Page 1

Psykologi

2010


PSYKOLOGI 2010

Introduksjon Gyldendal Akademisk er Norges største universitets- og høgskoleforlag og utgir hvert år et stort antall nye titler rettet mot psykologifeltet. Vår portefølje inkluderer både pensumbøker for psykologiutdanningene og tilgrensende utdanninger, og profesjonslitteratur for psykologer og andre spesialister innen for eksempel familievernkontorer, psykisk helsevern og arbeidslivs- og organisasjonsutviklingsfeltet. Dessuten utgir vi også en rekke bøker rettet mot et allment marked. Denne katalogen inneholder en oversikt over våre aktive titler. Bøkene er sortert i kategorier slik at man lett skal kunne finne fram til sitt særlige interesseområde. Ta gjerne kontakt med redaksjonen om du har gode ideer, generelle tilbakemeldinger eller bare ønsker mer informasjon. Vennlig hilsen Psykologiredaksjonen Redaktør Cathrine Idsøe cathrine.idsoe@gyldendal.no – 22990424

2

Gyldendal Akademisk 2010

Markedskonsulent Beate Molander beate.molander@gyldendal.no – 22990572 Manusredaktør Nikolai Fjeld nikolai.fjeld@gyldendal.no – 22034352

www.gyldendal.no/akademisk


Atferdsanalyse

4

Selvhjelpsbøker

7

Allmenntitler

10

Klinisk psykologi

15

Kliniske bøker for diverse hjelpegrupper

19

Brukermedvirkning Organisasjons- og arbeidspsykologi Rus og avhengighet Utviklingspsykologi Sosialpsykologi Sosialfaglige bøker

PSYKOLOGI 2010

Innhold

24 25 28 31 36 37 3

41

Andre titler

43

Psykiatri

46

Salgstitler

48

Gyldendal Akademisk 2010

Innføringsbøker


ATFERDSANALYSE

ATFERDSANALYSE Carolyn Webster-Stratton

De utrolige årene

! SOLGT 0 0 0 6 1

En foreldreveileder – revidert utgave «Engasjerende og lettlest, og inneholder mange beskrivelser som er gjenkjennelige fra vår egen hverdag.» Psykologisk Tidsskrift Her får du en praktisk trinn for trinn-veiledning i hvordan du kan takle hverdagslige problemsituasjoner og utfordringer som: Hvordan kommunisere godt med barnet ditt? Hvordan bruke ros og belønning for å fremme ønsket atferd? Hva kjennetegner god lek – og hvordan få til dette? Hvordan håndtere egen irritasjon? Hvordan møte vanlige problemer som leggerutiner, overdreven TV-titting, stjeling, sengevæting og lyving? Ved å lære tilnærminger for å takle problemene, kan foreldre begrense barnas atferdsvansker før de kommer ut av kontroll. Boka henvender seg til foreldre, helse- og sosialarbeidere, pedagoger og andre som forholder seg til barns problemer. Forord av Willy-Tore Mørch. • ISBN 9788205370609 • 2. utg. • 2007 • Kr 379,–

Carolyn Webster-Stratton

Hvordan fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn En bok spekket med tips om hvordan man møter barns atferdsproblemer gjennom individualiserte program for barn med lære- og skrivevansker, ADHD, aggresivitet og impulsivitet. Barnets kognitive evner påvirker dets læring. Men like viktig er barnets sosiale ferdigheter og emosjonelle trygghet i forhold til læring. Denne boka viser hvordan lærere og barnehagepersonell – sammen med foreldrene – kan møte barnets kognitive, sosiale og emosjonelle behov. • ISBN 9788205329829 • 1. utg. • 2005 • Kr 395,–

Børge Holden 4

Gyldendal Akademisk 2010

Psykiske lidelser og utviklingshemning Atferdsanalytisk forståelse og behandling I denne boken tar forfatteren tar for seg ulike psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser og viser hvordan disse arter seg hos personer med utviklingshemning. Deler av boken er viet kasus med fokus på diagnostikk og behandling av forskjellige psykiske lidelser hos personer med en utviklingshemning. Målgruppen er først og fremst personer som til daglig arbeider med folk med psykisk utviklingshemning. • ISBN 9788205384798 • 1. utg. • 2008 • Kr 335,–


Utfordrende atferd og utviklingshemning

NY!

Atferdsanalytisk forståelse og behandling Nær halvparten av alle som har utviklingshemning og som mottar omsorgstjenester, har en problematisk eller utfordrende atferd. Forfatteren går innledningsvis gjennom en rekke årsaker til ut-fordrende atferd, for eksempel lærevansker, helsemessige forhold og psykiske lidelser. Deretter tar han for seg ulike behandlingsperspektiver, fra psykoterapi til typiske miljøtiltak. Forebygging, etikk og lovverk står sentralt. Vernepleiere og andre som arbeider med personer med utviklingshemning, vil ha særlig nytte av boken. Metodene som blir presentert, er imidlertid aktuelle for alle som blir berørt av problematisk eller utfordrende atferd.

ATFERDSANALYSE

Børge Holden

• ISBN 9788205390690 • 1. utg. • 2009 • Kr 335,–

Børge Holden

Autisme: Amandas møte med atferdsanalysen Hva er den beste opplæringen og behandlingen for barn med autisme? Selv om meningene er både mange og sterke, taler mye for at atferdsanalysen er den tilnærmingen med best dokumenterte resultater. Denne boken gir leseren en enkel innføring i atferdsanalysen. Bokens hoveddel forteller om hvordan opplæring og behandling foregår i praksis. Vi følger en jente med autisme – Amanda – gjennom de første ti årene av hennes liv. Fremstillingen gir et realistisk bilde av de utfordringene man møter, men også av de resultater som kan oppnås ved systematisk opplæring og samarbeid, enten dette gjelder språkutvikling eller arbeid med problematferd. • ISBN 9788205345263 • 1 utg • 2005 • Kr 340,–

Lynn McClannahan, Patricia Krantz

Aktivitetsplaner for barn med autisme

5

Trening av selvstendig atferd

• ISBN 9788205385559 • 1. utg. • 2008 • Kr 299,–

Gyldendal Akademisk 2010

Metoden som brukes i Aktivitetsplaner for barn med autisme bygger på kjente prinsipper innen anvendt atferdsanalyse. Boken inneholder en rekke eksempler på hvordan aktivitetsplaner kan tilrettelegges. Målsetningen med metoden er at barna skal få kontroll og oversikt over det som skal skje, at de ikke blir avhengige av hjelp, og at de skal kunne påvirke omgivelsene ved å ta egne valg. Bruk av aktivitetsplaner har vært en sentral metode i opplæringen av spesielt barn og unge med autisme, men også av personer med ulike utviklingshemninger. Aktivitetsplaner for barn med autisme er en bok for foreldre, studenter og fagfolk.


ATFERDSANALYSE

Svein Eikeseth, Frode Svartdal (red.)

Anvendt atferdsanalyse

NY!

Teori og praksis Moderne atferdsanalyse har bidratt til forståelse av kompleks menneskelig atferd som motivasjon, språk, grupper og organisasjoner. Ikke minst har atferdsanalysen bidratt til effektiv behandling av en rekke tilstander og psykopatologier som autisme, ADHD, conduct disorder, antisosial atferd, problematferd, angst, fobier, astma og epilepsi, samt problemer i familie og nettverk. Bidragsyterne til denne boka er norske og utenlandske fagfolk med spisskompetanse på visse områder innen atferdsanalysen. Denne utgaven er gjennomrevidert og har tre helt nyskrevne kapitler. Boka henvender seg til høgskolestudenter med interesse for atferdsanalyse og læringspsykologi, samt til andre som søker oppdatering eller fordyping i fagfeltet. Boka er også relevant for fagfolk som arbeider med kliniske problemstillinger av den type som er nevnt ovenfor. • ISBN 9788205390676 • 2. utg. • 2010 • ca Kr 600,–

Lisbeth Iglum Rønhovde

Kan de ikke bare ta seg sammen Om barn og unge med ADHD og Tourette syndrom De senere årene er det drevet mye forskning og kunnskapsutvikling rundt ADHD og Tourette Syndrom. Mange har derfor økt sin innsikt og handlingskompetanse ovenfor disse personene. Likevel er barn og unge med ADHD og Tourette Syndrom ofte en stor utfordring både for de som samhandler daglig med dem og for andre fagfolk. Boken er full av eksempler og konkrete ideer til hvordan en kan tilrettelegge situasjoner for å fremme barn og unges faglige og sosiale utvikling, både i hjemmet, i barnehagen, på skolen og i SFO. Forfatteren deler inn i fire typer tiltak: medisinske tiltak, holdningsarbeid, pedagogiske tiltak og atferdskorrigering, og hun har viet et kapittel til hvert av dem. • ISBN 9788205329928 • 2. utg. • 2004 • Kr 425,–

Børge Holden, Jonny Finstad (red.)

Atferdsavtaler 6

NY!

Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd

Gyldendal Akademisk 2010

Vi gjør stadig formelle og uformelle avtaler med hverandre. Vi blir enige om noe vi skal gjøre eller ikke gjøre, og om konsekvenser av å holde og bryte avtalen. Formelle avtaler inneholder formelle konsekvenser, som premier, bonuser eller gebyrer. Uformelle avtaler har mer uformelle konsekvenser, særlig i form av økt eller redusert sosial anseelse. Avtaler er et viktig redskap for å påvirke egen og andres atferd, og kan også brukes i behandling av ulike atferdsforstyrrelser. Da kalles de atferdsavtaler, som er en godt dokumentert metode. Atferdsavtaler brukes blant annet innenfor psykiatri og omsorg for personer med utviklingshemning, for barn og unge på ulike arenaer, og i skolen. Metoden kan utformes svært individuelt og tilpasses svært ulike situasjoner. • ISBN 9788205398764 • 1. utg. • 2010 • Kr 299,–


Asle Hoffart

Se deg rundt! Et selvhjelpsopplegg for deg med sosial angst Redd for å framstå på en pinlig måte i sosiale situasjoner? Unngår du disse, eller holder dem ut med angst og ubehag? Innser du likevel at frykten er ubegrunnet? Undersøkelser viser at så mange som 13 prosent av oss vil utvikle sosial fobi i løpet av livet. Selvhjelpsprogrammet i denne boken bygger på kognitiv terapi. Gjennom råd, veiledning og konkrete øvelser vil du kunne gripe fatt i den sosiale fobien, bli trygg og mestre vanskelige situasjoner.

SELVHJELPSBØKER

SELVHJELPSBØKER

• ISBN 9788205384804 • 1. utg. • 2008 • Kr 225,–

Dennis C. Daley, G. Alan Marlatt

Overvinn ditt alkoholeller rusproblem Effektive løsningsstrategier Er du avhengig av alkohol, piller, tobakk eller et annet rusmiddel, og har tatt den livsforandrende avgjørelsen om å bryte mønsteret? Denne arbeidsboken kan hjelpe deg med å: • erkjenne ditt misbruksproblem og konsekvensene av det • takle trangen til å ruse deg • identifisere og håndtere varsler om tilbakefall og høyrisikosituasjoner • bygge opp et støttende nettverk • takle vanskelige følelser (sinne, kjedsomhet, depresjon osv.) • håndtere konflikter med familie og andre mennesker Boken bygger på mange års erfaring fra arbeid med klienter og studier av blant annet kognitiv-behavoristisk behandling, mestringsstrategier og 12-trinnsprogrammet. Forfatterne Dennis C. Daley og G. Alan Marlatt er internasjonalt anerkjente forskere innenfor feltet. • ISBN 9788205371255 • 1. utg. • 2007 • Kr 315,–

Peder Kjøs, Hanne Weie Oddli

NY!

Hvordan du kan gjøre parforholdet ditt bedre Det viktigste i livet er hvordan man har det sammen med andre mennesker. Parforholdet er for de fleste av oss den viktigste selvvalgte relasjonen vi har. Når vi går inn i et parforhold tar vi en stor sjanse. Vi risikerer å bli skuffet, avvist eller utnyttet. Likevel tar vi sjansen, i håp om et fellesskap vi ikke så lett kan klare oss uten. Det er denne modige investeringen vi forsøker å beskytte når vi prøver å gjøre noe med problemene i parforholdet vårt. • ISBN 9788205390881 • 1. utg. • 2009 • Kr 249,–

Gyldendal Akademisk 2010

Vi må snakke sammen!

7


SELVHJELPSBØKER

Sverre Hoem

ADHD En håndbok for voksne med ADHD I denne selvhjelpsboken beskrives konkrete metoder for å mestre et liv med ADHD. Boka er skrevet for voksne med ADHD, men også pårørende og fagpersoner vil ha nytte av den. Boka er nå revidert etter nye retningslinjer for diagnostikk og behandling. Om førsteutgaven: «Boken er nyttig for fagpersoner som jobber innen feltet fordi den gir så mange innspill til gode mestringsstrategier. Den kan også med hell anbefales til pasienter med ADHD og deres pårørende.» Tidsskrift norsk Lægeforening «Boken er et funn. Gjennom korte, små avsnitt viser forfatteren at han både vet hvordan det er å behandle ADHD som fagperson og at han besitter stor innsikt i hvordan det er å leve med ADHD.» Knut Halvard Bronder, assisterende generalsekretær i ADHD-foreningen «... burde blitt obligatorisk utdelt til alle med ADHD...» Tidsskrift for norsk psykologforening • ISBN 9788205371279 • 2. utg. • 2008 • Kr 349,–

Gro Johnsrud Langslet

Gi hverdagen et LØFT! Gi hverdagen et LØFT! handler om hva vi kan gjøre når hverdagsfrustrasjonene melder seg. Frustrasjoner som hindrer oss i å ha det så bra som vi ønsker. Irritasjon over ektefelle, barn og kolleger. Samarbeidsproblemer med barnehage, skole og på arbeidsplassen. Dagliglivets stress og mas. LØFT – løsningsfokusert tilnærming – gir en enkel, men radikal annerledes måte å møte livets små og store frustrasjoner på. Du oppnår raskt de endringene du ønsker deg uten å analysere hva problemet er – og uansett hvilke frustrasjoner du møter! • ISBN 9788205326408 • 1. utg. • 2004 • Kr 335,–

8

Rolf Aarøe

Gyldendal Akademisk 2010

Overvinn din depresjon – En selvhjelpsbok Overvinn din depresjon er en selvhjelpsbok for den som ønsker å arbeide med depresjoner på egenhånd. Med utgangspunkt i kognitiv terapi presenterer forfatteren en rekke øvelser som vil bedre din depresjon. Ved å jobbe deg gjennom oppgavene, får du en strukturert tilnærming til hvordan du alene eller sammen med en behandler kan ta kontroll over lidelsen. • ISBN 9788205333383 • 1. utg. • 2005 • Kr 325,–


Game over! – selvhjelpsbok for spilleavhengige Det finnes flere spilleavhengige enn narkomane i Norge, og mytene er mange. Spillavhengighet er et økende samfunnsproblem og behovet for hjelp er stort. Gjennom eksempler og øvelser får du hjelp til å ta tilbake kontrollen over spillingen din – skritt for skritt. Denne selvhjelpsboken er velegnet enten du vil gjøre noe med spilleproblemene på egen hånd, eller sammen med en behandler.

