Issuu on Google+

Ellen M. Tudor Edwards Mona Evelyn Flognfeldt Elisabeth Moen

My Book

Engelsk for barnetrinnet


Hello, Jack!

Good morning, Molly! Hi, Molly! This is my grandmother.


My Book 2 Ellen M. Tudor Edwards Mona Evelyn Flognfeldt Elisabeth Moen

Engelsk for barnetrinnet


Contents English every day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 Back to school . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Meet my family. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3 Here is my room. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 Merry Christmas! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1 Back to school

Nice to see you again!

2 Meet my family

We like ...

This is my ...

She likes ...

He likes ...

chair

shoes

table

trousers

hamster

father

book

jumper

goldfish

sister

pencil

pink

puppy

brother

schoolbag

orange

teacher

apple

mother

kitten

big small

8

9

3 Here is my room

I can …

She can …

grandfather

16

17

4 Merry Christmas!

He can …

grandmother

I would like …

window

toys

poster

kite

shelf

snowflake

teddy

lamp

reindeer

bed

Christmas cracker

doll

rug

Christmas card

car

stocking

bell Venter på ny ill.

crayons

helmet 24

2

13

14

15

16

17

18

19

20

25

32

33


5 Time to eat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6 Look at me! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7 Under my umbrella. . . . . . . . . . . . . . . . . 52 8 A day at the zoo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 9 Holiday at last!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Explore!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

5 Time to eat

Can I have …, please?

6 Look at me!

Thank you!

I am wearing …

She is wearing …

I am … He is wearing …

butter

tomato

happy

ears

milk

cucumber

sad

eyes

bread

chocolate

angry

nose

jam

cake

scarf

mouth

ham

eat

mittens

jacket

cheese

drink

boots

dress

36

7

Under my umbrella

spring

summer

37

It is summer.

8 A day at the zoo

It is cold.

lion

hot

cold

zebra

44

My favourite animal is …

45

9 Holiday at last!

Look at the …

I can speak English.

I am from …

zoo

I like …

grandmother

wet

animals

grandfather

sunny autumn

wet

giraffe

spotty

winter

umbrella

monkey

stripy

cloudy

wellies

elephant

mother

father elephant t-shirt lion

foggy 52

raincoat

hippo 53

60

monkey

tall short 61

apple

68

banana

dress swimming

cycling

shorts 69

3


Bli kjent med

Engelsk fra første stund I 2. klasse skal elevene lytte, snakke, dramatisere og synge. Samtidig blir lesing og skriving på engelsk gradvis innført. Explore gir elevene ord, setningsmønstre og strategier slik at de raskt kan forstå og bruke språket til å kommunisere. Til verket hører en rik lydressurs som gir lærer og elever støtte og inspirasjon til å snakke engelsk fra første stund.

English every day Boka åpner med å gi tips til hvordan læreren enkelt kan jobbe med litt engelsk hver dag, ikke bare i engelsk­ timene. Her er det en sang, forslag til måter å hilse på og til måter å snakke om dagene og været på.

Myldrebilder Kapitlene starter med et innholds­rikt myldrebilde. Det er lagt opp til at myldrebildene brukes aktivt. I myldre­ bildet finner elevene nye øveord, ord som likner på hverandre i engelsk og norsk, og ord fra tidligere kapitler som blir resirkulert og brukt i nye sammen­ henger. I Teacher’s Book får læreren tips til aktiviteter i tilknytning til bildet. På Smart Tavle er alle disse ordene klikkbare slik at elevene kan gå på jakt i bildet og utforske det engelske språket.

4


8 A day at the zoo Læringsmål for kapitlet

My favourite animal is …

Look at the …

Til hvert myldrebilde gis en enkel oversikt over det elevene skal lære lion av nye ord og setningsmønstre. Rundt myldrebildet står de nye ordene som elevene skal lære zebra i kapitlet. Snakkeboblene øverst i myldrebildet viser hvilke setnings­ mønstre og fraser det skal jobbes med. Teacher’s giraffe Book knytter konkrete læringsmål til hver side i My Book.

animals

monkey

stripy

zoo

spotty

elephant

Vurdering forhippo læring

tall short

Hvert kapittel60avsluttes med egen­ vurderingsoppgaven Now I know. Denne siden kan lærer og elev bruke til underveisvurdering. Mer hjelp til vurdering finnes i Teacher’s Book. I tillegg fore­ligger Explore Smart Vurdering, et digitalt vurderings­ verktøy som følger justert læreplan og er integrert i læreverket Explore. Vurderingsverktøyet hjelper læreren å tilpasse opplæringen etter elevenes ulike behov.

