Page 1

Feb. '11

• dsEil mn?kkVu • izFke okf"kZd fnu

xqycZxk %

• 8oha us'kuy ysoy ITAP izfr;ksfxrk • eq[; izos’k }zkj] vfrfFk Hkou] Nk=ky; vkSj uwru izkFkZuk eafnj mn~?kkVu • ikapok¡ okf"kZd fnu • Jh /ku';ke egkjkt dh ikou izfrek dh izk.k izfr"Bk • lar fuokl f'kykU;kl

Cksaxyksj %

xq:dqy csaxyksj esa euk;k x;k


…ÝÜU ˲¢‡¢ }¢ã¢ïy„±

1

2

3

4

5

6

7

8

(1) 8±èæ ¥¢§ü.Åè. ¥ÿ¢² Ðíç¼|¢¢ Ðíç¼²¢ïçx¢¼¢ ÜU ¢ ©Ù¢ÅÝ ÜU Ú Úãï …SÅè„ Ÿ¢è „æ¼¢ï¯ ãïx¢Çï ¥¢ñÚ à¢¢S~¢è Ÿ¢è à¢éÜU ±Ì|¢Î¢„…è S±¢}¢è J (2) ¥ÿ¢² Ðíç¼|¢¢ Ðíç¼²¢ïçx¢¼¢}¢ïæ À¢~¢¢ïæ ÜU ï „¢ƒ ÐçÚ™™¢ü }¢ïæ Ÿ¢è „æ¼¢ï¯ ãïx¢Çï J (3, 4) ¥ÿ¢² Ðíç¼|¢¢ Ðíç¼²¢ïçx¢¼¢}¢ïæ |¢¢x¢ Hï Úãï |¢¢Ú¼ |¢ÚÜU è SÜU êH¢ï}¢ïæ „ï ¥¢²ï À¢~¢ J (5) ‘Ï¢ËÇ Ç¢õÝïà¢Ý ÜU ñ}Ð’}¢ïæ ÚQU Î¢Ý ÜU Ú Úãï À¢~¢ J (6) Ÿ¢è }¢ã¢ç±c‡¢é ²¢x¢ ÜU ï Ðí¢Úæ|¢ }¢ïæ ¥Ú‡¢è }¢æƒÝ m¢Ú¢ ¥çxÝÝ¢Ú¢²‡¢ ÜU ¢ Ðí¢x¢ÅK J (7) Ÿ¢è }¢ã¢ç±c‡¢é ²¢x¢ ÜU ¢ Ðí¢Úæ|¢ ÜU Ú¢ Úãï ÐêÁ² }¢ãæ¼ S±¢}¢è J (8) ¥çxÝÝ¢Ú¢²‡¢ ÜU ¢ï ¥¢ãéç¼²¢¡ Îï Úãï ²…}¢¢Ý |¢QU ¢ïæ J


…ÝÜU ˲¢‡¢ }¢ã¢ïy„±

1

2

3

4

5

6

7

8

(1) Ýê¼Ý Ðí±ïà¢m¢ÚÜU ¢ ©Ù¢ÅÝ ÜU Ú¼ï ÐÚ}¢ ÐêÁ² ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è Ú¢ÜU ïà¢Ð턢΅è }¢ã¢Ú¢… ¥¢ñÚ Ðê. x¢éL±²ü }¢ãæ¼ S±¢}¢è J (2) Ðê. }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜU ¢ |¢Ã² S±¢x¢¼ J (3, 4) RU }¢à¢: Ýê¼Ý ¥ç¼çƒ |¢±Ý ¥¢ñÚ À¢~¢¢±¢„ ÜU ¢ ©Ù¢ÅÝ ÜU Ú Úãï Ðê. }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ¥¢ñÚ Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¼ƒ¢ „æ¼¢ïæ J (5, 6) Ýê¼Ý Ðí¢ƒüÝ¢|¢±Ý ÜU ¢ ©Ù¢ÅÝ ¥¢ñÚ }¢æx¢H Ðí±ïࢠÜU Ú Úãï Ðê. }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è, Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢ñÚ ÐêÁ² „æ¼¢ïæ J (7, 8) ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ¥¢ñÚ Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢èÜU ï ÜU ÚÜU }¢H¢ïæ „ï …ÝÜU ˲¢‡¢ }¢ã¢ïy„±ÜU ¢ ¥Îì|¢ê¼ ©Ù¢ÅÝ „}¢¢Ú¢ïã J


…ÝÜU ˲¢‡¢ }¢ã¢ïy„±

1

2

3

4

5

6

7

8

(1) }¢ã¢ïy„± ÜU ï }¢éw² ²…}¢¢Ý ÐÚ}¢ |¢QU Ÿ¢è ¼éH„è|¢¢§ü x¢¢ïÅè ¥¢ñÚ ©ÝÜU ï „éÐé~¢ ÐíÜU ¢à¢|¢¢§ü ÜU ¢ï à¢é|¢¢à¢è¯ Îï Úãï Ðê. }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è, Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢ñÚ „Îìx¢éL „æ¼¢ïæ J (2) Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢… ÜU è }¢ê<¼ÜU ï ²…}¢¢Ý ÐÚ}¢ |¢QU Ÿ¢è }¢{é|¢¢§ü ãТ‡¢è ÜU ¢ï à¢é|¢¢à¢è¯ Îï Úãï Ðê. }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è J (3,4,5) ç±ç±{ „¢æSÜU ëç¼ÜU ÜU ¢²üRU }¢ ÐíS¼é¼ ÜU Ú Úãï x¢éLÜU éH ÜU ï À¢~¢ J (6) „|¢¢}¢æ™ ÐÚ {}¢ü{éÚæ{Ú ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ¥¢ñÚ Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢„ ÜU ï „æx¢}¢ïæ „æ¼±ëæÎ J (7) }¢ã¢ïy„± }¢ïæ ¼Ý, }¢Ý ¥¢ñÚ {Ý„ï „ã²¢ïx¢è Ï¢ÝÝï±¢Hï „|¢è „æ¼¢ïæ-|¢QU ¢ïæÀ¢~¢¢ïæ ÜU ¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ Îï Úãï Ðê. }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è J (8) {¢‹²±¢„ }¢ïæ à¢²Ý ÜU Ú Úãï Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢… ÜU ¢ Ðê…Ý ÜU Ú Úãï ࢢ›è Ÿ¢è ÜU ëc‡¢™Ú‡¢Î¢„…è S±¢}¢è J


¥¢H¢ï™Ýè²...!

Vol.:11, Issue:9, Con. Issue:123 Shree Swaminarayan Gurukul Hyderabad ( Branch of Rajkot Gurukul ) Chevella Road, Moinabad Mandal, R.R. Dist., Hyderabad - 500 075, AP, India Ph: +91 8413 235288/89, 40 32932481, 94903 88277 hyderabad@gurukulworld.org • www.swaminarayan-gurukul.org

vuqdze 2 ©„ÜU ¢ …è±Ý {‹²... 3 ¥æ{Ÿ¢h¢... 4 |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢... 6 Good Thoughts... 7 Role Model or Fake...

8 laLFkk n'kZu % laLFkkid % ln~fo|k l)eZ j{kd “kkL=hth egkjkt Jh /keZthonklth Lokeh vk”khokZn % izkr%Lej.kh; Jh tksxh Lokeh xq:o;Z Jh nsod` ’.knklth Lokeh ekfyd % Jh Lokfeukjk;.k xq:dqy gSnjkckn izsjd % ln~xq: Jh nsoizlknnklth Lokeh ra=h % lk/kq 'kkafrfiz;nkl Subscription: Yearly - Rs.25 • 12 Years - Rs.200

}¢ïÚ¢ Ý¢}¢ ãñ, „æ¼¢ï¯ ! ¥Ý¢çÎÜU ¢H „ï }¢ñæ }¢Ýéc² ÜU ï }¢Ý ¥¢ñÚ …è±Ý }¢ïæ Ï¢„Ýï ÜU ¢ ¥ƒ¢ÜU Ðí²Õ ÜU Ú Ú㢠ãê¡ J çÜU ‹¼é }¢¢Ý± ç…„ÜU ¢ Ý¢}¢ ! ±ã …ËÎè }¢éÛ¢ï „}¢Û¢ „ÜU ï ¼¢ï Ý¢ ! §„çH²ï ãè ࢼ¢çÏÎ }¢ïæ }¢ñæ ΢ï-™¢Ú Ðíç¼à¢¼ H¢ïx¢¢ïæ ÜU ¢ï }¢ïÚï ç}¢~¢ Ϣݢ „ÜU ¼¢ ãê¡ J Îê„Úï „|¢è }¢éÛ¢„ï }¢é¡ã }¢¢ïÇÜU Ú ÜU ã Îï¼ï ãñ, ‘»², ™H …¢ ²ã¢¡ „ï !’ ¥¢Ð ãè }¢éÛ¢ï Ï¢¼¢§ü²ï çÜU §„}¢ïæ }¢ïÚ¢ v²¢ Î¢ï¯ ? }¢ñæ ¼¢ï §ÓÀ¢ Ú¶é çÜU ¥¢Ð Ï¢Çï Ï¢Çï S±ŒÝ Îï¶ï, }¢ïãݼ ÜU Úï ¥¢ñÚ ©„ÜU ï ÈU H S±LÐ ¥ç{ÜU „ï ¥ç{ÜU {Ý-„æÐ眢-„é¶-„}¢ëçh Ðí¢# ÜU Úïæ çÜU ‹¼é ©„ÜU ï „¢ƒ ¶²¢H Úãï çÜU H¢ï|¢ ¥¢ñÚ H¢H™ ¥¢ÐÜU ï |¢è¼Ú Í¢Ú Ï¢Ý¢ÜU Ú Ï¢„ Ý …¢² J »ï„ï ¼¢ï }¢éÛ¢ï H¢ï|¢-H¢H™ ÜU ï „¢ƒ ÜU ¢ï§ §üc²¢ü, mï¯ Ýãèæ ãñ çÜU ‹¼é ¥¢ÐÜU ï …è±Ý ÜU ¢ „é¶ ÝC ÜU ÚÝï±¢Hï ±ï „Ï¢„ï Ï¢Çï à¢~¢é ãñ J §üÓÀ¢ ڶݢ ¥¢ñÚ ¥„æ¼¢ï¯ „ï ¥¢{¢-¥{êÚ¢ …è±Ý Ϣ輢ݢ ©Ý ΢ïÝ¢ïæ }¢ïæ ÈU ÜU ü ãñ J §Ý ÈU ÜU ü ÜU ¢ï „}¢Û¢¢Ý¢ }¢ïÚè ÐÚ}¢ ÈU …ü ãñ J }¢ñæÝï Ú¢±‡¢ ÜU ¢ï |¢è „}¢Û¢¢²¢ ƒ¢ çÜU ¼é}¢ ¼é}ã¢Úèï „œ¢¢-„æÐ眢 ÜU ï x¢é}¢¢Ý }¢ïæ Тx¢H ãé²ï çϢݢ ¼ïÚè §„ „¢ïÝï ÜU è Ýx¢Úè }¢ïæ „é¶ „ï Úã¢ï ! çÜU ‹¼é ©„Ýï }¢ïÚè »ÜU |¢è Ý „éÝè J }¢ñæÝï ÜU ¢ñÚ±¢ïæ ÜU ¢ï |¢è çϢݼè ÜU è ƒè çÜU , ¥¢ÐÜU ï Т„ „é¶ ÜU ï ÉïÚ ÜU ï ÉïÚ ãñ, ¥Ï¢ ¼¢ï }¢éÛ¢ï „¢ƒ }¢ïæ Ú¶¢ï J ÜU ñ„ï |¢è ©‹ã¢ïæÝï }¢ïÚè Ï¢¢¼ „éÝè Ý „éÝè ÜU Ú Îè J v²¢ ÈU H ç}¢H¢ ©‹ãïæ ? }¢ñæ ¼¢ï „|¢è ÜU ¢ï ÜU ã¼¢ ãê¡ }¢ïÚ¢ „¢ƒ Hï H¢ï ¼¢ï ¥ÐÝï ¥¢Ð „Ï¢ ÆèÜU ã¢ï …¢²ïx¢¢ J ¥¢ÐÜU ¢ï ÜU }¢ ç}¢Hïx¢¢ ¼¢ï |¢è Ðí„ó¢¼¢ Úãïx¢è ¥¢ñÚ ¥ç{ÜU ç}¢H …¢²ïx¢¢ ¼¢ï ©y„¢ã ÜU ¢ ¥ç¼ÚïÜU Ýãèæ ã¢ïx¢¢ J çÜU ‹¼é }¢ïÚ¢ „éݼï ãñ çÜU ¼Ýï ? Ï¢„, §¼Ý¢ ãè ÜU ãÝï ¥¢… }¢éÛ¢ï ¥¢ÐÜU ï „¢}¢Ýï ¥¢Ý¢ ÐÇ¢ J „|¢è H¢ïx¢ }¢éÛ¢ï „}¢Û¢ï ²¢ Ý „}¢Û¢ï ©„ÜU è Ï¢¢¼ À¢ïÇ¢ï, ¥¢Ð }¢ïÚè Ï¢¢¼ „éÝ¢ï ¥¢ñÚ ¥ÐÝ¢¥¢ï J }¢ñæ ¥¢ÐÜU ¢ï ÜU éÀ ¥ç{ÜU Ýãèæ Îï „ÜU éx¢¢ çÜU ‹¼é 煼ݢ ¥¢ÐÜU ï Т„ ãñ ©„ÜU ¢ |¢ÚÐêÚ ¥¢ÝæÎ HêÅÝï ÜU è ÜU H¢ ¥±à² 然¢©æx¢¢ J §¼Ý¢ ¼¢ï Ï¢ãé¼ ã¢ï …¢²ïx¢¢ Ý¢, ¥¢ÐÜU ¢ï „é¶è ã¢ïÝï ÜU ï çH²ï ? - „æ…² ࢢã


