Page 1

MOOCs och OER - en kartläggning av aktörer och utbud

Gunilla Fors Malmö stadsbibliotek Ny utgåva, september 2014


Innehållsförteckning

Inledning

1

MOOC-inriktade samlingar

2

MOOC- och OER-inriktade samlingar

8

OER-inriktade samlingar

15

Sök- och uppsamlingstjänster

19

Projekt

21


Inledning

Föreliggande kartläggning gör inga som helst anspråk på att vara fullständig, utan syftar enbart till att ge en aktuell överblick över utbudet av öppna lärresurser och MOOCs. Området är i kontinuerlig och mycket snabb utveckling, nya resurser och möjligheter tillkommer dagligen – och andra försvinner i tysthet. Ambitionen är inte att få med allt, utan att registrera de största och mest uppmärksammade aktörerna och framför allt att spegla bredden och spridningen när det gäller intressenter och affärsidéer, plattformsupplägg, villkor och sätt att hantera materialet. Enskilda universitetserbjudanden har inte tagits med, ej heller plattformar som är väldigt smala och inriktade på ett visst ämne eller en viss typ av material. De resurser som tas upp sträcker sig ungefär från gymnasienivå och uppåt och den överväldigande delen är på engelska, vilket inte är så konstigt med tanke på att OER- och MOOC-rörelsen hittills främst utvecklats i USA och andra engelskspråkiga länder. Svenska bidrag inom större tjänster omnämns under respektive tjänst och i övrigt finns endast ett fåtal svenska resurssamlingar med, eftersom de flesta inhemska insatser är av mycket ringa omfattning. Kartläggningen har delats in i samlingar som enbart erbjuder MOOCs, i sådana som erbjuder både MOOCs och OER jämte kombinationer av dessa, samt sådana som är mer inriktade på att endast tillhandahålla separata OER. Slutligen berörs några försök att skapa särskilda söktjänster eller att ge en samlad ingång till utbudet. Malmö 20 september 2013 Gunilla Fors

Kartläggningen har uppdaterats under september 2014, samt kompletterats med ett par intressanta nystartade EU-projekt. Malmö 22 september 2014 Gunilla Fors Malmö stadsbibliotek gunilla.fors@malmo.se

1


MOOC-inriktade samlingar Coursera https://www.coursera.org/ Beskrivning: Akademiskt inriktad, vinstdrivande plattform, som finansieras av riskkapital och genom partnerinstitutioner. Coursera startades av Andrew Ng och Daphne Koller från Stanford University i april 2012 och har nu avtal med ett drygt 100-tal universitet och högskolor runt om i världen. Coursera har stort fokus på tillväxt och plattformen erbjuds alla intresserade MOOC-producerande universitet i hela världen. Det finns ingen central kvalitetsvärderingsprocess, men Coursera förbehåller sig rätten att ta bort material, som inte håller tillräckligt hög kvalitet. Lunds universitet har nyligen anslutit sig till Coursera och erbjuder via dem 3 MOOCs med start i januari 2015. Villkor: Fritt tillgängliga kurser med inspelade föreläsningar, interaktiva quizz och övningar samt uppgifter där studenterna bedömer varandras insatser. Fasta startdatum, registrering krävs, möjlighet att erhålla olika former av intyg. Coursera erbjuder även ett särskilt ”Signature track” med ett verifierat intyg mot betalning. Utbud: Drygt 700 MOOCs inom ett 25-tal olika ämneskategorier. Sökmöjligheter utifrån kurs, kategori, universitet, språk, starttid m.m. Stor ämnesbredd med kurser inom datavetenskap, fysik, naturvetenskap, ekonomi, statistik, särskilda fortbildningskurser för lärare samt kurser om demokratifrågor, om etiska problem, om att förstå musik, om hälsa, om att skriva, om att tala offentligt m.m. Ett mindre antal kurser på kinesiska och spanska samt enstaka kurser på andra språk.

EdX https://www.edx.org/ Beskrivning: Akademisk, icke-vinstdrivande plattform, som startades av MIT och Harvard University i april 2012. Numera ingår flera andra amerikanska och även internationella universitet, som erbjuder eller planerar att på sikt erbjuda fria kurser via plattformen. EdX satsar på prestigeuniversitet, på att erbjuda kurser av hög kvalitet och på att knyta forskning kring nya lärandemöjligheter till plattformen. Karolinska institutet har ingått avtal med EdX och erbjuder via plattformen 4 MOOCs med start hösten 2014/våren 2015. EdX-plattformen används även i den nationella franska MOOC-portalen France Université Numerique (http://www.france-universite-numerique.fr/), i den nationella kinesiska portalen XuetangX (https://www.xuetangx.com/) samt i den arabiska portalen Edraak (http://www.edraak.org/). EdX kommer även att samarbeta med Google i utvecklandet av den öppna portalen MOOC.org, som är tänkt att lanseras någon gång under 2014.

2


Villkor: Fritt tillgängliga kurser med inspelade föreläsningar, kursuppgifter, interaktiva verktyg, diskussionsforum och olika samarbetsmöjligheter. Fasta startdatum, registrering krävs, möjlighet att erhålla någon form av intyg. Vissa kurser erbjuder ID-verifierade intyg mot avgift. Utbud: Erbjuder ca 300 MOOCs inom ett 25-tal ämnen, främst elektronik, datavetenskap, artificiell intelligens, statistik, teknik och naturvetenskap - men det kommer fler och fler kurser inom områden som filosofi, hälsa, idéhistoria, litteratur och globalisering.

Futurelearn http://futurelearn.com/ Beskrivning: Akademiskt inriktad brittisk plattform, som lanserades i december 2012 och ägs av det väletablerade distansundervisningsuniversitetet The Open University. Hittills har ett 40-tal universitet samt British Library, British Museum och British Council anslutit sig. De senare utgör en ny typ av partners i MOOC-plattformar, som säger sig planera onlinekurser utifrån sina egna resurser. Villkor: Fritt tillgängliga kurser av typen ”pilotprojekt”, förhållandevis korta och med lite olika villkor beroende på vilket universitet som står bakom, fasta startdatum, registrering krävs. Möjligt att få intyg för de flesta av kurserna. Utbud: Ca 50 MOOCs, som är i gång eller som planeras starta under 2014 – inom vitt skilda ämnen som t.ex. klimatförändringar, hjärnan, litteratur, oceaner, krig, nätsäkerhet m.m.

