Page 76

ALEVİ-BEKTAŞİ ÖĞRETİSİNDE “KADIN ERKEK EŞİTTİR” SÖYLEMİNİN DİNSEL ARKAPLANI VE BU SÖYLEMİN TOPLUMSAL ALANDA KADININ ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TUNCELİ ÖRNEĞİ THE RELIGIOUS BACKGROUND OF SAYING “MEN AND WOMEN ARE EQUAL” IN THE ALEVI-BEKTASHI DISCIPLINE AND ITS IMPACT ON THE ATTITUDES IN SOCIAL AREAS TOWARDS WOMEN’S WORKING: TUNCELİ SAMPLE Erdal YILDIRIM1

bölüşümü nedeni ile de kadının ev ve özel yaşamla sınırlandığı, erkeğin ise toplumda etkin konumda olduğu bir toplum yapısı

ÖZ Günümüz, kadınlara karşı pozitif bir duyarlılığın olduğu ve kadınlar açısından eşit söylemlerin gündeme geldiği bir dönem olmuştur. Ancak toplumlarda kadın-erkek arasında ayırım yapıldığı gibi, genellikle ataerkil aile ve toplum yapısının egemen olduğu da görülmektedir. Kadın ve erkek arasındaki cinsiyet ayırımının toplumda bir rol ayırımına yol açtığı, bu rol Makale geliş tarihi: 12.06.2017, Makale kabul tarihi: 26.11.2017 1 Doç. Dr., Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, ORCID ID: https://orcid. org/0000-0002-8633-4997.

oluşmuştur. Bu roller, kadının aile içindeki konumunu belirlediği gibi, onun kamusal alandaki konumunu da şekillendirmektedir. Bu rollerden dolayı kadınların eğitim, iş, siyaset ve kültürel yaşama katılmaları engellenmekte ya da sınırlandırılmaktadır. Bir anlamda toplumda kadınların yapacağı işlerle erkeklerin yapacağı işler, kadın ve erkeklerin meslek seçimleri ve aynı meslekler karşısında cinsiyete göre tabi tutuldukları gelirler farklılık göstermektedir. Öte yandan her toplumda kadın ve erkeğe ilişkin değer yargıları ve beklentiler de birbirinden farklıdır. Bu değerlerin kaynakları arasında dinin önemli bir yere sahip 63

Alevilik Araştırmaları Dergisi - Sayi 14  

Alevilik Araştırmaları Dergisi - Sayi 14

Alevilik Araştırmaları Dergisi - Sayi 14  

Alevilik Araştırmaları Dergisi - Sayi 14

Advertisement