Page 1

รายงาน การเขาถงชมชนออนไลนของแผนงานไอซท สสส.

โดย สยามอนเทลลเจนซยนต 29 พฤศจกายน พ.ศ. 2552


สารบญ 1 ส)ารวจสถานการณของผใชอนเทอรเน-ตไทย......................................................................................................................................3 2 วธการเขาถงบรการบนอนเทอรเน-ตของผใชชาวไทย.........................................................................................................................4 3 เว-บไซตคนหา.....................................................................................................................................................................................5 4 เว-บไซตในประเทศไทย......................................................................................................................................................................6 4.1 ประเมนผลการท)างานของแผนงานไอซท.................................................................................................................................7 5 ขอเสนอแนะเชงยทธศาสตรส)าหร8บความร9 วมม:อก8บเว-บไซตไทย.....................................................................................................9 5.1 เปล;ยนวธการว8ดผลเชงปรมาณเป-นการว8ดผลเชงคณภาพ.........................................................................................................9 5.2 สรางความร9 วมม:อก8บชมชนออนไลนแห9งอ:;นๆ ท;มศ8กยภาพสง..............................................................................................10 5.3 ระว8งภ8ยเว-บไซตกล9มเส;ยง.......................................................................................................................................................11 6 เว-บไซตจากต9างประเทศ...................................................................................................................................................................12 7 ขอเสนอแนะเชงยทธศาสตรส)าหร8บความร9 วมม:อก8บเว-บไซตต9างประเทศ.......................................................................................15 8 บรการออนไลนท;ไม9ใช9เว-บ..............................................................................................................................................................16 9 สรป..................................................................................................................................................................................................17


1

สารวจสถานการณของผใชอนเทอรเนตไทย

การใชอนเทอรเน-ตในประเทศไทยมอ8ตราการเตบโตต9อเน:;องมาโดยตลอด สถตผใชอนเทอรเน-ตจากการประมาณการณของหน9วย ปฏบ8ตการวจ8ยเทคโนโลยเคร:อข9าย ศนยเทคโนโลยอเล-กทรอนกสและคอมพวเตอรแห9งชาต พบว9าใน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ประเทศไทยมผใชอนเทอรเน-ตท8Cงหมดประมาณ 16.1 ลานคน1 โดยมอ8ตราเพ;มจากปก9อนประมาณ 3 ลานคน

Illustration 1: กราฟแสดงการเตบโตของจานวนผ"ใ# ช#อนเทอร'เน(ตไทย ข#อม"ลจาก NECTEC

ส)าหร8บขอมลทางสถตอ:;นๆ ของผใชอนเทอรเน-ตในประเทศไทย ในการส)ารวจกล9มต8วอย9างผใชอนเทอรเน-ตไทยจ)านวน 14,809 คน ท;ด)าเนนการโดยฝ9ายวจ8ยกลยทธและด8ชนอตสาหกรรม ศนยเทคโนโลยอเล-กทรอนกสและคอมพวเตอรแห9งชาต2 พบว9าผใช อนเทอรเน-ตมอายต);ากว9า 30 ปมจ)านวนประมาณ 51% และผใชอนเทอรเน-ตถง 80.1% อาศ8ยอย9ในกรงเทพมหานครหร:อเขตอ)าเภอ เม:อง มระด8บการศกษาปรญญาตรมากท;สด 57.3% ท;น9าสนใจค:อผตอบแบบสอบถามท;ใชอนเทอรเน-ตจ)านวน 58.1% มสมาชกใน ครอบคร8วคนอ:;นๆ ท;ใชอนเทอรเน-ตเป-นประจ)าดวยจ)านวน 2 หร:อ 3 คน

Illustration 2: กราฟแสดงโครงสร#างอาย4จากกล45มต6วอย5างผ"#ใช#อนเทอร'เน(ตไทย

1 2

http://internet.nectec.or.th/webstats/internetuser.iir?Sec=internetuser รายงานผลการส)ารวจกล9มผใชอนเทอรเน-ตในประเทศไทย ป 2551 ฝ9ายวจ8ยกลยทธและด8ชนอตสาหกรรม ศนยเทคโนโลยอเล-กทรอนกสและคอมพวเตอรแห9งชาต http://pld.nectec.or.th/websrii/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=29&Itemid=47


