Page 1


¥¢H¢ï™Ýè²...!

Vol.:11, Issue:1, Con. Issue:116 Shree Swaminarayan Gurukul Hyderabad ( Branch of Rajkot Gurukul ) Chevella Road, Moinabad Mandal, R.R. Dist., Hyderabad - 500 075, AP, India Ph: +91 8413 235288/89, 40 32932481, 94903 88277 hyderabad@gurukulworld.org • www.swaminarayan-gurukul.org

vuqdze 2 3 6

lRlax fparu--gfj pfjre~ naHkh nw/kk/kkjh ckck--volj le; ewY;oku gS---

10 Strengthening the Soul

11 laLFkk n'kZu

ekfyd%& Jh Lokfeukjk;.k xq:dqy gSnjkckn izsjd%& ln~xq: Jh nsoizlknnklth Lokeh ra=h%& lk/kq 'kkafrfiz;nkl dyk la;kstd%& lk/kq lR;Lo:inkl Subscription: Yearly - Rs.25 • 12 Years - Rs.200

}¢Ý„¢ïùçS¼ Ï¢Hæ }¢ã¼ì }¢Ýéc² ÜU ¢ }¢Ý à¢çQU ÜU ¢ ¥¶êÅ |¢æÇ¢Ú ãñ J }¢Ý ÜU è §„ à¢çQU ÜU ï ¥¢x¢ï Îéçݲ¢ ÜU è ÜU ¢ï§ ¼¢ÜU ¼ ¥¢¡¶ Ýãèæ ©Æ¢ „ÜU ¼è J §„ à¢çQU ÜU ï „ã¢Úï }¢Ýéc² ¥„æ|¢± Ï¢¢¼ „æ|¢± Ϣݢ „ÜU ¼¢ ãñ J çÈU Ú |¢è ¥¢p²ü ÜU è Ï¢¢¼ ãñ çÜU à¢çQU ÜU ¢ ¥¶êÅ d¢ï¼ çH²ï çÈU Ú Úãï ã}¢ çÜU ¼Ýï ¥„㢲 …è Úãï ãñ J v²¢ïæ ? v²¢ïæçÜU ã}¢Ýï ©„ à¢çQU ÜU ¢ï Ð㙢Ýè Ýãèæ ãñ J }¢Ý ÜU è ©„ à¢çQU ÜU ¢ï »ÜU ~¢ ÜU ÚÝè ÐǼè ãñ J ã}¢ ã}¢¢Úï }¢Ý ÜU ¢ï »ÜU ÿ¢‡¢ çSƒÚ ÜU ÚÝï ÜU ¢ |¢è Ðí²¢„ Ýãèæ ÜU Ú¼ï J }¢Ý ÜU ¢ï »ÜU ÿ¢‡¢ |¢è çSƒÚ ÜU ÚÝï „ï ÜU ñ„¢ ÜU ¢}¢ ã¢ï¼¢ ãñ ! ã}¢Ýï ²ã ÜU ƒ¢ „éÝè ãñ „}¢x¢í |¢¢Ú¼ ÜU ï }¢ã¢„}¢í¢Å Ú¢…¢¥¢ïæ ÎíéÐÎ }¢ã¢Ú¢… ÜU ï ç…„ }¢yS² ÜU ¢ ±ï{ Ý ÜU Ú „ÜU ï ©„ }¢yS² ÜU ¢ ¥…éüÝ Ýï »ÜU ãè Ï¢¢‡¢ „ï ±{ ÜU Ú çζ¢²¢ J ²ã ãñ, }¢Ý ÜU è »ÜU ¢x¢í¼¢ ÜU ¢ ÐçÚ‡¢¢}¢ J »ï„è »ÜU ¢x¢í¼¢ »ÜU çÎÝ }¢ïæ Ýãèæ ¥¢¼è J ©„ï Ðí¢# ÜU ÚÝï „¢{Ý¢ ÜU ÚÝè ÐÇG¼è ãñ J „æ„¢Ú ÜU ï §ç¼ã¢„ }¢ïæ ç…„Ýï |¢è ÜU ¢ï§ ç±çà¢C ÜU ¢²ü çÜU ²ï ãñ ©„Ýï ¥ÐÝï }¢Ý ÜU è à¢çQU ÜU ï „ã¢Úï ãè çÜU ²ï ãñ J ¥¢ÐÝï „éÝ¢ ã¢ïx¢¢ - ‘¥¢ñ„¼Ýì H¢ïx¢ ¥ÐÝè 10 Ðíç¼à¢¼ }¢¢Ýç„ÜU à¢çQU ÜU ¢ ãè ©Ð²¢ïx¢ ÜU Ú¼ï ãñ J’ çÜU ‹¼é ¥}¢ïçÚÜU ¢ ÜU è SÅïÝÈU ¢ïÇü ²éçݱ„èüÅè ÜU ¢ ݲ¢ çÚ„™ü ãñ - ‘The Average Person Functions with only about 2% of his or her Mental Potential.’ §„ÜU ¢ ÜU ¢Ú‡¢ ãñ, ¥ç{ÜU ¢æࢠH¢ïx¢ ¥‹² Ðíç¼|¢¢„æÐó¢ H¢ïx¢¢ïæ ÜU ï Ðí|¢¢± }¢ïæ §¼Ýï …ÜU ÇG …¢¼ï ãñ çÜU ±ï ¥ÐÝè Ï¢éçh, ¥ÐÝï ç±™¢Ú¢ïæ ÜU ¢ ©Ð²¢ïx¢ ÜU ÚÝ¢ Å¢H¼ï Úã¼ï ãñ J Ðíç¼|¢¢„æÐó¢ H¢ïx¢¢ïæ ÜU ï ç±™¢Ú ãè ©ÝÜU ¢ …è±Ý Ï¢Ý …¢¼¢ ãñ J ²ã ÆèÜU Ýãèæ ãñ J ¥‹² H¢ïx¢¢ïæ ÜU ï à¢é|¢ ç±™¢Ú, „…üÝ¢y}¢ÜU ÜU ¢²¢ïüæ ÜU ¢ ¥¢ÎÚ ¥±à² ÜU Úïæ çÜU ‹¼é ¥ÐÝè }¢¢Ýç„ÜU à¢çQU ÜU ï m¢Ú Ï¢æÎ ÜU ÚÜU ï Ýãèæ J …ñ„ï Í¢¯ü‡¢ „ï ÜU ¢D }¢ïæ ¥çxÝ Ðñ΢ ã¢ï¼¢ ãñ ±ñ„ï ãè »ÜU ¢x¢í çÜU ²ï ã}¢¢Úï }¢¢Ý„ }¢ïæ à¢é|¢ ¥¢ñÚ „…üÝ¢y}¢ÜU ç±™¢Ú¢ïæ ÜU ¢ Í¢¯ü‡¢ Ðñ΢ ã¢ïx¢¢ ¼Ï¢ ©„}¢ïæ „ï ¥ÝïÜU Ýê¼Ý ¥¢ç±cÜU ¢Ú¢ïæ ÜU ¢ Ðí¢x¢ÅK ã¢ïx¢¢ J -¼æ~¢èŸ¢è


„y„æx¢

xq:o;Z Jh nsod`".knklth Lokeh

fparu • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hkkstu djus ls ‘kjhj cyoku gksrk gS vkSj lRlax djus ls tho cyoku gksrk gS A lRlax djus ls tho mToy gksrk gS vkSj ek;k ds lkeus yMus dh rkdr vkrh gS A vYi thokRek Hkh lRlax djus ls egku cu tkrk gS A fcuk lRlax ekuo dh cqjh o`fŸk ugha feV ldrh A eu dh fcekjh lRlax djus ls nwj gks ldrh gS A lRlax niZ.k tSlk gS] mlesa vkus ls viuh Hkwy vius vki fn[kkbZ iMsxh A fcuk lRlax lnkpkj dh n`<rk ugha gksrh A lRiq:”k ds lRlax ls Hkxoku dh igpku gksrh gS A lar lekxe ds fcuk lqefr vkSj foosd ugha vkrk A lalkj esa rhu pht gksus ls ‘kkafr feyrh gS ¼1½ lar lekxe ¼2½ lnkpkjh larku ¼3½ ifrozrk L=h A ;g rhu ds fcuk pkgs fdruh gh laifŸk gks fdUrq mls ‘kkafr ugha feysxh A ftls Hkxoku dh dFkk dk ;ksx ugha gS mls bl lalkj dk izk/kkU; de ugha gksxk] varj esa ‘kkafr ugha gksxh vkSj ijekRek esa vuqjkx Hkh ugha gksxk A Hkxoku dh dFkk rks ifrr dks Hkh ikou dj nsrh gS A fuR; dFkk ds lsou ls tho Hkh f’ko cu tkrk gS A tc ekuo dh e`R;q fudV vkrh gS rc /khjs /khjs vUu NksM nsrk gS vkSj tc ekuo dks lRlax ls nwj gksus dk le; vkrk gS rc /khjs /khjs dFkk NwV tkrh gS A deZ ds o’k gksdj ;g tho cgqr d”V lgu djrk gS fdUrq ijekRek ds vkxs FkksMk Hkh >wdrk ugha A ge lc lHkh rjg dh tkudkjh izkIr djrs gS fdUrq ge dgk¡ ls vk;s gS vkSj dgk¡ tkuk gS og dHkh ugha lksaprs A ladV le; esa /khjt j[kh rks let ysuk dh vk/kh yMkbZ thr x;s A lar vkSj lR’kkL= lkbZucksMZ tSls gS] tks mins’k nsdj gesa tkx`r djrs gS A ;fn ugha ekusaxs rks ge fuf’pr Vdjk;saxs A [kqn ds voxqu tc [kqn dks fn[kkbZ nsus yxs rc letuk dh ge eks{k ds ekxZ ij vkxs c< jgs gS A egkHkkjr ls izsj.kk feyrh gS fd gesa D;k ugha djuk pkfg, vkSj jkek;.k ls izsj.kk feyrh gS fd gesa D;k djuk pkfg, A isV dh Hkw[k ds fy, lMk gqvk vUu ugha [kkrs oSls eu dh Hkw[k ds fy, cqjk okapu ugha djuk A ftanxh ds nks fnu vfr egRo ds gS] ,d gekjk tUe ftl fnu gqvk og vkSj nwljk gekjk tUe D;ksa gqvk og let esa vk tk;s og fnu A 2


