Page 1

PERSONĀLA VADĪBAS PAKALPOJUMS


SATURS Kāpēc people in? 3 Darba devēja izaicinājumi 3 Personāla vadības pakalpojuma mērķis 4 Kādi ir ieguvumi, izmantojot people in? 5 Ieguvumi uzņēmumam 5 Ieguvumi darbiniekiem 5 Atbalsts eksportam 6 No kā sastāv people in? 7 Konsultācijas 7 Pakalpojuma ieviešana 8 Sistēmas nodrošinājums 8 Pakalpojuma moduļi 9 Atbalsts 12 Kā tiek nodrošināta datu aizsardzība? 13 Informācija par Lattelecom 14

1


Pakalpojuma misija – palīdzēt uzņēmumiem kļūt par iekārojamāko darba devēju! Jau 10 gadus Lattelecom nodrošina saviem klientiem personāla vadības procesu ārpakalpojumus. People in ir inovatīvākais personāla vadības pakalpojums Latvijā, kas nodrošina plašākas iespējas visiem uzņēmuma darbiniekiem. People in ir vienota vide, kas aizstāj vairākas sistēmas, tādējādi darbinieki var strādāt efektīvāk, ietaupot laiku. People in sniedz iespēju ietaupīt, jo, nomājot ārpakalpojumu, kas atrodas mākonī, nav jāuztur IT saimniecība savā uzņēmumā – par to rūpēsies Lattelecom.

Ko jūs iegūsiet, izmantojot people in? • Tā ir iespēja ietaupīt: • Nav jāuztur sava IT sistēma • Sistēma atrodas Lattelecom ”mākonī” • Jāmaksā tikai par lietotāju skaitu • Sistēma ir modulāra (var pieteikties tikai vajadzīgajiem moduļiem) • Ātrāki un caurspīdīgāki procesi uzņēmumā • Vienota vide – nav pārrāvumu procesos • Vērtību apmaiņa uzņēmuma iekšienē • Pakalpojums atbilst biznesa labai praksei un likumdošanas noteikumiem • Vienkārša uzturēšana – Lattelecom nodrošina pilnu servisu • Inovatīvs pakalpojums – sistēmas uzlabojumi un jaunas funkcijas tiek ieviestas vismaz 2 reizes gadā • Pakalpojums pielāgojams vairāku valstu likumdošanas un valodu prasībām • Zināms, uzticams partneris Baltijas valstīs

2


Kāpēc people in?

Darba devēja izaicinājumi Ikdienas personāla vadības procesos uzņēmumi saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Aktuālākie no tiem ir resursu trūkums, efektīva darbinieku atlase, izmaksu samazināšana, darbinieku apmierinātība un personāla mainība, kā arī speciālistu noturēšana. Ne mazāk svarīgi par iekšējiem ir arī ārējās vides radītie izaicinājumi, kas saistīti ar uzņēmuma reputāciju, likumdošanas izmaiņu prasību nodrošināšanu, globalizācijas ietekmi, informācijas aprites ātrumu, demogrāfisko un sociālekonomisko situāciju, kā arī augošo sociālo mediju popularitāti.

3


Personāla vadības pakalpojuma mērķis Lattelecom ir izstrādājis inovatīvu personāla vadības pakalpojumu, kura mērķis ir aizstāt sadrumstalotos personāla vadības risinājumus ar vienotu people in pakalpojumu, novēršot procesu pārrāvumus, nodrošinot daudz ērtāku procesu pārraudzību un augstāku efektivitāti. Izmantojot people in, pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta ērta, uz pašapkalpošanās principiem balstīta darba vide, kas nodrošina ne tikai efektīvu informācijas apmaiņu, bet arī būtiski samazina papīra dokumentu apjomu.

