Page 1


ORTAÖĞRETİM

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

9 DERS KİTABI Bu ki­tap, Mil­lî Eği­tim Ba­kan­lığı, Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu Baş­kan­lığı’nın 30.11.2015 ta­rih ve 92 sa­yı­lı (ekli listenin 24’üncü sırasında) ku­rul ka­ra­rıy­la 2016-2017 öğ­re­tim yı­lın­dan iti­ba­ren 5 (beş) yıl sü­rey­le ders ki­ta­bı ola­rak ka­bul edil­miş­tir.

Yazar Bekir PINARBAŞI

TUTKU Y A Y I N C I L I K

1


Her hak­kı sak­lı­dır ve TUTKU KİTAP YAYIN BİLGİSAYAR DERS ARAÇ GEREÇLERİ TİCARET

LİMİTET ŞİRKETİ’ne ait­tir. İçin­de­ki şe­kil, ya­zı, me­tin ve gra­fik­ler, ya­yınevi­nin iz­ni ol­ma­dan alı­na­maz; fo­to­ko­pi, tek­sir, film şek­lin­de ve baş­ka hiç­bir şe­kil­de çoğal­tı­la­maz, ba­sı­la­maz ve ya­yım­la­na­maz.

ISBN: 978-975-8851-85-0 • Editör Fikri ÖZDEMİR • Dil Uzmanı Osman Nuri BAYRAK • Görsel Tasarım Uzmanı Aysel GÜNEY • Program Geliştirme Uzmanı Zeynep TIRAŞ • Ölçme Değerlendirme Uzmanı Kenan GEDİK • Rehberlik / Gelişim Uzmanı Filiz YILMAZ

TUTKU Y A Y I N C I L I K Kavacık Subayevleri Mah. Fahrettin Altay Cad. Nu.: 4/8 Keçiören/ANKARA tel.: (0.312) 318 51 51 - 50 • belgeç: 318 52 51

2


Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yldzdr, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan: Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan.

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; O zaman yükselerek arşa değer belki başm.

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet; Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

3


GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, damarlarndaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

4


5


İÇİNDEKİLER Organizasyon Şeması .................................................................................................................10 ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: İNSAN VE DİN ............................................................................................................. 11 1. İn­sa­nın Ev­ren­de­ki Ko­nu­mu . ................................................................................................. 12 2. İn­sa­nın Do­ğa­sı ve Din .......................................................................................................... 14 3. Di­nin İn­san Ha­ya­tın­da­ki Ye­ri ve Öne­mi .................................................................................16 4. İnan­ma­nın Çe­şit­li Bi­çim­le­ri ................................................................................................... 18 4.1. Tek Tan­rı­cı­lık (Mo­no­te­izm) ............................................................................................19 4.2. Çok Tan­rı­cı­lık (Po­li­te­izm) . ............................................................................................ 20 4.3. Tan­rı­ta­nı­maz­lık (Ate­izm) . ............................................................................................. 21 DİNİN ÖNEMİ (OKUMA METNİ) . ............................................................................................. 22 DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ......................................................................................... 23

ÖĞRENME ALANI: İBADET 2. ÜNİTE: TEMİZLİK VE İBADET . .............................................................................................. 25 1. İba­detin Anlamı ve Kapsa­mı ................................................................................................ 26 2. Ni­çin İba­det Edi­lir? ............................................................................................................... 29 3. İba­det-Te­miz­lik İliş­ki­si .......................................................................................................... 31 3.1. Beden Temizliği ........................................................................................................... 32 3.2. Gu­sül . ........................................................................................................................... 33 3.3. Ab­dest ........................................................................................................................... 34 3.4. Te­yem­müm ................................................................................................................... 36 3.5. Me­kân ve Çev­re Te­miz­li­ği ............................................................................................ 38 DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ......................................................................................... 40 6


ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED (S.A.V.) 3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYATI . ................................................................................... 41 1. Hz. Mu­ham­med’in Doğ­du­ğu Or­tam ..................................................................................... 42 2. Hz. Mu­ham­med’in Do­ğu­mu, Ço­cuk­lu­ğu ve Genç­li­ği ........................................................... 44 3. Hz. Mu­ham­med’e Vah­yin Ge­li­şi . ......................................................................................... 47 4. Hz. Mu­ham­med’in Hic­re­ti . ................................................................................................... 50 5. Hz. Mu­ham­med’in Top­lum­sal Ba­rı­şa Yö­ne­lik Et­kin­lik­le­ri . ................................................... 52 6. Hz. Mu­ham­med’in İs­lam’ı Yay­ma Ça­ba­la­rı ......................................................................... 52 7. Ve­da Hut­be­si’nde Ev­ren­sel Me­saj­lar . ................................................................................. 54 8. Hz. Mu­ham­med’in Ve­fa­tı ..................................................................................................... 58 EŞ OLARAK HZ. HATİCE (Okuma Metni) .............................................................................. 60 DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ......................................................................................... 62

ÖĞRENME ALANI: VAHİY VE AKIL 4. ÜNİTE: KUR’AN VE ANA KONULARI .................................................................................... 63 1. İs­lam Di­ni­nin Te­mel Kay­na­ğı: Kur’an-ı Ke­rim ...................................................................... 64 2. Kur’an-ı Ke­rim’in Ta­ri­hi ........................................................................................................ 65 3. Kur’an’la İl­gi­li Ba­zı Kav­ram­lar .............................................................................................. 68 3.1. Kur’an’ın İç Dü­ze­ni ile İl­gi­li Kav­ram­lar .......................................................................... 68 3.2. Kur’an’ın Okun­ma­sıy­la İl­gi­li Kav­ram­lar ......................................................................... 69 3.3. Kur’an’ın An­la­şıl­ma­sı ve Yo­rum­lan­ma­sıy­la İl­gi­li Kav­ram­lar ......................................... 72 4. Kur’an-ı Ke­rim’in Bel­li Baş­lı Ko­nu­la­rı ................................................................................... 73 4.1. İnanç ............................................................................................................................. 73 4.2. İba­det ............................................................................................................................ 74 4.3. Ah­lak ............................................................................................................................. 76 7


5. Kül­tü­rü­müz­de Kur’an’ın Ye­ri ve Öne­mi ............................................................................... 77 DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ......................................................................................... 80

ÖĞRENME ALANI: AHLAK VE DEĞERLER 5. ÜNİ­TE: DE­ĞER­LER ................................................................................................................ 81 1. De­ğer Ne­dir ve Na­sıl Olu­şur? .............................................................................................. 82 2. De­ğer­le­rin Olu­şu­mu­na Di­nin Et­ki­si ...................................................................................... 83 2.1. Örf ve Âdet­le­rin Din­le İliş­ki­si ......................................................................................... 83 2.2. Ah­la­ki De­ğer­le­rin Din­le İliş­ki­si ....................................................................................... 85 3. Ki­şi­lik Ge­li­şi­min­de De­ğer­le­rin Et­ki­si ..................................................................................... 87 4. Top­lu­mu Bir­leş­ti­ren Te­mel De­ğer­ler .................................................................................... 88 4.1. Va­tan ve Ül­kü Bir­li­ği ...................................................................................................... 88 4.2. Bay­rak ve İs­tik­lal Mar­şı ..................................................................................................90 4.3. Hür­ri­yet ve Ba­ğım­sız­lık ................................................................................................. 91 4.4. İn­san Hak­la­rı­na Say­gı ................................................................................................... 92 4.5. Mil­lî Se­ci­ye Kav­ra­mı ve Ata­türk .................................................................................... 94 DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ......................................................................................... 96

ÖĞRENME ALANI: DİN VE LAİKLİK 6. ÜNİ­TE: LA­İK­LİK VE DİN ......................................................................................................... 97 1. Din, Bi­re­yi Esas Alır ............................................................................................................. 98 2. La­ik­li­ği Do­ğu­ran Ne­den­ler .................................................................................................. 100 3. La­ik Dev­let ......................................................................................................................... 102 4. La­ik­lik Din ve Vic­dan Öz­gür­lü­ğü­nün Gü­ven­ce­si­dir ............................................................ 104 5. Ata­türk’ün La­ik­lik An­la­yı­şı .................................................................................................. 105 DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ....................................................................................... 108 8


ÖĞRENME ALANI: DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET 7. ÜNİ­TE: İSLAMİYET VE TÜRK­LER ....................................................................................... 109 1. Türk­le­rin Müs­lü­man Olu­şu ................................................................................................. 110 2. Türk­ler­de İs­lam An­la­yı­şı­nın Oluş­ma­sın­da Et­ki­li Olan Şah­si­yet­ler ..................................... 111 2.1. Ebû Ha­ni­fe .................................................................................................................. 111 2.2. Mâ­tu­ri­di ....................................................................................................................... 112 2.3. Şa­fi­i ............................................................................................................................. 112 2.4. Eş’ari ........................................................................................................................... 113 2.5. Ah­met Ye­se­vi .............................................................................................................. 114 2.6. Ahî Ev­ran .................................................................................................................... 115 2.7. Ha­cı Bek­taş Ve­li .......................................................................................................... 116 2.8. Mev­lâ­nâ . ..................................................................................................................... 117 2.9. Yu­nus Em­re ................................................................................................................ 119 2.10. Ha­cı Bay­ram Ve­li ...................................................................................................... 120 3. Türk­le­rin İs­lam Me­de­ni­ye­ti­ne Kat­kı­la­rı ............................................................................... 121 DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ....................................................................................... 126 SÖZ­LÜK . ................................................................................................................................... 127 KAY­NAK­ÇA ............................................................................................................................... 134

9


ORGANİZASYON ŞEMASI İNSAN VE DİN

ÖĞRENME ALANI: İNANÇ

Öğrenme alanı

1. ÜNİTE: İNSAN VE DİN

Ünite adı

1. Ünite

Etkinlik

Ünite konularını destekleyen görsel unsur

“Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök (bunların nizamına)

kesinlikle bozulup gitmişti.”

(Enbiyâ suresi, 22. ayet.) Evrende birden çok tanrı olsaydı ne gibi sorunlar yaşanırdı? Yukarıdaki ayeti de dikkate alarak

beyin fırtınası yapınız.

Ünite konularıyla ilgili hazırlık çalışmaları

4.2. Çok Tanrıcılık (Politeizm)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İnanmanın çeşitli biçimlerinden biri de çok tanrıcılıktır. Bazı dinlerde birden çok tanrı ya da tanrısal 2. 1. Ünite Kur’an-ı sanın üslıtün lürev ğünü özel nibul konu alan meave li bu larak defte-çok tan­ güce inanılır. Bu tanrılaKe rınrim’den, her biriinnin fark gö lerive ol dulik ğulerika edi lir. iki Şinayet toizm Hin duizm, rinize yazınız.

rıcı bir anlayışa sahiptir. Şintoizmde Amaterasu Güneş tanrıçasıdır ve gök ülkesini temsil eder. Ay tan­ 3.4. Teyem müm 2. Dinin toplumsal açıdan önemini ilmihâl kitaplarından veya ansiklopedilerden araştırınız. rısı Tskukiyomi, fırtına ve deniz tanrısı ise Susanowa’dır.22 Hin duizme göre ise Brahma, yaratıcı; Vişnu, Di­ ni­cu; mi­zŞi e­gö­ e­ge­ ek­lci i­du­ rum­ lar­dEs a­gus­ let­mdin ek­ve­na­ maz­ lar­de dan­ön­ e­ab­ est­al­ ak­farz­ ır.­Ab­ dest­ve­ 3. rTev hitredi kavramının anlamını koru yu va, yok tan rıdır. kiaraştırınız. İran lerinden Maz kizmcde vedSü mermler de dedçok tan rıcılık gu­sül­için­ye­ i­mik­tbir ar­ddine a­te­inanmaya miz­su­ge­ re­kir.­Su­bu­ lun­maz­ya­da­has­ ta­ldefterinize ık­vb.­se­byazınız. ep­ler­le­kul­la­nı­la­maz­sa­bu­ 4. lİnsan neden ihtiyaç duyar? Düşüncelerinizi inan cı vardır.ter­ du­rum­da­te­yem­müm­ya­pı­lır.­Top­rak,­kum,­tuğ­la­gi­bi­mad­de­le­re­el­sü­rü­le­rek­ya­pı­lan­te­yem­müm,­manevi­ Çok tanrıcılık inancını benimseyenler Yüce Allah’tan (c.c) başka varlıklara, olağanüstü güçler atfede­ bir­te­miz­len­me­dir.­Te­yem­mü­mün­ya­pı­lı­şı­şöy­le­dir: 11 rek onlardan yardım dilerler. Güneş, Ay, yıldız gibi gök cisimlerini, doğadaki bazı canlı ve cansız varlık­

i­miz­ de­uzun­kol­ lu­giy­ i­var­ dest­tan te­ol­ u­gi­ i­kol­ ek­le­re­ka­ ar­sı­ va­nola ır.­Eû­ ü­bes­ me­ le­ larıÜze­ ilahrola rak kabul eder ler. sİs lamsa­ab­ dini çok rıd cıu­ lığğı Yübce Allar­dir­ lah’as(c.c.) şirk dkoş mak rakzgör müş ve bu saklamıştır. Bumko nuylapı­ illa­ gicliak­ birsa­ona­ni­ ayette, y“Al lah,lir.­Ör­ kendi si orytak ko şulma sını la bağış lamaz. çe­knu i­le­ya rek­ne­için­te­ yem­ üm­ya­ et­edi­ ne­ ğne in­“Ni­ et­et­ tim­Al­ lah­rı­ za­as sı­için­te­ yem­ müm­

Bundan başkasını (günahları) kimse için bağışlar. ortak koşan kimse büyük al­ma­ya.”­de­ nir.­El­ler­te­ miz­top­ra­ğdilediği a­ve­ya­top­ rak­cin­ sin­d en­bir­şe­yAllah’a e­(tuğ­la,­kil,­kum­vb.)­sü­ rü­lüp­sil­ ke­le­bir nir­ 23 günah (ile) iftiralir.­Bu­ etmiş olur.” buyrul muşrtur. ve­yüz­mesh­edi­ nun­ar­ dın­dan­el­ ler­tek­ ar­top­ra­ğa­sü­rü­lüp­sil­ke­le­nir.­Ön­ce­sağ,­son­ra­sol­kol­mesh­ edi­lir.­Böy­le­ce­te­yem­müm­ta­mam­lan­mış­olur.­

Konuyla ilgili yorumlanacak ayet, hadis vb.

Te­yem­müm­alan­ki­şi,­iba­de­ti­ni­ra­hat­ça­ya­ pa­bi­lir.­Su­bu­lu­nur­ya­da­su­yu­ra­hat­ça­kul­lan­ma­im­kâ­nı­do­ Yorumlayalım

ğar­sa­te­yem­müm­bo­zu­lur.­Ab­des­ti­bo­zan­her­şey,­te­yem­mü­mün­de­bo­zul­ma­sı­na­sebep­olur. “...Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar, artık onun yeri ateştir...”

(Mâide suresi, 72. ayet.)

Not Edelim

Yukarıdaki ayeti yorumlayınız. Teyemmümün­farzı­ikidir:

Not Edelim

•­Niyet­etmek

Konuda öğrenilenleri desteklemek amacıyla

düzenlenmiş etkinlik çalışmaları

•­Elleri­toprak­veya­toprak­cinsi­ Şirk, Allah’tan (c.c.) başka tanrıların da olduğuna inanmak; Allah’a (c.c.) zatında, HZ. MUHAMMED’İN HAYATIsıfatlarında, bir­şeye­sürüp­yüzü­ve­kolları­mesh­ fiillerinde ve yaratma konusunda ortak koşmak demektir. Allah’a (c.c.) şirk koşan kişiye müşrik denir. etmek Kur’an’a göre şirk büyük bir zulümdür ve Rabb’imizin (c.c.) asla affetmeyeceği büyük bir günahtır.

Etkinlik

“(Ey Muhammed!) Muhakkak sen de öleceksin onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz siz de

kıyamet günü Rabb’inizin huzurunda davalaşacaksınız. ”

22. Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, s. 75. 23. Nisâ suresi, 48. ayet.

(Zümer suresi, 30-31. ayetler.) Te­yem­müm,­di­ni­mi­zin­biz­le­re­sağ­la­dı­ğı­bir­ko­lay­lık­tır.­“... Su bulamamışsanız temiz toprakla te­ 20 Yukarıdaki­ayetten­hangi­mesajları­çıkarabiliriz?­Düşüncelerinizi­arkadaşlarınızla­paylaşınız. yemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla mesh edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez...”26­mealindeki­ayet­de­bu­ger­çe­ği­ifa­de­et­mek­te­dir.­Ge­rek­li­du­rum­lar­da­

Sev­ i­li­Pey­p gan­bir­Müs­ am­be­ri­miz­Hz.­Mu­ hn am­ rm ak­ tı­ğı­en­bü­yük­mi­ras,­in­san­la­rı­ka­ran­lık­lar­dan­ te­yem­ mgüm­ya­ lü­man,­di­ i­mm i­zed’in­(s.a.v.)­bı­ e­gö­re­te­miz­len­ iş­olur. çı­ka­rıp­ay­dın­lı­ğa­ka­vuş­tu­ran,­on­la­rı­ger­çek­hu­zur­ve­mut­lu­lu­ğa­ulaş­tı­ran­İs­lam’ın­ev­ren­sel­il­ke­le­ri­dir.­Bu­

il­ke­ler­Kur’an’da­ve­onun­sün­ne­tin­de­açık­ça­be­lir­til­miş­tir.­Bü­tün­Müs­lü­man­la­rın,­doğ­ru­yol­dan­ay­rıl­ma­mak­

Konu anlatımında dikkat çekilmek istenen

bazı bilgilerin yer aldığı Not Edelim bölümü

için­Kur’an’a­ve­Pey­ gam­be­ri­mi­zin­(s.a.v.)­sün­ne­ti­ne­sı­kı­ca­sa­rıl­ma­la­rı­ge­rek­mek­te­dir. Not Edelim

Abdesti­bozan­her­şey­teyemmümü­de­bozar.­Ayrıca­su­bulunur­veya­suyu­kullanma­imkânı­do­

ğarsa­teyemmüm­bozulur.­

26.­Mâide­suresi,­6.­ayet.

36

10


İNSAN VE DİN

ÖĞRENME ALANI: İNANÇ

1. ÜNİTE: İNSAN VE DİN

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Kur’an-ı Kerim’den, insanın üstünlüğünü ve özelliklerini konu alan iki ayet meali bularak defte-

rinize yazınız.

2. Dinin toplumsal açıdan önemini ilmihâl kitaplarından veya ansiklopedilerden araştırınız. 3. Tevhid kavramının anlamını araştırınız. 4. İnsan bir dine inanmaya neden ihtiyaç duyar? Düşüncelerinizi defterinize yazınız.

11


1. Ünite

1. İn­sa­nın Ev­ren­de­ki Ko­nu­mu Ev­re­nin ne ka­dar bü­yük ol­du­ğu­nu, ne za­man ve na­sıl mey­da­na gel­di­ği­ni hiç dü­şün­dü­nüz mü? Ken­

di­ni­zi di­ğer var­lık­lar­la hiç kı­yas­la­dı­nız mı? Bu gi­bi dü­şün­ce ve so­ru­lar in­san­la­rın zi­hin­le­ri­ni meş­gul et­miş, bi­lim adam­la­rı­nı araş­tır­ma­lar, in­ce­le­me­ler yap­ma­ya yö­nelt­miş­tir. Bu­nun so­nu­cun­da ev­ren ve in­san hak­ kın­da pek çok ko­nu ay­dın­lı­ğa ka­vuş­tu­rul­muş­tur.

Ev­ren, var olan her şe­yi içi­ne alır. Üze­rin­de ya­

şa­dı­ğı­mız Dün­ya da ev­re­nin bir par­ça­sı­dır. Dün­ ya, Gü­neş sis­te­mi için­de yer alan ge­ze­gen­ler­den bi­ri­dir. Dün­ya’­mız­da; de­niz­de ve ka­ra­da ya­şa­yan bin­ler­ce can­lı tü­rü var­dır. Ba­lık­lar, sü­rün­gen­ler, ha­

va­da uçan kuş­lar ve di­ğer hay­van­lar ile in­san­lar bun­lar­dan­dır. Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şöyle

buyrulur: “O (Allah) insanı bir damla sudan ya-

rattı... Hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı (şeyler) ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. Bu hayvanlar sizin

ağırlıklarınızı ancak güçlükle katlanarak varabi-

Akıllı bir varlık olan insan hem kendisi hem de evren üzerinde düşünür.

leceğiniz memleketlere taşırlar...”1

Yü­ce Allah (c.c.)*, in­sa­nı akıl­lı, ira­de sa­hi­bi ve üs­tün bir var­lık ola­rak ya­rat­mış­tır. İn­san, Al­lah’ın (c.c.)

ken­di­si­ne ver­di­ği özel­lik­ler sa­ye­sin­de oku­ma­yı, yaz­ma­yı öğ­re­nir, ye­ni bil­gi­ler edi­nir. Olay­lar ara­sın­da­ki

ne­den-so­nuç iliş­ki­si­ni kav­ra­ma­ya ça­lı­şır. Hem ken­di­si­nin hem de di­ğer var­lık­la­rın ya­pı­sı­nı, özel­lik­le­ri­ni

an­la­mak is­ter. Bu­nun için araş­tır­ma, in­ce­le­me ve göz­lem­ler ya­par. Ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tır­mak için araç-ge­ reç­ler üre­tir. Bu­gün sa­hip ol­du­ğu­muz im­kân­la­rın pek ço­ğu, in­sa­nın araş­tır­ma ve me­rak duy­gu­su sa­ye­ sin­de ge­liş­ti­ril­miş­tir. Şa­yet in­san akıl­lı bir var­lık ol­ma­say­dı ya­rar­lan­dı­ğı­mız araç ve ge­reç­leri üre­te­bi­lir miy­di? Ha­ya­tı­mı­zı ko­lay­laş­tı­ran te­le­fon, te­le­viz­yon, bil­gi­sa­yar vb. tek­no­lo­jik bu­luş­lar ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lir

miy­di? İn­san­lık bu­gün­kü ge­liş­miş­lik se­vi­ye­si­ne ula­şa­bi­lir miy­di? El­bet­te ha­yır. Bü­tün bun­lar, in­sa­nın ev­ ren­de di­ğer var­lık­lar­dan fark­lı bir ko­nu­ma sa­hip ol­du­ğu­nu açık­ça or­ta­ya koy­mak­ta­dır.

Yorumlayalım “Andolsun biz insanı en güzel biçimde yarattık.”

(Tîn suresi, 4. ayet.)

Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir? Arkadaşlarınızla yorumlayınız.

İn­san, sa­hip ol­du­ğu özel­lik­ler se­be­biy­le ev­ren­de­ki ko­nu­mu­nu da an­la­ma­ya ça­lı­şır. Ken­di­si­nin ni­çin

ya­ra­tıl­dı­ğı­nı, var­lık­lar ara­sın­da­ki ko­nu­mu­nu ve ha­ya­tın ama­cı­nı bil­mek is­ter. Bu­nun için çe­şit­li araş­tır­ma ve in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nur.

1. Nahl suresi, 4-7. ayetler. * c.c.: “Celle celâlühû” ifadesinin kısaltılmış şeklidir. “Şanı yüce olan (Allah)” anlamına gelir.

12


İNSAN VE DİN

Etkinlik “Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hâkikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi

mi sandınız?”

(Mü’minûn suresi, 115. ayet.)

İn­sa­nın ev­ren­de­ki üs­tün ve ay­rı­ca­lık­lı ko­nu­mu, ona ne gi­bi so­rum­lu­luk­lar yük­le­mek­te­dir? Yukarı-

daki ayeti de dikkate alarak düşüncelerinizi ifade ediniz.

Yüce Rabb’imiz (c.c.) peygamberler

ve ilahi kitaplar aracılığıyla insana iyiyi

ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı bildirmiştir.

Bununla ilgili bir ayette, “Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona

iki yolu (doğruyu ve eğriyi) göstermedik mi?”2 buyurmuştur. İn­san, ak­lıy­la iyi­

yi kö­tü­den, doğ­ru­yu yan­lış­tan ayırt eder. Öz­gür ira­de­siy­le de han­gi dav­ra­nış­lar­da

bu­lu­na­ca­ğı­na ka­rar ve­rir. Akıl­lı, ira­de sa­hi­bi ve öz­gür bir var­lık ol­mak in­sa­na

ba­zı so­rum­lu­luk­lar yük­ler. Bu­na gö­re in­

san, ön­ce­lik­le Allah’ın (c.c.) ken­di­si­ne ver­di­ği ak­lın ve sağ­lı­ğın de­ğe­ri­ni iyi bil­

me­li­dir. Ken­di­ne, ai­le­si­ne ve top­lu­ma kar­şı so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­li­dir.

Camiler dinin toplum hayatındaki yerini gösteren kutsal mekânlardır.

Top­lum­sal iliş­ki­le­re za­rar ve­re­cek her tür­lü dav­ra­nış­tan ka­çın­ma­lı­dır. Ay­rı­ca in­san; ev­re­ni, üze­rin­de

ya­şa­dı­ğı­mız dün­ya­yı, dün­ya üze­rin­de­ki ni­met­le­ri ve gü­zel­lik­le­ri ya­ra­tan Al­lah’a (c.c.) kar­şı da so­rum­lu ol­du­ğu­nu bil­me­li­dir.

Kur’an-ı Kerim’de “... Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.”3 buyrularak insanın so-

rumlu bir varlık olduğuna dikkat çekilir. Sorumlu bir varlık olarak insan, Yü­ce Al­lah’ın (c.c.) var­lı­ğı­na ve bir­li­ği­ne inan­ma­lı, ona iba­det et­me­li­dir. İna­nıp iba­det et­mek, in­sa­nı di­ğer var­lık­lar­dan ayı­ran te­mel özel­lik­ler­den bi­ri­dir. Yüce kitabımız Kur’an’da Allah’a (c.c.) iba­det et­me­yi em­re­den bir ayet­te şöy­le buy­

ru­lur: “Ey in­san­lar! Si­zi ve siz­den ön­ce­ki­le­ri ya­ra­tan Rabb’ini­ze kul­luk edi­niz. Umu­lur ki böy­le­ce

ko­run­muş olur­su­nuz.”4 Baş­ka bir ayet­te ise “Ben in­san­la­rı ve cin­le­ri an­cak ba­na kul­luk (iba­det) et­sin­ler di­ye ya­rat­tım.”5 buyrulur.

2. Beled suresi, 8-10. ayetler. 3. Nahl suresi, 93. ayet. 4. Bakara suresi, 21. ayet. 5. Zâriyât suresi, 56. ayet.

13


1. Ünite Pey­gam­ber­le­rin ve kut­sal ki­tap­la­rın me­saj­la­rı­nı an­la­yıp uy­gu­la­ya­bi­le­cek; yer­yü­zün­de ada­le­ti, ba­rış ve

hu­zur or­ta­mı­nı sağ­la­ya­bi­le­cek ye­gâ­ne var­lık in­san­dır. Bu se­bep­le Kur’an-ı Ke­rim, in­sa­nı Al­lah’ın (c.c.)

yer­yü­zün­de­ki ha­li­fe­si (tem­sil­ci­si)6 ola­rak ni­te­len­dir­miş­tir. Böy­le­ce in­sa­nın ev­ren­de fark­lı bir ko­nu­ma sa­hip

ol­du­ğu­na işa­ret et­miş­tir. “Biz, ha­ki­ka­ten in­sa­noğ­lu­nu şan ve şe­ref sa­hi­bi kıl­dık... Ken­di­le­ri­ne gü­zel gü­zel rı­zık­lar ver­dik ve on­la­rı ya­rat­tık­la­rı­mı­zın bir­ço­ğun­dan cid­den üs­tün kıl­dık.”7 ayeti de insanın evrendeki konumuna işaret etmektedir.

İn­san, kendisini var eden Yüce Allah’a (c.c.) inanıp ibadet etmekle yükümlüdür.

2. İn­sa­nın Do­ğa­sı ve Din Her in­san, ha­ya­tı­nı sür­dü­re­bil­mek için ye­me­ye, iç­me­ye ve ba­rın­ma­ya ih­ti­yaç du­yar. Den­ge­li bir şe­

kil­de bes­le­ne­me­yen, aşı­rı sı­cak­tan ve so­ğuk­tan ko­ru­na­ma­yan in­san, ha­ya­tı­nı sağ­lık­lı bir şe­kil­de sür­dü­re­ mez. Aca­ba sa­de­ce ye­me, iç­me, gi­yin­me, ba­rın­ma, ko­run­ma gi­bi mad­di ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak in­sa­nın mut­lu ve hu­zur­lu ol­ma­sı için ye­ter­li mi­dir?

İn­san sa­de­ce mad­di de­ğil, ma­ne­vi yö­nü de olan bir var­lık­tır. Onun mad­di ih­ti­yaç­la­rı ya­nın­da, ma­ne­vi

ih­ti­yaç­la­rı­nın da kar­şı­lan­ma­sı ge­re­kir. Sev­mek, se­vil­mek, sı­ğın­mak, gü­ven­mek, bağ­lan­mak, pay­laş­mak, dost­luk kur­mak in­sa­nın ma­ne­vi ih­ti­yaç­la­rın­dan­dır. Yü­ce bir var­lı­ğa ina­nıp iba­det et­mek, sığınmak, bağlanmak da in­sa­nın baş­lı­ca ma­ne­vi ih­ti­yaç­la­rı ara­sın­da yer alır.

İn­san, üs­tün özel­lik­le­ri sa­ye­sin­de pek çok şe­yi ba­şa­ra­bi­lir. Bi­lim­sel araş­tır­ma­lar ya­pıp tek­no­lo­jik araç

ve ge­reç­ler üre­tir. Üret­ti­ği araç ve ge­reç­ler­le pek çok alan­da iler­le­me­ler sağ­lar, şe­hir­ler ku­rar, dev­let­ler

oluş­tu­rur. De­ni­zal­tı­lar­dan ka­yık­la­ra, uçak­lar­dan he­li­kop­ter­le­re, bil­gi­sa­yar­lar­dan di­ji­tal ka­me­ra­la­ra ve evi­ miz­de­ki elek­tro­nik eş­ya­la­ra de­ğin her şey in­san ak­lı­nın ve eme­ği­nin ürü­nü­dür. Bü­tün bun­la­rı ba­şa­ran in­sa­nın gü­cü aca­ba sı­nır­sız mı­dır? Onun üs­te­sin­den ge­le­me­ye­ce­ği du­rum­lar ola­bi­lir mi? Ör­ne­ğin; in­san ölü­mü en­gel­le­ye­bi­lir mi, yaş­lan­ma­yı dur­du­ra­bi­lir mi, do­ğal afet­le­ri ön­le­ye­bi­lir mi?

6. Bakara suresi, 30. ayet. 7. İsrâ suresi, 70. ayet.

14


İNSAN VE DİN

Yorumlayalım “Ey insanlar! Allah’a (c.c.) muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak odur.”

(Fâtır suresi, 15. ayet.)

“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir

ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.”

Yukarıdaki ayetleri yorumlayınız.

(İsrâ suresi, 37. ayet.)

İn­san, sa­hip ol­du­ğu üs­tün özel­lik­le­re rağ­men yi­ne de gü­cü sı­nır­lı olan bir var­lık­tır. O, ba­zı has­ta­lık­lar ve ölüm kar­şı­sın­da ça­re­siz ka­lır. Has­ta­lan­dı­ğın­da hiç­bir şey­den tat ala­maz, bir ya­kı­nı­nı kay­bet­ti­ğin­de ise de­ rin üzün­tü du­yar. Üs­te­sin­den ge­le­me­di­ği zor­luk­lar ve en­gel ola­ma­dı­ğı olum­suz­luk­lar, in­sa­na gü­cü­nün sı­nır­lı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tır. Onu, her şe­ye gü­cü ye­ten yü­ce bir var­lı­ğa inan­ma­ya ve sı­ğın­ma­ya yön­len­di­rir. Kur’an-ı Ke­rim’de de in­sa­nın zor­luk­lar kar­şı­sın­da Yü­ce Al­lah’a (c.c.) yö­ne­lip on­dan yar­dım is­te­di­ği­ni be­lir­ten çe­şit­li ayet­ler bu­lu­nur. Bun­lar­dan bi­rin­de, “İn­sa­na bir za­rar gel­di­ği za­man yan ya­ta­rak, otu­ra­rak ve­ya ayak­ta du­ra­rak (o za­ra­rın gi­de­ril­me­si için) bi­ze du­a eder. Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi çekip gider...”8 de­nir. Baş­ka bir ayet­te ise “İn­sa­nın ba­şı­na bir sı­kın­tı ge­lin­ce Rabb’ine yö­ne­ le­rek ona yal­va­rır...” buy­ru­lur. 9

İnsan, fıtratı gereği Yüce Allah’a (c.c.) inanıp ibadet eder.

İn­san; dü­şü­nen, me­rak eden, araş­tı­ran, so­ru so­ran bir var­lık­tır. O, Dün­ya’nın, Gü­neş’in, ev­re­nin na­sıl oluş­tu­ğu­nu me­rak eder. Akıl­lı bir var­lık ola­rak in­san, yap­tı­ğı araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da me­rak et­ti­ği pek çok ko­nu­ya açık­lık ge­ti­rir. Do­ğa­ya ve ev­ren­de­ki dü­ze­ne ba­ka­rak her şe­yi ya­ra­tan yü­ce bir var­lık ol­ma­sı ge­rek­ti­ği so­nu­cu­na ula­şır. Bu du­rum onu inan­ma­ya yö­nel­tir. Gü­nü­müz­den geç­mi­şe doğ­ru ta­ri­hin han­gi dö­ne­mi­ne gi­der­sek gi­de­lim, inanç­tan yok­sun, bir di­ne men­ sup ol­ma­yan her­han­gi bir top­lu­ma rast­la­mak müm­kün de­ğil­dir. Çün­kü in­san, ina­nıp iba­det et­me­ye eği­lim­li bir var­lık ola­rak ya­ra­tıl­mış­tır. İnan­cı­mı­za gö­re her in­san, Al­lah’ın (c.c.) var­lı­ğı­nı ve bir­li­ği­ni ka­bul et­me­ye eği­lim­li bir var­lık ola­rak dün­ya­ya ge­lir. Buna fıtrat denir. Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz Hz. Muhammed (s.a.v.)* 8. Yûnus suresi, 12. ayet. 9. Zümer suresi, 8. ayet. * s.a.v.: “Sallallâhü aleyhi ve sellem” ifadesinin kısaltılmışıdır. “Allah (c.c.) ona (Peygamberimize) rahmet etsin, iyilik ve güzellikler versin.” anlamına gelir.

15


1. Ünite de “Her ço­cuk, fıt­rat üze­re (inan­ma­ya yat­kın ola­rak) dün­ya­ya ge­lir.”10 bu­yu­ra­rak bu ger­çe­ğe işa­ret et­miş­tir. Ün­lü sos­yo­log Max Mül­ler (Maks Mül­ler) de bir sö­zün­de din duy­gu­su­nun in­sa­nın ya­ra­tı­lı­şın­dan gel­di­ği­ni şöy­le be­lirt­miş­tir: “Din duy­gu­su in­sa­nın ya­ra­tı­lı­şın­dan ge­len bir ol­gu­dur. İn­san, do­ğa­sı iti­ba­rıy­la her za­man ken­di­si­ne sı­ğı­na­ca­ğı, du­a edip yal­va­ra­ca­ğı yü­ce bir var­lı­ğa inan­ma ge­re­ği duy­muş­tur.”11 Dinin varlığı insanlığın yaratılışıyla başlar. İn­san­lar, ya­ra­tı­lış­la­rın­dan ge­len bu duy­guy­la za­man za­man Gü­neş’e, Ay’a, yıl­dız­la­ra, do­ğa­da bu­lu­nan her­han­gi bir var­lı­ğa ta­pın­mış­lar­dır. İnan­dık­la­rı var­lı­ğa iba­det et­mek için çe­şit­li ayin ve tö­ren­ler dü­zen­le­miş­ler­dir. Böylece insanlar fıtratlarında olan Allah’ın varlığı ve birliği inancından uzaklaşmış, yanlış inançlara yönelmişlerdir. Yü­ce Allah (c.c.), ta­rih bo­yun­ca zaman zaman pey­gam­ber­ler ve ki­tap­lar göndererek batıl inançları kaldırmayı; insanları hak dine, doğru inanca yöneltmeyi amaçlamıştır. Yü­ce Allah (c.c.), ina­nıp iba­det edil­me­ye la­yık tek var­lı­ğın ken­di­si ol­du­ğu­nu bil­dir­miş­tir. Bu konuyla

ilgili olarak Tâhâ suresinde, “Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O hâlde

bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.”12 buyurmuştur. Pey­gam­ber­ler ve kut­sal ki­tap­lar sa­ye­ sin­de in­san­lar ara­sın­da Al­lah’ın (c.c.) var­lı­ğı ve bir­li­ği (tevhid) inan­cı yay­gın­laş­mış­tır. Tevhid inan­cı­nı en

mü­kem­mel şe­kil­de içe­ren, in­sa­nın inan­ma ih­ti­ya­cı­na açık, an­la­şı­lır ve doğ­ru bir şe­kil­de kar­şı­lık ve­ren din, İs­la­mi­yet­tir.

İslamiyet son ve en mükemmel dindir. Yüce kitabımız Kur’an’da, “Allah nezdinde tek din

İslam’dır...”13 buyrularak bu durum açıkça ifade edilir. İs­lam di­ni in­san­la­rı ina­nıp iba­det et­me­ye, hem ken­di­le­ri­ne hem de top­lu­ma fay­da­lı ola­cak gü­zel dav­ra­nış­lar­da bu­lun­ma­ya ça­ğı­rır. Al­lah’ın (c.c.) var­lı­ ğı­na ve bir­li­ği­ne ina­nıp iba­det eden­le­rin, fay­da­lı iş­ler ya­pan­la­rın ahi­ret­te ödül­len­di­ri­le­ce­ği­ni bil­di­rir.

3. Di­nin İn­san Ha­ya­tın­da­ki Ye­ri ve Öne­mi Din, ilk in­san top­lu­luk­la­rın­dan gü­nü­mü­ze ka­ dar her dö­nem­de önem ve­ri­len, kut­sal sa­yı­lan bir de­ğer ol­muş­tur. Aca­ba siz­ler de top­lum­sal hayatta di­nin et­ki­le­ri­ni göz­lem­le­di­niz mi? Ki­şi­le­ rin dü­şün­ce­le­ri, dav­ra­nış­la­rı, ya­şa­ma bi­çim­le­ri üze­rin­de di­nin et­ki­si var mı­dır? Din top­lum­sal iliş­ki­le­ri na­sıl et­ki­le­mek­te­dir? Sa­nat, ede­bi­yat, örf ve âdet­ler üze­rin­de di­nin ne gi­bi et­ki­le­ri söz ko­nu­su­dur? Din, in­san­la­rı, ev­re­nin ya­ra­tı­cı­sı olan Yü­ce Al­lah’ın (c.c.) var­lı­ğı­na ve bir­li­ği­ne inan­ma­ya, ona iba­det et­me­ye ça­ğı­rır. Yal­nız­ca Al­lah’a (c.c.) inanıp ona iba­det edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni bil­

Din, insan hayatına anlam katan vazgeçilmez bir değerdir.

10. Muvatta, Kader, 3. 11. Osman Cilacı, Günümüz Dün­ya Din­leri, s. 20. 12. Tâhâ suresi, 14. ayet. 13. Âl-i İmrân suresi, 19. ayet.

16


İNSAN VE DİN di­rir. Bu ko­nuy­la il­gi­li bir ayet­te, “...Yal­nız Al­lah’a kul­luk et ve şük­re­den­ler­den ol.” 14 buyrulur. Baş­ka bir ayet­te de “(O) gök­le­rin, ye­rin ve iki­si ara­sın­da bu­lu­nan­la­rın Rabb’idir. Şu hâl­de ona kul­luk et

ve ona kul­luk­ta sa­bır­lı ve me­ta­net­li ol...”15 buy­ru­lur. Böy­le­ce in­san­lar­dan, Yü­ce Al­lah’a (c.c.) iba­det et­me­le­ri is­te­nir. Di­nin emir­le­ri­ne uya­rak bü­tün var­lık­la­rın ya­ra­tı­cı­sı olan Al­lah’a (c.c.) inan­mak, sı­ğın­mak, du­a ve iba­det et­mek in­sa­na hu­zur ve­rir. Kişiye Yü­ce Ya­ra­tı­cı’nın hoş­nut­lu­ğu­nu ka­zan­dı­rır.

Etkinlik “... Bilesiniz ki kalp­ler an­cak Al­lah’ı an­mak­la hu­zur bu­lur.”

(Ra’d suresi, 28. ayet.)

Yukarıdaki ayeti, di­nin in­san ha­ya­tın­da­ki ye­ri ve öne­mi açı­sın­dan yo­rum­la­yı­nız.

Din in­san­la­ra bir­bir­le­riy­le iyi ge­çin­me­le­ri­ni; top­lum­sal iliş­ki­le­re za­rar ve­re­cek ya­lan, if­ti­ra, de­di­ko­du gi­bi

kö­tü dav­ra­nış­lar­dan ka­çın­ma­la­rı­nı em­re­der. An­ne ve ba­ba­ya iyi dav­ran­ma­yı, kom­şu hak­la­rı­nı gö­zet­me­yi, bü­yük­le­re say­gı gös­ter­me­yi öğüt­ler. Kü­çük­le­ri sev­mek, kim­se­siz­le­ri ko­ru­mak, fakirlere yar­dım et­mek de

di­nin öğüt­le­rin­den ba­zı­la­rı­dır. Bu ko­nu­da Kur’an-ı Ke­rim’de pek çok ayet bu­lu­nur. Ör­ne­ğin bun­lar­dan bi­rin­de, “Mu­hak­kak ki Al­lah, ada­le­ti, iyi­li­ği, ak­ra­ba­ya yar­dım et­me­yi em­re­der; çir­kin iş­le­ri fe­na­lık

ve az­gın­lı­ğı da ya­sak­lar. O, dü­şü­nüp tu­ta­sı­nız di­ye si­ze öğüt ve­ri­yor.”16 buy­ru­lur. Baş­ka bir ayet­te

ise “Al­lah’a iba­det edin ve ona hiç­bir şe­yi or­tak koş­ma­yın. Ana-ba­ba­ya, ak­ra­ba­ya, ye­tim­le­re, yok­sul­la­ra, ya­kın kom­şu­ya, uzak kom­şu­ya, yol­cu­ya, el­le­ri­ni­zin al­tın­da bu­lu­nan­la­ra iyi dav­ra­nın;

Al­lah, ken­di­ni be­ğe­nen ve dai­ma bö­bür­le­nip du­ran kim­se­yi sev­mez.”17 buyrulur. Di­nin bu gi­bi emir

ve öğütlerine uyul­du­ğun­da top­lum­da yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma ar­tar. İn­san­lar bir­bir­le­ri­ne sev­giy­le, dost­ça ve kar­deş­çe yak­la­şır. Top­lum­da ba­rış, hu­zur ve gü­ven or­ta­mı sağ­la­nır.

Etkinlik Di­nin gün­lük ha­ya­tı­mız­da­ki et­ki­le­ri­ni dü­şü­nü­nüz. Din ol­ma­say­dı top­lum­sal ha­ya­tta ne gi­bi de­ği­şik­

lik­ler olur­du? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

14. Zümer suresi, 66. ayet. 15. Meryem suresi, 65. ayet. 16. Nahl suresi, 90. ayet. 17. Nisâ suresi, 36. ayet.

17


1. Ünite Di­nin fert ve top­lum ha­ya­tı­na etki­le­ri­ni, çev­re­mi­zi göz­lem­le­ye­rek de an­la­ya­bi­li­riz. Ör­ne­ğin top­lu­mu­

muz­da er­kek ço­cuk­lar di­nî bir yü­küm­lü­lük ol­du­ğu için sün­net et­ti­ri­lir. Her zaman ve her yerde dua etmeye önem verilir. Ül­ke­miz­de ca­mi, tür­be, med­re­se, kül­li­ye gi­bi pek çok di­nî ya­pı bu­lu­nur.

Din in­sa­nın çev­re­si­ne kar­şı so­rum­lu­luk­la­rı­nı da ha­tır­la­tır. Ör­ne­ğin Kur’an-ı Ke­rim’de, “Gö­ğü Al­lah

yük­selt­ti ve mi­za­nı (den­ge­yi) o koy­du. Sa­kın den­ge­yi boz­ma­yın.”18 buy­ru­lur. Bu­na gö­re her Müs­lü­ man, Al­lah’ın (c.c.) ya­rat­tı­ğı var­lık­la­rı bir bü­tün ola­rak gör­me­li, tabiata ve tabiattaki den­ge­ye za­rar ve­re­

cek dav­ra­nış­lar­dan ka­çın­ma­lı­dır. Al­lah’ın (c.c.) ya­rat­tı­ğı çev­re­yi ko­ru­ma­ya özen gös­ter­me­li ve bu­nu bir iba­det ola­rak de­ğer­len­dir­me­li­dir.

Ata­la­rı­mı­zın yap­tır­dı­ğı ca­mi­le­r, mi­ma­rimi­zin en gü­zel ör­nek­lerin­den­dir (Selimiye Camii / Edirne).

4. İnan­ma­nın Çe­şit­li Bi­çim­le­ri İn­san, ya­ra­dı­lı­şı ge­re­ği inan­ma­ya her za­man ih­ti­yaç duy­muş­tur. Bu se­bep­le de ta­rih bo­yun­ca in­san­lar

bir di­ni, inan­cı ya da fel­se­fi dü­şün­ce­yi be­nim­se­miş­ler­dir. Tek tan­rı­cı­lık (mo­no­te­izm), çok tan­rı­cı­lık (po­li­ te­izm) ve tan­rı­ta­nı­maz­lık (ate­izm) in­san­la­rın be­nim­se­di­ği çe­şit­li inanç bi­çim­le­ri­dir.

Etkinlik Fark­lı inanç­la­ra men­sup kim­se­ler­le kar­şı­laş­tı­nız mı? Var­sa bu­nun­la il­gi­li göz­lem­le­ri­ni­zi ar­ka­daş­

la­rı­nız­la pay­la­şı­nız.

18. Rahmân suresi, 7-8. ayetler.

18


İNSAN VE DİN 4.1. Tek Tan­rı­cı­lık (Mo­no­te­izm) Mo­no­te­izm kav­ra­mı, tek tan­rı inan­cı­nı ifa­

de et­mek için kul­la­nı­lır. Bu inan­ca gö­re ev­re­ni ya­ra­tan ve yö­ne­ten her şe­ye gü­cü ye­ten tek

bir tan­rı var­dır. Monoteizm İslam’daki tev-

hid inancıyla karıştırılmamalıdır. Monoteizm Tanrı’nın tekliği için kullanılan bir kavramdır.

Bu kavram Allah dışındaki tanrıları anlatmak için kullanılır.Tevhid de ise yalnız Allah’ın birliği söz konusudur. Tevhid

Peygamberler insanları tek Allah’a (c.c.) inanmaya davet etmiştir (Kelime-i Tevhid yazılı bir hat örneği).

Hz. Âdem’den (a.s.)* Hz. Mu­ham­med’e

(s.a.v.) de­ğin ta­rih bo­yun­ca gön­de­ri­len bü­tün pey­gam­ber­ler in­san­la­rı tek tan­rı inan­cı­nı be­

nim­se­me­ye ça­ğır­mış­lar­dır. Bu­na tev­hid (Al­ lah’ın bir­li­ği) inan­cı de­nir. Kur’an-ı Ke­rim’in üze­rin­de en çok dur­du­ğu ko­nu tev­hiddir. Çün­

kü Kur’an’a gö­re ev­re­nin ya­ra­tı­cı­sı olan Yü­ce

Al­lah’ın (c.c.) var­lı­ğı­nı ve bir­li­ği­ni ge­re­ği gi­bi kav­ra­ya­ma­yan, ona ina­nıp iba­det et­me­yen in­

san bü­yük bir yan­lış­lık içe­ri­sin­de­dir. Böy­le bir ki­şi, Allah (c.c.) dı­şın­da­ki var­lık­la­ra tan­rı di­ye yö­ne­le­bi­lir, bun­la­ra iba­det ede­bi­lir. Ha­ya­tın

an­lam ve ama­cı­nı an­la­mak­ta güç­lük çe­ke­bi­lir.

Dünya üzerindeki en eski mabet olan Kâbe, tek, eşi ve benzeri olmayan Yüce Allah’a (c.c.) ibadet amacıyla yapılmıştır.

Bü­tün bu gi­bi olum­suz­luk­la­ra kar­şı Kur’an-ı Ke­rim in­san­la­rı uya­rır, on­la­rı ev­re­nin ya­ra­tı­cı­sı olan tek Al­lah’a

(c.c.) inan­ma­ya ça­ğı­rır. Bu ko­nuy­la il­gi­li bir ayet­te, “Si­zin ila­hı­nız, yal­nız­ca ken­di­sin­den baş­ka tan­rı

ol­ma­yan Al­lah’tır. Onun il­mi her şe­yi ku­şat­mış­tır.”19 buy­ru­lur. Baş­ka bir ayet­te ise “İla­hı­nız bir tek Al­lah’tır. On­dan baş­ka ilah yok­tur. O rah­man­dır, ra­hîm­dir.”20 buyrulur. Müz­zem­mil su­re­sin­de yer

alan bir ayet­te ise şu ifa­de­ler yer alır: “O (Al­lah), do­ğu­nun da ba­tı­nın da Rabb’idir. On­dan baş­ka ilah yok­tur. Öy­ley­se yal­nız onun hi­ma­ye­si­ne sı­ğın.”21 Bü­tün bu ayet­ler Kur’an-ı Ke­rim’in tev­hi­de ya­ni Al­lah’ın (c.c.) var­lı­ğı ve bir­li­ği ko­nu­su­na ne ka­dar önem ver­di­ği­ni açık­ça or­ta­ya koy­mak­ta­dır.

Etkinlik “Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı)

kesinlikle bozulup gitmişti...”

(Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

Evrende birden çok tanrı olsaydı ne gibi sorunlar yaşanırdı? Yukarıdaki ayeti de dikkate alarak

beyin fırtınası yapınız.

* “Aleyhisselam.” ifadesinin kısaltılmış biçimi olup “Selam onun üzerine olsun.” manasına gelen bir dua ve saygı sözüdür. 19. Tâ-Hâ suresi, 98. ayet. 20. Bakara suresi, 163. ayet. 21. Müz­zem­mil suresi, 9. ayet.

19


1. Ünite 4.2. Çok Tan­rı­cı­lık (Po­li­te­izm) İnan­ma­nın çe­şit­li bi­çim­le­rin­den bi­ri de çok tan­rı­cı­lık­tır. Ba­zı din­ler­de bir­den çok tan­rı ya da tan­rı­sal gü­ce

ina­nı­lır. Bu tan­rı­la­rın her bi­ri­nin fark­lı gö­rev­le­ri ol­du­ğu ka­bul edi­lir. Şin­to­izm ve Hin­du­izm, çok tan­rı­cı bir

an­la­yı­şa sa­hip­tir. Şin­to­izm­de Ama­te­ra­su Gü­neş tan­rı­ça­sı­dır ve gök ül­ke­si­ni tem­sil eder. Ay tan­rı­sı Tsku­

ki­yo­mi, fır­tı­na ve de­niz tan­rı­sı ise Su­sa­no­wa’dır.22 Hin­du­iz­me gö­re ise Brah­ma, ya­ra­tı­cı; Viş­nu, ko­ru­yu­cu; Şi­va, yok edi­ci tan­rı­dır. Es­ki İran din­le­rin­den Maz­de­kizm­de ve Sü­mer­ler­de de çok tan­rı­cı­lık inan­cı var­dır.

Çok tan­rı­cı­lık inan­cı­nı be­nim­se­yen­ler Yü­ce Al­lah’tan (c.c) baş­ka var­lık­la­ra, ola­ğa­nüs­tü güç­ler at­fe­de­

rek on­lar­dan yar­dım di­ler­ler. Gü­neş, Ay, yıl­dız gi­bi gök ci­sim­le­ri­ni, do­ğa­da­ki ba­zı can­lı ve can­sız var­lık­ la­rı ilah ola­rak ka­bul eder­ler. İs­lam di­ni çok tan­rı­cı­lı­ğı Yü­ce Al­lah’a (c.c.) şirk koş­mak ola­rak gör­müş ve

bu­nu ya­sak­la­mış­tır. Bu ko­nuy­la il­gi­li bir ayet­te, “Al­lah, ken­di­si­ne or­tak ko­şul­ma­sı­nı as­la ba­ğış­la­maz.

Bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.”

23

bu­yrul­muş­tur. Yüce dinimize göre Allah (c.c.) birdir, tektir. Onun eşi,

benzeri, dengi ve ortağı yoktur. Bu husus İhlâs suresinde şöyle belirtilir: “De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”

Yorumlayalım “...Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar, artık onun yeri ateştir...” (Mâide suresi, 72. ayet.) Yukarıdaki ayeti yorumlayınız.

Not Edelim Şirk, Allah’tan (c.c.) başka tanrıların da olduğuna inanmak; Allah’a (c.c.) zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve yaratma konusunda ortak koşmak demektir. Yüce dinimize göre Allah (c.c.) birdir, tektir. Onun eşi, benzeri, dengi ve ortağı yoktur. Bu husus İhlâs suresinde şöyle belirtilir: “De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” (İhlâs suresi, 1-4. ayetler). Allah’a (c.c.) şirk koşan kişiye müşrik denir. Kur’an’a göre şirk büyük bir zulümdür ve Rabb’imizin (c.c.) asla affetmeyeceği büyük bir günahtır. Kur’an-ı Kerim’de “Lokman oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk büyük bir zulümdür, demişti.” (Lokmân suresi, 13. ayet.) Şirk çok çeşitli şekillerde tezahür edebilir. En yalın anlamıyla şirk Allah’ın (c.c.) zatına ve sıfatlarına

denkler görmektir. Allah’tan (c.c.) başka varlıklara tapmanın yanı sıra Allah’a (c.c.) inandığını söylediği hâlde birçok tabiat olayının yaratılmasını ve idaresini Allah’ın (c.c.) dışında birtakım güçlere bağlamak da şirktir. Kâinatı yaratma ve insanların uyması gereken kurallar konusunda Allah’ın (c.c.) iradesine

sınırlama getirmek de şirkin bir başka çeşididir. Şeytanı, tutkularını, atalarını, din büyüklerini, kendince

nitelikli sayılan bazı kişileri Allah’ı (c.c.) sever gibi sevip sayan ve onlara mutlak itaat eden kişi de Allah’a (c.c.) şirk koşmuş olur. İbadetlerini Allah’tan (c.c.) başkasının rızasını gözeterek yapan kişi de dinimize göre riyakârlık etmiş yani bir tür şirk koşmuş olur. 22. Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, s. 75. 23. Nisâ suresi, 48. ayet.

20


İNSAN VE DİN 4.3. Tan­rı­ta­nı­maz­lık (Ate­izm) İnan­ma­nın çe­şit­li bi­çim­le­rin­den bi­ri de tan­rı­ta­nı­maz­lık ya­ni ate­izm­dir. Ate­izm, ev­re­ni ve var­lık­la­rı ya­

ra­tan her­han­gi bir güç ya da tan­rı ol­ma­dı­ğı­na ina­nan ve bu gö­rü­şü sa­vu­nan inanç bi­çi­mi­dir.

Ate­iz­mi sa­vu­nan dü­şü­nür­le­re gö­re ol­ma­yan bir şe­yin var ol­ma­dı­ğı­nın is­pat­lan­ma­sı müm­kün de­ğil­dir.

Öte yan­dan, var­lı­ğı ka­nıt­la­na­ma­yan bir şe­yin var ol­du­ğu­na inan­mak da man­tık­sal açı­dan tu­tar­lı ol­maz. Ate­ist­ler, ev­ren­de bu­lu­nan ek­sik­lik ve ku­sur­la­rı, olum­suz­luk­la­rı, Tan­rı’nın ve­ya ila­hi bir gü­cün ol­ma­dı­ğı­na ka­nıt gös­te­rir­ler. Böy­le­ce ken­di dü­şün­ce­le­ri­ni des­tek­le­me­ye ça­lı­şır­lar. Esa­sen ate­izm, di­ne ve kut­sal de­ ğer­le­re ta­ma­men kar­şı­dır ve bun­lar­la mü­ca­de­le et­me­yi amaç­lar. On­la­ra gö­re din, in­sa­nı uyuş­tu­ran bir af­yon­dur. İn­sa­ni de­ğer­le­rin önün­de bir en­gel­dir. Bu­nun kal­dı­rıl­ma­sı ge­re­kir.

Etkinlik “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir

sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda

bilenler için elbette ibretler vardır. Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler

vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin (kendi düzenlerinde) durması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra sizi yerden (kalkmaya) bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki (dirilmiş olarak) çıkıyorsunuz.”

(Rûm suresi, 21-25. ayetler.)

Yukarıdaki ayetlerde verilmek istenen mesaj nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Vah­ye da­yan­ma­yan po­li­te­izm, ate­izm gi­bi inanç bi­çim­le­ri in­san­la­rın ken­di­le­ri­ni boş­luk­ta his­set­me­le­

ri­ne ve yan­lış ina­nış­la­ra yö­nel­me­le­ri­ne se­bep ol­mak­ta­dır. İnanç ko­nu­sun­da ye­ter­li ve doğ­ru bil­gi­ye sa­hip ol­ma­yan ba­zı genç­ler sa­ta­niz­me yö­ne­le­bil­mek­te, ba­tıl inanç­la­rı be­nim­se­ye­bil­mek­te­dir.

