4 minute read

6.8.1. Sertificēšana, atbilstības novērtēšana un metroloģija

SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs (LNMC)

Reģ.Nr. 40003435328 Komercsabiedrība internetā: www.lnmc.lv Valsts līdzdalība 100 % LNMC nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Advertisement

LNMC pamatdarbības veids ir metroloģisko pakalpojumu sniegšana. LNMC sniedz mērīšanas līdzekļu verificēšanas, kalibrēšanas un testēšanas pakalpojumus, kā arī veic elektropreču sertificēšanu. Šobrīd LNMC ir vienīgā institūcija, kas nodrošina pilnīgi vai daļēji tādus metroloģiskos pakalpojumus reglamentētajā jomā, kā taksometru skaitītāju (daļēji), autotransporta izplūdes gāzes analizatoru, autotransporta līdzekļu ātruma kontroles mērierīču, tehnisko līdzekļu (fotoiekārtas un videoiekārtas), kuri paredzēti pārkāpumu fiksēšanai, neapturot transportlīdzekli, elektroenerģijas skaitītāju verificēšanu; refraktometru, spektrafotometru, fotoelektrokolorimetru kalibrēšanu.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Veikt uzticamus un augstas precizitātes mērījumus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamos metroloģiskos pakalpojumus, galvenokārt darbojoties tirgus segmentos, kuros ir nepietiekama konkurence vai citi tirgus dalībnieki pakalpojumus nesniedz.

Svarīgākie notikumi 2019. gadā

• Izstrādāta SIA LNMC attīstības stratēģija 2020.–2022. gadam. • Uzsākts plānveidīgs projekts sabiedrības sistēmu un procesu digitalizācijas virzienā. • Modernu tehnoloģisko iekārtu iegāde un esošo iekārtu modernizācija. • Pilnveidota mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanas procedūra. • Ministru kabineta noteikumu projekta “Maksas pakalpojumu cerādis” izstrāde.

Plānotie būtiskākie notikumi 2020. gadā

• Uzņēmuma informācijas, datu aprites un uzskaites sistēmas procesu digitalizācija. • Sniegt atbalstu nacionālās metroloģijas kapacitātes stiprināšanai. • Attīstīt ģeometrisko mērījumu jomu ar augstas precizitātes mērījumiem.

Galvenie finanšu mērķi

• Pašu kapitāla atdeve, ROE, %: 1,10. • EBITDA, EUR: 61 802.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Modernizēt un optimizēt esošos mērījumu procesus: 2. • Nodrošināt mērīšanas līdzekļu verificēšanas, testēšanas un kalibrēšanas pakalpojumu pieejamību atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām: 3. • Sniegt kalibrēšanas pakalpojumus, izmantojot Nacionālo fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzi: 10.

Sasniegtie rezultāti

• Finanšu mērķi netika sasniegti, tos ietekmēja plānotais un nenotikušais nekustamā īpašuma pārdošanas darījums

Liepājā. • Nefinanšu mērķi sasniegti daļēji.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Ekonomikas ministrija Kapitāla daļu turētāja pārstāve – Zaiga Liepiņa Valdes locekle – Iveta Blaua

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2018 2019

Apgrozījums Peļņa/zaudējumi EBITDA Aktīvi Pamatkapitāls Pašu kapitāls Investīcijas Samaksātās dividendes valsts budžetā 1 111,3 1 076,3 -11,1 -54,1 47,7 -2,5 1 115,7 1 074,8 633,5 633,5 948,9 894,9 77,6 27,7 0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 639,9 647,5

Saņemtie ziedojumi Veiktie ziedojumi 0,0 0,0 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais finansējums 151,3 151,3

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/ -1,00 -5,02 apgrozījums), % ROA (peļņa/aktīvi), % -1,00 -5,03 ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -1,17 -6,04 Kopējā likviditāte (īstermiņa 3,71 3,33 aktīvi/īstermiņa kreditori) Saistību īpatsvars (saistības/ 0,18 0,20 pašu kapitāls)

