__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

APRIL 2014 Etter et års planlegging er vi nå i gang med byggingen av ny highschool i landsbyen Kler Deh, Karen State, Burma. Skolen bygges i tett samarbeid med Karen Education Department (KED), Hpa An district school comitee. KED er ansvarlige for 119 barneskoler med totalt 11 681 studenter og 440 lærere. Skolen vi skal bygge er den første videregående skolen og et av de første offisielle stegene i retning av å gjenoppta bosetning på begge sider av elva (grensa) i dette området. Situasjonen på Burmesisk side er fortsatt ustabil og veien blir til mens vi går, men med KED har vi en stabil og respektert oppdragsgiver og arealet skolen skal bygges på er gitt dem av Karen National Union, de lokale styresmaktene som også har godkjent planene, ryddet landet og sikret tomta for landminer, så vi har godt følge.

Highschool i Kler Deh - bygget. Skolebygget er plassert ved foten av en åsrygg i lett skrånende terreng som åpner opp mot elvedalen langs grense elva, Moei River. Bak plassering og design ligger vurderinger i forhold til landskapet, ønske om å maksimere dagslys inn i selve skolebygget, men unngå direkte sollys, utnytte naturlig ventilasjon vertikalt gjennom bygget og horisontalt med varm luft som stiger, beskytte veggene mot regn og skape gode og fleksible ute/inne løsninger, både nå og i fremtiden.

Nord østre fasade er byggets skyggeside. Adobe veggene har store vinduer for dagslys som åpner opp mot den flotte utsikten nedover elvedalen. Dette er også dominerende vindretning. Skyggesiden er det mest attraktive uteoppholdsarealet og klasserommene er forskjøvet i forhold til hverandre slik at de skaper romslige overdekte uteareal på denne siden.

Sør vestre fasade. Smale vinduer holder direkte sollys ute, men sørger for dagslys og god vindgjennomstrømming.

1


S

Ø

V

N

Ny Highschool Plan. (Ikke i målestokk.) De tre klasserommene er forskjøvet i forhold til hverandre, både vertikalt og horisontalt. Vertikalt for å ta høydeforskjellene i det skrånende terrenget, horisontalt for a skape bedre muligheter for lys og luft gjennom rommene. Det skaper også bedre overdekte utearealer og større fleksibilitet i forhold til ute/inne kommunikasjon.

Det var viktig å finne et enkelt konsept som både svarer på de naturlige kravene vi selv stiller til gode skolebygg, og som kan repeteres og varieres i forhold til kommende byggetrinn. Vi er også opptatt av å dra lærdom fra tidligere prosjekt og bygger videre på design og løsninger vi kjenner. Bygget minner derfor litt om Grace Garden prosjektet vi fullførte i 2013, men med tilpasninger i forhold til nytt stedet, annen bruk og tilgjengelige materialer. For KED er det langsiktige målet doble/triple klasser på hvert trinn og college for videre studier, men den politiske situasjonen er fortsatt ustabil, så de velger en forsiktig tilnærming med ett og ett bygg av gangen. Dette er også i tråd med våre ønsker og anbefalinger. Vi starter derfor med ett klasserom for hvert av de tre trinnene (tilsvarende Videregående skole i Norge), med plass til 30 studenter i hvert.

Highschool i Kler Deh - prosess og utfordringer. Medvirkning fra folk i landsbyene vi jobber er alltid viktig for oss. Ikke bare er det langt hyggeligere og vi lærer mye mer, det gir også flere jobb, sikrer eierskap og vedlikehold, gir aksept for nye typer byggeri og sprer kunnskap om nye materialer og teknikker. Det betyr også at vi gjennom vårt daglige virke får vist hva demokrati kan være, i praksis. I dette tilfellet har det vært viktigere og mer utfordrende enn noen gang! Vi har god erfaring med utdanningskomiteen fra tidligere samarbeid (Primaryschool Maw Kwee 2012). En inkluderende demokratisk prosess er også i deres interesse og de løfter oss opp og frem, åpner dører og jobber i kulissene for at både lokalbefolkningen og lokale/regionale styresmakter skal bli så involvert som mulig. 2


Inkluderende prosess: Vi inviterte landsbyen og alle involverte parter til felles oppstartsmøte. Skolekomiteen, lokale og regionale representanter fra Karen National Union, Karen Women Organization, landsbyleder og representanter fra nabolandsbyer var alle representert. Det var viktig å etablere en felles forståelse og aksept for kommunikasjon. Dette er ikke noe folk er vant til, men kollegaene mine gjorde en fabelaktig jobb og presenterte oss, prosjektet og filosofien bak på en måte som skapte interesse og nysgjerrighet. Det var også viktig for meg som utenforstående å vise at skolebygget har lokal forankring, selv med et mer moderne uttrykk. I ettertid har vi også holdt flere møter med de direkte involverte hvor vi i større grad har diskutert design og gjennomføring.

