Page 1

°Õß√“™‡≈¢“πÿ ° “√ „πæ√–Õß§å ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ ·®â߇≈◊ËÕπæ‘∏’æ√–√“™∑“πª√‘≠≠“∫—µ√∑ÿ° ∂“∫—π„π‡¢µÕ’ “π Õà“πµàÕÀπâ“ 4

ªï∑’Ë 1 ©∫—∫∑’Ë 8 ª√–®”‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ æÿ∑∏»—°√“™ 2555

çµ—È߇ªÑ“‡¢â“‡∫Á≠œé

·π–π—°‡√’¬π-ºŸâª°§√Õß

‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ Ÿà‚√߇√’¬π™—Èππ”‡¡◊ÕßÕÿ∫≈œ π—°‡√’¬π™—Èπª√–∂¡ªï∑’Ë 6 ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπªï∑’Ë 3 ®“° ‚√߇√’¬πµà“ß Ê ∑—Ë«®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ·≈–®—ßÀ«—¥„°≈⇧’¬ß¢Õß ¿“§Õ’ “π ®“°Õ¥’µ®«∫®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π µà“ß¡ÿàßÀ«—ß∑’Ë®–°â“«‡¢â“ Ÿà√—È« ‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ·¡â√–∫∫°“√»÷°…“¢Õ߉∑¬®–‡ª≈’Ë¬π‰ª À“°·µà §«“¡¡ÿàßÀ«—ß çµ—È߇ªÑ“‡¢â“‡∫Á≠œé °Á¬—ߧ߇À¡◊Õπ‡¥‘¡ ·≈–‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ¡“‚¥¬µ≈Õ¥ Õà“πµàÕÀπâ“ 6-7

ÍغÅÏ ¨Ñ´§Ò¹ÂÔè§ãËÞ‹ Ê‹§·ŒÒ»‚à¡‹ÒµŒÍ¹ÃѺ»‚ãËÁ‹

10 Çѹ 10 ¤×¹

´ŒÒ¹···.ªÙà·È¡ÒÅ·‹Í§à·ÕèÂÇáÁ‹¹éÓ⢧Ï

ÃѺµÐÇѹãËÁ‹¡‹Í¹ã¤Ãã¹ÊÂÒÁ Õà“πµàÕÀπâ“ 3

“ÈÖ¡¡ÅͧÂÒÇ ÊзŒÒ¹¿‡Ò”

ªÔ§à§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ

200,000 ºÒ·

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ √à«¡°—∫‡¡◊Õß «— ¥ÿ ·≈– ROOFING CENTER µ√“™â “ ß øóô π øŸ  à ß ‡ √‘ ¡ ·≈–  ◊∫ “π«—≤π∏√√¡æ◊Èπ∫â“πÕ’ “π √«¡ 20 ®—ßÀ«—¥ Õà“πµàÕÀπâ“ 3

‡¡◊ÕßÕÿ∫≈√“™∏“π’ °—∫°≈ÿࡧπæ◊Èπ‡¡◊Õߥ—È߇¥‘¡¢à“ Õà“πµàÕÀπâ“ 4

çÀ¡àÕß·´∫é ‡¡◊ÕßÕÿ∫≈œ

‚¥¬ ÿ√ ’Àå º“∏√√¡ Õà“πµàÕÀπâ“ 9

®—¥°“¬°√√¡°«“߇®“-©“ß´“ 12 ¡.§. π’È ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§Õÿ∫≈œ Õà“πµàÕÀπâ“ 3

Õà“πµàÕÀπâ“ 5

ç·æ∑¬åÀ≠‘ß ÿ¿“æ√√≥ »‘…¬å∏“ππ∑åé ®—°…ÿ·æ∑¬å§π «¬ ®“°¡.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ç·æ∑¬åé ‡ªìπÕ“™’æ „πΩí π ¢Õß„§√À≈“¬ Ê §πÇ¡’‡°’¬√µ‘ ‚°âÀ√Ÿ ·≈– √Ë ” √«¬Ç·µà µ â Õ ß·≈° ¥â«¬°“√∑”ß“πÀπ—°·≈– §«“¡√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫∑’ Ë ‰ ¡à ∏√√¡¥“ Õ“®®–µâÕß∂Ÿ° ‡√’ ¬ °µ— « ‰¥â µ ≈Õ¥‡«≈“ ·≈–Õ“®®–µâ Õ ß ≈– ‡«≈“‡æ◊ËÕ√—°…“§π‰¢â„Àâ ∑—π∑à«ß∑’

¥Õπ §‘ß : µ—«‡√àߪؑ°‘√‘¬“ Ç«—ππ’È ‡√“¬‘π¥’∑’Ë®–·π–π”„Àâ§ÿ≥√Ÿâ®—°°—∫‡∏ÕÇ®—°…ÿ·æ∑¬å Õ¬à“¬Õ¡·æâ Õ¬à“º‘¥À«—ß §π «¬ ®“°«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ·æ∑¬»“ µ√å · ≈–°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ Õ¬à“À—πÀ≈—ßÇ Ÿâ™’«‘µ Õà“πµàÕÀπâ“ 13

¡À“«‘∑¬“≈—¬Õÿ∫≈√“™∏“π’

Õà“πµàÕÀπâ“ 16


ç∂â“¡’§«“¡æ√âÕ¡‡æ√’¬ß ¡’§ÿ≥∏√√¡ ∫â“π‡¡◊Õß ‰¡à«à“®–Õ¬Ÿà„π ∂“π°“√≥å„¥ Ê °Á®–Õ¬Ÿà√Õ¥ ª≈Õ¥¿—¬·≈–∏”√ß¡—ËߧߵàÕ‰ª‰¥âµ≈Õ¥√Õ¥Ωíòß Õ¬à“ß·πàπÕπ ¢ÕÕ”π“®·Ààߧÿ≥æ√–√—µπµ√—¬·≈–  ‘Ëß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘ϧÿ⡧√Õß√—°…“∑à“π·≈–™“µ‘‰∑¬ „Àâ¡’ ·µà§«“¡º“ ÿ° ‡«’¬π¬—Ë߬◊π‰ª...é æ√–√“™¥”√— ¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ı ∏—𫓧¡ Úııı

ª√–¡«≈¿“æ

ß“πæ√–√“™æ‘∏’‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“

ı ∏—𫓧¡ Úııı


ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

“ศึกกลองยาว สะท้านฟ้า” ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเมืองวัสดุ และ ROOFING CENTER ตราช้ า ง

ร่วมฟื้นฟู/ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรม พื้นบ้านอีสาน รวม 20 จังหวัด จัดกิจกรรม ประกวด “ศึกกลองยาว สะท้านฟ้า ประจำ

ปี 2555” ชิ ง ถ้ ว ยรางวั ล ผู้ ว่ า ราชการ จังหวัด พร้อมเงินสดมูลค่า 200,000 บาท การแสดงกลองยาวนั บ ว่ า เป็ น วั ฒ นธรรมอย่างหนึ่งในภูมิภาคอีสาน อาจถือได้ ว่ า เป็ น เอกลั ก ษณ์ ท างศิ ล ปะการแสดงที่ สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี และ สังคมของชาวอีสาน ซึ่งนอกจากจะให้ความ สนุกสนาน รื่นเริง ในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ งานขึ้นบ้านใหม่ งาน บวช งานแต่ง กฐิน และผ้าป่า ยังใช้สำหรับ การเคลื่อนขบวนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ ครื้ น เครงสนุ ก สนาน ตื่ น ตาตื่ น ใจอี ก ด้ ว ย จนมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน การแข่งขัน “ศึกกลองยาว สะท้านฟ้า ประจำปี 2555” จึงเป็นอีกกิจกรรมที่เปิด โอกาสให้ชาวอีสาน 20 จังหวัด รวมตัวกัน เพื่อสร้างความสามัคคี ร่วมใจกันสานต่อ ประเพณีลองยาวให้คงอยู่ สะท้อนให้เห็นถึง เอกลักษณ์ ในทุกด้าน พร้อมจะนำเสนอสู่ สายตาประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ และ ทั่วโลก ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ช่อง 11 สำหรั บ กติ ก าการสมั ค รเข้ า ประกวด ได้แก่ 1.แต่ละทีมที่เข้าแข่งขัน ต้องมีผู้เล่น ไม่ต่ำกว่า 15 คน ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ 2.รอบคัดเลือก แต่ละทีมมีเวลาแสดงทีมละ 15 นาที 3.แต่ละทีมสามารถเลือกใช้เพลงที่ ถนัดในการแข่งขันได้ 4.การแต่งกาย ต้อง แต่งกายตามประเพณีพื้นบ้านเท่านั้น 5.ใช้ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ไม่ใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้า เช่ น อิ เ ล็ ก โทนไฟฟ้ า กี ต้ า ไฟฟ้ า เป็ น ต้ น 6.ที ม กลองยาวที่ เ ข้ า แข่ ง ขั น จะมี น างรำ ประกอบด้ ว ยก็ ไ ด้ 7.การตั ด สิ น ของคณะ กรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด ต้องเคารพและ ยอมรับการตัดสิน มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ใน การสมัครเข้าแข่งขันในครั้งต่อไป 8.ห้าม สลั บ ผู้ เ ล่ น และนางรำในการแข่ ง ขั น ถ้ า ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

สำนั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 7 อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอส่งเสริม ควบคุ ม โรคเข้ ม แข็ ง แบบยั่ ง ยื น ปี ง บประมาณ 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรม อุ บ ลบุ รี รี ส อร์ ท อำเภอวาริ น ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ ท วี เ กี ย รติ บุ ญ ยไพศาล เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 กล่าวว่า จากการรายงานของนายแพทย์ ศ รายุ ธ อตตมางคพงศ์ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งาน ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 7 ทำให้ ท ราบว่ า นโยบายอำเภอควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เข้มแข็งแบบยั่งยืนจัดต่อเนื่องมาในปีนี้เป็น ปีที่ 3 เป็นที่น่ายินดีคือในปี 2555 ผลงานมี ความก้าวหน้าอย่างน่าชื่นชม หลายสำนัก และองค์ ก รเริ่ ม ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การ ดำเนินงานตามนโยบาย “อำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” โดย 3 หน่วยงานที่ สร้างพลังแรงขับเคลื่อน จังหวัดโดยผู้ว่า ราชการรับเป็นเจ้าภาพใหญ่ร่วมกับหัวหน้า ส่วนราชการ ระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็น แม่ทัพใหญ่ ถักทอเครือข่ายในพื้นที่ ให้เกิด นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรี นครอุ บ ลราชธานี ได้ ม อบหมายให้ นาย พงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนคร อุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม หารือกับผู้บริหารและตัวแทนสถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จำนวน 33 แห่ง หัวข้อการประชุมหารือ เรื่องการลดปริมาณขยะประเภทแก้วและ ถุงพลาสติก ภายในสถานศึกษา ณ ห้อง ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สืบเนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเมืองขนาดใหญ่ จึงทำให้มีปัญหาเรื่อง การจัดการขยะ ซึ่งในปัจจุบันขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี มี ปริมาณสูงถึง 80 ตันต่อวัน และถ้าจำแนก ขยะจากสถานศึกษามีมากถึง 21 ตันต่อวัน ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มี โครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ การลดปริ ม าณขยะ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การจั ด ตลาดนั ด ขยะ รี ไ ซเคิ ล ในสำนั ก งานเทศบาลนครอุ บ ลฯ

สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่ เมืองวัสดุ กม. 2 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ เยื้องโรงเรียน บ้านทางสาย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยจะมีการประชุม ชี้แจงกติกา และนำเสนอข้อมูลการแข่งขัน ให้ กั บ ที ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ในวั น ที่ 9 มกราคม 2556 ณ โฮมมาร์ท เมืองวัสดุ ด้ า นกิ จ กรรมการประกวด คื อ รอบ คัดเลือก วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 มกราคม 2556 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 26-27 มกราคม 2556 และวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 และรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 สถานที่จัดการประกวด บริเวณลาน กิ จ กรรมด้ า นหน้ า เมื อ งวั ส ดุ โฮมมาร์ ท ถ่ า ยทอดสดทั่ ว ประเทศ ผ่ า นสถานี วิ ท ยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท) ช่อง 11 โดย สทท.อุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี กรมประชาสัมพันธ์ สำหรับรางวัลการประกวด คือ ชนะ เลิศ รางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อม ถ้ ว ยรางวั ล เกี ย รติ ย ศ จากผู้ ว่ า จั ง หวั ด อุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล เงิ น สด 50,000 บาท พร้ อ มถ้ ว ยรางวั ล เกี ย รติ ย ศ รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 รางวั ล เงิ น สด 30,000 บาท พร้ อ มถ้ ว ยรางวั ล เกี ย รติ ย ศ และรางวั ล ชมเชย 2 รางวั ล เงินสด 10,000 บาท (ทีมกลองยาวที่เข้า

ร่ ว มประกวด จะได้ รั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที ม ละ 2,000 บาท) สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่

เมืองวัสดุ 208 หมู่ 5 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4520 8582,

0 4520 8530, 08 6152 3221 โทรสาร

0 4520 8530, 0 4520 8597 ✪

จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จั ด งานกาชาด และงานปีใหม่ ประจำปี 2556 “แสงตะวัน ใหม่ก่อนใคร ในสยาม เสริมพลังมงคลชีวิต พิชิตรับฤกษ์รับชัย” มอบความสุขส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ และสนับสนุนกิจการ กาชาด ขณะที่ ททท.อุบลฯ จัดส่งเสริมการ ท่องเที่ยวใน “เทศกาลท่องเที่ยวแม่น้ำโขง รั บ ตะวั น ใหม่ ก่ อ นใครในสยาม” ช่ ว ง เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัด เผยถึงการจัดงานกาชาดและปีใหม่ ประจำปี 2555 ว่า จังหวัดอุบลได้กำหนดจัด งานระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถึง 6 มกราคม 2556 รวม 10 วัน 10 คืน การจัด งานดังกล่าว นอกจากเป็นกิจกรรมเฉลิม ฉลองปีใหม่ การส่งความสุขให้แก่ประชาชน แล้วยังเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจการ สาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ กิ จ กรรมภายในงานประกอบด้ ว ย นิทรรศการของส่วนราชการ การออกร้าน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน การประกวดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุมชน การประกวดทางการเกษตร การ แสดงบนเวที การประกวดสาวงามเมือง อุ บ ลฯ และในปี นี้ จ ะมี ก ารประกวดธิ ด า ท้องถิ่นจังหวัด โดยผู้เข้าประกวดจะเป็น

เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ลู ก หลานของหน่ ว ยงานใน สั ง กั ด องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กว่ า 200 หน่วยงาน ส่ ว นที่ ข าดไม่ ไ ด้ คื อ การออกร้ า น กาชาด เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี โอกาสร่ ว ม ทำบุญหาทุนสบทบให้กับเหล่ากาชาด และ หากโชคดีจะได้รับรางวัลใหญ่ บรรยากาศ ในงานเน้นให้เป็นเขตปลอดอาวุธและเขต ปลอดสุรา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้มา เที่ยวงานมากที่สุด สำหรับบัตรผ่านประตู ผู้ ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ส่วนสลากกา ชาดปีนี้กำหนดจำหน่ายฉบับละ 50 บาท หางบัตรยังใช้เป็นบัตรผ่านประตูเข้าชมงาน ได้ด้วย จังหวัดอุบลเป็นจังหวัดเดียวที่มีคำว่า “ราชธานี ” ของประเทศแล้ ว ยั ง มี ค วาม พิเศษคือภูมิทำเลที่อยู่ ในทิศที่พระอาทิตย์ สาดส่องก่อนพื้นที่อื่น นั่นคือ ลองติจูด 105 องศา 37 ลิปดา 17 ฟิลิปดา จุดตะวันออก สุดของสยามที่ผาชนะได ณ อุทยานแห่ง ชาติผาแต้ม “ปี 2556 ปี แ ห่ ง การส่ ง เสริ ม การ

อุบลฯ จัดงานยิ่งใหญ่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 10 วัน 10 คืน ด้านททท. ชูเทศกาลท่องเที่ยวแม่น้ำโขงฯ รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ โดยมีสาระสำคัญคือ เที่ยวอุบล เที่ยวได้ทั้งปี ไม่มีเบื่อ เริ่มตั้งแต่ เทศกาลปี ใหม่เป็นต้นไป นอกจากงานปี ใหม่ และงานกาชาดแล้ว อยากให้เติมเต็มความ เป็นมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการ “รับแสงตะวัน ใหม่ ก่ อ นใครในสยาม เสริ ม พลั ง มงคลชี วิ ต พิชิตรับฤกษ์รับชัย” ของคืนวันที่ 31 มกราคม วั น ส่ ง ท้ า ยอาบแสงจั น ทร์ ที่ น้ ำ ตกลงรู หรื อ น้ำตกแสงจันทร์ รุ่งเช้าปี ใหม่รับแสงแรกแห่ง ปี ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผ าแต้ ม เข้ า ร่ ว มพิ ธี สวดมนต์ข้ามปี พิธีพราหมณ์ ทำบุญใส่บาตร เยือนดินแดนโรแมนติคที่ โขงเจียม ซึ่งกำลัง จัดงานเทศกาลไหลโคมล่องโขง” ผู้ว่าราชการ จังหวัดกล่าวทิ้งท้าย ด้าน ททท.อุบลฯ จัดส่งเสริมการท่องเที่ ย วใน “เทศกาลท่ อ งเที่ ย วแม่ น้ ำ โขง รั บ ตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม” หวังดึงนักท่องเที่ ย วเดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วห้ ว งเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 นายวิ ชุ ก ร กุ ห ลาบศรี ผู้ อ ำนวยการ สำนั ก งานการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย อุบลราชธานี เปิดเผยว่า เทศกาลท่องเที่ยว แม่น้ำโขง รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ซึ่ง ททท. และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ ร่วมกันรณรงค์ เพื่อจะใช้เป็นแกนหลักในการ กระตุ้ น ดึ ง ดู ด ความสนใจให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เดินทางมาเยือน จังหวัดอุบลฯ ในช่วงเทศกาล ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ ตลอดจนเพื่ อ กระจายนั ก ท่ อ งเที่ ย วออกไปยั ง แหล่ ง ท่องเที่ยวระดับรองให้กว้างขวางขึ้น และใช้ เวลาท่องเที่ยวในพื้นที่ยาวนานขึ้น หลั ง จากการทุ่ ม เทรณรงค์ แ ละพั ฒ นา กิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้ว เทศกาลท่องเที่ยว แม่ น้ ำ โขงรั บ ตะวั น ใหม่ ก่ อ นใครในสยาม เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นหนึ่งในเป้าหมาย ทางการท่ อ งเที่ ย ว (TOURIST DESTINATION) ในเทศกาลส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ ข องประเทศ เริ่ ม มี ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เดินทางมาเยือนพื้นที่และใช้กิจกรรมรับตะวัน ใหม่ก่อนใครในสยามเป็นส่วนประกอบสำคัญ ของรายการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็น รูปธรรม เทศกาลท่ อ งเที่ ย วแม่ น้ ำ โขง รั บ ตะวั น ใหม่ก่อนใครในสยาม เป็นฤดูท่องเที่ยวช่วง ปลายฝนต้ น หนาว ตั้ ง แต่ พ ฤศจิ ก ายน ถึ ง

สคร.7 ขับเคลื่อน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” นายแพทย์ ศ ราวุ ธ อุ ต ตมางคพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุ บ ลราชธานี กล่ า วว่ า การดำเนิ น งาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในเขต รั บ ผิ ด ชอบของ สคร.7 ที่ ก้ า วหน้ า อย่ า งต่ อ เนื่องและเข้มแข็งเป็นปีที่ 3 จากนโยบายกรม ควบคุ ม โรคที่ มี เ ป้ า หมายให้ เ กิ ด ระบบที่ เ ข้ ม แข็งในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรค ในพื้นที่ระดับอำเภอและจังหวัด นับจาก ปี 2554 ที่ ได้พยายามขับเคลื่อน เชื่อมโยง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ใ ห้ เ ห็ น ความสำคั ญ และ ประโยชน์ของการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน การประสานงานและร่วมเป็นเจ้าของสุขภาพ ควบคุมโรคตามเกณฑ์คุณลักษณะที่สำคัญ 5 ด้าน ของประชาชนในพื้นที่ของตนเอง มีการเฝ้า ในปี 2555 กรมได้เพิ่มตัวชี้วัดจังหวัด ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเอาจริงเอาจัง ที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เกิด โดยทีม SRRT ตำบล ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมควบคุม การพัฒนา โดย 3 หน่วยงานหลักได้รับเป็น โรคมุ่งหวังสูงสุดที่อยากจะให้เกิดขึ้น และหาก คำรับรอง คือ สำนักนโยบายและแผน ผู้ว่าเกิ ด เช่ น นี้ ใ นทุ ก ตำบล ประชาชนจะรู้ ก่ อ น ราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวง เจ้าหน้าที่ว่ามี โรคและภัยสุขภาพอะไร จะเกิด สาธารณสุข ส่งผลให้เกิดพลังการขับเคลื่อน ขึ้นได้กับตนเอง และป้องกันตัวเองก่อนเกิด การดำเนินงาน มีการลงนาม MOU ระหว่าง โรคได้ทันท่วงที หน่ ว ยงานภาคี ใ นระดั บ จั ง หวั ด อำเภอ

สนั บ สนุ น และติ ด ตามการดำเนิ น งานอย่ า ง ใกล้ชิด ทำให้หลายภาคส่วนในพื้นที่เข้ามา รับรู้ และร่วมดำเนินงานด้วย ผู้บริหารและ ผู้ น ำชุ ม ชนมี ก ระบวนทั ศ น์ แ ละบทบาทด้ า น สุขภาพเพิ่มมากขึ้น จากปี 2554-2555 พบว่า มี อ ำเภอในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบผ่ า นเกณฑ์ แ ล้ ว ทั้งสิ้น 88 อำเภอ จากทั้งหมด 100 อำเภอ ปี 2556 กรมควบคุมโรคได้มีการพัฒนา ปรับปรุงเกณฑ์คุณลักษณะให้มีความเหมาะสม คือมีระบบระบาดวิทยาที่ดี รวมทั้งไดเพิ่มตัว ชี้วัดใหม่ คือ โรคมือเท้าปาก เนื่องจากมีการ ระบาดใหญ่ในปี 2555 ในหลายพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในครั้งนี้ สำหรับสถานการณ์ โรคและภัยสุขภาพ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ระหว่ า งวั น ที่ 1 มกราคม - 15 ธันวาคม 2555 พบโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ รับผิดชอบ 5 อันดับ ได้แก่ โรคคอตีบ โรค ไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคปอดบวม และ โรคไข้หวัดใหญ่ ✪

ป้องกันขยะล้นเมือง! วอนช่วยลดการใช้แก้ว-ถุงพลาสติก

ชุ ม ชน และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เทศบาล นครอุ บ ลฯ การรณรงค์ คั ด แยกขยะในครั ว เรือนและชุมชน การรณรงค์ให้นักเรียน คณะ ครู อ าจารย์ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนคร อุบลฯ ใช้แก้วส่วนตัวแทนแก้วพลาสติก เพื่อ ลดปริ ม าณขยะในสถานศึ ก ษา สำหรั บ การ ประชุมหารือกับตัวแทนสถานศึกษา เทศบาล นครอุ บ ลราช-ธานี ได้ เ สนอผู้ บ ริ ห ารสถาน ศึกษา ได้ ให้นโยบายกับคณะครู นักเรียน ใน โรงเรียนลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกและ ถุงพลาสติก โดยการรณรงค์ให้ ใช้ แก้วหรือ กระติกน้ำส่วนตัวแทน ทั้ ง นี้ ถ้ า สามารถดำเนิ น การได้ จะลด ปริมาณขยะพลาสติกได้เป็นจำนวนมาก ยก ตั ว อย่ า งเช่ น นั ก เรี ย นในเขตเทศบาลฯ มี จำนวน 30,000 คน ถ้าทุกคนใช้แก้วส่วนตัว หรือกระติกน้ำ แทนแก้วพลาสติกจากร้านค้า จะทำให้ ป ริ ม าณขยะประเภทแก้ ว พลาสติ ก

ลดลงไปทันทีถึงวันละ 30,000 ใบ โดยในที่ ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารและตั ว แทนสถานศึ ก ษา ทั้ง 33 แห่ง ได้เห็นชอบตามนโยบายดังกล่าว และจะได้ดำเนินการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ ลดปริ ม าณขยะในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานีต่อไป ในการนี้ เ ทศบาล นครอุบลราชธานี จึงได้ ขอความร่วมมือกับประชาชน ได้ลดปริมาณขยะ ด้วยการคัดแยกขยะก่อน ทิ้ง และลดปริมาณการ ใช้แก้วพลาสติก และถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล นครอุ บ ลราชธานี และลดปั ญ หาโลกร้ อ น ของเราอีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4524 6060-3 ต่อ 193 หรือเว็บไซต์ เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี www.cityub. go.th ✪

กุมภาพันธ์ของทุกปี กิจกรรมงานประเพณีที่ โดดเด่น เช่น งานเทศกาลไหลโคมล่องโขง ที่ อ.โขงเจียม จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 55- 1 ม.ค. 56 ณ สวนสาธารณะดอนหิ น ตั้ ง อ.โขงเจียม กิจกรรมพิชิตป่า ผาชะนะได กิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภายในอุทยานแห่งชาติ ผาแต้ ม ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ตำบลนาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม ช่วงเทศกาลส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถ เดินทางไปต้อนรับแสงอรุณแรกแย้มก่อนใคร ในสยาม ในวันที่ 1 ม.ค. 2556 แหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ทุ่งดอกไม้งาม ตามรอยเสด็ จ ที่ น้ ำ ตกสร้ อ ยสวรรค์ พิ ชิ ต

ผาชนะได รั บ ตะวั น ใหม่ ก่ อ นใครในสยาม

ศิลปะถ้ำยืนยาวสุดสยามที่ผาแต้ม เยือน หมู่ บ้ า นหมอลำอำนาจเจริ ญ โรแมนติ ก แม่น้ำโขงที่ โขงเจียม และมหัศจรรย์แม่น้ำ โขงที่ สองคอน-สามพันโบก ส่วนกิจกรรมพิเศษ มีทั้งกิจกรรมเดิมที่ พัฒนาให้น่าสนใจมากขึ้น และกิจกรรมที่ สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เช่น กิจกรรมส่งตะวัน บนลานหินผาแต้ม ในค่ำวันที่ 31 ธ.ค. 55 ซึ่งเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ผสมผสานกับ วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวบรู และงานธรรม ยาตราสู่ผาชนะได ที่ป่าดงนาทาม เป็นต้น ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770, 0 4525 0714 หรือ www.tatubon.org ✪

รพ.วารินฯ จัดกายกรรมกวางเจา-ฉางซา

12 ม.ค. 56 ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ โรงพยาบาลวาริ น ชำราบ จั ด ง า น ก า ร แ ส ด ง สุ ด ย อ ด กายกรรมกวางเจาปะทะฉาง ซา จากประเทศจีน ในวันที่ 12 มกราคม 2556 โดยรอบที่ 1 เวลา 16.30-18.30 น. รอบที่ 2 เวลา 19.30-21.30 น. ณ สนาม วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี เพื่ อ หารายได้ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ แพทย์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่เห็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลฯ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างประโยชน์และ คุณค่าให้เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลฯ ของเรา ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อม สำหรับการบริการประชาชน สามารถรองรับการ ดูแลคนไข้ของจังหวัด แต่ทางโรงพยาบาลยังขาดความพร้อมด้านเครื่องมือเพื่อใช้ ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนประชาขนที่จะมาใช้บริการเพิ่มขึ้น การขอ งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่สามารถจัดให้ ได้ทันท่วงที จึงมีความ จำเป็นต้องระดมเงินทุนจากภาคประชาชนที่มีจิตเป็นกุศล อยากช่วยชีวิตคนกรณี เร่งด่วนฉุกเฉินด้านสุขภาพร่างกาย โรงพยาบาลจึงจัดการจัดการแสดงกายกรรม คณะกวางเจา-คณะฉางซา ขึ้น การแสดงกายกรรมกวางเจา-ฉางซา จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสุด ยอดวัฒนธรรมการแสดงที่ชาวจีนใช้เป็นวิถีการฝึกฝนตนเองสู่ความสำเร็จ โดย กายกรรมถูกส่งเสริมอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ มีการคัดเลือกตั้งแต่ระดับล่าง ขึ้นสู่สูงสุดระดับโลก เป็นการแสดงที่นักแสดงแต่ละคนได้ยืนหยัด เพื่อพิชิต อุปสรรคที่ท้าทายกับพวกเขาอย่างมหาศาล กว่าที่จะเป็นแชมป์เหรียญทองของ โลกได้ ผู้แสดงผ่านการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่า เผชิญกับความล้มเหลวนับครั้งไม่ ถ้วน เป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ครั้ง ใช้เวลาเป็นหลาย ๆ ปี แต่ด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ ต่อปัญหาอุปสรรคที่ท้ายทาย ทำให้ผู้แสดงก้าวสู่สุดยอดของโลกได้ สำหรั บ ข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารด้ า นการรั ก ษาพยาบาลของจั ง หวั ด อุ บ ลฯ มี โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ รองรับการดูแลประชาชนทั้งจังหวัดอุบลฯ และจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 5,000,000 คน มีความแออัดและเป็นภาระ ที่ สู ง มาก เพื่ อ ลดความแออั ด ลงทางสาธารณสุ ข จั ง หวั ด มี แ ผนกระจายการ ดูแลประชาชนออกเป็น 3 ส่วน คืออุบลเหนือ เป็นภารกิจของโรงพยาบาล ตระการพืชผลและโรงพยาบาลสงฆ์ 50 พรรษา อุบลกลาง เป็นภารกิจของ โรงพยาบาลวาริ น ชำราบ และอุ บ ลใต้ เป็ น ภารกิ จ ของโรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุพราชเดชอุดม ทำหน้าที่ดูแลประชาชนคล้ายกับโรงพยาบาลระดับจังหวัด มีประชาชนดูแห่งละประมาณ 600,000 คน โรงพยาบาลวารินชำราบ ดูและประชาชน 7 อำเภอ ได้แก่ อ.วารินชำราบ อ.สว่ า งวี ร วงศ์ รพ.พิ บู ล มั ง สาหาร รพ.สิ ริ น ธร รพ.สำโรง รพ.นาเยี ย และรพ.โขงเจียม ปัจจุบันมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคครบทุกด้าน มีแพทย์ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 คน เป็น รพ.ขนาด 120 เตียง กำลังปรับ

ขนาดเป็น รพ. 200 เตียง ในปี 2556 คณะผู้จัดจึงใคร่ขอเชิญชวนให้ชาวอุบลฯ เยาวชนคนอุบลฯ ได้เข้าชมการ แสดงครั้งนี้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ถึงความเป็นยอดคน และจะได้เก็บเกี่ยวความรู้สึก ถึงความพยายาม ความอดทน สู้กับปัญหาอุปสรรค การยืนหยัดและไม่ยอมแพ้

ต่อการมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของตนเองจนประสบความสำเร็จได้ การแสดงสุดยอดกายกรรมกวางเจา-ฉางซา จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดขึ้นวันที่ 12 มกราคม 2556 โดยรอบที่ 1 เวลา 16.30-18.30 น. รอบที่ 2 เวลา 19.30-21.30 น. ณ สนามวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลวารินชำราบ เลขที่ 46 หมู่ 6 วารินศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4526 7260-3, 0 4532 1244 ✪
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

สำนั กราชวังแจ้งเลื่อนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทุกสถาบันในเขตอีสาน กำหนดใหม่ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๖

ตามที่ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า- อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่ อ มให้ ส มเด็ จ พระเทพรั ต น- ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนิ น แทนพระองค์ ใ นการ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ล- ราชธานี ประจำปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๔ ณ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ใน วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ นั้น เนื่ อ งจากกองงานในพระองค์ ส มเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีแจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชวร และคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษากราบ บังคมทูลขอให้ทรงงดพระราชกรณียกิจ จึ ง ขอเลื่ อ นวั น พระราชทานปริ ญ ญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ อาทิ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ส่วนวันเวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ในการเสด็จพระราชดำเนินแทน พระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่

ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในช่ ว งเดื อ นเมษายน ๒๕๕๖สมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนม พรรษาและพระราชทานเข็ ม ที่ ร ะลึ ก

แก่ผู้มีอุปการคุณที่เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูล กระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราช กุศลตามพระราชอัธยาศัยเสด็จพระราชดำเนิ น ไปทอดพระเนตรนิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว และโครงการพันธุกรรม

พืชภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษาแล้ ว จะพระราชทาน ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้ทำคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการ วิชาชีพ และประเทศชาติ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชา เภสัชศาสตร์แด่ ศาสตราจารย์ เภสัชกร หญิ ง ดร.บั ง อร ศรี พ านิ ช กุ ล ชั ย และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชา รั ฐ ศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์ (พิ เ ศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และจะพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔จำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๖๒ คน แบ่งเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒๓๑ คน และระดับปริญญาตรี จำนวน ๒,๗๓๑ คน ในปี ๒๕๕๕ นี้ นับเป็นปีมหามงคลที่ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต ติ์ พระบรม- ราชินีนาถ ทรงพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำนึก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของทั้ ง สอง พระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกร สภามหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานทูลเกล้าถวาย ปรั ช ญาดุ ษ ฎี กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าการ พั ฒ นาสั ง คมแด่ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ และปรัชญา ดุ ษ ฎี กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็น คุ ณ านุ ป ระโยชน์ จนเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ น พระปรีชาคุณอันล้ำเลิศและเป็นอนุสรณ์ เตื อ นใจให้ ป ระชาชนชาวไทยสำนึ ก ใน พระมหากรุณาธิคุณไปชั่วกาลนาน ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด เตรี ย ม สถานที ่ สิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับ ญาติบัณฑิตที่เข้าร่วมงาน อำนวยความ สะดวกในการจัดเส้นทางการจราจร ขยาย

พื้นที่บริเวณจอดรถสำหรับบัณฑิตและ ญาติ พร้ อ มถ่ า ยทอดสั ญ ญาณวิ ท ยุ โทรทัศน์ สามารถรับชมการถ่ายทอด สดงานพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ได้อย่างทั่วถึงด้วย นั บ จากปี แ ห่ ง การก่ อ ตั้ ง มหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปีนี้ เป็ น เวลา ๒๒ ปี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ ท ำหน้ า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต สร้างผลงานวิจัย ให้บริการทางวิชาการ แก่ชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนวัฒนธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาเป็ น ลำดั บ ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย อุบลราชธานีเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน ๗๗ หลั ก สู ต ร ทั้ ง ระดั บ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา เอก ใน ๑๐ คณะ ๑ วิ ท ยาลั ย ๑ วิทยาเขต ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะ ศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะ ศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะ นิ ติ ศ าสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์ คณะ พยาบาลศาสตร์ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุ ข และ วิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อสร้างบัณฑิต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถไปเป็ น กำลัง สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค สร้างความ เข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ บุคคลในภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาส ทางการศึกษาแก่ประชาชนในเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนเตรียม ความพร้ อ มสำหรั บ การก้ า วเข้ า สู่ ประชาคมอาเซี ย นใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดั ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ”เป็ น สถาบั น ชั้ น นำ แห่ ง การเรี ย นรู้ ใ นภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ ำ โขง และอาเซียน” ✪

