president, African Americans, slaves, hands, nation

What do you think is unfair? Tell your learning partner.

In 1964, Mandela was given a life sentence in prison. Many people and countries around the world protested. Some even stopped doing business with South Africa. Finally, after 27 years in prison, Mandela was freed in 1990. He patiently kept on trying to change the laws. In 1994, Mandela was elected president of South-Africa. When he retired in 1999, he continued to spread his message of peace. unfair – urettferdig human rights – menneskerettigheter

Bakgrunnsstoff Side 26–29 handler om Malala Yousafzai, Nelson Mandela og Martin Luther King jr., som alle har mottatt Nobels fredspris. Benytt anledningen til å tilpasse lesemengde og vanskelighetsgrad, samtidig som alle får lese tekster om samme tema. Temaet egner seg godt til å gå i dybden med, og det er tekster til alle nivåer. Både Mandela og King jr. er kjente personer for de fleste voksne. Deres historier og det de jobbet for, er like aktuelt i dag som det var den gang.

Warm Up Apartheid og equal rights er sentrale begreper i teksten. Bruk derfor tid til å snakke om hva disse ordene betyr, slik at elevene har en forståelse av begrepene før dere lytter til eller leser teksten sammen.

Arbeid med sidene Before You Read I denne oppgaven skal elevene tenke gjennom hva de synes er urettferdig. Har de konkrete eksempler på noe de har hørt om eller opplevd? Hva gjør de når de opplever noe som er urettferdig? Se på bildene og les undertitlene sammen. La elevene letelese etter ordet unfair i teksten: • What do you think is unfair?

28

EXPLORE 7

forced – tvang vote – stemme opportunities – muligheter awarded – tildelt, belønnet med apart – adskilt, fra hverandre life sentence – livstidsdom elected – valgt retired – pensjonert continued – fortsatte

28

Nelson Mandela was the president of South Africa for five years.

My Workbook pages 12–13

1 Explore Your Dreams!

• What does fair play mean? • Scan the text! Let’s see how fast you can find the word unfair.

Lytt og les Lytt til teksten sammen. Stopp etter hvert avsnitt for å oppklare vanskelige ord og uttrykk, før du lar elevene kort oppsummere det de har hørt så langt. Etter å ha lyttet gjennom teksten kan du oppfordre dem til å sette ord på hva Mandela og King jr. mente var urettferdig i Sør-Afrika og USA. La dem skrive en setning om hva de tenker om dette: • Mandela and King protested against some laws. Why were these laws unfair? • What do you think about the laws? • What happened after Mandela was freed from prison? La elevene jobbe videre med enten Yousafzai, Mandela eller King jr. og

finne mer informasjon i bøker eller på Internett. Presenter muntlig eller i form av en plakat. Ta dem gjerne med på en samtale om gode læringsstrategier hvis de skal lete etter mer informasjon på egen hånd. Hvordan finner man gode kilder på Internett? Hva er lurt å gjøre når man ikke forstår det man har lest? Hvordan samler man informasjonen? Hvordan unngår man å skrive direkte av teksten på Internett eller i bøker?

Forenkling Elever som trenger en forenkling, konsentrerer seg om å lese og jobbe med den første delen av teksten om Malala.

1 EXPLORE YOUR DREAMS


Ekstra aktiviteter I Know That … Equal Rights for All In the 1950s and 60s, Martin Luther King Jr. dedicated his life to getting equal rights for all Americans. He wanted to change unfair laws that kept African Americans and white Americans apart. Martin Luther King Jr. believed that peaceful demonstrations were more powerful than violent methods. He hoped the demonstrations would put an end to segregation. Because of what he believed in, King was threatened many times. On the 4th of April 1968, he was murdered. In his memory, Americans celebrate Martin Luther King Day every third Monday of January. King is known to be one of the greatest speakers in American history. On the 28th of August 1963, he spoke in front of 250,000 people in Washington D.C., giving his most famous speech. Here is a part of this speech, still famous today:

Martin Luther King Jr. giving his most famous speech, I Have a Dream.

I Have a Dream

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

equal rights – like rettigheter Jr – junior, den yngre

Forslag til hjemmearbeid

segregation – å skille menneskegrupper fra hverandre i det samme samfunnet

14 Find Georgia, Alabama and Mississippi on a map of the US. 15 Read King’s speech again. Using your own words, explain what King’s dreams are.

I denne gruppeoppgaven er det lov å hjelpe hverandre, slik at alle klarer så mye som mulig. Elevene deles inn i grupper på tre eller fire. Hver elev tenker ut en faktasetning med informasjon fra side 26–29 som starter med I know that … Den første eleven kan for eksempel si I know that Malala thinks education is important. Den neste eleven fortsetter med å gjenta det den første eleven sa, og sier så en egen setning: I know that Malala thinks education is important, and I know that Mandela was the president of South Africa. Når det er den neste eleven sin tur, må de to setningene gjentas før han eller hun sier sin egen. Fortell elevene at de gjerne kan hjelpe hverandre i gruppa med å huske setningene.

speakers – talere

Se side 27.

speech – tale brotherhood – samhold, brorskap jugded – dømt, bedømt content of their character – hvem de er og hva de står for

1 Explore Your Dreams!

Større utfordringer Talen til King er fortsatt aktuell selv om den ble holdt for mange år siden. Elever som ønsker større utfordringer, kan oppfordres til å lese mer av den. Hjelp dem å plukke ut ett eller flere avsnitt som de kan jobbe med.

My Workbook 27

Look and write Elevene skriver riktig navn ved rett symbol.

28

Explore Elevene velger et av symbolene fra oppgave 27 og skriver fem setninger om det. Bruk Internett eller bøker for å finne informasjon.

29

Write a poem Elevene skriver bokstavdikt til ordet PEACE. La dem idémyldre for å finne ord og uttrykk som kan passe.

30

Scan and write Elevene leteleser i teksten på side 28 og skriver nøkkelinformasjon til hvert av årstallene på tidslinja.

31

Your turn Elevene skriver sin egen I have a dream-tale med drømmer om og håp for framtiden.

Smart Tavle Write! Martin Luther King Jr. Klikk på det grønne tavleikonet på høyre side, slik at du kommer til tavlerommet. Aktiviteten finner du under fanen Activities (prikk nummer tre). Elevene skal velge passende nøkkelord og skrive setninger om King jr. Tilpass aktiviteten til elevgruppa ved å la dem jobbe individuelt, i grupper eller i hel klasse.

1 EXPLORE YOUR DREAMS

29

EXPLORE 7

29


Explore Grammar

Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • vite hvordan ord trekkes sammen på engelsk • vite når sammentrekninger brukes

I DO NOT or I DON’T? Contractions Sammentrekninger apostrof =

Når vi snakker engelsk er det vanlig å trekke sammen ord. På den måten flyter språket lettere. Vi kan også gjøre det når vi skriver uformelle tekster. Da må vi sette inn en apostrof der vi har tatt bort en eller flere bokstaver.

Bakgrunnsstoff

I’m

Sammentrekninger av ord på engelsk lages ved at enkelte bokstaver tas bort og erstattes av en apostrof. Elevene skal lære de vanligste sammentrekningene. Mange elever bruker sammentrekninger i skriftlige tekster uten å forstå når de skal brukes. Elevene bør bevisstgjøres på at sammentrekninger på engelsk som oftest brukes muntlig, ved uformelt språk eller i direkte tale i skriftlige tekster. Derfor er det viktig å snakke med elevene om hvem som er mottakeren når de skriver.

Forenkling Elever som trenger forenkling, kan konsentrere seg om sammentrekningene på side 30. Oppfordre dem til å lære disse. To be i presens er et viktig verb å kunne på engelsk og verdt å bruke tid på.

30

EXPLORE 7

I am

They are

She is We are

They’re

She’s

It is

You are It’s

We’re You’re

Arbeid med sidene Bruk illustrasjonene i tekstboka og samtal om hvordan ordene trekkes sammen til ett. Ta for dere ett og ett uttrykk om gangen og la elevene få være med og oppdage hvilke bokstaver som utelates og erstattes av apostrof. Illustrasjonen viser dette tydelig, og hvis elevene selv er med på å forklare hva som skjer, får de større eierskap til regelen. Les spørsmålet til Mr X. Plore i fellesskap og jobb dere gjennom side 31 på samme måte. Etterpå kan du la elevene jobbe i par og rollespille replikkene på side 31 for å øve på de sammentrukne formene. Gjør Mr X. Plore-oppgaven på side 31 sammen. Hvor mange sammentrekninger finner dere på side 20–21? Samtal om hvorfor det er brukt sammentrekninger i denne teksten og ikke i andre tekster. La gjerne elevene forsøke å komme fram til en forklaring på egen hånd og still hjelpespørsmål underveis.

He is

He’s

16 Scan the text Working the Web on pages 20–21. Write down all the contractions you can find.

30

1 Explore Your Dreams!

Større utfordringer Elever som mestrer dette, kan utfordres til å fortsette med en av snakkeboblene på side 31 og lage flere replikker med så mange sammentrekninger som mulig.

Underveisvurdering Nå som dere har jobbet dere godt inn i kapitlet, er det lurt å sjekke hvordan elevene ligger an med tanke på kapitlets setningsmønstre, words to learn og grammatikk. Elevene må få tilbakemelding på hva de kan, og hva de trenger å øve mer på. Dette kan gjøres på lærerbetjent stasjon eller i korte samtaler med hver enkelt. La elevene gi eksempler på hvordan de bruker kapitlets setningsmønstre, grammatikk og words to learn. Elever som ikke har nådd kapitlets mål ennå, bør følges ekstra opp mens dere ennå jobber

My Workbook pages 14–15

med disse målene. Velg blant oppgaver på elevenes nettsted, i arbeidsboka eller på kopioriginal.

Smart Tavle Spin It! Contractions Klikk på det grønne tavleikonet på høyre side, slik at du kommer til tavlerommet. Aktiviteten finner du under Activities (prikk nummer tre). Elevene jobber parvis ved å stille hverandre spørsmål. De må svare ved å bruke sammentrekninger. Læreren trykker på spinneren for å velge hvilket spørsmål elevene skal jobbe med.

1 EXPLORE YOUR DREAMS


17 Can you find out what we do with the word not when we talk and write informal texts?

Når vi snakker og svarer på spørsmål, er det vanlig å trekke sammen ord. Vi kan også gjøre det når vi skriver uformelle tekster. Da må vi sette inn en apostrof der vi har tatt bort en bokstav, for eksempel: I do not I don’t.

– Do you like boxing? I don’t.

– No, I

– Does your dad like skiing? – No, he does not

– No, he doesn’t.

– Has Malala stopped fighting for young girls’ rights? – No, she has not.

– No, she hasn’t.

Find Words With …

– Did J.K. Rowling write Horrid Henry? – No, she did not

– No, she didn’t.

– Have you been to the moon? – No, I have not.

– No, I haven’t.

– Can you skate like Tony Hawk? – No, I cannot

– No, I can’t.

1 Explore Your Dreams!

Ekstra aktiviteter What Did You Do …? Hvis du ønsker å repetere verb i ulike tider, kan du sette av tid til denne leken. Elevene jobber i grupper på tre–fem. Skriv noen setningsstartere på tavla, for eksempel: Last week on Wednesday …, Yesterday at 8 o’clock …, On New Year’s Eve … Gi elevene tre–fire minutter til å planlegge hva de skal si. Deretter skal de fortelle gruppa si hva de gjorde på de aktuelle tidspunktene. Resten av gruppa kan gjerne stille spørsmål for å få mer informasjon. Til slutt skal én og én fortelle hele klassen litt om et av tidspunktene.

1 EXPLORE YOUR DREAMS

31

I Explore 5 og 6 jobbet elevene med en rekke lyder knyttet til uttale og lydskrift. Ta for dere enkelte av disse og be elevene gå på jakt i tekstene dere har lest til nå i kapitlet. Bevissthet rundt lyder og bokstaver er nyttig både når ordene skal leses og skrives: • Now then, let’s see how many words with /tʃ/, as in chair and chocolate, we can find on page … Ready, steady, go! • What about /ʃ/, as in shirt and shoulder? How many did you find? That’s great! Tell me which words, please. Excellent work!

My Workbook 32

Write Elevene skriver sammentrekninger.

33

Write I disse setningene skal elevene skrive om setningene ved å bruke pronomen og sammentrekninger.

34

Choose and write Her velger elevene fire sammentrekninger fra oppgave 32 og skriver setninger.

35

Match and draw a line Elevene trekker en strek mellom ord og sammentrekninger som hører sammen.

36

Read and answer Her skal elevene lese spørsmålene og skrive svaret med sammentrekninger.

37

Think and write I denne oppgaven skal elevene skrive ordene i sin fulle form.

EXPLORE 7

31


Mr X. Plore’s Writing Tip

Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • ta notater og planlegge et intervju • skrive en sammenhengende tekst

Write an Interview Hassan is going to interview Melissa about her thoughts on the future. Hassan has already planned what he is going to ask Melissa. While he is interviewing her, he takes notes as she answers.

Transparente ord interview, planned, notes, family, mother, father, twin sister, hobbies, tennis, role model, professional, designer, creative, presents, interests, problem, inspire

I am interviewing: Melissa Family: mother, father and twin sister Which words best describe you? «Stubborn», «kind», «funny» and «polite»

Bakgrunnsstoff

What are your hobbies? Tennis and art

I arbeidet med å skrive et intervju må man gjennom flere prosesser. Elevene må planlegge hva de skal spørre intervjuobjektet sitt om, før de kan gjennomføre selve intervjuet. Deretter skal intervjuet renskrives. For enkelhets skyld har vi lagt opp til at elevene kan intervjue hverandre.

Why do you like your hobbies? Because they are fun and challenging Who is your role model? My granny Is there any advice you would give others? Never to give up What do you want to be when you grow up? A professional tennis player What are your hopes for the future? To become a professional tennis player or a designer

Arbeid med sidene Gå gjennom sidene i My Textbook før du lar elevene sette i gang selv. Spørsmålene på side 32–33 er kun eksempler, og det er viktig at elevene tilpasser spørsmålene til den de skal intervjue. Hva er det interessant å samtale med intervjuobjektet om? Hva vil de legge vekt på i intervjuet? La elevene komme med forslag til kriterier for hva teksten må inneholde, og skriv kriteriene dere blir enige om, i et skjema som du deler med dem. Elevene kan godt jobbe sammen om å planlegge spørsmålene. Ta gjerne en felles oppsummering i klassen der elevene deler gode tips og ideer. I selve intervjufasen er arbeidet mer individuelt, men det kan likevel være hensiktsmessig å la elevene få bruke hverandre: • OK, so what are you going to ask your friend about? • Who can give us an example of an interesting question?

