Page 1

Sykepleie Katalog 2012

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 1

10.04.12 14.04


Kontaktinformasjon Sykepleie Astrid Rangnes Bråten redaksjonssjef astrid.braathen@gyldendal.no Tlf: 22 03 43 94

Siri Myklebust redaktør siri.myklebust@gyldendal.no Tlf: 22 03 04 43

Berit Aandal Gjendem redaktør berit.gjendem@gyldendal.no Tlf: 22 03 43 56

Randi Grønseth redaktør randi.gronseth@gyldendal.no Tlf: 22 99 04 02

Thomas Holter markedskonsulent thomas.holter@gyldendal.no Tlf: 22 03 41 45

Ingvil Gaasland redaktør for digitale medier ingvil.gaasland@gyldendal.no Tlf: 22 03 43 09

Denne katalogen presenterer de nyeste titlene innenfor fagområdet. På www.gyldendal.no/akademisk finner du samlet oversikt over nye og eldre titler. Følg oss på • Nyttige nettsider for sykepleierstudenter • Nyttig informasjon for sykepleiere

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 2

10.04.12 14.04


Sykepleiefaget

NY

Hildfrid Brataas (red.)

Per Koren Solvang og Åshild Slettebø (red.)

Rehabilitering

Pasientsentrert sykepleie på ulike arenaer

Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester

Denne boken gir en bred innføring i sykepleiepedagogikk som fagfelt i sykepleie. Fagfeltet handler om menneskers støtteog læringsbehov i pasientsituasjoner og hvordan sykepleiere kan benytte pedagogiske teorier og verktøy i pasientsentrert sykepleie. Ulike arenaer for sykepleiepedagogisk praksis presenteres, og slik vises pedagogiske metoder i bruk overfor ulike pasientgrupper. Boken er nytenkende ved at den gjennomgående setter møtet med pasienten som person sentralt. Den tar opp hvordan pasientsentrerte tilnærmingsmåter kan fremme læring og mestring. Sykepleiepedagogisk praksis omfatter også samarbeid og læring i yrkeslivet og hvordan studenter kan lære i ulike praksisfelt. Boken er relevant for studenter i sykepleie og andre helsefag og for yrkesutøvere innen helsetjenesten.

Boken gir nøkkelkunnskap til de utfordringer som brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor når det gjelder rehabilitering. Hovedbudskapet er at rehabilitering er utviklet for å bidra til å øke handlingsrommet for personer med funksjonshemmende tilstander. Bokens fire deler kan oppsummeres med stikkordene fagfelt, individ, livsfaser og samarbeid. Boken er velegnet for studenter sent i bachelorutdanning og i begynnelsen av mastergrad og for fagfolk som ønsker kunnskapsoppdatering i helse- og sosialfaglig etter- og videreutdanning. Aktuelle bachelorutdanninger er fysioterapi, sykepleie, ergoterapi, sosialt arbeid og velferdsfag. Aktuelle master- og videreutdanninger er rehabilitering, helsefag, folkehelse, sykepleievitenskap og sosialt arbeid.

ISBN: 978–82–05–39999–0

ISBN: 978–82–05–41941–4

1. utg. 2011 • 292 s. • Pris: 399,-

1. utg. 2012 • 333 s. • Pris: 358,-

3

www.gyldendal.no/akademisk

Sykepleiepedagogisk praksis

Sykepleiefaget

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 3

NY

10.04.12 14.04


Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt, Eli-Anne Skaug (red.)

Grunnleggende sykepleie

Denne nye utgaven av læreverket Grunnleggende sykepleie er omstrukturert fra fire til tre bind. Verket er oppdatert i tråd med fagets forsknings- og kunnskapsutvikling. Bind 1 tar for seg sykepleiens grunnlag og sykepleierens rolle og ansvar. Bind 2 innledes med et kapittel om kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon i sykepleie og omhandler for øvrig ivaretaking av menneskets grunnleggende behov. Bind 3 utdyper pasientfenomener og livsutfordrin-

4

Sykepleiefaget

WW W

ger, der endring av livsstil og helsepedagogikk er kommet inn som nye temaer. Verket gir en solid innføring i profesjonens faglige forankring, funksjoner og verdier. Læreverket tydeliggjør for studenten hva sykepleiefaget er, og hvilke vurderinger sykepleiere foretar. Dessuten presenteres eksempler på hva sykepleiere gjør, og hvilke verdier utøvelsen av sykepleie er basert på. Grunnleggende sykepleie er med på å tydeliggjøre sykepleierens ansvar overfor pasienten uavhengig av diagnoser. Det er lagt stor vekt på nettløsninger til læreverket som skal lette innlæringen og bidra til å trekke tråder mellom temaer og å knytte teori og praksis sammen. Her finnes pasientsituasjoner, interaktive oppgaver og et eget lærerbibliotek.

BOK + NETT = EFFEKTIV LÆRING

Bind 1 Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar ISBN: 978–82–05–40006–1 • 2. utg. 2011 • 395 s. • Pris: 490,-

Bind 2 Grunnleggende behov ISBN: 978–82–05–40007–8 • 2. utg. 2011 • 390 s. • Pris: 490,-

Bind 3 Pasientfenomener og livsutfordringer ISBN: 978–82–05–40008–5 • 2. utg. 2011 • 390 s. • Pris: 490,-

Bind 1–3 (pakke) inklusive tilgang til digital arbeidsbok bind ISBN: 978–82–05–40009–2 • Pris: 1560,- (verdi 1860,-)

Digital arbeidsbok Pris: 390,www.gyldendal.no/grunnleggende-sykepleie

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 4

10.04.12 14.05


Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud og Randi Grønseth (red.)

Klinisk sykepleie I & II

Fjerde utgave av Klinisk sykepleie er faglig oppdatert, kvalitetssikret og pedagogisk tilrettelagt for dagens sykepleiestudenter. Klinisk sykepleie gir et faglig kunnskapsgrunnlag som studenten bygger på i hele utdanningen og senere i sin yrkespraksis. Læreverket gir teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør et viktig grunnlag for sykepleierens forståelse, vurderinger og handlinger. Sykepleien knyttes til konsekvensene av somatiske sykdommer, skader og symptomer.

I den siste utgaven er det særlig lagt vekt på å tydeliggjøre sykepleiefaglige utfordringer, observasjoner, kliniske vurderinger og sykepleierens funksjoner. Antall kapitler er redusert fra 46 til 36 ved at flere av kapitlene er slått sammen og noen har gått ut. Ett nytt kapittel er kommet til. Undervisere med boken på pensum vil få gratis tilgang til lærerbibliotek på nett. www.gyldendal.no/klinisk

5

Sykepleiefaget

Bruk av Klinisk sykepleie på pensum gir underviserne tilgang til digitalt lærerbibliotek. Digital arbeidsbok for studentene kommer høsten 2012.

Bind II: ISBN: 978–82–05–39136–9 4. utg. 2010 • 576 s. • Pris: 825,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 5

www.gyldendal.no/akademisk

Bind I: ISBN: 978–82–05–39134–5 4. utg. 2010 • 576 s. • Pris: 825,-

WW W

10.04.12 14.05


NY

6

Jan Erik Haugen og Øistein Knudsen jr. (red.)

Kristin Heggdal

Mette Karoliussen

Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus

Kroppskunnskaping

Nightingales arv – ny forståelse

Sykepleiefaget

Hva bør sykepleiere og andre helsearbeidere vite om akuttmedisin utenfor sykehuset? Denne boken har en samlet fremstilling av akuttmedisinske tilstander og skader, tilpasset sykepleiere. Den inneholder de seneste retningslinjene innenfor hjerte-lunge-redning og er oppdatert på moderne skade- og sykdomsbehandling. Forfatterne tar også for seg etiske og juridiske sider ved sykepleierens ansvar i akuttsituasjoner. Dessuten redegjøres det for den akuttmedisinske beredskapen i Norge samt for hvordan kommunikasjon og samhandling er organisert på dette området. Lærestoffet er forskningsbasert og oppbygd med observasjoner og tiltak på basalt og avansert nivå. Boken er rikt illustrert og inneholder mye instruktiv kasuistikk som hjelper leseren å knytte sammen teori og praksis.

Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser

Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt, søker etter nye veier til mestring og bedring. I denne boken presenteres kroppskunnskaping som hovedbegrep i en ny bruker- og forskningsbasert teori og modell for helsefremmende arbeid. Kroppskunnskaping er en prosess for utvikling av personlig kunnskap om egen kropp, mestring, helse og velvære. Helsepersonell og andre hjelpere har en sentral rolle i å lette overgangen mellom faser i prosessen og å styrke personens ressurser til å komme seg. Bokens to hovedfokus er hva pasienter fremhever som viktig for å håndtere sin situasjon, og hvordan helsepersonell kan bidra til å styrke helsefremmende prosesser. Boken henvender seg både til helse- og sosialfagstudenter og helsepersonell som arbeider med mennesker som rammes av langvarig sykdom og skade.

Sykepleierens kjerne, verdier, intensjon og handling Presentasjonen av de nye forskningsområdene for menneskelig helse kobles her direkte til Nightingale-tradisjonens sykepleie på en måte som ikke er gjort tidligere. Humanøkologi, psykonevroimmunologi og kommunikasjon blir derved en basis for å forstå pasientens situasjon og sykepleierens rolle. Mette Karoliussen gir både teoretisk forankret innføring i tenkningen og konkrete eksempler på hvordan dette kan utøves i praksis. Boken viser sykepleie som en viktig terapeutisk tilnærming i pasientomsorgen, der pasientens tilstand og helbredende krefter står sentralt. Boken har et gjennomgripende overordnet helhetsperspektiv på sykepleie som fag og gir en basis for sykepleie som gjør det lettere å orientere seg videre i faget.

www.gyldendal.no/kroppskunnskaping

ISBN: 978–82–05–33537–0

ISBN: 978–82–05–33172–3

ISBN: 978–82–05–41569–0

1. utg. 2008 • 339 s. • Pris: 519,-

1. utg. 2008 • 354 s. • Pris: 449,-

1. utg. 2011 • 280 s. • Pris: 390,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 6

10.04.12 14.05


NY

Grethe Myklestul Dåvøy, Petrin Hege Eide og Ingeborg Hansen (red.)

Operasjonssykepleie

Anners Lerdal og May Solveig Fagermoen (red.)

