Page 1

2020 GUY HOUBEN

WEDDINGS PAKKETTEN


B

WELKOM INTRO Al s j u l l i e d e z e b r oc hu r e on tv a n g e n , d a n b e te k e n t d a t wa a r s c hi j n l i j k d a t j u l l i e a l me e r v a n mi j n we r k he b b e n g e z i e n . M a a r i k v i n d he t b e l a n g r i j k toc h n og e v e n k or t toe te l i c hte n hoe i k b r u i l of te n a l s f otog r a a f b e n a d e r . Bi n n e n mi j n f otog r a f i e k i e s i k d e “ f i n e a r t” ma n i e r v a n s c hi e te n . D a t b e te k e n t d a t i k he t v e r ha a l v a n j u l l i e d a g v e r te l d oor mi d d e l v a n he t f otog r a f e r e n v a n mome n te n , d e ta i l s e n r oma n ti s c he f oto’ s v a n j u l l i e s a me n . E n d oor mi d d e l v a n k l e i n e a a n p a s s i n g e n of a a n wi j z i n g e n z or g i k e r v oor d a t he t b e e l d n e t e e n b e e tj e mooi e r , r oma n ti s c he r of s p e c i a l e r wor d t. H e t u i te i n d e l i j k e d oe l v a n f i n e a r t b r u i d s f otog r a f i e i s om e e n s e r i e te k u n n e n l e v e r e n d i e j u l l i e b e l a n g r i j k s te d a g a l s 1 mooi g e he e l i n b e e l d b r e n g t. I k s p r e e k s ta n d a a r d 2 k e e r v a n te v or e n a f me t mi j n k op p e l s , a l l e r e e r s t om k e n n i s te ma k e n e n te k i j k e n of e r e e n k l i k i s . M a a r ook om e r a c hte r te k ome n o f on z e i d e e ë n ov e r b r u i d s f otog r a f i e ov e r e e n k ome n .


PAKKET 1 €1500

+ 6 UUR DEKKING Vo o r een k o rt e, g ez el l i g e d a g w a a ri n w e m o o i e h eri n n eri n g en creëren . + 250+ HOGE RESOLUTIE BEELDEN D e fo t o’s w o rd en g el ev erd o p s o ci a l m ed i a res o l u t i e & i n v o l l e res o l u t i e v o o r o .a . p ri n t s & a l bu m s . + 20X15CM FINE ART ALBUM L ed eren o f l i n n en fi n e a rt a l bu m m et 30 p a g i n a ’s , g es el ect eerd d o o r j u l l i e, s a m en g es t el d d o o r m i j . + ONLINE GALLERIJ (6 MAANDEN) D e h el e s eri e fo t o’s w o rd t g el ev erd d o o r m i d d el v a n een o n l i n e g a l l eri j w a a ro p j u l l i e z e k u n n en b ek i j k en , d o w n l o a d en en d el en . + REISKOSTEN Rei s k o s t en t /m een s t ra a l v a n 50k m b u i t en Ma a s t ri cht (d a a rbu i t en 0, 35 p er k m) .

2 0 2 0   |   BRUILOF T PAKKET TEN


07-07-2018 MELVIN & BENTE

I k h ad nog nooi t vi a In s t ag ram e e n br u il of t aan v raag g eh ad, m aar Melvi n v ol g de m ij s c hij n baar al e e n t ij dj e en stuurde m i j 4 nov e m be r 2 0 1 7 e e n be r ic h t j e . Na e e n eer ste afsp raak sam e n m e t Be n t e bl e e k dat Me l v in e n i k een w eder z i jdse in t e re s s e in Sn e ake r s & St re e t St y l e h adden en er w as me t e e n e e n kl ik. Z e l ie t e n m ij v r ij in de fotog rafi e voor hu n br u il of t . He t was e e n h e e r l ij ke , relaxte dag m et g en oe g t ij d om m ooie din g e n t e c re ë re n ook al hadden z e m e m aar v oor 8 , 5 u u r g e boe kt . I k vond h et ui tei ndeli j k we l j am m e r dat ik he t fe e s t j e h e b m oeten m i ssen w an t ook de g as t e n ware n s u pe r !