ãçÚ ™çÚ¼}¢ì

naHkh nw/kk/kkjh ckck Jh d`’.kpj.knklth Lokeh

|¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ Ýï |¢QU ¢ïæ ÜU è çà¢ÿ¢¢ ÜU ï çH²ï }¢¢~¢ 11 „¢H ÜU è ©}¢í }¢ïæ x¢ëãy²¢x¢ ÜU Ú ¶éHï à¢ÚèÚ ¥¢ñÚ Ýæx¢ï Ð¢æ± çã}¢¢H² „ï HïÜU Ú ÜU ‹²¢ÜU é}¢¢Úè ¼ÜU ¥¢ñÚ …x¢ó¢¢ƒÐéÚè „ï HïÜU Ú m¢çÚÜU ¢ ¼ÜU „}¢x¢í |¢¢Ú¼ ÜU è ²¢~¢¢ ÜU è ©„ „}¢² ÜU ¢ ²ã Ðí„æx¢ ãñ J

‘¥

jê¼, }¢Ý}¢¢ïãÜU à¢ÚèÚ ãñ J „éÜU ¢ï}¢H ™Ú‡¢ Ýæx¢ï ãñ J ç„Ú ÐÚ ÝèHè …Å¢ ࢢï|¢¼è ãñ J ÜU æÆ }¢ïæ ࢢçHx¢í¢}¢ |¢x¢±¢Ý ÜU ¢ Ï¢Å饢 {¢Ú‡¢ çÜU ²¢ ãñ J x¢Hï ÐÚ Eï¼ …Ýï© à¢¢ï|¢¢²}¢¢Ý ãñ J ÜU ÆèÝ ¼Ðp²¢ü ÜU ï ÜU ¢Ú‡¢ à¢ÚèÚ }¢ïæ „ï Lç{Ú-}¢¢æ„ „ê¶ x¢²¢ ãñ J »ÜU 㢃 }¢ïæ }¢¢H¢ ¥¢ñÚ Îê„Úï 㢃 }¢ïæ ÜU }¢æÇHé çH²ï ±Ýбü¼, ¼èƒü-¥¢Ÿ¢}¢¢ïæ }¢ïæ Í¢ê}¢ Úãï §„ 16 „¢H ÜU ï Ï¢¢H²¢ïx¢è ÜU ¢ Ý¢}¢ ãñ : çÝHÜU æÆ ±‡¢èü J Îçÿ¢‡¢ |¢¢Ú¼ ÜU ï ¼èƒü „éæÎÚÚ¢… „ï |¢ê¼ÐêÚè ÜU è ¥¢ïÚ …¢ Úãï ±‡¢èü‹Îí ÜU ¢ï ±Ý }¢ïæ »ÜU Îê{¢{¢Úè Ï¢¢Ï¢¢ ÜU è |¢ïæÅ ã¢ï x¢²è J x¢¢¡± „ï ™¢Ú ÜU ¢ï„ ÎêÚ Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU ¢ ÐÇ¢± ƒ¢ J §„ ÐíÎïࢠÜU ï Ú¢…¢ „}¢ï¼ ã…¢Ú¢ïæ H¢ïx¢ Îê{¢{¢Úè Ï¢¢Ï¢¢ ÜU ï |¢QU ƒï J ©ÝÜU ï Îà¢üÝ ÜU ï çH²ï çÝy² „ñæÜU Ç¢ïæ H¢ïx¢ ÎêÚè „ï ¥¢²¢ ÜU Ú¼ï ƒï J …Ï¢ çÝHÜU æÆ ±‡¢èü ©„ÜU ï Т„ Ðãé¡™ï ¼Ï¢ „ê²¢üS¼ ã¢ïÝï ãè ±¢H¢ ƒ¢ J ±‡¢èü‹Îí Ýï Îﶢ : ±Å ÜU ¢ ç±à¢¢H ±ëÿ¢ ãñ J ©„ÜU ï çÝ™ï ЉƒÚ „ï Ϣݢ²è ™¢ñÜU è ÜU ï ©ÐÚ Ã²¢Í¢í™}¢ü çÏ¢À¢ÜU Ú ÜU ï±H ÜU ¢ñçÐÝ ÐãÝÜU Ú Îê{¢{¢Úè Ï¢¢Ï¢¢ Ï¢ñÆï ãñ J Ï¢ïÇ¢ñH }¢¢ïÅ¢ à¢ÚèÚ ãñ J ç„Ú ÐÚ Ï¢Çè …Å¢ Ï¢¢æ{ Ú¶è ãñ J ÜU ТH ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ïæ Ï¢¢ãé ÐÚ ô„ÎêÚ „ï çÜU ²ï Ï¢Çï ç¼HÜU ¥¢ñÚ |¢|¢ê¼ Hx¢¢²ï ¶êHï à¢ÚèÚ „ï ©ÝÜU ¢ çÎÎ¢Ú ÇÚ¢±Ý¢ Hx¢¼¢ ãñ J x¢Hï }¢ïæ LÎí¢ÿ¢ ÜU è À¢ïÅèÏ¢Çè Ð¢æ™ }¢¢H¢²ï ÐãÝè ãñ J x¢¢æ…¢-¼¡Ï¢¢ÜU ê ÜU ï Ýà¢ï „ï H¢H ã¢ï x¢§ ©ÝÜU è ¥¢¡¶ï »ï„ï |¢è ÇÚ¢±Ýè ƒè,

©ÐÚ„ï Ï¢¢Ï¢¢…è Ýï ™¢ï¼ÚÈU |¢|¢ê¼ ÜU ï ™RU ÜU ÚÜU ï ©‹ãïæ ¥¢ïÚ ÇÚ¢±Ýè Ϣݢ§ ãñ J Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU ï ¥¢x¢ï {êÝè |¢|¢ÜU Úãè ãñ ¥¢ñÚ ÐèÀï Ç}¢L ÜU ï „¢ƒ ç~¢à¢êH x¢¢ÇG Ú¶¢ ãñ J Ï¢¢²¢ 㢃 Т±Çè ÜU ï ©ÐÚ ãñ ¥¢ñÚ Î¢²ïæ 㢃 „ï H¢ïx¢¢ïæ ÜU ¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ Îï Úãï ãñ J „¢¼-¥¢Æ çà¢c² Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU è „ï±¢ }¢ïæ ¶ÇGï ãñ J çà¢c²¢ïæ ÜU ï ±ïࢠ|¢è ÇÚ¢±Ýï ãñ J çà¢c²-x¢éL „|¢è ÜU ï ãéPU ï ¥¶æÇ …H Úãï ãñ J »ÜU çà¢c² H¢ïx¢¢ïæ ÜU ¢ï Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU è }¢çã}¢¢ Ï¢¼¢ Ú㢠ãñ : ‘|¢¢ç±ÜU ¢ï ! ࢢ²Î ¥¢Ð Ýãèæ …¢Ý¼ï ã¢ïæx¢ï, ã}¢¢Úï Ï¢¢Ï¢¢…è Ï¢ã¢ï¼ Ï¢ÇGï ãñ J ÜU ¢}¢L Îïà¢}¢ïæ Àã: }¢¢ã ÚãÜU Ú ©„Ýï ¥ÝïÜU ç„çh²¢¡ Ðí¢# ÜU è ãñ J Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU è ©}¢í çÜU ¼Ýè ãé§ü ãñ ©„ÜU ¢ çÜU „èÜU ¢ï ¥æ΢… Ýãèæ ãñ çÜU ‹¼é ÜU |¢è ÜU |¢è ±ï ÜU ã¼ï ãñ, “}¢ñæÝï „¢ñ „¢H çx¢ÚÝ¢Ú }¢ïæ, ™¢Ú„¢ñ „¢H ¥¢Ï¢ê бü¼ ÐÚ ¥¢ñÚ çÈU Ú „¢ñ „¢H çã}¢¢H² }¢ïæ „¢{Ý¢ ÜU è ãñ J” ¥¢ïÚ ¼¢ï v²¢æ Ï¢¼¢©æ, ¥¢… ²ã¢¡ Ðíx¢¢É ±Ý ãñ ±ã¢¡ …Ï¢ „}¢éÎí ƒ¢ ©„ ±QU Ï¢¢Ï¢¢…è ²ã¢¡ ¥¢²ï ƒï J ¥Ï¢ ¥¢Ð ãè ¥Ýé}¢¢Ý ÜU Ú çH…è²ï çÜU Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU è ©}¢í çÜU ¼Ýè ã¢ïx¢è J ¥¢ñÚ ¥¢… |¢è Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU ï±H Îê{ ãè Ðè¼ï ãñ J ¥¢Ð Ï¢ã¢ï¼ |¢¢x²à¢¢Hè ãñ çÜU ¥¢ÐÜU ¢ï Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU ï Îà¢üÝ ã¢ï x¢²ï J ¥¢§²ï, Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU ï ™Ú‡¢¢ïæ }¢ïæ ²ƒ¢à¢çQU |¢ïæÅ ¥Ðü‡¢ ÜU ÚÜU ï ¥¢à¢è±¢üÎ Hï çH…è²ï J ¥¢ÐÜU ï „±ü Îé:¶ ÎêÚ ã¢ï …¢²ïæx¢ï J çÝ{üÝ ãñ ¼¢ï {ݱ¢Ý Ï¢Ý …¢²ïæx¢ï, Ðé~¢ Ýãè ãñ ¼ï Ï¢¢Ï¢¢…è Ðé~¢ Îï Îïx¢ïæ... …ñ„è ¥¢ÐÜU è |¢ïæÅ ¥¢ñÚ |¢¢±Ý¢ ±ñ„è ¥¢ÐÜU ¢ï Ðí¢ç# ã¢ïx¢è J’ twu&2010

