Page 1

S채ldeberget


KORTFAKTA Objektstyp: Skogsfastighet Areal Totalt: 108 ha. Areal Skogsmark: 82 ha. Areal Åkermark: 3 ha. Areal Betesmark: 2 ha.

MÄKLARENS BESKRIVNING En väl samlad fastighet med bra bostad + extra bostad för generationsboende eller uthyrning. Möjlighet till mindre djurhållning, t.ex. häst eller får. Skog 96 ha, 8 483 m³sk. Bonitet 6,4 m³sk/ha och år. Bra vägnät.

ANSVARIG MÄKLARE Örjan Hansson Telefon: 036 - 440 04 05 Mobil: 073 - 444 50 10 Fax: 036 - 13 27 75 orjan@egendomsmaklarna.se

Blomsterprakt


BOSTADSFAKTA TOMT Tomtarea 2 000 m². {endif}

BOSTADSBYGGNAD Boarea: 130 m2 Antal rum: 5 rum, varav 4 sovrum. Byggnadstyp: Byggnadsår: ca 1800 Renoveringar: Bostaden är tillbyggd 1968

Äldre bostad med ytterväggar beklädda med cidiplattor, ett äldre tegeltak samt 2 glas kopplade fönster. Uppvärmning via direktverkande el samt köksspis. Byggnaden har ett visst renoveringsbehov. Planlösning: Entréplan: Entréhall, vardagsrum, mindre rum/sovrum samt ett kök med kylskåp, diskmaskin spis, vedspis Huskvarna samt släta målade köksluckor. Vidare finns en groventré med förråd, toalett med dusch samt en tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare, Vid groventrén finns även en frys. Ovanplan: Möblerbar hall med utgång till balkong. 3 sovrum samt garderober. Utanför byggnaden finns en äldre jordkällare som är täkt av ett plåttak. {endif}

EKONOMI Energideklaration: Energiklass E, energiprestanda 161 kWh/m² år. Status: Energideklaration är utförd Datum: 2014-02-24 Beställd/utförd av: Climeco AB

BOSTADSBYGGNAD Äldre bostad med ytterväggar beklädda med cidiplattor, ett äldre tegeltak samt 2 glas kopplade fönster. Uppvärmning via direktverkande el samt köksspis. Byggnaden har ett visst renoveringsbehov. Planlösning: Entréplan: Entréhall, vardagsrum, mindre rum/sovrum samt ett kök med kylskåp, diskmaskin spis, vedspis Huskvarna samt släta målade köksluckor. Vidare finns en groventré med förråd, toalett med dusch samt en tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare, Vid groventrén finns även en frys. Ovanplan: Möblerbar hall med utgång till balkong. 3 sovrum samt garderober. Utanför byggnaden finns en äldre jordkällare som är täkt av ett plåttak.

EKONOMIBYGGNADER Ladugårdslänga från 1922 byggd i trä med plåttak. Inredd med 3 hästboxar i stalldelen. Area enligt fastighetsregistret är 270 kvm.


JORDBRUK MARK Skogsmark: Enligt nygjord skogsplan (2013-12-02) är virkesförrådet 8 483 m³sk med 22 % tall, 68 % gran samt 10 % löv. Bonitet 6,4 m³sk/ha och år. Bra vägnät bl.a. en skogsväg framkomlig med bil och släp går genom fastigheten, samt ett antal mindre skogsvägar. Impediment: Arealen impediment uppgår enligt skogsplanen till 11,7 ha företrädsvis myrmark. Inägomark: Enligt skogsplanen uppgår arealen inägomark (åkermark och betesmark) till 3,4 ha.

ÖVRIGA UPPGIFTER Vatten och avlopp: Två vattenbrunnar, en djupborrad brunn (72 m) som förser bostäderna med vatten samt en grävd brunn för ladugården. God tillgång på vatten. Avlopp anlades vid byggnation av huset 1982 med trekammarbrunn och infiltration. Det andra huset har ett äldre avlopp med trekammarbrunn. Jakt: Fastigheten är f.n. med i större jaktlag för älgjakten. Även jakt på rådjur, vildsvin samt övrigt småvilt. Fiskerätt: Till fastigheten tillhör fiskerätt.


FASTIGHETEN Fastighetsbeteckning: Virvhult 1:5

ADRESS Säldeberget 568 92 Skillingaryd Kommun: Gislaved Församling: Norra Hestra Skattesats: 35.18

AREALER Åkerareal: 3 ha Betesareal: 2 ha Skogsareal: 82 ha Impediment: 18 ha Övrig Areal: 3 ha Total Areal: 108 ha Antal skiften: 1 Källa för uppgifter: Taxering

TAXERINGSVÄRDEN Bostad: 929 000 kr Tomtmark bostad: 237 000 kr Skogsmark: 5 042 000 kr Impediment: 53 000 kr Åkermark: 59 000 kr Betesmark: 17 000 kr Ekonomibyggnader: 41 000 kr Betesmark: 17 000 kr Ekonomibyggnader: 41 000 kr Totalt taxeringsvärde: 6 378 000 kr Typkod:

PANTBREV 3 st. pantbrev på totalt 1 462 000 kr.