Iversity http://www.iversity.org/ Beskrivning: Öppen ”cross-university” lärplattform med basen i Berlin och med ambitionen att bli Europas ledande MOOC-leverantör. Man planerar att, i samarbete med universitet och näringsliv, erbjuda kvalitetskurser med internationella lärare. Iversity utlyste i början av 2013 en tävling, där intresserade kunde lämna in förslag till kurser, som allmänheten fick rösta på. Man valde sedan ut 10 förslag inom olika ämnesområden, som fick € 25.000 vardera samt hjälp från Iversity att utveckla idéerna till konkreta kurser, som startade under hösten 2013/våren 2014. Iversity erbjuder fortsättningsvis intresserade lärare, universitet och andra kunskapsorganisationer att utveckla kurser med hjälp av Iversitys eget team. Villkor: Fritt tillgängliga kurser bestående av videofilmer, kompletterande material, quizz samt ”peer-to-peer-learning” och diskussionsforum. Fasta startdatum, registrering krävs, möjlighet att erhålla någon form av intyg, för enstaka kurser möjlighet att få ECTS-poäng mot avgift. Utbud: Ett 25-tal MOOCs, som är igång eller planerar att starta under 2014, de flesta på engelska men ett 10-tal på tyska. Skiftande ämnesområden som arkitektur, astronomi, naturvetenskap, design, storytelling, ekonomi m.m.

3


NovoEd http://novoed.com/ Beskrivning: Akademisk ”rebranded version of Stanford Venture Lab”, som lanserades med nytt namn och ny inriktning av Stanfordprofessorn Amin Saberi i april 2013. NovoEd satsar framför allt på att erbjuda en kreativ, experimentell och kollaborativt inriktad lärmiljö för internationellt teamwork och samarbete kring ”realworld course projects”. Villkor: De flesta kurserna är fritt tillgängliga och gratis, men några enstaka har kursavgifter, registrering krävs, möjlighet att få någon form av intyg. Utbud: Ett 40-tal MOOCs från Stanford och andra utbildningsaktörer – de flesta med inriktning entreprenörskap, kreativitet och nya metoder. Kurser som förefaller kräva en hel del i fråga om samarbete och engagemang.

Open Education Consortium http://www.oeconsortium.org/ Beskrivning: Samlingsplattform för ett 100-tal institutioner och organisationer inom högre utbildning världen runt. Grundades 2005 som OpenCourseWare Consortium, men bytte till nuvarande namn våren 2014. Organisationens syfte är, dels att stödja utvecklingen av fria onlinekurser, dels att samla och underlätta åtkomsten till öppet kursmaterial. Det är möjligt att bläddra i kursutbudet utifrån lärosäte, språk eller kategori alternativt använda sökformuläret. Korta beskrivningar av kurserna samt länkar till resp. institutions kursplats. Villkor: Fritt tillgängliga kurser med olika upplägg och villkor beroende på vilket lärosäte som tillhandahåller kursen. Utbud: Samlingen omfattar ca 25 000 MOOCs. De flesta kurserna är på engelska men det finns även många på spanska samt ett mindre antal på japanska, kinesiska, polska m.fl. språk – en bra möjlighet att hitta kurser på andra språk än engelska och att hitta kurser från mindre kända universitet och högskolor. Positivt är att mycket kursmaterial går att ladda ner i form av zip-filer, men negativt att flera av kurserna är lite för gamla för att vara intressanta.

OpenLearning https://www.openlearning.com/ Beskrivning: Öppen vinstdrivande lärplattform, som lanserades i oktober 2012 och som erbjuder lärare och andra att skapa egna kurser i plattformen och själva välja om de vill ta betalt eller ej. De som väljer att ta ut kursavgift, får också betala en avgift till OpenLearning, övriga får använda plattformen gratis. Organisationer kan, mot betalning, använda plattformen för att skapa egna fortbildningsportaler för sina anställda. Villkor: Både gratiskurser (övervägande delen) och avgiftsbelagda kurser (oftast en mindre avgift), både fasta och fria startdatum, registrering krävs, poäng och badges används.

4


Kurserna består av video, texter, automaträttade test samt olika verktyg och möjligheter till social interaktion med andra studenter. Utbud: Knappt 100 MOOCs, både gratis- och betalvarianter, de flesta med inriktning mot företagande, teknik, webb och digitala tjänster.

OpenUpEd http://www.openuped.eu/ Beskrivning: Akademiskt, pan-europeiskt MOOC-initiativ, som lanserades i april 2013 och som samlar information och länkar till fria onlinekurser hos europeiska universitet i olika länder. OpenUpEd anknyter till EU-programmet Opening Up Education som lanserades i september 2013, arbetar med att ta fram kvalitetskriterier, stöds av EU och samordnas av European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). Sökmöjlighet som kan avgränsas till institution och/eller språk. Villkor: Fritt tillgängliga kurser, både fasta och fria startdatum, registrering krävs, möjlighet att få ett gratis intyg eller ett ”credit certificate” mot en avgift på € 25-400. Utbud: Ca 150 MOOCs på 12 olika språk – på olika plattformar och med mycket olika inriktning, allt från kurser om traditionella ämnen som matematik eller historia till kurser om kulturarv, klimatförändringar, folkmord, gaeliska eller om skattesystemet i Ryssland. En del kurser finns på flera språk och det finns bl.a. ett 90-tal kurser tillgängliga på italienska, ett 30-tal på arabiska och spanska samt enstaka på andra språk.

Open2Study https://www.open2study.com/ Beskrivning: Utbildningsplattform som lanserades av distansutbildningsorganisationen OUA (Open Universities Australia) i mars 2013. De flesta kurserna kommer från universitet och utbildningsföretag i Australien och Nya Zeeland, men sedan december 2013 har även universitet i Kina och Mellanöstern anslutit sig till portalen. Kurserna är i regel av typen ”introduktion” och/eller med en viss praktisk/yrkesmässig inriktning. Det går att söka eller bläddra bland alla kurser. Villkor: Fritt tillgängliga kurser som alla pågår i 4 veckor, i regel fasta startdatum, registrering krävs. Kurserna består av videofilmer och interaktiva quizz samt diskussionsforum, ”badges” används men det finns även möjlighet att få någon form av intyg. Utbud: Ett 50-tal MOOCs med inriktning naturvetenskap, ekonomi, vuxenutbildning, projektledning, ledarskap m.m. men även kurser i att teckna och måla eller om världsmusik.

