Page 1


bilgivolu YAYINCI


Bilgiyolu

Yay1nc1l1k Soru Bankas1 Serisi

11. SINIF İLERİ KİMYA Soru Bankas1B(C)Orta - İleri Düzey ISBN: 978 -605-9967-78-5

Copyright © BilgiyoluYaymcll1k Bu kitabın her hakkı saklıdır. Tüm haklan BilgiyoluYayıncılığa aittir. Kısmen de olsa alıntı Metin ve sorular, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir .kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayımlanamaz.

yapılamaz.

Bilgiyoluyayınlan bry Birey

Eğitim

Yaym, Bas1m, Pazarlama Sanayi ve

Ticaret Ltd. Şti.'nin tescilli markasıdır.

Marka Tescil No: 2007 55281

Bas1m,Yay1mve Pazarlama bry yaymlan Osmangazi Mahallesi 3142. Sokak No: 4

ESENYURT / İSTANBUL

E-posta : destek@bilgiyoluyayincilik.com Tel : 444 9 279 Fax: 0212 886 2436 www. bi lgiyoluyayinci

tik. com

Bas1m yeri BRYMatbaacılık Tel: 0212 886 93 45 Bas1m Tarihi NİSAN 2015 Bask1 12.000Adet, 2015 Dizgi - Kapak BilgiyoluYayıncılık Dizgive Grafik Servisi

/


11. Sınıf

İLERİ KİMYA Soru

Bankası

9lcJ

İcindekiler

Orta - İler i Düzey

I

Sayfa No

Test No

1 - 14

15 - 20

21 - 28

5 - 32

Modern Atom Teorisi -----

Kimyasa l Hes a pla m---a la r ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Gazlar

--------------------------------------------------------------------------------29 - 3~ ---~~02 -~_:_~!~l:_~

35 - 50

Kimya ve Enerji

-

33 - 44

-----

45 - 60

61 - 72 - -------------

73 - 104

105-188

..

Cevap Anahtarı

189 - 192

,


1.

Dalton atom teorisi ile ilgili lerden hangisi yan lı ştır?

aşağıdaki

4.

ifade-

A) Elementler atom adı verilen ve parçalanamayan küçük taneciklerden oluşmuştur. B) Bir elementin bütün C) Bir elementin

Faraday, elektroliz deneylerinde X elementinin çözeltilerine elektrik akımı uygulamış ve eksi yüklü elektrotta (katotta) bileşiği oluşturan artı yüklü iyonları element olarak elde etmiştir . Bu deneylerde bazen devreden aynı miktarda elektrik akımı geçmesine rağmen katotta farklı miktarda X elementi toplandığını görmüştür.

7.

bileşiklerinin

atomları özdeştir.

atomları diğer

elementlerin

Bu durumu sağlayan X bileşikleri rin hangisinde doğru verilmiştir?

atomlarından farklıdır.

D) Kimyasal tepkimelerde bir element atomu başka bir element atomuna dönüşebilir.

Katot ışınlarının elektriksel alandaki davranışlarına ilişkin,

1. Pozitif(+) yüklü levhaya il. Sapma

111.Sapma

saparlar. orantılı­

açıları

tanecik kütlesi ile doğru oran-

tılıdır.

aşağıdakile-

yargılarından

A) B) CuCI0 4 ve CuN0 3

doğru

tanecik yükü ile ters

dır .

Yalnız

A) Hg(CI0 4) 2 ve Hg(N0 3 ) 2

E) Elementler bileşik oluştururken atomlar tam sayılı olarak birleşir.

açıları

hangileri

doğrudur?

C) 1 ve 111 B) 1 ve il 1 E) 1,il ve 111 D) il ve 111

·"'

C) Cu(N0 3) 2 ve Cu(CI0 4) 2

D) AgN0 3 ve AgCIO4 E) Hg(CI0 4) 2 ve Hg2 (CI0 4) 2

2.

çubuğun

1. Cam

5.

yün kumaşa sürtülmesi

il. Hg2 Cl2 çözeltisinin elektrolizinden Hg metali

Katot ışınları ile ilgili hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

8.

ifadelerden

elde edilmesi

111.Yağ

damlacıklarının X - ışınları

A) Katottan anota

etkisiyle ne-

gatif yüklenmesi Yukarıdaki olayların

arasında

elektron

hangilerinde maddeler

geçişi vardır?

C)

Yalnız

C) 1ve 111 '"

B) 1ve il

il

Mıknatıstan

yokluğunda

Yukarıdaki

cümlede yer alan boşluklara hangisi getirilmelidir?

aşa ­

ğıdakilerden

etkilenirler. tarafından

E) Katot olarak kullanılan metalin ya da tüpteki gazın türünden etkilenmezler.

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

giderler.

D) Elektriksel alanda negatif kutup çekilirler.

)

A)

doğru

B) Elektriksel ya da manyetik alan doğrusal hareket ederler.

Thomson, Plucker'in deneyini model alarak yaptığı deneylerde ........... 1.... ..... .. manyetik ve elektriksel alanda sapmalarını gözlemlemiş, bu deneyler sonucunda ·........... .. 11............. için yük/kütle oranını belirlemiştir.

il

1

.D

A)

X- ışınlarının

elektron

B) katot

ışınlarının

C) katot

ışınlarının

D) alfa

elektron proton

ışınlarının

E) kanal

proton

ışınlarının

elektron

'"

.D

3.

Faraday cunda,

yaptığı

6.

elektroliz deneyleri sonu-

basit tam yabilir. il.

Taşınan

yük

katları

kadar elektrik yükü

9.

malarından faydalanılm~mıştır?

1. Bir atom ancak belirli miktar veya bu miktarın

Atom ve elektrik kavramları geliştirilirken aşağıdaki ünlü isimlerden hangisinin çalış-

bütün atomlar için ay-

değil, ayrıntılı

bir

yapıya

111.yük/kütle

B) Ernest Hamingway

D) Michael Faraday

A)

E) Alessandro Volta

ulaşmıştır?

"'

.D

A)

Yalnız 1

oranı

yaptığı çalışmalar-

(e/m 0 )

niceliklerinden hangilerini

C) G. J . Stoney

sa-

hiptir. verilenlerden hangilerine

ile

il. kütle (m0 ),

nıdır.

111.Atom yekpare

ışınları

1. yük (e),

taşı­

A) Luigi Galvani parçacığı

Thomson katot la elektronun,

Yalnız

I

keşfetmiştir?

B) Yalnız il

D) 1ve il

C)

Yalnız

E) 1ve 111

C) 1ve 111 E) 1,il ve 111

B) 1ve il

D) il ve 111

,,. J')

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası B(CJ

111


1 O.

Millikan'ın

pülverizatör kullanarak yaptığı yağ deneyi ve sonuçları ile ilgili,

13.

damlacıkları

Aşağıdakilerden hangisi kanal ışınlarının bir .,, 16.

ışınları kullanarak yağ damlacıklarının negatif yük kazanmasını sağlamıştır.

ışınları

1. Katot

özelliğidir?

il. X-

: Pozitif yüklüdür .

ışınları

: Görünür ışıktan daha yüksek enerjiye sahiptir.

1. X -

il. Elektronun kütlesini bulmuş ve yükünü hesaplamıştır.

111.Thomson'un deney rek

sonuçlarını

destekleye -

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

1. Yük/ kütle oranı - 1,7588.10

A)

Yalnız

19

hangileri

A) Yalnız il

>

oluşurlar .

.2'

B) 1ve il D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

C) 1ve il

11

1

14.

Doğrusal

oluşmuşlardır.

ı

hareket ederler.

111.Tüp içerisinde

"'

özelliklerinden hangileri katot ve kanal !arından yalnız biri için doğrudur?

C) 1ve 111

A)

Yalnız

E) 1, il ve 111

17. Gaz halinde H2 molekülleri içeren bir tüpten katot ışınları geçirilerek elde edilen pozitif yüklü taneciklerle ilgili,

E'

,;

"

nışlarını

doğrudur?

D) il ve 111

1. Yüklü taneciklerden il.

"'

C.kg- dir.

C dur.

B) 1ve il

I

hangileri için verilen

bilgiler yanlıştır?

parçacıklardan oluşurlar.

E) Pozitif yüklü iyonlardan

111.Kütlesi 9,109 . 10- 31 kg dır. yargılarından

: Negatif yüklüdür.

E) 1,il ve 111

o

il. Yükü -1,6022 . 10-

ışınları

Yukarıdaki ışınlardan

,;

D) Elektriksel alanda pozitif kutba saparlar .

.,. "'

ilişkin,

Elektrona

111.Kanal

ğ

_§,

elektronlardır.

akan

C) Yüksüz

yanlıştır?

hangileri

Hızlı

B)

geliştirmiştir.

yargılarından

11.

A) Katottan anota doğru hareket ederler .

sonrasında

kullanılan gazın

türü davra-

1. Proton adı verilir ve H+ şeklinde gösterilir .

etkilemez.

I

B)

Yalnız

D) 1ve il

il

C)

ışın-

il. ö,

Yalnız

Oluşturdukları ışın

rak

111. Yayılma sektir .

111

hızları

yargılarından

E) 1,il ve 111

A)

demeti kanal

ışınları

ola-

adlandırılır .

Yalnız

katot

ışınlarından

hangileri

doğrudur?

daha yük -

B) 1ve il

I

D) il ve 111

C) 1ve 111 E) 1,il ve 111

jj

., .;,

12.

15.

Elektron için belirlenen,

1. yük/kütle

Aşağıdakilerden

nal

oranı,

ışınlarının

hangisi katot ışınları ve kaortak özelliğidir?

A) Negatif yüklüdürler.

111.kütle

A) 1, il, 111

B) 1,111,il

D) 111,il, 1

111.Pozitif(kanal)

B) Pozitif yüklüdürler.

aşağıdakilerin

1. Pozitif(kanal) ışınların hızı, katot hızından daha .................... .... tür . il. Protonun kütlesi .................... tür.

il. yük,

niceliklerinin bulunuş sırası hangisinde doğru verilmiştir?

18.

D) Elektriksel alanda katottan anota reket ederler . E) Tüp içerisindeki

E) il, 1,111

gazın

cinsine

ışınların

sapma açısı, katot ........................ tür.

C) Elektriksel alanda saparlar .

C) il, 111,1

doğru

ha-

Yukarıdaki yargılardan rakılan

yere "büyük"

Yalnız

I

B)

D) 1ve il o

"'

___Bilgiyo[uJ~ri ~imyo Soru_Ş(!_n_~osı s(CJ___

kütlesinden

elektriksel ışınlarından

alanda daha

boş bı­

hangilerinde

yazılmalıdır?

bağlıdırlar.

A)

ô

elektronun

ışınlarının

Yalnız

il

C)

Yalnız

E) il ve 111

111


1.

1. Elektronun yük/kütle {e/m) değerini hesaplamıştır .

I 4. D

1. Atomdaki pozitif yükler içerisinde elektronlar düzenli bir şekilde dağılmıştır.

il. Atomdaki pozitif yüklü taneciklerin (proton) sayısını bulmuştur .

Yukarıdaki buluşları

yapan bilim insanları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

!

Thomson atom modelinde,

il. Atomdaki pozitif yüklü tanecik yüklü tanecik sayısına eşittir.

i

sayısı

Aşağıdaki

bilim in san l a rından hangisinin beözellik karşısına yanlış yazılmıştır?

lirlediği

~

Bilim in sa nı A) J.J. Thomson

negatif

E"

:o

111. Atom , parçalanamayan içi dolu kürelerdir . ifadelerinden hangilerine yer

7.

;-,

Özellik Elektronun yük/kütle (e/m) oranını

verilmiştir?

B) R. Millikan

Elektronun yükünü ve kütlesini

~

2.

c',

A) Thomson

Moseley

B) Millikan

Thomson

C) Rutherford

Chadwick

D) J. Chadwick

Nötronların varlığını

D) Thomson

Bohr

E) E. Rutherford

E) Millikan

Moseley

Çekirdekteki pozitif yüklerin kütlesini

A)

Yalnız 1

B) 1ve il

D) il ve 111

C) H. Moseley

C) 1ve 111 ,,

E) 1,il ve 111 2 ö

H. Moseley yaptığı deneyler sonucunda aşahangisini belirlemiştir?

2

s.

g, 8.

ğıdakilerden

o

sayısını oranını

Yukarıdaki oranını

Doğrultusu

A)

değişmeyen

Yalnız

tarafından keşfedilmiş­

ifadelerden hangileri yanlıştır?

I

B)

Yalnız

D) 1ve 111

ışınlar

Yukarıdaki

keşfedil­

müştür .

111.Nötron, M. Faraday tir .

D) Elektronun yükünü E) Protonun yük/kütle

tarafından

miştir.

il. Elektron yükü , R.A. Millikan tarafından ölçül-

kaynağı

A) Elementlerin çekirdek yükünü B) Elementlerin nötron

1. Proton, J.J . Thomson

§

Alfa ışın

C) Elektronun yük/kütle

Elementlerin atom numara larını

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

deney düzeneği aşağıdaki atom g, modellerinden hangisine aittir?

f

A) Dalton atom modeli B) Thomson atom modeli C) Rutherford atom modeli D) Bohr atom modeli E) Modern atom teorisi

3.

H. Moseley'in görüşleri arasında aşağıdaki­ lerden hangisi yer almaz?

6.

Rutherford'un alfa ışınları ile yaptığı deney sonucunda aşağıdaki bilgilerden hangisine ula ş ılamamıştır?

A) Atomda bir elementen diğerine gidildikçe artan temel nicelik çekirdeğin pozitif yükü dür . g

B) Elementlerinözellikleribağıl atom ağırlıkları- İ na değil proton sayılarına bağlıdır. C) Element

atomlarının oluşturdukları X-ışınları

frekansının

karekökü ile atom doğru orantılıdır.

numarası

g,

~

D) Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri atom numarasının periyodik işlevidir. E) Atomun çekirdeğinde protonlara eş kütlede yüksüz tanecikler vardır.

1. Katot

ışınları

il. Kanal

ışınları

111.Nötron iV. Proton

A) Atom çoğunlukla boşluktan ibarettir. B) Pozitif yüklerin tümü çekirdek denilen çok } küçük bir hacimde toplanmıştır . ,, C) Pozitif yüklerin toplam kütlesi , atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır.

Yukarıdakilerden

hangileri pozitif yüklüdür?

A) 1ve il

B) 1ve iV D) il ve iV

C) il ve 111 E) 1,il ve iV

D) Negatif yüklü tanecikler katmanlar arası ha- } reket ederken enerji alır ya da verir. ,, E) Negatif yükler çekirdek etrafında bulunur ve pozitif yüklere eşit sayıdadır.

} :o

9. 2

g, E'

.

:o

g

ğ ~ E' '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :0 ._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :0 .__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I! ı,


13. Dalga

1 O. Elektromanyetik dalgalarla ilgili aşağıdak i ifadelerd en hangisi yanlıştır?

boyları ya kla şık

lığında

de

380 nm - 760 nm araolan ı ş ın türü aş ağıdakile rin hangisin-

d oğru ve rilmiştir?

A) Radyo B)

a rttık ça fre k a n s ı aza lı r .

D) Frekansları arttıkça yayılm a hızl arı d eğ i şm ez .

camdaki

hızı

kaç m/s dir?

(1 m = 109 nm)

leşeni vardır.

C) Enerjisi büyük olan da l ganın dalga boyu da büyüktür.

ışığın

Buna göre

A) Elektrik ve many etik alan olm ak üzere iki biB) Dalga boyu

Frekansı 8x10 14 Hz (s- 1) olan ışığın camdaki dalga boyu 250 nanometredir .

Kızıl

C) Gama o

dalgaları

ötesi

C) 8x10 7

B) 4x10 7

A) 2x10 7 D)

1x108

E)

2x10 8

ı ş ık

D) Görünür

"'

ışınlar

ı ş ınları

E) Mor ötesi

ışınlar

E) Bileş enl e ri birbi rine dik iki düz lemde titreş i r .

11.

1. Frekans ile dalga boyu

"

il. Dalga boyu ile enerji

"'

14.

1. radyo il.

111.Enerji ile frekans

B) Yalnı z il

A) Yalnı z I

C) 1ve il E) il ve 111

D) 1ve 111

kızıl

Buna göre dalga boyu 250 nm olan ışığın sudaki frekansı kaç s- 1 dir?

dalgaları,

ötesi (infrared) dalgalar,

111.görünür bölgedeki

Elektromanyetik ı ş ı ma l ar için ku ll an ıl an yukarıdaki terim çiftlerinden hangileri aras ın da ; ;; ters orantı va rd ı r?

17. lşığın sudaki hızı c 5 u=2,25x10 8 m.s- 1 dir.

Elektromanyetik ış ım a türlerine,

ışık

verilenlerden hangileri örnek gösterilebilir?

D) 9x10 14 B) 1ve il

A) Yalnız il

D) il ve 111

0

C) 3x10 14

B) 9x10 13

A) 3x10 13

E)

12x1014

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

o,

"'

i,

12.

ı\

o X

/T\

elektromanyetik ı şınlardan hangisinin fre ka nsı en yüksektir?