Sa­ta­nizm, ila­hi din­le­re tep­ki ama­cıy­la doğ­muş; ayin­le­rin­de ke­di, kö­pek gi­bi hay­van­la­ra ve hat­ta in­

san­la­ra iş­ken­ce edi­len za­rar­lı bir ina­nış­tır. Sa­ta­nist­ler iyi­li­ği de­ğil, kö­tü­lü­ğü; ev­re­nin ya­ra­tı­cı­sı olan Al­lah’a (c.c.) de­ğil, şey­ta­na yönelmeyi tercih ederler.

Sa­ta­nist­ler ila­hi din­le­ri ve bu din­le­rin il­ke­le­ri­ni de­ğil şey­ta­nı ve kö­tü­lük­le­ri yü­cel­tir­ler. Ayin­le­rin­de in­san­

la­ra, hay­van­la­ra za­rar ver­mek, can­lı­la­rı öl­dür­mek gi­bi uy­gu­la­ma­lar ya­par­lar. İle­ri sür­dük­le­ri ba­tıl inanç

ve uy­gu­la­ma­lar­la in­san­la­rı kö­tü­lü­ğe yön­len­di­rir, top­lum­da hu­zur ve gü­ven or­ta­mı­na za­rar ve­rir­ler. Bü­tün bu ne­den­ler­le baş­ta sa­ta­nizm ol­mak üze­re her tür­lü ba­tıl inanç­tan uzak dur­mak ge­re­kir. Rabb’imiz (c.c.), bizi şeytanın kötülüklerinden korunma konusunda açıkça uyarır.

Yorumlayalım

“Ey âdemoğulları! Size, şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır, de-

medim mi? Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur, demedim mi?” (Yâsin suresi, 60-61. ayetler.) Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesajlar hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. 21


1. Ünite

Okuma Metni Dİ­NİN ÖNE­Mİ İn­san, ta­rih bo­yun­ca yü­ce bir gü­ce yö­nel­me, bağ­lan­ma ge­rek­si­ni­mi duy­muş­tur. Bu ne­den­le de bü­

tün top­lum­lar­da bir di­nî inan­cın var ol­du­ğu gö­rül­müş­tür. Bu yö­nüy­le din ev­ren­sel bir ol­gu­dur.

İn­sa­nın yü­ce bir var­lı­ğa gö­nül­den bağ­lan­ma­sı, inan­ma­sı, ken­di­si­ni güç­lü ve mut­lu his­set­me­si­ne

kat­kı­da bu­lu­nur. İn­sa­nın inan­dı­ğı yü­ce var­lı­ğa du­a ve iba­det et­me­si, onu ma­ne­vi ba­kım­dan yü­cel­tir. Ki­şi­ye sağ­lam bir ira­de ve er­dem­li dav­ra­nış­lar ka­zan­dı­rır.

Din, bi­rey­le­ri mu­kad­des bir duy­gu, or­tak bir bi­linç et­ra­fın­da bir­leş­ti­rir. Top­lum­la­rın yük­sel­me­si­ne,

ge­liş­me­si­ne kat­kı sağ­lar. Çün­kü din in­san­la­rı iyi, gü­zel, doğ­ru ve ya­rar­lı dav­ra­nış­lar­da bu­lun­ma­ya yön­len­di­rir. On­la­ra ça­lış­ma­yı, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma için­de ol­ma­yı öğüt­ler. İn­san­la­rın oku­yup araş­tır­ma­la­rı­nı, ilim öğ­ren­me­le­ri­ni is­ter.

Din ay­nı za­man­da ah­la­ki bir ku­rum ola­rak in­san­la­ra yön ve­ren, ya­sa­lar­dan da­ha kuv­vet­li bir bi­

çim­de on­la­rı yön­len­di­ren ve iç­ten ku­şa­tan bir di­sip­lin­dir. İn­san­lar­da din duy­gu­su­nun za­yıf­la­ma­sı, top­lum­da bi­rey­le­rin ah­la­ki ve hu­ku­ki ku­ral­la­ra uy­gun dav­ran­ma­ma­la­rı­na ne­den ola­bil­mek­te­dir. Çün­kü

din ol­ma­yın­ca ah­la­kın yap­tı­rım gü­cü aza­lır. Din in­san­la­ra, yap­tık­la­rı­nın kar­şı­lı­ğı­nı ahi­ret­te gö­re­ce­ği­ni bil­dir­mek­te­dir. Bu da in­sa­nı iyi­ye ve doğ­ru­ya yön­len­dir­mek­te­dir.

İn­sa­nın mad­di yö­nü­nün ya­nın­da bir de duy­gu­sal yö­nü var­dır. Yal­nız­lık, ça­re­siz­lik, ke­der, has­ta­lık

ve do­ğal afet­ler gi­bi du­rum­lar­da in­sa­na güç ve­ren en önem­li et­ken­ler­den bi­ri din­dir. Ay­rı­ca din in­sa­nı çe­şit­li ba­tıl inanç­lar­dan, do­la­yı­sıy­la da ge­rek­siz kor­ku ve en­di­şe­ler­den uzak­laş­tı­rır. İn­sa­nın ken­di­si­ni

gü­ven­de ve öz­gür his­set­me­si­ne kat­kı sağ­lar. İnsanda Tan­rı sev­gi­si­ni ge­liş­ti­rir. Ki­şi­ye iç hu­zu­ru ve mut­lu­luk ve­rir. Bu­nun ya­nın­da din; in­san­da­ki an­ne ve ba­ba­ya, bü­yük­le­re, tüm can­lı­la­ra, yur­da ve ulu­

sa olan sev­gi ve say­gı­yı da güç­len­di­rir. Bi­re­ye gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rı­nın bi­lin­cin­de ol­ma alış­kan­lı­ğı ka­zan­dı­rır.

Din in­sa­nın ben­cil­lik, kıs­kanç­lık ve düş­man­lık gi­bi kö­tü duy­gu­lar­dan uzak­laş­ma­sı­na da kat­kı­da bu­

lun­mak­ta­dır. Çün­kü din in­sa­na cö­mert, yar­dım­se­ver ol­ma­yı öğüt­le­mek­te; baş­ka­la­rı­nın dü­şün­ce­si­ne, inan­cı­na ve ge­le­nek­le­ri­ne say­gı­lı ol­ma­yı em­ret­mek­te­dir.

Din, ölüm kor­ku­su­nun in­san psi­ko­lo­ji­si üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­si­ni azal­tır. Çün­kü din bi­ze ölü­mün

bir yok oluş ol­ma­dı­ğı­nı, ye­ni ve son­suz bir ya­şa­mın baş­lan­gı­cı ol­du­ğu­nu ha­ber ve­rir. Bu­nun için de ki­

şi­ye iyi ve ya­rar­lı dav­ra­nış­lar­da bu­lun­ma­yı öğüt­ler. Dün­ya­da ve ahi­ret­te mut­lu ol­ma­nın yol­la­rı­nı bil­di­rir. Di­nin kül­tü­rel ge­liş­me­de de önem­li bir et­ki­si var­dır. Mi­ma­ri ya­pı­lar­da, es­te­tik ve plas­tik sa­nat eser­

le­rin­de, ede­bî ürün­ler­de, örf, âdet, ge­le­nek ve gö­re­nek­ler­de, mu­si­ki­de çe­şit­li di­nî mo­tif­ler yer al­mak­ ta­dır. Bü­tün bun­lar bi­rey­sel ve top­lum­sal ya­şam­da di­nin ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu ifa­de et­mek­te­dir.

Ömer Fa­ruk HAR­MAN,

İs­lam An­sik­lo­pe­di­si, “Din” maddesi,

C 9, s. 317-318.

(Kı­sal­tı­lıp uyar­lan­mış­tır.) 22


İNSAN VE DİN

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 1. İnsanın evrendeki konumu hakkında bilgi veriniz. 2. İnsan niçin inanmaya ihtiyaç duyar? Açıklayınız. 3. Dinin insan hayatındaki yeri hakkında bilgi veriniz. 4. İnsan, sadece maddi ihtiyaçlarını karşılayarak mutlu olabilir mi? Anlatınız. 5. Ateizm ne demektir? Açıklayınız. 6. Vahye dayanmayan inanç türlerinin sosyal hayattaki tezahürleri nelerdir? Anlatınız. 7. Aşağıdaki noktalı yerlere, dinimizin emir ve yasaklarından beşer tanesini yazınız. Emirler

Yasaklar

Allah’a ibadet edin. • ..............................................

Yalan sözden sakının. • ..............................................

• ..............................................

• ..............................................

• .............................................. • .............................................. • ..............................................

• .............................................. • .............................................. • ..............................................

8. Aşağıda verilen kavramları birbiriyle doğru bir şekilde eşleştiriniz. satanizm

Allah’a ortak koşmak

monoteizm

tanrıtanımazlık

ateizm

tek tanrıcılık

politeizm

çok tanrıcılık

şirk

9. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk (ibadet) etsinler diye yarattım.” (Zâriyat suresi,

56. ayet.) ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) İnsanları ve cinleri yaratan Allah’tır (c.c.).

B) İnsanın en başta gelen görevi Allah’a (c.c.) ibadet etmektir. C) Cinler de Allah’a (c.c.) ibadet etmekle yükümlüdür. D) İbadet etmek dinî bir sorumluluktur.

E) İnsan, akıllı ve irade sahibi bir varlıktır. 10. Aşağıdakilerden hangisi çok tanrıcılığı ifade etmek için kullanılır? A) Monoteizm

B) Tevhid

C) Ateizm

D) Politeizm

E) Fıtrat

11. İslam’da Allah’ın (c.c.) var ve bir olduğu, eşinin, benzerinin, ortağının ve denginin bulunmaması

şeklindeki inanca ne denir? A) Tesbih

B) Tecvid

C) Tevhid 23

D) Tekbir

E) Teşbih


1. Ünite

12. Aşağıdaki bulmacada, ünitemizde geçen bazı kelime ve kavramlar gizlenmiştir. Bunları bulup

işaretleyiniz.

T

İ

K

L

E

T

A

B

İ

A

T

İ

G

E

N

İ

H

Z.

Â

D

E

M

O

E

B

Ş

T

S

Ş

İ

R

K

Z

Y

S

E

V

A

B

M

A

H

U

D

İ

N

R

Ü

V

H

D

C

L

N

Ş

D

E

L

E

Y

İ

R

İ

E

P

Ş

L

A

L

L

A

H

İ

T

E

D

T

İ

E

İ

N

A

N

Ç

Z

M

A

N

İ

G

V

Y

P

O

L

İ

T

E

İ

Z

M

S

I

S

T

S

A

T

A

N

İ

Z

M

B

A

Ö

Z

A

L

M

O

N

O

T

E

İ

Z

M

I

N

N

E

İ

N

K

Â

R

A

K

E

A

Z

A

K

E

L

İ

M

E

İ

T

E

V

H

İ

D

C

Ğ

İ

T

F

I

T

R

A

T

İ

M

A

• ALLAH

• İNANÇ

• İNKÂR

• DİN

• EVREN

• TABİAT

• TEVHİD

• ŞİRK

• İBADET

• FITRAT

• HZ. ÂDEM

• KELİMEİ TEVHİD

• POLİTEİZM

• İNSAN

• SATANİZM

• ŞEYTAN

• MONOTEİZM 24


TEMİZLİK VE İBADET

ÖĞRENME ALANI: İBADET

2. ÜNİTE: TEMİZLİK VE İBADET

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Gusül ve teyemmüm kavramlarının anlamlarını araştırınız. 2. Namaz ibadetini konu alan iki ayet meali bularak defterinize not ediniz. 3. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) temizlikle ilgili bir hadisini öğrenerek defterinize yazınız. 4. Temizliği konu alan resim, şiir, yazı, haber, karikatür vb. materyaller bularak dosya hâline

getiriniz.

5. “Arslan yattığı yerden belli olur.” atasözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız. 25


2. Ünite

1. İba­de­tin An­la­mı ve Kap­sa­mı İba­det; söz­lük­te boyun eğme, saygı duyma, itaat etme, tap­ma, ta­pın­ma, kul­luk bor­cu­nu ye­ri­ne ge­

tir­me gi­bi an­lam­la­ra ge­lir. İba­de­tin te­rim an­la­mı ise âlemlerin Rabb’i olan Yüce Al­lah’a (c.c.) kar­şı kul­luk

gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­mek, onun emir­le­ri­ne uyup ya­sak­la­rın­dan ka­çın­mak­tır. Bu­na gö­re iba­det eden bir Müs­lü­man, Al­lah’ın (c.c.) emir­le­ri­ne ve ya­sak­la­rı­na uy­du­ğu­nu be­lirt­miş olur.

Etkinlik İba­de­t et­ti­ği­niz­de ne­ler his­se­der­si­niz? Duy­gu­la­rı­nı­zı ar­ka­daş­larınız­la pay­laşınız.

Di­ni­miz­de iba­de­te bü­yük bir önem ve­ri­

lir. Yüce Allah (c.c.), Kur’an’da yer alan pek çok ayet­te in­san­lar­dan ken­di­si­ne iba­det et­

me­le­ri­ni is­ter. Ör­ne­ğin bir ayet­te, “Re­su­lüm, şüp­he­siz ki ki­ta­bı sa­na hak ola­rak in­dir­ dik. O hâl­de sen de di­ni Al­lah’a has kıla­ rak (ih­las ile) kul­luk et.”1 buy­ru­lur.

İs­lam di­nin­de yer alan iba­det­le­ri ni­te­le­

mek için kul­la­nı­lan; farz, va­cip ve sün­net gi­bi ba­zı kav­ram­lar var­dır.

Farz; Yü­ce Al­lah’ın (c.c.) ya­pıl­ma­sı­nı

açık ve ke­sin bir şe­kil­de em­ret­ti­ği di­nî yü­ küm­lü­lük­le­ri, iş ve davranışları ifa­de eder. Ör­ne­ğin na­maz kıl­mak, ra­ma­zan oru­cu­nu

tut­mak, ze­kât ver­mek, ada­let­li dav­ran­mak farz­dır. Va­cip kavramı ise farz ka­dar açık ve

ke­sin ol­ma­yan fa­kat di­ni­miz­ce ya­pıl­ma­sı is­

te­nen yü­küm­lü­lük­le­ri ifa­de et­mek için kul­la­nı­ lır. Ör­ne­ğin kur­ban kes­mek, bay­ram na­ma­zı

kıl­mak, fit­re (fı­tır sa­da­ka­sı) ver­mek va­cip­tir.

Kur’an-ı Kerim, ibadetler konusunda duyarlı olmamızı emreder.

Sün­net kav­ra­mı en ge­nel an­la­mıy­la Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) söz, fi­il ve tak­rir­le­ri­ni (gü­zel gö­rüp onay­ la­dı­ğı iş ve dav­ra­nış­la­rı) ifa­de et­mek­te­dir. Diş­le­ri fır­ça­la­mak, te­miz ve ba­kım­lı ol­mak, gü­zel ko­ku­lar sü­ rün­mek, beş va­kit na­ma­zın sün­net­le­ri­ni kıl­mak vb. uy­gu­la­ma­lar sün­net­tir.

İba­det sa­de­ce Yüce Allah (c.c.) için ya­pı­lır. Al­lah’tan (c.c.) baş­ka­sı­na iba­det edil­mez. Çün­kü iba­det

edil­me­ye la­yık tek var­lık, Yü­ce Rabb’imiz­dir (c.c.). Her Müs­lü­man bu­nun bi­lin­cin­de ol­ma­lı, iba­det­le­ri­ni

sa­de­ce Al­lah’ın (c.c.) rı­za­sı­nı ka­zan­mak için yap­ma­lı­dır. Al­lah’a (c.c.) kul­luk gö­rev­le­ri­ni tam ola­rak ve zamanında ye­ri­ne ge­tir­me­ye önem ver­me­li­dir. 1. Zümer suresi, 2. ayet.

26


TEMİZLİK VE İBADET İs­lam di­ni in­san­la­ra na­maz kıl­ma­yı, oruç tut­ma­yı, ze­kât ver­me­yi, hac­ca git­ me­yi em­re­der. Kur’an-ı Ke­rim’de bu gi­bi te­mel iba­det­le­ri ko­nu alan bir­çok ayet bu­lu­nur. Ör­ne­ğin bun­lar­dan bi­rin­de şöy­ le buy­ru­lur: “İman eden kul­la­rı­ma söy­ le: Na­maz­la­rı­nı dos­doğ­ru kıl­sın­lar, ken­di­sin­de ne alış­ve­riş ne de dost­luk bu­lu­nan bir gün gel­me­den ön­ce ken­ di­le­ri­ne ver­di­ği­miz rı­zık­lar­dan (Al­lah için) giz­li açık har­ca­sın­lar.”2 Baş­ka bir ayet­te ise şöyle buyrulur: “... Na­ma­zı dos­doğ­ru kı­lın. Çün­kü na­maz, mü­min­ ler üze­ri­ne va­kit­le­ri be­lir­li bir farz­dır.”3

Yüce Allah’ın (c.c.) emrine uyup ibadet etmek insana huzur verir.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Ke­rim’de oruç iba­de­ti de Müs­lü­man­la­ra açık bir şe­kil­de em­re­di­lir. “Ey iman eden­ler! Oruç siz­den ön­ce­ki­le­re farz kı­lın­dı­ğı gi­bi si­ze de farz kı­lın­dı. Umu­lur ki ko­ru­nur­su­nuz... Siz­den ra­ma­zan ayı­nı id­rak eden­ler on­da oruç tut­sun...”4 an­la­mın­da­ki ayet­ler bu ger­çe­ği açık­ça or­ta­ya koy­mak­ta­dır. “... Yo­lu­na gü­cü ye­ten­le­rin o evi (Kâ­be’yi) hac­cet­me­si, Al­lah’ın in­san­lar üze­ rin­de bir hak­kı­dır...”5 mealindeki ayet ise eko­no­mik gü­cü ye­tenlerin, hac iba­de­ti­ni ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri­nin farz ol­du­ğu­nu be­lirt­mek­te­dir. Aca­ba in­san yal­nız­ca na­maz kıl­mak, oruç tut­mak gi­bi iba­det­le­ri yap­mak­la Al­lah’a (c.c.) kar­şı kul­luk bor­cu­nu ye­ri­ne ge­tir­miş olur mu? İba­det kav­ra­mı sadece bun­lar­la mı sı­nır­lıdır? Di­ni­mi­ze gö­re iba­det sa­de­ce na­maz, oruç, ze­kât ve hac­dan iba­ret de­ğil­dir. İs­la­mi bir te­rim ola­rak iba­det, ol­duk­ça ge­niş kap­sam­lı bir kav­ram­dır. Bu­na gö­re Yüce Al­lah’ın (c.c.) rızasını ka­zan­mak ama­ cıy­la ya­pı­lan her gü­zel iş ve dav­ra­nış di­ni­miz­de iba­det ka­bul edi­lir. Ör­ne­ğin an­ne ba­ba­ya iyi dav­ran­mak, kü­çük­le­ri sev­mek ve ko­ru­mak, bü­yük­le­re say­gı­lı ol­mak, kim­se­siz­le­ri gö­zet­mek bi­rer iba­det­tir. Ay­rı­ca di­ni­miz­de ada­let­li ol­mak, do­ğa­yı ve çev­re­yi ko­ru­mak, hay­van­la­rı sev­mek, ah­la­ki il­ke­le­re uy­mak da iba­ det ka­bul edi­lir. Kur’an-ı Ke­rim’de bu ko­nu­lar­la il­gi­li bir­çok ayet yer alır. Bun­lar­dan bi­rin­de şöy­le buy­ru­ lur: “Mu­hak­kak ki Al­lah, ada­le­ti, iyi­li­ği, ak­ra­ba­ya yar­dım et­me­yi em­re­der; çir­kin iş­le­ri, fe­na­lık ve az­gın­lı­ğı da ya­sak­lar. O, dü­şü­nüp tu­ta­sı­nız di­ye si­ze öğüt ve­ri­yor.”6 Baş­ka bir ayet­te ise şu ifa­de yer alır: “Ey iman eden­ler! Ka­zan­dık­la­rı­nı­zın iyi­le­rin­den ve rı­zık ola­rak si­ze yer­den çı­kar­dık­la­rı­mız­dan hay­ra har­ca­yın...”7 Bu ayet­ler­den de an­la­şı­la­ca­ğı gi­bi ki­şi ve top­lum için ya­rar­lı olan gü­zel dav­ra­nış­lar ya­ni sa­lih amel­ler di­ni­miz­de iba­det sa­yıl­mak­ta­dır. Çün­kü Kur’an-ı Ke­rim’de en çok üze­rin­de du­ru­lan kav­ ram­lar­dan bi­ri “sa­lih amel”dir. İs­lam’a gö­re ki­şi­nin ken­di­si­ne, ai­le­si­ne ve top­lu­ma fay­da­lı ol­mak ama­cıy­la yap­tı­ğı her gü­zel iş ve dav­ra­nış sa­lih amel ola­rak ka­bul edi­lir. 2. İbrahim suresi, 31. ayet. 3. Nisâ suresi, 103. ayet. 4. Bakara suresi, 183 ve 185. ayetler. 5. Âl-i İmrân suresi, 97. ayet. 6. Nahl suresi, 90. ayet. 7. Bakara suresi, 267. ayet.

27


2. Ünite Yüce Allah (c.c.), ina­nan kim­se­le­re gü­zel iş ve dav­ra­nış­ta bu­lun­ma­la­rını, sa­lih amel­ler iş­le­me­le­ri­ni

em­re­der. Kur’an-ı Ke­rim’in bir­çok aye­tin­de, iman ve sa­lih amel kav­ram­la­rı bir­lik­te yer alır. Her tür­lü sa­lih amel iba­det ka­bul edi­lir. İman edip sa­lih amel işle­yen­le­rin Al­lah (c.c.) ta­ra­fın­dan ödül­len­di­ri­le­ce­ği be­lir­ti­

lir. Bu­nun­la il­gi­li bir ayet­te şöy­le buy­ru­lur: “İman edip sa­lih amel işle­yen­le­ri ka­ran­lık­lar­dan aydınlığa

çıkar­mak için si­ze Al­lah’ın apa­çık ayet­le­ri­ni oku­yan bir pey­gam­ber gön­der­miş­tir. Kim Al­lah’a ina­ nır ve fay­da­lı iş ya­par­sa Al­lah, onu altlarından ır­mak­lar akan, için­de ebe­dî ka­la­cak­la­rı cen­net­le­re so­kar. Al­lah o kim­se için ger­çek­ten gü­zel bir rızık ver­miştir.”8 Bü­tün bun­lar, iba­de­tin ge­niş kap­sam­lı bir kav­ram ol­du­ğu­nu; na­maz kıl­mak­tan tabiatı ko­ru­ma­ya, yok­sul­la­ra yar­dım et­mek­ten gü­zel söz söy­

le­me­ye9 de­ğin her tür­lü gü­zel iş ve dav­ra­nışın di­ni­miz­de iba­det ka­bul edil­di­ği­ni or­ta­ya koy­mak­ta­dır. O hâl­de biz­ler de hem na­maz ve oruç gi­bi iba­det­le­ri­mi­zi yap­ma­ya hem de gü­zel dav­ra­nışlar­da bu­lun­ma­ya özen gös­te­re­lim.

Dinimize göre araştırma ve incelemelerde bulunup ilim öğrenmek ibadettir.

Etkinlik “İna­nıp da gü­zel iş­ler ya­pan ve Rab­le­ri­ne gö­nül­den bo­yun eğen­le­re ge­lin­ce, iş­te on­lar cen­

net eh­li­dir. On­lar ora­da ebe­dî ka­lır­lar.”

(Hûd suresi, 23. ayet.)

Yukarıdaki ayette ve­ril­mek is­te­nen me­sa­jı sı­nı­fı­nız­da ar­ka­daş­la­rı­nız­la de­ğer­len­di­ri­niz.

8. Talâk suresi, 11. ayet. 9. İsrâ suresi, 53. ayet.

28


TEMİZLİK VE İBADET

2. Ni­çin İba­det Edi­lir? Kut­sal ki­ta­bımıza gö­re in­sa­na akıl ve ira­de ve­ren, onu hem dış görünüşü hem de sa­hip ol­du­ğu özel­

lik­ler­le ben­zer­siz bir şe­kil­de ya­ra­tan Yü­ce Al­lah’tır (c.c.). “Gök­le­ri ve ye­ri yer­li ye­rin­ce ya­rat­tı. Si­zi şe­kil­len­dir­di ve şe­kil­le­ri­ni­zi de gü­zel yap­tı...”10 an­la­mın­da­ki ayet de bu ger­çe­ğe işa­ret et­mek­te­dir.

Baş­ka bir ayet­te ise in­san­lar­dan söz edi­le­rek şöy­le buy­rul­mak­ta­dır: “On­la­rı biz ya­rat­tık; on­la­rın ya­ra­ tı­lı­şı­nı sa­pa­sağ­lam yap­tık...”11 O hâl­de in­san da ken­di­si­ni mü­kem­mel bir şe­kil­de ya­ra­tan Yü­ce Al­lah’a (c.c.) iba­det et­me­li­dir.

Verdiği nimetler ve yarattığı güzellikler için Allah’a (c.c.) ibadet edilir.

İba­det et­mek, in­sa­nın ya­ra­tı­lı­şı­nın te­mel amaç­la­rın­dan bi­ri­dir. Yüce Allah (c.c.) bu du­ru­mu bir ayet­te

şöy­le be­lir­tir: “Ben cin­le­ri ve in­san­la­rı an­cak ba­na kul­luk (iba­det) et­sin­ler, di­ye ya­rat­tım.”12 Öy­ley­se her in­san ya­ra­tı­lış ga­ye­si­ne uy­gun dav­ran­ma­lı, iba­det­le­ri­ni yap­ma­ya özen gös­ter­me­li­dir.

Yüce Allah (c.c.), in­sa­nı ya­ra­tıp ken­di ba­şı­na bı­rak­ma­mış­tır. Onun ra­hat ve sağ­lık­lı bir şe­kil­de

ya­şa­ma­sı için dün­ya üze­rin­de pek çok ni­met var et­miş­tir. Ta­bi­at­ta­ki her şe­yi onun hiz­me­ti­ne sun­

muş­tur. Kur’an-ı Ke­rim’de bu ko­nuy­la il­gi­li pek çok ayet bu­lu­nur. Bun­lar­dan bi­rin­de şöy­le buy­ru­lur:

“Gör­me­din mi, Al­lah, yer­de­ki eş­ya­yı ve em­ri uya­rın­ca de­niz­de yü­zen ge­mi­le­ri si­zin hiz­me­ti­ ni­ze ver­di. Gö­ğü de ken­di iz­ni ol­ma­dık­ça yer üze­ri­ne düş­mek­ten ko­rur. Çün­kü Al­lah, in­san­la­ra

çok şef­kat­li ve çok mer­ha­met­li­dir.”13 Baş­ka bir ayet­te ise şu ifa­de­ler yer alır: “O, si­ze is­te­di­ği­niz

10. Teğâbün suresi, 3. ayet. 11. İnsan suresi, 28. ayet. 12. Zâriyât suresi, 56. ayet. 13. Hac suresi, 65. ayet.

29


2. Ünite her şey­den ver­di. Al­lah’ın ni­me­ti­ni say­ma­ya kalk­sa­nız sa­ya­maz­sı­nız...”14 O hâl­de biz­ler de ya­ rat­tı­ğı gü­zel­lik­ler ve ver­di­ği ni­met­ler­den do­la­yı Al­lah’a (c.c.) olan say­gı­mı­zı ve min­ne­ti­mi­zi be­lirt­me­li, ona iba­det et­me­li­yiz.

Samimiyetle yapılan ibadetler, kişiyi Allah’a (c.c.) yaklaştırır.

Etkinlik Her şeyin sahibi ve hâkimi olan Yüce Al­lah’ın (c.c.) iba­det­le­ri­mi­ze ihti­ya­cı yok­tur. Öy­ley­se Allah

(c.c.), ni­çin ken­di­si­ne iba­det etmemizi is­te­mek­te­dir? Sınıfınız­da tar­tışınız.

Yüce ki­ta­bı­mız Kur’an-ı Ke­rim’de iba­det et­me­yi em­re­den bir­çok ayet bu­lu­nur. Ör­ne­ğin bun­lar­dan bi­

rin­de, “... Ben­den baş­ka ilah yok­tur. Ba­na kul­luk et; be­ni an­mak için na­maz kıl.”15 buyrulur. Baş­ka

bir ayet­te ise “Ey in­san­lar! Si­zi ve siz­den ön­ce­ki­le­ri ya­ra­tan Rabb’ini­ze kul­luk edi­niz...”16 buy­ru­lur. Müs­lü­man, Al­lah’ın (c.c.) bu gi­bi emirlerine uya­rak iba­det­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­ye özen gös­te­rir.

Âlemlerin Rabb’i olan Yüce Allah (c.c.), emir­le­ri­ne uyup ken­di­si­ne iba­det eden kul­la­rı­nı se­ver. On­la­

rın ken­di­si­ne gös­ter­di­ği say­gı­dan razı olur. Bu se­bep­le biz­ler de di­ni­mi­zin emir­le­ri­ne uyup Al­lah’a (c.c.)

iba­det ede­lim. Onun, ken­di­si­ne iba­det eden kul­la­rı­nı ödül­len­di­re­ce­ği­ni bi­le­lim. Bu ko­nu­da Kur’an-ı Ke­

rim’in, “İş­te si­ze va­de­di­len cen­net! Ki o, Al­lah’a yö­ne­len, emir­le­ri­ne ria­yet eden, gör­me­di­ği hâl­de Rah­man’dan kor­kan ve Al­lah’a yö­nel­miş bir kalp ile ge­len kim­se­le­re mah­sus­tur.”17 şek­lin­de­ki aye­

ti­ni dai­ma dik­ka­te ala­lım. Her şe­ye gü­cü ye­ten Yü­ce Al­lah’a (c.c.) sı­ğın­ma­nın, ona iba­det et­me­nin bize hu­zur ve­re­ce­ği­ni bi­le­lim. 14. İbrahim suresi, 34. ayet. 15. Tâ-Hâ suresi, 14. ayet. 16. Bakara suresi, 21. ayet. 17. Kâf suresi, 32-33. ayetler.

30


TEMİZLİK VE İBADET

3. İba­det-Te­miz­lik İliş­ki­si Sağ­lık­lı ya­şa­ma­nın ön­ce­lik­li şar­tı te­miz­lik­tir. Bu

ne­den­le de di­ni­miz­de te­miz­li­ğe bü­yük bir önem ve­

ril­miş­tir. Kur’an-ı Kerim’de, “...Allah da çok temiz­

lenenleri sever.”18 buyrulmuştur. Peygamberimiz

(s.a.v.) de bir ha­di­sin­de, “Te­miz­lik iman­dan­dır.”19

bu­yur­muş­tur. Böy­le­ce o, iman eden kim­se­le­rin te­ miz­li­ğe önem ver­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­miş­tir.

Di­ni­miz, iba­det­ler­de hem mad­di hem de ma­ne­vi

te­miz­li­ğe önem ve­rir. Me­se­la di­ni­miz­de em­re­di­

len baş­lı­ca iba­det­ler­den bi­ri na­maz­dır. Bu iba­de­ti ye­ri­ne ge­ti­re­cek ki­şi ön­ce­lik­le ab­dest al­ma­lı­dır.20 Ab­dest alan ki­şi el, ayak, yüz gibi or­gan­la­rı­nı te­miz­

le­miş olur. Ay­rı­ca na­maz kı­la­cak ki­şi­nin elbiseleri ve na­maz kı­la­ca­ğı yer de te­miz ol­ma­lı­dır.

İbadet ettiğimiz camilerin temizliğine önem vermek hepimizin görevidir.

Na­maz kı­la­cak bir Müs­lü­man, iba­de­ti­ni sırf Al­lah (c.c.) rı­za­sı için ve her tür­lü gös­te­riş­ten uzak bir şe­

kil­de yap­ma­ya özen gös­ter­me­li­dir. Baş­ka­la­rı hak­kın­da iyi dü­şün­ce­ler bes­le­me­li, ma­ne­vi te­miz­li­ğe önem

ver­me­li­dir. Bu ko­nu­da du­yar­lı dav­ran­ma­yan­lar, Mâ­ûn su­re­sin­de yer alan, “Ya­zık­lar ol­sun o na­maz kı­ lan­la­ra ki on­lar na­maz­la­rı­nı cid­di­ye al­maz­lar. On­lar gös­te­riş ya­pan­lar­dır, hay­ra da mâ­ni olur­lar.”21 mealindeki ayet­ler­le kı­na­nır­lar.

Etkinlik “Na­ma­zın anah­ta­rı te­miz­lik­tir.” nız.

(Ali Müttaki, Kenzül Ummâl, C 6, s. 429.)

Yukarıdaki hadisi, iba­det-te­miz­lik iliş­ki­si açı­sın­dan yorumlayınız ve düşüncelerinizi aşağıya yazı­

........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

18. Tevbe suresi, 108. ayet. 19. Müslim, Taharet, 1. 20. bk. Mâide suresi, 6. ayet. 21. Mâûn suresi, 4-7. ayetler.

31


2. Ünite İs­lam di­nin­de em­re­di­len te­mel iba­det­ler­den bi­ri de hac­dır. Hac­cın far­zların­dan bi­ri olan Kâ­be’yi ta­vaf

et­mek için de ab­dest­li ol­mak şart­tır. Bü­tün bun­lar, iba­det­ler­le te­miz­lik ara­sın­da­ki iliş­ki­yi or­ta­ya koy­mak­ ta­dır. Di­ni­miz­de em­re­di­len iba­det­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­cek kim­se­le­rin hem mad­di hem de ma­ne­vi te­miz­li­ğe

önem ver­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni gös­ter­mek­te­dir. Dinimize göre zekât, sadaka gibi mali ibadetler de malı te­ mizler. Çünkü zekât fakirin hakkıdır. Başkasının hakkı olan mal, temiz sayılmaz. Ayrıca zekât ve sadaka kişiyi manevi kirlerden, günahlardan da temizler.

Dinimizde emredilen bazı ibadetleri yerine getirebilmek için temiz olmak gerekir.

3.1. Be­den Te­miz­li­ği Sağ­lık­lı ve hu­zur­lu bir ha­yat sür­dür­mek için her­kes te­miz­li­ğe önem ver­me­li­dir. Te­miz ol­ma­yan ki­şi­ler

hem ken­di­le­ri ra­hat­sız olur hem de baş­ka­la­rı­na ra­hat­sız­lık ve­rir­ler. Bu gi­bi olum­suz­luk­la­rı ya­şa­ma­mak için te­miz­li­ğe önem ver­me­miz ge­re­kir.

Te­miz­lik de­nin­ce ak­la ön­ce­lik­le be­den te­miz­li­ği

ge­lir. Her in­san be­den te­miz­li­ği ko­nu­sun­da du­yar­lı

ol­ma­lı­dır. Baş­tan aya­ğa ka­dar te­miz­li­ğe önem ver­me­li­dir. Sa­bah­le­yin kalk­tı­ğın­da eli­ni yü­zü­nü

yı­ka­ma­lı­dır. Ye­mek­ler­den ön­ce ve sonra el­le­ri­ni mut­la­ka yı­ka­ma­lıdır. Saç­la­rı­nın temizliğine dikkat etmeli, tır­nak­la­rı­nın te­miz ve kı­sa ol­ma­sı­na özen

gös­ter­me­li­dir. Be­de­ni­ni te­miz tut­mak için sık sık ban­yo yap­ma­lı­dır. Haftada en az bir kez gusledip temizlenmelidir. Be­den te­miz­li­ği için giy­si­le­rin de

te­miz ol­ma­sı ge­re­kir. Bu ne­den­le her in­san ça­ma­ şır­la­rı­nın te­miz­li­ği ko­nu­sun­da da du­yar­lı ol­ma­lı­dır.

Spor yap­tı­ğın­da, ter­lediğinde duş al­ma­lı, ça­ma­şır­

Sağlıklı yaşamak için beden temizliğine önem vermek gerekir.

la­rı­nı de­ğiş­tir­me­li­dir.

32


TEMİZLİK VE İBADET Yüce kitabımız Kur’an-ı Ke­rim’de yer alan bir ayet­te, “... Şu­nu iyi bi­lin ki Al­lah töv­be eden­le­ri de

se­ver, te­miz­le­nen­le­ri de se­ver.”22 buyrulur. Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) de bir ha­di­sin­de, “... Al­lah te­miz­dir, te­miz­li­ği se­ver.”23 bu­yu­rur. Bü­tün bun­lar, di­ni­mi­zin te­miz­lik ko­nu­sun­da­ki yak­la­şı­mı­nı açık bir şe­kil­de or­ta­ya ko­yar. Bu sebeple her Müs­lü­man di­ni­mi­zin emir­le­ri­ni dik­ka­te al­ma­lı; baş­ta be­den, el­bi­se ol­mak üze­re mad­di ve ma­ne­vi te­miz­li­ğe önem ver­me­li­dir.

Yorumlayalım “Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim onlara her namaz için misvak kullanmala­

rını emrederdim.”

“Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, yemeğe bereket getirir.” Yukarıdaki hadisleri yorumlayınız.

(Buhari, Cuma, 8.) (Tirmizî, Et’ime, 9.)

3.2. Gu­sül İs­lam di­nin­de ki­şi­le­rin mad­di ve ma­ne­vi te­miz­lik­le­ri­ni sağ­la­ya­bil­mek için dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken hu­

sus­lar­dan bi­ri de gu­sül ya­ni boy ab­des­ti almaktır. Di­ni­miz ba­zı du­rum­lar­da boy ab­des­ti (gu­sül) alın­ma­sı­nı em­ret­miş­tir. Bu ko­nuy­la il­gi­li bir ayet­te, “Ey iman eden­ler!.. Eğer cü­nüp ise­niz boy ab­des­ti alın...”24

buy­rul­muş­tur. Bu ayet­ten de an­la­şı­lı­yor ki ge­rek­li du­rum­lar­da boy ab­des­ti al­mak farz­dır. Böy­le bir du­ rum­da olan kişi boy ab­des­ti al­ma­dan na­maz kı­la­maz, Kâ­be’yi ta­vaf ede­mez.

Gus­lün ya­ni boy ab­des­ti­nin üç far­zı var­dır. Bun­lar; ağ­za su alıp çal­ka­la­mak, bur­na su çe­kip iyi­ce

te­miz­le­mek ve bü­tün be­de­ni hiç ku­ru yer kal­ma­ya­cak şe­kil­de yı­ka­mak­tır. Boy abdesti, sünnete uygun olarak şu şekildi anılır:

Boy ab­des­ti ala­cak ki­şi ön­ce eû­zü bes­me­le çe­ker, “Ni­yet et­tim Al­lah rı­za­sı için boy ab­des­ti al­ma­ya.”

di­ye­rek ni­yet eder. Bedeninin kirli yerlerini yıkar. Ardından namaz abdesti gibi abdest alır. Daha sonra

tüm bedenini de hiç kuru yer kalmayacak şekilde güzelce yıkar. Guslederken üç kere baştan, üç kere sağ omuzdan, üç kere de sol omuzdan vücuduna su dökmek sünnettir. Gusledip banyodan çıkan kişi, en son ayaklarını yıkamaya özen gösterir. Böy­le­ce gu­sül ta­mam­lan­mış olur.

Yorumlayalım “Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın.”

(Buhari, Cuma, 2; Müslim, Cuma, 1.)

Yukarıdaki hadisin anlamı üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.

22. Bakara suresi, 222. ayet. 23. Buhari, Edeb, 41. 24. Mâide suresi, 6. ayet.

33


2. Ünite

Not Edelim Boy Ab­des­ti­nin Farz­la­rı: • Ağza su alıp çal­ka­la­mak • Bur­na su çe­kip iyi­ce te­miz­le­mek • Bü­tün be­de­ni hiç ku­ru yer kal­ma­ya­cak şe­kil­de yı­ka­mak

3.3. Ab­dest Na­maz iba­de­ti­nin te­mel şar­tı te­miz­ lik­tir. Di­ni­mi­ze gö­re na­maz kı­la­cak ki­şi be­de­ni­nin, giy­si­le­ri­nin ve na­maz kı­la­ ca­ğı ye­rin te­miz­li­ği­ne önem ver­me­li­dir. Kir­li bir or­tam­da, te­miz ol­ma­yan giy­si­ ler­le na­maz kıl­mak müm­kün de­ğil­dir. Ay­rı­ca na­maz­dan ön­ce ab­dest al­mak ge­re­kir. Ab­dest al­mak, na­ma­za ha­ zır­lık şart­la­rın­dan bi­ri­dir ve farz­dır. Bu ko­nu­da Kur’an-ı Ke­rim’de, “Ey iman

eden­ler! Na­ma­za kalk­tı­ğı­nız za­man

yüz­le­ri­ni­zi, dir­sek­le­ri­ni­ze ka­dar el­le­

ri­ni­zi yı­ka­yın; baş­la­rı­nı­zı mesh edip to­puk­la­ra ka­dar ayak­la­rı­nı­zı yı­ka­ yın...”25 buy­ru­lur.

Namazlardan önce abdest almak dinimizin emridir.

Not Edelim

El­le­ri dir­sek­ler­le bir­ lik­te yı­ka­mak

Yü­zü yı­ka­mak Abdestin Farzları

Ba­şın dört­te bi­ri­ni mes­h et­mek

Ayak­la­rı to­puk­lar­la be­ra­ber yı­ka­mak

25. Mâide suresi, 6. ayet.

34


TEMİZLİK VE İBADET

Etkinlik Abdest almak insanlara ne gibi faydalar sağlamaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Sevgili Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) öğ­ret­ti­ği bi­çim­de ve usu­lü­ne uy­gun şe­kil­de ab­dest şöy­le alı­nır: Eû­zü bes­me­le çe­ki­le­rek Al­lah rı­za­sı için ab­dest al­ma­ya ni­yet

edi­lir. El­ler yı­ka­nıp ön­ce ağız suy­la iyi­ce çal­ka­la­nır, da­ha son­ra bur­na su çe­ki­le­rek bu­run iyi­ce te­miz­le­nir. Alın­dan ku­lak hi­za­sı­na

ve çe­ne al­tı­na ka­dar yüz yı­ka­nır. Da­ha son­ra sağ ve sol kol dir­ sek­ler­le be­ra­ber yı­ka­nıp te­miz­le­nir. Sağ el ıs­la­tı­la­rak ba­şın üst

kıs­mı mesh edi­lir. Hanefi mezhebinde başın en az dörtte birinin

mesh edilmesi gerekir. Şafii mezhebinde ise başın az da olsa bir miktarının mesh edilmesi yeterlidir. Hanbeli ve Maliki mez­ hebinde ise başın tamamı mesh edilmelidir.26 Bu­nun ar­dın­dan, ser­çe ve­ya işa­ret par­mak­la­rıy­la ku­lak­la­rın içi, baş­par­mak­lar­la

da ar­ka kıs­mı te­miz­le­nir. Ge­ri ka­lan üç par­mak­la da en­se mesh edi­lir. Ön­ce sağ, son­ra sol ayak to­puk­lar­la bir­lik­te yı­ka­nır. Böy­

le­ce ab­des­tin alı­nı­şı ta­mam­lan­mış olur. Ab­dest alan ki­şi, te­miz

bir me­kân­da, te­miz elbiselerle na­ma­zı­nı kı­la­bi­lir, Yü­ce Al­lah’a (c.c.) hu­zur­lu bir şe­kil­de iba­det ede­bi­lir. 26. TDV İlmihâli, C1, s. 197.

35

Peygamberimiz (s.a.v.) ağız ve diş temizliğini misvak kullanarak yapmıştır.


2. Ünite

Not Edelim Abdest alırken her bir organı üç kere yıkamak sünnettir.

Ab­des­ti bo­zan ba­zı du­rum­lar var­dır. Bü­yük ve kü­çük tu­va­let ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek, uyu­mak, yel­len­mek,

ba­yıl­mak bun­lar­dan baş­lı­ca­la­rı­dır. Vücuttan çıkan ve yaralardan sızan sıvılar da abdestin bozulmasına sebep olur. Her­han­gi bir ne­den­le ab­des­ti bo­zu­lan ki­şi, na­maz kı­la­bil­mek için ye­ni­den ab­dest al­mak zo­ run­da­dır.

Yorumlayalım “Bir kimse güzelce abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide

kadar yürümesi de kazanç sayılır.”

(Müslim, Taharet, 8.)

“Biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın.”

(Ebu Davud, Edeb, 4.)

Yukarıdaki hadisleri yorumlayınız.

3.4. Te­yem­müm Di­ni­mi­ze gö­re ge­rek­li du­rum­lar­da gus­let­mek ve na­maz­lar­dan ön­ce ab­dest al­mak farz­dır. Ab­dest ve gu­sül için ye­ter­li mik­tar­da te­miz su ge­re­kir. Su bu­lun­maz ya da has­ta­lık vb. se­bep­ler­le kul­la­nı­la­maz­sa bu du­rum­da te­yem­müm ya­pı­lır. Top­rak, kum, tuğ­la gi­bi mad­de­le­re el sü­rü­le­rek ya­pı­lan te­yem­müm, manevi bir te­miz­len­me­dir. Te­yem­mü­mün ya­pı­lı­şı şöy­le­dir: Üze­ri­miz­de uzun kol­lu giy­si var­sa ab­dest­te ol­du­ğu gi­bi kol­lar dir­sek­le­re ka­dar sı­va­nır. Eû­zü bes­me­le çe­ki­le­rek ne için te­yem­müm ya­pı­la­cak­sa ona ni­yet edi­lir. Ör­ne­ğin “Ni­yet et­tim Al­lah rı­za­sı için te­yem­müm al­ma­ya.” de­nir. El­ler te­miz top­ra­ğa ve­ya top­rak cin­sin­den bir şe­ye (tuğ­la, kil, kum vb.) sü­rü­lüp sil­ke­le­nir ve yüz mesh edi­lir. Bu­nun ar­dın­dan el­ler tek­rar top­ra­ğa sü­rü­lüp sil­ke­le­nir. Ön­ce sağ, son­ra sol kol mesh edi­lir. Böy­le­ce te­yem­müm ta­mam­lan­mış olur. Te­yem­müm alan ki­şi, iba­de­ti­ni ra­hat­ça ya­pa­bi­lir. Su bu­lu­nur ya da su­yu ra­hat­ça kul­lan­ma im­kâ­nı do­ ğar­sa te­yem­müm bo­zu­lur. Ab­des­ti bo­zan her şey, te­yem­mü­mün de bo­zul­ma­sı­na sebep olur.

Not Edelim Mesh: 1. Silme, sıvazlama, elleri toprak ya da toprak cinsinden kil, kum gibi bir şey üzerine

sürme. 2. Abdest alırken ıslak eli başın üzerine sürme. 3. Abdest alırken ıslak eli ayağa giyilen mestin üzerine sürme.

36


TEMİZLİK VE İBADET

Not Edelim Teyemmümün farzı ikidir: • Niyet etmek

• Elleri toprak veya toprak cinsi bir şeye sürüp yüzü ve kolları mesh etmek

Te­yem­müm, di­ni­mi­zin biz­le­re sağ­la­dı­ğı bir ko­lay­lık­tır. “... Su bu­la­ma­mış­sa­nız te­miz top­rak­la te­ yem­müm edin de yü­zü­nü­zü ve (dir­sek­le­re ka­dar) el­le­ri­ni­zi onun­la mesh edin. Al­lah si­ze her­han­gi bir güç­lük çı­kar­mak is­te­mez...”27 mealindeki ayet de bu ger­çe­ği ifa­de et­mek­te­dir. Ge­rek­li du­rum­lar­da te­yem­müm ya­pan bir Müs­lü­man, di­ni­mi­ze gö­re te­miz­len­miş olur.

Not Edelim Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Ayrıca su bulunur veya suyu kullanma imkânı do­

ğarsa teyemmüm bozulur.

27. Mâide suresi, 6. ayet.

37


2. Ünite 3.5. Me­kân ve Çev­re Te­miz­li­ği Sağ­lık­lı ya­şa­ma­nın ön­ce­lik­li şar­tı te­miz­lik­tir. Be­de­ni, el­bi­se­le­ri ve ya­şa­dı­ğı or­tam te­miz olan in­san­lar

ken­di­le­ri­ni da­ha ra­hat, mut­lu ve hu­zur­lu his­se­der­ler. Bu­na kar­şın el­bi­se­le­ri ve çev­re­si kir­li kim­se­ler hem

ken­di­le­ri hu­zur­suz olur­lar hem de baş­ka­la­rı­nı ra­hat­sız eder­ler. Kir­li or­tam­lar­da mik­rop­lar ürer, bu­la­şı­cı has­ta­lık­lar or­ta­ya çı­kar. Bü­tün bun­lar­dan do­la­yı te­miz­li­ğe önem ver­mek her in­san için bir zo­run­lu­luk­tur.

Her Müs­lü­man, çev­re te­miz­li­ği­ne önem ver­melidir.

Not Edelim Mekân ve çev­re te­miz­li­ği­ne önem ver­mek di­nî ve ah­la­ki bir gö­rev­dir.

Ata­la­rı­mız, “Ars­lan yat­tı­ğı yer­den bel­li olur.” de­miş­ler­dir. Bu söz, in­sa­nın, için­de ya­şa­dı­ğı or­ta­mı te­

miz tut­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret et­mek­te­dir. Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) de te­miz­li­ği ima­nın ya­rı­sı ola­rak ni­te­ le­miş27, böy­le­ce di­ni­mi­zin te­miz­li­ğe ver­di­ği öne­mi açık­ça or­ta­ya koy­muş­tur. Kut­sal ki­ta­bı­mız­da yer alan

hem ge­nel te­miz­lik­le hem de ab­dest ve boy ab­des­tiy­le il­gi­li emir­ler, Müs­lü­ma­n’ın te­miz­li­ğe önem ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni gös­ter­mek­te­dir.

Di­ni­mi­ze gö­re be­de­ni­ni ve el­bi­se­le­ri­ni te­miz tu­tan bir kim­se, için­de ya­şa­dı­ğı me­kâ­nı da te­miz tut­

ma­lı­dır. Te­miz­li­ği ima­nın ge­re­ği ola­rak gör­me­li, çev­re te­miz­li­ği­ne önem ver­me­li­dir. Otur­du­ğu ev ya da

apart­ma­nın gi­ri­şi­ni, mer­di­ven boş­luk­la­rı­nı ve bah­çe­si­ni kir­let­me­me­li­dir. İçin­de ya­şa­dı­ğı ev­den baş­la­ya­rak ma­hal­le­si­nin, şeh­ri­nin, hat­ta bü­tün ül­ke­nin te­miz­li­ği için baş­ka­la­rıy­la yar­dım­laş­ma için­de ça­lış­ma­yı il­ke

edin­me­li­dir. Te­miz­lik ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan­la­rı, çev­re­yi kir­le­ten­le­ri gü­zel bir dil­le uyar­ma­lı­dır. Bü­tün va­ tan­daş­lar; so­kak­la­rı, cad­de­le­ri, şe­hir­le­ri te­miz ve ba­kım­lı bir ül­ke­nin her­ke­se hu­zur ve­re­ce­ği­ni bil­me­li­dir.

27. Müslim, Taharet, 1.

38


TEMİZLİK VE İBADET

Etkinlik Siz­ce in­san­lar çev­re te­miz­li­ği ko­nu­sun­da üzer­le­ri­ne dü­şen so­rum­lu­luk­la­rı ye­ri­ne ge­ti­ri­yor­lar mı?

Gözlem ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Me­kân ve çev­re te­miz­li­ği­ne önem

ver­mek hem di­nî hem de ah­la­ki bir

so­rum­lu­luk­tur. Pey­gam­ber Efen­di­miz (s.a.v.) bu ko­nuy­la il­gi­li bir ha­di­sin­de,

“Av­lu­la­rı­nı­zı ve boş alan­la­rı­nı­zı te­ miz tu­tun.”28 bu­yur­muş­tur. O hâl­de her

Müs­lü­man Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.)

em­ri­ne uy­ma­lı, me­kân ve çev­re te­miz­li­

ği­ne önem ver­me­li­dir. İn­san­lar has­ta­ne,

kü­tüp­ha­ne, ca­mi, park gi­bi top­lum­sal me­kân­lar­dan ya­rar­la­nır­ken te­miz­lik ku­

ral­la­rı­na uy­ma­lı; akar­su­la­rı, de­niz­le­ri, pik­nik alan­la­rı­nı ve plaj­la­rı kir­let­me­me­ li­dir. Ül­ke­miz­de her­kes bu­na dik­kat et­ ti­ğin­de çev­re kir­li­li­ği so­ru­nu aza­lır, bir

sü­re son­ra da bu du­rum ta­ma­men or­ ta­dan kal­kar.

Çev­reyi temiz tutmak ve korumak hem dinî hem de ahlaki bir sorumluluktur.

Etkinlik Çevre temizliğinin önemini vurgulayan sloganlar belirleyiniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

28. Tirmizî, Edeb, 41.

39


2. Ünite

DEĞERLENDİRME­ÇALIŞMALARI 1. Dinimizde namaz, oruç, hac ve zekât dışında ibadet olarak değerlendirilen başlıca davranışları

aşağıdaki şemaya yazınız.

Yaşlılara yardım etmek

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

2. Aşağıdaki boş bırakılan satırlara, ibadetlerin amacı ve önemiyle ilgili kısa cümleler yazınız. ­a. İbadet sadece Allah için yapılır. ­­b. ............................................................ c. ............................................................ ­ç. ............................................................ 3. Çevre temizliğine önem verilmeyen bir şehirde ve ülkede ne gibi olumsuzluklar yaşanacağını

anlatınız.

4. İbadetlerle temizlik arasındaki ilişkiyi örnek vererek açıklayınız. 5. Boy abdesti nasıl alınır? Bilgi veriniz. 6. Teyemmüm niçin bir kolaylıktır? Açıklayınız. 7. Niçin ibadet edilir? Kısaca açıklayınız. 8. Abdest nasıl alınır? Anlatınız. 9. Mekân ve çevre temizliğine neden önem vermeliyiz? Anlatınız. 10. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. ( ) Dinimizde sadece beden temizliğine önem verilmiştir. ( ) Yüce Allah’a (c.c.) samimiyet ve içtenlikle ibadet edilmesi gerekir. ( ) İbadet sadece namaz, oruç ve hacdan ibarettir. ( ) Yoksullara yardım etmek de bir tür ibadettir. ( ) Zengin ya da fakir her Müslüman hacca gitmekle sorumludur. ( ) Boy abdesti alırken ağza ve burna su vermek sünnettir. ( ) Teyemmüm toprak veya toprak cinsinden bir şeyle yapılan manevi bir temizliktir.

40


HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Arap Yarımadası’nda dinî ve ahlaki durumun

nasıl olduğunu İslam tarihi kitaplarından araştırınız.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerinin adlarını Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını anlatan

kaynaklardan öğreniniz.

3. Hicret hakkında İslam tarihi kitaplarından bilgi edininiz.

4. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni bularak

okuyunuz.

41


3. Ünite

1. Hz. Mu­ham­med’in Doğ­du­ğu Or­tam Sev­gi­li Peygamberimiz Hz. Mu­ham­med (s.a.v.), Ara­p Ya­rı­ma­da­sı’nın Mek­ke şeh­rin­de, 571 yılında

dün­ya­ya gel­miş­tir. Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) doğ­du­ğu or­tam­da di­nî, ah­la­ki ve top­lum­sal açı­dan pek çok

olum­suz­luk söz ko­nu­suy­du. Mek­ke ve çev­re­sin­de in­san­la­rın ço­ğu, put­la­ra ta­pı­yor­du. Bun­la­ra müş­rik de­ni­yor­du. Hz. İb­ra­him (a.s.) ve oğ­lu Hz. İs­ma­il (a.s.) ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış olan kut­sal Kâ­be put­lar­la dol­

du­rul­muş­tu. Kâ­be’de çok sa­yı­da put var­dı. Bun­la­rın en bü­yük­le­ri Lât, Me­nat, Uz­za ve Hü­bel’di. İn­san­lar ge­lip bu put­la­ra ta­pı­nır ve di­lek­le­ri­ni on­la­ra ile­tir­ler­di. Müş­rik­ler, put­la­rın ken­di­le­riy­le Al­

lah (c.c.) ara­sın­da ara­cı ol­du­ğu­na ina­

nı­yor­lar­dı. Kur’an-ı Ke­rim’de yer alan bir ayet­te, “On­la­rın ço­ğu an­cak or­

tak ko­şa­rak Al­lah’a iman eder­ler.”1 buyrularak put­pe­rest­le­rin Al­lah’a (c.c.)

şirk (or­tak) koş­tuk­la­rı be­lir­ti­lir. Baş­ka

bir ayet­te ise put­pe­rest­ler şöy­le kı­na­ nır: “(Müş­rik­ler) Al­lah’ı bı­ra­kıp da ken­di­le­ri­ne gök­ler­de ve yer­de olan

rı­zık­tan hiç­bir şey ve­re­me­yen ve bu­na as­la güç­le­ri yet­me­yen şey­le­re (put­la­ra) ta­pı­yor­lar.”2

Kâbe, tarih boyunca önem verilen kutsal bir mekândır.

İs­la­mi­yet­ten ön­ce Arap Yarımadası’nda Ya­hu­di­lik, Hris­ti­yan­lık gi­bi din­le­re men­sup olan­lar da var­dı.

Sa­yı­la­rı az ol­mak­la bir­lik­te Mek­ke ve ci­va­rın­da Ha­nif de­ni­len ki­şi­ler de ya­şı­yor­du. Ha­nif­ler Hz. İb­ra­him’in (a.s.) ge­tir­di­ği di­nî il­ke­le­ri be­nim­si­yor, put­la­ra tap­ma­yı red­de­di­yor, Al­lah’ın (c.c.) bir­li­ği­ne ina­nı­yor­lar­dı.

Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) doğ­du­ğu or­tam­da halk, kö­le­ler ve hür­ler ol­mak üze­re iki sı­nı­fa ay­rıl­mış­tı.