32

EXPLORE 7

32

1 Explore Your Dreams!

Forenkling Hjelp elever som trenger forenklede oppgaver, med å lage spørsmål. Kanskje de kan få ferdige spørsmål som de selv stiller intervjuobjektet.

Underveisvurdering Vurdering er viktig både underveis og i etterkant av selve skrivingen. Under skrivingen er det viktig å komme i dialog med elevene og diskutere om de er på riktig vei med skrivingen sin. Har de forstått oppgaven? Hvordan vurderer de arbeidet sitt selv? Gi dem tydelige framovermeldinger, slik at de vet hva som må gjøres, og hva som forventes. I etterkant av skrivingen kan vurderingen gjøres på forskjellige måter. Elevene kan vurdere hverandre før du som lærer gir dine framovermeldinger.

My Workbook pages 16–17

Ekstra aktiviteter Guess the Word Denne leken passer om du ønsker å repetere ord elevene har lært tidligere, eller bare jobbe med ukas words to learn. Leken kan gjennomføres i hel klasse, eller klassen kan deles i grupper på fem–seks. Da kan elever som trenger større utfordringer, få oppgaven med å lage ordgåtene. Lag gåter med ordene dere ønsker å legge vekt på. Start med én ledetråd og fortsett med ledetråder til de fleste elevene har gjettet ordet. Ledetrådene kan for eksempel være ordklasse, betydning og hvilken bokstav ordet starter med. Elevene kan gjerne samarbeide om å gjette ordet, spesielt elever som trenger forenkling. Det er viktig at ingen roper ut svaret, men skriver forslaget sitt på et ark eller et miniboard.

1 EXPLORE YOUR DREAMS


Tips til stasjonsaktiviteter Velg aktiviteter tilpasset elevenes ulike behov. Lærerbetjent stasjon • Bruk bildene i tekstboka som utgangspunkt for samtaler. • Velg tekster som passer elevgruppa. Les sammen, still spørsmål til teksten og let etter nøkkelord og høyfrekvente ord. • Bruk verb som utgangspunkt for å jobbe videre med adverb. Finn bilder på Smart Tavle for å konkretisere. • Benytt anledningen til en underveisvurdering. Gi elevene konkrete framovermeldinger, slik at de vet hvordan de kan nå målene sine.

A Creative Tennis Player Melissa is always on the run. If she is not playing tennis, she likes making presents for her family. Melissa has just turned 13 years old. She sits next to her best friend, Nida. They spend a lot of time together. Melissa describes herself as stubborn, kind, funny and polite. Text and photo: Hassan Patel Interesting facts about this person What are you good at? Well, I’m quite good at playing tennis, but I’ve got other interests as well. The problem is, I’ve got too many interests. I like arts and crafts. I take an art class after school once a week. I often make presents for my family. They all love it. At least, that’s what they say. Find out more. Why do you like tennis? Tennis is fun and you really have to concentrate while you play. In a way, you have to try to think what your opponent will do next. I love the tournaments. Then I can watch matches and I learn a lot. Who is the role model? Who is your role model? Famous tennis players inspire me, but my biggest role model is my granny. She’s always positive and tells me never to give up my dream. I am looking forward to visiting her during the autumn break. Any advice to others? Is there any advice you would like to give others? I think it must be never to give up, like my granny taught me. There will always be challenges, but if I try hard, I’ll overcome them.

Who is the interview about?

Lesestasjon • Velg tekster fra kapitlet som passer til elevgruppa. • La elevene jobbe individuelt eller i par og lese høyt for hverandre.

What do you want to be when you grow up? I don’t know. I hope to be a professional tennis player one day, but I know it can be really difficult. If I don’t become a professional tennis player, I think I would like to be a designer. I love drawing. Summing up What are your hopes for the future? Last year, we learnt about children in the poor parts of the world. Many children don’t have a house to live in or enough food. My hopes for the future are that children all over the world get a safe place to live and enough food to eat.

1 Explore Your Dreams!

Da er det lett for deg som lærer å se om leken er passe utfordrende: • It is a regular verb. • It is about making something. • People who do this are often creative. • The first letter is d.

33

My Friend La elevene lage gåter om hverandre. De skal beskrive en klassekamerat ved hjelp av setningsstarteren My friend … Deretter gjetter medelevene hvem det snakkes om: • My friend is really good at playing badminton. • My friend’s favourite book is Harry Potter and the Goblet of Fire. • My friend has two brothers and a half-sister. • Who is it?

Skrivestasjon • Let’s Write! A og B, My Textbook side 38. • My Workbook, oppgave 24, 27, 28, 44 og 48. Spill og samarbeid • Oppgave 42 og 47 i My Workbook. • Let’s Talk! A, My Textbook side 38. Digital stasjon • Gjør oppgavene til kapitlet i øverommet. • Gjør engelskoppgaver på kanal-s.salaby.no. • Let’s Try It! A, My Textbook side 38. • Let’s Explore! B, My Textbook side 38.

My Workbook 38

Plan and interview Elevene bestemmer seg for hvem de skal intervjue, og planlegger spørsmålene før de starter intervjuet. De noterer svarene underveis i intervjuet.

39

Write your text Elevene skriver intervjuet og bruker skrivetipsene på side 32–33 i My Textbook.

1 EXPLORE YOUR DREAMS

EXPLORE 7

33


Konkrete læringsmål

Before you read

Elevene skal kunne • bruke lytte- og lesestrategier for å forstå innholdet i en tekst • forklare forskjellen på enkel presens og presens samtidsform • bruke a eller an foran substantiv • bruke de vanligste flertallsformene av substantiv

Upload, view, rate, share and post are words related to the Internet. What do they mean?

The Internet Dream Ever since the invention of computers and the Internet, new jobs have been created. In the 70s, Bill Gates started Microsoft, which has now become the largest software company in the world. Dan Middleton is a well-known YouTuber. They both followed their dreams.

Bill Gates Bill Gates has been interested in programming computers since he was a teenager. His old schoolmate Paul Allen shared his interest. Together, Gates and Allen built up the Microsoft Company. It all started when Gates took a programming class at school. He learnt how to write computer programs, and he was only 13 years old when he made his first computer game. He developed his interest further and continued doing what he loved even when he became a student at Harvard University. However, he dropped out after the second year because he was determined to start his own company.

Words to Learn ever since, well-known, computer game, wealthy, rate, comment on, several

Transparente ord Internet, computers, jobs, interested, programming, teenagers, interest, class, programs, student, university, world, donors, percent, idea, amateurs, popular, millions, professional, family, inspired, trend

ever since – helt siden well-known – kjent computer game – dataspill software – programvare

Bakgrunnsstoff Både Bill Gates og Dan Middleton er eksempler på kjente engelskspråklige personer som har påvirket dagens digitale samfunn. De fleste 7.-klassinger bruker Internett daglig. Noen bruker både YouTube og andre kanaler til å legge ut innlegg. Når dere leser disse tekstene, kan det igjen være lurt å repetere nettvett.

Warm Up Start undervisningsøkten med å la elevene samtale i par om hva de bruker YouTube til. Snakk også om hva som er bra med denne kanalen, og hva som ikke er bra. Ta en felles oppsummering før dere jobber med teksten på side 34–35: • What do you like watching on YouTube?

Arbeid med sidene Before You Read I denne oppgaven skal elevene finne ut hva ordene upload, view, rate, share og post betyr. Bruker vi disse ordene på norsk? Bevisstgjør elevene på det de allerede kan om Bill Gates,

34

EXPLORE 7

company – selskap, bedrift developed – utviklet further – videre even when – selv da

34

Bill Gates chose to follow his dream and started the Microsoft Company.

My Workbook pages 18–19

1 Explore Your Dreams!

Dan Middleton og YouTube, før dere går i gang med å lytte til og lese tekstene: • What do upload, view, rate, share and post mean? • Do we use the words in Norwegian? • Tell your learning partner some facts about YouTube. • What do you know about Bill Gates and Dan Middleton?

Lytt og les Gå gjerne gjennom de transparente ordene før dere begynner å jobbe med tekstene. Lytt til nivå 1-teksten. Stopp opp etter den første siden og la elevene fortelle hverandre fakta om Bill Gates. Gjør det samme etter at dere har lyttet til nivå 2-teksten: • Who can give me some facts about Bill Gates? • I would like to know who he worked with.

• Which company did they build? What did Gates establish in 2010? • How much of his fortune has Gates given to charity? La elevene få i oppgave å stille spørsmål til hverandre. Oppfordre dem gjerne til å bruke alle spørreordene. Etter at dere har jobbet med teksten, kan elevene få fortelle hverandre hvem de synes er mest interessant, og begrunne valget sitt. I think … is the most interesting, because … It is inspiring to read about … because …

Forenkling Elever som trenger forenkling, kan lese det første avsnittet om Bill Gates. Setningene har en enkel struktur. I tillegg kan de søkelese etter words to learn i teksten.

1 EXPLORE YOUR DREAMS


Forslag til hjemmearbeid In 2010, Gates established the Giving Pledge, which encourages billionaires to give part of their fortune to charity. He invited wealthy families all over the world to become donors and give more than half of their fortune. Gates himself has given 95 %.

Dan Middleton YouTube was founded in 2005 by three young Americans. They came up with the idea of a video sharing site where others could view, rate and comment on videos. Here, anyone can upload videos. In fact, most of the videos are posted by amateurs. The most popular YouTubers have millions of subscribers. Dan Middleton is a British gamer and YouTuber. He started sharing videos on the Channel in 2012. After a few years, he got millions of subscribers. His goal was to create a professional kid gaming channel. Middleton makes the videos in his home studio. He often starts the day by making a video in the morning, editing it during the day before posting it in the evening.

Dan Middleton has got millions of subscribers on YouTube.

When Middleton was in his early school years, his family moved around a lot because of his father’s work. He often changed schools, which made it difficult for him to make friends. Perhaps that is why he spent so much time playing video games? He has won several awards because of his interest. One of them is the Nickelodeon Kids’ Choice Award. Many people are inspired by YouTubers like Middleton. In 2017, playing games or watching videos on the Internet was a trend among young people. What do you think will be the next Internet trend?

wealthy – rik, velstående rate – like eller ikke like, anmelde

• Les teksten på side 34–35 høyt for deg selv før du leser høyt for en voksen. • Skriv tre til fem faktasetninger om enten Bill Gates eller Dan Middleton. • Øv på words to learn. • Øv til diktat med høyfrekvente ord: about, into, much og through. 1 He was about your age when he made his first computer game. 2 She walked into the classroom and found her seat. 3 He began playing too much, and sometimes even through the night. • Øv på å bøye uregelrette verb i ulike tider: be – was/were – been begin – began – begun

comment on – kommentere several – flere established – etablert, startet fortune – formue charity – veldedighet

18 How did Bill Gates become interested in computers?

donors – givere

19 Why do you think Dan Middleton got interested in gaming in the first place?

founded – grunnlagt

20 Why do you think some YouTubers earn a lot of money?

awards – priser

subscribers – abonnenter, følgere

1 Explore Your Dreams!

Større utfordringer Elever som er klare for større utfordringer, kan finne ut mer om The Giving Pledge. Gi elevene i oppgave å skrive tre–fem faktasetninger.

My Workbook 40

Scan and find Elevene leteleser i teksten på side 34–35 etter ordene som betyr det motsatte.

41

Do you remember? I denne oppgaven får elevene repetert forskjellen på enkel presens og presens samtidsform fra Explore 6.

42

What are you doing now? Elevene jobber i par og forteller hverandre hva de gjør akkurat nå, ved å bruke presens samtidsform.

43

A or AN? Elevene skriver a eller an på linja.

44

Write facts Elevene skriver setninger om Bill Gates og Dan Middelton med egne ord.

45

What is your digital dream? Elevene skriver om noe de ønsker å få til digitalt og diskuterer deretter med læringspartneren sin.

Ekstra aktiviteter YouTube Report Elevene har tidligere skrevet bokanmeldelser og filmanmeldelser. Nå kan de få i oppgave å skrive en anmeldelse av en valgfri YouTube-kanal. Gå gjennom kriteriene på forhånd, slik at alle vet hva anmeldelsen må inneholde, for eksempel tittel, hvem som har laget kanalen, hva den inneholder, hvem kanalen er rettet mot, elevens mening og til slutt en konklusjon. Slike anmeldelser kan gjerne henges opp i klasserommet, eller elevene kan presentere dem muntlig.

1 EXPLORE YOUR DREAMS

35

EXPLORE 7

35


Konkrete læringsmål

Before you read

Elevene skal kunne • bruke lese- og lyttestrategier for å forstå innholdet i en tekst • bruke lyttestrategier for å gjennomføre enkle instruksjoner • forklare forskjellen på adjektiv og adverb

What do the words diameter, rake, circle and drone mean?

Amazing Art To be an artist, you truly have to follow your dream and believe in your own ideas, even if others do not always believe in you. Many artists have been brave and gone their own way. As a result, they have created things the world has never seen before. American artist Andres Amador creates incredibly large works of art. Some of his creations are over thirty metres in diameter. Instead of using a canvas and a brush like most artists, he uses a beach and a rake. It all started in 2004 when he was camping with a friend on a beach. He was playing around with a stick and drew a circle in the sand. Suddenly, he had an idea. He saw clearly in his mind how the beach was the perfect place for creating art. Since then, he has made his extraordinary works of art on beaches around the US, in Hawaii, Ireland and New Zealand.

Transparente ord artist, ideas, result, thirty, metres, diameter, rake, camping, circle, sand, idea, perfect, the US, Hawaii, Ireland, New Zealand, three, photo, drone, photograph, permanent, smiling

Bakgrunnsstoff I teksten blir vi kjent med kunstneren Andres Amador, som lager geometriske mønstre på stranden. Når et mønster er ferdig, bruker han en drone til å ta bilder før tidevannet skyller bort kunstverket. Denne noe utradisjonelle måten å lage kunst på, er et godt utgangspunkt for å jobbe med geometriske figurer, både de elevene kjenner fra før, men også nye. Kanskje dere kan jobbe videre med dette i kunst og håndverk-faget?

Warm Up Ta elevene med i en samtale om hvilke geometriske figurer de kan navnet på. La elevene samtale i par før dere oppsummerer sammen. Fordi de vil trenge dette til oppgave 46 i arbeidsboka, kan elevene gjerne tegne figurene i boka si eller på en whiteboardtavle. Kanskje dere kan lære navnet på noen nye figurer også? • OK, now, which shapes do you know the name of? • Draw a shape and let your learning partner guess which shape it is.