©„ÜU ¢ …è±Ý {‹² x¢éL±²ü Ÿ¢è Îï±ÜU ëc‡¢Î¢„…è S±¢}¢è

…ñ

„¢ }¢ÜU ¢Ý Ϣݢݢ ã¢ï »ï„¢ ŒH¢Ý Ϣݢݢ ÐÇïx¢¢ J …ñ„¢ ÈU <Ý™Ú Ï¢Ý¢Ý¢ ã¢ï ©„è ÐíÜU ¢Ú HÜU Çï ÜU ¢ÅÝï ÐÇïæx¢ï J ç…„ ÐíÜU ¢Ú ±› Ϣݢݢ ã¢ï ©„è ÐíÜU ¢Ú ©„ï ÜU ¢ÅÝ¢ ÐǼ¢ ãñ J »ï„ï ¥¢Î}¢è ÜU ¢ï }¢æx¢H}¢² }¢ëy²é ™¢çã²ï ¼¢ï ©„ï …è±Ý |¢è }¢æx¢H}¢² …èÝ¢ ÐÇïx¢¢ J }¢Ýéc²ÜU ¢ …è±Ý Ç¢ÜU ÜU ï ƒñHï …ñ„¢ ã¢ïÝ¢ ™¢çã²ï J ©„ ƒñHï }¢ïæ à¢é|¢ ç±±¢ã ÜU è ÜU éæÜU é}¢Ðç~¢ÜU ¢ |¢Úè ã¢ï ¼¢ï ©„ÜU ¢ ©„ï ã¯ü Ýãèæ ã¢ï¼¢ ¥¢ñÚ }¢ëy²é ÜU ï ¶Ï¢ÚÐ~¢ |¢Úï ã¢ï ¼¢ï ©„ÜU ¢ ©„ï ࢢïÜU Ýãèæ ã¢ï¼¢ J …è±Ý }¢ïæ ¥¢Ýï±¢Hï „é¶-Îé:¶ ÜU ï Ðí±¢ã¢ï }¢ïæ „}¢¼¢ Ú¶ „ÜU ï ©„ÜU ¢ …è±Ý {‹² Ï¢Ý „ÜU ¼¢ ãñ J ÜU ¢ï}¢H S±|¢¢±, ç±Ý², ÜU L‡¢¢, Ý}¢í¼¢, }¢{éÚ ±¢‡¢è, Îê„Ú¢ïæ ÜU è Ï¢¢¼ „éÝÝï }¢ïæ Ðíèç¼, }¢é¶ ÐÚ }¢{éÚ çS}¢¼ ¥¢ñÚ ¥æx¢ ¥æx¢ }¢ïæ ¥ç|¢Ã²QU ã¢ï Úãè Ðí„ó¢¼¢... ²ï „|¢è „Îìx¢é‡¢ »ï„ï ãñ, …¢ï ¥¢Î}¢è ÜU ï …è±Ý ÜU ¢ï }¢{éÚ¼¢„ï |¢Ú Îï¼¢ ãñ J »ï„ï H¢ïx¢ „|¢è ÜU ¢ SÝïã „æТÎÝ ÜU Ú Hï¼ï ãñ J |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜU ï „|¢è „æ¼ ÐÉïçH¶ï Ýãèæ ƒï, çÜU ‹¼é ©ÝÜU ï …è±Ý »ï„ï ƒï çÜU H¢ïx¢ ô¶™ÜU Ú ©ÝÜU ï Т„ ¥¢¼ï ƒï J ±ï „æ¼ ÜU |¢è çÝ…è S±¢ƒü ÜU è Ï¢¢¼ Ýãèæ ÜU Ú¼ï ƒï ²¢ çÜU „èÜU ¢ï ©mïx¢ ã¢ï »ï„è Ï¢¢¼ |¢è Ýãèæ ÜU Ú¼ï ƒï J Ýãèæ Îæ|¢ ¥¢ñÚ Ýãèæ }¢¢Ý-„‹}¢¢Ý ÜU ¢ Тx¢HÐÝ ²¢ Ýãèæ ÜU ¢ï§ü ±ñ|¢±è Æ¢Æ J „¢Îx¢è |¢Úï ©ÝÜU ï …è±Ý ƒï J ©‹ã¢ïæÝï ¥ÐÝï à¢éh ±¼üÝ „ï x¢é…Ú¢¼, Ú¢…Sƒ¢Ý, }¢Š²ÐíÎïࢠÜU ï À¢ïÅï „ï À¢ïÅï H¢ïx¢¢ïæ ÜU ï Nβ ¼ÜU Ðãé¡™ÜU Ú ©ÝÜU ï Nβ ÜU ¢ ÐçÚ±¼üÝ çÜU ²¢ J Ï¢¢¼ï „ï ±¼üÝ ÜU è

¥¢±¢… Ï¢éHæÎ ¥¢ñÚ Nβ|¢ïÎè ã¢ï¼è ãñ J ¥ÐÝï ¥±x¢é‡¢ ¥¢ñÚ Îê„Ú¢ïæ ÜU ï x¢é‡¢ ÉêæÉ „ÜU ï ©„ÜU ¢ Ý¢}¢ }¢Ýéc² J …¢ï }¢Ýéc² Ú¢x¢-mï¯, ¥Îﶢ§ü, ò„Ý, ÈU ñà¢Ý „ï ÎêÚ ÚãÜU Ú {}¢ü}¢²¢ü΢ }¢ïæ Úã¼ï ãñ ¥¢ñÚ „¢æ„¢çÚÜU ç…}}¢ï΢Úè²¢ïæ ÜU ¢ ±ãÝ ÜU Ú¼ï ãé» |¢è ¥ÐÝè ÎëçC „Îñ± |¢x¢±¢Ý ÜU è ¥¢ïÚ Ú¶¼ï ãñ ©„ÜU ¢ …è±Ý {‹² ãñ J çÜU ¼Ýï H¢ïx¢¢ï ÜU ¢ ¥¢à¢² Т§ü |¢è ™êÜU ¼ï çÜU ²ï çϢݢ à¢v² §¼Ý¢ ¥ç{ÜU Hï HïÝïÜU ¢ ã¢ï¼¢ ãñ J »ï„ï H¢ïx¢¢ïæ ÜU ¢ï ÜU |¢è „Ó™¢ „é¶ Ýãèæ ç}¢H¼¢ J v²¢ïæçÜU }¢Ýéc² ÜU ¢ï ¥æ¼Ú ÜU ¢ ¥¢ÝæÎ ¥¢ñÚ „æ¼¢ï¯ ¼|¢è ç}¢H¼¢ ãñ …Ï¢ ±ã Îê„Ú¢ïæ ÜU ï „é¶ ÜU ¢ ç±™¢Ú ÜU Ú¼¢ ãñ J §„çH²ï …è±Ý ÜU ¢ï „¢ƒüÜU ÜU ÚÝï Îê„Ú¢ïæ ÜU ï „é¶-Îé:¶ ÜU ï „¢ƒè Ï¢ÝÝ¢ ™¢çã²ï J à¢ñࢱ ÜU è „ã…¼¢, ²¢ñ±Ý ÜU ¢ „¢ã„ ¥¢ñÚ ±¢{üv² ÜU è „}¢Û¢Î¢Úè „ï }¢Ýéc² ÜU ¢ï ¥ÐÝ¢ …è±Ý „…¢Ý¢ ™¢çã²ï J »ï„¢ …è±Ý …è²¢ï çÜU }¢ÚÝï ÜU ï Ï¢¢Î ¥çxÝ„æSÜU ¢Ú ÜU ÚÝï±¢Hï ã}¢¢Úï çH²ï ™¢Ú ¥ÓÀï à¢ÏΠϢ¢ïHï ¥¢ñÚ ©ÝÜU è ¥¢æ¶ï ¥¢æ„é „ï |¢Ú …¢² J …è±Ý ÜU ¢ï Œ²¢… …ñ„¢ |¢è Ϣݢ „ÜU ¼ï ãñ ¥¢ñÚ x¢éH¢Ï¢ ÜU ï ÐécÐ …ñ„¢ |¢è J x¢éH¢Ï¢ ÜU è Ðíy²ïÜU Ðæ¶éÇè ¶¢ïH¼ï ©„}¢ïæ „ï ÈU ñH¼è ¶éà¢Ýé}¢¢ }¢ãÜU ã}¢ï ¥¢ÝæÎ Îï¼è ãñ J …Ï¢ Œ²¢… ÜU ¢ Ðíy²ïÜU Ðœ¢¢ ¶¢ïH¼ï ãè ã}¢¢Úè ¥¢¡¶ïæ …HÝï Hx¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ¥¢¡„ê ÜU è {¢Ú Ï¢ãÝï Hx¢¼è ãñ J ã}¢ïæ »ÜU Ï¢¢Ú ç}¢HÝï±¢Hï Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú ã}¢ïæ ç}¢HÝï ÜU ï çH» H¢H¢²¼ ã¢ï¼ï Úãï ¼¢ï }¢¢ÝÝ¢ ã}¢¢Ú¢ …è±Ý x¢éH¢Ï¢ÜU ï ÐécÐ …ñ„¢ Ϣݢ ãñ J ËÄçuªŒçºç®m tÆ|Œ 2