Rita Jakobsen og Siri Homelien

Læring og mestring

Pårørende til personer med demens

– et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning

67 000 personer i Norge har en demenssykdom. Mange av dem bor hjemme og får omsorg av sine pårørende. I fremtiden vil omsorgen i stadig større grad ytes i hjemmet, der familien er en aktiv omsorgsaktør. Utfordringen for den offentlige helsetjenesten blir derfor ikke bare å utvikle omsorgstilbudet til personer med demens, men også å utvikle kunnskap og kompetanse om hvordan en skal forstå og samhandle med familien til den syke. Denne boken henvender seg til studenter ved helsefagutdanninger på bachelorog masternivå og helsepersonell som arbeider med personer med demens og deres pårørende, og bygger på teori og forskning om temaet. Pårørendes egne beretninger står sentralt i teksten, og det legges spesiell vekt på samhandling og dialog mellom pårørende og helsepersonell.

ISBN: 978–82–05–39130–7

ISBN: 978–82–05–39938–9

ISBN: 978–82–05–39937–2

1. utg. 2009 • 392 s. • Pris: 599,-

1. utg. 2011 • 304 s. • Pris: 349,-

1. utg. 2011 • 220 s. • Pris: 269,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 7

7

www.gyldendal.no/akademisk

Mange mennesker lever med langvarige sykdommer og helseproblemer som virker inn på livskvaliteten, arbeidsevnen og familie- og hverdagslivet. Læring og mestring belyser mangfoldet av læringsog mestringstilbud som fins i Norge i dag, og som skal hjelpe personer til å mobilisere sine egne ressurser når de har helseproblemer. Boken beskriver individuelle og gruppebaserte tilbud til pasienter som er innlagt i sykehus, og til brukere på helsesentre, poliklinikker og lærings- og mestringssentre. Teksten inneholder historier fra personer som har deltatt på læringstilbudene, samt teorier og aktuell forskning. Samhandlingsformen aktualiserer boken, som henvender seg til helsefagstudenter på bachelor- og masternivå og helsepersonell som jobber på lærings- og mestringssentre og frisklivssentraler.

– om å forstå, involvere og støtte

Sykepleiefaget

Boken Operasjonssykepleie er en innføringsbok. Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar belyses ut fra både erfarings- og forskningskunnskap, og utgangspunktet i framstillingen er voksne pasienter. Boken består av tre hoveddeler. Del 1 omhandler operasjonspasienten, operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområde og selve operasjonsavdelingen. Del 2 omhandler den direkte pasientrettede sykepleierfunksjonen, beskrevet ut fra operasjonssykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon. Del 3 omhandler den indirekte pasientrettede sykepleierfunksjonen. Temaene som belyses, er dokumentasjon, administrasjon, pedagogikk, fagutvikling og forskning.

NY

10.04.12 14.05


N UTG Y AVE !

Berit Johannessen (red.)

Komplementær og alternativ behandling

Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb og Anette Hylen Ranhoff (red.)

Arne Langøen (red.)

Geriatrisk sykepleie

Sårbehandling og hudpleie

God omsorg til den gamle pasienten

Sårbehandling og hudpleie er en videreføring av Huden – pleie, pleiemidler og sårbehandling

Denne boken tar utgangspunkt i den eldre pasienten og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie. I tillegg har boken egne kapitler om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus. En egen del med 15 kapitler konkretiserer et utvalg av de mest vanlige sykdommer og plager hos eldre. Siste del av boken omhandler livets slutt. Sentralt i boken står det å kunne utøve integritetsbevarende sykepleie, blant annet ved å ta pasienten med i beslutningene, ved å se pasienten som mer enn gammel og syk og ved å støtte og bidra til den gamles mestring. Helsefremmende og forebyggende arbeid fremheves også som viktig i alt arbeid i sykepleien til gamle mennesker.

Alle kapitlene er gjennomgående oppdatert i samsvar med kunnskapsutviklingen innenfor fagområdet. Forfatterne har lagt vekt på å trekke ut de store linjene av den rikholdige litteraturen som finnes om hudpleie og sårbehandling. Boken gir grundig omtale av pleie av hud som er blitt utsatt for påkjenninger som kjemikalier, vaskemidler, forurensing og ultrafiolett stråling. To av kapitlene omhandler sårbehandling. Boken er beregnet på alle som er i befatning med hudpleie og sårbehandling: sykepleiere, studenter, helsefagarbeidere, hudpleiere og farmasøytisk personell. Deler av boken vil også være nyttig for medisinstudenter. Boken er rikt illustrert med fargebilder.

En grunnbok for sykepleiere

8

Sykepleiefaget

Det har vært stor økning i alternative behandlingstilbud de senere årene. For sykepleiere er det derfor viktig å ha kunnskaper om hva alternativ behandling er, hva som regulerer disse tilbudene, og hvor sykepleieren kan finne god informasjon. Det er mange likhetspunkter mellom sykepleie og alternative behandlingsformer, og ulike former for berøring, musikk og ernæring ligger i skjæringspunktet mellom sykepleie og alternativ behandling. Disse områdene behandles derfor eksplisitt. Boken er delt i tre. Den første delen tar for seg generelle forhold ved alternativ behandling, den andre delen omhandler noen aktuelle alternative tiltak som sykepleieren selv kan integrere i sin praksis, mens den siste delen er en presentasjon av de mest brukte behandlingstilbudene.

www.gyldendal.no/huden

ISBN: 978–82–05–37998–5

ISBN: 978–82–05–35776–1

ISBN: 978–82–05–41518–8

1. utg. 2008 • 236 s. • Pris: 299,-

1. utg. 2008 • 519 s. • Pris: 815,-

1. utg. 2012 • 318 s. • Pris: 449,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 8

10.04.12 14.05


N UTG Y AVE !

N UTG Y AVE !

Per Halvor Lunde

Rolf Jarl Sjøen og Lene Thoresen

Jan Ivar Pedersen, Anette Hjartåker og Sigmund A. Andersen

Forflytningskunnskap

Sykepleierens ernæringsbok

Grunnleggende ernæringslære

4. utgave av Sykepleierens ernæringsbok er gjennomgående oppdatert og revidert når det gjelder både nye forskningsresultater og norsk ernæringspolitisk debatt. Boken er også supplert med henvisninger til aktuell ernæringsinformasjon på internett. I tillegg til at forfatterne henviser til en del internettadresser i teksten, inneholder boken en fyldig oversikt over aktuelle internettadresser inndelt i emner. Sykepleierens ernæringsbok tilbyr den basiskunnskap sykepleieren trenger for å ivareta ernæringsbehovet hos gamle og unge, syke og friske mennesker. Det er en jordnær og praktisk rettet bruksbok som er aktuell for både sykepleierstudenter og sykepleiere i alle deler av helsetjenesten.

Grunnleggende ernæringslære gir en omfattende innføring i fagområdet ernæring og er oppdatert på sentrale områder innenfor nyere forskning. Det er lagt særlig vekt på betydningen av samspillet mellom kosthold og fysisk aktivitet for god helse. Boken er også tilpasset norske forhold, blant annet med norske næringsstoffanbefalinger. Den henvender seg til en bred gruppe av studenter innen universitets- og høyskolesektoren, blant annet i medisin, ernæring, idrettsfag, fysioterapi og andre studentkategorier innen forebyggende og helsefremmende fagområder. Boken gir også et godt grunnlag for videre studier innen mer spesialiserte og tilgrensende områder som klinisk ernæring, samfunnsernæring og næringsmiddelteknologi.

Aktivisering, hjelp og trening ved forflytning

ISBN: 978–82–05–41102–9

ISBN: 978–82–05–41677–2

ISBN: 978–82–05–39522–0

5. utg. 2011 • 308 s. • Pris: 429,-

4. utg. 2012 • 394 s. • Pris: 459,-

1. utg. 2009 • 490 s. • Pris: 615,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 9

www.gyldendal.no/akademisk

www.gyldendal.no/forflytningskunnskap

9

Sykepleiefaget

Forflytningskunnskap gir innsikt i hvordan man kan hjelpe pasienter med forflytning uten å løfte eller bære dem. Forflytningskunnskap bygger på det naturlige friske bevegelsesmønsteret og på fysiske lover. Ved å bruke forflytningsteknikker reduseres risikoen for belastningslidelser hos hjelperen, og pasienten stimuleres til å bruke egne ressurser. I denne 5. utgaven er det et eget kapittel om ekstremt overvektige pasienter, som krever ekstra forberedelser og tilrettelegging av møbler, klær, utstyr og hjelpemidler og ikke minst opplæring av personalet. Forebyggende arbeid, kunnskap og ferdigheter i risikovurdering er nødvendig når personalet skal forflytte overvektige pasienter. Boken er gjennomillustrert og retter seg mot sykepleieutdanningen, vernepleieutdanningen, fysioterapiutdanningen og ergoterapiutdanningen og mot praksis.

10.04.12 14.05


NY

10

NY

Grace Inga Romsland

Tone Rustøen og Astrid Klopstad Wahl (red.)

Sidsel Tveiten, Anne Wennick og Hanna Friis Steen

Sykepleiefaget

Kognitiv svikt

Ulike tekster om smerte

Sykepleie til barn

Lærebok for fagfolk i møte med mennesker med ervervet hjerneskade

Fra nocisepsjon til livskvalitet

Familiesentrert sykepleie

Denne boken handler om hvordan kognitive funksjoner kan påvirkes av skade eller sykdom, og hvordan mennesker kan oppleve det å leve med kognitiv svikt etter ervervete hjerneskader. Boken belyser blant annet strategier mange med kognitiv svikt bruker for å leve med og mestre hverdagen sin, og hvordan opplevelse av stress og tempo i det moderne samfunnet skaper vanskeligheter ved kognitiv svikt. Kognitiv svikt gir videre kunnskap om hjerneskader og hvordan de oppleves, slik at fagfolk kan ta hensyn til dette i planleggingen av tjenester eller behandlingsopplegg Denne boken er aktuell for studenter på master- eller videreutdanningsnivå innenfor rehabilitering, slagbehandling, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, sykepleie, andre helsefag og sosialt arbeid. Yrkesutøvere som på ulike nivåer møter denne pasientgruppen, vil også ha stor glede og nytte av boken.

I denne artikkelsamlingen presenteres ny kunnskap og forskning innenfor deler av fagfeltet smerte. Boken belyser områder som kanskje ikke har vært så mye i fokus i tidligere lærebøker om smerte. Her presenteres tekster om smerte i ulike kliniske kontekster, som smerte ved hudsykdommer og sår, ryggsmerter, fantomsmerter, kreftsmerter samt smerter og kognitiv svikt. Boken tar også for seg kroniske smerter samt smerte hos intensiv- og postoperative pasienter. Videre ses smerte i et livsløpsperspektiv og i et kjønnsperspektiv. Hvordan kan smerte påvirke livskvalitet, og hvordan kan smerte kartlegges og kommuniseres? Selv om boken tar opp temaer av tverrfaglig interesse, er den spesielt rettet mot fagfeltet sykepleie. Kunnskapen som formidles, relateres derfor ofte til implikasjoner for sykepleie i praksis.