Arbeid med sidene Before You Read I before you read-oppgaven skal elevene tenke over hva de transparente ordene diameter, rake, circle og drone betyr på norsk. La eleven søkelese etter andre transparente ord i teksten

36

EXPLORE 7

artist – kunstner gone their own way – gått sine egne veier result – resultat incredibly – utrolig creations – kunstverk canvas and brush – lerret og pensel stick – pinne extraordinary – utrolige works of art – kunstverk

36

The artist hard at work.

Amador’s piece of art, minutes before it is swallowed up by the waves.

My Workbook pages 20–21

1 Explore Your Dreams!

før dere lytter til eller leser teksten sammen. Kikk også på bildene, og la elevene beskrive hvilke geometriske figurer de ser. • Let’s go hunting for shapes! Look at the pictures and tell your learning partner which shapes you can see.

Lytt og les Selv om teksten er på nivå 3, kan flere elever ha utbytte av å lytte til den, spesielt hvis du bruker god tid på førforståelsesfasen. Snakk også med elevene om at selv om de ikke forstår hvert eneste ord, kan de forstå hovedpoenget. Oppgave 46 i My Workbook er en lytteoppgave alle kan være med på. Før du lar elevene jobbe med denne oppgaven, kan det være lurt å starte med å repetere preposisjoner og adjektiv man trenger når man skal beskrive noe:

• OK, then! Let’s start. Find a pencil and place it in front of you. • Place a ruler next to the pencil. • Let’s see. Find a rubber and put in between the pencil and the ruler. • Well done! Let’s do another one. Find a crayon and put it on top of the ruler. Excellent!

Forenkling Fordi denne teksten er på nivå 3, er den vanskelig for elever som trenger forenkling. I arbeidsboka er det oppgaver tilpasset alle elever.

Større utfordringer Elever som trenger større utfordringer, kan velge ett av bildene på side 36–37 eller finne et annet bilde laget av Amador på Internett. Utfordre så elevene til å gi en detaljert beskrivelse av bildet samt å si sin egen mening om det:

1 EXPLORE YOUR DREAMS


Andres explains that it usually takes him about two to three hours to make a piece, but he has to work quickly so that he can finish his work before the tide comes in.» Believe me, I’ve had many dramatic races with the tide», he says. «The thing is, time is not on my side! I just hope I finish in time.» His goal is to always take a photo of his work when it is finished. He uses a drone to photograph the art piece from high up in the air. Once he has taken pictures, the artwork is swallowed up by the waves and disappears forever. But that doesn’t bother him. «In a way, it’s like the story of our lives. Our lives aren’t permanent either. And I love the fact that I don’t have anything to clean up, I don’t have to store the work anywhere and I can come back tomorrow and have a clean, new canvas to work with all over again,» he says, smiling.

races – kappløp piece – stykke, kunstverk swallowed up – skylt vekk

A photo of Amador’s art taken from the air.

tide – tidevann

21 Which geometrical figures can you see in Amador’s art? 22 How does he create his amazing art? 23 What does Amador mean when he says: In a way, it’s like the story of our lives. Our lives aren’t permanent either?

waves – bølger doesn’t bother him – bryr ham ikke aren’t permanent – varer ikke evig store – her: lagre

1 Explore Your Dreams!

• Give a detailed description of one of Amador’s pictures. Why do you like or dislike the picture?

Smart Tavle

37

en alternativ måte å jobbe med leseforståelse på. La elevene jobbe i små grupper og velge en av personene de har lest om i kapitlet. Elevene må lage en plan for sendingen og være bevisst på vinklingen på nyheten. Hva ønsker

de å fortelle? Som inspirasjon kan dere gjerne se på eksempler fra autentiske nyhetsinnslag før elevene setter i gang. Ofte er det lurt å gi dem tydelige kriterier på forhånd, som for eksempel lengde (1–2 minutter pleier å være passe langt), innledende vignett, presentere hovedoverskrift og tydelig uttale. Hvis dette fenger elevgruppa di, kan dere en annen gang lage nyhetssending med ekte nyheter.

Writing From a Different Point of View Be elevene forestille seg at de er en krabbe, en sjøstjerne eller et annet sjødyr som lever i vannkanten der Amador lager et kunstbilde. Elevene skal skrive en kort fortelling fra sitt ståsted som stranddyr: • What can you see? • What can you hear? • Where do you live? • What is Amador doing? • Do you like Amador’s art?

Make a sentence Klikk på det turkise tavleikonet på høyre side, slik at du kommer til tavlerommet. Aktiviteten finner du under Activities (prikk nummer tre). Elevene skal lage spørrende, befalende og fortellende setninger. Læreren trykker på spinneren, og elevene bruker bildene som inspirasjon til å skrive setninger.

Ekstra aktiviteter

My Workbook 46

Listen and draw Elevene tegner først et bilde med geometriske figurer i den øverste rammen uten å vise det til noen. Deretter skal de beskrive det de har tegnet, til partneren sin ved hjelp av preposisjoner og adjektiv. Partneren prøver å tegne figurene i sin bok.

47

Adjectives and adverbs Elevene leser ordene i tabellen og skriver riktig adjektiv eller adverb.

48

Choose and write Elevene velger blant adjektivene og adverbene i oppgave 47 og skriver fire setninger.

49

Scan and find Elevene leteleser i kapitlet og skriver navnet på den som har sagt hvert av sitatene.

The News Hvis dere har tilgang til digitale hjelpemidler, kan det å lage en nyhetssending være motiverende som

1 EXPLORE YOUR DREAMS

EXPLORE 7

37


Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • reflektere over egen læringsprosess • forstå og bruke kapitlets setningsmønstre I am looking forward to …, I hope … og The thing is … • bruke adjektiv og adverb

A Work in pairs. Look at the picture and tell each other which well-known people you have learnt about in this chapter. B How is it important to behave on the Internet? Discuss with your learning partner. The thing is, … C What are the benefits of gaming? Discuss this in groups. Remember the speaking tip on page 7.

Bakgrunnsstoff Disse sidene, samt Now I Know og Look Back! i arbeidsboka, brukes til underveisvurdering. Elevene får en mulighet til å bruke noe av det de har jobbet med gjennom kapitlet, men i en ny kontekst. Se på målene på side 15 sammen, og snakk om hva som var forventet at de skulle lære i kapitlet. La elevene få sette ord på hvordan de synes arbeidet har gått. Hva har vært utfordrende? Hva har vært interessant? Er det noe som har vært lett? Bevisstgjøring av eget arbeid er viktig i læringsprosessen.

A Work together and make an exhibition in your classroom about inspiring people from English-speaking countries. Present different people you have read about. Use the Internet and books to find more information. Display drawings and pictures, too. B Search the Internet for Nobel Peace Prize winners through history. Choose one and make a digital presentation. Make sure to include why he or she won the Nobel Peace Prize.

My Textbook

A What are your interests? Who inspires you to continue doing what you like doing? B What are you good at? Use adverbs and write at least five sentences describing what you are good at. C What are you looking forward to? What do you hope is going to happen? Write down your thoughts: I am looking forward to … I hope …

A Make a quiz for your classmates. Find pictures of 10–12 well-known and inspiring people on the Internet. If your friends can guess who they are and give the correct names, they get one point. If they can explain why they are well-known, too, they get two points. B Make a class survey of your classmates’ Internet habits. Choose your own questions and present the result to your classmates.

Warm Up På samme måte som kollasjen i starten av kapitlet legger til rette for samtaler i små grupper eller hel klasse, gir også bildet på side 39 slike muligheter. La elevene samtale i par, grupper eller i hel klasse: • Let’s have a look at the picture. Describe what you see. • What are the different people doing? • Can you make a sentence using an adverb?

Let’s Talk! Det er best om elevene jobber med læringspartner eller i små grupper. I oppgave A skal elevene fortelle hverandre hvilke kjente personer de har lest om i kapitlet. Oppfordre samtidig til å fortelle en eller to faktasetninger om personen. Oppgave B og C handler om nettbruk og spilling på nettet. Oppsummer gjerne sammen i klassen etter at elevene har diskutert i mindre grupper.

38

EXPLORE 7

38

My Workbook pages 22–23

1 Explore Your Dreams!

Let’s Write!

Let’s Try It!

Her skal elevene sette ord på hvilke interesser de har, hvem som inspirer dem, hva de er gode til og hva de ser fram til. La elevene få jobbe med oppgavene individuelt før de eventuelt deler tankene sine med medelevene.

I oppgave A skal elevene lage en quiz om kjente personer. La elevene jobbe i grupper og gjennomfør quizene i hel klasse. I spørreundersøkelsen i oppgave B skal elevene undersøke Internettvanene til medelevene sine og presentere resultatet i klassen. Begge oppgavene kan gjennomføres digitalt eller på papir.

Let’s Explore! Til begge oppgavene trenger elevene tilgang til Internett. I oppgave A skal de lage en utstilling om inspirerende mennesker fra engelskspråklige land. I oppgave B skal elevene søke på Internett etter personer som har mottatt Nobels fredspris, velge en av dem og lage en digital presentasjon.

Smart Tavle Klikk på det turkise tavleikonet på høyre side, slik at du kommer til tavlerommet. Bruk bildene og lek dere med de ulike elementene ved å plassere dem på forskjellige måter. La elevene få øve seg på kapitlets grammatikk og setningsmønstre. Kanskje dere også rekker å repetere noe av det dere har jobbet med i Explore 6? Finn for eksempel fram firekolonne-

1 EXPLORE YOUR DREAMS


Inspiring People Benytt anledningen til å ta et tilbakeblikk på kapitlet dere nå har jobbet dere gjennom. La elevene velge den personen de har lest om og jobbet med, som har gjort ekstra inntrykk. La elevene kort fortelle hvem personen er og hva det var som gjorde inntrykk. Hvis dere vil, kan elevene presentere sin person gjennom en mini-talk. Husk at dette ikke trenger å ta lang tid. Gi hver elev maks ett minutt hver.

Word Bingo

skjemaet som du finner i Backgrounds i tavlerommet, og legg til overskriftene nouns, adjectives, verbs og prepositions. La elevene repetere ordklassene ved å sortere ord i riktig kolonne. Etterpå kan dere skrive setninger med ord fra de ulike ordklassene.

Ekstra aktiviteter Fun With Words Velg ord fra kapitlets words to learn som du vil at elevene skal repetere. Bruk gjerne Smart Tavle, og gå til tavlerommet. Hent words to learn under fanen Words (prikk nummer 1) eller høyfrekvente ord under fanen Activities (prikk nummer 3). Her er det flere muligheter til å varierere ordinnlæringen: • Kims lek.

1 EXPLORE YOUR DREAMS

• Sort the words in nouns, adverbs and adjectives. • Find all the words that have the /ɵ/-sound. • Choose a word and make a sentence. • Have a quick think! Which word means … / means the same as …? • Find the adverb/noun/verb that means …?

Velg ord fra words to learn-lista og skriv dem på tavla eller finn dem på Smart Tavle. Elevene tegner hvert sitt rutenett på 4 x 4 ruter, eller du kan bruke kopioriginal 7.4 fra ressursbanken. Varier mellom ulike måter å gjennomføre bingo på: • Les det norske ordet høyt. Elevene må vite hva det er på engelsk. • Les det engelske ordet. Elevene må skrive en setning med ordet før det blir godkjent. • Les ordet som en del av en setning. Elevene må lytte godt for å finne ut om et av deres ord ble lest.

My Workbook A–D

Now I Know Now I Know kan gjennomføres som repetisjon for elevene eller som underveisvurdering. Hva har de lært i dette kapitlet? Her får elevene anledning til å vise om de vet forskjellen på adjektiv og adverb, om de kjenner til vanlige sammentrekninger av ord, og om de kan skrive enkle setninger på engelsk.

1–4

Look Back! Før du lar elevene vurdere seg selv, er det lurt å ha en felles klassesamtale der dere snakker om spørsmålene i de ulike sirklene. Noen elever kan være veldig selvkritiske. Hjelp dem med å finne en oppgave de føler de fikk til og er fornøyd med. Hvorfor er de fornøyd med akkurat denne oppgaven?

EXPLORE 7

39


2

Planet Football

On the one hand, …

On the other hand, …

In my opinion, …

pitch

improve catch

footballer

however player

kick

I kapitlet vil du lære • om fotball rundt omkring i verden • om sammensatte verbuttrykk • å skrive argumenter for og imot et tema

equipment

40

41

Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • lese og forstå tekster om fotball • forstå og bruke setningsmønstrene On the one hand …, On the other hand …, og In my opinion, … • bruke ord og begreper knyttet til temaene • bruke sammensatte verbuttrykk • skrive argumenter for og imot et tema

Resirkulering • Verb • Adjektiv • Preposisjoner

Transparente ord popular, stunts, fantastic, pyramid, middle, position, ball, blocking, tackled, blind, football, helpers, tricks, perfect, professional, summer, training, activity, minutes, slimy, hang, the top of, swing

40

EXPLORE 7

Høyfrekvente ord mother, answer, found, still, learn, world, father, o’clock, thank, please

• What Can You Do with a Football? (innspilt sang), side 54 • Don’t Ever Ask a Centipede, side 55

Grammatikk • Sammensatte verbuttrykk • Uttrykk med adjektiv og preposisjoner

Vurdering • Rask vurdering, side 46 og 49 • Underveisvurdering, side 43 og 53 • Now I Know! og Look Back!, side 40 og 41 i My Workbook • Kapittelprøve 2, lærerens ressursbank på nettstedet • Generell del, side XII

Uttale og staving /tʃ/ cheese, cherry /dʒ/ jail, job, generous

Sanger og vers • West Ham United, side 53 • Chelsea, side 53

Bruk bildet Look! Bruk bildet i boka eller på Smart Tavle som utgangspunkt for samtaler. Bildet viser eksempler på det elevene vil møte i kapitlet. Legg til rette for samtale ved å stille konkrete spørsmål til bildet og oppfølgingsspørsmål. Utfordre elevene til å bruke bildet til å fortelle om egne opplevelser og erfaringer. Benytt gjerne anledningen til å la elevene fortelle om andre interesser enn fotball.

Listen! Lytt til lyttetekstene mens dere ser på bildet sammen. Minn elevene på lure måter å lete etter informasjon i bildet på og i teksten de hører. Stopp opp etter hver lyttetekst, og gi elevene spørsmål til det de hørte. Lytt gjerne

2 PLANET FOOTBALL


flere ganger, og be elevene lytte etter spesifikk informasjon.