SELVHJELPSBØKER

Marianne Hansen, Randi Skjerve

• ISBN 9788205351943 • 1. utg. • 2006 • Kr 275,–

Rolf Aarøe, Margit Øiesvold

Tenk hvis ... hva så? En behandlingshjelper til panikklidelser «Det kommer kastende over meg, som en klo som setter seg fast i brystet og stopper pusten min. Jeg får ikke luft. Hjelp, jeg kveles! Smerten i brystet er uutholdelig. Jeg hiver som en gal etter luft, men får ikke nok. Snart ligger jeg vel midt på gulvet i kjøpesenteret besvimt. Jeg blir livredd. Det danser for øynene mine, bena føles som gelé og det er like før jeg faller om. Åler meg forbi alle menneskene så fort jeg greier, kommer meg ut, bort fra alle menneskene. Jeg greide det ikke i dag heller.» Tenk hvis ... hva så? er en bok om behandling av panikklidelser. Den egner seg for deg som vil jobbe med panikklidelsen på egen hånd, men kan også inngå i en formell behandling, enten dette er individualbehandling eller gruppebehandling. • ISBN 9788205333376 • 1. utg. • 2004 • Kr 325,–

Heidi Mjelve

Oppbrudd Tanker og følelser ved skilsmisse

• ISBN 9788205374386 • 1. utg. • 2007 • Kr 265,–

9

Gyldendal Akademisk 2010

Hvordan føles det å bli forlatt? Hvordan oppleves det å forlate? Hvordan kommer man seg videre etter en skilsmisse? Hva er tilgivelse, og er det mulig å tilgi en som har sviktet deg? Hva skal vi si til barna og hvordan skåne dem best mulig? Hva gjorde at det gikk som det gikk, kunne jeg gjort noe annerledes? Dette er noen av temaene Heidi Mjelve tar opp i denne boka. Skilsmisse oppleves ofte som en ensom prosess. Til tross for støtte og oppmuntring fra venner og familie er det en del følelser og handlinger som bare de involverte selv kan ta tak i. Denne boka er ment som et bidrag til å lette denne prosessen. Forfatteren beskriver skilsmissen både sett fra den som forlater og fra den som blir forlatt. Hun skildrer ulike faser i skilsmisser og tar opp sentrale problemstillinger og dilemmaer som ofte oppstår.


ALLMENNTITLER

ALLMENNTITLER Sverre Hoem

Ape 2.0

NY!

En liten bok om å finne tilbake til seg selv Mennesket er en modifisert sjimpanse som har gått seg vill i det urbane informasjonssamfunnet, en dypt ulykkelig og grunnleggende mistilpasset skapning som sliter med å finne veien hjem. Fra dette noe fortvilede utgangspunktet tar Sverre Hoem oss med på en populærpsykologisk reise. Vi konfronteres med store spørsmål omkring menneskeartens beskaffenhet og plass i verden – og mindre spørsmål omkring enkeltindividets utfordringer i hverdagen. Målet er en utkikkspost hvor vi kan se oss selv og omgivelsene våre med nye øyne. Hvor vi kan evaluere livsløpet og justere kursen. • ISBN 9788205384781 • 1. utg. • 2009 • Kr 279,–

Svein Andreas Ihlen Kjos, Ellen Wennevold Aas

Helt alminnelig galskap En oppslagsbok over psykiske lidelser Hver annen nordmann vil i løpet av livet rammes av en psykisk lidelse. I denne boken møter du noen av dem. Åpenhjertig står de frem og deler sin erfaringer med deg for å fjerne tabuer og avlive myter. Helt alminnelig galskap er en oppslagsbok som beskriver psykiske lidelser gjennom lettleste tekster i en miks av fakta, notiser og råd til pårørende. Den presenterer også enkle tester der du kan vurdere om det er behov for profesjonell hjelp. Mest sentralt i boka står likevel de sterke møtene med mennesker som har kjent alt fra depresjoner og angst, til psykoser og personlighetsforstyrrelser på kroppen. Forfatterne Svein Andreas Ihlen Kjos og Ellen Wennevold Aas er henholdsvis psykolog og journalist. Den prisbelønnende fotografen Ken Oppran bidrar med sterke portretter og miljøbilder av menneskene du møter i boka. • ISBN 9788205356474 • 2008 • Kr 399,–

Elisabeth Arnet 10

Terapi – hva passer for meg?

NY!

Gyldendal Akademisk 2010

Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut? Men, hva skal du velge? Hva står de forskjellige retningene for? Hvordan jobber de? Og, hva innebærer det egentlig å gå i terapi? Hver fjerde nordmann vil en eller annen gang i livet søke hjelp for psykiske problemer, og psykoterapimarkedet har eksplodert de siste tiårene. Elisabeth Arnet kommer nå med boka som skal gjøre det lettere å finne frem i terapijungelen. I Terapi — hva passer for meg? gjennomgår hun de vanligste og mest anerkjente terapiformene. I boka skriver hun også om hva som kjennetegner en god terapeut, om når det er på tide å søke hjelp og hva det koster. • ISBN 9788205388987 • 1. utg. • 2009 • Kr 295,–


Uflaks Sykdom skyldes uflaks, fastslår lege Ståle Fredriksen i denne boka. Sykdom oppstår vanligvis på grunn av årsaker vi selv ikke råder over, som oppvekst, arv, ulykker og uvitenhet. Uansett hvor mye vi anstrenger oss, kan vi ikke kontrollere vår egen helse fullt ut. Derfor må vi slutte å legge skylden på den syke, og heller i stedet stå sammen om å tilby gode vilkår for å bli så frisk som mulig. Slik styrer uflaks ansvarsfølelsen og selvrespekten.

ALLMENNTITLER

Ståle Fredriksen

• ISBN 9788205371484 • 1. utg. • 2007 • Kr 265,–

Åse Gruda Skard

Ungene våre

NY!

Åse Gruda Skard (1905–1985) var talsperson for barnas sak. Som barnepsykolog oppnådde hun stor anerkjennelse internasjonalt, og i Norge ble flere av bøkene hennes folkelesning. Ungene våre ble utgitt første gang i 1948. Det er en samling korte artikler med svar på praktiske problemstillinger som kan oppstå i vår omgang med barn. På henvendelser i brev eller telefonoppringninger, eller gjennom observasjon av sine egne fem barn, skriver Skard konkret om renslighet, mat, avstraffelser, søskensjalusi og sykdom. Men også om kjønnsrollemønstre, likestilling i og utenfor hjemmet, solidaritet og menneskeverd. Ungene våre er ikke bare en klassiker innen barneoppdragelse og et enestående stykke popularisert barnepsykologi, den er i tillegg en viktig påminnelse om at det å være foreldre også er et samfunnsoppdrag. Denne gjenutgivelsen er supplert med et forord av Hanne Haavind, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, samt et etterord av døtrene Torild Skard og Målfrid Grude Flekkøy. En bok som endret Norge: I 2008 ble Ungene våre nummer 6 i Dagbladets kåring av de 25 viktigste norske sakprosabøkene etter 2. verdenskrig. • ISBN 9788205381513 • 2. utg. • 2009 • Kr 315,–

Peder Kjøs, Hanne Weie Oddli

NY!

Hvordan du kan gjøre parforholdet ditt bedre Det viktigste i livet er hvordan man har det sammen med andre mennesker. Parforholdet er for de fleste av oss den viktigste selvvalgte relasjonen vi har. Når vi går inn i et parforhold tar vi en stor sjanse. Vi risikerer å bli skuffet, avvist eller utnyttet. Likevel tar vi sjansen, i håp om et fellesskap vi ikke så lett kan klare oss uten. Det er denne modige investeringen vi forsøker å beskytte når vi prøver å gjøre noe med problemene i parforholdet vårt. • ISBN 9788205390881 • 1. utg. • 2009 • Kr 249,–

11

Gyldendal Akademisk 2010

Vi må snakke sammen


ALLMENNTITLER

Anna Kåver

Å leve et liv, ikke vinne en krig Slutt å kjempe mot andre, deg selv eller ditt indre. Slutt å mene noe om alt. Slutt å streve etter forandring. Gi opp din krig mot tilværelsen. Først når du lar være flykte fra eller unnviker livet, først når du aksepterer din indre og ytre tilværelse, vil virkelig forandring kunne oppstå. I en lett tilgjengelig tekst, fylt med eksempler og øvelser, drøfter forfatteren akseptering som en del av livet – men ikke akspeptering som flukt eller unnvikelse. • ISBN 9788205343290 • 1. utg. • 2005 • Kr 225,–

Åsa Nilsonne

Hvem bestemmer i ditt liv? Oppmerksomt nærvær innebærer å ta nået inn over seg. Legge merke til det som skjer rundt seg uten å dømme eller vurdere, og å legge merke til hvordan dette nået påvirker vårt indre. Ved å øve opp vårt oppmerksomme nærvær får vi større selvinnsikt, og slik øker også valgmulighetene og evnene våre til å nå målene vi har. Gjennom øvelser, eksempler og refleksjoner gir boken oss hjelp til å oppøve vår evne til å styre konsentrasjonen og oppmerksomheten. Den er godt egnet som selvhjelpsbok og retter seg til alle som vil være tenksomt nærværende i sitt eget liv. • ISBN 9788205343306 • 1. utg. • 2005 • Kr 225,–

12

Gyldendal Akademisk 2010

Anna Kåver, Åsa Nilsonne

Å leve livet sammen Å leve livet sammen er en bok om nære relasjoner. Å fungere sammen kan være en utfordring! Å leve livet sammen er en selvstendig fortsettelse av bøkene Å leve et liv, ikke vinne en krig og Hvem bestemmer i ditt liv? De bygger alle tre på kognitiv terapi, østlig livsfilosofi og religion, og vil hjelpe deg til økt selverkjennelse og livskvalitet. • ISBN 9788205385405 • 1. utg. • 2008 • Kr 225,–


Himmel og helvete og alt imellom

NY!

Følelser er veivisere i livene våre. De gir oss mening, identitet og selvfølelse. Følelsene er kittet som binder oss sammen, men det kan også såre og plage oss. Anna Kåver inviterer deg i denne boken med på følelsesutforskning. Hva er glede, redsel, skam, nysgjerrighet? Hvordan kjennes de i kroppen, hvilke budskap gir de deg og hvordan leser du dem hos andre? Hun presenterer også ulike navigasjonsstrategier som du kan ty til i følelsesvindene, både i storm og i lett bris. Med gode kunnskaper om følelser blir tilværelsen, du selv og dine medmennesker både mer begripelige og mer spennende.

ALLMENNTITLER

Anna Kåver

• ISBN 9788205398566 • 1. utg. • 2010 • Kr 265,– • Kommer høsten 2010

Åsa Nilsonne

Mindfullness

NY!

Vi kunne alle sett annerledes ut: tykkere, smalere, vi kunne ha hatt større eller mindre muskler. Det avhenger av hva vi gjør med kroppen vår. Ny forskning viser at det samme gjelder for hjernen: Vi får den hjernen vi selv skaper. Mindfulness er en måte å trene og forme sin egen hjerne på, og denne boken er som muskelatlas for hjernen. Åsa Nilsonne – en av dem som introduserte mindfulness i Sverige – beskriver her «arbeidsplassen hjernen» og viser hvordan moderne nevropsykologi kan møte og utdype den kunnskap som allerede finnes innenfor mindfullnesstradisjonen. • ISBN 9788205398597 • 1. utg. • 2010 • Kr 225,– • Kommer våren 2010

Gro Johnsrud Langslet

Gi hverdagen et LØFT

• ISBN 9788205326408 • 1. utg. • 2004 • Kr 335,–

Gyldendal Akademisk 2010

Gi hverdagen et LØFT! handler om hva vi kan gjøre når hverdagsfrustrasjonene melder seg. Frustrasjoner som hindrer oss i å ha det så bra som vi ønsker. Irritasjon over ektefelle, barn og kolleger. Samarbeidsproblemer med barnehage, skole og på arbeidsplassen. Dagliglivets stress og mas. LØFT – løsningsfokusert tilnærming – gir en enkel, men radikal annerledes måte å møte livets små og store frustrasjoner på. Du oppnår raskt de endringene du ønsker deg uten å analysere hva problemet er – og uansett hvilke frustrasjoner du møter!

13


ALLMENNTITLER

Guro Øiestad

Selvfølelsen

NY!

Hvordan kan vi utvikle og styrke selvtilliten vår? Psykolog og forfatter Guro Øiestad leder oss gjennom selvfølelsens kjerneområder, og viser oss veier til å bli aktør i eget liv. Et godt og balansert liv forutsetter mot til å jakte på lykken og styrke til å tåle lidelsen. Selvfølelsen handler nettopp om hvordan vi håndterer både lykke og lidelse. I boken leder forfatteren oss gjennom selvfølelsens kjerneområder. Bevisstheten vår er en av grunnpilarene for selvfølelsen. Nærvær til deg selv og til andre er en forutsetning for god selvfølelse. Å akseptere er både en metode for nærvær og et resultat av nærværet, og er sentralt for å utvikle selvfølelsen. Kroppen og selvfølelse er nært forbundet med hverandre, og det er viktig å ikke bare ta vare på kroppen, men også å glemme den. Gjennom disse fire områdene viser Guro Øiestad deg vei til å bli aktør i eget liv. • ISBN 9788205384767 • 1. utg. • 2009 • Kr 295,–

Guro Øiestad

Feedback Vi er sosiale vesener som er avhengige av tilbakemeldinger. Det er et eksistensielt behov i oss. Likevel.... det å gi og ta imot feedback er vanskelig – men denne boka gjør det vanskelige mulig. Feedback er en varm, inkluderende, personlig og inspirerende bok, som tilbyr en hverdagslig og overkommelig tilnærming til et sentralt tema i våre liv: hvordan vi kan gi og ta imot feedback. • ISBN 9788205330979 • 1. utg. • 2004 • Kr 295,–

Guro Øiestad 14

Kritikk

Gyldendal Akademisk 2010

Kritikk er noen ganger nødvendig og korreksjoner kan være nyttige. Men ofte vekker kritiske ord angst og ubehag. Hvorfor er vi så redde for kritikk? Kritiske ord utløser vår psykologiske brannalarm. Vi er redde for kritikk fordi vi opplever det som en avvisning og dermed som en trussel mot vårt grunnleggende behov for aksept. Men når aksept er på plass, da er det mulig å dra nytte av kritikk. Da kan vi snu kritikken til å bli en hjelpende korreksjon. I denne boken lærer vi hva som må til for at kritikk og korreksjoner kan fungere som tydeliggjøring av oss selv og som hjelp til læring og utvikling. • ISBN 9788205351912 • 1. utg. • 2006 • Kr 295,–


Hanne Haavind, Haldor Øvreeide (red.)

