Page 1

Sosial- og helsefag Katalog 2012

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 1

23.03.12 12.54


Kontaktinformasjon Sosial- og helsefag Ellen Aspelund Redaktør ellen.aspelund@gyldendal.no Tlf: 22 03 43 91 Nikolai Fjeld Redaktør nikolai.fjeld@gyldendal.no Tlf: 22 03 43 52 Helle Sandvik Markedskonsulent helle.sandvik@gyldendal.no Tlf: 22 03 42 83

Denne katalogen presenterer de nyeste titlene innenfor fagområdet. På www.gyldendal.no/akademisk finner du samlet oversikt over nye og eldre titler.

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 2

23.03.12 12.54


Sosial- og helsefag

Kari Killén

Rolf Rønning og Bengt Starrin (red.)

Profesjonell utvikling og faglig veiledning

Sosial kapital i et velferdsperspektiv

– et fellesfaglig perspektiv

Om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring

ISBN: 978–82–05–42515–6

ISBN: 978–82–05–39248–9

4. utg. 2012 • 276 s. • Pris: 385,-

1. utg. 2009 • 198 s. • Pris: 339,-

3

www.gyldendal.no/akademisk

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 3

Sosial kapital har blitt et samlende begrep for en rekke forhold: sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap. Sosial kapital kan defineres som ressurser som er tilgjengelige for aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk. For dem som mangler slike ressurser, er spørsmålet hvordan man kan bedre situasjonen. Ved hjelp av eksempler fra barnevernet, tiltaksutvikling for psykisk utviklingshemmede, psykisk helse, eldre og arbeidsledige viser forfatterne hvordan sosial kapital kan være en ressurs i sosialt arbeid med mange ulike grupper.

Sosial- og helsefag

Profesjonell veiledning er nødvendig for alle yrkesgrupper som arbeider med mellommenneskelige forhold. Veiledning er nødvendig for å sikre brukeren, klienten, pasienten, eleven eller pårørende en faglig etisk forsvarlig behandling. Boken omhandler et felles kompetanseområde i helsefaglig, psykososialt og pedagogisk arbeid. Forfatteren tar opp utviklings- og veiledningsprosessen samt ulike veiledningsmetoder. Profesjonell utvikling og faglig veiledning bygger på Killéns tidligere utgivelse Faglig veiledning. Forfatteren legger denne gangen større vekt på barneperspektivet, på tilknytningsteori og på relasjonskompetanse. Boken bygger også på forfatterens arbeid med metodeutvikling i samarbeid med de ulike profesjonene som boken henvender seg til. 

23.03.12 12.54


NY

Nina Sletteland og Ruth Marie Donovan

Helsefremmende lokalsamfunn

Det er ikke lenger de smittsomme sykdommene som utgjør den største trusselen mot menneskers liv og helse i vår del av verden, men våre levevaner og vår livsstil. Overvekt som følge av usunt kosthold og inaktivitet er for eksempel i ferd med å bli en av våre største folkehelseutfordringer. I Norge legger den nye folkehelseloven og samhandlingsreformen opp til at det helsefremmende arbeidet i stor grad skal foregå på kommunenivå. Det er med andre ord lokalsamfunnet som skal være

den viktigste arenaen for det helsefremmende arbeidet i fremtiden. Helsefremmende lokalsamfunn tar utgangspunkt i disse føringene. Forfatterne presenterer en verktøykasse av modeller som kan benyttes i det praktiske arbeidet, for eksempel stadiemodellen for endring, precede–proceed-modellen og sosial markedsføring.

4 ISBN: 978–82–05–41068–8 • 1. utg. 2012 • 234 s. • Pris: 325,-

Sosial- og helsefag

NY

Ole Petter Askheim

Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid

Empowerment er blitt et svært populært begrep innenfor helse- og sosialfagene. Fagpersonene skal bidra til at brukere av ulike velferdstjenester kommer ut av sin avmaktssituasjon og mobiliserer styrke til å få makt og styring over egne liv. På grunn av de positive assosiasjonene er empowerment blitt noe mange vil ha et eierforhold til, og begrepet gis et innhold og brukes i sammenhenger som står langt fra dets radikale og samfunnskritiske utgangspunkt. På bakgrunn av ulike teore-

tiske tilnærminger går boka konkret inn på dilemmaer og utfordringer empowerment innebærer for fagpersoner innenfor det helse- og sosialfaglige feltet. Hovedbudskapet er at om en ønsker å arbeide etter et empowermentperspektiv, fordrer det kritisk refleksjon rundt så vel teoretiske begreper som egen yrkesutøvelse.

ISBN: 978-82-05-42850-8 • 1. utg. 2012 • ca. 200 s. • Pris: ca. 300,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 4

23.03.12 12.54


Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl (red.)

Torleif Kahrs

Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen

Allianser

Sosialfaglige perspektiver på gjeldssaker i NAV

Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid

Har NAV-reformen vært et politisk feilskjær? Har reformen skapt samordnet bistand til brukerne og fått flere i arbeid? Forfatterne viser at NAV-kontorene er kommet kort i dette arbeidet, og de reiser spørsmålet om de organisatoriske grepene NAV har gjort, legger til rette for at oppgavene overfor brukerne løses på bedre måter. De hevder at oppmerksomheten må rettes mot hva som kan gjøre førstelinjen bedre egnet til å jobbe helhetlig med brukerne. Boken er viktig for nåværende og framtidige ledere og medarbeidere i NAV. Den viser det potensialet som er skapt for helhetlig og målrettet innsats for dem med behov for bistand knyttet til arbeid og aktivitet.

Dette er en innføringsbok om hvordan man kan hjelpe dem som søker råd i en gjeldskrisesituasjon. Forfatteren integrerer sosialfaglige teorier og etikk med de økonomiske og juridiske sidene av arbeidet med tunge gjeldssaker. Stoffet presenteres med mange eksempler fra praksis og følger gjeldsrådgivningen gjennom ulike faser. Boka er godt egnet for høgskoleutdanninger i sosialt arbeid og velferdsfag. For ansatte i NAV, i rusomsorgen og i psykisk helsevern vil den i tillegg bidra til refleksjon omkring arbeidet i møte med mennesker med gjeldsproblemer.

Forfatterne har utviklet en praksisnær metodebeskrivelse for hvordan en kan forholde seg til mennesker som på ulike måter strever med livet sitt. Del 1 handler om det teoretiske grunnlaget for sosialt arbeid og drøfter hva slags verdier dette arbeidet kan hvile på. I del 2 beskrives ulike metoder knyttet til kontaktog relasjonsutvikling, endringsoptimisme og ressursorientering, normer og grenser, gruppemetoder, familiearbeid og oppfølging etter utskriving. Del 3 tar opp ulike sider ved sosialarbeideren, blant annet hvilke ferdigheter det er viktig å ha med seg, hvilke rolleforventninger som finnes, og hvilke etiske utfordringer som ofte melder seg.

ISBN: 978–82–05–39880–1

ISBN: 978–82–05–39998–3

ISBN: 978–82–05–40025–2

1. utg. 2011 • 279 s. • Pris: 399,-

1. utg. 2010 • 255 s. • Pris: 325,-

1. utg. 2010 • 318 s. • Pris: 425,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 5

5

www.gyldendal.no/akademisk

Gjeldsrådgivning

Organisasjonsendring som velferdsreform

Sosial- og helsefag

NAV ved et veiskille

23.03.12 12.54


Karl Jacobsen og Hilde Borg Gjertsen

6

Julia Kristeva og Eivind Engebretsen (red.)

Edvard Befring, Ivar Frønes, Mari-Anne Sørlie (red.)

Sosial- og helsefag

Forståelse i miljøterapi

Annerledeshet

Sårbare unge

Teori, forståelsesramme, kognisjon, emosjonell og psykologisk fungering, helse og miljø

Sårbarhetens språk og politikk

Nye perspektiver og tilnærminger

Forståelse i miljøterapi retter oppmerksomheten mot hvordan mennesker med reduserte kognitive funksjoner, emosjonelle vansker eller store helseplager har det. Boken synliggjør kompleksiteten i god miljøterapi: personens kognitive, emosjonelle og psykologiske fungering, og helse og miljøet rundt personen. Med utgangspunkt i utviklingspsykologi viser forfatterne hvordan god miljøterapi springer ut fra forståelse av det mennesket det gjelder, og gjennom syv faser viser de hvor ulikt grunnlag man kan ha for å utøve miljøterapi.

Hva vil det si å være annerledes? Er alle annerledes, eller er noen ganske like hverandre? Hvilken rolle spiller min forståelse av hva annerledeshet og sårbarhet er, når jeg jobber med mennesker for eksempel som lærer eller i et omsorgsyrke? Finnes det et språk som inkluderer alle? Dette er noen av spørsmålene forfatterne i boka stiller i dialog med Julia Kristevas teorier om språk og sårbarhet. De viser at det å undersøke og utfordre våre begreper har politiske implikasjoner, blant annet fordi rommet for refleksjon utvides. Tekstene gir ikke entydige svar og definisjoner, men er åpnende, spørrende og utforskende. Boka er skrevet for masterstudenter i spesialpedagogikk, sosialt arbeid, sosialpolitikk, helsefag og rehabilitering, og den vil være spennende for studenter i fag som filosofi og idéhistorie.

Sårbarhet i barne- og ungdomsgrupper utvikles i et samspill mellom kjennetegn ved individet, familien, skolen og samfunnsmessige forhold. Dette kan blant annet komme til uttrykk gjennom samhandlingsproblemer i barnehagen, tilkortkomming på skolen, psykiske og fysiske helseproblemer, ensomhet, kriminalitet, alkohol- og stoffmisbruk og arbeidsledighet. Sårbare unge formidler kunnskap om barn og unge og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov. Bokens bidragsytere gir innsikt i problemtilstander, tiltak, ulike faglige forståelsesmåter og mulighetsperspektiver med praktisk relevans.

ISBN: 978-82-05-39423-0

ISBN: 978–82–05–40078–8

ISBN: 978–82–05–39693–7

1. utg. 2010 • 166 s. • Pris: 265,-

1. utg. 2010 • 293 s. • Pris: 399,-

1. utg. 2010 • 275 s. • Pris: 385,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 6

23.03.12 12.54


NY

Laila Granli Aamodt mfl.

Kari Berg og Ragnhild Collin-Hansen

Samhandling mellom barnevern og BUP

Opplæringsomsorg Utfordringer for skole og barnevern

Kunnskapsutvikling i praksis

Barn og unge i familier med alvorlige og sammensatte problemer trenger ofte bistand fra både barneverntjenesten og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). For å kunne yte god bistand er det viktig med et nært og forpliktende samarbeid mellom tjenestene, og forholdet mellom barnevernet og BUP står derfor sentralt i boken. Med utgangspunkt i prosjektet «Familien i Sentrum», et samarbeidsprosjekt mellom barneverntjenesten og BUP i en kommune, beskriver forfatterne arbeidsmåter og samarbeidsformer som bidrar til å sikre brukernes medvirkning i utformingen og koordineringen av tjenestetilbudene. Dialogmøter, nettverksmøter- og oppstartsmøter er arbeidsformer som kan bedre samhandlingen mellom familien, familiens nettverk og tjenestene de har kontakt med.

Boken handler om de rettslige rammene og de pedagogiske utfordringene ved opplæringen for utsatte barn og unge. Barn i utvikling og vekst trenger stabile, trygge og tilgjengelige voksne som kan verne, bekrefte, støtte og inspirere. Forskningen viser for eksempel at foreldrene har en helt avgjørende betydning for barns skolegang, og barn som er plassert av barnevernet, har vist seg å komme dårligere ut på skolen. Barn som er under barnevernets omsorg, er derfor avhengige av at profesjonelle voksne overtar foreldrenes ansvar for opplæringsomsorgen. Dette er utgangspunktet for denne boken. Gjennom eksempler presenterer forfatterne egnede redskaper til å forstå og handle overfor utsatte barn og unge, og inviterer leseren til en dialog om hvordan skole og barnevern kan gjøre hverandre gode.

ISBN: 978–82–05–41212–5

ISBN: 978–82–05–41227–9

1. utg. 2011 • 333 s. • Pris: 425,-

1. utg. 2012 • 272 s. • Pris: 325,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 7

23.03.12 12.54


NY

Ketil Eide (red.)

Barn på flukt Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger er en sårbar gruppe; de reiser fra hjemlandet uten sine foreldre, de har opplevd tap og sorg og har liten eller ingen tilknytning til det samfunnet de kommer til. Enslige mindreårige flyktninger er både vanlige barn og ungdommer med mange ressurser og i en risikosituasjon. De kjenner ikke språket og kulturen, de skal forholde seg til nye omsorgssituasjoner, og de skal skape nye sosiale nettverk. Forfatterne

viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å kunne støtte enslige mindreårige flyktninger når det gjelder mottak, bosetting, rettigheter, skole og det psykososiale arbeidet. Boken spenner fra de store linjene om internasjonal asylpolitikk og historiske perspektiver, våre menneskerettslige forpliktelser og nasjonal lovgivning, til det lokale omsorgsarbeidet i kommunene og de individuelle livshistoriene.

8 ISBN: 978–82–05–40601–8 • 1. utg. 2012 • 356 s. • Pris: 499,-

Sosial- og helsefag

NY

Aaron Antonovsky

Helsens mysterium – Den salutogene modellen

Hvordan overvinner noen mennesker sterke påkjenninger uten å få fysiske eller mentale skader? Hvilke egenskaper i oss setter oss i stand til å tåle motstand og kriser uten å bli syke? Hva er helsens opprinnelse? Det var på bakgrunn av slike spørsmål Aaron Antonovsky løftet fram begrepet salutogenese – læren om hvilke faktorer som underbygger og opprettholder helse og velvære – og utviklet sin salutogene modell. Nøkkelbegrepet i denne modellen er opp-

levelse av sammenheng. Forskjellene i vår motstandskraft avhenger av i hvilken grad vi opplever tilværelsen som meningsfull, forståelig og håndterbar. I Helsens mysterium, som for første gang foreligger i norsk oversettelse, diskuterer Antonovsky hvordan vår opplevelse av sammenheng utvikles og vedlikeholdes. Forord ved Maurice Mittelmark og Tove Bull.

ISBN: 978-82-05-42513-2 • 1. utg. 2012 • Pris: 389,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 8

23.03.12 12.55


Therese Dahl (red.)

Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sajjad

Ebba Langum Bredland, Oddrun Anita Linge og Kjersti Vik

Brukeren som veileder

Kulturforskjeller i praksis

Ambulant brukerstyrt tilnærming

Perspektiver på det flerkulturelle Norge

Det handler om verdighet og deltakelse Verdigrunnlag og praksis i rehabiliteringsarbeid

Hva er etnisitet og nasjonalisme? Hvordan kan myndigheter, skole og helsevesen kommunisere bedre med innvandrere? Hva betyr familien for innvandrere, og hvordan oppfattes helse og sykdom? Hvor går grensen for toleranse overfor kulturelle minoriteter? Hvordan kan likeverd mellom innvandrere og nordmenn oppnås? Dette er noen av spørsmålene som tas opp i denne boken, der temaene spenner fra kultur, etnisitet, minoritetsspørsmål og tverrkulturell kommunikasjon til konkrete diskusjoner om innvandrernes forhold til skole, helsevesen og myndigheter.

ISBN: 978–82–05–41103–6

ISBN: 978–82–05–41223–1

ISBN: 978–82–05–39643–2

1. utg. 2011 • 215 s. • Pris: 299,-

5. utg. 2011 • 276 s. • Pris: 415,-

3. utg. 2011 • 278 s. • Pris: 399,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 9

9

www.gyldendal.no/akademisk

Rehabilitering handler om å gjenvinne verdighet og deltakelse for brukeren, hevder forfatterne. Mestringsevnen og -viljen er størst når det brukeren skal gjøre, har en personlig verdi, gir en opplevelse av verdighet og bidrar til sosial deltakelse. Dette får konsekvenser for så vel valg av metoder og tiltak som for samarbeidsform og organisering. Tredje utgave av Det handler om verdighet og deltakelse har innarbeidet de nye statlige føringene for rehabiliteringsvirksomheten. Målet med all rehabiliteringsvirksomhet er «deltakelse for alle», derfor er deltagelsesperspektivet tydeliggjort. Boken er ajourført med nyere forskning og litteratur.

Sosial- og helsefag

Det er brukerne av helse- og sosialfaglige tjenester som best vet hva de trenger hjelp til, og hvordan hjelpen bør tilbys. Denne boken hviler på det premisset. I Brukeren som veileder beskriver fagfolk og brukere en metode som tar brukerstyringsprinsippet på alvor, og som legger opp til et utstrakt og reelt samarbeid mellom enkeltindividet og hjelpeapparatet. Innenfor ambulant brukerstyrt tilnærming betraktes brukernes erfaringer og kunnskap om seg selv som ressurser. På bakgrunn av deres ekspertkunnskap kan de profesjonelle hjelperne bedre legge til rette for at brukeren kan ta styring over eget liv. Gjennom nye begreper som gummirammer, systemagenda og traktmodell gis leseren et fargerikt innblikk i moderne ambulerende brukerstyrt tilnærming.