Talk! Ta utgangspunkt i ord og begreper elevene allerede kan om det dere ser på bildet. Motiver og oppmuntre elevene til å delta i samtalene. La gjerne elevene samtale to og to om det de ser på bildet, slik at flere er aktive: • What is the girl doing? Which football tricks do you know?

• Look at the pyramid. How do you think it feels to be on the top? • What are the players hanging in the rope doing? • How many different football games do you know the name of? • What kind of equipment do you need to play football?

How Do You Learn Best? Bruk læringsmålene på side 41 som utgangspunkt når dere snakker om hva dere skal lære. La elevene bla i kapitlet, slik at de allerede nå får en forståelse av hva som venter dem. Hvilke læringsstrategier elevene foretrekker, kan være svært individuelt, og du som lærer legger til rette for at elevene får mulighet til å bruke varierte metoder.

My Workbook 1 Listen and mark 1 Knock’em, block’em, Push’em back. Move that line to the quarterback. Defense, tighten up your stuff. Woo! Cheerleading is almost as popular as the game they are cheering for. They practise several times a week and do amazing stunts, like this fantastic pyramid. Have you ever tried to make a pyramid with your friends? 2 There is no age limit when it comes to playing football. The Vakhegula Vakhegula squad in South Africa is living proof of that. Vakhegula Vakhegula means grannies. The team has around 45 players, all women between the ages of 40 and 80. They really enjoy playing football. It makes them feel happy and improves their health. Do you know anyone over 70 who plays football? 3 Imagine playing football without using your eyes. How would you know where the ball is? Some blind people are actually very good footballers. They just need some adjustments. They use a ball with a little bell inside so that they can hear it. Around the field, there is a special fence that makes sure the ball does not get kicked far away. Helpers give directions to the players. 4 Have you tried doing tricks with a ball? Then you must know how difficult it can be. Charlotte Lade knows all about it. She has spent

2 PLANET FOOTBALL

many hours in her back garden practising new and advanced tricks. Practice makes perfect. Today, she is a professional football freestyler. Which football tricks do you know? 5 You can play football nearly everywhere. All you really need is a ball. Did you know that some people play football in the mud? Apparently, it all started in Finland. Top cross-country skiers do this as a summer training activity. It is really tiring, though, so they only play for 12 minutes at a time. What do you think is more difficult: running in the mud or kicking a muddy football? 6 If you thought playing football in slimy mud is a little strange, how about playing football high up on

a wall? To do this, players hang from a rope attached to the top of a building. They swing back and forth and run on the wall. The aim is to kick the ball, which is also hanging from a long rope. Apparently, it is quite difficult to run on a vertical wall. You must feel a bit like Spiderman. 7 We are in the middle of the game. The Warriors are in the lead, and it is their turn for a kick-out. The players are now lining up. And there, the quarterback is in position. Who is he going to pass the ball to? The game is on! The quarterback passes the ball to the center. He snaps the ball and passes it to the receiver before blocking. Oh, that’s a tough block. Oh, no, he’s down!

På Smart Tavle og på CD ligger lyden som hører til bildet. Lytt gjennom én og én lyttetekst, og bruk teksten som utgangspunkt for samtale i hel klasse. Etterpå gjør dere oppgave 1 i My Workbook. Fasit til oppgaven ligger i ressursbanken på gyldendal.no/explore. 1

Listen and mark Lytteoppgave. Elevene lytter til teksten og skriver riktig nummer i rutene.

2

Jumbled words Her skal elevene stokke om på bokstavene slik at ordene skrives riktig. Deretter oversetter de ordene til norsk.

3

Read, circle and write Oppgave med høyfrekvente ord. Elevene leser teksten, ringer rundt ordene og skriver dem på linja.

4

Find and write Oppgave med høyfrekvente ord. Elevene leser ordene, trekker en strek til riktig boks og skriver ordene på nytt.

5

Write Elevene velger fem ord fra oppgave 3 og 4 og skriver setninger.

EXPLORE 7

41


Konkrete læringsmål

Before you read

Elevene skal kunne • lese og forstå tekster om ulike måter å spille fotball på • kjenne til ord som betyr det samme • bruke setningsmønstrene I am good at …, In my opinion, …, On the one hand, … og On the other hand, …

Football with a Twist You don’t have to be a football fan or an expert to enjoy football. All you need is a ball and a few keen players. You don’t need a special stadium either. You can play anywhere. But have you heard of futsal or foosball? Here are ways of playing football you have probably never dreamed of.

Futsal These players are practising futsal, football in a hall. The rules of the game are a bit different from traditional football. There are four players, and a goalkeeper. The goalkeeper is free to play anywhere on the pitch, which is much smaller than a football field. You can fit eight futsal pitches in a regular football field. The futsal ball is also smaller and has less bounce.

Words to Learn keen, players, pitch, field, ropes, slimy, keen on, hilarious, sideways, kick

Spidermen in Football Shorts You can play football everywhere. On the picture you can see players attached to the top of a high building. They are playing football by swinging back and forth from long ropes. Like spidermen in football shorts, they are kicking a ball that is hanging between them. It takes a lot of training to run on a vertical wall. Apparently, it is much easier to do a backflip there than to run!

Transparente ord football fan, expert, ball, special stadium, hall, traditional, shorts, swinging, hanging, slimy, summer, activity, minutes, stop

What do you need to play football? Describe the type of clothes you wear and the places where you can play. Discuss with your learning partner.

keen – ivrige players – spillere pitch – bane field – bane ropes – tau

Bakgrunnsstoff

regular – vanlig

Fotball finnes i mange varianter. På denne siden møter elevene utradisjonelle måter å spille fotball på som likevel stort sett følger vanlige regler for fotball. Det viktigste er å ha det gøy med ball og lagspill.

attached to – festet til

bounce – sprett back and forth – fram og tilbake apparently – tydeligvis, visstnok

42

2 Planet Football

My Workbook pages 26–27

Warm Up Snakk med elevene om hvordan de spiller fotball i friminuttene eller på fritiden. Mange utvikler sine helt egne regler når de spiller prikk, vegg og andre liknende ballspill. La elevene sette ord på hvordan de blir enige om regler, og hva som er likt eller ulikt fra vanlig fotball: • Put your hand up if you play football at break time. • Do you play any other ball games with a football? Which ones? • Which rules do you play by in these games?

Arbeid med sidene Before You Read Bruker man samme klær om man spiller på løkka, i parken, på trening eller i hagen? La elevene diskutere seg imellom. Før dere lytter og leser teksten sammen, kan det være lurt å lese overskriftene og se på bildene. La

42

EXPLORE 7

dem sette ord på det de ser på bildene. Er noen av disse variantene av fotball kjent for elevene? • What do you wear when you play football in the park or in the garden? What kind of equipment is important to wear? • Look carefully at the pictures! Describe what you see. • Have you tried any of these football games?

Lytt og les På hvilken måte er disse spillvariantene annerledes enn vanlig fotball? Når dere har lest og gått gjennom hele teksten, kan dere samtale om hvilke av fotballspillene elevene kunne tenke seg å prøve. Oppfordre elevene til å begrunner hvorfor. Allerede nå kan dere starte med å øve på setningsmønstrene i kapitelet. Oppfordre derfor elevene til å svare ved å bruke setningsmønstret In my opinion, …:

• In which way is this football game different from traditional football? • In your opinion, which game seems like the most fun to play? Or the most scary? • Would you like to try any of these football games? Why or why not? Great answer! Jobb gjerne videre med de to andre setningsmønstrene: On the one hand, … og On the other hand, … La elevene velge ett av spillene og finne fordeler og ulemper ved dette. Elevene skal da bruke On the one hand, … og On the other hand, … når de legger fram argumentene sine. Vurder selv om du vil la elevene jobbe med oppgaven muntlig eller skriftlig. Velger dere å jobbe muntlig, kan det være en fordel for noen elever å få muligheten til å forberede seg i forkant. Start gjerne med å modellere hvordan dette kan gjøres.

2 PLANET FOOTBALL


Ekstra aktiviteter In My Opinion, … In my opinion, … er et av kapitlets setningsmønstre. Denne aktiviteten gir elevene mulighet til å øve seg på å bruke setningsmønstret muntlig. Del elevene i grupper på fire–fem elever. Gi dem litt tid i forkant, slik at alle kan forberede seg på hva de skal si. Alle på gruppa skal nå lage sin egen avslutning til setningen In my opinion, … Du kan gi et bestemt tema elevene skal si meningen sin om, eller la dem uttrykke meningen sin om det de selv ønsker. Oppfordre gjerne til kreative setninger. Én etter én skal de si setningen sin høyt til gruppa. Avslutningsvis kan elevene gå rundt i klasserommet og si setningen høyt til de andre. Hvor mange av de andre elevenes setninger klarer de å huske? Oppsummer helt til slutt.

Swamp Soccer Why on earth would anyone want to play in slimy mud? The answer lies in Finland, where top Finnish cross-country skiers started this as a summer training activity. Apparently, playing on soft, wet bog is an excellent way of training. It is actually so physically demanding that swamp soccer is played in two halves of only 12 minutes each. There are around 300 swamp soccer teams from all over the world. Swamp Soccer world championships are held every year.

Human Foosball Have you ever played table football or foosball? It’s fun, even if you are not very keen on football. Giant table football, or human foosball, is hilarious. The game is just like table football but with real people. Either the players are attached to the bars or they have to keep their hands on the bars. They can only move sideways to kick or stop the ball. The aim of the game is to score as many goals as possible, of course.

slimy – slimete keen on – interessert i, ivrig på hilarious – veldig morsom sideways – sidelengs kick – sparke swamp – sump Finnish – finsk

1 Find a video of human foosball on the Internet. Would you like to try it or not? Explain why.

cross-country skiers – langrennsløpere bog – myr physically – fysisk demanding – krevende human – menneskelig

2 Planet Football

Forenkling Elever som trenger ytterligere forenkling, kan lytte til hele teksten og velge én av tekstene på side 42 som de leser.

43

elevene leverer leksa som lydfil, har de ofte lest leksa flere ganger enn de vanligvis gjør. Fokuser på å gi tilbakemelding på lyder elevene har lært tidligere, og tilpass tilbakemeldingene til hver enkelt elev.

Forslag til hjemmearbeid • Les tekstene på side 42–43 høyt for en voksen. Les inn teksten på mobil eller nettbrett og lever som lydfil. Lytt til deg selv før du deler lydfilen med læreren din. • Øv på words to learn. • Øv til diktat med høyfrekvente ord: world og o’clock 1 Do let us know if you think football is the best game in the world! 2 Yesterday at seven o’clock, I set the table for breakfast. • Øv på å bruke uregelrette verb i ulike tider: let – let – let set – set –set

Større utfordringer I Mr X. Plore-oppgave 1 i My Textbook skal elevene finne en video av human foosball. Motiver elevene til å bruke digitale verktøy og lage kommentatorstemme til videoen.

Underveisvurdering De fleste elever har i dag tilgang til mobil eller nettbrett, slik at de har mulighet til å levere leseleksene som lydfil. Når elevene deler lydfiler med deg, gir det deg som lærer en fin mulighet til å gi en spesifikk tilbakemelding på leseflyt og uttale. Når

2 PLANET FOOTBALL

My Workbook 6

What are you good at? Elevene skriver setninger om hva de er gode til.

7

What is futsal? I denne oppgaven skal elevene svare på spørsmål med hele setninger til avsnittet om Futsal.

8

Write Her skal elevene skrive og begrunne om de har lyst til å prøve å spille fotball på en vegg, hengende i en sele, eller ikke.

9

Read and match Elevene trekker strek mellom ord som betyr det samme.

10

What is bubble football? I denne oppgaven skal elevene lage en kort presentasjon. Bruk gjerne digitale verktøy.

EXPLORE 7

43


Konkrete læringsmål

Before you read

Elevene skal kunne • lese og forstå tekster om kjente fotballspillere • forstå forskjellen mellom fakta og personlige meninger • forklare og gi en detaljert beskrivelse

Football Heroes Professional football players need many skills. The players have often worked their whole lives to reach their goals. But, are footballers only heroes on the field? Here are some players who are heroes off the field as well.

The Award Winner Samuel Eto’o has won the African Player of the Year award four times. He is known for his good technique. Eto’o grew up in Cameroon. He has played for several professional football clubs in Europe. Unfortunately, some of the supporters shouted racist comments. He did not want his children to experience this and stopped bringing his family members to matches. Besides being a football player, he has organised charity matches with famous football players. The money goes to children and young people who need help.

Words to Learn grew up, experience, judge, at first sight, unemployed, footballer, especially, impressive 2 Why did Samuel Eto’o stop bringing family members to football matches?

Transparente ord football, professional, good technique, Cameroon, football clubs, supporters, racist comments, stopped, bringing, family members, organised, help, Scotland, respect, donated, invited, situations, special, slum, Liberia, athletic talent, football star, clubs, England, prize, dribbling, helped

Which skills do professional football players need to have? Scan the text and find out what these football players are good at.

grew up – vokste opp experience – oppleve award – pris

Bakgrunnsstoff Her møter elevene tre profesjonelle fotballspillere som bruker kontaktnettet sitt til veldedighetsarbeid. Samuel Eto’o og George Weah har vokst opp i Afrika, og Steven Naismith er fra England. Mens Naismith har rettet oppmerksomheten mot arbeidsledige og hjemløse mennesker i England, har Eto’o og Weah valgt å hjelpe svakerestilte unge i hjemlandene sine, blant annet med å legge til rette for muligheten til å ta utdanning. Elever som er interessert i fotball, vil nok kjenne til disse spillerne, men elever som ikke er like interessert, vil ikke kunne dra fordel av slik forkunnskap.

Warm Up Selv om fotballinteressen blant elevene i en klasse varierer, kan det være interessant å høre hvilke fotballag elevene kan navnet på. Ha gjerne en felles klassesamtale der elevene kan ramse opp så mange navn som mulig. Plukk gjerne ut et par av lagene, og få elevene til å begrunne hvorfor de kan navnet på nettopp disse lagene.

44

EXPLORE 7

besides – i tillegg til charity matches – veldedighetskamper

44

A very happy Samuel Eto’o after scoring a goal for Inter Milan.

My Workbook pages 28–29

2 Planet Football

Er det en spesiell fotballspiller de følger med på? Er laget mye i media? • Let’s make a list of all the football teams we know. • Why have you chosen this particular football team? • Who is your favourite footballer?