Aşağ ıd aki

E'

B) X E'

Buna göre,

ışınından

ö

D)

il.

ışınları

C) Mor ötesi(UV) Kızıl

E) TV

ötesi(IR)

dalgaları

ışınları

ö,

jj

fre k a nsı

hangileri

doğrudur?

B) Ya lnı z il D) 1ve 111

2

E'

jj

C) 1ve il

,,.

E) 1, il ve 111

'-------------------~ Bilgi o lu İl e ri Kimya Soru Bankas ı B(Cl

"'

-"'-------------------~

dalga

ışınının,

ışınları

hızı

niceliklerinden hangileri nından küçüktür? A) Yalnız I

aynı

B) Yalnız il

D) 1ve il

111.x değeri elektrom anyetik da lg a nı n ile hızının ç arpımın a (v . c) eş i tt ir .

ışınının

büyüktür.

frekansı,

111.yayılma

~

1. x dalga boyudur .

A) Yalnı z I

boyu , Y

1. enerjisi,

ışınları

il. y genliktir .

ya rgıla r ın dan

18. Elektromanyetik dalgalar olan X Buna göre, X

jj

A) Gama

elektrom anyetik dalga mod eli üzerinde x ve y nicelikleri be lirtilmi ştir .

Şekildeki

15.

t

ortamdaki Y

ışı­

C) Yalnız 111

E) il ve 111


1.

ışığın dalga özelliği gösterdiği,

4.

il.

kırınım,

l ş ıma şidd et i

,

ışığın

il. gönderilen

dalg a boyuna,

111.metal yüzeyin türüne

iV. siyah cisim

ışıması

verilenlerden hangilerine

B) il ve 111

D) 1,il ve iV

Dalga boyu

'-----------i:~

A)

A) ive iV

bağlıd ı r?

aç ıkl anab ilir?

verilenlerden hangileri ile

·

D~:

ışığın frekansın a,

1. gönderilen

111.girişim,

~ 7.

Meta l yüzeyden koparı l an elektronun hızı,

1. yansıma,

Yalnı z

B) 1ve il

1

C) 1, il ve 111

C) 1ve 111

Siyah cisim ı şımasında iki farklı s ı cak lık için ı ş ı ­ ma ş i ddet inin dalga boyu ile değişimi grafikte

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

ver ilmi şt i r .

E) il, 111 ve iV

Bu g raf i ğe göre,

1. S ıcaklıklar il. T 1

aras ı nda

T 1 > T2

ili şk i s i va rdır .

s ı ca klı ğ ında ki ı ş ıma ş i ddeti T s ı cak lı ğ ın ­ 2

dakind en büyüktür .

11 1. S ı cak lık T2 den T1 e

g etir il diğinde ışımanın

dalga boyu artar. yargı l arından

A)

Y a l nı z

I

hangileri doğ rudur ? B)

Ya l n ı z

D) 1ve 111

2.

Thomas Young çift yarıklı girişim deneyi ile aşağ ıdakilerden hangisini açı klam ıştır?

5.

Üzerine gelen bütün ışın ları soğuran cisimlere ~ 8. ....................... cisim denir. °' ;;

Yukarıdaki

A)

lşığın

dalga öze lliği gösterdiğini

B)

lşığın

tanecik özelliği gösterdiğini

cümlede boş bırakı l an yere aşağı ­ dakilerden hangisi getirilebilir?

A) Siyah

D) Elektronun tanecik E)

Elektronların

D) Mor

özelliği gösterdiğini

E)

i!'

ile

"

Kırmızı

ifadelerinden hangileri yer

A) Ya lnı z I

6.

ken,

il. Enerji yardımıyla metal yüzeyden elektron koparma esasına dayanır. şiddeti artırıldığında

kopan elek-

il. ,,

artar.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

Siyah cisim ışıması ile ilgili,

B) 1ve il D) il ve 111

9.

1. Düşük sıcaklıkta az enerjili ışımalar oluşur- }

1. lşığın tanecik modeli ile açıklanır.

sayısı

alır?

manyetik alanda sapma gös-

Fotoelektrik olay ile ilgili,

tron

frekans ı

doğru orant ılı dır .

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

sıcaklık arttıkça ışımanın

;;

ısıtılma sürecinde ilk önce kırmızı renk görü nürken, sıcaklık arttıkça turuncu ve sarı renkler gözlenir .

111.lşığın dalga bir

özelliği gösterdiğini kanıtlayan

2

Yalnız

1

hangileri

C) 1ve i l

E) 1, il ve 111

Bir bilim i nsanının görüş l eri aşağ ıda verilmiştir . l şıma enerjis i kesikli ve belli büyüklükteki kuantumlardan oluşmuştur. l ş ıma

enerj isi E= h.v

bağıntısı

ile

hesaplanır.

Buna göre bu bilim insanı aşağıdak il erden hangisidir?

;;

olaydır.

yargılarından

A)

enerjisi artar.

B) Yalnız 111 D) 1ve 111

\

111.ışımanın

kuramında,

111.Her bir kuantumun enerjisi ı ş ım anın

terdiğini

3.

kuantum

1. Enerji de madde gib i sürek li değildir. yayımlanır.

C) Sarı

B) Beyaz

P l anc k'ın

C) 1ve il

E) il ve 111

il. lşım a enerjisi be lirli büyük lükl erde soğrulup ~

C) Elektronun dalga özelliği gösterdiğini

Max

il

A) A. Einstein

doğrudur?

B) M. Planck

D) N. Bohr

C) T. Young

E) M. Curie

C) 1ve 111 E) 1,il ve 111

B) 1ve il

D) il ve 111

g

~------------------~

O>

.OL.._ __________________

_,


10. E

li

li

Q)

:;-,

Q)

o

}

13.

}

·;;;,

i

Q)

E

E

.

lI l

o

2' D

li

( ı şıma)

,.

g.

spektrumudur.

"

Bu geç i şler ile ilgili,

111.Kesikli (süreksiz) spektrumdur.

1. 1 ve 2 geçişinde yayımlanan ışınlar Lyman serisinde yer alır.

D) il ve 111

şur.

E) 1, il ve 111

111.Enerjisi en büyük olan te oluşur . yargılarından

A)

Yalnız

ışın 1 numaralı geçiş- t

hangileri doğrudur? B)

I

Yalnız

11.

i 14.

ğ,

Hidroj ene ait resimdeki spektrum ile ilgili,

n=3

il. Beyaz ışığın hidrojen gazından geçirilmesi ile elde edilir.

D)

n=2

B) 2, 18x10 - 2

8,72x10 - 24

E)

°

C) 4,36x10-

20

3,72x10 - 34

2

g.

t

hangileri doğrudur?

B)

I

koparmak için verilmesi gereken enerji kaç J dür? (A = 2, 18x10- 1s J) A) 2 , 18x10 - 18

4

1. Absorpsiyon (soğurma) spektrumudur.

Yalnız

g. 17. Temel haldeki bir 1H atomunun elektronunu İ

n=5 n=4

A)

o

Enerj i seviyesi

2'

111.Herbir spektral çizgi elektronun özel bir geçişine karşılık gelir .

C) 1 ve il g.

il

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

yargılarından

"' D

il. 3 numaralı geçişte görünür bölgede ışın olu -

C) 1ve 111

B) 1ve il

E) 8,72x10 - 19

geçişler

ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnız 1

D) 4,18x10 - 19

C) 1,09x10- 18

Hidrojen atomundaki katmanlar arasında bazı ~ 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılmıştır .

1>

il. Spektrumdaki çizgiler elektronların katmanlar arasındaki geçişlerini ifade eder.

A)

B) 1,635x10- 18

A) 5,36x10 - 18

Hidrojene ait resimdeki spektrum ile ilgili,

1. Emisyon

n= 2 katmanına geçmesi için alması gereken enerji kaç J dür? (A = 2,18x10 - 18 J)

nından

-~

C

16. Hidrojen atomundaki elektronun n=1 katma -

Yalnız

D) 1ve 111

il

C) 1ve il } o

E) 1, il ve 111

Şekildeki

o

grafikte hidrojen atomu için katmanlar

arasındaki bazı geçişler numaralandırılmıştır.

Buna göre bu geçişlerin hangisinde görünür bölgede ışın yayımlanır? ö ö,

12. Bohr atom modelinde aşağıdaki ifadelerden

g.

hangisi yer almaz?

2' .ö

A) Bir atomda elektron yalnız belirli küresel yörüngelerde bulunabilir .

C) Elektron, içinde hareket halinde

0)4

E) 5 "

18. Hidrojen atomunda n=3

15. Elektron geçiş l erinde gorunur bölgedeki ışınları içeren seri aşağıdakilerin hangisinde

g. İ

doğru verilmiştir? A) Lyman

Q

B) Elektron yalnızca izin verilen küresel bir yö - 2 .ö rüngeden diğerine geçebilir.

C) 3

B) 2

A) 1

B) Balmer

D) Brackett

C) Paschen E) Pfund

C) 102,4

B) 81,5

A) 20,8 D) 423,6

bulunduğu

yörüngenin enerjisini al ır .

E) 656,3

g.

D) Elektron çekirdek çevresinde dalga hareketi yaparak hareket eder . E) Yüksek enerji düzeylerinden birinde bulunan bir elektron düşük enerji düzeylerinden birine inerken sev iyeler arasındaki enerji farkına eşit enerji yayınlar.

İ

g. k D

g_

g_ ,....___________________

katmanından n=1 yapan elektronun yayımla­ dığı ışının dalga boyu kaç nm dir? (A=2, 18x1o-18J , c=3x10 8 m/s, h=6,62x10-3 4 Js, 1 nm = 10-9 m)

katmanına geçiş

~

El .ö .__ __________________

~

~ .ö ,...._ __________________

~


1.

o

Aşağıdakilerden

hangisi negatif yüklerden kaynaklanan bir olaya örnek gösterilemez?

A) Sürtünme sonucu ebonit yüklenmesi

ç ubuğun

:>

4.

floresan

Yukarıdaki yargılardan

E) Metal levhaya gönderilen alfa ri ya nsıması

Katot

deneyin yağ damla -

A)

__

hangileri doğrudur?

Yalnı z

ı ş ınları

ışınlarının

<; 5.

bağımsızdır­

ışınları

için de

Atomun

•!• Atom

doğrudur?

yapısına ilişkin yapılan

çoğunlukla boşluktan

•!• Elektronlar, çe kirdek Yalnı z

I

B)

Yalnı z

D) 1ve il

il

C)

C)

Yalnı z

111

E) il ve 111

Yalnız

bir deneyin so-

il Enerjisi

111 Şiddeti

B) Siyah

Şiddeti

Dalga boyu

C) Beyaz

Frekansı

Şiddeti

D) Siyah

Şiddeti

Frekansı

E) Siyah

Dalga boyu

Frekansı

8.

, . ışımanın

şiddeti

+!• Pozitif yüklerin toplam kütlesi , atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır .

E

özelliklerinden hangileri kanal

il

ı_

A) Beyaz

•!• Bir atomda pozitif yükün tümü, çekirdek denilen küçü k bölgede toplanmıştır .

il. Elektriksel alanda saparlar. cinsinden

Yalnı z

1, il ve III numaralı boşluklara aşa­ ifade lerden hangisi getirilmelidir?

nuçları şöyledir :

.ii

gazın

B)

ge-

için bilinen,

111.Tüpün içindeki lar.

I

D) 1ve 111

1. Elektronlardır.

A)

ğıdaki

Millikan ' ın yaptığı yağ damlacıkları cıklarını

2.

Yukarıdaki

etmiştir .

ışık yansıma­

de havadan kopan parça c ıkların yüklü hale getirmesi

Üzerine gelen bütün ışınları soğuran cisimlere ........ 1........ cisim denir. Sıcaklık arttıkça ışımanın ........ 11. ....... artar, ........ 111. ....... azalır.

111.Rutherford, alfa saçılması deneyi ile atomun yapısında büyük boşluklar olduğunu tespit

sı oluşması

D)

7.

il. Thomson, yağ damlacıkları deneyi ile elektronlar için yük/ kütle (e/m) oranını bulmuş ­ tur .

elektrikle

3 gibi tuzların elektrolizi sonucu Hg metali elde edilmesi

yeşil

sayı­

sına bağlı olduğunu belirtmiştir .

B) Hg(C10 4 ) 2 ve HgN0 C) Crooks tüpünde

1. Faraday, element özelliklerinin proton

pozitif yüklere (proton)

111

ibarettir .

etrafında

Dalga boyu

bulunur ve

eşit sayıdadır .

Şekildeki

grafikte iki farklı sıcaklık için siyah cisim ışımasının şiddetinin dalga boyu ile değişi­ mi verilmiştir.

Buna göre, bu deney aşağıdakilerden hangisidir?

E) il ve 111

Bu grafiklere göre, A)

Faraday'ın

B) Crooks 'un katot C)

1. T 1

elektroliz deneyi ışınları

deneyi

Millikan ' ın yağ damlası

deneyi

D) Rutherford 'un

altın

il. T 1

sıcaklığı

T2 den büyüktür.

sıcaklığındaki ışımanın şiddeti

ğındakinden

yargılarından

A)

Yalnız

I

hangileri doğrudur? B)

Yalnız

D) 1ve 111

Aşağıdaki olayların hangisinde elektron un

6.

bir rolü yoktur? .§,

A)

B) AgN0 ğinde

C) Katot kutba D)

E)

Thomas Young çift yarıklı girişim deneyi ile aşağıdaki sorulardan hangisine cevap ara-

3

A)

çözeltisine 1 C elektrik yükü verildielektriksel

alanda pozitif

veya bakırdan yapılmış çok ince levhaya gönderilen alfa ışınlarının çok büyük bir açıyla sapması Uyarılmış

bir atomun temel hale dönmesi

rasında ışık yayması

sı-

metal yüzeyinden elektron

koparması

C) Elektronun yükü nedir?

B) Elektronun kopması için ışımanın belirli bir frekansa eşit ya da büyük olması gerekir .

D) Elektronlar dalga özelliği gösterir mi?

C)

E) Atomda pozitif ve negatif yüklerin

Altın, gümüş

lşığın

olayıdır .

B) Işık tanecik özelliği gösterir mi?

sapması

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

Fotoelektrik olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Işık dalga özelliği gösterir mi?

1,118 mg Ag oluşması ışınlarının

9.

il

mıştır?

Kehribarın (sarı

amber) yünlü kumaşa sürtüldüğünde bazı maddeleri çekmesi

sıcaklı-

111.Sıcaklık arttıkça ışımanın dalga boyu küçülür .

levha deneyi

E) Davisson ve Germer'in alüminyum levha deneyi

3.

T2

küçüktür .

nasıldır?

dağılımı

lşıma şiddeti arttıkça

kopan elektron

sayısı

artar. D)

ışımanın frekansı arttıkça

kopan elektronun

enerjisi değişmez . E) lşığın tanecik özelliğini kanıtlayan bir olaydır.

g, ~


~

ışının,

1O. Fotoelektrik olayda gönderilen

13.

X niceliği artırıldığında kopan elektronun enerjisi artar. Y niceliği artırıldığında kopan elektronun enerjisi değişmez .

Buna göre, X ve Y nicelikleri hangisidir?

__ x__

1

1

il

1

~

il

111 1

r

1

il

ın

rr TI

Dalga 111. ! As

X

A)

B) Frekans

Dalga boyu

rı verilmiştir.

C) Dalga boyu

Frekans

Buna göre X maddesi, Li, Cu ve As elementlerinden hangilerini içerir?

D) E)

lşıma şiddeti

Frekans Yalnız

B)

Yalnız

kelime, atomu

yere yazılacak bir parçacık değildir?

kılan

14.

hangileri B)

I

büyüktür.

ışınlarından

380 - 760 nm

arasında

olabilir.

doğrudur?

Yalnız

C)

il

Yalnız

111

E) 1,il ve 111

D) 1ve il

C) Li ve Cu

Cu

17

Aşağıdaki geçişlerden hangisinde Lyman se-

risine ait spektrum çizgisi meydana gelir?

oluşturan

gözle görülemez.

E) Cu ve As

D) Li ve As

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde boş bıra­

Yalnız

maddelerin emisyon spektrumla-

Li

boyları

yargılarından

Yukarıda bazı

Dalga boyu

çıplak

il. Enerjileri gama

ışıma şiddeti

lşıma şiddeti

Elektromanyetik dalga spektrumunda dalga boyu mor ötesi (UV) ışınlarından büyük olan ışınlar için,

1. Hiçbiri

Cu

A) Frekans

A)

11.

1

111 1

111

aşağıdakilerden

y

16. 1 Li

Temel haldeki bir 1H atomunun elektronunu uzaklaştırarak

H+ iyonu oluşturmak için kul-

1 lanılma sı gereken ışının frekansı kaç s- dir?

(A=2, 18x1o-18 J, h=6,62x1

A) n=3 ten n=2 ye A) H. Moseley, X-ışınları ile yapt ı ğı deneyler sonucunda elementlerin yayımladığı X-ışınları frekansının karekökü ile ..................... sayısı arasında doğrusal bir ilişki olduğunu belirle-

4 J.s) o---3

B) n=2 den n=1 e A) 3,29x10 15

C) n=4 ten n=3 e D) n=4 ten n=2 ye

miştir.

