Page 1

GÜNEŞLİ

HABER

BAĞCILAR’IN TEK SESİ

10

www.guneslihaber.com

Teknolojik gelişmelerin insan yaşantısına Olumlu Etkileri

anayileşmenin en belirgin ögesi teknoloji üretebilmektir Teknoloji üretebildiğiniz, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiğiniz takdirde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlayabilirsiniz Kimse kendisine üstünlük sağlayan bir şeyi başkasına vermeyeceğine göre salt teknoloji transferi yaparak sanayileşmemiz ve kalkınmamız, savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlamamız olası değildir Bu nedenle amaç kendi teknolojimizi kendimizin üretmesi olmalıdır Kendi teknolojisini üreten bir sanayileşme ile ulusal ekonomiye, ülkenin mühendislik gücüne ve ulusal teknolojiye en yüksek katkıyı sağlayabilir, beyin göçünü önleyebilirsiniz Teknolojiyi kısaca bilimsel bilgiden yararlanarak yeni bir ürün geliştirmek, üretmek ve hizmet desteği sağlamak için gerekli bilgi, beceri ve yöntemler bütünü olarak tanımlayabiliriz Bu duruma göre özgün üretim için gerekli safhaları da dörde ayırabiliriz  -Bilimsel bilgiye ulaşmak veya geliştirmek  -Bilgiden faydalanarak bir ürün tasarlamak (tasarım yeteneği veya teknolojisi)  -Tasarlanan bir ürünün üretim tekniklerini belirlemek (üretim teknolojisi)  -Üretim Bir ürün geliştirmek için gerekli malzeme ve ekipmanı çeşitli kaynaklardan bulabilirsiniz Bu nedenle önemli olan tasarım yeteneğine sahip olmaktır Tasarım yeteneğine sahipseniz her şeyi yapabilirsiniz Bağımsızlık da bundan sonra gelir Teknoloji ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemekte ve uluslararası yarışta, sahibine büyük bir ticari üstünlük sağlamaktadır Dünya ulusları teknoloji üretebilenler ve üretemeyenler olarak ikiye ayrılmakta, teknoloji ürete-

S

meyen uluslar az gelişmiş uluslar olarak sınıflandırılmaktadır Gelişmiş ülkelerde, ürün rekabeti, bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüştür Klasik anlamda rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında doğal hammadde kaynaklarının bolluğu, ucuz işçilik gibi temel üretim faktörleri yer alırken, günümüzde ileri ve özellikli üretim faktörleri belirleyici duruma gelmiştir İleri üretim faktörleri, nitelikli iş gücünü, Ar-Ge altyapısını, modern bir haberleşme ağını ve bilişim (enformasyon) teknolojilerinin etkin kullanımını içerirken, özellikli üretim faktörleri, belirli alanlarda yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip iş gücü ile bilgi ve deneyim birikimini içermektedir Diğer yandan, başta elektronik, enerji, bilişim, uzay, biyomühendislik, organik kimya endüstrileri gibi "bilim ve teknoloji temelli" sektörler ile bunların bir bileşkesi olan savunma sanayii, en yüksek oranda katma değer yaratan, dolayısı ile toplumsal refaha katkıları en yüksek olan sanayi dalları olarak ortaya çıkmaktadırlar  Eğitimde Teknolojinin Rolü Eğer teknoloji yukarıda sunulduğu şekli ile algılanırsa, teknolojinin insan hayatında çok önemli bir yer tuttuğu da rahatlıkla anlaşılır Bu nedenle konumuz teknolojiyi kullanmak ya da kullanmamak değil, insan hayatında teknolojinin nasıl bir yeri ve konumu olacağıdır Bu üzerinde birçok değerli kişi ve kuruluşun çalıştığı önemli bir konu olmuştur  1 Herbert Simon teknolojiyi insanın kendi yapay iç dünyasıyla dış çevre (doğa) arasında bir ara-yüz olarak görmektedir  2 Carnegie Komisyonunun bu konuyla ilgili vardığı sonuç şöyledir: "Teknoloji öğretimde yardımcı bir rol üstlenmelidir, öğretimin amacı haline getirilmemelidir  Teknoloji sadece var olduğu için kullanılmaya çalışılmamalı ya da teknoloji kullanılmadığında çağ dışı kalınacakmış gibi bir korkuya kapılmamalıdır Bizler, gelişmiş teknoloji kullanımının öğretimde doyum ve başarıya ulaşabilmek için tek başına yeterli olduğuna inanmıyoruz Birçok ders için dönemde birkaç saatlik teknoloji desteği yeterli olmaktadır Bazı dersler için teknoloji, dönemin yarısından çoğunda kullanılabilir; ama bütün bir dönemde böylesine bir teknoloji desteğine ihtiyaç duyulabileceği ders sayısı yok denebilecek kadar azdır  3 Eğitimi etkileyen teknolojik gelişmeleri tartışan çok fazla yayın, makale vardır Bunlar arasında dikkat çekici olanlar aşağıya çıkarılmıştır  a) Alfabe, insanoğlunun bilgiyi paylaşması, kaydetmesi, ve saklaması için entelektüel bir araç olmuştur Ka-

