Page 1

Statiestraat 143 - 2070 Zwijndrecht Openingsuren: maandag t/m vrijdag 8u30 - 18u00 Zalerdag 8u30 - 17u00 www.deminimax.be tel: 03/345.09.15 info@deminimax.be

- -a 10xH ó cm ffi

!gPiq,.

71e2010

I*'g

H 1'l cm

ffi

I

#%, Ep$; d.. s UFI

schotettje: 7192115 - 0'15 cm

#B *kffi;I,,,' ffirwq§F

W'

"*

bord:

2992023-473xH1lcm

tu

9

eds

beker:

.1Ë e

iiíiizà'lazo r^

De verschiLLende Splrit reeksen hebben een subtiele craqueló Look, bedekt met een gLadde en blinkende glazuurlaag. De binnenkant in diepe kleuren, de matte witte

ffi ffi

buitenkant en de ongedwongen natuurlijke vormen zijn een sterke combinatie. Dit

:,qs fl Íh J::';'

%*.T#t',' ffm" 7192023-473x

dessertbord:

7192015

breed gamma van borden, schaaLtjes en kommetjes is gemaakt uit aardewerk.

L#d

- l5 x 1'l cm

2992015-15x11cm 7192020 2992020 7192127

-

19,5 x 1ó,5 cm 19,5 x 1ó,5 cm

-427

cm

7192019-419,5xHó,5cm ffi

7192027 - 27 x23 cm 2992027 - 27 x23 cm 7192133 - 32,5 x 28,5 cm

vanaf

ffi #tri l.' ,Sr'nj/

ffi*

A X ffi ffi

§ §

kommetie:

llltrtrtrl'.3

schaat:

]3:3ïH::il H

É:il

',123ï,3- l3:3x 3xl n - ,tu 15 x 11.5 x H B 5 cm§ zee221. 7192215

zeezoiT-afl:1,r,Àl*r.,1 vanat

7192105 - 8,5 x 10,5 x H 4 cm 2992105- 8,5 x 10,5 x H 4 cm 7192021 - 17 x20,5 x H 5,5 cm 2992021 - 17 x20,5 x H 5,5 cm 2992026 - A 26 xH 7,2 cm

vanaf

%r_x md.' ffi*


voedseldrager: 1 84504 - 0,50 L

ffi ffi-ffffi

ffi#'

isoleerftes: 128959 - 0,35 1289641 - 0,50 1 28985 - 0,70 128990 - 1

THERMOcafé'" by THEFIMCIEi

L L L L

vanaf

dffi

ffi,sm/*

&&#

flmsv &Tnemdy

m@ om ffi m

Vic§ beker:

805047 - A7 xH 8,5 cm - 19 c[ 596286 - A7 xH 8,5 cm - 19 ct 1179D8 - A7 xH8,5 cm - 19 ct ó085óó - A 7 xH8,5 cm - 19 c[

ftuitketet:

ffi #G /sr S §E À w§

m-pffi W'

w

6173044

-A

19

xH

19

theeoot oietiizer:

cm - 2,5 L

geschikt voor atle vuren,

irir:llli*i riiillctil

ntzbta'1,2't : -1,21 ffi

131201W

& #

#ffidsr

ffi&*'*'

\.[J}V &Trrerydy

theepot met kopjer

2286415-411 xH 14cm théière:38 ct tasse: 30 cI

beker:

theeÍilter: YYO2O

ry-#ffi ff

theebatletje: 47 49063

2495878-47,5x H 7cm

tmsv

2495879 -08,5xH 10cm 2495877 - A 6 x H 7 cm - zonder oor

ffmsw

ffiïrrmmdy

vanaf

ffi&krre ffiV

# € §'b dsr "ffi e § L#É §"

I


fl rtr'rr fi

*,/

PORSELEIN

Ë"J*9ir§!r "fdr BFÍ{ iÍïL1t\a-t'

;rB *J ,F+J lrd}rrr'{ca r5Àr Í*s_r l\Ày

Luminarc glazen: L9593 L9592 L9591 L9594 19588 19587 1958ó 19590 -

:t:ri11.t.!:r.:.1:t:

:a::i:i:rr:il:ira: :.:1]:ii.i:lr:.il:r'

Íruitwasser:

houder met ó Ítesjes! 50ó0ó2 -45,9x H 14cm

5ó07807 - 30 x'ló,2 x H'10,8 cm ?Èd *ffi *{&.; b tr

ffi

ffi§

uesil

§

ffi ffi-sffi e*-#

,.

