3 minute read

6.8.2. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

6.8.2. Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

VSIA Latvijas Radio (LR)

Advertisement

Reģ.Nr. 40003080614 Komercsabiedrība internetā: www.latvijasradio.lv Valsts līdzdalība 100 % Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas AS “Kurzemes radio 0,6 %

LR pamatdarbība ir brīvas un vispusīgas informācijas izplatīšanas nodrošināšana par notikumiem Latvijā un ārzemēs, latviešu valodas un kultūras attīstības nodrošināšana, vispusīgu mūzikas programmu veidošana un citi darbības veidi saskaņā ar statūtiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nav apstiprināts.

Svarīgākie notikumi 2019. gadā

• LR vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.–2022. gadam apstiprināšana un īstenošanas uzsākšana. • Signālu vadības centra nodošana ekspluatācijā

Plānotie būtiskākie notikumi 2020. gadā

• LR efektivitātes un strukturālo reformu pasākuma 2020.–2022. gadam izstrāde un īstenošana. • LR darbības pielāgošana un nodrošināšana ārkārtas situācijas laikā un pēc tās.

Galvenie finanšu mērķi

• Pašu ieņēmumi no uzņēmējdarbības, EUR: 1 973 370. • Ieņēmumi no reklāmas un sludinājumiem,

EUR: 1 229 360.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Radioprogrammu raidapjoms (stundās): 43 928. • LR tirgus daļa (summārā radio klausīšanās laika daļa, %: 35,2. • LR kopējā auditorija: 831 000.

Sasniegtie rezultāti

• Finanšu mērķu izpilde. Pašu ieņēmumi no uzņēmējdarbības mazāki par 5 %, ieņēmumi no reklāmas un sludinājumiem mazāki par 9 %. • Nefinanšu mērķu izpilde. Radioprogrammu raidapjoms lielāks par 0,2 %, LR tirgus daļa sarukusi par 0,6 %, kopējā auditorija sarukusi par 3 %.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Kapitāla daļu turētāja pārstāvji – Ivars Āboliņš, Patriks Grīva, Aurēlija Ieva Druviete Valdes priekšsēdētāja – Una Klapkalne Valdes locekles - Sanita Dika-Bokmeldere, Mārīte Tukiša

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2018 2019

Apgrozījums Peļņa/zaudējumi EBITDA Aktīvi Pamatkapitāls Pašu kapitāls Investīcijas Samaksātās dividendes valsts budžetā 9 979,6 9 676,1 162,6 -182,8 535,6 204,4 6 661,3 6 698,4 824,7 1 854,7 5 213,5 5 311,9 338,8 267,2 0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 2 639,9 2 711,5

Saņemtie ziedojumi Veiktie ziedojumi 0,0 0,0 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais finansējums 8 573,5 8 325,2

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/ 1,63 -1,89 apgrozījums), % ROA (peļņa/aktīvi), % 2,44 -2,73 ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 3,12 -3,44 Kopējā likviditāte (īstermiņa 0,82 0,65 aktīvi/īstermiņa kreditori) Saistību īpatsvars (saistības/ 0,28 0,26 pašu kapitāls)

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 281 280 Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 18,1 17,5 nodarbināto gadā, tūkst. EUR Dzimumu attiecība pārvaldē, 3/0 3/0 s/v Gada pārskats pēc SFPS nē nē

VSIA Latvijas Televīzija (LTV)

Reģ.Nr. 40003080597 Komercsabiedrība internetā: www.ltv.lsm.lv Valsts līdzdalība 100 % LTV nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LTV veic likumā noteikto sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa funkciju sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, veidojot sabiedrības interesēs un tās vajadzībām plašu un daudzveidīgu programmu klāstu divos televīzijas kanālos LTV1 un LTV7, interneta portālā www.lsm.lv, kā arī sociālajos tīklos.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nav apstiprināts

Svarīgākie notikumi 2019. gadā

• LTV kļuvusi par 2019. gada skatītāko televīzijas kanālu

Latvijā. • Raidījums “Aizliegtais paņēmiens” saņēmis Eiropas raidorganizāciju apvienības EBU balvu par izlaušanās spēli “Latvija”. • Ilgtspējas indeksā novērtēta kā atbilstoša Zelta kategorijai.

Plānotie būtiskākie notikumi 2020. gadā

• Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 2. lasījuma sagatavošana un iesniegšana Saeimā. • LTV digitālo kanālu stratēģijas un vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas uzsākšana.

Galvenie finanšu mērķi

• Neto apgrozījums, EUR: 18 469 678. • Peļņa vai zaudējumi, EUR: 373 901.

Galvenie nefinanšu mērķi

• LTV kopējā skatīšanās laika daļa (CSOV%,4+), %: 15,5. • LTV interneta platformu (LTV.LV un LSM.LV) vidējais apmeklētāju skaits mēnesī: 400 000. • LTV1 un LTV2 kānālu kopējais raidapjoms (stundās): 16 000.

Sasniegtie rezultāti

• Finanšu mērķu izpilde. Neto apgrozījums lielāks par 5,75 %, peļņa mazāka par 37,43 %. • Nefinanšu mērķu izpilde. LTV kopējā skatīšanās laika daļa (CSOV%,4+) augusi par 10,97 %, LTV interneta platformu (LTV.LV un LSM.LV) vidējais apmeklētāju skaits mēnesī audzis par 23 %, LTV1 un LTV2 kanālu kopējais raidapjoms (stundās) pieaudzis par 2,26 % attiecībā pret plānoto.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome Kapitāla daļu turētāja pārstāvji – Ivars Āboliņš, Patriks Grīva, Aurēlija Ieva Druviete Valdes loceklis – Ivars Priede

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2018 2019

Apgrozījums Peļņa/zaudējumi EBITDA Aktīvi Pamatkapitāls Pašu kapitāls Investīcijas Samaksātās dividendes valsts budžetā 19 556,2 19 532,6 -733,5 -233,9 995,0 1 498,9 14 704,5 13 715,0 4 837,4 4 837,4 7 243,7 7 009,8 2 364,4 979,6 0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 5 536,8 4 714,6

Saņemtie ziedojumi Veiktie ziedojumi 545,9 664,6 0,3 0,0

No valsts budžeta saņemtais finansējums 15 846,3 15 271,4

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/ -3,75 -1,20 apgrozījums), % ROA (peļņa/aktīvi), % -4,99 -1,71 ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -10,13 -3,34 Kopējā likviditāte (īstermiņa 0,90 1,22 aktīvi/īstermiņa kreditori) Saistību īpatsvars (saistības/ 0,97 0,87 pašu kapitāls)

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 494 477 Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 17,7 16,6 nodarbināto gadā, tūkst. EUR Dzimumu attiecība pārvaldē, 0/1 0/1 s/v Gada pārskats pēc SFPS nē nē