Page 1

Tor Gunnar Heggem

8 -10

8 -10

RETTSKRIVING Kontekst Rettskriving består av tre engangshefter, der de viktigste rettskrivingsreglene i norsk blir gjennomgått. Mange øvingsoppgaver gjør det lett å differensiere. Det er fasit i alle tre heftene. Kontekst Rettskriving 1 – Lyd og bokstav I dette heftet er temaet sammenhengen mellom språklyd og bokstav. Kontekst Rettskriving 2 og 3 Disse heftene vil inneholde temaer som å/og, da/når, tegnsetting, forkortelser, sammensatte ord, orddeling, fremmedord og synonymer.

Rettskriving Lyd og bokstav


© Gyldendal Norsk Forlag AS 2011 1. utgave, 1. opplag Denne boka er en del av læreverket Kontekst 8-10. Norsk for ungdomstrinnet. Printed in Norway by 07 Gruppen AS, 2011 ISBN 978-82-05-41051-0 Redaktør: Birgitte Larsen Bilderedaktør: Kari Anne Hoen Design/Layout/Omslagsdesign: Hanne W. Broen Omslagsillustrasjon: Photo Alto / Gyldendal Norsk Forlag Illustratør: Kaja Ringnes Tenmann Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: Gyldendal Undervisning Grunnskoleredaksjonen Postboks 6860, St. Olavs plass 0130 Oslo www.gyldendal.no/undervisning E-post: undervisning@gyldendal.no


Tor Gunnar Heggem

8 -10

Rettskriving Lyd og bokstav


Forord Det er viktig å kunne skrive riktig. Vi må vite hvordan ordene skal skrives, og hvor det skal være tegn som komma og punktum, og vi må kunne skille mellom å og og. Dette heftet tar for seg skrivemåten av ord. Norsk skriftspråk er langt på vei lydrett, det vil si at ordene skrives for det meste slik vi uttaler dem. Men dessverre er det ikke slik i alle tilfeller. Fjernsyn skrives med e, selv om vi uttaler en æ-lyd, tung skrives med u, mens vi sier o, og skj-lyden skrives både med sk, skj og sj. Vi må øve ekstra på ord som ikke er lydrette. For det første må vi bli oppmerksomme på at ord som gjerne, ert og perle skrives med e og ikke æ, og så må vi skrive ordene så mange ganger at vi automatisk skriver dem riktig. Det er det øvingsoppgavene i dette heftet skal hjelpe deg med.

2

Kontekst 8–10  Rettskriving 1  Forord


Innhold Æ-lyden....................................... 4 O-lyden....................................... 14 Å-lyden........................................ 20 Kj-lyden....................................... 28 Sj-lyden....................................... 38 J-lyden......................................... 54 Enkel og dobbel konsonant......... 62

Kontekst 8–10  Rettskriving 1  Innhold

3


Æ-lyden Æ-lyden skrives noen ganger med æ og andre ganger med e: nær, fjern … Se ordliste, side 13.

REGLER 1 Kort æ-lyd foran to konsonanter (r + en annen konsonant) skriver vi med e: ferdig, gjerne, stjerne, perle, verre … 2 Lang æ-lyd foran én konsonant skriver vi med æ: bær, nær, kjære, fæl … Noen viktige unntak: her, der, hver, er, premiere … 3 Ord som egentlig stammer fra ord med å, skrives med æ: færre (av få), væske (av våt), forræder  (av forråde), væpne (av våpen), tær (av tå), sæd (av å så).

 

4

konsonanter – b – c – d – f – g – h – j – k – l – m – n – p – q – r – s – t – v – w – x – z forræder – sviker      væpne – utstyre med våpen

Kontekst 8–10  Rettskriving 1  Æ-lyden


1 Finn 22 ord med æ-lyd i teksten nedenfor. Sett strek under dem. Det er ingen særlig tvil om at vi lærer best hvis vi greier å konsentrere oss. Men det kan være tungt noen ganger. Kanskje sitter vi foran dataskjermen med en oppgave, og vi går til verket med den ærlige hensikt å skjerpe oss. Men hvor lett er det? Plutselig forsvinner tankene våre ut i den store verden, over berg og blåner. Hjernen kobler ut. Hjertet banker. Tanken på det vi skulle gjøre, blir fjernere og fjernere. Kanskje tenker vi på en kjæreste, kanskje på å oppnå ære og berømmelse. Så står mamma der, eller læreren. Vi er tatt på fersken, i full gang med å drømme oss bort. Igjen. 

blåne – fjell og åser langt borte, som ser blå ut

Ord som skrives med e 2 Velg blant ordene nedenfor, og skriv dem inn i setningene. kvern, fjernsynet, jern, verden, skjerf, sverd a I kveld kommer det et morsomt program på ______________________________. b I vikingtiden brukte de ________________________ laget av ________________________. c Kornet males til mel på en ______________________________. d Russland er det største landet i ______________________________. e Det kan være lurt å bruke lue og ______________________________ når det er kaldt.

