Page 1

4

‹ØêÁ ÅþUð·¤ ÙðÅUß·ü¤

ÖæðÂæÜ, vz ÁÙßÚUè, w®vx

¹æâ ¹ÕÚU

www.newstracklive.com

âÕ ÂÚU ÙÊæÚU, âÕ ·¤è ¹ÕÚU

ãðUÇUSÅUæÅüU ·ð¤ Ùæ× ·¤ÚUæðǸæð´ ÂæÙè ×ð´ °ðâð ãéU§ü àæéM¤¥æÌ çÎç‚ßÁØ çâ´ãU ·ð¤ àææâÙ·¤æÜ ×ð´ ßcæü w®®® ·ð¤ ¼õÚUæÙ Âý¼Ôàæ ·ð¤ ÂýˆÄæÔ·¤ çÁËæÔ ×Ô¢ ãÔÇUSÅUæÅUü ÄæôÁÙæ ÂýæÚU¢Ö ·¤è »§Uü ‰æèÐ ÌÕ ÂýˆÄæÔ·¤ ·ð¤‹Îý ÂÚU x ·¤ŒØêÅUÚU U ©UÂËæŠæ ·¤ÚUæÄæÔ »ÄæÔ ‰ôÐ àæéM¤¥æÌ âUÔ ÚUæ’Äæ çàæÿææ ·ð¤‹Îý ·ð¤ ¥È¤âUÚUô¢ ·¤ô ÂÌæ ‰ææ ç·¤ ÄæôÁÙæ ·¤æ §Uü×æÙ¼æÚUè âUÔ âU¢¿æËæÙ Ùãè¢ ãô ÚUãæ ãñÐ ©UâU·ð¤ ÕæßÁê¼ ßcæü w®v® ×Ô¢ ·ð¤‹Îýô¢ ·¤æ ©U‹ÙÄæÙ ·¤ÚU ç¼Äææ »Äææ ¥õÚU ÌèÙ-ÌèÙ ¥çÌçÚUÌ ·¤ŒØêÅUÚU ·ð¤ ¥Ëææßæ âUèÂèÄæê °ß¢ çÂý¢ÅUÚU ç¼ÄæÔ »ÄæÔÐ Âý¼Ôàæ ·ð¤ z® çÁËæô¢ ×Ô¢ xvyy ãÔÇUSÅUæÅUü ·ð¤‹Îý ãñ¢Ð ÂýçÌ ãÔÇUSÅUæÅUü ·ð¤‹Îý ·¤è S‰ææÂÙæ ÂÚU vz®®® M¤ÂÄæÔ æ¿ü ç·¤ÄæÔ »ÄæÔÐ ÂýçÌßcæü ãÔÇUSÅUæÅUü ·ð¤ ÚUæ-ÚUææß ÂÚU v® ãÁæÚU ·¤è ÚUæçàæ ¼è ÁæÌè ÚUãè ãñÐ S‰ææÂÙæ ¥õÚU ©U‹ÙÄæÙ ·ð¤ ¼õÚU âUÔ ¼Ôô¢ Ìô ¥æè Ì·¤ Ëæ»æ» °·¤ ¥ÚUÕ, °·¤ ·¤ÚUôǸ ©U‹ÌèâU Ëæææ ·¤è ÚUæçàæ æ¿ü ·¤è Áæ ¿é·¤è ãñÐ §UâU·ð¤ ¥çÌçÚUÌ ¼âU ßcæü ×Ô¢ Âýçàæÿæ‡æ, ×æÙèÅUçÚU¢», Õè×æ ß ¥‹Äæ ×Ô‹ÅðÙÔ¢âU °ß¢ ¥ô°×Äæê ·¤ÚUÙÔ ÂÚU ÕǸæ æ¿ü ç·¤Äææ »ÄææÐ âUæ‰æ ãè ãÔÇUSÅUæÅUü ·ð¤‹Îýô¢ ÂÚU ÂɸæÄæÔ ÁæÙÔ ßæËæè ÂæÆK âUæ×»ýè ·¤è ãæÇUü·¤æÂè ÂÚU ·¤ÚUôǸô¢ M¤ÂÄæÔ æ¿ü ·¤ÚU ç¼° »° ãñ¢Ð