¥æ{Ÿ¢h¢ ¥Úô±Î|¢¢§ü {¢ïfÜU è²¢

¥¢

… …}¢¢Ý¢ ¼¢ï Ï¢ãé¼ ¥¢x¢ï 좃 ™éÜU ¢ ãñ... ¥y²æ¼ Ðíx¢ç¼ ã¢ï ™éÜU è ãñ J „|¢è ÿ¢ï~¢¢ïæ }¢ïæ ç…„ÜU è {¢Ú‡¢¢ Ý ÜU è ã¢ï »ï„¢ „¢ÜU ¢Ú ã¢ï¼¢ çζ¢§ü Îï¼¢ ãñ J }¢¢Ý± ™æÎí ÐÚ Ðãé¡™¢ ãñ J ÎêÚ ÎêÚ ç±Îïࢢïæ „ï Ï¢¢¼™è¼ ÜU ÚÝ¢ „ã… ã¢ï x¢²¢ ãñ J ¥„¢Š² }¢¢Ýï …¢Ýï±¢Hï Ú¢ïx¢¢ïæ ÜU ¢ ¥¢RU }¢‡¢ ç}¢Å¢Ýï ÜU ï Ðí²Õ ã¢ï Úãï ãñ J ¼Ï¢ Îê„Úè ¥¢ïÚ »ÜU ÜU ¢ ΄ x¢éÝ¢ „¢ïÝ¢ Ϣݢ ÎïÝï±¢Hï {ê¼ü ¥¢ñÚ Îï± Îïç±²¢ïæ ÜU ¢ï Ï¢Hè ™É¢ÜU Ú ç„çh Ðí¢# ã¢ïx¢è »ï„è Ï¢¢¼¢ïæ „ï ÐÅ¢ÜU Ú H¢ïx¢¢ï ÜU ¢ï |¢Ú}¢¢Ýï±¢Hï É¢ïæx¢è |¢è çζ¢§ü Îï¼ï ãñ J |¢ê¼, Ðíï¼, çЙ¢à¢, Ç¢çÜU Ýè ÜU è Ï¢¢¼ïæ ¥¢… |¢è ¥¢ï¶Ú ÜU è …¢¼è ãñ J ²éx¢ …¢x¢ë¼ ãñ çÜU ‹¼é ¥æ{Ÿ¢h¢ ÜU ¢ ¥æ{ÜU ¢Ú À¢²¢ ã饢 ãñ J „Ó™ï ¿¢¢Ý ÜU ¢ ÐíÜU ¢à¢ ÈU ñH¢ ãñ ÐÚæ¼é ¥æ{ÜU ¢Ú ÜU è À¢²¢ ¼¢ï ÎêÚ Ýãèæ ãé§ü J ¥æ{Ÿ¢h¢ ²¢Ýï ¥æ{¢{êæ{ ΢ñÇÜU Ú H¢|¢ Ðí¢# ÜU Ú HïÝï ÜU è }¢Ý¢ï±ë眢 ! ç…„}¢ïæ ¥¢ç¶Ú HæÏ¢ï ¥Ú„ï ÐÚ ¼¢ï ÝéÜU „¢Ý ãè ãñ J ¥Úï ! ÜU ¢ï§ü »ÜU ¢{ òçQU ÜU ï Ï¢¢Úï }¢ïæ |¢è ²çÎ ÜU ¢ï§ü »ï„è ±ñ„è Ï¢¢¼ïæ ÈU ñH¢ Îïæ çÜU ‘²ã ¼¢ï ¥Ð„ÜU éÝ¢ òçQU ãñ ±ã „Ï¢ÜU ¢ ¥çã¼ ãè ÜU Úïx¢¢ J ¥}¢æx¢H ãè ÜU Úïx¢¢ J „éÏ¢ã }¢ïæ ©„ÜU ¢ }¢é¡ã Îï¶Ý¢ |¢è ¥}¢æx¢HÜU ¢Úè ãñ J’ »ï„è Ï¢¢¼ïæ ÜU ÚÝï±¢H¢ }¢ã¢Ý Ý¢çS¼ÜU ãñ J çÜU „è ÜU ¢ |¢è }¢é¶ ¥}¢æx¢HÜU ¢Úè Ýãèæ ãñ J ÐÚ}¢¢y}¢¢Ýï Ϣݢ²¢ …¢ï ÜU éÀ ãñ, ±ã ¥}¢æx¢H, ¥à¢é|¢ ÜU ñ„ï ã¢ï „ÜU ¼¢ ãñ ? ¥}¢æx¢H ¼¢ï }¢Ý ÜU ï ç±™¢Ú ã¢ï x¢²ï ãñæ J

ÐèçH²¢ ã¢ï x¢²¢ ã¢ï ¼Ï¢ H¢H, ãÚ¢ ¥Úï ! „ÈU ïÎ Úæx¢ |¢è ÐèH¢ ãè çζ¢§ü Îï¼¢ ãñ J „|¢è ¥}¢æx¢H Ï¢¢¼¢ïæ ÜU ¢ „™¢ïÅ »±æ „ÚH ©Ð¢² ãñ, ãçÚÝ¢}¢ S}¢Ú‡¢ ! ¥æx¢èÚ„ Ý¢}¢ÜU »ÜU Ðç±~¢ «ç¯Ýï ¼¢ï ²ã¢¡ ¼ÜU ÜU 㢠ãñ çÜU }¢Ý¢ïy„¢ã ÜU ï „}¢¢Ý ÜU ¢ï§ü à¢é|¢ „ÜU éÝ Ýãèæ ãñ J ΢ïS¼¢ïæ ! ã}¢¢Úï Ï¢é…éx¢¢ïZ, „æ¼-}¢ã¢y}¢¢ ©Æ¼ï Ï¢ñƼï, |¢¢ï…Ý ÜU Ú¼ï, à¢²Ý ÜU Ú¼ï, çÝy² ãçÚ ÜU ¢ Ý¢}¢ S}¢Ú‡¢ ÜU Ú¼ï, ÚÅ¼ï ƒï J §„çH» S±²æ Ÿ¢è Ý¢Ú¢²‡¢ ÜU ¢ Ý¢}¢ S}¢Ú‡¢ ã¢ï çÈU Ú ¥}¢æx¢H, ¥Ð„ÜU éÝ ÜU 㢡 „ï „æ|¢± ã¢ï ? ‘¥H¶ çÝÚæ…Ý !’ ÐéÜU ¢Ú¼ï »ÜU „¢{éÝï x¢ãÝï Îéx¢éÝï Ϣݢ ÎïÝï ÜU è Ï¢¢¼ ÜU ãè J |¢¢ïHè ÐyÝèÝï x¢ãÝï ÜU ¢ çÇÏÏ¢¢ çβ¢ J ‘}¢ñæ Ï¢æÎ ÜU }¢Úï }¢ïæ Ï¢ñÆ¢ ãê¡ J ÜU ãèæ §„ ¥¢ïÚ ÜU ¢ï§ü }¢¼ ¥¢Ý¢ !’ ÜU ãÜU Ú Ï¢¢Ï¢¢ Ý…Ú ™éÜU ¢ÜU Ú çÇÏÏ¢¢ HïÜU Ú x¢²ï „¢ï x¢²ï J x¢ãÝï Îéx¢Ýï ¼¢ï Ý ãé» ÐÚæ¼é ƒï §„„ï |¢è Îéx¢éÝï Îé:¶è ãé» J |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜU ¢ S}¢Ú‡¢ çÜU ²¢ ¼¢ï çÈU Ú „ê²¢ïüβ ã¢ïÝï ÜU ï Ï¢¢Î ¥æ{ÜU ¢Ú Úã „ÜU ¼¢ ãñ v²¢æ ? Ðç±~¢ §C S}¢Ú‡¢ „ï ÜU ¢²ü ÜU ¢ ¥¢Úæ|¢ ã¢ï ¼¢ï „ÈU H¼¢ ¥±à² Ðí¢# ã¢ï¼è ãñ J Ï¢¢ÜU è ¼¢ï à¢éh Nβ „ï, ç±à¢éh ÐçÚŸ¢}¢ „ï ã¢ï¼ï ÜU ¢²ü }¢ïæ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU è „Î¢ „㢲¼¢ Ðí¢# ã¢ïx¢è ãè J ΢ïS¼¢ï ! ÜU |¢è ÜU |¢è ã}¢¢Úè Ÿ¢h¢, ã}¢¢Úè |¢çQU , ã}¢¢Úè {}¢ü|¢¢±Ý¢ ÜU §ü H¢ïx¢ ã¢S²¢SÐÎ }¢Ý¢Ýï ÜU ¢ ²yÝ ÜU Ú¼ï ãñæ, ÐÚæ¼é „y²}¢ï± …²¼ï ! ¥¢ç¶Ú ¼¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU è ¥Ð¢Ú Ÿ¢h¢ ÜU è ãè ç±…² ã¢ïx¢è J ¥Ÿ¢h¢ x¢H …¢²ïx¢è J ¥æ{Ÿ¢h¢ Ú±¢Ý¢ ã¢ï …¢²ïx¢è J ÈU Ú±Úè 2011

3


|¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ : …è±Ý Îà¢üÝ

„´Ðí΢² ¹ï´ ݱèÝèÜU Ú‡¢ „ã…¢ÝæÎ S±¢¹è ÜU ï ¥¢‹Î¢ïHÝ ÜU ¢ S±LÐ „¢}Ðí΢ç²ÜU ƒ¢ J ©ÝÜU ï „}Ðí΢² ÜU è „éÜU èç¼ü ‘S±¢ç¹Ý¢Ú¢²‡¢ „}Ðí΢²’ ÜU ï LÐ ¹ï´ ò¢Œ¼ ãñ J „ã…¢ÝæÎ S±¢¹è ¥ÐÝï …è±ÝÜU ¢H ΢ñÚ¢Ý Í¢Ýಢ¹, ãçÚ, ÜU ëc‡¢, ãçÚÜU ëc‡¢ ÝèHÜU ´Æ±‡¢èü ¥¢çÎ »ÜU ¢ç{ÜU Ý¢¹¢ï´ „ï w²¢¼ ƒï J Ÿ¢è Ú¢¹¢Ý‹Î S±¢¹è Ýï ©‹ãï´ ¥ÐÝ¢ çà¢c²y± ÐíÎ¢Ý çÜU ²¢ ¥¢ñÚ Îèÿ¢¢ ÜU ï ©ÐÚ¢´¼ ©‹ãï´ ‘S±¢¹è „ㅢݴÎ' »±´ ‘Ý¢Ú¢²‡¢¹éçÝ' »ï„ï ΢ï Ý¢¹ çβï J „ㅢݴΠS±¢¹è ÜU ¢ çà¢c²°‡¢ ‘Ÿ¢è…è ¹ã¢Ú¢…', ‘Ÿ¢èãçÚ', ‘ãçÚÜU ëc‡¢ ¹ã¢Ú¢…' ¥¢çΠݢ¹¢ï´ „ï ©ÝÜU è ©Ð¢„Ý¢ ÜU Ú¼¢ Ú㢠ãñ J ݲ¢ ¹´~¢ ݲ¢ Ý¢¹ : x¢éL Ú¢¹¢Ý´Î S±¢¹è ÜU ï Îïã¢ïy„°ü ©ÐÚ¢‹¼ ÜU è çRU ²¢¥¢ï´ ÜU ï çÝ繜¢ ©ÝÜU ¢ ç±à¢¢H ¥Ýé²¢²è „¹êã ÈU ‡¢ï‡¢è °¢¡± ¹ï´ §ÜU n¢ ã饢 ƒ¢ J ©Ý ¹ï´ „ï Á²¢Î¢¼Ú ¥Ýé²¢²è ¥ÐÝï §„ Ý²ï ¥¢™¢²ü Ÿ¢è „ㅢݴΠS±¢¹è ÜU ¢ „±ü Ð탹 ¾¢Ú ãè Îà¢üÝ ÜU Ú Úãï ƒï J Ú¢¹¢Ý´Î S±¢¹è ÜU ï Îïã¢ïy„°ü „ï ࢢïÜU °íS¼ ¥Ýé²¢²è ±°ü ÜU ¢ï „¢‹y±Ý¢ ÎïÝï ÜU ¢ „±üÐ탹 ÜU ¢²ü „ㅢݴΠS±¢¹è Ýï çÜU ²¢ J ©‹ãï´ „¹Û¢Î¢Úè ¥ÐÝ¢ÜU Ú à¢¢ïÜU y²¢° ÜU ÚÝï ÜU è „H¢ã Îè J ©„è „½¢ ¹ï´ ©‹ã¢ï´ Ýï „±üÐ탹 'S±¢ç¹Ý¢Ú¢²‡¢' Ý¢¹ ÜU ¢ ¹´~¢ çβ¢ ¥¢ñÚ ÜU è¼üÝ¢ïy„± çÜU ²¢ J §„ÜU ï Ðê±ü Ú¢¹¢Ý´Î S±¢¹è 'Ú¢¹, ÜU ëc‡¢, °¢ïç±´Î' Ý¢¹ÜU ¹´~¢ „ï ½…Ý ÜU Ú±¢¼ï ƒï J §„ Í¢ÅÝ¢ „ï ÐíS¼é¼ „}Ðí΢² '©h± „}Ðí΢²' ²¢ '…è±Ý¹év¼¢ „}Ðí΢²' ÜU ï Ý¢¹ „ï Ðí¢Ú´½ ¹ï´ Ðíç„h ƒ¢ J …¢ï ¥¾ 'S±¢ç¹Ý¢Ú¢²‡¢ „}Ðí΢²’ ÜU ï Ý¢¹ „ï Ðíç„çh Ðí¢Œ¼ ÜU ÚÝï H°¢ J §„ „}Ðí΢² ÜU ï ¥Ýé²¢²è çÝy² „y„´° ÜU Ú¼ï Úã¼ï ƒï ¥¼: ©‹ãï´ ‘„y„´°è' ÜU ï MÐ ¹ï´ Ð㙢Ýï …¢Ýï ÜU è ÐÚ}ÐÚ¢ ¾Ý °§ü J §„ ÐíÜU ¢Ú °éL ÜU ï Îïãç±H² ÜU ï Î¢ï „Œ¼¢ã ÜU ï ¾¢Î ãè S±¢¹è „ㅢݴΠÝï §„ „}Ðí΢² ÜU ¢ï ¥ÐÝï òçv¼y± ÜU ï ç±çà¢cÅ Ú´° ¹ï´ ãè Ú´°Ý¢ ¥¢Ú´½ ÜU Ú çβ¢ J §„„ï „}Ðí΢² ÜU ï Ý ÜU ï±H Ý¢¹ ¹ï´ ¾çËÜU ÐêÚï ±¢¼¢±Ú‡¢ ¹ï´ ÐçÚ±¼üÝ ã¢ïÝï H°¢ J Ðê¼üÜU ¹ü »±´ „΢±í¼ : Ÿ¢è Ú¢¹¢Ý´Î S±¢¹è ÜU ï „¹² „ï ãè „´Ðí΢² ¹ï´ „΢±í¼¢ï´ ÜU ï m¢Ú¢ ç½ÿ¢¢çƒü²¢ï´ ÜU ¢ï ¥‹ÝÎ¢Ý ÜU ÚÝï ÜU è Ðí±ë眢 ™H Úãè ƒè J „ㅢݴΠS±¢¹è Ýï Ý ÜU ï±H §„ ÐÚ}ÐÚ¢ ÜU ¢ ¥ÝéТHÝ çÜU ²¢ ¾çËÜU ©„ÜU ¢ ¾ãéç±{ ç±ÜU ¢„ ½è çÜU ²¢ J ¹¢‡¢¢±ÎÚ, H¢ï»…, ¹¢´°Ú¢ïH, ¥°~¢¢§ü, ½¢ÇïÚ, …¢¹±¢Hè, ½é…, ËÄçuªŒçºç®m tÆ|Œ 4


