Page 8

8

TX¨W¨WWT, vWW. 9-6-2013

www.sardargurjari.com

£WWITh§WyWW vWUW¨W¥WWÈwWY ¥WoWTyWZÈ £WrrWZÈ ©WXVvW BDPW ¥WUY AW¨WvWW IºvWZV§W : §WhINhUW E¥WN¦WW

AWuWÈR, vWW.8 ©WXVvW ¥WoWTyWZÈ £WrrWZÈ ¥WUY AW¨WvWW £WWITh§W¥WWÈ ¦WZXyW¨WX©WgNY oWkWEyPyWY I¹vWZV§W¨WäW §WhIhyWW NhUcNhUW vWUW¨W ©WW¥WcyWW vWUW¨W¥WWÈwWY ¥WoWTyWW BDPW XIyWWTc E¥WN¦WW VvWW. £WWITh§W¥WWÈ

AWLc £Wc©WuWZÈ

oWW¥W TÈoWWC¡WZTWwWY X§W. ©¨W. ¤WoWZ¤WWC TW¥WW¤WWC ¡WNc§WyWW L¦W ©¨WW¥WYyWWTW¦WuW ¨WWÈ r WäWhø. XR§WoWYTY ©WWwWc LuWW¨W¨WWyWZÈ Ic ¥WWTW xW¥Wg¡WvyWY ©¨W. I¥WUW£WcyW ¤WoWZ¤WWC ¡WNc§W vWW.5-6-13 £WZxW¨WWTyWW ThL A–WTxWW¥W wW¦Wc§W Kc. CØTyWc oW¥¦WZÈ vWc nWÜÈ. (IWÈuW ¥WWÈIuW £WÈxW Kc.

£Wc©WuWZÈ : vWW.9-6-13 TX¨W¨WWT ©W¥W¦W : ©W¨WWTc 9 wWY 12 I§WWIc ©wWU : TuWKhPTW¦W ¥WÈXRT ¤WWoWhU, TÈoWWC¡WZTW. vWW.¡WcN§WWR ø. AWuWÈR ¥WVcyϤWWC ¤WoWZ¤WWC ¡WNc§W X¨WäWW§WI¹¥WWT ¥WVcyϤWWC ¡WNc§W vWc¥WL ©W¥W©vW ¡WXT¨WWT

40.44 §WWnWyWZÈ XxWTWuW §WC ITW¦Wc§WY OoWWC : 27 ©WW¥Wc SXT¦WWR

£WcÈI¥WWÈ XyW¥WuWZÈI ¡WW¥Wc§WW ©WhyWY óWTW £WyWW¨WNY ©WhyWZÈ Vh¨WW KvWWÈ ¡WuW ©WWrWÈZ ©WhyWWyWW ©WN¿SYIcNh AW¡¦WW

vWUW¨W¥WWÈ ¥WoWTyWY yWT-¥WWRW ýcPY Vh¨WWyWY äWI¦WvWW

£WWITh§WyWW vWUW¨W¥WWÈ ¥WoWT Vh¨WWyWW ©W¥WWrWWT ©WWwWc L oWW¥W¥WWÈ K½¡WW SSPWN ©WWwWc rWrWWgAh wW¨WW ¥WWÈPY VvWY. yWcrWTVc§¡W I§W£WyWW TWVZ§W¤WWByWW LuWW¨¦WWyWZ©WWT vWUW¨W¥WWÈ AWäWTc ¡W ÓN §WÈ£WWB xWTW¨WvWW yWT AyWc ¥WWRWyWh ¨W©W¨WWN Vh¨WWyWY äWI¦WvWW Kc. ¨WxWZ¥WWÈ ¥WoWTyWZÈ £WrrWZÈ wWhPW ©W¥W¦W AoWWE L Ly¥W¦WZÈ Vh¨WWyWZÈ vWcAhAc E¥Wc¦WZg VvWZÈ. ©WW¥WWy¦W TYvWc LayW ¥WW©WyWW £WYý Ic ¯WYý AO¨WWXP¦WW¥WWÈ ¥WoWTyWW BDPW¥WWÈwWY £WrrWWÈ £WVWT AW¨WvWW Vh¦W Kc. ¥WWRW ¥WoWT BDPW ©Wc¨WvWY yWwWY ¡WuW L¥WYyW¥WWÈ nWWPh nWhRYyWc BDPW vWc¥WWÈ R£WW¨WY Rc Kc. L¥WYyWyWY oWT¥WYwWY ¥WoWTyWW BDPW ©Wc¨WW¦W Kc. AW ¨WnWvWc oWT¥WYyWZÈ ˜¥WWuW ¨WxWZ Vh¨WWwWY £WrrWWÈ ¨WVc§WW BDPW¥WWÈwWY £WVWT AW¨WY oW¦WWyWY ©WȤWW¨WyWW ¨¦WIvW wWB TVY Kc. ¨WxWZ¥WWÈ LuWW¨¦WZÈ Ic, R©W ¨WªWg ©WZxWYyWY ¥WWRW ¥WoWT 30wWY 3¡W AyWc R©W ¨WªWgwWY ¨WxWZ ¨W¦WyWY ¥WWRW 40 BDPW ¥WaIc Kc. # AyWZ. ¡WWyW 6

