Page 1

AWv¥WY¦WvWWyWh AVc©WW©W...

www.sardargurjari.com

facebook.com/sardargurjari.anand

E-mail : sgurjari2001@gmail.com

twitter.com/sardargurjari

TX¨W¨WWT, vWW.30 ¥WWrWg, 2014

SWoWuW ¨WR-15, X¨W.©WÈ. 2070, ¨WªWg-13, AÈI-281, XIÈ¥WvW ÝW.1-50, ¡WWyW 10

vWȯWY : ¥WW§W¨W Ac. ¡WNc§W

R.N.I. REG.NO.GUJGUJ/2001/5931 P.O. REGD.NO: AND-308/2012-14 LIC. VALID UPTO 31-12-2014

©WTRWT ˜IWäWyW ˜W. X§W., rWhm©WY Ac©NcN, ©WTRWT oWÈL, AWuWÈR. ShyW : (02692) 268267, 266267. Scm©W : 268367

A¥WcXTIW¥WWÈ 5.1yWY vWY¨WkvWWyWWc ¤WaIÈ¡W : 2000 pWT¥WWÈ AÈxWWT¡WN §Wh©W AcyL§Wc©W AyWc AW©W¡WW©WyWW X¨W©vWWTh¥WWÈ 10 ©WcIyP ©WZxWY xWTvWY xWkZø : ýyW¥WW§WyWc IhB yWZI©WWyW yWVÃ

IcX§WShXyWg¦WW, vWW.21 Ac y L§Wc © W AyWc AW©W¡WW©WyWW ˜¥WWuWc 21.10 ¨WWo¦Wc ¤WaIÈ¡WyWW A¥Wc X TIWyWW RX–WuW X¨W©vWWTh¥WWÈ 5.1yWY vWY¨WkvWW ©WWwWcyWh AWÈ r WIW yWhÈ x WW¦WW VvWWÈ Ac ¨ WZ È IcX§WShXyWg¦WW¥WWÈ ¤WaI¡È W AW¨¦Wh Kc. §Wh©W ¤WaIÈ¡W yWhÈxWW¦Wh Kc. ©wWWXyWI ©W¥W¦W øAh§WhøI§W ©W¨WgcyWZÈ IVc¨WZÈ Kc. ¤WaI¡È WyWZÈ Ac¡WY ©WcyNT äWVcTyWW ¡Wa¨Wg¥WWÈ AcI ¥WWB§W RaT §WW VW£WkW¥WWÈ Vh¨WWyWZÈ A¥Wc X TIWyWW RX–WuW Ic X §WShXyWg ¦ WWyWW §Wh©W Ac y Lc § Wc © W AyWc ýuW¨WW ¥W¬¦WZÈ Kc. ¤WaIÈ¡WyWY vWY¨WkvWW XTmNT ©Ic§W ¡WT 5.1 yWhÈxW¨WW¥WWÈ AW©W¡WW©WyWW X¨W©vWWTh¥WWÈ ¤WaIÈ¡W ©wWWXyWI ©W¥W¦W ˜¥WWuWc 21.10 ¨WWo¦Wc ¤WaIÈ¡WyWW AWÈrWIW yWhÈxWW¦WW AW¨WY VvWY. Ac £WWR rWW§WYIc©W LcN§WW ¤WaIÈ¡WyWZÈ Ac¡WY ©WcyNT äWVcTyWW ¡Wa¨Wg¥WWÈ AcI ¥WWB§W RaT §WW VW£WkW¥WWÈ AW¢NT äWhm©W yWhÈxWW¦WW VvWWÈ. Ac¨WZÈ Vh¨WWyWZÈ ýuW¨WW ¥W¬¦WZÈ ¡WuW ýuW¨WW ¥WUY TéWZÈ Kc Ic rWWTcI ¤WaIÈ¡W £WWR 40 LcN§WW AW¢NTäWhI yWhÈxWW¦WW LcN§WY IWEyNYM¥WWÈ ¤WaI¡È WyWW AWÈrWIW rWWTcI LcN§WY IWEyNY¥WWÈ ¤WaIÈ¡WyWW AWÈrWIW AyWZ¤W¨WW¦WW AyWZ¤W¨WW¦WW Kc. IcN§WYI Lo¦WWAc XR¨WW§W ¡WP¨WWyWW, IWrW vWaN¨WWyWW ©W¥WWrWWTh ¥W¬¦WW ýc I c pWNyWW¥WWÈ VLZ ©WZ x WY IcN§WW¦W pWTh¥WWÈ SXyWgrWT AyWc Ay¦W ©WW¥WWyW ©WXVvW ¡WWuWY AyWc ýyW¥WW§WyWY Ic IhB oWȤWYT yWZI©WWyWyWW oWc©W §WWByWyWc ¡WuW yWZI©WWyW ¤WaIÈ¡WyWc IWTuWc äWVcTyWW¥WWÈ AW¨Wc§W XPMyWY§WcyP ¡WWIgyWc nWW§WY ©W¥WWrWWT ¥W¬¦WW yWwWY. §Wh©W ITW¨WW¦Wh AcyLc§Wc©W¥WWÈ L AW ¡WVc§WW rWW§WZ IcN§WW¦W ©WZ¡WT¥WWIgcN AyWc ©NhT¥WWÈ ©WW¥WWyW ¨WcTX¨WnWcT ¥WXVyWc L 4.4yWY vWY¨WkvWW xW‹TW¨WvWW

¤WaIÈ¡WyWY ©WWwWc ©WWwWc...

ÕöWÈ L X§W

rWÈRZ£WcyW oWhX¨WÈR¤WWC ¨WuWMWTW (TWOhP) ©¨W. vWW.27-3-14

ø¨WyW Ac¨WZÈ ø¨WY oW¦WW Ic ýcyWWTW ýc¦WW ITc, I¥Wg Ac¨WW I¦WWg Ic ©WiyWW ÞR¦W¥WWÈ oWZÈL¦WW ITc, RZ:nWwWY IRY P¦WWg yWVÃ, ©WZnWwWY IRY K§WIW¦WW yWVÃ, ¨WVc¨WWT IRY rWZI¦WW yWVÃ, xW¥Wg IRY ¤Wa§¦WW yWVÃ. ©WiyWW ÞR¦W¥WWÈ ¨W©WvWW TéWW. ¡WT¥WWv¥WW AW¡WyWW AWv¥WWyWc äWWÈXvW A¡Wcg AcL ˜¤WZyWc ˜WwWgyWW....

yWTX©WÈV yWoWWø ¨WuWMWTW (¤WWuWh) ¥WcTWø äWITWø ¨WuWMWTW (¤WWuWh) LcOWø PWéWWø ¨WuWMWTW (¤WWuWh) ¥WVcäW¤WWC ¤WYnWWø ¨WuWMWTW (¤WWuWh) yWTX©WÈV¤WWC R§WWø ¨WuWMWTW (¤WWuWh) ¦WhoWY¤WWC oWh¡WWø ¨WuWMWTW (¤WWuWh)

¤WaI¡È WyWW AWÈrWIW yWhÈxWW¦WW VvWWÈ. ýcIc # AyWZ. ¡WWyW 8

ÝW.10 VýT ¡WoWWT 6 ¥WXVyWW vWW§WY¥W

90 33 22 28 80 www.adpub.in

60 XR¨W©W ¡WVc§WW NZTyWZÈ £WZIÃoW ITW¨Wh AyWc Tc§¨Wc NYIYN ¥WSvW... ¥WSvW... (31 ¥WWrWg ©WZxWY L)

IWä¥WYT 12,700/-

P.P.

IcTW§WW 10,700/-

P.P.

X©W¥W§WW-¥WyWW§WY-Pc§WVWE©WY 13,700/ oWh¨WW-¥WVW£WUcØT-§WhyWW¨WW§WW 9 XR

RWøg§WÃoW-oWÈoWNhI-§WWrWZÈoW

©¡Wc. oWh¨WW 3500/©¨WWXRÖ oWZLTWvWY £Wc NWC¥W L¥W¨WWyWZÈ, Ac I NWC¥W rVW-yWW©vWh. ¨WxWZ ¥WWXVvWY ¥WWNc Ý£WÝ ©WÈ¡WIg IT¨Wh.

xWbXvW NZ©Wg

98986 11122, 91735 91140

§WcPYM¨WcT-©Wh¡W

¤W¨¦W ©Wc§W ©IY¥Wh ©WWwWc

©Wc§W ˜WCM vWW. 20/4/14 ©WZxWY L I¹vWYg¥WWÈ ©¡Wcä¦W§W AhST IhNyW I¹vWYg - AyWWTI§WY- ©NlcN- Scy©WY, ¡WauWY¦WW £WW¦W vWc¥WL AyWcI ¨WcTW¦WNY¥WWÈ 1 yWÈoW - 200 1 yWÈoW - 300 2 yWÈoW - 300 2 yWÈoW - 500 5 yWÈoW - 500 3 yWÈoW - 600 1 yWÈoW - 400 2 yWÈoW - 700 3 yWÈoW - 900 ©WWCM : L - XL - XXL¥WWÈ

vWc¥WL §WcPYM ¨WcT¥WWÈ ¤W¨¦W ©Wc§W RTcI AWCN¥Wh¥WWÈ

¨WYxWWvWW Ac–¡WhNg oWh¡WY ©WYyWc¥WWyWY £WWLZ¥WWÈ, AWuWÈR. ©W¥W¦W : ©W¨WWTc 9.00 wWY 9.00 TX¨W¨WWTc ©Wc§W rWW§WZ Kc.


2

TX¨W¨WWT, vWW.30-3-2014

www.sardargurjari.com

AWLyWZÈ ¡WÈrWWÈoW

30-3-2014, TX¨W¨WWT XvWXwW: SWoWuW A¥WW©W. A¥WW©W ©W. 24.16, RäWg A¥WW©W, ¡WÈrWI. yW–W¯W: E.¤WW TWXäW: ¥WYyW. rWhpWXP¦WWÈ: XR¨W©WyWW: EócoW, rW§W, §WW¤W, A¥WbvW, IWU, äWZ¤W, ThoW, EócoW. TWX¯WyWWÈ: äWZ¤W, A¥WbvW, rW§W, ThoW, IWU, §WW¤W, EócoW, äWZ¤W.

AW¡WyWY AWL

¥WcªW (A.§W.C.): nWZäWY-AWyWÈR¥WWÈ ¡W©WWT wWäWc.. ¨úªW¤W (£W.¨W.E): ©WWTW ˜¥WWuW¥WWÈ yWWuWWÈ ¥WUc. X¥WwWZyW (I.K.xW): ¤WhoW-X¨W§WW©W,nWWyW-¡WWyW AÈoWc nWrWg. IIe (P.V.): XR¨W©W XrWÈvWWLyWI £WyWc. X©WÈV (¥W.N.): IW¦Wg©WSUvWW ¥WUc, ˜©WÌWvWW TVc. Iy¦WW (¡W.O.uW.): AWXwWgI XrWÈvWW, ©WW¥WWy¦W XR¨W©W TVc. vWZ§WW (T.vW.): AWTW¥W˜R-˜oWXvWLyWI yWY¨WPc. ¨úXçI (yW.¦W): yWWVIyWW nWrWWg, ¨¦WwWg RhPxWW¥W TVc. xWyW (¤W.xW.S.): ©WWTW ˜¥WWuW¥WWÈ xWyW§WW¤W wWW¦W. ¥WIT (nW.L.): AW¡WyWW IW¦Whg¥WWÈ X¨WpyW AW¨Wc. I¹È¤W (oW.äW.©W.): ©WÈpWªWg¥W¦W ©WÈýoc Wh ýc¨WW ¥WUc. ¥WYyW (R.rW.M.wW.): AäWZ¤W-RZ:nWR ©W¥WWrWWT ¥WUc.

XrWÈvWXyWIW ¥WWuW©WyWY ¡WTY–WW AWrWWT X¨WrWWTwWY yWXV, ¡WuW ¨WWuWY wWIY ¡W¥WW¦W

¨WWuWY AcN§Wc X¨WrWWTh ˜oWN IT¨WWyWZÈ E²W¥W ©WWxWyW Ac¥W IVc¨WW¦W. <£WWT oWWEÈAc £Wh§WY £WR§WW¦W> AW¥W ¨WWuWY AwWWgvW ¨WWoW¥W¦W ©¨WÝ¡W. ¨¦WXIvWyWh £WVWTyWh RcnWW¨W KcvWTW¥WuWh Vh¦W Kc. ©WW¥WWy¦W TYvWc ¥WWyW¨WYyWh ©¨W¤WW¨W TéWh Kc Ic £WVWTwWY vWh vWcyWW AWrWWT X¨WrWWT ©WȦWX¥WvW LuWW¦W Kc ¡WTÈvWZ IcN§WYI¨WWT <£WoW ¤WoWvW> ©WWX£WvW wWW¦W. £WkWéW RcnWW¨W AWPÈ£WT Vh¦W äWIc. ¥WuWYxWT yWWoW äWh¤WW¦W¥WWyW §WWoWc ¡WTÈvWZ L¦WWTc vWcyWZÈ ¨WWoW¥W¦W Ý¡W AwWWgvW <ÓÈSWPh> ¥WWTc v¦WWTc A©WX§W¦WvW LuWW¦W. ©W¨WWTwWY ¥WWÈPY ©WWÈL ©WZxWY ¨¦WXIvWyWY TVc§WY ITuWY ©WWTY §WWoWvWY Vh¦W ¡WuW L¦WWTc vWcyWY ¨WWuWYyWh ¡WXTrW¦W wWW¦W v¦WWTc L Lc vWcyWW ©WÈ©IWT LuWW¦W Lc¥WIc ¨WWvWc TYMc ¨WWuWYAh, ¥WhRIc £WkW”uW, TuWc rWP¦Wh Lc¥W TL¡WavW L¦WWTc TuW ¤WcTYyWh yWWR wWvWh Vh¦W. vWc¨WYL TYvWc ¥WWuW©WyWY I©WhNY vWcyWY ¨WWuWYwWY L wWW¦W. ¨WWuWY Ac ¨WvWgyWyWZÈ ˜v¦W–W ©¨WÝ¡W Kc. Ac¥WcMhyW LÈoW§W¥WWÈ IcN§WWI ¨Wb–Wh Ac¨WW Kc Ic vWcyWW nWY§Wc§WW I¹¡WU¥WWÈ ¥WxWZTT©W Vh¦W Kc vW¥Wc Lc¨Wh vWc¥WWÈ VWwW yWWÈnWh Ic vWcyWW AuWY¦WWTW RWÈvW VWwWyWc ¤WTPY yWWnWc. äW£R ¥WWTc, äW£R PZ£WWPc. äW£R V©WW¨Wc yWc TPW¨Wc. äW£R £WvWW¨Wc nWWyWRWyWY Ic ¡WKY RZLyg WvWW. ¥WWNc L IVc¨WW¦W Kc Ic oW¥Wc vWc ¨¦WXIvW vWcyWY ¨WWuWY-¤WWªWW-£Wh§WrWW§WyWY TYXvW ¡WTwWY nWWyWRWyWY I¹U Ic °WWXvW LuWWC AW¨Wc. ¥WWNc L IVc¨WvW Kc, AÌW vWc¨WW AhPIWT, ¡WWuWY vWc¨WY ¨WWuWY ¥WWNc ©WW¨WxWWyW ! <¨WrWyWcªWZ IYÈ¥W RXTRÊvWW¥WÊ >>|

©WÈ©IbvW ©WZ¤WWXªWvW

Av¦WW¨Wä¦W¥WyWW¨Wä¦WÈ ÿ¥WWvWÊ IW¦Wg ©W¥WWrWTcvWÊ | ˜Wm¡WçWRÊ ÏWÅo¨W§W¥£WcyW ˜W’È IW¦Wg vWZ £WZXö¥WWyW || £WZXöäWWUY ©W¥W–W L¦WWTc Av¦WW¨Wä¦WI vWwWW AyWW¨Wä¦WI £WÈyWc ˜IWTyWW IW¦Whg AcI ©WWwWc AW¨WYyWc E¤WWÈ TVc v¦WWTc Av¦WW¨WäI¦W IW¦WhgyWc ˜WwWX¥WIvWW AW¡W¨WY, vWcyWc MP¡WwWY AWNh¡W¨WW AyWc AyWW¨Wä¦WI IW¦WhgyWc wWhPWÈ ¥WhPWÈ IT¨WWÈ.

Today’s Quote Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shat. Charlie Chaplin (1889-1977)

AWLyWh ©WZX¨WrWWT

X¨WàWyWh nWýyWh AL£W Kc AcyWZÈ RWyW IT¨WWwWY Ac ¨WxWc Kc yWc RWNY TWnW¨WWwWY yWWäW ¡WW¥Wc Kc. ©WZ¤WWXªWvW

IX¨WyWh I§WT¨W

¨WÈNhXU¦WW¥WWÈ FPvWY ©¥WäWWyWyWY xWaU oWC IW§WyWY AWLc Ma§Wc Kc nWcvWT¥WWÈ xWWy¦WIuW©W§WZÈ wWCyWc! LoWRYäW X¯W¨WcRY

AWLyWY vWWTYnWc

  

hksMÚkkLk hkßÞ MÚkkÃkLkk rËðMk Mkk{tLkÚkk MxkuMkh (1984) xurLkMkLkk yktíkhhk»xÙeÞ ¾u÷kzeLkku sL{ Wßð÷ rLkf{ (19Ãk3) {wtçkELkk yuzðkufuxLkku sL{ ykLktË çkûke (h00h) rnLËe rVÕ{kuLkk økeíkfkhLkwt yðMkkLk. {q¤Lkk{ : ykLktË «fkþ çkûke {Lkkunh~Þk{ òuþe (h006) rnLËe ðkíkkofkhÃkºkfkhLkwt yðMkkLk

XS§¥WY XNNX£WNÊ©W

äWWÈxWWC

ð»ko 2012{kt ykðu÷e rËçkkfh çkuLkSo rLkŠ{íkrËøËŠþík rVÕ{ þkt½kE{kt yuf yfM{kíkLku ÷ELku Ãkkur÷xef÷ Ãkkxeo, ÃkkuLko VkuxkuøkúkVh íkku Mkf¤kÞu÷k s Au MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Au yuf yuðe Þwðíke su yk yfM{kíkLku níÞk{kt Mkkrçkík fhðk Ãkh íkw÷e Au. rVÕ{ ¼khíkLke çku y÷øk y÷øk Y¾Lke yku¤¾ ykÃkðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au. ¼khíkLkk Ëu¾eíkk çku r¼Òk ðøko Au. ykE yuMk ykurVMkh xe yuMk r¢&™Lk (y¼Þ Ëuyku÷) yuf Mkòøk ðøkoLkku «ríkrLkÄe Au su ¼khíkLku «økríkLkk ÃktÚku òuðk {ktøku Au ßÞkhu òuøke (E{hkLk) yuf Mkk{kLÞ ðøko suLku yk «økrík MkkÚku fkuE ÷uðk Ëuðk LkÚke yuðk ðøkoLkwt «ríkrLkrÄíð fhu Au. fÂÕf fku[÷eLk, VkY¾ þu¾, Mkwr«Þk ÃkkXf, yLktík òuøkLkku MkÃkkuxeOøk hku÷ rVÕ{Lke {ktøkLku yLkwYÃk hnu Au.

©W¨WW§W L¨WW£W

* #ø÷uLzLkk {nkhkýe yur÷ÍkçkuÚk çkeòyu hksøkkËe Mkt¼kéÞkLku ð»ko h01h{kt 6 Vuçkúy w kheyu fux÷k ð»ko Ãkqhk fÞko ? - 60 ð»ko * ¼khík{kt MkkrníÞ yfkË{e Þwðk ÃkwhMfkh-h011 nuX¤ økwshkíke ¼k»kk{kt fkuLkwt MkL{kLk fhkÞw?t - æðLke÷ Ãkkhu¾Lke Lkkxâ f]rík ytrík{ ÞwØ * MkkiÚke ðÄw 800 ðLk-zu h{Lkkh Ëuþ íkhefu ¼khíkLkwt MkL{kLk õÞkhu ÚkÞwt? - h6 Vuçkúwykhe h01h * ¼økðkLk f]»ýyu {Úkwhk Akuzâk çkkË fÞk þnuhLku ÃkkuíkkLke hksÄkLke çkLkkðe níke? îkhfk ¾kíku ¥WZ Ï I, ˜IWäWI, ¥WWX§WI: ¥WW§W¨WI¹ ¥ WWT AÝuW¤WWC ¡WNc § Wc (Ac ¥ W.PY.) ©WTRWT ˜IWäWyW ˜W.X§W., rWhI©WY Ac © Nc N , ©¨WWX¥WyWWTW¦WuW ©Wh©WW¦WNY ThP, ©WTRWT oWÈL ¡WW©Wc, AWuWÈR nWWvWcwWY KW¡WY ˜IWXäWvW I¦WZg.

§WhI©W¤WW¥WWÈ LÂoW øvW¨WW IW¨WWRW¨WW ©WWwWc AnWvWTWAhyWc ¡WuW ˜WxWWy¦W...

AWuWÈR £WcOI ¡WT ©W–W¥W A¡W–W E¥WcR¨WWTyWY äWhxW¥WWÈ ¤WWL¡W-IhÄoWkc©WyWW yWcvWWAh!

AWuWÈR, vWW. 29 §WhI©W¤WW rWaNÈ uWY 2014¥WWÈ ¤WWL¡W AyWc IhÄoWk©c W vWTSwWY E¥WcR¨WWThyWW yWW¥Wh ýVcT ITW¦WW £WWR rWThvWT¥WWÈ ¡WuW Iä¥WIäW¤W¦Whg rWaNÈ uWY LÂoW £WyWY TVcyWWT Vh¨WWyWW TWLIY¦W vWTÈoWh ýc¨WW ¥WUY TéWW Kc. ýc Ic nWcPW XL§§WW¥WWÈ ¤WWL¡Wc Rc¨WZX©WÈV rWWdVWuWyWZÈ yWW¥W ýVcT IT¨WW¥WWÈ wWhP¹È ¥WhP¹È LÜT I¦WZg VvWZ.È KvWWȦWc AÈvWc pWYyWW OW¥W¥WWÈ pWYyWY Å©wWXvW TVc¨WW ¡WW¥WY Kc. ©W¥WoWk RcäW¥WWÈ §WhI©W¤WW rWaÈNuWYyWh ˜rWWT LÂoW £WTW£WTyWh ý¥WY TéWh Kc. AWuWÈR XL§§WW¥WWÈ ¡WuW ¤WWL¡W AyWc IhÄoWk©c WyWW §WhI©W¤WWyWW E¥WcR¨WWTh óWTW X¨WX¨WxW X¨WxWWyW©W¤WW X¨W©vWWThyWY ¥WZ§WWIWvWh, IW¦WgIvWWgAh ©WWwWc ©WÈ¥Wc§WyWh, §WhI ©WÈ¡WIe ©WXVvWyWY vWPW¥WWT vWd¦WWTYAh wWB TVY Kc. ýc IcAoWWEyWY X¨WxWWyW©W¤WW AyWc §WhI©W¤WW¥WWÈ ¥WUc§W ¥WvWhyWY ©WT©WWB IRWrW AW ¨WnWvWyWY §WhI©W¤WW¥WWÈ A©WTIvWWg £WyWY TVcäWc Ic yWXV vWc AÈoWc £WyyWc TWLIY¦W ¡W–WhyWW AoWk VThUyWW yWcvWWAh¥WWÈ A©WÈ¥WL©WyWY X©wWXvW ýc¨WW ¥WUc Kc. vWcyWY ¡WWKUyWZÈ ¥WZn¦W IWTuW Ac Kc Ic AcI vWTS oWZLTWvW¥WWÈ ¤WkÖWrWWTyWW ¥WZÚc ˜RcäW IhÄoWk©c WyWW yWcvWWAh ¡W©vWWU ¡WWPY TéWW Kc vWh £WYø vWTS RcäWyWW X¨WX¨WxW TWL¦Wh¥WWÈ K¨WWvWY LvWY ¥WhRY §WVcT ¡WXTuWW¥WhyWc A©WTIvWWg £WyWY TVcäWcyWh ¥WvW ¨¦WIvW wWB TéWh Kc. rWaNÈ uWY øvW¨WW ¥WWNc ©WW¥W, RW¥W, RÂP AyWc ¤WcRyWY yWYXvW ©WXVvW rWhII©W TWLIY¦W ©W¥WYITuWh ¡WuW ¥WVv¨WyWh ¤WWoW ¤WL¨WvWW Vh¦W KcyWZÈ ýc¨WW ¥WUc Kc. AWwWY L

X¨WxWWyW©W¤WW-2012¥WWÈ 13 ¡WdIY ©WWdwWY ¨WxWZ E¥WTcO X¨WxWWyW©W¤WW¥WWÈ 5 A¡W–W E¥WcR¨WWTh I¹§W 13 A¡W–W E¥WcR¨WWThAc 44,423 ¥WvW ¥WcU¨¦WW VvWW Lc¥WWÈ 5 ELUY¦WWvW E¥WcR¨WWT, 6 –WX¯W¦W vWwWW 2 CvWT °WWXvWyWW

X¨WxWWyW©W¤WW rWaNÈ uWY-2012¥WWÈ ¡WuW AWuWÈR XL§§WWyWY 7 ¡WdIY ¡W X¨WxWWyW©W¤WW £WcOIh ¡WTwWY A¡W–WhAc MaIW¨¦WZÈ VvWZÈ. Lc¥WWÈ £WhT©WR AyWc AWÈI§WW¨W¥WWÈ 11, ©Whø¯WW¥WWÈ 2, AWuWÈR¥WWÈ 4 AyWc ©WWdwWY ¨WxWZ E¥WTcO X¨WxWWyW©W¤WW¥WWÈ 5 A¡W–W E¥WcR¨WWThAc MaIW¨¦WZÈ VvWZÈ. E¥WcR¨WWTyWZÈ yWW¥W X¨WxWWyW©W¤WW £WcOI ¥WcU¨Wc§WW ¥WvW ¡WNc§W AäWhI¤WWB ¥WoWyW¤WWB £WhT©WR 5717 rWW¨WPW IWdXäWII¹¥WWT TW¨Wø¤WWB AWÈI§WW¨W 4182 rWWdVWuW XRX–WvW VT¥WWyW¤WWB E¥WTcO 607 ¡WNc§W ¤WTvW¤WWB VT¥WWyW¤WWB E¥WTcO 644 ¡WNc§W ©WZyWY§W¤WWB ¥WVcyϤWWB E¥WTcO 971 ¤WhB R–WW£WcyW ¤WTvW¤WWB E¥WTcO 2185 äWc§WvW ©WZ¤WWªWrWÈÏ ©Wh¥Wcä¨WT E¥WTcO 21042 R¨Wc LvWYyW¤WWB XRyWcäWrWÈÏ AWuWÈR 245 ¡WT¥WWT yWN¹¤WWB äWyWW¤WWB AWuWÈR 420 rWWdVWuW ¥WyWVT¤WWB AWäWW¤WWB AWuWÈR 773 TWL XR§WY¡WX©WÈV ©Wh¥WX©WÈV AWuWÈR 2539 ¡WT¥WWT ˜X¨WuW¤WWB ¥WWxWW¤WWB ©Whø¯WW 1694 AÈýTW ˜X¨WuWrWÈÏ Bä¨WT§WW§W ©Whø¯WW 3404 AWoWW¥WY §WhI©W¤WW rWaÈNuWY¥WWÈ ¡WuW ¤WWL¡W-IhÄoWk©c W óWTW X¨WThxWY E¥WcR¨WWTyWW ¥WvW TWLIY¦W TYvWc ¤WWTc ¡WPY äWIc AyWc A¡W–W E¥WcR¨WWTY yWhÄxWW¨Wc vWc¨WW ©W–W¥W ¨¦WXIvWyWY AÈRTnWWyWc vWY¨Wk äWhxWnWhU IT¨WW¥WWÈ AW¨WY T«Y Vh¨WWyWZÈ ýuW¨WW ¥WUc Kc. Lc¥WWÈ rWhII©W ©W¥WWL ¡WT ¨WrWg©¨W

xWTW¨WvWW AyWc vWcAhyWW E¤WW TVc¨WWwWY rWhII©W TWLIY¦W ¡W–WyWY ¥WvW £WcyIyWc A©WT ¡WVhÄrWY äWIc vWc¨WW ¨¦WXIvWAhyWc ¡WhvWWyWY vWTSc nWcrÄ WYyWc vWc¥WyWc A¡W–W vWTYIc §WhI©W¤WW¥WWÈ E¤WW TWnW¨WW, ©W¤WWAhyWZÈ AW¦WhLyW ©WXVvWyWW nWrWg AÈoWc ¡WuW ¨WcvWTuW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWWyWZÈ XrW¯W ýc¨WW ¥WUY TéWZÈ Kc.

¤WWL¡Wc XVyRZ¨WWRyWc £WR§Wc TWÖl¨WWRyWh TWoW AW§WW¡WvWW XVyRZ ¥WVW©W¤WWAc ©Wi˜wW¥W ¨WnWvW §WhI©W¤WW¥WWÈ E¥WcR¨WWTh EvWW¦WWg

§WhI©W¤WW-2009¥WWÈ 9 A¡W–WhAc 30,583 vWwWW 4 Ay¦W TWLIY¦W ¡W–WhAc 12,508 ¥WvW ¥WcU¨¦WW VvWW

I¹§W 15 ¡WdIY 2 ¥WZn¦W, 4 Ay¦W ¡W–W vWwWW 9 A¡W–Wh : 4 Ay¦W ¡W–W¥WWÈ 3 –WX¯W¦W AyWc 1 ¡WNc§W E¥WcR¨WWT : 9 A¡W–Wh¥WWÈ 3 –WX¯W¦W, 3 ELUY¦WWvW AyWc 2 ¥WZÅ©§W¥W vWwWW 1 CvWT °WWXvWyWW IhÈoWkc©WyWW E¥WcR¨WWT ¤WTvWX©WÈV ©Wh§WÈIYyWW ¤WUvWW yWW¥WyWW A¡W–W E¥WcR¨WWT ¤WTvW¤WWC ©Wh§WÈIYAc 16,729 ¥WvWh ¥WcU¨¦WW VvWW AWuWÈR §WhI©W¤WW rWaNÈ uWY-2009¥WWÈ £Wc ¥WZn¦W TWLIY¦W ¡W–Wh ©WXVvW Ay¦W rWWT TWLIY¦W ¡WWN¿AhyWW E¥WcR¨WWTh ©WWwWc 9 A¡W–W E¥WcR¨WWThAc ¡WuW rWaÈNuWY¥WWÈ MÈ¡W§WW¨¦WZÈ VvWZÈ. nWȤWWvW, £WhT©WR, AWÈI§WW¨W, E¥WTcO, AWuWÈR, ¡WcN§WWR AyWc ©Whø¯WW¥WWÈ ¥WUYyWc I¹§W 676083 ¥WvWh¥WWÈwWY A¡W–WhAc 30,583 ¥WvWh ¥WcU¨¦WW VvWW. Lc¥WWÈ A¡W–Wh ¡WdIY ©WWdwWY ¨WxWZ 16729 ¥WvW ©Wh§WÈIY ¤WTvW¤WWB £WW£WZ¤WWBAc ¥WcU¨¦WW VvWW.

E¥WcR¨WWTyWZÈ yWW¥W ©Wh§WÈIY ¤WTvW¤WWB ¥WWxW¨WX©WÈV ¡WNc§W XR¡WI¤WWB rWY¥WyW¤WWB ¡WT¥WWT £WW£WZ¤WWB £WcrWT¤WWB ¡WT¥WWT XVvWcyÏX©WÈV ¥WhVyWX©WÈV TWOhP XVÂ¥WvW¤WWB ¥WhVyW¤WWB ¡WNc§W ©W¥WYT¤WWB oWYTYäW¤WWB rWW¨WPW IWdXäWII¹¥WWT TW¨Wø¤WWB R¨Wc A¥WTYäW¤WWB ¨WWPY§WW§W ¡WNc§W L¦WcäW¤WWB ATX¨WÈR¤WWB ¤WhB ¤WTvW¤WWB X¨WyWZ¤WWB ¥W§WcI oWZ§WW¥W¥WVÂ¥WR A.ITY¥W ¡WZThXVvW §WW§Wø¤WWB oWuWcäWø ¡WT¥WWT §WY§WW£WcyW TW¨Wø¤WWB ©Wd¦WR ¥WVc£WZ£WA§WY VZ©WdyW¥WY¦WWÈ ©Wh§WÈIY ¤WTvW¤WWB £WW£WZ¤WWB

TWLIY¦W ¡W–W IhÄoWk©c W ¤WWL¡W AcyW©WY¡WY ©W¥WWL¨WWRY ¡WWN¿ ByPY¦WyW L©NY©W ¡WWN¿ ©WTRWT ¨W§§W¤W¤WWB ¡WNc§W ¡WWNYg A¡W–W A¡W–W A¡W–W A¡W–W A¡W–W A¡W–W A¡W–W A¡W–W A¡W–W

¥WcU¨Wc§WW I¹§W ¥WvW 348655 281337 6259 4417 1008 824 1072 898 1112 1179 979 2186 5426 4002 16729

nWcPW §WhI©W¤WW £WcOIyWW ¤WWL¡WyWW E¥WcR¨WWT ©WhXäW¦W§W ©WWBN E¡WT ©WXÿ¦W :IhÈoWkc©WyWW E¥WcR¨WWTc VLZ ©WWByW-A¡W ¡WuW yWwWY I¦WZgÈ!

©WhXäW¦W§W ©WWBN E¡WT nWcPW ¡WÈIL ¡WNc§W ©WhXäW¦W§W ©WWBNÊ©W ¡WT ©WXÿ¦W §WhI©W¤WW £WcOIyWW E¥WcR¨WWT AWMWRY AoWWEwWY IW¦WgTvW AXnW§W ¤WWTvW XVyRZ yWXP¦WWRyWW xWWTW©W¤¦W ¡WÈIL¤WWB XRyWäWW ¡WNc§WyWY ©WarWI oWcTVWLTY ¡WNc§W NʨWYNT ©WXVvWyWY ©WhXäW¦W§W ¥WVW©W¤WW 200 £WcOI ¡WT E¥WcR¨WWTh EvWWTäWc

AXnW§W ¤WWTvW XVyR¹ ¥WVW©W¤WWyWW AWuWÈR §WhI©W¤WW £WcOIyWW E¥WcR¨WWT yWdyWcäW¤WWB ¡WNc§W AyWc nWcPW XL§§WW¥WWÈ IWXvWgIc¦W¤WWB TW¨W§W

AWuWÈR, vWW.29 AWoWW¥WY 30¥WY AcX˜§W,2014yWW ThL oWZLTWvW¥WWÈ 7¥WW vW£WIIW¥WWÈ §WhI©W¤WWyWY rWaÈNuWY ¦WhýyWWT Kc. Lc¥WWÈ RcäWyWY AWMWRY AoWWEwWY IW¦WgTvW TWLIY¦W ¡W–W AXnW§W ¤WWTvW XVyR¹ ¥WVW©W¤WW óWTW RcäWyWY 200 £WcOIh ¡WTwWY ¡WhvWWyWW E¥WcR¨WWThyWc E¤WW TWnWäWc. Lc¥WWÈ oWZLTWvWyWY 26¥WWÈwWY 15 £WcOIh¥WWÈ E¥WcR¨WWTY yWhÄxWW¨WyWWT E¥WcR¨WWT ¡WdIY AWuWÈR §WhI©W¤WW £WcOI ¡WTwWY yWdyWcäW¤WWB ¡WNc§W (ALT¡WZTW) AyWc nWcPW §WhI©W¤WW £WcOI ¡WT IWXvWgI¦c W¤WWB TW¨W§W(IO§WW§W)yWZÈ yWW¥W ýVcT ITW¦WZÈ Kc. vWWLcvWT¥WWÈ ALT¡WZTW oWW¥Wc ¦Whý¦Wc§W £WcOI¥WWÈ oWZLTWvW ˜RcäW Ax¦W–W ¥WVcyϤWWB ¡WT¥WWTc TWL¦WyWW AXnW§W ¤WWTvW XVyR¹ ¥WVW©W¤WW ¡W–WyWW E¥WcR¨WWThyWW yWW¥WhyWY ýVcTWvW ITY

VvWY. AW ˜©WÈoWc ˜RcäW ©WÈoWOyW ¥WȯWY AWXäWªW¤WWB ¤Wá, ˜RcäW E¡W˜¥WZnW ¥WVcyϤWWB ¡WNc§W, oWWd©Wc¨WW ˜¥WZnW ø¨WTWL¤WWB T£WWTY, ¥WVW¥WȯWY ¥W¦WZT¤WWB ýyWY, IhªWWx¦W– W XyWI¹L È ¤WWB ¡WNc§W ©WXVvW VhRÊRc WTh E¡WX©WwWvW TéWW VvWW. E§§WcnWyWY¦W Kc Ic AXnW§W ¤WWTvW XVyR¹ ¥WVW©W¤WW¥WWÈ IW¦WgTvW IcN§WWI VhÚcRWTh, IW¦WgITh AoWWE £WLTÈoW RU¥WWÈ ©WXÿ¦W VvWW. ¡WTÈvWZ ýuW¨WW ¥WUvWY ŨWoWvWh¥WWÈ vWWLcvWT¥WWÈ XR§VY¥WWÈ ¤WWL¡W Ax¦W–W TWLyWWwWX©WÈV ©WWwWc XVyR¹ ¥WVW©W¤WWyWW AoWkuWYAh £WcOI ¦WhýB VvWY. Lc¥WWÈ ¤WWL¡Wc ¥WaU XVyR¹¨WWRyWh ¥WZÚh AcIvWTSc ITYyWc TWÖl¨WWRyWY ¨WWvW AWoWU xWTY Vh¨WWwWY XVyR¹ ¥WVW©W¤WWAc RcäW¤WT¥WWÈ ¡WhvWWyWW E¥WcR¨WWThyWc §WhI©W¤WW rWaÈNuWY¥WWÈ EvWWT¨WWyWY TLaAWvW ITY VvWY.

E¥WTcO, vWW.29 §WhI©W¤WW rWaÈNuWYyWW £ÛZoW§W ¨WWoWY oW¦WW Kc. vÛWTc IhÈoWk©c W AyWc ¤WWL¡W £WÈyWc ¡W–W óWTW ¥WvWRWThyWc AWIªWg¨WW ¥WWNc X¨WX¨WxW ¡WcÈvWTW AL¥WW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWWÈ Kc. ©WRT §WhI©W¤WW rWaNÈ uWY¥WWÈ ¦WZ¨WW ¥WvWRWTh VZI¥WyWW AcßW ©WWX£WvW wW¨WWyWW Kc. ¤WWL¡W ¡W–W óWTW VWBNcI ˜rWWT ˜©WWTyWW ¤WWoWÝ¡Wc §WhI©W¤WW £WcOIyWW E¥WcR¨WWT Rc¨WZX©WÈV rWWdVWuW ScäW£WZI E¡WT ©WXÿ¦W £Wy¦WWÈ Kc, £WYø £WWLZ AW ¥WZÚc IhÈoWk©c WyWW E¥WcR¨WWT ERW©WYyW RcnWWB TéWWÈ Kc AyWc vWcAh óWTW VLZ ScäW£WZI E¡WT ©WWByW-CyW ¡WuW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ yWwWY. T009¥WWÈ Rc¨WZX©WÈV rWWdVWuW ©WW¥Wc XRyWäWW ¡WNc§WyWh oWuWvWTYyWW ¥WvWwWY X¨WL¦W AWuWÈR, vWW.29 Ics¦WZA§WY Tý §WnWYyWc rWW§¦WW oW¦WW VvWW. ¨W§§W¤W X¨WàWyWoWT¥WWÈ oWh.ýc RT¥¦WWyW vWW§WZIW £WYN IcU¨WuWY XyWTY–WI äWWTRW ¥WÈXRT äWWUW ¡WWKU AW¨Wc§W ¨WY.¦WZ. ©Wd¦WRc äWWUWyWY AWcXrWÈvWY ¥WZ§WWIWvW AWB.£WY.¡WNc § W ˜WwWX¥WI äWWUW §WYxWY VvWY. X¨WàWyWoWTyWW 10 XäW–WIh ©WWoW¥WNc AcI Lc¥WWÈ vW¡WW©W VWwW xWTvWW 10 XäW– XR¨W©WyWY, AcI L ©W¥W¦Wc Ics¦WZA§W Tý AhXrWÈvWY IcL¦WZAc§W Tý §WByWc WIh¥WWÈwWY 8 LcN§WW XäW–WIhAc Ics¦WZA§W E¡WT LvWWÈ TVcvWWÈ XäW–WuWyWZÈ IW¥W nWhTȤWc oW¦Wc§WW XäW–WIhyWc yWhXN©W AW¡W¨WW¥WWÈ Tý §WYxWY VvWY s¦WWTc T LcN§WW XäW– ¡WP¦WZÈ VvWZ.È Lc ©W¥WoWk ¥WW¥W§Wc oWvW vWW. T7/ AW¨WY Kc vWc¥WL AW Tý AÈoWc 8 WIh¥WWÈwWY 1 XäW–WI vWW§WY¥W AwWgc AyWc 3/13yWW ThL äWWUWyWY AhXrWÈvWY ©wWU XäW–WIhyWZÈ AcI XR¨W©WyWZÈ ¡WZTc ¡WZTh Ay¦W AcI XäW–WI ¥WWÈRoWYyWY §WWÈ£WY vW¡WW©W ITvWW £WYN IcU¨WuWY XyWTY–WIc ¡WoWWT IW¡WY §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WäWc vWc¥WL TýE¡WT Vh¨WWyWZÈ ýuW¨WW ¥W¬¦WZÈ VvWZ.È AW vWWIYRc AW AÈoWc IWTuW RäWgI yWhNY©W äWWUWyWW AWrWW¦WgyWc ¡WuW AW AÈoWc AÈoWc £WYN IcU¨WuWY XyWTY–WI ¦WZ.¨WY. ©Wd¦WRc RÈP¨WW¥WWÈ AW¨WäWc vWc¥W XL§§WW X¨WIW©W LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, 8 LcN§WW XäW–WIh AW¡WY nWZ§WW©Wh ¥WWo¦Wh Kc. AWuWÈR, vWW.29 ˜W’ ¥WWXVvWYyWZ © WWT ¨W§§W¤W AXxWIWTY ¨¦WW©Wc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ. ©WWoW¥WNc AcI XR¨W©WyWY Tý §WB §WcvWW E¥WTcO vWW§WZIWyWW ATPY oWW¥Wc X¨WàWyWoWT Å©wWvW AW¨Wc § W vW¥WW¥Wc vW¥WW¥W 8 XäW–WIhyWc yWhNY©W AW¡WY ¤WWL¡WyWW E¥WcR¨WWT XR§WY¡W¤WWC ¡WNc§WyWW AWB.£WY.¡WNc§W ˜WwWX¥WI äWWUWAc I¹§W Lc¥WWÈ oWvW vWW. T7¥WYyWW ThL 10 XäW– AW AÈoWc äWWUWyWW AWrWW¦WgyWh L¨WW£W ˜rWWT RT¥¦WWyW ATPY oWW¥WyWW ¥WWø 17 LcN§WW XäW–WIh STL £Wý¨Wc Kc. WIh AWrWW¦Wg ©Wa¦WWg£WcyW ¨WWUÈRyWc ¡WhvWWyWY AyWc nWZ§WW©Wh ¥WWÈoW¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc. ©WT¡WÈrW AyWc vWW§WZIW ¡WÈrWW¦WvWyWW IhÈoWk©c WyWW ©W¤¦WAc ¤WoW¨Wh nWc©W xWWTuW ITY §WYxWh EyWWUZ ¨WcIcäWyW¥WWÈ Tc§W¨WcyWY XNIYNyWW IWUW £WýT ANIW¨W¨WW yW¨WvWT AX¤WoW¥W VvWh. AWuWÈR ©WÈ©WRY¦W £WcOIyWW ¤WWL¡WyWW E¥WcR¨WWT XR§WY¡W¤WWC ¡WNc§Wc AWLc ˜rWWT ˜©WWTyWh ALT¡WZTWwWY ˜WTȤW I¦Whg VvWh AyWc v¦WWT£WWR E¥WTcO vWW§WZIWyWW ATPY oWW¥Wc IW¦WgIThyWY AcI X¥WXNÈoW ¦Whø VvWY. oWW¥WyWW TW¥WRc¨WøyWW ¥WÈXRT ¡WW©Wc TWnWc§W AW X¥WXNÈoW¥WWÈ E¥WTcO vWW§WZIW ¡WÈrWW¦WvWyWW ATPY £WcOIyWW IhÈoWk©c WyWW ©W¤¦W AWuWÈR, vWW. 29 ¤WoW¨WWyWX©WÈV ¡WT¥WWT vWwWW ATPY EyWWUZ ¨WcIäc WyW¥WWÈ §WWÈ£WY ¥WZ©WWSTYAc oWW¥WyWW ¥WWø ©WT¡WÈrW ¥WÈoWU¤WWC LyWWT ¥WhNW¤WWoWyWh ¥Wx¦W¥W¨WoW¿¦W ©WhQW¡WT¥WWT VWLT TéWW VvWW. LcAhyWc ¡WXT¨WWT Ac©W.NY.yWY ¥WhÄpWYyWc £WR§Wc AWuWÈR Tc§¨Wc ©NcäWyWyWW ©WZX˜NcyPcyN XITYN¤WWB ¡WT¥WWTc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, ¤WWL¡W¥WWÈ AW¨WIWTY ¤WoW¨Wh nWc©W Tc§W¨WcyWY ©WhÄpWY ¥WZ©WWSTY ¡WT ¨WxWZ AWuWÈR Tc§¨Wc ©NcäWyWc Kc§§WW IcN§WWI ©W¥W¦WwWY X¨WX¨WxW NlcyWhyWW £WZIÃoW ¡WVcTW¨¦Wh VvWh. A¨W§WÈX£WvW Vh¦W Kc. ýc Ic ¨WcIcäWyWyWY AÈoWc ©W¨WWTc 7-30wWY 9 I§WWI RT¥¦WWyW £WZIÃoW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. Lc¥WWÈ ¤WoW¨WWyWX©WÈV ¡WT¥WWT ¨WªWhgwWY äWÜAWvW ©WWwWc L Tc§W¨WcyWY §WWÈ£WW AÈvWTyWY §WWByW¥WWÈ E¤WW TVc§W ˜v¦WcI ¨¦WXIvWAhyWc yWÈ£WT AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. LcAhyWc rWhII©W NlcyWhyWY XNXIN ¥WcU¨W¨WW Tc§¨Wc £WZIÃoW £WWTY nWh§¦WW £WWR ÿ¥W£Wó £WZIÃoW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ýc Ic AW ©NcäWyWc §WWÈ£WY §WWByWh ýc¨WW ¥WUvWY Vh¦W ¡WxxWXvW¥WWÈ ©WYyWY¦WT ©WYNYMyWhyWc ˜WxWWy¦WvWW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc vWc¥W vWcAhAc Kc ¡WTÈvWZ IcN§WWI NWEN óWTW IWUW E¥Wc¦WZg VvWZÈ. £WýT¥WWÈ XNXINhyWZÈ ¨WcrWWuW IT¨WW¥WWÈ AW¨WvWZÈ Vh¦W Kc. XNIYN £WZIÃoWyWY vW¥WW¥W ©WZX¨WxWWAh ¥WUY AWuWÈR XL§§WW¥WWÈ §WWÈ£WW AÈvWTyWY AW ¨WªWcg AW ˜IWTyWZÈ IWUW £WýT TVc vWc ¥WWNc ¨WPhRTW PY¨WYMyW óWTW yW¨WvWT ¥WZ©WWSTY ¥WWNc Tc§W¨WcyWY XNIYN £WZI ITW¨W¨WW ANIW¨W¨WW ¥WWNc vWc¥WL ©WWrWW ¥WZ©WWSThyWc ˜¦WhoW A¥W§W¥WWÈ ¥WaIW¦Wh Kc. Lc¥WWÈ # AyWZ. ¡WWyW 8

X¨WàWyWoWTyWY AWB.£WY. ¡WNc§W ˜W.äWWUWyWW ©WWoW¥WNc Tý E¡WT EvWTc§WW 8 XäW–WIhyWc yWhXN©W XäW–WIhyWY AcI XR¨W©WyWh ¡WoWWT IW¡WY §Wc¨WWäWc : XL.˜W.XäW.

§WWÈ£WY ¥WZ©WWSTYyWY NlcyWyWW £WZIÃoW äWÝ wW¨WWyWW AcI XR¨W©W AoWWE ¥WZ©WWSTc Tø©NT¥WWÈ yWW¥W yWhÄxWW¨W¨WWyWZÈ TVcäWc

XNXIN £WZIÃoW¥WWÈ ©WYyWY¦WT ©WYNYMyWhyWc ˜WxWWy¦WvWW: ©NcäWyW ©WZX˜.

wW¦Wh VvWh. v¦WWTc AW ¨WnWvWc oWvW ¨WªWgyWY ©WTnWW¥WuWY¥WWÈ Rc¨WZÈX©WÈV rWWdVWuW óWTW ¡WhvWWyWY øvW ¡WWßY IT¨WW ¥WWNc AcPYrWhNYyWZÈ ýcT §WoWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWZÈ Kc. LcyWW ¤WWoWÝ¡Wc Rc¨WZÈX©WÈV óWTW ¦WZ¨WWyWhyWc AWIªWg¨WW vWc¥WL ¡WhvWWyWY ¨WWvW ¦WZ¨WWyWh ©WZxWY ¡WVhÈrWWP¨WW ¥WWNc ScäW£WZIyWh ©WVWTh ¡WuW §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWh Kc. VW§W¥WWÈ Rc¨WZXÈ ©WÈV rWWdVWuWyWW ScäW£WZI AcIWEyN¥WWÈ Ah¨WT ÎcyP©W wWB oW¦WW Vh¨WWyWc IWTuWc VW§W¥WWÈ vWcAhyWZÈ ¡WcL ¥WW¯W Sh§Wh L ITY äWIW¦W Kc. Rc¨WZÈX©WÈV rWWdVWuWyWW ¡WcL E¡WT ¡WWÈrW VýTwWY ¡WuW ¨WxWZ §WhIh Sh§Wh ITY TéWWÈ Kc. Ay¦W ¤WWL¡WyWW yWcvWWyWY ©WTnWW¥WuWY¥WWÈ Rc¨WZÈX©WÈVyWZÈ ¡WcL AhKh A¡WPcN wWW¦W Kc

©WWBNÊ©W ¡WT ©WÈ¡WauWg TYvWc ©WXÿ¦W Kc. vWcAh ¤WWL¡W vWTSY NʨWYN ©WXVvW Ay¦W A¡WPcN vWZTÈvW ¡WhvWWyWW NʨWYNT ¡WcL E¡WT ITvWWÈ Vh¦W Kc. yWXP¦WWR §WhI©W¤WW £WcOI E¡WT vWcAhyWW E¥Wc R ¨WWT Rc ¨ WZ È X ©WÈ V rWWd V WuWyWc øvWWP¨WW ¡WuW xWWTW©W¤¦W ¡WÈIL¤WWB ¡WNc§W NʨWYN ITY ¦WZ¨WWyWhyWc AWIXªWgvW ITY TéWWÈ Kc. ¡WuW vWcAhyWY ScäW£WZI E¡WT VWLTYwWY ¦WZ¨WWyWh vWc¥WyWW ©WYxWW ©WÈ¡WIe¥WWÈ AW¨WY äWIc Kc. AcI vWTS ¤WWL¡W óWTW B-˜rWWTyWY nWW©W ¥WVv¨W AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc v¦WWTc £WYø £WWLZ yWXP¦WWR §WhI©W¤WWyWW IhÈoWk©c WyWW E¥WcR¨WWT VLZ äWhXäW¦W§W ©WWBNÊ©W E¡WT STIvWW ¡WuW yWwWY XRyW©WW ¡WNc§W §WhI©WÈ¡WIe AyWc ¡WhvWWyWW IW¦WgITh óWTW ¥WvWRWTh ©WZxWY ¡WTÈ¡WTWoWvW TYvWc ¡WVhÈrWc Kc AyWc ¡WhvWWyWh ¡W–W TLZ ITc Kc. VW§WyWY ¡WXTÅ©wWXvWAc s¦WWTc ¦WZ¨WWyWh ByNTyWcN E¡WT XrW¡WIc§WW TVc Kc vÛWTc B-˜rWWT yW IT¨WWyWZÈ ýcnW¥W XRyWäWW ¡WNc§Wc §WYxWZÈ Vh¨WWwWY ¦WZ¨WWAhyWc AWIeªW¨WWyWY vWI vWcAhAc MP¡WY §Wc¨WY ýcBAc vWc¨Wh ¥WvW ¡WuW ¨¦WIvW wWB TéWh Kc.