…¢¹Ý°Ú, ÈU ‡¢ï‡¢è, „¢´ÜU Hè, …ï¼ÐéÚ, °ÉÇ¢, ÜU ¢ïÅÇ¢, ÜU ¢çÚ²¢‡¢è, …ï¼HÐéÚ, Ÿ¢èÝ°Ú ¥¢çÎ SƒH¢ï´ ÐÚ ¥‹Ýÿ¢ï~¢ ™H Úãï ƒï J „΢±í¼¢ï´ ÜU ï ¹¢Š²¹ „ï „¢{é±°ü ÜU ¢ …Ý„}ÐÜU ü ¾Ý¢ Úã¼¢ ƒ¢ J §„èÜU ï „¢ƒ „¢ƒ Ðê¼üÜU ¹ü ²ƒ¢ ¾¢±, ÜU 黡, ¼¢H¢¾ ¥¢çÎ ÜU è ¶é΢§ü ÜU ï …çÚ²ï H¢ïÜU ¢ïв¢ï°è ÜU ¢²¢ïZ ÜU ¢ Ðí¢Ú´½ çÜU ²¢ J ²ƒ¢ ¹¢´°Ú¢ïH ¹ï´ ¾¢± ¼ñ²¢Ú ÜU Ú¢²è ¼¢ï ÜU ¢çÚ²¢‡¢è, ¹ïÍ¢ÐéÚ, ¾é{ï…, ±Ç¼¢H ¥¢çÎ °¢¡±¢ï´ ¹ï´ ¼¢H¢¾ ²¢ ¼¢ï ¶éα¢²ï ²¢ °ãÚï ÜU Ú¢²ï J »ï„ï À¢ïÅï¾Çï Ðê¼üÜU ¹ü „´¾´ç{¼ ç±ç±{ÜU ¢¹ ™H¢ ÜU Ú¼ï ƒï J çã‹Îê {¹ü ¹ï´ Ðê¼üÜU ¹¢ïZ ÜU ¢ ¾ãé¼ ¾Ç¢ ¹ãœ± ãñ J ©„ …¹¢Ýï ¹ï´ …H „´¾´ç{¼ ¥¢{éçÝÜU „éç±{¢»¡ ©ÐHÏ{ Ý ƒè´ J §„ ÐçÚçSƒç¼ ¹ï´ ²¢~¢è Ú¢ã°è򢕫 ²¢ °í¢¹±¢ç„²¢ï´ ÜU ¢ï ТÝè ÜU è „éç±{¢ ÐíÎ¢Ý ÜU ÚÝ¢ ¾Ç¢ ãè Ð釲ÜU ¢²ü ¹¢Ý …¢¼¢ ƒ¢ J çÜU ‹¼é §Ý Ðê¼üÜU ¹¢ïü ÜU ï çÝ繜¢ „ㅢݴΠS⢹è Ýï ¥ÐÝï „}Ðí΢² ¹ï´ ç…„ ݱ™ï¼Ý¢ ÜU ¢ „´™¢Ú çÜU ²¢, ©„ï Ý…Ú ¥´Î¢… Ýãè´ çÜU ²¢ …¢ „ÜU ¼¢ J …㢡 ½è ±¢± ²¢ ¼¢H¢¾ ÜU ï ݱçݹ¢ü‡¢ ÜU ¢ ¥¢²¢ï…Ý ã¢ï¼¢ ±ã¢¡ ÐÚ ©¹´° »±´ ©y„¢ã ÜU ¢ ±¢¼¢±Ú‡¢ Ðñ΢ ã¢ï …¢¼¢ ƒ¢ J ÜU ¢çÚ²¢‡¢è ¹ï´ ¼¢ï „´±¼ì 1861, 62, 63 (§.„. 1805,1806,1807) §Ý ¼èÝ¢ï´ ±c¢¢ïü ¹ï´ ±ï »ÜU »ÜU ¹ãèÝ¢ Úãï ¥¢ñÚ ¼¢H¢¾ ÜU è ¶é΢§ü ÜU ¢ ÜU ¢²ü ÜU Ú¢²¢ J ãçÚ½v¼ S~¢èÐéLc¢ ½…ÝÜU è¼üÝ ÜU Ú¼ï ÜU Ú¼ï ç¹^è, °Îü çÝÜU ¢H¼ï …¢¼ï ƒï J ©„èÜU ï „¢ƒ „¢ƒ ÜU ƒ¢±¢¼¢ü »±´ „½¢ ÜU ¢ ¥¢²¢ï…Ý ½è ã¢ï¼¢ J „ㅢݴΠS±¢¹è ÜU è ©ÐçSƒç¼ ©Ý¹ï´ ¥Ðê±ü ©y„¢ã ÜU ¢ „´™¢Ú ÜU Ú¼è J …¾ ¼¢H¢¾ ÜU ¢ ¶é΢§ü ÜU ¢ ÜU ¢¹ ÐêÚ¢ ã饢 ¼¾ ©‹ã¢ï´Ýï ã¢ïHè ©y„± çÜU ²¢ J §„„ï ©‹ã¢ï´Ýï ÜU ï±H ãçÚ½v¼¢ï´ ÜU ï ¼Ý ãè Ýãè´ Ú´°ï, ¾çËÜU ©ÝÜU ï ¹Ý ½è Ú´° çβï J §„ ¼Ú㠱Ǽ¢H ÜU ¢ °¢ï¹¼è ¼¢H¢¾ ½è ¶éα¢ÜU Ú °ãÚ¢ ÜU Ú¢²¢ J ©„ ±v¼ ©‹ã¢ï´Ýï S±²´ ¼¢H¢¾ ÜU ï ÜU è™Ç ÜU ¢ Å¢ïÜU Ú¢ ¥ÐÝï ç„Ú ÐÚ ©Æ¢ÜU Ú Ÿ¢¹ ÜU è ¹çã¹¢ ¾É¢§ü J ²ã Îï¶ÜU Ú S±¢½¢ç±ÜU LÐ „ï ãè ãçÚ½v¼¢ï´ ¹ï´ ½è ©y„¢ã±{üÝ ã饢 J ¹¢´°Ú¢ïH ÜU è ±¢± ÜU è ¶éα¢§ü ÜU ï ΢ñÚ¢Ý ¼¢ï ±ïÎS¼éç¼ ÜU ¢ °¢Ý ½è „¢ƒ„¢ƒ ™H¼¢ Úã¼¢ ƒ¢ J „ㅢݴΠS±¢¹è ±ïÎS¼éç¼°¢Ý ¹ï´ ¥ÐÝ¢ S±Ú ç¹H¢¼ï ƒï J §„ÜU ï ©ÐÚ¢‹¼ ©‹ã¢ï´Ýï ‘¾ír¢™¢ïÚ¢„è' ½è ÜU è J ¾í¢r¢‡¢¢ï´ ÜU ¢ï´ ©Ð±è¼ çβ¢, ÜU ‹²¢Î¢Ý çβï J §„ÜU ï çÝ繜¢ ©‹ã¢ï´Ýï „y„´° ÜU ¢ H}¾¢™¢ñÇ¢ Ðí„¢Ú çÜU ²¢ J Good Thoughts

(From Page no 6…)

] Your success is determined by what you are willing to sacrifice for it. ] No one will manufacture a lock without a key. Similarly the God does not give problems without solutions. Only we should have patience and courage to find them. ] Success is not the key to happiness. But happiness is the key to success. ] Do not complain about others. Change yourself if you want peace. It is easier to protect our feet with shoes than to carpet the earth. ] Luck is not in your hands. But work is in your hands. Your works can make your luck but luck cannot make your works. So always trust yourself. ] Leave something for someone… never leave someone for something because in life something may leave you but someone will always live with you. ] Worship Lord Swaminarayan daily and attend SATSANG SABHA on a regular basis to harness good thoughts and achieve greater focus and concentration.

ÈU Ú±Úè 2011

5


GOOD THOUGHTS Sanjay Malani

Power of thought cannot be denied; its power is infinite and therefore numberless. Thought provokes action, Action sublimates into shapes of good or bad results depending upon what our thoughts are. We reap the consequences of our actions which had originated as thoughts on the first place. Remember… Watch your thoughts, they become words… Watch your words, they become actions… Watch your actions, they become habits… Watch your habits, they become character… Watch your character, as it becomes your destiny. Our thoughts are the architects of our future; good thoughts positively influence your life and bring good results. Refinement along with eternal devotion and concentration certainly helps achieve higher accomplishments in life. Also, we should not forget that the principal cause of one's perversion, decline and fall also happens to be ones thoughts. Evil, immoral, heinous thoughts lead to depraved, sinful actions. Because of wrong thinking one's powers and talents are wasted in evil activities. Therefore, we need the power of elevated, enlightened, discerning thoughts for awakening and rising. If just one person's thoughts can have such a positive impact, imagine the collective power of thoughts emanating from like minded people with a single goal – “To Achieve Nirvana and Ascend to Akshardham”. Lord Swaminarayan gave us the best medium to harness our good thoughts – “The SATSANG”. Not only it helps an individual, but with the help of our learned and respected Saints and all other Satsangis, collective good thoughts will have greater impact on our society and future generations. Lord Swaminarayan asked all their followers to always worship together in addition to praying at home because he wanted us to realize the greater power of collective thoughts, to unshackle ourselves from all vices and materialistic pleasures, so that we can live a happy life and devote more time in worshipping Lord Swaminarayan.

Few Good Thoughts: ] Lord Swaminarayan has deposited Love, Joys, Prosperity, Peace and Laughter plus all kind of Blessings in your account. Use without limit. The PIN code is: SATSANG! ] Look out into the universe and contemplate the glory of God. Observe the stars, millions of them, twinkling in the night sky, all with a message of unity, part of the very nature of God. ] It is not what you do for your juniors/subordinates/children that is important. It is what you teach them to do for themselves. ] The world suffers a lot, not because of the violence of bad people, but because of the silence of good people.

