Page 1

Parallel Nieuwsbrief van Mulock Houwer en de sprong # Nummer 3 # maart 2012

Parallel is de naam. Ik breng de overeenkomsten en de verwantschap tussen de verschillende locaties van Mulock Houwer en De Sprong tesaam. Een nieuwsbrief met informatie over grotere en kleinere zaken; over wat we doen en wat we maken. Zelf (nieuws) onderwerpen en/of ideeën? Mail naar Gert van Leeuwen.

De ideale wereld voor de gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) is een wereld waarin: goed wordt samengewerkt met het bestuur, de informatievoorziening richting leerlingen/ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel goed is, en de betrokkenheid groot is. “Wat dat laatste betreft is het jammer dat er niet meer mensen de GMR komen versterken”, zegt GMR-secretaris en ouderlid Titia van Alphen.

R

heden toe. De Amersfoortse stapte in de GMR omdat ze graag iets terug wil doen voor de organisatie en school die zoveel voor haar zoon Rowin doet.“Ik zie het als een waardevolle investering. Ik leer meer over de organisatie en de problemen waar zij tegenaan loopt.

uim een jaar is de (GMR) nu

bezig zijn. Wat hen bezighoudt en wat

Daarin meedenken en doen, vind ik

actief binnen Mulock Houwer-

belangrijk is voor je kind of de school.

heel interessant en leuk. Ik spreek

De Sprong. Een jonge club

Je kunt denken: het wordt allemaal wel

leerkrachten, maar ook met het bestuur,

dus die zich met hart en ziel inzet voor

geregeld of ‘er luistert toch niemand naar

de onderwijsinspectie en heb zelfs al

leerlingen, ouders, leerkrachten en an-

mij’. Het glas is niet half leeg, maar half

eens gesproken met de minister van

dere schoolmedewerkers. Vooral ouders

vol. Nee heb je, ja kun je krijgen. Dus

Onderwijs.”

betrokken krijgen, blijkt een ingewik-

gooi je vraag, elke vraag, in de groep. Bij

kelde zaak.“Zij kampen al met een kind

de GMR kun je alles neerleggen.”

met sociale, psychische en/of justitiële

Los van de genoemde zaken is de GMR ook nog druk doende haar plaats te

problemen en hebben daar hun handen

Werkdruk verlichten

vinden binnen de onderwijsorgani-

vol aan. Bovendien is de tijd dat hun

Titia is vanaf de start aan de GMR

satie. Wat doet de GMR? Hoe wil de

kind gebruikmaakt van onze onderwijs-

verbonden. Zij richt zich volledig op

GMR functioneren? Hoe kun je de

faciliteiten soms maar kort. Het grootste

het administratieve deel.“Organiseren

GMR bereiken? “Wij willen actief input

probleem is echter dat veel mensen

en inzichtelijk maken van de notulen

aanleveren voor officiële stuken zoals

denken: ‘Wat kan ik nou toevoegen of

en de agenda, zodat de leraren minder

de begroting en input voor de school-

wat heb ik nou te vertellen wat nuttig

werkdruk hebben en meer tijd kun-

gidsen”, legt Titia uit.“Daarnaast stellen

en interessant is en waar iedereen wat

nen besteden aan waarvoor ze zijn

wij ons positief kritisch op richting het

aan heeft?’. Ik zeg: iedereen heeft wat te

opgeleid: scholing en begeleiding van

bestuur (Kobus de Boer en Ton van den

vertellen. Over waar we als school mee

de leerlingen”, licht ze haar werkzaam-

Brink, red.). (lees verder op de volgende pagina)


“Wij geloven heilig in ons werk, maar de overheid beslist anders”

Kort Nieuwe directeur locatie ’t Gooi Joop Spoelman is benoemd tot directeur van Mulock ’t Gooi in Huizen. Joop is in ’t Gooi een bekende persoon. Hij werkt daar al jaren in de reboundvoorziening. Hij begint in mei in zijn nieuwe functie.

Inspectiebezoek De locatie Maarsbergen heeft na het laatste inspectiebezoek in februari weer een basisarrangement gekregen. Na de bezoeken aan de locaties van De Sprong heeft de inspectie ook de verschillende locaties van Mulock Houwer bezocht. Het oordeel van de inspectie over de kwaliteit van deze scholen zien we binnenkort tegemoet.