2

วธการเขาถงบรการบนอนเทอรเนตของผใชชาวไทย

ตามค)านยามทางเทคนคแลว อนเทอรเน-ตค:อโครงข9ายการส:อ; สารท;ครอบคลมท8ว; โลก ผใชอนเทอรเน-ตสามารถขอใชบรการรปแบบ ต9างๆ ท;มอย9หลากหลาย เช9น อเมล โทรศ8พทผ9านอนเทอรเน-ต วดโอคอนเฟอเรนซ เกมออนไลน บรการเหล9านC จะใชอนเทอรเน-ตเป-น ช9องทางในการส:อ; สารอกช8Cนหน;ง อย9างไรก-ตาม บรการท;ไดร8บความนยมมากท;สดบนอนเทอรเน-ตค:อ เวลดไวดเว-บ (world wide web) หร:อท;ม8กเรยกก8นย9อๆ ว9า “เว-บ” ในภายหล8ง การเอ9ยถงอนเทอรเน-ตจงม8กหมายถงเว-บเสยเป-นส9วนใหญ9 รายงานฉบ8บนC เล:อกใชวธแบ9งประเภทของบรการบนอนเทอรเน-ตเป-น “เว-บ” และ “อย9างอ:;นท;ไม9ใช9เว-บ” (non-web services) ในส9วน ของเว-บจะแบ9งเป-นประเภทย9อยๆ อก 3 อย9าง ไดแก9 • เว-บไซตของไทย (local sites) หมายถงเว-บไซตท;เป-นภาษาไทย มผด)าเนนการเป-นคนไทย และจ8บกล9มผใชชาวไทยเป-น หล8ก • เว-บไซตต9างประเทศ (inter sites) หมายถงเว-บไซตท;มผด)าเนนการอย9ในต9างประเทศ อาจใชหร:อไม9ใชภาษาไทยเป-นภาษา หล8กก-ได แต9มผใชชาวไทยไปใชบรการ • เว-บไซตคนหา (search engine) หมายถงเว-บไซตส)าหร8บคนหาขอมล ซ;งเว-บไซตเหล9านC ท)าต8วเป-นประตชC ไปย8งเว-บไซต อ:;นๆ ท8Cงท;เป-นของไทยและต9างประเทศ เราสามารถแยกแยะวธการเขาถงบรการต9างๆ ท;มอย9บนอนเทอรเน-ตตามหมวดหม9ดานบน ไดเป-นแผนภาพด8งนC

Illustration 3: แผนภาพแสดงวธ;การเข#าถ=งบรการบนอนเทอร'เน(ตของผ"#ใช#เน(ตไทย

บรการในแต9ละหมวดหม9ไม9ไดมความเก;ยวของเช:อ; มโยงก8นอย9างใกลชดมากน8ก ด8งน8Cนในการพจารณาคณล8กษณะของ “ชมชน ออนไลน” ของรายงานฉบ8บนC จะวเคราะหบรการแต9ละส9วนแยกจากก8นเป-นเอกเทศ


3

เวบไซตคนหา

ป8จจบ8นเว-บไซตคนหากลายเป-น “จดเร; มตน” ของผใชอนเทอรเน-ตจ)านวนมาก และดวยพฤตกรรมของผใชงานท;ม8กจะเล:อกเขา เฉพาะเว-บไซตท;อย9อ8นด8บตนๆ ของผลการคนหาเท9าน8Cน ท)าใหการจ8ดอ8นด8บของเว-บไซตคนหามอทธพลต9อการเล:อกเขาเว-บไซตของ ผใชอย9างมาก นอกจากนC เราสามารถตรวจสอบความสนใจของผใชงานอนเทอรเน-ตของประเทศไทย ไดจาก “ค)าคน” หร:อ keyword ท;ผใชปอนลงไปในกล9องคนหาไดอกดวย

Illustration 4: ส5วนแบ5งเว(บค#นหาไทย (ท;Aมาจาก Google Analytics)

เว-บไซตคนหาท;ไดร8บความนยมในระด8บโลกไดแก9 Google, Yahoo และ Microsoft (Bing หร:อช:;อเดม Live Search) อย9างไรก-ตาม ในประเทศไทย Google ไดร8บความนยมทCงห9างค9แข9งอ:;นๆ มาก ครอบครองตลาดเก:อบสมบรณดวยส9 วนแบ9งตลาดประมาณ 98%3 ด8งน8Cน ยทธศาสตรส)าค8ญในการเขาถงผใชอนเทอรเน-ตชาวไทยค:อสรางความร9 วมม:อก8บกเกล ซ;งมพน8กงานและส)าน8กงานใน ประเทศไทย ท;ผา9 นมาแผนงานไอซทของ สสส. ไดมความร9 วมม:อก8บกเกลในการขอขอมลค)าคนมาพจารณาป8จจ8ยเส;ยง และช9วย กรองเว-บไซตเส;ยงออกจากผลการคนหาบางแลว

