Page 156

149

3) เสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่เบีย่ งเบนผลการวิจัย โดยหวังประโยชน์ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น 7. นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ: เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทาง วิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริงและไม่ใช้ผลงานวิจัยในทางมิชอบ แนวทางปฏิบตั ิ 1) รับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 2) เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและสังคม 3) เสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ ยืนยัน 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น: มีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและ ขั้นตอนการวิจัย รับฟังเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้ ถูกต้อง แนวทางปฏิบตั ิ 1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัยกับ นักวิชาการอื่นๆ 2) รับฟัง แก้ไขการทาวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะที่ดี เพื่อสร้างความรู้ที่ ถูกต้องและสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ: มีจติ สานึกที่จะอุทิศกาลังสติปัญญาในการทา วิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และประโยชน์สุขของสังคม แนวทางปฏิบตั ิ 1) ไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทาวิจัยด้วยจิตสานึกที่จะอุทิศกาลัง ปัญญาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 2) รับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทาวิจัยทีข่ ัด กับกฎหมาย ศีลธรรมของประชาชน 3) เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยอื่นๆ ให้รักษาไว้ซึ่งจรรยาวิชาชีพวิจัย พัฒนาบทบาทของ ตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา น้าใจ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยทั้งรุ่นเก่าและรุน่ ใหม่ ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคม แนวทางปฏิ บั ติ ข องจรรยาบรรณนั ก วิ จั ย ดั ง กล่ า วมา มี ข้ อ สั ง เกตว่ า การก าหนด จรรยาบรรณนักวิจัย มีผลเพียงทาให้นักวิจัยเกิดจิตสานึกในการปฏิบัติงานวิจัยว่าควรประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นนั กวิจัยที่ดี แต่หาได้มีผลบังคับที่เป็นรูปธรรมไม่ เพราะมิได้ออกโดย อาศั ย บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายใด หรื อ มี ร ากฐานมาจากอ านาจของคณะกรรมการสภาวิจัย แห่งชาติที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502 จึงขาดประสิทธิภาพ และ

Profile for gwyntorn

การทบทวนวรรณกรรมและการสร้างกรอบแนวคิด  

เอกสารการสอน, สำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การทบทวนวรรณกรรมและการสร้างกรอบแนวคิด  

เอกสารการสอน, สำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Profile for gwyntorn