23.03.12 12.55


Per Halvor Lunde

Forflytningskunnskap Aktivisering, hjelp og trening ved forflytning

Forflytningskunnskap gir innsikt i hvordan man kan hjelpe pasienter med forflytning uten å løfte eller bære dem. Ved å bruke forflytningsteknikker reduseres risikoen for belastningslidelser hos hjelperen, og pasienten aktiviseres og stimuleres til å bruke sine egne ressurser. Boken har en teoridel og en praktisk del. Teoridelen forklarer forflytningskunnskapens grunnprinsipper og forskjellen mellom forflytningsteknikk og løfteteknikk, hvordan man kan analysere den enkelte situasjonen for å finne fram til de beste forflytningsløsningene, og hvordan forflytningsteknikkene ivaretar både pasient og hjelper. Den praktiske delen inneholder mange eksempler på konkrete forflytningsløsninger og fungerer som idébank for egen praksis i sykehus, sykehjem og hjemmebasert omsorg. Se også fagnettstedet forflytningskunnskap.no.

ISBN: 978–82–05–41102–9 5. utg. 2011 • 308 s. • Pris: 429,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 10

23.03.12 12.55


NY

Per Jensen og Inger Ulleberg

Hanne Thommesen (red.)

Hanne Thommesen

Hverdagsliv med psykiske og rusrelaterte problemer

Mellom ordene handler om møtene mellom profesjonsutøvere og brukere av tjenester. Det finnes mange forskjellige profesjoner med mange ulike oppgaver i helse- og sosialfeltet og i pedagogisk virksomhet. En fellesnevner for å utvikle en profesjonell praksis er å utvikle gode relasjoner og å snakke med mennesker på gode og hjelpsomme måter. I dette profesjonelle arbeidet står samtalen sentralt − samtaler med brukere, klienter og pasienter, samtaler med barn og deres foresatte og samtaler mellom fagfolk og kollegaer. Del 1 introduserer et grunnleggende kommunikasjonsperspektiv. Del 2 fordyper seg i systemisk kommunikasjonsteori og går i dybden på begreper utviklet av Gregory Bateson. Del 3 har fokus på profesjonell praksis.

Det er vanskelig å forklare og forstå hva rehabilitering egentlig går ut på, og hva som konkret gjøres under vignetten rehabilitering og habilitering. Stortinget har gjennom rehabiliteringsmeldingen (1998−1999) sluttet seg til en bred og ganske radikal definisjon av habilitering og rehabilitering. Denne boken tilbyr ingen enhetlig definisjon, men tilbyr forskjellige fortellinger om og beskrivelser av rehabiliteringsvirksomheten. Gjennom 13 kapitler tar forfatterne oss med inn i en virksomhet som stadig er i utvikling og endring, som favner om mye, og som er viktig for mange. Det handler om hverdagslivet og levekårene til mennesker som av en eller annen grunn trenger støtte og hjelp for å kunne delta i samfunns- og arbeidsliv.

Boken gir et nært bilde av hverdagslivet og selvforståelsen til personer med psykiske og rusrelaterte problemer, eller dobbeltdiagnose. Den synliggjør hvordan deres hverdag preges av utallige kortidskontakter med mange ukjente mennesker i et uoversiktlig, oppsplittet og utilgjengelig bistandsapparat. Boken bygger på samtaler med 17 ungdommer. De er helt vanlige mennesker, men de har særdeles uvanlige erfaringer. De definerer seg som rusmisbrukere, men sier at rusbruken bare er en del av dem, og de ber om å bli anerkjent og respektert som likeverdige samfunnsborgere.

ISBN: 978–82–05–39738–5

ISBN: 978–82–05–39881–8

ISBN: 978–82–05–39440–7

1. utg. 2011 • 342 s. • Pris: 499,-

1. utg. 2010 • 252 s. • Pris: 359,-

1. utg. 2012 • 232 s. • Pris: 299,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 11

11

www.gyldendal.no/akademisk

Rehabilitering Som politikk, virksomhet og studiefelt

Sosial- og helsefag

Mellom ordene Kommunikasjon i profesjonell praksis

23.03.12 12.55


12

Sosial- og helsefag

Kari Lossius (red.)

Gro Sandkjær Hanssen, Marit Kristine Helgesen og Signy Irene Vabo

Helge A. Sølvberg

Håndbok i rusbehandling

Politikk og demokrati

Til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet

En innføring i stats- og kommunalkunnskap

Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende

Hva er rus? Hvilke funksjoner kan rus ha i menneskers liv? Rusproblemer er komplekse tilstander der både gener, miljø og ulike former for stress virker inn. Det er sjelden bare én forklaring på hvorfor noen får et rusproblem, og rusavhengige er like forskjellige som alle andre. Boken viser at rusbehandling må legges opp individuelt i samråd med pasienten. Sentrale spørsmål er: Hva er den optimale behandlingen for akkurat denne pasienten? Hvordan kan jeg bistå på best mulig måte i personens egenutvikling, og hvilke utfordringer kan vi støte på i løpet av behandlingsprosessen? Den nye utgaven har tre nye kapitler: ett om rusmiddelproblemer og psykoselidelser, ett om rusmiddelproblemer og graviditet og ett om tverrfaglig samarbeid.

Boken gir en grunnleggende innsikt i det politiske systemet og i institusjoner som er knyttet til demokrati og valg på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Forfatterne tar opp alternative veier til politisk innflytelse, i organisasjonsarbeid, ved politiske aksjoner og ved å ta i bruk forskjellige mediekanaler. Spørsmål knyttet til handlingsrom for sosial- og velferdsfaglige profesjoners maktutøvelse og sentrale endringsprosesser, som økt brukerinvolvering, diskuteres og belyses på spennende måter. I denne tredje utgaven har NAV-reformen fått bred omtale, og kommunenes nye former for organisering, som samstyring og selskapsstyring, er innarbeidet. Boken er for øvrig ajourført med nyere forskning, nytt tallmateriale og litteratur.

Samtalegruppen som frigjørende redskap Hvordan er det å vokse opp med psykisk sykdom hos mor eller far? Barn av psykisk syke er den mest utsatte risikogruppen for utvikling av psykiske lidelser, men hva gjøres for å hjelpe dem? Forfatteren beskriver hvordan en slik oppvekst kan prege et menneske på godt og vondt, og gir en innføring i hvordan samtalegrupper kan være en meningsfull metode som hjelp til å unngå uheldige følger for senere psykisk helse. Boken er viktig fordi stemmen til barn av psykisk lidende i liten grad har kommet frem i faglitteratur og forskning, og fordi voksne med slik bakgrunn kan formidle verdifull erfaring til de som skal ta vare på dem som er barn i dag.

ISBN: 978–82–05–39886–3

ISBN: 978–82–05–41104–3

ISBN: 978–82–05–40887–6

2. utg. 2012 • 388 s. • Pris: 489,-

3. utg. 2011 • 368 s. • Pris: 449,-

1. utg. 2011 • 216 s. • Pris: 280,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 12

23.03.12 12.55


NY

Olav Dalland

Epidemiologi

Flerkulturell forståelse i praksis

Metode og oppgaveskriving

Hvorfor blir vi syke? Hvilke miljøfaktorer fremkaller sykdom? Hvordan kan sykdom forebygges? Dette er spørsmål som epidemiologer forsøker å finne svar på. I første del av boken gjør forfatterne rede for de grunnleggende prinsippene i faget epidemiologi. De legger spesielt vekt på valg av problemstilling, valg av design og valg man må ta for å unngå systematiske feil. I den andre delen beskriver forfatterne noen viktige spesialområder innenfor epidemiologien, og her er blant annet kapittelet om genetisk epidemiologi revidert. Den tredje og mer praktisk rettede delen er oppdatert med henblikk på de utfordringer kommunehelsetjenesten står overfor, og inneholder blant annet et nytt kapittel om alkohol og livsstil i svangerskapet. Her får vi også et kapittel om norsk epidemiologisk historie.

Profesjonsutøvere i helse- og omsorgssektoren, i NAV og i utdanningssektoren har et yrkesaktivt forhold til den flerkulturelle virkeligheten. Derfor er det viktig å forstå flere kulturer enn ens egen, samtidig som man må forstå hvordan man kan leve med kulturelt mangfold. Boken presenterer et allsidig utvalg av erfaringer og problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse i det flerkulturelle Norge. Problemstillingene settes inn i en større global kontekst, og temaene spenner fra migrasjonens betydning for levemåter og for relasjoner mellom mennesker, til transnasjonale liv og nye og uvante premisser for menneskelig utvikling og læring. Forfatternes mål er å utløse refleksjoner og diskusjoner.