61

­ Differensiering Nederst på sidene står informasjon til lærer og voksenpersoner med kort forklaring til tekster og opp­gaver. Opp­gaver merket med forstørrelsesglass er litt mer utfordrende og passer for elever som er i gang med å skrive. I Teacher’s Book finnes praktiske tips og flere ideer. Her finnes det også flere forslag til differensiering av oppgavene i My Book.

5


English every day Good morning, everyone!

Hello! Hi!

How are you this morning?

Fine, thanks. And you?

What day is it today? It is ...

yesterday

today

tomorrow

Let’s count

6

Hils på hverandre. Snakk sammen om været, ukedag, dagen i går og dagen i morgen. Snakk sammen om hvilken dag det er: What day is it today? – It is ... Bruk tallrekka og tell sammen.


Let’s sing Mel.: Happy Birthday

Good morning to you. Good morning to you. Good morning. How are you? I’m fine, thanks. And you?

What is the weather like today? hot Yes, it is.

Is it cold?

No, it is not.

cold

sunny

windy

raining

snowing

cloudy

See you later, alligator! See you later, alligator!

In a while, crocodile!

Syng sangen som vekselsang annenhver linje: Lærer/elever eller gutter/jenter. Snakk sammen om vær og temperatur: It is sunny. It is ... Denne dobbeltsiden kan brukes daglig hele året.

7


1 Back to school chair

table

book

pencil

school bag

teacher 8


Nice to see you again!

We like ...

shoes

trousers

jumper

pink

orange

apple 9


1 Let’s say it We like sunshine. We don’t like rain! We spent our summer in the south of Spain.

2 Circle We

3 Listen and write

Wilma

10

Timothy

Ezra

1 Lær verset utenat. 2 Sett ring rundt det høyfrekvente ordet We i verset i oppgave 1. Fortell hverandre hva dere ser på bildene: I can see ... 3 Lytt og skriv riktig nummer i rutene.  

Jenny


4 Let’s sing Mel.: Mikkel Rev

/: B ack to school. :/ Cycling, running, walking. /: B ack to school. :/ Counting, singing, talking. /: B ack to school. :/ Reading, writing, drawing. /: B ack to school. :/ Now, let’s start exploring!

5 Read and match book apple banana pencil school bag teacher table chair Write a school word here: Lær sangen utenat. 4 Syng sangen sammen. 5 Trekk strek mellom ord og bilde. Skriv et skoleord på linja.

11


6 Listen and colour

7 Listen and draw

6 Lytteoppgave. Lytt og fargelegg bildene. 7 Lytteoppgave. Lytt og tegn tingene pĂĽ riktig plass.

12

on

under

Snakk sammen om hvor tingene er: It is on/under the ...  


8 Write

p

e

n

p

p

l

o

o

k

i

l

e

9 Copy the letters and read A B C

10 Circle the words

cilcapbook n e p gr pencil

eentab

e u l b le

blue cap book green

8 Skriv bokstavene som mangler. 9 Skriv bokstavene fra boka i forstørrelsesglasset. Øv på å uttale ABC på engelsk. Velg tre ord som skrives på linjene. 10 Sett ring rundt ordene i ordslangen.  

table

13


11 Write and draw a

b

c

rm

all

ap

pple

anana

at

12 Listen and write Yes I like reading. I like drawing. I like singing. I like playing. I like writing. I like eating bananas. I like 11 Skriv bokstaven som mangler og tegn til. 12 Lytteoppgave. Skriv eller kryss av for Yes eller No.

14

best! Skriv hva du selv liker best.  

No


Now I know Listen and join the dots

Brilliant!

Lytteoppgave. Lytt og trekk strek mellom punktene. Begynn med å sette blyanten på prikken ved genseren. La fingeren følge strekene. Si ordene.   Egenvurdering. Vurder egen måloppnåelse og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

15


2 Meet my family

hamster

goldfish

puppy

kitten

big small 16


This is my ...

She likes ...

He likes ...

mother

father

sister

brother

grandmother

grandfather 17


1 Let’s say it Father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother, – ME!

2 Circle -th-

pup

py

broth k er sister itten er r h t e o h m fat

3 Let’s say it My father, mother and brother fell down on top of each other!

18

1 Si verset sammen. 2 Se etter bokstavkombinasjonen -th- i ordene under. Sett ring rundt. 3 Lær verset utenat. Pass på at tungespissen vises!


4 Listen and write

5 True or false? I would like ...

Yes

No

... a small puppy. ... a cat. ... a hamster. ... a big dog.

Fortell hva personene liker å gjøre: She likes playing football. Father likes ... 4 Lytteoppgave. Skriv riktig tall i rutene. 5 Les og skriv eller kryss av for Yes eller No. 

19


6 Listen and count

jumper

kitten

sunny

goldfish

7 Write likes

likes

pp

dog WOOF!

big

small

woof!

small

ld likes swimming

6 L ytteoppgave. Sett tellestreker for hver gang du hører ordene. 7 Skriv det ordet i midten som passer til beskrivelsene som stür rundt.

20

tt

sh miaow!

likes playing with


8 Listen and draw

8 L ytteoppgave. Følg instruksjonene og tegn i rammen. Hvem er dette? Velg selv et engelsk navn du vil skrive i den blü rammen nederst pü bildet. Fortell hverandre hvem dere har tegnet: This is ...

21


9 Say and match

10

head

ball

ten

farm

small

pen

arm

red

10 Listen and write

1 I live on a farm. Here is my­­­­ 2 In my hat I am hiding a 3 My father is tall. My goldfish is 4 Let’s take a good look. Open your 5 This animal is big! It must be a

22

9 Finn ordene som rimer og trekk strek mellom dem. 10 Lytteoppgave. Skriv rimordene. Les setningene og gjenta rimordene.  


Now I know Write the correct number

father mother sister brother grandmother grandfather dog puppy

1 2 3 4 5 6 7

8

cat 10 kitten 11 hamster 12 goldfish

9

Good job!

Les ordene sammen og se på bildene. Hvem er med på bildene? Skriv tallene under riktig bilde. Snakk sammen om det dere ser på bildene: I can see a big ... and a small ... This is  ... Egenvurdering. Vurder egen måloppnåelse og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

23


3 Here is my room

toys

kite

teddy

crayons

helmet 24

13

14

15

16

17

18


I can …

She can …

He can …

window

poster

shelf

lamp

bed

19

20

rug 25


1 Let’s say it I can read and I can write, my brother can read and write, too. My sister can cycle and fly a kite, I wonder what you can do?

2 Circle can

3 Read and draw a line She can draw. He can skate. She can cycle. He can play football. She can play tennis. What can you do? 26

1 Si verset sammen. Gjør bevegelser som passer til. 2 Sett ring rundt det høyfrekvente ordet can i verset i oppgave 1. Fortell og skriv hva du kan gjøre: I can ... 3 Les setningene. Trekk strek til riktig tegning.  


4 Listen and colour

5 Add up

3 + 5 = 8 +

=

+

+

=

+

+

=

+

+ +

=

+ +

+

+

=

Snakk sammen om fargen pü tallene: Number thirteen is yellow. 4 Lytteoppgave. Fargelegg tallene. 5 Skriv tallene terningene viser. Regn  ut. Snakk sammen og si tallene og summen: Three plus five is eight eller three and five is eight.

27


6 Circle and write the words

b

ela t i k ed

mph

elm

etshel

yonste a r dd fc

yrug

7 Write Where is the teddy?

under

The teddy is

the bed.

The teddy is

the bed.

Skriv ordene. 6 Finn ordene i ordslangen. Sett ring rundt dem. 7 Skriv hvor teddybjørnen er på bildene: The teddy  is ...

28

on


8 Write

I can see a

.

I can see a

.

I can see a . 8 Skriv det du ser på bildet.

Fortell hvor tingene er på bildet: I can see a ball under the table.  