(Continue in Page 5…) ËÄçuªŒçºç®m tÆ|Œ 6


ROLE MODEL OR FAKE Shyam Sheladia

Everybody knows the definition of a role model. A role model is defined as a person whose behavior, example, or success is or can be emulated by others, especially by younger people. Teenagers and adolescents these days pick a role model for their life at a very young age. You always here little kids saying, "I want to be like this person when I grow up." The next time you here a little kid say these words, take a look at the person who they are referring to. Generally the people that these young future leaders are referring to are usually not role models. Why? The people that these teenagers or adolescents are referring to as "role models" are usually somebody famous or popular. Kids nowadays look at how popular or famous a person is they don't look at what the person is on the inside. Kids look at how the person is on the outside. "Is he/she a good singer? Or is he/she a good actor? is he/she a good athlete?" If the person fits their criteria on the outside, then they are considered a role model. Kids then don't go back and look if that famous person is engaged in harmful habits like drugs or alcohol. A role model should be a person that someone adores, a person that someone has many things in common with, a person who has great talent. But at the same time, a role model is someone who can be trusted and respected. A person who is famous and does not have an acceptable behavior or does not make wise choices cannot be considered a role model. A person cannot suddenly become a role model just because he or she possesses a talent that is not common in every person. A role model should be somebody that is bright and strong on the inside, somebody who respects everybody, no matter if their rich or poor, intelligent or unintelligent, athletic or weak. A role model should have exemplary habits that others can be inspired by. Role models should also be committed and strong-minded, somebody who won't let you down and can be looked up to. People always have a role model in mind. Take a look at yours. See if that person is really a true role model. Our role model should be someone that we pick by ourselves. We all have different goals in life. Pick a role model that will benefit you. A role model can be somebody as simple as one of our family members or friends. When you choose a role model you consider that person as a base in your life. If that role model is an unstable person then that just results in your life becoming unstable. There millions of role models out there, but the pick is yours. Our sants many times tell us that we should have Jank Maharaj, Narsinh Mehta, Mirabai, Sadguru Muktanand Swami, Dada Khachar, Parvatbhai, Dhruv, Prahlad or Nachiketa as our role models, and they do it for a reason.

ÈU Ú±Úè 2011

7


laLFkk n'kZu tudY;k.k egksRlo % xq:dqy csaxyksj çÎ. 22 „ï 24 …ݱÚè, 2011 ¼ÜU Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ x¢éLÜU éH Ï¢ïæx¢H¢ïÚ }¢ïæ Ï¢Çè {ê}¢{¢}¢ „ï “…ÝÜU ˲¢‡¢ }¢ã¢ïy„±” }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J ²ã ©y„± à¢ñÿ¢ç‡¢ÜU , „¢}¢¢ç…ÜU ¥¢ñÚ ¥¢Š²¢çy}¢ÜU »ï„ï ¼èÝ Ðÿ¢ }¢ïæ ¥¢²¢ïç…¼ ƒ¢ J ‘¥¢Æ±è ¥¢§ü. Åè. ¥ÿ¢² Ðíç¼|¢¢’ Ðíç¼²¢ïçx¢¼¢ }¢ã¢ïy„± ÜU ¢ à¢é|¢¢Úæ|¢ 22 …ݱÚè ÜU ï çÎÝ Ú¢çcÅî² S¼Ú ÐÚ ¥¢²¢ïç…¼ ‘8±èæ ¥¢§ü. Åè. ¥ÿ¢² Ðíç¼|¢¢’ Ðíç¼²¢ïçx¢¼¢ „ï ã饢 J ÐêÚï çÎÝ ¼ÜU ™HÝï±¢Hè §„ Ðíç¼²¢ïçx¢¼¢ ÜU ï ©ÎìÍ¢¢ÅÝ ÜU ï ÜU ¢²üRU }¢ }¢ïæ „éçÐí}¢ÜU ¢ïÅü |¢¢Ú¼ ÜU ï Ðê±ü …çSÅ„ »±æ ÜU ‡¢¢üÅÜU ÜU ï H¢ïÜU ¢²éQU Ÿ¢è »Ý. „漢﯅è ãïx¢Çï ¥¢ñÚ „éÐíç„h ±ñ¿¢¢çÝÜU , Ðk|¢ê¯‡¢ Ðí¢õ. Ÿ¢è Ú¢ïÇ}¢ ÝÚô„}㢠ƒï J ‘±æÎï }¢¢¼Ú}¢ì’ x¢è¼x¢¢Ý ÜU ï „¢ƒ Ÿ¢è à¢éÜU ±Ì|¢Î¢„…è S±¢}¢è ¥¢ñÚ }¢éw² ¥ç¼çƒ²¢ïæ Ýï çÎÐÐí¢x¢ÅK çÜU ²¢ ç…„ÜU ï „¢ƒ §„ ÜU ¢²üRU }¢ ÜU ¢ Ðí¢Úæ|¢ ã饢 J Ï¢¢Î }¢ïæ x¢éLÜU éH ÜU ï Ðí¢™¢²ü Ÿ¢è çx¢Úèࢠ¥ÚÏÏ¢è…è Ýï „æ¼¢ïæ ¥¢ñÚ ¥ç¼çƒ²¢ïæ ÜU ¢ ÐécÐã¢Ú ¥¢ñÚ ±¢‡¢è ÐécÐ¢ï „ï S±¢x¢¼ çÜU ²¢ J Ÿ¢è ãïx¢Çï…è ÜU ï „¢ƒ À¢~¢¢ïæ Ýï ÐçÚ™™¢ü ÜU è à¢éL¥¢¼ ÜU è J ÐçÚ™™¢ü ÜU ¢ 籯² ƒ¢ - ‘Building a Value Based Society’ Ÿ¢è ãïx¢Çï…è Ýï ç±l¢<ƒ²¢ïæ „ï ÜU 㢠çÜU ‘±ãè „Ó™è çà¢ÿ¢¢ ãñ …¢ï }¢ê˲¢ïæ ÜU ¢ï Ï¢™¢ „ÜU ï J }¢ê˲ãèÝ çà¢ÿ¢¢ Ï¢ïÜU ¢Ú ãñ J’ ©‹ã¢ïæ Ýï „}¢¢… ÜU ï „|¢è ÿ¢ï~¢ }¢ïæ ÈU ñH Úãï |¢íC¢™¢Ú ÜU ¢ ç…RU çÜU ²¢ ¥¢ñÚ Ï¢Ó™¢ïæ ÜU ¢ï „è¶ Îè, ‘¥¢Ð ¼ëç# „ï …èÝ¢ „è¶Ý¢ J …LÚ¼ „ï Á²¢Î¢ H¢H™ ¥¢Î}¢è ÜU ¢ï ¥Ýñç¼ÜU ¼ÚèÜU ï „ï {Ý ÜU }¢¢Ýï ÐÚ }¢…Ï¢êÚ ÜU Ú Îï¼è ãñ J }¢ñæ ¥¢à¢¢ ÜU Ú¼¢ ãêæ çÜU ¥¢Ð ¶êÏ¢ {Ýè ã¢ï, ¶êÏ¢ Ðíx¢¼è ÜU Úïæ HïçÜU Ý ±ã „Ó™¢§ü ÐÚ ¥¢{¢çÚ¼ ã¢ï J ¥¢… }¢ê˲¢ïæ ÜU ¢ ÿ¢Ú‡¢ ç…„ x¢¼è „ï ã¢ï Ú㢠ãñ ±ã ô™¼¢ ÜU ¢ 籯² ãñ J ¼Ï¢ }¢éÛ¢ï §„ x¢éLÜU éH ÜU è ÜU ¢²üÐ퇢¢Hè Îï¶ÜU Ú ¥¢ÝæÎ ã¢ï Ú㢠ãñ J x¢éLÜU éH ÜU è çà¢ÿ¢¢ Ðíhç¼ „¢}¢¢ç…ÜU }¢ê˲¢ïæ ÜU ¢ Ð¢Æ ç„¶¢¼è ãñ J’ À¢~¢¢ïæ Ýï ç±™¢Ú¢ïœ¢ï…ÜU ÐíàÝ ÐêÀÜU Ú ÐçÚ™™¢ü ÜU ¢ï x¢æ|¢èÚ ¥¢ñÚ Ú¢ï™ÜU Ϣݢ çβ¢ J Ðp¢¼ì Тõ. Ÿ¢è ÝÚô„}㢠Ýï ‘ç±¿¢¢Ý’ 籯² ÐÚ À¢~¢¢ïæ „ï ÐçÚ™™¢ü ÜU è J À¢~¢¢ïæ m¢Ú¢ ÐêÀï x¢» „|¢è ÐíÔA¢¢ïæ ÜU ï ©‹ã¢ïæÝï „éæÎÚ ©œ¢Ú çβï J §„ ÜU ¢²üRU }¢ }¢ïæ x¢éLÜU éH SÜU êH }¢ïæ ¥¢²¢ïç…¼ ±¢<¯ÜU Ú}¢¼¢ïy„± }¢ïæ ç±ç|¢ó¢ ¶ïH ¥¢ñÚ Ðíç¼²¢ïçx¢¼¢¥¢ïæ }¢ïæ ç±…ï¼¢ 㢩„ ¥¢ñÚ ç¶H¢çDz¢ïæ ÜU ¢ï }¢éw² ¥ç¼çƒ²¢ïæ ÜU ï ÜU ÚÜU }¢H¢ïæ „ï Ðí¢ïy„¢çã¼ ÐéÚSÜU ¢Ú çβï x¢²ï J ÜU ¢²üRU }¢ ÜU ï ¥æ¼ }¢ïæ ÐêÁ² à¢éÜU ±Ì|¢Î¢„…è S±¢}¢è Ýï ¥ÐÝï „¢Úx¢<|¢¼ ©i¢ï{Ý „ï „|¢è ÜU ¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ ÐíÎ¢Ý çÜU ²ï J ÜU ¢²üRU }¢ ÜU ¢ „}¢¢ÐÝ Ú¢cÅîx¢è¼ ÜU ï x¢¢Ý „ï ã饢 J VAPS Knowledge Services ÜU ï „ã²¢ïx¢ „ï ¥¢²¢ïç…¼ §„ Ðíç¼²¢ïçx¢¼¢ }¢ïæ Îïà¢|¢Ú ÜU è ¥ÝïÜU ËÄçuªŒçºç®m tÆ|Œ 8


SÜU êH¢ïæ ÜU ï Т¡™ „¢ñ „¢¼ ç±l¢ƒèü ࢢç}¢H ãé» ƒï J IT Project, IT Concept, IT Pick and Speak, IT Group Discussion, IT Quiz …ñ„è ç±ç±{ Ðíç¼²¢ïçx¢¼¢»¡ §„}¢ïæ Ú¶è x¢§ü ƒè J „¢²æ 5 Ï¢…ï ‘¥¢§ü. Åè. ¥ÿ¢² Ðíç¼|¢¢’ ÜU ï Ðíƒ}¢ çÎÝÜU è Ðꇢ¢üãêç¼ ÜU ï Ï¢¢Î x¢éLÜU éH ÜU ï À¢~¢¢ïæÝï ç±ç±{ Ýëy² ¥¢ñÚ Ý¢ÅÜU m¢Ú¢ „¢æSÜU ëç¼ÜU „抲¢ÜU ¢ï ¶êÏ¢„êÚ¼ Ϣݢ²¢ J çÎ.23…ݱÚè Ÿ¢è}¢ã¢ç±c‡¢é ²¢x¢ }¢ã¢ïy„± ÜU ï çm¼è² çÎÝ Ðí¢¼:ÜU ¢H Ðç±~¢ Ï¢í¢r¢‡¢¢ïæ Ýï ±ñçÎÜU }¢æ~¢¢ïæÜU ï ©Ù¢ï¯ ÜU ï „¢ƒ ‘¥Ú‡¢è}¢æƒÝ’ ÜU ÚÜU ï ¥çxÝÎï± ÜU ¢ ¥¢u¢Ý çÜU ²¢ J ©„ ¥çxÝÎï± ÜU ¢ï ²¿¢à¢¢H¢ }¢ïæ ²¿¢ÜU é‡Ç }¢ïæ Sƒ¢çм ÜU ÚÜU ï ²¿¢ÜU ¢ Ðí¢Úæ|¢ ã饢 J ²à¢|¢¢x¢è ²…}¢¢Ý¢ïæ Ýï ΢ï çÎÝ ¥¢ãéç¼²¢¡ ÎïÜU Ú |¢x¢±¢Ý ÜU ¢ï Ðí„ó¢ çÜU ²ï J