Arbeid med sidene Before You Read Her skal elevene samtale om hvilke ferdigheter som er viktige for profesjonelle fotballspillere, og søkelese i teksten etter ferdigheter de aktuelle fotballspillerne er spesielt kjent for. La elevene jobbe med before you read-spørsmålet i par før dere samtaler om dette i hel klasse. Bruk gjerne litt tid på å snakke om fotballspillerne før dere leser teksten. Finn fram kartet for å se hvor de forskjellige spillerne

har vokst opp, og i hvilke land de har spilt profesjonell fotball: • Which skills do professional football players need to have? • Let’s look at the map to see where these football players grew up. Who can find Cameroon on the map? Can you show us, please?

Lytt og les Lytt til ingressen og deretter til teksten om én og én spiller om gangen. I teksten møter elevene mye fakta om hver av spillerne. Oppsummer gjerne hvert avsnitt ved at elevene kan sette ord på hva de har lest, og hva de har lært: • What do you now know about …? Good job! I am impressed! • What do you find interesting about …? Yes, that was quite interesting! • Why do you think …?

2 PLANET FOOTBALL


elevene skal sortere påstander som er faktasetninger eller uttrykker en personlig mening, og begrunne valget sitt. Gjør gjerne denne oppgaven i fellesskap før elevene jobber med oppgave 11 i My Workbook.

The Nicest Football Player Steven Naismith grew up in Scotland in a working-class family. At school, Naismith had a hard time learning to read and write, but he worked hard and never gave up. His father was a social worker, and Naismith often went with his father to work. There he met children who were much poorer than him. Early on, he learnt to respect people and never judge anybody at first sight. After he became a professional football player, he donated football tickets to unemployed Steven Naismith helps people. He also invited homeless people for serving Christmas lunch Christmas dinner. Naismith says that he to homeless people. wants to continue helping people in difficult situations. Naismith’s special skills as a football player are his long shots and his attacking instincts.

Ekstra aktiviteter Write a Portrait George Weah playing with children at a clinic in New York.

The Anti-War Footballer George Weah was born in the slum of Monrovia, Liberia. He was raised by his grandmother and grew up on the streets. His athletic talent made him a football star and brought him to professional football clubs in Italy, France and England. He was awarded the African Player of the Year award three times. Even more impressive is the World Player of the Year, which he got in 1995. He is the only African football player ever to receive this prize. He is known for his speed and dribbling skills. After he quit as a football player, he has helped children get an education.

3 Why is Steven Naismith called the nicest football player? 4 Choose two famous football players and make a Venn diagram. Compare the two and find out what is the same and what is different.

judge – dømme at first sight – ved første blikk unemployed – arbeidsledig footballer – fotballspiller especially – spesielt impressive – imponerende working-class – fra arbeiderklassen social worker – sosialarbeider was raised by – ble oppdratt av receive – motta athletic talent – idrettstalent

2 Planet Football

Forenkling Elever som trenger en forenkling, kan lese ingressen og være med og lytte til resten av teksten. I arbeidsboka finner dere oppgaver som er tilpasset ulike nivåer. Velg blant oppgavene, og oppfordre elevene til å letelese teksten i tekstboka for å løse oppgaver der elevene trenger teksten for å svare.

Større utfordringer Elever som trenger større utfordringer, kan for eksempel få i oppgave å finne ut mer om veldedighetskampene Samuel Eto’o arrangerer. Bruk Internett og finn ut hvilke kjente fotballspillere som har deltatt på kampene, og når og hvor kampene er spilt.

2 PLANET FOOTBALL

Som videre arbeid kan elevene få i oppgave å skrive et portrett om en selvvalgt idrettsutøver. Oppfordre dem til å finne informasjon som er særegen for denne personen, slik at portrettet ikke bare handler om fødested, alder og klubber. La gjerne elevene få presentere idrettsutøveren for de andre i klassen, eller heng portrettene på veggen i klasserommet.

45

Smart Tavle Klikk på det turkise tavleikonet til høyre, slik at du kommer til tavlerommet. Under Activities (prikk nummer 3) finner du en aktivitet der

Forslag til hjemmearbeid • Les teksten på side 44–45 tre ganger. En av gangene leser du høyt for en voksen. • Skriv fem setninger i boka di om en idrett eller aktivitet du liker. • Øv på words to learn. • Øv til diktat med høyfrekvente ord: father og learn 1 My father taught us how to catch a ball. 2 Early on, he learnt to respect other people. • Øv på å bruke uregelrette verb i ulike tider: catch – caught – caught teach – taught – taught

My Workbook 11

Facts and opinions Her finner elevene ulike påstander, noen er faktasetninger, mens andre er synspunkter. Elevene setter kryss i riktig rute.

12

Your turn I denne oppgaven skal elevene skrive tre faktasetninger fra teksten. Deretter skal de si meningen sin om det de har lest.

13

Look, read and write Elevene leser ordene og skriver riktig sport ved riktig bilde.

14

Choose and find Elevene velger en av idrettene fra oppgave 13 og skriver et substantiv, et verb, et adjektiv og en preposisjon som beskriver den idretten.

15

Write and explain Her skal elevene beskrive idretten de valgte i oppgave 14, til en som aldri har gjort den før. De må gjerne bruke bilder.

EXPLORE 7

45


Explore Grammar

Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • forstå og bruke sammensatte verbuttrykk • forstå og bruke adjektiv og preposisjoner som brukes som faste uttrykk

Compound Verbs Sammensatte verbuttrykk 5 Look at the verbs in the sentences. Can you spot the difference?

Bakgrunnsstoff På disse sidene skal elevene både lære om sammensatte verbuttrykk og uttrykk som er satt sammen av et adjektiv og en preposisjon. Dette er faste uttrykk som elevene bør lære seg. Når dere skal jobbe med grammatikken i dette kapitlet, kan det være lurt å dele det opp i flere bolker og jobbe med noen uttrykk om gangen. Legg opp til at elevene kan bruke verbuttrykkene muntlig eller skriftlig.

Warm Up Før dere går i gang med å jobbe med disse sidene, er det lurt å repetere ordklassene elevene vil møte. Start med å få elevene med på en samtale der de skal komme med eksempler på ordklasser. Skriv ordene på tavla etter hvert som elevene kommer med forslag. På side 206–228 i My Textbook finner dere en samlet oversikt over grammatikk elevene har lært på mellomtrinnet, slik at elevene kan bruke det som oppslagsverk. Bla gjerne til disse sidene for mer utfyllende informasjon om hver av ordklassene: • Tell me, who can give me an example of a verb? Yes, … is a verb. Well done! • What about an adjective? Excellent!

Arbeid med sidene Se på illustrajonen og les eksempelsetningene sammen. La elevene selv forsøke å sette ord på Mr X. Plores spørsmål og hvordan betydningen av verbet get endrer seg i uttrykket get on. La elevene videre identifisere verbene i hvert av uttrykkene på side 46. Snakk videre sammen om hva verbet betyr når det står alene, og hva det betyr nå. I hver av boblene står en forklaring på engelsk, og her må du vurdere hvor mye tid dere trenger å bruke på å forklare den norske betydningen. Etter hvert som dere

46

EXPLORE 7

We get ice cream in the summer.

We get on really well.

Sammensatte verbuttrykk er verb som hører sammen med en preposisjon eller et adverb. Preposisjonen eller adverbet gir ofte verbet en annen betydning enn verbet har alene. keep on – continue

Et sammensatt verbuttrykk forteller hva noen eller noe gjør, på samme måte som et verb. believe in – to think something is true

break up – end a relationship

look after – take care of

put off – postpone, delay

46

try on – put clothes on to see if they fit

calm down – relax after being angry or upset

give up – stop trying, quit a habit

sleep over – stay somewhere for the night

find out – find the answer

cheer up – become happier

throw away – get rid of something

Rask vurdering Hvis du ønsker å sjekke hva elevene har fått med seg etter endt undervisningsøkt, kan du ta for deg noen av verbuttrykkene dere har jobbet med til nå. La elevene jobbe i par. Si ett verbuttrykk på norsk om gangen. Elevene diskuterer seg fram til den engelske oversettelsen og skriver det i kladdeboka eller på en whiteboardtavle. Utfordre dem også til å bruke verbuttrykket i en setning. Du får raskt oversikt over hvilke elever som er på vei, og hvem du må rette oppmerksomheten mot i neste undervisningsøkt:

hurry up – do something more quickly

6 Choose a compound verb and make up a funny sentence. Work with your learning partner.

My Workbook page 30

2 Planet Football

snakker om hva uttrykkene betyr, kan du velge to eller tre av uttrykkene som du vil fokusere ekstra på. La elevene jobbe i par og diskutere seg fram til en setning der de bruker uttrykket.

get along – like each other

• Do you remember the English word for …? • Show me your boards, please?

Smart Tavle Compound Verbs Klikk på det turkise tavleikonet på høyre side, slik at du kommer til tavlerommet. Aktiviteten finner du under Activities (prikk nummer tre). Elevene skal sette sammen verbuttrykk og forklaringen som hører til.

Word Class Bingo Elevene skal spille ordklassebingo. Elevene tegner et rutenett på 4 x 4 ruter i skriveboka si (eller bruk kopioriginal 7.4) og fyller det med ord dere har blitt enige om fra ulike ordklasser. Når elevene har fylt rutenettet, er dere klare til å spille. Læreren

2 PLANET FOOTBALL


Find the Verb! Etter hvert som elevene har lært seg en del uttrykk, kan du gjennomføre denne konkurransen i klassen. La elevene jobbe sammen i grupper på tre– fire elever. Du skriver en preposisjon på tavla, for eksempel up. Så skal elevene forsøke å finne så mange verbuttrykk med denne preposisjonen som mulig. Velg ett eller to av uttrykkene elevene foreslår, og oppmuntre elevene til å skrive setninger med uttrykket. Hvem klarer å skrive den mest kreative eller morsomme setningen?

Adjectives and Prepositions Adjektiv og preposisjoner 7 Which of the two sentences gives more detailed information?

He is angry.

He is angry with his mother.

Odd One Out

Noen adjektiv bruker vi sammen med preposisjoner. Det er faste uttrykk du må lære deg. team. ous for its football Manchester is fam

Peter is afra

She is interested in

Dette er en fin aktivitet hvis du ønsker å legge vekt på ulike ordklasser, jobbe med ukas words to learn, repetere tidligere lærte ord eller ord fra en tekst du ønsker å jobbe mer med. Diktet på side 54 inneholder mange aktuelle verb. Plukk ut fire verb som du skriver på tavla sammen med et ord fra en annen ordklasse. Som variasjon kan elevene mime ordet som skal ut. Utfordre gjerne elevene på å lage egne odd one out-oppgaver til hverandre.

computer games.

id of the da

ad He is b

ars. iring c

at repa

rk. I am not very

They are excited abo ut

all.

keen on footb

He is pleased with his progress.

going to London.

8 Answer the following questions. Compare with your learning partner. What do you have in common? What are you good at? What are you interested in? What stories in the news are you worried about? Who are you proud of? Name something that is good for your health and something that is bad for your health.

My Workbook page 31

trykker på spinneren og sier hvilken ordklasse pila peker på. Elevene krysser ut ord fra riktig ordklasse. Den første til å få én rad, to rader eller hele brettet krysset ut har vunnet og kan rope bingo.

Ekstra aktiviteter My Wordlist Oppfordre elevene til å plukke ut fire sammensatte verbuttrykk fra side 46–47 som de ønsker å jobbe mer med. Bruk gjerne tankekartet du finner på Smart Tavle og som kopioriginal 7.3, og la elevene få en kopi hver. I tankekartet skal elevene fylle inn betydningen av uttrykket, oversette til norsk, bruke det i en setning og finne synonymer. Ta for dere ett verbuttrykk som dere jobber med sammen, før elevene får velge fire egne.

2 PLANET FOOTBALL

2 Planet Football

47

My Workbook 16

Choose the right preposition Elevene leser setningene og skriver riktig preposisjon bak verbene.

17

Read and match I denne oppgaven skal elevene trekke en strek mellom det verbuttrykket og den setningen som betyr omtrent det samme.

18

OUT Elevene velger verb fra rammen og skriver riktig verb på linja.

19

Fill in the right preposition Her skal elevene velge riktig preposisjon fra rammen og skrive den på linja.

20

Read and match Elevene trekker en strek mellom riktig setningsbegynnelse og -avslutning.

21

Answer the questions Elevene fyller inn riktig preposisjon og svarer på spørsmålene i skriveboka eller på nettbrett.

EXPLORE 7

47


Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • lese og forstå en tekst om amerikansk fotball • bruke informasjonen de finner i teksten, og skrive faktasetninger med egne ord • bruke fotballord og -uttrykk til å skrive en kort tekst • bruke matematiske begreper i beregninger

Before you read

?

Did you know Soccer is slang for association football.

How many centimetres are there in a yard? How long is 120 yards?

American Football Football in Europe is not the same as football in the US. In the US, football is called soccer, but American football is a lot more popular. In fact, it is the most played and watched game in the US. When playing American football, you can kick, throw or run with the ball in your hands. Two teams of eleven play against each other. The field is 120 yards long. The numbers on the field show how far it is from the goal post on each short side. There are many ways of scoring points. Touchdown gives you six points and is the highest point score you can get. Body contact is allowed, and the sport can seem a bit brutal to an outsider. There is a risk of getting injured. That is probably why all the safety equipment is required. You need a helmet and shoulder pads, thigh and knee pads. In addition, you need chest protectors and mouth guards. Seven referees at every match make sure the players follow the rules.

Words to Learn equipment, is required, referee, consider, participate, entertain, squads, audience, competitions

Transparente ord American, football, the same, popular, ball, hands, numbers, contact, sport, brutal, shoulder, professional, February, unofficial, millions, dance, stunts

equipment – utstyr is required – trengs, behøves referee – dommer goal post – målstang outsider – en som står på utsiden

Bakgrunnsstoff

pads – puter mouth guard – tannbeskyttelse

Amerikansk fotball har sitt utspring i engelsk fotball og rugby. Engelsk fotball blir også kalt association football, eller soccer i USA. Idrettene har lite til felles slik de praktiseres i dag, selv om de ytre rammene har fellestrekk. Amerikansk fotball er svært populært i USA, men også i andre deler av verden har denne idretten voksende popularitet.

• What do you know about American football? Tell your learning partner three facts.