Det vi bygger er forankret i lokal byggeskikk, tilgjengelige materialer og stedlig levesett, i stedet og det gjenkjennbare. Designen skiller seg ut fra de lokale byggene, men prinsippene og materialene er familiære, og blir akseptert. Utfordringen er kommunikasjon, å gi folk en stemme, å vise at tilbakemeldinger er ønskelig og ikke en trussel.

Det er ingen tvil om at alle ønsker skolebygget velkomment. Gyaw Gyaw blir tatt imot med åpne armer og våre tilnærmelser til dialog blir møtt med nysgjerrighet. Det føles allikevel som vi for hvert steg frem, tar ett tilbake. Rammene rundt tatt i betraktning, er ikke dette veldig overraskende. Der utdanningskomiteen består av lærere med utdannelse og lang fartstid i skoleverket, har de fleste andre inntatt sine posisjoner som følge av handlinger i krig. Deres snarrådige beslutninger har vært avgjørende for folks overlevelse og dermed lydig etterfulgt. Fra en dag til en annen skal de samme personene være demokratiske ledere og ikke bestemme, men diskutere. Det er ikke rart at dette byr på store utfordringer! Når vi legger til at få vet hva demokrati innebærer og at ytringsfrihet har vært en trussel mot diktaturet, vel, så er det kanskje ikke så rart at det blir noen vel raske beslutninger og tilbakeslag en gang i blant. Jeg så med glede Frank Aarebrot og hans ”200 år på 200 minutter”. Et fungerende demokrati som vi opplever i Norge i dag skjedde heller ikke over natta og mange av de prosessene han snakket om fra de første hundre årene i Norge, kjenner jeg igjen fra dagliglivet her på grensa i dag. Så får det heller være at vi går svært små steg av gangen. Vi går dem i hvert fall i en retning vi tror på og som viser seg å fungere både for oss og lokalsamfunnene vi jobber sammen med. 3


Første del av byggeprosjektet har vært produksjon av adobe stein. Vi trenger totalt ca 4000 stein til dette prosjektet og et team på 3 personer kan produsere ca 200 stein på en dag. Adobestein lages av leire/sand blandet med vann og fiber, i dette tilfellet ris kli som er et billig overskuddsmateriale fra ris produksjon i området. Leirblandingen pakkes i en form og tørker i sola i ca en uke. Gropa vi tar leire fra blir avløpsystemet til toalettet vi skal bygge i tilknytning til skolen. Vi måtte også ekstra tidlig i gang med å bestille tømmer i dette prosjektet. Noe av det brukes først som forskaling til grunnmuren før det blir tak.

I dette prosjektet har vi samarbeidet med organisasjonen Solbakken (SBK) om strøm, vann og drikkevann. Dette er fagfelt vi har ønsket oss større kompetanse på, og vi er svært fornøyde med å ha fått en samarbeidspartner på disse områdene. SBK er en forholdsvis nystartet organisasjon, men med kompetanse og lang erfaring fra utdanningsinstitusjoner og tidligere arbeidsgivere her langs grensa. De jobber også lokalt med en bærekraftig tilnærming hovedsakelig basert på tilgjengelige materialer og enkle metoder som lett kan vedlikeholdes. Alle systemene er brukt, testet og forbedret gjennom flere år i felt og gjennom forskning. SBK står for opplæring og ekstra vedlikehold dersom det trengs etter at systemene er ferdige.

Et solcellepanel driver pumpa som frakter vann fra en brønn ved elva og opp i to lagertanker på et høydedrag bak skolen. Derfra går deler av vannet gjennom et renseanlegg (sandfilter og kullfilter) og blir drikkevann for skolen, mens resten brukes til vaske fasiliteter og toaletter.

4


Grace Garden sovesal

Sovesal for Grace Garden sett fra utdanningssenteret vi ferdigstilte i 2013. Sovesalen er tilpasset første byggetrinn gjennom design og materialer. Sammen danner de en indre hage med flott utsikt for avslapping og opphold mellom øktene.

Tilslutt noen bilder fra Grace Garden, fase 2: sovesal. Vi har jobbet med dette bygget parallelt med planleggingsprosessen i Kler Deh. Sovesalen er endel av Grace Garden Sustainable Learning Center som ble ferdigstilt i 2013. Den er bygget på de samme prinsippene som skolen og skal huse fra 1 til ca 20 studenter i varierende varighet. I tillegg til klima-, og landskapstilpasning, har en helhetlig tankegang i forhold til skolesenteret og fleksibilitet i forhold til bruk vært en viktig premissleverandør i utformingen. På vegne av Gyaw Gyaw, Line Ramstad 5

Profile for Gyaw Gyaw

Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport April 2014  

Prosjektplanlegging Kler Deh - prosess og utfordinger. Ferdigstillelse av sovesaler tilknyttet Grace Garden Sustainable Living and Learning...

Gyaw Gyaw - Kvartalsrapport April 2014  

Prosjektplanlegging Kler Deh - prosess og utfordinger. Ferdigstillelse av sovesaler tilknyttet Grace Garden Sustainable Living and Learning...

Profile for gyawgyaw
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded