Page 1

8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 1

YAYINLARI MEVSİMLER VE İKLİM

1.

Şekil – 1

Şekil – 2

Dünya’nın tam ortasından geçtiği varsayılan ekseni Şekil - 1 deki gibi eğiktir.

Dünya’nın ekseni Şekil - 2 deki gibi olsaydı, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi? A) Kuzey yarım kürede daima yaz, Güney yarım kürede daima kış yaşanırdı.

3.

21 Aralık tarihinde Dünya’da Kuzey yarım küre’ye Güneş ışınları eğik gelir. Güney yarım küreye ise Güneş ışınları her zamankinden dik gelir.

Bu tarihten itibaren,

1. Kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya başlar.

2. Gölge boyu Güney yarım kürede en kısa durumadır.

3. Güney yarım kürede yaz yaşanmaya başlar.

ifadelerinden hangileri doğru olur? A) Yalnız 2 C) 1 ve 3

B) Güneş ışınlarının yere düşme açısı değişmeyecek, mevsimler oluşmayacaktı.

B) 1 ve 2 D) 2 ve 3

C) Kuzey yarım küre için ilk bahar başlangıcı 23 Eylül olurdu. D) Ekvatoral bölgeye düşen ışık miktarı azalacaktı.

2.

21 Mart

21 Haziran

4.

Kuzey yarım kürede 21 Mart bahar başlangıcıdır.

Bu olayın temel nedeni hangisi olabilir? A) Dünya, Güneş çevresinde dönerken Dünya ekseninin yatay düzlemle yaptığı açı değişir.

21 Aralık

B) Dünya kendi çevresinde dönerken sıcaklık farkı oluşur.

23 Eylül

D) Güneş enerjisinin zaman içinde artar.

Buna göre,

1. 21 Mart tarihinde Kuzey yarım kürede ilk bahar başlar.

2. 21 Haziran tarihinde Güney yarım kürede yaz başlar.

3. 23 Eylül tarihinde Kuzey yarım kürede gündüz saatleri kısalmaya başlar.

C) Ayın, Dünya’ya uyguladığı çekme etkisi ile sularda gel - git oluşur.

Şekildeki Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinde, belirtilen tarihlerdeki konumu verilmiştir.

5.

Hangisi iklim bilimi ve bilimcisidir? A) Jeoloji - Jeolog

ifadelerinden hangileri doğrudur?

B) Astronomi - Astrolog

A) Yalnız 2 C) 1 ve 2

C) Meteoroloji - Meteorolog

B) Yalnız 3 D) 1 ve 3

D) Klimatoloji - Klimatolog www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 1: Mevsimlerin Oluşumu

TEST 1 6.

Ülkemizin Ankara ve Trabzon illerinde hangi iklim görülür? Ankara

Trabzon

9.

Mevsimlerin oluşumu ile ilgili,

I. Dünya’nın Güneş çevresinde dolanması

II. Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

A)

Çöl iklimi

Akdeniz İklimi

III. Dünya’nın ekseninin eğik olması

B)

Karasal iklim

Karadeniz iklimi

C)

Karadeniz iklimi

Karasal iklim

IV. Dünya’nın dönme yönünün batıdan doğuya doğru olması

D)

Akdeniz iklimi

Karasal iklim

yargılarından hangileri doğrudur?

7.

I. Bir bölgedeki 30 - 40 yıl içindeki hava olaylarının ortalamasıdır.

II. Isınma soğuma, yağış, kuraklık gibi doğal olaylardaki değişmelerin zaman içindeki ortalamasıdır.

III. Bir gün içindeki ısınma, soğuma, bulutlanma ve güneşlenme olaylarıdır.

İklim ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir? A) Yalnız I C) I ve III

A) I ve III C) I, III ve IV

B) II ve IV D) I, II, III ve IV

10. Atmosferdeki sıcaklaşma ve soğuma olayları

rüzgar yağmur, kar, dolu vb. hava olaylarını oluşturur.

Hava olaylarının 30 - 40 yıl içindeki değişmesi ve inceleyen bilim dalı hangisidir? A) Meteroloji C) Astronomi

B) Klimatoloji D) Jeoloji

B) Yalnız III D) I ve II

11. Şekilde Dünya üzerinde A, B, C noktalarına Güneş ışınlarının gelme açıları gösterilmiştir. A B

8.

I. İklim olaylarını inceler.

II. Hava olaylarını inceler.

III. Atmosfer içine inceleme balonları gönderir.

IV. Atmosfer dışındaki uydulardan faydalanırlar.

Yukarıdakilerden hangileri meteorolojinin kullandığı çalışma yöntemleridir? A) Yalnız I C) II, III ve IV

0312 473 00 28

B) I ve II D) I, II, III ve IV

C

Buna göre,

1. Güney yarım kürede yaz yaşanmaktadır.

2. Kuzey yarım küre, daha soğuk bir mevsime geçmiştir.

3. Bu açıda tarih, 1 Ocak olabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 C) 2 ve 3

B) 1 ve 2 D) 1, 2 ve 3


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 2

YAYINLARI

.

İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 1.

İklim ve hava olaylarıyla ilgili bir tablo oluşturuluyor. Bilgiler

D

Y

Hava olayları, havanın ısınması ve soğuması ile oluşur.

3.

I. Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser.

II. Rüzgarın hızı 118 km/h e ulaştığında kasırga ismini alır.

III. Kar, dolu ve yağmur hava olaylarıdır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Atmosferdeki su buharı ani soğuk hava ile karşılaşınca yağış kar şeklinde oluşur.

A) Yalnız II C) II ve III

B) I ve II D) I, II ve III

Hava olaylarını inceleyen bilim dalına klimatoloji denir.

Bu tabloyu aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru şekilde doldurmuştur? A)

Ali D

B)

Y

Buse D

✓ ✓

Ceylan D

Y

D)

Aşağıdakilerden hangisi havanın kendi çevresinde dönmesiyle oluşan rüzgarlardan değildir?

D

A) Kasırga C) Meltem

Y

B) Şeytan kulesi D) Hortum

✓ ✓

✓ ✓

Aşağıdakilerden hangisi nemli havanın gökyüzüne yakın yerlerinde yoğuşmasıyla oluşmaz? A) Dolu C) Yağmur

Havanın yatay yönde yer değiştirmesine rüzgar denir. Bazı durumlarda hava kendi çevresinde dönerek rüzgar oluşturur.

Deha

2.

4. ✓

✓ C)

Y

B) Kırağı D) Kar

5.

Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişimlerini ve buna bağlı olarak oluşan hava olaylarını inceleyerek hava tahminleri yapan bilim dalına ne denir? A) Sismoloji C) Jeoloji

B) Meteoroloji D) Klimatoloji

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 1: Mevsimler ve İklim

TEST 2 6.

Kar ve kırağı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

9. Hava olayları yeryüzünü saran hava tabakasında gerçekleşir.

A) İkisi de nemli havanın yoğuşmasıyla oluşur. B) İkisinde de yoğuşma yeryüzünden aynı yükseklikte olur. C) Kar, soğuk hava etkisiyle su buharının buz kristalleri halinde gelmesiyle oluşur. D) Kırağı havadaki su buharının donmasıyla oluşur.

Turan

Hava olayları yeryüzü şekillerinin oluşumunda ve değişiminde etkilidir. Duygu

Selda

7.

X: Soğuk olan yeryüzünün hemen üzerindeki su buharının yoğuşmasıyla meydana gelir.

Y: Havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşarak toprağın, ağaç dallarının ve yapraklarının üzerinde su damlacıkları olarak toplanmasıyla oluşur.

Yukarıda tanımları verilen X ve Y olayları aşağıdakilerden hangisidir?

X

A) Kar B) Yağmur C) Sis D) Sis

Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği mevsimler arasındaki sıcaklık farklılıklarına neden olur.

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgi doğrudur? A) Turan ve Duygu B) Turan ve Selda C) Duygu ve Selda D) Turan, Duygu ve Selda

Y Çiy Kırağı Çiy Kırağı

10. Hava tahmini çalışmalarında uzaydaki uydulardan da faydalanırız.

D

Y

Uydudan atmosferdeki Atmosfere uçan bakan olayları gözleyerek ve buna bağlı araştırhavanın nasıl olacağı ma araçları vardır. söylenir.

8.

I. Ekvator bölgesinde iklim sürekli değiklik gösterir.

II. İklim en az 30 yıllık hava durumuna ait ortalama veriler ile belirlenir.

III. Hava olayları belirli bir yerde, kısa süre içinde etkili olan hava şartlarıdır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II C) II ve III

0312 473 00 28

B) I ve II D) I, II ve III

D Siirt

Y Ağrı

D

Y

Kilis

Mardin

Yukarıdaki şemada verilen bilgilerin doğruluğuna göre ilerlendiğinde hangi ile ulaşılır? A) Kilis C) Siirt

B) Ağrı D) Mardin


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 3

YAYINLARI

.

DNA VE GENETİK KOD 1.

3.

Fosfat + X + Şeker = Guanin nükleotit

Y + Timin bazı + Şeker = Timin nükleotit

Fosfat + Sitozin bazı + Şeker = Z

Yukarıda X, Y, Z ile gösterilen yerlere aşağı­ dakilerin hangisi gelmelidir?

Yu­ka­rı­da DNA’nın ken­di­ni eş­le­me­si şe­ma­tik ola­rak gös­te­ril­miş­tir.

Bu­na gö­re, DNA’nın ken­di­ni eş­le­me­si ile il­ gi­li aşa­ğı­da­ki­ler­in han­gi­si söy­le­ne­mez? A) Olu­şan ye­ni zin­cir­ler bir­bi­rin­den ay­rı­la­ maz. B) DNA’nın kendini eşlemesi hücre bölünme­ si öncesinde görülür. C) Olu­şan ye­ni DNA’lar ay­nı ge­ne­tik bil­gi­yi ta­şır­lar. D) Zin­cir­ler bir­bi­rin­den ay­rılır ve ye­ni zin­cir­ler olu­şur.

4.

X

Y

Z

A)

Adenin bazı

Fosfat

Guanin nükleotid

B)

Guanin bazı

Fosfat

Sitozin nükleotid

C)

Guanin bazı

Fosfat

Adenin nükleotid

D)

Fosfat bazı

Timin

Sitozin nükleotid

1

3

2. l

4

DNA

ll

Gen

Nükleotit

Yukarıdakilerin en küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğ­ ru verilmiştir? A) 4, 2, 3, 1 C) 2, 3, 1, 4

P

2

Kromozom

B) 1, 2, 3, 4 D) 3, 4, 2, 1

lll D

A

Şe­kil­de­ki nük­leo­tidin DNA’ya ait ol­du­ğu bi­lin­ mek­te­dir.

Bu­na gö­re, aşa­ğı­da­ki yo­rum­lar­dan han­gi­si ya­pı­la­maz? A) I ile gös­te­ri­len fos­fat­tır. B) Bu nükleotit, ade­nin nük­le­otitidir. C) II ile gös­te­ri­len Deoksiriboz şe­ker­idir. D) Bu nük­le­oti­din kar­şısı­na Gua­nin nük­le­oti­di ge­lir.

5.

1 Kromozom

2

Timin bazı

3

4

Şeker

5

Sitozin bazı 6

7

Nükleotit

8

Adenin bazı 9

Fosfat Gen Guanin bazı

Yu­ka­rı­daki moleküllerin han­gi­le­ri bir ara­ya gel­di­ğin­de ade­nin nük­le­oti­dini oluş­tu­rur? A) ➌, ➍, ➑

B) ❶, ➐, ➑

C) ➑, ➍, ➐

D) ➐, ➏, ➒

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 2: DNA ve Genetik Kod

TEST 3 6.

9.

I II

Bir DNA zincirinin organik bazlarının sırası şe­ kildeki gibidir.

Bu zincirin karşısındaki DNA zincirinin or­ ganik baz dizilişi hangi seçenekte doğru ve­ rilmiştir?

III

Yu­ka­rı­da nu­ma­ra­lar­la gös­te­ri­len boş­luk­la­ ra nük­leo­tit, gen, DNA, kro­mo­zom kav­ram­ la­rı aşa­ğı­dakilerin han­gi­sin­de doğ­ru yer­ leş­ti­ril­miş­tir? I _________

II __________

A) Gen

III ___________

Kromozom

B) Kromozom C) Nükleotit D) DNA

DNA

Gen

Nükleotit

DNA

Kromozom

Nükleotit

Gen

10. DNA molekülü ile ilgili;

7.

I. Hücrenin yönetim merkezidir.

II. Kendini eşleyerek karakterlerin yavru canlılara geçmesini sağlar.

III. Kromozomlar değişerek farklı doğmasını sağlar.

IV. Yeni canlı türlerinin açığa çıkması ile DNA arasında bir ilişki kurulamaz.

hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) I, II ve III

Yukarıdaki gibi nükleotit dizilimine sahip olan DNA zincirlerinin hangisindeki hasar giderilmez? A) Yalnız I C) Yalnız II

B) II ve III D) I ve III

yavrununda

B) I ve II D) I, II, III ve IV

11. Prof. Dr Aziz Sancar’ın çalışması doğrultu­ sunda;

8. 3 3mavi mavi

44 sarı sarý

66yeşil yeþil

33kırmızı kýrmýzý

Yukarıdaki mavi, sarı, yeşil ve kırmızı renkli bilyeler DNA’nın bir zincirindeki sırasıyla ade­ nin, guanin, sitozin ve timin bazlarını temsil etmektedir. Bu bilyeler ile bir DNA molekülü oluşturulacaktır. Bu DNA molekülündeki toplam fosfat sayı­ sı aşağıdakilerden hangisinde doğru veril­ miştir? A) 6

0312 473 00 28

B) 10

C) 14

D) 32

I. DNA diğer kimyasal bileşikler gibi bir kim­ yasal bileşik ve bir moleküldür.

II. Suyun hidrojen ve oksijene ayrılması elektroliz olayı ve elektrik enerjisi ile sağ­ lanır. Benzer şekilde DNA da enerjilerden etkilenir.

III. DNA hücre çekirdeği içinde olduğu için hiçbir dış etki DNA’yı etkileyemez.

IV. Mutasyonlar bir bilgi yanılmasıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I C) I, II ve III

B) I ve II D) I, II, III ve IV


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 4

YAYINLARI KALITIM

1.

Kalıtımla ilgili aşağıda verilen tanımlamalar uygun kavramlarla eşleştirilmek isteniyor.

• Bir karakter üzerinde etkili genetik bilgiyi taşıyan DNA parçasıdır.

• Anne ve babadan aynı özellikte ve etkideki genlerin bir araya gelmesidir.

• Aynı karakteri yansıtan genlerden etkisi her zaman ortaya çıkan gendir.

Buna göre, aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımına yer verilmemiştir? A) Gen C) Melez döl

4.

B) Baskın gen D) Saf döl

Mendel, çalışmalarında beyaz ve mor çiçekli bezelye bitkilerini tozlaştırarak oluşturduğu yeni neslin aşağıdaki gibi olduğunu görüyor.

%100 mor çiçekli bitki

2. Saf döl baskın

Melez döl baskın

Yukarıdaki genotipe sahip iki bireyin çaprazlanmasıyla oluşan yeni nesil için;

1. Oluşan bireylerin hepsinde Aa genotipine rastlanır.

A) Çaprazlanan bezelyelerin ikisi de melez döldür.

2. Oluşan bireyler arasında AA genotipine rastlanır.

B) Oluşan birinci neslin genotipi Aa’dır.

3. Oluşan bireylerin hepsi baskın fenotipe sahip olur.

D) Oluşan bezelyelerin fenotipi çekinik karakterdir.

B) 1 ve 3 D) 1, 2 ve 3

Bezelye tohumlarında yuvarlak tohum geni, buruşuk tohum genine baskındır. Bezelyelerle ilgili çalışma yapan bir araştırmacı çaprazlanma sonucunda aşağıdaki oranları elde ediyor. %75 yuvarlak %25 buruşuk

Bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

C) Beyaz çiçekli bezelyenin genotipi aa’dır.

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 2 C) 2 ve 3

3.

5.

Melez döl siyah kıllı iki kedinin çaprazlanması sonucu oluşan yavrularla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Buna göre, tozlaşma yapılan bezelyelerin genotipleri için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? (D: yuvarlak tohum geni, d: buruşuk tohum geni)

A) Hepsi siyah kıllı olur.

A) DD x dd C) DD x Dd

D) %25’inin genitopi Aa olacaktır.

B) Dd x Dd D) Dd x dd

B) %50’si siyah kıllı olur. C) Oluşan bireylerin %75’i baskın fenotiplidir.

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 2: DNA ve Genetik Kod

TEST 4 6.

Melez yuvarlak tohumlu

Saf döl buruşuk tohumlu

1. Bitki

9.

Balık pullu bir erkeğin soy ağacı aşağıdaki gibidir. Koyu renkli bireyler balık pulluluğu genini taşımaktadır.

2. Bitki

Şemada iki bezelyenin çaprazlanması sonucu 1. ve 2. bitki oluşumu gösterilmiştir.

Buna göre, 1. ve 2. bitkinin genotipi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1. bitki 2. bitki

Dişi

Balık pullu erkek

A) AA

aa

B) Aa

Aa

C) Aa

aa

Buna göre, bu hastalığın kalıtımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) aa

AA

A) Dişi bireylerde görülmez.

B) Balık pullu bir babanın oluşan bütün erkek çocukları balık pullu olur.

7.

Genotipi Aa olan bir anne ve babanın oluşturacağı bireyler ve oluşacak yavru bireylerin oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 1 1 AA, Aa, aa 4 2 4 1 3 AA, Aa B) 4 4 1 1 1 AA, Aa, aa C) 3 3 3 1 1 AA, Aa D) 2 2 A)

8.

Kuşlarda cinsiyet kromozomları;

– Erkek bireylerde XX

– Dişi bireylerde ise XY şeklindedir.

Buna göre, kuşlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Cinsiyet kromozomları XY şeklinde olan yavrular dişidir. B) Erkek bireylerde mayoz bölünme sonucu tek çeşit gamet oluşur. C) Yavrunun dişi ya da erkek olma ihtimali %50’dir. D) Yavrularda cinsiyeti erkek bireylerden gelen cinsiyet kromozomu belirler.

0312 473 00 28

C) Cinsiyet kromozomu üzerinde taşınır. D) X kromozom üzerinde bulunur.

