Page 4

4 

TX¨W¨WWT, vWW. 9-6-2013

www.sardargurjari.com

¨WªWg: 12AÈI yWÈ.352TX¨W¨WWT, 9 LayW, 2013

¤WWL¡WyWZÈ AWÈvWXTI ©WÈIN

EvWW¨WU ¡WT ©W§WWV

nWWà ©WZT–WW X£W§W ¡WT IbXªW ¥WȯWY äWTR ¡W¨WWTyWY Ac ©W§WWV Ic AWyWW ¡WT ¡WVc§WWÈ ©WÈ©WR¥WWÈ rWrWWg wW¨WY ýcCAc AyWc XyWuWg¦W ©WW¥WaXVI ¡WuWc §Wc¨WW¨Wh ýcCAc vWc ¦Who¦W Kc AcI Ac¨WW ©W¥W¦Wc s¦WWTc IcyÏ ©WTIWT nWWà ©WZT–WW X¨WxWc¦WI ¥WZÚc IÈCI ¨WxWZ L EvWW¨WU ITY TVY Kc v¦WWTc IbXªW ¥WȯWY äWTR ¡W¨WWTyWZÈ Ac¥W IVc¨WZÈ ¥WV²¨W¡WauWg wWC ý¦W Kc Ic AWyWW ¡WT ¡WVc§WWÈ ©WÈ©WR¥WWÈ rWrWWg wW¨WY ýcCAc. vWc¥WuWc IhÈoWk©c WyWc ©W§WWV ¡WuW AW¡WY RYxWY Ic AW¨WW XyWuWg¦W ©WW¥WaXVI Ý¡Wc §Wc¨WW¥WWÈ AW¨Wc. vWc¥WyWY AW ©W§WWV AyWc X¨W¡W–WyWY ¡WuW AW¨WY L ¥WWÈoW £WWR vWcyWY ©WȤWW¨WyWW AhT pWNY ý¦W Kc Ic ©WTIWT Ax¦WWRcäW óWTW nWWà ©WZT–WWyWc §WWoWZ IT¨WWyWh X¨WI§¡W AL¥WW¨WäWc, ¡WTÈvWZ rWaÈNuWY yWøI AW¨WvWY ýcvWWÈ vWc AW¨WZÈ ITY ¡WuW äWIc Kc. vWcyWh XyWuWg¦W Lc ¡WuW Vh¦W, Ac IhC¡WuW üXÖAc ¦Who¦W yWwWY Ic AWN§WW ¥WV²¨W¡WauWg XyWuWg¦WyWc §WWoWZ IT¨WW ¥WWNc Ax¦WWRcäWyWh ©WVWTh §Wc¨WW¥WWÈ AW¨Wc AyWc vWc ¡WuW v¦WWTc s¦WWTc rWh¥WW©WZ ©W¯W¥WWÈ ¨WxWZ X¨W§WÈ£W yW TVY oW¦Wh Vh¦W. Ac ©W¥WL¨WZÈ IXOyW Kc Ic IcyÏ ©WTIWT nWWà ©WZT–WW IW¦WRWyWc AWN§WY EvWW¨WUwWY §WWoWZ IT¨WW ¥WWNc Ic¥W vWv¡WT Kc? vWcyWh CyWIWT yWVà Ic ¤WanW AyWc I¹¡WhªWuW AcnW oWȤWYT ©W¥W©¦WW Kc AyWc AWMWRYyWWÈ AWN§WWÈ ¨WªWhg £WWR ¡WuW AW ©W¥W©¦WWyWZÈ ¥WhÈ SWPYyWc F¤WW TVc¨WZÈ äWT¥WLyWI Kc, ¡WTÈvWZ Ac¨WZÈ ¡WuW yWwWY Ic RcäW¥WWÈ AcIWAcI ¤WanW¥WTh AwW¨WW RZIWU Lc¨WY VW§WvW Ev¡WÌW wWC oWC Vh¦W. AWnWTc s¦WWTc Ac¨WZÈ IäWZÈ yWwWY vWh ¡WKY X£WyWLÝTY EvWW¨WU Ic¥W AyWc ýc IcyÏ ©WTIWTyWW yWYXvWXyW¦WÈvWWAh ¥WWNc nWWà ©WZT–WW IW¦WRh AcN§Wh L ¥WV²¨W¡WauWg VvWh vWh vWc¥WuWc rWWT ¨WªWhg ©WZxWY AW £WW£WvWc ©WXÿ¦WvWW Ic¥W yW RäWWg¨WY? AW ©WÈR¤Wgc Ac ýuW¨WZÈ XR§WrW©¡W Kc Ic Kc§§WW rWWT ¨WªWhg¥WWÈ nWWà ©WZT–WW ©WÈ£WÈxWY X£W§W ©WhXyW¦WW oWWÈxWYyWW yWcvWbv¨W¨WWUY TWÖlY¦W ©W§WWVIWT ¡WXTªWR AyWc ©WTIWT ¨WrrWc Ma§WvWZÈ TéWZÈ. AW RT¥¦WWyW ErrWWXxWIWT ˜W’ ¥WȯWYAhyWW AcI ©W¥WaVc ¡WuW vWcyWZÈ Ax¦W¦WyW I¦WfZ AyWc ¨WPW˜xWWyWyWY AWXwWgI ©W§WWVIWT ¡WXTªWRc ¡WuW. vWc X©W¨WW¦W ©WÈ©WRyWY AcI ©wWW¦WY ©WX¥WXvWAc ¡WuW AW X£W§W ¡WT X¨WrWWTX¨W¥WäWg I¦Whg. AW £WxWW ¨WrrWc IcN§WY¦W TWs¦W ©WTIWThAc ¡WhvWWyWW ©vWTc nWWà ©WZT–WW IW¦WRh §WWoWZ ¡WuW ITY RYxWh. IcN§WWÈI TWs¦Wh¥WWÈ vWh vWc ˜¤WW¨WY QÈoWwWY IW¥W ITvWh ¡WuW RcnWWC TéWh Kc. AW £WxWWyWc ýcvWWÈ ýc IhC Ac ¡WXTuWW¥W ¡WT ¡WVhÈrWc Ic nWWà ©WZT–WW IW¦WRW óWTW ¨W©vWZvW: ¨WhNyWY ©WZT–WWyWY ¨¦W¨W©wWW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc vWh vWcyWc RhªW yW RC äWIW¦W. AcI §WWnW IThP ÝX¡W¦WWwWY ¡WuW ¨WxWZ ¨WWXªWgI ©W£WX©WPY¨WWUY AW ¦WhLyWWyWc §WCyWc ITWvWY EvWW¨WU äWZö Ý¡Wc AcnW TWLIY¦W I¨WW¦WvW Kc, vWcyWh ©WÈIvc W vWcyWWwWY ¥WUc Kc Ic VW§W¥WWÈ Ac vWȯWyWZÈ XyW¥WWguW yWwWY ITY äWIW¦WZÈ Lc AW ¦WhLyWW ¡WT A¥W§W ¥WWNc LÝTY Kc. AW ¦WhLyWWyWc ýVcT X¨WvWTuW ˜uWW§WY óWTW §WWoWZ IT¨WWyWY Kc AyWc Ac vWh £WxWW L ýuWc Kc Ic AW ˜uWW§WY nWZR Ic¨WY TYvWc A¨¦W¨W©wWW AyWc ¤WkÖWrWWTyWh ¤WhoW £WyWc§WY Kc. rWWT-¡WWÈrW TWs¦WhyWc KhPY RCAc vWh RcäW¤WT¥WWÈ ýVcT X¨WvWTuW ˜uWW§WY ¤WkÖWrWWTyWh ¡W¦WWg¦W £WyWY oWC Kc. AW Å©wWXvW¥WWÈ Ac ¨WxWZ LÝTY £WyWY ý¦W Kc Ic ¤WanW¥WTW AyWc I¹¡WhªWuWyWc nWvW¥W IT¨WWyWW CTWRc §W¨WWC TVc§WY AW ¦WhLyWW ¡WT ©WÈ©WR¥WWÈ ¨¦WW¡WI X¨WrWWT-X¨W¥WäWg wWW¦W. ýc Ac¨WZÈ yWVà IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh ©WW¨WgLXyWI IhªWyWW xWyWyWY ¥WhNW ¡WW¦Wc £WT£WWRY yWßY Kc.