3


Ï¢¢¼ „éÝÜU Ú H¢ïx¢ Ï¢ÇGï |¢¢±„ï Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU ï ™Ú‡¢¢ïæ }¢ïæ |¢ïæÅ ÎïÜU Ú ¥¢à¢è±¢üÎ HïÝï Hx¢ï J Îê{¢{¢Úè Ï¢¢Ï¢¢ ÜU ¢ Îæ|¢, ©ÝÜU ï çà¢c²¢ïæ ÜU è Æx¢¢§ü »±æ H¢ïx¢¢ïæ ÜU è ¥æ{Ÿ¢h¢ ¥¢ñÚ ¥¿¢¢Ý Îï¶ÜU Ú çÝHÜU æÆ }¢éSÜU éÚ¢²ï - ‘¥Úï... ÜU ï±H Îê{ ÐèÝï±¢Hï ÜU ¢ à¢ÚèÚ §¼Ý¢ }¢¢ïÅ¢ ã¢ï „ÜU ¼¢ ãñ ?’ }¢Ý }¢ïæ ãè „¢ï晼ï ãé²ï ±ï Ï¢x¢H }¢ïæ Îê„Úï ÐïÇG ÜU ï çÝ™ï }¢ëx¢™}¢ü çÏ¢À¢ÜU Ú S±S±LÐ }¢ïæ Š²¢ÝSƒ ã¢ï x¢²ï J Ï¢¢Ï¢¢…è, ©ÝÜU ï çà¢c²¢ïæ ¼ƒ¢ ¥‹² H¢ïx¢ çÝHÜU æÆ ±‡¢èü ÜU è }¢¢{êÚè „êÚ¼ Îï¶ÜU Ú }¢éx{ ã¢ï x¢²ï J ÜU § H¢ïx¢ ±‡¢èü ÜU ï Т„ …¢ÜU Ú Ð퇢¢}¢ |¢è ÜU Ú ¥¢²ï J §¼Ýï }¢ïæ „ê²¢üS¼ ã¢ï x¢²¢ J ¥æ{ïÚ¢ ã¢ïÝï Hx¢¢ J ¼Ï¢ »ÜU -΢ï çà¢c² H¢ïx¢¢ïæ ÜU ¢ï ÜU ãÝï Hx¢ï : ‘™H¢ï... ™H¢ï...! ¥Ï¢ Ú¢¼ ã¢ï Úãè ãñ J Ú¢¼ }¢ïæ ²ã¢¡ Ï¢¢Í¢ ÜU ¢ ϢǢ |¢² ãñ J Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU ï Ðí¼¢Ð „ï ©ÝÜU ï çà¢c²¢ïæ „ï ¼¢ï Ï¢¢Í¢ ÇÚ¼¢ ãñ çÜU ‹¼é Îê„Úï H¢ïx¢¢ïæ ÜU ¢ï ÈU ¢ÇG ¶¢¼¢ ãñ J’ ©ÝÜU è Ï¢¢¼ „éÝÜU Ú H¢ïx¢ x¢¢¡± }¢ïæ ™Hï x¢²ï J çÜU ‹¼é çÝHÜU æÆ ¼¢ï Š²¢Ý}¢éÎí¢ }¢ïæ ±ã¢¡ ãè Ï¢ñÆï Úãï J »ÜU çà¢c² Ýï Í¢¢¡Å¢ ТǢ : ‘¥Úï... ¥¢ï Ï¢ír¢™¢Úè ! ™H¢ï Úï ²ã¢¡ „ï J „éÝ¢ Ýãèæ ? Ú¢¼ }¢ïæ ²ã¢¡ Ï¢¢Í¢ ÜU ¢ |¢² ãñ J x¢¢¡± }¢ïæ ™Hï …¢¥¢ï J’ ±‡¢èü‹Îí ÜU ï ÜU }¢HÐ~¢ …ñ„ï Ýï~¢ {èÚï „ï ¶éHï ¥¢ñÚ ±ï }¢{éÚï S±Ú }¢ïæ Ï¢¢ïHï : ‘Ï¢¢Ï¢¢…è, }¢ñæ ÜU |¢è Ï¢çS¼ }¢ïæ Ýãèæ ÆãÚ¼¢ J ¥¢ñÚ »ï„ï |¢è x¢¢¡± ²ã¢¡ „ï ÜU ¢ÈU è ÎêÚ ãñ J }¢éÛ¢ï }¢ëy²é ÜU ¢ |¢è ÇÚ Ýãèæ ãñ J ÜU |¢è Ý ÜU |¢è }¢ÚÝ¢ ¼¢ï ãñ ãè J ¥¢Ð }¢ïÚè ô™¼¢ }¢¼ ÜU Úè²ï J }¢ñæ „¢²æÜU ¢çHÝ çÝy²çRU ²¢ ÜU ÚÜU ï ²ã¢¡ ãè „¢ï …¢©æx¢¢ J’ çÝHÜU æÆ ÜU ï çÝ|¢èüÜU ¥¢ñÚ }¢{éÚ à¢ÏÎ „éÝÜU Ú Ï¢¢Ï¢¢…è ¥¢ñÚ çà¢c² ¥±¢ÜU ì Úã x¢²ï J ©„Ýï §¼Ýè }¢{éÚ Ï¢¢Ýè ÜU |¢è Ýãèæ „éÝè ƒè J ‘»²... ±¢ï À¢ïÅ¢ Ï¢¢HÜU ãñ, ©„ï ±ã¢¡ „¢ïÝï Î¢ï ¥¢ñÚ ¥¢Ð ã}¢¢Úè Ú¢ç~¢ÜU ¢çHÝ çÝy²ç±ç{ ÜU è ¼ñ²¢Úè à¢Læ ÜU Ú¢ï J’ ¥ÐÝï Í¢¢ïÍ¢Úï S±Ú }¢ïæ Ï¢¢Ï¢¢…è Ýï çà¢c²¢ïæ ÜU ¢ï ¥¢¿¢¢ Îè J {èÚï {èÚï Ú¢ç~¢ ÜU ¢ ¥æ{ÜU ¢Ú Ï¢ÉÝï Hx¢¢ J

çÝy²ç±ç{ ÜU ï Ï¢¢Î ±‡¢èü‹Îí ¼¢ï „¢ï x¢²ï J Ÿ¢èãçÚ „¢ï …¢Ýï ÜU ï Ï¢¢Î Ï¢¢Ï¢¢…è ¥ÐÝï ¥¢„Ý „ï ¶ÇGï ãé²ï J ò¢Í¢í™}¢ü ãÅ¢²¢ J çÝ™ï »ÜU ¼ã¶¢Ýï ÜU ¢ ÎÚ±¢…¢ ƒ¢ J ΢ï-¼èÝ çà¢c² |¢è¼Ú x¢²ï ¥¢ñÚ Í¢è, ¼ïH, ¥¢Å¢, ™¢±H, ΢H, }¢„¢Hï „Ï¢ HïÜU Ú Ï¢ã¢Ú çÝÜU Hï J ©„}¢ïæ „ï Îê{ТÜU , }¢¢HÐꥢ, „Ï…è, ΢H-™¢±H ¥¢Îè ¥ÓÀè ¥ÓÀè Ú„¢ï§ü Ϣݢ§ ¥¢ñÚ çHÁ…¼ „ï ¶¢Ýï Hx¢ï J Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU ï ™¢Ú çà¢c² çÎÝ }¢ïæ Ï¢í¢r¢‡¢ ÜU ï ±ïࢠ}¢ïæ x¢¢¡± }¢ïæ „ï |¢¢ï…Ý ÜU ¢ „¢}¢¢Ý Hï ¥¢¼ï ƒï J ¶¢¼ï ¶¢¼ï Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU ¢ï çÝHÜU æÆ ±‡¢èü ²¢Î ¥¢ x¢²ï : ‘¥Úï ¥¢ï …}¢Ý¢Î¢„ ! …¢¥¢ï ±¢ï Ï¢ír¢™¢Úè ÜU ¢ï Ï¢éH¢ÜU ï ¥¢¥¢ï J ±¢ï |¢è Ϣڢ |¢ê¶¢ „¢ï x¢²¢ ãñ J’ çà¢c² ±‡¢èü‹Îí ÜU ï Т„ x¢²¢ ¥¢ñÚ ©Æ¢ÜU Ú ÜU 㢠: ‘Ï¢ír¢™¢Úè…è ! ™çH», Ï¢¢Ï¢¢…è |¢¢ï…Ý ÜU ï çH²ï Ï¢éH¢ Úãï ãñ J’ ±‡¢èü‹Îí Ýï Îﶢ ¼¢ï Îê{¢{¢Úè Ï¢¢Ï¢¢ |¢è Ï¢ÇGï ¥¢ÝæÎ „ï Îê{ТÜU - }¢¢HÐꥢ ¶¢ Úãï ƒï J ‘Ï¢¢Ï¢¢…è ¼¢ï ÜU ï±H Îê{ ãè Ðè¼ï ãñ Ý¢ !’ |¢¢ï…Ý ÜU Ú¼ï Îê{¢{¢Úè ÜU ¢ï Îï¶ÜU Ú ±‡¢èü‹Îí Ýï ÐíÔA¢ çÜU ²¢ J ‘¥Úï Ï¢ír¢™¢Úè ! ²ï ÜU çH²éx¢ ãñ J ¥¢…-ÜU H Îæ|¢ çÜU ²ï Ï¢èÝ¢ H¢ïx¢ ã}¢¢Úè à¢Ú‡¢ }¢ïæ Ýãèæ ¥¢¼ï J ÅïÉGè ¥æx¢êHè „ï ãè Í¢è ¶¢ „ÜU ¼ï ãñ Ý¢ J …ñ„ï Ú¢ïÅè ¶¢Ýè „PU Ú „ï ±ñ„ï Îéçݲ¢ ¶¢Ýè }¢PU Ú (ÜU ÐÅ)„ï ! ™H¢ï, …ËÎè ÜU Ú¢ï J }¢éÛ¢ï |¢è ¼ÇG¢ÜU ï ÜU è |¢ê¶ Hx¢è ãñ J çÈU Ú Ú¢¼ ÜU ï Îê„Úï |¢è ÜU ¢}¢ Ï¢¢ÜU è ãñ J’ çà¢c² Ýï ±‡¢èü‹Îí ÜU ¢ï „}¢…¢Ýï ÜU ¢ Ðí²Õ çÜU ²¢ J Ÿ¢èãçÚ Ýï „¢ï晢 »ï„ï ТÐè²¢ïæ ÜU ï 㢃 ÜU ¢ ¥ó¢ ¶¢Ý¢ |¢è }¢ã¢Ð¢Ð ãñ, ©‹ã¢ïæÝï ©œ¢Ú çβ¢ : ‘}¢éÛ¢ï |¢ê¶ Ýãèæ ãñ ¥¢Ð |¢¢ï…Ý ÜU Ú çH…è²ï J’ ÜU ãÜU Ú Ÿ¢èãçÚ „¢ï x¢²ï J |¢¢ï…Ý Ðꇢü ã饢 J Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU è ¥¢¿¢¢„ï ƒ¢ïÇï çà¢c² à¢ãÚ }¢ïæ x¢²ï ¥¢ñÚ Ýx¢Úà¢ïÆ ÜU ï Í¢Ú }¢ïæ Hê¡Å ™H¢ÜU Ú ÉïÚ „¢Ú¢ {Ý Hï ¥¢²ï J §Ý çà¢c²¢ïæ ÜU ¢ çÝy² 4