10. B kan grubundan bir anne ile B kan grubundan bir babanın çocukları oluyor.

Buna göre, çocuğun 0 kan grubu olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A) 0 grubunun baskın olması B) Anne ve babada 0 grubu geninin bulunması C) A grubunun çekinik olması D) Anne ve babanın Rh negatif kan taşıması

11. Renk körlüğü karakteri bakımından taşıyıcı

ve ARh+ kan grubuna sahip bir anne aşağıdakilerden hangisi gibi bir çocuğa sahip olamaz? A) Renk körü ve 0Rh– kan gruplu kız çocuğu B) Renk körü ve 0Rh+ kan gruplu erkek çocuğu C) Taşıyıcı ve ABRh– kan gruplu kız çocuğu D) Taşıyıcı ve ABRh– kan gruplu erkek çocuğu


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 5

YAYINLARI

.

KALITIM 1.

Kişi

Göz rengi

Saç rengi

Ali

Mavi

Sarı

Suna

Kahverengi

Siyah

Derya

Kahverengi

Sarı

Faruk

Mavi

Siyah

Buna göre, bu kişilerin genotipleri için yapılan tahminlerden hangisi doğru olabilir? Ali:

Saç Göz AA

C)

Derya

Saç Göz AA

Aa D)

aa

4

Yukarıdaki soy ağacı, bir ailedeki düz ve kıvırcık saçlı bireyleri göstermektedir. İçi taralı bireyler düz saçlı olup, düz saç geni çekiniktir.

Buna göre, 2. ve 3. bireylerin genotipi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 2. birey

Bb

Faruk Saç Göz

Bb

: Erkek

Suna Saç Göz

BB

2

3

Yukarıdaki tabloda dört kişinin göz rengi ve saç rengine ait görünüşleri verilmiştir. İnsanda saç ve göz renginde koyu renk baskın karakterdir.

B)

: Dişi 1

A)

3.

3. birey

A) AA

aa

B) AA

AA

C) Aa

Aa

D) aa

AA

bb

4.

2. A

b

M K Anne

a

b

m K

Şekildeki genetik karakterlerde, ayrık kulak memesi geni, yapışık kulak memesi genine baskındır.

Melez döl biri ile saf döl birinin şekildeki fenotipe sahip oldukları biliniyor.

Buna göre, bu bireylerin çaprazlanmasıyla aşağıdaki bireylerden hangisi oluşamaz?

Baba

Yukarıda dişi ve erkek bireyin kromozomlarında yer alan çeşitli genetik özelliklerin genleri harflerle gösterilmiştir.

Buna göre bu bireylerin çocuklarında aşağıdaki gen kombinasyonlarından hangisi oluşamaz? A) AbMK C) abMK

B) ABmK D) abmK

A) aa C) Aa

B) aA D) AA

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 2: DNA ve Genetik Kod

TEST 5 5.

Aşağıdaki bir özelliğe ait iki bireyin genotipi verilmiştir.

Bezelye bitkisinde sarı tohum rengi, yeşil tohum rengine baskındır. 1. bitki

SS x ss

8.

X Bu bireylerin çaprazlanmasıyla oluşacak yeni neslin fenotip oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Sarı tohum

B) %100 baskın

%100

C) %25 çekinik

D) %50 çekinik

Yukarıda iki bezelye bitkisinin, tohum rengi açısından çaprazlanma sonucu verilmiştir.

Buna göre 1. ve 2. bitki ile oluşan yavruların genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

Bezelye bitkisinde uzun boylu bitki geni kısa boylu bitki genine baskındır. ?

Uu

Yeşil tohum

Oluşan yavruların oranı

A) %75 baskın

6.

2. bitki

uu

Uu

uu

uu

Şekildeki çaprazlama sonucuna göre, “?” ile gösterilen yere gelecek genitopi ve oluşan bireylerin fenotip oranı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9.

C) Uu → %50 uzun boylu bitki D) UU → %75 uzun boylu bitki

1. bitki

2. bitki

Yavrular

A)

AA

aa

Aa

B)

AA

Aa

AA

C)

aa

aa

Aa

D)

Aa

Aa

AA

Erkek Dişi X

X

Y

XX

XY

X

XX

XY

Tabloda, insanda eşey kromozomlarının çaprazlanması gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Uu → %100 uzun boylu bitki B) UU → %50 uzun boylu bitki

Sarı tohum

A) Dişi karakterde etkili kromozom X’tir. B) Cinsiyeti belirleyen kromozom X’tir. C) Kız çocuk olma olasılığı %50’dir. D) Kız ve erkek çocuk olma olasılığı eşittir.

7.

Bir ailede, 1. çocuk, kız ikinci çocuk erkek olmuştur. Bu ailede anne 3. çocuğuna hamiledir.

Buna göre, 3. çocuğun cinsiyeti ile ilgili aşağıdaki tahminlerden hangisi bilimseldir? A) %25 kız olur. B) %75 kız olur. C) %25 erkek olur. D) %50 erkek olur.

0312 473 00 28

10. Akraba evliliği sonucu oluşan genetik bir hastalık için aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A) Çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar. B) Oluşan hastalıkların tümü ölümcüldür. C) Genellikle çekinik genle taşınan bu hastalıklar, iki çekinik genin bir araya gelmesiyle oluşur. D) Bu hastalık genetik testler ile önceden tahmin edilemez.


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 6

YAYINLARI

.

MUTASYON ve MODİFİKASYON 1.

DNA zin­ci­rin­de mey­da­na ge­len ani de­ği­şik­lik­ ler mu­tas­yo­na ne­den olur.

Bu­na gö­re, aşa­ğı­da­ki DNA zin­cir­le­rin­den han­gi­sin­de mu­tas­yon ol­muş­tur? T

A

S

T

G

A

A

T S

G

G

S

G

G

T

A

G

A

G

S

T

A

A

T

A

T

G

S

S

G

S

G

S

A

T

A

A l

Il

Ill

A) I ve II C) I ve II­I

2.

T

S

1

4.

Hi­ma­laya tav­şan­la­rın­da sı­cak­lı­ğın et­ki­siy­le ba­zı de­ği­şim­ler gö­rül­müş­tür. Bu tav­şan­la­rın nor­mal­de ayak, kuy­ruk ve ku­lak­la­rı si­yah, di­ ğer kı­sım­la­rı ise be­yaz renk­li­dir. Tav­şa­nın be­ yaz olan sırt kıs­mın­da­ki tüy­le­ri ke­si­le­rek bu­ra­ ya buz yas­tı­ğı ko­nul­du­ğun­da çı­kan tüy­le­rin be­yaz de­ğil si­yah renk­li ol­du­ğu göz­len­miş­tir.

T IV

B) II ve IV D) I, II ve IV 2

3

Hi­ma­la­ya tav­şan­la­rın­da sı­cak­lı­ğın et­ki­siy­le mey­da­na ge­len bu tür de­ği­şim­ler aşa­ğı­da­ ki­ler­den han­gi­siy­le açık­la­nır? A) Mu­tas­yon B) Mo­di­fi­kas­yon C) Do­ğal se­çi­lim D) Adap­tas­yon

5. Kas geliştiren sporcu

4

Bronzlaşan çocuk

Down sendromlu çocuk

6

5

Alt› parmakl›l›k

Orak hücreli anemi

Van kedisinin göz rengi

Yu­ka­rı­daki mu­tas­yon ve mo­di­fik ­ as­yonla ilgili örnekler aşa­ğı­da­ki­ler­han­gi­sin­de doğ­ru gruplandırılmıştır?

Mutasyon

Modifikasyon

A)

➍, ➎, ➏

❶, ➋, ➌

B)

❶, ➋, ➌

➍, ➎, ➏

C)

➌, ➍, ➎, ➏

❶, ➋

D)

❶, ➋

➌, ➍, ➎, ➏

3.

Can­lı­lar­da, çev­re şart­la­rı­nın et­ki­siy­le be­lir­li sı­ nır­lar için­de olu­şan ve ka­lıt­sal ol­ma­yan fark­lı­ lık­lara mo­di­fi­kas­yon de­nir.

Bu­na gö­re, aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si bir mo­ di­fik ­ as­yon örneği olamaz? A) Sak­sı bit­ki­si­nin ka­ran­lık or­tam­da yap­rak­ la­rı­nın sa­rar­ma­sı B) Gü­neş­te ka­lan bir ki­şi­nin te­ni­nin bronz­laş­ ma­sı

Bazı durumlarda DNA’da meydana gelen de­ ğişikler yeni nesle aktarılır ve bu nesilde gene­ tik bir farklılık oluşur. Şekildeki kişide gözlenen bu olaya “albinoluk” denir.

Albinoluğu en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutasyon C) Eşeyli üreme

6.

B) Modifikasyon D) Adaptasyon

Aşağıdaki örneklerden hangisi diğerlerinden farklı bir olayla gerçekleşir? A)

B)

C)

D)

C) Van kedisinin gözlerinin farklı olması D) De­mir­ci us­ta­sı­nın kol kas­la­rı­nın ge­liş­me­si www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 2: DNA ve Genetik Kod

TEST 6 7.

10. Aşağıda bir kavrama ait iki özellik verilmiştir. Çevrenin etkisiyle oluşur. 15°C de 30°C de yetişen yetişen

Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda yetiştirilen aynı genotipli tohumları için şekildeki sonuçlar elde edilmiştir.

Kalıtsal değildir.

Bu durumla benzerlik gösteren örnekler vermek isteyen Zülal, aşağıdaki örnekleri veriyor.

1. Himalaya tavşanlarının sırtına buz bağ­ landığında siyah tüy çıkarması

2. Arıların beslenmelerine göre işçi arı ya da kraliçe arı oluşturması

3. Çift yumurta ikizlerinin birinin mavi diğeri­ nin elâ gözlü olması

Zülal’ın vermiş olduğu örneklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

A)

C)

8.

Buna göre, bu özelliklere ait kavram için aşağıdaki örneklerden hangisi doğru değildir? B)

Çuha çiçeğinin renk değiştirmesi

Arı sütü ile beslenen arıların işçi olması

D)

Spor yaparak kas gelişmesi

Ailedeki erkek bireylerde kulak kıllılığı olması

Aşağıdaki etkenlerden hangisi mutasyona neden olmaz? A) X ışını B) Gama ışını C) Kimyasal madde tüketimi D) Radyasyondan uzak durma

9.

T

A

G G

C T

A T A C

C C

G A

T A T G

Şekildeki DNA parçasının gösterilen bölümü koparak yavru hücreye aktarılıyor.

Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Modifikasyon oluşmuştur. B) Kopan parça tamamlanmıştır. C) Oluşan yeni canlıda kalıcı bir genetik bo­ zukluluk gözlenebilir. D) DNA’nın kendisini eşlemesi sırasında ger­ çekleşirse, mutasyon oluşmaz.

0312 473 00 28

11. Kalıtsal çeşitliliğin ortaya çıkmasında,

1. DNA eşlenmesi

2. Mutasyon

3. Modifikasyon

4. Gen alışverişi

olaylarından hangileri etkilidir? A) 1 ve 2 C) 1 ve 3

B) 2 ve 4 D) 3 ve 4

12. 1. Güneş altında kalan birini derisinin rengi­ nin koyulaşması

2. Yeni doğan ikiz bebeklerden birinin el parmaklarının yapışık olması

3. Sirke sineklerinin kanadının çevre sıcak­ lığına göre şekil değiştirmesi

Yukarıdaki örneklerden hangileri modifikasyon örneğidir? A) Yalnız 2

B) Yalnız 3

C) 1 ve 3

D) 2 ve 3


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 7

YAYINLARI ADAPTASYON - BİYOTEKNOLOJİ

1.

Bir ortamda uzun yıllar yaşayan bir canlı türü hayatta kalmayı başarmış ve türler arasında güçlü kalmıştır.

“Doğal seçilim” olarak da bilinen bu durumu aşağıdaki örneklerden hangisi açıklayamaz?

4.

Aşağıda bazı biyoteknolojik uygulama örnekleri verilmiştir.

1. Vitamin tabletleri 2. İlaç üretimi

A) Sıcak bölgedeki hayvanların kulaklarının büyük olması B) Nemli ve yağışlı bölgelerdeki bitkilerin yapraklarının geniş olması

3. Yeni tohum üretimi

C) Işık etkisinde derinin renginin koyulaşmaya başlaması D) Soğuk bölgelerde doğru çıkıldıkça hayvanların derisinin yağ depolaması

4. Aşı üretimi

2.

Biyoteknolojik uygulamalar ile günümüzde pek çok yeni canlı türü oluşturulmuştur. Buna örnek olarak, çekirdeksiz karpuz, raf ömrü uzun domates ........ verilebilir.

Bu uygulamalardan hangisi, uzun zaman içinde insanlar için zararlı etki oluşturacak sonuçlar doğurabilir? A) Yalnız 3

B) 1 ve 2

C) 1, 2 ve 3

D) 2 ve 4

?

Karpuz

Domates

Buna göre, yukarıdaki boşluğa gelebilecek en iyi örnek aşağıdakilerden hangisidir? A) Meyveli yoğurt B) Dayanıklı böcek C) Kurtlanmayan mısır

5.

D) Tıbbî İlaç

3.

Biyoteknolojik yöntemlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Yalnızca aynı türe ait bireyler arasında gen aktarımı yapılabilir. B) Bir gen izole edilerek canlı hücreden alınır ve başka bir DNA zincirine adapte edilir. C) Uzun vadede tarımda zararlı organizmaların tamamını tüketecektir. D) En çok tarım ve hayvancılık alanında kullanılır.

Rusya’nın dağlık bölgelerinde yaşayan boz ayıların; kutuplara doğru gidildikçe aynı soydan gelen ırkları beyaz tüylü ve daha iridir.

Bu durumu en iyi açıklayan olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Mutasyon

B) Modifikasyon

C) Evrim

D) Adaptasyon

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

TEST 7

Ünite 2: DNA ve Genetik Kod

6.

Suda yaşayan balıkların, üreme hücrelerinin sayısı, karada yaşayan canlılara göre çok daha fazladır.

Bu durumla ilgili;

9.

Biyoteknolojik çalışmalarda bulunan genetik mühendislerinin çalışma alanları inceleniyor. 1

1. Üreme hücreleri suda bir araya daha zor geldiği için sayıca artmıştır.

2

2. Bu olay adaptasyondur.

3

3. Bu olay modifikasyondur.

açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 2

B) 1 ve 2

C) 1 ve 3

D) 1, 2 ve 3

DNA parmak iziyle suçlu tespiti İnsülin gibi hormon üretimi Yeni virüs ve bakteri türleri üretimi

Numaralandırılmış çalışmalardan hangileri insanlık için olumsuzluk oluşturabilir? A) Yalnız 2 C) 1 ve 3

B) Yalnız 3 D) 2 ve 3

10. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde biyoteknolojik çalışmaya yer verilmemiştir? A)

7.

Aşağıdakilerden hangileri adaptasyon örneğidir?

Deterjan

C)

A) Bukalemunların ortama göre renk değiştirmesi B) Tek yumurta ikizlerinin kan gruplarının aynı olması

Organik salça

D)

GDO lu mısır

C) Göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesi D) Spor yapan insanların kol kaslarının gelişmesi

B)

Aşı

11. Biyoteknolojinin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri de tarımdır.

Tarımda yapılan biyoteknolojik çalışmalardan hangisinde uzun vadede zarar oluşturabilir? A) Daha fazla ürün veren tohum üretimi

8.

Adaptasyon geçiren canlıların hayatta kalma olasılığı daha yüksektir.

Bu bilgiye ulaşan bilim insanlarının çalışmalarında;

1. Fosillerin incelenerek, kemik yapılarına bakılması

12. Aşağıdaki örneklerden hangisi adaptasyon

2. Aynı bölgede yaşayan farklı türlerin incelenmesi

A) Sıcak yerlerde yaşayan ayıların kıllarının koyu renkli olması

3. Farklı bölgede yaşayan aynı türlerin incelenmesi

B) Nemli yerlerde yaşayan bitkilerin kök uzunluklarının kısa olması

araştırmalarından hangilerine yer verilmiştir?

C) Kaplumbağaların sert bir kabuğa sahip olması

A) Yalnız 3 C) 1 ve 3

D) Sıcak bölgelere göç eden hayvanların daha çok terlemesi

0312 473 00 28

B) 1 ve 2 D) 1, 2 ve 3

B) Besin değeri yüksek bitki üretimi C) Yeni tür bitki üretimi D) Kuraklığa dayanıklı meyve üretimi örneği değildir?


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 8

YAYINLARI

.

KATI BASINCI 1.

K katı cismi I konumundan II konumuna getirildiğinde;

3.

Bir oyuncak kamyon aşağıdaki durumların hangisinde iken yere uyguladığı basınç en fazladır?

Öğrencilerin aşağıdaki ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız Selin C) Selin ve Pelin

B) Yalnız Pelin D) Selin ve Aylin

4.

2.

Şekildeki düzenekte K’nın yere uyguladığı basınç P, L’nin yere uyguladığı basınç 2P’dir.

K cismi L cisminin üzerine konursa oluşan sistemin yere uyguladığı basınç kaç P olur? A)

3 2

B) 2

C)

5 2

D) 3

Şekildeki çivilerin baş ve uç kısımlarının alanları şekilde verildiği gibidir.

Çiviler aynı duvara eşit F kuvvetleriyle çakıldığında çivilerin duvara girme miktarları X1, X2 ve X3 uzunlukları arasında nasıl bir ilişki vardır? A) X1 < X2 = X3 C) X1 < X3 < X2

B) X3 < X1 = X2 D) X1 = X2 = X3

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 3: Basınç

TEST 8

8.

5.

Şekil - I deki katı cisim, Şekil - II deki konuma getirilirse, tabana etki eden kuvvet (F) ve basınç (P) ilk duruma göre nasıl değişir? A) (F) değişmez, (P) azalır. B) (F) azalır, (P) değişmez.

Özdeş iki tuğla şekildeki gibi üç farklı biçimde yerleştirilmiştir.

Buna göre, tuğlaların yere uyguladıkları basınçlar P1, P2 ve P3 arasında nasıl bir ilişki vardır?

C) (F) artar, (P) azalır. D) (F) değişmez, (P) artar.

A) P1 > P2 = P3 C) P1 = P3 < P2

B) P1 = P2 > P3 D) P1 < P2 < P3

6.

Özdeş küpler şekildeki gibi yerleştirildiğinde küplerin zemine yaptıkları basınçlar P1, P2 ve P3 arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) P1 > P2 > P3 C) P2 > P1 > P3

B) P3 > P2 > P1 D) P1 = P2 = P3

9.

“Ucu sivri olan çivi, ucu küt olan çiviye göre tahtaya daha kolay çakılır.”

Buna göre,

7.