เมืองอุบลราชธานี กับกลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิมข่า

สุธิดา ตันเลิศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย จนสำเร็จ ณ สมรภูมิแก่งตะนะ ชี้ ให้เห็น อุบลราชธานี ว่า เมืองอุบลราชธานี ได้แสวงหาโอกาสใน การสร้างศักยภาพทางการทหารให้เป็นที่ ความเดิม ในปี พ.ศ.2334 อ้ายสา ประจักษ์ ในฐานะศูนย์อำนาจแห่งที่ราบ เชียงแก้ว อยู่ที่บ้านเขาโอง แขวงเมืองสี ลุ่ ม แม่ น้ ำ มู ล ตอนล่ า ง ด้ ว ยการยุ ติ ก าร ทันดร ฝั่งโขงตะวันออก ได้ก่อการกบฏ ซึ่ง พึ่งพาจำปาศักดิ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นภาย ส่งผลให้เจ้าเมืองเมืองอุบลราชธานี ได้รับ หลังกบฏอ้ายสาเชียงแก้ว คือ เจ้าเมือง ความดีความชอบทั้งยังแสดงให้เห็นความ นครราชสิมาเป็นผู้ริเริ่ม ประเพณีการตีข่า สั ม พั น ธ์ ท างการเมื อ งของสี่ ศู น ย์ อ ำนาจ ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง การ ได้แก่กรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์อำนาจหลัก ตี ข่ า หมายถึ ง การไล่ ล่ า จั บ คนพื้ น เมื อ ง สมัยรัตนโกสินทร์, นครราชสีมา ตัวแทน ดั้งเดิม คือ กลุ่มชาติพันธุ์ข่าเอาไปเป็น อำนาจของราชสำนั ก กรุ ง เทพฯ, จำปา ทาส ซึ่ ง ในระยะแรกอาจเป็ น การไล่ ล่ า ศั ก ดิ์ กั บ เมื อ งอุ บ ลราชธานี หั ว เมื อ ง กลุ่มพวกพ้องอ้ายสาเชียงแก้ว ระยะเวลา ประเทศราช ทางกรุงเทพฯ ได้ส่งใบบอก ต่อมาประเพณีการตีข่า คือ การแสวงหา ให้เจ้าเมืองนครราชสียกทัพมาปราบกบฏ รายได้ ให้กับกลุ่มเจ้าเมืองบางศูนย์อำนาจ นี้ ผลปรากฏว่า เจ้าเมืองอุบลราชธานีได้ เมื่ อ เกิ ด โรคระบาดข้ า วยากหมากแพง ชิ ง ตั ด หน้ า เจ้ า เมื อ งนครราชสี ม าเข้ า บรรดาผู้นำเหล่านี้ จะตั้งขบวนไปไล่ล่าชน ทำการปราบปรามกบฏอ้ายสาเชียงแก้ว เผ่าที่ ไม่ภักดีต่อสยาม และจำปาศักดิ์ เพื่อ

ส่งเป็นบรรณาการ และส่วย เมื่ อ อ้ า ยสาเกี ย ดโง้ ง ได้ ก่ อ การกบฏ เจ้ า เมื อ งนครราชสิ ม าได้ จั บ กุ ม ตั ว กลุ่ ม

ผู้ก่อการ และกลุ่มกบฏได้ถูกส่งตัวเข้าหัว เมืองชั้นในที่บางบอน เป็นที่รู้จักกันดีว่า ตะพุ่นหญ้าช้างบางบอน หมายถึง คนที่มี หน้าที่เกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างหลวง ทั้งนี้ ราชสำนักกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้งให้ราชบุตรโย้ บุตรชายเจ้าอนุวงศ์ขึ้นเป็นเจ้าเมืองจำปา ศักดิ์ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เพราะเหตุใด กลุ่มข่าจึงต่อต้านอำนาจรัฐ เจ้าของพื้นที่ ดั้ ง เดิ ม ข่ า ไม่ เ ข้ า ใจต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คมแบบใหม่ ที่ ต้ อ งขึ้ น ตรงต่อสยามกระนั้นหรือ สมัยรัชกาลที่ 1 เมืองอุบลราชธานี ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์อ้ายสาเชียง แก้ว แสดงให้เห็นความพยายามของเมือง อุบลราชธานี ในการเรียนรู้ และต้องการ

ม.อุบลฯ

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช

รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำบุคลากร และนักศึกษา จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมเดินเทิดพระเกียรติพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียน ชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีสำคัญดังกล่าวจำนวนมาก และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกัน ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

2353-2367 2357 2357 2360 2362

2364 2366 21 กรกฎาคม 2367

รัชสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อุปฮาดก่ำ กับราชวงษ์เมืองโขงซึ่งเป็นญาติกับเจ้าวิไชยขัติราชวงษาเจ้านครจำปาศักดิเก่า ไม่พอใจ ที่ต้องสังกัดนครจำปาศักดิกับเมืองอุบล ขอแยกเมือง ตั้งบ้านสิงท่า เป็นเมืองยโสธร โปรดตั้งบ้านโคกกงพเนียง ริมน้ำโขงตะวันตก เป็นเมืองเขมราฐธานี ให้อุปฮาดก่ำ เมืองอุบลเป็น พระเทพวงษาเจ้าเมืองเขมราฐ ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ ผูกส่วยน้ำรัก 2 เลขต่อเบี้ย ป่าน 2 ขวดต่อ 10 บาท โปรดตั้งท้าวกุทองบุตรพระประทุมสุราชเป็นอุปาดเมืองอุบล ภิกษุอลัชชี ชื่อสา อยู ่บ้านกลุบเลาเตาปูน แขวงเมืองสารบุรี เดินธุดงค์มาหยุดพักอาศัยอยู่ที่เขา เกียดโง้งฝั่งโขงตะวันออก แขวงเมืองจำปาศักดิ แสดงตนเป็นผู้วิเศษ เอาแว่นแก้วมาส่อง กันแดดให้ติดเชื้อไฟ เจ้าเมืองนครราชสิมา (ทองอิน) กำลังขจัดข่าประไรนบ ประไรต่าง ณ แขวงเมืองโขงส่งใบบอก มายังกรุงเทพฯ พร้อมเกณฑ์กำลังกับพระศรีอัคฮาต พระโพสาราชเมืองโขง เข้าตีอ้ายสาที่หนีไป ตั้งทัพ ณ เขายาปุ แขวงเมืองอัดตะปือ เจ้าเมืองนครราชสิมา (ทองอิน) รายงานกบฏอ้ายสาเกียด โง้ง รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าให้พระยามหาอำมาตย์ (ป้อม) กับพระศรสำแดงคุมกองทัพติดตามอ้ายสา กองทัพสยามคุมตัวเจ้านครจำปาศักดิ์ (เจ้าหมาน้อย) ลงมากรุงเทพฯ ซึ่งพิราลัย ณ เมือง บางกอกนี้ มีบุตรชาย 9 คน ได้แก่ เจ้าอุ่น เจ้านุด เจ้าแสง เจ้าบุญ เจ้าจุ่น เจ้าจู โปรดเกล้าให้เจ้าราชบุตร (โย่) เมืองเวียงจันทน์ เป็นเจ้านครจำปาศักดิ ให้เจ้าคำป้องเมือง เวียงจันทน์เป็นเจ้าอุปราช ยกบ้านนาก่อเป็นเมืองโขงเจียม ขึ้นกับนครจำปาศักดิ รัชกาลที่ 2 เสด็จสวรรคต

เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง กั บ ระบบการเมื อ งสยาม เมื อ งอุ บ ลราชธานี กั บ ความสั ม พั น ธ์ สามเส้ากรุงเทพฯ จำปาศักดิ์ และนครราชสีมา เหตุการณ์อ้ายสาเกียดโง้งนั้นแตก ต่างกันในเรื่องพื้นที่ กลุ่มกบฏไม่ ได้ยกกอง กำลั ง เข้ า มาประชิ ด เขตแดนเมื อ งอุ บ ลราชธานี ดังนั้น เมืองอุบลราชธานี ไม่ ได้ ส่งกองทัพไปช่วยเหลือนครจำปาศักดิ์ การ ตัดสินใจในครั้งนี้ ชี้ ให้เห็นความแตกแยก ทางการเมืองของกลุ่มอำนาจลาว ซึ่งเป็น ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่เติบโตขึ้นมาจากบรรดารัฐ ขนาดเล็ก อาศัยบุญบารมีของผู้นำที่เข้ม แข็ง เมื่อผู้นำอ่อนแอลงไป ก็แตกแยกล่ม รูปภาพที่ 1 : Among the tribes of Laos in Bassac กลุ่มญาเหิร ณ เมืองปาศักดิ์

สลาย แล้วกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อ หรือจำปาศักดิ์เก่า ภาพนี้ถ่ายโดย Alfred Clich? Raquez (ค.ศ. 1865-1907) เป็น

เกิดวีรชนที่กล้าหาญคนใหม่ คำพญาลาวนักหนังสือพิมพ์ นักเขียน และช่างภาพ เขาได้เดินทางมายังอินโดจีน โดยเข้าประจำการเขต อี ส านกล่ า วอ้ า งถึ ง ความเป็ น กลุ่ ม ก้ อ น อินโดจีน และจีน เมื่อ ค.ศ. 1898 ด้วยเหตุนี้ ภาพถ่ายทั้งหมด ของเขา มีจำนวนถึง 6 อัลบั้ม ความเป็นปึกแผ่นของเราเหมือนการปั้น เนื้อหาส่วนใหญ่ของภาพ คือ เรื่อง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และผู้คน ซึ่งถูกถ่ายไว้ช่วง ข้าวเหนียวให้เป็นก้อนนั้น อาจเป็นเพียง ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 - ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 Source : thailine.com และ

มายาคติ ซึ่ ง ประเด็ น เหล่ า นี้ คื อ การ http://cplaos.cabiddu.net. Viewed on 25 December 2011 กำหนดบทบาทของเมื อ งอุ บ ลราชธานี บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องทาสในลาวตอนใต้ ระหว่าง ค.ศ. 1779กรุงเทพฯ จำปาศักดิ์ และเมืองนครราชสีมา ในการพลิกโฉมประวัติศาสตร์ให้กับ 1904 กองทุ น วิ จั ย เงิ น รายได้ คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี

พ.ศ. 2554 ✪ ชุมชนของเราจนกระทั่งทุกวันนี้


ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

สวั สดีปีใหม่ วิถีพุทธ-วิถีธรรม 4 ศาสนา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและ วิถีธรรม 4 ศาสนา 2556 โดยชวนศาสนิกชนทุกศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ พราหมณ์และ ศาสนาซิกซ์ เข้าร่วมกิจกรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เรียกว่าอิ่มบุญกันถ้วนหน้าทั่วทั้งประเทศ กิจกรรมที่ชาวไทยส่วนใหญ่มักจะยึดถือปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ได้แก่ การทำบุญ ตักบาตร โดยอาจตักบาตรที่บ้าน หรือไปที่วัดหรือตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางราชการ เชิญชวนไปร่วมทำบุญ การกราบขอพรจากผู้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง การมอบของ ขวัญ การมอบช่อดอกไม้ หรือการส่งบัตรอวยพร รวมทั้งการจัดงานรื่นเริง การ จัดเลี้ยงในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องหรือตามหน่วยงานต่าง ๆ วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ จึ ง นั บเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราได้ทบทวนถึ ง การดำเนิ น ชี วิ ต ใน อดีต เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ดีขึ้น ความหมายของ “วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ ” ตามพจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ให้ความหมายของคำว่า “ปี” หมายถึง เวลา ชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่ง ราว 365 วัน เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ วันปีใหม่ มีประวัติความเป็นมาซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความเหมาะสม ตั้งแต่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อชาวบาบิโลเนียเริ่มคิดค้นการใช้ปฏิทิน โดยอาศัยระยะต่าง ๆ ของดวงจันทร์เป็นหลักในการนับ เมื่อครบ 12 เดือนก็กำหนดว่าเป็น 1 ปี และเพื่อให้ เกิดความพอดีระหว่างการนับปีตามปฏิทินกับปีตามฤดูกาล จึงได้เพิ่มเดือนเข้าไป อีก 1 เดือน เป็น 13 เดือนในทุก 4 ปี ในอดีตวันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว 4 ครั้ง คือ ครั้งแรกถือ เอาวันแรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งตรงกับเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 กำหนด ให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ตามคติพราหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ใน 2 ครั้งนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลัก ต่อมาได้ถือเอา ทางสุริยคติแทน โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2432 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอา วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทาง ราชการเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ไม่สู้จะมีการรื่นเริงอะไรมากนัก สมควรที่ จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2477 ขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ที่ได้เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน ได้แพร่หลายออกไปต่าง จังหวัดในปีต่อ ๆ มา และในปี พ.ศ.2479 ก็ได้มีการจัดงานรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัด วันขึ้นปีใหม่วันที่ 1 เมษายน ในสมัยนั้นทางราชการเรียกว่า “วันตรุษสงกรานต์” ต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะรัฐมนตรีได้ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ซึ่งมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2484 เป็น วันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป เหตุผลที่ทางราชการได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ 1 เมษายนมาเป็นวันที่ 1 มกราคม ก็คือ (1) ไม่ขัดกับพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลอง ปีใหม่ด้วยการทำบุญ (2) เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมพระพุทธศาสนา (3) ทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก และ (4) เป็นการฟื้นฟู วัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี 2556 นี้ ขออำนาจ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และ บุญบารมีพระเจ้าอยู่หัว ปกป้องคุ้มครองทุกท่านพ้นโรคภัย ทุกประเภท และให้เจริญ มั่งมีศรีสุขตลอดปีและตลอดไป ✪

@...สวัสดีค้า “หนูจอย” กลับมาสอย ข่าวส่งท้ายปี’55 กับหนังสือพิมพ์ โอเค

อีสาน ฉบับที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2555 @…เดื อ นมหามงคล…เนื่ อ งใน วาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า-

อยู่ หั ว 5 ธั น วาคมมหาราช…ขอให้ พระองค์ท่านซึ่งเปรียบได้ดั่งพ่อของแผ่น ดิน…ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเป็น มิ่งขวัญของชาวไทยทั้งผองตลอดไป…@ @...ด้ ว ยความซาบซึ้ ง ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ “ในหลวง” ของเราทรงห่ ว งใยต่ อ นั ก เรี ย นในถิ่ น ทุรกันดาร และทรงโปรดให้ มูลนิธิราช ประชานุเคราะห์ ซึ่งพระองค์ทรงเป็น ผู้พระราชทานให้กำเนิด และทรงดำรง ตำแหน่ ง เป็ น องค์ พ ระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องแบบนักเรียน พระราชทาน จำนวน 1,640 ชุด ให้แก่ โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ 32

อ.เมือง จ.อุบลฯ และโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลฯ โรงเรียน ละ 820 ชุด โดยในการนี้ ได้มอบหมาย ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลฯ ในฐานะ ประธานกรรมการมู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เคราะห์ฯ ประจำจังหวัด เป็นตัวแทนใน การมอบชุดเครื่องแบบนักเรียนพระราช ทานแก่นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา…@ @...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี จัดหน่วยบริการสาธิต การฟอกย้ อ มสี เ ส้ น ไหมปลอดภั ย จาก สารพิ ษ แก่ เ กษตรกรกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ที่ ข อ รั บ รองการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมตรานกยู ง พระราชทานปี ๒๕๕๖ โดย ว่าที่ร้อยโท เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ ผอ.ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ อุบลฯ แจ้งว่าจะออก หน่วยบริการ วันที่ 20 ธ.ค. 2555 ณ บ้ า นสร้ า งถ่ อ ต.สร้ า งถ่ อ อ.เขื่ อ งใน จ.อุบลราชธานี และวันที่ 27 ธ.ค. 2555 ณ บ้านถ่อน ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ดังนั้นจึงขอแจ้งประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเชิ ญ ชวนผู้ ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว ม การสาธิต หรือติดต่อขอทราบรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อุบลราชธานี โทรศัพท์/ โทรสาร 0 4542 6005 ค้า…@ @...เทศบาลนครอุบลฯ โดยนายกฯ รจนา กั ล ป์ ติ นั น ท์ จั ด หน่ ว ยบริ ก าร ด้านสุขภาพฯ ถึงที่จ้า ทั้งตลาดสด สวน สาธารณะ และวัด เพื่อให้ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย งานนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้ ทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้นไปจนถึงสุขภาพ ช่ อ งปาก สมรรถภาพทางกาย ให้ ค ำ แนะนำด้านสุขภาพ และไม่เว้นแม้แต่การ นวดแผนไทยคะ โดยตลอดช่ ว งเดื อ น ธันวาคมนี้ จะออกหน่วยบริการตามสวน สาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลฯ และ เดือนมกราคม จะออกหน่วยบริการตาม วั ด ในเขตเทศบาลนครอุ บ ลฯ สนใจรั บ บริ ก ารได้ ฟ รี จ้ า สอบถามรายละเอี ย ด เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4524 6060-3 ต่อ 186 ในวันและเวลาราชการ หรือ www. cityub.go.th เด้อค่ะเด้อ...@ @... แน่นอนคะ ช่วงเทศกาลส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไผ๋ ๆ ก้อสิต้องเดินทาง เพื่ อ ความปลอดภั ย “หนู จ อย” ว่ า กั บ

ไอเดียกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ของสนง.ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ ง ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน เค้าดีนะคะ เพราะจะมีการ ให้บริการตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นให้ฟรี! ท่ า นที่ ส นใจ ขอรั บ บริ ก ารได้ ที่ สนง. ขนส่ ง จั ง หวั ด อุ บ ลฯ สนง.ขนส่ ง สาขา อำเภอเดชอุดม สนง.ขนส่งสาขาอำเภอ เขมราฐ ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 55 ในวั น เวลาราชการ และที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิคอุบลฯ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลฯ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยการ อาชีพวารินฯ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ และวิ ท ยาลั ย การอาชี พ ตระการพื ช ผล ระหว่ า งวั น ที่ 27 ธั น วาคม 55-2 มกราคม 56 ทุกวันไม่มีวันหยุด และ ศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายรถ สถาน ตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) ที่เข้าร่วมโค รงการฯ ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 55 เว้นวันอาทิตย์วันเดียวค้า…@ …ก่อน จากกั น ฉบั บ นี้ “หนู จ อย” ขออนุ ญ าต อวยพรคุณ ๆ ทุกคนล่วงหน้าเลยนะคะ ปี ใ หม่ ที่ จ ะถึ ง ขอให้ ทุ ก ท่ า นทั่ ว ทุ ก คน และทุกหนทุกแห่ง สุขสันต์วันปี ใหม่กัน ถ้วนหน้าเด้อคะเด้อ…พบกันใหม่ปีหน้า บ๊าย บาย ค้า…@ ✪

๒ ภาครั ฐ จั บ มื อ จั ด โครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

ม.อุบลฯร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พิธีวันชาติไทย และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย มีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วน ราชการ และผู้แทนหน่วยงาน ประกอบพิธีสำคัญดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธาน เปิดกรวยพานธูปเทียนแพ โครงการร่ ว มใจไกล่ เ กลี่ ย เฉลิ ม พระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ๕ ธันวา มหาราช ซึ่ ง เป็ น โครงการความ ร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น พั ฒ นา ฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวง อุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อดำเนินการพิจารณาไกล่เกลี่ยคดีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานใน ชั้นอัยการ จำนวน ๑๙ คดี รวม ๓๘ ราย โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี และนางพจนันท์ ทองวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค ๗ อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ สพภ.๗ อุบลฯ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๕

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ นางรจนา กั ล ป์ ติ นั น ท์ นายกเทศมนตรี น ครอุ บ ลราชธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้า ส่ ว นการงานและพนั ก งาน เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ร่ ว มพิ ธี ท ำบุ ญ ตั ก บาตร พิ ธี ถวายพระพรชั ย มงคล พิ ธ ี

ลงนามถวายพระพร และพิธี จุ ด เ ที ย น ชั ย ถ ว า ย พ ร ะ พ ร ชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

น า ย ก ส ม า ค ม แ ม่ บ้ า น แรงงาน เยี่ยมชมการทอผ้า มัดหมี่ จ.อุบลฯ

งานวิจัย นวัตกรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดยโสธร รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชน สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม สู่ เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ จั ง หวั ด ยโสธร เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ และ อุตสาหกรรม ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ของบุคลากรจังหวัดยโสธร โดยรับเกียรติจาก นายประวัติ ถีถะแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อเร็ว ๆ นี ้

ผญาอีสานมื่อนี่ กาลสิมาภายหน้า วันคืนนับมื่อมืด สงสารนับมื่อย้าย หมายมื่อเปี่ยนแปง เนื่องในวาระที่จะเวียนบรรจบมาครบรอบอีกปี “ผญาอีสานมื่อนี่” จึงขอหยิบยกคำสอน ของคนโบราณที่พยายามจะบอกกับเราว่า ให้พวกเราได้สำนึก สังวรในเรื่องกฎของ ธรรมชาติ ความเป็นสัจธรรม เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งของโลก คือ ทุกสรรพสิ่งล้วนแล้ว แต่ ไม่อาจจะอยู่คงที่แน่นอน จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและการกระทำ

มีเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย คนรวยอาจกลับกลายเป็นคนจน คนจนอาจกลับกลายเป็นคนรวย

คนสวยอาจกลับกลายเป็นคนไม่สวยได้ ในพริบตา หรือแก่ชราไปตามสภาพกาล มีอำนาจก็อาจจะถึงวันเสื่อมอำนาจลงได้ ในสักวัน ไม่เว้นแม้แต่ความเกียจชัง คลั่งแค้น หรือสงสาร ก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุและผลของการกระทำ …หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะยังคงอยู่ ให้คนรุ่นหลังได้ยกย่องสรรเสริญ นั่นคือ “คุณความดี”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางจันทนี ฉายะศรี ว งศ์ นายกสมาคม แม่ บ้ า นแรงงาน และคณะ เยี่ ย มชมการฝึ ก อาชี พ และ พ บ ป ะ กั บ ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อ า ชี พ หลั ก สู ต รการประกอบอาชี พ อิสระ สาขาทอผ้าและมัดหมี่ โดยมี นางพจนั น ท์ ทองวั ฒ น์ ผู้ อ ำนวยการสถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานภาค 7 อุบลราชธานี นำเยี่ยมชม ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้ามือบ้านบอน ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลฯ


6

ª√–®”‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ æ.». 2555

çµ—È߇ªÑ“‡¢â“‡∫Á≠œé ·π–π—°‡√’¬π-ºŸâª°§√Õß ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ Ÿà √.√. ™—Èππ”‡¡◊ÕßÕÿ∫≈œ π—°‡√’¬π™—Èπª√–∂¡ªï∑’Ë 6 ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπªï∑’Ë 3 ®“°‚√߇√’¬πµà“ß Ê ∑—Ë « ®— ß À«— ¥ Õÿ ∫ ≈√“™∏“π’ ·≈–®— ß À«— ¥ „°≈⇧’¬ß¢Õß¿“§Õ’ “π µà“ß¡ÿàßÀ«—ß∑’Ë®– °â“«‡¢â“ Ÿà√—È«‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ®“°Õ¥’µ ®«∫®π∂÷ ß ªí ® ®ÿ ∫— π ·¡â √ –∫∫°“√»÷ ° …“ ¢Õ߉∑¬®–‡ª≈’Ë ¬ π‰ª À“°·µà § «“¡ ¡ÿà ß À«— ß çµ—È ß ‡ªÑ “ ‡¢â “ ‡∫Á ≠ œé °Á ¬— ß §ß ‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ ·≈–‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ¡“‚¥¬µ≈Õ¥ °“√∑’Ë ® –‡µ√’ ¬ ¡§«“¡æ√â Õ ¡‡æ◊Ë Õ ‡¢â “ »÷°…“µàÕ‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ®– µâÕß∑”Õ¬à“߉√? ∑’¡ß“π ç‚Õ‡§Õ’ “πé ‰¥â √— ∫ ‚Õ°“ Õ— π ¥’ ¬‘Ë ß ®“° ºŸâ Õ ”𫬰“√ ‚√߇√’¬π 𓬰 ¡“§¡§√Ÿ·≈–ºŸâª°§√Õßœ ·≈–ª√–∏“π‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâª°§√Õßœ ‰¥â „Àâ  —¡¿“…≥å∂÷ß·π«π‚¬∫“¬µà“ß Ê √«¡‰ª∂÷ß ¢âÕ™’È·π–°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‡æ◊ËÕ°â“« ‡¢â“ Ÿà√—È«‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ¥√.ª√–¬ß§å ·°àπ≈“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ‡ªî¥‡º¬«à“ µπ‡ªìπ§πÕÿ∫≈√“™∏“π’ ‚¥¬°”‡π‘¥ ‡°‘¥ ∑’Ë Õ ”‡¿Õ‡¥™Õÿ ¥ ¡ §à Õ π¢â “ ߥâ Õ ¬‚Õ°“  ∑“ß°“√»÷°…“ ºà“π°“√‡¢â“‡√’¬π°“√»÷°…“ ºŸâ „À≠à√–¥—∫ 3 ·≈– 4 ‚™§¥’∑’ˇªìπ§π¢¬—π ®÷ß “¡“√∂∑’Ë®–‡√’¬π·≈– ”‡√Á®°“√»÷°…“ ‰¥â ‡ √Á « ·≈–‡¢â “ »÷ ° …“µà Õ ∑’Ë «‘ ∑ ¬“≈— ¬ §√Ÿ Õÿ∫≈√“™∏“π’ ®∫ª√–°“»π’¬∫—µ√«‘™“°“√ »÷°…“™—Èπ Ÿß (ª°.». Ÿß) ®“°π—Èπ®÷ß»÷°…“ µàÕ√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ (°».∫) ∑’Ë ¡»« ¡À“ “√§“¡ ‡¢â “ ‡√’ ¬ πµà Õ √–¥— ∫ ª√‘ ≠ ≠“‚∑ (»….¡.)  “¢“∫√‘À“√°“√»÷°…“ ∑’Ë¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ √“¡§”·Àß ·≈–®∫°“√»÷ ° …“ √–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ° (§.¥.)  “¢“°“√∫√‘À“√ °“√»÷ ° …“ ∑’Ë ¡ À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ √“™¿— Ø Õÿ ∫ ≈√“™∏“π’

ë π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√ ‚√߇√’¬π ‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™

¥√.ª√–¬ß§å ·°à π ≈“ ‡¢â“√—∫Àπâ“∑’Ë µ”·Àπà ß ºŸâ Õ ”𫬰“√‚√߇√’ ¬ π‡¡◊Ë Õ ªï æ.». 2554 ‡√‘Ë¡µâπ∫√‘À“√¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ‡§√◊Õ¢à“¬µà“ß Ê ‡™àπ °√√¡°“√æ◊Èπ∞“π ¡“§¡ºŸâª°§√Õß·≈–§√Ÿœ »‘…¬å‡°à“ µ≈Õ¥ ®πºŸâ∑’Ë¡’ à«π‡°’ˬ«¢âÕß ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥·π« ∑“ß„π°“√æ— ≤ π“‚√߇√’ ¬ π‡∫Á ≠ ®–¡–¡À“√“™ ‡æ√“–∑‘»∑“ß°“√∫√‘À“√®–µâÕß √—∫øíߢâÕ§‘¥‡ÀÁπ®“°∑ÿ° à«π¡“°°«à“∑’ˇªìπ ºŸâ ° ”Àπ¥‡Õß ‚¥¬ “¡“√∂ √ÿ ª º≈°“√ ª√–™ÿ ¡ ·≈–‰¥â ° ”Àπ¥·π«∑“ß°“√ æ—≤π“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È - °“√æ—≤π“§ÿ≥ ¿“æ«‘™“°“√ ‡πâπ „À⇪ìπ‚√߇√’¬π√–¥—∫™—Èππ”¢Õߪ√–‡∑» ‡π◊Ë Õ ß®“°¬— ß Õ¬Ÿà „ π√–¥— ∫µË”°«à“∑’§«√®– ‡ªìπ´÷Ëß„πÕ¥’µ‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ‡ªìπ‚√߇√’¬π™—Èππ”∑’ËÕ¬Ÿà „π√–¥—∫ TOP 10 „π¢≥–∑’Ë ª≈“¬ªï 2553 °≈—∫µ°‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë Õ—π¥—∫ 18 ¢Õߪ√–‡∑» ¥—ßπ—Èπ®÷ßµâÕßÀ“ ·π«∑“ß·°â ‰¢‡æ◊Ë Õ „Àâ ‚ √߇√’ ¬ π¡’ § «“¡ ‚¥¥‡¥àπ¥—߇¥‘¡ ‚¥¬°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ «‘™“°“√ ®–µâÕ߇√‘Ë¡°—πµ—Èß·µàÀâÕ߇√’¬π ∑” Õ¬à“߉√„Àâπ—°‡√’¬π„πÀâÕ߇√’¬π¡’§«“¡ ÿ¢  ¿“æ·«¥≈âÕ¡ –Õ“¥ –Õâ“π ¡’§«“¡‡ªìπ √–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬ ¡’ ◊ËÕ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈– §√Ÿ¥Ÿ·≈π—°‡√’¬π¥â«¬§«“¡µ—Èß„®·≈–„ à „® ¥â “ π°“√ Connect °— ∫ ‚√߇√’ ¬ πÀ√◊ Õ  ∂“∫—π°“√»÷°…“∑—Èß„π·≈–µà“ߪ√–‡∑» ‚¥¬‰¥â¡’°“√∑” MOU °—∫ ¡.‡∑§‚π‚≈¬’ æ√–®Õ¡‡°≈â“œ ≈“¥°√–∫—ß ¡.»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ª√– “π¡‘µ√ ¡.Õÿ∫≈√“™“∏“π’  à«π „π¥â“πµà“ߪ√–‡∑»°Á欓¬“¡ Connect ‰ª¬—ߪ√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å ·≈–‡«’¬¥π“¡ ∑—Èßπ’È ‡æ◊Ë Õ À“·π«∑“ß™à « ¬‡À≈◊ Õ ´÷Ë ß °— π ·≈–°— π ¥â“π«‘™“°“√ ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–À≈—° Ÿµ√°“√ ‡√’¬π°“√ Õπ - °“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß  ”§—≠¡“° µâÕßæ—≤π“Õߧ姫“¡√Ÿâ §«“¡  “¡“√∂ §«“¡‡™’Ë ¬ «™“≠ ‡æ◊Ë Õ ∑’Ë ® –π”

§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂∑’Ë¡’ ‰ª Õππ—°‡√’¬π ´÷Ëß¡—Ëπ„®«à“„π¥â“ππ’È ‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ¡’»—°¬¿“懵Á¡√âÕ¬ ‚¥¬ ‘Ëß∑’Ë®– æ—≤π“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§«∫§Ÿà°—π‰ª §◊Õ ‡√◊ËÕߢÕß ®‘µ ”π÷°∑’Ë¥’¢Õߧ«“¡‡ªìπ§√Ÿ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â ¥Ÿ·≈≈Ÿ° Ê À√◊Õπ—°‡√’¬π„À⇰‘¥‡ªìπ¡√√§ ‡ªì π º≈µà Õ °“√æ— ≤ π“§ÿ ≥ ¿“æπ— ° ‡√’ ¬ π πÕ°®“°π—Èπ„π‡√◊ËÕߢÕߧÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ °Á∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠Õ’°‡™àπ°—π ¡’§«“¡√Ÿâ °Á®”‡ªìπµâÕß¡’§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ √«¡‰ª ®π∂÷߇√◊ËÕߢÕß√–‡∫’¬∫«‘π—¬ §«“¡µ√ßµàÕ ‡«≈“ §«“¡√—°§«“¡ “¡—§§’√–À«à“ß√ÿàπæ’Ë √ÿà π πâ Õ ß„π‡∫Á ≠ ®–¡–¡À“√“™ ®–µâ Õ ß¡’ ·≈–„À⇪ìπ√Ÿª∏√√¡∑’Ë™—¥‡®π¢÷Èπ ®÷ßπ”¡“ ´÷Ëß°“√°”Àπ¥Õ—µ≈—°…≥å çµâπ·∫∫§π¥’ »—°¥‘Ï»√’·Àà߇∫Á≠œé - ¿Ÿ ¡‘ ∑— » πå · ≈– ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ®“° √“¬ß“π°“√«‘®—¬À≈“¬™‘Èπ ∫àß∫Õ°™—¥‡®π «à“  “¡“√∂¥÷ߥŸ¥®‘µ„®¢ÕߺŸâ§π∑’ËÕ¬Ÿà „π  ∂“π∑’Ëπ—Èπ Ê °“√¡’§«“¡ –Õ“¥ ‡√’¬∫√âÕ¬ ∑”„Àâπ—°‡√’¬π ≈Ÿ° Ê ¡“Õ¬Ÿà∑’Ë ‚√߇√’¬π‰¥â Õ¬à “ ß¡’ § «“¡ ÿ ¢ √— ° ‚√߇√’ ¬ π Õ’ ° ∑—È ß ¬— ß ‡ªìπ°“√ª≈Ÿ°Ωíß®‘µ ”π÷°∑’Ë¥’ß“¡„À⇰‘¥¢÷Èπ Õ’°¥â«¬ - °“√æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√ „™â À≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈ ª√—∫ª√ÿßß“πÀ≈“¬¥â“π „À⇰‘¥§«“¡§≈àÕßµ—«„π°“√∑”ß“π ‡°‘¥ §«“¡‚ª√àß„  ·≈– “¡“√∂∑’Ë®–µ√«® Õ∫ ‰¥â ‚¥¬À≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈ ‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠ ¡“°„π¬ÿ§ ¡—¬ªí®®ÿ∫—π °“√¡’ à«π√à«¡¢Õß ºŸâª°§√Õß ™ÿ¡™π °“√¡’ à«π√à«¡¢Õß∑ÿ° ¿“§ à«π ∑”„À⺟⪰§√Õß¡’§«“¡√Ÿâ ÷°«à“¡’  à«π‡ªìπ‡®â“¢Õß‚√߇√’¬π §√Ÿ°—∫™ÿ¡™π®÷ß ·¬°®“°°—π‰¡à ‰¥â ·µà°ÁµâÕß¡’°√Õ∫„π°“√ ¥Ÿ·≈ ´÷Ëߪﰓ√»÷°…“ 2554  “¡“√∂√–¥¡ ∑ÿπ®“°ºŸâª°§√Õ߇¢â“¡“æ—≤π“‚√߇√’¬π ‰¥â°«à“ 18,000,000 ∫“∑

ë µâπ∑ÿπ∑’Ë Ÿß¢Õß ‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™

¥√.ª√–¬ß§å ‡º¬«à“ ‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ‡ªìπ‚√߇√’¬π∑’Ë¡’µâπ∑ÿπ Ÿß ¥â«¬§«“¡∑’Ë¡’¥’Õ¬ŸàÀ≈“¬Õ¬à“ß ‡ªìπ‚√߇√’¬π ™—Èππ”¢Õß¿“§Õ’ “𠇪ìπ‚√߇√’¬π™—Èππ” √–¥— ∫ ª√–‡∑»∑’Ë ∑ÿ ° §πµà “ ß¿“§¿Ÿ ¡‘ „ ® ‚√߇√’¬π √â“ß≈Ÿ°»‘…¬å§ÿ≥¿“æÕÕ° Ÿà —ߧ¡ ¡“°¡“¬ ‡ªìπ§ÿ≥Ÿª°“√Õ¬à“ß¡“° Õ’°∑—Èß ≈Ÿ°»‘…¬å·µà≈–§πµà“ß¡’§«“¡√Ÿâ ÷°‡ªìπÀπ÷Ëß ‡¥’¬«°—π«à“ ç‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™é ‡ªìπ‚√߇√’¬π¢Õßæ«°‡¢“ ç ‘Ëß ”§—≠ §◊Õ ‚√߇√’¬π √â“ߢ÷Èπ‚¥¬ √—™°“≈∑’Ë 5 ‡ªìπ»Ÿπ¬å√«¡®‘µ„®∑’Ë ”§—≠  √â“ß„À⇰‘¥§«“¡√—° §«“¡ ¡—§√ ¡“π µàÕ°—π ‡√“¿“§¿Ÿ¡‘„®¡“° ‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ „™âµ√“ —≠≈—°…≥å∑’Ë ‰¥â√—∫ æ√–√“™∑“𠇪ìπ 1 „π 5 ¢Õß°°ÿ∏¿—≥±å µ√“ —≠≈—°…≥å¢Õß√“™«ß»å®—°√’ ·≈–‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ™◊ËÕ°Á∫Õ°Õ¬Ÿà·≈â««à“¡À“√“™ ‡ªìπ‚√߇√’¬π‡¥’¬«¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ∑’Ë°√¡ À≈«ßæ‘…≥ÿ‚≈°ª√–™“π“∂ ‰¥â∑√ßæ√–√“™∑“π ‡¢’¬π¥â«¬≈“¬¡◊Õ¢Õßæ√–Õß§å ‡Õß ´÷Ë߇ªì𧫓¡¿“§¿Ÿ¡‘„® ·≈–∂◊Õ‰¥â«à“ ‡ªìπµâπ∑ÿπ∑’Ë Ÿßé πÕ°®“°π’È ºŸâ ∫ √‘ À “√ §√Ÿ Õ“®“√¬å µ≈Õ¥®π»‘…¬å‡°à“ ‰¥âæ—≤π“‚√߇√’¬π¡“ ‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ¥—ßπ—Èπ§π„π√ÿàπªí®®ÿ∫—π·≈–√ÿàπ À≈—ß®÷ßµâÕßµ√–Àπ—°·≈–√”≈÷°∂÷ß ‘Ëßµà“ß Ê ‡À≈à“π—ÈπÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ·≈–𔉪µàÕ¬Õ¥§«“¡ √ÿà ß ‡√◊ Õ ß·≈–°“√æ— ≤ π“‚√߇√’ ¬ π‡∫Á ≠ ®–¡–¡À“√“™‡ªì𠔧—≠

