Page 1

yWWCøTY¦WW¥WWÈ C©§WWX¥WI AWÈvWI¨WWRY ©WÈoWOyW £WhIh VTW¥Wc

AWv¥WY¦WvWWyWh AVc©WW©W...

¡WTY–WW AW¡WY TVc§WY 100 E¡WTWÈvW X¨WàWwW¿yWYAhyWZÈ A¡WVTuW I¦WZf

www.sardargurjari.com

facebook.com/sardargurjari.anand

E-mail : sgurjari2001@gmail.com

twitter.com/sardargurjari

£WZxW¨WWT, vWW.16 AcX˜§W, 2014

R.N.I. REG.NO.GUJGUJ/2001/5931 P.O. REGD.NO: AND-308/2012-14 LIC. VALID UPTO 31-12-2014

rWd¯W ¨WR-1, X¨W.©WÈ. 2070, ¨WªWg-13, AÈI-298, XIÈ¥WvW ÝW.1-50, ¡WWyW 10

vWȯWY : ¥WW§W¨W Ac. ¡WNc§W

©WTRWT ˜IWäWyW ˜W. X§W., rWhm©WY Ac©NcN, ©WTRWT oWÈL, AWuWÈR. ShyW : (02692) 268267, 266267. Scm©W : 268367

¨WWB£WkyN ©WX¥WN 2015¥WWÈ X£WkNyW ˜wW¥W ¨WWT ¡WWNgyWT ¡WWyW - 6

©Nc¥W ©Wc§W wWcT¡WY VvWWäWWyWc £WR§Wh AWäWW¥WWÈ ¡WWyW - 5

TW©WW¦WXuWI nWWvWThyWY ¡WaXvWg ¥WWNc ©Wa–¦W ø¨WWÑAhyWh SWUh ¡WWyW - 5

£WhIh VTW¥WyWW AWvWÈI¨WWRYAhAc yWWCøTY¦WWyWY AcI ©Iº§W¥WWÈwWY 100 ITvWW ¨WxWWTc X¨WàWwW¿AhyWZÈ £WÈRIZ yWY AuWYAc A¡WVTuW I¦WZf Vh¨WWyWW AVc¨WW§Wh ¥W¬¦WW Kc. yWWCøTY¦WWyWW ¥WZÅ©§W¥W AWvWÈI¨WWRY ©WÈoWOyW £WhIh VTW¥WyWc pWuWWÈ XyWªuWWÈvWh A§WIW¦WRW ITvWW ¡WuW ¨WxWWTc nWvWTyWWI AyWc IáT¨WWRY ¥WWyWc Kc. AW pWNyWW yWWCøTY¦WWyWW E²WT¡Wa¨WYg¦W TWs¦W £WhTyWhyWW rWY£WhI ˜WÈvWyWY ©Iº§W¥WWÈ £WyWY Kc. X¨WàWwW¿yWYAh AW ©Iº§W¥WWÈ

¡WTY–WW AW¡WY TVY VvWY v¦WWTc IcN§WWI £WÈRIZ xWWTYAh NlI AyWc ¥WhNT ©WW¦WI§W ¡WT xW©WY AW¨¦WW VvWW AyWc ©Iº§W ¡WT VZ¥W§Wh I¦Whg VvWh AyWc ¡WTY–WW AW¡WvWY 100wWY ¨WxWWTc X¨WàWwW¿yWYAhyWZÈ A¡WVTuW ITY oW¦WW VvWW. ©Iº§W¥WWÈ ¡WTY–WW rWW§WvWY Vh¨WWwWY X¨WàWwW¿yWYAhyWW T– WuW ¥WWNc ©WZT–WWRUh ¥WZI¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Vh¨WW KvWWÈ AW pWNyWW £WyWY VvWY. AW AWvWÈ I ¨WWRY ©WÈ o WOyW yWWCøTY¦WW¥WWÈ ¡WXç¥WY ©WÈ©IbXvWyWh X¨WThxW ITY TéWZÈ Kc.

AWVW AW¨¦WZÈ ¨W‹IcäWyW... TýyWY ¥Wý Ic ©Wý?

AWB¡WYAc§W¥WWÈ ©WNhXP¦WWyWW ¥WvWc £WcoÈ §WhT Sc¨WXTN

¡WWyW - 4

¡WWyW - 6

Ah£WY©WYyWh §WW¤W AW¡W¨WW ©WXVvW ©¨WW©w¦W AyWc XäW–WuW Lc¨WY ©WZX¨WxWWAh ©WWwWc

XIÌWThyWc <¯WYø ýXvW>¥WWÈ ©W¥WW¨WcäW IT¨WW ©WZX˜¥WyWh AWRcäW

Lkðe rËÕne,íkk. 15 ykÃÞku níkku. yk [wfkËkLkk çkkøkYÃku ËeÄe Au. rfÒkhkuLku ºkeS òrík Mkw«e{ fkuxuo yksu ðÄw yuf nðu ËuþLkk rfÒkhkuLku ºkeS òrík íkhefuLkku Ëhßòu ykÃkðk{kt ykÔÞk yiríknkrMkf yLku Ëwhøkk{e [wfkËku yÚkðk íkku ®÷øk íkhefu {kLÞíkk ykÃke çkkË íku{Lke ÂMÚkíke{kt ðÄw MkwÄkhku ÚkðkLke þõÞíkk Ëu¾kR hne Au. Mkw«e{ fkuxoLkk yksLkk [wfkËk çkkË ♦ NlWy©WcLyP©Wg AwW¨WW XIÌWThyWc ¡WZݪW AyWc ¥WXV§WW E¡WTWÈvW ¯WYø rfÒkhku nðu ºkeS òrík íkhefu økýðk{kt ykðþu. íku{Lke ku¤¾ Ãký ýXvWyWh RTsýc AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh yk heíku s Úkþu. Mkw«e{ fkuxuo yk ♦ AyWWvW¥W AyWc £WYø nWW©W ýcoW¨WWB IT¨WWyWh ¡WuW AWRcäW ♦ XIyyWThyWc ©WW¥WWXLI AyWc AWXwWgI TYvWc¡ ¡WKWvW oWuW¨WW TWs¦Wh yiríknkrMkf [wfkËku ykÃkíke ðu¤k fuLÿ AyWc IcyÏhyWc AWRcäW yLku hkßÞ Mkhfkhku {kxu Lkðe ♦ XäW–WuW AyWc yWhITY¥WWÈ AyWW¥WvW AW¡W¨WWyWY ¡WuW ©WarWyWW {køkoËŠþfk Ãký òhe fhe ËeÄe Au. ♦ ©W²WW¨WWT TYvWc ˜wW¥W ¨WnWvW ¥WWy¦WvWW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY su{kt sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu ♦ XIÌWThyWc Ah£WY©WY vWTYIc oWuW¨WW¥WWÈ AW¨WäWc xÙkLMksUzMkoLku ÃkwY»k yLku {rn÷kyku ♦ Ah£WY©WYyWY Lc¥W L XäW–WuW AyWc ThLoWWTY¥WWÈ AyWW¥WvWyWW §WW¤W WÃkhktík ºkeS òrík{kt økýðk{kt ♦ XIÌWT ©W¥WZRW¦W ¥WWNc ©WW¥WWXLI I§¦WWuW ¦WhLyWWAh äWÝ IT¨WW ykðþu. ykLke MkkÚku MkkÚku yLkk{ík TWs¦Wh AyWc IcyÏyWc AWRcäW ♦ ýc IhB ¨¦WÅmvW ©WLgTY ITW¨WYyWc ©Wcm©W ¡WXT¨WvWgyW ITW¨Wc Kc vWh yLku çkeS ¾kMk òuøkðkRyku fhðk vWcyWh ¡WuW ©WÈ¡WauWg AXxWIWT TVcäWc. IhB¡WuW ¡W–W¡WWvW IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc {kxu Ãký fnuðk{kt ykÔÞwt Au. Mkw«e{ fkuxuo fÌkwt Au fu rfÒkhkuLke økýíkhe yWVà ♦ äWd–WXuWI ©WÈ©wWWA¥WWÈ AyWc VhÅ©¡WN§W¥WWÈ ¦Who¦W ©WWT¨WWTyWY ¡WuW ykŠÚkf heíku yLku Mkk{krsfheíku Lkçk¤k yLku ÃkAkík íkhefu fhðk{kt ¨¦W¨W©wWW

©WZ˜Y¥WyWh AdXvWVWX©WI rWZIWRh....

ykðu íku sYhe Au.yøkkW rfÒkhku MkkÚku ¾hkçk ðíkoLk swËe swËe søÞkyu fhðk{kt ykðíkw níkw. Ãkhtíkw nðu íku{Lku ºkeS òrík íkhefu økýðk{kt ykðþu. Mkw«e{ fkuxou íkuLkk ykËuþ{kt MkkV þçËku{kt fÌkwt Au fu xÙkLMksuLzMkoLku

þiûkrýf MktMÚkkyku{kt «ðuþ ÷uðk {kxuLke {tsqhe ykÃkðk{kt ykðþu. MkkÚku MkkÚku ºkeS òrík MkkÚku òuzkÞ÷k Au íkuðk ykÄkh Ãkh hkusøkkhe Ãký ykÃkðk{kt ykðþu. Mkw«e{ fkuxou fÌkwt Au fu íku{Lke MkkÚku fkuR ÃkûkÃkkík Lk

XIyyWTh X¨WÝö I§W¥W 377yWh RZÝ¡W¦WhoW

©WZ˜Y¥W IhNgc AdXvWVWX©WI rWZIWRh AW¡WvWW IéWZÈ Ic, TWs¦WhAc ©¡WcXäW¦W§W ¡WÅ£§WI Nh¦W§WcN AyWc X¨W¤WWoWhAc vWc¥WyWW ¥WWNc nWW©W vW£WY£WY ¨¦W¨W©wWW IT¨WY ýcBAc. ©WZ˜Y¥Wc vWWTuW AW¡WvWW IéWZÈ VvWZÈ Ic, X¨WvWc§WW ¨WªWhg¥WWÈ XIÌWThyWZÈ ©Wy¥WWyW IT¨WW¥WWÈ AW¨WvWZÈ VvWZÈ ¡WTÈvWZ ¡WXTÅ©wWXvW £WR§WWB oWB Kc. vWc¥WyWc V¨Wc ¡W–W¡WWvW AyWc ©WvWW¥WuWYyWh ©WW¥WyWh IT¨Wh ¡WPc Kc. ©WZ˜Y¥Wc Ac¥W ¡WuW IéWZÈ VvWZÈ Ic, XIÌWTh ©WW¥Wc ¡Wh§WY©W AyWc Ay¦W ©W²WW¨WWUWAh óWTW AWB¡WY©WYyWY II¥W 377yWh RZÝ¡W¦WhoW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. vWc¥WyWY ©WW¥WWXLI AyWc AWXwWgI Å©wWXvW ¡WuW ©WÈvWhªWLyWI yWwWY. ©WýXvW¦W §WhIhyWc AW rWZIWRW ©WWwWc IhB §Wc¨WWRc¨WW yWwWY. ©WZ˜Y¥W IhNgc yWcäWyW§W §WYoW§W ©WX¨Wg©W AhwWhXTNY óWTW RWnW§W IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WY ATøyWW L¨WW£W¥WWÈ AW ¥WZL£WyWh AWRcäW I¦Whg VvWh. ©WZ˜Y¥W IhNgyWW AWRcäWyWc NlWy©WLcyPT TWBN ¥WWNc IW¦WgIT §W–¥WY yWWTW¦WuW X¯W¡WWOYAc ©¨WWoWvW I¦WZgÈ Kc

ÚkkÞ íku çkkçkíkLku {níð ykÃkðk{kt Lkne. Ëuþ{kt «Úk{ ð¾ík ºkeS íkku ºkeS òríkLku nðu ykuçkeMke íkhefu ykðþu. rþûký yLku hkusøkkheLkk òrík íkhefuLke {kLÞíkk rfÒkhkuLku {¤e økýðk{kt ykðþu. íku{Lku ykuçkeMke ûkuºk{kt nðu ÃkûkÃkkík fhðk{kt ykðþu økR Au. Mkw«e{u fÌkwt Au fu rfÒkhku íT kðk # AyWZ. ¡WWyW 8

SaÈSWPW ¥WWTvWY ¥WhÈpW¨WWTY ¨WrrWc IPL-7 yWh AWLwWY TÈoWWTÈoW ˜WTȤW ¡Wc N l h §W¥WWÈ 70 ¡Wd © WWyWh pWNWPh IThPh rWWVIh¥WWÈ ¤WWTc Ev©WWV Kc§§WW AcI ¥WXVyWWyWW oWWUW¥WWÈ ¡WcNlh§WyWY XIÈ¥WvW¥WWÈ £Wc ¨WnWvW pWNWPh : Ph§WT ¥WZÈ£WB BÅyP¦Wy©W-Ih§WIWvWW yWWBN AWB¡WYAc§W-7yWh rWcÅ¥¡W¦WyW IhuW? ©WW¥Wc ÝX¡W¦Wh ¥WL£WavW £Wy¦WW £WWR vWc§W AW¦WWvW ©W©vWY £WyWvWW XIÈ¥WvW¥WWÈ pWNWPh

LkðerËÕne,íkk.14 ÷kuf÷ xuõMk rMkðkÞ ÃkuxÙku÷Lke ®f{ík{kt yksu 70 ÃkiMkkLkku ½xkzku fhðk{kt ykÔÞku níkku. yk {rnLkkLke ytËh ÃkuxkÙ ÷ u Lke ®f{ík{kt çkeS ð¾ík ½xkzku fhðk{kt ykÔÞku níkku. y{urhfe zku÷h Mkk{u YrÃkÞku {sçkqík çkLkíkk íku÷Lke ykÞkík MkMíke çkLke Au suLkk ÷eÄu ÃkuxÙku÷Lke ®f{ík{kt Vhe ½xkzku fhðk{kt ykÔÞku Au . y{ËkðkË Mkrník økwshkíkLkk swËk swËk þnuhku{kt yk ½xkzku 88 ÃkiMkkLkku hnuþu. fkhý fu 18 ÃkiMkk ðux Ãký hnuþu. 70 ÃkiMkkLkku ½xkzku ÷kuf÷ xuõMk yLku ðux rMkðkÞ fhðk{kt ykÔÞku Au Ãkhtíkw økwshkík{kt 18 ÃkiMkkLkku ðux økýðk{kt ykðu íkku y{ËkðkË{kt ¼kð ½xeLku nðu

rzÍ÷Lke ®f{ík{kt fkuR VuhVkh ÷exhËeX 75.1 Úkþu ßÞkhu ykÔÞwt Au fu, zku÷h Mkk{u YrÃkÞku ðzkuËhk{kt 75.14Lkk ¼kð Mkk{u {sçkqík çkLke hÌkku Au suLkk ÷eÄu fhðk{kt ykÔÞku LkÚke. fkhý fu, ykuR÷ ftÃkLkeyku hux{kt MkwÄkhk 74.26 YrÃkÞk ÚkR sþu . fhe hne Au . Mkhfkhu sw L k ¼kð{kt ½xkzkLku íkkífkr÷f Äkuhýu y{÷e çkLkkððk{kt ykÔÞku Au. AcI ¥WXVyWW¥WWÈ ¡WcNlh§WyWW ¤WW¨W¥WWÈ 2010{kt íkuLkk ytfwþ{ktÚke ÃkuxkÙ ÷ u Lke ®f{íkkuLku {wõík fhe níke yk Mkt˼o{kt {krníke ykÃkíkk £WYø ¨WnWvW pWNWPh sýkððk{kt ykÔÞw t Au fu , A¥Wc X TIY Ph§WT ©WW¥Wc ÝX¡W¦Wh íÞkhçkkËÚke ykuR÷ ftÃkLkeyku Ëh ðkMíkrðf fkÃk ðu x yLku ¥WL£WavW £WyWvWW vWc§WyWY AW¦WWvW {rnLku Ãknu÷e y™u 16{e íkkhe¾u hux{kt MkwÄkhku fhu Au. rzÍ÷ {kxu Mku÷xuõMkLke MkkÚku ðÄkhu hnuþu. ©W©vWY rËÕne{kt ÃkuxÙku÷Lke ®f{ík 85 AhB§W IÈ¡WyWYAh TcN¥WWÈ ©WZxWWTW Mkhfkhu økÞk ð»kuo òLÞwykhe ITY TVY Vh¨WWwWY XPM§WyWY IhB {rnLkk{kt yuðku rLkýoÞ fÞkuo níkku ÃkiMkk ½xeLku 71.41 ÃkiMkk Úkþu. XIÈ¥WvW¥WWÈ IhB ScTSWT yWVà fu, ykuR÷ ftÃkLkeykuLku hux{kt Ãknu÷e yur«÷Lkk rËðMku ½xkzku oWZLTWvW¥WWÈ ¨WcN ©WWwWc ¡WcNhl §W¥WW ¤WW¨W¥WWÈ ðÄkhku fhðkLke {tshw e ykÃkðk{kt 75 ÃkiMkkLkku fhðk{kt ykÔÞku 88 ¡Wd©WWyWh pWNWPh ykðu. 50 ÃkiMkk MkwÄe ðÄkhku níkku. {wçkE{kt ÃkuxÙku÷Lke ®f{ík A¥WRW¨WWR¥WWÈ V¨Wc ¤WW¨W pWNYyWc fhðkLke {tshw e ykÃkðk{kt ykðe ½xeLku 80 YrÃkÞk Úkþu su nk÷{kt §WYNTRYO ÝW. 75.1, ¨WPhRTW¥WWÈ níke. yk{k ÷kuf÷ MkuÕMkxuõMkLkku 80.89 YrÃkÞk níkku. hux{kt ÝW. 75.04 Mk{kðuþ Úkíkku LkÚke. òLÞwykhe fkÃkLke ònuhkík fhíkk RÂLzÞLk # AyWZ. ¡WWyW 8 ykuR÷ fkuÃkkuho þ u Lk îkhk sýkððk{kt ÃkuxÙku÷Lke ®f{ík ½xe hne Au.

¡WcNlh§W ©W©vWZ

TWBP©Wg ¨WrrWc A£WZxWW£WY¥WWÈ ˜wW¥W ¥WcrW rWcÅ¥¡W¦WyW NY¥WyWc 30 IThP ¥WUäWc

ËwçkE,íkk. 14 suLke WíMkwfíkkÃkqðof r¢fux [knfku hkn òuR hÌkk Au íku RÂLzÞLk r«r{Þh ÷eøkLke ykðíkefk÷u hku{kt[f ðkíkkðhý{kt þYykík Úkðk sR hne Au. nkE«kuVkR÷ RÂLzÞLk r«r{Þh ÷eøk-7Lkku «Úk{ íkçk¬ku yk ð¾íku ÷kufMk¼kLke [qtxýe nku ð kLkk ÷eÄu Mkt Þ w õ ík yhçk yr{hkík{kt h{kE hÌkku Au. MktÞõw ík yhçk yr{hkík{kt ÞkuòLkkh «Úk{ íkçk¬kLku ÷RLku ík{k{ xe{ku ÃkkuíkÃkkuíkkLke íkiÞkhe{kt ÔÞMík ÚkR Au. çkUø÷kuhLke xe{ MkkiÚke {sçkqík Ëu¾kE hne Au . yk{k çku ® xøk Ãkkðh nkWMkLke ÂMÚkrík Au su{kt r¢Mk økuR÷,

rðhkx fkun÷e, rzrðr÷ÞMko yLku Þwðhks®Mkn suðk çkuxTMk{uLk Au su Ëþkoðu Au fu yk xe{ ík{k{Lku ¼khu Ãkzþu. rðhkx fkun÷e Ãkkuíku nk÷ ¾wçk þkLkËkh Vku{o{kt Au íku òuíkk MktÞwõík yhçk yr{hkík{kt yk xe{Lkk Ëu ¾ kðÚke r¢fu x [knfku ¼khu hku{ktr[ík ÚkR òÞ íkuðe þõÞíkk Au. RÂLzÞLk r«r{Þh ÷eøkLke yLÞ rðþu»kíkk yu Au fu, ykEÃkeyu÷-7{kt økwshkíkLkk 12 r¢fuxhku h{e hÌkk Au. yøkkWLke rMkÍLk WÃkh Lksh fhðk{kt ykðu íkku òýðk {¤u Au fu, Ëhuf rMkÍLk{kt økwshkíkLkk fkuR ¾u÷kzeyu ¼ÔÞ Ëu¾kð fÞkuo Au. RhVkLk ÃkXký, ÞwMkwV ÃkXký,

Vc§WY¡WcP ¡WT IhC ¥WhNW yWcvWW §Wc¨WW yWW AW¨WvWWÈ

ÓoWW¨Wh 5.70 NIWyWY 3 yWWTWL ©WZª¥WW ©¨WTWL ¤WWªWuW ¥WXVyWWyWY ErrW ©W¡WWNYAc AW¡¦WW ¨WoWT LvWW TéWW ¨¦WWLRT¥WWÈ IW¡WyWY AWäWW ¡WT ¡WWuWY STY ¨WUvWWÈ IWUýU ¥WhÈpW¨WWTY¥WWÈ §WhyW §Wc¨WWyWZÈ ¥WZäIc§W AWT£WYAWB ¨¦WWLRT¥WWÈ pWNWPh yWVà ITc vWc¨WY ©WȤWW¨WyWW

15¥WY ¨WWXªWgI ¡Wau¦WXvWXwWAc ÕöWÈLX§W

©¨W. XyW§WcäW ¨WWpWc§WW Ly¥W vWW.01-11-71 ©¨W.vWW.16-4-2000

©¨W. AX¥WvW ¨WWpWc§WW Ly¥W vWW.28-12-81 ©¨W.vWW.16-4-2000

TVc¨WW ©WRW AW RZXyW¦WW¥WWÈ IhC AW¨WvWZÈ yWwWY ¡WuW vW¥Wc oW¦WW vWc¥W IhC LvWZÈ yWwWY. ø¨WyW Ac¨WZÈ ø¨¦WW Ic ýcyWWTW ýc¦WW ITc. I¥Wg ©WRW Ac¨WW I¦WWg Ic A¥W ÞR¦W¥WWÈ oWZÈL¦WW ITc. RZ:nWhwWY Po¦WW yWVÃ, ©WZnW-RZ:nW¥WWÈ ©WRW V©WvWW TéWWÈ. ¡WT¥WWv¥WW AW¡WyWW AWv¥WWyWc ¡WT¥W äWWÈXvW A¡Wcg vWc¨WY ˜¤WZyWc ˜WwWgyWW... ©¨W. XyW§WcäWyWZÈ I¹NZÈ£W ©¨W. AX¥WvWyWZÈ I¹NZÈ£W PY.©WY.¨WWpWc§WW (X¡WvWW) oWhvWW¤WWC ©WY. ¨WWpWc§WW (X¡WvWW) ¥WÈLZ§WW£WcyW ¨WWpWc§WW (¥WWvWW) ¥WxWZ £ Wc y W ø. ¨WWpWc§WW (¥WWvWW) AyW©WZ¦WW PY. ¨WWpWc§WW (£WVcyW) ¥WZ I c ä W¤WWC Ac©W. ¨WWpWc§WW VYyWW PY ¨WWpWc§WW (£WVcyW) ThyWI Ac¥W. ¨WWpWc§WW Id§WW©W PY. ¨WWpWc§WW (£WVcyW) AL¦W Ac¥W. ¨WWpWc§WW A¨WyWY£WcyW (¤WWuWY) nWcvWY¨WWPY oWW¦W¯WY ¥WÈXRT ©WW¥Wc, MoWPY¦WW¡WZTW, VWPoWZP ThP, AWuWÈR

{wtçkE,íkk. 15 Vwøkkðku ðÄeLku ºký {rnLkkLke ô[e MkÃkkxeyu ÃknkU[e síkkt ÷kufku {kxu Lkðe Mk{MÞk W¼e ÚkR økR Au. fkhý fu rhÍðo çkUf îkhk fkuRÃký ÔÞksËh{kt ½xkzku fhðkLke ykþk WÃkh nðu Ãkkýe Vhe ðéÞwt Au. ykhçkeykE Vwøkkðk{kt ðÄkhku ÚkÞk çkkË ÔÞksËhLku ÞÚkkðíkheíku ò¤ðe hk¾u íkuðk Mktfuík Ëu¾kE hÌkk Au. nku÷Mku÷ «kRÍ RL^÷uþLk íkÚkk zçkÕÞwxeykE Vwøkkðku {k[o{kt ðÄeLku 5.70 xfk ÚkR økÞku Au su Vuçkúy w khe {rnLkk{kt 4.68 xfk níkku .

çkúkufhkuLkwt fnuðwt Au fu, ykhçkeykE ô[k VwøkkðkLkk fkhýu ÔÞksËh{kt ÷kufkuLku fkuR hkník ykÃku íkuðe þõÞíkk nðu Lknªðík Ëu ¾ kE hne Au.nku÷Mku÷ «kRÍ RLzuõMkLku ¼khíkLkk {wÏÞ {kU½ðkheLkk yktfzk íkhefu økýðk{kt ykðu Au. ^Þwy÷, {uLÞwVuõ[hªøk ¾[o suðe çkkçkíkkuLku yk{k ykðhe ÷uðk{kt ykðu Au. Vwøkkðku nðu ðÄeLku 5.70 xfk ÚkR økÞku Au su Vuçkúwykhe {rnLkk{kt 4.67 xfk hÌkku níkku ßÞkhu òLÞwykhe {rnLkk{kt 5.17 xfk níkku. # AyWZ. ¡WWyW 8

XäW¨W¡WZTY, vWW. 15 §WhI©W¤WW¥WWÈ X¨W¡W–WyWW yWcvWW AyWc X¨WXRäWW £WcOI ¡WTwWY §WhI©W¤WWyWY rWaNÈ uWY §WPY TVc§WW ¤WWL¡WyWW E¥WcR¨WWT ©WZ ª ¥WW ©¨WTWL ¥WÈoWU¨WWTc AVæWW IhC ¥WhNW yWc v WW Vc§WY¡WcP ¡WT §Wc¨WW ¥WWNc yWW AW¨WvWWÈ yWWTWL wWCyWc rWaÈNuWY ©W¤WWyWc ©WÈ£Whx¦WW ¨WoWT v¦WWÈwWY ¡WTvW LvWW TéWW VvWW. ©WZ ª ¥WW ©¨WTWL AW¨W¨WWyWW Kc vWc¨WY ¥WWXVvWYyWW ¡WoW§Wc £W¡WhTc 12 ¨WWo¦WWwWY Vc§WY¡WcP ¡WT ¥WYXP¦WW I¥W¿AhyWh L¥WW¨WPh wWC oW¦Wh VvWh AyWc £W¡WhTyWW £Wc ¨WWo¦WWyWY ©W¤WW ¥WWNc 1.45 X¥WXyWNc

AWB¡WYAc§WyWY £WxWY LX©WMyWh Th¥WWÈrWI TVY Kc. IhB¡WuW NY¥W AW©WWyWYwWY VWT ¥WWyWvWY yWwWY. ˜wW¥W X©WMyW¥WWÈ äWcyW ¨WhyWgyWY AWoWc¨WWyWY¥WWÈ TWL©wWWyW Th¦W§©W rWcÅ¥¡W¦WyW £Wy¦WZÈ v¦WWTc IhByWc X¨WØW©W yW VvWh Ic TWL©wWWyW rWcÅ¥¡W¦WyW £WyWäWc. AW ¡WKY pWuWW ¡WXTuWW¥Wh AWç¦WgIWTI ýc¨WW ¥W¬¦WW Kc. AW ¨WnWvWc ¡WuW IhB AcI NY¥WyWc rWcÅ¥¡W¦WyW £WyW¨WW VhN Sc¨WXTN oWuW¨WY ¥WZäIc§W Kc. ýcIc £WZIYAhyWW ¥WvWc Th¦W§W rWc§WcyL©Wg £Wc È o §WhTyWc AW ¨WnWvWc rWc Å ¥¡W¦WyW ¥WWNc ˜£WU RW¨Wc R WT oWuW¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc.

ÃkkŠÚkð Ãkxu÷, rðhuLÿ Mknuðkøk, økkiík{ økt¼eh suðk çkuxMT k{uLkku {kxu yk ©uýe ¾wçk s {níðÃkqýo Mkkrçkík Úkþu. rðhuLÿ Mknuðkøk ®føMk R÷uðLk Ãktòçk{ktÚk h{Lkkh Au. økwshkíkLkk su 12 ¾u÷kze h{kLkkh Au su{kt RhVkLk, ÞwMkwV, ÃkkŠÚkð Ãkxu÷ rMkðkÞ sÞËuð WLkzfx, yûkh Ãkxu÷, [uíkuïh ÃkwòhkLkku Mk{kðuþ 60 XR¨W©W ¡WVc§WW NZTyWZÈ £WZIÃoW ITW¨Wh AyWc Tc§¨Wc NYIYN ¥WSvW... ¥WSvW...

IWä¥WYT 12,700/-

P.P.

X©W¥W§WW-¥WyWW§WY-Pc§WVWE©WY 13,700/

IcTW§WW 10,700/-

P.P.

oWh¨WW-¥WVW£WUcØT-§WhyWW¨WW§WW 9 XR

RWøg§WÃoW-oWÈoWNhI-§WWrWZÈoW

©¡Wc. oWh¨WW 3500/-

TWvWY £Wc NWC¥W L¥W¨WWyWZÈ, ©WZª¥WWyWZÈ Vc§WYIh¡NT XäW¨W¡WZTY¥WWÈ EvW¦WfZ ©¨WWXRÖAcoWZI LNWC¥W rVW-yWW©vWh. VvWZ. ¡WTÈvWZ v¦WWÈ vWc¥WyWc §Wc¨WW ¥WWNc ¨WxWZ ¥WWXVvWY ¥WWNc Ý£WÝ ©WÈ¡WIg IT¨Wh. ¤WWL¡WyWW IhC yWcvWW VWLT yWVhvWW. AWN§WZÈ L yWVà ¡WWN¿yWY IhC oWWPY ¡WuW ©WZª¥WWyWc §Wc¨WW ¥WWNc 98986 11122, 91735 91140 ¥WhI§W¨WW¥WWÈ AW¨WY yWVhvWY. (Sci) vWȯWc vWc¥WyWY ©WZT–WW ¤WiXvWI ¥WWNc IWTIcN vWd¦WWT I¦WWg VvWW v¦WWÈ vWc¥WyWY AcI X¨W°WWyW IWT VvWY. ©WZª¥WWyWc T©WW¦WuW oWXuWvW §WWo¦WZ È Ic X¨W°WWyW AWrWWT©WÈXVvWWyWc IWTuWc AcI L oWWPYyWY ¥WÈLTZ Y £WcrW vWW.15-4-14wWY äWÝ AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY VäWc AyWc vWcAh oWWPY¥WWÈ £Wc©WY oW¦WW VvWW wWhPc RZT oW¦WW £WWR oWWPY ¡WT Ac©IhNg-1 Ac¥W §WnWc§WZÈ ¤WoWvWX©WÈV ©Ncr¦WZ ¡WW©Wc, # AyWZ. ¡WWyW 8 ¤WW§WcL ThP, AWuWÈR

EoWk ¤WWªWuWh ¡WT ¡WÈrWyWh vWTvW L vW¡WW©W IT¨WWyWh AWRcäW

yW¨WYXR§VY, vWW.15 ˜©WWR ¨W¥WWg ©WXVvW AyWcI ¨WXT× §WCyWc ¥WhPWwWY wW¦Wc§WY IW¦Wg¨WWVY £WWR äWÝ ITc. ©WWwWc L £WxWW¦WyWW ˜rWWT ¡WT rWa È N uWY¡WÈ r Wc EoWk ¤WWªWuW yWcvWWAhyWW X¨W¨WWRW©¡WR ¤WWªWuWyWc ¡WÈrWyWh AW XyWuWg¦W ©WW¥Wc AW¨¦Wh yWLT TWnW¨WW AyWc vWc¥WyWY ¨WYPY¦WhoWkWSY IT¨WW¨WWUWAhyWW X¨WÝö Kc.¡WÈrWyWW IPI AWRcäW £WWR IT¨WWyWZÈ IVc¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Kc. ¡WÈrWc vWWvIW§WYI IW¦Wg¨WWVY yW wW¨WW ¡WT rWaÈNuWY AXxWIWTYAhAc AWL¥W ©W§WWV AW¡WY Kc Ic EoWk ¤WWªWuW ¡WT yWWTWLoWY £WvWW¨WY Kc. ¡WÈrWc nWWyW AyWc AX¥WvW äWWVyWW X¨WÝö XL§§WW rWaNÈ uWY AXxWIWTY AyWc ¡Wh§WY©W rWaÈNuWY AXxWIWTYAhyWc rWaÈNuWY IcN§WY¦W AcSAWCAWT RWnW§W AXxW–WIyWc AcI ©WWwWc E¡WW¦W IT¨Wh ˜rWWT RT¥¦WWyW RZ X ªWvW ITY RYxWY Kc. ýc C Ac . ¡WÈ r Wc ¥WZ n ¦W rWa È N uWY IT¨WW¨WWUW yWcvWWAh X¨WÝö ¡WÈrWc IéWZÈ Ic, XL§§WW AyWc AXxWIWTYAhyWc AW ¡WuW AWRcäW vWWvIW§WYI IW¦Wg¨WWVY IT¨WWyWh TWs¦W ©vWTyWW AXxWIWTYAh ¥WWNc AW¡¦Wh Kc Ic vWc AW¨WW IhC¡WuW AWRcäW AW¡¦Wh Kc. AX¥WvW AW LÝTY Kc Ic ¨WoWT IhC X¨W§WÈ£W E§§WÈxWyW X¨WäWc ¥WYPY¦WWyWW XT¡WhNg ¡WT äWWV, AWL¥W nWWyW AyW c £WcyWY ITc vWWvIW§WYI IWyWZyWY IW¦Wg¨WWVY vWWvIW§WYI IW¦Wg¨WWVY ITc.

xWbXvW NZ©Wg

xWh.12

Õc¦W©W m§WW©WY©W TWLcäW ©WT

9925822332

ÚkkÞ Au. yûkh Ãkxu÷ h{S xÙkVu e{kt ¾wçk Mkkhku Ëu¾kð fhe [wõÞku Au. y{ËkðkËLkku Mksr«ík çkw{hkn, ðzkuËhkLkku ytçkkíke hkÞzw Ãký h{Lkkh Au. n»ko÷ Ãkxu÷ hkuÞ÷ [u÷uLsMko çkUø÷kuh íkhVÚke h{Lkkh Au. # AyWZ. ¡WWyW 8


2

AWLyWZÈ ¡WÈrWWÈoW

16-4-2014, £WZxW¨WWT XvWXwW: rWd¯W ¨WR-1 yW–W¯W: ©¨WWXvW. TWXäW: vWZ§WW. rWhpWXP¦WWÈ: XR¨W©WyWW: §WW¤W, A¥WbvW, IWU, äWZ¤W, ThoW, EócoW, rW§W, §WW¤W . TWX¯WyWWÈ: EócoW, äWZ¤W, A¥WbvW, rW§W, ThoW, IWU, §WW¤W, EócoW.

AW¡WyWY AWL

¥WcªW (A.§W.C.): £WYyWLÝTY AWXwWgI ©WWV©W NWU¨WZÈ ¨úªW¤W (£W.¨W.E): ©WW¥WWXLI £WW£WvWh¥WWÈ IWUø §Wc¨WY. X¥WwWZyW (I.K.xW): AWXwWgI £WW£WvWh nWrWWgU IIe (P.V.): ©WW¥WWøI £WW£WvWh ©WWyWZIU ¹ X©WÈV (¥W.N.): AWXwWgI £WW£WvWh ©WTU.¥Wx¦W¥W XR¨W©W Iy¦WW (¡W.O.uW.): ©WW¥WWXLI ©WWyWZIU ¹ vWW. vWZ§WW (T.vW.): ©WW¥WWXLI IW¦Wg AWoWU xW¡Wc. ¨úXçI (yW.¦W): AWXwWgI ¡WW©WZ §WW¤W˜R TVc. xWyW (¤W.xW.S.): ©WW¥WWXLI £WW£WvWh ©WZX¨WxWW˜R ¥WIT (nW.L.): AyW¡WcX–WvW §WW¤W AW¨WY ¥WUc. I¹¤È W (oW.äW.©W.): IhC £WYyWLÝTY ©WWV©W yW IT¨WZ.È ¥WYyW (R.rW.M.wW.): AWXwWgI §W–¦WWÈI ¡WWT ¡WPc.

XrWÈvWXyWIW

TWýyWY äWh¤WW ©Wc¨WW, ¨WXuWIyWY äWh¤WW ¨Wc¡WWTyWc pWTyWY äWh¤WW ©WRÊoWZuWY ©¯WY Kc...!!!

nWWTW ©W¥WZÏyWY ¥WWK§WY ¥WYOW ¡WWuWYyWW ©WTh¨WT¥WWÈ ø¨WY äWIc yWXV. Lc ¨W©vWZ Ic ¨¦WXIvW L¦WWÈ äWh¤WvWY Vh¦W v¦WWÈL vWcyWY IRT wWW¦W. TWLyWYXvW nWTW£W yWwWY. ©W¥WoWk ˜ýLyWhyWc XyW¦W¥WyW¥WWÈ TWnWY ©W¨WgLyW ©WZnWW¦W XyWuWg¦Wh §Wc¨WWyWW Vh¦W v¦WWTc TWýAc IcN§WWI IOhT ¡WoW§WWÈ §Wc¨WW L ¡WPc. ýc TWý¥WWÈ Rd¨WvW, Ii¨WvW yW Vh¦W vWh AÈxWcTYyWoWTYyWc oWÈPZ TWý Lc¨WY RäWW wWW¦W. ÏiuW oWZÜyWW ¨WxW ¥WWNc ÕYIbªuW ¦WZXxWX×TyWc <yWTh ¨WW I¹L È Th¨WW> Ac¥W A©Wv¦WyWh AWäWTh §Wc¨WPW¨Wc Kc IWTuW AWvW¦WW¦WY, AWvWÈI¨WWRY, RcäWÏhVY ¥WWNc vWh xW¥WgyWYXvW rWW§Wc L yWXV. TWLyWYXvW nWN¡WN, ªWP¦WȯW ¡WuW £WyWY ý¦W. ¨¦WXIvW Vh¦W Ic RcäWc vWcyWY AW£WÝyWW §WYTc§WYTW EPvWW Vh¦W, ©¨WWvWȯ¦W ýcnW¥WWvWZÈ Vh¦W v¦WWTc IhC¡WuW TWLyWcvWWAc ¥WVW¤WWTvWyWW AN¡WNW RW¨W nWc§W¨WW L ¡WPc. AW¥W TWLyWYXvW¥WWÈ xW¥Wg ¨WuWW¦Wc§Wh Kc ¡WuW xW¥Wg¥WWÈ TWLyWYXvW Vh¨WY yW ýcCAc. xW¥Wg AcN§Wc ¥WW¯W IhC AcI ©WȘRW¦WyWY ¨WWvW yWwWY. xW¥Wg AcN§Wc TWÖlxW¥Wg. RZä¥WyWh AWPcxWP ©WdXyWIhyWW ¥W©vWIh IW¡WY yWWnWc yWc SW¦WTÃoW ¥WWNc AhPgTyWY TWV ýc¨WY ¡WPc vWc TWLyWYXvWyWh xW¥Wg yWwWY. §WWnWhyWh ¨Wc¡WWT ITc ¡WuW ¨WWXuW¦WWyWY KWvWY xWPIc yWVY. LcyWh ¥WȯWY ¨WXuWI vWcyWZÈ TWL¦W AW£WWR oWUwWawÈ WY¥WWÈwWY L ¨WXuWI £WWUyWc ¨Wc¡WWT-¨WuWLyWY vWW§WY¥W ¥WUc§WY Vh¦W Kc. ©¯WYAc A£WUW yWwWY vWc ©W£WUW Kc ¡WuW I¦WWTc ? rWWuWI¦WyWW äW£Rh¥WWÈ <Lc ¤WhLyW ¨WnWvWc ¥WW ©W¥WWyW, IW¦Wg¥WWÈ ¥WȯWY©W¥WWyW ¨WvWgyW ITc Kc.

©WÈ©IbvW ©WZ¤WWXªWvW

yW IÅyP¦WRWv¥WyW: äW¯WZÈ yWWv¥WWyWÈ I©¦WXrWXÏ¡WZ¥WÊ | ˜IWäW¦Wc¯WW¡W¥WWyWÈ yW rW XyW:©yWcVvWWÈ ˜¤Wh: || yW vWh IhCyWc IW¦W¥WY äW¯WZ oWuW¨Wh AyWc yW vWh IhCyWc ¡WhvWWyWh äW¯WZ ýVcT IT¨Wh. ¡WhvWWyWW E¡WTY AXxWIWTY óWTW wW¦Wc§WZÈ A¡W¥WWyW ¦WW ©yWcVyWW A¤WW¨WyWc IWTuWc IhC ©W¥W–W IRY¦Wc ˜oWN yW ITh. Today’s Quote It is important what a man still plans at the end. It shows the measure of injustice in his death... Ellas Canetti (1905)

AWLyWh ©WZX¨WrWWT

IhCyWc¦W yWZIäWWyW ¡WVhÈrWWP¦WW ¨WoWT Lc X¨WyWhR ¨WWvWW¨WTuW¥WWÈ ©WZoWÈxWyWY Lc¥W ˜©WTY ý¦W Kc Ac VÈ¥WcäWWÈ AW¨WIW¦Wg oWuWW¦W. L¦WhXvWyÏ R¨Wc

IX¨WyWh I§WT¨W

TW¥W£WWuW ¨WWo¦WWÈ Vh¦W vWc ýuWc ! ˜¤WZyWWÈ £WWuW ¨WWo¦WWÈ Vh¦W vWc ýuWc, Ah§¦WWÈ ¥WaTnW ¥WyW¥WWÈ äWZÈ AWuWc ? TW¥W£WWuW ¨WWo¦WWÈ Vh¦W vWc ýuWc.

AWLyWY vWWTYnWc   

£WZxW¨WWT, vWW.16-4-2014

www.sardargurjari.com

pWyWh

¼khík{kt hu÷ðuLkku ykht¼ {wtçkEÚke Úkkýu ðå[uLke xÙuLk [k÷ðk MkkÚku ÚkÞku. {wtçkEÚke Úkkýu ðå[uLkwt 33.81 rf÷ku{exhLkwt ytíkh 1.1Ãk f÷kf{kt fkÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt (18Ãk3) [k÷eo [uÃk÷eLk (1889) {qf ytøkúuS rVÕ{kuLkk nkMÞ yr¼LkuíkkLkku sL{ rðÕ{h hkEx (1867) yuhkuÃ÷uLkLke þkuÄ fhLkkh hkEx çkúÄMko ÃkifeLkk {kuxk¼kELkku sL{ MLkunhÂ~{ (1903) økwshkíke frðLkku sL{ LktËLkqhe {wfuþfw{kh (1970) ¼khíkLkk nkufe ¾u÷kzeLkku sL{ ÷khk Ë¥kk (1978) rnLËe rVÕ{kuLkk yr¼LkuºkeLkku sL{ hrðLÿ Ëðu (1919) {q¤ økwshkíke yLku rnLËe rVÕ{kuLkk rËøËþofLkku ÃkkrfMíkkLk{kt sL{

XS§¥WY XNNX£WNÊ©W

AÈoWaT

÷u¾f-rLkËuoþf økw÷ÍkhLke ytøkqh rVÕ{ ð»ko 198h{kt hsq ÚkE níke. þuõMkrÃkÞhLkk {q¤ Lkkxf fku{uze ykuV yuhh Ãkh ykÄkrhík yk rVÕ{Lkk {wÏÞ f÷kfkhku Mkt S ð fw{kh yLku ËuðuLk ð{ko çkt L ku zçk÷ hku ÷ {kt nku ð kÚke yufMkh¾k Ëu¾kðLku ÷ELku Q¼e Úkíke økqt[ðýku MkkÚku ðkíkko [k÷íke hnu Au. yLÞ f÷kfkhku{kt {kiMk{e [uxSo, rËÃíke Lkð÷, yhwýk EhkLke, ÞwLkwMk ÃkhðuÍ yLku WíÃk÷ Ë¥k Au. yk rVÕ{Lkk {ÞkorËík ºký økeíkku {kxu Mktøkeík ykh.ze.çkh{Lku ykÃÞwt Au. íkku yk ºkýuÞ økeík {rn÷k økkÞf f÷kfkhkuyu økkÞu÷k Au. yk rVÕ{ {kxu ËuðuLk ð{koLkwt rVÕ{Vuh yuðkuzoÚke MkL{kLk ÚkÞwt Au. ¥WZ Ï I, ˜IWäWI, ¥WWX§WI: ¥WW§W¨WI¹ ¥ WWT AÝuW¤WWC ¡WNc § Wc (Ac ¥ W.PY.) ©WTRWT ˜IWäWyW ˜W.X§W., rWhI©WY Ac © Nc N , ©¨WWX¥WyWWTW¦WuW ©Wh©WW¦WNY ThP, ©WTRWT oWÈL ¡WW©Wc, AWuWÈR nWWvWcwWY KW¡WY ˜IWXäWvW I¦WZg.

§WoWj©WTWyWY ©WYMyW QºÈIPY KvWWȦWc ©WhyWWyWW pWTc u WWÈ y WW MoW¥WoWWN ©WW¥Wc nWTYRY¥WWÈ MWÈ n W¡W ©WhyWWyWW ¤WW¨Wh¥WWÈ ©WvWvW ¨WxWpWN AyWc VW§W¥WWÈ AWrWWT©WÈXVvWWyWY IyWPoWvWwWY £WrW¨WW nWTYRY

NWUvWW oWkWVIhyWc IWTuWc oWvW ¨WªWgyWY ©WTnWW¥WuWYAc 40 NIW E¡WTWÈvW ©WhyWWyWY ¥WWÈoW¥WWÈ pWNWPh

AWuWÈR, vWW. 15 rWThvWT¥WWÈ VW§W¥WWÈ AcI vWTS §WhI©W¤WW rWaNÈ uWYyWW ˜rWWT-˜©WWTyWh TWLIY¦W ¥WWVh§W, nWWyWoWY äWWUWAh¥WWÈ ¨WWXªWgI ¡WTY–WWAh AyWc yWøI¥WWÈ AW¨WY TVc§W §WoWj©WTWyWY ¥WWd©W¥WyWY vWd¦WWTYAhyWY ©WWwWh©WWwW IWUMWU oWT¥WYyWh EIUWN¤W¦Whg ¥WWVh§W ¤WcoWW wW¦WW Kc. RT ¨WªWgyWY Lc¥W AW ¨WªWcg ¡WuW EyWWUW¥WWÈ oWT¥WYyWh ˜Ih¡W KvWWȦWc §WoWj©WTWyWY ¥WWd©W¥W ¥WWuW¨WWyWY vWI MP¡WY §Wc¨WW I¡WPWÈ, ¡WoWTnWWÈ ©WXVvWyWY nWTYRWTYyWY ©WWwWc ©WhyWWyWY nWTYRY¥WWÈ ýcBAc vWcN§Wh MoW¥WoWWN ýc¨WW ¥WUvWh yWwWY. ©WhyWWyWW pWTcuWWÈyWY nWTYRYyWc ¥WÈRYyWZÈ oWkVuW ©¡Wä¦WZg Vh¨WWyWZÈ ýc¨WW ¥WUc Kc. IRWrW vWcwWY L §WoWj©WTWyWY ©WYMyW yWøI Vh¨WW KvWWȦWc ©WhyWY £WýT¥WWÈ pWTWIYyWh A¤WW¨W ýc¨WW ¥WUY TéWh Kc. ©WhyWWyWW ¤WW¨W¥WWÈ wWvWY ¨WxWpWN, yW£WUW AWXwWgI ¡WXT£WUh, AWrWWT©WÈXVvWW AyWc EGrWY B¥¡WhNe P¦WZ N Y ©WXVvWyWW IWTuWh©WT L¨Wc§WTYyWY nWTYRY IT¨WW ¥WWNc oWkWVIh¥WWÈ ýcBAc vWcN§Wh Ev©WWV RcnWWvWh yWwWY. ©WhyWY £WýTyWW ¨WvWZ g U hyWW LuWW¨¦WWyWZ © WWT Ý.29,600yWW ¤WW¨Wc £WýT¥WWÈ ©WhyWWyWW

40 XR¨W©W¥WWÈ ©WhyWWyWW ¤WW¨W¥WWÈ rWP-EvWT (10 oWkW¥W)

rWThvWT¥WWÈ ©WhyWWyWW ¤WW¨W¥WWÈ oWvW ¡W¥WY ¥WWrWgwWY 14 AcX˜§W ©WZxWY 10 oWkW¥WyWW ¤WW¨W¥WWÈ AÈRWLc 1500 ÝX¡W¦WWyWh STI ýc¨WW ¥W¬¦Wh Kc. AWwWY rWaÈNuWY £WWR IRWrW ¤WW¨W¥WWÈ Vø pWNWPh wWäWcyWY ©WȤWW¨WyWWAc oWkWVIhAc VW§W ¡WaTvWY nWTYRY ¥WhIºS TWn¦WWyWY ¡WuW ©WȤWW¨WyWW ¨¦WIvW wWB TVY Kc. ¡W¥WY ¥WWrWg - 31050 10 ¥WWrWg - 30750 20 ¥WWrWg - 30450 25 ¥WWrWg - 29950 30 ¥WWrWg - 29100 14 AcX˜§W - 29900 pWTcuWWÈyWh ¨Wc¡WWT nWa£W ¥W¦WWgXRvW TVc Kc. oWvW ¨WªWcg AW ©W¥W¦Wc L¨Wc§WTYyWY ¥WWÈoW nWa£W ©WWTY VvWY. vWcyWY ©WTnWW¥WuWYAc VW§W ¥WWÈoW¥WWÈ AÈRWLc 40 NIW LcN§Wh pWNWPh ýc¨WW ¥WUY TéWh Kc. ýc Ic vWcyWY ¡WWKUyWZÈ IWTuW ©WhyWWyWW ¤WW¨W¥WWÈ ©WvWvW ¨WpWpWN Kc. £WYø vWTS

RcäW¥WWÈ AWXwWgI ¡WXT£WUh VLZ ¡WuW yW£WUW Vh¨WWwWY ¥WhNW¤WWoWyWW §WhIh ¨WxWWTWyWW nWrWg ¡WT IW¡W ¥WaIY TéWW Kc. vWc ¥ WWÈ ¦ Wc §WhI©W¤WW rWa È N uWYyWY AWrWWT©WÈXVvWWyWW IWTuWc yWWVIyWY IyWPoWvWwWY RºT TVc¨WW §WhIh ©WhyWWyWY nWTYRYwWY RºT TVc¨WW¥WWÈ ©WWT¡W ©W¥Wø TéWW Kc. AW IWTuWh©WT ©WhyWY £WýT¥WWÈ nWTYRYyWc £WkcI §WWoWY Kc. £WYø vW TS ©WTIWTyWW 20 NIW TYAcI©W¡WhNeyWW XyW¦W¥WhyWc IWTuWc ¡WuW IWrWW ¥WW§WyWY ¥WUvWT¥WWÈ ¥WZäIc§WY AyWZ¤W¨WWB TVY Kc. nWcPW-AWuWÈR XL§§WW¥WÈWÈ nWW©W ITYyWc ©WhyWWyWY nWTYRY AWuWÈR XL§§WWyWW ©WhyWY £WýT¥WWÈ X¨WäWcªW ýc¨WW ¥WUc Kc. ¡WTÈvWZ AoWkuWY ¨Wc¡WWTYAhyWW ¥WvWc VW§W¥WWÈ pWTcuWWÈyWY nWTYRY nWa £ W xWY¥WY Kc . ©WW¥WWy¦W XR¨W©WhyWY ©WTnWW¥WuWYAc ¥WWÈoW ¯WY©WcI NIWyWY AW©W¡WW©W Kc . ýc Ic AWoWW¥WY AnWW¯WYýyWW äWZ¤W¥WZVvga W¥WWÈ ©WWTY nWTYRc wWäWcyWh AWäWW¨WWR ¡WuW ©WhyWY ¨Wc¡WWTYAh ¨¦WIvW ITY TéWW Kc. Lc¥WWÈ IcN§WWI ¨Wc¡WWTYAh AnWW ¯WYL XyWX¥W²Wc X¨WX¨WxW ©IY¥Wh §WW¨WYyWc ©WhyWWyWY nWTYRY ¥WWNc oWkWVIhyWc AWIeªW¨WWyWW yW¨WvWT ˜¦WW©Wh ¡WuW ITyWWT Vh¨WWyWZÈ ýuW¨WW ¥WUc Kc.

¥WhNW¤WWoWyWW ¡WWyW¨WWUWAh ýuWc Kc Ic £WýT¥WWÈ RTcI £WkWyPcP IÈ¡WyWYyWY P¹Å¡§WIcN ¥WUc Kc !

©Wh¡WWTY, X©WoWWTcN, £WYPY, XI¥WW¥W, rWNuWY¥WWÈ P¹Å¡§WIcN ¨W©vWZyWh ¨W¡WTWäW : £WkWyPcP IÈ¡WyWYyWZÈ §Wc£W§W §WoWW¨WY ¨WcrWWvWY P¹Å¡§WIcN rWYL

AWuWÈR, vWW. 15 ¡WWyW, vW¥WWI¹ Ic ©Wh¡WWTY yWWyWW-¥WhNW ˜©WÈoWh¥WWÈ AWoW¨WZÈ ¥WVv¨W xWTW¨Wc Kc ¡WTÈvWZ AW £WxWW¥WWÈ £WkWyPcPyWY Lo¦WWAc £WyWW¨WNY ¨W©vWZAh yWÈnWW¦W Kc Lc ©¨WW©w¦W ¥WWNc ¨WxWZ VWyWYIWTI Vh¦W Kc. ýc Ic rWThvWT¥WWÈ ¡WuW AW ˜IWTyWY £WyWW¨WNwWY AýuW ¨¦W©WyWyWW £WÈxWWuWYAh ¥WZIvW¡WuWc ¨¦W©WyW ITc Kc. ¥WW¯W AWuWÈR äWVcT¥WWÈ L ThLyWW AÈRWLc £WcwWY AQY §WWnWyWW §WWnW ¡WWyW-oWZNnWW nW¨WWB LvWWÈ VäWc. AW ¡WWyW AyWc oWZNIW¥WWÈ ¨W¡WTWvWY ©Wh¡WWTY, vW¥WWI¹, XI¥WW¥W Ac ©WWR¹ Ic ¥W©WW§WW¨WWUZ ¡WWyW Ic oWZNIW Vh¦W vWh vWc¥WWÈ rWNuWY, ¥WZ§WIÈR, N¹NYÔNY ¨WoWcTc P¹Å¡§WIcN ¨W¡WTW¦W Kc. oWZLTWvWyWW X¨WX¨WxW äWVcTh¥WWÈÈ AW £WkWyPcP IÈ¡WyWYAhyWY £WyWW¨WNY ¨W©vWZAhyWZÈ AÈRTnWWyWc nWZ§§WcAW¥W ¨WcrWWuW wWB TéWZÈ Kc. ¥WhNW¤WWoWyWW ¡WWyW¨WWUWAc ýuWc Kc Ic £WýT¥WWÈ RTcI £WkWyPcP IÈ¡WyWYyWW P¹Å¡§WIcN ¥WUc Kc vWh ¥WhNW¤WWoWyWW ¡WWyW Ic oWZNIW nWW¨WW¨WWUWAhyWc Ac nW£WT yWwWY VhvWY Ic ¡WhvWc Lc ¨¦W©WyWyWc ¡WhªWY TéWWÈ Kc vWc Icy©WT, ØW©W AyWc rWW¥WPYyWW ThoWyWc AW¥WȯWuW AW¡Wc Kc. TWL¦W¥WWÈ oWZNnWW ¡WT ˜XvW£WÈxW oWvW vWW. 15-8-2011 £WWRwWY A¥W§WY £WyWW¨WW¦Wh VvWh. vWcyWh äWÜAWvWyWW AO¨WWXP¦WW¥WWÈ IPIWB¡Wa¨WgI A¥W§W VWwW xWTW¦Wh VvWh. ¡WTÈvWZ rWThvWT¥WWÈ £WÈxWWuWYAh ¡WPYIY £WÈxW wWvWW ¥W©WW§WW vWTS ¡WWKW ¨W¬¦WW Kc. LcyWW IWTuWc ¡WWyWyWW oW§§WW¨WWUWAh¥WWÈ ThLyWY AW¨WI pWN¨WWyWc £WR§Wc yWSW¥WWÈ ¨WxWWTh wWB TV¦Wh Kc. oWZNnWW ˜XvW£WÈxWyWW rWhwWW XR¨W©Wc L AWuWÈR, nWcPW XL§§WW¥WWÈ ¨¦W©WyWYAh óWTW ¨WxWZ ˜¥WWuW¥WWÈ nW¨WWvWY Ü. TyWY XIÈ¥WvWyWY oWZNnWWyWY ¡WPYIYyWY IÈ¡WyWYAc RhQ ÝX¡W¦WW¥WWÈ ©Wh¡WWTY AyWc ¡W0 ¡Wd©WW¥WWÈ vW¥WWI¹yWZÈ A§WoW ¡WWErW £WyWW¨WYyWc ¨WcrWWuW¥WWÈ ¥WaI¦WW. ©WcyNcP vW¥WWI¹yWW AWXR £WyWY oW¦Wc§W rWThvWTyWW ¨¦W©WyWY ¨WoWcg X¥WÕuW ITYyWc nWW¨WWyWY vW¥WWI¹yWY ©WY©N¥WyWc AW¨WIWTY §WYxWY. AWXwWgI Å©wWXvW ¥WZL£W vW¥WWI¹yWW £WÈxWWuWyWW ¥WaXU¦WW EÈPc ©WZxWY EvWTY oW¦WW Kc. AWuWÈR, nWcPW XL§§WW¥WWÈ ¥WLaTYIW¥W ITvWW ¥WLaTwWY ¥WWÈPYyWc VWB ©Wh©WW¦WNY ¨WoWgyWh ¥WhNh ¤WWoW ¡WuW vW¥WWI¹yWW ¨¦W©WyWwWY £WWIWvW yWwWY. AcI ©W¥W¦Wc RºªWuW vWTYIc AhUnWWvWW AW ¨¦W©WyWyWc rWhII©W ¨WoWcg ©NcN©W X©W¥£Wh§W £WyWW¨WY RYxWZÈ Kc. vWc¥WWȦWc 6¡W, 13¡W, 300 ©WXVvWyWW ¥W©WW§WW nWW¨WW vWTS ¨¦W©WyWYAh ¨WU¨WWyWc IWTuWc ¡WWyWyWW oW§§WW¨WWUWAhyWc

£WkWyPcP IÈ¡WyWYyWY vW¥WWI¹ AyWc XI¥WW¥W ©WW¥Wc P¹Å¡§WIcN vW¥WWI¹ AyWc XI¥WW¥W¥WWÈ rWWÈRYyWW ¨WTnWyWW £WR§Wc Ac§¦WZ¥WYyWY¦W¥W ¨W¡WTW¦W Kc. AW E¡WTWÈvW rWNuWY¥WWÈ ¡WuW ©WcÿYyWyWW £WR§Wc ©¡Wcä¦W§W yWW¥WyWh ¡WRWwWg ¨WW¡WT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. Lc ©WcÿYyW ITvWWÈ ©W©vWZ Vh¦W Kc, vWc¥WWÈ IcN§WWI T©WW¦WuW yWWÈnW¨WW¥WWÈ AW¨WvWW Vh¦W Kc. IW¦WRWyWW rWZ©vW ¡WW§WyWyWY ©WWwWc ¡WhvWWyWW Vh¦W Kc. ¡WuW AW L ©Wh¡WWTYyWc vWWvIWX§WI ThøÈRW yWSW¥WWÈ ¡WuW ¨WxWWTh wW¦WWyWh AWyWÈR LayWY IT¨WW ¥WWNc IcN§WWI vWv¨Wh XVN AW¡WYyWc wWB TV¦Wh Kc. AoWWE Ý.¡W¥WWÈ ¥WUvWW LZyWY ITc Kc. 13¡WyWW ¥W©WW§WWyWW Ý.7wWY 8 ¨W©Wa§W¨WW¥WWÈ ¨WxWZ¥WWÈ vWc¥WuWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, 13¡W AW¨WY TV¦WW Kc. vWcyWY ¡WWKUyWZÈ IWTuW yWÈ£WTyWY AhTYøyW§W vW¥WWI¹ ¡W8 ÝX¡W¦WW¥WWÈ ©Wh¡WWTYyWW ¤WW¨W¥WWÈ wW¦Wc§W ¨WxWWTWyWc ¥WUvWY Vh¦W vWh vWcyWY ©WW¥Wc £WyWW¨WNY ¥WW¯W oWuWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY TV¦Wh Kc. oWZNnWWyWW 10 ÝX5¦WW¥WWÈ ¥WUY ý¦W Kc.oWZNIW¥WWÈ ¨¦W©WyWYAh ¨WxWZ XIÈ¥WvW rWaI¨WYyWc ¡WuW ¥W©WW§WW £WyWW¨WNY ¡WWErW ¨WcrWW¦W Kc. Ac ¨WWvW V¨Wc nWW¨WWyWW AWRvWY £WyWY TV¦WW Kc. §WoW¤WoW ©WWd IhB ýuWc Kc. X©WoWWTcN¥WWÈ ¡WuW vW¥WWI¹¥WWÈ ¨W¡WTWvWY ¨WTnW ¡WuW P¹¡§WYIcN ¥WWIWg ¨WoWTyWY AyWc ¥WWIWg¨WWUYyWZÈ ¨WcrWWuW rWW§Wc AW¨Wc Kc. A§W£WvW £WkWyPcP IÈ¡WyWYyWY Kc. £WYPY¥WWÈ ¡WuW £WkWyPcP¨WWUW RhTWyWh TÈoW vW¥WWI¹¥WWÈ yWVYÈ ¡WuW V§WIW ˜IWTyWY vW¥WWI¹¥WWÈ £WR§WW¦Wh Kc. ¡WWyW¥WWÈ ¨W¡WTWvWY rWNuWY¥WWÈ ¨W¡WTWvWY ¨WTnW Ac§¦WZ¥WYyWY¦W¥WyWY Vh¦W Kc ¡WWyWyWWÈ xWÈxWW ©WWwWc ©WÈIUW¦Wc§WW §WhIhyWc nW£WT Lc £WkWyPcP IÈ¡WyWY¥WWÈ rWWÈRYyWY ¨WTnW Vh¦W Kc Ic, ©WcÿYyWyWc £WR§Wc ©¡Wcä¦W§W ¨W¡WTW¦W Kc. Kc.AW ©WÈR¤Wgc ©Wh¡WWTYyWW AcI X¨WÿcvWWyWW AW ©¡Wcä¦W§W AcI ˜IWTyWh IhP Kc. P¹Å¡§WIcN LuWW¨¦WW AyWZ©WWT ©Wh¡WWTY ¥WhNc¤WWoWc ¨WcrW¨WW AyWc §Wc¨WW¨WWUWyWc ©¡Wcä¦W§W äW£R ýcPY £WcoÈ §WhTwWY AW¨Wc Kc. AW ©Wh¡WWTYyWc A¥WZI TWnWc Kc. AW¨WZÈ ¥WW¯W AWuWÈR Ic nWcPW ©W¥W¦W ©WZxWY TWn¦WW ¡WKY L I¹RTvWY TYvWc XL§§WW¥WWÈ, oWZLTWvW¥WWÈ L yWVYÈ ¡WTÈvWZ LZyWY wWvWY Vh¦W Kc AyWc vWcyWY XIÈ¥WvW ¨WxWWTc RcäW¤WT¥WWÈ rWW§Wc Kc.