D)

B) 3,29x10- 15

1,64x10- 15

C) 1,64x10 15

E) 3,29x1 o-s2

E) n=5 ten n=4 e

bir tüpe yüksek gerilim tüp içinde yeşil floresan bir bu ışınların ışık oluştuğu gözlenmiş, ..................... lardan oluştuğu anlaşılmıştır. Havası boşaltılmış

B)

uygulandığında

C) Thomson, hidrojen gazı kullanarak oluşturduğu kanal ışınları ile ..................... için yük/ kütle oranını belirlemiştir. D) M.Planck'a göre ışınlar ..................... deni len belirli paketler halinde yayımlanır ve soğurulur.

E) Rutherford'un öngördüğü parçacık olan .....................un varlığı 1932 yılında J. Chad wick tarafından kanıtlanmıştır .

12 .

1. Ses

il.

15.

dalgaları

X-ışınları

111.Görünür iV. Su

18.

, Enerji düzeyi ----..----~ ı----......

·"'

ı----..-.---.-ıı--~~ n=4

O•

ı"

dalgaları

verilen dalgalar mekanik ve elektromanyetik olarak aşağıdakilerin hangisin- .,, de doğru sınıflandırılmıştır?

A)

1, il

111,iV

B)

1,111

il, iV

C)

1, iV

il, 111

D)

il, 111

1, iV

E)

111,iV

1, il

_

____________

numarası atom çekirdeğinde bulunan yükü birimlerin sayısıdır. hızlı

hareket eden eksi yüklü ta-

V. Bir atomun elektronları en zeyinde bulunmak ister . ba-

Yukarıdaki zildiğinde

düşük

enerji dü-

bilgiler ulaşılma sırasına göre dihangisi en sonda yer alır?

Bu grafik ile ilgili, o

1. X, Lyman serisidir.

A) 1

O•

.D

il. Y serisi görünür bölgedeki rını içerir .

111.X serisinde UV ışınları yargılarından

A) ___

geçişlerinden

Hidrojen atomundaki elektron

E'

_

bulunma ihtimalinin yüksek olhacimsel bölgelere orbital denir.

iV. Katot ı şınları neciklerdir.

zıları şekilde gösterilmiştir.

g_

,__ _

taşınmak­

Elektronların

artı

Xserisi

Elektromany:etik dalga

halinde

111.Atom

is-i--- n= 2 .-...-~y·s·e-rı--l

~ '--------- n=1 1-.ıı...a.ı~ Mekanik dalga

il.

duğu

ı---..ıı+---..+1ı--~~ n=3

Yukarıda

parçacıklar

tadır.

ışık

1. Elektrik yükleri

n=5

Yalnız

hangileri

B) I D) 1ve 111

__, .ö '" .._ ___________________

ışınlardan bazıla­

yayımlanabilir .

doğrudur?

Yalnız

C) 1 ve il il E) 1, il ve 111 _.

B) il

C) 111

D) iV

E) V


1.

1 4.

Aşağıdaki görüşlerden hangisi L. de Broglie'ye aittir?

Yapılan

kin

bir deney sonucunda elektronlara elde edilmiştir.

Dalga A) Pozitif yükler atomun çekirdeğinde çok küçük bir hacimde toplanmıştır.

Işık

E) Bir atomda aynı dört kuantum hip iki elektronbulunamaz.

hızı aynı

sayısına

Schrödinger denklemi, bir elektronun dalga özelliğini;

girişim

1. konum,

yaparlar.

aydınlık

il. toplam enerji,

ve

karanlık

noktalar

111.kütle, iV. potansiyel enerji

Bu deneyin uygulayıcısı aşağıdakilerin hanglsinde doğru verilmiştir?

C) Elektron gibi hareket eden maddesel parçacıklar da dalga gibi davranabilir. D) Bir atomda elektronun konumu ve anda belirlenemez.

} 7. ;;

özelliği taşırlar.

gibi

Karakteristik, verirler.

B) Elektronlar çekirdek çevresinde dairesel yörüngelerde hareket eder.

iliş-

aşağıdakiler

ile tanımlar. Yukarıdaki

A) Davisson - Germer

sa-

A)

B) Heisenberg

0

~

Yalnız

ifadelerden hangileri doğrudur?

I

B) 1ve 111

D) 1, il ve 111

C) Schrödinger

C) il ve iV

E) 1,il, 111 ve iV

D) de Broglie E) Bohr

'

2.

Kütlesi 1x10-27 kg olan bir parçacığa eşlik eden g 5. de Broglie dalga boyu 6,62 nm dir.

Helsenberg belirsizlik ilkesi aşağıdakilerden g_ 8. hangisine karşı çıkar? .2'

Buna göre bu parçacığın hızı kaç m/s dlr?

A) Elektronlar pozitif yüklü küre içerisinde ho-

B) 2x10 2 D)

E)

içine

fonksiyonları n, ile karakterize edilir.

e, m,

111.Schrödinger'in dalga kuantum

C) Elektronlar çekirdek çevresinde çekirdekten

parçacıklar

sayıları

yargılarından

belirli uzaklıkta dairesel yörüngelerde hareket eder. D) Elektron gibi hareketli özelliği gösterir.

özelliğini

alır.

B) Pozitif yükler çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır.

C) 1x103 3x108

olasılığının yüksek olhacimsel bölgelere orbital denir.

il. Elektronun dalga ve tanecik

şekilde dağılmıştır.

mojen

3x103

1. Elektronların bulunma duğu

(h=6,62x10~4 kg.m2.s- 1) A) 1x102

Modern atom modeli ile ilgili,

A)

dalga

Yalnız

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

I

D) il ve 111

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

E) Elektronlar çekirdek çevresinde bulunma ihtimalinin yüksek olduğu hacimsel bölgelerde yer alır.

3.

;..= _.!!_bağıntısı ile ilgili,

6.

m.v

1. L. de Broglie tarafından ortaya koyulmuştur. il. Hareketli maddesel özelliği gösterdiğini

parçacıkların

dalganın

yargılarından

da dalga

parçacığa eşlik

dalga boyu küçülür.

Elektron ile ilgili,

} i:,

Yalnız

I

özelliği

gösterir.

Baş

il. hızı aynı

sayısı

Değeri arttıkça

111.Büyüklüğü

anda belir-

lenemez. yargılarından

kuantum

ile ilgili,

1. n=1, 2, 3, 4 ... gibi tam

il. Yükü-1,6x1Q- 19 C dur.

enerjisi

arttıkça

sayı değerlerini alır. büyüklüğü

artar.

elektronun potansiyel

azalır.

yargılarından

hangileri doğrudur?

orbitalin

hangileri doğrudur?

hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1 A)

9.

1. Hem dalga hem tanecik 111.Bir atomda konumu ve

ifade eder.

111.Hızı artan maddesel bir eden

g_ İ

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) 1 ve il

g_

.ğ>

Yalnız

il

A)

C) 1ve il

Yalnız

I

B)

D) 1ve 111

E) 1,il ve 111

Yalnız

il

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

E) 1,il ve 111

g_

'-------------------~

B)

D) 1ve 111

g,

g_ .2'

___

ı._

__

____________

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası B(Cl

__.


10. 2. temel enerji düzeyi ile ilgili

aşağıdaki

ifa-

~ 13.

delerden hangisi yan lı şt ı r?

1. baş kuantum

sayısı

sayısı

111.manyetik kuantum

4 tür.

aşağıdakilerin

16.

4d alt katmanı için,

1. Baş kuantum

(n) sayısı

momentum kuantum

açısal

il.

A) Elektron kapasitesi 8 dir. B) Toplam orbital

0

3p orbitalinin, (t)

sayısı(n)

sayısı

111.Toplam orbital

sayısı (mı)

yargılarından

hangisinde doğru verilmiştir?

4 tür .

momentum kuantum

Açısal

il.

sayısı

(l) 3 tür .

5 tir.

hangileri doğrudur?

C) s ve p orbital türlerini içerir. D) 2p orbitalinin enerjisi 2s orbitalinden küçüktür.

_ il _

_ı_

E) 2px, 2py, 2p 2 orbitallerinin enerjisi birbirine eşittir.

Yalnız

A)

111

2

o

o

B)

3

1

- 1,0,+1

C)

2

1

- 2,- 1,0,+1,+2

D)

3

o

- 1,0,+1

E)

3

1

o

Yalnız

111

E) 1ve ili

D) 1ve il

A)

C)

B) Yalnız il

I

o

"'

o

E' D

g "' ö

11. 3. temel enerji düzeyi ile ilgili

aşağıdaki

ifa-

delerden hangisi doğrudur?

Açısal

il. sayısı

momentum kuantum

111.Manyetik kuantum

18 dir.

+2

sayısı

sayısı (mı)

(t) 2 dir.

-2, -1 , O, + 1,

x-

iV. Yönelimi

D) f orbital türünü içermez.

yargılarından

aynı

X

/r

oluşur .

olan 1O orbitalden

hangileri doğrudur?

eşittir.

A)

--+

değerlerini alır.

C) d orbital türünü içermez. E) s ve p orbitallerinin enerjileri

y

1. En küçük baş kuantum sayısı (n) 3 tür .

;

A) Elektron kapasitesi 8 dir. B) Toplam orbital

17.

g 14. d orbitali ile ilgili,

Yalnız

D) 1,il ve iV

Şekilde

C) 1, il ve 111

B) 1ve il

I

yüzey

ve iV E) il, 111

iki orbitalin elektron

yoğunluğu

için sınır

diyagramları verilmiştir.

Bu orbitallerin aşağıdaki niceliklerinden hangisi aynı olamaz?

A)

Baş

kuantum

sayısı

B) İkincil (orbital) kuantum sayısı C) Manyetik kuantum

;;

sayısı

D) İçerdiği elektronların spin kuantum sayısı E) Elektron kapasitesi

15.

12. 3. temel enerji düzeyinin (n=3), orbital kuantum sayısı (t) nın alacağı değerler, orbital türleri ve toplam orbital sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

18.

f orbitali ile ilgili, 1. En küçük

il.

Açısal

baş

kuantum

momentum kuantum

111.Yedi tane orbitalden

Orbita l kuantum saıt ı s ı (e)

o

A)

Orbita l

Orbital

----1iliıL_

__§fil'.!fil_

yargılarından

B)

O, 1

s, p

C)

O, 1

S,

D)

O, 1, 2

s, p, d

E)

O, 1,2

s, p, d, f

p,d

(n) 4 tür.

sayısı

oluşur.

hangileri doğrudur?

o

E'

A)

Yalnız

I

B) Yalnız 111

D) 1ve 111

4

1. Pozitif(kanal) ışınların hızı, katot hızından daha ........................ tür . il. Protonun kütlesi elektronun .................... tür.

(t) 3 tür.

jj

1

s

sayısı

111.Pozitif(kanal) ışınların elektriksel alanda sapma açısı , katot ışınlarından daha ........................ tür . rakılan

E) 1, il ve 111

A)

9 16

t

:;;~-----------------~

boş bı­

hangilerinde yere "büyük" yazılmalıdır?

Yalnız

I

B) Yalnız il D) 1ve il

g

kütlesinden

Yukarıdaki yargılardan

C) 1ve il

9

E'

ışınlarının

o

C)

Yalnız

E) il ve 111

111


1.

Bir temel enerji düzeyindeki orbital türlerinin sa- g_ 4 . 2' .ö ............... sayısına eşittir.

yısı

hangisinde orbitallerin enerji- g_ 7. E' .ö !erinin karşılaştırılması yan lı ş verilmiştir?

Aşağıdakilerin

Yukarıdaki

cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

g_

başkuantum

B) 2px= 2py= 2p 2

O) 4d>4f

ö

C) 3d > 3p g_ E'

E) 3dxy= 3dyz

B) proton

g

C) orbital kuantum değerlik

g_

2'

E'

O) magnetik kuantum E)

elektronu

g_

2'

g_

E'

g_

g_

4 tür.

Alt enerji düzeylerindeki s orbitalleri ile ilgili,

1. Zıt spinli en çok iki elektron

(e)

g

A) 4s

E) 3p E>

C) 4d

111.Elektronlarının bulunma

2'

dışta-

8)3d

g 8. E'

alır .

il. 3s orbitalinin enerjisi 2s orbitalinden büyüktür.

Buna göre X in elektron diziliminde en ki orbitali aşağıdakilerden hangisidir?

E)

(He]

1

Buna göre, aşağıdaki p orbitali dlzilimlerinden hangisi Hund kuralına uymaz?

E'

Hund kuralı : Elektronlar eş enerjili orbitallere birer birer aynı yönde yerleştikten sonra kalan elektronlar, tek elektron içeren orbitalleri iki elektrona tamamlayacak şekilde zıt yönde yerleşirler.

g_

olasılıklarının dağılı-

g_

D) 4f

[He]

1

E'

sayısı

[He]

D)

~

-1 1

X element atomunun temel hal elektron dizilimi g_ 5. ile ilgili verilen bilgiler şöyledir : 2' En dıştaki orbitalin ikincil kuantum 2 dir .

C)

1~ 1 1~ 1 1~ 1 1~ ~~ 1 1

2'

sayısı(n)

(He]

g_

kuantum

B)

E'

baş

[He]

2'

En büyük

A)

ğ.

2.

orbital diyagramlarından hangisi elementinin temel hali için doğru yazıl-

mıştır? (2 He)

A) 2s>1s

E'

A)

Aşağıdaki 6C

A) p1 : _

X

_!__

-

B) p2 : ~~C) p3 : _1_ _l_

O) p4 : !!:_ !!:_ -

şeklindedir .

yargılarından

__1_

hangileri

doğrudur?

_!_ ~

E) p5 : ~ ·g_

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

3.

4s ve 3d orbitallerinde bulunan elektronların,

1. baş kuantum

sayısı

il. ikincil kuantum

sayısı

111.manyetik kuantum iV. spin kuantum

1s

3X

(t),

sayısı

sayısı

6.

(n),

sY

(m,),

sZ :

(m5 )

niceliklerinden hangileri

aynı

2s

C) 1ve il İ

E) 1, il ve 111

9.

_2_ p_

® 0 ® ® 000 ® 0 000

g_ E'

;;

1. Baş kuantum

g_

Yalnız

il

B)

D) 111 ve iV

Yalnız

111

C) 1ve il g_

E) il, 111ve iV

t

g_ A)

Yalnız

X

B) X ve Y

O) Y ve Z

1 .___ _ _______ _ ______ ___. .ö ~- - - -----------~

(n) 3 tür.

111.Spin kuantum sayısı (m5 ) + 1/2 ya da -1/2 değerini alır. yargılarından

gösterilmiştir?

A)

sayısı

il. İkincil kuantum sayısı (t) 1 dir .

X, V ve Z nötr atomlarından hangilerinin te- E' .ö mel haldeki elektron orbital şeması doğru

olabilir?

13 AI atomunun temel hal elektron diziliminde son orbitaldeki elektronu için,

E'

C) X ve Z ;;

A)

Yalnız

I

hangileri

doğrudur?

B) 1ve il O) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

E) X, Y ve Z

1 - ~- .ö ,__ _ _ _ __ _ _ _ ______ _ _ _, ~

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası 9(C)


Baş

kuantum

sayısı

3 tür .

sayısı

Orbital kuantum

Orbitallerinin tümü

..,, 13.

şöyledir:

1O. Bir orbital ile ilgili verilen bilgiler

miştir? o

doludur .

Buna göre bu orbital ve içerdiği elektron sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-

A)) 2) 8) 12

B)) 2) 8) 8) 4

C))2)8)10)2

D)) 8) 8) 6

Baş kuantum sayısı (n) 3 olan bir atomda, m 6 = -1/2 değerine sahip en fazla kaç elek-

Y: .................... 3d 6

Temel halde elektron Z elementleri için, numarası

dağılımı

111.X ve Y nin

yarı

dolu orbital

yargılarından

hangileri

sayıları eşittir.

E) 9

B) 152 252 2p 6 352 3p 6 4s 1 3d 5 C) 152 252 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 D) 1s2 252 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 E) 152 2s 2 2p 6 352 3p 6 452 3d 8

o

E) il ve 111

1. 9 tane tam dolu, 3 tane

yarı

dolu orbital

yarı

dolu orbital

111.11 tane tam dolu, 4 tane

yarı

B) D) 1ve 111

Yalnız

15. Bir atomun elektron dizlllminde

kuantum sa-

(n) 3, açısal momentum yısı {f ) 2 olan en fazla kaç tane elektron bulunabilir? sayısı

A) 2 il

başkuantum

18.

x+4 ve v-2 36

iyonları izoelektronik

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

B) 3

C) 6

D) 10

E) 14

olup, toplam

elektronları bulunmaktadır.

Buna göre

x+2

aşağıdakilerden

iyonunun elektron düzeni hangisidir?

dolu orbital

verilenlerden hangileri I

D) 8

C) 7

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

il. 8 tane tam dolu, 2 tane

Yalnız

B) 6

"'

doğrudur?

Bir atomun temel haldeki elektron dizilişinde,

A)

A) 5

sayıları eşittir.

kuantum

D) 1ve il

12.