¤WWL¡WyWW E¥WcR¨WWT Rc¨WZX©WÈV rWiVWuWyWW ¡WcL E¡WT 5 VýTwWY ¨WxWZ §WhIh Sh§WhA¡W ITY TéWW Kc

ATPY oWkW¥W ¡WÈrWW¦WvWyWW ¥WWø ©WT¡WÈrW AyWc vWW§WZIW ¡WÈrWW¦WvWyWW ©W¤¦W ¤WWL¡W¥WWÈ ýcPW¦WW IhÈoWkc©WyWW IW¦WgIT Kc AyWc vWcAhAc vWW§WZIW ¡WÈrWW¦WvW ATPY £WcOIyWY rWaNÈ uWY¥WWÈ 1300 ¥WvW ¥WcU¨WY X¨WL¦W ¥WcU¨¦Wh VvWh. vWcAhyWW yWøIyWW VTYS ¤WWL¡WyWW E¥Wc R ¨WWTyWc 800 ¥WvW AyWc AcyW.©WY.¡WY.yWW E¥WcR¨WWTyWc 250 ¥WvW ¥W¬¦WW VvWW AyWc ¥WWø ©WT¡WÈ r W ¥WÈoWU¤WWC ©WhQW ¡WT¥WWTyWyWY ¡WuW oWW¥W¥WWÈ ˜XvWX×vW ¨¦WÅmvW vWTYIc yWW¥WyWW VhC vWcAh £WÈyWc ¤WWL¡W¥WWÈ ýcPWvWW IhÈoWk©c WyWc IcN§WWI AÈäWc yWZIäWWyW wWW¦W vWc¨WY

äWI¦WvWWAh yWIWTY yW äWIW¦W. vWcAhyWY ©WWwWc ˜rWWT IW¦Wg¥WWÈ TWs¦W©W¤WWyWW ©WWÈ©WR §WW§WX©WÈV ¨WPhXR¦WW, ¡Wa¨Wg xWWTW©W¤¦W AyWc oWhX¨WÈR¤WWC ¡WT¥WWT, ¡Wa¨Wg xWWTW©W¤¦W X¨WªuWZ¤WWC ¡WNc§W, §WhI©W¤WWyWW CyrWWLg TWLcäW ¡WNc§W, E¥WTcO vWW§WZIW ¡WÈrWW¦WvWyWW ˜¥WZ n W ¤Wb o WZ T WLX©WÈ V , E¡W˜¥WZ n W STYRnWWyW ¡WOWuW, vWW§WZIW ©WÈoWOyW ˜¥WZnW £WU¨WWyWX©WÈV, XL§§WW ¡WÈrWW¦WvW IWTh£WWTY ©WX¥WXvWyWW rWcT¥WcyW yWTcyÏX©WÈV rWiVWuW vWwWW TW¥WX©WÈV rWiVWuW ýcPW¦WW VvWW.

AWuWÈR-nWȤWWvWyWY 11:25yWY Pc¥WZ NlcyW AWLc TR yWPYAWR, vWW.29 nWȤWWvW-¡WcN§WWR ¨WrrWc AW¨Wc§W £WkYL yWÈ.49AcyWZÈ ©W¥WWTIW¥W IT¨WW ©WWwWc ¡WYAc©W©WY ©§Wc£W ¥WaI¨WWyWY IW¥WoWYTY AW¨WvWYIW§Wc vWW.30 ¥WWrWgyWW ThL VWwW xWT¨WW¥WWÈ AW¨WyWWT Kc. AWwWY ©W¨WWTc 11wWY 3 I§WWI RT¥¦WWyW AWuWÈR-nWȤWWvW Tc§¨Wc §WWByW

¡WT ©WÈ¡WauWg AcXyøyWY¦WTYoW £§WhI IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZ Kc. vWc ¥WZL£W TX¨W¨WWTc RhPvWY AyWc 11:25 I§WWIc E¡WPvWY AWuWÈR AyWc nWȤWWvW £WÈyWc vWTSyWY Pc¥WZ NlcyW TX¨W¨WWTc vWW.30 ¥WWrWgyWW XR¨W©Wc TR ITWB Kc. LcyWW IWTuWc ¥WZ©WWST LyWvWWyWc ¥WZäIc§WYyWh ©WW¥WyWh IT¨Wh ¡WPäWc.


TX¨W¨WWT, vWW.30-3-2014

www.sardargurjari.com

¯WÈ£Wh¨WWP¥WWÈ ¡WÈrWW¦WvWyWh ýVcT T©vWh yWVÃ Vh¨WWyWZÈ LuWW¨WY

AW¨WvWYIW§WwWY äWXIvW AWTWxWyWW ©¥WäWWyWyWW ThPyWZÈ IW¥W äWÝ wWäWc vWh ¡WhvWc ¥WäWYyW ¡W¨Wg rWd¯WY yW¨WTWX¯WyWh äWZ¤WWTȤW AWàäWXIvWyWY ©WWxWyWW AyWc AWTWxWyWWyWW ¡W¨Wg XyWX¥W²Wc

yWYrWc ©WZC LäWc vWc¨WY xW¥WIY AW¡WY ITc§Wh X¨WThxW

AWuWÈR, vWW.29 ¯WÈ£Wh¨WWP¥WWÈ rWWdVWuW ©W¥WWLyWW ©¥WäWWyW¥WWÈ L¨WWyWh T©vWh ¡WWIh £WyWW¨W¨WWyWW X¨WIW©WyWW IW¥W¥WWÈ oWW¥WyWW L AcI B©W¥W óWTW X¨WThxW IT¨WW¥WWÈ AW¨WvWW oWW¥WLyWh¥WWÈ ThªWyWY §WWoWuWY ˜¨WvW¿ L¨WW ¡WW¥WY Kc. AW ©Whø¯WW vWW§WZIWyWW ¯WÈ£Wh¨WWP oWW¥W¥WWÈ rWWdVWuW ©W¥WWLyWZÈ ©¥WäWWyW A§WoW AW¨Wc§W Kc. ©¥WäWWyW¥WWÈ L¨WW ¥WWNcyWh T©vWh X£W§WI¹§W xWaXU¦Wh Kc. LcwWY rWh¥WW©WWyWY HvWZ¥WWÈ ©¥WäWWyW¥WWÈ äW£WyWc §WB L¨WW¥WWÈ TVYäWhyWc ¤WWTc vWI§WYSyWh ©WW¥WyWh IT¨Wh ¡WPc Kc. T©vWW E¡WT RhQwWY £Wc ÔN LcN§Wh IWR¨W RT ¨WªWgc wWW¦W Kc. AW T©vWWyWc ¡WWIh £WyWW¨W¨WW ¥WWNc oWkW¥WLyWh óWTW ErrWI– WWAc ITc§W TLZAWvWyWW ¡WoW§Wc T©vWWyWc

¡WWIh £WyWW¨W¨WWyWY ¥WÈLTa Y ¥WUY oWB Kc. AW AÈoWc ©WT¡WÈrW L¦WÈXvW¤WWB rWWdVWuWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, T©vWh £WyWW¨W¨WWyWW äWÝ ITc§W IW¥WyWh oWW¥WyWW L yWWoWXTIc X¨WThxW I¦Whg Kc AyWc ©WRT T©vWWc ¡WÈrWW¦WvWyWh ýVcT T©vWh yWVY Vh¨WWyWZÈ LuWW¨WY T©vWh £WyWW¨W¨WWyWY

AWuWÈR, vWW. 29 AWoWW¥WY ©Wh¥W¨WWT vWW. 31 ¥WWrWgyWW ThLwWY ¥WW LoWvWLyWyWYyWY AWTWxWyWWyWW ¡W¨Wg rWd¯WY yW¨WTWX¯WyWh äWZ¤WWTȤW wWäWc. yW¨W XR¨W©WyWW ¡W¨Wg¥WWÈ ¤WWX¨WILyWh ¥WWvWWøyWY E¡WW©WyWW ITäWc. rWd¯WY yW¨WTWX¯W AcN§Wc AWàäWXIvWyWY ©WWxWyWW AyWc ^ ShNh | CI£WW§W ¨VhTW AWTWxWyWWyWZÈ AyWcÝ,` ¡WW¨WyWIWTY ¡W¨Wg ¥WyWWB ITY Kc. AyWc T©vWWyWZÈ IW¥W äWÝ Kc. rWThvWT¥WWÈ rWd¯WY yW¨WTWX¯W¥WWÈ ¥WhNY IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc vWh ¡WhvWc ¥WäWYyW yWYrWc ©WZB LäWc vWc¨WY xW¥WIY AW¡WY Vh¨WWyWW IWTuWc LcwWY VW§W ¡WZTvWZÈ T©vWWyWZÈ IW¥W ANIY ¡WP¦WZÈ Kc. LcwWY oWkW¥WLyWh¥WWÈ ThªWyWY §WWoWuWY ˜¨WvW¿ TVY Kc.

X¨WàWyWoWTyWY Ac©WAc¥WAcAWBPY Ih§WcLyWW ¨WWXªWgIhv©W¨W EL¨WW¦Wh

AWuWÈR, vWW.29 rWWÝvWT X¨WàW¥WÈPU ©WÈrWWX§WvW äWWÈvWW£WcyW ¥WyWZ¤WWB ¡WNc§W ©Ia§W AhS ©NPYM AcyP TY©WrWg AhS AWI¿NcIrWT AcyP CyNYTY¦WT XPMWByW Ih§WcL (Ac © WAc ¥ WAc A WBPY) ¥WWÈ ''AWThVyW-T' äWYªWgI AÈvWoWgvW XóXvW¦W ¨WWXªWgI XRyWyWY vWWLcvWT¥WWÈ EL¨WuWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. AW ˜©WÈoWc ¥WZn¦W ¥WVc¥WWyW ¡WRc AWXIeNcI L¦W ˜IWäW AoWk¨WW§W, AXvWXwW X¨WäWcªW ¡WRc ¥WZIRȹ ¤WWB ¡WNc§W ( RWvWWAhyWW ˜XvWXyWXxW) ˜¥WZnW ©wWWyWc ©WY¨WYAc¥WyWW rWcT¥WcyW Ph.©WY.Ac§W. ¡WNc§W, ˜h. ˜XR¡W ¡WNc§W (¥WWyWR X y W ¦ W W ¥ W I , Ac © W.Ac ¥ W.Ac . AWB.PY.), rWWÝvWT X¨WàW¥WÈPUyWW ¥WȯWYAh, ©WV¥WȯWYAh vWwWW ¤WoWYyWY ©WÈ©wWWyWW AWrWW¦Whg, AW¥WÈX¯WvW ¥WVc¥WWyWh, ¨WW§WYX¥W¯Wh E¡WX©wWvW TéWWÈ VvWWÈ. ¥WÈrW©wW ¥WVWyWZ¤WW¨WhyWW V©vWc RY¡W ˜WoWN¦W ITY ©W¥WWThVyWh ˜WTȤW AyWc vWcAhyWW V©vWc X¨WàWwW¿Ah óWTW

£WyWW¨Wc § W AX¤WIb X vW (X¨WàWwW¿ IW¦WgäWWUW) vWwWW AWIbÅvW (X¨WàWwW¿ IW¥W ˜RäWgyW) ¨WW§WYAh vWwWW ¥WVc¥WWyWh ¥WWNc nWZ§§WZ ¥WZIW¦WZÈ VvWZ.È ¥WÈrW ©W¥WWTȤW¥WWÈ ˜h. ˜XR¡W ¡WNc § W (¥WWyWR XyW¦WW¥WI, Ac©WAc¥WAcAWBPY) vWwWW AWrWW¦Wg ˜h.X˜XvW äWWV yWW V©vWc ¥WVc¥WWyWhyWZÈ ¡WZª¡WoWZrK A¡WguW ITY ¥WVc¥WWyWhyWZÈ ©¨WWoWvW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. v¦WWT£WWR AX¤W¨¦WXIvW (©WWÈ©IbXvWI IW¦Wgÿ¥W) ¦Whý¦Wh VvWh. AW ©WÈ©wWWyWW ¥WWyWR XyW¦WW¥WI ˜h. ˜XR¡W ¡WNc§W vWwWW AWrWW¦Wg ˜h. X˜XvW äWWVAc AW ˜©WÈoWc ˜W©WÈXoWI ˜¨WrWyW vWwWW Ac©WAc¥WAcAWBPY óWTW äWd– WXuWI ¨WªWg T013-14¥WWÈ wW¦Wc§WW äWd– WXuWI IW¦WhgyWY MWÈnWY ITW¨WY VvWY. AWI¿NcI L¦W ˜IWäW AoWk¨WW§Wc ©WÈ©wWWyWY XóXvW¦W ¨WªWgyWY ˜oWXvWyWc X£WTRW¨WY VvWY vWwWW vWc¥WuWc ©WÈ©wWWyWW E¡WX©wWvW ¥WVc¥WWyWh, XäW–WuW oWuW X¨WàWwW¿ X¥W¯Wh óWTW ©WÈ©wWW ¥WWNc wW¦Wc§WY ˜¨úŲWAhyWc AyWy¦W oWXuW

X£WTRW¨WY VvWY. Ph.©WY.Ac§W. ¡WNc§Wc ¨WªWg RTX¥W¦WWyW VWÈ©W§W ITc§W X¨WX¨WxW X©WxxWYAh £WR§W ©WÈ©wWWyWW vW¥WW¥W ©W¤¦WhyWc AX¤WyWÈRyW ¡WWO¨¦WWÈ VvWWÈ. AW Ac©W.Ac¥W.Ac.AWB.PY. óWTW AyWcTY äWÝAWvW, AWI¿NcI ©WY¥WW ©WhToWWy¨WYyWW yWcý VcOU ¨WWXªWgI ©WW¥WWX¦WI ''THE EDGE ''yWZÈ ¥WVc¥WWyWhAc X¨W¥WhrWyW I¦WZÈg VvWZ.È Lc¥WWÈ WATER X¨WªW¦W AÈ v WoWg v W AWrWW¦Wg, XäW–WuWoWuW, X¨WàWwW¿Ah vWwWW äWZ¤WcrKIhyWW AÈIh AW¨WTY §Wc¨WW¥WWÈ AW¨¦WWÈ VvWWÈ. Ih§WcLyWW X¨WàWwW¿AhyWc vWc¥WyWW AyWcTW äWd–WXuWI IW¦Whg £WR§W ©Wy¥WWXyWvW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WWÈ VvWWÈ. AW E¡WTWÈvW X¨WàWwW¿AhyWY X¨WX¨WxW –Wc¯Wh¥WWÈ ¥WcU¨Wc§WY X©WxxWYAhyWY ¡WuW yWhÈxW §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. Ac©W.Ac¥W.Ac.AWB.PY.yWW ˜XvWXyWXxW Ý¡Wc AWI¿NcIN xWyWÕY ¥WYTWLITc (©N¹ P yN IWEy©WY§W IhP¿yWcNT) vWwWW X¨WàWwW¿yWY ©WW–WY TWäWYyWIT óWTW AW¤WWT X¨WXxW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.

£WhT©WR ©WÈ©IWTxWW¥W¥WWÈ ¡Wa. £Wk”RäWgyW ©¨WW¥WYyWY ©Wv©WÈoW ©WT¨WWuWYwWY VXT¤WmvWh vWT£WhU

AWuWÈR, vWW.29 £WhT©WR ©WÈ©IWTxWW¥WyWWÈ RäWW£RY ¥WVhv©W¨W XyWX¥Å²Wc ¦Whý¦Wc § W ¡WWTW¦WuW¥WWÈ £WY.Ac . ¡WY.Ac © W. ©WÈ©wWWyWWÈ X¨WóWyW©WÈvW ¡Wa. £Wk”RäWgyW ©¨WW¥WYAc äWW©¯W, ¥WÈXRT AyWc ©WÈvW X¨WªW¦W ¡WT ¨WWuWY ˜¨WrWyWwWY VXT¤WmvWhyWc vWT£WhU ITY RYxWW VvWWÈ. ¡Wa . £Wk ” RäWg y W ©¨WW¥WYAc ¤WWTvWY¦W XVyR¹ ©WÈ©IbXvWyWc £WrWW¨W¨WW ¥WWNcvWcyWWÈ AWxWWT©wWȤW oWuWWvWWÈ äWW©¯W, ¥WÈXRT AyWc ©WÈvWyWh ©W¥WWoW¥W LÝTY AyWc AXyW¨WW¦Wg Kc vWc¥W LuWW¨¦WZÈ VvWZ.È AWLyWWÈ AWxWZXyWI NcIyWh§WhøyWWÈ ¡WXç¥WY X¨WIbXvWyWWÈ ¨WW¦WTWwWY AW¡WuWW XRITW-XRITYyWc £WrWW¨W¨WW VäWc vWh vWcyWc AW ¯WuW AWxWWT©wWȤWyWh ©W¥WWoW¥W L £WrWW¨WY äWIäWc. ¨WxWZ¥WWÈ vWcAhAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, äWWUW Ih§Wcýc AyWc ¦WZXyW¨WX©WgNYAh AW¡WuWWÈ ¦WZ¨WW xWyWyWc

¤WWX¨WIh L¡W, vW¡W, x¦WWyW, ¡WaLyW-ArWgyW, ¨WkvW-E¡W¨WW©W óWTW LoWvWLyWyWYyWY E¡WW©WyWW¥WWÈ §WYyW £WyWäWc

©WÈn¦WW¥WWÈ ¤WWX¨WILyWh óWTW X¨WX¨WxW ˜IWTc ¡Waý ©WXVvW AÈ£WWø, ¡WW¨WWoWQyWY ¡WR¦WW¯WW, RäWgyWyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. rWd¯WY yW¨WTWX¯WyWW yW¨W XR¨W©W RT¥¦WWyW ¤WWX¨WILyWh ¥WWvWWøyWY E¡WW©WyWW ITYyWc rWÈPY¡WWO ITc Kc. E¡WTWÈvW ¦W°W, RWyW, ¥WȯW§WcnWyW ©WXVvW óWTW ¥WW AÈ£WWøyWW AyWZ×WyW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc.

AWuWÈR¥WWÈ ÕY ˜©WZXvW oúV AcyP yWX©WgoW Vh¥W nWWvWc vWWLcvWT¥WWÈ X¨WyWW¥Wa§¦Wc ©¯WY ThoW (oWW¦WyWcI) XyWRWyW Ic¥¡W ¦Whý¦Wh VvWh. Lc¥WWÈ Ph.äWcSW§WY£WcyW äWWVc ¥WXV§WW RR¿AhyWc äWTYT xWh¨WW¨WZÈ, ¨¦WÈxWv¨W XyW¨WWTuW, I¹N¹È£W XyW¦WhLyW, oW¤WWgäW¦WyWZÈ Icy©WT ©WXVvWyWY vWI§WYSh AÈoWc ©WrWhN ¥WWoWgRäWgyW AW¡¦WZÈ VvWZ.È ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ LÜTvW¥WÈR ¥WXV§WWAhAc Ic¥¡WyWh §WW¤W §WYxWh VvWh. Ic¥¡W RT¥¦WWyW ©WhyWhoWkWSY AyWc §Wc£WhTcNTY TWVvW RTc ITY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.

£WhT©WR ˜oWXvW ¥WÈPU äWWUW ©WÈI§¹ WyWh ©WWÈ©IbXvWI IW¦Wgÿ¥W ¦Whý¦Wh AWuWÈR, vWW.29 £WhT©WR¥WWÈ ˜oWXvW ¥WÈPU äWWUW ©WÈI¹§W óWTW äWWUWyWW £WWUIh óWTW X¨WX¨WxW ©WWÈ©IbXvWI IW¦Wgÿ¥W ¦WhL¨WW¥WWÈ AW¨Ûh VvWh. IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ xWh-1wWY 11yWW £WWUIh óWTW, §WhIoWYvW, TW©W, oWT£WW, AcIWIY, yWWNI, §Wc¥WY¥W, P§£Wg©W vWc¥WL ¦WhoWyWW X¨WX¨WxW AW©WyWh, ©Wa¦WgyW¥W©IWT TLa ITW¦WW

VvWW. AW ˜©WÈoWc ©WÈ©wWWyWW rWcT¥WcyW, ¥WÈ ¯ WY, Nl © NY ¥WÈ P UyWW ©W¤¦Wh, ¨WW§WYAh, AW¥WÈX¯WvW ¥WVc¥WWyWhAc £WWUIhyWc ˜hv©WWXVvW I¦WWg VvWWÈ. ©W¥WoWk IW¦Wgÿ¥W ˜WwWX¥WI/ ¥WWx¦WX¥WI/ ErrWvWT ¥WWx¦WX¥WIyWW X¨W¤WWoWyWW XäW–WIh, AWrWW¦Wg, ©WÈoWYvW XäW–WI, ¦WhoW XäW– WI, ¡WY.NY. XäW–WI óWTW ¥WWoWgRäWgyW A¡WWC ©WSU £WyWW¨WW¦Wh VvWh.

^ ShNh | Ac©W Ic vWU¡WRW

AWV§WcI ITY VvWY. AW ¡WWTW¦WuW¥WWÈ AWuWÈR, vWW.29 £WhT©WR vWc ¥ WL AWLZ £ WWLZ y WWÈ ¨W§§W¤W X¨WàWyWoWT Å©wWvW oWW¥Wh¥WWÈwWY VýTh VXT¤WmvWhAc TW¯Wc ¥WhPc ©WZxWY ©Wv©WÈoW ˜¨WrWyWyWh §WW¤W §WB Ac¥W.¦WZ.¡WNc§W NcIXyWI§W VWB©Iº§W¥WWÈ ©WZ¡WT¨WWBMT Ac©W.¡WY. rWWdVWuW AyWc xWy¦WvWW AyWZ¤W¨WY VvWY. Ac ¥ W.Ac . ˜ý¡WXvWyWhc X¨WRW¦W ©W¥WWTȤW ¦Whý¦Wh VvWh. ©W¥WWTȤWyWW Ax¦W–W ©wWWyWc rWWÜvWT X¨WàW¥WÈPUyWW ¥WWyWWVe ¥WȯWY Ph. Ac©W.ø. ¡WNc§W E¡WÅ©wWvW TéWWÈ VvWWÈ. äWWUWyWW AWrWW¦Wg ©WZTäc W¤WWB ¡WNc§Wc Ac©W.¡WY. rWWdVWuWyWY IW¦Wg XyW×W, ˜¥WWXuWIvWW vWwWW vWc¥WyWW AÈoWkø c yWW °WWyWyWY ˜©WÈäWW ITY VvWY. ¥WXyWªWW£WcyW vWwWW oWW¦WI¨úÈRc ˜WwWgyWW ITY VvWY. AW ˜©WÈ o Wc ¥WÈ ¯ WY vWwWW

äWWUWyWW AWrWW¦WWg Ph. T¥WW£WcyW ©WZR vWwWW AcyW.©WY.©WY. AhXS©WT XV¥WWÈäWZ Ac § W. ByWW¥WRWT AyWc g Ic P c N ©W E¡WÅ©wWvW TéWW VvWW. NlhSY X¨WLcvWWAh¥WWÈ £Wc©N ¡WTSh¥Wgy©W ByW AWT.PY.©WY.¥WWÈ IcPNc ¡WÈrWW§W yWY§W¦W Ac, £Wc©N ¡WTShX¥WgÈoW AcN ©NcN §Wc¨W§W¥WWÈ IcPcN Th¦W IwWyW Ic , £Wc © WN Ic P c N ©WByW LZ X yW¦WT

^ ShNh | ¤WW¨WcäW X¯W¨WcRY

PY¨WYMyW¥WWÈ IcPNc VXªWg§W AcrW.oWhXV§W AyWc £Wc©N ¡WTShgX¥WÈoW ByW ©I¹§WT013-14¥WWÈ IcPcN äWWV ¥WYvWAc ¨WoWcTyc Wc IyWg§W AcyW.Ic. ¥WWwWZT yWW V©vWc NlhSYAh AcyWW¦WvW ITWB VvWY. vWc A hAc Ic P c N ©WyWW EsL¨WU ¤WX¨Wª¦WyWY IW¥WyWWAh ©WV äWZ¤WcrKWAh ¡WWO¨WY VvWY.

XL§§WW I–WWyWW AXxWIWTY AyWc XL§§WW X¨WIW©W AXxWIWTY ©WÈXR¡WI¹¥WWT ©WWÈoW§Wc óWTW rWaÈNuWY nWrWg ¡WT RcnWTcnWXyW¦WÈ ¯ WuW ¥WWNc y WY Ac S Ac © WNY, Ac©WAc©WNY, ¨WYAc©WNY, ¨WY¨WYNY, AcBAh, Ac.Ah., (AcrW.Ah.) NY¥WhyWc vWW§WY¥W XäWX£WTyWW AW¦WhLyWyWh VcvWZ , ¡WÈrWyWW¥WZ vWc¥WL Sh¥Wg ©WÈ£WÈXxWvW ¥WWXVvWY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. XL§§WW ¡Wh§WY©W AXxWIWTY ¥WITÈR rWWdVWuW óWTW ©WZT–WWyWc AyWZ§W–WYyWc AXxWIWTY/ I¥WgrWWTYAhyWc ¥WWoWgRäWgyW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZ.È AW XäWX£WT¥WWÈ ¨WYXP¦WhoWk W SY ©WWwWc ©WÈ I UW¦Wc § W I¥Wg r WWTYAhAc Ic ¨ WW ˜IWTyWY ¨WYXP¦WhoWkWSY IT¨WY vWc AÈoWcyWY vWW§WY¥W AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. AW XäWX£WT¥WWÈ ¨WYXP¦Wh ¨WY¨WYÈoW NY¥WyWW AXxWIWTY/ I¥WgrWWTYAh E¡WÅ©wWvW TéWWÈ VvWWÈ.

I¥WgrWWTYAh ¨¦WIvW ITY TéWW Kc. ¨WxWZ ¥ WWÈ XvWýc T Y IrWc T YyWW I¥WgrWWTYAhyWW ¡WuW vWWX§W¥WyWW AhPeT yWYI¬¦WW Kc. E§§WcnWyWY¦W Kc Ic yWWuWWÈIY¦W ¨WªWg 2013-14yWY ©WTIWTY oWkWyN vWW. 31yWW ThL Kc§§WW XR¨W©Wc IrWcTYAhyWc SWU¨W¨WW¥WWÈ AW¨WvWY Vh¦W Kc. AW¨WW ©WÈ ý c o Wh¥WWÈ IrWc T YAh¥WWÈ X£W§W £WyWW¨WyWWT ©NWS vWWX§W¥W¥WWÈ Vh¨WWwWY XvWýcTY IrWcTYyWc X£W§Wh ¥WhPW ¥WUc AwW¨WW X£W§Wh TLa yW ITY äWI¨WWyWW IWTuWc oWkWyN §Wc¡©W L¨WWyWh ¤W¦W TVc

Kc. ¨WxWZ¥WWÈ £WcyI vWwWW Ay¦W ©WTIWTY IrWcTYAhyWW I¥WgrWWTYAhyWc yWWuWWÈIY¦W ¨WªWg ¡WauWg wW¨WWyWW Kc§§WW XR¨W©Wc L rWa È N uWY§W–WY vWWX§W¥WyWW AhPe T IWQ¨WW¥WWÈ AW¨WvWW IrWcTYAhyWW ¡WcyPÃoW X£W§Wh AyWc SWU¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WY oWkWyNyWW IW¥Wh O¡¡W wWB L¨WWyWY ©WȤWW¨WyWW ¡WuW ¨¦WIvW wWB TVY Kc. nWcPW AyWc AWuWÈR §WhI©W¤WW ¥WvW X¨W©vWWT Vc O UyWY IrWc T YAhyWW I¥WgrWWTYAhyWc £Wc XR¨W©WyWY vWWX§W¥WyWW AhPeT AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦WWyWZÈ ýuW¨WW ¥WUc Kc.

£WWITh§W¥WWÈ ©WYyWY¦WT X©WNYMyW ShT¥W óWTW ÕY©Wv¦WyWWTW¦WuW IwWW

©WYyWY¦WT X©WNYMyW ShT¥W, £WWITh§W óWTW ¡WZÜ©Wh²W¥WRW©W ¡WNc§WyWW pWTc ©Wv¦WyWWTW¦WuWyWY IwWWyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ ©W¤¦Wh ©WXVvW ¤WWX¨WILyWhAc IwWW Õ¨WuWyWh §WW¤W §WYxWh VvWh. AW ˜©WÈoWc ¡WZÝ©Wh²W¥WRW©W ¡WNc§W vWwWW X¨Wô§W¤WWB ¡WNc§WyWW AcI I¹N¹È£WyWW rWWT ©W¤¦WhyWY AW¨WvWY Ly¥W vWWTYnWyWY EL¨WuWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. X¨Wô§W¤WWB vWwWW ¡WZÝ©Wh²W¥WRW©W ¡WNc§W vWTSwWY ©WYyWY¦WT X©WNYMyW ShT¥WyWW ©WR©¦WhyWc ¤WhLyW ¥WWNc XyW¥WȯWuW A¡WW¦WZÈ VvWZÈ. £WcOI¥WWÈ £WY¡WYyW¤WWB ¡WÈP¦WW vWwWW xWYܤWWB ¡WNc§Wc ©WÈ£WhxWyW I¦WZg VvWZÈ. £WcOI¥WWÈ ˜¥WZnW, ¥WȯWY vWc¥WL ©W¤¦Wh E¡WÅ©wWvW TéWW VvWW. ^ ShNh | ¤WW¨WcäW X¯W¨WcRY

AWuWÈR Cy©NY. AhS ©Whä¦W§W ¨WIeyWWÈ X¨WàWwW¿Ah óWTW AWLc AW©WhL¥WWÈ Vc§wW rWcI A¡W Ic¥¡W

AWuWÈR, vWW.29 ÕY TW¥WIb ª uW ©Wc ¨ WW ¥WÈ P U ©WÈrWWX§WvW AWuWÈR Cy©NYN¦WZN AhS ©Whä¦W§W ¨WIeyWW Ac¥W.Ac©W. P£W§¦WZ. vWwWW Ac¥W.AcrW.AWT. Ac¥W. yWW X¨WàWwW¿Ah óWTW ¨WPhRTWyWW PhINTh vWwWW oWWdTL ¥WZXyW ©Wc¨WW AWÕ¥WyWW ©WV¦WhoWwWY AW©WhL ˜WwWX¥WI IcyÏ, AW©WhL nWWvWc vWW.30 ¥WWrWg , T014yWW ThL XyW:äWa§I ©W¨WgThoW XyWRWyW Ic¥¡W, AWÈnW vW¡WW©W XäWX£WT, XyW:äWa§I rWä¥WW X¨WvWTuW, PW¦WW£WYNYäW

rWcI A¡W, vWwWW £§WP PhyWcäWyW Ic¥¡WyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W Kc. AW©WhL oWW¥W vWwWW AW©W¡WW©WyWY ýVcT LyWvWWyWc XyW:äWa§I X¨WŨWxW ©Wc¨WWAh AW¡W¨WWyWWÈ VcvWZwWY¨WPhRTWyWW ýuWYvWW Ph. XyW§WcäW ¡WNc§W, Ph. AWXäWvW ¥WVcvWW, Ph. IcvWyW oWWÈxWY, Ph. ¥WcV§Z W ¡WNc§W, Ph.IX¨WvWW rWÈRyWWyWY, Ph. vWcL§W ¡WTYnW ¡WhvWWyWY VWLTY AW¡WäWc. vWwWW £§WP PhyWcäWyW Ic¥¡W¥WWÈ oWWdTL ¥WaXyW ©Wc¨WW AWÕ¥W ¡WhvWWyWh ©WV¦WhoW AW¡WäWc.

AW ©W¥WoWk Vc§wW rWcI A¡W Ic¥¡WyWW AW¦WhLyW¥WWÈ AWuWÈR Cy©NYN¦WZN AhS ©Whä¦W§W ¨WIeyWW ¥WWyWR XyW¦WW¥WI ˜h.Ac©W.AWT. AoWk¨WW§W vWwWW IW¦WgIWTY AWrWW¦WWg Ph. ©yWcV§W TWEvW, Ac¥W.Ac©W.P£W§¦WZ, Ac¥W.AcrW.AWT. Ac¥W LZXyW¦WTyWW X¨WàWwW¿Ah vWwWW X¨WàWwW¿yWYAh, AW©WhL oWW¥WyWW ©WT¡WÈrW ¥WÈL§Z WW£WcyW oWhXV§W AyWc Pc ¡ ¦WZ N Y ©WT¡WÈ r W Vc¥WÈvW¤WWB ATX¨WÈR¤WWB ¡WNc§WyWh ©WV¦WhoW ©WWÈ¡WP¦Wh Kc.

yWXP¦WWR¥WWÈ X¨WØ TÈoW¤WaX¥W XRyWyWY EL¨WuWY

AWrWW¦WgAc yWWXU¦WcT, ©¥úXvW XrWè vWwWW äWW§W AhQWPY XyW¨ú²W wWvWWÈ ©WZ¡WT¨WWBMT Ac©W.¡WY. rWWdVWuW AyWc Ac¥W.Ac. ˜ý¡WXvWyWZÈ ©Wy¥WWyW I¦WZgÈ VvWZ È . Ph. Ac © W.ø. ¡WNc § Wc ©WZ¡WT¨WWBMTyWY XyW×W, ˜¥WWXuWIvWW vWwWW XäW–WuW¥WWÈ E¥WRW IW¥WoWYTYyWY ˜äWÈ©WW ITY VvWY. XyW¨Wb²W wWvWWÈ I¥WgrWWTYAhyWc ©W¥WoWk ©NWS vWTSwWY vWwWW rWWÝvWT X¨WàW¥WÈPUyWW ¥WȯWY Ph. Ac©W.ø. ¡WNc§W vWTSwWY äWZ¤WcrKWAh ¡WWO¨WY VvWY. XyW¨úŲW¥WWÈ ¡WuW ˜¨úŲWAh ©WWwWc ýcPWB ¥WWyWX©WI AyWc äWWTYXTI vWÈRT¹ ©vWY ¥WWNc äWZ¤WcrKWAh yWPYAWRyWY TWªNlY¦W X¨WLcvWW yWWNÛ ©WÈ©wWW ©WWÅv¨WI T¥WvW x¨WWTW X¨WØ TÈoW¤WaX¥W XRyWyWY EL¨WuWY R.X¨W. ¨¦WIvW ITY VvWY. ©Wh. ©WW. ¨¦WW¦WW¥W ¥WÈXRTyWW ©WV¦WhoWwWY yWPYAWR I§WW¥WÈXRTyWZÈ yWWNI '§WhrWh ¡WPÛh §W¨W¥WWÈ'yWY EL¨WuWY ITYyWc IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. AW ˜©WÈoWc yWPYAWRyWW ¡WYQ I§WWIWT LäWZ ¡WNc§WyWZÈ yWWNÛ–Wc¯Wc AW¡Wc§W ˜RWyW £WR§W ©WÈ©wWWyWW XRoRäWgI X¨WIW©W ©WhyWY, Ph. AWT.AWT. äWWV, Ph.˜X¨WuW AcrW. ©Wh§WÈIY vWc¥WL yWWNÛ I§WWIWThAc AX¤WyWÈRyW ©WWwWc IWTXIR¿ Ac¨WhPe A¡WguW I¦Whg VvWh. TÈoW¥WÈrWyWh IW¦Wg¤WWT TWLÕY ¤Wá, L¦WÕY A¥WYyW, TWLZ äWWV, TWLZ ¡WNc§W, ¤WTvW ø. ¡WNc§Wc ©WȤWW¬¦Wh VvWh. ^ ShNh | LäW¨WÈvWX©WÈV TWOhP

XL§§WW¥WWÈ ¥WvWRWT ¦WWRY¥WWÈ yWW¥W yWhÈxWW¨W¨WW ¥WWNc 30 ¥WWrWg ©WZxWY Kc§§WY vWI

AWuWÈR, vWW.29 §WhI©W¤WWyWY ©WW¥WWy¦W rWaÈNuWYT014yWW IW¦Wgÿ¥W ¥WZL£W ©W¥WoWk TWs¦WyWY ©WWwWc©WWwW AWuWÈR XL§§WWyWY 16- AWuWÈR ©WÈ©WRY¦W £WcOIyWZÈ ¥WvWRWyW AWoWW¥WY vWW.30-4-2014 ©WZxWY ¥WvWRWT ¦WWRY¥WWÈ yWW¥W yWhÈxWW¨W¨WW XyW¦WvW yW¥WZyWWyWW Sh¥Wg yWÈ-6¥WWÈ ATø IT¨WWyWY TVc Kc. ¤WWTvWyWW rWaÈNuWY ¡WÈrWyWY ©WZrWyWW AyWZ©WWT AWoWW¥WY 30-¥WY ¥WWrWg TX¨W¨WWT Vh¨WW KvWWÈ ¡WuW AWuWÈR XL§§WW¥WWÈ XL§§WW rWaÈNuWY

XyWTY–WI NY¥WhyWY TrWyWW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc . RTc I NY¥W¥WWÈ Ac I AcIMYI¦WZNY¨W ¥Wcø©NlNc , £Wc ¡Wh§WY©W L¨WWyWh, £Wc Ic¥WcTW¥WyW AyWc ¨WWVyW rWW§WIyWh ©W¥WW¨WcäW wWW¦W Kc. AW NY¥Wh TWEyP xW I§WWcI STL £Wý¨WäWc. ¨WxWZ ¥ WWÈ rWc I YÈ o W RTX¥W¦WWyW ¨WWVyW¥WWÈwWY RWÝ, Plo©W AyWc äW©¯Wh ¡WIPWäWc vWh ¨WWVyW L’Y AyWc xWT¡WIP ITWäWc. TWLIY¦W ¡W–W ©WWwWc ©WÈIUW¦Wc§W ¨¦WXIvW ¡WW©WcwWY ÝW. ¡W0 VýTwWY ¨WxWWTc AyWc rWÈNa uWY§W–WY X£WyWAXxWIbvW ©WWXVv¦W ¡WIPWäWc vWh L’ ITWäWc s¦WWTc X£WyWTWLIY¦W ¨ÛXIvW ¡WW©WcwWY ÝW. 10 §WWnWwWY ¨WxWWTc yWWuWWÈ ¡WIPWäWc vWh AW¨WI¨WcTW X¨W¤WWoW¥WWÈ ýuW ITWäWc. yWWuWWÈyWY VcTScT/ ¥WvWRWThyWc §W§WrWW¨W¨WW Lc¨WW Ibv¦Wh E¡WT RcnWTcnW TWnW¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. nWrWg ¥WhyWYNTYÈoW ©Wc§WyWW

¥WWrWg AcÅyPÂoW¥WWÈ rWaÈNuWY§W–WY vWWX§W¥WwWY I¥WgrWWTYAh¥WWÈ K½¡Wh EVW¡WhV

AWuWÈ¥WWÈ X¨WyWW¥Wa§¦Wc ©¯WY ThoW XyWRWyW Ic¥¡W

AWuWÈRyWY ÕY Lc. ¡WY. OßT VWB©Iº§W¥WWÈ AcyW.©WY.©WY. IcPcN©WyWh ©Wy¥WWyW ©W¥WWTȤW

AWuWÈR, vWW.29 ÕY Lc.¡WY. OßT (AÈ.¥WW) VWB©Iº§W, AWuWÈR¥WWÈ AcyW.©WY.©WY. IcPcN©WyWZÈ ©Wy¥WWyW ITW¦WZÈ VvWZÈ. 13 oWZLTWvW £WNWX§W¦WyW X¨WàWyWoWT AcyW.©WY.©WY.yWW I¥WWÅyPÈoW AhSY©WT IyWg§W AcyW.Ic. ¥WWwWZT óWTW rWW§WZ ¨WªWgc AcyW.©WY.©WY. AcrWY¨W©WgyWc NlhSY AW¡WYyWc ©Wy¥WWyW ITW¦WZÈ VvWZ.È AW ˜©WÈoWc

T1 S§WWBÈoW ©I¨WhP, T1-©NcNcÅ©N ©W¨Wcg§Wy©W, 7-X¨WXP¦Wh ¨WY¨WYÈoW NY¥Wh AyWc 7 ¥WRRyWYäW nWrWg XyWTY–WI NY¥WhyWY TrWyWW ITWB

yWXP¦WWR, vWW.29 §WhI©W¤WWyWY ©WW¥WWy¦W rWaÈNuWYT01ù4 ¥WWNc ¤WWTvWyWWÈ rWaÈNuWY ¡WÈrW óWTW ýVcT IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W IW¦Wgÿ¥W AyWZ©WWT vWW.30 AcX˜§W, T014, £WZxW¨WWTyWW ThL rWaNÈ uWY ¦WhýyWWT Kc. AW §WhI©W¤WWyWY ©WW¥WWy¦W rWaÈNuWYT014yWc AyWZ§W–WYyWc nWcPW XL§§WW ¨WVY¨WNYvWȯW óWTW rWaÈNuWY nWrWg ¡WT RcnWTcnW-XyW¦WȯWuW N¹IPYAhyWY vWW§WY¥W XäWX£WT yWXP¦WWR nWWvWc Lc AcyP Lc Ih§WcL AhS ©WW¦Wy©WyWW Ac©Wc¥£W§WY Vh§W¥WWÈ ¦WhýB VvWY. XL§§WW rWaÈNuWY AXxWIWTY AyWc I§WcINT Ic.Ic. XyWTW§WWAc vWW§WY¥WyWh VcvWZ ©W¥Wý¨¦Wh VvWh. ¨WxWZ¥WWÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, T1-S§WWBÈoW ©I¨WhPe, T1 EL¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. v¦WWT£WWR ©WWÈLc ¡W:30 ¨WWoWc ©NcNcÅ©NI ©W¨Wgc§Wy©W, 7-¨WYXP¦Wh MZ§Wc§WW§W ¤WoW¨WWyWyWY s¦WhvW ¦WW¯WW ¨WY¨WYÈoW NY¥Wh AyWc 7-¥WRRyWYäW nWrWg IWQ¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. Lc oWZÝyWWyWI ©Wh©WW¦WNYwWY yWYIUY ©WY.¡WY. Ih§WcL ¡WWKUyWW X¨W©vWWT¥WWÈ STY ¤WW§WcL ThP wWB oWh¦WW vWUW¨Wc LäWc vWwWW TW¯Wc 8 ¨WWoWc X©WÈxWZ¤W¨WyW Vh§W¥WWÈ ©W¥WoWk X©WÈxWY ©W¥WWLyWh ˜©WWRyWh IW¦Wgÿ¥W TWnW¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W Kc. ©W¥WWLyWW ˜¥WZnW AäWhI¤WWB AW¦W§WWuWY óWTW ©W¥WoWk AWuWÈR, vWW. 29 X©WÈxWY ¡WXT¨WWThyWc AW¥WȯWuW ¡WWO¨W¨WW¥WWÈ §WhI©W¤WW rWaÈNuWY-2014yWW AW¨¦WZÈ Kc. AyWZ©WÈxWWyWc AWuWÈR-nWcPW XL§§WW¥WWÈ 10 VýT E¡WTWÈvW I¥WgrWWTYAhyWW vWWX§W¥WyWW AhPeT IWQ¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Kc. vWW. 30 ¥WWrWg AyWc 1 AcX˜§WyWW ThL vWWX§W¥W Vh¨WWyWc IWTuWc AyWcI ©WTIWTY ©WXVvWyWY IrWcTYAhyWW ©NWS¥WWÈ IrW¨WWN ¨¦WW¡¦Wh Kc. yWWuWWÈIY¦W ¨WªWgyWW AÈXvW¥W XR¨W©Wc L vWWX§W¥W TWnW¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Vh¨WWyWc IWTuWc AyWcI X£W§Wh XvWýcTY IrWcTY ©WZxWY ¡WVhÈrWY äWIäWc yWXVÂyWY ©WȤWW¨WyWW

X¨WàWyWoWTyWY Ac¥W.¦WZ. ¡WNc§W NcIXyWI§W VWB©Iº§W¥WWÈ X¨WRW¦W ©W¥WWTȤW ¦Whý¦Wh XäW–WuW AyWc NcIyWh§Whø vWh AW¡WäWc ¡WuW ©WÈ©IWT vWh AW¡WuWWÈ ¨WdXRI äWW©¯Wh, ¥WÈXRTh AyWc ©WÈvWh L AW¡WY äWIäWc. ¡Wa. ©¨WWX¥WAc ©WWdyWc ©W¥WWL¥WWÈ pWT ITY oW¦Wc§WW IZXT¨WWýc AyWc ¨¦W©WyWhyWc KhPY EÌWvW ø¨WyW ø¨W¨WW

nWcPW XL§§WW¥WWÈ rWaÈNuWY nWrWg ¡WT RcnWTcnW AyWc XyW¦WȯWuW N¹IPYAh ¥WWNc vWW§WY¥W XäWX£WT ¦WhýB

AWuWÈR LyWT§W X©WÈpWY ¡WÈrWW¦WvW óWTW rWcNYrWÈR ¡W¨Wg xWW¥WxWa¥WwWY EL¨WWäWc

AWuWÈR, vWW.29 vWW.1/4/14yWc ¥WÈoWU¨WWTyWW ThL X©WÈxWY ©W¥WWLyWZÈ yW¨WZÈ ¨WªWg (rWcNYrWÈR) Vh¨WWwWY AW XR¨W©Wc AWuWÈR LyWT§W X©WÈxWY ¡WÈrWW¦WvW óWTW rWcNYrWÈRyWY xWW¥WxWa ¥ WwWY EL¨WuWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. AW XR¨W©Wc £W¡WhTc 1T I§WWIc ¤WÈPWTW ©WWVc£W (¤WhLyW ©W¥WWTȤW) oWZÝyWWyWI ©Wh©WW¦WNY ©WW¥Wc, v¦WWT£WWR ¡WÈLuWW ©WWVc£W £W¡WhTc T wWY 4 ¨WWoWc, ©WWÈLc 4 wWY ¡W RT¥¦WWyW PY.Lc. PWÈXP¦WW AyWc ©WWÈLc ¡W: ¨WWoWc MZ§Wc§WW§W ¤WoW¨WWyWyWh Ly¥Whv©W¨W (IcI IW¡WY)yWc

3

AXxWIWTY AyWc I§WcINTyWY IrWcTY nWWvWc AW¨Wc§W ¥WvWRWT ©WZX¨WxWW IcyÏ vWwWW ¥WW¥W§WvWRWT IrWcTY nWWvWc, vWW§WZIW ¥WwWIh nWWvWc AW¨Wc§W ¥WvWRWT ©WZX¨WxWW IcyÏh TX¨W¨WWTc ©W¨WWTc 11:00 I§WWIwWY ©WWÈLyWW 18:00 I§WWI ©WZxWY AWuWÈRyWW £WWIY TVc§W §WW¦WI ¥WvWRWTh ¥WvWRWT ¦WWRY¥WWÈ yWW¥W yWhÈxWW¨WY äWIc vWc ¥WWNc nWZ§§WW TVcäWc. LcyWh §WW¤W §Wc¨WW XL§§WW rWaÈNuWY AXxWIWTY AyWc I§WcINT Ph. TWVZ§W oWZ’WAc AWuWÈRyWY ýVcT LyWvWWyWc A¡WY§W ITY Kc.

yWPYAWR¥WWÈ AWLc £W–WY¡WÈrW ¥WhTrWWyWZÈ ©WÈ¥Wc§WyW ¦WhýäWc

yWPYAWR, vWW.29 nWcPW §WhI©W¤WW £WcOIyWY rWaNÈ uWYyWW ©WÈR¤Wcg ¤WWTvWY¦W LyWvWW ¡W–W x¨WWTW XL§§WW ¤WWL¡W IW¦WWg § W¦WyWh ¨WWuWY¦WW¨WP nWWvWc ˜WTȤW ITW¦Wh Kc. vWW.30 ¥WWrWgyWW ThL TX¨W¨WWTc ©WWÈLc 5 I§WWIc yWPYAWR X¨WxWWyW©W¤WW ¥WWNcyWW ¤WWL¡W IW¦WWg§W¦WyWh ˜WTȤW ˜RcäW ¥WVW¥WȯWY ¤WTvW¤WWB ¡WÈPÛWyWW

©WWXyWx¦W¥WWÈ wWäWc. X¨WxWWyW©W¤WWyWW RÈPI ¡WÈIL¤WWB Rc©WWByWW XyW¨WW©W ©wWWyWc äWÝ wWyWWTW IW¦WWg§W¦WyWW ˜WTȤW ˜©WÈoWc RÈPI ¡WÈIL¤WWB Rc©WWB XL§§WW ¤WWL¡W ˜¥WZnW ©WZTcäW¤WWB ¤Wá, §WhI©W¤WW ByrWWLg X¨WyWZ¤WWB ¡WNc§W, £WW£WZ¤WWB Lc. ¡WNc§W ¨WoWcTc E¡WÅ©wWvW TVäWc. E¡WTWÈ v W yWPYAWR nWWvWc ¤WWL¡WyWW £W–WY¡WÈrW ¥WhTrWWyWZÈ ©WÈ¥Wc§WyW

¨WXT¦WW ˜ý¡WXvWyWY ¨WWPY äWWTRW ¥WÈXRT ¡WW©Wc ©WWÈLc 5:30 I§WWIc ¡WuW ¦WhýyWWT Kc. AW ˜©WÈoWc £W–WY¡WÈrW ¥WhTrWWyWW ˜¥WZ n W TX¨WyϤWWB ¡WT¥WWT(PWIhT) vWwWW ¥WVW¥WȯWY L¦WcäW¤WWB £WWThN(yWPYAWR), rWÈR¹¤WWB vWU¡WRW E¡WÅ©wWvW TVYyWc AWoWW¥WY rWaÈNuWY AÈoWc ¥WWoWgRäWgyW AW¡WäWc.