4


Kādi ir ieguvumi, izmantojot people in? Ieguvumi uzņēmumam Izvēloties people in, uzņēmums iegūst profesionālu sadarbības partneri, kas īsā laikā palīdz sakārtot personāla vadības procesus un nodrošina to atbilstību normatīvajiem aktiem. Uzņēmumu vadība var veltīt vairāk laika stratēģisko mērķu sasniegšanai un kompetenču attīstībai, lai veidotu motivētu, inovatīvu un mērķtiecīgu komandu. • Samazinātas izmaksas • Sakārtoti, pārskatāmi un efektīvi procesi • Uzņēmuma normatīvo aktu atbilstība likumdošanas prasībām • Uzlabots informācijas aprites un lēmumu pieņemšanas ātrums • Apmierināti darbinieki • Paaugstināta darba devēja reputācija • Nodrošināta socializācija un iekšējā komunikācija • Pieejama darbinieku attīstības vadība • Nozares labākās prakses izmantošana • Personāla pārvaldes procesu vienota vide • Augsts datu drošības līmenis

Ieguvumi darbiniekiem Darbinieki kļūst par uzņēmuma vienotas vides dalībniekiem, kas nodrošina veiksmīgu komandas darbu un sekmē individuālo izaugsmi. • Ērta un ātra piekļuve vienotai videi • Pārskatāma savu datu vadība • Personiskā darba laika organizēšana (atvaļinājumi, mācības, komandējumi u.c.) • Elektroniska informācijas un dokumentu apmaiņa • Neatkarība no fiksētas darbavietas un darba laika • Integrācija ar sociālajiem tīkliem • Iespēja pašam noteikt savu karjeras izaugsmi • Iespēja izmantot e-vides apmācības

5


Atbalsts eksportam 2012. gadā people in pakalpojums tiek piedāvāts Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, atbalstot katras valsts valodu un likumdošanu.

Turpinot attīstīties, 2013.–2014. gadā people in pakalpojumus būs pieejams arī ārpus Baltijas valstīm.

6


No kā sastāv people in? Personāla vadības pakalpojums people in sastāv no piecām savstarpēji saistītām komponentēm.

Konsultācijas Konsultācijas ir pirmais solis veiksmīgai pārmaiņu procesa organizēšanai, kas sniedz arī priekšlikumus un atbalstu pārmaiņu vadībai. Konsultācijas ietver: • Personāla vadības procesu izpēti • Uzņēmuma normatīvo aktu izpēti • Personāla datu apzināšanu un apkopošanu • Nepieciešamo izmaiņu definēšanu (atbilstoši uzņēmuma mērķiem un izvēlētai pakalpojuma struktūrai) • Personāla vadības procesu izstrādi • Normatīvo aktu izstrādi vai izstrādes atbalstu • Uzņēmuma personāla datu sistematizāciju • Pārmaiņu piedāvājuma izstrādi un vadību • Rezultātu novērtēšanu

7


Konsultāciju laikā tiek noteiktas pārmaiņu prioritātes un novērtēta to ietekme uz uzņēmuma mērķiem, identificējot iespējamos riskus. Konsultāciju rezultātā uzņēmums iegūst: • Profesionālu esošo personāla vadības procesu izvērtējumu • Uz biznesa ieguvumiem balstītu priekšlikumu par people in izmantošanas iespējām • Provizorisku pakalpojuma ieviešanas plānu

Pakalpojuma ieviešana Pakalpojuma ieviešana ir bezmaksas, tā ietver: • Noteiktā formātā sagatavotu vēsturisko datu importu • Uzņēmuma klasifikatoru sakārtošanas atbalstu • Sistēmas sagatavošanu pakalpojuma sniegšanai • Akcepttestēšanu • Pirmreizējo apmācību Vienīgais, kas nepieciešams, lai uzņēmums lietotu people in, ir interneta pieslēgums un kāds no populārākajiem interneta pārlūkiem.

Sistēmas nodrošinājums • Sistēma ir vienota, funkcionāla, mūsdienīga un darbiniekiem ērta vide • Sistēmas procesi ir viegli konfigurējami bez papildu programmēšanas • Jebkura pakalpojuma svarīgs faktors ir attīstība, tādēļ people in plāno vismaz divas reizes gadā piedāvāt sistēmas funkcionalitātes paplašinājumus • Sistēmas pamata funkcionalitāte paredz dažādu valstu likumdošanas un valodu atbalstu Katram uzņēmumam tiek nodrošināta klasifikatoru, pārskatu un procesu kopa, kas atbilst darbības specifikai. Lai nodrošinātu veiksmīgu people in sasaisti ar citiem uzņēmuma procesiem un sistēmām, tiek piedāvāta standartizēta informācijas apmaiņa, izmantojot XML un WEB servisu.