E) 8

17. Aşağıdaki elektron dizilimlerinden hangisi 2 aittir? 26 Fe + iyonuna

en büyük olan Z dir.

baş

I

0)6

A) 152 252 2p 6 352 3p 6 3d 6

verilen X, Y ve

g.

il. X ve Y nin

Yalnız

C) 3

tron bulunabilir?

Z : .............. ...... 6s 2

A)

B) 2

E) 2p 3

5

11. X: .................... 3p6

1. Atom

A) 1

C) 3p 5

B) 3p 3 D) 3d

"'

E) ) 2 ) 10 ) 8 ) 2

miştir?

A) 3s 1

(n) 2, açısal momentum kuantum sayısı (t) 1 olan en fazla kaç tane elektron bulunabilir? sayısı

{f) 1 dir .

yarı

başkuantum

16 Bir atomun elektron diziliminde

katman elektron dizi22 X element atomunun limi aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-

A) 15225 22p 6 35 23p 6 45 23d 2 B) 1s 225 22p 6 3s 23p4 C) 1s 22s 22p 6 35 23p 6 3d 2 D) 1522s 22p 6 35 23p2 E) 1522s 22p 6 35 23p 6 4s 2


!

1. .............

t

4.

D

.z

Temel hal elektron dlzlllşlnde 3p orbltalle- _ 7. rinde 5 elektron bulunduran bir element ile 11glll,

1. Eşleşmemiş bir elektronu

_ n_

il.

y X

vardır.

A) Tüm başkuantum değerlerini aİabilen orbital

Açısal

momentum kuantum sayısı t= 1 olan 11 elektronu vardır.

B) İkincil kuantum sayısı t=1 olan orbital C) -1, O, + 1 manyetik kuantum sayılarına sahip orbital

düşük enerjili iki elektronunda başku­ antum sayısı n = 1, açısal momentum kuantum sayısı t=O, manyetik kuantum sayısı m, = O dır .

111.En

Bir baş kuantumdaki (n) x, y , z, t ile sembolize edilen tüm orbitallerin enerji değerlerinin karşı ­ laştırılması yukarıdaki gibidir .

yargılarından

Buna göre, bu orbitallerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

B) 1ve il

D) il ve 111

B) x in açısal momentum kuantum sayısı (t) O dır.

D) Enerjisi 4s orbitalinden den küçük olan orbital

büyük 4p orbitalin -

E) En küçük başkuantum sayısı 4 olan orbital

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

A) Baş kuantum sayıları (n) 4 tür .

Aşağıda özelliği verilen orbltallerden hangisinin sınır yüzey diyagramı küreseldir?

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

C) y nin manyetik kuantum sayıları (m,) - 1, O, +1 dir. D) z nin spin kuantum sayısı (m 5 ) + 1/2 değeri ­ ni alan 1O elektronu vardır. E) t nin alabileceği maksimum elektron sayısı 14 tür.

2.

Tabloda 1,il ve 111 alt katmanlarının baş kuantum sayısı (n) ve açısal momentum (ikincil) kuantum

9

sayısı verilmiştir.

momentum fil!Y.!fil.lDl kuantum sayısı

1

2

o

il

2

1

111

3

1

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden

Baş

kuantum (n) ve ikincil kuantum (e) sayı­ ile sınır yüzey diyagramları aynı olan orbital çifti aşağıdakilerden hangisi olabilir? ları

/

Açısal

kuantum

8.

z

6

Baş

Alt katman

5.

~

(ô ~

-

A) 1s ile 2s

Y

B) 2s ile 2p

D) 3dxy ile 3d 2 2

C) 2px ile 2Py

E) 3d ile 4f

Sınır yüzey diyagramı yukarıdaki gibi olan orbltalle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlı ş­

hangisi

ya nlı ştı r?

tır?

A) 1.alt katman 2s orbitalini belirtir.

B) 111. alt

katmanın alabileceği elektron sayısı

A) Baş kuantum sayısı (n) en az birdir.

il.

B) Açısal momentum kuantum sayısı (e) sıfırdır .

ninkinden büyüktür.

C) Enerjisi en büyük olan 111. alt

C) Manyetik kuantum

katmandır.

D) 111. alt katmandaki bir elektron 1.alt katmana geçerse dışarıya enerji verilir. E) 1. alt katmanda elektronların bulunma olası lıklarının dağılımı

3.

küreseldir.

Açısal

Orbital

momentum kuantum sayısı

(e)

E) Orbitalin büyüklüğü baş kuantum sayısının karesiyle ters orantılıdır.

o

6.

Baş kuantum sayıları eşit olan iki orbitalin açısal momentum kuantum sayıları ile manyetik kuantum sayıları tabloda verilmiştir.

sayısı (m, ) sıfırdır.

D) Spin kuantum sayısı (m 5 ) +1/2 değerini alan bir elektron bulundurabilir .

jj

Aşağıdakilerin hangisinde verilen orbitallerin

potansiyel enerjileri vardır?

arasında

il > 1

ilişkisi

9.

Bir elektron,

1. n = 1 ve m, = + 1 il. n

Manyetik kuantum sayısı (m,)

_ı_

D

1

X

-x, O, +x

il

y

o

§ D

_ı_ ı

A)

4s

3s

B)

3d

3p

C)

4d

4p

D)

6s

5p

E)

4f

5d

=2

l

§ :ö

A) 1.orbital p orbitalidir. B) il. orbital s orbitalidir.

g,

C) 1.orbital en fazla 6 elektron içerir .

1'i

E'

D) il. orbital en fazla 2 elektron içerir. E) Enerjileri arasındaki ilişki il > 1 dir.

o ö,

.o

e= 2

kuantum sayılarından hangilerine sahip olamaz ? (n = Baş kuantum sayısı, e= Orbital kuantum sayısı, m,= Manyetik kuantum sayısı)

A) Yalnız

Buna göre bu orbitaller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

ve

111.e = 1 ve m, = + 1

C) 1ve 111 B) 1ve il D) il ve 111 E) 1,il ve 111

1


1 16. Bir atomda n= 3 ve m, = 1 değerini alan kaç 1O. Baş kuantum sayısı (n) 4, açısal momentum 1 13. Modern atom teorisine göre, kuantum sayısı (t) 1 ve manyetik kuantum satane orbital vardır? 1. Üçüncü enerji düzeyinde üç tür orbital bulu - n yısı (me) O olan orbital aşağıdakilerden hanginur. si olabilir? E) 5 D) 4 il. İkinci enerji düzeyinde en fazla 10 elektron 9 C) 3 B) 2 A) 1 bulunabilir. 111.Birinci enerji düzeyinde en fazla 2 elektron bulunabilir.

C)3d ~

8)4s

A)3P x

E)4d~

D)4P x

o

:>

yargılarından

hangileri doğrudur?

ö"'

A)

Yalnız

C) 1ve 111

B) 1ve il

I

D) il ve 111

E) 1, il ve 111

o

°' o

E' D

11.

İkincil kuantum sayısı (t) 1 değerini alan bir ğ_ 14. ; elektron,

1. baş kuantum

sayısı

il. manyetik kuantum

111.spin kuantum

3, - 2,

sayısı

sayısı

Baş kuantum sayısı n olan bir katman ikincil ku- ğ_ 17. Bir orbitalin ba9 kuantum sayısı(n) 3, ikincil kuantum sayısı( e) 1 dir. antum sayısı (t) O, 1, 2 değerlerini alan orbitaller f içermektedir. Bu orbital ile ilgili, Buna göre, 1. 3p orbitalidir.

1. Baş kuantum

+1/2

değerlerinden hangilerini alamaz?

111.Orbital A)

B) Yalnız il

Yalnız 1

sayısı

(n) 3 tür.

o

E'

il. s, p, d orbital türlerini içerir. sayısı

yargılarından

C) 1 ve il

:;;

4 tür.

hangileri doğrudur?

il. Manyetik kuantum

sayıları

-1, O, + 1 dir.

111.Spin kuantum sayısı m5 = +1/2 alan en çok üç elektron içerir. yargılarından

değerini

hangileri doğrudur?

E) 1,il ve 111

D) 1ve 111

A)

C) 1 ve il

B) Yalnız il

Yalnız I

A)

E) il ve 111

D) 1ve 111

t

o

B)

Yalnız I

Yalnız

C) 1 ve il

il

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

E'

a>

,;

ii

i>

12.

18. 15. 3. temel enerji düzeyindeki 3s, 3p ve 3d orbiAtom kuramına göre, baş kuantum sayısı (n) g_ tallerine ilişkin, g. ile ilgili, E' 1. Potansiyel enerji 3d orbitalinde en büyük 3s -;; 1. n=2 enerji düzeyinde en fazla 8 elektron bu- İ orbitalinde en küçüktür. lunur. il. n=3 enerji düzeyinde toplam orbital 18 dir.

sayısı a,

111.n=1 enerji düzeyinde bulunan orbital küre- ;, seldir. yargılarından

il. 3d orbitali 4. kabukta bulunur. 111.Elektron kapasitesi 3s nin iki, 3p nin altı, 3d } :;; nin on tanedir. yargılarından

Yalnız 1

B) 1ve il

D) il ve 111

g. C) 1ve 111

B) Yalnız il

D) 1ve 111

Üç tür orbitalden oluşur. Bulunduğu temel enerji düzeyinde f orbitali bulunmaz.

yalnız

Buna göre bu orbitalin baş kuantum sayısı (n) ve açısal momentum kuantum sayısı (t) aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

doğrudur?

hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1 . A)

hangileri

Bir orbital ile ilgili verilen bilgiler şöyledir:

C) Yalnız 111

f

A) n=2, t=1

B) n=3, t=O

D) n=4 , t=1

C) n=3, t=1

E) n=4, t=2

E) 1, il ve 111

E) 1, il ve 111

o

g.

~ ~ ~~~~~~~~~~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i> ._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i> '-~~~~~~~~~


1.

24 Cr

atomu ile ilgili,

ö,

4.

jj

[Ar]4s 23d 4 şeklin-

1. Elektronik konfigürasyonu

Temel halde d orbitallerinde toplam 5 elektron taşıyan bir atom ile ilgili,

1. Yarı dolu orbital

dedir. il. Küresel simetrik elektron dağılımına sahiptir .

il. En büyük

111.[Ar]4s 23d 4 dizilimi [Ar]4s 13d 5 dizilimine göre daha kararlıdır .

111.Atom

yargılarından

hangileri

baş

sayısı

kuant

numarası

yargılarından

sayısı

o

A) Yalnız

"'

111

B) Yalnız il

D) il ve 111

C) 1 ve il

E) il ve 111

B) ............. 3s 1

............. 4s 1

C) ............. 4s 2 3d 5

............. 4s 1 3d 5

D) ............. 2s 2 2p1

............. 2s 1 2p 2

E) .............

-g

E) l, 11ve 111

.. ........... 2s 1 2p 1

A) ............. 2s 2

C) 1ve 111

B) 1ve il

y

X

D) 1ve 111 Yalnız

4 tür .

24 tür .

hangileri kesinlikle doğrudur?

I

Y, X in uyarılmış halidir .

Buna göre, X ve Y nin elektron dizilişlerindeki son terimler aşağıdakilerden hangisi olamaz?

5 tir .

y a nlı ştır ?

(Ar nin atom numarası= 18)

A)

7.

4s 2

3d 1

............. 4s 1 3d 2

_Ol .ö

ö

"'

o a,

2.

29 Cu

atomunun değerlik orbitalleri ve bu or-

bitallerdeki elektronların yerleşimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

® CDCDCDCDCD _______..

A)

4s

B)

5.

jja,

® ®®®®O _______..

8.

olarak verilen X elementi için,

1. Atom

numarası

29 dur.

111.Elektron

dağılımı

A) Yalnı z I

CD®®®®® _______.. 4s

E)

B) Yalnız il

D) 1ve il

C)

Yalnız

3.

il. X, Z nin

E) 1, il ve 111

111.Y, X e

g

farklıdır .

halidir .

dönüşürken

yargılarınd a n

enerji alır .

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

i

CD®®®®® _______..

B) Yalnız 111

D) il ve 111

"' :;,

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

3d

X element atomunun

temel hal elektron

6.

di-

Bu atom ile ilgili,

1. d orbitalinin

baş

kuantum sayısı (n) 4 tür.

il. 4s orbitali tam dolu ise b on farklı değer alır.

111.4s orbitali yargılarından

yarı dolu ise b iki farklı değer alır.

~

;

ı. 22x+2

9.

il. 20Y

X:

ııı. 24z+4

Y:

taneciklerinden hangilerinin elektron dağılımı , 1s

_____gg__3s

2s

® ® ®®®

hangileri doğrudur?

~

® ®®®

I

B)

D) 1ve 111

Ya l nız

111 C) 1ve il } E) il ve 111 .ö

A) Yalnız il

B) Yalnız 111

D) il ve 111

®

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

Z :

1s

2s

~

3s

-2L

® ® ®

® ® ©

©&0 ©Z® 0 ©Z® ®

ax)

4s

orbital şeması ile gösterilebilir? Yalnız

uyarılmış

j)

zilimi [Ar] 4sa ndb şeklindedir .

A)

Q9 Q9 Q9 Q9

1. Periyodik cetveldeki yerleri

111

3d

4s

Y:

2p

000 000 000

Buna göre,

§

® ®®®®CD _______..

0

rıda verilmiştir .

ö,

D)

2s

Q9

Nötr X, Y ve Z atomlarının orbital şemaları yuka -

küresel simetriktir.

hangileri doğrudur?

"ğ jj

4d

1s

X:

Z:

il. Baş kuantum sayısı 4 tür .

E'

yargılarından

3d

4s

+ 1 değerlikli iyonunun elektron düzeni, 1s 22s 22p 6 3s 23p 6 3d 10

3d

4s

C)

~

Yukarıda elektron orbital şemaları verilen X, Y ve Z atomları ile ilgili aşa ğıdaki ifadelerden hangisi yanlışt ı r?

A) X in atom numarası 9 dur. B) Y ve Z aynı element atomudur . C) Y

uyarılm ı ş

atomdur.

D) Z, küresel simetriktir . E) X ve Z nin en büyük baş kuantum sayısı eşit­ tir.

g ö,

'---------------------'

jj '---------------------'


~

10. Temel hal elektron dağılımı 4p 2 ile sonlanan

_c

13. ssx ve

bir X atomunun değerlik elektronları sayısı ve değerlik orbitalleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

56 Y atomları

lerden hangisi A) Proton

"'

Değerlik Değerlik

elektronları sa~ısı

A)

2 2

p

4

s ve d

D)

4

s ve p

E)

4

p

bitalinin baş kuantum sayısı 4, yan kuantum (açısal momentum kuantum) sayısı 1 dir.

C)4

B) 3

B) Bağ yapıları farklı maddeler içerir .

D) Y nin nötron sayısı, X inkinden bir fazla ise periyodik cetvelde yerleri aynıdır.

D) Tüm taneciklerinin kimyasal tepkimeye girme isteği aynıdır.

E) X in proton sayısı, Y ninkinden bir fazla ise izotondurlar.

E) Kristal yapıları farklı tanecikler içerir.

1. Yoğunlukları farklıdır.

17.

. ı Elektron sayısı

"'

il. Aynı tür elementlerle aynı formüle sahip bi-

z

a+1

sayısı aşa­

leşik oluşturabilirler.

·x

muşlardır.

o

o,

..__ _______ a+1

E) 8

111.Çekirdek yükleri aynı olan atomlardan oluş­

y

a

D) 5

A) Allotrop maddeler içerir .

nötron sayıları farklı­

C) Aynı cins atomlardan oluşur .

14.

11. Nötr X atomunun elektron dizilimindeki son or-

A) 2

E'

dır.

o

Bir deney kabında elmas ve grafit parçacıkları birlikte bulunmaktadır.

Buna göre kaptaki karışım için, aşağıdaki yargılardan hangisi ya nlı ştır?

izotopturlar .

eşitse

C) Çekirdek yükleri

"'

Buna göre X in değerlik elektron ğıdakilerden hangisi

16.

rıdır.

s ve p

B)

sayıları eşitse

B) Nötron sayıları eşitse farklı element atomla -

orbitall eri

C)

ile ilgili aşağıdaki ifade- :

yanlıştır?

Yukarıdaki

özelliklerden hangileri hem allotrop hem de izotop maddeler için doğrudur?

:.- Nötron a+2

sayısı

A) Yalnız I

X, Y, Z nötr atomlarının elektronve nötronsayı- ~ sı

B) 1ve il D) il ve 111

grafikteki gibidir.

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

Buna göre, bu atomlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlı tır· A) X ve Y birbirinin izotopudur. B) X ve Z birbirinin izotonudur.

C) Y ve Z birbirinin

izobarıdır.

D) X ve Z aynı elemente ait atomlardır. E) X ve Y nin kimyasal özellikleri aynıdır.