ÜU ¢ ²ãè {æ{¢ ƒ¢ J ±‡¢èü‹Îí Ýï ²ï „Ï¢ Îﶢ J ©„Ýï „¢ï晢 çÜU »ï„ï ТÐè²¢ïæ ÜU ï „}¢èÐ ÚãÝ¢ |¢è ТРãñ J Ï¢í¢r¢}¢êãê¼ü ÜU ¢ „}¢² ã饢 J Îê{¢{¢Úè Ï¢¢Ï¢¢ ¥¢ñÚ ©ÝÜU ¢ çà¢c²}¢æÇH „¢ï x¢²¢ ¼Ï¢ ±‡¢èü‹ÎíÝï ±ã¢¡ „ï Îê„Úè …x¢ã …¢Ýï ÐíSƒ¢Ý çÜU ²¢ J „éÏ¢ã ã饢 J Ýx¢Úà¢ïÆ Ýï ¥ÐÝï Í¢Ú ÜU è ™¢ïÚè ÜU è Ú¢Á² }¢ïæ ÈU Ú貢ΠÜU è J ¥æç¼}¢ ƒ¢ïÇï çÎÝ „ï Ýx¢Ú }¢ïæ ™¢ïÚè ÜU è Í¢ÅÝ¢²ïæ 좃 x¢§ ƒè J ¥¢… Ú¢…¢ Ýï „ïÝ¢Ðç¼ ÜU ¢ï ÜU ñ„ï |¢è ÜU ÚÜU ï HêæÅïÚ¢ïæ ÜU ¢ï ÐÜU ÇÝï ÜU ¢ ¥¢Îïࢠçβ¢ J ç±™ÿ¢‡¢ „ïÝ¢Ðç¼ Ýï x¢¢ñÇGï¼ ÜU è }¢ÎÎ „ï ™¢ïÚ¢ïæ ÜU ï ÐñÚ ÜU ¢ ÐèÀ¢ çÜU ²¢ ¥¢ñÚ Îê{¢{¢Úè Ï¢¢Ï¢¢ ÜU ï Т„ ¥¢ Ðãé¡™ï J „ïÝ¢Ðç¼ Ýï Ï¢¢Ï¢¢…è ÜU ï ¥¢„Ý ¥¢ñÚ „¢}¢¢Ý ÜU è …¢¡™ ÜU ÚÝï ÜU ¢ „ñçÝÜU ¢ïæ ÜU ¢ï ¥¢Îïà¢

çβ¢ J Ï¢¢Ï¢¢…è ¥¢ñÚ ©ÝÜU ï çà¢c²¢ïæ ¼¢ï ÐãHï ¼ÇêÜU ©Æï J ࢢРÜU ¢ ÇÚ çζ¢²¢ çÜU ‹¼é ¥¢… „ïÝ¢Ðç¼ ©ÝÜU è Ï¢¢¼¢ï }¢ïæ Ýãèæ ¥¢²¢ J …¢¡™ ÜU ÚÝï „ï ¼ã¶¢Ý¢ ç}¢H¢ ¥¢ñÚ ©„ÜU ï |¢è¼Ú „ï {Ý-{¢‹² ÜU ¢ |¢æÇ¢Ú ç}¢H¢ J „ïÝ¢Ðç¼ Ýï Ï¢¢Ï¢¢…è „}¢ï¼ „|¢è çà¢c²¢ïæ ÜU ¢ï ÜU ïζ¢Ýï }¢ïæ Ï¢æÎ ÜU Ú çβï J Ýx¢Úà¢ïÆ ¼ƒ¢ ç…Ý ç…Ý H¢ïx¢¢ïæ ÜU ¢ {Ý-„¢}¢¢Ý ƒ¢ ©‹ãï ±¢Ð„ çβ¢ x¢²¢ J ÜU çH²éx¢ }¢ïæ „yÐéL¯ ÜU è Ðí¢ç# Ï¢ã¢ï¼ }¢éçàÜU H ãñ J ã}¢¢Úè „Ó™è }¢é}¢éÿ¢é¼¢ ¥¢ñÚ ±ñçÎÜU ࢢ›¢ïæ ÜU ¢ ¥|²¢„ ãè „yÐéL¯ ÜU è Ðí¢ç# ÜU Ú¢ „ÜU ïx¢¢ J ¥‹²ƒ¢ ã}¢ |¢è »ï„ï Îæ|¢è²¢ïæ ÜU è ™éæx¢¢H }¢ïæ ÈU ¡„ …¢²ïx¢ïæ J

lQyrk ,d iz;ksx esa ,d ds ckn ,d] ,sls 10 dqŸks dks ikap&ikap lSdaM ds 64 bysDVªhd ‘kkWd fn;s x;s A nks ‘kkWd ds fcp dk le; leku ugha gS] dHkh ikap lsdUM] dHkh nl lsdUM] dHkh 5 feuV vkSj 10 feuV Hkh--nwljs fnu ogh dqŸks dks nks foHkkx okys fMCcs esa j[kk x;k A mlesa ,d bysDVªhd cYc tc /khjs /khjs can gksrk gS rc yksgs ds fMCcs ls ‘kksd yxuk ‘kq: gksrk gS A ;fn dqŸkk pkgs rks cYc ‘kq: gksrs gh nwljs fMCcs esa tkdj viuh lqj{kk dj ldrk Fkk A ysfdu og ugha x;k vkSj ‘kksd [kkrk jgk A ;g tkudj vk’p;Z gksxk fd ‘kkWd ls cpus dh O;oLFkk gksus ij Hkh nl esa ls ,d Hkh dqŸks us nwljs fMCcs esa tkus dk iz;Ru ugha fd;k A ,slk D;ksa \ iz;ksx ds igys fgLls esa ‘kkWd ls cpus dksb jkLrk ugha Fkk A blfy, dqŸks us tks ykpkjh dk vuqHko fd;k og nwljs iz;ksx esa Hkh ‘kq: jgh A

;gh iz;ksx nwljs dwŸks ij Hkh fd;k x;k A fdUrq mls igys iz;ksx esa ls vfyIr j[kk x;k A mls lh/kk nks foHkkx okys fMCcs esa j[kk x;k A fdUrq os tYnh let x;s fd tc cYc /khjs /khjs can gksrk gS rc ‘kkWd yxsxk vkSj mls cpuk gks rks nwljs fMCcs esa pys tkuk A bl rjg os Loykpkjh ds f’kdkj ugha cus A ekuo ds fy, Hkh Loykpkjh dk Hkksx cuuk mruk gh lp gS A ijh{kk esa QSy gksuk] ukSdjh ds iz;Ru esa ukdkfe;kc gksuk] fctusl esa pkgs oSlk ifj.kke u vkus ls feyrh ,slh fu”Qyrk dk vuqokn ;fn Loykpkjh es gqvk rks [kykl ! Loykpkjh ls cpus ftanxh dks ,d pqukSfr letks A vf/kd iz;Ru djus ds ckn Hkh lQyrk u feys rks [kqn dks cnuke djus dh t:jr ugha gS A gks ldrk gS [kqn dh dk;Z{kerk] vkRefoÜokl ;k iz;Ru esa dgha dqN deh gks A mls <wa<dj nwj djksxs rks vo’; lQyrk feysxh A twu&2010