Denne boken fokuserer på sykepleierens funksjon overfor syke barn og deres familie: familiesentrert sykepleie. I tillegg til kompetanse i forhold til syke barn må sykepleieren ha kompetanse i å samhandle med foreldrene og søsken. Boken er et samarbeid mellom tre forfattere. Barnesykepleier, dr.med.sc. og lektor Anne Wennick har skrevet om sykepleie til barn med ulike symptomer. Psykolog Hanna Friis Steen har skrevet om utviklingspsykologiske aspekter som er av betydning når barn er syke. Sykepleier, dr.polit. og førsteamanuensis Sidsel Tveiten har skrevet generelt om sykepleiefaglige, pedagogiske og etiske aspekter ved sykepleie til barn og om sykepleierens pedagogiske funksjon i samhandling med barnet og familien.

ISBN: 978–82–05–41567–6

ISBN: 978–82–05–37216–0

ISBN: 978–82–05–40689–6

1. utg. 2011 • 196 s. • Pris: 238,-

1. utg. 2008 • 384 s. • Pris: 475,-

1. utg. 2012 • ca. 200 s. • Pris: 359,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 10

10.04.12 14.05


Tirill Willumsen, Marianne Wenaasen, Zahra Armingohar og Jenny Ferreira Roman

Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Olle Söderhamn (red.)

Sykepleie og oral helse

Utdanning til omsorg

Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt

i fortid, nåtid og framtid

Denne boken formidler teoretisk og praktisk kunnskap om munnhulen og munnstell og er rikt illustrert. Den gir en oversikt over de vanligste tannrestaureringer og protesetyper og gir praktiske råd om prosedyrer og hjelpemidler. Det fokuseres også på praktiske tips til å lage egne hjelpemidler som individuelle munnstellkort og hvordan avdelingene kan planlegge munnstellet i en travel hverdag. En egen del av boken omhandler noen av de vanligste sykdommene vi ser hos pasienter med nedsatt funksjonsevne, og hvordan disse sykdommene påvirker munnhulen og tannhelsen. Boken er spesielt beregnet på sykepleierutdanningen og hjelpepleierutdanningen, men kan også benyttes som en oppslagsbok for alle som jobber på sykehus, sykehjemsavdelinger med langtidssyke og i hjemmesykepleien.

Utdanning til omsorg er en vitenskapelig antologi som inneholder 14 artikler. Artiklene tar for seg en rekke aspekter ved omsorg og utdanning til omsorg. Teknologi, etikk, måling, materialitet og kjønn er eksempler på temaer som behandles i boken, og den gir studenter og omsorgsutøvere forståelse av historien, dagens utfordringer samt verdier som ligger til grunn for utvikling av utdanning til omsorg. Boken er lagt an som en rekke artikler – til dels med kritisk blikk,men i høy grad med tanke og ambisjon rettet mot framtidens fag og utdanninger innenfor helsefeltet.

ISBN: 978–82–05–37995–4

ISBN: 978–82–05–40070–2

1. utg. 2008 • 100 s. • Pris: 239,-

1. utg. 2010 • 224 s. • Pris: 299,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 11

10.04.12 14.05


Etikk 101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 12

NY

NY

Per Nortvedt

Halvor Nordby

Omtanke En innføring i sykepleiens etikk

Etiske dilemmaer i helseog omsorgsarbeid

Denne boken omhandler det idéhistoriske og filosofiske grunnlaget for sykepleieetikken og viser hvordan praktisk og konkret omtanke for syke har vokst fram i den vestlige kulturkrets og nedfelt seg i sykepleiens verdigrunnlag. Samtidig gir boken en innføring i de viktigste etiske begrepene, teoriene og prinsippene som sykepleiefaget bygger på. Boken gir en aktuell og nyansert framstilling av utfordringer og verdivalg som den praktiserende sykepleierstudent og sykepleier daglig står overfor. I tillegg inneholder boken studiespørsmål og forslag til litteratur for videre studier i sykepleieetikk. Boken er særlig beregnet på bachelorstudiet i sykepleie, men er også aktuell for andre helsefagutdanninger, masterstudier og videreutdanninger i sykepleie og for sykepleiere som er interessert i etikk.

I motsetning til bøker som presenterer abstrakt etisk teori og deretter diskuterer teorienes anvendelse, begynner Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid i den andre enden. Boken tar utgangspunkt i praksisfeltet og introduserer etiske teorier og distinksjoner der de fremstår som relevante. Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid gir deg bred innsikt i etiske dilemmaer som oppstår i krysspress mellom system og menneske i helse- og omsorgsarbeid. Eksempler fra helse- og omsorgsarbeid brukes aktivt gjennom hele boken. Den henvender seg til alle som er interessert i å forstå hvordan etiske utfordringer oppstår i profesjonsarbeid med mennesker. Boken er spesielt egnet i helse- og omsorgsfaglige grunnutdanninger, i etterog videreutdanningskurs og som et grunnlag for diskusjon i praksisfeltet.

ISBN: 978–82–05–42333–6

ISBN: 978–82–05–41949–0

1. utg. 2012 • 288 s. • Pris: 359,-

1. utg. 2012 • 208 s. • Pris: 299,-

10.04.12 14.05


NY

Jan Kåre Hummelvoll, Ellen Andvig og Anne Lyberg (red.)

Etikk i sykepleien

Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid

Etiske utfordringer i praksisnær forskning

Etikk i sykepleien gir deg grunnleggende kunnskaper om ulike etiske teorier basert på plikter, dyder, konsekvenser og nærhet til andre mennesker. Dette er en forutsetning for å bli en god sykepleier. Nytt i 2. utgaven er et kapittel om kliniske etikk-komiteer. Boken er ajourført og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer og nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2007). Boken inneholder kapitler om menneskesyn, etiske retningslinjer, forskningsetikk og jus. Dette er temaer som gjenspeiler noen av rammene for moralske handlinger. Kapitlet om bioetikk trekker opp en rekke problemstillinger som vi må forholde oss til i dag, men som også kan få moralske konsekvenser i fremtiden.

Denne boken presenterer og diskuterer sentrale perspektiver fra narrativ etikk og deres betydning for profesjonelt hjelpearbeid. Det er en sentral forestilling innenfor narrativ etikk at menneskers livsfortelling konstrueres og gis mening på lignende vis som litterære fortellinger. Forfatteren synliggjør sammenhengen mellom fortelling, persepsjon, identitet og handling. Hensikten er å belyse hva som kan gå galt i profesjonelle menneskelige møter, og hva som kan fremme en positiv endring. Boken er rettet inn mot helse- og sosialfeltet og de moralske utfordringene som følger av å ha en hjelpende rolle i møte med mennesker som opplever sykdom og andre kriser. Mange av perspektivene fra den narrative etikken er relevante også for andre som ønsker å forstå egne og andres livserfaringer.

Nærheten mellom forsker, informanter og eventuelle medforskere aktualiserer etiske problemstillinger i praksisnær forskning. Forfatterne av denne boken gir et grunnlag for refleksjon om arbeidsmåter i praksisnær forskning, der informantene (både ansatte og pasienter) ofte deltar som medforskere. Boken gir innsikt i hvordan man kan tenke og handle når forskningsmessige og moralske hensyn ikke samsvarer. Målgruppene for boken er ansatte ved høyskoler og universiteter som forsker i sitt praksisfelt, og studenter innen helsefremmende arbeid og i øvrige masterstudier i helse- og sosialfag. Den er også aktuell for spesialisthelsetjenesten og kommunene som skal drive klinisk forskning og kunnskapsutvikling i det praktiske felt.

ISBN: 978–82–05–39128–4

ISBN: 978–82–05–41566–9

ISBN: 978–82–05–39997–6

2. utg. 2009 • 220 s. • Pris: 359,-

1. utg. 2011 • 180 s. • Pris: 350,-

1. utg. 2010 • 176 s. • Pris: 230,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 13

13

www.gyldendal.no/akademisk

Beate I. Hovland

Etikk

Berit Støre Brinchmann (red.)

10.04.12 14.05


14

Etikk

Halvor Nordby

Åshild Slettebø

Lars Gunnar Lingås

Etikk og kommunikasjon i prehospitalt medisinsk arbeid

Sykepleie og etikk

Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag

Hva vil det si å kommunisere godt med pasienter? Hvilke spesielle etiske utfordringer møter man i prehospitalt arbeid? På hvilke måter er etikk og kommunikasjon koblet sammen? Prehospitalt medisinsk arbeid kan enkelt defineres som akuttmedisinske tiltak som settes inn før pasienten kommer til sykehus. Prehospitalt arbeid foregår ofte på en offentlig scene, og det er preget av liv–død-problematikk, liten tid og begrensede personalressurser. Etikk og kommunikasjon i prehospitalt medisinsk arbeid klargjør og diskuterer etiske problemer og kommunikasjonsutfordringer i denne delen av medisinsk praksis. Målet er å vise hvordan det er praktisk mulig å løse etiske problemer og sikre god kommunikasjon i akuttmedisinsk førstelinjetjeneste, og praktiske eksempler anvendes til dette formålet.

Hensikten med denne boken er å fremme kunnskap og en reflektert holdning til ulike etiske problemstillinger. Boken er skrevet spesielt for sykepleierutdanningen. Forfatteren tar utgangspunkt i sykepleiefaglige dilemmaer og belyser aspekter som ansvar, respekt, taushetsplikt, autonomi, makt, velgjørenhet og ikke-skadeprinsippet. Blant de samfunnsetiske temaene som drøftes, er forebygging og prioriteringer. Mange eksempler og aktuelle problemstillinger gir denne boken en praktisk tilnærming til hvordan sykepleiere kan benytte prinsipper og retningslinjer for å håndtere etiske dilemmaer i sitt yrkesliv. Arbeidsoppgaver gir gode muligheter for samtale og drøfting. I denne 5. utgaven er lovverk oppdatert og de yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2007) integrert.

Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag er en tverrfaglig grunnbok. Bokens del 1 tar opp ulike etiske teorier med relevans for helse- og sosialarbeidere og gjennomgår profesjonsetikkens tradisjoner og utvikling. I denne utgaven er særlig diskursetikkens plass i yrkesetikken grundigere presentert. Del 2 gjennomgår og drøfter de grunnleggende verdiene i helse- og sosialfagene, og tar opp verdienes betydning for yrkesutøvelsen i vår samtid. Del 3 tar opp sentrale etiske utfordringer som helse- og sosialarbeidere møter i vår tid. I denne utgaven drøftes hvordan helt aktuelle teknologiske, samfunnsmessige og faglige utviklingstrekk fører yrkesutøveren inn i verdikollisjoner og dilemmaer som krever en økende oppmerksomhet på etikk og verdivalg.