AWuWÈR, vWW. 15 vWWTW¡WZT ¡Wh§WY©Wc ¥WUc§WY VXIIvWyWW AWxWWTc yWWyWW I§WhRTW oWW¥WyWY ©WY¥W¥WWÈ RThPh ¡WWPYyWc AcI ¡WY¦WWoWh TY–WW¥WWÈwWY 16200

ÝX¡W¦WWyWY XIÈ¥WvWyWh 50 £WhN§W X¨WRcäWY RWÝ MP¡WY ¡WWPYyWc STWT wWC oW¦Wc§WW £Wc äWn©Wh ©WW¥Wc ˜hVY£WYäWyW xWWTWyWY LZRY-LZRY I§W¥Wh VcOU oWZyWh RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY

nWcPW-AWuWÈR XL§§WWyWW AWTho¦W ©WXVvWyWW X¨W¤WWoWyWc V¥WuWWÈ vW¡WW©WyWh ©W¥W¦W yWwWY!

vW¥WWI¹ ¡WT ˜XvW£WÈxWyWh IW¦WRh A¥W§WY £Wy¦WW £WWR AWuWÈR AyWc nWcPW XL§§WW¥WWÈ AWTho¦W X¨W¤WWoW¥WWÈ A§WoWwWY X¨W¤WWoW E¤Wh ITYyWc yWhP§W AhXS©WT vWTYIcyWY XyW¦WZXIvW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. Lc¥WWÈ nWcPW XL§§WW¥WWÈ nWWyWoWY ©WÈ©wWWyWW ©WV¦WhoW¥WWÈ yWPYAWR, £WW§WWX©WyWhT, ¥WVc¥WRW¨WWR ©WXVvWyWW ©wWUhAc AÈRWLc R©WcI RThPW ¡WWP¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VvWW. v¦WWT£WWR ©WV¦WhoWY ©¨WdÅrKI ©WÈ©wWWyWh ˜hLcIN ¡WauWg wWvWW AW IW¥WoWYTY ANIY ¡WP¦WWyWZÈ XrW¯W ýc¨WW ¥WUY TéWZÈ Kc. AWuWÈR XL§§WW¥WWÈ ¡WuW AW ˜hLcIN¥WWÈ yWhP§W AXxWIWTY vWTYIc äW¥WWg IW¦WgTvW VvWW. vWcAhyWY £WR§WY wWvWW VW§W¥WWÈ AWuWÈR vWW§WZIW AWTho¦W AhXS©WT ˜ý¡WXvWyWc ByrWWLg vWTYIc ¥WaI¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Kc. AWuWÈR XL§§WW¥WWÈ ¡WuW oWvW ¨WªWcg E¥WTcO, AWuWÈR ©WXVvWyWW ¯WuWcI ©wWUhAc oWZNnWW ¨WcrWWuW IcyÏh ¡WT RThPW £WWR IW¥WoWYTY ANIY ¡WPY Kc. ýc Ic XL§§WW AWTho¦W X¨W¤WWoW¥WWÈ vWWLcvWT¥WWÈ ¦Whý¦Wc§W £WcOI¥WWÈ rWaÈNuWY £WWR RThPWyWY IW¥WoWYTY VWwW xWT¨WW¥WWÈ AW¨WyWWT Vh¨WWyWZÈ AW¦WhLyW VWwW xWTW¦WWyWZÈ ýuW¨WW ¥WUc Kc.

oWZNnWW £WÈxW ¡WuW vW¥WWI¹¦WZIvW ¥W©WW§WWyWZÈ rW§WuW ýcTäWhT¥WWÈ

£WWdXóI ¨WoWgyWW LuWW¨¦WWyWZ©WWT oWZNnWW ˜XvW£WÈxWyWh A¥W§W KcvWTW¥WuWh ©WWX£WvW wWB TV¦Wh Kc. r¦WZBoW AhS vW¥WWI¹ AyWc ©WY§WYÈoW AhS vW¥WWI¹ ¡WT LyWT§W IVY äWIW¦W vWc¨Wh ˜XvW£WÈxW ¥WaI¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh yWwWY. ˜ýyWc, nWW©W ITYyWc ¦WZ¨WW ¨WoWgyWc Icy©WTyWW nW¡¡WT¥WWÈ Vh¥WWvWh £WrWW¨W¨WWc Vh¦W vWh vW¥WWI¹ E¡WT ©WYxWh ˜XvW£WÈxW §WWR¨WWyWY LÜT Kc. yWVYÈ vWh oWZNnWW £WÈxW wW¦WW ¡WTÈvWZ ¥W©WW§WWyWZÈ rW§WuW ýcTäWhT¥WWÈ ¨WxWY TV¦WZÈ Kc.

rWWÈRYyWW ¨WTnWyWW £WR§Wc Ac§¦WZX¥WXyW¦W¥W

yWPYAWR ¡WWÈrW VWNPY¥WWÈ LZoWWT T¥WvWW 12 äWn©Wh MP¡WW¦WW

nWcPW Ac§W©WY£WY ¡Wh§WY©Wc AcI VIYIvWyWW AWxWWTc yWPYAWR I©WWC¨WWPW ¡WWÈrW VWNPY X¨W©vWWT¥WWÈ rWW§WvWW LZoWWTxWWT E¡WT RThPh ¡WWPvWW yWW©W¤WWoW ¥WrWY L¨WW ¡WW¥WY VvWY. ¡Wh§WY©Wc ¡W²WW ¡WWyWyWh VWT-øvWyWh LZoWWT T¥WvWW VyWYS C©¥WWC§W (TVc. yWPYAWR) ©WXVvW 12 äWn©WhyWc MP¡WY ¡WWPY RW¨W E¡WT §WoWWPc § W ÝW. 20,300 I£Lc I¦WWg VvWW. AW £WyWW¨W AÈ o Wc yWPYAWR NWEyW ¡Wh§WY©Wc LZoWWT xWWTW VcOU IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY VvWY.

AWuWÈR,vWW. 15 £WhT©WR vWW§WZIWyWW LZyWW £WR§W¡WZT nWWvWc AW¨Wc§WW IÈIW¡WZTW-¨WWpWc§WW¡WZTW ThP E¡WT oWCIW§Wc ©W¨WWTyWW ©WZ¥WWTc ¡WZT¡WWN MP¡Wc LvWW AcI £WWCIc AWoWU LvWY AcI ¥WXV§WWyWc NßT ¥WWTvWWÈ ¥WXV§WWyWZÈ pWNyWW©wWUc L IÝuW ¥WhvW wW¦WZÈ VvWZ. AW AÈoWc ¨WYT©WR ¡Wh§WY©Wc oWZ y Wh RWnW§W ITYyWc IW¦WRc©WTyWY IW¦Wg¨WWVY VWwW pWTY Kc. LZyWW £WR§W¡WZTyWW ¦WhoWY¡WZTW nWWvWc TVcvWW yWN¨WTX©WÈV ¥WyWZ¤WWC ¡WT¥WWTyWW £WW ©WZTL£WcyW (E. ¨W. 45)oWCIW§Wc

©W¨WWTyWW ©WWPW RäWcI ¨WWo¦WWyWW ©WZ¥WWTc LZyWW £WR§W¡WZT IÈIW¡WZTW ¨WWpWc§WW¡WZTW ThP ¡WTwWY ¡W©WWT wWC TéWW VvWW v¦WWTc ¡WWKUwWY ¡WZT¡WWN MP¡Wc £WWCI yWÈ£WT øLc - 23, Ac A c ¥ W-7482yWZ È AW¨WY rWQÛZÈ VvWZ AyWc NßT ¥WWTvWWÈ ©WZTL£WcyWyWc ¥WWwWW¥WWÈ oWȤWYT CýAh wWvWWÈ vWc¥WyWZÈ pWNyWW©wWUc L IÝuW ¥WhvW yWY¡Ws¦WZÈ VvWZ. AW AÈoWc ¨WYT©WR ¡Wh§WY©Wc NßT ¥WWTYyWc STWT wWC oW¦Wc§WW £WWCI rWW§WI ©WW¥Wc oWZyWh RWnW§W ITYyWc vWcyWc MP¡WY ¡WWP¨WWyWW rWÿh oWXvW¥WWyW I¦WWg Kc.

yWXP¦WWR, vWW. 15 I¡WP¨WÈL-XyWT¥WW§WY ThP E¡WT oWCIW§Wc ©WWÈLc RWTWøyWW ¥WZ¨WWPW yWøI AWCäWTyWY NßT ¨WWoWvWW NlcmNT ¡W§NY nWWC oW¦WZÈ VvWZ.È AW AI©¥WWvW ©WýgvWW ¯WuW Õ¥Wø¨WYAhyWc Cý wWC VvWY. ¡Wh§WY©W©Wa¯Wh¥WWÈwWY ¥WUc§W ¥WWXVvWY AyWZ © WWT I¡WP¨WÈ L vWW§WZ I WyWW RW©W§W¨WWPWyWW IWUW¤WWC rWvWZT¤WWC ¡WT¥WWT Nlmc NT §WCyWc oW£WWTY¦WZÈ ¤WT¨WW ¥WWNc XyWT¥WW§WY oW¦WW VvWW. yWXP¦WWR vWW§WZIWyWW P¤WWuW oWW¥WyWY XyWT¥WW§WYwWY oW£WWTY¦WZÈ ¤WTY ¡WTvW ©WY¥W¥WWÈ w WY AWLc £W¡WhTc Ac I AW¨WvWW VvWW v¦WWTc RW©WøyWW ¥WZ¨WWPW Aýu¦WW ¦WZ¨WWyWyWY §WWäW ¥WUY AW¨WY VvWY. AW Aýu¦Wh ¦WZ¨WWyW (AWäWTc EÈ.¨W.40)yWZÈ I¹RTvWY TYvWc ¥WhvW XyW¡Ws¦WZÈ Vh¨WWyWZÈ LuWWC AW¨¦WZÈ VvWZ.È AW £WyWW¨W AÈoWc yWXP¦WWR ÝT§W ¡Wh§WY©Wc AI©¥WWvWyWh oWZyWh yWhÈxWY IW¦WRc©WT IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY VvWY. yWXP¦WWR, vWW. 15 I¡WP¨WÈ L vWW§WZ IWyWW EvIÈOcØT IÈýcPW AcyøyWY¦WTÃoW ¥WVWRc ¨ W¥WWÈ AW¨Wc § W XäW¨W¥W ScINTY¥WWÈ AWoW §WWoWvWWÈ X¨WàW§W¦W¥WWÈwWY IhC vW©IT Ac§W©WYPY ASPWvWSPY rWhTY ITYyWc §WC oW¦Wh VvWh. AW rWhTY yWPYAWR-PWIhT ThP E¡WT IÈýPc W ©WÈR¤Wgc ¡Wh§WY©Wc AcI äWn©WyWc MP¡WY ¡WWNY¦WW yWøI AyWZ¡W¥W ScINTY¥WWÈ ¡WWPYyWc rWhTYyWh ¤WcR EIc§WY ¨WxWZ vW¡WW©W oWCIW§Wc £W¡WhTc oWc©WyWh £WhN§W §WYIcL VWwW xWTY Kc. ¡Wh§WY©W©Wa¯Wh¥WWÈwWY wWvWWÈ AWoW ¤W¤WZIY EOY VvWY. AW ¥WUc§W X¨WoWvW ¥WZL£W I¡WP¨WÈL £WyWW¨WyWW ¡WoW§Wc I¥WgrWWTYAh¥WWÈ vWW§WZIWyWW EvIÈOcØT ¥WVWRc¨W¥WWÈ yWW©W¤WWoW ¥WrWY L¨WW ¡WW¥WY VvWY. AW AW¨Wc§W äWY¨W¥W X¨WàW§W¦W¥WWÈ oWvW vWW. AWoWyWW £WyWW¨WyWY ýuW wWvWWÈ yWPYAWR 5-11-13yWW ThL Ac§W©WYPYyWY SW¦WT £WkYoWcPyWY NY¥Wc SW¦WT SWCNTh ©WWwWc RhPY LC ¡WWuWYyWh ¥WWTh rW§WW¨WvWW AWoW IW£WZ¥WWÈ AW¨WY VvWY. ýcIc IhC ýyWVWXyW Ic yWZIäWWyW wW¦WZÈ yWVhvWZ.È

yWøI NlcmNT E¤WZÈ TWn¦WZÈ VvWZÈ. AW RT¥¦WWyW AWCäWT xWPWIW¤WcT Nlmc NT ¡WWKU AwWPWvWW Nlmc NT ¡W§NY nWWC oW¦WZÈ VvWZ.È AW AI©¥WWvW ©WýgvWW Nlh§WY E¡WT £WcO§c WW ThP ¡WT SÈoWhUWC LvWW Cý wWC VvWY. AW CýoWk©vWh¥WWÈ X¨W¡WZ§W¤WWC TW¥WW¤WWC TWOhP, X£WkLäc W X¨WL¦W¤WWC ¡WT¥WWT vWc¥WL ITY¥WnWWÈ ¥WVÈ¥WRnWWÈ ¡WOWuW (EÈ.¨W.55)yWc Cý wWC VvWY. AW £WyWW¨W AÈ o Wc IWUW¤WWC rWvWZT¤WWC ¡WT¥WWTyWY SXT¦WWR AWxWWTc I¡WP¨WÈL ÝT§W ¡Wh§WY©Wc AI©¥WWvWyWh oWZyWh yWhÈxWY IW¦WRc©WT IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY Kc.

ITh§WY yWVcT¥WWÈ ¦WZ¨WWyWyWY §WWäW ¥WUY

yWXP¦WWR Ih§WcL ThP ¡WT TVcvWW ©WÈ L ¦W¤WWC £WW¨WUY¦WW (TVc . TWL©wWWyW) oWCIW§Wc IhC IWTuW©WT yWVcT¥WWÈ ¡WPY oW¦Wh VvWh. AW ¦WZ¨WWyW vWuWWC LvWW vWcyWY §WWäW yWXP¦WWR vWW§WZIWyWW ITh§WY yWVcT¥WWÈwWY ¥WUY AW¨WY VvWY. AW £WyWW¨W AÈoWc ¡WZý£WcyW £WW¨WUY¦WWyWY SXT¦WWR AWxWWTc yWXP¦WWR ÝT§W ¡Wh§WY©Wc AI©¥WWvWc ¥WhvWyWY yWhÈxW ITY IW¦WRc©WTyWY IW¦Wg¨WWVY VWwW pWTY Kc.

NlI ¡W§NY nWWvWWÈ NlWXSIý¥W

RWTWøyWW ¥WZ¨WWPW yWøI NlcmNT ¡W§NY nWWvWWÈ 3yWc Cý

P¤WWuW ©WY¥W¥WWÈwWY Aýu¦WW ¦WZ¨WWyWyWY §WWäW ¥WUY

EvIÈOØ c T ¥WWx¦WX¥WI äWWUW¥WWÈ rWhTY ITyWWT äWn©W MP¡WW¦Wh

oWW¥WPYyWY ¡WXTuWYvWW 1 ¨WªWgyWW ¡WZ¯W ©WWwWc oWa¥W

AWuWÈR yWøI AW¨Wc§WW oWW¥WPY oWW¥WyWW X¯WI¥WyWoWT nWWvWc TVcvWY AcI ¡WXTuWYvWW ¡WhvWWyWW AcI ¨WªWgyWW ¡WZ¯W ©WWwWc oWa¥W wWC LvWWÈ AW AÈoWc äWVcT ¡Wh§WY©Wc ýuW¨WW ýcoW yWhÈxW ITY Kc. oWW¥WPY X¯WI¥WyWoWT CÅyRTWyWoWT nWWvWc TVcvWY ©WcL§W£WcyW AäWhI¤WWC ¨W©WW¨WW (E. ¨W. 28)oWvW 2ø vWWTYnWyWW ThL pWTcwWY ¡WhvWWyWW AcI ¨WªWgyWW ¡WZ¯W XTvWcäWyWc §WCyWc IhCyWc ¡WuW IéWW ¨WoWT m¦WWÈIoW rWW§WY yWYIUY VvWY LcyWY rWWTc£WWLZ äWhxWnWhU IT¨WW KvWWÈ ¡WuW yWW ¥WUY AW¨WvWWÈ AW AÈoWc vWcuWYyWW ¡WXvWAc AWuWÈR äWVcT ¡Wh§WY©W ¥WwWIc AW¨WYyWc ¡WhvWWyWY ýVcTWvW AW¡WvWWÈ ¡Wh§WY©Wc ýuW¨WW ýcoW yWhÈxW RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY Kc.

IT¥W©WRyWY ¦WZ¨WvWY oWa¥W

AWuWÈR vWW§WZIWyWW IT¥W©WR oWhIU¡WZTW ÕYIbªuW Vh©¡WYN§WyWY ¡WW©Wc TVcvWY ¡WWݧW£WcyW ©WZ¤WWªW¤WWC ¡WT¥WWT yWW¥WyWY AcI 20 ¨WªW¿¦W ¦WZ¨WvWY oWvW 21¥WY vWWTYnWyWW ThL pWTcwWY IhCyWc ¡WuW IéWW ¨WoWT m¦WWÈI rWW§WY yWYIUvWWÈ vWcuWYyWW ©WoWW©WÈ£WÈxWYAhAc rWWTc£WWLZ vW¡WW©W VWwW pWTY VvWY ¡WTÈvWZ yWW ¥WUY AW¨WvWWÈ AWnWTc vWcuWYyWW X¡WvWWAc X¨WàWyWoWT ¡Wh§WY©W ¥WwWIc AW¨WYyWc ¡WhvWWyWY ýVcTWvW AW¡WvWWÈ ¡Wh§WY©Wc ýuW¨WW ýcoW yWhÈxW RWnW§W ITYyWc vW¡WW©W VWwW pWTY Kc.

uWL ©I¹§W¥WWÈwWY yWWyWW I§WhRTW¥WWÈ ¡WY¦WWoWh¥WWÈwWY 16,200 ÝW.yWh X¨WRcäWY RWÝ ¡WIPW¦Wh AcHZ§W©WYPY AyWc NY¨WY Kc. ˜W˜ X¨WoWvWh AyWZ©WWT vWWTW¡WZTyWW ¡WYAc©WAWC ¡WY. Ac©W. oWQ¨WYyWc VIYIvW ¥WUY VvWY Ic yWWyWW I§WhRTW oWW¥WyWY ©WY¥W¥WWÈ X¨WRcäWY RWÝyWZÈ INÃoW wW¨WWyWZÈ Kc LcyWW AWxWWTc vWcAhAc ¨WhrW oWhO¨WY RYxWY VvWY. RT¥¦WWyW AcI ¡WY¦WWoWh TY–WW yWÈ£WT øLc-16, Acm©W-3455yWY AW¨WY rWQvWWÈ ¡Wh§WY©W ©WvWIg wWC oWC VvWY Ac ýcCyWc ¡WY¦WWoWh¥WWÈ ©W¨WWT £Wc äWn©Wh TY–WWyWc E¤WY TWnWYyWc v¦WWÈwWY STWT wWC oW¦WW VvWW. ¡Wh§WY©Wc vW§WWäWY §WcvWWÈ AÈRTwWY X¨WRcäWY RWÝyWY ¯WuW ¡WcNY E¡WTWÈvW £Wc ©WY¥WcyNyWW wWc§WW¥WWÈwWY £WYø 14 £WhN§Wh ¥WUY AW¨WY VvWY LcyWY XI¥WvW 16200 ÝX¡W¦WW LcN§WY wW¨WW ý¦W Kc.

IÈIW¡WZTW-¨WWpWc§WW¡WZTW ThP ¡WT £WWCIyWY NßTc ¥WXV§WWyWZÈ ¥WhvW

rWhTWvWWÈ SXT¦WWR

©Whø¯WW vWW§WZIWyWW HZuWL oWW¥Wc AW¨Wc§WY RZoWWgX¨WàW ¥WÈXRT VWC©I¹§W¥WWÈ oWvW 5¥WY vWWTYnWyWW ThL TW¯WYyWW ©WZ¥WWTc IcN§WWI vW©ITh ¯WWNm¦WW VvWW AyWc AhXS©WyWW Ý¥WyWY ©Nh¡WT nWh§WYyWc AÈRT ˜¨WcäW ITY NY¨WY vWwWW Ih¥¡¦WZNT Ý¥W¥WWÈwWY Ac§W©WYPY NY¨WY ¥WUYyWc I¹§W 7500 ÝX¡W¦WWyWY ¥W²WWyWY rWhTY ITYyWc STWT wWC oW¦WW VvWW. AW AÈoWc ©Whø¯WW ¡Wh§WY©W ¥WwWIc SXT¦WWR AW¡WvWWÈ ¡Wh§WY©Wcc vW¡WW©W VWwW xWTY Kc.

¤WÈPTcLyWY ©WoWYTWyWZÈ RZªI¥Wg IT¨WWyWW CTWRc A¡WVTuW

AWuWÈR, vWW. 15 vWWTW¡WZT vWW§WZIWyWW ¤WÈPTcL oWW¥Wc TVcvWY AcI 16 ¨WªWgyWY ©WoWYTWyWc oWW¥W¥WWÈ L ^ ShNh | LäW¨WÈvWX©WÈV TWOhP TVcvWh ATX¨WÈR T¥WuW¤WWC ¨WWpWTY ¡WhvWWyWW ¤WWC ©WÈL¦W¤WWC, TcnWW£WcyW, T¥WuW¤WWC yWPYAWR-PWIhT ThP E¡WT ©WZTWäWW¥WU yWøI AWLc £W¡WhTc AcI NlI ¡W§NY oWWÈPW¤WWC ¨WWpWTY vWwWW IyWZ¤WWC TWý¤WWC RT£WWTyWY ¥WRRwWY oWvW 6ôY vWWTYnWyWW nWWC oWC VvWY. NlI ¡W§NY nWWvWW NlWXSIý¥W wWC oW¦Wh VvWh. AW £WyWW¨WyWY ýuW ThL ¤WoWWPY §WC oW¦Wh VvWh LcyWY rWWTc£WWLZ äWhxWnWhU IT¨WW KvWWÈ ¡WuW yWW ¥WUY wWvWWÈ ¡Wh§WY©Wc pWNyWW ©wWUc RhPY LC IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY VvWY. AW¨WvWWÈ AW AÈoWc vWWTW¡WZT ¡Wh§WY©Wc oWZyWh RWnW§W ITYyWc äWhxWnWhU VWwW pWTY Kc.

rWhTY wWC VvWY. AW £WyWW¨W AÈoWc TWLZX©WÈV ARcX©WÈV MW§WWyWY SXT¦WWR AWxWWTc AWÈvWT©WZ£WW ¡Wh§WY©Wc oWZyWh yWhÈxWY IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY VvWY. AW RT¥¦WWyW ¡Wh§WY©Wc VIYIvW AWxWWTc TXnW¦WW§W oWW¥W¥WWÈ ¨WhrW oWhO¨WY VvWY. Lc¥WWÈ TuWøvWX©WÈV EScg ¤WoWh ˜vWW¡WX©WÈV TWOhP (TVc . T¨WRW¨WvW, vWW. IO§WW§W)yWc MP¡WY ¡WWPY ¡WaK¡WTK ITvWW vWcuWc rWhTYyWY I£Wa§WWvW ITY VvWY. LcwWY ¡Wh§WY©Wc vWcyWc IhNg I©NPY¥WWÈ ¥WhI§WY AW¡Wc§W Kc.

¨WPvWW§WyWW LZoWWTxWW¥W E¡WT RThPh : 12 MP¡WW¦WW

yWPYAWR, vWW. 15 yWPYAWR vWW§WZIWyWW ¨WPvWW§W Tc§¨Wc ©NcäWyW X¨W©vWWT¥WWÈ LZoWWT rWW§WvWh Vh¨WWyWY ¥WWXVvWYyWW AWxWWTc Ac§W©WY£WY nWcPW ¡Wh§WY©Wc RThPh ¡WWP¦Wh VvWh. AW RThPW¥WWÈ ¡W²WW ¡WWyWyWh LZoWWT T¥WvWW ¤WYnWW¤WWC ¥WuWY¤WWC ¡WT¥WWT (TVc. ¨WPvWW§W) vWc¥WL Ay¦W äWn©Wh¥WWÈwWY 12 äWn©WhyWc MP¡WY ¡WWP¦WW VvWW. ¡Wh§WY©Wc RW¨W E¡WT §WoWWPc§WW ÝW. 210 ThIPW, AÈoW LPvWY¥WWÈ TÝW. 10,590 ¥WUY I¹§W ÝW. 12,600 I£Lc I¦WWg VvWW. AW £WyWW¨W AÈoWc rWI§WW©WY ¡Wh§WY©Wc LZoWWTxWWTW VcO§W oWZyWh yWhÈxWY IW¦WRc©WTyWY IW¦Wg¨WWVY VWwW xWTY VvWY.

rWYNÃoWyWW oWZyWW¥WWÈ 23 ¨WªWgwWY yWW©WvWY STvWY ¥WXV§WW MP¡WWC yWXP¦WWR NWEyW ¡Wh§WY©W ¥WwWI¥WWÈ VvWY. AW ¥WXV§WW vWcyWY £WVcyWyWW pWTc

rWYNÃoW Kc v WTX¡WÈ P YyWW oWZ y WW¥WWÈ AÝuWW£WcyW EScg AÈLyWW yWÈR¤Z WWC EScg yWÈR§WW§W PWéWW¤WWC äW¥WWg (TVc. VTY¦WWuWW, vWW. nWcPW) Kc§§WW 23 ¨WªWgwWY ¡WcTh§W Tý E¡WT KaNYyWc ¡Wh§WY©W¥WWÈ VWLT yW wWC yWW©WvWY STvWY

AW¨WyWWT Kc vWc¨WY ¥WWXVvWY ¥WUvWW ¡WcTh§W S§Whg ©m¨WhPg ¡Wh§WY©Wc KW¡Wh ¥WWTvWW AÝuWW£WcyW äW¥WWg MP¡WWC oWC VvWY. AW ¥WXV§WWyWY ANI ITY ¨WxWZ vW¡WW©W AwWgc yWXP¦WWR NWEyW ¡Wh§WY©W ©NcäWyW¥WWÈ ©WhÈ¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W Kc.


£WZxW¨WWT, vWW.16-4-2014

www.sardargurjari.com

3

AWuWÈR §WhI©W¤WW £WcOI ¥WWNc AWLwWY ¥WvWRWyW ¥WWNcyWW B¨WYAc¥W vWd¦WWT ITWäWc

PWIhT¥WWÈ IhuW Kc...TWý TuWKhP Kc...

AWuWÈR, vWW. 15 ¤WWTvWyWW rWaÈNuWY ¡WÈrW vWTSwWY XyW¦WvW wW¦Wc§W IW¦Wgÿ¥W ¥WZL£W AWoWW¥WY vWW.30 AcX˜§W,2014yWW ThL ¦WhýyWWT §WhI©W¤WW ©WW¥WWy¦W rWaNÈ uWY2014 Ay¨W¦Wc ¥WvWRWyW ¥WWNc XyW¦WvW ¥WvWRWyW ¥WwWIhAc E¡W¦WhoW¥WWÈ §Wc¨WWyWWT B¨WYAc¥W ¥WäWYyWyWZÈ X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvWRWT X¨W¤WWoW ¥WZL£W vWd¦WWT IT¨WWyWh IW¦Wgÿ¥W yWIIY IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc. AWuWÈR ÅL§§WW¥WWÈ X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvWRWT X¨W¤WWoWyWW ¥WRRyWYäW rWaNÈ uWY AXxWIWTYyWY E¡WÅ©wWXvW¥WWÈ B¨WYAc¥W vWd¦WWT IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. AWuWÈR ©WÈ©WRY¦W ¥WvW ŨW©vWWTyWY rWaÈNuWY¥WWÈ

SWByW§W 15 E¥WcR¨WWThyWc AwW¨WW vWc¥WyWW ˜XvWXyWXxW-AcLyNyWc AW IW¥WoWYTY ¥WWNc ArWaI VWLT TVc¨WW XL§§WW rWaÈNuWY AXxWIWTY AyWc I§WcINT Ph.TWVZ§W oWZ’W óWTW §WcXnWvW ýuW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY K.c B¨WYAc¥W vWd¦WWT IT¨WWyWh IW¦Wgÿ¥W vWW. 16¥WYAc ©W¨WWTc 7 I§WWIc AWÈI§WW¨W VWB©Iº§W, AWÈI§WW¨W, Ac y W.Ic . VWB©Iº § W-¡Wc N §WWR, Ac¥W.Ac¥W.VWB©Iº§W-©Whø¯WW, vWW. 17 AcX˜§WyWW ThL ©W¨WWTc 7 I§WWIc ¥WWxW¨W§WW§W äWWV VWB©Iº§W-nWȤWWvW, ©WcyN McX¨W¦W©Wg VWB©Iº§W-E¥WTcO, PY.AcyW.VWB©Iº§W-AWuWÈR nWWvWc ¦WhýäWc.

AWuWÈR, vWW.15 Ph. £WW£WW ©WWVc£W AWÈ£WcPITyWY 123¥WY Ly¥W L¦WÈXvWyWY ©WTIWTY I¹¥WWT KW¯WW§W¦W X¨WàWyWoWT nWWvWc EL¨WuWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. Ph. £WW£WW ©WWVc£WyWc ¡WZª¡WWÈLX§W A¡WguW ITY vW¥WW¥W KW¯Wh óWTW L¦W ¤WY¥WyWW yWWTWwWY L¦WpWhªW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. AW ˜©WÈoWc VWE©W ¥WW©NT Ac§W.¡WY. ÕY¥WWUY, ¨WhPeyW AWT.Lc. ¥WcI¨WWyW vWwWW ø.ø. ¥W§WcI vWwWW Vh©Nc§WyWW KW¯Wh ¤WTvW nWZ¥WWuW AyWc

¦WhoWcäW rWWdVWuW óWTW Ph. £WW£WW ©WWVc£WyWW ø¨WyW X¨WäWc ˜W©WÈXoWI ˜¨WrWyW ITW¦WW VvWW. AW ˜©WÈoWc TWOhP ¤WW¨WcäW vWwWW TWLcäW ¡WT¥WWT óWTW Ph. £WW£WW ©WWVc£WyWW oWYvWh TLZ IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WWÈ VvWWÈ. Ac§W.¡WY. ÕY¥WWUY óWTW vW¥WW¥W KW¯WhyWc Ph. £WW£WW ©WWVc£WyWW ø¨WyW¥WWÈwWY ˜cTuWW ¥WcU¨WY XäWX–WvW £WyWY ©W¥WWLyWc E¡W¦WhoWY wW¨WW LuWW¨¦WZÈ VvWZ.È IW¦Wgÿ¥WyWZÈ vW¥WW¥W ©WÈrWW§WyW KW¯W ¡WT¥WWT ¥WVcäW¤WWB óWTW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZ.È

X¨WàWyWoWTyWW ©WTIWTY I¹¥WWT KW¯WW§W¦W¥WWÈ Ph. AWÈ£WcPIT AWLwWY äWÝ wWyWWT AWB.¡WY.Ac§W. ¥WcrWhyWW ˜WTȤW Ly¥W s¦WÈXvW EL¨WuWY ^ ShNh | ¡W¡¡WZ E¡WWx¦WW¦W

rWd¯WY ¡WayW¥W XyWX¥W²Wc Rc¨W©wWWyWhyWW RäWgyWyWZÈ rWThvWT¥WWÈ nWW©W ¥WWVWv¥W¦W TVc§WZÈ Kc. AWLc ¡WayW¥W XyWX¥W²Wc X¨WX¨WxW VvWW. Lc¥WWÈ x¨Wý ©WWwWc §WByWc AW¨Wc§WW ©WÈpWh ©WXVvW ¤WWX¨WILyWh PWIhT¥WWÈ IhuW Kc, TWý TuWKhP KcyWW ¦WW¯WW©wWWyWhyWY Lc¥W PWIhT¥WWÈ ¡WuW TWý TuWKhPyWW RäWgyW IWLc ¨WVc§WY ©W¨WWTwWY ¤WWX¨WILyWh E¥WN¦WW L¦WL¦WIWT ©WWwWc RäWgyWyWh §VW¨Wh ¥WWuWYyWc IbvWWwWg £Wy¦WWyWh ¤WW¨W ¨¦WIvW ITvWW VvWW.

XS§P ©NWSyWh A¤WW¨W KvWWÈ pWXyW× AWuWÈR ¡WÈwWI¥WWÈ ¦WZ¨WWxWyW äWTvWhyWW T¨WWPc! ¡WäWZ ©WZxWWTuWW ¦WhLyWWyWY IW¥WoWYTY ¡WauWg XÿIc©WWwWc N ¥WcrW rWW§WZ wW¨WW ©W¥W¦WwWY ¥Wh£WWB§W ShyW ¡WT ©WvWvW ¨WWvWh

¡WuW©WhTW, äWY§WY, P¤WhE, X¨WTh§W AyWc IWuWY©WWyWW ¡WäWZ I¦WWg ITvWW ¦WZ¨WWyWh I¦WWÈI ©WáW Ic äWTvWhyWW ¥WhNW £WcNÃoW¥WWÈ ¡WW§WIhyWc IcN§WäWcP (¡WäWZ TVcOWuW)yWh A¡WW¦Wc§W §WW¤W ©WÈPh¨WW¦WW vWh yWwWYyWc? vWcyWY XSIT ¨WPY§WLyWhAc IT¨WY LÝTY

AWuWÈR, vWW.15 xWXyW× ¡WäWZ ©WZxWWTuWW ¦WhLyWW AÈvWoWgvW AWuWÈR¥WWÈ yW¨WY AhXS©W IW¦WgTvW wW¦WW £WWR XS§P ©NWS L ¥WZI¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh yWwWY. vWc¥W KvWWÈ ¨WªWg RTX¥W¦WWyW IT¨WWyWY IW¥WoWYTY ¡WauWg wW¨WW ¡WW¥WY Kc. ©WTIWTyWY xWXyW× ¡WäWZ ©WZxWWTuWW ¦WhLyWW AÈvWoWgvW AWuWÈR¥WWÈ XyW¦WW¥WI ¡WäWZW§WyW xWXyW× ¡WäWZ ©WZxWWTuWW ¦WhLyWWyWY AhXS©W äWÝ wW¦WWyWc §WoW¤WoW RhQ ¨WªWgyWh ©W¥W¦W wW¨WW AW¨Ûh Kc. Lc ¥ WWÈ AWuWÈ R XL§§WWyWW AWO vWW§WZIWAh¥WWÈ ¨WY©W ¡WäWZ ©WZxWWTuWW IcyÏh nWh§W¨WW¥WWÈ AW¨WyWWT VvWWÈ AyWc £Wc ¡WäWZ

XrWXIv©WIh AyWc ¨WY©W ¡WäWZ XyWTY–WIhyWY XyW¥WÒÈI IT¨WW¥WWÈ AW¨WyWWT VvWY. ¡WTÈvWZ VW§W¥WWÈ XS§P ©NWSyWY Lo¦WW £WY§WI¹§W ¤WTWB yWwWY. XL§§WW ¡WÈrWW¦WvWyWY ¡WäWZ¡WW§WyW äWWnWWyWh ©WVIWT ¥WcU¨WY ¥WRRyWYäW ¡WäWZ¡WW§WyW XyW¦WW¥WI Ph.AcrW.AcyW. OWIhTc ¦WhLyWWIY¦W IW¥WoWYTY¡WauWg ITY Kc. Lc¥WWÈ IcN§WWI äWcP ¦WhLyWW AÈvWoWgvW IrWcTYyWc ¥WUc§W ©WWvW ATøAh¥WWÈwWY £Wc ATLRWThAc IcN§WäWcPyWZÈ £WWÈxWIW¥W ¡WauWg yWVYÈ ITY äWIvWW £WWIYyWW ¡WWÈrW AyWZ©WZXrWvW ýXvWyWW §WW¤WWwW¿AhyWc 1¡W VýTyWY ¥W¦WWgRW¥WWÈ (¡WäWZ TVcOWuW) IcN§WWI äWcPyWh §WW¤W

AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc. E¡WTWÈ v W rWWSINT ¦WhLyWW AÈ v WoWg v W IrWc T YyWc ¥WUc § W ¨WY©W ATøAh¥WWÈwWY ¡WWÈrW ATLRWThAc rWWSINT nWTYRYyWW £WY§Wh XyWxWWgXTvW ©W¥W¦W¥WWÈ AW¡WY yWXV äWIvWh vWcAhyWc §WW¤W ¥WUY äWI¦Wh yWwWY. £WWIYyWW ¡WÈRT §WW¤WWwW¿AhyWc nWTYRYyWW 7¡W NIW AyWc ¨WxWWTc¥WWÈ ¨WxWWTc 7¡W0 ÝX¡W¦WWyWY ©WVW¦W rWZI¨WW¨W¥WWÈ AW¨WY Kc. ¡WäWZ¡WW§WIhyWc ¡WhvWWyWW ¡WäWZAh ¥WWNc ©WWÜÈ pWW©W EoWWPY äWIc vWc ¥WWNc AhN-IcyNyWW ¡W. XI.oWkW.yWW ¨WLyWyWY XIN©WyWZÈ 96 §WW¤WWwW¿AhyWc X¨WvWTuW ITW¦WZÈ Kc.

AWuWÈR ©WÈ©WRY¦W ¥WvWX¨W©vWWT¥WWÈ ¥WvWRWT ©§WY¡W £WZwW §Wc¨W§W AhXS©WT óWTW pWcT-pWcT ¡WVhÄrWWPWäWc

yW¨WW yWhÄxWW¦Wc§WW ¥WvWRWThyWc rWaÈNuWY IWPe T¨WWyWW ITW¦WW : ¥WvWRWyW ¥WWNc A¡WY§W ITvWh I§WcINTyWh ¡W¯W RTcI ¥WvWRWT ©WZxWY ¡WVhÄrWäWc

AWuWÈR, vWW. 15 ·˘¿Á¤Î «Ò_ÀHÎÌ-2014fi_ ‹÷ÿÎfi ±Î√Î‹Ì ÷Î.30/4/ 2014fiÎ fl˘… ›˘ΩfiÎfl »ı. ±Î ‹÷ÿÎfi‹Î_ Ï…S·ÎfiÎ ÷‹Î‹ ‹÷ÿÎ÷α˘fiı ‹÷ÿÎfl ¿Î’·Ì Ï…S·Î «Ò _ À HÎÌ ÷_ h Î ¶ÎflÎ ⁄ ◊ ·ı ‰ · ±˘ŒÌÁflfiÎ ‹ÎK›‹◊Ì CÎıfl CÎıfl ’ˢ«ÎՉ΋Î_ ±Î‰Âı. ±Î ‹÷ÿÎfl ¿Î’·ÌfiÎ ¿ÎflHÎı ‹÷ÿÎflfiı ’˘÷ÎfiÎ ‹÷ÿÎfi ‹◊¿/¤Î√ fi_ ⁄ flfiÌ ΩHοÎflÌ ‹‚Ì flËıÂı ÷ı‹ ÕΘ.flÎË· √M÷αı …HÎÎT›_ »ı. ‹÷ÿÎfl fi˘‘HÎÌ {Ò⁄ _  ı ÿflQ›Îfi fi‰Î fi˘‘Λı· 23 ËΩfl µ’flÎ_÷fiÎ «ÒÀ_ HÎÌ ¿ÎÕ (Û ±ıÏ’¿) ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı. …ı ¿ÎÕÛ ‹÷ÿÎfi ¿fl‰Î

‹ÎÀı …wflÌ Ë˘≥ ‰Ëı·Î‹Î_ ‰Ëı·Ì ÷¿ı ⁄◊ ·ı‰· ±˘ŒÌÁfl ¶ÎflÎ …ı ÷ı ‹÷ÿÎfl Á‘Ì ’ˢ«ÎՉ΋Î_ ±Î‰Âı. Ï…S·Î «Ò_ÀHÎÌ ±Ï‘¿ÎflÌfiÌ ¿«ı fl Ì ¶ÎflÎ fi‰Î «Ò _ À HÎÌ¿ÎÕÛ Ï‰‘ÎfiÁ¤Î ‹…⁄ ‹Î‹·÷ÿÎfl ¿«ıflÌ ¬Î÷ı fl‰ÎfiÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. …ı 25-±ıÏ’˛· Á‘Ì‹Î_ …ı ÷ı ‹÷ÿÎflfiı ËÎ◊˘ ËÎ◊ ⁄◊ ·ı‰· ±˘ŒÌÁfl ¶ÎflÎ ’ˢ«÷Î ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ·˘¿Á¤Î «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ‰‘‹Î_ ‰‘ ·˘¿˘ ’˘÷ÎfiÎ ‹÷ÎÏ‘¿Îflfi˘ µ’›˘√ ¿flı ÷ı ‹ÎÀı Ï…S·Î «Ò_ÀHÎÌ ±Ï‘¿ÎflÌ ÕΘ.flÎË· √M÷αı ‹÷ÿÎfi ¿fl‰Î ±_√ı ãÿ›’Ò‰¿˝ ±Ï’· ¿fl÷˘ ’hÎ ·A›˘ »ı. …ı ’hÎ ’HÎ w⁄w‹Î_ ÷‹Î‹ ‹÷ÿÎfl˘fiı ⁄ ◊ ·ı ‰ ·

±˘ŒÌÁfl ¶ÎflÎ ËÎ◊˘ËÎ◊ ’ˢ«ÎՉ΋Î_ ±Î‰fiÎfl »ı. Ï…S·Î «Ò_ÀHÎÌ ±Ï‘¿ÎflÌ ±fiı ¿·ı¿Àfl ÕΘ.flÎË· √M÷αı ±ÎHÎ_ÿ Ï…S·Î‹Î_ ÷‹Î‹ ‹÷ÿÎfl˘fiı fi‹˛ ±Ï’· ¿flÌ »ı ¿ı ‹÷ÿÎfifiÎ Ïÿ‰Áı ±ıÀ·ı ¿ı ±Î√Î‹Ì ÷Î.30/4/14fiÎ ⁄‘‰Îflı ‹÷ÿÎfifi˘ Á‹› Á‰ÎflfiÎ 7◊Ì ÁÎ_…fiÎ 6 ¿·Î¿ Á‘Ìfi˘ «ÒÀ_ HÎÌ’_« ¶ÎflÎ flά‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. Ï…S·ÎfiÎ ‹÷ÿÎfl˘ ‹÷ÎÏ‘¿Îflfi˘ µ’›˘√ ¿flı ±fiı ±I›Îfl Á‘Ì …ı ‹÷ÿÎfi ◊› »ı ÷ı fi Î◊Ì ‰‘ À¿Î‰ÎflÌ‹Î_ ‹÷ÿÎfi ¿flı ±fiı flı¿˘ÕÛ ◊Λ ÷ı ‰  ‹÷ÿÎfi ¿flı ±fiı ·˘¿ÂÎËÌfiÎ ±Î ’‰˝fiı ‹…⁄Ò÷ ⁄fiΉı ÷ı‹ …HÎÎT›_ »ı.

§WßP¡WZTW ¨úöWÕ¥WyWW ¨WPY§WhyWh ¦WW¯WW ˜¨WW©W

AWuWÈR, vWW.15 RcäW¥WWÈ AcIvWTS §WhI©W¤WW rWaNÈ uWY LÂoWyWY vWPW¥WWT vWd¦WWTYAhyWY ©WWwWh©WWwW ¦WZ¨WWAh ©WXVvW ¥WhNW¤WWoWyWh ¨WoWg XÿIcN ¡WWKU ¡WuW pWc§Wh Vh¨WWwWY AW¨WvWYIW§WwWY 16¥WY AcX˜§WwWY äWÝ wWyWWT AWB ¡WY.Ac§W. ¥WcrWh ¡WT yWLT TWnWY TéWh Kc. AWB¡WYAc§W I–WWyWY ¥WcrWh RT¥¦WWyW ¥WhNW¤WWoWyWW ¦WZ¨WWyWh XÿIcNyWY ¡WWKU ÿcMY £WyWY LvWWÈ Vh¦W Kc AyWc AWnnWh XR¨W©W ¥WcrW ýc¨WW¥WWÈ L Tr¦WW ¡Wr¦WW £WyWY ý¦W Kc. vWc¥WWÈ ¡WuW N¨WcyNY N¨WcyNY XÿIcNyWW AX¨WªIWT £WWR vWh ¦WZ¨WWxWyW XÿIcN ¡WWKU pWc§WZÈ £WyWY oW¦WZÈ Kc. ýc Ic AcI X©WIIWyWY £Wc £WWLZyWY Lc¥W XÿIcN¥WWÈ T¥WvW˜c¥WyWY £WYø £WWLZ vWc¥WWÈ T¥WWvWW ©WáWwWY ˜cTYvW wWB Ih§Wcø¦WyWh XÿIcN ¥WcrW E¡WT äWTvWh ¡WuW §WoWW¨WvWWÈ wWB oW¦WWÈ Kc. AWwWYc AWB.¡WY.Ac§W.yWY ¥WcrWh RTX¥W¦WWyW ¦WZ¨WWxWyW äWTvW AyWc ©WáWyWW T¨WWPc rWQY yW ý¦W vWcyWY XrWÈvWW ¨WPY§WLyWh ¨¦WIvW ITY TéWW Kc. ¦WZ¨WWxWyW äWTvWh AyWc ©WáWyWc T¨WWPc yW rWQc vWc ¥WWNc ¨WW§WYAhAc x¦WWyW TWnW¨WWyWZÈ LÝTY £WyWY oW¦WZÈ Kc. Lc¥WWÈ AW¡WyWh KhITh ¥WhPY TW¯Wc ¥WcrW ýc¨WW £Wc©WY TVc Kc? , ¨WWTȨWWT ShyW E¡WT ¥WcrW AÈoWc ©IhTyWY ¡WarKW ITvWh TVc Kc ?, ©IhT IcN§Wh ? IhyWW IcN§WW TyW wW¦WW ? ©WvWvW AW¨WW ©W¨WW§Wh ShyW E¡WT Ih ByWc I¦WWg ITc Kc..? ýc AW ©W¨WW§WhyWh L¨WW£W VW¥WWÈ Vh¦W vWh ¨WW§WY vWTYIc vW¥WWTcc ©WrWcvW wW¨WWyWY LÝT Kc. AcI vWTS ¥WhNW äWVchTh¥WWÈ AWB.¡WY.Ac§W.yWY ¥WcrWhyWc §WB IThPhyWW ©WáW T¥W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc vÛWTc £WYø £WWLZ rWThvWT¥WWÈyWWÈ XÿcIN T©WYIh¥WWÈ ''äWTvWh'yWZÈ £WýT oWT¥W Vh¨WWyWZÈ rWrWWgB TéWZÈ Kc. nWW©W ITYyWc Ih§Wcø¦WyW ¦WZ¨WWyWh 'äWTvWh'yWW £WVWyWc ¡WhvWWyWY ¡WhIcN ¥WyWYyWh £WÈRh£W©vW ITY RcvWW Vh¦W Kc v¦WWTc IcN§WWI £WRyWäWY£W ¦WZ¨WWyWhyWc ¡WhvWWyWW ¡WhIcN nWW§WY IT¨WWyWY ¡WuW yWh£WvW AW¨WY ý¦W Kc. AWLc äWTvWhyWW £WýT¥WWÈ £WWRäWWV £WyWvWW §WÈ£WT¥WZKTY¦WWAh AW¨WvWY IW§Wc ©WáWXIÈoW £WyW¨WWyWW ¡WuW ©W¡WyWW ýcvWW Vh¦W vWc¥WWÈ yW¨WWB yWwWY. ©WWÈLc 4 ¨WWoWc AcN§Wc XÿIcNT©WYIh ¡WhvWWyWW pWTc, R¹IWyWc AwW¨WW vWh X¥W¯Wh ©WWwWc NY.¨WY. ©WcN ©WW¥Wc £Wc©WY ý¦W Kc, ývW ývWyWY äWTvWh §WoWW¨WY RcvWW Vh¦W Kc.©WW¥WWy¦W TYvWc

ýcBAc vWh äWTvWh yWWyWY TI¥WhyWY Vh¦W Kc. ¡WTÈvWZ ýc ©W¥WoWk rWThvWTyWY AW¨WY yWWyWY äWTvWh AÈoWc X¨WrWWTY¦Wc vWh AWÈIPh §WWnWhyWY E¡WT wWB LvWh Vh¨WWyWZÈ IcN§WWI ¦WZ¨WWyWh LuWW¨WY TéWWÈ Kc. IVc¨WW¦W Kc Ic, ˜hScäWyW§W ©WáW £WýT¥WWÈ AW¨WY äWTvWh §WoWW¨W¨WWwWY I¦WWTcI IW¦WRWyWW ©WIÈý¥WWÈ AW¨WY L¨WWyWh ¤W¦W TVc Kc. ¡WTÈvWZ ¦WZ¨WWyWh ¡WhvWWyWW L oú¡W¥WWÈ yWWyWW ¡WW¦Wc äWTvWh §WoWW¨WY AWB.¡WY.Ac§W. ¥WcrW RTX¥W¦WWyW ThIPY IT¨WWyWW ¥WaU¥WWÈ Kc AyWc ¡WhvWWyWW oú¡W¥WWÈ L AW¨WY äWTvWh §WoWW¨W¨WWwWY VWT-øvWyWW ©W¥W¦Wc ¡Wd©WW AW¡W¨WW Ic §Wc¨WW¥WWÈ ¨WW¦WRW ¡WuW ITY Rc¨WWyWY ©W¨W§WvW ¥WUY ý¦W Kc. nWW©W ITYyWc AW¨WY äWTvWh §WoWW¨W¨WW ¥WWNc ¡WuW ©WáW £WýTyWY ¥WhP©W Ah¡WTcyPY A¡WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ¥WcrW äWÝ wWvWWyWY ©WWwWc Nh©W IhuW øvWäWc vWc¨WY äWTvWwWY ¨WWvW äWÝ wWW¦W Kc, yWc ¥WcrW IhuW øvWäWc v¦WWÈ ©WZxWY ¥WcrWyWW X¨WX¨WxW vW£Wßc äWTvWhyWh RhT rWW§WZ TVcvWh Vh¦W Kc. KôY Ah¨WT¥WWÈ ¨WWBP £Wh§W ¡WPäWc?, RäW¥WY Ah¨WT¥WWÈ IcN§WY X¨WIN ¡WPäWc ? ©WXVvW £WÈyWc NY¥WyWW nWc§WWPYAhyWW TyW yWW vWSW¨WvWyWY ¡WuW äWTvWh ¦WZ¨WWyWh §WWoW¨WvWWÈ Vh¦W Kc. ¦WZ¨WWyWhyWY rWrWWgyWc x¦WWyW¥WWÈ TWnWY¦Wc vWh ©W¥WoWk rWThvWT ¡WÈwWI¥WWÈ ¥WW¯W ¦WZ¨WWyWh L yWwWY ¥WhNW ¡WZܪWh ¡WuW AW¨WY äWTvWhyWW T¨WWPc rWQY oW¦WW Kc. oW¥¥WvW-oW¥¥WvW¥WWÈ AcI XR¨W©WyWY £Wc ¥WcrW¥WWÈ §WoW¤WoW §WWnW ÝX¡W¦WW BxWT-ExWT wWB LvWWÈ Vh¨WWyWY ¡WuW äWI¦WvWWyWc AW¨WW äWTvWY¦WW ¦WZ¨WWyWh yWIWTvWW yWwWY. äWTvWh óWTW yWWuWWÈyWY VWT-øvW ¥WW¥W§Wc äWTvWY¦WW ¦WZ¨WWyWh LuWW¨WY TéWW Kc Ic, ©WáW £WýT¥WWÈ ¡WW¦W¥WW§W wW¨WWyWh ¤W¦W TVc Kc AyWc ¡Wd©WWyWY §WcuWY-RcuWY ¡WuW yWYXvW XyW¦W¥Wh ¥WZL£W ITY Rc¨WY ¡WPc Kc ýc AW¥W IT¨WW¥WWÈ rWZI wWW¦W vWh BLLvWyWY SLcvWY ©WWwWc ¨WWvW KcI pWT ©WZxWY ¡WuW ¡WVhÈrWY ý¦W Kc. £WYø £WWLZ äWTvWh yWWyWW ¡WW¦Wc §WWoWvWY Vh¨WWwWY £WVZÈ ¥WhNY VWTøvW wWvWY yWwWY vWc¥WL pWTyWW §WhIhyWc ¡WuW äWÈIW ¡WuW LvWY yWwWY. pWT¥WWÈ £WcOW L ¥WcrWyWW AWyWÈR ©WWwWLc 'äWTvWh'yWY ¥WVcSY§W ý¥WY ý¦W Kc. ©WáW £WýTwWY RºT äWTvWhyWW ¥Wh§W¥WWÈ äWhX¡WÈoW ITvWWÈ ¦WZ¨WWyWh E¡WT vWcAhyWW ¥WW-£WW¡Wc §WoWW¥W I©W¨WWyWY nWa£W LÝTY¦WWvW Kc yWVYÈ vWh AW¨WyWWTW ©W¥W¦W¥WWÈ äWTvWhyWW EÈ£WTc £WcO§c WW AW¨WW ¦WZ¨WWyWh EÈ£WTh AhUÈoWY ©WáW £WýT¥WWÈ ¡WoW ¥WZIc vWh yW¨WWB yWVYÈ.