Barn og unge i psykoterapi Bind I: Samspill og utviklingsforståelse Psykologisk behandling av barn trenger både begrunnet teori om hvordan utvikling foregår, og konkrete og utprøvde fremgangsmåter for å få fastlåste utviklingsprosesser i gang igjen. I tobindsverket Barn og unge i psykoterapi viser kliniske psykologer hvordan man kan engasjere barn, unge og deres viktige voksne i personlige samtaler og virksomhet som forandrer. Bind I behandler grunnleggende spørsmål knyttet til samspill, forståelse og endring. Hvilke rammer setter utviklingspsykologien for klinisk arbeid med barn og unge? Hvilke arenaer skjer endringer på? Hvilke utviklingsmessige og relasjonelle problemer kan vi møte hos sped- og småbarn? De ulike bidragene tar for seg behovet for å skape allianser med barna, barnas opplevelse av familien, familierelasjoner og samlivsbrudd, og traumer.

KLINISK PSYKOLOGI

KLINISK PSYKOLOGI

• ISBN 9788205362734 • 1. utg. • 2007 • Kr 365,–

Hanne Haavind, Haldor Øvreeide (red.)

Barn og unge i psykoterapi Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring Bind II diskuterer grunnleggende forutsetninger og metodiske tilnærminger i endringsarbeidet. Hvordan bidrar terapeut og klient? Hva er relasjonens bidrag? Hva er terapeutens opplevelse av familiesamtaler? Allierer man seg med de voksne eller barnet? Leseren tilbys en rekke praktiske framgangsmåter for ulike typer av problem og vansker. • ISBN 9788205373686 • 1. utg. • 2007 • Kr 365,–

Michael Helge Rønnestad, Anna Louise von der Lippe (red.)

Det kliniske intervjuet

NY!

• ISBN 9788205390737 • 2. utg. • 2009 • Kr 369,–

15

Gyldendal Akademisk 2010

Ulike fagtradisjoner nærmer seg det første møtet med klientene på forskjellige måter, og i denne reviderte utgaven av boka behandles det kliniske intervjuet i lys av en rekke sentrale teoretiske perspektiver. Psykodynamiske perspektiver, det eksistensielle/humanistiske perspektivet, intersubjektiv tilnærming, systemisk familieterapi, kognitiv terapi og atferdsanalyse er alle viktige innfallsvinkler i behandlingshverdagen. I dette første bindet er det også inkludert to kapitler om henholdsvis selvmordsatferd og tvangsinnleggelse. Et kommende bind II vil behandle det kliniske intervjuet tilpasset ytterligere andre grupper av klienter som krever spesifikke tilnæringsmåter. «Antologien egner seg godt som grunnlagslitteratur for studiegrupper innen psykisk helsevern, rusomsorgen og familievernet. Den viser bredden i norsk psykologi og synliggjør at vi har flere intervjumetoder å velge mellom.» Tidsskrift for Norsk Psykologforening (om førsteutgaven) «Boka vil jeg anbefale på det sterkeste til fagpersoner innenfor psykisk helsevern og helse/sosialfaglig arbeid/utdanning.» Tidsskriftet Sykepleien


KLINISK PSYKOLOGI

Torkil Berge, Arne Repål (red.)

Håndbok i kognitiv terapi God anvendelse av kognitiv terapi, i aktivt samspill med klienten, krever inngående kjennskap til behandlingsformen og evne til å tilpasse metoden til klientens unike verden. I denne boken, med til sammen 30 bidrag, gis et bredt bilde av hva som er godt kognitivt håndverk. Gjennom bruk av kasusistikker, som beskriver konkrete terapiforløp, flettes teori og praksis sammen og knyttes til en behandlingshverdag terapeuter kan kjenne seg igjen i. Boka inneholder både kapitler som tar opp generelle problemstillinger knyttet til for eksempel selvhjelp, bruk av tester og behandlingsformens ulike anvendelsesområder, og kapitler som behandler spesifikke problemområder som kronisk depresjon og personlighetsforstyrrelser. Alle forfatterne er de fremste på sine respektive områder i Norge. • ISBN 9788205371248 • 1. utg. • 2008 • Kr 675,–

Eva Karin Axelsen

Psykoterapi og Bestialitetens Historie Hva skal til for å skape endring i samarbeid med personer som er fastlåst i eget liv? Med utgangspunkt i Jens Bjørneboes Bestialitetens Historie vider forfatteren hvordan kliniske refleksjoner kan skape grunnlag for bevegelse. I spennet mellom Bjørneboes vakre og mørke prosa og den erfarne psykologens blikk gis vi et særegent og utforskende perspektiv på menneskers potensiale for endring. Forfatteren anlegger et fagspsykologisk perspektiv på Bestialitetens Historie og viser på denne måten fram en ny forståelse av hvordan det kan være å kjempe med sammensatte og smertefulle psykiske problemer. Særlig vekt legger hun på forholdet mellom fastlåsthet og forandring, avmakt og kontroll. Et viktig poeng er at fastlåste psykiske symptomer gir en kunnskap som kan føre til forandring – hvis en blir i stand til å gripe og anvende kunnskapen. • ISBN 9788205371224 • 1. utg. • 2007 • Kr 349,–

16

Anne Røer

Spiseforstyrrelser

NY!

Gyldendal Akademisk 2010

Symptomforståelse og behandlingsstrategier Boken tar for seg fenomenet spiseforstyrrelser og de ulike måtene å behandle lidelsen på. Spiseforstyrrelser er en av våre mest utbredte psykiske lidelser og kjennetegnes ved at den endrer karakter over tid. Denne lidelsen er sammensatt og krever derfor stor grad av fleksibilitet hos behandlerne. Boken er for alle typer helsepersonell som møter pasienter med spiseforstyrrelser. Den egner seg også for pasientgruppen selv og deres pårørende. • ISBN 9788205392458 • 2. utg. • 2009 • Kr 275,–


Den indre fredsprosessen Tanker, følelser, terapi Den indre fredsprosessen viser hvordan man gjennom psykoterapi kan helbrede psykiske lidelser og fremme indre fred og sunnhet. Dette er en bok for alle som er opptatt av å forstå årsakene til psykiske forstyrrelser og hvordan de kan helbredes. Den gir også verdifull informasjon om hvordan foreldre kan oppdra sine barn på en kjærlig og sunn måte, og slik forebygge psykiske lidelser.

KLINISK PSYKOLOGI

Freddy Hørven

• ISBN 9788205326088 • 1. utg. • 2004 • Kr 350,–

Torkil Berge, Arne Repål

Den indre samtalen

NY!

Lær deg kognitiv terapi Den indre samtalen gir deg som leser en praksisnær beskrivelse av de grunnleggende elementene i kognitiv terapi. Den viser hvordan pasient og terapeut i samarbeid kan gå frem for å oppnå kontroll over psykiske vansker som angst, depresjon, personlighetsforankrede tilpasningsproblemer og psykoser. Gjennom kliniske vignetter får du konkrete eksempler fra den terapeutiske hverdagen. Dette er den tredje utgaven av boken, og den har gjennomgått en omfattende revisjon og oppdatering. Kognitiv terapi fremheves i helsemyndighetenes retningslinjer for anbefalt behandling, og er også en viktig metode for selvhjelp. «En meget leseverdig bok. ... Den informative og orienterende stilen gjør at den trygt kan anbefales.» Tidsskrift for Norsk Psykologforening (om førsteutgaven «Anbefales ... til alle behandlere som ønsker en praktisk og strukturert innføring i kognitiv terapi. Den inspirerer til bruk av metodene som beskrives.» Tidsskrift for Norsk Lægeforening • ISBN 9788205390652 • 3. utg. • 2010 • Kr 395,–

17

Halvor Kjølstad

Vi lever, virker og samhandler i grupper, så hvorfor skal vi ikke lære oss å løse våre problemer sammen med andre? Gruppeterapi tar mennesket som sosialt og relasjonelt vesen på alvor. Boka gir en virkelighetsnær innføring i gruppeterapeutisk arbeid. Den formidler hvordan vi tilrettelegger for gruppeprosesser som skaper trygghet, tilhørighet og fellesskap. I tillegg viser den de ulike prosessene, fenomenene og fallgruvene vi kan møte som gruppeledere. • ISBN 9788205323308 • 1. utg. • 2004 • Kr 365,–

Gyldendal Akademisk 2010

Gruppeterapi


KLINISK PSYKOLOGI

Sigmund Freud

Psykoanalyse Psykoanalysens grunnlegger sammenfatter i denne boken sine forskningsresultater på sjelelivets område. Psykoanalyse (1917) inneholder 28 forelesninger, der Sigmund Freud (1856-1939) henvender seg til et bredere publikum enn fagfolkenes krets. Psykoanalysen har hatt en epokegjørende betydning som metode både for å oppklare grunnlaget for nevroser og for utforskningen av den psykiske utvikling spesielt. Metoden bygger på de frie assosiasjoners prinsipp, der drøm og overføring spiller en særlig rolle. Påpekningen av sammenhengen mellom barndomsinntrykk og psykisk utvikling har ikke bare hatt revolusjonerende betydning for moderne psykologi og psykiatri, men har også satt tydelige spor etter seg i hele den moderne kulturhistorien. Psykoanalyse utkom første gang på norsk i 1929 og har siden utkommet i flere utgaver og opplag. • ISBN 9788205266988 • 1. utg. • 1999 • Kr 230,–

Sissel Reichelt, Hanne Haavind (red.)

Aktiv psykoterapi Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling Artiklene i denne boka formidler psykologiske forståelsesmåter og psykoterapeutiske metoder anvendt både i arbeid med enkeltindivider og systemer. Sentralt tema er forbindelsen mellom kliniske teorier og praktisk klinisk arbeid. Forholdet mellom forskning og psykoterapi blir også belyst. • ISBN 9788241707209 • 1. utg. • 1996 • Kr 459,–

Nils Retterstøl, Stein Opjordsmoen Ilner 18

Mestring av livsvansker

Gyldendal Akademisk 2010

– om kriser og psykisk helse Kriser og problemer som av og til oppstår og overvelder oss, er en del av livet. Ofte kan slike problemer føre til vedvarende psykiske vansker. Det er dette som er utgangspunktet for denne boken. Forfatterne, begge psykiatere med lang erfaring, gir her råd til de som er i livsvansker og deres pårørende om hva de kan bidra med selv i ulike faser av livet. Boken er beregnet for alle som har opplevd eller opplever livsvansker og deres pårørende, men fagfolk innen primærhelsetjenesten og psykisk helsevern vil også finne stoff som kan komme til nytte i deres daglige virke. • ISBN 9788205380950 • 1. utg. • 2008 • Kr 295,–


Harald Martinsen, Terje Nærland, Kari Steindal, Stephen von Tetzchner

Barn og ungdommer med Asperger-syndrom I Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet Det mangler i dag litteratur som viser hvordan man kan tilrettelegge opplæring av personer med Asperger, og spesielt er det mangel på litteratur som viser hvordan denne undervisningen må ta utgangspunkt i normalpsykologien, ikke bare i abnormalpsykologien og diagnostikk. Denne boka redegjør for prinsipper for undervisning av barn med Asperger. Den drøfter ikke bare hvordan man kan jobbe med symptomatologien, men også hvordan man tilrettelegger hele undervisningen. • ISBN 9788205337596 • 1. utg. • 2006 • Kr 419,–

KLINISKE BØKER FOR DIVERSE HJELPEGRUPPER

KLINISKE BØKER FOR DIVERSE HJELPEGRUPPER

Harald Martinsen, Stephen von Tetzchner (red.)

Barn og ungdommer med Asperger-syndrom II Perspektiver på språk, kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning Boka gir et kunnskapsmessig grunnlag for prinsippene i den første og praktisk orienterte boka ved å koble generell kunnskap med kunnskap om Asperger-syndom og opplæring. • ISBN 9788205337602 • 1. utg. • 2007 • Kr 419,–

Harlene Anderson, Per Jensen (red.)

Inspirasjon

19

Tom Andersen og reflekterende prosesser

• ISBN 9788205382343 • 1. utg. • 2008 • Kr 325,–

Gyldendal Akademisk 2010

Boken er et festskrift og en hyllest til Tom Andersen og hans bidrag til psykiatrien og psykoterapien. Den er en samling artikler som fanger og eksemplifiserer bredden av den påvirkningen Andersen og hans tenkning og praksis rundt begreper om respekt, dialog og reflekterende samtaler har hatt for terapeuter rundt i verden. Sentralt står også inspirasjonsbegrepet. Det handler om å bli påvirket, å delta, å trekke pusten, å ta i mot – om å ta del i en prosess. Bokens to redaktører Harlene Anderson og Per Jensen har med seg 41 bidragsytere fra 10 forskjellige land.