ISBN: 978–82–05–40000–9

ISBN: 978–82–05–39032–4

ISBN: 978–82–05–38783–6

1. utg. 2010 • 173 s. • Pris: 360,-

5. utg. 2009 • 174 s. • Pris: 245,-

4. utg. 2008 • 280 s. • Pris: 445,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 14

10.04.12 14.05


Medisinsk og helsefaglig etikk

Naturvitenskapelige emner

Knut W. Ruyter, Reidun Førde og Jan Helge Solbakk

Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Baard Ingvaldsen, Trond Buanes og Olav Røise (red.) Medisinsk illustratør Kari C. Toverud

Sykdomslære Indremedisin, kirurgi og anestesi

ISBN: 978–82–05–36260–4

ISBN: 978–82–05–39041–6

2. utg. 2007 • 344 s. • Pris: 485,-

2. utg. 2009 • 693 s. • Pris: 945,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 15

15

www.gyldendal.no/akademisk

I denne 2. utgaven er stoffet blitt grundig revidert med flere nye illustrasjoner og faglige oppdateringer. Den innledende delen omhandler historikk om indremedisin, kirurgi og anestesi, og introduserer noen generelle betraktninger om sykdommer. Boken har tre hoveddeler: 1) Sykdomslære, 2) Skader og ulykker, og 3) Anestesi, overvåking og intensivmedisin. Mange kliniske eksempler bidrar til å knytte det teoretiske stoffet til praksissituasjonen. Gode ordforklaringer gjør det lettere å forstå og å lære den medisinske terminologien. Kasuistikker med refleksjonsspørsmål hjelper studenten til å knytte det teoretiske fagstoffet opp mot den praktiske hverdagen. En oversiktlig innholdsfortegnelse og et fyldig stikkordregister gjør det enkelt å orientere seg i boken.

Naturvitenskapelige emner

Denne boken gir en innføring i ulike retninger i medisinsk og helsefaglig etikk som både er kunnskapsformidlende og viser alternative tenkemåter for å få fram begrunnelser for ulike løsninger på kompliserte dilemmaer. Forfatterne påpeker at medisinsk og helsefaglig etikk har sitt utspring i allmennetikk og grunnlagsetikk, men stoffet er her sentrert rundt begrepet medisinsk og helsefaglig etikk, legers og andre helsearbeideres profesjonsetikk, klinisk medisinsk etikk og medisinsk forskningsetikk. Andre emner som tas opp, er opplysningsplikt, etiske problemer forbundet med utvidelsen av grensene for medisinens oppgave og rolle, medisinsk assistert dødshjelp og medisinske feil. En samling av sentrale tekster i medisinsk og helsefaglig etikk gjør boken til en ressurs i studiesammenheng.

10.04.12 14.15


16

Naturvitenskapelige emner

37-graderserien er en fleksibel kunnskapspakke i de naturvitenskapelige fagene med temaene sykdomslære, mikrobiologi, legemidler og undersøkelser ved sykdom. Den siste boken: Kroppens funksjon og oppbygning kommer våren 2013. Læreboken Menneskekroppen egner seg godt sammen med 37-graderserien, og vi anbefaler den boken i anatomi og fysiologi inntil serien er komplett. Digital arbeidsbok + lærerbibliotek www.gyldendal.no/ 37grader

WW W

Stein Ørn, Johnny Mjell og Edvin Bach-Gansmo (red.)

Hedvig Nordeng og Olav Spigset (red.)

Merete Steen og Miklos Degré (red.)

Sykdom og behandling

Legemidler og bruken av dem

Mikrober, helse og sykdom

Sykdom og behandling er den fjerde Denne første boken i den naturboken i den naturvitenskapelige vitenskapelige kunnskapspakken kunnskapspakken 37ºC. Boken tar 37°C gir en grunnleggende innføfor seg grunnleggende sykdoms- ring i klinisk farmakologi og deklære, sykdomsprosesser og syk- ker kravet til kunnskap for bacdommer i kroppens ulike organer. helorstudiet i sykepleie. Del 1 gir Del 1 gir en innføring i de viktigste en generell overordnet innføring i begrepene som anvendes innenfor fagområdet. Del 2 viser hvordan sykdomslære, blant annet hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsorganisk sykdom henger sammen prosesser, mens del 3 handler om med ulike typer celleskade. Del 2 legemiddelbehandling ved sykgir en grunnleggende forståelse av dommer i de enkelte organer og hva som skjer ved den enkelte syk- organsystemer. Del 4 tar for seg domsprosess. I del 3 presenteres bruk av legemidler hos spesielle sykdommer i de enkelte organer, og pasientgrupper og ved spesielle fremstillingen her bygger på kunn- tilstander. I denne delen omtaskapen fra del 2. I del 4 omtales les også naturmedisin. Kliniske emner som er relatert til sykdoms- eksempler bidrar til å binde teori lære, og det bygges videre på kunn- og praksis sammen. Det er lagt skapen som er gitt i bokens andre vekt på å forklare fagstoffet med deler. Bokens pedagogiske oppbyg- utgangspunkt i sykepleierens hverning suppleres av oversiktlige tabel- dag. Boken er rikt illustrert. ler og informative figurer, kliniske eksempler og kontrollspørsmål.

Denne boken gir en grunnleggende innføring i klinisk mikrobiologi og dekker pensumkravene i mikrobiologi for bachelorstudiet i sykepleie. Del 1 presenterer grunnleggende kunnskap om hovedgruppene av mikrober og mikrobenes sykdomsskapende egenskaper. Del 2 fokuserer på samspillet mellom mennesker og mikrober, mens del 3 presenterer de sykdomsskapende mikrobene ut fra hvilke organsystemer de lager infeksjoner i. Del 4 gir en innføring i hovedprinsipper for smittevern i samfunnet generelt og i helsetjenesten.

ISBN: 978–82–05–32360–5

ISBN: 978–82–05–32365–0

ISBN: 978–82–05–32367–4

1. utg. 2011 • 634 s. • Pris: 934,-

1. utg. 2007 • 488 s. • Pris: 639,-

1. utg. 2009 • 320 s. • Pris: 529,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 16

10.04.12 14.05


Oddvar Stokke og Tor-Arne Hagve (red.)

Olav Sand, Øystein Vigleik Sjaastad, Egil Haug og Jan G. Bjålie

Øystein Vigleik Sjaastad, Kari C. Toverud, Olav Sand, Jan G. Bjålie og Egil Haug

Undersøkelser ved sykdom

Menneskekroppen

Arbeidsbok til Menneskekroppen

Fysiologi og anatomi

Fysiologi og anatomi

Arbeidsbok til Menneskekroppen, 2. utgave, er tilpasset 2. utgave av Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi og er beregnet på studenter på høyskolenivå. Boken inneholder ulike typer oppgaver og illustrasjoner som vil lette tilegnelsen av stoffet og hjelpe studenten til å få en bedre forståelse av fysiologiske prinsipper og hvordan kroppen er oppbygd og hvordan organene fungerer. Det er fasit til alle oppgavene.

Digital arbeidsbok + lærerbibliotek www.gyldendal.no/menneskekroppen

ISBN: 978–82–05–32366–7

ISBN: 978–82–05–34807–3

ISBN: 978–82–05–34808–0

1. utg. 2010 • 240 s. • Pris: 445,-

2. utg. 2009 • 544 s. • Pris: 969,-

2. utg. 2006 • 208 s. • Pris: 249,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 17

17

www.gyldendal.no/akademisk

Menneskekroppen – Fysiologi og anatomi er beregnet på studenter i helsefaghøyskolene og er et naturlig supplement til 37˚C-serien. Boken er gjennomillustrert, og til hvert kapittel er det laget spørsmål med tanke på repetisjon og å sikre forståelse av viktige sider ved stoffet. Boken inneholder kliniske eksempler som illustrerer viktige fysiologiske og anatomiske prinsipper. Menneskekroppen egner seg også sammen med vår bok Sykdomslære (se side 15). Menneskekroppen gir lett tilgjengelig kunnskap som kan brukes uavhengig av hvilken lærebok som er valgt. Er du underviser? Dersom ditt undervisningssted har Menneskets fysiologi eller Menneskekroppen på pensum, får du tilgang til illustrasjonene fra læreboken Menneskekroppen.

Naturvitenskapelige emner

Undersøkelser ved sykdom tar for seg ulike undersøkelser samt hvordan disse brukes klinisk i utredning av sykdommer. Boken inngår i kunnskapspakken 37˚C, som vil bestå av fem lærebøker i naturvitenskapelige fag. Det er lagt vekt på at boken skal formidle fagstoffet på en variert og engasjerende måte, godt tilpasset sykepleierutdanningen. Den er også aktuell for andre helsefaglige utdanninger samt for medisin. Del 1 består av ni kapitler der ulike analyser og undersøkelser blir beskrevet. Hvert kapittel tar for seg undersøkelser innen et laboratoriemedisinsk fagområde. Del 2 omhandler utredning av sykdom i kroppens ulike organsystemer og belyser undersøkelsene fra en klinisk side.

10.04.12 14.05


N UTG Y AVE !

Per Espen Akselsen, Dorthea Oma Hagen og Petter Elstrøm

Smittevern i helsetjenesten

18

Naturvitenskapelige emner

Senter for smittevern ved Haukeland sykehus i Bergen har bidratt til en omfattende faglig oppdatering av denne utgaven. Boken er en praktisk bok om hvordan man kan få til et godt smittevern, og hvordan de konkrete smitteverntiltakene kan tilpasses forholdene i de ulike delene av helsetjenesten, enten det er i sykehus, sykehjem eller hjemmebasert omsorg. I denne nye utgaven er kapitlene oppdatert, blant annet ut fra endringer i lover, forskrifter og gjeldende retningslinjer. Boken er skrevet for helsefagstudenter og dekker pensumkravet i hygiene for bachelorutdanningen i sykepleie. I tillegg er den nyttig som oppslagsbok for praktikere og til fordypning i arbeidet med smitteverntiltak innenfor alle områder i helsetjenesten.

Thomas Bielecki og Bente Børdahl

Rolf Kåresen og Erik Wist (red.)

Legemiddelhåndtering

Kreftsykdommer

Lærebok for sykepleiere og vernepleiere

En basisbok for helsepersonell

Legemiddelhåndtering er en godt innarbeidet lærebok som gir en solid innføring i korrekt legemiddelhåndtering. Den er tilpasset bachelorstudiet i sykepleie, vernepleie og andre helsefaglige utdanninger. Boken belyser legemiddelhåndtering basert på forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, som trådte i kraft 1. mai 2008. Kapittel 3 gir en detaljert gjennomgang av forskriften, og det er vist til forskriften i andre kapitler der den er viktig for legemiddelhåndteringen. Boken gir dessuten en god innføring i legemiddelregning på mål og vekt og presenterer kvalitetssikringsarbeidet på området på en praktisk måte.