12.

x+: 1s22s 22p 63s 23p6

z

-

15. 2'

Yukarıda

verilen elektron dağılımlarına göre X, Y ve Z element atomlarının değerlik elektronları sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

B) Y>X>Z D)Z>X>Y

Proton

Nötron

sayıs ı

sayısı

X

40

-

21

y

-

20

20

z

42

20

-

18. ~

E)Z=Y>X

Tablodaki bilgilere göre X, Y ve Z ilgili,

atomlarıyla

1. X ve Y birbirinin izobarıdır. il. Y ve Z birbirinin izotopudur. 111.X ve Z birbirinin izotonudur. yargılarından

hangileri

A) Yalnız il

A) C(elmas) - C(grafit)

Allotrop

B) 1H- 2H 1 1

İzotop

C) 14N _ 13C 7 6

İzoton

D) 3scı-1 - 37c1+1 17 17

İzoelektronik

E) 24Na- 24M 11 12 g

İzobar

doğrudur?

B) 1ve il D) il ve 111

Sınıfı

Tanecik ç itti

~

C) Z>Y>X

tanecik çiftlerinden hangisi yan lı ş

sınıflandırılmıştır?

.o

~

:!!

Aşağıdaki

E'

~

.i5

: 1s22s 22p 63s 23p 64s 23d 104p 2

A) X>Y>Z

Kütle numaras ı

Element

y : 1s22s 22p 63s 13p 3

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111

2' o

g

-"'------~-----------

O'

- ~-"'-----

- -----

--

____ ____ ..,.


1.

Günümüzde periyodik sistem oluşurken elementler ......................................................... . göre sıralanmıştır .

4.

Aşağıdaki duğu

elementlerden hangisinin bulungrubun özel adı karşısında y· nlı · veril-

dır .

miştir?

X in atom numarası Y nin iki katı olduğuna göre X in periyodik cetveldeki yeri aşağıdakiler­ den hangisidir?

Yukarıdaki

cümlede boş bırakılan yere aşağı­ dakilerden hangisi getirilemez?

A) atom

Element

numarasına

B) proton

sayısına

C) elektron

sayısına

D) çekirdek yüküne E) kütle

2.

numarasına

Modern periyodik cetvel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlı ştır? A) Elementler artan atom

numaralarına

göre

5.

C)

düşey sıralara

3.

C) gF

Halojen

D) 21SC

Toprak metali

E) 29Cu

Geçiş

A) 2. periyot 3A grubu B) 2. periyot 6A grubu C) 3. periyot 3A grubu D) 3. periyot 6A grubu

elementi

E) 4. periyot 2A grubu

xvz;;2iyonunda toplam

8.

4. periyot 68 grubunda yer alan X elementinin temel hal elektron dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (18Ar)

Buna göre, Y nin periyodik cetveldeki yeri hangisinde doğru olarak verilmiştir? (1X, 8 Z) Periyot

E) [Ar] 4s 2 3d 1o 4p6

periyottaki elementlerin fiziksel özellik-

aynıdır.

Silisyum (Si) elementinin elektron

dağılımı,

6.

Si : [Ne] 3s2 3p 2 şeklindedir .

Periyodik cetvelin 2. periyodunda bulunan X element atomu 3 elektron aldığında elektron dizilişi aynı periyottaki soy gazınkine benziyor.

9.

Buna göre, X element atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya nlıştır?

Buna göre bu element ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (10 Ne)

Baş

kuant

C)

Baş

grup elementidir.

D)

Değerlik elektronları sayısı

sayısı

B) Periyodik cetvelde 13AI ile aynı

,, gruptadır.

C) Periyodik cetvelin p bloğunda yer alır.

4 tür.

D) Küresel simetrik elektron dizilimine sahiptir . ., E) 11Na+ iyonu ile X3- iyonu izoelektroniktir.

4 tür .

3

6A

B)

4

38

C)

3

3A

D)

3

5A

E)

4

3A

Periyodik cetvel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

B) Her periyot bir alkali metal ile

o

A) Periyodik cetvelin 3. periyot 4A grubunda yer alır .

Grup

A)

A) s bloğunda sadece metaller yer

,,. A) Ametaldir .

B)

50 elektron bulunmak -

tadır.

C) [Ar] 4s2 3d 6 D) [Ar] 4s2 3d 2 4p2

grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir .

leri

Toprak alkali metal

A) [Ar] 4s 2 3d 104p 4 B) [Ar] 4s 1 3d 5

grup

Aynı

Aynı

B) 12Mg

aşağıdakilerin

D) A grubu elementlerine baş grup, B grubu elementlerine yan grup elementleri adı verilir. E)

adı

Alkali metal

sı ­

ralanmıştır.

B) Yatay sıralara periyot , adı verilir.

Grubu n özel

A) 3Li

alır.

başlar .

C) B grubu elementleri ilk üç periyotta bulunmaz.

D) p bloğunda sadece ametaller ve soygazlar bulunur. E)

Aynı

grupta bulunan elementlerin fiziksel halleri aynıdır.

E) p blok elementidir. :i

___

B_il..,_ iY.oluİleri Kim','a Soru Bankası B(C)


l

10. X: ........ 3s 1

13. Aşağıdaki özelliklerden hangisi metaller için her zaman doğrudur?

y: ........ 3p5 Z : ........ 3d 2

X, Y, Z element atomlarının temel hal elektron dağılımlarında son orbitalleri verilmiştir.

Bu elementler le ilgili hangisi doğrudur?

aşağıdaki

alırlar.

B) p blokta yer

alırlar.

16.

ifadelerden

D) Her periyotta bulunurlar.

A) X in değerlik elektronları sayısı 3 tür. dağılımı

y

X

C) d blokta yer alırlar.

E)

en

B) Y nin elektron

A) s blokta yer

Q

Katı

Periyodik cetvelde yerleri belirtilen X, Y, Z, T ve R elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

ve sıvı halde elektriği iletirler .

D

küresel simetriktir . A) Y nin temel halde elektron dağılımı p6 ile

C) Üçünün de baş kuant sayıları eşittir.

sonlanır.

D) y - 1 ve z +4 iyonları izoelektroniktir.

B) R ametaldir .

E) Üçü de metaldir .

C) T nin temel halde elektron dağılımı 4d 9 ile sonlanır.

D) X metaldir. E) Z

11.

x- 2 iyonunun

elektron dizilişi 3p 6 ile bitmektedir.

14.

Buna göre X atomu için,

1. - 2 yüklü iyonu

yargılarından

A) Yalnız

hangileri

yargılarından

doğrudur?

B) 1ve il

1

111.Değerlik e lektronları s ve p orbitallerindedir.

grubundadır.

D) il ve 111

18.

hangileri kesinlikle

doğrudur?

il . Temel hal elektron

dağılımı küresel simetriktir.

yargılarından

hangileri

}

D) 1ve il

E) 1ve 111

A) Yalnız I

B) Yalnız 111

D) il ve 111

verilen element çiftlerinden hangileri periyodik cetvelde aynı grupta olmasına karşın kimyasal özellikleri benzemez?

.o

doğrudur?

A) Yalnız I ],

C) Yalnız 111

11 Na

Yukarıda

g B) Yalnız il

1. 1H ile 3 Li

111.3 Li ile

1. Periyodik cetvelin 2. periyot 7A grubu ele-

-3 yüklü iyonu 18Ar ile izoelektroniktir . 111.

elektron sayısı 1 dir .

il. 1H ile 2 He

Buna göre X atomu için,

i5

değerlik

E) Üçünün de baş kuant sayısı aynıdır .

mentidir .

. başkuant sayısı, periyodik sistemdeki peri 111 yot numarasını verir.

C) X in

O) Y nin elektron dağılımı s2 orbitali ile sonlanır.

p orbitallerinde 9 elektron bulunmaktadır .

numarasını,

A) Yalnız I

A) X ve Z aynı grupta yer alır .

C) 1ve 111 °Q

15. Bir X atomunun temel hal elektron dağılımında

periyodik sistemdeki grup

yargılardan

iletir .

2'

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

E) 1, il ve 111

1. türü, periyodik sistemdeki bloğunu,

Yukarıdaki

akımını

Buna göre bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? i5

doğrudur?

B) 1ve il

A) Yalnız I

C) 1ve 111

elektron dizilişindeki en son orbitalinin, sayısı,

halde elektrik

B) Z 3A grubu elementidir.

12. 4. periyotta bulunan bir atomun temel haldeki

il. elektron

hangileri

s ıvı

elementidir .

il. +3 yüklü iyonu soygaz elektron düzenindedir .

il. p blok elementidir .

ve

17. nX, n+ 1Y, n+2Z elementlerinden n+ 1Y 2A grubu

atomuyla ilgili olarak,

1. 3A grubu elementine aittir.

kararlıdır.

111.Periyodik cetvelin 6A

31 X

katı

B) Yalnız il

D) 1ve il

C) Yalnız 111

E) il ve 111

C) 1ve il "'