5


le; ewY;oku gS ! Jh 'kkafrfiz;nklth Lokeh

‘D

o not Suppose Opportunity will Knock Twice at Your Door." ‘»ï„¢ Ý

}¢¢Ýï çÜU ¥±„Ú ¥¢ÐÜU ¢ m¢Ú çÈU Ú ¶Å¶Å¢²ïx¢¢ J’ „æ„¢Ú }¢ïæ ÜU ¢ï§ }¢Ýéc² »ï„¢ Ýãèæ ãñ, ç…„ï ÜU éÀ ÜU Ú çζ¢Ýï ÜU ¢ ¥±„Ú Ý ç}¢H¢ ã¢ï J 㢡, ²çÎ Ðí}¢¢Î }¢ïæ... ¥¿¢¢Ý }¢ïæ... ²¢ }¢ê¶ü¼¢ }¢ïæ... ©„Ýï ©„ „}¢² ÜU è ©Ðïÿ¢¢ ÜU Ú ¥±„Ú ¶¢ï çβ¢ ã¢ï ¼¢ï ©„ }¢ïæ Î¢ï¯ ¥±„Ú ÜU ¢ ¼¢ï Ýãèæ ãñ ! çÜU „èÜU ¢ï Îé:¶è, x¢ÚèÏ¢ ²¢ çÝ{üÝ Îï¶ÜU Ú H¢ïx¢ |¢¢x² ÜU ¢ï ΢ï篼 ÆãÚ¢¼ï ãñ J „™}¢ê™ Î¢ï¯ ¼¢ï ©„èÜU è }¢ê¶ü¼¢ ÜU ¢ ãñ, ©„èÜU ï ¥¿¢¢Ý ÜU ¢ ãñ, …¢ï ©„ï ç}¢Hï ¥±„Ú ÜU ¢ H¢|¢ Ýãè ©Æ¢ Т¼¢ J ç±E}¢ïæ ¥¢… ¼ÜU ±ãè H¢ïx¢ „ÈU H¼¢ ã¢æç„H ÜU Ú „ÜU ï ç…„Ýï „}¢² ÜU ¢ „ãèLÐ }¢ïæ }¢ê˲¢æÜU Ý çÜU ²¢ J ç…„Ýï „}¢² ÜU ¢ ²¢ïx² „}}¢¢Ý çÜU ²¢ J ã}¢¢Úï ¥¢„-Т„ »ï„ï ¥ÝïÜU ÎëC¢æ¼ ãñ, çÜU ©Ý H¢ïx¢¢ïæÝï „}¢² ÜU ¢ï Ð㙢ÝÜU Ú, ÿ¢‡¢-ÿ¢‡ ¢ÜU ¢ ©Ð²¢ïx¢ ÜU Ú ÜU ¢²ü çÜU ²¢ ¼¢ï ©„Ýï ¥„¢}¢¢‹² ç„çh Ðí¢# ÜU Ú Hè J …}¢ü Ý çÈU H¢ï „ ¢ï È U Ú ƒï¥¢ïÈU í¢SÅ„ì Ýï çH¶¢ ãñ : ‘Time is the most valuable thing a man can spend.’ §„çH²ï …è±Ý }¢ïæ „Ï¢„ï }¢ê˲±¢Ý ™è… ãñ - „}¢² J ²çÎ ™¢ïÚ ã}¢¢Úè „¢Úè „æÐ眢 HêæÅ x¢²ï... ô™¼¢ Ýãèæ, }¢ãïݼ ÜU ÚÜU ï ©Ý„ï |¢è ¥ç{ÜU „æÐ眢 Ðí¢# ÜU Ú

„ÜU ïx¢ïæ J ãÚèÈU ÜU ï ΢±-Ðï ã}¢¢Ú¢ {æ{¢ Ï¢ñÆ x¢²¢... ô™¼¢ Ýãèæ, ݧ ¼ÚÜU èÏ¢¢ïæ „ï çÏ¢Û¢Ýï„ çÈU Ú ¼ï… ÜU Ú Hïæx¢ï J ±ñçEÜU }¢æÎè }¢ïæ Ý¢ñÜU Úè ™Hè x¢§... ô™¼¢ Ýãèæ, ÜU éÀ çÎÝ¢ïæ }¢ïæ ©Ý„ï |¢è ¥ÓÀè Ý¢ñÜU Úè ç}¢H …¢²ïx¢è J x¢é}¢¢§ü ãé§ §„ Îéçݲ¢ ÜU è ãÚ ™è… ±¢Ð„ ç}¢H …¢²ïx¢è, Ý ÜU ï±H „}¢² ! ã}¢¢Úï „æ¼¢ïæ ÜU ï ²ã à¢ÏÎ ã}¢ï „Îñ± ²¢Î Ú¶Ýï ™¢çã²ï : ‘{Ýéc² „ï ÀêÅ¢ Ï¢¢‡¢, }¢é¡ã „ï çÝÜU H x¢²¢ à¢ÏÎ ¥¢ñÚ Ï¢è¼ x¢²¢ „}¢² ÜU |¢è ±¢Ð„ Ýãèæ H¢ñż¢ J’ ã}¢¢Úï 㢃 „ï …¢ï ÿ¢‡¢ ÀêÅ x¢§ ±¢ï çÈU Ú ¥ÝïÜU ©Ð¢² ÜU ÚÝï ÐÚ |¢è ±¢Ð„ Ýãè ç}¢H Т²ïx¢è J ‘ÅèÜU ÅèÜU ÜU Ú¼è Í¢ÇGè „|¢è ÜU ¢ï, }¢¢Ý¢ï ²ã „è¶H¢¼è ãñ J ÜU ÚÝ¢ ãñ „¢ï …ËÎ ÜU Ú¢ï |¢¢§ü, Í¢Çè(ÿ¢‡¢) Ï¢è¼¼è …¢¼è ãñ JJ’ ¥¢ÐÜU è 㢃͢ÇGè Ï¢æÎ ÜU ÚÜU ï v²¢æ ¥¢Ð »ÜU ÿ¢‡¢ ÜU ï çH²ï „}¢² ÜU ¢ï Ú¢ïÜU „ÜU ïæx¢ï ? ÜU |¢è Ýãè J çÈU Ú |¢è »ÜU („}¢Û¢Î¢Ú!) ¥¢Î}¢è Ýï »ï„¢ Ðí²¢ïx¢ çÜU ²¢ ƒ¢ J »ÜU çÎÝ ±¢ï ÜU ™Ú¢ÐïÅè }¢ïæ „ï ÜU éÀ ÉêæÉ Ú㢠ƒ¢ J ©„ÜU ï ç}¢~¢Ýï ©„ï ÐêÀ¢ : ‘΢ïS¼! ÜU ™Ú¢ÐïÅè }¢ïæ „ï v²¢æ ÉêæÉ Úãï ã¢ï ?’ ©„Ýï Ï¢¼¢²¢ : ‘ÜU ïHï‹ÇÚ ÜU ï ÐéÚ¢Ýï Ðœ¢ï çÝÜU ¢H Ú㢠ãêæ J çÏ¢¼ x¢²ï çÎÝ¢ï }¢ïæ }¢éÛ¢ï …¢ï ÜU ¢}¢ ÜU ÚÝï ƒï, }¢ñæ ¥¢H„ }¢ïæ ±ï Ýãè ÜU Ú Ð¢²¢ J ¥Ï¢ ²ï Ðœ¢ï çÈU Ú ÜU ïHï‹ÇÚ ÐÚ 6


ç™ÐÜU ¢ Îêæx¢¢ ¥¢ñÚ „|¢è ÜU ¢}¢ Ðꇢü ÜU Ú Îêæx¢¢ J’ ¥Ï¢ ¥¢Ð ÜU ã¢ï, §„ „}¢Û¢Î¢Ú }¢ã¢à¢² ÜU è „}¢Û¢Î¢Úè ÜU è ¥¢Ð ÜU ñ„è ¼¢çÚÈU ÜU Úïx¢ïæ ? ¼éH„è΢„…è ÜU ã¼ï ãñ, ‘ÜU ¢ Ï¢Ú¶¢ „Ï¢ ÜU ë¯è „鶢Ýï J „}¢² ™êæÜU ï ÐéçÝ ÜU ¢ çÐçÀ¼¢Ýï JJ’ ²¢Î Ú¶¢ï - ‘¥ËÐ Ðí²Õ „ï çÜU ‹¼é ²¢ïx² „}¢² ÐÚ çÜU ²¢ x¢²¢ ÜU ¢²ü ‘²¢±¼™‹Îíçα¢ÜU Ú¢ñ’ Ï¢Ý …¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ „}¢² Ï¢è¼ …¢Ýï ÐÚ Ðí™æÇ ÐéL¯¢ƒü ÜU ÚÝï „ï |¢è ÜU ¢²ü ÜU ¢ ²¢ïx² ÈU H Ýãè ç}¢H Т¼¢ J’ ¥x¢Hè „ã›¢çÏÎ ÜU ï Ðí¢Úæ|¢ }¢ïæ x¢é…Ú¢¼ }¢ïæ }¢ã¢ ÐÚ¢RU }¢è Ú¢…¢ ãé²ï : ç„hÚ¢… …²ô„ã J „Ýì 1111 ÜU ï ¥x¢H-Ï¢x¢H }¢ïæ ©„Ýï ¥ÐÝè Ú¢…{¢Ýè ç„hÐéÚ }¢ïæ LÎí}¢¢f }¢ã¢H² ÜU ¢ ¶¢¼}¢êãé¼ü çÜU ²¢ J Ú¢…ÐæçǼ ©{Ç …¢ï¯è Ýï x¢íã-Ýÿ¢~¢ ÜU ¢ ©œ¢}¢ „é²¢ïx¢ Îï¶ÜU Ú }¢êãé¼ü ÜU ¢ „}¢² çÝçp¼ çÜU ²¢ ƒ¢ J ©„è „}¢² ç„hÚ¢… Ýï ¥ÐÝï 㢃 „ï }¢ã¢H² ÜU ¢ Ðíƒ}¢ ¶êæÅ¢ }¢¢Ú¢ J ÐæçǼ…è ÜU ï }¢é¡ã „ï „ã„¢ çÝÜU H x¢²¢ : ‘Ú¢…Ýì ! ²ã ¶êæÅ¢ à¢ï¯Ý¢x¢ ÜU ï }¢S¼ÜU ÐÚ Í¢¡ê„ x¢²¢ ãñ ¥Ï¢ §„ }¢ã¢H² ÜU ¢ï ã…¢Ú¢ï „¢H ÜU ¢ï§ çãH¢ Ýãè „ÜU ïx¢¢ J’ ¼Ï¢ ÐæçǼ…è ÜU ï Ðíç¼ §c²¢üHé H¢ïx¢¢ïæ ÜU è „H¢ã „ï ç„hÚ¢… Ýï Îï¶Ý¢ ™¢ã¢ çÜU ¶êæÅ¢ „™}¢ê™ à¢ï¯ ÜU ï ç„Ú ÐÚ Ï¢ñÆ x¢²¢ ãñ ? ÐæçǼ…è Ýï ©„ï »ï„è }¢ê¶ü¼¢ Ýãè ÜU ÚÝï „}¢Û¢¢²¢ çÜU ‹¼é ç„hÚ¢… Ýãè }¢¢Ýï J …ñ„ï ãè ¶êæÅ¢ çÝÜU ¢H¢ x¢²¢ ¼¢ï ÚQU ÜU è {¢Ú¢ çÝÜU H ÐÇè J „Ï¢ ¥¢p²ü™çÜU ¼ Úã x¢²ï J ¶êæÅ¢ ¼éÚæ¼ Î¢Ï¢ çβ¢ x¢²¢ J ¼Ï¢ Îé:¶ ÜU ï „¢ƒ ©{Ç…è Ï¢¢ïHï : ‘Ú¢…Ýì ! ÜU § „¢H¢ï }¢ïæ ÜU |¢è ãè ¥¢Ýï±¢Hï »ï„ï }¢êãé¼ü ÜU ï „é²¢ïx¢ ÜU ¢ ©œ¢}¢ „}¢² ¥Ï¢ Ï¢è¼ x¢²¢ ãñ J ¥Ï¢ §„ }¢ã¢H² ÜU è ¥¢²éc² ÜU ¢ ÜU ¢ï§ |¢Ú¢ï„¢ Ýãè J’ ¥ÝïÜU ÜU ¢Úèx¢Ú¢ï-Ÿ¢ç}¢ÜU ¢ï ÜU ï |¢x¢èÚƒ ÐéL¯¢ƒü „ï Sƒ¢Œy² ÜU è ¥jê¼ ÜU ¢Úèx¢Úè „ï „…¢²ï ©„ LÎí}¢¢f ÜU ¢ Ï¢ÝÝï ÜU ï Ï¢¢Î ƒ¢ïÇï ãè ±¯¢ïü }¢ïæ {}¢üÛ¢ÝêÝè HêæÅïÚï ¥H¢©ÎèÝ