ë ¬°√–¥— ∫ §ÿ ≥ ¿“æ Ÿà Õ— π ¥— ∫ TOP 10 ¢Õߪ√–‡∑»

°“√‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™„Àâ ‡ °√’ ¬ ߉°√ ‡ªì π Àπ÷Ë ß „π‡√◊Ë Õ ß ”§— ≠ ∑’Ë ¥√.ª√–¬ß§å ¡ÿà ß ¡—Ë π ·≈–®–¬° √–¥—∫§ÿ≥¿“æ„ÀâÕ¬Ÿà 1 „π 10 ¢Õߪ√–‡∑» ‚¥¬Õ“»— ¬ °“√∫√‘ À “√®— ¥ °“√·≈–°“√¡’

à«π√à«¡®“°À≈“¬¿“§ à«π ç欓¬“¡®–∫Õ°∑ÿ°§π«à“ ‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™π’È ‡ªì π ¢Õßæ«°‡√“∑’Ë √— ° À«ß·Àπ ®–∑”Õ¬à“߉√∂÷ß®–„Àâ™◊ËÕ‡ ’¬ß ¢Õß‚√߇√’¬π¢®√¢®“¬ÕÕ°‰ª‰¥â °ÁµâÕß Õ“»— ¬ ª“°µà Õ ª“° Õ“»— ¬ ≈Ÿ ° »‘ … ¬å ≈Ÿ ° À“ Õ“»—¬ºŸâ§π∑—ÈßÀ≈“¬ ∑’Ë¡’ à«π√à«¡¢Õ߇∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ‡ªìπ§π查À√◊Õ§ÿ¬ÕÕ°‰ª  ‘Ëß∑’Ë¥’Ê ‡√“µâÕߪ√–™“ —¡æ—π∏åÕÕ°‰ªé ∂÷ß«—ππ’È ¥√.ª√–¬ß§å °≈à“««à“  ‘Ëß∑’Ë ‰¥â °√–∑”¡“‰¥â‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“߇ªìπ¡√√§‡ªìπº≈ ·≈â« ®“°ªï∑’˺à“π¡“´÷Ëß‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™Õ¬Ÿà „πÕ—π¥—∫∑’Ë 18 ªí®®ÿ∫—π‰¥â ‡≈◊ËÕπ¢÷Èπ¡“Õ¬Ÿà∑’ËÕ—π¥—∫ 15 ¢Õߪ√–‡∑»

¥√.ª√–¬ß§å ·°àπ≈“

πÕ°®“°π’È „π¥â“π ONET º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï π—°‡√’¬π°Áπ—∫«à“ Ÿß¢÷Èπ¡“° ‚¥¬π—°‡√’¬π  “¡“√∂ Õ∫‡¢â“§≥–·æ∑¬»“ µ√å ‰¥â∂÷ß 85 §π  Ÿß ÿ¥„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ·≈–‡¡◊ËÕ‡¢â“√à«¡·¢àߢ—π∑—°…–¥â“πµà“ß Ê ∑’Ë®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ªï 2554 ‰¥â 23 √“¬°“√ ·≈–„πªï 2555 ‰¥â∂÷ß 46 √“¬°“√ ´÷Ëß∑—Èß À≈“¬∑—Èß¡«≈°Á‡°’ˬ«‡π◊ËÕß®“°º≈¢Õß°“√ æ— ≤ π“‡∫Á ≠ ®–¡–¡À“√“™Õ¬Ÿà „ π¢≥–π’È ·≈–∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥§◊Õ §«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß≈Ÿ° Ê ™“«‡∫Á≠œ ∑’Ë¡’§«“¡ ÿ¢°—∫°“√∑’ˇ¢“‰¥âÕ¬Ÿà „π√—È«¢Õß‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™

ë ∫√‘À“√®—¥°“√ π√.„À¡à-‡°à“ ‡¢â“‡∫Á≠œ

”À√— ∫ °”Àπ¥°“√√— ∫  ¡— § √ªï ° “√ »÷°…“ 2556 ¥√.ª√–¬ß§å ‡º¬«à“ √–∫∫ µà“ß Ê ¬—߉¡à≈ßµ—« °√–∫«π°“√¢—ÈπµÕπ¡’ °ÆÀ¡“¬√Õß√—∫ ¡’√–‡∫’¬∫√Õß√—∫Õ¬Ÿà À≈—ß ®“°∑’˵—Èߧ≥–°√√¡°“√∑”ß“π¢÷Èπ¡“ ®– ‡ªìπ°“√µ—Èߧ≥–°√√¡°“√√—∫π—°‡√’¬π„π √–¥— ∫ ‚√߇√’ ¬ π ‡ √Á ® ·≈â « °Á ‡ ¢â “  Ÿà § ≥– °√√¡°“√∫√‘À“√‚√߇√’¬π ®“°°√√¡°“√ ∫√‘ À “√‚√߇√’ ¬ π°Á ‡ ¢â “  Ÿà § ≥–°√√¡°“√  ∂“π»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“π ®“°°√√¡°“√  ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡¢â“ Ÿà°√√¡°“√‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë ‡¡◊ËÕ°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’ˇ¢µ‡ÀÁπ™Õ∫ ®÷ ß ®–ª√–°“»√— ∫ ¡— § √‰¥â Õ¬à “ ߉√°Á ¥’  æ∞. °Á¡’π‚¬∫“¬∑’Ë®–„Àâπ—°‡√’¬π ¡.3 ¡’  ‘∑∏‘Ï ‰¥â‡√’¬π ¡.4 „π‚√߇√’¬π‡¥‘¡∑ÿ°§π ·≈–‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ °Á ‰¥â¡’ °“√‡æ‘Ë¡ÀâÕ߇√’¬π ¡.4 ®“° 18 ÀâÕ߇ªìπ 19 ÀâÕß  à«π¡.µâπ¬—ß§ß 15 ÀâÕ߇∑à“‡¥‘¡ çπ√.∑’Ë®∫ ¡.3 ªïπ’È®–‡√’¬π°—π∑ÿ°§π π—Ëπ·À≈–§√—∫ ¡’π‚¬∫“¬ÕÕ°¡“„À¡à §◊Õ æ¬“¬“¡∑’Ë®–„Àâ π√.‰¥â‡√’¬π∑ÿ°§π ¬°‡«âπ π√.∑’˵‘¥ 0 µ‘¥ √. Õ—ππ’ȧ߮–‡√’¬π‰¡à ‰¥â µâÕßΩ“°∂÷ߺŸâª°§√Õß«à“ ®–∑”Õ¬“°‰√∂÷ß ®–°√–µÿâπ„Àâ≈Ÿ°·°â 0 ·°â √.„À⇠√Á®¿“¬„𠇥◊Õπ¡’π“§¡ ·≈â«°Á π√.∑’Ë¡’‡°√¥‡©≈’ˬµË” °«à“ 1.5 ‡√“°ÁµâÕߪ√–¡«≈§«“¡√Ÿâ ‡æ◊ËÕ∑’Ë ®–„Àâ ‰¥â§ÿ≥¿“æ„π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ·µà «à“‚¥¬¿“æ√«¡ ∂Ⓣ¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢ 2 Õ¬à“ßπ’È ·≈â« π√.¢Õ߇√“°Á§ß¡’ ‘∑∏‘Ï ‰¥â‡√’¬πµàÕ ¡.4 ∑ÿ°§π º¡°ÁÕ¬à“ß®–Ω“°ºŸâª°§√Õß∑ÿ° Ê §π„Àâ欓¬“¡¥Ÿ≈Ÿ°„π‡√◊ËÕߢÕß°“√‡√’¬π ·≈â«°Á°“√ Õ∫™à«ßπ’È°Á„™â ONET 20% ¡’ °“√ Õ∫¿“…“Õ— ß °ƒ…¥â « ¬ 10% ∑’Ë ‡ ¢â “ ¡“æà«ßµàÕ‰¡à«à“®–‡ªìπ¿“…“‰∑¬  —ߧ¡ «‘ ∑ ¬“»“ µ√å §≥‘ µ »“ µ√å π’Ë °Á ¡’ ¿ “…“ Õ— ß °ƒ…¥â « ¬ 10 % Õ— π π’È °Á ‡ √’ ¬ π∂÷ ß ºŸâ ª°§√Õߥ⠫ ¬«à “ ¢Õ„Àâ ‰¥â ¥Ÿ · ≈≈Ÿ ° À≈“π ¢Õßæ«°‡√“„πÀâ«ßπ’ȥ⫬ Õ¬à“‰ª¥Ÿ·≈„π Àâ«ß∑’Ë®–‡µ√’¬¡µ—« Õ∫°√–™—Èπ ·∫∫π—Èπ ¡—π‰¡à∑—π µâÕߥŸ·≈µ—Èß·µà‡π‘ËπÊ 2 ‡¥◊Õ𠧑¥«à“πà“®–‡æ’¬ßæÕé

ë ™’È√–∫∫°“√»÷°…“‰∑¬¬—ßµâÕß æ—≤π“ ‡æ◊ËÕπ—°‡√’¬π..º≈º≈‘µ¢Õß —ߧ¡

¥√.ª√–¬ß§å ·°àπ≈“ √—∫ª√‘≠≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï “¢“ —πµ‘¿“æ»÷°…“ ·≈–µ”·Àπàß»“ µ√“®“√¬å°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬ —πµ‘¿“æ‚≈° (ª√–‡∑»‰∑¬) World Peace University

ç ÿ‡πµ√ ·°â«Õ¡µ«ß»åé ‡ªìπ»‘…¬å ‡°à“‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ √ÿàπ 2126 (¡.√ÿàπ·√°) ªí®®ÿ∫—π¥”√ßµ”·Àπàß π“¬° ¡“§¡ºŸâª°§√Õß·≈–§√Ÿ‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ´÷Ëß∫∑∫“∑·≈–π‚¬∫“¬„π °“√∑”ß“π¢Õß ¡“§¡ §◊Õ ®—¥À“ √–¥¡ ∑ÿπ ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ‚√߇√’¬π∑—Èß∑“ßµ√ß ·≈–∑“ßÕâÕ¡ ‚¥¬π‚¬∫“¬À≈—°®–‡ªìπ °“√®— ¥ À“„π ‘Ë ß ∑’Ë ∑ “ß‚√߇√’ ¬ π¬— ß ¢“¥ À√◊ Õ ¡’ § «“¡µâ Õ ß°“√ ‡™à π √∂∫—   ∑’Ë ®”‡ªìπµâÕß„™âß“π‡¡◊ËÕ‡«≈“∑“ß‚√߇√’¬π µâ Õ ß‰ª»÷ ° …“¥Ÿ ß “π∑—È ß §√Ÿ · ≈–π— ° ‡√’ ¬ π ‡π◊ËÕß®“°‡∑à“∑’˺à“π¡“µâÕ߉ª‡™à“√∂∫—  ¡“‚¥¬µ≈Õ¥ À√◊Õ‡§√◊ËÕß°√ÕßπÈ”∑’Ë®– µâÕß®—¥À“„Àâ‡æ◊ËÕ∑’Ëπ—°‡√’¬π®–‰¥â ‰¡àµâÕß ´◊ÈÕπÈ”°‘π ´÷Ëß„πµÕππ’È°Á “¡“√∂®—¥À“„Àâ ·≈â«√«¡ 4 ‡§√◊ËÕß çµÕππ’È∑’ˬ—ߢ“¥§◊Õ√∂∫—  ´÷Ëߺ¡®– À“∑ÿπ‚¥¬®—¥ß“π∫Õ≈ ®—¥‚µä–®’π «—π∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ∑’Ë®–∂÷ßπ’È ´÷Ëß«—ππ—ÈπÕ“®®–¡’ °“√·¢àß°Õ≈åø°“√°ÿ»≈ ºà“π∑“ß ¡“§¡ ‰¥â‡ß‘π¡“°Á®–´◊ÈÕ√ ∫—  ‰¥â‡ß‘π¡“°Á®–¬° „Àâ ‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™∑—ÈßÀ¡¥ µ“¡π‚¬∫“¬¢Õ߇√“ ´÷Ëß¡’∑—Èߧ√Ÿ ºŸâª°§√Õß √«¡°√√¡°“√ 23 ∑à“πé ¥â“π°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ ”À√—∫ ªï ° “√»÷ ° …“∑’Ë ® –∂÷ ß π’È π“¬° ¡“§¡  ÿ ‡ πµ√ ‡º¬«à “ ‚√߇√’ ¬ π‡∫Á ≠ ®–¡–¡À“√“™ ‡ªìπ‚√߇√’¬π√–¥—∫ Premium ´÷Ë ß „πªï π’È ‰¥â Õ— π ¥— ∫ ∑’Ë 15 ¢Õߪ√–‡∑» ·≈–‡ªìπÕ—π¥—∫ 2 ¢ÕßÕ’ “π ( ≈—∫°—π‰ª ¡“√–À«à“ßÕ—π¥—∫ 1 ·≈–Õ—π¥—∫ 2 ∑’Ë Ÿ ’ °—π¡“‚¥¬µ≈Õ¥) ¥—ßπ—Èπ °“√∑’Ë®–‡¢â“ ‡√’ ¬ π∑’Ë π’È ®÷ ß µâ Õ ß‡µ√’ ¬ ¡§«“¡æ√â Õ ¡¡“ Õ¬à“ߥ’ ‡π◊ËÕß®“°§«“¡‡¢â¡¢âπ„π‡√◊ËÕß ¢Õß«‘™“°“√®–¡’¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬ Ê ∑—Èßπ’È ‡π◊ËÕß®“°®–¡’·µà§π‡°àß®“°Õ’ “πµÕπ ≈à “ ß´÷Ë ß µà “ ß¡ÿà ß À«— ß ®–‡¢â “ »÷ ° …“µà Õ ∑’Ë ‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™·Ààßπ’È ç°“√∑’Ë ® –‡¢â “ ‡∫Á ≠ ®–¡–¡À“√“™

¥â“π¡ÿ¡¡ÕߢÕß√–∫∫°“√»÷°…“‰∑¬ ¥√.ª√–¬ß§å „Àâ∑—»π–«à“ ¢≥–π’È¡’·π«‚πâ¡ ∑’Ë ¥’ ¢÷È π ·µà Õ ¬à “ ߉√°Á ¥’ °Á ¬— ß §ß¢“¥°“√ ª√– “πß“π∑’Ë¥’ √–À«à“ß„π·µà≈–√–¥—∫ ∑—È ß ∑’Ë ‡ Õ“·µà ≈ – ∂“π»÷ ° …“¢—È π æ◊È π ∞“π ‡¢â “ ‡™◊Ë Õ ¡µà Õ √–¥— ∫ ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ √–¥— ∫ Õÿ¥¡»÷°…“ ¡“ —ß°—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¥â«¬°—π  ”À√—∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√µ—Èß·µà

√ – ¥— ∫ ° √ – ∑ √ « ß ≈ ß ¡ “ ∂÷ ß ‚ √ ß ‡ √’ ¬ π °√–∑√«ß»÷ ° …“∏‘ ° “√¬— ß ‰¡à ° ≈â “ ∑’Ë ® –„Àâ ‚√߇√’¬π‡ªìπ𑵑∫ÿ§≈ „Àâ ‚√߇√’¬π¡’Õ”π“® „π°“√µ— ¥ ‘ π „®¥â « ¬µ— « ¢Õßµ— « ‡Õß ´÷Ë ß ‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–-¡À“√“™ °Á‡µ√’¬¡°“√ ∑’Ë®–ÕÕ°‰ª Ÿà√–∫∫π—Èπ¥â«¬ ∑—Èßπ’ȇπ◊ËÕß®“°  æ∞. ¡’·π«§‘¥„Àâ 58 ‚√߇√’¬π∑—Ë«ª√–‡∑» ª√–∂¡ 28 ‚√߇√’¬π ¡—∏¬¡ 30 ‚√߇√’¬π ÕÕ° Ÿà√–∫∫¥—ß°≈à“« ‚¥¬‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ °Á‡ªìπÀπ÷Ëß„π®”π«ππ—Èπ 科¥«à“ªï 2556 ∂Ⓣ¡à¡’Õ–‰√º‘¥æ≈“¥ ‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ πà“®–ÕÕ°‰ª  ŸàπÕ°√–∫∫µ√ßπ—Èπ §◊Õ ‡ªìπ𑵑∫ÿ§≈Õ¬Ÿà „π °“√°”°— ∫ ¢Õß  æ∞. §«“¡§≈à Õ ßÕ–‰√ µà“ß Ê π’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ¡“° ‚√߇√’¬π‡∫Á≠œ πà“ ®–¡’ »— ° ¬¿“æ∑’Ë ∑ ”‰¥â ·≈â « °“√æ— ≤ π“ ‚√߇√’¬π°Á®–æ—≤𓉥â‡√Á«¡“°°«à“π’È ‰¡à Õ¬“°„Àâ ‰ªµ‘ ¥ °— ∫ Õ¬Ÿà °— ∫ √–∫∫√“™°“√ ‡æ’¬ßÕ¬à“߇¥’¬« ∫“ß∑’‡√“¡’ß∫ª√–¡“≥ Õ¬“°∑”π—Ëπ∑”π’Ë ¡—π°Á∑”‰¡à ‰¥â ‡æ√“–«à“ µ‘¥¢—¥„π‡√◊ËÕߢÕß√–‡∫’¬∫ ·µ°µà“ß®“° ª√–‡∑»øî π ·≈π¥å ª√–‡∑»π‘ « ´’ · ≈π¥å ª√–‡∑»ÕÕ ‡µ√’¬‡≈’¬ ‚√߇√’¬π‡¢“∫√‘À“√ ®— ¥ °“√·∫∫‡∫Á ¥ ‡ √Á ® ¡’ § ≥–°√√¡°“√ ®–∫√‘ À “√®— ¥ °“√Õ¬à “ ߉√¢÷È π Õ¬Ÿà °— ∫ §≥– °√√¡°“√é  ÿ ¥ ∑â “ ¬ ¥√.ª√–¬ß§å ·°à π ≈“ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ Õ¬“°®–Ω“°°≈à “ «¬È ” ∑‘È ß ∑“¬«à “ µπ„π ∞“π–∑’ˇªìπ ºÕ.‚√߇√’¬π™—Èππ”Õ¬à“߇∫Á≠ ®–¡–¡À“√“™ À«—ß·≈–¡ÿàß¡—Ëπ‡æ◊ËÕæ—≤π“ ≈Ÿ°Ê ·≈– —ߧ¡¢Õ߇√“ °≈à“«§◊Õ À“° æ—≤π“π—°‡√’¬π´÷Ëß°Á§◊Õº≈º≈‘µ¢Õß —ߧ¡ ‡¡◊ËÕ≈Ÿ°Ê ‡√“¥’  —ߧ¡°Á®–¥’¥â«¬Õ’°‡™àπ°—π ç°“√ Õ∫‡¢â“‡√’¬π„π‚√߇√’¬π‡∫Á≠œ ®–‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‚ª√àß„  ‰¡à¡’°“√√—∫‡ß‘π√—∫ ∑Õß  Õ∫‰¡à ‰¥â°Á§◊Õ‰¡à ‰¥â‡¢â“‡√’¬π ‡æ√“– ‡√“µâÕß°“√„À⇰‘¥§«“¡‡ ¡Õ¿“§ Õ¬“° ‰¥â§ÿ≥¿“æ≈â«πÊ „π‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡– ¡À“√“™é

ÿ‡πµ√ ·°â«Õ¡µ«ß»å

𓬰 ¡“§¡ºŸâª°§√Õß·≈–§√Ÿ‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™

µâÕßÕà“πÀπ—ß ◊Õ µâÕ߇µ√’¬¡µ—«¡“Õ¬à“ߥ’ ·≈–°ÁÀ«—ß«à“°√≥’°“√Ω“°§ß®–‡ªìπ‰ª‰¥â ¬“°¢÷Èπ ‡æ√“–π‚¬∫“¬ªí®®ÿ∫—π¢Õß∑“ß °√–∑√«ß°Á ‰ ¡à „ Àâ Ω “° ‡©æ“–‚√߇√’ ¬ π √–¥— ∫ Premium ª√–¡“≥ 10-20 ‚√߇√’¬π√–¥—∫ª√–‡∑»∑’ËÀâ“¡Ω“°é  ”À√— ∫ °“√‡ªî ¥ √— ∫ π— ° ‡√’ ¬ π„À¡à 𓬰 ¡“§¡  ÿ‡πµ√ „Àâ∑—»π–«à“ ‰¡à§«√ ∑’Ë ® –µË ” °«à “ ‡¥‘ ¡ ‡π◊Ë Õ ß®“°π— ° ‡√’ ¬ π·≈– ºŸâª°§√Õß∑ÿ°§πµà“ß°ÁµâÕß°“√‚√߇√’¬π∑’Ë ¥’ Ê §«√®–√—∫‡∑à“‡¥‘¡À√◊Õ¡“°¢÷Èπ ‚¥¬ ¢¬“¬ÀâÕ߇√’¬π¡“°¢÷Èπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ √â“ß ‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“ 秫“¡§‘¥¢Õߺ¡ §◊Õ „Àâ ‚Õ°“ ∑ÿ°§π ∑’Ë®–‰¥â‡√’¬π‡∫Á≠œ ™—Èπ¡.µâ𠧫√®–πâÕ¬ °«à“™—Èπ ¡.ª≈“¬ ‡ªìπÀ≈—°‡≈¬§◊Õ∂â“ Õ∫ ºà“𠧫√®–¢÷Èπ‰ª‡√’¬π ¡.ª≈“¬ ‰¥â‡≈¬ ‡æ√“–ªí®®ÿ∫—π√—∫‰¥â ‰¡à§√∫ ∫“ߧπÀ≈ÿ¥ ®“°‡∫Á≠œ æÕ¢÷Èπ∂÷ß ¡.ª≈“¬ ‰ª‡√’¬π ‚√߇√’¬πÕ◊Ë𠇥Á°‡¢“°Á‡ ’¬„®π– ∑—Èß Ê ∑’Ë ‡¢“°Á‡√’¬π„™â ‰¥â ·µà¡—π¡’∫“ߧ√—Èß∑’ËÕ“®®– ‡°‡√‰ª∫â“ß ‡π◊ËÕß®“°Õ“¬ÿ¬—ßπâÕ¬ ·µà‡¡◊ËÕ ‚µ¢÷Èπ¡“‡¢“°Á¢¬—𠇪ìπ‰ª‰¥â‡À¡◊Õπ°—π Õ¬“°„Àâ ¡.ª≈“¬¡“°°«à“ ¡.µâπ ∂â“¡.µâπ  Õ∫ºà“ππà“®–¢÷Èπ¡“ª≈“¬‡≈¬ ·≈â«°Á√—∫

π—°‡√’¬ππÕ°∑’ˇ°àß Ê ‡¢â“¡“‡√’¬π ¡.ª≈“¬ ‡æ‘Ë¡ ´÷Ëß°“√‡æ‘Ë¡ÀâÕßπ’Ë º¡‡ÀÁπ¥â«¬é à«π∑—»π–∑“ß°“√»÷°…“„πªí®®ÿ∫—π 𓬰 ¡“§¡¡Õß«à“ ≥ ‡«≈“π’Èπ—°‡√’¬π §àÕπ¢â“߇§√’¬¥ ‡æ√“–∑ÿ°§πµà“ß°Áæ“°—𠵑«πÕ°‡«≈“‡√’¬π ∑—Èßπ’È à«πÀπ÷Ëßπ—ÈπÕ“® ®–‡π◊ËÕß¡“®“°∫√√¬“°“»¢Õß‚√߇√’¬π ∑’Ë¡’°“√·¢àߢ—π Ÿß ®÷ß àߺ≈„À⇰‘¥°“√µ‘« ·≈–°«à “ ®–°≈— ∫ ∂÷ ß ∫â “ π°Á √à « ¡ 2-3 ∑ÿà ¡ µ≈Õ¥ ç°“√»÷°…“∫“ßÕ¬à“߇∑à“∑’˺¡‡ÀÁπ¡—π ´—∫´âÕπ ¡’∑—Èß O-NET, A-NET ¡’∑—Èß GAT/ PAT ¢π“¥ºŸâª°§√Õß°Áß߇À¡◊Õπ°—𠧑¥ ®“°√–∫∫Õ–‰√ µâÕß¡“π—Ëߧ‘¥µ≈Õ¥ ∑”„Àâ ‡¥Á°‡Õß°Á‡§√’¬¥ ‡§√’¬¥«à“®–‡Õ“§–·ππ „π™—Èπ À√◊Õ®–‡Õ“®“°πÕ°ÀâÕ߇√’¬π ‰¡à ‡À¡◊ Õ π ¡— ¬ °à Õ π‡√’ ¬ π®π®∫§√∫‡∑Õ¡ ·≈â«°Á‡Õπ∑√“π´å‡≈¬ º¡§‘¥«à“°“√»÷°…“ ≈—°…≥–π’È ‡¥Á° Ê °¥¥—π µâÕß¡’‡∑’¬∫‡°√¥ ‰¥â‡ªÕ√凴Áπµå‡∑à“‰À√à ∫“ߧπ§”π«≥‰¡à ‰¥â µâ Õ ß‰ªÀ“§π∑’Ë ¡’ § «“¡√Ÿâ ∫“ß∑’ æ ∫

Õ“®“√¬å ‰¡à ‰¥â ‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕ߇≈¬§√“«π’È ‡ ’¬ ‚Õ°“ ‰ª‡¬Õ– À≈“¬§π∑’ˇ°àß Ê ‡ ’¬ ‚Õ°“ ‡≈¬é ·≈–‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ à߇ √‘¡ß“π¥â“π «‘™“°“√¢Õß‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ 𓬰 ¡“§¡  ÿ ‡ πµ√ ®÷ ß ‡≈Á ß ‡ÀÁ π «à “ ‡∑à “ ∑’Ë ºà “ π¡“‡¥Á ° π— ° ‡√’ ¬ π§à Õ π¢â “ ß®– Focus ‰ª∑’Ë°“√ Õ∫‡√’¬πµàÕ·æ∑¬å·≈– «‘ » «–  à « π∑“ߥ⠓ π‚ª√·°√¡»‘ ≈ ªá „ π  “¬ª°§√ÕߥŸ®–∂Ÿ°≈–‡≈¬ ¥â«¬‡Àµÿπ’È ∑“ß ¡“§¡®÷ ß ‰¥â ¡’ · 𫧑 ¥ ·≈–®— ¥ µ—È ß »Ÿπ¬å°ÆÀ¡“¬¢÷Èπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√µÕ∫‚®∑¬å §«“¡µâÕß°“√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 燡◊Ë Õ ‡™â “ π’È ‡ √“°Á ‡ ªî ¥ »Ÿ π ¬å ° ÆÀ¡“¬ ‚¥¬π‚¬∫“¬»Ÿπ¬å°ÆÀ¡“¬°Á§◊Õ ®—¥µ‘« „Àâ π— ° ‡√’ ¬ π∑’Ë ® –‰ª·¢à ß ¢— π °— ∫ ‚√߇√’ ¬ π Õ◊Ëπ ·≈â«°Á®—¥µ‘«π—°‡√’¬π∑’˵âÕß°“√ Õ∫ ®ÿÓ-∏√√¡»“ µ√å „π “¬°ÆÀ¡“¬ „§√ Õ¬“°®–‡ªìπ “¬Õ—¬°“√‡√“°Á®–µ‘«‡¢â¡ „Àâ ∑’ ¡ ß“π‡√“®–¡’ ∑—È ß  “¬Õ— ¬ °“√ ∏ÿ√°“√ °“√ª°§√Õß ‡¢â“¡“√à«¡¥â«¬ ‡æ◊ËÕ ™à«¬„π°“√µ‘«‡¥Á°π—°‡√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™„Àâ¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß„π à«ππ’ÈÕ’°¥â«¬é 𓬰 ¡“§¡  ÿ ‡ πµ√ ·°â « Õ¡µ«ß»å °≈à“«æ√âÕ¡Ω“°∑‘Èß∑“¬‰«â¥â«¬«à“ çµâπ·∫∫§π¥’ »—°¥‘Ï»√’·Àà߇∫Á≠œ Õ¬“°„Àâπ—°‡√’¬π∑’Ë®∫‰ª·≈â« °≈—∫¡“¥Ÿ ·≈–°≈—∫¡“™à«¬°—πæ—≤π“‡∫Á≠®–¡–œ ¥â«¬ ‡æ√“–≈”æ—߇©æ“–ºŸâª°§√Õ߬—߉¡à æÕ µâÕßÕ“»—¬»‘…¬å‡°à“∑’Ë®∫‰ª·≈â« °≈—∫ ¡“æ—≤π“ ¡“ √â“ß™◊ËÕ ¡“‡µ‘¡ ‘Ëߢ“¥‰ª Õ¬“°Ω“°∂÷ß»‘…¬å‡°à“∑’Ë®∫‰ª∑ÿ°§π§√—∫é


ª√–®”‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ æ.». 2555

ç¥√.«‘ ‚ √®πå ‡´¡√— ¡ ¬å é Õ¥’ µ »‘ … ¬å ‚√߇√’ ¬ π‡∫Á ≠ ®–¡–¡À“√“™ ·≈– ªí®®ÿ∫—π¥”√ßµ”·Àπàß ª√–∏“π‡§√◊Õ¢à “ ¬ºŸâ ª °§√Õß‚√߇√’ ¬ π‡∫Á ≠ ®–¡–¡À“√“™ ‡ªî ¥ ∫∑ π∑π“∂÷ ß °√≥’ ° “√ ‡µ√’ ¬ ¡§«“¡æ√â Õ ¡‡æ◊Ë Õ °â “ «‡¢â “  Ÿà √—È « ‡¢’¬«·¥ß ‚√߇√’¬π‡∫Á≠œ ∂÷ߢâÕ§‘¥¢âÕ ·π–π”∑’Ë Õ ¬“°®–Ω“°∂÷ ß ºŸâ ª °§√Õß ‚¥¬‡©æ“– ¡.4 ·≈– ¡.1 «à“ ¡.1 °Á¬—ß§ß ¡’°“√·¢àߢ—π Ÿß‡À¡◊Õπ‡¥‘¡  à«π ¡.4 π—È π °Á ® –¬— ß §ß‡ªì π Õ–‰√∑’Ë ‡ ªì π ª√–«— µ‘ »“ µ√凰à“Õ¬Ÿà —°√–¬– ‡π◊ËÕß®“°À“° ¬âÕπÀ≈—߉ª 2-3 ªï ®–æ∫«à“¡’°“√√—∫ π—°‡√’¬π ¡.µâπ ‡°‘π°«à“∑’Ë°”Àπ¥ °≈à“« §◊Õ ®“° 50 §π‡ªìπ 60 §π ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ ‡¡◊Ë Õ ®∫°“√»÷ ° …“ ¡.µâ π ·≈–®–‡¢â “ »÷°…“µàÕ ¡.4 π—°‡√’¬π°Á®–‡¢â“ ¡.4 ‰¥â ‰¡à∑—ÈßÀ¡¥ ´÷Ëß„π°√≥’π’È ¥√.«‘‚√®πå ‰¥â Õ∏‘∫“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡«à“ çªï π’È πà “ ®–¡’ ° “√√â Õ ß‡√’ ¬ ππâ Õ ¬≈ß ‡æ√“– ¡.1 ¢÷Èπ ¡.2 ·≈– ¡.2 ¢÷Èπ ¡.3 °Á ®–À¡¥·≈â « ‡À≈◊ Õ √ÿà π π’È ‡ ªì π ªï  ÿ ¥ ∑â “ ¬ ∑’Ë¡’π—°‡√’¬π‡°‘¥‚§«µâ“ ©–π—Èπªïπ’È®÷ßøíπ ∏߉¥â‡≈¬«à“µâÕß¡’ªí≠À“·πàπÕπ µâÕß¡’ ªí≠À“Õ¬Ÿàªï ÿ¥∑⓬ ªïµàÕ‰ª‰¡à¡’ ‡æ√“– «à“¡—π‡ªìπ 50 §π  “¡“√∂∑’Ë®–‡¥‘π¢÷Èπ ‡≈¬ ∂Ⓣ¡à‡°‡√‡°‘π‰ªÀ√◊Õ‡°√¥‰¡àµ°®π ‡°‘π‰ª  à«π∑’˺à“π¡“ ∑’ˇªìπªí≠À“§◊Õ ¡.4 ‡π◊ËÕß®“° ¡.4 „π™à«ß 2 ªï∑’˺à“π¡“ ‡ÀÁπ «à“¡’°“√ª√–∑â«ß ‡æ√“–«à“ ¡.1-¡.3 ‡¥‘¡ ‰¡à “¡“√∂‡¢â“»÷°…“µàÕ ¡.4 ‰¥â∑ÿ°§π ‡∑à“∑’˺¡π”‡√’¬π‰ª·≈â««à“ ¡. µâπ‡¥‘¡ π—Èπ√—∫‡°‘π 60 ‡æ√“–©–π—Èπ®–¡“≈¥„Àâ ‡À≈◊Õ 50 §π °Á¬àÕ¡®–¡’§π∑’ˇ¢â“‰¡à ‰¥â ©–π—Èπª√–°“√∑’Ë 1 µâÕߢՙ◊Ëπ™¡ ∑“ß‚√߇√’ ¬ π∑’Ë ‡ ªî ¥ Àâ Õ ß‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π ®“° 15-16 Àâ Õ ß‡ªì π 19 ÀâÕ߇æ◊ËÕ√Õß√—∫ π—°‡√’¬π»‘…¬å‡°à“ ´÷Ëß®–‡Õ“‡¢â“¡“°°«à“ 8-90% À√◊Õ∑—ÈßÀ¡¥‡≈¬ ·µà∑—Èßπ’È∑—Èßπ—Èπ ¡— π °Á µâ Õ ß‡ªì 𠉪µ“¡‡°≥±å µâ Õ ß¡’ § π πÕ°¥â«¬∑’Ë Õ∫·¢àߢ—π°—π‡¢â“¡“