¥WWTIuWW £WyWc§W ¡WWPWwWY ¯WuW oWW¥WyWW TVYäWhyWW ø¨W ¡WPYIc £WÈxWW¦WW ¡WWPWyWc ¡WIP¨WW vWȯW AWoWU AW¨WvWZÈ yWW Vh¨WW ¥WW¥W§Wc oWkW¥WLyWh¥WWÈ ThªWyWY §WWoWuWY

AWuWÈR, vWW.15 ¯WuW oWW¥WhyWW TVYäWhyWc TÈýPvWW VTW¦WW ¡WWPWyWc ¡WIP¨WW¥WWÈ X¨W§WÈ£W wWvWWÈ £WW¥WTh§WY, ¥WVaPY¦WW¡WZTW AyWc TWLyWoWTyWW TVYäWhyWW ø¨W ¡WPYIc £WÈxWW¦WW Kc AyWc ¨úxxWh, £WWUIh AyWc ¥WXV§WWAhyWc pWTyWY £WVWT yWYIU¨WZÈ ¥WZäIc§W £Wy¦WZÈ Kc. ¡WcN§WWR vWW§WZIWyWW £WW¥WTh§WY ¥WVaPY¦WW¡WZTW vWwWW AWuWÈR vWW§WZIWyWW TWLyWoWT, (ýcU) oWW¥WyWY X¯W¤WcNc STvWWÈ VTW¦WW ¡WWPWyWY TÈýP ¨WxWvWW TVYäWh ¯WWVY¥WW¥W ¡WhIWTY EO¦WW Kc AyWc VTW¦WW ¡WWPWyWY £WYIwWY TVYäWh ÕY £WY.AWB.¡WNc§W ¨úxxWWÕ¥W, §WßP¡WZTWyWW ¨WPY§WhyWY PWIhTyWW TuWKhPTW¦WyWW RäWgyWyWY §WWoWuWYyWc pWTyWY £WVWT yWYIUY äWIvWW yWVY ¥WWyW AW¡WY RWvWW ©WZTcäW¤WWB ¡WWT¨WWyWY, ¡WcN§WWR vWTSwWY vWWLcvWT¥WWÈ ¨WPY§WLyWhyWW ÕY TWý TuWKhPTW¦WyWW Vh¨WWyWY STY¦WWR wW¨WW ¡WW¥WY Kc. RäWgyWyWZÈ AW¦WhLyW ITW¦WZÈ VvWZÈ. PWIhT ˜¨WW©WyWZÈ ©WÈrWW§WyW ¥WaUø¤WWB ©Wh§WÈIYAc I¦WZg VvWZÈ. ¨WPY§WLyWhAc TWLyWoWTyWW TVYäWhyWW LuWW¨¦WW PWIhTyWW OWIhTøyWW ÕóW¤WcT RäWgyW ITYyWc RWvWW ¡WXT¨WWTyWh AW¤WWT ¨¦WIvW I¦Whg VvWh. ¥WZL£W ¥WVaPY¦WW¡WZTW £WW¥WTh§WY AyWc

¥WXV§WW X¨WI§WWÈoW ¨¦W¨W©WWX¦WI ¡WZyW¨WWg©W IcyÏ nWWvWc X¨WI§WWÈoW £WVcyWh ¥WWNc vWWX§W¥W ¨WoWg ¦WhýäWc

Ih¥¡¦WZNT ˜hoWkW¥WÃoW (Nc§WY ©WXVvW), Ih¥WäW¿¦W§W ˜cmNY©W, X©W§WWC IW¥WyWW ¨WoWhg XyW:äWZ§I xWhTuWc rW§WW¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc

yWXP¦WWR, vWW.15 ¤WWTvW ©WTIWT ©WÈrWWX§WvW ¥WXV§WW X¨WI§WWÈoW ¨¦WW¨W©WWX¦WI ¡WZyW¨WWg©W IcyÏ, XyWMW¥W¡WZTW, £W©W ©NcyPyWY £WWLZ¥WWÈ, AW¢NT IcT VhÅ©¡WN§W X£W§PÃoW, ¡WcyäWyW ¡WZTW, ¨WPhRTW yWYrWcyWW ¨¦WW¨W©WWX¦WI vWW§WY¥W ¨WoWhg ¥WWNc 15wWY 50 ¨WªWg ¨WrrWcyWY X¨WI§WWÈoW £WVcyWh ¡WW©WcwWY E¥WcR¨WWTY AW¥WÈX¯WvW ITc Kc.

AW vWW§WY¥W ¨WoWg¥WWÈ Ih¥¡¦WZNT ˜hoWkW¥WÃoW (Nc§WY ©WXVvW), Ih¥WäW¿¦W§W ˜cmNY©W, X©W§WWC IW¥WyWW ¨WoWhg XyW:äWZ§I xWhTuWc rW§WW¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ˜¨WcäWyWc ¥WWNc A¡WÈoWvWWyWY 40 NIW Ic vWcwWY ¨WxWZ Vh¨WY LÝTY Kc. ˜¨WcäW äWWTYXTI ¦Who¦WvWW vWwWW ¨¦WW¨W©WWX¦WI ¥Wa§¦WWÈIyWyWc AWxWWTc ¨WVc§WW vWc ¡WVc§WWyWW xWhTuWc ˜¨WcäW

AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. vWW§WY¥W¥WWÈ ýcPW¨W¨WW CrKvWY X¨WI§WWÈoW £WVcyWhAc ¡WhvWWyWW ©W¨Wgc ˜¥WWuW¡W¯Wh ©WWwWc IcyÏyWY äWXyW-TX¨W vWc¥WL ýVcT TýyWW XR¨W©Wh X©W¨WW¦W vWW. 22/4/2014 ©WZxWY¥WWÈ Ý£WÝ ©WÈ¡WIg IT¨Wh vWc¥W ¥WRRyWYäW XyW¦WW¥WI (¡WZyW¨WWg©W), ¨WPhRTWyWh ©WÈ¡WIg ©WWxW¨WW LuWW¨WW¦WZÈ Kc.

TWLyWoWT oWW¥WyWY ©WY¥W X¨W©vWWT¥WWÈ STvWh AW VTW¦Wh ¡WWPh ¥Wa U ¥WVa P Y¦WW¡WZ T W oWW¥WyWh Kc AyWc ¥WVaPY¦WW¡WZTW oWW¥WyWW TVYäWhAc T¥WvWh

¨WUc Kc AyWc Av¦WWT ©WZxWY¥WWÈ AyWcI ¥WWuW©WhyWc oWȤWYT Bý ¡WVhÈrWWPY Kc AcI ¥WXV§WWyWc vWh oWȤWYT TYvWc pWW¦W§W ITvWW §WWÈ£WY ©WWT¨WWT £WWR ¥WXV§WWyWZÈ

A¥WWTY STL¥WWÈ AW¨WvWZÈ yWwWY: ¡WcN§WWR ¨WyW X¨W¤WWoW

¡WcN§WWR ¨WyW X¨W¤WWoWyWW TcyL ShTc©N AhXS©WT TWLoWZÜAc AW AÈoWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, ¡WWPh ¡WW§WvWZÈ ˜WuWY Kc. vWcwWY ¡WWPWyWc ¡WIP¨WWyWY STL A¥WWTY yWwWY. A¥WWTY STL ¨Wy¦W ˜WuWY ¡WIP¨WWyWY Kc. XL§§WW I§WcINT Ic Ay¦W ¥WVc©WZ§WY AXxWIWTYAh A¥WhyWc LuWW¨Wc vWh ¡WuW ¡WWPWyWc A¥WWTWwWY ¡WIPYyWW äWIW¦W vWc¥W vWcAhAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ. ¥WZI¦Wh Kc. ¥úv¦WZ XyW¡Ws¦WZÈ Vh¨WWyWZÈ oWW¥WLyWh AW ¡WWPh Kc§§WWÈ pWuWWÈ ©W¥W¦WwWY LuWW¨WY TéWWÈ Kc. ¥WWTIuWh £WyWY oW¦Wh Kc AyWc ¥WWuW©WyWc ¯WuWoWW¥WyWW X¯W¤WcNc STvWW AW ýcvWW L ¥WWT¨WW RWdPY ý¦W Kc. ¡WWPh VTW¦WW ¡WWPWwWY ¯WuW oWW¥WyWW TVYäWh AcN§Wh £WxWh IRW¨WT £WyWY oW¦Wh Kc Ic vWh£WW ¡WhIWTY oW¦WW Kc. ¥WXV§WW AyWc £Wc ¡WWÈrW ¥WWuW©WhyWc vWh oWuWIWTvWh L £WWUIh ©WY¥W X¨W©vWWT¥WWÈ AcI§WW LvWWÈ yWwWY AyWc ©WW¥WZ wWB LB ¥WWT¨WW STY PT AyWZ¤W¨WY TéWWÈ Kc.

TVcOWuWyWY ©WiyWc LÝT

AWLIW§W ©WZT–WYvW TVcOWuWyWY IhyWc LÝT yWwWY? ¥WyWZ ª ¦WhyWY ©WWwWh©WWwW ¡W–WYAh ¡WuW ©WZT–WW, ©W§WW¥WXvWyWc nWW©W x¦WWyWc §Wc v WW Vh¨WWyWZ È ýc ¨ WW ¥WUc Kc . Ac I yWWyWIPY rWI§WY ¥WhNW XäWIWTY ¡W– WYAhwWY £WrW¨WW nWW©W ýUW,TÚY ¡Wc¡WT, pWW©WwWY yWWyWIPh ¥WWUh £WyWW¨WYyWc vWc¥WWÈ XyWTWÈvWc wWWIhPh EvWWTvWY Vh¨WWyWZÈ ýc¨WW ¥WUc Kc. ýc Ic ¥WWyW¨Wh ¡WW©WcwWY XäWIWTY ¡W– WYAhwWY Ic¨WY TYvWc £WrWY äWIW¦WyWY IWTYoWTY rWI§WYAc ¡WuW V©vWoWvW ITY §WYxWY Kc. IRWrW vWcwWY L AcI ¡WWyWyWW oW§§Wc ¡WhvWWyWZÈ AW¨WW©W £WyWW¨WY XyWTWÈvWc £WVWT PhmY¦WZÈ ITYyWc R¹XyW¦WWRWTY XyWVWUY TVc§W ^ ShNh | AsLZ ©Wd¦WR rWI§WY vW©¨WYT¥WWÈ yWLTc ¡WPc Kc.

§WYÈoWPW¥WWÈ ÕY ¨WuW©Wh§W ©W²WW¨WY©W ¡WWNYRWT ©W¥WWLyWh 47¥Wh ©W¥WZV §WoWjhv©W¨W ¦WhýäWc

AWuWÈR, vWW.15 ÕY ¨WuW©Wh§W ©W²WW¨WY©W ¡WWNYRWT ©W¥WWLyWY ©W¥WZV-§WoWj ©WX¥WXvW óWTW ©W¥WWLyWh 47¥Wh ©W¥WZV-§WoyWhv©W¨W AWoWW¥WY vWW.1T/¡W/14yWc ©Wh¥W¨WWTyWW ThL E¥WTcO vWW§WZIWyWW §WYÈoWPW oWW¥Wc ¦WhýäWc. §WYÈoWPWoWW¥W ¡WWNYRWT ©W¥WWL vWwWW oWW¥WyWY vW¥WW¥W ¦WZ¨WI ©WÈ©wWWAh AyWc ¨WuW©Wh§W ©W²WW¨WY©W ¡WWNYRWT ©W¥WWLyWW ©WV¦WhoWwWY EL¨WWyWWT ©W¥WaV §WoWj¥WWÈ ýcPW¨W¨WW BrK¼I ¨WT Iy¦WWyWW ¨WW§WYAhAc ¥WcTL c £ÛZThyWW Iy¨WYyWT AÈ£WW§WW§W BØT¤WWB ¡WNc§W, TW¥WIbªuW VWE©WYÈoW ©Wh©WW¦WNY, ¤WW§WcL rWhIPY ¡WW©WcwWY Sh¥Wg ¥WcU¨WY vWW. 1/¡W/14 ©WZxWY¥WWÈ ¡WTvW IT¨WWyWW TVcäWc vWc¥W ©W¥WWLyWW ˜¥WZnW ¤WYnWZ¤WWB £WY. ¡WNc§W, E¡W-˜¥WZnW ©WZ¤WWªW¤WWB Ac§W. ¡WNc§W, ¥WȯWY Ph.IyWZ¤WWB AcS. ¡WNc§W, Iy¨WYyWT AÈ£WW§WW§W AWB. ¡WNc§W, ©WV Iy¨WYyWT VªWgR¤WWB LäW¤WWB ¡WNc§W, §WYÈoWPW oWW¥WyWW ©WW¥WWXLI IW¦WgIvWWg AyWc IWTh£WWTY ©W¤¦W xWYܤWWB Ac¥W. ¡WNc§W AcI ©WȦWZmvW ¦WWRY¥WWÈ LuWW¨Wc§W Kc.

AWuWÈR XL§§WW¥WWÈ I¦WW ¥WvWRWyW ¥WwWIc I¦WW yWÈ£WTyWZÈ B¨WYAc¥W E¡W¦WhoW¥WWÈ §Wc¨WZÈ vWc yWIIY ITW¦WZÈ

B¨WYAc¥WyWZÈ ©WcIyP TcyP¥WWBMcäWyW ITvWWÈ XL§§WW rWaÈNuWY AXxWIWTY Ph.TWVZ§W oWZ’W

AWuWÈR, vWW. 15 ·˘¿Á¤Î Á΋ÎL› «Ò_ÀHÎÌ2014 ±_÷√˝÷ ±Î√Î‹Ì ÷Î. 30/ 04/2014 fiÎ flÎı… ›ÎıΩfiÎfl ‹÷ÿÎfi Á_ÿ¤ı˝ ¤Îfl÷fiÎ «_ÀHÎÌ ’_« ¶ÎflÎ ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ÁÎıŒÀ‰ıfl ¶ÎflÎ Ï…S·Î «_ÀHÎÌ ±Ï‘¿ÎflÌ ÕΘ. flÎË · √ M ÷αı ≥.‰Ì.±ı ‹ .fi _ flıLÕ‹Î≥{ıÂfi ¿›˝ Ë÷_. ≥.‰Ì.±ı‹.fiÎ flıLÕ‹Î≥{ıÂfi ‹ … ⁄ 16-±ÎHÎ_ ÿ Á_ Á ÿÌ› ‹÷ωV÷Îfl ‹ÎÀı Ï…S·ÎfiÎ ÁÎ÷ ω‘ÎÁfi¤Î ‹÷ ω¤Î√ ‹…⁄ ≥.‰Ì.±ı‹.fiÌ ŒÎ‚‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ≥.‰Ì.±ı‹.fiÌ ŒÎ‚‰HÎÌ Ï…S·Î‹Î_ fi¿¿Ì ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı· ¿<·- 1577 ‹÷ÿÎfi ‹◊¿Îı µ’flÎ_÷ 10 À¿Î ‹ … ⁄ ‰‘ÎflÎfiÎ ≥.‰Ì.±ı‹. ŒÎ‚‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. ±Î ‹ … ⁄ ¿< · 1737 ≥.‰Ì.±ı‹.fiÌ ŒÎ‚‰HÎÌ ’ÒHν ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ‰ÎS‹Ì ¬Î÷ı ±Î‰ı· ≥.‰Ì.±ı‹. VÀˇÎ√ Óı w‹ ¬Î÷ı◊Ì …ı ÷ı ω‘ÎfiÁ¤Î ‹÷ ωV÷Îfl‹Î_ ≥.‰Ì.±ı‹. fl‰ÎfiÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. …ı ω‘ÎfiÁ¤Î

ZÎıhÎı VÀˇÎıÓ√ w‹‹Î_ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ±Î√Î‹Ì ‹÷ÿÎfifiÎ Ïÿ‰Áı ±ıÀ·ı ¿ı ÷Î. 30/04/2014 fiÎ flÎı… ¿›Î fi_ ⁄ flfi _ ≥.‰Ì.±ı ‹ . ¿›Î ‹÷ÿÎfi ‹◊¿ ¬Î÷ı ‰Î’fl‰Îfi_ flËıÂı ÷ı Áı¿LÕ flıLÕ‹Î≥{ıÂfi ¶ÎflÎ fi¿¿Ì ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.

AWuWÈR¥WWÈ PY©NlYI XÿcIcN Ac©Wh. óWTW AyPT14yWY NY¥WyWZÈ ©WY§WcIäWyW

AWuWÈR, vWW.15 TY§WW¦Wy©W ByNT PY©NlYIN XÿIcN N¹yWWg¥WcyN ¥WWNc AWuWÈR XP©NlYmN XÿIcN Ac©Wh©WYAcäWyW óWTW AWuWÈRyWW §WW§W £WVWR¹T ©NcPY¦W¥W nWWvWc AyPT-14 NY¥WyWZÈ ©WY§WcIäWyW vWW.T0/4/14yWc TX¨W¨WWTyWW ThL ©W¨WWTc 8 I§WWIc TWnW¨WW¥WWÈ AW¨Wc§W Kc. Lc¥WWÈ AyPT14 ¥WWNc IN AhS PcN vWW.1/9/ T000 wWY vWW.1/8/03yWY ¨WrrWc Ly¥Wc§W nWc§WWPYAh ¤WWoW §WB äWIäWc. AW ©WY§WcIäWyW¥WWÈ RTcI nWc§WWPYAhAc XÿIcNyWWÈ Pl©c W¥WWÈ VWLT TVc¨WWyWZÈ TVcäWc. ©WWwWc ©WWwWc ©WY§WcIäWyWyWW ©W¤¦Wh óWTW NY¥WyWZÈ ©WY§WcIäWyW IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.

<£WW§W¿ø> AhoWcXg yWI L¨WyWZÈ ¡WWuWY

Orgenic BARLEY WATER

<£WW§W¿ø> L¨WyWZÈ ¡WWuWY- STEVIA V£Wg§W ©WZoWT ÎY

¡WwWTY, IYPyWY, ˜h©NcN, ¥Wa¯WWäW¦WyWW ©W¨Wcg ThoWhyWh yWWäW ITc. PW¦WWX£WNYäW¥WWÈ TWVvW AW¡Wc, ÞR¦WyWc £WU AW¡Wc, äWTYTyWY nWhNY oWT¥WY £WVWT ScÈIc, XäWvWUvWW §WW¨Wc, vWyW, ¥WyW ©¨W©wW TVc. vWWLoWY, ©ÔXvWg AyWc vWT¨WTWN §WW¨Wc - AW¦WZ¨WcgR

ÞR¦WW¥WbvW

ÞR¦WyWY £WÈxW yWUYAh nWh§W¨WWyWh Am©WYT C§WWL. No Need any Angiography or Bypass. (AWRZ, §W©WuW, §WãWZ, ©WSTLyWyWh ©WYTIh AyWc äWZö ¥WxW) ˜h©Wc©W I¦WWg ¨WoWTyWZÈ AhoWcgXyWI ¥WxW ¥WUäWc.

¨WW, oWOY¦Wh ¨WW

©WWÈxWW ©WZø L¨WW, RZ:nWW¨Wh wW¨Wh, V§WyWrW§WyW¥WWÈ ¥WZäIc§WY. QÃrWuW¥WWÈwWY ¡WoW E¡WWP¨WW¥WWÈ ¥WZäIc§WY, QÃrWuW- ¡WÃPY AyWc Ay¦W ©WWÈxWW¥WWÈ RZ:nWW¨Wh ¥WaU¥WWÈwWY ¥WNc Kc. äWTYT¥WWÈ IcŧäW¦W¥W ¨WxWWTc Kc.

<£WW§WYgø> £WW§WYg VWE©W, <L¨WyWZÈ ¡WWuWY> §W–¥WY NhXIMyWY £WWLZ¥WWÈ, AWuWÈR.


4 

£WZxW¨WWT, vWW.16-4-2014

www.sardargurjari.com

¨WªWg: 13AÈI yWÈ.298£WZxW¨WWT, 16 AcX˜§W 2014

¨WPW˜xWWyWø, BXvWVW©W ˜êh ¡WaKäWc...

˜êh vWh ¨WWTȨWWT ERʤW¨WvWW TéWWÈ Kc ¡WTÈvWZ s¦WWTc pWTyWh L IhB ˜êhyWY ¡WZXÖ ITc vWh ¡WKY vWcyWc IB TYvWc SoWW¨WY äWIW¦W. yW£WUW ¨WPW˜xWWyW, XT¥WhN IÈNhl §WwWY ©WÈrWWX§WvW ©WTIWT, ¡WYAc¥W ¡WRyWY oWXT¥WW ¡WT RWoW Lc¨WW ¥WZÚW Kc§§WW K ¨WªWgwWY rWrWWg¥WWÈ TéWWÈ Kc. ©W¥W¦WWÈvWTc ¥WyW¥WhVyW X©WÈV E¡WT £WWéW R£WWuW ©¡WÖ ýc¨WW ¡WuW ¥WUvWZÈ TéWZÈ Kc. ¡WKY vWc ©WhXyW¦WW oWWÈxWYyWY Ax¦W–WvWW¨WWUY AcyWAc©WYyWh AcLyPW Vh¦W Ic IhÈoWk©c W E¡WWx¦W–W TWVZ§W oWWÈxWYyWY BrKW, ©W¥WoWk ¨WPW˜xWWyW IW¦WWg§W¦W vWcyWc ¥WWyW¨WW ¥WWNc ¥WL£WaT £WyWY TéWZÈ Kc. m¦WWTcI-m¦WWTcI vWh yWvW¥W©vWI ¡WuW ýc¨WW ¥W¬¦WZÈ. Ac¨WW¥WWÈ vWc¥WyWW ¡Wa¨Wg ¥WYXP¦WW ©W§WWVIWT ©WÈL¦W £WWÝ AyWc ¡WKY Ih§W©WW ©WXrW¨W ¡WY©WY ¡WWTcnWc ¡WuW AWTh¡WhyWY ¡WZÅÖ ITY RYxWY vWh IhB IWTuW yWwWY Ic vWc¥WyWc LaOW OcT¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc. AÈvWc IhB oWcTÈNY nWTY Ic ¡WYAc¥WAhyWW £WYý RTsýyWW AXxWIWTY IhÝ ©Wv¦W £Wh§WY TéWWÈ Vh¦W. ¨WWvW KcPWB Kc vWh ¡WKY R©W ¨WªWg ¡WVc§WWÈ Ac pWNyWW ©WZxWY L¨WZ ¡WPäWc s¦WWTc AWç¦WgLyWI TYvWc IhÈoWk©c W Ax¦W–WW ©WhXyW¦WW oWWÈxWYAc ¥WyW¥WhVyWyWc ¨WPW˜xWWyWyWY nWZTäWY ¡WT £Wc©WWPY RYxWW VvWWÈ. £WWRyWY pWNyWWAhyWh E§§WcnW £WWÝAc ¡WhvWWyWW ¡WZ©vWI (xW AcÅm©WPcyN§W ¡WYAc¥W, ¥WcXIÈoW AcyP AyW¥WcXIÈoW AhS ¥WyW¥WhVyW X©WÈV)¥WWÈ ITY RYxWh Kc LcyWc §WByWc ©WTIWT AyWc IhÈoWk©c W yWcvWbv¨W A©WVL Kc. Lc TYvWc vWc¥WuWc IcN§WY pWNyWWAhyWh E§§WcnW I¦Whg Kc vWcyWc ¥WW¯W I§¡WyWW oWuWY §Wc¨WY VW©¦WW©¡WR Kc. £WWÝAc §Wn¦WZÈ Kc Ic ©WTITY SWB§Wh ©WhXyW¦WW oWWÈxWY ©WZxWY LvWY VvWY. SWB§WhyWZÈ ¤WWX¨W v¦WWÈ L yWmIY wWvWZÈ VvWZ.È ýc Õc¦W ¥W¬¦Wh vWh IhÈoWk©c W yWcvWbv¨WyWc, AW§WhrWyWW wWB vWh ©WTIWTyWY. AyWc ¥WyW¥WhVyW AW £WxWZ ©WVyW ITvWWÈ TéWWÈ. ¡Wa¨Wg Ih¦W§WW ©WXrW¨W ¡WWTcnWyWW ¡WZ©vWI (ÿa©WcPT AiT IWy©WX¡WTcNT)¥WWÈ AW AWTh¡W ¨WxWWTc ©¡WÖ wWB oW¦Wh Kc. vWc¥WuWc 17 AhoW©N, 2005yWY pWNyWWyWh E§§WcnW I¦Whg Kc s¦WWTc vWcAh ¨WPW˜xWWyWyWW ¥WU¨WW ý¦W Kc AyWc yWcvWWAhyWW VWwWc A¡W¥WWyWyWY ¨WWvW ITc Kc. vWc¥WuWc ©W¥W¦W ¡WVc§WW XyW¨WbX²WyWY ¨WWvWyWh ¡WuW E§§WcnW I¦Whg. ¡WWTcnW AyWZ©WWT ¡WYAc¥WAc IéWZÈ AW¨WY ¨WWvWh vWh A¥WWTY ©WWwWc ThL wWW¦W Kc ¡WTÈvWZ TWøyWW¥WZ vWcyWh E¡WW¦W yWwWY. vWcyWh ©WYxWh AwWg vWh Ac L wWW¦W Kc Ic ¨WPW˜xWWyW AcN§WW §WWrWWT VvWW Ic AcI AXxWIWTYyWY ¨WWvW ¥WW¯WwWY vWc¥WyWZÈ Vd¦WZ SWNY oW¦WZÈ VvWZ.È ¨WPW˜xWWyWc IcN§WWI ¥WXVyWW ¡WVc§WW AWäWW ¨¦WmvW ITY VvWY Ic BXvWVW©W vWc¥WyWY ©WWwWc y¦WW¦W ITäWc. £WWÝ AyWc ¡WWTcnWyWW ¡WZ©vWIh £WWR BXvWVW©W vWc¥WyWc IcN§WWI ˜êh ¡WaKäWc. ¡WWTcnW vWc ¨WnWvWc Ih¦W§WW ©WXrW¨W VvWW s¦WWTc ¨WPW˜xWWyW vWc¥WuWc ¡WuW Ih§W©WW Ii¤WWÈPyWh E§§WcnW ITvWWÈ ¥WWy¦WZÈ Kc Ic ¨WPW˜xWWyWyWY yW£WUWByWc IWTuWc ©WTIWTc XyWuWg¦Wh §WWoWZ ITY yW äWIW¦WW. ¡WTh–W TYvWc vWc¥WuWc ¡WuW £WWÝyWY Ac ¨WWvWyWZÈ ©W¥WwWgyW ITY RYxWZÈ Kc Ic IcX£WyWcN ¥WȯWY ¨WPW˜xWWyWyWW XyW¦WȯWuW¥WWÈ yW VvWWÈ. RcnWYvWZÈ Kc Ic vWc¥WyWY XyWªOW Ay¦W¯W VvWY. Ac £WvWW¨W¨WWyWY LÝT VvWY Ic £WWÝ, ¥WyW¥WhVyWyWW XyWINyWW oWuWWvWW VvWWÈ. ¯WuW XR¨W©W ¨WYvWY rWam¦WW Kc ¡WTÈvWZ ©WhXyW¦WW, TWVZ§W Ic nWZR ¥WyW¥WhVyW ¨WvWY IhB ¡WTh–W L¨WW£W ¡WuW AW¨¦Wh yWwWY. ¡WKY IhB ¡WYAc¥WyWh £WYý RTsýyWWyWW AXxWIWTYyWc L Ic¥W ITY X¨WØ©WyWY¦W ¥WWyW¨WW¥WWÈ AW¨Wc Lc¥WuWc vWIg AW¡¦WW X¨WyWW L ¡WZ©vWIyWc IW§¡WXyWI oWuWW¨WY RYxWZ.È ¤WcLZ I©WYyWc ¥WyW¥WhVyW X©WÈVyWW ©W¥WoWk 10 ¨WªWgyWW IW¦WgIWUyWc ýc¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh AcI-£Wc ERWVTuW ¥WUc Kc s¦WWTc vWc¥WuWc ¡WhvWWyWY ývWyWc ¡WZT¨WWT IT¨WWyWh ˜¦WW©W I¦Whg Vh¦W. ¡WVc§WZ ERWVTuW A¥WcXTIW ©WWwWc wW¦Wc§W ¡WT¥WWuWZ ITWT VvWh. yWVYvWÈT Ac¨WW A©WÈn¦W ERWVTuWh Kc LcIc s¦WWTc TWVZ§WyWY BrKW ¨¦WmvW IT¨WWyWY ©WWwWc L AWnWY ©WTIWT vWcyWc ©WWIWT IT¨WW¥WWÈ ýcvWTWB LvWY VvWY. vWWLcvWTyWY AcI pWNyWW IhB ¤Wa§¦WZÈ yWVà Vh¦W. nWhNZÈ Vh¦W Ic ©WWrWZ, ¨WPW˜xWWyWyWY VWLTY¥WWÈ IcX£WyWcNc AcI ¨WNVZI¥W £WVWT ¡WWPÛh VvWh. TWVZ§Wc ©WTcAW¥W vWc ¨WNVZI¥WyWc £WI¨WW©W OcT¨WvWWÈ vWcyWc SWPYyWc IrWTWNh¡W§WY¥WWÈ ¡WxWTW¨WY Rc¨WWyWY ¨WWvW IVY VvWY. X¨WRcäW¥WWÈwWY ¡WTvW S¦WWg £WWR ¡WYAc¥W ¨WNVZI¥W ¡WTvW §WB §Wc Kc. äWZÈ vWcyWc ¡WuW IhTY I§¡WyWW L OcT¨W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc?

AÈvWügXÖ

¨WWuWY ©WÈ ¦ W¥W ¨WWuWY AcI ARʤWavW I§WW Kc Lc ¥WW¯W ¥WyWZª¦WyWc L ˜W’ Kc. ©WbXÖ¥WWÈ

AoWXuWvW ˜WuWY Kc Lc¥WyWY ¡WW©Wc £Wh§W¨WWyWY –W¥WvWW yWwWY. ¨WWuWY ©W¥W©¦WWAh ¡WcRW ITY äWIc Kc AyWc ¨WWuWY vWc¥WyWZÈ ©W¥WWxWWyW ¡WuW ITY äWIc Kc. ˜ê Kc vWcyWW ©WRZ¡W¦WhoW Ic RZÝ¡W¦WhoWyWh. AWRäWg ¥WyWZª¦W L ¨WWuWYyWh ©WRZ¦W¡WhoW ITYyWc §WhI I§¦WWuWyWh ¥WWoWg ¥WhIUh ITY äWIc Kc. ©W¥¦WI ¨WWuWYyWW rWWT ©Wa¯W Kc. X¥WvW¤WWXªWvWW, ¥WbR¤WWXªWvWW, ©Wv¦W¤WWXªWvWW AyWc X¨WrWWT¤WWXªWvWW. Av¦WWv¥W ©WWxWyW¥WWÈ ¨WWuWYyWZÈ ©WȦW¥W LÝTY Kc. ©W¥WWL¥WWÈ ¨WWrWWU §WhIhyWc oWȤWYTvWWwWY §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WvWW yWwWY. AcN§WZÈ L £Wh§W¨WZÈ ýcBAc LcN§WZÈ LÝTY Vh¦W. EXrWvW A¨W©WTc äWW§WYyWvWW ©WWwWc IVc¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WY ¨WWvW A©WTRWT Vh¦W Kc. AWrWW¦Wg äWÈITc IéWZÈ Kc Ic ýc vW¥Wc ˜nWT ¨WmvWW VhB äWIh Kh AyWc äWWnWyWY rW¥WvIWXTI ¨¦WWn¦WW IT¨WW¥WWÈ ¡WuW XyW¡WZuW VhB äWIh Kh ¡WTÈvWZ vW¥WWTY AW X¨WóvWW Ic¨WU ¤WhoW ¥WWNc Kc, ¥Wh–W ¥WWNc yWVÃ. RZXyW¦WW¥WWÈ Ac¨WW AyWcI §WhIh Kc Lc ¨WWvW IT¨WW¥WWÈ ¥WWVcT Vh¦W Kc ¡WTÈvWZ ©WSU Ac L wWW¦W Kc Lc ¡WhvWWyWY ø¤W ¡WT XyW¦WȯWuW IT¨WWyWZÈ ýuWc Kc. ÿhxW Ic I§WV ¨WnWvWc ¥WiyW wWB L¨WWwWY vW¥WW¥W ©W¥W©¦WWAh ¡WT X¨WTW¥W ¥WaIWB ý¦W Kc. ©WÈ©IbvW¥WWÈ AcI yWYXvW-¨WrWyW Kc. ¨WWrWWUvWW ¡WvWyWyWZÈ IWTuW Kc AyWc ¥WiyW EvwWWyWyWZ.È ¨WWrWWU wWvWWÈ ¡WW¦W§WyWc ¡WoW¥WWÈ o¦WW ¥WUc Kc AyWc ¥WiyW Vh¨WWwWY VWTyWc oWUW¥WWÈ ¡WVcT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ¥WbR¤Z WWªWY ©WiyWc X˜¦W §WWoWc Kc. ¥WxWZT ¨WWuWYwWY äW¯WZyWc ¡WuW X¥W¯W £WyWW¨WY äWIW¦W Kc. vW¥WW¥W §WhIh IW¥W, ÿhxW, §Wh¤W AyWc LaO £Wh§WYyWc ¡WhvWWyWh X¨WØW©W oWZ¥WW¨WY Rc Kc. AcN§Wc L vWh ¥WVWyW IX¨W I£WYTRW©W øAc IéWZÈ rWc Ic, <©WWÈrW £WTW£WT vW¡W yWVÃ. LaO £WTW£WT ¡WW¡W.> A©Wv¦WyWW ¡WoW VhvWW yWwWY. vWc ¡WuW ©Wv¦WyWY §WWIPY ¡WT rWW§Wc Kc. X¥W§WW¨WNnWhT ¡WuW ¡WhvWWyWY RZIWyW ©WW¥Wc §WnWW¨Wc Kc Ic AVà äWZö ©WW¥WWyW ¥WUc Kc. £Wh§WvWW ¡WVc§WW Ac X¨WrWWT ITY §Wc¨Wh ýcBAc Ic äWZÈ vWc vW¥WWTW ¥WiyW ITvWWÈ Õc× VäWc? ¨W©vWZvW: vW¥WW¥W X¨W¨WWRhyWY LP vWYnWW ¨WrWyW L Vh¦W Kc. vWcwWY LÝTY Kc Ic AW¡WuWc ©W¥Wø X¨WrWWTYyWc £Wh§W¨WZÈ ýcBAc, ©Wv¦W £Wh§W¨WZÈ ýcBAc, ¥WYOZ £Wh§W¨WZÈ ýcBAc.

IwWW©WWoWT

oWZ§WW£W AyWc £WW¨WU

©WÈvW ¡WT¥WWyWÈR ¡WhvWWyWW XäWª¦WhyWc °WWyW AyWc ©WRWrWWTyWY XäW–WW AW¡¦WW ITvWWÈ VvWWÈ. AcI XR¨W©W vWcAh vWc¥WyWc §WByWc m¦WWÈI LB TéWWÈ VvWWÈ. T©vWW¥WWÈ ýc¦WZÈ Ic AyWcI XyWTWxWWT £WWUIh AW¥W vWc¥W STY TéWWÈ Kc. v¦WWTc L vWc¥WyWh AcI ¦WZ¨WW XäWª¦W AyWÈvW £Wh§¦Wh - oWZÝR¨Wc, AW £WWUIh AyWWwW Vh¦W vWc¥W §WWoWc Kc. AcI XR¨W©W AW £WWUIh ¡WuW EKTYyWc ¥WhNW wWB LäWc. AW¡WuWc ¡WuW AcI ©W¥W¦Wc AW¨WW L VvWWÈ. ¥WyWc AcI ¨WWvW ©W¥WývWY yWwWY Ic s¦WWTc ©Wi IhB AW¡W¥WcUc L ¥WhNW wWB ý¦W Kc vWh vWc¥WyWc XäW–WW äWW ¥WWNc AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc? Ac¨WZÈ vWh yWwWY Ic XäW–WuW ¥WcU¨Wc§W ¨¦WÅmvW ¨WxWWTc nWa£W©WZTvW Vh¦W Kc. AyWcI ¨WWT A¤WuW AyWc AyWWwW ¨¦WÅmvW ¡WuW Av¦WÈvW Ý¡W¨WWyW Vh¦W Kc. XäWª¦WyWY ¨WWvW ©WWȤWUYyWc ©WÈvW ¡WT¥WWyWÈR ©WiyWc §WByWc AWÕ¥W¥WWÈ AW¨Wc. vWc¥WuWc £WW¨WUyWW KhP vWTS BäWWTh ITYyWc IéWZÈ - AW £WW¨WUyWh KhP ¨WxWWTc x¦WWyW TWnW¨WW¥WWÈ yW AW¨Wc vWh ¡WuW AW¡W¥WcUc ¥WhNh wWB oW¦Wh Kc s¦WWTc ¡WW©Wc §WWoWc§W oWZ§WW£WyWW KhPyWY nWW©W IWUø §Wc¨WY ¡WPvWY Vh¦W Kc. ýc vWcyWY IWUø §Wc¨WW¥WWÈ yWVà AW¨Wc vWh m¦WWTc¦W oWZ§WW£WyWW Ô§W nWY§WY äWIäWc yWVÃ. oWZ§WW£WyWW KhPyWY RcnW¤WWU ITvWWÈ vWc ©WZRÈ T Ô§W AW¡Wc Kc, s¦WWTc £WW¨WU IWÈNW X©W¨WW¦W £WYLZÈ IÈB L AW¡WvWZÈ yWwWY. £WZTWB oWkVuW IT¨WWyWZÈ ©WTU yWwWY s¦WWTc ©WRoWZuWhyWc oWkVuW IT¨WW ¥WWNc Ac AXyW¨WW¦Wg Kc Ic ¨¦WÅmvWyWc ¦Who¦W XäW–WuW ˜RWyW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc. EXrWvW XäW–WuW AyWc ©WÈ©IWTY ¡WXT¨WcäWwWY £WWUIhyWZÈ AcI A§WoW ¨¦WÅmvWv¨W X¨WIX©WvW wWW¦W Kc Lc¥WWÈ ¤WX¨Wª¦W¥WWÈ vWc ©WSUvWW ˜W’ ITc Kc, s¦WWTc Lc £WWUIhyWc ©WÈ©IWT AyWc XäW–WuW AW¡W¨WW¥WWÈ yWwWY AW¨WvWZÈ vWc¥WyWW¥WWÈwWY ¥WhNW¤WWoWyWW nWhNY ©WÈoWvW¥WWÈ ýcPWC LvWW Vh¦W Kc.

AWVW AW¨¦WZÈ ¨W‹IcäWyW... TýyWY ¥Wý Ic ©Wý?

©¡WWBPT¥WcyWc Lc¨Wh £Wh§W ¥WW¦Whg Ic ©WZ¡WT¥WcyWc ©WW¥WY £WcXNÈoW ITY... AW¥W vWh £WWEyPlY wWC ývW ¡WuW nW£WT yWXV, m¦WWÈwWY XÿäWc IºRIh ¥WW¦Whg yWc IcrW ¡WIPY ¡WWPÛh. £WÈyWc NY¥WyWW £WWUIh XrWXrW¦WWTY ¡WWPYyWc IºRvWWÈ VvWWÈ, V¨Wc £WcXNÈoWyWh ¨WWTh £W§W¨WYTyWh VvWh ¡WuW ©WW¥Wc ¡W–Wc SW©N £Wh§WT vWTYIc PhTc¥WhyW AW¨W¨WWyWh VvWh. ¥WcrW¥WWÈ ©WnWvW T©WWI©WY VvWY. £W©W Kc§§WY Ah¨WT £WWIY Kc AyWc V¨Wc AcyWW Kc§§WW rWWT £Wh§W... Ac ¡WKY nW£WT ¡WPY LäWc Ic IhuW ¨WxWZ VhÈXäW¦WWT AyWc IhuW ¨WxWZ vWWIWvW¨WWUZ?È ©¡WWBPT¥WcyW Ic ©WZ¡WT¥WcyW? ¨WWE, ¥W©vW ý¥¦WZÈ Kc... <rWW§W £WcNW, FOY ý¨W V¨Wc... ýc ©Wc¨WyW ¨WWo¦WW Kc...> <AhV, ¥W¥¥WY £W©W Kc§§WW rWWT £Wh§W £WWIY Kc, ¡§WYM... ¥WcrW ¡WvW¨WW Rc yWc...> Kc§§WW AcI ¨WªWgwWY ¥W¥¥WYyWW Ac AcI A¨WWLc m¦WWTc¦W ©W¡WyWZÈ ¡WaÜÈ yWwWY wW¨WW RYxWZÈ AyWc m¦WWTc¦W Ac Kc§§WY Ah¨WT ¡WuW ¡WaTY yWwWY wW¨WW RYxWY. ¡WuW V¨Wc vWh ¨W‹Iäc WyW Kc, V¨Wc äWZÈ IW¥W ¨WVc§Wh EOWPc Kc?? ýc £W£W§WZ, ¨W‹Iäc WyW vWh ©Iº§W¥WWÈ Kc, ¡WuW V¨Wc vWh vWWTc ©W¥WT Ic¥¡W¥WWÈ L¨WWyWZÈ Kc. v¦WWÈ AcI©WW¥WNY IcN§WY £WxWY ¨W©vWZ äWYnW¨WW ¥WUäWc? IWrWY FGpW AyWc AxWaTW ©W¡WyWc EOc§Wh Ac £WWUI ThLyWY Lc¥W L RT ¡WWÈrW X¥WXyWNc pWXP¦WWUyWW IWÈNW ©WW¥Wc ýcvWh ýcvWh XyWv¦Wÿ¥W ¡WvWW¨Wc, RaxW-yWW©vWh ITc, RT¨WWLc LCyWc F¤Wh TVc v¦WWÈ... ¯WuW ¨WWT VhyWg ¨WoWWPvWY ©WScR oWWPY AcyWW Lc¨WW L ¡WÈRT XR¨W©W¥WWÈ AW‹§WTWEyPT £WyWW¨WY Rc¨WWyWY §VW¦W¥WWÈ MMa¥WvWW ©WdXyWIh (AcN§Wc Ic £WWUIh)yWc §WCyWc AW¨Wc Kc. ThL ©W¨WWTc Ac L ¥W¥¥WYyWY £Wa¥WwWY EO¨WWyWZÈ, Ac L xWyWWxWyW yVW¨WWyWZ.È .. ATc, IcN§WYI ¨WWT vWh ¡WcN ©WWS yW AW¨Wc Ac¥W Vh¦W vWh ¡WuW XyW¦WvW ©W¥W¦Wc NW‹B§WcN ©WYN ¡WT £Wc©WY L L¨WWyWZ,È wWW¦W Ic¥W yWVÃ? Ac¨WY EvWW¨WUY ©W¨WWTwWY ¥WWÈP KaNIWTh ¨W‹IcäWyW¥WWÈ ¥WUc Ac¥WWÈ AW ©W¥WT I‹¥¡WyWZÈ vWavW!!! v¦WWÈ LCyWc ¡WuW oWXuWvW-X¨W°WWyW yWc AÈoWkø c yWY Lc¥W PWy©W, PlW‹BDoW AyWc ITWNc, ©IcXNÈoWyWW ¡WYXT¦WP £WR§WW¦W... Ac ©WWwWc NYrWT £WR§WW¦W... AcN§WZÈ AxWaÜÈ Vh¦W Ac¥W I‹¥¡WyWW AÈvWc AcyWY ¡WuW ¡WTSh¥Wgy©W Nc©N??? Vø AW ©Iº§WyWY äWhxW IhuWc ITY VäWc Ac ˜êyWh L¨WW£W ¥WUc v¦WWÈ £WYýc AcwWY ¤WWTc ˜WuW˜ê AW¨WYyWc F¤Wh TVc Kc Ic AW ©W¥WT I‹¥¡WyWY äWhxW IhuWc ITY VäWc? IRWrW AcI Ac¨WY ¥W¥¥WYAc Ic LcyWc AcuWc ¡WhvWc ITc§WW ÝXNyW¥WWÈwWY £WVWT yWXV yWYIU¨WZÈ Vh¦W, IRWrW Ac¨WY ¥W¥¥WY LcyWc R©W-¡WÈRT XR¨W©W¥WWÈ ¡WhvWWyWW £WWUIyWc ©W¨WgoWZuW ©WÈ¡WÌW ITY Rc¨WWyWW AT¥WWyW VäWc, IRWrW Ac¨WW ¦WZoW§W Lc¥WyWc yWhITYyWc IWTuWc £WWUI A¥WZI ©W¥W¦Wc pWTc TVc Ac ¡Wh©WWvWZÈ yWVà Vh¦W AwW¨WW Ac¨WW NlB c yWT Lc¥WyWc AW £WxWY ¥WWvWWAhyWY RZnWvWY ToW nW£WT VäWc. AcI Ac¨WW NYrWT LcyWc ¨WªWg AWnWWyWZÈ £WcÈI £Wc§Wcy©W AW¥WWÈwWY F¤WZÈ IT¨WWyWZÈ VäWc. ýcIc Ac rWrWWg¥WWÈ ¡WWP¨WWyWh IhC AwWg yWwWY. AVà IhC¡WuW vWW§WY¥W Ic IUWyWh ¡WuW X¨WThxW yWwWY. ¥WW¯W ˜ê IVh Ic ©W¥W©¦WW IVh, Ac AcI L Kc Ic... AW m§WW©W AyWc ©W¥WT I‹¥¡W ¥WWNc £WWUI ¡WhvWc nWZäW Kc? AcyWc oW¥Wc Kc nWÜÈ? Ic AW¡WuWc AcyWc X¨WrWWT¨WWyWh AwW¨WW ¡WhvWWyWW X¨WrWWT TLa IT¨WWyWh ¥WhIh AW¡WYAc KYAc nWTW? ¦WZXyWSh¥Wg Lc¨WW AcI©WTnWW AyWc R¢vWTyWW ¨WLyW Lc¨WW ¤WWTcnW¥W XR¨W©Wh ¡WKY IcTYyWW T©W Lc¨WW ¥WYOW XR¨W©Wh AcN§Wc EyWWUZ ¨W‹IcäWyW. xWh¥WxWnWvWW vWW¡W¥WWÈ IÈC L yWW IT¨WWyWY ¥WWyWX©WI NWQI §WWoWc Ac EyWWUWyWZÈ ¨W‹Iäc WyW. AW ¥WYOWäW ¥WWÈP Vø ø¤Wc ¨WUoWc v¦WWÈ STY AcyWc ©W¥W¦WyWW £WÈxWyW¥WWÈ, XyW¦W¥WyWW £WÈxWyW¥WWÈ, XäW©vWyWW £WÈxWyW¥WWÈ £WWÈxWYyWc ¨WW©vWX¨WIvWW AyWc ©¡WxWWgyWW rWITW¨WW¥WWÈ yWWnW¨WWyWh AcI ˜¦WvyW AcN§Wc ¨W‹Iäc WyW¥WWÈ rWW§WvWh ©W¥WT I‹¥¡W. ©Wa¦WhgR¦WwWY ©Wa¦WWg©vW ©WZxWY RTcI ©W¥W¦WyWW rWh©W§WW ¡WWPvWW AW¡WuWc ©Wi m¦WWTc¦W £WWUI FOc v¦WWTc L XR¨W©W yWc ©WaAc v¦WWTc L TWvW ¡WWPYAc Ac¨WZÈ yWW wWC äWIc? ©W¥W¦W ¨WcPSWvWh Vh¦W Ac¥W §WWoWc vWh ¤W§Wc §WWoWc. ¨W‹Iäc WyW ©WWwWc ýcPW¦Wc§Wh äW£R <¥Wý> m¦WWTc XP–WyWTY¥WWÈwWY FPY LäWc Ac nW£WT yWVà TVc... AyWc s¦WWTc Ac ©W¥WýäWc Ic ¡W©vWW¨Wh wWäWc, v¦WWTc ¨W‹Iäc WyW Lc¨WZÈ IÈC ø¨WyW¥WWÈ L yWXV TVc, pWTyWW SXU¦WW¥WWÈ £Wc©WYyWc ¤WT£W¡WhTc äWT£WvWyWh AcIWR o§WW©W oWNIW¨WYyWc ¡W²WWÈ rWY¡W¨WWyWh A¨WWL ¦WWR Kc? Rh-vWYyW-¡WWÈrW T¥WvWY ¨WnWvWc VZI¥W yWßY IT¨WW

£WWUI yWW¥WyWh XyWRhgªW ø¨W vWh ¨WªWhgwWY AWÈoWUY ¡WIPYyWc AW¡WuWc s¦WWÈ §WC LCAc v¦WWÈ AW¨W¨WWyWh L Kc. I‹¥¡W Vh¦W Ic m§WW©W, pWTyWY £WVWT vWh ¡Wd©WW nWTrWYyWc ©Wh NIW ¥WhI§WY äWIWäWc, ¡WuW £WVWT oW¦Wc§WWyWc pWTyWY AÈRT §WW¨W¨WW AÈvWc AWnWW nWrWWgC LCäWZÈ vWh ¡WuW ¥WcU yWVà ¡WPc...

LcN§WY ¥Wý vWh Av¦WWTc ©WTIWT yWßY IT¨WW¥WWÈ ¡WuW yWwWY AW¨WvWY. £WTW£WT £W¡WhTc ¯WuW ¨WWoWc ¨WxWc§WY ThN§WY ¡WT ¥W§WWB yWc nWWÈP Ic pWY-oWhU §WoWWPYyWc ¤WaÈoWUWÈ £WyWW¨WY AcyWY AWT¡WWT yWLT ¥WWÈPYyWc ¡WKY nWW¨WWyWY ¥Wý ¡W‹INc ¥WWÈ ¡WaTW¦Wc§WW I¹T¥g WI¹TW¥WWÈ yWW L AW¨Wc. £WWUI yWW¥WyWh XyWRhgªW ø¨W vWh ¨WªWhgwWY AWÈoWUY ¡WIPYyWc AW¡WuWc s¦WWÈ §WC LCAc v¦WWÈ AW¨W¨WWyWh L Kc. I‹¥¡W Vh¦W Ic m§WW©W, pWTyWY £WVWT vWh ¡Wd©WW nWTrWYyWc ©Wh NIW ¥WhI§WY äWIWäWc, ¡WuW £WVWT oW¦Wc§WWyWc pWTyWY AÈRT §WW¨W¨WW AÈvWc AWnWW nWrWWgC LCäWZÈ vWh ¡WuW ¥WcU yWVà ¡WPc. I‹¥¡W, vWW§WY¥W, PWy©W, ©WÈoWYvW, ©IcXNÈoW... IäWZÈ L äWYnW¨WWyWY yWW yWwWY. ¡WuW R©W-¡WÈRT XR¨W©W¥WWÈ MYTh¥WWÈwWY VYTh IT¨WWyWW £W‹yWT §WoWW¨WvWW, ©W¡WyWWÈ £WvWW¨WvWW, I‹¥¡WyWc V¨WW§Wc £WWUIyWc ¥WaIvWWÈ ¡WVc§WWÈ, XnW©©WWÈ nWW§WY IT¨WW ITvWWÈ ¡W¡¡WZyWc äWZÈ IT¨WZÈ Kc Ac vWh ¡WaKY §Wh! Lc £WWUI Ac¥W IVc Ic- ¥W¥¥WY, ¥WyWc vWWTW nWhUW¥WWÈ £Wc©WYyWW ¨WWvWWg ©WȤWWU¨WY yWwWY oW¥WvWY, ¡W¡¡WW ¥WyWc ©WWÈLc XÿIcN¥WWÈ vW¥Wc ¥WWTY ©WW¥Wc nWhNcnWhNZÈ VWTY ý¨W Kh Ac yWwWY oW¥WvWZÈ, ¥WyWc £WoWYrWW¥WWÈ vW¥WWTY ©WWwWc ST¨WW AW¨WZÈ v¦WWTc Ô§W ¡WT £WcOc§WW ¡WvWÈXoW¦WW ýc¨WW yWwWY oW¥WvWW, ¥WyWc AWN§WY IWUMWU oWT¥WY¥WWÈ £WWwWÝ¥W¥WWÈ vWoWWTW¥WWÈ ¡WWuWY ¤WTYyWc VWwW-¡WoW V§WW¨WYyWc K£WKX£W¦WWÈ IT¨WWÈ yWwWY oW¥WvWWÈ, ¥WyWc AWÈ£Wc §WNIvWY AyWc §WrWIvWY IcTYyWc ýcC vWhP¨WWyWZÈ ¥WyW yWwWY wWvWZ,È ¥WyWc RWRW-£WW ©WWwWc £Wc©WYyWc ©Iº§W X¨WäWcyWWÈ oW¡¡WWÈ ¥WWT¨WWÈ yWwWY oW¥WvWWÈ... AcyWc X£WyRW©vW ¥WaIY Rcýc ©W¥WT I‹¥¡W¥WWÈ. ThL ©W¨WWTc ©WWPW ©WWvW ¨WWo¦WW¥WWÈ IºIPWyWc £WR§Wc, ¡WÈnWYyWW I§WT¨WyWc £WR§Wc 3 VhyWg ¥WWTYyWc F¤WY TVcvWY ©WScR ¨WWyW AW¨WYyWc F¤WY TVc Kc. AcyWh IIgäW A¨WWL ¡Wc§WW £WWUIyWW XR¨W©WyWY äWÝAWvW ITc Kc. ThL ©W¨WWTc FOYyWc £WWU¡WuWyWc RaT §WC LvWY Ac ¨WWyW XR¨W©WyWW AÈvWc ¨WxWZ AcI XR¨W©WyWY ¡WWINvWWyWc pWTc ¥WaIY ý¦W Kc. äWZÈ ¨W‹Iäc WyWyWW 35 XR¨W©W AW A¨WWL¥WWÈwWY Ic AW ÝXNyW¥WWÈwWY KaNIWTh yW AW¡WY äWIW¦W? VW, ThLyWY Lc¥W AW¡WuWh ©W¥W¦W ©WWwW yWXV AW¡Wc. ©W¨WWTc ©WWPW R©W ¨WWoWc ¡WT¨WWTYyWc NY¨WY¥WWÈ X©WTY¦W§WyWc AW¡Wc§WY A¡WhByN¥WcyN LvWY TVcäWc. ThLyWY Lc¥W pWXP¦WWU ©WWwWc ¤WWB£WÈxWY yWVà wWC äWIc. ThLyWY Lc¥W pWT äWWÈvW AyWc ©WZpWP yWVà TVc. RY¨WWyWnWÈPyWW ©WhSW ¡WT IWTyWZÈ yWWyWIPZÈ oW‹TL c VhC äWIc AyWc PWCXyWÈoW Nc£W§WyWY yWYrWc ¡WWÈrW AhQuWY £WWÈxWYyWc QÃoW§WYyWZÈ pWT VhC äWIc. pWT ýcCAc Kc Ic ¥¦WZXM¦W¥W Ac AW¡WuWc yWßY IT¨WWyWZÈ Kc. ©WÈ¡WauWg rWhnnWWC AyWc ¦Who¦W Lo¦WWAc ¥WaI§c WY ¨W©vWZyWY AWoWU §WnWc§W ©WarWyWW <AP¨WZÈ yWXV> Ac ¥¦WZXM¦W¥W¥WWÈ L VhC äWIc, pWT¥WWÈ yWXV. AyWc Ac ©WWwWc L £WWUI ýcBAc Kc Ic rWW¨WY¨WWUZÈ T¥WIPZÈ Ic ©WdXyWI Ac ¡WuW AW¡WuWc L yWßY IT¨WWyWZÈ Kc. AW¨WY vWW§WY¥W XäWX£WTh ©WdXyWIh ¥WWNc Vh¦W AwW¨WW Ma Ic ©WTI©WyWW ˜WuWY ¥WWNc Vh¦W, £WWUI ¥WWNc yWVÃ. ©W¥WT I‹¥¡W¥WWÈ ¡WÈRT©Wh ÝX¡W¦WWyWZÈ AWÈxWuW IT¨WWyWc £WR§Wc AW¡WuWW AW¡Wc§WW ¡WÈRT XR¨W©W ¨WxWZ ¥WV²¨WyWW Kc. äWcTYyWY T¥WvWh oWaoW§W ©WrWg¥WWÈ L V¨Wc ýc¨WW ¥WUc Kc, ©WvWhPY¦WZÈ X¨WäWc £Wc ¨WWm¦W £Wh§W¨WWyWW IéWW Vh¦W vWh Ac £WWUI yWcN¥WWÈ ©WrWg ITc Kc. £WxWW L äWWTYXTI £WiXöI IiäW§¦Wh xWTW¨WvWY §WZ’ wWvWY T¥WvW T¥WWPYAc vWh IhC I‹¥¡WyWY LÝT yWwWY. Ac¨WZÈ IhuWc IéWZÈ Ic I‹yW¨WW©W ¡WT L XrW¯W RhTY äWIW¦W, pWTyWY AcI

A¥WcXTIWyWc ¤WWTvWyWY LÝXT¦WWvW

¤WWTvWyWY AWXwWgI ˜oWXvW vWcyWZÈ X¨WäWWU £WýT, vWcyWY Å©wWT AyWc §WhIäWWVY ©WTIWTyWZÈ ¥WVv¨W A¥WcXTIW ©W¥Wø oW¦WZÈ Kc vWcwWY L vWc ¤WWTvW vWTSY ¨W§WuW TWnWc Kc. £WYø vWTS ¤WWTvW¥WWÈ ¡WuW IhÈoWkc©WyWW ¥WhNW¤WWoWyWW yWcvWWAh A¥WcXTIW vWTSY ¨W§WuW xWTW¨Wc Kc yk{ íkku «Úk{ rðïÞwØ çkkË s y{urhfk Lkk{Lke Mk¥kkLkku sL{ ÚkðkLke ¼qr{fk {tzkR økR níke. çkeò rðïÞwØ{kt íkku y{urhfkyu rLkýokÞf ¼qr{fk ¼sðe níke. yíÞkh MkwÄe rðïLkk ík¾íkk Ãkh y{urhfk yux÷wt þÂõíkþk¤e Lk níkwt Ãkhtíkw çkeò rðïÞwØ{kt òÃkkLk Ãkh fhu÷k yýw «nkh çkkË íkuLkku rMk¬ku ò{e økÞku níkku. yk{ íkku yk økk¤k Ëhr{ÞkLk suLkku MkqÞo fËe ykÚk{íkku LkÚke íkuðtw su Ëuþ {kxu fnuðkíkw íku rçkúxLkLke Mkk{úkßÞðkËLke LkeríkykuLku Xuh XuhÚke òfkhku {éÞku níkku yLku íkuLke ÄqtMkhe n uX¤Lkk Ëuþkuyu yuf ÃkAe yuf rðÿkun fheLku ykÍkËe {u¤ðe níke. íkuðk Mk{Þu rðï Míkhu y{u r hfk ykÃkkuykÃk s yuf{uð {nkþÂõík çkLke hÌkwt níkw.t íÞkh çkkË íkku íku ý u MkkurðÞík Mkt½ MkkÚku Xtzk ÞwØ{kt rðsÞ {u¤ÔÞku níkku. MkkurðÞík Mkt½ íkqxâk çkkË y{urhfk {kxu fkuR s Ëuþ yuðku Lk níkku su íkuLkk ð[oMðLku Ãkzfkhe þfu. ykÚke rðïLkk hksfkhý{kt íkuLku ÃkkuíkkLke heíku ykøkðku «¼kð Ãkkzðk {ktzâku níkku. Ëhuf ËuþLke hksfeÞ fu yLÞºk çkkçkíkku{kt íkuýu {kÚkw {khðk {ktzâwt níkw.t ÃkkuíkkLkk MðkÚkoLku MkkÄðk {kxu çkuðzk Äkuhýku íkuýu nt{uþk yÃkLkkÔÞk Au. yV½krLkMíkkLk{kt MkkurðÞík Mkt½Lku Ãkhkrsík fhðk {kxu íku yuf íkhV y÷ fkÞËkLkk fèhðkËeykuLku ÃkkA÷k çkkhýu MknkÞ fhu Au íkku ÃkkrfMíkkLkLke Ãký {ËË {u¤ðu Au. nðu ÷ktçkkøkk¤k çkkË íkuLku ÃkkuíkkLke çkuðze LkeríkykuLkk Ãkrhýk{ ¼kuøkððk Ãkzâk Au. ykuMkk{k rçkLk ÷kËuLkLkk y÷ fkÞËkyu íkuLkk Lkkf Mk{kLk ðÕzo xÙzu MkuLxh WÃkh nw{÷ku fheLku íkuLku Ëþkoðe ËeÄw tfu íkuLku Ãký ÃkkuíkkLke çkuðze Lkeríkyku ¼khu Ãkze þfu Au. 1971 MkwÄe íkku ¼khík MkkÚkuLkk íkuLkk MktçktÄku Ãký íktøk hÌkkt níkkt. òu fu yuLkzeyu Mk¥kk Ãkh ykÔÞk çkkË yLku Lkkýkt «ÄkLk íkhefu {Lk{kunLk ®Mknu WËkhefhýLku «kÄkLÞ ykÃÞk çkkË y{urhfkLku ¼khíkLkw rðþk¤ çkòh «kó fhe íkuLkk ð÷ý{kt ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt níkwt.