AÈvWügXÖ

äW¯WZ¤WW¨W

X¥W¯WvWW¥WWÈ Ac¨Wh oWZuW Vh¦W Kc LcyWY ©WWwWc ¥WyW¥WWÈ ˜c¥W AyWc ˜©WÌWvWWyWh ¤WW¨W ¨W©WY ý¦W Kc. AcnW X¥W¯WyWW £WYý X¥W¯W ©WWwWc VWXRgI AyWc ¥WWyWX©WI ©WÈ£WÈxWh ©wWWX¡WvW wWC ý¦W Kc. ˜¤WZ ©WWwWc ¤WÅmvWyWW yWW¥W ¡WT X¥W¯WvWW AcN§WW ¥WWNc IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc Ic vWc ¡WhvWWyWW yWøIyWW ©WÈ£WÈxWY ˜vWYvW wW¨WW §WWoWc. äWTYTyWY RaTY oWVyW pWXyW× ¥Wd¯WY¥WWÈ £WWxWI yWwWY VhvWY ¡WTÈvWZ vWc MaTW¡Wh £WyWYyWc ¨WxWZ ÞR¦WyWY FGPWCyWc ¤WhÈIW¦W Kc. ¥Wd¯WYyWh AcI X¨W¡WTYvW ¤WW¨W Kc- äW¯WZvWW. äW¯WZvWW¥WWÈ X¤WÌW ©vWTyWY ˜XvWXÿ¦WWAh Ev¡WÌW IT¨WWyWY –W¥WvWWAh Kc. £WÈyWc ¨WrrWcyWZÈ AÈvWT vWh Kc, ¡WTÈvWZ vWc Ac¨WZÈ yWwWY Lc ¡WhvWWyWh ˜¤WW¨W yW KhPc. X¥W¯W ¡WW©WcwWY IÈCI ¡WW¥W¨WWyWY AWäWW Vh¦W Kc. vWcwWY X¨W¡WTYvW äW¯WZvWW¥WWÈ ¤W¦W, ÿhxW ¨WoWcTc yWIWTWv¥WI ¤WW¨W ¥WZn¦W Ý¡Wc X¨Wà¥WWyW TVc Kc. Lc ˜IWTc X¥W¯WyWc ¤Wa§WY yWwWY äWIWvWW Ac L TYvWc äW¯WZ ¡WuW E¡WcX–WvW yWwWY VhvWh. vWc ¡WuW ThLcThL ¥WWwWc rWPc§Wh Vh¦W Kc. ¤W§Wc vWcyWc VWXyW ¡WVhÈrWWP¨WW, £WR§Wh §Wc¨WW AyWc yWYrWW RcnWWP¨WWyWh ¤WW¨W Ic¥W yW Vh¦W. äW¯WZvWW AcI ˜IWTyWh I¹©WÈoW Kc. Lc yWVà BrK¨WW KvWWÈ ¡WuW ¡WWKU ¡WPÛh TVc Kc. X¥W¯WyWZÈ XrWÈvWyW ITvWW TVc¨WWwWY ¤WW¨WyWWv¥WI ©WWXÌWx¦WyWZÈ ˜XvWSU ¥WUc Kc. AW ˜XvWSUyWc IWTuWc X¥W¯WyWY X¨WäWcªWvWWAh ¡WhvWWyWY vWTS AWIXªWgvW wWvWY TVc Kc AyWc xWY¥Wc xWY¥Wc Ac¨Wh ˜¤WW¨W ¡WWPc Kc Ic £WÈyWc Rh©vWhyWWÈ ¥WyW AyWc ¨¦WÅmvWv¨WyWY ¨WrrWc AXxWIWXxWI AcmvWW ©wW¡WWC ý¦W Kc. AW ©WÈ£WÈxWh AyWZIU º AyWc AyWZÝ¡W £WyWY ý¦W Kc. v¦WWÈ L Lc RhªW Ic RZoWgZuW äW¯WZ ¡WT AWThX¡WvW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc vWc ¡WhvWWyWY ¥WWy¦WvWW AyWZÝ¡W ¦WwWWwWg Lc¨WY ˜XvWXÿ¦WW ¨¦WmvW ITc Kc. ¤W¦W, AWÿhäW, ˜XvWäWhxW AyWc I¹rWÿ ¨WoWcTwc WY ©WÈ£WÈXxWvW yWIWTWv¥WI X¨WrWWTxWWTWAh ¥WyW¥WWÈ L AWTȤW wWW¦W Kc, Lc ©W¨Wg˜wW¥W ¥WyW ¡WT L I£ýc ITYyWc ¡WhvWWyWh ˜¤WW¨W KhPc Kc. äW¯WZyWc ©WZxWWT¨WW ¥WWNc IcN§WY¦W ˜IWTyWW ˜¦WW©W IT¨WW¥WWÈ AW¨WY äWIc Kc, ¤W§Wc vWc¥WWÈ ©WSUvWW ¥WUc Ic yW ¥WUc. I¥W ©Wc I¥W äW¯WZ¤WW¨WyWc vWh ¥WyW¥WWÈwWY IWQY L yWWnW¨Wh ýcCAc. Ac¨WZÈ IT¨WWwWY vWc ˜¤WW¨WwWY £WrWY äWIW¦W Kc Lc äW¯WZyWY RZÖvWWyWZÈ XrWÈvWyW ITvWW TVc¨WWwWY AW¡WuWY E¡WT ¡WuW ©W¨WWT wWCyWc £Wc¨WPZÈ yWZm©WWyW ¡WVhÈrWWPc Kc.

IwWW©WWoWT

xW¥WgyWh AwWg

AcI ©WÈvW ¡WW©Wc AcI ¦WZ¨WI AW¨¦Wh AyWc vWcuWc ©WÈvWyWc xW¥Wg°WWyW AW¡W¨WWyWY ˜WwWgyWW ITY. ©WÈvWc IéWZÈ Ic vWcuWc vWc¥WyWY ©WWwWc wWhPW XR¨W©W TVc¨WZÈ ¡WPäWc, ¡WKY vWcAh vWcyWc xW¥WgyWh ©WWT LuWW¨WäWc. ¦WZ¨WI vWc¥WyWW AWÕ¥W¥WWÈ TVc¨WW §WWo¦Wh. vWc ©WÈvWyWY RTcI ¨WWvW ¥WWyWvWh AyWc vWc¥WyWY ©Wc¨WW ITvWh. AW L TYvWc IcN§WW¦W XR¨W©Wh ¨WYvWY oW¦WW. vWcyWc ©W¥WývWZÈ yW VvWZÈ Ic ©WÈvW vWcyWc xW¥Wg X¨WäWc m¦WWTc LuWW¨WäWc. vWc ©WÈvW ©WWwWc xW¥WgyWY rWrWWg IT¨WW ¥WWNc Ev©WZI VvWh. vWc BrKvWh VvWh Ic vWc¥WyWY ¡WW©WcwWY XäW–WW ¡WW¥WYyWc vWc pWTc ¡WWKh LvWh TVcäWc ¡WTÈvWZ ©WÈvW IäWZÈ nWW©W IVcvWW yW VvWW. ¦WZ¨WIyWY xWYTL L¨WW£W AW¡WY TVY VY. AcI XR¨W©Wc vWcuWc ¡WaKY L yWWn¦WZÈ, <¥WVWTWL, ¥WWTW AW¨¦Wc AWN§WW XR¨W©Wh wWC oW¦WW ¡WTÈvWZ VLZ ©WZxWY vW¥Wc ¥WyWc xW¥WgyWh ©WWT LuWW¨¦Wh yWVÃ. AWnWTc ¥WWTc m¦WWÈ ©WZxWY TWV ýc¨WY?> ©WÈvWc V©WYyWc IéWZ,È <Ic¨WY ¨WWvW ITY TéWh KZ?È vWZÈ Lc XR¨W©WwWY ¥WWTY ©WWwWc TéWh KZÈ vWc XR¨W©WwWY L VZÈ vWyWc xW¥WgyWh ©WWT LuWW¨WY TéWh KZÈ. ¡WTÈvWZ vWZÈ x¦WWyW yWwWY AW¡WvWh.> ¦WZ¨WI AW ©WWȤWUYyWc rWhÈIY EOÛh, vWc £Wh§¦Wh, <Ac IC TYvWc?> ©WÈvW £Wh§¦WW, <s¦WWTc vWZÈ ¥WWTW ¥WWNc ¡WWuWY §WW¨Wc Kc, v¦WWTc VZÈ vWcyWc ©WRd¨W ˜c¥WwWY ©¨WYIWT IÜÈ KZ.È vWWTW ˜v¦Wc AW¤WWT ¡WuW ˜oWN IÜÈ KZ.È s¦WWTc s¦WWTc vWZÈ ¥WyWc AWRT¡Wa¨WgI ˜uWW¥W IÜÈ KZÈ v¦WWTc VZÈ vWWTY ©WWwWc yW¥WkvWWyWh L ¨¦W¨WVWT IÜÈ KZÈ. AW L vWh xW¥Wg Kc Lc AW¡WuWW XRyW˜XvWXRyW ¨¦W¨WVWT¥WWÈ MUIc Kc. xW¥Wg IhC ¡WZ©vWIY¦WZÈ °WWyW yWwWY. vWZÈ ¥WWTW £WYý IW¦Whg ¡WT x¦WWyW AW¡W¨WWyWZÈ TWnW. VZÈ §WhIh ©WWwWc IC TYvWc ¥WUZÈ KZÈ AyWc IC TYvWc vWc¥WyWY ©WVW¦WvWW IÜÈ KZÈ. AWyWWwWY A§WoW £WYýc IhC xW¥Wg yWwWY.> ¦WZ¨WI ©WÈvWyWW IVc¨WWyWh AWäW¦W ©W¥Wø oW¦Wh Ic XLÈRoWY¥WWÈ AW¡WuWW óWTW ITWvWh ¨¦W¨WVWT-I¥Whg L AW¡WuWh xW¥Wg Kc.