¥√.«‘ ‚ √®πå ‡´¡√— ¡ ¬å ª√–∏“π‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâª°§√Õß‚√߇√’¬π‡∫Á≠®–¡–¡À“√“™ ©–π—È π ºŸâ ª °§√Õß°Á ® –µâ Õ ß‡µ√’ ¬ ¡µ— « ∂Ⓡªìπ ¡.1 °Á§ß®–µâÕ߇µ√’¬¡‡µÁ¡∑’Ë „π ‡√◊Ë Õ ß§«“¡√Ÿâ § «“¡ “¡“√∂µ“¡‡°≥±å ∑’Ë∑“ß‚√߇√’¬π°”Àπ¥ ·µà∑—Èßπ’È∑—Èßπ—Èπ ∂â“ À“°‡¢â“‰¡à ‰¥â º¡°Á ‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬∑’Ë®–µâÕß¡“ ª√–∑â « ß ·≈–°Á ¡ “‡√’ ¬ °√â Õ ß‡æ◊Ë Õ ∑’Ë ® –‰¥â ‡¢â“ ‡æ√“–«à“∂Ⓡ¢â“‰¡à ‰¥â ‚√߇√’¬π∑’ˇªìπ ‚√߇√’¬π§Ÿàæ—≤π“ ‡™àπ ‚√߇√’¬π»√’ª∑ÿ¡œ À√◊Õ‚√߇√’¬πÕ◊Ëπ Ê °Á¬—ß¡’Õ¬Ÿà ª√–°“√∑’Ë 2 ™à«¬«‘‡§√“–Àå∫ÿµ√À≈“π ¢Õ߇√“¥â«¬«à“ ∂Ⓡ°‘¥«à“§–·ππµË”®√‘ß Ê À√◊Õ§–·ππµË”„π√–¥—∫Àπ÷Ëß ‡¢“¡’§«“¡ ‡™’ˬ«™“≠∑“ߥâ“π™à“ßÀ√◊ÕÕ–‰√µà“ß Ê °Á πà “ ®–‰ª∑“ß “¬Õ“™’ æ ‰¥â ‡™à π Õ“™’ « »÷°…“ ‡∑§π‘§ À√◊ÕÕ–‰√°Á·≈â«·µà∑’ˇªìπ ∑“ß “¬«‘™“™’æ ‡æ√“–‡¢“Õ“®®–∑”‰¥â¥’ °«à “  “¬«‘ ∑ ¬å - §≥‘ µ À√◊ Õ  “¬ “¡— ≠ ·≈– “¡“√∂∑’Ë®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‰¥â  “¡“√∂∑’Ë ® –‡√’ ¬ πµà Õ À√◊ Õ «à “ ‡¢â “ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ–‰√‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ ∑—Èßπ’È „π à«π¢Õß‚√߇√’¬π‡∫Á≠œ ‡ÀÁπ ¥â«¬°—∫°“√æ—≤π“«à“ √—∫π—°‡√’¬π®”π«π ®”°—¥µ“¡∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√°”Àπ¥ §◊Õ 50 §π ´÷Ëß¡’§«“¡æÕ‡À¡“–„π°“√

‡√’ ¬ πÕ¬à “ ß¡“° ‰¡à «à “ ∂“π∑’Ë ‡ √’ ¬ π°Á ¥’ ®”π«πÀâÕß∑’ËæÕ¥’ §«“¡·ÕÕ—¥‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ §√Ÿ°—∫Õ—µ√“π—°‡√’¬π∑’ËæÕ¥’ °“√‡√’¬π√Ÿâ°Á®– ¥’ ‰ ª¥â « ¬ ·≈–‡ªì 𠉪µ“¡°“√æ— ≤ π“ ÀâÕ߇√’¬π§ÿ≥¿“浓¡∑’Ë°”Àπ¥ πÕ°®“°π’È ºŸâª°§√Õߧ«√®–‡¢â“¡“ √à « ¡°— π æ— ≤ π“‚√߇√’ ¬ π¥â « ¬ ∑“ߧ√Ÿ ª√– “∑«‘™“„Àâ ∑“ߺŸâª°§√Õߧ«√¡“¥Ÿ ‡√◊ËÕß«‘𗬇¥Á° ¡“¥Ÿ‡√◊ËÕß°“√‡√’¬π¢Õ߇¥Á° πÕ°ÀâÕ߇√’¬π ‡™àπ °“√‡ √‘¡ EQ °“√„Àâ ‡¢â“°‘®°√√¡ ºŸâª°§√Õß∑’Ë¡’»—°¬¿“æµà“ß Ê °Á§«√®–‡¢â“¡“√à«¡¥â«¬™à«¬°—π ‚¥¬Õ¬à“ §“¥À«—ß«à“‡¢â“‚√߇√’¬π‡∫Á≠œ ·≈â«®–‡Õ“ Õ–‰√®“°‚√߇√’¬π‡∫Á≠œ ·µà§«√®–§‘¥«à“ ‡¢â“‚√ß√’¬π‡∫Á≠·≈â« ®–™à«¬„Àâ ‚√߇√’¬π ‡∫Á≠œ ‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ °â“«Àπâ“ À√◊Õ‡ªìπ ‚√߇√’¬π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“扥âÕ¬à“߉√ ‡æ√“–¡—π ®– àߺ≈∂÷ß≈Ÿ°‡√“ À≈“π‡√“ À√◊Õ§π√ÿàπ À≈— ß ∑’Ë ‡ ¢â “ ¡“‡√’ ¬ π °Á ® –‰¥â §ÿ ≥ ¿“殓° ‚√߇√’¬π∑’Ë√ÿàπæ’Ë Ê ‰¥âæ—≤π“¡“·≈â«  à«π„π¥â“π∑—»π–∑“ß°“√»÷°…“ º¡ «à“°“√»÷°…“¢Õß∫â“π‡√“πà“®–‡¥‘π∑“ß¡“ ‰¡à§àÕ¬∂Ÿ°µâÕß ‡æ√“–«à“‡πâπ°“√‡√’¬π‚¥¬ °“√∑à Õ ß °— ∫ °“√‡√’ ¬ πæ‘ ‡ »… ´÷Ë ß „™â ° “√ ‡√’¬π∑—Èß«—π ¡’‡«≈“∑’Ë®–æ—≤π“ EQ πâÕ¬ ¡“° ¡’·µà IQ ‡∑à“π—È𠇪√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ ª√–‡∑»∑’ˇ¢“æ—≤π“·≈â« ‡¢“®–„À⇥Á° ‡√’¬π∂÷ß∫à“¬ Õß‚¡ß ·≈â«°“√∫â“πµà“ß Ê ‡¢“®–„Àâ∑”∑’Ë ‚√߇√’¬π„Àâ·≈⫇ √Á® ·≈â«°Á ªî¥≈ÁÕ§‡°Õ√å ‰«â À≈—ß®“°∫à“¬ Õß‚¡ß‡¢“ „Àâæ—≤π“∑“ߥâ“π EQ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√ ‡≈àπ°’Ó ®–‰ªæ—°ºàÕπ ®–‰ª∑”Õ–‰√°Á ·≈â « ·µà ∂â “ ‡ªì 𠇥Á ° ‚µ ‡¢“®–¡’ ° “√‰ª ∑”ß“πÕ¥‘‡√° ‡™àπ °“√‡ ‘√åøÕ“À“√ °“√

≈â“ß∂⫬≈â“ß®“π ‡æ◊ËÕ°“√ √â“ß√“¬‰¥â¢Õß µ—«‡Õß ©–π—Èπ®– —߇°µ‰¥â«à“ ‡¥Á°∫â“π‡√“π’Ë ®–¡’ IQ ∂â“ Ÿß°Á Ÿßª√’Í¥ ·µà∂Ⓡªìπ EQ ‰¡à ¡’ ‡ ≈¬°Á ¡’ EQ À¡“¬∂÷ ß °“√µ— ¥  ‘ π „® §«“¡©≈“¥∑“ߥ⠓ πÕ“√¡≥å ·≈–/À√◊ Õ «ÿ ≤‘ ¿ “«–∑“ߥ⠓ πÕ“√¡≥å ‡¥Á ° ∫â “ π‡√“ ªí≠À“µà“ß Ê π‘¥ Ê ÀπàÕ¬ Ê À√◊Õ°“√ ™à«¬‡À≈◊Õµ—«‡Õßπ’Ë®–πâÕ¬¡“° ‡æ√“–«à“ ®–¢÷Èπ√∂‡¡≈å ‰ª‚√߇√’¬π ®–¡’ºŸâª°§√Õß §Õ¬√—∫§Õ¬ àß·≈–™à«¬‡À≈◊Õ¥Ÿ·≈µ≈Õ¥ ·µà¡—π°Á ‰¥â§«“¡Õ∫Õÿàπ °—∫°“√ªÑÕß°“√ ¿—¬Õ—πµ√“¬ ·µà®–¡’¢âÕ‡ ’¬°—∫‡¥Á° ‡¥Á°®– ‰¡à ¡’ ¿Ÿ ¡‘ §ÿâ ¡ °— π ·µà Õ’ ° ∑“ß°Á ¡’ § π·¬â ß «à “ ‡ æ √ “ –  — ß § ¡ ∫â “ π ‡ √ “ ¬— ß ‰ ¡à ¡’ § « “ ¡ ª≈Õ¥¿— ¬ æÕ§«√  “∏“√≥Ÿ ª ‚¿§¬— ß ‰¡à O.K. ∂â “ „Àâ ≈Ÿ ° ‡¥‘ 𠉪‚√߇√’ ¬ π°Á ° ≈— « √∂ ‡©’ˬ« ¡’Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ§“‡øÉÕ¬Ÿà¢â“ß‚√߇√’¬π °≈—«≈Ÿ°‡¥‘π∑“߉¡à∂÷ß‚√߇√’¬π °Á‡ªìπ‰ª‰¥â

„π — ß §¡ªí ® ®ÿ ∫— π °Á ‡ ÀÁ π ¥â « ¬„π à « ππ—È π ©–π—Èπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ªÑÕß°—πºŸâª°§√Õß°Á‡≈¬ µâÕß√—∫µâÕß àß·≈–°ÁµâÕ߬—¥„Àâ‡√’¬π º¡°Á‡≈¬§‘¥«à“‰¡à∂Ÿ°µâÕß §«√®–¡’°“√ æ—≤π“ IQ °—∫ EQ ‰ªæ√âÕ¡ Ê °—π ®–  —߇°µ«à“‡¡◊ËÕ‚µ¢÷ÈπÀ√◊Õ∑”ß“π °“√„™â IQ π’Ë à«πÀπ÷Ëß ·µàµâÕß„™â EQ §àÕπ¢â“ß¡“° „π∞“π–∑’Ë º ¡‡ªì π ª√–∏“π‡§√◊ Õ ¢à “ ¬ ºŸâª°§√Õßœ º¡∂÷ß∫Õ°‡∫◊ÈÕßµâπ«à“ ∑ÿ°§π µâÕß¡“√à«¡°—π √â“ß √√§å¥â“π EQ „§√ ∂π—¥¥â“πÕ–‰√¡“§ÿ¬°—π ¡“‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈â « °Á ¡ “∑”ß“π√à « ¡°— π §π≈–π‘ ¥ §π≈– ÀπàÕ¬  à«π‚√߇√’¬π°Á®–æ—≤π“ IQ Õ¬Ÿà ·≈â« µâÕߙ૬°—π Õ¬à“∑‘È߉ª„Àâ∑’Ë ‚√߇√’¬π Õ¬à “ √Õ√— ∫ º≈‘ µ º≈«à “ ‡§â “ ®∫¡“·≈â « ‡¢“ ®–µâÕ߇ªìπ§π¥’·≈–§π‡°à߇≈¬ ‰¡à·πà‡¢“ Õ“®®–‡°à ß ·µà ‡ ¢“Õ“®®–π‘ ¬ “¡§π¥’ ≈”∫“° ‡æ√“–«à“‡§â“¢“¥°“√æ—≤π“ EQ ·≈–Õ’ ° ª√–°“√ ”§— ≠ §◊ Õ µâ Õ ß„Àâ ºŸâ ª °§√Õ߇¢â “ ¡“¡’  à « π√à « ¡ º¡«à “ ºŸâ ª °§√Õß®–‰¥â ∑ √“∫ªí ≠ À“∑’Ë ‚ √߇√’ ¬ π ºŸâª°§√Õß∫“ߧπ ≈Ÿ°®∫·≈⫬—߉¡à√Ÿâ«à“≈Ÿ° µ‘ ¥ »Ÿ π ¬å 15-16 µ— « ¡’ «— π  ÿ ¥ ∑â “ ¬‡√’ ¬ ° ‡¢“‡¢â “ ¡“·°â ‡¢“‰¡à ¡ “·°â µâ Õ ß‡√’ ¬ ° ºŸâ ª °§√Õ߇¢â “ ¡“ ºŸâ ª °§√Õßµâ Õ ß√â Õ ß‰Àâ π—Ëπ‡ªìπ™àÕß«à“ßÕ¬à“ß Ÿß√–À«à“ߺŸâª°§√Õß °—∫‡¥Á° ‡æ√“–©–π—Èπ∂â“¡“∑”°‘®°√√¡√à«¡

7

°—π ºŸâª°§√Õß®–√Ÿâ«à“ ≈Ÿ°‡√“¢“¥Õ–‰√ À√◊Õ‡°‘π À√◊ÕæÕ¥’·≈â« º¡«à “ «— π π’È ‡ √“µâ Õ ß™à « ¬°— π æ— ≤ π“ EQ „Àâ ¡ “°¢÷È π ‡√’ ¬ π„π‡«≈“∑’Ë ® ”°— ¥ ‡√’¬π„π ‘Ëß∑’˵—«‡Õß™Õ∫ ·≈â«°Á‡ √‘¡ EQ ‡¬Õ– Ê ‡¡◊ËÕ∂÷ß®ÿ¥Àπ÷Ëߧπ‡√“®– OK ‡æ√“–æÕ®–‡Õ“®√‘ß¡—π¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫„®°—∫ §«“¡æÕ¥’‡∑à“π—Èπ‡Õß °—∫ EQ ∑’ˇ√“¡’ ‡¬Õ–Ê π’ˇ√“ Ÿâ ‡√“≈¥√“«“»Õ°‰¥â ‡√“ ∂Õ¬‰¥â ‡√“¬Õ¡‰¥â ‡√“∫ÿ°‰¥â π’ȧ◊Õ EQ ™—¥ Ê ‡≈¬é °àÕπ®∫∫∑ π∑π“ ¥√.«‘‚√®πå ¢Õ Ω“°¬È”∂÷ߪ√–‡¥Áπ°“√æ—≤π“‚¥¬‡©æ“– °—∫‡¥Á°π—°‡√’¬π«à“¡’Õ¬Ÿà 3  à«π¥â«¬°—π π—Ë π §◊ Õ 1.°“√æ— ≤ 𓧫“¡√Ÿâ ∑ “ߥ⠓ π «‘™“°“√ ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õߧ√Ÿ·≈–‚√߇√’¬π 2.ºŸâ ª °§√Õß µâ Õ ß„ à „ ®„Àâ ‡ µÁ ¡ ∑’Ë Õ¬à “ ª≈àÕ¬„À⇥Á°µâÕߢ“¥∑’Ëæ÷Ëß Õ¬à“ª≈àÕ¬„Àâ ‡¢“‡√’¬πµ“¡¬∂“°√√¡ ·≈– 3.µ—«‡¥Á° π— ° ‡√’ ¬ πµâ Õ ßæ— ≤ π“„Àâ ‡ ¢“‡ªì π §π°≈â “ √Ÿâ°“√·°âªí≠À“ Õ¬à“‡≈’ȬߥŸ·∫∫µ“¡„® ·µà„À⇢“‡µ‘∫‚µ‰¥â¥â«¬≈”·¢âߢÕßµ—«‡Õß ç “¡ à«ππ’È §◊Õ  ∂“∫—π°“√»÷°…“ ºŸâª°§√Õß ·≈–‡¥Á°π—°‡√’¬π º¡«à“µâÕß æ—≤𓧫∫§Ÿà°—π‰ª ‡¥Á°§ππ—Èπ∂÷ß®–‡ªìπ §π¥’ ·≈–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á ® ‰¥â „ π Õ𓧵é


8

ª√–®”‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ æ.». 2555

···.ÍغÅÏ á¨§á¼¹¡ÒõÅÒ´ »‚ 2556

¾ÃŒÍÁ¨ÑºÁ×Í¡ÅØ‹Á¾Ñ¹¸ÁÔµÃÍصÊÒË¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇ

𓬫‘™ÿ°√ °ÿÀ≈“∫»√’ ºŸâÕ”π«¬°“√ ° “ √ ∑à Õ ß ‡ ∑’Ë ¬ « · Àà ß ª √ – ‡ ∑ » ‰ ∑ ¬ ”π— ° ß“πÕÿ ∫ ≈√“™∏“π’ (∑∑∑. Õ∫.) ‡ªî¥‡º¬«à“ „πªï 2556 °“√∑àÕ߇∑’ˬ« ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ (∑∑∑.) ¡’·ºπ°“√ ¥”‡π‘ π ß“π¿“¬„µâ · §¡‡ª≠ ç‡∑’Ë ¬ « À—«„®„À¡à...‡¡◊Õ߉∑¬¬—Ë߬◊πé ‡ªìπ°“√ ‡πâ π °“√ª√–™“ — ¡ æ— π∏å°“√∑àÕ߇∑’ˬ« ¥â«¬§«“¡ ”π÷°  √â“ß √√§å ·≈–¥â«¬ À—«„® ’‡¢’¬« ‡πâπ°“√ ◊ËÕ “√°“√∑àÕ߇∑’ˬ«‚¥¬°“√®—∫¡◊Õ°—∫æ—π∏¡‘µ√ ‚¥¬ ‡©æ“–ºŸâª√–°Õ∫°“√∏ÿ√°‘®∑àÕ߇∑’ˬ«·≈–  ◊ËÕ¡«≈™π ‚¥¬„π à«π¢Õß ∑∑∑. Õ∫. ®–‡πâπ √â“ß¿“æ≈—°…≥å „Àâ™—¥‡®π¥â«¬ °“√𔇠πÕ‡ â π ∑“ß∑à Õ ß‡∑’Ë ¬ «·∫∫¡’ ‡√◊ËÕß√“«æ√âÕ¡„™â·π«§‘¥ ç·À≈à߇√’¬π√Ÿâ... ÕŸàÕ“√¬∏√√¡é ´÷Ë߇ªìπ¿“æ≈—°…≥å¢Õß ·À≈àß∑àÕ߇∑’ˬ«„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊ Õ ‡æ◊Ë Õ ¢¬“¬¡Ÿ ≈ §à“‡æ‘Ë¡¢Õß·À≈àß ∑àÕ߇∑’ˬ« √«¡∑—Èß √â“ߧ«“¡‚¥¥‡¥àπ„Àâ °— ∫ æ◊È π ∑’Ë · ≈– √â “ ß°√–· „Àâ ‡ °‘ ¥ °“√ ‡¥‘π∑“ß¿“¬„πª√–‡∑» √«¡∑—Èß𔇠πÕ ·À≈àß∑àÕ߇∑’ˬ«„À¡à‡ªìπ®ÿ¥¢“¬ ¢¬“¬ §«“¡À≈“¬À≈“°¢Õß ‘ π §â “ ‡¡◊ Õ ß ™“¬·¥π ¡’ ‡ ªÑ “ À¡“¬‡æ‘Ë ¡ √“¬‰¥â ® “° °“√∑àÕ߇∑’ˬ«¢÷Èπ 5 % ∑—È ß π’È „π«— π »ÿ ° √å ∑’Ë 21 ∏— π «“§¡ 2555 µ—Èß·µà‡«≈“ 14.30 π. ≥ ÀâÕß ∫Õ≈√Ÿ¡ ‚√ß·√¡≈“¬∑Õß ∑∑∑. Õ∫. ‰¥â®—¥ª√–™ÿ¡√à«¡°—∫æ—π∏¡‘µ√„πÕÿµ- “ À°√√¡°“√∑à Õ ß‡∑’Ë ¬ « ∑—È ß ºŸâ ª √–°Õ∫ ∏ÿ √ °‘ ® π”‡∑’Ë ¬ « ‚√ß·√¡ √â “ πÕ“À“√ Àπà « ¬ß“π´÷Ë ß ‡ªì π ‡®â “ ¢Õß·À≈à ß ∑à Õ ß‡∑’ˬ«µà“ß Ê „πæ◊Èπ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ √«¡∑—Èß  ◊ËÕ¡«≈™π´÷Ëß¡’∫∑∫“∑ ”§—≠Õ¬à“߬‘Ëß

„π°“√ ◊Ë Õ  “√¢â Õ ¡Ÿ ≈ ¢à “ « “√‰ª¬— ß °≈ÿà ¡ ‡ªÑ“À¡“¬„π«ß°«â“ß ‡æ◊ËÕ·∂≈ß·ºπ°“√ ¥”‡π‘πß“π¥â“πµ≈“¥ ª√–®”ªïß∫ª√–¡“≥ 2556 ´÷Ë ß ∑∑∑. Õ∫. ¡’ · ºπ„™â °≈¬ÿ∑∏å 4 ª√–°“√„π°“√¥”‡π‘πß“π §◊Õ  √â“ß°√–· „À⇰‘¥°“√‡¥‘π∑“ß∑àÕ߇∑’ˬ«  √â “ ß°“√√— ∫ √Ÿâ ¿ “æ≈— ° …≥å ¢ Õß¿Ÿ ¡‘ ¿ “§ æ— ≤ π“°“√¢“¬ºà “ π‡§√◊ Õ ¢à “ ¬¿“§’ ·≈–  √â “ ß°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ ® “°ª√– ∫°“√≥å ° “√ ‡¥‘π∑“ß∑àÕ߇∑’ˬ« ‚¥¬®–¥”‡π‘π‚§√ß°“√

·≈–°‘®°√√¡ ”§—≠ Ê ‡™àπ °‘®°√√¡‰À≈ ‚§¡ ≈à Õ ß‚¢ß ∑’Ë ‚ ¢ß‡®’ ¬ ¡ ‚§√ß°“√®— ¥ §“√“«“π√à«¡ß“π¡“≈—¬¢â“«µÕ°∑’ˬ‚ ∏√ ·≈–‰À«âæ√–‡¡◊ÕßÕ”π“®‡®√‘≠ ‚§√ß°“√ ®— ¥ ®— ° √¬“π “¡≈â Õ °√“∫æ√–‡¡◊ Õ ßÕÿ ∫ ≈ ‚§√ß°“√‡¬◊ Õ π™ÿ ¡ ™π§π∑”‡∑’ ¬ π ∑’Ë ®.Õÿ∫≈œ √«¡∑—Èß‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ —ߧ¡·≈–  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡™à𠂧√ß°“√ ÿ¢„® æ“πâÕß ‡∑’Ë ¬ « ‚§√ß°“√®‘ µ Õ“ “æ“πâ Õ ß‡∑’Ë ¬ « √«¡∑—Èß¡’·ºπß“π„π°“√π”ºŸâª√–°Õ∫°“√ ∏ÿ√°‘®∑àÕ߇∑’ˬ«„πæ◊Èπ∑’Ë ‰ª Road Show ·≈– ∑” Table Top Sale πÕ°¿Ÿ¡‘¿“§„π ß“π„À≠à ª √–®”ªï ¢ Õß ∑∑∑. §◊ Õ ß“π Amazing I san ∑’Ë»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡·Ààß ™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï ß“π‡∑»°“≈‡∑’ˬ«‡¡◊Õ߉∑¬ ∑’Ë

‡¡◊Õß∑Õß∏“π’ ·≈–ß“π‡∑»°“≈‡∑’ˬ« ‰∑¬ 5 ¿“§ ´÷Ëß°√–®“¬µ—«‰ª®—¥µ“¡ ¿Ÿ ¡‘ ¿ “§µà “ ßÊ µ≈Õ¥ªï ‚¥¬®–‡πâ π „Àâ ºŸâ ª √–°Õ∫°“√π” ‘ π §â “ ∑“ß°“√∑à Õ ß ‡∑’ˬ«∑’Ëπà“ π„® √«¡∑—Èß∑”√“§“摇»… ‡æ◊ËÕ¥÷ߥŸ¥„® „Àâ¡’°“√‡¥‘π∑“߇¢â“¡“„π æ◊Èπ∑’Ë¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ ´÷Ëß°“√𔇠πÕ·ºπß“π ¥â “ πµ≈“¥„π§√—È ß π’È ®–‡ªî ¥ ‚Õ°“ „Àâ æ— π ∏¡‘ µ √∑“ß°“√∑à Õ ß‡∑’Ë ¬ «‰¥â ·  ¥ß §«“¡§‘¥‡ÀÁπ ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√ª√—∫·ºπ ß“π„Àâ ¡∫Ÿ√≥嬑Ëߢ÷Èπ πÕ°®“°π’È „πªïß∫ª√–¡“≥µàÕ‰ª ºÕ.∑∑∑. Õ∫. ¬— ß ‰¥â ¡’ · 𫧑 ¥ ∑’Ë ® –„Àâ æ—π∏¡‘µ√∑“ß°“√∑àÕ߇∑’ˬ«‰¥â¡’ à«π√à«¡ „π°“√∑”·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π¥â“πµ≈“¥ ∑àÕ߇∑’ˬ« ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π ·ºπµ≈“¥∑’Ë™—¥‡®π µ√ß°—∫∑√—欓°√ ∑“ß°“√∑àÕ߇∑’ˬ«∑’Ë¡’Õ¬Ÿà „πæ◊Èπ∑’Ë  Õ¥§≈âÕß°—∫°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢ÕߺŸâª√–°Õ∫ °“√ ‚¥¬¡’‡ªÑ“À¡“¬§◊Õ§«“¡ —¡ƒ∑∏‘Ϻ≈ ∑“ß°“√µ≈“¥¬‘Ëߢ÷Èπ ∑—Èßπ’ÈÀ≈—ß®“°°“√ ·∂≈ß·ºπ‡ √Á® ‘Èπ≈ß ®–‡ªìπ°“√‡≈’È¬ß  — ß  √√§å ‡ π◊Ë Õ ß„π‚Õ°“  à ß ∑â “ ¬ªï ‡ °à “ µâÕπ√—∫ªï „À¡à „π√Ÿª·∫∫¬âÕπ¬ÿ§ ¡’¢Õß √“ß«—≈·≈–‡°¡ πÿ° π“π ‡æ◊ËÕ°√–™—∫  — ¡ æ— π ∏å ¢ Õß∫ÿ § ≈“°√„πÕÿ µ  “À°√√¡ °“√∑àÕ߇∑’ˬ«µàÕ‰ª ºÕ.∑∑∑. Õ∫. ‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“ °“√·∂≈ß ·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π¥â“πµ≈“¥¥—ß°≈à“« πÕ°®“°®–‡ªì π °“√ √â “ ߧ«“¡‡¢â “ „® „π∫∑∫“∑·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß ∑∑∑. √«¡∑—Èß ·ºπß“π∑’Ë®–¥”‡π‘πß“πæ◊Èπ∑’√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈â « °Á ® –‡ªì π °“√√«¡æ≈— ß ¢ÕßÀπà « ¬ ß“π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß„πÕÿµ “À°√√¡°“√∑àÕß ‡∑’ˬ« √–¥¡§«“¡§‘¥À“·π«∑“ß„π°“√  à ß ‡ √‘ ¡ °“√∑à Õ ß‡∑’Ë ¬ «‰∑¬ „Àâ ‡ µ‘ ∫ ‚µ Õ¬à “ ߬—Ë ß ¬◊ π ·≈–¢¬“¬º≈µà Õ ‰ª¬— ß π—°∑àÕ߇∑’ˬ«°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬µàÕ‰ª ✪

ç∫ÿ≠§Ÿπ≈“πé »‘≈ª«—≤π∏√√¡·Ààߢ⓫ ª√–‡æ≥’ ∫ÿ ≠ §Ÿ π ≈“𠇪ì π °“√ ∑”∫ÿ ≠ ‡æ◊Ë Õ √— ∫ ¢«— ≠ ¢â “ «‡¡◊Ë Õ ∂÷ ß ‡¥◊ Õ π¬’Ë À√◊ Õ ‡¥◊ Õ π∑’Ë 1 §◊ Õ ‡¥◊ Õ π¡°√“§¡ ( —ª¥“Àå∑’Ë 2 ¢Õ߇¥◊Õπ¡°√“§¡¢Õß ∑ÿ°ªï) ‚¥¬‡πâπ°‘®°√√¡Õπÿ√—°…廑≈ª«—≤π∏√√¡·Ààߢ⓫ ·∫∫æ◊Èπ∫â“πÕ’ “π ∑’Ë   ¡∫Ÿ √ ≥å · ∫∫ ≥ ∑’Ë «à “ °“√Õ”‡¿Õ ≈◊ÕÕ”π“® ®.Õ”π“®‡®√‘≠ ®.Õ”π“®‡®√‘ ≠ ‡ªì π ®— ß À«— ¥ Àπ÷Ë ß ¢Õß¿“§Õ’ “π∑’Ë ‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ·Ààߪ≈Ÿ° ¢â“«ÀÕ¡¡–≈‘™—Èπ¥’ ‡π◊ËÕß®“°µ—ÈßÕ¬Ÿà „π æ◊È π ∑’Ë ≈ÿà ¡ πÈ ” ∂÷ ß 7  “¬ µ“¡§”¢«— ≠ ª√–®”®—ßÀ«—¥∑’Ë«à“ çæ√–¡ß§≈¡‘Ë߇¡◊Õß ·À≈àß√ÿà߇√◊Õ߇®Á¥≈ÿà¡πÈ” ß“¡≈È”∂È”»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡∑æπ‘¡‘µæ√–‡À≈“ ‡°“–·°à߇¢“ · π «¬ ‡≈Õ§à“¥â«¬ºâ“‰À¡ √“…Ø√å ‡≈◊ËÕ¡„ „ΩÉ∏√√¡é ®“°‡Àµÿ º ≈¥— ß °≈à “ « ®— ß À«— ¥ Õ”π“®‡®√‘ ≠ ®÷ ß ¬°‡Õ“ß“πª√–‡æ≥’ ∫ÿ≠§Ÿπ≈“𠇪ìπß“π ”§—≠¢Õß®—ßÀ«—¥ ·≈–®—¥µàÕ‡π◊ËÕß¡“Õ¬à“߬“«π“π ®ÿ¥ ¡ÿà ß À¡“¬¢Õß°“√∑”ª√–‡æ≥’ ∫ÿ ≠ §Ÿ π ≈“π°Á‡æ◊ËÕ‡ªìπ ‘√‘¡ß§≈·°à¢â“«„π≈“π ¢Õßµπ ·≈–‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√¢ÕÕ“π‘ ß å µà“ß Ê °“√ Ÿà¢«—≠¢â“«®–°√–∑”∑’Ë≈“π π“À√◊Õ∑’Ë≈“π∫â“π°Áµ“¡·µà®– –¥«° À≈— ß  Ÿà ¢ «— ≠ ¢â “ «‡ √Á ® °Á ® –‡ªì π °“√¢π ¢â“«¢÷Èπ¬ÿâß °àÕπ¢π¢÷Èπ¬ÿâ߇®â“¢Õß®–µâÕß ‰ª‡°Á ∫ ‡Õ“„∫§Ÿ π ·≈–„∫¬Õ‡ ’ ¬ ∫‰«â ∑’Ë ‡ “¬ÿâߢ⓫∑ÿ°‡ “´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ‡§≈Á¥≈—∫«à“ ¢Õ„Àâ§È”§Ÿ≥¬Õ Ê ¬‘Ëß Ê ¢÷Èπ‰ª ·≈–‡™‘≠ ¢«— ≠ ¢â “ «·≈–·¡à ‚ æ æ¢÷È π ‰ª¬— ß ‡≈â “ ¥â«¬ ß“πª√–‡æ≥’ ∫ÿ ≠ §Ÿ π ≈“π¢Õß Õ”π“®‡®√‘ ≠ ªí ® ®ÿ ∫— π ®— ¥ ¢÷È π „π™à « ß ‡¥◊Õπ¡°√“§¡¢Õß∑ÿ°ªï ‚¥¬„πß“π®—¥ „Àâ¡’æ‘∏’ Ÿà¢«—≠¢â“« æ‘∏’∫«ß √«ßæ√–·¡à ‚æ æ °“√ª√–°«¥æ“π∫“¬»√’ 5 ·≈– 7 ™—Èπ °“√ª√–°«¥º≈‘µ¿—≥±å®“°

ç¡À—»®√√¬åß“π∫ÿ≠·Àà¡“≈—¬¢â“«µÕ°é

¢â “ « °“√ª√–°«¥¢— π À¡“°‡∫Á ß °“√ ·¢àߢ—ππ«¥¢â“« øí¥¢â“« À“∫¢â“« °“√ ª√–°«¥√âÕ߇æ≈ß °“√ª√–°«¥¢—∫√âÕß √¿—≠≠– °“√·¢àߢ—π –πŸ«à“« ·≈–°“√ ·¢à ß ¢— π  â ¡ µ”≈’ ≈ “ °“√· ¥ß°“√®— ¥ π‘ ∑ √√»°“√®“°Àπà « ¬ß“π¿“§√— ∞ ·≈– ‡Õ°™π °“√· ¥ß«‘ ∂’ ™’ «‘ µ ¢Õß·µà ≈ – ™ÿ¡™π Õ“∑‘ °“√· ¥ßÀ¡Õ≈”æ◊Èπ∫â“π °“√∑”¢â “ «À¡“° ¢â “ «ªÿÑ π ¢â “ «‚ªÉ ß ¢â“«À≈“¡ ¢â“«µâ¡¡—¥ ‡ªìπµâπ

°“√®— ¥ ß“πª√–‡æ≥’ ∫ÿ ≠ §Ÿ π ≈“π ◊ ∫  “πµ”π“π¢â “ «ÀÕ¡¡–≈‘ ®— ß À«— ¥ Õ”π“®‡®√‘ ≠ ®÷ ß ‡ªì π °“√¥”√߉«â ´÷Ë ß «— ≤ π∏√√¡ª√–‡æ≥’ «‘ ∂’ ™’ «‘ µ ¢Õß™“« Õ”π“®‡®√‘ ≠  √â “ ß¿“æ≈— ° …≥å ∑’Ë ¥’ · °à

∫π «√√§å ™—È π ¥“«¥÷ ß  å ¡’ § «“¡ «¬ß“¡ ·≈–¡’ ° ≈‘Ë π ÀÕ¡‡ªì π æ‘ ‡ »… ‡«≈“∑’Ë ¥ Õ° ¡≥±“√æ®–∫“π À√◊Õ√à«ßÀ≈àπ °ÁµâÕß¡’ ‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠Ê ‡∑à“π—Èπ §◊Õ æ√– —¡¡“  —¡æÿ∑∏‡®â“∑√ߪ√– Ÿµ‘ µ√— √Ÿâ ª√‘π‘æ“π ®“µÿ √ ߧ — π π‘ ∫ “µ ·≈–∑√ß· ¥ßæ√–-

¢â “ «ÀÕ¡¡–≈‘ ·≈– à ß ‡ √‘ ¡ °“√ ∑àÕ߇∑’ˬ«¢Õß®—ßÀ«—¥Õ”𓮇®√‘≠ ‚¥¬  “¡“√∂ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‰¥â∑’Ë  ”π—°ß“π«—≤π∏√√¡ ®.Õ”π“®‡®√‘≠ ‚∑√. 0 4552 3085 ✪

çª√–‡æ≥’·Àà¡“≈—¬¢â“«µÕ°é ‰¥â ¢÷Èπ™◊ËÕ«à“‡ªìπß“πª√–‡æ≥’∑’Ëߥߓ¡·≈– ‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥凩擖µ—«¢Õß™ÿ¡™π≈ÿà¡ πÈ”™’ ·Ààß∫â“πøÑ“À¬“¥ Õ.¡À“™π–™—¬ ®.¬‚ ∏√ ´÷Ëß®–‡«’¬π¡“∫√√®∫§√∫√Õ∫ ®—¥¢÷ÈπÕ’°§√—Èß„π«—π∑’Ë 23-24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2556 π’È ‚¥¬ß“π∫ÿ≠ ”§—≠π’È ™“«∫â“π®”π” ¢â“«µÕ°¡“√âÕ¬‡ªìπ¡“≈—¬ “¬¬“«·∑π ç¥Õ°¡≥±“√æé Õ— 𠇪ì π¥Õ°‰¡â ∑‘ æ¬å ·Ààß √«ß «√√§å ·≈â«®—¥¢∫«π·Àà ‰ª ∂«“¬‡æ◊ËÕ‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“‡π◊ËÕß„π‡∑»°“≈ «— π ¡“¶∫Ÿ ™ “ ´÷Ë ß ‡ªì π ª√–‡æ≥’ ¥—È ß ‡¥‘ ¡ ¢Õß™“«Õ’ “π∑’Ë ◊∫∑Õ¥µàÕ‡π◊ËÕß°—π¡“ ‡©æ“–∑’Ë ™ÿ ¡ ™π∫â “ πøÑ “ À¬“¥·Àà ß π’È ‡∑à“π—È𠧫“¡‡ªìπ¡“¢Õߪ√–‡æ≥’·Àà¡“≈—¬ π’È ¡’ª√“°Ø„πæ√–‰µ√ªîÆ° à«π∑’Ë«à“¥â«¬ æ√– ÿ µ µ— 𠵪î Æ °∫∑ª√‘ π‘ æ æ“π Ÿ µ √ °≈à“«§◊Õ ¥Õ°¡≥±“√æ ´÷Ë߇ªìπ¥Õ°‰¡â