5


Qualt http://www.qualt.com/ Beskrivning: Engelskt företag, som i maj 2014 började erbjuda fortbildningskurser utvecklade i samverkan med välrenommerade branschföretag/organisationer och avsedda för i första hand redan yrkesverksammas fortbildningsbehov. Villkor: Praktiskt inriktade kurser på introduktionsnivå, som alla även erbjuds i form av appar att ladda ner till mobiltelefon eller surfplatta. Utbud: 12 MOOCs i form av appar som kan, eller inom kort kommer att kunna, laddas ner. Korta introduktionskurser inom ekonomi, projektledning, marknadsföring, IT, Internet, kommunikation m.m.

Udacity https://www.udacity.com/ Beskrivning: Akademiskt inriktad, vinstdrivande plattform, som huvudsakligen finansieras av riskkapital. Udacity har sitt ursprung i ett experiment på Stanford University, där Sebastian Thrun och Peter Norvig erbjöd sin kurs om artificiell intelligens fritt – och 160 000 studenter anmälde sig. Denna erfarenhet fick de båda upphovsmännen att lämna Stanford och starta Udacity i juni 2011. Udacity har fokus på data- och teknikområdet och erbjuder kurser skapade av enskilda lärare och branschexperter. I början av 2014 ändrade Udacity inriktning och satsar nu främst på att utveckla kurser för yrkesverksamma i samarbete med Google, Facebook och andra stora företag. De erbjuder avgiftsbelagda s.k. ”nanodegrees” som tar 6-12 månader att genomföra. Villkor: Fritt tillgängliga kurser, där det är gratis att ta del av själva kursmaterialet, men där handledning, projektarbete, feedback och verifierade intyg kostar pengar. Ofta erbjuds en gratis testperiod på 2 veckor och vill man sedan fortsätta kursen så kostar det omkring 150$/månad . Kurserna består av videoföreläsningar, interaktiva quizz och hemuppgifter på modellen ”learning by doing” samt diskussionsforum. Inga fasta startdatum, registrering krävs, möjlighet att erhålla intyg. Utbud: Ett 40-tal MOOCs, främst med inriktning datavetenskap, matematik, statistik och fysik. Kurserna är utförligt beskrivna och nivågrupperade i Beginner, Intermediate och Advanced.

Udemy https://www.udemy.com/ Beskrivning: Öppen riskkapitalfinansierad lärplattform, som skapades av tre turkiska entreprenörer år 2010 och som numera har sin hemvist i San Fransisco. Udemy erbjuder vem som helst att utveckla en kurs inom sitt specialområde med hjälp av det inbyggda kursverktyget och upphovsmannen får själv välja om kursen ska vara gratis eller om den ska ha en kursavgift. 6


Udemy påstår att de erbjuder kurser utvecklade av experter, men om det finns några egentliga kvalitetskrav på lärare och/eller kurser förefaller lite oklart. Många av Udemys kurser riktar sig mot yrkesverksammas behov av fortbildning och via Udemy for Organisations kan företag köpa hela kurspaket till sina anställda. Udemy finns även som app för iPhone och iPad. Villkor: Både gratiskurser och avgiftsbelagda kurser (oftast en mindre avgift), inga fasta startdatum, registrering krävs, möjlighet att få intyg endast på ett fåtal kurser. Utbud: Ca 16 000 MOOCs skapade av enskilda lärare, entusiaster och mindre organisationer inom alla tänkbara ämnen. En genomsnittskurs omfattar ca 10 timmar och består till stor del av videofilmer. Vissa akademiskt inriktade kurser, men huvuddelen handlar mer om praktiska kunskaper med fokus på datakunskaper, programvaror, design och entreprenörskap. Dessutom finns ett stort antal kurser av typen lära yoga, utveckla sitt självförtroende eller sin minneskapacitet, hur man blir författare, lär sig spela gitarr, dekorerar en tårta eller får en perfekt golfswing.

World Education University (WEU) http://www.theweu.com Beskrivning: Högskoleinriktad, vinstdrivande plattform, som lanserades i början av 2013 och som producerar kurser i samverkan med näringsliv, enskilda och organisationer. Reklam- och sponsorfinansierad men med en ”social justice mission” - och en något oklar auktoritet. Viss inriktning mot vuxnas lärande och yrkesverksammas behov av fortbildning. Villkor: Fritt tillgängliga kurser (som dock kan innehålla element som kostar pengar), inga fasta startdatum, registrering krävs, förkunskapskrav för en del kurser, vaga löften om att det så småningom ska bli möjligt att få betyg och kunna ta ut en examen . Utbud: Ca 350 MOOCs, inom t.ex. ekonomi, ingenjörsteknik, juridik, medicin, psykologi – och med möjlighet att kombinera kurser till hela utbildningsprogram. Än så länge är endast en del av de upplagda kurserna öppna för deltagande.

7


MOOC- och OER-inriktade samlingar

Academic Earth http://www.academicearth.org/ Beskrivning: Samlingsportal för kurser och inspelade föreläsningar från ett 25-tal universitet världen runt. Academic Earth grundades 2009 och ägs sedan 2012 av CMN (Consumer Media Network). Portalen samlar, beskriver och länkar vidare till fria kurser vid olika universitet, kurser som kan ha väldigt skiftande upplägg beroende på huvudman. Utöver kurserna finns ett stort antal filmade föreläsningar, som delvis presenteras tematiskt i form ”playlists”. Villkor: Länkar till fritt tillgängliga kurser samt till inspelade videoföreläsningar, där ett mindre antal är försedda med Creative Commons-licens, men där de flesta går att ladda ner enligt samma förutsättningar som i YouTube, registrering frivillig, inga intyg. Utbud: Ca 8 500 OER (videofilmer), separata eller samlade i 750 MOOCs inom ämnen som matematik, fysik, datavetenskap, naturvetenskap, ekonomi, engelska, humaniora, samhällsvetenskap m.m. samt många kurser som förbereder för olika test.