Ëqpv

d-ïfr.§r#n#y sapdispencerr

9627212-419,5cm-81

+is rq' ##{ d-#r t s # i-,rc*

ffig

{

flw".u /

,È-E ,*Ehr """." í dAffidXr

&

iHd íëffi§rL#w

§

.,d

.

Luminarc

PORSELEIN

slakom:

potje:

64090-A17cm 64092-A23cm

9240012-A7xH4,3cm

vanaf

fli d+& ' ï pn+ "F- *6n

cl cl cl cl cL cL cL

cL

S*&ËÉ ffid*, ms

box: 2'l x 8,5 x H 28 cm

ffi

&iw-:

#w

27 27 27 27 32 32 32 32

9240011

-A6x H3,5cm

9240013- 0 8,5 x H ó,7 cm

vanaÍ

sHs

i."h

§*

& #.q q" Ë Ati ffi - #'

Ë.j:

.

ffi ry :..

ffi ffi

r


om@@m

vanaf

4#§?ffi ffi

m*"'*'

kookpot:

metkpan:

- A 14 cm 000390ó3-A16cm 000541 00

vanaf

braadpan:

% ry-wffi

00039072 00039070 00039071 00039073

##

-A20cm -A24cm -A26cm -A28cm

mffi-wffi

%ffi-tr§ ',e# #

000390ó4-A16cm 000390ó5-018cm 000390óó 000390ó7 000390ó8

marmiet: 000390ó9

-A20cm -A22cm -A24cm

-A24cm

w

BEKA


dinnerset 4 personenr 3413120 - 20-dLq/pcs

{§fi

$'*1ia d* q,ii'I I

ËrS

§

",."

Voor Julietta werd van een vierkante basisvorm vertrokken met gebogen hoeken en hoge randen.

Het

dresseeroppervlak

kan

maximaaL benut

worden. Het porselein heeft een ivoorkleur. 0ok bij veeivuldig gebruik bLijven de oorspronkeLijke eigenschappen behouden.

§ .í fr, **.",à*r.'1 ë§atdj a*e'L§ *'l

.I,ri,. :r,

'i;i

'li

i,t .,..' r-':,. ,. ; "

,l

,tv

)

"'

sauskannetje: rrilli

lij;

- fql 'trai.,

..*"--,.

.a

-..' I !

{

.'-'r

559300ó -A6,5xH5,9cm 5593007 -a7,2xH6,scm 5593008 - A 7,8 xH 7,3 cm - 15 cl

I

:..

";l:

r

vanaf {t

irn

:i,,."1

bestekset voor ó personen: 167543 - 24-dls 1

8/0

{:§,'f

PORSELEIN

ji;

§sserxt§m

§s by eosy&trendií

Luminarc

placemat:

stakom:

gtas:

PP19702C - 43,5 x 28,5 cm

6695462 - 15 x 14,5 x H 7,5 cm

N3989 - 25 cl N4055 - 31 cL

g.::1 r,ï Í'I

.

r,:l:

a

,.',

i! : l.'e:a'!r:

:ir.ii.ií

jl

§i jiil'

'

6695463-19,5x19xH9cm 6695464 - 21 x20,8 x H 10 cm

vanaf li"i L,:. J ri l ;SJ 'i.i .. *.il lL r'-

-i!


ff'

9"ffi

tr#

§ dF&.*É!F }ffifi ".1

treetfood Go is de melamine versie van de geLieÍde treetfood FestivaI reeks: dezelÍde mooie kLeuren n voTmen aLs het origineLe servies, maar [ichter, andiqer, en extra kras en breukvast. ldeaal voor chte Streetfood FestivaLs oÍ om op reis mee te

eren dusl Vaarwasbestendig

;' 1,1

il

bord:

5321415-15x11,5cm .r:'ra.!. ,lli

.t§r

.j,i

i1.,.

r1 r.l

5321020 - 20 x 16,7 cm ::,L.

:a .:r,i.:i r..r: r.

,:lr

|

",,l

:,

5321028 - 27 ,5 x 23 cm

ii.r_i

.irt

:r:li

r' I ... .