∏—¡¡®—°°—ªª«—µπ Ÿµ√ ¥Õ°¡≥±“√æ®÷ß ‰¥â√à«ßÀ≈àπ≈ß¡“¬—ß‚≈°¡πÿ…¬å §√—È߇¡◊ËÕ æ√– — ¡ ¡“ — ¡ æÿ ∑ ∏‡®â “ ‡ ¥Á ® ¥— ∫ ¢— π ∏ª√‘π‘ææ“π ∑’ˇ¡◊Õß°ÿ ‘π“√“ ¥Õ°¡≥±“√æ π’È°Á ‰¥â√à«ßÀ≈àπ≈ß¡“∑—Èß°â“π·≈–°‘Ëß ‡ª√’¬∫ ‡À¡◊Õ𧫓¡‡ ’¬Õ°‡ ’¬„®æ‘‰√√”æ—πµàÕ °“√‡ ¥Á ® ¥— ∫ ¢— π ∏ª√‘ π‘ æ æ“π¢Õßæ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ √«¡∂÷߇À≈à“æ√–¿‘°…ÿ ºŸâ ‰¥â ™◊Ë Õ «à “ Õ√À— π µ¢’ ≥ “ æ∑—È ß À≈“¬¥â « ¬ À¡Ÿà‡À≈à“¢â“√“™∫√‘æ“√ ª√–™“™π∑—ÈßÀ≈“¬ ‰¥âæ“°—π¡“∂«“¬ —°°“√–æ√–∫√¡»æ Õ’° ∑—È߬—߉¥âæ“°—π‡°Á∫π”¥Õ°¡≥±“√æ∑’Ë√à«ß À≈àπ≈ß¡“‡æ◊ËÕ‰ª —°°“√∫Ÿ™“ ·≈–√”≈÷°∂÷ß Õߧ堡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“ ‡¡◊ËÕ°“≈‡«≈“‡ª≈’Ë¬π‰ª ¥Õ°¡≥±“√æ ∑’Ë ‡ °Á ∫ ¡“ — ° °“√∫Ÿ ™ “‡√‘Ë ¡ ‡À’Ë ¬ «·Àà ß ·≈– À¡¥‰ª ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√√”≈÷°∂÷ßæ√–ªí≠≠“∏‘§ÿ≥ æ√–°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥·≈–æ√–∫√‘ ÿ∑∏‘§ÿ≥ √«¡∑—È߇Àµÿ°“√≥å„π«—𠔧—≠µà“ß Ê ™“«

æÿ ∑ ∏®÷ ß ‰¥â æ “°— π π”‡Õ“¢â “ «µÕ°¡“ —°°“√∫Ÿ™“ ‡æ√“–∂◊Õ«à“¢â“«‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’ §ÿ≥§à“ ·≈–‡ªìπ¢Õß Ÿß∑’Ë¡πÿ…¬å®–¢“¥ ‰¡à ‰¥â °“√®— ¥ ¢â “ «µÕ°¥Õ°‰¡â ∂ «“¬‡ªì π æÿ ∑ ∏∫Ÿ ™ “¡’ ®ÿ ¥ ‡√‘Ë ¡ µâ π ‡¡◊Ë Õ ‰À√à π—È π ¬— ß ‰¡à ‡ªìπ∑’Ë·πà™—¥ ·µà‡™◊ËÕ°—π«à“·√° Ê ®–„ à æ“π‰«â ‚ª√¬‡«≈“æ√– ß¶å‡∑»π“ µàÕ¡“ ®÷ß¡’°“√π”¡“ª√–¥‘…∞åµ°·µàß∑’ˇÀÁπ«à“  «¬ß“¡ ◊ ∫ ∑Õ¥°— π ‡√◊Ë Õ ¬¡“ ®“°°“√ µ°·µàß¡“≈—¬‡æ◊ËÕ§«“¡ «¬ß“¡°Áæ—≤π“ ¡“‡√◊Ë Õ ¬Ê ®π°≈“¬‡ªì π °“√ª√–°«¥ ª√–™—π°—π ‡¡◊ËÕ¡“≈—¬√âÕ¬‰¥â «¬ß“¡°Á ‡√‘Ë¡¡’°“√·Àà·Àπ „À⇪ìπ°“√‡ªìπß“π¢÷Èπ ¡“¥â«¬ ª√–°Õ∫æ‘∏’π—Èπ ®π°≈“¬‡ªìπ ß“π„À≠à ¢÷È π ¡’ ° “√øÑ Õ π√”ª√–°Õ∫ ¢∫«π ·≈–°≈“¬‡ªìπª√–‡æ≥’·Àà¡“≈—¬ „πªí®®ÿ∫—π À“°∑à “ πµâ Õ ß°“√ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’ ¬ ¥‡æ‘Ë ¡ ‡µ‘ ¡  “¡“√∂µ‘ ¥ µà Õ ‰¥â ∑’Ë ‡∑»∫“≈øÑ “ À¬“¥ Õ.¡À“™π–™— ¬ ®.¬‚ ∏√ ‚∑√. 0 4579 9401 ✪


ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

หากเอ่ยชื่อ “สุรสีห์ ผาธรรม” หลาย คนเป็ น ต้ อ งนึ ก ถึ ง ภาพ “ครู บ้ า นนอก”

ผลงานระดั บ ขึ้ น หิ้ ง ของหนั ง ไทยที่ ค ว้ า รางวัลไปครองมากมายทั้งจากในไทยและ ต่างประเทศ (เมื่อปี พ.ศ. 2521) …วันนี้ เราลองมาสั ม ผั ส อี ก มุ ม หนึ่ ง ของผู้ ก ำกั บ

ชื่อดัง กับอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำเพื่อครอบครัว และอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อความอร่อยของ คนอุ บ ลกั บ การลิ้ ม รสอาหารอี ส าน ใน บรรยากาศสบาย ๆ สไตล์กันเอง…สวน อาหาร “หม่องแซบ” บริเวณห้วยวังหนอง จังหวัดอุบลราชธานี “อ.สุรสีห์” โลดแล่นบนเส้นทางของ คนทำหนังและแวดวงบันเทิงมามากพอที่ จะทำให้รู้ว่า ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับ การตลาดที่เปลี่ยนถ่ายจากคนกลุ่มหนึ่งไป ยังอีกกลุ่ม จากโรงหนัง Stand alone ก็ยัง ขึ้นห้างฯ ไปอยู่รวมกัน ดังนั้นการที่จะมี อีกหนึ่งอาชีพเพื่อครอบครัวและตนเองไว้ บริหารประจำ นั่นคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ อ.สุรสีห์ แบ่งปันเวลาจากงานถนัดที่ตนรัก และชอบมาทำตรงจุดนี้ ประกอบกับน้อง ชายของ อ.สุรสีห์ ซึ่งทำร้าน “ครกไม้ ไทย ลาว” ประสบความสำเร็ จ เป็ น อย่ า งดี ที่ กรุงเทพฯ (ทำรายได้ถึงวันละ 2-3 แสน บาท) โดยมีครอบครัวของอาจารย์ช่วยงาน อยู่ตรงนั้น จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้ เกิดร้าน “หม่องแซบ” เมืองอุบลฯ “เขาก็ ไปช่วยงานกันอยู่ 5-6 ปี เลยคิด ว่า ถ้าเราจะจำลองร้านครกไม้ ไทยลาวมา ไว้ที่นี่ ไม่ต้องใหญ่ เลือกเอาแต่อาหารที่มัน น่าจะขายได้ ที่นั่นมีเมนูสัก 300 กว่าเมนู ถ้าเรามาเลือกเอาสักไม่ถึงร้อยนี่ มันน่าจะ อยู่ ไ ด้ ที นี้ เ ท่ า กั บ ว่ า เมี ย ผมกั บ ลู ก ผมไป

เรียนรู้ร้านที่เขาดัง ๆ ก็เลยคิดอยากจะทำ เอง เลยตัดสินใจมาทำที่อุบลดีกว่า ไม่รวย

ก็ช่างมันเถอะ ขอให้มันอยู่ ได้ ให้มันเลี้ยง ตั ว เลี้ ย งครอบครั ว ได้ พอมาอุ บ ลเรามี ทุ น รอนประมาณแสนห้ า เราหวั ง ตั้ ง ใจ

เป็น Stand alone ไปดูนู่นนี่มาก็เหลือไม่ถึง แสนห้าแล้ว ต้องทุนถึงจริง ๆ เพราะฉะนั้น“หม่องแซบ” เมืองอุบลฯ

โดย..สุรสีห์ ผาธรรม

มีทางเดียวเท่านั้นคือต้อง Market share ไป ทำที่ ไหนก็ ได้ที่เขาขายอาหารกันได้ ในอุบล

นี่ก็มีตรงถนนเลี่ยงเมือง ทางตั้งซุ่นเส่ง ทาง แม็คโคร ไม่งั้นก็ตรงซอยบ่อนไก่ แถว ๆ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ แถบนั้นถ้าเข้าไปนี่

มั น ขายได้ แ น่ แต่ ม าดู ต รงนี้ … มั น ใกล้ บ้ า น ห่างจากบ้านอยู่ 600 เมตร เลยตัดสินใจเอา ตรงนี้” ถามว่าชื่อเสียงของ อ.สุรสีห์ ที่เคยสร้าง สมมาจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คงจะ

มีส่วนที่จะส่งเสริมทางการตลาดหรือเรียก ลูกค้า อ.สุรสีห์ ยิ้มพร้อมพยักหน้าและกล่าว เสริมว่า “มีส่วน…มันเป็นอย่างนี้ ผมมาทำ ร้านนี้ ผมเป็นคนขี้เกรงอกเกรงใจคน ผม ทำร้ า นก็ ไ ม่ ไ ด้ บ อกใคร มี ค นมาเจอ ถามว่าทำอะไร ก็บอกทำร้านอาหาร เปิ ด เมื่ อ ไหร่ ก็ บ อกไป แล้ ว วั น เปิ ด

จริง ๆ ผมก็เชิญเฉพาะคนที่ผมคิดว่า สนิ ท สนมมาก ๆ เท่ า นั้ น ก็ จ ะมี เ ฉพาะ

น้องนุ่งในสายงาน วิทยุ หนังสือพิมพ์ วันนั้น ขายได้ 20,000 กว่าบาท ดีอกดี ใจกันใหญ่

วันที่สอง ก็มีมาอีกกลุ่มที่ยังไม่ ได้มา ก็ ได้หมื่น กว่าบาท ผมคิดว่าถ้าเราไม่มีคนรู้จัก ใครจะ มากิน แต่พักหลัง ๆ นี่ เริ่มมีคนไม่รู้จักมากิน หลายโต๊ ะ หลั ง ๆ ผมก็ ดี ใ จนะว่ า คนอื่ น ก็

มากิน ส่วนหนึ่งก็ลูกค้าจากต่างจังหวัดบ้าง กรุงเทพฯ บ้าง ถึงวันนี้ก็ปีที่สามแล้ว” สำหรั บ การบริ ห ารจั ด การภายในร้ า น “หม่องแซบ” เมืองอุบลฯ ของ อ.สุรสีห์ ที่ยืน หยัดมาได้ถึงสามปี แน่นอนว่าไม่ ใช่เรื่องง่าย หากแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ตัวในการทำงานของ อ.สุรสีห์ ที่มีสไตล์การ บริหารจัดการและเป็นตัวช่วยในการผลักดัน “ผมชอบกิน และก็ต้องฉลาดที่จะเลือกใช้คน กระทั่งงานในเส้นทางอาชีพของผม ก็ ไม่ ได้ ทำเองทั้งหมด มันเป็นลักษณะการบริหารกับ ศิลปะรวมกัน แค่เลือกตากล้องที่เก่ง เลือก ผู้ จั ด การที่ เ ก่ ง เลื อ กนั ก แสดงที่ เ ก่ ง อย่ า ง อาหารก็เช่นเดียวกัน” อ.สุรสีห์ ยกตัวอย่าง เป็นกรณีศึกษาและกล่าวเสริมถึงความเคล็ด ลับการนำเสนอของทางร้านว่า “เริ่มแรกเลยนะ ผมเลือกอะไรที่ขึ้นป้าย มาแล้วเป็นจุดขายได้ ผมเลือกลาบปลาตอง เพราะเป็นอาหารที่ทำยุ่งยาก เสียเวลานาน ถ้าจะทำกินต้องใช้เวลาเกือบครึ่งวันถึงจะได้

กิน ที่อุบลนี่ ไม่มีขาย (หมายถึงในร้านอาหาร) แต่ที่ลูกค้าชอบจริง ๆ กลับกลายเป็นหมก

ปลาตอง” อ.สุรสีห์ สาธยายอย่างอารมณ์ดี เมื่ อ ถามถึ ง เมนู แ นะนำของทางร้ า น อ.สุ ร สี ห์ ตอบทั น ควั น “ผมไม่ แ นะนำ”… กล่าวยิ้ม ๆ พร้อมอธิบายต่อว่า “แต่ผมจะ บอกว่ า อะไรขายดี ที่ สุ ด …1.หมกลาบปลา ตอง 2.ลาบปลาคั ง 3.ปลารากกล้ ว ยทอด

4.แกงเห็ดเผาะ 5.ไข่เจียวไข่มดแดง อันนี้ ถือว่าซื้อหวยถูก (ขายดี) แต่ตัวที่ซื้อถูกยิ่ง

กว่าเป็น หมกลาบปลาคัง ..ที่แรกจะทำโคขุน กระทะร้ อ น ไก่ ย่ า งครู บ้ า นนอก ปลาจุ่ ม น้ำพอง ที่ดัง ๆ นี่ ขายไม่ออกเลย อย่างปลา จุ่มมีอาจารย์นพดล ดวงพร มากินคนเดียว

ที่ ไ ด้ เ พราะลู ก ค้ า เลื อ กกิ น เราคิ ด เองไม่ ไ ด้ ลูกค้าจะเป็นตัวบอกเราเอง ว่าควรจะขาย อะไร ไม่ ได้เก่งกาจอะไรเลย เป็นโชคเป็น จังหวะครับ” ก่อนจบบทสนทนา เพราะอาหารเมนู เด่นที่ อ.สุรสีห์ กรุณาสั่งมาให้ทีมงานวางล่อ

ให้ลองชิมอยู่เต็มโต๊ะ จึงขอให้อาจารย์ฝาก ถึงลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ เผื่อจะได้ร่วมด้วย ช่วยกันมาอุดหนุน “หม่องแซบ” ร้านอาหาร อีสานอร่อย ๆ ของเมืองอุบลฯ โดยคนอุบล “ผมก็ ได้แต่ขอขอบคุณที่มาช่วยกัน ผม เชื่ออย่างหนึ่งว่า คนทำร้านอาหารก็อร่อย และมีฝีมือทุกคน ผมไม่กล้าพูดเลยว่าร้าน ผมอร่ อ ยยั ง ไง…ทุ ก วั น ตรงนั้ น ก็ มุ ม อร่ อ ย ตรงนี้ก็มุมก๋วยจั๊บอร่อย มุมนั้นก็ข้าวมันไก่ อร่ อ ย…ก็ ได้ แ ต่ ข อบคุ ณ ครั บ ขอบคุ ณ

จริง ๆ” …อาจารย์ ก ล่ า วทิ้ ง ท้ า ยไม่ ทั น จบ อาหารตรงหน้ า ที ม งานเรี ย บวุ ด เพราะ ความ แซบบบบ… ✪

หมายเหตุ “หม่ อ งแซบ” เมื อ ง อุ บ ลฯ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณย่ า นอาหาร

ห้ ว ยวั ง นอง เปิ ด บริ ก ารตั้ ง แต่

เวลา 10.00-22.00 น. (ปิดครัว)


10

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

ทีมข่าวเกษตร ช่อง 7 ลงพื้นที่ ม.อุบลฯ นำผลงานวิจัยฯ นวัตกรรมใหม่สู่ชุมชน ทีมข่าวเกษตร จากสถานี โทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 7 (กรุงเทพมหานคร) ได้ เดิ น ทางมาถ่ า ยทำสกู๊ ป ช่ ว ง “รายการ เพื่อนเกษตร” โดยนำเสนอผลงานวิจัย ทางด้ า นการเกษตร ของคณาจารย์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ ออกอากาศเผยแพร่ ใ นช่ ว งรายการ เช้าข่าว 7 สี เวลาประมาณ 05.30 น.

ทุ ก วั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์ โดยมี นางสาว ธันยาภรณ์ ครองยุติ ผู้สื่อข่าว/ผู้ดำเนิน รายการ นายประจิตร ปั้นจาด ช่างภาพ และนายอาณัฐ พิสุทธิวุฒินันท์ ผู้ช่วย ช่างภาพ เดินทางมาบันทึกสกู๊ปรายการ ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2555 ที่

เทศบาล และสามารถนำมาเป็ น ปลา สวยงามได้ ในตัว • แนวทางการจั ด การยางพาราใน ภาคอีสาน (ผลิต 2 ตอน) ผลงานของ นายประสิทธิ์ กาญจนา นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิ เ ศษ สั ง กั ด ภาควิ ช าพื ช ไร่ คณะเกษตรศาสตร์ หั ว หน้ า โครงการ นำเสนอประเด็ น การปลู ก ยางพาราใน พื้นที่ภาคอีสานที่ ได้ผลผลิตสูง ประหยัด ต้นทุนและงบประมาณ ภายใต้ โครงการ ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ (ยางพารา) • นวัตกรรม เครื่องฉายรังสีอินฟาเรด เพื่อกำจัดแมลงในข้าวสาร ผลงานของ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ข อั ง คณา ชาหยอง อาจารย์ ป ระจำภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ประเด็นคือ การผลิต

นวัตกรรมใหม่ เครื่องฉายรังสีอินฟาเรด เพื่อกำจัดแมลงในข้าวสาร สามารถกำจัด แมลงได้ 100% • ปลู ก ข้ า วพั น ธุ์ พื้ น บ้ า นในระบบ นาอินทรีย์ ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น 2 เท่า ผล งานของ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ปลาข้างลาย ได้ครั้งแรกของโลก ปลาข้าง หุ ต านุ วั ต ร อาจารย์ ป ระจำภาควิ ช าพื ช ลาย เป็ น ปลาพื้ น เมื อ งในลุ่ ม แม่ น้ ำ มู ล สวน คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ มีพฤติกรรมชอบแทะเล็ ม ตะใคร่ น้ ำ ตาม นำเสนอประเด็น ส่งเสริมเกษตรกรบ้านบุ่ง โขดหิ น ไม่ เ คยมี ผู้ เ พาะเลี้ ย งหรื อ ขยาย ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ใน พันธุ์ ได้สำเร็จ นักวิจัย ม.อุบลฯ สามารถ การทดลองทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยใช้ ทดลองได้สำเร็จ ปลาข้างลาย จึงเป็นปลา ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี ซึ่งนอกจากจะช่วย

ผ่านมา ซึ่งผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่น ด้ า นการเกษตร ได้ รั บ การผลิ ต จำนวน 4 เรื่อง 5 ตอน ประกอบด้วย • การขยายพันธุ์ปลาข้างลาย ผลงาน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม อาจารย์ภาควิชาประมง คณะ เกษตรศาสตร์ หั ว หน้ า โครงการ โดยมี ประเด็นคือ การขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยง

นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป็ น ประธานพิ ธี ป ล่ อ ย คาราวานเครื่องจักรกล ขุดลอกแหล่งน้ำ ที่ ดิ น ตื้ น เขิ น ให้ กั ก เก็ บ น้ำได้ตลอดทั้งปี ณ ศูนย์เครื่องจักรกล กองช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิ ชิ ต ไตรสรณกุ ล นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็ น ประธานในพิ ธี ป ล่ อ ยคาราวาน เครื่องจักรกล เพื่อขุดลอกพัฒนาแหล่ง น้ ำ ที่ ตื้ น เขิ น ให้ เ ก็ บ กั ก น้ ำ ได้ ต ลอดทั้ ง ปี เพื่อแก้ ไข้ความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตพื้นที่ทั้ง 22 อำเภอของจังหวัด ศรีสะเกษ โดยมี นายวิเชียร ถิระเลิศ-

พาณิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์ เครื่ อ งจั ก รกลกองช่ า ง องค์ ก ารบริ ห าร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 20 คน ลงปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในครั้งนี้

“อบจ.ศรี ส ะเกษ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของประชาชน จึ ง ได้

จัดทำโครงการเพื่อออกปฏิบัติงานตาม ภารกิ จ หน้ า ที่ ใ นขุ ด ลอกคลองน้ ำ ให้ ความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้ง ซึ่งถึงแม้เราจะมีขีด จำกัดด้านบุคลากร และเครื่องจักรที่ ไม่ เพียงพอต่อพื้นที่ ในเขตรับผิดชอบ แต่ตน ก็เชื่อในศักยภาพของบุคลากรที่มีความ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ อ ย่ า งสู ง ยิ่ ง เพื่ อ

ช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ให้ ได้ รั บ ความผาสุก และมีความสุขในการดำเนิน ชี วิ ต ต่ อ ไป ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง สำคั ญ ที่ สุ ด ที่ ต น ต้องการ” นายวิชิต ไตรสรณกุล กล่าว ✪

สุรินทร์ จัดเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ

อำเภอชุ ม พลบุ รี จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จั ด งานเทศกาลปลาไหล ข้ า วใหม่

หอมมะลิ ประจำปี 2555 อย่างยิ่งใหญ่ พร้ อ มแข่ ง ขั น การจั บ ปลาไหล โดย เฉพาะไฮไลท์ ก ารแข่ ง ขั น จั บ ปลาไหล สร้ า งความสนุ ก สนานให้ แ ก่ ผู้ ร่ ว มชม และเชียร์ นายพิ ภ พ ดำทองสุ ข รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ให้ เ กี ย รติ

เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน และ ชมขบวนแห่ จ ากกลุ่ ม ตำบลต่ า ง ๆ เทศกาลปลาไหล ข้ า วใหม่ ห อมมะลิ ประจำปี 2555 ในวันแรก ซึ่งอำเภอ ชุมพลบุรี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ ของดีจากอำเภอชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรีเป็นแหล่งผลิตข้าว หอมมะลิ เรียกว่าพื้นที่ “ทุ่งกุลาร้องให้” มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ มีลักษณะ เด่นเฉพาะ คือ หอม ยาว ขาว นุ่ม ได้ ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1.2 แสนตันต่อปี และ ปลาไหลที่อำเภอชุมพลบุรี เป็นปลาไหล ธรรมชาติ ลักษณะตัวโต สีเหลือง ลำตัว

ถึงโคนหางกลมอวบ ไม่มีกลิ่นคาว เป็นที่ นิยมสำหรับบริโภค นายธี ร พล สกุ ล รั ก ษ์ นายอำเภอ ชุมพลบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันจับ ปลาไหล ซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของงาน ในวันที่ สองของการจัดงาน เป็นการแข่งขันจับ ปลาไหลทั้งชาย ทั้งหญิง ซึ่งเป็นตัวแทน จากทุ ก ตำบลของอำเภอชุ ม พลบุ รี ซึ่ ง ก็ สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้ แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ชาวบ้ า นที่ เ ดิ น ทางมา เที่ยวงานและร่วมเชียร์การแข่งขัน ผู้ชนะ การแข่งขันสามารถจับได้ถึง 8 ตัวในเวลา 2 นาที ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว หลังจากนั้นเป็นไฮไลท์ของงาน คือ การแข่ ง ขั น จั บ ปลาไหลนานาชาติ โดย ในปี นี้ มี ช าวต่ า งชาติ ทั้ ง ที่ เ ป็ น เขย นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และอาจารย์ ส อนหนั ง สื อ ใน โรงเรี ย นอำเภอชุ ม พลบุ รี เข้ า ร่ ว มการ แข่งขัน เช่น ชาวอุกันดา เยอรมัน อังกฤษ อเมริกา จีน ใต้หวัน ญี่ปุ่น กัมพูชา จับคู่ กันแข่งขันจับปลาไหลกันอย่างสนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะ และความสนุกสนาน ภายในงานเป็นอย่างมาก ซึ่งคู่ที่ชนะใน

ถวายในหลวง 85 พรรษา UBBE GROUP ปลูกป่ายางนา 85 ต้น กลุ่ ม บริ ษั ท อุ บ ลไบโอเอทานอล จั ด กิ จ กรรมปลู ก ต้ น ไม้ เ พื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมีนางสุปรีดา สนิทพรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี และคุณพันธ์ศักดิ์ กาจหาญ ผู้จัดการโครงการ เอทานอล ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมกัน

ปลูกต้นยางนาจำนวน 84 ต้น บริเวณพื้นที่สีเขียว (BUBBLE ZONE) ของโรงงาน เอทานอล เพื่อสร้างความร่มรื่น และสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงงาน ภายใต้ โครงการปลูกป่าในโรงงาน UBBE GROUP เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา โรงงานอุบล ไบโอ เอทานอล กำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน ผลิตเอทานอล จากมันสด มันเส้น จัดทำโครงการปลูกป่าในโรงงาน สร้างพื้นที่สีเขียว (BUBBLE ZONE) เพื่อสร้างความร่มรื่นชุ่มชื้น และสร้างอากาศที่ดีภายในโรงงาน ช่วยลด ภาวะโลกร้อนอันส่งผลที่ดีต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ✪

อบจ.ศรีสะเกษ ปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล ช่วยภัยแล้ง

ลดค่ า ใช้ จ่ า ยสามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต ได้ 100% ถึง 160 % ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. อิ น ทิ ร า ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เผยว่า สำหรับการได้รับความสนใจ จากทีมข่าว เกษตร สถานี โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 ที่เดินทางมาถ่ายทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับผล งานวิ จั ย ด้ า นการเกษตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้งนี้ นับเป็น โอกาสดี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย ไปสู่สาธารณชนในวงกว้างและเกษตรกร กลุ่ ม เป้ า หมาย ต้ อ งขอขอบคุ ณ สถานี โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 และเจ้าหน้าที่ ทีมข่าวเกษตร ที่สนใจในประเด็น งานวิจัยในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีผลงาน วิจัยที่หลากหลายด้าน ในการเผยแพร่

สู่สาธารณชน ต้องขอขอบคุณ คณาจารย์ นั ก วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ที่ ไ ด้ ทุ่ ม เทศึ ก ษาทำการวิ จั ย พั ฒ นาผล งานจนเป็นที่ยอมรับ และสามารถช่วย เหลื อ เกษตรกรได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง สร้ า ง ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดย ผลงาน วิจัยที่ ได้รับการนำเสนอในครั้งนี้ จะแพร่ ภาพออกอากาศ ในรายการข่าวเพื่อน เกษตร เวลาประมาณ 05.30 น. ทุก

วั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์ ทางสถานี โทรทั ศ น์ กองทั พ บกช่ อ ง 7 และงานประชาสั ม พั น ธ์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จะนำเทปออกอากาศย้ อ นหลั ง ผ่ า น www.ubu.ac.th ✪

ปี นี้ เป็ น คู่ ร ะหว่ า งชาวจี น และชาว อุ กั น ดา โดยจั บ ปลาไหลได้ จ ำนวน 10 ตัว รับเงินรางวัลและของที่ระลึก จากนายอำเภอชุมพลบุรี งานเทศกาลปลาไหล ข้ า วใหม่

หอมมะลิ และงานกาชาดของอำเภอ ชุมพลบุรี จัดขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา กิ จ กรรมในงานยั ง มี ก ารแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม นิ ท รรศการของดี เ มื อ ง ชุ ม พลบุ รี ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP การ ประกวดผ้าไหม การประกวดร้องเพลง การแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรี การแข่ ง ขั น นวดข้ า ว ตำข้ า ว หุ ง ข้ า ว แบบโบราณ การประกวดอาหารสูตร เด็ดจากปลาไหล เช่น ต้มเปรตปลาไหล ปลาไหลแดดเดียว ผัดเผ็ดปลาไหล ปลา ไหลย่างซอส หลามไหล การประกวด จัดสำรับอาหารจากประไหล การแสดง มหรสพ เช่ น การแสดงหมอลำ การ แสดงดนตรี และการแสดงของนักเรียน เป็นต้น ✪

เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล

ด้วย พันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน ปลา กระแห และปลายี่สกเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 ตัว โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์ นำข้ า ราชการ พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า นั ก เรี ย น ในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ จำนวนทั้งสิ้น นักศึกษา และประชาชนชาวศรีสะเกษ 850,000 ตัว และพันธุ์สัตว์น้ำที่เหลือ ร่ ว มประกอบพิ ธี ป ล่ อ ยพั น ธ์ สั ต ว์ น้ ำ อีกจำนวน 150,000 ตัว จะได้มอบให้

เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช- กับชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง กุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม- ศรี ส ะเกษนำไปปล่ อ ยในแหล่ ง ชุ ม ชน พรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เพื่อที่จะได้เจริญเติบโตขยายพันธ์ และ เป็นประโยชน์คงอยู่เพื่อเป็นพ่อแม่พันธ์ 5 ธันวามหาราช สัตว์น้ำ ที่สามารถแพร่ขยายพันธุ์สืบไป นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการ สมดั ง พระราชดำรั ส ตอนหนึ่ ง ของ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับพันธ์ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ว่ า สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ ประกอบ ที่ ใดมีน้ำ ที่นั้นต้องมีปลา ✪

ชาวศรีสะเกษ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 1,000,000 ตัว

ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ พร้ อ มด้ ว ย นายฉั ฐ มงคล อั ง คสกุ ล เกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

ร้อยเอ็ด จัดประชุมสัมมนา-เจรจาการค้าข้าวหอมมะลิ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด จั ด สั ม มนา

วิ ช าการหั ว ข้ อ อนาคตข้ า วไทยใน ตลาดภายในและต่างประเทศ พร้อม เจรจาซื้อขายข้าวหอมมะลิ หวังขาย ข้าวไม่ต่ำกว่า 1 แสนตัน มูลค่ากว่า

3 พันล้านบาท นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เปิ ด การ สั ม มนาวิ ช าการ ในหั ว ข้ อ “อนาคต ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดภายในและ ต่ า งประเทศ” โดยมี น ายณรงค์ พลละเอี ย ด รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้อง ประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเร็ว ๆ นี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาว่า “เป็นผู้นำการผลิตข้าว หอมมะลิ สู่ ต ลาดโลก เมื อ งแห่ ง การ ท่องเที่ยววิถีพุทธ และสังคมเป็นสุข” จึงได้มุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพและ มาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ เพื่อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพตามที่ ต ลาด ต้ อ งการ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ เกษตรกรให้

ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 138 คน กรรมการศูนย์ข้าวชุมชน 30 คน อาสาสมัครเกษตรกร 20 คน ตัวแทน วิสาหกิจชุมชน 5 คน ผู้แทนโรงสีข้าว เอกชน 14 คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน คู่ เ จรจา ผู้สังเกตการณ์ 73 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักธุรกิจค้าข้าว ผู้แทนสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ โรงสีข้าวทั้งในและต่างจังหวัด รวมทั้ง นางปัจฌิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์ สินทางปัญญา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในการสัมมนา นอกจากการสัมมนาแล้ว ยังมีจัด จำหน่ า ยข้ า วหอมมะลิ มี มู ล ค่ า มากขึ้ น เจรจาธุ ร กิ จ ข้ า วหอมมะลิ ค วบคู่ กั น ไป รายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอม การจั ด สั ม มนาวิ ช าการในครั้ ง นี้ มะลิ และผู้ประกอบการโรงสีข้าว กับ เป็ น กิ จ กรรมส่ ว นหนึ่ ง ของการจั ด งาน นักธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ เมื่อ เทศกาลวั น ข้ า วหอมมะลิ โ ลกจั ง หวั ด เจรจาตกลงกั น แล้ ว ยั ง มี ก ารลงนาม ร้ อ ยเอ็ ด ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยมี บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงในการซื้ อ ขายข้ า วอี ก วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดมแนวคิ ด ของผู้ มี ส่ ว น ด้ ว ย ซึ่ ง คาดว่ า จะการสั่ ง ซื้ อ ข้ า วจาก ได้เสียในการพัฒนาการผลิต การแปรรูป นักธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 แสนตัน มูลค่ากว่า และการตลาดข้ า วหอมมะลิ ทั้ ง ระบบ 3 พันล้านบาท ✪ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาทั้ ง สิ้ น 280 คน


ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

อเล็ ก ซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell) คือ นัก ประดิ ษ ฐ์ เ อกของโลก ผู้ คิ ด ค้ น ริ เ ริ่ ม และประดิ ษ ฐ์ โ ทรศั พ ท์ ไ ด้ เ ป็ น เครื่ อ ง แรกของโลก จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ทุ ก วั น นี้ น้อยคนนักที่จะขาดอุปกรณ์สื่อสารชนิด นี้ ได้ ประมาณว่า “โทรศัพท์” กลายเป็น ปัจจัยที่ 5 ไปเรียบร้อยแล้ว…ทั่วโลก “เกรแฮม เบลล์ ” เกิ ด เมื่ อ 3 มีนาคม ค.ศ. 1847 ที่เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburg) ประเทศสก็ อ ตแลนด์ (Scotland) เขาได้รับการศึกษาขั้นต้น

ที่ โรงเรี ย นเอดิ น เบิ ร์ ก (Edinburg School) ตามด้ ว ยศึ ก ษาต่ อ ที่ ม หาวิทยาลัยลอนดอน (London University) และเดินทางไปประเทศเยอรมนี เพื่อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย วู ซ เบิ ร์ ก จนจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกใน ปี ค.ศ. 1867 “เกรแฮม เบลล์ ” นั บ เป็ น นั ก ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ผู้ ห นึ่ ง ซึ่ ง ตั้ ง ใจจะคิ ด อย่างแต่กลับไปประสบความสำเร็จอีก อย่าง กล่าวคือ เพราะความที่ว่าเบลล์ เป็นศาสตราจารย์สอนวิชาสรีรวิทยา ว่าด้วยเรื่องเสียง เบลล์จึงได้พยายาม ประดิษฐ์เครื่องมือสำหรับคนหูพิการให้ มี โอกาสได้ยินเสียงเหมือนเช่นคนปกติ แต่การกลับเป็นว่า เกิดการต่อยอดทาง ข้ อ มู ล ความคิ ด จนสามารถประดิ ษ ฐ์ ออกมาเป็น “โทรศัพท์” ซึ่งหากจะพูด กันในเชิงเศรษฐกิจก็อาจจะเรียกได้ว่า เกิดประโยชน์และสร้างชื่อเสียง รวมไป จนถึงความร่ำรวยได้มากยิ่งกว่า เกร็ ด น่ า รู้ ข อง “เกรแฮม เบลล์ ” เกี่ยวกับไอเดียการคิดค้นทฤษฏีเครื่อง โทรศั พ ท์ ไ ด้ นั้ น มี อ ยู่ ว่ า วั น หนึ่ ง เบลล์ สังเกตเห็นว่า เสียงเปียโนเกิดจากการ สั่นสะเทือนของเส้นลวด เพราะฉะนั้น เส้นลวดจึงน่าจะเป็นตัวนำเสียงจากที่