ALISON (Advance Learning Interactive Systems Online) http://alison.com Beskrivning: Reklamfinansierad lärplattform, som grundades av en irländsk socialt inriktad entreprenör år 2007. ALISON har ingen universitetsanknytning, utan profilerar sig direkt mot vuxnas lärande och yrkesverksammas behov av kompetensutveckling. De flesta kurserna är av mindre omfång (tar en till ett par timmar) och har fokus på baskunskaper och mer praktiska kunskaper (typ datakörkort) för dagens arbetsliv. Många kurser är skapade i samarbete med organisationer/företag som The British Council, Microsoft, Google eller utbildningsföretag som erbjuder enstaka gratiskurser som ”smakprov” på sitt utbud. Det går att söka direkt eller bläddra utifrån kategori, ämne, upphovsman, nivå, populära eller nya kurser. Villkor: Fritt tillgängliga kurser med olika typer av material, mest videofilmer samt interaktiva tester och forum för diskussion och hjälp, fria startdatum, registrering krävs, möjlighet att få ett digitalt intyg eller att köpa ett pappersintyg. Någon enstaka kurs är försedd med Creative Commons-licens, men de flesta är det inte! Utbud: Ca 600 MOOCs/OER med inriktning mot företagande, entreprenörskap, digital kompetens, språk, EU-kunskap samt hälsa och personlig utveckling. De flesta kurserna är på engelska men det ska finnas kurser på ytterligare 11 språk, bl.a. arabiska.

8


Canvas Network https://www.canvas.net/ Beskrivning: Öppen lärplattform, som lanserades i november 2012 och tillhandahålls av det amerikanska utbildningsföretaget Instructure, som även välkomnar enskilda lärare och andra utbildningsproducenter att skapa kurser i plattformen. Kurserna är av väldigt olika omfång, men det finns utförlig information om upplägg och villkor för varje kurs. Det finns inga sökmöjligheter men alla aktuella kurser presenteras direkt på startsidan. Norska BIBSYS inledde hösten 2013 ett samarbete med Canvas, där NTNU (Norges teknisknaturvetenskapliga universitet) avser att testa plattformens möjligheter för norska MOOCerbjudanden. Villkor: Korta kurser (som inte alltid är Massive utan begränsar antalet deltagare och som inte alltid är gratis utan kan ha registreringsavgift eller kräva inköp av kursböcker), som oftast består av videofilmer, textmaterial, interaktiva tester samt forum, fasta startdatum, registrering krävs. Kurser med avgift ger i regel intyg/poäng. Utbud: Ett 60-tal MOOCs/OER, de flesta av karaktären ”introduktion” eller med praktisk inriktning inom t.ex. undervisning, ekonomi, företagande, samhälle eller hälsa.

Connexions http://cnx.org/ Beskrivning: Öppen, icke-vinstdrivande lärplattform som startades av Rice University, men som utvecklats i internationell riktning och idag drivs av ett konsortium av intresserade institutioner, organisationer och stiftelser. Connexions erbjuder ett stort pedagogiskt ekosystem för lärresurser i form av små moduler, som kan kombineras och sättas samman till kurser, lektioner, böcker, rapporter m.m. Vem som helst kan bidra, använda och omarbeta material, men enskilda lärare eller organisationer kan utöva en viss kvalitetskontroll genom att skapa s.k. ”lenses” med utvalt material. Det går att söka direkt eller bläddra via ämne, språk, titel, författare, nyckelord, uppdateringsdatum eller popularitet. Det mesta av innehållet är på engelska, men det finns även ett stort antal moduler på vietnamesiska och spanska samt ett mindre antal på flera andra språk. Villkor: Allt material är försett med Creative Commons Erkännande-licens (CC-BY), vilket gör det mycket enkelt både att använda, anpassa och ändra befintliga resurser, antingen inom Connexions eller genom att ladda ner materialet. Registrering krävs. Utbud: Drygt 17 000 OER eller moduler, samlade till ett 1000-tal MOOC-liknande kurser inom matematik, statistik, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

9


iTunes U http://www.apple.com/se/education/itunes-u/ Beskrivning: Apple inrättade sin speciella utbildningsavdelning iTunes University 2006 och den lanserades i Sverige 2009. För att kunna ta del av material i Itunes U måste man ladda ner gratisprogrammet iTunes till sin dator, mobil eller surfplatta. Hundratals universitet och utbildningsinstitutioner i hela världen erbjuder via iTunes U öppna lärresurser, som ibland kombineras till hela kurser. De lärosäten som vill publicera lärresurser via iTunes U måste ansöka om att få göra detta och det är inte möjligt för privatpersoner att publicera kurser. iTunes U finns även som app. Villkor: Det finns ingen gemensam Creative Commons-licens för iTunes U, men de institutioner som sätter upp en iTunes U-kanal kan använda Creative Commons-licenser för sitt material om de vill. De flesta lärresurserna i iTunes U har dock inte någon sådan licens, utan det går bara att ladda ner dem för eget bruk. Utbud: Över 500 000 lärresurser/kurser i form av inspelade föreläsningar men även presentationer, poddsändningar, böcker och andra resurser inom mängder av olika ämnen från grundskola till universitetsnivå, mest det senare. Bland svenska lärosäten med iTunes U-kanaler återfinns Chalmers tekniska högskola, Högskolan Dalarna, Lunds universitet samt Malmö högskola.

Khan Academy https://www.khanacademy.org/ Beskrivning: Ideellt inriktad organisation som finansieras av donationer från Bill & Melinda Gates Foundation, Google m.fl. Salman Khan startade projektet som en YouTube-kanal 2008 (https://www.youtube.com/user/khanacademy), men har numera även en omfattande webbplats. Innehållet består huvudsakligen av videofilmer, som skapas av Salman Khan själv, men även av andra ämnesspecialister. Filmerna är samlade i pedagogiskt upplagda MOOCs, men fungerar även som separata OER och är sökbara var och en för sig. Det går att söka direkt eller bläddra ämnesvis. Många filmer är försedda med textremsor på flera olika språk (helt eller delvis), där det som sägs i filmen har översatts av frivilliga. Villkor: Fritt tillgängliga videofilmer (i regel 5-20 min långa) försedda med information om upphovsman, datum och Creative Commons-licens (BY-NC-SA) samt kod, som gör det möjligt att bädda in filmerna på annan webbplats. Filmerna kompletteras med interaktiva övningar och diskussionsforum. Spelmoment med ”badges” och poäng används för att driva lärandet framåt och systemet registrerar automatiskt alla studieinsatser. Inga fasta startdatum, frivillig registrering, inga intyg eller diplom. Utbud: Ca 4 500 OER samlade till större eller mindre MOOCs, främst inom matematik, datavetenskap, naturvetenskap och ekonomi men även några enstaka inom humaniora.