ÚUæ’Ø çàæÿææ ·ð¤‹Îý ·¤æð °·¤ ¥ÚUÕ âð ’ØæÎæ ÚUæçàæ ‹ØêÁ ÅþðU·¤ ÙðÅUß·ü¤ ÖæðÂæÜÐ S·ê¤Üè Õ“ææð´ ×ð´ Ì·¤Ùè·¤è M¤Â âð çàæÿææ ·¤æ çß·¤æâ ·¤ÚUÙð â´¿æçÜÌ ãðUÇUSÅUæÅüU ØæðÁÙæ ÂÚU ·¤ÚUæðǸæð´ M¤ÂØ𠹿ü »Øð, Üðç·¤Ù ¥æÁ Ì·¤ Õ“ææð´ ×ð´ ·¤ŒØêÅUÚU çàæÿææ ·¤æ çß·¤æâ ÎêÚU-ÎêÚU Ì·¤ ÙãUè´ Îð¹æ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ ÁÕç·¤ ÖæÚUÌ âÚU·¤æÚU §Uâ ØæðÁÙæ ÂÚU ¥Öè Ì·¤ °·¤ ¥ÚUÕ â𠪤ÂÚU ŠæÙÚUæçàæ ×Âý âÚU·¤æÚU ·ð¤ ÚUæ’Ø çàæÿææ ·ð¤‹Îý ·¤æð Îð ¿é·¤æ ãñUÐ §UŠæÚU ×ñÎæÙè ¥çŠæ·¤æÚUè ÂèǸæ ÕÌæ ÚUãðU ãñ´U ç·¤ çÕÁÜè ·¤è ·¤×è âð ÁãUæ´ ·¤ŒØêÅUÚU ¿Üæ ÂæÙæ ¥æâæÙ ÙãUè´ ãñ´U Ìæð âéÚUÿææ ·¤è ·¤×è âð ·¤ŒØêÅUÚU ¿æðÚUæð´ ·ð¤ ãUæÍæð´ ×ð´ Âãé´U¿ ÚUãðU ãñ´UÐ ØãU ØæðÁÙæ ßáü w®®® ×ð´ ÚUæ’Ø çàæÿææ ·ð¤‹Îý Ùð ÂýÎðàæ ·ð¤ ÂýˆØð·¤ çÁÜð ×ð´

â´¿æçÜÌ ·¤è ÍèÐ §Uâ·¤æ ©UgðàØ Íæ ç·¤ Õ“ææð´ ·¤æð ·¤ŒØêÅUÚU ·ð¤ ×æŠØ× âð çßcæØßæÚU ÂɸUæØæ ÁæØðÐ ç×çÇUÜ °ß´ Âýæ§U×ÚUè ·ð¤ Õ“ææð´ ·ð¤ çÜ° ØãU ØæðÁÙæ ¿Üæ§üU »§üU Íè, Áæð ÂêÚUè ÌÚUãU âð Î× ÌæðǸ »§üU ãñUÐ ÁÕç·¤ §Uâ·ð¤ Âýçàæÿæ‡æ ÂÚU ÖæÚUè ŠæÙ ¹¿ü ·¤ÚU çÎØæ »Øæ ãñUÐ ©Uâ·ð¤ ÕæßÁêÎ çàæÿæ·¤ S·ê¤Üæð´ ×ð´ ·¤ãU ÚUãðU ãñU´ ç·¤ ©UÙ×ð´ ·¤ŒØêÅUÚU â×Ûæ ·¤æ â×éç¿Ì çß·¤æâ ÙãUè´ ãñ´UÐ §Uâ·ð¤ ÂçÚU‡ææ× Öè âæ×Ùð ãñ´U ç·¤ ÂýÎðàæ ·ð¤ ÚUæØâðÙ, ¥àææð·¤Ù»ÚU, çàæßÂéÚUè, àØæðÂéÚU, ÎçÌØæ, »éÙæ Áñâð çÁÜæð´ ×ð´ ·¤ÚUèÕ Âæ´¿ âæñ ãðUÇUSÅUæÅüU ·ð¤‹Îýæð´ ÂÚU ÌæÜð ÇUæÜ çΰ »° ã´ñUÐ ¥æà¿Øü ·¤è ÕæÌ ãñU ç·¤ ÚUæ’Ø çàæÿææ ·ð¤‹Îý ×ð´ ÕñÆðU ¥çŠæ·¤æÚUè çÙÚ´UÌÚU ÕÁÅU ÖðÁ·¤ÚU ·¤æ»Áæð´ ×ð´ §UÙ ·ð¤‹Îýæð´ ·¤æ â´¿æçÜÌ ãUæðÙæ ÕÌæ ÚUãðU ãñ´UÐ