8


Pakalpojuma moduļi Personāla lietvedība • Darbinieku pieņemšana darbā • Darba attiecību pārtraukšana, tai skaitā apgaitas lapas veidošana • Darbinieku kartiņu pamatinformācijas uzturēšana • Pieteikumu apstrāde • Personāla datu un dokumentu glabāšana • Nepieciešamo dokumentu un izziņu sagatavošana un izsniegšana • Standarta atskaišu sagatavošana • Informācijas uzturēšana par darbinieku sociālajām garantijām un prombūtni (tai skaitā par komandējumiem, atvaļinājumiem un slimošanām) • Informācijas uzturēšana par darbinieku apdrošināšanu • Personāla datu nodošana saistītajām sistēmām Algu aprēķins • Sistēmas algu aprēķina klasifikatoru, izmaksu un ieturējumu veidu, kontu plānu u.c. uzturēšana • Algu aprēķina pakalpojums • Standarta pārskatu sagatavošana • Darba laika uzskaite • Algu izmaksu faila sagatavošana un nosūtīšana noteiktajos formātos • Algu aprēķina datu nodošana saistītajām sistēmām • Standarta atskaišu sagatavošana • Algu aprēķinu klasifikatoru uzturēšana • Konsultācijas par algu aprēķinu un likumdošanas normu pareizu piemērošanu Labumu vadība Labumu vadība ir inovatīvs pakalpojums, kas nodrošina uzņēmuma darbinieku iesaisti izvēles labumu programmā. Izvēles labumu programmas ietvaros katrs darbinieks var brīvi izvēlēties tieši tos labumus, ko viņš vēlas, savukārt uzņēmums var izstrādāt uzņēmuma vērtībām un personāla budžetam atbilstošāko labumu kopumu. Par labumiem tiek uzskatīti visi darbiniekiem piešķirtie labumi, kuri nav iekļauti darba līgumā.

9


Labumu vadības pakalpojums ļauj maksimāli efektīvi izmantot šiem mērķiem paredzēto personāla budžetu, nodrošinot mērķtiecīgu izmaksu koncentrēšanu tajos virzienos, kuri būtiski palielina darbinieku apmierinātību. Būtiski ir tas, ka šis pakalpojums paaugstina darbinieku rīcībā esošos ienākumus, jo nodrošina labākos nosacījumus pie programmā iesaistītajiem sadarbības partneriem. Labumu vadība ietver: • Uzņēmuma procesu un iekšējo normatīvo aktu pilnveidošanu, kā arī pārmaiņu vadību un darbinieku apmierinātības monitoringu • Labumu vadības moduļa integrāciju ar citām sistēmām • Labumu administrēšanu, arī darbiniekiem piešķirto un izlietoto labumu uzskaiti • Izsniegto bankas karšu administrēšanu • Piegādātāju vadību Piederumu vadība Piederumu uzskaites modulis nodrošina darbiniekam lietošanā nodoto piederumu (piem., mobilo telefonu, elektronisko atslēgu, datortehnikas) aktuālās informācijas uzturēšanu. Darbinieks savā profilā var redzēt lietošanā saņemtos piederumus. Darba drošības vadība Darba drošības modulis nodrošina aktuālo darba drošības datu pārvaldību, tai skaitā: • Darba drošības procesu nodrošināšanu • Apmācību/instruktāžu materiālu sagatavošanu • Apmācību/instruktāžu procesu pārvaldību, tai skaitā zināšanu pārbaudi, nelaimes gadījumu darbā uzskaiti u.c. • Darba aizsardzības sistēmas auditu, darba vides risku novērtēšanu un veicamo pasākumu noteikšanu atbilstoši likumdošanas prasībām • Konsultēšanu darba aizsardzības jautājumos • Darba drošības datu uzturēšanu un kontroli • Atskaišu sagatavošanu

