Page 1

Parallel Nieuwsbrief van Mulock Houwer en de sprong # Nummer 4 # augustus 2012

Een nieuw schooljaar is begonnen. Een jaar waarin we nog meer de overeenkomsten en verwantschap tussen de verschillende locaties van Mulock Houwer en De Sprong tot uiting laten komen. Onder andere via deze nieuwsbrief met informatie over grotere en kleinere zaken. (Nieuws)onderwerpen en/of ideeën? Mail naar Gert van Leeuwen.

‘Wij zijn kunstenaars in gedrag’ Nog meer aandacht voor planmatig en opbrengstgericht werken om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Dat is de belangrijkste conclusie die we kunnen trekken naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs onder alle Mulock Houwer scholen. Ed Roosen (De Sprong Maarsbergen) geeft de voorzet voor verbetering vanuit zijn ervaring.

lum uit het regulier onderwijs naar ons toegehaald, omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat onze leerlingen terugstromen in het regulier onderwijs en de arbeidsmarkt. Alle leerkrachten zijn getraind in het directe instructiemodel waarin ze op drie niveaus lesgeven. We

‘Het negatieve oordeel van de inspec-

mene veiligheid was na een jaar sterk

zijn daardoor bewuster omgegaan met

tie over de Mulock Houwer-scholen

verbeterd. Meer rust op school, minder

de relatie tussen perspectief en gedrag.

motiveert om daarin nu een flinke stap

vechtpartijen en minder weglopers,

Als de leerling weet wat hij wil, veran-

extra te zetten’, zegt Gert van Leeuwen.

noemt Ed de verbeteringsindicatoren.

dert ook zijn gedrag. Hierbij hebben de

‘Samen uiteraard, want kwaliteit is iets

‘Veiligheidsgevoel is echter voor iedereen

leerkrachten ook een enorme prestatie

wat we alleen met zijn allen kunnen

anders. Daaraan werken is veel lastiger.

neergezet.’

waarmaken.’

Om dit gevoel te ondersteunen en te

Een negatieve beoordeling van de

verbeteren heb ik me vooral voortdurend

Denken in opbrengsten

Inspectie heeft Ed Roosen, locatiedirec-

zichtbaar opgesteld; voor de collega’s én

De nieuwe manier van werken beteken-

teur van De Sprong Maarsbergen, op

voor de leerlingen. Het begint al bij de

de een grote omslag voor alle mede-

zijn school ook meegemaakt. ‘Voor onze

voordeur op het moment dat de leerlin-

werkers. ‘Wij zijn kunstenaars in gedrag.

groep leerlingen is rust, regelmaat en

gen uit de taxi’s kwamen of van de groep.

Denken in opbrengsten waren we

routine heel belangrijk. Dat lukt niet als

Door overal te zijn en klaar te staan, was

absoluut niet gewend. Door te meten,

je geen stabiel management- en docen-

ik steeds zichtbaar. Op die manier heb ik

bij te stellen en opnieuw te meten, staat

tenteam hebt. Daarin waren bij ons veel

geprobeerd het veiligheidsgevoel meer

alles wat we goed en niet goed doen nu

wisselingen geweest. De leerkrachten

body gegeven.’

zwart op wit. Input die we gebruiken om te verbeteren. Belangrijk is dat we

kwamen nauwelijks toe aan lesgeven. Ze waren vooral bezig om de boel beheers-

Onvoldoende

leerlingen perspectief bieden en dit

baar te houden.’

Toen na anderhalf jaar de veiligheid en

weten vast te houden. Zodoende kun

Eds voorganger ondernam destijds al

het veiligheidsgevoel terug waren, bleek

je namelijk hun gedrag reguleren en ze

rigoureuze stappen. ‘Belangrijkste en

het onderwijs onvoldoende. ‘We hebben

met een certificaat of diploma weg laten

moeilijkste beslissing was om het leerlin-

alles in het werk gesteld om beter te

gaan. Succeservaringen, structuur, hou-

genaantal drastisch terug te schroeven

worden. Zo is er een onderwijsadvies-

vast en richting zijn heel belangrijk. Het

-van 130 naar 80- om zo de onbeheers-

bureau ingeschakeld, zijn lesmethodes

aantal incidenten is enorm afgenomen.

bare situatie beheersbaar te maken.’ Na

aangeschaft en klassenconsultaties

Daarmee zijn we er echter nog niet. Je

zo’n negen maanden nam Ed het roer in

uitgevoerd. Er is een analyse van onze

moet constant nieuwe doelen blijven

Maarsbergen over. Hij heeft het inge-

leerlingenpopulatie gemaakt en op basis

stellen. Anders bestaat het gevaar dat de

zette plan van aanpak doorgezet. Daarbij

daarvan hebben we de stoornissen in

boel verslapt en voor je het weet, ben je

is vooral ingezet op betere veiligheid en

kaart gebracht om daarop ons onderwijs

dan terug bij af. Dat willen we te allen

een beter veiligheidsgevoel. De alge-

aan te passen. We hebben het curricu-

tijde voorkomen.’