3 Skriv det ordet som betyr omtrent det samme (synonym), på riktig linje nedenfor: hjerte, gjerde, perle, lerke, fjern, herme, hjerne a edelsten _ ____________________________________ b tenker vi med _ ________________________________ c ape etter _____________________________________ d pumper blod __________________________________ e ikke nær _ ____________________________________ f holder dyrene på plass _ ________________________ g en fugl _______________________________________ Kontekst 8–10  Rettskriving 1  Æ-lyden

5


4 Skriv rimord der æ-lyden skrives med e.

s

a hjerte – b verk –

s

t v

c kjerre – d jern –

m

j

t

e erme – f hjerne –

h f

j

5 Skriv setninger der du bruker ordene nedenfor: a erte ________________________________________________________________________ b vers _ _______________________________________________________________________ c fersk fersken _________________________________________________________________ d berge (redde)_________________________________________________________________ e sperre _ _____________________________________________________________________ f sverm (større flokk) ___________________________________________________________ g skjerm ______________________________________________________________________ h gjerne _ _____________________________________________________________________ i verdifull _____________________________________________________________________

6 Skriv ord med æ-lyd til hvert bilde.

6

Kontekst 8–10  Rettskriving 1  Æ-lyden


Repetisjon 7 Skriv ned og lær alle ordene der æ-lyden er skrevet med e i oppgavene foran. _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________

Ord som skrives med æ 8 Hvor mange slags bær kjenner du navnet på? Skriv dem. Eksempel: jordbær _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________

9 Finn ordene som rimer i ordlista nedenfor, og skriv dem på samme linje. knær, lærer, fjær, kjærlig, fjærer, gevær, kjært, tær, særlig, nært, svær, nær, ærlig _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________

10 Skriv riktig ord inn i kryssordet. 1

klær, fjær, svær, lærer, vær, trær

3

Vannrett 3  Når det stormer, er det dårlig ... 5  En som underviser, er en ... 6  Fuglene har ...

4

2

Loddrett 1  Det samme som stor 2  Vokser i skogen 4  Vi har på oss ...

5

6

Kontekst 8–10  Rettskriving 1  Æ-lyden

7


11 Skriv fem setninger og prøv å få med så mange ord som mulig i hver setning: fornærmet, gevær, ærlig, nær, svært, ære, hælen, fæl _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________

12 Skriv inn ord med æ: knær, tærne, kjært, kjæle, gjær, hælen, blåbær a Skal du bake brød, må du bruke 

  hvis deigen skal heve.

b Mange familier har ett eller flere 

-dyr.

c Fotballspilleren tok ballen på  d

  barn har mange navn.

e Jeg ba på mine  f Vi listet oss på  g Elevene hadde aldri plukket 

8

.

Kontekst 8–10  Rettskriving 1  Æ-lyden

. .   før.


Repetisjon 13 Skriv og lær alle ordene med æ-lyd som er skrevet med æ i oppgavene foran. _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________

14 Skriv ordene som er unntak fra regel 2. (Se side 4.) _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________

15 Skriv setninger, og bruk alle ordene som er unntak fra regel 2. _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________

Ord som kommer av ord med å 16 Les regel 3, side 4, og skriv ordene. Skriv det ordet de kommer fra, i parentes. _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________

17 Skriv setninger der du bruker ordene: færre, væske (noe som er flytende), forræder (sviker), tær _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________

Kontekst 8–10  Rettskriving 1  Æ-lyden

9


Ordpar med e og æ 18 Se på ordparene nedenfor. Det første ordet skrives med æ, mens det andre skrives med e. Og de betyr ikke det samme. Skriv setninger med hvert av ordene.

hær – her (hær – en avdeling med soldater/her – stedsadverb, forteller hvor noe er) klær – kler (klær – det vi har på oss/kler – presens av å kle; passe: du kler den kjolen) hæl – hel (hæl – del av foten/hel – ikke i stykker) kjælen – kjelen (kjælen – som vil kose, kjæle/kjelen – bestemt form av kjel(e), kasserolle) fæle – fele (fæle – fryktelige/fele – instrument) væske – veske (væske – noe vått/veske – bag) tærne – terne (tærne – flertall av tå/terne – fugl)

a hær _ _______________________________________________________________________ b her _________________________________________________________________________ c klær ________________________________________________________________________ d kler _________________________________________________________________________ e hæl ________________________________________________________________________ f hel _________________________________________________________________________ g kjælen ______________________________________________________________________ h kjelen _______________________________________________________________________ i fæle ________________________________________________________________________ j fele _________________________________________________________________________ k væske _ _____________________________________________________________________ l veske _______________________________________________________________________ m tærne _______________________________________________________________________ n terne _ ______________________________________________________________________

