5 minute read

6.1. Energētika

AS Augstsprieguma tīkls (AST)

Reģ. Nr. 40003575567 Komercsabiedrība internetā: www.ast.lv Valsts līdzdalība 100% Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas: AS Conexus Baltic Grid (CBG) 34,36%60

Advertisement

AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu elektroenerģijas pārvadi pārvades sistēmā.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt Latvijas energoapgādes drošumu, sniegt nepārtrauktu, kvalitatīvu un pieejamu energoapgādes pārvades pakalpojumu, kā arī īstenot valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu pārvaldību un sekmēt to integrāciju Eiropas Savienības iekšējā energoresursu tirgū.

Svarīgākie notikumi 2019. gadā

• Realizēti kapitālieguldījumi pārvades aktīvos 85 731 tūkst. EUR apmērā. • 2019. gada 22. maijā AST parakstīja Pievienošanās līgumu kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmai. • Eiropas Savienības iekšējā elektroenerģijas tirgus attīstības un integrācijas Regulu (Tīkla kodeksu) prasību ieviešana.

Plānotie būtiskākie notikumi 2020. gadā

• 2020. gadā plānots pabeigt ES līdzfinansēto projektu

“Latvijas–Igaunijas trešais starpsavienojums” un

“Elektropārvades līnijas Rīgas TEC2–Rīgas HES izbūve” realizāciju. • Atbilstoši Attīstības plānam 2020.-2029. gadam minētajā laika posmā elektroenerģijas pārvades sistēmā plānots ieguldīt 413 milj. EUR. • AS “Latvijas elektriskie tīkli” pievienošana AST līdz 2020. gada 31. decembrim.

Galvenie finanšu mērķi

• Peļņa, tūkst. EUR: 3 294. • Ieņēmumi no pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanas, tūkst. EUR: 73 231. • Nodrošināt likviditāti ≥1.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Nodrošināt Eiropas 10 gadu attīstības plānā iekļauto

Latvijas projektu efektīvu vadību. • Latvijas pārvades tīkla sinhronizācija ar kontinentālās

Eiropas pārvades tīkliem, ievērojot drošuma un projekta izmaksu efektivitātes principu atbilstību. • Vidējais pārvades pakalpojuma pieejamības indekss (ASAI), %: >99,5. • Nepieļaut AST darbības/bezdarbības rezultātā radušos elektroenerģijas piegādes pārtraukumus, ilgākus par līgumos noteiktajiem (≥ 12 h = 0)

Pārvaldība

Akciju turētājs – Finanšu ministrija Kapitāla daļu turētāja pārstāve – Baiba Bāne Padomes priekšsēdētājs – Kaspars Āboliņš Padomes locekļi – Olga Bogdanova, Armands Eberhards, Aigars Ģērmanis, Madara Melne Valdes priekšsēdētājs – Varis Boks Valdes locekļi – Arnis Staltmanis, Imants Zviedris, Mārcis Kauliņš, Gatis Junghāns

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR

2018 2019

Apgrozījums Peļņa/zaudējumi EBITDA Aktīvi Pamatkapitāls Pašu kapitāls Investīcijas Samaksātās dividendes valsts budžetā 193 866,5 184 742,1 4 677,1 7 067,0 1 642,1 40 514,9 192 999,6 221 934,4 63 139,3 64 218,1 70 343,7 69 955,7 2 068,4 3 163,3 247,4 2 878,7

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 23 332,1 4 041,7

Saņemtie ziedojumi Veiktie ziedojumi 0,0 0,0 2,7 6,9

No valsts budžeta saņemtais finansējums 7,7 7,7

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/ 2,41 3,83 apgrozījums), % ROA (peļņa/aktīvi), % 2,42 3,18 ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 6,65 10,10 Kopējā likviditāte (īstermiņa 3,82 1,20 aktīvi/īstermiņa kreditori) Saistību īpatsvars (saistības/ 1,70 2,13 pašu kapitāls)

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 548 552 Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 21,2 21,9 nodarbināto gadā, tūkst. EUR Dzimumu attiecība pārvaldē, 1/6 2/8 s/v Gada pārskats pēc SFPS jā jā

Sasniegtie rezultāti

• Sagatavots AST ilgtspējas pārskats pēc Global Reporting

Initiative (GRI) vadlīnijām. • Projekts “Kurzemes loks: 3. etaps” pabeigts ātrāk nekā paredzēts Granta līgumā par ES līdzfinansējuma piešķiršanu.

AS Latvenergo

Reģ.Nr. 40003032949 Komercsabiedrība internetā: www.latvenergo.lv Valsts līdzdalība 100 % Saistītie uzņēmumi un kapitāla daļas: AS Sadales tīkls 100 % AS Latvijas elektriskie tīkli 100 % UAB Elektrum Lietuva 100 % OÜ Elektrum Eesti 100 % AS Enerģijas publiskais tirgotājs 100 % SIA Liepājas enerģija 51 % SIA Elektrum Latvija 100 % pieder OÜ Elektrum Eesti

Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Ilgtspējīgi, atbildīgi un ekonomiski pamatoti nodrošināt preces un pakalpojumus enerģētikas sektorā, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei, kā arī efektīvi pārvaldīt valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru, sekmējot energoapgādes drošuma paaugstināšanu.

Svarīgākie notikumi 2019. gadā

• Uzsākta dabasgāzes mazumtirdzniecība Latvijas mājsaimniecību segmentā. • Atklāts Elektrum interneta veikals.

• Elektrum ir kļuvis par vienu no Baltijas tirgus līderiem saules paneļu piegādē un uzstādīšanā ar aptuveni 8 % tirgus daļu Baltijā. • Darbu uzsāka pirmās publiski pieejamās Elektrum elektrotransporta ātrās un vidēji ātrās uzlādes stacijas.

Plānotie būtiskākie notikumi 2020. gadā

• Jaunu produktu un pakalpojumu attīstīšana, t. sk. dabasgāzes mazumtirdzniecības uzsākšana mājas tirgos. • Ražošanas jaudu diversifikācija un tādu jaudu attīstība, kas atbilst zemas emisijas projektu kritērijiem. • Efektivitātes paaugstināšanas programmas īstenošana (30 milj. EUR ietekme). • Pilnīga elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšana līdz 2020. gada 1. jūlijam.

Galvenie finanšu mērķi

• Pašu kapitāla atdeve (ROE), %: 4,7. • Neto aizņēmumi pret pašu kapitālu: 0,36. • Neto aizņēmumi pret EBITDA: 2,7. • Dividendēs izmaksājamā peļņas daļa, milj. EUR: 132,9.

Galvenie nefinanšu mērķi

• Daugavas HES ražotņu rekonstrukcija, kā arī ražošanas jaudu diversifikācija un tādu jaudu attīstība, kas atbilst zemas emisijas projektu kritērijiem. • Paaugstināt klientu apmierinātības rādītājus. • Moody`s kredītreitinga noturēšana Baa2 līmenī.

Sasniegtie rezultāti

• Sagatavots Latvenergo ilgtspējas pārskats atbilstoši

Global Reporting Initiative (GRI) vadlīnijām. • Latvenergo koncerns ir viens no Baltijas lielākajiem enerģijas tirgotājiem, koncerna tirgus daļa 2019. gadā veido 23 % Baltijas elektroenerģijas tirgū.

Pārvaldība

Akciju turētājs – Ekonomikas ministrija Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ēriks Eglītis Padomes priekšsēdētājs – Edmunds Valantis Padomes locekļi – Edijs Šaicāns, Irēna Bērziņa Valdes priekšsēdētājs – Āris Žīgurs Valdes locekļi – Guntars Baļčūns, Uldis Bariss, Kaspars Cikmačs

Galvenie finanšu rādītāji, tūkst. EUR*

2018 2019

Apgrozījums Peļņa/zaudējumi EBITDA Aktīvi Pamatkapitāls Pašu kapitāls Investīcijas Samaksātās dividendes valsts budžetā

878 008,0 841 636,0 75 955,0 94 359,0 281 947,0 243 526,0 3 798 819,0 3 864 941,0 834 791,0 834 883,0 2 320 065,0 2 265 487,0 220 607,0 229 427,0 156 418,0 132 936,0

Samaksātās iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 292 798,7 248 964,5

Saņemtie ziedojumi Veiktie ziedojumi

0,0 0,0 619,1 169,3

No valsts budžeta saņemtais finansējums 92 651,0 5 891,2

Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

Rentabilitāte (peļņa/ 8,65 11,21 apgrozījums), % ROA (peļņa/aktīvi), % 2,00 2,44 ROE (peļņa/pašu kapitāls), % 3,27 4,17 Kopējā likviditāte (īstermiņa 1,47 2,04 aktīvi/īstermiņa kreditori) Saistību īpatsvars (saistības/ 0,63 0,70 pašu kapitāls)

Citi rādītāji

Nodarbināto skaits 3 508 3 423 Vidējā bruto atlīdzība uz vienu 20,9 22,5 nodarbināto gadā, tūkst. EUR Dzimumu attiecība pārvaldē, 1/8 1/6 s/v Gada pārskats pēc SFPS jā jā *Dati sniegti konsolidēti.