KLINISKE BØKER FOR DIVERSE HJELPEGRUPPER

Gry Bruland Vråle

Møte med det NY! selvmordstruede mennesket Selvmord er et samfunnsproblem som angår oss alle, og helsepersonell er en berørt yrkesgruppe. Dette er i hovedsak en praktisk bok, hvor forfat-teren bidrar med tanker og behandlingsforslag som er til nytte for helse-personell. Her gis det ideer til hvordan man kan gi mennesker tillit til livet som mulighet, men det vises også hvordan personalet kan ivaretas etter et selvmord eller selvmordsforsøk. Boken retter blant annet søkelys mot: • Relasjonen mellom pasient og helsearbeider • Årsaker til selvmord • Etiske og juridiske utfordringer • Praktisk selvmordsforbygging • Følelser og reaksjoner ved selvmord Boken kom første gang i 1993, og foreligger nå i tredje utgave. Revisjonen har tatt utgangspunkt i nye helselover og nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. • ISBN 9788205385146 • 3. utg. • 2009 • Kr 325,–

Simon Wilkinson

Lidelse og lindring Tilknytning og sykdomsspråk Hvordan pasienten forstår sin egen sykdom er det beste utgangspunktet for å vurdere hvilken behandling som skal gis. Pasientene har både sin egen mestringsmåte, og sitt spesielle vis å uttrykke sine bekymringer, lidelser og klager på. Både diagnostisering og behandling forutsetter en klar forståelse av dette. Lidelse og lindring er en bok om kommunikasjon og forståelse med fokus på symptomet som språk. Med utgangspunkt i ny forskning gir den en forståelse av hvordan mennesker, og særlig barn, lærer å formidle sin lidelse og sitt ubehag. Boken gir nye, stimulerende perspektiver på hvordan vi som helsearbeidere kan forebygge og fremme helse. • ISBN 9788205343337 • 1. utg. • 2008 • Kr 375,–

20

Ellen Kværna, Bibbi Lund

Gyldendal Akademisk 2010

Biter av liv Miljøterapeutiske fortellinger og refleksjoner En anderledes fagbok som gjennom en blanding av fiksjon og faglig refleksjon viser oss viktigheten av teoretisk sensitivitet i møtet med sårbare klienter. Ved å holde pasientens fortelling opp mot personalets perspektiv, gis vi en tekst til innsikt og ettertanke. Slik bidrar forfatterne til å synliggjøre den usynlige kunnskapen man anvender som (miljø)terapeut, og de prosesser som kan bidra til å løfte slik kunnskap frem. • ISBN 9788205329430 • 1. utg. • 2004 • Kr 340,–


Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse Dialektikken mellom akseptering og forandring står sentralt i dialektisk atferdsterapi. Trenger pasienten krav? Antagelig. Trenger hun forståelse? Sikkert. Men krav alene er aldri effektivt. Og selv om forståelse alene sikkert føles behagelig, leder heller ikke det til de nødvendige forandringene. Terapeuten må derfor balansere mellom pasientens tilsynelatende uforenlige behov: Pasienten trenger å aksepteres som den hun er, men hun trenger også å forandres; hun trenger stabilitet, men også fleksibilitet; hun trenger omsorg, men også krav. Og mens terapeuten både validerer og konfronterer, må pasienten både akseptere seg selv som den hun er og erkjenne at hun har kun to valg: Forandring eller fortsatt lidelse. Denne boken presenterer bakgrunnen, teorien og forskningen knyttet til dialektisk atferdsterapi, og viser hvordan behandlingen struktureres og gjennomføres. Boken henvender seg til yrkeshjelpere og studenter innenfor psykisk helsevern, men er aktuell for alle som driver endringsarbeid. • ISBN 9788205343283 • 1. utg. • 2005 • Kr 339,–

Arild Aambø

KLINISKE BØKER FOR DIVERSE HJELPEGRUPPER

Anna Kåver, Åsa Nilsonne

LOS – løsningsorienterte samtaler Brukerstyring og hjelp til de som trenger det mest er sentrale helsepolitiske målsettinger. LOS – løsningsorienterte samtaler – er et bidrag til å konkretisere og realisere disse målene. Her møter vi den løsningsorienterte tilnærmingen som en fremgangsmåte for å gi hjelp til enkeltindivider og grupper, men like viktig er fremvisningen av hvordan LOS kan anvendes i lokalsamfunnsarbeid og for å forstå arbeidet med å bedre folks helse og velferd. • ISBN 9788205302655 • 1. utg. • 2004 • Kr 425,–

Insoo Kim Berg, Peter De Jong

Løsningsskapende samtaler

De mange eksemplene og dialogene hjelper deg til å omsette disse verktøyene til praksis, og å tilpasse de løsningskapende samtalene til ulike klientgrupper. • ISBN 9788205339323 • 1. utg. • 2005 • Kr 389,–

21

Gyldendal Akademisk 2010

Løsningsskapende samtaler gir deg et fleksibelt samtaleverktøy som setter klienten i sentrum. Effektive klientsamtaler er en kunst. Her hjelper forfatterne deg steg for steg gjennom den løsningsskapende prosessen. De viser deg hvordan du med utgangspunkt i løsningsskapende verktøy strukturerer den enkelte time, fra det første møtet frem til kontakten med klienten avsluttes. Her lærer du løsningsskapende verktøy som • skaleringsspørsmål • unntaksspørsmål • mestringsspørsmål • mirakelspørsmålet • observasjonsoppgaver


KLINISKE BØKER FOR DIVERSE HJELPEGRUPPER

Sigmund Karterud, Jon T. Monsen (red.)

Selvpsykologi Utviklingen etter Kohut Boka dekker sentrale temaer innenfor området selvutvikling og psykoterapi, med spennvidde fra fenomenologi til moderne psykoanalyse. Det redegjøres for debatten om egopsykologi, objektrelasjonsteori, utviklingsteori, affektteori, intersubjektivitetsteori og hermeneutikk. • ISBN 9788241707667 • 1. utg. • 1997 • Kr 379,–

Karl Elling Ellingsen, Karl Jacobsen, Kari Nicolaysen (red.)

Sett og forstått Alternativer til tvang og makt i møtet med utviklingshemmede Møter vi den utviklingshemmede som en spesiell person som krever en særskilt type kunnskap, eller ser vi personen foran oss som ethvert annet menneske vi treffer? Sett og forstått markerer et skille mellom de metodeorienterte opplæringsformene, og tilnærminger som legger forståelse til grunn for samhandlingen. Den viser oss videre hvordan forståelse kan utgjøre et alternativ til makt og tvang. Slik kan også disse personene få et tilbud grunnet i generelle menneskerettigheter og allmenmenneskelige behov. • ISBN 9788205311268 • 1. utg. • 2002 • Kr 350,–

Stephen von Tetzchner 22

Gyldendal Akademisk 2010

Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning Betydning av kommunikasjon, boforhold og tjenester Hvilke forhold har betydning for om mennesker med lærehemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende? Hva bidrar til at denne atferden enten vedvarer eller blir redusert? Hvordan kan man planlegge boliger og tjenester for mennesker med lærehemning slik at behovet for tvang minimaliseres? Boka henvender seg til alle som enten direkte eller indirekte arbeider med mennesker som fremviser utfordrende atferd. • ISBN 9788205311329 • 1. utg. • 2003 • Kr 429,–


Barn, ungdom og voksne med Asperger syndrom «For alle som på en eller annen måte kommer i kontakt med Asperger-problematikk, burde denne boken være en betydelig opplysningskilde og et godt hjelpemiddel for større forståelse av denne tilstanden. Gillberg behandler tildels vanskelig stoff på en klar, stringent og begripelig måte.» Nils Kaland i Spesialpedagogikk (anmeldelse av den svenske utgaven) Boken gir en saklig og lettlest informasjon om barn, ungdom og voksne med Aspergers syndrom, og henvender seg til deres foresatte, leger, psykologer, vernepleiere, barnevernspedagoger, lærere og andre som har interesse av å lære mer om Aspergers syndrom spesielt, og menneskets utvikling og psyke generelt. • ISBN 9788241709418 • 1. utg. • 1998 • Kr 340,–

KLINISKE BØKER FOR DIVERSE HJELPEGRUPPER

Christopher Gillberg

Solfrid Raknes

Psykologisk førstehjelp Hjelper barn og unge å takle vanskelige tanker og situasjoner

NY!

Figurer og arbeidsark selges også separat. • ISBN 9788205400023 BARN • ISBN 9788205400030 UNGDOM • 1. utg. • 2010 • Kr 449,–

23

Gyldendal Akademisk 2010

Alle barn og unge opplever vanskelige følelser og utfordrende situasjoner. Å lære seg å takle følelsestrøbbel og vanskelige situasjoner på gode måter, vil kunne bidra til at barn og unge opplever mer glede, mestring og trygghet, og at de kan styre unna mange vansker. Å vite hva man føler – og hvor sterkt – er utgangspunktet for god følelseshåndtering. Hensikten med dette førstehjelpsskrinet er å hjelpe barn og unge til å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser. I førstehjelpsskrinet vil du finne verktøy man kan bruke når tankene er vanskelige og følelsene sterke: En flott illustrert bok med tekster rett mot barn og unge, enkle oppgaver og arbeidsark som man kan laste ned flere av på internett, samt to nyttige og fine figurer som inspirerer til lek og kreativitet. Forfatteren Solfrid Raknes er psykologspesialist. Hun har utviklet Psykologisk førstehjelp i tråd med hovedprinsippene i kognitiv terapi, og i samarbeid med en bred og faglig sterk referansegruppe. En testversjon av dette skrinet har fått svært gode tilbakemeldinger fra psykologer og annet helsepersonell, lærere, foreldre og barn. «Jeg har nå fått et problem med at bøkene og tankegangen er blitt så populær at jeg har behov for flere bøker. Responsen er utrolig god fra mange hold.» Sitat fra en Helsesøster


BRUKERMEDVIRKNING

BRUKERMEDVIRKNING Marianne Storm

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

NY!

Hva er brukermedvirkning i psykisk helsearbeid? Hva innebærer brukermedvirkning i samhandlingen mellom helsepersonell og pasienter i en psykiatrisk avdeling i et psykiatrisk sykehus eller i et distriktspsykiatrisk senter? Hvordan får brukermedvirkning utslag i konkrete handlinger? Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid søker å gi svar på slike spørsmål. Boken presenterer konkrete forskningsbaserte verktøy for arbeid med brukermedvirkning. Boken er gjennomgående supplert med nyttige erfaringer fra tidligere pasienter og brukerrepresentanter. Boken egner seg for alle som ønsker både et teoretisk fundament og en praktisk veileder til arbeid med brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. • ISBN 9788205391666 • 2. utg. • 2009 • Kr 235,–

Barry Duncan, Jaqueline Sparks

I fellesskap for endring En håndbok i klient- og resultatstyrt praksis Det er klientene selv som har størst innvirkning på om resultatet av en psykologisk behandling skal bli vellykket. I fellesskap for endring tar dette på alvor, og bringer klientens ekspertise inn i behandlingsprosessen. Denne boken viser deg hvordan brukermedvirkning gjennomføres i praksis. Likeverdig samarbeid med og systematiske tilbakemeldinger fra klienten er helt nødvendig for å oppnå ønskede resultater. Her gis du steg for steg-instruksjoner i hvordan drive klient- og resultatstyrt terapi. • ISBN 9788205374829 • 1. utg. • 2008 • Kr 335,–

Asbjørn Ulvestad, Arne Kristian Henriksen, Anne-Grethe Tuseth, Tor Fjeldstad (red.)

Klienten – den glemte terapeut 24

Brukerstyring i psykisk helsearbeid

Gyldendal Akademisk 2010

I psykisk helsevern, men også helse- og sosialvesenet generelt, ligger det en forestilling om at hjelperne vet mer og ser mer enn brukerne. Brukernes kunnskaper, erfaringer, ønsker og behov vektlegges i liten grad når psykisk helsevern står på dagsorden, og dette til tross for at omfattende behandlingsforskning viser at pasientmedvirkning gir de beste behandlingsresultater! I Klienten – den glemte terapeut presenteres forskning og kunnskap som legger brukerne og deres innsats for å få det bedre til grunn. Boka er et viktig bidrag i utvikling av praksisformer hvor brukermedvirkning gis et reelt innhold, og inspirerer til utviklingen av brukerstyrte praksisformer. • ISBN 9788205371262 • 1. utg. • 2007 • Kr 419,–


Espen Skorstad

Rett person på rett plass Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling Hvordan sikrer vi oss at vi ansetter de rette personene? Hva skal til for å lykkes med rekruttering? En av de viktigste arenaene for organisasjonsutvikling og verdiskaping, er ansettelsesprosessen. Enten det er internrekruttering eller en utlyst stilling, vil en feilansettelse koste dyrt, mens en god ansettelse kan skape store verdier for virksomheten. I denne boken presenteres verktøy og metoder som bidrar til at våre valg av ansatte og ledere blir bedre, men også verktøy og metoder som bidrar til å videreutvikle de vi allerede har ansatt. Med bidrag fra Ova Schultze og Dag Øyvind Engen Nilsen. • ISBN 9788205326200 • 1. utg. • 2008 • Kr 349,–

ORGANISASJONS- OG ARBEIDSPSYKOLOGI

ORGANISASJONSOG ARBEIDSPSYKOLOGI

Gry Espedal, Tove Svendsen, Trond Andersen

Løsningsfokusert coaching Hvordan kan du bruke en løsningsfokusert tilnærming som coach eller leder? Boken viser hvordan du ved å fokusere på det som virker, bidrar til vekst og utvikling hos ansatte, ledere, ja, mennesker. De løsningsfokuserte verktøyene er enkle å ta i bruk, noe som gjør at du uten forkunnskaper kan ta de i bruk umiddelbart. Som coach lærer du hvordan du kan hjelpe den som coaches til • å se muligheter og drømmer • utnytte styrker og ressurser • gjøre kloke grep Den løsningsfokuserte coachingsamtalen blir gjennomgått trinn for trinn. Boka gir deg også mulighet til å utvikle deg selv – via selvcoaching. • ISBN 9788205364813 • 1. utg. • 2006 • Kr 399,–

Lars Klemsdal

Organisasjonsutvikling er ikke noe ekstraordinært. Det er noe som skjer i hverdagen. Hver dag. Denne boka rokker ved våre vante forestillinger om arbeidslivet og de morderne organisasjonene der idealet ofte er karismatiske ledere og en sterk bedriftskultur. I den intuitive organisasjonen lærer man av sin egen virkelighet, i hverdagen. «Boken anbefales til alle som er involvert i organisasjons- eller arbeidsmiljøutviklingsprosjekt. Den motiverer til endring og gir næring til nye måter å tenke omkring endring på.» Velferd • ISBN 9788205351929 • 1. utg. • 2006 • Kr 329,–

Gyldendal Akademisk 2010

Den intuitive organisasjonen

25


ORGANISASJONS- OG ARBEIDSPSYKOLOGI

Gro Johnsrud Langslet

LØFT Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning Glem kravet om å forstå problemet. Konsentrer deg om det som virker, og beskriv hvordan verden ser ut når problemet er borte. Denne boka viser hvordan de løsningsfokuserte prinsippene kan danne grunnlag for organisasjons- og ledelsesutvikling. De løsningsfokuserte metodene, teknikkene og verktøyene illustreres med eksempler fra organisasjonslivet. «Ypperlig bok om organisasjonsutvikling og ledelse.» Norsk Skoleblad • ISBN 9788241710728 • 1. utg. • 1999 • Kr 365,–

Gro Johnsrud Langslet

LØFT for ledere Løsningsfokusert tilnærming til typiske ledelsesutfordringer LØFT for ledere viser hvordan en løsningsfokusert tilnærming gir en konstruktiv dialog om løsninger fremfor et energitapende fokus på problemer. Slik mobiliserer lederen medarbeidernes og egne ressurser, selv i vanskelige situasjoner. «En praktisk bok mange vil kunne ha nytte av.» Tidsskriftet Sykepleien • ISBN 9788205302617 • 1. utg. • 2002 • Kr 355,–

Gry Espedal

Ros 26

NY!