SERVITUT, PLANBESTÄMMELSER M.M. Gemensamma anläggningar: Skattetal: Mantal. 1/8. Planbestämmelser:

Övriga Gravationer: Nyttjanderätt Vindkraft (Tillstånd beviljades ej enligt säljaren)

EKONOMI Pris:0pris enligt anbud

ÄGARE Claes-GöranIgnell LilianIgnell

VÄGBESKRIVNING Från Skillingaryd kör mot Öreryd. Efter 14,7 km ligger fastigheten på höger sida. Från Rv 26 Sväng av strax norr om Öreryd mot Skillingaryd Följ skyltar mot Skillingaryd. 16 km efter man lämnat Rv 26 ligger fastigheten på vänster sida. Latitud:57.474487417608 Longitud:13.886279538099

ÖVRIGT Kontakta gärna mäklaren för ytterligare information om fastigheten och dess verksamhet samt prisnivå. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten, bl.a. skick, areal och gränser. Köparen ges möjlighet genom ombud eller på egen hand besiktiga fastigheten. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Vid kontraktsskrivandet erläggs 10 procent av köpeskillingen som handpenning. Anbud kan lämnas på hela den utannonserade marken i sin helhet alternativt på skogen för sig och gårdscentrum inklusive inägomark för sig. Skog och mark besiktigas på egen hand av intresserad kund. Arealer enligt skogsbruksplan överensstämmer ej med de taxerade uppgifterna. Skogsbruksplanen är upprättad av fackfolk. Det åligger köparen att själv kontrollera alla uppgifterna i planen. Prisidé 6 400 000 kr


PlanlÜsning Säldeberget


Fastighetskarta


KÖPARES OCH SÄLJARES ANSVAR FÖR FASTIGHETENS SKICK Utgångspunkt för ansvarsfördelningen Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

Köparens undersökningsplikt Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt . Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

Anlitande av besiktningsman Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s k besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret. Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.


Säljarens upplysningsskyldighet

Säljarens utfästelser

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

Avtalsfrihet friskrivning Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

Säljaransvarsförsäkring Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare. Säljaren och köparen intygar härmed att de tagit del av ovanstående information rörande ansvaret för fastighetens skick.


INFORMATION OM BUDGIVNING Mäklarens skyldigheter vid budgivning Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur en eventuell budgivning kommer att gå till och hur bud bör lämnas. Mäklaren ska också upplysa om eventuella krav eller önskemål från säljaren. Eftersom det är säljaren som avgör om ett bud är intressant eller inte ska mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Det gäller även om buden inte lämnats på det sätt som bestämts. Mäklaren ska också vidarebefordra spekulanters meddelanden om intresse för objektet till säljaren. Mäklarens skyldigheter gäller till dess att säljaren och köparen undertecknat ett köpekontrakt.

Mäklarens skyldigheter när uppdraget slutförts En mäklare är skyldig att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgifter om 1. spekulantens namn (alt namn på ombud som spekulanten använder sig av) 2. kontaktuppgifter som adress, e-postadress eller telefonnummer 3. bud med tidpunkt för när budet lämnades och eventuella villkor för budet, t.ex. om lån eller besiktning.

Säljaren bestämmer över budgivningen Säljaren bestämmer – i samråd med mäklaren – hur en eventuell budgivning ska gå till. Säljaren är dock inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen ändras. Det är säljaren som bestämmer till vem han vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris som presenterats i marknadsföringen.

Kort om budgivning: Vem som helst kan ge ett bud – skriftligt eller muntligt. Budet kan förenas med villkor. En spekulant kan inte räkna med att få fortlöpande information av mäklaren om hur en budgivning fortskrider. En spekulant har inte rätt att få uppgifter från mäklaren om vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som lämnats eller vilka villkor som diskuterats med andra spekulanter. Efter avslutad försäljning har en spekulant enbart rätt att få information från mäklaren om att objektet sålts till någon annan.

Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget slutförts. Om uppdraget slutförts utan att det blivit någon försäljning (t.ex. om uppdragsavtalet sagts upp) ska mäklaren överlämna förteckningen till uppdragsgivaren.

Information från Fastighetsmäklarinspektionens webbplats www.fmi.se. På FMI:s webbplats kan Du söka efter registrerade mäklare, hitta faktablad för konsumenter samt läsa om praxis i serien God fastighetsmäklarsed. Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare, utövar tillsyn över dessa samt informerar om God fastighetsmäklarsed.


Datorgatan 5, 561 33 Huskvarna | Telefon 036 - 440 04 05 | Fax: 036 - 13 27 75 Hemsida: www.egendomsmaklarna.se | e-post: orjan@egendomsmaklarna.se

48gb6dvaj9iqg7ic  

http://www.egendomsmaklarna.se.dev.bravomedia.se/static/webfiles/48GB6DVAJ9IQG7IC.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you