BRUILOF T PAKKET TEN  |   2 0 2 0


PAKKET 2 €2200

+ 9 UUR DEKKING In 9 uur ti jd leg i k j u l l ie g rot e dag v as t v an be g in tot net na de op eni n g s dan s . Me t g e n oe g t ij d v oor de voor berei di ng en, de c e re m on ie , de por t re t t e n & de andere acti vi tei ten er n a. + 450+ HOGE RESOLUTIE BEELDEN De foto’s w orden g el e v e rd op s oc ial m e dia re s ol u t ie & i n volle resoluti e vo or o. a. pr in t s & al bu m s . + 30X23CM FINE ART ALBUM Lederen of li nnen fin e ar t al bu m m e t 3 0 pag in a’s , g eselecteerd door jul l ie , s am e n g e s t e l d door m ij . + ONLINE GALLERIJ (6 MAANDEN) De h ele ser i e foto’s w ordt g e l e v e rd door m idde l v an een onli ne g aller i j w aarop j u l l ie ze ku n n e n be kij ke n & dow nloaden. + REISKOSTEN Rei sk osten t/m een s t raal v an 5 0 km bu it e n Maas t r ic ht (daar bui ten 0 ,35 p er km) .

BRUILOF T PAKKET TEN  |   2 0 2 0


PAKKET 3 €2800

+ 12 UUR DEKKING In 12 u u r t i j d l eg i k j u l l i e g ro t e d a g v a s t v a n b eg i n t o t ei n d . Met g en o eg t i j d v o o r d e v o o rberei d i n g en , d e cerem o n i e, d e p o rt ret t en & d e a n d ere a ct i v i t ei t en erna. + 600+ HOGE RESOLUTIE BEELDEN D e fo t o’s w o rd en g el ev erd o p s o ci a l m ed i a res o l u t i e & i n v o l l e res o l u t i e v o o r o .a . p ri n t s & a l bu m s . + 34X25CM FINE ART ALBUM L ed eren o f l i n n en fi n e a rt a l bu m m et 30 p a g i n a ’s , g es el ect eerd d o o r j u l l i e, s a m en g es t el d d o o r m i j . + ONLINE GALLERIJ (6 MAANDEN) D e h el e s eri e fo t o’s w o rd t g el ev erd d o o r m i d d el v a n een o n l i n e g a l l eri j w a a ro p j u l l i e z e k u n n en b ek i j k en & d o w n l o a d en . + REISKOSTEN Rei s k o s t en t /m een s t ra a l v a n 50k m b u i t en Ma a s t ri cht (d a a rbu i t en 0, 35 p er k m) .

2 0 2 0   |   BRUILOF T PAKKET TEN


PAKKET 4 €3600

+ 12 UUR & TWEEDE FOTOGRAAF In 1 2 uur ti jd leg i k j u l l ie g rot e dag v as t v an be g in tot ei nd. Met g enoeg t ij d v oor de v oor be re idin g e n , de cerem oni e, de p or tret t e n & de an de re ac t iv it e it e n e r n a. Met een tw eede fotog raaf e r bij , om n og m e e r de t ail s & momenten vast te leg g e n . + VERLOVINGSSHOOT/LOVESHOOT Voordat julli e trouw e n doe n we e e n s h oot v an zo’ n 2 uur op een locati e i n de bu u r t v an Maas t r ic ht + 800+ HOGE RESOLUTIE BEELDEN De foto’s w orden g el e v e rd op s oc ial m e dia re s ol u t ie & i n volle resoluti e vo or o. a. pr in t s & al bu m s . + LUXE ALBUM+ USB + PRINTS Groot, sp eci aal ontworpe n al bu m + g e g rav e e rde USB + 20, 4x6 fi ne ar t p r i n t s in e e n l u xe v e rpakkin g + ONLINE GALLERIJ De h ele ser i e foto’s w ordt g e l e v e rd door m idde l v an een onli ne g aller i j w aarop j u l l ie ze ku n n e n be kij ke n & dow nloaden. + REISKOSTEN Rei sk osten t/m een s t raal v an 5 0 km bu it e n Maas t r ic ht (daar bui ten 0 ,35 p er km) .