1947-48Lkk ¼khík-Ãkkf ÞwØLke ðkík sqLke ÚkR økR Au. 1965Lkk ÞwÆ Mk{Þu Ãký Ãkrù{Lkk Ëuþku ¼khíkLke Ãkz¾u fuðk hÌkkt níkkt íku çkÄkLku ÞkË Au. 1971Lkk ÞwØ Mk{Þu íkku ÃkkrfMíkkLkLke íkhVuý fheLku y{urhfkyu ÃkkuíkkLkwt «[tz ðknf rð{kLk snkh ¼khík Ãkh nw{÷k {kxu {kufÕÞw n t íkw Ãt khtíkw íku ¼khík MkwÄe ÃknkU[u íku Ãknu÷k s ÃkkrfMíkkLkLke MkuLkkyu þhýkøkrík Mðefkhe ÷eÄe níke. 1999Lkk fkhøke÷ ÞwØ

Mk{Þu Ãký ykÍkË fk~{eh ÷R þfeyu íku{ níkkt Ãký LkðkÍ þheV y{urhfk Ëkuze økÞk yLku y{urhfkLku Ãkh{kýw ÞwØLke Ä{fe ykÃkíkk y{urhfkyu ¼khíkLku ykøk¤ ðÄðkLke Lkk Ãkkze níke. yLku ykÃkýk Lk{k÷k hksfkhýeykuyu íkuLkku Mðefkh Ãký fhe ÷eÄku níkku. «&™ yu Au fu y{urhfk Mkrník Ãkrù{Lke Mk¥kkyku þk {kx u ¼khíkLkku ykx÷ku rðhkuÄ fhíke níke. «Úk{ rðïÞwØ çkkË ÃkuMkurVf {nkMkkøkh ºkeòu ÔÞwnkí{f rðMíkkh çkLÞku níkku. yk s Mk{Þøkk¤k çkkË fkuÕz ðkuhLke þYykík ÚkR níke íku{kt ¼khíku ykÍkËe ÃkAe zkçkuhe rð[khÄkhk «íÞu hMk Ëk¾ÔÞku níkku. suLkk fkhýu y{urhfk, $ø÷uLz yLku £kLMk Mkrník Ãkrù{ s{oLkeLke Mk¥kk {kxu íku ykt¾Lkk fýkLke su{ çkLke økÞwt níkwt. ¼khík WÃkh [eLkLkk Ëøkk¾kuh nw{÷kyu ÃkrhÂMÚkríkLk uykt[fku ykÃÞku yLku y{urhfkLku íkf {¤e níke. íkuýu ¼khíkLku ÃkkuíkkLkw tÃkk÷íkw fhðk {kxu «ÞkMkku fÞko Ãký {kuhkhS¼kRLkk {sçkqík ð÷ýLku fkhýu ¼khík y{urhfkLkk Ãkz¾k{kt síkw çkåÞwt níkw.t Ãký íÞkh ÃkAe hk»xÙeÞ

Míkhu yLku yktíkhhk»xÙeÞ Míkhu ½xLkk¢{ ÍzÃkÚke çkË÷kÞku níkku. 80Lkk ËkÞfk{kt MkkurðÞík Mkt½Lkwt rðMksoLk Úkíkkt íkuLke fkuR ¼erík hnuðk Ãkk{e Lk níke.çkeS íkhV ÃkkrfMíkkLkLke sYrhÞkík Ãký ½xíke økR níke. yV½krLkMíkkLk{kt MkkurðÞík Mkt½Lkk yk¢{ý Ëhr{ÞkLk íkkr÷çkkLkLku y{urhfkyu {kºk LkkýktfeÞ MknkÞ fhe níke yuðw LkÚke. rðï ÞwØ ÷ze þfkÞ íkux÷e þ† Mkk{økúe Ãký ykÃke níke. íÞkh çkkË yks íkkr÷çkkLkeykuyu y÷ fkÞËkLke MkkÚku {¤eLku y{urhfkLku s rLkþkLkku çkLkkÔÞw t níkw t . yV½krLkMíkk{kt y{urhfk {kxu ÃkkrfMíkkLkLke sYh níke yLku nS Ãký Au. 1990Lkk ËkÞfkÚke Ãkqðo{kt rðï Mk¥kk íkhefu WËÞ Úkíkk y{u r hfk Mk®[ík çkLÞwt Au. yksu íku rðï{kt îeríkÞ Äúðw íkhefu WÃkMke ykÔÞw t Au su y{urhfk {kxu ®[íkkLkku rð»kÞ Au . Ãku M ku r Vf {nkMkkøkh s uyuf Mk{Þu y{urhfk {kxu ÔÞqnkí{f MÚkkLk Ähkðíkw níkwt yLku nS Ãký íÞkt y{urhfkLkk rník Mk{kÞu÷k Au. íkuðk{kt yk Mk{økú rðMíkkh nðu òu¾{{kt {qfkÞku Au íkuÚke íkku íkkRðkLkLku MknkÞ fheLku [eLkLku ÃkuMkurVf íkhV ykðíkw hkufðk {køku Au ßÞkhu [eLk Mkk{u shkÞ Ãký x¬h ÷R þfu íkuðwt hk»xÙ nkuÞ íkku íku ¼khík Au. çkeS íkhV ¼khíkLke ykŠÚkf «økrík íkuLkwt rðþk¤ çkòh, íkuLke ÂMÚkh yLku ÷kufþkne MkhfkhLkwt {níð y{urhfk Mk{S økÞwt Au íkuÚke s íku ¼khík íkhVe ð÷ý hk¾u Au. çkeS íkhV ¼khík{kt Ãký fkUøkúMu kLkk {kuxk ¼køkLkk Lkuíkkyku y{urhfk íkhVe ð÷ý Ähkðu Au. yk{ íkku yksu rðï{kt y{urhfk MkðoþÂõíkþk¤e Au íkuðk{kt yk «fkhLkwt ð÷ý ¼khíkLkk rník{kt Au. yk s fkhýkuMkh íkuLke MkkÚku {níðLke MktÄeyku ÚkR þfe Au. ÃkkrfMíkkLkLkku WÃkÞkuøk íkku íku ÃkkuíkkLkk VkÞËk {kxu s fhu Au yLku íkuLku yZ¤f MknkÞ Ãkqhe Ãkkzu Au. òu fu ¼khíku y{urhfkLke yk rLkríkLku Mk{SLku s íkuLke MkkÚku fkuR Ãký «fkhLkk MktçktÄkuLkku ÃkkÞku Lkk¾ðku òuRyu.

RY¨WW§W vWh AW¡WY LZAh? ¥WhPyWg AWNgyWY ©WWwWc ©WWwWc £WWU¡WuW AWnWZÈ K¡WWC LäWc pWTyWY RY¨WW§Wh ¡WT. ThL TW¯Wc NWB¥W Nc£W§W ¥WZL£W ¡WZ©vWI oWhO¨WvWW £WWUIyWc £Wc-¡WWÈrW XR¨W©W £WVWToWW¥W L¨WWyWWÈ I¡WPWÈ ¤WT¨WWÈ ¨WxWZ oW¥WäWc. V¨Wc IhCyWW pWTc nWW©W TVc¨WW yW L¨WW¦W Ac¨WY AcI ScäWyW Kc. Tý¥WWÈ IhC XV§W ©NcäWyW Ic RXT¦WW XIyWWTc IhC AWN¿XSXäW¦W§W XT©WhNg¥WWÈ LCyWc XnW©©WW¥WWÈ Vh¦W AcN§WY ¥Wý IT¨WWyWY V¥WuWWÈ AcI yW¨WY ˜wWW äWÝ wWC Kc. AW AcI S‹äWyW yWVà ¡WUW¦W vWh rWW§WäWc. Vø ¡WuW ¥WW¥WW-ShC Ic ¥WW©WYyWW pWTc TVc¨WW L¨WW¦W... TWvW ¡WPÛc AoWWäWYAc oWWR§WWÈ ¡WWwWTYyWc ¥WhPY TWvW ©WZxWY RTcI ¤WWC-£WcyWyWh AcI vWWTh Ac¥W IVYyWc AWIWäW ýc¨WWyWY ¥Wý L AW¨Wc. ©WW¨W AvWWXIgI ¨WWvWh AyWc §WWnW-§WWnWyWWÈ oW¡¡WWÈ ScIÈ ¨WWyWY ¥Wý L AW¨Wc. £Wc ¨WWT L¥W¨WWyWZ,È rWWT ¨WWT yWW©vWh ¡WKY ¡WuW RT I§WWIc ¤WanW §WWoWY Kc IVY P££WW SÈSh©W¨WWyWY ¥Wý ©W¥W¦W©WT yWßY ITc§WW PW¦WcN ¥WZL£W ¥WUc§W XPäW¥WWÈ yWW L ¥WUc. VW, Ac¨WY L ¥Wý Lc ¨WªWhg ¡WVc§WWÈ AW¡WuWc ¥WWuWY Kc. AWnWZÈ ¨WªWg ©¡WxWWgyWW pWhPWyWY Lc¥W vWW§WY¥W AyWc RhPwWY VWÈSY oW¦Wc§WW £WWUIyWc ¥WyW SW¨Wc v¦WWÈ RhP¨WW Rc¨WWyWh ©W¥W¦W, ¨¦W¨WÅ©wWvW oWhO¨WW¦Wc§WY rWh¡WPYyWc £WR§Wc T¥WuW-¤W¥WuW ITvWWÈ T¥WIPWÈ ©WWwWc ¤W¥W¨WWyWh ©W¥W¦W AcN§Wc ¨WcIäc WyW. ©W¥W¦WyWY AW¨WY ¤W¨¦WvWW ø¨WyWyWW ¥WWÈP R©W-£WWT ¨WªWgc ¥WUc Kc, AcyWc yWW EL¨WYAc Ic AW¡WY yWW äWIYAc? Lc XäW–WuWäWW±WYAh äWWUW¥WWÈ Ic¨WY TYvWc ¤WuWW¨W¨WZÈ ýcBAc Ic ¨WoWgnWÈP Ic¨WW Vh¨WW ýcCAc, RTcI xWhTuWyWW ¡WZ©vWI Ic¨WW Vh¨WW ýcCAc AcyWZÈ °WWyW AW¡Wc Kc Ic rWh¡WPYAh §WnWc Kc Ac £WxWW L XäW–WuWäWW±WYAhyWc AW ©WWwWc L yW¥Wk X¨WyWÈvWY Kc Ic V¨Wc ¨W‹Iäc WyW ¥WWNcyWY ¡WuW ¥WWoWgRXäWgIW £WVWT ¡WWPc. ¨W‹Iäc WyWyWY ˜wWW Ic¥W äWÝ wWC AcyWh n¦WW§W AW <I‹¥¡WZv©WZI> ¥WWvWWX¡WvWWyWc AW¡Wc. IhC¡WuW RWRTW rWPYAc Ac¥WWÈ ©WWvW-AWO ¡WoWXwW¦WWÈ ¡WKY AcI ©WYxWh ¤WWoW AW¨Wc AyWc v¦WWÈwWY ¡WKY £WYýÈ ¡WoWXwW¦WWÈ äWÝ wWW¦W. Ac ¤WWoWyWc <T¥WuWZÈ> IVc¨WW¦W Kc. ¨W‹Iäc WyW ¡WuW AW¨WZÈ AcI ˜IWTyWZÈ <T¥WuWZ>È Kc. Lc ©WvWvW AcI ¨WªWgyWW A¤¦WW©W ¡WKY ˜¨WbX²W £WR§W¨WWyWY Lo¦WW AyWc ©W¥W¦W AW¡Wc Kc. AW¨WZÈ AW T¥WuWZÈ ESgc ¨W‹IcäWyW vWh T¥WuWY¦W L Vh¨WZÈ ýcCAc. Ac RTcI XR¨W©W £WWU¡WuWyWY ýVhL§WW§WY Kc, RTcI £WWUIyWY äWWTYXTI AyWc ©WWȨWcXoWI LÝXT¦WWvW Kc, AcyWh §WWoWuWYäWY§W VI Kc AyWc ¥WW-£WW¡WyWc ¡WhvWWyWW L £WWUI ©WWwWc £WWUI wWC L¨WWyWY AcI vWI Kc. AcyWc IC TYvWc rWaIY äWIW¦W? ThL FoWc Ac¨WW L XR¨W©Wh ¨W‹IcäWyW¥WWÈ Vh¦W vWh <¦Wc øyWW ¤WY m¦WW øyWW Vd §W§§WZ> AcyWW Lc¨WZÈ wWW¦W!

# ¥WyWhoWkWS

AWU©W ¥WTPYyWc FoWc§WY ©W¨WWT¥WWÈ £WoWYrWW¥WWÈ Ô§WhyWc yW¨WPW¨WY, £W¡WhTc IcTYyWW T©WyWY ©WWwWc ThN§WY nWW¨WWyWh TcIhPg vWhPY, ¤WT£W¡WhTc R¢vWTyWc ¥WWXU¦Wc ¥WaIY ¡W²WWÈ, IhPY Ic ©WW¡W©WYPY ¡WTwWY xWaU nWÈnWcTY ©WW¥W©WW¥Wc £Wc©WY ThLyWW yW¨WW XyW¦W¥W £WyWW¨WY, ©WWÈLc £WoWYrWW¥WWÈ ¡WWB¡W ¨WPc ©WW¥W©WW¥Wc yW¨WPW¨WYyWc TW¯Wc £WTSyWW oWhUWyWY rWa©WIY §WcvWY TWvW ¡WWPYAc. ¨W‹IcäWyW Lc¨WW ¨W‹IcäWyWyWc ThLyWY Lc¥W ø¨W¨WWyWc £WR§Wc £WWUI ©WWwWc AyWc AcyWW £WWU¡WuW ©WWwWc AW¡WuWc ¦W Nc©WPh ¥WWuWY §WCAc. meghanimeshjoshi@gmail.com

Õc× RcnWW¨WyWh ©WYxWh X©WöWÈvW

¨¦W¨W©wWW¡WyW IT¨WW AÈoWcyWW IcN§WWI XyW¦W¥Wh Kc AyWc IcN§WWI XyW¦W¥Wh ¨¦W¨WVWÜ Vh¦W Kc. ¨¦W¨WVWÜ XyW¦W¥Wh AcN§Wc Ic ¡WXTÅ©wWXvWLy¦W XyWuWg¦WhyWc ©wWWyW. ¥WcyWcL IT¨WW ¥WWNc RTcI –Wc¯W¥WWÈ AcI L¨WW£WRWT ¨¦WÅmvW TWnW¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. LcyWc §WYPT, ¥WcyWcLT, VcP, ©WÈ©wWWyWh ¨WPh, Ic¡NyW Lc¨WW yWW¥WhwWY AhUnW¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. ¥WcyWcL¥WcyN XyWªuWWÈvW §Wh¦WP Ph§Wcy©W IVc Kc Ic IhC¡WuW ˜Xÿ¦WW IcN§WY ©WWTY TYvWc IW¥W ITc Kc vWc ©W¨WW§W AoWv¦WyWh yWwWY ¡WTÈvWZ £WxWW §WhIh AcI wWCyWc IcN§WZÈ ©WWÜÈ IW¥W ITc Kc vWc ¨WxWWTc ¥WVv¨WyWZÈ Kc. Õc× RcnWW¨WyWh ©WYxWh X©WöWÈvW LTW LZRY TYvWc IW¦Wg ITc Kc . ¨¦W¨W©wWW¡WyWyWY AW TYvW wWhPY ýcnW¥WY Kc. AW TYvW¥WWÈ L¨WW£WRWT ¨¦WÅmvW ¡WhvWWyWW ©WWwWYRWThyWc I¥Wg r WWTYAhyWc ©WÈ¡WauWg ©¨WÈvW¯WvWW AW¡Wc Kc AyWc IhC¡WuW ývWyWW AW¦WhLyW ¨WoWT ¨¦W¨WVWÜ¡WuWc (˜c Å mNI§WY) ¡WXTÅ©wWXvWLy¦W XyWuWg¦W §Wc¨WWyWY ©W²WW AW¡Wc Kc. ©WWwWc ©WWwWc AW¨WY ©¨WvWȯWvWW AW¡¦WW ¡WKY ¡WhvWWyWW I¥WgrWWTYAh Õc× RcnWW¨W AW¨WäWc L, ITäWc L vWc¨WZÈ üQ¡WuWc ¥WWyWc Kc. NaÈI¥WWÈ ¡WhvWWyWW ©WWwWYRWThAc ITc§Wh Õc× RcnWW¨W AcN§Wc ©W¨Wgc©W¨WWg Ac X©WöWÈvW AVà §WWoWZ ¡WPc Kc. AVà L¨WW£WRWT, §WYPT Ic VcP AcN§WW ¥WWNc L ¥WcyWcL ITY äWIc Kc Ic ¡WhvWWyWW I¥WgrWWTYAh¥WWÈ ¡WrWW©W NIW §WhIh Ac¨WW Vh¦W Kc Lc ¡WhvW¡WhvWWyWW –Wc¯W¥WWÈ Õc× Vh¦W. ¡WXTuWW¥Wc AW ýcnW¥WY ¨¦W¨W©wWW¡WyWyWY AW TYvW ©WSU wWW¦W Kc. AVà RTcIyWc ¡WhvWWyWc äWZÈ IT¨WWyWZÈ Kc AwW¨WW vWh ¡WhvWWyWc Ic¨Wh Th§W ¤WL¨W¨WWyWh Kc vWc nW£WT Vh¦W Kc. §WYPT vWcyWc ¥WWoWgRäWgyW AW¡WvWh yWwWY. §WYPTyWc ¥WW¯W nW£WT Kc Ic vWc Õc× RcnWW¨W ITäWc. ýcIc Ih¡WhgTNc AyWc ¥WcyWcL¥WcyNyWW XS§P¥WWÈ AW TYvW ýuWYvWY AhKY Kc. ¡WTÈvWZ VhÅ©¡WN§W ¥WcyWcL¥WcyN, SW¦WT X£WkoWcP, XPScy©W, ¥WYXP¦WW Ic ©¡WhNg©WyWW Ac¨WW –Wc¯Wh Kc s¦WWÈ INhINY m¦WWTc ©Wýg¦W vWc yWßY VhvWZÈ yWwWY. ¥WWNc §WYPTc AW –Wc¯W¥WWÈ ©¨WvWȯWvWW AW¡W¨WWyWZÈ ýcnW¥W §Wc¨WZÈ ¡WPc Kc AyWc Ac ýcnW¥W ©WSUvWW A¡WW¨Wc Kc. ¤WWTvWY¦W ©Wdy¦WyWW L¨WWyWhyWY IW¦WgäWd§WYwWY ©Wi IhC ¨WWIcS Kc. £WhPgT ¡WT wWhPW pWuWWÈ XyW¦W¥WhwWY IW¥W IT¨WWyWZÈ Vh¦W ¡WTÈvWZ T¥WnWWuWhyWW ©W¥W¦Wc AwW¨WW äWVcT ¡WT AWvWÈIY VZ¥W§WW wWW¦W v¦WWTc AW ýcnW¥WY ©NWC§W L¨WWyWh A¡WyWW¨Wc Kc. NY¡©W: Lc¨WY TYvWc ¥WYIcyWYI§W AcyøyWY¦WTyWY PYoWkY xWTW¨WyWWT ITvWWÈ ©WYxWZ IWTyWZÈ £WhyWcN nWh§WYyWc IW¥W ITyWWT I¥WgrWWTY ©WSU wWW¦W Kc. IWTuW vWc ©WYxWh ¨¦W¨WVWÜ AX¤WoW¥WwWY ©WYxWZ IW¥W ITc Kc. AWoW §WWoWc v¦WWTc Ic¨WY TYvWc £WZMW¨W¨WY vWcyWW X©WöWÈvWh ¨WWÈrW¨WW yW £Wc©WW¦W Ic yW ¦WWR ITW¦W. Lc¨WY TYvWc §WYPT ©¨WvWȯWvWW AW¡Wc Kc AyWc X¨WØW©W TWnWc Kc vWc¨WY L TYvWc I¥WgrWWTYAc ¡WhvWWyWh Õc× RcnWW¨W ITYyWc E¡WWPc§WW ýcnW¥WyWc ©WSUvWW AW¡W¨WY LÝTY Kc. vWh AyWc vWh L ©WÈ©wWWyWh ¨WPh ¥WcyWcL ITY äWIc Kc. • bkalpesh7@gmail.com


L§Wc£WYyWW äWhnWYyW Kh? vWh ýPW¡WuWWwWY ©WW¨WxWWyW...

ýc vW¥Wc L§Wc£WY nWW¨WWyWW äWhnWYyW Vh vWh ©WW¨WxWWyW wWC L¨WWyWh ©W¥W¦W AW¨WY oWh¦W Kc. L§Wc£WY nWW¨WWwWY vW¥Wc ýPW vWh wWäWh L, ¡WTÈvWZ vWc vW¥WWTW ©¨WW©w¦W ¥WWNc ¡WuW ©WWTY yWwWY. ¤WWTvWY¦WhyWY Sc¨WXTN L§Wc£WYyWc A¥WcXTIWyWY AcI y¦WaM ¨Wc£W©WWBNc RZXyW¦WW¥WWÈ ¨¦WÅmvWyWc ýPW ITyWWTY rWYýcyWY Nh¡W-10 X§W©N¥WWÈ ©WW¥Wc§W ITY Kc. vWc E¡WTWÈvW IcN§WY¦W ©¨WWXRÖ ¡WTÈvWZ £WY¥WWT ITyWWTY rWYýc¥WWÈ BNW§WYyWY I§WýcyW AyWc ©¡WcyWyWY rWZTh©W ©WW¥Wc§W Kc. L§Wc£WY SmvW ¤WWTvWY¦W E¡W¥WVWóY¡WyWW RcäWh¥WWÈ L yWVÃ, ¡WTÈvWZ X¥WP§W C©N AyWc yWhwWg AWXÎIWyWW RcäWh¥WWÈ ¡WuW £WVZ ¡Wh¡¦WZ§WT Kc. VXSÈoNyW ¡Wh©Nc RZXyW¦WW¤WTyWY IcN§WY¦W ©¨WWXRÖ, ¡WTÈvWZ ©¨WW©w¦WyWc yWZm©WWyW ITvWY rWYýcyWZÈ §WY©N vWd¦WWT I¦WfZ Kc. Lc¥WWÈ L§Wc£WY (¤WWTvW) : §WhN Ic ¥WcRÈ WwWY £WyWc§WY L§Wc£WYyWh §WhN vW¥WyWc £WY¥WWT ITY äWIc Kc. I§WýcyW (BNW§WY) : ¡WWTÈ¡WXTI I§WýcyW¥WWÈ ¡WuW §WhNyWh E¡W¦WhoW wWW¦W Kc, LcyWWwWY X¡WMW £WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. vWc X¡WMW ITvWWÈ ¨WxWZ yWZm©WWyW ITc Kc. AITgLc (£WkWXM§W) : vWWPyWW vWc§WwWY £WyWc§W AW XPäW nWW¨WW¥WWÈ §WWL¨WW£W, ¡WuW ©¨WW©w¦W ¥WWNc AcN§WY L VWXyWIWTI Kc. AW E¡WTWÈvW rWZTh©W (©¡WcyW) : AW AcI ˜IWTyWY ¡Wc©NlY Vh¦W Kc, LcyWc ÎWB ITYyWc £WyWW¨WW¦W Kc. ©¡WcyW¥WWÈ §WhIh rWZTh©W nWWCyWc L XR¨W©W äWÝ ITc Kc.

£WZxW¨WWT

• www.sardargurjari.com

©Nc¥W ©Wc§W wWcT¡WY

^ RcäWyWW AyWZ¤W¨W

VvWWäWWyWc £WR§Wh AWäWW¥WWÈ

X¨WIX©WvW RcäWh¥WWÈ L yWVÃ, ¡WTÈvWZ AW¡WuWW RcäWyWW ThoWY ¡WuW §WW¤WWÅy¨WvW wWC TéWW Kc. E¥WTW¨W VhÅ©¡WN§W, ¥WZ£È WCyWW IWXPg¦Wh ¨W©m¦Wa§WT ©WLgyW Ph. TWø¨W ÕY¨WW©vW¨W IcN§WW¦W ThoWYAhyWW VWNgyWY ¡WÈX¡WÈoW –W¥WvWW ©Nc¥W ©Wc§W NlWy©W¡§WWyNcäWyW óWTW ¨WxWWTY rWam¦WW Kc.

Lc §WhIh VWNg Sc§¦WhT AyWc PW¦WWX£WNY©WwWY oWk©vW Kc, vWc¥WyWW ¥WWNc ©Nc¥W ©Wc§W wWcT¡WY AWäWWyWZÈ XITuW Kc. AW wWcT¡WYAc IC TYvWc AW¨WW ThoWYAhyWc §WW¤WWÅy¨WvW ^ PW¦WWX£WNY©W¥WWÈ ¡WuW §WW¤WRW¦WI ø¨WyWäWd§WY ©WÈ£WÈXxWvW £WY¥WWTYAh¥WWÈ VWNg AcNcI I¦WWg Kc vWc ©WÈR¤Wgc vWw¦WhyWW ¡WXT˜c–¦W¥WWÈ IcN§WYI ©WWwWgI ýuWIWTY...

VWNg AcNIc AcI oWȤWYT ThoW Kc, ¡WTÈvWZ vWcyWh ¦Who¦W B§WWL ITW¨¦WW £WWR

Ac§WY©WyWyWY <©Wc§W> yWW¥WyWY ˜XvWX×vW ¡WX¯WIW¥WWÈ oWvW XR¨W©Wh¥WWÈ AcI §WcnW ˜IWXäWvW wW¦Wh VvWh. AW ©WÈäWhXxWvW §WcnW AyWZ©WWT IWXPg¦WWI ©Nc¥W ©Wc§©W¥WWÈ VhX¥WÈoW (AVà IWXPg¦WWI ©Nc¥W ©Wc§©W AcN§Wc Lc äWTYTyWW IhC XyWxWWgXTvW ¤WWoWyWc ©¨W¦WÈ äWhxWY IWQc)yWY X¨WäWcªWvWW Kc. vWcyWc IWTuWc vWc TmvW yWX§WIW¥WWÈ ˜¨WWXVvW IT¨WWwWY ÞR¦W¥WWÈ ¡WVhÈrWYyWc ©WXÿ¦W wWCyWc ¡WhvWWyWh ˜¤WW¨W RcnWWPc Kc. AW TYvWc IWXPg¦WWI ©Nc¥W ©Wc§©W VWNg Sc§¦WhTyWW B§WWL¥WWÈ ¥WV²¨W¡WauWg ¤WaX¥WIW ¤WL¨Wc Kc.

¡WuW ýc ÞR¦W VÈ¥WcäW ¥WWNc I¥WýcT wWC ý¦W vWh vWc AcI ¥WhNY ©¨WW©w¦W ©W¥W©¦WW £WyWY ý¦W Kc. AW ©W¥W©¦WW VWNg Sc§¦WhT Ý¡Wc ¡WYXPvW ¨¦WÅmvW ¥WWNc ýyW§Wc¨WW ¡WuW£WyWY äWIc Kc. AW ©W¥W©¦WWyWW ©W¥WWxWWyWyWY äWhxW¥WWÈ A¥WcXTIW ©WXVvW Ay¦W X¨WIX©WvW RcäWhyWW ÞR¦WThoW X¨WäWcªW°W ©WÈäWhxWyW ITY TéWW Kc. yW¨WYyW AWÈIPW AyWZ©WWT VWNg AcNIc AyWc VWNg Sc§¦WhTyWY ©W¥W©¦WWyWc XyW¦WÈX¯WvW ^ AW ˜¦WhoW ¡WuW ©WSU TéWh IT¨WWyWY ©WiwWY IWToWvW XrWXIv©WW ¡WöXvWAh¥WWÈ ©Nc¥W ©Wc§W wWcT¡WY ¥WZn¦W Kc. AW L TYvWc ©WX£Wg¦WWyWW 71 ¨WªW¿¦W X¥WTh©§WW¨W PʧWcX©WI LuWW¨Wc Kc Ic VWNg ^ Ev©WWV¨WxWgI ¡WXTuWW¥W AcNIc £WWR vWc¥WyWc ØW©W rWP¨WWyWY vWI§WYS rWW§WZ VvWY. wWhPh ¡WXTÕ¥W IT¨WWwWY X¨WØ ˜X©Wö ¥WcXPI§W ¡WX¯WIW §Wcy©WcN¥WWÈ ˜IWXäWvW AcI §WcnW AyWZ©WWT VW¨WgPg ØW©W rWPY LvWh VvWh AyWc §WWoWvWZÈ VvWZÈ Ic vWc V¨Wc m¦WWTc¦W ©WXÿ¦W Ý¡Wc XLÈRoWY ¥WcXPI§W ©Iº§WyWW ˜hSc©WT PW‹. XTrWPg §WYAc AcI ˜¦WhoW I¦Whg. AW ˜¦WhoW yWVà X¨WvWW¨WY äWIc, ¡WTÈvWZ A¥WcXTIWyWW ¥Wc¦Wh m§WYXyWI X¥WyWc©WhNWyWW IWXPg¦WhAÈvWoWgvW VWNg AcNIc wWY ¡WYXPvW 17 ThoWYAhyWc AhNh§WW‹oW©W IWXPg¦WWI ©Nc¥W ¨W©m¦Wa§WT ©WLgTY X¨W¤WWoW¥WWÈ IW¦WgTvW ˜h.AcyPlc NcTXLIc vWc¥WyWc £WhyW ¥WcThwWY ©Wc§©W vWc¥WyWW ÞR¦Wh¥WWÈ AcI yWUY óWTW ˜v¦WWThX¡WvW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW. ˜W’ ©Nc¥W ©Wc§©WyWc IWXPg¦WWI ©Nc¥W ©Wc§©W¥WWÈ ¡WXT¨WXvWgvW ITYyWc NlWy©W¡§WWyN ¡WXTuWW¥W¥WWÈ ýc¨WW ¥W¬¦WZÈ Ic ThoWYAhyWW VWNgyWY ¥WWÈ©W¡WcäWY¥WWÈ AW¨Wc§W X¨WIWT I¦WWg. ¡WXTuWW¥W AWäWWwWY ¨WxWZ ©WWÜÈ ¥W¬¦WZÈ, IWTuW Ic ThoWYyWW ÞR¦WyWY 50 NIW ©WZxWY ©WZxWTY oW¦Wh. XIÈo©W Ih§WcL, §WÈPyWyWW PhmNT ýXLgyWW ¡WÈX¡WÈoW IT¨WWyWY –W¥WvWW ¨WxWY oWC VvWY.

I¥WT RRgyWWÈ 7 ¥WZn¦W IWTuWh I¥WT RRgyWY SXT¦WWR ©WW¥WWy¦W Kc.

ýc AW¡WuWc wWhPZÈ x¦WWyW TWnWYAc vWh I¥WTyWc RRgwWY £WrWW¨WY äWIYAc. vWcyWW ¥WWNc Ac ýuW¨WZÈ LÝTY Kc Ic vWcyWWÈ IWTuWh I¦WWÈ Kc. IWTuWh¥WWÈ L ¡WVc§WY ©WWT¨WWT Ka¡WWC Kc. AW ˜¥WWuWc Kc ¥WZn¦W IWTuWh-

pWa¥WvWW Vh¦W vWh ©WW¨WxWWyW wWC ý¨W. vWcyWWwWY vW¥WWTY £WhPY nWW©W ITYyWc IThPTsLZyWZÈ £Wc§Wcy©W £WoWPY ý¦W Kc. vW¥WWTY £WcoWyWZÈ I¹§W ¨WLyW vW¥WWTW äWTYTyWW ¨WLyWyWW 10 NIWwWY ¨WxWZ yW Vh¨WZÈ ýcCAc.

©WvWvW £Wc©WY TVc¨WZÈ #

ýc vW¥Wc AhXS©W¥WWÈ ©WvWvW £Wc©WY TVcvWW Vh vWh vW¥WWTY I¥WT ¥WWNc nWvWTh Kc, IWTuW Ic £Wc©W¨WWwWY vW¥WWTY IThPTsLZ ¡WT F¤WW TVc¨WWyWW ¥WZIW£W§Wc 50 NIW ¨WxWZ R£WWuW AW¨Wc Kc. I¥¡¦WaNT ¡WT nW¤Wc ¤WWTc £WcoW §WNIW¨W¨WY # IW¥W ITvWWÈ ¥WWwWZÈ AyWc nW¤WW ©WYxWW ýc vW¥Wc nW¤Wc ¤WWTc £WcoW §WNIW¨WYyWc TWnWh, ¡WTÈvWZ I¥WTyWc 130 XPoWkY ¡WT,

E¡WTWÈvW PW¦WWX£WNY©WyWc ©WW¥Wc§W IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. AW ThoW¥WWÈ ¡WuW ©Nc¥W ©Wc§W wWcT¡WY §WW¤W˜R ©WWX£WvW wWC Kc. <©Wc§W NlWy©W¡§WWyNcäWyW> yWW¥WI LyWg§W¥WWÈ ˜IWXäWvW AcI XT©WrWg ¡Wc¡WT AyWZ©WWT ©Nc¥W ©Wc§W wWcT¡WYwWY PW¦WWX£WNY©W NWB¡W-2yWW ThoWYAh¥WWÈ By©¦WZX§WyWyWh PhM pWuWh pWNY oW¦Wh AyWc Ac¨WW §WhIh¥WWÈ IhC ˜IWTyWW RZª˜¤WW¨W ¡WuW yWwWY ýc¨WW ¥W¬¦WW. E§§WcnWyWY¦W Kc Ic NWB¡W-2 PW¦WWX£WNY©WwWY oWk©vW Ac¨WW ThoWY, LcyWW ¡WT R¨WWAh £WcA©WT wW¨WW §WWoWc Kc, vWc¥WyWc By©¦WZX§WyWyWY ¡WuW LÝT ¡WPc Kc. ýcI,c ©Nc¥W ©Wc§©WyWh ˜¤WW¨W By©¦WZX§WyWyWh PhM AhKh IT¨WW ©WZxWY L ©WYX¥WvW yWwWY. AcI A¥WcXTIWyW LyWg§W¥WWÈ AW¦W§WgcyPyWW Ph. Ah. §WWSX§WyW AyWc ˜hSc©WT XN¥WhwWYAc ¡WhvWWyWW §WcnW¥WWÈ RäWWg¨¦WZÈ Kc Ic s¦WWTc ©Nc¥W ©Wc§©W AyWc Ih§WWLcyW (AcI ˜IWTyWW IbX¯W¥W ˜hNYyWwWY XyWX¥WgvW) ©W¡WWNYyWc PW¦WWX£WNYI A§©WT ¡WT rWY¡WIW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZ,È vWh pWW ¨WVc§Wh ÝMW¦Wh VvWh. ¨Wd°WWXyWI AyWZ©WWT AW¨WW ©Nc¥W ©Wc§©W óWTW oWkhwW ScmNTyWW TYX§WM wW¨WW AyWc yW¨WY TmvW yWX§WIWAhyWÈÈZ XyW¥WWguWyWc IWTuWc wWW¦W Kc. E§§WcnWyWY¦W Kc Ic BÅyP¦WyW IWEÅy©W§W AhS ¥WcXPI§W XT©WrWg AyWc PY©WYøAWC Lc¨WY ©vWTY¦W ©WTIWTY ©WÈ©wWWAh óWTW PW¦WWX£WNY©W ©WÈR¤Wgc m§WYXyWI§W XT©WrWgyWY AyWZ¥WXvW ¡WVc§WWÈ L A¡WWC rWaIY Kc. AW XT©WrWg Ac§WhLcXyWI ©Nc¥W ©Wc§©W ¡WT AWxWWXTvW Kc, s¦WWÈ £WhyW ¥WcThyWc PhyW©WgwWY ˜W’ IT¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.

ýc vW¥WWTW ¥WyW¥WWÈ oWZ©©Wh, yWSTvW Ic £WcrWcyWY TVcvWWÈ Vh¦W vWh vW¥WWTW äWTYT¥WWÈ OcIOcIWuWc RRgyWY SXT¦WWR TVcäWc. ¥WWS IT¨WWyWZÈ AyWc nWZäW TVc¨WWyWZÈ äWYnWh.... LcwWY vWcyWW ¡WT yWIW¥WZÈ R£WWuW yW AW¨Wc. rW¡¡W§Wh ¡W©WÈR ITh. ¡WWKUwWY ¨WrrWc ¨WrrWc £WcOI ¡WTwWY F¤WW wW¨WWyWZÈ ©W¡WhNg¨WWUW ©WcÈP§©W ¡WVcT¨WW £WVcvWT TWnWh AyWc ©Nlrc W ITh. Kc, IWTuW Ic vWcyWWwWY ¡WoWyWZÈ £Wc§Wcy©W LayWW oWWR§WW ¡WT ©WaC L¨WZÈ # LU¨WWC TVc Kc. ýc vW¥WWÜÈ oWWR§WZÈ 10 ¨WªWgwWY LayWZÈ Kc Acm©WT©WWCM yW IT¨WY # vWh vWc vW¥WWTY I¥WTyWc ¡WaTh ©W¡WhNg yWVà vW¥WW¥W £WY¥WWTYAhyWh AcI B§WWL Kc AW¡WY äWIc. vWcyWc £WR§WY yWWnWh, IWTuW Acm©WT©WWBM. ýc AW¡WuWc Tco¦WZ§WT Ic ©WWTW¥WWÈ ©WWÜÈ oWWR§WZÈ ¡WuW 8-10 Acm©WT©WWBM yW ITYAc vWh AW¡WuWY I¥WTyWW ¥W©W§©W I¥WýcT wWC ý¦W Kc ¨WªWg ©WZxWY L IW¥W ITc Kc. VWC VY§©W Ic ¢§WcN ¡WVcT¨WW # AyWc VWPIWÈyWc ¡WuW yWZm©WWyW wWW¦W Kc. ýc vW¥Wc £WVZ FGrWY VY§©W ¡WVcT¨WWyWW £WVcvWT TVcäWc Ic I¥WT AyWc ¡WcNyWW äWhnWYyW Vh vWh vW¥WWTY I¥WTyWc nWvWTh yWYrW§WW XV©©WWyWc ¥WL£WavW ITvWY Kc. Ac L TYvWc X£W§WI¹§W ¢§WcN ¡WVcT¨WW Acm©WT©WWBM XyW¦WX¥WvW Ý¡Wc ITh. ¡WuW ©WWTY £WW£WvW yWwWY. £WVcvWT TVcäWc LÈI ÔP ¨WxWZ nWW¨WZÈ # Ic ¡WhvWWyWW ¥WWNc ¦Who¦W FGrWWCyWW LavWWÈ- ýc vW¥Wc §WoWWvWWT VWC I‹§WTY AyWc §Wh

y¦WaXNläWyW¨WWUh nWhTWI §WcvWW Vh vWh vW¥WWÜÈ ¨WLyW ¨WxWY ý¦W Kc, LcyWY ©WYxWY A©WT I¥WT ¡WT wWW¦W Kc. ¨WLyW ¨WxWZ Kc vWh AhÅ©NAh¡WhThX©W©W wW¨WWyWY AWäWÈIW ¡WuW ¨WxWZ Vh¦W Kc. ýc vW¥WWÜÈ ¨WLyW ¨WxWWTc Vh¦W vWh 5-10 NIW pWNWPY §Wh. I¥WT £WVcvWT IÈXPäWyW¥WWÈ TVcäWc.

NcyäWyW §Wc¨WZÈ #

ýc vW¥WWTW ¥WyW¥WWÈ oWZ©©Wh, yWSTvW Ic £WcrWcyWY TVcvWWÈ Vh¦W vWh vW¥WWTW äWTYT¥WWÈ OcIOcIWuWc RRgyWY SXT¦WWR TVcäWc. ¥WWS IT¨WWyWZÈ AyWc nWZäW TVc¨WWyWZÈ äWYnWh. Ac L TYvWc äWWTYXTI TYvWc ¡WuW £WVZ ©Nl©c W Vh¦W vWh vWcyWc RaT ITh.vWW.16-4-2014

5

äWZÈ IT¨WZÈ, s¦WWTc £WWUIyWY

yW©WIhTY ÔNc

oWT¥WYyWY AW ¥Wh©W¥W¥WWÈ ¨W¦W©IhyWY vWZ§WyWW¥WWÈ £WWUIhyWW yWWI¥WWÈwWY §WhVY

AW¨W¨WWyWW (yW©WIhTY ÔN¨WWyWW) XI©©WW ¨WxWY ý¦W Kc. ©WW¥WWy¦W TYvWc £WWUIhyWW yWWI¥WWÈwWY §WhVY AW¨W¨WWyWY pWNyWW yWZ m ©WWyWTXVvW Vh¦W Kc AyWc wWhPW ©W¥W¦W £WWR §WhVY ¨WVc¨WZÈ AW¡WhAW¡W £WÈxW wWC ý¦W Kc. ¥WhNW¤WWoWyWW XI©©WW¥WWÈ AW ©W¥W©¦WW X£W§WI¹§W ýyW§Wc¨WW yWwWY VhvWY, ¡WTÈvWZ ¥WW-£WW¡WyWc XrWÈvWW wWC L ý¦W Kc. 9 NIW £WWUIh¥WWÈ yW©WIhTY ÔN¨WWyWW XI©©WW ¨WWTȨWWT ýc¨WW ¥WUc Kc, vWcyWZÈ ¥WZn¦W IWTuW yWWIyWY ¨WrrWc AW¨Wc§WW VWPIWyWW ©WW¥WcyWW ¤WWoW¥WWÈ §WhVYyWY Lc yWWyWY-yWWyWY yWX§WIWAh (£§WP ¨Wc©Wc§©W) Vh¦W Kc, vWc yWX§WIWAh¥WWÈ oWT¥WYyWc IWTuWc äWZªIvWW AW¨WY ý¦W Kc. # ˜WwWX¥WI IWTuW : yWWI¥WWÈ AWÈoWUY yWWnW¨WWyWc IWTuWc yWnW ¨WWoW¨WWwWY. oWT¥W V¨WW¥WWyWyWc IWTuWc yWWIyWY AÈRTyWY ®§Wcª¥W v¨WrWW ©WaIWC LvWWÈ. yWWI¥WWÈ IhC £WVWTyWY rWYL ˜¨WcäW ITvWWÈ. AW ©W¥W©¦WWyWWÈ IcN§WWÈI IWTuWh Ac¨WWÈ ¡WuW Vh¦W Kc, Lc £WVZ ©WW¥WWy¦W yWwWY VhvWWÈ, Lc¥W Ic X§W¨WTyWY £WY¥WWTY. AW IWTuWc §WhVY¥WWÈ oWôW £WyWW¨WvWW IWTIh¥WWÈ pWNWPh wWC ý¦W Kc. ¨WÈäWWyWZoWvW Vc¥WhTcXLI Nc§WcyWøAcmNcX©W©W yWW¥WyWW ThoWyWc IWTuWc ¡WuW yW©WIhTY ÔN¨WWyWY ©W¥W©¦WW ¡WcRW wWC äWIc Kc. # E¡WrWWT : £WWUIh¥WWÈ yW©WIhTY ÔN¨WWyWW ¥WhNW¤WWoWyWW XI©©WW ©WW¥WWy¦W Vh¦W Kc AyWc IhC V©vW–Wc¡W ¨WoWT AW¡WhAW¡W ¥WNY ý¦W Kc. s¦WWTc IhC £WWUI¥WWÈ AW ©W¥W©¦WW ýc¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh E¡WrWWTyWW £WZXyW¦WWRY ¡WW©WWÈyWZÈ Ac AWxWWT ¡WT AWI§WyW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc Ic IcN§WZÈ §WhVY ¨WVY oW¦WZÈ Kc. £WWUIyWW yWWIyWW TmvW±WW¨WyWc ThI¨WW ¥WWNc AW X¨WXxW ¡WT A¥W§W ITh. ¡WYXPvW £WWUIyWc £Wc©WWPYyWc wWhPh AWoWU yW¥WW¨Wh AyWc pWXP¦WWU¥WWÈ ýcCyWc ¡WWÈrW X¥WXyWN ¥WWNc VU¨WcwWY vWcyWZÈ yWWI R£WW¨Wh AyWc ©WWwWc £WTSyWh ¡WuW E¡W¦WhoW ITh. AWyWWwWY £WWUIyWW yWWI¥WWÈwWY §WhVY ¨WVc¨WWyWZÈ 95 NIW ANIY ý¦W Kc. §WhVY ¨WVcvWZÈ ThI¨WW ¥WWNc AW ©WTU E¡WW¦W £WWR £WWUI XyW¦WX¥WvW oWXvWX¨WXxWAh STYwWY äWÝ ITY äWIc Kc. ýc AW TYvWc R£WWuW ITvWWÈ ¡WuW §WhVY yW ANIc vWh £WWUIyWc vWTvW R¨WWnWWyWc §WC L¨WZÈ. yWWI¥WWÈ yWcM§W ¡WcI ¡WuW yWWnW¨WZÈ ¡WPY äWIc Kc. v¦WWÈ ©WZxWY Ic AcyPh©IhX¡WI AWNgTY §WWBoWcäWyW NcIXyWIyWY ¡WuW LÝT ¡WPY äWIc Kc.

TW©WW¦WXuWI nWWvWThyWY ¡WaXvWg ¥WWNc ©Wa–¦Wø¨WWÑAhyWh SWUh ©W¥WoWk nWcvWY nWrWg¥WWÈ ¡WWKUyWh nWrWg ©WWdwWY ˜¥WZnW Vh¦W Kc. vWWLcvWT¥WWÈ LZRW

LZRW ¡WWIyWW Ev¡WWRyW¥WWÈ Lc yWhÈxW¡WW¯W ¨WxWWTh wW¦Wh Kc vWc¥WWÈ nWWvWThyWh SWUh §WoW¤WoW ¡W0 NIW LcN§Wh yWhÈxWW¦Wh Kc. ¨WyW©¡WXvWyWY ¨úXö AyWc X¨WIW©W ¥WWNc yWWBNlhLyW Sh©ST©W AyWc ¡WhNWäW vWv¨Wh nWZ£W L LÝTY AyWc ¥WVv¨WyWWÈ Kc. AW ¡WhªWIvWv¨Wh ¡WaTvWWÈ ˜¥WWuW¥WWÈ yW Vh¦W vWh ¨WyW©¡WXvWyWY ¨úXö AyWc X¨WIW©W E¡WT X¨W¡WTYvW A©WT wWW¦W Kc. AW ©W¥W©¦WWyWW XyW¨WWTuW ¥WWNc L¥WYyW¥WWÈ nWWvWT E¥WcT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. KWXuW¦WZÈ nWWvWT, ¨WyW©¡WXvW Ic ˜WuWYyWW A¨WäWcªWh¥WWÈwWY £WyWc§W ©WcÅyϦW nWWvWT, §WY§Wh ¡WP¨WWäW, VWPIWyWh ¤WaIh, ¥WWK§WYyWZÈ nWWvWT, £WITYyWY §WYÈPY, vWc§WYX£W¦WWyWh nWhU ¨WoWcTc I¹RTvWY nWWvWTyWW ERWVTuWh Kc. s¦WWTc nWyWYL ©¨WÝ¡Wc ˜W’ ITc§WW Vh¦W vWc¨WW nWWvWThyWc TW©WW¦WXuWI nWWvWTh IVc Kc. I¹RTvWY nWWvWT ¡WaTvWWÈ VhvWW yWwWY vWcwWY IbX¯W¥W TW©WW¦WXuWI nWWvWTyWh ¨W¡WTWäW ¨Wx¦Wh Kc. TW©WW¦WXuWI nWWvWThyWW IcN§WWI §WW¤Wh ©WW¥Wc oWcT§WW¤Wh ¡WuW Kc: 1. TW©WW¦WXuWI nWWvWTh¥WWÈ TVc§WW vWv¨Wh L¥WYyWyWW £WÈxWWTuWyWc yWZI©WWyW ¡WVhÈrWWPc Kc. T. TW©WW¦WXuWI nWWvWTh L¥WYyW¥WWÈ A¥§WvWW ¨WxWWTc Kc. IcN§WWI TW©WW¦WXuWI nWWvWThyWW ¨WxWWTc ¡WPvWWÈ E¡W¦WhoWwWY ¨WyW©¡WXvWyWW ¡WWyW Ic ¥WaUyWc ©WZI¨WY yWWÈnWc Kc. 3. TW©WW¦WXuWI nWWvWTh L¥WYyW¥WWÈ ¨W©W¨WWN ITvWW A©WÈn¦W ©Wa– ¥Wø¨WWÑAhyWY ¨úXö ANIW¨Wc Kc. AyWc L¥WYyWyWY SUÏZ¡WvWW pWNWPc Kc. 4. TW©WW¦WXuWI nWWvWTh £WyWW¨WvWW IWTnWWyWWAh V¨WW¥WWÈ ©W§ST PW¦Whm©WWBP Lc¨WW ¨WW¦WZAh KhPc Kc Lc V¨WWyWc ˜RºXªWvW ITc Kc. ¡W. L¥WYyW¥WWÈ E¥WcT§c WW TW©WW¦WXuWI nWWvWTh AW¨Wä¦WIvWWAyWZ©WWT ¨WyW©¡WXvW ¥WaU óWTW äWhªWY §Wc Kc. IcN§WWI TW©WW¦WXuWI nWWvWTh L¥WYyW¥WWÈwWY xWh¨WWB Kc¨WNc LUWäW¦Wh¥WWÈ O§W¨WW¦W Kc. AW TW©WW¦WXuWI nWWvWTh LUWäW¦Wh¥WWÈ §WY§WyWY ¨WbXö AyWc X¨WIW©W ¥WWNc ¡WhªWIvWv¨Wh ¡WaTW ¡WWPc Kc. ¡WXTuWW¥Wc LUWäW¦Wh¥WWÈ §WY§WyWY ¨úXö wWW¦W Kc. §WY§W ¡WWuWY¥WWÈ óW¨¦W ˜WuW¨WW¦WZyÈ Wc ¡WhvWWyWW rW¦WW¡WrW¦WyWY Xÿ¦WW¥WWÈ ¨WW¡WTY yWWÈnWc Kc. AyWc LUWäW¦WyWW ¡WWuWY¥WWÈ ˜WuW¨WW¦WZyWY EuW¡W E¤WY ITc Kc. AW ¡WXTÅ©wWXvW¥WWÈ LUWäW¦W¥WWÈ ¨W©W¨WWN ITvWY ø¨W©úÅÖ yWWäW ¡WW¥Wc Kc. AW ˜Xÿ¦WWyWc '¦WZNhl XSIcäWyW' IVc Kc. Lc TW©WW¦WXuWI nWWvWThyWW AXvWTcIwWY ©WLg§c WY ˜RaªWuWX¨WªW¦WI ©W¥W©¦WW Kc. AW¥W, TW©WW¦WXuWI nWWvWTh AWXäW¨WWgR Ý¡W Kc. vWc¥WL ©W¥WL¡Wa¨WgI ¦Who¦W ©W¥W¦Wc AyWc ¦Who¦W ˜¥WWuW¥WWÈ vWcyWh E¡W¦WhoW yW wWW¦W vWh AX¤WäWW¡WÝ¡W ¡WuW Kc. L¥WYyW Ac ø¨WÈvW ¥WWxÛ¥W Kc. Lc¥WWÈ pWuWW ˜IWTyWW ©Wa–¥Wø¨WWÑAh ¨W©W¨WWN ITc Kc Lc ¨WyW©¡WXvWyWc E¡W¦WhoWY Vh¦W Kc. ©Wa–¦W ø¨WWÑAh L¥WYyW¥WWÈ ¡WhªWIvWv¨Wh E¥WcTY AwW¨WW ˜W¡¦WÝ¡W¥WWÈ ScT¨WY nWWvWTyWW ©¯WhvW vWTYIc IW¦Wg ITc Kc. vWcyWh 'LdX¨WI nWWvWT' vWd¦WWT IT¨WW¥WWÈ E¡W¦WhoW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. LdX¨WI nWWvWTh £WyWW¨W¨WW ¨W¡WTWvWW LZRW LZRW ø¨WWÑAh Lc¨WW Ic TWBMhX£W¦W¥W, AcMhNh£WcINT, AcMh©¡WW¦WTY§W¥W, Ac©WYNh£WcINT, Sh©ST©W ©Wh§¦WZX£WTWBM (¡WYAc©W£WY), £¦WZoWkYyW AW§oWY/ AMh§WW AyWc ¨Wc©WYm¦WZ§WT AWT£W©I¦WZT§WT ¥WWBIhTWBMW (¨WW¥W) L¥WYyWyWY SUÏZ¡WvWW ¨WxWWTc Kc. TWBMhX£W¦W¥W I§rWT: IOhU ¨WoWgyWW ¡WWI¥WWÈ TWBMhX£W¦W¥W ˜IWTyWW ©Wa– ¥Wø¨WWÑAh ¥WaU E¡WT oWÈXPIW £WyWW¨WY ©WVø¨WY TYvWc V¨WW¥WWÈyWW yWWBNlhLyWyWc Å©wWT ITY KhPyWc E¡W§W£xW ITW¨Wc Kc. LZRW LZRW IOhU ¡WWI ¥WWNc

L¥WYyW Ac ø¨WÈvW ¥WWxÛ¥W Kc. Lc¥WWÈ pWuWW ˜IWTyWW ©Wa–¥Wø¨WWÑAh ¨W©W¨WWN ITc Kc Lc ¨WyW©¡WXvWyWc E¡W¦WhoWY Vh¦W Kc. ©Wa–¥W ø¨WWÑAh L¥WYyW¥WWÈ ¡WhªWIvWv¨Wh E¥WcTY AwW¨WW ˜W¡¦WÝ¡W¥WWÈ ScT¨WY nWWvWTyWW ©¯WhvW vWTYIc IW¦Wg ITc Kc.