4 

TX¨W¨WWT, vWW.30-3-2014

www.sardargurjari.com

¨WªWg: 13AÈI yWÈ.281TX¨W¨WWT, 30 ¥WWrWg 2014

¥W©WZRwWY ¤WNI§W : TWLyWYXvW ¤WNIY oWB!

¨WÈO§c WW L¥WWByWW ¥WÃQW ©W©WTW-XÿIcN £WhPgyWW Ic¡NyWyWY NY¥W¥WWÈwWY VIW§W¡WáY wWB oWB. ©WZXyW§W oWW¨W©ITyWc QUvWY XLÈRoWYAc §WhNTY §WWoWY. £WhPgyWW Ih¥WcyNcNT VvWWÈ yWc TWvWhTWvW Ic¡NyW-˜¥WZnW £WyWY oW¦WW. AW rW¥WvIWT ¤WWTvWyWW y¦WW¦WvWȯWAc ©Ws¦Whg Kc. VXT¦WWuWW¥WWÈ Tc§WY¥WWÈ IcLTY¨WW§WyWc wW¡¡WP ¡WPY. wW¡¡WP ¥WWTyWWT IW¦WgITc IéWZÈ Ic ATX¨WÈR¤WWBAc A¥WWTh ¤WTh©Wh vWhPÛh Kc. L¥¥WZ¥WWÈ AWvWÈI¨WWRY VZ¥W§WW¥WWÈ AcI L¨WWyW äWVYR, £Wc yWW§WW¦WIhyWW QY¥W ¡WuW Q¬¦WW. XäWÈRc £Wh§¦WW¯WW©W¨WWRY ©WY¥WW ¡WWTwWY AW¨¦WW VvWWÈ. IhB XäWÈRyc Wc IVcvWZÈ yWwWY Ic Ac AW¨Wc Kc vWc¥W AW¡WuWyWc ¡WuW ©WY¥WW ¡WWT ITYyWc ITWrWY¥WWÈ X¯WTÈoWh §WVcTW¨W¨WW¥WWÈ äWcyWY IhÈoWkc©WyWW E¥WcR¨WWT B¥WTWyW äWT¥W AW¨Wc Kc? ¥W©WZRc nWZ§§WcAW¥W ¥WhRYyWY AW £WxWW L XrWÈvWyW IT¨WW Lc¨WW ©W¥WWrWWTh ¨WrrWc äWZÿ¨WWTc £Wc nWvWTyWWI Vv¦WWyWY ¨WWvW ITY. ¯WW©W¨WWRY y¦WZM AW¨¦WW. ¦WZ¡WYyWW IhÈoWk©c WyWW AcI ¤WNI§WyWW Rh©vWyWc ¤WWL¡W¥WWÈ E¥WcR¨WWT B¥WTWyW ¥W©WZRc yWTcyÏ ¥WhRYyWY Vv¦WWyWY ¨WWvW nWZ§§WcAW¥W AW¨WIWT. 20 NIW ¥WvW ¥WWNc ErrWWTY... £WYý y¦WZM¥WWÈ nWvWTyWWI äWYªWWg©WyW, 80 NIW XVyRZyWW AWvWÈIY ¦WW©WYyW ¤WNI§WyWh X¥W¯W äWW£WYT A§WY ¤WWL¡W¥WWÈ ýcPW¦Wh... ¥WvWyWY IhByWc ¡WPY yWwWY AW £WÌWc ©W¥WWrWWTh ¤W¦WWyWI Kc. AcIWR XVyRZ yWcvWW ýVcT¥WWÈ AWIÝ XyW¨WcRyW ITc vWh ¡WuW XRÅo¨WL¦Wh, TWVZ§Wh, §WW§WZAh, ¥WZ§WW¦W¥Wh, ¥WWyW¨W AXxWIWTY ø¨WWvWh oWhIYTW ITY ¥WaIc Kc. IhÈoWk©c WyWW ¥WZÅ©§W¥W E¥WcR¨WWT ¥WhRYyWY Vv¦WWyWY nWZ§§WcAW¥W xW¥WIY AW¡Wc Kc ¡WuW RcäW¥WWÈ IhByWc §WWoWuWYyWc Oc©W yW ¡WVhÈrWY. AcI ¡WuW ø¨WWvWyWZÈ §WhVY yW EI¬¦WZ.È XVyRZ yWcvWW AWITW £WyWc vWh L X£WyW©WWȘRWX¦WIvWW ¡WT nWvWTh AW¨Wc Kc. ¥WZÅ©§W¥W yWcvWW Vv¦WWyWY xW¥WIY AW¡Wc AyWc §WpWZ¥WvWY ¥WvWRWThyWY §WWoWuWY xWoWW¨Wc KvWWÈ vWcyWc ThIyWWT IhB yWwWY. ©WW¥WWy¦W ¥WW¥W§Wc XVyRZ AWvWÈI¨WWRyWW RcIWTW ITyWWTW XRÅo¨WL¦WhyWc ¡WaK¨WZÈ ýcBAc. ¥W©WZRyWh £WI¨WW©W I¦Wh AWvWÈI¨WWR oWuWW¦W? L¥¥WZ¥WWÈ VZ¥W§Wh wW¦Wh Ac ¯WW©W¨WWR I¦WW TÈoWyWh VvWh? RTcI TWLIY¦W ø¨WWvWyWc §WpWZ¥WvWYyWW ¥WvWh ýcBAc Kc vWcwWY §WY§WW TÈoWyWY oWZPÈ WoWYTYwWY ¥WWÈPYyWc §WY§WW AWvWÈI¨WWR AÈoWc IhB XyW¨WcRyW IT¨WW ¡WuW vWd¦WWT yWwWY. VW, vWc¥WWÈ ¤WWL¡W ¡WuW ©WW¥Wc§W Kc. äWZÿ¨WWTc ¤WWL¡Wc AcI X£WVWTY yWcvWW äWW£WYT A§WYyWc ¡W–W¥WWÈ ˜¨WcäW AW¡¦Wh. nWvWTyWWI ¯WW©W¨WWRY ¦WW©WYyW ¤WNI§WyWh vWc X¥W¯W Kc!!! TWÖl¨WWRyWY ¨WWvWh ITyWWT AW ¡W–W ¡WuW §WpWZ¥WvWY ¥WvW ¥WWNc ¥WZLTW IT¨WW §WWo¦Wh Kc. ¤WWL¡WyWW L yWcvWW yWI¨WYAc vWh ýVcT¥WWÈ XyW¨WcRyW AW¡¦WZÈ Ic AW TYvWc vWh RWER B£WkWVY¥W ¡WuW ¤WWL¡W¥WWÈ ˜¨WcäWY LäWc! yWI¨WYyWc TWÖlyWY XrWÈvWW Vh¦W vWc¥W ¥WWyWY §Wc¨WWyWY LÝT yWwWY. Ac¥WyWc Ay¦W ¥WZÅ©§W¥W yWcvWW ¡W–W¥WWÈ AW¨Wc vWh ¡WhvWWyWW ©wWWyWyWZÈ ýcnW¥W ¡WuW RcnWWvWZÈ Vh¦W vWc¨WZÈ £WyWc. XrWÈvWW XVyRZ ©W¥WWLc IT¨WWyWY Kc. RTcIyWc 20 NIW §WpWZ¥WvWY ¥WvWhyWY XrWÈvWW Kc. 80 NIW XVyRZ ¥WvW ¥WWNc XVyRZ©vWWyW¥WWÈ IhB ¥WTXuW¦WZÈ wWvWZÈ yWwWY. XVyRZyWY ¨WWvW ITyWWTyWc Ih¥W¨WWRYwWY ¥WWÈPYyWc XVyRZ AWvWÈI¨WWRY IVY Rc¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. B¥WTWyW ¥W©WaR Lc £WcOI ¡WTwWY §WPc Kc vWc £WcOI¥WWÈ 42 NIW §WpWZ¥WvWY ¥WvWRWTh Kc. AWN§WW ¥WvWRWTh¥WWÈ ¡WhvWWyWc vWWIWvW¨WT RcnWWPc Kc. ©W¥WoWk ¤WWTvW¥WWÈ XVyRZ ¥WvWh 80 NIW Kc. IcN§WY vWWIWvW oWuWW¦W? ¥WVWvWWIWvW KvWWÈ £WVZ¥WvWY ¥WvWRWTh X£WrWWTW äWW ¥WWNc? AW XVyRZAhyWc TWLIY¦W ¡W–Wh ¥WoWvWTWwWY X¨WäWcªW IÈB L oWuWvWW yWwWY. vWc¥WyWc vWh 20 NIW ¥WvWhyWY L LÝT Kc AyWc vWc ¥WcU¨W¨WW ¥WWNc vWcAh oW¥Wc vWc VRc LvWW Vh¦W Kc. EÈPW XrWÈvWyWyWh AyWc yWßT XyWuWg¦WyWh AW A¨W©WT Kc. vWcøyWc NIhTh Vh¦W, ¤Wc©È W ¡WW©Wc ¤WWoW¨WvW ¨WWÈrW¨WW yW £Wc©WW¦W...

AÈvWügXÖ

§W–¦WyWY ¡W©WÈRoWY

¥WWyW¨W ø¨WyWyWY ©WiwWY ¥WhNY LÝXT¦WWvW Kc §W–¦WyWY ¡W©WÈRoWY. vWc ¥WWNc Av¦WÈvW LÝTY Kc §W–¦WyWY äWhxW. §W–¦WyWY äWhxW yWßY ITvWY ¨WnWvWc ¡WhvWWyWY – W¥WvWW, ¡WXTÅ©wWXvW AyWc ø¨WyW ¥Wa§¦WhyWY rWIW©WuWY ITY §Wc¨WY AW¨Wä¦WI Kc. Ac¨WZÈ AcN§WW ¥WWNc IWTuW Ic vWcyWWwWY ¥WUyWWTW vWw¦WhyWZÈ X¨W¨WcrWyW-X¨W®§WcªWuW ITYyWc AW¡WuWc ©W¥WoWk ø¨WyW-§W–¦W yWßY ITY äWIYAc KYAc. §W–¦WyWY ¡W©WÈRoWY¥WWÈ AW¡WuWY ˜XvW¤WW AyWc –W¥WvWWyWY ©W¥WoWk AhUnW Vh¦W Kc. AW¡WuWc AW¡WuWY Ac vW¥WW¥W X¨WäWcªWvWWAhyWc ýuW¨WY-AhUnW¨WY ýcBAc Lc £WVWT AX¤W¨¦WmvW wW¨WW ¥WWNc vWTSPY TVY Kc. AW¡WuWc Ac vW¥WW¥W X¨WäWcªWvWWAhyWY ¦WWRY £WyWW¨W¨WY ýcBAc AyWc vWc¥WyWc E¤WWT¨WW AyWc E¡W¦WhoW¥WWÈ §Wc¨WW ¥WWNc AW¡WuWY –W¥WvWWyWZÈ AWI§WyW IT¨WZÈ ýcBAc. ©WiwWY ¡WVc§WW Ac ýcB §Wc¨WZÈ LÝTY Kc Ic AW¡WuWc AW¡WuWY IB X¨WäWcªWvWWyWc E¡W¦WhoW¥WWÈ §Wc¨WW¥WWÈ ©W¥WwWg AyWc ©W–W¥W KYAc. s¦WWTc AcI¨WWT §W– ¦W yWßY wWW¦W Kc v¦WWTc AW¡WuWY ˜XvW¤WW AyWc ¦Who¦WvWWyWh E¦WhoW IT¨Wh ýcBAc. §W–¦WyWW ¡WwW ¡WT rWW§WvWW ˜XvW¤WWyWh ©W¥WZXrWvW-©WZXyW¦WhXLvW E¡W¦WhoW AW¡WuWcyWc ©WSUvWW vWTS RhTY ý¦W Kc. §W–¦W ø¨WyW-¥Wa§¦WhyWY ©W¥WI–W AyWc vWcyWWwWY ¥WhNZÈ Vh¨WZÈ ýcBAc. ø¨WyW ¥Wa§¦W AW¡WuWW ØW©W¥WWÈ TrWW¦Wc§W-¨W©Wc§W Vh¦W Kc. AW ¥Wa§¦Wh AW¡WuWW Õc× X¨WrWWTh AyWc IvWg¨¦WhyWW Ý¡W¥WWÈ K§WIvWW TVc Kc. vWc AW¡WuWW AÅ©vWv¨W ©WWwWc ýcPW¦Wc§WW TVc Kc. ¤WoWvWX©WÈVyWc ¡WhvWWyWW ø¨WyW¥Wa§¦WhyWc TWÖl˜¥c W ©WWwWc ýcPY TWn¦WW VvWWÈ. vWc¥WyWZÈ ø¨WyW ¡WhvWWyWW ¥WWNc yWVà ¡WuW RcäW ¥WWNc VvWZ.È AWLyWY ¡WXTÅ©wWXvW¥WWÈ ¡WuW AW¡WuWc AW¡WuWW Õc× ¥Wa§¦WhyWY T– WW ITY äWIYAc KYAc ¡WTÈvWZ §W–¦WyWc ©¨WWwWg¡WaXvWg AyWc AVÈIWTyWW ¡WhªWuW ¥WWNc ©WYX¥WvW TWnW¨WZÈ ýcBAc yWVÃ. AW¥W IT¨WWwWY yWdXvWI ¥Wa§¦WhyWZÈ ¡WvWyW wWB TéWZÈ Kc. vWcwWY AWLc AW¡WuWZÈ AuW¥Wh§W ø¨WyW ©W©vWZ wWB oW¦WZÈ Kc. AW¡WuWc yWWyWW¥WWÈ yWWyWW ©¨WWwWg ¥WWNc ¥WhNW¥WWÈ ¥WhNY I¹T£WWyWY AW¡W¨WW ¥WWNc vWd¦WWT AyWc vWv¡WT TVcvWW VhBAc KYAc. AWLIW§W vW¥WW¥W §WhIhyWW ø¨WyWyWZÈ §W–¦W ¡WR, ˜XvW×W AyWc ¡Wd©WW ˜W’ IT¨WW ©WZxWY L ©WYX¥WvW Kc. AWLc vWcyWc §W–¦WyWW Ý¡W¥WWÈ ¨WTuW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc Lc §WhIhyWY yWLT¥WWÈ ©Wy¥WWXyWvW AyWc ˜XvWX×vW Kc. AWXwWgI AyWc ErrW ¡WRh ¡WT X£WTWL¥WWyW Vh¨WWyWZÈ §W–¦W ©WZXyWXçvW IT¨Wh nWTW£W £WW£WvW yWwWY. IhByWW IVc¨WWwWY Ic IhByWc RcnWWP¨WW ¥WWNc ¡WhvWWyWZÈ §W–¦W yWßY IT¨WZÈ IZ¨WW AyWc nWWB¥WWÈ ¡WP¨WW ©W¥WWyW Kc. §W–¦W AW¡WuWY AWÈvWXTI äWÅmvWAhyWc ýoWkvW ITc Kc.

IwWW©WWoWT

TWý AyWc §WaÈNWÝ

vWc XR¨W©Wh¥WWÈ X©WIÈRT ¤WWTvW¥WWÈ VvWh. ¡WhvWWyWW oWZÝyWW IVc¨WWwWY vWc AVÃyWW ©WWxWZ-©WÈvWhyWW ø¨WyWyWh A¤¦WW©W ITY TéWh VvWh. AcI ¨WnWvWc OÈPYyWW XR¨W©Wh¥WWÈ X©WIÈRTc ýc¦WZÈ Ic ¥WhNW¤WWoWyWW ©WWxWZAhAc yWW¥W¥WW¯WyWW ¨W±Wh xWWTuW I¦WWg Kc. X©WIÈRTc vWc¥WyWW¥WWÈwWY IcN§WWIyWc I¡WPWÈ AW¡W¨WWyWh XyWuWg¦W I¦Whg. AcI XR¨W©Wc vWcuWc yWhIThyWW ¥WWwWc I¡WPWÈyWh Nh¡W§Wh ¥WaIW¨WY ©WWxWZAhyWW AWÕ¥W vWTS ˜©wWWyW I¦WfZ. v¦WWÈ ¡WVhÈrWvWW AcI ¨Wbö ¥WVWv¥WWAc vWcyWc ˜ê I¦Whg - vW¥Wc IhuW Kh? X©WIÈRTc ¡WXTrW¦W AW¡¦Wh Ic VZÈ X¨WØ X¨WLcvWW X©WIÈRT KZ.È ¥WVWv¥WWAc ¡WaK¦Ê WZÈ Ic äWW ¥WWNc AVà AW¨¦WW Kh? X©WIÈRTc IéWZÈ Ic, vW¥WyWc IcN§WWI oWT¥W ¨W±Wh AW¡W¨WW ¥WWoWZ KZ.È ¥WVWv¥WWAc INW–W ITvWWÈ IéWZÈ Ic, Ac ¨¦WÅmvW ¡WW©WcwWY äWZÈ §Wc¨WZÈ LcyWY ¡WW©Wc IÈB ¡WuW yWwWY. X©WIÈRTc ¥WVWv¥WWyWZÈ AW AN¡WNZ IwWyW ©WWȤW¬¦WZÈ vWh vWcyWc pWuWY L yW¨WWB §WWoWY. vWcuWc ˜ê I¦Whg Ic, VZÈ vW¥WWTh IVc¨WWyWh AwWg yW ©W¥Ws¦Wh. ¥WVWv¥WWAc vWcyWc ©W¥Wý¨WvWW ©WTUvWW¡Wa¨WgI IéWZÈ Ic ATc yWWRWyW, äWZÈ vWyWc nW£WT yWwWY Ic §WaÈN¥WWT IhuW ITc Kc? vWyWc AWN§WY ¨WWvW ©W¥WL¥WWÈ yWwWY AW¨WvWY Ic §WaNÈ SWN Ac L ITc Kc LcyWY ¡WW©Wc IÈB L VhvWZÈ yWwWY? vWZ vWh §WaNÈ WTh KZÈ Lc Ay¦WhyWc §WaNÈ c Kc. vWZ AVÃwWY rWW§¦Wh ý, vWWTW ¨W±Wh A¥WWTW IW¥WyWW yWwWY. vWZ vWWTY I¥WWuWYyWh yWVà ¡WuW §WaNÈ yWh ¥WW§W A¥WyWc AW¡W¨WW ¥WWNc AW¨¦Wh KZ.È AW §WaNÈ yWh ©WW¥WWyW A¥WWTW äWW IW¥WyWh? vWZ vWWTY ývWyWc vWh X¨WØ-X¨WLcvWW oWuWZ KZÈ ¡WTÈvWZ vWZ X¨WrWWT Ic nWTcnWT vWZ TWý KZÈ Ic TÈI? ¥WVWv¥WWyWY ¤WcR¤WTY ¨WWvWh ©WWȤWUYyWc X©WIÈRTyWc pWuWY L o§WWXyW wWB. vWc ERW©W wWB v¦WWÈwÈ WY £WxWh ©WW¥WWyW ©WWxWZAyWc AW¡¦WW X¨WyWW ¡WTvW STY oW¦Wh.

¥WhRYyWc ¨WPW˜xWWyW ¥WWyW¨WWyWY ¡Wa¨Wg I§¡WyWW RcäW ¥WWNc pWWvWI RZ¤WWgo¦W L IVYAc Ic Kc§§WW IcN§WWI ¥WXVyWWAh RT¥¦WWyW yWTcyÏ ¥WhRYyWY RTcI rWW§WWIY AyWc XyW¨WcRyW£WWøyWc ¥WYXP¦WW ©W¥Ws¦WW-X¨WrWW¦WWg X¨WyWW IhXU¦Wh £WyWW¨WY TéWZÈ Kc. v¦WWÈ ©WZxWY Ic Ac Ac¨WY ¡WXTI§¡WyWW IT¨WW ¥WWNc vWd¦WWT yWwWY Ic ¥WhRY X©W¨WW¦W Ay¦W IhB ¨WPW˜xWWyWyWY nWZTäWY ©WZxWY ¡WVhÈrWY äWIc Kc

ýc ¡Wd©WWyWW £WUc TWÖlY¦W rWaÈNuWY øvW¨WWyWY ¨WWvW Vh¦W vWh ¤WWL¡WyWZÈ ¡W§WPZÈ nWW§WY Kc. ýc rWaÈNuWY§W–WY LyWWRcäW nWTYR¨WWyWZÈ AiàhXoWI oWbVhyWW oWýyWY ¨WWvW VhvW vWh yWTcyÏ ¥WhRY Av¦WWT ©WZxWY yWW vWh Ic¨WU øvWY rWam¦WW VhvW £W§WIc TWÖl¡WXvW ¤W¨WyW ©W¥W–W E¤WW wWByWc ¨WPW˜xWWyW ¡WRyWW äW¡WwW oWkVuW ITY rWam¦WW VhvW. AyWc ýc AcI LZ¨WWU ¡WcRW IT¨Wh ¥WYXP¦WWyWY ˜hScäWyW§W ˜¨WbX²W ¥WWyW¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh vWcyWc XyWuWWg¦WI RcäW¤WmvWhyWW XyWuWWg¦WI yWcvWbv¨WyWW VWwW¥WWÈ ¡WVc§WWwWY L ¤WWTvWyWc ©WhÈ¡W¨WWyWh Lê ¥WyWW¨W¨WWyWh AXxWIWT Kc. Ac¨WZÈ §WWoWc Kc Ic ¥WYXP¦WWyWY yWLT¥WWÈ AW¡WuWc IT¨WW ¥WWNc ¥WW¯W AcN§WZÈ L IW¥W £WrWY oW¦WZÈ Kc Ic AW¡WuWc AW¡WuWW yW¨WW äWW©WIh AWoWU yWvW¥W©vWI wWBAc AyWc vWwWW©vWZyWZÈ ErrWWTuW ITYAc. ¡WTÈvWZ AW ©WhyWcTY ©W¡WyWWÈ¥WWÈ AXPÈoWh yWWnWyWWT AcI L äWÅmvW Kc - ¤WWTvWY¦W ¥WvWRWTh. ¥WvWRWThyWW ¥WyW¥WWÈ äWZÈ Kc, vWcyWY ýuW vWh 7 AcX˜§WwWY L wW¨WW §WWoWäWc. §WhI©W¤WW rWaNÈ uWY AcI Ac¨Wh A¨W©WT Kc s¦WWTc AW¡WuWc AW¡WuWY ¡WhvWWyWY ¡WWN¿ ˜XvW£WövWW RäWWg¨W¨WW AyWc Ev©WWV¤WcT vWcyWh ˜rWWT IT¨WWyWh IW¦WRW ©W¥¥WvW AXxWIWT Vh¦W Kc. RTcI ¡W– WyWW IW¦WgITh Av¦WWTc ýcäW¥WWÈ Kc AyWc ¡WhvW ¡WhvWWyWW ¡W–WyWc øvWWP¨WW ¥WWNc AWIWäW-¡WWvWWU AcI ITY TéWWÈ Kc. ýc ¤WWTvW ¡WT yWLT TWnWyWWTW RZXyW¦WWyWW AyWcI §WhIhyWc AW¡WuWW ©WÈ©WRY¦W §WhIvWȯW AcI ¨WÈäW¨WWRY ©WÈ©wWW Vh¨WWyWh AW¤WW©W AW¡Wc Kc vWh vWc ¥WWNc ¥WZn¦W TYvWc ¡WTWXLvW E¥WcR¨WWThyWY VvWWäWW AyWc rWaÈNuWY ˜Xÿ¦WWyWW XyW¦W¥WhyWZÈ ¡WW§WyW IT¨WW¥WWÈ vWc¥WyWY XyWªSUvWW L L¨WW£WRWT Kc. ˜wW¥W ©WW¥WWy¦W rWaNÈ uWY ¨WnWvWc L¨WWVT§WW§W yWVcÝAc RcäWyWc ¨WrWyW AW¡¦WZÈ VvWZÈ Ic øvW Ic VWT oW¥Wc vWcyWY wWW¦W, A¥Wc AW rWa È N uWYyWW ¡WXTuWW¥Wh ©WVªWg ©¨WYIWTYäWZ.È vWc¥WuWc RTcIyWc Ac ©¥WTuW ITW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic AW¡WuWW ¡WdIY vW¥WW¥W §WhIh Ac AWäW¦WyWY øvW BrKYAc KYAc LcyWZÈ AW¡WuWc ˜XvWXyWXxWv¨W ITYAc KYAc AyWc AW ¤WW¨WyWWyWc ©WWIWT IT¨WW ¥WWNc IOhT ˜¦WW©Wh ITYAc KYAc. vWc¥W

KvWWÈ §WhIvWȯW¥WWÈ AW¡WuWc Ac ýuW¨WZÈ ¡WPäWc Ic ©W¥¥WWyW¡Wa¨WgI TYvWc VWT AyWc øvWyWc IB TYvWc ©¨WYIWT¨WY Kc. Lc ©W¥¥WWyWLyWI TYvW yWVcÝAc E§§WcnW I¦Whg VvWh vWc ¨WxWZyWc ¨WxWZ RZ§Wg¤W £WyWvWY ý¦W Kc IWTuW Ic ©WW¥WaXVI EÚcä¦WyWc VWÈXäW¦WW ¡WT xWIc§WYyWc ¨¦WÅmvWoWvW ˜XvW¤WWAh VW¨WY wWB oWB Kc . ¡WXTuWW¥W©¨WÝ¡W yWcvWWAh¥WWÈ (nWW©W ITYyWc VWTyWWTWAh¥WWÈ) IP¨WWäW AyWc RZ¤WWg¨WyWW ¨¦WW’ wWB oWB Kc. LcN§Wh ýcTäWhTwWY vWc¥WuWc ˜rWWT I¦Whg Vh¦W

IhÈoWkc©W X¨WThxWY äWÅmvWAh AyWc ¨¦WÅmvWAhyWc ¤WTh©Wh VvWh Ic BÅyRTW oWWÈxWY nWhNW Kc AyWc vWc¥WyWc pWT¤WcoWW ITY Rc¨WW ýcBAc ¡WTÈvWZ ¥WvWRWThAc Lc SvW¨Wh AW¡¦Wh vWc yWcvWWAh AyWc ¡WWN¿Ah vWcyWc m¦WWTc¦W ¡WrWW¨WY yW äWm¦WW. ¡WTWL¦W ¡WW¥WyWWTWAhAc ¥W¦WWgRWoWvW ¨¦W¨WVWTyWh ¡WXTrW¦W AW¡¦Wh yW VvWh AyWc ©WvWvW Ac X¥Ww¦WW X¨WØW©W¥WWÈ TWrWvWW TéWWÈ Ic BÅyRTW oWWÈxWY nWhNY TYvWc øv¦WW Kc AyWc vWcwWY

Kc vWcN§WY L IP¨WWäW AyWc RZ¤WWg¨WyWW ¨WxWWTc Vh¦W Kc. VW§WyWW vW£Wßc AW¡WuWc ýcB TéWWÈ KYAc Ic ¥WYXP¦WWyWh AcI ¨WoWg ¡WuW ýcTäWhTwWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY TVc§W AW rWaNÈ uWY ˜rWWTyWh VwWIÈPh £WyWY oW¦Wh Kc AyWc AW¥W ITyWWTW §WhIh IhByWc IhB TYvWc ¡WhvWWyWY ˜hSc ä WyW§W y¦WW¦WäWY§WvWWyWZÈ ¡WW§WyW IT¨WW¥WWÈ XyWªSU ¡WZT¨WWT wWB TéWWÈ Kc. ýc ¥WvWRWTh vWc¥WyWY AWoWWVYAhyWc xWbuWW¡Wa¨WgI SoWW¨WY Rc Kc vWh vWcAh vWcyWc AcI TYvWc ¡WhvWWyWW ¡WT ¨¦WÅmvWoW VZ¥W§Wh ¥WWyWc Kc. AýuWvWW vWcAh TWLIY¦W vWȯW¥WWÈ pWhT ¡W–W¨WWRY ©WÈ©IbXvWyWc ˜hv©WWVyW AW¡WY TéWWÈ Kc. ¥WYXP¦WW ývWc L AW Av¦WWXxWI NITW¨W¨WWUY ¤WaX¥WIW ¡WT ThS L¥WW¨WY TéWZÈ Kc AyWc AW ˜IWTc oWT¥W A¨WWLyWc äWWÈvW IT¨WWyWY ¡WhvWWyWY ©WÈ©wWWoWvW ¤WaX¥WIWAh oWZ¥WW¨WvWW ýcB TéWWÈ Kc. Ac Av¦WÈvW ©¥WTuWY¦W Kc Ic 1971yWY rWaÈNuWY RcäWyWY ¡WVc§WY ¨¦WÅmvW-IcÅyÏvW rWaÈNuWY VvWY. AyWcI

vWcAh vWc¥WyWY ¡WW©WcwWY IhB¡WuW ˜IWTyWW ©WV¦WhoWyWY A¡Wc–WW TWnWvWW yWwWY. ¡WTWXLvW X¨W¡W–WyWW AcI ¨WoWgc vWh BÅyRTW oWWÈxWY AyWc TXäW¦WW ¨WrrWc oWZ’ ©WÈXxW Vh¨WWyWh X©WöWÈvW ¡WuW ˜XvW¡WWXRvW ITY RYxWh VvWh. 1971yWY rWa È N uWYAhyWW ¡WXTuWW¥WhyWc ©Wy¥WWyWLyWI TYvWc ©¨WYIWT yW IT¨WWwWY L X¨W¡W–WyWW ©WÈ£WÈxWh ©WTIWT ©WWwWc X£W§WIº§W ¡WPY ¤WWÈo¦WW AyWc £WÌWc ¡W–WhAc AcI£WYý ˜XvW ITh ¦WW ¥WThyWY yWYXvW AnWv¦WWT IT¨WWyWZÈ AWTȤWY RYxWZ.È X¨W¡W–W ¡W ¨WªWg ©WZxWY TWV ýc¨WW ¥WWNc vWd¦WWT yW VvWh vWwWY vWcuWc yWWoWXTIhyWc ©WÈ¡WauWg ÿWÈXvWyWh ©¨WWR rWWnW¨WW ¥WWNc AW¥WÈX¯WvW I¦WWg. vWc ¨WnWvWyWW BXvWVW©WIWThyWW ¡WhvW ¡WhvWWyWW ¥WyWoW¥WvWW yWW¦WI AyWc nW§WyWW¦WI Kc ¡WTÈvWZ AcI ¨WWvW IRWrW XyWX¨Wg¨WWR Kc Ic INhINY £WWR ¤WWTvWY¦W §WhIvWȯW m¦WWTc¦W ¡WhvWWyWY X¨WyW¥Wk ¥WZÏW AyWc TYvWc ¡WauWg TYvWc £WVW§W ITY äWm¦WZÈ yWwWY.

©Wi¤WWo¦WyWY ¨WWvW Kc Ic VW§WyWW RW¦WIWAh¥WWÈ RcäWc XyWª¡W–W AyWc ©¨WvWȯW rWaÈNuWYAhyWY IUWyWW ©WÈ£WÈxW¥WWÈ AcI äWYnW oWkVuW ITY Kc AyWc IhB¡WuW X¨WLcvWWyWc rWaNÈ uWYyWZÈ <VTuW> IT¨WWyWh yWWVIyWh AWTh¡WY OcT¨WY yW äWIW¦W. ©¨WW¦W²WäWW©WY AyWc oWȤWYT rWaNÈ uWY ¡WÈrWc vW¥WW¥W ¥WWNc rWaÈNuWY nWc§WyWc AcI Lc¨Wh £WyWW¨WY RYxWh Kc. ©W²WWÝQ wW¨WZÈ V¨Wc ©W¥W¦WyWY ©WTIWT ¥WWNc IhB ¥WhNh SW¦WRWyWh ©WhRh TéWh yWwWY. ø¨WÈvW ¥WYXP¦WW rWaÈNuWY AX¤W¦WWyWyWY xWTnW¥W ˜Xÿ¦WWyWY ¡WWTRäWgIvWW ©WZXyWXçvW ITY TéWZÈ Kc. ©WhXäW¦W§W ¥WYXP¦WWyWY äWÅmvWAhwWY ©WsL ýoWbvW X©WX¨W§W ©Wh©WW¦WNY §WhIvWȯWyWW IW¥W-xWÈxWW¥WWÈ ýcTRWT ¤WWoWYRWTY BrKc Kc. vWc ¥ W KvWWÈ Rc ä W ¥WWÈ P Ac ¨ WZ È AyWZ¤W¨WY TéWh Kc Ic ©¨WvWȯW AyWc rWaÈNuWY ˜Xÿ¦WWyWW ¡WXTuWW¥W©¨WÝ¡W Ac¨WW ¡WXTuWW¥Wh ©WW¥Wc AW¨WäWc Lc y WWwWY ¥W¦WWg X RvW TWLIY¦W ˜XvW©¡WxWWgyWc ˜hv©WWVyW ¥WUäWc. TWLIY¦W yWcvWWAhyWc Ac RhªW AW¡WY yW äWIW¦W Ic vWcAh ¡WhvWWyWW E¥WRW VwWIÈPW Ic¥W A¡WyWW¨Wc Kc ¡WTÈvWZ XT¡WhXNgoÈ W, XN¡¡WuWYAh AyWc ¨¦WWn¦WW ITyWWTWAhAc vWh TWLyWcvWWAhyWW BäWWTc ¤WTvWyWWNÛ¥W ITvWWÈ £WrW¨WZÈ ýcBAc. RZ¤WWgo¦W L IVYAc Ic Kc§§WW IcN§WWI ¥WXVyWWAh RT¥¦WWyW yWTcyÏ ¥WhRYyWY RTc I rWW§WWIY AyWc XyW¨WcRyW£WWøyWc ¥WYXP¦WW ©W¥Ws¦WWX¨WrWW¦WWg X¨WyWW IhXU¦Wh £WyWW¨WY TéWZÈ Kc. v¦WWÈ ©WZxWY Ic Ac Ac¨WY ¡WXTI§¡WyWW IT¨WW ¥WWNc vWd¦WWT yWwWY Ic ¥WhRY X©W¨WW¦W Ay¦W IhB ¨WPW˜xWWyWyWY nWZTäWY ©WZxWY ¡WVhÈrWY äWIc Kc. ¡WVc § WWwWY L AW ˜IWTyWW ¡WXTuWW¥WhyWY ¡WXTI§¡WyWW ITY §Wc¨WY RcäWyWW ©¨WW©w¦W ¥WWNc pWWvWI Kc ¡WTÈvWZ rWaNÈ uWY ¥WWVh§WyWc X¨WªW¥WZmvW TWnW¨WWyWY L¨WW£WRWTY TWLIY¦W ¡WWN¿AhyWc £WWR ITvWWÈ Ay¦W ©WÈ©wWWAh ¡WT Kc. IhB ¡WuW §WhIvWȯW Ac Å©wWXvW¥WWÈ ¡WhvWWyWY ø¨WÈvWvWW AyWc äWÅmvWyWc ýU¨WY TWnWY äWIvWW yWwWY ýc vWcyWW IuWg x WWT L XyWª¡W–WvWW AyWc äWWÈXvWX˜¦WvWW ýU¨WY TWnW¨WWyWY ¤WaX¥WIWyWc A§WX¨WRW IVY Rc.

©WZ£WkvWh Th¦Wc L ¡WhvWWyWW ¡WoW ¡WT I¹VWPh ¥WW¦Whg Kc

Lc§W¥WWÈwWY ý¥WYyW ¡WT KaN¨WZÈ Vh¦W vWh 10000 VýT IThP ÝX¡W¦WW ©Wc£WY¥WWÈ L¥WW ITW¨Wh AyWc ý¥WYyW §WB §Wh Ac¨WW ARW§WvWyWW AWRcäWc ¨WIY§Wh AyWc EàhoW¡WXvWAhyWW ¥WyW¥WWÈ SSPWN ¡WcRW I¦Whg Kc. IcN§WWI ¨WIY§W ¥WVWäW¦Wh IVc Kc Ic Ac¥W ©WZ£WkvWh Th¦W £Wc ¨WªWgwWY ARW§WvWyWW AWRcäWyWh AyWWRT ITvWW VvWW AyWc AcI Ic £WYLc £WVWyWc ARW§WvW¥WWÈ VWLT yWVhvWW wWvWW ¥WWNc ARW§WvW nWWT IWQc Kc?

©W¨WhgrrW ARW§WvWc ©WVWTWÕY ©WZ£WkvWh Th¦WyWc IéWZÈ Kc Ic Lc§W¥WWÈwWY ý¥WYyW ¡WT KaN¨WZÈ Vh¦W vWh 10000 VýT IThP ÝX¡W¦WW ©Wc£WY¥WWÈ L¥WW ITW¨Wh AyWc ý¥WYyW §WB §Wh. AWyWh AwWg Ac¨Wh IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc Ic ARW§WvWc ¤WWTvWyWW BXvWVW©W¥WWÈ m¦WWTc¦W ¥WWoW¨WW¥WWÈ yWwWY Ac¨WPY ¥WhNY TI¥W ý¥WYyW ¡WcNc OTW¨WY Kc Lc IW¦WRWyWc ©WZ©WÈoWvW yWwWY. IW¦WRW ¥WZL£W Ic©WyWY oWZuW¨W²WW ýcByWc AyWc AWTh¡WYyWY VcX©W¦WvW ýcByWc ý¥WYyWyWY TI¥W OTW¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. RY¨WWyWY Ic©W¥WWÈ RW¨Wh ¥WhNY TI¥WyWh Vh¦W vWh ¨WxWZ¥WWÈ ¨WxWZ ¡WWÈrWwWY R©W IThP ÝX¡W¦WW ý¥WYyW¡WcNc L¥WW ITW¨W¨WWyWh AWRcäW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. 10 VýT IThP ÝX¡W¦WW? AW vWh AXvWTcI IVc¨WW¦W. ý¥WYyW ©WWwWc ARW§WvW IcN§WYI ¨WWT ARW§WvWyWY ¡Wa¨Wg ¡WT¨WWyWoWY X¨WyWW RcäWyWY Ic äWVcTyWY £WVWT yWVà L¨WWyWY äWTvW ¥WaIc Kc AyWc ¡WW©W¡WhNg L¥WW ITW¨W¨WWyWh AWRc ä W AW¡Wc Kc . Ic N §WYI ¨WWT ThL Ic AO¨WWXP¦WW¥WWÈ AcI¨WWT ¡Wh§WY©W ©NcäWyW¥WWÈ VWLTY yWhÈxWW¨W¨WWyWh ¡WuW AWRcäW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ©WZ£WkvWh Th¦WyWW ý¥WYyWyWY £WW£WvW¥WWÈ ARW§WvWyWY äWTvWyWh £WYýc AwWg Ac¨Wh IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc Ic ARW§WvWc nWN§Wh rW§WW¨WvWW ¡WVc§WW APxWh rWaIWRh AW¡WY RYxWh Kc. ©WVWTW BÅyP¦WWAc ©Wc£WY IVc Kc Ac¥W 19000 IThP ÝX¡W¦WWyWZÈ Ii¤WWÈP I¦WfZ Kc Ic Ic¥W AyWc ¨¦WWL ©WWwWc ThIWuWIWThyWc AÈRWLc ÝW. 25000 IThP ÝX¡W¦WW rWaI¨W¨WWyWW wWW¦W Kc Ic Ic¥W Ac ARW§WvW¥WWÈ ©WWX£WvW wW¨WWyWZÈ £WWIY Kc. nWNyWh yW rWW§Wc AyWc oWZyWh ©WWX£WvW yW wWW¦W Ac ¡WVc§WW L RW¨WWyWY APxWhAPxW TI¥W AyWc Ac ¡WuW ý¥WYyW¡WcNc L¥WW ITW¨W¨WWyWZÈ IVc¨WW¥WWÈ AW¨Wc Ac Ay¦WW¦W Kc. ©WZ£WkvWh Th¦W ©WW¥Wc Vø vWh AWTh¡WyWW¥WZÈ ¡WuW RWnW§W yWwWY wW¦WZÈ Ac ¡WVc§WW rWZIWRW Lc¨Wh ý¥WYyWyWh AWRcäW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc. IcN§WWI ¥WVWäW¦Wh IVc Kc Ic Ac¥W äWZÈ ARW§WvWY ¯WW©W¨WWR Kc? äWZÈ ©W¨WhgrrW ARW§WvW ¨WxWWTc ¡WPvWY ©WXÿ¦WvWW £WvWW¨Wc Kc? ©W¨WhgrrW ARW§WvW ©W¨WhgrrW Kc AyWc £WÈxWWTuWyWW AWXNgI§W 129 AyWc 142 VcOU AWRcäW IWQ¨WWyWY A£WWXxWvW ©W²WW xWTW¨Wc Kc AyWh AW RZÝ¡W¦WhoW Kc? ©WZ£WkvWh Th¦W £Wc ¨WªWgwWY ARW§WvWyWW AWRcäWyWh AyWWRT ITvWWÈ VvWWÈ AyWc AcI Ic £WYLc £WVWTyWc ARW§WvW¥WWÈ VWLT yWVhvWW wWvWWÈ ¥WWNc ARW§WvW nWWT IWQc Kc? AW ˜êh ¡WVc§WY yWLTc ¨WWL£WY §WWoWc Kc ¡WuW AcyWY £WYø £WWLZ ¡WuW Kc. ©WZ£WkvWh Th¦W wWhPW ¨WxWWTc ¡WPvWW äWWuWW Kc AyWc ARW§WvWyWc AyWc AWnWW RcäWyWc £Wc¨WIºS £WyWW¨Wc Kc AcyWZÈ AW ¡WXTuWW¥W Kc. ARW§WvWc £Wc ¨WªWg ¡WVc§WW AWRcäW AW¡¦Wh VvWh Ic ©WVWTW BÅyP¦WWAc LyWvWW ¡WW©WcwWY wWW¡WuW EpWTW¨W¨WW¥WWÈ oWcTTYXvW AWrWTY Vh¨WWyWW ©Wc£WYyWW RW¨WW¥WWÈ ˜wW¥W yWLTc vWw¦W LuWW¦W Kc ¥WWNc ARW§WvW¥WWÈ rWZIWRh yW AW¨Wc v¦WWÈ ©WZxWY ©WVWTW ÝW. 25000 IThP ÝX¡W¦WW

ThIPW AwW¨WW X©Wm¦WhXTNYM óWTW ©Wc£WY¥WWÈ L¥WW ITW¨Wc. ©WZ£WkvW Th¦Wc ¡Wd©WW L¥WW ITW¨W¨WWyWY Lo¦WWAc AnW£WWTh¥WWÈ AWnWW ¡WWyWWyWY ýVcT nW£WTh AW¡WYyWc ¡WhvWWyWW RcäW˜c¥WyWW oWWuWW oWW¦WW VvWWÈ. AW £WWLZ ©W¨WhgrrW ARW§WvW¥WWÈ vWWTYnWh ¥WWoWvWW VvWWÈ. AW ¤WWB ¡WhvWWyWc AcN§WW äWWuWW ©W¥WLc Kc Ic AcI XR¨W©W ¡WZTW¨WWyWW ¤WWoWÝ¡Wc NlI ¤WTYyWc wWW¡WuWyWW Sh¥©Wg ARW§WvW¥WWÈ ¥WhI§¦WW VvWWÈ. ©W¨WhgrrW ARW§WvWyWW y¦WW¦W¥WaXvWgAh ýuWc Ic ©Wc£WYyWW IWTIºyW Vh¦W Ac¥W ©WZ£WkvWh Th¦WyWW ¨WIY§Wc y¦WW¦W¥WaXvWgAhyWc IéWZÈ VvWZÈ Ic AW Sh¥©Wg rWIW©WY §Wh. ©WaT Ac¨Wh VvWh Ic vWWIWvW Vh¦W vWh AW IWoWXU¦WWyWh EITPW¥WWÈwWY ©Wv¦W äWhxWY IWQh. ARW§WvW¥WWÈ £WcäWT¥W SWT©W IT¨WW¥WWÈ AW¨WvWZÈ Vh¨WW KvWWÈ ARW§WvW ©WZ£WkvWh Th¦WyWc xWYTL¡Wa¨WgI ¥WZRvW ¡WKY ¥WZRvW AW¡WvWY VvWY AyWc ©WZ£WkvW Th¦W RTcI ¨WnWvWc ýVcT nW£WTh AW¡WYyWc ˜W¥WWXuWIvWWyWW RW¨WWAh ITvWW VvWW. AW X©W¨WW¦W AyWcI ¨WWT ©W¥Wy©W ¥WhI§W¨WW KvWWÈ ARW§WvW¥WWÈ VWLT wWvWWÈ yWVhvWWÈ. V¨Wc ARW§WvWyWY xWYTL nWaNY VvWY. vWc¥WyWW ¡WT ARW§WvWyWh XvWT©IWT IT¨WWyWh oWZyWh RWnW§W IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh AyWc IhB¡WuW ©WÈýoc Wh¥WWÈ ARW§WvW¥WWÈ VWLT wW¨WWyWh AWRcäW AW¡¦Wh VvWh. ¨Wbö ¥WWvWWyWY ©Wc¨WWyWW yWW¥Wc Kc§§WW ©W¥Wy©WyWh ¡WuW vWc¥WuWc AyWWRT I¦Whg VvWh. ARW§WvW ©WWwWc A©WVIWT, SWT©W AyWc AyWWRT ¡WKY ©W¨WhgrrW ARW§WvWc oW¦WW ¥WXVyWc ©WZ£WkvWh Th¦WyWY xWT¡WIP IT¨WWyWh AyWc ARW§WvW¥WWÈ VWLT IT¨WWyWh AWRcäW AW¡¦Wh VvWh. ©WVWTW BÅyP¦WW AyWc ©WZ£WkvWh Th¦W £Wc ¨WªWgwWY Lc TYvWc ARW§WvW ©WWwWc AyWc Ac ¡WuW RcäWyWY ©W¨WhgrrW ARW§WvW ©WWwWc ¨¦W¨WVWT ITc Kc Ac ýcvWWÈ ARW§WvW vWc¥WyWc nWN§Wh ¡WaTh yW wWW¦W AyWc rWZIWRh yW AW¨Wc v¦WWÈ ©WZxWY ý¥WYyW yW AW¡Wc vWh Ac ¡WuW oWcTIW¦WRc yW oWuWW¦W Ac¨Wh AW £WcäWT¥WYyWh Ic©W Kc. AXvW PWéWh AyWc AXvW nWTPW¦W

Ac¨Wh AW XI©©Wh Kc. ©WZ£WkvWh Th¦WyWc ¨WxWWTc ¡WPvWZÈ äWWuW¡WuW yWPY TéWZÈ Kc. ©WZ£WkvW Th¦W ©WW¥Wc AWTh¡WyWW¥WZÈ yWwWY pWPW¦WZÈ Ac ¨WWvW ©WWrWY Kc. ©WVWTW ©WW¥Wc ©Wc£WYyWh oWcTTYXvWyWh AWTh¡W X©Wö IT¨WWyWh £WWIY Kc Ac ¨WWvW ¡WuW ©WWrWY Kc. ARW§WvWc ©Wc£WY¥WWÈ yWWuWW L¥WW ITW¨W¨WWyWh AWRcäW AW¡¦Wh VvWh AyWc Ac rWZIWRh yWVhvWh ¡WuW ©WW¥WWy¦W ThIWuWIWThyWW XVvWyWc ©WZTX–WvW IT¨WWyWh ¨WrWoWWUWyWh AWRcäW VvWh. ©WVWTW BÅyP¦WW AyWc ©WZ£WkvWh Th¦W XyWRhgªW ©WWX£WvW wW¦WW VhvW vWh Ac ¡Wd©WW vWc¥WyWc ¡WWKW ¥WUY L¨WWyWW VvWWÈ. £WYLZ £WxWW L ÝX¡W¦WW ThIPW L¥WW ITW¨W¨WWyWW yWVhvWW. ©WVWTWyWY ©WÈ¡WX²WyWW R©vWW¨Wcýc X©Wm¦WhXTNYM vWTYIc L¥WW ITW¨WY äWIvWW VvWWÈ. ©Wc£WY¥WWÈ ¡Wd©WW L¥WW ITW¨W¨WWyWc IWTuWc ¡Wd©WWyWW A¤WW¨W¥WWÈ ©WVWTWyWc xWÈxWW¥WWÈ IhB STI ¡WP¨WWyWh yWVhvWh. äWW ¥WWNc ©WVWTW ©WÈ¡WX²WyWW R©vWW¨Wcýc ©Wc£WY¥WWÈ X©Wm¦WhXTNYM vWTYIc L¥WW yWVhvWY ITW¨WvWY? AWyWh E²WT äWhxW¨Wh ¥WZäIc§W yWwWY. AWyWZÈ IWTuW Ac Kc Ic IcN§WW ¡WWIW R©vWW¨Wcýc Kc Ac £WxWZ TV©¦W¥W¦W Kc. £WÈxW ¡WPYI¹È nWZ§§WZ ¡WPY yW ý¦W Ac ¥WWNc £Wc ¨WªWgwWY NWUWNWU rWW§Wc Kc AyWc ARW§WvWyWc FOWÈ ¤WuWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. AW E¡WTWÈvW £WÈxWWTuWyWW AWXNgI§W 129 ¥WZL£W ARW§WvWyWW XvWT©IWTyWW Ic©W¥WWÈ XvWT©IWTyWW ©¨WÝ¡WyWW AWxWWTc ARW§WvW BrKc Ac¨Wh AWRcäW AW¡WY äWIc Kc. ©WZ£WkvWh Th¦Wc ARW§WvWyWh ITc§Wh XvWT©IWT A©WWxWWTuW vWc¥WL A¤WavW¡Wa¨Wg Kc AyWc AW ¥WWNc ARW§WvWyWh ý¥WYyWyWh AWRcäW A¤WavW¡Wa¨Wg AyWc A©WWxWWTuW Kc. ¤WkÖ EàhoW¡WXvWAh AyWc IÈ¡WyWY §WhM¥WWÈ XyWªuWWvW ¨WIY§WhyWW ¡WcN¥WWÈ SWU ¡WPc Ac ©¨WW¤WWX¨WI Kc. AW ARW§WvWY ¯WW©W¨WWR yWwWY. y¦WW¦WvWȯWyWZÈ ©Wy¥WWyW ýU¨WY TWnW¨WW ¥WWNc ARW§WvWc ¥WWTc§Wh ¥WZßh Kc.