Hiç­bir hak­ka sa­hip ol­ma­yan kö­le­ler âde­ta eş­ya ola­rak gö­rü­lür, bir mal gi­bi alı­nıp sa­tı­lır­dı. Bu dö­nem­de ka­dın­la­ra ve kız ço­cuk­la­rı­na de­ğer ve­ril­mez­di. Kız ço­cuk sa­hi­bi olan­lar bu­nu uta­nı­la­cak bir du­rum ola­

rak gö­rür­ler­di. Hat­ta ki­mi in­san­lar kız­la­rı­nı di­ri di­ri top­ra­ğa gö­mer­ler­di. Tek­vir su­re­sin­de yer alan, “Di­ri di­ri top­ra­ğa gö­mü­len kı­za han­gi gü­nah se­be­biy­le öl­dü­rül­dü­ğü so­rul­du­ğun­da”3 mealindeki ayet­ler bu du­ru­mu di­le ge­tir­mek­te­dir. Bu dö­nem­de in­san hak­la­rı sa­de­ce top­lu­mun hür olan ke­si­mi için söz ko­ nu­suy­du. On­lar, top­lu­mun ayrıcalıklı sı­nı­fı ola­rak ha­yat­la­rı­nı ra­hat bir şe­kil­de sür­dü­rü­yor­lar­dı. Her türlü kötülüğün, cehaletin ve şirkin yaygın olduğu İslam öncesi döneme Cahiliye Dönemi denilmektedir.

Not Edelim Cahiliye Dönemi’nde

• İç­ki, ku­mar gibi kötü alışkanlıklar yay­gın­dı.

• İn­san­lar put­la­ra ta­pı­yor­du.

• Kız ço­cuk­la­r di­ri di­ri top­ra­ğa gö­mü­lü­yor­du.

• Ce­ha­let yay­gın­dı.

• Güçlüler zayıfları eziyordu.

• İnsanlar sınıflara ayrılmıştı.

1. Yusuf suresi, 106. ayet. 2. Nahl suresi, 73. ayet. 3. Tekvîr suresi, 8-9. ayetler.

42


HZ. MUHAMMED’İN HAYATI Sevgili Peygamberimiz Hz. Mu­ham­

med’in (s.a.v.) doğ­du­ğu dö­nem­de Arap Yarımadası’nda bir­çok ada­let­siz ve hak­sız uy­gu­la­ma var­dı. Fa­kir­ler, kö­le­ ler ve güç­süz­ler ezi­lir­di. Ti­ca­ret ama­

cıy­la Mek­ke dı­şın­dan ge­len kim­se­le­re hak­sız­lık ya­pı­lır, bun­la­rın mal­la­rı gasp

edi­lir­di. Top­lum­da iç­ki, ku­mar, falcılık gi­bi kö­tü davranış ve alış­kan­lık­lar yay­ gın­dı. İn­san­lar, iş­le­ri­ni fal ve şans ok­la­

rı­na gö­re dü­zen­ler­di. İslamiyet, Arap­lar ara­sın­da yay­gın olan bu gi­bi kö­tü alış­

kan­lık­ları açık bir şe­kil­de yasaklamıştır.

Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) doğ­du­ğu dönemde Mek­ke önem­li bir ti­ca­ret mer­ke­ziy­di.

Yorumlayalım “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları

ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar

yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoy­

mak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”

(Mâide suresi, 90-91. ayetler.)

Yukarıdaki ayeti yorumlayınız.

Etkinlik Hz. Muhammed (s.a.v.) Annesi: Babası: Dedesi: Amcası: Çocukları: Torunları: Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesiyle ilgili bilgileri yazınız.

43


3. Ünite Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) doğ­du­ğu or­tam­da halk ka­bi­le­ler hâ­lin­de ya­şar­dı. Ka­bi­le­le­rin ge­nel­lik­le yaş­

lı, tec­rü­be­li ve bil­gi­li bir rei­si olur­du. Arap­la­rın ço­ğu gö­çe­be bir ha­yat sür­dü­rür­dü. Gö­çe­be­ler genellikle

hay­van­cı­lık­la uğ­ra­şır, su ve ot­lak bul­mak ama­cıy­la sık sık yer de­ğiş­ti­rir­di. Hal­kın bir bö­lü­mü ise şe­hir­ler­de yer­le­şik bir ha­yat ya­şar­dı. Bunların başlıca geçim kaynağı tarım ve ticaretti. Bu dö­nem­de ka­bi­le­ler ara­ sın­da sık sık sa­vaş­lar olur­du. Bu sa­vaş­lar­da çok sa­yı­da in­san ha­ya­tı­nı kay­be­der­di.

Etkinlik İs­la­mi­yet­ten ön­ce­ki dö­ne­me ni­çin Ca­hi­li­ye Dö­ne­mi denilmiş ola­bi­lir? Sı­nı­fı­nız­da tar­tı­şı­nız. Arap Yarımadası’nın en önem­li şeh­ri Mek­ke’ydi. Bu şe­hir hem di­nî hem de ti­ca­ri açı­dan önem­li bir

mer­kez ko­nu­mun­day­dı. Yarımadanın çe­şit­li yer­le­rin­den, Mekke’de bulunan Kâ­be’yi zi­ya­ret etmek ama­

cıy­la her yıl çok sa­yı­da in­san ge­lir­di. Mek­ke hal­kı­nın ço­ğu, ha­ya­tı­nı ti­ca­ret ya­pa­rak ka­za­nır­dı. Şam, Ye­

men ve Ha­be­şis­tan’a sık sık ti­ca­ret yol­cu­luk­la­rı­na çı­kı­lır, bu­ra­lar­dan ge­ti­ri­len mal­lar Mek­ke ve çev­re­sin­de sa­tı­lır­dı. Hal­kın bü­yük ço­ğun­lu­ğu oku­ma ve yaz­ma bil­mez­di. İçin­de bu­lun­du­ğu ce­ha­let, put­pe­rest­lik ve

ba­tıl inanç­lar se­be­biy­le İs­la­mi­yet­ten ön­ce­ki dö­nem, Ca­hi­li­ye Dö­ne­mi ola­rak ad­lan­dı­rıl­mış­tır. Bü­tün bun­

lar, Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) doğ­du­ğu or­ta­mın di­nî, ah­la­ki, top­lum­sal ve hu­ku­ki açı­dan pek çok olum­ suz­luk içer­di­ği­ni açık­ça or­ta­ya koy­mak­ta­dır.

2. Hz. Mu­ham­med’in Do­ğu­mu, Ço­cuk­lu­ğu ve Genç­li­ği Hz. Mu­ham­med (s.a.v.), 20 Ni­san 571’de Arap Ya­rı­ma­da­sı’nın Mek­ke şeh­rin­de doğ­muş­tur. Onun

ba­ba­sı Ab­dul­lah, an­ne­si ise Âmi­ne’dir. Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) ba­ba­sı ve an­ne­si, Mek­ke’nin ile­ri ge­len

ka­bi­le­le­rin­den bi­ri olan Ku­reyş ka­bi­le­si­ne men­sup­tu. Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) de­de­si Ab­dül­mut­ta­lip ise Mek­ke’nin yö­ne­ti­ci­siy­di.

Ab­dul­lah, Âmi­ne ile ev­len­dik­ten bir sü­re son­ra

Şam ta­ra­fı­na ti­ca­ret yol­cu­lu­ğu­na çık­tı. Dö­nüş­te Me­ di­ne ya­kın­la­rın­da has­ta­lan­dı ve ve­fat et­ti. Ab­dül­mut­

ta­lip, oğ­lu­nun ölü­mü­ne çok üzül­dü. Bu sı­ra­da Âmi­ne

ha­mi­ley­di. Bir sü­re son­ra bir er­kek ço­cuk dün­ya­ya ge­tir­di. Ab­dül­mut­ta­lip, bu ço­cu­ğu oğ­lun­dan bir ya­di­

gâr ola­rak gör­dü. To­ru­nu­na Mu­ham­med adı­nı koy­ du. Muhammed, “Çok övülen” anlamına gelir. Annesi

Âmine ise Peygamber Efendimize (s.a.v.) Ahmed adını verdi. Ahmed “Çok hamdeden, çok şükreden” demektir.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu evin yerinde, günümüzde kütüphane bulunur.

Arap âdet­le­ri­ne gö­re ye­ni do­ğan ço­cuk­lar, ha­va­sı se­rin olan yer­ler­de ya­şa­yan sü­tan­ne­le­re ve­ri­lir­di.

Böy­le­ce ço­cuk­lar do­ğal ve sağ­lık­lı bir or­tam­da ye­tiş­me im­kâ­nı­na ka­vu­şur­du. Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) de

Ha­li­me adın­da bir sü­tan­ne­ye ve­ril­di. Ha­li­me Hz. Mu­ham­med’i (s.a.v.) çok sev­di, onu ken­di ço­cuk­la­rın­dan ayırt et­me­di.4 Dört ya­şın­day­ken Hz. Mu­ham­med’i (s.a.v.) Mek­ke’ye ge­ti­rip an­ne­si­ne tes­lim et­ti. 4. İbn-i Hişam, es-Siretü’n-Nebeviyye, C 1, s. 88.

44


HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

Not Edelim Muham­med; “övülen, çok se­vi­len, be­ğe­ni­len, gü­zel huy­la­rı pek çok olan” de­mek­tir. Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) al­tı ya­şı­na gel­di­ğin­de, an­ne­si onu da ya­nına ala­rak ak­ra­ba­la­rını ve eşi Ab­

dul­lah’ın me­za­rını zi­ya­ret için Me­di­ne’ye git­ti. Bu­ra­da bir sü­re kal­dık­tan son­ra Mek­ke’ye ge­ri dö­ner­ken

yol­da Âmi­ne has­ta­lan­dı ve Eb­vâ de­ni­len yer­de ve­fat et­ti. Böy­le­ce Hz. Mu­ham­med (s.a.v.), an­ne­si­nin de

ölü­müy­le ök­süz kal­dı. Âmi­ne’nin ve­fa­tın­dan son­ra Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) ba­kımını de­de­si Ab­dül­mut­

ta­lip üst­len­di. De­de­si, Hz. Mu­ham­med’i (s.a.v.) çok se­vi­yor, ne­re­ye gi­der­se onu da yanında gö­tü­rü­yor ve to­ru­nuy­la ya­kın­dan il­gi­le­ni­yor­du. An­cak Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) se­kiz ya­şına gel­di­ğin­de Ab­dül­mut­ta­lip

de ve­fat et­ti. Onun ve­fa­tın­dan son­ra Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) ba­kımını am­ca­sı Ebu Ta­lip üst­len­di. Mek­ ke’nin se­vi­len ve sa­yılan ki­şi­le­rin­den bi­ri olan Ebu Ta­lip ti­ca­ret­le uğraşıyordu. Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) de kü­çük yaş­lar­dan iti­ba­ren am­ca­sıy­la ça­lış­ma­ya başladı. Onun­la bir­lik­te ti­ca­ret yol­cu­luk­la­rına çıktı.

Hz. Mu­ham­med (s.a.v.), am­ca­la­rın­dan Zü­beyr ile de ti­ca­ret yol­cu­luk­la­rına çıkmıştır. Böy­le­ce genç­lik

çağın­da hem ha­ya­tını ça­lışa­rak ka­zan­ma­ya başlamış hem de ti­ca­re­tin in­ce­lik­le­ri­ni öğren­miştir.

Not Edelim “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.”

(Muvatta, Hüsnül Hulk, 8.)

Sevgili Peygamberimiz Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) iyi ah­lak­lı, dü­rüst ve gü­ve­ni­lir bir kim­se idi. Ada­let­li

ol­ma­ya önem ve­rir, işi­ne hiç­bir za­man hi­le karıştırmazdı. Mek­ke’nin zen­gin ve say­gın ka­dın­la­rın­dan bi­ri olan Hz. Ha­ti­ce (r.a.), Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) ti­ca­ret­te­ki dü­rüst­lü­ğü­nü duy­muş­tu. Bir sü­re son­ra, Hz.

Mu­ham­med’e (s.a.v.), bir­lik­te ti­ca­ret yap­ma tek­li­fin­de bu­lun­du. Bu tek­li­fi ka­bul eden Hz. Mu­ham­med

(s.a.v.), Hz. Ha­ti­ce’nin ti­ca­ret ker­van­la­rını yö­net­me­ye başladı. Za­man içe­ri­sin­de onu da­ha iyi ta­nı­yan, gü­ zel ah­lak­lı, gü­ve­ni­lir bir kim­se ol­du­ğu­nu ya­kın­dan gö­ren Hz. Ha­ti­ce (r.a.), Sevgili Pey­gam­be­ri­mi­ze (s.a.v.) ev­li­lik tek­li­fin­de bu­lun­du. Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) de bu tek­li­fi ka­bul et­ti. Ev­len­dik­le­rin­de Hz. Mu­ham­med

(s.a.v.) yir­mi beş yaşındaydı. On­la­rın bu ev­li­lik­ten Ka­sım, Ab­dul­lah, Ru­ki­ye, Üm­mü­gül­süm, Zey­nep ve Fâ­tıma ad­la­rın­da al­tı ço­cuk­la­rı ol­muştur. Ay­rı­ca Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.), Ma­ri­ye isim­li eşin­den de İb­ra­

him adın­da bir ço­cu­ğu da­ha dün­ya­ya gel­miş­tir. Hz. Fâ­tıma ha­riç, ço­cuk­la­rının hep­si Hz. Mu­ham­med’den (s.a.v.) ön­ce ve­fat et­miş­tir. Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) so­yu, kı­zı Hz. Fâ­tı­ma (r.a.) ve Hz. Ali’nin (r.a.) ço­ cuk­la­rı olan Hz. Ha­san (r.a.) ve Hz. Hü­se­yin’le (r.a.) de­vam et­miş­tir.

Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) gü­ler yüz­lü, tat­lı dil­li, iyi ah­lak­lı, dü­rüst ve gü­ve­ni­lir bir kim­se idi. İçin­de

ya­şa­dı­ğı top­lum­da her­kes onu se­ver ve sa­yar­dı. İn­san­lar şe­hir dı­şı­na gi­de­cek­le­ri za­man de­ğer­li eş­ya­la­ rı­nı ona ema­net eder­ler­di. O da bu ema­net­le­ri ken­di ma­lı gi­bi ko­rur, ge­ri is­te­dik­le­rin­de sa­hip­le­ri­ne ia­de

eder­di. Bü­tün bu özel­lik­le­ri ne­de­niy­le de Mek­ke­li­ler, Allah Resulü’nü (s.a.v.) Mu­ham­me­dül Emin (Gü­ ve­ni­lir Mu­ham­med) ola­rak ad­lan­dır­mış­lar­dır.

45


3. Ünite Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin (s.a.v.) genç­lik yıl­la­rın­da Mek­ke’de hak­sız­lık ve ada­let­siz­likler yay­gın­dı. Ti­

ca­ret ama­cıy­la şeh­re ge­len ba­zı ki­şi­le­rin mal­la­rı zor­la el­le­rin­den alı­nı­yor, bu mal­la­rın kar­şı­lı­ğı olan pa­ra

öden­mi­yor­du. Ba­zı Mek­ke­li­ler bir ara­ya ge­le­rek şehirde yaşanan ada­let­siz­lik­le­ri or­ta­dan kal­dır­mak, hak­

sız­lı­ğa uğ­ra­yan­la­ra yar­dım et­mek ama­cıy­la Hil­ful Fu­dûl (Er­dem­li­ler Bir­li­ği) adı ve­ri­len bir ce­mi­yet oluş­tur­ du­lar. Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) bu ce­mi­ye­te gö­nül­lü ola­rak ka­tıl­dı. Mek­ke’de ya­şa­nan hak­sız­lık­la­rı or­ta­dan kal­dır­mak için ak­tif bir şe­kil­de ça­lış­tı.

Etkinlik Hak­sız­lık­lar ve yan­lış uy­gu­la­ma­lar kar­şı­sın­da siz na­sıl bir ta­vır ta­kı­nır­sı­nız? Neler yaparsınız? Dü­

şün­ce­le­ri­ni­zi ar­ka­daş­la­rı­nız­la payl­a­şı­nız.

Sevgili Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) genç­lik yıl­la­rın­da ya­şa­dı­ğı önem­li olay­lar­dan bi­ri de Kâ­be ha­kem­

li­ği­dir. Kutsal bir mekân olan Kâ­be, yağ­mur ve sel su­la­rın­dan ha­sar gör­müş, du­var­la­rı yı­kıl­ma­ya yüz tut­muş­tu. Mek­ke­li­ler du­var­la­rı te­me­le ka­dar sö­küp Kâ­be’yi sağ­lam bir şe­kil­de ta­mir et­ti­ler. Du­var­lar yük­ sel­ti­lip sı­ra kut­sal ka­bul edi­len Ha­ce­rül Es­ved’in

ye­ri­ne ko­nul­ma­sı­na gel­di­ğin­de ka­bi­le­ler ara­sın­da tar­tış­ma çık­tı. Her ka­bi­le, bu kut­sal ta­şı ye­ri­ne koy­ma şe­re­fi­nin ken­di­si­ne ait ol­ma­sı­nı is­ti­yor­du. Ara­la­rın­da­ki tar­tış­ma ne­re­dey­se ça­tış­ma­ya dö­

nü­şe­cek­ti. İç­le­rin­den bi­ri, Kâ­be’ye ilk ge­len ki­şi­nin ha­kem ol­ma­sı­nı ve onun ve­re­ce­ği ka­ra­ra uyul­ ma­sı­nı teklif etti. Bir sü­re son­ra Kâ­be’nin ka­pı­ sın­dan içe­ri Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) gir­di. Her­kes onun ge­li­şi­ne çok se­vin­di. Çün­kü dü­rüst, gü­ve­

ni­lir bir ki­şi olan Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) adil

ka­rar ve­re­ce­ği­ne ina­nı­yor­lar­dı. Du­ru­mu Sevgili Pey­gam­be­ri­mi­ze (s.a.v.) an­lat­tı­lar ve ondan ha­

kem­lik yap­ma­sı­nı is­te­di­ler. O da çev­re­sin­de­ki­le­re bir yay­gı ge­tir­me­le­ri­ni söy­le­di. Ha­ce­rül Es­ved’i bu

yay­gı­nın or­ta­sı­na koy­du. Her ka­bi­le­den bir tem­

sil­ci­nin, yay­gı­nın uç­la­rın­dan tu­ta­rak ta­şı yer­leş­ ti­ri­le­ce­ği kö­şe­ye ka­dar ta­şı­ma­la­rı­nı is­te­di. Da­ha

son­ra da bu ta­şı alıp ye­ri­ne koy­du. Peygamber

Efendimizin (s.a.v.) bu adil çö­zü­mü her­kes ta­ra­

Kâ­be’nin do­ğu kö­şe­sin­de bu­lu­nan Ha­ce­rül Es­ved

fın­dan mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı.

Etkinlik Siz İs­la­mi­yet­ten ön­ce­ki dö­nem­de ya­şa­say­dı­nız Hil­ful Fu­dûl ce­mi­ye­ti­ne ka­tı­lır mıy­dı­nız? Ni­çin? 46


HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

3. Hz. Mu­ham­med’e Vah­yin Ge­li­şi Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Pey-

gamberimiz Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) doğ­du­ğu dö­ nem­de, in­san­la­rın ço­ğu Al­lah’a (c.c.) or­tak ko­şu­yor, put­la­ra ta­pı­yor­lar­dı. Güç­lü­ler za­yıf­la­rı ezi­yor, on­la­ rın hak­la­rı­nı gasp edi­yor­du. İç­ki, ku­mar, hır­sız­lık ve

ben­ze­ri kö­tü alış­kan­lık­lar da iyi­ce yay­gın­laş­mış­tı. Ya­şa­nan bü­tün bu olum­suz­luk­lar ve hak­sız­lık­lar­dan

bü­yük bir üzün­tü du­yan Allah Resulü Hz. Mu­ham­ med (s.a.v.), otuz beş yaş­la­rın­dan iti­ba­ren za­man za­man Nur Da­ğı’nda­ki Hi­ra Ma­ğa­ra­sı’nda in­zi­va­ya

çe­kil­me­ye baş­la­dı. Böy­le­ce o hem şe­hir­de ya­şa­ nan kar­ga­şa­dan uzak­la­şı­yor hem de ken­di­siy­le baş ba­şa kal­ma im­kâ­nı bu­lu­yor­du. Özel­lik­le ra­ma­zan

ayın­da, ya­nı­na yi­ye­ce­ği­ni de ala­rak Hi­ra Ma­ğa­ra­ sı’nda in­zi­va­ya çe­ki­li­yor, ev­re­nin ya­ra­tı­cı­sı olan

Al­lah’ın (c.c.) yüceliği, kudreti ve toplumun içinde bulunduğu olumsuzluklar üzerine tefekkür edi­yor­du.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Mu­ham­med (s.a.v.),

610 yı­lı­nın Ra­ma­zan ayın­da da ön­ce­ki se­ne­ler­de

ol­du­ğu gi­bi Nur Da­ğı’nda­ki Hi­ra Ma­ğa­ra­sı’nda in­zi­ va­ya çe­kil­miş­ti. Bu­ra­da de­rin dü­şün­ce­le­re dal­dı­ğı bir sı­ra­da va­hiy me­le­ği Ceb­ra­il (a.s.) ona gel­di. Me­

lek, Hz. Mu­ham­med’e (s.a.v.) “Oku!” de­di. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ise oku­ma bil­me­di­ği­ni be­lirt­ti.

Peygamberimize (s.a.v.) vahyedilen ilk ayetler Alâk suresinde yer almaktadır.

Bu ko­nuş­ma, vahiy meleği Ceb­ra­il (a.s.) ve Peygamberimiz Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) ara­sın­da üç kez tek­rar et­ti. Bu­nun ar­dın­dan Ceb­ra­il (a.s.), Hz. Mu­ham­med’e (s.a.v.) Alâk su­re­si­nin, “Ya­ra­tan Rabb’inin adıy­la oku! O, in­sa­nı aşı­lan­mış bir yu­mur­ta­dan (embriyo) ya­rat­tı. Oku! İn­sa­na bil­me­dik­le­ri­ni bel­

le­ten, ka­lem­le (yaz­ma­yı) öğ­re­ten Rabb’in en bü­yük ke­rem sa­hi­bi­dir.” mealindeki ilk beş aye­ti­ni bil­

dir­di. Böy­le­ce Pey­gam­ber Efen­di­miz (s.a.v.), Yü­ce Al­lah (c.c.) ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len ilk vah­yi al­mış ol­du.

Etkinlik Pey­gam­be­ri­mi­ze (s.a.v.) ilk in­di­ri­len ayet­ler­de ne­le­re vur­gu ya­pıl­mak­ta­dır? Ar­ka­daş­la­rı­nız­la ko­

nu­şu­nuz.

Peygamber Efendimiz Hz. Mu­ham­med (s.a.v.), ken­di­si­ne ilk va­hiy gel­dik­ten son­ra kor­ku ve en­di­şe

içe­ri­sin­de hız­la evi­ne dön­dü. Dö­nüş yo­lun­da, sü­rek­li ola­rak ma­ğa­ra­da ya­şa­dı­ğı bu du­ru­mu dü­şü­nü­yor­du. Da­ha ön­ce hiç böy­le bir du­rum­la kar­şı­laş­ma­dı­ğın­dan en­di­şe içe­ri­sin­dey­di. Evi­ne gel­di­ğin­de he­men ya­ta­ğı­na uzan­dı. Eşi­ne, üze­ri­ni ört­me­si­ni söy­le­di. Bir sü­re din­len­dik­ten son­ra ya­ta­ğın­dan kalk­tı ve ba­

şın­dan ge­çen­le­ri Hz. Ha­ti­ce’ye (r.a.) an­lat­tı. Hz. Ha­ti­ce (r.a.) de “Kork­ma! Ye­min ede­rim ki Allah (c.c.) 47


3. Ünite se­ni utan­dır­maz...”5 di­ye­rek eşi­ni te­sel­li et­ti. Da­ha son­ra da onu, ilahi dinler hakkında geniş bilgisi olan

am­ca­sı­nın oğ­lu Va­ra­ka bin Nev­fel’e gö­tür­dü. Va­ra­ka bin Nev­fel, Sevgili Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) ya­

şa­dık­la­rı­nı din­le­dik­ten son­ra ona şöy­le de­di: “Ye­min ede­rim ki Mu­sa’ya ge­len me­lek, Mu­ham­med’e de gel­miş­tir. Mu­hak­kak ki o, bu üm­me­tin pey­gam­be­ri­dir.”6

Hira Mağarası’ndan bir görünüm

İlk va­hiy­den son­ra bir sü­re Pey­gam­be­ri­mi­ze (s.a.v.) va­hiy gel­me­di. Bu döneme (vahyin kesintiye uğ-

radığı dönem) fetretül vahiy denir. Hz. Pey­gam­ber (s.a.v.) bir gün yi­ne Hi­ra Ma­ğa­ra­sı’ndan dö­ner­ken

Ceb­ra­il’i (a.s.) gör­dü. He­ye­can ve te­laş­la evi­ne git­ti. Ya­ta­ğı­na uzandı ve eşi Hz. Ha­ti­ce’ye (r.a.) üze­ri­ni ört­me­si­ni söy­le­di. Bu sı­ra­da Pey­gam­be­ri­mi­ze (s.a.v.) Yü­ce Al­lah (c.c.) ta­ra­fın­dan Müd­des­sir su­re­si­nin

ilk ayet­le­ri gön­de­ril­di. Bu ayet­ler­de şöy­le buy­rul­mak­ta­dır: “Ey bü­rü­nüp sa­rı­nan (Re­su­lüm)! Kalk ve (in­san­la­rı) uyar. Rabb’ini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur.”7 Bu ayetler Resulullah’tan (s.a.v.) insanları uyarmasını istemekte, ayrıca maddi ve manevi temizliğe dikkat çekmektedir.

Müd­des­sir su­re­si­nin ilk ayet­le­riy­le bir­lik­te Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) in­san­la­rı Al­lah’ın var­lı­ğı­na ve bir­

li­ği­ne inan­ma­ya ça­ğır­dı. Onun çağ­rı­sı­na ilk uyan­lar Hz. Ha­ti­ce (r.a.), Hz. Ebu Be­kir (r.a.), Hz. Ali (r.a.)

ve Hz. Zeyd bin Hârise’dir (r.a.). Bun­la­ra ilk Müs­lü­man­lar de­nir. Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) İs­lam’a çağ­rı gö­re­vi­ni ilk za­man­lar giz­li bir şe­kil­de sür­dür­dü. Da­ha son­ra Kur’an’ın em­ri­ne uya­rak in­san­la­rı açık bir

şe­kil­de Yü­ce Al­lah’a (c.c.) inan­ma­ya da­vet et­ti. Pey­gam­ber­li­ği­nin ilk yıl­la­rın­da Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) çağ­rı­sı­nı ka­bul edip Müs­lü­man olan­la­rın sa­yı­sı ol­duk­ça sı­nır­lıy­dı. İlk Müslümanlar

Hz. Hatice (r.a.)

Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Hz. Ali (r.a.)

5. İbni Kesir, Hz. Peygamber’in Hayatı, s. 153-154. 6. İbni Kesir, Hz. Peygamber’in Hayatı, s. 154. 7. Müddessir suresi, 1-5. ayetler.

48

Hz. Zeyd bin Hârise (r.a.)


HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 610 yı­lı­nın Ra­ma­zan ayın­da ilk vah­yi alan ve pey­gam­ber ola­rak gö­rev­len­di­ri­len Hz. Mu­ham­med

(s.a.v.), yüce kitabımız Kur’an’ın “Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah’a ortak koşanlardan yüz çevir.”8 em­ri gereği in­san­la­rı açık­tan İs­lam di­ni­ne ça­ğır­ma­ya baş­la­dı. İlk za­man­lar onun pey­gam­ber­li­ği­ne ina­nıp Müs­lü­man olan ve put­la­ra tap­ma­yı terk eden ki­şi­le­rin sa­yı­sı ol­duk­ça az­dı. İn­san­la­rın ço­ğu, yan­lış inanç­la­rı­nı sür­dü­rüp put­la­ra tap­ma­ya de­vam edi­yor­du. Fa­kat Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) ka­rar­lı bir şe­kil­de

ve ik­na yo­luy­la, in­san­la­ra pu­ta tap­ma­nın yan­lış­lı­ğı­nı an­lat­ma­ya de­vam et­ti. Ken­di­si­ne iba­det edil­me­ye

la­yık tek var­lı­ğın, in­san­la­rı ve bü­tün ev­re­ni ya­ra­tan Yü­ce Allah (c.c.) ol­du­ğu­nu söy­le­di. Dur­ma­dan, din­len­ me­den, ba­zen tek tek ki­şi­le­re, ba­zen de grup­lar hâ­lin­de bulunan kalabalık in­san­la­ra İs­lam’ı an­lat­tı. Onun

bu gayretli ça­lış­ma­la­rı­na bağ­lı ola­rak za­man­la Müs­lü­man olan­la­rın sa­yı­sı art­ma­ya baş­la­dı. Ön­ce­le­ri Hz. Mu­ham­med’i (s.a.v.) dik­ka­te al­ma­yan, onun­la alay eden Mek­ke­li müş­rik­ler, Müs­lü­man olan­la­rın ço­ğal­

ma­sıy­la en­di­şe­len­me­ye baş­la­dı­lar. Fa­kir, güç­süz ve kim­se­siz Müs­lü­man­la­ra iş­ken­ce­ler yap­tı­lar. On­la­ra, İs­lam’ı terk edip put­pe­rest­li­ğe dön­me­le­ri için her tür­lü bas­kı­yı uy­gu­la­dı­lar. Bir sü­re Müs­lü­man­lar­la her tür­lü alış­ve­ri­şi kes­ti­ler, on­la­ra boy­kot uy­gu­la­dı­lar. Mek­ke’nin ke­nar ma­hal­le­le­rin­den bi­rin­de âde­ta on­la­rı

hap­set­ti­ler. An­cak ya­pı­lan her tür­lü bas­kı, ezi­yet ve iş­ken­ce­ye rağ­men Müs­lü­man olan­lar­dan hiç kim­se inan­cın­dan ge­ri dön­me­di.

Etkinlik Mek­ke­li müş­rik­le­rin Pey­gam­be­ri­mi­ze (s.a.v.) ve Müs­lü­man­la­ra kar­şı çık­ma­la­rı­nın, düş­man­ca dav­

ran­ma­la­rı­nın se­bep­le­ri ne­ler ola­bi­lir? Tartışınız.

Mek­ke­li müş­rik­ler, Pey­gam­be­ri­mi­ze (s.a.v.) de ezi­yet et­mek­ten ge­ri dur­mu­yor­lar­dı. Onun­la alay edi­

yor, kendisinin mec­nun ol­du­ğu­nu söy­lü­yor ve geç­ti­ği yol­la­ra di­ken­ler atı­yor­lar­dı. Bü­tün bas­kı­la­ra ve

ezi­yet­le­re rağ­men Hz. Mu­ham­med’i (s.a.v.) yap­tı­ğı iş­ten vaz­ge­çi­re­me­yen Mekkeliler, Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) İslam’ı yaymaktan maksadının mal ise mal vereceklerini, lider olmak istiyorsa lider ya-

pacaklarını, kadınlara sahip olmak istiyorsa en güzel kadınları ona vereceklerini söylediler. Eğer hasta ise tedavi ettireceklerini söylediler. Ancak Resulullah (s.a.v.) onların bu tekliflerini geri çevirdi. Amacının

peygamberlik görevini tebliğ etmek olduğunu belirtti. Mek­ke’nin ile­ri ge­len ki­şi­le­ri, bir gün Ebu Ta­lip’e ge­ le­rek ye­ğe­ni­ni ik­na et­me­si­ni is­te­di­ler ve ona şöy­le de­di­ler: “Ey Ebu Ta­lip! Sen yaş­lı, şe­ref­li ve ara­mız­da

mev­ki sa­hi­bi bir ki­şi­sin. Şu kar­de­şi­nin oğ­lu­nu vaz­ge­çir­me­ni is­te­dik fa­kat vaz­ge­çir­me­din. Ata­la­rı­mı­zın inanç­la­rı­nın yı­kıl­ma­sı­na, ilah­la­rı­mı­za (put­la­ra) bu ka­dar kar­şı çı­kıl­ma­sı­na sab­re­de­me­yiz. Ya onu vaz­ge­çi­

rir­sin ya­hut hem se­nin­le hem onun­la iki ta­raf­tan bi­ri or­ta­dan kal­kın­ca­ya ka­dar sa­va­şı­rız.”9 Mek­ke’­nin ile­ri

ge­len­le­ri­nin bu teh­dit­le­ri kar­şı­sın­da iyi­ce en­di­şe­ye ka­pı­lan Ebu Ta­lip, ye­ğe­ni Hz. Mu­ham­med’i (s.a.v.) bir kez da­ha uyar­dı. Ona, “Be­ni de ken­di­ni de ko­ru ve ba­na ta­şı­ya­ma­ya­ca­ğım bir yük yük­le­me!” de­di. Bu­nun

üze­ri­ne Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) am­ca­sı­na şöy­le de­di: “Ye­min ede­rim ki bu işi bı­rak­mak kar­şı­lı­ğın­da Gü­ne­ş’i sağ eli­me, Ay’ı sol eli­me koy­sa­lar yi­ne de bu işi bı­rak­mam ve bu yol­dan dön­mem. Ya bu işi Al­lah’ın iz­niy­le ba­şa­rı­ya ulaş­tı­rı­rım ya da bu uğur­da can ve­ri­rim.”10 Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) bu

ka­rar­lı ce­va­bı kar­şı­sın­da Ebu Ta­lip bir müd­det du­rak­la­dı ve kı­sa bir sü­re dü­şün­dük­ten son­ra ye­ğe­ni­ne, 8. Hicr suresi, 94. ayet. 9. İbni Kesir, Hz. Peygamber’in Hayatı, s. 181-182. 10. İbni Kesir, Hz. Peygamber’in Hayatı, s. 181-182.

49


3. Ünite “Ey kar­de­şi­min oğ­lu! Git, bil­di­ğin gi­bi ha­re­ket et. Se­ni as­la kim­se­ye tes­lim et­mem.” de­di. Da­ha son­ra Ebu Ta­lip Mek­ke’nin ile­ri ge­len­le­ri­ni ça­ğı­ra­rak on­la­ra ka­ra­rı­nı bil­dir­di.11 Müs­lü­man­la­ra ya­pı­lan bas­kı­lar ar­

ta­rak de­vam edi­yor­du. Bu sü­reç­te Hz. Mu­ham­med (s.a.v.), ti­ca­ret yap­mak, Kâ­

be’yi zi­ya­ret et­mek gi­bi amaç­lar­la Mek­ke

dı­şın­dan ge­len ya­ban­cı­la­ra da İs­lam’ı an­ la­tı­yor­du. Me­di­ne’den ge­len ba­zı kim­se­ ler­le 620 yı­lın­da Aka­be de­ni­len bir yer­de

bu­lu­şup on­la­ra İs­lam’ı an­lat­tı. Bu ki­şi­ler, Müs­lü­man ola­rak Me­di­ne’ye dön­dü­ler.

Son­ra­ki se­ne ay­nı ki­şi­ler da­ha ka­la­ba­lık

bir grup­la Mek­ke’ye gel­di­ler. Pey­gam­ be­ri­miz­le (s.a.v.) Aka­be de­ni­len yer­de

bu­luş­tu­lar. Ona bağlılık sözü verdiler.

Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.), Me­di­ne’den ge­len ba­zı kim­se­ler­le bu­ luş­tu­ğu Aka­be’nin gü­nü­müz­de­ki gö­rü­nü­mü

622 yılında daha kalabalık bir grupla

Akabe’de Allah Resulü (s.a.v.) ile görüşen Medineli Müslümanlar, Efendimize (s.a.v.) bazı konularda söz verdiler, biat ettiler. Bu ki­şi­ler Hz. Mu­ham­med’i (s.a.v.) ve ona iman eden Mekkelileri Me­di­ne’ye da­ vet et­ti­ler. Pey­gam­be­ri­mi­zi (s.a.v.) ve di­ğer Müs­lü­man­la­rı ko­ru­ya­cak­la­rı­nı va­det­ti­ler. İs­lam ta­ri­hin­de bu gö­rüş­me­ler Aka­be Bi­at­la­rı ola­rak ad­lan­dı­rı­lır.

Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) de Me­di­ne­li Müs­lü­man­la­rın tek­li­fi­ne olum­lu kar­şı­lık ver­di. Mek­ke­li müş­rik­le­rin

ar­tan bas­kı­la­rı­na da­ya­na­ma­yan Müs­lü­man­lar grup­lar hâ­lin­de ve gizlice Me­di­ne’ye hic­ret etmeye başladı­ lar. Bu du­ru­mu öğrenen Mek­ke­li müş­rik­ler, İs­lam’ın Me­di­ne’de de ya­yı­la­ca­ğı­nı dü­şü­ne­rek iyi­ce kay­gı­lan­ dı­lar. Son ça­re ola­rak ken­di ara­la­rın­da gö­rü­şüp Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) öl­dü­rül­me­si ge­rek­ti­ği­ne ka­rar ver­di­ler. Bu iş için her ka­bi­le­den bi­rer ki­şi se­çip gö­rev­len­dir­di­ler. Bu ki­şi­ler ge­ce­le­yin Hz. Mu­ham­med’in

(s.a.v.) evi­ni ku­şa­ta­cak ve dı­şa­rı çık­tı­ğın­da onu öl­dü­re­cek­ler­di. Bu ara­da Peygamberimiz (s.a.v.) hic­ret

(göç) için ha­zır­lık ya­pı­yor­du. Yü­ce Allah (c.c.) Mek­ke­li­le­rin tu­zak­la­rı­nı Pey­gam­be­ri­mi­ze (s.a.v.) ha­ber ver­ di. O da ya­ta­ğı­na Hz. Ali’yi (r.a.) bı­ra­ka­rak giz­li­ce ev­den çık­tı. Ken­di­sin­de olan ema­net­le­ri de sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­mak üze­re ona ver­di.

4. Hz. Mu­ham­med’in Hic­re­ti Peygamberimiz hic­ret için Hz. Ebu Be­kir (r.a.) ile birlikte Me­di­ne’ye doğ­ru yo­la çık­tı. Bu ara­da Pey­

gam­be­ri­mi­zi (s.a.v.) öl­dür­mek için uzun sü­re bek­le­yen sui­kast­çi­ler, onun çık­ma­dı­ğı­nı gö­rün­ce eve gir­di­ ler. Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) ya­ta­ğın­da Hz. Ali’yi (r.a.) gö­rün­ce bü­yük bir şaş­kın­lık ya­şa­dı­lar.

Mek­ke’nin ile­ri ge­len­le­ri, Hz. Mu­ham­med’i (s.a.v.) ya­ka­la­yıp ge­ti­re­ne bü­yük ödül­ler va­det­ti­ler. Pey­

gamberimiz (s.a.v.) ve Hz. Ebu Be­kir (r.a.), Medine yolu güzergâhında olmayan Sevr Da­ğı’nda­ki bir

ma­ğa­ra­da üç gün sak­lan­dı­lar. Mek­ke­li müş­rik­ler on­la­rı ara­ma­ya baş­la­dı­lar. Bir grup Mek­ke­li, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) ve Ebu Be­kir’in (r.a.) sak­lan­dı­ğı ma­ğa­ra­nın gi­ri­şi­ne ka­dar gel­di. An­cak ma­ğa­ra gi­ri­şin­de bir gü­ver­ci­nin yu­va kur­du­ğu­nu, örüm­ce­ğin de ağ ör­dü­ğü­nü gö­rün­ce o grup ge­ri dön­dü. Onlar 11. İbni Kesir, Hz. Peygamber’in Hayatı, s. 183.

50


HZ. MUHAMMED’İN HAYATI mağaranın önüne geldikleri sı­ra­da Hz. Ebu Be­kir (r.a.) kor­kup en­di­şe­len­di. Peygamberimiz (s.a.v.) ona

en­di­şe­len­me­me­si­ni söy­le­di. Bu du­rum­la il­gi­li ola­rak Tev­be su­re­si­nin 40. aye­tin­de şöy­le buy­ru­lur: “... Ha­ni on­lar ma­ğa­ra­day­dı. O, ar­ka­da­şı­na ‘Üzül­me çün­kü Al­lah bi­zim­le be­ra­ber­dir.’ di­yor­du...” Da­ha son­ra Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) ve Hz. Ebu Be­kir (r.a.), Sevr Da­ğı’nda­ki ma­ğa­ra­dan çı­ka­rak yo­la de­vam

et­ti­ler. Gün­ler­ce sü­ren yol­cu­luk­tan son­ra Me­di­ne ya­kın­la­rın­da­ki Ku­ba de­ni­len ye­re ulaş­tı­lar. Bu­ra­da bir sü­re ko­nak­la­dı­lar. Peygamberimiz (s.a.v.) Ku­ba’da bir mes­cit yap­tır­dı. İs­lam ta­ri­hin­de­ki ilk mes­cit bu­dur.

Pey­gam­be­r Efendi­mi­zin (s.a.v.), Me­di­ne’ye hic­re­ti es­na­sın­da yap­tı­rdı­ğı Ku­ba Mes­ci­di’nin gü­nü­müz­de­ki gö­rü­nümü

Pey­gam­be­r Efendi­miz (s.a.v.) ve Hz. Ebu Be­kir (r.a.) hicret yolculuğuna de­vam ede­rek Ra­nu­na Va­

di­si’ne ulaş­tı­lar. Hz. Pey­gam­ber (s.a.v.) bu­ra­da Müs­lü­man­la­ra ilk cu­ma na­ma­zı­nı kıl­dır­dı. Sevgili Pey­ gamberimiz Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) ve onun sadık dostu Hz. Ebu Be­kir (r.a.) 24 Ey­lül 622’de Me­di­ne’ye

var­dı­lar. Böy­le­ce İs­lam ta­ri­hin­de bir dö­nüm nok­ta­sı olan hic­ret ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­miş ol­du. Müs­lü­man­lar Hic­ret’­le Mek­ke­li­le­rin bas­kı ve iş­ken­ce­le­rin­den kur­tul­du­lar. İnanç­la­rı­nı öz­gür­ce ifa­de et­me, iba­det­le­ri­ni

ser­best­çe ye­ri­ne ge­ti­re­bil­me im­kâ­nı bul­du­lar. Me­di­ne’de bir dev­let kur­du­lar. Hic­ret­’ten son­ra İs­la­mi­yet hız­lı bir şe­kil­de ya­yıl­dı.

Not Edelim Hic­ret, ikin­ci ha­li­fe Hz. Ömer (r.a.) za­ma­nın­da tak­vim baş­lan­gı­cı ola­rak ka­bul edil­miş­tir.

51


3. Ünite

5. Hz. Mu­ham­med’in Top­lum­sal Ba­rışa Yö­ne­lik Et­kin­lik­le­ri Son Peygamber Hz. Mu­ham­med (s.a.v.), Me­di­ne’ye hic­ret et­tik­ten son­ra top­lum­sal ba­rı­şı sağ­la­ma­ya

yö­ne­lik ba­zı ça­lış­ma­lar yap­tı. İlk iş ola­rak Mek­ke’den göç eden Müs­lü­man­lar­la Me­di­ne­li Müs­lü­man­lar ara­sın­da kar­deş­lik ilan et­ti (Muâhât). Mek­ke’den Me­di­ne’ye göç eden Müs­lü­man­lar mu­ha­cir ola­rak ad­lan­dı­rıl­dı. Me­di­ne­li Müs­lü­man­lar sa­hip ol­duk­la­rı mal­la­rı ve eş­ya­la­rı mu­ha­cir kar­deş­le­riy­le pay­laş­tı­lar

ve şe­hir­le­ri­ne göç eden­le­re her tür­lü des­te­ği ver­di­ler. Bu se­bep­le de on­la­ra, yar­dım eden­ler an­la­mın­da en­sar den­di.

Me­di­ne’de Evs ve Haz­reç ad­lı iki bü­yük Arap ka­bi­le­si var­dı. Bun­lar ara­sın­da yıl­lar­dan be­ri sü­ren kav­

ga ve ge­çim­siz­lik söz ko­nu­suy­du. Pey­gam­be­r Efendi­miz (s.a.v.) bu iki ka­bi­le­yi ba­rış­tı­ra­rak ara­la­rın­da­ki düş­man­lı­ğı so­na er­dir­di. On­la­rı İs­lam kar­deş­li­ği et­ra­fın­da bir­leş­ti­re­rek top­lum­sal ba­rı­şa önem­li bir kat­kı sağ­la­mış ol­du.

Me­di­ne şeh­ri, Arap Ya­rı­ma­da­sı’nın önem­li yer­le­şim yer­le­rin­den bi­riy­di. Bu­ra­da sa­de­ce Müs­lü­man­lar

de­ğil, Hris­ti­yan­lar ve Ya­hu­di­ler de ya­şa­mak­tay­dı. Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) Me­di­ne ve çev­re­sin­de ya­şa­

yan Ya­hu­di ka­bi­le­le­riy­le top­lum­da ba­rış, hu­zur ve gü­ven or­ta­mı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­lik bir ant­laş­ma yap­tı. İs­lam ta­ri­hin­de Me­di­ne Söz­leş­me­si ola­rak bi­li­nen bu ant­laş­ma­ya gö­re ta­raf­la­rın din, inanç ve vic­dan öz­gür­lük­le­ri ga­ran­ti al­tı­na alı­nı­yor­du. Müs­lü­man­la­rın, Ya­hu­di­le­rin ve di­ğer inanç men­sup­la­rı­nın kar­şı­lık­lı

hak ve so­rum­lu­luk­la­rı be­lir­li il­ke­le­re, ku­ral­la­ra bağ­la­nı­yor­du. Ya­pı­lan bu gi­bi ça­lış­ma­lar­la top­lu­mun bü­tün ke­sim­le­ri, Me­di­ne’de ba­rış için­de ya­şa­ma im­kâ­nı bul­du.

Etkinlik Me­di­ne Söz­leş­me­si’ni, İs­la­mi­ye­tin top­lum­sal ba­rı­şa ve inanç öz­gür­lü­ğü­ne ver­di­ği önem açı­sın­dan

de­ğer­len­di­ri­niz.

6. Hz. Mu­ham­med’in İs­lam’ı Yay­ma Ça­ba­la­rı İs­la­mi­yet, Allah (c.c.) ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len son ila­hi din, Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) de son pey­gam­ber­

dir. Bu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Kur’an’da şöy­le buy­ru­lur: “Mu­ham­med ... Al­lah’ın re­su­lü ve pey­gam­ber­le­ rin so­nun­cu­su­dur...”12 Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) be­lir­li bir top­lu­ma de­ğil, tüm in­san­lı­ğa gön­de­ril­miş­tir. Bu

ko­nu­da kut­sal ki­ta­bı­mız­da şöyle buyrulur: “(Re­su­lüm!) Biz se­ni an­cak âlem­le­re rah­met ola­rak gön­ der­dik.”13

Hic­ret’ten son­ra Mek­ke­li müş­rik­ler­le Müs­lü­man­lar ara­sın­da Be­dir (624), Uhud (625) ve Hen­dek

(627) sa­vaş­la­rı ya­şan­dı. 628 yılında Allah Resulü (s.a.v.) Kâbe’yi ziyaret amacıyla yaklaşık bin beş yüz

Müslüman’la Mekke’ye doğru hareket etti. Mekkeliler, Müslümanların şehre girişine izin vermediler. 628 yı­lın­da iki ta­raf ara­sın­da Hu­dey­bi­ye Ant­laş­ma­sı ya­pıl­dı. Bu antlaşmaya göre Müslümanlar o yıl değil, bir yıl sonra üç gün boyunca Kâbe’yi ziyaret edeceklerdi. İki taraf on yıl boyunca savaşmayacaktı. Her iki taraf da istediği kabileyle ittifak yapabilecekti. 12. Ahzâb suresi, 40. ayet. 13. Enbiyâ suresi, 107. ayet.

52


HZ. MUHAMMED’İN HAYATI Peygamber Efendimiz Hz. Mu­ham­

med (s.a.v.) 610 yı­lın­da Yü­ce Allah (c.c.) ta­ra­fın­dan pey­gam­ber ola­rak gö­rev­len­di­

ril­miş­tir. Allah Resulü (s.a.v.), yak­la­şık on iki yıl bo­yun­ca Mek­ke­li­le­ri İs­lam’a da­vet

et­miş­tir. Çün­kü onun te­mel gö­re­vi in­san­

la­rı kö­tü­lük­ler­den uzak­laş­tır­mak, Yüce Al­lah’ın (c.c.)var­lı­ğı­na ve bir­li­ği­ne inan­

ma­ya yön­len­dir­mek­tir. Hz. Mu­ham­med

(s.a.v.), pey­gam­ber­lik ha­ya­tı bo­yun­ca gö­re­vi­ni en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­mek

için ça­ba har­ca­mış; top­lum­da ba­rış, hu­ zur ve gü­ven or­ta­mı­nın hâkim ol­ma­sı için ça­lış­mış­tır. An­cak Mek­ke hal­kı­nın bü­yük

ço­ğun­lu­ğu onun da­ve­ti­ne kar­şı çık­mış­tır.

Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.), Rum (Bizans) hükümdarına gönderdiği İslam’a davet mektubu

Sevgili Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) Me­di­ne’ye hic­ret et­tik­ten son­ra da İs­lam çağ­rı­sı­nı in­san­la­ra ulaş­tır­ma­yı

sür­dür­müş­tür. Hic­ret’in al­tın­cı yı­lın­dan iti­ba­ren ba­zı kom­şu dev­let­le­rin hü­küm­dar­la­rı­na mek­tup­lar gön­ de­re­rek on­la­rı ve halk­la­rı­nı İs­lam’a da­vet et­miş­tir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Mı­sır, İran, Ha­be­şis­tan, Bi­zans, Ye­men, Hi­re ve Bah­reyn hü­küm­dar­la­

rı­na el­çi­ler gön­de­re­rek bi­rer mek­tup­la on­la­rı İs­lam di­ni­ni ka­bul et­me­ye ça­ğır­dı. Bu mek­tup­la­rın al­tı­nı da

üze­rin­de, “Mu­ham­med Re­sulul­lah” ya­zan gü­müş bir mü­hür­le mü­hür­le­di. Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) söz

ko­nu­su dev­let baş­kan­la­rı­na gön­der­di­ği mek­tup­lar ge­nel ola­rak ay­nı ko­nu üze­rin­de dur­mak­ta­dır. Örneğin Sevgili Peygamberimiz Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) Mı­sır Hü­küm­da­rı Mu­kav­kıs’a gön­der­di­ği mek­tup şöy­le­dir:

“Rahmân ve Rahîm olan Al­lah’ın

adıy­la. Al­lah’ın ku­lu ve re­su­lü Mu­

ham­med’den, Kıp­ti­le­rin bü­yü­ğü Mu­ kav­k ıs’a! Hi­d a­y et yo­l u­n a uyan­l a­r a

se­lam ol­sun. Müs­lü­man ol ki se­la­

me­te ere­sin. Müs­lü­man ol ki Al­lah ec­ ri­ni ve mü­kâ­fa­tı­nı iki kat ver­sin. Eğer

bu da­ve­tim­den yüz çe­vi­rir­sen hal­kı­nın

gü­na­hı se­nin üze­ri­ne olur. Ey eh­l-i ki­ tap, ge­li­niz, si­zin­le ara­mız­da öy­le bir

ke­li­me üze­rin­de bir­le­şe­lim ki he­pi­miz

onu eşit bir şe­kil­de ka­bul ede­lim. Al­ lah’tan baş­ka­sı­na kul­luk et­me­ye­lim. Ona hiç­bir şe­yi or­tak koş­ma­ya­lım. Al­ lah’tan baş­ka Rab ta­nı­ma­ya­lım...”14

Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.), hü­küm­dar­la­rı İs­lam’a da­vet ama­cıy­la gön­ der­di­ği mek­tup­lar­da kul­lan­dı­ğı müh­rü, İs­tan­bul Top­ka­pı Sa­ra­yı Mü­ ze­si’nde özen­le ko­run­mak­ta­dır.

14. İbni Kesir, Hz. Peygamber’in Hayatı, s. 510.

53


3. Ünite Hz. Mu­ham­med (s.a.v.), İran hü­küm­da­rı­na gön­der­di­ği mek­tup­ta ise şun­la­rı söy­le­miş­tir: “Al­lah’ın el­çi­si Mu­ham­med’den İran’ın bü­yü­ğü Kis­râ’ya: Doğ­ru yol­da gi­den­le­re... se­lam ol­sun.

Ben Al­lah ta­ra­fın­dan gön­de­ril­miş bir el­çi­yim... İs­lam’ı ka­bul eder­sen kur­tu­lu­şa erer­sin. Eğer yüz çe­vi­rir­sen hal­kı­nın gü­na­hı hep se­nin üze­ri­ne­dir.”15

Etkinlik “İs­lam’ı ka­bul eder­sen kur­tu­lu­şa erer­sin. Eğer yüz çe­vi­rir­sen hal­kı­nın gü­na­hı hep se­nin

üze­ri­ne­dir.”

Siz­ce Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.), İran hü­küm­da­rı­na söy­le­di­ği bu söz­ler­le ne an­lat­mak is­te­miş­tir? Dü-

şüncelerinizi aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.

.......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... Gö­rül­dü­ğü gi­bi Peygamber Efendimiz (s.a.v.), çe­şit­li ül­ke hü­küm­dar­la­rı­na gön­der­di­ği mek­tup­lar­da

ön­ce­lik­le ken­di­si­nin Al­lah’ın (c.c.) el­çi­si ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­tir. Söz ko­nu­su hü­küm­dar­la­rı ve halk­la­rı­nı İs­lam di­ni­ne da­vet et­miş­tir. Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len el­çi­ler git­tik­le­ri ül­ke hü­küm­dar­

la­rı ta­ra­fın­dan farklı şekillerde kar­şı­lan­mış­lar­dır. Bazıları mektubu okuyup hediyeler göndermiş, bazıları elçilere hakaret etmiş, öldürmüştür. Örneğin İran hü­küm­da­rı, mek­tup­ta ken­di adı­nın Hz. Mu­ham­med’in

(s.a.v.) adın­dan son­ra ya­zıl­ma­sı­na kı­za­rak el­çi­yi hu­zu­run­dan kov­muş­tur. Gassani emiri elçiyi şehit etmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) ta­ra­fın­dan mek­tup gön­de­ri­len ül­ke­le­rin hü­küm­dar­la­rın­dan ço­ğu, Müs­lü­man ol­ma­yı ka­bul et­me­miş­tir. An­cak Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) ve­fa­tın­dan son­ra Bi­zans, İran, Mı­sır, Ye­men vb. ül­ke­ler­de İs­lam di­ni hız­lı bir şe­kil­de ya­yıl­mış­tır.

7. Ve­da Hut­be­si’nde Ev­ren­sel Me­saj­lar Mek­ke­li­ler, Müs­lü­man­lar­la yap­tık­la­rı Hu­dey­bi­ye Ant­laş­ma­sı’nı boz­du­lar. Bu­nun üze­ri­ne Pey­gam­be­ri­

miz (s.a.v.), Müs­lü­man­la­ra, Mek­ke üze­ri­ne yü­rü­mek için ha­zır­lık yap­ma­la­rı­nı söy­le­di. Kı­sa bir sü­re içe­ ri­sin­de on bin ki­şi­lik Müs­lü­man or­du­su Mek­ke’ye doğ­ru ha­re­ket et­ti. Mek­ke­li­ler, ken­di­le­rin­den çok da­ha ka­la­ba­lık olan Müs­lü­man­lar­la baş ede­me­ye­cek­le­ri­ni an­la­dık­la­rı için şeh­ri sa­vun­ma­dı­lar. Böy­le­ce taraflar

arasında herhangi bir ça­tış­ma ol­ma­dan Mek­ke fet­he­dil­di. Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) Kâ­be’ye gi­re­rek bu­ra­yı put­lar­dan te­miz­le­di. Da­ha son­ra da Müs­lü­man­lar Me­di­ne’ye ge­ri dön­dü­ler.

Allah’ın Kutlu Elçisi Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) 632 yı­lın­da hac iba­de­ti­ni yap­mak ama­cıy­la Mek­ke’ye

gi­de­ce­ği­ni bil­dir­di. Bu­nu du­yan Müs­lü­man­lar da onun­la bir­lik­te hac yap­mak için ha­zır­lık­la­ra baş­la­dı­lar.

Bir sü­re son­ra da Mek­ke’ye doğ­ru ha­re­ket et­ti­ler. Yol­da on­la­ra ka­tı­lan­lar­la bir­lik­te Mek­ke’de on bin­ler­ce Müs­lü­man top­lan­dı ve Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) gös­ter­di­ği şe­kil­de hac iba­de­ti­ni yap­tı. Bu, Pey­gam­be­ri­

mi­zin (s.a.v.) yap­tı­ğı ilk ve son hac­cı ol­du­ğun­dan Ve­da Hac­cı ola­rak ad­lan­dı­rı­lır. Pey­gam­be­r Efendi­miz 15. İbn-i Kayyım el-Cevziyye, Zâdül Meâd, C 3, s. 72.

54


HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (s.a.v.) bu hac es­na­sın­da Ara­fat’ta top­la­nan ve sa­yı­la­rı yüz bi­ni aşan Müs­lü­ma­n’a bir ko­nuş­ma yap­tı. Onun, 632 yı­lın­da yap­tı­ğı bu ko­nuş­ma­ya Ve­da Hut­be­si de­nir.

