Page 90

ÇANKIRI’NIN MANEVÎ FÂTİHLERİ VE ÇANKIRI SEYYİDLERİ THE INSTITUTION OF NAKÎBÜ’L-EŞRÂF IN THE OTTOMAN EMPIRE AND SEYYIDS IN THE CITY OF ÇANKIRI Ayhan IŞIK1

ğı, manevî bir otorite olarak görülmeleri sebebiyle halka örnek teşkil etmişlerdir. Fetihler sırasında ordunun öncü birlikleri içerisinde yer alarak askerin maneviyatını

ÖZ Nakîbü’l-eşrâflık

yükseltmeye çalıştıkları, fetih sonrasında Müessesesi,

Hz.

Peygamber’in soyundan gelen seyyid ve şeriflerin neseplerinin kayıt altına alınması, onlara bir takım imtiyaz ve muafiyetler tanınması ayrıca seyyidliklerinin ispatında gerekli olan siyâdet hüccetlerinin düzenlenmesi gibi resmi işlemlerin yapılması için Yıldırım Bâyezid zamanında (h.802/m.1400 tarihinde) “Nâzır-ı Sâdât” ismiyle tesis edilmiştir.

kazanılan toprakların imarı için çaba sarf ettikleri ve Hz. Peygamber dönemi İslâm anlayışını yaşatma gayreti içerisinde oldukları görülmektedir. Bu amaçlarla Çankırı ve çevresine de çok sayıda seyyid ailesi yerleşmiş ve bölgenin İslamlaşmasına katkı sağlamıştır. Çankırı ili, Yapraklı ve Çerkeş ilçeleri, seyyid ve şeriflerin en çok rağbet ettiği bölgeler arasındadır. Çankırı Dârü’s-siyâde Zâviyesi Hz. Peygamber’in soyuna mensup olanlara kucak açmış ve onların en iyi

Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölge-

şekilde ağırlanması için seferber olmuştur.

lerine göç eden seyyid ve şerifler, gittik-

Çankırı Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları da

leri yerlerde önemli roller üstlenmişler ve

seyyidlere siyâdet hücceti düzenleme, onla-

Nakîbü’l-eşrâflık çatısı altında cumhuriyet

rın evlenme-boşanma gibi hukuki işlemle-

dönemine kadarki süreçte kendilerinden

rinde söz sahibi olma görevlerinin yanında

söz ettirmişlerdir. Seyyid ve şerifler, bulun-

bulundukları bölgelerde iftâ vazifesini de

dukları bölgelerde huzur ve sükûn kaynaMakale geliş tarihi: 12.07.2017, Makale kabul tarihi: 26.11.2017 1 Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7017-2583.

üstlenmişler ve bir nevi bölgenin manevî fâtihleri olmuşlardır. Makalemizde

“Osmanlı

Devleti’nde

Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi ve İşlevi”, “Çankırı Dârü’s-siyâdesi”, “Çankırılı Sey77

Alevilik Araştırmaları Dergisi - Sayi 14  

Alevilik Araştırmaları Dergisi - Sayi 14

Alevilik Araştırmaları Dergisi - Sayi 14  

Alevilik Araştırmaları Dergisi - Sayi 14

Advertisement