Boken gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder og tar opp praktiske problemer i forbindelse med oppgaveskriving. Temaer som drøftes, er ulike måter å samle data på, personvern og gjennomføring av undersøkelser. Videre er det lagt vekt på bruk av forskningsbasert kunnskap, kildesøk og kildekritikk. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i framstillingen. Forfatteren kommer med nyttige råd når det gjelder utformingen av problemstillinger og oppgavens oppbygning, form og presentasjonsteknikk. Boken er tilpasset de kravene som stilles til bacheloroppgaven i all høyere utdanning. I denne nye utgaven er det tatt hensyn til den digitale utviklingen, og for de fleste kapitlene er det utarbeidet kunnskapsmål.

ISBN: 978–82–05–42238–4

ISBN: 978–82–05–42396–1

ISBN: 978–82–05–42398–5

4. utg. 2012 • Ca. 250 s. • Pris: 325,-

1. utg. 2012 • ca. 250 s.

5. utg. 2012 • ca. 250 s.

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 13

13

www.gyldendal.no/akademisk

Per Inge Båtnes og Sissel Egden (red.)

Sosial- og helsefag

Per Magnus og Leiv S. Bakketeig

23.03.12 12.55


Tverrfaglig 101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 14

Solfrid Raknes

Solfrid Raknes

Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp

Barn

Ungdom

Her finnes verktøy som kan bruke når tankene er vanskelige og følelsene sterke: En flott illustrert bok med tekster rettet mot barn, enkle oppgaver og arbeidsark, og to figurer som inspirerer til lek og kreativitet. Alle barn opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter, vil bidra til mer glede, mestring og trygghet. Å vite hva man føler – og hvor sterkt – er utgangspunktet for god følelseshåndtering. Hensikten med dette skrinet er å hjelpe barn til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser. Bruk av denne pakken vil kunne gjøre barn og deres foreldre bedre rustet til å takle vanskelige følelser og utfordrende situasjoner, og virke forebyggende i forhold til utvikling av psykiske lidelser.

En verktøyspakke som kan hjelpe ungdom med å takle vanskelige tanker og situasjoner. I førstehjelpsskrinet vil du finne verktøy som kan brukes når tankene er vanskelige og følelsene sterke: en flott illustrert bok med tekster rettet mot ungdom, enkle oppgaver og arbeidsark som kan lastes ned fra internett, samt to nyttige og fine figurer som inspirerer til lek og kreativitet. All ungdom opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter vil kunne bidra til at de opplever mer glede, mestring og trygghet, og at de derfor kan styre unna mange vansker.

ISBN: 978–82–05–40002–3

ISBN: 978–82–05–40003–0

1. utg. 2010 • 64 s. • Pris: 459,-

1. utg. 2010 • 64 s. • Pris: 459,-

23.03.12 12.55


NY

Guro Øiestad

Selvfølelsen hos barn og unge

Elin Fjerstad

Tom Barth, Tore Børtveit og Peter Prescott

Samtaler om endring

Hvordan oppleves det å ha en sykdom som aldri går over, og hvordan lever en best mulig med de utfordringene kronisk sykdom innebærer? Denne boken retter søkelyset mot de psykologiske aspektene ved kronisk somatisk sykdom. Gjennom eksempler fra mennesker med kroniske sykdommer belyser forfatteren den krevende balansekunsten det er å være syk og frisk på samme tid. Forfatteren kombinerer en grundig gjennomgang av forskning med teoretiske bidrag fra blant annet utviklingspsykologi, helsepsykologi, positiv psykologi og kognitiv psykologi. I boken presenteres konkrete verktøy til bruk i samtaler med både barn og voksne med kroniske sykdommer. Den som selv er kronisk syk, eller er pårørende, trenger også kunnskap. For hvordan holde seg så frisk som mulig, og hva slags hjelp trenger en for å få det til?

Gode hjelperelasjoner krever at klienten og hjelperen samarbeider om et felles prosjekt – at de har samme mål når det gjelder den forandringen som skal skje. Eller vi kan si at de begge må være motivert for den samme forandringen på vegne av klienten. Et motiverende intervju er en samtale som skal lede til at et menneske bestemmer seg for, og beveger seg i retning av, et bestemt resultat, og er et viktig verktøy for en god hjelperelasjon. Forfatterne har deltatt aktivt i utviklingen av teori og praksis innen motiverende intervju, ikke minst gjennom formidling, opplæring og kursvirksomhet, både i Norge og internasjonalt.

ISBN: 978–82–05–40746–6

ISBN: 978–82–05–40235–5

ISBN: 978–82–05–42408–1

1. utg. 2011 • 328 s. • Pris:. 325,-

1. utg. 2010 • 304 s. • Pris: 366,-

1. utg. 2012

Det er relasjonen til foreldre og andre voksne som bygger barns selvfølelse, ikke teknikker for barneoppdragelse. Barn har behov for kloke, sterke og snille voksne som kan gi beskyttelse og trøst og oppmuntre til selvstendig bevegelse ut i verden. Barnets selvfølelse bygges i samvær med bevisste voksne som er tydelige med seg selv og sensitive på barnets sammensatte behov, slik at det får hjelp til å bli kjent med seg selv og trygg samme med andre. Men viktigst av alt: Barn behøver voksne som er villige til å være i utvikling, fordi ingen alltid er kloke, sterke og snille. Her får du ingen ferdige oppskrifter, men med utgangspunkt i utviklingspsykologi, hjerneforskning og tilknytningsteori får du noen lett anvendelige råd som kan hjelpe deg å bygge en robust og god selvfølelse hos barn.

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 15

15

www.gyldendal.no/akademisk

Motiverende intervju

Tverrfaglig

Frisk og kronisk syk Et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom

23.03.12 12.55


16

Anne Inger Helmen Borge

Svein Eikeseth og Frode Svartdal (red.)

Børge Holden og Johnny Finstad (red.)

Tverrfaglig

Resiliens

Anvendt atferdsanalyse

Atferdsavtaler

Risiko og sunn utvikling

Teori og praksis

Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd

Møte med risiko og en oppvekst under vanskelige kår trenger ikke å lede til utvikling av problemer. Denne boken retter oppmerksomheten nettopp mot de barna som i møte med risiko viser en god utvikling. Det er dette som kalles resiliens. Gjennom å identifisere de prosessene som leder til sunn utvikling, skapes nye muligheter for intervensjon og forebyggende tiltak overfor barn som befinner seg i risikosituasjoner. Slik gir boken et nytt, ressursorientert perspektiv på barn og unges utvikling. Resiliens er skrevet for barnevernspedagoger, psykologer, sosionomer og andre som arbeider med barn, unge og familier i risiko.

Moderne atferdsanalyse har bidratt til forståelse av kompleks menneskelig atferd, og ikke minst bidratt til effektiv behandling av en rekke tilstander og psykopatologier som autisme, ADHD, conduct disorder, antisosial atferd, problematferd, angst, fobier, astma og epilepsi samt problemer i familie og nettverk. En forutsetning for effektiv og etisk forsvarlig anvendelse av bokens metoder er at man har inngående kjennskap til atferdsanalytisk teori, noe som gjør at man i større grad evner å tilpasse metodene til klientens behov og forutsetninger. I denne utgaven har vi blant annet innlemmet tre nye temaer. Disse er aksept- og forpliktelsesterapi, behandling av kroniske smerter og behandling av rusmisbruk. I tillegg er boken omarbeidet og oppdatert i tråd med nyere kunnskap og forskning.

Vi gjør stadig formelle og uformelle avtaler med hverandre. Vi blir enige om noe vi skal gjøre eller ikke gjøre, og om konsekvenser av å holde og bryte avtalen. Formelle avtaler inneholder formelle konsekvenser, som premier, bonuser eller gebyrer. Uformelle avtaler har mer uformelle konsekvenser, særlig i form av økt eller redusert sosial anseelse. Avtaler er et viktig redskap for å påvirke egen og andres atferd, og kan også brukes i behandling av ulike atferdsforstyrrelser. Da kalles de atferdsavtaler, som er en godt dokumentert metode. Atferdsavtaler brukes blant annet innenfor psykiatri og omsorg for personer med utviklingshemning, for barn og unge på ulike arenaer og i skolen. Metoden kan utformes svært individuelt og tilpasses svært ulike situasjoner.

ISBN: 978–82–05–39066–9

ISBN: 978–82–05–39067–6

ISBN: 978–82–05–39876–4

2. utg. 2010 • 197 s. • Pris: 359,-

2. utg. 2010 • 520 s. • Pris: 598,-

1. utg. 2010 • 216 s. •  Pris: 299,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 16

23.03.12 12.55


Finn Skårderud og Bente Sommerfeldt

Asbjørn K. Ulvestad og Freja U. Kärki (red.)