A§WoW A§WoW ˜IWTyWW TWBMhX£W¦W¥W I§rWT Vh¦W Kc. RW.vW. ©Wh¦WWX£WyWyWW ¡WWI ¥WWNc TWBMhX£W¦W¥W Lc¡WhXyWI¥WyWZÈ I§rWT, APR, ¥WoW, SuW©WY ¥WWNc TWBMhX£W¦W¥W §Wco¦WZX¥WyWh©WhT¥W, ¥WcwWY ¥WWNc TWBMhX£W¦W¥W ¥WcX§W§WhNY vWwWW rWuWWÈ, ¥WoWSUY AyWc äWuW ¥WWNc TWBMhX£W¦W¥W ˜ýXvWyWZÈ I§rWT ¨W¡WTW¦W Kc. ¡WcINc ¡WT RäWWg¨Wc§W Lc vWc ¡WWI ¥WWNc LuWW¨Wc§W TWBMhX£W¦W¥W I§rWT ¨WW¡WT¨WZÈ ¨WxWZ XVvWW¨WV Kc. TWBMhX£W¦W¥W I§rWT¥WWÈ ¨W¡WTWvWY ø¨WWÑyWY A©WTIWTI ývW vWÈ R ¹ T ©vW ¥WaUoWÈXPIWyWY ©WÈn¦WW ¨WxWWTc Kc AyWc vWc óWTW §WoW¤WoW 80 wWY 100 XI§Wh yWWBNlhLyW ˜XvW VcINT ¨WxWWTc Kc. AW I§rWTyWW E¡W¦WhoWwWY ¡WWI Ev¡WWRyW¥WWÈ AÈRWLc 1¡W wWY T0 NIW LcN§Wh ¨WxWWTh ¥WcU¨WY äWIW¦W Kc. IW¡WuWY £WWR nWcvWT¥WWÈ TVY LvWWÈ IOhU ¨WoWgyWW ¡WWIyWW A¨WäWcªWh vWc ¡WKY §Wc¨WW¥WWÈ AW¨WvWW ¡WWI ¥WWNc ¡WuW SW¦WRWIWTI Kc. rWuWW, ¥WoW, AyWc PWÈoWT Lc¨WW ¡WWI ¥WWNc nWW©W ˜IWTyWW TWBMhX£W¦W¥W I§rWT ¨WW¡WT¨WWyWY ¤W§WW¥WuW wW¦Wc§W Kc. AcMhNh£WcINT AyWc AcMh©¡WW¦WTY§W¥W I§rWT: AW £WÈyWc ˜IWTyWW I§rWTyWY IW¥WoWYTY §WoW¤WoW AcI©WTnWY L Kc. AW ø¨WWÑAh ¡WWIyWW ¥WaUyWW ©WÈ¡WIe¥WWÈ TVYyWc V¨WW¥WWyWWc yWWBNlhLyW Å©wWT ITY KhPyWc ¡WaTh ¡WWPc Kc . vWc ¥ WL XyWIhNhXyWI Ac X ©WP, AhmMYy©W AyWc ø£Wk§c WYyW Ev¡WÌW ITY KhPyWh X¨WIW©W ITc Kc. vWcyWh E¡W¦WhoW nWW©W ITYyWc LZ¨WWT, ¥WIWB, £WWLTY, pWEÈ, PWÈoWT, XR¨Wc§WW, äWcTPY, vW¥WWI¹, I¡WW©W, ¨WXT¦WWUY, øÝ, I©WZÈ£WY vWc¥WL X¨WX¨WxW äWWI¤WWøyWW ¡WWIh¥WWÈ LdX¨WI nWWvWT vWTYIc ¨W¡WTW¦W Kc. AcMhNh£WcINT I§rWT¥WWÈ ¨W¡WTWvWY ø¨WWÑyWY A©WTIWTI ývW óWTW AÈRWLc 1¡W wWY T0 XI§Wh ˜YvW VcINT LcN§Wh V¨WW¥WWÈyWh yWWBNlhLyW L¥WYyW¥WWÈ ©wWWX¡WvW ITc Kc. vWc L ˜¥WWuWc Ac M h©¡WW¦WTY§W¥W I§rWT¥WWÈ ¨W¡WTWvWY ø¨WWÑyWY A©WTIWTI ývW óWTW AÈRWLc T0 wWY T¡W XI§Wh ˜XvW VcINT LcN§Wh V¨WW¥WWyWh yWWBNlhLyW L¥WYyW¥WWÈ ©wWWX¡WvW wWW¦W Kc. AW I§rWT óWTW wWvWWÈ IcN§WWI ¨úXö¨WxWgI Ϩ¦WhyWh ©¯WW¨W £WYL ©ÔTuW, KhPyWY ¨úXö AyWc ¡WWI Ev¡WWRyW¥WWÈ ¥WRRÝ¡W wWW¦W Kc. A¥WZI rWhß©W ©WÈýoc Wh¥WWÈ AW I§rWT ÔoWyWWäWI ˜Xÿ¦WW RäWWg¨Wc Kc. LcwWY ÔoW óWTW wWvWWÈ ThoWhyWc ANIW¨WY äWIW¦W Kc. vWcyWW E¡W¦WhoWwWY ¡WWI¥WWÈ AÈRWLc 10 wWY 1¡W NIW LcN§Wh ¨WxWWTh ¥WcU¨WY äWIW¦W Kc. äWcTPYyWh ¡WWI §WcvWW nWcPvº WhyWc äWcTPYyWY Th¡WuWY ¡WVc§WW INIWyWc AcMhNh£WcINT LdX¨WI nWWvWTyWY ¥WW¨WLvW AW¡W¨WWyWY ¤W§WW¥WuW wW¦Wc§W Kc. Ac©WYNh£WcINT I§rWT: Ac©WYNh£WINT I§rWT ¥WZn¦Wv¨Wc äWcTPYyWW ¡WWI ¥WWNc E¡W¦WhoW Kc. AW I§rWT¥WWÈ TVc§WW rWhß©W ˜IWTyWW ø¨WWÑAh äWcTPYyWW ¥WaUvWȯWyWW ©WÈ©WoWg¥WWÈ TVc Kc AyWc V¨WW¥WWyWWc yWWBNlhLyW ©wWWX¡WvW ITc Kc. AW ø¨WWÑAh äWcTPYyWW ¥WaU¥WWÈ RWnW§W wW¨WWyWY §WW–WXuWIvWW xWTW¨Wc Kc. AyWc äWcTPYyWW ˜IWÈP vWc¥WL ¡WWyW¥WWÈwWY ¡WuW A§WoW vWWT¨WY äWIW¦W Kc. Ac©WYNh£WcINT I§rWT¥WWÈ ¨W¡WTWvWW A©WTIWTI ývWyWW ø¨WWÑAh AÈRWLc 100 wWY 1¡W0 XI§Wh ˜XvW VcINT LcN§Wh V¨WW¥WWyWh yWWBNlhLyW L¥WYyW¥WWÈ

I¹. A¡Wc–WW Lc. rWixWTY LdX¨WI XyW¦WȯWuW ˜¦WhoWäWWUW, AWuWÈR IbXªW ¦WZXyW¨WX©WgNY, AWuWÈR- 388 110 ShyW:- (02692) 26298, 225730

©wWWX¡WvW ITc Kc. AW I§rWTyWW E¡W¦WhoWwWY ¡WWI Ev¡WWRyW¥WWÈ AÈRWLc 1¡W wWY T0 NIW LcN§Wh ¨WxWWTh ¥WcU¨WY äWIW¦W Kc. Sh©ScN I§rWT: oWZLTWvW TWs¦WyWY ¥WhNW ¤WWoWyWY L¥WYyW¥WWÈ §W¤¦W Sh©ST©WyWZÈ ˜¥WWuW AhK¼È LuWW¦Wc§W Kc. L¥WYyW¥WWÈ AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WvWWÈ Sh©ST©W¦WZmvW nWWvWTh¥WWÈyWh Sh©ST©W L¥WYyW¥WWÈ Å©wWT wWBý¦W Kc. LcwWY KhP vWcyWh ¡WZT¡c WZTh E¡W¦WhoW ITY äWIvWh yWwWY. AW¨WW ©WÈýoc Wh¥WWÈ L¥WYyW¥WWÈ X©wWT wWB oW¦Wc§WW Sh©ST©WyWc KhP ¥WcU¨WY äWIc. vWc ¥WWNc Sh©ScN I§rWTyWh E¡W¦WhoW IT¨Wh ýcBAc. Sh©ScN I§rWT £WyWW¨W¨WW ¥WWNc ä¦WZPh¥WhyWW©W AyWc £WcX©W§W©W Lc¨WW ø¨WWÑAh vWc¥WL ¥WWBIhTWBMW Lc¨WY ÔoWyWh E¡W¦WhoW wWW¦W Kc Ic Lc A¥WZI nWW©W ˜IWyWW AWcoWgXc yWI AcX©WPyWh ©¯WW¨W ITY L¥WYyW¥WWÈ TVc§WWÈ Sh©ST©WyWc AhoWWUYyWc ¡WWI ¥WWNc §W¤¦W £WyWW¨Wc Kc. Sh©ST©W I§rWT¥WWÈ ¨W¡WTWvWY ø¨WWÑyWY A©WTIWTI ývW L¥WYyW¥WWÈ §W¤¦W Sh©ST©WyWY ¥WW¯WW ¨WxWWT¨WWyWW IWTuWc AcIRÈ Tc ¡WWIyWY ¨úXö ¡WuW ¨WxWWTY äWIW¦W Kc. rWhß©W ©WÈýcoWh¥WWÈ AW I§rWT ÔoWyWWäWI ˜Xÿ¦WW RäWWg¨Wc Kc. LcwWY ÔoW óWTW wWvWWÈ ThoWhyWc ¡WTh–W TYvWc ANIW¨WY äWIW¦W Kc. AW ˜IWyWTW I§rWTyWW E¡W¦WhoWwWY ¡WWI Ev¡WWRyW¥WWÈ AÈRWLc 10 wWY 1¡W NIW LcN§Wh ¨WxWWTh ¥WcU¨WY äWIW¦W Kc. AyWc 30 XI.oWkW.Sh©ST©W/ Vc. £WrWW¨Wc Kc. RX–WuWoWZLTWvW X¨W©vWWTyWW nWcPvº WhyWc LZ¨WWT AyWc vWZ¨WcTyWW £WYLyWc ¨WW¨WvWW ¡WVc§WWÈ Sh©ScN Ir§WT ¨WW¡WT¨WWyWY ¤W§WW¥WuW wW¦Wc§W Kc. £§¦WZoWkYyW AW§oWY: £§¦WZ oWkYyW AW§oWY AcI ˜IWTyWY ¡WWuWY¥WWÈ EoWvWY §WY§W Kc. Ay¦W LdX¨WI nWWvWTyWY Lc¥W AW §WY§W ¡WuW ¨WWvWW¨WTuW¥WWÈ TVc§W ¥WZmvW yWWBNlhLyWyWc X©wWT ITY ¡WhvWWyWW¥WWÈ ©WÈrW¦W ITc Kc. v¦WWT£WWR AW AW§oWYyWZÈ X¨WpWNyW wWB vWc¥WWÈwWY yWWBNlhLyW K½Nh ¡WPc Kc. £§¦WZoWkYyW AW§oWY ¡WWIyWc T0 wWY T¡W XI.oWkW. Ac¥WhXyW¦W¥WyWW Ý¡W¥WWÈ yWWBNlhLyW ¡WZTh ¡WWPc Kc. Th¡WWuW PWÈoWTyWY ©WWwWc AyWaIU ¹ ©WÈýoc Wh¥WWÈ AW §WY§W £WVZ MP¡WY EoWc Kc LcyWW §WYxWc Ev¡WWRyW¥WWÈ 10 wWY 1¡W NIW ¨úXö wWW¦W Kc. £§¦WZoWkYyW AW§oWY ByPh§W Ac©WcXNI AcX©WP, ø£WkcX§WI AcX©WP, AhIMYy©W, Ac©IhX£WgI AcX©WP Lc¨WW ¨WyW©¡WXvWI ¨úXö ¨WxWgIh £WyWW¨Wc Kc AyWc AÏW¨¦W Lc¨WW ¨WyW©¡WXvWI ¨WbXö ¨WxWgIh £WyWW¨Wc Kc AyWc AÏW¨¦W Sh©WST©WyWc ÏW¨¦W ITc Kc. L¥WYyWyWh ¡WY.AcrW. AWÈI ©WZxWWTY L¥WYyWyWc SUÏZ¡W £WyWW¨Wc Kc. PWÈoWTyWch ¡WWI §WYxWW £WWR ¨WxWWTWyWh yWWBNlhLyW vWc ¡WKYyWW ¡WWIyWc ¡WuW IW¥W §WWoWc Kc.

AMh§WW: AMh§WW Ac AcI VÈ©WTWL ˜IWTyWY ¡WWuWY¥WWÈ EoWvWY ¨WyW©¡WXvW Kc. vWcyWW AÈRTyWW ¤WWoW¥WWÈ £§ÛZoWkYyW AW§oWY(AcyWWX£WyWW AMh§WY) ©WVø¨WY TYvWc TVc Kc. s¦WWÈ X¡W¦WvWyWY ©WoW¨WP Vh¦W vWc¨WY L¥WYyW¥WWÈ AMh§WW £WVZ ©WVc§WWBwWY EoWWPY äWIW¦W Kc vWc L¥WYyW¥WWÈ ©WcÅyϦW yWWBNlhLyW ¡WZTWc ¡WWPc Kc. X¡W¦WvW pWEÈ¥WWÈ ©WZIW AMh§WWyWW E¡W¦WhoW óWTW pWEÈyWZÈ Ev¡WWRyW ¨WxWvWZÈ Vh¨WWyWZÈ ¡WZT¨WWT wW¦Wc§W Kc. vW¥WWI¹yWW ¡WWI¥WWÈ ¥WhÈpWW nWhUyWW £WR§Wc AMh§WyWW Ý¡W¥WWÈ yWWBNlhLyW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh ¡WWIyWY Ev¡WWRyW–W¥WvWW LU¨WWB TVc Kc. PWÈoWTyWW ¡WWI¥WWÈ ¡WuW AMh§WW ¨WW¡WT¨WWyWY ¤W§WW¥WuW wW¦Wc§W Kc. ¨Wc©WYI¦WZ§WT AWT£W©I¦WZ§WT ¥WWBIhTWBMW (¨WW¥W): ¨WW¥W Ac AcI ˜IWTyWY ÔoW Kc Ic Lc L¥WYyW¥WWÈ ¡WhvWWyWW X¨WIW©WyWY ©WWwWc ©WWwWc A©WÈn¦W vWWÈvWuWWAh £WyWW¨Wc Kc AyWc ¡WWIyWW ¥WaUY¦WWyWc MP¡WwWY X¨WI©WW¨Wc Kc. vWcIbX¯W¥W ¥WaUY¦WW Lc¨WZÈ IW¥W ITc Kc. ¨WW¥WyWW ©WV¨WW©WwWY L¥WYyW¥WWÈ ¡WhªWIvWv¨WyWZÈ ¨WVyW wWW¦W Kc AyWc ¥WaUY¦WW¥WWÈ ©WÈoWkV wWW¦W Kc. L¥WYyW¥WWÈ ¤WcL ýU¨W¨WW ¨WW¥W nWZ£W L E¡W¦WhoWY Kc AyWc SW¦WRWIWTI ©Wa–¥W ø¨WhyWY ¨W©vWY ¨WxWWTc Kc. ¨WW¥W AcIAc¨WY ÔoW Kc Ic Lc äWÝAWvW¥WWÈ KhPyWW ¥WaU¥WWÈwWY ¡WhªWI vWv¨Wh §Wc Kc AyWc vWcyWWÈ ¨WUvWTÝ¡Wc AyWcIoWuWW vWv¨Wh KhPyWc ¡WWKW AW¡Wc Kc. s¦WWÈ ©WZxWY nWcvWT¥WWÈ ¡WWI E¤Wh Vh¦W vÛWÈ ©WZxWY AW¨WY ÔoW ¥WaUY¦WWyWW ©WWXyWx¦W¥WWÈ nWZ £ W L ©WXÿ¦W TVc Kc AyWc v¦WWT ¡WKY I§Wc¥WWBPh©¡WhT AyWc MW¦WoWh©¡WhT¥WWÈ Ý¡WWÈvWT ¡WW¥WY AWTW¥W A¨W©wWW¥WWÈ LvWY TVc Kc AyWc s¦WWTc STY ¡WWI EoWWP¨WW¥WWÈ AW¨Wc v¦WWTc ©WXÿ¦W wWW¦W Kc. §WWÈ£WW ©W¥W¦W ©WZxWY nWcvWT¥WWÈ E¤WW TVcvWW £WWoWW¦WvWY ¡WWI¥WWÈ ¨WW¥WyWY ¨W©vWY ¡WWÈrWcI ¨WªWg ©WZxWY NIc§WY ¥WW§Wa¥W ¡WPc§W Kc. AoWWE LuWW¨¦WWÈ ˜¥WWuWc LZRW LZRW ˜IWTyWW ©Wa–¥Wø¨WWÑAh óWTW vWd¦WWT wWvWWÈ LdX¨WI nWWvWThyWWc ¦WhoW¦W ©W¥W¦Wc AyWc ¦Who¦W TYvWc E¡W¦WhoW IT¨WWwWY TW©WW¦WXuWI nWWvWTh ¡WTyWZÈ ¤WWTuW ¥WVR AÈäWc pWNWPY äWIW¦W Kc. AW¥W, wWvWWÈ §WWÈ£WW oWWUc L¥WYyW¥WWÈ TVc§W ¡WWIyWc E¡W¦WhoWY Ac¨WW ©Wa–¥Wø¨WWÑAhyWY ©WÈn¦WW EvWThvWT ¨WxWäWc. TWs¦W ©WTIWTc IbXªW ¥WVhv©W¨WyWWÈ ¥WWx¦W¥W óWTW nWcPvº WhyWc TW©WW¦WXuWI nWWvWTyWW ©W˜¥WWuW E¡W¦WhoW ¡WT ¤WWT ¥WZI§c W Kc. TW©WW¦WXuWI nWWvWTyWh X£WyWLÝTY AyWc ¨WxWWTc ¡WPvWh E¡W¦WhoW yW ITvWW äWI¦W Vh¦W v¦WWÈ ©WZ–¥Wø¨WWÑAh AWxWWXTvW LdX¨WI nWWvWyWTh X£WyWLÝTY AyWc ¨WxWWTc ¡WPvWh E¡W¦WhoW yW ITvWW äWm¦W Vh¦W v¦WWÈ ©WZ–¥W ø¨WWÑAh AWxWWXTvW LdX¨WI nWWvWTh ¨WW¡WT¨WWyWY ©W§WWV nWcPvº WhyWc AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. AWLc IcN§WWI ©WTIWTY, ©WVIWTY AyWc nWWyWoWY ©WÈ©wWWAh LdX¨WI nWWvWThyWZÈ Ev¡WWRyW ITvWY yWhÈxWW¦Wc§W Kc. VÈ¥WcäWW vWWLZ £WyWW¨Wc§W oWZuW¨W²WW¨WWUZ LdX¨WI nWWvWT ¨WW¡WT¨WWyWh AWoWkV TWnW¨Wh. V¨Wc vWh A§WoW A§WoW ˜IWTyWW ˜¨WWVY LdX¨WI nWWvWTh ¡WuW E¡W§W£xW wW¦Wc§W Kc. AWuWÈR IbXªW ¦WZXyW¨WX©WgNY AWuWÈR óWTW 'AyWZ¤W¨W' £WkWyPIyWW yWW¥Wc ¥WUvWW ˜¨WWVY LdX¨WI nWWvWTh nWcPvº Wh¥WWÈ nWZ£W L §WhIX˜¦W £WyWc§WW Kc. vWcyWW ¨W¡WTWäWwWY nWcPºvWhyWc pWuWh L SW¦WRh wW¦Wc§Wh Kc. A¯Wc ¦WWR TVc Ic ©WZ–¥Wø¨WWÑAh óWTW LdX¨WI nWWvWTh Ac TW©WW¦WXuWI nWWvWThyWh ¡W¦WWg¦W yWwWY ¡WTÈvWZ vWcyWW ¡WaTI vWTYIc IW¥W ITc Kc.


6

£WZxW¨WWT, vWW.16-4-2014

www.sardargurjari.com

BÅyP¦WWyWc 265000 Ph§WT ¥W¬¦WW ¨WWB£WkyN ©WX¥WN 2015¥WWÈ <£Wh£WY ý©WZ©W> ¥WW¯W ý©WZ©WY NY¥W Nc©N XÿIcN¥WWÈ ˜wW¥W ©wWWyWc TVc§W R.AWXÎIWyWc NY¥Wc Ph§WT, £WYý ©wWWyWc TVc§W Ah©WY. NY¥WyWc X£WkNyW ˜wW¥W ¨WWT ¡WWNgyWT XS§¥W L yWwWY : X¨WàW £WW§WyW 475000370000 Ph§WT ByWW¥W ¡WcNc ¥W¬¦WW IcyWcPW, yWcxWT§WcyP E¡WTWÈvW ý¡WWyW ¡WuW ¤WWoWYRWT RcäW vWTYIc ýcPWäWc

A¥WRW¨WWR, vWW.15 hkßÞ ‚hfkh™e V÷u „ rþ… Rðu L x ðkRƒúLx „wshkŒ ø÷kuƒ÷ RLðuMx‚o ‚r{x 2015 {kt …kxo™h fLxÙe Œhefu ‚ki «Úk{ðkh „úux rƒúx™ ¼k„ ÷uþu.òLÞwykhe 2015 {kt ºký rËð‚ {kxu Þkuò™khe ðkRƒúLx ‚r{x {kxu fu™zu k y™u ™uÄh÷uLz ( nku÷Lu z ) yu …kxo™h fLxÙe Œhefu yk ‚r{x{kt òuzkðk ŒiÞkhe Ëþkoðe Au. yk W…hktŒ ò…k™ …ý yk ‚r{x{kt …kxo™h fLxÙe Œhefu òuzkþu Œu ‚wr™rùŒ Au , su™e yki … [krhf ònu h kŒ ƒkfe Au.®‚„k…wh …ý …kxo™h fLxÙe Œhefu òuzkÞ Œu yt„u xqtf s ‚{Þ{kt r™ýoÞ ÷uðkþu. ðkRƒúLx ‚r{x yk ð¾Œu hksfeÞ ½x™k ¢{ …Ae Þkuòðk™e Au,ŒuÚke [[ko{kt ykuAe Au. …htŒw yk {kxu hkßÞ™k Wãku„ rð¼k„ y™u RLzuûx - ƒe{kt fk{„ehe [k÷e hne Au.Wãku„ rð¼k„™k yrÄfkheyu sýkÔÞwt nŒwt fu , ðkRƒúLx ‚r{x{kt ‚ki «Úk{ðkh „úux rƒúx™ …ý …kxo™h fLxÙe Œhefu òuzkþu.yíÞkh ‚wÄe ºký Ëuþku Þwfu , fu™zu k y™u ™uÄh÷uLz 2015 ™e ‚r{x™k …kxo™h Œhefu ™¬e ÚkE [qõâk Au. 2013 ™e ðkRƒúLx ‚r{x{kt ò…k™ y™u fu™zu k …kxo™h fLxÙe nŒk. y„kW™e ƒu ðkRƒúLx ‚r{x{kt Þwfu™k zur÷„uþ™u ¼k„ ÷eÄku nŒku , yux÷wt s ™nª íÞkt™k nkW‚ ykuV fku{L‚{kt …ý yk ‚r{x™u

xufku yk…ðk™k Xhkðku …‚kh fhðk{kt ykÔÞk nŒk y™u rƒúx™™k y„úýe rƒÍ™u‚{u™ ŒÚkk hksfeÞ y„ú ý eyku ‚r{x{kt òu z kÞk nŒk.RLzuûx - ƒe™k r‚r™Þh yrÄfkheyu sýkÔÞwt nŒwt fu , hkßÞ™k {wÏÞ{tºke f]r»k …h ðÄw

¼kh {qfŒk nkuðkÚke f]r»k ‚uõxh{kt ðuÕÞq yurzþ™ y™u ™ðe xufT r™f ÷kððk{kt y„ú‚ u h ™uÄh÷uLz «Úk{ðkh …kxo™h fLxÙe Œhefu òuzkþu. y{ËkðkË ÂMÚkŒ nku÷Lu z rƒÍ™u‚ ‚uLxh™k ðzkyu …ý yk ðkŒ™e …wÂü yk…e nŒe.yk y„kW ðkRƒúLx ‚r{x 2015 ™k ™ku÷us …kxo™h Œhefu fu…eyu{S™e …‚tË„e ÚkR Au.su{kt …ý hkßÞ ‚hfkh y„kW fhŒkt ƒË÷kð ÷kÔÞk Au. AuÕ÷kt ƒu 𾌙e ðkRƒúLx ‚r{x yux÷u fu ð»ko 2011 y™u 2013 {kt …ezƒÕÞw‚eyu ™ku÷us …kxo™h Œhefu™e ¼qr{fk ¼sðe nŒe.yu y„kW™e ƒu ðkRƒúLx ‚r{x{kt ð»ko 2007 y™u 2009 {kt yLMxo yuLz Þt„u ™ku÷s u …kxo™h™e fk{„ehe ‚t¼k¤e nŒe.

ByShX©W©WyWh Q4 yWSh 4 NIW ¨WxWYyWc ÝW. 2992 IThP

IÈ¡WyWYAc 2950 IThP ÝX¡W¦WWyWW yWSWyWW AÈRWLyWY ©WTnWW¥WuWY¥WWÈ ¨WxWZ ©WWTY IW¥WoWYTY yWhÈxWW¨WY Kc yW¨WY XR§VY, vWW.15 ¤WWTvWyWY £WYý ÿ¥WyWY ©WiwWY ¥WhNY AWBNY IÈ¡WyWY ByShX©W©Wc 21 ¥WWrWg, 2013yWW ThL ¡WaTW wW¦Wc§WW rWhwWW m¨WWNgT¥WWÈ A¡Wc–WW ITvWWÈ ©WWTY IW¥WoWYTY yWhÈxWWYyWc 2992 IThP ÝX¡W¦WWyWh Ihy©WhX§WPcNcN rWhnnWh yWSh yWhÈxWW¨¦Wh Kc. AoWWEyWW m¨WWNgTyWW 2875 IThP ÝX¡W¦WWyWW rWhnnWW yWSWyWY ©WTnWW¥WuWY¥WWÈ vWc 4 NIWyWY ¨WbXö RäWWg¨Wc Kc. IÈ¡WyWYAh 2950 IThP ÝX¡W¦WWyWW yWSWyWW AÈRWLyWY ©WTnWW¥WuWY¥WWÈ IÈ¡WyWYAc ¨WxWZ ©WWTY IW¥WoWYTY yWhÈxWW¨WY Kc. IÈ¡WyWYAc A¡Wc–WWwWY ©WWTY IW¥WoWYTY ITY Vh¨WWwWY XyWªuWWvWhAc £WýT¥WWÈ IÈ¡WyWYyWW äWcT E¡WT¥WWÈ nWa§Wc vWc¨WY xWWTuWW RäWWg¨WY Kc. ýcIc ©WaXrWvWoWWUW¥WWÈ IÈ¡WyWYyWZÈ rWhnnWZ ¨WcrWWuW AoWWEyWW m¨WWNgTyWW 13026 IThP ÝX¡W¦WWwWY 1.1 NIWyWW pWNWPW ©WWwWc 12875 ÝX¡W¦WWwWY 1.1 NIWyWW pWNWPW ©WWwWc 12875 IThP ÝX¡W¦WW

wW¦WZÈ VvWZÈ. IÈ¡WyWYAc AcS¨WW¦W 15 ¥WWNcyWW vWcyWW oWWBPy©W¥WWÈ (Ph§WT¥WWÈ) 7.9 NIWyWW ¨WbXö RTyWh AÈRWL £WWÈx¦Wh Kc. yWW©WIh¥WyWW AWBNY ©WcmNTyWW 12.14 NIWyWW ¨Wb X ö RTyWW AÈ R WLyWY ©WTnWW¥WuWYAc AhKh Kc. ÝX¡W¦WW¥WWÈ oWuWvWTY ˜¥WWuWc IÈ¡WyWYAc AcS¨WW¦W 15 ¥WWNc vWcyWW ¨WcrWWuW¥WWÈ 5.67.6 NIWyWW ¨WbXöRTyWY AWäWW RäWWg¨WY Kc. 31 ¥WWrWg, 2014yWW ThP ¡WaTW wW¦Wc§WW rWhwWW m¨WWNgT¥WWÈ IÈ¡WyWYyWY IW¥WoWYTY XyWTWäWWyWLI TVY Vh¨WW KvWWÈ oWvW ¨WªWgyWY ©WTnWW¥WuWYAc £Wc¨WPh ¨WbXö RT yWhÈxWW¨WvWW A¥WyWc AWyWÈRyWY §WWoWuWY wWW¦W Kc. vWc¥W IÈ¡WyWYyWW ©WYBAh AyWc ¥WcyWcXLÈoW PW¦WTcmNT Ac©WPY XäW£WZ£W§Wc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ. A¥Wc AWoWW¥WY ¨WªWgyWW AÈvWc 7-9 NIWyWW ¨WbXö RTyWh AÈRWL £WWÈxWYyWc A¥Wc A¥WWTW X£WMyWc©W¥WWÈ vW¥WW¥W LÝTY ¥WZPYThIWuW óWTW vWcyWc VWÈ©W§W IT¨WWyWW ¡WaTvWW ˜¦WW©Wh ITYäWZÈ vWc¥W vWc¥WuWc E¥Wc¦WfZ VvWZ.È

IcTY AW ¨WªWgc ¥WhÈpWY wWäWc Ev¡WWRyW 20 NIW pWNÛZÈ I¥Wh©W¥WY ¨WT©WWRyWc IWTuWc ¡WWIyWc ¥WWOY A©WT ¡WPY Kc

yW¨WY XR§VY, vWW.15 yk ð»kuo fuhe {ku½t e Úkþu, fkhý fu Ëuþ{kt Œu™tw yufËt h Wí…kË™ ytËksu 20 xfk ykuAtw Au. yk™wt fkhý yu Au fu fux÷kf hkßÞku{kt „Þk {rn™u …zu÷k f{ku‚{e ðh‚kË™u ÷eÄu fuhe™k …kf™u {kXe y‚h …ze Au. ŒËw…hktŒ, ÞwyE u , rƒúx™, ‚kWËe yhurƒÞk, fŒh, fwðŒi , ƒktø÷kËuþ ŒÚkk yLÞ Ëuþku{ktÚke fuhe™e {kt„{kt ðÄkhku ÚkÞku nkuðkÚke …ý yk 𾌙k W™k¤k{kt Ëuþ™k „úknfku™u fuhe fËk[ ykuAe ¾kðk {¤þu. Ëuþ¼h{kt yk ð»kuo fuhe™wt Wí…kË™ „Þk ð»ko™k yuf fhkuz 80 ÷k¾ x™™e ‚h¾k{ýeyu 1520 xfk ykuAwt ÚkÞwt Au. „wshkŒ, {nkhküÙ, yktÄú «Ëuþ, rƒnkh y™u W¥kh «Ëuþ{kt {k[o™k ykht¼{kt …zu÷k f{ku‚{e ðh‚kË™u ÷eÄu yk y{h V¤™k …kf™u ¾qƒ ™wf‚k™ ÚkÞwt nŒwt. fuhe™k 50 xfk sux÷k Íkz™u ™wf‚k™ …nkutåÞwt Au. ¼khŒ{kt fuhe™wt su fw÷ Wí…kË™ ÚkkÞ Au Œu{kt yk …kt[ hkßÞku™ku rnM‚ku ƒu-Œ]rŒÞktþ ¼k„™ku nkuÞ Au. fuhe™e

VdRTW£WWR¥WWÈ 51 XR¨W©W¥WWÈ XS§¥WyWZÈ äWZXNÈoW ¡WauWg ITW¦WZÈ {wtçkE, íkk.15 çkkur÷ðwzLke yr¼Lkuºke rðãk çkk÷Lk nk÷{kt çkLke hnu÷e søøkk òMkwMk yLku çÞku{fuþ çkûke suðe òMkwMke rVÕ{kuLku ÷ELku rçk÷fw÷ Ãký ®[ríkík LkÚke. rðãkLkwt fnuðwt Au fu íkuLke rVÕ{ çkkuçke òMkwMk{kt fkuE Lkðe [es ÷kufkuLku òuðk {¤þu. 34 ð»keoÞ rðãk çkk÷Lku fÌkw níkwfu yk yuf òMkwMke rVÕ{ Au Ãkhtíkw yk {kºk yuf òMkwMke rVÕ{ LkÚke çk÷fu yuf {kLkðeÞ ÃkxfÚkk Au . rðãk çkk÷LkLkwt fnuðwt Au fu íkuLke Ëhuf «fkhLke rVÕ{ y÷øk «fkhLke hnu íku{ íku RåAu Au. çkkuçke òMkwMk rVÕ{Lku ÷ELku íku ¾qçks ykþkðkËe Au. íkuLkwt fnuðtw Au fu ÷kufku íkhVÚke ¾qçk Mkkhku «ríkMkkË {¤þu. òMkwMke Ãkh çkLke hnu÷e yLÞ rVÕ{ku{kt yLkwhkøk çkkMkw yLku hýçkeh fÃkqhLke søøkk òMkwMkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. su { kt hýçkeh {w Ï Þ ¼qr{fk{kt Au. rËçkktfh çkuLkSo rLkËuorþík rzxuõxeð ÔÞkuçkfuþ çkûke{kt Mkwþktík®Mkn hksÃkwík {wÏÞ ¼qr{fk fhþu. rðãk çkk÷LkLkwt fnuðwt Au fu çkkuçke òMkwMk rVÕ{Lkwt þw®xøk 51 rËðMk{kt Ãkqýo fhe ÷uðk{kt ykÔÞw Au. Mk{h yuf ™ðk rLkËuoþf nkuðk Aíkkt íku{Lkk{kt ½ýe fwþ¤íkk Au.rðãk çkk÷LkLku çkkur÷ðwzLke MkkiÚke fwþ¤ yr¼Lkuºke íkhef òuðk{kt ykðu Au.

©WLgTY ITW¨¦WW £WWR ÕZXvW V©WyW STY ¨WnWvW IW¥W ¡WT I¥W§W V©WyWyWY ¡WZ¯WY ¡WW©Wc VW§W¥WWÈ AyWcI ˜hLcmN VWwW¥WWÈ {wçt kR,íkk. 15 ¼khíkeÞ rMkLku{kLkk {nkLk yr¼Lkuíkk f{÷ nMkLkLke Ãkwºke ©wrík nMkLku yuÃkuLzerMkxeMk {kxu Mksohe fhkÔÞk çkkË nðu Vhe fk{ Ãkh Ãkhík Vhe Au . ©w r ík ÃkkMku ½ýk «kusuõx nkuðkÚke íku ðÄkhu ykhk{ fhu íkuðe ÂMÚkíke{kt LkÚke. niËhkçkkË ¾kíkuLke nku  MÃkx÷{kt ©w r íkyu íkksuíkh{kt Mksohe fhkðe níke. íkkuzkf rËðMk MkwÄe MktÃkqýo ykhk{ fÞko çkkË nðu ©wrík Vhe þw®xøk{kt ÔÞMík ÚkR økR Au. «kó ynu ð k÷ {w s çk ©w r ík yûkÞ fw { kh îkhk yr¼rLkík rVÕ{ økççkhLkk þw®xøk{kt ÔÞMík çkLke økR Au. ¾wçkMkwhík ©wrík ÃkkuíkkLke yûkÞ fw{kh MkkÚkuLke {kuxe rVÕ{Lku ÷RLku ykþkðkËe Au. yk rVÕ{{kt Ãknu÷k

yktrþfe-2Lke yr¼Lkuºke ©Øk fÃkwhLku ÷uðk{kt ykðe níke Ãkhtíkw nðu íkuLke søÞkyu ©wríkLku ÷uðk{kt ykðe Au. yk rVÕ{ {kuxk ¼køku yuõþLk rVÕ{ Au.©wríkyu {krníke ykÃkíkk fÌkwt Au fu yk rVÕ{Lkk þw®xøk yÚkuo íku {w t ç kR Ãkhík Vhe Au . rVÕ{Lkk yLÞ f÷kfkhku MkkÚku íku òuzkR[wfe Au. ©wrík nMkLk ÃkkMku yLÞ fux÷ef rVÕ{ku Ãký Au . yk ÷kufr«Þ yr¼Lkuºkeyu {w~fu÷ yLku ÃkezkLkk Mk{Þ íkuLkku MkkÚk ykÃkðk çkË÷ [knfkuLkku yk¼kh {kLÞku Au. ©wríkyu çkkur÷ðwz{kt fux÷kf ð»kkuo økkéÞk nkuðk Aíkkt íkuLku rnLËe rVÕ{ku{kt yÃkuûkk {wsçkLke MkV¤íkk {¤e hne LkÚke. òu fu Ërûký ¼khíkLke rVÕ{ku{kt íku ¾wçk ÷kufr«Þ Au. ©wrík rÃkíkk MkkÚku Ãký fk{ fhðk RåAu Au.

IÈoWyWW AyWc AyWZTWoWyWY ¨WrrWc ¥WvW¤WcRh RaT wW¦WW {wçt kR,íkk. 15 çkkur÷ðwzLke fwþ¤ yr¼Lku6ee ftøkLkk hkýkðík yLku yLkwhkøk çkkMkw ðå[uLkk {ík¼uËku nðu Ëwh ÚkR økÞk Au. fkRxTMk rVÕ{Lkk rLk{koý ðu¤k ftøkLkk hkýkðík yLku rLkËuþ o f yLkwhkøk çkkMkw ðå[u MktçktÄ{kt ¾U[íkkýLke ÂMÚkíke MkòoR níke. Ãkhtíkw nðu íku{Lke ðå[u fkuR {ík¼uËku hÌkk LkÚke. yu ðu¤k ftøkLkkyu fÌkwt níkwt fu íkuLkk hku÷Lku rVÕ{Lke yLÞ yr¼Lkuºke çkkhçkhk {kuheLke Mkh¾k{ýe{kt ½xkze Ëuðk{kt ykÔÞku níkku. Ãkkt[ ð»koLkk ÷ktçkk økk¤k çkkË nðu çkÒku ðå[u Mk{kÄkLkLke ÂMÚkrík íkR økR Au. fkRxTMk rVÕ{Lku çkkuõMk ykurVMk Ãkh Ãký {kuxe MkV¤íkk nkÚk ÷køke Lk níke. òu fu rhríkf hkuþLk MkkÚku

ftøkLkkLke íkksuíkh{kt hsq ÚkÞu÷e rVÕ{ r¢þ-3Lku çkkuõMk ykurVMk Ãkh y¼qíkÃkqðo MkV¤íkk {¤e níke. yk rVÕ{ MkkiÚke ðÄkhu f{kýe fhLkkh rVÕ{ Au.

{wçt kE,íkk.15 yufíkk fÃkqh nðiu MkòríkÞ MktçktÄku Ãkh ykÄkrhík rVÕ{ çkLkkððk sE hne Au. yk rVÕ{Lkwt rLkËuoþLk ËkrLkMk yM÷{ fhu íkuðe þõÞíkk Ëu¾kE hne Au. ËkrLkMk yM÷{ yk yøkkW ð»ko 2010{kt rËÃkefk yLku R{hkLku ÷ELku çkúuf fu çkkË çkLkkðe [wõÞk Au. yu{ {kLkðk{kt ykðu Au fu Lkðe rVÕ{ MkòríkÞ MktçktÄku Ãkh ykÄkrhík nþu. yk rVÕ{Lke ÃkxfÚkk çku Þwðfku yLku yuf ÞwðríkLke Ãkh ykÄkrhík hnþu. rVÕ{Lke ÃkxfÚkk yLkw {uLkLk îkhk ÷¾ðk{kt ykðe [wfe Au. rVÕ{Lkk f÷kfkhkuLke ÃkMktËøkeLke

«r¢Þk nsw nkÚk Ähðk{kt ykðe LkÚke ËkrLkMk yM÷{Lkwt fnuðwtAu fu rVÕ{Lke rLk{koºke yufíkk fÃkqh Au yLku suÚke ík{k{ f÷kfkhkuLke ònuhkík Ãký yufíkk fÃkqh îkhk s fhðk{kt ykðþu. yk rVÕ{Lkwt þw®xøk {u {rnLkkÚke þY ÚkkÞ íkuðe þõÞíkk Ëu¾kE hne Au. yu f íkk fÃkq h nt { u þ k rððkËkMÃkË rVÕ{ku çkLkkððk {kxu òýeíke hne Au . nk÷{kt íku L ke hkøkeýe yu{yu{yuMk-2 rVÕ{ çkLke hne Au su { kt ¼khíkeÞ fuLkurzÞLk ÃkkuLkoMxkh MkLke r÷ÞkuLkLke {wÏÞ ¼qr{fk Au. MkLke r÷ÞkuLkLku ÷ELku yufíkk yøkkW Ãký rVÕ{ çkLkkðe [qfe Au.

RZ£WB, vWW.15 ¤WWTvWyWc 1 AcاWyWY IN AhS vWWTYnW ¡WT AWB©WY©WY Nc©N NY¥W TcXÈ IÈoW¥WWÈ ¯WYLZ ©wWWyW ¥c WcU¨W¨WW £WR§W 265000 Ph§WTyWh rWcI ¥W¬¦Wh s¦WWTc ˜wW¥W ©wWWyWc TVc§W RX–WuW AWXÎIWyWY XÿIcN NY¥WyWc 475000 Ph§WT ¥W¬¦WW. RX–WuW AWXÎIW yWÈ£WT Ac I NY¥W TVY s¦WWTc Ah©NlcX§W¦WWyWc £WYLZ ©wWWyW ˜W’ IT¨WW £WR§W 370000 Ph§WT ¥W¬¦WW. rWhwWW ©wWWyWc BDo§WcyPyWY NY¥WyWc 160000 Ph§WT ¥W¬¦WW. RX–WuW AWXÎIW AhoW©N, 2012wWY X¨WØyWY yWÈ£WT ¨WyW AcI NY¥W Kc AyWc Ah©NlXc §W¦WW,

¤WWTvW AyWc BDo§WcyP £WWR AW E¡W§WÅ£xW VWÈ©W§W ITyWWTY AW rWhwWY NY¥W Kc. AWB©WY©WYyWW ¥WZn¦W IW¦WgIWTY AXxWIWTY PcX¨WP XTrWPg©WyWc XÿIcN RX– WuW AWXÎIWyWW ¡WhvWWyWW ©W¥WI–W VWÝyW §WhoWgNyWc rWcI ©WhÈ¡¦Wh VvWh. vWcyWY ©WWwWc L AWB©WY©WY oWRW ¡WuW RX–WuW AWXÎIW ¡WW©Wc £WTITWT TVY Lc X¨WØyWY yWÈ£WT AcI Nc©N NY¥WyWcAW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. XTrWPg©WyWc AW E¡W§WÅ£xW £WR§W RX–WuW AWXÎIWyWY NY¥WyWW ¨WnWWuW I¦WWg. XTrWPg©WyWc IéWZÈ Ic VZÈ ¡WhvWWyWW NhrWyWW Sh¥WgcN¥WWÈ ©WvWvW £WYý ¨WªWgc TcÈXIÈoW¥WWÈ NhrWyWW ©wWWyWc TVc¨WW £WR§W RX–WuW AWXÎIWyWc AX¤WyWÈRyW ¡WWO¨WZ KZ.È

AWB¡WYAc§W¥WWÈ ©WNhXP¦WWyWW ¥WvWc £WcÈo§WhT Sc¨WXTN AW¨WvWY IW§WwWY äWÝ wWvWY AWC¡WYAc§W XÿIcN NZyWWg¥WcyN ¡WVc§WW £WZIY £WýT ©WsL : 50 VýT IThPyWh ©Wáh T¥WW¨WWyWh AÈRWL

yW¨WY XR§VY, vWW.15 AWB¡WYAc§W-7yWh AW¨WvWYIW§WwWY ˜WTȤW wW¨WW LB TéWh Kc. X¨W¨WWR ¨WrrWc IW§WwWY NY20yWY T¥WvW ý¥WvWY ýc¨WW ¥WUäWc. AW ¨WªWgc RcäW¥WWÈ rWaÈNuWYyWW ¥WWVh§W ¨WrrWc XÿIcNyWh LÈoW ý¥WäWc. IW§WwWY ©WÈȦWZmvW AT£W A¥WYTWvWyWW X¨WX¨WxW ¥Wc R WyWh ¡WTwWY AWB¡WYAc § W §WYoWyWY äWÝAWvW wWäWc. I¹§W 8 NY¥Wh ¨WrrWc LÈoW nWc§WWyWWT Kc. £Wc TWEyP¥WWÈ NY¥Wh ¨WrrWc ©¡WxWWg ý¥WäWc. AW¨WvWY IW§WwWY äWÝ wWvWY AWB¡WYAc§W NZyWWg¥WcyN¥WWÈ £WZIY £WýT¥WWÈ ¤WWTc ©Wáh nWc§WWäWc. AcP¨WWy©W nWZ§WvWW ¤WW¨Wh¥WWÈ L ¥WhNW RW¨W §WWoW¨WWyWY äWÝAWvW wWB rWaIY Kc. £WZIY £WýT¥WWÈ AWB¡WYAc§W-7¥WWÈ £WxWY

NY¥Wh¥WWÈwWY Sc¨WXTN £WcÈo§WhTyWc oWuWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. £WZIY £WýT¥WWÈ AcP¨WWy©W nWZ§WvWW ¤WW¨Wh¥WWÈ £WcoÈ §WhT¥WWÈ ÝW. 4.30, rWcÌWWB 4.50, VdRTW£WWR 5.70, ¥WZ È £ WB 7.00, ¡WÈ ý £W 7.20, XR§VY 9.00, Ih§WIWvWW 10.00, TWL©wWWyW 12yWh ¤WW¨W nWh§W¨WW¥WWÈ AW¨¦WW Kc. 60 ¥Wc r WyWW ¤WTrWI IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ RTcI NY¥Wc 14 ¥WcrWh T¥W¨WWyWY Vh¦W Kc v¦WWTc ¤WW¨W¥WWÈ RTcI ¥WcrWyWW ¡WXTuWW¥W £WWR £WR§WW¨W AW¨WvWW Vh¦W Kc. VW§W I¡WyWW ¤WW¨Wh ¡WT ¨WxWWTc ©Wáh yWhÈxWW¦W Kc. IW§WwWY VWTøvW ©WXVvWyWW ©WhRW¥WWÈ IThPhyWY I¡WWvW §Wc¨WWäWc. AÈRWXLvW 50000 IThPwWY ¨WxWWTc ©Wáh AWB¡WYAc§W¥WWÈ T¥W¨WWyWh AÈRWL RäWWg¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWh Kc.

xWhyWY AWB¡WYAc§W-7¥WWÈ AyWhnWY ©WRY ¡WaTY ITäWc

©WZIWyWY vWTYIc §WYoW¥WWÈ 100 ¥WcrW ¡WaTY ITäWc Av¦WWT ©WZxWY 96 ¥WcrW T¥WY rWam¦Wh Kc

RZ£WB, vWW.15 {nuLÿ ®‚n Äku™e ¼khŒ™k ‚kiÚke ‚V¤ ‚wfk™e nkuðk™e ‚kÚkku‚kÚk ykR…eyu÷™k …ý ‚kiÚke ‚V¤ ‚wfk™e Au. Œuýu ‚wfk™e Œhefu yíÞkh‚wÄe ykR…eyu÷{kt 96 {u [ ku h{e Au y™u ÷e„™e ‚kŒ{e ©uýe{kt Œu ‚wfk™e Œhefu ‚Ëe ÷„kðþu yu r™rùŒ Au. Äku™e™k ™k{u yk yuf ƒur{‚k÷ hufkuzo ‚krƒŒ fhu Au fu Œu fux÷ku ‚V¤, rð[khþe÷ y™u ‚þõŒ ‚wfk™e Au. Äku™eyu 2008{kt ykR…eyu÷™k «kht¼Úke ÷R™u yíÞkh‚wÄe ™k Œku [uÒkkR ‚w…h ®fø‚ xe{™ku ‚kÚk Akuzâku Au y™u ™k Œku ‚wfk™e…Ë Akuzâwt Au. Äku™e™k ™uŒí] ð{kt ‚w…h ®fø‚u 58 {u[ku{kt SŒ nkt‚÷ fhe Au. Œu™u 37 {u[ku{kt …hksÞ y™u yuf {u[™wt …rhýk{ ykÔÞwt ™nkuŒwt. ‚w…h ®fø‚ ƒu ðkh xkRx÷ SŒe [qõâwt Au. „Œ ð»kuo ‚w…h ®fø‚™u {wƒ t R RÂLzÞL‚ ‚k{u nkh™ku ‚k{™ku

fhðku …zâku nŒku. Äku™eyu ‚wfk™e Œhefu 61.05 xfk ‚V¤Œkt {u¤ðe Au. ‚V¤Œk™e yuðhus òuRyu Œku yuf…ý ‚wfk™e Äku™e™e yk‚…k‚ Vhfe þõâwt ™Úke. su™tw fkhý yu Aufu yLÞ xe{ku ‚{ÞktŒhu …kuŒk™k ‚w f k™e ƒË÷Œe hnu Au yÚkðk Œku ‚er™Þh ¾u÷kzeyku r¢fux{ktÚke r™ð]r¥k ÷R hÌkkt Au. Äku™e ƒkË ‚kiÚke ‚V¤ ‚w f k™e yu z { r„÷r¢Mx Au. r„÷r¢Mxu zu¬™ [kso‚o y™u ®fø‚ R÷uð™ {kxu 74 {u[ku{kt ™uŒ]íð fÞwO Au, su{kt 35{k SŒ y™u 39{kt nkh {¤e Au. r„÷r¢Mx™e ‚V¤Œk 47.29 xfk hne Au. 1/5 „kiŒ{ „t¼eh „kiŒ{ „t¼eh „t¼ehu yíÞkh‚wÄe 63 {u[ku{kt ™uŒ]íð fÞwO Au, su{ktÚke 35 {u[ SŒe Au. „t¼eh™k ™uŒ]íð nuX¤ fku÷fŒk™e xe{u 2012{kt …nu÷eðkh ykR…eyu÷ xkRx÷ SíÞwt nŒw.t

AcIvWW ©WýXvW¦W ©WÈ£WÈxWh ¡WT yW¨WY XS§¥W £WyWW¨WäWc ¦WZ¨WY ©WWwWc <oWÈoWyW¥W> IT¨WWyWY oWc§WyWY BrKW r™fk‚ …ý ƒ¤Œk{kt ½e nku{ðk™wt fk{ fhþu. AuÕ÷k ºký ð»ko{kt fuhe™e r™fk‚{kt 27 xfk™ku WAk¤ku ykÔÞku Au. ð»ko 2010-11{kt fuhe™e r™fk‚™ku yktf Y. 164 fhkuz nŒku su 2012-13{kt ðÄe™u Y. 267 fhkuz ÚkÞku nŒku. ¼khŒ{ktÚke fuhe™e ykÞkŒ fhŒk Ëuþku{kt ÞwyE u …nu÷k ™tƒhu Au. Œu ¼khŒ™e fw÷ fuhe r™fk‚{kt 61 xfk rnM‚ku Ähkðu Au. Œu …Ae™k ™tƒhu rƒúx™ y™u ‚kWËe yhurƒÞk ykðu Au.

AW ¨WnWvWc NlhSY øvW¨WW ¥WTuWvWh§W ˜¦WW©Wh ITYäWZÈ

RZ£WB, vWW.15 ykðŒefk÷Úke EÂLzÞ™ «er{Þh ÷e„(ykE…eyu÷)™k «Úk{ Œƒ¬k™e ËwƒE{kt þYykŒ ÚkE hne Au . ykE…eyu ÷ {kt „Œ ð»ku o rðMVkuxf E®™„ h{™kh y™u ðuMx EÂLzÍ™k Vktfzk yku…™h r¢‚ „u÷™u yk ð¾Œu ™ðe EåAk ÚkE Au. ykE…eyu÷{kt hku Þ ÷ [u ÷ u L s‚o ƒU ø ÷ku h u ykE…eyu ÷ ™e nhkS{kt Þwðhks ®‚n™u ‚kiÚke ðÄw ®f{Œ [q f ðe™u ¾heãku nku ð kÚke xe{™k yLÞ ¾u÷kzeyku …ý Œu™e ‚kÚku h{ðk ykŒwh Au. „u÷u hkuÞ÷ [u÷Lu s‚o ƒUø÷kuh™e ‚¥kkðkh ðuƒ‚kEx …h sýkÔÞwt nŒwt

fu, fux÷ktf yktŒhhküÙeÞ ¾u÷kzeyku ‚kÚku h{ðk nwt EåAwf Au. Þwðhks ¼khŒeÞ Mxkh ¾u÷kze Au. ykðk {kuxk ™k{ ‚kÚku zÙu®‚„ Y{ þuh fhðwt nt{uþk ¾wþe yk…Œwt nkuÞ Au. „u÷u fÌšt nŒwt fu, Þwðhks y™u Œu «uûkfku™wt {™kuhts™ fhe þfu Au . yk r‚Í™{kt xe{ VkE™÷{kt …nku[ t ðk™ku «Þk‚ fhþu. Œuýu fÌšt nŒwt fu, Þwðe y™u nw t yu f ‚kÚku „t „ ™{ MxkE÷{kt zkL‚ fheþwt. {™u rðïk‚ Au fu yk ƒkƒŒu Œu …ý EåAwf Au. y{u {kus fhðk ŒiÞkh Aeyu. „u÷u sýkÔÞwt nŒwt fu, „Œ ƒu r‚Í™{kt r™»V¤ hÌkk ƒkË Œu{™e xe{ yk ð¾Œu xÙkuVe SŒðk ¾qƒ s ykŒwh Au.

AhNh IÈ¡WyWY ¥WXVyÏW SU AyWc äWWI¤WWøyWW ¨Wc¡WWT¥WWÈ MÈ¡W§WW¨WäWc 3 XS§¥Wh ¥WWNc vWWTYnW AW¡W¨WW¥WWÈ IcNyWc ¡WPY ¥WZäIc§WY £Wc§ø¦W¥WyWY ¦WZyWY¨WcM oWkZ¡W ©WWwWc ©WȦWZmvW ýcPWuW XSÅm©WÈoW¥WWÈ RWoW xWh¨WW §WhyPlYyWh £WcÈoW £WcoWÈyWW äWaXNÈoWyWc ¡WoW§Wc vWWTYnWh nWaNY ¡WPY Kc ¥WÈ£Z WB, vWW.15 ¥WXVyÏW AcyP ¥WXVyÏW X§WX¥WNcPyWY ©WVW¦WI IÈ¡WyWY ¥WXVyÏW äWZ¤W§WW¤W £Wc§ø¦W¥WyWY ¦WZyWY¨WcM ©WWwWc ©WȦWZmvW ýcPWuW ITY SU AyWc äWWI¤WWøyWh ¨Wc¡WWT IT¨WW XyWuWg¦W I¦Whg Kc. AW ©WȦWZmvW E¡Wÿ¥W¥WWÈ äWZ¤W §WW¤WyWh 60 NIW XV©©Wh VäWc. Lc¥WWÈ ¥WW¯W AW¦WWvW L yWVà ¡WTÈvWZ XyWIW©W ¡WuW ITWäWc. ¥WXVyÏW äWZ¤W§WW¤W ©WX¨Wg©WYMc yW¨Wc¥£WT-2013¥WWÈ vWWý SUhyWY ¡WVc§WW RcäWY £WkWyP ©W£WhThyWY äWÝAWvW ITY VvWY. AW L £WkWyP VcOU ¨WcrWWuW ITWäWc. AW ýcPWuW¥WWÈ ¥WXVyÏW AÈRWLc ÝW. 30 IThPyWZÈ ThIWuW ITäWc. ¥WXVyÏW ˜cX©WPyN ¡W¨WyW oWh¦WyIWAc AW ©WȦWZmvW ýcPWuWyWY ýVcTWvW ITvWWÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic yW¨WY IÈ¡WyWY IbXªW NcmXyWIyWc ©W¥Wbö IT¨WW ¥WRRÝ¡W £WyWäWc. vWc¥WuWc ¨WxWZ¥WWÈ SUhyWZÈ ©wWWXyWI £WýT 30 A£WL Ph§WT Vh¨WWyWZÈ LuWW¨WW¦WZÈ VvWZÈ AyWc vWc¥WWÈ ©WÈoWXOvW –Wc¯WyWh XV©©Wh ¥WW¯W ¡W NIWyWh Vh¨WWyWZÈ E¥Wc¦WfZ VvWZÈ. ¦WZyWY¨WcM oWkZ¡WyWW rWcT¥WcyW VWByWRc¡WcLc LuWW¨¦WZÈ Ic ¥WXVyÏW ©W¥WaVyWY ¨WdXØI VWLTYyWh vWc¥WyWc SW¦WRh ¥WUäWc. ¦WZyWY¨WcMyWW ¦WZTh¡W¥WWÈ 32 X¨WvWTuW IcyÏ Kc.

¥WÈ£Z WB, vWW.15 IcNTYyWW IdS VW§W¥WWÈ TuW£WYT I¡WaT ©WWwWcyWY XS§¥W LooWW ý©Wa©W¥WWÈ IW¥W ITY TVY Kc. vWh Ay¦W £Wc XS§¥Wh ¥WWNc ¡WuW vWcyWc vWWTYnW SWU¨W¨WWyWZÈ IVc¨WW¥WWÈ AW¨WvWW vWcyWY ¥WZäIc§WY ¨WxWY Kc. ¯WuWc¦W XS§¥Wh ¥WWNc ©W¥W¦W SWU¨W¨WW vWc ¥WwWY TVY Kc. IcNTYyWWyWc X©WöWwWg AWyWÈRyWY XS§¥W £WcoÈ W £WcoÈ WyWW äWaXNÈoW IT¨WZÈ ¡WPäWc. AWyWc IWTuWc IcNTYyWW ¡WW©Wc vWWTYnWh nWaNY ¡WPY Kc. £WYøvWTS Ay¦W £Wc XS§¥Wh ScyN¥W AyWc LooWW ý©Wa©W ¥WWNc ¡WuW ©W¥W¦W AW¡W¨Wh AW¨Wä¦WI Kc. IcNTYyWWAc oW¥Wc vWc vWc¥W ITYyWc AW ¯WuWc¦W XS§¥Wh ¥WWNc vWWTYnWh SWU¨WY RYxWY Kc. vWc Ac TYvWc äWaXNÈoWyWZÈ IW¥W XyW¡WNW¨WäWc Ic LcyWW IWTuWc ¯WuW¥WWÈwWY AcI¦c W XS§¥WyWZÈ IW¥W ANIc yWVÃ.

E¡W¦WhoW ITYäWZÈ : xWhyWYyWh L¨WW£W ¡W¯WIWTh ©WWwWc ¡WYKh KhP¨W¨WW IhXäWäW ITY VvWY NY¥W ©WWwWc ¥WcRWyW¥WWÈ ST¨WWyWZÈ ¡W©WÈR I¦WfZ

AWB¡WYAc§W T¥W¨WW RZ£WB ¡WVhÈrWc§WW ¤WWTvWY¦W NY¥WyWW Ic¡NyW ¥WVcyÏX©WÈV xWhyWYyWh AWB¡WYAc§W XSÅm©WÈoW X¨W¨WWR ¡WYKh KhPvWh yWwWY AyWc oWBIW§Wc vWcyWc AW AÈoWc L ˜ê ¡WaKW¦WW VvWWÈ. xWhyWY ¡WuW V¨Wc AW ˜IWTyWW ˜êh ¥WWNc vWd¦WWT Kc s¦WWTc IW§Wc vWcyWc XSÅm©WÈoW X¨W¨WWRyWh ˜ê ¡WaKW¦Wh vWh xWhyWYAc L¨WW£W AW¡¦Wh Ic A¥Wh XSÅm©WÈoWyWW RWoW xWh¨WW V¨Wc §WhyPlYyWh E¡W¦WhoW ITYAc vWh ¨WxWZ ©WWÝ TVcäWc AyWc A¥WhyWc ©WWS ¡WuW TnWWäWc.xWhyWYAc £WVZ L§RY ¡W¯WIWThyWh ¡WYKh KhPW¨W¨WW IhXäWäW ITY VvWY . vWcuWc ¡WhvWWyWY NY¥W ©WWwWc L ¥WcRWyW¥WWÈ ST¨WWyWZÈ ¡W©WÈR I¦WfZ VvWZ.È vWcuWc AoWWE XSÅm©WÈoW X¨W¨WWR¥WWÈ vWcyWZÈ yWW¥W ýcP¨WW £WR§W MY y¦WZM ¡WT ÝW. 100 IThPyWh RW¨Wh ¡WuW RWnW§W I¦Whg Kc.