rWaÈNuWY¥WWÈ ˜ýyWY §WWoWuWYyWY xWTWT AoW¨WuWyWW

TWLIY¦W ¡W–WhAc ¡WhvWWyWY ¥WWoWuWY OhIY £Wc©WWP¨WWyWc £WR§Wc ˜ýyWY A¡Wc–WW äWZÈ Kc AyWc ˜ý IB TYvWc ¡WXTuWW¥W BrKc Kc vWc ¨WWvWyWc x¦WWyW¥WWÈ §Wc¨WWyWY LÝT Kc. ˜ýyWW AWTho¦WyWc nWhTWI AyWc TVc¨WWyWYEKcTyWY-ø¨WyWyWY ¡WöXvW ©WWwWc ©WYxWh ©WÈ£WÈxW Kc

TWLIY¦W ¡W–Wh AcI£WYý ¡WT AW–Wc¡WhyWY ¡WwWTW£WWø IT¨WW¥WWÈ ¨¦W©vW Kc. IhÈoWkc©W, ¤WWL¡W, ©W¡WW, £W©W¡WW ©WXVvWyWW vW¥WW¥W ¡W–Wh AcI£WYýyWc ¨WoWh¨W¨WW¥WWÈ ¡WhvWWyWY äWÅmvWyWh ¨WcPSWN ITY TéWWÈ Kc ¡WTÈvWZ vWcyWWwWY ˜ýyWc äWh §WW¤W wW¨WWyWh? ¨WoWh¨WuWY AyWc NYIW Ac ¥WW¯W yWIWTWv¥WI äWÅmvW Kc. vWcyWWwWY IhB vWUW¨W £WÈxWW¨WWyWZÈ yWwWY. VhÅ©¡WN§W Ic XäW–WuW ©WÈ©wWW AWIWT §Wc¨WWyWY yWwWY. nWcvWY¨WWPYyWZÈ Ev¡WWRyW ¨WxW¨WWyWZÈ yWwWY Ic yWwWY ¨Wc¡WWT-EàhoW X¨WI©W¨WWyWhvWh ¡WKY AW¨WZÈ äWZÈ IW¥W wWB TéWZÈ Kc? ˜ýyWY §WWoWuWY Ic ¥WWoWuWYyWc Ic¥W x¦WWyW¥WWÈ §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WvWY yWwWY? TWLIY¦W ¡W–WhAc ¡WhvWWyWY ¥WWoWuWY OhIY £Wc©WWP¨WWyWc £WR§Wc ˜ýyWY A¡Wc–WW äWZÈ Kc AyWc ˜ý IB TYvWc ¡WXTuWW¥W BrKc Kc vWc ¨WWvWyWc x¦WWyW¥WWÈ §Wc¨WWyWY LÝT Kc. ˜ýyWW AWTho¦WyWc nWhTWI AyWc TVc¨WWyWY-EKcTyWY-ø¨WyWyWY ¡WöXvW ©WWwWc ©WYxWh ©WÈ£WÈxW Kc. rWaNÈ uWY¥WWÈ ¤WkÖWrWWT ¥WZÚh Kc vWc X©W¨WW¦W ˜ýyWZÈ I§¦WWuW AyWc ©WZnWWIWTY vWcyWWwWY ¨WxWZ ¥WVv¨WyWW ¥WZÚW Kc. AWxWWT IWPg AyWc oWc©W-B§WÅmNlX©WNYyWY ©W£WX©WPY E¡WTWÈvW AyWWL X¨WvWTuWyWY ¨WWvWhyWh RW¨Wh IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ¡WTÈvWZ Kc§§WW 10 ¨WªWg¥WWÈ ©WX¨Wg©W Ncm©W IcN§Wh ¨W©Wa§W wW¦Wh Kc? AyWcIoWuWY TI¥W IT¨WcTW ¡WcNc E©WcPY §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc AyWc ¡WKY oWc©WyWW X©WX§WyPTyWY ©W£WX©WPYyWY ¨WWvW wWB TVY Kc vWcyWY ¥WvWRWThAc yWhÈxW §Wc¨WY TVY. yWIWTWv¥WI ¥WZÚW-£WW£WvW AyWc ¤WaX¥WIW Ac ¤WWTvWyWW TWLIWTuWyWY X¨WXäWÖvWW Kc. Lc¥WyWZÈ IÈB L ¦WhoWRWyW yWwWY vWc¨WY ¨¦WÅmvW ¡WuW y¦WW¦WvWȯW¥WWÈ LByWc ¥WyWWB VZI¥W ¥WcU¨WY äWIc Kc ¡WTÈvWZ vWcyWWwWY ©W¥WoWk ˜Xÿ¦WWyWc IcN§WZÈ yWZI©WWyW wWW¦W Kc vWc x¦WWyW¥WWÈ §Wc¨WWvWZÈ yWwWY. ýc yWZI©WWyWYyWh AÈRWL ¥WZI¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh yWIWTWv¥WI £WW£WvWh wWIY AyWVR oWcT§WW¤W ˜ýyWc wWW¦W Kc. ˜WRcXäWI ¡W–Wh AyWc ¥WW¯W rWaNÈ uWY ¨WnWvWc ÔNY yWYIUvWW A¡W–W E¥WcR¨WWT AW vW¥WW¥W ¡WuW yWIWTWv¥WI TWLIWTuWyWW L üÖWÈvW Kc. AW¨WW ¡W–WhyWW E¥WcR¨WWT rWaÈNuWY¥WWÈ øvWY äWIvWW yWwWY. ¡WTÈvWZ £WYýyWc ¥WWNc yWIWTWv¥WI £WyWYyWc ¦Who¦W-©W–W¥W E¥WcR¨WWTyWc ¥WWNc A¨WThxWI ¡WXT£WU £WyWc Kc. £Wc ¥WZn¦W TWLIY¦W ¡W–Wh Lc I¹§W ¥WvW ¥WcU¨Wc Kc vWc¥WWÈ £WÌWc ¨WrrWc oWWUh ¥WW¯W ¯WuWwWY rWWT NIWyWh Kc. KvWWÈ £WcOI ©WÈn¦WW¥WWÈ 100-125yWh vWSW¨WvW Kc. yWWyWW-¥WhNW ¥WUYyWc 1100 TWLIY¦W ¡W–Wh Ac nWTcnWT vWh vW¥WW¥W TYvWc A¨WThxWI ¡WXT£WU Kc. AWN§WY VR ©WZxWYyWY yWIWTWv¥WI £WW£WvWh TWLIWTuW¥WWÈ Kc vWc¨Wc ¨WnWvWc ˜ýyWY ¤W§WWB IB TYvWc wWW¦W? §WhIäWWVY¥WWÈ ¥WZÚ§Wc¦W ÕöW yW TVc vWc¨WY £WW£WvWh ¨WWTȨWWT £WyWc Kc vWc¥WWÈ AW¨WY yWIWTWv¥WI £WW£WvWh ¨WxWZ L¨WW£WRWT Kc. TWLIY¦W ¡W–Wh AyWc vWcyWZÈ yWcvWbv¨W IhB¡WuW £WW£WvWc ©WWTY ¨WWvW ©¨WYIWTvWZÈ L yWwWY. ýc AWN§WY VR ©WZxWY yWIWTWv¥WI TWLIWTuW Vh¦W vWh IhyWc ©WWTh X¨WrWWT AW¨WvWh VäWc? VLZ vWh ¥WW¯W ©WWTW X¨WrWWTyWY ¨WWvW Kc, ¡WTÈvWZ ©WWÝ IW¦Wg IT¨WWyWY IhyWc ˜cTuWW wWvWY VäWc? ˜xWWyWh AyWc ©WWÈ©WRhyWc AQUI ©WZX¨WxWW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc vWc ˜ýyWW IW¦Wg wWW¦W vWc ¥WWNc Kc. ¡WTÈvWZ vWcAh ˜ý ¥WWNc IT¨WZÈ ýcBAc vWcN§WW ˜¥WWuW¥WWÈ IW¦Wg ITvWWÈ yWwWY. yWIWTWv¥WI AyWc nWÈPyWWv¥WI TWLIWTuWyWc IWTuWc TWLIY¦W ¡W–Wh¥WWÈ ©W¨Wg©WÈ¥WXvWyWZÈ ¨WWvWW¨WTuW ýc¨WW ¥WUvWZÈ L yWwWY. Ay¦WwWW ©WZT–WW-XäW–WuWX¨WRcäW yWYXvW AyWc ¡W¦WWg¨WTuW Lc¨WW ¥WZÚWAh¥WWÈ ¡WT©¡WT ¥WvW¤WcR Vh¨WW ýcBAc yWVÃ, IWTuW Ic AW vW¥WW¥W –Wc¯W ˜ýyWW XVvWyWc ýUY TWnW¨WW ¥WWNc ¥WVv¨WyWW Kc v¦WWÈ AcI£WYýyWc ¡WKWP¨WWyWY IhB ¨WWvW yWVà Vh¨WY ýcBAc. 1974 £WWR AcI ¡WuW ¥WZÚc TWLIY¦W ¡W–Wh¥WWÈ ©W¨Wg©WÈ¥WXvW £WyWvWY yWwWY. AW ¥WZÚh rWaNÈ uWY¥WWÈ rWrWWgyWc ¡WW¯W £WyW¨Wh ýcBAc. ©W¥WoWk RcäWyWY 60wWY 70 NIW äWÅmvW AW–Wc¡W-rWrWWg-VhÈ©WWvWhÈ©WY AyWc¡WhvWc ©WWTW Kc vWc ¡WZT¨WWT IT¨WW¥WWÈ nWrWg wWB ý¦W Kc. ýc 125 IThPyWY ˜ý¥WWÈ EýgyWY £WrWvW wWW¦W vWh IcN§WY ¥WhNY äWÅmvW XyW¥WWguW wWB äWIc vWc V¨Wc ýVcT¥WWÈ vW¥WW¥WyWc ¥WWNc rWrWWgyWh ¥WZÚh £WyWY L¨Wh ýcBAc.

TXäW¦WW AyWc A¥WcXTIW ©WW¥W©WW¥Wc

X¨WؤWTyWW RcäWh¥WWÈ äWÅmvWäWWUY RcäWh vWc¥WyWW ¨WrWg©¨W¥WWÈ ¨WxWWTh IT¨WW ©WvWvW ¥WwWvWW TVcvWW Vh¦W Kc. vWc¥WW¦W A¥WcXTIWyWc vWh AWnWW LoWvW ¡WT TWL IT¨WWyWY ýuWc Ic AWRvW L ¡WPY oWB Kc. vWc ¡WhvWWyWY ývWyWc LoW AWnWWyWh L¥WWRWT ©W¥WLc Kc AyWc SW¨Wc vWc ˜IWTyWZÈ ¨WvWgyW ITc Kc. vWcyWc nWNIc Ac¨WW RcäWyWh nWc§W ¡WWPY Rc¨WW¥WWÈ vWc LTW¦W nWrWIWN AyWZ¤W¨WvWZÈ yWwWY. ASpWWXyW©vWWyW, BTWI ©WXVvWyWW IcN§WWI RcäWh vWcyWW ERWVTuW Kc. A¥WcXTIW RȤWY AyWc AVÈIWTY RcäW Kc. ¥WWyW¨WvWW v¦WWÈyWW äWW©WIh¥WWÈ ¥WTY ¡WT¨WWTY Kc. vWWLcvWT¥WWÈ L ÿYX¥W¦WW ¦WZÿyc WwWY A§WoW ¡WPYyWc TXäW¦WW¥WWÈ X¨W§WYyW wWB oW¦WZ.È vWcyWW ¡WoW§Wc A¥WcXTIW AyWc vWcyWW X¥W¯W RcäWhyWW ¡WcN¥WWÈ vWc§W TcPW¦WZÈ AyWc VW§W vWcAh Lc TYvWc AcI wWB ©WXÿ¦W £WyWY TéWWÈ Kc vWcyWWwWY AWäWÈIW ýoWY Kc Ic X¨WØ¥WWÈ äWYvW¦WZöyWh ©W¥W¦W STY AW¨WY TéWh Kc. A¥WcXTIWAc AWÈvWTTWªNlY¦W IW¦WRWyWc NWÈIYyWc TXäW¦WWyWc xW¥WIY AW¡WY Kc Ic vWc ÿYX¥W¦WW ¡WTwWY vWcyWh RW¨Wh ¡WWKh nWcrÈ WY §Wc. AW ©WÈR¤Wg¥WWÈ A¥WcXTIW AyWc vWcyWW X¥W¯W RcäWhAc TXäW¦WWyWY ©WW¥Wc X¨WX¨WxW ˜IWTyWW ˜XvW£WÈxWh §WWR¨WWyWZÈ äWÝ ¡WuW ITY RYxWZÈ Kc. ýcIc TXäW¦WW ¡WuW ý¦W Ac¨Wh RcäW yWwWY. AW £WxWW KvWWÈ TXäW¦WW Vø ©WZxWY vWcyWW XyWuWg¦W ¡WT APoW Kc. V¨Wc ©WȦWZmvW TWÖl ©WÈpWyWY £WcOI¥WWÈ TXäW¦WW ©WW¥Wc Ic¨WW ¡WoW§WWÈ §Wc¨WW vWcyWh XyWuWg¦W §Wc¨WWäWc. ýcIc ¤WWTvW AyWc rWYyWc vWh TXäW¦WW ©WW¥WcyWY IhB¡WuW TWLóWTY IW¦Wg¨WWVY¥WWÈ ©WWwWc yW Vh¨WWyWW ©WÈIvc W vWh AW¡WY L RYxWWÈ Kc. AcI TYvWc ýcBAc vWh X¨WØ¥WWÈ ©WȦWZmvW ©WhX¨W¦WvW ©WÈpW ©W¥W¦WyWY Å©wWXvW STY AcI¨WnWvW AWIWT §WB TVY Kc. TXäW¦WWAc ÿYX¥W¦WWyWc ¡WhvWWyWW¥WWÈ X¨W§WYyW IT¨WW §WYxWc§Wh XyWuWg¦W Ay¦W £WW£WvWhyWY ©WWwWh©WWwW A¥WcXTIWyWW ¨WrWg©¨WyWc ¡WPIWT¨WW ¥WWNcyWh Vh¦W vWc¥W ©¡WÖ TYvWc LuWW¦W Kc. ©WhX¨W¦WvW ©WÈpW ©W¥W¦Wc ÿYX¥W¦WW TXäW¦WWyWh L ¤WWoW VvWZÈ ¡WuW vWc ¨WnWvWc ¨WVY¨WNY ©WZoW¥WvWW ¥WWNc vWcyWc ¦WZÿyc W¥WWÈ ©WW¥Wc§W ITW¦WZÈ VvWZ.È ¡WTÈvWZ ©WhX¨W¦WvW ©WÈpWyWW X¨W¤WWLyW £WWR A¥WcXTIWAc ¦WZÿyc W¥WWÈ ¡WhvWWyWh ¨WrWg©¨W ¨WxWWT¨WWyWW ©WXÿ¦W ˜¦WW©W I¦WWg VvWWÈ. ¦WZÿyc WyWc ¦WZThX¡W¦WyW ©WÈpW¥WWÈ §Wc¨WWyWY vWL¨WYL ¡WuW VWwW xWTY VvWY. A¥WcXTIWyWW AW BTWRW ¡WWKU TXäW¦WWyWc yW£WUZ TWnW¨WWyWZÈ §W–¦W Vh¨WWyWY KW¡W ¡WPvWY TVY Kc. AW Å©wWXvW TXäW¦WWyWc nWNIc vWc ©¨WW¤WWX¨WI L Kc. ÿYX¥W¦WW pWuWY £WxWY TYvWc ¥WVv¨W xWTW¨Wc Kc. nWW©W vWh TXäW¦WW ¥WWNc vWc ¤WWTc ¨¦WaVWv¥WI Kc. yWWNh RcäWhyWW §WäIThyWc ¡WhvWWyWY vWTS AWoWU ¨WxWvWW ThI¨WW TXäW¦WWyWc AW TWs¦W ¡WhvWWyWY ¡WW©Wc Vh¦W vWc LÝTY VvWZ.È ¨WUY ÿYX¥W¦WW¥WWÈ TXäW¦WWyWW §WäITY wWWuWW ¡WuW Kc. AW¨WW¥WWÈ ¦WZÿyc W ¦WZThX¡W¦WyW ©WÈpW¥WWÈ ©WW¥Wc§W wWB ý¦W vWh ÿYX¥W¦WW¥WWÈ A¥WcXTIWyWZÈ ¨WrWg©¨W ©wWWX¡W¦W wWW¦W vWc¥W VvWZÈ. AW £WxWWyWc IWTuWc TXäW¦WWAc §WhI¥WvW ITW¨WYyWc ÿYX¥W¦WWyWc ¡WhvWWyWW¥WWÈ ©WW¥Wc§W IT¨WWyWZÈ Lc ¡WoW§WZÈ §WYxWZÈ vWcyWWwWY A¥WcXTIWyWY yWWTWLoWY AyWc rWYP ©W¥Wø äWIW¦W vWc¥W Kc. AW ¥WW¥W§WW¥WWÈ TXäW¦WWyWY R§WY§W ¡WuW oWUc EvWTc vWc¨WY Kc. ýc ¦WZoWh©§WWX¨W¦WW¥WWÈwWY Ih©Wh¨Wh A§WoW ¡WPÛZÈ v¦WWTc A¥WcXTIWAc IhB ¨WWÈxWh EOW¨¦Wh yW VvWh. AWÈvWTTWÖlY¦W IW¦WRWyWW E§§WÈpWyWyWY ¡WuW IhB ¨WWvW wWB yW VvWY. AW E¡WTWÈvW s¦WhXLg¦WW s¦WWTc TXäW¦WW¥WWÈ ýcPW¦WZÈ v¦WWTc ¡WuW IhB vWI§WYS wWB yW VvWY. ¡WuW ÿYX¥W¦WWyWW ¥WW¥W§WW¥WWÈ ¥WhNY TWLóWTY oWuWvWTY IW¥W ITY TVY Kc. TXäW¦WWyWc yW£WUZÈ TWnWYyWc A¥WcXTIW ¤WWTvW AyWc rWYyWyWc IW£WZ¥WWÈ TWnW¨WWyWY ¨WcvWTuW¥WWÈ TéWZÈ Kc. ¡WuW V¨Wc ÿYX¥W¦WWyWW ¥WW¥W§WW¥WWÈ TXäW¦WWyWW ¨W§WuWc A¥WcXTIWyWW AW oWXuWvWyWc £WoWWPY yWWnWc vWc¨WY Å©wWXvW Ev¡WÌW ITY Kc. V¨Wc ¡WXç¥WY RcäWyWW XyWªuWWvWh TXäW¦WWyWY ©WW¥Wc ¨WxWZ IPI AWXwWgI ˜XvW£WÈxWh AyWc ¡WTh–W ¦WZöyWh ¥WWoWg §Wc¨WWyWY ©W§WWV AW¡WY TéWWÈ Kc ¡WuW AW ©W§WWV A©WTIWTI TVc vWc¥W LuWWvWZÈ yWwWY. VW§W¥WWÈ vW¥WW¥W ¦WZThX¡W¦WyW RcäWh ÿZP vWc§W AyWc oWc©WyWW ¡WZT¨WOW ¥WWNc TXäW¦WW ¡WT ¥WRWT TWnWc Kc. AW¨WW¥WWÈ vWcyWY ©WW¥WcyWW IPI AWXwWgI ˜XvW£WÈxWhwWY A¥WcXTIW AyWc ¦WZThX¡W¦WyW RcäWhyWc ¡WuW ¤WhoW¨W¨WZÈ ¡WPc vWc¨WY Å©wWXvW Kc. TXäW¦WWyWY ©WW¥Wc ¡WTh–W ¦WZöyWY ©W§WWVyWY ¨WWvW Kc v¦WWÈ ©WZxWY ýcBAc vWh ASpWWXyW©vWWyW¥WWÈ ©WhX¨W¦WcvW RUhyWY ©WW¥Wc vWWX§W£WWyWhyWh E¡W¦WhoW IT¨WW¥WWÈ A¥WcXTIW ¡WhvWc RWͦWZÈ VvWZ.È ¨WUY TXäW¦WWyWY ©WWwWc ¤WWTvW AyWc rWYyW VWwW ¥WY§WW¨Wc vWh A¥WcXTIWyWY ¦WZThX¡W¦WyW RcäWhyWY ©WWwWcyWY xWTYyWZÈ ¨WrWg©¨W vWaNY ¡WPc vWc¥W Kc. AW¨WW¥WWÈ A¥WcXTIWAc £WxWY oWuWvWTY x¦WWyW¥WWÈ §WByWc L IhB yWßT ¨¦WaVTrWyWW A¥W§W¥WWÈ ¥WaI¨WY ¡WPäWc.


NʨWYNT rWrWWg

AW¥W AWR¥WY ¡WWN¿yWW ©W¤¦WhyWY RWyWvW ¡WT äWÈ I W IT¨WWyWZÈ AyWc vWc¥WyWc XYZyWW AcLyN IVc¨WWyWZÈ £WÈxW ITh vWh ©WWÜÈ. AW nWhNZÈ Kc. LcN§WZÈ AK49 nWhNZÈ VvWZÈ. rWcvWyW ¤WoWvW

¥WXV§WW VvWY. AcN§WWÅyNI ¥WVW©WWoWT ¡WT EPyWWTY vWc ˜wW¥W ¥WXV§WW ¡WW¦W§WN VvWY. ¡WTÈvWZ 1937¥WWÈ s¦WWTc vWcuWc £WYø ¨WnWvW ©WÈrWW§WI ÎcP yWZyWWyW ©WWwWc ¡§WcyWwWY RZXyW¦WWyWZÈ rWßT §WoWW¨W¨WWyWh ˜¦WW©W I¦Whg vWh vWcyWY ©WWwWc Ac¨WY pWNyWW £WyWY Lc AWL ©WZxWY TV©¦W TVY Kc. £WÈyWcAc s¦WWTc P£W§W AcÅyLyWyWW ¥WhyWh¡§WcyW B§WcmNlWAc EPWyW ¤WTY ¡WKY ˜äWWÈvW ¥WVW©WWoWT E¡WT Vh§WcyP AWC§WcyP yWøI ArWWyWI oWW¦W£W wWC oW¦WZ.È vWcyWW X¨WªWc pWuWY ANIUh §WoWW¨WWC. Lc¥W Ic CDxWuW nWvW¥W wWC oW¦WZÈ VäWc, ÿcäW §WcyPÃoW wW¦WZÈ VäWc. ýcIc vWc¥WyWW oWW¦W£W wWvWW ¡WVc§WWÈ vWc¥WuWc NlWy©W¥WYNTwWY Ac ýuWIWTY AW¡WY Ic vWc ¡WhvWWyWW §WhIcäWyW £WW£WvWc AWØ©vW yWwWY AyWc ¡§WcyWyWZÈ oW‹©W §Wc¨W§W £WVZ AhKZÈ Kc. ¡WKY vWTvW vWc¥WyWZÈ IyWcmäWyW vWaNY oW¦WZÈ. ©WÈ¡WIg vWaN¨WWyWW AcI I§WWI¥WWÈ L äWhxWnWhU AWRTY ¡WTÈvWZ vWc¥WyWZÈ X¨W¥WWyW m¦WWTc¦W yW ¥W¬¦WZ.È

TX¨W¨WWT

§WW¡WvWW X¨W¥WWyWhyWY AyWhnWY RW©vWWyW

AcP¨WcyrWT 

©WW¦WI§WwWY RZXyW¦WWyWZÈ rWßT §WoWW¨WyWWT ¥WXV§WW

IéWZÈ Ic <Aýu¦WW IWTuWh©WT> X¨W¥WWyW oWZ¥W wWC oW¦WZ.È

# ¦WZ©WY-64 yWhT©Wc¥WyW (1944)

o§WcyW X¥W§WT AcI ˜X©Wö §WcnWI AyWc ©WÈoWYvWIWT VvWW. vWcAh ¦WaTh¡WyWZÈ ¤Wk¥WuW ITYyWc ©WdXyWIh ¥WWNc ¡WTSh¥Wg ITvWW VvWW. 15 XP©Wc¥£WTc vWc¥WuWc ¦WZyWWBNcP

©¨WoWgyWY MWÈnWY ITW¨WvWZÈ

¡WhvWWyWY AW ¦WW¯WW RT¥¦WWyW LZX§W¦WWyWW rWWT ¥WVWóY¡WhyWW ¤WWTvW ©WXVvW 18 RcäWh¥WWÈ STY. LZ X §W¦WWyWWAc 40,073¥WWÈ w WY 28,968 XI§Wh¥WYNTyWZÈ AÈvWT ©WW¦WI§WwWY IW¡¦WZÈ...

Pc§WVWE©WY AdXvWVWX©WI AyWc xWWX¥WgI ©wWU Kc, LcyWY ©WWX£WvWY AVà AW¨W¨WWwWY L ¥WUY ý¦W Kc. AW äWVcTyWc AÈoWký c A c c ¨W©WW¨¦WZÈ VvWZÈ. AcN§Wc L AVà ©WÈn¦WW£WÈxW rWrWg Kc. Pc§WVWE©WY¥WWÈ L §W–¥WYyWWTW¦WuW ¥WÈXRT Kc AyWc vWcyWY ©wWW¡WyWW 10¥WY äWvWW£RY¥WWÈ IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY.

# ýc¨WW§WW¦WI ©wWUh

LZX§W¦WWyWW £WZVXTÈoW RZXyW¦WWyWY ˜wW¥W ¥WXV§WW Kc LcuWc ©WiwWY MP¡WY ©WW¦WI§W rW§WW¨WYyWc RZXyW¦WWyWZÈ rWßT §WoWW¨W¨WWyWh TcIhPg ¡WhvWWyWW yWW¥Wc I¦Whg Kc. X£WkNyWyWY LZX§W¦WWyWWAc XP©Wc¥£WT 2012¥WWÈ AW ¦WW¯WW ¡WaTY ITY. AW IW¥W¥WWÈ vWcyWc I¹§W 152 XR¨W©Wh §WWo¦WW. vWcyWW ¥WWNc vWcuWc m¦WWÈI-m¦WWÈI £WYý ©WWxWyWhyWh ¡WuW ©WVWTh §WYxWh. AW ¦WW¯WW¥WWÈ LZX§W¦WWyWWAc 40,073 XI§Wh¥WYNT¥WWÈwWY 28,968 XI§Wh¥WYNTyWZÈ AÈvWT ©WW¦WI§WwWY IW¡¦WZ.È LZX§W¦WWyWW E¡WTWÈvW ©WW¦WI§WwWY AW ¦WW¯WW Ac§WcyW £WcNc ¡WaTY ITY VvWY. £WWR¥WWÈ XyW¦W¥Wh¥WWÈ £WR§WW¨W IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh. AW TYvWc LayWh TcIhPg 106 XR¨W©W, 10 I§WWI AyWc 33 X¥WXyWNyWh VvWh. V¨Wc LZX§W¦WWyWW óWTW £WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W øP£§¦WaAWT AWIWgC¨M¥WWÈ ©WW¥Wc§W wWäWc, IWTuW Ic yW¨WW XyW¦W¥Wh¥WWÈ Ac ¨WWvWyWh E§§WcnW Kc Ic IhC NlWÅyMN ¢§WWBN Ic ScTY Ic ¡WhNÊ©Wg ¨WoWcTc ¥WWNc pWXP¦WWU £WÈxW yWwWY ¥WyWWvWZÈ, ¡WTÈvWZ vWc Ac L ©WaTvW¥WWÈ oWuW¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc s¦WWTc vWc ¨¦WÅmvW ¡WXTÿ¥WWyWc ¡WaTY ITYyWc AcN§Wc Ic XSXyWäW §WWCyWyWc ¡WWT ITY §Wc Kc. V¨Wc Lc ©WÈäWhXxWvW yW¨WW XyW¦W¥Wh §WWoWZ IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Kc, vWc AyWZ©WWT AhoW©N 2010¥WWÈ Ac§WyW £WWvWcyWh TcIhPg ¥WWy¦W Kc, LcuWc AhoW©N 2010¥WWÈ £WyWW¨¦Wh VvWh. ©WW¦WI§W AyWc Ac ¦WW¯WWyWc §WoWWvWWT rWW§WZ TWnW¨WW RT¥¦WWyW £WYýÈ ©WWxWyWh óWTW ¤Wa¥Wx¦W TcnWWyWY §WÈ£WWC¥WWÈ ¡Wbw¨WYyWY ©WiwWY MP¡WY ¡WXTÿ¥WW ¡WaTY IT¨WWyWh XoWXyWM £WZI TcIhPg 40,073 XI§Wh¥WYNT AÈvWTyWc ©WW¦WI§WwWY IW¡W¨WZÈ ¡WPäWc. AW TYvWc VW§WyWh AW TcIhPg ¡WZܪW ¨WoWg¥WWÈ ø£WY Ac§WyW £WWvWcyWW yWW¥Wc Kc, vWh ¥WXV§WW ¨WoWg¥WWÈ LZX§W¦WWyWW £WZVXTÈoW AW ©wWWyW xWTW¨Wc Kc. 152 XR¨W©Wh ©WZxWY ©WPI ¦WW¯WW RT¥¦WWyW vWc rWWT ¥WVWóY¡WhyWW 18 RcäWh¥WWÈ oWC. AW RT¥¦WWyW vWc ¤WWTvW¥WWÈ ¡WuW AW¨WY VvWY, ¡WTÈvWZ AVà TVc¨WW RT¥¦WWyW vWcyWc vWW¨W AW¨WY oW¦Wh VvWh. v¦WWT £WWR vWc NI¿ ¡WVhÈrWY vWh v¦WWÈ IºvWTW

¦WZ©WY-64 yWhT©Wc¥WyW

NlW¨Wc§W 

LZX§W¦WWyWW £WZVXTÈoW Pc§WVWE©WY

^ AXLvWX©WÈV ¥Wc¥WhXT¦W§W : AW ¥WäWVa T ÿWÈ X vWIWTY AyWc ©WTRWT ¤WoWvWX©WÈVyWW IWIW AXLvW X©WÈVyWZÈ ©W¥WWXxW ©wWU Kc. AW L ©wWWyW ¡WT vWc¥WuWc 15 AhoW©N 1947 AWMWRYyWW XR¨W©Wc AÈXvW¥W ØW©W §WYxWW VvWW. ^ ¡WÈrW¡WZ§WW : ¡WÈrW¡WZ§WW AcN§Wc Ic ¡WWÈrW Ô§W. ¥WZn¦W Pc§WVWE©WYwWY §WoW¤WoW ¯WuW XI§Wh¥WYNT RaT ¨W©Wc§WZÈ AW ©wWU ¡WhvWWyWY nWa£W©WaTvWY ¥WWNc ˜X©Wö Kc AyWc RZXyW¦WW¤WTyWW ¡W¦WgNIhyWc ¡WhvWWyWW vWTS AWIXªWgvW ITc Kc. AVÃwWY AWnWW Pc§WVWE©WY ¥WWNc ¡WWuWYyWh ©W¡§WW¦W IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ^ ©WvWxWWTW : yWW¥W ˜¥WWuWc nW£WT ¡WPY AW¨Wc Kc Ic ¡WWuWYyWY ©WWvW xWWTW. ©WvWxWWTW Å©wWvW ©vWa¡W AVÃyWY ©WiwWY ¥WhNY nWWX©W¦WvW Kc. AW ©vWa¡W ¥Wi¦Wg AyWc äWZoÈ W IWUyWY ©WiwWY £WVcvWTYyW ¥WaXvWg XyW¥WWguW IUWyWZÈ ERWVTuW TLa ITc Kc. ^ Pc§WVWE©WY ¥WWIgcN : Pc§WVWE©WY ¥WWIgcN yWWyWZÈ Kc, ¡WTÈvWZ LÝXT¦WWvWyWY RTcI rWYL vW¥WyWc AVà AW©WWyWYwWY ¥WUY ý¦W Kc. AVÃyWY VhNc§Wh AyWc QW£WWAh¥WWÈ vW¥Wc ývWývWyWW ©¨WWXRªN ¨¦WÈLyWhyWh AWyWÈR EOW¨WY äWIh Kh. AVÃyWZÈ XvW£WcNY ¥WWIgNc £WVZ L ˜X©Wö Kc. ^ ©WZ¤WWªW £WW¨W§WY : ¥WZn¦W Pc§WVWE©WYwWY AcI XI.¥WY. RaT AW¨Wc§W ©WZ¤WWªW ¡WWKU ¡WPÛW VvWW AyWc Ah©NlXc §W¦WW oWC vWh v¦WWÈ rWI§WYAhAc vWcyWZÈ ©¨WWoWvW I¦WfZ VvWZ.È LZX§W¦WWyWW ¡WhvWWyWW AX¤W¦WWyWyWW nWvW¥W wW¦WW £WWR ¡W¯WIWTh ©WWwWc ¡WhvWWyWh AyWZ¤W¨W LuWW¨WvWWÈ IéWZÈ Ic AWnWY ¦WW¯WW Ac¨WY TVY LcyWW X¨WªWc V¨Wc X¨WrWWÜÈ KZÈ vWh vWc ©¨W¡yW Lc¨WZÈ §WWoWc Kc. ¡WTÈvWZ s¦WWTc ©yWWyW IÜÈ KZÈ Ic XPlÈI IÜÈ KZÈ v¦WWTc VIYIvW nW£WT ¡WPc Kc. V¨Wc XyWXçÈvWvWW AyWZ¤W¨WZÈ KZ,È vWcwWY V¨Wc ©W¨WWTc ¡WWÈrW ¨WWo¦Wc yWwWY EOvWY AyWc ¡WVc§WWÈyWY Lc¥W V¨Wc £WWBI ¡WT ©W¨WWT yWwWY wWvWY, ¡WTÈvWZ ¥WyWc AWç¦Wg wWW¦W Kc Ic ¥WWTZÈ XSoWT pWuWZÈ ©WWÜÈ RcnWW¨WW §WWo¦WZÈ Kc. LZX§W¦WWyWWyWW ©WSTyWh AÈXvW¥W ¡WPW¨W ©WiwWY ¥WZäIc§W VvWh, IWTuW Ic vWc ©W¥W¦Wc pWuWY £WTS¨WªWWg wWC TVY VvWY AyWc vWW¡W¥WWyW ¡WuW äWay¦WwWY yWYrWc yW¨W XPoWkY ©WZxWY EvWTY oW¦WZÈ VvWZ.È Ac ©W¥W¦Wc LZX§W¦WWyWW BNW§WY¥WWÈ VvWY. LZX§W¦WWyWWyWY ¡WWKU §WoW¤WoW ©Wh ©WW¦WI§W ©W¨WWT VvWW. vWc ©WW¦WI§W ©W¨WWTh yWc¡W§©W vWNyWW ©WVWTc-©WVWTc LZX§W¦WWyWWyWY ¡WWKU-¡WWKU rWW§WY TéWW VvWW AyWc vWcyWc VaXNÈoW ITY TéWW VvWW.

ýc ¥WvWRWTh IhC ©WWÈ©WRyWc rWa È N c Kc , ¡WTÈ v WZ vWc ¤Wk Ö Ic yWIW¥WW yWYIUc vWh äWZ È ¥WvWRWThAc vWc y Wc ¡WWÈ r W ¨WªWg ©WZxWY ©WVyW IT¨WW ¥WL£WaT TVc¨WZÈ ¡WPc? äWcnWT I¡WaT 

vWW.30-3-2014

5

§WW¡WvWW X¨W¥WWyWh Lc¥WyWY äWhxWnWhU ©WSU TVY

XIÈoWP¥WwWY ¡WcXT©W ¥WWNc EPWyW ¤WTY. BDÅo§WäW rWcyW§W E¡WTwWY EPvWW ©W¥W¦Wc vWc¥WyWZÈ X¨W¥WWyW oWW¦W£W wWC oW¦WZ.È yWW vWh X¨W¥WWyW, yWW X¥W§WT AyWc yWW X¨W¥WWyW¥WWÈ ©W¨WWT §WhIhyWY IhC ¤WWU ¥WUY. vWc¥WyWW X¨W¥WWyWyWZÈ oWW¦W£W wW¨WZÈ AWLc ¡WuW ¨WuWEI§¦WZÈ TV©¦W Kc.

# ©NWTP©N (1947)

X£WkXNäW ©WWEwW A¥WcXTIyW AcT¨WcMyWZÈ X¨W¥WWyW <©NWTP©N> AcyPY©W ¡W¨WgvW¥WWUW¥WWÈ £WTSY§WW vWhSWyW RT¥¦WWyW oWa¥W wWC oW¦WZÈ. AW pWNyWW 2 AhoW©N 1947yWY Kc. vWcyWW 11 ¥WZ©WWSThyWh 50 ¨WªWg ©WZxWY IhC ¡W²Wh yW §WWo¦Wh. AÈvWc ýy¦WZAWTY 2000¥WWÈ ¡W¨WgvWWThVYAhyWc ¥WWEyN NZ¡WyWoWWNh¥WWÈ AW X¨W¥WWyWyWh IWN¥WWU AyWc ¦WW¯WYAhyWW A¨WäWcªW ¥W¬¦WW. (£WWLZyWZÈ I§¡WyWWXrW¯W). vW¡WW©W £WWR nWTW£W V¨WW¥WWyWyWc RhªWY oWuWW¨WW¦WZÈ, yWVà Ic ¡WW¦W§WNyWc, Lc¨WZÈ ¡WVc§WcwWY rWW§WvWZÈ AW¨WvWZÈ VvWZ.È APxWY äWvWW£RY £WWR wW¦Wc§W AW TV©¦WhRÊpWWNyWwWY nW£WT ¡WPY Ic ©WW¥WWy¦W TYvWc ¡§WcyW ÿcäW Ic¥W wWW¦W Kc. ¡WTÈvWZ vWcyWW AW TV©¦WyWW AcI A©WÈoWvW XV©©WWyWc yW EIc§WY äWIW¦Wh Lc¥WWÈ ©NWTP©NyWW AWnWTY ¥Wh©WgIhP NlWy©W¥WYäWyW <©NcyWPcI> äW£R, Lc X¨W¥WWyWc £Wc ¨WnWvW ¥WhI§¦Wh VvWh. AW AyWhnWW äW£RwWY §WhIh VcTWyW VvWW. £WxWW Ac ¨WWvWc AWç¦Wg¥WWÈ VvWW Ic IWÈ vWh AW äW£R £WR§WYyWc yW¨Wh äW£R £WyWW¨¦Wh Kc IWÈ vWh IhC ˜IWTyWh IhP Kc.

# ¢§WWCDoW NWCoWT 739 (1962) ÿayWW ©WR©¦Wh VvWW vWc AxW¨WrrWc L oWW¦W£W wWC oW¦WZÈ AyWc m¦WWTc¦W vWcyWc äWhxWY yW äWIW¦WZÈ. vWcyWW £WrWW¨W ¥WWNc AcI X¨W¥WWyW ¥WhI§W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ Lc¥WWÈ 13 ©W¤¦Wh ©W¨WWT VvWW vWc ¡WuW oWW¦W£W wWC oW¦WZÈ. AyWZ¥WWyW §WoWW¨WW¦WZÈ Ic AW X¨W¥WWyW V¨WW¥WWÈ L X¨W©ShN wWC oW¦WZÈ VäWc. ¢§WWCN 19 ¥WWNc AÈxW ¨WW¦WIWAh rWW§W¨WW §WWoWY Ic vWc <£WT¥WZPW X¯WIhuW>¥WWÈ oWW¦W£W wWC oW¦WZÈ VäWc. X¨W¥WWyWyWY yWW £WhPY ¥WUY Ic yWW IhC ¥WbvWRcV. IcN§WW¦W X¨W¨WWRh £WWR AÈvWc yWc¨WYAc

 X£WäWyWX©WÈV £WcRY

8¥WY ¥WWrWgc ¥W§WcXäW¦WyW AcT§WWCyWyWZÈ X¨W¥WWyW TV©¦W¥W¦W ¡WXTÅ©wWXvWAh¥WWÈ oWZ¥W wWC oW¦WZÈ. 26 RcäWhyWY NaIPYAhAc vWcyWY ©WpWyW äWhxW AWRTY ¡WTÈvWZ VLZ ©WZxWY vWcyWW AWxWWT¤WavW ©WoWP ¥W¬¦WW yWwWY. RT¥¦WWyW ¥W§WcXäW¦WyW ¨WPW˜xWWyW X¨W¥WWyW RZpWgNyWWoWk©vW wW¦WZÈ Vh¨WWyWY ¡WZXÖ ITY. oWÈvW¨¦W ©wWWyW ©WZxWY ¡WVhÈrWvWWÈ ¡WVc§WWÈ L X¨W¥WWyW AxW¨WrrWc oWW¦W£W wWC L¨WWyWY AW ¡WVc§WY pWNyWW yWwWY. pWuWWÈ X¨W¥WWyWh oWW¦W£W wW¨WWyWW TV©¦W nWa§W¨WW ¡WW¥¦WWÈ ¡WuW IcN§WWÈI Ac¨WWÈ ¡WuW Kc LcyWZÈ TV©¦W AWLc ¡WuW ¦WwWW¨WvW Kc...

AcI ¨WuWEI§¦WZÈ TV©¦W TéWZÈ Kc AcX¥WX§W¦WW 5 XP©Wc¥£WT 1945¥WWÈ yWc¨WYyWW ¡WWÈrW NhT¡WYPh B¦WTVNgyWZ,È Lc A¥WcXTIyW AcX¨WAcäWyWyWY ýuWYvWY £Wh¥£W©Wgc AcI NlXc yWÈoW X¥WäWyW LcyWc ¢§WWCN 19yWW yWW¥Wc AhUnW¨WW¥WWÈ AW¨WvWZÈ VvWZÈ vWcyWW ¥WWNc ¢§WhXTPWwWY EPWyW ¤WTY. ¡WWÈrW X¨W¥WWyW Lc¥WWÈ 14

¥WyWc nW£WT yW VvWY Ic Ah¡WXyWÈoW £WcNÊ©W¥WcyW ©WZXyW§W oWW¨W©ITyWh ¡WuW yWWBN ¨WhrW¥WcyW vWTYIc E¡W¦WhoW ITY äWIW¦W Kc!

• www.sardargurjari.com

# oWW¦W£W wWC AcX¥WX§W¦WW B¦WTVNg (1937) # ¢§WWCN 19 (1945)

AW A¥WcXTIY X¥WX§WNlY rWWNgPg X¨W¥WWyW ©WW¥WWy¦W TYvWc A¥WcXTIY ©Wdy¦WyWc X¨W¦WcvWyWW¥W §WC LvWZÈ VvWZÈ. 16 ¥WWrWg 1962yWW ThL oWZAW¥WwWY XSX§W¡WWCy©W LvWWÈ vWcuWc oWZAW¥WwWY ¢¦WaA§W ¤WTW¨¦WW £WWR EPWyW ¤WTY ¡WTÈvWZ vWTvW vWc oWW¦W£W wWC oW¦WZ.È vWc¥WWÈ ©W¨WWT vW¥WW¥W 107 ¦WW¯WYAhyWc ¥WbvW ¥WWyWY §Wc¨WW¦WW. AWO XR¨W©WyWY X¨W©vWbvW äWhxW¥WWÈ yWc¨WY, AcTSh©Wg AyWc Ih©NoWWPg ©WXVvW ¥WTYy©WyWW 1300 §WhIhAc ©W¥WZÏ AyWc ¨WW¦WZ¥WWoWgc L£WTR©vW äWhxW ITY. vWc¥W KvWWÈ AW X¨W¥WWyW m¦WWTc¦W yW ¥W¬¦WZ.È

oWT¥WYyWY X©WMyW AW¨WY ¡WVhÈrWY Kc AyWc ¨WcIäc WyW ¡WuW ¡WP¨WWyWZÈ Kc. AW¨WW¥WWÈ pWuWWyWc V¨WW nWW¨WWyWW ©wWUc ST¨WW L¨WWyWZÈ ¥WyW wWvWZÈ VäWc. vWcyWW ¥WWNc Pc§WVWE©WY AcI £WVcvWT X¨WI§¡W Kc. vWc XV¥WWrW§W ˜RcäWyWZÈ AcI nWa£W©WaTvW ¡W¨WgvWY¦W ¡W¦WgNyW ©wWU Kc, Lc XV¥WW§W¦WyWY xWh§WWxWWT ¡W¨WgvWY¦W ÕbÈnW§WWyWW ¡WXç¥WY nWauWc AW¨Wc§W Kc. vWcyWc X£Wk X NäW IWU¥WWÈ §WhPg Pc§WVWE©WYAc ¨W©WW¨¦WZÈ VvWZÈ. §WhPg Pc § WVWE©WYyWW yWW¥Wc L AW ©wWWyWyWZÈ yWW¥WITuW wW¦WZÈ. AWnWZÈ Pc§WVWE©WY –Wc¯W ©W¥WZÏvWNwWY 6000wWY §WCyWc 9000 ÔNyWY FGrWWCAc AW¨Wc§W Kc.

Av¦WWT ©WZxWY §WW¡WvWW wW¦Wc§W IhC¡WuW Ih¥WXäWg¦W§W X¨W¥WWyWyWY äWhxW¥WWÈ ©WiwWY §WWÈ£WZÈ AX¤W¦WWyW ¥W§WcXäW¦WyW AcT§WWCyW Ac¥WAcrW 270yWZÈ Kc. vWcuWc Av¦WWT ©WZxWY oWZ¥W wW¦Wc§WWÈ X¨W¥WWyWh äWhxW¨WWyWW vW¥WW¥W TcIhPgyWc vWhPY yWWn¦WW Kc. AW X¨W¥WWyWyWY äWhxW¥WWÈ 2.24 X¥W§WY¦WyW ©I¨WcT yWhXNI§W ¥WWB§©W –Wc¯W¥WWÈ äWhxW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY. vWcyWc IWTuWc äWhxWyWW ˜¦WW©Wh £WVZ ¥WZäIc§W wWC oW¦WW. Ac¨WW L Ih¥WXäWg¦W§W X¨W¥WWyWh Lc ¡WhvWWyWW oWÈvW¨¦W ©WZxWY yW ¡WVhÈrWY äWm¦WW, vWcyWW ¥WWNc ©WrWg Ah¡WTcäWyWyWY LÝT ¡WPY AyWc ©WSUvWW ¡WuW ¥WUY vWc ýcCAc :

# AcP¥W AcT ¢§WWCN 574 (10 XR¨W©W)

AcP¥W AcT ¢§WWCN 574, 1 ýy¦WZAWTY 2007yWW ThL pWTc § Wa ¦WW¯WY X¨W¥WWyW Ý¡Wc ByPhyWcXäW¦WWyWW äWVcT ©WZTW£WW¦WWyWW vWNwWY ¥WWyWWPh ¥WWNc EPÛZÈ, ¡WTÈvWZ ©WZ§WW¨Wc©WY¥WWÈ ¡Wh§Wc¨WW§WY ¡WW©Wc ¥WIW©©WWT ©NlNc ¥WWÈ RZpWgNyWWoWk©vW wWC oW¦WZ.È vWTvW L TWÖlY¦W ©vWT ¡WT TWVvWIW¦Wg äWÝ IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ. vWcyWW A¨WäWcªWhyWc ©WiwWY ¡WVc§WWÈ AcI ¥WWKY¥WWTc ýc¦WW. AW X¨W¥WWyWyWW vW¥WW¥W 102 ¦WW¯WYAh ¥WW¦WWg oW¦WW. £WhBDoW 737-400yWY Av¦WWT ©WZxWY ¥WhNY pWNyWW VvWY.

# AcT ÎWy©W ¢§WWCN 447 (5 XR¨W©W)

AW XäWPÛZ§P ByNTyWcäWyW§W ¢§WWCN VvWY, LcuWc £WkWXM§WyWW XT¦Wh PY ýyWcThwWY ¡WcXT©W ¥WWNc EPWyW ¤WTY. AcT£W©W Ac-330-203 AcT§WWCyW AcN§WWÈXNI ¥WVW©WWoWT¥WWÈ RZpWgNyWWoWk©vW wW¦WZÈ, vWc¥WWÈ 216 ¦WW¯WYAh ©WXVvW 12 ÿa ¥Wc¥£W©Wg ¥WW¦WWg oW¦WW. AcT ÎWy©WyWW BXvWVW©W¥WWÈ ©WiwWY RZnWR RZpWgNyWW VvWY. äWhxW ITyWWT RUc AW X¨W¥WWyWyWW IWN¥WWUyWc 8 LayW 2009yWW ThL £WkWXM§WyWW ShTIW AW¦WcXT¦WW £WkWX©W§WcXT¦WW¥WWÈ äWhxWY IWQÛh.