Miljøterapiboken

Flerstemt veiledning

Mentalisering som holdning og handling (MBT-M)

Mentalisering viser til våre kompetanser til å forstå egne og andres sinn, og slike evner er forbundet med psykisk helse og resiliens. Mentalisering er blitt beskrevet som sinnets immunapparat. Denne manualen beskriver hvordan mentalisering som forståelse og mentaliseringsbasert terapi som klinisk tilnærming kan anvendes i miljøterapeutiske institusjoner. Med dette siktes det til miljøbaserte tiltak i så vel psykiatri og rusomsorg som barnevern og for både barn, unge og voksne. Målsettingen med boken er å bidra til at miljøterapi forankres tydeligere i teoretiske og praktiske modeller.

Forfatterne problematiserer vedtatte sannheter og gjeldende praksis og tar opp viktige tema som gjelder alle profesjoner. Det stilles spørsmål om veilederrollen har blitt overbelastet med oppgaver, og om det er behov for et sorteringsarbeid. Ser vi konturene av en ny veilederrolle under utvikling? Flerstemt veiledning inneholder norske og internasjonale bidrag fra områdene psykisk helse, pedagogikk, organisasjon og ledelse, forskning og filosofi.

ISBN: 978–82–05–418202–2

ISBN: 978–82–05–42389–3

1. utg. 2012

1. utg. 2012 • 374 s. • Pris: 475,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 17

23.03.12 12.55


Frode Svartdal (red.)

Frode Svartdal (red.)

Psykologi

Psykologi

En introduksjon

I praksis

Dette tobindsverket gir en innføring i de grunnleggende områdene innenfor psykologifaget, fra psykologiens historie og forskningsmetoder til sosialpsykologi og klinisk psykologi. Psykologi er et vidtfavnende fagområde. Siktemålet for bøkene er å gi en fremstilling av hva som i dag er forskningsfronten i psykologifaget. Bind 1 er det vi gjerne ser på som en klassisk introduksjonsbok, med emner som forskningsmetode, personlighetspsykologi, sosialpsykologi, utviklingspsykologi og persepsjon. Bind 2, Psykologi i praksis, består av korte temaspesifikke kapitler til fordypning, som diskusjonsunderlag eller som utgangspunkt for en forelesning. Sammen utgjør de to bøkene en fullverdig innføring til psykologien som fagfelt.

ISBN bind 1: 978–82–05–40529–5 2. utg. 2011 • 266 s. • Pris: 349,-

ISBN bind 2: 978–82–05–41572–0 2. utg. 2011 • 352 s. • Pris: 399,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 18

23.03.12 12.55


NY

NY

Elisabeth Backe-Hansen og Ivar Frønes (red.)

Ann-Helén Bay, Aksel Hatland, Tale Hellevik, Charlotte Koren (red.)

Svend Brinkmann og Lene Tanggaard (red.)

Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning

De norske trygdene

Kvalitative metoder

Framvekst, forvaltning og fordeling

Hva kjennetegner kvalitativ forsking og kvalitative forskingsmetoder? Hvordan brukes en kvalitativ tilnærming i ulike fag? Og, hvorfor er kvalitative forskingsmetoder i stadig mer bruk? I denne boka beskrives og diskuteres hele det kvalitative metodeforløpet. Dessuten gis en introduksjon til det kvalitative håndverket. Kvalitative forskingsmetoder er mangfoldige og preger på ulike måter humanistiske, samfunnsvitenskapelige, helsefaglige og sågar naturvitenskapelige fag. Målet er å få fram hvordan kvalitativ forsking kan defineres og utføres på tvers av fag- og vitenskapstradisjoner. Boka gir ikke et samlet svar på hva kvalitativ forsking og dens metoder er, men viser ulike metoder, tilnærminger og perspektiver som kan benyttes. De fleste kapitlene viser at kvalitativ forsking er et håndverk, det vil si preget av en bestemt framgangsmåte.

ISBN: 978–82–05–42087–8

ISBN: 978–82–05–40390–1

ISBN: 978–82–05–40815–9

1. utg. 2012 • 286 s. • Pris: 348,-

2. utg. 2010 • 376 s. • Pris: 398,-

Kommer mai 2012

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 19

19

www.gyldendal.no/akademisk

Alle innbyggere vil i løpet av livet motta en eller annen form for trygd, og rundt en fjerdedel av den voksne befolkningen har til enhver tid trygd som hovedinntekt. Hva har formet trygdene, og i hvilken grad er de tilpasset befolkningens behov og de samfunnsmessige utfordringene i årene som kommer? Dette er bare to av spørsmålene som diskuteres i denne boken. Endringene som følge av NAV-reformen vil også bli diskutert. Alle kapitlene er reviderte og oppdaterte, og det har også kommet til et nytt kapittel som diskuterer innvandreres trygderettigheter.

Tverrfaglig

Denne boka er skrevet for forskere og studenter, og for praktikere og beslutningstakere, som ønsker kunnskap ikke bare om forskningens resultater, men også om dens metoder. Den samfunnsvitenskapelige kunnskapen om barn og unge utvikles ved hjelp av mange metodiske tilnærmingsmåter, og data hentes fra voksne og institusjoner, så vel som fra barn og unge selv. Hvilke metoder og perspektiv som bør velges i hvilke sammenhenger, må ses i forhold til hva man prøver å finne ut av. Å forstå barn og unges levekår og de mulighetene og utfordringene de møter i dagens samfunn, er en grunnleggende utfordring i både politikk og forskning. I denne boka gis et innblikk i hvilke perspektiver og metoder som kan benyttes for å oppnå best mulig kunnskap om barn og unge.

23.03.12 12.55


20

Tverrfaglig

Aksel Hatland, Stein Kuhnle og Tor Inge Romøren

Katrine Fangen og Ann-Mari Setterberg

Ivar Frønes, Lise Kjølsrød (red.)

Den norske velferdsstaten

Mange ulike metoder

Det norske samfunn

Denne boken gir en innføring i den norske velferdsstatens idémessige, politiske og økonomiske grunnlag. Egne kapitler er viet velferdsstatens viktigste områder, nemlig trygd og arbeid, familie, sykehus, psykisk helsevern, helse- og omsorgstjenester, funksjonshemmede og innvandring. Norge i møte med Europa er også et eget kapittel. Velferdsstaten i Norge har vært i sterk vekst fram til i dag målt i utgifter og personell. Men samtidig har behovene endret seg. Flere dyptgripende reformer er gjennomført for å møte de nye utfordringene. Dette diskuteres med utgangspunkt i ny kunnskap. Denne nye utgaven er ikke bare oppdatert med nytt materiale. Flere kapitler er skrevet helt om, og nye temaer er trukket inn.

Samfunnsvitenskapelig metode gir ofte noen bestemte assosiasjoner. Mange tenker raskt på intervju, kanskje også feltarbeid, og ikke på minst ulike kvantitative metoder. I denne boken presenteres ulike samfunnsvitenskapelige metoder − både kreative metoder som er lite brukt, men som har vist seg å være svært nyttige til bestemte studieformål, og noen av de vanligste og mest brukte metodene i samfunnsvitenskapen. Målet med boken er todelt. For det første å gi en innføring i hver enkelt metode i seg selv. For det andre å vise hvilke muligheter som åpner seg når de ulike metodene kombineres. Boken vil være nyttig for studenter i samfunnsvitenskapene, og også for forskere som jobber med samfunnsvitenskapelige forskningsprosjekter.

Standardverket Det norske samfunn utkom for første gang i 1968 og foreligger nå i sjette utgave, redigert av Ivar Frønes og Lise Kjølsrød. I boken legges vekt på utviklingen i Norge de siste to tiårene, perioden da oljerikdommen ble en del av norsk økonomi og kultur. Boken har 21 kapitler, som belyser utviklingen på sentrale samfunnsområder og hvilke utfordringer det norske samfunn står overfor. Eksempler på temaer som behandles: oljens betydning for utviklingen av Norge, perspektiver på makt og demokrati, utdanning og sosial likhet, arbeidslivet, likestillingsparadokser, velferdsstatens framtid, helse i Norge, fattigdom og klasseskiller, regionalpolitikk, innvandring, religion og livssyn, forbruk og forbrukere, bistandspolitikk og innovasjon. I denne sjette utgaven er både temaer og data er oppdatert i samtlige kapitler.

ISBN: 978–82–05–39084–3

ISBN: 978–05–41391–7

ISBN: 978–82–05–39086–7

4. utg. 2011 • 366 s. • Pris: 468,-

1. utg. 2011 • 304 s. • Pris: 348,-

6. utg. 2010 • 517 s. • Pris: 528,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 20

23.03.12 12.55


Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Katarina Jacobsson

Introduksjon til samfunnsvitenskapelig analyse

Sosiologi for sosionomer

Forskningsmetodikk for sosialvitere

Forfatterne gir en innføring i selve det tekniske håndverket, hvordan vi analyserer forskjellige typer data, og viser hvordan vi kan bruke verktøyene for å kunne si noe om det vi studerer. Målet er å hjelpe leseren til både å bearbeide og å analysere data. Data kan være av forskjellige typer, de kan for eksempel være i form av ord eller tall. De to overgripende framgangsmåtene man pleier å operere med, er kvalitativ og kvantitativ metode. Begge metodene introduseres i denne boka. Introduksjon til samfunnsvitenskapelig analyse retter seg først og fremst mot universitets- og høyskolestudenter på bachelornivå som har samfunnsvitenskapelige metode på pensum. I boka behandles sentrale temaer på en inngående, men samtidig lettfattelig måte.