Gyldendal Akademisk 2010

Dette er en bok som først og fremst er skrevet for deg som vil bli en bedre leder. Det er samtidig en bok for deg som vil lære å anerkjenne andre, enten du er leder, kollega, medarbeider eller coach. Forfatteren viser at det å være en anerkjennende leder handler om et fokusskifte fra å være problemorientert til å lete etter løsninger og det som virker (LØFT). Å være en anerkjennende leder handler om å ha en holdning, et tenkesett og en tilnærming som bringer det beste frem i andre. Det handler om å gi tilbakemeldinger som får andre til å handle på en lystfull og engasjert måte, og det handler om å jobbe med arbeidsmiljøet slik at det kjennes verdsettende. Med fortellinger fra egen praksis og fra ledere som har lykkes skriver forfatteren enkelt og tankevekkende om hvordan du kan bli en anerkjennende leder. • ISBN 97882055399938 • 1. utg. • Kommer våren 2010


Klokt lederskap

NY!

mellom dyder og dødssynder Faglig innsikt og kunnskap er viktig, men ikke tilstrekkelig for å bli en god leder. Alt kan nemlig gjøres riktig i henhold til regler og prosedyrer, likevel går det meste galt. Hvorfor? Dårlig lederskap skyldes primært ikke mangel på kunnskap, men klokskap. Klokskap er evnen til å handle og til å treffe riktige avgjørelsene i konkrete sammenhengene. Klokskap er en avgjørende egenskap i alt lederskap, enten en er offiser, økonom, sykepleier eller lærer. • ISBN 9788205392588 • 1. utg. • 2009 • Kr 348,–

Harald Pedersen, Ståle Einarsen

Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet

ORGANISASJONS- OG ARBEIDSPSYKOLOGI

Paul Otto Brunstad

Mellommenneskelige konflikter er uunngåelige når mennesker samhandler. I et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv må trakassering, mobbing og utilbørlig opptreden håndteres på en saklig, god og rettferdig måte. I denne boken forenes juridiske og organisasjonspsykologiske løsninger med tanke på å foreta en forsvarlig og god håndtering av konflikter og trakassering. Boken gir arbeidsgivere, ledere, personalmedarbeidere, bedriftshelsepersonell, tillitsvalgte, konsulenter og ordinære arbeidstakere viktig kunnskap på fagfeltet. I tillegg viser boken hvilke bestemmelser som finnes i lover og regler, og hvordan man kan bruke et juridisk perspektiv for å skape varige løsninger. • ISBN 9788210049200 • 1. utg. • 2007 • Kr 398,–

Nadja U. Prætorius

Stress Det moderne traume

• ISBN 9788205383654 • 1. utg. • 2008 • Kr 319,–

27

Gyldendal Akademisk 2010

Hvorfor rammes sunne og friske mennesker av alvorlige psykiske lidelser og fysiske sykdommer på grunn av arbeidslivets stressbelastning? Hva skal til for å snu denne utviklingen? Boka beskriver og analyserer hvordan arbeidslivet kan traumatisere. Forfatteren dokumenterer ved hjelp av en rekke caser at mennesker som «møter veggen» på grunn av stress, utvikler de samme symptomer som mennesker som har vært utsatt for overgrep eller andre traumatiske hendelser. Boka utfordrer det tradisjonelle synet på arbeidsrelatert stress og setter fokus på forståelsen av at arbeidsrelatert stressbelastning er et alvorlig problem for dem som rammes, men at man umulig kan løse problemet selv.


ORGANISASJONS- OG ARBEIDSPSYKOLOGI / RUS OG AVHENGIGHET

Oscar Amundsen, Trond Kongsvik

Endringskynisme Endringskynisme handler om hvordan ansatte i større grad forholder seg til endringer og omorganiseringer som blir lansert av virksomhetens ledelse. Opphavet til fenomenet er at endringene av mange ansatte ikke betraktes som et forsøk på å forbedre virksomheten, men at det endres i organisasjonen for endringens egen skyld. De løsningene som velges blir sjelden synliggjort eller evaluert før en ny er på trappene. Boken setter navn på et fenomen som griper om seg i dagens organisasjoner. Boken viser hvilke konsekvenser denne kyniske innstillingen kan få for organisasjonens omstillingsevne. Men det er håp. Boken gir konkrete svar på hvordan medvirkning kan bidra til å motvirke endringskynisme fra et bredt empirisk materiale. Relevant for ledere – og studenter innen ulike retninger av organisasjonsfaget med fokus på endringer i organisasjoner. • ISBN 9788205384026 • 1. utg. • 2008 • Kr 289,–

Peggy Simcic Brønn, Øyvind Ihlen

Åpen eller innadvendt

NY!

Omdømmebygging for organisasjoner Et godt omdømme kan hjelpe en virksomhet gjennom kriser, gi mulighet for å forlange en god pris på et produkt eller en tjeneste og gjøre virksomheten attraktiv for jobbsøkere og investorer. Det som imidlertid er mindre kjent, er hvordan man kan styrke sitt omdømme. Hva skal en gjøre? Nøkkelen ligger i virksomhetens atferd, men også i kommunikasjonen og evnen til å etablere gode relasjoner til omverdenen. Boken presenterer teorien som bør brukes for å få et godt grep om omdømmearbeidet. • ISBN 9788205352940 • 1. utg. • 2009 • Kr 349,–

RUS OG AVHENGIGHET Dennis C. Daley, G. Alan Marlatt

Overvinn ditt alkoholeller rusproblem Effektive løsningsstrategier 28

Gyldendal Akademisk 2010

Er du avhengig av alkohol, piller, tobakk eller andre rusmidler, og har tatt avgjørelsen om å bryte mønsteret? Denne arbeidsboken hjelpe deg med å: • erkjenne ditt misbruksproblem og konsekvensene av det • takle trangen til å ruse deg • identifisere og håndtere varsler om tilbakefall og høyrisikosituasjoner • bygge opp et støttende nettverk • takle vanskelige følelser (sinne, kjedsomhet, depresjon osv.) • håndtere konflikter med familie og andre mennesker Boken bygger på mange års erfaring fra arbeid med klienter og studier av blant annet kognitiv-behavoristisk behandling, mestringsstrategier og 12-trinnsprogrammet. Forfatterne Dennis C. Daley og G. Alan Marlatt er internasjonalt anerkjente forskere innenfor feltet. • ISBN 9788205371255 • 1. utg. • 2007 • Kr 315,–


Vanen, viljen og valget En psykologibok om avhengighet og mestringstillit Hva er avhengighet? Og hvordan forstår vi begrepet i vår tid? Avhengighet handler selvsagt om stoffer vi tilfører kroppen, men også om rus som kommer innenfra, gjennom sex, spill, shopping, arbeid og trening – og mye mer. Avhengighet kan ødelegge folk, men er samtidig både nødvendig og positivt. Vanen, viljen og valget er både en bok om å høre på klientens fortellinger, men også en metodisk veiledning for praktisk arbeid med avhengighet og mestring. Den er samtidig et tankevekkende og interessant utgangspunkt for å reflektere over menneskets psykologi.

RUS OG AVHENGIGHET

Hallgeir Brumoen

• ISBN 9788205371217 • 1. utg. • 2007 • Kr 365,–

Hallgeir Brumoen

Bygging av mestringstillit En metodebok om mestring av rusproblemer Hvilke krefter i den faktiske hverdagen leder til rusmisbruk? Hvordan stå i mot ønsket om rus i møte med gutta på jobben, ved synet av langerens bil eller etter krangelen med ektefellen? Boka er både en innføring i kognitiv atferdsterapi og et praktisk verktøy for å forstå og endre et problematisk forhold til rusmidler. • ISBN 9788241712029 • 1. utg. • 2000 • Kr 365,–

Hans Olav Fekjær

Rus

NY!

Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie

• ISBN 9788205390683 • 3. utg. • 2009 • Kr 448,–

Gyldendal Akademisk 2010

Rusmidler er et felt hvor ‹‹alle›› mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er. Men både mediebildet og nedarvede forestillinger er misvisende og feil på mange punkter. Feiloppfatninger er derfor utbredt, også blant pårørende, politikere og folk i helse- og sosialtjenesten som har med rusproblemer å gjøre. Hans Olav Fekjær er en av våre mest anerkjente fagfolk på rusproblematikk, og tar for seg hele bredden av rusfeltet med forskningsbasert dokumentasjon. Denne 3. utgaven er oppdatert om forskning, statistikk, lover og tiltak.

29


RUS OG AVHENGIGHET

Tom Barth, Tore Børtveit, Peter Prescott

Endringsfokusert rådgivning Problemet med gode råd er at ingen følger dem. Forfatterne har gjennom flere år arbeidet med nettopp denne problemstillingen under overskriften endringsfokusert rådgivning. Dette er rådgivning rettet mot personer som fremviser risikoatferd som rusbruk og røyking, men metoden er anvendbar på en rekke områder, slik som gambling, overspising og helserådgivning. • ISBN 9788205280663 • 2. utg. • 2001 • Kr 369,–

Peter Prescott, Tore Børtveit

Helse og atferdsendring Røyking, fysisk aktivitet, kosthold og rusmidler er fortsatt de viktigste utfordringene vi møter som helsearbeidere. Men hvordan gi råd som kan bidra til bedre helse når • vi har dårlig tid • pasienten ikke er klar for endring • når pasienten tross alt synes atferden både er morsom og gir nytelse • når konsekvensene av atferden ligger langt frem i tid Helse og atferdsendring viser hvordan vi kan identifisere hvilke faser pasienten og helsearbeideren går igjennom, og hvilken betydning dette har for å velge hvilke råd vi gir til pasienten. • ISBN 9788205311312 • 1. utg. • 2004 • Kr 350,–

Insoo Kim Berg, Scott Miller 30

Rusbehandling

Gyldendal Akademisk 2010

Ved å fokusere på løsninger fremfor problemer kan et behandlingsopplegg skreddersys i samarbeid med klienten. Boka er en praktisk veiledning i hvordan drive løsningsfokusert arbeid, og presenterer tilnærmingen på en liketil, konkret og tilgjengelig måte. «Terapeutene Insoo Kim Berg og Scott D. Miller skriver enkelt og interessant om et vanskelig tema ... » Birgitte Bye i Folket «Jeg mener bestemt dette er en bok som bør kjøpes og leses innen rusomsorgen. Jeg tenker meg også at metoden med fordel kan anvendes innen barnevernet og innen endringsarbeidet som drives innen sosialsektoren.» Elisabeth Elvsaas i Embla. • ISBN 9788241709401 • 1. utg. • 1998 • Kr 360,–


Susan Hart, Rikke Schwartz

Fra interaksjon til relasjon

NY!

Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy Barns evne til tilknytning utvikles i første leveår. Denne utviklingen er avgjørende for hvordan barnet takler samspillet med familie, venner, kjærester og kolleger videre i livet, og for hvordan barnet senere selv håndterer rollen som mor eller far. En del barn får imidlertid tilknytningsproblemer allerede fra de er helt små. Jo tidligere disse barna får den rette hjelpen, desto større er sjansen for å forebygge langvarige utviklingsforstyrrelser. Fra interaksjon til relasjon er en bok som introduserer de fem viktigste teoriene om hva tilknytning er, utviklet av henholdsvis Donald W. Winnicott, John Bowlby, Daniel N. Stern Allan N. Schore og Peter Fonagy. Samtidig kan den leses som en generell introduksjon til tilknytningsteorien.

UTVIKLINGSPSYKOLOGI

UTVIKLINGSPSYKOLOGI

• ISBN 9788205394490 • 1. utg. • 2009 • Kr 349,–

Anne Inger Helmen Borge (red.)

Resiliens i praksis Teori og empiri i et norsk perspektiv Resiliens i praksis utvider perspektivet på resiliens og tilfører feltet ny kunnskap. Boken består av ti artikler om både teori og emipiri i norske studier. Resiliens er et ressursorientert perspektiv på barn og unges utvikling. For hva er det som gjør at mange tross alt klarer seg i møte med risiko? I denne boken forteller ledende norske fagpersoner hvordan resiliensperspektivet gir nye handlingsrom. Eksempler fra blant annet psykisk helsevern, somatikken, forebyggende arbeid og barnevern, viser resiliensperspektivet i praksis. Anne Inger Helmen Borge har tidligere skrevet innføringsboken Resiliens, og har doktorgrad i utviklingspsykologi. Hun arbeider til daglig ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. • ISBN 9788205359352 • 1. utg. • 2007 • Kr 345,–

Anne Inger Helmen Borge

Resiliens

31

Møte med risiko og en oppvekst under vanskelige kår trenger ikke å lede til utvikling av problemer. Denne boka retter fokuset nettopp mot de barna som i møte med risiko viser en god utvikling. Det er dette som kalles resiliens. Gjennom å identifisere de prosessene som leder til sunn utvikling, skapes nye muligheter for intervensjon og forebyggende tiltak for barn som befinner seg i risikosituasjoner. Slik gir boka et nytt, ressursorientert perspektiv på barn og unges utvikling. Denne nye utgaven av boka har gjennomgått en omfattende revisjon og oppdatering, og har fått flere nye kapitler.

Gyldendal Akademisk 2010

NY!

Risiko og sunn utvikling

• ISBN 9788205390669 • 2. utg. • 2010 • Kr 365,– • Kommer våren 2010


UTVIKLINGSPSYKOLOGI

Leif Askland , Svein Ole Sataøen

Utviklingspsykologiske NY! perspektiver på barns oppvekst

Tilnærminger til det å forstå barns utvikling har endret seg mye de senere årene. Forfatterne viser i denne boka hvordan nye perspektiver og teorier om barns utvikling kan brukes i arbeidet med barn i barnehage og skole. De legger stor vekt på at pedagoger må ha en fortolkende tilnærming til det enkelte barnet og til barnegruppa. Boka gir en grunnleggende innføring i barns utvikling og deres samspill med omgivelsene. Innholdet er organisert etter livstema som representerer de store menneskelige utfordringene barn møter gjennom oppveksten sin. Dette er både en revisjon og en oversettelse av boka Å høyre til, Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst som kom ut i 2000. • ISBN 9788205386877 • 1. utg. • 2009 • Kr 360,–

Erik Homburger Erikson

Barndommen og samfunnet Barndommen og samfunnet – Eriksons viktigste bok – kom i 1950, og har hatt klassikerstatus siden. Nå foreligger den på ny med innledning av Mary Theophilakis. Eriksons overordnede prosjekt er å integrere psykoanalytisk kunnskap om individets utvikling med kunnskap om de sosiale omgivelser. Ifølge Erikson må studiet av identitet og individuelle livshistorier ta hensyn til den bredere historiske og kulturelle kontekst. Hans teori om de psykososiale fasene utvider slik den freudianske utviklingspsykologien i retning av en sosial, livslang utviklingsteori. • ISBN 9788241710971 • 3. utg. • 2000 • Kr 240,–

Daniel Stern 32

Spedbarnets interpersonlige verden

Gyldendal Akademisk 2010

De siste 20 årenes mest innflytelsesrike bok om barnets tidlige utvikling foreligger for første gang i norsk språkdrakt. Daniel Stern skaper her en ny teori på grunnlag av psykodynamisk tenkning og moderne spedbarnsforskning. Integrasjonen av klinisk kunnskap og eksperimentelle data gir støtte til hans revolusjonerende syn på barns sosiale og emosjonelle liv, et syn som har fått økende betydning for teori, forskning og praksis i årene som har gått siden førsteutgivelsen. I denne utgaven har Daniel Stern selv skrevet et nytt forord hvor han nettopp reflekterer over bokens betydning siden førsteutgaven, og ser sin egen klassiker i lys av ny kunnskap. • ISBN 9788205280670 • 1. utg. • 2003 • Kr 419,–


Tenkning og tale Vygotsky er blant de tenkerne som fremstår som stadig mer moderne og aktuell ettersom tiden går, og Tenkning og tale regnes med all mulig grunn som en av utviklingspsykologiens og pedagogikkens store klassikere. I dag er Vygotskij den viktigste teoretikeren for enhver som ønsker å forstå utviklingen av språk og bevissthet. For å forstå denne utviklingen må man ikke kun se på individet, men hvordan dette samspiller med andre mennesker, samfunnet og kulturens mange verktøy. Slik utforsker han hvordan den individuelle psyke er vevd inn i det kulturelle kollektiv. Med forord av Arne Skodvin. Oversatt av Tore Jarl-Bielenberg.

