Page 1

Verslag Algemene Ledenvergadering Sectie Sjaak d.d. 9 mei 2010 in Taverne “De Bijland” te Tolkamer

Presentielijst is getekend door 54 leden Bericht van verhindering ontvangen van de heren Wim Winters, Bert Lamers, Maarten Brom (ook niet met de Kermis aanwezig), Patrick Braam, Harry, Jasper en Joris de Jonge, Wouter Berns en Thijmen Mulder. 1. OPENING/MEDEDELINGEN Frank verwelkomt om 14.30 uur alle aanwezigen en nodigt eenieder uit deel te nemen aan een vruchtbare vergadering. 2. VERSLAG LEDENVERGADERING 17 mei 2009 Het uitgebreide verslag wordt door de sectie in overpeinzing, met bezinning en zo nu en dan onderbroken door commentaar aanhoort. Voor sommigen is de inhoud niet herkenbaar en anderen denken vorig jaar toch een andere vergadering te hebben bijgewoond. In het algemeen is er echter een blijk van herkenning en van waardering voor de weergave van het gesprokene en de gebeurtenissen. 3. FINANCIEEL VERSLAG / VERSLAG KASCOMMISSIE Marcel meldt dat 38 spaarders in totaal € 11.180,- hebben gespaard, € 600,- meer dan vorig jaar. De boeken zijn door de kascommissie de heren Toon Sterrenburg en Peter Tittse gecontroleerd en goed bevonden. Zij maakten wel een aantal kanttekeningen: - ook sectie Sjaak leden hechten aan tradities, zo maken de heren Chiel Hendriks en Hans Degen hun spaargeld nog steeds onder vermelding Van E. Tonissen over, terwijl Ed reeds sinds 1996 deze functie niet meer bekleedt. Is dit sentiment of interesseert het deze lieden geen reet wie er in het sectiebestuur zit is de vraag; - al 8 jaar zijn er schutters die hun gulden bedrag trouw blijven, in de afronding levert dit € 10,97 voor de sectie op met dank aan Harrie de Jonge en Gerard van Hall; - sinds hij verkering heeft spaart Henny Brom het dubbele bedrag, mag hier de conclusie zijn dat zijn vriendin net zoveel als Henny zuipt?; - het lijkt er op dat toch dames infiltreren in onze sectie, zo sparen Fina Geitenbeek en Irma Jansen er lustig op los en rijst de vraag aan wie dit spaargeld moet worden uitgekeerd?; - de kascommissie pleit voor vervoer naar en van de penningmeester en naar en van het gildehuis in verband met de slopende werkzaamheden en het risico van het vervoer van € 9000,- aan contanten; - tenslotte merkte Peter Tittse nog dat sparen moet worden gestimuleerd, want zo beweert hij stimuleren kost geld en sancties niet. Marcel merkt nog op dat vorig jaar zijn vrouw Ine en Lidwien Brom een prachtige bos bloemen hebben gekregen voor het respectievelijk bedrukken van de bretels en het verzorgen van de innerlijke mensch van de kascommissie. Dit jaar heeft Ine beide taken verricht.