29


9 Sort and write

teddy

crayons

swimming

skating

cycling

Hobbies

10 Listen and write

Toys Tom

Jack Tina

9 Les og sorter. Skriv ordene i riktig sekk. 10 Lytteoppgave. Skriv riktig navn under tegningene.

30

kite

Molly Selma


Now I know Listen and write

Yes

No

I can see a teddy. I can see a rug. I can see 13 books. I can see a book under the table. I can see a ball under the table. I can see a lamp on the table.

Well done!

Lytteoppgave. Sett kryss eller skriv Yes eller No i riktig rute. Skriv en setning   til bildet: I can see… Egenvurdering. Vurder egen måloppnåelse og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

31


4 Merry Christmas!

snowflake

reindeer

Christmas cracker

Christmas card 32


I would like ‌

stocking

bell

doll

car 33


1 Let’s sing

Mel.: Fader Jakob

Father Christmas, Father Christmas! Where are you? Where are you? Stuck up in the chimney. Stuck up in the chimney. Ding, dong, crash! Ding, dong, crash!

2 Write

2 Write

1 Syng sangen. Gjør gjerne bevegelser som passer til. 2 Skriv hva som er i gavene. Skriv hvem de er til og fra.

34


3 Read and write book

car

crayons

doll

puzzle skateboard

kite

4 Write

Dear

Father Christmas

I would like a

ase. for Christmas, ple Love,

3 Skriv ordene på linjene og trekk strek til riktig tegning. 4 Skriv ønskeliste til julenissen. Snakk sammen om ønskelistene: I would like a ... and a ...  

35


5 Time to eat butter

milk

bread

jam

ham

cheese 36

Can I have ‌, please?


Thank you!

tomato

cucumber

chocolate

cake

eat

drink 37


1 Colour and match

banana

orange

red

brown

orange juice

chocolate

orange apple

milk yellow

apple

cucumber green

tomato

white

1 F argelegg matvarene og trekk strek fra mat og drikke til riktig farge. matvarene: The banana is yellow. The milk is white.

38

cheese Snakk om hvilken farge det er pü  


2 Let’s say it Will you bake, will you bake a yummy, yummy cake? Yes, I’ll make, yes, I’ll make a lovely chocolate cake!

3 Odd one out

banana

orange juice

cucumber

cheese

milk

bread

apple

chocolate

jam

cake

butter

ham

2S i verset sammen. Del klassen i to talekor. Det ene koret leser første del og det andre koret svarer med andre del. Sett ring rundt ord som rimer.   kryss over det ordet som ikke passer i hver linje. 3 Sett Snakk sammen om hvilken farge der er på matvarene:   The banana is yellow. The cheese is ...

39


4 Listen and write

5 Write My favourite drink

I like 4 Lytteoppgave. Skriv riktig nummer i rutene. 5 Skriv hva du liker best ĂĽ drikke.

40

best.


6 Listen and write Jamila likes: Jason likes:

I like:

apple cheese

orange jam ham

banana bread

cucumber

6 Lytteoppgave. Skriv hva Jamila og Jason har til skolemat. Skriv deretter hva du selv liker best i den siste matboksen. Fortell hverandre hva dere liker som skolemat: I like ... We like ...  

41


7 Let’s rap Wash, wash, wash the tomatoes, slice, slice, slice the cheese. Now the cucumber and the ham. Can I have my sandwich, please?

8 Circle the and please

9 Listen and write Here is Sam. He likes

One sandwich, please. I like

Sue’s shoes are red. She likes

42

7 Si eller syng verset sammen. 8 Sett ring rundt de høyfrekvente ordene the og please i verset i oppgave 7. Sett ring rundt ord som rimer: Sam – ham. 9 Lytteoppgave. Skriv rimordene.  

.

.

.


w

Now I know Write

c

u

n g

Shopping list cake butter jam cheese

i

bread

c

orange juice cucumber tomato apple banana

a

Well done! e

e

Se på bildene. Skriv ordene i kryssordet.  Les alle ordene. Fortell hva du liker å spise og drikke: I eat cheese. I drink ... Egenvurdering. Vurder egen måloppnåelse og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

43


6 Look at me! happy

sad

angry

scarf

mittens

boots 44

I am …


I am wearing …

She is wearing …

He is wearing …

ears

eyes

nose

mouth

jacket

dress 45


1 Let’s rap Look at me, I’m happy!

Look at me, I’m crying!

Look at me, I’m sad.

My tears boo-hoo-hoo!