ç¶H…è Ýï Š±æ„ çÜU ²¢ J ‘±¢õÅÚHê’ ÜU ï }¢ñÎ¢Ý }¢ïæ „ïÝ¢Ðç¼ x¢í¢©™è Ýï ™æÎ ç}¢ÝÅ¢ï ÜU ¢ „}¢² çÏ¢x¢¢Ç¢ ¼¢ï ÈU í梄 ÜU ï ¥ç…¼ „}¢í¢Å ÝïТïçH²Ý ÜU ¢ ÐÚ¢…² ã饢 J Ï¢ã¢ï¼ „ï H¢ïx¢¢ïæ çÜU »ÜU çà¢ÜU ¢²¼ ã¢ï¼è ãñ çÜU , ã}¢ï ÜU éÀ ÜU Ú çζ¢Ý¢ ãñ çÜU ‹¼é ã}¢¢Úï Т„ Ýãè ãñ §¼Ý¢ „}¢², Ýãè ãñ §¼Ýè à¢çQU J „™}¢ê™ »ï„¢ Ýãè ãñ, ²çÎ ã}¢ „}¢² ÜU ¢ ¥¢²¢ï…ÝÏ¢h ©Ð²¢ïx¢ ÜU Úïæx¢ï ¼¢ï çÜU „è |¢è Š²ï² ÜU ¢ï ç„h ÜU ÚÝï }¢Ýéc² ÜU è ¥¢²é }¢²¢ü΢ в¢ü# ãñ J ¥ÐÝï …è±Ý }¢ïæ ç…„Ýï ¥çm¼è² ÜU ¢²ü çÜU ²ï ãñ »ï„ï ç±E ÜU ï }¢ã¢Ý ÐéL¯¢ïæ ÜU ï Т„ 煼ݢ HæÏ¢¢ çÎÝ ƒ¢ ©¼Ý¢ ãè -™¢ñÏ¢è„ Í¢‡Åï ÜU ¢ çÎÝ ã}¢¢Úï Т„ ãñ J ©„ÜU ï Т„ …ñ„¢ à¢ÚèÚ ƒ¢ ±ñ„¢ ãè „¢Çï Ð¢æ™ çÈU Å ÜU ¢ à¢ÚèÚ - ࢢ²Î ©Ý„ï |¢è ¥ç{ÜU çÝÚ¢ïx¢è, „±¢Zx¢Ðꇢü à¢ÚèÚ ã}¢¢Úï Т„ ãñ J ²çÎ ±ï H¢ïx¢ ¥çm¼è² ÜU ¢²ü ÜU Ú „ÜU ï ¼¢ï çÈU Ú ã}¢ v²¢ïæ Ýãè ÜU Ú „ÜU ¼ï ? ÎëÉ „æÜU ËÐ ÜU Ú¢ï ¥¢ñÚ ©„ ÜU ¢²ü ÜU ï çH²ï ¥¢ÐÜU è }¢ê˲±¢Ý ÿ¢‡¢-ÿ¢‡¢ ÜU ¢ ç±çݲ¢ïx¢ ÜU Ú¢ï J „}¢² òƒü }¢¼ …¢Ýï ΢ï J ç„çh „¢}¢Ýï „ï ¥¢ÐÜU ï ÜU æÆ }¢ïæ ÐécÐ}¢¢H¢ ÐãÝ¢²ïx¢è J ãÚ „|¢è }¢ã¢Ý ÐéL¯¢ïæ, RU ¢ç‹¼ÜU ¢Úè ÐéL¯¢ïæ ÜU è ç„çh ÜU ¢ „±üŸ¢ïD ÜU ¢Ú‡¢ ãñ, ©„Ýï …è±Ý ÜU è »ÜU -»ÜU ÿ¢‡¢ ÜU ¢ ©Ð²¢ïx¢ çÜU ²¢ J ç±E ÜU ï Îà¢üÝ ¥¢ñÚ ô™¼Ý }¢ïæ |¢¢Ú¼è² ¼œ±¿¢¢Ý ÜU ¢ Ðíç¼çÝç{y± ÜU ÚÝï±¢Hï, |¢¢Ú¼ ÜU ï ÜU ¢ïÝï ÜU ¢ïÝï }¢ïæ ÈU ñH x¢²ï Ï¢¢ñh {}¢ü ÜU ï Sƒ¢Ý ÐÚ çÈU Ú çã‹Îé{}¢ü ÜU è Sƒ¢ÐÝ¢ ÜU ÚÝï±¢Hï …x¢eéL Ÿ¢è}¢Îì ¥¢Îè à¢æÜU Ú¢™¢²ü Ýï ¥ÐÝ¢ Ðí™æÇ ÜU ¢²ü }¢¢~¢ 32 ±¯ü ÜU è ¥ËТ²é }¢ïæ Ðꇢü çÜU ²¢ ƒ¢ J S±¢}¢è ç±±ïÜU ¢ÝæÎ…è çà¢ÜU ¢x¢¢ï ÜU è ç±E{}¢ü ÐçگΠ}¢ïæ 21 „¢H ÜU è ©}¢í }¢ïæ çã‹Îé „æSÜU ëç¼ ÜU ¢ à¢æ¶Ý¢Î ÜU Ú, ²éÚ¢ïÐ-¥}¢ïÚèÜU ¢ }¢ïæ ±ï΢æ¼-²¢ïx¢ ÜU ¢ Ðí™¢Ú ¼ƒ¢ Ú¢}¢ÜU ëc‡¢ ç}¢à¢Ý ÜU è Sƒ¢ÐÝ¢ ¥¢ñÚ ç±S¼¢Ú ÜU ÚÜU ï ÜU ï±H 40 „¢H ÜU è ©}¢í }¢ïæ („Ýì 1863 „ï 1902) S±x¢üSƒ ã¢ï x¢²ï J twu&2010