ÚQU Î¢Ý ÜU ñ}Р΢ïãÐÚ 10 Ï¢…ï „ï x¢éLÜU éH }¢ïæ ÚQU Î¢Ý ÜU ñ}Ð ÜU ¢ Ðí¢Úæ|¢ ã饢 J „æ¼¢ïæ, |¢QU ¢ïæ, çà¢ÿ¢ÜU ¢ïæ ¥¢ñÚ ÜU ¢ïHï… ÜU ï À¢~¢¢ïæ Ýï ©y„¢ãÐê±üÜU ÚQU Î¢Ý ÜU Ú „}¢¢…„ï±¢ ÜU ¢ ÜU ¢²ü çÜU ²¢ J §„ ÜU ñ}Ð}¢ïæ 108 òçQU ²¢ïæ ÚQU Î¢Ý ã饢 J ‘¥¢§ü. Åè. ¥ÿ¢² Ðíç¼|¢¢’ Ðíç¼²¢ïçx¢¼¢ ÜU ¢ „}¢¢ÐÝ „}¢¢Ú¢ïã ΢ïãÐÚ 11 Ï¢…ï ‘¥¢§ü. Åè. ¥ÿ¢² Ðíç¼|¢¢’ ÜU ï „}¢¢ÐÝ „}¢¢Ú¢ïã }¢ïæ ÜU ÝüH x¢¢ïТH ÜU ¢ñçà¢ÜU ¥ç¼çƒ ç±à¢ï¯ ƒï J ©‹ã¢ïæÝï À¢~¢¢ïæ ÜU ï „¢ƒ ‘Global Melt Down - What Nest?’ 籯² ÐÚ ÐçÚ™™¢ü ÜU è J ÐçÚ™™¢ü ÜU ï Ï¢¢Î §„ Ðíç¼²¢ïçx¢¼¢ }¢ïæ ç±…ï¼¢ Úãï ç±l¢<ƒ²¢ïæ ÜU ¢ï ÜU ÝüH x¢¢ïТH ÜU ¢ñçà¢ÜU ÜU ï 㢃¢ïæ „ï ÐéÚSÜU ¢Ú ç±¼çÚ¼ çÜU ²¢ x¢²¢J ±¢<¯ÜU „¢æSÜU ëç¼ÜU ÜU ¢²üRU }¢ 3:30 Ï¢…ï „ï ¥x¢Hï ™Ú‡¢ ±¢<¯ÜU ¢ïy„± ÜU ¢ ¥¢Úæ|¢ ã饢 J Т¡™±è ÜU ÿ¢¢ ÜU ï À¢~¢ ™æ™H Ýï S±¢x¢¼ Ðí±™Ý „ï „æ¼¢ïæ-¥ç|¢|¢¢±ÜU ¢ïæ ÜU ¢ S±¢x¢¼ çÜU ²¢ J |¢çQU }¢² }¢{éÚ Ú¢çx¢Ýè „ï À¢~¢¢ïæ Ýï ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU ¢ï ²¢Î ÜU Ú }¢æx¢H¢™Ú‡¢ çÜU ²¢ J §„ÜU ï Ï¢¢Î ÐãHè ¥¢ñÚ Îê„Úè ÜU ÿ¢¢ ÜU ï À¢ïÅï À¢ïÅï À¢~¢¢ïæ Ýï |¢¢±Ðꇢü ÐíS¼éç¼ Îè J Ðp¢¼ì À¢~¢¢ïæ Ýï ¥ÝïÜU ç±{ Ýëy², „æ±¢Î, ™éÅÜU éHï ¥¢ñÚ à¢¢²Úè „ï ¥ç|¢|¢¢±ÜU ¢ïæ ÜU ¢ }¢Ý ãÚ çH²¢ J »±æ Ÿ¢è Ú¢}¢™æÎí x¢¢ñÇ¢, }¢¢ÝÝè² ¥Š²ÿ¢ „èÅè Å¢©Ý ŒH¢çÝæx¢ Ï¢ïæx¢H¢ïÚ ÜU ï 㢃¢ïæ „ï §Ý¢}¢ ç±¼Ú‡¢ çÜU ²¢ x¢²¢ J 5 Ï¢…ï S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ „æÐí΢² ÜU ï {}¢ü{éÚæ{Ú ¥¢™¢²ü Ÿ¢è Ú¢ÜU ïà¢Ð턢΅è }¢ã¢Ú¢… ¥¢ñÚ ÜU ‡¢¢üÅÜU „ÚÜU ¢Ú ÜU ï x¢ëãçÝ}¢¢ü‡¢ }¢æ~¢è Ÿ¢è ±è. „¢ï}}¢¢Ý¢…è Ð{¢Úï ¼Ï¢ À¢~¢¢ïæ Ýï |¢Ã²¼¢ „ï ©ÝÜU ¢ S±¢x¢¼ çÜU ²¢ J ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ¥¢ñÚ x¢éL±²ü Ÿ¢è Îï±ÜU ëc‡¢Î¢„…è S±¢}¢è ÜU ï ÜU ÚÜU }¢H¢ïæ „ï Ýê¼Ý çÝ}¢¢ü燢¼ Ðí±ïà¢m¢Ú, Ýê¼Ý ¥ç¼çƒ|¢±Ý ¥¢ñÚ §‹ÅÚÝïà¢ÝH ã¢òSÅïH ÜU ¢ ©Ù¢ÅÝ çÜU ²¢ x¢²¢ J ¥æ¼}¢ïæ Ýê¼Ý Ðí¢ƒüÝ¢ }¢æçÎÚ ÜU ï m¢Ú¢ïÙ¢ÅÝ ÜU ÚÜU ï }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ¥¢ñÚ x¢éL}¢ã¢Ú¢… ÜU ï „¢ƒ x¢ëãçÝ}¢¢ü‡¢ }¢æ~¢èŸ¢è ¼ƒ¢ ¥‹² ¥ç¼çƒ „|¢¢Sƒ¢Ý }¢ïæ Ð{¢Úï J À¢~¢¢ïæÝï ¥Îì|¢é¼ S±¢x¢¼ Ýëy² ÜU ï „¢ƒ ¥ç¼çƒ²¢ïæ ÜU ¢ S±¢x¢¼ çÜU ²¢ J ¼yÐp¢¼ì ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è, ÈU Ú±Úè 2011

9


ÐêÁ²Ð¢Îì x¢éL}¢ã¢Ú¢…, ÐÚ}¢ ÐêÁ² ÜU ¢ïÆ¢Úè S±¢}¢è, x¢ëãçÝ}¢¢ü‡¢ }¢æ~¢èŸ¢è, Ú¢çcÅî² S±²æ „ï±ÜU „æÍ¢ÜU ï Ð홢ÚÜU Ÿ¢è …²Îï± »}¢. „è., „Îìx¢éL Ÿ¢è Îï±Ðí„¢Î΢„…è S±¢}¢è, „éÚ¼ „ï Ð{¢Úï „Îìx¢éL Ÿ¢è {}¢ü±Ì|¢Î¢„…è S±¢}¢è ÜU ¢ ÐécÐã¢Ú „ï S±¢x¢¼ çÜU ²¢ x¢²¢ J Ðp¢¼ì À¢~¢¢ïæ Ýï ç±ç±{ „¢æSÜU ëç¼ÜU ÜU ¢²üRU }¢ ÐíS¼é¼ çÜU ²ï J x¢éLÜU éH ÜU ï ¼èÝ Ðíç¼|¢¢à¢¢Hè 焼¢Úï ¥ç|¢¯ïÜU „æ…² Ý¢±Hï (SÜU ïçÅæx¢ ±ËÇü ÚïÜU ¢ïÇü), x¢Ýïࢢ »Ý. „¢§ü (§‹ÅÚÝïà¢ÝH Hï±H SÐïôHx¢ ÜU ¢ïç}ÐçÅà¢Ý ç±…ï¼¢), …è.¥¢Ú. ãï}¢ïࢠ(ƒ¢§üHï‹Ç }¢ïæ ²¢ïx¢¢„Ý Ðíç¼²¢ïçx¢¼¢ }¢ïæ çm¼è²) ÜU ¢ï à¢é|¢¢à¢è¯ ¥¢ñÚ ç±çà¢C ÐéÚSÜU ¢Ú ÐíÎ¢Ý çÜU » J ¼ƒ¢ §„ „}¢x¢í }¢ã¢ïy„± ÜU ï }¢éw² ²…}¢¢Ý Ÿ¢è ¼éH„è|¢¢§ü x¢¢ïÅè ¥¢ñÚ ©ÝÜU ï „éÐé~¢ Ÿ¢è ÐíÜU ¢à¢|¢¢§ü ÐÚ }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ¼ƒ¢ „æ¼¢ïæ Ýï Ðécб¯¢ü ÜU ÚÜU ï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J ÐêÁ² {}¢ü±Ì|¢Î¢„…è S±¢}¢è ÜU ï ÐíïÚÜU Ðí±™Ý ÜU ï Ï¢¢Î ÐêÁ² x¢éL}¢ã¢Ú¢… Ýï ¥¢ñÚ ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è Ýï §„ }¢ã¢ïy„± ÜU ï ÜU ¢²üÜU ¼¢ü „|¢è „æ¼¢ïæ, ç±l¢ƒèü²¢ïæ, çà¢ÿ¢ÜU ¢ïæ ¥¢ñÚ ¥ç|¢|¢¢±ÜU ¢ïæ ÜU ¢ï Ï¢{¢§ü ÜU ï „¢ƒ }¢æx¢H ¥¢à¢è¯ çβï J ¥æ¼}¢ïæ À¢~¢¢ïæ Ýï x¢éLÜU éH ÜU è „æSÜU ¢Ú ²éQU çà¢ÿ¢¢ ÐÚ ¥¢{¢çÚ¼ ‘Why Only Gurukul !’ Ý¢ÅÜU ÐíS¼é¼ çÜU ²¢ J §„ „}¢x¢í „¢æSÜU ëç¼ÜU ÜU ¢²üRU }¢ ÜU ¢ çÝÎà¢üÝ À¢~¢ }¢ãï‹ÎíÜU é}¢¢Ú Ýï »±æ „晢HÝ ¥çÝࢠ|¢¢ï…¢‡¢è Ýï çÜU ²¢ ƒ¢ J çÎ.24…ݱÚè Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢… ÜU è Ðí¢‡¢ Ðíç¼D¢ ¥¢… Ðí¢¼: 7 Ï¢…ï „ï Ýê¼Ý Ðí¢ƒüÝ¢|¢±Ý }¢ïæ ݲÝÚ}², çÎòS±LÐ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢… ÜU è }¢ê<¼ ÜU è Ðíç¼D¢ç±ç{ ÐêÁ²Ð¢Îì Ÿ¢è Îï±Ðí„¢Î΢„…è S±¢}¢è ÜU ï ÜU Ú ÜU }¢H¢ïæ „ï Ðí¢Úæ|¢ ÜU è x¢§ J |¢êÎï±¢ïæ m¢Ú¢ ±ïÎ}¢æ~¢¢ïæ „ï ¥¢u¢Ý ÜU ÚÝïÜU ï Ï¢¢Î ÐêÁ² S±¢}¢è…è, ÐêÁ² x¢éL}¢ã¢Ú¢…, ÐêÁ² ÜU ¢ïÆ¢Úè S±¢}¢è ¼ƒ¢ 70 „ï ¥ç{ÜU „æ¼¢ïæ Ýï ¥ÝïÜU ÈU HÚ„, ¥ÝïÜU ¼èƒü…H, ç±ç±{ „éx¢æç{¼ §~¢ ¥¢ñÚ ÐécÐ m¢Ú¢ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢… ÜU ¢ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çÜU ²¢ J 9:30 Ï¢…ï ÐêÁ² ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è Ð{¢Úï J }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è Ýï ±ñçÎÜU Úèç¼ „ï Ðíç¼D¢ ÜU ¢ ç±ç{ ÜU Ú Ðíƒ}¢ çÝÚ¢…Ý ÜU è J Ðp¢¼ì ¥¢™¢²üŸ¢è Ýï Ðê. „Îìx¢éL Ÿ¢è Îï±Ðí„¢Î΢„…è S±¢}¢è, Ï¢ïæx¢H¢ïÚ x¢éLÜU éH ÜU ï „æ™¢HÜU ࢢ›è Ÿ¢è ÜU ëc‡¢™Ú‡¢Î¢„…è S±¢}¢è ¼ƒ¢ ²ã¢¡ „ï±¢ ÜU Ú Úãï Ÿ¢è çÝy²S±LÐ S±¢}¢è, Ÿ¢è ¥¢ÝæÎçÐí² S±¢}¢è, Ÿ¢è }¢éQU ±Ì|¢ S±¢}¢è, Ÿ¢è Š²ï²S±LÐ S±¢}¢è, Ÿ¢è „y„æx¢çÐí² S±¢}¢è ¥¢Îè „æ¼¢ïæ ÜU ¢ï à¢é|¢¢à¢è¯ ÎïÜU Ú „y„æx¢ ÜU è §„ ¥}¢ê˲ „ï±¢ÜU ï çH²ï ¥ç|¢±¢ÎÝ çβï J Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢… ÜU è }¢ê<¼ ÜU ï ²…}¢¢Ý ÐÚ}¢ |¢QU Ÿ¢è }¢{é|¢¢§ü ãТ‡¢è ¼ƒ¢ „éÐé~¢ çÎòïࢠÜU ¢ï |¢è ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ¼ƒ¢ „æ¼¢ïæÝï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J „æÜU H ê }¢ïæ ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è, ÐêÁ² x¢éL}¢ã¢Ú¢…, ÐêÁ² ÜU ¢ïÆ¢Úè S±¢}¢è ¼ƒ¢ „Îìx¢éL „æ¼¢ïæ ÜU ï ÜU ÚÜU }¢H¢ïæ „ï „æ¼¥¢Ÿ¢}¢ ÜU ¢ çà¢H¢‹²¢„ç±ç{ ÜU ÚÜU ï Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢… ÜU ï „æ}¢é¶ Hx¢¢²ï x¢²ï Ðíƒ}¢ }¢ã¢ ¥ó¢ÜU Åê ÜU è ÐêÁ²Ð¢Îì }¢ãæ¼ S±¢}¢è ÜU ï ÜU Ú ÜU }¢H¢ïæ „ï ¥¢Ú¼è ãé§ü ¥¢ñÚ §„ÜU ï „¢ƒ …ÝÜU ˲¢‡¢ }¢ã¢ïy„± ÜU ¢ „}¢¢ÐÝ ã饢 J ËÄçuªŒçºç®m tÆ|Œ 10