Özdeş cisimler Şekil I ve Şekil II deki gibi konulduğunda yere yaptıkları basınçlar sırasıyla P ve P oluyor. 2 Cisimler Şekil III deki gibi üst üste konulduğunda yere yapılan basınç kaç P olur? A) 2

0312 473 00 28

B)

3 2

C) 1

D)

1 2

Öğrencilerin verdiği olaylardan hangileri aynı ilke ile açıklanabilir? A) Yalnız Ali C) Can ve Emre

B) Ali ve Can D) Ali, Can ve Emre


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 9

YAYINLARI SIVI BASINCI 4.

Bir öğrenci yukarıdaki deney kapları ile sıvı basıncının nelere bağlı olduğunu araştırıyor.

d, yoğunluğu, h derinliği göstermektedir.

(1., 2. ve 3. sorular yukarıdaki şekillere göre cevaplandırılacaktır.)

1.

Öğrenci, kabın tabanındaki sıvı basıncının kabın şekline bağlı olup olmadığını incelemek için hangi deney düzeneklerini kullanmalıdır? A) I ve II C) I, III ve IV

2.

3.

Buna göre K noktasındaki sıvı basıncının zamanla değişim grafiği nasıl olur?

5.

B) I ve V D) IV ve V

Öğrenci kabın tabanındaki sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olup olmadığını incelemek için hangi deney düzeneklerini kullanmalıdır? A) I ve II C) II ve IV

Şekildeki boş kap sabit debili musluk ile doldurulmaktadır.

B) I, II ve IV D) I, III ve V

Öğrenci kabın tabanındaki sıvı basıncının sıvının yüksekliğine bağlı olup olmadığını incelemek için hangi deney düzeneklerini kullanmalıdır? A) I ve IV C) III ve IV

B) II ve III D) II ve V

Şekildeki kap içinde bulunan sıvı, sızdırmaz piston yardımı ile sıkıştırılıyor.

K, L ve M noktalarındaki basınç artışı PK, PL ve PM nin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) PK = PL = PM C) PM > PK > PL

B) PL = PK > PM D) PK = PL > PM

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

TEST 9

Ünite 3: Basınç 8.

6.

II

Düşey kesiti şekildeki gibi olan eşit bölmeli kapalı kap R düzeyine kadar sıvı ile doludur.

Şekil – I deki gibi yarısına kadar su ile dolu olan kap, şekil - II deki gibi ters çevriliyor.

Buna göre kap II yüzeyi üzerine oturtulursa;

Kabın tabanındaki sıvı basıncı Psıvı ve kabın yere yaptığı basınç Pkap nasıl değişir?

Selim

Psıvı

Pkap

A)

Azalır.

Değişmez.

B)

Artar.

Azalır.

C)

Değişmez.

Artar.

D)

Artar.

Artar.

9.

Sena

Ramiz

yargılarından hangileri doğru olur? A) Selim ve Sena B) Selim ve Rana C) Sena ve Rana D) Selim, Sena ve Ramiz

Şekildeki özdeş şişelerin içinde eşit kütleli sular bulunmaktadır.

Buna göre, şişenin yere uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki nedir? A) I = II = III C) I = III > II

B) III > I = II D) I > II > III

10. Aşağıdaki kaba bir bardak su konulduğunda tabana yapılan sıvı basıncı 10 pa oluyor.

7. h h

Sıvı basıncının kabın taban alanına bağlı olup olmadığını araştıran bir öğrenci yukarıdaki kapların hangi ikisini kullanmalıdır? A) K - L C) L - M

0312 473 00 28

B) K - N D) N - L

Bu kaba 3 bardak daha su konulduğunda kabın tabanında oluşacak sıvı basıncı kaç pascal’dır? A) 20

B) 30

C) 40

D) 60


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 10

YAYINLARI GAZ BASINCI

1.

3.

Arkadaşımın doğum günü için balon şişiriyordum.

Balonun içindeki havanın basıncı balonu şişirirken nasıl değişir söyleyebilir misiniz?

Şekildeki kapta bulunan gazın basıncı PG, M noktasındaki sıvı basıncı PM dir.

Sızdırmaz piston ok yönünde itilirken PG ve PM nasıl değişir? PG

A) Balon şiştikçe basınç artar. B) Balon şişerken içindeki havanın basıncı değişmez. C) Balon şiştikçe basınç azalır. D) Balon içindeki havanın miktarı belli olmadığı için yorum yapılamaz.

PM

A)

Artar.

Artar.

B)

Artar.

Azalır.

C)

Azalır.

Artar.

D)

Azalır.

Değişmez.

2.

4.

Ağız kısmına engel koyduğumuz kabın içinde sürtünmesiz ve sızdırmaz piston, bir miktar da gaz bulunuyor.

Kap ısıtılırsa gazın yaptığı basınç zamanla nasıl değişir? A) Sabit kalır. B) Önce artar, sonra sabit kalır. C) Önce sabit kalır, sonra azalır. D) Önce sabit kalır, sonra artar.

Aynı sıcaklıklarda K, L ve M noktalarında açık hava basıncını ölçen bir öğrencinin okuduğu basınç değerleri arasındaki ilişki nedir? A) K = L = M C) M > L > K

B) K > L > M D) L > K = M

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 3: Basınç

TEST 10 5.

Aşağıdaki örneklerden hangisinde açık hava basıncının etkisi görülmez? A)

7. Gaz

B) Hava

1

Su dolu bardağın kağıt kapatılarak çevrildiğinde suyun boşalmaması

C)

Daldaki elmanın yere düşmesi

D)

Havası vakumlanan şişenin büzülmesi

Kutu sütün pipetle içildiğinde hacminin azalması

2

Şekilde içi hava dolu pistonlu kabın tavanına içi gaz dolu bir balon asılmıştır.

Buna göre,

I. Piston 1 yönünde itilirse balonun hacimi azalır.

II. Piston 2 yönünde itilirse balonun hacmi artar.

III. Piston 2 yönünde itilirse balondaki gaz basıncı azalır.

yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız III C) II ve III

B) I ve II D) I, II ve III

8.

Kapalı bir kapta bulunan gazın basıncı artırılmak isteniyor.

Bunun için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? A) Kabın içinden bir miktar gazı almak

6.

B) Kabın sıcaklığını azaltmak

A

C) Kabın hacmini azaltmak Gaz

D) Gazı iki eşit kaba bölmek

B

C

9.

Piston

Şekilde içi helyum dolu pistonlu kap gösterilmiştir.

Piston itildiğinde, A, B, C noktalarındaki gaz basınçlarının büyüklükleri nasıl değişir? A

B

C

Şekildeki kabın içine bir miktar su ve hava konularak ağzı kapatılıyor.

Hava Su

Kap ters çevrildiğinde, tabana uygulanan sıvı basıncı için ne söylenebilir?

A)

Artar.

Artar.

Artar.

B)

Artar.

Değişmez.

Azalır.

A) Her ikiside artar.

C) Azalır.

Artar.

Azalır.

B) Sıvı basıncı artar, gaz basıncı değişmez.

D) Değişmez.

Değişmez.

Değişmez.

0312 473 00 28

C) Sıvı basıncı azalır, gaz basıncı artar. D) Sıvı basıncı azalır, gaz basıncı değişmez.


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 11

YAYINLARI

.

GÜNLÜK HAYATTA BASINÇ 1.

Karda yürürken batmamak için geniş yüzeyli ayakkabılar giyilir.

Bu olay ile ilgili;

3.

olaylarından hangileri aynı ilke ile açıklanır? A) Yalnız Cem C) Can ve Cem

B) Yalnız Cenk D) Can ve Cenk

Yukarıdaki çocuklardan hangisi kar üzerindeki durumunu yanlış söylemiştir? A) Candan C) Mert

B) Bülent D) Cenk

2. 4.

K cismine şekildeki gibi kuvvetler uygulanıyor.

K cisminin yere yaptığı basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır? A) PII > PI > PIV > PIII B) PII > PIV > PI > PIII

A)

3 5

B) 2

C)

4 3

E) 3

C) PI = PII = PIII = PIV D) PI = PII = PIII = PIV

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 3: Basınç

TEST 11

7.

5. Ş Ş

Bir inşaate kum taşıyan kamyon, yükünü şekildeki gibi boşaltıyor. Kamyonda bulunan sistemde aşağıdaki gibi bir düzenek kullanılıyor.

F

6.

Şekil - II

Kovayı ters çevirdiğim zaman basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir? Basınç

Basınç kuvveti

A)

Artar.

Artar.

B)

Değişmez.

Artar.

C)

Değişmez.

Değişmez.

D)

Azalır.

Değişmez.

Basınç uygulamalarının günlük hayatta sağladığı kolaylıklar arasında “sıvıların basıncı aynen iletmesi” ilkesinden yararlanılır.

Buna göre, kamyon kasasını kaldıran sistem için,

1. Sıvıların basıncı aynen iletme prensibinden yararlanılmıştır.

2. Sıvıların üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletmesi ile açıklanır.

3. Bunun gibi uygulamalara kar ayakkabıları örnek verilebilir.

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 C) 1 ve 2

F

A)

S

B)

Kepçelerin çalışma prensibi

C)

D)

B) Yalnız 2 D) 1 ve 3

8.

Bu ilkeye aşağıdaki uygulamalardan hangisi örnek oluşturmaz?

Hidrolik fren sistemi

4S

Şeklideki sıvı cenderesinde “S” yüzey alanına 25 N kuvvet uygulandığı biliniyor.

Buna göre, 4S yüzeyine aşağıdaki cisimlerden hangisi konulduğunda, yük yukarı çıkarılabilir? A)

B) 500 N

Kuyulardan su çeken pompa

0312 473 00 28

Deodorantların çalışma şekli

Yük

Hidrolik sıvı

Şekil - I

3S

S

C)

600 N

100 N D)

125 N


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 12

YAYINLARI PERİYODİK SİSTEM

1.

4.

1A grubunda yer alan elementlerle ilgili aşağıdaki bilgi­lerden hangisi yanlıştır? A) Son yörüngelerinde 1e– bulundururlar. B) Bileşiklerinde +2 değerlik alırlar. C) lsı ve elektriği iletirler.

D) Atom numaraları kendilerine en yakın soygazdan bir fazladır. Periyodik cetvelde yerleri belirtilen element­lerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru­dur? A) Atom numarası en büyük element T dir. B) X metal, Z ametaldir. C) X ile Z benzer kimyasal özellik gösterir.

5.

D) Z soygazdır.

2.

Periyodik sisteme ilişkin;

I. 1A grubu elementlerinin hepsi metaldir.

II. Aynı grupta aşağıda doğru inildikçe atom numarası artar.

III. Aynı perıyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar.

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II C) II ve III

B) I ve II D) I, II ve III

3.

Periyodik cetvelde yer alan X ve Y’nin periyot numaraları Y < X’tir.

Buna göre;

I. Yörünge sayısı

II. Değerlik elektron sayısı

III. Proton sayısı

niceliklerinden hangilerinin X için daha bü­ yük olduğu kesindir? A) I ve II C) I ve III

Yukarıdaki periyodik cetvel bölgelere ayrılmış ve numaralanmıştır.

Ellerinde bulunan elementleri özelliklerine göre bölgelere yerleştiren dört öğrenciden hangisi elindeki elementi yanlış yerleştir­ miştir?

Benim elimdeki element oda koşullarında katı-sıvı ve gaz halde bulunabilir.

B) II ve III D) I, II ve III www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 4: Madde ve Endüstri

TEST 12 6.

5A

6A

T X

Y

Z

Yu­ka­rı­da pe­ri­yo­dik cet­vel­den bir bö­lüm ve­ril­ miş­tir.

Bu­na gö­re; şe­kil­de yer alan ele­ment­ler­den han­gi­si­nin atom numarası en kü­çük­tür? A) X

B) Y

C) Z

nin elek­tron da­ğı­lı­mı­nı gös­te­ren atom mo­ de­li aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­dir? A)

B) X

Pe­ri­yo­dik cet­vel­de ok yö­nün­de gi­dil­di­ğin­ de aşa­ğı­da ve­ri­len­ler­den han­gi­si ger­çek­ leş­mez? A) Ame­ta­lik özellik ar­tar. B) Atom nu­ma­rası ar­dı­şık ola­rak ar­tar. C) En dış ener­ji kat­ma­nın­da­ki elek­tron sa­yı­sı de­ğiş­mez. D) Yö­rün­ge sa­yı­sı de­ğiş­mez.

D) T

7. 3. peri­yot 2A gru­bun­da yer alan X ele­men­ti­

Soldan Sağa

9.

7A

10. Nötr X ele­men­ti­nin elek­tron da­ğı­lı­mı

şek­lin­de ve­ril­miş­tir.

X

X

C)

D) X

X

Bu­na gö­re, X ele­men­ti ile il­gi­li aşa­ğı­da ve­ri­ len yar­gı­lar­dan han­gi­si doğ­ru olur? A) Elek­tron al­ma eği­li­mi var­dır. B) Elek­tron ver­me eği­li­mi var­dır. C) Ka­rar­lı­dır, elek­tron al­ma ya ­da ver­me eği­ li­mi yok­tur. D) Yarı metal karakterlidir.

8. Pe­ri­yo­dik tab­lo­da me­ta­lik özel­lik yu­ka­rı­dan aşa­ğı­ya ar­tar­ken, sol­dan sa­ğa doğ­ru aza­lır.

IA IIIA M

IIA

VIIA K

L

11. Periyodik sistemde yeri bilinen bir element atomunun sadece bu bilgiyle,

N

I. Pro­ton sa­yı­sı

Şe­kil­de pe­ri­yo­dik cet­vel­de yer alan ba­zı grup­ lar ve ele­ment­ler ve­ril­miş­tir.

II. Periyot nu­ma­ra­sı

II­I. Nötr haldeki elektron sayısı

Bu­na gö­re, han­gi ele­ment en faz­la metal özel­li­ği gös­te­rir?

ni­ce­lik­le­rin­den han­gi­le­ri bu­lu­na­bi­lir?

A) K 0312 473 00 28

B) L

C) M

D) N

A) Yal­nız I C) II ve II­I

B) I ve II­I D) I, II ve II­I


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 13

YAYINLARI PERİYODİK SİSTEM IA

Periyodik cetvelde gösterilen X, Y ve Z atomları ile ilgili;

I. Y’nin atom numarası Z’nin atom numasından büyüktür.

II. Z ametal, X ve Y ise metal grubunda yer alır.

III. X atomu ve Y atomu metaldir.

yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II C) II ve III

Şe­kil­de pe­ri­yo­dik cet­vel­de bu­lu­nan ba­zı grup­ la­rın özel ad­la­rı gös­te­ril­miş­tir.

Bu­na gö­re; 11Na, 9F, 18Ar atom­la­rı için aşa­ğı­ da­ki yar­gı­lar­dan han­gi­si yan­lış­tır? A) Na ato­mu Al­ka­li me­tal­dir. B) F ato­mu Ha­lo­jen­dir. C) Hepsi ay­nı pe­ri­yot­ta yer alır.

B) Yalnız III D) I, II ve III

D) Ar ato­mu asal gazdır.

5.

2.

Halojenler

Alkali Metaller

VIIIA VIIA

IIA

Asal Gazlar

4.

Toprak Alkali Metaller

1.

P ato­mu için aşa­ğı­da­ki yar­gı­lar­dan han­gi­ si yan­lış­tır? 15

A) 2. ener­ji se­vi­ye­sin­de 8 elektron var­dır.

Yukarıdaki şekilde peri­yodik tablonun bir bö­ lümü gösterilmiştir.

Buna göre;

I. N’nin proton sayısı en büyüktür.

II. M’nin metalik özelliği S’den fazladır.

III. S ve L’nin kimyasal özellikleri benzerdir.

yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III C) I ve III

B) 3. pe­ri­yot 5A gru­bu ele­men­ti­dir. C) Ha­lo­jen­ler gru­bun­da yer alır. D) Son yö­rün­ge­sin­de 5 elektron var­dır.

6.

B) I ve II D) II ve III

1A 1.periyot 2.periyot 3.periyot

8A

7A

2A X Z

Y

3. Aşağıda verilenlerden hangisi aynı periyot-

ta yer alan iki farklı element için kesinlikle aynıdır? A) Kim­ya­sal özel­lik­ B) De­ğer­lik elek­tron­ sayısı C) Ener­ji katmanı sayısı D) Atom numarası

Şe­kil­de ba­zı ele­ment­le­rin pe­ri­yo­dik cet­vel­de­ki yer­le­ri gös­te­ril­miş­tir.

X, Y ve Z atom­la­rı­nın nötr halde sa­hip ola­ cak­la­rı elek­tron­la­rın top­la­mı kaç­tır? A) 12

B) 18

C) 30

D) 32

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

TEST 13

Ünite 4: Madde ve Endüstri

7. Atom nu­ma­ra­sı 9 olan F ele­men­ti pe­ri­yo­dik cet­ve­lin han­gi grup ve pe­ri­yo­dun­da­dır? A) 2. pe­ri­yot, 7A gru­bu B) 2. pe­ri­yot, 8A gru­bu

10. Pe­ri­yo­dik cet­vel­le il­gi­li;

I. Pe­ri­yo­dik cet­vel­de ele­ment­ler artan atom nu­ma­ra­la­rı­na gö­re sı­ra­lan­mış­tır.

II. Pe­ri­yo­dik cet­ve­lin ay­nı pe­ri­yo­dun­da yer alan ele­ment­le­rin kim­ya­sal özel­lik­le­ri bir­ bi­ri­ne ben­zer­dir.

II­I. Pe­ri­yo­dik cet­ve­lin son gru­bun­da soy­gaz­ lar bu­lu­nur.

yar­gı­la­rın­dan han­gi­le­ri yan­lış­tır?

C) 3. pe­ri­yot, 1A gru­bu D) 3. pe­ri­yot, 7A gru­bu

A) Yal­nız I C) II ve II­I

B) Yal­nız II D) I, II ve II­I

11. X2+ iyo­nun­da 10 elek­tron bu­lu­nan X ele­ 8. X2+ iyo­nu ile Y2– iyo­nu­nun elek­tron sa­yı­la­rı eşit­tir.

X2+ iyo­nu 3. pe­ri­yot 2A gru­bu ele­men­ti ol­ du­ğu­na gö­re, Y elementi ile ilgili,

I. 2. pe­ri­yot 6A gru­bun­da­dır.

II. Oda koşullarında gaz halindedir.

II­I. Isı ve elektriği iyi iletir.

ifa­de­le­rin­den han­gi­le­ri yan­lış­tır? A) Yal­nız I C) Yal­nız II­I

men­ti­nin pe­ri­yo­dik cetveldeki ye­ri ne­re­si­ dir?

Periyot Grup ________ _________ A) 3

2A

B) 4

2A

C) 3

8A

D) 3

6A

B) Yal­nız II D) II ve II­I

12. I

II III

9. Pe­ri­yo­dik cet­ve­lin 8A gru­bu ele­ment­le­ri ile

il­gi­li aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­nin doğ­ru­lu­ğu ke­sin de­ğil­dir?