Tenslotte geeft Marcel aan dat vorig jaar een groepje leden van de sectie zich heeft afgescheiden van de grote groep om zelfstandig een biertje te gaan drinken en dat later de rekening aan de sectie werd gepresenteerd. Dit is dus niet de bedoeling! Enkel de drank die op maandag wordt geledigd in aanwezigheid van de penningmeester zal door hem worden voldaan. Overigens zal hij dit jaar aan het eind van de maandagmiddag voor een welverdiende vakantie vertrekken. Niet helemaal duidelijk is of hij dit gegeven vergezeld deed gaan met het verzoek aan de leden het dus wat rustig aan te doen. Toon Sterrenburg roemt namens de kascommissie de ontvangst en de verzorging door Ine Stuyt en hij zal er persoonlijk voor zorg dragen dat zij dit jaar 2 bossen bloemen ontvangt. Ed Tonissen, (de beoogde koning van 2010) vraagt of deze bij Stuyt of bij Mieke zullen worden gekocht , waarop overigens geen antwoord volgt. Door vrijwillige aanwijzing neemt Bram Lamers naast Peter Tittse zitting in de kascommissie en hij zal zich op Hemelvaartsdag om ca. 16.00 uur aan de Eltenseweg vervoegen 4. INGEKOMEN STUKKEN / AANMELDING ASPIRANT LEDEN Het is wonderlijk dat de penningmeester bij dit agendapunt opnieuw de microfoon vraagt om vervolgens een brief voor te lezen van het niet aanwezige sectielid Theo Boerhof. Daarin beschuldigt dit lid de secretaris ervan doelbewust met de vergaderdatum te schuiven, zodat op deze wijze leden niet kunnen komen, dus in feite worden geweerd, waarmee het democratisch gehalte van de sectie wordt ondergraven. Daarbij geeft hij aan dat het in zijn situatie juist helemaal wrang is, omdat hij met zijn vrouw Brigitte, een ex vriendin van de secretaris, juist voor een helende therapie, ter verwerking van complexen die zij heeft opgelopen in de relatie met de secretaris, een vakantie in Portugal heeft moeten boeken. Openlijk twijfelt hij aan de integriteit van de secretaris en hij dreigt een boekje open te gaan doen over “al zijn relaties”. In dat kader waarschuwt hij de vergadering bij de verkiezing van een nieuw bestuurslid zeer zorgvuldig te werk te gaan, zodat niet iemand met vele exen, hij noemt daarbij de naam van Hans de Jager, in het bestuur wordt gekozen. Mijnheer meldt vervolgens, en ik citeer: “Ik moet er niet aan denken om nog meer sectievergaderingen en misschien wel kermissen te moeten missen en dan ook nog met al die exen en hun complexen te worden opgezadeld”. Tenslotte zegt hij nog even tussen neus en lippen door dat hij zich niet kan indenken dat de heer de Jager door 3 gerenommeerde dan wel 5 gewone leden zou kunnen worden gesteund en meent mijnheer zijn walgelijk schrijven te moeten beëindigen met Lang Leve Sectie Sjaak. Uw secretaris reageert niet een boos, maar is wel een beetje teleurgesteld en verdrietig. Met name dat hij op deze wijze, via de penningmeester, met wie hij dacht toch een grotere vertrouwensband te hebben, kennis moet nemen van dit schrijven. Daarnaast schetst hij hoe de in die tijd zeer levenslustige en gezonde Brigitte op zeer slinkse wijze door de heer Boerhof is ingepalmd. Daarnaast memoreert hij haar trieste aftakelingsproces waarbij juist de heer B. een zeer kwalijke rol heeft vervuld. Het liefdesleven van uw secretaris is overigens een open boek en hij deelt al jaren lief en leed met zijn Carla. Tenslotte is ook de laffe aanval op het gerenommeerde lid de heer H. de Jager bijzonder afkeuringwaardig.