Look at me, I’m angry.

Look at me, I’m smiling!

Look at me, I’m glad.

A big smile just for you!

2 Circle me and you

3 Read and write finger

eyes

foot

46

leg

ears arm

1 Si eller syng verset sammen. Lag ansiktsuttrykk og bevegelser som passer til sangen. 2 Sett ring rundt de høyfrekvente ordene me og you i verset i oppgave 1. 3 Les ordene. Skriv dem på linjene. Trekk strek til riktig kroppsdel.

nose hand

mouth


4 Write f

o

h

g

a

5 Read and write Is Molly wearing …

Yes No a red dress? a cap? blue shoes? mittens? black boots? green trousers?

4 Se på tegningene. Skriv ordene i kryssordene. 5 Se på tegningen. Les spørsmålene og skriv eller kryss av for Yes eller No. Fortell hverandre hvilke klær dere har på dere: I am wearing …  

47


6 Read and match cap

mittens

jacket

T-shirt

boots

dress

7 Read and answer I am wearing a

I am wearing a

I am wearing

8 Write I am wearing .

48

6 Les ordene. Trekk strek til riktig bilde. 7 Les og kryss av for det du har på deg i dag. 8 Skriv hvilke klesplagg du har på deg. Snakk sammen om farger på klærne: I am wearing a red skirt and ...  


9 Listen and colour

Molly Isabelle

George

Jack

Olivia 9 Lytteoppgave. Fargelegg klærne.

Jacob Pek og si hva barna har på seg: He is wearing … She is wearing …  

49


10 Look and listen I like climbing, but look at me! I broke my arm when I fell from a tree! I like cycling, but look at me! I fell off my bike and hurt my knee!

11 True or false?

Yes

Jack likes climbing. Molly is wearing a jacket. Jack is wearing a scarf. Molly is sad.

12 Write What do you like doing?

50

Les verset og sett ring rundt ord som rimer. 10 Lytteoppgave. Snakk sammen om hva verset handler om. 11 Lytt til teksten i oppgave 10 og skriv eller kryss av for Yes eller  No. 12 Skriv hva du liker å gjøre: I like reading. I like swimming.

No


Now I know Read and match

jacket

eyes

sad

nose dress

mouth

mittens

scarf

ears

boots

angry

happy

Les ordene og trekk strek til riktig bilde. Egenvurdering. Vurder egen måloppnåelse og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

Excellent!

51


7

Under my umbrella

spring

summer

autumn

winter

cloudy

foggy 52


It is summer.

It is cold.

hot

cold

wet

umbrella

wellies

raincoat 53


1 Let’s say it

I’m under my umbrella, hiding from the rain. I’m waiting for the sun to come out again!

2 Circle the

3 Read and match

foggy

snowing

windy

54

1 Si verset sammen. 2 Sett ring rundt det høyfrekvente ordet the i verset i oppgave 1. 3 Les ordene. Trekk strek til riktig bilde.

cloudy

sunny

raining


4 Let’s explore! a raincoat

a scarf

shorts Day

trousers

a dress

°C

Weather

a jumper wellies

I am wearing ...

5 Let’s say it Rain, rain, go away. Come again another day. Jack and Molly want to play.

4S tuder været hver dag og skriv eller tegn i skjemaet. It is sunny. I am wearing … Sett ring rundt ord som rimer. 5 Les verset.  

 Snakk sammen om været og fortell hva dere har på dere:

55


6 Listen and write

It is ...

It is ...

It is ...

It is ...

7 Circle and write the words

s

pri

esdayautu u T m ng

nW

ed n e

s da

Skriv hvilket vær du hørte om. 6 Lytteoppgave. Sett kryss ved riktig bilde.   7 Sett ring rundt ordene i ordslangen. Skriv ordene.

56

in w y

tersum

me

r


8 Write a list hot

mittens

cold

T-shirt

sunny

swimming

scarf

shorts

snowing

skiing

Winter words

Summer words

8 Les ordene. Skriv ordene ved siden av det bildet du synes passer best.

57


9 Listen and draw a line

cold

9 Lytteoppgave. Tegn inn veien barna må følge for å komme hjem.

58

hot

wet


Now I know Read and write

1. It is hot. 2. It is cloudy. 3. It is windy.

4. It is snowing. 5. It is raining. 6. It is winter.

7. It is autumn. 8. It is spring. 9. It is summer.

Today … it is

.

it is

.