Pe­ri­yo­dik cet­vel­de bu­lu­nan ele­ment­le­rin özel­lik­le­ri hak­kın­da aşa­ğı­da­ki ge­nel­le­me­ ler­den han­gi­si yan­lış­tır? A) Ame­tal özel­li­ği I yö­nün­de aza­lır.

A) Soy­gaz­dır.

B) Elek­trik akı­mı ilet­ken­li­ği I yö­nün­de aza­lır.

B) Oda ko­şul­la­rın­da gaz ha­lin­de­dir. C) En dış katmanında 8 elektron bulunur.

C) Elektron verme yatkınlığı II yö­nün­de aza­ lır.

D) Ser­best hal­de ato­mik ya­pı­da­dır.

D) Elek­tron sa­yı­sı III yö­nün­de ar­tar.

0312 473 00 28


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 14

YAYINLARI

.

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM 1.

Aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin iç yapısı değişmez?

4.

A) Elmanın kararması

B) Odundan talaş eldesi

Ayla, annesine pasta yaparken yardım etmektedir. Ayla elindeki yumurtayı yere düşürerek kırıyor ve yumurta bir süre bekledikten sonra sıcaklığın etkisiyle bozulmaya uğrayarak kokuyor.

Buna göre,

C) Demirin paslanması D) Kibritin yanması

2.

I. Yoğurttan ayran eldesi edilmesi

II. Yaprağın çürümesi

III. Üzümden sirke elde edilmesi

IV. Alkolün buharlaşması

Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde kimyasal değişme meydana gelir? A) I, II ve III C) I ve IV

3.

I. Yumurtanın yere düşerek kırılması fiziksel bir değişmedir.

II. Yumurtanın kokuşması kimyasal bir değişmedir.

III. Bozulan yumurtanın iç yapısı değişmemiştir.

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) I ve III

5.

Olaylar

B) II ve III D) II, III ve IV

Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişime örnek değildir?

B) I ve II D) I, II ve III

Madde Değişimi

Fotosentsez

I

Solunum

II

Çimlenme

III

Tabloda verilen olaylarda meydana gelen değişimler I, II ve III numaraları ile gösterilmiştir.

Buna göre; bu numaraların yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

I

II

III

A)

Fiziksel

Kimyasal

Fiziksel

B)

Kimyasal

Fiziksel

Kimyasal

C) Suyun buharlaşması

C)

Fiziksel

Fiziksel

Kimyasal

D) Hidrojen ve oksijenden su oluşması

D)

Kimyasal

Kimyasal

Kimyasal

A) Buzun erimesi B) Bardağın kırılması

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 4: Madde ve Endüstri

TEST 14 6.

8.

Aşağıda verilen değişimlerden hangisi maddenin hem iç hem dış yapısında değişmeler meydana gelir?

Yukarıda patatesin uğradığı değişimler verilmiştir.

Buna göre, 1 ve 2 numaralı yere aşağıdaki değişimlerden hangisi gelmelidir?

I

II

A)

Fiziksel

Fiziksel

B)

Kimyasal

Fiziksel

C)

Fiziksel

Kimyasal

D)

Kimyasal

Kimyasal

9. 7.

Aşağıdaki olaylardan hangisinde kimyasal değişme gözlenmez? A) Sütün ekşimesi

B) Salçanın küflenmesi C) Isınan dondurmanın erimesi

Bitkilerin fotosentez yapması

0312 473 00 28

Şekillerde I, II, III ve IV numaralarıyla verilen değişimler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. Fiziksel değişme B) II. Fiziksel değişme

D)

C) III. Kimyasal değişme D) IV. Kimyasal değişme


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 15

YAYINLARI KİMYASAL TEPKİMELER

1.

4. 2NH3 → N2 + 3H2 tep­ki­me­si için, aşa­ğı­da­ki

Kütle

gra­fik­ler­den han­gi­si doğ­ru­dur?

A)

Atom Sayısı

B)

Atom Sayısı

H

H

N

N

Zaman

Zaman

Ka­pa­lı bir kap­ta tep­ki­me­ye gi­ren ve olu­şan mad­de­le­rin küt­le­le­ri­nin za­man­la de­ği­şi­mi­ni gös­te­ren gra­fik ve­ril­miş­tir.

C)

Atom Sayısı

Bu­na gö­re kap­ta ger­çek­le­şen tep­ki­me aşa­ ğı­da­ki­ler­den han­gi­si ola­bi­lir?

A) H2 + 1 2 O2 → H2O

Zaman D)

Atom Sayısı

N

N

H

H Zaman

Zaman

B) H2 + Cl2 → 2HCl C) KClO3 → KCl + 3 2 O2 D) C + O2 → CO2

5. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(s) + Ener­ji 2. C2H2 + 5 2 O2 → 2CO2 + H2O

Yu­ka­rı­da ve­ri­len tep­ki­me ile il­gi­li aşa­ğı­da­ki yar­gı­lar­dan han­gi­si yan­lış­tır?

( 11 H, 168 O )

Yu­ka­rı­da­ki tep­ki­me­ye gö­re, aşa­ğı­da­ki­ler­ den han­gi­si yan­lış­tır?

A) Hid­ro­jen ve ok­si­jen atom­la­rının kimyasal yapısı değişmiştir.

A) Yan­ma tep­ki­me­si­dir.

B) Hid­ro­jen ve ok­si­jen atom­la­rı da­ha ka­rar­lı ha­le ge­çer.

B) Yeni maddeler oluşmuştur.

C) Hid­ro­jen ve ok­si­jen gaz­la­rı­nın küt­le­le­ri­nin top­la­mı, su­yun küt­le­si­ne eşit­tir.

C) Molekül sayısı değişmemiştir. D) C2H2 bi­le­şi­ği­nin kim­ya­sal özel­li­ği de­ği­şir.

D) Tep­ki­me­den ön­ce ve son­ra mo­le­kül sa­yı­ la­rı bir­bi­ri­ne eşit­tir.

3. Kim­ya­sal

tep­ki­me­ler­de aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­sin­de bir de­ğiş­me ola­bi­lir? A) Top­lam küt­le B) Atom sa­yı­sı C) Atom çe­şi­di D) Mo­le­kül sa­yı­sı

6.

Bir kim­ya­sal tep­ki­me­ye gi­ren ele­ment atom­la­rın­da tep­ki­me so­nu­cun­da aşa­ğı­da­ ki­ler­den han­gi­si de­ği­şir? A) Küt­le­ C) Elek­tron sa­yı­sı

B) Pro­ton sa­yı­sı D) Nöt­ron sa­yı­sı

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 4: Madde ve Endüstri

TEST 15

7. 7g Fe (De­mir) ele­men­tiy­le 4 g S (kü­kürt) ele­ men­ti tep­ki­me­ye gi­rin­ce, tep­ki­me so­nu­cun­da 11 g FeS bi­le­şi­ği olu­şur.

Bu­na gö­re aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si doğ­ru­ dur?

11. 2NO + O2 → 2X

2X → Y

Yu­ka­rı­da­ki tep­ki­me­ler denk­leş­ti­ril­miş ola­ rak ve­ril­di­ği­ne gö­re Y ile gös­te­ri­len mad­de­ nin for­mü­lü aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­dir?

A) 10 g Fe ile 16 g S ele­men­ti tep­ki­me­ye gi­ rin­ce 2 g S ele­men­ti ar­tar.

A) N2O4 C) N2O3

B) 7 g Fe ile 8 g S ele­men­ti tep­ki­me­ye gi­rin­ce 15 g FeS olu­şur.

B) NO2 D) N2O5

C) 14 g Fe ile 8 g S ele­men­ti tep­ki­me­ye gi­rin­ ce 22 g FeS olu­şur. D) 28 g Fe ile 16 g S tep­ki­me­ye gi­rin­ce 8 g Fe ar­tar.

8. Bir kim­ya­sal tep­ki­me­de,

I. Atomların sayısı ve cinsi

II. Toplam küt­le

II­I. Mo­le­kül sa­yı­sı

12. 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)

ni­ce­lik­le­rin­den han­gi­le­ri dai­ma ko­ru­nur?

A) Yal­nız I C) I ve II

B) Yal­nız II D) I, II ve II­I

tep­ki­me­si için aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si doğ­ru­dur? A) Küt­le ko­run­ma­mış­tır. B) Atom sa­yı­la­rı ko­run­muş­tur. C) Mo­le­kül sa­yı­la­rı ko­run­muş­tur. D) Ha­cim ko­run­muş­tur.

9. Tep­ki­me denk­le­mi; A → B + C olan bir kim­

ya­sal olay­da aşa­ğı­da­ki yar­gı­lar­dan han­gi­ le­ri ke­sin­lik­le doğ­ru­dur? A) A bir bi­le­şik­tir. B) B ve C ele­ment­tir. C) A; B nin içer­di­ği tüm ele­ment­le­ri içer­mez. D) B ve C bi­le­şik­tir.

13. Yanma ürünleri CO2 ve H2O olan bir madde­ nin yapısında,

10. 5 g Kalsiyum ile 2 g Ok­si­je­nin tep­ki­me­ye gir­ me­siy­le 7 g CaO olu­şu­yor.

Buna göre, 21 g Ca­O oluş­tur­mak için kaç gram ok­si­jen ge­rek­li­dir? A) 2

0312 473 00 28

B) 6

C) 8

D) 15

I. Karbon (C)

II. Hidrojen (H)

II­I. Oksijen (O)

elementlerinden hangilerinin bulunduğu kesindir? A) I ve II C) II ve III

B) I ve III D) I, II ve III


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 16

YAYINLARI

.

ASİTLER ve BAZLAR 1.

3.

Ayşe babası ile pazara gitmiştir. Babası pazardan limon alınca Ayşe babasına limon için aşağıdaki yorumları yapmıştır.

l. Limonun içerisinde sitrik asit vardır.

ll. Tadı ekşidir.

lll. Limon suyu elektrik akımını iletir.

Buna göre; Ayşe’nin yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II C) lI ve III

B) I ve II D) I, ll ve lll

Bir grup öğrenci aralarında konuşurken fen ve teknoloji öğretmenleri onların konuşmasını duyar.

Öğretmenlerine göre hangi öğrenciler doğru söylemiştir? A) Yalnız Senem B) Yurdagül ve Osman C) Senem ve Osman D) Senem, Yurdagül ve Osman

2.

Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür. Bazlar ise mavi turnusol kağıdına etki etmezler.

4.

Asit yağmurlarının önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Fabrika bacalarına filtre takmak

B) Motorlu araçların bakımlarını zamanında yapmak

Buna göre, yukarıdaki X, Y ve Z kaplarından hangilerinde mavi turnusol kağıdı renk değiştirmez? A) Yalnız X C) X ve Y

B) X ve Z D) X, Y ve Z

C) Evde fosil yakıtlar yerine daha temiz olan doğalgaz gibi yakıtlar kullanmak D) Çeşitli evsel zararlı atıklar gelişigüzel çevreye bırakmak

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

TEST 16

Ünite 4: Madde ve Endüstri

5.

Belirteçler asidik ve bazik özellik gösteren maddelerde farklı renk alırlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi belirteç olarak kullanılmaz?

7.

H2SO4

HCI

HNO3

KOH

l

A) Tuz

ll H2CO3

NaOH

B) Turnusol kağıdı C) Mor lahana suyu lll

D) Fenolftalein

Yukarıdaki üç kaba eklenen maddelerle oluşan çözeltilerin hangileri tuz çözeltisidir? A) Yalnız l C) l ve ll

8.

6.

Yukarıdaki şekilde HCl çözeltisi üzerine damlalık ile NaOH çözeltisi damlatılıyor.

Çözeltideki H+ iyonu miktarının zamanla değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

B) II ve III D) I, II ve III

Asitler ile ilgili olarak;

l. Bazlarla tepkimeye girerek tuzları oluştururlar.

ll. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

lll. Suda çözündüklerinde H+ iyonu verirler.

yargılarından hangileri doğrudur? A) l ve ll C) ll ve lll

B) l ve lll D) l, ll ve lll

9.

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgi doğrudur? A) Yalnız İmran C) Serap ve İmran

0312 473 00 28

B) Barış ve İmran D) Barış ve Serap


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 17

YAYINLARI ASİTLER ve BAZLAR

1.

I. Ko­la

II. Alkollü su

II­I. Sir­ke­li su

IV. Sa­bun­lu su

Yu­ka­rı­da­ki mad­de­le­re ma­vi tur­nu­sol ka­ğı­dı dal­dı­rıl­dı­ğın­da han­gi­le­rin­de ren­gi kır­mı­zı­ya dö­ner? A) Yal­nız I C) Yal­nız IV

4. Aşa­ğı­da ve­ri­len özel­lik­ler­den han­gi­sin­den

do­la­yı asit ve baz­lar elek­trik akı­mı­nı ile­tir­ ler? A) Beliteçlerin ren­gi­ni de­ğiş­tir­me­le­ri B) Su­da iyon­la­rı­na ay­rıl­ma­la­rı C) Sırasıyla ekşi ve acı tatta olmaları D) Fark­lı cins atom­lar­dan oluş­ma­la­rı

B) I ve II­I D) I, II ve II­I

2. Tur­nu­sol bo­ya­sı­nın ren­gi­ni asit­ler kır­mı­zı­ya, baz­lar ma­vi­ye dö­nüş­tü­rür.

Limonlu su, amonyak çözeltisi ve akü sıvısına bi­rer dam­la tur­no­sol bo­ya­sı dam­la­tıl­ dı­ğın­da sı­vı­la­rın renk­le­ri na­sıl olur? Li­mon­lu Su

Amonyak çözeltisi

Sir­ke­li Su

A) Kır­mı­zı

Ma­vi

Kır­mı­zı

B) Ma­vi

Kır­mı­zı

Kır­mı­zı

C) Kır­mı­zı

Ma­vi

Ma­vi

D) Ma­vi

Ma­vi

Kır­mı­zı

3. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si asit­le­rin te­mel özel­lik­le­rin­den de­ğil­dir?

A) Kır­mı­zı tur­nu­so­lun ren­gi­ni de­ğiş­ti­rir­ler. B) Tadları ekşidir ve tahriş edicidirler. C) Çö­zel­ti­le­ri elek­tri­ği ile­tir­ler.

5.

X (suda)

Y (suda)

Z (suda)

Kap­lar­da­ki çö­zel­ti­ler­den

I. Tur­nu­sol bo­ya­sı dam­la­tıl­dı­ğın­da X çö­zel­ ti­si­nin ren­gi ma­vi olu­yor.

II. Üç çö­zel­ti­de elek­trik akı­mı­nı ilet­mek­te­dir.

II­I. Z çö­zel­ti­si­ne Mg me­ta­li atıl­dı­ğın­da H2 ga­ zı çı­ka­rır.

Buna gö­re kap­lar­da­ki çö­zel­ti­ler aşağıdakilerden han­gi­le­ri ola­bi­lir?

X _____

Y Z _____ _____

A) Baz

Tuz

Asit

B) Asit

Baz

Tuz

C) Baz

Asit

Tuz

D) Tuz

Asit

Baz

D) Çö­zel­ti­le­ri­nin pH de­re­ce­le­ri 7 den kü­çük­ tür.

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 4: Madde ve Endüstri

TEST 17

6. X bileşi­ği Y ve Z nin kim­ya­sal tep­ki­me­siy­le el­ de edi­li­yor.

Y bi­le­şi­ği­nin su­lu çö­zel­ti­sin­de pH de­ğe­ri­nin 7 den bü­yük ol­du­ğu bi­li­ni­yor.

Z bi­le­şi­ği­nin su­lu çö­zel­ti­sin­de H+ iyo­nu sa­yı­ sı­nın OH– iyo­nu sa­yı­sın­dan faz­la ol­du­ğu bi­li­ni­ yor.

9. Asit ve baz­la­ra iliş­kin aşa­ğı­da­ki­ler­den han­ gi­si doğ­ru­dur?

A) Asit çö­zel­ti­le­ri kır­mı­zı tur­nu­so­lu ma­vi­ye, baz çö­zel­ti­le­ri ma­vi tur­nu­so­lu kır­mı­zı­ya çe­vi­rir­ler. B) Asit­le­rin tatları acı, baz­la­rın­ki ek­şi­dir. C) Asit­ler­le baz­lar nö­tr­leş­me tep­ki­me­le­ri ve­ rir­ler.

Buna göre yukarıda bazı özellikleri verilen X, Y ve Z bileşikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sınıflandırılmıştır?

D) Asit­le­rin su­lu çö­zel­ti­le­ri elek­tri­ği ile­tir, baz­ la­rın­ki ilet­mez.

X Y Z _____ _____ _____ A) Tuz

Asit

Baz

B) Asit

Tuz

Baz

C) Tuz

Baz

Asit

D) Baz

Asit

Tuz

10. – Kezzap olarak bilinir.

– NaOH ile nötrleşme tepkisi verir.

– Formülündeki N, O, H elementleri bulu­ nur.

Yukarıda özellikleri verilen X maddesinin bilimsel adı ve formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

7. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si bir nö­tr­leş­me tep­

Adı

ki­me­si­dir?

A) Mg + 1 2 O2 → MgO B) H2 + 1 2 O2 → H2O C) Hg + I2 → HgI2 D) Ca(OH)2 + 2HCI → CaCl2 + 2H2O

Formülü

A)

Sülfirik asit

H2SO4

B)

Fosforik asit

H3PO4

C)

Nitrit asit

HNO3

D)

Nitrik asit

HNO2

8. H2SO4 bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sudaki çözeltisinde H+ ve SO 24 iyonlarını içerir.

11.

– Yemek sodası

B) NaOH ile oluşturduğu tuzun formülü Na2SO4 tür.

– Limon suyu

– Sabun

– Yemek tuzu

C) Sudaki çözeltisine fenolftalein damlatılırsa rengi değişmez. D) NaOH ile tepkimesinden sonra elde edilen çözelti elektriği iletmez. 0312 473 00 28

Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesinin pH değeri 7’den küçüktür? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 18

YAYINLARI MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ

1.

200g

200g

20°C Zeytinya¤ı

20°C Su

Bir öğ­ren­ci yu­ka­rı­da ve­ri­len kap­la­rı öz­deş ısı­ tı­cı­lar­la eşit sü­re ısı­tı­yor. Bir sü­re son­ra kap­lar­ da ki sı­vı­la­rın sı­cak­lık­la­rı­nı ölç­tü­ğün­de, sı­vı­ lar­da­ki sı­cak­lık ar­tı­şı­nın bir­bi­rin­den fark­lı ol­du­ğu­nu gö­rü­yor.