11

โทรศัพท์เครื่องแรกของโลก หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ ด้ ว ยหลั ก การนี้ เ ขาจึ ง ได้ คิ ด สร้ า งตั ว ส่ ง ผ่ า น เพื่ อ เป็ น ตั ว นำคลื่ น เสี ย งไปยั ง โลหะแผ่นแบนซึ่งมีแ ม่เหล็กอยู่ ใกล้และ เส้นลวดขดรอบแม่เหล็กนั้นอีกที และเมื่อ คลื่นเสียงทำให้ โลหะสั่นสะเทือน ความ สั่นสะเทือนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นใน เส้นลวดที่อยู่รอบแม่เหล็ก แล้วไหลผ่าน เส้นลวดอีกเส้นหนึ่งซึ่งต่อไปยังเครื่องรับ และที่เครื่องรับก็จะมีเครื่องคล้าย ๆ กัน ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้กลับไปยัง เครื่องเสียงอีกที และนี่ล่ะครับคือ ทฤษฎี การทำงานของเครื่ อ งรั บ โทรศั พ ท์ โ ดย

“เกรแฮม เบลล์” วิวัฒนาการของระบบการสื่อสาร จากการใช้ น กพิ ร าบ ควั น ไฟ หรื อ ว่ า

ใช้ ม นุ ษ ย์ เ ดิ น ทางส่ ง ข่ า วสาร ถึ ง วั น นี ้

เราต่างปฏิเสธไม่ ได้ว่า โทรศัพท์นั้นมี ประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้ เราได้มากมายขนาดไหน สรุ ป คื อ คุ ณ อั น อเนกอนั น ต์ ข อง “โทรศัพท์” นั้นก็มีอยู่มาก แต่ถ้าหาก นำไปใช้ผิดวิธี…โทรแทงหวย โทรแทง บอล รึว่าโทร.จีบภรรยาคนอื่นเค้า เมื่อ เสียกะตังค์หรือโดนสังคมลงโทษ จะไป พาลโทษคนประดิ ษ ฐ์ อ ย่ า ง “เกรแฮม เบลล์” ไม่ ได้นะครับ…สิบอกไห่ ✪ โดย…ธนกฤต

New iNNEKT IR Camera รุ่น ZGI7034W วั น นี้ “ทั น โลก IT” จะขอแนะนำกล้ อ ง iNNEKT ตัวใหม่ของ ZYNEK ซึ่งเป็นกล้องรุ่น ZGI7034W ที่มี Infrared และสามารถใช้งาน ภายนอกได้ โดยกล้องชนิดนี้วัสดุที่นำมาใช้ผลิต

ทำมาจากโลหะและมีน้ำหนักมากกว่ากล้องทั่วไป เล็กน้อย ด้านขากล้องจะมี 3 แกน ซึ่งหันไปใน ทิศทางใดก็ ได้ อีกทั้งยังสามารถติดตั้งกล้องได้ ใน ทุกพื้นที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการปรับมุม กล้องแต่อย่างใด ด้านหน้าของกล้องจะเป็นเลนส์เซ็นเซอร์ที่ วัดปริมาณแสงและหลอดไฟ Infrared โดยหลอด Infrared ของกล้องรุ่นนี้จะมีเพียงหลอดเดียวซึ่ง แตกต่ า งจากกล้ อ งรุ่ น อื่ น ๆ ที่ มี ห ลอดเล็ ก ๆ จำนวนหลายหลอด ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากหลอด Infrared ประเภทนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า IR Array ที่ ให้ความสว่างของแสง Infrared ที่มากก ว่า โดยสามารถหยิบยกข้อดีของ IR Array ได้ ดังนี้ 1) กระจายแสง Infrared ได้มุมกว้างถึง 180 องศา ซึ่งแตกต่างจาก IR แบบธรรมดาที่กระจาย แสงได้เพียง 40-50 องศา 2) IR Array ให้แสงที่ มีความสว่างมากกว่าหลอด IR ธรรมดาถึง 100

เท่า จึงทำให้สามรถส่องได้ ไกลมากขึ้นกว่าเดิม 3) IR Array มีอัตราการประหยัดพลังงานมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับ IR แบบเดิม และ 4) IR Array มีอายุการใช้งานที่นานกว่า IR แบบเดิมถึง 9 เท่า และสายของตั ว กล้ อ งจะมี ปุ่ ม กดสายสวิ ต ช์ คอนโทรล OSD เมนู ซึ่งสามารถปรับการตั้งค่าของ ตัวกล้องได้จากตรงนี้ทันที ส่วนระบบภายในของกล้อง iNNEKT รุ่นนี้ เรี ย กได้ ว่ า ใส่ ค วามสามารถเข้ า ไปอย่ า งเต็ ม พิ กั ด ที่ โดดเด่นคือ ตัวกล้องใช้ชิพประมวล หรือ DSP (Digital Signal Processing) Effio-P ของ SONY และ Image Sensor ชนิด 1/3” 960H Super HAD CCD II จาก SONY อีกด้วย ซึ่งช่วยให้ ประสิทธิภาพของกล้องออกมามีความระเอียดสูง ถึง 700 TVL ที่จะช่วยให้เห็นรายละเอียดของภาพ ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังยังให้ความสว่างของภาพ ที่ดีกว่าและอยู่ ในระดับที่พอดี ไม่สว่างจนเกินไป ทั้งนี้ Effio-P (CXD4129GG) ซึ่งใช้ ในกล้อง รุ่นนี้ เป็นตัวที่มีขีดความสามารถสูงสุดในบรรดา Effio (เทคโนโลยีล่าสุดของ DSP จากทางค่าย SONY ซึ่งมีหลายซีรี่ยส์) โดยมีคุณสมบัติที่ โดดเด่น ซึ่งพอจะอธิบายได้ คือ • Wide Dynamic Range (WDR) หรื อ ฟังค์ชั่นย้อนแสง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับกล้อง ที่ ใช้ภายนอกที่หลีกเลี่ยงสภาวะแสงจ้าและส่องมา

กระทบหน้ากล้อง ทำให้ภาพที่ ได้ออกมามืดจนมอง ไม่เห็นรายละเอียดต่าง ๆ เราสามารถเปิดใช้งาน ฟังก์ชันนี้ ได้จาก OSD Menu โดยเลือกปรับระดับ WDR ได้ถึง 2 ระดับ ทั้งแบบ Light และ Full ดังภาพตัวอย่าง High Light Compensation (HLC) คือ ฟังก์ชันที่ช่วยให้กล้องทำงานในขณะที่มีแสงมาก โดยกล้องจะคำนวนระดับแสงและปิดบังจุดที่มีแสง สว่างมากจนเกิน ทำให้มองไม่เห็นรายละเอียดของ ภาพ เช่น ไฟส่องหน้ารถ กล้องก็จะปิดบังแสงจาก ดวงไฟหน้ารถโดยอัตโนมัติ โดยคุณสามารถใช้งาน ฟังค์ชั่นนี้จากเมนู HLC ใน OSD Menu E-Zoom คือ ฟังก์ชันที่ ใช้ ในงานการซูมภาพ แบบดิจิตอลได้จากตัวกล้องโดยตรง ไม่ต้องอาศัย ซอฟแวร์เพิ่มเติม (เหมือนกล้องชนิด Fixed Lens) คุณสามารถใช้งานซูมภาพได้ทั้งแบบการ Pan และ Tilt จากเมนู E-Zoom ใน OSD Menu นอกจากความโดดเด่ น ข้ า งต้ น แล้ ว คุ ณ ยั ง

คือ เป็นกล้องที่มากไปด้วยฟังกชันที่ตอบสนอง ความต้ อ งการ และการใช้ ง านได้ ทุ ก รู ป แบบ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ คุณพยุงศักดิ์ อร่ า มวั ฒ นกุ ล จากศู น ย์ ร วมกล้ อ งวงจรปิ ด ชั้นนำ “ยู ซัคเซส คอมพิวเตอร์” ผู้นำความ สำเร็ จ สู่ ธุ ร กิ จ คุ ณ โทร. 0 4524 2321,

สามารถใช้งานเมนูต่าง ๆ ผ่านทาง OSD Menu ทั้ ง การปรั บ Shutter Speed, Auto White Balance, Brightness และ Contrast, Motion Detection, Privacy Maskzone และหากคุณ 08 9482 0197, 08 6355 6143 ต้องการ Reset การตั้งค่าต่าง ๆ ในตัวกล้อง ก็ ฉบับหน้า เราจะชวนคุณตามไปดู Review สามารถสั่งผ่าน OSD Menu นี้ ได้อีกเช่นกัน iNNEKT รุ่ น ZGI7034W โดยสรุ ป แล้ ว สินค้ากล้องวงจรปิด INNEKT ZTS536U ครับ


12

ª√–®”‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ æ.». 2555

çÕ√𑥓 ‘ßÀ—…∞‘µé ‡¥Á°‡°à߬ÿ«∑Ÿµ 2 ‡¥Á°À≠‘ßÕ√𑥓  ‘ßÀ—…∞‘µ À√◊Õ çπâÕß Õ‘Ë¡∫ÿ≠é °≈à“«°—∫∑’¡ß“π ç‚Õ‡§Õ’ “πé «à“ µÕππ’ÈÕ“¬ÿ 9 ªï ‡°‘¥ 19 惻®‘°“¬π 2546 ‡√’¬π∑’ˬÿ«∑Ÿµ¡“µ—Èß·µàÕπÿ∫“≈ 1 ∂÷ß «—ππ’È°Á 6 ªï·≈â« ‡√’¬π∑’Ëπ’Ë πÿ°¡“°  ¿“æ ‚√߇√’¬π√à¡√◊Ëπ¥’ §√Ÿ°Á „®¥’  Õπ¥’ ‡æ◊ËÕπ ∫“ߧπ°ÁÕÕ°®–‡°‡√Õ¬Ÿà ·µàÀπŸ‡ªìπ§π√—° ‡æ◊ËÕπ§à– 查µ√ß Ê ‡≈¬ §‘¥«à“‡æ◊ËÕπ‡ªìπ §π∑’Ëæ÷Ë߉¥â ¡’Õ–‰√°Á™à«¬‡À≈◊Õ°—π °“√‡√’¬π °Á ‰¡àÀπ—°¡“° ∑’Ë ”§—≠∑’Ëπ’ˇπâπ¿“…“ ∑”„Àâ ‡√“ “¡“√∂‡≈◊Õ°∑’Ë®– ◊ËÕ “√‡√◊ËÕß¿“…“‰¥â

I want to be a doctor

‡™àπ ¿“…“Õ—ß°ƒ… „πÕ𓧵∂â“Õ“‡´’¬π ‡ªî¥·≈⫇√“°Á “¡“√∂查§ÿ¬°—π‰¥â µÕππ’È æŸ¥‰¥âÀ≈“¬¿“…“ ∑—Èß¿“…“Õ—ß°ƒ… ¿“…“ Õ’ “π°Á查‰¥â ¿“…“‰∑¬ ·≈â«°Á¿“…“®’π  à«π¿“…“ ‡ªπ查‰¥âπ‘¥ÀπàÕ¬ ç§ÿ ≥ ·¡à µ—È ß ™◊Ë Õ „Àâ ∑—È ß ™◊Ë Õ ®√‘ ß ·≈–™◊Ë Õ ‡≈àπ§– çÕ√π‘¥“é ·ª≈«à“ ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë∂Ÿ°‡≈’È¬ß ¡“Õ¬à“ߥ’ ‡ªìπ™◊ËÕ∑’ˇՓ¡“®“°™◊ËÕ§ÿ≥æàÕ °—∫§ÿ≥·¡à¡“√«¡°—π §ÿ≥æàÕ™◊ËÕ çÕ√√∂é §ÿ≥·¡à™◊ËÕ ç¡“π‘¥“é µÕππ’ÈÀπŸ‡√’¬πÕ¬Ÿà ™—Èπª√–∂¡ªï∑’Ë 3 §– º≈°“√‡√’¬π Õ∫‰¥â ≈”¥—∫∑’Ë 1 ¡“µ—Èß·µà™—ÈπÕπÿ∫“≈ ·≈–ªïπ’È°Á  Õ∫‰¥â∑’ËÀπ÷Ëߥ⫬§à– æàÕ·¡à¡’ à«π ”§—≠ „π°“√·π–π” à߇ √‘¡™à«¬‡À≈◊Õ ·≈â«°Á ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡√“¥â«¬«à“ π„®‡√’¬π·§à ‰À𠇫≈“‡√’ ¬ π°Á µâ Õ ß‡√’ ¬ π„Àâ   πÿ ° 欓¬“¡ ‡√’¬π·≈â«∑”§«“¡‡¢â“„® ∂Ⓡ√’¬π·≈⫉¡à ‡¢â“„® ¡—π°Á§ß‰¡à πÿ° Õ¬à“߇™àπ §≥‘µ-

»“ µ√å∂Ⓡ√“‰¡à‡¢â“„® ‡√“°Á欓¬“¡§‘¥  Ÿ µ √¢÷È π ¡“„À¡à ÀπŸ ™ Õ∫∑”‚®∑¬å ªí ≠ À“ ¡“°°«à“∫«°≈∫§Ÿ≥À“√∏√√¡¥“ Õà“π®“° Àπ—ß ◊Õ·≈– ◊∫§âπ„πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ „Àâ ‰¥â §”µÕ∫‡À¡◊Õπ∑’˧√Ÿ„Àâ ‚®∑¬å¡“§à–é πâÕßÕ‘Ë¡∫ÿ≠‡√’¬π∑—Èß«—π °≈—∫∫â“π™à«¬ ß“π§ÿ≥æàÕ§ÿ≥·¡àÀ√◊Õ‡ª≈à“.? ç∫“ß«—π ∂â “ §ÿ ≥ ·¡à ‰ ¡à Õ ¬Ÿà °Á ∑ ”°— ∫ ¢â “ «°‘ π ‡Õß§à – ç‰¢à‡®’¬«°ÁæÕ∑”‰¥âé ÀπŸ‡ªìπ≈Ÿ°§π‡¥’¬« §ÿ≥æàÕ§ÿ≥·¡à‡§¬‰ª∑”°‘ø∑å·≈⫉¡à ‰¥â ·µà °Á ‰ ¡à‡ªìπ‰√ §«“¡Õ¬“°®–¡’πâÕß°Á§‘¥Õ¬Ÿà π–§– ·µàæÕ§‘¥Õ’°∑’°Á§ß®–¬ÿà߬“°·≈– ‡ª≈◊Õß§à“„™â®à“¬¡“°¢÷Èπ §ÿ≥æàÕ‡ªìπ∑À“√ ¬»æ—π‡Õ°æ‘‡»… (æ.Õ.Õ√√∂  ‘ßÀ—…∞‘µ) §ÿ≥·¡à‡ªì𮑵·æ∑¬å (æ.≠.¡“𑥓  ‘ßÀ—…∞‘µ) Õ¬Ÿà ‚√ß∫“≈æ√–»√’œ ÀπŸ°Á‡≈¬æ—°Õ¬Ÿà „π∫â“πæ—°‚√ß欓∫“≈ µÕππ’È°Á‡≈¬¬—߉¡à¡’ ∫â “ π‡ªì π ¢Õßµ— « ‡Õß ·µà ¡’ Õ æ“√å µ ‡¡πµå

‡¥Á ° À≠‘ ß Õ√π‘ ¥ “ ‘ ß À— … ∞‘ µ ‡ªì π π—°‡√’¬π∑’Ë¡’§«“¡ª√–惵‘¥’ √—°§«“¡‡ªìπ ‰∑¬ ‡≈◊Ë Õ ¡„ »√— ∑ ∏“„π»“ π“  “¡“√∂ ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°∏√√¡ §” Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ¡’®‘µ„®‚Õ∫ÕâÕ¡Õ“√’·°à§π√Õ∫¢â“ß ·≈–ºŸâ∑’Ë¥âÕ¬‚Õ°“ °«à“µπ ¡’∑—»π§µ‘∑’Ë¥’ √—° §«“¡‡ªìπ∏√√¡ √—°§«“¡ ß∫ ‰¡à¡ÿàß√⓬µàÕ ºŸâÕ◊Ë𠇧“√æ„π ‘∑∏‘¢ÕߺŸâÕ◊Ëπ √Ÿâ®—°„ÀâÕ¿—¬ ‡ªìπ∑’Ë√—°¢Õß ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« §√Ÿ ·≈– ‡æ◊ËÕπ∑’Ë ‚√߇√’¬π

”π— ° ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷ ° …“¢—È π æ◊Èπ∞“π ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2554 ë √“ß«— ≈ YES II AMBASSADOR 2010 ®“°º≈‚À«µ¢Õߧ√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π„π ‚√߇√’¬π ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2553 ë µ—«·∑ππ—°‡√’¬π¢Õ߇¢µ°“√»÷°…“‡¢â“ √à«¡°“√·¢àߢ—π Impromtu Speech ß“π ¡À°√√¡°“√»÷°…“‡Õ°™π √–¥—∫®—ßÀ«—¥ ‰¥â √— ∫ √“ß«— ≈ √–¥— ∫ ‡À√’ ¬ ≠∑Õß ª√–®”ªï ° “√ »÷°…“ 2553 ë √“ß«— ≈ YES II AMBASSADOR 2011 ®“°º≈‚À«µ¢Õߧ√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π„π ‚√߇√’¬π ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2554 ë µ—«·∑ππ—°‡√’¬π¢Õ߇¢µ°“√»÷°…“‡¢â“ √à«¡°“√·¢àߢ—π Impromtu Speech ß“π ¡À°√√¡°“√»÷°…“ √–¥—∫¿“§ ∑’Ë ®.¡À“-

º≈ß“π·≈–√“ß«—≈∑’Ë¿“§¿Ÿ¡‘„®

ë √à«¡°“√·¢àߢ—π°“√查¿“…“Õ—ß°ƒ… √–¥—∫ª√–‡∑» (Nation Speech Contest 2011) ‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫‡ªìπ≈”¥—∫∑’Ë 20 ¢Õߪ√–‡∑» „πª√–‡¿∑π—°‡√’¬π„πÀ≈—° Ÿµ√ English Program ™à«ß™—Èπ∑’Ë 1 ®“°

“√§“¡ ‰¥â √— ∫ √“ß«— ≈ √–¥— ∫ ‡À√’ ¬ ≠∑Õß ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2554 ë ‰¥â√—∫√“ß«—≈ 纟â∑”§–·ππ°“√ Õ∫ Pre-ª√–∂¡»÷ ° …“ 2554 „πª√–‡¿∑ §–·ππ√«¡ √–¥—∫™—Èπ ª.2 ‰¥âÕ—π¥—∫ 1 ¢Õß ®— ß À«— ¥ Õÿ ∫ ≈√“™∏“π’ é ‚§√ß°“√∑¥ Õ∫ §«“¡ “¡“√∂∑“ß«‘™“°“√ ∂“∫—π∫—≥±‘µ ·π–·π« ë µ—«·∑ππ—°‡√’¬π¢Õ߇¢µ°“√»÷°…“ ‡¢â“√à«¡°“√·¢àߢ—π Impromtu Speech ß“π¡À°√√¡°“√»÷°…“ √–¥—∫®—ßÀ«—¥ ‰¥â√—∫ √“ß«—≈√–¥—∫‡À√’¬≠∑Õß ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2555 ë ºŸâ∑”§–·ππ°“√ Õ∫ Pre-ª√–∂¡ »÷°…“ 2555 „π«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ… √–¥—∫™—Èπ ª.3 ‰¥âÕ—π¥—∫ 3 ¢Õߪ√–‡∑»

§ÿ≥·¡à∫Õ°«à“‡°…’¬≥√“™°“√°Á®–‰ªÕ¬Ÿà ∑’ËÕæ“√嵇¡πµåπ’Ë≈à–§à– ·µàÕ’° 10 ªï ‰¡à„™à ‡√Á« Ê π’Èé ‡¥Á ° À≠‘ ß Õ√π‘ ¥ “ ‘ ß À— … ∞‘ µ ‡≈à “ ∂÷ ß °‘®°√√¡´÷Ëß∑”∑’Ë ‚√߇√’¬π«à“ ‰¥â‡¢â“√à«¡ ·¢àߢ—π»‘≈ªÀ—µ∂°√√¡§à– ‡π◊ËÕß®“°‡¢“¡’ °“√®—¥ª√–°«¥ ·≈â«„Àâπ—°‡√’¬π ¡—§√‰¥â ÀπŸ°Á‡≈¬ ¡—§√§à– ·≈â«°ÁÕ’°À≈“¬°‘®°√√¡ ∑’Ë ‰¥â√“ß«—≈°Á¥“«‚√߇√’¬πª√–‡¿∑ ª√–∂¡ À≠‘ß ´÷Ëß·∫à߇ªìπ 4 ª√–‡¿∑ ¡’ª√–∂¡ À≠‘ß ª√–∂¡™“¬ ¡—∏¬¡À≠‘ß ·≈–°Á¡—∏¬¡ ™“¬ ·∫à߇«≈“‡√’¬π°—∫‡«≈“‡≈àπÕ¬à“߉√ ∫â “ ß..? çÀπŸ µ◊Ë π πÕπµ’ 5 µ◊Ë π ¡“°Á Õà “ π Àπ—ß ◊ÕÕ–‰√π‘¥ÀπàÕ¬ ·≈â«ÀπŸ°ÁÕ“∫πÈ” ·µàßµ—« ‡ √Á®·≈â«°Á ‰ª‚√߇√’¬π§à– ™à«ß∑’Ë ‡æ◊ËÕπ¬—߉¡à¡“ÀπŸ°Á¢÷Èπ‰ªÕà“πÀπ—ß ◊Õ∫π ÀâÕßµàÕ§à– ™à«ß‡∑’ˬßÀπŸ°Á‡≈àπ§√÷Ëß™—Ë«‚¡ß ·≈â « °Á ¡ “∑”ß“πÕ–‰√∑’Ë §â “ ßÀ√◊ Õ ∂â “ ‰¡à ¡’ Õ–‰√§â“ß°ÁÕà“πÀπ—ß ◊Õ§à– °≈—∫∫â“π‰ª°Á Õà“πÀπ—ß ◊ÕÕà“π‡≈àπ °‘π¢â“« ¥Ÿ≈–§√∑’«’. ·≈â « °Á π Õπª√–¡“≥ 2 ∑ÿà ¡ 2 ∑ÿà ¡ §√÷Ë ß ª√–¡“≥π’ȧà–é  à«π∑“ß∫â“πß“π∫â“π°Á¡’∫â“ß Õ¬à“ß ‡™àπ ™à«¬≈â“ß®“π «—π‡ “√å-Õ“∑‘µ¬å∂â“¡’ ‡«≈“«à“ß°Á´—°√Õ߇∑â“ ´—°‡ ◊ÈպⓇÕß ´—°¡◊Õ §à– §ÿ≥æàÕ§ÿ≥·¡à „Àâ‡Àµÿº≈«à“ „™â‡§√◊ËÕß

´—°ºâ“°Á ‰¥â ·µà¡—π‡ª≈◊Õßæ≈—ßß“π§à– Õ’° Õ¬à“ßæÕ‚µ‰ª¡’§√Õ∫§√—« ∂Ⓣ¡à¡’µ—ߧå´◊ÈÕ ‡§√◊ËÕß´—°ºâ“®–‰¥â´—°¡◊Õ‡ªìπ§à– «‘ ™ “∑’Ë ™ Õ∫ à « π„À≠à ® –‡ªì π ¿“…“ Õ—ß°ƒ… ·≈â«¡—π°Á¡’‡√◊ËÕß√“«Õ–‰√µàÕÕ–‰√ µà “ ß Ê „Àâ Õà “ π¥â « ¬§– ·≈â « °Á ™ Õ∫Õà “ π Àπ—ß ◊ÕÕà“π‡≈àπ Àπ—ß ◊Õ°“√åµŸπ °“√åµŸπ §«“¡√Ÿâ∑—Èß¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–¿“…“‰∑¬ °“√‡√’ ¬ π°“√ Õπ∑’Ë ‚ √߇√’ ¬ π¬ÿ « ∑Ÿ µ ‡¢â“„®∑ÿ°«‘™“ ·µà∑’Ë πÿ°∑’Ë ÿ¥®–‡ªìπ¿“…“ Õ—ß°ƒ… ‡æ√“–‡ªìπµ”√“®“°µà“ߪ√–‡∑» ¡’´’¥’„À⥟ ¡’π‘∑“π πÿ° Ê ¡’¿“æª√–°Õ∫ ¥â«¬§à–  √ÿª«à“™Õ∫¿“…“Õ—ß°ƒ…¡“° √Õß ≈ß¡“πà“®–‡ªìπ¿“…“‰∑¬ µàե⫬°“√ß“π ¿“…“Õ—ß°ƒ… «‘∑¬“»“ µ√å «‘∑¬“»“ µ√å ¿“…“Õ—ß°ƒ… §≥‘µ»“ µ√å §≥‘µ»“ µ√å ¿“…“Õ—ß°ƒ… πÕ°π—Èπ°ÁæÕ Ê °—π  à«π°’Ó ∑’Ë™Õ∫ §◊Õ ·∫µ¡‘πµ—π ç„πÕπ“§µÕ¬“°‡ªìπÀ¡Õ∑—Ë«‰ª µ—Èß ‡ªÑ“‰«â«à“®–‰ª‡√’¬πÀ¡Õ∑’Ë ‘ߧ‚ª√å ‡æ√“– «à“πà“Õ¬Ÿà·≈–‡®√‘≠∑’Ë ÿ¥„πÕ“‡´’¬π µÕππ’È °Á »÷ ° …“‡√◊Ë Õ ß√à “ ß°“¬¢Õß¡πÿ … ¬å ·≈–°Á µ—Èß„®‡√’¬π«‘∑¬“»“ µ√å§à– ∫“ß∑’°ÁÕà“π µ”√“·æ∑¬å∫â“ß·µà ‰¡à‡¢â“„® Õ¬“°Ω“°∂÷ß ‡æ◊ËÕπ Ê „π‡√◊ËÕß°“√·∫à߇«≈“ ‡√’¬π§√÷Ëß Àπ÷Ë߇≈àπ§√÷ËßÀπ÷Ëß Àâ“¡¢’ȇ°’¬®é ‡¥Á°À≠‘ß Õ√𑥓  ‘ßÀ—…∞‘µ °≈à“«∑‘Èß∑⓬ ✪


ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

การประกวดวงโยธวาทิ ต ระดั บ นานาชาติ ประจำปี 2555 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ปิดฉากลงด้วยความประทับใจ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับการ แข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าเป็น มิติใหม่ด้านดนตรีที่กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา สมาคมไทยมาร์ชชิ่งแบนด์ และ จังหวัดอุบลราชธานี จับมือร่วมกันจัดขึ้น การประกวดวงโยธวาทิต นานาชาติ ประจำปี 2555 ซึ่ ง สมาคมไทยมาร์ ช ชิ่ ง

แบรนด์ มอบหมายให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2555 โดย มี ว งโยธาทิ ต เข้ า มาร่ ว มแข่ ง ขั น ทั้ ง จาก ประเทศไทย และต่างประเทศในแถบเอเชีย 5 ประเทศ ประกอบด้ ว ย อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง และจีน กว่า 70 วง เข้าร่วมประกวด ผลการประกวดในรอบชิงชนะเลิศใน ประเภท Marching Show Band ในระดับ Junior Class และระดับ Open Class และการประกวดรอบชิงชนะเลิศในประเภท Drum Battle ผลการประกวด Drum Battle หรือการประชันกลอง ปรากฏว่าวง โยธวาทิตโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม สามารถเอาชนะ วงโยธวาทิตจาก

13

ผลการประกวดวงโยธวาทิต ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555

มหาวิ ท ยาลั ย มาดาบาฮานาจากประเทศ อินโดนีเซีย นอกจากนี้ วงโยธวาทิตโรงเรียน ผดุงนารี ยังชนะเลิศการประกวดในประเภท Street Parade หรือประเภทขบวนพาเหรด ไปครองอีกหนึ่งรางวัลอีกด้วย ส่ ว น ผ ล ก า ร ป ร ะ ก ว ด ใ น ป ร ะ เ ภ ท Marching Show Band ซึ่ ง เป็ น ไฮไลท์ ของการประกวดนั้น ในระดับ Junior Class ปรากฏว่า โรงเรียนสวนรักษ์ จากกรุงเทพมหานคร ครองรางวัลชนะเลิศ และในระดับ Open Class ซึ่งเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่าง

วงโยธวาทิตดีกรีแชมป์โลกเมื่อ 3 ปีแล้ว คือ โรงเรียนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา กับ วงโยธวาทิตมหาวิทยาลัยมาดา บาฮานา ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ผลปรากฏว่ า วง โยธวาทิต สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ชนะ เลิศการประกวด ส่วนวงโยธวาทิตมาดาบา ฮานาได้อันดับ 2 ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ วง ลำปางกัลยาณี จากจังหวัดลำปาง ส่วนทีม พิ บู ล -มั ง สาหาร MarchingBand จาก จังหวัดอุบลราชธานี ได้อันดับ 4 ในการ ประกวดวงโยธวาทิ ต ระดั บ นานาชาติ ประจำปี 2555 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมบั ติ คุ รุ พั น ธ์ ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ประจำกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ในฐานะนายกสมาคมไทยมาร์ชชิ่งแบรนด์ เปิดเผยว่า การจัดประกวดครั้งนี้ เป็นการ พั ฒ นาทั ก ษะของวงโยธวาทิ ต ส่ ง เสริ ม

การท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง เสริ ม การประกวดวง โยธวาทิตให้กว้างขวาง ซึ่งตลอดเวลาของ การประกวด ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าชมเป็นจำนวนมาก จึงถือว่า การประกวดครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จอย่าง ดียิ่ง ✪

ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย “นครพิษณุโลกเกมส์” ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ ให้ โอวาทและกำลังใจให้กับ ทีมนักกีฬาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 30 “นครพิษณุโลกเกมส์” ณ จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 19-28 ธันวาคม 2555 ในโอกาสนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมติดตามให้กำลังใจกับบุตรหลานชาวเทศบาล นครอุบลฯ ที่เป็นตัวแทนนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว หรือติดตามผลการแข่งขันที่ www.cityub.go.th

ดอน คิง : โปรโมเตอร์มวยมือทอง

เขาจะทำให้อาลีหุบปากเอง” ผลปรากฏว่ า “มู ฮั ม หมั ด อาลี ” ตัวเร่งปฏิกิริยา อย่ายอมแพ้ อย่าผิดหวัง อย่าหันหลัง…สู้ชีวิต นอกจากจะช็ อ คความรู้ สึ ก คนดู ร ะคน ความปลื้มปิติดี ใจไปด้วยแล้ว ยังเป็นการ หักปากกาเซียนมวยทั้งหลาย (ที่รู้ดี) ด้วย ต่อสู้ เงินตรา และความต้องการมีชื่อเสียง คุณจะเป็นผู้ชนะได้คุณก็ต้องเตรียม การน็อค “โฟร์มแมน” ได้ ในยกที่ 8 พร้อม ไปโดยปริยาย มีนักมวยชั้นแนวหน้าของ ตัวให้ดี ทวงคื น ความยิ่ ง ใหญ่ ก ลั บ มาในฐานะ โลกมากมาย ต่างพาเหรดเข้าสังกัดของ อย่ายอมแพ้ อย่าผิดหวัง และก็อย่า เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกอีกครั้ง “ดอน คิง” อย่างไม่ขาดสาย เช่น ซาลวาดอร์ หันหลัง… และแน่ น อนครั บ ศึ ก ดุ เ ดื อ ดเลื อ ด ซานเชส, โรแบร์โต้ ดูรัน, อเล็กซิส อาร์กู ไม่มีทางที่คุณจะได้เกียรติยศมาโดย พล่ า นในคราวนั้น “มันส์” เสียจนได้รับ เอลโล่ , ฮู ลิ โ อ ซี ซ าร์ ชาเวซ, ริ ค าร์ โ ด้ ไม่มีความเจ็บปวด การขนานนามว่า “The Rumble in the โลเปซ และ ไมก์ ไทสัน ภายใต้ชื่อบริษัท Jungle” คงเกิดขึ้นไม่ ได้ หากไม่มีชายที่ “ดอน คิ ง โปรโมชั่ น ” (Don King แม้ โลกของนักสู้บนผืนผ้าใบ จะพลัด ชื่อ “ดอน คิง” Promotion) ของเขาเอง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ เปลี่ยน หมุนเวียน และค่อย ๆ ถูกกลืน “…ก่อนหน้านั้น ไม่เคยมี ใครเห็นหัว ปี ค.ศ. 1970 หายไปตามกาลเวลา หากแต่ยังคงมีอีก ไฟต์ประวัติศาสตร์อันเป็นที่จดจำของ อยากดวลกำปั้ น กั บ นั ก ชกหนุ่ ม อนาคต ผมเลย แต่หลังจากนั้น ไม่มี ใครกล้ามอง หนึ่ง ซึ่งยืนหยัดเป็นแถวหน้าระดับตำนาน ความเป็นโปรโมเตอร์มือทองของ “ดอน- ไกลอย่ า งโฟร์ แ มน เซี ย นมวย 95-98 ข้ า มผมอี ก ต่ อ ไปแล้ ว ...” คื อ ความใจ ในแวดวงคนค้ากำปั้น นั่นคือ โปรโมเตอร์ คิ ง ” ซึ่ ง เล่ น เอาคนทั้ ง โลกลุ้ น กั น ระทึ ก เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต่ า งฟั น ธงว่ า อดี ต แชมป์ โ ลก “ดอน คิง” ซึ่งถอดออกมาภายหลังศึกครั้ง มวยมือทองอย่าง “ดอนคิง” และลืมไม่ลงเห็นจะได้แก่ การประทะกัน ผู้ยิ่งใหญ่จะโดนโฟร์แ มนไล่ถลุงจนหมด ประวัติศาตร์ อันเปรียบเป็นเครื่องหมาย ดอน คิงดอน คิง (Don King) หรือชื่อ ระหว่าง จอร์จ โฟร์แมน และ โมฮัมหมัด สภาพแน่ ๆ ถึงขั้นมีคนโทรศัพท์มาต่อว่า จริงว่า โดนัลด์ ดอน คิง (Donald Don King) เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. ลงพื้นเอาได้ง่าย ๆ แต่คุณก็จะต้องพยายาม อาลี ที่กรุงกินซาซา ประเทศซาอีร์ เมื่อ ว่าจัดไฟต์นี้ขึ้นมาก็เหมือนส่งอาลี ไปตาย 1931 ที่เ มืองคลิฟแลนด์ มลรัฐโอไฮโอ ลุกขึ้นมาให้ ได้ด้วยตัวของคุณเอง ผมคิด ปี ค.ศ. 1974 หรือแม้แต่ โฟร์แมนเองยังบอกกับตัวเอง ในคราวนั้นว่ากันว่า “เป็นไฟต์แห่ง ว่า ไม่อยากชกกับคนแก่หมดสภาพอย่าง สหรัฐอเมริกา ว่าชีวิตของคนเราก็ เ ป็ น เช่ น นี้ ไม่ ใ ช่ ห รื อ ชี ว ต ิ ” ข้างฝ่าย “โมฮัมหมัด อาลี” ในช่วง อาลีเลยสักนิด และถึงชนะไปก็อาจจะโดน จากจุ ด เริ่ ม ต้ น อาชี พ ในวงการมวย ล้มแล้วก็ลุกน่ะ…” ด้ ว ยการเป็ น แค่ ผู้ จั ด การธรรมดา ๆ สู่ สัจธรรมมีอยู่ ในทุกที่ฉันท์ใด กีฬามวย เวลานั้นเรียกได้ว่า สมควรแก่เวลาแล้วที่ ว่าเสียเปล่า ๆ” ดอน คิง เล่าถึงที่มาของ โปรโมเตอร์ ม วยมื อ ทองที่ โ ด่ ง ดั ง สุ ด ขี ด ก็เรียกได้ว่า เป็นบทสะท้อนของชีวิตได้ จะต้องโบกมืออำลาอาชีพนักมวย หากแต่ ศึ ก ครั้ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ว งการมวยต้ อ ง ซึ่งที่ โดดเด่นเป็นที่สุดเห็นจะได้แก่ กรณี เป็นอย่างดีฉันท์นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เขากลับต้องการจะประกาศให้ โลกรับรู้ว่า จารึกมาจวบจนถึงทุกวันนี้ เจ้าของผู้จัดศึกที่ผู้ชมทั่วโลกลืมไม่ลงกับ ชัยชนะ ความพ่ายแพ้ ความหลงระเริง อาชีพนักมวยของเขายังไม่สิ้นสุด ส่วนอีก “ผมเลยไปหาอาลี บอกเขาว่าโฟร์ไฟต์ “The Rumble in the Jungle” ความรุ่ ง เรื อ งและตกต่ ำ ล้ ว นแล้ ว แต่ ทางด้าน “จอร์จ โฟร์แมน” แชมป์นักมวย แมนไม่อยากชกกับนายเลยนะ อาลีก็บอก การปะทะกันระหว่าง “จอร์จ โฟร์แมน- บอกเล่าผ่านตัวนักสู้ซึ่งก้าวเข้ามาในวังวน รุ่นใหม่ ไฟแรง ก็แกร่งเสียจนคนครึ่งค่อน ผมว่าจัดมาเลย เขาไม่สนเสียงนกเสียงกา โมฮัมหมัด อาลี” ที่กรุงกินซาซา ประเทศ ของคนค้ า กำปั้ น อยู่ เ สมอ สิ่ ง สำคั ญ ที่ โลกเข้าใจกันว่า ไม่น่าจะมี ใครล้มเขาลงได้ ที่ ไหนทั้งนั้น และจะอัดหมอนั่นหน้าหงาย ซาอีร์ เมื่อปี 1974 “ดอน คิง” ต้องคอยย้ำเตือนกับนักมวย ณ ช่วงเวลานั้น ให้ ดู ผมก็ เ ลยกลั บ ไปคุ ย กั บ โฟร์ แ มนอี ก “…ตอนที่อาลี ในวัยเกิน 40 บอกว่า ครั้ ง คราวนี้ โ ฟร์ แ มนบอกว่ า งั้ น ก็ จั ด มา นอกเหนือจากคาแรคเตอร์ที่มาพร้อม ในสังกัดให้มี ไ ฟในการทำงาน การต่ อ สู้ กับทรงผมฟูฟ่องชี้ฟ้าแล้ว มาตรฐานการ อยู่ตลอดเวลาคือ ทำงานรวมไปจนถึงวิธีการคิดของ “ดอน“คุณจะเป็นผู้ชนะได้คุณก็ต้องเตรียม คิง” ยังคงความน่าสนใจไม่แพ้กัน ครั้ง ตัวให้ดี อย่ายอมแพ้ อย่าผิดหวัง และก็ หนึ่งเขาเคยให้ทัศนะว่า “มวย” ไม่ ใช่แค่ อย่าหันหลัง เพราะมันเป็นชีวิตที่คุณต้อง กีฬา แต่มันคือ “ชีวิต” เจอ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่มีทางที่คุณจะ “กีฬามวยนะสุดยอด มันสะท้อนชีวิต ได้เกียรติยศมาโดยไม่มีความเจ็บปวด” มากเสียยิ่งกว่ารายการเรียลลิตี้ โชว์รายการ นับจากทศวรรษที่ 80 เป็นต้นมา ถือ ไหนเสี ย อี ก นะผมว่ า คนจะไม่ มี ท างพบ ได้ว่าเป็นยุคทองของ “ดอน คิง” ความที่ อะไรที่รวมที่สุดแห่งที่สุดไว้ ในวงการมวย เป็นโปรโมเตอร์มืออาชีพซึ่งเข้าถึงแก่นแท้ อีกแล้ว…บางครั้งคุณก็ถูกคู่ต่อสู้ชกน็อก ของนักมวย กลายเป็นตัวเร่งปฏิกริยาการ

