Page 1


คานา บล็อก (BLOG) คือเว็บไซต์ ท่ เี จ้ าของ หรื อ admin สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลง ใน เว็บได้ ตลอดเวลา การสร้ างเว็บบล็อก สามารถทาได้ ง่ ายๆด้ วยตัวเอง ไม่ ซับซ้ อน และภายระบบการ จัดการ บริหารเว็บไซต์ พนื ้ ฐานให้ เช่ นเครื่องมือสาหรั บเขียน เรื่ อง โพสรู ป จัดหมวดมู่ และลูกเล่ นอื่นๆ รายงานเล่ มนี ้ จัดทาขึน้ เพื่อรวบรวมหลักฐาน กระบวน การศึกษาและการตกแต่ งเว็บบล็อก Blogger อันเป็ น เนือ้ หาที่ผ่านกระบวนการเรี ยนการ สอนในรายวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ นิเทศศิลป์ ( Arti3319 ) สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร หากเนือ้ หาในรายงาน มี ความผิดพลาดประ การใด ทางผู้จดั ทา ต้ องขอ อภัย มา ณ ที่นีด้ ้ วย

นาย ณัฐพล สุขมัน


สารบัญ หน้ า 1. รู้จกั กับ Blogger 4 2. การศึกษาจัดการ และปรับแต่ง Blogger 5 - วิธีเพิ่ม Gadget ปฎิทินลงใน Blogger 7 3. สรุปการเรี ยนรู้ Blogger 9


รู้จักกับ Blogger Blogger คืออะไร? Blogger เป็ นอีกหนึ่งบริการของ Google ที่จะช่ วยให้ คุณมีพนื ้ ที่สาหรับเขียนเรื่องราวต่ าง ๆ ที่คุณ ต้ องการในลักษณะของ Webblog บริการเหล่ านีค้ ุณสามารถใช้ งานได้ ฟรี โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย สาหรับคนที่อยากมีเว็บไซต์ ส่วนตัว แต่ ไม่ อยากมีค่าใช้ จ่าย blogger สามารถช่ วยคุณได้ Webblog กับ Website ต่ างกันอย่ างไร Website ต้ องมี Domain Name และ Hosting เป็ นของตนเอง และ เสียค่ าใช้ จ่าย ส่ วน Webblog นัน้ เราสามารถสมัครใช้ บริการได้ ฟรี แต่ เราต้ องใช้ Domain ของผู้ให้ บริการ Webblog นัน้ ๆ อยู่ ในชื่อ domain ของเราด้ วย เช่ น http://autsawat.blogspot.com เป็ นต้ น คุณ สามารถ สร้ างรูปแบบของเว็บไซต์ ได้ เองมีความยืดหยุ่น ส่ วน Webblog นัน้ มีtemplate ให้ เลือก โดยการเขียน blog ก็จะมีโครงสร้ างที่ ตายตัวไม่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ มากนักหากคุณต้ องการเขียน เองต้ อง เรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ หลายภาษาอยู่พอสมควร แต่ คุณเพียงแค่ เรียนรู้การใช้ งานเล็กน้ อย คุณก็สามารถใช้ งานได้ Webblog ทา อะไรได้ บ้าง


การศึกษาจัดการและปรับแต่ ง Blogger การเปิ ดใช้ งาน Blogger นัน้ เพียงสมัครสมาชิค ของ Gmail ก็สามารถครอบคลุมการใช้ งาน ทัง้ Gmail Google Plus , Google Drive , Google Sites และ Blogger ได้ โดยง่ าย รู้ จักกับหน้ าจัดการของ Blogger

สามารถสร้ างบล็อกใหม่ ได้


ชุดคาาสั่งในการใช้ บล็อก

ภาพหน้ าลักและการสร้ าง Blogger


วิธีเพิ่ม Gadget ก่ อนอื่นเราต้ องรู้จักกับ Website ที่แจก Gadget Free เสียก่ อน...สาหรับตัวอย่ างในครัง้ นีจ้ ะใช้ ปฎิทนิ ของเว็บ Mycalendar.org สามารถเข้ าไปได้

http://mycalendar.org/widget/getwidget/

สามารถเลือกขนาดเพื่อให้ กระชับเข้ ากับขนาดของเฟรมใน Blog ที่เราตัง้ ได้


จากนัน้ มาที่หน้ าปรับแต่ ง Blogger เลือกที่รูปแบบ > เพิ่ม Gadget > Html/จาวาสคริปต์ ผล


ผลที่แสดงออกมา จะเห็นเพียงเท่ านี ้ แต่ อย่ าพึ่งตกใจคิดว่ าไม่ สาเร็จนะคะ ให้ กดบันทึกแล้ วออก จากหน้ านีก้ ่ อน


สรุ ปการเรี ยนรู้ Blogger http://arti3319-nuttapon.blogspot.com/

nuttapon sukman-arti3319-102  
nuttapon sukman-arti3319-102  

arti3319-blogspot