ğıdın icadı ve yazım araçlarının geliştirilmesi, alfabe yardımıyla yapılan işlemlerin daha kolay gerçekleştirilebildiği bir süreci başlatmıştır Kitap, birçok sayfadan oluşan, değişik tasarımlara sahip, sunmak istediği bilgiyi sıralı olarak veren bir araç olarak düşünülebilir Kısaca kitap, teknik açıdan bakıldığında televizyon gibi, bilgisayar gibi vermek istediği bilgiden farklı bir yapıya sahip bir araçtır Matbaanın icadından sonra kitap yaygınlaşarak hemen herkesin ulaşabildiği bir araç oldu Karatahta hem öğrencinin hem de öğretmenin aynı anda aynı konu üzerinde çalışabilmesine olanak sağlayan ilk sınıf içi iletişim araçlarından birisidir Okul otobüsü öğrencilerin uzak yerlerden öğretim yerlerine taşınması ve dolayısıyla uygun eğitim ortamının sağlanması açısından bir öğretim aracı olarak görülebilir b) Engler teknolojiyi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir Şöyle der: "eğer eğitim her yönüyle öğretmen, öğrenci, ve çevre arasındaki bir iletişim ağı olarak görülürse, o zaman öğretim teknolojisinin bu ilişkileri tanımlamada önemli bir görevi olduğu anlaşılabilir"  c) Indiana University'den Robert Heinich öğretmenlerin eğitim teknolojisine yaklaşımlarını şöyle dile getirmektedir: "Peter Drucker'in bir makalesinde söyledikleri büyük oranda yanlış anlaşılmıştır; bu makalede kısaca şöyle denmekteydi: -öğrenme ve öğretme, yeni yöntemlerden, hayatın başka hiçbir safhasının etkilenmeyeceği kadar derinden etkilenecektir İnsanoğlunun en muhafazakar olduğu bu eski öğretme sanatında yeni yaklaşımlara, yöntem ve araçlara ihtiyaç vardır Bu yeni geliştirilecek yöntemler sayesinde, öğretmenler beceri ve yeterliliklerini arttırarak daha etkili olacaklardır Bu sayede öğretme, henüz araçları ile günümüze ayak uyduramamış geleneksel bir sanat olsa da, sıradan bir insanın üstün bir performans sergileyebilmesini olanaklı kılacaktırYanlış anlaşıldığından bahsettim; çünkü birçok eğitimci bu makaleyi okuduktan sonra başlarını sallayacak ve kullanılacak araçlar sayesinde sınıf içerisinde öğrenim başarısının artacağını düşüneceklerdir Fakat burada asıl söylenmek istenen, ancak öğretim teknolojileri kullanıldığında sıradan bir insanın üstün bir performans gösterebileceğidir; yoksa gelişmiş teknoloji kullanmak tek başına yeterli olmayacaktır