Dette er en basisbok om kreftsykdommer, og denne 3. utgaven er faglig oppdatert innen alle sentrale områder. I første del tar boken for seg basal cellebiologi, arv, prinsippene for stråleterapi, medikamentell behandling og metodikk ved klinisk forskning. Annen del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformer. Del 3 omhandler praktisk undersøkelsesmetodikk og enklere prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis. I del 4 gis en oversikt over psykososiale forhold og støtteordninger ved kreftsykdom. Her omtales også bruken av alternativ medisin. Kreftsykdommer er primært rettet mot allmennpraktikere som trenger en oppslagsbok, men også medisinstudenter, spesialister i utdanning og annet helsepersonell, som kreftsykepleiere og stråleterapeuter, vil ha nytte av boken.

Digital arbeidsbok + lærerbibliotek www.gyldendal.no/legemiddelhandtering

ISBN: 978–82–05–38066–7

ISBN: 978–82–05–37420–1

ISBN: 978–82–05–38485–9

2. utg. 2012 • ca. 200 s. • Pris: 345,-

1. utg. 2008 • 240 s. • Pris: 375,-

3. utg. 2009 • 448 s. • Pris: 635,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 18

10.04.12 14.05


Spesialtilbud på digitale utgivelser Endelig! Gode digitale ressurser på norsk for helsefagene. Gyldendal Akademisk tilbyr heldigitale utgivelser som gir både studenter og undervisere nyttig og praktisk kompetanse. Nettstedene er brukervennlige og faglig kvalitetssikret. Spesialtilbud for høgskole- og universitetsbibliotek: Pakkepris ved bestilling av Huden, Digitale helsefag og Forflytningskunnskap Nå: 25 000,– (eks. mva.) for 12 mnd Normalpris: 40 000,– (eks. mva.) for 12 mnd Tilgangen gis per år, og via IP (vil gjelde for hele skolen).

PRØ GRAT V I S!

Bruke rnavn: spesia ltilbud passor d: gylden dal

Om Huden - www.gyldendal.no/huden • Over 50 unike videoer som viser praktisk sårbehandling. • Rikt illustrert med forklarende tekster, pasienteksempler, interaktive oppgaver og mediebibliotek. • Oppdateres to ganger i året.

19

Om Digitale helsefag - www.digitalehelsefag.no • Læringsmoduler til sirkulasjon, nyrer og urinveier, førdøyelsessystemet og pre-, per- og postoperativ sykepleie. • Animasjoner som viser fysiologiske prosesser. • Lær raskere - forstå mer!

Om Forflytningskunnskap – www.forflytningskunnskap.no • 100 videoer som viser hvordan du kan forflytte istedenfor å løfte. • Nyttig til undervisning eller opplæring.

BESTILL NÅ! TILBUDET GJELDER UT JUNI. Kontakt helle.sandvik@gyldendal.no/ 22 03 42 83

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 19

digitalt læreprogram som hjelper deg til å forstå stoffet bedre.

www.gyldendal.no/akademisk

«Det er morsomt å bruke programmet og føler at stoffet glir inn uten motstand. Min konklusjon: didaktisk og pedagogisk svært vellykket! I det hele tatt et imponerende produkt – jeg anbefaler det varmt.» Trond Buanes, Ullevål Universitetssykehus

Digitale helsefag er et

Naturvitenskapelige emner

«Bruker nettstedet mye, filmsnuttene er svært bra, ellers noe å lære hele tiden.» Bruker av Huden

10.04.12 15.00


Kompendieserien REPETER! Repeter! inneholder eksamensforberedende repetisjonsstoff og oppgaver. Heftene er i hendig format og inneholder • • • •

lett tilgjengelig basiskunnskap oppsummeringer oppgaver og fasit notatplass

Serien har nettressurser med utvidet fasit og testoppgaver.

20

Jan Magnus Aronsen, Jon Arne Birkeland, Morten Munkvik og Ivar Sjaastad

Jan Magnus Aronsen, Jon Arne Birkeland, Morten Munkvik og Ivar Sjaastad

REPETER! Sykdomslære 1

REPETER! Sykdomslære 2

Repetisjon og oppgaver

Repetisjon og oppgaver

ISBN: 978–82–05–40034–4

ISBN: 978–82–05–40079–5

1. utg. 2010 • 248 s. • kr 269,-

1. utg. 2010 • 240 s. • Pris: 269,Sykdomslære 1+2 (pakke)

Naturvitenskapelige emner

ISBN: 978–82–05–40915–6 • Pris: 499,-

Jan Magnus Aronsen, Jon Arne Birkeland, Morten Munkvik og Ivar Sjaastad

Jan Magnus Aronsen og Ivar Sjaastad

Trygve Tjade

REPETER! Farmakologi

REPETER! Anatomi og fysiologi

REPETER! Mikrobiologi

Repetisjon og oppgaver

Repetisjon og oppgaver

Repetisjon og oppgaver

ISBN: 978–82–05–40130–3

ISBN: 978–82–05–41828–8

ISBN: 978–82–05–42449–4

1. utg. 2010 • 212 s. • Pris: 269,-

1. utg. 2012 • Pris: 269,-

1. utg. 2012 • Pris: 269,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 20

10.04.12 15.21


NY

Torgeir Bruun Wyller

Bergsjø, Maltau, Molne og Nesheim (red.)

Geriatri

Obstetrikk og gynekologi

En medisinsk lærebok

Denne boken tar for seg det medisinske grunnlaget for behandling av geriatriske pasienter. Kunnskap om dette er avgjørende for leger som skal ha behandlingsansvar for slike pasienter, men også for andre involverte yrkesgrupper. Boken legger stor vekt på en strukturert vurdering av symptomspekteret hos gamle pasienter, gir generelle prinsipper for behandling, og gir dessuten en systematisk sykdomslære med vekt på de typiske alderssykdommene og på de særtrekk sykdommene får når de presenterer seg hos gamle. Boken er helt nyskrevet og gjennomillustrert i farger. Det er rikelig med kasuistikker som illustrerer de kliniske poengene.

Obstetrikk og gynekologi dekker hele fagfeltet fødselshjelp og kvinnesykdommer i vid forstand. Denne 2. utgaven er oppdatert med statistikk til siste tilgjengelige tall og omtaler norske forhold. Kapitlene er revidert i henhold til ny kunnskap, og det er lagt mer vekt på kildeangivelser enn i forrige utgave. Globale forhold viser at svangerskap utgjør en skremmende risiko for liv og helse til mødre og barn i fattige land.

ISBN: 978–82–05–41222–4

ISBN: 978–82–05–39911–2

1. utg. 2011 • 460 s. • Pris: 675,-

2. utg. 2010 • 472 s. • Pris: 765,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 21

10.04.12 14.05


Johan Ræder

Jan Tore Gran

Anestesiologi

Innføring i klinisk revmatologi

En innføringsbok

22

Naturvitenskapelige emner

Denne innføringsboken omhandler forhold knyttet til forberedelser, bruk og oppfølging av forskjellige typer anestesi samt gir en kortfattet innføring i moderne farmakologi, intensivmedisin, akuttmedisin, smertebehandling og etiske spørsmål. Boken inneholder konkrete anvisninger og oppskrifter for blant annet henvisningsrutiner, overvåking, smertebehandling og postoperative rutiner. Anestesiologi er i første rekke beregnet på medisinstudenter, men vil også være av nytte for andre grupper av helsepersonell som henviser, behandler og følger opp operasjonspasienter.

Innføring i klinisk revmatologi omhandler symptomer og funn, utredning, diagnostikk og behandling av revmatiske sykdommer. Det legges hovedsakelig vekt på kliniske aspekter og på utredning av symptomer fra bevegelsesapparatet, mens sykdomsmekanismer og årsaksforhold bare er kortfattet presentert. Boken er i første rekke beregnet på leger i allmennpraksis, men vil også være av nytte for medisinstudenter og øvrig helsepersonell med interesse for revmatiske sykdommer.

ISBN: 978–82–05–39497–1

ISBN: 978–82–05–39207–6

1. utg. 2009 • 196 s. • Pris: 395,-

1. utg. 2010 • 288 s. • Pris: 445,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 22

10.04.12 14.05


Psykisk helse/ psykiatri

N UTG Y AVE !

Jan Kåre Hummelvoll

Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson og Jon A. Løkke

Helt – ikke stykkevis og delt

Perspektiver på psykisk lidelse

Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse

– å forstå, beskrive og behandle

ISBN: 978–82–05–42031–1

ISBN: 978–82–05–38519–1

7. utg. 2012 • 780 s. • Pris: 659,-

3. utg. 2009 • 414 s. • Pris: 525,-

23

www.gyldendal.no/akademisk

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 23

Denne boken gir en innføring i psykisk helsearbeid og presenterer sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer innenfor feltet. Hovedintensjonen er å vise at det teoretiske perspektivet man har på psykiske lidelser, får konsekvenser for tilbudet om behandling og omsorg. Perspektivene som beskrives, er det medisinsk-psykiatriske, det psykodynamiske, det behavioristiske, det humanistiske og det systemiske. I denne utgaven er kliniske eksempler skrevet inn i perspektivkapitlene, og eksemplene er knyttet opp mot moderne terapiformer.

Psykisk helse/psykiatri

Boken gir en innføring i psykiatrisk sykepleie og tar utgangspunkt i ulike psykiske fenomener og lidelsesuttrykk som skaper psykisk uhelse. I denne 7. utgaven av denne klassikeren innenfor psykiatrisk sykepleie og psykisk helse er stoffet ajourført og nye kapitler er kommet til. Relasjons- og samfunnsperspektivet er utdypet ytterligere i denne utgaven. Ved siden av at den teoretiske og forskningsbaserte kunnskapen om psykiatrisk sykepleie og psykisk helse løftes frem, vies både personalets og pasienters erfaringskunnskap stor plass. Boken inneholder følgende nye kapitler: «Relevante etiske grunnbegreper, teorier og perspektiver i psykisk helsearbeid», «Recovery og bedringsorientert omsorg» og «Psykisk helsearbeid med eldre».

10.04.12 14.05


Kjell Magne Håkonsen

Sigmund Karterud, Theresa Wilberg og Øyvind Urnes

Nils Retterstøl og Stein Opjordsmoen Ilner

Innføring i psykologi

Personlighetspsykiatri

Mestring av livsvansker Om kriser og psykisk helse

24

Psykisk helse/psykiatri

Innføring i psykologi gir en bred og omfattende innføring i psykologifaget, i kommunikasjon og i relasjonens kunst samt i psykiske lidelser og i behandlingsarbeid. Dette utgjør til sammen helt sentrale kunnskapsområder for sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og andre helse- og sosialarbeidere og faggrupper som daglig arbeider med mennesker. Denne utgaven inkluderer en ny del om psykiske lidelser, der de mest sentrale lidelsene som rammer mennesker i dag, blir gjennomgått. Nytt er også at boken tar opp behandling av psykiske lidelser og arbeid med mennesker med psykiske lidelser, noe som er særlig relevant for sykepleiere og andre faggrupper som møter mennesker med psykiske lidelser i sitt arbeid.