Sev­gi­li Peygamberimiz (s.a.v.) Ve­da Hut­be­si’nde, Ara­fat’ta top­la­nan Müs­lü­man­lar­la, bel­ki bir da­ha

ken­di­le­riy­le bu­lu­şa­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek ve­da­laş­mış­tır. Onun bu hut­be­sin­de hem Müs­lü­man­la­rı hem

de bü­tün in­san­lı­ğı il­gi­len­di­ren ev­ren­sel me­saj­lar var­dır. Her tür­lü zu­lüm ve hak­sız­lı­ğın yay­gın ol­du­ğu, güç­süz­le­rin ezil­di­ği, kö­le­le­rin, ka­dın­la­rın ve kız ço­cuk­la­rı­nın hor gö­rül­dü­ğü bir or­tam­da Pe­ygam­be­ri­mi­zin

(s.a.v.) Ve­da Hut­be­si, in­san hak­la­rı açı­sın­dan son de­re­ce önem­li il­ke­ler içer­mek­te­dir. Bu il­ke­le­rin baş­lı­ ca­la­rı­nı mad­de­ler hâ­lin­de şöy­le sı­ra­la­ya­bi­li­riz:

Al­lah’tan (c.c.) baş­ka ilah yok­tur, Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) onun ku­lu ve el­çi­si­dir. İn­san­lar ba­rış ve kar­deş­lik için­de ya­şa­ma­lı­dır. Bü­tün in­san­lar ay­nı ata­dan tü­re­miş­tir. Bü­tün in­san­lar eşit­tir. Arap’ın Arap ol­ma­ya­na her­han­gi bir

üs­tün­lü­ğü yok­tur. Üs­tün­lük an­cak tak­va ile­dir.

İn­san­la­rın can, mal, na­mus ve şe­ref­le­ri kut­sal­dır. Bu se­bep­le de bun­la­rın ko­run­ma­sı ge­re­kir. Eş­le­rin bir­bir­le­ri üze­rin­de hak­la­rı var­dır. Özel­lik­le ka­dın hak­la­rı­na say­gı gös­te­ril­me­li­dir. Zul­met­mek de zul­me uğ­ra­mak da yan­lış­tır. Kan da­va­la­rı kal­dı­rıl­mış­tır.16 Ve­da Hut­be­si, in­san hak­la­rı açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ve­da

Hut­be­si’nde ge­nel ola­rak top­lum­sal ba­rış, in­san­la­rın eşit­li­ği, ka­dın hak­la­rı ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü gi­bi te­

mel in­san hak­la­rı­nı il­gi­len­di­ren ko­nu­lar üze­rin­de dur­muş­tur. Bu du­rum, İs­la­mi­ye­tin in­san­la­rın ba­rış için­de

ya­şa­ma­sı­nı is­te­yen ev­ren­sel bir din ol­du­ğu­nu gös­ter­me­si açı­sın­dan dik­kat çe­ki­ci­dir. O hâl­de bü­tün Müs­ lü­man­lar te­mel in­san hak­la­rı­na say­gı­lı ol­ma­yı, top­lum­sal ba­rı­şa za­rar ve­re­cek dav­ra­nış­lar­dan ka­çın­ma­yı di­nî bir yü­küm­lü­lük ola­rak gör­me­li­dir­ler.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), Veda Hutbesi’nde Arafat’ta toplanan Müslümanlara insan haklarıyla ilgili evrensel mesajlar vermiştir. 16. İbni Kesir, Hz. Peygamber’in Hayatı, s. 681.

55


3. Ünite VEDA HUTBESİ

“Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamdeder, O’ndan yardım isteriz. Allah kime hidayet eder­

se artık onu kimse saptıramaz. Saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki

Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ede­ rim ki Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir

daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız, na­ muslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur.

Ashabım! Muhakkak Rabb’inize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya

çekecektir. Sakın benden sonra eski sapkınlıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurma­ yınız! Bu vasiyetimi, burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her

çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalip’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Lakin anaparanız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.

Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün âdetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır.

Cahiliye Devri’nde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalip’in torunu Rabia’nın kan davasıdır.

Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini

kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız.

Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye

ederim. Siz kadınları, Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah’ın

emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır...

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmaz­

sınız. O emanetler, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve Peygamber’in sünnetidir.

Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir ve

böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman’a kardeşinin kanı da malı da helal ol­

maz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.

Ey insanlar! Rabb’iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise

topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üs­ tünlük ancak takvadadır. Allah yanında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır... Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız: – Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. – Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmeyeceksiniz. – Zina etmeyeceksiniz. 56


HZ. MUHAMMED’İN HAYATI – Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dediler: Allah’ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte

bulundunuz, diye şehadet ederiz!

Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.) şehadet parmağını kaldırdı sonra da orada

bulunan topluluğu göstererek:

Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! dedi.”17

Etkinlik Ve­da Hut­be­si’nde ne gibi evrensel ilkeler yer almaktadır? Veda Hutbesi’nde yer alan il­ke­ler­le,

İn­san Hak­la­rı Ev­ren­sel Be­yan­na­me­si’ni karşılaştırınız. Bu ikisi ara­sın­da ne gi­bi ben­zer­lik­ler gö­rü­yor­ su­nuz? Dü­şün­ce­le­ri­ni­zi aşağıda boş bırakılan yerlere maddeler hâlinde yazınız.

.......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................

17. İbn-i Hişam, es - Siretü’n - Nebeviyye, C 4, s. 251 - 253; Ahmed bin Hanbel, Müsned, C 4, s. 381.

57


3. Ünite

8. Hz. Mu­ham­med’in Ve­fa­tı Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Mu­ham­med (s.a.v.), Ve­da Hac­cı’nı yap­tık­tan son­ra be­ra­be­rin­de­ki Müs­lü­man­lar­la Me­di­ne’ye dön­dü. Bir sü­re son­ra has­ta­lan­dı. Gün geç­tik­çe ra­hat­sız­lı­ğı art­tı. Hz. Ebu Be­kir’i (r.a.) na­maz­la­rı kıl­dır­ma­sı için gö­rev­len­dir­di. Bir­kaç gün son­ra da 8 Ha­ zi­ran 632’de Sev­gi­li Peygamberimiz (s.a.v.) ve­fat et­ti.18 Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) ve­fa­tı bü­ tün Müs­lü­man­la­rı de­rin bir üzün­tü­ye boğ­du. İn­san­lar onun öl­dü­ğü­ne âde­ta inan­mak is­te­mi­yor­lar­dı. Her­kes bü­ yük bir en­di­şe içe­ri­sin­deydi. Yıl­lar­dır Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) ön­der­li­ği al­tın­da bu­lu­nan, ha­yat­la­rı­nı onun yön­ len­dir­me­siy­le dü­zen­le­yen Müs­lü­man­ lar, Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) ve­fa­tıy­la ken­di­le­ri­ni bü­yük bir boş­luk içe­ri­sin­de his­set­ti­ler. Onun ye­ri­ne ki­min ha­li­fe ola­ca­ğı­nı tar­tış­ma­ya baş­la­dı­lar. Her­ kes bü­yük bir şaş­kın­lık içe­ri­sin­dey­di.

Kültürümüzde gül, Peygamberimize (s.a.v.) duyulan sevginin sembolüdür.

Kim­se ne ya­pa­ca­ğı­nı bi­le­mi­yor­du. İlk Müs­lü­man­lar­dan olan Hz. Ebu Be­kir (r.a.) ise da­ha sa­bır­lı ve sa­ kin­di. Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) ve­fat et­ti­ği oda­ya gir­di ve Al­lah Re­su­lü’nün (s.a.v.) yü­zü­nü aç­tı. Yıl­lar­dır ar­ka­daş­lık et­ti­ği, sü­rek­li ya­kı­nın­da ol­du­ğu Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) can­sız be­de­ni­ni gö­rün­ce ken­di­ni tu­ta­ma­ya­rak ağ­la­dı. Da­ha son­ra ken­di­ni to­par­la­ya­rak oda­dan dı­şa­rı çık­tı. Mes­cid-i Ne­bi’nin çev­re­sin­de üzün­tü içe­ri­sin­de bek­le­yen, Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) ve­fa­tı­nı şaş­kın­lık­la kar­şı­la­yan Müslümanlara şöy­le ses­len­di: “Ey in­san­lar! Kim Mu­ham­med’e ta­pı­yor idiy­se bil­sin ki Mu­ham­med öl­müş­tür. Kim de Al­lah’a ta­pı­yor­sa bil­sin ki Al­lah ölüm­süz­dür... Mu­ham­med an­cak bir pey­gam­ber­dir. On­dan ön­ce de ni­ce pey­gam­ber­ler gel­miş­tir...”19 Hz. Ömer (r.a.) baş­ta ol­mak üze­re Hz. Ebu Be­kir’i (r.a.) din­le­yen Müs­lü­man­lar ar­tık Hz. Mu­ ham­med’in vefat ettiğini ka­bul­len­di­ler.Hz. Ali (r.a.), Hz. Ab­bas ve onun oğulları Fazl ve Kusem ile Üsâme bin Zeyd Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) na­aşı­nı yı­ka­dılar.20 Müs­lü­man­lar gruplar hâlinde Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) ce­na­ze na­ma­zı­nı kıl­dılar. Sev­gi­li Peygamberimiz (s.a.v.), ve­fat et­ti­ği yer olan Hz. Ai­şe’nin (a.s.) oda­sın­da top­ra­ğa ve­ril­di. Peygamberimiz (s.a.v.), Mescid-i Nebi’de yer alan kabri ile minberi arasındaki bölüme tertemiz gül bahçesi anlamına gelen Rav­za-i Mu­tah­ha­ra ismini vermiştir. Hac­ca gi­den Müs­lü­ man­lar, Mek­ke’de iba­det­le­ri­ni yap­tık­tan son­ra ge­nel­lik­le Me­di­ne’ye git­mek­te, bu­ra­da bu­lu­nan ba­zı yer­le­ri zi­ya­ret et­mek­te­dir­ler. Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) kab­ri­nin de için­de bu­lun­du­ğu Mes­cid-i Ne­bi bu yer­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. 18. İbni Kesir, Hz. Peygamber’in Hayatı, s. 681. 19. İbn-i Kesir,Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Hayatı, s. 699. 20. İbn-i Hişam, es - Siretü’n - Nebeviyye, C 4, s. 419 - 420; İbn-i Sa’d Tebakatü’l-Kübra, C 2, s.279.

58


HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

Etkinlik “(Ey Muhammed!) Muhakkak sen de öleceksin onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz siz de

kıyamet günü Rabb’inizin huzurunda davalaşacaksınız. ”

(Zümer suresi, 30-31. ayetler.)

Yukarıdaki ayetten hangi mesajları çıkarabiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) bı­rak­tı­ğı en bü­yük mi­ras, in­san­la­rı ka­ran­lık­lar­dan

çı­ka­rıp ay­dın­lı­ğa ka­vuş­tu­ran, on­la­rı ger­çek hu­zur ve mut­lu­lu­ğa ulaş­tı­ran İs­lam’ın ev­ren­sel il­ke­le­ri­dir. Bu

il­ke­ler Kur’an’da ve onun sün­ne­tin­de açık­ça be­lir­til­miş­tir. Bü­tün Müs­lü­man­la­rın, doğ­ru yol­dan ay­rıl­ma­mak için Kur’an’a ve Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) sün­ne­ti­ne sı­kı­ca sa­rıl­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.

Hac­ca gi­den Müs­lü­man­lar, Medine’de Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) kab­ri­nin de için­de bu­lun­du­ğu Mes­cid-i Ne­bi’yi zi­ya­ret eder­ler.

Etkinlik “Ey Müminler! Size iki emanet bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu asla şaşır­

mazsınız. Bu emanetler, Allah’ın kitabı Kur’an ve Resulü’nün sünnetidir.”

(Ebu Davud, Menasik, 56.)

Yukarıdaki hadisin bizlere vermek istediği mesajlar nelerdir? Yorumlayınız.

59


3. Ünite

Okuma Metni EŞ OLA­RAK HZ. HA­Tİ­CE Hz. Pey­gam­be­rin sev­gi­li eşi Hz. Hatice (r.a.), Mek­ke’de doğ­du. Ku­reyş ka­bi­le­si­nin Ese­do­ğul­la­rı so­yu­na men­sup­tur. Ba­ba­sı Hu­vey­lid, Ku­reyş’in ile­ri ge­len­le­rin­den­di. Hz. Hatice (r.a.), Müs­lü­man ol­ ma­dan ön­ce if­fet ve şe­re­fiy­le ta­nın­mış, say­gın bir dul ha­nım­dı. Bu yüz­den ken­di­si­ne, if­fet­li ve na­mus­lu an­la­mı­na ge­len “Ta­hi­re” la­ka­bı ve­ril­miş­ti. Hz. Ha­ti­ce’nin (r.a.) bu özel­lik­le­rin­den do­la­yı pek çok ki­şi ken­di­siy­le ev­len­mek is­te­diy­se de o, bu tek­lif­le­ri ge­ri çe­vir­di. Ti­ca­ret­le uğ­ra­şan Hz. Hatice (r.a.), Mek­ke’nin bü­yük tüc­car ai­le­le­ri ara­sın­da yer al­mış ve Mek­ke’nin zen­gin­le­rin­den bi­ri ol­muş­tu. O, ti­ca­ret­te doğ­ru­luk, dü­rüst­lük ve gü­ve­ni il­ke edin­di­ği için ti­ca­rî or­tak­lık ku­rar­ken or­tak­la­rı­nın gü­ve­ni­lir ve dü­rüst ol­ma­sı­na çok önem ve­rir­di. Hz. Hatice (r.a.), Hz. Mu­ham­med’le (s.a.v.) ev­len­di. Böy­le bir ev­li­lik için Hz Ha­ti­ce’nin ye­ğe­ni ara­cı­ lık et­miş­ti. Hz. Ha­ti­ce’nin (r.a.) ye­ğe­ni bir de­fa­sın­da Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) ile bir­lik­te ti­ca­ret ama­cıy­la ay­nı ka­fi­le­de yer al­mış­lar­dı. Bu yol­cu­luk­tan dö­nün­ce, o, Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) gü­ve­ni­lir, ze­ki ve ka­bi­li­yet­li bi­ri ol­du­ğu­nu Ha­ti­ce’ye an­lat­mış­tı. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu sı­ra­lar­da 25 yaşında idi. Hz. Hatice (r.a.), baş­ka ta­nı­dık­la­rı­nın da tav­si­ye­si üze­ri­ne Hz. Mu­ham­med’e ti­ca­ret ker­van­la­rın­da ken­di­ si­ne yar­dım­cı ol­ma­sı­nı tek­lif et­ti. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu tek­li­fi ka­bul edip Hz. Ha­ti­ce’nin (r.a.) ker­ van­la­rın­da ça­lış­ma­ya baş­la­dı. Çok kı­sa za­man­da Hz. Muhammed (s.a.v.) ba­şa­rı­sıy­la, dü­rüst­lü­ğüy­le Hz. Ha­ti­ce’nin gü­ve­ni­ni ka­zan­mış­tı. Hz. Hatice (r.a.), gü­zel ah­la­kı ve dav­ra­nış­la­rı­na hay­ran ol­du­ğu Hz. Mu­ham­med’e ev­len­me tek­lif et­ti. Hz. Mu­ham­med al­dı­ğı bu tek­li­fi am­ca­la­rı­na gö­tür­dü. Am­ca­sı Ebu Ta­lip, kar­deş­le­ri ile bir­lik­te Hz. Mu­ham­med’i de yan­la­rı­na ala­rak Hz. Ha­ti­ce’nin (r.a.) evi­ne git­ti­ler. Ona ta­lip ol­du­lar. Hz. Ha­ti­ce’nin (r.a.) am­ca­sı Amr bin Esed bu ev­li­li­ğe izin ver­di. Bu­nun üze­ri­ne Hz. Mu­ ham­med, Hz. Hatice (r.a.) ile ev­len­di. Hz. Hatice (r.a.), Hz. Mu­ham­med’in ör­nek ki­şi­li­ğin­den çok et­ki­len­miş­ti. Bu­nun so­nu­cun­da Hz. Hatice (r.a.) onu hem sev­miş hem de ön­ce­den ol­du­ğu gi­bi ser­ve­ti­nin ida­re­si­ni ona bı­rak­mış­tır. Şe­ref ve asa­let ba­kı­mın­dan bir zir­ve olan Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Hatice (r.a.) gi­bi soy­lu bir ka­dın­la ev­le­ ne­rek mad­di ba­kım­dan ra­hat­la­mış­tı. Bü­tün Mek­ke hal­kı on­la­ra gıp­ta ve say­gıy­la ba­kı­yor­du. On­la­rın ev­li­li­ği ger­çek say­gı­nın ve sa­mi­mi­ye­tin sim­ge­si ol­muş­tu. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ha­ti­ce’den dört kı­zı, iki oğ­lu ol­du. Kız­la­rı; Zey­nep, Ru­kiy­ye, Üm­mü­gül­ süm ve Fâ­tı­ma’dır. Hz. Pey­gam­be­rin so­yu Fâ­tı­ma’dan de­vam et­ti. Er­kek ço­cuk­la­rı­nın adı Ka­sım ve Ab­dul­lah’tır. Oğ­lu­nun adının Ka­sım ol­ma­sın­dan do­la­yı da Hz. Mu­ham­med’e (s.a.v.) Ebul-Ka­sım kün­ ye­si ve­ril­miş­tir. Her iki­si de kü­çük yaş­ta öl­müş­tür. Hz. Hatice (r.a.), Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) ha­ya­tı­na an­lam ka­tan bir ki­şiy­di. Her açı­dan ona des­ tek ver­miş­ti. Hz. Muhammed (s.a.v.) ilk va­hiy tec­rü­be­si­ni onun­la pay­laş­mış, o da vah­yin ger­çek­li­ği­ne he­men inan­mış ve bü­tün var­lı­ğı ile onu des­tek­le­miş­tir. Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) Hi­ra Ma­ğa­ra­sı’nda bu­ lun­du­ğu bir sı­ra­da ilk vah­yi alın­ca bü­yük bir kor­ku ve he­ye­ca­na ka­pı­la­rak evi­ne dön­müş­tü. Ya­şa­dı­ğı 60


HZ. MUHAMMED’İN HAYATI tec­rü­be­yi Hz. Ha­ti­ce’ye (r.a.) an­la­tan Hz. Muhammed (s.a.v.), kork­tu­ğu­nu söy­le­miş­ti. Hz. Hatice (r.a.) onu şu söz­le­riy­le te­sel­li et­miş­ti: “Hiç kork­ma!... Al­lah se­ni as­la kö­tü­lük içi­ne at­maz. Al­lah sa­na mut­la­ka iyi­lik­le mu­ame­le ede­cek­tir. Çün­kü sen ya­kın­la­rı­na yar­dım edi­yor, ai­le­ne ba­kı­yor, ha­ya­tı­nı dü­rüst­lük­le ka­za­nı­yor, di­ğer in­san­la­rın doğ­ru­luk­tan ay­rıl­ma­ma­la­rı­nı sağ­lı­yor, ye­tim­le­re sı­ğı­na­cak bir yer te­min edi­yor­sun; sö­zün­de doğ­ru, ema­ne­te hı­ya­net et­mez, hiç­bir da­ya­na­ğı ol­ma­yan­la­rın yar­dım­cı­sı, muh­taç­la­ra iyi­lik için ko­şan ve her­ kes ile iyi ge­çi­nip ne­za­ket­le mu­ame­le eden bir kim­se­sin.” Hz. Hatice (r.a.) da­ha son­ra, Hz. Mu­ham­med’i (s.a.v.) di­nî ko­nu­lar­da bil­gi­li olan am­ca­sı­nın oğ­lu Va­ra­ka’ya gö­tür­müş ve o da bil­gi ve gü­ven ver­me­si nok­ta­sın­da eşi­ne yar­dım­cı ol­muş­tu. Son­ra da her­kes­ten ev­vel ken­di­si­ne inan­dı­ğı­nı ve pey­gam­ber­lik çağ­rı­sı­na uy­du­ğu­nu bil­dir­di. Hz. Hatice (r.a.), kıt­lık yıl­la­rın­da Hz. Mu­ha­mmed’in yok­sul­luk çe­ken am­ca­sı Ebu Ta­lip’e des­tek için Hz. Ali’yi (r.a.) evi­ne al­ma­sı­na ra­zı ol­muş ve onu ev­la­dı gi­bi gör­müş­tür. Hz. Hatice (r.a.), Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) acı ve sı­kın­tı­lı gün­le­rin­de hiç­bir za­man ümit­siz­li­ğe düş­me­miş ve onu yal­nız bı­rak­ma­mış­tır. İlk va­hiy­den son­ra ya­şa­nan ke­sin­ti (fet­re­tü’l-vahy) dö­ne­mi Hz. Muhammed (s.a.v.) için de­rin bir üzün­tü dö­ne­mi ol­du. Hz. Hatice (r.a.), bu dö­nem­de de pey­gam­ ber­lik gö­re­vi­ne duy­du­ğu te­red­düt­süz inan­cı do­la­yı­sıy­la, Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v.) en bü­yük ma­ne­vi des­tek­çi­si ol­ma­ya de­vam et­miş­tir. Mek­ke­li müş­rik­ler Ha­şi­mo­ğul­la­rı­nı üç yı­la ya­kın bir sü­re boy­kot et­ti­ğin­de Hz. Muhammed (s.a.v.) ile be­ra­ber zor­luk­la­ra gö­ğüs ger­miş; ima­nı ve sev­gi­siy­le bir eş ola­rak ona des­tek ver­miş; sı­kın­tı­la­rı­na, üzün­tü­le­ri­ne ça­re ol­ma­ya ça­lış­mış­tır. Hz. Muhammed (s.a.v.), onun bu mad­di ve ma­ne­vi des­te­ği­ni şöy­le tak­dir et­mek­te­dir: “Bü­tün in­san­lar be­ni ret ve in­kâr eder­ken o ba­na iman et­ti. İn­san­lar be­ni ya­ lan­lar­ken o be­ni tas­dik et­ti ve in­san­lar ba­na ma­li am­bar­go uy­gu­la­yıp ik­ti­sa­di bir sı­kın­tı­ya bo­ğar­ken, o, ma­lı­nı, mül­kü­nü be­nim için se­fer­ber et­ti.” Hz. Hatice (r.a.), Hz. Mu­ham­med’in sa­de­ce eşi de­ğil, ay­nı za­man­da ya­kın bir dos­tu, bir dert or­ta­ğı ol­muş, sı­kın­tı­lı an­la­rın­da onu te­sel­li et­miş­tir. Hz. Hatice (r.a.) yir­mi beş yıl ka­dar sü­ren bir ev­li­lik­ten son­ra Hicret’ten üç yıl ka­dar ön­ce ve­fat et­ti. Onun ve­fa­tı Hz. Mu­ham­med’i (s.a.v.) son de­re­ce üz­müş­tü. Hz. Muhammed (s.a.v.) onun ve­fat et­me­ sin­den son­ra baş­ka ha­nım­lar­la ev­len­me­si­ne rağ­men onu hiç unut­ma­mış, her za­man sev­gi ile an­mış ve hak­kın­da gü­zel söz­ler söy­le­miş­tir. Hz. Muhammed (s.a.v.), bir de­fa­sın­da onu şu söz­ler­le öv­müş­ tür: “Al­lah, ba­na on­dan da­ha ha­yır­lı­sı­nı ver­me­di. O, hiç kim­se­nin ka­bul et­me­di­ği bir za­man­da ba­na iman et­ti, her­ke­sin be­ni ya­lan­la­dı­ğı bir za­man­da o be­ni tas­dik et­ti, kim­se­nin ba­na bir şey ver­me­di­ği sı­ra­da o, ma­lı­nı be­nim için kul­lan­dı ve ço­cuk­la­rı­mın annesi oldu.”

Prof. Dr. Na­hi­de BOZ­KURT

Or­taöğ­re­tim Din Kül­tü­rü ve Ah­lak Bil­gi­si Der­si

Öğ­re­tim Prog­ra­mı, s. 79-80. 61


3. Ünite

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu ortamda yaygın inançlar hangileriydi? Bilgi veriniz. 2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu ortamda yaygın olan başlıca kötülükler nelerdir? Söyleyiniz. 3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk yılları hakkında kısaca bilgi veriniz. 4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam’ı yayma çabaları hakkında kısaca bilgi veriniz. 5. İslam dininin, 23 yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede Arap Yarımadası’nın tamamına yakınında

yayılmasının nedenlerini arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni temel insan hakları açısından değerlendiriniz. 7. Hz. Peygamberin (s.a.v.) cenaze ve defin işleri nasıl gerçekleştirilmiştir? Anlatınız. 8. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’de toplumsal barışa yönelik ne gibi çalışmalar yapmıştır? Aşa-

ğıya sıralayınız.

a. Ensar ve muhacir arasında kardeşlik ilan etmiştir. b. ..................................................................................... c. ..................................................................................... 9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan noktalı bölümleri, yay ayraç içinde verilen ifadelerle tamamlayı-

nız. (oku, 622, Hira, 610, Alâk, Hz. Ebu Bekir’i (r.a.), Veda Hutbesi, Sevr)

a. Hz. Muhammed (s.a.v.) ...................... yılında ...................... Mağarası’nda peygamber olarak

görevlendirilmiştir.

b. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelen ilk vahiy ...................... emri ile başlamaktadır ve ...................

suresinde yer almaktadır.

c. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Müslümanlar .............. yılında Medine’ye hicret ettiler. ç. Peygamberimizin (s.a.v.) 632 yılında Arafat’ta yaptığı konuşmaya ................ .......... denir. d. Peygamberimiz (s.a.v.), rahatsızlığı artınca namaz kıldırması için ............... ..............................

görevlendirmiştir.

10. Hz. Muhammed’in doğduğu ortamla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu ortamda kadınlara ve kız çocuklarına çok değer veriliyordu. B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrede Yahudiler en kalabalık kesimdi. C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu ortamda tüm insanlar Hristiyanlık dinine inanıyordu. D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde Kâbe’nin içinde çok sayıda put vardı. E) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu ortamda içki, kumar gibi kötülükler yok denecek kadar azdı. 11. Medine Sözleşmesi özellikle hangi açıdan önem taşımaktadır? A) Farklılıklara rağmen barış içinde yaşama

B) Medine’ye hicret etme

C) İbadetlerin toplumsal faydaları

D) Putperestlerle iyi ilişkiler kurma

E) Kadınlara ve kız çocuklarına iyi davranma

62


KUR’AN VE ANA KONULARI

ÖĞRENME ALANI: VAHİY VE AKIL

4. ÜNİTE: KUR’AN VE ANA KONULARI

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Mus­haf,­tec­vit,­cüz­ve­mu­ka­be­le­kav­ram­la­rı­nın­an­lam­la­rı­nı­araş­tı­rı­nız. 2.­Kur’an-ı­Kerim’in­ne­zaman­ve­nasıl­kitap­hâline­getirildiğini­araştırınız. 3. Mealli bir Kur’an-ı­Ke­rim’den,­Al­lah’a­(c.c.)­iman­la­il­gi­li­iki­ayet­bu­la­rak­def­terinize­yazınız. 4. Kur’an-ı­Kerim’i­konu­edinen­bir­şiir­bularak­sınıfınız­da­okuyunuz.

63


4. Ünite

1. İs­lam Di­ni­nin Te­mel Kay­na­ğı: Kur’an-ı Ke­rim Yü­ce Allah (c.c.) ta­rih bo­yun­ca bir­çok pey­gam­ber

gön­der­miş, bu pey­gam­ber­ler­den ba­zı­la­rı­na da kut­sal

ki­tap­lar ver­miş­tir. Hz. Mu­sa (a.s.), Hz. Da­vut (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) ken­di­le­ri­ne

ki­tap ve­ri­len pey­gam­ber­ler­den ba­zı­la­rı­dır. Allah (c.c.)

ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len son ila­hî ki­tap ise Kur’an-ı Ke­ rim’dir. Kur’an-ı Kerim, kendisinden önceki kitapları nesh etmiş, onların hükümlerini kaldırmıştır. Çünkü

önceki kitaplar aslını koruyamamıştır. Allah’tan (c.c.) vahyedildiği şekliyle aslını koruyarak günümüze ulaşan tek ilahi kitap yüce kitabımız Kur’an’dır.

Kur’an-ı Kerim; Hz. Peygamber’e (s.a.v.) vahiy

yoluyla gelen, Mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve

yaşanmasıyla ibadet edilen, başkalarının benzerini getirmekten âciz kaldığı, Allah’ın (c.c.) mucize

kelamıdır. Kur’an-ı Ke­rim, Sev­gi­li Peygamberimiz

Hz. Mu­ham­med’e (s.a.v.) va­hiy yo­luy­la in­di­ri­lmiştir.

Her Müslüman Kur’an okumaya önem vermelidir.

Fâ­ti­ha su­re­siy­le baş­la­yıp Nâs su­re­siy­le so­na ermektedir. Bu ki­ta­bı Yü­ce Allah (c.c.), Pey­gam­be­ri­mi­ze

(s.a.v.) va­hiy me­le­ği Ceb­ra­il ara­cı­lı­ğıy­la in­dir­miş­tir. “Onu (Kur’an’ı) çok güç­lü ve sağ­lam kav­ra­yış­lı

olan (Ceb­ra­il) öğ­ret­miş­tir...”1 mealindeki ayet­ler bu ger­çe­ğe işa­ret et­mek­te­dir. Baş­ka bir ayet­te ise “(Re­su­lüm!) Kur’an’ı sa­na in­di­ren şüp­he­siz bi­ziz.”2 buy­rul­mak­ta­dır.

İs­lam di­ni­nin te­mel kay­na­ğı Kur’an-ı Ke­rim’dir. Kur’an’da ge­nel ola­rak iman, iba­det ve ah­lak esas­la­rı

üze­rin­de du­ru­lur. Ay­rı­ca yüce ki­ta­bı­mız­da in­san­lar ara­sı iliş­ki­le­ri dü­zen­le­yen, geç­miş top­lum­la­ra gön­

de­ril­miş pey­gam­ber­le­ri ve on­la­rın ba­şın­dan ge­çen olay­la­rı ko­nu alan, top­lum­sal ba­rı­şa önem ver­me­yi, baş­ka­la­rı­nın hak­kı­na say­gı­lı ol­ma­yı öğüt­le­yen çok sa­yı­da ayet bu­lu­nur. Bir Müs­lü­man, Al­lah’ın (c.c.)

var­lı­ğı­na ve bir­li­ği­ne inan­ma­nın öne­mi­ni; na­maz, oruç, ze­kât ve hac gi­bi iba­det­le­rin farz ol­du­ğu­nu ön­ce­ lik­le yüce kitabımız Kur’an’dan öğ­re­nir. Hu­ra­fe­ler­den ve ba­tıl ina­nış­lar­dan uzak, doğ­ru bir din an­la­yı­şı­na sa­hip ol­mak için de her Müs­lü­ma­n’ın Kur’an-ı Ke­rim’i mut­la­ka oku­ma­sı ge­re­kir. 

Not Edelim Kur’an-ı Kerim, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) indirilmiştir. Allah

Resulü’nün (s.a.v.) en önemli görevlerinden biri de Kur’an’ı açıklamaktır. Çünkü Kur’an, Peygamberimize (s.a.v.) vahyedilmiştir ve onu en iyi anlayan da Hz. Peygamber’dir (s.a.v.). Bu sebeple Peygamber’siz (s.a.v.) bir Kur’an düşünülemez. Onun sünneti bilinmeden Kur’an doğru ve tam anlaşılamaz.

1. Necm suresi, 5. ayet. 2. İnsan suresi, 23. ayet.

64


KUR’AN VE ANA KONULARI Bizler Kur’an’ı ge­rek Arap­ça­sın­dan ge­rek­se di­li­mi­ze ya­pıl­mış çe­vi­ri­le­rin­den oku­ma­ya; on­da yer alan

emirleri, öğüt ve il­ke­le­ri doğ­ru bir şe­kil­de an­la­ma­ya önem ver­me­li­yiz. Çün­kü Kur’an, yüce di­ni­mi­zi iyi ve doğ­ru bir şe­kil­de öğ­re­ne­ce­ği­miz te­mel kay­nak­tır. O biz­ler için hem bir öğüt hem de bir hi­da­yet kay­na­ğı­dır.

“...(Kur’an), bü­tün in­san­lı­ğa bir açık­la­ma­dır; tak­va sa­hip­le­ri için de bir hi­da­yet ve bir öğüt­tür.”3 mealindeki ayet bu ger­çe­ğe işa­ret et­mek­te­dir. Baş­ka bir ayet­te ise “Biz onu (Kur’an’ı), öğüt al­sın­lar

di­ye se­nin di­lin­de in­di­re­rek ko­lay­ca an­la­şıl­ma­sı­nı sağ­la­dık.”4 buy­rul­mak­ta­dır. Bu ayet, Kur’an’ın oku­nup an­la­şıl­mak için in­di­ril­di­ği­ni açık­ça or­ta­ya koy­mak­ta­dır.

Etkinlik Dini temel kaynaklarından öğrenmemek toplumda ne gibi olumsuzluklara yol açar? Tartışınız.

Yorumlayalım “Kim Kur’an’ı okur, ezberler, onun helalini helal, haramını haram kabul ederse Allah onu

cennetine koyar...” Yukarıdaki hadisi yorumlayınız.

(Tirmizî, Fedâilül-Kur’an, 13.)

Etkinlik “...(Kur’an), bü­tün in­san­lı­ğa bir açık­la­ma­dır; tak­va sa­hip­le­ri için ­de bir hi­da­yet ve bir öğüt­tür.”

(Âl-i İmrân suresi, 138. ayet.)

Kur’an’ın hi­da­yet ve öğüt ol­ma­sı ne de­mek­tir? Tar­tışınız.

2. Kur’an-ı Ke­rim’in Ta­ri­hi Yüce kitabımız Kur’an, Pey­gam­ be­r Efendi­mi­ze (s.a.v.) 610 yı­lın­da in­di­ril­me­ye baş­la­mış­tır. Hz. Mu­ham­ med (s.a.v.) kırk ya­şın­day­ken Nur Da­ ğı’nda­ki Hi­ra Ma­ğa­ra­sı’nda ilk vah­yi al­mış­tır. Va­hiy me­le­ği Ceb­ra­il (a.s.) ara­cı­lı­ğıy­la ra­ma­zan ayı­nın Ka­dir Ge­ ce­si’nde Hz. Mu­ham­med’e (s.a.v.) Alâk su­re­si­nin ilk beş aye­ti vahyedilmiştir. “Biz onu (Kur’an’ı) Ka­dir Ge­ ce­si’nde in­dir­dik.”5 mea­lin­de­ki ayet bu ger­çe­ğe işa­ret et­mek­te­dir.

Üçüncü Halife Hz. Osman (r.a.) döneminde yazılan Kur’an-ı Kerim nüshalarından birisi (Topkapı Sarayı Müzesi-İstanbul)

3. Âl-i İmrân suresi, 138. ayet. 4. Duhân suresi, 58. ayet. 5. Kadr suresi, 1. ayet.

65


4. Ünite Kur’an-ı Ke­rim, Peygamber Efendimize (s.a.v.) 610 – 632 yıl­la­rı ara­sın­da bö­lüm bö­lüm in­di­ril­miş­tir.

Bu ko­nuy­la il­gi­li bir ayet­te, “Biz onu, Kur’an ola­rak in­san­la­ra ağır ağır oku­ya­sın di­ye (ayet ayet, su­re su­re) ayır­dık ve onu aşa­ma aşa­ma in­dir­dik.”6 buy­rul­mak­ta­dır. Aca­ba Kur’an-ı Ke­rim ni­çin bir bü­tün ola­rak de­ğil de bö­lüm bö­lüm in­di­ril­miş­tir? Kur’an’ın ayet ve su­re­ler hâ­lin­de, bö­lüm bö­lüm in­di­ril­me­si­nin ne gi­bi ya­rar­la­rı ol­muş­tur?

Kut­sal ki­ta­bı­mız Kur’an’ın ayet ve su­re­ler hâ­lin­de bö­lüm bö­lüm in­di­ril­me­si­nin ba­zı fay­da­la­rı ol­muş­tur.

Ön­ce­lik­le bu du­rum Kur’an’ın hem an­la­şıl­ma­sı­nı hem de ayet­ler­de yer alan emir­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­nı ko­

lay­laş­tır­mış­tır. Ay­rı­ca bu sa­ye­de Peygamberimiz (s.a.v.) ve di­ğer Müs­lü­man­lar Kur’an ayet­le­ri­ni ko­lay­ca ez­ber­le­me im­kâ­nı bul­muş­lar­dır.

Kur’an an­la­şıl­sın ve ko­lay­ca uy­gu­lan­sın di­ye ayet ayet, su­re su­re in­di­ril­miş­tir.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) Mek­ke’de doğ­muş, 40 ya­şı­na gel­di­ğin­de Yü­ce Allah

(c.c.) ta­ra­fın­dan pey­gam­ber ola­rak gö­rev­len­di­ril­miş­tir. Onun yak­la­şık ola­rak yir­mi üç yıl sü­ren pey­gam­ ber­lik ha­ya­tı­nın on iki yı­lı Mek­ke’de, on yı­lı aş­kın bö­lü­mü ise Me­di­ne’de geç­miş­tir. Bu­na bağ­lı ola­rak Kur’an ayet­le­ri­nin bir bö­lü­mü Mek­ke Dönemi’nde, bir bö­lü­mü ise Me­di­ne Dönemi’nde in­di­ril­miş­tir. Mek­ke

Dönemi’nde inen ayet­ler Mek­ki, Me­di­ne Dönemi’nde inen ayet­ler ise Me­de­ni ola­rak ad­lan­dı­rı­lır. Ay­nı du­rum su­re­ler için de söz ko­nu­su­dur.

Kur’an-ı Ke­rim, in­san­la­rı ka­ran­lık­lar­dan ay­dın­lı­ğa ilet­mek ama­cıy­la7 in­di­ril­miş ila­hî bir ki­tap­tır. Onun

Al­lah’tan (c.c.) gel­di­ği şek­liy­le ko­run­ma­sı son de­re­ce önem­li­dir. İş­te bu se­bep­le Hz. Mu­ham­med (s.a.v.), Kur’an’ın ya­zıl­ma­sı­na ve ez­ber­len­me­si­ne özen gös­ter­miş­tir. Ge­len her ayet ba­zı Müs­lü­man­lar ta­ra­fın­ dan he­men ez­ber­len­miş­tir. Ay­rı­ca Pey­gam­be­r Efendi­miz (s.a.v.), va­hiy kâ­ti­bi ola­rak gö­rev­len­dir­di­ği ba­zı

kim­se­le­re, gön­de­ri­len ayet­le­ri he­men yaz­dır­mış­tır. Ağaç ka­buk­la­rı, düz ve be­yaz taş­lar, kü­rek ke­mik­le­ri, de­ri par­ça­la­rı ve pa­pi­rüs­ler o gün­kü şart­lar­da Kur’an’ın ya­zıl­dı­ğı baş­lı­ca mal­ze­me­ler­dir. Böy­le­ce Kur’an-ı

Ke­rim hem iner in­mez ya­zıl­dı­ğı hem de bir­çok ki­şi ta­ra­fın­dan ez­ber­len­di­ği için gü­nü­mü­ze ka­dar her­han­gi bir de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­ma­dan gel­miş­tir. 6. İsrâ suresi, 106. ayet. 7. Hadîd suresi, 9. ayet.

66


KUR’AN VE ANA KONULARI

Yorumlayalım “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız.” Yukarıdaki ayeti yorumlayınız.

(Hicr suresi, 9. ayet.)

Sevgili Peygamberimiz Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) 8 Ha­zi­ran 632’de ve­fat et­ti­ğin­de Kur’an-ı Ke­rim’in

in­di­ri­liş sü­re­ci ta­mam­lan­mış­tı. An­cak de­ği­şik mal­ze­me­le­re ya­zıl­mış olan Kur’an ayet­le­ri bir ki­tap hâ­li­ne

ge­ti­ril­me­miş­ti. Pey­gam­be­r Efendi­mi­zin (s.a.v.) ve­fa­tın­dan son­ra Hz. Ebu Be­kir (r.a.) ha­li­fe se­çil­miş­tir. Onun dö­ne­min­de ba­zı sa­vaş­lar ol­muş, bu sa­vaş­lar­da pek çok ha­fız şe­hit düş­müş­tür. Baş­ta Hz. Ömer (r.a.) ol­mak üze­re ba­zı Müs­lü­man­lar, Ha­li­fe Hz. Ebu Be­kir’e (r.a.) ge­le­rek Kur’an ayet­le­ri­nin top­la­nıp ki­tap

hâ­li­ne ge­ti­ril­me­si­ni tek­lif et­miş­tir. Sahabilerin de görüş birliğine varıp bu konuda icma oluşması üze­ri­ne Hz. Ebu Be­kir (r.a.) va­hiy kâ­tip­le­rin­den bi­ri olan ve Kur’an’ı ez­be­re bi­len Zeyd bin Sa­bit (r.a.) baş­kan­lı­

ğın­da bir ko­mis­yon kur­dur­muş­tur. Ko­mis­yon, ken­di­si­ne ve­ri­len ça­lış­ma­yı ti­tiz bir şe­kil­de yap­mış­tır. Sahabiler, ellerinde bulunan ayetleri getirip komisyona teslim etmişlerdir. Komisyon, bunları titiz bir şekilde

inceledikten sonra kabul etmiş veya etmemiştir. Getirilen her ayet için en az iki şahit getirilmesini de şart koşmuştur. Bu sü­reç­te, Hz. Ali’de (r.a.) bu­lu­nan Kur’an nüs­ha­sın­dan da fay­da­lan­mış­tır. Çün­kü Hz. Ali

(r.a.), Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) en ya­kın­la­rın­dan bi­riy­di ve aynı zamanda inen ayet­le­ri ez­ber­li­yor­du. Ay­ rı­ca o, Hz. Pey­gam­ber (s.a.v.) ha­yat­tay­ken Kur’an ayet­le­ri­ni ken­di­ne ait özel bir nüs­ha­da nü­zûl (in­di­ri­liş) sı­ra­sı­na gö­re top­la­mış­tı. Do­la­yı­sıy­la bu nüs­ha Hz. Ebu Be­kir (r.a.) ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon için

önem­li bir reh­ber ol­du. Ki­tap hâ­li­ne ge­ti­ri­len ve “Mus­haf” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bu ilk Kur’an nüs­ha­sı, ko­ mis­yon baş­ka­nı Zeyd bin Sa­bit (r.a.) ta­ra­fın­dan Hz. Ebu Be­kir’e (r.a.) tes­lim edil­miş­tir. Hz. Ebu Be­kir’in

(r.a.) ve­fa­tın­dan son­ra bu Kur’an Hz. Ömer’de (r.a.) kal­mış­tır. Söz ko­nu­su Kur’an-ı Kerim, Hz. Ömer’den (r.a.) sonra da onun kızı Hz. Hafsa’da (r.a.) kalmıştır. Üçün­cü Ha­li­fe Hz. Os­man (r.a.)

za­ma­nın­da, Kur’an’ı fark­lı oku­ma ne­

de­niy­le ba­zı Müs­lü­man­lar ara­sın­da tar­tış­ma­lar çıktı. Ay­rıca is­lam di­ni­ni be­

nim­se­yen çeşit­li böl­ge­le­re de Kur’an gön­de­ril­me­si ih­ti­ya­cı doğdu. Bu­nun üze­ ri­ne Hz. Os­man (r.a.) Hz. Haf­sa’dan (r.a.),

Hz. Ebu Be­kir (r.a.) dö­ne­min­de oluştu­

ru­lan Kur’an nüs­ha­sını (Mus­haf) is­te­di. Yi­ne Zeyd bin Sa­bit (r.a.) başkanlığında bir ko­mis­yon oluştu­rul­du. Bu ko­mis­yon, Hz. Ebu Be­kir (r.a.) dö­ne­min­de oluştu­ru­

lan Mus­haf’ı çoğalttı. Ya­zılan ye­ni nüs­ha­ lar­dan bi­ri Me­di­ne’de kal­dı. Di­ğer­le­ri ise Mekke, Şam, Kûfe, Basra gibi dönemin bazı büyük şehirlerine gönderildi.

Toplumumuzda Kur’an’ı okumaya, öğrenmeye ve öğretmeye önem verilir.

67


4. Ünite

3. Kur’an’la İl­gi­li Ba­zı Kav­ram­lar Kur’an-ı Ke­rim’in iç dü­ze­ni, okun­ma­sı ve an­la­şı­lıp yo­rum­lan­ma­sıy­la il­gi­li ba­zı te­mel kav­ram­lar var­dır. Şim­di bun­la­rı sı­ra­sıy­la gö­re­lim. 3.1. Kur’an’ın İç Dü­ze­ni ile İl­gi­li Kav­ram­lar

Kur’an­, ayet ve surelerden oluşur.

Kur’an-ı Ke­rim’in iç dü­ze­ni ile il­gi­li ba­zı önem­li kav­ram­lar var­dır. Ayet, su­re ve cüz bun­la­rın ba­şın­da ge­lir. Aca­ba Kur’an’ın iç dü­ze­ni­ni öğ­re­ne­bil­me­miz ve ta­nı­ya­bil­me­miz açı­sın­dan bu kav­ram­la­rın öne­mi ne­dir? Ayet, su­re ve cüz ne an­la­ma gel­mek­te­dir? Ayet: Kur’an’ın iç dü­ze­niy­le il­gi­li baş­lı­ca kav­ram­lar­dan bi­ri ayet­tir. Bu ke­li­me; söz­lük­te iz, işa­ret, be­ lir­ti, mu­ci­ze, ni­şan vb. an­lam­la­ra ge­lir. Te­rim ola­rak ise Kur’an-ı Ke­rim’in su­re­le­ri­ni oluş­tu­ran, bir ya da da­ha çok ke­li­me­den mey­da­na ge­len vahiy ifa­de­lerin­den her bi­ri­ne ayet de­nir. Kur’an’da iki harf­ten ve­ya bir ke­li­me­den mey­da­na ge­len ayet­ler ol­du­ğu gi­bi uzun­lu­ğu bir say­fa­yı bu­lan ayet de var­dır. Kut­sal ki­ta­ bı­mız­da yak­la­şık ola­rak 6666 ayet yer al­mak­ta­dır. Va­hiy me­le­ği Ceb­ra­il (a.s.), ge­tir­di­ği ayet­le­rin han­gi su­re­nin ne­re­sin­de yer ala­ca­ğı­nı Pey­gam­be­ri­mi­ze (s.a.v.) bil­dir­miş­tir. Pey­gam­be­r Efendi­miz (s.a.v.) de su­re­le­ri oluş­tu­ran ayet­le­ri bu­na uy­gun ola­rak sı­ra­la­mış­tır.

68


KUR’AN VE ANA KONULARI Su­re: Kur’an-ı Ke­rim’i oluş­tu­ran bö­lüm­ler­den her bi­ri­ne su­re de­nir. Kut­sal ki­ta­bı­mız­da 114 su­re var­

dır. Tev­be su­re­si dı­şın­da­ki bü­tün su­re­le­rin ba­şın­da bes­me­le yer al­mak­ta­dır. 286 ayet­ten olu­şan Ba­ ka­ra su­re­si, Kur’an’da yer alan en uzun su­re­dir. Üç ayet­ten mey­da­na ge­len Kev­ser ise en kı­sa su­re­dir.

Kur’an-ı Ke­rim, ilk su­re olan Fâti­ha ile baş­lar, Nâs su­re­si ile so­na erer. Yüce kitabımızda yer alan her su­re­nin bir adı var­dır. Su­re­ler, ad­la­rı­nı ge­nel­lik­le için­de ge­çen bir olay, ki­şi ya da ko­nu­dan alır. Ör­ne­ğin İb­ra­him, Yû­nus, Hûd su­re­le­rin­de, çe­şit­li ko­nu­la­rın ya­nı sı­ra adı ge­çen pey­gam­ber­le­re de de­ği­ni­lir. Kı­ya­

met su­re­si, adın­dan da an­la­şı­la­ca­ğı gi­bi da­ha çok ahi­ret ve kı­ya­me­ti ko­nu edi­nir. Mü’mi­nûn su­re­sinin giriş bölümünde mü­min­le­rin ni­te­lik­le­ri üze­rin­de du­ru­lur. Yâ­sîn su­re­si ise adı­nı, bu su­re­de ge­çen ilk ayet­ten

al­mış­tır. Kur’an’ı aç­tı­ğı­mız­da ilk kar­şı­la­şa­ca­ğı­mız su­re ise Fâ­ti­ha’dır. Fâ­ti­ha ke­li­me­si aç­mak, açış gi­bi an­lam­la­ra ge­lir.

Kur’an-ı Kerim’de Tevbe suresi dışındaki sureler “Bismillâhirrahmânirrahîm” ile başlar.

Cüz: Cüz ke­li­me­si; par­ça, bö­lüm, bir bü­tü­nü mey­da­na ge­ti­ren par­ça­lar gi­bi an­lam­la­ra gel­mek­te­dir.

Kut­sal ki­ta­bı­mız, al­tı yüz say­fa­dan oluş­mak­ta­dır. Kur’an’ın say­fa sa­yı­sı ba­kı­mın­dan ay­rıl­dı­ğı otuz eşit

bö­lüm­den her bi­ri­ne cüz de­nir. Do­la­yı­sıy­la Kur’an’da, yir­mi­şer say­fa­dan olu­şan toplam otuz cüz bu­lun­ mak­ta­dır.

3.2. Kur’an’ın Okun­ma­sıy­la ile İl­gi­li Kav­ram­lar Tec­vit: Söz­lük­te bir şe­yi gü­zel yap­mak, gü­zel­leş­tir­mek, süs­le­mek gi­bi an­lam­la­ra ge­lir. Kur’an-ı Ke­

rim’in usu­lü­ne uy­gun ola­rak gü­zel bir şe­kil­de okun­ma­sıy­la il­gi­li ku­ral­la­rın bü­tü­nü­ne tec­vit de­nir. Tec­vit ay­nı za­man­da bir ilim da­lı­dır. Bu il­min ama­cı; Kur’an’ın gü­zel bir şekilde, bel­li bir ses uyu­mu içe­ri­sin­de,

Arap­ça­nın ku­ral­la­rı­na uy­gun ola­rak okun­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır. Kur’an, bu şe­kil­de ku­ral­la­rı­na uy­gun ola­rak okun­du­ğun­da hem oku­yan hem de din­le­yen­ler üze­rin­de de­rin et­ki­ler bı­ra­kır. Çün­kü Yü­ce Al­lah’ın (c.c.)

vah­yi olan Kur’an’ın, ne tam şi­ir ne de ne­sir ola­rak ni­te­len­di­ri­le­bi­len, ken­di­ne öz­gü bir üs­lu­bu ve akı­cı bir

an­la­tı­mı var­dır. Bu­nun tam ola­rak yan­sı­tı­la­bil­me­si de gü­zel oku­ma­ya bağ­lı­dır. Za­ten Yü­ce Allah (c.c.) da “... Kur’an’ı ta­ne ta­ne oku.”8 bu­yu­ra­rak biz­le­re, kut­sal ki­ta­bı­mı­zı gü­zel bir şe­kil­de oku­ma­yı öğüt­le­mek­ te­dir.

8. Müzzemmil suresi, 4. ayet.

69


4. Ünite

Etkinlik Gü­zel bir ses­le oku­nan Kur’an’ı din­le­di­ği­niz­de ne­ler his­se­der­si­niz? Duy­gu­la­rı­nı­zı ar­ka­daş­la­rı­nız­la

pay­la­şı­nız.

Mu­ka­be­le: Hz. Mu­ham­med’e (s.a.v.) 610 yı­lın­da ilk vah­yin ge­li­şiy­le baş­la­yan Kur’an’ın in­di­ri­liş sü­re­ci,

632 yı­lı­na ka­dar, yak­la­şık yir­mi üç yıl de­vam et­miş­tir. Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v.) her yıl ra­ma­zan ayın­da o gü­ne kadar in­di­ri­len Kur’an ayet­le­ri­ni Vahiy Meleği Ceb­ra­il’e (a.s.) oku­muş­tur. Bu du­rum, mu­ka­be­le

oku­ma­nın Hz. Peygamber (s.a.v.) za­ma­nı­na da­yan­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Bu sün­ne­ti ya­şat­mak ama­

cıy­la her yıl ra­ma­zan ayın­da, ül­ke­miz­de ve di­ğer Müs­lü­man top­lum­lar­da mu­ka­be­le oku­nur. Mu­ka­be­le yapmak ama­cıy­la ev­ler­de ya da ca­mi­ler­de bir ara­ya ge­len Müs­lü­man­lar Kur’an’dan her gün en az yir­mi say­fa ya­ni bir cüz oku­ma­ya ça­lı­şır­lar. Ra­ma­zan ayı­nın so­nu­na ge­lin­di­ğin­de de otuz cüz ta­mam­lan­mış,

Kur’an-ı Ke­rim baş­tan so­na bir kez okun­muş olur. Mu­ka­be­le ta­mam­lan­dı­ğın­da du­a ya­pı­lır; dua­ya ka­tı­ lan­la­ra şe­ker, lo­kum, tat­lı gi­bi yi­ye­cek­lerin ik­ram edi­lmesi bir gelenek hâline gelmiştir.

Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’i okumak ve dinlemek sevaptır.

Yorumlayalım “Bir topluluk Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Alah’ın kitabını okur ve aralarında

müzakere ederlerse üzerlerine sekînet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etrafını kuşatır. Yüce Allah da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.” Yukarıdaki hadis bize hangi mesajları vermektedir? Aşağıya yazınız.

(Müslim, Zikir, 38.)

................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 70


KUR’AN VE ANA KONULARI Mu­ka­be­le­ye ka­tı­lan ki­şi­ler, Kur’an’ı an­la­ya­rak oku­ma­ya önem ver­me­li­dir­ler. Ra­ma­zan ayı bo­yun­ca

Kur’an’dan oku­duk­la­rı ya da ta­kip et­tik­le­ri bö­lüm­le­rin Türk­çe­si­ni de oku­ma­lı­dır­lar. Böy­le­ce kut­sal ki­ta­bı­ mı­zın emirleri, il­ke ve öğüt­le­ri da­ha iyi an­la­şıl­mış olur.

Ha­tim: Söz­lük­te bi­tir­mek, so­na er­dir­mek gi­bi an­lam­la­ra ge­lir. Di­nî bir te­rim ola­rak ise kut­sal ki­ta­bı­mız

Kur’an-ı Ke­rim’in baş­tan so­na bir kez okun­ma­sı­na hatim de­nir.

Kur’an, Yü­ce Al­lah’ın (c.c.) emirlerini içe­ren son ila­hi ki­tap­tır. İnan­cı­mı­za gö­re sa­de­ce emir ve öğüt­

le­ri­ne uy­mak de­ğil, onu oku­mak ve din­le­mek de se­vap­tır. Bu ne­den­le de bü­tün Müs­lü­man­lar Kur’an oku­ma­ya bü­yük bir önem ve­rir­ler. Ül­ke­miz­de özel­lik­le ra­ma­zan ayın­da ha­tim­ler in­di­ri­lir. Bu ay mü­na­se­

be­tiy­le ev­ler­de ve­ya ca­mi­ler­de her gün mu­ka­be­le oku­yan Müs­lü­man­lar, ra­ma­zan ayı so­nun­da Kur’an’ı hat­met­miş olur­lar. Bu­nun ar­dın­dan da ha­tim dua­sı ya­par­lar.

Yorumlayalım “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

(Buhari, Fedâilül-Kur’an, 21.)

Yukarıdaki hadisi yorumlayınız.

Ha­fız­lık: Kur’an-ı Ke­rim’i baş­tan so­na ez­ber­le­mek de­mek­tir. Ha­fız ke­li­me­si söz­lük­te ko­ru­yan, ez­ber­

le­yen an­lam­la­rı­na ge­lir. Te­rim ola­rak ise Kur’an-ı Ke­rim’i baş­tan so­na ez­ber­le­yen ki­şi de­mek­tir. Yü­ce ki­ta­bı­mız, ilk in­me­ye baş­la­dı­ğı an­dan iti­ba­ren hem Peygamberimiz (s.a.v.) hem de bir­çok sa­ha­bi ta­ra­fın­ dan ez­ber­len­miş­tir. Bu uy­gu­la­ma Müs­lü­man­lar ta­ra­fın­dan da­ha son­ra da de­vam et­ti­ril­miş­tir. Geç­miş­ten

bu za­ma­na kadar her dö­nem­de fark­lı mil­let­le­re men­sup bir­çok Müs­lü­man, Kur’an’ı baş­tan so­na ez­ber­ le­miş, ha­fız­lık yap­mış­tır.

Müslümanlar, çocuklarını Kur’an’ı okumaya ve ezberlemeye teşvik ederler.

71


4. Ünite 3.3. Kur’an’ın An­la­şıl­ma­sı ve Yo­rum­lan­ma­sıy­la İl­gi­li Kav­ram­lar Kut­sal ki­ta­bı­mız Kur’an’ın an­la­şıl­ma­sı ve yo­rum­lan­ma­sı ile il­gi­li ba­zı kav­ram­lar var­dır. Tef­sir ve me­al

bun­la­rın en önem­li­le­rin­den­dir. Aca­ba bu kav­ram­lar ne an­la­ma gel­mek­te­dir? Tef­sir ve mea­lin, Kur’an-ı Ke­rim’i doğ­ru bir şe­kil­de öğ­re­ne­bil­me­miz açısın­dan öne­mi ne­dir?

Meal: Her Müs­lü­ma­n’ın, di­ni­mi­zi doğ­ru bir şe­kil­de öğ­ren­mek için Kur’an’ı oku­yup an­la­ma­sı ge­re­kir.

Bu­nun için de fark­lı dil­ler­de me­al­ler ya­zılmıştır. Bir ifa­de­nin an­la­mını başka bir di­le çe­vir­me­ye me­al de­nir. Kur’an ter­cü­me­le­ri ge­nel­lik­le me­al ola­rak ni­te­len­di­ril­mek­te­dir. Çün­kü esas di­li Arap­ça olan Kur’an-ı Ke­

rim’i başka bir di­le bü­tün bo­yut­la­rıy­la ve tam ola­rak ter­cü­me et­mek müm­kün de­ğil­dir. Kur’an’ın mealini yapacak kişinin müfessirde aranan şartları da taşıması gerekmektedir.

Dün­ya üze­rin­de fark­lı mil­let­le­re men­sup, de­ğişik dil­le­ri ko­nu­şan mil­yon­lar­ca Müs­lü­man yaşa­mak­ta­dır.

