9 minute read

6.5. Nekustamo īpašumu pārvaldīšana

VSIA Šampētera nams (ŠN)

Reģ.Nr. 50003000771 Komercsabiedrība internetā: www.sampeteranams.lv Valsts līdzdalība 100 % ŠN nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Advertisement

ŠN nodarbojas ar Labklājības ministrijas saimniecisko jautājumu nodrošināšanu un daļas Labklājības ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. ŠN rada, vairo un saglabā valsts nekustamā īpašuma vērtību ekonomiskajā, sociālajā, kultūras un citos kontekstos, ievērojot valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai noteiktos principus un vadlīnijas.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Kvalitatīvi, profesionāli un normatīvajam regulējumam atbilstoši pārvaldīt, apsaimniekot, uzturēt, remontēt un atjaunot ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus un nodrošināt ministrijas iestāžu funkcionēšanas nepārtrauktību.

Svarīgākie notikumi 2019. gadā

• Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu infrastruktūras sakārtošana un uzlabošana. • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu realizācija kapitālsabiedrības un Labklājības ministrijas nekustamajos īpašumos. • Darbības energopārvaldības sistēmas ieviešanai un uzturēšanai.

Plānotie būtiskākie notikumi 2020. gadā

Nodrošināt administratīvo un ražošanas ēku izmantošanas efektivitāti un saglabāt to noslodzes koeficientu esošajā līmenī. Uzsākt jaunu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizāciju.

Galvenie finanšu mērķi

• Neto apgrozījums, tūkst. EUR: 1 450. • Peļņa, EUR: 787. • Ieņēmumi no nekustama īpašuma pārvaldīšanas un iznomāšanas, tūkst. EUR: 1 083.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Ēku noslodze, %: 97. • Nekustamā īpašuma atjaunošanas, pārbūves un telpu pielāgošanas darbu skaits: 79. • Energoefektivitātes paaugstināšanas projekti: 1,8.

Sasniegtie rezultāti

• Apgrozījums par 71 % pārsniedza plānoto, ko ietekmēja lielāki nomas ieņēmumi, finansējums ERAF energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizācijai un papildus piešķirtais finansējums Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu infrastruktūras sakārtošanai.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Labklājības ministrija Kapitāla daļu turētāja pārstāve – Indra Kārkliņa Valdes locekle – Inese Muhka

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2018 2019

Apgrozījums Peļņa/zaudējumi EBITDA Aktīvi Pamatkapitāls Pašu kapitāls Investīcijas Samaksātās dividendes valsts budžetā 2 042,4 2 432,1 -30,2 3,0 3,2 28,9 5 020,2 3 272,6 335,8 335,8 518,5 532,8 11,8 734,4 0,0 0,0

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 560,1 1 082,8

Saņemtie ziedojumi Veiktie ziedojumi 0,0 0,0 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais finansējums 175,1 150,6

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/ -1,48 0,12 apgrozījums), % ROA (peļņa/aktīvi), % -0,60 0,09 ROE (peļņa/pašu kapitāls), % -5,82 0,56 Kopējā likviditāte (īstermiņa 1,02 1,07 aktīvi/īstermiņa kreditori) Saistību īpatsvars (saistības/ 8,68 5,07 pašu kapitāls)

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 18 20 Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 16,2 16,4 nodarbināto gadā, tūkst. EUR Dzimumu attiecība pārvaldē, 1/0 1/0 s/v Gada pārskats pēc SFPS nē nē

VAS Tiesu namu aģentūra (TNA)

Reģ.Nr. 40003334410 Komercsabiedrība internetā: www.tna.lv Valsts līdzdalība 100 % TNĀ nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

TIESU NAMU AĢENTŪRA

TNA pamatdarbība ir Tieslietu ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un tiesu nodrošināšana ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām, tieslietu nozares prasībām atbilstoša nekustamo īpašumu apsaimniekošana un jaunu tiesu namu projektu realizēšana. TNA arī uztur un attīsta tiesu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, kā arī veic sabiedrības tiesisko izglītošanu, izdodot juridisko literatūru.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt stratēģiski svarīgas un tieslietu nozares politikas īstenošanai būtiskas infrastruktūras efektīvu pārvaldību un tieslietu sistēmas institūciju darbībai nepieciešamās juridiskās literatūras izdošanu, ievērojot tieslietu nozares prasības un sekmējot sabiedrības interešu ievērošanu tiesiskuma jomā.