เกียรติยศที่การันตีถึงความสามารถ และ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ก า ร ท ำ ง า น ใ น ฐ า น ะ โปรโมเตอร์มือทอง ของวงการ “Don King : Only in America” คือ ภาพยนตร์ชีวประวัติของ “ดอน คิง” ซึ่ง แสดงหรือตอกย้ำถึงความน่าสนใจในชีวิต ของเขา ถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบของ ภาพยนตร์ ท างโทรทั ศ น์ โดยมี “มี วิ ง เรมส์” ซึ่งคอหนังในบ้านเราคุ้นหน้าคุ้นตา กันดีจาก Con Air, Mission Impossible 3 มารั บ บทเป็ น ตั ว “ดอน คิ ง ” และ ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จเป็น อย่างมากจนได้รับรางวัล ภาพยนตร์ทาง โทรทัศน์ยอดเยี่ยม ไปครองในปี 1997 แม้บนเส้นทางเดินชีวิตของ “ดอนคิง” จะมีทั้งเรื่องที่น่าจดจำ เรื่องที่ควรเอา เยี่ ย ง และเรื่ อ งที่ ไ ม่ ค วรเอาอย่ า งอย่ า ง ปุถุชนทั่วไป หรือไม่ว่าจะมีใครคลางแคลงใจ เรื่องความเป็นสุภาพบุรุษในวงการมวย ของเขา…อุทิศตนจริงหรือ? เสียสละจริง หรือ?..“ดอน คิง” กล่าวว่า เขาไม่ ได้ยินดี ยินร้ายกับเรื่องราวเหล่านั้นแต่ประการใด สิ่งสำคัญคือ ต้องเชื่อมั่นในตัวตนของ ตน ต้องทำให้ ได้ ในขณะที่คนอื่น ๆ บอก ว่าไม่มีทาง และที่สุดของที่สุดคือ การรู้จัก ให้ โอกาสคน เพราะเขาถือว่า นั่นเป็นกุศล ที่สูงส่งแล้ว…สักวันหนึ่ง เมื่อเขาคนนั้น ประสบความสำเร็ จ เขาก็ จ ะได้ สร้ า ง โอกาส นั้นให้คนอื่น ๆ อีกต่อไป …และนี่คือเขา โปรโมเตอร์มือทอง “ดอน คิง” ✪ By…Tanakit


14

ª√–®”‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ æ.». 2555

Õÿ∫≈œ ‡™‘≠™«πª√–™“™π¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æøí𠵓¡‚§√ß°“√ ç≈Ÿ°√—°øíπ¥’ ‡√‘Ë¡∑’Ë´’Ë·√°é

®— ß À«— ¥ Õÿ ∫ ≈√“™∏“π’ ´÷Ë ß µ‘ ¥ √“™°“√) ·≈–‰¥â‡™‘≠ à«π√“™°“√·≈–Àπ૬ߓπ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß„π®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ‡æ◊ËÕ √à « ¡°— π ª√–™ÿ ¡ À“√◊ Õ ‡µ√’ ¬ ¡°“√®— ¥ °‘ ® °√√¡°“√ª√–°«¥®— ß À«— ¥ /™¡√¡ TO BE NUMBER ONE ª√–®”ªï Úııˆ„π à«πµ—«·∑π Setting µà“ß Ê ¢Õß®— ß À«— ¥ Õÿ ∫ ≈√“™∏“π’ ∑’Ë ® – à ß ‡ªì π µ— « ·∑πª√–°«¥„π√–¥— ∫ ¿“§·≈–„π √–¥— ∫ ª√–‡∑»µà Õ ‰ª ´÷Ë ß  “¡“√∂ √ÿ ª √“¬ß“π°“√ª√–™ÿ ¡ °”Àπ¥°“√®— ¥

𓬷æ∑¬å ÿ√æ√ ≈Õ¬À“ 𓬷æ∑¬å  “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ °≈à“« „π‚Õ°“ °“√√≥√ß§å  à ß ‡ √‘ ¡  ÿ ¢ ¿“æ ™àÕߪ“° ç§π‰∑¬øíπ¥’  ¥ÿ¥’ ¡‡¥Á®¬à“é ‚¥¬„™â ¡ “µ√°“√ ◊Ë Õ  “√ “∏“√≥– ‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ ·≈–°“√ √â“ß°√–· „Àâ ‡°‘¥‡ªìπ∫√√∑—¥∞“π„π —ߧ¡‡°’ˬ«°—∫°“√ ¥Ÿ · ≈ ÿ ¢ ¿“æ™à Õ ßª“°∑’Ë ‡ À¡“– ¡µ—È ß ·µà ‡¬“«å«—¬ ¿“¬„µâ™◊ËÕ‚§√ß°“√ ç≈Ÿ°√—°øíπ¥’ ‡√‘Ë ¡ ∑’Ë ´’Ë · √°é ·≈–¡ÿà ß ‡πâ π æ— ≤ π“°≈‰° °“√‡º¬·æ√à § «“¡√Ÿâ ∑’Ë   Õ¥§≈â Õ ß·≈–  π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π√–À«à“ßÀπ૬ ß“π “∏“√≥ ÿ¢°—∫æ◊Èπ∑’Ë Õߧå°√·≈–°≈ÿà¡ µà“ß Ê „π®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ √«¡∂÷ß °“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥¢âÕ‡ πÕ·π– ‡™‘ ß π‚¬∫“¬∑’Ë ‡ Õ◊È Õ µà Õ °“√ √â “ ߇ √‘ ¡  ÿ ¢ ¿“æ™àÕߪ“°„π‡¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π ∑æ≠.πÈ”‡æ™√ µ—È߬‘Ëß¬ß √Õß𓬠·æ∑¬å   “∏“√≥ ÿ ¢ ®— ß À«— ¥ Õÿ ∫ ≈√“™∏“π’ „π∞“π–À—«Àπâ“°≈ÿà¡ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ °≈à“««à“ ®“°°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ ¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ç≈Ÿ°√—°øíπ¥’ ‡√‘Ë¡∑’Ë´’Ë·√°é ∑’˺à“π¡“æ∫«à“ ª√–™“™π°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬

‡µ√’¬¡®—¥°‘®°√√¡°“√ª√–°«¥®—ßÀ«—¥/™¡√¡

TO BE NUMBER ONE ª√–®”ªï Úııˆ µ“¡∑’Ë ‚§√ß°“√ TO BE NUMBER ONE „π∑Ÿ≈°√–À¡àÕ¡À≠‘ß Õÿ∫≈√—µπ√“™°—≠≠“ ‘√‘«—≤π“æ√√≥«¥’ ´÷Ë ß ¡’ √Ÿ ª ·∫∫°“√æ— ≤ 𓇬“«™π ¥â « ¬°“√‡æ‘Ë ¡ æ◊È π ∑’Ë ∫ «°„Àâ ‡ ¬“«™π‰¥â · ¥ß§«“¡ “¡“√∂∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ‚¥¬ ÕÕ°·∫∫°‘®°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ „π≈—°…≥– Play and Learn ¥â«¬°“√„™â ç°‘®°√√¡é ‡ªì π  ◊Ë Õ „Àâ ‡ ¬“«™π‰¥â ‡ √’ ¬ π√Ÿâ Õ ¬à “ ß¡’ §«“¡ ÿ ¢ ‡æ◊Ë Õ „Àâ ‡ ¬“«™π®“°∑ÿ ° æ◊È π ∑’Ë ‰¥â ¡’ ‚ Õ°“ ‡¢â “ √à « ¡°‘ ® °√√¡ TO BE NUMBER ONE Õ¬à“ß°«â“ߢ«“ß ‚¥¬ °√¡ ÿ¢¿“殑µ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â ·®â ß ·ºπ°“√ª√–°«¥®— ß À«— ¥ /™¡√¡ TO BE NUMBER ONE ª√–®”ªï Úııˆ √–¥—∫¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ „π«—π∑’Ë Ò˜ ¡°√“§¡ Úııˆ ≥ ®—ßÀ«—¥ ¢Õπ·°à π ·≈–√–¥— ∫ ª√–‡∑»„π«— π ∑’Ë ÒÙ-Òı °√°Æ“§¡ Úııˆ ≥ ‡¡◊Õß∑Õß∏“π’  ”π— ° ß“π°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ®÷߉¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡ ‡æ◊Ë Õ ®— ¥ ‡µ√’ ¬ ¡°‘ ® °√√¡ ‚¥¬¡’ π“ß »‘ √‘ «‘ ∑ ¬å À ≈‘Ë ¡ ‚µª√–‡ √‘ ∞ √Õß𓬠·æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ‡ªìπª√–∏“π∑’˪√–™ÿ¡ (·∑π 𓬷æ∑¬å  ÿ√æ√ ≈Õ¬À“ 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢

ª√–°«¥‰¥â §◊Õ √–¥—∫¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ª√–°«¥ «—π∑’Ë Ò˜ ¡°√“§¡ Úııˆ ≥ ‚√ß·√¡æ≈Ÿ · ¡π ®— ß À«— ¥ ¢Õπ·°àπ ·≈–„π√–¥—∫ª√–‡∑»ª√–°«¥ √–À«à“ß«—π∑’Ë ÒÙ-Òı °√°Æ“§¡ Úııˆ ≥ »Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡Õ‘¡·æÁ§ ‡¡◊Õß∑Õß∏“π’ ¥â“πß∫ª√–¡“≥¥”‡π‘π°“√ ºŸâ·∑π »æ ®.Õ∫.·®â ß „Àâ ∑’Ë ª √–™ÿ ¡ ∑√“∫«à “ ¢≥–π’È ‰¥â ∫ √√®ÿ ‚ §√ß°“√ TO BE NUMBER ONE ‰«â „π·ºπª√–®”ªï ·≈⫇¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√Õπÿ¡—µ‘·ºπ‚¥¬∑à“π ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥  à«π√“™°“√·≈– Àπà«¬ß“π “¡“√∂‡ πÕ‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ ¢Õ√— ∫ °“√ π— ∫  πÿ π ß∫ª√–¡“≥‰¥â ‚¥¬µ√ß∑’Ë »æ ®.Õ∫. ‚¥¬®–‰¥â√—∫°“√  π—∫ πÿπª√–‡¿∑®—ßÀ«—¥ Setting ≈– ˆ, ∫“∑ ·≈–ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ Ê Setting ≈– Ù, ¬°‡«âπ ∂“πª√–°Õ∫°“√ ¿“§‡Õ°™π ‡™àπ ∫√‘…—∑°‘®µ√߬“¡“Œà“ µâÕß„Àâ ”π—°ß“π·√ßß“π®—ßÀ«—¥‡ πÕ ºà“π‚§√ß°“√„Àâ ·≈–™ÿ¡™πÀπÕߢÕπ „Àâ   Õ.‡¡◊Õß ‡ πÕ‚§√ß°“√ºà“π„Àâ ‚¥¬„Àâ¬÷¥√–‡∫’¬∫æ— ¥ÿ°“√‡ß‘π°“√§≈—ß „π°“√∑”®—¥´◊ÈÕ-®—¥®â“ß ∑—Èßπ’ÈΩÉ“¬‡≈¢“œ ®–‰¥âª√– “π„Àâ·µà≈– Setting ∑√“∫ √“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ’°§√—Èß ✪

ºŸâµ√«®√“™°“√°√–∑√«ß ‡§√◊Õ¢à“¬∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ∑’Ë 10

· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫ºŸâ¡’º≈ß“π¥’‡¥àπ ªï 2555

πæ.∑«’ ‡ °’ ¬ √µ‘ ∫ÿ ≠ ¬‰æ»“≈‡®√‘ ≠ ºŸâ µ √«®√“™°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ ‡§√◊Õ¢à“¬∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ∑’Ë 10 ¡Õ∫√“ß«—≈ ·≈–· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π¥’‡¥à𠇧√◊Õ¢à“¬∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ∑’Ë 10 (Õÿ∫≈√“™∏“π’ »√’ –‡°… ¬‚ ∏√ Õ”π“®‡®√‘≠ ·≈– ¡ÿ°¥“À“√) ‰¥â·°à π“¬∏“π‘π∑√å ‰™¬“πÿ°Ÿ≈  “∏“√≥ ÿ¢Õ”‡¿Õ«“√‘π™”√“∫ ®—ßÀ«—¥ Õÿ∫≈√“™∏“π’ °—∫√“ß«—≈ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π¥’‡¥àπ„πß“π§“√“«“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“懧≈◊ËÕπ∑’Ë ·≈–π“¬Õ“§¡ ª√– “π«√≥å °—∫√“ß«—≈ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π¥’‡¥àπ„πß“π»Ÿπ¬å∫√‘°“√·æ∑¬å ©ÿ°‡©‘π ≥ ‚√ß·√¡≈“¬∑Õß ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ „π‚Õ°“ °“√ª√–™ÿ¡√—∫π‚¬∫“¬ °“√¥”‡π‘πß“π¥â“π “∏“√≥ ÿ¢¢ÕߺŸâµ√«®√“™°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‡§√◊Õ¢à“¬ ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ∑’Ë 10 ¢ÕߺŸâ∫√‘À“√·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë “∏“√≥ ÿ¢ ®—¥‚¥¬  ”π—°ß“π  “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ✪

‰¥â√—∫∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈«à“ çæàÕ·¡àµâÕߥŸ·≈øíπ πÈ”π¡¢Õß≈Ÿ°„À⥒ ‡æ√“–øíππÈ”π¡¡’§«“¡ ”§—≠¡“° ®“° ◊ËÕ‚∑√∑—»πå„π√–¥—∫ Ÿß∑’Ë √âÕ¬≈– 77 ·µà¡’º≈µàÕ°“√‡ª≈’ˬπ∑—»π§µ‘ ∑’Ë«à“ çæàÕ·¡à§«√µâÕߥŸ·≈øíππÈ”π¡¢Õß ≈Ÿ ° „Àâ ¥’ é ‰¡à  Ÿ ß ¡“° Õ¬Ÿà ∑’Ë √â Õ ¬≈– 68 ºŸâª°§√ÕߢÕ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 6 ªï 擇¥Á° ‰ªµ√«® ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°·≈–√—∫ ÿ¢»÷°…“ ∑’Ë ‚ √ß欓∫“≈·≈– ∂“π∫√‘ ° “√¢Õß√— ∞ √âÕ¬≈– 24.3 ·≈– ”À√—∫°“√¥”‡π‘π°“√ „πªï 2555  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ Õÿ∫≈√“™∏“π’ ¡ÿàß à߇ √‘¡„Àâª√–™“™π¡’ «‘ ∂’ ™’ «‘ µ ∑’Ë ‡ Õ◊È Õ µà Õ °“√¡’  ÿ ¢ ¿“æ™à Õ ßª“° ∑’Ë¥’ ‡ÀÁπ§«√¡’°“√ π—∫ πÿπ°“√√≥√ß§å  √â“ß°√–· ºà“π ◊ËÕ “√ “∏“√≥–„π‡√◊ËÕß  ÿ¢¿“æ·≈– ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¡ÿà ß ‡πâ π °“√ π— ∫  πÿ π „Àâ ¡’ ° “√‡º¬·æ√à §«“¡√Ÿâ √≥√ߧå·≈–‡ √‘¡æ≈—ß„À⺟⪰§√Õß ·≈–™ÿ¡™π ‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠·≈–¡’∑—°…– „π°“√∑”§«“¡ –Õ“¥™à Õ ßª“°¢Õ߇¥Á ° Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß √«¡∂÷ß°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ ∑—πµ∫ÿ§≈“°√„Àâµ√–Àπ—°∂÷ß°“√¡Õ߇ÀÁπ ·≈–®—¥°“√ªí≠À“∑’˵âÕß„™â§«“¡√à«¡¡◊Õ ¢Õß∑ÿ ° ¿“§ à « π·≈–æ— ≤ π“∑— ° …–°“√ ∑”ß“π°—∫™ÿ¡™π√à«¡°—∫∑’¡ ÿ¢¿“æ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‚§√ß°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√ √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ ™à Õ ßª“°¿“¬„µâ ° Õß∑ÿ π ∑— π µ°√√¡„π √–∫∫À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ  “¡“√∂ √â“ß ∫√√∑—¥∞“π„π —ߧ¡„Àâ¡’°“√¥Ÿ·≈™àÕߪ“° ‡¥Á°µ—Èß·µà‡¬“«å«—¬µàÕ‰ª ✪


ª√–®”‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ æ.». 2555

µ√Õß„ÀâÀπ—°! À“°§‘¥®–‡ªìπ ç∫â“π‡≈Á°é

§√.7 ¥÷ߪ√–™“™πµ√«®‡Õ¥ å ‡π◊ËÕß„π«—π‡Õ¥ å‚≈°

ºÕ. §√.7 À«—Ë π ªí ≠ À“‡Õ¥ å √–∫“¥Àπ—° ‡π◊ËÕß®“°‰¡à§àÕ¬¡’ºŸâµ‘¥ ‡™◊ÈÕ¡“√—°…“„π¢≥–∑’ˬ—߉¡àªÉ«¬À√◊Õ „π¢≥–∑’Ë ¿Ÿ ¡‘ µâ “ π∑“π¬— ß ¥’ Õ ¬Ÿà ‡ æ√“– ‰¡à √Ÿâ µ— « «à “ µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ®÷ ß ‡√à ß √≥√ߧå π‚¬∫“¬ çµ√«®‡æ◊ËÕ°â“«µàÕé ‡π◊ËÕß„π «—π‡Õ¥ å‚≈° (1 ∏—𫓧¡) 𓬷æ∑¬å»√“¬ÿ∏ Õÿµµ¡“ߧæß»å ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“πªÑÕß°—π§«∫§ÿ¡ ‚√§∑’Ë 7 ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ‡º¬«à“ ªí ≠ À“‡Õ¥ å ¬— ß §ß‡ªì π ªí ≠ À“¥â “ π  “∏“√≥ ÿ¢∑’Ë ”§—≠¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ë ß µâ Õ ß‡√à ß √— ¥ ¥”‡π‘ π °“√·°â ‰¢∑—È ß „π ¥â “ πÕπ“¡— ¬ °“√‡®√‘ ≠ æ— π ∏å · ≈–¥â “ π ‡Õ¥ å „ π «— π ∑’Ë 1 ∏— π «“§¡¢Õß∑ÿ ° ªï Õß§å ° “√‡Õ¥ å · Àà ß  Àª√–™“™“µ‘ (UNAIDS) ‰¥â°”Àπ¥„À⇪ìπ«—π‡Õ¥ å ‚≈°‚¥¬¡’ ° √Õ∫„π°“√√≥√ß§å µ—È ß ·µà ªï 2011-2015 «à“ çGetting to Zeroé À√◊Õ ç‰¡à¡’°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’√“¬„À¡à ‰¡à¡’°“√µ“¬‡π◊ËÕß®“°‡Õ¥ å ‰ ¡à¡’°“√µ’ µ√“À√◊Õ‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘é ‚¥¬§”¢«—≠„π «—π‡Õ¥ å‚≈°ªïπ’ȧ◊Õ Getting to Zero ç‡Õ¥ å ≈ ¥„Àâ ‡ À≈◊ Õ »Ÿ π ¬å ‰ ¥â é ®“° ∂‘ µ‘ ¢Õßæ◊È π ∑’Ë „ π‡¢µ√— ∫ º‘ ¥™Õ∫ ”π—°ß“π ªÑÕß°—π§«∫§ÿ¡‚√§∑’Ë 7 ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈-

√“™∏“π’ æ∫ºŸâ µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ºŸâ ªÉ « ¬‡Õ¥ å   – ¡ æ.». 2533-30 °— 𠬓¬π æ.». 2555 ®”π«π 5,992 √“¬·≈–‡ ’¬™’«‘µ®”π«π 773 √“¬ æ∫«à“ºŸâªÉ«¬‡æ»™“¬¡“°°«à“ ‡æ»À≠‘ß Õ—µ√“  à«π 2.18 µàÕ 1 §π  ”À√—∫¡“µ√°“√ªÑÕß°—π·°â ‰¢ªí≠À“ ‡Õ¥ å 𓬷æ∑¬å»√“¬ÿ∏ °≈à“««à“ Õÿª √√§ ∑’Ë   ”§— ≠ ∑’Ë  ÿ ¥ µà Õ §«“¡°â “ «Àπâ “ „π¥â “ π °“√√— ° …“§◊ Õ °“√∑’Ë ‰ ¡à §à Õ ¬¡’ ºŸâ µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ¡“ „Àâ√—°…“„π¢≥–∑’ˬ—߉¡àªÉ«¬À√◊Õ„π¢≥–∑’Ë ¿Ÿ ¡‘ µâ “ π∑“π¬— ß ¥’ Õ ¬Ÿà ‡ æ√“–‰¡à √Ÿâ µ— « «à “ µ‘ ¥ ‡™◊ÈÕ‡π◊ËÕß®“°‰¡à‡§¬‰ªµ√«® ‚¥¬§√÷ËߢÕß §π‰∑¬∑’Ë µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ¬— ß ‰¡à √Ÿâ µ— « ¥— ß π—È π °“√ √≥√ß§å „Àâª√–™“™π∑—Ë«‰ª‰¡à‡©æ“–°≈ÿà¡ ‡ ’Ë ¬ ߉ª√— ∫ °“√µ√«®‡≈◊ Õ ¥®÷ ß ‡ªì π  ‘Ë ß ∑’Ë  ”§—≠∑’Ë ÿ¥ çµ√«®‡æ◊ËÕ°â“«µàÕé ‡ªìπ°“√ √≥√ߧå„Àâ§π‰∑¬µ√«®‡Õ¥ å‡ªìπª°µ‘«‘ —¬ ´÷Ëß∑ÿ°ΩÉ“¬®–√à«¡√≥√ߧåµàÕ‰ª„πÕ’° 4 ªï ¢â“ßÀπâ“ ·≈–„Àâ§π‰∑¬¡Õ߇ÀÁπ«à“°“√ µ√«®‡Õ¥ å ‡ ªì π ‡√◊Ë Õ ß∏√√¡¥“·≈–‡ªì π  ‘Ë ß ®”‡ªì π Õ¬à “ ßÀπ÷Ë ß §≈â “ ¬°— ∫ °“√µ√«®  ÿ¢¿“æª√–®”ªï ‰¡à®”‡ªìπµâÕß≈÷°≈—∫À√◊Õ π‘√π“¡Õ’°µàÕ‰ª À≈—ß®“°µ√«®·≈â«™’«‘µ ®–‰¥â °â “ «µà Õ ‰ªÕ¬à “ ß¡—Ë π §ß‰¡à «à “ ®–‡ªì π ™’«‘µ‡¥’ˬ«À√◊Õ™’«‘µ§Ÿà∑’Ë®–‰¡àµ‘¥‡™◊ÈÕµ≈Õ¥ ‰ªÀ√◊ Õ µ‘ ¥ ‡™◊È Õ °Á ¡’  ÿ ¢ ¿“æ∑’Ë ¥’ · ≈–Õ“¬ÿ ¬◊𬓫‡À¡◊Õπ§πÕ◊Ëπ∑—Ë«‰ª

∑—È ß π’È „ π«— π ∑’Ë 27 æ.¬. ∑’Ë ºà “ π¡“ ”π—°ß“πªÑÕß°—π§«∫§ÿ¡‚√§∑’Ë 7 √à«¡ °—∫ ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™-∏“π’ ·≈–¿“§’ ‡ §√◊ Õ ¢à “ ¬¥â “ π ‡Õ¥ å ®— ß À«— ¥ Õÿ ∫ ≈√“™∏“π’ ‰¥â ®— ¥ ß“π «—π‡Õ¥ å ‚≈°¢÷Èπ‚¥¬¡’°‘®°√√¡√≥√ß§å ª√–™“ — ¡ æ— π ∏å ‡ æ◊Ë Õ  √â “ ß°√–· „Àâ ª√–™“™π‡°‘ ¥ §«“¡µ√–Àπ— ° „π°“√ ªÑ Õ ß°— π ‚√§‡Õ¥ å ≈ ¥°“√µ’ µ √“ºŸâ ªÉ « ¬/ ºŸâ µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ‡Õ¥ å ‚¥¬¡’ ° “√√à « ¡‡ «π“ çµ√«®‡æ◊Ë Õ °â “ «µà Õ é „π√“¬°“√¡Õß √Õ∫∑‘ » ∑’Ë   ∑∑.Õÿ ∫ ≈√“™∏“π’ ·≈– °‘ ® ° √ √ ¡ «— π ‡ Õ ¥  å ‚ ≈ ° ∑’Ë «‘ ∑ ¬ “ ≈— ¬ Õ“™’«»÷°…“Õÿ∫≈√“™∏“π’ ¿“¬„πß“π¡’ °“√®— ¥ ∫Ÿä ∏ „Àâ § «“¡√Ÿâ ‡ √◊Ë Õ ß‡Õ¥ å § ≈‘ π‘ ° «— ¬ √ÿà π ‡æ»»÷ ° …“ Õπ°“√„™â ∂ÿ ß ¬“ß Õπ“¡— ¬ °“√· ¥ß∫π‡«∑’ ¢ Õßµ— « ·∑π π— ° ‡√’ ¬ π/π— ° »÷ ° …“∫√‘ ° “√µ√«®‡≈◊ Õ ¥ ·≈–„À⧔ª√÷°…“∫√‘°“√µ√«®‡≈◊Õ¥À“ °“√µ‘ ¥ ‡™◊È Õ ‡Õ™‰Õ«’ ‚¥¬°“√µ√«®®– ‡ªì 𠧫“¡≈— ∫ ºŸâ √— ∫ ∫√‘ ° “√‰¡à µâ Õ ß‡ ’ ¬ §à “ „™â ®à “ ¬´÷Ë ß ®–∑√“∫º≈°“√µ√«®‰¥â ∑—π∑’ ·≈–√—∫‡Õ° “√§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕ߇ե å ·≈–∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬ø√’ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§√Ÿâ°àÕπ√Ÿâ∑—πªÑÕß°—𠉥â ✪

‡æ◊ËÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘µ∑’Ë¥’Ç√—∫ªï„À¡à «—   ¥’ §â “ ..é ÿ ¢ ¿“槫“¡ß“¡é ©∫—∫π’È ∂◊Õ‡ªìπ°“√ àß∑⓬ªï‡°à“µâÕπ√—∫ ªï„À¡àπ–§– ‡√“≈Õß¡“¥Ÿ°—π ‘«à“ °“√ ª√— ∫ µ— « √— ∫ ªï „ À¡à ‡ æ◊Ë Õ §ÿ ≥ ¿“æ™’ «‘ µ ∑’Ë¥’ ‡¢“¡’«‘∏’°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õ¬à“߉√ ‡æ√“–À“°∫√‘À“√®—¥°“√ß“π·≈–‡«≈“ „Àâ ¥’ · ≈â «  ÿ ¢ ¿“殑 µ ∑’Ë ¥’  ÿ ¢ ¿“æ √à“ß°“¬∑’Ë¥’ °Á®–¡’µ“¡¡“‡Õß≈à–§à– 1.‡≈‘°‡ ’¬∑’°—∫π‘ —¬º—¥«—πª√–°—π æ√ÿàß ‡æ√“–®–∑”„À⇪ѓÀ¡“¬∑’ˇ√“µ—Èß„® ‰«âÀà“߉°≈ÕÕ°‰ª∑ÿ°∑’ «‘∏’°“√§◊Õ ‡√“ µâÕß√Ÿâ®—°°”À𥇠â𵓬§–«à“ ß“π™‘Èππ’È ®–µâÕß ”‡√Á® ≥ ‡«≈“„¥ ®“°π—Èπ°ÁµâÕß ∑”„Àâ ¡Ë”‡ ¡Õ®π‡§¬™‘π √—∫√Õ߉¥â§– «à “ µà Õ ·µà π’È ‰¡à «à “ ®–ß“π‰Àπß“ππ—È π πÕ°®“°ß“π¢Õߧÿ≥®– ”‡√Á®·≈–‡ªìπ √–∫∫·≈â « §ÿ ≥ ¬— ß ®–æ∫«à “ §ÿ ≥ ‰¥â ª√–À¬—¥‡«≈“∑’Ë®–‡Õ“‰ª¥Ÿ·≈‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ Ê ‰¥âÕ’°µà“ßÀ“° 2.°”Àπ¥ ‘Ëß∑’Ë®–µâÕß∑”„π·µà≈– «—π ‚¥¬À≈—ß®“°µ◊Ëπ‡™â“√—∫«—π„À¡à  ¡Õß ª≈Õ¥‚ª√àß §ÿ≥µâÕß°”Àπ¥ ‘Ëß∑’Ë®–∑”‰«â ‡≈¬§– ®“°π—Èπ°Á¢Õ„Àâ∑”„Àâ ‰¥â¥—ß∑’˵—Èß

‡ªÑ“À¡“¬‰«â ·≈⫧ÿ≥°Á®–‰¡à Ÿ≠‡ ’¬‡«≈“ ‰ª‚¥¬‰√â®ÿ¥À¡“¬·≈–‡ª≈à“ª√–‚¬™πå 3.µ—È߇ªÑ“À¡“¬‡√◊ËÕßß“π„À⇪ìπ√–∫∫  ‘Ë߉Àπ§«√®–∑”°àÕπÀ√◊ÕÀ≈—ß À√◊Õ·∫àß À¡«¥À¡Ÿà¢Õßß“π·µà≈–ª√–‡¿∑ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®– ‰¥âª√–À¬—¥‡«≈“·≈–∑”∑’‡¥’¬«æ√âÕ¡ Ê °—π‰¥â ‡æ√“–À“°§ÿ≥‰¡à∫√‘À“√®—¥°“√ß“π „Àâ ‡ ªì π √–∫∫·≈â « §ÿ ≥ °Á ® –≈π≈“π®π¥Ÿ ‡À¡◊Õπß“π≈âπ¡◊Õ  ÿ¥∑⓬°Á∂Õ¥„® ·≈– ∑”„Àâß“π‰¡à ”‡√Á®§– 4.‡ª≈’Ë ¬ π∫√√¬“°“»‡æ◊Ë Õ  √â “ ß·√ß ∫—π¥“≈„®·≈–‡ªî¥√—∫¢âÕ¡Ÿ≈„À¡à Ê ‡æ√“– À“°§ÿ ≥ °”À𥵓√“߇«≈“¢Õߧÿ ≥ µ“¬µ— « ®π‡°‘ ¥ ‰ª §ÿ ≥ °Á Õ “®®– Ÿ ≠ ‡ ’ ¬ ‚Õ°“ ∑’Ë®–‰¥â√—∫ ‘Ëß„À¡à Ê §à– ‡™àπ À“° §ÿ≥‡ªìππ—°ÕÕ°·∫∫‡ ◊Èպⓠ®“°∑’ˇ§¬¢—ß µ—«‡ÕßÕ¬Ÿà·µà „π√∂ à«πµ—«‡æ◊ËÕ‰ª∑”ß“π §ÿ ≥ °Á ≈ ÕßÀ— 𠉪‚Àπ√∂‡¡≈å À √◊ Õ ‡¥‘ π ∑“ß ‚¥¬√∂ª√–®”∑“ß∫â“ß´‘§– ∫“ß∑’˧ÿ≥Õ“® ®–ªîö߉Շ¥’¬„À¡à Ê ‡æ◊ËÕ𔉪„™â „πß“π°Á ‡ªìπ‰¥â 5.ª√—∫¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“πµ“¡§«“¡ ‡À¡“– ¡ ‰¡à „™à one man show µ≈Õ¥ π–§– Õ¬à “ ß°√≥’ ß “π„À≠à Ê §ÿ ≥ µâ Õ ß  √â“ߢ—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π„À⇪ìπ√–∫∫ ª√—∫