Bun­la­rın her bi­ri­nin, Kur’an-ı Ke­rim’in in­di­ril­di­ği dil olan Arap­ça­yı bil­me­si müm­kün de­ğil­dir. Bu ne­den­le de başta Türk­çe ol­mak üze­re Fars­ça, İn­gi­liz­ce, Al­man­ca, Fran­sız­ca vb. dil­ler­de Kur’an me­al­le­ri yazılmıştır. Böy­le­ce fark­lı dil­le­ri ko­nu­şan Müs­lü­man­lar, yüce di­ni­mi­zin te­mel kay­na­ğı olan Kur’an’ı oku­yup an­la­ma

im­kâ­nı­na ka­vuşmuştur. Ancak kişi yanlızca mealden anladığıyla doğrudan amel edemez. Bunun yanında insanın konu ile ilgili usul bilgisinede sahip olması gerekir. Ülkemizde de Türkçe yapılmış pek çok Kur’an mea­li var­dır.

Tef­sir: Bu ke­li­me söz­lük­te; yo­rum­la­mak, açık­

la­mak gi­bi an­lam­la­ra ge­lir. İs­la­mi bir te­rim ola­rak tef­sir; Kur’an-ı Ke­rim’in ayet­le­ri­nin açık­la­nıp yo­

rum­lan­ma­sı de­mek­tir. Kur’an, Yü­ce Allah (c.c.) ta­

ra­fın­dan Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­mi­ze (s.a.v.) in­di­ril­miş ila­hi bir ki­tap­tır. Onun ayet­le­ri­nin tam ola­rak an­

la­şı­la­bil­me­si için açık­la­nıp yo­rum­lan­ma­sı­na, ya­ni tef­si­re ih­ti­yaç var­dır. Kur’an’ı tef­sir ede­cek ki­şi­nin ba­zı ni­te­lik­le­re sa­hip ol­ma­sı ge­re­kir. Arap­ça­yı ve Kur’an’ın in­di­ği dö­ne­min kül­tü­rel özel­lik­le­ri­ni iyi bil­

mek, İs­la­mi ilim­ler­de uz­man ol­mak bu ni­te­lik­ler­den baş­lı­ca­la­rı­dır. Ay­rı­ca Kur’an’ı tef­sir ede­cek ki­şi

ken­di ça­ğı­nı da iyi bil­me­li, bi­lim ve tek­no­lo­ji ala­

nın­da or­ta­ya çı­kan ye­ni ge­liş­me­ler­den ha­ber­dar ol­ma­lı­dır. Ak­si tak­dir­de Kur’an’ı, za­ma­nın ih­ti­yaç­ la­rı doğ­rul­tu­sun­da, in­san­la­rın so­run­la­rı­na ce­vap

Kutsal kitabımızı doğru bir şekilde anlamak için meal ve tefsirlerden yararlanmalıyız.

ve­re­cek şe­kil­de yo­rum­la­mak müm­kün ol­maz.

Etkinlik Hiç me­rak et­ti­ği­niz bir ko­nu için Kur’an’a bak­tı­nız mı? Me­rak et­ti­ği­niz bir ko­nu­yu Kur’an-ı Ke­rim­’de

na­sıl arar­sı­nız? Bilgi ve tecrübelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

72


KUR’AN VE ANA KONULARI

4. Kur’an-ı Ke­rim’in Bel­li Baş­lı Ko­nu­la­rı Kut­sal ki­ta­bı­mız Kur’an-ı Ke­rim’in üze­rin­de dur­du­ğu ba­zı te­mel ko­nu­lar var­dır. İnanç, iba­det, muame-

lat hükümleri ve ah­lak bun­lar­dan baş­lı­ca­la­rı­dır.

Etkinlik Sı­nı­fı­nı­za bir Kur’an-ı Ke­rim mea­li ge­ti­rip yüce kitabımızın so­nun­da­ki in­deks bö­lü­mün­den Kur’an’da

ne gi­bi ko­nu­lar bu­lun­du­ğu­nu tes­pit edi­niz.

4.1. İnanç Kur’an-ı Ke­rim’in üze­rin­de en çok dur­du­ğu ko­nu­lar­dan bi­ri inanç­tır. Bu­nun için de kut­sal ki­ta­bı­mız­da

Al­lah’ın (c.c.) var­lı­ğı­nı ve bir­li­ği­ni, di­ğer inanç esas­la­rı­nı ko­nu alan pek çok ayet bu­lu­nur. Di­ni­mi­ze gö­re bir in­sa­nın doğ­ru bir inan­ca sa­hip ol­ma­sı için ön­ce­lik­le ev­re­nin ya­ra­tı­cı­sı olan Yü­ce Al­lah’a (c.c.) inan­ ma­sı ge­re­kir.

Ta­rih bo­yun­ca gön­de­ri­len bü­tün

pey­gam­ber­ler gi­bi Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­

miz Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) de in­san­ la­rı ilk ön­ce Al­lah’a (c.c.) iman et­me­ye ça­ğır­mış­tır. Bu ko­nuy­la il­gi­li bir ayet­te,

“Ey Mu­ham­med! De ki ben sa­de­ce bir uya­rı­cı­yım. Gü­cü her şe­ye ye­ten

tek Al­lah’tan baş­ka tan­rı yok­tur.”9 buyrulur. Baş­ka bir ayet­te ise şöy­le buy­

ru­lur: “Si­zin ila­hı­nız, yal­nız­ca, ken­di­ sin­den baş­ka ilah ol­ma­yan Al­lah’tır. Onun il­mi her şe­yi ku­şat­mış­tır.”10

Kur’an-ı Kerim’in en çok üzerinde durduğu husus Allah (c.c.) inancıdır.

Kur’an-ı Ke­rim, in­san­la­rı Al­lah’a (c.c.) iman et­me­ye ça­ğı­rır­ken ik­na yön­te­mi­ni kul­la­nır. Bu ne­den­le

Kur’an’da yer alan pek çok ayet­te dün­ya­dan, uzay­dan, can­lı ve can­sız var­lık­lar­dan, ev­ren­de­ki mü­kem­ mel dü­zen­den ör­nek­ler ve­ri­lir. Böy­le­ce in­san­la­ra, ev­re­ni mü­kem­mel bir şe­kil­de ya­ra­tıp yö­ne­te­nin Allah

(c.c.) ol­du­ğu ha­tır­la­tı­lır. Bu ko­nuy­la il­gi­li ayet­ler­den bi­ri şöy­le­dir: “Al­lah gök­le­ri ve ye­ri hak ola­rak (yer­li

ye­rin­ce) ya­rat­tı. Şüp­he­siz bun­da, iman eden­ler için (Al­lah’ın var­lık ve kud­re­ti­ne) bir ni­şa­ne bu­ lun­mak­ta­dır.”11 Baş­ka bir ayet­te ise Rabb’imiz (c.c.) şöyle buyurur: “Eğer yer­de ve gök­te Al­lah’tan baş­ka tan­rı­lar bu­lun­say­dı yer ve gök (bun­la­rın dü­ze­ni) ke­sin­lik­le bo­zu­lup git­miş­ti. Ar­şın Rabb’i olan Al­lah, on­la­rın ya­kış­tır­dık­la­rı sı­fat­lar­dan uzak­tır.”12

9. Sâd suresi, 65. ayet. 10. Tâ-Hâ suresi, 98. ayet. 11. Ankebût suresi, 44. ayet. 12. Enbiyâ suresi, 22. ayet.

73


4. Ünite

Etkinlik “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi

yoktur.”

(İhlâs suresi, 1-4. ayetler.) İhlâs suresinin vermek istediği mesajı tevhit inancı açısından değerlendiriniz.

Yü­ce ki­ta­bı­mız Kur’an’da, Al­lah’a (c.c.) iman­la bir­lik­te di­ğer inanç esas­la­rı­nı ko­nu alan ayet­ler de bu­

lu­nur. Ör­ne­ğin Ba­ka­ra su­re­sin­de yer alan bir ayet­te bu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak şöy­le buy­ru­lur: “Pey­gam­ber

Rabb’i ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne in­di­ri­le­ne iman et­ti, mü­min­ler de (iman et­ti­ler). Her bi­ri Al­lah’a, me­ lek­le­ri­ne, ki­tap­la­rı­na, pey­gam­ber­le­ri­ne iman et­ti­ler. ‘Al­lah’ın pe­yam­ber­le­rin­den hiç­bi­ri ara­sın­da

ay­rım yap­ma­yız, işit­tik, ita­at et­tik. Ey Rabb’imiz, af­fı­na sı­ğın­dık! Dö­nüş sa­na­dır.’ de­di­ler.”13 Ay­nı

ko­nuy­la il­gi­li baş­ka bir ayet ise şöy­le­dir: “Ey iman eden­ler! Al­lah’a, Pey­gam­be­ri­ne, Pey­gam­be­ri­ne in­dir­di­ği ki­ta­ba ve da­ha ön­ce in­dir­di­ği ki­ta­ba iman (da se­bat) edi­niz. Kim Al­lah’ı, me­lek­le­ri­ni, ki­

tap­la­rı­nı, pey­gam­ber­le­ri­ni ve kı­ya­met gü­nü­nü in­kâr eder­se tam ma­na­sıy­la sa­pıt­mış­tır.”14 Bu ayet, bir Müs­lü­ma­nın Kur’an’da yer alan bü­tün inanç esas­la­rı­nı ka­bul et­me­si ge­rek­ti­ği­ni açık bir şe­kil­de or­ta­ya koy­mak­ta­dır. O hâl­de biz­ler de inanç ko­nu­sun­da bi­linç­li ola­lım. Kut­sal ki­ta­bı­mız­da yer alan inanç esas­ la­rı­nı bir bü­tün ola­rak gö­re­lim ve bun­la­ra ina­na­lım.

Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan (c.c.) olduğuna iman

Allah’a (c.c.) iman Meleklere iman İman Esasları

Ahirete iman

Kitaplara iman Peygamberlere iman İslam’ın inanç esaslarını gösteren bir şema

4.2. İba­det Yü­ce Allah (c.c.) biz­le­ri üs­tün özel­lik­le­re sa­hip var­lık­lar ola­rak ya­rat­mış­tır. O, bi­ze akıl ve dü­şün­me

ye­te­ne­ği ver­miş­tir. Dün­ya üze­rin­de ra­hat bir şe­kil­de ya­şa­ya­bil­me­miz için pek çok ni­met var et­miş­tir. Bu­na kar­şı­lık bi­zim de ona kar­şı ba­zı gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rı­mız var­dır. Aca­ba bun­lar ne­ler­dir? Al­lah’ın (c.c.) rı­za­sı­nı ka­zan­mak için ne­ler yap­ma­lı­yız? Kut­sal ki­ta­bı­mız Kur’an’da Al­lah’a (c.c.) kar­şı gö­rev ve so­rum­ lu­luk­la­rı­mız ko­nu­sun­da ne gi­bi öğüt ve uyarılar yer al­mak­ta­dır? 13. Bakara suresi, 285. ayet. 14. Nisâ suresi, 136. ayet.

74


KUR’AN VE ANA KONULARI Biz­ler, ver­di­ği ni­met­ler ve ya­rat­tı­ğı gü­zel­lik­ler için Al­lah’a (c.c.) iba­det et­me­li­yiz. Bu ko­nu­da, Kur’an’ın,

“(O) gök­le­rin, ye­rin ve iki­si ara­sın­da­ki şey­le­rin Rabb’idir. Şu hâl­de ona kul­luk (iba­det) et; ona

kul­luk et­mek için sa­bır­lı ve me­ta­net­li ol...”15, mealindeki emirlerini ken­di­mi­ze il­ke edin­me­li­yiz. İba­det edil­me­ye la­yık ye­gâ­ne var­lı­ğın Yü­ce Allah (c.c.) ol­du­ğu­nu bil­me­li­yiz.

Kur’an-ı Ke­rim’de inanç esas­la­rıy­la bir­lik­te en çok üze­rin­de du­ru­lan ko­nu­lar­dan bi­ri de iba­det­tir. Di­

ni­mi­ze gö­re Yü­ce Allah (c.c.), in­san­la­rı ve cin­le­ri ken­di­si­ne iba­det et­sin­ler di­ye ya­rat­mış­tır.16 Do­la­yı­sıy­la iba­det et­mek in­sa­nın Al­lah’a (c.c.) kar­şı baş­lı­ca gö­rev­le­rin­den bi­ri­dir.

Etkinlik İba­det et­mek in­sa­na ne gi­bi fay­da­lar sağ­lar? Ar­ka­daş­la­rı­nız­la ko­nu­şu­nuz.

Kut­sal ki­ta­bı­mız­da na­maz kıl­mak­tan oruç tut­

ma­ya, hac­ca git­mek­ten ze­kât ver­me­ye ka­dar bir Müs­lü­ma­n’ın yap­ma­sı ge­re­ken iba­det­ler açık­ça

be­lir­ti­lir. Bu ko­nuy­la il­gi­li ayet­ler­den bi­ri şöy­le­ dir: “İman eden kul­la­rı­ma söy­le: Na­maz­la­rı­nı

dos­doğ­ru kıl­sın­lar, ken­di­sin­de ne alış­ve­riş ne de dost­luk bu­lu­nan bir gün gel­me­den ön­ce, ken­di­le­ri­ne ver­di­ği­miz rı­zık­lar­dan (Al­lah için)

giz­li açık har­ca­sın­lar.”17 Oruç tut­ma­yı em­re­den

bir ayet­te ise Rabb’imiz (c.c.) şöyle buyurur: “Ey iman eden­ler! Oruç siz­den ön­ce­ki­le­re farz kı­ lın­dı­ğı gi­bi si­ze de farz kı­lın­dı. Umu­lur ki ko­ru­

Namaz, dinimizin emrettiği ibadetlerin başında yer alır.

nur­su­nuz.”18

Di­ni­miz­de ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si farz olan iba­det­ler­den bi­ri de hac­dır. Eko­no­mik gü­cü ye­rin­de olan Müs­

lü­man­la­rın ha­yat­la­rın­da bir kez hac­cet­me­le­ri ge­re­kir. Bu­nun­la il­gi­li bir ayet­te, “Ora­da apa­çık ni­şa­ne­ler, (ay­rı­ca) İb­ra­him’in ma­ka­mı var­dır. Ora­ya gi­ren em­ni­yet­te olur. Yo­lu­na gü­cü ye­ten­le­rin o evi hac­

cet­me­si, Al­lah’ın in­san­lar üze­rin­de bir hak­kı­dır...”19 buy­ru­lur. Baş­ka bir ayet­te ise “Na­ma­zı kı­lın, ze­

kâ­tı hak­kıy­la ve­rin, rü­kû eden­ler­le be­ra­ber rü­kû edin.”20 buy­ru­la­rak na­maz ve ze­kât bir­lik­te em­re­di­lir. Dinimizde emredilen ibadetler sadece namaz, oruç, hac, zekât, kurban, dua vb. ile sınırlı değildir.

Bunlar dışında Allah’ın (c.c.) rızası gözetilerek yapılan, kişiye ve topluma faydalı her davranış ibadet kabul edilir. İlim öğrenmek, geçimini temin etmek için çalışmak, anne babaya iyilik etmek, komşuyu gö-

zetmek, kimsesize sahip çıkmak, yol bilmeyen kişiye yolu tarif etmek gibi tüm güzel davranışlar dinimizde ibadet sayılır ve kişiye sevap kazandırır. 15. Meryem suresi, 65. ayet. 16. Zariyât suresi, 56. ayet. 17. İbrahim suresi, 31. ayet. 18. Bakara suresi, 183. ayet. 19. Âl-i İmrân suresi, 97. ayet. 20. Bakara suresi, 43. ayet.

75


4. Ünite Biz­ler de di­ni­mi­zin emirlerine uy­ma­lı, Yü­ce Al­lah’a (c.c.) iba­det et­me­li­yiz. İbadetlerimizi her zaman

titizlikle yerine getirmeliyiz. İbadet ederken amacımız sadece Rabb’imizin (c.c.) rızasını kazanmak ol-

malıdır. Bizler, iba­det et­me­nin in­san için ma­ne­vi bir ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu bil­me­li­yiz. Ayrıca Rabb’imizin (c.c.) rızasını gözeterek yaptığımız her güzel davranışın da ibadet sayıldığını unutmamalıyız. Her zaman hayırlı ameller işlemeye önem vermeliyiz.

Etkinlik “...O hâl­de sen de di­ni Al­lah’a ha­lis kı­la­rak (ih­las ile) kul­luk et.” (Zümer suresi, 2. ayet.) Al­lah’a (c.c.) ih­las ile kul­luk et­mek ne de­mek­tir? Sı­nı­fı­nız­da de­ğer­len­di­ri­niz. 4.3. Ah­lak Yüce dinimiz İslam’da ahlakın önemi büyüktür. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde, “İslam

güzel ahlaktır.”21 buyurarak bu durumu ifade etmiştir. Kur’an-ı Ke­rim’in üze­rin­de dur­du­ğu baş­lı­ca ko­nu­

lar­dan bi­ri de ah­lak­tır. Ör­ne­ğin ah­lak kav­ra­mı­nın yer al­dı­ğı bir ayet­te Yü­ce Allah (c.c.), Pey­gam­be­ri­mi­ze (s.a.v.) yö­ne­lik ola­rak şöy­le bu­yu­rur: “Ve sen el­bet­te yü­ce bir ah­lak üze­re­sin.”22

Etkinlik “O tak­va sa­hip­le­ri ki bol­luk­ta da dar­lık­ta da Al­lah için har­car­lar, öf­ke­le­ri­ni yu­tar­lar ve in­san­

la­rı af­fe­der­ler. Al­lah da gü­zel dav­ra­nış­ta bu­lu­nan­la­rı se­ver.” (Âl-i İm­rân su­re­si, 134. ayet.) aye­ti­ni, di­ni­mi­zin gü­zel ah­la­ka ver­di­ği önem açı­sın­dan yo­rum­la­yı­nız.

İs­lam di­ni in­san­la­rın dost­ça ve kar­

deş­çe ya­şa­ma­sı­na, top­lum­da ba­rış, hu­ zur ve gü­ven or­ta­mı­nın hâkim ol­ma­sı­na

bü­yük önem ve­rir. Bu­nun ger­çek­leş­me­si için de ah­la­ki il­ke­le­re uyul­ma­sı­nı is­ter.

Kü­çük­le­ri sev­mek ve ko­ru­mak, bü­yük­ le­re say­gı­lı ol­mak; yaş­lı­la­ra, fakirlere ve kim­se­siz­le­re yar­dım et­mek, ema­net­le­ri ko­ru­mak, gü­zel söz söy­le­mek, gör­gü

ku­ral­la­rı­na uy­mak di­ni­mi­zin uyul­ma­sı­nı

is­te­di­ği ah­la­ki il­ke­ler­den ba­zı­la­rı­dır. Ay­

rı­ca di­ni­miz ah­la­ki açı­dan kö­tü olan her tür­lü tu­tum ve dav­ra­nı­şı da ya­sak­lar. İf­ ti­ra, çe­ke­me­mez­lik, de­di­ko­du, ya­lan­cı­

lık, ki­bir ve cim­ri­lik bun­lar­dan ba­zı­la­rı­dır.

Büyüklerimize saygı göstermek dinî ve ahlaki bir görevdir.

21. Ali Müttaki, Kenzü’l-Ummal, C 3, s.17. 22. Kalem suresi, 4. ayet.

76


KUR’AN VE ANA KONULARI Kur’an-ı Ke­rim’de biz­le­ri gü­zel ah­lak­lı ol­ma­ya yön­len­di­ren pek çok ayet bu­lu­nur. Örneğin mü­min­ler­den

bah­se­den bir ayet­te Yüce Rabb’imiz (c.c.) şöyle buyurur: “Mü­min er­kek­ler ve mü­min ka­dın­lar bir­bir­ le­ri­nin dost­la­rı­dır. İyi­li­ği em­re­der, kö­tü­lük­ten alı­ko­yar­lar. Na­ma­zı dos­doğ­ru kı­lar, ze­kâ­tı ve­rir­ler.

Al­lah’a ve Re­su­lü­ne ita­at eder­ler...”23 Baş­ka bir ayet­te ise “Mu­hak­kak ki Al­lah, ada­le­ti, iyi­li­ği, ak­ra­ ba­ya yar­dım et­me­yi em­re­der; çir­kin iş­le­ri, fe­na­lık ve az­gın­lı­ğı da ya­sak­lar. O, dü­şü­nüp tu­ta­sı­nız di­ye si­ze öğüt ve­ri­yor.”24 buyrulur.

Not Edelim “Mümin bir kişi insanları kötülemez, onlara lanet etmez, kötü söz söylemez ve çirkin dav-

ranış sergilemez.”

(Tirmizî, Birr, 48.)

Kur’an biz­le­re ya­lan söz­den sa­kın­ma­yı,25 ver­di­ği­miz söz­le­ri tut­ma­yı,26 an­ne ve ba­ba­ya iyi dav­ran­

ma­yı,27 sa­bır­lı, hoş­gö­rü­lü ve ba­ğış­la­yı­cı ol­ma­yı em­ret­mek­te­dir. Bu ko­nu­da Yü­ce Al­lah (c.c.) bir ayet­te şöy­le bu­yur­mak­ta­dır: “Kim sab­re­der ve af­fe­der­se şüp­he­siz bu ha­re­ke­ti, ya­pıl­ma­ya de­ğer iş­ler­den­

dir.”28 Baş­ka bir ayet­te ise “Bir se­lam ile se­lam­lan­dı­ğı­nız za­man siz de on­dan da­ha gü­ze­li ile se­ lam­la­yın ya­hut ay­nı ile kar­şı­lık ve­rin...”29 buy­ru­la­rak gün­lük ha­yat­ta uy­ma­mız ge­re­ken önem­li bir gör­gü

ku­ra­lı ha­tır­la­tıl­mak­ta­dır. Bü­tün bu ayet­ler, Kur’an-ı Ke­rim’in gü­zel ah­la­ka önem ver­di­ği­ni gös­ter­mek­te­dir.

Etkinlik Güzel ahlaklı bir insanda ne gibi özelliklerin olmasını beklersiniz? Düşüncelerinizi aşağıda boş

bırakılan satırlara yazınız.

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

5. Kül­tü­rü­müz­de Kur’an’ın Ye­ri ve Öne­mi Ata­la­rı­mız VII­I. yüz­yıl­dan iti­ba­ren, özel­lik­le Ab­ba­si­ler Dö­ne­mi­’nin baş­la­ma­sın­dan son­ra grup­lar hâ­

lin­de Müs­lü­man ol­muş­lar­dır. On­la­rın be­nim­se­dik­le­ri ye­ni di­nin inanç esas­la­rı ve ah­la­ki il­ke­le­ri, Türk­le­rin

kül­tü­rel de­ğer­le­riy­le ol­duk­ça uyum­luy­du. Bu­nun için de Türk­ler İs­lam’ın önem ver­di­ği de­ğer­le­ri iç­ten­ lik­le be­nim­se­miş­ler, İs­lam di­ni­nin te­mel kay­na­ğı olan Kur’an’ı da baş ta­cı et­miş­ler­dir. Kur’an’ın emir ve

yasaklarını hayata hâkim kılmak için her zaman çaba harcamışlardır. Kurdukları devletlerde, yaşadıkları topraklarda Kur’an’ın hükümlerini uyulması gereken temel ilkeler olarak benimsemişlerdir. Evlilik, aile 23. Tevbe suresi, 71. ayet. 24. Nahl suresi, 90. ayet. 25. Hac suresi, 30. ayet. 26. İsrâ suresi, 34. ayet. 27. Lokman suresi, 14. ayet. 28. Şûrâ suresi, 43. ayet. 29. Nisâ suresi, 86. ayet.

77


4. Ünite hayatı, ticari hayat, devlet yönetimi, toplumsal ilişkiler, ahlaki ilkeler, örf ve âdetler vb. her alanda yüce kitabımızı yol gösteren bir kılavuz ve hayat rehberi kabul etmişlerdir.

Atalarımız, Kur’an’ın güzel bir şekilde okunması ve ezberlenmesi için eğitim kurumları açmışlar, yeni

nesillere Kur’an sevgisini aşılamak için büyük gayret sarf etmişlerdir.

Kül­tü­rü­müz­de Kur’an-ı Ke­rim’in özel bir ye­ri ve öne­mi var­dır. Bi­zim top­lu­mu­muz­da he­men he­men her

ev­de Kur’an, kü­tüp­ha­ne­le­rin en üst bö­lüm­le­rin­de bu­lun­du­ru­lur. İn­san­lar Kur’an’ı ta­şır­ken bel­den aşa­ğı tut­ma­ma­ya bü­yük bir özen gös­te­rir­ler. Bir­çok ev­de Kur’an-ı Kerim te­miz, iş­le­me­li ku­maş kı­lıf içe­ri­sin­de,

du­var­la­ra ası­lı bir şe­kil­de bu­lun­du­ru­lur. Genç kız­la­rın çe­yiz­le­ri­ne iş­le­me­li çan­ta­lar içe­ri­sin­de Kur’an-ı Ke­rim de ko­nur. Kur’an oku­yan her­kes onu bir seh­pa, rah­le ya da ma­sa üze­rin­de bu­lun­dur­ma­ya dik­kat

eder. Es­ki­yen ya da yıp­ra­nan Kur’an say­fa­la­rı ke­sin­lik­le bir ke­na­ra atıl­maz. Bu­nun ye­ri­ne es­ki­yen say­ fa­lar ya­kı­lır ya da top­ra­ğa gö­mü­lür. Ay­rı­ca yü­ce ki­ta­bı­mı­zın çok okun­ma­sı­na önem ve­ri­lir. Bü­tün bun­lar, kül­tü­rü­müz­de Kur’an’a gös­te­ri­len say­gı­nın de­ği­şik ör­nek­le­ri­dir.

Ün­lü mu­ta­sav­vıf ve dü­şü­nür­le­ri­mi­zin eser­le­rin­den de kül­tü­rü­müz­de Kur’an’a ve­ri­len öne­mi an­la­mak

müm­kün­dür. Yu­nus Em­re, Mev­lâ­nâ, Ha­cı Bek­taş Ve­li, Ho­ca Ah­met Ye­se­vi ve XX. yüz­yıl şa­ir­le­ri­miz­den

Meh­met Âkif Er­soy yaz­dık­la­rı ba­zı şi­ir­ler­de Kur’an’ın ye­ri­ni ve de­ğe­ri­ni be­lirt­miş­ler­dir. Ör­ne­ğin Ha­cı Bek­taş Ve­li, “Al­lah’ın ki­tap­la­rı­na ve Kur’an’a inan­man iman­dan­dır.”30 di­ye­rek Kur’an’ın kül­tü­rü­müz­de­ki

öne­mi­ni vur­gu­la­mış­tır. Ho­ca Ah­met Ye­se­vi ise “Be­nim hik­met­le­ri­min fer­ma­n-ı Süb­hân. Oku­yup an­la­san ma­na­y-ı Kur’an.”31 di­ye­rek hik­met­le­rin­de Kur’an’ı esas al­dı­ğı­nı ifa­de et­miş­tir. Yu­nus Em­re ise bir şi­i­rin­de şun­la­rı söy­le­miş­tir:

“Şol cen­ne­tin ır­mak­la­rı, Akar Al­lah de­yu de­yu, Çık­mış İs­lam bül­bül­le­ri, Öter Al­lah de­yu de­yu. Sa­lı­nır Tû­ba dal­la­rı, Kur’an okur hem dil­le­ri, Cen­net ba­ğı­nın gül­le­ri, Ko­kar Al­lah de­yu de­yu.”32 Yu­nus Em­re’nin bu ko­nuy­la il­gi­li baş­ka bir dört­lü­ğü ise şöy­le­dir: “Kaf Da­ğı zer­rem de­ğil,

Yu­nus Em­re çe­şit­li şi­ir­le­rin­de Kur’an’ın öne­mi­ni di­le ge­tir­miş­tir. (Temsilî Resim-www.kultur.gov.tr)

Ay ve Gü­neş ba­na kul, Hak­dır as­lım şek de­ğil, Mür­şittir Kur’an ba­na.”33 Ün­lü dü­şü­nü­rü­müz Mev­lâ­nâ ise Kur’an’ın ah­la­ka ver­di­ği öne­me de­ği­nen bir dört­lü­ğün­de şöy­le der: “Âde­moğ­lu­nun eğer edep­ten na­si­bi yok­sa âdem de­ğil­dir. Âde­moğ­luy­la hay­van ara­sın­da­ki fark edep­tir. 30. Hacı Bektaş Veli, Makâlât, s. 89. 31. Hoca Ahmet Yesevi, Divanı Hikmet, s. 271. 32. Ali Kumal, Yunus Emre, s. 43. 33. İ. Agâh Çubukçu, Türk İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler, s. 83.

78


KUR’AN VE ANA KONULARI Gö­zü­nü aç da bak, cüm­le Ke­la­mul­lah’a, Kur’an’ın bü­tün ayet­le­ri­nin ma­na­sı edep­ten iba­ret­tir.”34 Mev­lâ­nâ; “Ben ya­şa­dı­ğım

sü­re­ce Kur’an’ın kö­le­si­yim.

Ben, seç­kin Mu­ham­med’in

yo­lu­nun top­ra­ğı­yım.”35 di­ye­

rek Kur’an’a ve Peygamberimiz Hz. Mu­ham­med’e (s.a.v.)

duy­du­ğu sev­gi, say­gı ve bağ­ lı­lı­ğı açık­ça ifa­de et­miştr.

Mil­lî şa­i­ri­miz Meh­met Âkif

Er­soy da bir şi­i­rin­de,

“İn­me­miş­tir he­le Kur’an,

bu­nu hak­kıy­la bi­lin,

Mev­lâ­nâ, “Ben ya­şa­dı­ğım sü­re­ce Kur’an’ın kö­le­si­yim.” demiş­tir. (Temsilî Resim-www.kultur.gov.tr)

Mev­lâ­nâ Türbesi, Konya

Ne me­zar­lık­ta okun­mak, ne de fal bak­mak için.”36 de­miş­tir. O, bu di­ze­le­riy­le Kur’an’ın oku­nup an­la­

şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­mış­tır.

El­ma­lı­lı Mu­ham­med Ham­di Ya­zır ve Ha­san Bas­ri Çan­tay da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la Kur’an’ın an­la­şıl­ ma­sı­na kat­kı­da bu­lun­muştur. Mu­ham­med Ham­di Ya­zır “Hak Di­ni, Kur’an Di­li”, Ha­san Bas­ri Çan­tay ise “Kur’an-ı Ha­kîm ve Mea­li Ke­rim” ad­lı eser­le­ri yaz­mış­tır. Böy­le­ce on­lar Kur’an-ı Ke­rim’i Türk­çe­ye çe­vi­re­ rek, tef­sir ede­rek di­ni­mi­zin an­la­şıl­ma­sı­na hizmet etmişlerdir.

Etkinlik Mev­lâ­nâ’nın,

“Gö­zü­nü aç da bak, cüm­le Ke­la­mul­la­h’a.

Kur’an’ın bütün ayetlerinin manası edepten ibarettir.” sö­zü­nü sı­nı­fı­nız­da de­ğer­len­di­ri­niz. So­nuç ola­rak hem gün­lük hayattaki uy­gu­la­ma­lar hem de mu­ta­sav­vıf, şa­ir ve dü­şü­nür­le­ri­mi­zin eser­le­rin­de ile­ri sür­dü­ğü gö­rüş­ler, Türk kül­tü­rün­de Kur’an’ın özel bir ye­ri ve öne­mi ol­du­ ğu­nu açık­ça or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Bizler de Kur’an’ın kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu bilelim. Yüce kitabımıza her zaman değer verelim. Bunu da söz ve davranışlarımızla gösterelim. Rabb’imizin (c.c.) kelamını her zaman okumaya önem verelim. Kur’an’ı hem Arapçasından hem de Türkçe tercüme ve tefsirlerinden okuyalım. Onu hayat kılavuzumuz kabul edip içindeki emir ve yasaklara uyalım. 34. İsmail Yakıt, Hz. Peygamber’i Anlamak, s. 123. 35. İsmail Yakıt, Hz. Peygamberi Anlamak, s. 149. 36. M. Âkif Ersoy, Safahat, s. 153.

79

Mil­lî şa­i­ri­miz Meh­met Âkif Er­soy, Kur’an’ın doğ­ru an­la­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­miştir.


4. Ünite

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 1.­Di­ni­mi­zin­te­mel­kay­na­ğı­ol­ma­sı­açı­sın­dan­Kur’an-ı­Ke­rim’in­öne­mi­ni­açık­la­yı­nız. 2.­Kur’an-ı­Ke­rim’in­bö­lüm­bö­lüm­in­di­ril­me­si­nin­ne­gi­bi­fay­da­la­rı­ol­muş­tur?­An­la­tı­nız. 3.­Me­al­ne­dir?­Tanımlayınız. 4. Tef­sir­ne­dir,­tef­si­re­ni­çin­ih­ti­yaç­du­yul­muş­tur?­Bil­gi­ve­ri­niz. 5.­Kur’an-ı­Ke­rim’de­yer­alan­baş­lı­ca­ah­la­ki­öğüt­ler­ne­ler­dir?­Açık­la­yı­nız. 6.­Kül­tü­rü­müz­de­Kur’an’ın­ye­ri­ve­öne­mi­ne­dir?­An­la­tı­nız. 7.­Kur’an-ı­Ke­rim’i­doğ­ru­bir­şe­kil­de­an­la­ma­ya­niçin­önem­vermeliyiz?­Anlatınız. 8.­Kur’an’ın­çoğaltılmasına­neden­ihtiyaç­duyulmuştur?­Belirtiniz. 9. Kur’an’da­yer­alan­baş­lı­ca­ko­nu­lar­ne­ler­dir?­Açık­la­yı­nız.­ 10.­Aşa­ğı­da­ki­ler­den­han­gi­si,­Kur’an-ı­Ke­rim’in­iç­dü­ze­ni­ile­il­gi­li­bir­kav­ramdır? ­ A)­Ayet­

B)­Mushaf­­

C)­Tefsir­

D)­Meal­ ­ ­

E)­Du­a

11. Aşa­ğı­da­ki­ler­den­han­gi­si,­Kur’an-ı­Ke­rim’in­okun­ma­sıy­la­il­gi­li­kav­ram­lar­dan­bi­ri­de­ğil­dir? ­ A)­Mukabele­

B)­Tec­vit­

C)­Ha­tim­

D)­Ha­fız­lık­

E)­Va­hiy

12. Aşağıdaki­cümlelerde­yer­alan­noktalı­bölümleri­yay­ayraç­içinde­verilen­kelime­ve­adlarla­tamamlayınız.­­

­­­­­­­­­­­­­

­­­(mukabele,­Hz.­Ali­(r.a.),­meal,­Hz.­Osman­(r.a.),­hatim,­Hz.­Ebu­Bekir­(r.a.)­ifadelerini­doğru­ biçimde­yazınız.)­ a. Kur’an­­ilk­ha­li­fe­........................­zamanında­ki­tap­hâ­li­ne­ge­ti­ril­miş­tir.­­ b. Kur’an­üçün­cü­ha­li­fe­........................­zamanında­ço­ğal­tı­la­rak­ba­zı­şe­hir­le­re­gön­de­ril­miş­tir.­­­ c. Kur’an-ı­Kerim’in­baştan­sona­okunup­bitirilmesine­........................­denir.­ d. Evlerde­veya­camilerde­özellikle­ramazan­ayında­bir­kişinin­Kur’an’ı­sesli­olarak­okuması­ve­ diğerlerinin­de­okunanları­takip­etmesine­........................­denir.­ e. Kur’an’ın­tercümeden­biraz­daha­geniş­şekilde­Türkçe­yapılmış­çevirilerine­.........................­ denir. 80


DEĞERLER

ÖĞRENME ALANI: AHLAK VE DEĞERLER

5. ÜNİTE: DEĞERLER

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. De­ğer,­örf,­âdet­ve­ah­lak­kav­ram­la­rı­nın­an­lam­la­rı­nı­araş­tı­rıp­öğ­re­ni­niz. 2.­Top­lu­mu­muz­da­yaygın­olan­örf­ve­âdet­le­re­iliş­kin­ör­nek­ler­be­lir­le­yip­bunları­def­te­ri­ni­ze­ya­zı­nız. 3. Manevi­değerlerimiz­nelerdir?­Manevi­değerlerin­millet­hayatındaki­yeri­ve­önemini­araştırınız. 4.­Mil­lî­se­ci­ye­kav­ra­mı­nın­an­la­mı­nı­araş­tı­rı­nız.­Ata­türk’ün­mil­lî­se­ci­ye­ile­il­gi­li­bir­sö­zü­nü­bu­lup­

def­te­ri­ni­ze­ya­zı­nız.

81


5. Ünite

1. De­ğer Ne­dir ve Na­sıl Olu­şur? Top­lum­la­rın, mil­let­le­rin önem ver­di­ği ba­zı de­ğer­ler var­dır. Aca­ba de­ğer ne­dir ve na­sıl olu­şur? De­

ğer­le­rin mil­let ha­ya­tın­da­ki ye­ri ve öne­mi ne­dir? De­ğer­le­re sa­hip çık­mak, on­la­rı ko­ru­yup ya­şat­mak ni­çin önem­li­dir?

Bir top­lum­da ya da top­lum­sal grup­ta ki­şi­le­rin be­nim­se­yip olum­lu tep­ki gös­ter­dik­le­ri dü­şün­ce, ku­ral

ve uy­gu­la­ma­la­rın her bi­ri­ne de­ğer de­nir. De­ğer­ler ge­nel­lik­le dine, inanç­la­ra, ah­la­ki il­ke­le­re, be­ğe­ni­ye ve

fel­se­fi gö­rüşle­re da­ya­nır. Bu­na gö­re her bi­rey, de­ğer­le­ri, için­de yaşadığı top­lum­sal grup­ta ha­zır bir şe­ kil­de bu­lur. Top­lum­sal de­ğer­le­rin ge­nel­lik­le bir mad­di, bir de ma­ne­vi yö­nü var­dır. Ör­ne­ğin Sul­ta­nah­met

Ca­mi­i’nin için­de asırlardır iba­det edil­me­si, kül­tü­rü­mü­ze ait ta­ri­hî ve sa­nat de­ğe­ri yük­sek bir ya­pı ol­ma­sı onun mil­le­ti­miz için hem mad­di hem de ma­ne­vi açı­dan bir de­ğer ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Ay­nı şe­kil­de bay­ra­ğımız, İstiklal Marşımız ve yüce ki­ta­bı­mız Kur’an-ı Ke­rim de biz­ler için önem­li bi­rer de­ğer­dir.

Not Edelim Top­lumumuzda önem ve­ri­len de­ğer­le­re ör­nek­ler dü­şü­nüp bun­la­rı ar­ka­daş­la­rı­nız­la pay­laşınız.

Sul­ta­nah­met Ca­mii, mil­le­ti­miz için hem mad­di hem de ma­ne­vi yö­nü olan bir değer­dir.

Sos­yal ha­yat­ta in­san­lar ta­ra­fın­dan be­ğe­ni­len ve top­lum için de fay­da­lı ol­du­ğu dü­şü­nü­len ba­zı dav­ra­

nış ka­lıp­la­rı za­man­la bi­rer ku­ral hâ­li­ne ge­lir. Böy­le­ce din, ah­lak, eko­no­mi, hu­kuk ve di­ğer top­lum­sal ku­ rum­lar­la il­gi­li de­ğer­ler mey­da­na ge­lir. Ör­ne­ğin top­lum­sal iliş­ki­ler­de bü­yük öne­mi olan ada­let, dü­rüst­lük ve doğ­ru­luk gi­bi dav­ra­nış ka­lıpları za­man içe­ri­sin­de bi­rer de­ğer ola­rak ka­bul edi­lir ve bun­lar ah­lak il­ke­le­ri­ni

mey­da­na ge­ti­rir. Sa­de­ce bir mil­le­te ya da bir gru­ba öz­gü de­ğer­ler ol­du­ğu gi­bi bü­tün in­san­lar ta­ra­fın­dan ka­bul gö­ren ev­ren­sel de­ğer­ler de var­dır.

82


DEĞERLER

Yorumlayalım “Mümin bir kişi insanları kötülemez, onlara lanet etmez, kötü söz zöylemez ve çirkin

davranış sergilemez.”

(Tirmizî, Birr, 48.)

“Kim bir kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini gi-

derir.”

(Buhari, Mezalim, 3.) Yukarıdaki hadisleri, dinî ve aklaki değerlerin insan hayatındaki önemi açısından yorumlayınız.

Top­lum­da ba­rış, hu­zur ve gü­ven or­ta­mının sağ­lan­ma­sı açısın­dan de­ğer­le­rin bü­yük öne­mi var­dır. İn­ san­lar dav­ra­nışlarına di­nî, ah­la­ki ve hu­ku­ki de­ğer­le­re uy­gun bir şe­kil­de yön ve­rir­ler­se top­lum­sal dü­zen ko­lay­ca sağ­la­na­bi­lir. Ak­si tak­dir­de top­lum­da hu­zur ve gü­ven kal­maz. Bu du­rum­dan her­kes za­rar gö­rür.

Etkinlik Baş­ka­la­rıy­la iliş­ki­le­ri­niz­de han­gi de­ğer­le­re önem ve­ri­yor­su­nuz? Dü­şün­ce­le­ri­ni­zi ar­ka­daş­la­rı­nız­la

pay­la­şı­nız.

De­ğer­le­rin, dev­le­ti­mi­zin de­va­mı ve mil­le­ti­mi­zin var­lı­ğı­nı sür­dür­me­si açısın­dan da bü­yük öne­mi var­dır.

Ör­ne­ğin va­ta­nımız, bay­ra­ğımız, İstiklal Marşımız ve dev­le­ti­miz biz­ler için önem­li bi­rer de­ğer­dir. Biz­ler, çok önem ver­di­ği­miz bu de­ğer­le­ri­mi­zi çok se­ve­riz ve ge­rek­ti­ğin­de on­lar uğ­run­da hiç­bir fe­da­kâr­lık­tan ka­ çınmayız.

2. De­ğer­le­rin Olu­şu­mu­na Di­nin Et­ki­si Kül­tü­rün başlıca öge­le­rin­den bi­ri din­dir. Din; mi­ma­ri­den mu­si­ki­ye, sa­nat­tan ede­bi­ya­ta ka­dar kül­tü­rün

bü­tün öge­le­ri üze­rin­de et­ki­li­dir. Ay­rı­ca di­nin örf ve âdet­ler­le bir­lik­te ah­la­ki de­ğer­le­rin oluşmasın­da da önem­li bir et­ki­si var­dır.

2.1. Örf ve Âdet­le­rin Din­le İlişki­si Bir mil­le­ti ayak­ta tu­tan, onun var­lığını de­vam et­tir­me­si­ni sağ­la­yan te­mel un­sur­lar­dan bi­ri kül­tü­rel

de­ğer­ler­dir. Kül­tü­rel de­ğer­ler içe­ri­sin­de örf ve âdet­le­rin önem­li bir ye­ri var­dır. Sözlükte örf; ya­sa­lar

ta­ra­fın­dan be­lir­len­me­miş olup hal­kın ken­di­li­ğin­den uy­duğu dav­ra­nış bi­çim­le­ri ve ku­ral­la­rıdır. Dinî bir terim olarak ise İslam’ın esaslarına aykırı düşmeyen, toplumda alışkanlık hâline gelen söz, davranış ve

uygulamalara örf denir. İslam toplumlarında hukuki kuralın olmadığı durumlarda örf bir delil sayılmıştır. İslam hukukunda dinimizin esaslarıyla çelişmeyen güzel örfler delil kabul edilir. Mil­le­ti­mi­zin önem ver­

di­ği, uyul­ma­sını is­te­di­ği bir­çok gü­zel ör­fü­müz var­dır. Kom­şu­lar­la iyi ge­çin­mek, ak­ra­ba­yı zi­ya­ret et­mek,

kü­çük­le­ri sev­mek ve ko­ru­mak, an­ne ve ba­ba­ya say­gı gös­ter­mek, yaşlıla­ra yar­dımcı ol­mak bun­lar­dan­dır. Âdet ise top­lum içe­ri­sin­de önem­se­nen, es­ki­den be­ri uy­gu­la­na­ge­len ku­ral, tö­re ve dav­ra­nış bi­çim­le­ri­dir. 83


5. Ünite Dü­ğün ve sün­net me­ra­sim­le­ri­nin ya­pılış şek­li, mi­sa­fir­lik­te uyul­ma­sı ge­rek­li ku­ral­lar, bay­ram kut­la­ma­ la­rının bi­çi­mi bi­rer âdet­tir. Aca­ba din ile örf ve âdet­ler ara­sın­da na­sıl bir ilişki var­dır? Örf ve âdet­le­rin oluşmasın­da di­nin bir et­ki­si var mıdır?

Etkinlik Di­ni­mi­zin il­ke­le­ri­ne ay­kı­rı olan örf ve âdet­ler top­lum­da ka­bul gö­rüp yay­gın­la­şabi­lir mi? Ni­çin? Tar­

tı­şı­nız.

Kül­tü­rün önem­li bir öge­si olan din, kül­tü­rün di­ğer öge­le­ri­ni de et­ki­le­miştir. Örf ve âdet­le­ri­miz de di­ni­

miz­den et­ki­len­miştir. Do­la­yısıy­la Türk top­lu­mun­da geç­mişten bu ya­na uy­gu­la­na­ ge­len örf ve âdet­le­rin

bir­ço­ğu din­le ya­kın­dan iliş­ki­li­dir. Ör­ne­ğin di­nî ve mil­lî bay­ram­lar­da teb­rik­leşmek, kız is­te­me­ye gi­dil­di­ğin­de sö­ze, “Al­lah’ın em­ri, Pey­gam­be­r’in kav­liy­le (sö­züy­le, sün­ne­tiy­le)” di­ye­rek başla­mak, ye­mek yer­ken, su içer­ken “Bis­mil­lâh” ve­ya “Bis­mil­lâ­hir­rah­mâ­nir­ra­hîm” de­mek, karşılaştığımız ki­şi­ler­le se­lam­laşmak top­lu­ mu­muz­da di­nin et­ki­siy­le yay­gın bir şe­kil­de uy­gu­la­nage­len örf ve âdet­ler ara­sın­da sa­yılır. Ay­rı­ca mu­har­

rem ayının onun­cu gü­nün­de aşu­re pi­şi­rip komşu­la­ra da­ğıt­mak, sün­net tö­ren­le­ri dü­zen­le­yip bu tö­ren­ler­de mev­lit okut­mak, ye­ni do­ğan ço­cuk­la­rın sağ ku­la­ğına ezan, sol ku­la­ğı­na ka­met oku­mak, bay­ram­lar­da

me­zar­lıkları zi­ya­ret edip öl­müş ya­kın­lar için du­a et­mek de top­lu­mu­muz­da yay­gın olan örf ve âdet­ler­den­

den­dir. Bü­tün bun­lar, örf ve âdet­le­rin din­le ilişki­li ol­du­ğu­nu açık bir şe­kil­de or­ta­ya koy­mak­ta­dır. An­cak

top­lu­mu­muz­da di­nî il­ke­ler­le bağ­daş­ma­yan ba­zı yan­lış uy­gu­la­ma­lar da var­dır. Tür­be­ler­de mum yak­mak, ölen ki­şi­ler­den me­det um­mak, bir di­le­ğin ger­çek­leşme­si için ağaç­la­ra bez bağ­la­mak bun­la­ra ör­nek ola­

rak ve­ri­le­bi­lir. Top­lum­da bu gi­bi uy­gu­la­ma­la­rın yay­gın ol­ma­sı, di­nin ve di­nî de­ğer­le­rin doğ­ru bir şe­kil­de an­la­şıl­ma­ma­sın­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Her Müs­lü­man bu­nun bi­lin­cin­de ol­ma­lı, di­nî de­ğer­le­ri doğru bir

şe­kil­de öğ­ren­me­li­dir. Kut­sal ki­ta­bımız Kur’an-ı Ke­rim’i oku­yup an­la­ma­ya ça­lışmalı, Pey­gam­be­r Efendi­ mi­zin (s.a.v.) hayatını ve hadislerini öğrenmeli, o yüce insanı ör­nek al­ma­lıdır.

Top­lu­mu­muz­da er­kek ço­cuk­la­rın sün­net et­ti­ril­me­si di­nî kay­nak­lı bir örftür.

Bay­ram­laş­mak di­nin et­ki­siy­le yay­gın­laşan bir örf­tür.

84


DEĞERLER

Yorumlayalım “Müslüman’ın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır: • Karşılaştığında selam vermek, •Davetine katılmak, • Aksırdığında ‘Elhamdülillah’ derse ‘Yerhamükellah.’ demek, • Hastalanırsa ziyaretine gitmek, • Öldüğünde cenazesine katılmak, • Kendisi için istediğini kardeşi için de istemek.” (İbn-i Mâce, Cenâiz, 43.) Yukarıdaki hadis, toplumda hangi değerlerin benimsenip yaygınlaşmasını sağlamıştır? Liste­

leyiniz.

2.2. Ah­la­ki De­ğer­le­rin Din­le İliş­ki­si Top­lum­sal iliş­ki­le­re yön ve­ren te­mel de­ğer­

ler­den bi­ri ah­lak­tır. Ah­lak, bir top­lum için­de ki­şi­ le­rin be­nim­se­dik­le­ri, ken­di­le­ri­ni uy­mak zo­run­da

his­set­tik­le­ri dav­ra­nış bi­çim­le­ri ve ku­ral­la­rıdır. Ge­nel ola­rak ah­la­kın ama­cı, in­san­lar ara­sın­da­ki ilişki­le­ri dü­zen­le­mek ve on­la­rın mut­lu bir şe­kil­de ya­şa­ma­la­rı­nı sağ­la­mak­tır. Din ise in­sa­nı dün­ya

ve ahi­ret­te mut­lu kıl­ma­yı amaç­la­yan ila­hi ku­ral­lar

bü­tü­nü­dür. Bu iki de­ğer ara­sın­da ol­duk­ça ya­kın bir iliş­ki var­dır.

Kül­tü­rün ma­ne­vi öge­le­rin­den olan ah­lak ve

din, top­lum­sal iliş­ki­le­re yön ve­ren iki te­mel ku­

rum­dur. Ah­la­ki de­ğer­ler; in­san­la­rın bir­bi­riy­le iyi ge­çin­me­si­ni, top­lum­da ba­rış, hu­zur ve gü­ven or­

ta­mının oluşmasını amaç­lar. Ör­ne­ğin gü­ve­ni­lir­ lik, al­çak gö­nül­lü­lük, te­miz­lik, hoşgö­rü, doğ­ru­luk,

ema­net­le­ri ko­ru­mak gi­bi özellikler bi­rer ah­la­ki de­ğer­dir. Bu gi­bi ah­la­ki değer­le­re uyan kişi­ler

Dinimiz sevgi ve saygıya büyük önem verir.

top­lum ta­ra­fın­dan se­vi­lir ve say­gı gö­rür­ler.

85


5. Ünite

Not Edelim İs­lam di­ni; inanç­lı, ah­lak­lı, ken­di­ne ve top­lu­ma fay­da­lı ol­ma­yı il­ke edi­nen bi­rey­ler ye­tiş­tir­me­yi

amaç­lar.

Ah­la­ki de­ğer­ler; top­lum­da iyi, gü­zel ve fay­da­lı dav­ra­nışların yay­gınlaşmasını; in­san­la­rın ba­rış, hu­zur

ve gü­ven için­de yaşamasını amaç­lar. Ge­nel ola­rak din ile ah­la­kın amaç­la­rı bir­bi­ri­ne ya­kındır. Çün­kü İs­ lam di­ni te­mel ola­rak inanç­lı, ah­lak­lı, ken­di­ne ve top­lu­ma fay­da­lı ol­ma­yı il­ke edi­nen bi­rey­ler ye­tiş­tir­me­yi amaç­lar. Kur’an-ı Ke­rim’de yer alan pek çok ayet­te iman ve sa­lih amel kav­ra­mı bir­lik­te yer alır. Di­ni­mi­ze

gö­re kişi­nin ken­di­si­ne ve top­lu­ma fay­da­lı ol­mak ama­cıy­la yap­tığı her tür­lü gü­zel iş ve dav­ra­nış sa­lih amel­dir. Kur’an’da yer alan bir ayet­te, “İman edip iyi iş­ler ya­pan­la­ra ne mut­lu! Va­rı­la­cak gü­zel yurt

da on­lar için­dir.”1 buy­ru­la­rak gü­zel işler ya­pan­la­rın Yü­ce Al­lah (c.c.) ta­ra­fın­dan ödül­len­di­ri­le­ce­ği be­lir­ti­lir.

Etkinlik “Dindar insan güzel ahlaklı olmalıdır.” sözüne katılıyor musunuz? Niçin? Tartışınız.

Bü­yük­le­re say­gı, dü­rüst­lük, ada­let, yar­dım­se­ver­lik gi­bi ah­la­ki de­ğer­ler di­nî açıdan da ol­duk­ça önem­

li­dir. Ah­la­kın iyi gör­dü­ğü, ya­pılmasını is­te­di­ği pek çok şey, ay­nı za­man­da di­ni­miz­ce de em­re­dil­miş­tir.

“Al­lah si­ze, mut­la­ka ema­net­le­ri eh­li olan­la­ra ver­me­ni­zi ve in­san­lar ara­sın­da hük­met­ti­ği­niz za­ man ada­let­le hük­met­me­ni­zi em­re­der...”2 mea­lin­de­ki ada­let­li ol­ma­yı em­re­den ayet bu­na ör­nek ola­rak

gös­te­ri­le­bi­lir. Sâff su­re­sin­de ise “Ey iman eden­ler! Yap­ma­ya­ca­ğınız şey­le­ri ni­çin söy­lü­yor­su­nuz? Yap­ma­ya­ca­ğınız şey­le­ri söy­le­me­niz, Al­lah ka­tın­da bü­yük bir nef­ret­le kar­şılanır.”3 buy­ru­la­rak ya­ lan söy­le­mek ya­sak­la­nır. Ge­nel ola­rak ah­la­kın iyi gör­dü­ğü her tür­lü dav­ra­nışı di­ni­miz de iyi gör­müş ve

ya­pıl­ma­sını is­te­miş­tir. Bü­tün bun­lar, ah­lak ile din ara­sın­da sıkı bir ilişki ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Bu se­ bep­le Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir ha­di­sin­de, “Ben gü­zel ah­la­kı ta­mam­la­mak için gön­de­ril­dim.”4 bu­yur­muştur.

Din, ah­lak, örf ve âdet­ler kül­tü­rü­mü­zün önem­li bir bö­lü­mü­nü oluştu­ran ma­ne­vi de­ğer­ler­dir. Ma­ne­vi

de­ğer­le­rin mil­let ve top­lum ha­ya­tın­da ol­duk­ça önem­li bir ye­ri var­dır. Ata­türk de çe­şit­li söz­le­rin­de bu ko­

nu­ya de­ğin­miş­tir. Ör­ne­ğin bir sö­zün­de, “Din lü­zum­lu bir mü­es­se­se­dir. Din­siz mil­let­le­rin de­va­mı­na im­kân yok­tur. Yal­nız şu­ra­sı var ki din, Allah (c.c.) ile kul ara­sın­da­ki bağlılıktır.”5 de­miş­tir. O, her­ke­sin, di­ni­mi­zi hu­ra­fe­ler­den uzak ve doğ­ru bir şe­kil­de öğren­me­si ge­rek­ti­ğini savunmuştur.

1. Ra’d suresi, 29. ayet. 2. Nisâ suresi, 58. ayet. 3. Sâff suresi, 2-3. ayet. 4. İmam Malik, Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8. 5. Atatürkçülük, C 1, s. 453.

86


DEĞERLER

Etkinlik Dini­mi­zin et­ki­siy­le be­nim­se­nip yay­gın­la­şan üç ta­ne de­ğer be­lir­le­yi­niz. Bun­la­rı ar­ka­daş­larınız­la

paylaşınız.

3. Ki­şi­lik Ge­li­şi­min­de De­ğer­le­rin Et­ki­si Din, ah­lak, örf ve âdet­ler bir mil­le­ti mil­let ya­pan başlı­ca de­ğer­ler ara­sın­da yer alır. İnanç­tan mah­

rum, ah­la­ki il­ke­le­re önem ver­me­yen, ken­di­ne has örf ve âdet­le­ri ol­ma­yan bir mil­let ya da top­lu­mun var­lığını sür­dü­re­bil­me­si müm­kün de­ğil­dir. De­ğer­ler, mil­let ve top­lum için ol­du­ğu gi­bi fert­ler açısın­dan da son de­re­ce önem­li­dir. Çün­kü di­nî ve ah­la­ki de­ğer­ler ki­şi­le­rin iyi, gü­zel ve fay­da­lı işle­re yö­nel­me­si­ni

şart koşar. Kö­tü­lük­ten uzak du­rul­ma­sını, top­lum­sal ba­rış ve hu­zur or­ta­mını bo­za­cak dav­ra­nış­lar­dan ka­çınılmasını is­ter. Her in­sa­nın ken­di­ne, ai­le­si­ne, mil­le­ti­ne ve dev­le­ti­ne kar­şı so­rum­lu­luk­la­rını ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni öğüt­ler.

Etkinlik De­ğer­le­ri­niz­den olu­şan bir lis­te ya­pı­nız. Bu de­ğer­le­rin ah­la­ki, kül­tü­rel, di­nî de­ğer­le­ri­niz­den han­gi­si­

içerisinde yer aldığını be­lir­le­yi­niz. Hiç­bir ka­te­go­ri­ye gir­me­yen de­ğer­le­ri­niz var mı? Gün­lük ha­ya­tı­ nız­da, lis­te­le­di­ği­niz de­ğer­le­ri­ni­zin ne ka­da­rı­na uy­du­ğu­nuzu kont­rol edi­niz.