£WZxW¨WWT, vWW.16-4-2014

www.sardargurjari.com

AcTNc§W, ¨WhPWShyW ¤WW¨W¥WWÈ ¨WxWWTh I¦Whg

NcX§WShyW X£W§W¥WWÈ AWoWW¥WY ¥WXVyWWwWY yWhÈ x W¡WW¯W ¨WxWWTh ¤WW¨W¥WWÈ ScTSWT ˜¨WvWg¥WWyW Å©wWXvWyWc x¦WWyW¥WWÈ §WCyWc ITW¦W Kc : ¥WhÈpW¨WWTY ¨WrrWc £WhL

Lkðe rËÕne,íkk. 15 ykøkk{e {rnLkkÚke xur÷VkuLk rçk÷{kt ðÄkhku ÚkðkLke þõÞíkk Au. fkhý fu íkeðú {kU½ðkhe ðå[u nðu yuhxu÷ yLku ðkuzkVkuLk suðe {nkfkÞ ftÃkLkeykuyu íkuLkk xurhV{kt ðÄkhku fÞkuo Au. Lkðe ftÃkLkeyku Ãký yk rËþk{kt ykøk¤ ðÄeLku xurhV{kt ðÄkhku fhu íkuðe þõÞíkk Au. fux÷kf Ã÷kLk{kt yk çku ftÃkLkeykuyu íku{Lkk xurhV{kt ðÄkhku fhe ËeÄku Au. çkÒku {nkfkÞ ftÃkLke ¼khíkeÞ {kfuxo {kt MktÞõw ík heíku 52 xfkLke rnMMkuËkhe Ähkðu Au. yuhxu÷u íkuLkk fux÷kf Ã÷kLk{kt «rík fku÷ xurhVLku 45 ÃkiMkkÚke ðÄkheLku 50 ÃkiMkk fhðkLke ònuhkík fhe Au. íÞkhçkkË íku L kk 28 rËðMkLkk

{kuçkkR÷ RLxhLkux Ãkufnðu {kºk 21 rËðMk MkwÄe s {kLÞ hnuþ>u ðkuzkVkuLku íkuLkk xurhV{kt ðÄkhku fÞkuo Au. yLÞ fux÷ef xur÷fku{ ftÃkLkeyku Ãký xurhV{kt ðÄkhku fhu íkuðe þõÞíkk Ëu¾kR hne Au. ¼khíkLke ºkeS MkkiÚke {kuxe ftÃkLke ykRrzÞk MkuÕÞw÷h yLku LkkLke ftÃkLkeyku yuhMku÷ yLku ÞrLkLkkuh Ãký xurhV{kt ðÄkhku fhðkLkk {k{÷u [[ko{kt ÔÞMík Au. ÃkkuíkkLkk økúknf LkuxðfoLku ò¤ðe hk¾eLku xurhV{kt ðÄkhku fhðkLke økýíkhe [k÷e hne Au. ¼khíkLke xku[Lke xur÷fku{ ftÃkLkeyu fÌkwt Au fu nuz÷kRLk xurhV{kt fkuR MkwÄkhku fhðk{k ykÔÞku LkÚke. rzMfkWLx{kt fkuR ½xkzku fhðk{kt ykÔÞku LkÚke.

çkkhíkLke çkeS MkkiÚke {kuxe xur÷fku{ ftÃkLke ðkuzkVkuLku fÌkwt Au fu y{khk {q¤¼qík xrhV «{kuþLk Ãkuf{kt fkuR VuhVkh fhðk{kt ykÔÞk LkÚke. ykRrzÞk MkuÕÞw÷hLkk «ðfíkkyu fÌkwt Au fu ftÃkLkeyu Ëuþ{kt fkuR Ãký søÞkyu íkuLkk xurhV{kt ðÄkhku fÞkuo LkÚke. Ãkhtíkw rð[khýk [ku¬MkÃkýu [k÷e hne Au. ÞwrLkLkkuhu fÌkwt Au fu íkuLke fkuR Ãký «kuzõMk Ãkh xurhV{kt ðÄkhku fhðk{kt ykÔÞku LkÚke. yøkúýe xur÷fku{ ykuÃkhuxMkuo fÌkwt Au fu «{kuþ™÷ Ã÷kLk{kt VuhVkh fhíke ðu¤k xÙkÞLku òý fhðkLke çkkçkík VhrsÞkík LkÚke. xurhV{kt VuhVkh «ðíko{kLk ÂMÚkíkeLku æÞkLk{kt ÷RLku fhkÞ Au.

©WÈL¦W £WWÝyWZÈ ¡WZ©vWI X£WyW¨WÈXäW¦W Vh¨WWyWh RW¨Wh

©WÈL¦W £WWÝAc ¡WYO¥WWÈ KTh ¤WhÈm¦Wh Kc : ¥WyW¥WhVyWX©WÈVyWY ¡WZ¯WY ©WÈL¦W £WWÝAc X¨WØW©WyWh ¤WÈoW I¦Whg Kc ¡WZ©vWIyWW X¨W¥WhrWyW ©W¥W¦W ©WW¥Wc ˜êh EOW¨¦WW

LkðerËÕne,íkk.15 MktsÞ çkkÁLkk ÃkwMíkfLkk Mkt˼o{kt nðu ðzk«ÄkLk {Lk{kunLk®MknLke Ãkwºkeyu Ãký «ríkr¢Þk ykÃke Au. MktsÞ çkkÁLkk rððkËkMÃkË ÃkwMíkfLke ðkík fhíkk {Lk{kunLk®MknLke Ãkwºkeyu fÌkwt Au fu, ðzk«ÄkLkLkk rðïkMkLkku çkkÁyu ¼tøk fÞkuo Au. yk ÃkwMíkf{kt yLÞ fkuR ðkík Lknª çkÕfu ÃkeZ{kt Ahku ¼kUfðkLkwt fk{ fÞwO Au. yk ÃkwMíkf{kt rçkLkðtrþÞ yLku økuh{køkuo Ëku h Lkkh íkhefu økýkðeLku {Lk{kunLk®MknLke Ãkwºkeyu íkuLke rxfk fhe Au. rËÕne ÞwrLkðŠMkxe{kt RríknkMk ¼ýkðLkkh

{Lk{ku n Lk®MknLke Ãkw º ke WrÃkLËh®Mknu fÌkwt Au fu, çkkÁyu økkuMkeÃk yÚkðk íkku swËe swËe ¾kuxe çkkçkíkku ¼uøke fheLku ÃkwMíkf çkLkkðeLku ÷kufkuLku økuh{køkuo ËkuÞko Au. yuf ytøkúýe ytøkúuS y¾çkkh MkkÚkuLke ðkík[eík{kt WrÃkLËh ðzk«ÄkLkLkk ¼qíkÃkqðo r{rzÞk Mk÷knfkhLkk ÃkwMíkfLkk Mk{Þ ytøku «&™ku WXkÔÞk Au. Mkk{kLÞ [qtxýe LkSf Au íÞkhu yk ÃkwMíkf çkòh{kt ykÔÞwt Au suLkk fkhýu Ãkeyu{yku yLku þkMkf fkUøkúMu k ÃkkxeoLke «ríkckLku Vxfku Ãkzâku Au. íku{ýu fÌkwt Au fu, fux÷kf ÷kufku îkhk ÞkusLkkÃkqðfo yk f]íÞ fhðk{kt ykÔÞwt

Au. çkkÁLkk ÃkwMíkf{kt yuÂõMkzuLx÷ «kR{r{rLkMxh íkhefuLke ðkík fhðk{kt ykðe Au yLku sýkððk{kt ykÔÞwt Au fu, Ãkeyu{yku{kt íku{Lke fkuR ðÄkhu ¼qr{fk Lk níke. MkkurLkÞk økktÄeLkk Rþkhu {Lk{kunLk®Mkn fk{ fhe hÌkk níkk. WrÃkLËhu fÌkwt níkwt fu, íkuyku ðzk«ÄkLk íkhVÚke ðkík fhe hÌkk LkÚke Ãkhtíkw ÷u¾f îkhk íku{Lkk ytøku su ftR Ãký rçkLksYhe ðkíkku ÷¾ðk{kt ykðe Au íkuLkkÚke Lkkhks Au. ÃkwMíkfLkk «fkrþfu Mk{ÞLke ÃkMktËøke fhe Au íku ytøku ðkík fhíkk íku{ýu fÌkwt níkwt fu, fux÷kf ÃkwMíkfku nk÷{kt ÷¾ðk{kt ykÔÞk Au.

IhÈoWkc©WyWW E¥WcR¨WWTyWY vWTScuW

XIäWyWoWÈLyWW E¥WcR¨WWTyWh nW©WY L¨WWyWh AÈvWc XyWuWg¦W

¥WZn¦W¥WȯWY yWYXvWäWI¹¥WWTyWc ¥WhNh SNIh ¡WPÛh

Ãkxýk,íkk. 15 rçknkh{kt {wÏÞ{tºke Lkeríkþfw{khLku yksu ðÄw yuf Vxfku Ãkzâku níkku. fkhý fu, sLkíkk ˤ ÞwLkkRxuzLkk rfþLkøktsLkk W{uËðkh [qxt ýe {uËkLk{ktÚke ¾Mke økÞk Au. fkUøkúMu kLke íkhVuý{kt ¾Mke síkkt Lkeríkþfw{khLku {kuxku Vxfku Ãkzâku Au. sLkíkk ˤ ÞwLkkRxuzLkk W{uËðkh ygY÷ R{kLk {uËkLk{ktÚke ¾Mke økÞk Au. íku{ýu ÃkkuíkkLke «ríkr¢Þk{kt fÌkwt Au fu, fkUøkúuMkLkk ðíko{kLk MkÇÞLke íkhVuý{kt [qtxýe{ktÚke íkuyku ¾Mke økÞk Au. ÷½w{rík {íkkuLkk rð¼ksLkLku hkufðk {kxu íkuyku {uËkLk{ktÚke ¾Mke økÞk Au. fkUøkúMu kLkk W{uËðkh {ki÷kLkk yþÁ÷ n¬ Vuh [qtxýe ÷ze hÌkk Au. rfþLkøkts ÷kufMk¼kLke çkuXf Ãkh ÷½w{rík ð[oMð Au. suzeÞwLkk W{uËðkh ¾Mke síkkt rçknkhLkk hksfkhý{kt Lkðe [[ko Au.

LäW¨WÈvWX©WÈVyWc yWWTWL ITWvWWÈ IcN§WWI §WhIh nWSW

TWL©wWWyW¥WWÈ X¥WäWyW-25 ©WZxWY ¤WWL¡W yWVÃ ¡WVhÈrWc

X©WIT AyWc MZÈMyWZ Lc¨WY £WcOI ¡WT E¥WcR¨WWThyWY A¦Who¦W ¡W©WÈRoWY wWC Vh¨WWyWh XyWªuWWÈvWhyWh RW¨Wh

Lkðe rËÕne,íkk. 15 ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt fux÷kf hkßÞku{kt òuhËkh MkÃkkxku çkku÷kððk {kxuLke yk¢{f Lkerík ¼ksÃk îkhk íkiÞkh fhðk{kt ykðe Au. òu fu nðu hksfeÞ Ãktrzíkku {kLke hÌkk Au fu hksMÚkkLk{kt r{þLk-25{kt ¼ksÃkLku MktÃkqýo MkV¤íkk {¤þu Lkne. ykLkk {kxu fux÷kf fkhýku ykÃkðk{kt ykðe hÌkk Au. ykLkk {kxu su Ãkrhçk¤kuLku sðkçkËkh økýðk{kt ykðu Au íku{kt {wÏÞ«ÄkLk ðMkwLÄhk hksuLkk rsÆe ð÷ýLkku Mk{kðuþ Ãký ÚkkÞ Au. fux÷ef çkuXfku Ãkh íku{Lke økýíkhe ¾kuxe Mkkrçkík ÚkR þfu A. ÃkûkLkk ¼qíkÃkqðo þÂõíkþk¤e Lkuíkk sþðtík®Mkn «íÞu íku{Lke Lkkhksøke yLku íku{Lku rxrfx Lkne ykÃkðkLke ¼÷k{ý ¼ksÃkLku ¼khu Ãkze þfu Au. sþðtík®Mkn nðu çkkz{uh{ktÚke yÃkûk íkhefu [qxt ýe ÷ze hÌkk Au. yk çkuXf Ãkh íku{Lke ÂMÚkrík ¾wçk {sçkwík Ëu¾kR hne Au. hksu ¾wçk {nuLkík fhe hÌkk Au Ãkhtíkw ®MknLkk Mk{Úkofku íku{LkkÚke Lkk¾wþ Ëu¾kR hÌkk Au. yLÞ su Ãkrhçk¤ku Au íku{kt rMkfh yLku

ÍtÍ w Lkw{kt W{uËðkhkuLke ¾kuxe ÃkMktËøke ¼ksÃkLku ¼khu Ãkze þfu Au. nðu MkhËkh çkwxk ®Mkn suðk çknkhLkk ÷kufku {uËkLk{kt Au. çkwxk®Mkn ò÷kuh{kt Mk{ksðkËe ÃkkxeoLke rxrfx Ãkh [qtxýe ÷ze hÌkk Au. fux÷ef çkuXfku Ãkh ¼ksÃkLkk MkÇÞku { kt Ãký ¾u[íkkýLke ÂMÚkíke Ëu¾kR hne Au. òu fu hksMÚkkLk{kt r[ºk ËuþLkk yLÞ hkßÞku fhíkk y÷øk Au. yLku ¼ksÃk yLku fkUøkúuMk ¢{þ Mk¥kk{kt ykðu Au. Ëh Ãkkt[ ð»ko{kt Mk¥kk çkË÷kR òÞ Au. yuf Ëþf{kt hksMÚkkLk{kt hksfeÞ «ðkn Ëþkoðu Au fu ÃkûkLku ¢{þ ÷kufMk¼k yLku rðÄkLkMk¼k{kt Ãký ykðe s heíku Sík {¤u Au. ð»ko 1998{kt fkU ø kú u M ku rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe{kt Sík {u¤ÔÞk çkkË ÷kufMk¼k{kt Ãký 20 çkuXfku Síke ÷eÄe níke. ¼ksÃku 2003{kt Sík {u¤ðe níke yLku ÷kufMk¼k{kt Ãký Sík {u¤ðe níke. ð»ko 2008{kt fkUøkúMk Mk¥kk{kt ykðe níke yLku ÷kufMk¼kLke 21 çkuXfku Síke ÷eÄe níke.

Ay¦W 3 ¥WhNW yWcvWWAh ©WW¥Wc ¡WuW Ic©W Kc

7

IcLTY¨WW§W ¡WT rWW§WvWW Ic©W ©WW¥Wc ©Nc ¥WZI¨WWyWh CyIWT

yWYrW§WY IhNg¥WWÈ rWW§WY TVc§WY IW¦Wg¨WWVY ¡WT ©Nc ¥WZI¨WWyWh CyIWT ITW¦Wh : IcLTY¨WW§WyWc IhC TWVvW AW¡W¨WWyWh CyIWT

LkðerËÕne,íkk. 15 Mkw«e{ fkuxuo rËÕneLkk ¼qíkÃkqðo {wÏÞ{tºke yh®ðË fusheðk÷ y™u íku{Lke ÃkkxeoLkk ºký {kuxk LkuíkkykuLke Mkk{u Ëk¾÷ fhðk{kt ykðu÷k çkËLkûkeLkk fu M k{kt Lke[÷e yËk÷ík{kt [k÷e hnu÷e fkÞoðkne WÃkh Mxu {wfðkLkku yksu RLfkh fÞkuo níkku. xu r ÷fku { «ÄkLk frÃk÷ rMkççk÷Lkk Ãkwºk yr{ík rMkççk÷u yh®ðË fu s heðk÷, MkkrsÞk RÕ{e, {Lke»k rMkMkkurËÞk yLku «þktík

¼w»kýLke Mkk{u ykÄkhðøkhLkk ykûkuÃkku fhðk çkË÷ ykfhk «nkhku fÞko níkk yLku çkËLkûkeLkku fuMk Ëk¾÷ fÞkuo níkku. yk{ ykË{e ÃkkxeoLkk

Lkuíkkyku íkhVÚke Ë÷e÷ ykÃkíkk íku{Lkk ðfe÷ sÞtík ¼w»kýLku Mkw«e{ fkux{ o kt yÃke÷ fhe níke fu, xÙkÞ÷ fkuxoLke fkÞoðkne WÃkh íku ð¾ík MkwÄe Mxu {wfðkLke sYh ßÞkt MkwÄe Mkw«e{ fkux{ o kt Ëk¾÷ fhðk{kt ykðu÷e fkuR yhSLkku [wfkËku ykÃkðk{kt Lk ykðu. MkwLkkðýe fhe hnu÷e çkU[u Ë÷e÷Lku Vøkkðe ËRLku fÌkwt níkwt fu, Mkw«e{ fkux{ o kt {kºk yk {k{÷kLke MkwLkkðýe ÍzÃke fhe þfkÞ Lknª. yk {k{÷kLke ðÄw MkwLkkðýe 22{e sw÷kEyu nkÚk Ähkþu.

oWZLTWvW VWCIhNcg R§WY§Wh ¥WWy¦W yW TWnWY

yWThPW ¡WWXN¦WW Ic©W¥WWÈ £WW£WZ £WLTÈ o WYyWc ¡Wc T h§WyWh CyIWT X¡WvWWyWW AÅ©wW X¨W©WLgyW ¥WWNc 7 XRyWyWW ¡WcTh§WyWY ¥WWÈoW ITY VvWY : VWCIhNgc ATø SoWW¨WvWW XyWTWäWW¥WWÈ oWTIW¨W

y{ËkðkË, íkk.15 ð»ko 2002{kt økkuÄhk níÞkfktz çkkË þnu h Lkk Lkhku z k-ÃkkxeÞk rðMíkkh{kt ÚkÞu÷ fku{e h{¾ký fuMk{kt Sðu íÞkt MkwÄe su÷Lke Mkò Ãkk{u÷k ykhkuÃke çkkçkw çkshtøkeyu rÃkíkkLkk yÂMÚk rðMksoLk {kxu Mkkík rËðMkLkk Ãkuhku÷ {u¤ððk økwshkík nkEfkux{ o kt yhS Ëk¾÷ fhe níke. Ãkhtíkw økwshkík nkEfkuxuo çkkçkw çkshtøkeLke rÃkíkkLkk yÂMÚk rðMksoLk çkkçkíku fhu÷e Ãkuhku÷ yhS Vøkkðe ËeÄe Au. nðu çkkçkw çkshtøke rÃkíkkLkk yÂMÚk rðMksoLk {kxu Ãký sE þfþu Lknª. ð»ko 2002{kt ÚkÞu÷ økkuÄhk níÞkfktz çkkË y{ËkðkË{kt fku{e h{¾kýku Vkxe LkeféÞk níkk.

þnuhLkk Lkhkuzk-ÃkkxeÞk rðMíkkh{kt {kuxku fku{e LkhMktnkh ÚkÞku níkku. yk LkhMktnkhLkku {wÏÞ fkðíkhk¾kLku yLku ykøkuðkLk çkkçkw çkshtøke níkku. íkuýu økkuÄhk níÞkfktz çkkË LkhkuzkÃkkxeÞk rðMkíkkh{kt hnu í kk ÷½w{¥keykuLku rLkþkLk çkLkkðe LkhMktnkh [÷kÔÞku níkku. fku{e h{¾kýku {k{÷u MÚkÃkkÞu÷ Mkexu

çkkçkw çkshtøke rðYØ Mkßsz Ãkwhkðk hsw fhe íku{Lku {n¥k{ Mkò ÚkkÞ íkuLkk {kxu fkuxLo ku Ëh¾kMík fhe níke. su{kt MÃkurþÞ÷ rzrÍøLkuxuz fkuxoLkk ss ßÞkuíMkkçkuLk Þkr¿kfu çkkçkw çkshtøkeLku Sðu íÞkt MkwÄe su÷ðkMk ¼kuøkððkLke ykfhe Mkò Vxfkhe níke. çkkçkw çkshtøkeLkk rÃkíkkLkwt Úkkuzk Mk{Þ yøkkW yðMkkLk ÚkÞwt níkwt yu ð¾íku økwshkík nkEfkuxuo çkkçkw çksht ø keLku íku { Lkk rÃkíkkLkk ytrík{r¢Þk fhðk {wÂõík ykÃke níke, yLku nðu íku{ýu rÃkíkkLkk yÂMÚk rðMksoLk {kxu sðk yÚkuo Mkkík rËðMkLkk Ãkuhku÷ {ktøÞk níkk, Ãkhtíkw økwshkík nkEfkuxuo íku{Lkk Ãkuhku÷ Lkk{t s w h fhe yhS Vøkkðe ËeÄe Au.

E. oWZ L TWvW¥WWÈ £WNWIWyWZ È Tc I hPg Ev¡WWRyW : nWc P v a W nWZ ä W RcäWyWW ¥WhNW äWVcTh¥WWÈ V¨Wc ¡WhyWhgoWkWSYyWW Ic©W ¨Wx¦WW

çkUøk÷kuh,íkk. 15 Ëuþ{kt ÃkkuLkkuoøkúkVeLkk Ëw»kýLku hkufðk {kxu ík{k{ Míkhu Ãkøk÷k ÷uðk{kt ykðe hÌkk nkuðk Aíkkt íku{kt fkuR ½xkzku ÚkR hÌkku LkÚke.ËuþLkk ík{k{ {kuxk þnuhku{kt ÃkkuLkkuøo kúkVeLkk fuMk ðÄe hÌkk Au. çku ð»ko yøkkW MkwÄe ÂMÚkíke y÷øk níke Ãkhtíkw nðu MktÏÞk Mkíkík ðÄe hne Au. ÃkkuLkkuøo kúkVe rVÕ{ku rLknk¤Lkkh ÷kufku ðÄe hÌkk Au . fu x ÷kf {Lkku h t s Lk Ãkw h íkk ÃkkuLkkuøo kúkVe rVÕ{ku rLknk¤u Au ßÞkhu fux÷kf ÷kufku yk «fkhLke rVÕ{kuLkk ÔÞMkLke çkLke økÞk Au. su ðÄkhu ®[íkksLkf çkkçkík Au. ÃkkuLkkuoøkúkVe

IcN§WWI §WhIh vWh pWTc ¡WVhÈr¦WW £WWR ¥WhPY TW¯Wc vWI ¥WUvWW L ¡WhyWhoWkWSY XyWVWUc Kc

rVÕ{ku rLknk¤ðkLke ðkík fhðk{kt ykðu íkku fýkoxf hkßÞ Ëuþ{kt ºkeò ¢{ktfu Au. yktfzk su MkÃkkxe Ãkh ykÔÞk Au íku r[ºk y÷øk Au. òýfkh ÷kufkuLkw fnuðw Au fu ðkMíkrðf yktfzk yLku fw÷ fuMkku{kt ðÄkhu ytíkh Au. Au Õ ÷k ºký ð»ko L kk økk¤k{kt fýkoxft {kt RLV{uþ o Lk yuõx 2000 nuX¤ Ëk¾÷ fhðk{kt ykðu÷k fuMkkuLke MktÏÞk 199 hne Au. fux÷kf ÷kufkuLkw fnuðw Au fu íkuyku ÃkkuLko rVÕ{

rLknk¤ðk {kxu {kuze hkºk MkwÄe ½hu òøku Au yLku Mkðkhu ykurVMk Ãkh ÃknkUåÞk çkkË íkf {¤íkk ÃkkuLko MkkRx rLknk¤u Au. ykðk ÷kufkuLkw fnuðw Au fu ÃkkuLko rVÕ{ rLknk¤ððkLke íku{Lke xuðLkk fkhýu íku{Lke fk{økehe Ãkh {kXe yMkh ÚkR hne Au. ykÄwrLkf Mk{Þ{kt yLkuf {kæÞ{ yuðk çkLke økÞk Au suLkk Ãkh Mkh¤íkkÚke ÃkkuLko Mkk{økúe WÃk÷çÄ çkLkkððk{kt ykðu Au. Ëuþ{kt ykðe Mkk{økúeLku hkufðk

{kxu ík{k{ Míkhu Ãkøk÷k ÷uðk{kt ykÔÞk Au. Mkw«e{ fkuxo{kt Ãký yk {k{÷ku ÃknkU[e [wõÞku Au. Mkhfkh ÃkkMkuÚke yLkuf ð¾ík ¾w÷kMkk Ãký {ktøkðk{kt ykÔÞk Au. Mkhfkh Ãkkuíku fne [wfe Au fu yk «fkhLkk Ëw»kýLku hkufðkLke çkkçkík Mkh¤ LkÚke. Ãkhtíkw [ku¬Mk ÄkhkÄkuhýku ò¤ðeLku yk rËþk{kt ykøk¤ ðÄe þfkÞ Au. fux÷kf rLk»ýktík ÷kufkuLkw yuðw Ãký fnuðw A fu ÃkkuLko rLknk¤Lkkh Ëhuf ÔÞÂõík ÔÞMkLke çkLke òÞ íku sYhe LkÚke. ÃkkuLkkuoøkúkVeLkk fkhýu fux÷kf ËtÃkr¥kLkk ÷øLk SðLk Mkk{u Ãký ¾íkhku W¼ku ÚkÞku Au.

AWRäWg V¨WW¥WWyW, ¥WWCÿh CXToWcäWyW X©W©N¥WyWW E¡W¦WhoW AyWc yW¨WY NcIyWh§WhøwWY £WNWIW Ev¡WWRyW¥WWÈ ¨WxWWTh wW¦Wh

Ãkk÷LkÃkwh,íkk.15 W¥kh økwshkíkLkk çkxkfkLke ¾uíke fhíkk ¾u z q í kku nk÷{kt ¼khu ¾wþ¾wþk÷ Ëu¾kE hÌkk Au. íku{Lkk ÃkkfLkk çkË÷k{kt st ø ke hf{ {¤ðkLkk Mktfíu k Ãký Ëu¾kE hÌkk Au. W¥kh «Ëuþ, Ãktòçk, rçknkh yLku Ãkrù{ çkt ø kk¤{kt f{ki M k{e ðhMkkËLkk Ãkrhýk{ MðYÃku çkxkfkLkk ÃkkfLku LkwfMkkLk ÚkÞwt Au. MkkÚku MkkÚku yLÞ çkkçkíkkuLku Ãký LkwfMkkLk ÚkÞwt Au. Ãkhtíkw W¥kh

økwshkíkLkk çkxkfkLkk ¾uzqíkuLku {kuxe hkník ÚkE Au. zeMkk{kt çkxkfkLkk çkBÃkh ÃkkfLku ÷eÄu ¾uzqíkLkk [nuhk WÃkh ¾wþe Ëu¾kE hne Au. ð»ko 2011{kt íku{Lkk ÃkuËkþLkk çkË÷k{kt zeMkk yLku ykMkÃkkMkLkk rðMíkkhkuLkk ¾uzqíkkuLku fkuE ðÄkhu hf{ {¤e Lk níke. yu ð¾íku ®f{ík rf÷kuËeX 1 YrÃkÞk MkwÄe ÃknkU[e níke Ãkhtíkw yk ð»kuo ¾uzqíkkuLku fkÃkýeLke rMkÍLk Ëhr{ÞkLk «rík rf÷ku 10Úke

12 YrÃkÞk {¤e hÌkk Au . zeMkk{kt ¾u z q í kku L kw t fnu ð w t Au fu fkÃkýeLke rMkÍLk{kt yøkkW õÞkhuÞ Ãký yk «fkhLkk rhxLko {éÞk LkÚke. yk ð»kuo çkBÃkh WíÃkkËLk ÚkÞwt Au. økÞk ð»kuo 1.6 fhkuz çkkuhe (50 rf÷kuLke yuf çkkuhe)Lke Mkh¾k{ýe{kt yk ð»kuo 1.80 fhkuz çkkuheLkwt WíÃkkËLk ÚkÞw t Au . fku Õ zMxku h u s yku L kMko yuMkkuMkeyuþLk îkhk yk {wsçkLke {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. ykËþo

ðkíkkðhý yLku {kE¢ku rMkt[kELke ÔÞðMÚkkLkk Ãkrhýk{ MðYÃku ¾uzqíkku íkuLkk WíÃkkËLkLku ðÄkhðk{kt MkV¤ hÌkk Au. çkxkfkLke ®Mk[kE nu X ¤ rðMíkkh{kt Ãký yk ð»kuo økÞk ð»koLke Mkh¾k{ýe{kt ðÄkhku ÚkÞku Au. çkLkkMkfktXk{kt rzMxÙef yuøkúefÕ[h ykurVMkhLkwt fnuðwt Au fu økÞk ð»kuo 32000 nuõxhLke Mkh¾k{ýe{kt yk ð»kuo 33484 nuõxh rðMíkkh{kt ®Mk[kE ÚkE Au.

¨WPhRTWyWh Ic¥¡W §WaÈN¨WWyWY AyWc oWW¦WI¨WWPyWc ¡WR¤WkÖ IT¨WWyWY ¦WhLyWW yWßY wWB ¡WuW...

XR§VYyWZÈ ¡WvWyW wWvWWÈ £WU¨WWnWhTh ¡WT X¨WLUY ¡WPY AW E²Wc L I ©W¥WWrWWT AhINh£WTyWY 10¥WY vWWTYnWc ¨WPhRTW ¡WVhÈr¦WW. o§WWyWY AyWc XrWÈvWW ¤W¦WWg. ¡WWÈrW ¡WWÈ¡W §WWÈ£WW ¥WXVyWWAh £WWR X£Wk X NäW ©WTIWTyWW AXxWIWTYAh ¥WWNc AW A¡Wa¨Wg nWaäWW§WY¤W¦WWg ©W¥WWrWWT VvWWÈ. ¨WPhRTWyWY X£WkNYäW Tc©WYPcy©WY AyWc £WYø ©WTIWTY IrWc T YAh¥WWÈ Ev©WWV- Ev©W¨WyWZÈ ¨WWvWW¨WTuW ˜©WTY oW¦WZ.È ¨WPhRTW äWVcT¥WWÈ rWhNc rWWdNc AyWc äWcTYAc äWcTYAc RWÈPY ¡WYNYyWc ¨WPhRTW ©WTIWT vWTSwWY 'XR§VY¥WWÈ' XyW¦WW¥WI VTW¥WY AyWc Vv¦WWTW £WÈPnWhT X©W¡WWBAh' ¡WT X£WkNYäW ©WTIWTyWY ©Wc y WWAc ¥Wc U ¨Wc § WW X¨WL¦WyWY ýcTäWhTwWY pWhªWuWW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY. B©N BÅyP¦WW IÈ¡WyWY ©WTIWT ˜v¦Wc ¨WSWRWTYyWY AcI ¡WuW vWI LvWY yW IT¨WW BrKyWWT nWÈ P TW¨W oWW¦WI¨WWPc ©WWÈLc X£WkNYäW Tc©WYPcy©WYyWc ©WvIWT¨WW AyWc X¨WL¦WyWh ˜©WÈoW EL¨W¨WW yWvWgIYAhyWW yWWrWoWWyW AyWc AWvWäW£WWøyWW ¥WyWhTÈLyW ¦WhL¦WW. ¥WhvWY £WWoW¥WWÈ AcI L££WTL§W©Wh oWhO¨¦Wh. ¡WTÈvWZ äWVcTyWW A¥WZI ¨WoWhgyWc £WWR ITvWWÈ £WWIYyWY LyWvWW¥WWÈ ©WhÈ¡Wh ¡WPY oW¦Wh. ¥WhoW§W äWVcyWäWWVyWZÈ TWL ©wW¡WW¦WZÈ AyWc RcäW¥WWÈwWY SYTÈoWYyWZÈ TWL yWW£WZR wWäWc Ac¨WY ¥WWy¦WvWW¥WWÈ rWIrWZT £WyWc§WW §WhIh nWW©W ITYyWc ¥WZ©W§W¥WWyW ¨W©vWY ¡WT ýuWc ¨WYLUY

vWaNY ¡WPY. AcI ˜IWTyWY XnWÌWvWW ¤WTY yWYI¬¦Wh yWVYÈ, Ac ¨WPhRTW äWVcT¥WWÈ ¥WZ©§WY¥W ¨W©vWY vWc¥WL £WYø Ih¥Wh¥WWÈ ERW©WYyWvWW K¨WWB oWB. £WÈPyWh oWZ’ ˜rWWT ITY TéWh VvWh. ¨WPhRTWyWW ¥WhvWY £WWoW nWWvWc äWVcT¥WWÈ £WÈPyWW ¥WZn¦W ˜W¦WhLIhyWc ¥WVWTWýyWh L§W©Wh ¡WZTh wW¦Wh. AcyWh ©WWwW VvWh. AWnWY oWZ’ ¥WVWTWýyWY ¨WSWRWTYwWY ˜©WÌW wW¦Wc§Wh ¦WhLyWWwWY Ac ©WWTY TYvWc ¥WWXVvWoWWT X£WkNYäW Tc©WYPyN ©WT TY¦W¥WhyP äWcm©W¡WY¦WTc ¥WVWTWýyWc AX¤WyWÈRyW AW¡WY, ©WcyWWyWW¦WI X£WkoWcPY¦WT Th£W©WyW AyWc Ay¦W ErrW AXxWIWTYAh ©WXVvW VWwWYAh ¡WT T¨WWyWW wW¦Wh. Ay¦W AWoWc¨WWyWh ¡WuW X¨WnWTWB TéWW VvWW VvWh. AyWc oWW¦WI¨WWPyWW £WÈyWc XR¨WWyWh, LvWWÈ XR§VY XSTÈoWY ©WcyWWAc ¡WZyW: I£WLc ¥WVc¥WWyWhyWY ¨WÈRyWW MY§WvWW AcI I¦WWgyWW ©W¥WWrWWT ¥WUvWWÈ L AcyWZÈ £WWLZAc E¤WW VvWW. vÛWTc ¡WhvWWyWc ¥WhoW§WWB TWs¦WyWY ¡WZyW: ©wWW¡WyWWyWZÈ 'yW¨WW£WMWRW' vWTYIc AhUnWW¨WvWW AcI ©WhyWcTY ©¨W• X¨W§WWB oW¦WZÈ. 'X£WkNYäW ¥WZÅ©§W¥W oúV©wW vWc¥WyWY ¡WW©Wc AW¨¦Wh ©WTIWTyWh AÈvW AW¨WY oW¦Wh Kc, AyWc nWZ£W MZIYyWc ©W§WW¥W ITY. AW ¥WhoW§W äWVcyWäWWVyWZÈ TWL äWÝ wW¦WZÈ' ¥WZÅ©§W¥W oúV©wW ¡WVc§WWÈ yWW¦W£W Ac AcyWZÈ ˜rWWTyWZÈ ¥WZn¦W ©Wa¯W VvWZ,È AyWc oWW¦WI¨WWPyWY yWhITY¥WWÈ ©WWTW RTsLc ¨WPhRTW L yWXVÈ ¡WuW nWcPW, nWȤWWvWyWY VvWh. ¡WTÈ v WZ IhBI IWTuW©WT £WxWY ¥WZ©§WY¥W ¨W©WvWY ¡WuW Ac¥W ¥WWyWvWY yWhITY¥WWÈwWY VW§W vWc K½Nh wW¦Wc§Wh VvWh. wWB oWB VvWY Ic ¥WhoW§WWB AW¨WY 'I¥W yW¨WW£WMWRW, £WVZ XSßW oWB. XVÈR©¹ vWWyW¥WWÈ B©§WW¥W TWLyWh RcnWW¨W Kh? vWX£W¦WvW ©WWTY yWwWY TVcvWY §WY§Wh MÈPh STIY TéWh Kc. AÈoWkcL Ic äWZ È ? ' oWhX¨WÈ R TW¦W äWc O c Ac ©WcyWW IRY ¡WuW XR§VY ¡WWK¼È §WB äWIc oWW¦WI¨WWPyWW ¥WZn¦W XR¨WWyWyWc ¡WaK¦WZ.È yWVYÈ Ac¨WY vWc¥WyWY üQ ¥WWy¦WvWW VvWY. IRWrW oWhX¨WÈRTW¨WyWc AcyWW ©W¥WoWk XL§§WW¥WWÈ AW Oôh ©W¨Wg oWZ’rWTh óWTW AW yW¨WW£WMWRWyWY ©WW¥WWy¦W TYvWc ˜rWX§WvW VvWh: 'XR§§WY ˜¨úŲWAhyWY £WWvW¥WY ¥WUY Vh¨WWyWh I¦WW §WcÈoWc, X£W§§WY ¤WY yWVYÈ §WcÈoWc.' ©WȤW¨W VvWh, IWTuW Ic, Ac¥WuWc IhBI AcN§Wc s¦WWTc XR§VYyWZÈ ¡WvWyW wW¦WZÈ ¥WWX¥WgI AwWg¥WWÈ ¡WaK¦WZ:È AW¨WY yWWR¹T©vW vÛWTc AW ¥WZX©§W¥W 'yW¨WW£WMWRW' vWh vWX£W¦WvWc ¡WuW vW¥Wc AWL IW§W £WVZ ýuWc £WWTc¦W ¨WVWuW Pº£WY oW¦WWÈ. ýuWc IW¥W¥WWÈ oWZwÈ WW¦Wc§WW TVh Kh?' øÈRoWYyWZÈ £WxWZÈ I¦WZg IWTW¨¦WZÈ xWaU¥WWÈ ¥W¬¦WZ.È 'yW¨WW£WMWRW' MÈnW¨WWB oW¦Wh. X£WkNYäW ©WTIWT IcN§WY ˜vWW¡WY AyWc AcyWh ¥WhÈQW¥WWÈwWY AcI äW£R ¡WuW vWWIWvW¨WWyW Kc, vWcyWh n¦WW§W I¦Whg AyWc

AcyWY ©WW¥Wc IhB¡WuW £WU¨Wh Ic §WPWB SvWcV¥WÈR yWVYÈ £WyWc Ac¨WY AcyWc nWWvWTY wWB oWB. oWB AWnWY TWvW ¡WhvWc äWZÈ IT¨WZÈ vWc X¨WrWW¦WZgÈ. AW ¦WhLyWW¥WWÈwWY K½Nh wWB ýEÈ? ©WTIWTyWc K¼Nh wWB ýE? ©WTIWTyWc ýVcT ITY REÈ AyWc

AyWc IcN§WWI ¥WZÅ©§W¥Wh vWwWW £WYý yWYrW§WW pWTyWW AWR¥WYAh ¥WUY ¡WrWY©WcI ¥WWuW©Wh IcRnWWyWW¥WWÈ xWIc§WWB oW¦WW. Ac L AT©WW¥WWÈ E²WT oWZLTWvW¥WWÈ oWW¦WI¨WWPyWW nWcTWUZ, ¨WPyWoWT AyWc ¨WYý¡WZT XL§§WWAh¥WWÈ

vWh¡Wh X£Wk N YäW Tc © WYPy©WY AyWc IcyNhy¥WcyN¥WWÈ oWhO¨WY Rc¨WWB AyWc äWVcT¥WWÈ £WrWW¨W ¥WWNc vWW£WPvWh£W ¡WoW§WWÈ §Wc¨WW¦WW. ¥WVY yWRY vWTSyWW ¥WWoWhg ¡WT rWhIY¦WWvWh oWhO¨WW¦WW. Ay¦W XL§§WWAh¥WWÈwWY £WyWc vWcN§WY pWhPcØWT

Ac TYvWc ývWyWc £WrWW¨WY §WEÈ? AW £WxWY ¤WWÈLoWPyWW AÈvWc AcyWW IW¦WT ÞR¦Wc Lc ©WTU AyWc ©W§WW¥WvW T©vWh VvWh vWc ©WaMWP¦Wh AyWc oWW¦WI¨WWP ©WTIWTyWc £WxWh AcITWT ITY Rc¨WWyWh XyWuWg¦W I¦Whg. Ac XyWuWg¦WyWW A¥W§W ¥WWNc Ac XR¨WWyW ©W¥W–W E¡WÅ©wWvW wW¦Wh VvWh. '¥WyWc ¥WWS ITh. AWLc VZÈ AW¡W yWW¥WRWTyWc nWZRWyWW yWW¥WwWY AcITWT ITY, £WxWY ¨WWvW ýVcT IT¨WW ¥WWÈoWZ K¼È. ¥WWTh oWZyWh ¥WWS ITh,' AyWc Ac ¡WKY XVÈR¥WWÈ ¥WZoW§WWByWY ¡WZyW: rWPvWYyWW

OWITPWAh, ¤WY§WhyWY L¥WW¨WN wWB TéWWyWW ©W¥WWrWWT ¨WPhRTc AW¨¦WW. ¥WoWyW äWcOyWY ©WTRWTY VcOU E²W¥W oWZLTWvWyWY '©WcyWW'Ac IºrW AWTȤWY VvWY, §WhVTW nWWvWc M¡WWM¡WY ¡WuW wWB oWB. Ac ©WcyWWyWh BTWRh A¥WRW¨WWR ¡WT IºrW wWB L¨WWyWh VvWh. ¨WUY ¡WXç¥W ¥WW§W¨WW¥WWÈ X¨W§WW¦WvWYAh' (AWT£Wh, ¥WITWuWYAh, AyWc X©WÈxWYAh)yWY ¥WhNY ShLyWY XV§WrWW§W ýoWY ¡WPY VvWY. RWVhR ¡WT vWc¥WyWY yWLT VvWY. AW

AyWc §WäITY N¹IPYAh £Wh§WW¨WY §Wc¨WW vWWIYRyWW VZI¥Wh K½N¦WW. nWcPWyWW ©W²WW¨WWUWAhyWc ¡WuW £WWvW¥WY AyWc VZI¥Wh ¥WhI§WWB oW¦WWÈ. AW £WxWY §WäITY vWd ¦ WWTYAhyWc §WYxWc ¡WXTÅ©wWXvWwWY AýuW TVc§WY ©WW¥WWy¦W LyWvWW oW¤WTWB AyWc ýyW¥WW§WyWY ©W§WW¥WvWY äWhxW¨WW §WWoWY oWB. Aý RWyWW ˜vWW¡W¡WZTWyWW £WWTd¦WW IhUYAh¥WWÈ ¥WhNh ITWuWY, Ac ¨WPhRTW ©WW¥WcyWY XV§WrWW§W¥WWÈ AWoWU ¡WPvWh ¤WWoW §WB TéWh VvWh. AcyWc ¤WYnWW LZ©WW yWW¥WyWW AcI £WYý AWoWc¨WWyW IhUYyWh ©WWwW AyWc ©WVIWT VvWh. ˜vWW¡W¡WZT E¡WTWÈvW AWLZ£WWLZyWW X¨W©vWWTyWW IhUYAhyWc '¨WPhRTWyWh' IWÈ¡W §WaÈN¨WW ¥WWNc ¤WcoWW IT¨WW¥WWÈ Ac £WÈyWcyWh ¥WhNh VWwW VvWh. Aý RWyWWyWW pWT ¡WK¨WWPc L ¥WVY yWRYyWY ¥WhNY IhvWT AW¨Wc§WY VvWY. v¦WWÈ ¤WcoWW wWB TVc§WW ¥WWuW©WhyWW ¡WPW¨WyWY ¨¦W¨W©wWW VvWY. xWY¥Wc xWY¥Wc ¥WWuW©WhyWY ©WÈn¦WW ¨WxWvWY LvWY VvWY, Ac¥WyWc yWWuWWÈ ¨WVcÈrW¨WWyWY LÝT VvWY AcN§Wc L

¨WPhRTWyWW yW¨WW£WMWRWAc £WU¨WWyWY vWd¦WWTYAh X¨WäWc RY¨WWyWyWc TLcTL ¥WWXVvWY AW¡WY RYxWY...

nWcPW-AWuWÈR XL§§WWyWY AvWYvWyWY ¦WWR ¤WTY RW©vWWyW

6

©WÈI§WyW : AÝuW äWWV (¡WYQ ¡W¯WIWT)

n¨WW£W¥WWÈ Lc TWrWY TéWWÈ VvWWÈ vWc 'yW¨WW£WMWRW'Ac oWW¦WI¨WWPyWW AW £WÈyWc IWT¤WWTYAhyWc Lc £WWvW¥WY AW¡WY vWc IcN§WY oWȤWYT AyWc vWWIYRyWY VvWY vWc vWh Ac £WÈyWc IWT¤WWTYAhyWY ¥WZnW¥WZÏW ¡WTyWW £WR§WWvWW ¤WW¨Wh ¡WTwWY IVY äWIWvWZÈ VvWZ.È Ac L TW¯Wc ¨WPhRTWyWY äWcTYAh¥WWÈ oWW¦WI¨WWPyWW X©W¡WWBAh pWZ¥WY ¨W¬¦WW

£WxWW ©W¥WWrWWTh ¥WUvWWÈ X£WkNYäW ©WcyWWyWY RhPxWW¥W wWB TVY. V¨Wc X£WkNYäW AXxWIWTYAhyWc vWwWW ¨WPhRTW ©WTIWTyWc IhBI oWȤWYT AyWc ¥WhNW ¡WW¦WW ¡WT VY§WrWW§W wWB TVY Kc AyWc IWÈBI £WyWW¨W VWwW¨WcvÈ W¥WWÈ £WyW¨WWyWh Kc Ac X¨WäWc äWÈIW TVY yWVYÈ. vWTvW rWÿh oWXvW¥WWyW wW¦WWÈ, X£WkNYäW Tc©WYPyNyWY X¨WyWÈvWYwWY oWW¦WI¨WWPyWY ¡W§WNuW AyWc

¨WPhRTWyWW oWuW¡WvWTW¨W 'RnWuWY' LcuWc wWhPW ©W¥W¦WwWY ˜vWW¡W¡WZTW¥WWÈ xWW¥WW yWWÈn¦WW VvWW vWc yWWuWWÈ §Wc¨WW ˜vWW¡W¡WZTWyWW Ac I IhUY IW¦Wg I T ©WY¤WWB VWwWY¤WWByWc §WB ¨WPhRTW oW¦WW VvWW. AcAh yWWuWWÈ ©WWwWc AhINh£WTyWY 14¥WYAc ¨WR £WWT©WyWY ©WWÈ L c ˜vWW¡W¡WZTW ¡WVhÈr¦WW. AWuWÈRwWY oWT£WPRW©W ¡WNc§W ¡WuW ¡WhvWWyWW yWøI AW¨Wc§WW §WoWjyWY vWd¦WWTYAh £WWLZAc ¥WZIY ˜vWW¡W¡WZTW nWWvWc Ac L XR¨W©Wc ¥WZIW¥W §WW¨¦WW VvWWÈ. oWuW¡WvWTW¨W vWc¥WL £WYý IW©WRh óWTW ¨WPhRTWyWW ©W¥WWrWWT ýuWY ˜vWW¡W¡WZTW¥WWÈ ©WWd EÈPY XrWÈvWW¥WWÈ Pº£WY oW¦WWÈ, ¡WTÈvWZ äWWyWW IWTuWc Ac ¥WWuW©WhyWc ¡WIP¨WW¥WWÈ AW¨¦WWÈ vWc Ac¥WyWW ¥WoWL¥WWÈ EvW¦WZÈg yWXVÈ. £WYý XR¨W©Wc ¥WWuW©WhyWc yWWuWWÈ ¨WVcÈrW¨WWyWZ IW¥W VWwW xWTW¦WZ. Aý RWyWWAc ¡WrWY©W-¯WY©W NºIPYAh¥WWÈ ¥WWuW©WhyWc ¡WhvWWyWW pWTc £Wh§WW¨WY yWWuWWÈ AW¡W¨WWyWY ¨¦W¨W©wWW ITY, IhByWh ¤Wh yW TWnWyWWTW AW ¥WWwWW¤WWTc IhUYAh AyWc ¤WY§Wh KPcrWhI- ¨WPhRTWyWh IWÈ¡W §WaNÈ ¨WWyWY ¨WWvWh IT¨WW AW¨WvWW- LvWWÈ VvWWÈ. 

Ac XR¨W©Wc AcN§Wc xWyWvWcT©WyWY ©WWÈLc IcN§WYI AoWvÛyWY Kc§§WY oWhO¨WuWh ITvWWÈ IcN§WWI AWoWc¨WWyWh ˜vWW¡W¡WZT¥WWÈ ¤WcoWW ¥WU¨WWyWW VvWWÈ. Aý RWyWWyWW pWTyWW AcIWÈvW ¤WWoW¥WWÈ PW¦WTh ý¥¦Wh. ˜vWW¡W¡WZTyWW ¯WuWcI AWoWc¨WWyWh Aýc, ¤WYnWh AyWc ©WY¤WWB, nWcTPWyWW OWIhT Lc©WÈoW £WW¨WW, nWcT¨WWPyWW OWIhT

¡WwWY¤WWB ©WTRWT©WÈoW, AWuWÈRyWW ¥WvWWRWT oWT£WPRW©W ¡WNc§W vWwWW AÈoWTyWW £Wc ¯WuW AWoWc¨WWyWh VWLT VvWWÈ. nWWyW¡WZT AyWc ¤WWRT¨WWyWW OWIhThyWc nWW©W vWcP¹ ¥WhI§WW¦WZÈ VvWZ,È ¡WTÈvWZ vWc¥WyWW AW¨W¨WWyWh ©W¥W¦W ¨WYvWY oW¦Wh KvWWÈ vWcAh RcnWW¦WW yWVYÈ. PW¦WTW¥WWÈ I©WZ£È Wh pWhUWB TéWh VvWh AyWc rWrWWg rWW§WY TVY VvWY, ¥WVY yWRY¥WWÈ VW§W¥WWÈ ¡WWuWY ¨WxWWTc TVcvWZÈ Vh¨WWwWY ¥WWuW©WhyWc ¡WWT EvWWT¨WW VhPYAhyWY ¨¦W¨W©wWW IT¨WWyWY VvWY, Ac ¥WWuW©WhyWc I¦WW Ah¨WWTWAh ¡WTwWY Ic N Ic N §WY ©WÈn¦WW¥WWÈ §WB L¨WW, VXwW¦WWTh nWW©W ITYyWc £WÈR¹Ih-IcN§WWÈ ¤WcoWWÈ wW¦WW AyWc Lc¥WuWc VXwW¦WWTh ¡WZTWÈ ¡WWP¨WWyWW ¨WrWyWh AW¡¦WWÈ VvWWÈ vWc¥WyWY ¡WW©WcwWY ¤WcoWWÈ ITW¦WWÈ Ic Ic¥W ¨WoWcTc £WW£WvWh ¡WT rWrWWg wWB TVY VvWY. VXwW¦WWTh ¤WcoWWÈ IT¨WWyWZÈ IW¥W ¤WWRT¨WWyWW OWIhTc ¥WWwWc §WYxWZÈ VvWZ,È AcN§Wc vWc¥WyWY oWcTVWLTY PW¦WTW¥WWÈ AWoWU vWTY AW¨WvWY VvWY. nWcT¨WWPyWW ˜wWY¤WWB ¡WhvWWyWY vWd¦WWTY X¨WäWc £Wh§WvWWÈ VvWWÈ, 'VZÈ ¡WhvWc T¡W:30 VXwW¦WWT £WÈxW ¥WWuW©Wh ©WWwWc ©WW¥Wc§W wWBäW. ¥WcÈ ¥WWTY £WWT £WÈR¹Ih yWXP¦WWR¥WWÈ R¹T©vW ITW¨WY §WYxWY Kc. vWc ©WWwWc oWhUYAh £WyWW¨W¨WW AxWhg ¥WuW LcN§WZÈ ©WY©WZÈ ¡WuW oWUW¨¦WZÈ Kc.' 'TÈoW ˜wWY¤WWB' IVY PW¦WTWAc Ac¥WyWc X£WTRW¨¦WWÈ. (ÿ¥WäW:)


8

£WZxW¨WWT, vWW.16-4-2014

www.sardargurjari.com

ADDMISSION OPEN SIvW ÝW.30,000/-¥WWÈ L

Diploma Computer Course + Branded Laptop + Spoken English + Mega Draw Benifit

ýcCAc Kc

X¨WàWyWoWT Å©wWvW ¥WYyWT§W ¨WhNT £WyWW¨WvWY AoWkoWu¦W IÈ¡WyWYyWc vWcyWW ¥WWIcNg ÃoW ¥WWNc I¹äWU ©Wc§©WoW§WgyWY LÝT Kc. AWIªWgI ¡WoWWT+IX¥WäWyW. ©WÈ¡WIg 99044 40642, 99749 84448

L¦WÕY I¹IÃoW I§WW©WY©W

IcI, rWhI§WcN, X£W©IYN AcyP I¹IYM, ¥WhINc§W, ©yWcI©W, £WcITY IhªWg, ¡WS AyWc nWWTY. rWW¥WYgoW ¨W§Pg-AWuWÈR. ¥Wh. 98792 05071

yWW¥W £WR§Wc§W Kc

¥WWÜÈ LZyWZÈ yWW¥W OßT E¨WgäWY£WcyW ©WrWYyW¤WWC VvWZÈ. V¨WcwWY ¥WWÜÈ yW¨WZÈ yWW¥W OßT E¨WgäWY£WcyW §WW§Wø¤WWC Mu.Shopping Center, ¥WhNW ¡WWN§WW-2, ýcvWTY-4, ¡WYQh- Kc. ¥WZ. äWY§WY vWW.E¥WTcO ø. AWuWÈR Nr. New Bus Stand-Anand Contact 99740 28572 40-45 yWÈoW, RT¨WWý-7. ¥WUh. TYvWcäW ¡WNc§W : 81413 24779, ¥WIWyW ¨WcrW¨WWyWZÈ Kc ©WZSY¦WWyWW IWT¡WcN ©WcyNT 81280 78079. §WIͦWZTY¦W©W ¥WIWyW SXyWgrWT ©WWwWc ¡WY¨WY©WY IWT¡WcN,c ¨Wh§W ¡Wc¡WT, ¨Wh§W AoWk¨WW§W ©Wh©WW¦WNY, 100 ÓN ThP, ¨WcrW¨WWyWY Kc ¡Wh©NT, yWhyW ¨WZ ¨ Wc y W IWT¡Wc N , AWuWÈR. ¥Wh. 84019 89949, Aÿc § WYI IWT¡Wc N . (¨WWL£WY oWW¦Wh ¨WcrW¨WWyWY Kc. ¥Wh.: 98795 94280 27789 ¤WW¨Wc IW¥W ITY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc) 25977. RTcI ývWyWY IWT¡WcN ¥WUäWc. ø¦WW¯WW-˜¨WW©W L¥£Wh (PcMNg) AcTI¹§WT 12, TWLRY¡W Ih¥¡W§Wc – W, ¦WW¯WW-1 IWOY¦WW¨WWP vWW.2/5 XR.7 ¥WVcyÏ äWWVyWY £WWLZ¥WWÈ, AWuWÈR. ¨WhNT I¹§WT, AXoWjäWW¥WI ¦WȯW ¥WUäWc. ÝW.1200 ¦WW¯WW-2 rWWTxWW¥W 94270 76220, 96247 (AWuWÈ R ). ¥Wh.: 99799 A¥WRW¨WWRwWY XR§VY X¨W¥WWyW¥WWÈ 52349. 07930 vWW.30-5 ÝW.13000 XR.15 ¡§WhN ¨WcrW¨WWyWh Kc pWcT£WcOWÈ ¡WW©W¡WhNg ¦WW¯WW-3 A¥WTyWWwW ¥Wh.81413 1000 Sq. ft. ¥WhIWyWY Lo¦WW. 32025/250941 ¥WW¯W ÝW. 500¥WWÈ Îc©W, TYy¦WZ, XrWnWhRTW rWhIPY, xWyWTWL ¡WWIg . ThP Pc¥WcL, nWh¨WW¦Wc§W, UK-PCC, ¥WIWyW ¨WcrW¨WWyWZÈ Kc PCC, ¥WcTcL ©WN¿SYIcNyWY ©WrWhN NrW. ¥Wh.: 94086 68550. nWȤWWvW¥WWÈ NcyWW¥WcyN ¥WIWyW vWWvIWX§WI AyWc ©WÈ¡WauWg ©WX¨Wg©W. ¡WW©W¡WhNg¥WWÈ E¡WPc Kc ¨WcIcäWyW¥WWÈ ¨WcrW¨WWyWZÈ Kc. ©WÈ¡WIg: 96624 ¤Wa§Wh ANIW¨Wh vWwWW ©WZxWWTW¨Wh. 25/4 TW¯Wc XR¨W©W-3. ©WW¡WZvWWTW, 82897 website: Phm¦WZ ¥ Wc y N I§Wc m äWyWwWY yWWX©WI, äWYTPY, äWyWYRc¨W, ©W’ÕZoÈ WY. www.akbarproperty.com ¡WW©W¡WhNg ¥WUc v¦WWÈ ©WZxWYyWY ˜h©Wc©W 3/5 TW¯Wc XR¨W©W-3. EsLdyW, S§WcN ¨WcrW¨WWyWh Kc A¥Wc ITYäWZ È . ¡WWyWIWPg ¥WW¯W Ah¥WIWTcØT, ¥WWÈPZ. 8/5 TW¯Wc SXyWg © P 3BHK S§WcN NDDB ¡WW©Wc ÝW. 105¥WWÈ ¥Wh.: 94290 XR¨W©W-3. óWTIW, RY¨W, ©Wh¥WyWWwW. AWuWÈ R . 99244 65653, 29021. äWd§WcªW¤WWC R§W¨WWPY. yWXP¦WWR. ¥Wh.: 96011 70580 ¥WWÝvWY I¹XT¦WT ©WX¨Wg©W ˜W. 99137 19460. ©WTU 15 V’W¥WWÈ SYyWY ©WoW¨WP SHREE SAI ACADEMY

§WY¥WYNcP

RcäW-X¨WRcäW PW‹m¦WZ¥WcyN/¡WW©Wg§W. ¡WVc§Wh ¥WWU, TW¥WIbªuW äWh¡WÃoW ©WcyNT, äWXIvW ¥WcPYI§WyWY ©WW¥Wc, ¥WcScT ThP, AWuWÈ R . ¥Wh. 93765 80090

y¦WZ C©WTvW ©NY§W SXyWgrWT

RTcI ˜IWTyWW XR¨WW§WyWW oWhnW§WW, I£WWNh, vWYýc T Y £WyWW¨W¨WWyWW ©¡Wc ä ¦WWX§W©N, ¤WW§Wc L ThP, AWuWÈR.¥Wh.: 97256 33112, ©WWøR¤WWC - 95867 30553.

LayWW ¥WIWyWyWWc IWN¥WWU ¨WcrW¨WWyWh Kc

RZIWyWh ¨WcrW¨WWyWY Kc

AWuWÈ R nWWvWc ¤WW§Wc L ThP £WoWY¨WWUWyWY £WWLZ ¥ WWÈ RZ I WyWh vWWvIWX§WI ¨WcrW¨WWyWY Kc. R§WW§Wh AW¨WIW¦Wg Kc. ©WÈ¡WIg : ¦WW©WYyW¤WWC. AWuWÈR. ¥Wh.: 95868 71954.