¨WXT× TWLyWcvWW §WW§WIbªuW AP¨WWuWYAc ¥Wx¦W˜RcäWyWW ¥WZn¦W¥WȯWY XäW¨WTWL X©WÈV rWiVWuWyWY Lc TYvWc ˜äWÈ©WW ITvWWÈ vWc¥WyWc AN§W X£WVWTY ¨WWL¡Wc¦WY ©W¥WWyW oWuWW¨¦WW AyWc ¡WKY oWh¨WW¥WWÈ ¤WWL¡WyWY TWÖlY¦W IW¦WgIWXTuWYyWY £WcOI¥WWÈ ¡WVc§WW XR¨W©Wc oWcTVWLT TVc¨WWyWh <XyWuWg¦W> I¦Whg vWcyWWwWY AcI ¨WnWvW STY Ac L x¨WXyWvW wWC TéWZÈ Kc Ic ¤WWL¡W¥WWÈ AWÈvWXTI X¨WnW¨WWR rWW§WY TéWh Kc. Ac¨WZÈ §WWoWc Kc Ic ¤WWL¡W oWZLTWvWyWW ¥WZn¦W¥WȯWY yWTcyÏ ¥WhRYyWY ¨WPW˜xWWyW ¡WR ¥WWNc ©WȤWX¨WvW RW¨WcRWTYyWW ©W¨WW§W ¡WT ¡WhvWWyWW A©W¥WÈL©W¥WWÈwWY £WVWT yWYIU¨WWyWc £WR§Wc RZX¨WxWW¥WWÈ ¨WxWZ pWcTWvWY ý¦W Kc. Ac ¡WVc§WWÈ L IVc¨WWC rWam¦WZÈ Kc Ic yWTcyÏ ¥WhRYyWW ¥WWoWg¥WWÈ £WVWTwWY yWVÃ, ¤WWL¡WyWY AÈRTwWY L APrWuWh F¤WY ITW¦W Kc. AP¨WWuWYAc Lc IÈC IéWZÈ vWcyWh ©WYxWh AwWg Ac L IWQ¨Wh ýcCAc Ic vWcAh V¨Wc nWZ§§WcAW¥W ¥WhRYyWW X¨W¡W–W¥WWÈ F¤WW wWC oW¦WW Kc. vWcyWY ©WWwWc L Ac AWI§WyW IT¨WZÈ IRWrW A¦Who¦W yWVà IVc¨WW¦W Ic AWoWW¥WY §WhI©W¤WW rWaÈNuWY £WWR ¤WWL¡W ¤W§Wc ©WiwWY ¥WhNh ¡W–W £WyWYyWc E¤WTc, ¡WTÈvWZ vWc ©WTIWT yWVà £WyWW¨WY äWIc AyWc AcI ¨WnWvW STYwWY Rc¨WoWiPW Ic oWZLTW§W Lc¨WW ˜¦WhoW RhVTW¨W¨WWyWY yWh£WvW AW¨WY LäWc. AcyWc AcI ©WȦWhoW L IVYc Ic ¡WKY ¤WWL¡W¥WWÈ IhC £WR§WW¨WyWW ©WÈIvc W Ic 11 ¨WªWg ¡WVc§WWÈ oWh¨WW¥WWÈ L TWÖlY¦W IW¦WgIWXTuWY ¥WWNc LvWY ¨WnWvWc ¡§WcyW¥WWÈ L vWvIW§WYyW ¨WPW˜xWWyW AN§W X£WVWTY ¨WWL¡Wc¦WY, AP¨WWuWY AyWc ˜¥WhR ¥WVWLyW Lc¨WW yWcvWWAh¥WWÈ yWTcyÏ ¥WhRYyWc oWZLTWvWyWW ¥WZn¦W¥WȯWY ¡WRwWY TWøyWW¥WZÈ AW¡W¨WW ¥WWNc IVc¨WW ¡WT ©WÈ¥WXvW £WyWY oWC VvWY AyWc vWc¥WyWc LuWW¨W¨WWyWZÈ IW¥W AP¨WWuWYyWc L ©WhÈ¡W¨WW¥WWÈ AW¨¦WZÈ VvWZÈ. AP¨WWuWY ¥WhRYyWW ¡W– W¥WWÈ AÈXvW¥W –WuW ©WZxWY F¤WW TéWW, ¡WTÈvWZ ¥WhRYyWZÈ TWøyWW¥WZÈ yW §WC äWIW¦WZ,È IWTuW Ic Lc¨WZÈ ˜XvWXyWXxW ©W¤WW¥WWÈ vWc¥WuWc ¡WhvWWyWZÈ TWøyWW¥WZÈ AW¡W¨WWyWY

ýVcTWvW ITY, AcI ¤WaIÈ¡W AW¨WY oW¦Wh. v¦WWT £WWR äWYªWg yWcvWbv¨WAc ¡WhvWWyWh XyWRgäc W ¡WWKh nWcrÈ W¨Wh ¡WPÛh. ¡WKY oWZLTWvW X¨WxWWyW©W¤WW rWaÈNuWY wWC AyWc ¥WhRY ¤WWTc £WVZ¥WXvWwWY rWaÈNW¨WW¥WWÈ ©WSU TéWW. AWLc STYwWY oWh¨WW¥WWÈ ¤WWL¡W IW¦Wg©WX¥WXvWyWY £WcOI wW¨WW LC TVY Kc. ¡WWN¿ AyWc LyWvWW¥WWÈ ¥WhRYyWW yWW¥WyWY oWaL È Kc. ¥WvWRWvWW ©W¨Wg–c WuWh¥WWÈ ¤WWX¨W ¨WPW˜xWWyW Ý¡Wc vWc¥WyWY §WhIX˜¦WvWWyWW ¥WZIW£W§Wc IhC APxWY Å©wWXvW¥WWÈ ¡WuW yWwWY RcnWWvWZÈ. rWWTc vWTS ¥WhRYyWW ¤WWX¨W ¨WPW˜xWWyW Ý¡Wc ýVcT IT¨WW ¥WWNc ¤WWL¡W yWcvWbv¨W ¡WT R£WWuW ¨WxWY TéWZÈ Kc. AW¨WY Å©wWXvW¥WWÈ ¡WWN¿ yWcvWbv¨WyWW äWYªWg AyWc yWYrW§WW ©vWTyWW yWcvWWAhyWY AX¤W¨¦WÅmvWAh ¥WhRYyWW T©vWW¥WWÈ ThPWÈ £WyWYyWc F¤WY TVcäWc Ic ¡WKY 2001yWY Lc¥W STYwWY yWcvWWAhAc ¡WhvWWyWh X¨WrWWT £WR§W¨Wh ¡WPäWc, vWcyWY Ev©WZIvWW £WyWY TVcäWc. AW¡WuWc AP¨WWuWYyWc ©W§WWV AW¡W¨WWyWY VcX©W¦WvW¥WWÈ yWwWY, ¡WTÈvWZ vWc¥WyWc X©WÈVW¨W§WhIyWyWh AWoWkV rWhß©W ITY äWIYAc Ic 2004yWW ¡WTWL¦W £WWR Ic¥W vWc¥WyWY AcI-AcI AX¤W¨¦WÅmvW vWc¥WyWW ¨¦WÅmvWv¨W ˜v¦Wc ÕöWyWc AhKY ITvWY ý¦W Kc. ¤WWL¡W¥WWÈ AWnWW£Wh§WW¡WuWZÈ AyWc ¡WhvWWyWW ¨¦WÅmvWv¨WyWc IcyÏX£WÈRZ £WyWW¨WYyWc AWrWTuW ¨WxWvWZÈ ý¦W Kc. AW¥W vWh ©W¥WaUoWZÈ TWLIWTuW X©WöWÈvW yWVÃ, ¨¦WÅmvWyWY AW©W¡WW©W ©W¥WcNWvWZÈ ý¦W Kc. RTcI ¡WWN¿¥WWÈ ©WZX˜¥WhyWZÈ rW§WyW wWC oW¦WZÈ Kc, ¡WTÈvWZ ¤WWL¡WyWW §WhIh AW ©WÈR¤Wg¥WWÈ LZRÈZ L ©W¥WLvWW TéWW Kc. ¤WWL¡W ¡WhvWWyWY AW X¤WÌWvWW ¡WT oW¨Wg ¡WuW ITvWY TVY Kc, ¡WTÈvWZ Ac¨WZÈ §WWoWc Kc Ic vWcyWc ¡WuW LawW£WWøyWh Ac ThoW §WWoWY oW¦Wh Kc Lc Ay¦W RUhyWc ¡WuW §WWoWc§Wh Kc. ¨WWL¡Wc¦WYAc ¨WPW˜xWWyWyWY VcX©W¦WvWwWY s¦WWTc ¡WhvWWyWW AW¨WW©W ¡WT AW¦WhXLvW Ac I AW¦WhLyW¥WWÈ Ac ¥ W IVY RYxWZ È Ic