Bu göz­le­me da­ya­na­rak öğ­ren­ci aşa­ğı­da­ki so­nuç­lar­dan han­gi­si­ne ula­şa­bi­lir? A) Ay­nı mik­tar­da ısı alan eşit küt­le­li fark­lı cins mad­de­le­rin sı­cak­lık ar­tış­la­rı ay­nı olur. B) Fark­lı mik­tar­da ısı alan eşit küt­le­li ay­ nı cins mad­de­le­rin sı­cak­lık ar­tış­la­rı fark­lı olur.

3.

C) Ay­nı mik­tar­da ısı alan eşit küt­le­li fark­lı cins mad­de­le­rin sı­cak­lık ar­tış­la­rı fark­lı olur. D) Fark­lı mik­tar­da ısı alan eşit küt­le­li fark­lı cins mad­de­le­rin sı­cak­lık ar­tış­la­rı ay­nı olur.

30°C Su

60°C Su

X

Y

I

II

III

Ye­te­rin­ce bü­yük X ve Y kap­la­rın­dan su alı­na­ rak I, II ve III nu­ma­ra­lı kap­lar dol­du­ru­la­cak­tır. – I ka­bı­na X ka­bın­dan V, Y ka­bın­dan V ha­ cim­li su – II ka­bı­na X ka­bın­dan 2V, Y ka­bın­dan 2V ha­cim­li su – III ka­bı­na X ka­bın­dan V, Y ka­bın­dan 2V ha­cim­li su Ko­nul­du­ğun­da kap­lar­da­ki den­ge sı­cak­lık­la­rı T1, T2, T3 ol­mak­ta­dır. Bu­na gö­re T1, T2 ve T3 ara­sın­da­ki iliş­ki aşa­ ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­dir? A) T1 > T2 > T3 B) T2 > T3 > T1 C) T2 = T3 > T1 D) T3 > T1 = T2

4.

K kabı L kabı TK

TL

2.

tK sı­cak­lı­ğın­da su ile do­lu K ka­bı, tL sı­cak­lı­ğın­da­ki su ile do­lu L ka­bı­na şe­kil­de­ki gi­bi yer­leş­ti­ri­li­yor.

Isıca yalıtılmış kapalı bir kapta bulunan buz - su karışımında suyun kütlesi zamanla artmıştır.

Bu­na gö­re;

I. Buz ısı vermiştir.

II. Su ısı vermiştir.

III. Buz erimiştir.

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yal­nız I C) I ve I­I

Baş­lan­gıç­ta tK > tL ol­du­ğu­na gö­re, kap­lar­ da­ki su sı­cak­lık­la­rı­nın za­man­la de­ği­şi­mi­ni gös­te­ren gra­fik han­gi­sin­de­ki gibi olur?

(Isı alış­ve­ri­şi­nin sa­de­ce kap­lar­da­ki sı­vı­lar ara­ sın­da ol­du­ğu var­sa­yı­la­cak)

A) S›cakl›k

B) S›cakl›k

tK

tK

tL

tL Zaman

B) Yalnız II D) II ve II­I

C) S›cakl›k

Zaman

D) S›cakl›k

tK

tK

tL

tL Zaman

Zaman

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 4: Madde ve Endüstri

TEST 18 5.

7. Saf bir mad­de­ye

ait sı­cak­lık – za­ man gra­fi­ği şe­kil­ de­ki gi­bi­dir.

Gra­fi­ğe gö­re aşa­ ğı­da­ki­ler­den han­ gi­si yan­lış­tır?

Sıcaklık (°C)

80 Zaman (dak)

0 -20 -50

A) Yo­ğun­laş­ma sı­cak­lı­ğı 80°C dir. B) Don­ma sı­cak­lı­ğı –50°C dir. C) Kay­na­ma sı­cak­lı­ğı 80°C dir.

Şe­kil­de­ki sis­tem­de sı­vı alt­tan ısı­tıl­dı­ğın­da olu­ şan sı­vı bu­ha­rı çar­kı dön­dür­mek­te­dir.

D) Eri­me sı­cak­lı­ğı –20°C dir.

8. Eri­me sı­cak­lı­ğı –10°C ve kay­na­ma sı­cak­lı­ğı

Çar­kın dön­me hı­zı­nı ar­tır­mak için:

I. Kap­ta­ki sı­vı mik­ta­rı­nı ar­tır­mak

II. Bu­har­laş­ma ısı­sı da­ha yük­sek olan sı­vı kul­lan­mak

II­I. Ka­ba bi­rim za­man­da ve­ri­len ısı mik­ta­rı­nı ar­tır­ mak.

90°C olan bir saf sı­vı sı­cak­lı­ğı –20°C de iken düz­gün ola­rak 100°C ye ka­dar ısı­tı­lı­yor.

Sıcaklık (°C)

Sıcaklık (°C)

100 90

yu­ka­rı­da­ki iş­lem­ler­den han­gi­le­ri ya­pıl­ma­lı­ dır? A) Yal­nız I C) Yal­nız II­I

Bu sı­vı­nın sı­cak­lık-za­man gra­fi­ği aşa­ğı­da­ ki­ler­den han­gi­si­dir? A) B) 100 90

0

B) I ve II D) II ve II­I

Zaman

-10 -20

C)

D)

Sıcaklık (°C)

0 -10 -20

bir­le­ri­ne do­kun­du­ru­la­rak ısı alış­ve­ri­şi ta­mam­ la­nın­ca­ya ka­dar bek­le­ti­li­yor.

Bu sü­re­de hal de­ği­şi­mi ol­ma­dı­ğı­na gö­re sı­ cak­lık­la­rı­nın za­ma­na bağ­lı de­ği­şi­mi­ni gös­ te­ren tab­lo aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­dir? (Isı ka­yıp­la­rı önem­sen­mi­yor.) A)

Zaman

Sıcaklık (°C)

100 90

100 90

6. Sı­cak­lık­la­rı fark­lı, metal X ve Y ci­sim­le­ri bir­

0 -10 -20

Zaman

0 -10 -20

Zaman

9.

B) 6

im

im

4

is

is

0 2

Z (D am ak a ik n a)

C

C

Z (D am ak a ik n a)

0 2

4

6

X

60 50 40 30

X

60 50 40 30

Y

0 10 20 30

Y

70 60 50 40

C)

D) 6

im

im

4

is

is

0 2

Z (D am ak a ik n a)

C

C

Z (D am ak a ik n a)

0 2

4

6

X

70 60 50 40

X

30 40 50 60

Y

30 40 40 40

Y

60 70 80 90

0312 473 00 28

K ve L saf maddelerinin sıcaklık - zaman gra­ fiği yukarıda verilmiştir.

Buna göre;

I. K maddesi sudur.

II. L maddesinin erime noktası 0°C dir.

III. Her iki madde de hal değiştirirken ortam­ dan ısı almışlardır.

yargılarından hangileri doğru olabilir?­ A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 19

YAYINLARI MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ

1.

400g su

Şiddetli alev

200g alkol

Düşük alev

400g su

Düşük alev

400g alkol

3.

Düşük alev

Yağ­mur, ilk sı­cak­lık­la­rı ay­nı olan sı­vı­lar ve öz­ deş kap­lar kul­la­na­rak ay­nı or­tam­da yu­ka­rı­da­ki dü­ze­nek­le­ri ku­ra­rak sı­vı­la­rı 5 da­ki­ka ısı­tı­yor. Bu sü­re so­nun­da sı­vı­la­rın sı­cak­lık­la­rı­nı öl­çü­ yor.

Bu den­e­ye gö­re Yağ­mur aşa­ğı­da­ki so­ru­lar­ dan han­gi­si­ne ce­vap ve­re­mez? A) Sı­cak­lık de­ği­şi­mi mad­de­nin cin­si­ne bağ­lı mı­dır?

II

III

IV

50g Buz

50g Buz

50g Buz

100g Buz

Siyah renkli cam beher

Beyaz renkli Kırmızı renkli cam beher cam beher

Siyah renkli cam beher

Fark­lı renk­le­re bo­yan­mış yu­ka­rı­da­ki cam be­her­ler öğ­le­den son­ra gü­ne­şe bı­ra­kıl­dı­ğın­ da han­gi­sin­de­ki bu­zun ta­ma­men eri­me­si en kı­sa sü­re­de olur? A) I

B) II

C) II­I

4. Şe­kil­de­ki sis­tem­de ısı­ca

D) Sı­cak­lık de­ği­şi­mi or­ta­mın ba­sın­cı­na bağ­lı­mı­ dır?

D) IV 30°C

60°C

ya­lı­tıl­mış kap­ta 30°C de su var­dır. X ve Y mus­luk­la­rın­dan sı­ra­sı ile 60°C ve 30°C de su­ lar ak­mak­ta­dır.

B) Sı­cak­lık de­ği­şi­mi mad­de mik­ta­rı­na bağ­lı mı­ dır? C) Sı­cak­lık de­ği­şi­mi mad­de­ye ve­ri­len ısı ener­ji­si­ne bağ­lı­mı­dır?

I

Y

X

30°C

Buna göre, aşa­ğı­da­ki­ ler­den han­gi­si doğ­ru­dur? A) X mus­lu­ğu açı­lır­sa kap­ta­ki su­yun sı­cak­lı­ğı de­ğiş­mez. B) Y mus­lu­ğu açı­lır­sa kap­ta­ki su­yun sı­cak­lı­ğı ar­tar. C) X ve Y mus­luk­la­rı bir­lik­te açı­lır­sa, kap­ta­ki su­yun sı­cak­lı­ğı ar­tar.

2. Sıcaklığı artan moleküllerin kinetik enerjisi ar­ tar ve daha hızlı hareket ederler.

D) X mus­lu­ğu açı­lır­sa kap­ta­ki su­yun yo­ğun­ lu­ğu ar­tar.

5.

120cm3

Buna göre; aşağıdakilerden hangilerine ısı verildiğinde moleküllerinin kinetik enerjile­ ri artar?

50cm3

60cm3

70cm3

I

II

III

IV

Şe­kil­de ve­ri­len öz­deş cam kap­la­ra sı­ra­sıy­la 50, 60, 70 ve 120 cm3 mus­luk su­yu ko­nu­lu­yor.

A) Yal­nız I C) I ve I­I

B) Yalnız II D) II ve II­I

Cam kap­lar öz­deş mum­lar­la şekildeki gibi ısı­tıl­dı­ğın­da han­gi kap­ta­ki su mo­le­kül­le­ri­nin or­ta­la­ma hı­zı en kı­sa sü­re­de artar? A) I

B) II

C) II­I

D) IV

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 4: Madde ve Endüstri

TEST 19

6. Isı­tı­lan K ve L mad­de­le­ri­-

8. Yu­ka­rı­da­ki gra­fik­te bir

Sıcaklık

nin sıcak­lık – za­man gra­fi­ği yanda verilmiştir.

K L

Bu­na gö­re; I. K ve L ay­nı cins sı­vı ve öz­deş ısı­tı­cı­lar­la ısı­tıl­mış ise L nin küt­le­si faz­la­dır.

ısı

-10

II­I. K ve L ay­nı cins sı­vı ve eşit küt­le­li ise K bi­rim za­man­da da­ha çok ısı al­mış­tır.

ifa­de­le­rin­den han­gi­le­ri doğ­ru ola­bi­lir?

B) I ve II­I D) I, II ve II­I

Buna göre, 1, 2, 3 ve 4. bölümlerde suyun fiziksel hali için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 1

2

3

4

A)

Katı

Sıvı

Sıvı + Gaz

Gaz

B)

Katı + Sıvı

Sıvı

Sıvı + Gaz

Gaz

C)

Katı + Sıvı

Sıvı

Sıvı

Gaz

D)

Gaz

Gaz +­ Sıvı

Sıvı

Sıvı + Katı

Sıvı Kaynama Sıcaklı¤ı (°C) 100 X 78 Y 55 Z

2 1

0

II. K ile L eşit küt­le­li sı­vı ve öz­deş ısı­tı­cı­lar­la ısı­tıl­mış ise L nin öz ısı­sı da­ha bü­yük­tür.

7.

4 3

Zaman

A) Yal­nız I C) II ve II­I

Sıcaklık (°C)

mik­tar bu­za ve­ri­len ısı­ nın sı­cak­lık­la de­ği­şi­mi ve­ril­miş­tir. 100

Yu­ka­rı­da­ki tab­lo­da X, Y ve Z sı­vı­la­rı­nın kay­na­ ma sı­cak­lık­la­rı ve­ril­miş­tir.

Y

Z X

X Y

Z

X

Y

I

II

III

Kay­na­ma sı­cak­lı­ğın­da­ki Y, Z ve X sı­vı­la­rı I, II ve III no­lu kap­lar­da bu­lu­nan kay­na­ma sı­cak­lı­ ğın­da­ki sı­vı­la­ra şe­kil­de­ki gi­bi ba­tı­rı­lıp bir sü­re bek­le­ti­li­yor.

Bu du­rum­da I, II ve III no­lu kap­lar­dan han­ gi­le­ri­nin için­de­ki kü­çük kap­ta bu­lu­nan sı­ vıda kaynamanın durması beklenir? A) Yal­nız I C) I ve III

B) Yal­nız II D) II ve II­I

9. Aşa­ğı­da ve­ri­len gra­fik­ler­den han­gi­si 0°C de­ki bir mik­tar bu­zun ta­ma­men bu­har ha­li­ ne ge­lin­ce­ye ka­dar ısı­tıl­dı­ğı­nı gös­te­rir?

A) Sıcaklık 100

0

C)

Sıcaklık (°C)

100

t

0

Zaman

D)

Sıcaklık (°C)

t

Zaman

Sıcaklık (°C)

100

100

0

0312 473 00 28

B)

(°C)

t

Zaman

0

t

Zaman


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 20

YAYINLARI

.

TÜRKİYE’DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 1.

Aşağıdaki meslek dalları sıralandığında hangisi kimya endüstrisi ile ilişkisinde sonra yer alır? A)

3.

Aşağıdaki tabloda kimya endüstrisi ile üretilen maddeler verilmiştir. 1

2

Kömür

Plastik

4 Kimya teknisyeni

C)

5

6

D)

Gıda mühendisi

İlaç

1.

2.

Gübre

B) 2 ve 5 D) 4 ve 6

Kimya endüstrisi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

I. Deterjan, ilaç ve boya, kimya endüstrisi ürünüdür.

II. Kimya endüstrisinde üretilen ürünlerin tamamı tek işlem ile tüketiciye ulaşır.

III. Kimyü mühendisliği, kimya sektörünün önemli bir mesleğidir.

Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) I ve II

5. İlaçlar

B) Yalnız III D) I ve III Sanayileşmenin en önemli basamaklarından biri kimya endüstrisidir.

Deterjan

3.

D

4. Kimya sektörü, diğer saniyi sektörlerine ham madde üretir.

D

Taze gıda

Plastik

Yukarıda verilen maddelerden hangisi Türkiye’de üretilen kimyasal ürünler içinde yer almaz? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Cam

Bu ürünlerden hangileri yanlış verilmiştir? A) 1 ve 6 C) 1 ve 3

Makine mühendisi

4.

2.

Boya

Kimya mühendisi

3

B)

Y Türkiye’de kimya endüstrisinde ithalat çok önemli bir yer tutar.

Y

1

D 2

Y

3

4

Yukarıdaki bilgiler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak durumlarına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

TEST 20 6.

Ünite 4: Madde ve Endüstri

Ülkemizde kimya endüstrisi gelişmeye devam etmekle birlikte hala istenilen seviyeye gelinmemiştir. Ülkemizde ilk kimya sanayinin gelişimine adım olarak kabul edilen olay 1911 yılında ilk _ _ _ _ fabrikasının açılmasıdır. Bunun gibi önemli kabul edilen bir diğer olayda şeker fabrikasının kurulumudur. 1950 yılına kadar açılan fabrikalar, devlet tarafından açlımıştır. 1950 yılı sonrası kimya sektörü özel şahısların girişimleriyle yeni fabrikalar kazanmıştır.

8.

Yukarıda kimya endüstrisinin gelişimini anlatan yazıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? A) Barut C) Kağıt

Bu sektörde, numune alımı ve kontrolünü yaparım. Bu numuneleri analiz eder ve raporlarım. Endüstri meslek liselerinde mesleğimle ilgili uzmanlaşarak mezun oldum. Şekilde mesleğini tanıtan kişinin mesleği için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) Kimya mühendisi C) Kimya teknisyeni

B) Gıda mühendisi D) Kimyager

B) Cam D) Çimento

9.

Kimya Endüstrisiyle ilişkisi düşünüldüğünde, aşağıdaki alanlardan hangisi en uzakta yer alır? A)

B)

Temizlik

7.

Ülkemizde kimya sektörü ithalata bağımlıdır. Sektörde kullanılan malzemelerin %70’i ithal edilirken ancak %30’u yerli üretimle elde edilmektedir.

İthal edilen ürünlerden, 1

C)

Kozmetik

İnşaat

2

Kauçuk 3

İlaç

10. Türkiye’nin pek çok yerinde fabrikalar kurulmuş ve bu fabrikalara ham madde sağlayan kimya endüstrisi gelişmiştir.

Gıda D)

Madeni yağ

Türkiye’nin hangi bölgesi diğerlerine göre daha gelişmiş bir kimya sanayisine sahiptir? A) Marmara Bölgesi

hangilerinin ihracatıda vardır?

B) Karadeniz Bölgesi

A) Yalnız 2 C) 2 ve 3

C) Ege Bölgesi

0312 473 00 28

B) 1 ve 2 D) 1, 2 ve 3

D) İç Anadolu Bölgesi


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 21

YAYINLARI

.

BASİT MAKİNELER 1.

4.

X → desteğin ortada olduğu kaldıraçtır.

A) Ahmet: Bir işin daha hızlı yapılmasını sağlar.

Y → desteğin uçta, kuvvetten ortada olduğu kaldıraçtır.

B) Ayşe: Basit makinelerle kuvvetten kazanç sağlayabiliriz.

Z → desteğin uçta, yükün ortada olduğu kaldıraçtır.

Yukarıdaki X, Y, Z kaldıraçlarına aşağıdakilerden hangisi örnek verilir?

Basit makineler hakkında aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır?

C) Mehmet: Basit makinelerle bir işi daha az enerji harcayarak yapabiliriz.

X

Y

Z

makas

cımbız

el arabası

cımbız

makas

ceviz kıracağı

makas

cımbız

raket

eşit kollu terazi

pense

raket

A)

D) Ege: Basit makinelerle kuvvetin yönünü değiştirebiliriz.

2.