10


Darba izpildes vadība Darba izpildes vadības modulis nodrošina iespēju fiksēt noteiktos mērķus un darba izpildes novērtējumu. Darba izpildes modulis ietver: • Individuālo darba mērķu noteikšanu, kaskadēšanu un efektivitātes novērtēšanu • Produktivitātes vadību • Prēmiju un piemaksu automatizāciju Attīstības vadība Ar attīstības vadības moduļa atbalstu iespējams īstenot uzņēmuma stratēģiju, nodrošinot organizētu un mērķtiecīgu personāla attīstību. Šis modulis atbalsta individuāla un grupu attīstības plāna veidošanu, tā izpildes kontroli un rezultātu apstrādi. Attīstības vadības modulis ietver: • Attīstības vajadzību identificēšanu • Kompetenču modeļa izstrādi vai pielāgošanu • Kompetenču novērtēšanu • Kompetenču uzlabošanas satura izstrādi • Attīstības plāna izstrādi (individuālā un grupu) • Apmācību vadību • Sertifikāciju Vakanču vadība Vakanču vadības modulis sniedz uzņēmumam iespēju uzturēt informāciju par aktuālajām vakancēm, operatīvi iegūt un analizēt informāciju par darba tirgū esošajiem speciālistiem un to atbilstību konkrētajai vakancei. Vakanču vadības modulis ietver: • Aktuālo vakanču uzturēšanu • Atlases procesa organizēšanu • Elektroniskās anketas vakancēm – precīzai kompetenču norādīšanai • Iespēju ātri un ērti pārskatīt iesūtītos pieteikumus un atlasīt atbilstošākos • Pretendentu novērtēšanu, izmantojot elektroniskos testus • Kandidātu zināšanu pārbaudi 11


Ir plānota vakanču moduļa sasaiste ar lielākajiem darba meklētāju avotiem un sociālajiem tīkliem, nodrošinot būtisku atvieglojumu, meklējot ļoti šauras specializācijas (kompetenču), kā arī situācijās, kad īsā laika posmā nepieciešams pieņemt ļoti lielu darbinieku skaitu.

Atbalsts People in lietotājiem ir iespēja saņemt atbalstu, izmantojot telefonu, e-pastu, pieteikumu pārvaldības sistēmu, organizējot telefonkonferences, kā arī klātienē. Ieviešot pakalpojumu, nodrošinām vispārēju mācību kursu, kas ir iekļauts pakalpojuma maksā. Tas nozīmē, ka uzņēmuma darbinieki var iegūt nepieciešamās zināšanas, lai spētu izmantot visas pakalpojuma iespējas, neradot darba devējam papildu izmaksas. Pakalpojuma sniegšanas laikā pēc klienta pasūtījuma nodrošinām arī papildu mācību seminārus, konsultācijas par atsevišķu maksu.

12


Kā tiek nodrošināta datu aizsardzība? Datu drošība ir aktuāla visiem uzņēmumiem un ir viena no svarīgākajām people in sastāvdaļām. Uzņēmuma darbinieki un informācija par darbiniekiem ir viena no uzņēmuma lielākajām vērtībām. Tieši tāpēc sistēmas arhitektūra ir veidota tā, lai nodrošinātu uzņēmumam maksimāli drošu datu izvietošanu un piekļuvi tiem. Sistēmas arhitektūra ir sadalīta vairākos slāņos: 1. Publiskais slānis – satur lietotāja saskarnes un nodrošina komunikāciju starp lietotāju un risinājumu. Komunikācija starp lietotāju un risinājumu tiek šifrēta, izmantojot šifrēšanas protokolu (SSL). 2. Risinājuma biznesa loģikas slānis – atrodas izdalītā lokālajā tīklā. Šim slānim piekļuve tiek atļauta tikai publiskā slāņa aplikācijām, un to aizsargā ugunsmūris. 3. Risinājuma integrācija ar ārējām sistēmām tiek nodrošināta, izmantojot tīmekļa apkalpes (WEB servisus), kur ārējās sistēmas tiek autentificētas, izmantojot drošības sertifikātus. 4. Lietotāju līmenī, uzsākot darbu ar sistēmu, tiek noteikta tā piederība uzņēmumam.

13


Informācija par Lattelecom Lattelecom ir vadošais elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs Latvijā, kas piedāvā integrētus elektronisko sakaru un IT pakalpojumus, sniedz telekomunikāciju, tīklu projektēšanas un izbūves pakalpojumus. Lattelecom nodrošina arī datu pārraides un IT infrastruktūras risinājumus, interneta un kontaktu centra pakalpojumus, kā arī biznesa procesu ārpakalpojumus. Lattelecom grupu veido šādi uzņēmumi: Lattelecom, Lattelecom Technology, Baltijas Datoru Akadēmija, Lattelecom BPO, BPO Baltic un Citrus Solutions. Vairāk par uzņēmumu lasiet www.lattelecom.lv

14


Lai uzzinātu vairāk par people in vai iegūtu piekļuvi demo videi, zvaniet pa tālruni 67054333 vai rakstiet uz peoplein@peoplein.lv

People In LV  

People In Buklets

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you