nWyWyWyWh nWc§W

AW¡WuWW RcäW¥WWÈ IRWrW L IhC Ac¨Wh nWauWh VäWc s¦WW nÈ WXyWLyWY §WaNÈ yW wWC TVY Vh¦W. nWXyWL ¥WWXS¦WWyWW AWvWÈIyWW ©W¥WWrWWTh AW¨WvWW L TVc Kc, vWc¥WyWh AWvWÈI AcN§Wh ¨WxWWTc Kc Ic nWXyWL ©WÈ£WÈxWY XyW¦W¥WhyWY ¡WuW A¨WoWuWyWW wWW¦W Kc. ¥Wx¦W˜RcäW¥WWÈ XyW¦WȯWI AyWc ¥WVW§WcnWW ¡WTY–WI (IcoW)Ac ¥Wx¦W ˜RcäW oWiuW nWXyWL XyW¦W¥W 1996yWh V¨WW§Wh AW¡WvWWÈ

IéWZÈ Ic ˜RcäW¥WWÈ 32 XL§§WW nWXyWL AXxWIWTYAhAc ITWT TI¥WyWY rWaI¨WuWY IT¨WW KvWWÈ 198 nWWuWhyWY §WYM TÚ yW ITY. AXxWIWTYAhyWY §WW¡WT¨WWVYwWY ˜RcäWyWc 1.55 IThP ÝX¡W¦WWyWZÈ yWZm©WWyW wW¦WZ.È Lc IÈ¡WyWYAhyWc nWWuWh SWU¨WuWY wWC VvWY, vWc¥WyWc ¯WuW ¥WXVyWWyWY AÈRT L ITWT TI¥WyWY rWaI¨WuWY IT¨WWyWY VvWY, ¡WTÈvWZ yWW vWh vWc¥WyWc

X¨WX¨WxW

äW¯WZ yWwWY, X¥W¯W Kc äWXyW

©W¥W©vW oWkVhyWW AXxW¡WXvW ©Wa¦WgyWW ¡WZ¯W äWXyW IcN§WY¦W XIȨWRÈXvWAhyWc IWTuWc TV©¦W¥W¦W oWkV ¥WyWW¦W Kc. vWc¥WyWW Ih¡W AyWc RÈP ¨WoWcTcwWY ýcPW¦Wc§WW pWuWW ¥WvW äWXyWyWW X¨WITWU ©¨WÝ¡W AyWc vWc¥WyWY RäWW vWwWW ©WWPW©WWvWY ¨WoWcTc X¨WäWc AyWcIWyWcI rWrWWgAh §WhIhyWc äWXyWwWY ¤W¦W¤WYvW TWnWc Kc. s¦WhXvWªWY¦W üXÖIhuWwWY ¡WuW äWXyWyWc AcI ÿaT oWkV Ý¡Wc ˜rWWXTvW ITW¦W Kc. ¨WW©vWX¨WI ©WÈR¤Whg ýcvWWÈ äWXyW ©W¥W©vW ˜WuWY ¥WW¯W ¥WWNc IhC äW¯WZ yWVà ¡WTÈvWZ ©WnWW Kc. ¨¦WÅmvWyWW ø¨WyWyWc ¡WXTªIbvW ITYyWc vWcyWc FGrWWC ©WZxWY ¡WVhÈrWWP¨WW¥WWÈ äWXyWyWh IhC ýcNh yWwWY! XVÈRZ xW¥WgyWW ¥WWy¦W rWWT ¡WZܪWWwWhg¥WWÈwWY AcI <¥Wh–W> ˜RWyW ITyWWTW, äWXyW AcI¥WW¯W oWkV Kc. AW¡WuWW ø¨WyWyWY ¥WV²¨W¡WauWg pWNyWWAh¥WWÈ äWXyW oWkVyWY XyWuWWg¦WI ¤WaX¥WIW TVc Kc. ýcIc Ac yW ¤Wa§W¨WZÈ ýcCAc Ic oWkV¥WÈPU¥WWÈ äWXyW y¦WW¦WWxWYäW ¡WuW Kc. ©W¥WoWk AwWhg¥WWÈ äWXyW AW¡WuWW äW¯WZ yWVà ¡WTÈvWZ ¡WT¥W X¥W¯W Kc. vWc AW¡WuWW ø¨WyWyWY AXvWäW¦WvWWyWc ANIW¨Wc Kc. ˜v¦WcI A¨W©wWW¥WWÈ AcI ©WÈvWZ§WyW AyWc ©W¤WWyW¡WuWWyWc £WWÈxWY TWnW¨WW¥WWÈ äWXyW AW¡WuWW ©WVW¦WI Kc. äWXyW ˜IbXvW¥WWÈ ¡WuW ©WÈvWZ§WyW ýU¨WY TWnWc Kc. ˜v¦WcI ˜WuWY ©WWwWc vWc y¦WW¦W ITc Kc. Lc ¨¦WÅmvW A¦Who¦W AyWc X¨WªW¥W ¥Wa§¦WhyWc A¡WyWW¨WY §Wc Kc. A©¨WW¤WWX¨WI ©W¥WvWW¥WWÈ LcyWZÈ ¥WyW Vh¦W Kc vWc¥WyWW ¥WWNc äWXyW RÈPRWvWW Kc. Lc §WhIh A¦Who¦W ¨WWvWh óWTW ¡WhvWWyWY rWW§W rWW§Wc Kc, Lc ¨WWvW ©W¥WWLyWW XVvW¥WWÈ yWwWY VhvWY AyWc vWcyWc ¥WWy¦WvWW AW¡W¨WWyWY IhXäWäW ITc Kc, AVÈIWTyWc IWTuWc ¡WhvWWyWY L ¨WWvW AWoWU xWTc Kc, A¦Who¦W X¨WªW¥WvWWyWc AWÕ¦W AW¡Wc Kc vWcyWc äWXyW ¡WYXPvW ITc Kc. äWXyW AW¡WuWW ¡WT IhX¡WvW yW wWW¦W vWcyWW ¥WWNc AW¡WuWc ©W¥Wø §Wc¨WZÈ ýcCAc Ic AW¡WuWc m¦WWÈI Ay¦WW¦W vWh yWwWY ITvWW yWc? Ic ¡WKY AyWW¨Wä¦WI X¨WªW¥WvWWyWh ©WWwW vWh yWwWY AW¡WvWW yWc? äWXyW vW¡WIWTI oWkV Kc, AcN§Wc Ic vW¡W IT¨WWwWY äWTYT ¡WXT¡Wm¨W wWW¦W Kc, äWXyWyWh TÈoW pWcTh ¤WaTh Vh¦W Kc. äWTYT¥WWÈ AW oWkVyWZÈ ©wWWyW ERT AyWÈ ýÈpWh¥WWÈ Kc. LoWvW¥WWÈ ©WWrWW-nWhNWyWh ¤WcR ©W¥WL¨Wh, äWXyWyWh X¨WäWcªW oWZuW Kc. AW oWkV IÖRW¦WI vWwWW RZRgd¨W §WW¨WyWWT Kc. X¨W¡WX²W, IÖ, XyWxWgyWvWW AW¡W¨WWyWY ©WWwWc ©WWwWc £WVZ ¥WhNWc oWZÜ vWwWW XäW–WI ¡WuW Kc. äWXyWyWc ©W¥WL¨WW ¥WWNc AW¡WuWW ø¨WyW¥WWÈ AW¨WvWWÈ ¡WXT¨WvWgyWh ©W¥WL¨WWÈ ¡WPäWc. s¦WWTc ¡WuW AW¡WuWc äWÅmvW AyWc ©W²WW AwW¨WW xWyWyWW ¥WR¥WWÈ ¡WhvWWyWc Õc× AyWc £WYýyWc vWZrK ©W¥WøAc KYAc v¦WWTc AW¡WuWW ¡WTWL¦WyWW ©W¥W¦WyWh ˜WTȤW wWC ý¦W Kc. IVc¨WW¦W Kc Ic ©W¥W¦W AcI Lc¨Wh IhCyWh TVcvWh yWwWY. AW¨WW ©W¥W¦Wc AW¡WuWyWc ©WWTWnWhNWyWZÈ °WWyW Vh¦W Kc. £WYý äW£Rh¥WWÈ IVYAc vWh äWXyWyWc IWTuWc ø¨WyW¥WWÈ AW¨WyWWT EvWWTrWPW¨W AW¡WuWyWc ¨WxWZ ©W–W¥W ¨¦WÅmvW vWTYIc XyWnWWTc Kc. SmvW ¡WiTWXuWI oWkÈwWh L yWVÃ, ¤WWTvWY¦W ø¨WyWyWW AX¤WÌW AÈoW ¥WyWWvWW ¨WcRh¥WWÈ ¡WuW <AwW äWWÈXvW ˜ITuWÈ>¥WWÈ LcN§WW ¡WuW ¥WȯW Kc vWc £WxWW äWXyWRc¨WyWY L ©vWZXvWAh Kc. AW¦Wg ©W¥WWLyWW ©WÈ©wWW¡WI ¥WVXªWg R¦WWyWÈR ©WT©¨WvWYAc <©WÈ©IWT X¨WXxW>¥WWÈ Lc 28 ¥WȯWh ¡W©WÈR I¦WWg Kc vWc £WxWW äWXyWyWY ¨WdXRI ©vWZXvWAh L Kc. <¦WLZ¨WgcR>yWW 16¥WW Ax¦WW¦W¥WWÈ 12¥WW yWÈ£WT¡WT AW¨WvWh ¥WȯW äWXyWyWY ©W¨WhgrrW ¨WdXRI ©vWZXvW KcAh¥WÊ äWÌWh Rc¨WYTX¤WÖ¦W AW¡Wh ¤W¨WÈvWZ ¡WYvW¦Wc äWȦWhTX¤W±W¨WÈvWZ yW:| ¥WVXªWg ¡WWTWäWTc IéWZÈ Kc Ic äWXyW Lc A¨W©wWW¥WWÈ VäWc vWc AyWZÝ¡W SU ˜RWyW ITäWc. Lc¥W Ic ˜rWÈP AXoWj ©WhyWWyWc vW¡WW¨WYyWc I¹ÈRyW £WyWW¨WY Rc Kc, vWc¨WY L TYvWc äWXyW ¡WuW X¨WX¤WÌW ¡WXTÅ©wWXvWAhyWW vWW¡W¥WWÈ vW¡WW¨WYyWc ¥WyWZª¦WyWc EÌWXvW ¡WwW ¡WT AWoWU ¨WxW¨WWyWZÈ ©WW¥Ww¦Wg AyWc §W–¦W ˜WX’yWWÈ ©WWxWyW E¡W§W£xW ITW¨Wc Kc.