©W¥WT AcmNYX¨WNY Ic¥¡W

Ic˜Y, NY-äWNg, NlIc ¡WcyN, äWZM, ¨WoWcTc ¥WUäWc vWwWW Pc-yWWCN XÿIcN ¥WWNcyWW Plc©W £WyWW¨WY KW¡WIW¥W ITY AW¡WYäWZÈ vWwWW oWW¥WyWW ¤WLyW ¥WÈPUhyWc NY-äWNg £WyWW¨WY KW¡WY AW¡WYäWZÈ vWwWW RZIWyWhyWc LwwWW£WÈxW ¤WW¨Wc ¥WW§W ¥WUäWc. ¡WNc§W ©WWÈC TW¥W ©¡WhNg©W, VhyWc©N ¡WWKU, ¥WhNW CyI¥WNc–W XTNyWg ©Wc§WcTY-150, X£WMyWc©W-300, £WýT. ¥Wh.: 94082 59588. ¡WWyWIWPg-120, ¡WW©W¡WhNg-250. A¡©WTW ©¡WW £¦WZNY ©WcyNT VWE©WÃoW, ¥WhToWcL, IcäW ÿcPYN, 999/-¥WWÈ Ó§W £WhPY ¥W©WWL ITW¨Wh. £WWL¡WWC §WhyW. ¥Wh. 99986 ¥WWC§W ©NhyW Ih¥¡W§Wc–W, AWuWÈR02112 X¨WàWyWoWT ThP. 90339 51965. ©Iº§W §Wc£W§W ¥WWNc ¥WUh Nc§W©Wg, VhMY¦WTY, TcPY¥WcP oWWT¥WcyN, Acm¨WW ©¡WW & ©W§WayW ¥WÈP¡W PcIhTcN©Wg, VhÅ©¡WN§W, ¥WcN©cl WY©W, 999/-¥WWÈ Ó§W £WhPY ¥W©WWL X©Wm¦WhTYNY, VhNc § W, ¥WhNc § W, ITW¨Wh. y¦WZ ©NWS. D-MartyWY ¡Wh§WY©W, Ac©WAWT¡WY, ©Iº§W NWC E¡WT. X¨WàWyWoWT. 81418 vWc¥WL £Wc§N. RTcI ©Iº§WyWW m§WhwW 82653 §Wc £ W§W AhPg T ˜¥WWuWc £WyWW¨WY wWc§WY... wWc§WY... wWc§WY... AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. ¥WUh: 94278 PY-IN vWwWW ¥WäWYyW ¡WT ©WY¨Wc§WY 57916 AWuWÈR ¥W§NYI§WT yWhyW ¨WZ¨WyW Sc£WkYIyWY ATLyN ¡WW©W¡WhNg äWh¡WÃoW £Wc o W (wWc § WY) vW¥WWTW SIvW ©WWvW XR¨W©W¥WWÈ AyWc ¡WWyWIWPg £WYMyWc©WyWc ©W¨WWgXxWI E¡W¦WhoW wWW¦W E¡WT £WWT XR¨W©W¥WWÈ ¥Wc U ¨Wh. vWc¨WY §WcN©c N PYMWCyW¥WWÈ ©WZRÈ T AWIªWgI ©WÈ¡WIg: ¥WhPgyW ShNh ©NZXP¦Wh, ©NcäWyW X˜yNÃoW ITY vWc¥WL ¤WW¨W¥WWÈ ¡Wh©WW¦W ThP, AWuWÈ R . ¥Wh. 94273 vWc¨WY wWc§WYAh AhPgT ¥WZL£W £WyWW¨W¨WW 16341 ¥WWNc ©WÈ ¡ WIg ITh. 98241 ©WTIWT ¥WWy¦W ©WÈ©wWW¥WWÈ 63212, 81402 30148 ¨WcIcäWyW¥WWÈ 20% ©W£W©WYPY ©WWwWc ¥WIWyW ¤WWPc AW¡W¨WWyWZÈ Kc ¥Wh£WWC§W TY¡WcTÃoW IhªWg äWYnWh. ©WÈ¡WauWg 2 Ý¥W T©WhPZÈ, ©NhT Ý¥W, ©WÈPW©WVWPg¨WcT+©WÈ¡WauWg ©Wh¢N¨WcT IhªWg ©WWwWc £WWwWÝ¥WyWY ©WoW¨WP ©WWwWc ¤WhȦWvWXU¦WW NZ§WIYN+¥WNYTY¦W§©W+©Wh¢N¨WcT ¡WTyWZÈ ¥WIWyW 11 ¥WW©WyWW ITWT ©WWwWc DVDS ÎY¥WWÈ ¥WcU¨Wh. LyW¥WÈoW§W ¤WWPc AW¡W¨WWyWZÈ Kc. ¥Wh. 97263 SWEyPcäWyW. PY-206, TW¥W AWIcPg , 55358 ©NcäWyW ThP, AWuWÈR. 98244 27700 ¢§WcN ¨WcrW¨WWyWW Kc 2 BHK G ¢§Wc N ¨Wc r W¨WWyWW Kc . IT¥W©WR-¨WY.¨WY. yWoWT ThP. IT¥W©WR. ¥Wh.: 98250 18136, 97272 07724

¥WXV§WWAhyWW ShyW Nc ¡ WÃoW ITW¨WY ¥WyW¥WhVyWX©WÈV ©WZ¡WT PM vWTYIc VvWW : X˜¦WÈIW TéWW Kc ¥WhRY : TWVZ§W oWWÈxWY £WWÝyWW ¡WZ©vWIyWc §WCyWc X¨W¨WWR ¨WrrWc XyW¨WcRyW

`òSÉÚHíeôÒ X¾àú†÷LɥɆ

XR¦WW PcIhTcäWyW

TYäWc¡©WyW ¡WWNYg, AcyWY¨W©WgTY ¡WWNYg, £WwWg-Pc ¡WWNYg vWwWW vW¥WW¥W ˜IWTyWZÈ ÓooWWyWZÈ PcIhTcäWyW AhPgT ¥WZL£W IW¥W ITY AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. 2, §WWnWWø ¡WWIg, TWL XäW¨WW§W¦W X©WyWc¥WW ¡WWKU, AWuWÈR. I¥W§WcäW ¡WXQ¦WWT 88660 98946, 99258 30501

Ac©WYPYNY

y{uXe,íkk. 15 r«Þtfk ðkZuhk økktÄeyu yksu ðÁý økktÄe WÃkh Vhe ykfhk «nkh fÞko níkk yLku fÌkw t níkw t fu , ÷kufMk¼kLke [qxt ýe ði[krhf ÞwØ Au. fkuR Vur{÷e xe Ãkkxeo LkÚke. r«Þtfkyu fÌkwt níkwt fu, ðÁý økktÄeLku ¾wçk MkkðÄkLkeÃkq ð o f ÷ku f Mk¼kLke [qtxýe{kt ykøk¤ ðÄðwt òuRyu. ðíko{kLk [qxt ýe{kt ðÁý ¼ksÃkLke rxrfx WÃkh [qtxýe ÷ze hÌkku Au. MkwÕíkkLkÃkwh{ktÚke ¼ksÃkLkk W{uËðkh íkhefu ðÁý økktÄeyu W{uËðkheÃkºk Ëk¾÷ fhe ËeÄk çkkË Ãkºkfkhku MkkÚku ðkík[eík fhíkk r«Þtfkyu fÌkwt níkwt fu, yk fkuR Vur{÷e xe Ãkkxeo LkÚke rð[khkuLke yk ÷zkE Au. yk çkkçkík õÞkhuÞ ¼w÷ðe òuRyu Lknª. yk çkkçkík ¾wçk ¼khu Ãkze þfu Au. r«Þtfkyu fÌkwt níkwt fu, íku yuðk rðrzÞku ÷ef ÚkðkÚke yÃkMkux LkÚke su{kt íku fne hne Au fu, ðÁý hMíkku ¼w÷e økÞk Au. r«Þtfkyu fÌkwt níkwt fu, íkuLkk Mkq[Lkku ÷ef ÚkR økÞk çkkË ðÁý MkkÚku ðkík fhe LkÚke. çkeS çkksw

r«Þtfk ðkZuhkyu yLÞ {wÆkyku WÃkh Ãký ðkík fhe níke. y™u fÌkwt níkwt fu, {Lk{kunLk®Mkn ÞwÃkeyu Mkhfkh{kt MkwÃkh «kE{ r{rLkMxh íkhefu níkk. MktsÞ çkkÁLkk ÃkwMíkfLkk {k{÷u ¼khu nkuçkk¤ku {[u÷ku Au íÞkhu r«Þtfkyu yk {wsçkLke «ríkr¢Þk ykÃke níke. MktsÞ çkkÁLkk Lkðk ÃkwMíkf{kt ðzk«ÄkLkLke hksfeÞ Mk¥kk Mkk{u «&™ku WXkððk{kt ykÔÞk níkk. ÃkkuíkkLkk ¼kE hknw÷ økktÄeLkk {íkrðMíkkh y{uXe{kt [qxt ýe «[kh fhíkk 42 ð»keoÞ r«Þtfkyu ÃkwMíkf{kt fhðk{kt ykðu ÷ k Ëkðk çkkË {w~fu÷eLkku Mkk{Lkku fhe hnu÷k fkUøkúMu k ÃkkxeoykuLkk LkuíkkykuLkku çk[kð fÞkuo níkku. ÃkwMíkf{kt Ëkðku fhðk{kt ykÔÞku níkku fu, MkkurLkÞk økktÄe ÞwÃkeyu Mkhfkh{kt rh{kux fLxÙk÷ u íkhefu níkk. ®Mkn MkkurLkÞkLkk Rþkhu [k÷e hÌkk níkk. r«Þtfkyu ðzk«ÄkLkLkk Ãkqðo MkkÚke îkhk fhðk{kt ykðu ÷ k «&™kuLkk sðkçk{kt r«Þtfkyu fÌkt níkwt fu, {Lk{kunLk®Mkn MkwÃkh Ãkeyu{ íkhefu Au.

y¦WZ¦WhIg, vWW.15 ¤WWTvWY¦W ¥WaUyWW IX¨W AyWc A¥WcXTIWyWY Ih§WcLyWW Ax¦WW¡WI X¨WL¦W äWcªWWÏYyWc 2014yWZÈ ¡WZ§WYvMT ˜WCM ¥W¬¦WZÈ Kc. vWc¥WyWc 3 ©WcIäWy©W yWW¥WyWY IX¨WvWW ¥WWNc AW ˜WCM ¥W¬¦WZÈ Kc. ¡WZ§WYvMT ˜WCM ©WWXVv¦WyWZÈ yWh£Wc§W ˜WCM ¥WyWW¦W Kc. £WcoÈ §WhT¥WWÈ Ly¥Wc§WW äWcªWWÏYyWc Lc IW¨¦W £WR§W AW ˜WCM ¥W¬¦WZÈ Kc vWc ¥WaUc Ih§WÈ£WY¦WW ¦WZXyW¨WX©WgNYyWW AcI

A¥WcXTIyW §WcnWI óWTW §WnW¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ LcyWc äWcªWWÏYAc AWoWU ¨WxWW¦WfZ Kc. AW IW¨¦W©WÈoWkVyWc ¥WWyW¨WY¦W AWv¥WWyWc AhUnWyWWT IW¨¦W ©WÈoWkV oWuWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc. SWCyW§W IcNoc WTY¥WWÈ 3 ©WcIäWy©W ©WWwWc ©§WY¡W AhS TYMyW AyWc xW £WYoW ©¥WhI yWW¥WyWW £Wc IW¨¦W©WÈoWkV ¡WuW ©¡WxWWg¥WWÈ VvWW. äWcªWWÏYAc AW ¡WVc§WWÈ £Wh§yWoW ¥WYPh yWW¥WyWW IW¨¦W ©WÈoWkVyWZÈ ¡WuW ©WLgyW I¦WfZ VvWZ.È

¤WWTvWY¦W ¥WaUyWW IX¨W X¨WL¦W äWcªWWÏYyWc ¡WZ§WYvMT ˜WCM ¥W¬¦WZ

¤WWL¡Wc ¥WXV§WW AyWW¥WvW £WY§WyWh X¨WThxW I¦Whg VvWh

¡WZuWc, vWW. 15 IhÈoWk©c W E¡WWx¦W–W TWVZ§W oWWÈxWYAc ¥WÈoWU¨WWTc yWcTyÏ ¥WhRY ¡WT AWTh¡W §WoWW¨WvWW LuWW¨¦WZÈ VvWZ Ic ¥WXV§WW ©WäWÅmvWITuWyWY ¨WWvWh ITyWWT oWZLTWvWyWW ¥WZn¦W¥WȯWY TWs¦W¥WWÈ ¥WXV§WWAhyWW ShyW Nc¡WÃoW ITW¨WY TéWW Kc. TWVZ§Wc IhÈoWk©c W E¥WcR¨WWT X¨WØøvW IR¥WyWW ©W¥WwWgyW¥WWÈ AVæWW IhÈoWk©c WyWY AcI Tc§WYyWc ©WÈ£WhxWYvW ITvWW LuWW¨¦WZ È V vWZ Ic oWZ L TWvWyWW ¥WZ n ¦W¥WÈ ¯ WY ¥WXV§WWAhyWW ShyW Nc¡W ITW¨WY TéWW

Kc. ¡Wh§WY©W ¥WXV§WWAhyWh ¡WYKh ITc Kc. ¥WXV§WWAhyWW ©WäWÅmvWITuW ITvWW ¡WVc§WWÈ vWc¥WyWZÈ ©Wy¥WWyW IT¨WZÈ ýcCAc. vWc¥WuWc RW¨Wh I¦Whg VvWh Ic IhÈoWk©c WyWY vWZ§WyWW¥WWÈ ¤WWL¡W ©WWXäWvW TWs¦WhyWY ¥WXV§WWAhyWW I§¦WWuWyWh TcIhPg nWTW£W Kc. vWc¥WuWc AWTh¡W §WoWW¨¦Wh Ic KvWY©WoWQwWY 20 VýT ¥WXV§WWAh §WW¡W²WW wWC oWC Kc. IhÈoWk©c W E¡W˜¥WZnWc IéWZÈ VvWZ Ic A¥Wc ¥WXV§WWyWW ©WäWÅmvWITuWyWh ˜¦WvyW I¦Whg VvWh ¡WTÈvWZ ¤WWL¡WWAc ¥WXV§WW AyWW¥WvW £WY§WyWh X¨WThxW I¦Whg VvWh.

¤WWL¡WyWW ¡WYAc¥W ¡WRyWW E¥WcR¨WWT ¡WT oWTLvWW TWVZ§W oWWÈxWYAc LyW©W¤WW¥WWÈ IéWZÈ VvWZ Ic, vWc¥WuWc 10 VýT IThP ÝX¡W¦WW nWrWg I¦Whg Kc AyWc AnW£WWTh¥WWÈ ýVcTWvWh ¡WWKU ÝX¡W¦WW nWrWg¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWW Kc. vWc¥WuWc IéWZÈ VvWZ Ic AW yWWuWWÈ oWZLTWvWyWW NhSY ¥WhP§WwWY AW¨WY TéWW Kc. §WWvWZT¥WWÈ ©Wh¥W¨WWTc AcI Tc§WYyWc ©WÈ£WhxWvWW TWVZ§W oWWÈxWYAc IéWZÈ VvWZ Ic oWZLTWvW¥WWÈ 45 VýT AcIT L¥WYyW SmvW 300 IThP ÝX¡W¦WW¥WWÈ AW¡WY RYxWY VvWY. AW NhSY ¥WhP§W Kc Ic oWZLTWvW ¥WhP§W.

§WnWyWi, vWW.15 ¥ZÅ©§W¥W xW¥WgoWZÜAhwWY IhÈoWkc©W Ax¦W–W ©WhXyW¦WW oWWÈxWYyWY ¥WZ§WWIWvWyWc ©WWȘRWX¦WmvWW oWuWW¨WyWWT ¤WWL¡WyWW Ax¦W–W TWLyWWwWX©WÈVc ¡WuW V¨Wc ¥WZÅ©§W¥W xW¥WgoWZÜAhyWY ¥WZ§WWIWvW ITY Kc. AW ¥WZ§WWIWvW £WWR xW¥WgoWZÜAhAc TWLyWWwWX©WÈVyWW nWa£W ¨WnWWuW I¦WWg Kc. ¡WTÈvWZ ¤WWL¡WyWW ¨WPW˜xWWyW ¡WRyWW E¥WcR¨WWT yWTcyÏ ¥WhRYyWc §WCyWc vWc¥WyWY AWäWÈIWAh VLZ ¡WuW IW¦W¥W Kc. TWLyWWwWX©WÈVc Ah§W CÅyP¦WW ¥WZÅ©§W¥W ¡W©WgyW§W §WhÈ £WhPgyWW E¡WWx¦W–W AyWc ˜XvWX×vW ©WY¦WW E§W¥WW ¥Wi§WWyWW I§£Wc ©WWXRI, ¥Wi§WWyWW ¦WW©WZ£W A££WW©WyWW X©W¨WW¦W CRoWWVyWW C¥WW¥W

vWwWW ¡W©WgyW§W §WhÈ £WhPgyWW ©W¤¦W ¥Wi§WWyWW nWW§WYR TäWYR STÈoWY ¥WV§WYyWc vWc¥WyWW pWTc LCyWc A§WoW A§WoW ¥W¬¦WW VvWW. TWLyWWwWX©WÈVyWY ¥WZ§WWIWvW £WWR ©WY¦WW xW¥WgoWZÜ ¥Wi§WWyWW I§£Wc L¨WWRc ¤WWL¡W Ax¦W–W TWLyWWwWX©WÈVyWY ©WTnWW¥WuWY ¡Wa¨Wg ˜xWWyW¥WȯWY AN§W X£WVWTY ¨WWL¡Wc¦WY ©WWwWc ITY VvWY. vWc¥WuWc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, A¥Wc yWTcyÏ ¥WhRYwWY PTc § WW KYAc , ¡WTÈ v WZ TWLyWWwWX©WÈVyWY ©¨WYIW¦WgvWW AN§W X£WVWTY ¨WWL¡Wc¦WY Lc¨WY Kc. ¨WWL¡Wc¦WY §WnWyWiwWY ©WvWvW ¡WWÈrW ¨WnWvW ©WWÈ©WR TéWW Kc. AW ¨WnWvWc TWLyWWwW AW ©WYNwWY ¤WWL¡WyWW E¥WcR¨WWT Kc. ¥Wi§WWyWW L¨WWR ýcIc

TWLyWWwWyWW ¡W–W¥WWÈ IhC¡WuW ˜IWTyWh SvW¨Wh ýVcT ITäWc yWVÃ. ¡WTÈvWZ vWc §WhIhyWY ©WW¥Wc ¡WhvWWyWY ¨WWvW LÝT ¥WZIäWc. ¥WZ§WWIWvW £WWR X©WÈVc IéWZÈ Ic vWc¥WyWY ¥WZ§WWIWvWyWY ©WTnWW¥WuWY ©WhXyW¦WW oWWÈxWY AyWc äWWVY C¥WW¥W ©Wd¦WR AV¥WR £WZnWWTYyWY ¥WZ§WWIWvW ©WWwWc yWW ITY äWIW¦W. vWc¥WuWc IéWZÈ Ic, £WxWWÈ L xW¥WgyWW yWcvWWyWc ¥WUY TéWh KZ.È VZÈ £WxWW L ©W¥WZRW¦WhyWZÈ ©Wy¥WWyW IÜÈ KZ.È ¡WTÈvWZ IhCyWY ¡WuW vWWL¡WhäWY yWVà IÜÈ. TWLyWWwWX©WÈVyWY ©WYN §WnWyWi ¡WT AhKW¥WWÈ AhKW rWhwWh ¤WWoW ¥WZÅ©§W¥W ¥WvWRWTh Kc . AVæWW ©WY¦WW ¥WZ©W§W¥WWyWhyWY ©WÈn¦WW §WoW¤WoW 18 §WWnW Kc.

¥WhRYwWY £WYI §WWoWc Kc ¡WuW TWLyWWwW ¨WWL¡Wc ¦ WY Lc ¨ WW Kc : I§£Wc L¨WWR VZÈ £WxWW ©WȘRW¦WhyWZÈ ©Wy¥WWyW IÝÈ KZ ¡WuW IhCyWY vWWL¡WhäWY yWVà IÜÈ : TWLyWWwWX©WÈV

yWVcÝ oWWÈxWY ¡WXT¨WWT ¨WrrWc nWcÈrWvWWuW ýTY

Rc ä W¤WÅmvWyWh ¥WWoWg ¨WxWWTc ¥WVv¨WyWh : ¨WÝuW NhSY XN¡¡WuWY £WR§W TWVZ§WyWY TWVZ§WyWY £WWUI ©WWwWc ©WTnWW¥WuWY ITY

AW¡W Ac©WYPYNYwWY ¡WTcäWWyW Kh? vWh PcS§WWyW ©WYT¡W, Nc£W§WcN, oWkcy¦WZ§W©W MkwÕíkkLkÃkwh,íkk. 15 ¨WW¡WTY ¡WTcäWWyWYwWY ¥WZmvW wWW¨W. LknuÁ-økktÄe ÃkrhðkhLkk MkÇÞku Ac©WYPYNYyWY AI©WYT AW¦WZ¨g WcXRI R¨WW ðå[u ÷kufMk¼kLke [qxt ýe {kxu «[kh ¥WcU¨W¨WWyWZÈ ©wWU : §W–¦W AW¦WZ¨g WcXRI PW‹. A¡Wa¨Wg ¥WhRYyWY VhÅ©¡WN§WyWY yWYrWc, nÍkheçkkøk, íkk.15 fu, yk [qtxýe{kt økt¼eh {wÆkyku [h{Mke{k Ãkh Au íÞkhu ykûkuÃk ¨WcyPhT ÿh©WÃoW ShyW: 241456. økwshkíkLkk rðfkMk {kuz÷Lku xkuVe WÃkh [[ko Úkðe òuRyu. yu÷fu çkkSLkku Ëkuh [k÷e hÌkku Au. yksu vW¥WW¥W ˜n¦WWvW SW¥Wg©WYyWY R¨WWAh 10 {kuz÷ økýkððk çkË÷ fkUøkúuMkLkk yzðkýe, Mkw » {k Mðhks, Ãký ðÁý økktÄe yLku r«Þtfkyu NIW PY©IWEyNwWY ¥WUäWc. WÃk«{w¾ hknw÷ økktÄeLke Íkxfýe Þþðtík®Mknk, yÁý sux÷e, {wh÷e yufçkeò WÃkh «nkhku fÞko níkk. ÕíkkLkÃkwh{ktÚke ¼ksÃkLkk W{uËðkh ExWC...XyW¨WWTuW IcyÏ fkZíkk LkhuLÿ {kuËeyu yksu fkUøkúMu kLkk {Lkkunh òuþe MkrníkLkk ¼ksÃkLkk Mkwíkhefu ðÁý økktÄeyu W{uËðkheÃkºk ISO 9001 ©WXNgSWCP. PY§W–W ¡Wc©N WÃk«{w¾Lke Mkh¾k{ýe çkk¤f MkkÚku ík{k{ Lkuíkkyku swËk swËk rð»kÞ WÃkh ¼Þko çkkË ðÁýu Ãký yk¢{f IÈ N l h §W ©WX¨Wg © W. yW¨WW £WyWvWW fhe níke yLku fÌkwt níkwt fu, xkuVe þçË ðkík fhe hÌkk Au. økt¼eh {wÆkyku ytËks{kt rLkðuËLk fÞwO níkwt. ðÁýu ¥WIWyW¥WWÈ, ¡WWC¡W§WWCyW yWcN¨WIg íku{Lkk ÃkMktËøkeLkk Au. yøkkW WXkðe hÌkk Au Ãkhtíkw çkeS çkksw yuðk fÌkwt níkwt fu, íkuyku ËuþLkk {køkoLku ðÄw ©WY©N¥W. Since 2000. ðkhtðkh VwøøkkLke ðkík fhe níke. ¾u÷kze Ãký Au su ÷kufkuLkk {Lk{ktÚke {níðÃkqýo íkhefu økýu Au. r«ÞtfkLku X˜vWcäW äWWV 98257 27751 {kuËeyu fÌkwt níkwt fu, íkuyku {kLku Au çkk¤Ãký síkkt LkÚke. ÞkuøÞ heíku sðkçk ykÃÞku níkku. ðÁý AhXS©W (02692) 250751. # AWC¡WYAc§W-7... ˜wW¥W ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ økktÄe¾kuxk {køkuo Au íkuðku Ëkðku yøkkW oWZ L TWvWyWW IhC¡WuW oWW¥W Ic ykEÃkeyu÷{kt fw÷ RLkk{e hf{ 30 fhkuz YrÃkÞk hk¾ðk{kt ykðe r«Þtfkyu fÞkuo níkku. r«ÞtfkLkk äWVcT¥WWÈ. Au. [uÂBÃkÞLMk çkLkLkkhLku 13 fhkuz, hLkyMkoyÃkLku ykX fhkuz, ºkeò Lkk{Lkku WÕ÷u ¾ fÞko ðøkh MÚkkLk Ãkh ykðLkkhLku Ãkkt[ fhkuz {¤þu. yk ð¾íku fw÷ ykX xe{ku {uËkLk{kt Mkw÷íkkLkÃkwh{ktÚke ¼ksÃkLkk W{uËðkhu ¨WÈRyWW VcyPYÿWSN ¥WÈXRT Acm©Wh-¥WYyWWIWTY-©Wc¨WyW, Wíkhe hne Au. ykðíkefk÷u «Úk{ íkçk¬kLke «Úk{ {u[ {wçt kE RÂLzÞLMk íku{Lkk W{uËðkheÃkºkku ¼Þko çkkË £WkW©W¥WaXvWg ¨VWCN ¥WcN§W Ahm©WWCPyWY yLku fufuykh ðå[u h{kLkkh Au. {wtçkE RÂLzÞLMk yLku fku÷fkíkk LkkRx økktÄe Ãkkfo ¾kíku WÃkÂMÚkík ÷kufkuLku vWwWW §WoWj ˜©WÈ o WyWY X¨WX¨WxW hkRzMko ðå[u h{kLkkhe {u[Lku ÷RLku ¼khu WíMkwfíkk Au. hkuneík þ{ko {wçt kELkk MktçkkuÄíkk fÌkwt níkwt fu, hk»xÙLkk {køkoLku íku íkuLkk ÃkkuíkkLkk {køko fhíkk ðÄkhu AWCN¥W, oWY¢N AWCN¥W KaNI- fuÃxLk íkhefu Au ßÞkhu økki¥k{ økt¼eh fuÃxLk íkhefuLke ¼qr{fk{kt hnuþ.u LwwWW£WÈxW ¥WUäWc. §W–¥WY NhXIM # XIÌWThyWc... ˜wW¥W ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ çkË÷kððk {kxu yrÄfkh Ähkðu Au. MkwÄkhku ÚkR þfþu. íkksuíkhLkk Lke su { ÷k¼ ykÃkðk{kt yk{kt fkuR ÃkûkÃkkík fhe þfkÞ Mk{Þ{kt Mkw«e{ fkuxo îkhk yufÃkAe ©WW¥Wc, TWýXxWTWLyWY oW§WY¥WWÈ, AWuWÈR. ©WÈXR¡W ¡WNc§W 98257 ykðþu. Mkw«e{ fkuxou yk {níðÃkqýo Lkne.Mkw « e{ fku x o L kk yksLkk yuf yiríknkrMkf [wfkËk ykÃkðk{kt 82928, ©WÈvWTW¥W ThP, yWPYAWR. [wfkËku ykÃkíkk fÌkwt níkwt fu hkßÞku [wfkËkÚke rfÒkh Mk{wËkÞ{kt ¾wþeLkw ykÔÞk Au. yksLkk [wfkËk çkkË nðu yLku fuLÿ Mkhfkh ºkeS òríkLkk {kusw Vhe ðéÞwt Au. ¼khík{kt rfÒkh rfÒkhkuLku Mkk{krsf heíku yÃk{kLkLke 94280 76568. Mk{wËkÞ {kxu ¾kMk Mkk{krsf fÕÞký Mk{wËkÞLkk ÷kufkuLku ðÄkhu {kLk¾Úke ÂMÚkíkeLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzþu Lkne. 2x2 VhN§W ÞkusLkk Ãký þY fhþu. Mkk{krsf òuðk{kt ykðíkk LkÚke. Ãkhtíkw yksLkk íkuyku {rn÷kyku yLku ÃkwY»kku çkkË nðu RX–WuW¤WWTvW-©WWvW L¦WhXvWg§WÃoW- Ëw,ýLku hkufðk ònuh sLkòøk]rík Mkw«e{ fkuxLo kk [wfkËk çkkË rfÒkhkuLku ºkeS òrík yÚkðk íkku ®÷øk{kt XvWÝ¡WXvW-TW¥WcØT-Iy¦WWI¹¥WWTY Íwtçkuþ [÷kððk {kxu hkßÞkuLku íku{Lk {q¤¼qík yrÄfkhku {¤e økýkþu. su íku{Lkk {kxu «ríkcksLkf XR.20 vWW.8-5-14. Tc§¨Wc-yWc¡WW§W- fnuðk{kt ykÔÞwt Au. Mkw«e{ fkuxou íkuLkk þfþu. íku{Lke ÷kRV MxkR÷{kt çkkçkík hnuþ.u ¡WhnWTW-£WyWWT©W-A¦Whx¦WW-K¡Wd¦WW ykËuþ{kt fÌkwt Au fu hkßÞkuyu ¾kMk # AWuWÈR oWkW¥¦W ¥WW¥W§WvWRWT Kc§§WW ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ XR.13 vWW.29-5-14. ònuh xkuRð÷ux çkLkkððe òuryu. wW¦WW ¨WoWT X£WyWnWcvWYyWY yWhÄxW ¡WPY Vh¦W nWTY? 7-12¥WWÈ X£WyWnWcvWYyWY Tc § ¨Wc - A¥WTyWWwW-IWä¥WYT- íku{Lke ¾kMk {urzf÷ Mkkð[uíke ScTSWT yWhÄxW Vh¨WW KvWWÈ X£WyWnWcvWYyWW AhPeT AyWc yWIäWW ¥WÈLTa YyWW AhPeTyWY ¨WdªuWh¨WYRc¨WY XR.13 vWW.5-7-14. ÷uðk{kt kðu íku sYhe Au. Mkw«e{u íkuLkk yWI§W ¥WWÈoW¨WW ¡WWKUyWZÈ IWTuW '¨¦W¨WVWT'yWY AWPIvWTY ¥WWÈoWuWY X©W¨WW¦W äWZÈ ¤WW¨W©WWT Nl W ¨Wc § ©W- yWXP¦WWR. ykËuþ{kt fÌkwt Au fu òu yuf ÔÞÂõík VhB äWIc? E§§WcnWyWY¦W Kc Ic AW¨WW AXxWIWTYAhyWc ©WTIWTY ¡WoWWT AhKh 2566539, ¥Wh.: 94084 íkuLkk MkuõMk yÚkðk íkku òríkLku ¡WPvWh Vh¦W ˜ýyWW XnW©©WW ¡WT L ©W¨WWT EOYyWc IWvWT ScT¨W¨WWyWY yWc¥W ©WWwWc 59822. ÃkrhðíkoLk fhkðu Au íkku íku MkuõMk IW¥Wc ¨WUoWvWW Vh¦W Kc AyWc AW¨WW yW¢SN AXxWIWTYAh ¤WkÖWrWWTyWY AWäWWAc # ÔÈSWPW ¥WWTvWY... ˜wW¥W ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ 2013 çkkËÚke rzÍ÷Lke ®f{ík{kt ˜ýyWc VcTWyW IT¨WW¥WWÈ ¡WWKY ¡WWyWY TWnWvWW yWwWY. # rWWT-rWWT ¤Wa§WIWÈAhyWW Kc§§WW ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ AWuWÈRyWY oWkW¥¦W ¥WW¥W§WvWRWT IrWcTY¥WWÈ Kc§§WW IcN§WWI ©W¥W¦WwWY '¨¦W¨WVWT' óWTW IhB IW¦Wg¨WWVY VWwW xWT¨WW¥WWÈ AW¨WY yW VvWY. vWWLcvWTyWY pWNyWW £WWR ÷exhËeX 8.33 YrÃkÞkLkku ðÄkhku fhðk{kt ykÔÞku Au. 14 {rnLkk MkwÄe X¨WyWW AcyNlY ¡WWIYyWY yWhÄxW yW IT¨WWyWZÈ ¨W§WuW A¡WyWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWWyWY ¡WuW ¡WWX§WIW vWȯW ©WU¨WUäWc yWXV vWh AWoWW¥WY ©W¥W¦W¥WWÈ EoWk AWÈRh§WyW IT¨WW¥WWÈ yk ðÄkhku fhðk{kt ykÔÞku níkku. ykEykuMkeLkwt fnuðwt Au fu, rzÍ÷Lke £WW£WvWc ATLRWTh¥WWÈ ThªW ¨¦WW¡¦Wh Kc. ®f{ík{kt nswÃký ÷exhËeX ðu[ký Ãkh 5.49 YrÃkÞkLkwt LkwfMkkLk Au. AW¨WyWWT Vh¨WWyWW AcxÄ WWuW ¨WvWgWB TéWW Kc.

# ÿcXPN-Pc£WYN IWPg Kc§§WW ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ E¡WTWÈvW X¨WàWwW¿AhyWc yW¨WW TÈoWÝ¡W ©WWwWc rWW§WZ ¨WªWgwWY ¥WWIeäWYN ¥WUäWc. TWL¦W XäW–WuW £WhPe óWTW RT ¨WªWcg xWh.10,12yWW X¨WàWwW¿AhyWY §Wc¨WWvWY ¡WTY–WW £WWR X¨WàWwW¿AhyWY E²WT¨WVY rWIW©WuWY ITYyWc vWc¥WuWc ¥WcU¨Wc§WW ¥WWIe©W ©WWwWc £WhPe óWTW ¥WWIeäWYN AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. £WhPe Kc§§WW ¡W ¨WªWgwWY §Wc¥WYyWcäWyW ©WWwWc ¥WWIeäWYN X¨WàWwW¿AhyWc AW¡Wc Kc.

§Wc¥WYyWcäWyW¨WWUY ¥WWIeäWYN¥WWÈ VW§W¥WWÈ X©WI¦WZTYNY IhP AyWc £WhPeyWh ©WY§W ¡WuW ¥WaI¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc. AW¥W KvWWȦWc AyWcI XI©©WW¥WWÈ X©WI¦WZTYNY IhP Vh¨WW KvWWÈ ¥WWIeäWYNyWY P¹¡§WYIcN IT¨WWyWh ˜¦WW©W ITYyWc vWcyWc AcP¥WYäWyW ¥WcU¨W¨WW¥WWÈ E¡W¦WhoWyWW ˜¦WW©WyWY SXT¦WWRh £WhPeyWc ¥WUvWY VvWY. AW £WW£WvWhyWc x¦WWyWc TWnWYyWc L rWW§WZ ¨WªWg w WY, 2014wWY xWh.10,12yWW vW¥WW¥W X¨WàWwW¿AhyWc VWBX©WI¦WZTYNY IhP AyWc §Wc¥WYyWcäWyW ¨WoWTyWY ¥WWIeäWYN AW¡W¨WWyWh XyWuWg¦W

£Wh¡W§W Å©wWvW XyW¨WW©wWWyWcwWY ¡WuW §WWnWh ÝX¡W¦WWyWY rWhTY ITY VvWY

AWuWÈR äWVcT ¡Wh§WY©Wc rWhTc§WW Pc£WYN-ÿcXNP IWPg óWTW OoWWC vWwWW KcvWT¡WÃPY IT¨WW AW¨Wc§WW A¥WRW¨WWRyWW ¤Wcý£WWLyWc MP¡WY ¡WWPYyWc ¡WZK¡WTK ITvWW ÈvWcuWc A¥WRW¨WWR Å©wWvW £Wh¡W§WyWW pWTcwWY ¡WuW §WWnWh ÝX¡W¦WWyWY ¥W²WWyWW ©WhyWW-rWWÈRYyWW RWoWYyWWyWY rWhTY ITY Vh¨WWyWZÈ nWZ§W¨WW ¡WW¥¦WZÈ Kc. ¡WYAWC ¨WWpWc§WWyWW LuWW¨¦WW AyWZ©WWT ¥WZmvWWyWÈR AWÕ¥W¥WWÈwWY rWhTc§WW ©WZyWY§W¤WWC äW¥WWgyWW wWc§WW¥WWÈwWY vWc¥WyWW £Wh¡W§W Å©wWvW XyW¨WW©wWWyWyWY rWW¨WY ¥WUY AW¨WY VvWY vWcyWW x¨WWTW vWcuWc ¥WIWyW nWh§WYyWc AÈRT ˜¨WcäW ITY rWhTY ITY VvWY. Lc ¥WZÚW¥WW§W ¡WuW TYI¨WT IT¨WWyWY vWL¨WYL VWwW pWTWC Kc.

¥WhRY óWTW ýcTRWT MWNIuWY

I¦Whg Kc. E§§Wc n WyWY¦W Kc Ic Lc X¨WàWwW¿AhyWc ¥WWIeäWYNyWY §WWÈ£WY ©WWrW¨WuWY IT¨WW ¥WWÈoWvWW VäWc vWc¥WuWc V¨WcwWY ývWc ¡WhvWWyWY ¥WWIeäWYN §Wc¥WYyWcäWyW ITW¨W¨WY ¡WPäWc. ýc Ic §WcX¥WyWcäWyWyWh nWrWg ¨WxW¨WW KvWWÈ ¥WWIeäWYNyWY ©W§WW¥WvWY ¨WxWY L¨WWwWY vWcyWW RºT¡W¦WhoWyWY äWI¦WvWWAh yWXV¨WvW £WyWäWc. AW¡¦WW VvWW AyWc ©WhyWWyWW RWoWYyWW nWTYRyWWT äWn©WyWc vWW£WW¥WWÈ §WCyWc vWcyWY ¡WZK¡WTK ITvWWÈ vWc

X¨WL¦W¤WWC ¥WVcyϤWWC ýcäWY (Tc. A¥WRW¨WWR, £Wh¡W§W¨WWUh)Vh¨WWyWZ ¥WW§WZ¥W ¡WPÛZÈ VvWZ. vWcyWY ¡WZK¡WTK ITvWWÈ vWcuWc AcIWR I§WWI ¡WVc§WWÈ L Ac©W£WYAWCyWW Pc£WYN IWPgwWY ˜¤WZRW©W s¨Wc§W©Wg¥WWÈwWY 63 VýTyWY XIÈ¥WvWyWW 20 oWkW¥WyWW ©WhyWWyWW X©WßW nWTYàW Vh¨WWyWY I£WZ§WWvW ITY VvWY. vWcyWY ¡WW©WcyWW wWc§WWyWY vW¡WW©WuWY ITvWWÈ AÈRTwWY 100 ¡WWEyP, 10 VýT ÝX¡W¦WW ThIPW, vWwWW Ay¦W rWhTc§WW ÿcPYN IWPgh ¥WUY AW¨¦WW VvWW. ARʤWZvW ¨WWIKNW xWTW¨WvWW

©WZT–WW ©WcvWZyWY I¥WW§W : 30 §WWnWyWh ¥WZÚW¥WW§W TYI¨WT

AWuWÈR NWEyW ¡WYAWC AcrW. £WY. ¨WWpWc§WW óWTW §WhIh¥WWÈ ýoWbXvW §WW¨W¨WW ¥WWNc ©WZT–WW ©WcvWZ AÈvWoWgvW äWÝ ITW¦Wc§WW §WhI ýoWbXvWyWW IW¦Wgÿ¥WhyWW ¡WoW§Wc ¥WW¯W 3 ¥WW©WyWW NZI È W oWWUW¥WWÈ L 30 §WWnWyWh ¥WZÚW¥WW§W TYI¨WT IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc. vWWLcvWT¥WWÈ L AWÈoWPY¦WW ¡WcQYyWW I¥WgrWWTYyWc §WaÈNYyWc ¤WWoWvWW AcI §WaÈNWTWyWc TÈoWcVWwWc MP¡WY ¡WWPÛW £WWR AWnWY oWcÈoWyWc ¡WIPY ¡WWP¨WW¥WWÈ ¥WUc§WY ©WSUvWW £WWR AWuWÈRyWW AcI s¨Wc§W©WgyWY ©WvWIgvWWwWY AcI ¥WVWOoW ¡WIPWC L¨WW ¡WW¥¦Wh Kc. AW¥W ¡Wh§WY©W AyWc ˜ýyWY ýoWb X vWyWW IWTuWc ¨WxWvWY oWZ y WWnWWc Y yWc ANIW¨W¨WW¥WWÈ A©WTIWTIvWW LuWWC TVY Kc. §WhI ýoWbXvWyWW IW¦Wgÿ¥Wh¥WWÈ ¡WuW AWuWÈR XL§§Wh ©W¥WoWk TWs¦W¥WWÈ ˜wW¥W AW¨¦Wh Kc.

X¨WL¦W¤WWC ýcäWYAc Ac§WAc§W£WY ©WZxWYyWh A¤¦WW©W I¦Whg Vh¦W ¡Wh§WY©W óWTW ¡WZK¨WW¥WWÈ AW¨WvWWÈ ˜êhyWh ©WTUvWWwWY L¨WW£W AW¡WvWh VvWh. RT¥¦WWyW A¥WRW¨WWR nWWvWc TVcvWW ©WZyWY§W¤WWC äW¥WWgyWW ¥Wh£WWC§W ShyW ¡WT vWc¥WyWW ÿcPYN IWPg ¥WWTSvWc ˜¤WZRW©W s¨Wc§W©Wg¥WWÈwWY 63 VýTyWY nWTYRY wWC Vh¨WWyWh ¥Wc©WcL AW¨¦Wh VvWh LcwWY vWc¥WyWW xWÈxWWIY¦W ¡WWNgyWT øvWcyÏX©WÈoW ýNyWc vWW£WPvWh£W AWuWÈR ¥WhI§WYyWc vW¡WW©W IT¨WW LuWW¨¦WZÈ VvWZ. vWcAhAc AW¨WYyWc vW¡WW©W ITvWWÈ EmvW äWn©W MP¡WW¦Wh Vh¨WWyWZÈ nWZ§W¨WW ¡WW¥¦WZÈ VvWZ. ¡WIPW¦Wc§WW X¨WL¦W¤WWC ýc ä WYyWY ¡WYAWC ¨WWpWc § WWAc MYuW¨WN¤WTY ¡WZK¡WTK ITvWWÈ vWcuWc I£WZ§WWvW ITvWWÈ LuWW¨¦WZÈ VvWZ Ic vWc ¨WWTcpWPYAc LZyWWoWQ XL§§WWyWW rWW¡WTPW oWW¥Wc AW¨Wc§WW ¥WZmvWWyWÈR oWZÝyWW AWÕ¥W¥WWÈ LvWh VvWh s¦WWÈ A¥WRW¨WWR £Wh¡W§W nWWvWc TVcvWh ©WZyWY§W¤WWC äW¥WWg ¡WuW LvWh Vh¦W £WÌWc ¨WrrWc X¥W¯WvWW £WÈxWWC VvWY. £Wc XR¨W©W

¡WVc§WWÈ AW §WhIh AWÕ¥W nWWvWc ¤WcoWW wWC oW¦WW VvWW s¦WWÈwWY X¨WL¦W ýcäWYAc ©WZyWY§W¤WWC äW¥WWgyWW wWc§WWyWY vWwWW rWcvWyW¤WWC £W§W¨WWyWW ThIPW 10 VýT AyWc £WcyI AhS CDo§WcyPyWW 20 ¡WWEyP ¥WUYyWc I¹§W 20 VýTyWY rWhTY ITY v¦WWÈwWY STWT wWC oW¦Wh VvWh AyWc AWuWÈR¥WWÈ AW¨WY ¡WVc§WWÈ vWcuWc ˜¤WZRW©W s¨Wc§W©Wg¥WWÈwWY Pc£WYN IWPg óWTW nWTYRY ITY VvWY. v¦WWT£WWR ÿcPYN IWPg óWTW nWTYRY IT¨WW LvWWÈ ¡WIPWC L¨WW ¡WW¥¦Wh VvWh. ¡Wh§WY©W ©WZ ¯ WhyWW LuWW¨¦WW AyWZ©WWT ÿcPYN IWPg¥WWÈ §WY¥WYN £Wc §WWnWyWY L VvWY vWc¥W KvWWÈ ¡WuW X¨WL¦W ýcäWYAc 4.76 §WWnWyWW RWoWYyWWyWY nWTYRY ITY §WYpWY VvWY AyWc vWcyWW ¡WW©W¨WPgyWh ¡WuW §WhrWh ¡WPvWWÈ ¤WWÈPh ÓNÛh VvWh. ¡Wh§WY©Wc AW AÈoWc oWZyWh RWnW§W ITYyWc AWuWÈRyWY IhNg¥WWÈ TLZ ITY TY¥WWyPyWY ¥WWÈoWuWY ITvWWÈ £Wc XR¨W©WyWW TY¥WWyP ¥WÈLZT I¦WWg VvWW. TY¥WWyP RT¥¦WWyW IcN§WYI rWhÈIW¨WyWWTY X¨WoWvWh nWZ§W¨WW ¡WW¥Wc vWc¥W Kc.

{níðÃkqýo økýu Au. ðÁý økktÄe ¼ksÃkLkk Lkuíkk {uLkfk økktÄeyu rðþk¤ hkuz þku ÞkuSLku W{uËðkhe hrððkhLkk rËðMku r«Þt f kLke Ãkºkku ¼Þko níkk. ðÁý økktÄeyu fÌkwt Íkxfýe fkZe níke yLku fÌkwt níkwt níkwt fu íku ËuþLke Mkuðk{kt ðÄkhu fu, fkuý ¾kuxk {køkuo Au íku ytøku rðïkMk hk¾u Au. MkwÕíkkLkÃkwhLkk rLkýoÞ ËuþLkk ÷kufku fhþu. òu ÷kufku MkkÚku MkeÄk MktÃkfo fhðkLkk ðÁý ¾kuxk hMíku Au íkku yk ytøku «ÞkMkÁÃku ðÁýu íkuLkk rÃkíkk MðøkoMÚk Ëuþ rLkýoÞ ÷uþu. ¼ksÃku Ãký MktsÞ økktÄeLke ðkík fhíkk fÌkwt níkwt ðÁýLkku çk[kð fÞkuo níkku yLku fÌkwt fu, íkuyku fnuðk {ktøku Au fu, yk níkwt fu íku ÞkuøÞ hMíkk Ãkh Au. ¼ksÃk {íkrðMíkkh MkkÚku íku ÷ktçkk Mk{ÞÚke «{w¾ hksLkkÚk®Mknu fÌkwt Au fu, òuzkÞu÷ku Au. ðÁýLkk {kíkk yLku ðÁý ÞkuøÞ {køko WÃkh Au. # yWWTWL ©WZª¥WW... ˜wW¥W ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ ýc¦WZÈ vWh vWc¥WyWc äWI oW¦Wh VvWh LcwWY vWc¥WuWc PlW¦W¨WTyWc ¡WZKvWWÈ AW oWWPY vWc¥WyWY IWTIcPyWY oWWPY Kc. v¦WWT£WWR ©WZª¥WWAc vWZTvÈ W L oWWPYyWc Vc§WY¡WcP ¡WT §WC §Wc¨WWyWY ©WZrWyWW AW¡WY VvWY AyWc v¦WWÈ ¡WVhÈrWvWW L XäW¨W¡WZTYyWW yWoWT¡WWX§WIW Ax¦W–W AyWc XL§§WW ¥WVW¥WȯWY v¦WWÈ ¡WVÈhÈrWY oW¦WW VvWW vWc¥WuWc ¥WyWW¨W¨WWyWY IhXäWªW ITY VvWY ¡WTÈvWZ ©WZª¥WWAc ¡WZK¦Ê WZÈ VvWZ Ic ¤WWL¡WyWW E¥WcR¨WWT L¦W¤WWyWX©WÈV ¡W¨Wd¦WW m¦WWÈ Kc vWh vWc¥WyWc LuWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ Ic AW ¨WnWvWc vWcAh AäWhIyWoWT¥WWÈ Kc LcwWY ©WZª¥WW ¨WxWZ yWWTWL wW¦WW VvWW AyWc v¦WWÈwWY ¡WTvW LvWW TéWW VvWW. # ÓoWW¨Wh... ˜wW¥W ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ rhxu÷ Vwøkkðku {k[o {rnLkk{kt 8.19 xfk MkwÄe ÃknkUåÞku níkku. «kó ynuðk÷ {wsçk rhÍðo çkUf òLÞwykhe 2016 MkwÄe rhxu÷ VwøkkðkLku A xfkLke Lke[e MkÃkkxeyu ÷kððkLke RåAk Ähkð Au. økÞk MkÃxuBçkh {rnLkk çkkËÚke ºký ð¾ík rÄhkýLkk Ëh ðÄkÞko çkkË rhÍðo çkUf ykuV RÂLzÞkyu yk {rnLkk{kt íkuLkk Ãkkur÷Mke huÃkkuhxu Lku ykX xfkLkk Ëhu ÞÚkkðík hk¾ðkLkku rLkýoÞ fÞkuo níkku. ykhçkeykE VwøkkðkLku æÞkLk{kt ÷R™u yk hux ò¤ðe hk¾u íkuðe þõÞíkk Au. VwøkkðkLkk yktfzkLku ÷RLku ynuðk÷ òhe fhkÞk çkkË ÷kuLk ÷uðk RåAwf ÷kufku{kt ®[íkkLkwt {kusw Vhe ðéÞwt Au. fkhý fu ÷kuLk MkMíke ÚkðkLkk fkuR Mktfíu k Ëu¾kE hÌkk LkÚke. {k[oLkk Mkíkík çkeò {rnLkk{kt ðuÃkkh ¾kã ½xe Au y™u Ãkkt[ {rnLkkLke ô[e MkÃkkxeyu ÃknkU[e Au. ¼khíkLkk 10 ð»ko{kt çkU[{kfo çkkuLzLku ÷RLku Lkðe økýíkhe ÚkR hne Au. ykuAk rðfkMk y™u ô[k VwøkkðkLku ÷eÄu ¼khík {w~fu÷ íkçk¬k{ktÚke ÃkMkkh ÚkR hÌkwt Au. rhxu÷ Vwøkkðku Mkhuhkþ 10 xfkLke ykMkÃkkMk hne [wõÞku Au. # ¡W¨WyW¡WZ¯W VyWZ¥WWyWøyWW Kc§§WW ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ VvWY. ¤WdT¨WyWWwW VyWZ¥WWyW, EoWvWW VyWZ¥WWyW ©WXVvW äWVcT¥WWÈ AW¨Wc§W yWWyWW¥WhNW vWW¥W¥W VyWZ¥WWyWø ¥WÈXRTh¥WWÈ ¡WaÈý- ArWgyWW, ¥WWÝXvW ¦W°W, ¤WLyWXIvWgyW Lc¨WW X¨WX¨WxW xWWX¥WgI IW¦Wgÿ¥WhyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZ.È E¡WTWÈvW äWVcT¥WWÈ AW¨Wc§W XVyR¹ AnWWPWAh¥WWÈ ¡WuW ¥WWÝXvW yWÈRyWyWY Ly¥W s¦WÈXvW xWW¥WxWa¥W¡Wa¨WgI EL¨W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. ¥WWKY¡WZTW¥WWÈ AW¨Wc§W AnWWPWAh¥WWÈ ¨ÛW¦WW¥W ITvWWÈ ¦WZ¨WWyWh óWTW VyWZ¥WWyW rWW§WY©WWyWW ¡WOyW, AWTvWY- ˜©WWR ©WXVvW ¤WLyW XIvWgyWyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZ.È Lc¥WWÈ ¦WZ¨WWyWh, XIäWhTh, £WWUIh ©WXVvW ¨WPY§W ¨WoWg ¡WuW ýcPW¦Wh VvWh.

# AWuWÈR yWäWW£WÈxWYyWh Kc§§WW ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ VvWW AyWc LZyWY¦WT m§WWIg IyWZ¤WWC Ac¥W. ˜ý¡WXvWyWc §WWÈrWyWY ¯WuW©Wh ÝX¡W¦WWyWY ¡WW¨WPT¨WWUY yWhNh AW¡WvWWÈ L KNIW¥WWÈ oWhO¨WW¦Wc§WW AXxWIWTYAh AyWc I¥WgrWWTYAh ¯WWNm¦WW VvWW AyWc IyWZ¤WWC ˜ý¡WXvWyWc §WWÈrW §WcvWW TÈoWcVWwWc MP¡WY ¡WWPÛW VvWW. Ac©WY£WY ©WZ¯WhyWW LuWW¨¦WW AyWZ©WWT TWs¦W ©WTIWTyWY yW¨WY ˜¨WW©WyW yWYvWY AyWZ©WWT AcyWAWTAWCyWc ¡WW©W¡WhNg AyWc EÈ¥WTyWW ¡WZTW¨WW vWwWW ¥WcPYI§W ©WN¿SYIcN TLZ I¦Wgwc WY AcI ¨WªWg ¥WWNc §WYIT ¡WT¥WYäWyW ¥WUc Kc LcwWY rWThvWT¥WWÈ ¨W©WvWW ¥WhNW¤WWoWyWW AcyWAWTAWCAh ¡WhvWWyWW ¨WvWyW AW¨WYyWc ¡WW©W¡WhNgyWW AWxWWTc AcI ¨WªWgyWY §WYIT ¡WT¥WYäWyW ¥WcU¨WvWW Vh¦W Kc. # ¨WhNT¥WWIg©W AyWc Kc§§WW ¡WWyWyWZÈ rWW§WZ E¡WTWÈvW X¨WàWwW¿AhyWc yW¨WW TÈoWÝ¡W ©WWwWc rWW§WZ ¨WªWgwWY ¥WWIeäWYN ¥WUäWc. TWL¦W XäW–WuW £WhPe óWTW RT ¨WªWcg xWh.10,12yWW X¨WàWwW¿AhyWY §Wc¨WWvWY ¡WTY–WW £WWR X¨WàWwW¿AhyWY E²WT¨WVY rWIW©WuWY ITYyWc vWc¥WuWc ¥WcU¨Wc§WW ¥WWIe©W ©WWwWc £WhPe óWTW ¥WWIeäWYN AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. £WhPe Kc§§WW ¡W ¨WªWgwWY §Wc¥WYyWcäWyW ©WWwWc ¥WWIeäWYN X¨WàWwW¿AhyWc AW¡Wc Kc. §Wc¥WYyWcäWyW¨WWUY ¥WWIeäWYN¥WWÈ VW§W¥WWÈ X©WI¦WZTYNY IhP AyWc £WhPeyWh ©WY§W ¡WuW ¥WaI¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc. AW¥W KvWWȦWc AyWcI XI©©WW¥WWÈ X©WI¦WZTYNY IhP Vh¨WW KvWWÈ ¥WWIeäWYNyWY P¹¡§WYIcN IT¨WWyWh ˜¦WW©W ITYyWc vWcyWc AcP¥WYäWyW ¥WcU¨W¨WW¥WWÈ E¡W¦WhoWyWW ˜¦WW©WyWY SXT¦WWRh £WhPeyWc ¥WUvWY VvWY. AW £WW£WvWhyWc x¦WWyWc TWnWYyWc L rWW§WZ ¨WªWgwWY, 2014wWY xWh.10,12yWW vW¥WW¥W X¨WàWwW¿AhyWc VWBX©WI¦WZTYNY IhP AyWc §Wc¥WYyWcäWyW ¨WoWTyWY ¥WWIeäWYN AW¡W¨WWyWh XyWuWg¦W I¦Whg Kc. E§§WcnWyWY¦W Kc Ic Lc X¨WàWwW¿AhyWc ¥WWIeäWYNyWY §WWÈ£WY ©WWrW¨WuWY IT¨WW ¥WWÈoWvWW VäWc vWc¥WuWc V¨WcwWY ývWc ¡WhvWWyWY ¥WWIeäWYN §Wc¥WYyWcäWyW ITW¨W¨WY ¡WPäWc. ýc Ic §WcX¥WyWcäWyWyWh nWrWg ¨WxW¨WW KvWWÈ ¥WWIeäWYNyWY ©W§WW¥WvWY ¨WxWY L¨WWwWY vWcyWW RºT¡W¦WhoWyWY äWI¦WvWWAh yWXV¨WvW £WyWäWc.