xq:dqy xqycxkZ dk mn?kkVu vkSj izFke okf”kZd fnu |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜU è ÜU ëТ ¥¢ñÚ x¢éL±²ü Ÿ¢è Îï±ÜU ëc‡¢Î¢„…è S±¢}¢è ÜU è ¥¢¿¢¢ „ï 21 …êÝ 2010 „ï x¢éHÏ¢x¢¢ü }¢ïæ Ðí¢Úæ|¢ ãé§ü Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ x¢éLÜU éH ÜU è Ýê¼Ý ࢢ¶¢ Ýï ¥ÝïÜU ç±{ à¢ñÿ¢ç‡¢ÜU ÜU ¢²üRU }¢¢ï ÜU ï „¢ƒ Ðíƒ}¢ ±¯ü Ðꇢü çÜU ²¢ J çÎ. 22 …ݱÚè 2011 ÜU ï çÎÝ x¢éL±²ü Ÿ¢è Îï±ÜU ëc‡¢Î¢„…è S±¢}¢è, ÐêÁ²Ð¢Îì ÜU ¢ïÆ¢Úè S±¢}¢è Ÿ¢è ãçÚ…è±Ý΢„…è S±¢}¢è, „Îx¢éL Ÿ¢è Îï±Ðí„¢Î΢„…è S±¢}¢è, „Îx¢éL Ÿ¢è {}¢ü±Ì|¢Î¢„…è S±¢}¢è ¥¢çÎ ±çÚD „æ¼¢ïæÜU è Ðç±~¢ „æçó¢ç{ }¢ïæ x¢éLÜU éH ÜU ï ©h¢ÅÝ „}¢¢Ú¢ïã ÜU ï „¢ƒ SÜU êH ÜU ¢ ÐãH¢ ±¢<¯ÜU çÎÝ Ï¢Çï ¥¢ÝæÎ-©y„¢ã „ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J „¢²æ 4 Ï¢…ï x¢éL±²ü Ÿ¢è Îï±ÜU ëc‡¢Î¢„…è S±¢}¢è ¼ƒ¢ „}¢¢Ú¢ïã ÜU ï }¢éw² ¥ç¼çƒ, Ý¢ïƒü ÜU ‡¢¢üÅÜU ÜU ï ÿ¢ï~¢è² ÜU }¢èÔA¢Ú Ç¢õ. Ÿ¢è Ú…Ýèࢠx¢¢ï²H…è Ýï çÎÐÐí¢x¢ÅK ÜU ÚÜU ï x¢éLÜU éH ç±l¢H² ÜU ï Ýê¼Ý |¢±Ý ÜU ¢ ©Ù¢ÅÝ çÜU ²¢ J x¢éLÜU éH ÜU ï …}¢èÝ΢¼¢ Ÿ¢è ÜU ï. Ðí„ó¢¢Ï¢¢Ï¢é ¥¢çÎ {Ýæ…² Çï±HЄü ÜU ï |¢¢§ü²¢ïæ ¼ƒ¢ Ÿ¢è …²ïà¢|¢¢§ü ±LÝï „æ¼¢ïæ ¥¢ñÚ ¥ç¼çƒ²¢ïæ ÜU ¢ S±¢x¢¼ Ðê…Ý çÜU ²¢ J ¼yÐp¢¼ì ²é.ÜU ï…è ¥¢ñÚ ÐãHè ÜU ÿ¢¢ÜU ï À¢~¢¢ïæÝï ‘ã}¢ |¢¢Ú¼ }¢¢¼¢ÜU ï Œ²¢Úï ãñ...’, »H. ÜU ï…è ÜU ï À¢~¢¢ïæÝï ‘¥¢ï ! }¢¢² ÈU íï‹Ç x¢Ýïࢢ...’, Îê„Úè ¥¢ñÚ ¼è„Úè ÜU ÿ¢¢ÜU ï À¢~¢¢ïæÝï ‘ã}¢ÜU ¢ï ã}¢¢Úè }¢}}¢èÝï ÇïÇèÝï Ï¢¼¢²¢ ãñ...’ ¥¢ñÚ ™¢ñƒè ¼ƒ¢ Т¡™±èæ ÜU ÿ¢¢ÜU ï À¢~¢¢ïæÝï ‘»ÜU »ï„è |¢êç}¢ x¢éLÜU éH...’ Ýëy² ÐíS¼é¼ ÜU ÚÜU ï Îà¢üÜU ¢ïæ ÜU ¢ï ¥¢ÝæÎ ÜU Ú±¢²¢ ƒ¢ J ¼ƒ¢ „æ±¢Î, çÐÚ¢ç}¢Ç ¥¢ñÚ …H¼è Úèæx¢ ÜU ï ¥Îì|¢é¼ ¥¢ñÚ ¥¢p²ü|¢Úï ç±ç±{ ÜU ¢²üRU }¢ ÐíS¼é¼ ÜU ÚÜU ï „æ¼¢ïæ, }¢ãï}¢¢Ý¢ïæ ¥¢ñÚ ¥ç|¢|¢¢±ÜU ¢ïæ ÜU è Ðí„ó¢¼¢ Ðí¢# ÜU è J ‘x¢éLÜU éH „æSÜU ëç¼’ Ý¢ÅÜU „ï À¢~¢¢ïæÝï ©‹ãïæ x¢éLÜU éH }¢ïæ ç}¢H Úãï „é„æSÜU ¢Ú¢ï ÜU è Û¢¢æÜU è ÜU Ú±¢§ü J À¢~¢¢ïæ ÜU ï „æSÜU ¢Ú |¢Úï …è±Ý ¥¢ñÚ ÜU ¢²üRU }¢ Îï¶ÜU Ú }¢éw² ¥ç¼çƒ Ç¢õ. Ÿ¢è Ú…Ýèࢠx¢¢ï²H…è Ýï ¥ÐÝï ±QU ò }¢ïæ x¢éLÜU éH „æSƒ¢Ý ÜU ï ¥¢Îà¢ü ÜU ¢²ü ÜU ¢ï ¥ÝïÜU à¢é|¢ÜU ¢}¢Ý¢²ïæ Îè J ¥æ¼}¢ïæ ÐêÁ²Ð¢Î }¢ãæ¼ S±¢}¢è Ýï §„ ࢢ¶¢ }¢ïæ „ï±¢ ÜU Ú Úãï „æ¼¢ïæ, „}¢<м |¢QU ¢ïæ, çà¢ÿ¢ÜU ¢ïæ, À¢~¢¢ïæ ¥¢ñÚ ¥ç|¢|¢¢±ÜU ¢ïæ ÜU ¢ï }¢æx¢H à¢é|¢¢à¢è¯ çβï J „æ¼¢ïæ ÜU è çÝS±¢ƒü ¥¢ñÚ |¢x¢±¢Ý ÜU ¢ï Ðí„ó¢ ÜU ÚÝï ÜU è »ÜU }¢¢~¢ ¼}¢ó¢¢ „ï ÜU ï±H »ÜU „¢H, »ÜU }¢¢ã ¥¢ñÚ »çPU „ çÎÝ}¢ïæ „é„Á… ãé» ²ã ÜU ñ}Є, }¢¢~¢ 120 çÎÝ}¢ïæ „±¢Zx¢ Ðꇢü ã¢ï x¢²ï ¥ÝïÜU ¥¢{éçÝÜU „éç±{¢²¢ïæ „ï ²éQU SÜU êH çÏ¢ËÇèæx¢ ¼ƒ¢ À¢ïÅï À¢ïÅï Ï¢Ó™ïæ ²ã¢¡ …è±Ý}¢ïæ ¥y²æ¼ …LÚè »ï„ï „é„æSÜU ¢Ú Ðí¢# ÜU Ú Úãï ãñ J §„ ÐíÜU ¢Ú ¥ÐÝè …}¢èÝ ÜU ¢ §ü¼Ýï „éæÎÚ ÜU ¢²ü}¢ïæ ç±çݲ¢ïx¢ Îï¶ÜU Ú {Ýæ…² ÇïÐH„ü ÜU ï „|¢è ТÅüÝÚÝï ç}¢HÜU Ú à¢ó¢éÚ-ࢢãÏ¢¢Î Ú¢ïÇ ÐÚ Îê„Úè 25 »ÜU Ç …}¢èÝ ÜU ¢ ¥ÝéÎ¢Ý ÜU ÚÜU ï ÐêÁ²Ð¢Îì x¢éL±²ü }¢ãæ¼ S±¢}¢è Ÿ¢è Îï±ÜU ëc‡¢Î¢„…è S±¢}¢è ¼ƒ¢ „æ¼¢ïæÜU ï ¥ç{ÜU ¢ç{ÜU ¥¢à¢è±¢üÎ Ðí¢# çÜU ²ï J §„è çÎÝ Ðí¢¼:ÜU ¢H ÐêÁ²Ð¢Îì }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¼ƒ¢ ÐêÁ²Ð¢Î ÜU ¢ïÆ¢Úè S±¢}¢è Ÿ¢è ãçÚ…è±Ý΢„…è S±¢}¢è ÜU ï ÜU ÚÜU }¢H¢ïæ „ï |¢¢ï…Ý¢H² ÜU ï |¢±Ý ÜU ¢ çà¢H¢‹²¢„ç±ç{ çÜU ²¢ x¢²¢ ƒ¢ J §„ ÜU ¢²üRU }¢ ÜU ¢ï „ÈU H ϢݢÝï ÐêÁ²Ð¢Îì Ÿ¢è Îï±Ðí„¢Î΢„…è S±¢}¢è ÜU ï }¢¢x¢üÎà¢üÝ ¥Ýé„¢Ú „æ¼¢ïæ ¼ƒ¢ ÐÚ}¢|¢QU Ÿ¢è …²ïà¢|¢¢§ü ±L, ÐíçÎÐ|¢¢§ü ™¢±Ç¢ »±æ Ÿ¢è çÎHèÐ|¢¢§ü ¥¢Îè |¢QU ¢ïæÝï |¢çQU |¢Úè „ï±¢ ÜU è ƒè J ÈU Ú±Úè 2011