'

ïïffi.


g

/a*** { dq*,§J t*

,d!'E -e

.i.àe.ffi.

d §"§

w

d

*

$ët*p r§.*,*v

È é

Ídàd4l 1&à1 i

sbq..$ *È y

gI* .we{

ffis § fl**ffie§%c "

-,',...,,.,d

ptacematl 9922298 - 45 x 30 cm 9922300 - 45 x 30 cm

pastabord: 9125604 - A 27,5x H 5

."

r:

cm fl_,1 *&w

,a

ffi,1

r

ffi

ffi.,t -'

sa \'"r

ffii

dessertbord: 4088020

I

-A20cm

4006020-A20cm ".-vr-:, i..i

.-%n* §hs§

§i :tl o*É

"

diep bord: 4088121

-420,5cm

4006121--420,5cm #

I

j,

j:,. Éi, ,.il I &S .'*.'

?

%eg

ïmw ÍÉÉ @1p- d

bord: 408802ó

I

-A26cm

4006026-A26cm

I

g YffirXr"S\s Ës F!+. Sï\*& {q*6W .. &

# r:E;

{L}' + 't''f

aperopotjes:

2608107-45x15cm vanaÍ

ffi tr-r- i. §_.fl _ :s ._ r

RH474747C

*

r

*"xxs%r$* ,q+rffi. ë § 3 E*6 ȧ§# W ,,,,.. §

"ffis

-

'

seÍ 4

iiË * àö fÍï d* + Ë u'#

dP\ J*§ è q,*ké)v

f

^d' ,wd

-

;

ffi

# ;se 3§'&, f f" È B\,U# y

^q*-r"*s ffi.s*é -ffis Ëfs,à**I d?r1fl1ty r4È+È+. &

13

*\_q v


vanaf

fla:sv #* *l

H# { fí5r\r"{""-, É& i {§-f i\3ï

inductie adapter:

serveertang: 872539 - 25 cm

0000ó01

#%q*ryEd .$; q

-A19cm

}m

§&

r& P

ru ru-Yffi

$ffi

ffiffi

r., .l

@m@@

07óó35 550879

-422-24-26cm -428-30-32cm

fl*sv d+Yr

t

ffi ïr#n#y

S***q*q ft#*

multi-diameter deksel glas + silicone: 703703-416-18-20cm

è

g

*"mmer§a

r

g § Mr ;* ,Ètf ffiE# ffiftk)ë}ffiY ., .,,...,,..!f

braadpan: 202451

-A20xH4cm

202452-A24xH4cm 202453-A26xH4cm 202454-@28xH4cm

202455-030xH4cm

vanaf

trffi dffi.f+ '::q ery .í"Í %*#

melkpan:

202458-A16xH7,5cm

##q d hr

#tuq" lw

wok: 202457

-428x

ffi4 #ffi # # H"-*

H 7,5cm

ffiffi

Met een deksel uit aardewerk, m

\*s*t,"s y "s4 *§

schotelverwarmer:

%ffi. tl § &d,e

54320000-A20cmxHócm

^

{l%"ë

§

een bodem uit geëmaiL[eerd gietij: duurzamer, bestand tegen thermis schokken, geschikt voor inductie.

&-wffi g

*

**'"

r, { 3\qÉ ",v,d

"lr1h IH* Ë f&ffi É-#t9l:#rrsa*#

g

r"rda d

l

tajine:

3264506-A20cmxHócn

ffiffi-#ffi

futr

éY


vanaf

%

&

ffi-/='

dienlepel:

dunschiller:

3410133

3410144 3410027

taartschep: 341 0009

3410044

=+

kaasschaaf: 341 0038

ijsschep:

rffiffi &%

341 001 3

:r""",,... '*'r*;::-:§§rr-r;;§té

re

,t

&,ffffi/ffiffiY

ovenschotet: 08037 _ 4_dlg

-A16cm-ÍL

il i ll cm - I,lt -30x21 cm-1,81

- 33,5 x 21,5 cm - 2,3 L

cakevorm:

@me E/

fl\*\dëmqqstr ;ffi

*#!