3

ขอมลจาก Google Analytics ประจ)าเด:อนพฤศจกายน พ.ศ. 2552


4

เวบไซตในประเทศไทย

การค)านวณหาจ)านวนเว-บไซตท8Cงหมดในประเทศไทยสามารถท)าไดยาก เน:;องจากเจาของเว-บไซตชาวไทยม8กนยมจดทะเบยนโดเมน เนม (domain name) เป-น .com ซ;งสามารถจดทะเบยนผ9านผใหบรการในต9างประเทศได ส)าหร8บโดเมนท;ลงทายดวย .th จ)าเป-นตอง จดทะเบยนก8บบรษ8ท THNIC ซ;งมข8Cนตอนท;ยง9 ยากกว9า อย9างไรก-ตามองคกรภาคธรกจของไทยย8งนยมจดโดเมนเป-น .th เพราะสราง ความเช:อ; ถ:อไดดกว9า จากต8วเลขของ THNIC4 ป8จจบ8นมเว-บไซตท;จดทะเบยนดวยโดเมน .th จ)านวนรวมท8CงสC น 48,396 เว-บไซต (ขอมลว8นท; 1 ตลาคม พ.ศ. 2552) ส)าหร8บการพจารณาชมชนออนไลนในประเทศไทย จะสนใจเฉพาะเว-บไซตท;มจ)านวนสมาชกในชมชนมากพอจนมน8ยยะส)าค8ญต9อ เปาหมายของแผนงานไอซทของ สสส. เท9าน8Cน จากสถตของ TrueHits ซ;งเป-นผใหบรการส)ารวจสถตผใชงานเว-บไซตของ ประเทศไทย ไดเก-บสถตการใชงานเว-บไซต 1,000 อ8นด8บแรกของไทย5 โดยครอบคลมเว-บไซตยอดนยมเก:อบท8Cงหมด ด8งน8Cนในการ พจารณาจะใชขอมลจากเว-บไซต 1,000 อ8นด8บแรกของ TrueHits เป-นหล8ก เม:;อน)าต8วเลขของผชมเว-บไซตทกแห9งใน 1,000 อ8นด8บแรกมาพล-อตเป-นกราฟ จะเห-นว9าการกระจายต8วเป-นแบบ long tail น8น; ค:อ เว-บไซตอ8นด8บแรกๆ ซ;งอย9ในส9 วนห8วของกราฟ จะมผชมจ)านวนมาก แต9จ)านวนเว-บไซตท;มผชมเขาถงมากจะตกลงอย9างรวดเร-ว ใน ขณะท;เว-บไซตท;อย9อ8นด8บกลางๆ ก8บอ8นด8บทายๆ จะมจ)านวนผเขาชมแตกต9างก8นไม9มากน8ก แต9เว-บไซตล8กษณะนC จะมจ)านวน มากกว9าเว-บไซตกล9มยอดนยมมาก

Illustration 5: การกระจายต6วของผ"#ชมเว(บ 1,000 อ6นด6บแรกของ TrueHits

เม:;อน)าจ)านวนผชมของเว-บไซตท8Cงหมดในกล9ม 1-100 อ8นด8บแรก มาเปรยบเทยบก8บจ)านวนผชมรวมของเว-บไซตในอ8นด8บท; 101 เป-นตนไป จะเห-นว9าเว-บไซต 100 อ8นด8บแรกมส8ดส9วนผเขาชมเว-บสงถง 66.52% ในขณะท;เว-บไซตท;เหล:อมส8ดส9วนผชมรวมก8นแค9 33.48% เท9าน8Cน

4 5

http://internet.nectec.or.th/webstats/domainth.iir?Sec=domain_th http://truehits.net/ranking/view_rank.php ขอมลเม:;อว8นท; 24 พฤศจกายน พ.ศ. 2552


Illustration 6: เปร;ยบเท;ยบจานวนผ"#ชมรวมของเว(บไซต' 100 อ6นด6บแรก และ 900 อ6นด6บท;A เหลRอ

ยทธศาสตรในการเขาถงชมชนออนไลนท;อย9บนเว-บไซตในประเทศไทยจงตองเนนไปท;เว-บไซตในกล9ม 100 อ8นด8บแรกเป-นหล8ก เพ:;อใหครอบคลมผใชอนเทอรเน-ตไทยเป-นจ)านวนมากท;สด อย9างไรก-ตาม กล9มเว-บไซตท;เหล:อก-ย8งมความส)าค8ญ และมจ)านวนผชม เว-บมากพอท;แผนงานไอซทจะสนใจ ทางผวจ8ยจงเสนอใหใชยทธศาสตร 2 แนวทางควบค9กน8 ไป ด8งนC • สรางความร9 วมม:อก8บเว-บไซตขนาดใหญ9ท;ไดร8บความนยม โดยเนนไปย8งประเด-นท;มผลกระทบเป-นวงกวาง เช9น วธการ ดแลสขภาพท8ว; ไป หร:อการใหขอมลเร:;องโรคตดต9อตามสถานการณป8จจบ8น • สน8บสนนเว-บไซตขนาดเล-กท;มแนวทางสอดคลองก8บพ8นธกจของ สสส. เช9น เว-บไซตเพ:อ; การศกษา เว-บไซตสขภาพ เว-บไซตงานอดเรกท;เป-นประโยชน 4.1 ประเมนผลการทางานของแผนงานไอซท จากผลการท)างานในรอบ 3 ปของแผนงานไอซท สามารถแยกแยะวธการเขาถงชมชนออนไลนของแผนงานฯ ไดเป-น 3 วธด8งนC 1. ใหการสนบสน'นโดยตรงแก+เวบไซตท,มแนวทางสอดคลองกน โดยมท8Cงการสน8บสนนทางการเงน หร:อการสน8บสนนดาน เทคนค ต8วอย9างของเว-บไซตในกล9มนC ไดแก9 Gotoknow.org บรการเว-บบล-อกเพ:;อการเรยนร Thaigoodview.com เว-บไซต เพ:;อการศกษาท;ไดร8บความนยมเป-นอ8นด8บตนๆ ของประเทศไทย มผชมประมาณ 40,000 รายต9อว8น Panyathai.or.th โครงการคล8งป8ญญาไทย เพ:อ; รวบรวมเอกสารท;น9าสนใจ Fuse.in.th เว-บไซตส)าหร8บงานอดเรกเชงสรางสรรค ในกรณท; เป-นเว-บไซตของหน9วยงานร8ฐบาล จะใชเป-นความร9 วมม:อดานเน:Cอหา เช9น stks.or.th เว-บไซตการเรยนรของ NECTEC หร:อ sema.go.th ของกระทรวงศกษาธการ 2. เขาไปมส+วนร+วมทางออมผ+านการจดกจกรรมต+างๆ ซ;งเป-นกจกรรมท;ผดแลเว-บขนาดกลางและขนาดเล-กมาเขาร9 วม ต8วอย9างกจกรรมเหล9านC ไดแก9 BarCamp Bangkok ซ;งมผเขาร9 วมประมาณ 500 คน ReadCamp งานกจกรรมส)าหร8บชมชนผ ร8กการอ9าน FuseCamp ส)าหร8บผผลตหน8งส8Cนและงานศลปะ ต8วอย9างเว-บไซตท;เขาร9 วมกจกรรมเหล9านC ไดแก9เว-บไซตขนาด ใหญ9ของประเทศไทย เช9น Kapook (เว-บไซตอ8นด8บ 2) Dek-D (เว-บไซตอ8นด8บ 4) Exteen (เว-บไซตอ8นด8บ 5) และเว-บไซต ขนาดกลางท;มความสนใจเฉพาะทาง เช9น Blognone.com ชมชนผใชไอท F0nt.com ชมชนผประดษฐแบบอ8กษรไทย 3. สรางความร+วมม0อกบผใหบรการเกมออนไลน เกมออนไลนมล8กษณะเฉพาะค:อไม9ไดท)างานผ9านเว-บ ผเล9นตองตดต8Cง โปรแกรมเกมบนเคร:;องคอมพวเตอรเพ:;อใชงาน อย9างไรก-ตามผใหบรการเกมออนไลนในประเทศไทยม8กเตรยมกระดาน สนทนาเพ:;อเป-นส:;อกลางของผเล9น และไดร8บความนยมเป-นอย9างมาก การแจงขอมลข9าวสารไปย8งกล9มผเล9นเกมออนไลน ในประเทศไทยจงท)าไดท8Cงขอความภายในเกม (in-game announcement) และการประกาศผ9านเว-บไซตของเกมน8Cนๆ ท;ผา9 น มา แผนงานไอซทมความร9 วมม:อก8บผใหบรการเกมออนไลนรายใหญ9ของประเทศหลายราย เช9น AsiaSoft, NC True และ Ini3