B)

K

Yük

L

M

N

C)

Şekildeki işçinin yükü en az kuvvetle kaldıra­bilmesi için, desteği hangi noktaya koyması gerekir? A) K

3.

B) L

C) M

D)

D) N

“Dönme eksenınde sabit bir yere bağlı olup, sa­dece dönme hareketi yapabilen makaralara sa­bit makara denir. Sabit makaralarda kuvvetten kazanç yoktur.”

5.

K= 60

Buna göre; aşağıdaki düzeneklerden hangi­sinde kuvvetten kazanç vardır? A)

B)

F

C)

F

F

Hakan şekilde görülen düzeneği kurarak ağırlığı 60 Newton olan K cismini dengede tutmak iste­miştir.

Buna göre Hakan’ın ipe uygulaması gereken kuvvet kaç N’dur? (Sürtünmeler önemsizdir.)

D)

F

A) 20

B) 30

C) 60

D) 180

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 5: Basit Makineler

TEST 21 6.

8.

Mehmet

Ahmet

Dişliler, hareket ve kuvvetin iletilmesiyle kuvve­tin yönünün değiştirilmesinde kullanılan basit makinelerdir. I.

II.

III.

Saat

Kurmalı oyuncak

Bisiklet

X2

X1 Osman

araba

X3

Şekildeki el arabalarını kullanan öğrenciler sırasıyla FA , FM , FO kuvvetleriyle eşit ağırlıktaki yükleri kaldırıyorlar.

Yüklerin desteğe olan uzaklıkları X3> X2 > X1 olduğuna göre, öğrencilerin uyguladıkları kuvvetlerin sıralanışı nasıldır? (Arabalar özdeş, yüklerin yerleri farklıdır.)

A) FA > FM > FO C) FO > FA > FM

Günlük hayatta kullanılan yukarıdaki araç ve gereçlerden hangilerinin yapımında dişliler kullanılır? A) Yalnız II C) Yalnız III

B) I ve II D) I, II ve III

9.

B) FA = FM = FO D) FO > FM > FA

7.

Makara ağırlığının ve sürtünmenin ihmal edildiği aynı F kuvvetiyle dengelenen sisP

temlerde P1 oranı nedir? 2 3 A) 1 2 B) 2

Yukarıdaki basit makinelerden hangileri des­teğin ortada olduğu kaldıraç türüne örnek­tir?

C) Şişe açacağı ve makas D) Kürek ve şişe açacağı

0312 473 00 28

D) 2 3

10. 4m

2m

–I–

A) Kürek ve makas B) Eşit kollu terazi ve makas

C) 2

2m

1m

– II –

6m

3m

– III –

Yukarıdaki eğik düzlemlerdeki kuvvet kazancının büyüklük sırası nasıldır? A) III > II > I C) I = II = III

B) I > III > III D) III > I > III


8. SINIF TEST 22

YAYINLARI

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

BASİT MAKİNALAR 1.

3.

60N

K

80 N

L

Arka tekerlek dişlisi

N

M

48 diş X

Y

Z

T

Pedal dişlisi

Ağırlığı 60 N olan bir öğrenci homojen ve eşit bölmeli çubuk üzerinde ok yönünde yürür­ken hangi noktaya geldiğinde çubuk yatay denge­ye gelir?

Yukarıda bir bisiklete ait pedal ve arka tekerlek dişlilerinin diş sayıları verilmiştir.

A) K

Yokuş çıkarken pedal dişlisi, vites değiştiri­ lerek arka tekerlekteki hangi dişliye bağla­ nırsa daha kolay (en az kuvvetle) pedal çev­rilir?

B) L

C) M

D) N

X dişlisi: 6 diş Y dişlisi: 8 diş Z dişlisi: 12 diş T dişlisi: 24 diş

A) X

B) Y

4.

C) Z

D) T

Yandaki şekilde verilen terzi makası için hangisi yanlıştır? A) Kaldıraçlara örnek olarak verilebilir. B) Kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. C) Çift taraflı kaldıraca örnek olarak verilebilir. D) Yoldan kazanç kuvvetten kayıp vardır.

2. F2

F1

F3

5.

30N 30N

Yukarıdaki sistemleri dengede tutan F1, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? A) F1 = F2 = F3 C) F1 > F2 > F3

F1

30N

B) F1 = F2 > F3 D) F3 > F2 > F1

P

F2

P

F3

P

Yukarıdaki makaralarda P yükünü dengeleyen F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklüklerini sıralıyınız? A) F1 > F2 = F3 C) F1 = F2 = F3

B) F1 = F2 < F3 D) F1 = F2 > F3

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 5: Basit Makinalar

TEST 22

8.

6. F2

–I–

F1

L = 20 N K = 40 N Şekil - l

Şekil - ll

– II –

X1

F3 M = 40 N

– III –

Şekil - llI

Yukarıda verilen basit makinelerde K, L, M cisimlerini dengede tutmak için uygulanacak kuvvetlerin büyüklükleri ve sistemde kuvvet­ten kazanç sağlanıp sağlanmadığına göre oluşturulmuş aşağıdaki tablolardan hangisi doğrudur? A)

B)

Kuvvetler F1 Kuvvet Büyüklü¤ü 20 Kazanç Var + Kazanç Yok

F2 20

F3 40 +

+

C) Kuvvetler

Kuvvetler F1 Kuvvet Büyüklü¤ü 20 Kazanç Var + Kazanç Yok

F2 40 +

F3 40

Üç işçi yerden yükseklikleri aynı olan üç ayrı kamyona özdeş yükleri şekilde gösterildiği gibi çıkartıyorlar. X2 rampasının X1 den büyük olduğu biliniyor.

Buna göre, işçinin uyguladığı kuvvetler arasındaki ilişki hangisinde doğrudur? A) F1 > F2 > F3 C) F1 = F2 = F3

+

D) F1

F2

F3

Kuvvetler

F1

F2

F3

Kuvvet Büyüklü¤ü 20 Kazanç Var Kazanç Yok +

40 +

40

Kuvvet Büyüklü¤ü 20 Kazanç Var Kazanç Yok +

20 +

40

+

X2

B) F3 > F2 > F1 D) F1 > F2 = F3

+

9.

7.

15 cm

Yukarıdaki sistemlerde aynı X cismi F1 , F2 ve F3 kuvvetleri uygulanarak kaldırılmaktadır.

Uygulanan kuvvetler arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? (Çubuk­lar ağırlıksızdır.) A) F1 > F3 > F2 C) F2 > F1 > F3

0312 473 00 28

B) F3 = F1 > F2 D) F1 = F2 = F3

Yukarıdaki öğrencilerden verdi­ği bilgi doğrudur? A) Yalnız İhsan B) Mustafa ve Ihsan C) Mustafa ve Osman D) Mustafa, İhsan ve Osman

hangilerinin


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 23

YAYINLARI BASİT MAKİNALAR 3.

1.

K

=

30

N

5l

2h Çevresi 2m

F Şekil I

K=

30

N

F

Şekil Il

Çevresi 1m

h

5l

Yukarıdaki deney düzeneklerini hazırlayan bir öğrenci K cısmini farklı yüksekliklerdeki eğik düzlemler ile dengede tutmaya çalışıyor. Bunun için kullandığı dinamometreler ile dengeleyici kuvveti hesaplıyor. Buna göre, I. Şekil-I deki düzenekte şekil-ll den daha fazla kuvvet uygulanmaktadır.

II. Her iki düzeneklerde kuvvetten kazanç vardır.

III. Yükseklik azaldıkça cismi dengede tutacak kuvvet azalıyor.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

Tekerlek büyüklükleri farklı olan şekildeki traktör hareket ediyor.

Ön ve arka tekerlek için;

I. Dönüş hızları eşittir.

II. Dönüş yönleri farklıdır.

III. Traktör 10 metre yol aldığında ön teker 10 defa arka tekerlek 5 defa dönmüştür.

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III C) I ve III

4.

2.

F1

sar›msak

F2 h

Şekil-I

Şekil-II

Bu deneyle ilgili;

I. Birinci şekilde kuvvet kazancı vardır.

II. F1 = F2 olur.

III. Her iki durumda da yapılan iş aynıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II C) II ve III

B) I ve III D) I, II ve III

Elimizle s›k›şt›rd›¤›m›z noktalar

A

h

Bir öğrenci şekildeki deney düzeneğini kurup oyuncak bir arabayı önce 1. sonra II. şekildeki gi­bi sabit hızla çekerek kitapların üstüne çıkarıyor.

B) I ve II D) II ve III

Yukarıdaki şekilde sarımsak ezeceği çizilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bu basit makinede kuvvet kazancı vardır. B) A noktası destek noktasıdır. C) Sarımsak sıkarken elimizi A noktasına yak­ laştırdığımızda kuvvet kazancı zamanla artar. D) Tek taraflı kaldıraçtır. www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 5: Basit Makinalar

TEST 23

7.

5.

Sabit

K bisikleti

Arka tekerlek dişlisi 12 diş

Pedal dişlisi 48 diş

Yük

L bisikleti

Arka tekerlek dişlisi 12 diş

Pedal dişlisi 24 diş

Yukarıda pedal ve arka tekerlek dişlileri verilen K ve L bisıkletlerine binen çocuklar aynı anda yarışa başlıyorlar. Varış çizgisine aynı anda ula­şıyorlar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) K bisikletinin ortalama hızı L den büyüktür. B) L bisikletini kullanan çocuk yol boyunca da­ha çok pedal çevirmiştir. C) L bisikletlisi K dan daha fazla yer değiştir­ miştir. D) Her iki bisikletli de pedalı eşit sayıda dön­ dürdüklerınde L bisikletlisi daha çok yol alır.

I. Şekildeki makara sabit makaradır.

II. Şekildeki makara ile kuvvet kazancı sağlanır.

III. İpi 2 metre yukarı çekersek yük 1 metre yükselir.

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II C) I ve II

B) Yalnız III D) II ve III

8.

r

4r

2r

M

Yukarıda K, L ve M kasnakları sırası ile 4r, r ve 2r yarıçaplıdır.

Düzenekte K dişlisi ok yönünde 4 tur dönerse L ve M dişlileri kaç tur döner? L

M

A)

8

8

B)

8

16

C)

16

8

D)

16

16

0312 473 00 28

L

K

6.

Yukarıdaki şekil için;

Yukarıda Okan ve Mert 90 N ve 72 N ağırlığın­ daki yükleri eğik düzlemde şekildeki gibi denge­lemektedir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Okan’ın uyguladığı kuvvet daha büyüktür. B) Mert’in uyguladığı kuwet daha büyüktür. C) Okan ve Mert’in kuvvetleri eşittir. D) Mert aynı kuvvetle, 90 N’lik cismi hareket ettiremez.


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 24

YAYINLARI

.

BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI 1. Bir be­sin zin­ci­ri­nin ilk halkasını aşa­ğı­daki can­lı­lar­dan han­gi­si oluş­tu­ra­bi­lir?

A)

3.

B)

Ot

Ot

Kuzu

Kurbağa

D)

C)

Kuş

Çekirge

Yılan

Yu­ka­rı­da­ki can­lı grup­la­rın­dan olu­şa­bi­le­cek be­sin zin­ci­ri aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­sin­de doğ­ru ola­rak ve­ril­miş­tir?

İnek

A) Yılan - Ot - Çekirge - Kurbağ B) Ot - Çekirge - Kurbağa - Yılan C) Çekirge - Ot - Kurbağa - Yılan D) Ot - Çekirge - Yılan - Kurbağa

4. Ela: Tüm can­lı­lar ya­şa­mak için ener­ji­ye ih­ti­yaç du­yar.

2.

İkinci halkadır besin zincirindeki yerim. 1 Üreticilerle beslenirim. Etçil canlıların besiniyim. Üçüncü halkadır besin zincirindeki 2 yerim. Otçul canlılarla beslenirim.

Cem: Hay­van­lar ener­ji­yi el­de et­mek için be­ sin­le­ri­ni di­ğer can­lı­lar­dan kar­şı­lar­lar.

Pınar: Bit­ki­ler ken­di be­sin­le­ri­ni ken­di­le­ri ya­ par.

Eren: Bit­ki­ler ener­ji ih­ti­yaç­la­rı­nı doğ­ru­dan gü­ neş­ten sağ­lar­lar.

Bu­na gö­re yu­ka­rı­da­ki öğ­ren­ci­le­rin ile­ri sür­ dük­le­ri ifa­de­ler­den han­gi­si yan­lış­tır? A) Ela B) Cem C) Pınar D) Eren

Otçul hayvanların besiniyim. Besin 3 zincirinin ilk halkasındaki kendi besinini kendisi sağlayan canlıyım.

Bakteri veya bazı mantarlarız, canlı ve 4 ölü organizmaları ayrıştırırız. Üreticilere besin sentezi için inorganik madde kaynağı sağlarız. Yu­ka­rı­da gö­rev­le­ri ve­ri­len can­lı grup­la­rıy­la il­gi­li ola­rak aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si yan­lış­ tır? A) 1. ve 2. can­lı grup­la­rı tü­ke­ti­ci­dir. B) 3. can­lı gru­bu üre­ti­ci­dir. C) 4. can­lı gru­bu ay­rış­tı­rı­cı­dır. D) 2. ve 3. can­lı gru­bu üre­ti­ci­dir.

5. Ener­ji pi­ra­mi­di ile il­gi­li;

I. Ener­ji pi­ra­mi­di­nin te­pe­si­ne doğ­ru gi­dil­dik­ çe da­ha az be­sin ve ener­ji ak­ta­rı­lır.

II. Ener­ji pi­ra­mi­di­nin ta­ba­nın­da ay­rış­tı­rı­cı­lar bu­lu­nur.

II­I. Ener­ji pi­ra­mi­dinde bir üst basamağa doğru gidildikçe birey sayısı azalır.

IV. Ener­ji pi­ra­mi­din­de ener­ji­nin asıl kay­na­ğı Gü­neş’tir.

bilgilerinden han­gi­si yan­lış­tır? A) I

B) II

C) II­I

D) IV

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 6: Enerji Dönüşümü ve Çevre Bilimi

TEST 24 6.

Üretici canlı sayısı

8. I

Zaman

II

III

IV

Biyolojik iş

Isı

Can­lı­lar­da ener­ji dö­nü­şüm olay­la­rı yu­ka­rı­da ve­ril­miş­tir.

Bu­na gö­re nu­ma­ra­lan­dı­rıl­mış kı­sım­la­ra aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si gel­me­li­dir? I A)

Güneş enerjisi

B) C) D)

II Fotosentez

III Kimyasal enerji

Solunum

Kimsayal

enerji

enerjisi

Solunum

Güneş

Fotosentez

enerjisi

enerjisi

enerj

Kimyasal

Kimsayal

Güneş

enerji

enerji

enerjisi

Fotosentez

Kara ekosisteminde bir üreticiye ait canlı sayısının zamanla değişim grafiği yukarıdaki gibidir.

Buna göre, bu ekosistemdeki değişikliğin nedeni ile ilgili aşağıda verilenlerden han­ gisi doğrudur? A) Ortamdaki O2 miktarı artar.

IV

B) Tüketicilerin sayısı artar.

Solunum

C) Otçulların sayısı azalır.

Güneş

D) Ortamdaki CO2 miktarı azalır.

Kimyasal Fotosentez

9.

Biriken zehir miktarı

30 25 20

7.

10 5

K

Yukarıda verilen besin piramidine göre aşa­ğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

C) Üreticilerden tüketicilere doğru giderken pi­ramidin her basamağında enerjinin % 10’u üst basamaklara aktarılır. D) Çimenden tilkiye doğru giderken aktarılan enerji % 10 oranında artar.

0312 473 00 28

M

N

P

Canlılar

Yukarıdaki grafikte aynı ekosistemde yer alan K, L, M, N, P canlıların vücutlarında biriken zehir miktarları verilmiştir.

Buna göre bu canlıların besin piramidindeki dağılımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)

A) Çimenlerin yapısındaki enerjinin % 10’luk kısmı tavşanlara aktarılır. B) Tavşandan tilkiye aktarılan enerji miktarı, til­kiden kartala aktarılan enerji miktarına göre daha fazladır.

L

B) K M L P N

C)

P L K N M

N P L M K

D)

N M K P L


8. SINIF TEST 25

YAYINLARI

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ (FOTOSENTEZ) 1. Can­lı­lar­da iki önem­li ener­ji dö­nü­şüm ola­yı ger­ çek­le­şir.

Günefl Enerjisi

I

Kimyasal Ba¤ Enerjisi II

Kimyasal Ba¤ Enerjisi

4.

ATP

Bu­na gö­re yu­ka­rı­da ger­çek­le­şen ener­ji dö­ nü­şüm­le­ri için aşa­ğı­da­ki­ler­den hangisi yan­ lış­tır?

A) I numaralı ola­y sa­de­ce üre­ti­ci­ler­de ger­çek­ le­şir. B) II numaralı olay, tüm can­lı­lar­da ger­çek­le­şir.

Bir su bit­ki­si (Elo­de­a) su do­lu bir ca­ma ko­nu­la­rak yanda ve­ri­len bir de­ney dü­ze­ne­ği ha­zır­la­nı­yor. Bel­li bir sü­re son­ra de­ ney tü­pü­nün için­de bir gaz bi­ri­ki­yor.

Işık Su

Elodea (Su Bitkisi)

Bu­na gö­re de­ney tü­pü içe­ri­sin­de bi­ri­ken bu gaz aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­sin­de ve­ril­miş­tir? A) Ok­si­jen B) Kar­bon di­ok­sit C) Azot D) Hid­ro­jen

5.

K

L

Cam fanus

C) I numaralı ola­yda ışık ener­ji­si kul­la­nı­lır.

Cam fanus

D) II numaralı ola­y sa­de­ce tü­ke­ti­ci­ler­de ger­ çek­le­şir.

2. Be­yaz ışı­ğın renk­le­ri­ne gö­re fo­to­sen­tez hı­zı­ nın de­ği­şim gra­fi­ği aşa­ğı­da ve­ril­miş­tir.

Yeşil bitki ve mum

Şapkalı Mantar ve mum

M

N

Fotosentez Hızı

Cam fanus

Kırmızı

Turuncu

Sarı

Yeşi l

Mavi

Mor

mum

Cam fanus

Fare ve mum

Işı¤ın Dalga Boyu

Bu gra­fiğ ­ e gö­re aşa­ğı­da­ki­ler­in han­gi­si söy­ le­ne­mez? A) Fo­to­sen­tez hı­zı be­yaz ışı­ğın renk­le­rin­den, kır­mı­zı ve mor ışık­ta mak­si­mum­dur. B) Fo­to­sen­tez hı­zı ye­şil ışık­ta en dü­şük­tür. C) Mor ışık­tan kır­mı­zı ışı­ğa doğ­ru gi­dil­dik­çe fo­to­sen­tez hı­zı aza­lır. D) Fo­to­sen­tez mor ışık­ta en faz­la ger­çek­le­şir.