11


xq:dqy gSnjkckn ‘ÇïÜU Ý RU ¢ïçÝÜU H SТïÅüì„’ çÎ. 3 „ï 9 …ݱÚè §„ „#¢ã }¢ïæ |¢¢Ú¼ÜU ï „éÐíç„h ¥¶Ï¢¢Ú ‘Deccan Chronicle’ m¢Ú¢ “Sports Championship2011” ÜU ¢ ¥¢²¢ï…Ý çÜU ²¢ x¢²¢ ƒ¢ J ç…„}¢ïæ ãñÎڢϢ¢Î ÜU è 145 SÜU êH¢ïæ Ýï |¢¢x¢ çH²¢ ƒ¢ J §„ Ú}¢¼¢ïy„± }¢ïæ x¢éLÜU éH ãñÎڢϢ¢Î ÜU è Ï¢¢SÜU ïŠϢ¢õH ÜU è Åè}¢Ýï ࢢÝÎ¢Ú ÐíÎà¢üÝ ÜU ÚÜU ï çmç¼² Sƒ¢Ý Ðí¢# ÜU ÚÜU ï L. 10,000 ÜU ¢ §üÝ¢}¢ Ðí¢# çÜU ²¢ J ¼ƒ¢ x¢éLÜU H ÜU ï À¢~¢ Hÿ² ¥ãé…¢ Ýï ™ï„ SÐ{¢ü}¢ïæ x¢¢ïËÇ }¢ïÇH Ðí¢# çÜU ²¢ J }¢ÜU Ú„æRU ¢ç‹¼ бü çÎ. 14 …ݱÚè }¢ÜU Ú„æRU ¢ç‹¼ ÜU ï Ðç±~¢ бü ÐÚ ¥¢… Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢… ÜU ï ô„ã¢„Ý ÜU ¢ï ç±ç|¢ó¢ ÐíÜU ¢Ú ÜU è ݲÝÚ}² мæx¢¢ïæ „ï „éࢢïç|¢¼ çÜU ²¢ x¢²¢ ƒ¢ J „æRU ¢ç‹¼ бü ÜU ï ç±à¢ï¯ Ðê…Ý ¥¢ñÚ „æ¼¢ïæ ÜU ï Ðí±™Ý ÜU ï Ï¢¢Î „æ¼¢ïæ ÜU ï ÜU ÚÜU }¢H¢ïæ „ï ç¼H, }¢éÚ}¢éÚï ÜU ï Haê, Ï¢ïÚ, ç™çPU ¥¢Îè Ð턢ΠHïÜU Ú À¢~¢¢ïæ Ýï }¢Ý|¢ÚÜU Ú Ð¼æx¢ ©Ç¢§ü J ã¢òSÅïH H¢§üÏ¢íïÚè çÎ. 21 …ݱÚè À¢~¢¢ïæ ÜU ï ¿¢¢Ý±{üÝ ãï¼é ¥¢… ÐêÁ²Ð¢Îì x¢éL±²ü Ÿ¢è Îï±ÜU ëc‡¢Î¢„…è S±¢}¢è ÜU ï Ðç±~¢ ÜU ÚÜU }¢H¢ïæ „ï À¢~¢¢H² }¢ïæ ‘ã¢òSÅïH H¢§üÏ¢íïÚè’ ÜU ¢ à¢é|¢¢Úæ|¢ çÜU ²¢ x¢²¢ J Ðí…¢„œ¢¢ÜU çÎÝ »±æ „æ¼ Ð{Ú¢±Ýè çÎ. 26 …ݱÚè ¥¢…ÜU ï Ðí…¢„œ¢¢ÜU çÎÝ ÐÚ Ðí¢¼: „æ¼¢ïæ, À¢~¢¢ïæ ¥¢ñÚ çà¢ÿ¢ÜU ¢ïæ Ýï Š±…±æÎÝ çÜU ²¢ J À¢~¢¢ïæÝï ÐÚïÇ, Îïà¢|¢çQU ÜU ï ç±ç±{ ÜU ¢²üRU }¢ ÐíS¼é¼ çÜU ²ï J ¥¢… Ï¢ïæx¢H¢ïÚ }¢ïæ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢… ÜU è Ðíç¼D¢ÜU ¢ ©y„± Ðꇢü ÜU ÚÜU ï ±¢Ð„ x¢é…Ú¢¼ …¢ Úãï ÐêÁ² {}¢ü±Ì|¢Î¢„…è S±¢}¢è, ÐêÁ² |¢çQU ±Ì|¢Î¢„…è S±¢}¢è ¥¢çÎ 60 „æ¼¢ïæ ãñÎڢϢ¢Î ÜU ï À¢~¢¢ïæ ÜU ¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ ÎïÝï Ð{¢Úï J À¢~¢¢ïæ Ýï »ÜU „¢ƒ §¼Ýï „æ¼¢ïæ ÜU ï Îà¢üÝ ÜU ÚÜU ï {‹²¼¢ ÜU ¢ ¥Ýé|¢± çÜU ²¢ J ²¢ïx¢¢ ±èÜU çÎ. 24 „ï 30 …ݱÚè À¢~¢¢ïæ ÜU ï ࢢÚèçÚÜU ç±ÜU ¢„ ãï¼é §„ „#¢ã ‘²¢ïx¢¢ ±èÜU ’ ÜU ï LÐ}¢ïæ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J ç…„}¢ïæ À¢~¢¢ïæ ÜU ¢ï ç±à¢ï¯LÐ „ï ²¢ïx¢¢„Ý, Ðí¢‡¢¢²¢}¢ ¥¢çÎÜU è ÅîïôÝx¢ Îè x¢§ü J ËÄçuªŒçºç®m tÆ|Œ 12


…ÝÜU ˲¢‡¢ }¢ã¢ïy„±

1

2

3

4

5

6

7

(1) Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢… ÜU è Ðíç¼D¢}¢ïæ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU ÜU Ú Úãï ÐêÁ²Ð¢Îì Ÿ¢è ÜU ¢ïÆ¢Úè S±¢}¢è (2) ¥ç|¢¯ïÜU ÜU Ú Úãï ÐêÁ²Ð¢Îì }¢ãæ¼ S±¢}¢è (3) ¥ç|¢¯ïÜU ÜU Ú Úãï ÐêÁ² Ÿ¢è Îï±Ðí„¢Î΢„…è S±¢}¢è ¥¢ñÚ ÐêÁ² Ÿ¢è {}¢ü±Ì|¢Î¢„…è S±¢}¢è (4) Ðíç¼D¢ ÜU è ¥¢Ú¼è ÜU Ú Úãï ÐêÁ²Ð¢Îì ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è (5) Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢… ÜU è Ðí¢‡¢:Ðíç¼D¢ ÜU ï Ï¢¢Î Ðí|¢é ÜU ï „æx¢ }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ¥¢ñÚ ÐêÁ² „æ¼¢ïæ J (6) ¥ó¢ÜU êÅ ÜU è ¥¢Ú¼è ÜU Ú Úãï ÐêÁ²Ð¢Îì }¢ãæ¼ S±¢}¢è J (7) çÝ}¢¢ü‡¢¢ç{Ý „æ¼çݱ¢„ ÜU ï }¢æx¢H ¶¢¼}¢êãé¼üç±ç{ }¢ïæ Ðê. }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è, Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¼ƒ¢ Ðê. ÜU ¢ïÆ¢Úè S±¢}¢è J


x¢éLÜU éH x¢éHÏ¢x¢¢ü ÜU ¢ ©Ù¢ÅÝ „}¢¢Ú¢ïã »±æ Ðíƒ}¢ ±¢<¯ÜU çÎÝ

1

2

3

4

5

6

7

8

(1) ÎèÐ Ðí¢x¢ÅK ÜU Ú x¢éLÜU éH ÜU ¢ ©Ù¢ÅÝ ÜU Ú Úãï ÐêÁ²Ð¢Îì }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢ñÚ ¥ç¼çƒ²¢ïæ J (2) Ýê¼Ý ŒHï x¢í¢©‹Ç ÜU ¢ ©Ù¢ÅÝ ÜU Ú Úãï ÜU HïvÅÚ Ÿ¢è Ú…Ýèࢅè J (3) ÐêÁ²Ð¢Îì }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¼ƒ¢ ¥ç¼çƒ²¢ïæÜU ¢ S±¢x¢¼ ÜU Ú Úãï Ÿ¢è ÜU ï. Ðí„ó¢¢Ï¢¢Ï¢é ¼ƒ¢ Ÿ¢è …²ïà¢|¢¢§ü ±L J (4) ©h¢ÅÝ Ýëy² ÜU Ú Úãï À¢~¢ J (5 „ï 8) ç±ç±{ „¢æSÜU ë¼ ÜU ¢²üRU }¢ ÐíS¼é¼ ÜU Ú „æ¼¢ïæ-¥ç¼çƒ²¢ïæ ¥¢ñÚ ¥ç|¢|¢¢±ÜU ¢ïæ ÜU ¢ï Ðí„ó¢ ÜU Ú Úãï x¢éLÜU éH ÜU ï À¢~¢ J


x¢éLÜU éH x¢éHÏ¢x¢¢ü ÜU ¢ ©Ù¢ÅÝ „}¢¢Ú¢ïã »±æ Ðíƒ}¢ ±¢<¯ÜU çÎÝ

1

2

3

4

5

6

7

8

(1) ÐèÚ¢}¢èÇ ÜU ï ãïÚ¼ |¢Úï ΢± ÜU Ú Úãï À¢~¢ J (2) …H¼è Úèæx¢}¢ïæ „ï ÜU êÎÜU Ú Îà¢üÜU ¢ïæ ÜU ¢ï ™ÜU ¢™¢ñæ{ ÜU Ú Úãï À¢~¢ J (3) „|¢¢Sƒ ç±à¢ï¯ ¥ç¼çƒ²¢ïæ (4) „|¢¢}¢æ™ ÐÚ Îà¢üÝ Îï Úãï ÐêÁ² „æ¼¢ïæ J (5) ÐêÁ² }¢ãæ¼ S±¢}¢èÜU ï ¥¢à¢è¯ Hï Úãï Ÿ¢è Ú…Ýèࢅè J (6) ÜU ¢²üRU }¢}¢ïæ ©ÐçSƒ¼ 3000 „ï ¥ç{ÜU |¢QU ¢ïæÜU è „|¢¢ J (7) x¢éHÏ¢x¢¢ü}¢ïæ çÝ}¢¢ü‡¢è¼ Ýê¼Ý ç±l¢H² J (8) |¢¢ï…Ý¢H² ÜU ï Ýê¼Ý |¢±Ý ÜU ¢ çà¢H¢‹²¢„ç±ç{ ÜU Ú Úãï ÐêÁ² }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¼ƒ¢ ÐêÁ² ÜU ¢ïÆ¢Úè S±¢}¢è J


x¢éLÜU éH ãñÎڢϢ¢Î

1

2

3

4

5

6

7

8

(1) Ï¢¢SÜU ïŠϢ¢õH ÜU è Åè}¢Ýï ‘Deccan Chronicle’ m¢Ú¢ ¥¢²¢ïç…¼ “Sports Championship-2011” }¢ïæ çmç¼² Sƒ¢Ý Ðí¢#ÜU Ú „æSƒ¢ÜU ¢ x¢¢ñÚ± Ϣɢ²¢ J (2) ç±…ï¼¢ ÜU Ú¢Åï Åè}¢ÜU ¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ Îï Úãï ÐêÁ²Ð¢Îì Îï±Ðí„¢Î΢„…è S±¢}¢è J (3) ™ï„ SÐ{¢ü}¢ïæ x¢¢ïËÇ }¢ïÇH Ðí¢# ÜU ÚÝï±¢Hï À¢~¢ Hÿ² ¥¢ãé…¢ ÜU ¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ Îï Úãï ÐêÁ²Ð¢Îì Îï±Ðí„¢Î΢„…è S±¢}¢è J (4) Ðê. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ÜU ï „¢çÝŠ²}¢ïæ ã¢ïSÅïH H¢§üÏ¢íïÚè ÜU ¢ Ðí¢Úæ|¢ J (5) x¢‡¢¼æ~¢ çÎÝ ÜU ï ç±à¢ï¯ ÜU ¢²üRU }¢}¢ïæ À¢~¢¢ïæ J (6) x¢é…Ú¢¼ „ï Ð{¢Úï „æ¼¢ïæ ÜU ï ãñÎڢϢ¢Î ÜU ï À¢~¢¢ïæ ÜU ¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ J (7) à¢ñÿ¢ç‡¢ÜU ÅêÚ }¢ïæ À¢~¢ J (8) x¢¢ÇüÝ}¢ïæ ࢢÜU ¢ïy„± ÜU ¢ ¥¢ÝæÎ Hï Úãï À¢~¢ J Printed Matter, R.N.I. No.-APBIL/2000/3021, Postel Licence No. L II/RNP/HD-1120/2010-12 Posted at BPC, Humayunnagar PO, Posting date 11th & 12th of the Month, Sub.: Rs.25 Per Annum Editor: Sadhu Shantipriyadas

Swaminarayan Darshan February 2011  
Swaminarayan Darshan February 2011  

Publisher Shri Swaminarayan Gurukul Hyderabad