จากการประเมนผลงานของแผนงานไอซท เทยบก8บเว-บไซตใน 1000 อ8นด8บแรกของ TrueHits พบว9ามเว-บไซตท;แผนงานไอซท เขาไปมความร9 วมม:อดวยท8Cงหมด 19 แห9ง ถาคดเป-นจ)านวนผชมเว-บท8Cงหมดประมาณ 1.74 ลานคนต9อว8น หร:อ 12.49% ของผท;เขา ชมเว-บไซตท8Cง 1,000 เว-บ ถาคดเฉพาะกล9ม 100 อ8นด8บแรก จะมเว-บไซตท;แผนงานไอซทเขาไปมความร9 วมม:อดวย 9 แห9ง น8บจ)านวนผชมรวม 1.65 ลานคนต9อ ว8น คดเป-น 17.89% ของเว-บไซตท8Cงหมด


5

ขอเสนอแนะเชงย'ทธศาสตรสาหรบความร+วมม0อกบเวบไซตไทย

5.1 เปลยนวธการวดผลเชงปรมาณเปนการวดผลเชงคณภาพ การว8ดผลการเขาถงชมชนออนไลนไทยจากผใชอนเทอรเน-ตท8Cงหมด อาจขาดความแม9นย)าในเชงคณภาพ เน:;องจากชมชน อนเทอรเน-ตแต9ละแห9งมความแตกต9างก8นอย9างมาก ในชมชนท;แผนงานไอซทเขาไปสรางความร9 วมม:อดวย สามารถแบ9งไดเป-น 4 ประเภทใหญ9ๆ ไดแก9