Personlighetspsykiatri er den første fagboken innenfor dette nye fagfeltet. Boken sammenfatter nyere kunnskap og teorier om personlighetsutvikling og personlighetsproblemer i lys av evolusjon, temperament, tilknytning, selvutvikling, mentalisering, sosialisering og nevrobiologi. I tillegg til å drøfte det biopsykososiale grunnlaget for personlighetspatologi gjennomgår boken de forskjellige personlighetsforstyrrelsene i henhold til diagnosesystemene DSM-IV og ICD-10. Begrepet om personlighetsforstyrrelser problematiseres. Personlighetspsykiatri tar også for seg behandling av pasienter med personlighetsforstyrrelser, både medikamentell behandling og virksomme psykoterapier, på ulike nivåer i helsetjenesten og ut fra «offisielle» retningslinjer og rammebetingelser.

Kriser og problemer som av og til oppstår og overvelder oss, er en del av livet. Ofte kan imidlertid slike problemer føre til vedvarende psykiske vansker. Dette er utgangspunktet for denne boken. Forfatterne, begge psykiatere med lang erfaring, gir her råd til dem som er i livsvansker i ulike faser av livet, og deres pårørende om hva de kan bidra med selv for å mestre hverdagen. Det redegjøres også for behandlinger som utøves i spesialisttjenesten, som ulike former for psykoterapi, familieintervensjon og medikamentell behandling, og for de rettighetene man har som behandlingstrengende. Det gis også en oversikt over de ulike lavterskeltilbud som finnes. Boken er beregnet på alle som har opplevd eller opplever livsvansker, og deres pårørende og på fagfolk innen primærhelsetjenesten og psykisk helsevern.

ISBN: 978–82–05–39070–6

ISBN: 978–82–05–39210–6

ISBN: 978–82–05–38095–0

4. utg. 2009 • 456 s. • Pris: 599,-

1. utg. 2010 • 544 s. • Pris: 715,-

1. utg. 2008 • 180 s. • Pris: 345,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 24

10.04.12 14.05


Frode Svartdal (red.)

Frode Svartdal (red.)

Psykologi

Psykologi

En introduksjon

I praksis

Dette tobindsverket gir en innføring i de grunnleggende områdene innenfor psykologifaget, fra psykologiens historie og forskningsmetoder til sosialpsykologi og klinisk psykologi. Psykologi er et vidtfavnende fagområde. Siktemålet for bøkene er å gi en fremstilling av hva som i dag er forskningsfronten i psykologifaget. Bind 1 er det vi gjerne ser på som en klassisk introduksjonsbok, med emner som forskningsmetode, personlighetspsykologi, sosialpsykologi, utviklingspsykologi og persepsjon. Bind 2, Psykologi i praksis, består av korte temaspesifikke kapitler til fordypning, som diskusjonsunderlag eller som utgangspunkt for en forelesning. Sammen utgjør de to bøkene en fullverdig innføring til psykologien som fagfelt.

ISBN bind 1: 978–82–05–40529–5 2. utg. 2011 • 266 s. • Pris: 349,-

ISBN bind 2: 978–82–05–41572–0 2. utg. 2011 • 352 s. • Pris: 399,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 25

10.04.12 14.05


26

Psykisk helse/psykiatri

Einar Kringlen

Kari Lossius (red.)

Psykiatri

Håndbok i rusbehandling

Psykiatriboken

Til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet

Sinn – kropp – samfunn

Hva er rus? Hvilke funksjoner kan rus ha i menneskers liv? Hvordan skal behandlere forstå fenomenet? Rusproblemer er komplekse tilstander der både gener, miljø og ulike former for stress virker inn. Det er sjelden bare én forklaring på hvorfor noen får et rusproblem, og rusavhengige er like forskjellige som alle andre. Håndbok i rusbehandling viser at rusbehandling må legges opp individuelt i samråd med pasienten. Sentrale spørsmål er: Hva er den optimale behandlingen for akkurat denne pasienten? Hvordan kan jeg bistå på best mulig måte i personens egenutvikling, og hvilke utfordringer kan vi støte på i løpet av behandlingsprosessen? Forfatterne drar veksler på mange års erfaring som terapeuter innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Å lide psykisk er ikke det samme som å ha en psykisk lidelse. Å lide psykisk kan være et sunnhetstegn, mens en psykisk lidelse oppleves som fravær av sunnhet. Mentale tilstander betraktes gjerne som objektive erfaringer, sett fra psykologens, legens, sykepleierens eller miljøterapeutens perspektiv. Å beskrive fenomener som psykiske sykdommer knytter umiddelbart an til medisinske sykdomsmodeller, årsaksforklaringer og diagnostiske kategorier. Å beskrive fenomener som psykiske lidelser åpner språklig mer mot den subjektive erfaringen av å lide. Begrepet lidelse rommer de sykelige tilstandene samtidig som det åpner mot det eksistensielle, mot de belastninger vi alle kan erfare i livet. Boken er en innføring i psykiatri og psykiske lidelser og er skrevet for grunnutdanningene i helse- og sosialfagene.

Boken Psykiatri gir en grundig innføring i individuell psykopatologi og foreligger nå i 10. utgave. Den kliniske inndelingen følger den internasjonale klassifikasjonen ICD-10. Boken gir en oversikt over psykiatriens historiske utvikling og har egne kapitler om barnepsykiatri, seksuelle overgrep, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, biologisk psykiatri, somatiske behandlingsmetoder, rettspsykiatri og psykiatrisk etikk. Forfatteren har som i tidligere utgaver lagt vekt på empirisk forskning og har forsøkt å integrere psykodynamiske, sosialpsykiatriske og biologiske synspunkter.

Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd og Erik Stänicke

ISBN: 978–82–05–41218–7

ISBN: 978–82–05–39886–3

ISBN: 978–82–05–38027–1

10. utg. 2011• 640 s. • Pris: 565,-

1. utg. 2011 • 388 s. • Pris: 489,-

1. utg. 2010 • 544 s. • Pris: 499,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 26

10.04.12 14.05


Samfunnsvitenskapelige emner

NY

Anne Kirsti Ruud

Hvorfor spurte ingen meg? Kommunikasjon med barn og ungdom i utfordrende livssituasjoner

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 27

www.gyldendal.no/akademisk

ISBN: 978–82–05–39133–8 1. utg. 2011 • 180 s. • Pris: 275,-

27

Samfunnsvitenskapelige emner

Både helsepersonell, ansatte i barneverntjenesten, førskolelærere og lærere møter barn og unge i utfordrende livssituasjoner, som skilsmisse, dødsfall, sykehusinnleggelse, flytting i fosterhjem og andre livsendringer. Denne boken beskriver ulike samtalesituasjoner med barn i slike situasjoner. Tre sentrale prinsipper fremheves som en rettesnor i samtalene: å bidra til å skape mening for barnet, å la det beholde sin verdighet i samtaler med voksne – og å gi barnet anerkjennelse for hvordan det presenterer seg selv og sin historie. De mange eksemplene fra samtaler med barn og unge gjør kunnskapen praktisk og lett tilgjengelig. Boken henvender seg til fagpersoner og til studenter innen pedagogikk, psykologi og helse- og sosialfag.

10.04.12 14.05


Hilde Eide og Tom Eide

28

Per Jensen

Olav Dalland

Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere

Samfunnsvitenskapelige emner

Kommunikasjon i relasjoner

Ansikt til ansikt

Samhandling, konfliktløsning, etikk

Kommunikasjons- og familieperspektivet i helse- og sosialarbeid

Hjelpende kommunikasjon er en kunst, men • hvordan kan vi som hjelpere utvikle vår evne til å kommunisere bedre? • hva innebærer det å informere godt? • hvordan kan god kommunikasjon fungere som hjelp til å sikre kvalitet og redusere stress? • hva er forholdet mellom etikk og kommunikasjon i relasjoner? • hvilke mestringsoppgaver står pasient, pårørende og vi som hjelpere overfor? • hvordan kommuniserer vi godt med barn, unge og eldre?

Ansikt til ansikt er ikke bare rettet mot sykepleierutdanningen, men også mot de andre grunnutdanningene i helse- og sosialarbeid samt tverrfaglige utdanninger på disse feltene. Boken er et bidrag til å bli bedre kjent med hverandres praksis i sammenhenger hvor samarbeid ofte er avgjørende for et godt resultat. Innføring i kommunikasjonsteori, familielivssyklusteori og den gode samtalen danner utgangspunkt for boken, og den gir innsyn i strukturell, narrativ og strategiske tilnærminger til familiebehandling. Det gis eksempler fra familie- og nettverksarbeid i psykisk helsevern, barnevernet, parterapi, fra helsestasjon, barne- og ungdomspsykiatri, fra sosialkontor og fra rusomsorgen. Boken har også med en kritisk gjennomgang av evidensbasert forskning og praksis på dette fagfeltet.

Dette er noen av mange temaer som drøftes i ny og revidert utgave av Kommunikasjon i relasjoner. Boken gir en grunnleggende innføring i kommunikasjon i sykepleie og andre helsefag, og i denne reviderte utgaven er det blant annet tatt inn kapitler om psykologiske relasjonsteorier, kommunikasjon med barn og eldre, og forandringsveiledning og samarbeid i grupper.

Helse- og sosialarbeidere møter daglig mennesker som har fått endret sin livssituasjon, og som trenger hjelp til å orientere seg på nytt. Behovene er mangfoldige, men i store trekk dreier det seg om informasjon, opplæring, trening og veiledning. Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere tar utgangspunkt i situasjoner som disse yrkesgruppene står i til daglig. Eksemplene i boken viser hva pedagogikken kan bidra med i arbeidet med klienter og pasienter, enkeltvis og i grupper. Forfatteren drøfter pedagogikk, menneskesyn og verdier, og sosialisering som grunnlag for det pedagogiske møtet. Videre behandles temaer som kunnskap, læring, undervisning, veiledning og vurdering. Boken dekker det pedagogiske fagområdet for de helseog sosialfaglige utdanningene.

ISBN: 978–82–05–32689–7

ISBN: 978–82–05–31150–3

ISBN: 978–82–05–39442–1

1. utg. 2007 • 445 s. • Pris: 565,-

2. utg. 2009 • 224 s. • Pris: 339,-

2. utg. 2010 • 196 s. • Pris: 299,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 28

10.04.12 14.05


Julia Kristeva og Eivind Engebretsen (red.)

Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sajjad

Hanne Thommesen (red.)

Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt

Hva vil det si å være annerledes? Hvilken rolle spiller min forståelse av hva annerledeshet og sårbarhet er, når jeg jobber for eksempel som lærer eller i et omsorgsyrke? Hva har språk med politikk å gjøre? Dette er noen av spørsmålene forfatterne stiller i boken, i dialog med Julia Kristevas teorier om språk og sårbarhet. De viser at det å undersøke og utfordre våre begreper har politiske implikasjoner. Tekstene gir ikke entydige svar og definisjoner, men er åpnende, spørrende og utforskende. Boken er skrevet for masterstudenter i spesialpedagogikk, sosialt arbeid, sosialpolitikk, helsefag og rehabilitering, og egner seg også for studenter i fag som filosofi og idéhistorie samt for alle som er interessert i annerledeshetstematikken og språkets politiske betydning.

Hva er etnisitet og nasjonalisme? Hvordan kan myndigheter, skole og helsevesen kommunisere bedre med innvandrere? Hvor går grensen for toleranse overfor kulturelle minoriteter? Temaene i denne boken spenner fra kultur, etnisitet, minoritetsspørsmål og tverrkulturell kommunikasjon til konkrete diskusjoner om innvandrernes forhold til skole, helsevesen og myndigheter. Begreper som kultur, etnisitet, nasjon, minoritet og identitet viser seg å være kompliserte når man skraper litt i dem, og budskapet er at man må problematisere begrepene for å unngå fordommer og vanetenking. Boken er rettet mot studenter og lærere, helsepersonell, sosionomer, barnevernspedagoger, flyktningkonsulenter, politi, tollere, journalister og andre som er nysgjerrige på hvilken betydning kulturforskjeller kan ha i samfunnet.

Hva er rehabilitering og habilitering? Det er vanskelig å forklare og forstå hva rehabilitering egentlig går ut på, og hva som konkret gjøres under vignetten rehabilitering og habilitering. Stortinget har gjennom rehabiliteringsmeldingen (1998–1999) sluttet seg til en bred og ganske radikal definisjon av rehabilitering og habilitering. Denne boken tilbyr ingen enhetlig definisjon, men forskjellige fortellinger om og beskrivelser av den virksomheten som kalles rehabilitering og habilitering. Gjennom 13 kapitler tar forfatterne oss med inn i en virksomhet som stadig er i utvikling og endring, som favner om mye, og som er viktig for mange.

ISBN: 978–82–05–40078–8

ISBN: 978–82–05–41223–1

ISBN: 978–82–05–39881–8

1. utg. 2010 • 293 s. • Pris: 399,-

1. utg. 2011 • 276 s. • Pris: 415,-

1. utg. 2010 • 256 s. • Pris: 359,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 29

29

www.gyldendal.no/akademisk

Kulturforskjeller i praksis Perspektiver på det flerkulturelle Norge

Samfunnsvitenskapelige emner

Annerledeshet Sårbarhetens språk og politikk

10.04.12 14.05


Vitenskapsteori og metode 101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 30

Aksel Tjora

Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen og Katarina Jacobsson

Kvalitative forskningsmetoder

Forskningsmetodikk for sosialvitere

Dette er en enkel og instruktiv innføring i emnet kvalitative metoder. Forfatteren har tatt med en rekke praktiske eksempler, særlig fra helsefagene, men også fra andre områder som benytter kvalitative forskningsmetoder. Forfatteren har vært redaktør for bøkene Den moderne pasienten (2008) og Digitale pasienter (2010).

Forskningsmetodikk for sosialvitere er en veiviser til ulike perspektiver og måter å arbeide på innen det sosialvitenskapelige feltet. I boken behandles temaer som kasusstudier, hverdagslivsforskning, biografi-, fortellings- og emosjonsforskning. Det gis også eksempler på ulike typer materiale som kan anvendes i kunnskapssøkingen. Dessuten behandles intervensjons- og vurderingsforskning, komparativ velferdsforskning og spørsmålet om evidensbasert forskning. Boken er skrevet med tanke på studenter på bachelornivå, særlig innen sosialt arbeid.

ISBN: 978–82–05–40545–5

ISBN: 978–82–05–40033–7

1. utg. 2010 • 218 s. • 295,-

1. utg. 2010 • 256 s. • Pris: 298,-

10.04.12 14.05


Jus Olav Molven

Olav Molven

Helse og jus

Sykepleie og jus

En innføring for helsepersonell

Denne boken omhandler de rettsreglene som sykepleiere må forholde seg til i sin profesjonsutøvelse, og dekker lærestoffet i juridiske emner ved grunnutdanningen for sykepleie. Sykepleie og jus er en oversiktlig fremstilling som viser med eksempler og oppgaver fra arbeidshverdagen de ulike juridiske problemstillinger sykepleieren kommer borti, og hvordan man kan gå frem for å finne løsningene. Denne utgaven av boken er ajourført i forhold til ny lovgivning, nye forskrifter og viktige avgjørelser fra domstoler og andre myndighetsorganer våren 2009.

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 31

ISBN: 978–82–05–39430–8

ISBN: 978–82–05–39431–5

6. utg. 2009 • 434 s. • Pris: 470,-

3. utg. 2009 • 256 s. • Pris: 330,-

www.gyldendal.no/akademisk

Boken kommer i ny utgave høsten 2012. Boken kommer i ny utgave høsten 2012.

31

Jus

Helse og jus gir en innføring i juridisk tenkemåte og metode og i de fleste juridiske emner som berører helsepersonellets daglige arbeid. I denne boken er det lagt vekt på å fremstille hva lovbestemmelsene uttrykker om de praksisnære problemstillingene som helsepersonellet møter i hverdagen. Helsepersonellets og helsetjenestens virksomhet er i utstrakt grad blitt regulert gjennom ny lovgivning de senere årene. Denne boken dekker det meste av denne nye lovgivningen, og tar i tillegg opp noen viktige problemstillinger av generell art som er særlig viktige for helsepersonell, blant annet ytringsfrihet og varslingsproblematikk.

10.04.12 14.05


Knut Lindboe, Olav Molven og Julia Ferkis

Asbjørn Kjønstad

Healthcare, Welfare and Law

Helserett

Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state

32

Jus

This book is the result of an interdisciplinary collaboration between the Faculties of Medicine, Law, Economics and Social Sciences at the University of Oslo. The first part of this book describes how the Norwegian welfare state has developed into its current form and how its economic foundation and regulation secure both a high productivity level and standard of living for its citizens. A separate chapter is dedicated to various aspects of Norwegian health policy-making and health economics. The book provides a detailed overview of Norwegian healthcare legislation, with special emphasis on the rights and obligations of patients and healthcare personnel.

Aslak Syse

Norges lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2011–2012

Det har skjedd en omfattende rettsliggjøring av helsevesenet de siste to−tre tiårene. Helserett er blitt et av de mest sentrale rettsområdene i Norge, og i denne boken behandles de viktigste helserettslige temaene. Felles for disse temaene er at de fokuserer på pasientenes og helsearbeidernes rettsstilling. Framstillingen bygger på analyser av en rekke lovbestemmelser, uttalelser i lovforarbeider, dommer fra Høyesterett og annet rettskildemateriale. Boken gir en innføring i de viktigste problemstillingene, grunnbegrepene og hovedprinsippene og behandler noen hovedtemaer grundig. Den viser også hvordan helserettslige resonnementer og argumentasjon kan foretas, og hvordan konklusjoner kan trekkes.

Denne lovsamlingen for helse- og sosialsektoren dekker det velferdsrettslige feltet slik dette vanligvis avgrenses, og inkluderer blant annet helserett, sosial vernerett og trygderett. Målgruppen for lovsamlingen er studenter og ansatte innen helse-og sosialsektoren, som ofte står overfor rettslige spørsmål, enten dette gjelder behandlingsmåten i en konkret sak eller de rettighetene som befolkningen har til ulike ytelser og tjenester. Høsten 2010 og våren 2011 trådte enkelte viktige endringer i barneloven, sosialtjenesteloven, arbeidsmiljøloven, pasientrettighetsloven, barnevernloven og folketrygdloven i kraft. Disse er innarbeidet. Den nye helse- og omsorgsloven er også med samt både ny og gammel vergemålslov. Boken kommer i ny utgave hver høst.

ISBN: 978–82–05–40081–8

ISBN: 978–82–05–38071–4

ISBN: 978–82–05–41526–3

1. utg. 2011 • Pris: 285,-

2. utg. 2007 • 387 s. • Pris: 490,-

21. utg. 2011 • Pris: 440,- (352,- eks. mva.)

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 32

10.04.12 14.06


Tverrfaglig Knud Illeris

Læring

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 33

www.gyldendal.no/akademisk

ISBN: 978–82–05–42267–4 1. utg. (norsk) 2012 • 350 s. • Pris: 498,-

33

Tverrfaglig

Læring gir en innføring i både tradisjonell og ny læringsforskning. Boken tar opp de grunnleggende spørsmål om læringens prosesser og dimensjoner, forskjellige læringstyper og hinder for læring. Videre omtales emner som er sentrale for en helhetlig læringsforståelse, blant annet hjerneforskning, selvforståelse, motivasjon, kompetanseutvikling, intelligens, læringsstil, kjønn, alder, undervisningsformer, utdanningspolitikk, nettbasert læring og læring i arbeidslivet. Boken kom første gang ut på dansk i 2006 og foreligger nå i norsk utgave. Knud Illeris er professor i livslang læring ved Learning Lab Denmark på Danmarks Pædagogiske Universitet.

10.04.12 14.06


Solfrid Raknes

Psykologisk førstehjelp Barn

Her finnes verktøy som kan bruke når tankene er vanskelige og følelsene sterke: En flott illustrert bok med tekster rettet mot barn, enkle oppgaver og arbeidsark, og to figurer som inspirerer til lek og kreativitet. Alle barn opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter, vil bidra til mer glede, mestring og trygghet. Å vite hva man føler – og hvor sterkt – er utgangspunktet for god følelseshåndtering. Hensikten med dette skrinet er å hjelpe barn til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser. Bruk av denne pakken vil kunne gjøre barn og deres foreldre bedre rustet til å takle vanskelige følelser og utfordrende situasjoner, og virke forebyggende i forhold til utvikling av psykiske lidelser.

ISBN: 978–82–05–40002–3 1. utg. 2010 • 64 s. • Pris: 459,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 34

10.04.12 14.06


Solfrid Raknes

Psykologisk førstehjelp

Frisk og kronisk syk

I møte med unge overgripere

Ungdom

Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom

En verktøyspakke som kan hjelpe ungdom med å takle vanskelige tanker og situasjoner. I førstehjelpsskrinet vil du finne verktøy som kan brukes når tankene er vanskelige og følelsene sterke: en flott illustrert bok med tekster rettet mot ungdom, enkle oppgaver og arbeidsark som kan lastes ned fra internett, samt to nyttige og fine figurer som inspirerer til lek og kreativitet. All ungdom opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter vil kunne bidra til at de opplever mer glede, mestring og trygghet, og at de derfor kan styre unna mange vansker.