Warm Up

Arbeid med sidene

Før du begynner å jobbe med denne teksten, kan du ta elevene med på en samtale om hva de vet om amerikansk fotball. Start gjerne med å tegne en horisontal strek på tavla. I den ene enden skriver du I know a lot about American football and cheerleading. I den andre enden skriver du I know very little about American football and cheerleading. Elevene skal nå vurdere hvor på linja de vil plassere seg selv. Etterpå lar du en elev som vet mye om emnet, dele sin kunnskap med en elev som vet lite. Så oppsummerer dere i fellesskap:

48

EXPLORE 7

chest protectors – brystbeskyttelse

48

The quarterback is the leader of the team.

My Workbook page 32

2 Planet Football

Before You Read Finn ut i fellesskap hvor mye en yard er i centimeter (1 yard = 91,44 cm). Ta gjerne fram ting dere har i klasserommet, som dere måler og gjør om fra centimeter til yards: • How many yards is our classroom/ the hall? • If you add one more …, how many yards is … then?

Lytt og les Se på og snakk om bildene før dere starter å lytte eller lese teksten sammen. Stopp etter hvert avsnitt og la

elevene oppsummere seg imellom det de har hørt eller lest: • What is the text about? • How many players are there on each team? • Tell me about the Super Bowl. • What does the cheerleader squad do during the games? • Scan the text and tell me which action verbs you can find. • Do you think it would be easy to be a cheerleader? Why or why not?

Forenkling Elever som trenger forenkling, kan konsentrere seg om å lese ingressen og bildetekstene. Deretter kan de velge ett av bildene og beskrive hva spilleren eller cheerleaderne har på seg, ved å bruke følgende setningsmønstre: He or she is wearing …, He or she has …

2 PLANET FOOTBALL


en forbindelse mellom ordene og skrive begge i en setning. Vurder selv om du vil la elevene jobbe sammen i par eller alene, og ikke glem å gi ros for kreative forslag.

The highest level of professional American football is called the National Football League, NLA. The championship game of each season is called the Super Bowl and is played at the beginning of February. Some people consider this day an unofficial national holiday, because the game is one of the most popular TV broadcasts. Millions of Americans watch the game every year.

Guess the Word Gi elevene et tema, for eksempel sports, the playground eller animals. Be alle lage en liste over ti ord som de assosierer med dette. Del klassen i små grupper på tre–fire elever. Hver elev i gruppa skal forklare ett og ett ord til de andre uten å bruke selve ordet, mens resten forsøker å gjette. Skriv gjerne hjelpesetninger på tavla. Aktiviteten passer godt enten du ønsker å resirkulere tidligere lærte ord eller ønsker å jobbe med ordforrådet knyttet til dette kapitlet: • It is a thing that … • You use it to … • You find this in … • It is an animal/thing that … • It is the opposite of …

Cheerleaders Cheerleading has become very popular all over the world. The sport is more than 100 years old. In the beginning, there were only men who did cheerleading. Today, there are almost four million children and adults doing cheerleading in the US alone. Most middle schools and high schools have their own squads, and both girls and boys can be members. To become a part of the group, you have to participate in a take-out. The Cheerleader squads support their team during the games and entertain the audience. They cheer, dance and tumble. Some do amazing stunts. Together with the band, the cheerleaders keep up the good spirit during the games. American football is not the only sport that has squads cheering during the games. Basketball and wrestling also have their own supporters. Cheerleader squads can have competitions, too. All Star is the highest ranked professional competition.

Cheerleaders often make amazing pyramids.

consider – anser squads – tropper participate – delta entertain – underholde audience – publikum

9 Which body parts are protected by the safety equipment used in American football?

competitions – konkurranser

10 Scan the text and write three facts about American football and cheerleading. Compare with your learning partner’s list.

championship game – mesterskapsfinale

11 Make a Venn-diagram and compare American and European football.

tumble – slå kollbøtte

broadcasts – sendinger take-out – audition ranked – rangert

2 Planet Football

Større utfordringer Elever som trenger større utfordringer, kan motiveres til å søke etter amerikanske fotballag på Internett. La dem velge ett av lagene, som de skriver faktasetninger om.

Rask vurdering For å sjekke om elevene er på vei til å lære kapitlets setningsmønstre, kan du gjerne gjennomføre en utsjekk på vei ut av klasserommet. Still deg opp i døra og be elevene si en setning som starter med et av setningsmønstrene, på vei ut. Vurderingen tar kort tid og gir deg som lærer et kjapt overblikk over hvem som trenger mer oppfølging i neste undervisningsøkt.

2 PLANET FOOTBALL

Forslag til hjemmearbeid

49

Ekstra aktiviteter The Two-Word Game Denne aktiviteten kan brukes om du har litt tid på slutten av en time. Den trener elevene i å være kreative og tørre å tenke litt annerledes. Velg to tilfeldige ord fra teksten dere har jobbet med, eller ord du ønsker å repetere. La elevene forsøke å lage

• Les teksten på side 48–49 høyt for en voksen hjemme. • Bruk Internett og finn bilder av amerikansk fotball eller av cheerleaders, og beskriv hva de gjør. Forsøk å bruke ulike verb i hver setning. • Øv til diktat med høyfrekvente ord: found og still 1 Have you found the shoulder pads yet? 2 No, I am still looking. I’m really fed up. 3 The ball hit his head. • Øv på å bruke uregelrette verb i ulike tider: hit – hit – hit feed – fed – fed

My Workbook 22

Write true or false Elevene leser setningene og skriver true eller false bak setningene.

23

Mix the letters I denne oppgaven skal elevene forsøke å skrive så mange ord de klarer, ved å bruke bokstavene fra ordet SUPER BOWL. La gjerne elevene samarbeide om denne oppgaven. Hvor mange ord klarer elevene å lage?

24

Write Her skal elevene forestille seg at de enten er en fotballspiller, en cheerleader eller en som sitter på tribunen og ser på kampen, og skrive en historie fra sitt synspunkt.

EXPLORE 7

49


Konkrete læringsmål

Before you read

Elevene skal kunne • lese og forstå en tekst om triksing • skrive en tekst om sin favorittidrett • forstå sammenhengen mellom stavemåten og lydene /tʃ/ og /dʒ/

Football Tricks Doing tricks with a ball is fun and requires a lot of training. Even professional football players have to practise. The Norwegian girl Charlotte Lade impresses both Messi and Ronaldo with her best tricks. When Charlotte was a little girl, she loved playing football. Unfortunately, she got ill and could not play any more. However, she kept on doing football tricks. Now Charlotte lives in London and has made a living out of doing tricks with a football. She is a professional football freestyler and has done commercials with some of the world’s most famous footballers. One of her aims is to make more girls interested in playing football.

Words to Learn tricks, any more, however, lift up, catch

Transparente ord football tricks, ball, training, professional, Norwegian, balance, foot, knee, neck, shoulders, top, rainbow, legend, legendary, football stadium, grasshoppers, dribbling

Do you like doing tricks with a ball? Here are a few tricks you can try in PE or at home. Charlotte Lade is a professional football freestyler.

Teksten handler om norske Charlotte Lade, som lever av å være fotballtrikser i England. Som liten var hun et fotballtalent som levde og åndet for fotball. Sykdom gjorde at hun ikke lenger kunne løpe, og dermed ble det det uaktuelt å delta på fotballtrening og kamper. Hun klarte å fortsette å trikse med ballen og brukte timesvis på å trikse med ballen. Med utgangspunkt i trikseferdighetene har hun skapt seg en spennende og uvanlig karriere.

Warm Up Nå som dere har kommet omtrent halvveis i kapitlet, kan du starte undervisningsøkten med å spørre elevene om hvilke ord de har lært til nå, som er knyttet til fotball: • Tell me, how many football words do you know? I’ll give you about three minutes. Ready, steady, go!

Before You Read La elevene søkelese i teksten etter ordene i before you read-oppgaven. Les også overskriftene og se på illustrasjonene sammen. Kjenner elevene

50

EXPLORE 7

Balance the ball on your foot. Lift your knee up and let the ball roll off your foot. Move your leg around the ball before you catch the ball with your foot again.

Kick the ball over your head. Catch the ball on your neck. Lift your shoulders to make a pocket for the ball to land on the top of you back. tricks – triks any more – mer, lenger lift up – løft opp

Bakgrunnsstoff

Around the World

Neck Stall

however – likevel

Football Tricks

Scan the text. Find the three verbs that mean balanserer, spark and fang.. What are the English words?

catch – fange commercials – reklame made a living out of – gjort det til sin jobb PE (physical education) – kroppsøving

The Rainbow Kick the ball from behind your back, over your head to the front of your body. Catch the ball with your foot again. 12 Explain a football trick or a game you like playing. Add pictures if you like.

pocket – lomme

50

2 Planet Football

triksene fra før? Hva heter de på norsk? • Look at the pictures. Do you know any of these tricks? • Do you know any other tricks? Tell me! Good explanation. That sounds tricky!

Lytt og les Les eller lytt til teksten sammen. Samtale om det dere har lyttet til: • Now, why did Charlotte stop playing football? • And where does she live today? • What do you think her aims are? • How do you think she became this good?

Forenkling Elever som trenger forenkling, kan konsentrere seg om å lese om ett av triksene som er beskrevet. Oppfordre dem til å velge tre verb de skal lære

My Workbook page 33

seg. La elevene søkelese i teksten etter words to learn.

Større utfordringer Elever som trenger større utfordringer, kan oppfordres til å lete etter mer informasjon om Charlotte Lade på Internett og skrive fem faktasetninger.

Tongue Twister and Jokes Vitsene på denne siden følger opp fotballtemaet i kapitlet. Selv om ordene er kjente, er det ikke sikkert alle elevene forstår vitsene. Derfor kan det være lurt å forklare vitsene etter at dere har lest dem sammen, slik at alle forstår poenget. La elevene øve seg på å lese vitsene med innlevelse. Dette kan fungere fint som hjemmearbeid, og det er kanskje litt ekstra

2 PLANET FOOTBALL


uttalefilmen som ligger på Smart Tavle. Dere kan øve på tungekrøllen felles i klassen, eller la elevene øve to og to.

Tongue Twister 3 and Jokes

Smart Tavle

/tʃ/ cheese, chicken, cheek

Tungekrøllen ligger som film på Smart Tavle, i ressursbanken og på elevenes øverom på gyldendal.no/explore. Bruk tavlerommet til å øve videre på ord med disse lydene. Finn bilder av ord som inneholder disse lydene, og benytt anledningen til ulike lekpregede aktiviteter, som for eksempel Kims lek, sorter ordene etter hvilken lyd de har, gjetteleker: • Who can tell me a word that starts with /tʃ/? • Have a quick think! Which word means the same as big? Well done! Which of these sounds can you hear in large? /tʃ/ or /dʒ/?

/dʒ/ large, jail, legend – What lights up a football stadium? – A football match!

– Why are football players never invited to dinner? – Because they’re always dribbling!

A Legendary Challenge

Who is up for a legendary le challenge ge – Manchester ester or Chelsea?

– Why don’t grasshoppers go to football matches? – They prefer cricket matches!

My Workbook 28 Listen and mark the right sound

challenge – utfordring

chicken – cheeseburger – shampoo – sheep – cherry – shell

match – fyrstikk, kamp cricket – en type gresshoppe dribbling – dribler, sikler

My Workbook page 34

2 Planet Football

51

29 Listen and sort chief – thief – chew – shoe – teach – teeth – witch – wish

motiverende å skulle lese vitser høyt for noen hjemme.

25

My favourite sport Elevene skriver en kort tekst der de skal fortelle om en sport de liker, og forklare hvorfor de liker denne idretten.

Uttaletrening

26

ON, UP or OFF? I denne oppgaven skal elevene finne så mange sammensatte verbuttrykk med preposisjonene on, up og off som mulig. Elevene velger blant verbene i rammen.

27

Ball tricking Elevene skal forklare et triks de kan med ball. Gå gjerne gjennom setningsstarterne før du lar elevene jobbe selvstendig.

28

Listen and mark the right sound Elevene lytter til og setter et kryss ved ordene som starter med /tʃ/.

29

Listen and sort Elevene lytter til ordene og skriver dem under riktig lydtegn.

30

Think and write Utfordre elevene til å lage sin egen tungekrøll. Vurder selv om dere tar en felles idémyldring med ord som starter med /tʃ/ og /dʒ/ før elevene jobber med selve oppgaven.

Elevene skal bevisstgjøres på lydene /tʃ/ og /dʒ/. Lydtegnene skal hjelpe elevene å forstå uttalen av bokstaver og bokstavkombinasjoner. Hvis vi ser bort fra enkelte dialekter, brukes ingen av disse lydene på norsk. Derfor er det viktig at elevene øver på og lærer hvordan vi skriver og uttaler ord med slike bokstavkombinasjoner. Legg merke til de to lydtegnene /tʃ/ og /dʒ/. Kan elevene høre hvorfor det ene inneholder en /t/ og det andre en /d/? La elevene høre på forskjellen og kjenne etter hvor i munnen lydene lages, og hvordan tunga slår mot gommene. Er det forskjell på hvordan stemmebåndene brukes i de to lydene? Lytt til tungekrøllen og se

2 PLANET FOOTBALL

EXPLORE 7

51


Mr X. Plore’s Writing Tip

Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • ta notater for å planlegge en skriftlig tekst • skrive en tekst med argumenter for og imot et tema

Write For and Against When you write arguments for and against, your goal is to show different sides of a topic. 1 Choose a topic you are interested in and find information. Different topics to write about are listed in My Workbook, page 35. 2 Find information in books or on the Internet. Organise and sort your facts and ideas. Write arguments for and against.

Transparente ord

3 Use the information you found to write your text.

for, arguments, interested in, information, information, books, Internet, organise, sort, facts, ideas, introduce, text, popular, sports, concentration, focus, positive, discipline, respect

Bakgrunnsstoff I argumenterende tekster diskuteres det for og imot et tema eller en påstand. Det kan også stilles et spørsmål som teksten svarer på, der flere sider av saken presenteres. I slike tekster blir fordeler og ulemper belyst, diskutert og sammenliknet. Det kan være lurt å starte enkelt, slik at elevene får en forståelse av hvordan denne typen tekster skal skrives. Tidligere i Explore har elevene fått oppgaver der de har diskutert noe muntlig, eller der de har uttrykt meningen sin, slik at de har fått en viss trening i å argumentere.