Svarīgākie notikumi 2019. gadā

• Tieslietu nama būvniecības Jēkabpilī pabeigšana un ēkas nodošana ekspluatācijā. • Zemgales rajona tiesas ēkas Tukumā rekonstrukcijas un jaunās tiesu ēku celtniecības pabeigšana un nodošana ekspluatācijā. • Administratīvās ēkas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, energoefektivitātes uzlabošanas projekta būvniecības darbu pabeigšana.

Plānotie būtiskākie notikumi 2020. gadā

• Administratīvās ēkas Rīgā, Lomonosova ielā 10, energoefektivitātes uzlabošanas projekta būvniecības darbu pabeigšana un nodošana ekspluatācijā. • Kurzemes rajona tiesas ēkas Ventspilī rekonstrukcijas un jaunās tiesu ēku celtniecības pabeigšana un nodošana ekspluatācijā. • Administratīvās ēkas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, energoefektivitātes uzlabošanas projekta nodošana ekspluatācijā.

Galvenie finanšu mērķi

• Neto apgrozījuma pieaugums, %: 15. • Peļņa, EUR: 90 000. • Pašu kapitāla īpatsvars uzņēmuma kopējā kapitāla struktūrā, %: 66.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Jaunu un mūsdienīgu tiesu namu projektēšana un būvniecība (objektu skaits): 3. • Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar nomāto telpu tehnisko stāvokli novērtēta ar “labi” un

“ļoti labi” (% no kopējā vērtējuma), %: 65. • Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu apmierinātība ar TNA sniegtā pakalpojuma kvalitāti informācijas tehnoloģiju jomā (% no kopējā vērtējuma), %: 94,1.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Tieslietu ministrija Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Raivis Kronbergs Valdes locekle – Santa Sausiņa

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2018 2019

Apgrozījums Peļņa/zaudējumi EBITDA Aktīvi Pamatkapitāls Pašu kapitāls Investīcijas Samaksātās dividendes valsts budžetā

7 315,3 7 773,6 115,0 101,1 1 992,0 2 098,1 62 270,0 65 785,7 38 369,6 38 369,6 42 211,3 42 211,1 4 985,2 11 805,7 101,7 97,8

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 2 170,9 2 617,1

Saņemtie ziedojumi Veiktie ziedojumi 0,0 0,0 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais finansējums 0,0 0,0

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/ 1,57 1,30 apgrozījums), % ROA (peļņa/aktīvi), % 0,18 0,15 ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,27 0,24 Kopējā likviditāte (īstermiņa 0,33 0,63 aktīvi/īstermiņa kreditori) Saistību īpatsvars (saistības/ 0,48 0,56 pašu kapitāls)

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 115 114 Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 14,7 16,0 nodarbināto gadā, tūkst. EUR Dzimumu attiecība pārvaldē, 1/0 1/0 s/v Gada pārskats pēc SFPS nē nē

Sasniegtie rezultāti

• Neto apgrozījums 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis par 6,3 %. • Apmierinātību ar TNA sniegtajiem pakalpojumiem nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jomā apstiprināja 93 procenti respondentu, apkalpošanas kultūru un komunikāciju kā “ļoti labu” un “labu” novērtēja 98 procenti respondentu.

VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ)

Reģ.Nr. 40003294758 Komercsabiedrība internetā: www.vni.lv Valsts līdzdalība 100 % VNĪ nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

VNĪ pamatdarbība ir valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšana, iznomāšana un atsavināšana. Valsts iestāžu nodrošināšana ar to funkciju veikšanai nepieciešamām telpām.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sabiedrības interesēs nodrošināt nekustamo īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, nepieciešami valsts institūcijām valsts funkciju veikšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai, mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, tostarp vērtības saglabāšanu un vairošanu. Nodrošināt lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantotiem nekustamajiem īpašumiem.