Hva kjennetegner sosiologi som fag, og hvordan kan kjennskap til sosiologi påvirke praktisk sosialt arbeid? I denne boken er det de spørsmål og det arbeidsfelt som umiddelbart angår sosionomer, som er tema. Forfatterne anskueliggjør hvordan et sosiologisk blikk kan hjelpe oss til å forstå og avdekke fenomener i det sosiale arbeidet som fortoner seg som ubegripelige, eller enda verre: som betraktes som selvfølgelige og tas for gitt. Forfatterne diskuterer en rekke sosiologiske begreper fra områder der sosionomer er aktive, og de løfter fram den kunnskap som sosiologiske perspektiver kan gi. Boken er rik på eksempler og er i tillegg utstyrt med et minileksikon som gir innblikk i grunnleggende sosiologiske begreper og fenomener. Sosiologi for sosionomer er skrevet for bachelorstudenter i sosialt arbeid, men boken kan også være nyttig for virksomme innen sosialt arbeid.

Forskningsmetodikk for sosialvitere er en veiviser til ulike perspektiver og måter å arbeide på innen det sosialvitenskapelige feltet. I boken behandles tema som kasusstudier, hverdagslivsforsking og biografi-, fortellings- og emosjonsforsking. Det gis også eksempler på ulike typer materiale som kan anvendes i kunnskapssøkingen, i tillegg til intervensjons- og vurderingsforsking, komparativ velferdsforsking og spørsmålet om evidensbasert forsking. Boken er skrevet med tanke på studenter på bachelornivå, særlig innen sosialt arbeid.

ISBN: 978–82–05–41390–0

ISBN: 978–82–05–41389–4

ISBN: 978–82–05–40033–7

1. utg. 2011 • 166 s. • Pris: 248,-

1. utg. 2011 • 180 s. • Pris: 248,-

1. utg. 2010 • 256 s. • Pris: 298,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 21

21

www.gyldendal.no/akademisk

Katarina Jacobsson, Joakim Thelander og David Wästerfors

Tverrfaglig

Mikael Hjerm og Simon Lindgren

23.03.12 12.55


NY

22

Tverrfaglig

• •

NY

Emilie Kinge

Magdalena Hernes og Kenneth Larsen

Knud Illeris

Tverretatlig samarbeid omkring barn. En kilde til styrke og håp?

Autisme og atferdsanalyse

Læring

Hvordan kan et nært tverretatlig samarbeid gi barn og deres foreldre/familier hjelp og støtte i tråd med deres ønsker og behov? Hva hindrer og hva fremmer et godt tverretatlig samarbeid? Hvordan kan den enkeltes kompetanse brukes inn i det tverretatlige samarbeidet til beste for barn og foreldre?

Denne boken tar for seg mange av problemstillingene som reiser seg når fl ere etater skal jobbe sammen rundt barn i utsatte livssituasjoner. Denne boken tar for seg mange av problemstillingene som reiser seg når fl ere etater skal jobbe sammen rundt barn i utsatte livssituasjoner. Kinge benytter også foreldres historier og deres erfaringer fra tverretatlig samarbeid. Det gjør boken praksisnær og anvendelig både i utdanning/videreutdanning og i praktisk arbeid.

– til evigheten og forbi

Dette er boken om Birk. Da han var nærmere to år, fikk han diagnosen autisme. Da startet en lang vei med læring og hardt arbeid for ham og familien – et arbeid som har båret frukter ved at Birk i dag går i vanlig klasse i barneskolen. Boken er skrevet av Birks mor og spesialpedagog Kenneth Larsen, som har ledet arbeidet med opplæringen. Opplæringen bygde på tidlig intervensjon med anvendt atferdsanalyse, som gjennom forskning har vist seg å være den best egnede formen for opplæring av barn med autisme. Historien om Birk viser hvordan tett samarbeid mellom foreldrene og hjelpeapparatet kan foregå for å legge til rette for effektiv læring. Den viser også at barn med autisme kan nå langt om de får tidlig og riktig hjelp. Den nære koblingen mellom en mors beskrivelse og de faglige forklaringene gir boken et helhetspreg som både foreldre og fagfolk vil ha nytte av, ikke minst for å gi retning for samarbeidet.

Læring gir en innføring i både tradisjonell og ny læringsforskning. Boken tar opp de grunnleggende spørsmål om læringens prosesser og dimensjoner, forskjellige læringstyper og hinder for læring. Videre omtales emner som er sentrale for en helhetlig læringsforståelse, blant annet hjerneforskning, selvforståelse, motivasjon, kompetanseutvikling, intelligens, læringsstil, kjønn, alder, undervisningsformer, utdanningspolitikk, nettbasert læring og læring i arbeidslivet. Boken kom første gang ut på dansk i 2006 og foreligger nå i norsk utgave. Knud Illeris er professor i livslang læring ved Learning Lab Denmark på Danmarks Pædagogiske Universitet.

ISBN: 978–82–05–41537–9

ISBN: 978–82–05–42278–0

ISBN: 978–82–05–42267–4

1. utg. 2012 • 266 s. • Pris: 368,-

1. utg. 2012 • 214 s. • Pris: 348,-

1. utg. (norsk) 2012 • 350 s. • Pris: 498,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 22

23.03.12 12.55


Øyvind Kvello (red.)

Øyvind Kvello

Oppvekst

Barn i risiko

Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø

Skadelige omsorgssituasjoner

Denne boken gir en unik tverrfaglig forståelse av oppvekst. Her belyser ledende fagfolk innen pedagogikk, sosialfag, jus, psykologi og psykiatri spørsmål som

Hva er det som skaper resiliens hos noen barn, mens andre utvikler psykiske lidelser? Denne boken handler om barn som er utsatt for omsorgssvikt, mishandling, overgrep og utnyttelse, og som trenger hjelp til en bedret livssituasjon. På grunnlag av aktuell forskning redegjør forfatteren for beskyttelses- og risikofaktorer som påvirker barns livskvalitet og omsorgssituasjon. Kvellos mal for barnevernsutredningen er revidert i samsvar med barnevernets behov og ønsker. Ved å benytte mange eksempler knyttes den teoretiske kunnskapen til den praktiske utredningen. Boken presenterer konkrete sjekklister og gir forslag til tiltak som kan hjelpe barnet til å komme i en bedre omsorgssituasjon.

• • • •

Hvor sterk påvirkning har foreldre, barnehage og skole på barn og unges utvikling? Hvilke lover, politiske ideer og føringer regulerer barn og unges oppvekst? Hvor god er den psykiske helsen til barn og unge? Hvordan kan vi oppdage og hjelpe barn og unge som utsettes for mishandling, overgrep, traumer, kriser og omsorgssvikt? Hvor godt lykkes vi med integrering av funksjonshemmede, minoritetsspråklige, innvandrere og flyktninger?

Boken henvender seg til alle utdanninger som er opptatt av barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, blant annet grunnskolelærer-, førskolelærer-, barnevernspedagogog sosionomutdanning.

ISBN: 978–82–05–38051–6

ISBN: 978–82–05–40017–7

1. utg. 2008 • 549 s. • Pris: 572,-

1. utg. 2010 • 442 s. • Pris: 520,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 23

23.03.12 12.55


Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd og Erik Stänicke

Søren Hertz

Knut-Inge Klepp og Leif E. Aarø (red.)

Psykiatriboken

Barne- og ungdomspsykiatri

Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid

Å lide psykisk er ikke det samme som å ha en psykisk lidelse. Å lide psykisk kan være et sunnhetstegn, mens en psykisk lidelse oppleves som fravær av sunnhet. Mentale tilstander betraktes gjerne som objektive erfaringer, sett fra psykologens, legens, sykepleierens eller miljøterapeutens perspektiv. Å beskrive fenomener som psykiske sykdommer knytter umiddelbart an til medisinske sykdomsmodeller, årsaksforklaringer og diagnostiske kategorier. Å beskrive fenomener som psykiske lidelser åpner språklig mer mot den subjektive erfaringen av å lide. Begrepet lidelse rommer de sykelige tilstandene samtidig som det åpner mot det eksistensielle, mot de belastninger vi alle kan erfare i livet. Boken er en innføring i psykiatri og psykiske lidelser og er skrevet for grunnutdanningene i helse- og sosialfagene.