UTVIKLINGSPSYKOLOGI

Lev Vygotsky

• ISBN 9788241711985 • 1. utg. • 2001 • Kr 405,–

Stephen von Tetzchner

Utviklingspsykologi Barne- og ungdomsalderen «Dette er den første virkelige innføringsboken i utviklingspsykologi på et nordisk språk. ... Boken er en fryd formidlingsmessig, både når det gjelder det språkmessige og den grafiske utformingen. ... Det er ikke lett å bare være positiv, men denne boken gir ikke grunnlag for noe annet.» Tidsskrift for Norsk Psykologforening Et standardverk om utviklingspsykologi som viser bredden i moderne utviklingspsykologi og fører leseren inn i fagets tenkemåte. Boka er unik i sitt fokus på å sammenligne ulike teoretiske perspektiver og på å forklare de prosessene og mekanismene som ligger til grunn for barns og ungdommers utvikling, tilpasning og kulturalisering. • ISBN 9788241710216 • 1. utg. • 2001 • Kr 669,–

Espen Jerlang

Utviklingspsykologiske teorier

33

Grunnbok i psykologi som gir et bredt bilde av nåtidas mest aktuelle teorier om den menneskelige utvikling, med relevans for pedagogikk og terapi. Boka er skrevet av erfarne lærere ved lærerhøyskoler, og den er derfor lett å lese. Den henvender seg først og fremst til pedagogikk- og lærerstudenter, men vil også være aktuell for studenter innen helse- og sosialsektoren. Teksten i boka er dansk med et norsk forord.

Gyldendal Akademisk 2010

• ISBN 9788241712166 • 3. utg. • 2000 • Kr 540,–


UTVIKLINGSPSYKOLOGI

Vibeke Moe, Kari Slinning og Marit Bergum Hansen (red.)

Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse

NY!

I denne håndboka belyses fagfeltet sped- og småbarns utvikling og psykiske helse. Boken er tematisk inndelt i fire bolker og består av til sammen 39 kapitler, og den reflekterer forskning og rådende teoretiske modeller, etablert klinisk kunnskap og praksis. De ulike kunnskapsområdene bringes sammen gjennom beskrivelser av kartleggingsprosedyrer, tiltak og behandling. På denne måten representerer boken et kunnskapsmessig løft på et felt hvor målrettet innsats vil kunne ha positive og langsiktige virkninger. Bokens tre redaktører har fått med seg bidragsytere som er ledende fagpersoner på sine områder. Boka er også en markering av professor emeritus Lars Smiths virke og innsats særlig innenfor feltene utviklingspsykologi og barnepsykologi. • ISBN 9788205390713 • 1. utg. • 2010 • Kr 675,– • Kommer våren 2010

Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed

Normbrytende atferd hos barn Hva sier forskningen? Begrepet «normbrytende atferd» brukes som en fellesnevner for å beskrive atferd som representerer alvorlige brudd på normer og regler for samhandling. Beskrivelser av barn med normbrytende atferd viser et stort antall kjennetegn og risikofaktorer. I Normbrytende atferd hos barn er internasjonal forskning gjort tilgjengelig for et bredt publikum. Forfatterne gir en oversikt over nordisk praksis, forskningsfeltet forøvrig og de vurderer validiteten i ulike forskningsresultater. Risikofaktorer og beskyttende forhold hos barnet selv, i familien og i det sosiale nettverket påvirker barns atferdsutvikling, og forfatterne har fokuset rettet mot forebygging og behandling av normbrytende atferd hos barn under 12 år. • ISBN 9788205375628 • 1. utg. • 2007 • Kr 315,–

Ketil Eide, Marianne Rugkåsa, Halvard Vike, Naushad A. Qureshi (red.) 34

NY!

Over profesjonelle barrierer

Gyldendal Akademisk 2010

Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge Over profesjonelle barrierer retter oppmerksomheten mot de sosiale og kulturelle kontekstene barn og unge med minoritetsbakgrunn befinner seg i, og mot måten velferdsstatens profesjoner forholder seg til og forstår denne gruppen barn og unge. Søkelyset rettes særlig mot majoriteten og dens selvforståelse; mot spørsmålet om hvem og hva vi tror vi er, og likeledes hvordan representanter for majoritetsbefolkningen håndterer dette møtet gjennom utformingen av bestemte praksiser. • ISBN 9788205392397 • 1. utg. • 2009 • Kr 365,–


Utfordrende foreldreskap Under ulike livsbetingelser og tradisjoner Å være foreldre er en krevende oppgave. Foreldreskapet blir ekstra utfordrende når barnet har spesielle omsorgsbehov eller familiens livssituasjon er komplisert – enten komplikasjonene skyldes vanskelig økonomi, samlivsbrudd eller majoritetsoppfatninger av hvordan familielivet bør leves. Utfordrende foreldreskap retter seg mot profesjonelle på ulike nivå som arbeider med familieproblematikk og foreldre-barn-relasjoner, enten det er innenfor sosialt arbeid, barnevern, helsefag eller undervisning.

UTVIKLINGSPSYKOLOGI

Bente Puntervold Bø, Bennedichte C. Rappana Olsen (red.)

• ISBN 9788205389953 • 1. utg. • 2008 • Kr 398,–

Henning Rye

Barn med spesielle behov – Et relasjonsorientert perspektiv Denne boken retter oppmerksomheten mot den betydningen forholdet mellom omsorgsgiver og barn har for barns utvikling, og særlig for barn med spesielle behov. Forfatteren trekker linjene gjennom mer enn 40 års klinisk erfaring og internasjonal kunnskapsutvikling på området. Størst oppmerksomhet vier han de senere års innsikt i hva kvalitet i samspillet og forholdet mellom voksne og barn innebærer, og den betydningen disse mellommenneskelige erfaringene har for utviklingen av barns biologiske, psykososiale og mentale potensial. • ISBN 9788205376755 • 1. utg. • 2007 • Kr 385,–

Heidi Mjelve

Hva innebærer det å ta barn på alvor? Hvordan kan vi være tydelige voksne på en ivaretakende måte? Denne boka handler om kommunikasjon og samspill mellom voksne og barn. Forfatteren beskriver hvor viktig det er å være både tydelig og lydhør, å være involvert og nær, og samtidig legge til rette for selvstendighet og løsrivelse. • ISBN 9788205351561 • 1. utg. • 2005 • Kr 260,–

Gyldendal Akademisk 2010

Å være foreldre

35


UTVIKLINGSPSYKOLOGI / SOSIALPSYKOLOGI

NY! ... Og noen går det trill rundt for

Lisbeth Iglum Rønhovde

– Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis Tenåringers reaksjoner og handlinger påvirker daglig lærere, foreldre og andre som på nært hold får oppleve ungdomshjernens modning og utvikling. Ikke sjelden får hjem og skole reaksjoner i form av en bergog-dal-bane av følelser og kaos fra de unge, som ofte var både rolige og samlet før puberteten kom dundrende inn. Konklusjoner i nyere forskning på tenåringshjernen gir et viktig og spennende utgangspunkt for problemstillinger som: • Hvordan gi ungdom et godt utgangspunkt for læring og emosjonell vekst? • Hvordan hente frem det beste i den enkelte tenåring? • Hvordan få ungdom som trøbler til å ta ut mer av sitt positive potensial? • ISBN 9788205395718 • 1. utg. • 2010 • Kr 350,–

SOSIALPSYKOLOGI Hilde Eileen Nafstad , Rolv Mikkel Blakar (red.)

Fellesskap og individualisme

NY!

Med solidaritet, omsorg, sosiale bånd, fellesskap og samfunnsansvar som kjernetemaer, er dette en bok som er kritisk til den rådende forestillingen om mennesket som primært individualistisk, fleksibelt og konkurrerende. Det å være menneske handler om å være sårbar og avhengig av andre, av relasjoner og av fellesskapets og samfunnets institusjoner. Fellesskap, ansvar og omsorg for (hver)andre utgjør derfor nødvendigvis essensielle dimensjoner i menneskets liv. Mulighetene og forutsetningene for at vi skal ta ansvar for hverandre, dele og gi omsorg, blir gjennom fem kapitler drøftet og analysert med utgangspunkt i sosialpsykologi, kulturpsykologi, språkpsykologi og kommunikasjonsteori, utviklingspsykologi, sosiologi, vitenskapsteori, sosialfilosofi og etikk. • ISBN 9788205384811 • 1. utg. • 2009 • Kr 299,–

Ragnar Rommetveit 36

Gyldendal Akademisk 2010

Språk, individuell psyke, og kulturelt kollektiv Hva kan empirisk human- og samfunnsvitenskaplig forsking fortelle oss om oss menneske som «symboldyr», om vår individuelle psyke og vårt felles språk? Om relasjonen mellom individuell psyke og kulturelt kollektiv? Slike spørsmål har vært sentrale i Ragnar Rommetveits over 60 år lange forskningsvirksomhet. Denne essaysamlinga er et produkt av søking etter svar på disse. Basert på forelesninger i tidsrommet 1966-1997, og i videreførte og reviderte versjoner, inviterer essayene lesere fra ulike akademiske disipliner – psykologi, sosiologi, pedagogikk, litteraturvitenskap og filosofi – med på ekskursjoner innenfor og på tvers av egne fagfelt. • ISBN 9788205379992 • 1. utg. • 2008 • Kr 249,–


Det omsorgsfulle mennesket Et psykologisk alternativ I vårt samfunn oppdras vi til selvstendighet og uavhengighet. Vi forventes å gjøre våre valg i yrkesliv, kjærlighet og utdanning. Vi forventes å realisere oss selv og ta ansvar for våre egne liv. Men er det slik vi mennesker faktisk er? Det omsorgsfulle mennesket gir et alternativ til dette menneskesynet, et alternativ hvor mennesket ses som sårbart og avhengig, hvor godhet, omsorg, solidaritet, felleskap og ansvar står sentralt. • ISBN 9788205329416 • 1. utg. • 2004 • Kr 379,–

Rolf Rønning , Bengt Starrin (red.)

Sosial kapital i et velferdsperspektiv

NY!

Om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring Sosial kapital har blitt et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap. En definisjon er å si at sosial kapital er ressurser som er tilgjengelige for aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk. For dem som mangler slike ressurser, er spørsmålet hvordan en kan bedre situasjonen. Ved hjelp av eksempler fra barnevernet, tiltaksutvikling for psykisk utviklingshemmede, fra psykisk helse, eldre og arbeidsledige viser forfatterne hvordan sosial kapital kan være en ressurs i sosialt arbeid med mange ulike grupper. Bokas 14 forfattere fra Norge og Sverige har bakgrunn innenfor forskning og praksis, og som på ulike måter har arbeidet med sosial kapital i velferdstjenestene.

SOSIALPSYKOLOGI / SOSIALFAGLIGE BØKER

Hilde Eileen Nafstad (red)

• ISBN 9788205392489 • 1. utg. • 2009 • Kr 295,–

SOSIALFAGLIGE BØKER Terje Hotvedt

Denne boka om konflikter har personalkonflikter som spesielt fokus. Boka er delt i tre deler. Første del handler om konfliktens psykologi. I del to beskrives forskjellighet og motsetninger som en kilde til vekst og utvikling i relasjoner mellom mennesker i grupper og i organisasjoner. I del tre diskuteres metoder og teknikker som kan brukes for å løse og forebygge konflikter. Boka behandler sentrale temaer innenfor området mellommenneskelig kompetanse, et viktig tema innenfor all lederutdannelse og -utvikling. • ISBN 9788241708299 • 1. utg. • 1997 • Kr 429,–

Gyldendal Akademisk 2010

Konflikt og konflikthåndtering i arbeidslivet

37


SOSIALFAGLIGE BØKER

Hanne Haavind (red.)

Kjønn og fortolkende metode Fortolkende metode er en kreativ prosess hvor standardiserte fremgangsmåter hverken er mulig eller ønskelig. Kjønn og fortolkende metode setter derfor søkelyset på metodiske muligheter. Hver artikkel presenterer ulike fasetter ved forskningsprosessen, samtidig som boka som et hele viser hvordan fortolkende metode kan utvide det metodiske repertoar. Boka er rettet mot studenter innen samfunnsvitenskapelige fag og forskere. • ISBN 9788205287693 • 1. utg. • 2000 • Kr 445,–

Katrin Koch, Espen Walstad

Samvær mellom barn og foreldre som ikke bor sammen For mange barn og voksne er samværsordningene belastende. I verste fall kan de være en medvirkende årsak til vedvarende konflikter, rettssaker og psykososiale problemer. Denne boka gir konkret hjelp til fagpersoner som jobber med samværsspørsmål i vanskelige barnevern- og barnelovsaker. Også foreldre som sliter med å finne gode samværsordninger kan finne veiledning her. Boka tar for seg sentrale forhold som bør vurderes for å kunne foreta en beslutning om samværsomfang og form. Den gir også en kort gjennomgang av de juridiske rammene som regulerer samvær. • ISBN 9788205326187 • 1. utg. • 2005 • Kr 350,–

Stephen von Tetzchner, Harald Martinsen 38

Gyldendal Akademisk 2010

Alternativ og supplerende kommunikasjon En innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler for mennesker med språk- og kommunikasjonsvansker Denne boka gir en oversikt over de ulike kommunikasjonssystemene for barn, ungdommer og voksne som trenger en alternativ kommunikasjonsform som støtte til, eller erstatning for, et mangelfullt utviklet talespråk. Boka drøfter forhold som er av betydning ved valg av kommunikasjonssystem, og gjør rede for de viktigste prinsippene i utredning og opplæring av mennesker som trenger en alternativ kommunikasjonsform. Dette er en totalt revidert utgave av Språk og funksjonshemning fra 1991. • ISBN 9788205304444 • 2. utg. • 2002 • Kr 429,–


Manipulasjon

NY!

Forståelse og håndtering Manipulasjon har ofte en bedøvende effekt på den som blir utsatt for det. Blir man utsatt for manipulerende adferd, svekkes dømmekraften. Skal man avsløre fenomenet, kreves derfor en skjerpet bevissthet og kjennskap til manipulasjonens mekanismer. I denne boken analyserer forfatteren manipulasjon, viser hvordan man kan avsløre den, og peker på hvilke mottiltak man kan sette inn. Siden manipulasjon også foregår i behandlingssammenhenger, er det særlig viktig for fagpersoner å være oppmerksom på den. Denne boken henvender seg derfor særlig til psykologer, dommere, advokater, leger og andre helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker i krevende situasjoner.