¤WWRTuWyWY Ih¡WhgTcäWyW £WcÈI¥WWÈ £WyWW¨WNY ©WhyWZÈ ¥WZIYyWc

AWuWÈR, vWW. 8 £WhT©WR vWW§WZIWyWW ¤WWRTuW oWW¥Wc AW¨Wc§WY Ih¡WhgTäc WyW £WcI¥WWÈ £WyWW¨WNY ©WhyWZÈ ¥WZIYyWc 15 ¨¦WÅmvWAhAc 40.44 §WWnWyWY §WhyW §WCyWc vWcyWW V’W yWVà ¤WTYyWc £WcÈI ©WWwWc OoWWC AWuWÈ R yWøIyWW £WWITh§W¥WWÈ ¦WZXyW.oWkWEyP ©WW¥WcyWW vWUW¨WyWW XIyWWTc BD P W ©WXVvW ¥WoWTyWZ È £WrrWZÈ ¥WUY AW¨WvWW rWIrWWT ¥WrWY L¨WW ¡WW¥WY VvWY. §WhIhyWW NhUW ø°WW©WW¨WäW vWUW¨W XIyWWTc ¥WoWTyWW BDPW vWwWW £WrrWWÈyWc ýc¨WW E¥WN¦WW VvWW.

P¹oÈ WUY SXU¦WW¥WWÈ TVcvWW Ad¦WZ£W¤WWB ¥W§WcI £W¡WhTc 1T I§WWIc vWUW¨W yWøI I¹RTvWY VWLvWc oW¦WW VvWW. L¦WWÈ I¥¡WWEyP ¨Wh§W ¡WW©Wc IºvWTWÈAh IWÈBI nWhvWTvWW Vh¨WWyWZÈ ýcvWW Ad¦WZ£W¤WWByWc äWÈIW oWB VvWY. AWwWY vWcAh v¦WWÈ ¡WVhÄrWvWW ¥WoWTyWW BDPW vWwWW XR¨WW§WyWc rWhÄN§c W ¥WoWTyWZÈ £WrrWZÈ ýc¨WW ¥W¬¦WZÈ VvWZ.È

vWwWW X¨WØW©WpWWvW ITvWWÈ AW AÈoWc AW AÈoWcyWY ¥WUvWY X¨WoWvWh Ih¡WhgTäc WyW £WcIÈ óWTW ©WyWc 2012¥WWÈ ¤WWRTuW ¡Wh§WY©Wc £WcyI¥WWÈ ©WhyWY vWTYIc AyWZ©WWT ¤WWRTuW nWWvWc AW¨Wc§WY # AyWZ. ¡WWyW 6 XyW¥WuWZIÈ ¡WW¥Wc§WW ©WhyWY ©WXVvW I¹§W 27 X¨WÝxxW ¤WWRTuW ¡Wh§WY©Wc oWZyWh RWnW§W §WcN ÕY¥WvWY. äWWTRW£WcyW pWyWä¦WW¥W¤WWC ¡WNc§W ITYyWc vWcAhyWc MP¡WY ¡WWP¨WWyWW rWÿh Cy©NYNÛZN AhS ¥WcyWcL¥WcyN ©NPYM, xW¥WgL oWXvW¥WWyW I¦WWg Kc. AW¥Wk¡WW§WY NWEyWäWY¡W, ¡WcN§WWR-nWȤWWvWThP, xW¥WgL (ShyW yWÈ.02697 245839) • MBA (Finance, Marketing, HR) 60 £WcOIh (SY-24500/- ©WcX¥W©NT) • MAM Dual Degree Course (BM, BAM, MAM) (SY-16000/- ©WcX¥W©NT)