10


OEDb: Open courses http://oedb.org/open Beskrivning: OEDb (Open Education Database) lanserade i mars 2013 sin samlingsportal med korta beskrivningar av och länkar till fria onlinekurser och öppna lärresurser för i första hand utbildningsområdet. Kurserna hämtas från många olika håll och portalen erbjuder framför allt en möjlighet att hitta kurser från mindre kända universitet/högskolor. Det går att bläddra ämnesvis eller att använda sökrutan och filtrera sökningen efter ämne, mediatyp, datum, institution, lärare etc. Villkor: Länkar till fritt tillgängliga kurser och lärresurser i form av video, audio, texter och annan multimedia från olika universitet och organisationer – och med olika villkor. Utbud: Ca 10 000 MOOCs/OER från universitet och andra producenter inom ämnesområden som pedagogik, psykologi, humaniora, språk, ekonomi, matematik, naturvetenskap etc. Gamla kurser ligger kvar och webbplatsen tycks inte ha uppdaterats på länge.

OERu http://oeruniversitas.org/ Beskrivning: Filantropiskt inriktat nätverk bestående av ett 40-tal universitet och organisationer från hela världen, vars mål är att erbjuda alternativa vägar till en akademisk examen utan krav på formella studier vid ett universitet. UNESCO och Commonwealth of Learning (CoL) står bakom portalen, som lanserades den 1 november 2013. Villkor: Alla deltagande institutioner bidrar med gratis och fritt tillgängliga kurser, som enbart består av öppna lärresurser. Vissa kurser är kortare MOOC-varianter medan andra erbjuder mer fullständiga kursupplägg. Fasta startdatum, registrering krävs. Möjlighet att få intyg efter fullgjord kurs eller att, mot betalning, få sina kunskaper validerade vid något av de deltagande universiteten och därmed kunna få högskolepoäng eller examen. Utbud: Ett 15-tal MOOCs, minivarianter eller mer fullständiga kurser, som är planerade att starta under 2014/2015 inom bl.a. ekonomi, företagande, undervisning och öppet lärande.

Open Culture http://www.openculture.com/ Beskrivning: Reklamfinansierad samlingsportal med länkar till MOOCs, som är aktuella för start, samt till andra fria onlinekurser/lärresurser som e-böcker, ljudböcker, filmer, språkkurser m.m. De allmänna lärresurserna listas alfabetiskt efter ämne, medan språkkurserna listas efter språk. Villkor: Länkar till fritt tillgängliga onlinekurser från olika universitet samt lärresurser insamlade från i första hand YouTube och iTunes men även från andra webbplatser. Utbud: Drygt 1000 MOOCs /OER inom ämnesområden som matematik, fysik, teknik, datavetenskap och naturvetenskap men även ekonomi, historia, filosofi, litteratur m.m.

11


Open Education Europa: Find http://openeducationeuropa.eu/en/find

Beskrivning: Samlingsportal som är tänkt att fungera som en gemensam ingång till öppna lärresurser från olika europeiska aktörer. Portalen är tillgänglig på 23 olika språk och utgör en viktig del av EU-kommissionens nya handlingsprogram Opening Up Education, som lanserades i september 2013. Syftet är att främja användningen av öppna lärresurser och underlätta åtkomsten till MOOCs och annat kursmaterial samt separata lärobjekt från olika institutioner. De flesta kurserna och lärresurserna är på engelska, men det finns även en del på spanska, franska, italienska och tyska m.fl. språk. Det går att söka direkt eller att bläddra och avgränsa efter ämne, nivå, språk, institution, format eller licens. Bra möjlighet att hitta material på andra språk än engelska. Villkor: Webbplatsen har en generell CC BY-licens, som gäller om det inte finns några andra uppgifter angivna för den enskilda lärresursen eller kursen. Utbud: Ca 125 MOOCs och drygt 600 kursliknande öppna samlingar med lärresurser samt 650 separata OER (där en del även återfinns via andra samlingsportaler).

OpenLearn http://www.open.edu/openlearn/ Beskrivning: Webbplats som lanserades 2006 för att ge fri åtkomst till lärresurser från brittiska The Open University, som är ett av världens största och mest framgångsrika distansundervisningsuniversitet. OpenLearn ger dock inte alls samma möjligheter till lärarhjälp och examina som Open University, utan fokus ligger mer på att erbjuda introduktioner och låta intresserade prova på deras utbildningar. Lärresurserna är indelade i fyra nivåer – Introductory, Intermediate, Advanced and Masters (nivå framgår av kursens beskrivning) och bland innehållet märks särskilt en mängd TV- och radioprogram som skapats i samarbete med BBC. Det går att söka och bläddra efter ämne eller mediatyp. Villkor: Fritt tillgängliga kurser och lärresurser i form av video, audio, texter, interaktiva spel m.m., inga fasta startdatum, frivillig registrering, möjlighet att erhålla ”badges”. Både Copyright- och Creative Commons-licensierat material ingår. Utbud: Ca 700 MOOCs/OER av varierande längd och upplägg inom hälsa, utbildning, historia, språk, natur- och samhällsvetenskap.

Peer 2 Peer University https://p2pu.org/en/ Beskrivning: Gräsrotsprojekt, öppet för alla som vill skapa kurser eller delta i kurser. P2PU startade 2009 och upplägget påminner mer om studiecirklar än om traditionella kurser, eftersom deltagarna har stor frihet att tillsammans ange kursernas inriktning. Vem som helst kan skapa en kurs om vad som helst. Upphovsmannen ansvarar för kursinnehållet, men kurserna kan sen förbättras av cirkeldeltagarna (jfr wiki-tanken). 12


Kurserna är i regel uppbyggda kring OER och annat fritt material på webben. De flesta är på engelska, men det finns också en hel del på spanska och ett fåtal på andra språk. Ett 10-tal svenska kurser finns bl.a. några startade av studieförbund. Villkor: Fritt tillgängliga kurser, registrering krävs, både fasta och fria startdatum, inga diplom eller certifikat. Hela webbplatsen är försedd med en Creative Commons-licens (CC-BY-SA). Utbud: Ca 300 MOOCs/OER av mycket skiftande utformning, stort och smått om vartannat, olika nivåer, olika språk etc. Viss kvalitetsproblematik. Mycket handlar om Internet och olika programvaror.