AWnWTc Ic¥W RcäW¨¦WW¡WY §WhIX˜¦WvWW¨WWUh £WYýc IhC TWLyWcvWW yWwWY? TWLIY¦W ¡W–Wh¥WWÈ ¥WvW X¤WÌWvWW L yWVÃ, ¥WvW¤WcRyWY ©WWwWc ©WWwWc ¨¦WÅmvWoWvW ¥WV²¨WWIWÈ–WW Vh¨WY A©¨WW¤WWX¨WI yWwWY, ¡WTÈvWZ ¤WWL¡W¥WWÈ AWLIW§W ¥WhRYyWh ¥WWoWg ThI¨WWyWY Lc VhP rWW§WY TVY Kc vWc £WVZ L nWvWTyWWI ¡WXTuWW¥W AW¡WyWWTY £WyWY TVcäWc.

<AP¨WWuWYøyWW yWcvWbv¨W¥WWÈ X¨WL¦W ¥WWNc IºrW> vWh ¤WaI¡È W ¥WrWY oW¦Wh, IWTuW Ic Ac ©W¥W¦Wc Ac rWrWWg rWW§WY VvWY Ic A©¨W©wWvWWyWW IWTuWc V¨Wc ¨WWL¡Wc¦WYAc ¨WPW˜xWWyW ¡WR KhPY Rc¨WZÈ ýcCAc. ¨WWL¡Wc¦WY Lc ¨¦WÈo¦WWv¥WIwWY AWÈvWXTI rWrWWgyWY yWhÈxW §WCyWc vWcyWh vWhP äWhxW¨WWyWY – W¥WvWW TWnWvWW VvWW vWc¨WY –W¥WvWW AWLc IhCyWW¥WWÈ yWwWY. RcäWyWY AWLc Lc¨WY RZRäg WW Kc vWc¥WWÈ £WR§WW¨WyWh AcI¥WW¯W ¤WTh©Wh LyWvWWyWc ¥WhRY¥WWÈ RcnWWC TéWh Kc. Kc§§WW R©W £WWT ¨WªWhg¥WWÈ ¥WhRYc nW§WyWW¦WI ©WWX£WvW IT¨WW ¥WWNc LcN§WW ˜¦WW©W RcäW AyWc X¨WRcäW¥WWÈ IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW vWc¨WW IRWrW L IhC Ay¦W TWLyWcvWW ¥WWNc IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW VäWc. vWc¥W KvWWÈ ¥WhRYyWY §WhIX˜¦WvWW ¨WxWvWY ý¦W Kc AyWc VZ¥W§WWnWhThyWW VXwW¦WWT £WZôW ©WWX£WvW wWC ý¦W Kc. ¥WhRY yWIWTWv¥WIvWW¥WWÈ ©W¡WPW¨WWyWc £WR§Wc x¦Wc¦W vWTS ¨WxWvWW ý¦W Kc. AWnWTc Ic¥W RcäW¨¦WW¡WY §WhIX˜¦WvWW¨WWUh £WYýc IhC TWLyWcvWW yWwWY? TWLIY¦W ¡W–Wh¥WWÈ ¥WvW X¤WÌWvWW L yWVÃ, ¥WvW¤WcRyWY ©WWwWc ©WWwWc ¨¦WÅmvWoWvW ¥WV²¨WWIWÈ– WW Vh¨WY A©¨WW¤WWX¨WI yWwWY, ¡WTÈvWZ ¤WWL¡W¥WWÈ AWLIW§W ¥WhRYyWh ¥WWoWg ThI¨WWyWY Lc VhP rWW§WY TVY Kc vWc £WVZ L nWvWTyWWI ¡WXTuWW¥W AW¡WyWWTY £WyWY TVcäWc. AcI AÈRWL AyWZ©WWT ¤WWL¡WyWc §WhI©W¤WW rWaÈNuWY¥WWÈ 31 NIW ¥WvW ¥WU¨WWyWY ©WȤWW¨WyWW Kc. AWN§WY ¥WvW NIW¨WWTY 200wWY ¨WxWZ £WcOIh A¡WW¨WY äWIc Kc. ¤WWL¡W ýc ¥WhRYyWc ¨WPW˜xWWyW E¥WcR¨WWT ýVcT ITY Rc vWh vWcyWc ¡WhvWWyWW R¥W ¡WT ¡WuW £WVZ¥WXvW ¥WUY äWIc Kc. AcI IVc¨WvW Kc - vWcAh ýuWvWW IäWZÈ yWwWY AyWc ¥WWyWvWW IhCyWZÈ yWwWY. äWZÈ ¤WWL¡W AW IVc¨WvWyWc rWXTvWWwWg IT¨WW LC TVY Kc? Ac¥WWÈ £Wc¥WvW yWVà Ic ¤WWL¡WyWZÈ äWYªWg ©¨WÝ¡W TWÖlY¦W ©¨W¦WÈ©Wc¨WI ©WÈpWyWW ¡WT¥WWäWgwWY L ©WLc Kc. oWh¨WW¥WWÈ ýc 2001yWY Lc¥W ¥WhRYyWW ¡W–W¥WWÈ RcäW¤WTyWW ˜XvWXyWXxW AcI ©¨WT¥WWÈ £Wh§WvWW yWwWY vWh ¡WKY vWcAh ¡WhvWWyWY L¨WW£WRWTYyWZÈ ¨WVyW IT¨WW¥WWÈ vWh XyWªSU LäWc L, ©WWwWc L RcäWyWc ¨WxWZ AÈxWWTY oW§WY¥WWÈ xWIc§W¨WW ¥WWNc L¨WW£WRWT £WyWäWc.

rWaI¨WuWY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY AyWc yWW vWc¥WyWc rWaI¨WuWY IT¨WW ¥WL£WaT IT¨WW¥WWÈ AW¨¦WW. ¡WVc§WY äWÈIWvWh Ac L Kc Ic AXxWIWTYAh AyWc nWWuW ¥WWX§WIh ¨WrrWc X¥W§WY¤WoWvWyWh nWc§W rWW§WY TéWh Kc AyWc £WYø äWÈIW Ac Ic AXxWIWTY nWWuW¥WWX§WIhwWY PTc§WW Kc, vWcwWY vWcAh rWaI¨WuWY ¥WWNc vWc¥WyWW ¡WT R£WWuW yWwWY ITY äWIvWW. AW vWh AcI ERWVTuW Kc, ¤WWTvW¥WWÈ nWWuW –Wc¯W¥WWÈ AcN§WY £WxWY oWT£WPh rWW§WY TVY Kc Ic AcI ¥WhNh oWkwÈ W §WnWY äWIW¦W. ¥Wx¦W˜RcäWyWY