."qr*

*e

I

ffiÉ e ï4 qrffi?'\flS\/ &"é {1*..s § .- ,..,. ..,,§

5000

mffi

pommes-parisiennes:

ovenschotet:


MADE IN BELGIUM

&Ww#M'

magnetische keukentimer: 1527

-A 7,85xH3,2cm

fl*r-**t r \*q*/*;ï B

# tiffi**"i

fu*

d*ryc À*É § »í"\&rlP§e,í 'r;ffi i § ffir ëL§ Y

''

6

ovenhandschoen: 9175609

kurkentrekker: cTó03402

@*,ffi :à

herbruikbare Íriteuse f ilter: 0910789 - 25 x 3/+ cm

.&6 "LÉ"J

ft

@

#

=ftfr}

,ee&s

**È""rd§i

d+d * rpr §q §w

=G

# keukenweegschaat: 983239 - min. 1 gr - max.

t !r e o I rí\\l y wq.é d -dE @

scharen: 'ffi 38971 1 - set /r

Skg

22,5 x17 x H 7,5 cm

*{ #q.";" .# -ÉH * s 'q"@

(i

m-?%lËr,

'*-";."?5M

# H' 'tu#r

è

+"e ïflffiïï{.{q*..,.,,' -. d

§

§flffiffiffiW d

muskaatrasp: cT412001 l.lru$ .:r$ '--1 1n d? j'#

ffi-.

notenkraker: cr608702 É";,jË"ï

#- I #r +.f §{§d&'

t

f àL.§J

-:H s I $r* **i" :eà ! S ë-"+f à ë ë-sË §{ _{1f -dt ?M y

ilrti...

%" %,

re* ffi

schilmes: 358401 ó

cii' 'ï-[ S q.i É*

,Hq

w t'**. *

"

L*ilFhW ,#fu *n."' À ## ï rfl}n*"{ct eh$q I r {*} s§-4 ë'

|


Tefaf r-E om@@m

braadpan:

4394597-A20cm 5906482-A24cm 7 690220 - A 2ó cm 6527882-A28cm 7681169-030cm 8931241-A32cm

wok:

9678679-A28cm pannenkoekenpan:

1250253-A25cm

Luminarc

mffi r,...:r:?e?.§***

ffiH, :1$;;;*§3íï.:i

r:il§q6;"#"

ramekin: N3295 - 0'10 cm

"+:é -4 §É

i'.'.,.i'

;: "

";;r

ovenschote[:

N31ó5-@28cm N35ó7 - 29 x 17 cm N3083 - 32x20 cm N348ó - 38x22 cm

vanaf

.dr

,s3

ffi

ffi*&;'r ,i:i:ia:ii:t:ll§*§llitr,r.r,'


shoppingtroLl.ey:

* ."1f1i -9È'.! tr *"i n.9i i d.jd Iitlr9\*ir'

21 05531

opstapjer 1270910

s-;. :::

38x48xH5/rcm

H$ +ë ry-

É.*d f

".ï që %-#

' ..d

.*e

i

f*í}#V

'

#

: !j\.

IH

fl "la t/.

;-ruïcl -.-"./ Í op,*.S.

f;tï.l t iry!

"

t{.-tx;

'

.,

theelichthouder: 3291776 - 05,6x H ó,7 cm 3291775 - A 6,2xH 4,7 cm

s"a , Ír

j':'

r,u';'

theelicht:

1052.03-4u/h-set50

197-8ulh-set50

vanaÍ

Ël j Í"i

ïfir+-, ë*1 .,. J-;nf í'È fl"';

ffi s6qi."#

&

ÉF d"'

I

1..,{}§V ef'-.. )b'., . ".. "^" i(,tY +;È. ttl.ii .,J

krat: 1647224- 40x26,5 x H 8 cm 1647223-40x26,5 x H 1ó cm vanaÍ

)*r* .",J-.,.. ,Ë.*t*.

r3i

. ;l

',i"-àër

mandje:

::::,::

31ó04óS -418x H 14cm 31ó04óM -424x H 1ó cm 316046L-430x H 18cm

zakdoekdoos:

vanaf

CCSY@

HCIME f**trv ifn -/," .lqlí : trí:r1":^i1 i ?a.ti.. I l\i I -:

.) r À4

" e&"

ëS .... .tnÈ4d4 e ir

15231-25x14xH8,5cm

r§'.;

-11

--l

.i-i

U-.,*

i8i metÍconÍ

vanaf

. " ,':.. ,-

Ë".&"rl:.' &-'ïl '

.

sésd.r

personenweegschaah 983238 - max. 180 kg

,.

##"-'

1 "#

pedaalemmer: 140050 - 5 L 110150 - 14L

i9i melí,conÍ

(D^ (') () EC7

,3iï,*:31'rxï'É,

folder september 2018  
folder september 2018  
Advertisement