Tolga Bora YILMAZ

ve yayılması süreçlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm tektbora.yilmaz@gmil.com nolojiler, ‘bilişim teknolojisi’ olarak isimlendirilmektedir Bilgi üretiminde ve işlenmesinde bu yoğunluk ve hızlılık insan yaşamını tüm yönleriyle etkilemektedir Dünyada yaşanan hızlı gelişmelerden ülkemiz insanlarının da pozitif anlamda yararlanabilmesi için, değişim ve gelişmelerin çok iyi takip edilmesi, ülkemiz ve insanlarımızın özel durumlarına göre bu gelişime katkıda bulunulması gerekmektedir Bu amacı gerçekleştirebilmek için kuşakları bu değişime ayak uydurabilecek şekilde yetiştirmek ve eğitim-istihdam dengesini sağlamak gerekmektedir  İnternetin günümüzde bilginin yayılmasında en önemli araçlardan birisi olduğu açıktır Bilginin sunum çeşitliliği, sunum hızı, sunum kapasitesi ve benzeri olanaklar açısından İnternet’in diğer araçlara oranla daha üstün olduğu bilinen bir gerçektir Veri toplama, dinamik pencereler aracılığı ile düşüncelerin paylaşılması, Web tabanlı verilerden ve elektronik dergilerden literatür tarama, İnternet’in eğitim amaçlı kullanım alanlarından bazıları olarak sayılabilir Bunun için, bilim ve teknolojiden tam olarak faydalanarak, insanımızın doğru içerik, yöntem ve tekniklerle çok yoğun bir şekilde eğitime tabi tutulması gerekmektedir Günümüzde bu amaca yönelik olarak kullanılan yeni bilgi teknolojileri arasında televizyon, video disk, video text, etkileşimli video, telekonferans, uydular, bilgisayar, bilgisayar ağları, bilgisayar ağlarının çoklu bağlantısı olan İnternet ve Web ortamları yer almaktadır.

Yeni Teknolojiler ve Eğitime Etkileri Günümüz dünyasında bilim, teknoloji ve üretim sistemlerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler bilim ve sosyal hayatın her evresinde bilgi patlamasına yol açmıştır  Bilginin üretilmesi, işlenmesi, saklanması, paylaşılması

19 Mayıs 19 Mayıs 19 Mayıs 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Gençlik ve Spor Bayramı

Gençlik ve Spor Bayramı

Gençlik ve Spor Bayramı

Regaip Regaip Regaip Regaip Kandilinizi

Kandilinizi

Kandilinizi

Kandilinizi

Tebrik Ederiz

Tebrik Ederiz

Tebrik Ederiz

Tebrik Ederiz

İsmail KELBAT CHP Bağcılar İlçe Başkanı

Ali ÖZTÜrK

Kemal CESUr

Mete KOCA

Bağcılar Belediyesi CHP Meclis Üyesi

Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu Genel Başkanı & ISF Tekstil Yönetim Kurul Başkanı

İşadamı

19 Mayıs 19 Mayıs 19 Mayıs 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Gençlik ve Spor Bayramı

Gençlik ve Spor Bayramı

Gençlik ve Spor Bayramı

Regaip Regaip Regaip Regaip Kandilinizi

Kandilinizi

Kandilinizi

Kandilinizi

Tebrik Ederiz

Tebrik Ederiz

Tebrik Ederiz

Tebrik Ederiz

Uğur ŞAHİN

Murat BİÇEr

Mustafa ATEŞ

Uğur ÇELİK

Kuaför Uğur Şahin

İstanbul Erkek Berberler Odası Başkan Adayı

İş Adamı

Çelikler İnşaat İş Adamı

10_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you