Saylor.org http://www.saylor.org/ Beskrivning: Lärplattform där den icke-vinstdrivande organisationen Saylor Foundation låter lärare och ämnesexperter skapa rätt omfångsrika onlinekurser inom olika ämnesområden genom att samla in, bedöma och använda öppna lärresurser från olika håll och placera in dessa i ett strukturerat sammanhang. Kurserna, som är på gymnasie- och universitetsnivå eller mer yrkesinriktade, kompletteras med egenproducerade resurser om det behövs och blir i regel också ”peer-reviewed” innan de publiceras. Det går att bläddra efter ämne eller söka kurser/lärresurser via sökrutan. Villkor: Fritt tillgängliga kurser som består av länkar till webbsidor, artiklar, textböcker, övningar samt filmer från t.ex. Khan Academy, YouTube, iTunesU m.fl. Mycket av materialet är försett med Creative Commons-licens men inte allt, så det gäller att vara uppmärksam på vad som gäller. Inga fasta startdatum, frivillig registrering, möjlighet att få intyg. Utbud: Ca 300 MOOCs bestående av OER inom ett 20-tal ämnesområden som datavetenskap, matematik, naturvetenskap, engelska, historia m.m.

Wikiversity http://en.wikiversity.org Beskrivning: Wiki som startades 2006 och som ägs av Wikimedia Foundation och syftar till att låta vem som helst skapa/utveckla och ta del av öppna lärresurser på alla nivåer (trots namnet) och av många olika slag. Lärresurserna samlas i ”learning projects”, som är flersidiga enheter med anknytning till ett särskilt ämne. Wikin är sökbar och det finns möjlighet att bläddra efter ämne, lärprojekt, nivå, materialtyp och grad av fullständighet. På vanligt wiki-manér är en del av kurserna halvfärdiga eller knappast påbörjade, men det finns en särskild lista över ”Completed Resources”. Wikiversity finns på flera språk, bl.a. svenska (http://sv.wikiversity.org), som innehåller 32 svenska kurser, de flesta bara påbörjade eller ganska korta. Villkor: Fritt tillgängliga resurser som är försedda med Creative Commons-licens. Inga fasta startdatum, frivillig registrering, inga poäng eller diplom.

13


Utbud: Nästan 27 000 OER i form av artiklar, lektioner, övningar, presentationer m.m., som samlas i lärprojekt, dvs en form av MOOCs med anknytning till ett visst ämne. Disparat material med viss kvalitetsproblematik.

YouTube EDU http://www.youtube.com/education Beskrivning: En pedagogiskt inriktad plattform, som lanserades 2009 och samlar speciellt utvalda videofilmer, som hämtas från hela YouTubes utbud. YouTube EDU ska vara ett kvalitetsurval som innefattar både enstaka inspelade föreläsningar, lektionsfilmer och hela kurser från universitet och andra utbildningsorganisationer. YouTube EDU är uppdelad i material för grundskola och gymnasium, högre utbildning resp. livslångt lärande och det går att bläddra via nivå eller ämnesområden. De stora universiteten och högskolorna har i regel egna kanaler på YouTube, där allt material som publiceras är kvalitetsgranskat och godkänt av resp. institution. Villkor: Det är möjligt att sätta en Creative Commons-licens på filmer som laddas upp till YouTube, men väldigt få gör det. Samtidigt finns det i anslutning till varje film kod för att bädda in videon på en andra webbplatser, vilket bidrar till en viss osäkerhet kring hur filmerna får användas. Utbud: Över 700 000 Inspelade föreläsningar och andra utbildningsfilmer, som erbjuds var för sig eller som sammanställts till kursliknande upplägg i form av ”playlists”. Flera svenska lärosäten har egna YouTube-kanaler, men filmerna som publiceras är generellt sett mest av typen presentation och marknadsföring av lärosätets verksamhet och det är ovanligt med verkliga undervisningsfilmer eller kurser.

14


OER-inriktade samlingar

Curriki http://www.curriki.org Beskrivning: Ett icke-vinstdrivande globalt samarbetsprojekt, som startade 2006, och som syftar till att låta lärare, studenter och utbildningsexperter samarbeta för att skapa kvalitetsmaterial som kan vara till nytta för många världen runt. Curriki bygger på ett socialt nätverk (namnet anspelar på curriculum + wiki) och inriktar sig i första hand på grundskola och gymnasium men innehåller även resurser för college och ”professional development”. Viss kvalitetskontroll av lärare och ämnesexperter, som kan betygssätta resurserna. Det går att bläddra efter ämne eller söka direkt och sedan filtrera efter ämne, nivå, språk, mediatyp eller recensioner. Villkor: Fritt tillgängliga lärresurser, som är utförligt katalogiserade med all tänkbar information om titel, beskrivning, nyckelord, lämplig nivå, typ av resurs, uppdateringsdatum, recensioner och kommentarer. Dessutom är de försedda med Creative Commons-licenser som inte bara tillåter användning utan även bearbetning. Registrering krävs för att kunna ladda ner resurser. Utbud: Över 50 000 OER i form av lektionsplaner, videor, animationer, texter etc. inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, språk och litteratur. Resurserna är i regel ”mashable” och kan kombineras och återanvändas på olika sätt.

Digiref.se http://www.digiref.se Beskrivning: Samlingsportal som drivs av Högskolan i Gävle, Länsmuseet Gävleborg, Bibliotek Gävelborg och CFL i Söderhamn i syfte att öka kännedomen om och användningen av OER. Portalen samlar länkar till öppna lärresurser, som passar för undervisningsändamål eller för självstudier inom formell utbildning eller i folkbildningssyfte. Innehållet är ganska spretigt, men allt material är granskat av DigiRefs redaktion. Det finns en enkel sökmöjlighet som går att avgränsa till ett speciellt ämne. Villkor: Fritt tillgängliga lärresurser, som är utförligt katalogiserade med uppgifter om titel, upphovsman, ämne, nivå, språk, årtal m.m. samt länk till själva resursen. Dessutom är alla resurser försedda med Creative Commons-ikoner, som tydligt visar hur materialet får användas. Utbud: Drygt 500 OER i form av webbplatser, databaser, länksamlingar, sökguider, artiklar, videofilmer, poddsändningar och webbverktyg. Inga nya resurser tycks ha registrerats sedan april 2013.