çÁËæô¢ ×Ô¢ ãÔÇUSÅUæÅUü ·¤è â´Øæ ¥æñÚU ÚUæçàæ çÁËææ ¥ËæèÚUæÁÂéÚU ¥ÙêÂÂéÚ ¥àæô·¤Ù»ÚU ÕæËææƒææÅ ÕǸßæÙè ÕñÌêËæ çæ¢ÇU æôÂæËæ ÕéÚUãæÙÂéÚ ÀUÌÚUÂéÚU çÀU¢¼ßæÇ¸æ ¼×ôã ¼çÌÄææ ¼Ôßæâ ŠææÚU çÇU¢ÇUôÚUè »éÙæ ‚ßæçËæÄæÚU ãÚU¼æ ãôà梻æÕæ¼ §U¢¼õÚ ÁÕËæÂéÚU ÛææÕé¥æ ·¤ÅUÙè

ãÔÇUSÅUæÅUü v{ x} x| xy xy xy xx xy yv xx xx xx xx xx xy xx xy xy xz xx x{ xz v| xy

¥æߢçÅUÌ ÚUæçàæ v{®®® x}®®® x|®®® xy®®® xy®®® xy®®® xx®®® xy®®® yv®®® xx®®® xx®®® xx®®® xx®®® xx®®® xy®®® xx®®® xy®®® xy®®® xz®®® xz®®® x{®®® xz®®® v|®®® xy®®®

·ð¤‹Îýæð´ ÂÚU ãUæðÙð ßæÜ𠹿ü ·¤è ֻܻ çSÍçÌ ×Î ¹¿ü ÚUæçàæ S‰ææÂÙæ y,|v,{®,®®® ¹ÚUè¼è y®,}|,w®,®®® ×ñ‹ÅðÙÔ¢âU

xv,yy,®®,®®

çÁËææ æ¢ÇUßæ æÚU»õÙ ×¢ÇUËææ ×¢¼âUõÚ ×éÚUñÙæ ÙÚUçâU¢ãÂéÚU Ùè׿ ‹Ùæ ÚUæÄæâUÔÙ ÚUÌËææ× ÚUèßæ âUæ»Ú âUÌÙæ âUèãôÚ çâUßÙè àæãÇUôËæ àææÁæÂéÚ àÄæôÂéÚU çàæßÂéÚUè âUèŠæè çâU¢»ÚUõËæè ÅU跤׻ɸ ©U”æñÙ ©U×çÚUÄææ

ãÔÇUSÅUæÅUü x| xy xx xx xx xy xz xy xw xx xx xy xx xx xx x| xx xy xx v| v| xx xy xz

¥æߢçÅUÌ ÚUæçàæ x|®®® xy®®® xx®®® xx®®® xx®®® xy®®® xz®®® xy®®® xw®®® xx®®® xx®®® xy®®® xx®®® xx®®® xx®®® x|®®® xx®®® xy®®® xx®®® v|®®® v|®®® xx®®® xy®®® xz®®®¤

w®v® ×Ô¢ ©U‹ÙÄæÙ ÂÚU ¹¿ü v,{x,y®,®®® L¤Â° §UâU ¼õÚUæÙ æÚUè¼è ÂÚU ¹¿ü v{,xy,®®,®®® L¤Â° ¥æè Ì·¤ ×ñ‹ÅðÙÔ¢âU ÂÚU ¹¿ü {,w},}®,®®® L¤Â°