Svarīgākie notikumi 2019. gadā

• Izstrādāta un tiek ieviesta Korporatīvās pārvaldības politika, 2019. gada pārskats izstrādāts atbilstoši

Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS),

Ilgtspējas indeksa novērtējumā saņemta zelta godalga un speciālbalva par straujāko izaugsmi, kapitālsabiedrība iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta “Baltā saraksta” zelta līmenī, veikta kvalitātes vadības un energopārvaldības sistēmu resertifikācija atbilstoši starptautisko standartu prasībām, saņemti atbilstības sertifikāti ISO 9001 un ISO 50001. • Atsavināti 111 valsts nekustamie īpašumi, kas nav nepieciešami valsts funkciju nodrošināšanai, par kopējo summu 4,3 milj. EUR.

Plānotie būtiskākie notikumi 2020. gadā

• Komercdarbības nepārtrauktības un stabilitātes nodrošināšana globālās pandēmijas Covid-19 rezultātā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, kā arī pēc tās atcelšanas, ņemot vērā arī 2019. gada beigās un 2020. gada sākumā veiktās būtiskās izmaiņas kapitālsabiedrības padomes un valdes sastāvos.

Galvenie finanšu mērķi

• Neto apgrozījums, milj. EUR: 40,27. • EBITDA, milj. EUR: 15,08. • Peļņas rentabilitāte, %: 11,08. • Kapitāla atdeve, %: 1,59.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Klientu apmierinātības indekss: 70,4. • Darbinieku iesaistes īpatsvars, %: 27. • Ilgtspējas indeksa līmenis: Sudrabs.

Sasniegtie rezultāti

• Sasniegti stratēģijā noteiktie finanšu mērķi plānotajā apjomā, nodrošinot stabilu EBITDA rādītāju, saglabājot pozitīvu peļņas rentabilitāti un pašu kapitāla atdeves rādītāju. • VNĪ ir saņēmusi zelta godalgu Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta organizētajā Ilgtspējas indeksa vērtējumā.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Finanšu ministrija Kapitāla daļu turētāja pārstāve – Baiba Bāne Padomes priekšsēdētājs – Jānis Garisons Padomes locekles – Inta Komisare, Ieva Braunfelde Valdes priekšsēdētājs – Andris Vārna Valdes locekļi – Jānis Ivanovskis-Pigits, Ojārs Valkers

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2018 2019

Apgrozījums Peļņa/zaudējumi EBITDA Aktīvi Pamatkapitāls Pašu kapitāls Investīcijas Samaksātās dividendes valsts budžetā

39 268,2 40 246,8 8 472,9 5 198,1 17 174,3 16 727,7 397 191,7 397 694,3 135 474,1 142 152,4 275 955,4 278 738,3 11 989,5 12 352,0 2 293,2 2 595,4

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 15 321,3 13 563,5

Saņemtie ziedojumi Veiktie ziedojumi 0,0 0,0 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais finansējums 17 124,4 18 585,8

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/ 21,58 12,92 apgrozījums), % ROA (peļņa/aktīvi), % 2,13 1,31 ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 3,07 1,86 Kopējā likviditāte (īstermiņa 0,93 1,01 aktīvi/īstermiņa kreditori) Saistību īpatsvars (saistības/ 0,44 0,43 pašu kapitāls)

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 523 465 Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 15,0 17,0 nodarbināto gadā, tūkst. EUR Dzimumu attiecība pārvaldē, 4/4 2/4 s/v Gada pārskats pēc SFPS nē jā

VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi (ZMNĪ)

Reģ.Nr. 40003338357 Komercsabiedrība internetā: www.zmni.lv Valsts līdzdalība 100 % ZMNĪ nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

ZMNĪ pamatdarbība ir valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana, meliorācijas kadastra uzturēšana un 29 nekustamo īpašumu pārvaldīšana. ZMNĪ īsteno racionālu un tiesiski pamatotu pārvaldījumā un īpašumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, nodrošinot racionālu un pilnvērtīgu ēku izmantošanu, palielinot namīpašumu telpu platību noslodzi, uzlabojot darba vides apstākļus nomniekiem. Neapdzīvojamās telpas tiek iznomātas, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” nosacījumus, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm tās iznomājot par apsaimniekošanas pašizmaksu.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Īstenot pārvaldījumā nodoto valsts teritorijas attīstībai stratēģiski svarīgu valsts īpašumu – meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju – un meliorācijas kadastra uzturēšanu, nodrošinot lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes resursu ekonomiski izdevīgu, videi draudzīgu un sociāli atbildīgu ilgtspēju.

Svarīgākie notikumi 2019. gadā

• ZMNĪ piedalījās konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2019” un ieguva 2. vietu nominācijā

“Ilgtspējīga publiskā ārtelpa 2019”, projekts “Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles aizsargdambja atjaunošana”.

Plānotie būtiskākie notikumi 2020. gadā

• Pabeigt 2017. gada ilgstošu lietavu izraisīto valsts meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju bojājumu novēršanu. • Īstenot 25 projektus, atjaunojot valsts nozīmes ūdensnotekas 266,84 km garumā. • Atjaunot vienu poldera sūkņu staciju un valsts nozīmes ūdensnotekas 66 km garumā. • Uzsākt dalību meliorācijas praktiskās zinātnes pētījumos, īstenojot EK LIFE programmas līdzfinansētā projekta Nr.

LIFE18 IPE/LV/000014 - LIFE GOODWATER integrētā projektā “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa sasniegšanai”. ZMNĪ kopējā aktivitāšu summa projektā 1 412 379 EUR, projekta īstenošanas laiks 01.05.2020.–31.12.2027.

Galvenie finanšu mērķi

• Peļņa, EUR: 20 000. • Peļņa, kas izmaksājama dividendēs, EUR: 14 000. • Pašu kapitāla atdeve, ROE, %: 0,6. • Kopējās likviditātes koeficients: >1.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Darbināto polderu sūkņu staciju skaits/uzturēto polderu aizsargdambju garums, km: 32/105. • Tehnisko noteikumu un kadastru datu sniegšana, gab.: 17 000. • Ēku noslodze, %: 83.

Pārvaldība

Kapitāla daļu turētājs – Zemkopības ministrija Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Jānis Šnore Valdes priekšsēdētājs – Roberts Dilba Valdes loceklis – Sergejs Zikins

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2018 2019

Apgrozījums Peļņa/zaudējumi EBITDA Aktīvi Pamatkapitāls Pašu kapitāls Investīcijas Samaksātās dividendes valsts budžetā 12 853,5 14 583,8 9,1 21,5 391,6 278,5 21 921,9 32 757,8 3 422,0 3 422,0 3 329,3 3 344,7 286,2 285,7 20,6 6,2

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 4 971,8 5 507,5

Saņemtie ziedojumi Veiktie ziedojumi 0,0 0,0 0,0 0,0

No valsts budžeta saņemtais finansējums 3 850,4 4 118,7

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/ 0,07 0,15 apgrozījums), % ROA (peļņa/aktīvi), % 0,04 0,07 ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 0,27 0,64 Kopējā likviditāte (īstermiņa 1,91 1,00 aktīvi/īstermiņa kreditori) Saistību īpatsvars (saistības/ 5,58 8,79 pašu kapitāls)

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 154 157 Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 13,5 13,9 nodarbināto gadā, tūkst. EUR Dzimumu attiecība pārvaldē, 0/2 0/2 s/v Gada pārskats pēc SFPS nē nē

Sasniegtie rezultāti

• Izdevās sasniegt visus uzstādītos finanšu mērķus, dividendēs samaksāts par 23 % vairāk, nekā plānots. • Neizdevās izpildīt daļu nefinanšu mērķu – kavēšanās ar

ELFLA un ERAF finansējumu apguvi.