Arbeid med sidene Hvordan du skal legge opp økten, er avhengig av hvor mye elevene kan fra før. Har elevene lite eller ingen erfaring fra tidligere, kan det være lurt å bruke tid på å bygge opp en viss erfaring. Dette kan for eksempel gjøres ved at dere sammen i klassen finner argumenter for et emne. Deretter skal elevene skrive en kort tekst, kun med argumenter for. La gjerne elevene dele tekstene med hverandre ved å lese det de har skrevet, høyt for hverandre. Gjør det samme med argumenter mot et tema. God planlegging gjør det enklere å skrive den ferdige teksten. På side 52 er det et forslag til en måte å planlegge og strukturere teksten på. Elever som liker tankekart, kan gjerne bruke det for å organisere tankene sine i planleggingsfasen. Start med

52

EXPLORE 7

Title: Why is …?

Introduce your topic and tell your reader what your text is about.

Arguments FOR

Title: A question or a statement

All over the world, people are involved in football.

On the one hand, …

On the other hand, …

The thing is …

However, …

Arguments AGAINST

The problem is …

Your opinion

52

To sum up, … In my opinion, …

My Workbook page 35

2 Planet Football

å se på side 52 før dere jobber med modellteksten på side 53. Gå gjennom avsnitt for avsnitt og finn argumentene i teksten sammen. Når elevene er klare til å starte med selve skrivingen, kan de gjerne jobbe sammen i planleggingsfasen. La elevene lage sitt eget skjema i skriveboka, eller bruk kopioriginal 7.19, som ligger på gyldendal.no/explore. Benytt anledningen til å la elevene dele ideer med hverandre. I tillegg til at det er motiverende og lærerikt, sikrer du at du får med alle elevene.

Bindeord I eksempelteksten møter elevene et utvalg bindeord. På side 9 i Everyday Learning under Linking Words finner dere flere bindeord som det kan være lurt å kikke på før elevene skal begynne å skrive. Noen av bindeordene brukes mest i formelle tekster,

mens andre også er vanlig i muntlig tale eller uformelt språk. Når elevene skal jobbe med og lære å bruke bindeord, kan det være hensiktsmessig å velge noen få som dere jobber med om gangen, slik at elevene forstår hvordan de skal brukes.

Forenkling Å skrive en tekst er i utgangspunktet selvdifferensierende. Likevel kan elever ha behov for spesiell tilrettelegging. La elever som trenger det, kun konsentrere seg om å skrive argumenter for et tema. Kanskje du også må gi mer støtte i form av flere setningsstartere, slik at elevene bare skal konsentrere seg om å fullføre setninger.

2 PLANET FOOTBALL


elevene hjelp ved å skrive setningsstartere på tavla: • He or she is an actor/politician/ sportsman/sportswoman/a singer. • He or she is from … • He or she is famous for … • He or she is about … years old.

Title

Are You For or Against Football? People play football all over the world. It is a social sport and anyone can play it. Even though many people are not interested in football, it is one of the world’s most popular sports. What is it about this sport that makes it so popular? On the one hand, football is challenging and exciting. You always have to think about the next move. You can’t win a game on your own, and you need to work with your teammates. Working together as a team makes the sport even more interesting. It is great to work together as a group. You become good friends with your teammates. Playing football also improves your concentration. It teaches you to focus on what you are doing, which again might have a positive influence on your schoolwork. Even more important is the fact that you learn discipline and to respect others. Not only your teammates, but also the coach and parents who are helping out and supporting the team must be respected. On the other hand, playing football is hard work. You need to practise for many hours if you want to become a professional footballer. There is a risk of getting injured, too. Minor injuries like scrapes or sprains happen quite often. More serious accidents like head injuries may occur as well, but only very rarely. Some football players experience abuse from their fans, teammates or coaches. There are supporters who get really carried away in the stands. In addition, there are stories of violence between supporters from different teams. To sum up, playing football is mainly positive even though there are some people who get too involved in the sport. In my opinion, football is a great sport. Everyone can participate and you don’t need a lot of expensive equipment. It is a great way of meeting your friends.

Introduce your topic.

Ekstra sanger Noen elever har kanskje vært på en britisk fotballarena og vet at det er en mektig opplevelse når tusenvis av mennesker samles og synger av full hals for laget sitt. Gå gjerne på jakt etter kjente britiske klubbsanger og chants med elevene. Har elevene en favoritt? Her er to eksempler.

Arguments FOR

West Ham United Arguments AGAINST

Your opinion

I’m forever blowing bubbles, Pretty bubbles in the air, They fly so high, Nearly reach the sky, Then like my dreams, They fade and die. Fortune’s always hiding, I’ve looked everywhere, I’m forever blowing bubbles, Pretty bubbles in the air.

Chelsea 2 Planet Football

Underveisvurdering Pass på å gi hjelp og støtte underveis i planleggingen og skrivefasen. Oppmuntre elever som er på god vei, til å holde motivasjonen oppe, og gi ekstra oppmerksomhet til elever som trenger litt mer hjelp underveis. For mange elever er denne hjelpen den mest verdifulle. I etterkant av skrivefasen kan elevvurdering være et fint hjelpemiddel til å utvikle skriveferdigheter. Gi da klare kriterier elevene skal se etter i hverandres tekster.

Smart Tavle Describe Pictures Klikk på det grønne tavleikonet på høyre side, slik at du kommer til tavlerommet. Finn bilder på Smart Tavle, og la elevene få fem–sju minutter til å beskrive bildet ved å bruke enkle

2 PLANET FOOTBALL

53

setningsmønstre: In this picture …, I can see …, It has …, It is … I think that … The thing is …

Ekstra aktiviteter Famous People Dette er en gjettelek der elevene får trent seg muntlig på å bruke enkle setningsmønstre. Start med å dele klassen i små grupper. Hver gruppe er et lag og skal lage ei liste med fem kjente personer. En fra gruppa beskriver en av de kjente personene de har valgt, mens de andre gruppene skal gjette hvem det er. Gruppa som gjetter riktig, får ett poeng. Gi

Flying high, up in the sky. We’ll keep the blue flag flying high. From Stamford Bridge to Wembley We’ll keep the blue flag flying high!

Forslag til hjemmearbeid Det er lurt å bruke god tid på planleggingsfasen og skrivefasen på skolen, slik at alle elevene får den hjelpen og støtten de trenger underveis. Når elevene har kommet godt i gang med skrivingen og vet hva de skal gjøre, er det kanskje nødvendig for noen å skrive teksten ferdig hjemme.

My Workbook 31

Write your text Elevene velger ett av temaene og planlegger teksten i skriveboka si eller digitalt før de skriver selve teksten.

EXPLORE 7

53


Konkrete læringsmål

Before you read

Elevene skal kunne • lese og forstå dikt på engelsk • bruke noen handlingsverb relatert til ballidrett • skrive figurdikt og uttrykke seg på en kreativ måte • lytte og forstå en tekst

What can you do with a football? Tell your learning partner.

James Carter Born 1959 British

?

Did you know

Words to Learn grab, roll, head, sneakers, trainers, locker

A football has 32 panels: 20 hexagons and 12 pentagons.

Transparente ord grab, roll, head, spin, drop, stop, dribbles, balls, hundred

Bakgrunnsstoff Diktet på side 54 er et figurdikt, altså et dikt som er formet som en figur. Figuren skal si noe om det diktet handler om, og er like viktig som selve innholdet. Bortsett fra formen har ikke denne typen dikt noen fast oppskrift eller krav.

grab – gripe head – heade biff – slå med hånda, daske boot – sparke panels – sider hexagon – sekskant pentagon – femkant

Arbeid med sidene Before You Read La elevene jobbe med before you read-oppgaven i par før dere oppsummerer felles. Oppmuntre elevene til å bruke ordbok for å finne ord de ikke vet hva er på engelsk. Les sammen før dere leser eller lytter til diktet.

Lytt og les Let etter verb i diktet. Hvilke kunne de fra før, og hvilke er nye? La elevene få tid til å jobbe med å lære verbene. Hva heter de på norsk? Hvordan bøyes verbene? Er de regelrette eller uregelrette? Bruk gjerne tid på å la elevene mime ordene for hverandre. Når dere har jobbet med å forstå diktet, kan du la elevene øve på å lese diktet med innlevelse. La dem jobbe to og to, og legg vekt på riktig uttale og rytme. Oppfordre dem til å lese på forskjellige måter, som for eksempel ved å variere tempo eller med ulike stemmer. Gjenta med diktet på side 55. Kanskje elevene kan forsøke å lage bevegelser til diktene?

54

EXPLORE 7

James Carter

roll – rulle

54

13 How many sides does a hexagon have? Can you think of something shaped as a hexagon? 14 Make a list of all the verbs you can find in the poem. 15 Write the poem in Norwegian. Remember, do not use the same verb more than once!

2 Planet Football

Når dere har jobbet med diktene, slik at elevene kjenner innholdet, kan du be elevene lukke boka. Forklar at nå skal du lese utdrag fra et av diktene høyt. Når du stopper, skal elevene si det ordet som skulle kommet. Vurder ut fra elevgruppa om du bør skrive fire–fem ord på tavla, slik at elevene har noen ord å velge mellom. I arbeidsboka skal elevene skrive egne figurdikt. Start med felles idémyldring rundt én av formene, og skriv opp aktuelle ord på tavla, slik at alle elevene klarer oppgaven. Deretter kan elevene velge en egen form de ønsker å skrive dikt om.

Forenkling Elever som trenger forenkling, kan konsentrere seg om diktet på side 54. Elevene får mye støtte av rytmen i verset.

My Workbook pages 36–37

Smart Tavle Bruk formene du finner i tavlerommet på Smart Tavle, som inspirasjon for elevene når dere skal jobbe med figurdikt.

Forslag til hjemmearbeid • Velg et av diktene på side 54 og 55 som du øver på med innlevelse og rytme. • Øv på words to learn. • Øv til diktat med høyfrekvente ord: please og answer 1 Can you throw the football to me, please? 2 She knows the answer to your question. • Øv på å bruke uregelrette verb i ulike tider: know – knew – known throw – threw – thrown

2 PLANET FOOTBALL


Tips til stasjonsundervisning

Don’t Ever Ask a Centipede

Velg aktiviteter tilpasset elevenes ulike behov. Kenn Nesbitt Born 1962 American

Don’t ever ask a centipede to play a game of soccer. Remember, he has 50 pairs of sneakers in his locker.

?

He dribbles 50 soccer balls with 50 pairs of shoes, and kicks them all concurrently. He doesn’t often lose.

Did you know

In the US people wear sneakers. In the UK they wear trainers.

He’s such a fierce competitor that, if you ever meet, at first you’ll see his hundred legs and then you’ll see defeat. From the book The Tighty-Whitey Spider by Kenn Nesbitt

sneakers (US) – joggesko

16 What does you’ll see defeat mean? Can you think of another way of saying this? Discuss with your learning partner.

trainers (UK) – joggesko locker – skap centipede – tusenbein concurrently – samtidig fierce – voldsom

Lærerbetjent stasjon • Bruk bildene i kapitlet i My Textbook som utgangspunkt for samtaler. Øv på kapitlets nye setningsmønstre og words to learn og fortell om det dere ser. • Gi elevene tilbakemelding på hvordan de ligger an i forhold til læringsmålene. Vær konkret i framovermeldingen slik at de vet hva de må gjøre for å nå målene. • Velg tekster som passer de ulike elevgruppene. Utfordre elevene til å finne nøkkelord i teksten eller stille spørsmål til det de har lest. Let etter ulike ordklasser og ord og uttrykk som er synonymer. • Repeter tidligere lærte ord og grammatikk. • Jobb med kapitlets grammatikk på side 46–47 i My Textbook. Bevisstgjør elevene på sammensatte verbuttrykk, og la dem få forme setninger med verbuttrykk.

competitor – konkurrent defeat – nederlag

2 Planet Football

55

My Workbook 35 Our teacher’s a football fanatic Our teacher’s a football fanatic. It’s all that he has on his mind. He listens to games on his headphones, and frets when his team is behind. He jumps up and down when they’re winning. He screams when they fumble a pass.

We know we’re supposed to be reading, but watching him’s simply a gas. Our principal walked in on Friday, and he was too angry to speak. Our substitute started on Monday. Our teacher’s been benched for a week. By Kenn Nesbitt

32

What can you do? Elevene svarer på spørsmålene ved å bruke ordene i rammen til høyre.

33

Make a shape poem Elevene velger en av formene og skriver et figurdikt.

34

Our Teacher’s a Football Fanatic I denne oppgaven får elevene høre et dikt og skal sortere bildene i riktig rekkefølge ved å skrive rett tall i rutene.

2 PLANET FOOTBALL

Lesestasjon • Elevene jobber i par og leser tekster fra kapitlet for hverandre. • Elevene velger en tekst de øver ekstra godt på, og leser den inn på mobil eller nettbrett. Skrivestasjon • Let’s Write! A og B side 58 i My Textbook. • Let’s Try it! A og B side 58 i My Textbook. • Oppgave 24, 25, 33 og 37 i My Workbook. Spill og samarbeidsstasjon • Paraktivitet. Let’s Talk! A og B side 58 i My Textbook. Digital stasjon • Gjør oppgavene til kapitlet på Explore øverom 7. • Gjør engelskoppgaver på kanal-s.salaby.no. • Oppgave 39 i My Workbook.

EXPLORE 7

55


Konkrete læringsmål

Before you read

Elevene skal kunne • lese og forstå tekster om fotball i ulike kulturer • bøye substantiv i entall og flertall • bruke digitale verktøy for å lage en plakat

Go, Grannies, Go! 17 What do you do when your parents tell you it’s time to go outside and get some fresh air?

Words to Learn age limit, exercise, improve, health, pain

Many professional football players retire in their thirties, sometimes even earlier. But what about the man, or the woman, in the street? It looks like there is no age limit when it comes to playing football. The Vakhegula Vakhegula women’s football team is living proof of that. A few years ago, community leader Beka Ntsanwisi visited a hospital in Limpopo, in South Africa. The high number of female patients she saw there surprised her. A lot of women suffered from diabetes, high blood pressure and were overweight. Beka Ntsanwisi got a group of older women together. She decided to use football to help them exercise and improve their health. She created the Vakhegula Vakhegula squad. Vakhegula Vakhegula means grannies. The team has around 45 players, all women between the ages of 40 and 80. They practise twice a week, in the afternoon. One of the team members, who has 14 grandchildren, says: “I love and enjoy football because it has revived my health. I don’t feel any pain. My blood pressure is fine. I don’t have any problems.”

Transparente ord professional, man, South Africa, number, patients, diabetes, blood, overweight, problems, invited, Brazil, leaders, sports, active, sense, league, England, football academy, sideline, normal, echo, ball

Why is sport good for you? Think of two arguments.