ãÔÇUSÅUæÅUü ÄææçÙ Õ“æô¢ ·ð¤ ×æÙçâ·¤ çß·¤æâ ·¤æð ×ÁÕêÌ ·¤ÚUÙð ·¤æ ©UgðàØ ÄæôÁÙæ ×Ô¢ çÀUÂæ ‰ææÐ æôÂæËæ çÁËæÔ ×Ô¢ xy ãÔÇUSÅUæÅü ·ð¤‹Îý ãñ¢, ÁãUæ´ ãðUÇUSÅUæÅüU ·ð¤‹Îý Î× ÌæðǸ ¿é·ð¤ ãñ´UÐ Âýçàæÿæ‡æ ç×ËæÙÔ ·ð¤ Õæ¼ æè çàæÿæ·¤ô¢ ·¤ô ™ææÙ Ùãè¢ ãñÐ ·¤§üU ·ð¤‹Îýæð´ ÂÚU Ìæð çàæÿæ·¤ ·¤ŒØêÅUÚU æôËæÙæ ãè Ùãè¢ ÁæÙÌÔ ãñ¢Ð wzßè¢ ÕÅUæçËæÄæÙ, ãÕèçÕÄææ ÁñâUÔ ãÔÇUSÅUæÅUü ·ð¤‹¼ýô¢ ÂÚU ŠæêËæ Á× »§Uü ã´ñÐ ·ð¤‹Îýô¢ ·¤æ ©UgÔàÄæ Äæãè ‰ææ ç·¤ ·¤ŒØêÅUÚU ×Ô¢ âUèÇUè ·ð¤ ×æŠÄæ× âUÔ Õ“æô¢ ·¤ô çßcæÄæô¢ ·¤æ ™ææÙ ·¤ÚUæÄææ ÁæÄæÔÐ ¥àæô·¤Ù»ÚU, »éÙæ, àÄæôÂéÚU °ß¢ ¼çÌÄææ ÁñâUÔ çÁËæô¢ ·ð¤ ÇUèÂèâUè Âêßü ×Ô¢ çàæ·¤æÄæÌ ·¤ÚU ¿é·ð¤ ãñ´U ç·¤ çßléÌ ·ð¤ ¥ Öæß ×Ô¢ ãÔÇUSÅUæÅUü çßçŠæßÌ âU¢¿æçËæÌ Ùãè¢ ãô Âæ ÚUãÔ ãñ¢Ð ‚ßæçËæÄæÚU, çæ¢ÇU °ß¢ ×éÚUñÙæ ×Ô¢ Ìô ãÔÇUSÅUæÅü ·ð¤‹Îýô¢ ·ð¤ »ÔÅU ÌôǸ·¤ÚU ¿ôÚUô¢ ÙÔ ·¤ŒØêÅUÚU ¿éÚUæ çËæÄæÔ ãñ¢Ð çÁÜæ ÂçÚUØæðÁÙ â׋ßØ·¤æð´ ·¤è ×æÙð´ Ìæð §Uâ·¤è çàæ·¤æØÌð´ Öè ÚUæ’Ø çàæÿææ ·ð¤‹Îý ·¤æð ·¤è »§ü ãñUÐ ÚUæ’Ø çàæÿææ ·ð¤‹Îý ·ð¤ ¥çŠæ·¤æÚUè çÁÜæð ×ð´ ÎæñÚUæ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ¥æÌð ãñ´U, Üðç·¤Ù Áæð â×SØæØð´ ÕÌæ§üU ÁæÌè ãñ´U, ßãU ©UÙ·¤è ¥æðÚU ·¤æð§üU ŠØæÙ ÙãUè´ ÎðÌð ãñ´UÐ §Uâ â´ÎÖü ×ð´ ÚUæ’Ø çàæÿææ ·ð¤‹Îý ·ð¤ ¥æ§üUâèÅUè àææ¹æ â´ÖæÜÙð ßæÜð ÂýÖæÚUè Âý·¤æàæ Îðß ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ãðUÇUSÅUæÅüU ·ð¤‹Îýæð´ ·ð¤ âéÎëÉUè·¤ÚU‡æ ·¤è Âýç·ý¤Øæ ¿Ü ÚUãUè ãñUÐ ·¤ç×oAÚU ·¤è ãUÚUè Ûæ´ÇUè ç×ÜÙð ·ð¤ ÕæÎ ØãU ·¤æØüÂýæÚ´UÖ ·¤ÚU çÎØæ ÁæØð»æÐ ßãUè´ çàæÿæ·¤ ÙðÌæ ¥æàæéÌæðá Âæ´Çð´U ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ãðUÇUSÅUæÅüU ·ð¤‹Îý ·¤è SÍæÂÙæ âð Üð·¤ÚU ¥Öè Ì·¤ ·¤ÚUèÕ °·¤ ¥ÚUÕ M¤ÂØ𠹿ü ãUæð ¿é·¤æ ãñU, ©Uâ·ð¤ ÕæßÁêÎ ÙÌèÁæ àæê‹Ø çSÍçÌ ×ð´ Îð¹æ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ §Uâ·¤æ âèŠææ ·¤æÚU‡æ ãñU ç·¤ ¥çŠæ·¤æÚUè ¥ÂÙð çÙÁè SßæÍæðZ ·¤è ¹æçÌÚU §Uâ çÎàææ ×ð´ ·¤æð§üU ŠØæÙ ÙãUè´ Îð ÚUãðU ãñ´Ð