Barne- og ungdomspsykiatri er et område i sterk faglig utvikling som åpner for nye perspektiver og muligheter. Denne boken tar utgangspunkt i moderne hjerneforskning, utviklingspsykologi og forskning i barns motstandskraft, kombinert med forfatterens egne mangeårige erfaringer med undersøkelse og behandling av barn og unge. På bakgrunn av dette introduserer boken nye perspektiver på betydningen av å skape konstruktive sammenhenger når det gjelder undersøkelses- og behandlingsarbeid.

Det er i dag en økende interesse for ungdommenes levevilkår i vårt samfunn og hvordan ulike miljøfaktorer påvirker den generelle helsetilstanden hos de unge. I denne fagboka, som nå foreligger i 3. utgave, beskrives en rekke viktige temaer og helseproblemer som dagens unge står overfor, blant annet mobbing, spiseforstyrrelser, rusmiddelmisbruk, seksualitet, fysisk aktivitet og kosthold. Boka inneholder en rekke nye kapitler, der blant annet viktige begrep som livsstil og helsefremmende arbeid diskuteres og problematiseres i forhold til ungdom og deres livssituasjon. Boken er aktuell for både helsepersonell, ungdomsarbeidere og andre som er opptatt av helsefremmende arbeid blant de unge.

ISBN: 978–82–05–38027–1

ISBN: 978–82–05–41215–6

ISBN: 978–82–05–32552–4

1. utg. 2010 • 544 s. • Pris: 499,-

1. utg. 2011 • Pris: 459,-

3. utg. 2009 • 380 s. • Pris: 475,-

Sinn − kropp − samfunn

24

Tverrfaglig

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 24

23.03.12 12.55


NY

Sigmund Karterud, Theresa Wilberg og Øyvind Urnes

Kristin Heggdal

Per Koren Solvang og Åshild Slettebø (red.)

Rehabilitering

Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser

Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester

Personlighetspsykiatri er den første fagboken innenfor dette nye fagfeltet. Boken sammenfatter nyere kunnskap og teorier om personlighetsutvikling og personlighetsproblemer i lys av evolusjon, temperament, tilknytning, selvutvikling, mentalisering, sosialisering og nevrobiologi. Personlighetspsykiatri dekker pensum i personlighetspatologi for medisinstudenter, psykologistudenter og studenter i helseog sosialfag. Den er spesielt velegnet for videre- og etterutdannelse av spesialister i psykiatri og klinisk psykologi. Boken vil også være nyttig i daglig klinisk praksis for alle yrkesgrupper innen psykisk helsevern, både på spesialist- og kommunehelsenivå.

Mennesker som lever med langvarige sykdommer eller funksjonssvikt, søker etter nye veier til mestring og bedring. I denne boken presenteres kroppskunnskaping som hovedbegrep i en ny bruker- og forskningsbasert teori og modell for helsefremmende arbeid. Kroppskunnskaping er en prosess for utvikling av personlig kunnskap om egen kropp, mestring, helse og velvære. Helsepersonell og andre hjelpere har en sentral rolle i å lette overgangen mellom faser i prosessen og å styrke personens ressurser til å komme seg. Bokens to hovedfokus er hva pasienter fremhever som viktig for å håndtere sin situasjon, og hvordan helsepersonell kan bidra til å styrke helsefremmende prosesser. Boken henvender seg både til helse- og sosialfagstudenter og helsepersonell som arbeider med mennesker som rammes av langvarig sykdom og skade.

Boken gir nøkkelkunnskap til de utfordringer som brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor når det gjelder rehabilitering. Hovedbudskapet er at rehabilitering er utviklet for å bidra til å øke handlingsrommet for personer med funksjonshemmende tilstander. Bokens fire deler kan oppsummeres med stikkordene fagfelt, individ, livsfaser og samarbeid. Boken er velegnet for studenter sent i bachelorutdanning og i begynnelsen av mastergrad og for fagfolk som ønsker kunnskapsoppdatering i helse- og sosialfaglig etter- og videreutdanning. Aktuelle bachelorutdanninger er fysioterapi, sykepleie, ergoterapi, sosialt arbeid og velferdsfag. Aktuelle master- og videreutdanninger er rehabilitering, helsefag, folkehelse, sykepleievitenskap og sosialt arbeid.

ISBN: 978–82–05–39210–6

ISBN: 978–82–05–33172–3

ISBN: 978–82–05–41941–4

1. utg. 2010 • 544 s. • Pris: 715,-

1. utg. 2008 • 354 s. • Pris: 449,-

1. utg. 2012 • 333 s. • Pris: 358,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 25

25

www.gyldendal.no/akademisk

Kroppskunnskaping

Tverrfaglig

Personlighetspsykiatri Nye perspektiver og tilnærminger

23.03.12 12.55


Anners Lerdal og May Solveig Fagermoen (red.)

Læring og mestring – et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning

Mange mennesker lever med langvarige sykdommer og helseproblemer som virker inn på livskvaliteten, arbeidsevnen og familie- og hverdagslivet. Læring og mestring belyser mangfoldet av lærings- og mestringstilbud som fins i Norge i dag, og som skal hjelpe personer til å mobilisere sine egne ressurser når de har helseproblemer. Boken beskriver individuelle og gruppebaserte tilbud til pasienter som er innlagt i sykehus, og til brukere på helsesentre, poliklinikker og lærings- og mestringssentre. Teksten inneholder historier fra personer som har deltatt på læringstilbudene, samt teorier og aktuell forskning. Samhandlingsformen aktualiserer boken, som henvender seg til helsefagstudenter på bachelor- og masternivå og helsepersonell som jobber på lærings- og mestringssentre og frisklivssentraler.

ISBN: 978–82–05–39938–9 1. utg 2011 • 304 s. • Pris: 349,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 26

23.03.12 12.55


NY

Rita Jakobsen og Siri Homelien

NY

Per Nortvedt

Halvor Nordby

Omtanke En innføring i sykepleiens etikk

Etiske dilemmaer i helseog omsorgsarbeid

Denne boken omhandler det idéhistoriske og filosofiske grunnlaget for sykepleieetikken og viser hvordan praktisk og konkret omtanke for syke har vokst fram i den vestlige kulturkrets og nedfelt seg i sykepleiens verdigrunnlag. Samtidig gir boken en innføring i de viktigste etiske begrepene, teoriene og prinsippene som sykepleiefaget bygger på. Boken gir en aktuell og nyansert framstilling av utfordringer og verdivalg som den praktiserende sykepleierstudent og sykepleier daglig står overfor. I tillegg inneholder boken studiespørsmål og forslag til litteratur for videre studier i sykepleieetikk. Boken er særlig beregnet på bachelorstudiet i sykepleie, men er også aktuell for andre helsefagutdanninger, masterstudier og videreutdanninger i sykepleie og for sykepleiere som er interessert i etikk.

I motsetning til bøker som presenterer abstrakt etisk teori og deretter diskuterer teorienes anvendelse, begynner Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid i den andre enden. Boken tar utgangspunkt i praksisfeltet og introduserer etiske teorier og distinksjoner der de fremstår som relevante. Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid gir deg bred innsikt i etiske dilemmaer som oppstår i krysspress mellom system og menneske i helse- og omsorgsarbeid. Eksempler fra helse- og omsorgsarbeid brukes aktivt gjennom hele boken. Den henvender seg til alle som er interessert i å forstå hvordan etiske utfordringer oppstår i profesjonsarbeid med mennesker. Boken er spesielt egnet i helseog omsorgsfaglige grunnutdanninger, i etter- og videreutdanningskurs og som et grunnlag for diskusjon i praksisfeltet.

Pårørende til personer med demens – om å forstå, involvere og støtte

ISBN: 978–82–05–42333–6

ISBN: 978–82–05–41949–0

1. utg. 2012 • 288 s. • Pris: 359,-

1. utg. 2012 • 208 s. • Pris: 299,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 27

www.gyldendal.no/akademisk

ISBN: 978–82–05–39937–2 1. utg. 2011 • 220 s. • Pris: 269,-

27

Tverrfaglig

67 000 personer i Norge har en demenssykdom. Mange av dem bor hjemme og får omsorg av sine pårørende. I fremtiden vil omsorgen i stadig større grad ytes i hjemmet, der familien er en aktiv omsorgsaktør. Utfordringen for den offentlige helsetjenesten blir derfor ikke bare å utvikle omsorgstilbudet til personer med demens, men også å utvikle kunnskap og kompetanse om hvordan en skal forstå og samhandle med familien til den syke. Denne boken henvender seg til studenter ved helsefagutdanninger på bachelorog masternivå og helsepersonell som arbeider med personer med demens og deres pårørende, og bygger på teori og forskning om temaet. Pårørendes egne beretninger står sentralt i teksten, og det legges spesiell vekt på samhandling og dialog mellom pårørende og helsepersonell.