De conclusie van een en ander kan niet anders zijn dat Lid B. waanideeën heeft en een beetje buiten de werkelijkheid leeft; we moeten hem af en toe maar wat helpen. Alhoewel: in het algemeen is een opstelling van een schutter die zo nodig meent op vakantie te moeten gaan en daarbij dan een complete feitenvervalsing schetst niet te accepteren. Helemaal niet als een dergelijk figuur ook nog een senator is in onze roemruchte schutterij. Persoonlijk aangevallen stelt uw secretaris derhalve een bezinning van de sectie voor, waarbij op waarlijk democratische wijze kan worden gesproken over passende maatregelen tegen “de heer” B. Wellicht dat de vergadering zich daarbij kan voorstellen dat uw secretaris daarbij een maximale bestraffing voorstaat, waarbij u wat mij betreft mag denken aan zaken als de zweep, de pijnbank, vierendelen en of de guillotine. In een 2e uitgebreid schrijven is het de heer Sterrenburg die zich op traditionele wijze tot de sectie richt. Hij beschrijft het optreden van de sectie van het afgelopen jaar, waarin er weer eens ouderwets werd geschuurd aan waarden en normen en wat veel gezeik opleverde; terecht sectie Sjaak waardig. Rondvliegend bier, een sectieofficier die op het punt stond een lid met zijn sabel te onthoofden, kapotte glazen en en passant nog even nonchalant 3 prijzen meepikken deed hem denken aan vroegere tijden met haringkletsen en pornofilms bij het ontbijt. Hulde voor de sectie!! In een vloeiend betoog wordt vervolgens afgerekend met de lintjesregen en krijgt uw secretaris de complimenten. Jammer is het dan dat de heer Sterrenburg zichzelf ziet als de grootste kanshebber voor de komende bestuursverkiezing; dat kan dan niet anders als mis gaan. Maar liefst 8 nieuwe aanmeldingen heeft de secretaris ontvangen. Op de vraag van de heer Sterrenburg of we nog wel zoveel plek hebben merkt lange Bart Hesseling op dat de Toon toch gewoon een stukje opzij kan schuuven. De aanmeldingen met hun belangrijkste motivatie om lid te worden zijn de heren: - Paul Schleedoorn: heeft aan de overkant van het waoter heimwee naar de Lobithse Kermis en zijn oude sectie; - Timmy Eeveleens en Wouter Willemsen: hebben een jaar proefgedraaid en willen we elk jaar zo’n kermis meemaken; - Roy Verhoeven: omdat hij niet overal tegen is; - Tim Peperkamp, Tom Gerritzen en Tobias IJsveld: hebben het spektakel van de sectie op kermismaandag aanschouwd en willen graag deelnemen; - Martijn Schopman: omdat mooi rood niet lelijk is. De vergadering geeft argumenten waarom deze aanmeldingen al dan niet lid van de sectie zouden moeten worden, die varieren van ”ja, joh want die heeft een mooi geil wijf” tot “het is een nette rustige jongen, die kunnen we er nog wel bijhebben”. Uiteindelijk worden alle aanvragen gehonoreerd en zullen de aspirant leden conform worden geïnformeerd. 5. AFTREDEN RONNIE PEPERKAMP / VERKIEZING NIEUW BESTUURSLID Het bestuur moet constateren dat er geen kandidaten waren voorgedragen. Dit weerhoudt de vergadering er echter niet van dit punt in de vorm van een Poolse landdag te behandelen. Dit viel niet te notuleren, maar toen de stofwolken uiteindelijk waren opgetrokken bleken er niet één, maar maarliefst twee kandidaat bestuursleden te zijn. De heren Thijs van Hal en Dirk Lamers bevestigden nog even hun kwaliteiten


