Page 1

Statiestraat 143 -

2O7O

Zwijndrecht

Openingsuren: maandag t/m vrijdag 8u30 - 18u00 Zaterdag 8u30 - 17u00

www.deminimax.be

-

www.facebook.com/deminimax tel:03/345.09.15 info@deminimax.be

:t:il:::;:t.

e F{A§V}P&§ru§-§&etMrffi aëa Ai

S2'ï,5 x

l-{?1e n:

Van.rp*rirlrf tot hoofcigerecht en zelís erna. meï deze en:mer heeft u steer{t kor"lcJe e irampagne.

I

^

4

-!>

-. I

li,,

-.. m+,i;/-.;-;*.: l,'y'r,r,rl I qit iiir I JJ l1 I ,// HJ,J f JJ +..c. ï ./ :iirli:.li ,.,- ,,., :llí r,,r r,,, irl

f

§-t&í\,qp&fr

15 i *{§ I

,;il::f.;.l..ii

t{t

ist

Ë FLU ;T

I


*l$ï'

ff#

:ffii

24 amusep*tjes in

genoegen.

I vöN"men

:

j;.

i!

ffiËÏ#ffiË i:tïï

n:ak*n van heï aperitief een waar

AP§RO§Eï 24 §ELI§ HH24APE

25 x 25 x t{ 10,5 crn

*;

rr.!

d {;

+":

*

i

:'r

ii li *%*

t. í:,

iji

r"i i_

t

"{

OVEruFSÏ.'E

664I 00

0i0

x l'i Scm Maak de heerlijkste cv*nEerechten klaar in deze kleine vuurvaste potjes van

topkwaliteit. §e gerechten bíijven langer warm als u ze in deze potjes aan uw gasten voor"sclrotelt. §svendíen sluit het siíicone deksel de pct luchtdicht af, wat een lange h*udbaa rheid g*r*nd*ert.

'ffi


*e eerrte indruk is h*{ all*rb*lar:grijkst, r* *ok vr:*r diners waar het assriíl*í !rnmers de e*rste lndr*ir ls. 1n deze boxen vi*rlt u wat u hieivoor noclig heht, totr en ffiet *rigineie aperíïiefrd*rën toe.

a n**a

ness

É{rLà{í--} i5{,JÀ

.,&§ï §rut

b*x r*et ? ieistemen, S

& §?:*tland apér<*gla*xj*s $cl,

apér*§epe§s, S xpén*vorkjes, 2* pr{h§{*r§

*n'! receptenh**kie

re{

X

} x6:rér*9}aesj*s

apér*glaasjes

§e§

!)* beste afsluiter ïaft *eil c*p!*xz* r'naalt§el is **:r k*pje k*f** the* rnet *en k*ckj* *f *e n praline. Deu* étagère *n ïheei:*t h*r** ci*ar *ftsstw;jíf;id ln thuis.

sL&u

§F,i

ÉrnGËmc

4de?828 &{§0cffi1 '§

§x3§ern

?S x Z*ca'l'n

*!rrlixfr&§ru Tp§§§P*ï '1:Í aftÍ {I,éL a!

*r:


e .,n

1ifïiruft§iK rN H#§.iï {SïA§}f L*&A&}

/

/ -'J) -#| '/r,./ r,

]]-tl

qlX ld^-jX*:d{r"} xn..+,.i,',., ;vrrj{ itIíi" I'.:/lrltl "r;,.i.,',.,.."À^ ljtai,:ili-, wijnr*hken *raakt :-r van

a )1

1rr.Ícr!ió

I:!1_Lir ,Í -,.,.^,."

*rft

i.r'1r1 ril1ir r,,.,, ln.+,:

li,:t.-irr",rí

*§vr*an*fi h**k. iil e*n r.:r:gu;*nL rr.."fr ",1,!.:.;J;ir,.np . iíL

'':i,.

*r.""

ji ttjl{,ft {*{n,

:';1,

_;

ï;'.,+ r{i

l rii',

"-&.

:!é

:,

L"f

tïct ? cfaaesr" th;lks"i r##r§t*fr *Ë, ë:*rnt*elje *x *i4;,; 1io6r;"', t:.{i1i*ii,'tr":.lflr}i} *)*x

*--'*":,

!

'::-.'i&l

::i.gj

.:::

:::::

'1i!ili::

:

"*, &; B3 t.

.rÉ

J*r:g g*le*r* !s.*ud q*d***. Deïe §*ï b*v*{ ail*s !ï;;t {:*íl

èëd

# r§

.#

j.]f

{

l::

r*lkt*ilrn*k*r h**:Lr**" ll*r ', ::: i r,-,rl;tl nl**t tf j,;rin;,'rr1, (it, rj::n: §taftï, dàï íJíp,i Í11 ffiaiï* *ï Ílicl r11i:* **il 11* si*q1 rï]*q*1]. rn:q: .,,!,.t,,

§:.i i:F.

r f --JJ--

i{l-\Ll'it:

Ki-J ffi Kg&lï§ïtrKHfl

r3, /

EC

&4

§:r

{eï}§[J§_ffish§à,,§*Ëffi

é/

I lr'a'a l..l ll l-

i

it i:rlatlillri

f\í: *Ulï ?

#.§ x HË-7cn"r

)7

if

iLl Jii .*rlpJr,];tJe cpf nl qpn "- ,:.ir,ri+i :n;; r,. I t ,r.