15


EduTube.org http://edutube.org Beskrivning: Samlingsportal som lanserades i april 2008, drivs av frivilliga och har sin bas i Australien. Syftet med EduTube är att göra det lättare att hitta kvalitetsfilmer, som lämpar sig för utbildningsändamål, från förskola till högre utbildning. Portalen innehåller utvalda filmer från YouTube och andra videosajter. Urvalet baserar sig på en sammanvägning av pedagogiskt värde, kvalitet och popularitet och filmerna taggas och organiseras för att bli mer sökbara. Sökningar i portalen kan filtreras efter kategori, nivå, typ, längd m.m. Villkor: Det går att ladda ner filmerna via en särskild länk i anslutning till varje film, men den som vill använda filmen måste kolla ev. villkor hos ursprungssajten. Registrering frivillig och krävs endast för den som själv vill ladda upp filmer. Utbud: Ca 1300 OER i form av videofilmer och ett mindre antal poddsändningar, som alla försetts med kompletterande information för att göra dem sökbara utifrån pedagogiska önskemål. Oklart i vilken mån nya resurser registreras i portalen.

Folkbildningsnätet: Pedagogiska resurser för möten och lärande http://folkbildning.net/ Beskrivning: Webbplats som samlar, organiserar och beskriver lärresurser, som oftast utgörs av länkar till olika webbplatser men även av filmer, illustrationer, projektrapporter, pdf-filer m.m. Folkbildningsrådet står bakom och urvalet riktar sig främst till cirkelledare, lärare och studerande inom folkbildningen. Det går att söka eller bläddra via ämnen eller teman. Villkor: Innehållet är spretigt, mycket är fritt tillgängligt, men vissa resurser är endast tillgängliga för portalens medlemmar, dvs lärare och elever inom folkbildningen. Enstaka resurser har Creative Commons-licens och f.ö. finns allmän information om hur resurserna får användas på http://folkbildning.net/om-oss/hjalp/vad-far-du-gora/. Utbud: 1000-tals OER med stor innehållsmässig bredd, de flesta utgörs dock av webbplatser.

Jorum http://www.jorum.ac.uk Beskrivning: Engelsk nationellt inriktad samlingsportal för OER inom alla ämnesområden och för i första hand högre utbildning eller vidareutbildning. Jorum drivs av JISC (organisation för främjande av digital teknik i utbildning) och är avsedd för lärare i UK, men öppen för alla som vill använda resurserna i utbildningssyfte. Det går att söka och filtrera efter t.ex. ämne, författare, institution, filformat eller önskad licens. Villkor: Fritt tillgängliga lärresurser, som är katalogiserade enligt Dublin Core med titel, upphov, institution, beskrivning, nyckelord, filformat, publiceringsdatum m.m. Alla (utom ett mindre antal äldre resurser) är dessutom försedda med Creative Commons-licens. Ingen registrering krävs för att ta del av resurserna.

16


Utbud: Ca 16 500 OER i form av dokument, powerpoints, videos, poddsändningar m.m. som antingen är upplagda direkt i Jorum eller finns med som länkar till andra resurssamlingar.

MERLOT http://www.merlot.org Beskrivning: MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching) är ett ambitiöst samarbetsprojekt, som startades 1997 av California State University och som efter hand utvecklats till en internationell samlingsportal med information om och länkar till lärresurser inom alla tänkbara ämnesområden. Resurserna läggs upp och katalogiseras av lärare och är främst avsedda för högre utbildning. Materialet genomgår en rätt omfattande kollegial granskningsprocess, där varje ämnesområde har en redaktionell kommitté som bedömer och utvecklar riktlinjer för urvalet. Det går att bläddra ämnesvis men det finns även avancerade sökmöjligheter, där sökningen kan filtreras efter titel, nyckelord, ämne, språk, materialtyp, filtyp, licens, datum m.m. Villkor: Fritt tillgängliga lärresurser som är synnerligen utförligt katalogiserade med alla tänkbara uppgifter om upphovsman, innehåll, kategori, materialtyp, nivå, språk, uppdateringsdatum och om Creative Commons-licens finns. Dessutom är många resurser betygssatta och försedda med kommentarer. Ingen registrering krävs för att ta del av resurserna. Utbud: Drygt 45 000 OER i form av länkar till webbplatser, texter, föreläsningar, presentationer, lektionsupplägg, video, övningar m.m.

OER Commons http://www.oercommons.org/ Beskrivning: Samlingsportal som lanserades av ISKME (Institute for the Study of Knowledge Management in Education) 2007 i syfte att bygga upp en kunskapsbank med information om och länkar till öppna lärresurser från grundskole- till universitetsnivå. Portalen har knutit kontakter med över 500 OER-producenter, både utbildningsinstitutioner och enskilda upphovsmän, för att samla, organisera och länka till deras material. OER Commons täcker in alla ämnesområden och huvuddelen av materialet är på engelska, men det finns även resurser på andra språk, t.ex. över 4000 öppna lärresurser på arabiska http://arabic.oercommons.org/EN/). Det går att bläddra efter ämne, skolnivå och typ av material eller att söka och filtrera sökningen efter ämne, nivå, språk, materialtyp, licens m.m. Villkor: Fritt tillgängliga lärresurser som är mycket utförligt katalogiserade med uppgifter om titel, upphovsman, innehåll, ämne, nivå, materialtyp, språk, mediaformat, licens m.m. däremot saknas ofta information om produktionsdatum och ev. uppdateringsdatum. Webbplatsen har en generell Creative Commons-licens (CC BY-NC-SA), som gäller om det inte finns någon annan information för den enskilda lärresursen. Frivillig registrering. 17


Utbud: Drygt 40 000 OER i form av länkar till webbplatser, lektionsplaner, filmer, ljudfiler, bilder, texter, quizz etc.

Open SNH http://www.opensnh.se/ Beskrivning: Samverkansportal för lärare, studenter och bibliotekarier, som lanserades 2013 och som samlar, katalogiserar och länkar till öppna lärresurser inom svensk högre utbildning. Initiativet kommer från SNH (Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning), som består av Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet samt Utbildningsradion, men förhoppningen är att många andra lärosäten också vill bidra med material. Det går att bläddra bland lärresurser eller taggar, alternativt använda enkel eller utökad sökmöjlighet. Villkor: Fritt tillgängliga lärresurser som beskrivs enligt Dublin Core och har information om titel, upphovsman, beskrivning, språk, datum, typ av material m.m. Dessutom finns i de flesta fall uppgifter om gällande Creative Commons-licens eller om rättighetsinnehavare – samt länk till resursen. Utbud: Hittills ett 70-tal OER i form av webbplatser, e-böcker, inspelade föreläsningar, filmer, webinarer, radioprogram, bildspel m.m.