10

Kontekst 8–10  Rettskriving 1  Æ-lyden


Repetisjon 19 Skriv ordene som mangler. De inneholder æ-lyden. a Nær og 

j

f

b

b Ut og plukke blomster, ut og plukke  c En ring av gull er   d En skal smi mens  e På kryss og  f Tann-

v

t

v j

. -full.   er varmt.

v

.   gjør vondt.

20 I teksten nedenfor finner du 16 ord der æ-lyden er skrevet med e, og 9 ord der den er skrevet med æ. Strek under ordene med e først, og skriv dem. Strek deretter under ordene med æ, og skriv dem.

Når vi sitter foran tv-skjermen, tenker vi neppe over hvordan det kan gå an å sende levende bilder gjennom lufta. Vi ser bilder fra nær og fjern, og en hær med tv-satellitter gjør det mulig å sende bilder fra hele verden til oss. Det tok lang tid å utvikle fjernsynet til det vi ser i dag, og svært mange kan dele æren for det som har skjedd. De første prøvesendingene fant sted i USA i 1931, og her i Norge fikk vi faste sendinger fra 1960. Mange som ser tv, vil gjerne ha underholdning, mens andre synes det er viktig med programmer de kan lære noe av. Derfor har mange kanaler noe for både hjerte og hjerne. Det er sterk konkurranse om seerne, og alle tv-kanalene vil være størst. Kanalene hermer ofte etter hverandre. Hvis et bestemt program slår an, kommer det en sverm med liknende programmer i de andre kanalene. Ærlig talt, mye av det som sendes, kunne vi godt ha vært foruten, men av og til kommer det en perle av et program. Da blir vi sittende med haka helt nede på knærne og glo, helt oppslukt av det vi ser. _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________ Kontekst 8–10  Rettskriving 1  Æ-lyden

11


21 Skriv ord med æ-lyd (e eller æ) som betyr omtrent det samme som ordene nedenfor: a stor –

v

s

a ydmyket – b stakitt –

g

c stygg –

f

o

f

r

n

j

22 I teksten nedenfor er 9 ord med æ-lyd skrevet feil. Finn dem, og skriv dem riktig. Hær er den fuglen som lå i det egget som lå i det reiret som lå i de trerne som sto på det bærget dær jærnet ble funnet da sværdet ble smidd av den fele smeden som bar på det skjærfet som passet til klerne som mor hadde sydd. _ ______________________________________________________________________________ _ ______________________________________________________________________________

23 Hva er riktig skrivemåte? Skriv det riktige ordet. a hjerne – hjærne _ ______________________________ b fjer – fjær _____________________________________ c verken – værken _______________________________ d verre – værre __________________________________ e kjere – kjære __________________________________ f kjerre – kjærre _ _______________________________ g fjern – fjærn _ _________________________________ h ner – nær _____________________________________ i fersk – færsk __________________________________ j lerer – lærer _ _________________________________ k erlig – ærlig ___________________________________ l linerle – linærle _ ______________________________ m fornermet – fornærmet __________________________

12

Kontekst 8–10  Rettskriving 1  Æ-lyden


24 Studer ordlista nedenfor. Sett strek under de ti ordene med æ-lyd du tror du får mest bruk for når du skal skrive. Skriv dem, og lær skrivemåten! _ __________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________

Æ-lyden Ord som skrives med e berg

ferdsel

hjerne

premiere

sverm

berge

fersk

hjerte

skjerf

tjern

der

fjern

hver

skjerm

verden

er

fjernsyn

jern

smerte

verk

erme

gjerde

kjerre

snerk

verken

ert

gjerne

kvern

sperre

verre

erte

her

lerke

sterk

vers

ferd

herme

perle

sverd

Ord som skrives med æ bær

gjær

knær

trær

ærlig

fjær

hæl

lære

tær

ærverdig

fornærmet

kjæle

lærer

vær

fæl

kjære

nær

ære

gevær

klær

svær

ærend

Kontekst 8–10  Rettskriving 1  Æ-lyden

13

Kontekst Rettskriving 1  
Kontekst Rettskriving 1  

Kontekst Rettskriving 1