*.'iirir.,lr'rrí1,' ", "'i"'., C . t. *,, n

Í*JJr-,: // /

-.l

I'l:'r re /

J J +)

k&r}Í1Si,§"1

{i v

J!)/

rïï ft{

,-{

} ."rtr

-lw** prarhtiEe,

Ë

r*r-ir*r*

(ií*.1r-fr ill!.'r:,ii.) ,1:1'l r,;.;r1;;l !"nsetË* rr';*r'rJcn

I

*m sg*

*nw***rhrlníÍjk kl*:t*v*l cneh*t n1r# ïc g*v**. **ze

i..rrJ#t,1 gii:: ri'e I S0ít ràL'( Or': rn

tl.

l:.*.1 ï{'

:lidr

!-

r"r

...ri§r§;*i


À,Lf il!uaxLU!r-t]! nL\-{"t ! r}\"rËRlu

rtt rL.rll

Cos'/

#íi§!i! í,}\jntJ

--

./

.j _l n*

i,,

a1**

.

I r'.,.',/^l I

/

J'JJ

=l

st

ii,, §, ':i

j

:'

:

e JJ t

l\

r

ti,.

:

]lt.

,

i]li..

.*,.,,,::i

& x

#

# ,ffi x:

#

: ::' :::'i:'

e

e

,: /

'-,JJ .// ,: --tí /r.r,rl I lÉJ[ I J j) --:'

FdHW §3*F!§f; {*d˧*&

l)-*xl5"iHf{l-r'(à?}

1!:i

I

I

Il I I J-t) /

,


fr**t uw z**n *f d*ehter

welelra *$ k*ïï *an is *er'l 'rarr deec rp+:lleties er,n qcnde zo*k f'*r':s de lrinie re"n l:it hirl zi;n kan x immrrs *§)ni*{"i1,{,r *tïqeq*në*rd h*f klr:r:i in r: i*:Naten.

ilí:)sM&ds$§:É É !:'rt§: #Ià{NIt'!JI LL*L iJL nfl u 3![rJtri§ {e*r 'ryu À&

JUÖU i ]

(--rl

.-'J> / -lr=r).)/ ft*8ru1

Ï,qTËLï§ruNà§

A"?w?íX§ulJ?f,ffi

íL4

g

r,§

i

v*fr

ïffi &LïÀ, I

(!v?rLtltjlFe

r:

§i_

rr-$

difl{ UVLI

Ë


V*n r*manlisch* av*nden met ë'n tw**t!es, *v*fl ftfiar sober ma*r sti;lvol kaarilicht aan t*fei, tot het warm houde* v*rr g*rechten ... ïF:e*|ichtj*s dienerr *[k v*n deze d**lst"r.

lÈt v làrt À v !!fkq{sr Urr*

*eze apart* doek*n wekk*n een sÍe*r van E*z*lligh*ld in eender welke

lEamEr u

x* hxngt.

ïH§Et_t(§{T 197 Deze thee lrchtjes hebben

*er: r.qltr* lange hrandtijd.

'C*T'-;::* :j"j:r: .. , . ! : :ï I

.. J I

1.".

t+

.:

\,..r ;,rt'::ie+;.'r;;,'

ï1i_ijf

(

.1\

a'. I --lr)'/ - j-=./

l'ttctClJ-) I ,-IJ:-J I

//

Éc. :c .-E--..-+ I

vr'*;i d!::

iti;' iï:

,

Cts t -s."t ,

,l (='f JvJ te I / ,'./

.JJvJ

::1:rii : : il ii:.1

I

1

:r

rlr

i

r.-l

ll Ii iilii

ii.:1

:§i:

{*x;;ri6Ír ]]'|]2!:!:.j!.]:ë::.:.!'::]r'.

ïil § §

§_

§c

§-{ï§-{siJ

i

* H§

341 530 @6,5 x Fl4,7cm

Deze hcucjertjes zijn riet op maat gernaakt voor thee!ie ht,irt.

§*n genraktrrelijke en proËcí§ *pl*ssir:g *n: uw theeliehtjes ír: *p

t*

herEen.


HAAffiffi§T§L 4.ffi§L§&

3S1**S §"'§4Sam

,.''-: ..: i.:'"', .

,i.l: . "t' .t-:

't,

[en ec]rte *pen fu{et c;ieze

I

r.!l:;r'!

.''

iraareJ is

de <i**r:i{íe van gez*l{igheid"

attrib*t*íl rnaakt u h*t *nk*! maar beter.

Tnrc-4Tftí"!l

e&3483 s5 x I5€n"1 Geen kcudr iucht rne*r onder de deur heen de*kzi.; een van onze torhïrcllen.

7íïïí.}!\t &Àc? 1§

l'{45cr* ldeaal voor kínderkamers: een prulienrnand die ock als stoe! gebrurkt karr worden met leuke opdruk van eefi kat of een ho*d.

PLAID 3'§

1S4S

i 50 x ?SSem fien eaeht knetterende haard , t*chtrol voor de deur, een taS warme e hoco!ad*melk en een goed boek of uw favcri*te pr*Sí*rnrne *p de buis. Àan dííplaatje *ntbreekt een iets: het dekentje.om lekkercnder weg te schuiíelen en langzaam weg x

te daezelen. He-mels! *rijs- *n mod*lv.,rijzigin.t*í:. s*t-

sr Cr*kíöxten vc*rb*h;:uden.

L*ve rl:aar

r*lanq d* vcll raail :ir-*ki

folder top 30  

folder top 30

folder top 30  

folder top 30

Advertisement