Hvordan oppleves det å ha en sykdom som aldri går over, og hvordan lever en best mulig med de utfordringene kronisk sykdom innebærer? Denne boken retter søkelyset mot de psykologiske aspektene ved kronisk somatisk sykdom. Gjennom eksempler fra mennesker med kroniske sykdommer belyser forfatteren den krevende balansekunsten det er å være syk og frisk på samme tid. Forfatteren kombinerer en grundig gjennomgang av forskning med teoretiske bidrag fra blant annet utviklingspsykologi, helsepsykologi, positiv psykologi og kognitiv psykologi. I boken presenteres konkrete verktøy til bruk i samtaler med både barn og voksne med kroniske sykdommer. Den som selv er kronisk syk, eller er pårørende, trenger også kunnskap. For hvordan holde seg så frisk som mulig, og hva slags hjelp trenger en for å få det til?

I møte med unge overgripere er en praktisk veileder for fagfolk som møter barn og unge som har begått seksuelle overgrep, som viser seksuelt upassende atferd, eller som viser seksuelt utagerende og aggressiv atferd. Siden 1980-årene har seksuelle overgrep vært et aktuelt tema, men oppmerksomheten har vært rettet mot den voksne overgriperen. De senere årene har vi måttet erkjenne at opp mot tretti prosent av seksuelle overgrep begås av barn og unge. Dette stiller hjelpeapparatet overfor betydelige utfordringer. Boken er en hjelp på veien i møte med den unge overgriperen i utredning og behandling.

ISBN: 978–82–05–40003–0

ISBN: 978–82–05–40235–5

ISBN: 978–82–05–40745–9

1. utg. 2010 • 64 s. • Pris: 459,-

1. utg. 2010 • 304 s. • Pris: 366,-

1. utg. 2011 • 138 s. • Pris: 235,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 35

35

www.gyldendal.no/akademisk

Eili Knudsen Ingnes og Helle Kleive

Tverrfaglig

Elin Fjerstad

10.04.12 14.06


NY

Vibeke Moe, Kari Slinning og Marit Bergum Hansen (red.)

Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse

36

Tverrfaglig

Denne boken handler om barns utvikling og psykiske helse i de første leveårene. Psykisk helse hos sped- og småbarn er et ungt fagområde, men forskning har avdekket at spedbarnet har en langt større kapasitet for læring, hukommelse og sosialt samspill helt fra fødselen av enn tidligere antatt. Forskning omkring betydningen av prenatale forhold og den tidlige sentralnervøse utviklingen, og ikke minst betydningen av det tidlige samspillet, er noen av de viktige aspektene i så henseende, og som presenteres og diskuteres i denne håndboken. Boken består av 39 kapitler tematisk fordelt på fire bolker: • Grunnleggende teori og modeller for tidlig utvikling • Barn i risiko • Kartlegging og diagnostisering • Tiltak og behandling

Per Jensen og Inger Ulleberg

Nina Sletteland og Ruth Marie Donovan

Mellom ordene

Helsefremmende lokalsamfunn

Kommunikasjon i profesjonell praksis

Mellom ordene handler om møtene mellom profesjonsutøvere og brukere av tjenester. Det finnes mange forskjellige profesjoner med mange ulike oppgaver i helse- og sosialfeltet og i pedagogisk virksomhet. En fellesnevner for å utvikle en profesjonell praksis er å utvikle gode relasjoner og å snakke med mennesker på gode og hjelpsomme måter. I dette profesjonelle arbeidet står samtalen sentralt − samtaler med brukere, klienter og pasienter, samtaler med barn og deres foresatte og samtaler mellom fagfolk og kollegaer. Del 1 introduserer et grunnleggende kommunikasjonsperspektiv. Del 2 fordyper seg i systemisk kommunikasjonsteori og går i dybden på begreper utviklet av Gregory Bateson. Del 3 har fokus på profesjonell praksis.

Det er ikke lenger de smittsomme sykdommene som utgjør den største trusselen mot menneskers liv og helse i vår del av verden, men våre levevaner og vår livsstil. Overvekt som følge av usunt kosthold og inaktivitet er for eksempel i ferd med å bli en av våre største folkehelseutfordringer. I Norge legger den nye folkehelseloven og samhandlingsreformen opp til at det helsefremmende arbeidet i stor grad skal foregå på kommunenivå. Det er med andre ord lokalsamfunnet som skal være den viktigste arenaen for det helsefremmende arbeidet i fremtiden. Helsefremmende lokalsamfunn tar utgangspunkt i disse føringene. Forfatterne presenterer en verktøykasse av modeller som kan benyttes i det praktiske arbeidet, for eksempel stadiemodellen for endring, precede–proceed-modellen og sosial markedsføring.

ISBN: 978–82–05–39071–3

ISBN: 978–82–05–39738–5

ISBN: 978–82–05–41068–8

1. utg. 2010 • 800 s. • Pris: 575,-

1. utg. 2011 • 342 s. • Pris: 499,-

1. utg. 2012 • 234 s. • Pris: 325,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 36

10.04.12 14.06


N UTG Y AVE !

Ebba Langum Bredland, Oddrun Anita Linge og Kjersti Vik

Per Magnus og Leiv S. Bakketeig

Helge A. Sølvberg

Det handler om verdighet og deltakelse

Epidemiologi

Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende

Verdigrunnlag og praksis i rehabiliteringsarbeid

Samtalegruppen som frigjørende redskap

ISBN: 978–82–05–39643–2

ISBN: 978–82–05–42238–4

ISBN: 978–82–05–40887–6

3. utg. 2011 • 278 s. • Pris: 399,-

4. utg. 2012 • Pris: 325,-

1. utg. 2011 • 216 s. • Pris: 280,-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 37

Hvordan er det å vokse opp med psykisk sykdom hos mor eller far? Barn av psykisk syke er den mest utsatte risikogruppen for utvikling av psykiske lidelser, men hva gjøres for å hjelpe dem? Forfatteren beskriver hvordan en slik oppvekst kan prege et menneske på godt og vondt, og gir en innføring i hvordan samtalegrupper kan være en meningsfull metode som hjelp til å unngå uheldige følger for senere psykisk helse. Boken er viktig fordi stemmen til barn av psykisk lidende i liten grad har kommet frem i faglitteratur og forskning, og fordi voksne med slik bakgrunn kan formidle verdifull erfaring til de som skal ta vare på dem som er barn i dag. Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende henvender seg til helseutdanningene, til profesjonen og til pasienter og deres pårørende.

37

www.gyldendal.no/akademisk

Hvorfor blir vi syke? Hvilke miljøfaktorer fremkaller sykdom? Hvordan kan sykdom forebygges? Dette er spørsmål som epidemiologer forsøker å finne svar på. I første del av boken gjør forfatterne rede for de grunnleggende prinsippene i faget epidemiologi. De legger spesielt vekt på valg av problemstilling, valg av design og valg man må ta for å unngå systematiske feil. I den andre delen beskriver forfatterne noen viktige spesialområder innenfor epidemiologien, og her er blant annet kapittelet om genetisk epidemiologi revidert. Den tredje og mer praktisk rettede delen er oppdatert med henblikk på de utfordringer kommunehelsetjenesten står overfor, og inneholder blant annet et nytt kapittel om alkohol og livsstil i svangerskapet. Her får vi også et kapittel om norsk epidemiologisk historie.

Tverrfaglig

Rehabilitering handler om å gjenvinne verdighet og deltakelse for brukeren, hevder forfatterne. De fokuserer på verdighet og deltakelse som overordnede verdier i rehabiliteringsarbeidet. Mestringsevnen og -viljen er størst når det brukeren skal gjøre, har en personlig verdi, gir en opplevelse av verdighet og bidrar til sosial deltakelse. Dette får konsekvenser for så vel valg av metoder og tiltak som for samarbeidsform og organisering. Tredje utgave av Det handler om verdighet og deltakelse har innarbeidet de nye statlige føringene for rehabiliteringsvirksomheten. Målet med all rehabiliteringsvirksomhet er «deltakelse for alle», derfor er deltagelsesperspektivet tydeliggjort. Boken er ajourført med nyere forskning og litteratur.

10.04.12 14.06


N UTG Y AVE !

Olav Dalland

Metode og oppgaveskriving

NY

Aaron Antonovsky

Helsens mysterium – Den salutogene modellen

38

Tverrfaglig

Boken gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder og tar opp praktiske problemer i forbindelse med oppgaveskriving. Temaer som drøftes, er ulike måter å samle data på, personvern og gjennomføring av undersøkelser. Videre er det lagt vekt på bruk av forskningsbasert kunnskap, kildesøk og kildekritikk. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i framstillingen. Forfatteren kommer med nyttige råd når det gjelder utformingen av problemstillinger og oppgavens oppbygning, form og presentasjonsteknikk. Boken er tilpasset de kravene som stilles til bacheloroppgaven i all høyere utdanning. I denne nye utgaven er det tatt hensyn til den digitale utviklingen, og for de fleste kapitlene er det utarbeidet kunnskapsmål.

Hvordan overvinner noen mennesker sterke påkjenninger og uten å få fysiske eller mentale skader? Hvilke egenskaper i oss setter oss i stand til å tåle motstand og kriser uten å bli syke? Hva er helsens opprinnelse? Det var på bakgrunn av slike spørsmål Aaron Antonovsky løftet fram begrepet salutogenese – læren om hvilke faktorer som underbygger og opprettholder helse og velvære – og utviklet sin salutogene modell. Nøkkelbegrepet i denne modellen er opplevelse av sammenheng. Forskjellene i vår motstandskraft avhenger av i hvilken grad vi opplever tilværelsen som meningsfull, forståelig og håndterbar. I Helsens mysterium, som for første gang foreligger i norsk oversettelse, diskuterer Antonovsky hvordan vår opplevelse av sammenheng utvikles og vedlikeholdes. Forord ved Maurice Mittelmark og Tove Bull.

ISBN: 978–82–05–42398–5

ISBN: 978–82–05–42513–2

5. utg. 2012 • ca. 300 s. • Pris: 365,-

1. utg. 2012 • Pris: 389.-

101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 38

10.04.12 14.06


101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 39

10.04.12 14.06


101993 GRMAR Katalog 2012 Sykepleie 12-610-002 1201.indd 40

Telefon: +47 22 03 43 00 www.gyldendal.no/akademisk

12-610-002

Gyldendal Akademisk, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

10.04.12 14.06

Katalog Sykepleie  
Katalog Sykepleie  

Katalog 2012