ÖæÚUè »æðÜ×æÜ âæ×Ùð

ÕÎÙé×æ Îæ» âæçÕÌ ãé¥æ âæ×êçã·¤

âêØü Ù×S·¤æÚU çßÖæ» mæÚUæ çÁÜô´ ·¤ô ¥æß´çÅUÌ ÚUæçàæ „ ·¤ÚUôÇô´ ç×Üð, ÂÚU Õ‘¿ô´ çÁÜæ àØôÂéÚU·¤Üæ ×éÚUñÙæ çÖ´Ç ‚ßæçÜØÚU çàæßÂéÚUè »éÙæ ÎçÌØæ ¥æàæô·¤Ù»ÚU Îðßæâ àææÁæÂéÚU ×´ÎâõÚU Ùè׿ ©’ÁñÙ §´ÎõÚ ÏæÚ ÛææÕé¥æ ¹ÚU»õÙ ÕǸßæÙè ¹´Çßæ æéÚUãæÙÂéÚ ÅUæÜèÚUæÁÂéÚU ÖôÂæÜ âèãôÚU ÚUæØâðÙ ÚUæÁ»É¸

¥æß´çÅUÌ ÚUæçàæ ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® v,®®,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® v,®®,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® v,®®,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®®

çÁÜæ çßçÎàææ ÕñÌêÜ ãôàæ´»æÕæÎ ãÚUÎæ âæ»ÚU Î×ôã Âóææ ÀÌÚUÂéÚ ÅU跤׻ɸ ÁÕÜÂéÚU ·¤ÅUÙè ÙÚUçâ´ãÂéÚU çÀ´ÎßæǸæ çâßÙè ×´ÇÜæ çLJÇôÚUè ÕæÜæƒææÅU ÚUèßæ àæãÇôÜ ©×çÚUØæ âèÏè âÌÙæ ¥ÙêÂÂéÚ çâ´»ÚUõÜè

¥æß´çÅUÌ ÚUæçàæ ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® v,®®,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®® ~w,®®®