# BXL’ AcT ¢§WWBN 990 (1 XR¨W©W)

£WhBD o W 767-300 CAWT Ac N §WWÈ X NI ¥WVW©WWoWT¥WWÈ RZpWgNyWWoWk©vW wWC oW¦WW. vWc¥WWÈ 217 §WhIh ¥WW¦WWg oW¦WW. RZpWgNyWWyWZÈ IWTuW X¨W¨WWXRvW TéWZÈ. TPWTwWY ©WÈ¡WIg vWaNÛW £WWR A¥WcXTIY vWNT–WI óWTW X¨W¥WWyWyWY äWhxW äWÝ ITY Rc¨WW¥WWÈ AW¨WY. £WYý XR¨W©Wc L X¨W¥WWyWyWh wWhPh IWN¥WWU ¥WUY AW¨¦Wh, ¡WTÈvWZ X¨W¥WWyW¥WWÈ ©W¨WWT §WhIhyWY ¤WWU yW ¥WUY. ¡WKY ¥WWrWg, 2000¥WWÈ STYwWY vWcyWY äWhxW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Lc¥WWÈ X¨W¥WWyWyWY IhIX¡WN AyWc £WYLZÈ AcÅyLyW ¥WUY AW¨¦WZ.È

©¡WhNÊg©W 

XSTIY¥WWÈ S©WW¨WvWh

AX¥WvW X¥WÕW

NY-20 ¨W§PgI¡W¥WWÈ ¤WWTvW ¡WW©Wc AcI £WVcvWTYyW £WhX§WÈoW ¡Wa§W Kc, vWc¥W KvWWÈ Ac yWßY Kc Ic AX¥WvW AW NayWWg¥WcyN¥WWÈ I’WyW xWhyWY ¥WWNc ©WiwWY ¥WWTI VXwW¦WWT ©WWX£WvW wWäWc

¨WªWg 2014¥WWÈ øvW ¥WWNc ©WÈpWªWg ITyWWT ¤WWTvWY¦W NY¥W NY-20

¨W§PgI¡W¥WWÈ AcI A§WoW L TÈoW¥WWÈ RcnWW¦W Kc. ¤WWTvWY¦W E¡W¥WVWóY¡W¥WWÈ ALc¦W ¥WyWWvWY NY¥W BÅyP¦WWAc ¡WhvWWyWW ¡WVc§WY ¯WuWc¦W ¥WcrWh øvWYyWc ©Wc¥WY SWCyW§W¥WWÈ ©wWWyW ¥WcU¨WY §WYxWZÈ Kc. ¯WuWc¦W ¥WcrWh¥WWÈ ¤WWTvWc X¨W¡W–WY NY¥WyWc ˜wW¥W £WcNÃoW AW¡WYyWc AhKW ©IhTc ©W¥WcNY RYxWY. nWW©W ¨WWvW Ac TVY Ic £WÈyWc ¨WnWvW ¤WWTvWY¦W £Wh§WTh X¨WThxWY £WcN©Ê W¥WcyWh ¡WT VW¨WY TéWW. AWT. AXØyW AyWc TX¨WyÏ ýPcý ¡WT L Av¦WWT ©WZxWY Å©¡WyW AWÿ¥WuW ¥WWNc XyW¤WgT TVcyWWT I’WyW ¥WVcyÏ X©WÈV xWhyWYyWc AX¥WvW X¥WÕW Ý¡Wc £Wk”W±W ¥WUY oW¦WZÈ Kc, LcyWh vWc £WnWa£WY ˜¦WhoW ITY TéWh Kc. X¥WÕWAc ¡WuW ¡WhvWWyWW ˜RäWgyWwWY ©WWX£WvW ITY RYxWZÈ Kc Ic vWc NY¥W¥WWÈ ©wWWyW ¡WW¥W¨WW X£W§WI¹§W ¦Who¦W Kc. ¡WVc§WY £WÈyWc ¥WcrWh¥WWÈ vWc ¥WcyW AhS xW ¥WcrW TéWh. £WW¨W§WY ¡WhvWWyWW AdXvWVWX©WI AyWc ˜WIbXvWI yWýTW ¥WWNc pWuWZÈ ˜X©Wö Kc. ¡WWXI©vWWyW X¨WÜö X¥WÕWAc rWWT Ah¨WT¥WWÈ 22 TyW AW¡WYyWc £Wc X¨WIcNh 1937¥WWÈ yWcvWWø ©WZ¤WWªWrWÈÏ £WhMc AVà pWuWh ©W¥W¦W ¡W©WWT I¦Whg VvWh. MP¡WY. X¨WyPYM X¨WÜö vWcuWc ¡WhvWWyWW ˜RäWgyWyWc AhT ©WZxWW¦WfZ AyWc rWWT ^ IW§WWNh¡W : ¥WZn¦W Pc§WVWE©WYwWY 8.5 XI.¥WY. RaT ¨W©Wc§W IW§WWNh¡W Ah¨WTh¥WWÈ SmvW 18 TyW AW¡WYyWc £Wc X¨WIcNh §WYxWY. s¦WWTc ¯WYø ¥WcrW¥WWÈ ¨WWB§P§WWCS ©WcrÈ WZTY –Wc¯W Kc. §WßP¥WÈPY £WWÈo§WWRcäW ©WW¥Wc 26 TyW AW¡WYyWc ¯WuW X¨WIcNh MP¡WY. T¥WuWY¦W ©wWU Kc . §WßP¥WÈ P YwWY PW£WY nWXL¦WWT ©WTh¨WT VXT¦WWuWW vWTSwWY TuWø T¥WyWWT 31 ¨WªWgyWW AW nWc§WWPYyWc AWN§Wh vWTS IW§WWNh¡W vWwWW L¥WuWY vWTS ¥WäWVaT ˜XvW¤WWäWWUY Vh¨WW KvWWÈ Av¦WWT ©WZxWY NY¥W¥WWÈ ©wWW¦WY ©wWWyW yW ¥W¬¦WZ.È PdyW IºPÈ Kc, LcyWY nWa£W©WaTvWY vW¥WyWc ¥WhVY v¦WWÈ ©WZxWY Ic 2003¥WWÈ Pc£¦Wa IT¨WW KvWWÈ SmvW 23 ¨WyWPc L T¥WY äWm¦Wh §WcäWc. Kc. oW¦WW ¨WªWgc vWcuWc XM¥£WW£¨Wc ˜¨WW©W¥WWÈ NY¥W¥WWÈ ¨WW¡W©WY ITY AyWc ¡WWÈrW # Ay¦W RäWgyWY¦W ©wWUh ¥WcrWhyWY ¨WyWPc X©WTYMwWY AX¥WvWc Lc X¨WØW©W VWÈ©W§W I¦Whg vWc V¨Wc IW¦W¥W Pc§WVWE©WYwWY ¥WäWVaT nWXL¦WWT wWC oW¦Wh Kc. X©WTYM¥WWÈ 18 X¨WIcNh §WCyWc vWcuWc ¨W§Pg TcIhPgyWY £WTW£WTY ©WTh¨WT 22 XI.¥WY., PY¡WYAc © W ITY VvWY. AW TcIhPg IhC Xó¡W–WY¦W X©WTYM¥WWÈ ©WiwWY ¨WxWZ X¨WIcN §Wc¨WWyWh (Pc§WVWE©WY ¡WÅ£§WI ©Iº§W) §WoW¤WoW 3 Kc Lc Av¦WWT ©WZxWY ÕYyWWwWyWW yWW¥Wc VvWh. XI.¥WY., rWÈ£WW 45 XI.¥WY. vWwWW £WyWYnWcvW AX¥WvWyWY ©WiwWY nWW©W ¨WWvW Ac Kc Ic vWc ¯WuWc¦W ShT¥WcN¥WWÈ XSN £Wc©Wc ¥WZn¦W RäWgyWY¦W ©wWUh Kc. Kc. vWc AWC¡WYAc§WyWW ©WiwWY ©WSU £Wh§WT¥WWÈ oWuWW¦W Kc. ¡WhvWWyWW # IC TYvWc ¡WVhÈrW¨WZÈ ¨WyWPc IcXT¦WT¥WWÈ AX¥WvWc 23 ¥WcrW T¥WY Kc AyWc 40 X¨WIcNh Pc§WVWE©WY ©WZxWY ¡WWIY ©WPI ©WZX¨WxWW Vh¨WWyWc IWTuWc vW¥Wc £W©W, Ncm©WY §WYxWY Kc. AX¥WvWc ¤WWTvW ¥WWNc 13 ¨WoWcTc IhC¡WuW ¨WWVyWwWY AVà AW©WWyWYwWY ¡WVhÈrWY äWIh Kh. ©WPI Nc©N ¥WcrWh T¥WY Kc Lc¥WWÈ vWcuWc 43 ¥WWoWgwWY XR§VYwWY Pc§WVWE©WYyWZÈ AÈvWT 555 XI.¥WY., rWÈPYoWQwWY X¨WIcNh §WYxWY Kc. Ah©NlcX§W¦WW 316 XI¥WY AyWc XäW¥W§WWwWY 336 XI¥WY Kc. yWøIyWZÈ Tc§W¨Wc ©NcäWyW X¨WÜö ¥WhVW§WY¥WWÈ 2008¥WWÈ ¡WOWuWIhN Kc vWwWW yWøIyWZÈ AcT¡WhNg oWoW§W, A¥WbvW©WT vWwWW ¡WhvWWyWY Nc©N IXT¦WTyWh ˜WTȤW L¥¥Wa Kc. ITyWWT AX¥WvWc ¡WVc§WY L ¥WcrW¥WWÈ 7 X¨WIcNh §WYxWY VvWY. ýcIc # m¦WWTc IT¨WY ¦WW¯WW vWcyWW ˜wW¥W ÕcuWYyWW Pc§WVWE©WYyWW ˜¨WW©W ¥WWNc ¦Who¦W ©W¥W¦W AcX˜§WwWY AhmNh£WT ©WZxWYyWh Kc. AWÈIPW £WVcvWTYyW Kc. AW EyWWUWyWY X©WMyW¥WWÈ AVà ©WVc§WWuWYAhyWWÈ xWWPcxWWPWÈ AW¨Wc Kc. Ay¦W 127 ˜wW¥W Õc u WY ¥WXVyWW¥WWÈ AVà £WTS¨WªWWg wWW¦W Kc LcyWc IWTuWc OÈPY pWuWY ¨WxWY ý¦W Kc. ¥WcrWh¥WWÈ AX¥WvWc 457 X¨WIc N MP¡WY Kc , s¦WWTc # NY-20 ¨W§PgI¡W¥WWÈ ©WiwWY pWWvWI £Wh§WT 3453 TyW £WyWW¨¦WW Kc. AX¥WvW X¨WX¨WxWvWW ¨WWUh £Wh§WT vWW£WPvWhP XÿIcNyWW AWvWäWY ©WÈ©ITuW AWC¡WYAc§W¥WWÈ AX¥WvW X¥WÕWAc ¤W§W¤W§WW Kc. vWcyWW ¤WWwWW¥WWÈ Lcy¦WZByW xWaTÈxWThyWc ¡WhvWWyWY XSTIY ¡WT yWrWW¨¦WW Kc. vWc ÕY§WÈIWyWW §WX©WwW ¥WX§WÈoWW £WWR §WcoW£WkcI E¡WTWÈvW oWaoW§WY, ©WiwWY ¨WxWZ (95) X¨WIcNh §WcyWWT £Wh§WT Kc. AcN§WZÈ L yWVÃ, vWcyWW yWW¥Wc ¢§WY¡WT Lc¨WW VXwW¦WWTh Kc. AWC¡WYAc§W¥WWÈ ¯WuW ¨WnWvW VcXNlI §Wc¨WWyWh ¡WuW TcIhPg yWhÈxWW¦Wc§Wh Kc. vWc £Wh§WT nWW©W ¨WWvW vWh Ac Kc Ic vWc NYVh¨WWyWY ©WWwWc ©WWwWc yWYrW§WW ÿ¥W¥WWÈ E¡W¦WhoWY £WcN©Ê W¥WcyW ¡WuW Kc. vWcuWc ¤WWTvW ¥WWNc 20 Lc¨WY £WcNÊ©W¥WcyWhyWY T¥Wc§W 13 Nc©N ¥WcrWh¥WWÈ 23.05yWY ©WTcTWäWwWY 392 TyW £WyWW¨¦WW Kc. NY-20 oWuWWvWY ShT¥WcN¥WWÈ £Wh§WyWc ¨W§Pg I¡W¥WWÈ ¤WWTvW ¡WW©Wc AcI £WVcvWTYyW £WhX§WÈoW ¡Wa§W Kc. X¥WÕWyWY ©WWwWc ©WWwWc ¢§WWCN ITW¨WvWWÈ oW¤WTWvWh AWT. AXØyW AyWc TX¨WyÏ ýPcý ¡WuW TÈoW¥WWÈ RcnWWC TéWh Kc. vWc E¡WTWÈvW yWwWY. vWcyWh AÈRWýc vWcyWW ¥WhVÈ¥WR äW¥WY, ¤WZ¨WyWcØT I¹¥WWT, ¨WÜuW AcThyW AyWc ¥WhXVvW äW¥WWg Lc¨WW £Wh§WTh AWC¡WYAc§W ˜RäWgyWwWY ¡WuW Kc ¡WTÈvWZ Sh¥Wg ýcvWWÈ Ac yWßY Kc Ic AX¥WvW AW NZyWWg¥WcyN¥WWÈ I’WyW xWhyWY ¥WWNc ©WiwWY §WoWW¨WY äWIW¦W Kc. ¥WWTI VXwW¦WWT ©WWX£WvW wW¨WWyWh Kc.


6

TX¨W¨WWT, vWW.30-3-2014

www.sardargurjari.com

VURTyWW ¤WW¨W¥WWÈ Åm¨WyN§Wc <xWa¥W-4>¥WWÈ R£WÈoW nW§WyWW¦WI AWLc ¤WWTvW-Ah©NlcX§W¦WW ¨WrrWc NßT NY¥W BÅyP¦WW øvWyWh X©W§WX©W§Wh ¦WwWW¨WvW TWnW¨WW vWh ÝW. 600yWh IPWIh £WyWc vWc ¨ WY äWm¦WvWW IWÈoWWÝAh ˜wW¥W øvWyWW BTWRW ©WWwWc ¥WcRWyW¥WWÈ EvWTäWc £W¥¡WT ©NhI AyWc XyWIW©W ¥WWÈoW yW£WUY ¡WPY Vh¨WWwWY ¤WW¨W pWNÛW ¦WäWTWL AWoWW¥WY XS§¥WyWY ¡§WWXyWÈoW¥WWÈ : VYThByWyWZÈ yWW¥W yWßY yWwWY

A¥WRW¨WWR, vWW.29 VURT¥WWÈ £W¥¡WT ©NhI AyWc XyWIW©W ¥WWÈoW yW£WUY Vh¨WWyWc IWTuWc rWW§WZ ¥WXVyWW¥WWÈ Ev¡WWRI ¥WwWIh¥WWÈ ¤WW¨W¥WWÈ Åm¨WyN§Wc ÝW. 600yWh IPWIh yWhÈxWW¦Wh Kc. VW§W¥WWÈ ¥WWrWg AcÅyPÈoWyWc IWTuWc ¨Wc¡WWT ¡WWÈnWW Kc. ýcIc ¥WWÈoW yWYIUäWc vWh ¤WW¨W¥WWÈ ©WZxWWTh wW¨WWyWY AWäWW ¨¦WmvW ITWB TVY Kc . Rc ä W¥WWÈ VURTyWY E¡W§W£xWvWW AÈRWLc 70wWY 75 §WWnW £WhTY (AcI £WhTY AcN§Wc 70 XI§Wh) Kc Lc ¨W¡WTWäW ITvWWÈ ¨WxWWTc Kc. AhmNh£WTwWY XP©Wc¥£WT RT¥¦WWyW VURTyWY XyWIW©W ¨WxWZ ˜¥WWuW¥WWÈ wWB VvWY AcN§WW ¥WWNc VW§W¥WWÈ XyWIW©W ¥WWÈoW pWNY Kc. ©wWWXyWI ¥W©WW§WW Ev¡WWRIyWY

¥WWÈoW ¡WuW AhKY Kc. ¥WWÈoW pWNyWW ¤WW¨W¥WWÈ AÈRWLc ÝW. 600 ˜XvW Åm¨WyN§WyWh pWNWPh wWB ¤WW¨W ÝW. 6500yWY ©W¡WWNYAc ¡WVhÈr¦WW Kc. BThP £WýT¥WWÈ AÈRWLc 25 §WWnW £WhTYyWh ©NhI Kc. XyWMW¥WW£WWR¥WWÈ VURTyWY ThLyWY AW¨WI AÈ R WLc 10000 £WhTYyWY Kc ¡WTÈvWZ ¥WWÈoW yWXV¨WvW Vh¨WWwWY ¤WW¨W¥WWÈ pWNWPh ýc¨WWB TéWh Kc. XyWMW¥WW£WWR¥WWÈ VURTyWh AÈRWLc 4 §WWnW £WhTYyWh ©NhI Kc. ¥WWÈoW yWXV¨WvW Kc. AcX˜§W¥WWÈ ¥WWÈoW yWYIUäWc vWh Åm¨WyN§Wc ÝW. 200yWW ©WZxWWTWyWY äWm¦WvWW Kc. AWÈvWTTWÖlY £WýT¥WWÈ VURTyWh ¤WW¨W ÝW. 64 Ph§WT Kc Lc oWvW ¨WªWgc AW ©W¥W¦WoWWUW¥WWÈ ÝW. 86 Ph§WT ˜XvW XI§Wh VvWh.

X¨WRcäWY ¥WaPY ¤WÈPhU¥WWÈ 1.3 A£WL Ph§WTyWh ¨WxWWTh X¨WRcäWY ¥WaPY ¤WÈPhU 271.3944 A£WL Ph§WTc ¡WVhÈr¦WZÈ : X¨WRcäWY ¥WZÏW ¤WÈPWT¥WWÈ 1.58 A£WL Ph§WTyWh ¨WxWWTh

¥WZ£È WB, vWW.29 RcäWyWZÈ X¨WRcäWY ¥WaPY ¤WÈPhU 21 ¥WWrWg, 2014yWW ThL ©W¥WW’ wW¦Wc § WW ©W’WV¥WWÈ 1.3484 A£WL Ph§WT ¨WxWYyWc 298.6355 A£WL Ph§WT yWhÈ x WW¦WZ È . Lc 18252.2 A£WL ÝX¡W¦WW Lc N §WZ È Kc . ¤WWTvWY¦W XTM¨Wg £WcÈI óWTW £WVWT ¡WPW¦Wc§WW ©WW’WXVI AWÈIPWAh¥WWÈ AW ¥WWXVvWY ˜W’ wWB Kc. X¨WRcäWY ¥WaPY ¤WÈPhUyWW ©WiwWY ¥WhNW pWNI X¨WRcäWY ¥WZÏW ¤WÈPhU ©W¥WY–WWxWYyW ©W’WV¥WWÈ 1.58 A£WL Ph§WT ¨WxWY 271.3944 A£WL Ph§WT wWB oW¦WZÈ Lc 16567.7 A£WL ÝX¡W¦WW LcN§WZÈ Kc. £WcÈI AyWZ©WWT X¨WRcäWY ¥WZÏW ¤WÈPhUyWc Ph§WT¥WWÈ ¨¦WmvW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc AyWc vWcyWW ¡WT ¤WÈPhU¥WWÈ TVc§WW

¡WWEyP ©NX§WgoÈ W, ¦WcyW Lc¨WW AWÈvWTTWÖlY¦W rW§WuWyWW ¤WW¨W¥WWÈ wWyWWTW EvWWT-rWQW¨WyWY ©WYxWY A©WT wWW¦W Kc. ©W¥WY–WWxWYyW oWWUW¥WWÈ RcäWyWW ©WhyWWyWW ¤WÈ P hU¥WWÈ IhB ¡WuW ˜IWTyWh ScTSWT wW¦Wh yWwWY AyWc vWc 20.978 A£WL Ph§WT TéWZÈ Kc Lc 1302.1 A£WL ÝX¡W¦WW ©W¥WWyW Kc. AW RT¥¦WWyW RcäWyWW X¨WäWcªW XyWIW©WY AXxWIWTyWZÈ ¥Wa§¦W 1.69 IThP Ph§WT pWNYyWc 4.4618 A£WL Ph§WT yWhÈxW¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Lc 272.4 A£WL ÝX¡W¦WW LcN§WZÈ Kc. AWÈvWTTWÖlY¦W yWWuWW ¤WÈPhU¥WWÈ ¥WhLZR RcäWyWW ¤WÈPWTyWZÈ ¥Wa§¦W ©W¥WY– WWxWYyW oWWUW¥WWÈ 21.47 IThP pWNYyWc 1.8013 A£WL Ph§WT yWhÈxW¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Lc 110 A£WL ÝX¡W¦WW LcN§WZÈ Kc.

X¨WRcäW¥WWÈwWY ©WhyWZÈ §WW¨WyWWT §WhIh ¡WT AWBNYyWY yWLT

V¨Wc I©N¥W X¨W¤WWoW X¨WRcäW¥WWÈwWY ©WhyWZÈ §WW¨WyWWT ¤WWTvWY¦W §WhIhyWY yWWuWWÈIY¦W ¥WWXVvWY AW¨WI¨WcTW X¨W¤WWoWyWc AW¡WäWc

yW¨WY XR§VY, vWW.29 I©N¥W X¨W¤WWoW PÛZNYyWY rWaI¨WuWY ITYyWc X¨WRcäW¥WWÈwWY ©WhyWZÈ ¤WWTvW¥WWÈ §WW¨WyWWT ¤WWTvWY¦W §WhIhyWY yWWuWWIY¦W X¨WoWvWh V¨Wc AW¨WI¨WcTW X¨W¤WWoWyWc E¡W§W£xW ITW¨WäWc. äWÈIW©¡WR TYvWc RcäW¥WWÈ ©WhyWZÈ §WW¨WY TVc§WW §WhIh ¡WT ©WÈIýc ¥WL£WavW IT¨WWyWW VcvWZ©WT AW ¡WoW§WZÈ §Wc¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc. V¨Wc X¨WRcäW¥WWÈwWY oWh§P §WW¨WyWWT ¨¦WÅmvW ¡WT AWBNY X¨W¤WWoWyWY £WWL yWLT TVcäWc. XyW¦W¥Wh ¥WZL£W X¨WRcäW¥WWÈ K ¥WXVyWW AwW¨WW vWh vWcyWWwWY ¨WxWZ ©W¥W¦WwWY TVcvWY ¤WWTvWY¦W ¨¦WÅmvW PÛZNYyWY rWZI¨WuWY ITYyWc ¡WhvWWyWY ©WWwWc AcI XI§Wh ©WhyWZÈ §WW¨WY äWIc Kc. AW ©WhyWW ¡WT 10 NIW PÛZNY §WWoWZ wWW¦W Kc. ©WWwWc ©WWwWc vWcyWY rWZI¨WuWY Ac L ITcy©WY¥WWÈ IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc s¦WWÈ ©WhyWWyWY nWTYRY IT¨WW¥WWÈ AW¨WvWY Vh¦W Kc. AW E¡WTWÈvW ýc IhB ¤WWTvWY¦W X¨WRcäW¥WWÈ AcI ¨WªWg AwW¨WW vWh vWcyWWwWY

¨WxWZ ©W¥W¦WwWY TVc Kc vWh vWc ¡WZݪW 50000 ÝX¡W¦WW AyWc ¥WXV§WW AcI §WWnW ÝX¡W¦WW ©WZxWYyWZÈ ©WhyWZÈ IhB ¡WuW PÛZNYyWY rWaI¨WuWY I¦WWg ¨WoWT RcäW¥WWÈ §WW¨WY äWIc Kc. XPTcmNhTcN AhS Tc¨Wcy¦WZ ByNcX§WLy©WyWW AXxWIWTYAhAc IéWZÈ Kc Ic ¨WªWg 2013-14 RT¥¦WWyW PÛZNYyWY rWZI¨WuWY ITYyWc IW¦WRWIY¦W TYvWc 3000 XI§WhoWkW¥W ©WhyWZÈ X¨WRcäW¥WWÈwWY §WW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc. AW X¨W¤WWoW ©¥WoWX§WÈoW AyWc PÛZNYyWY rWhTYyWc ThI¨WW ¥WWNc IW¥W ITc Kc.

yW¨WY XR§VY, vWW.29 ©WTIWTc ¡Wh©N AhXS©WyWY £WrWvW ¦WhLyWWAh E¡WT 1§WY Ac X ˜§W, 2014wWY ¨¦WWLRT ¨WxWWT¨WWyWY ýVcTWvW ITY Kc. AW yW¨WW ¨¦WWLRT 1 AcX˜§W, 2014wWY 31 ¥WWrWg, 2015 ©WZxWY A¥W§W¥WWÈ TVcäWc. ¡Wh©N AhXS©WyWY £WrWvW ¦WhLyWWAh VÈ¥WcäWW X¨WØ©WyWY¦W AyWc ©WWÝ ¨¦WWL AW¡WyWWTY ¥WWyW¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. vWc¥WWÈ ©WiwWY ©WWTY £WW£WvW Ac Kc Ic RTcI yWWuWWIY¦W ¨WªWg¥WWÈ vW¥WyWc IcN§WZÈ ¨¦WWL ¥WUäWc? vWcyWY AoWWEwWY ýVcTWvW ITY Rc¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. AWwWY ¡Wh©N AhXS©W £WrWvWyWW oWkWVIhyWc AoWWEwWY L ¨¦WWL IcN§WZÈ ¥WUäWc vWcyWY ýuW wWB

ý¦W Kc. ©WTIWTc AcI, £Wc, ¯WuW, ¡WWÈrW ¨WªW¿¦W XSm©W XP¡WhXMN £WrWvW ¦WhLyWWAh AyWc ¡WWÈrW ¨WªW¿¦W XTIXTÈoW XP¡WhMYN ¡WT ¨¦WWLRTh¥WWÈ yWø¨Wh ¨WxWWTh I¦Whg Kc. 1§WY AcX˜§WwWY AcI AyWc £Wc ¨WªW¿¦W XSm©W XP¡WhMYN £WrWvW ¦WhLyWW ¡WT 8.4 NIW ¨¦WWL ¥WUäWc. Lc Av¦WWT ©WZxWY 8.2 NIW VvWZÈ. ¯WuW ¨WªWg¨WWUY XSm©W XP¡WhMYN ¦WhLyWWyWW ¨¦WWLRT¥WWÈ ¡WuW yWø¨Wh ¨WxWWTh IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc Lc¥WWÈ VW§W 8.3 NIW ¨¦WWL Kc vWc ¨WxWYyWc 8.4 NIW wWäWc. s¦WWTc ¡WWÈrW ¨WªW¿¦W XSm©W XP¡WhMYN ¦WhLyWW ¡WT 8.4 NIW Kc. s¦WWTc ¡WWÈrW ¨WªW¿¦W XTIXTÈoW XP¡WhMYN ¡WT VW§WyWZÈ ¨¦WWL RT 8.3 NIW Kc vWc ¨WxWYyWc 1§WY AcX˜§WwWY 8.3 NIW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc.

A¥WRW¨WWR, vWW.29 ¨WYMW AcLyNhyWY nWhNY RhT¨WuWYwWY ¦WZA©c WyWY ¦WZXyW¨WX©WgNY¥WWÈ AcPX¥WäWyW §Wc¨WW¥WWÈ ¥WZÈM¨WuW AyWZ¤W¨WvWW X¨WàWwW¿AhyWY ©W¥W©¦WWyWh EIc§W AW¡W¨WW ¥WWNc ¦WZA©c W Ih©¦WZ§WT¥WWÈwWY X¨WàWwW¿AhyWW oWWBPy©W ¥WWNc AcI NY¥W A¥WRW¨WWR BÅy©WNNÛaN AhS NcmyWh§Whø nWWvWc E¡WÅ©wWvW TVY VvWY. AW ©Wc¥WYyWWT RT¥¦WWyW ¦WZA©c W ShTcyW ©WX¨Wg©WyWW ¥Wc¥£WTyWW PW¦WcyWW VcyWcI A£RYyWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic ¦WZAc©W ©WTIWTyWY AhXSXäW¦W§W ¨Wc£W©WWBNyWW ¥WWx¦W¥WwWY ¨WYMW ¥WcU¨W¨WWyWY ˜h©Wc©W AcN§WY ©WTU £WyWY oWB Kc Ic AcLyNyWY ¥WRR §WYxWW X¨WyWW ¡WuW X¨WàWwW¿Ah ývWc ¨WYMW ¥WWNc ATø ITY äWIc Kc. AW E¡WTWÈvW ©NZPyN ¨WYMW ¡WT ¦WZAc©W oW¦Wc§WW X¨WàWwW¿Ah ¥WWNc AcrWAWB£WY ¨WIg ¨WYMW ¥WcU¨W¨WWyWY ¡WuW ELUY

vWI Vh¨WWyWZÈ VcyWcIc LuWW¨¦WZÈ VvWZ.È ©Wc¥WYyWWT¥WWÈ A¡WW¦Wc§WY ¥WWXVvWY ¥WZL£W ¦WZAc©W¥WWÈ rWYyW ¡WKY ©WiwWY ¨WxWZ X¨WàWwW¿Ah ¤WWTvWyWW ¦WZAc©W ¨WIg ¡WT¥WYN ¥WWNc A¡WWvWW AcrWAWB£WY ¨WYMWyWW 85 VýTyWW m¨WhNW¥WWÈwWY 2/3 LcN§Wh LÈoWY m¨WhNW ¤WWTvWY¦WhyWc yWW¥Wc L ¤WTW¦W Kc. PW¦WcyWW VcyWcIc Ac ¡WuW LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic Lc X¨WàWwW¿ B¥WWyWRWTYwWY L¨WW£W AW¡Wc Kc vWcyWc ¨WYMW ¥WU¨WWyWW rWWy©W ¨WxWY ý¦W Kc. ¥WhNW¤WWoWc ¦WZA©c W Ih©¦WZ§WcN óWTW §Wc¨WWvWW ByNT¨¦Wa¥WWÈ X¨WàWwW¿Ah ¡WhvWc A¥WZI ¦WZXyW¨WX©WgNY Ic¥W ¡W©WÈR ITY vWc AÈoWcyWW ¦WZXyW¨WX©WgNYyWZÈ oWkXc PÈoW ©WWÝ Kc Lc¨WW £WY£WWQWU L¨WW£Wh AW¡WvWW Vh¦W Kc AyWc AWwWY vWc¥WyWW XTLcmäWyWyWW rWWy©W ¨WxWY ý¦W Kc.

¥WZ£È WC, vWW.29 ýcyW A£WkWV¥W, XTXvWI ThäWyW, AWX¥WT nWWyW Lc¨WW ¥WhNW ©NWTyWW xWa¥W xWPWIW £WWR V¨Wc ¨WWTh Kc R£WÈoW nWWyWyWh. ýuW¨WW ¥W¬¦WZÈ Kc Ic AW ¯WuWc¦W xWaTÈxWTh £WWR V¨Wc <xWa¥W 4>yWZÈ XoW¦WT ©W§W¥WWyW nWWyW R£WW¨WyWWT Kc. Ac I AÈ o Wk c ø ¨Wc£W©WWBN wWIY ¥WUc§WY ¥WWXVvWY AyWZ©WWT ¦WäW TWL XS§¥©W <xWa¥W 4> §WW¨W¨WWyWY ¡§WWXyWÈoW¥WWÈ Kc AyWc ýc £WxWZ ©W¥WZ©WavWÝ ¡WWT ¡WPäWc vWh <xWa¥W 4>¥WWÈ

©W§W¥WWyW nWWyW nW§WyWW¦WI £WyWäWc. ýcIc Av¦WWT ©WZxWY VYThByWyWZÈ yWW¥W yWßY wW¦WZÈ yWwWY. ¡WTÈvWZ ©W§W¥WWyW nWWyWyWZÈ yWW¥W ýcTäWhTwWY §Wc¨WWB TéWZÈ Kc. ýcIc ©W§W¥WWyW Vø ©WZxWY vWcyWY ¡WZXÖ ITY yWwWY. ýuW¨WW ¥W¬¦WZ È Kc Ic AW XS§¥W¥WWÈ ©W§W¥WWyWyWh AcI Ac¨Wh A¨WvWWT ýc¨WW ¥WUäWc Lc AW ¡WVc § WW m¦WWTc ¦ W ¥W¬¦Wh yWwWY. I¦WW©W §WoWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWh Kc Ic IcNTYyWW IdSyWY ýcPY ©W§W¥WWyW ©WWwWc nWa£W ý¥WäWc.

ITYyWW yW¨WY XS§¥Wh¥WWÈ ©Wcm©WY ©WYyW yWVà ITc ©WdS A§WY XS§¥W¥WWÈ VäWc vWh XIX©WÈoW ©WYyW IT¨WW¥WWÈ IhB ¨WWÈxWh VäWc yWVÃ

¥WZ£È WB, vWW.29 ©WdS A§WY nWWyW ©WWwWc §WoWj ITYyWc ©wWW¦WY wWB rWaI§c WY £Wh§WY¨WZPyWY AX¤WyWc¯WY ITYyWW I¡WaT V¨Wc IhB XS§¥W¥WWÈ XIX©WÈoW ©WYyW ITäWc yWVÃ. ITYyWWyWY AW ¨WWvWwWY vWc y WW rWWVIhyWc rWhß©W¡WuWc AWpWWvW §WWo¦Wh Kc. ITYyWW I¡WaTc AcI ¥WhNh XyWuWg¦W ITYyWc AW ¥WZL£WyWY ¨WWvW ITY Kc. vWcyWZÈ IVc¨WZÈ Kc Ic X©W§¨W©W ©ÿYyW E¡WT vWc V¨Wc XS§¥W¥WWÈ XIX©WÈoW ©WYyW ITäWc yWVÃ. AWyWY ¡WWKU IhB yWßT IWTuW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ yWwWY. ¡WTÈvWZ Ac¥W ¥WWyW¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc Ic ©WdS ©WWwWc §WoWj I¦WWg £WWR vWc ¡WhvWc AW XyWuWg¦W E¡WT ¡WVhÈrWY Kc. ITYyWW I¡WaT AW AoWWE pWuWY

XS§¥Wh¥WWÈ XIX©WÈoW ©WYyW AW¡WY rWaIY Kc. ITYyWW I¡WaT AWyWc §WByWc m¦WWTc¦W ¡WuW Vh£WWUh ¥WrWW¨¦Wh yWwWY. XS§¥WyWY ¥WWÈoW ¥WZL£W vWc AW ˜IWTyWW ©WYyW ITvWY AW¨WY Kc. XyW¥WWgvWW-XRoRäWgIhyWc vWcyWY AW ýVcTWvWwWY ¥WhNh SNIh ¡WPÛh Kc. ITYyWWAc Ac¥W ¡WuW IéWZÈ K Ic c ýc vWcyWY ©WWwWc XS§¥W¥WWÈ ©WdS A§WY nWWyW TVcäWc vWh XIX©WÈoW ©WYyW IT¨WW¥WWÈ IhBuW¡W ¨WWÈxWh ¡WPäWc yWVÃ. LcwWY ITYyWW I¡WaTyWc §WByWc XS§¥W £WyWW¨WyWWT XyW¥WWg v WW-XRoRäWg I hAc XIX©WÈoW ©WYyW E¥WcTvWW ¡WVc§WW ©WdS A§WYyWc ¡WuW XS§¥W¥WWÈ §Wc¨Wh ¡WPäWc Lc ¥WhNY £WW£WvW RcnWWB TVY Kc.

£WÈyWc AcI£WYýyWY yWøI AW¨¦WW Vh¨WWyWY oW¡W©W¡W

¡WXTuWYvWY-AWXRv¦W Th¦WyWW ©WÈ£WÈxWhyWY £WhX§W¨WZP¥WWÈ rWrWWg {wtçkE, íkk.29 Ãkrhýeíke [kuÃkzk yLku ykrËíÞ hkuÞ fÃkqh nk÷{kt yufçkeòLke LkSf Ëu¾kE hÌkk Au. LkSfLkk MkqºkkuLkwt fnuðwt Au fu íku{Lke ðå[u ðÄíkkt síkk MktçktÄkuLku ÷eÄu çkkur÷ðqz{kt Ãký [[ko Au. íku{Lke ðå[u r{ºkíkk Mkíkík ðÄe hne Au. nçkeçk VuÍ÷ rVÕ{{kt yk çktLku MkkÚku Ãký fk{ fhe hÌkk Au. Mkux WÃkh yufçkeò MkkÚku yk çktLku Mk{Þ Ãký økk¤e hÌkk Au. íku{Lke r{ºkíkk «kÚkr{f íkçk¬k{kt nkuðkLkwt òýðk {¤e hÌkwt Au. ykrþfe-2Lke Mkn yr¼Lkuºke ©Øk fÃkqh MkkÚku ykrËíÞLkk MktçktÄkuLku ÷ELku yøkkW [[ko hne [qfe Au. çktLku ½ýe ð¾ík MkkÚku Ãký Ëu¾kÞk níkk. òu fu {kuzÚu ke yk ynuðk÷Lku hrËÞku {éÞku níkku. íkksuíkhLkk rËðMkku{kt Lkðk f÷kfkhkuLke çkku÷çkk÷k Ëu¾kE hne Au su{kt ËerÃkfk, hýðeh®Mkn, yLkw»fk þ{ko, hýçkeh fÃkqh yLku fuxheLkk fiVLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ÃkrhýeíkeLkwt

fnuðtw Au fu ykrËíÞ hkuÞ fÃkqh MkkÚku rVÕ{ {éÞk çkkË íku ¾wþ Au. fkhý fu ykrËíÞ hkuÞu ykrþfe2{kt ¾qçk þkLkËkh ¼qr{fk ¼sðe níke yLku yk rVÕ{ çkkuõMk ykurVMk WÃkh MkV¤ Mkkrçkík ÚkE níke. çkeS çkksw Ãkrhýeíke [kuÃkzk çkkur÷ðqz{kt MkV¤ yr¼Lku º ke íkhefu Q¼he [q f e Au . ðÄkhu Mk{Þ Lknª nkuðk Aíkkt íku xqtfk økk¤k{kt s ÃkkuíkkLke ÂMÚkríkLku {sçkqík fhe [qfe Au. Rþf òtËu rVÕ{ {khVíku íkuLku ÷kufr«Þíkk {¤e níke yLku ½ýk yuðkuzo Ãký SíÞk níkk. nk÷{kt s hsq ÚkÞu÷e nMke íkku VMke rVÕ{ çkkuõMk ykurVMk WÃkh ^÷kuÃk hne níke Ãkhtíkw yk rVÕ{{kt Ãký íkuLke ¼qr{fkLke «þtMkk ÚkE níke. ykðLkkhe rVÕ{kuLku ÷ELku Ãký Ãkrhýeíke ykþkMÃkË çkLku÷e Au. Ãkrhrýíke [kuÃkzkLkw fnuðw Au fu ík íkuLke çknuLk r«Þtfk [kuÃkzkLke yu®õxøk fwþ¤íkkÚke ¼khu «¼krðík Au. íku yuf MkwÃkhMxkh yr¼Lkuºke Au. r«Þtfk çkkur÷ðwzLkk ík{k{ {kuxk f÷kfkhku MkkÚku fk{ fhe [wfe Au.

1§WY AcX˜§WwWY ¡Wh©N AhXS©W £WrWvW äWWVÝnW nWWyW ˜¤WZ Rc¨WW ¦WhLyWW ¡WT ¨WxWWTc ¨¦WWL ¥WUäWc ©WWwWc XS§¥W¥WWÈ IW¥W ITäWc X¨WX¨WxW AcSPY AyWc XTIXTÈoW XP¡WhMYN ¡WT yWø¨Wh ¨¦WWL ¨WxWWTh

A¥WcXTIWyWW ¨WYMW ¥WWNc AcLyNyWY LÝT yWwWY : V¨Wc ˜Xÿ¦WW nWa£W ©WTU

{wtçkE,íkk. 29 çkkur÷ðqzLkk Mxkh þknY¾ ¾kLkLkwt æÞkLk nk÷{kt {Mkk÷k rVÕ{ku WÃkh fuLÿeík ÚkE økÞwt Au. hkurník þuèe MkkÚku [uÒkkE yuõMk«uMk çkkË þknY¾ ¾kLk nðu «¼wËðu k MkkÚkuLke rVÕ{{kt fk{ fhþu. hkurník þuèe yLku «¼w Ëuðk {Mkk÷uËkh rVÕ{ku çkLkkððk {kxu òýeíkk hÌkk Au. ðkuLxuzyLku hkðze hkXkuz suðe MkV¤ rVÕ{ku çkLkkðe [qfu÷k «¼w Ëuðk MkkÚku þknY¾ ¾kLk nðu fk{ fhþu. «¼w ËuðkLkk rLkËuoþLk{kt çkLkLkkhe rVÕ{Lku ÷ELku þknY¾ ¾kLk ¾qçk s WíMkkrník Ëu¾kE hÌkku Au. «¼w ËuðkLku {¤eLku ðkík[eík Ãký ÚkE [qfe Au. rVÕ{{kt fk{ fhðkLke RåAk þknY¾ ¾kLku ÔÞõík fhe Au. þknY¾u RåAk ÔÞõík fÞko çkkË «¼w Ëuðk Ãký ¾qçk s ¾wþ¾wþk÷ Ëu¾kE hÌkku Au. íku þknY¾ ¾kLkLke R{us {wsçk ÃkxfÚkkLke íkÃkkMk{kt ÷køke økÞku Au. yu{ {kLkðk{kt ykðu Aufu òu ík{k{ çkkçkíkku ÞkusLkk {wsçk ykøk¤ ðÄþu íkku ykøkk{e ð»kuo yk çktLku {nkhÚke yuf MkkÚku rVÕ{{kt Lkshu Ãkze þfu Au. þknY¾ ¾kLku Ãkkuíku «¼w Ëuðk Mk{ûk ÃkkuíkkLke RåAk hsq fhe níke.

X¨WàW£WW§WyWyWY ¥WTWOY XS§¥Wh¥WWÈ IW¥W IT¨WWyWY ¥WVcrKW {wtçkE, íkk.29 yr¼Lkuºke rðãk çkk÷Lk çkkur÷ðqz{kt ÃkkuíkkLke fwþ¤íkk Ãknu÷ktÚke s Mkkrçkík fhe [qfe Au. òu ík{k{ çkkçkíkku ÞkusLkk {wsçk s ykøk¤ ðÄþu íkku ykøkk{e rËðMkku{kt rðãk çkk÷Lk {hkXe rVÕ{ku{kt òuðk {¤e þfu Au. MktÃkfo fhðk{kt ykðíkk rðãk çkk÷Lku fÌkwt Au fu [ku¬MkÃkýu íku {hkXe rVÕ{ku{kt fk{ fhðkLke RåAk Ähkðu Au Ãkhtíkw ykøkk{e ð»ko MkwÄe íkuLke ÃkkMku rçk÷fw÷ Mk{Þ LkÚke. íÞkhçkkË yk Mkt˼o{kt rð[khýk fhe þfu Au. hMk«Ë çkkçkík yu Au fu rðãk çkk÷Lk «Úk{ ð¾ík «kËurþf rVÕ{ku{kt fk{ fhe hne LkÚke. íku

yøkkW Ãký çktøkk¤e rVÕ{ ¼k÷ku Úkufku Lkk{Lke rVÕ{{kt 2003{kt fk{ fhe [qfe Au. Mktíkku»k rMkðkLkLke {r÷Þk÷{ rVÕ{ yÁ{e{kt 2011{kt fk{ fhe [qfe Au. rðãk nðu {hkXe rVÕ{ku{kt ¼qr{fk fhðkLke Ãký RåAk Ähkðu Au. íkuLkk ¼h[f fkÞo¢{{kt Úkkuzku Mk{Þ fkZeLku íku {hkXe rVÕ{ku{kt fk{ fhðkLke ÞkusLkk Ähkðu Au. VhnkLk yLku rðãk çkk÷Lk nk÷{kt þkËe fu MkkEz RVuõx rVÕ{{kt fk{ fhe [qõÞk Au. rhíkuþ Ëuþ{w¾ {hkXe «kuzõþLkLke rVÕ{ku{kt fk{ fhe [qõÞku Au. yûkÞ fw{khLkk «kuzõþLk nkWMkLku Ãký {hkXe rVÕ{ku{kt fk{økehe þY fhe Au.

¥WYT¡WZT, vWW.29 AW¨WvWY IW§Wc ¥WYT¡WZ T nWWvWc NY-20 AWÈvWTTWÖlY¦W X¨WØI¡W AÈvWoWgvW ¤WWTvW AyWc Ah©NlXc §W¦WW ¨WrrWc ¥WZIW£W§Wh wWäWc. ýcIc £WÌWc RcäWh ¥WWNc AW ¥WcrW ¨WxWWTc ¡WPvWY ¥WVv¨WyWY yWwWY. ¤WWTvW ¡WhvWWyWY ˜wW¥W ¯WuW ¥WcrW øvWYyWc ©Wc¥WY SWByW§W¥WWÈ ¡WVhÈrWY oW¦WZÈ Kc s¦WWTc Ah©NlcX§W¦WW £Wc ¡WTWL¦W ©WWwWc NZ y WWg ¥ Wc y N¥WWÈ w WY §WoW¤WoW £WVWT wWB oW¦WZÈ Kc. ýcIc ¤WWTvW ¡WhvWWyWW øvWyWW X©W§WX©W§WWyWc ¦WwWW¨WvW TWnW¨WW ¥WcRWyW¥WWÈ EvWTäWc vWh Ah©NlXc §W¦WW AW NZyWWg¥WcyN¥WWÈ ¡WhvWWyWY ˜wW¥W øvWyWZÈ ©W¡WyWZÈ ©WWIWT IT¨WW ¥WWoWäWc. ¤WWTvWY¦W NY¥W VW§W ýcTRWT Sh¥Wg¥WWÈ Kc. ThXVvW äW¥WWg, X¨WTWN IhV§WY, ©WZTäc W TdyWW £WcXNÈoW ¨WPc vWh AX¥WvW X¥WÕW, TX¨WyÏ ýPcý AyWc AWT. AXØyW £WhX§WÈoW ¨WPc äWWyWRWT ˜RäWgyW ITY TéWWÈ Kc. ¤WWTvWc ˜wW¥W ¥WcrW¥WWÈ ¡WWXI©vWWyWyWc, £WYø ¥WcrW¥WWÈ ¨Wc©N BÅyPMyWc vWh ¯WYø ¥WcrW¥WWÈ £WWÈo§WWRcäWyWc VTW¨WY ©Wc¥WY SWByW§W¥WWÈ ˜¨WcäWyWWT ˜wW¥W NY¥W

vWTYIcyWY E¡W§WÅ£xW ˜W’ ITY Kc. AW ¯WuWc¦W ¥WcrW¥WWÈ ¤WWTvWyWY AW©WWyW øvW wWB Kc. £WYøvWTS Ah©NlcX§W¦WWyWY NY¥W AW¥W vWh ¥WL£WavW LuWW¦W Kc ¡WTÈvWZ NZyWWg¥WcyN¥WWÈ vWcyWZÈ ˜RäWgyW xWWTuWW ITvWWÈ ©WW¨W X¨W¡WTYvW TéWZ È Kc . ¡WWXI©vWWyW ©WW¥WcyWY ¥WcrW¥WWÈ AcI ©W¥W¦Wc vWcyWY øvW §WoW¤WoW yWßY LuWWvWY VvWY ¡WTÈvWZ ¡WWXI©vWWyWyWW £WhX§WÈoW AWÿ¥WuW ©WW¥Wc IWÈoWWÝ £WcNÊ©W¥WcyWh ©WW¨W §WWrWWT £WyWY oW¦WW VvWWÈ. vWh ¨Wc©N BÅyPM ©WW¥WcyWY ¥WcrW¥WWÈ ¡WuW Ah©NlcX§W¦WW øvWc Ac¨WZÈ §WWoWvWZÈ VvWZÈ ¡WTÈvWZ ©§WhoW Ah¨WT¥WWÈ £Wh§WThyWW XyWTWäWWLyWI ˜RäWgyWyWc IWTuWc vWcyWc VWTyWh ©WW¥WyWh IT¨Wh ¡WPÛh VvWh. Ah©NlXc §W¦WWyWY NY¥W¥WWÈ PcX¨WP ¨WhyWgT, AcThyW XSyrW, s¦WhLg £Wc§WY, o§WcyW ¥Wcm©W¨Wc§W, äWcyW ¨WhNÊ©WyW AyWc £WkPc VcXPyW vWwWW VhL Lc¨WW AcI AcIwWY rWXP¦WWvWW £WcN©Ê W¥WcyWh Vh¨WW KvWWÈ NY¥WyWZÈ ˜RäWgyW ©WW¨W XyW¥yW ©vWTyWZÈ TéWÈÈZ Kc. AW¨WvWY IW§WyWY ¥WcrW¥WWÈ ¤WWTvWyWh VWwW AxxWT TVcäWc vWc¥W LuWW¦W Kc.