7


ç±E ÜU ï »ÜU }¢ã¢Ý „æࢢï{ÜU ƒ¢ï}¢„ ¥¢Ë±¢ »çÇ„Ý Ýï ¥ÐÝè ¥¢²é }¢ïæ ¥ÝïÜU „æࢢï{Ý çÜU ²ï J 1093 „æࢢï{Ý¢ï ÜU ¢ ¼¢ï ©„Ýï ¥ÐÝï Ý¢}¢ „ï ¥}¢ïÚèÜU ¢ }¢ïæ ÐïÅ‹Å Hï Ú¶ï ƒï J ©ÝÜU ï „|¢è „æࢢï{Ý }¢¢Ý±…¢¼ ÜU ï ©ÐÜU ¢ÚÜU ãè ƒï J 80 „¢H ÜU è ©}¢í }¢ïæ §¼Ý¢ ¥|¢ê¼Ðê±ü ÜU ¢²ü ±ï ÜU ñ„ï ÜU Ú „ÜU ï ? Ú¢¼ ÜU ¢ x¢ãÚ¢ ¥æ{ÜU ¢Ú ƒ¢ J Îí¢ï‡¢¢™¢²ü Ýï „éÝ¢ ÜU éçŲ¢ ÜU ï Ï¢ã¢Ú Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú „ÝìÝìÝì... „ÝìÝìÝì... ¥¢±¢… ¥¢ Úãè ƒè J ±ï Ï¢ã¢Ú çÝÜU Hï J Îﶢ ¼¢ï ¥…êüÝ Ï¢¢‡¢ç±l¢ ÜU ¢ ¥|²¢„ ÜU Ú Ú㢠ƒ¢ J ‘±y„ ! §¼Ýï x¢¢É ¥æ{ÜU ¢Ú }¢ïæ... „|¢è Ú¢…ÜU é}¢¢Ú ¼¢ï „¢ï x¢²ï ãñ J ¼é}¢ ¥|¢è v²¢ïæ Ýãèæ „¢ï²ï ?’ ¥¢™¢²ü Ýï Œ²¢Ú „ï ÐêÀ¢ J ‘x¢éLÎï± ! }¢ïÚ¢ ¥¢… ÜU ¢ ¥|²¢„ Ï¢¢ÜU è ƒ¢ ¼¢ï „¢ï晢 ™H¢ï Ðꇢü ÜU ÚÜU ï ãè „¢ï©æ J »ï„ï |¢è }¢éÛ¢ï „¢ïÝï „ï §„ ¥|²¢„ }¢ïæ ¥ç{ÜU ¥¢ÝæÎ ç}¢H¼¢ ãñ J’ Îí¢ï‡¢ Ýï ¥ÐÝï 㢃 ©ÝÜU ï ç„Ú ÐÚ Ú¶ çβï J ã}¢¢Úï ࢢ› ÜU ã¼ï ãñÿ¢‡¢à¢: ÜU ‡¢à¢pñ± ç±l¢}¢ƒZ ™ „¢{²ï¼ì J ÿ¢‡¢ y²¢x¢ï ÜU é¼¢ï ç±l¢, ÜU ‡¢ y²¢x¢ï ÜU é¼¢ï {Ý}¢ì JJ …èæÎx¢è À¢ïÅè Ýãè ãñ J „}¢² ÜU ¢ òƒü ò² ÜU ÚÜU ï ã}¢ ©‹ãï À¢ïÅè Ϣݢ Îï¼ï ãñ J ¥ÚÏ¢¢ïæ-¶Ï¢ü {Ý ÜU }¢¢Ýï±¢H¢ ²çÎ Ðí}¢¢Îè-¥¢H„è Ï¢Ý …¢¼¢ ãñ ¼¢ï Îê„Úï çÎÝ ã}¢ ©‹ãï |¢èÿ¢é ÜU ¢ï ÜU è H¢§üÝ }¢ïæ ¶Ç¢ Îï¶ïx¢ïæ J …Ï¢ ¥ËÐ „æÐ眢±¢H¢ ©„ „æÐ眢 ÜU ¢ï „¢ï晄}¢Û¢ÜU Ú ©Ð²¢ïx¢ ÜU Úïx¢¢ ¼¢ï ©„ÜU ¢ „¢Ú¢ …è±Ý ¥¢ÝæÎ-}¢æx¢H }¢ïæ çÏ¢¼ïx¢¢ J ²çã çݲ}¢ „}¢² ÜU ï çH» |¢è ãñ J …è±Ý ÜU è »ÜU -»ÜU ÿ¢‡¢ ¥ç¼ }¢ãy± ÜU è ãñ v²¢ïæçÜU ÿ¢‡¢¢ï ÜU ¢ ¼¢ï …è±Ý Ϣݢ ãñ J §„çH» …è±Ý ÜU è »ÜU |¢è ÿ¢‡¢ çÝÚƒüÜU Ý …¢Ýï Îï ±ãè „Ó™¢ Ï¢éçh±¢Ý ¥¢ñÚ „æÐ眢±¢Ý ãñ J ÅïÜU Ý¢ïH¢ï…è ÜU ï §„ ²éx¢ }¢ïæ ¥ç{ÜU ¼: H¢ïx¢¢ïæ ÜU ï }¢é¡ã „ï »ÜU ±¢v² „Îñ± x¢é¡…¼¢ Úã¼¢ ãñ - ‘I have a no Time !’ ‘}¢ïÚï Т„ „}¢² Ýãè ãñ J’ ©„}¢ïæ |¢è ÜU ¢ï§ „漄}¢¢x¢}¢, ࢢS~¢ÐÆÝ, |¢x¢±Îì ¥¢Ú¢{Ý¢

¥¢Îè ÜU è Ï¢¢¼ ÜU Úï ¼Ï¢ ¼¢ï çÜU „èÜU ï Т„ çÏ¢HÜU êH „}¢² Ýãè ãñ J ã¢æ, ©„ï çÈU Ë}¢ Îï¶Ýï ÜU ¢ „}¢² ç}¢H …¢¼¢ ãñ... çRU ÜU ïÅ}¢ñ™ ÜU ï çÎÝ ÜU ¢}¢ „ï |¢è ±¢ï Àêç^ Hï Hï¼¢ ãñ... ç}¢~¢¢ïæ ÜU ï „¢ƒ vHÏ¢-烲ïÅÚ¢ï }¢ïæ …¢Ýï ÜU è ÈU êÚ„Î ©„ï ¥¢Ú¢}¢ „ï ç}¢H …¢¼è ãñ, çÜU ‹¼é }¢æçÎÚ }¢ïæ …¢Ýï ÜU ¢ „}¢² Ýãè ãñ J ¥¢{¢ Í¢‡Å¢ „æ¼¢ïæ ÜU ï Т„ Ï¢ñÆÝï ÜU ¢ ©„ÜU ï Т„ Å¢§ü}¢ Ýãè ãñ J ¥Úï... ¥ÐÝï Í¢Ú }¢ïæ Ï¢ñÆ ÜU ï ƒ¢ïÇè ÎïÚ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜU ¢ï ²¢Î ÜU ÚÝï ÜU ¢ ©„ÜU ï Т„ „}¢² Ýãè ãñ J |¢¢Ú¼ ÜU ï S±¢¼æ~² „æx¢í¢}¢ ÜU ï ¥ÝïÜU ¥¢²¢ï…Ý, çÝy² ã…¢Ú¢ïæ H¢ïx¢¢ïæ ÜU è }¢éH¢ÜU ¢¼, ¥ÝïÜU „|¢¢¥¢ï ¥¢ñÚ ç}¢Åèæx¢¢ï ÜU ï ÜU ¢²üRU }¢, ÎñçÝÜU „ñæÜU Ç¢ïæ Ð~¢¢ïæ ÜU ¢ ±¢æ™Ý ¥¢ñÚ ©ÝÜU ï ©œ¢Ú çH¶Ý¢, ¥ÝïÜU x¢¢¡± ÜU è }¢é„¢ÈU Úè... …ñ„è ¥ÝïÜU ¥ÜU ËŒ² Ðí±ë眢²¢ïæ ÜU ï çÏ¢™ |¢è }¢ã¢y}¢¢ x¢¢æ{è…è ÜU ¢ï „éÏ¢ã-ࢢ}¢ |¢x¢±ÎìÐí¢ƒüÝ¢ ÜU ¢ „}¢² çݲç}¢¼LÐ „ï ç}¢H …¢¼¢ ƒ¢ J v²¢ïæçÜU ©„ÜU ï Т„ „}¢² ÜU ¢ ¥¢²¢ï…Ý ƒ¢ ¥¢ñÚ Ðí¢ƒüÝ¢ ÜU ÚÝï ÜU è Hx¢Ý ƒè J ¥}¢ïÚèÜU ¢ }¢ïæ »ÜU |¢QU ãñ : Ÿ¢è {èL|¢¢§ü Ï¢¢Ï¢Úè²¢ J ¥ÝïÜU çÏ¢Û¢Ýï„ }¢ïæ òS¼ ã¢ïÝï „ï ©‹ãïæ ÎñçÝÜU ÜU § ç}¢Åèæx¢„ì, ¥ÝïÜU H¢ïx¢¢ïæÜU è }¢éH¢ÜU ¢¼, „}¢²¢æ¼Ú ç±ç±{ Îïࢢïæ ÜU è }¢é„¢ÈU Úè ¥¢çÎ }¢ïæ òS¼ ÚãÝ¢ ÐǼ¢ ã¢ï çÈU Ú |¢è ©‹ãïæ çÝy² Ðí¢¼:-„¢²æ Ðê…¢Ðí¢ƒüÝ¢ „ï ¥ç¼çÚQU 23 ç}¢ÝÅ {êÝ (x¢éLÎï± |¢x¢±h¢}¢ }¢ïæ x¢²ï ©‹ãï 23 „¢H ãé²ï ãñ, ©„ÜU ï S}¢Ú‡¢ }¢ïæ) »ÜU „ï ΢ï Í¢‡Åï ÜU ƒ¢Ÿ¢±‡¢, »ÜU Í¢‡Å¢ ࢢ›±¢æ™Ý ¥¢çÎ ÜU ï çH²ï „}¢² ç}¢H …¢¼¢ ãñ J x¢éLÜU éH m¢Ú¢ ¥¢²¢ïç…¼ ±™Ý¢}¢ë¼ x¢íæƒ Ð¢Ú¢²‡¢ ÜU ï ¥¢²¢ï…Ý }¢ïæ Ÿ¢è {èL|¢¢§ü Ýï ÇïÉ „¢H }¢ïæ |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜU è ÐÚ¢±¢‡¢è ±™Ý¢}¢ë¼ x¢íæƒ ÜU è 108 Тڢ²‡¢ ÜU è ƒè J ÜU ñ„ï ±ï ¥ÐÝï çÏ¢Û¢è à¢ïÇKêH }¢ïæ |¢è §¼Ý¢ „}¢² „ã…LÐ „ï çÝÜU ¢H „ÜU ¼ï ãñ ? Ï¢„, ©„ÜU ï Т„ ¥ÐÝï …è±Ý ÜU è ÿ¢‡¢-ÿ¢‡¢ ÜU ¢ „éæÎÚ ¥¢²¢ï…Ý 8


ãñ ¥¢ñÚ Nβ ÜU è „Ó™è }¢é}¢éÿ¢é¼¢ ãñ J Å¢§ü}¢ }¢ïÝï…}¢ï‹Å ÜU ï »ÜU ç±m¢Ý Ýï „éæÎÚ çH¶¢ ãñ : ‘ã}¢¢Ú¢ }¢Ý ã}¢ïæ Ï¢¢ÚÏ¢¢Ú »ï„¢ ÜU ãïx¢¢ çÜU ‘²ï ÜU ¢}¢ ¼é}¢ ÜU H ÜU ÚÝ¢ ¥¢… ƒ¢ïÇ¢ ¥¢Ú¢}¢ ÜU Ú¢ï J’ çÜU ‹¼é }¢Ý ÜU ï »ï„ï ç±™¢Ú ÜU ï ±à¢ }¢ïæ ÜU |¢è Ý ¥¢Ý¢ J …¢ï ÜU ¢}¢ ¥¢… ÜU ÚÝ¢ ãñ ©„ï ¥¢… ãè Ðꇢü ÜU Ú¢ï J ÜU ¢}¢ Ðꇢü ÜU ÚÝï ÜU ï Ï¢¢Î ãè ¥¢Ú¢}¢ ÜU ÚÝï ÜU ¢ ç±™¢Ú ÜU Ú¢ï J

v²¢ïæçÜU ÜU H ÜU |¢è ¥¢¼è Ýãèæ J’ „Ó™ ãè ÜU 㢠x¢²¢ ãñ - ‘ã}¢ „¢ïæ™ïx¢ïæ çÜU ²ï ÜU ¢}¢ ÜU H |¢è ã¢ïx¢¢, ±¢ï ÜU ¢}¢ ÜU |¢è |¢è Ýãè ã¢ïx¢¢ !’ …¢ï }¢Ýéc² „}¢² ÜU ¢ }¢ê˲ „}¢Û¢¼¢ ãñ, ±¢ï ãè …è±Ý ÜU ¢ }¢ê˲ „}¢Û¢ „ÜU ¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ±¢ï ãè ÜU éÀ }¢ãy±Ðꇢü ÜU ¢²ü ÜU Ú „ÜU ¼¢ ãñ J ¼¢ï ã}¢ |¢è „}¢² ÜU ¢ }¢ê˲ „}¢Û¢ï ¥¢ñÚ …è±Ý ÜU ¢ï „¢ƒüÜU Ϣݢ²ï J