SOSIALFAGLIGE BØKER

Grethe Nordhelle

• ISBN 9788205390720 • 1. utg. • 2009 • Kr 335,–

Grethe Nordhelle

Mekling I og II Konfliktforståelse og konflikthåndtering. Sentrale temaer i konflikthåndtering

• ISBN 9788205331716 • 1. utg. • 2006 • Kr 350,– • ISBN 9788205373655 • 1. utg. • 2007 • Kr 370,–

39

Gyldendal Akademisk 2010

Konflikter er uunngåelige. Å lære seg profesjonelle måter å håndtere dem på kan være avgjørende for utfallet av konflikten. Mekling er en profesjonell kompetanse, der en tredjeperson bistår partene. Mekling får stadig større gjennomslag og betydning, og profesjonelle meklere etterspørres på mange ulike områder. For å være gode meklere har vi behov for opplæring i konfliktforståelse og meklingsmetodikk. Mekling I henvender seg til dem som ønsker en grunnopplæring i konfliktforståelse og mekling, og også til praktiserende meklere som trenger påfyll i sin meklingshverdag. Mekling II står selvstendig, men viderefører tematikken og går i dybden på områder som maktbalanse, emosjonelle aspekter, barn i mekling og kulturvariasjon. Grethe Nordhelle er psykolog og advokat. Hun er faglig ansvarlig for den tverrfaglige utdanningen i konflikthåndtering og mekling på Diakonhjemmet høgskole. Der har hun også ansvaret for undervisningen i konflikthåndtering for sykepleie- og sosionomstudenter. I tillegg har hun lang erfaring som praktiserende mekler; først og fremst i familiesaker.


SOSIALFAGLIGE BØKER

Ståle Einarsen, Harald Pedersen

Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet I denne boken forenes juridiske og organisasjonspsykologiske løsninger med tanke på å foreta en forsvarlig og god håndtering av konflikter og trakassering. Mellommenneskelige konflikter er uunngåelige når mennesker samhandler. I et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv må trakassering, mobbing og utilbørlig opptreden håndteres på en saklig, god og rettferdig måte. Boken gir arbeidsgivere, ledere, personalmedarbeidere, bedriftshelsepersonell, tillitsvalgte, konsulenter og ordinære arbeidstakere viktig kunnskap på fagfeltet. I tillegg viser boken hvilke bestemmelser som finnes i lover og regler, og hvordan man kan bruke et juridisk perspektiv for å skape varige løsninger. • ISBN 9788210049200 • 1. utg. • 2007 • Kr 398 ,–

Prætorius

Stress – det moderne traumet Hvorfor rammes sunne og friske mennesker av alvorlige psykiske lidelser og fysiske sykdommer på grunn av arbeidslivets stressbelastning? Hva skal til for å snu denne utviklingen? Stress – Det moderne traumet beskriver og analyserer hvordan arbeidslivet kan traumatisere. Forfatteren er psykolog og har lang erfaring innen stress- og traumebehandling. Boka utfordrer det tradisjonelle synet på arbeidsrelatert stress og setter fokus på forståelsen av at arbeidsrelatert stressbelastning er et alvorlig problem for dem som rammes, men at man umulig kan løse problemet selv. Med tanke på å minske risikoen for arbeidsuførhet ser forfatteren på faktorer som undergraver menneskers faglige og personlige integritet. • ISBN 9788205383654 • 1. utg. • 2008 • Kr 319 ,–

Svein Haugsgjerd, Per Jensen, Bengt Karlsson, Jon A. Løkke 40

NY!

Perspektiver på psykisk lidelse

Gyldendal Akademisk 2010

– å forstå, beskrive og behandle Boka gir en innføring i psykisk helsearbeid og presenterer sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer innenfor feltet. Hovedintensjonen er å vise at det teoretiske perspektivet man har på psykiske lidelser, får konsekvenser for tilbudet om behandling og omsorg. Perspektivene som beskrives er det medisinsk-psykiatriske, det psykodynamiske, det behavioristiske, det humanistiske og det systemiske. I denne nye utgaven er kliniske eksempler skrevet inn i perspektivkapitlene og eksemplene er knyttet opp mot moderne terapiformer. • ISBN 9788205385191 • 3. utg. • 2009 • Kr 475,–


Finn Hesselberg, Helle Schiørbeck, Stephen von Tetzchner (red.)

Habilitering Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger Boken er en innføring i moderne tverrfaglig habiliteringsarbeid. Målet med habiliteringsarbeid er å støtte og fremme positiv funksjonsutvikling, samspill og livskvalitet hos barn, ungdommer og voksne med utviklingsmessige funksjonshemninger. Det krever en bred tverrfaglig tilnærming, og boken inneholder derfor bidrag fra mange ulike faggrupper. Samarbeid med familien står sentralt i moderne habiliteringsarbeid, og erfaringene til mennesker som vokser opp med habiliteringsarbeid og deres familier, har også sin plass i boka.

INNFØRINGSBØKER

INNFØRINGSBØKER

• ISBN 9788205351936 • 2. utg. • 2008 • Kr 575,–

Geir Arild Espnes, Geir Smedslund

Helsepsykologi

NY!

Helsepsykologien handler om hvordan følelser, tanker og atferd påvirker vår helsetilstand, samt psykologiens bidrag til behandling og forebygging. Psykologiens innflytelse i generelt helsearbeid er økende av flere grunner: Livsstilssykdommer øker, helse defineres som livskvalitet fremfor fravær av sykdom, forebyggende arbeid blir stadig viktigere og det er en økt interesse for samspillet mellom kropp og sjel. Mer spesifikke temaer er blant annet røykeavvenning, smertehåndtering, kostholdsendring, hvordan leve med kroniske lidelser, rehabilitering, helseopplysning og stressmestring. Boka gir en praksisnær innføring i helsepsykologisk kunnskap, og er rettet mot yrkesutøvere og studenter innen helse- og sosialfag. • ISBN 9788205390751 • 2. utg. • 2009 • Kr 445,–

Kjell Magne Håkonsen

Innføring i psykologi

NY!

• ISBN 9788205390706 • 2. utg. • 2009 • Kr 545,–

41

Gyldendal Akademisk 2010

Innføring i psykologi gir en bred og omfattende innføring i psykologfaget, i kommunikasjon og i relasjonens kunst, samt i psykiske lidelser og i behandlingsarbeid. Dette utgjør sentrale kunnskapsområder for sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og andre helse- og sosialarbeidere og andre faggrupper som daglig arbeider med mennesker. I denne nye utgaven er det lagt til flere viktige tema. Den største endringen inkluderer en helt ny del om psykiske lidelser, der de mest sentrale lidelsene som rammer mennesker i dag blir gjennomgått. Nytt er også at en tar opp behandling av psykiske lidelser og arbeid med mennesker med psykiske lidelser, noe som er særlig relevant for sykepleiere og andre faggrupper som møter mennesker med psykiske lidelser i sitt arbeid. Det er også inkludert og gjort rede for flere nye begreper, som gir ny innsikt og forståelse i psykologifaget og som danner grunnlag for en videre utvikling og praksis i faget.


INNFØRINGSBØKER

Per Saugstad

Psykologiens historie

NY!

Ved å gå til historien får vi en unik mulighet til bedre å forstå hva psykologer studerer og hvilken betydning denne forskningen har for de spørsmålene vi stiller oss i dagliglivet, spørsmål som: •· hvordan sanser vi omverdenen? • hvordan lærer og husker vi? • hva er følelser og tenkning? • hva gjør oss unike som individer? • hvordan påvirker vi hverandre? Psykologiens historie blir et uunnværlig hjelpemiddel til å forstå og vurdere de fremskritt som har funnet sted innenfor psykologien. I denne nye reviderte utgaven er det lagt større vekt på å vise hvordan de europeiske historiske røttene fortsatt former den dominerende amerikanske psykologien. • ISBN 9788205326378 • 2. utg. • 2009 • Kr 545,–

Magne Arve Flaten, Frode Svartdal

Læringspsykologi Boka gir en innføring i læringspsykologi. Den første delen presenterer det forskningsmessige grunnlaget for læringspsykologien, fra de enkleste læringsformene til mer komplekse, inkludert observasjonslæring og problemløsning. Bokas andre del diskuterer ulike teoretiske tilnærminger, mens tredje del omhandler den praktiske nytten læringspsykologisk kunnskap har. «På norsk foreligger det ingen tekst som så grundig og detaljert går gjennom enkle læringsformer som reflekslæring, klassisk og operant betinging, imitasjon og observasjonslæring. En leser som ønsker en god fremstilling av disse temaer kan neppe finne en bedre bok. Herved varmt anbefalt!» Tore Helstrup, Tidskrift for Norsk psykologforening. • ISBN 9788241702389 • 1. utg. • 1998 • Kr 459,–

Tore Bjerke, Sven Svebak 42

Psykologi for høgskolen

Gyldendal Akademisk 2010

Boka presenterer de fem viktigste perspektivene i psykologien og anvender disse på de områdene i moderne psykologi som er mest aktuelle for studenter i helse- og sosialfagene, lærerutdanningen og andre fag som skal gi kompetanse til å arbeide med mennesker. Spesielt gjennomgås områder som motivasjon, læring, utvikling, sosial atferd, personlighet, psykiske lidelser, behandling og helse. Boka vil også ha interesse for universitetsstudenter i psykologi grunnfag. • ISBN 9788241707520 • 1. utg. • 1997 • Kr 459,–


Psykologi: En introduksjon Denne boken presenterer en oversikt over moderne psykologi. Oversikten dekker alle de viktigste områdene innenfor psykologien, fra psykologiens historie og forskningsmetoder til klinisk psykologi og sosialpsykologi. Boka gir en innføring i de viktigste områdene innen moderne psykologi. Framstillingen legger vekt på å presentere hva vi har av faktisk kunnskap innen psykologien, og hvilke problemstillinger som står i fokus i dag.

ANDRE TITLER

Frode Svartdal

• ISBN 9788241707490 • 1. utg. • 1997 • Kr 459,–

ANDRE TITLER Stein Knardahl

Kropp og sjel Psykologi, biologi og helse Det er mulig å bygge broer mellom fagene psykologi, biologi og medisin. Helsepersonell bør derfor være orientert om nyere utviklingstrekk innen psykosomatisk medisin, psykofysiologi, psykonevroimmunologi og smerteforskning. Sentrale temaer i Kropp og sjel er psykologisk styring av kroppens reaksjoner, særlig ved stress og smerter, og kulturelle forhold av betydning for helse og helseatferd. Boka er den første i sitt slag her til lands. Den er skrevet spesielt for studenter i psykologi, fysioterapi, medisin og sykepleie. • ISBN 9788200420255 • 1. utg. • 1998 • Kr 469,–

Iver Mysterud

Mennesket og moderne evolusjonsteori

• ISBN 9788205347038 • 1. utg. • 2005 • Kr 435,–

43

Gyldendal Akademisk 2010

«Mennesket og moderne evolusjonsteori har spiren i seg til å bli den samlende analyserammen for en bedre tverrfaglig forståelse av mennesket i det nye årtusen. ... et uvurderlig referanseverk. Boka gir en helt sentral bakgrunn for noen av tidens viktigste tverrfaglige debatter om mennesket. Måtte den inspirere mange.» Arne Næss. Mennesket og moderne evolusjonsteori gir en fullt oppdatert oversikt over det omfattende og mangslungne feltet, på tvers av faggrenser, og er en begivenhet på norsk. Biologen Iver Mysterud er en imponerende veileder gjennom faghistorie, begrepsanalyse, teori, empiri og faglige kontroverser – emner ingen biolog, lege, psykolog, samfunnsviter eller humanist bør være uvitende om. Den fascinerende framstillingen er solid, perspektivrik – og velskrevet. Mysterud har også med små biografier om sentrale forskere og en annotert bibliografi som savner internasjonalt sidestykke.


ANDRE TITLER

Kjell Magne Håkonsen

Mestring og lidelse Psykiatri for helse- og sosialarbeidere Boka er en lettfattelig og oversiktlig innføring i psykiske lidelser for sykepleiere og andre helsearbeidere, skrevet i et språk og innenfor en referanseramme som er tilpasset sykepleiere og studenter. Den er et alternativ til større og tyngre litteratur i markedet om samme tema. Kjell Magne Håkonsen har tidligere skrevet bøkene Psykologi – en innføring, og Mestring og relasjon. • ISBN 9788200427322 • 1. utg. • 2000 • Kr 349,–

Iver Mysterud, Dag Poleszynski

Sukker En snikende fare Sukker – enda verre enn sitt rykte! Sukkerets skadevirkninger er satt på den internasjonale dagsorden blant annet av Verdens Helseorganisasjon. I denne boken kan du lese om sukkerets virkning på mennesker, både fysisk og psykisk. Du får en utfyllende oversikt over alt du bør vite om sukkerets skadevirkninger og hva du kan gjøre for å begrense inntaket. • ISBN 9788205332591 • 1. utg. • 2004 • 399 s. • Kr 365,–

NY! Det kvalitative forskningsintervju Steinar Kvale, Svend Brinkmann

44

Gyldendal Akademisk 2010

Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I boken veiledes leserne gjennom intervjuundersøkelsens sju faser, og gis innsiktfulle råd om hvordan fasene best kan ivaretas. Både de teoretiske og praktiske aspektene ved intervjuet beskrives og diskuteres. Det kvalitative forskningsintervju har siden den kom ut 1997 vært anerkjent som en internasjonal klassiker innen kvalitativ forskning. Denne 2. utgaven er en gjennomrevidert og oppdatert versjon. Blant annet har boken fått fem nyskrevne kapitler og Svend Brinkmann er medforfatter av boken. • ISBN 9788205385290 • 2. utg. • 2009 • 344 s. • Kr 428,–


Vitenskapsteori for nybegynnere

NY!

Vitenskapsteori er egentlig noe av det viktigste man kan drive med. Det handler nemlig om grunnlaget for absolutt all stillingtagen. Det store, overordnede spørsmålet kan spissformuleres slik: Kan vi i det hele tatt vite noe som helst, eller er alle såkalte sannheter relative? I Vitenskapsteori for nybegynnere gis en introduksjon til den vitenskapelige måten å tenke på. Ulike tilnærmingsmåter presenteres. Dessuten diskuteres hvilke styrker og svakheter de har. Boken er rik på eksempler som tydeliggjør det teoretiske stoffet og gjør det lett å tilegne seg. Vitenskapsteori for nybegynnere kom ut første gang på svensk i 1991. Denne 2. utgaven er kraftig omarbeidet og inneholder så vel nye kapitler som nye fakta og eksempler. Boken egner som en første introduksjon til temaet vitenskapsteori.

ANDRE TITLER

Torsten Thuren

• ISBN 9788205384064 • 2. utg. • 2009 • Kr 268,–

Martin G. Erikson

Riktig kildebruk

NY!