¡WWXI©vWWyW-£WWÈ o §WWRc ä W ¨WrrWc LÈ o W ý¥WäWc ¡WWI. NY¥WyWc ©Wc¥WY SWByW§W¥WWÈ ¡WVhÈrW¨WW øvW¨WZÈ L ¡WPc : £WWÈo§WWRcäW øvWyWZÈ nWWvWZ nWh§WW¨W¨WW vWv¡WT

¥WYT¡WZT, vWW.29 AW¨WvWY IW§Wc ¥WYT¡WZT nWWvWc NY-20 X¨WØI¡WyWY ˜wW¥W ¥WcrW £W¡WhTc ¯WuW ¨WWo¦Wc ¡WWXI©vWWyW AyWc ¦WL¥WWyW NY¥W £WWÈo§WWRcäW ¨WrrWc T¥WWäWc. ¡WWXI©vWWyW ¥WWNc AW ¥WcrW Av¦WÈvW ¥WVv¨W¡Wa u Wg Kc . vWc Av¦WWT ©WZxWY £Wc ¥WcrW øv¦WZÈ Kc Lc¥WWÈ ¤WWTvW ©WW¥Wc vWcyWh ¡WTWL¦W wW¦Wh VvWh AyWc Ah©Nl c X §W¦WWyWc vWc u Wc VTW¨¦WZÈ VvWZ.È ýc ¡WWXI©vWWyWyWc ©Wc¥WY SWByW§W¥WWÈ ©wWWyW ˜W’ IT¨WZÈ Vh¦W vWh IhB¡WuW ¤WhoWc £WWÈo§WWRcäWyWc VTW¨W¨WZÈ L ¡WPc. ¡WWXI©vWWyWyWh v¦WWT¡WKY ¨Wc©N BÅyPM ©WW¥Wc ¥WZIW£W§Wh wW¨WWyWh Kc AyWc Ac ¥WZIW£W§Wh ¡WuW ¡WWXI©vWWyWyWc øvW¨Wh ¡WPc vWc¥W Kc. Ac oWkZ¡W¥WWÈ ¤WWTvW ©Wc¥WY SWByW§W¥WWÈ ˜¨WcäW ¥WcU¨WY rWam¦WZÈ Kc s¦WWTc £WYø

NY¥W vWTYIc ¡WWXI©vWWyW AyWc ¨Wc©N BÅyPM ¨WrrWc ¥WZIW£W§Wh TVcäWc. ¡WWXI©vWWyWc Ah©NlXc §W¦WW ©WW¥Wc £WcN AyWc £Wh§W ¨WPc äWWyWRWT ˜RäWgyW I¦WfZ VvWZÈ LcyWc ýcvWW vWc £WWÈo§WWRcäW ¡WT ¤WWTc ¡WPY äWIc vWc¥W Kc. E¥WT AI¥W§W, äWVYR AWXÎRY, AVc ¥ WWR äWVc ý R, Ic¡NyW ¥WhV¥¥WR VSYM, E¥WT oWZ§W ©WWTW Sh¥Wg¥WWÈ Kc s¦WWTc £WWÈo§WWRcäW Av¦WWT ©WZxWYyWY ¡WhvWWyWY AcI ¡WuW ¥WcrW¥WWÈ øvW ¥WcU¨WY äWm¦WZÈ yWwWY. nWW©W ITYyWc £WcXNÈoW –Wc¯Wc NY¥WyWh RcnWW¨W Av¦WÈvW IÈoWWU TéWh Kc. £WWÈo§WWRcäW ¥WWNc vWh ©Wc¥WY SWByW§W¥WWÈ ˜¨WcäW¨WWyWW RT¨WWý V¨Wc £WÈxW wWB oW¦WW Kc vWc¥W KvWWÈ øvW ¥WWNc vWc ¥WVcyWvW A¨Wä¦W ITäWc. Vø ©WZxWY vWc NZyWWg¥WcyN¥WWÈ øvWyWZÈ nWWvWZ nWh§WW¨WY äWm¦WZÈ yWwWY.

rWcÌWWB NY¥WyWZÈ ©WZIWyWY ¡WR KhP¨WWyWY xWhyWYyWY AhST SoWW¨WWB ©¡WhN XSÅm©WÈoW¥WWÈ yWW¥W EKUvWW yWWTWL xWhyWYAc ÕYXyW¨WW©WyWyWc TWøyWW¥WWyWY AhST ITY VvWY

yW¨WY XR§VY, vWW.29 ¤WWTvWY¦W XÿIcN IÈNhl §W £WhPgc ¥WVcyÏX©WÈV xWhyWYyWY rWcÌWB ©WZ¡WTXIÈo©W vWwWW NY-20 NY¥WyWW Ic¡NyW ¡WRcwWY TWøyWW¥WZ AW¡WY Rc¨WWyWY AhST SoWW¨WY RYxWY Kc. ©¡WhN XSÅm©WÈoW AyWc ©WáWnWhTYyWW ¥WW¥W§WW¥WWÈ yWW¥W EK¬¦WW £WWR yWWTWL wW¦Wc§WW xWhyWYAc oWBIW§Wc £WWÈo§WWRcäWwWY £WY©WY©WYAWByWW £Wh©W ©WWwWc ¨WWvW ITY VvWY AyWc £WÌWc NY¥WyWW Ic¡NyW ¡WRcwWY TWøyWW¥WZ AW¡WY Rc¨WWyWY vWd¦WWTY RäWWg¨WY VvWY. AW E¡WTWÈvW xWhyWYAc BÅyP¦WW X©W¥WcyN IÈ¡WyWYyWW E¡W˜¥WZnW ¡WRcwWY ¡WuW TWøyWW¥WZÈ AW¡WY Rc¨WWyWY AhST ITY VvWY. ©Wa ¯ WhyWW LuWW¨¦WW AyWZ © WWT rWc Ì WWB ©WZ¡WTXIÈo©WyWY ÎcyrWWBMY Ac¨WY BÅyP¦WW X©W¥WcyN IÈ¡WyWYyWW rWcT¥WcyW AcyW.ÕYXyW¨WW©WyWc vWcyWY AW AhSTyWc OZITW¨WY RYxWY Kc. AcI AÈoWkcø AnW£WWTyWW AVc¨WW§W AyWZ©WWT oWBIW§Wc xWhyWYAc ÕYXyW¨WW©WyW ©WWwWc ShyW E¡WT ¨WWvW ITY VvWY. AW ¨WWvWrWYvW RT¥¦WWyW xWhyWYAc Ac¨Wh AWoWkV TWn¦Wh

VvWh Ic rWcÌWWB ©WZ¡WTXIÈo©WyWW Ic¡NyW ¡WRcwWY AyWc IÈ¡WyWYyWW E¡W˜¥WZnW ¡WRcwWY vWcyWZÈ TWøyWW¥WZÈ ©¨WYIWTY §Wc¨WW¥WWÈ AW¨Wc. ýcIc VW§W¥WWÈ xWhyWYyWY AW AhSTyWc SoWW¨WY Rc¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc ¡WTÈvWZ £WÌWc ¡W–Wc VLZ rWrWWg rWW§WY TVY Kc. X£WVWT XÿIcN Ac©WhX©WAcäWyWyWW ˜¥WZnW AWXRv¦W ¨W¥WWgyWW ¨WIY§Wc oWBIW§Wc IhNg¥WWÈ ¥WVcyÏX©WÈV xWhyWY ©WW¥Wc AWTh¡W §WoWW¨¦Wh VvWh AyWc rWcÌWWB ©WZ¡WTXIÈo©W¥WWÈ ¥W¦W¡¡WyWyWY ¤WaX¥WIWyWc §WByWc xWhyWYAc nWhNZÈ XyW¨WcRyW AW¡¦WZÈ VvWZÈ vWc¨WZÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZ.È

BDo§WcyPyWc VTW¨WY R.AWXÎIW ©Wc¥WYSWByW§W¥WWÈ ¤WWTvWyWY Lc¥W R.AWXÎIWAc ¡WuW ©WvWvW ¯WuW ¥WcrW¥WWÈ øvW ¥WcU¨WY : BDo§WcyPyWc 3 TyWc VTW¨¦WZÈ : XPX¨WX§W¦W©Wg ¥WcyW AhS xW ¥WcrW

rWNoWWȨW, vWW.29 RX–WuW AWXÎIWyWW SWÈSPW £WcN©Ê W¥WcyW Ac.£WY. XPX¨WX§W¦W©WgyWY AWÿ¥WI £WcXNÈoWyWY ¥WRRwWY AWLc A¯Wc oWkZ¡W TyWY T¥WW¦Wc§WY ¥Wc r W¥WWÈ R.AWXÎIWAc BDo§WcyPyWc 3 TyWc VTW¨WYyWc ©Wc¥WY SWByW§W¥WWÈ ˜¨WcäW ¥WcU¨WY §WYxWh Kc. oWk¡Z W Ac¥WWÈ oWBIW§Wc ¤WWTvWc £WWÈo§WWRcäWyWc VTW¨WY ©Wc¥WY SWByW§W¥WWÈ ˜¨WcäW ¥WcU¨¦Wh VvWh. ¤WWTvWyWY Lc ¥ W R.AWXÎIWAc ¡WuW ¡WhvWWyWY ©WvWvW ¯WuW ¥WcrW¥WWÈ øvW yWhÈxWW¨WY. BDo§WcyPc AWLc ˜wW¥W Nh©W øvWYyWc R.AWXÎIWyWc ˜wW¥W RW¨W ¥WWNc AW¥WȯWuW AW¡¦WZÈ VvWZ.È PYX¨WX§W¦W©Wg c 28 £Wh§W¥WWÈ 9 rWhooWW AyWc 3 KooWWyWY ¥WRRwWY AuWyW¥W 69 TyW s¦WWTc VWXäW¥W A¥W§WWAc 37 £Wh§W¥WWÈ T KooWW AyWc £Wc rWhooWWyWY ¥WRRwWY 56 TyW £WyWW¨¦WW VvWWÈ. PY IhIc 29 TyWyWh SWUh AW¡¦Wh VvWh. AW¥W R.AWXÎIWyWY NY¥Wc 20 Ah¨WT¥WWÈ 5 X¨WIcNc 196 TyWyWh X¨WäWWU ©IhT E¤Wh I¦Whg VvWh.

197 TyWyWW ©IhTyWh ¡WYKh IT¨WW ¥WcRWyW¥WWÈ EvWTc§WY BDo§WcyPyWY NY¥WyWY äWÝAWvW ©WWTY TVY yW VvWY. ¥WWBI§W §W¥W 18, ¥WhByW A§WY 10, B¦WhyW ¥WhoWgyW14 TyWc AWEN wW¦WW VvWWÈ. ýc I c Ah¡WyWT Ac§Wcm©W Vc§©Wc 22 £Wh§W¥WWÈ 6 rWhooWW AyWc 1 rWhooWWyWY ¥WRRwWY 28 s¦WWTc ýc©W £WN§WTc 24 £Wh§W¥WWÈ 2 rWhooWW AyWc 1 KooWWyWY ¥WRRwWY 34 TyW I¦WWg VvWWÈ. ¡WWTyWc§WyWW vWTnWWN ©WW¥Wc X£WkXNäW £WcNÊ©W¥WcyWhAc TYvW©WTyWW pWaNÈ XuW¦WW NcI¨WY RYxWW VvWWÈ. vWcuWc ¯WuW X¨WIcN ¥WcU¨WY VvWY. TX¨W £Wh¡WWTWAc AÈvW ©WZxWY §WPvW AW¡WY VvWY ¡WTÈvWZ vWc ¡WhvWWyWY NY¥WyWc øvWWPY äWm¦Wh yW VvWh. AW ©WWwWc BDo§WcyPyWW NY-20 X¨WØI¡WyWY ©Wc¥WY SWByW§W¥WWÈ ˜¨WcäW¨WWyWW ©W¡WyWWÈ ¡WuW ThUWB oW¦WW VvWWÈ. BDo§WcyPyWY NY¥W 20 Ah¨WT¥WWÈ 7 X¨WIcNc 197 TyW £WyWW¨WY äWIY VvWY AyWc vWcyWh 3 TyWc ¡WTWL¦W wW¦Wh VvWh.


TX¨W¨WWT, vWW.30-3-2014

www.sardargurjari.com

7

AWnWTc ¤WWL¡Wc 24 I§WWI £WWR ©WWX£WTA§WYyWZ È ©W¤¦W¡WR TR I¦WZ f C¥WTWyW ¥W©WaR Lc§W¤WcoWW : 14 XR¨W©WyWY I©NPY ¥WhRYyWc ¥WWTY yWWnW¨WWyWY xW¥WIY AW¡WyWWTW

¤WWL¡W-AWTAc©WAc©W¥WWÈ yWWTWLoWY yWI¨WY X¨WÝö ©WWX£WT A§WY ¥WWyWVWyWYyWh RW¨Wh ITäWc £WVWT AW¨¦WW £WWR §WYxWc§W ¡WoW§WZÈ: rWaÈNuWY ¤WWL¡W óWTW ©WWX£WT A§WYyWZÈ ©W¤¦W¡WR TR I¦WWg £WWR LR¦WZyWW AW X¨W¨WWXRvW yWcvWWAc IéWZÈ Ic ¤WWL¡WyWW E¡WWx¦W–W ¥WZnvWWT ¨WVc§WY ¡WThQc xWT¡WIP £WWR IhNg¥WWÈ TLa ITW¦WW : IhÈoWkc©W ¥WWNc yW¨WY ¥WhIWuW ¡WVc§WW ©WW¨WxWWyWY TWnW¨WWyWY ©WÈpWyWY ©W§WWV A££WW©W yWI¨WY X¨WÝö vWcAh ¥WWyWVWXyWyWh RW¨Wh ¥WWÈPäWc. ©WWwWc

MknkhLkÃkwh,íkk. 29 ¼ksÃkLkk ðzk«ÄkLk ÃkËLkk W{uËðkh yLku økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke LkhuLÿ {kuËeLke Mkk{u W~fuhýesLkf ¼k»ký ykÃkðk yLku íku{Lku {khe Lkkt ¾ ðkLke Ä{fe Wå[khLkkh MknkhLkÃkwh{ktÚke fkUøkúMu kLkk W{uËðkh R{hkLk {MkwËLke yksu ðnu÷e Mkðkhu ÄhÃkfz fhe ÷uðk{kt ykðe níke. ÄhÃkfz fhðk{kt ykÔÞk çkkË {MkwËLku

fkuxo{kt hsq fhðk{kt ykÔÞk çkkË R{hkLk {MkqËLke 14 rËðMkLke ßÞwrzrþÞ÷ fMxze{kt ÷uðkLkku ykËuþ fhðk{kt ykÔÞku níkku. yksu ðnu÷e ÃkhkuZu ÄhÃkfz çkkË ¼khu ¾¤¼¤kx {[e økÞku níkku . fkUøkúuMkLku ykLkk fkhýu ÷kufMk¼kLke [qxt ýe{kt økt¼eh ykûkuÃkkuLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkze hÌkku Au. W~fuhýesLkf ¼k»ký{kt {Mkw Ë u økw s hkíkLkk

¥W©WZRc T¥WnWWuWh yWVÃ, ¡WWXT¨WWXTI IWTuWh©WT ¥WhRYyWW NZIPc-NZIPW ITY yWWnW¨WWyWZÈ XyW¨WcRyW AW¡¦WZÈ VvWZÈ

E²WT˜RcäWyWW ©WVWTyW¡WZTyWW IhÈoWkc©WyWW E¥WcR¨WWT B¥WTWyW ¥W©WZRyWh AcI ¨WYXP¦Wh £WVWT AW¨¦Wh Kc Lc¥WWÈ vWc¥WyWc AcI ¤WWªWuW¥WWÈ yWTcyÏ ¥WhRYyWW NaIPc NaIPW ITY yWWnW¨WWyWZÈ XyW¨WcRyW AW¡WvWW ýc¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Kc. vWc¥WyWW AW XyW¨WcRyWyWW IWTuWc X¨W¨WWRyWh ¨WÈNhU ©Wýg¦Wh Kc. AW XyW¨WcRyWyWW IWTuWc vWc¥WyWc 14 XR¨W©WyWY s¦WZXPXäW¦W§W I©NPY¥WWÈ ¥WhI§WY Rc¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Kc. vWh ¤WWL¡Wc vWc¥WyWY E¥WcR¨WWTY TR IT¨WWyWY ¥WWÈoW ITY Kc.¥WhRY ¡WT ˜VWT ¡WWKUyWZÈ IWTuW oWZLTWvWyWW T¥WnWWuWhyWW IWTuWc ¥W©WaRyWc ¥WhRYyWY yWSTvW VhB äWIc ¡WTÈvWZ AVà vWcyWW ITvWWÈ IÈBI A§WoW L IWTuW Kc. B¥WTWyW ¥W©WZRyWc ¡WWXT¨WWXTI IWTuWh©WT ©W¡WWyWY XNXIN ¥WUY yW VvWY LcyWW IWTuWc vWc¥WuWc AW XyW¨WcRyW AW¡¦WZÈ Kc.

{wÏÞ«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLkk xwfzk xwfzk fhðkLke Ä{fe ykÃke níke. fkUøkúuMkLkk ÷kufMk¼kLkk W{uËðkh R{hkLk {MkqËu LkhuLÿ {kuËeLke níÞk fhðkLke Ä{fe ykÃke níke. íku{Lkk ¼k»kýLke yuf rðrzÞku MkÃkkxe WÃkh ykðe níke. su{kt {kuËeLku {khe {kheLku sðkçk ykÃkþu íkuðe ðkík fhðk{kt ykðe hne níke. MkkÚku MkkÚku íku{Lkk xwfzu xwfzk fhe Ëuðk{kt ykðþu íkuðe ðkík Ãký níke. rðrzÞku{kt R{hkLk {MkqË yu{ fnuíkk Lkshu Ãkze hÌkk Au fu, W¥kh«ËuþLkk

{wÂM÷{ku òu íkuyku økwshkík{kt su heíku íku{Lke MkkÚku ðíkoLk fhkÞwt níkwt íkuðwt ðíkoLk fhkþu íkku íku{Lkk xwfzu xwfzk fhe Ëuþu. {MkqË Mkk{u nðu {kuËeLku Ä{fe ykÃkðk çkË÷ fuMk Ëk¾÷ fhðk{kt ykÔÞku Au . yk W~fuhýesLkf ¼k»ký WÃkh rsÕ÷k ðneðxeíktºkyu fkUøkúuMkLku W{uËðkh Mkk{u fuMk Ëk¾÷ fhe ËeÄku Au. [qxt ýe Ãkt[u Ãký R{hkLkLkk ¼k»kýLke Lkf÷ {tøkkðe níke. ¼ksÃku fkUøkúuMkLkk W{u Ë ðkhLke W{u Ë ðkheLku hË fhðkLke {ktøk fhe Au.

¥W©WaR óWTW E¡W¦WhoW ITW¦Wc§WY ¤WWªWWyWc TWVZ§W oWWÈxWYAc A¦Who¦W OcT¨WY

IhÈoWkc©WyWW E¡W˜¥WZnW TWVZ§WoWWÈxWYAc AWLc ©WVWTyW¡WZT¥WWÈ Tc§WYyWc ©WÈ£WhxWY VvWY. TWVZ§Wc B¥WTWyW ¥W©WaR óWTW E¡W¦WhoW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WY ¤WWªWWyWc SoWW¨WY RYxWY VvWY AyWc IéWZÈ VvWZÈ IcIhÈoWkc©W ¡WWN¿ AW ˜IWTyWY ¤WWªWW¥WWÈ ¥WWyWvWY yWwWY. IhÈoWkc©W ¡WWN¿ ˜c¥WyWY ¤WWªWW¥WWÈ X¨WØW©W TWnWc Kc. AoWWE AW Tc§WYyWc IhÈoWkc©WyWW E¥WcR¨WWT B¥WTWyW ¥W©WaRyWY xWT¡WIP IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW £WWR ¥WhIaS IT¨WWyWY ýVcTWvW ITY VvWY. ¡WTÈvWZ v¦WWT£WWR Tc§WYyWZÈ AW¦WhLyW wW¦WZÈ VvWZÈ.

LkðerËÕne, íkk. 29 ÷kufMk¼kLke [qxt ýe Ãknu÷k ¼khu rððkË y™u yMktíkku»k ¼ksÃkLkk Vu÷kÞk çkkË íkhík s ¼ksÃku yksu þw¢ðkhLkk rËðMku s Ãkûk{kt Mkk{u÷ ÚkÞu÷k suzeÞwLkk ¼qíkÃkqðo Lkuíkk Mkkçkeh y÷eLke {uBçkhþeÃkLku hË fhe ËeÄe níke. yøkkW Mkkçkeh y÷eyu ÃkûkLke ytËh yLku ykhyuMkyuMk{kt òuhËkh ðktÄku WXkððk{kt ykÔÞk çkkË íku{Lkk Mk{kðuþLke «r¢ÞkLku nk÷ Ãkwhíke hkufe Ëuðk yLku Mkn{íke W¼e fhðkLke yÃke÷ fhe níke. Mkkçkeh y÷eLku ¼ksÃk{kt Mkk{u÷ fhðk{kt ykÔÞk çkkËÚke ¼khu nkuçkk¤ku {[u÷ku níkku . Mkkçkeh y÷eLku ÷RLku økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke LkhuLÿ {kuËeLkk Mk{Úkofku Ãký Lkk¾wþ Ëu¾kE hÌkk níkk. ¼ksÃkLkk ðrhc Lkuíkk {wgkh yççkkMk Lkfðeyu Ãký çk¤ðku fheLku ykLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku. yk¾hu ¼ksÃku yk rððkËLku þktík fheLku Mkkçkeh y÷eLke {uBçkhþeÃkLku hË

AWLc TW¯Wc 8.30 wWY 9.30 ¨WWo¦WW ¤WWL¡WyWY X¨WrWWTxWWTWyWc §WCyWc ©WZxWY X¨WØ¥WWÈ AÈxWWT¡WN wWäWc ¤WWTvW X¨WL¦W Tc§WYyWW ¤WWoWÝ¡Wc £WWoW¡WvW¥WWÈ AWÿ¥WI ©WÈ£WhxWyW

fhðkLkku rLkýoÞ fÞkuo níkku. Mkkçkeh y÷eyu yøkkW fÌkwt níkwt fu, íkuyku ¼ksÃkLkk sLkh÷ Mku¢uxhe Ä{uoLÿ «ÄkLkLku Ãkºk ÷¾e [wõÞk Au yLku {uBçkhþeÃkLku yxfkðe Ëuðk yÃke÷ fhe [wõÞk Au. Ãkûk{kt Mkk{u÷ fhðk{kt ykÔÞkLkk yuf rËðMk çkkË s íku{Lke {uBçkhþeÃkLku hË fhðk{kt ykðe níke. {wgkh yççkkMk Lkfðe îkhk Mkkçkeh y÷e Ãkh «nkh fhðk{kt ykÔÞk níkk. ykíktfðkËe ÞkMkeLk ¼xf÷ MkkÚku Mkkçkeh y÷eLkk MktçktÄku nkuðkLkk ynuðk÷ Ãký ykðe [wõÞk Au. ¼ksÃkLkk yLÞ Lkuíkkyku çk÷çkeh Ãkws t Mkrník ðÄw Lkuíkkyku Ãký LkfðeLkk ðktÄk{kt òuzkE økÞk níkk. Mkt½u Ãký rxfk fhe níke. y÷eLkk Mk{kðuþÚke Ãkûk{kt Lkkhksøke Au . ÃkûkLke LkuíkkøkeheLke ÂMÚkrík Ãký ËwrðÄk¼he çkLke økE níke. ykhyuMkyuMkLkk «ðõíkk hk{ {kÄðu fÌkwt níkwt fu, ÃkûkLke LkuíkkøkeheLku MkkðÄkLke hk¾ðkLke sYh Au.©WWwWc vWc¥WuWc yWI¨WYyWc rWrWWg ¥WWNc nWZ§§Wh ¡WPIWT ¡WuW ScÈm¦Wh Kc. A§WYAc RW¨Wh I¦Whg Ic vWc¥WyWc yWI¨WY ITvWWÈ ¨WxWWTc LyW©W¥WwWgyW ˜W’ Kc. vWc¥WuWc IéWZÈ Ic vWcAh RcäW¥WWÈ IhB¡WuW oWW¥W, v¦WWÈ ©WZxWY Ic yWI¨WYyWW oWW¥W¥WWÈ Ac ©WWX£WR IT¨WW ¥WWNc L¨WW vWd¦WWT Kc Ic yWI¨WYyWY vWZ§WyWW¥WWÈ ¥WZÅ©§W¥WhyWZÈ vWc¥WyWc ¨WxWWTc ©W¥WwWgyW Kc. A§WYAc IéWZÈ Ic yWI¨WY X¨WÝö ¥WWyWVWyWYyWh Ic©W RWnW§W ITYäW. vWc¥WuWc ©WWwWc £WVcT ¥WWNc ¡WuW vWd¦WWT Kc vWc¥W IVYyWc IéWZÈ Ic yWI¨WY ITvWWÈ vWc¥WyWc ¨WxWWTc LyW©W¥WwWgyW ˜W’ Kc. yWI¨WYAc IW§Wc ©WWX£WT A§WY ¡WT XyWäWWyWh ©WWxWvWW vWc¥WyWc AWvWÈI¨WWRY ¦WW©WYyW ¤WNIyWW X¥W¯W oWuWW¨¦WW VvWWÈ AyWc vWc¥WyWc ¡WWN¿¥WWÈ ©WW¥Wc§W ITW¦WW vWcyWY ©WW¥Wc X¨WThxW ¨¦WmvW I¦Whg VvWh.

©W¤¦W¡WR TR wW¨WWyWY ©WWwWc ©WWwWc... 

  

©WWX£WT A§WYyWc ¤WWL¡W¥WWÈ §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WvWW ¡W–WyWY AÈRT AyWc AWTAc©WAc©W¥WWÈ ýcTRWT ¨WWÈxWh EOW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WW £WWR vWc¥WyWZÈ ©W¤¦W¡WR TR ITYRc¨WW¦WZÈ ©WWX£WT A§WYyWc §WByWc oWZLTWvWyWW ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRYyWW ©W¥WwWgIh ¡WuW yWWnWZäW RcnWWB TéWWÈ VvWWÈ ¥WZnvWWT A££WW©W yWI¨WYAc vWh TYvW©WTyWh X¨WThxW I¦Whg VvWh ©WÈpW¥WWÈ ¡WuW yWWTWLoWY VvWY ©WÈpWyWW ˜¨WmvWW TW¥W ¥WWxW¨Wc IéWZÈ VvWZÈ Ic ¡W–WyWY yWcvWWoWYTYyWc ©WW¨WxWWyWY TWnW¨WWyWY LÝT Kc ¤WWL¡WyWc AoWWE ÕY TW¥W©WcyWWyWW ¨WPW ˜¥WhR ¥WZwWW§WYIyWc §WByWc ¡WuW AW L ˜IWTyWY Å©wWXvWyWh ©WW¥WyWh IT¨Wh ¡WPÛh VvWh

XäW¨W©WWoWT¥WWÈ ¥WyW¥WhVyWX©WÈVc ©W¤WW ©WÈ£WhxWY

¤WWL¡WyWY ¤WWoW§WW¨WWRY <¨WYLUY £WrWW¨Wh> AÈoWc ýoWbvWvWW oW¨Wg : ¥WhRYyWh TWVZ § WyWc L¨WW£W ¥WWNc RZXyW¦WW¤WTyWW §WhIhyWY ¡WVc§W yWYXvW TVY Kc : ¥WyW¥WhVyWX©WÈV ¨WPW˜xWWyW ¡WuW rWaÈNuWY ˜rWWT¥WWÈ ýcPW¦WW : ¤WW¨W ¨WxWWTWyWc ¯WW©W¨WWR, X¨WIW©W, nWcPavWhyWY AWv¥WVv¦WW Lc¨WW ¥WZÚW EOW¨¦WW : <¥WT L¨WWyW ¥WT XI©WWyW> ¦WZ¡WYAcyWh yWWTh

çkkøkÃkík,íkk. 29 økwshkíkLkk {wÏÞt{ºke yLku ¼ksÃkLkk ðzk«ÄkLk ÃkËLkk W{uËðkh LkhuLÿ {kuËeyu ¼khík rðsÞ hu÷eLkk ¼køkÁÃku ÍtÍkðkíke «[kh òhe hkÏÞku níkku yLku W¥kh«ËuþLkk çkkøkÃkík{kt yk¢{f heíku hu÷eLku MktçkkuÄe níke su{kt hknw÷ økktÄe WÃkh yLku ÞwÃkeyu WÃkh íkuòçke «nkh fÞko níkk. {kuËeyu ykhyuMkyuMk MkkÚku íku{Lkk MktçktÄku ytøku «nkh fhðk çkË÷ hknw÷ WÃkh ð¤íkk «nkh fÞko níkk yLku fÌkwt níkwt fu, íku{Lke rð[khÄkhkLku ÷RLku íku{Lkk WÃkh økðo Au. çkkøkÃkík{kt ònuh Mk¼kLku MktçkkuÄíkk íku{ýu fÌkwt níkwt fu, íkuyku yuf rð[khÄkhk ÷R™u sLBÞk Au. y{khe rð[khÄkhk Mk{ks Au. su ÃkrhðkhðkËÚke WÃkh Au. ¼khík {kíkk y{khk {kxu ík{k{ çkkçkíkÚke WÃkh Au. {kuËeyu ÞwÃkeyu Mkhfkh WÃkh {h sðkLk, {h rfMkkLkLkku Lkkhku yÃkLkkððkLkku ykûkuÃk fÞkuo níkku. hu÷e{kt {kuËeyu hk»xÙeÞ ÷kufˤLkk yæÞûk yLku

Lkkøkrhf WœÞLk «ÄkLk ySík ®Mkn WÃkh Mk¥kk Mkw¾ {u¤ððk {kxu ÃkkuíkkLkk rÃkíkk [kiÄhe [hý®Mkn îkhk Ëþkoððk{kt ykðu÷k {køkoÚke ¼xfe sðkLkku ykûkuÃk fÞkuo níkku. {kuËeyu fÌkwt níkwt fu, ¼qíkÃkqðo ðzk«ÄkLk ÷k÷çknkËwh þk†eyu sÞ sðkLk, sÞ rfMkkLkLkku Lkkhku ykÃÞku níkku Ãkhtíkw yksu ËuþLkk sðkLk yLku ¾uzqíkkuLke nk÷ík fVkuze çkLku÷e Au. fkUøkúuMkLkk hks{kt MkhnË WÃkh sux÷k sðkLk þneË ÚkÞk Au íkuLkkÚke ðÄw rfMkkLkku ykí{níÞk fhe [wõÞk Au. íku{ýu ykûkuÃk fÞkuo níkku fu, fkUøkúMu ku sðkLkkuLke rsËtøkeLku rçkLkMkwhrûkík çkLkkðe ËeÄe Au. Mk{økú MkuLkkLkku Lkiríkf swMMkku ½xe økÞku Au. rËÕne{kt çkuXu÷e MkhfkhLku

¾uzqíkku yLku sðkLkkuLke Ãkze LkÚke. çkkøkÃkík{kt «[kh fhíkk {kuËeyu ySík ®Mkn Ãkh íkuòçke «nkh fÞko níkk. çkkøkÃkíkLku nðkE Lkuíkk Lknª Ãkhtíkw s{eLk WÃkh [k÷Lkkh LkuíkkLke sYh Au. [kiÄhe [hý®Mkn fkUøkúMu kLke herík yLku LkeríkÚke íktøk ykðe økÞk níkk yLku støk Auze ËeÄku níkku Ãkhtíkw íku{Lkk Ãkwºkyu rÃkíkkLku MkkÚk ykÃÞku LkÚke.rÃkíkkLku Akuze ËuLkkh ÃkwºkLku ÷kufku õÞkhuÞ {kV fhþu Lknª. {kuËeyu yu{ Ãký fÌkwt níkwt fu, MkuLkkLkk sðkLk ðLk huLf, ÃkuLþLk {kxu ð»kkuÚo ke ÷ze hÌkk Au. Ëhuf [qxt ýe ðu¤k Ãkkxeo ð[Lkku ykÃkíke hne níke. ¼kðLkkyku MkkÚku [uzk ÚkR hÌkk níkk Ãkhtíkw Mk{MÞkykuLkku Wfu÷ ykðe hÌkku Lk níkku. 2004{kt òu ðksÃkuÞe Mkhfkh çkLke nkuík íkku sðkLkkuLkk ðLk huLf, ðLk ÃkuLþLkLkku rhðks Wfu ÷ kE økÞku nku í k. ÃkkrfMíkkLkLkk ykíktfðkËeyku yLku ÃkkrfMíkkLkLke MkuLkkLkk sðkLkkuLkk ¾hkçk ðíkoLk Aíkkt ÃkkrfMíkkLke ðzk«ÄkLkLku y{khk ðzk«ÄkLk [efLk rçkhÞkLkeLke Ëkðík ykÃku Au .

¥WhRYyWW ˜VWTyWW ¯WuW XR¨W©W £WWR ˜XvWXÿ¦WW

yWTcyÏ ¥WhRYyWY 3 AcIc AÈoWc XN¡¡WuWY A¦Who¦W : AcyNhyWY

rÚkÁðtíkLkÃkwh{,íkk. 29 ÃkkrfMíkkLkLkk yusLx íkhefu økýkðeLku yufu yuLxkuLke Mkk{u økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke LkhuLÿ {kuËeyu íkuòçke «nkh fÞkoLkk ºký rËðMk çkkË yksu Mkthûký {tºkeyu fÌkwt níkwt fu, Lkhu L ÿ {ku Ë eLke rxÃÃkýe yu f ðzk«ÄkLk ÃkËLkk W{u Ë ðkhLku þku¼íke LkÚke. íku{ýu fÌkwt níkwt fu, {kuËeLke rxÃÃkýe ¼khíkeÞ MkuLkkLkk yÃk{kLk íkhefu Au. yuLxkuLkeyu fÌkwt níkwt fu, y{khk ËuþLkk Mkk[k Ëuþ¼õík õÞkhu Ãký yk «fkhLke ¼k»kkLkku WÃkÞkuøk fhe þfu Lknª. fkhý fu, ykLkkÚke Mkþ† ˤkuLkk Lkiríkf swMMkkLku yMkh Úkþu. [qtxýe

MktçktrÄík yuf çkuXfLkk ¼køkÁÃku Ãkºkfkhku MkkÚku ðkík[eík fhíkk yuLxkuLkeyu yk {wsçkLke ðkík fhe níke y™u fÌkwt níkwt fu, ºký yufu ytøkuLke rxÃÃkýe rçk÷fw÷ yÞkuøÞ Au. yk Mkq[LkÚke íkuyku ytøkíkheíku rLkhkþ ÚkÞk Au. íku{Lkk suðk s ðíkoLk{kt sðkçk ykÃkðk íkuyku RåAw f LkÚke Ãkht í kw y{khk nrÚkÞkhÚke nw{÷k fhðkLke çkkçkík Ëw~{LkkuLku VkÞËku fhþu. 26{e {k[oLkk rËðMku sB{w fk~{eh{kt fÚkwyk ¾kíku rnhkLkøkh{kt [qtxýe Mk¼kLku MktçkkuÄíkk ¼ksÃk Lkuíkkyu fkUøkúMu k yLku yk{ ykË{e Ãkkxeo çktLku WÃkh «nkhku fÞko níkk yLku fÌkwt

níkwt fu, ºký yufu Ëuþ {kxu ¾wçk s ¾íkhLkkf Au. yuLxkuLke, rËÕneLkk Ãkqðo {wÏÞ{tºke yh®ðË fusheðk÷ {kxu yufu þçËLkku WÃkÞkuøk fÞkuo níkku. {kuËeyu yu{ Ãký fÌkwt níkwt fu, yufu 47Lkku WÃkÞkuøk ykíktfðkËeyku îkhk hõíkÃkkík {kxu fhðk{kt ykðu Au. ßÞkhu yufu yuLxkuLkeLkwt fnuðwt Au fu, ÃkkrfMíkkLke MkuLkkLkk ðuþ{kt ykðu÷k fux÷kf ÷kufkuyu ¼khíkeÞ sðkLkkuLkk {kÚkk fkÃke LkktÏÞk níkk. ßÞkhu ºkeò yufu 49 Au su{Lku íku{Lkk Lkõþk{kt fk~{eh ÃkkrfMíkkLk{kt Ëþko ð e ËeÄw t Au . {ku Ë eLke yk rxÃÃkýeLkk fkhýu ¼khu ¾¤¼¤kx {[e økÞku níkku.

A¥WRW¨WWR, vWW. 29 AwWgA¨WT Ac RT ¨WªWcg EL¨WWvWY X¨WØI–WWyWY C¨WcyN Kc Lc¥WWÈ ¥WhNW ¤WWoWyWW §WhIh AcI I§WWI ¥WWNc AÈxWWT¡WN¥WWÈ TVc Kc. §WWCNh £WÈxW TWnW¨WWyWY AW C¨WcyN ¡WWKUyWh VcvWZ AcI AWnWW ¨WªWg RT¥¦WWyW §WhIh ¨WYLUYyWY £WrWvW ITvWW TVc vWc AÈoWcyWY A¨WcTyWc©W Sc§WW¨W¨WWyWh Kc. X¨WØyWY ¨WYLUY ¥WWNc VW§WyWY Lc LÝXT¦WWvW Kc vWcyWc IC TYvWc ¡WaTY ¡WPY äWIW¦W AyWc §WWCNh £WÈxW TWnWYyWc Ic¨WY TYvWc Eýg £Wý¨WY äWIW¦W vWc ©W¥WL¨WWyWW VcvWZwWY TW¯Wc 8.30 wWY 9.30 RTX¥W¦WWyW

LcN§WY ¥WWNc ˜rWWT yW IT¨WW X©WöayWh XyWuWg¦W

y{]íkMkh,íkk. 29 ¼ksÃkLkk MkktMkË Lkðòuík ®MkÄqyu y{]íkMkh{ktÚke ÷kufMk¼kLke [qxt ýe ÷ze hnu÷k ÃkûkLkk ðrhc Lkuíkk yÁý sux÷e {kxu [qtxýe «[kh Lknª fhðkLkku rLkýoÞ fÞkuo Au. rMkØqLkk ÃkÂíLkyu fÌkwt Au fu, Lkðòuíku [qtxýe Ãknu÷k sux÷e {kxu «[kh Lknª fhðkLkku rLkýoÞ fÞkuo Au. fkhý fu rþhku{ýe yfk¤e ˤLkk Lkuíkkykuyu íku{Lkk {kxu ½ýe Mk{MÞkyku W¼e fhe níke. yøkkW sux÷eyu fÌkwt níkwt fu, rMkØq y{]íkMkh{kt íku{Lkk {kxu [qtxýe «[kh fhþu . íku { Lkk ÃkÂíLk Lkðòuíkfkih Ãký [qtxýe «[kh{kt ¼køk ÷uþu. y{]íkMkh çkuXf ÃkhÚke

fhk[e,íkk. 29 ÃkkrfMíkkLkLkk ®MkÄ «ktík{kt ºký ðýyku¤¾kÞu÷k ÷kufku îkhk yuf {trËh{kt ¼khu íkkuzVkuz fhðk{kt ykðe Au. {trËh{kt ykøk [ktÃke Ëuðk{kt ykðíkk rðMVkuxf ÂMÚkíke W¼e ÚkR økR níke. yk {trËh{kt çku Mkókn çkkË yuf ðkŠ»kf fkÞo¢{Lkw ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkw.t fhkt[eLkk ÷ríkVkçkkË ÂMÚkík nLkw{kLk {trËLke Ëu¾hu¾ fhe hnu÷k ËþoLk Lkk{Lke ÔÞÂõíkyu Ãkku÷eMkLku fÌkwt níkwt fu þw¢ðkhu ºký ÷kufku Ãkwò{kt ¼køk ÷uðk {kxu ykÔÞk níkk. Ãkwò{kt Mkk{u÷ ÚkÞk çkkË yk ÷kufkuyu nLkw{kLkSLke {wŠíkLku íkkuze Lkkt¾e níke. íÞkhçkkË {trËh{kt fuhkuMkeLk

AktxeLku ykøk [kÃke Ëuðk{kt ykðe níke. ËþoLku ðÄw{kt {krníke ykÃkíkk fÌkwt Au fu ßÞkhu íkuyku {ËË {kxu fne hÌkk níkk íÞkhu nw{÷k¾kuhku Vhkh ÚkR økÞk níkk. nw{÷k¾kuhkuyu íku{Lkk [nuhk Zktf÷ u k níkk. yk {trËh{kt Ëh ð»kuo 14{e yu r «÷Lkk rËðMku yu f {u ¤ kLkw ykÞkusLk fhðk{kt ykðu Au. su rðMíkkh{kt {trËh Au íku rðMíkkh{kt ykþhu 500-600 yLkwMkwr[ík òríkLkk rnLËw ÃkrhðkhLkk MkÇÞku hnu Au. ½xLkkLkk rðhkuÄ{kt þnuhLkk yLkuf rðMíkkhku{kt Ëu¾kðku fhðk{kt ykÔÞk níkk.{trËh{kt ykøkLke ½xLkk çkkË ykMkÃkkMkLkk fux÷kf Ãkku÷eMk yrÄfkheyku Mkk{u Ãký Ãkøk÷k

÷uðk{kt ykðe hÌkk Au. yºku WÕ÷u¾LkeÞ Au fu íkksuíkh{kt yk yøkkW 15{e {k[oLkk rËðMku ÃkkrfMíkkLkLkk ÷hfkLkk{kt íkkuVkLke xku ¤ kyu yu f ÄkŠ{f Ãkw M íkfLku yÃk{krLkík fÞko çkkË ®nMkk ¼zfe WXe níke. suLkk fkhýu {trËh yLku Ä{oþk¤kLku ykøk [ktÃke Ëuðk{kt ykðe níke. ÃkkrfMíkkLkLkk swËk swËk rðMíkkhku{kt ðkhtðkh ®nMkk Úkíke hnu Au. rnLËw ÷kufkuLkk ÄkŠ{f MÚk¤kuLku xkøkuox çkLkkððk{kt ykðu Au. yk WÃkhkt í k Mkk{ Mkk{u yÚkzk{ý Ãký Úkíke hnu Au. Ãkku÷eMk îkhk Ãký WËkMkeLkíkk Ëþkoððk{kt ykðu Au. yk sfkhýMkh hõíkÃkkík Úkíkk hnu Au.

¥WyW©WcyWW ¡Wh©NT¥WWÈ yWTcyÏ ¥WhRYyWh ShNh ¨WW¡WTvWWÈ ¤WWL¡WyWh X¨WThxW

¥WZ£È WC, vWW. 29 TWL OWITcyWY ¡WWN¿ ¥WVWTWÖl yW¨WXyW¥WWguW ©WcyWWyWZÈ AcI ¡Wh©NT STY yW¨WW X¨W¨WWR¥WWÈ S©WWC oW¦WZÈ Kc. AcI AoWkuWY AnW£WWT óWTW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WY ¥WWXVvWY ˜¥WWuWc ¥WyW©WcAc AcI rWaNÈ uWY ˜rWWTyWW ¡Wh©NT¥WWÈ ¤WWL¡WyWW ¨WPW˜xWWyW ¡WRyWW E¥WcR¨WWT yWTcyÏ ¥WhRYyWY vW©¨WYTyWh E¡W¦WhoW I¦Whg Kc AyWc vWc¥WWÈ §Wn¦WZÈ Kc Ic ¥WyW©WcyWc ¨WhN IT¨WWyWh ¥WvW§W£W Kc yWTcyÏ ¥WhRYyWc ¨WhN I¦Whg. ýc Ic X¨W¨WWR ¡WKY ¥WyW©WcAc AW ¡Wh©NT X¨W¨WWRwWY ¡WhvWWyWc A§WoW ITY RYxWW Kc. £WYLc¡WYAc AW ¡Wh©NT ©WW¥Wc nWa£W X¨WThxW RäWWg¨¦Wh Kc AyWc vWcwWY £WYLc¡WY óWTW C§WcmäWyW IX¥WäWyWyWc SXT¦WWR

ThI¨WW¥WWÈ XyWªSUvWW ¡WTÈvWZ ¤WkÖWrWWT ©WW¥Wc pWuWW ¡WoW§WWÈ

rþðMkkøkh,íkk. 29 Ëu þ Lkk ðzk«ÄkLk {Lk{kunLk®Mknu Ãký yksu [qtxýe «[kh{kt òuzkELku ¼ksÃk WÃkh íkuòçke «nkh fÞko níkk. ¼ksÃk WÃkh rð¼ksLkfkhe hksLkerík fhðkLkku ykûku à k fhíkk {Lk{kunLk®Mknu fÌkwt níkwt fu, ykðe Ãkkxeo õÞkhuÞ Ãký rðfkMk ÷kðe þfu Lknª. rþðMkkøkh rsÕ÷k{kt [qtxýe hu÷eLku MktçkkuÄíkk íku{ýu fÌkwt níkwt fu, su Ãkkxeo rð¼ksLk{kt Mkk{u÷ hnu Au íku Ãkkxeo õÞkhuÞ Ãký rðfkMk ÷kðe þfu Lknª. ¼khík swËe swËe MktMf]rík, rð[khÄkhk, Ä{o yLku ¼k»kkykuLkk Ëuþ íkhefu Au. ¼ksÃk rð¼ksLkLke hksLkerík{kt Mkk{u÷ Au. ðzk«ÄkLku fÌkwt níkwt fu, íku{Lke hksLkerík yuf ðíko{kLk MkktMkË hnu÷k rMkØqLku yk ÔÞÂõík WÃkh ykÄkrhík Au. íku{Lke ð¾íku yfk¤e ˤ MkkÚku ¾hkçk MktçktÄkuLkk fkhýu rxrfx {¤e þfe LkÚke. rþhku { ýe yfk¤e ˤu y{]íkMkh çkuXf ÃkhÚke rMkØqLkk çkË÷u sux÷eLku {uËkLk{kt WíkkhðkLke ðkík fhe níke suLkk Ãkrhýk{ MðÁÃku MkkÚke Ãkûkku L ke Mk÷knLku y{ËkðkË, íkk.29 æÞkLk{kt ÷RLku økw s hkík fkU økúMu k «Ëuþ Mkr{ríkLkk Lkðòuík rMkØqLku rxrfx «{w ¾ ysw o L k {ku ZðkrzÞkyu yksu ykÃkðk{kt ykðe Lk økw s hkíkLkk {w Ï Þ{t ºke LkhuLÿ {kuËe níke. çkeS çkksw fkUøkúMu k Lk¬hÃkýu WÃkh ykfhk «nkhku fÞko níkk yLku {kLku Au fu, sux÷eLku {uËkLk{kt yLÞkÞLke ðkík íku {Lkk {kuZuÚke Wíkkhðk{kt ykÔÞk çkkË fkUøkúuMkLku þku ¼ íke LkÚke íku ð ku «nkh fÞkuo níkku. VkÞËku Úkþu yLku MÃkÄko òuhËkh {ku Z ðkrzÞkyu fÌkw t níkw t fu , økw shkík{kt ò{þu . çknkhLkk ÷ku f ku L ku Ãkku í kkLkk s ÃkûkLkk ðrhc Lku í kkyku suðk y{]íkMkhLkk ÷kufku õÞkhu ÃkMktË fu fu þ w ¼ kE Ãkxu ÷ , Mkw h u þ {nu íkk, fhþu Lknª fkþehk{ hkýk, zku. yu.fu. Ãkxu÷, nhuLk Ãktzâk, MktsÞ òu»ke ðøkuhuLku hksfeÞ heíku ¾ík{ fhe Lkk¾Lkkh økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke fÞk {kuZu ykðk fnuðkíkk yLÞkÞLke ðkík fhu Au íku Mk{òíkwt LkÚke. hk»xÙeÞ Míkhu Ãký íku{ýu ÃkkuíkkLkwt ÄkÞwO fheLku yzðkýeLku økktÄeLkøkhÚke [qtxýe ÷zðkLke Vhs Ãkkze, zku. IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc Ic vWc A h {wh÷e {Lkkunh òu»keLku fkLkÃkwhÚke Ac¥WAcyWAc©W ©WW¥Wc IPI IW¦Wg¨WWVY [qtxýe ÷zðkLke Vhs Ãkkze yLku ITc. £WYLc¡WYyWW C§WcmäWyW ¥WcyWcL¥WcyN sþðtík®Mkn suðk ðrhc LkuíkkLku IX¥WNYyWW Ax¦W–W ÕYIWÈvW ¤WTXvW¦WWAc yÃkûk [qtxýe ÷zðkLke Vhs Ãkze íkuðe ÃkrhÂMÚkríkLkwt MksoLk fhLkkh LuWW¨¦WZÈ Kc Ic pWuWY ¡WWN¿Ah rWaNÈ uWYyWh LkhuLÿ {kuËeLkwt ðíkoLk {kLkrðÞ Lk SW¦WRh ¥WcU¨W¨WW ¥WWNc yWTcyÏ ¥WhRYyWW fne þfkÞ íku fûkkLkwt Au. yWW¥W AyWc vW©¨WYTyWh E¡W¦WhoW ITYyWc nfefík{kt íkku íku{Lkwt ðíkoLk §WhIhyWc ¤WkX¥WvW ITY TéWW Kc. ¼khíkeÞ MktMf]ríkÚke íkËLk rðYØ yLku ¤WTXvW¦WWAc Ac ¡WuW AWTh¡W §WoWW¨¦Wh swLkk s{kLkkLkk ykihtøkÍuçk suðk Kc Ic pWuWWÈ ¡W–W ¨WhNTh¥WWÈ Ac¨Wh ¤Wk¥W E¤Wh ITY TéWW Kc Ic vWc¥WyWY ¡WWN¿yWZÈ oWO£WÈxWyW £WYLc¡WY ©WWwWc IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc. ¥WZÈ£WCyWW AoWkuWY AnW£WWTyWW LuWW¨¦WW AyWZ©WWT ¦W¨WvW¥WW§W-¨WWXäW¥W Lkðe rËÕne,íkk. 29 ©WYNwWY Ac¥WAcyWAc©WyWW E¥WcR¨WWT ÷ku f Mk¼kLke [qtxýeLkk Aêk TWLZ ¡WWXN§Wc X¨WX¨WxW Lo¦WWAh ¡WT AW íkçk¬k {kxu yksu ònu hLkk{w òhe ˜¥WWuWcyWW ¡Wh©NT §WoWW¨¦WW VvWW ¡WTÈvWZ fhðk{kt ykÔÞwt níkw.t Aêk íkçk¬kLkk s¦WWTc ¡WWXN§WyWc AW X¨WäWc ¡WaK¨WW¥WWÈ ¼køkÁÃku 12 hkßÞkuLku ykðhe ÷uíke AW¨¦WZÈ v¦WWTc vWc¥WuWc yWW ¡WWPvWW IéWZÈ ÷kufMk¼kLke 117 çkuXfku {kxu VvWZÈ Ic vWc¥WuWc AW ˜IWTyWW IhC ¡Wh©NT {íkËkLk Þkuòþu. 24{e yur«÷Lkk §WoWW¨¦WW yWwWY. rËðMku yk hkßÞku{kt {íkËkLk Ac¥WAcyWAc©Wc ¡WuW ¡WhvWWyWW ÞkuòLkkh Au. yk{k yLkuf hksfeÞ E¥WcR¨WWTyWh £WrWW¨W ITvWW IéWZÈ Kc Ic {kuxk {kÚkkLkk ¼krðLkku VUMk÷ku ÚkLkkh AW ¡Wh©NT §WoWW¨W¨WW¥WWÈ IhyWh VWwW Au su{kt {w÷kÞ{®Mkn ÞkËð yLku Kc vWcyWY ¡WaTvWY vW¡WW©W IT¨WW¥WWÈ ¼ksÃkLkk Lkuíkk Mkw»{k MðhksLkku AW¨WäWc. Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. íkr{¤LkkzwLke 39

AIWUY RUyWW ¨WvWgyWwWY §WW§WpWa¥W

IcN§WWI §WhIh óWTW ¥WaXvWgyWY vWhPShP ITWC

¡WWXI©vWWyW¥WWÈ ¥WÈXRT¥WWÈ AWoW rWWÈ¡WY Rc¨WWvWWÈ ¤WWTc vWÈoWRY§WY

©¨WdÅrKI TYvWc §WWCNh £WÈxW TWnWYyWc RZXyW¦WW¤WTyWW §WhIh AcI©WWwWc ¤WWoW §WcvWW Vh¦W Kc. m§WWC¥WcN rWcyLyWY X¨W¡WTYvW ¡WXTÅ©wWXvWwWY £WrW¨WW AyWc §WhI§W §Wc¨W§Wc §WhIh¥WWÈ ¨WxWZ¥WWÈ ¨WxWZ ýoWbvWvWW Sc§WW¨W¨WW AW C¨WcyNyWZÈ AW¦WhLyW ¨WWXªWgI xWhTuWc wWvWZÈ Vh¦W Kc AyWc XyW¦WX¥WvW TYvWc §WhIh ¤WWoW ¡WuW §WcvWW Vh¦W Kc. vW¥WWTc ¤WWoW §Wc¨Wh Vh¦W vWh ©¨WdÅrKI TYvWc 8.30 ¨WWo¦WWwWY 9.30 ¨WWo¦WW ©WZxWY §WWCNh £WÈxW TWnWYyWc AW X¨WØ©vWTY¦W ©WWTY ¡WVc§W¥WWÈ ¡WhvWWyWh SWUh AW¡WY äWIh Kh.

ÃkkMku ËuþLkk rðfkMk {kxu fkuRÃký ¾kMk Lkerík LkÚke. ðzk«ÄkLk òuhnx ÷kufMk¼k ûkuºk{ktÚke ðíko{kLk MkktMkË yLku Ãkqð« o ÄkLk rðsÞ f]»ý nktzefLkk Mk{ÚkoLk{kt ykÞkursík hu÷eLku MktçkkuÄe hÌkk níkk. ÞwÃkeyu MkhfkhLke rMkrØykuLkku WÕ÷u¾ fhíkk íku{ýu fÌkwt níkwt fu,

y{khe Mkhfkhu AuÕ÷k 10 ð»koLkk økk¤k Ëhr{ÞkLk Ëuþ yLku ÷kufkuLkk fÕÞký {kxu ykuAk fk{ fÞko Au. íku{ýu yu{ Ãký fÌkwt níkwt fu, ÞwÃkeyu MkhfkhLke h[Lkk 10 ð»ko yøkkW fhðk{kt ykðe níke íÞkhçkkËÚke y{u MktÃkqýo frxçkØíkk yLku Mk{Ãkoý MkkÚku ËuþLkk ÷kufkuLkk fÕÞký {kxu fk{ fhe hÌkk Aeyu. íku{ýu yu{ Ãký fÌkwt níkwt fu, ÷kufkuLkk Mk{ÚkoLk MkkÚku s y{u ykŠÚkf MkwÄkhk y™u Mkk{krsf LÞkÞLkk rðfÕÃkku WÃkh ykøk¤ ðÄe þfeþw. ÞwÃkeyu-1 y™u ÞwÃkeyu-2Lke Mkhfkh Ëhr{ÞkLk ËuþLkk rðfkMk fk{kuLkku WÕ÷u¾ fhíkk ®Mknu fÌkwt níkwt fu, ÞwÃkeyu MkhfkhLke «Úk{ yðrÄ Ëhr{ÞkLk ½ýe MkV¤íkk hne níke suLkk fkhýu 2009{kt Vhe íkf {¤e níke.