3. Fo­to­sen­tez ola­yı için;

1

3

2

Su

4

Klorofil

Ge­ce de­ney ya­pan bir öğ­ren­ci öz­deş fa­nus ve mum­lar­la şe­kil­de­ki dü­ze­nek­le­ri ha­zır­lı­yor.

A) K

6.

Karbon dioksit

Oksijen

Han­gi­sin­de mum da­ha uzun sü­re ya­nar? B) L

C) M

Fotosentez olayında madde miktarının zama­ na bağlı değişimi yanda­ ki grafikte gösterilmiştir.

Madde miktarı

Buna göre, X ve Y mad­ de­le­ri aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si­dir?

X

Ok­si­jen

yu­ka­rı­da ve­ri­len­ler­den han­gi­si ge­rek­li de­ ğil­dir?

B) Kar­bon ­di­ok­sit

Ok­si­jen

C) Ok­si­jen

Su

A) 1

D) Su

En­zim

C) 3

D) 4

X

Y Zaman

Y

A)  Su

B) 2

D) N

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 6: Enerji Dönüşümü ve Çevre Bilimi

TEST 25 7.

Iş›k Enerjisi

Su

Üretici Canl›

9.

Karbon dioksit

Aynı ortamda tutulan X, Y ve Z bitkilerinin ok­ sijen ve karbondioksit tüketimlerinde görülen değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Besin Oksijen

Karbon dioksit tüketimi

Reaksiyon hızı

Oksijen tüketimi

Tüketici Canl›

Şe­kil­de­ki şe­ma­ya gö­re aşa­ğı­da­ki so­nuç­ların han­gi­si­ne ula­şı­la­maz? A) Tü­ke­ti­ci can­lı­nın so­lu­num yap­tı­ğı­na B) Üre­ti­ci can­lı­nın fo­to­sen­tez yap­tı­ğı­na

Canlı grubu

C) Tü­ke­ti­ci can­lı­nın beslendiği canlı türüne D) Tü­ke­ti­ci ve üre­ti­ci can­lı­nın birbirlerine fay­ da sağladığına

X

Siyah ve kalın kartonla kapatılan yapraklar

Z

Buna göre,

I. X, Y ve Z bitkilerinin solunum hızları eşit­ tir.

II. X ve Y bitkilerinin atmosfere verdikleri ok­ sijen miktarları eşittir.

III. X ve Y bitkilerinin atmosferden aldıkları korban dioksit miktarı eşittir.

yorumlarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

Güneş

8.

Y

Bir saksı bitkisinin yeşil yapraklarından bir kıs­ mı siyah renkli kartonla tamamen kapatıldık­ tan sonra, saksı güneş ışığı gören bir yerde 2 - 3 gün bekletilmiştir. Daha sonra ışık gören ve ışık görmeyen birer yaprak kopartılarak iyot çözeltisi içine yerleştirilmiştir. Bir süre sonra ışık gören yaprağın mavi - mor renk aldığı, di­ ğerinin ise bu rengi oluşturamadığı görülmüş­ tür. (Nişasta iyot çözeltisiyle mavi - mor renk verir.) Deney ve sonuçlarıyla ilgili; I. Işık gören yapraklar fotosentez yapıp ni­ şasta üretmiştir. II. Siyah ve kalın kartonla kapatılan yaprak­ larda karbondioksiti organik yapıya katıl­ mamıştır.

III. Fotosentez için güneş ışığı gereklidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) II ve III

0312 473 00 28

B) I ve II D) I, II ve III

10. Özdeş iki bitkinin kullanıldığı deney düzenek­ leri aşağıdaki gibidir. Işıklı ortam Karanlık ort am Lastik tıpa Karbon dioksit

Su bitkisi

ı

Su ve madensel tuz

ıı

I. ve II. tüplerde gerçekleşen olaylar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. tüpte oksijen miktarı artarken, II. tüpte azalır. B) I. tüpte karbon dioksit miktarı azalırken, II. tüpte artar. C) I. tüpte bitki ağırlığı artarken, II. tüpteki bit­ kinin ağırlığı azalır. D) I. bitkinin kromozom sayısı artarken, II. bitkinin kromozom sayısı değişmez.


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 26

YAYINLARI

.

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ (FOTOSENTEZ - OKSİJENLİ SOLUNUM) 1. Aşa­ğı­da oksijenli solunum ve fo­to­sen­tez­le il­gi­li ve­ri­len bil­gi­ler­den han­gi­si yan­lış­tır?

4.

Yeşil bir bitkinin belirli bir zaman diliminde fotosentez hızında görülen değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Fo­ to­sen­tez Ok­si­jen­li so­lu­num _______________ __________________

Fotosentez hızı

A) Klo­ro­fil­li hüc­re­ler­de Mi­to­kon­dri­li hüc­re­ler­de

ger­çek­le­şir.

ger­çek­le­şir.

B) Su kul­la­nılır.

Su olu­şur.

C) Kar­bon­di­ok­sit

Ok­si­jen açı­ğa çı­kar.

Zaman

açı­ğa çı­kar.

D) Ener­ji­ye ge­rek­si­nim Ener­ji açı­ğa çıkar.

0

Buna göre,

var­dır.

2.

I

II

Adenin

Riboz

P

P

t2

I. 0 - t2 aralığında oksijen tüketimi devam etmektedir.

II. t1 - t2 aralığında karbon dioksit kullanılır.

III. 0 - t1 aralığında oksijen üretimi gerçekleşir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

III

t1

A) Yalnız I C) II ve III

P

B) I ve II D) I, II ve III

ATP’nin ya­pı­sın­da bu­lu­nan yu­ka­rı­da­ki nu­ ma­ra­lan­dı­rıl­mış kı­sım­la­rın han­gi­le­rin­de yük­sek ener­ji bağ­la­rı bu­lu­nur? A) Yal­nız I C) Yal­nız II­I

B) Yal­nız II D) I ve II­I

3. Aşa­ğı­da­ki tab­lo­da fo­to­sen­tez ve so­lu­num olay­la­rıy­la il­gi­li bil­gi­ler ve­ril­miş­tir. Bu bil­gi­le­rin han­gi olay­la il­gi­li ol­du­ğu­nu be­lirt­mek ama­cıy­la (X) işa­re­ti ko­nul­muş­tur.

I II III IV

Gerçekleşen olay Solunum Fotosentez Su kullanılır. X Karbon dioksit oluşur. X Oksijen kullanılır. X Su oluşur. X

Bu­na gö­re yu­ka­rı­da­ki­ler­den han­gi­sin­de yan­lış­lık ya­pıl­mış­tır? A) I

B) II

C) II­I

D) IV

5.

Işık şiddeti sabit tutulan bir ortamda saydam bir fanus içerisinde A ve B bitkileri bulunmaktadır. Belirli bir süre sonra fanus içerisindeki gazların miktarının değişmediği gözlenmiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden han­ gisidir? A) A ve B bitkilerinin solunum hızlarının birbirine eşit olması B) A bitkisinin fotosentez hızının, B bitkinin solunum hızına eşit olması C) A bitkisinin fotosentez hızının, B bitkisinin solunum hızına eşit olması D) A ve B bitkilerinin fotosentez hızlarının toplamının, solunum hızlarının toplamına eşit olması

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 6: Enerji Dönüşümü ve Çevre Bilimi

TEST 26 6.

Özdeş üç bitki ve canlı böcekler kullanılarak hazırlanan düzenekler aşağıda verilmiştir. Kırmızı ışık

Sarı ışık

9.

IŞIK

Yeşil ışık

Tüp canlı böcek

I

II

canlı böcek

Cam huni

Su

Elodea bitkisi

III

Aynı şiddette fakat farklı renkte ışıklar gön­ derilen cam fanuslardaki böceklerin yaşam süreleri çoktan aza doğru nasıl sıralanır? A) I, II ve III C) II, III ve I

7.

canlı böcek

B) I, III ve II D) III, II ve I

Bitkinin fotosentez hızı sıcaklık, ışık şiddeti ve karbon dioksit konstantrasyonu gibi çevresel faktörlerden etkilenmektedir.

Bir Elodea bitkisi, içinde su bulunan ortamdaki cam kaba konup, sudaki bitkinin üzerine cam huni yerleştiriliyor. Bir süre sonra sudan gaz kabarcıkları şeklinde bir gaz çıkışı görülüyor.

Deney tüpündeki suya,

I. gazoz

II. soda

III. saf (arı) su

faktörlerniden hangileri ilave edilirse gaz çıkışında artış olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

Sıcaklığın fotosentez hızına etkisini araştı­ ran bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Aynı ortamda tuttuğu iki farklı bitkinin fotosentez hızlarını karşılaştırılmalıdır.

10.

IŞIK

IŞIK

B) Farklı ortamlarda tuttuğu iki farklı bitkinin fotosentez hızlarının karşılaştırmalıdır. C) Sıcaklık ve karbon dioksit konsantrasyonu aynı olan, biri aydınlık diğeri karanlık ortamda tutulan iki özdeş bitkinin belli bir süre sonra ağırlıklarının karşılaştırılmalıdır. D) Işık şiddeti ve karbon dioksit konsantrasyonu aynı olan, sıcaklıkları farklı, aydınlık iki ortamda tutulan iki özdeş bitkinin ağırlıklarını karşılaştırmalıdır.

8.

Kapalı salça açıldıktan bir süre sonra sadece üst yüzeylerinde bakteri üremesi olduğu, alt kısımlada ise bakteri üremesi olmadığı gözlenmiştir. Bu gözleme göre, bu bakteri türü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A) Oksijensiz solunum yapar. B) Karbondioksit açığa çıkarmaz. C) Enerji kaynağı olarak glikoz kulanılır. D) Enerji üretimini mitokondri organelinde gerçekleştirir.

0312 473 00 28

Yanan mum Kara yosunu

Çimlenmekte olan tohumlar I

II

Yukarıdaki gibi hazırlanan iki deney düzeneğinden birincisinde mumun yanmaya devam ettiği, ikincisinde ise belli bir süre sonra söndüğü gözleniyor.

I ve II nolu deney düzeneklerindeki olaylar­ la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan­ lıştır? A) I nolu deney düzeneğindeki kara yosunu bitkisi ışık karşısında fotosentezle oksijen üretmiştir. B) II nolu deney düzeneğinden ışığın çekilmesi mumun yanma süresini kısaltır. C) I nolu deney düzeneğindeki kara yosunu bitkisi hem fotosentez hem de solunum yapar. D) II nolu deney düzeneğindeki mumun bir süre sonra sönmesi çimlenmekte olan tohumların solunum yaptığını kanıtlar.


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 27

YAYINLARI MADDE DÖNGÜLERİ ve ÇEVRE SORUNLARI

1.

2

3 1

3.

Canlıların, yaşamını sürdürebilmesi için hava, su, toprak gibi cansız faktörlere ve güneş ışığına ihtiyacı vardır. Bu nedenle bir ortamdaki canlı cansız faktörler, bu çevrede hangi canlıların yaşayacağını belirler.

Belli bir habitattaki hayvan ve bitki topluluğu ile topluluğun içinde yaşadığı çevrede oluşan, aralarında madde alışverişi olan ve büyük ölçüde kendi kendine yeten yapı aşağıdakilerden hangisidir?

4

Karbon canlılar için çok önemli bir elementtir. Neredeyse tüm hücrelerinde karbon bulunur. Bu nedenle canlılar karbonu doğadan bir şekilde almak zorundadır.

A) Ormandaki ağaçlar B) Çayırdaki böcekler

Şekildeki karbon döngüsünde numaralandırılmış olaylar ve maddeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Orman ekosistemi D) Göldeki balıklar

A) 1 numaralı olayla atmosfere karbon, CO2 şeklinde verilir. B) 2 numaralı olay solunumdur. C) 3 numaralı olay ile atmosferdeki CO2 oranı azalır. D) 4 ile canlıların ihtiyacı olan karbon havadan alınır.

2.

Şekildeki azot döngüsü şeması gösterilmiştir.

Buna göre

4.

Fırat nehri kenarına gelen bir çekirge sürünün mahsüle vereceği zararı önlemek için bölge ilaçlanmıştır. Bir süre sonra ilaçlardaki kimyasal maddelerin çekirgelere geçtiği ve çekirgelerle beslenen kelaynak kuşlarında kitlesel ölümler görülmüştür. Sayıları artan çekirgelerden mahsülün büyük oranda zarar gördüğü tespit edilmiştir.

Bu ekosistem hakkında;

I. Besin zinciri, yeşil bitki - çekirge - kelaynak şeklindedir.

II. Kimyasal maddeler, besin zincirinin birbirini izleyen canlılarda giderek artan yoğunlukta birikir.

1. Ayrıştırıcı canlılar, ölü hayvan ve bitkilerdeki azotun, toprağa karışmasını sağlar.

2. Havadaki yıldırım ve şimşek olayları azotun ayrışmasını sağlar.

3. İnsanlar ve hayvanlar havadaki serbest azotu solunum ile alırlar.

III. Zinciri oluşturan canlılar arasında doğal bir denge vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3

A) Yalnız I C) I ve II

B) Yalnız II D) I, II ve III

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 6: Enerji Dönüşümü ve Çevre Bilimi

TEST 27 5.

Aşağıdaki grafik, çevre kirliliğine bağlı beyaz ve siyah güvelerin sayısının zamana bağlı değişimini göstermektedir. Siyah güveler Beyaz güveler Çevre kirliliği

Birey sayısı

Kirlilik oranı

8.

Suda yaşayan organizmalar, su içinde çözünmüş olan oksijene bağımlıdır. Bu oksijenin bir kısmı havadan bir kısmı da fotosentez sırasında dışarı oksijen veren su bitkilerinden gelir.

Çok aktif yüzen ve bol miktarda oksijene ihtiyaç duyan alabalık ve somon balıklarının habitatı;

I. Karanlık ve derin bir gölün altı

II. Sığ ve hızlı akan sular

Yıllar 1990

III. Lağım akıntısı tarafından kirletilmiş bir dere

Grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

verilenlerden hangileri olabilir?

1950

1960

1970

1980

A) Yalnız I C) I ve II

A) Siyah güvelerin en iyi yetiştiği yer çevre kirliliğinin en az olduğu yerdir.

B) Yalnız II D) II ve III

B) Beyaz güveler kirlilikte daha kolay av olmuş olabilir. C) Beyaz güvelerin en iyi yetiştiği yer çevre kirliliğinini en az olduğu yerdir.

9.

Güneş’ten gelen ışınların bir kısmı yeryüzü tarafından soğulurken bir kısmı da uzaya geri yansır. Yansıyan bu ışınların bir kısmı, atmosferde soğurularak havanın ısınmasına neden olur. Atmosferdeki sera etkisi yapan gazların miktarının artması, soğulurken ışınların artmasına da neden olur.

Bu olay aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

D) Yaşama ve üreme şansı çevre kirliliğine göre değişebilir.

6.

Aşağıda verilen davranışlardan hangisi çevre sorunlarını çözmek amacıyla yapılmaz?

A) Sera etkisi C) Su kirliliği

A) Organik tarım uygulanması B) Enerji kullanımının ve atık madde üretiminin azaltılması

B) Toprak kirliliği D) Erozyon

C) Yabani havyan avı D) Ağaç dikiminin hızlandırılması

7.

Hava kirliliğinin çevredeki canlılar ve cansızlar üzerinde olumsuz etkileri vardır. Evlerin ısıtılması, sanayi tesisleri gibi faktörler hava kirliliğine sebep olmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin bir sonucu değildir? A) Asit yağmurları B) Sera etkisi C) Yeryüzü hareketleri D) Ozon tabakasının delinmesi

0312 473 00 28

10. Yirminci yüzyılın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanması ile birlikte, toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz? A) Yerleşim alanlarından çıkan atıklar B) Egzoz gazları C) Tarımsal mücadele ilaçları ve gübreler D) Organik tarım


8. SINIF

.

İR • DEB ÖZEL ÖZ

DERNEĞİ İ. İ İM

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 28

YAYINLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

1.

I. Hukuk ve bilim birlikte karar vermelidir.

3.

II. Uluslararası hukuk kuralları dikkate alınmalı iç hukuk buna uygun hale getirilmelidir.

Petrol kaynaklarına sahip olmayan Türkiye tüm taşıma ve ulaşımını karayoluyla yapıyor.

Bu durum da;

III. Her canlının Dünya’da hakkı olduğunu bu hakların bizim haklarımız kadar önemli ve kutsal olduğunu kabul etmeliyiz.

I. Petrol dışı enerjilere yönelmek

IV. Sanayileşme ve diğer yatırımlar için çevre etki değerlendirme raporlarına uygun davranmalıyız.

II. Yeni enerji kaynakları bulmak için ARGE (Araştırma ve Geliştirme) çalışmalarına yönelmek

Sürdürülebilir kalkınma için kurallardan kaç tanesini dikkate almalıyız?

III. Demiryolu ve deniz yolu teşviklerle desteklemek

IV. Her evde birden fazla araç ile seyahat özgürlüğü sağlamak.

hangileri sürdürülebilir kalkınma için bir çalışma olamaz?

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

A) Yalnız I C) II ve III

B) I ve II D) Yalnız IV

2. Gazete Haberleri

Konya Karapınarda tarlada çalışan bir yurttaşımız büyük bir gürültü ile tarlasının çöktüğünü gördü, ilgililere haber verildi. Yapılan incelemede çöküntünün 100 m derinliğe sahip olduğu ve sürekli yer altı suynunun çekilmesinden kaynaklandığı tespit edildi...

4.

A) Orman alanlarını yerleşime açma B) Kullanılmış sıvı yağları ve katı atıkları toplayıp değerlendirmek C) Su havzalarını sanayii yatırım alanı yapmak

Gazete haberine göre;

I. Yer altı suyunu aşırı kullanmak çeşitli katmanlar arasında boşluk oluşmasına neden olmuştur.

II. Yer altı suyu tuzlu olduğu için tarım için uygun değildir.

III. Bu bölgedeki yeraltı suyunun aşırı kullanılması sürdürülebilir değildir.

IV. Yer altı suyu çekmek için açılan kuyulara ÇED raporu alınmamıştır.

hangileri ihmal edildiği için göçük oluşmuştur? A) I, II ve III C) I, II, III ve IV

B) I, III ve IV D) II, III ve IV

Hangisi sürdürülebilir kalkınma örneğidir?

D) Maden alanlarında siyanür ve diğer kimyasalları denetimsiz kullanmak

5.