Illustration 7: แผนภาพแสดงขนาดเปร;ยบเท;ยบของช4มชนออนไลน'บางแห5งของไทย

1. ชมชนขนาดใหญ9ท;เขาถงคนจ)านวนมาก เน:Cอหาหลากหลายจ8บตลาดผใชอนเทอรเน-ตทกกล9ม ต8วอย9างเช9น Kapook (เว-บ อ8นด8บ 2 ของประเทศ มผชมว8นละประมาณ 480,000 คน) 2. ชมชนขนาดใหญ9ท;จ8บกล9มเฉพาะ เช9น บรการเกมออนไลน กรณของ Asiasoft มผชมว8นละประมาณ 100,00 คน 3. ชมชนขนาดกลาง มเน:Cอหาหร:อบรการท;จ8บกล9มคนท8ว; ไป ต8วอย9างเช9น Gotoknow บรการสรางบล-อกส)าหร8บการเรยนร มผ ชมประมาณ 50,000 คนต9อว8น 4. ชมชนขนาดเล-ก จ8บตลาดเฉพาะทาง สมาชกของชมชนม8กรวมต8วก8นอย9างเหนยวแน9น เช9น f0nt.com ชมชนผประดษฐต8ว อ8กษรไทย มผชมประมาณ 10,000 คนต9อว8น เพ:;อใหท)างานไดตรงกล9มมากขC น แผนงานไอซทอาจตองพจารณาเปล;ยนวธการว8ดผลใหละเอยดขC น โดยอาจแบ9งกล9มตามขนาด ประเภทของเน:Cอหาหร:อบรการ และความสอดคลองก8บเปาหมายหล8กของ สสส. ดวย นอกจากป8จจ8ยดานขนาดและประเภทของชมชนแลว ส; งท;ควรสนใจเพ;มเตมค:อระด8บความส8มพ8นธระหว9างแผนงานก8บชมชนแต9ละ แห9ง ป8จจบ8นแมว9าแผนงานไอซทจะสามารถสรางความร9 วมม:อก8บเว-บไซตชมชนไดเป-นจ)านวนมาก แต9เว-บไซตภาคบางแห9งย8งเป-น ความร9 วมม:อในระด8บหลวมๆ เป-นกรณไป เม:อ; พจารณาจากขนาดและอทธพลของเว-บไซตเหล9านC แลว การพ8ฒนาระด8บความ ส8มพ8นธก8บเว-บไซตเหล9านC ยอ9 มมประโยชน และคมค9าในแง9การลงทนทางทร8พยากร ต8วอย9างระด8บความร9 วมม:อก8บเว-บไซตต9างๆ • กล9มท;มความร9 วมม:อระด8บใกลชด ◦ panyathai.or.th ◦ gotoknow.org ◦ learners.in.th ◦ thaigoodview.com ◦ sema.go.th


• กล9มท;มความร9 วมม:อระด8บกลาง ◦ playpark.com ◦ gg.in.th ◦ asiasoft.co.th ◦ ini3.co.th ◦ stks.or.th • กล9มท;มความร9 วมม:อระด8บต);า ◦ kapook.com ◦ dek-d.com ◦ f0nt.com 5.2 สร#างความร$วมม%อกบชมชนออนไลน'แห$งอ%นๆ ทมศกยภาพส, ง จากการประเมนความส8มพ8นธก8บเว-บไซตใน 1,000 อ8นด8บแรกของ TrueHits พบว9าย8งมเว-บไซตอกมากท;มศ8กยภาพจะเป-นภาคก8บ แผนงานไอซทของ สสส. ไดในอนาคต เว-บไซตกล9มนC มความสนใจในดานสขภาพ การศกษา งานอดเรกท;มประโยชน หร:อให บรการดานไอทอ:;นๆ ท;ผใชงานอนเทอรเน-ตสามารถสรางชมชนย9อยๆ บนเว-บไซตเหล9านC ไดอกทอดหน;ง ต8วอย9างของเว-บไซตกล9มนC ไดแก9 • เว-บไซตดานสขภาพ ◦ thaihealth.net (เว-บไซตดานสขภาพท8ว; ไป) ◦ siamhealth.net (เว-บไซตดานสขภาพท8ว; ไป) ◦ thaiclinic.com (เว-บไซตดานสขภาพท8ว; ไป) ◦ bangkokhealth.com (เว-บไซตดานสขภาพท8ว; ไป) ◦ samunpri.com (ชมชนผสนใจในสมนไพรไทย) ◦ pharmacafe.com (ชมชนเภส8ชกรไทย) • เว-บไซตดานการศกษา ◦ eduzones.com (เว-บไซตการศกษา เนนการสอบเอนทรานซและการศกษาต9อ) ◦ vcharkarn.com (เว-บไซตความรทางวชาการ) ◦ kroobannok.com (เว-บไซตชมชนคร มการแลกเปล;ยนเอกสารการสอนระหว9างก8น) ◦ karn.tv (เว-บไซตวดโอดานการศกษา) • เว-บไซตดานงานอดเรก ◦ taklong.com (ชมชนดานถ9ายภาพ) ◦ thaiphoto.com (ชมชนดานถ9ายภาพ) ◦ pixpros.net (ชมชนดานถ9ายภาพ) ◦ weekendhobby.com (งานอดเรกกลางแจง) ◦ guitarthai.com (สอนเล9นดนตร) • เว-บไซตอ:;นๆ ท;มศ8กยภาพ ◦ 212cafe.com (บรการฟรเว-บบอรด)


◦ fwdder.com (บรการรวมจดหมายฟอรเวรดเมล) ◦ ilovelibrary.com (บรการแลกเปล;ยนอบ•ก) 5.3 ระวงภยเวบไซต'กล$มเสยง ในการประเมนเว-บไซต 1,000 อ8นด8บแรกของ TrueHits ผประเมนย8งพบเว-บไซตในกล9มเส;ยงตดอย9ในอ8นด8บค9อนขางสง เช9น konmun.com (อ8นด8บ 37 มผชมว8นละประมาณ 82,000 คน) มโฆษณาสนคาท;เก;ยวของก8บเพศส8มพ8นธ หร:อ zonezeed.com (อ8นด8บ 81 มผชมว8นละประมาณ 36,000 คน) มเน:Cอหาหล8กของเว-บไซตท;ออกไปเชงย8ว; ยทางเพศ