E) 1,il ve 111

2'

~~~~ o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i5 ~~~~~~~~~~~~~~~~


4.

F(g) + e- ~

&

7.

Buna göre yanlıştır?

A) n değeri - 3 tür .

111.proton

B) xn iyonunun elektron dağılımı 2p 6 ile sonla-

sayısı

niceliklerinden hangileri artar?

nır .

C) Nötr X ve Y atomlarının en yüksek B) Yalnız il

C)

Yalnız

İyonik

O) Kovalent

İyonik

E) İyonik

Van der Waals Kovalent

Van der Waals

kuant

O) xn iyonunun çapı y +2 iyonundan büyüktür.

E) 1ve 111

Van der Waals İyonik Kovalent

baş

sayısı eşittir .

111

aralarında

E) Kendi

B) Van der Waals Kovalent

ifadelerden hangisi

çapı,

O) 1ve il

C) Van der Waals İyonik

aşağıdaki

il. çekirdeğin çekim kuweti,

A) Yalnız I A) Kovalent

2 7xn ile 12y+ iyonları birbirinin izoelektroniğidir.

ğünde,

1. tanecik X2 molekülü NaX bileşiği Şekilde X için belirtilen r , r ve r yarıçapla­ 1 2 3 rının adlandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

ng)

denkleminde F atomu F- iyonuna dönüştü­

Y3X2 bileşiğini oluştururlar.

g .2

"'

D

2.

5.

8.

ı ffanecik çapı

Mg ve S element atomlarının temel hal elektron dağılımı şöyledir:

,xo

Mg : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p4

Buna göre atom

1. atom

-

;

-

22apm --+

Proton

il. tam dolu orbital

sayısı

Şekildeki

grafikte X ve Y atomları ile bu atomlardan oluşan xm ve yn iyonlarının proton sayısı tanecik çapı ilişkisi verilmiştir .

Br2 molekülünde çekirdekler arası uzaklık 228 pm olduğuna göre, molekülde Br atomunun kovalent yarıçapı kaç pm dir?

§·

B) 114 O) 144

büyük olan elementin,

sayısı,

111.değerlik elektron

sayısı

niceliklerinden hangileri diğerine göre küçüktür?

Bu grafiğe göre, A)

1. xm katyondur . A)57

çapı

numarası,

C) 128

Yalnız

O) 1ve 111

il. yn anyondur .

E)456

B) Yalnız 111

il

111.yn iyonunun elektron

sayısı

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

xm iyonundan

büyüktür. yargılarından

A) Yalnız 1

hangileri doğrudur? B) Yalnı z il

3.

Aşağıdaki

kavramlardan hangisinin da verilen bilgi yanlıştır?

6.

karşısın­

x-2 , y+

ve

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

O) 1ve 111

z- tanecikleri

9.

birbirinin izoelektroni-

Aşağıdakilerin

ğin çapı,

ğidir.

hangisinde verilen 1. taneciil. taneciğinkinden büyüktür?

Buna göre bu iyonlarla iligili, Kavram

A) Metalik yarıçap

B) Kovalent yarıçap

Bilgi

IA grubunda aşağı inildikçe artar.

1. Tanecik çapları arasında x- 2>Z - >Y+ ilişkisi doğru

Tek bir kovalent bağla bağ­ lanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır .

C) İyonik yarıçap

Bir iyonik bağda komşu iyonların çekirdekleri ara-

vardır.

g

rn

il. y+ iyonunun proton

i5

yarıçap

E) Van der Waals yarıçapı

İyonik bileşiğin fiziksel ve kimyasal özelliklerini etkiler.

Molekülün büyüklüğüne göre değişir .

en küçüktür .

111.x - 2 iyonunun elektron başına düşen çekim kuweti en büyüktür . yargılarından

o

E'

hangileri

doğrudur?

i5

A) Yalnız I

sındaki uzaklığın yarısıdır.

O) İyonik

sayısı

B) Yalnız il O) 1ve 111

1. tanecik

il. tanecik

A)

11Na

19K

B)

80 - 2

7N-3

C)

3Li

sc

O)

17cı+

11cı -

E)

13A1+ 3

11Na+

C) 1 ve il E) il ve 111

"' i5

"'

D

g ii"'

__________________

.___

_________________

_, .') .___

___,


1O. Periyodik cetvelin aynı periyodunda yer alan ele-

13.

mentlerden X in blok türü s, Y nin blok türü p dir. Buna göre

aşağıdakilerin

hangisinde X> Y

+ Q 1 kkal -t x+(g) + ex+ (g) + 0 2 kl<al -t x 2+ (g) + eX(g)

ilişkisi vardır?

Y: ......................... 2s 1

.....3s 2 z: ....................

+ Q3 kkal -t x 2+ (g) + 2e-

denklemlerinde yer alan 0 1 , 0 2 , 0 3 A)

Başkuantum sayısı

arasındaki ilişki aşağıdakilerin doğru verilmiştir?

numarası

B) Atom

T : ......................... 3p 1

değerleri

Temel halde elektron dağılımları verilen X, V, Z ve T atomları için,

hangisinde

1. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan X tir.

C) Ametalik karakter D) Atom E)

çapı

Değerlik

elektron

X: ......................... 2s2

1b.

X(g)

sayısı

il. İkinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Y dir.

A) Q 1>0 2>Q 3

B) 0 1 >0 2 =0

3

C) 03>02>01

D) Q 3 = 0 2 >Q

1

ili. Atom o

çapı

en büyük olan T dir.

Değerlik elektronları sayısı

iV.

yorumlarından

"'

A)

Yalnı z

hangileri

B) Yalnız iV

I

11.

14

C) 1ve il

E) 1,ili ve iV

D) il ve iV :

en fazla olan Z dir.

doğrudur?

.()

Al element atomuy la ilgili verilen iyonlaşma ~ denklemleri şöyledir:

17.

• İyonlaşma enerjisi

Al(g) + X kkal ~ Al+(g) + eAl+(g) Aı2+(g)

Şekilde periyodik tablonun belirli bir kesitinde yer alan X, Y, Z baş grup elementlerinin konumu gösterilmiştir.

Bu denklemlere göre, X, V, Z iyonlaşma enerji değerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

Buna göre bu elementlerin aşağıdaki niceliklerinden hangisi arasında Z > V > X ilişkisi

B)

E) Grup

iyonlaşma

Atom numaraları ardışık olan X, Y, Z ve T baş grup elementlerinin iyonlaşma enerjileri-atom numarası ilişkisi grafikte verilmiştir.

enerjisidir.

8) Z > Y > X tir.

numarası

C) X + Y değeri Al nin 2. den büyüktür .

Değerlik elektronları sayı sı

D) Atom

numarası

A) X değeri Al nin 1.

C) Temel enerji düzeyi

- Atom ..

.._ __________

yanlıştır?

vardır?

A) Atom

+ Y kkal ~ A12+(g)+ e+ Z kkal ~ Aı3+(g) + e-

sayısı

D) '!....ve

X

çapı

~ oranları y

Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

enerjisin-

5 ten küçüktür .

A) X in

değerlik e lektronları sayısı

1 dir.

.2

E) X+ Y+ Z değeri Al nin 3.

numarası

iyonlaşma

iyonlaşma

B) Y toprak alkali metalidir.

enerjisidir.

C) Z nin elektron dağılımı p 1 ile sonlanır. D) T nin atom

çapı

E) Y nin elektron

12.

15.

X

Y

899 738

Z

495

X

aynı periyotta soldan sağa enerjisi genellikle artar. Ancak 12Mg atomunun iyonlaşma enerjisi 13AI atomununkinden, 15P atomunun iyonlaşma enerjisi de

1757 1450 4560

14850 7730

21005 11440

6900

9450

doğru iyonlaşma

16S

Şeki ldeki tabloda X, Y, Z baş grup elementleri- İ Şekildeki periyodik cetvelde bazı elementlerin

yeri

belirtilmiştir.

Bu elementler ile ilgili hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

ifadelerden

nin ilk dört

iyonlaşma

enerjileri

verilmiştir.

Buna göre bu elementler ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

jj

sayıları aynıdır.

8) Z nin

değerlik elektronları sayısı çapı

C) Y nin atom

C) T nin elektron dağılımı p5 ile sonlanır.

D) Üçü de metaldir.

D) Y nin atom E) Z ve T

çapı

X ten büyüktür.

aralarında

iyonik

E) X ve Y nin temel enerji düzeyi

Bu durumu en iyi açıklayan özellik kilerden hangisidir? A) Mg ve P nin atom çük olması

çaplarının

C) Al ve S nin erime büyük olması

Al ve S den kü-

noktasının

Mg ve P den

D) Al ve S nin küresel simetri özelliği göstermesi

sayıları eşittir.

E) Mg ve P nin küresel simetri mesi

bileşik oluşturur .

.____________________

aşağıda­

B) Al ve S nin elektronegatifliğinin Mg ve P den büyük olması

1 dir .

X ten büyüktür.

B) X metaldir.

atomununkinden daha büyüktür.

aşağıdaki

A) X, 2A grubu elementidir. A) Y ve Z nin temel enerji düzeyi

küresel simetriktir.

18. Periyodik cetvelde,

E1

Element

X ten büyüktür .

dağılımı

ö,

_,.o~------------------~

özelliği

göster-


1.

o,

4.

7.

İyonlaşma enerjisi

X

1. x- ve y+ iyonlarının elektron dağılımları 2p 6 ile bitmektedir. il. Y3Z

bileşiğindeki iyonların

elektron

sayıları

eşittir.

birbirine

y

Bu bilgiler e göre X, Y ve Z elementlerinin 1. iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

ifadel erden

C)~Z,X

~X.Y,Z

Z .Y

2. periyot elementleri olan X ve Y nin atom numaraları ile iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki grafikte verilmiştir .

Şekildeki grafikte 2. periyotta bulunan X, Y, Z, T ve V elementleri noktalarla gösterilmiştir.

aşağıdaki

numarası

p+ 1

A)~

numarası

Bu elementlerle ilgili

Atom

'----------• P O

'------------......ı~ Atom

E)Z,X,Y

D)Y,X,Z

Buna göre X ve Y elementleri ile ilgili,

"

hangisi yanlıştır?

1. X in atom

yarıçapı

Y ninkinden büyüktür .

özelliği

il. Y küresel simetri A) X alkali metaldir .

X soygaz olabilir . 111.

B) Y nin elektron dizilimi 2s2 ile sonlanır.

yargılarından

gösterir .

hangileri doğrudur?

C) Z nin elektron dizilimi küresel simetriktir.

D) T 7A grubunda yer E) V nin atom

2.

çapı

A)

alır .

E)

elektron

Bileşiklerinde

sayısı

değerlik alır.

6.

: 1s2 2s2 2p 6 z - 2 : 1s2 2s2 2p 6

Elektron düzenleri verilen taneciklerle ilgili hangisi yan lı ştı r?

aşağıdaki yargılardan

kendi

= 2080 kJ/mol

Er

= 520 kJ/mol

Buna göre X, Y ve Z elementleri için,

1. Atom

ı

_Z_

_J

A)

IA

IIA

IIIA

VA

B)

IIIA

IIA

VA

IA

C)

IIA

IIIA

VIIIA

IA

D)

IIA

IIIA

IVA

VA

E)

IIIA

IIA

VIIIA

IA

aralarında

iyonik

Element

X

3d 5

y

3p1

z

3s2

bağ-

sayısı

en büyük olan X dir .

D) Bir elektron koparmak için en az enerji gerektiren 2 dir. E)

zz-2 iyonun çapı en büyüktür.

B) X in ~

"' .o

Yalnız

aynı

yatay

sırada

bulu-

enerjileri Y>Z>X tir.

hangileri doğrudur?

C) 1ve 111

B) 1ve il

il

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

Periyodik cetvelin 3. periyodunda yer alan X, Y ve Z elementleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor: X ve Y metal, Z ametaldir. çapı

Y den küçüktür.

Bu bilgilere göre X, V, Z için verilen aşağıda­ ki yargılardan hangisi yan lı ştır?

numarası

25 tir.

başkuant sayısı

4 tür.

A) X in atom

en büyük olan X tir.

iyonlaşma

X in atom

C) Y nin

değerlik elektronları sayısı

D) Atom

numarası

E) Z nin

iyonlaşma

A)

Yalnız

Z

bileşiklerinde

negatif

B) X in değerlik elektronları Z den küçüktür .

lı bileşik oluştururlar.

C) Proton

111.Birinci

yargılarından

9.

Son orbital

çapı

il. Periyodik cetvelde nurlar.

A)

_x_

Temel halde son orbital türü verilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğu kesin değildir?

A) x+ 3 den bir elektron koparmak en zordur. atomları

E2

2 dir.

y-

B) Y ve Z

x+ 1 , y+2, z+3 iyonlarının elektron düzeni 1s2 2s2 2p 6 dır.

Buna göre bu elementlerin periyodik cetveldeki grupları hangisi olabilir?

x+3 : 1s2 2s2 2p6

3.

C) 1ve il

E) il ve 111

periyotta bulunan X, Y, Z ve T elementlerinin birinci iyonlaşma enerjileri yukarıda verilmiştir.

bir soygazdan 2 fazladır .

-2

111

Aynı

B) Toprak alkali metalidir. numarası

Yalnız

Ey = 801 kJ/mol

A) Elektron dağılımı ns2 ile sonlanır. Değerlik

B)

Ex = 899 kJ/mol

5.

Buna göre, X elementi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

D) Atom

I

D) 1ve 111

Periyodik cetvelin A gruplarında bulunan X elementinin 2. iyonlaşma enerjisi, 1. iyonlaşma enerjisinin 1,96 katı, 3. iyonlaşma enerjisi, 2. iyonlaş­ ma enerjisinin 5,3 katıdır.

C)

Yalnız

X ten büyüktür .

C) Z nin tür . 3 tür.

en küçük olan Z dir . enerjisi Y den büyüktür .

iyonlaşma

değerlik alır.

sayısı

enerjisi X ve Y den büyük-

D) Z elementi X ve Y ile iyonik oluşturur . E) X in

baş

kuant

Y den büyük

sayısı

bağlı bileşik

Y den büyüktür .

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası B(C)


1 O.

10X, 11Y

ve

172

nötr atomları ile ilgili aşağıda ­

}

Z

ki yargılardan hangisi yanlıştır?

16.

Aşağıdakilerden hangisi, florun elektronegatifliği en yüksek element olduğunu gösterir?

O

1

A) Atom çapı en büyük o lan Y dir.

A) Oda koşullarında elemente! halde diatomik (iki atomlu) yapıda bulunması

B) Birinci iyon laşma enerjisi en büyük olan X tir.

C) Y ve Z nin

B) Temel haldeki elektron dizilişinde bir tane yarı dolu orbitalinin olması

değerlik elektronları sayısı eşittir. Şekildeki

periyodik tabloda yerleri gösterilen X, Y, Z elementleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

D) y+ 1 iyonu, nötr X atomu ile izoelektroniktir. E) y+ 1 ile z+ 7 iyonlarının elektron sayıları eşittir.

A) 1. iyonlaşma enerjileri Y <X <Z şeklindedir.

o o,

arasındaki

C) HF

°

bileşiğinin

özelliği

ryı

sulu çözeltisinin göstermesi

zayıf

asit

D) Diğer elementlerle oluşturduğu tüm bileşik ­ lerde daima - 1 değerlik alması

il i şki

E) Erime ve kaynama noktasının diğer halojenlerden daha düşük o l ması

B) Elektron ilgisi en büyük olan Z dir .

C) Üçünün de değerlik orbita lleri s ve p dir. D) Oda koşullarında X ve Y moleküler yapıdadır . E) X ile Y arasında kovalent bağlı bileşik oluşa- ;; bilir .

o,

.D

11.

Atom yarıçap ı (pm}

Element

g_

14. X : 1s 2 2s 2 2p 6

186

y

160

Z : 1s 2 2s 2 2p 4

z

227

Yukarıda

°'

g 17. g

Y : 1 s 2 2s 2 2p 5

X

D

nötr halde elektron dizilişi verilen atomlar için, 1 in iyonlaşma enerjisi , il nin elek- g_

Şekildeki

çize lgede X, Y, Z baş grup element atomlarının yarıçapı verilmiştir . Bu elementler den X, Y ile aynı periyot, Z ile aynı grupta yer al-

tron ilgisi diğerlerinden büyüktür.

İ

Buna göre ı ve il aşağıdakilerden hangisidir?

maktadır.

Buna göre, bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2

g _l_

A)

X

-'y'

B)

C)

X y

z

D)

y

X

E)

z

X

.E

A) Y nin atom numarası en büyüktür . B) Z nin iyonlaşma enerjisi X ten küçüktür . C) Z nin temel enerji düzeyi sayısı en büyüktür. D) Y nin değerlik elektronları sayısı X ten büyüktür.

E'

.ii

z E'·

.ii

x-3

iyonu ile y-

2

1. atom

il.

15. Periyodik cetvelin 2. periyodunda yer alan X ve

iyonunun elektron düzenleri o

;;

Y elementlerinden X in proton sayısı Y den büyüktür.

enerjisi,

E) X ve Y aynı periyotta ise Y nin elektron verme isteği daha büyüktür .

p+ 1Y elementleri periyodik cetvelin 3. pe-

riyodunda yer

almaktadır.

1. atom hacmi,

il . elektronegatiflik, 111.iyonlaşma enerjisi

A) Atom B) 1.

B) Yalnız il

D) X ve Y aynı grupta ise X in iyonlaşma enerjisi daha küçüktür .

Buna göre PX atomunun,

111.değerlik elektron l arı sayısı

D) 1ve 111

C) X ve Y aynı periyotta ise Y nin atom çapı daha büyüktür.

18. PXve

I

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi X elementinde Y elementine göre kesinlikle daha büyüktür?

niceliklerinden hangileri X den büyüktür? A) Yalnız I

B) X ve Y aynı grupta ise X in değerlik elektronları say ı sı daha azd ı r.

~

çapı,

iyonlaşma

A) X ve Y aynı periyotta ise, Y metal X ametaldir.

i5

3p 6 ile sonlanmaktadır.

Buna göre Y atomu için,

Buna göre bu elementler için, aşağıdaki yargılardan hangisi kesin likle yanlıştır?

E'

E) X ve Z nin değer li k e l ektronları sayısı eşittir .

12.

Baş grup elementleri olduğu bilinen X ve Y nin atom numaraları arasında X>Y ilişkisi vardır.

C) Yalnız 111 g

E) il ve 111

çapı

iyonlaşma

niceliklerinden enerjisi

hangileri

p+ 1Y atomundan

büyük olabilir?

C) Elektron ilgisi A) Yalnız I

D) Değerlik elektronları sayısı

;;"'

g_ .__ __________________

B) Yalnız 111

D) 1ve 111

E) Elektronegatif lik

_,

_O>

i,

C) 1ve il

E) 1, il ve 111


1.

-.ı

ıııı

"

I

Periyodik sistemde 1. iyonlaşma enerjisi en 4. r büyük olan element X tir. Periyodik sistemde bir periyotta atom en büyük olan element Y dir.

Atom

İyonlaşma enerjisi (kkal/ mol) -

1-----.---------,--------,,--

119

1091

1650

2280

Periyodik sistemde elektronegatifliği en bü- } .ö yük olan element Z dir.

y

175

348

1847

2519

z

138

434

657

2766

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?

0 2 >0

A) Atom

Buna göre X, V, Z için,

numarasına

yarıçapları

o

iyonlaşma

X > Y dir.

enerjileri Y> X tir.

D) Metalik özellikleri X > Y dir.

"'

Y> X> Z dir.

Y > X tir.

numaraları

Değerlik elektronları sayısı

C) Birinci

1. Değerlik elektronları sayısı Z>Y>X tir .

il. Atom

numarasına

göre, aşağıdaki ifadelerden

1 olduğuna

hangisi kesinlikle doğrudur?

B)

değerlik elektronları sayısına

D) X in atom

Periyodik cetvelde aynı periyotta bulunan X ve Y atomları için yukarıdaki denklemler verilmiştir.

Periyodik cetvelin 3. periyodunda bulunan X, Y, Z atomlarının ilk dört iyonlaşma enerji değerleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir .

A) X in periyodik cetveldeki yerine

+ 0 1 kkal ~ x +(g) + e-

Y(g) + 0 2 kkal ~ Y+(g) + e-

X

C) Z nin

X(g)

7.

yarı­

çapı

B) Y nin grup

ö,

---i

E) Atom

çapları

X > Y dir.

111.Oksitlerinin bazik karakteri X> Y> Z dir.

E) Y nin katman-elektron dizilimine

yargılarından

A)

Yalnız

hangileri

doğrudur?

C) 1ve 111

B) 1ve il

I

D) il ve 111

E) 1, il ve 111 C

X: 1s2

2.

Y:

1s2 2s 1

Z:

1s2 2s2 2p1

g 5.

Baş

E'

ğerlik elektronları sayısı sırasıyla

Aynı

1. Atom çapları Z > Y> X tir.

2p

000

1s

2s

2p

periyotta bulunan bu elementlerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Çekirdek yükleri T> Z>Y > X tir.

000

C) Elektron ilgisi T>Z dir.

D) İyonlaşma enerjisi T>Z>Y>X tir.

hangileri doğrudur?

E) Atom

yarıçapı

z : @ (Sl

000

Elektron -orbital

şemaları

atomları

X> Y>Z>T dir.

2p

2s

1s

B) Metalik aktifliği X> Y dir.

Z>X > Y dir.

111.1. iyonlaşma enerjileri X>Z>Y dir. yargılarından

2s

®

Y: @@

.o

Değerlik elektronları sayısı

1s

x: @

aşağıdaki yargılardan

Temel haldeki elektron dizilişleri verilen X, V } ve Z elementleri ile ilgili,

il.

grup elementleri olan X, Y, Z ve T nin de- 1 8. 1, 2, 5, 6 dır . §

verilen X, V ve Z

için,

1. Birinci iyonlaşma enerjileri X> Y> Z dir.

A)

Yalnız

B) Yalnız il

I

C)

Yalnız 111 g, ~

E) il ve 111

D) 1ve il

il. İkinci iyonlaşma enerjileri Z> X> Y dir. 111.Atom yarıçapları X> Y> Z dir . yargılarından

hangileri

doğrudur?

ö

A)

ii,

Yalnız

B) Yalnız 111

I

3.

2. periyotta leri için,

olduğu

aktifliği

T nin metalik

ıı,ı

Y nin p orbitallerinde bir elektron vardır.

en büyüktür.

L

z

Buna göre bu elementlerin,

M

1. değerlik elektronları sayısı,

boşluğu 0

il.

E'

jj

bilgileri veriliyor.

Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerle ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-

Buna göre bu elementlerin atom çapları büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır?

A)T,Z, Y,X

3. periyotta bulunan X, Y, Z baş grup elementlerinden atom numarası en küçük olan Z, en büyük olan Y dir.

9. K

., X in 1. iyonlaşma enerjisi en büyüktür. ıııı

X y

6.

bilinen X, Y, Z ve T element-

B)X, Y,Z, T

D)X , Z, Y, T

lıştır?

C)T, Y,Z,X

A) Elektronegatiflikleri Y>X>Z dir.

E)Z,X, T, Y

B) Elektropozitiflikleri M>K>L dir. C) Atomik

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

yarıçapları

iyonlaşma

enerjileri,

111.elektron verme eğilimleri

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

E) 1, il ve 111

Z>X>Y dir.

D) 1. iyonlaşma enerjileri L>K>M dir. E) Temel enerji seviyeleri Y>X=Z dir.

g ö,

~------------------~

ilişkisi

niceliklerinden hangilerinde Y>X>Z olabilir?

.ö~------------------~ Bilgi olu İleri Kimya Soru Banka s ı B(Cl

111


1O. 3 Li+,2He, 1 H- tanecikleri ile ilgili,

13

1. Çapı en büyük olan 1 H- dir. il.

3

u+ den bir elektron atomlarının

111.Nötr

A) Metal oksitleri genellikle bazik hiptir .

sayısı

eşittir.

yargılarından

A)

Yalnız

B) Ametallerin yüksek tir.

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

I

D) 1ve 111

1s

2s

3. periyot metallerinden X ve Y nin oksitlerinin formülü X2 0 ve Y2 0 3 tür .

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

0 0 000 7Y : Q9 0 000 s2: 09 0 0900

sa-

1. X alkali metalidir . 11.X2 0, Y2 0 3 ten daha baziktir.

oksitleri asidik-

111.Y hem asit hem de kuwetli yargılarından

A)

Yalnız

Düşük

yükseltgenme basamağına sahip ametal oksitleri nötr özellik gösterir.

X: 2. periyot 1A grubu

hangileri doğrudur?

B) 1ve il

I

D) il ve 111

17.

Periyodik cetvelde yeri belirtilen X ve Y ele-

Aşağıdakilerin

hangisinde verilen 1.ve il. özelperiyodik cetvelde soldan sağa ve yukarıdan aşağıya değişimi g nPllikle aynıdır?

aşağıdakilerden

hangisi y ~ nlı ştı r?

!.özellik

il.özellik İyonlaşma enerjisi

A) Atom

çapı

A) X in oksidinin formülü X2 0 dur.

B) Atom

çapı

1. X uyarılmış bir atomdur.

B) Y nin Y0 2 ve Y0 3 oksitleri

C) İyonlaşma enerjisi

il. Z nin 1. iyonlaşma enerjisi en büyüktür.

C) X in oksidi suda çözündüğünde OW iyonu derişimi artar.

ortamın

D) Y nin oksitleri suda çözündüğünde H+ iyonu derişimi artar.

ortamın

111.Z nin elektron ilgisi X ve Y den büyüktür . yargılarından

A)

Yalnız

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

I

D) 1ve 111

12.

C)

Yalnız

111

E1

E2

E3

E4

X

170

240

1830

2540

y

150

215

1670

2350

aynı yatay sırasında bulunan X ve Y baş grup elementlerinden X in oksidi bazik, Y nin oksidi ise asidik özellik göstermektedir.

Baş

Değerlik

kuantum

sayısı

elektron

sayısı

İyonlaşma enerjisi

Atom

çapı

1118

1640

1. atom

:-

111.değerlik

elektronları sayısı

hangilerinde Y > X ilişkisi

vardır?

A)

1. Üçü de aynı periyotta bulunur .

Yalnız

il

B) 1 ve il D) il ve 111

X ten

değerlik elektronları sayısı

1. İyonlaşma enerjisi il. Elektron verme

111.Atom

Buna göre X, Y, Z elementleri ile ilgili, eğilimi

numarası, çapı,

niceliklerinden

Periyodik cetvelin A gruplarında yer alar:ı X, Y, Z elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjisi tablo da verilmiştir .

il. Y nin elektron verme

18.

Buna göre,

il. atom

111.Z nin

D) E)

Elektronegatiflik Elektronegatiflik

E) Y nin oksitleri bazlarla tepkime vermez.

15. Periyodik cetvelin

İyonlaşma enerjisi (kkal/mol)

110

vardır.

E) il ve 111

Element

z

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

liğin

mentlerinin oksitleri ile ilgili

Orbital şemaları verilen X, Y, Z atomları için,

sulu

yukarı­

Y : 3. periyot 6A grubu

sX:

bazların

çözeltileri ile tepkime verir.

D) Bir grupta oksitlerin bazik karakteri dan aşağıya doğru azalır.

14.

2p

değerlikli

özelliğe

C) Bir periyotta oksitlerin asidik karakteri soldan sağa doğru artar.

E)

11.

, 16.

Buna göre,

koparmak en zordur.

temel enerji düzeyi

Element oksitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya nlı ş ır?

fazladır.

X ve Y den

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

eğilimi

çapı

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri periyodik tabloda okların bulunduğu bölgelerdeki elementler için okların belirttiği yönde artar?

azdır.

yargılarından hangileri doğrudur? A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C)

A) Yalnız I B) Yalnız il C) Yalnız 111 D) 1ve il E) il ve 111 Yalnız

111

E) il ve 111

"' ixolu İleri Kim a Soru Bankası 9(C)


1.

Periyodik cetvelle ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?

; 4.

periyottaki X, Y ve Z elementlerin tablodaki gibidir.

9.

B) Bir periyotta atom numarası arttıkça iyonlaş­ ma enerjisi artar.

_q,

C) s blok elementlerinin hepsi metaldir.

X

s

y

d

z

p

il. Sulu çözeltileri bazik karakterdedir. 111.Atomları arasında kovalent bağ vardır. yargılarından

"'

Buna göre bu elementlerle ilgili,

hangileri doğrudur? B) Yalnız il

A) Yalnız I

o

D) p bloğunda metal, ametal, yarı metal ve soygazlar bulunur.

1A grubu metallerinin oksitleri için, 1. Genel formülleri X2 0 şeklindedir.

Blok

Element A) Her periyot bir alkali metalle başlar.

7.

blokları

Aynı

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

D) 1ve il

1. X ve Y metal, Z ametaldir.

E) Soygazların değerlik elektronları sayısı 8 dir.

il. İlk üç periyotta olamazlar. 111.Atom numaraları Z>Y>X tir. yargılarından

hangileri k

in li le doğrudur? C) 1ve ıı 1

B) Yalnız 111

A) Yalnız il

"

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

İyonik bağlı bileşik oluşturur.

5.

2.

Oda koşullarında tek atomludur. s bloğunda bulunur.

z

y

X

Yukarıda

verilen özelliklerin üçünü de gösteren bir elementin bulunduğu grup aşağıdaki­ lerden hangisidir?

g_ (

.o

Yukarıdaki periyodik cetvelde X, Y, Zile gösterilen bloklar için,

Şekildeki

periyodik sistemde gösterilen elementler ile ilgili delerden hangisi yan lı ştır?

1. metal elementi içerme,

taralı

alanda ifa- 1

C) 6A

B)3A

A)2A

aşağıdaki

E) SA

D)7A

il. ametal elementi içerme,

özelliklerinden hangileri

ortaktır?

B) Geçiş metalleri olarak adlandılırlar. Bileşiklerinde

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve il

1~

A) d blok elementleridir.

111.3. periyot elementleri içerme

C)

Yalnız

tek bir yükseltgenme C) mağına sahiptirler .

111

basa-

D) B grubu elementleridir.

E) il ve 111

E) Baş kuantum sayıları en az 4 tür.

ö

3.

X, Y ve Z atomlarının temel halde elektron dağılımlarının son orbitalleri sırası ile s 1 , p 2 , d 1 ile bitmektedir.

6. , ;

Buna göre X, Y ve Z atomlarının sınıfı aşağı­ dakilerin hangisindeki gibi olamaz?

Aşağıdakilerden

hangisi periyodik cetvelin 1A grubunda yer alan elementlerin tümü için ,

doğru değildi r?

A) Değerlik elektron sayısının 1 olması

C) Elektron dağılımının s 1 orbitali ile sonlanması

_funıL

A)

X

Metal

B)

y

Ametal

C)

z

Ametal

D)

X

Ametal

E)

z

Metal

D) Bileşiklerinde yalnız

g_ ö,

Alkali ve toprak alkali le ilgili,

gruplarındaki

metaller-

1. Yüksek aktiviteleri nedeniyle doğada bileşikleri halinde bulunurlar.

B) Ametallerle bileşik oluşturma Atom

9.

+ 1 değerlik

ıl

alma

il. Oksit ve hidroksitlerinin sulu çözeltileri bazik karakter gösterir. 111.Bileşiklerinde dublet uyarlar.

özelliklerinden hangileri

yada oktet kuralına ortaktır?

E) s bloğunda yer alma

"' .ö

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) il ve 111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

g. E' .o

,.

g_ E'

o

;;.

;;

ö,

.o

_J


10. X elementinin +3 yüklü iyonunun elektron

dağı-

g

13. Kalkojenler olarak

adlandırılan 6A grubu eleE' 16. X : 4. periyot 78 grubu mentleri aşağıdakilerin hangisinde doğru ve- :ö Y : 4. periyot 7A grubu

lımı p6 orbitali ile sonlanmaktad ı r.

rilmiştir?

Buna göre bu element ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yan lı şt ır ?

Z : 4. periyot 1A grubu

g

A) Li, Na, K, Rb,Cs A) Periyodik cetvelin d

b l oğunda

B) Atom numarası kendisine en dan 3 fazlad ı r . koşul l arında

Periyodik cetvelde yerleri verilen X, Y ve Z elementleri için, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

g

A) Atom

C) B, Al, Ga, in, Ti

soygaz-

D) O,S,Se,Te,

C) İyonik bağlı bi l eşik o l uşturur . D) Oda

.o

B) Be, Mg, Ca, Sr, Ba

bulunur.

yakın

2'

Po

E'

.o

E) F, CI, Br, 1, At

numaras ı

en büyük olan X tir.

B) Y ve Z birer geçiş metalidir.

gaz halde bulunur .

C) X in elektron dağ ı lımı 4s2 4p 5 ile sonlan ı r .

E) Elektron dağılımı p 1 orbitali ile sonlanır.

D) Y temel halde küresel simetrik elektron dağılımına sahiptir .

g E'

2'

.o

E) Üçünün de blok türü farkl ı dır.

g

~

.o

11. X atomunun teme l haldeki elektron

14. 7A grubundaki X, Y ve Z elementlerinden Y nin ı 17. İç geçiş (f bloku) elementleri ile ilgili,

diz ili ş i ;

1s2 2s2 2p 2 şeklindedir. Buna göre X ile ilgili hangisi doğrudur?

atom · numaras ı ,

aşağıdaki

X ten büyük, Z den küçüktür.

1. Suda çözündüklerinde asit A)

Bileş i klerinde

en fazla 2

bağ

C) X0 2

bi l eşiğinin

D) Lewis yapıs ı E)

111.Asitlik kuwetleri si vard ı r.

:g:şek l inded i r.

yargılarından

2 dir. A)

111.Değerlik bulunur .

İ değer l ikl i

il. Sulu çözeltilerinde -1 i yon l arı içerirler.

dağı lı m ı na

sulu çözelt isi asidikt ir.

Değerlik e l ektronları sayıs ı

1. Sadece metallerden

Yal nız

I

arasında

halojen

HZ>HY>HX

ilişki-

g

A)

Yal nız

B)

hangileri

Yaln ı z 1

il

d orbita llerinde

doğrudur?

B) 1ve il

D) il ve 111

doğrudur?

D) il ve 111

elektron l arı yalnız

yarg ı larından

İ

hangileri

oluşur .

il. 1A ve 2A grubu elementlerine göre daha pasiftirler.

gösterir- g,

özell i ği

ler .

yapar.

B) Temel halde küresel simetrik yük sahiptir.

"' .o

Buna göre, bu elementlerin hidrojenli bileşiklerinin özellikleri ile ilgili,

ifadelerden

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111

C) 1ve 111} i5

E) 1, il ve 11 1

ö,

.o

12 . 2. periyot 5A grubundaki N elementi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

15.

1. oda A) N0 2

bi l eşiği

su ile tepk ime vermez.

Değerlik elektronları sayıs ı

koşullarında

gaz halde

il. kimyasal tepkime lere

karş ı

E) N2 0 5

bileşiği

suda

çözündüğünde

l arı der i şimini art ı rır.

H+ iyon-

Ya l nız

6

I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

;;,

T

taşımas ı

değ il d i r? Şekildeki periyodik cetvelde yerleri göster i lmiştir .

D) NO bileşiği HCI ile tepkime verir. A)

z

Q

isteksiz olması,

verilenlerden hangileri zorunlu

3 tür.

y X

bulu n mas ı ,

111. p orbitallerinde toplam 6 elektron

B) Elektron dizi l işi 2p 5 ile son l anır .

C)

18.

Bir elementin soygaz olabilmesi için, bu elemente ilişkin,

C)

Ya l nız

111

baz ı

elementlerin

Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisinin tabloda verilen elementlerden biri de-

E) il ve 111

cevabı ğ ildir ?

A)

Değerlik elektronları sayısı

bir olan element

hangisidir? .o

ö,

g, t._

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası 9(C)

__________________

B i leşik l erinde farklı pozitif değer l ik l er alabilen element hangisidir? C) Doğada tek atomlu gaz halinde bulunan element hangisidir? D) 2. periyot 7A grubunda bulunan element hangisidir? E) Temel halde p orbitallerinde toplam 3 elektron bulunduran element hangisidir ?

B)

_, E' jj '---------------------


1.

-1s -2s

g

l

E' 4.

2p

-;;

0 0 000 Y: 1Q9 0 000 Z: 0 0 000

7.

-;;

X:

Periyodik cetvelin, üçüncü periyodunun 1. elementi X, 111. elementi ise Y dir . Buna göre, X ve Y ile ilgili den hangisi yanlıştır?

g -;;

A) Her iki element de akımını iletir.

Periyodik cetvelde yerleri belirtilen X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden g hangisi yanlıştır?

g_ E'

B) X in atom

f

i5

elektron

sayısı

1 dir.

A) Z nin atom

g

numarası

-;;

C) X ile T kendi

C) Y, toprak alkali metaldir . D) Z nin oksidi, sulu çözelt isinde bazik özellik gösterir .

16 dır .

D) Y

T geçiş

+6

11 dir.

çekirdeğinde

bileşiğinin

13 proton

vardır.

değerliklidir.

+3

sulu çözeltisi asidiktir.

-;;

değerlik

yapamaz.

alabilir .

g_ .2'

E)

X, Y ve Z elementleri ile ilgili,

g_ 5.

X: 4. periyot 28 grubu

g_ 8.

X : Periyodik cetvelde elektronegatifliği en yüksek olan elementtir.

E'

Y : 4. periyot 3A grubu

E) Y ve Z periyodik cetvelde s bloğunda bulu-

haldeyken elektri~ \

E'

aralarında bileşik

bileşiklerinde

katı

kararlı bileşiklerinde

.E) X in X2 0

g

B) X toprak alkali metalidir.

E'

B) X in oksitleri bazik özellik gösterir.

numarası

C) Y atomunun D) Y,

değerlik

ifadeler-

El

Temel halde orbital şemaları verilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Y nin

aşağıdaki

g_

metalidir.

E

-;;

i5

nur.

2.

Y: Z:

Değerlik elektronları sayısı Geçiş

i5

Periyodik sistemdeki yerleri belirtilen X ve Y elementleri ile ilgili,

2 dir.

Yalnız

1. İkisi de metaldir.

elementidir.

il. Atom

Buna göre bu elementler ile ilgili,

111.Blok türleri yargılarından

1. X, ametal elementidir.

" Y nin

farklıdır.

hangileri doğrudur?

ö

A) X in atom