Aşağıdaki evsel atıklardan hangisi geri dönüştürülemez? A) Plastik pet şişe C) Dergi kağıdı

B) Gazete kağıdı D) Yemek artıkları

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 6: Enerji Dönüşümü ve Çevre Bilimi

TEST 28 6.

8.

Selma ışıklı bir ortamdaki bir bitkiye ait eşit büyüklükteki yapraklara aşağıdaki işlemleri uyguluyor.

– 1. yaprağa hiç bir işlem yapmıyor.

– 2. yaprağın alt ve üst yüzeyine vazelin sürüyor.

– 3. yaprağın üst yüzeyini alüminyum folyo ile kaplıyor.

– 4. yaprağın sapını kırıyor.

Bir süre bekledikten sonra yapraklarda gözlenen değişmelerden hangisi yanlış verilmiştir? A) 1. yaprak fotosentez yapabilir.

Geri dönüşüm fabrikasını geçen bir grup öğrenci, yapılan işlemleri incelemiş ve arkadaşlarına anlatmak için bir sunum hazırlamışlardır.

1. Atıklar özelliklerine göre sınıflandırılır.

2. Gereksiz olanlar yakılarak imha edilir.

3. Çeşitli kimyasallar ile eski madde işlenir ve yeni madde oluşur.

Buna göre, sunum sayfasında düzeltilmesi gereken bilgi hangileridir? A) Yalnız 2 C) 1 ve 2

9.

B) 2. yaprak hava alamadığı için solunum yapamaz.

B) Yalnız 3 D) 1 ve 3

Aşağıda öğrencilerin geri dönüşüm önemi ile ilgili verdikleri bilgilerden hangisi doğrudur? A) Eren: Ülke ekonomisine katkısı oldukça azdır.

C) 3. yapraktaki ağırlık artışı 1. yapraktaki ağırlık artışından fazladır.

B) Ece: Kağıdın geri dönüşümü, petrol ürünlerinin tasarufunu sağlar.

D) 4. yaprağın hücrelerinde su sıkıntısı görülür.

C) Dilek: Doğal kaynakların ve madenlerin daha az kullanılmasını sağlar. D) Elmas: Evdeki bütün çöpler, geri dönüşümde değerlendirilebilir.

7.

10. “Atık maddelerin geri dönüşüm sürecine gire-

Güneş enerjisi

Hidroelektrik enerji

Yenilenebilir enerji kaynakları

Rüzgar enerjisi

X

Jeotermal enerji

Yukarıdaki şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarının bir kısmı gösterilmiştir.

Buna göre, X ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Kömür B) Doğalgaz C) Nükleer enerji D) Biyokütle enerjisi

0312 473 00 28

rek ham madde olarak kullanılması, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca çevre kirliliğini de engeller kullanılmış kağıtların, geri dönüşüm sürecine girmesi ve ham madde olarak kullanılması hava kirliliğini yaklaşık %80, su kirliliğini %30 azaltır. Ormanlardaki ağaçların korunması da ayrı bir katkısıdır. 1 ton kağıdın geri dönüşüme katılması yaklaşır 15 ağacın kesilmesini önlemek demektir.

Yukarıdaki açıklamalardan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A) Geri dönüşüm, su kirliliğini engeller. B) Kağıdın ham maddesi ağaçtır. C) Çevre kirliliğinde geri dönüşümün etkisi oldukça azdır. D) Ülke ekonomisinin refahı için geri dönüşüm önemli bir adımdır.


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 29

YAYINLARI

.

ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME 1.

2.

Yüklü K ve M kürelerinin arasına (+) yüklü L cismi yerleştirildiğinde K ve M küreleri şekildeki gibi açılıyor.

4.

K

L + + +

M

– – – –

Buna göre, K ve M küreleri hangi yükle yüklüdür? K

M

A)

+

+

B)

+

C)

+

D)

– –

X Şekil-I

1

2

– –

X Şekil-II

Hareket Yönleri

Şekil–I’deki (–) yüklü çubuk, X küresine yaklaştırıldığında, küre a açısı kadar sapıyor.

X küresi şekil–II deki (–) yüklü cisimlerin tam ortasında serbest bırakılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Küre (–) yüklü olduğundan, 2 yönünde hare-ket eder.

Başlangıçta (+) yüklü iletken küre ile yüksüz K ve L iletken levhalarının aşağıdaki hangi düzenlenişlerinde yük dağılımları yanlış verilmiştir?

B) Küre (+) yüklü olduğundan 2 yönünde hare-ket eder. C) Küre (–) yüklü olduğundan 1 yönünde hare-ket eder. D) Küre hareketsiz kalır.

5. X

+ ++

Y

+

+++

+ ++

Z Nötr

I

II

Hareket Yönleri

3.

Elektriklenme ile ilgili;

I. Etki ile elektriklenmede cisimler zıt yükle yüklenirler.

II. Dokunma ile elektriklenmede cisimler aynı cins yükle yüklenirler.

III. Sürtünme ile elektriklenmede cisimler aynı cins yükle yüklenirler.

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I C) I ve II

B) Yalnız II D) I, II ve III

Yukarıda yük durumları belirtilen X, Y, Z kürelerinin sağ taraflarına (+) yüklü bir cam çubuk yaklaştırılıyor.

Buna göre, cam çubuk yaklaşırken X, Y, Z kürelerinin hareket yönleri nasıl olur? X

Y

Z

A)

I

II

I

B)

II

I

I

C)

II

I

II

D)

I

II

II

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 7: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

TEST 29 6.

Şekildeki düzenekte bulunan küre ve plaka yükleri farklı olacak şekilde aşağıdaki sistemler oluşturuluyor.

9.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde ipteki gerilme kuvvetinin en büyük olması beklenir?

Nötr

7.

→ L

← K

B

– – – ––

Şekildeki nötr iletken nötr AB çubuğuna (–) yüklü ebonit cisim dokundurulduğunda A ve B uçlarının yük işareti nasıl olur? A

B

A)

+

B)

C)

+

+

D)

+

+

← M

Buna göre, K, L ve M bilyelerinin yükleri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D)

K

L

M

+

+

+

+

+

+

+

10.

K

A) K : + L : –

0312 473 00 28

B) K : – L:+

C) K : Nötr D) K : + L : Nötr L:+

Z

Buna göre, X

Y

X

Y

– – – –

+ – + –

– – – –

+ + + +

L

Şekildeki nötr ve iletken KL çubuğuna (+) yüklü X cismi yalıtkan sapından tutarak dokundurulmadan yaklaştırılırsa KL çubuğunun yükü ne olur?

Y

İletken X, Y, Z küreleri yalıtkan ayaklar üzerindedir. Z küresi yüklü, X ve Y yüksüzdür. Önce Z, X’e dokundurulup ayrılıyor, sonra X küresi Y küresine yeteri kadar yaklaştırılıyor.

X + + + ++

X

8.

nötr

Yükleri bilinmeyen K, L, M bilyeleri hareketleri aşağıdaki gibidir.

A

I X

Y

X

Y

+ + + +

– + – +

+ – + –

+ + + +

III

II

IV

X ve Y nin yük durumları hangisi gibi olabilir? A) Yalnız I C) II ve IV

B) Yalnız IV D) I ve III


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 30

YAYINLARI

.

ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME 1.

– – – – – – – Z

X

B)

– – – – – – – X

C)

Z

X

X

D)

– – – – – – – Z

Y

Y

Z

Şekildeki (+) yüklü X cismi iletken Y, Z çubuğuna yaklaştırılıyor. Çubuğun Z ucu topraklanıyor.

Buna göre, çubuğun Y ve Z uçlarındaki yüklerin işaretleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

– – – – – – –

Y

++ ++++ Yal›tkan Madde

Y

Şekildeki sistemde nötr X küresine ipek kumaşa sürtülmüş cam çubuk, nötr Y küresine yün kumaşa sürtülmüş ebonit çubuk, değdirilip çekilirse, sabit konumdaki (–) yüklü Z cismi ile son durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur? (X ve Y kareleri etkileşmemektedir.) A)

X

3.

Z

Y

A) B)

– – – – – – – Z

X

C) D)

X

Z

+

0

+ +

0 –

Y

4.

Birbirine aynı uzaklıkta özdeş küre ve yaylardan yapılmış aşağıdaki sistemlerden hangisinde yayın uzamasının en fazla olması beklenir? (zemindeki küreler yere sabitlenmiştir.)

2.

Dokunma ile elektriklenmede toplam yük değişmez. Her iki cisim de yükü fazla olanın yüküyle yüklenir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış çizilmiştir? Dokunmadan önce

Dokunduktan sonra

A)

++ +

+

+

B)

+

– – –

C)

++

– –

+ –

+ –

D)

++ +

++

+ –

5.

Elektrikle yüklü iki cisim, yalıtkan iki iple asılıyor.

Buna göre, cisimler aşağıdaki durumların hangisinde dengede kalamaz?

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 7: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

TEST 30 6.

9. α

α

α

L

++ ++++

K Nötr X

Yalıtkan iple bağlı ve eşit kütleli olan K, L ve M cisimlerine (–) yüklü çubuk d kadar yaklaştırıldığında cisimler şekillerdeki gibi denge konumlarına ulaşmaktadır. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) L ile M aynı miktarda yükle yüklüdür. B) Çubuk ile L zıt yükle yüklüdür. C) M cismi (+) yüklüdür. D) K cismi (–) yüklüdür.

7.

A. Yüklü bulutlar arasında yük akışının olmasına şimşek denir.

B. Yüklü bulutlarda yer arasında yük akışı olması olayına yıldırım denir.

Buna göre yukarıdaki olaylar hangi tür elektriklenmeye girer? A

B

A)

Temas

Etki

B)

Sürtünme

Etki

C)

Sürtünme

Temas

D)

Temas

Sürtünme

8.

––

–––

Yukarıdaki düzeneği hazırlayan Ahmet bu olayla ilgili aşağıda şu notları yazmıştır.

I. Hazırladığın olaydır.

II. Bu olayla cisim nötr hale gelir.

düzenek

Yukarıdaki öncüllerden hangisi doğrudur? A) I ve III C) II ve III

0312 473 00 28

B) I ve II D) I, II ve III

Y

Nötr yalıtkan ayaklar üzerindeki X ve Y cisimlerinin arasına (+) yüklü L cismi sarkıtıldığında K ve M kürelerinin konumları şekildeki gibi oluyor.

Buna göre, K ve M kürelerinin yüklerinin işaretleri aşağıdakilerden hangisidir? K

M

+

+

B)

C)

+

D)

0

+

A)

10.

K

L

+ + ++ + + YALITKAN

Nötr K ve L cisimleri yalıtkan bir destek üzerinde duruyorken (+) yüklü bir cisim yalıtkan sapından tutarak K cismine yeterince yaklaştırılıyor.

Sistemde önce toprak bağlantısı kesilip sonra (+) yüklü cisim uzaklaştırılırsa K ve L cisimlerinin yük durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A)

topraklamama

III. Topraklama olayı ile elektrikli aletlerin zarar görmesi engellenir.

M

Nötr

– – – –

K

+ + + +

– – – –

L

– – – –

B)

– – – –

K

+ + + +

YALITKAN

C)

+ + + +

K

+ + + +

– – – –

YALITKAN

– – – –

L

+ + + +

YALITKAN L

– – – –

D)

– – – –

K

– – – –

L

+ + + + YALITKAN

+ + + +


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 31

YAYINLARI

.

ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME 1.

(+) yükle yüklü bir elektroskoba (+) yüklü bir X cismi dokunduruluyor.

Buna göre;

X +++ + +

+ + + + + +

I. Elektroskobun yapraklarında bir değişiklik olmayabilir.

II. Elektroskop nötr olabilir.

III. Elektroskobun yaprakları biraz daha açılabilir.

yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I C) I ve III

2.

4.

Şekildeki (–) yüklü elektroskoba, yükü bilinmeyen K cismi yalıtkan sapından tutularak dokundurulduğunda, yaprakların biraz kapandığı gözleniyor.

Bundan sonra K cismi nötr (yüksüz) bir elektroskoba dokundurulduğunda aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir?

B) I ve II D) II ve III

Yüklü bir elektroskopla zıt yüklü bir cisim dokundurulduğunda elektroskobun yapraklarında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olamaz? A) Yapraklar önce tamamen kapanıp, sonra açılabilir.

5.

B) Yapraklar biraz kapanabilir. C) Yapraklar tamamen kapanabilir. D) Yapraklar biraz açılabilir.

3.

Yalıtkan ayak üzerinde bulunan X metal cismi, aşağıdaki durumların hangisi yapıldığında kesinlikle nötr olamaz? A)

C)

X

X

+

‹letken tel

‹letken tel

B)

D)

X

– –

X

+ –

K ve M kürecikleri ile L elektroskobu yüklüdür. K küreciği L elektroskobunun topuzuna yaklaştırılınca, yaprakları biraz kapanıyor. M küreciği L elektroskobunun topuzuna yaklaştırılınca, yaprakları biraz daha açılıyor.

Buna göre, K, M kürecikleri ile L elektroskobunun yükünün cinsi hangisi seçenekte doğru olarak verilmiş olabilir? K

L

M

A)

+

B)

+

+

C)

+

D)

+

+

+

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 7: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

TEST 31

8.

6.

Topraklanma olayı ile ilgili olarak aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? A) Çıplak ayakla toprak zemine basmak

+ + + + + +

B) Petrol tankerlerinin arkasına asfalta değecek şekilde zincir takmak

– – – – – –

C) Ameliyathanelerde zeminin iletken maddeyle kaplanması

(+) yüklü K elektroskobu ile (–) yüklü L elektroskobunun topuzları arasında iletken tel ve anahtar bulunmaktadır.

Yük miktarları bilinmediğine göre, anahtar kapatıldığında aşağıdakilerden hangisinin olması kesinlikle beklenmez? A) L elektroskobundan K elektroskobuna (–) yüklerin akması B) Her iki elektroskobun da yapraklarının nötr olması

D) Elektrik prizlerini kontrol ederken lastik terlik giymek

X

9.

Y

C) K elektroskobunun yapraklarının önce kapanıp sonra açılması, L elektroskobunun ise yapraklarının biraz kapanması D) Her iki elektroskobun da yapraklarının önce açılıp sonra kapanması

7.

Şekildeki yaprak açıklıkları eşit olan yüklü X ve Y elektroskopları birbirine dokundurulup çekildiğinde ikisinin de yapraklarının tamamen kapandığı gözleniyor.

Buna göre, elektroskopların yükleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

M K

A) Yük miktarları eşit ve zıt yüklüdür. B) Yük miktarları eşit ve aynı yüklüdür. C) X in yükü fazla ve zıt yüklüdür. D) Y nin yükü fazla ve zıt yüklüdür.

Negatif yüklü K cismi nötr elektroskoba yaklaştırılıyor.

Yaklaştırma sonrası elektroskobun son durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A)

B)

+ + +

C)

+ + +

– + –

0312 473 00 28

– + –

– – – –

– – – –

D)

+

10. Şekildeki (+) yüklü X cismi

+

+ – +

+ – +

nötrü elektroskoba yaklaştırıldığında topuz ve yaprakları yük durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

+++

X

Topuz

Yapraklar

A)

+

+

B)

+

C)

0

+

D)

+


8. SINIF

DERNEĞİ İ. İ İM

İR • DEB ÖZEL ÖZ

İTİM - ÖĞRET EĞ

TEST 32

YAYINLARI

.

ELEKTRİK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ 1.

Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesinden yararlanılarak yapılmış bir alet değildir? A)

3.

Elektrik enerjisi yaşant›m›zda önemli bir yere sahiptir. Ancak bilinçsiz kullan›lmas› yaşamsal tehlikelere neden olabilir.

B) Burcu

C)

Burcu’nun verdiği bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi elektriğin tehlikesinden korunmak için yapılan işlemlerden biri değildir?

D)

A) Devrelerde sigorta ve anahtar kullanılması B) İletken malzemelerin yalıtkan maddelerle kaplanması

C) Yüksek gerilim hatlarının şehir merkezinden geçirilmesi D) Elektrikli aletlerin tamiratının uzman kişilerce yapılması

4. 2.

Aşağıdakilerden hangisi hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren alettir?

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnekte elektrik enerjisinin zararlarından korunmak amaçıyla alınan önlemlerden söz edilemez?

www.ozdebir.org.tr • www.ozdebiryayinlari.com


8. SINIF

Ünite 7: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

TEST 32 5.

7.

1 Cam

Fosil 2 yakatlar

3 Rüzgar enerjisi

4 Petrol

5 Güneş enerjisi

6 Plastik

7 Jeotermal Enerjisi

8 Hidroelektrik enerjisi

9 Ka¤›t

Yukarıdaki numaralandırılmış kutucuklarda, enerji ve geri dönüşümle ilgili bazı kavramlara yer verilmiştir.

Yukarıdaki öğrencilerin enerji dönüşümleri için verdikleri bilgilerden hangileri doğrudur?

Buna göre, yukarıdakilerden hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir? A) 1, 2, 3, 5 C) 3, 5, 7, 8

8.

B) 3, 5, 8, 9 D) 4, 5, 6, 7

1

2

3

4

A) Yalnız Mehmet B) Metin ve Mehmet C) Mehmet ve Ahmet D) Metin, Mehmet ve Ahmet

Görselde günlük hayatımızda kullandığımız elektirk enerjisi ile çalışan ev araçları verilmiştir.

6.

Özgür öğretmen öğrencilerini Yatağan Termik Santraline götürerek elektrik enerjisinin elde edilişine kadar enerji dönüşüm sırasını öğrencilerine sorarak aşağıdaki sıralamayı alıyor.

Kimyasal

A) Yalnız 1 C) 1, 2 ve 4

9.

enerji

Hareket

➞ enerjisi ➞

Isı enerjisi

Elektrik enerjisi

Ancak Özgür öğretmenin sıralamanın doğru olmadığını belirterek doğru sıralamayı yapmıştır.

Bu durumda hangi enerji türleri yer değiştirmelidir?

A) Kimyasal – Isı B) Kimyasal – Hareket C) Isı – Hareket D) Isı – Elektrik

0312 473 00 28

Buna göre, hangileri elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren ev araçlarıdır? B) 2 ve 3 D) 1, 2, 3 ve 4

Çamaşır Makinası

Tramvay

Vantilatör pervanesi

Mikser

Yukarıda verilen araçlar elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Buna göre, hangileri elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürmektedir? A) Yalnız ★ B) ● ve ■ C) ●, ■ ve ▲ D) ★, ●, ■ ve ▲

Profile for Gundogdu E-Library / E-Kütüphane

FEN8004-FEN BİLİMLERİ YAPRAK TEST  

FEN8004-FEN BİLİMLERİ YAPRAK TEST