1. AWuWÈR ø§§WW¥WWÈ ˜wW¥W¨WWT AcI ¥WW¯W xW¥WgL nWWvWc, AICTE AyWc GTU ¥WWy¦W ¡WWÈrW ¨WªWgyWh CyNYoWkcNcP MAM* IhªWg rWW§WZ ¨WªWgwWY IW¦WgTvW wWäWc. 2. AW IhªWg¥WWÈ ˜¨WcäW §WcyWWT X¨WàWwWYgyWc ¯WuW ¨WªWg £WWR B.M. (Bachelors Degree), rWWT ¨WªWg £WWR B.A.M. (Bachelor Degree in Applied Management), AyWc ¡WWÈrW ¨WªWg £WWR M.A.M. (Master Degree in Applied Management) yWY PYoWkY ˜W’ wWC äWIäWc. 3. ˜¨WcäWyWY §WW¦WIWvW xWhTuW 12 ¡WW©W (©WW¦Wy©W, Ih¥W©Wg, AWNg©W), §WpWZ²W¥W 45% (TYM¨Wg IcNcoWTY ¥WWNc 40%), ¥WcTYN ¡WT ˜¨WcäW

^ ShNh | ©WZTcäW OWI¹T

AWwWY vWcAhAc vWWvIWX§WI IºvWTWÈAhyWc ¤WoWWPYyWc ¥WoWTyWW £WrrWWÈyWc £WrWW¨WY §WYxWZÈ VvWZÈ AyWc ©WW¨WxWWyWY¡Wa¨WgI ¡WhvWWyWW pWTc §WB oW¦WW VvWW. £WWR¥WWÈ Ad¦WZ£W¤WWBAc ShyW ITYyWc ýuWIWTY AW¡WvWW yWcrWT Vc§wWyWW TWVZ§W¤WWB ©Wh§WÈ I Y, A§Ic ä W¤WWB ¥WWKY, yWYYvWyW¤WWB rWWdVWuW ©WXVvWyWY NY¥W v¦WWÈ RhPY oWB VvWY. £WWR¥WWÈ ¨WyW X¨W¤WWoWyWW AXxWIWTY ©WY.£WY.TWuWW ¡WuW £WWITh§W vWUW¨W ¡WVhÄr¦WW VvWW. L¦WWÈ vWcAhAc ¥WoWTyWW BDPW ýc¦WW VvWW AyWc P¹oÈ WUY SXU¦WW¥WWÈ LByWc Ad¦WZ£W¤WWB ¥W§WcI ¡WW©WcwWY X¨WoWvWh ¥WcU¨WYyWc ¥WoWTyWW £WrrWWÈyWh I£Wýc ¥WcU¨¦Wh VvWh. £WrrWWÈyWY ©W§WW¥WvWY ¥WWNc yWc r WT Vc § ¡W SWEyPcäWyWyWY ¥WRR ¥WcU¨WY VvWY. ýc Ic oWW¥WyWW vWUW¨W¥WWÈwWY BDPW ©WXVvW ¥WoWTyWZÈ £WrrWZÈ ¥WUY AW¨¦WWyWY pWNyWWAc rWrWWg LoWW¨WY VvWY.

M.A.M. ¥WWNc AhyW§WWCyW AcPX¥WäWyW Vc§¡W ©WcyNTyWY ©WZX¨WxWW E¡W§W£xW Kc.

IcSc A¥Wa§W ¥WcyWcL¥WcyNwWY rW§WW¨W¨WW AW¡W¨WWyWZÈ Kc TWxWW ¥WWxW¨W Ih¥¡W§Wc–W, yWWyWW £WýT, X¨WàWyWoWT

¥Wh.98099 58228

˜XvW×YvW IÈ¡WyWY ¥WWNc ©NWS Ac¡WhCyN IT¨WWyWh Kc (1) ©Wc§©W AcmMYm¦WZNY¨W - §WcPYM/LcyNÊ©W (2) ¥WWIcgNÃoW AcmMYm¦WZNY¨W - LcyNÊ©W (3) ¡¦WZyW

98240 56741, 98242 56741

09062013  

sardar gurjari

09062013  

sardar gurjari

Advertisement