‘Wij willen onze leerlingen een goede plek in de maatschappij geven’

Kort Dag Fred, hallo Marianne Fred van der Leest, locatiedirecteur van De Lindenhorst, gaat met vervroegd pensioen. Fred en zijn team hebben er voor gezorgd dat de kwaliteit van het onderwijs op deze locatie is verbeterd. Ook de Inspectie heeft dat gezien en stelde voor De Lindenhorst onlangs het basisarrangement in. Marianne Kroon-Daams volgt Fred op als locatiedirecteur van De Lindenhorst. Marianne was voorheen locatiedirecteur van Overberg en kent de doelgroep heel goed.

De 5 van Joop Spoelman Joop Spoelman (47) startte 1 mei als locatiedirecteur van Mulock ’t Gooi en De Vliegden. Hij kwam allerminst in een gespreid bedje terecht. Uitdagingen te over.

1

“Waarom lukt het sommige leerlingen niet om mee te komen op een reguliere school en wat is er nodig om hen terug te laten keren naar het regulier onderwijs? Dat waren de belangrijkste vragen toen ik vier jaar geleden bij de reboundvoorziening terechtkwam. Het zijn dezelfde vragen die voor leerlingen op deze locaties gelden.’

2 3 4

‘Wij willen onze leerlingen een goede plek in de maatschappij geven en eruit halen wat er inzit. Hun perspectief, uitdaging en een positief zelfbeeld geven.’ ‘De positie van VSO cluster 4 in ’t Gooi is moeilijk. Uit onderzoek blijkt dat er veel leerlingen met een cluster 4-indicatie zijn. Veel van hen volgen echter, om uiteenlopende redenen, elders onderwijs.’

Pilots CCvB Mulock 2000, ’t Gooi, Fornhese, de Tinne en het ATC voeren in het schooljaar 2012-2013 een pilot uit

‘Mulock ’t Gooi heeft een onrustige periode gekend met veel personeelswisselingen en een nieuwbouwlocatie die dit jaar gereed komt. Over de positie van De Vliegden binnen Mulock Houwer bestaat nog onduidelijkheid. Daarnaast is er de eis vanuit het ministerie van Onderwijs om meer te kijken naar kwaliteit

met een Centrale Commissie van

en de opbrengst van onderwijs. Omstandigheden en ontwikkelingen die grote

Begeleiding (CCvB). Lageweg en

weerslag hebben op de organisatie.’

De Rietschans werken met een eigen Commissie van Begeleiding. De CCvB krijgt van de locaties de verantwoordelijkheid leerlingen toe te laten en te plaatsen, de beginsitu-

5

‘Belangrijk nu is om de onderwijsstructuur en de taken en verantwoordelijkheden helder neer te zetten. De collega’s hier hebben daarvoor al veel op de rails gezet. Dat pakken we nu op en smeden we tot één geheel.’

atie in beeld te brengen, het ontwikkelingsperspectief te formuleren en te evalueren. De locaties kunnen zich

Een deelraad op iedere school

zodoende uitsluitend en volledig rich-

Om de medezeggenschap dichter bij de dagelijkse gang van zaken op school te bren-

ten op de kwaliteit van het primaire

gen, wordt er met ingang van dit schooljaar per locatie een deelraad ingesteld. Zo’n

proces en de onderwijsinhoudelijke

deelraad bestaat uit medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen. Concreet is het

schoolontwikkeling. Hiervoor is er op

de bedoeling dat er 2 personeelsleden zitting nemen, 1 ouder/verzorger en 1 leerling

de scholen een zorgteam actief.

(mocht dat laatste op veel problemen stuiten, dan kan die plaats worden ingenomen door een ouder/verzorger). De deelraad bespreekt het beleid dat van belang is

De Tinne is verhuisd

voor de betreffende locatie, zoals de hoogte van de ouderbijdrage, de inhoud van de

De Tinne was de eerste jaren van haar

krijgen (we hebben 11 locaties) zal de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

bestaan in een noodgebouw gehuis-

(GMR) contact onderhouden met de deelraden om zo weer één groot geheel te kun-

vest. Met ingang van dit schooljaar

nen vormen. Voor de zomervakantie hebben de directie en de GMR het traject van

heeft de Tinne een prachtig gebouw

regelvorming en facilitering gedefinieerd, zoals de in de CAO omschreven regeling

aan de Liendertseweg in Amersfoort

voor MR-leden die we ook voor de deelraden willen instellen.

betrokken. De officiële opening zal op

U wordt verder door de school geïnformeerd over de deelraad en u krijgt de moge-

26 september plaatsvinden.

lijkheid om via deze raad een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs.

schoolgids of het vaststellen van het lesrooster. Om te voorkomen dat we elf eilandjes

Parallel 4  

Nieuwsbrief 4 Mulock Houwer en de Sprong