·¤ô Ùãè´ ç×Üæ ÜæÖ „ Õðãôàæ ãé° Õ‘¿ð Ìô, Öê¹ Ùð Öè ÌǸÂæØæ ‹ØêÁ ÅðþU·¤ ÙðÅUß·ü¤ ÖôÂæÜÐ ÚUæ’Ø âÚU·¤æÚU mæÚUæ Sßæ×è çßßð·¤æÙ´Î ·¤è ÁØ´Ìè ÂÚU ·¤ÚUæØæ »Øæ, âæ×êçã·¤ âêØü Ù×S·¤æÚU ÕÎÙé×æ Îæ» âæçÕÌ ãé¥æ ãñÐ çÁÜæ çàæÿææ ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·¤ô ·¤ÚUôǸô M¤ÂØð ç×ÜÙð ·Ô¤ ÕæÎ ·¤ãè´ Õ‘¿ô´ ·¤ô Öê¹ Ùð ÌǸÂæØæ Ìô ·¤ãè´ §â ÂÚUðàææÙè ·¤ô Üð·¤ÚU Õ‘¿ð Õðãôàæ ãô·¤ÚU ãè ç»ÚU »ØðÐ vw ÁÙßÚUè ·¤ô ÂýÎðàæ ×ð´ °·¤ âæÍ âÚU·¤æÚU ·Ô¤ S·¤êÜ çàæÿææ çßÖæ» mæÚUæ âæ×êçã·¤ âêØü Ù×S·¤æÚU ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ »Øæ ÍæÐ ãæÜæÌ Øã ÚUãð ç·¤ ÚUæÁ»É¸ çÁÜð ç·¤ ç¹Ü¿èÂéÚU ×ð´ °·¤ ÎÁüÙ âð ¥çÏ·¤ Õ‘¿ð Ù×S·¤æÚU SÍÜ ÂÚU ãè Õðãôàæ ãô·¤ÚU ç»ÚU »ØðÐ ÁÕç·¤ ×´¿ ÂÚU ÕñÆð ÙðÌæ¥ô´ ¥õÚU ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·¤ô §â·¤è ÁÚUæ Öè ÂÚUßæã Ùãè´ ÚUãèÐ §âè Âý·¤æÚU §´ÎõÚU ·Ô¤ ç¿×ÙÕæ» ¹ðÜ ×ñÎæÙ ÂÚU âêØü Ù×S·¤æÚU ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ »Øæ ÍæÐ Øãæ´ Öè ×ËãæÚU ¥æŸæ× ·¤è Àæ˜ææ°´ Õðãôàæ ãô·¤ÚU ç»ÚU »§ü´Ð çßÖæ» ·Ô¤ ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·¤ô âêØü Ù×S·¤æÚU ·¤æ â×Ø ÕÎÜÙæ ×ã´»æ ÂǸ »ØæÐ ¥Öè Ì·¤ ÂÚU´ÂÚUæ¥ô´ ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU âéÕã ~ ÕÁð âæ×êçã·¤ âêØü Ù×S·¤æÚU ãôÌæ ÍæÐ §â ÕæÚ ¥æØôÁÙ vv ÕÁð ç·¤Øæ »Øæ, ÁÕç·¤ Õ‘¿ô´ ·¤ô ÂýæÌ ~ ÕÁð ãè ÕéÜæ çÜØæ »Øæ ÍæÐ ©â·Ô¤ ÕæßÁêÎ ÙðÌæ¥ô´ ·Ô¤ §´ÌÁæÚU ×ð´ ·¤æØü·ý¤× Ü»æÌæÚU ÜðÅU ãôÌæ ¿Üæ »ØæÐ ãæÜæÌ Øã ÚUãð ç·¤ Õ‘¿ô´ ·¤ô Öê¹ ¥õÚU ·¤Ç¸è

