Page 14

GAZİLER OVACIĞI ERENİ KUL FAKİR: HAYATI VE DEYİŞLERİ THE SAINT ‘KUL FAKIR’ FROM GAZİLER OVACIĞI: HIS LIFE AND POETRIES Caner IŞIK1 Ali ONAR2

çöküş dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemidir. Bu sebeple, Kul Fakir, Alevilerin söz konusu dönemdeki inanç ve tutumlarının en açık biçimde göründüğü şahsiyetlerdendir.

ÖZ

Kul Fakir, Ehl-i Beyt çizgisine sadık İs-

Gaziler Ovacığı’nın yetiştirmiş olduğu

lam yorumu ile çağdaş değerlerle bütün-

önemli isimler arasında yer alan Kul Fakir ,

leşmiş Cumhuriyet vatandaşı anlayışının

yörede bilinen en önemli erenlerdendir.

aynı değerleri ifade ettiğini söyleyen, aynı

Gaziler Ovacığı, Alevi erenlik geleneğinde

kanaldan gelen anlayışlar olduğunu id-

önemli bir yeri olan ve birçok erenin gü-

dia eden bir erendir. Hayatı boyunca hem

nümüze kadar devam ettiği bir yerdir. Kul

İslam’ın ahlak ve irfan boyutunu savunmuş

Fakir üzerine akademik düzeyde yeterince

hem de Mustafa Kemal Atatürk ve onunla

çalışma yapılmamıştır. Kul Fakir, Horasan

cisimleşen devrimleri savunmuştur. Kul

erenlerinden olan Piri Baba evlatlarından

Fakir Alevilerin Cumhuriyet ile olan ruhsal

3

olup Kul Hüseyin tarafından yetiştirilmiş yörenin en önemli erenlerindendir. Yaşadığı dönem Osmanlı İmparatorluğu’nun

bağlarının anlaşılmasında önemli bir figürdür. Çalışmamızda söz konusu süreçlerden bahsedilerek analizler yapılacak ve gerek basılı eserlerden gerek alan çalışması sonu-

Makale geliş tarihi: 25.05.2017, Makale kabul tarihi: 26.11.2017

cu derlenmiş şiirlerden oluşan bir Kul Fakir

1 Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5472-597X.

şiirleri sunumu yapılacaktır. Söz konusu

2 Uzman Araştırmacı, ORCID ID: https://orcid. org/0000-0002-7737-5965. 3 Yöresel kullanım içinde Kul Fahır olarak ifade edilen adlandırma makalemiz boyunca anlamına sadık kalarak Kul Fakir olarak kullanılacaktır.

şiirler gerek yaşamı gerek düşün dünyası açıklamalarında açıklanarak analiz edilecektir. Anahtar Kelimeler: Alevilik, Kul Fakir, Gaziler Ovacığı, Erenler, Deyiş. 1

Alevilik Araştırmaları Dergisi - Sayi 14  

Alevilik Araştırmaları Dergisi - Sayi 14

Alevilik Araştırmaları Dergisi - Sayi 14  

Alevilik Araştırmaları Dergisi - Sayi 14

Advertisement