23.03.12 12.55


Beate I. Hovland

Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid

28

Tverrfaglig

Denne boken presenterer og diskuterer sentrale perspektiver fra narrativ etikk og deres betydning for profesjonelt hjelpearbeid. Det er en sentral forestilling innenfor narrativ etikk at menneskers livsfortelling konstrueres og gis mening på lignende vis som litterære fortellinger. Forfatteren synliggjør sammenhengen mellom fortelling, persepsjon, identitet og handling. Hensikten er å belyse hva som kan gå galt i profesjonelle menneskelige møter, og hva som kan fremme en positiv endring. Boken er rettet inn mot helse- og sosialfeltet og de moralske utfordringene som følger av å ha en hjelpende rolle i møte med mennesker som opplever sykdom og andre kriser. Mange av perspektivene fra den narrative etikken er relevante også for andre som ønsker å forstå egne og andres livserfaringer.

Anne Kirsti Ruud

Grace Inga Romsland

Hvorfor spurte ingen meg?

Kognitiv svikt

Kommunikasjon med barn og ungdom i utfordrende livssituasjoner

Lærebok for fagfolk i møte med mennesker med ervervet hjerneskade

Både helsepersonell, ansatte i barneverntjenesten, førskolelærere og lærere møter barn og unge i utfordrende livssituasjoner, som skilsmisse, dødsfall, sykehusinnleggelse, flytting i fosterhjem og andre livsendringer. Denne boken beskriver ulike samtalesituasjoner med barn i slike situasjoner. Tre sentrale prinsipper fremheves som en rettesnor i samtalene: å bidra til å skape mening for barnet, å la det beholde sin verdighet i samtaler med voksne – og å gi barnet anerkjennelse for hvordan det presenterer seg selv og sin historie. De mange eksemplene fra samtaler med barn og unge gjør kunnskapen praktisk og lett tilgjengelig. Boken henvender seg til fagpersoner og til studenter innen pedagogikk, psykologi og helse- og sosialfag.

Denne boken handler om hvordan kognitive funksjoner kan påvirkes av skade eller sykdom, og hvordan mennesker kan oppleve det å leve med kognitiv svikt etter ervervete hjerneskader. Boken belyser blant annet strategier mange med kognitiv svikt bruker for å leve med og mestre hverdagen sin, og hvordan opplevelse av stress og tempo i det moderne samfunnet skaper vanskeligheter ved kognitiv svikt. Kognitiv svikt gir videre kunnskap om hjerneskader og hvordan de oppleves, slik at fagfolk kan ta hensyn til dette i planleggingen av tjenester eller behandlingsopplegg Denne boken er aktuell for studenter på master- eller videreutdanningsnivå innenfor rehabilitering, slagbehandling, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, sykepleie, andre helsefag og sosialt arbeid. Yrkesutøvere som på ulike nivåer møter denne pasientgruppen, vil også ha stor glede og nytte av boken.

ISBN: 978–82–05–41566–9

ISBN: 978–82–05–39133–8

ISBN: 978–82–05–41567–6

1. utg. 2011 • 180 s. • Pris: 350,-

1. utg. 2011 • 180 s. • Pris: 275,-

1. utg. 2011 • 196 s. • Pris: 238,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 28

23.03.12 12.55


Jus Velferdsrett I

Velferdsrett II

Boken omhandler de ulike velferdsrettslige rettighetene, særlig rett til trygdeytelser, helsetjenester og sosiale tjenester. Velferdsrett I er skrevet som lærebok til masterstudiet i rettsvitenskap. Supplert med Velferdsrett II dekker den også lærestoffet i juss ved de sosialfaglige studieretningene. Dessuten tar boken sikte på å dekke behovet for juridiske kunnskaper for NAV-ansatte, helsearbeidere, sosialarbeidere, barnevernpedagoger og ansatte i ulike offentlige etater, interesseorganisasjoner o.l. Denne utgaven av Velferdsrett I er ajourført per 1. juli 2008 når det gjelder lovgivning, rettspraksis, forskrifter og trygdesatser. Enkelte lover som trer i kraft fra 1. januar 2009, er her behandlet som gjeldende rett. Boken kommer i ny utgave høsten 2012 .

I Velferdsrett II drøftes rettslige spørsmål som knytter seg til behandling av saker etter lovene om barnevern og sosiale tjenester. Viktig er også forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, klage og taushetsplikt. Familierettslige og arbeidsrettslige spørsmål som er av betydning for sosialarbeideres virksomhet, er gitt en bred omtale. Dertil behandles menneskerettighetene og regler om utlendingers adgang til Norge og deres rettsstilling her. Velferdsrett II er skrevet spesielt for studenter ved høgskolerutdanningene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. Sammen dekker Velferdsrett I og II de juridiske emnene for de tre utdanningene. Boken kan også være til nytte for andre studenter, ansatte i barneverntjenesten og sosialtjenesten, klienter og pasienter, hjelpeverger og advokater samt ledere og politikere. Boken kommer i ny utgave høsten 2012 .

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 29

ISBN: 978–82–05–34909–4

ISBN: 978–82–05–34911–7

4. utg. 2012 • 570 s. • Pris: 610,-

3. utg. 2012 • 464 s. • Pris: 510,-

29

www.gyldendal.no/akademisk

Asbjørn Kjønstad

Jus

Asbjørn Kjønstad

23.03.12 12.55


30

Jus

Aslak Syse

Kari Ofstad og Randi Skar

Knut Lindboe

Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren

Barnevernloven med kommentarer

Barnevernloven

Lovsamlingen er velegnet både for studenter på helse- og sosialfaglige studieretninger og for elever på helsefaglige studieretninger i den videregående skole. Høsten 2010 og våren 2011 trådte enkelte viktige endringer i barneloven, sosialtjenesteloven, arbeidsmiljøloven, pasientrettighetsloven, barnevernloven og folketrygdloven i kraft. Disse er innarbeidet.Den nye helse- og omsorgsloven er også med samt både ny og gammel vergemålslov. Boken kommer i ny utgave høsten 2012.

Barnevernloven med kommentarer er et nyttig oppslagsverk for ansatte i barneverntjenestene, advokater som jobber innenfor feltet, studenter og andre som er interessert i eller tilknyttet barnevern. Barnevernloven med kommentarer gir en grundig innføring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Siden boken kom ut forrige gang, er det skjedd omfattende endringer i loven, og denne utgaven gir en oppdatert oversikt over dagens situasjon. Det gis henvisninger og kommentarer til relevante Høyesterettsavgjørelser og en rekke viktige forskrifter er tatt inn som vedlegg. Boken er ment å lette tilgjengeligheten til de juridiske problemstillingene loven reiser og dermed lette arbeidet med barnevernssaker generelt. Barnevernloven med kommentarer er et nyttig oppslagsverk for ansatte i barneverntjenesten, advokater som jobber innen dette feltet, studenter og andre som er interessert i eller tilknyttet barnevern.

Kommentarene til hver enkelt paragraf utdyper og letter forståelsen av barnevernloven. I bokens innledningskapittel gis det en oversikt over loven. Ved den enkelte paragraf er det avslutningsvis henvist til lovforarbeider, forskrifter, rundskriv, rettspraksis og omtale av paragrafen i juridisk litteratur. Denne boken er et praktisk hjelpemiddel for alle som jobber med barnevern, studenter og andre som ønsker å få veiledning til lovens bestemmelser. Fremstillingen er à jour med lovendringer 15. april og 1. september 2011.

ISBN: 978–82–05–41526–3

ISBN: 978–82–05–36631–2

ISBN: 978–82–05–41685–7

965 s. • Pris: 440,-

5. utg. 2009 • 510 s. • Pris: 770,-

7. utg. 2011 • 141 s. • Pris: 220,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 30

23.03.12 12.55


Tidsskrift Familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder fagartikler og redegjørelser for forslag til lovendringer innenfor fagområdene tidsskriftet dekker. Det tar også sikte på å trykke relevante rettsavgjørelser, herunder kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet vil også omtale aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Fagredaktører er professor dr. juris Aslak Syse og professor dr. juris Tone Sverdrup. Hovedredaktør for tidsskriftet er professor dr. juris Asbjørn Strandbakken.

ISSN: 1503–2965 Format: 16,5 x 24 cm Nummer i året: 4

Abonnementspris: 890,Studentabonnement: 445,-

101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 31

23.03.12 12.55


101989 GRMAR Katalog 2012 Sosial- og helsefag 12-102-013 1201.indd 32

Telefon: +47 22 03 43 00 www.gyldendal.no/akademisk

12-102-013

Gyldendal Akademisk, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4

23.03.12 12.55

Katalog Sosial- og helsefag  

Katalog 2012

Katalog Sosial- og helsefag  

Katalog 2012