Les setningene. Skriv tallet i ruta ved det riktige bildet. Skriv hvilken årstid det er og beskriv været. Egenvurdering. Vurder egen måloppnåelse og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

Good for you!

59


8 A day at the zoo lion

zebra

giraffe

monkey

elephant

hippo 60


My favourite animal is ‌

Look at the ‌

zoo

animals

spotty

stripy

tall short 61


1 Let’s say it Lions and monkeys and giraffes, too, they are animals in the zoo. Elephants and zebras and hippos, too, three more animals in the zoo.

2 Circle and and too

3 Listen and colour

62

1 Si verset sammen. Mim dyrene. 2 Sett ring rundt de høyfrekvente ordene and og too i verset i oppgave 1. Snakk sammen og beskriv dyrene: The hippo is big and grey. 3 Lytteoppgave. Fargelegg dyrene.  


4 Write

e

y

p g

e

n b p

h

5 Let’s explore! e

g

z

e

b

r

a

l

i

o

n

c

a

t

e

r

o

h

i

e

m

p

a

h

i

p

p

o

h

f

o

o

d

i

n

a

f

u

r

r

y

k

n

e

s

n

a

m

e

t

r

e

e

d

a

y

4 Se på tegningene. Skriv ordene. 5 Finn dyreordene i kryssordet. Sett ring rundt.

giraffe hippo

monkey zebra

zoo lion

elephant

Finn flere engelske ord i kryssordet og skriv dem på linjene.  

63


6 Draw a line and say

stripy

spotty

tall

short

64

6S e på bildene av dyrene. Trekk strek til ord som passer. Beskriv dyrene for hverandre: The zebra is black and white. It is stripy.  Tenk på andre dyr og lag gåter. Beskriv dem for hverandre og gjett: It is small. It is black. It says miaow. What is it?


7 Listen and draw a line

a zebra

a lion

I am brown. I like climbing. I eat bananas. Who am I?

I am big and grey. I have big ears. Who am I?

I look like a horse. I am stripy. Who am I?

I am orange and brown. I am the king. Who am I?

an elephant

a monkey

7L ytteoppgave. Trekk strek fra teksten til riktig bilde.

Les teksten selv.  

65


8 Read, circle and write I am

big

small

tall

short

I am

black

white

grey

brown

I am

stripy

spotty

orange

Who am I?

9 Write I am

Who am I?

I am

Who am I? 8 Tenk pĂĽ et dyr. Sett ring rundt ord som passer til dyret. Skriv navn pĂĽ dyret. Beskriv dyret for hverandre. 9 Beskriv flere dyr ved hjelp av ordene i oppgave 8. La andre gjette. I am tall. I am ...

66


Now I know Listen and count

Write

ffe

z

p

n

i

y

Amazing! ph Lytteoppgave. Skriv hvor mange dyr av hvert slag som blir nevnt i teksten. Skriv bokstavene som mangler. Egenvurdering. Vurder egen måloppnåelse og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.

67


9 Holiday at last!

wet

sunny

elephant

lion

apple monkey

68

banana


I can speak English.

I am from ‌

I like ‌

grandmother

grandfather

mother

father

T-shirt

dress swimming

cycling

shorts 69


1 Let’s rap Lucky me, I can say: I’m going on a holiday. I’m going to the beach to play, to fish and swim, have fun all day!

Lucky me, I can say: I’m going on a holiday. Grandmother, grandfather, let’s have fun! Summer holidays in the sun!

2 Circle going

3 Write Where are you going? I am going

70

1 Si verset sammen. 2 Sett ring rundt det høyfrekvente ordet going i verset i oppgave 1. 3 Skriv hva eller hvor du skal i ferien. Snakk sammen og fortell.