Ïê Ùð ÂÚUðàææÙ ·¤ÚU ÇæÜæÐ ÙðÌæ¥ô´ ·Ô¤ çÜ° Ìô ÕðãÌÚU ×´¿ ·¤è â’Áæ ·¤è »§ü Íè, ÁÕç·¤ Õ‘¿ô´ ·¤ô Ïê ×ð´ ãè ×ñÎæÙô´ ×ð´ Øæð» ·¤ÚUÙæ ÂǸæÐ Áãæ´ Ù Ìô ÂæÙè ·Ô¤ ·¤ô§ü §´ÌÁæ× Ù ãè ÀæØæ ·¤è ÃØßSÍæ ÙÁÚU ¥æ ÚUãUè ÍèÐ ÚUæÁ»É¸ ·Ô¤ ç¹Ü¿èÂéÚU ×ð´ ÕæÜ·¤ ©U“æÌÚU ×æŠØç×·¤ çßlæÜØ ·Ô¤ Âýæ´»‡æ ×ð´ âêØü Ù×S·¤æÚU ¥æØôçÁÌ ç·¤Øæ »Øæ ÍæÐ Áãæ´ âéÕã âð ãè Õ‘¿ô´ ·¤ô Öê¹ð ÂðÅU ÕéÜæ çÜØæ »ØæÐ ×õ·Ô¤ ÂÚU Öè Õ‘¿ô´ ·Ô¤ çÜ° ¹æÙð ·¤è ·¤ô§ü ÃØßSÍæ Ùãè´ ·¤è »§ü Íè, çÁââð Õ‘¿ô´ ·¤ô Õðãôàæ Ì·¤ ãUæðÙæ ÂǸæÐ §â â´Õ´Ï ×ð´

·¤æ»Áô´ ×ð´ ·¤ÿææ°´ âæÜ w®®| âð çßÖæ» Îæßæ ·¤ÚU ÚUãæ ãñ ç·¤ âæ×êçã·¤ âêØü Ù×S·¤æÚU ·Ô¤ ÌãÌ Øô» ·¤ô ÂæÆ÷Ø·ý¤× ×ð´ àææç×Ü ç·¤Øæ »Øæ ãñÐ çàæÿæ·¤ô´ ·¤ô ÂýæÍüÙæ Øæ çÈÚU S·¤êÜ Àê^è ·Ô¤ â×Ø Õ‘¿ô´ ·¤è Øõç»·¤ ç·ý¤ØæØð´ ·¤ÚUæÙè ãô´»èÐ °·¤ Öè S·¤êÜ ×ð´ Õ‘¿ô´ ·¤ô Øô» Ùãè´ çâ¹æØæ Áæ ÚUãæ ãñÐ çâÈü çßßð·¤æÙ´Î ÁØ´Ìè ÂÚU Øã ·¤æØü·ý¤× ¥æØôçÁÌ ·¤ÚU çßÖæ» ç»ÙèÁ Õé·¤ âçãÌ ¥‹Ø ÿæð˜æô´ ×ð´ ¥ÂÙð Ùæ× ·¤è ßæãßæãè ÜêÅU ÚUãæ ãñÐ âêØü Ù×S·¤æÚU ·¤æ Áô ¥æØôÁÙ ãé¥æÐ °·¤ çÎÙ ×ð´ Áãæ´ ¥çÏ·¤æçÚUØô´ Ùð ¥ÂÙè ÁðÕð´ ÖÚU ÇæÜè´ ßãè´ Õ‘¿ô´ ·¤ô §â·¤æ ÜæÖ ÎêÚUÎêÚU Ì·¤ Ùãè´ Îð¹æ »Øæ ãñÐ ÚUæØâðÙ, çßçÎàææ, âèãôÚU ×ð´ Öè ÕΧ´ÌÁæç×Øæ´ Îð¹è »§üÐ Üô·¤ çàæÿæ‡æ â´¿æÜÙæÜØ ·Ô¤ ¥æØéQ¤ ¥M¤‡æ ·¤ô¿ÚU ·¤æ §â â´Õ´Ï ×ð´ ·¤ãÙæ ãñ ç·¤ ÌèÙ çÎÙ Âêßü ·¤Ç¸æ·Ô¤ ·¤è Æ´Ç·¤ ÂǸÌè ÚUãèÐ ¥¿æÙ·¤ ×õâ× Ùð ÕÎÜæß çÜØæ ãñ, §â ·¤æÚU‡æ Øã ãæÜæÌ ÂñÎæ ãé° ãñ´Ð