Naam De komst van een nieuwe, gezamenlijke naam voor Mulock Houwer en De Sprong is uitgesteld. De kosten en onzekerheid over de positie van

De vijf van Wendela Kruijt Wendela Kruijt is locatiedirecteur voor de Dienst Ambulante Begeleiding. In haar bezuinigingsdrift heeft de overheid besloten deze dienst op te heffen. Het is aan de samenwerkingsverbanden om na die tijd extra zorg te geven. Wendela blijft strijdlustig. Voor haar staat een goede toekomst van de leerlingen voorop.

1 2 3 4

“Wij geloven heilig in ons werk, maar de overheid beslist anders. Wij stoppen. Noodgedwongen, want het geld is op. Bij de scholen met primair en voortgezet onderwijs blijft echter een potje beschikbaar voor extra begeleiding.” “Als ambulant begeleiders zijn we gevraagd in een denktank plaats te nemen van de Onderwijsgroep. Daarin kunnen we aangeven wat wij belangrijk vinden om van ons werk overeind te houden binnen het reguliere onderwijs.” “De leerkrachten zijn ervaringsdeskundige en weten als geen ander wat voor hen noodzakelijk is om al hun leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden. Dat zouden ze nu bij hun directie onder de aandacht moeten brengen.” “De ambulante begeleiding beschikt over veel expertise op het gebied van gedrag, zowel van individuen als van groepen. Wij geven bijvoorbeeld sociaal emotionele vaardigheidstrainingen, begeleiden moeilijke groepen en bieden coaching voor leraren.”

5

“Hamvraag voor passend onderwijs is en blijft: kan een leerling doorstromen naar het regulier onderwijs zonder extra begeleiding? Er zijn scholen die denken dat ze de begeleiding zelf ter hand kunnen nemen. Het gros zegt echter dat

de justitiële en jeugdzorgscholen zijn

zij leerlingen die te veel extra begeleiding nodig hebben, straks zullen moeten

de voornaamste redenen voor dit

weigeren. Simpelweg omdat zij niet in staat zijn de noodzakelijke ondersteuning

besluit.

te bieden aan leerlingen die veel, maar niet alles zelf kunnen.”

(vervolg van de vorige pagina)

Belangrijkste taak van de GMR is een

stond pal achter de staking op 6 maart.

In de GMR is plaats voor 12 mensen.

brug slaan tussen wat speelt en leeft

“Het is allemaal nog vaag hoe PO gaat

Er zijn momenteel vacatures

binnen Mulock Houwer-De Sprong en

worden en zal uitpakken. Vanuit het

binnen beide geledingen. Namens

de Onderwijsgroep Amersfoort. Veel

bestuur van de Onderwijsgroep krijgen

het personeel zijn in de GMR

kennisuitwisseling heeft er nog niet

we zoveel mogelijk informatie, maar er is

vertegenwoordigd:

plaatsgevonden, bekent Titia.“Maar dat

ook voor het bestuur nog veel onduide-

Anco Bloemendal (Maarsbergen,

zal snel veranderen gezien alle ontwik-

lijk.”

voorzitter), Rudo Bakker (Mulock 2000),

kelingen rondom passend onderwijs

Ook van de ontwikkelingen met betrek-

Hans Dibbets (De Lindenhorst), Julia de

(PO) en het daarbij behorende idee om

king tot de noodgedwongen reorgani-

Groot (De Tinne), Leo Piessens (ATC)

meer leerlingen van speciaal onderwijs

satie is de GMR steeds op de hoogte

Namens de ouders zijn dit:

terug te laten stromen naar regulier

gehouden.“Onze taak in de reorganisa-

Titia van Alphen (ouder Fornhese,

onderwijs.”

tie is te proberen het voor iedereen zo

secretaris), Erik Biel (ouder De Tinne),

De GMR heeft PO als speerpunt en

min mogelijk onaangenaam te maken.”

Gert Kroesbergen (ouder De Rietschans)

Parallel 3  

Nieuwsbrief Mulock Houwer en De Sprong

Parallel 3  

Nieuwsbrief Mulock Houwer en De Sprong

Advertisement