L ýc ¨WWvW ITYAc vWh oW¦WW ¨WªWgc 8 ¥WWrWgc nWWuWh ¡WT yWLT TWnWyWWT AcI ¦WZ¨WWyW AWC¡WYAc©W yWTcyÏ I¹¥WWT äWVYR wW¦WW VvWW. IXwWvW Ý¡Wc vWcyWY ¡WWKU nWWuW ¥WWXS¦WWyWh VWwW oWuWW¨WW¦Wh VvWh. §WhIh AWLc ¡WuW X¨WØW©W IT¨WW vWd¦WWT yWwWY Ic yWTcyÏ I¹¥WWTyWZÈ ¥WhvW RZpWgNyWWyWc IWTuWc wW¦WZÈ VvWZÈ. nWXyWLyWW –Wc¯W¥WWÈ Ac¨WW IcN§WW¦W ©W¨WW§W Kc, LcyWh L¨WW£W RcäWyWW §WhIh yWwWY ýuWvWW. IRWrW AyWcI ©W¨WW§WhyWW L¨WW£W ©WTIWT ¡WuW yWVÃ ýuWvWY Vh¦W. ¥WhNY ¥WhNY

XrWÈvWyW

<nWc§W>yWh oWÈRh xWÈxWh

IcN§WWI ©W¥W¦W ¡WVc§WWÈ AcI ©wWWyWc ¤WhL¡WZTY XS§¥WhyWW ©WZ¡WT©NWT ¥WyWhL XvW¨WWTY AcI ¥WcRWyW ¡WT ©WÈ¡WauWg XÿIcN XoW¦WT¥WWÈ RcnWW¦Wh. £Wh§WvWh VvWh, <AWLIW§W vWh VZÈ ©WÈ¡WauWg TYvWc Ac¥WWÈ L Pa£Wc§Wh KZÈ.> vWcyWh AWäW¦W XÿIcNyWW §WoWW¨WwWY VvWh, ¡WTÈvWZ X£WrWWTWyWc Ac¨Wh AÈRWL L yWVvWh Ic L§RY vWcyWW ©WWUW AyWc Rh©vW xWhyWY AcI A§WoW L ¥WW¥W§Wc Pa£WäWc. ø VW, VW§W¥WWÈ XÿIcN I’WyW ¥WVcyÏ xWhyWY ¡WT AW¨Wc§WY AWSvWyWW IvWWgVvWWg vWcyWY L ¡WvyWYyWW ¤WkWvWWÕY Kc Lc AcI A©WVL NlWyMcmäWyWyWc Ka¡WW¨W¨WW ¥WWNc £WYý AyWc ¯WYý AyWc ¡WKY §WWCyW£WÈxW vWwWWIXwWvW <IVWyWY> pWPvWW ý¦W Kc. ©WnWW xWhyWYyWW 15 NIW äWcT ýVcT wW¦WW £WWR vWcyWc Ka¡WW¨W¨WW ¥WWNc pWP¨WW¥WWÈ AW¨Wc§WY ¨WWvWh XRyW˜XvWXRyW oWaÈrW¨WWvWY ý¦W Kc. AcI ©WYAc AyWZ©WWT SWCyWWy©W ¥WW¥W§Wc Vh¦W Ic ITrWhTYyWW ¥WW¥W§Wc, s¦WWÈ ©WZxWY rWh¡WPW rWhnnWW yW Vh¦W v¦WWÈ ©WZxWY ¨WxWZ ¡WPvWY rWNT¡WNT ©WWTY yWVÃ. AÜuW ¡WWÈPc ¤W§Wc ¥WVWyW AcLyN £WyWvWh Vh¦W, ¡WTÈvWZ vWc xWhyWYyWc £WrWW¨W¨WWyWY EvWW¨WU¥WWÈ rWh¡WPW rWhnnWW yW ITY äWm¦Wh AyWc AcI £WWR AcI £WWX§WäW IWTuW £WvWW¨WYyWc ¨W¥WU¥WWÈ S©WWvWh TéWh. AW ¨WWvW IhCyWW oWUc yW EvWTc Ic Lc IÈ¡WyWY xWhyWcyWc TcIhPg vWhP (¯WuW ¨WªWg ¥WWNc 210 IThP) TWXäW ¡WT ITWT£Wö ITc Kc vWh vWcyWY IcX¡WN§W ¨Wc§¦Wa SmvW 20 §WWnWyWY Vh¦W! IhyWY AWÈnW¥WWÈ xWaU yWWnWvWW VäWc? ¡Wc§WY £WWLZ ¨WVcvWY oWÈoWW¥WWÈ £WY©WY©WYAWCyWW <ExWWTyWW X©WÈRaT> LooWZ¤WWC ¡WuW VWwW xWhC TéWW Kc, Ac¥W IVYyWc Ic V¨Wc nWc§WWPYyWW AcLyNc £WY©WY©WYAWC ©WWwWc TXL©NPg wW¨WZÈ ¡WPäWc. AcN§Wc Ic AWLc Lc AWTh¡Wh¥WWÈ xWhyWY pWcTWC TéWWc Kc, vWcyWh L T©vWh ˜äW©vW ITäWc £WhPgyWW IT¡N AXxWIWTYoWuW. vWcAh BrKäWc Ic vWcAh Ac L nWc§WWPYAhyWc XyWRgcäW AW¡Wc Ic vWcAh IhyWc ¡WhvWWyWh AcLyN yWY¥Wc. ýcIc TWL I¹ÈÏW Vh¦W Ic ¥W¦W¡¡WyW Ic ¡WKY X¨WÈRZwWY §WCyWc <¨¦WW©WyWZÈ X¨WØ>... IÈC¡WuW wW¨WWyWZÈ yWwWY. £WxWW L KaNY LäWc, £WxWZÈ L ¤Wa§WWC LäWc. AW¨WZÈ ¡WVc§WWÈ ¡WuW wW¦WZÈ Kc AyWc AWoWU ¡WuW wWvWZÈ TVcäWc. ATc, s¦WWTc ¡Wh§WY©W ¡WW©Wc vWc¥WyWc ©Wý IT¨WW ¥WWNc IhC IW¦WRh yWwWY vWh AW £WxWY PlW¥WW£WWøyWh äWh AwWg Kc? RTcI ©WW¥WWy¦W ¤WWTvWY¦W AcyWW ¡WT ¥WL£WaT Kc X¨WrWWT¨WW ¥WWNc Ic s¦WWTc AWC¡WY©WYyWY IhC I§W¥W L yWwWY vWh ©¡WhN Ic ¥WcrW XSm©WÃoWyWW oWZyWWyWY ©Wý A¡WW¨W¨WW ¥WWNc vWh ¡Wh§WY©WyWY xWIc§W¡WÈrWWÈ RhQ©WhyWh SW¦WRh IhyWc ¥WU¨WWyWh Kc? Kc§§WWÈ 13 ¨WªWhgwWY wWC TVc§W AW ˜IWTyWW XSm©WÃoWyWY ©WyW©WyWY IcN§WY¦W ¨WnWvW Sc§WWC Kc. ¥WhNW ¥WhNW yWW¥WY §WhIhyWY xWT¡WIPh, AnW£WWT AyWc rWcyW§Wh¥WWÈ VcP§WWCy©W AyWc oWhX©W¡©W <©Wa¯Wh>yWW V¨WW§WWwWY £WvWW¨WW¦W Kc. IhÈoWkc©WyWY ©WTIWT Vh¦W Ic £WYLc¡WYyWY Ic ¡WKY TWs¦W¥WWÈ AcyW©WY¡WY ¡WW©Wc oWbVX¨W¤WWoW, IhCyWc Av¦WWT ©WZxWY IW¦WRh £WyWW¨W¨WWyWZÈ ©WaͦWZÈ yWwWY. X¨WÈRZyWc ý¥WYyW AW¡WvWY ¨WnWvWc ARW§WvWc Lc §WWrWWTY RäWWg¨WY Kc vWc ýcvWWÈ ¡Wh§WY©WyWY IW¦Wg¨WWVY ¡WT oWZ©©Wh rWPc Kc. IhXy¢§WmN AhS ByNTc©NyWY ¨WWvW AWLyWY yWwWY. §WoW¤WoW AcI RW¦WIW ¡WVc§WWÈ AcI ¤WWTvWY¦W NY¥WyWW I’WyW ¡WR ¡WT TVcvWWÈ nWZ§§WcAW¥W RTcI yW¨WW nWc§WWPYyWc AcI X¨WäWcªW IÈ¡WyWYyWZÈ ©NYIT £WcN ¡WT §WoWW¨W¨WW ˜cäWT ITvWh VvWh. v¦WWÈ ¡WuW vWcyWh AcI ©WÈ£WÈxWY AWoWU VvWh. AW L TYvWc Ac ¡WuW IhC V§W yWwWY Ic ©WYxWZÈ L AWC¡WYAc§W £WÈxW ITY Rc¨WW¦W. IhC¡WuW IW¥W nWhNW EÚcä¦WwWY äWÝ yWwWY wWvWZÈ, ¡WTÈvWZ nWhNW §WhIh ýcPW¨WWyWc IWTuWc vWcyWh EÚcä¦W ¤WNIY ý¦W Kc AyWc AcI ©W¥W¦W Ac¨Wh AW¨Wc Kc s¦WWTc AW¨WY NhUIY I£ýc L¥WW¨WYyWc ©WLgyWIvWWgyWc L IOcTW¥WWÈ F¤WW ITY Rc Kc. AT£Wh¡WXvW §WX§WvW ¥WhRYyWc IC TYvWc AW ¥WÈPUYAc wWhPW §WWnWyWW Ii¤WWÈP¥WWÈ AcI£WWLZ ¥WaIYyWc ¡WhvWWyWh AcIPh ©WWrWh ITY £WvWW¨¦Wh.