â´SÍæ Âýæ¿æØü çß´ŠØðàæ ·¤é×æÚU ×ÜñØæ ·¤æ ·¤ãÙæ Íæ ç·¤ ×õâ× ÂçÚUßÌüÙ ¥¿æÙ·¤ ãé¥æ ãñÐ Áô Õ‘¿ð ·¤×ÁôÚU Íð, ©‹ãð´ ãè ÂÚUðàææÙè ãé§ü ãñÐ âÕâð ÕÇ¸è ¥×æÙßèØÌæ ÌÕ âæ×Ùð ¥æ§ü ÁÕ Õ‘¿ô´ ·Ô¤ Õðãôàæè ·¤è ¹ÕÚU ÙðÌæ¥ô´ ·¤ô Öè Ü»è, Üðç·¤Ù ßã ¥ÂÙð â´ÕôÏÙ ×ð´ ãè ×SÌ ÚUãðÐ §ÏÚU ÚUæÁÏæÙè ·Ô¤ ÕæÜ·¤ ©×æçß ÕñÚUæ»É¸ ×ð´ Õ‘¿ô´ ·¤ô Ïê ×ð´ âêØü Ù×S·¤æÚU ·¤ÚUæØæ »ØæÐ ¥çÌçÍØô´ ·Ô¤ §´ÌÁæÚU ×ð´ Øãæ´ Çðɸ ƒæ´ÅUð çßÜ´Õ âð ·¤æØü·ý¤× ÂýæÚU´Ö ãé¥æÐ Ïê ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ·¤§ü Õ‘¿ð ·¤æØü·ý¤× âð ãè Öæ» »ØðÐ ÁÕ ×õ·Ô¤ ÂÚU Âãé´¿ð Ù»ÚUèØ ÂýàææâÙ ×´˜æè ÕæÕê ÜæÜ »õÚU Ûæ„æØð ÌÕ Õ‘¿ô´ ·¤ô ÂæÙè ·¤è ÕæòÅUÜ ¥õÚU çÕçS·¤ÅU Õ´ÅUßæØð »ØðÐ

çàæÿææ ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·¤ô Çðɸ ·¤ÚUôǸ âð ¥çÏ·¤ ·¤è ÚUæçàæ çßßð·¤æóæÎ ·¤è ÁØ´Ìè ÂÚU S·¤êÜ çàæÿææ çßÖæ» Ùð Çðɸ ·¤ÚUôǸ M¤Â° ¹¿ü ç·¤Øð ãñ´Ð ãÚU ÕæÚU ·¤è ÌÚUã §â ÕæÚU ÂýˆØð·¤ çÁÜð ×ð´ ·¤ãè´ ~w ãÁæÚU Ìô ·¤ãè´ °·¤ Üæ¹ âð ’ØæÎæ ·¤è ÚUæçàæ Îè »§ü ãñÐ ÖýCæ¿æÚU ·¤è ãUÎ Îð¹ð´ ç·¤ »æ§Ç Üæ§Ù ·Ô¤ ×éÌæçÕ·¤ Õ‘¿ô´ ·¤ô ÖõçÌ·¤ ¥õÚU ×æÙçâ·¤ M¤Â âð ÕÜßæÙ ÕÙæÙð ßáü ÖÚU ·Ô¤ çÜ° Øã ÕÁÅU ç×ÜÌæ ãñ´ Üðç·¤Ù °·¤ ãè çÎÙ Ù×S·¤æÚU ·¤æ ÁÜâæ ¥æØôçÁÌ ·¤ÚU ©ÎÎðàØô´ ·¤è ÂêçÌü ãô »§ü ãñ ¥õÚU Õ‘¿ô´ ·¤ô §â·¤æ ·¤ô§ü ÜæÖ Ùãè´ ç×Ü ÂæØæ ãñÐ w| çÎâ´ÕÚU w®vv ·¤ô Üô·¤ çàæÿæ‡æ â´¿æÜÙæÜØ mæÚUæ v Üæ¹ {® ·¤ÚUôǸ ·¤è ÚUæçàæ Sßè·¤Ì ·¤è »§ü ÍèÐ

p-4