en werden vervolgens met instemming en onder luid gejuich van de vergadering als nieuwe bestuursleden beëdigd. 6. KERMISVIERING 2010 De heer Ed Tonissen mag als een zeer belangrijke koningskandidaat worden gezien. Mocht hem het gouden schot lukken dan vervult de sectie wederom op een waardige wijze het hoogste ambt binnen onze schutterij. Het ontbijt zal weer gewoon op maandagochtend ca. 8.30/9.00 uur bij café De Buck plaatsvinden. Sectieleden die ook troonleden zijn zullen trachten het sectiegebeuren zo volledig mogelijk mee te maken. 7. D.G.S.S.W.K.Q. Voor de deelname aan de Grote Sectie Sjaak WK Quiz wordt de sectie verdeeld in een vijftal “landen”en wordt er voor ieder land een aanvoerder gekozen. Dit resulteert erin dat de heren Hans de Jager, Hans (alias Dick) Korving, Hans (alias Sjaak) Schopman, Hans (alias Otto) Berendsen en Hans Peperkamp uitgedost worden in traditionele kledij van het respectievelijke land. Zo zien wij een Hollandse boer, Sint Nicolaas uit Spanje, een met een sombrero getooide Mexicaan, een bosneger uit Kameroen en einem in Lederhosen gesteckte Deutscher. Het geheel wordt vakkundig geleid door een in iets te strak zittend scheidsrechters kostuum gehesen Bikka Peelen (alias Gerard van de Weijer). Helaas kan de beamer daarbij, wegens technische problemen, niet worden ingezet. Serieus, met kennis en met hulp van het internet (met name de snelle, jonge schutters van de sectie) worden de vragen beantwoord. 8. U.D.G.S.S.W.K.Q. De deskundige jury heeft een zeer zware taak in de beoordeling van de antwoorden waarbij door gevat becommentariëren van foto’s nog extra punten kunnen worden behaald. Uiteindelijk blijkt de uitslag van beneden naar boven te zijn: - Roemloos 5e wordt Mexico met een schamel puntentotaal van 6 punten; - Onze nationale trots valt met 12 punten en een 4e plaats net naast het podium; - Kameroen staat met 16 punten wel als derde op het schavot; - Grote kanshebber Spanje wordt met 20 punten 2e; - Und helaasch, pindakaasch, die jugenliche deutscher haben mit hilfe der technieck der erste platz beholt: ein wenig hulde. Zoals reeds gememoreerd was de jury onder de indruk van de enorme hoeveelheid kennis en de originaliteit van de antwoorden. Enkele opmerkingen op de antwoord formulieren wil ik u niet onthouden: - als antwoord op de vraag hoe de wk bal heet antwoordt een team : “gehaktbal”; - de 2 “Nederlandse teams” die in 1938 meededen waren volgens Kameroen “Thesos en de Rijnvogels”; - de “borsten van prinses Mabel Smit”werden o.a. beschreven met : “alweer twee punten”, “lets swing together”; - bij een foto van een flat met één duitse vlag en wel 30 turkse vlaggen stond de opmerking: “Huis te koop op de Halve Maan”.


De winnaars ontvangen een tegoedbon voor het bezoeken van een wedstrijd van onze plaatselijk helden s.C. Rijnland 1, terwijl de verliezers verplicht een wedstrijd van de dames van s.c. Rijnland moeten bezoeken. 9. STUNT / FEEST Uw bestuur had in het kader van de verhuizing van Excelsior een verhuiswagen geregeld die op maandagochtend ervoor zou moeten zorgen dat de rondtrekkende schutters in een fuik zouden lopen waarna onder leiding van ons geweldige officierenkorps de hele meute er in een enorme chaos zou moeten worden teruggetrokken. Helaas had onze commandant de heer P. Mulder één van zijn weinig heldere momenten en zorgde hij er met een snelle reactie voor dat de schuttersstoet een wel begaanbare weg koos. Het enige wat ervan kan worden gezegd is dat de stunt wel grandioos de mist inging: als uw bestuur dan ook iets niet goed regelt dan doen we het enorm niet goed! Gelukkig hadden we nog een initiatief van een aantal jonge sectie Sjaak schutters die met een enorme thuisvlijt een prachtige draagstoel in elkaar bleken te hebben geknutseld. Hiervan is door vele prijswinnaars en koning Ed dankbaar gebruik gemaakt en zij werden op deze stoel in triomph door de zaal gevoerd. Hulde voor deze fraaie en geslaagde stunt. Intermezzo door de komst van Paul Jambers Geheel bij verrassing wordt de sectievergadering bezocht door de vlaamse tv persoonlijkheid Paul Jambers, waarin sommigen de persoon van Peter van Huet menen te herkennen. Paul denkt op bezoek te zijn bij een groep mannen die het drie dagen met elkaar “doet”. Daarbij bespreekt hij op onnavolgbare wijze “de zware jongens” in het bestuur van sectie Sjaak en laat hij de vergadering allerhande dirty details weten. Keurige “heren”overdag, maar ’s avonds, ’s avonds “gaan ze los”. Zo bleek dat uw secretaris, ik moet met het schaamrood op de kaken toegeven dat dit inderdaad zo is, zijn vrouw op Moederdag een zak potgrond cadeau gaf. Blijken de visjes van Frank wel uit zijn hand te eten, blijkt Ben eigenlijk een wereldvreemde kluizenaar te zijn die heel saai is en in feite niets doet en heette God vroeger Godfried, maar heet Godfried tegenwoordig God. Een mogelijk sectiefeest staat gepland op zaterdagmiddag/zaterdagavond 4 september 2010. 10. ???????? Ben bespreekt bij dit agendapunt de ook hem onbekende inhoud van een verhuisdoos die hij heeft gevonden. Hierin blijken o.a. een medaille van Excelsior, een groen witte vlag, witte en groene verf, belastingaanslagen, aanmaningen, een lege portemonnee, een zwarte Koninginnejurk met sportschoenen en echtscheidingspapieren, een bak met zand en een natte doos te zitten. Lange Bart geeft daarbij aan wel belangstelling voor de natte doos te hebben.