yW¨WY I¥WWyW, Ac L IW¥W

£WcVW§W AwWg¨¦W¨W©wWW, pWcTWvWZÈ Fýg ©WÈIN, ¨WxWvWY £WcThLoWWTY, £WcIW£Wa ývWY¦W XVÈ©WW AyWc PlhyW VZ¥W§WWyWc IWTuWc A¥WcXTIW ©WWwWc ¨WxWvWY vWITWT ¨WrrWc yW¨WWM äWTYS ¥WWNc ¨WPW˜xWWyW Ý¡Wc ¡WWXI©vWWyWyWY I¥WWyW ©WȤWWUY Kc. AW £WxWW KvWWÈ AcI §WhIvWWÈX¯WI ©WTIWT Ý¡Wc ©W²WWyWZÈ V©vWWÈvWTuW yW Ic¨WU ¡WWXI©vWWyW ¥WWNc, ¡WTÈvWZ RX–WuW AcXäW¦WWC –Wc¯W¥WWÈ Å©wWTvWWyWY üXÖAc ¡WuW ¥WV²¨W¡WauWg Kc. vWcAh §WoW¤WoW rWiR ¨WªWg £WWR ¡WWXI©vWWyWyWY ©W²WW¥WWÈ ¡WWKW S¦WWg Kc, ¡WTÈvWZ v¦WWTwWY §WCyWc AWL ©WZxWY yW Ic¨WU 9/11yWW AWvWÈI¨WWRY VZ¥W§WW £WWR ¨WdXØI TWLIWTuW ©WÈ¡WauWg TYvWc £WR§WWC rWam¦WZÈ Kc, ¡WTÈvWZ vWc¥WyWh ¡WhvWWyWh RcäW AWXwWgI £WRVW§WY AyWc AWvWÈI¨WWR ©WW¥Wc £WcvWTSY ¥WhTrWc §WPY TéWh Kc. §WWnW NIWyWh ©W¨WW§W Ac Kc Ic äWZÈ vWc¥WyWY ¨WW¡W©WYwWY ¡WWXI©vWWyWyWY AÈ R TyWY ¨¦W¨W©wWW AyWc ¥WWyWX©WIvWW¥WWÈ IhC vW£WXR§WY AW¨WäWc? AW ©W¨WW§WyWh ©WIWTWv¥WI L¨WW£W äWhxW¨Wh VW§W¥WWÈ nWTcnWT £WVZ ¥WZäIc§W Kc. vWc¥W KvWWÈ yW¨WWM äWTYSc Lc TYvWc äW¡WwW oWkVuW I¦WWg £WWR RcäWyWY AWXwWgI £WRVW§WY ¡WT XrWÈvWW ¨¦WmvW ITY Kc vWcyWWwWY vWc¥WyWY ˜WwWX¥WIvWWyWY ýuW wWW¦W Kc. ¥WZäIc§WY Ac Kc Ic RcäWyWY AÈRTyWZÈ ¥WWUnWZÈ LLgXTvW wWvWZÈ LC TéWZÈ Kc, LcyWc A¤WavW¡Wa¨Wg ¨WYLUY ©WÈINc ¨WxWZ pWcÜÈ £WyWW¨¦WZÈ Kc. ¤Wa§W¨WZÈ yW ýcCAc Ic AWnWW rWaNÈ uWY ˜rWWT RT¥¦WWyW ¨WYLUY ©WÈIN AcI ¥WhNh ¥WW¥W§Wh VvWh. £WYø vWTS PlhyW VZ¥W§WWwWY ¡WTcäWWyW vWWX§W£WWyW Lc¨WY vWWIWvWh ¡WuW äWTYS ¡WW©WcwWY AWäWW TWnWY £WcOY Kc Ic vWc A¥WcXTIW ˜v¦Wc IPI ¨W§WuW AnWv¦WWT ITc. äWTYS ¥WWNc AW £WcxWWTY vW§W¨WWT ¡WT rWW§W¨WW Lc¨WY Å©wWXvW Kc. ©WWTY ¨WWvW Ac Kc Ic äWTYSc ¤WWTvWyWY ©WWwWc ©WÈ£WÈxWhyWc §WCyWc Ev©WWV RäWWg¨¦Wh Kc, ýcIc IWä¥WYTyWc §WCyWc vWc¥WyWZÈ ¨W§WuW ¡WWXI©vWWyWyWW ¡WWTÈ¡WWXTI ¨W§WuWwWY A§WoW yW IVY äWIW¦W. ¡WTÈvWZ ýc vWcAh VLZ IVY TéWW Kc Ic ¤WWTvWyWY ©WWwWc ©WÈ£WÈxWhyWY RhTyWc v¦WWÈwWY ¡WIP¨WW ¥WWÈoWc Kc, s¦WWÈwWY vWc¥WuWc 1999¥WWÈ KhPY VvWY, vWh vWc¥WyWW ¡WT ¤WTh©Wh IT¨Wh ýcCAc. ¡WTÈvWZ £WÈyWc RcäWhyWW ©WÈ£WÈxWh¥WWÈ vW£WXR§WY v¦WWTc L AW¨WY äWIc Kc, s¦WWTc ¡WWXI©vWWyW AWvWÈI¨WWR ¥WW¥W§Wc ¡WhvWWyWZÈ ¨W§WuW ©¡WÖ ITc AyWc Xó¡W–WY¦W ¨¦WW¡WWT ¡WT ¤WcR¤WW¨W¡WauWg ¨¦W¨WVWT KhPc. ¡WTÈvWZ Å©wWXvW Ac Kc Ic äWTYSyWW äW¡WwWoWkVuW I¦WWgyWW 48 I§WWI ¡WuW ¨WYv¦WW yW VvWW Ic ¡WWXI©vWWyW vWTSwWY ©WY¥WW ¡WT EäIcTuWY¡Wa¨WgI IW¦Wg¨WWVY IT¨WW¥WWÈ AW¨WY, Lc¥WWÈ AcI ¤WWTvWY¦W Shø äWVYR wWC oW¦Wh. AW TYvWc vWh £WÈyWc RcäWh ¨WrrWc ©WÈ£WÈxWh ©WW¥WWy¦W yWVÃ, ¡WTÈvWZ ¨WxWZ IP¨WW £WyWäWc.

ýc äWTYS Ac¥W IVY TéWW Kc Ic ¤WWTvWyWY ©WWwWc ©WÈ£WÈxWhyWY RhTyWc v¦WWÈwWY ¡WIP¨WW ¥WWÈoWc Kc, s¦WWÈwWY vWc¥WuWc 1999¥WWÈ KhPY VvWY, vWh vWc¥WyWW ¡WT ¤WTh©Wh IT¨Wh ýcCAc.