Her in­san, bir top­lu­mun üye­si ola­rak dün­ya­ya ge­lir. Za­man­la bü­yü­yüp ge­li­şe­rek top­lum içe­ri­sin­de

ken­di­ne bir yer edi­nir. Top­lum­da say­gın bir yer edi­ne­bil­mek için iyi bir kişiliğe sa­hip ol­mak ge­rek­li­dir. İn­ sa­nın iyi bir kişiliğe sa­hip ol­ma­sın­da ise de­ğer­le­rin önem­li ro­lü var­dır?

İn­san, ha­ya­tı­na de­ğer­lerle yön ve­rir. Onun ki­şi­li­ği di­nî, ah­la­ki, mil­lî ve ma­ne­vi de­ğer­ler­le güç­le­nir. Ya­

lan söy­le­mek­ten ka­çın­mak, ver­di­ği söz­de dur­mak, ada­let­li ol­mak, ya­lan­cı şahitlik et­me­mek, ema­net­le­ri

ko­ru­mak, kü­çük­le­ri sev­mek, muh­taç du­rum­da olan­la­ra yar­dım et­mek, yaşlıları ve güç­süz­le­ri gö­zet­mek başlıca di­nî ve ah­la­ki de­ğer­ler­den­dir. Kü­çük yaşlar­dan iti­ba­ren bu gi­bi de­ğer­le­re önem ve­ren kim­se­ler

güç­lü bir ki­şiliğe sa­hip olur­lar. Böy­le ki­şi­ler şart­lar ne olur­sa ol­sun dü­rüst­lük­ten ay­rılmaz, ya­lan söy­le­mez, hi­le yap­maz­lar. Oku­yup bil­gi edin­me­ye, ken­di­le­ri­ni ge­liştir­me­ye; sa­bırlı, şef­kat­li, mer­ha­met­li, yar­dım­se­ ver ve hoşgö­rü­lü bir in­san ol­ma­ya önem ve­rir­ler. Yüce ki­ta­bımız Kur’an-ı Ke­rim’de de böy­le kişi­ler­den

öv­güy­le söz edi­lir. Bu ko­nuy­la il­gi­li ayet­ler­den bi­rin­de, “O tak­va sa­hip­le­ri ki bol­luk­ta da dar­lık­ta da

Al­lah için har­car­lar; öf­ke­le­ri­ni yu­tar­lar ve in­san­la­rı af­fe­der­ler. Al­lah da gü­zel dav­ra­nış­ta bu­lu­ nan­la­rı se­ver.”6 buyrulur. Ki­şi­lik ge­li­şi­min­de, is­raf­tan ka­çınıp tu­tum­lu ol­ma­nın da önem­li bir ye­ri var­dır.

6. Âl-i İmrân suresi, 134. ayet.

87


5. Ünite

Yü­ce Al­lah (c.c.) Kur’an-ı Ke­rim’de,

biz­le­re hem di­nî hem de ah­la­ki açı­ dan kö­tü bir dav­ra­nış olan is­raf­tan ka­çın­ma­yı öğüt­le­mek­te­dir. Bu ko­ nuy­la il­gi­li bir ayet­te, “... Yi­yi­niz,

içi­niz fa­kat is­raf et­me­yi­niz. Çün­ kü Al­lah is­raf eden­le­ri sev­mez.”7

bu­yur­mak­ta­dır. Sev­gi­li Pey­gam­be­ ri­miz Hz. Muhammed (s.a.v.) de bir

ha­di­sin­de, “İki gü­nü bir­bi­ri­ne eşit olan zi­yan­da­dır.”8 buyurmaktadır. O, bu ha­di­siy­le biz­le­re ça­lışıp üret­ ken ol­ma­yı, za­ma­nı iyi de­ğer­len­dir­ me­yi öğüt­le­mek­te­dir.

Çocukların ve gençlerin yetişmesinde dinî değerlerin büyük bir önemi vardır.

Etkinlik “Hiç kimse, kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. Allah’ın

peygamberi Davut Aleyhisselam da kendi elinin emeğiyle kazandığını yerdi.”

(Buharî, Büyû, 15.) Yukarıdaki hadisten hangi mesajları çıkarabiliriz?

Di­nî ve ah­la­ki de­ğer­le­ri be­nim­se­yen, bun­la­ra uy­gun dav­ran­ma­ya önem ve­ren in­san, sa­hip ol­du­ğu

gü­zel özel­lik­ler­le top­lum­da say­gın bir yer edi­nir. Bil­gi­li, kül­tür­lü, hoşgö­rü­lü bir in­san ola­rak her­kes ta­ra­fın­

dan se­vi­lip sa­yılır. Bü­tün bun­lar, de­ğer­le­rin ki­şi­lik ge­li­şi­min­de ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir.

4. Top­lu­mu Bir­leşti­ren Te­mel De­ğer­ler Top­lum­da inanç­la­rı, dü­şün­ce­le­ri, an­la­yışları, alışkanlıkları bir­bi­rin­den fark­lı bir­çok in­san yaşa­mak­

ta­dır. An­cak bu­nun­la bir­lik­te in­san­la­rı bir­bi­ri­ne yak­laş­tı­ran, bir­leş­ti­ren de­ğer­ler­de var­dır. Va­tan ve ül­kü bir­li­ği, bay­rak, İs­tik­lâl Mar­şı, hür­ri­yet, ba­ğım­sız­lık vb. bun­lar­dan baş­lı­ca­la­rı­dır. 4.1. Va­tan ve Ül­kü Bir­li­ği

Va­tan, bir mil­le­tin üze­rin­de ya­şadığı, kül­tü­rü­nü oluşturduğu, sınırları ulus­la­ra­ra­sı an­laşma­lar­la çi­zil­

miş top­rak par­ça­sıdır. Bi­zim va­ta­nımız Tür­ki­ye’dir. Ata­la­rımız, 1071 yılın­da Bi­zans or­du­su­nu ye­ne­rek Ana­do­lu’ya gir­mişler ve bu top­rak­la­rı ken­di­le­ri­ne yurt edin­miş­ler­dir. Ta­rih bo­yun­ca va­ta­nımızı ko­ru­mak

7. A’râf suresi, 31. ayet. 8. Aclûni, Keşfu’l-Hafa, C 2, s. 66.

88


DEĞERLER için bir­çok sa­vaş yap­mışlar, onun uğ­run­da hiç­bir fe­da­kâr­lık­tan ka­çın­ma­mışlardır. Kur­tu­luş Sa­va­şı da

ata­la­rımızın va­ta­nımız uğrun­da hiç­bir fe­da­kâr­lık­tan ka­çınmadıklarını gös­te­ren en be­lir­gin ör­nek­tir. Bu sa­vaşta, ülkemizi dört bir yan­dan sa­ran

düşman işga­li­ne son ver­mek için ata­la­rımız bir­çok cep­he­de işgal­ci­ler­le çar­pışmışlardır. On­lar­dan pek ço­ğu şe­hit düşmüş, bin­ler­

ce­si de ga­zi ol­muştur. Milletimizin büyük fedakârlık ve mücadele örneği gösterdiği

bu sa­vaş so­nu­cun­da, düşman or­du­la­rı va­

ta­nımızı terk et­mek zo­run­da kal­mıştır. Ku­ zey­den gü­ne­ye, do­ğu­dan ba­tıya, ül­ke­mi­zin

han­gi yö­re­sin­de yaşar­sa ya­şasın bü­tün va­

tan­daşlarımız için bu va­tan vaz­ge­çil­mez bir de­ğer­dir. Mil­lî şa­i­ri­miz Meh­met Âkif Er­soy,

Ata­la­rı­mız va­ta­nı­mı­zı ko­ru­mak için hiç­bir fe­da­kâr­lık­tan ka­çın­ma­ mış­lar­dır (Baş­ku­man­dan Mey­dan Mu­ha­re­be­si’n­de, 30 Ağus­tos 1922).

“Kim bu cen­net va­tanın uğru­na ol­maz ki fe­dâ? Şü­he­dâ fışkıracak top­ra­ğı sık­san, şü­he­dâ!” di­ye­rek bu du­ru­mu gü­zel bir şe­kil­de ifa­de et­miş­tir.

Yorumlayalım “Allah rızası için bir gün nöbet beklemek, dünyadan ve dünyadakilerden hayırlıdır.”

(Buhari, Cihad, 72.)

Etkinlik Ba­ğım­sız bir va­tan­da ya­şı­yor ol­ma­say­dık ne gi­bi olum­suz­luk­lar­la kar­şı­la­şa­bi­lir­dik? Be­yin fır­tı­na­sı

ya­pı­nız.

Edir­ne’den Kars’a, Si­nop’tan Ha­tay’a; bu va­tan he­pi­mi­zin­dir. Ta­ri­hi­miz, geç­mi­şi­miz, anılarımız, sev­

dik­le­ri­miz bu va­tan üze­rin­de­dir. Yüz­yıllardır dim­dik ayak­ta du­ran ca­mi­le­ri­miz, tür­be­le­ri­miz, ka­le­le­ri­miz ve ata­la­rımızın me­zar­la­rı bu va­tan­da­dır. Do­la­yısıy­la va­tan bir­li­ği, bü­tün Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daşlarını bir­leşti­ren or­tak bir de­ğer­dir.

Biz­ler yüz­yıllardır bu va­tan üze­rin­de yaşamaktayız. Örf ve âdet­le­ri­miz, ah­lak an­la­yışımız, gi­yim ku­

şamımız, ya­şam tar­zımız, ge­nel ola­rak kül­tü­rel özel­lik­le­ri­miz or­tak­tır ve bi­ze öz­gü­dür. Asır­lar bo­yun­ca

bir ara­da yaşa­yan, güç­lük­le­re bir­lik­te omuz omu­za gö­ğüs ge­ren bir mil­let ola­rak ül­kü bir­li­ği­miz de var­dır. Va­ta­nımızı ko­ru­yup ge­liş­tir­mek, dev­le­ti­mi­zi güç­len­dir­mek, re­fah dü­ze­yi­mi­zi yük­selt­mek, dün­ya mil­let­le­ri ara­sın­da iyi ve say­gın bir yer edin­mek için ça­lış­mak he­pi­mi­zin or­tak ül­kü­sü­dür. Va­tan ve ül­kü bir­li­ği, top­ lu­mu­mu­zu bir­leşti­ren te­mel de­ğer­ler­den­dir.

89


5. Ünite

Not Edelim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Hazvere denilen yerde durmuş

doğup büyüdüğü ve yıllarca yaşadığı Mekke’ye doğru dönerek şöyle buyurmuştur: “Allah’a yemin ederim ki sen ey Mekke! Allah’ın yerlerinin en hayırlısısın. Allah’ın yerleri arasında en çok sevdiğim sensin. Eğer ben senden çıkarılmasaydım. Asla kendiliğimden çıkıp gitmezdim.”

(Tirmizi, Menâkıb, 69.)

4.2. Bay­rak ve İs­tik­lal Mar­şı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daşları ola­rak he­pi­mi­zi bir­leş­ti­ren or­tak de­ğer­ler ara­sın­da bay­ra­ğımız ve

İs­tik­lal Marşımız da yer alır. Başlıca ma­ne­vi de­ğer­le­ri­miz­den olan bay­ra­ğımız ve İstiklal Marşımız, va­ta­ nımızın ba­ğımsızlığını, mil­le­ti­mi­zin öz­gür­lüğü­nü, bir­lik ve bü­tün­lük için­de ol­du­ğu­mu­zu gös­te­rir. Kırmızı ze­min üze­ri­ne be­yaz ay yıldız­

dan olu­şan bay­ra­ğımız, al ren­gi­ni bu va­tan

için can­la­rını ve­ren ata­la­rımızın kan­la­rın­dan al­mıştır. Onun kırmızı ren­gi, şe­hit­le­ri­mi­zin

kan­la­rını sim­ge­ler. Va­ta­nımızın dört bir ya­ nın­da bay­rağımızın dal­ga­lan­dığını gör­mek he­pi­mi­ze bü­yük bir gu­rur ve­rir. Onun dal­ga­

lan­ma­sı ay­nı za­man­da ba­ğımsız, öz­gür bir va­tan­da yaşadığımızı gös­te­rir.

İstiklal Marşımız, mil­lî şa­i­ri­miz Meh­met Âkif Er­soy ta­ra­fın­dan ka­le­me alınmıştır. Bu marşta mil­le­ti­mi­zin ba­ğımsızlık aşkı, va­ta­nını, millî ve manevi değerlerini sa­vun­mak için ver­ di­ği mü­ca­de­le­ler ve ide­al­le­ri an­la­tıl­mak­ta­dır.

Mil­lî bay­ram­la­rı­mız­da res­mî bi­na­la­ra bay­ra­ğı­mı­zı gu­rur­la asa­rız.

Kur­tu­luş Sa­va­şı’mızın des­ta­nı ni­te­li­ğin­de­ki İstiklal Marşımız he­pi­miz için or­tak bir de­ğer­dir. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daşları ola­rak biz­ler bay­ra­ğımıza ve İstiklal Marşımıza bü­yük bir say­gı du­ya­rız. Bay­ ra­ğımızın te­miz ve ütü­lü ol­ma­sı­na özen gös­te­ri­riz. Onun yırtılmasına ya da ye­re atılmasına izin ver­me­ yiz. İstiklal Marşımız oku­nur­ken ha­zır ol va­zi­ye­ti­ne ge­çer, oku­nuşu­na say­gıy­la eş­lik ede­riz. Bay­rağımızı yü­celt­mek için ça­lışır, ge­rek­ti­ğin­de va­ta­nımız ve bağımsızlığımız uğ­run­da ata­la­rımız gi­bi biz­ler de hiç­bir fe­da­kâr­lık­tan ka­çın­ma­yız.

Not Edelim Ba­ğım­sız­lı­ğımızın sem­bo­lü olan ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı­mız ve Kur­tu­luş Sa­va­şı’mı­zın des­ta­nı ni­te­li­ğin­

de­ki İstiklal Marşımız he­pi­miz için or­tak bir de­ğer­dir.

90


DEĞERLER

Etkinlik Mehmet Âkif’in, “Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!”

dizelerini sınıfınızda değerlendiriniz.

4.3. Hür­ri­yet ve Bağımsızlık Biz­ler Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daşlarıyız. Ata­la­rımızın ar­mağanı olan bu cennet va­tan üze­rin­de hür ve ba­ğımsız bir şe­kil­de yüz­yıllardır ya­şa­mak­ta­yız. Va­ta­nımızın her bir yö­re­si­ne öz­gür­ce gi­de­bil­mek­te, di­le­di­ği­miz şeh­rin­de ça­lışıp emek har­ca­ya­rak ha­ya­tımızı sür­dü­re­bil­mek­te ve onur­lu bir şe­kil­de yaşa­ya­ bil­mek­te­yiz. Va­ta­nımızın her ta­ra­fın­da ay yıldızlı bay­ra­ğımızın dal­ga­lan­ma­sı bizlere gu­rur verir. Ba­ğımsız bir va­ tan­da öz­gür bir şe­kil­de yaşa­ma­say­dık bu gibi gü­zel duy­gu­la­rı ta­da­maz­dık. Bu se­bep­le he­pi­miz hür­ri­ye­ ti­mi­zin ve bağımsızlığımızın de­ğe­ri­ni iyi bil­me­li­yiz. Hür­ri­yet ve bağımsızlık, top­lu­mu bir­leş­ti­

ren te­mel de­ğer­ler­den­dir. Ata­la­rımız asır­lar­ca

bu va­tan üze­rin­de hür ve ba­ğımsız bir şe­kil­de ya­şamışlardır. Hür­ri­yet­le­ri­ne za­rar ve­re­cek,

ba­ğımsızlıklarını teh­li­ke­ye düşü­re­cek bir du­

rum­la kar­şılaştıkların­da da her tür­lü güç­lü­ğe gö­ğüs ger­mişler­dir. Ge­rek­ti­ğin­de vatanımızın

bağımsızlığını ko­ru­mak için hiç­bir fe­da­kâr­lık­tan ka­çınmamışlardır. Ata­türk bu ko­nuy­la il­gi­li bir sö­ zün­de, “Bi­zim mil­le­ti­miz va­ta­nı için hür­ri­ye­ti ve

ege­men­liği için fe­da­kâr bir halk­tır; bu­nu is­pat et­ ti...”9 demiştir. Onun bu ko­nuy­la il­gi­li baş­ka bir

sö­zü de şöy­le­dir: “Be­nim ga­yem Tür­ki­ye’de, ye­ni

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nde mil­let ege­men­li­ği­ni güç­

Atalarımız hürriyet ve bağımsızlık uğrunda gerektiğinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmamışlardır.

len­dir­mek ve ebe­dî­leştir­mek­tir.”10

9. Atatürkçülük, C 1, s. 49. 10. Atatürkçülük, C 1, s. 21.

91


5. Ünite Asırlardır bu va­tan üze­rin­de ay­nı acı­la­rı, ay­nı se­vinç ve mut­lu­luk­la­rı pay­la­şa­rak ya­şa­yan mil­le­ti­miz

hür­ri­yet ve ba­ğımsızlığına son de­re­ce düşkün­dür. Mil­lî şa­i­ri­miz Meh­met Âkif Er­soy; “Ben ezel­den be­ri­dir hür ya­şa­dım, hür yaşarım. Han­gi çılgın ba­na zin­cir vu­ra­cak­mış? Şaşarım!”

di­ye­rek mil­le­ti­mi­zin bu ko­nu­da­ki duy­gu­la­rını açık bir şe­kil­de di­le ge­tir­miştir. Bü­tün bun­lar, top­lu­mu bir­ leş­ti­ren te­mel de­ğer­ler­den olan hür­ri­yet ve ba­ğımsızlığın mil­le­ti­miz için ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu gös­ ter­mek­te­dir.

Etkinlik Meh­met Âkif Er­soy’un “Ben ezel­den be­ri­dir hür yaşadım, hür yaşarım.

Han­gi çılgın ba­na zin­cir vu­ra­cak­mış? Şaşarım!” sö­zü­nü mil­le­ti­mi­zin özel­lik­le­ri açısın­dan yo­rum­

la­yı­nız.

4.4. İn­san Hak­la­rına Say­gı Bü­tün in­san­lar hür ve hak­la­rı ba­kımın­dan eşit do­ğar­lar.11 Do­la­yısıy­la her in­sa­nın do­ğuştan sa­hip ol­

duğu bazı te­mel hak­lar var­dır. Ya­şa­ma, mülk edin­me, inan­ma, düşün­me, düşün­ce­le­ri­ni öz­gür­ce ifa­de

et­me hakkı bun­lar­dan ba­zılarıdır. Ay­rıca özel hayatın giz­li­li­ği, sağlık im­kân­la­rın­dan fay­da­lan­ma, eği­tim

gör­me, ile­tişim, sos­yal gü­ven­lik ve ka­mu hiz­met­le­rin­den eşit bir şe­kil­de ya­rar­lan­ma hak­kı da te­mel in­ san hak­la­rı ara­sın­da yer alır. İn­san hak­la­rına say­gı gös­ter­mek, top­lum­da ba­rış, hu­zur ve gü­ven or­ta­mını güç­len­di­rir. Ki­şi­ler ara­sın­da sev­gi, say­gı, dost­luk ve kar­deşlik duy­gu­la­rının ge­lişme­si­ni sağ­lar.

Not Edelim Yüce dinimiz İslam’ın korunmasını amaç olarak belirlediği beş temel esas ve hak vardır: a) Yaşama hakkı (can) b) İnanç, ibadet ve düşünce hakkı (din) c) Aklın ve insan onurunun korunması hakkı (akıl) d) Neslin ve iffetin korunması (nesil) e) Malın korunması (mülkiyet)

11. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde 1.

92


DEĞERLER Top­lu­mu bir­leş­ti­ren te­mel de­ğer­ler­den bi­ri de in­san hak­la­rı­na

say­gı gös­ter­mek­tir. Baş­ka­la­rının hak­la­rına say­gı gös­te­ri­len bir top­lum­da in­san­lar bir­bi­ri­ne kar­şı hoş­gö­rüy­le yak­la­şır. Kişi­ler bir­

bi­ri­ni kı­ra­cak söz ve dav­ra­nış­lar­dan ka­çınır, kim­se kim­se­yi kü­

çüm­se­mez, hor gör­mez. Her in­san bir başka­sının inan­cı­na, özel ya­şa­mı­na, düşün­ce­le­ri­ne say­gı du­yar. Bü­tün bun­lar, top­lum­da

bir­lik ve bü­tün­lü­ğü güç­len­di­rir. İn­san hak­la­rına say­gı du­yul­ma­ yan bir top­lum­da ise bi­rey­ler bir­bi­ri­ne kuşkuy­la yak­laşır. Sev­gi, say­gı ve dost­luk­lar aza­lır. Kav­ga ve ge­çim­siz­lik­ler ar­tar. Top­

lum­sal bir­lik ve da­ya­nış­ma duy­gu­su za­yıf­lar. Bu gi­bi olum­suz­ luk­lar­la kar­şılaş­ma­mak için dinimizin ilkelerine ve kanunlara bağlı kal­ma­lı, in­san hak­la­rı­na say­gılı ol­ma­lıyız.

Ana­ya­samız­da te­mel in­san hak­la­rını ko­nu alan bir­çok hü­

küm yer alır. Bun­lar­dan ba­zıları şöy­le­dir:

“Her­kes, yer­leşme ve se­ya­hat hür­ri­ye­ti­ne sa­hip­tir...”12 “Her­kes, vic­dan, di­nî inanç ve ka­na­at hür­ri­ye­ti­ne sa­hip­tir...”

13

Toplumda bireyler birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygılı olmalıdırlar.

“Her­kes, bi­lim ve sa­na­tı ser­best­çe öğren­me ve öğ­ret­me, açık­la­ma, yay­ma ve bu alan­lar­da her tür­lü

araştırma hak­kı­na sa­hip­tir.”14

Etkinlik İn­san hak­la­rı, ya­sa­lar­la gü­ven­ce al­tı­na alın­ma­say­dı top­lum­da ne gi­bi so­run­lar ya­şa­na­bi­lir­di? Tar­

tı­şı­nız.

Ata­türk, çe­şit­li söz­le­rin­de in­san hak­la­rının öne­mi­ni vur­gu­la­mıştır. Ör­ne­ğin o bir sö­zün­de, “Ki­şi­sel hür­

ri­yet­ler kut­sal­dır. Bun­la­rın ko­run­ma­sına dai­ma ça­lışılır...”15 de­miş­tir.

Di­ni­miz­de de in­san hak­la­rı­na bü­yük bir önem ve­ri­lir. Kur’an-ı Ke­rim’de yer alan bir ayet­te, “Din­de

zor­la­ma yok­tur...”16 buy­ru­lur. Başka bir ayet­te ise Rabb’imiz (c.c.) şöyle buyurur: “Si­zin di­ni­niz si­ze,

be­nim di­nim de ba­na­dır.”17 Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz Hz. Muhammed (s.a.v.) ha­ya­tı bo­yun­ca Kur’an-ı Ke­rim’in emirlerine uy­ma­yı il­ke edin­miştir. O, hiç kim­se­ye inanç ya da dü­şün­ce ko­nu­sun­da bas­kı yap­ ma­mıştır.

12. T.C. Anayasası, Madde 23. 13. T.C. Anayasası, Madde 24. 14. T.C. Anayasası, Madde 27. 15. Atatürkçülük, C 1, s. 181. 16. Bakara suresi, 256. ayet. 17. Kâfirûn suresi, 6. ayet.

93


5. Ünite

Etkinlik İslamiyet din ve inanç özgürlüğüne çok önem vermiş, bu konularda insanlara baskı yapmayı,

zorlamada bulunmayı yasaklamıştır. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Tartışınız.

So­nuç ola­rak şu­nu söy­le­mek ge­re­kir ki in­san hak­la­rı­na say­gılı ol­mak hem bir va­tan­daşlık gö­re­vi hem

de di­nî bir yü­küm­lü­lük­tür. O hâl­de biz­ler de in­san­la­rın ya­şa­ma, inan­ma, düşün­me, dü­şün­ce­le­ri­ni ifa­de

et­me gi­bi te­mel hak­la­rı­na say­gılı ola­lım. İn­san hak­la­rı­na say­gılı ol­ma­nın top­lu­mu bir­leşti­ren te­mel de­ ğer­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu hiç­bir za­man unut­ma­ya­lım.

Etkinlik “İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları’na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde boz-

gunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler.”

(Mâide suresi, 32. ayet.) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hâli müstesna, mallarınızı batıl

(haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.”

(Nisâ suresi, 29. ayet.) Yukarıdaki ayetleri İslam’da insan haklarına verilen önem açısından yorumlayınız. 4.5. Mil­lî Se­ci­ye Kav­ra­mı ve Ata­türk Top­lu­mu bir­leş­ti­ren başlı­ca de­ğer­ler­den bi­ri de

mil­lî se­ci­ye kav­ra­mı ve Ata­türk’tür. Se­ci­ye; huy, ka­

rak­ter, mi­zaç gi­bi an­lam­la­ra gel­mek­te­dir. Aca­ba mil­lî se­ci­ye ne de­mek­tir? Türk mil­le­ti­ni di­ğer mil­let­ler­den

ayı­ran te­mel özel­lik­ler ne­ler­dir? Bu özel­lik­le­rin ko­ru­ nup ya­şatılması ni­çin önem­li­dir?

Mil­lî se­ci­ye kav­ra­mı, Türk mil­le­ti­ni di­ğer mil­let­ler­

den ayı­ran te­mel de­ğer­le­ri ve özel­lik­le­ri ifa­de et­mek için kul­la­nılır. Her mil­le­tin ol­du­ğu gi­bi bi­zim mil­le­ti­mi­zin de ken­di­ne öz­gü ba­zı ni­te­lik­le­ri var­dır. Kah­ra­man­lık,

va­tan­se­ver­lik, bü­yük­le­re say­gı, dü­rüst­lük, ça­lışkanlık, örf ve âdet­le­re bağlılık, mi­sa­fir­per­ver­lik, cö­mert­lik,

hür­ri­yet ve ba­ğımsızlığı­na düşkün­lük, başkalarının inanç­la­rı­na say­gılı ol­mak bun­lar­dan başlıcalarıdır.

94

Ata­türk, pek çok sö­zü­nde mi­lle­ti­mi­zin sa­hip ol­du­ğu üs­tün özel­lik­le­ri di­le ge­tir­miş­tir (TBMM’den hal­kı se­ lam­lar­ken, 23 Ni­san 1922).


DEĞERLER Ata­türk, çe­şit­li söz­le­rin­de mil­le­ti­mi­zin te­mel özel­lik­le­ri­nin ne­ler ol­du­ğu­na açıklık ge­tir­miştir. Onun bu

ko­nu­da­ki söz­le­rin­den ba­zıları şöy­le­dir:

“Hiç­bir mil­let, mil­le­ti­miz­den çok ya­ban­cı un­sur­la­rın ina­nış ve âdet­le­ri­ne say­gı gös­ter­me­miş­tir. Hat­ta

de­ni­le­bi­lir ki di­ğer din sa­hip­le­ri­nin di­ni­ne ve mil­le­ti­ne say­gılı olan tek mil­let bi­zim mil­le­ti­miz­dir.”18

“Tür­ki­ye hal­kı yüz­yıl­lar­dan be­ri hür ve ba­ğımsız ya­şamış ve bağımsızlığı, hayatın bir ge­re­ği ola­rak

düşünmüştür. Bu mil­let ba­ğımlı ya­şamamıştır. Ya­şa­ya­maz ve ya­şa­ma­ya­cak­tır.”19

“Bi­zim baş­ka mil­let­ler­den hiç­bir ek­si­ği­miz yok. Ce­su­ruz, ze­ki­yiz, ça­lışkanız, yük­sek amaç­lar uğ­run­da

öl­me­si­ni bi­li­riz.”20

Etkinlik Millî seciyesini, kendine has özelliklerini koruyamayan milletler ne gibi olumsuzluklarla karşılaşır?

Tartışınız.

Ata­türk, mil­le­ti­mi­zin sa­hip ol­du­ğu özel­lik­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ne ina­nıyor­du. O, bu ko­nuy­la il­gi­li

gö­rü­şü­nü de şöy­le di­le ge­tir­miş­tir: “... Mil­le­ti­mi­zin yük­sek ka­rak­te­ri­ni, yor­gun­luk bil­me­yen ça­lışmalarını,

ya­ra­dılıştan sa­hip ol­duğu ze­kâ­sını, il­me bağlılığını, gü­zel sa­nat­la­ra sev­gi­si­ni, mil­lî bir­lik duy­gu­su­nu de­ vam­lı ola­rak ve her tür­lü va­sıta ve ted­bir­ler­le bes­le­ye­rek ge­liş­tir­mek mil­lî ide­ali­miz­dir.”21 Mil­lî ben­li­ğin ve top­lum­sal bir­li­ğin ko­

run­ma­sın­da ma­ne­vi değer­le­ri­mi­ze sa­hip

çık­ma­nın önem­li bir et­ki­si var­dır. Ge­le­

nek­le­ri­ne, gö­re­nek­le­ri­ne, örf ve âdet­ le­ri­ne bağlı ka­lan, kül­tü­rel de­ğer­le­ri­ni

son­ra­ki ne­sil­le­re ak­ta­ra­bi­len mil­let­ler

ben­lik­le­ri­ni ko­ru­ya­bi­lir, var­lıklarını de­ vam et­ti­re­bi­lir­ler. Kül­tü­rel de­ğer­le­ri­ni ve ken­di­ne ait özel­lik­le­ri ko­ru­ya­ma­yan top­

lum­lar ise za­man­la da­ğılıp yok olur­lar. Ata­türk, “... Bi­le­lim ki mil­lî ben­li­ği­ni bu­la­ ma­yan mil­let­ler baş­ka mil­let­le­rin avıdır.”22

di­ye­rek bu ger­çe­ği di­le ge­tir­miş­tir. O hâl­de biz­ler de mil­le­ti­mi­ze ait kül­tü­rel

özel­lik­le­ri ko­ru­yup ya­şat­ma­ya, son­ra­ki kuşak­la­ra ak­tar­ma­ya önem ve­re­lim.

Paylaşmak, toplumumuzda dinin etkisiyle yaygınlaşan ahlaki bir değerdir.

18. Atatürkçülük, C 1, s. 51. 19. Atatürkçülük, C 1, s. 51. 20. Atatürkçülük, C 1, s. 53. 21. Atatürkçülük, C 3, s. 31. 22. Atatürkçülük, C 1, s. 59.

95


5. Ünite

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 1.­De­ğer­ne­dir?­Ta­nım­la­yı­nız. 2. De­ğer­ler­na­sıl­olu­şur?­Bil­gi­ve­ri­niz. 3. Örf­ve­âdet­le­rin­din­le­iliş­ki­si­ne­dir?­Be­lir­ti­niz. 4.­Di­nî­ve­ah­la­ki­de­ğer­le­rin­ki­şi­lik­ge­li­şi­mi­ne­ne­gi­bi­kat­kı­la­rı­var­dır?­Açık­la­yı­nız.­­ 5.­Bay­ra­ğı­mı­zın­mil­le­ti­miz­açı­sın­dan­öne­mi­ne­dir?­Bil­gi­ve­ri­niz. 6.­Te­mel­in­san­hak­la­rın­dan­baş­lı­ca­la­rı­nı­aşa­ğı­da­ki­kav­ram­ha­ri­ta­sı­na­ya­zı­nız.

Yaşama­ hakkı

...........

...........

7.­İn­san­hak­la­rı­na­say­gı­gös­te­ril­me­yen­bir­top­lum­da­ne­gi­bi­so­run­lar­ya­şa­nır?­Be­yin­fır­tı­na­sı­ya­

pı­nız.

8.­Top­lu­mu­bir­leş­ti­ren­te­mel­de­ğer­ler­ne­ler­dir?­Bil­gi­ve­ri­niz.­ 9.­Türk­mil­le­ti­ni­di­ğer­mil­let­ler­den­ayı­ran­te­mel­özel­lik­le­ri­ve­de­ğer­le­ri­ifa­de­eden­kav­ram­aşa­ğı­da­

ki­ler­den­han­gi­si­dir?

A)­Örf­­­­­­­­­­­­­­­­­B)­Âdet­­­­­­­­­­­­­­­­­C)­Ge­le­nek­­­­­­­­­­­­­­­­­D)­Ah­lak­­­­­­­­­­­­­­­­­E)­Mil­lî­se­ci­ye­ 10.­Örf­ve­âdet­ler­le­il­gi­li­aşa­ğı­da­ki­ler­den­han­gi­si­söy­le­ne­mez? ­ A)­Örf­ve­âdetler­bir­bi­riy­le­ilişkili­ve­birbirine­yakın­değerlerdir. ­ B)­Örf­ve­âdet­ler­top­lu­mu­bir­ara­da­tu­tar. ­ C)­Örf­ve­âdet­ler­sık­sık­de­ği­şe­bi­lir. ­ D)­Örf­ve­âdet­le­rin­din­ile­ol­duk­ça­ya­kın­bir­iliş­ki­si­var­dır. ­ E)­Örf­ve­âdet­ler­uzun­yıl­lar­bo­yun­ca­olu­şup­top­lum­da­uy­gu­la­nagel­miş­tir.­­ ­ 11.­Aşağıdakilerden­hangisi­milletimizin­karakteristik­özelliklerinden­biri­değildir?­ ­ A)­Misafirperverlik­ ­ D)­Kahramanlık­­­­­­­­­­­­­­­

­

­­­­­­­­­­­­B)­Hoşgörüsüzlük­­­­­­­­­ ­ E)­Bağımsızlığına­düşkünlük­

96

­

­­­­­C)­Adalet­­­­­


LAİKLİK VE DİN

ÖĞRENME ALANI: DİN VE LAİKLİK

6. ÜNİTE: LAİKLİK VE DİN

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Laikliğin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı konusunda ansiklopedilerden bilgi edininiz. 2. Anayasamızın din ve vicdan hürriyetiyle ilgili 24. maddesini bularak defterinize yazınız. 3. Atatürk’ün laiklikle ilgili iki sözünü bularak defterinize yazınız. 4. Kur’an-ı Kerim’den, inanç özgürlüğünü konu alan bir ayet meali bularak defterinize yazınız. 5. Atatürk’ün, “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir...” sözünü açıklayan bir kom-

pozisyon yazınız.

97


6. Ünite

1. Din Bi­re­yi Esas Alır Ev­ren­de can­lı ve can­sız mil­yon­lar­ca var­lık bu­lu­nur. Ge­ze­gen­ler, yıl­dız­lar, Ay, Gü­neş, dağ­lar, de­niz­

ler, bit­ki­ler, hay­van­lar ve in­san­lar bun­lar­dan ba­zı­la­rı­dır. Baş­ta biz in­san­lar ol­mak üze­re bü­tün var­lık­la­rı Yüce Al­lah (c.c.) ya­rat­mış­tır.

Yü­ce Al­lah’ın (c.c.) ya­rat­tı­ğı var­lık­lar içe­ri­sin­de in­sa­nın ay­rı­ca­lık­lı ve üs­tün bir ko­nu­mu var­dır. Çün­kü

Al­lah (c.c.), in­sa­nı akıl ve ira­de sa­hi­bi üs­tün bir var­lık ola­rak ya­rat­mış­tır. Bu sa­ye­de in­san ye­ni bil­gi­ler

öğ­re­nir, göz­lem­ler ya­par, edin­di­ği bil­gi­ler ara­sın­da bağ­lan­tı­lar ku­rup bun­lar­dan so­nuç­lar çı­ka­rır. Hz. Âdem’den (a.s.) bu­gü­ne de­ğin ku­ru­lan şe­hir­ler, oluş­tu­ru­lan me­de­ni­yet­ler, bi­lim­sel ve sa­nat­sal et­kin­lik­ler

in­sa­nın üs­tün bir var­lık ol­du­ğu­nu açık­ça or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Dün­ya üze­rin­de, in­san dı­şın­da; var­lık­lar ve olay­lar üze­rin­de dü­şü­nen, me­de­ni­yet­ler ku­ran, ev­ren­de­ki mü­kem­mel dü­ze­ni an­la­ma­ya ça­lı­şan baş­ka bir can­lı yok­tur. Yü­ce Al­lah’ın (c.c.) gön­der­di­ği ila­hî vah­yi an­la­yıp kav­ra­ya­bi­le­cek var­lık da in­san­dır. Bü­tün

bu se­bep­ler­le din bi­re­yi esas alır ve ona hi­tap eder. Kur’an’da yer alan pek çok ayet­te, “Ey in­san­lar!”1 “Ey âde­mo­ğul­la­rı!”2 gi­bi ifa­de­le­rin bu­lun­ma­sı da bu du­ru­mu or­ta­ya koy­mak­ta­dır.

Not Edelim Rabb’imiz (c.c.) buyuruyor ki: “Gerçekten hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.

Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 38-39. ayetler.)

Dinin bireye yönelik birçok emri vardır.

İn­san hem mad­di hem de ma­ne­vi ih­ti­yaç­la­rı olan bir var­lık­tır. Ye­mek, iç­mek, ba­rın­mak in­sa­nın baş­lı­ca

mad­di ih­ti­yaç­la­rın­dan­dır. Sev­mek, se­vil­mek, yü­ce bir var­lık olan Al­lah’a (c.c.) ina­nıp sı­ğın­mak ise in­sa­nın

baş­lı­ca ma­ne­vi ih­ti­yaç­la­rı ara­sın­da yer alır. İn­sa­nın ma­ne­vi ih­ti­yaç­la­rı­nı doğ­ru bir şe­kil­de kar­şı­la­yan, ona yol gös­te­ren baş­lı­ca ku­rum ise din­dir.

1. Hucurât suresi, 13. ayet; Fâtır suresi, 5 ve 15. ayetler. 2. A’râf suresi, 26-27. ayetler.

98


LAİKLİK VE DİN Yü­ce Allah (c.c.) ta­rih bo­yun­ca bir­çok pey­gam­ber gön­der­miş­tir. Hz. Âdem (a.s.), Hz. Nuh (a.s.),

Hz. İb­ra­him (a.s.), Hz. Mu­sa (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) bun­lar­dan ba­zı­la­rı­dır. Bü­

tün pey­gam­ber­ler in­san­la­ra hi­tap et­miş­ler, on­la­rı Yüce Al­lah’ın (c.c.) var­lı­ğı­na ve bir­li­ği­ne ina­nıp gü­zel dav­ra­nış­lar­da bu­lun­ma­ya ça­ğır­mış­lar­dır. Ör­ne­ğin Hûd su­re­sin­de bu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak şöyle buyrulur:

“Andol­sun, biz Nuh’u kav­mi­ne el­çi gön­der­dik. On­la­ra: ‘Ben (de­di) si­zin için apa­çık bir uya­rı­cı­yım.

Al­lah’tan baş­ka­sı­na tap­ma­yın...”3 Baş­ka bir ayet­te ise şöy­le buy­ru­lur: “Âd kav­mi­ne de kar­deş­le­ri

Hûd’u (gön­der­dik). O de­di ki: Ey kav­mim! Al­lah’a kul­luk edin; si­zin on­dan baş­ka tan­rı­nız yok­tur. Hâ­lâ sa­kın­ma­ya­cak mı­sı­nız?”4

Kur’an-ı Ke­rim’de yer alan bir­çok ayet­te şöy­le uyarılar yer alır: “Aklınızı kullanmaz mısınız?” “Ne

ka­dar az dü­şü­nü­yor­su­nuz?” “Dü­şün­mez mi­si­niz?” Örneğin bir ayet­te şöy­le buy­ru­lur: “... O (Al­lah) ya­şa­tan ve öl­dü­ren­dir; ge­ce­nin ve gün­dü­zün de­ğiş­me­si onun ese­ri­dir. Hâ­lâ ak­lı­nı­zı kul­lan­maz

mı­sı­nız.”5 Baş­ka bir ayet­te ise “Şüp­he­siz gök­le­rin ve ye­rin ya­ra­tıl­ma­sın­da, ge­ce ile gün­dü­zün

bir­bi­ri pe­şin­den gel­me­sin­de, in­san­la­ra fay­da ve­ren şey­ler­le yük­lü ola­rak de­niz­de yü­züp gi­den ge­mi­ler­de, Al­lah’ın gök­ten in­di­rip de ölü hâl­de­ki top­ra­ğı can­lan­dır­dı­ğı su­da, yer­yü­zün­de her çe­ şit can­lı­yı yay­ma­sın­da, rüz­gâr­la­rı ve yer ile gök ara­sın­da em­re ha­zır bek­le­yen bu­lut­la­rı yön­len­ dir­me­sin­de dü­şü­nen bir top­lum için (Al­lah’ın var­lı­ğı­nı ve bir­li­ği­ni is­pat­la­yan) bir­çok de­lil var­dır.”6 ifa­de­le­ri yer alır. Böy­le­ce in­san; var­lık­lar ve olay­lar üze­rin­de dü­şün­me­ye, ev­re­nin ya­ra­tı­cı­sı olan Yü­ce Al­lah’a (c.c.) inan­ma­ya çağ­rı­lır. Bu gi­bi ayet­ler, di­nin in­sa­na hi­tap et­ti­ği­ni ve bi­re­yi esas al­dı­ğı­nı gös­te­rir.

Kur’an-ı Ke­rim’de in­san; var­lık­lar ve olay­lar üze­rin­de dü­şün­me­ye, ev­re­nin ya­ra­tı­ cı­sı olan Yü­ce Al­lah’a (c.c.) inan­maya çağ­rılır.

Etkinlik İn­sa­nın akıl­lı ol­ma­sıy­la so­rum­lu bir var­lık ol­ma­sı ara­sın­da na­sıl bir iliş­ki var­dır? Tar­tışınız. İn­san dü­şü­nen, araş­tı­ran, sor­gu­la­yan ve an­lam ara­yı­şın­da olan bir var­lık­tır. O ni­çin ya­ra­tıl­dı­ğı­nı,

ölüm­den son­ra ne ola­ca­ğı­nı, di­nî, ah­la­ki ve top­lum­sal so­rum­lu­luk­la­rı­nın ne­ler ol­du­ğu­nu bil­mek is­ter. 3. Hûd suresi, 25-26. ayetler. 4. Hûd suresi, 50. ayet. 5. Mü’minûn suresi, 80. ayet. 6. Bakara suresi, 164. ayet.

99


6. Ünite Kur’an-ı Ke­rim’de yer alan bir­çok ayet­te hem in­sa­nın me­rak et­ti­ği çe­şit­li so­ru­la­ra ce­vap­lar ve­ri­lir hem de ona di­nî ve ah­la­ki so­rum­lu­luk­la­rı bil­di­ri­lir. Ör­ne­ğin na­maz kıl­mak, oruç tut­mak, ze­kât ver­mek, hac­ca git­mek, dü­rüst ol­mak, ada­let­li dav­ran­mak, ema­net­le­ri ko­ru­mak, an­ne ve ba­ba­ya say­gı gös­ter­mek, yok­ sul­la­ra yar­dım et­mek baş­lı­ca di­nî ve ah­la­ki yü­küm­lü­lük­le­ri­miz­den­dir. İnanç­tan iba­det­le­re, ah­la­ki so­rum­

lu­luk­lar­dan tabiatı ko­ru­ma­ya kadar di­ni­miz­de yer alan her tür­lü emir ve ya­sak bi­re­ye yö­ne­lik­tir. İs­lam

di­ni­nin te­mel ama­cı, ina­nıp iba­det eden, ken­di­ne ve top­lu­ma fay­da­lı olan bi­rey­ler ye­tiş­tir­mek­tir. İnanç­lı, ah­lak­lı, er­dem­li bi­rey­ler­den olu­şan top­lum­lar­da hu­zur, gü­ven ve mut­lu­luk hâkim olur. Bu ne­den­le de din bi­re­yi esas alır.

Etkinlik “Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin.”

(Enfâl suresi, 20. ayet.)

“Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse o

kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler.”

(Kasas suresi, 84. ayet.)

Yukarıdaki ayetlerde bireye yönelik ne gibi mesajlar vardır? Yorumlayınız.

2. La­ik­li­ği Do­ğu­ran Ne­den­ler La­ik­lik, din ve dev­let iş­le­ri­nin bir­bi­

rin­den ay­rı yü­rü­tül­me­si, dev­le­tin din ve

vic­dan öz­gür­lü­ğü­nün ger­çek­leş­me­si

ba­kı­mın­dan yan­sız ol­ma­sı de­mek­tir. Fran­sız­ca bir kav­ram olan la­ik­lik, din ku­ru­mu­nun si­ya­si ve top­lum­sal hayat

üze­rin­de­ki et­kin­li­ği­nin sı­nır­lan­dı­rıl­ma­ sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da or­ ta­ya çık­mış­tır. Fran­sa’da do­ğup ge­li­şen

la­ik­lik il­ke­si, da­ha son­ra başka ülkelerde de ka­bul gör­müş­tür.

Av­ru­pa’da or­ta­ya çı­kıp yay­gın­la­şan

bir kav­ram olan la­ik­li­ği do­ğu­ran ba­zı ne­den­ler var­dır. Or­ta Çağ’da Hris­ti­yan Av­ru­pa top­lum­la­rın­da ki­li­se, bi­lim­den

sa­na­ta, si­ya­set­ten ti­ca­re­te kadar her şe­yi ken­di oto­ri­te­si al­tın­da tu­tu­yor­du.

Or­ta Çağ’­da Hris­ti­yan Av­ru­pa top­lum­la­rın­da ki­li­se, ha­ya­tın her ala­ nı­na ege­men­di.

Bir şe­yin doğ­ru ya da yan­lış ol­du­ğu­nu ki­li­se be­lir­ler­di. Ki­li­se­nin uy­gun gör­me­di­ği fel­se­fi bir dü­şün­ce,

sa­nat ese­ri ve­ya bi­lim­sel gö­rüş he­men dış­la­nır­dı. Ka­to­lik ki­li­se­si Tan­rı adı­na in­san­la­rın so­ru­la­rı­na ce­ vap ve­rir, or­ta­ya çı­kan so­run­la­ra çö­züm ge­ti­rir­di. Ki­li­se­nin or­ta­ya sür­dü­ğü gö­rüş­le­rin tar­tı­şıl­ma­sı ya da eleş­ti­ril­me­si müm­kün de­ğil­di. Bun­la­ra ay­kı­rı dav­ra­nan­lar, ki­li­se­nin il­ke­le­ri­ni be­nim­se­me­yen­ler afo­roz edi­ 100


LAİKLİK VE DİN lir­di. Bu dö­nem­de din adam­la­rı da ol­duk­ça et­ki­liy­di. Bun­lar top­lu­mun ay­rı­ca­lık­lı ke­si­mi­ni oluş­tu­ru­yor­du.

Ra­hip­ler seç­kin bir züm­re ola­rak ra­hat bir ha­yat sür­dü­rür­ken halk pek çok sı­kın­tı çe­ki­yor­du. İn­san­lar

ki­li­se­nin oto­ri­te­sin­den, din adam­la­rı­nın bas­kı­sın­dan iyi­ce bu­nal­mış­tı. Bü­tün bun­lar din ku­ru­mu­nun, özel­ lik­le de Ka­to­lik ki­li­se­si­nin ka­mu ha­ya­tı üze­rin­de­ki bas­kı­sı­nı ve ege­men­li­ği­ni kır­ma­ya yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı

hız­lan­dır­dı. Bu ça­lış­ma­la­rın kö­ke­ni 14. yüz­yı­la dek uzan­mak­ta­dır. An­cak si­ya­si bir kav­ram ola­rak la­ik­lik, özel­lik­le 1789 Fran­sız Dev­ri­mi’yle bir­lik­te ortaya çıktı ve kullanıldı. Fran­sız Dev­ri­mi, Av­ru­pa top­lum­la­rı açı­

sın­dan Ka­to­lik ki­li­se­si­nin ve di­nin ka­mu ha­ya­tı üze­rin­de­ki bas­kı­la­rı­na son ver­mek için bir fır­sat oluş­tur­du.

Dev­ri­min ön­der­le­ri, ki­li­se­nin yet­ki­le­ri­nin iyi­ce sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı­nı, si­ya­sal ve top­lum­sal hayat üze­rin­de­ki ege­men­li­ği­nin kı­rıl­ma­sı­nı is­te­me­ye baş­la­dı­lar. Bu is­tek halk ta­ra­fın­dan da des­tek­le­ne­rek ba­şa­rı­ya ulaş­tı. Kı­sa sü­re içe­ri­sin­de Ka­to­lik ki­li­se­si­nin dev­let ve halk üze­rin­de­ki bas­kı­la­rı­na son ve­ri­le­rek yet­ki­le­ri iyi­ce sı­nır­lan­dı­rıl­dı. Fran­sız Dev­ri­mi’yle baş­la­yan bu sü­reç, bü­tün Av­ru­pa top­lum­la­rı­nı et­ki­si al­tı­na al­dı. Böy­le­ce sa­de­ce Fran­sa’da de­ğil, di­ğer Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de de la­ik­lik anlayışı yay­gın­laş­tı. İslam toplumlarında ise din, Avrupa’daki gibi ilerleme ve gelişmeye engel olmamış, insanların özgürlüklerini kısıtlayıcı bir unsur olarak kullanılmamıştır. Din ile bilim de hiçbir zaman birbiriyle çatışmamıştır.

Etkinlik Avrupa’da laikliği doğuran şartları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ata­türk, di­ne ve di­nî de­ğer­le­re önem ve­ren bir li­der­di (Mec­lis önün­de ya­pı­lan du­ada, 28 Ma­yıs 1922-www.atam.gov.tr).

Not Edelim Si­ya­si bir kav­ram ola­rak la­ik­lik il­ke­si, özel­lik­le 1789 Fran­sız Dev­ri­mi’y­le bir­lik­te Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de

hız­la ka­bul gör­dü.

101


6. Ünite Ül­ke­miz­de özel­lik­le Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti’nin ku­rul­ma­sın­dan son­ra la­ik­li­ğe bü­yük bir önem ve­

ril­di. La­ik­lik, cum­hu­ri­yet yö­ne­ti­mi­nin temelini oluş­tur­du. 1928 yı­lın­da ger­çek­leş­ti­ri­len de­ği­şik­lik­le dev­le­tin

di­ni­ni be­lir­le­yen il­ke Ana­ya­sa’dan çı­ka­rıl­dı. 1937 yı­lın­da ise Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin da­yan­dı­ğı te­mel il­ke­ ler­den bi­ri ola­rak la­ik­lik, Ana­ya­samız­da­ki ye­ri­ni al­dı. 1961 ve 1982 ana­ya­sa­la­rın­da ay­nı du­rum ko­run­du. Bu­na gö­re, “... Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, top­lu­mun hu­zu­ru, mil­lî da­ya­nış­ma ve ada­let an­la­yı­şı için­de, in­san hak­la­rı­na say­gı­lı, Ata­türk mil­li­yet­çi­li­ği­ne bağ­lı, baş­lan­gıç­ta be­lir­ti­len te­mel il­ke­le­re da­ya­nan, de­mok­ra­tik,

la­ik ve sos­yal bir hu­kuk dev­le­ti­dir.”7 Ata­türk de “Türk dev­le­ti la­ik­tir. Her ye­tiş­kin di­ni­ni seç­mek­te ser­best­ tir.”8 di­ye­rek la­ik­li­ğin dev­le­ti­n te­mel ni­te­lik­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu açık­ça or­ta­ya koy­muş­tur.

Etkinlik Ülkemizde laikliği doğuran şartları sınıfınızda değerlendiriniz.

3. La­ik Dev­let La­ik­lik, dev­let yö­ne­ti­miy­le il­gi­li bir kav­ram­dır. Fertler bir dini, inan­cı ya da fel­se­fi dü­şün­ce­yi be­nim­se­

ye­bi­lir, her­han­gi bir di­ne men­sup ola­bi­lir­ler. Bu, on­la­rın en do­ğal hak­kı­dır ve ay­nı za­man­da in­san için

bir ih­ti­yaç­tır. An­cak devletler laik anlayışla yönetilebilir. Bir dev­le­tin sı­nır­la­rı için­de ve hâkimiyeti al­tın­da

fark­lı din­le­re men­sup pek çok in­san ya­şar. Laik devlette, farklı dinlere mensup kimselerin inanç ve ibadet hürriyeti güvence altına alınır. Hiç kimse, inançları ve ibadetleri dolayısıyla kınanamaz, suçlanamaz. İnsanların ibadet etme hak ve özgürlüğüne dokunulamaz.

Etkinlik Din ve vicdan hürriyeti hangi alanlarda insanların özgürce davranmasını gerektirir? Düşüncelerinizi

aşağıya yazınız.

........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

7. T.C. Anayasası, Madde 2. 8. Atatürkçülük, C 1, s. 49.

102


LAİKLİK VE DİN La­ik­devlette her alan­da ak­lı ve bi­li­mi esas alır. Ya­sa­la­rın ha­zır­lan­ma­sın­da, sağ­lık, eği­tim gi­bi alan­

lar­da­ki fa­ali­yet­le­rin yü­rü­tül­me­sin­de bi­lim­sel ve­ri­ler­den ya­rar­la­nı­lır. Dev­let yö­ne­ti­min­de mil­let ege­men­li­ği

esas alı­nır. La­ik­lik de­mok­ra­si­nin ge­li­şip güç­len­me­si­ne de kat­kı sağ­lar. La­ik ve de­mok­ra­tik top­lum­lar­da in­san­lar ba­rış içe­ri­sin­de, öz­gür bir şe­kil­de ya­şar­lar. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nde la­ik­lik il­ke­si ge­re­ğin­ce di­nin

dev­let iş­le­ri­ne ka­rış­tı­rıl­ma­sı­na izin ve­ril­mez. Çün­kü la­ik dev­let­te din bir vic­dan me­se­le­si ola­rak gö­rü­lür. Ata­türk bu ko­nuy­la il­gi­li bir sö­zün­de, “(Türk Dev­le­ti) dev­let ida­re­sin­de bü­tün ka­nun­la­rın, ni­zam­la­rın ve usul­le­rin, bi­lim ve tek­ni­ğin çağ­daş me­de­ni­ye­te sağ­la­dı­ğı esas ve şe­kil­le­re ve dün­ya ih­ti­yaç­la­rı­na gö­re ya­pıl­ma­sı­nı ve uy­gu­lan­ma­sı­nı pren­sip ka­bul et­miş­tir. Din an­la­yı­şı vic­da­ni ol­du­ğun­dan (Türk Dev­le­ti) din

fi­kir­le­ri­ni dev­let ve dün­ya iş­le­rin­den ve si­ya­set­ten ay­rı tut­ma­yı mil­le­ti­mi­zin çağ­daş iler­le­me­de baş­lı­ca ba­şa­rı se­be­bi gö­rür.”9 de­miş­tir.

Laik bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nde demokrasi ve halk egemenliği vardır.

İnanç ve iba­det öz­gür­lü­ğü te­mel in­san hak­la­rı ara­sın­da yer alır. La­ik bir dev­let olan Tür­ki­ye Cum­hu­

ri­ye­ti’nde va­tan­daş­lar is­te­di­ği her­han­gi bir di­ne men­sup ola­bi­lir, inanç­la­rı­nın ge­re­ği­ni de öz­gür­ce ye­ri­ne ge­ti­re­bi­lir­ler. Bi­rey­ler hiç­bir bas­kı al­tın­da kal­ma­dan gö­rüş ve dü­şün­ce­le­ri­ni ifa­de ede­bi­lir­ler.

9. Atatürkçülük, C 1, s. 39.

103


6. Ünite

4. La­ik­lik, Din ve Vic­dan Öz­gür­lü­ğü­nün Gü­ven­ce­si­dir Din ve vic­dan öz­gür­lü­ğü, her in­sa­nın do­ğuş­tan sa­hip ol­du­ğu te­mel hak­lar­dan bi­ri­dir. Bu hak ge­re­ğin­ce her fert is­te­di­ği bir di­ne men­sup ol­ma, her­han­gi bir inan­cı ve­ya fel­se­fi gö­rü­şü be­nim­se­me öz­gür­lü­ğü­ne sa­hip­tir. Din, inanç ve dü­şün­ce ko­nu­sun­da in­san­la­ra bas­kı ya­pı­la­maz. Ki­şi­ler bir di­ni be­nim­se­mek­te ve­ya be­nim­se­me­mek­te, bu di­nin ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rip ge­tir­me­mek­te, gö­rüş­le­ri­ni ifa­de et­mek­te öz­gür­dür­ler.

Etkinlik Sizce din ve vic­dan öz­gür­lü­ğü sı­nır­sız ola­bi­lir mi? Tar­tı­şı­nız.­

Laik dev­let her­han­gi bir di­nin ya­nın­da ya da kar­şı­sın­da de­ğil­dir, bü­tün din­le­re kar­şı eşit me­sa­fe­de du­rur. Han­gi di­ne men­sup olur­sa ol­sun bü­tün va­tan­daş­la­rı­nı hu­kuk ve ya­sa­lar önün­de eşit tu­tar, on­la­ra ay­rım gö­zet­mek­si­zin hiz­met ver­me­yi il­ke edi­nir. Laiklik ilkesi gereğince di­nin ve di­nî inanç­la­rın is­tis­mar edil­me­si­ne, çı­kar ara­cı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­na izin ve­ril­mez. O, bu ko­nuy­la il­gi­li baş­ka bir sö­zün­de ise şöy­ le de­miş­tir: “Va­tan­daş­la­rı için­de çe­şit­li din­le­re men­sup un­sur­lar bu­lu­nan ve her din men­su­bu hak­kın­da adil ve ta­raf­sız tu­tum ve dav­ra­nış­ta bu­lun­ma­ya ve mah­ke­me­le­rin­de va­tan­daş­la­rı ve ya­ban­cı­lar hak­kın­da eşit ada­let uy­gu­la­mak­la va­zi­fe­li olan bir hü­kû­met, fi­kir ve vic­dan hür­ri­yet­le­ri­ne uy­ma­ya mec­bur­dur.”10

Laiklik ilkesi gereğince devlet, vatandaşların inanç ve ibadet hürriyetini yasalarla güvence altına alır.