BRUILOF T PAKKET TEN  |   2 0 2 0


ALBUM PRIJZEN EXTRAS

Als fo t o gra a f ric h t ik m ij z o a ls ik a l eeder h eb be sc h re ve n, o p h e t m a k en v a n een v erh a len de serie die na t uurlij k h e t b est e t o t z ijn rech t k o m t in een kwalit e itsa lbum. D e a lbum s die ik a a n bied z ijn v a n h o ge kwalit e it, zij n h a n dg em a a k t en w o rden g eprin t me t ‘a rch ie f kwa liteit ’ in k t en o p m useum k w a lit eit p a pie r da t + /- 100 ja a r m ee k a n g a a n . N iet je sta nda a rd a lbe lli a lbum . ALBUM PRIJZEN De p r i jz en h i eronde r zij n v an af pr ij ze n (m e t 3 0 p ag i na’s). Er z i jn ver s c h il l e n de opt ie s t oe t e v oe g e n z oals k aften van buffe l l e e r, m e e r pag in a’s , j u l l ie n am e n op de k aft i n g oud en e r zij n ook n og v e e l m e e r m at e n besch i k baar. + 20 X 15CM

€300.00

+ 30 X 23CM

€380.00

+ 34 X 25CM

€460.00

+ 40 X 30CM

€540.00

BRUILOF T PAKKET TEN  |   2 0 2 0


PRINTS EXTRAS

F i n e a r t p r i n ts z i j n j u we e l tj e s a a n d e mu u r , i n e e n mooi e l i j s t k ome n z e he t b e s te tot hu n r e c ht. H e t z ou z on d e z i j n a l s j e f oto’ s e n k e l d i g i ta a l b l i j v e n . D a a r om we r k i k s a me n me t e e n b e d r i j f d i e z i c h s p e c i a l i s e r e n i n p r i n te n op F i n e -a r t p a p i e r , n e t z oa l s d e a l b u ms . PRINTS D ez e v a n a f p ri j z en z i j n g eb a s eerd o p s t a n d a a rd F i n eA rt p a p i er, er i s o o k k eu z e u i t n o g bet er p a p i er v a n L u s t re & Ha h n em u h l e. + A6 €6.00 + A5 €10.00 + A4 €25.00 + A3 €35.00 + A2 €50.00

2 0 2 0   |   BRUILOF T PAKKET TEN


OVER MIJ GUY Ee n kle ine int ro duct ie o v er m ijz elf is n iet o nbe la ngrij k aa ngez ien ik bijn a de h ele da g o p j ullie gro t e da g a a n w ez ig z a l z ijn . N a a st bruidsfo t o gra fie doe ik eig en lijk n o g h eel v eel a nde re so o rte n fo t o g ra f ie. D e leuk st e o pdra ch t en zij n die waa rvo o r i k m o et reiz en en w a a rin ik een ve rh a a l me t mij n fo t o ’s m o et v ert ellen . H ier h a a l ik o o k vo o ra l mij n ins pira t ie uit . Lif est y le, f a sh io n en do c ume nt a ire fo t o g ra f ie is da a ro m ech t een t a k w a a r ik mij uite inde lij k o o k m eer o p z a l g a a n rich t en naast bruilo fte n. In mij n vrij e t ij d be n ik v eel bez ig m et m uz iek . Ik o rga nise e r intie me ev en em en t en m et disco , f un k , so ul & h o use muzie k en ik ben z elf o o k D J . Ik h e b nu a l zo ’n 9 ja a r een rela t ie & w ij w o n en ge ze llig sa me n me t o n z e 2 k a t t en in M a a st rich t . Maa r ik ve rwac h t wel bin n en een a a n t a l ja ren t e gaa n ve rh uize n na a r h et buit en la n d.


2020 GUY HOUBEN

WEDDINGS PAKKETTEN

Profile for Guy Houben Photography

Trouwfotografie Brochure Guy Houben 2020  

Bekijk hierboven mijn brochure met informatie over de pakketten die ik aanbied voor bruiloften in 2020. Voor meer & ander werk: www.guyhoub...

Trouwfotografie Brochure Guy Houben 2020  

Bekijk hierboven mijn brochure met informatie over de pakketten die ik aanbied voor bruiloften in 2020. Voor meer & ander werk: www.guyhoub...

Profile for guyhouben
Advertisement