IÈ¡WyWYAh nWWuWIW¥W ¨¦W¨W©WW¦W¥WWÈ EvWTY ¡WPY Kc, AcN§WY ¥WhNY IÈ¡WyWYAh Kc Ic vWcAh IcyÏY¦W ¥WȯWY ©WZöWÈ £WR§WW¨WY äWIc Kc. XyWTY–WuWyWY Lc¥WyWW ¡WT L¨WW£WRWTY Kc vWcAh ¤W¦W¤WYvW Kc, VLZ £Wc XR¨W©W ¡WVc§WWÈ E²WT˜RcäW¥WWÈ nWWuW Cy©¡WcmNTh ¥WWNc ©WZT–WWyWY ¥WWÈoW wWC Kc. AWLyWW RhT¥WWÈ nWWuW–Wc¯W¥WWÈ ¡Wd©WW ¨WT©WY TéWW Kc, vWh nWTW£W vWWIWvWh, A¡WTWxWYAh AyWc xWhnWc£WWL IÈ¡WyWYAhyWY AW –Wc¯W¥WWÈ pWa©WuWnWhTY AWç¦WgyWY ¨WWvW yWwWY, ¡WTÈvWZ AW¨WW¥WWÈ

©WTIWTyWY L¨WW£WRWTY £WVZ ¨WxWY ý¦W Kc. AVà ERWTvWW RcnWWP¨WY RcäWÏhV ©W¥WWyW Kc. nWWuWIW¥W –Wc¯W¥WWÈ IPIWC TWnW¨WWyWY LÝT Kc, Lc ¡WuW IÈ¡WyWY XyW¦W¥WhyWZÈ ¡WW§WyW yWwWY ITvWY vWcyWW ¡WT ¡W¦WWg’ AWXwWgI RÈP §WoWW¨W¨Wh ýcCAc AyWc IhC C¥WWyWRWT IÈ¡WyWYyWc nWWuWIW¥W IT¨WWyWh ¥WhIh AW¡W¨Wh ýcCAc. £WcC¥WWyW Eà¥Wh, §WhIhyWc ýc AW –Wc¯W¥WWÈ IW¥W IT¨WW Rc¨WW¥WWÈ AW¨WäWc vWh vWc yW Ic¨WU ©WÈ©WWxWyWh §WaNÈ Y §WcäWc, ¡WTÈvWZ vWc RcäWyWY L¥WYyWyWc RXTÏ AyWc nWhnW§WY ITY RcäWc.

AW¦WZ¨WgRc

I¥WW§WyWÈZ §WãWZ ¡WWuWY

ýc IhC ©WiwWY §WhIX˜¦W SUyWY ¨WWvW IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWh vW¥WWTW XR¥WWoW¥WWÈ §WãWZ yW AW¨Wc Ac¨WZÈ £WyWY L yW äWIc. vW¥WW¥W nWWNWÈ SUh¥WWÈ AW AcI X¨WXäWÖ SU Kc LcyWh E¡W¦WhoW rWVcTWyWY v¨WrWWyWc ¡WhªWuW AW¡W¨WWwWY §WCyWc ¨WLyW pWNWP¨WW ©WZxWY¥WWÈ IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc. AW AcI Ac¨WZÈ SU Kc Lc TcXoW©vWWyW¥WWÈ ¡WuW vW¥WyWc ¥WUY LäWc AyWc ¤WT£W¡WhTc vWcyWWc AW©¨WWR vW¥WyWc X£W§WI¹§W vWThvWWý £WyWW¨WY Rc Kc. AW¨Wh AWLc vW¥WyWc vWcyWW IcN§WWI £WVZE¡W¦WhoWY oWZuWh LuWW¨WYAc : vW¥Wc ýuWvWW L VäWh Ic nWWNWÈ SUh X¨WNWX¥WyW-©WY, X¥WyWT§W, IcŧäW¦W¥W, ¥WcoWjXc äW¦W¥W AyWc Sh©ST©W ©WXVvW ˜hNYyW AyWc IW£WhgVWCPlNc yWW ˜rWZT ±WhvW Vh¦W Kc. ýc vW¥WyWc E§NYyWY BrKW, KWvWY¥WWÈ £WUvWTW AyWc I£WXL¦WWvW Lc¨WY ©W¥W©¦WW Ev¡WÌW wWCTVY Vh¦W vWh AcI o§WW©W VaÈSWUW ¡WWuWY ©WWwWc §WãWZ vW¥WyWc TWVvW AW¡WY äWIc Kc. §WãWZ AcI ˜IWTc NhXyWIyWZÈ IW¥W ITc Kc, Lc §WY¨WTyWc ¨WxWZ £WWC§WyWW ±WW¨WyWc EÚY’ ITc Kc, AcN§WZÈ L yWVà vWc TmvWäWhxWIyWY Lc¥W ¡WuW IW¦Wg ITc Kc Lc ø¨WWuWZÈAhyWc £WVWTyWh T©vWh RcnWWPc Kc. §WãWZ AWÈvWTPWÈyWY ¡WcTY©Nh§WX©W©W oWXvW ¨WxWWTY Rc Kc LcyWWwWY I£WXL¦WWvW RaT wWW¦W Kc. VW, vW¥WyWc ArWWyWI L VcPIY AW¨Wc Kc vWh £W©W AcI o§WW©W §WãWZ ¡WWuWY ¡WY §Wh AyWc AWTW¥WyWh AyWZ¤W¨W ITh. §WãWZ ¡WWuWY AcI TYvWc ¥Wa¯W§W Ϩ¦WyWZÈ IW¥W ITc Kc Lc ø¨WWuWZÈAhyWc ¢§WäW ITY Rc Kc LcyWWwWY ¥Wa¯W¨WVyW ©WÈ©wWWyWyWW ©WÈÿ¥WuWyWc AhKZÈ ITY äWIW¦W Kc. ýc vW¥Wc oWUWyWY nWWTWäW AyWc IWIPWwWY ¡WTcäWWyW Vh vWh £W©W VaSÈ WUW ¡WWuWY¥WWÈ AcI rW¥WrWY IWoWRY §WãWZyWh T©W yWWnWh AyWc IhoWUW ITh. AW ˜IWTc äWTRY-©WUcnW¥W AyWc vWW¨WyWY Å©wWXvW¥WWÈ VaSÈ WUW ¡WWuWY¥WWÈ AcI rW¥WrWY IWoWRY §WãWZyWh T©W AyWc AcI rW¥WrWY ¥WxW yWWnWYyWc ¡WY¨Wh. AW L TYvWc R¥WyWW ThoWYAh¥WWÈ ¡WuW VaÈSWUW ¡WWuWY¥WWÈ ¤WcU¨Wc§WZÈ APxWY rW¥WrWY §WãWZyWh T©W £WVZ AWTW¥W AW¡Wc Kc. §WãWZ¥WWÈ §WoW¤WoW 22 Icy©WTX¨WThxWY vW²¨Wh Vh¦W Kc, Lc¥WWÈyWZÈ §WWC¥WhyWYyW NÛa¥W©WgyWc ¨WxWvWZÈ ThI¨WW¥WWÈ IWToWvW Kc. Icy©WTyWW ThoWYAh¥WWÈ TcXPAcäWyW AyWc IY¥WhwWcT¡WYyWW RZª˜¤WW¨W AyWc vWuWW¨WyWc ¡WuW AhKZÈ IT¨WW¥WWÈ vWc ¥WRRoWWT Vh¦W Kc. §WãWZ AW¡WuWY ThoW˜XvWIWTI –W¥WvWW ¨WxWWTyWWT AcyNY-XP˜c©WyN Ý¡Wc IW¥W ITc Kc. §WãWZyWW T©WwWY ¡WcQWÈ ¡WT ITWvWh V§WIh ¥W©WWL ¡WcQWÈ¥WWÈwWY ¨WVcvWW §WhVYyWc AhKZÈ ITc Kc AyWc RZoWgxÈ W ¡WuW RaT ITc Kc. rWVcTW ¡WTyWW PWpW/MWȦWyWc SmvW §WãWZyWW T©WwWY AhKW IT¨WWyWh E¡WrWWT ¨WªWhgwWY ITW¦W Kc, £W©W vWc¥WWÈ wWhPZÈ o§WY©WTYyW ¤WcU¨WY Rc¨WW¦W vWh vWc rWVcTWyWW PWpWxW££WWyWc RaT ITY Rc Kc. ýc AcI I¡W ¡WWuWY¥WWÈ §WãWZyWh T©W yWYrWh¨WYyWc SUh AyWc äWWI¤WWøyWc ©WWS IT¨WW¥WWÈ AW¨Wc vWc¥WWÈ TVc§W ¡Wc©NY©WWCPÊ©WyWW A¨WäWcªWhyWc RaT ITY Rc Kc. VW, £W©W AcN§WZÈ x¦WWyW TWnWh Ic §WãWZ¥WWÈ ˜rWZT ¥WW¯W¥WW¥WWÈ ©WWBXNlI AcX©WP Vh¦W Kc, Lc vW¥WWTW ¡WcN¥WWÈ BXTNcyN ˜¤WW¨W ¡WuW ¡WcRW ITY äWIc Kc, nWW©W ITYyWc v¦WWTc s¦WWTc vW¥Wc A§©WTyWW ThoWY Vh. AXxWI ¥WW¯W¥WW¥WWÈ ©WWBXNlI AcX©WP ¡WWuWY¥WWÈ PWB§¦WZN IT¨WW KvWWÈ RWÈvWyWW AcyWc¥W§WyWc yWZm©WWyW ¡WVhÈrWWPY äWIc Kc, vWc¥W KvWWÈ AW SUyWW ©W¨Wg©WZ§W¤W AyWc oWT¥WY¥WWÈ wWvWW £WVZE¡W¦WhoWyWc yWIWTY yW äWIW¦W.

09062013  

sardar gurjari

09062013  

sardar gurjari

Advertisement