Illustration 8: ต6วอย5างโฆษณาสนค#าทางเพศบนเว(บไซต' konmun.com

Illustration 9: ต6วอย5างเนR\อหาท;Aย6Aวย4ทางเพศบนเว(บไซต' zonezeed.com

นอกจากเว-บไซตท;มเน:Cอหาทางเพศแลว เว-บไซตเส;ยงอกประเภทท;พบไดเยอะใน 1,000 อ8นด8บแรกของ TrueHits ค:อเว-บไซตเก;ยว ก8บฟตบอล ซ;งมเน:Cอหาเนนไปทางการพน8นฟตบอล แผนงานไอซทของ สสส. ควรเฝาระว8งเว-บไซตกล9มนC โดยร9 วมม:อก8บหน9วยงานภาคร8ฐอ:;นๆ ท;เก;ยวของ เช9น กระทรวงว8ฒนธรรม หร:อกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการส:อ; สาร


6

เวบไซตจากต+างประเทศ

วธการหาขอมลว9าผใชอนเทอรเน-ตไทยใชงานเว-บไซตอะไรบางในต9างประเทศน8Cนต9างไปจาก TrueHits ท;ใชขอมลสถตของเว-บไซต ในประเทศ รายงานชCนนC ใชขอมลจาก Alexa.com ซ;งประเมนอ8นด8บ 100 เว-บไซตยอดนยมในแต9ละประเทศ6 โดยน8บรวมเว-บไซต ทองถ;นและเว-บไซตระด8บนานาชาตไวในอ8นด8บเดยวก8น 20 อ8นด8บแรกของเว-บไซตท;ผใชอนเทอรเน-ตชาวไทยนยมเขา ไดแก9 อนดบ

6

เวบไซต

ประเทศ

1

Google.co.th

ต9างชาต

2

Live.com

ต9างชาต

3

Hi5.com

ต9างชาต

4

Google.com

ต9างชาต

5

Facebook.com

ต9างชาต

6

YouTube.com

ต9างชาต

7

Sanook.com

ไทย

8

MSN.com

ต9างชาต

9

Pantip.com

ไทย

10

Yahoo.com

ต9างชาต

11

Blogger.com

ต9างชาต

12

Mthai.com

ไทย

13

Dek-D.com

ไทย

14

Kapook.com

ไทย

15

MediaFire.com

ต9างชาต

16

Exteen.com

ไทย

17

Wikipedia.org

ต9างชาต

18

Manager.co.th

ไทย

19

4shared.com

ต9างชาต

20

teenee.com

ไทย

http://www.alexa.com/topsites/countries/TH ขอมลเม:;อว8นท; 23 พฤศจกายน พ.ศ. 2552


จะเห-นว9าเว-บไซตต9างประเทศมส8ดส9วนในอ8นด8บเว-บยอดนยมของผใชอนเทอรเน-ตชาวไทยมาก • ใน 10 อ8นด8บแรก มเว-บไซตต9างชาต 8 เว-บ • ใน 20 อ8นด8บแรก มเว-บไซตต9างชาต 12 เว-บ • ใน 100 อ8นด8บแรก มเว-บไซตต9างชาต 53 เว-บ ด8งน8Cนการวเคราะหวธการใชงานเว-บไซตต9างชาตของผใชอนเทอรเน-ตชาวไทยจงเป-นเร:;องท;ส)าค8ญเป-นอย9างย;ง เพราะผใช อนเทอรเน-ตไทยใชเวลาบนเว-บไซตต9างชาตมากกว9าเว-บไซตของไทยเสยอก ในการวเคราะหนC จะพจารณาเฉพาะเว-บไซตชมชนท;มตนตอมาจากต9างประเทศ โดยต8ดเว-บไซตของไทย และเว-บไซตของต9างชาตท; ใหบรการต9างๆ โดยไม9มชมชน (เช9น google.com) ออกไปจาก 100 อ8นด8บในตาราง สามารถจ8ดอ8นด8บเว-บไซตต9างชาตท;มผชมรวม ก8นเป-นจ)านวนมากได 9 เว-บไซตด8งนC (เรยงตามอ8นด8บผใชงาน) 1. Live.com – ส9วนต9อขยายของบรการ MSN Messenger มบรการ social network และฝากรป 2. Hi5.com – เว-บไซต social network ท;ไดร8บความนยมสงสดในประเทศไทย 3. Facebook.com – เว-บไซต social network ท;ไดร8บความนยมสงสดในโลก ก)าล8งไดร8บความนยมมากขC นเร:;อยๆ ใน ประเทศไทย 4. Youtube.com – เว-บไซตแชรวดโอออนไลนท;ไดร8บความนยมสงสดในโลก มคลปวดโอท;เป-นภาษาไทยเป-นจ)านวนมาก 5. Wikipedia.org – สารานกรมออนไลนท;ชมชนผใชอนเทอรเน-ตร9 วมก8นสรางขC น มฉบ8บภาษาไทยค:อ th.wikipedia.org และมชมชนผใชชาวไทยดแลอย9 6. Wordpress.com – ผใหบรการเว-บบล-อกยอดนยม มศนยรวมของผใช Wordpress.com ชาวไทยอย9ท; th.wordpress.com 7. Multiply.com – เว-บไซต social network เป-นท;นยมในการแชรรปภาพ มกล9มผสนใจดานถ9ายภาพในประเทศไทยใช บรการอย9เป-นจ)านวนมาก 8. Twitter.com – บรการ microblogging หร:อขอความส8Cนท;ไดร8บความนยมสง ป8จจบ8นมน8กการเม:อง ดารา น8กรองชาวไทย ใชบรการอย9เป-นจ)านวนมาก 9. Flickr.com – บรการแชรภาพถ9ายออนไลน ไดร8บความนยมพอสมควรในประเทศไทย ป8จจบ8นเว-บไซต social network เป-นบรการท;กา) ล8งมาแรงในหม9ผใชอนเทอรเน-ตชาวไทย จากการส)ารวจของฝ9ายวจ8ยกลยทธและ ด8ชนอตสาหกรรม ศนยเทคโนโลยอเล-กทรอนกสและคอมพวเตอรแห9งชาต 7 ผใชอนเทอรเน-ตไทยกว9า 59.1% ยอมร8บว9าเคยใช บรการ social network ในการแชรภาพถ9ายและวดโอบนอนเทอรเน-ต แนวโนมของการใช social network ค:อ Hi5.com เร; มไดร8บความนยมนอยลง และ Facebook.com ไดร8บความนยมสงขC นต8Cงแต9ช9วง กลางป พ.ศ. 2552 เป-นตนมา ส9 วน Twitter.com แมว9าจะเป-นข9าวในส:;อกระแสหล8กอย9มาก เน:;องจากผมช:;อเสยงของประเทศใชงาน อย9เป-นจ)านวนมาก แต9ผใชโดยรวมน8Cนย8งไม9เยอะมากน8ก8

7 8

รายงานผลการส)ารวจกล9มผใชอนเทอรเน-ตในประเทศไทย ป 2551 ฝ9ายวจ8ยกลยทธและด8ชนอตสาหกรรม ศนยเทคโนโลยอเล-กทรอนกสและคอมพวเตอรแห9งชาต http://pld.nectec.or.th/websrii/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=29&Itemid=47 Google Trends for Website ขอมล ณ ว8นท; 23 พฤศจกายน พ.ศ. 2552 เล:อกเฉพาะกล9มผใชในประเทศไทย


Illustration 10: กราฟแสดงอ6ตราการเข#าชมของ social network ของผ"ใ# ช#ชาวไทย

การหาสถตผใชงานชาวไทยบนเว-บไซตเหล9านC ท)าไดยาก เน:;องจากเว-บไซตกล9มนC จ8บตลาดนานาชาต จงม8กเผยแพร9 เฉพาะสถตภาพ รวมท8Cงหมด อย9างไรก-ตาม บางเว-บไซตเช9น Facebook.com ไดเปดเผยขอมลผใชของประเทศไทย9 ด8งนC • ผใชท8Cงหมดท;ระบว9าต8วเองมาจากประเทศไทย 1,641,800 ราย • คดเป-นเพศชาย 43.67% และเพศหญง 56.33% • การกระจายต8วของกล9มอาย อย9ในช9วง 20-29 ปมากท;สด ประมาณ 52.66% 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000

Illustration 11: กราฟแสดงการกระจายต6วของกล45มอาย4ผใ"# ช# Facebook ชาวไทย

9

http://www.facebook.com/advertising/?src=pf ขอมล ณ ว8นท; 25 พฤศจกายน พ.ศ. 2552


7

ขอเสนอแนะเชงย'ทธศาสตรสาหรบความร+วมม0อกบเวบไซตต+างประเทศ

การสรางความร9 วมม:อก8บเว-บไซตต9างประเทศน8Cนมขอจ)าก8ดในแง9การส:อ; สารและกระบวนการทางเอกสาร มเว-บไซตยอดนยมเพยง บางแห9งเท9าน8Cนท;มต8วแทนหร:อสาขาในประเทศไทย เช9น YouTube.com ท;ตองตดต9อผ9านทางส)าน8กงานของกเกลในประเทศไทย อก ท8Cงเว-บไซตเหล9านC ย8งมแนวทางการด)าเนนงานของต8วเองท;ไม9อย9ภายใตกฎหมายไทย การใชยทธศาสตรสรางความร9 วมม:อโดยตรง ก8บผดแลเว-บไซตแบบเดยวก8บท;ใชก8บเว-บไซตไทยจงท)าไดยากกว9ามาก แนวทางท;เป-นไปไดมากกว9า ค:อ การเขาไปสรางชมชนออนไลนบนเว-บไซตยอดนยมแต9ละแห9ง ในล8กษณะท;เป-นการสรางแคมเปญ แบบเดยวก8บบรษ8ทเอกชนอ:;นๆ ซ;งเว-บไซตบางแห9งไดเปดช9องทางใหคนท8ว; ไปเขาไปสรางชมชนไดอย9แลว • เว-บไซตตระกล social network เช9น Hi5, Facebook และ Twitter สามารถสรางหนาเว-บส)าหร8บผลตภ8ณฑหร:อบรการ ซ;ง ในป8จจบ8น แผนงานไอซทของ สสส. ไดเร; มเขาไปสรางชมชนบางแลว และไดร8บเสยงตอบร8บในระยะแรกค9อนขางด • ในกรณของเว-บไซตอ:;นๆ เช9น Flickr, Multiply, WordPress และ Wikipedia ท;ไม9มช9องทางการสรางหนาเว-บเฉพาะเหม:อน ก8บเว-บในกล9มแรก ยทธศาสตรค:อเขาไปสรางส8มพ8นธก8บกล9มคนไทยท;ใชบรการเว-บไซตนC อย9แลว โดยอาจอย9ในรปการ จ8ดกจกรรมแบบพบหนาก8บชมชนบนเว-บไซตเหล9านC เป-นตน