Å referere er et håndverk som krever refleksjon. Hvordan unngår jeg plagiat? Hvile uttalte og uutalte funksjoner har referansene i en tekst? Hvordan kan jeg vurdere ulike kilder? Hvordan fungerer litteraturhenvisninger som verktøy i skriveprosessen? Hvordan skriver man referansen formelt korrekt? Boken behandler slike spørsmål. Boken gir en detaljert gjennomgang av American Psychological Associations referansemal – det såkalte APA-systemet. • ISBN 9788205398603 • 1. utg. • 2010 • Ca. kr 250,–

Iver Mysterud

Mat, menneske og evolusjon

• ISBN 9788205365339 • 1. utg. • 2006 • Kr 265,–

45

Gyldendal Akademisk 2010

Mat, menneske og evolusjon gir en oversikt over betydningen av kosthold i menneskets evolusjon, og setter kostholdsdebatten i perspektiv. Hva er naturlig kosthold for vår art, dvs hva er vi fra naturens side best tilpasset å spise? Hva skjer med menneskers helse når vi avviker for mye fra artens naturlige kosthold? Gjennom årtusenene er vår art blitt tilpasset et kosthold som ga overlevelse og muligheter for å formere seg. Dagens kosthold i vestlige land er sterkt avvikende fra menneskets naturlige kosthold. Vi spiser mest av det vi fra naturens sider er dårligst tilpasset, og dette er en viktig årsak til livsstilssykdommer og atferdsproblemer. Mat, menneske og evolusjon tar spesielt for seg korn, kumelk og hvitt sukker og diskuterer hvordan denne nye maten påvirker oss.


ANDRE TITLER / PSYKIATRI

Aslak Syse

Psykisk helsevernloven Denne kommentarutgaven til psykisk helsevernloven er ment å være til hjelp for helsearbeidere som arbeider i psykisk helsevern. Regelkunnskap er helt nødvendig fordi lovverket åpner for å innlegge og tilbakeholde pasienter i institusjoner uten deres samtykke. Det er også mulig, på særskilte vilkår, å anvende tvang i behandlingen av psykiatriske pasienter. Personell i psykisk helsevern må ha god kjennskap til både vilkår for tvangsbruk, og regler om saksbehandling, tilsyn og kontroll. Psykisk helsevernloven ble vedtatt i 1999, men fikk vesentlige endringer i 2006. Endringene omfatter både lovens oppbygging og reguleringsmåter. Boka imøtekommer behovene til både pasienter, pårørende, ansatte i psykisk helsevern og jurister og andre som arbeider med helserettslige spørsmål på dette feltet. • ISBN 9788205372351 • 2. utg. • 2007 • Kr 499,–

Aslak Syse

Pasientrettighetsloven

NY!

Denne 3. utgaven av Pasientrettighetsloven med kommentarer gir en oppdatert fremstilling av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter og tilliggende regelverk. Det har skjedd vesentlige endringer siden loven ble vedtatt, blant annet er det fra 1. januar 2009 kommet et nytt tvangskapittel for pasienter uten samtykkekompetanse og det er innført særskilte ventetidsgarantier for barn og ungdom med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer. Boka er ajourført per 15. april 2009, men dekker også de nye reglene om pasientombudsordningen som trådte i kraft 1. september 2009. • ISBN 9788205376007 • 3. utg. • 2009 • Kr 690,–

PSYKIATRI Finn Skårderud, Svein Haugsgjerd, Erik Stänicke

Psykiatriboken 46

Sinn – kropp – samfunn

NY!

Gyldendal Akademisk 2010

Å lide psykisk er ikke det samme som å ha en psykisk lidelse. Å lide psykisk kan være et sunnhetstegn, mens en psykisk lidelse oppleves som fravær av sunnhet. Mentale tilstander betraktes gjerne som objektive erfaringer, sett fra psykologens, legens, sykepleierens eller miljøterapeutens perspektiv. Å beskrive fenomener som psykisk sykdom, knytter umiddelbart an til medisinske sykdomsmodeller, årsaksforklaringer og diagnoser. Begrepet lidelse rommer de sykelige tilstandene samtidig som det åpner mot det eksistensielle, mot de belastninger vi alle kan erfare i livet. Det minner oss om at mange av de psykiske lidelsesformene som omtales i denne boken, ikke bare er sykdomstilstander, men også livsformer som uttrykker både personlig identitet og forsøk på mestre komplekse erfaringer. • ISBN 9788205380271 • 1. utg. • 2010 • C. kr 495,–


Personlighet og personlighetsforstyrrelser Denne fagboka gir en presentasjon av moderne synspunkter på variasjoner i personlighetstrekk og personlighetsforstyrrelser. Forfatteren søker å vise hvordan kombinasjonen av forskjellige personlighetsdimensjoner skaper spesielle personlighetstyper og hvordan disse typene igjen bestemmer hva slags personlighetsforstyrrelse som kan utvikles. Denne 2. utgaven er oppdatert faglig innen alle sentrale områder og de nyeste klassifikasjonssystemene er lagt til grunn. Boken er beregnet for alle som arbeider med mennesker og menneskelige problemer, slik som leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer, pedagoger og andre helsearbeidere. Svenn Torgersen er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo og er en ledende ekspert på pesonlighetsforstyrrelser.

PSYKIATRI

Svenn Torgersen

• ISBN 9788205365391 • 2. utg. • 2008 • Kr 445,–

Petter Skants

Omsorg i kriser Håndbok i psykososialt støttearbeid Ved akutte hendelser er det ofte vanskelig å følge opp alle som er involvert, både de rammede, pårørende og øvrig berørte. Denne boken ønsker å bidra til en kvalitetssikring i håndteringen av alvorlige hendelser, med vekt på de menneskelige sider. Boken inneholder også mye nyttig bakgrunnsstoff for utarbeidelse av beredskapsplaner og sjekklister og vil være en ressurs i omsorgsarbeidet. Boken er i første rekke beregnet for profesjonelt oppfølgingspersonell og dem som generelt jobber med beredskap og krisehåndtering, herunder ansatte i personalavdelinger, men den vil også være av nytte for alle som er interessert i psykososialt støttearbeid. • ISBN 9788205384651 • 1. utg. • 2008 • Kr 298,–

Einar Kringlen

Psykiatri Håndbok i psykososialt støttearbeid

• ISBN 9788205387850 • 9. utg. • 2008 • Kr 545,–

47

Gyldendal Akademisk 2010

Boken gir en grundig innføring i individuell psykopatologi, samtidig som den gir en oversikt over psykiatriens historiske fremvekst. Den kliniske inndelingen følger den nye internasjonale klassifikasjonen ICD-10, som også er innført i Norge. Den inneholder egne kapitler om barnepsykiatri, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, biologisk psykiatri, somatiske behandlingsmetoder, rettspsykiatri og psykiatrisk etikk.


SALGSTITLER

SALGSTITLER Bent Hougaard

Curlingforeldre og servicebarn En håndbok i barneoppdragelse I denne håndboken i barneoppdragelse gir forfatteren oss konkrete forslag til hvordan vi kan finne nye veier til den gode barneoppdragelsen, der barn får lov til å være barn og den voksne tar ansvar. For et barn er ikke en liten voksen. Et barn er et lite menneske. Barn skal ha frihet, men ikke større frihet enn hva det kan håndtere. I en tid hvor valgene er uendelige og uoverskuelige, trenger barn foreldre som kan gi bekreftelse og stimulering – og som kan lære barna de sosiale spillereglene. • ISBN 9788205344761 • 1. utg. • 2005 • Før 315,–

NÅ 149,–

Anna Ekholm, Åsa Kull

Få jobben du ønsker deg Slik gjør du det Hva vil jeg jobbe med? Hva egner jeg meg til å jobbe med? Hvordan får jeg jobben jeg ønsker meg? Med et tøffere arbeidsmarked blir det stilt høyere krav til oss som enkeltmennesker. Vi skal være konkurransedyktige, kunne markedsføre oss selv, og vi er nødt til å bruke tid og energi på å få den jobben vi ønsker oss. Få jobben du ønsker deg er en enkel og praktisk guide for jobbsøkere. Den er full av øvelser der du selv leser, skriver, reflekterer og oppsummerer. Boken inneholder også intervjuer med både jobbsøkere og arbeidsgivere som deler sine erfaringer og gir deg inspirasjon. • ISBN 9788205339361 • 1. utg. • 2006 • Før 219,–

NÅ 119,–

Inger Lise Styve

Samlivsbrudd – hva du bør vite Praktisk hjelp ved samlivsbrudd! 48

Gyldendal Akademisk 2010

Samlivsbrudd griper inn i hele familiesituasjonen. Alle som blir involvert opplever at hendelsen fører til omstilling på ulike områder. Denne boka tar for seg helheten rundt et samlivsbrudd med hovedvekt på: – Det psykologiske aspektet – Barnets situasjon – Juridiske forhold – Stønader og økonomi Boka gir deg en rekke tips og gode råd som hjelper deg til å få et solid grunnlag for å komme videre i livet. • ISBN 9788205343320 • 1. utg. • 2005 • Før 340,–

NÅ 149,–


En stor og en liten er borte Hvordan skal en toåring håndtere at mammaen og lillebroren døde i en trafikkulykke? En stor og en liten er borte er en fortelling fra innsiden av barnepsykologens rom. Vi følger Victor gjennom sorgen, og i ord og bilder opplever vi hvordan leken blir legende. • ISBN 9788205337244 • 1. utg. • 2005 • Før 325,–

SALGSTITLER

Elisabeth Cleve

NÅ 149,–

Wencke J. Seltzer

Familiehemmeligheter Tause historier fra terapirommet Alle familier har hemmeligheter og tause fortellinger i sin felles historie. Det kan være foreldres uuttalte, men sterke krav til sine barn, en far som forsvant da barna var små, et medlem av familien som har tatt sitt eget liv. Slike tause fortellinger kan prege oss mer enn vi aner. Wencke J. Seltzer gir oss et fascinerende innblikk i terapirommet og forteller seks sterke historier om mennesker som er blitt påvirket av familiens tause temaer. Vi møter bl.a. gutten som har sluttet å snakke, familien som er redd for at datteren skal gå i sin tantes fotspor og begå selvmord, jenta som kontrollerer tilværelsen gjennom bulimi. Seltzer viser hvordan hun gjennom samtaler og terapi hjelper sine klienter til å få tak i sin egen historie. • ISBN 9788205298088 • 1. utg. • 2003 • Før 160,–

NÅ 80,–

Solveig Bøhle

Å ville døden sterkere enn livet Om depresjon, selvmord og etterlattes situasjon

• ISBN 9788205337268 • 1. utg. • 2004 • Før 289,–

NÅ 149,–

Gyldendal Akademisk 2010

«Jeg kommer aldri til å forstå hans valg, men jeg må akseptere det.» Hvert år opplever mennesker å miste en av sine nærmeste i selvmord. I Norge dør det flere for egen hånd enn i trafikken. I Å ville døden sterkere enn livet lar Solveig Bøhle oss møte pårørende. Deres historier veves sammen med fagpersoners viten. På denne måten får vi kjennskap til et felt med store utfordringer. Vi får også innblikk i forskning og behandlingsmetoder som innbyr til håp om hjelp og et meningsfylt liv.

49


SALGSTITLER

Liza Rudolfsson

Gullfisk eller sardin? Hvordan øke omstillingsevnen i bedrifter og organisasjoner Gullfisk eller sardin? skiller skarpt mellom to typer organisasjoner. Den ene ligner gullfiskbollens liv. Der er det medarbeiderne selv som driver forandringene fremover, som tar initiativ og som beveger seg på tvers av avdelingsgrensene. I sardinboksen derimot, holder medarbeiderne og lederne seg på sin vante plass og unngår i det lengste forandringer, inntil de tvinges til det. Men ved å kvitte seg med sardinboksens usynlige regler får man fornøyde, skapende og produktive medarbeidere – og derigjennom lønnsomhet. • ISBN 9788205343313 • 1. utg. • 2005 • Før 365,–

NÅ 149,–

Stefan Klein

Lykkeformelen Boken for deg som ønsker å vite hvordan gode følelser oppstår – og hva man kan gjøre for å bli lykkelig. Lykkeformelen ble en stor bestselger i Tyskland. Boken handler om et tema som har fulgt menneskene fra tidenes morgen – lengselen etter et lykkelig liv. Stefan Klein kaster nytt lys over spørsmål vi alle er opptatt av: Hva er lykke? Hvordan oppstår gode følelser? Kan vi «lære» noe om veien til et godt liv? « ... vitenskapsstoffet er lærerikt, og Kleins budskap blir mer nyansert etter hvert. Han søker nemlig svar i en lykkelig balanse mellom natur og kultur, individ og samfunn.» Fredrik Wandrup, Dagbladet • ISBN 9788205335691 • 1. utg. • 2005 • Før kr 119,– NÅ 59,–

Frode Thuen

Utro Om kjærlighetens bakgater

50

Gyldendal Akademisk 2010

Utro – kjærlighetens bakgater er den første samlede fremstillingen av fenomenet utroskap fra en faglig synsvinkel. Boken inneholder også sterke fortellinger fra personer som har vært direkte berørt av utroskap – fra terapeutiske situasjoner, skjønnlitteratur, film eller teater. Hva er utroskap? Hva driver oss til utroskap? Hva er tegnene på utroskap? Skal man holde det skjult? Hvordan håndtere mistanken? Boken synliggjør utroskap fra alle berørte parters ståsted og peker på valgmulighetene som finnes og hvilke følger de kan få. Psykolog Frode Thuen tydeliggjør farene ved utroskap og viser oss hvordan vi kan ta vare på parforholdet. For en bok om utroskap, er samtidig en bok om kjærlighet. Om paret. «Frode Thuen ... har skrevet en klok og fordomsfri bok krydret med historier fra virkeligheten hentet fra egen praksis. Anbefalelsesverdig om et helt sentralt tema i menneskelivet.» KK • ISBN 9788205328188 • 1. utg. • 2006 • Før 365,–

NÅ 149,–


0090 Oslo

Svarsending 0479

Gyldendal Akademisk KLIPP / RIV – SEND INN! PORTO ER BETALT!

JA, jeg/vi bestiller følgende bøker: Antall Forfatter/tittel

Pris

FIRMA: NAVN: ADRESSE: POSTNR./STED: Tlf:

E-post:

Jeg vil gjerne få nyhetsbrev med gode tilbud, nyheter, aktiviteter og salg på e-post

Bestill ved å benytte kupongen eller: • Kundeservice@gyldendal.no • Telefon: 23 32 76 61 www.gyldendal.no/akademisk


Psykologi

Postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon +47 22 03 43 00 • Faks +47 22 03 43 05 www.gyldendal.no • akademisk@gyldendal.no

Produksjon: ILIOS kommunikasjon AS. Printed in Norway by Kampen Grafisk AS, Oslo 2010

2010

Psykologi katalog 2010  

Denne katalogen inneholder en oversikt over våre aktive titler. Bøkene er sortert i kategorier slik at man lett skal kunne finne fram til si...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you