10. Ata­türk­çü­lük, C 1, s. 113.

104


LAİKLİK VE DİN Ata­türk, “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nde, her ye­tiş­kin di­ni­ni seç­mek­te hür ol­du­ğu gi­bi be­lir­li bir di­nin me­ra­ si­mi de ser­best­tir. Ya­ni iba­det hür­ri­ye­ti var­dır. Ta­bi­atıy­la iba­det­ler, gü­ven­lik ve ge­nel ada­ba ay­kı­rı ola­ maz; si­ya­si gös­te­ri şek­lin­de ya­pı­la­maz...”11 di­ye­rek üll­ke­miz­de din ve vic­dan öz­gür­lü­ğü­ne ve­ri­len öne­me dik­kat çek­miş­tir. Din ve vic­dan öz­gür­lü­ğü ay­nı za­man­da ana­ya­sal bir hak­tır. Bu ko­nu­da Ana­ya­samız­da şu ifa­de­ler yer alır: “Her­kes vic­dan, di­nî inanç ve ka­na­at hür­ri­ye­ti­ne sa­hip­tir... Kim­se, iba­de­te, di­nî ayin ve tö­ren­le­re ka­tıl­ma­ya, di­nî inanç ve ka­na­at­le­ri­ni açık­la­ma­ya zor­la­na­maz, di­nî inanç ve ka­na­at­le­rin­den do­la­yı kı­na­na­maz ve suç­la­na­maz... Her­kes, dü­şün­ce ve ka­na­at hür­ri­ye­ti­ne sa­hip­tir. Her ne se­bep ve amaç­la olur­sa ol­sun kim­se, dü­şün­ce ve ka­na­at­le­ri­ni açık­la­ma­ya zor­la­na­maz; dü­ şün­ce ve ka­na­at­le­ri se­be­biy­le kı­na­na­maz ve suç­la­na­maz. Her­kes dü­şün­ce ve ka­na­at­le­ri­ni söz, ya­zı, re­sim ve­ya baş­ka yol­lar­la tek ba­şı­na ve­ya top­lu ola­rak açık­la­ma ve yay­ma hak­kı­na sa­hip­tir...”12 Bü­tün bun­lar­dan an­la­şı­la­ca­ğı gi­bi laiklik, din ve vic­dan öz­gür­lü­ğü­nün baş­lı­ca gü­ven­ce­si olarak da kabul edilmektedir. La­ik, de­mok­ra­tik bir hu­kuk dev­le­ti olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nde bi­rey­le­rin din ve vic­dan öz­gür­ lü­ğü ya­sa­lar­la gü­ven­ce al­tı­na alın­mış­tır.

5. Ata­türk’ün La­ik­lik An­la­yı­şı Ata­türk, di­ni kut­sal bir ku­rum ola­rak gö­rü­yordu. Onun çı­kar ara­cı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­na, po­li­ti­ka­ya alet edil­me­si­ne kar­şı çı­kı­yor­du. O, “... Bağ­lı bu­lun­mak­la inan­mış ve mut­lu ol­du­ğu­muz İs­lam di­ni­ni, yüz­ yıl­lar­dan be­ri alı­şıl­mış ol­du­ğu üze­re, bir po­li­ti­ka ara­cı du­ru­mun­dan kur­tar­mak ve yük­selt­mek ge­rek­ti­ği ger­çe­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Kut­sal ve tan­rı­sal olan inanç ve vic­dan­la­rı­mı­zı ka­rı­şık ve tür­lü renk­te bu­lu­nan ve her tür­lü çı­kar­lar­la tut­ku­la­rın ala­nı olan si­ya­set­ten ve si­ya­se­tin bü­tün öge­le­rin­den bir an ön­ce ve ke­sin­ lik­le kur­tar­mak, mil­le­tin, dün­ya ve ahi­ret mut­lu­lu­ğu­nun em­ret­ti­ği bir zo­run­lu­luk­tur. An­cak böy­le­ce İs­lam di­ni­nin yü­ce­li­ği ger­çek­le­şir.”13 di­ye­rek bu ko­nu­da­ki gö­rü­şü­nü açık­ça or­ta­ya koy­muş­tur.

Atatürk dine ve din adamlarına değer verirdi. 11. Ata­türk­çü­lük, C 1, s. 111. 12. T.C. Anayasası, Madde 24 ve 26. 13. Atatürkçülük, C 1, s. 113.

105


6. Ünite Ata­türk la­ik­li­ği şöy­le ta­nım­lar: “La­ik­lik, yal­nız din ve dün­ya iş­le­ri­nin ay­rıl­ma­sı de­mek de­ğil­dir. Tüm

va­tan­daş­la­rın vic­dan, iba­det ve din öz­gür­lü­ğü de de­mek­tir.”14 O, la­ik­li­ği din­siz­lik ola­rak gör­mek is­te­yen ki­şi­le­re şöy­le ce­vap ve­rir: “La­ik­lik as­la din­siz­lik ol­ma­dı­ğı gi­bi sah­te din­dar­lık ve bü­yü­cü­lük­le mü­ca­de­le

ka­pı­sı­nı aç­tı­ğı için ger­çek din­dar­lı­ğın ge­liş­me­si im­kâ­nı­nı te­min et­miş­tir. La­ik­li­ği din­siz­lik­le ka­rış­tır­mak is­te­yen­ler, iler­le­me ve can­lı­lı­ğın düş­man­la­rı ile göz­le­rin­den per­de kalk­ma­mış do­ğu ka­vim­le­ri­nin fa­na­tik­ le­rin­den baş­ka kim­se ola­maz.”15

Etkinlik La­ik­lik il­ke­si, Türk top­lu­mu­na ne gi­bi ya­rar­lar sağ­la­mış­tır? Sı­nı­fı­nız­da de­ğer­len­di­ri­niz.

Ata­türk’ün la­ik­lik an­la­yı­şı­na gö­re din bir vic­dan me­se­le­si­dir, din ve dev­let iş­le­ri mut­la­ka bir­bi­rin­den

ay­rı yü­rü­tül­me­li­dir. Onun bu ko­nuy­la il­gi­li söz­le­rin­den iki­si şöy­le­dir:

“Din, bir vic­dan me­se­le­si­dir. Her­kes vic­da­nı­nın em­ri­ne uy­mak­ta ser­best­tir. Biz di­ne say­gı gös­te­ri­riz.

Dü­şü­nü­şe ve dü­şün­ce­ye kar­şı de­ği­liz. Biz sa­de­ce din iş­le­ri­ni, mil­let ve dev­let iş­le­riy­le ka­rış­tır­ma­ma­ya

ça­lı­şı­yor, ka­sıt ve fii­le da­ya­nan tu­tu­cu ha­re­ket­ler­den sa­kı­nı­yo­ruz. Ge­ri­ci­le­re as­la fır­sat ver­me­ye­ce­ğiz.”16 “Din ve mez­hep her­ke­sin vic­da­nı­na kal­mış bir iş­tir. Hiç­bir kim­se hiç­bir kim­se­yi ne bir din ne de bir mez­ he­bi ka­bul et­me­ye zor­la­ya­bi­lir. Din ve mez­hep hiç­bir za­man po­li­ti­ka ale­ti ola­rak kul­la­nı­la­maz.”17

Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir hukuk devletidir. 14. Atatürkçülük, C 1, s. 111. 15. Atatürkçülük, C 1, s. 111. 16. Atatürkçülük, C 1, s. 111. 17. Atatürkçülük, C 1, s. 111.

106


LAİKLİK VE DİN Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Devleti, de­mok­ra­si ve hu­kuk ala­nın­da bü­yük aşa­ma­lar kay­det­miş­tir. Bu­gün ül­

ke­mi­zde din ve vic­dan öz­gür­lü­ğü baş­ta ol­mak üze­re te­mel in­san hak­la­rı ala­nın­da önemli gelişmeler sağlanmıştır. İnsanlarımız inanç ve din hürriyeti ile diğer temel hürriyetler konusunda daha rahat ve özgür bir ortama kavuşmuşlardır.

Atatürk, Türk milletinin daha dindar olması gerektiğini belirtmiştir.

Etkinlik “Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır, demek istiyorum. Di-

nime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum...”

Atatürkçülük, C 1, s. 111.

Atatürk’ün yukarıdaki sözünü yorumlayınız ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız. ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

107


6. Ünite

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 1. Din niçin bireyi esas alır? Açıklayınız. 2. Laikliğin doğuşunda Hristiyan din adamlarının ve Katolik kilisesinin etkisi nedir? Anlatınız. 3. Ülkemizde laikliğin tarihî gelişimi hakkında bilgi veriniz. 4. Devletin laik olması vatandaşlar açısından niçin faydalıdır? Anlatınız. 5. Laiklik niçin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir? Belirtiniz. 6. Atatürk’ün laiklik anlayışını açıklayınız. 7. Din ve vicdan özgürlüğü ne demektir? Söyleyiniz. 8. Aşağıdaki kavramların karşısına, laikliğin doğuşu ve yaygınlaşmasındaki rolünü kısaca yazınız. - Kilise: .................................................................................. - Fransız Devrimi: ................................................................. - Aforoz: ................................................................................. - Gülhane Hattı Hümayunu: .................................................. - Islahat Fermanı: ................................................................... - Saltanat ve hilafet: .............................................................. 9. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. ( ) Din bireye değil topluma yönelik ilkeler içerir. ( ) Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi demektir. ( ) Laiklik ilk defa İsviçre’de ortaya çıkmıştır. ( ) Laiklik kilisenin insanlara yönelik çeşitli baskıları sonucunda ortaya çıkmıştır. ( ) Laiklik dine ve ibadet hayatına sınırlama getirir. ( ) Laik devlet vatandaşların inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alır. 10. Laiklik aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? A) İnanç özgürlüğü

B) Vicdan özgürlüğü

D) Düşünce özgürlüğü

E) İbadet hürriyeti

C) Ekonomik özgürlük

11. Atatürk aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır? A) İbadet hakkına

B) Din istismarına

D) Fikir hürriyetine

E) Dinin öğrenilmesine

108

C) Düşünce açıklamaya


İSLAMİYET VE TÜRKLER

ÖĞRENME ALANI: DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET

7. ÜNİTE: İSLAMİYET VE TÜRKLER

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Türklerin İslamiyeti kabul etme süreci hakkında ansiklopedilerden bilgi edininiz. 2. Yunus Emre’nin bir şiirini bularak defterinize yazınız. 3. Ebu Hanife ve İmam Şafii hakkında İslam ansiklopedisinden bilgi edininiz. 4. Mevlânâ’nın hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapınız. 5. Hacı Bektaş Veli’nin hayatı ve görüşleri ile ilgili bilgi toplayınız.

109


7. Ünite

1. Türk­le­rin Müs­lü­man Olu­şu Hz. Mu­ham­med (s.a.v.) 610 yı­lın­da Yü­ce Al­lah (c.c.) ta­ra­fın­dan pey­gam­ber ola­rak gön­de­ril­miş­tir. O,

yir­mi iki yı­lı aş­kın bir sü­re bo­yun­ca in­san­la­rı Al­lah’ın (c.c.) var­lı­ğı­na ve bir­li­ği­ne inan­ma­ya ça­ğır­mış­tır. Mek­ke’de do­ğan yüce di­ni­miz İslamiyet, Hz. Muhammed (s.a.v.) 632 yı­lın­da ve­fat et­ti­ğin­de Arap Ya­rı­ ma­da­sı’nın dı­şın­da ka­lan böl­ge­ler­de de ya­yı­lıp ka­bul gör­müş­tür. Dört Ha­li­fe Dö­ne­mi’n­de Müs­lü­man Arap or­du­la­rı Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı Bu­ha­ra, Se­mer­kant, Fer­ga­na gi­bi şe­hir­le­re ka­dar ulaş­mış­tır.

Etkinlik Türk­le­rin İslam­’dan ön­ce­ki yaşayış ve ina­nış­la­rı hak­kın­da ne­ler bi­li­yor­su­nuz? Bu konudaki bilgile­

rinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Türk­ler­le Arap­lar ara­sın­da­ki ilk karşılaşma, Ka­di­si­ye (636) ve Ni­ha­vend (637) sa­vaşların­dan son­ra

ol­muştur. Bu sa­vaş­lar­da Sa­sa­ni­le­ri ye­nil­gi­ye uğ­ra­tan Müs­lü­man Arap or­du­la­rı Türk sınırlarına ka­dar iler­le­miş­ler­dir. Cey­hun Ir­ma­ğı’nı ge­çen Müs­lü­man Arap or­du­la­rı, Ha­li­fe Hz. Ömer’in (r.a.) em­riy­le Türk­

ler­le her­han­gi bir ça­tış­ma­ya gir­me­den ge­ri dön­müştür. Üçün­cü Ha­li­fe Hz. Os­man (r.a.) za­ma­nın­da ise

Müs­lü­man or­du­la­rı Bu­ha­ra, Taşkent, Se­mer­kant, Bey­kent gi­bi Türk il­le­ri­ne akın­lar dü­zen­le­me­ye baş­ lamışlardır. An­cak bu akın­lar­da Arap­lar­la Türk­ler ara­sın­da cid­di bir ça­tışma ya da sa­vaş ol­ma­mıştır.1

Dört Ha­li­fe Dö­ne­mi’­nin ar­dın­dan Eme­vi­ler ik­ti­da­ra gel­di. Eme­vi­ler Dö­ne­mi’n­de (661-750) Türk­ler­le

Müs­lü­man Arap­lar ara­sın­da iyi ilişki­ler ku­ru­la­ma­dı. Bu du­rum, Türk­le­rin İs­lam di­ni­ni ka­bul et­me sü­reç­ le­ri­ni ge­cik­tir­di.

750 yılın­da Eme­vi­ler Dö­ne­mi so­na er­di ve Ab­ba­si­ler Dö­ne­mi (750-1256) başladı. Bu dö­nem­de Türk-

Arap ilişki­le­rin­de olum­lu ge­lişme­ler yaşandı. Ho­ra­san­lı bir Türk olan Ebu Müs­lim’in Eme­vi­le­re kar­şı başlattığı ih­ti­lal, kı­sa za­man­da ya­yı­la­rak Eme­vi Dev­le­ti’nin yıkılmasını sağladı. Ab­ba­si­ler Dö­ne­mi’n­deki Ta­las Sa­va­şı’nda (751), Türk­ler­le Arap­lar, Çinlilere karşı birlikte savaştı. Çinlilerin yenilgisiyle sonuçlanan bu savaş, Türklerle Araplar arasındaki ilişkilerin ge­lişme­sin­de önem­li rol oy­na­dı.

744 yılında İkin­ci Gök­türk Dev­le­ti’nin yıkılmasıyla Türk­ler si­ya­si ve as­ke­rî ba­kım­dan za­yıf düştü­ler.

Bu du­ru­mu fır­sat bi­len Çin­li­ler Tür­kis­tan’a sal­dırdılar. Çin or­du­la­rı geç­tik­le­ri her ye­ri ya­kıp yıktı, pek çok

Türk’ü öl­dür­dü. Bu­nun üze­ri­ne Türk­ler, Ab­ba­si­ler­den yar­dım is­te­di­ler. Zi­yad bin Sa­lih ko­mu­ta­sın­da­ki Müs­lü­man or­du­su Türk­le­re yar­dıma gel­di. Arap­lar­la Türk­ler güç bir­li­ği ya­pa­rak 751 yılın­da Ta­las adı ve­ri­len yer­de Çin­li­le­re karşı sa­vaştı­lar. Ta­las Sa­vaşı so­nun­da Çin­li­ler bü­yük bir boz­gu­na uğradı ve çe­kil­

mek zo­run­da kal­dı. Ab­ba­si­ler, ken­di­le­ri­nin ik­ti­da­ra gel­me­sin­de et­ki­li olan Türk­le­re karşı olum­lu bir po­li­ti­ka iz­le­di­ler. On­la­ra, başta or­du ol­mak üze­re çe­şit­li dev­let ka­de­me­le­rin­de önem­li gö­rev­ler ver­di­ler. Bu gi­bi

ge­lişme­ler so­nu­cun­da İs­la­mi­yet, Türk boy­la­rı ara­sın­da hız­la ya­yıldı. Bu sü­reç, X. yüz­yı­la ka­dar de­vam

et­ti. X. yüz­yıla ge­lin­di­ğin­de ise hem hal­kı hem de yö­ne­ti­ci­le­ri Türk olan dev­let­ler ku­rul­du.2 Ka­ra­han­lı­lar (945) ve Gaz­ne­li­ler (963), hal­kı ve yö­ne­ti­ci­le­ri Müs­lü­man olan ilk Türk dev­let­le­rin­den­dir. 1. Nesimi Yazıcı, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, s. 13-14. 2. Nesimi Yazıcı, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, s. 34-35.

110


İSLAMİYET VE TÜRKLER Türk­le­rin Müs­lü­man ol­ma sü­re­cin­de eh­l-i ­bey­tin de kat­kı­la­rı ol­muş­tur. Eme­vi­le­rin bas­kı­la­rın­dan, yıl­

dır­ma po­li­ti­ka­la­rın­dan kaç­mak zo­run­da ka­lan ehl-i bey­te men­sup ba­zı ki­şi­ler, Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı Ho­ra­

san, Ma­ve­ra­ün­ne­hir, Tür­kis­tan gi­bi böl­ge­le­re göç et­miş­ler­dir. Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) so­yun­dan ge­len bu ki­şi­ler, Türk­ler ara­sın­da bü­yük bir say­gı gör­müş­tür. Baş­ta Ali er-Rı­za ol­mak üze­re ehl-i beyt

men­sup­la­rı da İs­lam’ı, Kur’an’ın il­ke­le­ri­ni, Sevgili Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) ha­ya­tı­nı ve öğüt­le­ri­ni sa­de bir dil­le an­la­ta­rak Türk­ler ara­sın­da bu di­nin ya­yıl­ma­sın­da önem­li rol üst­len­miş­ler­dir.

Türk­ler­de İs­la­mi­yet­ten ön­ce Gök Tan­rı inan­cı var­dı. On­lar bu tan­rı­nın üs­tün bir gü­ce sa­hip ol­du­ğu­na,

her şe­yi ya­rat­tı­ğı­na ina­nır­lar­dı. Türk­ler, ölen kim­se­ler için “yuğ” de­ni­len ce­na­ze tö­ren­le­ri dü­zen­ler, iyi ruh­

la­rın cen­ne­te, kö­tü­le­rin ise ce­hen­ne­me gi­de­ce­ği­ne ina­nır­lar­dı.3 Es­ki Türk­ler­de ah­la­ki il­ke­le­re de bü­yük

önem ve­ri­lir­di. Ah­lak­sız­lık eden, top­lu­mun hu­zu­ru­nu bo­zan, ya­lan söy­le­yen, hak­sız­lık ya­pan kim­se­ler ce­za­lan­dı­rı­lır­dı. Bü­tün bun­lar­dan da an­la­şı­la­ca­ğı gi­bi Türk­le­rin inanç ve ah­lak an­la­yış­la­rıy­la İs­lam di­ni­nin te­mel il­ke­le­ri ara­sın­da ben­zer­lik­ler var­dı. Bu gi­bi ben­zer­lik­ler de Türk­le­rin İs­lam di­ni­ni ka­bul et­me­le­ri­ni ko­lay­laş­tır­mış­tır.

Etkinlik Siz­ce Türk­le­rin İs­lam ön­ce­si ina­nış­la­rıy­la İs­lam inanç­la­rı ara­sın­da­ki ben­zer­lik, Türk­le­rin Müs­lü­man

ol­ma­sı­nı ne de­re­ce et­ki­le­miş­olabilir? Ar­ka­daş­la­rı­nız­la değerlendiriniz.

2. Türk­ler­de İs­lam An­la­yı­şı­nın Oluş­ma­sın­da Et­ki­li Olan Şah­si­yet­ler Türk­ler­de İs­lam an­la­yı­şı­nın oluş­ma­sın­da et­ki­li olan bir­çok âlim, dü­şü­nür ve mu­ta­sav­vıf var­dır. Ebu

Ha­ni­fe, Mâ­tu­ri­di, Şa­fi­i, Eş’ari, Ah­met Ye­se­vi bun­lar­dan ba­zı­la­rı­dır. 2.1. Ebu Ha­ni­fe

Ebu Ha­ni­fe’nin (öl. 767) asıl adı Nu­man bin Sa­bit’tir. Türk­le­rin İs­lam di­ni­ni doğ­ru bir şe­kil­de öğ­re­nip

ya­şa­ma­sın­da et­ki­si bu­lu­nan baş­lı­ca şah­si­yet­ler­den bi­ri olan Ebu Ha­ni­fe, 699 yı­lın­da Kû­fe’de doğ­muş­tur.

Dört bü­yük mez­hep­ten bi­ri olan Ha­ne­fi­lik, onun gö­rüş ve dü­şün­ce­le­ri et­ra­fın­da oluş­muş­tur. İs­lam dün­ya­ sın­da İmam Âzam (en bü­yük ön­der) ola­rak ta­nı­nır.

Ebu Ha­ni­fe kü­çük yaşlar­da ha­fız ol­muş, ho­ca­sı Ham­mad’dan dü­zen­li bir şe­kil­de ders ala­rak İs­la­mi

ilim­ler­de ken­di­ni ye­tiştirmişti. Hâ­kim­lik, yö­ne­ti­ci­lik gi­bi me­mu­ri­yet­ler­de bu­lun­mak is­te­me­yen Ebu Ha­ni­fe, ge­çi­mi­ni ti­ca­ret ya­pa­rak ka­za­nırdı. O, özel­lik­le fıkıh il­min­de her­ke­sin gö­rüşü­ne başvurduğu, ta­nınmış

bir âlim­di. Güç­lü bir man­tığa sa­hip olan Ebu Ha­ni­fe, ti­ca­ri ha­yat­ta­ki tec­rü­be­le­rin­den de ya­rar­la­na­rak top­lum­sal ha­yat­ta kar­şılaşı­lan di­nî so­run­la­ra pra­tik çö­züm­ler üre­ti­yor­du. Böy­le­ce in­san­la­ra, di­ni­mi­zin her çağda or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek so­run­la­ra çö­züm su­na­bi­le­ce­ği­ni de gös­te­ri­yor­du.

Ebu Ha­ni­fe, karşılaşı­lan her­han­gi bir di­nî meseleye çö­züm ge­ti­rir­ken gö­rüş­le­ri­ni ön­ce­lik­le Kur’an ve

sün­ne­te da­yan­dırıyor­du. Sa­ha­bi­le­rin gö­rüş­le­ri­ni de dai­ma dik­ka­te alıyor­du. Kur’an ve sün­net­te çö­züm

bu­la­ma­dığı bir ko­nu­da sa­ha­bi­le­rin de açıklaması yok­sa ken­di gö­rü­şüy­le so­ru­nu çö­zü­me ka­vuş­tu­ru­yor­du. 3. Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, s. 83-87.

111


7. Ünite Ebu Ha­ni­fe ba­tıl ina­nış­la­ra karşı İs­lam’ın inanç il­ke­le­ri­ni sa­vun­muş­tur. Bu ko­nu­da “el-Fık­hul Ek­ber”

ad­lı ese­ri­ni yaz­mıştır. İmam Ebu Yu­suf, İmam Mu­ham­med, İmam Zü­fer Ebu Ha­ni­fe’nin en meşhur öğ­

ren­ci­le­ri­dir. Ebu Ha­ni­fe’nin gö­rüş­le­ri öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan sis­tem­leştirilmiş, böy­le­ce Ha­ne­fi mez­he­bi

doğ­muş­tur. Gü­nü­müz­de Ha­ne­fi mez­he­bi­nin gö­rüşle­ri­ni be­nim­se­yen, di­nî yü­küm­lü­lük­le­ri­ni bu doğ­rul­tu­da ye­ri­ne ge­ti­ren pek çok Müs­lü­man bu­lun­mak­ta­dır.4

İmam Âzam Camii ve Türbesi, Bağdat

2.2. Mâ­tu­ri­di Mâ­tu­ri­di (öl. 944), Mu­ham­med ad­lı bir Türk’ün oğ­lu­dur. Asıl adı Ebu Man­sur Mu­ham­med olan bu ün­lü

âlim, Se­mer­kant’ın köy­le­rin­den Mâ­tu­rid’de doğ­muş­tur. Onun doğ­du­ğu dö­nem­ler­de İs­lam di­ni ge­niş bir coğ­raf­ya­ya ya­yıl­mış, fark­lı mil­let­le­re ve de­ği­şik kül­tür­le­re men­sup pek çok kim­se Müs­lü­man ol­muş­tur.

Ay­rı­ca Hint ve Yu­nan kül­tü­rü­ne ait fel­se­fi eser­ler hız­lı bir şe­kil­de Arap­ça­ya çev­ril­miş­tir. Di­nî alan­da, İs­ lam’ın inanç esas­la­rıy­la bağ­daş­ma­yan gö­rüş­ler ile­ri sü­rül­müş­tür. Pek çok kül­tü­rün iç içe geç­ti­ği bu kar­ ma­şık or­tam­da Müs­lü­man­lar, İs­lam’ın inanç esas­la­rı­nı man­tık ve fel­se­fe ku­ral­la­rın­dan da ya­rar­la­na­rak

sa­vun­mak için ke­lam il­mi­ni ge­liş­tir­miş­ler­dir. İş­te Mâ­tu­ri­di, İs­lam âle­mi­nin ye­tiş­tir­di­ği en meş­hur ke­lam âlim­le­rin­den bi­ri­dir. O, İs­lam’ın inanç esas­la­rı­nı, Kur’an ve sün­ne­ti öl­çü ala­rak, ak­li de­lil­ler­le sa­vun­muş­tur.

Mâ­tu­ri­di ta­ra­fın­dan öne sü­rü­len gö­rüş ve dü­şün­ce­ler za­man­la sis­tem­leş­ti­ril­miş­tir. Böy­le­ce iti­ka­di mez­ hep­ler­den bi­ri olan Mâ­tu­ri­di­lik doğ­muş­tur.

Ke­lam ala­nın­da, ya­şa­dı­ğı dö­ne­min en meş­hur âlim­le­rin­den bi­ri olan Mâ­tu­ri­di, bir­çok eser yaz­mış­tır.

“Ki­tâ­büt Tev­hid” ve “Ki­tâ­bül Ma­kâ­lât” onun en meş­hur eser­le­rin­den­dir.5 2.3. Şa­fi­i

Asıl adı Mu­ham­med olan Şa­fi­i, 767 yı­lın­da Gaz­ze’de doğ­muş­tur. Ba­ba­sı­nın adı İd­ris’tir. Ha­şi­mo­ğul­

la­rı so­yun­dan ge­len Şa­fi­i’nin bü­yük de­de­si bir sa­ha­bidir. Bu ün­lü İs­lam âli­mi 819 yı­lın­da Mı­sır’da ve­fat et­miş­tir.

4. Abdülkadir Şener, İslam Hukuku Dersleri, s. 46-47. 5. İslami Kavramlar, s. 476-477.

112


İSLAMİYET VE TÜRKLER İmam Şa­fii kü­çük yaş­ta an­ne­si ta­ra­fın­dan Mek­ke’ye gö­tü­rül­

müş, bu­ra­da hem Kur’an’ı ez­ber­le­miş hem de di­nî ilim­le­ri öğ­ren­ miş­tir. Me­di­ne’ye gi­de­rek dö­ne­min meş­hur âlim­le­rin­den bi­ri olan

Mâ­lik bin Enes’ten ders al­mış­tır. Mâ­lik bin Enes’in meş­hur ha­dis

ki­ta­bı Mu­vat­ta’yı ez­ber­le­miş­tir. Ze­ki, il­me ol­duk­ça düş­kün, öğ­ ren­me ye­te­ne­ği yük­sek bir ki­şi olan Şa­fi­i, genç yaş­la­rın­da fet­va ve­re­cek se­vi­ye­ye yük­sel­miş­tir. Şa­fi­i Ye­men’de bir müd­det ho­ca­lık

yap­mış, ders okut­muş­tur. Da­ha son­ra Bağ­dat’a gel­miş, ora­dan da Mı­sır’a git­miş­tir.

Kur’an-ı Ke­rim’i çok iyi bi­len İmam Şa­fi­i, fı­kıh, ha­dis ve ke­lam

ilim­le­rin­de de­rin bil­gi sa­hi­bi bir âlim­di. Güç­lü bir ze­kâ­ya sa­hip olan Şa­fi­i’nin fı­kıh ala­nın­da or­ta­ya koy­du­ğu gö­rüş­ler za­man­la sis­tem­

leş­ti­ril­miş, böy­le­ce Şa­fi mez­he­bi doğ­muş­tur. Bu mez­hep da­ha çok Mı­sır, Su­ri­ye, Ye­men, Irak ve Ho­ra­san’da ya­yıl­mış­tır. Ül­ke­miz­de de Şa­fii mez­he­bi­ne men­sup bir­çok Müs­lü­man bu­lun­mak­ta­dır. “ErRi­sâ­le” ve “el-Ümm”, İmam Şa­fi­i’nin en meş­hur eser­le­ri­dir.

6

İmam Şafii’nin en önemli eserlerinden biri er-Risale’dir.

2.4. Eş’ari Eş’ari, 875 yı­lın­da Bas­ra’da doğ­muş­tur. Asıl adı Ali bin İs­ma­il el-Eş’ari’dir. Eş’ari kırk ya­şı­na ka­dar

Mu’te­zi­le mez­he­bi­nin gö­rüş­le­ri­ni be­nim­se­miş­tir. An­cak da­ha son­ra bu mez­he­bin gö­rüş­le­ri­ni bı­ra­ka­rak Kur’an ve sün­ne­te da­ya­lı ye­ni bir dü­şün­ce sis­te­mi or­ta­ya koy­muş­tur.7 O, İs­lam’ın inanç esas­la­rı­nı ak­li ve nak­li (Kur’an ve sün­ne­te da­ya­lı) de­lil­ler­le sa­vun­ma­ya önem ver­miş­tir. Eş’ari’nin ke­lam ala­nın­da öne sür­dü­ğü gö­rüş­ler, iti­ka­di mez­hep­ler­den bi­ri olan Eş’ari­li­ğin te­me­li­ni oluş­tur­muş­tur.8

Bü­yük İs­lam âli­mi Eş’ari, Al­lah’ın (c.c.) var­lı­ğı­nı ve bir­li­ği­ni ak­li de­lil­ler­le, man­tık­sal tu­tar­lı­lık için­de

açık­la­mış­tır. Do­ğa­dan ve ev­ren­den ör­nek­ler ve­re­rek bü­tün var­lık­la­rın ya­ra­tı­cı­sı­nın, eşi ve ben­ze­ri bu­ lun­ma­yan Yü­ce Allah (s.a.v.) ol­du­ğu­nu sa­vun­muş­tur.

Etkinlik İs­lam’ın inanç esas­la­rı­nı ak­li de­lil­ler­le ve man­tık­sal tu­tar­lı­lık için­de sa­vun­ma­nın öne­mi ne­dir? Tar­

tı­şı­nız.

Eş’ari, bir­çok öğ­ren­ci ye­tiş­tir­miş ün­lü bir ke­lam âli­mi­dir. Onun ke­lam ala­nın­da­ki gö­rüş ve dü­şün­ce­le­ri

mil­yon­lar­ca Müs­lü­man ta­ra­fın­dan be­ğe­niy­le kar­şı­lan­mış ve ka­bul gör­müş­tür. Eş’ari’nin gü­nü­mü­ze ka­dar ula­şan bir­çok ese­ri var­dır. “El-Lüm’a”, “el-İbâ­ne an Usû­lid Di­ya­ne” ve “Ma­kâ­lâ­tül İs­la­miy­yîn” bun­lar­dan

en meş­hur­la­rı­dır. 936 yı­lın­da Bağ­dat’ta ve­fat eden Eş’ari, yaz­dı­ğı eser­ler ve ye­tiş­tir­di­ği öğ­ren­ci­ler­le İs­lam dü­şün­ce­si­nin ge­liş­me­si­ne önem­li kat­kı­lar­da bu­lun­muş­tur.9 6. Abdulkadir Şener, İslam Hukuku Dersleri, s. 55-56. 7. Lütfi, Şentürk, Seyfettin Yazıcı, İslam İlmihâli, s. 19. 8. E. Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, s. 199. 9. İslami Kavramlar, s. 228.

113


7. Ünite 2.5. Ah­met Ye­se­vi Türk­ler­de İs­lam dü­şün­ce­si­nin oluş­ma­sın­da et­ki­li olan baş­lı­ca şah­si­yet­ler­den bi­ri de Ah­met Ye­se­vi’dir.

Bu ün­lü Türk dü­şü­nü­rü, Ba­tı Tür­kis­tan’ın Say­ram ka­sa­ba­sın­da, XI. yüz­yı­lın son­la­rın­da doğ­muş­tur. Ah­

met Ye­se­vi’nin an­ne­si Ay­şe Ha­tun, ba­ba­sı ise Şeyh İb­ra­him’dir. Kü­çük yaş­ta an­ne­si ve ba­ba­sı ve­fat eden Ah­met Ye­se­vi, ab­la­sı ile bir­lik­te Ye­si şeh­ri­ne gi­dip bu­ra­ya yer­leş­miş­tir. Ye­si’de ilim tah­sil et­miş,

bil­gi­si­ni ar­tır­dık­tan son­ra Bu­ha­ra’ya git­miş­tir. Bu­ha­ra’da dö­ne­min meş­hur âlim­le­rin­den bi­ri olan Yu­suf He­me­da­ni’den ders­ler al­mış­tır.

Yu­suf He­me­da­ni’nin 1140’ta ölü­mün­den son­ra Ah­met Ye­se­vi onun gö­rüş­le­ri­ni yay­mak için ça­lış­mış­

tır. Bir sü­re son­ra da Ye­si şeh­ri­ne gi­de­rek bu­ra­da Ye­se­vi­lik ta­ri­ka­tı­nı kur­muş­tur. Ah­met Ye­se­vi, Türk top­lu­luk­la­rı ara­sın­da İs­lam di­ni­nin ya­yıl­ma­sın­da et­ki­li ol­muş­tur. O, İs­lam’ın il­ke­le­ri­ni in­san­la­ra ba­sit ifa­

de­ler­le ve şi­ir­sel bir dil­le an­lat­mış­tır. Dü­rüst, ah­lak­lı ve er­dem­li bir ha­yat sür­dür­me­nin öne­mi üze­rin­de dur­muş­tur. Ah­met Ye­se­vi, “hik­met” adı ve­ri­len şi­ir­le­rin­de kı­sa öy­kü­le­re de yer ver­miş­tir. Onun şi­ir­le­ri, “Di­va­nı Hik­met” ad­lı ese­rin­de bir ara­ya top­lan­mış ve gü­nü­mü­ze ka­dar ulaş­mış­tır.

Etkinlik Ah­met Ye­se­vi, Türk top­lu­luk­la­rı ara­sın­da İs­lam di­ni­nin ya­yıl­ma­sın­da önem­li rol oy­na­mış­tır. O, İs­

lam’ın il­ke­le­ri­ni in­san­la­ra ba­sit ifa­de­ler­le ve şi­ir­sel bir dil­le an­lat­mış­tır. Şa­yet Ah­met Ye­se­vi gi­bi ki­şi­ler ol­ma­say­dı İs­la­mi­yet milletimiz arasında hız­la ya­yı­la­bi­lir miy­di? Beyin fırtınası yapınız.

Ahmet Yesevi Türbesi, Yesi-Kazakistan

Ah­met Ye­se­vi, Türk mil­le­ti­nin ye­tiş­tir­di­ği ün­lü bir dü­şü­nür ve mu­ta­sav­vıf­tır. Onun dü­şün­ce­le­ri, ya­şar­

ken ol­du­ğu gi­bi ölü­mün­den son­ra da et­ki­si­ni sür­dür­müş­tür. Ken­din­den son­ra­ki bir­çok şa­ir ve mu­ta­sav­vıf on­dan et­ki­len­miş­tir. Yu­nus Em­re ve Ha­cı Bek­taş Ve­li, Ah­met Ye­se­vi’den et­ki­le­nen­ler ara­sın­da­dır. 114


İSLAMİYET VE TÜRKLER

Etkinlik Mü’min denen, olur daim tefekkürde,

Can almağa bir gün gelir Melekü’l-mevt.

Fikr eyleyip zikrini söyler uzak gecede,

Ölmeden önce ölüm ile ol ülfet,

Olmaz benlik bir zerre vücudunda,

Uzak yola azık al, çek riyazet,

Öyle erin eteğini tutmaz mısın?

İzzet rahatını satıp, horluk almaz mısın?

(Hoca Ahmet Yesevi, Divanı Hikmet, s. 388.)

Yukarıdaki dörtlüklerde hangi mesajlar verilmektedir?

2.6. Ahî Ev­ran As­ya’dan Ana­do­lu’ya ge­len ilk Türk mu­ta­sav­vıf ve dü­şü­nür­le­rin­den bi­ri Ahî Ev­ran’dır. Bu ün­lü mu­ta­

sav­vı­fı­mı­zın asıl adı Şeyh Nâ­sı­rud­din Mu­ham­med Ahî Ev­ran bin Ab­bas’tır. Do­ğum ve ölüm yıl­la­rı ke­sin

ola­rak bi­lin­me­yen Ahî Ev­ran’ın dok­san kü­sur yıl ya­şa­dı­ğı tah­min edi­lir. Ahi­lik teş­ki­la­tı­nın ku­ru­lu­şu­na ön­cü­lük eden Ahî Ev­ran, Ana­do­lu’da bir­çok şe­hir ve ka­sa­ba­yı do­laş­mış; da­ha çok De­niz­li, Kay­se­ri ve Kon­ya’da ya­şa­mış­tır.

Ahî Ev­ran Camii ve Tür­be­si, Kır­şe­hir

Not Edelim Ahî Ev­ran, kur­du­ğu Ahi­lik teş­ki­la­tıy­la Türk top­lu­mun­da mes­lek ve ti­ca­ret ah­la­kı­nın yer­leş­me­sin­de

et­ki­li ol­muş­tur.

Ahî Ev­ran, es­naf ve tüc­car­lar ara­sın­da iş ah­la­kı­nın yer­leş­me­si için bü­yük ça­ba har­ca­mış­tır. Ana­

do­lu’da gez­di­ği şe­hir ve ka­sa­ba­lar­da in­san­la­ra iş­le­ri­ni dü­rüst bir şe­kil­de yap­ma­la­rı­nı, ah­lak­lı, er­dem­li bir ha­yat sür­dür­me­le­ri­ni öğüt­le­miş­tir. O, kur­du­ğu Ahi­lik teş­ki­la­tıy­la Türk top­lu­mun­da mes­lek ve ti­ca­ret 115


7. Ünite ah­la­kı­nın yer­leş­me­sin­de et­ki­li ol­muş­tur. Ahî Ev­ran, Ana­do­lu’da ya­şa­yan Türk top­lu­mu­na di­nî, ah­la­ki ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri­mi­zi be­nim­set­mek için ha­ya­tı bo­yun­ca ça­ba har­ca­mış­tır. Bu bü­yük mu­ta­sav­vıf ve dü­ şü­nür, Kır­şe­hir’de ve­fat et­miş­tir. Onun Kır­şe­hir’de bu­lu­nan ve tür­be hâ­li­ne ge­ti­ri­len me­za­rı, gü­nü­müz­de pek çok ki­şi ta­ra­fın­dan zi­ya­ret edil­mek­te­dir.

Etkinlik Siz­ce in­san­lar gü­nü­müz­de mes­lek ve ti­ca­ret ah­la­kı­nın ge­rek­le­ri­ne uy­gun dav­ra­nı­yor­lar mı? Göz­

lem ve dü­şün­ce­le­ri­ni­zi ar­ka­daş­la­rı­nız­la pay­la­şı­nız. 2.7. Ha­cı Bek­taş Ve­li

Ta­nın­mış Türk mu­ta­sav­vıf ve dü­şü­nür­le­rin­den bi­ri olan Ha­cı Bek­taş Ve­li 1210 yı­lın­da doğ­muş, 1271

yı­lın­da, alt­mış ya­şın­day­ken ve­fat et­miş­tir. Bü­yük dü­şü­nür Ah­met Ye­se­vi’nin der­viş­le­rin­den olan Ha­cı Bek­taş Ve­li, Ho­ra­san’dan ge­lip Kır­şe­hir ya­kın­la­rı­na yer­leş­miş­tir.

Hacı Bektaş Veli Türbesi, Hacıbektaş-Nevşehir

Ha­cı Bek­taş Ve­li, ha­ya­tı bo­yun­ca Türk top­lu­mun­da di­nî ve ah­la­ki de­ğer­le­rin yer­leş­me­si için ça­lış­ mış­tır. O, in­san­la­rı fi­kir ve ma­ne­vi­yat açı­sın­dan yük­selt­me­yi ken­di­si­ne amaç edin­miş­tir.10 Onun gö­rüş­le­ri çer­çe­ve­sin­de olu­şan Bek­ta­şi­lik akı­mı, XII­I. as­rın son­la­rın­dan iti­ba­ren Ana­do­lu’da yay­gın­laş­ma­ya baş­la­ mış­tır. İn­san sev­gi­si­ne ve ba­rı­şa bü­yük bir önem ve­ren Ha­cı Bek­taş Ve­li, top­lum­da Türk tö­re­si­nin, örf ve âdet­le­ri­nin ya­şa­tı­lıp yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı için ça­ba har­ca­mış­tır. Ana­do­lu hal­kı­na mil­lî ve di­nî de­ğer­le­ri­mi­zi be­nim­set­mek için uzun yıl­lar fe­da­kâr­ca ça­lı­şan Ha­cı Bek­taş Ve­li, soh­bet­le­rin­de va­tan sev­gi­si ve şe­hit­lik üze­rin­de sık­ça dur­muş­tur. Şe­hit­li­ğin ma­ne­vi açı­dan çok yük­sek bir mer­te­be ol­du­ğu­nu Kur’an-ı Ke­rim ve 10. Ahmet Güner, Tarikatlar Ansiklopedisi, s. 84-85.

116


İSLAMİYET VE TÜRKLER ha­dis­le­re da­ya­na­rak hal­ka an­lat­mış­tır.11 Soh­bet­le­rin­de şi­ir­sel bir dil kul­la­nan bu ün­lü dü­şü­nü­rü­müz “ne­ fes” adı ve­ri­len ila­hi­ler söy­le­miş­tir. Ha­cı Bek­taş Ve­li soh­bet­le­ri­ne ka­tı­lan­la­ra; kalp kır­mak­tan ka­çın­ma­yı, mi­sa­fir­per­ver ol­ma­yı, bü­yük­le­re say­gı gös­ter­me­yi, Türk tö­re­le­ri­ne sa­hip çık­ma­yı öğüt­le­miş­tir. Her­ke­sin eli­ne, di­li­ne ve ira­de­si­ne hâ­kim ol­ma­sı­nı is­te­miş­tir. Ha­cı Bek­taş Ve­li her za­man Kur’an-ı Ke­rim’in il­ke­le­ri ışı­ğın­da ha­re­ket et­miş­tir. İs­la­mi de­ğer­le­ri, es­ki Türk örf ve âdet­le­riy­le bağ­daş­tı­ra­rak an­lat­mış, böy­le­ce in­san­la­rın di­ni­mi­zin il­ke­le­ri­ni da­ha ko­lay öğ­ren­me­si­ne kat­kı sağ­la­mış­tır.12

Etkinlik Hacı Bek­taş Ve­li’nin, “Eli­ne, di­li­ne, be­li­ne hâ­kim ol.” sö­zü­nün an­la­mı üze­rin­de ko­nu­şu­nuz.

Ha­cı Bek­taş Ve­li’nin en önem­li ese­ri “Ma­kâ­lât” tır. Bu eser onun dinî, ahlaki, tasavvufi konulardaki gö­

rüşlerini ve öğütlerini içermektedir. Ha­ya­tı bo­yun­ca Türk top­lu­mun­da doğru bir din an­la­yışının oluşması

için ça­lışan Ha­cı Bek­taş Ve­li, 1271 yılın­da Nev­şe­hir’de ve­fat et­miş­tir. Bu ün­lü mu­ta­sav­vıf ve dü­şü­nü­rü­ mü­zün Nev­şe­hir’de bu­lu­nan me­za­rı, da­ha son­ra tür­be hâ­li­ne ge­ti­ril­miş­tir. Her yıl pek çok va­tan­daşımız Nevşe­hir’e gi­de­rek bu tür­be­yi zi­ya­ret et­mek­te­dir.

Not Edelim Bilmek istersen seni Can içre ara canı

Geç canından bul anı Sen seni bil sen seni Kim bildi efalini Ol bildi sıfatını

Anda gördü Zatını

Sen seni bil sen seni

(Semih Sergen, Tasavvuf Şiirleri Antolojisi, s.125.)

2.8. Mev­lâ­nâ Türk­ler­de İs­lam düşün­ce­si­nin oluşma­sın­da Mev­lâ­nâ’nın bü­yük bir et­ki­si var­dır. Bu ün­lü mu­ta­sav­vıf

ve dü­şü­nü­rü­müz, 1207’de Ho­ra­san’ın Belh şeh­rin­de doğmuş, 1273’te Kon­ya’da ve­fat et­miş­tir.13 Asıl adı Mev­lâ­nâ Ce­lâ­led­din Ru­mi’dir. Ba­ba­sı Ba­ha­ed­din Ve­led, dö­ne­min ün­lü âlim­le­rin­den bi­ri­dir. Mev­lâ­nâ’nın an­ne­si Mü­mi­ne Ha­tun ise Har­zemşah­lar so­yu­na men­sup­tur. 11. İslami Kavramlar, s. 112-114. 12. İslami Kavramlar, s. 113-115. 13. Ahmet Güner, Tarikatlar Ansiklopedisi, s. 84-89.

117


7. Ünite Mev­lâ­nâ’nın ilk ho­ca­sı, ba­ba­sı Ba­ha­ed­din Ve­led’dir. Mev­lâ­nâ, uzun sü­ren tah­sil ha­ya­tı bo­yun­ca tef­sir,

ha­dis, fıkıh gi­bi İs­la­mi ilim­ler­de uz­man­laşmış, Arap­ça ve Fars­ça­yı mü­kem­mel bir şe­kil­de öğ­ren­miştir. Türk ol­du­ğu hâl­de eser­le­ri­ni Fars­ça yaz­mıştır. Bu­nun se­be­bi, onun yaşadığı dö­nem­de ede­bi­yat di­li­nin

Fars­ça ol­ma­sıdır. Mev­lâ­nâ hem soh­bet­le­rin­de hem de yaz­dığı eser­ler­de yo­ğun ola­rak in­san sev­gi­si üze­rin­de dur­muş­tur. O; din, dil, mez­hep, ırk ay­rımı yap­mak­sızın bü­tün in­san­la­ra sev­giy­le yak­la­şılması

ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­muş­tur. Bir sö­zün­de, “Ben yet­miş üç din­le be­ra­be­rim.”14 de­miş, böy­le­ce her­ke­sin inan­

cı­na say­gılı ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­tir. Mev­lâ­nâ, İs­lam di­ni­nin en gü­zel şe­kil­de öğ­re­nil­me­si için ha­ya­tı bo­yun­ca ça­ba har­ca­mış, in­san­la­ra Al­lah’ın (c.c.) emir­le­ri­ne uy­ma­yı öğüt­le­miş­tir. Soh­bet­le­rin­de, ken­di­si­ni din­le­

me­ye ge­len­le­re, “Giz­li ve açık ola­rak Al­lah’tan (c.c.) kork­ma­nızı tav­si­ye ede­rim. Az ye­mek ye­me­ni­zi, az

uyu­ma­nızı, az söy­le­me­ni­zi, kö­tü­lük et­me­me­ni­zi, oru­ca de­vam et­me­ni­zi, na­maz kıl­ma­nızı, ... in­san­lar­dan ge­le­cek ezi­yet­le­re ta­ham­mül et­me­ni­zi, ... iyi in­san­lar­la gö­rüşme­ni­zi tav­si­ye ede­rim.”15 di­ye öğüt­ler­de bu­lun­muş­tur.

Etkinlik “Cö­mert­lik­te ve yar­dım et­me­de akar­su gi­bi ol.

Şef­kat ve mer­ha­met­te gü­neş gi­bi ol.

Baş­ka­la­rı­nın ku­sur­la­rı­nı ört­me­de ge­ce gi­bi ol.

Hid­det ve asa­bi­yet­te ölü gi­bi ol.

Te­va­zu ve al­çak gö­nül­lü­lük­te top­rak gi­bi ol.

Hoş­gö­rü­lü­lük­te de­niz gi­bi ol.

Ya ol­du­ğun gi­bi gö­rün ya da gö­rün­dü­ğün gi­bi ol.” Mevlânâ’nın yukarıdaki dizelerde vermek istediği mesajlar nelerdir? Arkadaşlarınızla değerlen­

diriniz.

Mev­lâ­nâ, eser­le­rin­de bü­yük oran­da

Kur’an-ı Ke­rim ayet­le­rin­den ve Sevgili Pey­gam­be­ri­mi­zin (s.a.v.) ha­dis­le­rin­den

fay­da­lan­mış­tır. Örneğin Mes­ne­vî ad­lı ese­rin­de an­lat­tı­ğı hi­kâ­ye­le­ri ge­nel ola­rak ayet ve ha­dis­ler­le des­tek­le­miş­tir. Ha­ya­tı

bo­yun­ca Türk İs­lam kül­tü­rü­nün ya­yı­ lıp be­nim­sen­me­si için ça­lış­mış­tır. Mev­

lâ­nâ’nın yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar sa­ye­sin­de di­ni­mi­zin dost­lu­ğa, kar­deş­li­ğe, in­san

sev­gi­si­ne ve top­lum­sal ba­rı­şa ver­di­ği önem da­ha iyi an­la­şıl­mış­tır. “Mes­ne­vi, Di­van-ı Ke­bir, Fih-i Mâ-fih ve Mek­tû­bât”

Mevlânâ Türbesi, Konya

Mev­lâ­nâ’nın eser­le­rin­den ba­zı­la­rı­dır.

14. Emine Yeniterzi, Mevlânâ Celaleddin Rûmi, s. 1-7. 15. Ahmet Güner, Tarikatlar Ansiklopedisi, s. 228.

118


İSLAMİYET VE TÜRKLER

Not Edelim Mev­lâ­nâ der ki:

“Bu âlemde kadın erkek herkes her an can çekişmede ve ölmektedir,

Böylece ibret al ki içine merhamet yerleşsin. Buğz, haset ve kin kökünü koparıp atsın.

Akrabana, dostlarına öldükleri zaman gönlün nasıl müteessir oluyorsa onlara diriyken de öyle bak. Gelecek şey gelmiş, iyi veya kötü olacak şey olmuştur. Dostlarının can çekişmesini, yokluklarını

önceden tahayyül et.”

(Mesnevi, C 6, s. 679.)

2.9. Yu­nus Em­re Meş­hur Türk şa­ir ve mu­ta­sav­vıf­la­rın­dan bi­ri olan Yu­nus Em­re 1240 yı­lın­da doğ­muş, 1320 yı­lın­da

ve­fat et­miş­tir.16 Mev­lâ­nâ, Ha­cı Bek­taş Ve­li gi­bi mu­ta­sav­vıf­la­rın gö­rüş ve dü­şün­ce­le­rin­den bü­yük oran­da et­ki­len­miş­tir. Bek­ta­şi der­viş­le­rin­den Tap­tuk Em­re’nin der­gâ­hın­da bu­lun­muş, onun mü­ri­di ol­muş ve ken­ di­sin­den ders­ler al­mış­tır.17

Yu­nus Em­re, bir dört­lü­ğün­de Tap­tuk Em­re’nin

ken­di­si üze­rin­de bı­rak­tı­ğı et­ki­yi şöy­le di­le ge­tir­miş­tir: “Tap­tuk’un ta­pu­sun­da, Kul ol­duk ka­pı­sın­da, Yu­nus mis­kin çiğ idik, Piş­tik el­ham­dülil­lah.”18

Yu­nus Em­re ede­bi­ya­tı­mı­zın en çok oku­nan şa­

ir­le­rin­den bi­ri­dir. O, ko­lay an­la­şı­lır, sa­de ve du­ru bir Türk­çey­le yaz­dı­ğı şi­ir­le­riy­le hal­ka Allah (c.c.) ve Pey­gam­ber (s.a.v.) sev­gi­si­ni aşı­la­ma­yı amaç­la­mış­ tır. Şi­ir­le­rin­de in­san­la­rı dost­lu­ğa ve kar­deş­li­ğe ça­ğır­

mış; top­lum­sal ba­rı­şa önem ver­me­yi, kin ve nef­ret­ten uzak dur­ma­yı öğüt­le­miş­tir. Yu­nus Em­re bir şi­i­rin­de; “Bir kez gö­nül yık­tın ise, Bu kıl­dı­ğın na­maz de­ğil. Yet­miş iki mil­let da­hi, Elin yü­zün yu­maz de­ğil.

Ana­do­lu’da çok se­vi­len Yu­nus Em­re adı­na bir­çok yer­de tür­be yapıl­mış­tır. Bunlardan biri de AfyonSandıklı’dadır.

Bir gö­nül yap­tın ise, Er ete­ğin tut­tun ise, Bir kez ha­yır et­tin ise, Bin­de bir ise az de­ğil...”19 16. Büyük Larousse, C 24, s. 12643. 17. Ali Kemal, Yunus Emre, s. 5-14. 18. Yunus Emre’den Altın Öğütler, s. 50. 19. Ali Kemal, Yunus Emre, s. 19.

119


7. Ünite di­ye­rek in­san­la­ra baş­ka­la­rı­nın kal­bi­ni kı­ra­cak dav­ra­nış­lar­dan ka­çın­ma­yı tav­si­ye et­miş­tir. Baş­ka bir

şi­i­rin­de ise

“Ben gel­me­dim da­va için, Be­nim işim sev­gi için.”20 di­ye­rek in­san sev­gi­si­ne ver­di­ği öne­mi be­lirt­miş­tir.

Etkinlik “Bir kez gö­nül yık­tın ise, Bu kıl­dı­ğın na­maz de­ğil.” Yu­nus Em­re yu­ka­rı­da­ki sö­zün­de ne an­lat­mak is­ti­yor? Sı­nı­fı­nız­da ko­nu­şu­nuz.

Yu­nus Em­re, şi­ir­le­rin­de Türk örf ve âdet­le­riy­le di­nî de­ğer­le­ri bir­leş­tir­miş­tir. Onun, Ana­do­lu’da İs­la­mi

il­ke­le­rin doğ­ru bir şe­kil­de öğ­re­nil­me­sin­de, kül­tü­rel de­ğer­le­ri­mi­zin be­nim­sen­me­sin­de önem­li bir ro­lü ol­

muş­tur.21 Du­ru bir Türk­çey­le söylediği şi­ir­le­ri asır­lar­ca dil­den di­le, gö­nül­den gö­nü­le ak­ta­rıl­mış­tır. Bu

şi­ir­ler, onun “Di­van” ad­lı ese­rin­de bir ara­ya top­lan­mış­tır. Yu­nus Em­re’nin şi­ir­le­ri geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi gü­nü­müz­de de be­ğe­niy­le okun­mak­ta, in­san­la­ra il­ham kay­na­ğı ol­ma­ya de­vam et­mek­te­dir. 2.10. Ha­cı Bay­ram Ve­li Türk­ler­de İs­lam an­la­yı­şı­nın oluş­

ma­sın­da et­ki­li olan baş­lı­ca şah­si­yet­ ler­den bi­ri de Ha­cı Bay­ram Ve­li’dir. Bu

ün­lü mu­ta­sav­vı­fı­mız, 1352 yı­lın­da An­ ka­ra’nın Zül­fa­dıl (Sol­fa­sol) kö­yün­de

doğ­muş­tur. Zül­fa­dıl, fa­zi­let sa­hi­bi,

mü­ba­rek ki­şi an­la­mı­na ge­lir. Ha­cı Bay­ram Ve­li, 1429 yı­lın­da ve­fat et­miş­ tir.22 Genç­lik yıl­la­rın­da iyi bir med­re­se eği­ti­mi gör­müş­tür. Fı­kıh, tef­sir, ha­dis

gi­bi İs­la­mi ilim­ler­de ken­di­ni ge­liş­tir­ miş, Arap­ça ve Fars­ça­yı öğ­ren­miş­tir. Ta­sav­vuf ve ede­bi­ya­ta bü­yük bir il­gi duy­muş, tah­si­li­ni ta­mam­la­dık­tan son­ ra ders­ler ver­miş­tir.23

Hacı Bayram Veli Camii ve Türbesi, Ankara

20. İ. Agâh Çubukçu, Türk İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler, s. 86. 21. İ. Agâh Çubukçu, Türk İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler, s. 75-86. 22. Ahmet Güner, Tarikatlar Ansiklopedisi, s. 164. 23. Türk Edebiyatı Tarihi, s. 29.

