Page 1


De oprichters van De Hoop hadden al in 1905 de overtuiging dat ook kwetsbare groepen toegang moeten hebben tot een levens­ verzekering. Nu,ruim100 jaar later, is deze situatie nog steeds zo: zonder herverzekering is een levens­ verzekering niet altijd mogelijk.

Maatschappelijk gezicht

Moeilijk accepteerbare risico’s betreft gelukkig maar een kleine groep mensen. Toch kan juist deze kleine groep een sterke signaalfunctie vervullen. Als een verzekerde wordt afgewezen door een verzekeraar heeft dit niet alleen persoonlijke, maar ook maatschappelijke consequenties. Met mogelijke reputatieen commerciële schade voor verzekeraars tot gevolg. Verzekeraars vervullen een maatschappelijke rol. Juist in moeilijke situaties wordt deze op waarde getoetst en concreet gemaakt. De Hoop geeft verzekeraars een extra mogelijkheid om de klant centraal te stellen.


Hoe sociaal is een verzekeraar?


Iedere levensverzekeraar kan met De Hoop een ruimhartig acceptatiebeleid voeren. DeHoop is een gespecialiseerde herverzekeraar, die al meer dan herverzekeraar 100 jaar afwijkende medische risico’s verzekerbaar maakt. Dit biedt maatschappijen de mogelijkheid om een solide bedrijfsvoering te combineren met een betrokken sociaal profiel. Zowel naar tussenpersonen als naar de klant klant.


Kan een maatschappij mij afwijzen?


Moeilijk in te schatten risico

Hart- en vaatziekten. Borstkanker. Diabetes mellitus. De ziekte van Hodgkin. Of gewoon overgewicht. Zeldzame aandoeningen, maar ook aandoeningen die steeds vaker voorkomen. En steeds vaker staan de aandoeningen niet op zichzelf. Voor een geneeskundig adviseur bij een verzekeraar is acceptatie in deze complexe situaties haast ondoenlijk. De medische expertise van De Hoop biedt uitkomst. Met de acceptatie van zeldzame aandoeningen en gecompliceerde ziektebeelden heeft De Hoop veel ervaring opgebouwd.

Als verzekerden voor de medische acceptatie een hoger risico vormen biedt De Hoop uitkomst: of de verzekerde nu onder medische behandeling is of als de medische geschiedenis voor een verzekeraar vragen oproept. Een verzekeraar kan altijd besluiten het risico bij De Hoop aan te bieden.


Het afwijzen van een aanvraag op medische gronden moet tot het absolute minimum worden beperkt. Daar is gespecia足 liseerde kennis voor nodig die de meeste verzekeraars niet meer, of onvoldoende, in huis hebben.

Exclusief voor verzekeraars

De Hoop is een herverzekeraar. Elk door De Hoop verzekerd risico correspondeert met een door een levensverzekeraar voor haar klant gesloten polis, waarvan het risico uiteindelijk bij De Hoop is afgedekt. Dit betekent dat assurantietussenpersonen wel kunnen adviseren een verzekering bij De Hoop onder te brengen, maar zij kunnen er niet rechtstreeks zelf terecht. Bij een problematische acceptatie kan een tussenpersoon zowel de verzekeraar als de verzekerde op De Hoop attenderen.


Kunnen ze mijn situatie wel goed beoordelen?


Hebben verzekeraars wel oog voor kwetsbare groepen?


Gemakkelijk geregeld

Samenwerken met De Hoop is snel en gemakkelijk geregeld. De relatie krijgt vorm in een heldere overeenkomst, waarin de afspraken zijn vastgelegd. De Hoop neemt altijd het hele risico over, zonder eigen behoud voor de verzekeraar. Ook andere afspraken zijn mogelijk. Elke herverzekering komt dan ook individueel tot stand na een offerte op basis van de medische beoordeling door de geneeskundig adviseur van De Hoop.

Verzekeraars zijn ‘public interest companies’ en hebben daar­om een speciale verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid komt er primair op neer dat vrijwel iedereen verzekerbaar moet zijn.


Diabetes mellitus komt regelmatig voor, maar is toch lastig te verzekeren door de acceptatiecriteria van de meeste levensverzeke­ raars. Hart- en vaat­ziekten zijn doodsoorzaak nummer 1. Deze risico’s zijn vaak moeilijk in te schatten, zeker op de langere termijn als gecompli­ceerde operaties hebben plaatsgevonden.

Persoonlijk en vlot

De Hoop is een kleine maatschappij met korte lijnen. Dit betekent dat veel acceptanten de medewerkers van De Hoop kennen. En vice versa. Het betekent ook dat aanvragen worden behandeld door de mensen met wie u spreekt. Dat is niet alleen prettig voor u. Het zorgt er ook voor dat zaken vlot worden afgehandeld en niet blijven liggen. Eenvoudige aanvragen behandelen we op de dag na binnenkomst. Bij een meer complexere aanvraag betrekken we twee hooggespecialiseerde geneeskundig adviseurs en kost de aanvraag een dag extra. In beide gevallen komt uw contactpersoon bij u terug met een helder voorstel.


Zo afwijkend ben ik toch niet?


De Hoop maakt afwijkende medische risico’s verzekerbaar. Dit biedt maatschappijen de mogelijkheid om altijd te kunnen accepteren zonder daarbij zelf risico te lopen.

N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop Zeestraat 70 2518 AC ’s-Gravenhage | Postbus 532 2501 CM ’s-Gravenhage t 070 342 1313 f 070 342 1174 e info@dehoopmail.nl w www.dehoopleven.nl


Corporate brochure De Hoop  

Corporate brochure voor herverzekeringsmaatschappij De Hoop.