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 73 71 Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 10,7 11,2 nodarbināto gadā, tūkst. EUR Dzimumu attiecība pārvaldē, 1/0 1/0 s/v Gada pārskats pēc SFPS nē nē

SIA Latvijas standarts (LVS)

Reģ.Nr. 40203084591 Komercsabiedrība internetā: www.lvs.lv Valsts līdzdalība 100 % LVS nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

LVS pilda nacionālās standartizācijas institūcijas funkcijas un pienākumus, nodrošinot sabiedrību ar pieejamiem un uzticamiem standartizācijas pakalpojumiem, tādējādi novēršot tirgus nepilnību un nodrošinot sabiedrības interešu ievērošanu un īstenošanu standartizācijas jomā.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt sabiedrībai pieejamus un uzticamus standartizācijas pakalpojumus, organizējot Latvijas nacionālo standartu izstrādi un Eiropas un starptautisko standartu adaptāciju atbilstoši starptautiskajiem standartizācijas principiem, novēršot tirgus nepilnību un sekmējot Latvijas uzņēmumu produktivitāti, konkurētspēju, eksportspēju un iekļaušanos globālajās vērtību ķēdēs.

Svarīgākie notikumi 2019. gadā

• Iztulkoti 98 standarti. • Nodrošināta standartu lasītavas pieejamība sertificētajiem būvspeciālistiem, izveidota ar būvniecības jomu saistīta “tulkošanas atmiņa”, izveidota moodle e-apmācību platforma testa režīmā.

Plānotie būtiskākie notikumi 2020. gadā

• Uzturēt un pilnveidot sertificēto būvspeciālistu standartu lasītavu, uzsākt platformas “e-komiteja” izstrādi, ieviest programmatūras atjauninājumus, nodrošinot savietojamību ar starptautisko un Eiropas standartizācijas organizāciju platformām (datu ielādes), veikt Tildes neironu mašīntulkošanas risinājuma integrāciju tulkošanas projektu pārvaldības infrastruktūrā. • Izstrādāt Būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) prasību izpildes vadlīnijas, organizēt speciālistu apmācības un pasākumus BIM kā būvniecības nozares efektivitātes un kvalitātes celšanas rīka popularizēšanai.

Galvenie finanšu mērķi

• Neto apgrozījums, EUR: 259 400. • Peļņa, EUR: 28 093. • Pašu kapitāla atdeve, %: 15,40. • Kopējais likviditātes rādītājs: 2,5. • Saistības pret pašu kapitālu: 0,74.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Adaptētie Eiropas standarti: 1 300. • Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji: 2 100. • Dalība Eiropas granta tulkošanas projektā 2019./2020. gadā (CEN/2019-02 un CLC/2019-02) – tulkotās lappuses: 2 500.

Sasniegtie rezultāti

• Adaptēti 1 440 Eiropas standarti. • Standartizācijas informācijas sistēmā reģistrēti 2384 lietotāji. • Finanšu mērķi izpildīti bez būtiskām novirzēm no plāna.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Ekonomikas ministrija Kapitāla daļu turētāja pārstāve – Zaiga Liepiņa Valdes loceklis – Ingars Pilmanis

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2018 2019

Apgrozījums Peļņa/zaudējumi EBITDA Aktīvi Pamatkapitāls Pašu kapitāls Investīcijas Samaksātās dividendes valsts budžetā 159,1 275,7 63,8 29,8 97,6 60,7 260,5 352,2 11,5 11,5 158,9 188,7 14,6 18,0 0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 177,1 227,8

Saņemtie ziedojumi Veiktie ziedojumi 0,0 0,0 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais finansējums 232,0 438,5

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/ 40,07 10,79 apgrozījums), % ROA (peļņa/aktīvi), % 24,48 8,45 ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 40,12 15,77 Kopējā likviditāte (īstermiņa 3,65 2,28 aktīvi/īstermiņa kreditori) Saistību īpatsvars (saistības/ 0,64 0,87 pašu kapitāls)

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 15 16 Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 14,7 19,4 nodarbināto gadā, tūkst. EUR Dzimumu attiecība pārvaldē, 0/1 0/1 s/v Gada pārskats pēc SFPS nē nē