Àπâ“∑’Ë „Àâ∑’¡ß“π√—∫º‘¥™Õ∫‡ªìπ à«π Ê ·≈–„Àâ∑ÿ°§π “¡“√∂∑√“∫∂÷ßæ—≤π“°“√¢Õßß“π√à«¡°—π§– ∑—Èßπ’ȇæ◊ËÕß“π®– ‰¥â‡¥‘πÀπⓉªæ√âÕ¡ Ê °—π ·≈–‡¡◊ËÕß“π  –¥ÿ ¥ ∑’Ë ®ÿ ¥ „¥®ÿ ¥ Àπ÷Ë ß °Á   “¡“√∂∑’Ë ® – ‡¢â“‰ª·°â ‰¢‰¥âÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫ 6.Õ¬à“æÕ°À“ßÀ¡Ÿ ∑—Èß„π‡√◊ËÕߢÕß ∫‘≈ ®¥À¡“¬ À√◊Õ‡Õ° “√µà“ß Ê µâÕß ®—¥ √√‡«≈“·≈–‡§≈’¬√å„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬‚¥¬ ‡√Á«§à– ‡æ√“–À“°ª≈àÕ¬‰ª §ÿ≥Õ“®µâÕß  Ÿ ≠ ‡ ’ ¬ ‚Õ°“ ¡“°¡“¬ ‡™à π ∫‘ ≈ ‡°‘ π °”Àπ¥°“√µ—Èßß∫‡∫‘°®à“¬ ®¥À¡“¬À√◊Õ ‡Õ° “√∑’˵âÕß°“√°“√µÕ∫√—∫ À√◊Õ·®âß ‡√◊ËÕß ”§—≠∑’˧ÿ≥®–µâÕßπ”¡“„™â „π°“√ ¥”‡π‘πß“π ‡ªìπµâπ 7.°≈â“∑’Ë®–∫Õ°ªØ‘‡ ∏ À“°§ÿ≥§‘¥ «à “ ‡°‘ π °”≈— ß À√◊ Õ «‘  — ¬ ∑’Ë ® –ªØ‘ ∫— µ‘ ‰ ¥â „ π µÕππ—È π ‡æ◊Ë Õ √— ° …“‡§√¥‘ µ ¢Õߧÿ ≥ ‡Õß ·≈–‰¡à „Àâ°√–∑∫°—∫ß“π∑’Ë∑”Õ¬Ÿà ∑—Èßπ’È ‰¡à ‰¥â · π–„Àâ ∫ Õ°ªí ¥ ‚¥¬‰√â ´÷Ë ß πÈ ” „® π–§– À“°·µà‡√“§«√®–µÕ∫√—∫‡©æ“–  ‘Ë ß ∑’Ë ‡ √“ “¡“√∂∑’Ë ® – πÕßµÕ∫„Àâ ‡ ¢“ ‰¥â ·≈–‡¡◊ËÕ„¥∑’ˇ√“¡’»—°¬¿“æ‡√“°Á¬‘π¥’ ∑’Ë ® –¬◊Ë π ¡◊ Õ ‡¢â “ ‰ª™à « ¬‡À≈◊ Õ ‰¥â ¥— ß ‡¥‘ ¡ §à– ✪

15

ç∫â“π‡≈Á°é ‚¥¬§«“¡À¡“¬°Á§◊Õ À≠‘ߺŸâ‡ªìπ¿√√¬“πâÕ¬ ´÷Ëßµ°≈ߪ≈ß„® Õ¬Ÿà °‘ π √à « ¡°— π ©— π “¡’ ¿ √√¬“°— ∫ ™“¬ ´÷Ëß¡’§Ÿà ¡√ Õ¬Ÿà·≈â« À“„™à§«—πÀ≈ß®“°≈–§√ ç·√ß‡ß“é ¥Õ°π–§√—∫ ·µà¥â«¬‡Àµÿ∑’Ë §¥’øÑÕßÀ¬à“ §¥’øÑÕ߇√’¬°§à“∑¥·∑π®“°™“¬™Ÿâ À√◊Õ ¿√√¬“πâÕ¬ µ≈Õ¥®π§¥’øÑÕß√âÕߢՄÀâ »“≈¡’§” —Ëß«à“ ‡¥Á°‡ªìπ∫ÿµ√∑’Ë™Õ∫¥â«¬ °ÆÀ¡“¬ ≈â«π·≈â«·µà®–‡æ‘Ë¡∑«’¡“°¢÷Èπ ∑ÿ°«—π ¥—ßπ—Èπ°ÆÀ¡“¬™“«∫â“π©∫—∫π’È ®÷ߢÕ𔇠πÕ‡√◊ËÕß ç∫â“π‡≈Á°é ‰«â‡æ◊ËÕ ‡ªì π °√≥’ »÷ ° …“ ‡æ◊Ë Õ ®–‰¥â √Ÿâ ∂÷ ß  ‘ ∑ ∏‘ Àπâ“∑’Ë ·≈–¢âÕ§«√√–«—ßµà“ß Ê °—π‡Õ“ ‰«â ª√–°“√·√° ç∫â“π‡≈Á°é µâÕßæ÷ß  — ß «√‰«â ‡ ≈¬«à “ ®–‚¥π ç∫â “ π„À≠à é øÑÕ߇√’¬°√âÕß§à“‡ ’¬À“¬‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“ ‡æ√“–πÕ°®“° —ߧ¡®–‰¡à¬Õ¡√—∫·≈â« °ÆÀ¡“¬¬— ß ‰¥â ∫— ≠ ≠— µ‘ ¡ “µ√“°“√‡æ◊Ë Õ ª°ªÑ Õ ß ‘ ∑ ∏‘ ¢ Õß∫â “ π„À≠à À √◊ Õ ¿√√¬“ À≈«ß‰«âÕ¬à“߇µÁ¡∑’Ë ‚¥¬µ“¡ª√–¡«≈ °ÆÀ¡“¬·æà ß ·≈–æ“≥‘ ™ ¬å ¡“µ√“ 1523 „ÀâÕ”π“®¿√√¬“À≈«ß øÑÕ߇√’¬° §à“∑¥·∑π®“°À≠‘ß∑’Ë· ¥ßµπ«à“·¬àß  “¡’À√◊Õ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å©—π∑噟⠓«‰¥â

‚¥¬ “¡“√∂¬◊ËπøÑÕßµàÕ»“≈‡¬“«™π·≈– §√Õ∫§√—« ¥â “ πÀ≈— ° ∞“π∑’Ë ∫â “ π„À≠à µâ Õ ß¡’ §◊ Õ §«“¡™—¥‡®π∑’Ë “¡“√∂π” ◊∫„À⻓≈‡™◊ËÕ ‰¥â«à“ ºŸâ∂Ÿ°øÑÕß¡’惵‘°“√≥å∑’Ë· ¥ß«à“·¬àß  “¡’¢Õßµπ®√‘ß Õ“∑‘ 欓π∫ÿ§§≈ À√◊Õ À≈— ° ∞“π∑’Ë ·  ¥ß„Àâ ‡ ÀÁ π «à “ ∑—È ß  Õß§π¡’ §«“¡ — ¡ æ— π ∏å ©— π ∑å ™Ÿâ   “« À√◊ Õ ¡’ æ ¬“π ‡Õ° “√ À√◊Õæ¬“π«—µ∂ÿ Õ“∑‘ ®¥À¡“¬√—° ¿“æ∂à“¬-«‘¥’ ‚Õ ∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ߧ«“¡  —¡æ—π∏å¢Õß∫ÿ§§≈∑—Èß Õß  à«π§à“‡ ’¬À“¬ ∑’Ë ∫â “ π„À≠à ® – “¡“√∂‡√’ ¬ °√â Õ ß‰¥â °ÆÀ¡“¬¡‘ ‰ ¥â ∫— ≠ ≠— µ‘ ® ”π«π§à “ ‡ ’ ¬ À“¬ ·µà≈–‡√◊ËÕ߉«â™—¥‡®π À“°·µà®–¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ «à “ ºŸâ ‡ √’ ¬ °√â Õ ß∑’Ë ‰ ¥â √— ∫ §«“¡‡ ’ ¬ À“¬ ¡’ ∞“π–∑“ß —ߧ¡‡»√…∞°‘® µ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë °“√ß“π ·≈–°“√∑’Ë   “¡’ ‰ ª¡’ ∫â “ ππâ Õ ¬ ∑”„ÀâµâÕ߉¥â√—∫§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬À√◊Õ‡ ’¬À“¬ Õ¬à“߉√ ∑—Èßπ’È¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß»“≈ ª√–°“√∑’Ë Õß ‡ªìπªí≠À“∑’ˇ°’ˬ«°—∫  ‘∑∏‘µà“ß Ê ¢Õß∫ÿµ√∑’ˇ°‘¥®“° “¡’§πÕ◊Ëπ ‡π◊Ë Õ ß®“°∫ÿ µ √∑’Ë ‡ °‘ ¥ ¡“®–‡ªì π ∫ÿ µ √∑’Ë ‰ ¡à ™Õ∫¥â « ¬°ÆÀ¡“¬ ‡æ√“–∫‘ ¥ “¡‘ ‰ ¥â ® ¥ ∑–‡∫’ ¬ π ¡√ °— ∫ ¡“√¥“À√◊ Õ ∑’Ë ‡ √’ ¬ °°— π «à“ ç∫ÿµ√πÕ° ¡√ é ´÷Ëß®–‡ ’¬ ‘∑∏‘µ“¡ °ÆÀ¡“¬À≈“¬‡√◊ËÕß∑’Ë ”§—≠ ‚¥¬‡©æ“– ‰¡à¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫¡√¥° ‡«âπ‡ ’¬·µà«à“ ºÕ. (º—«§πÕ◊Ëπ) ®–√—∫√Õß∫ÿµ√‚¥¬æƒµ‘π—¬∑’Ë

™—¥‡®π‡ ’¬°àÕπ ª√–°“√∑’Ë “¡ ‡π◊ËÕß®“°°ÆÀ¡“¬ ‰∑¬‰¥â∫—≠≠—µ‘„À⧟ࠡ√ ¡’ ‘∑∏‘¡’§Ÿà ¡√  ‰¥â‡æ’¬ß§π‡¥’¬« ®–®¥∑–‡∫’¬π ¡√  ´â Õ π¡‘ ‰ ¥â ·µà ∂÷ ß °√–π—È π °Á ¬— ß ¡’ ° √≥’ ç∫â“π‡≈Á°é À—«À¡Õ¢Õ„Àâ§ÿ≥ “¡’ (§π Õ◊Ëπ) ∑” —≠≠“√—∫®â“߇ªìπ¿√√¬“πâÕ¬ ‚¥¬°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢º≈ª√–‚¬™πåµà“ß Ê ∑’Ë ç∫â“π‡≈Á°é ®–‰¥â√—∫‡Õ“‰«â ·µà¢ÕÕ¿—¬ π–§√—∫º≈∑“ß°ÆÀ¡“¬°√≥’π’È  —≠≠“ ¥—ß°≈à“«∂◊Õ‡ªìπ‚¡¶– ¥â«¬‡Àµÿ∑’Ë¢—¥µàÕ °ÆÀ¡“¬ ¢—¥µàÕ§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬À√◊Õ »’≈∏√√¡Õ—π¥’¢Õߪ√–™“™π À“°§ÿ≥  “¡’ (§πÕ◊Ëπ) ‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡ —≠≠“ ∫â“π ‡≈Á°À√◊Õ¿√√¬“πâÕ¬®–∂◊Õ‡Õ“ —≠≠“π’È ‰ªøÑÕß»“≈°Á ‰¡à ‰¥â ∂÷ ß µ√ßπ’È ºŸâ ∑’Ë §‘ ¥ À√◊ Õ ¬Õ¡®–‡ªì π ç∫â “ π‡≈Á ° é °Á πà “ ®–∂Õ¥„®‡ ’ ¬ µ—È ß ·µà ‡π‘Ëπ Ê ·¡â∑“ßÕÕ°Õ◊Ëπ®–¡’ („À⥗π∑ÿ√—ß) ·µà°Á ‰¡à¢Õ·π–π” ‡Õ“‡ªìπ«à“ πÕ°®“°  ‘Ë ß ∑’Ë µâ Õ ßæ÷ ß √–«— ß ¢â “ ßµâ π ¥— ß ∑’Ë ° ≈à “ «¡“ ·≈â« ¬—ß®–¡’ªí≠À“∑’˵“¡¡“Õ’°¡“°¡“¬ Õ“∑‘ «—π¥’§◊π¥’ §ÿ≥ “¡’ (§πÕ◊Ëπ) ‡Õ“ ·À«π‡æ™√¡“„Àâ ∑—Èß Ê ∑’Ë∑√—æ¬å ‘π™‘Èππ’È ‡ªì π  ‘ π  ¡√ √–À«à “ ߇¢“°— ∫ ¿√√¬“ À≈«ß´÷Ë ß ¡’ ° √√¡ ‘ ∑ ∏‘Ï Õ ¬Ÿà ¥â « ¬ À“° ç∫â“π‡≈Á°é √—∫‰«â Õ“®¡’À«—ß∂Ÿ°¥”‡π‘𠧥’Õ“≠“°Á‡ªìπ‰¥â ✪

Ãкº¡ÒäǺ¤ØÁ¡Ò÷ӧҹ¢Í§áÍÏ «— ¥’§√—∫∑à“πºŸâÕà“π æ∫°—∫§Õ≈—¡πå ‡∑§‚π‚≈¬’æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“‡°’ˬ«°—∫·Õ√å √∂¬πµå §√—Èß∑’Ë 2 ¬âÕπÀ≈—ß©∫—∫∑’˺à“π¡“ ºŸâ‡¢’¬π‰¥â𔇠πÕÀ≈—°°“√∑”„ÀâÕ“°“»„π ÀâÕß‚¥¬ “√‡¬Áπ≈ß ·≈–Õÿª°√≥å¢Õß™ÿ¥ ·Õ√å√∂¬πµå „π©∫—∫π’È®–𔇠πÕ√–∫∫ °“√§«∫§ÿ¡°“√∑”ß“π¢Õß·Õ√å À√◊Õ查 ßà“¬ Ê °Á§◊Õ √–∫∫ —Ëß„Àâ·Õ√å∑”ß“π „π ªí®®ÿ∫—πºŸâ¢—∫√∂¬πµå ®–¡’°“√ —Ëß„Àâ·Õ√å ∑”ß“πÕ¬Ÿà Õß·∫∫ ·∫∫·√°‡ªìπ°“√ —Ëß ‚¥¬„Àâ·Õ√å∑”ß“πµ“¡„®§π¢—∫ Õ’°·∫∫ §◊Õ —Ëß„Àâ·Õ√å∑”ß“π‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘ Õ∏‘∫“¬ ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¥—ßπ’È ë ·∫∫∑”ß“πµ“¡„®ºŸâ¢—∫ ®– —Ëß„Àâ ·Õ√å ∑ ”ß“π‚¥¬§«∫§ÿ ¡ ‚¥¬°“√ª√— ∫ ªÿÉ ¡ µà“ß Ê ¥â«¬¡◊Õ ¥—ßπ’È

§Õ¡·Õ√å®–∑”ß“π‰¥â°ÁµàÕ‡¡◊ËÕ§π¢—∫‡ªî¥ «‘µ™åæ—¥≈¡·Õ√å ·≈–Õÿ≥À¿Ÿ¡‘Õ“°“»‡¬Áπ ∑’Ë Õ Õ°®“°§Õ¬≈å ‡ ¬Á π ¡’ § «“¡‡¬Á π  Ÿ ß °«à “ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’˵—È߉«â∑’ˇ∑Õ√å‚¡ µ—∑ (‡∑Õ√å‚¡ µ—∑ ∑”Àπâ“∑’˧«∫§ÿ¡°“√∑”ß“π¢Õߧա·Õ√å ‚¥¬√—∫ —≠≠“πÕÿ≥À¿Ÿ¡‘Õ“°“»∑’ËÕÕ°®“° §Õ¬≈凬Áπ) °“√∑”ß“π‚¥¬∑—Ë«‰ªÕ∏‘∫“¬‰¥â ¥—ßπ’È ‡¡◊ËÕ µ“√å∑‡§√◊ËÕ߬πµå·≈â« °“√ —Ëß„Àâ ·Õ√å∑”ß“π‚¥¬∑—Ë«‰ª ®–‡ªî¥ «‘µ™å¥—ßπ’È 1.‡ªî¥ «‘µ™åæ—¥≈¡ 2.ª√— ∫ µ— « §«∫§ÿ ¡ Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ Õ “°“» (ª√—∫‡∑Õ√å‚¡ µ—∑) 3.°¥ªÿÉ ¡ A/C (√∂¬πµå ∫ “ß√ÿà π Õ“® ‰¡à¡’) 2

3

1 °.æ— ¥ ≈¡ (‚∫≈‡«Õ√å ) ∑”Àπâ “ ∑’Ë À¡ÿπ‡«’¬πÕ“°“»„πÀâÕß‚¥¬ “√ ‚¥¬¥Ÿ¥ Õ“°“»Õ∫Õÿàπ(√âÕπ) ®“°π—Èπ®–‡ªÉ“ºà“π §Õ¬≈凬Áπ ∑”„ÀâÕ“°“»‡¬Áπ≈ß Õ“°“»‡¬Áπ ®–‰À≈‰ª¬—ߧπ¢—∫ ·≈–ºŸâ ‚¥¬ “√ ∑”„Àâ Õ“°“»®–√âÕπ¢÷Èπ Õ“°“»√âÕπ°Á®–∂Ÿ°¥Ÿ¥ ‡¢â“æ—¥≈¡‡æ◊ËÕ à߉ª§Õ¬≈凬ÁπµàÕ‰ª ‡¡◊ËÕ §π¢—∫‡ªî¥ «‘µ™å·Õ√å Õÿª°√≥åµ—«·√°∑’Ë®– ∑”ß“π°Á§◊Õæ—¥≈¡ ‚¥¬∑’Ë®– “¡“√∂ —Ëß„Àâ À¡ÿπ™â“À√◊Õ‡√Á«‰¥âµ“¡µâÕß°“√ ¢.§Õ¡‡æ√ ‡´Õ√åÀ√◊Õ§Õ¡·Õ√å ∑” Àπâ“∑’Ë √â“ߧ«“¡¥—π Ÿß„Àâ°—∫‰ÕπÈ”¬“·Õ√å

¢≥–π’È√–∫∫·Õ√å∑”ß“π ∑”„ÀâÕ“°“» „πÀâÕß‚¥¬ “√‡°‘¥°“√À¡ÿπ‡«’¬π ‚¥¬°“√ ¥Ÿ¥·≈–‡ªÉ“¢Õßæ—¥≈¡ Õ“°“»®–‡¬Áπ≈ß ‡¡◊ËÕ‰À≈ºà“π§Õ¬≈凬Áπ ·≈–®–√âÕπ¢÷Èπ‡¡◊ËÕ ‰À≈ºà“π§π¢—∫·≈–ºŸâ ‚¥¬ “√ °“√„™âß“π  «‘µ™åÀ√◊ÕªÿÉ¡ A/C ‡æ◊ËÕ „Àâ ‰¥âª√–‚¬™πåÕ¬à“ߧÿâ¡§à“ ‚¥¬ª°µ‘ªÿÉ¡ A/C ®– —Ë ß „Àâ § Õ¡·Õ√å ∑ ”ß“πÀ√◊ Õ À¬ÿ ¥ ∑”ß“π ‚¥¬ºŸâ ¢— ∫ ®– “¡“√∂§«∫§ÿ ¡ ‰¥â ‚¥¬µ√ß (ª°µ‘®–¡’ ‰ø‚™«å‡ ¡◊ËÕ —Ëß„Àâ§Õ¡ ·Õ√å∑”ß“π) ·≈⫇¡◊ËÕ‰À√à∂÷ß®–µâÕß°¥ªÿÉ¡ π’ȇæ◊ËÕ„Àâ§Õ¡·Õ√åÀ¬ÿ¥∑”ß“π „π∑’Ëπ’È¢Õπ” ‡ πÕ°“√„™âß“π‡æ◊ËÕª√–À¬—¥πÈ”¡—π·≈– ‰≈৫“¡™◊Èπ„Àâ§Õ¬≈凬Áπ ‡√“§«√°¥ªÿÉ¡ ‡¡◊ËÕ‡√“¢—∫√∂‡¢â“„°≈⇪ѓÀ¡“¬ ‡™àπ ∫â“π À√◊Õ∑’Ë∑”ß“π (ª√–¡“≥ 1 °¡. À√◊Õ·≈â« ·µà ºŸâ ¢— ∫ ) ‡¡◊Ë Õ §Õ¡·Õ√å À ¬ÿ ¥ ∑”ß“π ·µà æ—¥≈¡¬—ß∑”ß“πÕ¬Ÿà ®–‡ªìπ°“√≈¥¿“√–„Àâ °—∫‡§√◊ËÕ߬πµå‡ªìπª√–À¬—¥πÈ”¡—π‚¥¬∑“ß ÕâÕ¡ ·≈–¢≥–π’ÈπÈ”∑’Ë°≈—Ëπµ—«∑’˧լ≈凬Áπ ®–‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ ·µàπÈ”∑’ˇ°‘¥¢÷ÈπÕ¬Ÿà·≈â«®–‰À≈ ÕÕ°®“°§Õ¬≈凬Áπ ∑”„Àâ§Õ¬≈凬Áπ·Àâß §«“¡™◊Èπ∑’‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà „π§Õ¬≈凬Áπ ®–‡ªìπ ·À≈à߇擖‡™◊ÈÕ·∫§∑’‡√’¬∑”„À⇰‘¥°≈‘ËπÕ—∫ ·≈–∂⓵âÕß°“√‰≈৫“¡™◊ÈπÕÕ°‰« Ê °Á „Àâ ‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«¢Õßæ—¥≈¡¢÷Èπ‰ªÕ’°°Á ‰¥â§√—∫ πÕ°®“°π’È ∫“ߧπ°Á„™âªÿÉ¡π’È¢≥–·´ß À√◊Õ¢÷Èπ∑“ß™—π§√—∫ ·≈°‡ª≈’Ë ¬ 𧫓¡§‘ ¥ À√◊ Õ ·π–π” ‡æ‘Ë ¡ ‡µ‘ ¡ ‰¥â ∑’Ë luechai363@hotmail. com ‚Õ°“ Àπâ “ ®–𔇠πÕ°“√‡°‘ ¥ §«“¡™◊ÈπÀ√◊ÕπÈ” ∑’˧լ≈凬Áπ æ√âÕ¡°—∫ °“√·°â ‰ ¢‡¡◊Ë Õ ¡’ πÈ ” ·Õ√å ‰ À≈≈ß„πÀâ Õ ß ‚¥¬ “√ æ√â Õ ¡°— ∫ °“√ —Ë ß §«∫§ÿ ¡ ·Õ√å ·∫∫Õ—µ‘‚π¡—µ‘ ✪


16

ª√–®”‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ æ.». 2555

ç·æ∑¬åÀ≠‘ß ÿ¿“æ√√≥ »‘…¬å∏“ππ∑åé ç·æ∑¬åé ‡ªìπÕ“™’æ„πΩíπ¢Õß„§√

À≈“¬ Ê §πÇ¡’ ‡ °’ ¬ √µ‘ ‚°â À √Ÿ ·≈– √Ë ” √«¬Ç·µà µâ Õ ß·≈°¥â « ¬°“√∑”ß“π Àπ— ° ·≈–§«“¡√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫∑’Ë ‰ ¡à∏√√¡¥“ Õ“®®–µâÕß∂Ÿ°‡√’¬°µ—«‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“ ·≈– Õ“®®–µâÕß ≈–‡«≈“‡æ◊ËÕ√—°…“§π‰¢â „Àâ ∑—π∑à«ß∑’Ç«—ππ’È ‡√“¬‘π¥’∑’Ë®–·π–π”„Àâ §ÿ ≥ √Ÿâ ®— ° °— ∫ ‡∏ÕÇ®— ° …ÿ · æ∑¬å § 𠫬 ®“°«‘∑¬“≈—¬·æ∑¬å»“ µ√å·≈–°√–∑√«ß  “∏“√≥ ÿ¢ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õÿ∫≈√“™∏“π’ ·æ∑¬åÀ≠‘ß ÿ¿“æ√√≥ »‘…¬å∏“ππ∑å À√◊Õ™◊ËÕ‡≈àπ‡ªìπ°—π‡Õß«à“ çÀ¡Õªîòπé ®∫ °“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’®“°√—È«®“¡®ÿ√’ §≥–·æ∑¬»“ µ√å ®ÿ à “≈ß°√≥å ¡ À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–®∫‡©æ“–∑“ß “¢“«ÿ≤‘∫—µ√ ®—°…ÿ«‘∑¬“ ®“°®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ Õ’°‡™àπ°—π ªí®®ÿ∫—π çÀ¡Õªîòπé ∑”ß“π∑’Ë«‘∑¬“≈—¬ ·æ∑¬»“ µ√å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õÿ∫≈√“™∏“π’ „πµ”·ÀπàßÕ“®“√¬å πÕ°®“°π’È ¬— ß ∑”Àπâ “ ∑’Ë ‡ ªì π ®— ° …ÿ · æ∑¬å

®—°…ÿ·æ∑¬å§π «¬ ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬Õÿ∫≈√“™∏“π’ ¡’Àπâ“∑’˵√«®§π‰¢â ·≈–ºà“µ—¥∑’Ë ‚√ß欓∫“≈»√’ –‡°… „π™à«ß«—π®—π∑√å-՗ߧ“√ Õ¬à“߉√°Á¥’ çÀ¡Õªîòπé §π¢¬—π°Á¡’Àπâ“∑’Ë À≈—° Ê ´÷ËßµâÕߪ√– ‘∑∏‘Ϫ√– “∑«‘™“„π ∞“π–Õ“®“√¬å ∑’Ë «‘ ∑ ¬“≈— ¬ ·æ∑¬»“ µ√å ·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ç°“√∑”ß“π‚¥¬∑—Ë« Ê ‰ª °Á®–‡ªìπ ‡À¡◊ÕπÕ“®“√¬å·æ∑¬å∑ÿ° Ê §π§à– °Á Õπ „πÀ—«¢âÕ∑’ˇ√“‰¥â√—∫º‘¥™Õ∫  Õπ‡°’Ë¬«°—∫ °“√´—°ª√–«—µ‘√à“ß°“¬ °“√µ√«®‡®“–‡≈◊Õ¥ Õπ“‚µ¡’Ë¢Õßµ“ ·≈–‚√§‡°’ˬ«°—∫µ“∑—Ë« Ê ‰ª§à–é πÕ°®“°π’È çÀ¡Õªîòπé ¬—ß¡’ß“π¥â“π °“√∫√‘ À “√∑’Ë µâ Õ ß°”°— ∫ ¥Ÿ · ≈ ‚¥¬¥”√ß µ”·ÀπàߺŸâ™à«¬§≥∫¥’ΩÉ“¬»Ÿπ¬åæ—≤𓇥Á° Õ’°∑—È߬—ß¡’∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë „π¥â“πÕ◊Ëπ Ê Õ’° ‡™àπ ™à«¬¥Ÿ·≈·ºπ°ºŸâªÉ«¬πÕ° „πÕ“§“√ ∑’Ë®–‡ªî¥„À¡à‡√Á« Ê π’È √«¡‰ª®π∂÷ß°‘®°√√¡ „π¥â“πµà“ß Ê ‰¡à«à“®–‡ªìπ °‘®°√√¡«—π√—∫ ª√‘≠≠“∫—µ√ °‘®°√√¡«—πÕ“π—π∑¡À‘¥≈ ´÷Ë ß ≈â « π·≈â « ·µà §◊ Õ ‡∏Õ..ºŸâ ™à « ¬¢— ∫ ‡§≈◊Ë Õ π ß“π∑’Ë Õ ¬Ÿà „ 𧫓¡√— ∫ º‘ ¥ ™Õ∫„Àâ ª √– ∫ §«“¡ ”‡√Á®  à«π¥â“πÕ“™’æ∑“ß°“√·æ∑¬å ¢Õß çÀ¡Õªîòπé ‚¥¬¡“°·≈â«¡—°®–ª√–®” Õ¬Ÿà∑’Ë ‚√ß欓∫“≈»√’ –‡°… ‡ªìπ à«π„À≠à ç≈— ° …≥–°“√∑”ß“π®–¡’ § «“¡ ·µ°µà “ ß®“°°“√‡ªì π À¡Õ∑—Ë « Ê ‰ª§– ‡æ√“–«à“‡√“‡ªìπÕ“®“√¬å·æ∑¬å‡π◊ËÕß®“° ®–µâ Õ ß Õππ— ° »÷ ° …“·æ∑¬å √à « ¡¥â « ¬ πÕ°‡Àπ◊ Õ ‰ª®“°Õ“™’ æ À¡Õé À¡Õªîò π Õ∏‘∫“¬∂÷ß∫∑∫“∑·≈–Àπâ“∑’Ëæ√âÕ¡√Õ¬¬‘È¡ ´÷Ëß„π∞“π–∑’Ë çÀ¡Õªîòπé ‡ªìπ®—°…ÿ·æ∑¬å À“°‡√“®–™«π§ÿ¬‡√◊ËÕ߇©æ“–∑“ß ‡°√ß ®–µâÕßÀ¬‘∫¬°‡Õ“√–∫∫µ√√°–·≈–‡√◊ËÕß √“«‡™‘ß«‘™“°“√¡“°‰ª ∑“߇¥’¬«∑’ËæÕ®– ™«π§ÿ¬À¡Õ§π «¬§ÿ¬¥â«¬‰¥â „π‡«≈“Õ—π ®”°—¥ °Á‡ÀÁπ®–‰¡àæâπ¢Õ§”·π–π”‡√◊ËÕß °“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“浓lj¥âº≈§√—∫ §ÿ≥À¡Õ §π «¬√à “ ¬¬“«„Àâ øí ß ‡ªì π ™ÿ ¥ ‡≈¬«à “ „π

°“√¥Ÿ·≈‡°’ˬ«°—∫ çµ“é °Á¡’ ‘ËßÀπ÷Ëß´÷Ë߬“° ®–Ω“°‡µ◊ÕπÕ¬Ÿà§◊Õ.. ç°“√„ à§Õπ·∑Á°‡≈π å§à– ‚¥¬∑—Ë«‰ª ·≈â«∂â“„π§π∑’Ë “¬µ“ —Èπ¡—π°Á®–™à«¬„π ‡√◊Ë Õ ß¢Õߧ«“¡ «¬ß“¡·µà ¡— π °Á ® –¡’ ∑—È ß ¢â Õ ¥’ · ≈–¢â Õ ‡ ’ ¬ ·µà ∂â “ ®–„ à ‡ ªì π ·ø™—Ë π ‚¥¬∑’Ë ‰¡à ‰¥â “¬µ“ —Èπ‡≈¬ ·µà „ à‡æ◊ËÕ§«“¡  «¬ß“¡Õ¬à“߇¥’¬« Õ—ππ’È°ÁÕ¬“°„Àâ√–¡—¥ √–«—ß ‡æ√“–«à“¡—π¡’ ‚Õ°“ ∑’Ë®–‡°‘¥·º≈∑’Ë °√–®°µ“‰¥â Ÿß¡“° ´÷Ëß°Áæ∫‰¥â§àÕπ¢â“ß ‡¬Õ–„π«—¬√ÿàπªí®®ÿ∫—ππ’È ‡æ√“–‡√“‡¢â“„® «à“¡—π‡æ◊ËÕ§«“¡ «¬ß“¡ ·µà‡√“‰¡à√Ÿâ ‚∑… ¢Õß¡— π °Á „ Àâ ¥Ÿ · ≈√— ° …“§«“¡ –Õ“¥„Àâ ¥’§à–é ç§◊Õ®√‘ß Ê ·≈⫉¡à·π–π”„Àâ „ à ·µà ∂â“®”‡ªìπµâÕß„ à ·π–π”„Àâ√—°…“§«“¡  –Õ“¥„À⥒ ·≈–‰¥â¡“µ√∞“π Õ¬.  ”À√—∫ §π∑—Ë « Ê ‰ª Õ¬“°„Àâ ¥Ÿ · ≈‡√◊Ë Õ ß§«“¡  –Õ“¥„Àâ ¥’ § – ‡æ√“–«à “ ‚√§∑’Ë ‡ ªì π∫àÕ¬ ·≈–æ∫‰¥âßà“¬ Ê ‡™àπ ‚√§µ“·¥ß ∂Ⓡªìπ ·≈â«°ÁÕ“®®–µâÕßÀ¬ÿ¥‡√’¬π À√◊ÕÀ¬ÿ¥ß“π πÕ°®“°π’È „ π«— ¬ ∑’Ë  Ÿ ß Õ“¬ÿ °Á ® –‡ªì π ‚√§

µâÕ°√–®° §◊Õ ∂Ⓡªìπ¡“° Ê °ÁµâÕ߉ªæ∫ ·æ∑¬å ·≈–°Á § π∑’Ë ‡ ªì π ‚√§Õ◊Ë π Ê ‡™à π ‡∫“À«“𠧫“¡¥—π °Á§«√®–§«∫§ÿ¡‚√§ ‡À≈à“π’È „À⥒ ‡æ√“–¡—π®– àߺ≈∂÷ß‚√§µ“‰¥â ¥â«¬§à–é ·≈–„π∞“π–∑’ˇªìπºŸâÀ≠‘ß∑”ß“π ‚¥¬ ‡©æ“–„𠓬«‘™“™’æ∑“ß°“√·æ∑¬å∑’Ë«à“ °— π «à “ ¡“¥¡—Ë π ·≈–¡’ ∫ÿ § ≈‘ ° ∑’Ë ¡—Ë π „®„π µ—«‡Õß Ÿß ‡√“≈Õß¡“øíß°—π¥Ÿ ‘«à“ çÀ¡Õ ªîòπé ¡’¡ÿ¡¡Õß·≈–∑—»π–Õ¬à“߉√„π°“√ ∑”ß“π 牡ࡒ§”«à“ “¬ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë®–‡√‘Ë¡µâπ

§à– ·≈–‡«≈“∑’ˇ√“∑”ß“π‰ª·≈â«°Á§◊Õ ∑”„Àâ ¥’ ∑’Ë ÿ ¥ ∑”„Àâ ¥’ ∑’Ë  ÿ ¥ π—È π ‰¡à ‰ ¥â À¡“¬§«“¡«à“ ∑”·∫∫À≈—∫ÀŸÀ≈—∫µ“∑” π–§– ‡√“°ÁµâÕßµ—Èß„®∑”„À⥒∑’Ë ÿ¥ ·≈–°Á ¬Õ¡√— ∫ „π¢â Õ º‘ ¥ æ≈“¥ √Ÿâ ®— ° ∑’Ë ® –°â “ « µàÕ‰ª ∂Õ¬µàÕ‰ªÕ¬à“ß¡’«‘®“√≥≠“≥§–é ∂÷ß∫√√∑—¥π’È À≈“¬§π§ß®–¡’§”∂“¡ ∑’ËÕ¬“°®–∂“¡Õ¬Ÿà „π„® À“°·µà‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ °—π«à“ „π “¬ß“πÕ“™’æπ’È¡—°®–¡’‡«≈“ ®”°—¥ ‰Àπ®–µâÕß∑”ß“π ‰Àπ®–µâÕß «‘®—¬ ·≈–Õ◊Ëπ Ê Õ’° “√æ—¥ ‡Õ“‡ªìπ«à“ ‰«â ‚Õ°“ ‡À¡“– Ê ‡√“®–¢Õ‚Õ°“ æŸ¥§ÿ¬ ‡™‘ß≈÷°(‡√◊ËÕßß“π) °—∫ çÀ¡Õªîòπé Õ’°∑’ Ç√–À«à“ßπ’È À“°∑à“π„¥ π„®∑’Ë®– ¢Õ§”·π–π” À√◊Õ (·Õ∫Õâ“ß) √—°…“ µ—«‡Õß°—∫§ÿ≥À¡Õ §ßµâÕßÀ“‡√◊ËÕß„ àµ—« ∫√‘‡«≥¥«ßµ“°àÕππ–§√—∫Ç∂÷ß®– ¡ ‡Àµÿ ¡º≈ ✪

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ‚Õ‡§Õ’ “π ‡®â“¢Õß ∫√√≥“∏‘°“√ºŸâæ‘¡æ废⠂¶…≥“ : ∏𰃵 «ß…åæ√µ ∫√√≥“∏‘°“√∫√‘À“√ : ∞‘µ‘æ≈ °”≈—ß«√√≥ ∫√√≥“∏‘°“√¢à“« : ªí≠≠“ ®√√¬“‡æ» ∑’˪√÷°…“ “√ π‡∑» : ‡°’¬√µ‘æß…å Õÿ¥¡∏π–∏’√– §Õ¡æ‘«‡µÕ√å°√“øî§ : ≥—∞æ≈ ∑‘æ¬√   ”π—°ß“πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå‚Õ‡§Õ’ “π ‡≈¢∑’Ë 232 ∂ππ ∂‘µ¬åπ‘¡“π°“≈ Õ”‡¿Õ«“√‘π™”√“∫ ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ 34190 ‚∑√. 0 4532 4007 E-mail : ok-esan@hotmail.com

OK ESAN Vol.008  

OK ESAN Vol.008