Illustration 12: ต6วอย5างหน#าเว(บของ สสส. บน Facebook ม;ผ"#ตดตาม 777 คน


8

บรการออนไลนท,ไม+ใช+เวบ

นอกจากเว-บแลว ผใชชาวไทยย8งใชอนเทอรเน-ตในบรการอ:;นๆ ท;ไม9ใชเว-บเบราวเซอร ผใชจ)าเป-นตองดาวนโหลดซอฟตแวรส)าหร8บ บรการแต9ละชนดมาตดต8Cงเอง ต8วอย9างของบรการท;ไดร8บความนยมไดแก9 • เกมออนไลน แบ9งเป-นเกมออนไลนท;มผใหบรการในประเทศไทย และเกมออนไลนท;ตองเล9นก8บผใหบรการท;อย9ในต9าง ประเทศ • บรการสนทนาออนไลน เช9น MSN Messenger, Camfrog, IRC, Skype • บรการรปแบบใหม9ๆ บนโทรศ8พทม:อถ:อ เช9น BlackBerry Messenger โปรแกรมสนทนาบนโทรศ8พทม:อถ:อตระกล BlackBerry ท;กา) ล8งไดร8บความนยมในหม9ว8ยร9 น การหาสถตของบรการเหล9านC ท)าไดยาก เพราะไม9เป-นท;เปดเผยท8ว; ไป ส9 งผลใหการเฝาระว8งบรการท;มผใชชาวไทยเป-นจ)านวนมาก ท)าไดยากเช9นก8น การเล:อกสนใจบรการแต9ละชนดจ)าเป-นตองหาขอมลจากส:;อชนดอ:;นๆ เช9น นตยสารดานไอท หร:อตามชมชน ออนไลนบางแห9งเป-นหล8ก ซ;งแผนงานไอซทควรลงทนเพ;มเตมในจดนC ยทธศาสตรส)าหร8บสรางความร9 วมม:อก8บบรการแต9ละแห9งน8Cนแยกเป-นเอกเทศจากก8น บรการบางชนดสามารถร9 วมม:อก8บต8วแทน จ)าหน9ายหร:อผดแลท;มสาขาในประเทศไทยได เช9น บรการ MSN Messenger สามารถตดต9อไดทางบรษ8ทไมโครซอฟท ประเทศไทย หร:อบรการ BlackBerry Messenger ท;สามารถร9 วมม:อก8บผใหบรการโทรศ8พทม:อถ:อในประเทศไทยได อย9างไรก-ตามบรการอก หลายชนดไม9มต8วแทนในประเทศไทย เช9น Skype หร:อไม9มต8วแทนกลางท;คอยควบคมดแล เช9น IRC ท)าใหการสรางความร9 วมม:อ ก8บชมชนเหล9านC ท)าไดยากพอสมควร


9

สร'ป

ผลการท)างานในรอบ 3 ปท;ผา9 นมาของแผนงานไอซทของ สสส. สามารถเขาถงชมชนออนไลนไทยในประเภทต9างๆ ไดด8งต9อไปนC • เวบไซตคนหา – Google มส9วนแบ9งตลาด 98% ของเว-บไซตคนหาไทย และแผนงานไอซทมความร9 วมม:อก8บกเกลแลว • เวบไซตของประเทศไทย – แผนงานไอซทของ สสส. มความร9 วมม:อก8บชมชนออนไลนในประเทศไทย คดเป-น 12.49% ของเว-บไซตท;อย9ใน 1,000 อ8นด8บแรกของ TrueHits • เวบไซตของต+างประเทศ – การว8ดผลการท)างานก8บชมชนออนไลนท;อย9บนเว-บไซตต9างประเทศท)าไดยาก แผนงานไอซท ของ สสส. เร; มเขาไปมส9 วนร9 วมในชมชนออนไลนบางแห9ง เช9น Facebook และ Twitter • บรการออนไลนอ0,นๆ – แมว9าจะบรการเหล9านC จะไม9ไดร8บความนยมเท9าก8บเว-บ แต9กม- จ)านวนสมาชกในชมชชนมากพอท; สสส. ควรใหความสนใจ แนวทางท;เป-นไปไดค:อการร9 วมม:อก8บต8วแทนผใหบรการท;อย9ในประเทศถาเป-นไปได และ เขาไปสรางความส8มพ8นธก8บชมชนผใชโดยตรงผ9านกจกรรมต9างๆ

รายงานการเข้าถึงชุมชนออนไลน์ของแผนงาน ICT  

โดย Siam Intelligence Unit (SIU)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you