¥WhRYyWZÈ ¨WvWgyW AiTÈoWMc£W Lc¨WW ©WZ§vWWyWyWY ¦WWR AW¡Wc Kc

¥WhRYyWZÈ ¨WvWgyW ¤WWTvWY¦W ©WÈ©IbXvWwWY X¨WÝöyWZÈ : ALZgyW ¥WhQ¨WWXP¦WW MkwÕíkkLkkuLke ÞkË ykÃku Au. ykshkus økwshkík «Ëuþ fkUøkúMu k Mkr{rík ¾kíku yuykEMkeMkeLkk {nk{tºke yLku ðzkuËhk ÷kufMk¼k çkuXfLkk fkUøkúMu kLkk W{uËðkh {ÄwMkwËLk r{†eLke MkkÚku yuf MktÞwõík Ãkºkfkh Ãkrh»kËLku MktçkkuÄíkk økwshkík «Ëuþ fkUøkúuMk Mkr{ríkLkk «{w¾ yswoLk {kuZðkzeÞkyu sýkÔÞwt níkwt fu, Mkk{kLÞ heíku MktMkËLkk W{uËðkh Ãký Lk¬e fhe þfu yLku Mkk[k ÷k÷rfÕ÷k WÃkhÚke ¼k»ký fhðkLke

{nuåAk Ãkwhk Lkk ÚkkÞ íkku Lkf÷e ÷k÷rfÕ÷k WÃkhÚke Ãký ¼k»ký ÚkE þfu. ðzkuËhk ÷kufMk¼k çkuXfLkk {wÆu fkU ø kú u M kLkk W{u Ë ðkh íkhefu {ÄwMkwËLkLkwt Lkk{ Lk¬e ÚkÞwt íku Ãknu÷k fkUøkúuMkLkk WÃkkæÞkûk hknw÷ økkt Ä eLke EåAk yLkw M kkh Mk{økú ËuþLke 15 çkuXfku WÃkhÚke ÃkkÞkLkk fkÞo f hku L ke ÷køkýe òýeLku , «kÞ{heLku ykÄkhu ÷ku f Mk¼kLke W{u Ë ðkhku ÃkMkt Ë fhðkLkwt Lk¬e ÚkÞwt níkwt.

¥WhRYyWY ©WW¥Wc ©WYxWY §WPvWyWY TWV ýcC TéWW VvWW : X¥W±WY

yuykEMkeMkeLkk {nk{tºke yLku ðzkuËhk çkuXfLkk ÷kufMk¼kLkk W{uËðkh {ÄwMkwËLk r{†eyu sýkÔÞwt níkwt fu, ½ýk Mk{ÞÚke økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke Mkk{u ykðe MkeÄe ÷zíkLke hkn òuE hÌkk níkk. nwt Mkíkík íku{Lke Mkk{u çkku÷íkku hÌkku s Awt. Ãkhtíkw íku{Lke Mkk{u ykðe MkeÄe ÷zíkLke {Lku yk íkf {¤e Au íkuLkkÚke {Lku ykLktË Au. {wÏÞ{tºkeyu Ër÷ík ÞwðkLkLke Mkex fkÃkðkLke ðkík rçknkh yLku rËÕne{kt fhe íku ytøku {khu fnuðkLkwt fu, íkuyku su Mkðkuoå[ ÃkËu ÃknkU[ðk {ktøku Au. íku {kxu ¼kðLkk ¼zfkððkLkwt, ÃkkuíkkLkk {kxu {ík {u¤ððkLkwt, ¿kkríkðkËe hksfkhý h{e hÌkk Au. ËuþLkk Mkðkuoå[ ÃkËu ÃknkU[ðk {kxu ÔÞÂõík fku{Lkku WÕ÷u¾ fheLku {ík {u¤ððkLke Ãkuhðe fhu íkuLku nwt ¼khku¼kh ð¾kuze fkZwt Awt. yu s «{kýu fkuELku ÃkkrfMíkkLk yusLx fnuðk fu ðkhtðkh þnuòËk þçËLkku WÃkÞkuøk fhðku yu çkkçkík {øks{kt AwÃkkÞu÷e fku{ðkËe íkehkz Aíkefhu Au.

24¥WY AcX˜§WyWW XR¨W©Wc ¥WvWRWyW ¦WhýäWc

KôW vW£WßWyWY rWaÈNuWY ¥WWNc ýVcTyWW¥WZ ýTY ITW¦WZÈ çkuXfku WÃkh Ãký {íkËkLk ÚkLkkh Au. Mk{ksðkËe Ãkkxeo L kk Lku í kk {w÷kÞ{®Mkn {iLkÃkwhe {kxu [qtxýe {uËkLk{kt Au. ynª 12 W{uËðkhku {uËkLk{kt Au. ÞkËð ykÍ{økZ{ktÚke Ãký [q t x ýe ÷ze hÌkk Au . {æÞ«ËuþLke 10 çkuXfku WÃkh 24{e yur«÷Lkk rËðMku {íkËkLk ÞkuòLkkh Au. yk rËðMku Mkw»{k MðhksLke çkuXf rðrËþk{kt Ãký [qtxýe Þkuòþu. Íkh¾t z 4, rçknkh yLku A¥keMkøkZLke 7-7, ykMkk{ yLku Ãkrù{ çktøkk¤Lke 6-6, sB{w

fk~{eh{kt yLktíkLkkøk, {nkhk»xÙ{kt 19, hksMÚkkLk{kt 10 çkuXfku WÃkh Ãký 24{e yur«÷Lkk rËðMku {íkËkLk Þkuòþu. Íkh¾tz{kt Mkðkhu Mkkík ðkøku {íkËkLk þY Úkþu y™u [kh ðkøÞk Mkw Ä e {íkËkLk [k÷þu . yLÞ hkßÞku{kt {íkËkLkLke þYykík Mkkík ðkøku Úkþu yLku A ðkøÞk MkwÄe [k÷þu . W{u Ë ðkhe Ãkºk Ëk¾÷ fhðkLke AuÕ÷e íkkhe¾ Ãkkt[{e yur«÷ hk¾ðk{kt ykðe Au ßÞkhu [fkMkýeLke íkkhe¾ 7{e yur«÷ hk¾ðk{kt ykðe Au.


8

TX¨W¨WWT, vWW.30-3-2014

www.sardargurjari.com

`òSÉÚHíeôÒ X¾àú†÷LɥɆ §WoyW X¨WªW¦WI

RTcI äWZ¤W ˜©WÈoWhAc IcNTÃoWyWW AhPTh §WcyWWT

L¦W AÈ£Wc IcNT©Wg AÈ£WWø ¥WÈXRT ©WW¥Wc, yWWyWZÈ APxW, AWuWÈR. ¥Wh. 9825351853,

98795 30553

£WW£WW TY¦W§W Tc©NhTyN

¡WZTY-äWWI, IQY-nWYrWPY, ThN§WYäWWI, ©W¥Wh©WW, IrWhTY, ¡WcPW, oWZ§WW£WýÈ£WZ, ST©WY-¡WZTY, ¥WWnWuWY¦WW KWäW, ¡WW¡WPY, ¡WWuWY¡WZTY, oWZLTWvWY wWWUY, NYSYyW. pWyWä¦WW¥W äWWV 98795 09972, AWuWÈR. ©WiyWc ¤WW¨WwWY L¦W ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW.

§WcEAW ¡WNc§W, EÈ.¨WªWg-33, ¨WLyW79, EÈ r WWC-5>9>>. ¥WW©WYI 35000 AW¨WI xWTW¨WvWW BSC ¡WW©W wW¦Wc§W ¥WWNc ¡WNc§W, ¨WWuWY¦WW, £WkW”uWyWY ¦WZ¨WvWYAhyWW ¨WW§WYAh vWTSwWY ShNh-£WW¦WhPcNW, Ly¥WW–WT ©WWwWc AW¨WIW¦Wg Kc. (Ý£WÝ ¥WUh) pWyWä¦WW¥W äWWV - 98795 09972, AWuWÈR. ©WiyWc ¤WW¨WwWY L¦W ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW.

©WrWhN £WcIÈ £Wc§Wcy©W ¥WWNc

IhC¡WuW ˜IWTyWW X¨WMW ¥WWNc ©WrWhN £WcyI £Wc§Wcy©W, Acs¦WZIcäWyW §WhyW, ©Wcy©WyW §WcNT vWwWW X¨WMYNT/©NZPyN/ XP¡WcyPyN X¨WMWyWW ©WrWhN vWÚyW ¨¦WWL£WY ¤WW¨WyWW ¡§WhN ¥WWoWgRäWgyW ¥WWNc ¥WUh. ¨WPvWW§W xWW¥W ¡WW©Wc pWZÈNc§WY oWW¥W <<Ah¥WyWoWT>> ThP NrWyW¨WW ¡§WhN 700wWY 1200 ©m¨WcT ÔN¥WWÈ 2,63,000wWY 5,50,000 ©WZxWY LZL ¡§WhN £WWIY. pWyWä¦WW¥W äWWV - 98795 09972, £WW£WW Pc¨W§Wh¡W©Wg AWuWÈR. ©WiyWc ¤WW¨WwWY L¦W ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW.

©WhTW¦W©WY©W vWc¥WL rWW¥WPYyWW vW¥WW¥W ThoWhyWY AW¦WZ¨WcgR ¡WÈrWI¥Wg ©WWT¨WWT

PW‹. LdX¥WyW ¡WNc§W, Ac¥W.PY.(AW¦WZ¨WcgR)

¡WWÈrW¥Wh ¥WWU, AWT AcyP Ac Ih¥¡W§Wc–W, §W–¥WY rWWT T©vWW, I§WWXyWIcvWyWyWY £WWLZ¥WWÈ, AWuWÈR

¥Wh.94278 59535 ©W¥W¦W : ©W¨WWTc 9 wWY 12, ©WWÈLc 5 wWY 7 (©Wh¥WwWY äWZÿ)

§WoyW X¨WªW¦WI

¡WÈrWW§W, EÈ.¨WªWg-30, A¤¦WW©W-7 ¡WW©W ¥WW©WYI 60000wWY ¨WxWZ AW¨WI xWTW¨WvWW EÈrWWC-5>5>>, ¨WLyW-58 ¥WWNc ©W¥WI–W °WWXvWyWW ¦WZ¨WvWYAhyWW ¨WW§WYAh vWTSwWY ShNh-£WW¦WhPcNW, Ly¥WW–WT ©WWwWc AW¨WIW¦Wg Kc. (Ý£WÝ ¥WUh) pWyWä¦WW¥W äWWV - 98795 09972, AWuWÈR. ©WiyWc ¤WW¨WwWY L¦W ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW.

§WoyW X¨WªW¦WI

¨WVhTW (¥WZÅ©§W¥W)¥WWÈ, EÈ.¨WªWg-45, ¨WLyW-98, EÈ r WWC-6 ÔN, A¤¦WW©W-11 ¡WW©W ¥WWNc ¥WW©WYI 50000wWY ¨WxWZ AW¨WI xWTW¨WvWW ¥WWNc ¨WVhTW °WWXvWyWW ¦WZ¨WvWYAhyWW ¨WW§WYAh vWTSwWY ShNh-£WW¦WhPc N W ©WWwWc AW¨WIW¦Wg Kc. (Ý£WÝ ¥WUh) pWyWä¦WW¥W äWWV - 98795 09972, AWuWÈR.

jTcCy£Wh I§WT §Wc£W X¥WyW§W PYøN§W ©NZXP¦Wh

äWZ¤W ˜©WÈoWhAc ShNhoWkWSY AyWc X¨WXP¦WhoWkWSY ITyWWT vWwWW PYøN§W ShNh X˜yN ITyWWT.

©NcäWyW ThP, AWuWÈR.

VWXRgI AX¤WyWÈRyW

C£WWRnWWyW ¡WT£WvWnWWyW ¡WOWuW AW¡WyWY AWuWÈR XL§§WW IhÈoWkc©W ©WX¥WXvWyWW ¥WȯWY vWTYIc XyW¦WZÅmvW wW¨WW £WR§W VWXRgI äWZ¤WcrKW.

¥WyWhVTX©WÈV AWT. ¡WT¥WWT (Iy¨WYyWT, oWZLTWvW ˜RcäW IhÈoWkc©W ©WX¥WXvW §WYoW§W ©Wc§W)

XSThLnWWyW IWä¥WYTY CÏYäW ¨VhTW

¥Wh.98243 22021

Pigeon Repido Cute

TWL¤WhoW X¥WOWC-yW¥WIYyW-ST©WWuW

CyPmäWyW I¹INh¡W RTThL ©W¨WWTc 9 wWY £W¡WhTc 4 ÝW. 2995 ©WWwWc Free 3 Ltr. oWT¥WWoWT¥W äWZö pWYyWY T©WMTvWY Skystar Pressure Cooker + Premier yWhyW©NYI vW¨Wh

¤W¨WWyWY IYrWyW ¨W§Pg

3, TWVY Ih¥¡W§Wc–W, ¨WVcTWC ¥WWvWW ¥WÈXRT ¡WW©Wc, AWuWÈR-388001.

¥Wh.: 99799 90109 SIvW ÝW.2290/-¥WWÈ L

©WTIWT ¥WWy¦W ©WÈ©wWW¥WWÈ ©¡WhIyW CDo§WYäW + 4 Ih¥¡¦WZNT IhªWg + CyNTyWc N + ¥WNYTY¦W§©W. AW E¡WTWÈ v W ¥Wh£WWC§W TY¡Wc T ÃoW, £¦WZNY¡WW§WgT, CCC, Taily, DTP IhªWg yWø¨WY SYwWY äWYnWh. LyW¥WÈoW§W SWEyPcäWyW, AWuWÈR. ¥Wh. 98244 27700

Tc§¨Wc NZxNZ VhN§W

L§Wc£WY vWwWW C¥WTvWY ¥WUäWc. ©WWwWc oWT¥WWoWT¥W rWNWIcRWT ©W¥Wh©WW, nW©vWW IrWhTY, §WY§W¨WW IrWhTY, ¡WW¯WW, ¡WcNY©W, nWWÈP¨WY ¨WoWcTc yWW©vWh vWh nWTh L. TWL¤WhoW, A¥WZ§W PcTY ©WW¥Wc, AWuWÈR. ShyW: 02692257902/652530

yWW§WÈRW CÅy©NN¦WZN

xWh.10-12 ¡WW©W ¤WWC-£WVcyWh ¥WWNc 100 NIW ýc£W§W–WY IhªWg. yWW§WÈ R W CÅy©NN¦WZ N . §W–¥WY X©WyWc¥WW ©WW¥Wc, AWuWÈR. 98241 95136

§WoWj ˜©WÈoW, £WwWg Pc ¡WWNYg, TYäWc¡äWyW, RTcI ˜IWTyWW äWZ¤W ˜©WÈoWh äWh¤WW¨W¨WW ¥WWNc ©WÈ¡WIg ITh...

©¡Wc . A¥WTyWWwW-IWä¥WYT¨WdªuWh¨WYRc¨WY. XR.13 (AcP¨WWy©W T©WhC, yWW©vWW, ST©WWuW, ¥WYOWC £WZIÃoW rWW§WZ Kc) ¤WW¨W©WWT NlW¨Wc§©W¥WWNcyWWÈ IWTYoWT-2, Vc§¡WT-3, yWXP¦WWR. Sh.: 2566539, ¥Wh.: IWEyNT ¥WcyWcLT-1, ©W¨WWTc 5wWY TW¯Wc 94084 59822. AWuWÈR-§WWȤW¨Wc§W ThP, 11 ©WZxWYyWW NWC¥W ¥WWNc. pWyWä¦WW¥W AWuWÈ R. ¥Wh.98254 27368 äWWV - 98795 09972, AWuWÈ R . ©WiyWc ¤WW¨WwWY L¦W AW¦WZ¨WgcRYI R¨WWAh ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW. AyWc A¥WWTc v¦WWÈ £WdxWyWWwW, MÈPZ, PW£WT, ¥WcTL c äWZN ÝW.3151/-vWcwWY ¨WxWZ XV¥WW§W¦WW, ©WWÈPZ, X¨W§©WyW Lc¨WY A¡©WTW ©¡WW £¦WZNY ©WcyNT Tc¥WyP ¡WcyN ÝW.550/- AyWc ˜n¦WWvW SW¥Wg©WYyWY R¨WWAh 10% vWcwWY ¨WxWZ 999/-¥WWÈ Ó§W £WhPY ¥W©WWL ITW¨Wh. XP©IWEyNwWY ¥WUäWc. PW¦WW£WYNYäWyWY (IW¡WP X©W§WWC ©WWwWc ) ¥WWC§W ©NhyW Ih¥¡W§Wc–W, AWuWÈRnWW©W R¨WW ¥WUäWc . äWZNÃoW-äWNYgoWyWY nWTYRY ¡WT X¨WàWyWoWT ThP. 90339 20 NIW ©WZxWY XP©IWEyN ¥WcU¨Wh. oWkYyW NY ¥WUäWc. §W–¦W AW¦WZ¨WgcRYI. 51965. AcI ¨WnWvW A¨Wä¦W ¥WZ§WWIWvW §Wh. ¨WcyPhT ÿh©WÃoW, AWuWÈR. Sh.: §WY¥£WZ¨WW§WW Ih¥¡W§Wc–W ¡WW©Wc, 241456, ¥Wh.: 98251 Acm¨WW ©¡WW & ©W§WayW yWcäWyW§W ©WW¦WI§W ¥WWNg ¡WW©Wc, AWuWÈR. 67754. ¥Wh. 97377 30971 999/-¥WWÈ Ó§W £WhPY ¥W©WWL ITW¨Wh. y¦WZ ©NWS. D-MartyWY ¥WZIcäW XäW§¡W AWNg <£WW§WYgø> L¨WyWZÈ ¡WWuWY E¡WT. X¨WàWyWoWT. 81418 (ø.PY.Ac . ©I§¡WrWT) STEVIA V£Wg § W ©WZ o WT ÎY 82653 ¡WwWTY, IYPyWY, ˜h©NcN, ¥Wa¯WWäW¦WyWW XT¦WW§WYÅ©NI AyWc ¥WhPgyW ©W¨Wcg ThoWhyWh yWWäW ITc Kc. vWyW, ¥WW£Wg§W, ¡WÈrWxWWvWZ¥WWÈ vWwWW SWC£WT ¥WyW, ©¨W©wW TVc, vWWLoWY, ©ÔXvWg AyWc o§WW©W, ©Ncr¦WZ £WyWW¨WyWWT, oWkyc WWCN vWT¨WTWN §WW¨Wc, äWTYTyWY nWhNY vWwWW ¥WW£Wg§W E¡WT yWW¥W §WnWyWWT, IWT Ac © Wc © WTYM oWT¥WY £WVWT ScÈI,c XäWvWUvWW §WW¨Wc, Ac§¦WZX¥WXyW¦W¥W, ©NY§W, £WkW©WyWW AW¦WZ ¨ Wc g R . <£WW§WYg ø > £WW§WYg A–WTh £WyWW¨WyWWT. 210, RTcI ˜IWTyWY IWT AhPY¦Wh X©W©N¥W SYNÃoW, IWT ©WYN I¨WT, VWE©W,<L¨WyWZ È ¡WWuWY>, §W–¥WY ¤WhÈ ¦ WTW¥WWÈ , XÿêW Ih¥¡W§Wc – W, 3M IhNÃoW, TY¥WhN §WhIÃoW NhXIMyWY £WWLZ¥WWÈ, AWuWÈR. £WhT©WR rWhIPY, AWuWÈR. ¥Wh.: X©W©N¥W, oWWPg IcTY¦WT vWwWW RTcI 98790 36458, ShyW: ˜IWTyWY Ac©Wc©WTYM ¥WUäWc. ÞR¦WW¥WbvW 262457. ø-2, ©WYNY ¡§WWMW, ÞR¦WyWY £WÈxW yWUYAh nWh§W¨WWyWh £WXU¦WWRc¨W ¥WÈXRTyWY rWhIPY ¡WW©Wc, Am©WYT C§WWL. No Need any DIRECTORY

Tc©NhTyN ¥WWNc ýcCAc Kc

TWL ¡WWNYg¡§WhN

©WTRWT oWÈL ThP, AWuWÈR.

ExWC...XyW¨WWTuW IcyÏ

ISO 9001 ©WXNgSWCP. PY§W–W ¡Wc©N

IÈ N l h §W ©WX¨Wg © W. yW¨WW £WyWvWW ¥WIWyW¥WWÈ, ¡WWC¡W§WWCyW yWcN¨WIg ©WY©N¥W. Since 2000. X˜vWcäW äWWV 98257 27751 AhXS©W (02692) 250751. oWZ L TWvWyWW IhC¡WuW oWW¥W Ic äWVcT¥WWÈ.

Angiography or Bypass.

(AWRZ, §W©WuW, §WãWZ, ©WSTLyWyWh ©WYTIh AyWc äWZö ¥WxW) ˜h©Wc©W I¦WWg ¨WoWTyWZÈ AhoWcgXyWI ¥WxW ¥WUäWc. <£WW§WYgø> £WW§WYg VWE©W,<L¨WyWZÈ ¡WWuWY>, §W–¥WY NhXIMyWY £WWLZ¥WWÈ, AWuWÈR.

¨WÈRyWW VcyPYÿWSN

äWÅmvWX©WÈVyWW ErrWWTuW ©WW¥Wc rWaÈNy{ËkðkË, uWY¡WÈríkk.29 W ©W¥W–W SXT¦WWR ¼ksÃkLkk E÷uõþLk {uLkus{uLx

# A¥WcXTIW¥WWÈ.... ˜wW¥W ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ vWc¥WWÈ yWZI©WWyWyWW IhB ©W¥WWrWWT yWVhvWW ¥W¬¦WW. ¤WaI¡È WyWc IWTuWc AVÃyWW yWhwWg AhTcyL IWEyNY X¨W©vWWT¥WWÈ 10 ©WcIyP ©WZxWY L¥WYyW¥WWÈ xWký Z TY AyWZ¤W¨WWB VvWY. vWh ¤WaI¡È WyWc IWTuWc IcN§WY¦W Lo¦WWAc XR¨WW§W ¡WP¨WWyWW Ic IWÈrW vWaN¨WWyWW ©W¥WWrWWTh ¥W¬¦WW Kc. IcN§WW¦W pWTh¥WWÈ SXyWgrWT AyWc Ay¦W ©WW¥WWyW ©WXVvW ¡WWuWY AyWc oWc©W §WWByWyWc ¡WuW yWZI©WWyW ¡WVhÈr¦WZÈ Vh¨WWyWY ýuWIWTY ¥WUY TVY Kc. ýcIc ©WRyW©WY£Wc VLZ ©WZxWY ýyW¥WW§WyWW yWZI©WWyWyWW IhB ©W¥WWrWWT ¥W¬¦WW yWwWY. ¤WaI¡È WyWc IWTuWc äWVcT¥WWÈ AW¨Wc§WW XPMyWY§WcyP ¡WWIgyWc nWW§WY ITW¨WW¦Wh VvWh. vWh AVÃyWY IcN§WW¦W ©WZ¡WT¥WWIgNc AyWc ©NhT¥WWÈ ©WW¥WWyW ¨WcTX¨WnWcT wWB oW¦Wh VvWh. ¡Wh§WY©Wc ¤WaI¡È W AÈoWc ¨WxWZ ýuWIWTY AW¡WvWW LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic X£Wk¦WW X¨W©vWWT¥WWÈ IW£WgyW Icy¦WhyW nWWvWc L¥WYyW xW©WY ¡WP¨WWyWc IWTuWc AcI IWT ¡W§WNY oWB VvWY AyWc IWTyWW ¥WWX§WIyWc VU¨WY BýAh ¡WVhÈrWY VvWY. äWVcT ¡Wh§WY©W AyWc SW¦WT XP¡WWNg¥WcyNyWc VLZ ©WZxWY VvWWVvWyWW IhB ©WW¥WWrWWT ¥W¬¦WW yWwWY. ýcIc AW RT¥¦WWyW RX–WuW IcX§WShXyWg¦WW¥WWÈ ¨WYLUY LvWY TVc¨WWyWW ©W¥WWrWWT ¥W¬¦WW Kc. Lc¥WWÈ 2000 LcN§WW pWTh¥WWÈ AÈxWWT¡WN K¨WWB oW¦Wh Kc. X©W©¥Wh§Whø©NyWZÈ IVc¨WZÈ Kc Ic IcX§WShXyWg¦WW ¡WT ¤WaIÈ¡WyWh nWvWTh TVc§Wh Kc. ¨¦WW¡WI yWZI©WWyW ¡WVhÈrWWPc Ac¨Wh ¤WaI¡È W IcX§WShXyWg¦WW¥WWÈ AWoWW¥WY 30 ¨WªWg¥WWÈ oW¥Wc v¦WWTc ¯WWNIY äWIc Kc. A¯Wc E§§WcnWyWY¦W Kc Ic ¨WªWg 1994¥WWÈ §WhyW AcyLc§Wc©W¥WWÈ 6.7yWY vWY¨WkvWW xWTW¨WvWh ¤WaI¡È W ¯WWNm¦Wh VvWh. Lc¥WWÈ AhKW¥WWÈ AhKW 60 §WhIhyWW ¥WhvW XyW¡Ws¦WW VvWWÈ AyWc AÈRWXLvW 10 X£WX§W¦WyW Ph§WTyWZÈ yWZI©WWyW ¡WVhÈr¦WZÈ VvWZÈ. s¦WWTc ©WWyW ÎWÅy©W©Ih¥WWÈ 1989 RT¥¦WWyW 6.9yWY vWY¨WkvWW xWTW¨WvWh ¤WaI¡È W ¯WWNm¦Wh VvWh Lc¥WWÈ 67 §WhIhyWW ¥WhvW wW¦WW VvWWÈ.

Kaushal Shah ldp Registration before 10-04-2014 Ahmedabad 88668 83883 Surat 98244 10960 Bombay 99206 35814 Rajkot 98793 57475 Baroda 91737 03883

xWh.10-12 Ih§WcL ¡WW©W/yWW¡WW©W ¤WWC-£WVcyWh ¥WWNc 1 ¨WªWg, 2 ¨WªWg, 31/2 ¨WªWg (£WcÈo§WhT) vWwWW NCVT ©WNYgIhªWg 100 NIW ýc£W, £WZm©W ¥WSvW ¥WUäWc. £W©W ¡WW©WyWY ©WZX¨WxWW

LäW¨WÈvWX©WÈV ¤WWL¡W¥WWÈwWY 6 ¨WªWg ¥WWNc ©W©¡WcyP

ATLyN ¡WW©W¡WhNg

¨Wc§WcyNWCyW ©¡Wc. AhST

Sh¥Wg§W TcPY¥WcyP ¡WcyN ÝW.999/-¥WWÈ 2 nWTYRh ©WWwWc 1 ÎY ¥WcU¨Wh...

oWW¥WPY ¨WP ¡WW©Wc, LZyWW T©vWW, AWC©W Tailoring & Fabric ScINTY ThP, AWuWÈR

Zenith

SIvW ©WWvW XR¨W©W¥WWÈ AyWc ¡WWyWIWPg Mo. 98982 12219 E¡WT £WWT XR¨W©W¥WWÈ ¥Wc U ¨Wh. wWc§WY... wWc§WY... wWc§WY... ©WÈ¡WIg: ¥WhPgyW ShNh ©NZXP¦Wh, ©NcäWyW PY-IN vWwWW ¥WäWYyW ¡WT ©WY¨Wc§WY AWuWÈ R . ¥Wh. 94273 ¥W§NYI§WT yWhyW ¨WZ¨WyW Sc£WkYIyWY yWW§WÈRW CÅy©NN¦WZN ThP, 16341 äWh¡WÃoW £Wc o W (wWc § WY) vW¥WWTW §W–¥WY X©WyWc¥WW ©WW¥Wc, VXTR¦WW, 1§Wh ¥WWU, AWuWÈR. ©WyWc ©W¨WWgXxWI E¡W¦WhoW wWW¦W X¨WXäWÖ ¡Waý £WYMyWc 98241 95136 yWPYAWR-¡WcN§WWR vWc¨WY §WcN©c N PYMWCyW¥WWÈ ©WZRÈ T AWIªWgI TmvWrWÈRyW, ©Wc¨WyW, IcT£WWyWY ¥WWUW X˜yNÃoW ITY vWc¥WL ¤WW¨W¥WWÈ ¡Wh©WW¦W ¥WZÅ©§W¥W ¥WcTcL £¦WZTh (vW©£WY), AÈ£WT, E§IW, X¨WX¨WxW vWc¨WY wWc§WYAh AhPgT ¥WZL£W £WyWW¨W¨WW X¨WyWW¥Wa§¦Wc A¥Wa§¦W ©Wc¨WW. vW¥WW¥W Xÿ©N§Wh ¥WcU¨W¨WW. ScÈoW©WZC, ¥WZ©§WY¥W ©W¥WWL ©Wc¨WW. ¡WW©W¡WhNg X¡WTW¥WYP, ¡WcyP§WZ¥W, TcIY, Xÿ©N§W ¥WWNc ©WÈ ¡ WIg ITh. 98241 ©WWCLyWh 1 ShNh AyWc ¡Wh©NIWPg äWYnWh. ¨WW©vWZäWW©¯W Iy©W§WNy©WY. 63212, 81402 30148 ©WWCM 1 ShNW ©WWwWc Ý£WÝ ¥WZ§WWIWvW X¥WPY¦W¥WäWY¡W AyWc rWcyWX§WÈoW. wW¥Wg§W ©WcN §Wc¨WY. ©W¥W¦W : RT £WZxW¨WWT AyWc website: www.shaktihealthcare.com ¡WTRcäW L¨WW ¥WWNc wW¥Wg§W ©WcN oWÈø, TX¨W¨WWT ©WWÈ L c 5 wWY 7. PW‹.L¦WIbªuW ¡WNc§W ýÈoWY¦WW JOCKEY, LUX, AMUL, C©¥WWC§WyWoWT ¤WW§WcL ThP, ¥WYyWW RANJIT, FRUTI OF THE ¥W©øR ©WW¥Wc, AWuWÈR. A§vWWS 91739 16347 LOOM Lc ¨ WY ˜n¦WWvW 99784 99676, ¥WWVYT 98243 43391 IÈ¡WyWYyWW Vh§W©Wc§W vWc¥WL Vh§W©Wc§W RX–WuW¤WWTvW 88663 78278 ¤WW¨Wc TYNc§W. XR§WY¡W PY©NlY£¦WZN©Wg, 5/5 TW¯Wc ¯WÈ£WIcØT, äWYTPY, ©WZ ¡ WT ¥WWIc g N , 1§Wh ¥WWU, XIäWyW ¡WW¡WP äWh¡W £WkWyrW yWÈ.4 xWZ ª uWc Ø T, AhQWyWWoWyWWwW, AWuWÈR ¡WW¡WP, ¥WOY¦WW, rWhTWSTY, nWWnWTW, ¡WT§WY£Wd L yWWwW, ÕY©Wc § W¥W, yW¥WIYyW, rWhnWW¡WW¡WPY KZNI vWc¥WL XvWÝ¡WvWY£WW§WWø, äWY¨WIWäWY, LwwWW£WÈxW ¥WUäWc. ©wWU: X¨WàWyWoWT X¨WªuWZIWäWY, ¥WÏW©W, ¥WVW£W§WY¡WZT¥W, RaxW oWkWVI ©WVIWTY ¥WÈPUY RZIWyW, TW¥WcØT, ¥WRZTWC, Iy¦WWI¹¥WWTY, yWWyWW £WýT, X¨WàWyWoWT ShyW: EÈNY, ¥Wd©WZT, ¡WÈQT¡WZT, ¤WY¥WWäWÈIT, 94268 86266 äWXyWRc¨W, PWIhT XR.22 TWLZ TWuWW AWÈI§WW¨W¨WWUW 98248 21600 99259 21600

¦WW¯WW˜¨WW©W

1/4 TW¯Wc AÈ£WWø, £WVZrWTWø, FGMW, X©Wö¡WZT, ¥WVZPY, oWWÈxWYyWoWT A–WTxWW¥W XR-2. 17/4 ©W¨WWTc óWTIW, ©Wh¥WyWWwW, X¨WT¡WZ T , ©WWUÈoW¡WZT, yW¨WWTuWZÈý, rWhNY§WW XR.4 23/4 VXTóWT, XR§VY, A– WTxWW¥W, ¥WwWZTW, ¨WbÈRW¨WyW, AWoWkW, ¥WIWyW ¤WWPc AW¡W¨WWyWZÈ Kc L¦W¡WZT, AL¥WcT, ¡WZªIT, ÕYyWWwWø oWkWEyP S§WhT ¡WT £Wc Ý¥W T©WhPZÈ, XR.11 TWLZ TWuWW 98248 £WWLZ¥WWÈ nWZ§§WY Lo¦WW, £Wc ©WWCP 21600 ¡WWX§WIWyWh ¡WWIh ThP, §WWCN, ¡WWuWY, nWWUI¹¨WWyWY ¨¦W¨W©wWW ©WWwWc AWuWÈR øNhXP¦WW ThP, ¨WdIOȹ ¡WWIg ©Wh©WW¦WNY yWÈ . £WY-28. ¥Wh. 97263 55358

¡WvWÈL§WY ©¨WRcäWY X¨Wÿ¦W IcyÏ

§WoyW X¨WªW¦WI

§WcEAW ¡WWNYRWT, EÈ.¨WªWg-28, EÈrWWC-5>8>> ÔN, A¤¦WW©W- 12 ¡WW©W, Ih¥¡¦WZNT yWcN¨WIg AcyøyWY¦WT, ¨WLyW-54, ¥WW©WYI 20,000 I¥WWvWW ¥WWNc pWyWä¦WW¥W äWWV 98795 09972, AWuWÈR. ©WiyWc ¤WW¨WwWY L¦W ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW.

£WkWyPcP vWwWW Ac©Wc¥£W§W Ih¥¡¦WZNT ¨WcrWyWWT vWwWW TY¡WcTÃoW ITyWWT. NhyWgT TYSY§WÃoW vWwWW X˜yNT TY¡WcTÃoW ITY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. ©WÈ©wWWAh, ©Iº § Wh¥WWÈ ¨WWXªWg I ¥Wc C yN©Wg IhyNlWIN §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. 503, X¨WTWuWY rWc¥£W©Wg, vWW©IÈR ¡WcNhl §W ©WW¥Wc, AWuWÈ R . 96014 03504, 99133 34270

¯WW©W¨WWRyWc §WhIh LZRW LZRW rWä¥WWÈwWY VW§W ýcC TéWW Kc : yWYXvWäWI¹¥WWT

fr{xeLkk [uh{uLk Ãkhþku¥k{ YÃkk÷k Ãkxýk,íkk. 29 îkhk [qtxýe Ãkt[Lku VheÞkË fhíkkt rçknkhLkk {wÏÞ{tºke Lkeríkþ [qtxýe Ãkt[u yk çkkçkíku økt¼eh LkkUÄ fw{khu yksu ykûkuÃk fÞkuo níkku fu, ÷E Mkûk{ yrÄfkhe ÃkkMku heÃkkuxo ¼ksÃkLkk ðzk«ÄkLk ÃkËLkk W{uËðkh {tøkkÔÞku Au. LkhuLÿ {kuËe íku{Lku ÃkkuíkkLkk {køko{kt yz[ý íkhefu økýu Au. ÃkkxLkøkh ÃkxýkÚke [qxt ýe «[kh {kxu hðkLkk Úkíkkt Ãkºkfkhku MkkÚku ðkík[eík fhíkk Lkeríkþu fÌkw t níkw t fu , ÷ku f ku rçkLksYheheíku ykÄkhðøkhLkk yW¨WY XR§VY, vWW. 29 ykûkuÃkku fhu Au. Lkeríkþ fw{khu TWL©wWWyWyWW £WWP¥WcTwWY XNXIN økRfk÷u Ãký økÞk{kt R{k{økts yLku yW ¥WUvWW A¡W–W E¥WcR¨WWTY¡W¯W çku÷køkts ûkuºkku{kt [qtxýe Mk¼kLku ¤WTyWWT ¤WWL¡WyWW ¨WXT× yWcvWW MktçkkuÄíkk {kuËe WÃkh «nkh fÞko LäW¨WÈvWX©WÈVyWc ¡WWN¿¥WWÈwWY 6 ¨WªWg níkk. Lkeríkþu W{u Þ w O níkw t fu , ¥WWNc ©W©¡WcyP ITY Rc¨WW¥WWÈ AW¨¦WW ykíktfðkËLku ÷kufku swËk swËk [~{kÚke Kc. LäW¨WÈvWX©WÈVc ¡WhvWWyWY Kc§§WY òuR hÌkk Au. fkuRLkk Ãký Lkk{Lkku rWaÈNuWY £WWP¥WcTwWY §WP¨WWyWY ¨¦WmvW WÕ÷u¾ fÞko ðøkh Lkeríkþu fÌkwt níkwt ITc§WY CrKW £WWR ¡WuW ¤WWL¡Wc fu, ÷kufkuLku Mk{økú Ëuþ{kt çku s Ëw~{Lk vWc¥WyWc XNXIN yW AW¡WvWW vWcAhAc Lkshu Ãkze hÌkk Au. yuf ¼khíkLkk A¡W–W vWTYIc E¥WcR¨WWTY ¡W¯W ¤W¦WZf {wÂM÷{ku yLku çkeò Lkeríkþ fw{kh. VvWZÈ. LcyWc §WCyWc ¡WWN¿ Ax¦W–W LkhuLÿ {kuËeyu çku rËðMk Ãknu÷k TWLyWWwWX©WÈVc vWc¥WyWc 6 ¨WªWg ¥WWNc ¡W– MkkMkkhk{ yLku økÞk{kt [qxt ýe hu÷eLku MktçkkuÄíkk Lkeríkþ Mkhfkh WÃkh W¥WWÈwWY ©W©¡WcyP ITY RYxWW Kc. # §WWÈ£WY ¥WZ©WWSTYyWY NlcyWyWW £WZIÃoW äWÝ ¡WWyW 2yWZÈ rWW§WZ ¥WWÈoWvWW ¥WZ©WWSThAc £WZIÃoW äWÜ wW¨WWyWW AcI XR¨W©W AoWWE ©W¨WWTc ©WWPW ©WWvWwWY yW¨W ¨WWo¦WW ©WZxWY¥WWÈ AWuWÈR ©WXVvWyWW Tc§¨Wc ©NcäWyWc ©WcyNl§W TYM¨Wcäg WyW AhSY©Wc ¡WVhÄrWYyWc ¡WhvWWyWZÈ yWW¥W, ©WTyWW¥WZÈ, NcX§WShyW AyWc ¥Wh£WWB§W yWÈ£WT ©WXVvW Nlyc WyWZÈ yWW¥W, ¥WZ©WWSThyWY ©WÈn¦WW RäWWg¨W¨WWyWY TVc Kc. AW AÈoWcyWZÈ Sh¥Wg ¤WT¨WW ©W¥W¦Wc ¡WhvWWyWW ShNh AhUnW¡W¯WyWY ˜¥WWXuWvW yWI§W ¡WuW TLa IT¨WWyWY TVc Kc. AW yW¨WY ¦WhLyWWyWc IWTuWc V¨Wc ¥WZ©WWSThyWc vWc¥WyWW yWW¥W AyWc yWÈ£WTyWY AoWWEwWY L yWhÄxW ITY §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WY Vh¨WWwWY §WWÈ£WY §WWByWh¥WWÈ I§WWIh ©WZxWY E¤WW TVc¨WWyWY MÈMN¥WWÈwWY ¥WZXIvW ¥WUäWc.

E¡WPc Kc ¨WcIcäWyW¥WWÈ

vWW.10-4-14, 3-5-14. EsLdyW, Ah¥WIWTcØT, ¥WWÈP¨WoWQ, XR.3, vWW. 8-5. óWTIW, RY¨W, ©Wh¥WyWWwW. XR-3, vWW. 17-5 VTóWT, XR§VY, A¥WTxWW¥W, oWhI¹U, ¥WwWZTW, ¨WbRÈ W¨WyW, L¦W¡WZT. XR-10. yWX©WgoW AcPX¥WäWyW äWd§WcªW¤WWC R§W¨WWPY. yWXP¦WWR. ¥Wh.: ©WTIWT ¥WWy¦W. oW¨Wg.AhS CÅyP¦WW 99137 19460.

£§Wc©WY Ih¥¡¦WZNT

¥WÈXRT Acm©Wh-¥WYyWWIWTY-©Wc¨WyW, £WkW©W¥WaXvWg ¨VWCN ¥WcN§W Ahm©WWCPyWY vWwWW §WoWj ˜©WÈ o WyWY X¨WX¨WxW AWCN¥W, oWY¢N AWCN¥W KaNILwwWW£WÈxW ¥WUäWc. §W–¥WY NhXIM ©WW¥Wc, TWýXxWTWLyWY oW§WY¥WWÈ, AWuWÈR. ©WÈXR¡W ¡WNc§W 98257 82928, ©WÈvWTW¥W ThP, yWPYAWR. 94280 76568.

fkUøkúuMkLkk hk»xÙeÞ «ðõíkk þÂõík®Mkn økku r n÷ Ãký nðu yk[khMktrníkk ¼tøkLkk {k{÷u Mkftò{kt ykðe økÞk Au. ¼ksÃku þÂõík®Mkn økkurn÷ îkhk fhðk{kt ykðu÷k Wå[khýku Mkk{u [qxt ýe Ãkt[ Mk{ûk VrhÞkË fhe ËeÄe Au suLkk Ãkrhýk{ MðÁÃku ykLke økt¼eh LkkUÄ ÷uðk{kt ykðe Au. ÄkŠ{f ÷køkýe Ëw¼kÞ íkuðk yLku rð¼ksLkfkhe Wå[khýku çkË÷

Doctor’s, Master Degree and high profile Lagna Parichay Directory Form and more detail on Facebook.

TcPY ¡WMcäWyW

AWuWÈR ¡WyWpWN VhN§WyWY ¡WWKU 100 ÓN ThP, 2BHK S§Wc N 3BHK ¡WcyNVWE©W 22 §WWnW, 1250 ÓN. 99988 36920, 88668 55449

hkßÞ{kt ykíktfðkË, rðs¤e yLku ®Mk[kELke Mk{MÞkLku ÷RLku «nkhku fÞko níkk. Lkeríkþu fÌkwt níkwt fu, {kuËe íku{Lku yz[ýÁÃk íkhefu økýe hÌkk Au. økÞk ð»kuo ¼ksÃk MkkÚku Lkeríkþ fw{khLke Ãkkxeo suzeÞwyu Auzku Vkze ÷eÄku níkku. ¼ksÃku ðzk«ÄkLk ÃkËLkk W{uËðkh íkhefu LkhuLÿ {kuËeLke ÃkMktËøke fhíkk suzeÞwyu Auzku Vkze ÷eÄku níkku. {ku Ë eLke Lksh rçknkh yLku W¥kh«Ëuþ{kt furLÿík ÚkR økR Au. ¼ksÃku yksu ð¾íku rçknkh{kt ÷kuMkÃkk MkkÚku nkÚk r{÷kÔÞk Au. Lkeríkþ fw{kh yLku {kuËe AuÕ÷k ½ýk Mk{ÞÚke yk{Lku Mkk{Lku hÌkk Au.

©¨WRcäWY A¡WyWWAc RcäW Ih äWXIvWäWW§WY £WyWWAc

¡WNc§W ¥WcTcL £¦WZTh (AWuWÈR)

¦Who¦W ø¨WyW©WWwWY ¡W©WÈRoWY ¥WWNc ©WÈ¡WIg ITh. Tø. 2500 ÝW. ¦WZ¨WvWYAh ¥WWNc ÎY Tø©NlcäWyW Kc. ¥WW¯W ¡WNc§W ©W¥WWL ¥WWNc . patel.marriage@yahoo.in 98250 30401

¥Wh.95865 83444 ÝW.2250/-

PWEyW ¡Wc¥WcyN ¤WTh AyWc £WYý ÝW.2250 3 ©WTU V’W ©WWwWc ©WWwWc 1 ¨WªWgyWY ©WX¨Wg©W ÎY-¥WhNT ÎY

L§WWTW¥W ©WhCDoW ¥WäWYyW <<¥WZnWY VWE©W>> ¡W¡¡WZ VhÅ©¡WN§W ¡WW©Wc, §W–¥WY X©WyWc¥WW ¡WW©Wc, AWuWÈR

Tc§¨Wc NZxNZ VhN§W ©¡Wc . yWc ¡ WW§W-¡WhnWTW-£WyWWT©WA¦Whx¦WW-K¡Wd¦WW-LyWI¡WZT XR.13 vWW.29-5. 2 X2 VhN§W RX– WuW¤WWTvW-©WWvW s¦WhXvWg § WÃoWXvWÝ¡WXvW-TW¥WcØT-Iy¦WWI¹¥WWTY XR.20. vWW.8-5. ¤WW¨W©WWT NlW¨Wc§©W- yWXP¦WWR. 2566539, ¥Wh.: 94084 59822. L¦WÕY I¹IÃoW m§WW©WY©W

¢§WcN ¨WcrW¨WWyWW Kc

2 BHK G ¢§Wc N ¨Wc r W¨WWyWW Kc .

¥WhINc§W, IcI, rWhI§WcN, X£W©IYN AcyP I¹IYM, ©WcyI©W, £WcITY. ø°WW ¡WNc§W 98792 05071

£WWLTYyWZÈ xWÝ

IT¥W©WR-¨WY.¨WY. yWoWT ThP. £WW¦WhøyW £WWLTYyWZÈ xWÝ ¥WUäWc. IT¥W©WR. ¥Wh.: 98250 94265 00858 ¨WpWW©WY AWoWU 18136, 97272 07724 ¡WW¨WPW¨WWUZÈ NlcINTwWY §Wc¨W§WÃoW ITY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. 97231 RZIWyWh ¨WcrW¨WWyWY Kc ˜wW¥W ¥WWU, ¥Wc C yW ThP NrW, 16146 ¨WpWW©WY. ¤WWCIWIW ©Nc r ¦WZ rWWT T©vWW. X¨WàWyWoWT. 220X220 ©Ic. ÔN. ¥Wh.: 99790 96691.

RZIWyWh ¨WcrW¨WWyWY Kc

AWuWÈR nWWvWc ¤WW§WcL ThP Ah¨WT£WkYL ¡WW©Wc, £WoWY¨WWUWyWY £WWLZ¥WWÈ, ThPNrW RZ I WyWh ¨Wc r W¨WWyWY Kc . R§WW§Wh AW¨WIW¦Wg . ¥Wh.: 95868 71954.

£WY-7, TW¥WIbªuW äWh¡WÃoW ©WcyNT, ¥WcScT ThP, AWuWÈR s¦WZ©W... s¦WZ©W.... s¦WZ©W... ¥Wh.80006 26522 oWWLT, ¥Wh©WÈ£WY, vWP£WarW, ¡WWCyWc¡W§W, RaxWY ¨WoWcTcyWh I¹RTvWY s¦WZ©W. yWVà §WoyW X¨WªW¦WI §WcEAW ¡WWNYRWT, EÈ.¨WªWg-34, ¥WhT©W, yWVà ©WcITYyW, yWVà ¢§Wc¨WT Ic EÈrWWC-5>8>> ÔN, ¨WLyW-66 yWVà £WTS. äWZö I¹RTvWY s¦WZ©W. <£WW§WYgø> £WW§WYg VWE©W, <L¨WyWZÈ B.Com, HDS, AcyøyWY¦WT, ¥WW©WYI 20,000 AW¨WI xWTW¨WvWW ¡WWuWY>, §W–¥WY NhIYM ¡WW©Wc, AWuWÈR.

¥WWNc ¦WZ¨WvWYAhyWW ¨WW§WYAh vWTSwWY ShNh-£WW¦WhPcNW, Ly¥WW–WT ©WWwWc AW¨WIW¦Wg Kc. (Ý£WÝ ¥WUh) pWyWä¦WW¥W äWWV - 98795 09972, AWuWÈ R . ©WiyWc ¤WW¨WwWY L¦W ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW.

¨WÈRyWW

A¥WWTW ¥WWyW¨WÈvWW oWkWVIhyWc nWW©W nWW©W LuWW¨W¨WWyWZÈ Ic A¥WWTc v¦WWÈ rWuWY¦WW ©WY¨WY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. Sh§W £WcPÃoW vWc¥WL Th§W ¡Wh§WYäW ITY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc vWc¥WL A©vWT Sh§W, £§WWEMyWW ¡WY©W ¡WuW ¥WUäWc. ¨WÈRyWW ©WWPY, TWýXxWTWLyWY oW§WY¥WWÈ, LZyWW T©vWW, AWuWÈR. Sh.268087

§WoyW X¨WªW¦WI

§WcEAW ¡WNc§W, EÈ.¨WªWg-27, EÈrWWC5>7>> ÔN, ¥WW©WYI AW¨WI 40,000 I¥WWvWW ¥WWNc ©W¥WI–W °WWXvWyWW HSC, ¥W§NY¥WYPY¦WW ¤WuWc§W ¥WWNc ¦WZ¨WvWYAhyWW ¨WW§WYAh vWTSwWY ©WrWhN £WcÈI £Wc§Wcy©W ShNh-£WW¦WhPcNW, Ly¥WW–WT ©WWwWc ThäWyWY Ah¨WT©WYM. ©WY§¨WT AhI, AW¨WIW¦Wg Kc. (Ý£WÝ ¥WUh) pWyWä¦WW¥W AWuWÈR-X¨WàWyWoWT ThP, ¥WMRW äWWV - 98795 09972, £Wc I TYyWY £WWLZ ¥ WWÈ , AWuWÈ R . AWuWÈ R . ©WiyWc ¤WW¨WwWY L¦W 98243 22021 ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW.