120


İSLAMİYET VE TÜRKLER Ha­cı Bay­ram Ve­li, dö­ne­mi­nin ta­nın­mış mu­ta­sav­vıf­la­rın­dan bi­ri olan So­mun­cu Ba­ba’dan ders­ler al­ mış, da­ha son­ra da ken­di der­gâ­hı­nı kur­muş­tur. An­ka­ra ve çev­re­sin­de İs­la­mi de­ğer­le­rin doğ­ru bir şe­kil­de öğ­re­nil­me­sin­de, Türk örf ve âdet­le­ri­nin be­nim­sen­me­sin­de önem­li rol oy­na­mış­tır. An­ka­ra ve ci­va­rın­da bu­lu­nan ahi­le­re ders­ler ver­miş, in­san­la­ra İs­la­mi­ye­ti sev­dir­miş­tir.24 Ha­cı Bay­ram Ve­li soh­bet­le­rin­den ar­ta ka­lan za­man­lar­da tar­la­da ça­lı­şır, işi­ne sa­de­ce iba­det et­mek için ara ve­rir­di. O, der­gâ­hı­na ge­len­le­re tef­sir, fı­kıh ve ha­dis ders­le­ri oku­tur, in­san­la­rın İs­lam’ı doğ­ru bir şe­kil­de öğ­ren­me­le­ri için ça­ba har­car­dı. Ha­cı Bay­ram Ve­li, Fars­ça eser­le­rin rağ­bet gör­dü­ğü bir dö­nem­de Türk­çe şi­ir­ler söy­le­miş­tir. Böy­le­ce hem in­san­lar­la ra­hat ile­ti­şim kur­muş hem de ver­di­ği di­nî ve ah­la­ki me­saj­la­rı hal­ka da­ha ko­lay ulaş­tır­ mış­tır. Yu­nus Em­re, Ha­cı Bek­taş Ve­li ve Ha­cı Bay­ram Ve­li gi­bi mu­ta­sav­vıf­la­rın söy­le­di­ği Türk­çe şi­ir­ler Ana­do­lu’da dil bir­li­ği­nin oluş­ma­sı­na da kat­kı sağ­la­mış­tır. Ha­cı Bay­ram Ve­li’nin bir­kaç şi­i­ri dı­şın­da, gü­nü­ mü­ze ula­şan her­han­gi bir ese­ri bu­lun­ma­mak­ta­dır.25

Etkinlik Türk­ler­de İs­lam an­la­yı­şı­nın oluş­ma­sın­da et­ki­li olan şah­si­yet­ler­den si­zi en çok et­ki­le­yen üç ta­ne­si­ni

be­lir­le­yi­niz. Bun­la­rın han­gi özel­lik­le­ri­nin si­zi et­ki­le­di­ği­ni se­bep­le­riy­le birlikte söy­leyiniz.

3. Türk­le­rin İs­lam Me­de­ni­ye­ti­ne Kat­kı­la­rı Eme­vi­ler za­ma­nın­da olum­suz sey­re­den Türk-Arap iliş­ki­le­ri, Ab­ba­si­ler Dö­ne­mi’n­de iyi yön­de ge­liş­ti. 751 yı­lın­da­ki Ta­las Sa­va­şı’nın ar­dın­dan Türk­ler top­lu­luk­lar hâ­lin­de Müs­lü­man ol­ma­ya baş­la­dı­lar. Ön­ce Kar­luk, Yağ­ma ve Çi­ğil Türk­le­ri İs­la­mi­ye­ti be­nim­se­di. X. yüz­yıl baş­la­rın­da Türk­le­rin en bü­yük bo­yu olan Oğuz­lar da Müs­lü­man ol­du­lar. Bu sü­reç­te, Ab­ba­si­le­rin Türk­le­re kar­şı iz­le­di­ği ılım­lı po­li­ti­ka­nın önem­li bir et­ki­si var­dır. Ab­ba­si­ler, kah­ra­man­lık ve ce­sa­ret­le­riy­le ün­lü Türk­le­re, baş­ta or­du ol­mak üze­re, çe­şit­li dev­let ka­de­ me­le­rin­de önem­li gö­rev­ler ver­di­ler. Ab­ba­si Ha­li­fe­si Me’mun’un son za­man­la­rın­da, or­du­nun yö­ne­ti­mi­ni ta­ma­men üst­le­nen Türk­ler hem iç is­yan­la­rın bas­tı­rıl­ma­sın­da hem de Bi­zans üze­ri­ne ya­pı­lan se­fer­ler­de bü­yük ba­şa­rı­lar sağ­la­dı­lar. X. yüz­yı­lın baş­la­rın­da Ab­ba­si Dev­le­ti’nin gü­cü iyi­ce za­yıf­la­dı. Bü­vey­ho­ğul­la­rı Bağ­dat’ı iş­gal ede­rek Ab­ba­si ha­li­fe­si­ni bas­kı atı­na al­dı. An­cak 1055 yı­lın­da Bağ­dat’a gi­den Sel­çuk­lu Sul­ ta­nı Tuğ­rul Bey bu du­ru­ma son ve­re­rek ha­li­fe­yi Bü­vey­ho­ğul­la­rı­nın bas­kı­sın­dan kur­tar­dı. Bun­dan son­ra Türk­ler, İs­lam dün­ya­sı­nı sa­vun­ma gö­re­vi­ni tek baş­la­rı­na üst­len­di­ler. Se­ne­ler­ce sü­ren Haç­lı sal­dı­rı­la­rı­na kar­şı İs­lam dün­ya­sı­nın sa­vu­nu­cu­lu­ğu­nu yap­tı­lar. Türk­le­rin İs­lam me­de­ni­ye­ti­nin ge­li­şip güç­len­me­sin­de de önem­li kat­kı­la­rı ol­muş­tur. Türk­ler, hâ­kim ol­duk­la­rı top­rak­lar­da med­re­se­ler, han­lar, ha­mam­lar, ker­van­sa­ray­lar, has­ta­ne­ler, ca­mi­ler, tür­be­ler yap­ tır­mış­lar­dır. 24. Türk Edebiyatı Tarihi, s. 75-77. 25. Hayrani Altıntaş, Tasavvuf Tarihi, s. 150.

121


7. Ünite Türk­ler ara­sın­da ye­ti­şen ilim adam­la­rı, sa­nat­çı­lar ve ede­bi­yat­çı­lar yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar ve or­ta­ya koy­ duk­la­rı eser­ler­le İs­lam kül­tü­rü­nün ge­li­şip zen­gin­leş­me­si­ni sağ­la­mış­lar­dır. Türk­le­rin İs­lam me­de­ni­ye­ti­ne kat­kı­la­rı­nı; di­nî ilim­ler, po­zi­tif ilim­ler, sa­nat ve ede­bi­yat ala­nı ol­mak üze­re üç grup­ta ele ala­bi­li­riz. Di­nî İlim­ler Türk­ler; tef­sir, ha­dis, fı­kıh ve ke­lam gi­bi di­nî ilim­ler ala­nın­da yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar­la İs­lam me­de­ni­ye­ ti­ne bü­yük kat­kı­lar sağ­la­mış­lar­dır. Ebu Ha­ni­fe (öl. 767), Bu­ha­ri (öl. 869), Mâ­tu­ri­di (öl. 944), Ze­mah­şe­ri (öl. 1143), Ebû’s-Su­ud Efen­di (öl. 1574), Ah­met Cev­det Pa­şa (öl. 1895) ve El­ma­lı­lı Mu­ham­med Ham­di Ya­zır (öl. 1942) Türk­ler ara­sın­dan ye­ti­şen İs­lam âlim­le­rin­den ba­zı­la­rı­dır. Bun­lar­dan Ebu Ha­ni­fe, fı­kıh; Mâ­tu­ri­di, ke­lam; Fah­ret­tin Ra­zi, Ze­mah­şe­ri, Ebû’s-Su­ud Efen­di ve El­ma­lı­lı Mu­ham­med Ham­di Ya­zır ise tef­sir ala­nın­da ça­lış­ma­lar yap­mış, eser­ler ver­miş­ler­dir. Ah­met Cev­det Pa­şa ise İs­lam ta­ri­hi ala­nın­da ün yap­mış bir âlim­dir. Bu ilim adam­la­rın­dan Ebu Ha­ni­fe, bü­tün İs­lam âle­min­ce ta­nın­mak­ta­dır. Müs­lü­man­lar ara­sın­da men­su­bu en çok mez­hep­ler­den bi­ri olan Ha­ne­fi­lik, onun gö­rüş­le­ri çer­çe­ve­sin­de oluş­muş­tur. Mâ­tu­ri­di, İs­lam dün­ya­sı­nın en önem­li dü­şü­nür ve ilim adam­la­rın­dan bi­ri­dir. İti­ka­di mez­hep­ler­den Mâ­ tu­ri­di­lik onun gö­rüş­le­ri et­ra­fın­da oluş­muş­tur. Bu ün­lü ke­lam­cı­mız, İs­lam inanç­la­rı­nı man­tık­sal tu­tar­lı­lık için­de sa­vun­ma­sıy­la hem geç­miş­te hem de gü­nü­müz­de Müs­lü­man­la­rın tak­di­ri­ni ka­zan­mış­tır. Ze­mah­ şe­ri Arap­ça­yı mü­kem­mel bir şe­kil­de öğ­ren­miş, “Keş­şaf” ad­lı tef­si­ri yaz­mış­tır. Fah­ret­tin Ra­zi ise İs­lam dün­ya­sın­da da­ha çok “Me­fâ­tî­hul Gayb” ad­lı tef­si­riy­le ta­nın­mış­tır. Bu iki âli­min tef­sir ala­nın­da­ki eser­le­ri gü­nü­müz­de bi­le Müs­lü­man­lar ta­ra­fın­dan be­ğe­niy­le okun­mak­ta­dır. Meş­hur dev­let ada­mı ve ta­rih­çi­miz Ah­met Cev­det Pa­şa’nın “Kı­sas-ı En­bi­ya ve Te­va­rih-i Hu­le­fa” ad­lı ese­ri de İs­lam ta­ri­hi ala­nın­da ol­duk­ça önem­li kay­nak­lar ara­sın­da­dır. Po­zi­tif Bi­lim­ler Türk­ler; ma­te­ma­tik, as­tro­no­mi, tıp, fi­zik, zo­olo­ji gi­bi po­zi­tif bi­lim­ler ala­nın­da yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar­la da İs­lam me­de­ni­ye­ti­nin ge­li­şip zen­gin­leş­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­muş­lar­dır. Ha­rez­mi (öl. 850), İb­ni Hey­sem (öl. 1039), Ebu Kâ­mil Şu­ca (öl. 950), Fa­ra­bi (öl. 950), Bi­rû­ni, (öl. 1048), İb­ni Si­na (öl. 1037), Uluğ Bey (öl. 1449) ve Ali Kuş­çu (öl. 1474) Türk­ler ara­sın­dan ye­tiş­miş bi­lim adam­la­rın­dan ba­zı­la­rı­dır. Bun­lar­dan Ha­rez­mi, özel­lik­le ma­te­ma­tik ala­nın­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la şöh­ret bul­muş­tur. Bir dâ­hi ola­rak ka­bul edi­len Ha­rez­mi, sı­fır­lı on­da­lık sis­te­mi bu­la­rak in­san­la­rın, kul­la­nıl­ma­sı ol­duk­ça zor olan Ro­men ra­kam­la­rın­dan kur­tul­ma­sı­nı sağ­la­mış­tır. Ha­rez­mi’nin “Hi­sâ­bül Cebr vel Mu­ka­be­le” ad­lı ese­ri asır­lar­ca Av­ru­pa okul­la­ rın­da ders ki­ta­bı ola­rak oku­tul­muş­tur. İb­ni Hey­sem ve Ebu Kâ­mil Şu­ca da meş­hur ma­te­ma­tik­çi­le­ri­miz­ den­dir. Ebu Kâ­mil Şu­ca beş bi­lin­me­yen­li denk­lem­le­rin çö­zü­mü­nü yap­mış, İb­ni Hey­sem ise fo­toğ­raf­çı­lı­ğın te­me­li­ni oluş­tu­ran ka­ra ku­tu­yu icat et­miş­tir. Meş­hur Türk bil­gin­le­rin­den Uluğ Bey ve Ali Kuş­çu as­tro­no­mi (uzay bi­li­mi) ala­nın­da önem­li ça­lış­ma­lar yap­mış­lar­dır. Uluğ Bey ta­ra­fın­dan Se­mer­kant’ta ku­ru­lan ra­sat­ha­ne (göz­le­me­vi) bu­gün bi­le var­lı­ğı­nı sür­ dür­mek­te­dir. Ali Kuş­çu ise as­tro­no­mi ala­nın­da bir­çok öğ­ren­ci ye­tiş­tir­miş, İs­tan­bul’da bü­yük bir ra­sat­ha­ne kur­muş­tur. Bu ra­sat­ha­ne, Av­ru­pa’da mo­dern ra­sat­ha­ne­le­rin ku­rul­ma­sın­da et­ki­li ol­muş­tur.

122


İSLAMİYET VE TÜRKLER Tıp ala­nın­da ye­tiş­miş Müs­lü­man Türk ilim adam­la­rı­nın

ba­şın­da hiç şüp­he­siz İb­ni Si­na ge­lir. Bü­yük bir ta­bip olan İb­ni Si­na tıb­ba da­ir bir­çok eser yaz­mış­tır. An­sik­lo­pe­dik ni­

te­lik­te bir eser olan “Ki­tâ­büş Şi­fa” ve “el-Ka­nun fit Tıp” ad­lı eser­ler bun­la­rın en ta­nın­mış­la­rı­dır. Bu ün­lü tıp âli­mi­nin

el-Ka­nun fit Tıp ad­lı ese­ri yüz­yıl­lar­ca Av­ru­pa tıp okul­la­ rın­da ders ki­ta­bı ola­rak oku­tul­muş­tur. O, ken­di dö­ne­mi­nin im­kân­la­rı içe­ri­sin­de id­rar tah­li­li yap­mış, ve­rem has­ta­lı­ğı­nı

ta­nıt­mış, şe­ker has­ta­lı­ğı­nın te­da­vi­si ile il­gi­li dik­ka­te de­ğer ça­lış­ma­lar yap­mış­tır.

İbni Sina (Temsilî resim)

Bi­rû­ni fi­zik ala­nın­da önem­li ça­lış­ma­lar yap­mış, ışı­ğın ses­ten da­ha hız­lı ha­re­ket et­ti­ği­ni be­lir­le­miş­tir.

Ay­rı­ca mad­de­le­rin öz­gül ağır­lık­la­rı­nın he­sap­lan­ma­sı üze­rin­de ça­lış­mış­tır.

Ta­nın­mış Türk bil­gin­le­rin­den Fa­ra­bi de yap­tı­ğı bi­lim­sel ça­lış­ma­lar­la İs­lam me­de­ni­ye­ti­ne kat­kı­da bu­

lun­muş­tur. O; fel­se­fe, as­tro­no­mi, ma­te­ma­tik, man­tık baş­ta ol­mak üze­re bir­çok alan­da ça­lış­ma­lar yap­mış­ tır. İs­lam dün­ya­sın­da fel­se­fe ge­le­ne­ği­nin ku­ru­cu­su ka­bul edi­len Fa­ra­bi, “İh­sâ­u’l Ulûm (İlim­le­rin Sa­yı­mı)”

ad­lı ki­ta­bıy­la ilim­le­ri sı­nıf­lan­dır­mış­tır. O, Aris­to’dan son­ra, fel­se­fe ta­ri­hi­nin ikin­ci öğ­ret­me­ni ola­rak ka­bul edil­miş­tir.

Pi­ri Re­is (öl. 1554) ve Sey­di Ali Re­is (öl. 1562) coğ­

raf­ya ala­nın­da ta­nın­mış iki ün­lü Türk de­niz­ci­si­dir. Pi­ri Re­is’in “Ki­ta­b-ı Bah­ri­ye (De­niz­ci­lik Ki­ta­bı)” ve Sey­di Ali

Re­is’in “Mi­ra­tül Me­mâ­lik (Mem­le­ket­le­rin Ay­na­sı)” ad­lı

eser­le­ri bu alan­da ol­duk­ça önem­li­dir. Ta­rih ve coğ­raf­ya ala­nın­da, meş­hur sey­ya­hı­mız Ev­li­ya Çe­le­bi’nin “Se­ya­hat­ na­me” ad­lı ese­ri önem­li bir kay­nak­tır. Sa­nat İs­lam di­nin­de bi­lim­sel ça­lış­ma­lar ya­nın­da, sa­na­ta ve

sa­nat­çı­ya da bü­yük bir önem ve­ril­miş­tir. Kur’an-ı Ke­rim’de yer alan bir­çok ayet­te, Müs­lü­man­lar iş­le­ri­ni en iyi şe­kil­de yap­ma­ya, Al­lah’ın (c.c.) ya­rat­tı­ğı gü­zel­lik­ler üze­rin­de dü­

şün­me­ye teş­vik edil­miş­tir. Di­ni­mi­zin bu ko­nu­da­ki öğüt­le­ri­ni dik­ka­te alan ata­la­rı­mız, sa­nat ala­nın­da yap­tık­la­rı ça­lış­ ma­lar­la da İs­lam me­de­ni­ye­ti­ne önem­li kat­kı­lar­da bu­lun­ muş­lar­dır. Mi­ma­ri, hüs­nü­hat, tez­hip ve min­ya­tür Türk­le­rin yo­ğun ola­rak il­gi­len­dik­le­ri baş­lı­ca sa­nat dal­la­rın­dan­dır.

Pi­ri Re­is’in ha­ri­ta­sı

Mi­ma­ri, ilim­le sa­na­tın bir­leş­ti­ği, tek­nik ile es­te­ti­ğin bu­luş­tu­ğu bir sa­nat da­lı­dır. Türk­ler, İs­lam di­ni­ni

ka­bul et­tik­ten son­ra mi­ma­ri alan­da önem­li ça­lış­ma­lar yap­mış­lar­dır. Ken­di sa­nat an­la­yış­la­rı ile İs­lam dü­şün­ce­si­ni bir­leş­ti­re­rek ye­ni bir mi­ma­ri tarz oluş­tur­muş­lar­dır. Ör­ne­ğin Türk­ler­de ca­mi mi­na­re­le­ri, baş­

ka Müs­lü­man top­lum­lar­da­ki­nin ak­si­ne, in­ce ve uzun­dur. Ata­la­rı­mız ça­dır­dan esin­le­ne­rek ca­mi­le­rin dış gö­rü­nü­mü­ne de ge­nel­lik­le da­ire­sel şe­kil­ler ver­me­ye ça­lış­mış­lar­dır. Müs­lü­man ol­duk­tan son­ra mi­ma­ri 123


7. Ünite alan­da bü­yük atı­lım­lar ger­çek­leş­ti­ren ata­la­rı­mız; yap­tık­la­rı ca­mi, med­re­se, çeş­me, has­ta­ne, han, köp­rü gi­bi ya­pı­lar­la İs­lam me­de­ni­ye­ti­nin ge­liş­me­si­ne kat­kı sağ­la­mış­lar­dır. Müs­lü­man Türk­ler ta­ra­fın­dan yüz­

yıl­lar­ca ön­ce yap­tı­rı­lan ca­mi ve med­re­se­ler, ara­dan ge­çen uzun sü­re­ye rağ­men bu­gün bi­le var­lı­ğı­nı ve ih­ti­şa­mı­nı ko­ru­mak­ta­dır.

Türk­le­rin İs­lam me­de­ni­ye­ti­ne mi­ma­ri alan­da yaptıkları kat­kı­lar ilk Türk İs­lam dev­let­le­rin­den Ka­ra­han­

lı­lar­la (840-1212) başlayıp Sel­çuk­lu­lar­la de­vam et­miş­tir. Türk-İs­lam mi­ma­ri­si, Os­man­lılar Dö­ne­mi’n­de ise

zir­ve­ye ulaşmıştır. Ata­la­rımız hâ­kim ol­duk­la­rı top­rak­lar­da, özel­lik­le Os­man­lı­lar za­ma­nın­da, sa­nat de­ğe­ri

yük­sek olan pek çok mi­ma­ri eser mey­da­na ge­tir­mişler­dir. İs­tan­bul’da Ye­ni Ca­mi, Sü­ley­ma­ni­ye, Fa­tih, Şeh­

zadebaşı ve Sul­tan Ah­met ca­mi­le­ri ile Edir­ne’de­ki Se­li­mi­ye Ca­mii bu­na ör­nek ola­rak gös­te­ri­le­bi­lir. Bur­sa’da Or­han Ga­zi ve Mu­ra­di­ye ca­mi­le­ri; Kon­ya’da Sır­ça­lı, Ka­ra­tay ve İn­ce Mi­na­re­li med­re­se­ler, Si­vas’ta Gök Med­re­se, Kay­se­ri’de Hu­nat (Hu­ant) Ha­tun Med­re­se­si ve Er­zu­rum’da bu­lu­nan Ha­tu­ni­ye Med­re­se­si de ata­la­rı­mız ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan önem­li mi­ma­ri eser­ler­dir.

Karatay Medresesi, Konya

Selimiye Camii, Edirne

Etkinlik Ülkemizde dinî mimariye ait eserlerin çok olmasından ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? Tartışınız. Arap harf­le­riy­le gü­zel ya­zı yaz­ma sa­na­tı­na hüs­nü­hat de­nir. Bu sa­nat da­lın­da ye­tiş­miş olan ki­şi­ler

hat­tat ola­rak ad­lan­dı­rı­lır. Ata­la­rı­mız hüs­nü­ha­ta bü­yük bir önem ver­miş­ler; bu sa­nat da­lı­nı Kur’an-ı Ke­rim ve di­ğer ki­tap­la­rın ya­zıl­ma­sın­da, ca­mi­le­rin içi­nin süs­len­me­sin­de us­ta­lık­la uy­gu­la­mış­lar­dır. Şeyh Ham­dul­ lah Çe­le­bi (öl. 1526) ve Ha­fız Os­man (öl. 1698) Türk­ler ara­sın­da ye­ti­şen ün­lü hat­tat­lar­dan­dır.

Bismillâhirrâhmanirrâhim yazılı bir hüsnühat örneği-www.kultur.gov.tr

124


İSLAMİYET VE TÜRKLER

Atalarımız hat ve tezhip sanatına önem vermişlerdir.

Mil­le­ti­miz tez­hip sa­na­tına da bü­yük bir önem vermiştir. Tez­hip, al­tın yal­dız ve bo­ya ile ya­pı­lan bir

çe­şit ki­tap süs­le­me sa­na­tı­dır. Bu sa­nat da­lın­da el yaz­ma­sı ki­tap­lar ve lev­ha ke­nar­la­rı al­tın yal­dız ve

bo­ya kul­la­nı­la­rak süs­le­nir. Böy­le­ce hem ki­tap­lar hem de lev­ha­lar da­ha gü­zel bir gö­rü­nü­me ka­vuş­tu­ru­lur. Tez­hip sa­na­tı Türk­ler­de VIII. yüz­yıl­da baş­la­mış, Os­man­lı­lar Dö­ne­mi’n­de ge­liş­miş­tir. Ata­la­rı­mız özel­lik­le el yaz­ma­sı Kur’an-ı Ke­rim’ler­de tez­hip sa­na­tı­nı yo­ğun ola­rak uy­gu­la­mış­lar­dır.

Min­ya­tür; su­lu bo­ya ve­ya al­tın yal­dız kul­la­nı­la­rak kâ­ğıt ya da de­ri üze­ri­ne, in­ce fır­ça­lar­la re­sim yap­

ma sa­na­tı­dır. Bu re­sim sa­na­tın­da ışık, de­rin­lik, pers­pek­tif ve göl­ge­ye yer ve­ril­mez. Ata­la­rı­mız min­ya­tü­rü da­ha çok el yaz­ma­sı ki­tap­la­rın süs­len­me­sin­de kul­lan­mış­lar­dır. Min­ya­tür­ler ge­nel­de ki­tap­ta yer alan ko­ nu­lar­la il­gi­li­dir. Ni­gâ­ri (öl. 1572) ve Lev­ni (öl. 1732) meş­hur min­ya­tür sa­nat­çı­la­rı­mız­dan­dır.

Türk­ler dil ve ede­bi­yat ala­nın­da yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar­la da İs­lam me­de­ni­ye­ti­ne önem­li kat­kı­da bu­lun­

muş­lar­dır. Yu­suf Has Ha­cib’in Ku­tat­gu Bi­lig, Kaş­gar­lı Mah­mut’un Di­van-ı Lü­ga­ti’t-Türk, Edip Ah­met’in

Atâ­be­tü’l-Ha­ka­yık ad­lı ki­tap­la­rı Türk İs­lam ede­bi­ya­tı­nın ilk ör­nek­le­ri­dir. Ali Şir Ne­va­i, Fu­zu­li, Mev­lâ­nâ, Ho­ca Ah­met Ye­se­vi, Ha­cı Bek­taş Ve­li, Yu­nus Em­re gi­bi şah­si­yet­ler ka­le­me al­dık­la­rı seç­kin eser­ler­le

hem ede­bi­ya­tı­mı­zın en gü­zel ör­nek­le­ri­ni ver­miş­ler hem de İs­lam kül­tür ve me­de­ni­ye­ti­nin ge­liş­me­si­ne kat­kı sağ­la­mış­lar­dır.

125


7. Ünite

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 1. Emeviler Dönemi’nde Türklerin Müslüman oluş süreci nasıl gelişmiştir? Bilgi veriniz. 2. Abbasiler zamanında Türkler niçin gruplar hâlinde İslamiyeti kabul etmeye başlamışlardır? Açık­

layınız.

3. Mevlânâ’nın, eserlerinde üzerinde durduğu başlıca konular nelerdir? Bilgi veriniz. 4. Aşağıdakilerden hangisi esnaf teşkilatının kurucusu olup iş ve ticaret ahlakının yaygınlaşması

için çaba harcamıştır?

A) Hacı Bektaş Veli

B) Ahi Evran

C) Mevlânâ

D) İmam Eş’ari

E) Ahmet Yesevi

5. Aşağıdakilerden hangisi, itikadi İslam mezheplerinden birinin kurucusu olarak tanınır? A) Ebu Hanife

B) Şafii

C) Ahmet Yesevi

D) İmam Mâturidi

E) Hacı Bayram Veli

6. Aşağıdakilerden hangisi, Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatıdır? A) Minyatür

B) Tezhip

D) Tezyinat

E) Mimari

C) Hüsnühat

7. Aşağıdakilerden hangisi, Ebu Hanife’nin günümüze kadar ulaşan ünlü eseridir? A) Fıkhu’l­Ekber

B) Mesnevi

C) Er­Risale

D) Divan

E) Divan­ı Hikmet

Aşağıdaki cümlelerde yer alan noktalı bölümleri yay ayraç içinde verilen ifadelerle tamamlayınız. (minyatür, hüsnühat, tezhip) 8. ........... altın yaldız ve boya ile yapılan bir çeşit kitap süsleme sanatıdır. 9. Sulu boya veya altın yaldız kullanılarak kâğıt ya da deri üzerine, ince fırçalarla resim yapma

sanatına ................ denir.

10. Aşağıdaki tabloya, Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olan başlıca şahsiyetleri ve

bunların hangi alanda ön plana çıktığını örnekteki gibi yazınız.

Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetler Ebu Hanife

Fıkıh, akait

126


SÖZ­LÜK A âdet

:

1. Alışılmış şey, herkes tarafından uyulan yol, töre, gelenek, görenek, alışkanlık,

usul. 2. Akıl ve sağduyu sahibi kişilerin benimseyip tekrarladıkları alışkanlıklar. 3. Akla ve düşünceye dayanmaksızın tekrar edilegelen olay, durum ve davranış.

afo­roz

:

am­bar­go

:

amel

:

1. Hris­ti­yan­lık­ta ki­li­se ta­ra­fın­dan ve­ri­len ce­ma­at­ten kov­ma ce­za­sı. 2. Da­rı­lıp bi­riy­le

ko­nuş­ma­mak, ya­kı­nı ol­mak­tan çı­kar­mak, il­gi­yi ke­sip uzak­laş­tır­mak.

1. Bir dev­le­tin, ge­mi­le­rin ken­di li­man­la­rın­dan ay­rıl­ma­sı­nı ya­sak­la­ma du­ru­mu. 2. Bir

ma­lın ser­best sü­rü­mü­nü en­gel­le­mek için ko­nu­lan ya­sak.

1. Yapılan iş, eylem, fiil. 2. Çalışma, didinme, davranış, uygulama. 3. Bir kural veya dinî emrin yerine getirilmesi. 4. Dünya ve ahirette ceza veya mükâfat konusu olan her türlü davranış. 5. Bir niyete ve amaca bağlı olarak yapılan iş.

arş

:

İs­lam di­ni­ne gö­re gö­ğün en yük­sek ka­tı.

ayin

:

1. Di­nî tö­ren, iba­det. 2. Mev­le­vi tek­ke­le­rin­de oku­nan ağır bes­te­le­rin bi­çi­mi. B

ba­tıl

:

1. Yok olup giden, gerçek ve doğru olmayan, esassız, boş şey, boşa giden, hüküm­

süz, gerçeğe aykırı, hikmetsiz, temelsiz. 2. Allah’ın (c.c.), peygamberleri aracılığıyla bildirmiş olduğu dine uymayan her türlü inanç, fikir, duygu, kanaat, tutum, davranış.

3. Kur’an-ı Kerim’de geçersiz sayılan amel ve ibadet, çirkin, faydasız ve gayesiz iş,

Allah’ın dışında ilah diye tapınılan put, gerçeği örten perde, gerçek bilgiye dayan­ mayan delil, küfür, haksızlık.

C cep­he

:

1. Yüz, an­laç. 2. Üze­rin­de sa­va­şın sür­dü­ğü böl­ge.

cins

:

1. Tür, çe­şit. 2. Ara­la­rın­da or­tak özel­lik­ler bu­lu­nan var­lık­lar top­lu­lu­ğu.

cüz

:

1. Bir bü­tü­nü oluş­tu­ran bö­lüm­ler­den her bi­ri. 2. Kur’an’ın bö­lün­müş ol­du­ğu otuz

bö­lüm­den her bi­ri.

Ç çiğ

:

1. Piş­me­miş ve­ya az piş­miş. 2. Gö­zü ra­hat­sız eden, gö­ze ba­tan (renk, ışık). 3.

Yer­siz ve ya­kı­şık­sız. 4. Ya­şı­nın ge­rek­tir­di­ği gör­gü­ye ve ol­gun­lu­ğa erişmiş ol­ma­yan (kim­se).

D de­ğer

:

1. Bir şe­yin öne­mi­ni be­lir­le­me­ye ya­ra­yan so­yut öl­çü, bir şe­yin değ­di­ği kar­şı­lık, kıy­

met. 2. Bir şe­yin pa­ray­la öl­çü­le­bi­len kar­şı­lı­ğı. 3. Yük­sek ve ya­rar­lı ni­te­lik. E

ebe­dî

:

Sonsuz, ölümsüz. 127


ecir

:

1. Se­vap. 2. Üc­ret.

edep

:

Top­lum tö­re­si­ne uy­gun dav­ran­ma.

eh­l-i ki­tap

:

1. Ki­tap sahipleri, kîtabi. 2. Ya­hu­di ve Hris­ti­yan­lar.

embriyo

: 1. Yumurtanın döllenmesiyle başlayıp fetal döneme kadar devam eden gelişme

aşamasındaki yavru. 2. Yumurtanın döllenmesinden sonra yumurta içinde oluşan canlı.

es­rar

: Giz­ler, sır­lar.

ezel

:

Baş­lan­gı­cı bel­li ol­ma­yan za­man, ön­ce­siz­lik. F

farz

:

fel­se­fe

:

fe­na­lık

:

Kö­tü­lük, şer.

ferman

:

1. Buyruk, emir. 2. Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahın verdiği, uyulması gerektiği

fet­va

:

1. Di­nî bir me­se­le­de İs­la­mi ku­ral­la­rı, il­ke­le­ri öl­çü ala­rak gö­rüş açık­la­ma. 2. İs­lam

İslam dininde mükelleflerden yapılması kesinlikle istenen ve terk edilmesi günah

olan fiiller, emirler.

Varlık, bilgi ve değer üzerine akıl ve mantık ilkeleri çerçevesinde sistemli bir biçimde

yapılan düşünme etkinliğinin genel adı.

hükümleri taşıyan yazılı buyruk.

hu­ku­ku ile il­gi­li bir so­ru­nun di­nî hu­kuk ku­ral­la­rı­na gö­re çö­zü­mü­nü açık­la­yan, şey­ hü­lis­lam ve­ya müf­tü ta­ra­fın­dan ve­ri­le­bi­len bel­ge. G

ge­le­nek

:

gıp­ta

:

İm­ren­me, im­ren­ti.

gö­re­nek

:

Bir şe­yi es­ki­den be­ri gö­rül­dü­ğü gi­bi yap­ma alış­kan­lı­ğı.

Bir top­lum­da es­ki­den kal­mış ol­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la say­gın tu­tu­lup ne­sil­den ne­si­le ile­

ti­len kül­tü­rel ka­lın­tı­lar, alış­kan­lık­lar, dav­ra­nış­lar.

H ha­dis

:

1. Söz, haber. 2. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözleri, fiilleri ve takrirleri. 3. Hz.

Peygamber’in (s.a.v.) Kur’an’dan anladıklarını söz ve davranışlarıyla ifade etmesi. 4. Kur’an-ı Kerim’deki açıklanması gereken yerleri açıklama, emir ve yasakları in­ sanlara bildirme, Kur’an-ı Kerim’de hükmü olmayan konularda hüküm koyma, bi­

reysel ve toplumsal hayatın tüm alanlarında kişileri ahlaken geliştirme amacıyla Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söylediği sözler. hak

:

1. Gerçek, doğru, gerçeğe uygun. 2. Adalet. 3. Hak. 4. İslam. 5. Gerek sözün ge­

rekse eylemin zaman ve şartlara göre nasıl söylenmesi ve yapılması gerekiyorsa

öylece yerine getirilmesi. 6. Bir iş ve emeğin maddi veya manevi karşılığı. 7. Bir şeye, aslına uygun olarak inanma, bu şekilde kazanılan inanç ve bilgi. 8. Dinin veya hukuk düzeninin tanıdığı yetki ve ayrıcalık. hı­sım

:

Soy­ca ve­ya ev­li­lik so­nu­cu ara­la­rın­da bağ bu­lu­nan­lar­dan her bi­ri, ak­ra­ba. 128


hi­la­fet

:

Ha­li­fe­lik.

hi­ma­ye

:

1. Ko­ru­ma, gö­zet­me, esir­ge­me, ko­ru­yu­cu­luk, gö­ze­tim. 2. Ka­yır­ma, elin­de tut­ma.

hu­ra­fe

:

1. Sapık, doğru olmayan, uydurma, asılsız söz. 2. Akla ve gerçeğe aykırı olan yalan

haber. 3. Batıl dinlerden ve halk arasında uydurulan masallardan kalma, aslı esası olmayan inanışlar.

I ıs­la­hat

:

Da­ha iyi du­ru­ma ge­tir­mek için de­ği­şik­lik, dü­zelt­me ve­ya iyi­leş­tir­me, re­form. İ

ide­al

:

id­rak

:

1. An­la­ma ye­te­ne­ği, an­la­yış, akıl er­dir­me. 2. Eriş­me, ulaş­ma.

if­fet­

:

1. Haramdan uzak durma, kötü söz ve işlerden kaçma. 2. Yeme, içme ve diğer

1. Ül­kü, mef­kû­re. 2. Dü­şün­ce­nin ta­sar­la­ya­bi­le­ce­ği bü­tün üs­tün ni­te­lik­le­ri ken­din­de

top­la­yan.

bedeni hazlar konusunda ölçülü olma, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak suretiyle kazanılan erdem.

ih­las

:

1. Samimiyet, içtenlik, kalbî ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk, temizlik,

saflık, gösterişsizlik. 2. Tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme, sözün öze uyması, riyakâr ve ikiyüzlülükten uzak olma.

ih­ti­lal

:

1. Bir ül­ke­nin si­ya­sal, sos­yal ve eko­no­mik ya­pı­sı­nı ve­ya yö­ne­tim dü­ze­ni­ni de­ğiş­tir­ mek ama­cıy­la ka­nun­la­ra uy­mak­sı­zın ce­bir ve kuv­vet kul­la­na­rak ya­pı­lan ge­niş halk ha­re­ke­ti, dev­rim. 2. Kar­ga­şa­lık, dü­zen­siz­lik.

ilah

:

1. Hak olsun, batıl olsun, tapınılan her türlü varlık. 2. Tapınılan, yüceliği karşısında

hayranlık duyulan, gönülden bağlanılıp sığınılan, duyularla idrak edilemeyen varlık. 3. Hayatın tüm alanlarındaki kuralları belirleme yetkisini elinde bulunduran, sevgi, saygı ve yüceltmede eşsiz kabul edilen mutlak varlık, Allah (c.c.).

ila­hi

:

Dinî ve tasavvufî duyguları dile getirmek, Allah’ı övmek ve ona dua etmek amacıyla,

hecevezniyle yazılmış şiirlerin, çeşitli makam ve usullerde bestelenmesindenmey­ dana gelmiş dinî musiki türünde eserler.

ila­hî

:

il­ham

:

in­zi­va

:

1. Allah’ a (c.c.) ait, Allah’la (c.c.) ilgili olan, Allah tarafından gönderilen. 2. “Rabb’im,

ey Allah’ım!”, anlamında dua ve yakarma sözü.

Gönle gelen şey, kalbe gelen mana, akıl yürütme ve düşünmeye dayanmaksızın

elde edilen bilgi.

1. Köşeye çekilme, halktan uzaklaşıp ayrı yaşama, insanlarla beraber olmaktan

kaçınma. 2. Tasavvuf yoluna giren kişinin, kendisini manevi yönden geliştirmesi,

topluma eliyle, diliyle zarar vermediği gibi kendisinin de günaha sebep olacak dav­ ranışlardan kaçınmak amacıyla geçici bir süre insanlardan uzak yaşaması. is­tik­lal

:

Ba­ğım­sız­lık.

is­tis­mar

:

1. İş­let­me, ya­rar­lan­ma. 2. Bi­ri­nin iyi ni­ye­ti­ni kö­tü­ye kul­lan­ma.

ita­at

:

Söz din­le­me, bo­yun eğ­me, buy­ru­ğa uy­ma. 129


iti­kat

:

1. İnan­ma, inan. 2. İnanç.

itikadi

:

İnançla ilgili, inancı ilgilendiren.

iz­mih­lâl

:

Yı­kıl­ma, çök­me. K

ka­bi­le

:

Or­tak bir ata­dan tü­re­dik­le­ri­ne, bir­bir­le­riy­le kan ak­ra­ba­lı­ğı bu­lun­du­ğu­na ina­na­rak ev­

len­me­yen, top­lum­sal ve eko­no­mik iliş­ki­le­ri­ni ge­le­nek­sel ola­rak uy­gu­la­yan top­lu­luk, boy.

ka­na­at­kâr

:

Az­la ye­ti­nen, elin­de­kiy­le ye­ti­nen, ka­nık, ka­na­at­li, ye­tin­gen.

ka­vil

:

1. Söz. 2. Söz­leş­me, an­laş­ma.

ke­lam

:

1. Söz. 2. Söz söy­le­me. 3. “Dilediği varlıklarda kendine özgü bir biçimde konuş­

Kıp­ti

:

1. Mı­sır hal­kın­dan olan kim­se. 2. Bu halk­la il­gi­li olan.

kud­ret

:

Güç, erk, er­ke, ik­ti­dar.

ması” anlamında Allah’ın (c.c.) esmâ-i hüsnâsından biri.

L lü­tuf

:

1. Önem ve­ri­len, sa­yı­lan bi­rin­den ge­len iyi­lik, yar­dım, ih­san, ina­yet, bağış, atı­fet. 2.

Kulu, Allah’ın af ve rahmetine yaklaştıran günahlara düşmekten uzaklaştıran her türlü ilahi yoldur.

M ma­ne­vi

:

Gö­rül­me­yen, du­yu­lar­la se­zi­le­bi­len, so­yut, tin­sel.

ma­ne­vi­yat

:

1. Mad­di ol­ma­yan, ma­ne­vi şey­ler. 2. Yü­rek gü­cü, mo­ral.

maz­de­kizm

:

1. İran­lı Zer­düşt din ada­mı Maz­dek’in dü­şün­ce fel­se­fe­si­ne ve­ri­len isim. 2. Top­lum­

mec­nun

:

1. Sev­da­dan ötü­rü ken­di­ni kay­bet­miş. 2. Çıl­gın, de­li.

mez­hep

:

1. Gidilecek yer, yol, metot, takip edilen yöntem, ekol. 2. İslam kültüründe dinî ilim­

sal, si­ya­sal ve eko­no­mik içe­ri­ği bu­lu­nan ku­rum­sal bir inanç sis­te­mi.

lerde uzman olan bir müçtehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin konularda, kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler toplamı.

mi­kat

:

Hac ve um­re ya­pa­cak olan­la­rın ab­dest alıp ih­ra­ma gir­dik­le­ri yer.

muamelat

:

1. Muameleler, işler, ameller. 2. İslam fıkhının; alım, satım, kiralama, şirketler, an­

laşmalar, yitik mallar, emanetler, kefalet, gasp, bağış, vasiyet, miras, davalaşma, suçlar ve cezalar gibi insanlar arası ilişkileri düzenleyen bölümü.

mu­ta­sav­vıf

:

Ta­sav­vuf inanç­la­rı­nı be­nim­se­ye­rek ken­di­ni Al­lah’a ada­mış kim­se, so­fi.

Mu­te­zi­le

:

1. İs­lam kül­tü­rün­de or­ta­ya çı­kan iti­ka­di mez­hep­ler­den bi­ri. 2. “Kul ken­di fi­il­le­ri­nin

ya­ra­tı­cı­sı­dır.” di­yen ve Al­lah’ın sı­fat­la­rı ko­nu­sun­da sün­net eh­lin­den ay­rı­lan itikadi bir mezhep.

mü­es­se­se

:

Ku­ru­luş, ku­rum.

mür­şit

:

1. Doğ­ru yo­lu gös­te­ren kim­se, kı­la­vuz. 2. Mü­rit­le­ri­ne ta­sav­vu­fu öğ­re­ten, sır­la­rı ve

ger­çek­le­ri gös­te­ren ta­ri­kat şey­hi.

130


müş­rik

:

na­aş

:

ne­sil

:

ni­şa­ne

:

ni­zam

:

nesh etmek

ni­met

nüs­ha

ol­gu

örf

:

:

:

:

:

pa­pi­rüs

:

put

:

put­pe­rest

:

Rab

:

1. Allah’a (c.c.) ortak, yardımcı ve eş koşan kimse. 2. Allah’a (c.c.) inandığını söy­ lediği hâlde tabiat olaylarının gerçekleşmesini ve idaresini Allah’ın dışında birtakım güçlere bağlayan ve bunları kutsallaştırarak Allah’a (c.c.) ortak koşan kimse. 3. Evreni yaratma ve insanların uyması gereken kurallar konusunda Allah’ın iradesine sınırlama getiren kimse.

Ölen in­sa­nın vü­cu­du, ce­set.

N

1. Değiştirme, yok etme, nakletme, iptal, bir şeyin başka bir şeyin yerine konulması, kaldırma, hükümsüz kılma. 2. Dinî bir hükmün sonradan gelen dinî bir hükümle ortadan kaldırılması, geçerliliğine son verilmesi. Gö­bek, ku­şak.

1. İyilik, mutluluk, bağış, ihsan. 2. Hayırlı mal, evlat, servet, sağlık, yiyecek, içecek gibi şeyler. 3. Ekmek. 4. Allah (c.c.) tarafından insanlara iman başta olmak üzere her çeşit iyiliğin verilmesi ve her çeşit zararın insandan uzaklaştırılması.

1. Ateş­li si­lah­lar­da, nam­lu­ya he­de­fin uzak­lı­ğı­na ve bu­lun­du­ğu ye­rin yük­sek­li­ği­ne gö­re ge­re­ken yük­se­liş açı­sı­nı ve­ren, si­la­hı bu he­de­fe doğ­rult­ma­ya ya­ra­yan alet. 2. He­def. 3. Eser, iz, be­lir­ti. Dü­zen.

1. Bir­bi­ri­nin tıp­kı­sı olan ya­zı­lı şey­le­rin her bi­ri. 2. (Ga­ze­te, der­gi vb. için) sa­yı. O

1. Bir­ta­kım olay­la­rın da­yan­dı­ğı se­bep ve­ya bu se­bep­le­rin yol aç­tı­ğı so­nuç, va­kı­a. 2. Dü­şü­nül­müş ola­nın kar­şı­tı, ol­muş olan, ger­çek olan, ger­çek­leş­miş olan. Ö

1. Güzel ve iyi iş, iyilik, ihsan. 2. Aklın ve dinin iyi ve güzel bulduğu, akıl tarafından reddedilmeyen güzel şeyler. 3. Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uy­ duğu ve toplumda eskiden beri sürdürülen söz ve davranışlar. P

1. Pa­pi­rüs­gil­ler­den, Nil Neh­ri kı­yı­sın­da ye­ti­şen bir bit­ki. 2. Es­ki Mı­sır­lı­la­rın pa­pi­rüs sap­la­rın­dan yap­tık­la­rı kâ­ğıt. 3. Bu kâ­ğı­da ya­zıl­mış el yaz­ma­sı. Kendisine tapılmak, ibadet edilmek üzere taş, ağaç, maden, toprak vb. şeylerden yapılmış olan heykel, resim ve oymalar. Puta tapan kişi.

R

1. Yetiştiren, besleyen, büyüten, olgunlaştıran. 2. Allah, Allah’ın isimlerinden biri. 3. Yaratan ve yarattıklarını boş bırakmayıp terbiye eden. 4. Rızık veren, bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılıksız olarak bol bol veren. 5. Yaratmış olduğu varlıkları sürekli gözetim altında tutan, tüm varlıkların hayatlarını devam ettirebilmeleri için

onlarla ilgili doğal kurallar koyan, dünyada mutlu olmaları için katından kanunlar ve vahiyler gönderen.

131


Rahîm

:

“Yaratmış olduğu bütün varlıklara karşılıksız rızık veren, yarattıklarını koruyan, esir­

geyen, bağışlayan ve merhamet eden, ahirette ise sadece mümin kullarına şefaat edecek olan” anlamında Allah’ın esmâ-i hüsnâsından biri.

Rahmân

:

“Dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, mümin kâfir ayrımı yapmaksızın insan­

lara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan” anlamında Allah’ın esmâ-i hüsnâsından biri.

ra­sat­ha­ne

:

Göz­le­me­vi.

rı­zık

:

1. Kendisinden faydalanılan her şey. 2. İnsanın ve diğer canlıların beslenip yaşa­

yabilmeleri için yedikleri ve içtikleri her şey. 3. Allah’ın (c.c.) tüm canlılara kendi ka­

tından verdiği yenilen, içilen, giyilen ve maddi-manevi yararlanılan mallar, çocuklar, eşler, ilim ve iman gibi şeylerin hepsi.

rü­kû

:

1. Öne doğ­ru eğil­me. 2. Na­maz­da el­le­ri diz­le­re da­ya­yıp öne doğ­ru eğil­me. S

sa­ha­be

: 1. Arkadaş, dost, veli. 2. Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında yaşamış, Müslüman

olarak Peygamber Efendimizi (s.a.v.) çok kısa süre de olsa görmüş, onun sohbe­ tinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kimseler. Bu kelime çoğul olup tekili sahabidir.

sa­lih

:

1. İyi, hayırlı, faydalı, güzel. 2. Dinin emir ve yasaklarına uygun hareket eden,

sorumluluk bilinci taşıyan, inancı ile amelleri arasında uygunluk bulunan samimi mümin. 3. İnancında, niyetinde, sözlerinde ve davranışlarında dosdoğru olan ve hayatının her alanında doğruluğu benimseyen kimse.

sim­sar­

:

1. Komisyoncu. 2. Di­ni ken­di çı­ka­rı için kö­tü­ye kul­la­nan kim­se.

sof­ta

:

1. Bir gö­rü­şe, bir ina­nı­şa kö­rü kö­rü­ne bağ­la­nan kim­se. 2. Ya­şa­dı­ğı ça­ğın ge­ri­sin­de

sübhân

:

Her türlü kusurdan ve eksiklikten uzak anlamında Yüce Allah’ın sıfatlarından biri.

sün­net

:

1. Yol, âdet, gidişat, huy, karakter, mizaç, hâl, tavır, davranış. 2. Hz. Peygamber’in

kal­mış kim­se.

(s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerini (onamalarını) içeren örnek davranışlar. 3. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yapmış olduğu farz ve vacibin dışındaki tavsiyeler, öğütler. 4. Dinî emir ve yasakların çıkarılmış olduğu, Kur’an-ı Kerim’den sonra İslam hukuku­

nun ikinci kaynağı. 5. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kendi döneminde İslam toplumunu

inanç, ibadet, tebliğ, hukuk, ekonomi, eğitim, ahlak, siyaset gibi çeşitli alanlarda, kısacası bireysel, toplumsal ve evrensel olmak üzere hayatın her alanında yönlen­ dirip yönetmede, Kur’an başta olmak üzere esas aldığı ilke ve prensipler bütününün oluşturduğu bir zihniyet, dünya görüşü. Ş şek

:

Şüp­he.

şer

:

1. Kötülük, fenalık, kötü olan şey. 2. Dinin ve aklın kötü gördüğü, zararlı kabul ettiği

her şey. 3. Bu dünyada hukuki yaptırımları ve kınamayı, ahirette de cehennem azabını ve Allah’ın (c.c.) gazabını gerektiren kötü, zararlı, söz ve davranışlar. 132


şü­he­dâ

:

Şe­hit­ler. T

tak­va

:

ted­bir

:

tefekkür

:

1. Al­lah’tan kork­ma. 2. Di­nin ya­sak et­ti­ği şey­ler­den sa­kı­nıp bu­yur­duk­la­rı­nı ye­ri­ne

ge­tir­me, züht. Ön­lem.

1. Düşünme, derin düşünme, fikir yürütme, kavramaya çalışma, kafa yorma. 2. Var

olan bir şeyin manasını anlamaya çalışma ve eşyanın bilgisini zihinde toplayabil­ mek için aklın hareket hâlinde olması.

ter­bi­ye

:

1. Eği­tim. 2. Gör­gü.

tür­be

:

Ge­nel­lik­le din bü­yük­le­ri için yap­tı­rı­lan ve için­de o kim­se­le­rin me­za­rı bu­lu­nan ya­pı. U

usul

:

1. Bir ama­ca eriş­mek için iz­le­nen, tu­tu­lan yol, yön­tem, tarz. 2. Bi­lim­de bel­li bir so­

nu­ca eriş­mek için bel­li bir pla­na gö­re iz­le­nen yol, me­tot. Ü

üm­met

:

1. Topluluk, cemaat, millet. 2. Din ve inanç birliği temelinde bir araya gelen ve aynı

peygambere bağlanan insanlar topluluğu, bir din üzerinde birleşen millet. V

va­hiy

:

1. Gizli konuşma, fısıldama, ilham etme, ima ve işaret etme, ortaya çıkarma. 2.

Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve

nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahî bilgi, bu bilginin gönde­ riliş tarzı. ve­bal

:

Gü­nah, so­rum­lu­luk.

vic­dan

:

Ki­şi­yi ken­di dav­ra­nış­la­rı hak­kın­da bir yar­gı­da bu­lun­ma­ya iten, ki­şi­nin ken­di ah­lak

de­ğer­le­ri üze­ri­ne do­lay­sız ve ken­di­li­ğin­den yar­gı­la­ma yap­ma­sı­nı sağ­la­yan güç. Y

ya­di­gâr

: Bir kim­se­yi ve­ya bir ola­yı ha­tır­la­tan nes­ne ve­ya ki­şi.

yö­rün­ge

:

1. Bir nok­ta­nın iz­le­di­ği ve­ya çiz­di­ği yol, mah­rek. 2. Bir gök cis­mi­nin, ha­re­ket et­me­si

sü­re­sin­ce al­dı­ğı yol.

Z zer­re

:

1. Çok kü­çük par­ça­cık. 2. Mo­le­kül.

zi­yan

:

Za­rar.

133


KAYNAKÇA ACLÛNİ, İsmail bin Muhammed, Keşfül-Hafâ, Mısır, 1982. AHMED bin Hanbel, el-Müsned, Darül Maârif, Mısır, 1955. AHMED Yesevi, Divan-ı Hikmet, hzl. Hayati Bice, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2001. AKSEKİ, A. Hamdi, Ahlak İlmi ve İslam Ahlakı, Nur Yayınları, Ankara, 1991. ARMAĞAN, Servet, İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2001. Atatürkçülük, Hazırlayan: Genelkurmay Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1998. ATİK, Kemal; Ali BARDAKOĞLU; Ali TOKSARI, Celal KIRCA, Selahatti̇n POLAT, İslami Kavramlar, Sema Yazar Gençlik Vakfı Yayınları, Kayseri, 1997. AYDIN, Mehmet, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya, 2005. BALABAN, Rahmi, İlim-Ahlak-İman, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1986. BALKWILL, Franc, Sen, Ben, Gen, Çeviren: Cem SOYDEMİR, Tübitak Yayınları, İstanbul, 1998. BAYRAKDAR, Mehmet, İslam Felsefesine Giriş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1988. BAYRAKDAR, Mehmet, İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2000. BOLAY, Süleyman Hayri, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara, 1987. BUHARİ, Muhammed bin İsmail, el-Câmiu’s Sahîh, Dârül Fikr, İstanbul, 1981. Büyük Larousse, Milliyet Yayınları, İstanbul 1986. CERRAHOĞLU, İsmail, Tefsir Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1985. CELALEDDİN Suyuti, el-Câmiu’s Sağîr, Matbaai Hüseyniye, Mısır, 1974. CEVİZCİ, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2000. CEVZİYYE, İbnül Kayyım, Zâdül Meâd, Cantaş Yayınları, İstanbul, 1989. CİLACI, Osman, Günümüz Dünya Dinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1995. ÇUBUKÇU, İ, Agâh, Türk-İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1988. EBU DAVUD, Süleyman bin Eş’as, es-Sünen, Dârül Kütübil İlmiyye, Beyrut, 1986. EBU ZEHRA, Muhammed, İslam’da İtikadi-Siyasi ve Fıkhi Mezhepler Tarihi, Çeviren: Sıbğatullah KAYA, Şûrâ Yayınları, İstanbul, 1993.

ERSOY, Mehmet Âkif, Safahat, Hazırlayan: Ertuğrul DÜZDAĞ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Ankara, 1987.

134


ES’AD, Mahmud, İslam Tarihi, Sadeleştiren: A. Lütfi KAZANCI, Osman KAZANCI, Marifet Yayınları, İstanbul, 1983.

EVLİYAOĞLU, Gökhan, Yunus Emre, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1963. Evren, Popüler Bilim Kitapları, Tübitak Yayınları, Ankara, 2000. FIĞLALI, Ethem Ruhi, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, Selçuk Yayınları, Ankara, 1990. GÖLCÜK, Şerafeddin, Kelam Tarihi, Esra Yayınları, Konya, 1992. GÜNER, Ahmet, Tarikatlar Ansiklopedisi, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1991. GÜZEL, Abdurrahman, Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999. GÜZEL, Abdurrahman, Hacı Bektaş Veli ve Makâlât, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002. HAMİDULLAH, Muhammed, İslam Peygamberi, Çeviren: Salih TUĞ, İrfan Yayınevi, İstanbul, 1980 HANÇERLİOĞLU, Orhan, Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004. HEYKEL, Muhammed, Hz. Muhammed Mustafa, Çeviren: Ömer Rıza DOĞRUL, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1985.

HİZMETLİ, Sabri, İslam Tarihi, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 1995. İBNİ HİŞAM, es-Siretün Nebeviyye (İslam Tarihi), Çeviren: Hasan EGE, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1985.

İBNİ KESİR, Hz. Peygamber’in Hayatı, Çeviren: Hanife Akın, Çelik Yayınevi, İstanbul, 2014. İBNİ MÂCE, Muhammed, es-Sünen, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1982. İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1989-2004. KANDEMİR, M. Yaşar, Peygamberimizin Dilinden Kıssalar, Zafer Yayınları, İstanbul, 2005. KÖPRÜLÜ, M.Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, An­ kara, 1993.

Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1997. MALİK, bin Enes, el-Muvatta, Kahire, 1987. MANSUR, Ali Nasıf, et-Tâcû’l-Câmiu lil Usül, fî Ahâdîsi’r-Resûl, Matbaai Saadet, Mısır, 1978. MERÇİL, Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991. MÜS­LİM bin Hac­cac, el-Câmiu’s Sa­hîh, Çe­vi­ren: O. Ze­ki MOL­LA­AH­ME­TOĞ­LU, İr­fan Ya­yı­ne­vi, İs­ tan­bul, 1988.

MÜTTAKİ Ali, Kenzül Ummâl, Darül Kütübil Mısriyye, Mısır, 1966. NESÂİ, Ahmed bin Şuayb, es-Sünen, Darül Beşâiril İslamiyye, Beyrut, 1987. NEVEVİ, Muhyiddin, Riyâzüs Sâlihîn, Çeviren: Sıtkı GÜLLE, Ölçü Yayınları, İstanbul, 1992. Sahihi Buhari Muhtasarı, Tecrîdi Sarih Tercümesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1987.

135


SAYILI, Aydın, Orta Çağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1997.

ŞENER, Abdülkadir, İslam Hukuku Dersleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1987. TİRMİZİ, Muhammed bin İsa, es-Sünen, Mısır, 1984. TÜMER, Günay; Abdurrahman KÜÇÜK, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara, 2004. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara, 1999. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005. Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005. Türk Edebiyatı Tarihi, Hürriyet Gazetesi Yayınları, İstanbul, 1991. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İlmihâli, Hazırlayan: Komisyon, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2005.

YAKIT, İsmail, Hz. Peygamber’i Anlamak, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2003. YAMAN, Ertuğrul, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1998. YAZICI, Nesimi, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1992.

YA­ZI­CI, Sey­fet­tin, Lüt­fi ŞEN­TÜRK, Di­ya­net İs­lam İl­mi­hâ­li, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı Ya­yın­la­rı, An­ ka­ra, 1999.

YAZIR, Elmalılı Muhammed, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979. YENİTERZİ, Emine, Mevlânâ Celaleddin Rûmi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2004. Yunus Emre, Derleyen: Ali KEMAL, Parıltı Yayınları, İstanbul, 2004. Yunus Emre’den Altın Öğütler, Derleyen: Asım Aykut AKSAKAL, Kozmik Kitaplar Yayıncılık, İstanbul, 2005.

Görsel Kaynakça www.atam.gov.tr www.kultur.gov.tr www.meb.gov.tr http://www.shutterstock.com (Telif hakkı ödenmiştir.)

136

DIN0901-DİN KÜLTÜRÜ MEB  
DIN0901-DİN KÜLTÜRÜ MEB