£WZxW¨WWT, vWW.16-4-2014

www.sardargurjari.com

9

AWuWÈR¥WWÈ AWLc XR§WY¡W¤WWB ¡WNc§WyWh ThP äWh : IhÈoWkc©WyWW E¥WcR¨WWT ¤WTvWX©WÈV ©Wh§WÈIYyWh ©WWÈLc X¨WxWWyW©W¤WW IW¦WWg§W¦WyWZÈ EÚpWWNyW £WhT©WR X¨WxWWyW©W¤WW X¨W©vWWT¥WWÈ §WhI˜rWWT IW¦Wgÿ¥W

AWuWÈR

AWuWÈR, vWW.15 EyWWUW¥WWÈ oWT¥WY ¨WxW¨WWyWY ©WWwWc ©WWwWc §WhI©W¤WWyWW rWaÈNuWY ˜rWWT¥WWÈ ¡WuW oWT¥WW¨Wh AW¨WvWh ý¦W Kc. v¦WWTc §WhI©W¤WW £WcOIyWW ¤WWL¡WyWW E¥WcR¨WWT XR§WY¡W¤WWB ¡WNc§W vWW. 16 AcX˜§W, £WZxW¨WWTyWW ThL AWuWÈR nWWvWc ThP äWh ITäWc AyWc ©WWÈLc AWuWÈR X¨WxWWyW©W¤WW IW¦WWg§W¦WyWW EÚpWWNyW ©W¥WWThV¥WWÈ ¡WuW E¡WÅ©wWvW TVcäWc. ¤WWL¡W ¥Wx¦W¥W©wW IW¦WWg§W¦WyWY AnW£WWTY ¦WWRY¥WWÈ LuWW¨WW¦WZÈ Kc Ic, XR§WY¡W¤WWB ¡WNc§W ©W¨WWTc 9:30 I§WWIc ¡WcNlh§W ¡WÈ¡W ¡WW©Wc, §WhNY¦WW ¤WWoWhUwWY ThP äWh yWh ˜WTȤW ITvWWÈ ¡WVc§WWÈ ¤WWwWYø ¥WÈXRT RäWgyW ITäWc. v¦WWT£WWR AW Tc§WY §WhNY¦WW ¤WWoWhU, I¡WWX©W¦WW £WýT, NW¨WT£WýT wWB ¥WOY¦WW rWhTW, AWMWR ¥WcRWyW, ¨WVcTWB ¥WWvWW, oWW¥WPY¨WP, LZyWW T©vWW, rWThvWT £WcIÈ , ¨WcyPhT rWhIPY, ©WY.¡WY. Ih§WcL, ¤WoWvWX©WÈV rWhI, AÈX£WIW rWhI, yWVcÜ£WWoW, AÈI¹T ©Wh©WW¦WNY, XäWnWhP vW§WW¨WPY, ©Wh ÔNyWh ThP, oWÈoWRc¨WyWyWoWT, 100 ÔNyWh ThP, Ph. ¥WVcyÏ äWWVyWY VhÅ©¡WN§W, §W–¥WY rWhIPY, ¥WcSTc ThP, ©NcäWyW ThP,

AWuWÈR, vWW.15 IhÈoWkc©WyWW AWuWÈRyWW E¥WcR¨WWT AyWc ¤WWTvW ©WTIWTyWW ¥WȯWY ¤WTvWX©WÈV ©Wh§WÈIYAc AWLc rWaÈNuWY ˜rWWTyWW ˜WTÈ ¤ W¥WWÈ ©WWT©WW ©WvW Ic ¨ W§W AX¨WrW§WRW©Wø ¥WVWTWLyWW AWäWY¨WWgR §WYxWW VvWWÈ. vWcAh ©WWwWc xWWTW©W¤¦W XyWTÈLyW¤WWB ¡WNc§W AyWc IWÈXvW¤WWB ©WhQW¡WT¥WWT, PY.©WY. ¡WNc§W, Ph. xW¥Wgyc ϤWWB ¡WNc§W ©WXVvW AoWkuWYAh VWLT TéWWÈ VvWWÈ. £WhT©WR X¨WxWWyW©W¤WW ¥WvWX¨W©vWWT¥WWÈ RW¨Wh§W nWWvWc §WhI©WÈ¡WIg IW¦Wgÿ¥W¥WWÈ xWWTW©W¤¦Wh TWLcyÏX©WÈV ¡WT¥WWT AyWc XyWTÈLyW¤WWB ¡WNc§W, yWN¨WTX©WÈV ¥WXVPW (E¡W.˜.oWZ. ˜. IhÈoWk©c W), IW¦WgITh vWwWW T00 £WWBI

©WWwWc ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ ¦WZ¨WWyWh £WWBI Tc§WY ©¨WÝ¡Wc vWc¥WyWY ©WWwWc ýcPW¦WW VvWWÈ. LyW©WÈ¡WIe RT¥¦WWyW X¨WX¨WxW ©wWUhAc ¤WTvWX©WÈVyWZÈ I¹¥WI¹¥W XvW§WI ITY, SNWIPW ShPY ©¨WWoWvW ITW¦WZÈ VvWZÈ. I©WWTY, ¨WPc§WY, MWTh§WW, TW©W, ©WdL¡WZT, nWWyW¡WZT, EyWc § WY, rWZ ¨ WW AyWc £WhT©WR oWW¥Wc §WhI©WÈ¡WIe IW¦Wgÿ¥W ¦Whý¦Whg VvWh. Lc¥WWÈ AoWkuWYAh óWTW X¨W©vWWT¥WWÈ ¤WTvWX©WÈV óWTW ITW¦Wc§WW §WhIŨWIW©WyWW IW¥WhyWY X¨W©vWWT¡Wa¨WgI ýuWIWTY ©WWwWc vWcAhyWc ¥WvW AW¡W¨WW A¡WY§W ITWC VvWY.

nWcPWyWW VWC¨Wc 6 §WcyWyWY IW¥WoWYTY RT¥¦WWyW

¤WW§WcL

oWhRY wWB A¥Wa§W PcTY, oWuWcäW, ¥WÈoWU¡WZTW, I§WcINTÕYyWW ¥WIWyW ¡WW©Wc wWB, ýoWyWWwW ¡WTW, PY.Ac©W.¡WY. £WÈoW§WW, £WhT©WR rWhIPY, øNhPY¦WW ThP, AcyL§W ©Iº§W, ©WWwWYyWoWTwWY Ac.¡WY.©WY. KW¯WW§W¦W, ¥WhvWYIWIWyWY

rWW§WY, L§WWRY¡W ©Wh©WW¦WNY, X¨W¨WcIWyWÈRyWoWT, 80 ÔNyWh ThP, T7 oWW¥W ¡WWNYRWT ©Iº§W ©WW¥WcyWW T©vWWwWY T£WWTY¨WWP AyWc ©WWÈB£WW£WW ¥WÈXRT ¡WauWWgVXa vW wWäWc. E¡WTWÈvW ©WWÈLc 6:30 I§WWIc ¡WNc§W

yWPYAWR¥WWÈ VyWZ¥WWyW L¦WÈXvWyWY ¡WW¨WyW¤WTY EL¨WuWY

¨WWPY, oWW¥WPY¨WP ¡WW©Wc AWuWÈR X¨WxWWyW©W¤WW IW¦WWg§W¦WyWZÈ EÚpWWNyW ©W¥WWThV TWnW¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh Kc. Lc ˜©WÈoWc E¥WcR¨WWT XR§WY¡W¤WWB ¡WNc§W, §WhI©W¤WW ByrWWLg, ¥WVW¥WȯWY ©WXVvW IW¦WgITh E¡WÅ©wWvW TVcäWc.

TxW¨WWuWLwWY VXT¦WWUWyWh LZyWh VWC¨Wc XP¨WWCPT ¥WaIYyWc ¡WVhUh IT¨WW EoWk ¥WWÈoW

¥WWvWT vWTScyWh yW¨Wh VWB¨Wc £WyW¨WW ©WWwWc LayWh T©vWh ©WWÈIPh £WyW¨WWyWc IWTuWc nWcPW yWWoWXTIhyWc ¡WTcäWWyWY

yWXP¦WWR, vWW.15 ¨WPhRTW-A¥WRW¨WWR ¨WrrWcyWW LZyWW yWcäWyW§W VWC¨WcyWc 6 §WcyW IT¨WWyWY IW¥WoWYTY rWW§Wc Kc v¦WWTc nWcPW äWVcT¥WWÈwWY ¡W©WWT wWvWW yWcäWyW§W VWC¨WcyWW ¤WWoWyWc 6 §WcyWyWY ©WWwWc ¡WVhUh ¡WuW yWVÃ ITvWWÈ ©wWWXyWI yWWoWXTIh ¤WWTc ¡WTcäWWyWY ¤WhoW¨WY TéWW Kc. rWThvWTyWc A¥WRW¨WWR AyWc ¨WPhRTW ©WWwWc ýcPvWh yWcäWyW§W VWC¨Wc pWuWWÈ ©W¥W¦WwWY nWnWPxWL AyWc ©WWÈIPh VvWh. ¡WTÈvWZ A¥WRW¨WWR-¨WPhRTW ¨WrrWc Acm©W˜c©W VWC¨Wc äWÝ ITW¦WW £WWR

Kc§§WWÈ 17 ¨WªWgwWY

LZyWW yWcäWyW§W VWC¨WcyWc §WWÈ£WW ©W¥W¦WwWY ¡WVhUh Ic yW¨Wh ITW¦Wh yWwWY.nWcPW äWVcTyWY ¨WW¯WI yWRY E¡WTyWh ¡WZ§W ©WWÈIPh Vh¨WWwWY E¤WY wWvWY ¥WZäIc§WYyWW X¨WI§¡WÝ¡Wc ¥WWvWT vWTS yW¨Wh ¨WdIŧ¡WI yWcäWyW§W VWC¨Wc Pc¨W§W¡W ITW¦Wh VvWh,Lc c TxW¨WWuWLwWY VXT¦WWUW ¨WrrWc £WyWW¨WW¦Wh Kc. V¨Wc A¥WRW¨WWR-¨WPhRTW ¨WrrWc yWcäWyW§W VWC¨Wc yWÈ.8yWc 6 §WcyWyWh £WyWW¨W¨WWyWY IW¥WoWYTY ¡WZT ýcäW¥WWÈ rWW§WY TVY Kc AyWc AW¨WyWWT XR¨WWUY ©WZxWY¥WWÈ §WoW¤WoW AW T©vWh vWd¦WWT wWC LäWc Ac TYvWc yW¨WW VWC¨WcyWZÈ IW¥W

£WWÈxWuWY oWW¥WyWW ¡WW¨WWoWQyWW ¡WoW¡WWUW ©WÈpW¥WWÈ ýcPWvWW ¤WWX¨WILyWh rWW§WZ ¨WªWgc rWWT©Wh ÕxxWWUZAh ©WÈpW¥WWÈ ýcPW¦WW Kc

Av¦WWTc AÈXvW¥W vW£WßW¥WWÈ rWW§WY TéWZÈ Kc. yW¨Wh vWd¦WWT wWvWh 6 §WcyWyWh VWC¨Wc ¡WuW ¥WWvWT vWTSyWW ¤WWoW¥WWÈ L ¡WVhUh IT¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWh Kc. ©WWwWc nWcPW yWoWT¥WWÈwWY ¡W©WWT wWvWh VWC¨Wc ¨WxWZ AcI ¨WnWvW ©WWÈIUh AyWc nWTW£W Å©wWXvW¥WWÈ L TéWh Kc. AWwWY nWcPW äWVcTyWc ýcPvWh TxW¨WWuWLwWY VXT¦WWUW ©WZxWYyWh LZyWh VWC¨Wc ¡WVhUh IT¨WWyWY ¥WWÈoW EoWk £WyWY Kc. nWcPW äWVcTyWY ¨WW¯WI yWRYyWW £WÈyWc vWTSyWW VWC¨WcyWW ¤WWoWyWc ¡WVhUh IT¨WW¥WWÈ yWVÃ AW¨WvWW oWcTIW¦WRc

R£WWuW ¨WxWY TéWW Kc. AW LZyWW T©vWW ¡WT ThP XP¨WW¦WPT ¡WuW yWVà Vh¨WWwWY AI©¥WWvWyWh ¤W¦W ¦WwWW¨WvW Kc. Ic¥WIc Vø ¡WuW A©WÈn¦W ¥WhNW-¤WWTc ¨WWVyWh nWcPW äWVcT yWøIwWY L ¡W©WWT wWW¦W Kc. v¦WWTc yWc.VW.yWc 6 §WcyW IT¨WW ©WWwWc TxW¨WWuWLwWY VXT¦WWUWyWh nWcPW äWVcTyWc ýcPvWc ThP ¡WuW ¡WVhUh ITY ThP XP¨WW¦WPT §WoWW¨W¨WW ¥WWÈoW wWC Kc. Kc§§WW pWuWW ©W¥W¦WwWY AW ¥WWoWg E¡WT IhC X¨WIW©W IW¦Wg IT¨WW¥WWÈ AW¨WvWZÈ yW Vh¨WWwWY ¨WWVyWrWW§WIhyWY ¥WZäIc§WYAh ¨WxWvWY ý¦W Kc.

£WhT©WRyWW ¤Wh¤WWSUY X¨W©vWWT¥WWÈ

¡WWB¡W X§WIcLyWW IWTuWc EyWWUZLy¦W ThoWrWWUWc Sc§WW¨W¨WWyWY RVcäWvW

^ ShNh | Ac©W Ic vWU¡WRW

rWd¯WY ©WZR ¡WZyW¥WyWW ¡W¨Wg XyWX¥W²Wc IÖ¤WÈLyW Rc¨W VyWZ¥WWyWøyWY L¦WÈXvW XyWX¥W²Wc yWPYAWR¥WWÈ X¨WX¨WxW VyWZ¥WWyW ¥WÈXRThAc ¡Waý-ArWgyWW, AyyWIºN ©WXVvW xWWX¥WgI IW¦Wgÿ¥WhyWZÈ AW¦WhLyW ITW¦WÈZ VvWZÈ. Lc¥WWÈ äWVcTyWW ¡WYL rWhIPYAc AW¨Wc§W äWyWdä¨WT ¥WÈXRT, ¡WYL¤WWoWhUyWW £WW§WW VyWZ¥WWyW, ¥WWB¥WÈXRT ThP ¡WTyWW ThIPY¦WW VyWZ¥WWyW, IhÄITuW VyWZ¥WWyW ©WXVvWyWW ¡W¨WyW¡WZ¯W ¥WÈXRTh¥WWÈ ¥WWÜXvW¦W°W, ©WZÈRTIWÈP, VyWZ¥WWyW rWW§WY©WW ¡WOyW ©WXVvWyWW IW¦Wgÿ¥WhyWZÈ XR¨W©W¤WT AW¦WhLyW ITW¦WZÈ VvWZÈ. ©W¨WWTwWY ¤WWX¨WILyWhAc ¡WuW X¨WX¨WxW VyWZ¥WWyW ¥WÈXRTh¥WWÈ ¡Waý-ArWgyWW AyWc RäWgyW ^ ShNh | LäW¨WÈvWX©WÈV TWOhP ITYyWc xWy¦WvWW AyWZ¤W¨WY VvWY.

AWuWÈR XL§§WW ¡WcyäWyWT ¥WÈPUyWY ¨WWXªWgI ©W¤WW ¦WhýB

AWuWÈR, vWW.15 £WWÈxWuWY oWW¥W¥WWÈwWY Kc§§WWÈ ©W²WT¨WªWgwWY yWYIUvWWÈ ¡WW¨WWoWQyWW ¡WoW¡WWUW ©WÈpW¥WWÈ ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ ¤WWX¨WILyWh ýcPW¦W Kc. ¡WcN§WWR vWW§WZIWyWW £WWÈxWuWY oWW¥WyWW ¥WVWIWUY ¤WLyW ¥WÈPU AyWc oWW¥WyWW

xW¥WgcyϤWWB IWÈXvW¤WWB ¡WNc§WyWW AW¦WhLyW óWTW RT ¨WªWgc rWd¯W ¥WW©W¥WWÈ £WWÈxWuWY oWW¥W ¡WW¨WWoWQyWh ¡WoW¡WWUW ˜¨WW©W IWQ¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. Lc¥WWÈ RT ¨WªWgc ©WcIÈ PhyWY ©WÈn¦WW¥WWÈ ¤WWX¨WIh ýcPW¦WW Kc. ¤WWX¨WIhyWc rVW-yWW©vWWc L¥W¨WW ©WXVvWyWY ©WZX¨WxWW AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc.

^ ShNh | äWWÈXvW§WW§W ¨WWpWc§WW

rWW§WZ ¨WªWgc AWLc rWd¯W©WZR ¡WZyW¥WyWW XR¨W©Wc £WWÈxWuWY oWW¥WwWY yWYIUc§W ¡WW¨WWoWQyWW ¡WoW¡WWUW- ©WÈpW¥WWÈ rWWT©WhwWY ¨WxWWTc ¤WWX¨WIh ¥WWvWWøyWW TwW ©WWwWc ýcPW¦WW Kc. LcAh ¡WW¨WWoWQ ¡WVhÄrWYyWc ¥WWvWWøyWY x¨Wý rWQW¨WäWc.

RVcäWvW §WhIh yWc ©WvWW¨WY TVY Kc. ˜ý CrKc Kc Ic ¡WWX§WIW óWTW ©Wv¨WTc ©WRT ©W¥W©¦WWyWZÈ XyWTWITuW wWW¦W vWh TWVvW TVc. AW ©WÈR¤Wgc £WhT©WR yWoWT¡WWX§WIWyWW rWYS AhSY©WTyWh ©WÈ¡WIe ©WWxWvWW vWcAhAc LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, VW, vWc X¨W©vWWT¥WWÈ wWhPWI ˜h£§Wc¥W Kc. AcyøyWY¦WT AyWc ¨WhNT¨WIe©W X¨W¤WWoW ©WWwWc ¨WWvWrWYvW wWB Kc, wWhPW RY¨W©W¥WWÈ ©WRT ˜êyWZÈ XyWTWITuW AW¨WY LäWc. ýc Ic AW X¨W©vWWT¥WWÈ ø¨W§WcuW ThoWrWWTh ˜¨WcäW ITc vWc ¡WVc§WWÈ vWȯWyWY AWÈnW EpWPc Ac¥W ©wWWXyWIh BrKY TéWW Kc.

AWuWÈR ©WÈ©WRY¦W ¥WvWX¨W©vWWTyWW E¥WcR¨WWThyWc yWPYAWRyWY ThLoWWT IrWcTY ¯WuW¨WWT nWrWg Tø©NT TLa IT¨WWyWW TVcäWc AàvWyW ¨Wc£W AcyWc£W§P 17, 24 AyWc 28 AcX˜§Wc yWhP§W AXxWIWTY ©W¥W–W E¥WcR¨WWThAc nWrWg Tø©NT ©WWwWc E¡WÅ©wWvW TVc¨WZÈ ¡WPäWc

AWuWÈRyWW §WW¦Wy©W Vh§W nWWvWc AWuWÈR XL§§WW ¡WcyäWyWT ¥WÈPUyWY ¨WWXªWgI ©W¤WW vWwWW ©yWcV¥WY§WyW ©WÈ¥Wc§WyW ¦Whý¦WZÈ VvWZÈ. Lc¥WWÈ ¡WcyäWyWT ©W¥WWLyWW ©WÈoWOyW ¥WȯWY XR–WYvW¤WWB OWIhT ©WXVvW AoWkuWYAh E¡WÅ©wWvW TéWWÈ VvWWÈ. AW ©W¤WW¥WWÈ ¡WcyäWyWT XR¨WÈoWvWhyWc ÕxxWWÈLX§W AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY vWwWW ¨WWXªWgI AVc¨WW§WyWY rWrWWg ©WWwWc ¡WcyäWyWTIhyWW ˜êh AÈoWc rWrWWg-X¨WrWWTuWW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. AW ˜©WÈoWc 70 ¨WªWgwWY ¨WxWZ ^ ShNh | ©WZTcäW OWI¹T ¨W¦WyWW ¡WcyäWyWT AWø¨WyW ©W¤¦WhyWZÈ ©Wy¥WWyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ.

AWuWÈR, vWW.15 £WhT©WR Å©wWvW ¤Wh¤WWSUY X¨W©vWWT¥WWÈ Kc§§WWÈ IcN§WWIÈ ©W¥W¦WwWY ¡WY¨WWyWWÈ ¡WWuWYyWY ¥WZn¦W ¡WWB¡W§WWByW¥WWÈ NcIyWYI§W nWW¥WYyWc IWTuWc ¤WÈoWWuW ©Wýg¦WZÈ Kc. LcyWW IWTuWc ýVcT T©vWW ¡WT AyWc TVc u WWÈ I ¥WIWyWhyWWÈ AWÈoWuWW¥WWÈ ¡WWuWYyWh ©WvWvW ¤WTW¨Wh wWW¦W Kc. AWÈoWuWW¥WWÈ ¤WTW¦Wc§W ¡WWuWYyWW nWW£WhrWY¦WWyWc IWTuWc AW X¨W©vWWT¥WWÈ Ih§WcTW, Pcyo¦WZ, NWBShP vWc¥WL ¥Wc§WcTY¦WW Lc¨WW ¡WWuWY Ly¥W ø¨W§WcuW ThoWhyWh MP¡WwWY Sc§WW¨Wh wW¨WWyWY

AWuWÈR, vWW. 15 ·˘¿Á¤Î Á΋ÎL› «Ò_ÀHÎÌ2014 ±_ ÷ √˝ ÷ 16-±ÎHÎ_ ÿ Á_ÁÿÌ› ‹÷ωV÷Îfl ‹ÎÀı ˉı 15 µ‹ıÿ‰Îfl˘ ŒÎ≥fi· ◊›Î »ı I›Îflı ‹÷ÿÎfifiÌ ÷Îfl̬ ±ıÀ·ı ¿ı 30/4/ 2014 ’Ëı·Î ÿflı¿ µ‹ıÿ‰Îfl˘±ı ±◊‰Î «Ò_ÀHÎÌ ±ı…LÀ˘±ı ¬«˝ fl∞VÀfl Ïfi¤Î‰‰Îfi_ flËÂı. ±Î√Î‹Ì ÷Î.17/24/28±ı Ï ’˛ · fiÎ fl˘… ¬«˝ fi Î fi˘Õ· ±Ï‘¿ÎflÌ ±fiı Ï…S·Î ω¿ÎÁ ±Ï‘¿ÎflÌ ÕΘ.¿<·ÿÌ’ ±Î›˝ Á‹ZÎ ¬«˝ fl∞VÀfl ÁÎ◊ı ËÎ…fl flËı‰Îfi$ flËıÂı, …ı fl∞VÀflfiÌ ±ı¿ÎµLÀŸ√ ÀÌ‹ ¶ÎflÎ ÷’ÎÁHÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı . µ‹ıÿ‰Îfl˘±ı Ïfi›÷ ◊›ı· ÷Îfl̬˘±ı Á‰ÎflfiÎ 11 ¿·Î¿ı ¿·ı¿Àfl ¿«ıflÌ

¬Î÷ıfiΠωÕÌ›˘ ¿˘LŒflLÁ w‹ ¬Î÷ı ËÎ…fl flËı‰Î …HÎΉΛ_ »ı. µ‹ıÿ‰Îfl˘ ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î «Ò_ÀHÎÌ ¬«˝fiÌ fi˘_‘ ¬«˝ fl∞VÀfl‹Î_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì Ë˘› »,ı Á‹›Î_÷flı fi˘Õ· ±Ï‘¿ÎflÌlÌ (¬«˝) fiÌ ±K›ZÎ÷΋Î_ ÿflı¿ µ‹ıÿ‰Îfl ÿÌà ÂıÕ˘ fl∞VÀfl Ïfi¤Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. µ‹ıÿ‰Îfl˘ ¶ÎflÎ fl…\ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î ¬«˝ ÁÎ◊ı ÂıÕ˘ fl∞VÀflfi˘ ¬«˝ «ı¿ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. Ï…SSÎÎfiÎ fi˘Õ· ±Ï‘¿ÎflÌ (¬«˝ ) fiÌ ±K›ZÎ÷΋Î_ ÿflı ¿ µ‹ıÿ‰Îfl˘ ‹ÎÀı Ïfi¤Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î ÂıÕ˘ fl∞VÀfl ±fiı µ‹ıÿ‰ÎflfiÎ ¬«˝ fl∞VÀflfiÌ «¿ÎÁHÎÌ µ‹ıÿ‰Îfl ¿ı «ÒÀ_ HÎÌ ±ı…LÀfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ‹÷ÿÎfi ’Ëı·Î hÎHΉÎfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

‹÷ÿÎfi ’Ëı·Î hÎHΉÎfl F›Îflı ’HÎ ¬«˝ fl∞VÀfl ÁÎ◊ı µ‹ıÿ‰Îfl˘fiı ⁄˘·Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ±«Ò¿ ËÎ…fl flËı‰Î ¬«˝fiÎ fi˘Õ· ±Ï‘¿ÎflÌ ÕΘ.¿<·ÿÌ’ ±Î›˝±ı …HÎÎT›_ »ı. ¬«˝ Á⁄_‘Ì ΩHοÎflÌ ±Î’÷Î ÕΘ.¿<·ÿÌ’ ±Î›˝±ı …HÎÎT›_ »ı ¿ı ¤Îfl÷fiÎ «Ò_ÀHÎÌ’_«fiÌ ÁÒ«fiÎ ‹…⁄ ¬«˝ fl∞VÀfl ÁÎ◊ı ‹÷ÿÎfi ’Ëı · Î hÎHΉÎfl ËÎ…fl flËı‰ ±Ïfi‰Î›˝ »ı ±fiı ‹÷ÿÎfi ⁄Îÿ µ‹ı ÿ ‰Îfl ¶ÎflÎ ¬«˝ fi Î ÏËÁÎ⁄˘ Ïfi›÷ Á‹› ‹›Î˝ÿ΋Î_ fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ fi ±Î‰ı ÷˘ …ı ÷ı µ‹ı ÿ ‰Îflfiı «Ò_ÀHÎÌ’_« ¶ÎflÎ ±Î√Î‹Ì «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ·Õ‰Î µ’fl ’˛ Ï ÷⁄_ ‘ ‹Ò ¿ ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı‹ ‰‘‹Î_ ÷ı‹HÎı µ‹ı›˝ Ë÷._

ýc£W ¡WhNg§WwWY ©WsL wWäWc

yWXP¦WWR, vWW.15 IX¥WêT, ThLoWWT AyWc vWW§WY¥WyWY IrWcTY, oWWÈxWYyWoWT óWTW ThLoWWT ¨WWrKZA È hyWc yWhITYRWvWWyWY ©WTUvWWwWY ©Wc¨WWAh ˜W’ ITW¨WY äWIW¦W vWc VcvWZwWY AàvWyW ¨Wc£W AcyWc£W§P ýc£W ¡WhNg§W vWd¦WWT IT¨WW¥WWÈ AW¨WyWWT Kc. ThLoWWT IrWcTY nWWvWc yWhÈxWW¦Wc§W ThLoWWT ¨WWrKZÈ E¥WcR¨WWThyWc ThLoWWTYyWY X¨WoWvWhyWY ýuWIWTY ©WRTVZÈ ¡WhNg§WyWW ¥WWx¦W¥WwWY C-¥WcC§W/Ac©WAc¥WAc©WwWY ¡WuW AW¡W¨WWyWY ©WoW¨WP E¡W§W£xW wWyWWT Vh¦W RTcI ThLoWWT ¨WWrKZÈAhAc ¡WhvWWyWW C-¥WcC§W AcP©cl W/¥Wh£WWC§W yWÈ£WTyWY yWhÈxWuWY ©WÈ£WÈXxWvW ThLoWWT IrWcTY nWWvWc C-¥WcC§W (IrWcTYyWZÈ C-¥WcC§W AcP©cl W AW¡W¨WZ)È N¡WW§WwWY/Ý£WÝ¥WWÈ yWhÈxWW¨WY §Wc¨WY LÝTY Vh¦W vWWvIWX§WI vWc ITW¨WY §Wc¨WW ThLoWWT ¨WWrKZÈ E¥WcR¨WWThyWc ¡WcNW ˜RcXäWI ThLoWWT AXxWIWTY, yWXP¦WWRyWY ¦WWRY¥WWÈ LuWW¨WW¦WZÈ Kc.


10

£WZxW¨WWT, vWW.16-4-2014

www.sardargurjari.com

¡W¨WyW¡WZ¯W VyWZ¥WWyWøyWW ˜WoWN¦WXRyWyWY ¤WW¨W¤WTY EL¨WuWY ÕY oWZSW¨WWUW VyWZ¥WWyW, AWuWÈR

AWuWÈR, vWW. 15 TW¥W¤WIvW AyWc ¡W¨WyW¡WZ¯W VyWZ¥WWyWøyWW ˜WoWN¦W ¡W¨Wg, VyWZ¥WWyW L¦WÈXvWyWY AWLc rWThvWTyWW VyWZ¥WWyW ¥WÈXRTh¥WWÈ ¤WW¨W¤WTY, ÕóW©W¤WT EL¨WuWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. AW ˜©WÈoWc ÕY VyWZ¥WWyW ¥WÈXRTh¥WWÈ VyWZ¥WWyW rWW§WY©WW ¡WOyW, AyyWIºN, ¤WLyW©WÈx¦WW, TW¥WxWayW ©WXVvWyWW IW¦Wgÿ¥WhyWY ©WWwWh©WWwW AyWc I ©wWUhAc VyWZ ¥ WWyWøyWY äWh¤WW¦WW¯WWyWW AW¦WhLyW¥WWÈ ¤WWX¨WILyWh ýcPW¦WW VvWW. AWuWÈRyWW oWZSW¨WWUW VyWZ¥WWyWø nWWvWc ¥WWÝvWY ¦W°W vWwWW §WWȤW¨Wc§W nWWvWc ©W¨WWTc 4wWY ¡W:30 RTX¥W¦WWyW ¡Waý ArWgyWW AyWc AX¤WªWcI £WWR ˜WvW: AWTvWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. s¦WWTc ©W¨WWTc 8 I§WWIc äWh¤WW¦WW¯WWyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZ.È s¦WWTc £W¡WhT ¡WKY AÌWI¹N xWTW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. AWuWÈR¥WWÈ oWh¦WW vWUW¨W ¡WW©Wc AW¨Wc§W ThIPY¦WW VyWZ¥WWø nWWvWc ¨WVc§WY ©W¨WWTwWY ¥WWÝXvW ¦W°WyWh äWZ¤WWTȤW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. c £W¡WhTc AÌWI¹N xWTW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. AW ˜©WÈoWc ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ ÕxxWWUZAhAc §WWȤW¨Wc§W, VyWZ¥WWyWø ¥WÈXRT, oWh¦WWvWUW¨W ¡WW©WcyWW oWZSW¨WWUW VyWZ¥WWyWø vWwWW

ThIPY¦WW VyWZ¥WWyWøyWc vWc§W vWwWW AWÈIPWyWY ¡WZª¡W¥WWUW A¡WguW ITY RäWgyWyWh §WW¤W §WYxWh VvWh. £WhT©WR¥WWÈ ÕY ThIPY¦WW VyWZ¥WWyW ¥WÈXRTc VyWZ¥WWyW rWW§WY©WW ¡WOyW, ¤WLyW ©WXVvWyWW IW¦Wgÿ¥Wh ¦Whý¦WW VvWW. ¡W¨WyW¡WZ¯WyWc X¨WxWX¨WxW ¨WWyWoWYAhyWh AyyWIºN xWTW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. ©W¨WWTwWY ¤WWX¨WILyWhAc RWRWyWW RäWgyWyWY ¤WYP §WoWW¨WY VvWY.¨WpWW©WY nWWvWc yWc. VW.yWÈ.8 ¡WW©Wc AW¨Wc§W ÕY ©WÈIN ¥WhrWyW VyWZ¥WWyWø ¥WÈXRT nWWvWc ÕY VyWZ¥WWyW s¦WÈXvW ¥WVhv©W¨WyWZÈ ¤W¨¦W AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. Lc AÈvWoWgvW ©W¨WWTc 6 I§WWIc ¥WWÝvWY ¦W°WyWh äWZ¤WWTȤW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦Wh VvWh. ©WWÈLc ¡W:30 I§WWIc ÕYSU Vh¥¦WW £WWR ¥WVW AWTvWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY VvWY. AW ˜©WÈoWc ¥WhNY ©WÈn¦WW¥WWÈ ¤WWX¨WIhAc RäWgyWyWh §WW¤W §WB ¥WVW˜©WWRY §WYxWY VvWY. rWYnWhRTW nWWvWc AW¨Wc§W TW¥Wø ¥WÈXRTc ÕY VyWZ¥WWyW s¦WÈXvW XyWX¥W²Wc ¥WWÝvWY ¦W°WyWZÈ AW¦WhLyW IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZ.È ¯WÈ£WW¨WNY yWoWTY nWȤWWvW¥WWÈ AWLc rWd¯W ©WZR ¡WayW¥W (rWd¯WY ¡WayW¥W) - VyWZ¥WWyW s¦WÈXvW XyWX¥W²Wc äWVcT¥WWÈ AW¨Wc§W vW¥WW¥W VyWZ¥WWyWø ¥WÈXRTh¥WWÈ ¨WVc§WY ©W¨WWTwWY L ¤WmvWhyWY ¤WYP ýc¨WW ¥WUvWY # AyWZ. ¡WWyW 8

ÕYThIPY¦WW VyWZ¥WWyW, AWuWÈR

¤WYP¤WÈLyW VyWZ¥WWyW, PWIhT

ThIPY¦WW VyWZ¥WWyW, £WhT©WR

^ ShNh | ©WZTcäW OWI¹T, LäW¨WÈvWX©WÈV TWOhP, CTäWWR ©Wd¦WR

©WÈIN¥WhrWyW VyWZ¥WWyW, ¨WpWW©WY

AWuWÈR yWäWW£WÈxWYyWh LZyWY¦WT m§WWIg rWWT-rWWT ¤Wa § WIWÈ A hyWW ¥WhvW ¥WWNc L¨WW£WRWT 300 ÝX¡W¦WWyWY §WWÈ r W §Wc v WW MP¡WW¦Wh £WhRW§WyWW AcyWAWTAWC ¡WW©WcwWY NYAWT¡WY ¡WcN§WWR¥WWÈ oWNT¥WWÈ ¡WPY LvWW £WWUIyWW ¥WhvW AÈoWc ¡WWX§WIWyWc AW¨WcRyW¡W¯W

¡WT¥WYN ¥WWNc §WWÈrWyWY ¥WWÈoWuWY ITY VvWY

AWuWÈR,vWW. 15 AWuWÈR äWVcTyWY yWäWW£WÈxWY IrWcTYyWh LZyWY¦WT m§WWIg AWLc ©WWÈLyWW ©WZ¥WWTc AcI AcyWAWTAWC ¡WW©WcwWY NYAWT¡WY ¡WT¥WYN ¥WWNc 300 ÝX¡W¦WWyWY §WWÈrW §WcvWWÈ TÈoWcVWwWc MP¡WWC LvWWÈ rWIrWWT ¥WrWY L¨WW ¡WW¥WY Kc. AW AÈoWc AWuWÈR Ac©WY£WY ¡Wh§WY©Wc vWcyWW X¨WÝxxW ¤WkÖWl rWWT AXxWXyW¦W¥WyWyWY LZRY-LZRY I§W¥Wh VcOU oWZyWh RWnW§W ITYyWc ¨WxWZ vW¡WW©W VWwW pWTY Kc. ˜W’ X¨WoWvWh AyWZ©WWT £WhT©WR

vWW§WZIWyWW £WhRW§W nWWvWc TVcvWW ATX¨WÈR¤WWC ¡WNc§W £WkYNYäW ¡WW©W¡WhNg xWTW¨Wc Kc AyWc AcyWAWTAWC Kc. vWcAh wWhPW ©W¥W¦W ¡WVc§WWÈ ¡WhvWWyWW ¨WvWyW ¡WxWW¦WWg VvWW AyWc §WYIT ¥WWNc §WW¦W©Wy©WyWY LÝT Vh¦W AWuWÈRyWY yWäWW£WÈxWY IrWcTY¥WWÈ ¡WW©W¡WhNgyWW AWxWWTc §WYIT ¡WT¥WYäWyW ¥WWNc ATø ITY VvWY. ¡WTÈvWZ yWäWW£WÈxWYyWh LZyWY¦WT m§WWIg IyWZ¤WWC Ac¥W. ˜ý¡WXvW vWc¥WyWc xWßW nW¨WPW¨WvWh VvWh. AWnWTc §WYIT ¡WT¥WYäWyW ¥WWNc

vWcuWc 300 ÝX¡W¦WWyWY §WWÈrWyWY ¥WWÈoWuWY ITY VvWY. LcwWY ATX¨WÈR¤WWCAc AWuWÈRyWY Ac©WY£WY IrWcTY¥WWÈ AW¨WYyWc ¡WhvWWyWY TLZAWvW ITvWWÈ ¡WYAWC Ac©W. AcyW. £WWThN AyWc ©NWSyWW L¨WWyWhAc AWLc §WWÈrWyWW KNIWyWZÈ AW¦WhLyW I¦WfZ VvWZ. Lc¥WWÈ ©WWÈLyWW ©WZ¥WWTc ATX¨WÈR¤WWC ¡WNc§W Ph. ¥WVcyϤWWC äWWVyWY Vh©¡WYN§W yWøI AW¨Wc§WY yWäWW£WÈxWYyWY AhXS©Wc oW¦WW # AyWZ. ¡WWyW 8

xWh.10 AyWc 12 ©WW¦Wy©W-Ih¥W©WgyWW X¨WàWwW¿AhyWc

¨WhNT¥WWIe©W AyWc VWBX©WI¦WZTYNY IhP ©WWwWc y WY ¥WWIe ä WYN A¡WWäWc X¨WàWwW¿AhyWc §WcX¥WyWcäWyWyWh nWrWg ¨WxW¨WW KvWWÈ ¥WWIeäWYNyWY ©W§WW¥WvWY ¨WxWY L¨WWwWY vWcyWW RºT¡W¦WhoWyWY äWI¦WvWWAh yWXV¨WvW £WyWäWc

AWuWÈR, vWW. 15 xWh.10 AyWc xWh.12yWY ¥WWIeäWYN¥WWÈ rWcPWÈ I¦WWgyWY, rWcIrWWI ITYyWc vWcyWh RºT¡W¦WhoW I¦WWgyWY SXT¦WWRh ©W¥W¦WWÈvWTc EO¨WW ¡WW¥Wc Kc. oWZLTWvW ¥WWx¦WX¥WI AyWc ErrWvWT ¥WWx¦WX¥WI XäW–WuW £WhPe óWTW xWh.10 AyWc xWh.12

VW§WyWY §WcX¥WyWcäWyW¨WWUY ¥WWIeäWYN¥WWÈ rWcPWÈ ITWvWW Vh¨WWyWY SXT¦WWRh ¥WUvWWÈ £WhPeyWh XyWuWg¦W ©WW¦Wy©W-Ih¥W©WgyWW X¨WàWwW¿AhyWc A¡WWyWWT ¥WWIeäWYN¥WWÈ ScTSWT ITYyWc VWBX©WI¦WZTYNY IhP AyWc §Wc¥WYyWcäWyW ¨WoWTyWY ¥WWIeäWYN AW¡W¨WWyWh XyWuWg¦W I¦Whg Kc. £WhPeyWW XyWuWg¦WyWW ¡WoW§Wc TWL¦WyWY ©WWwWh©WWwW AWuWÈR-nWcPW XL§§WWyWW xWh.10,12yWW 83 VýT # AyWZ. ¡WWyW 8

¥WWIeäWYNyWc ¨WxWZ ©W§WW¥WvW £WyWW¨WWB Kc: XäW–WuW X¨W¤WWoW

XL§§WW XäW–WuW ŨW¤WWoWyWW ©Wa¯WhyWW LuWW¨¦WWyWZ©WWT ©W¥W¦WyWY ¥WWÈoW AyWc X¨WàWwWYgAhyWY ¥WWIeäWYN¥WWÈ IhB rWcPWÈ yW ITY äWIc vWc ¥WWNc VWB X©WI¦WZTYNY IhP ©WWwWc ¥WWIeäWYN AW¡W¨WWyWY £WW£WvWyWc £WhPe A¥W§WY £WyWW¨WY TéWZÈ Kc. ýc Ic AcI ¥WWIeäWYN A§WoW-A§WoW rWWT ©wWUhAc vWd¦WWT wWW¦W Kc. £WhPe ¡WW©Wc ©WWd˜wW¥W X¨WàWwW¿yWY IhTY ¥WWIeäWYN AW¨Wc Kc. vWcyWW ¡WT oWZuWyWh PcNW X˜yN IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. v¦WWT£WWR £WhPeyWY äWY§W AyWc ¡WTY–WW ©WXrW¨WyWY ©WVY IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. £WWR¥WWÈ ¥WWIeäWYNyWc §WcX¥WyWcäWyW ITYyWc X¨WàWwW¿AhyWc A¡WW¦W Kc. AWnWY¦Wc ˜XI¦WW¥WWÈ AyWcI ¨WnWvW vWI§WYSh ©Wýg¦W Kc. ýc Ic V¨Wc X©WI¦WZTYNY ¡WhByN ¨WxWWTYyWc V¨Wc §WcX¥WyWcäWyW ¨WoWTyWY ¥WWIeäWYN X¨WàWwW¿AhyWc AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc.

xWh.10,12yWY ¥WWIeäWYN¥WWÈ äWZÈ £WR§WWäWc ?

TWL¦W XäW–WuW£WhPe óWTW xWh.10,12 ©WW¦Wy©W-Ih¥W©WgyWY ¥WWIeäWYN¥WWÈ nWW©W ˜IWTyWY ©WZT–WW AyWc IhP ©WWwWcyWY ¥WWIeäWYN AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨WäWc. ¥WWIeäWYNyWZÈ P¹¡§WYIcäWyW yW wWB äWIc vWc ¥WWNcyWY £WhPcg nWW©W IWUø TWnWY Kc. ¥WWIeäWYN¥WWÈ xWh.10,12yWY PYMWByW¥WWÈ ScTSWT VäWc. Lc¥WWÈ I§WT¥WWÈ STI Vh¨WW ©WWwWc X©WI¦WZTYNY ©WY§W ¥WWIeäWYNyWc ¨WxWZ ©W§WW¥WvW £WyWW¨WäWc. ¨WhNT¥WWIe©W AyWc ByÎWTcP Lc¨WW VWBX©WI¦WZTYNY IhPyWh E¡W¦WhoW ITW¦Wh Kc.

ÿcXPN-Pc£WYN IWPg rWhTYyWc AWuWÈR¥WWÈ ©WhyWZ È nWTYR¨WW AW¨Wc § Wh oWXO¦Wh MP¡WW¦Wh ˜¤WZRW©W s¨Wc§W©Wg¥WWÈwWY

PcX£WN IWPg¥WWÈwWY 63 VýTyWh 20 oWkW¥WyWh ©WhyWWyWh ©WYßh nWTYRY ¡WuW §WYpWh VvWh

AWuWÈR, vWW. 15 LZyWWoWQ XL§§WWyWW rWW¡WTPW oWW¥WyWW ¥WZmvWWyWR oWZÝø AWÕ¥W¥WWÈ TVcvWW X¥W¯WyWW rWhTc§WW ÿcPYN vWc¥WL PcX£WN IWPg óWTW AWuWÈRyWW s¨Wc§W©WhgyWc v¦WWÈ ©WhyWWyWW RWoWYyWW vWwWW ©WYßWAh nWTYR¨WW AW¨Wc§WW AcI ¥WVWOoWyWc AWuWÈR äWVcT ¡Wh§WY©Wc AcI ©WhyWYyWY ©WvWIgvWWwWY MP¡WY ¡WWPYyWc I¹§W 83

L¨WcTWvW s¨Wc§W©Wg¥WWÈ 4.76 §WWnWyWW ©WhyWWyWW RWoWYyWW nWTYRvWWÈ ÿcPYNIWPgyWW ¡WW©W¨WPgyWW A¤WW¨Wc NlWy©WcmäWyW yWW wWvWWÈ ¤WWÈPh ÓNÛh

VýTyWh ¥WZÚW¥WW§W L’ ITYyWc ¨WxWZ vW¡WW©W AwWgc £Wc XR¨W©WyWW TY¥WWyP ¡WT ¥WcU¨¦Wh Kc. TY¥WWyP RT¥¦WWyW IcN§WYI rWhÈIW¨WyWWTY X¨WoWvWh nWZ§W¨WW ¡WW¥Wc vWc¨WY äWm¦WvWWAh ýc¨WWC TVY Kc. AW AÈoWcyWY ¥WUvWY X¨WoWvWh AyWZ©WWT oWCIW§Wc ©WWÈLyWW ©WZ¥WWTc AWuWÈR yWoWT¡WWX§WIW ¤W¨WyW ©WW¥Wc AW¨Wc§WW Lc¨WTWvW s¨Wc§W©Wg yWW¥WyWW äWhÝ¥W¥WWÈ AcI ¨¦WÅmvWAc AW¨WYyWc 4.76 §WWnWyWW ©WhyWWyWW RWoWYyWW

nWTYàW VvWW AyWc yWWuWWÈ rWZI¨W¨WW ¥WWNc vWcuWc AWC©WYAWC©WYAWC £WcyIyWZÈ ÿcPYN IWPg AW¡¦WZÈ VvWZ. AW IWPgwWY yWWuWWÈ y WZ È Nl W yLc m äWyW yWW wWvWWÈ L¨WcTWvWyWW ¥WWX§WI XyW§W¦W¤WWCyWc äWÈIW oWC VvWY LcwWY vWc¥WuWc vWZTvÈ W L äWVcT ¡WYAWC AcrW. £WY. ¨WWpWc§WWyWh ©WÈ¡WIg ©WWxWvWW vWc A hAc PY ©NWSyWW ¡WYAc©WAWC Ic. Ac©W. R¨Wc vWwWW ©NWSyWW L¨WWyWhyWc äWhÝ¥W ¡WT ¥WhI§WY # AyWZ. ¡WWyW 8

¡WcN§WWR ¡WWX§WIW: ¥WXV§WWAhyWh AWÿhäW

nWZ§§WY oWNTyWc ¡WwwWT AwW¨WW £WhI©W ¡WcIÃoW óWTW ©W§WW¥WvW £WyWW¨W¨WWyWY ¡WWX§WIW ¥WXV§WW ˜¥WZnWyWY Vd¦WWxWWTuW : ©Wv¨WTc IW¦Wg¨WWVY VWwW yWXV xWTW¦W vWh AWÈRh§WyWyWW AcÄxWWuW AWuWÈR, vWW. 15 ¡WcN§WWRyWW ¤WôY¨WWPW X¨W©vWWT¥WWÈ TWX¯WyWW ©W¥W¦Wc T¥WvWW-T¥WvWW ¯WuW ¨WªWgyWW V©WyWdyWyWZÈ oWÈRW ¡WWuWYyWY oWNT¥WWÈ ¡WPY L¨WWwWY, oWÈR¹ ¡WWuWY ¡WY L¨WWyWc IWTuWc oWaoÈ WUWB L¨WWwWY ¥WhvW yWY¡WL¦WZÈ VvWZÈ. AW £WyWW¨Wc ¡WÈwWI¥WWÈ ATcTWNY ˜©WTW¨WY Kc.©W¥WoWk yWoWT¥WWÈ AW ¥WW¥W§Wh rWrWWgyWZÈ IWTuW £WyW¨WW ©WXVvW oWNTyWW ¥WW¥W§Wc ¡WWX§WIWyWW L¨WW£WRWT ©W²WWxWYäWh ©WXVvW ©wWWXyWI AoWkuWYAhAc ¡WuW ©Wc¨Wc§WY rWa¡WXIRY ©WarWI rWrWWgyWZÈ IWTuW £WyWY VvWY. AWLc ¨WhPe yWÈ.4yWW IWEÅy©W§WT B¥WRWRA§WY ©Wd¦WR, ©wWWXyWI AoWkuWY ASM§WnWWyW ¡WOWuWyWY AWoWc¨WWyWY¥WWÈ ©WRT X¨W©vWWTyWW TXVäWhAc Tc§WY ©¨WÜ¡Wc ¡WWX§WIW¥WWÈ ¡WVhÄ r WYyWc AW¨WcRyW¡W¯W ¡WWO¨¦WZÈ VvWÈZ. ýc Ic wWWUYAh ¨WoWWPYyWc, £WcyWTh ©WWwWc ýcTäWhTwWY ©Wa¯WhrrWWT ¡WhIWTvWY yWYIUc§W Tc§WYAc ©W¥WoWk yWoWT¥WWÈ rWIrWWT LoWW¨WY VvWY. ýc I c yWoWT¡WWX§WIW¥WWÈ rWYS AhXS©WT AyWc AhXS©W ©WZ X ˜yNc y Pc y N vWc ¥ WL Ah¨WTäWY¦WT (AcyøyWY¦WT)yWY

^ ShNh | LdyWZ§W ©Wd¦WR

oWcTVWLTY¥WWÈ ¡WWX§WIW ˜¥WZnW ¥WYyWW– WY£WcyW TWOhPyWc AW¨WcRyW¡W¯W ©WZ˜vW ITW¦WZÈ VvWZ.È oWvW TX¨W¨WWTc TWX¯WyWW ©W¥W¦Wc ¡WcN§WWRyWW ¤WôY¨WWPW X¨W©vWWT¥WWÈ TVcvWW VZ©WdyW¤WWB £Wc§WY¥WyWh ¯WuW ¨WªWgyWY XRITh ¥WhV¥¥WR V©WyWdyW T¥WvWW T¥WvWW yWøI¥WWÈ AW¨Wc§WY nWZ§§WY oWNT¥WWÈ ¡WPY LvWW oWZÈoWUWB L¨WWyWc IWTuWc vWc¥WL oWNTyWZÈ oWÈR¹ ¡WWuWY ¡WY L¨WWyWc IWTuWc ©wWU ¡WT ¥úv¦WZ ¡WW¥¦Wh VvWh. AW pWNyWWAc £Wc § WY¥W ¡WXT¨WWTyWc AWpWWvWLyWI Å©wWXvW¥WWÈ ¥WaIY RYxWh Kc. AW pWNyWWAc ©wWWXyWI ¥WXV§WWAh

©WXVvW TXVäWhAc ¡WWX§WIW vWȯWyWY yWpWThU IW¥WoWYTY ©WW¥Wc ¤WWTh¤WWT AWÿhäW ¨¦WIvW I¦Whg VvWh. AWLc ©W¨WWTc ©wWWXyWI ¥WXV§WWAh ©WXVvW TVc¨WW©WYAhAc ©Wa¯WhrrWWT ©WWwWc Tc§WY ©¨WÜ¡Wc ¡WWX§WIW ¤W¨WyW ¡WVhÄr¦WW VvWW. ¡WTÈvWZ L¨WW£WRWT ¯WuWc¦W AXxWIWTYAhyWY oWcTVWLTY¥WWÈ ¡WWX§WIWyWW RT¨WWLc AÈRWLc AcI I§WWI ©WZxWY ©WWd £Wc©WY TVYʦWWVvWW. £WWR¥WWÈ ¡WWX§WIW ˜¥WZnW ¥WYyWW–WY£WcyW TWOhP AW¨WY ¡WVhÄ r WvWW ©Wd ¦ WR B¥WRWRA§WY(£WW¡WZ ) AyWc ASM§WnWWyW ¡WOWuWc AW¨WcRyW¡W¯W

'¨¦W¨WVWT' yW ¥WU¨WWyWW IWTuWc

AWuWÈR oWkW¥¦W ¥WW¥W§WvWRWT IrWcTY¥WWÈ X£WyWLÝTY ¥WZÚW RäWWg¨WYyWc TR ITWvWY AcyNlYwWY ATLRWTh ¯WWXV¥WW¥W

AWuWÈR, vWW. 15 AWuWÈR oWkW¥¦W ¥WW¥W§WvWRWT IrWcTY¥WWÈ ©WÈ£WÈXxWvW Nc£W§W ¡WTyWW AXxWIWTYyWc '¨¦W¨WVWT' yW ¥WUvWh Vh¦W vWc¨WW XI©©WWAh¥WWÈ AcyNlY TR IT¨WW X£WyWLÝTY ¥WZÚWAhyWW E§§WcnWwWY ATLRWTh VcTWyW-¡WTcäWWyW wWByWc xWT¥WxWIIW nWWB TéWW Kc. ýuW¨WW ¥WUvWY X¨WoWvWh¥WWÈ X£WyWnWcvWY wW¦Wc§W L¥WYyWyWW XI©©WW¥WWÈ c

¡§WhNyWZÈ ¨WcrWWuW wWB TéWZÈ Vh¦W vWwWW vWcyWW R©vWW¨WcL¥WWÈ ¥WÈLZT wW¦Wc§WW yWIäWWyWh ý¨WI yWÈ£WT ©WWwWc E§§WcnW Vh¦W E¡WTWÈvW vWcyWY 7-12yWY yWI§W¥WWÈ ¡WuW X£WyWnWcvWY VZI¥WyWY yWhÄxW wWB oW¦Wc§W Vh¦W KvWWÈ AW¨WW R©vWW¨WcLyWY IWrWY AcyNlY ¡WP¦WW £WWR ©¨WWwW¿ AXxWIWTY, I¥WgrWWTYAhyWc '¨¦W¨WVWT' yW ¥WU¨WWyWc IWTuWc vWcAh ¡WWIY AcyNlY IT¨WWyWc £WR§Wc AcyNlY TR ITvWW Vh¨WWyWY ¨¦WW¡WI

SXT¦WWRh EO¨WW ¡WW¥WY Kc. yW¨WWByWY ¨WWvW Ac Kc Ic AW¨WY AcyNlYAh TR IT¨WW¥WWÈ 7-12yWY yWI§W TLa yW I¦WWgyWh §Wa§Wh ¥WZÚh RäWWg ¨ WvWW Vh¦W Kc . E¡WTWÈ v W X£WyWnWcvWYyWh VZI¥W vWwWW ¥WÈLTZ wW¦Wc§WW yWIäWWyWY Ih¡WY TLa yW ITW¦WWyWh £WhoW©W AyWc E¡Wý¨WY IWQc§Wh ¥WZÚh TLa ITYyWc ATLRWThyWc yWWVIyWW VcTWyW IT¨WW¥WWÈ AW¨WY TéWW Kc. yWhÄxWyWY¦W £WW£WvW Ac KcIc äWZÈ AcyNlY ¡WWPyWWT L¨WW£WRWT I¥WgrWWTYAXxWIWTYyWc Ac nW£WT VhvWY yWwWY Ic Lc 7-12yWY yWI§W¥WWÈ yWIäWh ¥WÈLTa AWuWÈR oWkW¥¦W ¥WW¥W§WvWRWT IrWcTY¥WWÈ ¨¦WW’ RºªWuWyWc PW¥W¨WW ¥WWNc XL§§WWyWW # AyWZ. ¡WWyW 8 ErrWWXxWIWTYAc ©Wv¨WTc vW¡WW©W VWwW xWT¨WY ýcBAcyWY ATLRWThyWY ¥WWÈoW wW¨WW ¡WW¥WY Kc. Lc¥WWÈ L¨WW£WRWT Lc-vWc AXxWIWTY óWTW Kc§§WW K ¥WXVyWW RT¥¦WWyW ITW¦Wc§W IW¥WoWYTY rWIW©W¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh ¡WhvWWyWh AÈoWvW ©¨WWwWg ©WxWW¦Wh yW Vh¦W vWc¨WW XI©©WW¥WWÈ AcyNlY TR ITW¦WWyWZÈ EýoWT wWW¦W vWc¥W Kc. ¨WxWZ¥WWÈ X£WyWnWcvWY wW¦Wc§W ¡§WhNyWY ¡WWIY AcyNlYyWY A¡WW¦Wc§W ¥WÈLaTY¥WWÈ IcN§WW ¨¦WXIvWAh ýcPc AW ˜IWTyWY ¡WavWgvWWyWY nWWvWTY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY Kc vWcyWY ¡WuW MYuW¨WN¤WTY vW¡WW©W VWwW xWTW¦W vWc LÜTY Kc. ýuW¨WW ¥W¬¦WWyWZ©WWT X£WyWnWcvWY ¡§WhNyWY AcyNÊY ©WÈR¤Wcg R©vWW¨Wcø ¡WZTW¨WW vWTYIc '¨¦W¨WVWT' AW¡¦Wh Vh¦W vWc¨WW ATLRWT ¡WW©Wc IhB IWoWU ¥WÈoWW¨W¨WW¥WWÈ AW¨¦WW yWwWY.AcI L £WW£WvW ¥WWNc A§WoWA§WoW ¨W§WuW xWTW¨WvWW AXxWIWTYyWY '¨¦W¨WVWT'¤WTY ¥WWyWX©WIvWW KvWY wWäWc vWc XyWX¨Wg¨WWR Vh¨WWyWZÈ ATLRWTh¥WWÈ rWrWWgB TéWZÈ Kc. yWhÄxWyWY¦W ¨WWvW Ac ¡WuW Kc Ic ErrWWXxWIWTY óWTW ©WRT RºªWuWyWc RºT IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh AyWcIh ATLRWThyWc yWWVIyWW xWT¥WxWIIW¥WWÈwWY K½NIWTh ¥WUc AyWc yWWoWXTI vWTYIc ¡WhvWWyWh Vß ©W¥W¦W©WT ¥WUc vWc¨WZÈ ¨WWvWW¨WTuW E¤WZÈ IT¨WZÈ nWW©W LÝTY Kc.

Kc§§WW K ¥WW©WyWY IW¥WoWYTYyWY rWIW©WuWY wWW¦W vWhL AXxWIWTYyWY ¨¦W¨WVWÜÈ yWYXvW nWZ§§WY ¡WPc

©WZ˜vW I¦WZg VvWZÈ. Lc¥WWÈ ¥W©W¥WhNY IWÈ©W Lc¨WY oWNTyWc vWWvIWX§WI QWÈIY Rc¨WW, ¤WhoW £WyWyWWT ¤Wa§WIWÈAhyWW ¡WXT¨WWTyWc ¨WUvWT vWc¥WL oWNTyWY XyW¦WX¥WvW ©WSWB ©WXVvWyWW ¥WZÚWAh TLa ITW¦WW VvWW. ˜¥WZ n W ©W¥W–W ©wWWXyWI ¥WXV§WWAhAc ThªW¤WcT LuWW¨¦WZÈ VvWZÈ Ic, ©WcyWcNTY X¨W¤WWoWyWY AuWAW¨WPvW, AcÅyLyWY¦WT ©WXVvW L¨WW£WRWT AXxWIWTYAhyWY E¡Wc‹–WWyWW IWTuWc A¥WWTW X¨W©vWWT¥WWÈ AW¨WW £WyWW¨Wh £WyWvWW TVc Kc . rWWT-rWWT ¤Wa§WIWÈAhAc øÈRoWY oWa¥WW¨WY Vh¨WW KvWWȦWc äWW©WIhyWW ¡WcNyWZÈ ¡WWuWY VW§¦WZÈ yWwWY. ¡WWX§WIWyWW ©WcyWcNTY X¨W¤WWoW óWTW äWVcT¥WWÈ ©WWS©WSWB ¡WWKU ¨WWXªWgI AcI IThP E¡WTWÈvWyWh nWrWg IT¨WW KvWWȦWc äWVcT¥WWÈ OcT-OcT oWÈRIYyWW QoW ¡WwWTW¦Wc § WW ýc ¨ WW ¥WUc Kc . AW¨WcRyW¡W¯W ©¨WYIWTYyWc ¥WXV§WW ˜¥WZnWc NºIÈ ©W¥W¦W¥WWÈ nWZ§§WY oWNT ¡WT ¡WwwWT

AwW¨WW £WhI©W ¡WcIÃoW óWTW vWcyWc ©W§WW¥WvW £WyWW¨W¨WWyWY Vd¦WWxWWTuWW AW¡WY VvWY. E§§Wc n WyWY¦W Kc I c ¡Wc N §WWR ¡WWX§WIWyWY oWvW LyWT§W £WcOI¥WWÈ X¨W¡W– Wc ©WcyWcNTY X¨W¤WWoWyWW nWrWg ¥WW¥W§Wc EVW¡WhV ©WLg ¦ Wh VvWh. Lc ¥ WWÈ oWcTIW¦WRc©WT TYvWc ¡WaT¨WW¥WWÈ AW¨WvWY IW¥WRWThyWY VWLTYyWW IWTuWc §WWnWhyWWc nWrWg KvWWȦWc äWVcT¥WWÈwWY oWÈRIY RºT yW wWvWY Vh¨WWyWh X¨WThxW RäWWg¨¦Wh VvWh.Lc¥WWÈ ©WcyWcNTY X¨W¤WWoWyWW IcN§WWI I¥Wg r WWTYAh IhP¨WPe TWnWYyWc XV©WW£WXIvWW£W ©W¥WLvWW Vh¨WWyWZÈ rWrWWg¦W Kc. äWVcTyWW ¤WôY¨WWPW X¨W©vWWTyWY IWÈ©W Lc¨WY ¡WVhUWB xWTW¨WvWY oWNTyWY ©WSWB ¥WW¥W§Wc ¡WWÈrWcI XR¨W©W AoWWE IWEÅy©W§WT B¥WRWRA§WY ©Wd¦WRc ¡WWX§WIW¥WWÈ TLaAWvW ITY VvWY. ¡WTÈvWZ AW ATø ¡WTv¨Wc ©WcyWcNTY X¨W¤WWoW # AyWZ. ¡WWyW 8

THE ANAND MERCANTILE CO.OPERATIVE BANK LTD. MAHARSHI DAYANAND MARG, ANAND

Phone : H.O. 251224, 254800, 242812, 251390 Branch : 262524 E-mail : amcbl_anand@yahoo.co.in *Website : amcblanand.com

CAR LOAN @ 10.00%

HOME LOAN @ 10.25%

Interest on reducing Balance No Process Charge in any type of Loan CAR Loan Processing with in 24 hours

16042014  

Sardar Gurjari

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you