4 Choose and write I am packing my bag.

mittens jacket

T-shirt

umbrella

cap

skirt

teddy socks

raincoat dress

trousers

scarf

pyjamas

shoes shorts

4 Velg hva du vil pakke, trekk strek og skriv ordet pĂĽ linja.

71


5 Let’s explore!

orange

lion apple

elephant

F

Saturday Friday

Monday

banana

monkey

r

i

d

a

y m S

u b

o p

e

l

e

p h

a n

t

y m a

l

i

o n

f

g h

t

i

j

k

l m n o

y

z

r

a

c

e

g u b

f

h

j

i

l m

p q

a

r

t

s w r

x m o n

k

e

y

z

n

i

M o n d

a

y

b

f

e

g h

e

c

g

i

j

b

k

a

p p

l

e

u

v w

m n

e

o p

r

s

y

q

c

e

f

b

a

a n a n a c

b

y

s

6 Sort and write Animals ph

i

n

y

Fruit a

a

pp

o

g

Days F

72

i

o

a

S

t

5 Les ordene. Finn dem igjen i kryssordet og sett ring rundt. 6S orter og skriv ordene du har funnet. Jobb sammen i par. Bruk ordkort og skriv en liste   over dyrene dere kan pü engelsk.


7 Read and write My name is

. I am

I am from is

years old.

. My favourite colour . My favourite animal is the

.

8 Read and write Yes

No

I like holidays. I like swimming. I like apples. I like cats. I like cycling. I like cake.

9 Read and draw

My favourite fruit

My favourite T-shirt

Snakk mer om ting dere liker å gjøre. I like swimming and I like … 7 Les og fyll inn ordene som mangler. 8 Les setningene og skriv eller kryss av for  Yes eller No. 9 Tegn den frukten og den T-skjorta du liker best.

73


Now I know Choose and write

Have a nice summer!

74

Hvor mange engelske ord kan du skrive nå? Velg ord du vil skrive på engelsk. Egenvurdering. Vurder egen måloppnåelse og fargelegg rosetten grønn, gul eller rød.


We like ...

I can see ...

I am ...

My favourite animal is ... Great job!

My name: Teacher’s name: · Bruk setningsmønstrene, gå på jakt i bildene og snakk om hva dere har lært i løpet av året.

75


© Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 1. utgave, 3. opplag Denne boka er en del av læreverket Explore 1−7. Læreverket dekker målene for engelsk etter den reviderte læreplanen fra 2013. Printed in Latvia by Livonia Print SiA, 2016 ISBN 978-82-05-43130-0 Redaktør: Camilla Glende Bilderedaktør: Sissel Falck Design og layout: Bardus Design Omslagsdesign: Bardus Design Omslagsillustrasjon: Per Ragnar Møkleby Logo: Aud Gloppen Illustrasjoner: Per Ragnar Møkleby: English every day, 1 Back to school, 4 Merry Christmas, 5 Time to eat, 7 Under my umbrella og 8 A day at the zoo. Monia Nilsen: 2 Meet my family, 3 Here is my room, 6 Look at me! og 9 Holiday at last! Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: Gyldendal Undervisning Grunnskoleredaksjonen Postboks 6860 St. Olavs plass 0130 Oslo E-post: undervisning@gyldendal.no www.gyldendal.no/undervisning

Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo

76


Engelsk for barnetrinnet

EXPLORE gir elevene en god start i engelsk gjennom trygg progresjon og gjennomtenkt ordinnlæring. Elevene lærer ord, setningsmønstre og strategier slik at de raskt kan forstå og bruke språket til å kommunisere. Med EXPLORE får lærer og elever støtte og inspirasjon til å snakke engelsk fra første stund. Læreverket er i tråd med revidert læreplan i engelsk fra 2013. EXPLORE møter elevene med • • • • •

utforskende, kreative og engasjerende aktiviteter motiverende samspill mellom My Book, Ordkort, Smart Tavle og nettsted muntlig vektlegging gjennom å lytte, snakke, synge og dramatisere differensierte oppgaver og gradvis innføring av skriftlig kommunikasjon systematisk progresjon av grunnleggende ferdigheter

EXPLORE gir læreren • støtte og inspirasjon gjennom praktisk og intuitiv Teacher’s Book • rikt lydmateriell og nye, spennende muligheter med Smart Tavle • k onkretiseringsmateriell for ordinnlæring og setningsmodellering gjennom Ordkort • hjelp til å vurdere og differensiere med Smart Vurdering EXPLORE for 2. klasse består av • • • •

My Book Teacher’s Book Ordkort CD

Se gyldendal.no/explore for digitale komponenter.

9

788205 431300


Explore 2 My Book