11. W.V.T.T.K. Met welwillende instemming accepteert de vergadering een rondje van Godfried en Lidwien waarbij de glazen vol op de tafel komen. Ook wordt onder dit agendapunt aangegeven dat er voor ieder lid 3 nieuwe bretelsluitingen beschikbaar zijn, zodat zo nodig ieder lid zijn eigen bretels van nieuwe sluitingen kan voorzien. 12. RONDVRAAG / SLUITING Uit de rondvraag kon uw secretaris het volgende distilleren: - Bert de Bruin stelt een vraag; - Sjaak (onze naamgever en officier) geeft aan dat de sectie inmiddels is uitgegroeid tot een respectabel aantal van ca. 90 schutters en dat het mooi zou zijn op maandag een mooie foto, al dan niet met Ed als koning, te maken (aldus geschiedde); - Hans (alias Dick) Korving vraagt of ook het ontbijt niet bij God kan, kunnen we eventueel busjes huren, Goed idee Hans, doen we dus niet; - Toon S. biedt zijn diensten aan, aan alle sectie schutters die problemen hebben met hun bretels, hij heeft tenslotte al meer mensen aan de galg geraden; - Jos vraagt uitleg (onbekend is welke Jos en waarover); - Ten overvloede wordt gememoreerd dat van alle sectieleden die de maandag meegaan â‚Ź 60, wordt ingehouden. Heb je nog niet betaald dan moet dit de maandag gedaan worden. Officieren en leden van de hofhouding betalen â‚Ź 30,- omdat zij maar een beperkt deel met de sectie op kunnen drinken; - Alias Hans Korving komt nog even terug op het ontbijt en hoopt dat het wat beter zal zijn, met in ieder geval meer ei. Suggesties over broodjes van Bram Lamers en meer hagelsag (Otto B) zullen worden meegenomen. Niets meer aan de orde zijnde sluit Frank deze wederom gedenkwaardige vergadering en daarna neemt nog menig sectielid. voor korte dan wel langere tijd, enige licht alcoholische versnaperingen tot zich. Mei 2010 Secretaris Sectie Sjaak Ron Droste

Profile for Gerard van Hall

Verslag ledenvergadering 9 mei 2010  

Verslag Algemene Ledenvergadering Sectie Sjaak d.d. 9 mei 2010 in Taverne “De Bijland” te Tolkamer.

Verslag ledenvergadering 9 mei 2010  

Verslag Algemene Ledenvergadering Sectie Sjaak d.d. 9 mei 2010 in Taverne “De Bijland” te Tolkamer.

Profile for gvanhall
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded