Page 1


การเปลี่ยนสี พ้นื หลังแบบทึบ 4

การใช้ Smart Art 15

การเปลี่ยนพื้นหลังแบบไล่ระดับสี 5

การใช้ แผนภูมิ 16

การใส่ พ้นื หลังแบบรู ปภาพ 6

การสร้ างภาพยนตร์ 17

การใส่ กล่ องข้ อความ 7

การใส่ ภาพและตกแต่ งภาพตัดปะ 8 การใช้ เครื่องมือรูปภาพ 10 การใช้ เมนูรูปแบบ-เอาพืน้ หลังออก 11 การใช้ เครื่องมือรูปร่ างใส่ รูปภาพ 12

การทาตัวอักษรแบบต่ างๆ 13 การใช้ ลกั ษณะอักษรศิลป์ -การแปลง 14


นางสาวกันทิมา เอี่ยมสะอาด สาขาการประถมศึกษา หมู่ 1


การเปลี่ยนสีพื้นหลังแบบทึบ


การเปลี่ยนพื้นหลังแบบไล่ระดับสี


คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 1 คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 1


ตัวหนอน

ไข่

วงจรชีวิต หนอนนก

ตัวเต็มวัย

ดักแด้


จานวนนักศึกษาการประถมศึกษา

10% 14%

23%

19%

34%

ชันปี ้ ที่ 1 ชันปี ้ ที่ 2 ชันปี ้ ที่ 3 ชันปี ้ ที่ 4 ชันปี ้ ที่ 5


วันเวลาที่คอยเปลี่ยนแปลง ต้ องเจอ ปั ญหา เข้ ามาไม่เคยหยุด เข้ ามาไม่เคยหยุด บนเส้ นทางที่ดสู บั สน เส้ นทางที่เดิน เลือกไปเพราะใจบอก เลือกไปเพราะ ใจบอก

ที่จะรู้ความจริงข้ างใน และยังคงเฝ้า ที่ฉนั นันล้ ้ มลง ที่ฉนั นันล้ ้ มลง มองหา เวลารู้สกึ อ้ างว้ าง อยากจะรู้ แต่จะอยู่ที่ตรงไหน ก็ไม่เจอกับใคร ที่จะรู้ความจริงข้ างใน และยังคงเฝ้า บนเส้ นทางที่ต่าง มีใครสักคนมัย้ มองหา ที่มองเห็นทุกอย่าง เข้ าใจที่ฉนั เป็ น เวลารู้สกึ อ้ างว้ าง อยากจะรู้ หืมมมม เลือกเดินก้ าวผ่าน ทางเดียว แล้ วทาไมมีใครต่อใคร ต้ องคอยตัดสินเหมือนกันกับฉัน บนเส้ นทางที่ต่าง มีใครสักคนมัย้ ว่าทางนันมั ้ นผิด เพียงเพราะว่ามัน แตกต่างเหมือนกัน ที่มองเห็นทุกอย่าง เข้ าใจที่ฉนั เป็ น เลือกเดินก้ าวผ่าน ทางเดียว ต่าง อยากจะแก้ ให้ ดีกว่าเดิม แต่ทาอะไร เพียงต้ องการแค่ใครซักคน จับมือฉัน เหมือนกันกับฉัน สุดท้ ายก็โดนบ่น สุดท้ ายก็โดนด่า ไว้ แตกต่างเหมือนกัน ในวันที่มนั เหนื่อย ในวันที่มนั เหนื่อย แต่จะอยู่ที่ตรงไหน ก็ไม่เจอกับใคร ไม่ใช่ใครที่คอยเหยียบซ ้า ในช่วงเวลา


นางสาวกันทิมา เอี่ยมสะอาด หมู่ 1  
นางสาวกันทิมา เอี่ยมสะอาด หมู่ 1  
Advertisement