The success of the Limpopo Soccer Grannies has set an example. There is no age limit to taking part in sports!

age limit – aldersgrense exercise – trene improve – forbedre health – helse pain – smerte

Bakgrunnsstoff Sidene er todelt. På side 56 møter elevene en tekst på nivå 2 om godt voksne damer fra Sør-Afrika. Av helsemessige årsaker begynte de å spille fotball. Teksten på side 57 er på nivå 3 og handler om hvordan blinde og svaksynte får tilpasset bane og ball slik at de også skal kunne ha gleden av å spille fotball.

Warm Up Start gjerne med å gå gjennom de transparente ordene. Skriv dem opp på tavla, eller les ett og ett høyt. Snakk om hva ordene betyr, og hvorfor vi enkelt forstår disse ordene.

Arbeid med sidene Before You Read Jobb med before you read-oppgavene sammen. I tillegg kan du gjerne allerede nå presentere sykdommene damene fra Sør-Afrika led av før de startet med idrett: diabetes, high blood pressure, overweight.

Lytt og les Elevene jobber i par med den teksten som passer deres nivå. Ofte er det lettere for elever å lytte til tekster enn

56

EXPLORE 7

retire – gå av med pensjon living proof – levende bevis community – lokalsamfunn female patients – kvinnelige pasienter blood pressure – blodtrykk overweight – overvektige revived – fornyet Football has no age limit!

56

My Workbook pages 38–39

2 Planet Football

å lese selv, og derfor kan alle gjerne være med å lytte til begge tekstene under gjennomgangen. Elever som kun jobber med tekster på nivå 1, kan utfordres til å lese deler av side 56. La elevene lese teksten høyt for hverandre og bytte på å stille spørsmål til det de har lest. Ta elevene med på en samtale der dere skal utforske sansene. Start gjerne konkret, og ta for dere klasserommet der dere sitter. Spør elevene hva de ser, hører, lukter og føler. Be elevene forestille seg at de for eksempel er i gymsalen, i skolegården eller i skogen. Hva ser, hører, lukter og føler de nå? Motiver gjerne elevene til å lage en plakat der de framstiller dette som små dikt. Hvordan ville det vært å være i klasserommet om de hadde mistet en av sansene sine, for eksempel hørsel eller syn?

• Work with your learning partner and explain what you see, hear, smell and feel. • Imagine that you are in the gym. What can you see, hear, smell or feel there? • What if you were in the woods? • Imagine not being able to see or hear? How would you communicate with your classmates?

Forenkling Tekstene er på nivå 2 og 3 og vil være for utfordrende for elever som vanligvis trenger ytterligere forenkling enn det nivå 1-tekster legger opp til. Elevene kan likevel være med og dele lytteopplevelsen med resten av klassen. Når elevene skal jobbe selvstendig, kan elever som trenger forenkling, bla tilbake til en tekst på nivå 1 som de allerede har jobbet med, for eksempel Football with a Twist på side 42.

2 PLANET FOOTBALL


Before you read

Forslag til hjemmearbeid

Imagine playing football while you are blindfolded. Which sense do you think will be the most important one?

Tekstene på side 56–57 er på nivå 2 og 3. Elever som vanligvis jobber med nivå 1-tekster, kan lese side 50 i lekse. • Velg teksten som passer til ditt nivå og din vanskegrad. Les tre ganger. Én av gangene leser du for en voksen. Skriv fem faktasetninger fra teksten i skriveboka di. • Gjør oppgave 36 i My Workbook. • Øv på words to learn. • Øv på diktat med høyfrekvente ord: mother og thanks 1 My mother’s mother has grown old. 2 Thanks to the referee, the whistle was blown as soon as my granny was tackled. • Øv på uregelrette verb i preteritum: blow – blew – blown grow – grew – grown

Blindfolded Football You would think that having bad eyesight makes playing football difficult. Blind footballers do have challenges sighted footballers don’t have, but not as many as you imagine. Blind Football has its own league in England and is a sport in the Paralympics. In England, there is even a football academy for blind footballers only. It is amazing to see how accurately blind footballers pass the ball, even though the passes are shorter than in sighted football. The field players are blindfolded to even out different degrees of eyesight. However, there are rules that give the blind footballers some advantages compared to sighted players. First of all, coaches stand behind the attacking goal and on the sideline and give directions to the players. The players have to let their opponents and teammates know where they are placed on the field. By saying particular words or their own name, the other players will know where they are. In addition, the field is smaller than a normal football field and is also surrounded by walls. These walls give an echo whenever the ball touches them, which helps the players find the ball. Blind footballers must hear the ball. Therefore, the audience has to be quiet during the game. The ball has a little bell inside which makes a soft rattling noise. This noise helps the players keep track of the ball. Blind football players need the same skills as any other football players, but they also need to practise running, stopping and changing directions. This is very important when playing blind football, so they are not a danger to themselves or to the other players. Have you ever tried to run blindfolded?

blindfolded – med bind for øynene eyesight – syn challenges – utfordringer sighted – seende, som kan se accurately – presist field players – utespillere

18 What kinds of special arrangement make it possible for blind people to play football?

degrees – grader advantages – fordeler

19 How does blind football differ from sighted football? Name three differences.

opponents – motstandere surrounded by – omgitt av rattling – klirrende

2 Planet Football

Større utfordringer Teksten på side 57 er på nivå 3, og for mange gir denne teksten nok utfordringer. Motiver elevene til å finne ut mer om blindefotball.

Ekstra aktiviteter My Wordlist Det er viktig å utfordre elevene til å utvide ordforrådet sitt. Det reseptive ordforrådet er større enn det ordforrådet elevene kan bruke aktivt. Derfor er det nødvendig å legge til rette for at elevene skal kunne ta i bruk de nye ordene de lærer, slik at de blir i stand til å bruke dem i muntlige og skriftlige aktiviteter. La elevene få vite før dere begynner å jobbe med teksten, at de etterpå skal velge fem ord fra teksten som de ønsker å lære godt. På den måten er de aktivt med og mer

2 PLANET FOOTBALL

Explore Language Bakerst i tekstboka, på side 206–228 finner dere en oppsummering av grammatikken elevene har lært fra 1. til 7. trinn. Oppfordre dem gjerne til å benytte seg av disse sidene når de skal repetere grammatikk.

57

bevisst på å velge ord de ønsker å lære, i tillegg til at de vil være aktive under gjennomgangen og i å forstå teksten.

My Workbook 35

Singular and plural Elevene skriver riktig form av substantivet på linja.

36

My role model I denne oppgaven skal elevene velge en person som de mener er en god rollemodell, og begrunne hvorfor. Tilpass gjerne oppgaven slik at elever som vanligvis trenger forenkling, også kan gjøre den.

37

Remember your senses? I denne oppgaven skal elevene forestille seg at de sitter på en tribune og ser på en kamp. Hva ser, hører, lukter, føler de?

38

Compare Elevene sammenlikner blindefotball med vanlig fotball. Hvilke likheter og ulikheter er det mellom disse to variantene av fotballspilling?

39

Make a poster Elevene skal lage en reklameplakat om blindefotball. Plakaten skal forsøke å lokke flere mennesker til å komme på kampene. Hva slags informasjon må være med på plakaten?

EXPLORE 7

57


Konkrete læringsmål Elevene skal kunne • reflektere over egen læringsprosess • forstå og bruke ord og uttrykk de har lært i kapitlet • forstå og bruke kapitlets setningsmønstre On the one hand, …, On the other hand, … og In my opinion, … • forstå og bruke sammensatte verbuttrykk og uttrykk med adjektiv og preposisjoner

A Work with your partner and look at the picture! Which action verbs can you use to describe what people are doing? Try to find as many compound verbs as possible.

A Make a list of all the football words you can think of. Compare your list with your learning partner’s list. Use the list and write a story or an informational text about football.

B Work with your learning partner. Take turns and ask each other questions about the weekend. Try to use all the question word.

B Choose a football player. Write a biography. Use digital tools and add pictures to your text.

C Look through the chapter and choose five words you have learnt. Explain each word and let your learning partner guess which word it is.

Underveisvurdering Sidene i tekstboka, samt Now I Know-sidene i arbeidsboka, brukes til oppsummering og underveisvurdering. Elevene får en mulighet til å bruke ord, uttrykk, grammatikk og setningsmønstre som de har jobbet med i kapitlet, i nye former. Se på målene på side 41 sammen, og snakk om hva som var forventet at de skulle lære i kapitlet. La elevene få sette ord på hva de har lært, og hvilke læringsstrategier de har benyttet seg av. Hva har vært utfordrende? Hva har vært interessant? Er det noe som har vært lett? La elevene få mulighet og tid til å jobbe litt ekstra med det som har vært utfordrende. Bevisstgjøring av eget arbeid er viktig i læringsprosessen.

Warm Up Benytt anledningen til å samtale med elevene om det de har lært i løpet av kapitlet. Oppsummer sammen og la elevene få bruke nye ord, uttrykk og setningsmønstre. Bildet på side 59 passer fint som utgangspunkt for samtale i par, i små grupper eller i hel klasse. Det gir dere også mulighet til å resirkulere tidligere innlærte ord, uttrykk, grammatikk og setningsmønstre: • Let’s have a look at the picture. Describe what you see! • What have you learnt about football that you didn’t know before? Which football game is your favourite? • In which way has this chapter been inspiring? • Work with your learning partner and make sentences using the compound verbs you see in the picture.

58

EXPLORE 7

A Which football teams are the most popular in your class? Make a class survey and present the result in a bar chart. A Work together in groups and make an exhibition about football in your classroom. Choose a team or a football player and present what you have learnt.

B Make a football book on paper or use digital tools. Write new words, phrases and facts that you have learnt in this chapter.

B Make a list of the 10 biggest football stadiums in the world. Present what you have found in a bar chart. Choose one stadium and give a mini-talk.

58

My Workbook pages 40–41

2 Planet Football

• Choose one of the characters in the picture and describe what he or she is doing. Use your imagination and write a short story about one of the characters from the picture.

My Textbook Let’s Talk! I oppgave A skal elevene bruke verb og verbuttrykk til å beskrive hva personene i bildet gjør. I oppgave B skal elevene stille hverandre spørsmål om hva de har gjort i helgen. I oppgave C velger elevene fem ord de har lært fra kapitlet og forklarer dem til læringspartneren sin, som gjetter hvilket ord det er.

Let’s Write! Elevene lager en liste over fotballord som de kunne fra før av og nye som

de nå har lært. De skal bruke disse ordene når de velger å skrive en kort fortelling eller faktatekst om fotball. I oppgave B skal elevene skrive et portrett om en valgfri fotballspiller.

Let’s Explore! I oppgave A skal elevene samarbeide om å lage en utstilling om fotball. De velger et lag eller en spiller som de presenterer for resten av klassen. I oppgave B skal elevene presentere de ti største fotballstadionene i verden i en tabell eller et diagram.

Let’s Try It! Elevene undersøker hvilke fotballag som er de mest populære i klassen og presenterer resultatet i et søylediagram. I oppgave B skal elevene lage sin egen fotballbok med ord, uttrykk og fakta de har lært.

2 PLANET FOOTBALL


• Memory 2: Vis oppsummeringsbildet på side 59 i My Textbook, og la elevene studere bildet i 20 sekunder. Deretter henter du oppsummeringsbildet i tavlerommet uten de ulike elementene. Elevene skal nå forsøke å huske hvor de ulike elementene skal plasseres.

Ekstra aktiviteter Which Text? Nå som dere har jobbet dere gjennom hele kapitlet, kan dere ha denne aktiviteten som en avslutning på kapitlet. Velg enkeltord eller titler fra de ulike tekstene dere har lest, og heng dem rundt i klasserommet. Elevene skal nå finne ut hvilke tekster overskriftene eller ordene er hentet fra. Varier vanskegrad på utvalget, slik at alle får utfordringer.

Read Again Før dere starter på et nytt kapittel, kan du la elevene bla tilbake i kapitlet og velge én av tekstene, som de leser på nytt.

Football Quiz

Vurdering Benytt oppgavene til å sjekke hvilken kompetanse elevene nå sitter igjen med. Klarer elevene å bruke de nye ordene de har lært? Kan de forstå og bruke setningsmønstrene og kapitlets grammatikk? Hvilke tekster husker elevene godt? Hva har elevene ikke fått med seg? Arbeidet med disse oppgavene i tekstboka og arbeidsboka gir deg som lærer viktig informasjon, slik at du lettere kan legge til rette for videre læring. I tillegg gir det elevene en tilbakemelding på hvordan de har jobbet med kapitlet.

lets grammatikk, words to learn og setningsmønstre: • Memory 1: Bruk oppsummeringsbildet på side 59 i My Textbook. Hent bakgrunnen i tavlerommet og plasser ulike bilder og elementer fra kapitlet. La elevene få 20 sekunder til å studere bildet. Be elevene lukke øynene før du tar bort ett av bildene. Hvem klarer å se hva som ble tatt bort?

My Workbook A–D

Now I Know Now I Know kan gjennomføres som repetisjon for elevene eller som underveisvurdering. Hva har de lært i dette kapitlet? Her får elevene anledning til å vise om de kan bruke sammensatte verbuttrykk, preposisjonsuttrykk og setningsmønstrene i kapitlet.

1–4

Look Back! Før du lar elevene vurdere seg selv, er det lurt å ha en felles klassesamtale der dere snakker om spørsmålene i de ulike sirklene. Noen elever kan være veldig selvkritiske. Hjelp dem med å finne en oppgave de føler de fikk til og er fornøyd med. Hvorfor er de fornøyd med akkurat denne oppgaven?

Smart Tavle Bruk bildene du finner i tavlerommet, og lek dere med de ulike elementene ved å plassere dem på forskjellige måter. La elevene få øve seg på kapit-

2 PLANET FOOTBALL

Del elevene i små grupper og fordel sidene i kapitlet mellom gruppene. De lager noen spørsmål hver. Velg selv om du vil gjennomføre quizen digitalt, eller at du leser opp ett og ett spørsmål. Denne oppgaven vil garantert falle i smak hos fotballentusiastene, men også for andre elever er det en fin måte å repetere kapitlets stoff og læring på.

EXPLORE 7

59

Explore 7 Teacher's Book  

Explore er Gyldendals engelskverk for barnetrinnet. Dette er et utdrag med de to første kapitlene av Explore 7 Teacher's Book, samt generell...

Explore 7 Teacher's Book  

Explore er Gyldendals engelskverk for barnetrinnet. Dette er et utdrag med de to første kapitlene av Explore 7 Teacher's Book, samt generell...