Jhth egkjkt cksys fd--- blh izdkj] ftl iq:”k dks ukjn ludkfnd ,oa O;kl] okYehfd vkfn egkiq:”kksa ds opuksa esa foÜokl ugha gS] mls ukfLrd vkSj ?kksj ikih ekuuk pkfg, A ukfLrd cqf)okyk iq:”k rks ;g le>rk gS fd ^vU; ik”kk.k vkSj Bkdqjth dh ewfrZ esa D;k varj gS \ lHkh iRFkj ,d gh rjg ds gksrs gS A blh izdkj fookfgr L=h vkSj vfookfgr L=h esa D;k QdZ gS \ lHkh fL=;k¡ ,dleku gS A ?kj dh vkSjr rFkk ekrk vkSj cgu esa D;k vUrj gS \ bu lcdk ,d&tSlk gh vkdkj gS A Hkxoku dh jked`”.kkfn lEcU/kh lHkh ewfrZ;k¡ Hkh euq”;kdkj gS A vf/kd U;wurk dk Hkko rks euq”; us viuh dYiuk }kjk izLrqr fd;k gS A fQj Hkh] D;k fd;k tk;] euq”; lekt esa jgrk gS] blfy, lcdh ^gk¡* esa ^gk¡* feykuh pkfg,] ijUrq fof/kfu”ks/k dk ekxZ vlR; gS A ikih ukfLrdtu vius eu esa ,slk le>rs gS A blfy, ftldh ,slh ckr lquh tk;] mls ikih rFkk ukfLrd le>uk pkfg, vkSj mls pkaMky ekurs gq, mldk fdlh Hkh rjg ls lax ugha djuk pkfg, A --opuke`r x-e-iz-&6

ln~xq: Jh xq.kkrhrkuan Lokeh dh ckrsa • thokRek ds fpidus ds nks gh LFkku gSa] og ;k rks Hkxoku esa ;k ek;k esa fpids( Hkyk vk/kkj fcuk dSls jgk tk; \ • fdlh ewY; ij Hkh vk¡[k] dku vkfn bfUnz;k¡ feyrh ugha gS ;s rks Hkxoku us nh gSa] fdUrq tho dsoy d`r?uh gS A • bl thokRek dks iap fo”k;] NBk nsgkfHkeku vkSj lkrok¡ i{kikr dY;k.k ds ekxZ esa fo?u:Ik gS A • Hkxoku dh Lrqfr djuk fdUrq vius dks ifrr ;k v/ke er ekuuk A • dksfV dYiksa ds ckn Hkh Hkxoku dk /kke izkIr ugha gksrk og ,sls lk/kq&lar dks gkFk tksM+us ij gh fey tkrk gS A twu&2010

9


Strengthening the Soul n the 63rd chapter of the 'Gadhada Madhya Prakaran' in the Va c h a n a m r u t a m , S a d g u r u Muktanand Swami asked a question to Shreeji Maharaj, "There is a thought process that separates the soul from the physical body. In that process how much part is played by the soul and how much is played by the physical body ?". Shreeji Maharaj replied, "I believe that one whose soul has acquired strength does not even get a bad/embarrassing dream...â&#x20AC;? In his reply ahead he mentioned, "And the fastest way for one's soul to acquire strength is to use one's body and senses to help a devotee (at his service) in whatever possible way". If we analyze the statements and think a little deep into those we can notice that they are profound yet simple. In the first statement Shreeji Maharaj says "I believe that one whose soul has acquired strength does not even get a bad/embarrassing dream". From this we can infer that we can try and control our dreams at least in terms of quality. Controlling our dreams does not mean dreaming what we like, but to start with it means that we can decide in our dreams whether we wish to continue dreaming it or not and eventually after practice we reach a stage that such dreams wont occur to us. So the point is not dreams but reaching such a state of decision making that makes us stronger. For example we in our wildest of imaginations do not think of killing someone. This has been made so firm in our soul that our mind does not

I

even think of it. Similarly there might be many such thoughts in our mind that we might want to get rid off. Thoughts that we know for sure are not good for ourselves or our family. Thoughts such as committing some form of stealing to make quick money, lying at work to earn promotion, committing adultery, lying to our teachers about homework etc. In the later part of the reply Shreeji Maharaj has mentioned a very simple yet powerful solution to this, he says, "the fastest way for one's soul to acquire strength is to use one's body and senses to help a devotee (at his service) in whatever possible way". If we dedicate our body and senses at the service of true devotees of God, then we get the power to decide between the good and the evil and thus purify our thoughts. And Shreeji Maharaj says "in whatever possible way", meaning there is no fixed manner in which service be performed. Service is to be performed according to our capacity. Ofcourse the receiving person should be a true devotee of God and if we see around ourselves, we definitely come across many such true devotees and if we are able to serve them in any possible way, we get a huge platform to reform ourselves. This medium of strengthening our soul does not need for us to be scholarly or physically well built as if we serve to the best of OUR CAPACITY our job is done. So let us start identifying opportunities where we can serve true saints and devotees of God and strengthen the soul. 10


laLFkk n'kZu xq:dqy gSnjkckn ^Msy fM>hVy LdwysFku* izfr;ksfxrk fn- 20 Qjofj] 2010

orZeku le; esa vk/kqfud VsDuksyksth dk egRo ,oa mi;ksx c<rk tk jgk gS A lkjs foÜo esa izfl//k ‘Dell’ daiuh us ‘Dell’s Digital Class Room ’ dks Hkkjr esa ‘kq: djus ds fy, ‘Dell Digital Schoolathon’ uke ls jk”Vªh; fuca/k izfr;ksfxrk dk vk;kstu fd;k Fkk A izfr;ksfxrk dk fo”k; Fkk ‘How technology can enable education’. bl vksuykbu izfr;ksfxrk esa Hkkjr dh 348 ls Hkh vf/kd ukekafdr Ldwyksa us Hkkx fy;k Fkk A xq:dqy gSnjkckn dh Ldwy us izFke 25 Ldwy esa viuk uke ‘kkfey djds izek.ki= ,oa ,d Laptop izkIr djds lexz xq:dqy ifjokj dk uke jks’ku fd;k gS A

^xhrk ifjokj* dk;ZdrkZ f”kfoj fn- 31 viSszy ls 3 ebZ] 2010

^xhrk ifjokj & gSnjkckn] Jh Lokfeukjk;.k xq:dqy gSnjkckn ,oa Jh foizlsok la?k & vka-iz}kjk ^xhrk ifjokj* ds dk;ZdrkZvksa dh f’kfoj vk;ksftr gqb A

cky laLdkj f”kfoj fn- 8 ls 12 ebZ] 2010

^xhrk ifjokj & gSnjkckn] Jh Lokfeukjk;.k xq:dqy gSnjkckn ,oa Jh foizlsok la?k & vka-iz}kjk ^cky laLdkj f’kfoj* dk vk;kstu gqvk A ftlesa gSnjkckn ds dfjc 225 cky&ckfydkvksa us Hkkx fy;k A bl f’kfoj esa izfrfnu ;ksx] Hkxor~ mikluk] izkFkZuk] xhrk n’kZu] lewg izf’k{k.k] laLd`r iBu] lewg ppkZ] xhrkxku] dFkkdFku] fofo/k Li/kkZ, vkfn ds vk;kstu ds ek/;e ls Hkjrh; laLd`fr dh f’k{kk fn xb A

^fo”o fgUnq ifj’kn* f”kfoj fn- 18 ls 28 ebZ] 2010

^fo’o fgUnq ifj”kn* }kjk vk;ksftr ^dk;ZdrkZ f’kfoj* esa dfjc 150 dk;ZdrkZ ‘kkfey jgs A ftlesa ofj”B dk;ZdrkZvksa }kjk fofo/k f’k{kk, ,oa ekxZn’kZu fn;k x;k A dk;Zdze ds lekiu lekjksg ds fnu fo’o fgUnq ifj”kn ds jk”Vªh; egkea=h Jh izfo.kHkkbZ rksxMh;k Hkh mifLFkr jgs A

twu&2010

11


Milind Kumar

8D

Rohit Bajaj

7B

Mayank .D

7A

Jaydeep S.

8A

Mahesh Gada 6B

Shikhar Gupta 7A

Dheeraj Rao

7C

Rajdeep

6B

Karan Chauhan 6B

Vaibhav Singh 6A

Aditya N

8B

Akhil Uday

8C

Inspiration •

There is nothing more perfect or pure than God's unconditional, unfailing love for you.

The man who admits his failures and does what he can to rectify them can honestly say he is wiser today than he was yesterday.

If you have real love, you have God and the source of everything wonderful, because God is love and He is the Maker of everything wonderful.

To make your life count, spend it on the things that count.

What can humans do that no other living thing can ?-Smile. A smile is one of God's special gift to mankind.

All changes are difficult and sometimes costly, but if they're good changes, in the long run they pay off.

12


june_2010  

Shree Swaminarayan Gurukul Hyderabad