TED Talks http://www.ted.com/talks Beskrivning: TED (Technology, Entertainment, Design) är en icke-vinstdrivande organisation, som ägs av The Sapling Foundation och vars syfte är att lyfta fram ”ideas worth spreading”. TED började som en konferens 1984 och anordnar numera två årliga tvärvetenskapliga konferenser, TED Talks, till vilka framstående forskare och entreprenörer inbjuds att föreläsa om aktuella ämnen under max 18 minuter. Alla föreläsningar videofilmas, förses med textremsor på engelska och läggs ut fritt tillgängliga på webbplatsen. TED inbjuder också frivilliga att översätta föreläsningarna, vilket innebär att många filmer nu även finns att tillgå med textremsor på andra språk, bl.a. finns det ganska många på arabiska, japanska, kinesiska, persiska och ryska samt över 500 översatta till svenska. Det går att bläddra kronologiskt eller att söka sig fram via ämnen, talare, språk m.m. Villkor: Alla videofilmer kan laddas ner och bäddas in på andra webbplatser under förutsättning att korrekt hänvisning görs enligt aktuell Creative Commons-licens, i regel CC BY-NC-ND. Utbud: Ca 1 800 inspelade föreläsningar inom mängder av ämnesområden.

18


UR Kunskapsbanken http://www.ur.se/ Beskrivning: UR Kunskapsbanken är en del av Public Service tillsammans med SVT och SR och har i uppdrag att producera kunskapsprogram som kompletterar och breddar det andra gör inom utbildningsområdet. UR producerar TV- och radioprogram för barn, unga och vuxna inom utbildningens alla stadier från förskola till universitet samt för det livslånga lärandet. Det går att bläddra via ämnen, målgrupper och teman eller att starta i sökrutan och sedan filtrera efter ämne, målgrupp, medietyp eller språk. Villkor: Allt material på UR.se skyddas av upphovsrättslagen och får inte lagras eller kopieras annat än för privat bruk, däremot går det bra att länka till materialet under förutsättning att det är länkar som förflyttar läsaren till ur.se. Utbud: Ca 10 000 fritt tillgängliga UR-program (av totalt 15 000, där de övriga 5 000 av rättighetsskäl endast är tillgängliga för den organiserade utbildningen via UR Access).

Sök- och uppsamlingstjänster

CC Search http://search.creativecommons.org/ Beskrivning: En särskild sökingång till ett antal olika tjänster, som innehåller bilder, ljud, video och annan media, och som gör det möjligt att från början avgränsa sökningen till material som är försett med Creative Commons-licens. Det går inte att söka i alla tjänster samtidigt utan man måste testa en i taget – och kontrollera så att sökträffarna verkligen har önskad licens.

Class Central http://www.class-central.com/ Beskrivning: Webbplats som samlar information om aktuella MOOCs från ett antal större MOOC-aktörer. Class Central producerar listor över MOOCs som är aktuella för start eller som är planerade att starta längre fram - med information om kurstitel, lärare, institution, ämne, innehåll, startdatum , längd och kursplattform. Det går att söka direkt eller att bläddra bland kurser utifrån startdatum, ämnen och språk. Möjlighet att prenumerera på nyheter via e-post eller följa på Twitter, FB och Google+.

19


CourseBuffet http://www.coursebuffet.com Beskrivning: Kurskatalog som samlar information om 1000-tals MOOCs från många olika aktörer, klassificerar dem och gör dem sökbara via titel och ämne. Det går även att bläddra ämnesvis bland kurserna. Varje kurs har information om titel, upphovsman, beskrivning, plattform, ev. recensioner samt länk till själva kursen.

MOOC List http://www.mooc-list.com/ Beskrivning: Reklamfinansierad webbplats som samlar information om MOOC-erbjudanden från de större MOOC-aktörerna. På startsidan presenteras kurser som är aktuella för start – med information om plattform, lärare, institution, ämneskategori, startdatum, språk, längd, m.m. Det går även att bläddra via ämnesområden, taggar, plattformar, universitet, kurslängd och beräknad arbetsinsats. Möjlighet att följa via Twitter, FB och Google+

Sök OER@BTH http://www.bth.se/oersearch Beskrivning: Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek har skapat denna specialanpassade Google-sök, som söker samtidigt i ett 50-tal olika samlingar med öppna lärresurser.

Xpert http://xpert.nottingham.ac.uk/ Beskrivning: Söktjänstprojekt som finansieras av JISC och som syftar till att utforska möjligheterna att skapa en distribuerad och sökbar samlingsplats för öppna lärresurser inom alla ämnesområden och alla nivåer. Det går att söka och avgränsa sökningen efter institution, författare, typ, språk, rättighetsinnehavare m.m. Träfflistan ger information om lärresursens titel, författare, innehåll och ibland aktuell Creatice Commons-licens.

20


Projekt

EMMA (European Multiple MOOC Aggregator) http://europeanmoocs.eu Beskrivning: EU-finansierat pilotprojekt (feb. 2014 – juli 2016), som ska samla MOOCs från europeiska universitet i en gemensam portal med mångspråkig och mångkulturell inriktning. Portalen kommer att satsa på innovativa pedagogiska metoder samt erbjuda inbyggda översättnings- och transkriptionstjänster för de kurser som ingår. Hittills har 12 universitet i 8 länder engagerat sig i projektet och dessa erbjuder tillsammans 8 MOOCs, där de första 5 är planerade att starta i oktober 2014.

LangOER http://langoer.eun.org/ Beskrivning: EU-finansierat 3-årsprojekt (jan. 2014 – dec. 2016) som syftar till att främja utvecklingen av öppna lärresurser på mindre språk och minoritetsspråk i Europa. Man vill stödja Europas språkliga och kulturella mångfald genom att lyfta fram de mindre språkens och minoritetsspråkens behov och sätta dem i relation till den globala OER-utvecklingen. Olika utbildningaktörer från 9 europeiska länder ingår i projektet och från svensk sida deltar Göteborgs universitet. Projektet har hittills publicerat en nulägesrapport LangOER : Open Educational Resources (OER) in less used languages (http://langoer.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=1d1f23d3-d38d-4298-b8d1c7422c1c205d&groupId=395028) samt en bilaga som förtecknar befintliga resurssamlingar på 22 olika europeiska språk (http://langoer.eun.org/c/document_library/get_file?uuid=db61536a-3132-4ad3-a481ad337a30bcb1&groupId=395028).

21

MOOCs och OER  

En kartläggning av aktörer och utbud Ny utgåva, september 2014

MOOCs och OER  

En kartläggning av aktörer och utbud Ny utgåva, september 2014

Advertisement