TW¨WUW¡WZTWyWY ¡§WW¦W¨WZP ScmNTY¥WWÈ ¤WYªWuW AWoW

¡§WW¦W¨WZPyWY ©WYNh rWhÈNWP¨WWyWW VYNÃoW ¡§WWyN¥WWÈ §WWoWc§WY AWoWwWY ASPWvWSPY : AWuWÈR SW¦WTX£WkoWcPyWW £Wc SW¦WT SW¦WNTh pWNyWW©wWUc

AWuWÈR, vWW. 29 yWcäWyW§W VWC¨Wc yWÈ. 8 ¡WT AW¨Wc§WW TW¨WUW¡WZTW oWW¥WyWW ¡WWNY¦WW yWøI AW¨Wc§WY AcI ¡§WW¦W¨WZPyWY ScmNTY¥WWÈ ¥WhPY TW¯Wc ˜rWÈP AWoW SWNY yWYIUvWW ©W¥WoWk X¨W©vWWT¥WWÈ ASPWvWSPY Lc¨WWc ¥WWVh§W ©WýgC L¨WW ¡WW¥¦Wh Kc. AWuWÈR SW¦WTX£WkoWcPyWW £Wc SW¦WT SW¦WNTh pWNyWW©wWUc ¡WVhÈrWYyWc ¡WWuWYyWh ¥WWTh rW§WW¨WY APxWW I§WWIyWY ¤WWTc

LVc¥WvW £WWR AWoW ¡WT IW£Wa ¥WcU¨WY §WYxWh Kc. ýc Ic IhCyWW VvWWVvW wW¨WWyWW IhC ©W¥WWrWWT yWwWY. ˜W’ ¥WWXVvWY AyWZ © WWT TW¨WUW¡WZ T W ¡WWNY¦Wc AW¨Wc § WY ¡§WW¦W¨WZPyWY AcI ¥WhNY ScmNTYyWW VYNÃoW ¡§WWyN¥WWÈ TWX¯WyWW ¡WhuWW AXoW¦WWTc AcIWAcI AWoWc RcnWW RYxWY VvWY. v¦WWT£WWR AWoWc ¡§WW¦W¨WZPyWY ©WYNhyWc ¡WIPY §WcvWWÈ ¤WYªWuW AWoW¥WWÈ

ScT¨WWC oWC VvWY. LcyWY ýuW AWuWÈR SW¦WTX£WkoWcPyWc ITvWW SW¦WT SW¦WNTh pWNyWW©wWUc ¡WVhÈrWYyWc ¡WWuWYyWh ¥WWTh rW§WW¨WY AWoW ¡WT IW£Wa ¥WcU¨WY §WYxWh Kc. ©Wa¯WhyWW LuWW¨¦WW AyWZ©WWT ¡§WW¦W¨WZPyWY ©WYNh rWhÈNWP¨WW ¥WWNc ¨W¡WTWvWW £WhC§WTh oWT¥W wWC L¨WWyWc IWTuWc AWoW §WWoWY Kc. LcyWc §WCyWc ¥WhNZÈ yWZIäWWyW wW¨WWyWY äWm¦WvWWAh ýc¨WWC TVY Kc.


TX¨W¨WWT, vWW.30-3-2014

www.sardargurjari.com

9

P¤WWuW yWøI ¥WWÝvWY-NlI ¨WrrWc ¡WY¡W§WoWyWW äWn©WyWc ˜hVY£WYäWyWyWW A§WWT©WWyWY ©WÈvWWyW X¨WVhuWY ¡WXTuWYvWWyWY Ic © W¥WWÈ 1 ¥WW©WyWY ©Wý AyWc RÈ P ©W©WTW óWTW AW£WÝ §Wc¨WWyWh ˜¦WW©W AI©¥WWvW: 5 pW¨WW¦WW, 2yWY VW§WvW oWÈ ¤ WYT ¡WXvW AyWc ©WW©WTY ¡W–WyWW ©W¤¦Wh £Wc NÈI ©WYm©W§WcyWyWW rWW§WY TVc§WW IW¥W RT¥¦WWyW PW¦W¨WMgyWyWc IWTuWc AI©¥WWvWh ¨WxWY TéWW Kc : NlI xWPWIW¤WcT ¥WWÝXvW ©WWwWc ¤WNIWvWW ÓTrWcÓTrWW EPY oW¦WW

yWPYAWR, vWW. 29 yWPYAWR vWW§WZIWyWW ¡WY¡WoW§W rWhIPYwWY IWT¥WWÈ X¨WRcäWY RWÝ §WByWc LvWh äWn©W AcI ¨WªWg AoWWE MP¡WW¦Wh VvWh. AW Ic©W yWPYAWR IhNe¥WWÈ rWW§WY LvWW AWTh¡WYyWc AcI ¥WXVyWWyWY ©Wý AyWc ÝW. 1000yWh RÈPyWh VZI¥W I¦Whg Kc. nWcPW Ac©WAhø ¡Wh§WY©Wc oWvW vWW.4/3/2013yWY TW¯Wc ¡WY¡W§WoW rWhIPY ¡WTwWY ¥WWÝvWY IWT yWÈ. øLc18 Ac-9122yWc E¤WY TnWW¨WY vW§WWäWY §WcvWW X¨WRcäWY RWÝyWY 10 £WhN§Wh ¥WUY AW¨WY VvWY. LcwWY ¡Wh§WY©Wc IWTrWW§WI AXØyW EScg £WIh ¤WoWZ ¤ WWB ¡WNc § W(Tc . ¡WY¡W§WoW)

X¨WRcäWYRWÝ vWwWW IWT ¥WUY I¹§W ÝW. 46,400yWW ¥WZ Ú W¥WW§W ©WWwWc ANIW¦WvW ITY VvWY. AW £WyWW¨W AÈoWc Ac©WAhø ¡Wh§WY©WyWY SXT¦WWR AWxWWTc yWPYAWR ¡WXØ¥W ¡Wh§WY©Wc AXØyW EScg £WIh ¤WoWZ¤WWB ¡WNc§W ©WW¥Wc ˜hVY£WYäWyWyWh oWZyWh yWhÈxWY rWWLgäWYN IhNe¥WWÈ TLa ITY VvWY. AW Ic©WyWY ©WZyWW¨WuWY VWwW xWTWvWW ©WTIWTY ¨WIY§W rWcvWyWX©WÈV ©Wh§WÈIYyWY R§WY§Wh AyWc ¡WZTW¨WW oWkWéW TWnWY yWPYAWR IhNeyWW y¦WW¦WWxWYäW Ac.¨WY.yWW¦WTc AWTh¡WY AXØyW EScg £WIh ¤WoWZ¤WWB ¡WNc§WyWh ˜hVY£WYäWyWyWW oWZyWW¥WWÈ I©WaT¨WWT OTW¨WY AcI ¥WW©WyWY ©Wý AyWc ÝW. 1000 yWh RÈPyWh VZI¥W I¦Whg Kc.

RVcLyWY ¥WWÈoWuWY ITY

¡WZTvWZÈ nWW¨WWyWZÈ ¡WuW AW¡WvWW yWVhvWW

AWuWÈR, vWW. 29 £WhT©WR vWW§WZIWyWW A§WWT©WW oWW¥Wc TVc v WY Ac I ¡WXTuWYvWWyWc ©WÈvWWyW˜W’Y yWW wWvWWÈ ¡WXvW AyWc pWTyWW ©W¤¦Wh óWTW £Wc NÈI ¡WZTvWZÈ nWW¨WWyWZÈ ¡WuW yWVà AW¡WYyWc ©W©WTW óWTW AW£WÝ §Wc¨WWyWh ˜¦WW©W ITWvWWÈ vWcuWYAc £WhT©WR äWVcT ¡Wh§WY©W ¥WwWIc AW¨WYyWc vW¥WW¥W X¨WÝxxW SXT¦WWR AW¡WvWWÈ ¡Wh§WY©Wc oWZyWh RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY Kc. ˜W’ X¨WoWvWh AyWZ©WWT VW§W AWÈI§WW¨W vWW§WZIWyWW ¤WcNW©WY oWW¥Wc TVcvWY AyWYvWW£WcyWyWW §WoWj AcIWR ¨WªWg ¡WVc§WWÈ A§WWT©WW oWW¥Wc TVcvWW IyWZ¤WWC

rWÈRZ¤WWC ¥WWUY ©WWwWc wW¦WW VvWW. äWÝ¥WWÈ £WÌWcyWZÈ §WoWjø¨WyW ©WZnWÝ¡W rWW§WvWZ VvWZ ¡WTÈvWZ v¦WWT£WWR vWcuWYyWc ©WÈvWWyW˜W’Y yWW wWvWWÈ ¡WXvW AyWc pWTyWW ©W¤¦Wh óWTW ¨WWÈMY¦WW ¥WcuWÈWÈ ¥WWTYyWc äWWTYTYI vWc¥WL ¥WWyWX©WI ¯WW©W oWZýT¨WWyWh rWW§WZ ITY RYxWh VvWh. AWN§WZÈ AhKZÈ Vh¦W vWc¥W vWcuWYyWc £Wc NÈI ¡WZTvWZ nWW¨WWyWZÈ ¡WuW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WvWZÈ yWVhvWZ.È RT¥¦WWyW oWvW 11¥WY ¥WWrWgyWW ThL vWcuWY ©WW©WTY¥WWÈ pWTc AcI§WY VvWY v¦WWTc ©W©WTW rWyRZ¤WWC Ó§WW¤WWC ¥WWUY óWTW vWcuWYyWW VWwW ¡WIPYyWc nWcrÈ WvWWuW ITY vWWTc ¨W©vWWT¥WWÈ

yWPYAWRyWY ¡WXTuWYvWWyWc ¯WW©W oWZýTyWWT ©WW©WXT¦WW ©WW¥Wc SXT¦WWR IOWuWWÈ L¥WYyWyWW §WWoW¤WWoW £WW£WvWc

yWPYAWR, vWW.29 nWcPW XL§§WW¥WWÈwWY ¡W©WWT wWvWW yWcäWyW§W VWB¨Wc yWÈ.-8yWc X©WI©Wc§WyWWc £WyWW¨W¨WW IW¥WoWYTY rWW§WY TVY Kc. LcwWY OcT-OcT PWB¨WMyW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Kc. LcyWW IWTuWc AI©¥WWvWyWW £WyWW¨Wh ¨WxWY TéWW Kc. P¤WWuW Ac©WNY ©NcyP ©WW¥Wc AWLc ©WWÈLc ¥WWÝvWYIWT AyWc NlI ¨WrrWc AI©¥WWvW ©WýgvWW IWTyWh ¤WZßh £Wh§WWB oW¦Wh VvWh. AW AI©¥WWvW ¡WWÈrW ¨¦WÅmvWAhyWc Bý wWB Kc. Lc ¡WdIY £WcyWY VW§WvW oWȤWYT VhB A¥WRW¨WWR X©WX¨W§W VhÅ©¡WN§W¥WWÈ TYST IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Kc. ¥WUc§W X¨WoWvW ¥WZL£W yWcäWyW§W VWB¨Wc yWÈ.-8 P¤WWuW Ac©WNY ©NcyP AWoWUwWY AWLc ©WWÈLc ¥WWvWT vWTSwWY ¡WaTMP¡Wc ¥WWÝvWY IWT yWÈ.øLc-7 £WY¨WY-5313 ¡W©WWT wWvWY VvWY v¦WWTc

yWPYAWR, vWW. 29 yWPYAWR BÅyRTWyWoWTYyWY ¡WXTuWYvWWyWc RVcL §WW¨WY AW¡W¨WWyWY ¥WWÈoWuWY ITY oWPRW¡WWN¹ ¥WWT ¥WW¦WhgyWW £WyWW¨W AÈoWc yWPYAWR ¡WXØ¥W ¡Wh§WY©W ¥WwWI¥WWÈ oWZyWh yWhÈxWW¦Wh Kc. ¡Wh§WY©W ©Wa¯Wh¥WWÈwWY ¥WUc§W X¨WoWvW ¥WZ L £W yWPYAWR ¡Wc T Y©W¡WWIe , BÅyRTWyWoWTY¥WWÈ TVcvWW L¦WÈXvW¤WWB ¡WWE§W¤WWB ¡WT¥WWTyWY XRITY ©W¡WyWW£WcyWyWW §WoWj yWPYAWR ©W¨WWcRg ¦W ©Wh©WW¦WNY¥WWÈ TVcvWW yW¨WyWYvW¤WWB AÈ£WW§WW§W ¡WT¥WWT ©WWwWc wW¦WW VvWW. §WoWj wW¦WWyWc rWWT ¥WW©W wW¦WW VvWW. v¦WWÈ

L vWcuWYyWW ©WW©WZ ¥WTY¦W¥W£WcyW §WoWj¥WWÈ RVcL¥WWÈ IÈB AW¡¦WZ yWwWY, ¥WIWyW ¨WcrWWvWZ TWnW¨WW ¥WWNc X¡W¦WT¥WWÈwWY ¡Wd©WW §WW¨WY AW¡W¨WWyWY ¥WWÈoWuWY ITY oWPRW¡WWN¹ ¥WWT¥WW¦Whg VvWh. vWc¥WL äWWXTTYI ¥WWyWX©WI ¯WW©W oWZýT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. AW £WyWW¨W AÈoWc ©W¡WyWW£WcyW L¦WÈXvW¤WWB ¡WT¥WWTyWY SXT¦WWR AWxWWTc yWPYAWR ¡WXØ¥W ¡Wh§WY©Wc yW¨WyWYvW¤WWB AÈ£WW§WW§W ¡WT¥WWT, ¥WTY¦W¥W£WcyW AÈ£WW§WW§W vWc¥WL EX¥Wg§WW£WcyW T¥WcäW¤WWB ¡WT¥WWT ©WW¥Wc oWZyWh yWhÈxWY IW¦WRc©WT IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY Kc.

yWPYAWR, vWW. 29 yWPYAWR vWW§WZIWyWW rW§WW§WYyWY ¡WXTuWYvWWyWY AW£WÝ §Wc¨WWyWh ˜¦WW©W I¦WWgyWW £WyWW¨W AÈoWc rWI§WW©WY ¡Wh§WY©W ¥WwWI¥WWÈ SXT¦WWR yWhÈxWWB Kc. ¡Wh§WY©W ©Wa¯Wh¥WWÈwWY ¥WUc§W X¨WoWvW ¥WZL£W yWPYAWR vWW§WZIWyWW rW§WW§WY oWW¥W¥WWÈ pW¨WW¦Wc§WW ¡WWÈrW ¨¦WÅmvWAh §WY£WW©WYyWW oWvW vWW.16/3/14yWW ThL TVc¨WW©WY Kc. AW £WyWW¨WyWY ýuW wWvWW KW¡WTW¥WW ¡WXTuWYvWW È AcI§WY VvWY yWPYAWR ÝT§W ¡Wh§WY©W ¡WuW v¦WWTc pW©WY AW¨Wc§WW LäW¨WÈvW pWyWW¤WWB vWZTÈvW L pWNyWW ©wWUc AW AI©¥WWvW ©WýgvWW VWB¨Wc E¡WT NlWXSIý¥W wWB oW¦Wh VvWh. AW £WyWW¨W AÈoWc yWPYAWR ÝT§W ¡Wh§WY©Wc IW¦WRc©WT IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY Kc.

©WhQWAc vWcuWYyWY AcI§WvWWyWh §WW¤W §WB nWcrÈ WvWWuW ITY AW£WÝ §Wc¨WWyWh ˜¦WW©W I¦Whg VvWh. AW £WyWW¨WyWW ¡WoW§Wc ¡WXTuWYvWWAc ¡WhvWWyWY AW£WÝ £WrWW¨W¨WW £Wa¥WW£Wa¥W ITvWW LäW¨WÈvWX©WÈV ©WhQW yWW©WY oW¦Wh VvWh. AW £WyWW¨W AÈoWc ¡WXTuWYvWWyWY SXT¦WWR AWxWWTc rWI§WW©WY ¡Wh§WY©Wc LäW¨WÈvW pWyWW¤WWB ©WhQW ©WW¥Wc oWZyWh yWhÈxWY IW¦WRc©WT IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY Kc.

yWPYAWR, vWW. 29 OW©WTW vWW§WZIW oWZ¥WPY¦WW yW¨WY yWoWTYyWY ¡WXTuWYvWWyWc yWø¨WY £WW£WvWc MpWPW ITY äWWTYXTI ¥WWyWX©WI ¯WW©W oWZý¦g WWyWh £WyWW¨W AÈoWc ©WW©WXT¦WW ©WW¥Wc OW©WTW ¡Wh§WY©W ¥WwWI¥WWÈ SXT¦WWR yWhxWWB Kc. ¡Wh§WY©W ©Wa¯Wh¥WWÈwWY ¥WUc§W X¨WoWvW ¥WZL£W OW©WTW vWW§WZIWyWW oWZ¥WPY¦WW yW¨WY yWoWTY¥WWÈ TVcvWW ¤WW¨WcäW¤WWB ˜vWW¡W¤WWB ¤WhByWW §WoWj ©WZäWY§WW£WcyW IWÈXvW¤WWB ¤WhB ©WWwWc wW¦WW VvWW. §WoWjyWY äWÝAWvW¥WWÈ pWT ©WÈ©WWT ©WZnWÝ¡W rWW§¦Wh VvWh. ¡WTÈvWZ wWhPW

©W¥W¦W £WWR ©WW©WZ vWc¥WL yWuWÈR vWyWc pWTIW¥W AW¨WPvWZ yWwWY vWc¥W IVY A¨WWT-yW¨WWT MpWPh ITvWW VvWW. AcN§WZÈ L yWVYÈ ¥WVcuWWÈ NhuWWÈ ¥WWTY ¥WWTMaP ITY äWWTYXTI ¥WWyWX©WI ¯WW©W oWZýTvWW VvWW. AW £WyWW¨W AÈoWc ©WZäWY§WW£WcyW IWÈXvW¤WWB ¤WhByWY SXT¦WWR AWxWWTc ¤WW¨Wc ä W¤WWB ˜vWW¡W¤WWB ¤WhB, ˜vWW¡W¤WWB ¤WoWW¤WWB, IhIY§WW£WcyW ˜vWW¡W¤WWB vWc¥WL oWh¡WY£WcyW ˜vWW¡W¤WWB ¤WhB ©WW¥Wc oWZyWh yWhÈxWY IW¦WRc©WT IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY Kc.

^ ShNh | LäW¨WÈvWX©WÈV TWOhP

P¤WWuW AI©¥WWvWyWW BýoWk©vWhyWW yWW¥W

P¤WWuW VWB¨Wc E¡WT ¥WWÝvWY AyWc NlI ¨WrrWc ©Wýg¦Wc§Wh AI©¥WWvW¥WWÈ ¡WWÈrW ¨¦WÅmvWAhyWc Bý wWB Kc vWc¥WWÈ ¥WhVyW¤WWB ©Wh§WÈIY(EÈ.¨W.31), X¨WyWZ£WcyW LäWZ¤WWB ©Wh§WÈIY (EÈ.¨W.36), XyW§WcªW¤WWB LäWZ¤WWB (EÈ.¨W.18) AyWc T¥WcäW¤WWB ¤WWBø¤WWC ©Wh§WÈIY (EÈ.¨W.31)yWc yWPYAWR X©WX¨W§W VhÅ©¡WN§W¥WWÈ nW©WcPÛW VvWW s¦WWTc ¥WSvW¤WWB ¡WZÈý¤WWB ©Wh§WÈIY (EÈ.¨W.41) vWc¥WL LäWZ¤WWB ¥WhvWY¤WWB ©Wh§WÈIY (EÈ.¨W.45)yWY VW§WvW yWWLZI VhB ¨WxWZ ©WWT¨WWT ¥WWNc A¥WRW¨WWR X©WX¨W§W VWcÅ©¡WN§W¥WWÈ TYST IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW. AW vW¥WW¥W BýoWk©vWh ¥WWvWT vWW§WZIWyWW §WãWW©WYyWW Kc. ©WW¥WcwWY AW¨WvWY NlI øLc-7 ¨WW¦W2349 ©WWwWc AwWPWvWW ¥WWÝvWY IWTyWh ¤WZßh £Wh§WWB oW¦Wh VvWh. AW AI©¥WWvW ©WýgvWW ©wWWXyWI §WhIh RhPY LB IWT¥WWÈ S©WW¦Wc§WW BýoWk©vWhyWc £WVWT IWQY ©WWT¨WWT ¥WWNc yWPYAWR X©WX¨W§W VhÅ©¡WN§W¥WWÈ nW©WcP¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW. AW AI©¥WWvW¥WWÈ

¨WuWWI£WhTY wW¥Wg§WyWW Ih§W©WWyWY rWhTY Ic©W¥WWÈ 5200AWTh¡WYAhyWc 2 ¨WªWg y WY ©WnvW Ic R yWY ©Wý ¥WuW ¨Wc©NcL Ih§WW©WWyWY rWhTY¥WWÈ 10 ¨WªWg £WWR AW¨Wc§Wh rWZIWRh yWPYAWR, vWW. 29 nWc P W XL§§WWyWW yW¨WTXrWvW oWUvWcØT vWW§WZIWyWW ¨WuWWI£WhTY wW¥Wg§W ¡WW¨WT ©NcäWyW X¨W©vWWT¥WWÈwWY ¨Wc©NcL Ih§W©WW NlIc NT¥WWÈ rWhTY LvWW ¡WWÈrW äWn©WhyWc øB£WY X©Wm¦WZTYNYAc MP¡WY ¡WWPY OW©WTW ¡Wh§WY©W¥WWÈ SXT¦WWR yWhÈxWW¨WY VvWY. AW Ic©W OW©WTWyWY IhNe¥WWÈ rWW§WY LvWW y¦WW¦WWxWYäWc ¡WWÈrWc AWTh¡WYAhyWc £Wc-£Wc ¨WªWgyWY ©WnvW IcRyWY ©Wý AyWc ÝW. rWWT-rWWT VýTyWh RÈPyWh VZI¥W I¦Whg Kc. AW Ic©WyWY X¨WoWvW Ac¨WY Kc Ic oWUvWcØT vWW§WZIWyWW ¨WuWWI£WhTY

wW¥Wg§W ¡WW¨WT ©NcäWyW X¨W©vWWTyWW ©WWÈoWh§W ©WY¥W¥WWÈ ¨Wc©NcL Ih§W©WW TWnW¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. RäW ¨WªWg ¡WVc§WWÈ vWW.10/2/2004yWW ThL øB£WYyWY ¥WWX§WIYyWW £W©Wh ¥WuW LcN§Wh ¨Wc©NcL Ih§W©Wh rWhTY §WB LvWW NlIc NT-Nlh§WY ©WWwWc X©Wm¦WZTYNY oWWPeAc MP¡WY ¡WWPÛZ VvWZ È . øB£WYyWW X©Wm¦WZTYNYAc NlcINTyWY Nlh§WY¥WWÈ Ih§W©WW rWhTY LyWWT BØT¤WWB IWUW¤WWB TWOhP, £WZ x WW¤WWB £WW¡WZ¤WWB oWhVc§W, T¥WuW TW¥WW¤WWB ©WcyW¨WW, ¤W§WW¤WWB ¤WYnWW¤WWB ©WhQW vWwWW rWÈR¹X©WÈV AøvWX©WÈV TWOhPyWc

OW©WTW ¡Wh§WY©W V¨WW§Wc ITY vWc¥WyWY ©WW¥Wc SXT¦WWR yWhÈxWW¨WY VvWY. LcwWY OW©WTW ¡Wh§WY©Wc ¡WWÈrWc äWn©Wh ©WW¥Wc oWZyWh yWhÈxWY rWWLgäWYN IhNe¥WWÈ TLa ITY VvWY. AW Ic © WyWY OW©WTW IhNe ¥ WWÈ ©WZyWW¨WuWY wWvWW ©WTIWTY ¨WIY§W £WY.ø. Rc©WWByWY R§WY§Wh AyWc ¡WZTW¨WW oWkWéW TWnWY OW©WTW X©WX¨W§W IhNeyWW y¦WW¦WWxWYäW ¡WY.¨WY. ¤WáAc ¡WWÈrWc AWTh¡WYAhyWc £Wc-£Wc ¨WªWgyWY ©WnvW Ic R yWY ©Wý AyWc RTc I yWc ÝW. 4000yWh RÈP AyWc ýc RÈP yW ¤WTc vWh ¨WxWZ AcI ¥WW©WyWY ¨WxWWTWyWY ©WWRY IcRyWY ©WýyWh VZI¥W I¦Whg VvWh.

yWPYAWRyWY ¦WZ¨WvWYyWc §WoWjyWh X¨WØW©W AW¡WY ¡WcN§WWRyWW ¦WZ¨WWyWc Av¦WWrWWT oWZý¦Whg

yWPYAWR NWEyW ¡Wh§WY©Wc ¦WZ¨WIyWY ANI ITY vW¡WW©W AWTȤWY

yWPYAWR, vWW.29 ¡WcN§WWRyWW ¦WZ¨WWyWc yWPYAWRyWY ¦WZ¨WvWY ©WWwWc ©WoWWB-§WoWj IT¨WWyWh X¨WØW©W AW¡WY A¨WWT-yW¨WWT Av¦WWrWWT oWZý¦Whg VvWh. £WWR¥WWÈ ¦WZ¨WvWYyWc §WoWj IT¨WW ByIWT ITY vWTKhPY RYxWWyWW £WyWW¨Wc ¤WWTc rWIrWWT LoWW¨WY Kc. AW £WyWW¨W AÈoWc ¦WZ¨WvWYAc yWPYAWR NWEyW ¡Wh§WY©W ¥WwWI¥WWÈ SXT¦WWR yWhÈxWW¨WvWW ¡Wh§WY©Wc ¦WZ¨WIyWY xWT¡WIP ITYyWc vW¡WW©W VWwW xWTY Kc.c ¡Wh§WY©W ©Wa¯Wh¥WWÈwWY ¥WUc§W X¨WoWvW ¥WZ L £W yWPYAWR nWWTY ¡WhU X¨W©vWWT¥WWÈ TVcvWW ¡WXT¨WWTyWc ¡WhU¥WWÈ TVcvWW vWWTW£WcyW ©WWwWc ¤WWTc pWTh£Wh VvWh. Lc w WY £WÈ y Wc y WW ¡WXT¨WWTLyWh AcI£WYýyWW pWTc AW¨WvWW LvWW VvWW. AW RT¥¦WWyW vWWTW£WcyWyWW RºTyWW ©WoWW wWvWW ¡WcN§WWR nWaÈNW¡WWUW¥WWÈ TVcvWW E¥WÈoW XIäWhT¤WWB ©WhyWY vWc¥WyWW v¦WWÈ AW¨¦Wh VvWh. v¦WWTc ¡WPhäW¥WWÈ TVcvWY ¦WZ¨WvWY oW¥WY LvWW E¥WÈoWc vWcyWY ©WWwWc ©WoWWB ITY §WoWj ITW¨WWyWY ¨WWvWrWYvW IT¨WW vWWTW£WcyWyWc LuWW¨¦WZ VvWZ.È vWc ¡WKY E¥WÈoW vWcyWY ¥WWvWW yW¦WyWW£WcyW ¦WZ¨WvWYyWW

^ ShNh | LäW¨WÈvWX©WÈV TWOhP

pWTc AW¨¦WW VvWW. AyWc ¦WZ¨WvWYyWW ¥WWvWWX¡WvWW ©WWwWc ©WoWWByWY ¨WWvW ITY VvWY. v¦WWT£WWR AªWWQ ¥WXVyWW¥WWÈ oWWdTY¨WkvW ˜©WÈoWc E¥WÈoW vWcyWW ¡WXT¨WWTyWW ¡WrrWY©W LcN§WW ¥WWuW©WhyWc §WB ¦WZ¨WvWYyWW pWTc AW¨WY oWWdTY¨WkvWyWZÈ nWWE AW¡WY oW¦WW VvWW. v¦WWTc ¦WZ¨WIyWW ¡WXT¨WWTLyWh ©WWÈLc ¡WTvW LvWW TéWW VvWW. s¦WWTc E¥WÈoWc TW¯Wc ThIWB LB ¦WZ¨WvWYyWc nWWyWoWY¥WWÈ ¨WWvW IT¨WY Kc vWc¥W IVY pWTyWW E¡WTyWW ¥WWUc §WB LB KcPKWP ITvWW vWcuWYAc vWcyWh X¨WThxW I¦Whg VvWh. v¦WWTc ¦WZ¨WIc ¥WWTY ©WWwWc §WoWj IT¨WW Vh¦W vWh VZÈ IVZÈ vWc¥W IT¨WZÈ ¡WPäWc vWc¥W LuWW¨WY vWcuWY E¡WT Av¦WWrWWT

oWZý¦Whg VvWh. v¦WWT£WWR ¦WZ¨WI E¥WÈoW ©WhyWYyWh ¨Wc¡WWT ITvWh VhB A¨WWT-yW¨WWT yWPYAWR AW¨WvWh VvWh. AW RT¥¦WWyW XR¨WWUY NWuWc ¦WZ¨WvWY ©WWwWc §WoWj IT¨WWyWY E¥WÈoWc yWW ¡WWPY RB yWPYAWR AW¨W¨WW-L¨WWyWZÈ £WÈxW I¦WZg VvWZÈ. vWcwWY ¦WZ¨WvWYyWW ¥WWvWW-X¡WvWWAc ¡WcN§WWR LB ¨WWvWrWYvW ITvWW ¥WW¥W§Wc wWWUc ¡WWPÛh VvWh AyWc E²WTW¦WuWyWW XR¨W©Wc E¥WÈoW ¦WZ¨WvWYyWc vWcyWW pWTc ¡WcN§WWR §WB LB Av¦WWrWWT oWZý¦Whg VvWh. v¦WWT£WWR wWhPW ©W¥W¦W ¡WKY E¥WÈoWc ¦WZ¨WvWY AW¨W¨WW-L¨WWyWZÈ £WÈxW ITY RB vWcuWYyWc §WoWj IT¨WW ByIWT I¦Whg VvWh. LcwWY ¦WZ¨WvWYAc yWPYAWR NWEyW ¡Wh§WY©W ¥WwWI¥WWÈ ¡WVhÈrWY LB ¡WhvWWyWY ©WWwWc wW¦Wc§W ¨WYvWIIwWW ¨WuWg¨WY VvWY. AW £WyWW¨W AÈoWc ¦WZ¨WvWYyWY SXT¦WWR AWxWWTc yWPYAWR NWEyW ¡Wh§WY©Wc E¥WÈoW XIäWhT¤WWB ©WhyWY ©WW¥Wc oWZyWh yWhÈxWY IW¦WRc©WT IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY Kc. yWPYAWR NWEyW ¡Wh§WY©Wc ¦WZ¨WIyWY xWT¡WIP ITY ¨WxWZ ¡WaK¡WTK VWwW xWTY Kc.

AcIyWc ¥WZßh ¥WWTY RWÈvW ¡WWPY yWWÈn¦WW

AWuWÈR, vWW. 29 £WhT©WR vWW§WZIWyWW IOWuWW oWW¥WyWY £WTc§WYrWWTY ©WY¥W¥WWÈ L¥WYyWyWW §WWoW¤WWoW £WW£WvWc rWW§WY TVc§WY vWITWTyWY TY©W TWnWYyWc AcIyWc ¥WhQWyWW ¤WWoWc ¥WZßh ¥WWTYyWc RWÈvW ¡WWPY yWWÈnWvWW AW AÈoWc ¨WYT©WR ¡Wh§WY©Wc oWZyWh RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY Kc. ˜W’ X¨WoWvWh AyWZ©WWT SXT¦WWRY pWyWä¦WW¥W¤WWC £W£WZ¤WWC ©Wh§WÈIY AyWc §WW§Wø¤WWC ¥WWxWW¤WWC ©Wh§WÈIY ¨WrrWc Kc§§WWÈ IcN§WWI ©W¥W¦WwWY ©WVY¦WWTY L¥WYyWyWW §WWoW¤WWoW £WW£WvWc vWITWT rWW§WY TVY Kc. RT¥¦WWyW oWCIW§Wc ©W¨WWTyWW RäWcI ¨WWo¦WWyWW ©WZ¥WWTc

§WW§Wø¤WWCAc ARW¨WvW TWnWYyWc pWyWä¦WW¥W¤WWCyWc LuWW¨¦WZÈ VvWZ Ic T©vWW ¨WrrWc nWWN§Wh Ic¥W TWnWc§W Kc vWc¥W LuWW¨WYyWc vWITWT ITY VvWY. LcwWY §WW§Wø¤WWCyWZÈ E¡WTWuWZÈ §WCyWc yWÈRW£WcyW ¡WuW AW¨WY rWQÛW VvWW AyWc vWc¥WuWc pWyWä¦WW¥W¤WWCyWc ¡WWKUwWY ¡WIPY §WYpWh VvWh. RT¥¦WWyW §WW§Wø¤WWCAc ¥WhQWyWW ¤WWoWc ¥WZßh ¥WWTY RcvWWÈ RWÈvW ¡WPY L¨WW ¡WW¥¦WW VvWW v¦WWT£WWR £WÌWc LuWWÈAc oWPRW¡WWNZyWh ¥WWT ¥WW¦Whg VvWh. AW AÈoWc ¨WYT©WR ¡Wh§WY©Wc oWZyWh RWnW§W ITYyWc £WÌWcyWc MP¡WY ¡WWP¨WWyWW rWÿh oWXvW¥WWyW I¦WWg Kc.

rW§WW§WYyWY ¡WXTuWYvWWyWY AW£WÝ §Wc¨WWyWh ˜¦WW©W AWuWÈRyWW ¤WW§WcL Ah¨WT£WkYL

oWZ¥WPY¦WWyWY ¡WXTuWYvWW E¡WT ¯WW©W oWZýTyWWT ©WW©WXT¦WW ©WW¥Wc SXT¦WWR

rWI§WW©WY vWW£Wc TWpWZ¡WZTWyWW £WZN§WcoWT ¡WW©WW VcOU xWT¡WIP

yWPYAWR, vWW. 29 yWPYAWR vWW§WZIWyWW rWI§WW©WY vWW£WcyWW TWpWZ¡WZTW¥WWÈ TVcvWh £WrWZ¤WWB IW¤WB ¨WWpWc§WW X¨WRcäWY RWÝyWY VcTWScTY ITvWh VvWh. AW äWn©WyWc Ac§W©WY£WY nWcPW ¡Wh§WY©Wc X¨WRcäWY RWÝ ©WWwWc MP¡WY ¡WWPÛh VvWh. Ac§W©WY£WY ¡Wh§WY©Wc rWI§WW©WYyWW £WZN§WcoWT X¨WÝxxW ¡WW©WWyWW IWoWUh vWd¦WWT ITY XL§§WW ¥Wcø©NlNc yWc

¥WhI§WY AW¡¦WW VvWW. XL§§WW ¥Wc ø ©Nl c N ¡Wh§WY©WyWY RTnWW©vW ©WÈR¤Wg¥WWÈ rWI§WW©WY vWW£Wc TWpWZ¡WZTWyWW £WrWZ¤WWB IW¤WB¤WWB ¨WWpWc§WWyWY ¡WW©WW VcOU ANIW¦WvW ITY ¤WW¨WyWoWT Lc§W¥WWÈ ¥WhI§WY AW¡W¨WW VZI¥W I¦Whg vWc ¥WZL£W nWcPW Ac§W©WY£WY ¡Wh§WY©Wc TWpWZ¡WZTWyWW £WZN§WcoWTyWY xWT¡WIP ITY ¤WW¨WyWoWT Lc§W¥WWÈ ¥WhI§WY AW¡¦Wh Kc.

¡WW©WcwWY 4 LZoWWTYAh MP¡WW¦WW

AWuWÈR, vWW. 29 AWuWÈR äWVcT ¡Wh§WY©Wc AWLc £W¡WhTyWW ©WZ¥WWTc ¤WW§WcL Ah¨WT£WkYL ¡WW©Wc AW¨Wc§WY MZ¡È WP¡WáY yWøI RThPh ¡WWPYyWc ¨WT§WY ¥WNIWyWh LZoWWT T¥WY T¥WWPY TVc§WW rWWT äWn©WhyWc 1425 ÝX¡W¦WWyWY ThIP TI¥W ©WWwWc MP¡WY ¡WWPYyWc LZoWWT xWWTWyWY LZRY-LZRY I§W¥Wh VcOU oWZyWh RWnW§W ITYyWc IW¦WRc©WTyWY IW¦Wg¨WWVY VWwW pWTY Kc. ˜W’ X¨WoWvWh AyWZ©WWT PY ©NWSyWW ¡WYAc©WAWC Ic. Ac©W. R¨Wc vWwWW ©NWSyWW L¨WWyWhAc ¤WW§Wc L

AWuWÈR XL§§WW ˜W.äWWUWyWW XäW–WIhyWc A©W§W ˜¥WWuW¡W¯Wh ¡WTvW A¡WW¦WW

AWuWÈR, vWW.29 AWuWÈR XL§§WW ¡WÈrWW¦WvW V©vWIyWY XL§§WWyWY vW¥WW¥W ˜WwWX¥WI XäW–WuWyWY äWWUWAh¥WWÈ XyW¥WÒÈI ¥WcU¨WyWWT ˜WwWX¥WI XäW–WIhyWW §WY¨WYÈoW ©WN¿, ¥WWIgäWYN vWc¥WL Ay¦W ¦Who¦WvWWyWW ˜¥WWuW¡W¯Wh rWIW©WuWY ¥WWNc L¥WW §Wc¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW. LcyWY rWIW©WuWY £WWR vWWLcvWT¥WWÈ ˜WwWX¥WI XäW–WIhyWW AhTYøyW§W ˜¥WWuW¡W¯Wh ¡WTvW AW¡W¨WWyWY IW¦Wg¨WWVY

IyWcTW VWB¨Wc ¡WT AW¨Wc§WY £WÈxW VhN§W¥WWÈ AWoW

yWPYAWR, vWW.29 nWcPW XL§§WWyWW IyWcTW yWøI yWcäWyW§W VWB¨Wc yWÈ.-8 ¡WT AW¨Wc§W VhN§W¥WWÈ TW¯WYyWW ©WZ¥WWTc AWoW §WWoWY VvWY. ¡WuW AW VhN§W £WÈxW VhB IhB ýyWVWXyW wWB yWwWY. IyWcTW oWW¥W¥WWÈ AW¨Wc§W IbªuW VhN§W VW§W £WÈxW Kc AyWc vWc¥WWÈ ©WhNe©WI¿NwWY AWoW §WWoWY VvW. vWcwWY v¦WW TWnWc§W ¨WhNT Iº§WT, oWYMT, B§WcINlYIyWW ©WWxWyWh AyWc ¨WW¦WTYÈoW £WUY oW¦WZÈ VvWZÈ. AW £WyWW¨W AÈoWc TWLZ˜©WWR ¦WWR¨W (Tc.A¥WRW¨WWR)Ac AWuWÈR, vWW. 29 nWcPW ¡Wh§WY©WyWc ýuW ITvWW ¡Wh§WY©Wc ¤Îfl÷fiÎ «Ò_ÀHÎÌ’_« ¶ÎflÎ ±Î√Î‹Ì ·Îı¿Á¤ÎfiÌ Á΋ÎL› «Ò_ÀHÎÌ - IWyWayWY IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY Kc. 2014 ±_√ıfi_ ΩËıflfi΋_ 2-±ıÏ’˛·ı ’˛ÏÁK‘ ◊Âı. 16- ±ÎHÎ_ÿ Á_ÁÿÌ› ‹÷ω¤Î√fiÌ Á΋ÎL› «Ò_ÀHÎÌ ±Î√Î‹Ì ÷Î. 30/4/2014 fiÎ flÎı… yWPYAWR yWøI NlcyWyWY ›ÎıΩfiÎfl »ı. ·Îı¿Á¤Î Á΋ÎL› «Ò_ÀHÎÌ ±_√ıfiÎı ¿Î›˝ø‹ fiÌ«ı ‹…⁄ »ı. APScNc ¨úïWyWZÈ ¥WhvW 1. μ‹ıÿ‰ÎflÌ ’hÎÎı ¤fl‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ÷Î. 2/4/2014 (⁄‘‰Îfl) yWPYAWR, vWW.29 2. μ‹ıÿ‰ÎflÌ’hÎÎı ¤fl‰ÎfiÌ »ıS·Ì ÷Î. 9/4/2014 (⁄‘‰Îfl) yWPYAWR AyWc E²WT©WÈPW ¨WrrWc 3. μ‹ıÿ‰ÎflÌ’hÎÎı «¿ÎÁHÎÌfiÌ ÷Î. 10/4/2014 (√w‰Îfl) Tc § ¨Wc §WWByW ¡WT TW¯WYyWW ©WZ¥WWTc 4. μ‹ıÿ‰ÎflÌ’hÎÎı ’λΠ¬ı«‰ÎfiÌ »ıS·Ì ÷Î. 12/4/2014 (ÂÏfi‰Îfl) 11:30 I§WWIc Ac I ¨úïWyWZ È oWZ LTWvW 5. ‹÷ÿÎfi ÷Î. 30/4/2014 ( ⁄‘‰Îfl ) ¥Wc B §W Nl c y WyWY APSc N c AW¨WY LvWW 6. ‹÷√HÎ÷flÌ ÷Î. 16/5/09 ( Âø‰Îfl ) vWc ¥ WyWZ È IÝuW¥WhvW wW¦WZ È Kc . AW ¨úïWyWY 7. «Ò_ÀHÎÌ ’˛Ïø›Î ’ÒHν ¿fl‰ÎfiÌ. ÷Î. 28/5/2014 ( ⁄‘‰Îfl ) EÈ¥WT AWäWTc 65¨WªWg Kc. vWc¥WuWc §WY§WW TÈoWyWh £§WWEM AyWc §WY§WW TÈoWyWY XPMWByW¨WWUY ©WWPY vWwWW AWuWÈR, vWW.29 §WWP¹yWÈZ XvWXwW ¤WhLyW ITW¨W¨WW¥WWÈ ýÈ£W§WY rWXuW¦Wh ¡WVcTc§W Kc. Lc ¥WXV§WWyWY AhUnW wWB yWwWY. AW nWȤWhULyWW XyW:©WÈvWWyW RÈ¡WXvW AW¨¦WZÈ VvWZ.È ©WThL£WcyW vWwWW ©WZTäc W¤WWB PWéWW¤WWB E¡WTWÈvW oWÈoWW¡WaLyW vWwWW yW¨WrWÈPY £WyWW¨W AÈoWc yWPYAWR Tc§¨Wc ¡Wh§WY©Wc £WYyW ¤WZ§Wø¤WWB vWTSwWY nWȤWhUL ¦W°WyWW ITW¦Wc§W AW¦WhLyW¥WWÈ ¥WhNY IWyWayWY IW¦Wg¨WWVY ITY Kc. oWW¥WyWY ©WWvW LcN§WY äWd–WXuWI ©WÈn¦WW¥WWÈ ¤WWX¨WILyWh ýcPW¦WW VvWW. ©WÈ © wWWAhyWW £WWUIh c vWwWW 3 oWkW¥WLyWhAc RWvWW R¡WXvWyWh AW¤WWT AWÈoWuW¨WWPYyWW X¨WàWwW¿AhyWc PlW¦WÔN ¥WWy¦Wh VvWh.

AWuWÈR §WhI©W¤WW £WcOI ¥WWNc Tø AcX˜§WwWY E¥WcR¨WWTY ¡W¯Wh ¤WTWäWc

nWȤWhUL¥WWÈ £WWUIhyWc XvWXwW ¤WhLyW A¡WW¦WZÈ

Ah¨WT£Wk Y L ¡WW©Wc AW¨Wc § WW yWoWT¡WWX§WIW Vh§WyWY ¡WW©Wc y WY MZÈ¡WP¡WáY¥WWÈ RThPh ¡WWPYyWc ©W§WY¥W ¥WZ©vWZSW ¨WhTW (Tc. yWPYAWR)vWwWW ¡WZyW¥W¤WWC ¤WYnWW¤WWC rWW¨WPW, ˜X¨WuW¤WWC KoWyW¤WWC ¡WNc§W vWwWW XRyWcäW¤WWC ¥WhVyW¤WWC ¡WT¥WWTyWc LZoWWT T¥WvWWÈ MP¡WY ¡WWPYyWc LZoWWT T¥W¨WWyWW ©WWxWyWh vWwWW ThIPW 1425 ÝX¡W¦WW L’ ITYyWc vW¥WW¥W X¨WÝxxW LZoWWT xWWTWyWY LZRY-LZRY I§W¥Wh VcOU oWZyWh RWnW§W ITYyWc xWT¡WIP ITY IW¦WRc©WTyWY IW¦Wg¨WWVY VWwW pWTY VvWY.

VWwW xWT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc.Lc¥WWÈ AWLc XL§§WW ˜WwWX¥WI XäW–WuW AXxWIWTY Ac¥W.ø. ¨¦WW©WyWW V©vWc 500 ¡WdIYyWW 100 XäW–WIhyWc Ý£WÝ¥WWÈ ˜¥WWuW¡W¯Wh ¡WTvW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦WWÈ VvWWÈ. s¦WWTc £WWIYyWWÈ XäW–WIhyWc Lc vWc äWWUWAc ¡W¯W ¨¦W¨WVWT ITYyWc £WYý Ic¥¡W¥WWÈ £Wh§WW¨WYyWc ˜¥WWuW¡W¯Wh AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc vWc¥W IrWcTYyWW ©Wa¯WhAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ.

IäWZ wWvWZ yWwWY LcwWY rWW§W ¥WWTY ©WWwWc vWc¥W LuWW¨WYyWc AW£WÝ §Wc¨WWyWY IhXäWªW ITY VvWY. ¡WTÈvWZ ¡WXTuWYvWWAc £Wa¥WW£Wa¥W ITY ¥WZIvWWÈ vWcuWYyWc oW¥Wc vWc¨WY oWWUh £Wh§WYyWc ýyWwWY ¥WWTY yWWÈnW¨WWyWY xW¥WIY AW¡WY VvWY. AW AÈoWc ¡WXTuWYvWWAc £WhT©WR äWVcT ¡Wh§WY©W ¥WwWIc AW¨WYyWc ¡WXvW IyWZ¤WWC, ©W©WTW rWyRZ¤WWC, ©WW©WZ äWWyvWW£WcyW, ¥WÈoWU¤WWC Ó§WW¤WWC ¥WWUY, IyWZ¤WWC ¥WuWY¤WWC ¥WWUY, äWWTRW£WcyW IyWZ¤WWC ¥WWUY X¨WÝxxW SXT¦WWR AW¡WvWWÈ ¡Wh§WY©Wc oWZyWh RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY Kc.

£WhTY¦WW¨WY AyWc oWWPWyWY ¦WZ¨WvWYAh oWa¥W

AWuWÈR, vWW. 29 AWuWÈR vWW§WZIWyWW £WhTY¦WW¨WY AyWc ©Whø¯WW vWW§WZIWyWW oWWPW oWW¥WyWY ¦WZ¨WvWYAh oWa¥W wWC LvWWÈ AW AÈoWc ¡Wh§WY©Wc ýuW¨WW ýcoW yWhÈxW RWnW§W ITYyWc äWhxWnWhU VWwW pWTY Kc. ˜W’ X¨WoWvWh AyWZ©WWT £WhTY¦WW¨WY rWyÏyWoWT nWWvWc TVcvWY T¥WY§WW£WcyW ALgZyW¤WWC ¨WWpWc§WW yWW¥WyWY 18 ¨WªW¿¦W ¦WZ¨WvWY oWvW 19¥WY vWWTYnWyWW ThL pWTcwWY X©W¨Wc§WW I¡WPWÈ §Wc¨WW ¥WWNc ýE KZÈ vWc¥W LuWW¨WYyWc pWTcwWY yWYI¬¦WW £WWR m¦WWÈI oWa¥W wWC L¨WW ¡WW¥WY VvWY s¦WWTc ©Whø¯WW vWW§WZIWyWW oWWPW oWW¥WyWW MÈPW rWhI nWWvWc TVcvWY nWZä£WZ£WcyW yWYTLI¹¥WWT ¡WNc§W yWW¥WyWY 25 ¨WªW¿¦W ¡WXTuWYvWW oWvW 22¥WY vWWTYnWyWW ThL ¡WY¦WT L¨WWyWZÈ LuWW¨WYyWc pWTcwWY yWYI¬¦WW £WWR m¦WWÈI oWa¥W wWC L¨WW ¡WW¥WY VvWY. AW AÈoWc ¡Wh§WY©Wc ¨WxWZ vW¡WW©W VWwW pWTY Kc.

X¨WàWyWoWT¥WWÈwWY AcmNY¨WW rWhTW¦WZÈ

AWuWÈR, vWW. 29 X¨WàWyWoWTyWW yWWyWW £WýT nWWvWc TVcvWW TWLcyÏI¹¥WWT AÈ£WW§WW§W ¡WNc§Wc oWvW 15¥WY vWWTYnWyWW ThL ©WWÈLyWW ¡WWÈrWcI ¨WWo¦WWyWW ©WZ¥WWTc ¡WhvWWyWZ AcmNY¨WW yWÈ£WT øLc-23, Lc7025yWZÈ ¥WVWRc¨W AcTY¦WW £WWoW ¡WW©Wc ¡WWIg I¦WfZ VvWZ Lc APxWW I§WWI¥WWÈ L IhC äWn©W PZ£§WYIcN rWW¨WYwWY §WhI vWhPYyWc rWhTY ITY §WC oW¦Wh VvWh. LcyWY AWLXRyW ©WZxWY vW¡WW©W IT¨WW KvWWÈ ¡WuW yWW ¥WUY AW¨WvWWÈ AW AÈoWc X¨WàWyWoWT ¡Wh§WY©Wc oWZyWh RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY Kc.

¨WWPYyWWwW¡WZTW ˜WwWX¥WI äWWUW¥WWÈ XvWXwW¤WhLyW

AWuWÈR, vWW.29 ¨WWPYyWWwW¡WZTW ˜WwWX¥WI äWWUWyWW £WWUIhyWc äWWUWyWW AWrWW¦Wg ¡WZª¡WW£WcyW vWwWW XäW–WIh XäW§¡WW£WcyW, CXäWvWW£WcyW vWwWW TWIcäW¤WWB vWTSwWY £WWUIhyWc XvWXwW¤WhLyW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZ.È äWWUW ¡WXT¨WWT vWwWW Ac © W.Ac ¥ W.©WY.yWW ©W¤ÛhAc RWvWWAhyWh AW¤WWT ¨¦WIvW I¦Whg VvWh.

©WYm¦WhTYNY ©NWS

©WZ¡WT¨WWCMT, ©WY.oWWPg., §WcPYM AhXS©W AW©WY©NyN. ¨W§§W¤W X¨WàWyWoWT X¨W©vWWT ¥WWNc. ¡WoWWT 5000/-wWY ¨WxWZ. ATø ©WWwWc Ý£WÝ ¥WU¨WZÈ.

XÿêW ©WYm¦WhTYNY ©WX¨Wg©W

AcS-7, ¡WVc§Wh ¥WWU, ¦WhoWY AWIcgP, yW¨WW £W©W ©NcyP ¡WW©Wc, ©WTRWT £WWoW ©WW¥Wc, AWuWÈR vWW.30-3-2014, TX¨W¨WWT ©W¥W¦W : 10 wWY 6

¡WY. Ac¥W. £WWThN 98253 68164 Ac©W. ¨WY. ¡WNc§W 98985 53322


10

www.sardargurjari.com

TX¨W¨WWT, vWW.30-3-2014

30032014  

Sardar Gurjari

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you