il. Y, alkali metaldir .

111.Z,

bileşiklerinde farklı

pozitif

değerlikler

A)

ala-

Yalnız 111

bilir. yargılarından

numarası

C) X

E) 1, il ve 111

hangileri doğrudur?

Yalnız I

bileşiklerinde yalnız

+2

değerlik alır.

yapısındadır.

aralarında bileşik oluşturmaz.

C) 1 ve 111

B) 1 ve il

g_

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

12 dir.

D) Y nin +3 yüklü iyonu soygaz E) X ve Y kendi

A)

bloğundadır .

enerjisi X ten küçüktür.

B) Y toprak alkali metaldir.

C) 1ve 111

B) 1ve il

D) il ve 111

X elementi s

iyonlaşma

Buna göre bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

numaraları ardışıktır.

bilgileri veriliyor.

X ve Y elementleri periyodik cetvelin 3. periyodunda yer almaktadır . Bu elementler ile ilgili verilen bilgiler şöyledir:

E' -;;

3.

6.

X: Toprak alkali metal

Y : Geçiş elementi Z: Halojen

Periyodik cetvelin 3. yatay sırasında (periyot) yer alan elementlerden X, Y ve Z küresel simetri özelliği göstermektedir.

periyotta bulunan X, Y ve Z elementleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Baş

kuantum

B) Proton

!

sayısı

sayıları

yaptığı bileşikler

bloğunda,

Z ise p

katı

A) Karbonat halde elektrik

akımını

hangisinin yükü diğerlerin­

den farklıdır?

iyi ile-

B) Hidroksit

D) Siyanür

Z nin elektron ilgisi en büyüktür.

iyoniktir.

bloğunda

1. Y nin atom numarası 18 dir. g 11.Z elementi Cl2 halojeniyle kovalent bağlı İ ZCl5

bulu-

bileşiğini oluşturabilir .

111.X in oksit

bileşiği

yargılarından

A)

Yalnız

il

baziktir.

hangileri doğrudur?

B) Yalnız 111

D) il ve 111

C) Nitrat

E) Klorat

Buna göre,

D) X ve Y elektriği elektron hareketi ile iletir. E) X ve Y s nur.

X

tir.

4 olabilir.

en küçük olan X tir.

C) Z nin X ve Y ile

Yalnızca

Aşağıdakilerden

1i

Bu elementlerden,

Aynı

A)

9.

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

__ BilgiyolLJ ileri ~imya Soru8an kası s(C)


1O.

metallerden hangisinin manganat lyonuyla oluşturacağı bileşikteki atom sayısı en fazla olur?

A)

11 Na

B) D)

11.

12 Mg

C)

19 K

basamağı

E) 20 Ca

14.

fosfor atomunun yükseltgenme

A) NaOH

ow

B) Ca(N0 3)2

No;

C) MgS0 4

S2ot

Yalnız

MnO~ cot

D) il ve 111

: Demir (111) oksit

: Bakır

(111) fosfat

kovalent bağlı bileşiklerden adı verilen köklerden hangisinin g_ 17. Aşağıdaki "' hangisi ya nlı ş adlandırılmıştır? yükü pozitiftir? B) Sülfat D) Fosfat

C) Karbonat g_ 2'

E) Amonyum

A) S0 3

Kükürt trioksit

B) P203

Difosfor pentaoksit

C) N20

Azot dioksit

"'

B) 1ve il

: Magnezyum klorür

B) Fe20 3

Aşağıda

hangileri doğrudur? (11Na)

I

hangisi

E) Hg(N0 3)2 : Cıva (il) nitrat

g_ 2'

A)

A) MgCl2

D) Cu3P0 4

E) Na2C0 3

111.Sodyum metali ile oluşturduğu bileşiğin for- ; yargılarından

bağlı bileşiklerden

C) Al2(S0 4 )s : Alüminyum sülfat

D) KMn0 4

A) Nitrat

+5 tir.

mülü NasP0 4 tür.

Sulu QÖzeltisineverdiği anyon

~

13 AI

1. PO; ile gösterilir. Yapısındaki

iyonik

yanlı ş adlandırılmıştır?

belirtilmiştir?

Fosfat lyonuyla ilgili,

il.

Aşağıdaki

13. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisine verdiği anyon, karşısında yanlış

Aşağıdaki

C) 1ve 111

D) CCl4

Karbon tetraklorür

E) IF 7

İyot heptaflorür

Aşağıdaki

bileşiklerden

E) 1, il ve 111 g_

"'

12.

12 Mg

nin

aşağıdaki

7N

18.

15. 1. Cıva (il) klorür

ile oluşturacağı bileşik için

ifadelerden hangisi yanlı ştır?

2. Dihidrojen monoksit

:

Yukarıda adları ğıdaki

A) Formülü Mg 3N2 dir .

verilen bileşiklerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

aşa-

Bileşikteki

B i leşik

A) 1. bileşiğin formülü Hg2CI dir.

iyonlar izoelektroniktir .

D) Magnezyum nitrat olarak

B) 2.

adlandırılır.

E) İyonik kristal örgü yapılıdır.

bileşiğin

alışverişi

D) 2.

bileşik

E) 2.

bileşik bağımsız

kovalent

ile oluşur.

bağlıdır.

birimlerden

Yaygın ad ı

A)

CH4

Metan Nitrat

B)

NH3

C)

HN0 3

Kezzap

D)

HCI

Tuz ruhu

E)

NaOH

Kostik

oluşur.

R

ö

.__ _________________

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası B(C)

formülü H20 dur.

C) 1. bileşik elektron

yaygın

ö

B) İyonik bağlıdır. C)

hangisinin

adı karşısında ya nlı ş verilmiştir?

__, E' .ö .__ _________________

__,


1.

Elementlerin bağıl atom kütleleri hesaplanırken C-12 esas alınarak hesap yapılır. Karbon- 12 nin esas

alınmasının

4.

20 X elementinin

ortalama atom kütlesi 40,08 dir.

Bu elementle ilgili hangisi yanlıştır?

nedenleri

7.

il. 1 mal glikoz, iyonlarının

1. karbon

kütle spektrometresiyle

A) +2 yüklü iyonu 18 elektron

kolay ölçülmesi,

111.karbon

atomlarının

kütlesinin büyük

C) Bir atomunda 20,08 nötronu D)

olması

mine (1 akb)

Kararlı bileşiklerinde

+2

maddelerinden hangilerinin atom sayısına eşittir?

A) Yalnız 111

alır.

12

C) 1 gram D) 1 mol

C

12 C

E) 12 gram

1

. ızotopunun

12c

12 1

5.

Kükürt atomunun üç izotopunun bulunma yüzdesi grafikte verilmiştir.

o

8.

.

madde örneklerinden hangisinin kütlesi yanlış verilmiştir?

(H=1 , C=12, N=14, 0=16, S=32)

95,02 Madde

.

~

Aşağıdaki karşısında

12

izotopunun

4,21 0,75 ·

si

J\

izotopunun kütlesi

12C

E) 1,il ve 111

E) il ve 111

hangisi 1 atomik kütle biri-

. ızotopunun

C) 1ve 111

B) 1ve il

D) il ve 111

eşittir?

C

toplam

değerliklidir.

,~Bulunma yüzdesi (%) 12

A) 1 tane

içerdiği

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

D) 1ve il

Aşağıdakilerden

111.6 mol su

vardır.

E) Periyodik cetvelde 4. periyotta yer

verilenlerden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I

taşır.

B) İzotoplarının karışımı halinde bulunur.

il. ölçümlerde karbonun daha sağlıklı sonuçlar vermesi,

B) 1 mal

sayısı,

1. 2 mol etil alkol,

arasında,

2.

1 mol asbest (H 4 Mg 3 Si2 0 9)in içerdiği toplam atom

aşağıdaki yargılardan

"'

D

Atom kütlesi

32 33 34

izotopunun atom sayısı

Buna göre kükürt ile ilgili,

1. Kükürt-32 izotopu en il. Kükürtün doğada

örneği

Kütlesi (g)

A) 0,2 mol oksijen içeren S0 2

6,4

B) Toplam 0,8 mol atom içeren NH3

3,4

C) 1 mol H2

2,0

D) 6,02.1022 molekül 0 2

1,6

E) 0,2 mal CH4

3,2

kararlıdır.

yalnız

üç izotopu vardır.

111.Ortalama atom kütlesi 32 ile 33 arasında bir değerdir.

yargılarından

A)

hangileri doğrudur?

E) il ve 111

D) 1ve 111 3

Aşağıdaki bağıl

molekül çiftlerinden hangisinin molekül kütleleri eşittir?

(Bağıl

atom kütleleri; H=1, C=12, 0=16, N=14)

A) H2 0 ile CO

B) N2 ile CO

C) 0 2 ile CO

D) CH4 ile NO E) NO ile H2 0

6.

C) 1 ve il

B) Yalnız il

Yalnız I

9.

İ zotop

Bolluk yüzdesi

Kükürt-32

95,02

Kükürt-33

0,75

Kükürt-34

4,21

Kükürt-36

0,02

Kükürt atomu izotoplarırıın yüzdesi tabloda verilmiştir.

~

"'

28,6 gram Na2 C0 3 .10H 2 0 da verilenlerden hangisi

bileşiği

için

yan lı ştır?

(H=1, C=12, 0=16, Na=23) A) 0,1 moldür . B) 1,3 mol oksijen atomu içerir. C) 18 gram su içerir.

doğadaki

bolluk

D) Toplam 1,5 mol atom içerir. E) 2 gram hidrojen içerir.

Buna göre kükürtün ortalama atom kütlesi · kaçtır?

B) 32,92

A) 32,09 D) 34,82

C) 33,64 E) 35,01

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası B(CJ

aşağı-


10.

} 13. X8 Y b bileşiğinin 0,25 molü için aşağıdaki bilgiler

0,2 mal XY gazı 6,0 gramdır. t.ı

0,3 mal atom içeren X2Y gazı 4,4 gramdır.

verilmiştir.

-"

hangisinde doğru olarak veril-

m~tir?

16

Buna göre, bu bileşiğin mol kütlesi kaç gramdır? (X=12, Y=1)

f

İ

g_ 2'

14

A)24

C)28

B) 26

E) 40

0)30

'

jj

gramı

kaç mQJ .~·

B) 11

A) 8

C) 14

O) 17

E) 20

g_ .D

B)

14

16

C)

14

32

O)

12

14

g_

g_

'"

2'

16

jj

E)

göre, bu bileşiğin 72 atom içerir? (H = 1 , C = 12)

g_

6 gram X atomu içerir .

g_

CnH2 n+2 bileşiğinin 0,25 molü 18 gram olduğuna

ı_

_L

A)

16.

-"

Toplam 2 mal atom içerir .

Bu bilgilere göre X ve V nin atom kütleleri aşağıdakilerin

}

12

\

\

D

g. E· .D

g_ E' .D

11. C0 2 ile ilgili

aşağıdaki

ifadelerden hangisi

g_ 14. ~ jj

ya nlı şt ı r?

E'

il. O,1 molünün kütlesi 15

:;,

E) 22

gramı

.D

Bi l eş i k

tır.

yargılarından

g_ E'

gramdır.

44 46

76

hangileri doğrudur?

Buna göre X, V elementleri ve bil e şikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yan lı ştır?

(Avogadro sayısı = 6.1023)

.D

0,5 mal atom içerir.

Ma l küt les i/g/mol}

1. X2Y

111.Bir tane XY molekülü 40 akb dir.

C) 1 tane molekülü 44/N gramdır.

O) 1 molekülü 44 akb dir.

Bu bileşiklerin formülleri ve mal kütleleri aşağı­ da verilmiştir .

E'

1. Bağıl molekül kütlesi 40

A) Yalnız I

g_

B) Yalnıf

O) il ve 111

2'

farklı bileşik oluşur .

g_ 17. X ve Y elementlerinden üç

Buna göre XY bileşiği ile ilgili,

g_

B) 4,4 gramı 6,02x10 22 tane molekül içerir .

o-23 gramdır.

Bir Y atomu 16 akb dir .

(C=12 g/mol, 0=16 g/mol, N=Avogadro sayısı)

A) 6,02x10 23 tane molekülü 1 moldür .

Bir X atomu 4.1

(Avogadro sayısı=6 . 1023)

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

A) Y nin atom kütlesi 16 dır.

.D

B) Bileşiklerinde Y nin kütlece yüzdeleri 11>111>1dir. C) 1 mal X2 nin kütlesi 28 gramdır.

O) 1 mal XY

bileşiği

30 akb dir .

o-

E) 1 tane XY molekülü 5.1 23 gramdır.

12. X3Y4

bileşiğinin 58 gramında 16 gram Y vardır.

Buna göre X in atom kütlesi hangisidir? (Y= 16)

15.

aşağıdakilerden }

18.

1 tane glikoz (C 6 H 12 0 6 ) molekülü için,

1. 180

0

İil

il...:!.moldür. N

A) 14

B) 28

C) 32

1 mal X atomu 40N akb dir . 2,4 gram Y atomu 0,2 moldür.

gramdır.

O) 56

E) 64

g_ E' .D

.

32

N gramdır.

Bu bilgilere göre XYZ3 bileşiğinin mol kütlesi

111.24 tane atom içerir. yargılarından

1 tane Z 2 molekülü

kaç

hangileri doğrudur?

gramdır?

(N:Avogadro sayısı)

(H=1, C=12, 0=16) A) Yalnız I

B) Yalnız il

O) il ve 111

i

~

C)

1 ve

III

f

C) 74

B) 88

A) 100

g_

0)68

E) 56

E) 1, il ve 111

1 ~

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~-' jj L.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -" .__~~~~~~~~~~~~~~~~~-'


1.

I 4.

1. FeO

i5

111.Fep

111.0,5 molekül - gram oksijen

4

miştir?

B) 1> 11> 111

!

doğru verilmiştir?

(Mg=24,

5.

f

0=16)

B) 1=11<111

D) 1< 111<11

64 N g_ 8. 2' .n

C) 111 < 1=11

çok küçük olması kütlelerinin çok küçük

olması

(0=16,

S=32, Cu=64,

olciuğuna

göre '

bileşik-

B) 2

C)3

E) 5

0)4

g.

sayısı)

N:Avogadro

ii"'

A) Yalnız I

B) Yalnız il

C) Yalnız 111

E) 1, il ve 111

0,50 mol XY nin kütlesi 14 gram, XY 2 nin kütlesi 11 gramdır.

0,25

9.

mol

Bir tane XO molekülünün kütlesi 5.1

o-23 gramdır.

:

Buna göre,

Buna göre 1 mol X kaç gramdır?

1. 1 tane X:atomu 14N akb dir. il. 1 molekül - gram XO nun kütlesi 30 gramdır.

A)8 } z,

B) 12

C) 14

D) 16

E) 20 g_ E'

111.1 molekül XO nun kütlesi

yargılarından

kütlelerini terazi ile tartmanın ya da taneciklerini normal yollarla saymanın mümkün olmaması

(0=16,

D) Avogadro sayısının 6,02.10 23 olması atomlardan

0,25 molü 20 gram olan XY n bileşiğinde 8 gram

kütlelidir?

C) Atom ve moleküllerin

E) Moleküllerin

C) 1>111>11

E) 1=111>11

X vardır:

A) 1 eşit

Atom ve moleküllerin sayısının mol denilen 6. özel bir birimle ifade edilmesinin nedenini g_ aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? İ

B) Atom ve moleküllerin

B) 111>11>1

il. 1 tane bakır atomu,

E'

E) 1=111 < 11

A) Atom ve moleküllerin

,

Y ~in atom kütlesi 16 teki n değeri kaçtır?

111.N tane S0 2 molekülü

D) 1ve il

3.

kütlesi

gramdır.

verilenlerden hangileri X ile

g. A) 1<11<111

1 molekülünün

1. 2 tane oksijen molekülü,

verilmiştir?

N=14,

Saf X maddesinin

Buna göre,

maddelerin kütlelerinin karşılaştı- g_ hangisinde doğru ola-

C=12,

A) 111>1=11

111.16 gram oksijen içeren N 20 3

(H=1,

E) 1> 11=111

D) 1.1>1>111

g_ E'

rılması aşağıdakilerin

0=16)

C) 11>1=1112>

B) 1=111>11

D) 111 > 1=11

C) 11> 111 >1

il. 7 gram azot içeren N 20 5

rak

Bu örneklerih kütleleri aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

E) 11= 111 >1

1. 1 gram hidrojen içeren CH 4

Yukarıdaki

gram MgO

111.10 tane Mg

verilen oksijen örneklerinin kütlele- g_ ri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde

A) 1> 11> 111

D) 1= 11> 111

40

N

/

A) 111 > 11> 1

1. 24 akb Mg il.

Yukarıda

kütlelerde demir içeren yukarıdaki bile- } şiklerin oksijen atomları sayısı arasındaki ,; ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-

7.

il. 1 tane oksijen atomu

Eşit

2.

l

1. 1 atom - gram oksijen

il. Fe 2 0 3

B) 1ve il D) il ve 111

g

g

~

~

N

hangileri doğrudur?

Avogadro sayıs1=6.1023)

A) Yalnız il

meydana gelmesi

~ gramdır.

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~--' .n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası s(CJ


13.

1O. C2H200 0 bileşiğinin kütlece % 40 ı karbon (C)

Eşit sayıda

dan

atomudur. Buna göre bileşik formülündeki n (H=1, C=12, 0=16)

sayı sı

oluşan

Buna göre

kaç-

tır?

1. N

atom içeren N20 4 ve C0 2 gazların­ bir karışım 0,3 moldür. karışımdaki

atomlarının sayısı

0,2 mol N2 0 3 sayısı

gazının içerdiği

atomlarının sayısına

toplam atom

kadar hidrojen atomu içeren H2 0 mo-

leküllerinin kütlesi kaç

gazlarla ilgili,

C

16

gramdır?

(H=1 , 0=16)

eşittir.

sayısı

il. C0 2 nin molekül

E) 5

D) 4

C)3

B) 2

A) 1

N20 4 ten

111.Her iki bileşikteki oksijen yüzdesi aynıdır. yargılarından

A)

Yalnız

hangileri

B)

I

fazladır.

atomlarının

B) 6

A)3

D) 12

C)9

E) 18

molce

doğrudur?

Yalnız

C) 1ve 111

111

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

o

a,

11. 4,8 gram C içeren C4H0

bileşiğinin

14.

kütlesi 5,6

Eşit

mollerde oksijen atomu içeren CO ve S0 3 41 gramdır.

gazlarının karışımı

gramdır.

Buna göre

aynı

miktar C 4 H0

bileşiği

Buna göre, karışımdaki CO gazının mol (C=12, 0=16, S=32)

için,

hangileri

N0 2 den

oluşan karışımın

Buna göre,

karışımda

5

ile bir miktar

kütlesi 100 gramdır.

kaç tane azot atomu

vardır?

(N=14, 0=16, Avogadro sayıs1=6.1023)

il. Formülü C4H8 dir. 111.2,408.1023tane molekül içerir. yargılarından

sayı­

sı kaçtır?

1. 1,2 mol atom içerir.

17 . 2,5 mol oksijen atomu içeren Np

C) 0,75

B) 0,50

A) 0,25

E) 1,25

D) 1,00

C) 6.10 24 B) 1,2.10 24 E) 2,4.1024 D) 1,8.1023

A) 1,2.10 23

ya nlı ştı r? o

(H=1, C=12)

"'

.D

A)

Yalnız

I

B) Yalnız 111

C) 1 ve il

E) il ve 111

D) 1ve 111

.2'

o

"'

.o

12. X2Y0 4 bileşiğinin 9,8

gramında

15. 0,2 mol X0 2 ve 0,4 mol X20 4 bileşiklerinden oluşan karışımın toplam kütlesi 46 gramdır.

0,2 gram X ve

3,2 gram Y bulunmaktadır. Buna göre X ve Y elementlerinin atom kütleleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (0=16)

~

Buna göre, X in

bağıl

atom kütlesi

kaçtır?

_y_

2

16

B)

1

32

C)

2

32

D)

1

24

E)

4

32

karışımdaki ilişki

C, H ve O atom aşağıdakilerden

doğru verllmiştir?

A) 6

B) 12

C) 14

D) 28

E) 32 A) H=C=O

o, .o

o

2'

"'

sayıları

arahangisinde

(C0 2=44)

B) .H>C>O

D) H>O=C

i5

Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası s(CJ

şiklerinden oluşmaktadır .

sındaki o

_ x_

0,5 mol-atom içeren CH4 ve 22 gram C0 2 bileBu

(0=16) a,

A)

18. Bir gaz karışımı 3,01.1023 tane molekül H20,

C) H>O>C

E) O>H>C


1.

1. 2NaHC0 3 (k)--) Na2C0 3 (k)+H 20(g)+C0 2(g) il. KCI0 3 (k)

~

'!'

4.

KCl(k) + 3/20 2(9)

111.Fe(k) + 2HCl(g)

~

Yalnı z

B) Yalnı z il

I

D) il ve 111

X2 ve Y2 elementlerinin tepkimesinden yalnı z Z bileşiği oluşmaktadır. Tepkimed e maddelerin mol sayıs ı zamanla grafikteki gibi değişmektedir .

N2 + Cu + H20

tepkimesi en küçük tam sayıla rl a denkl eşti ­ rild i ğ i nde ürünlerin katsayıla rı top la mı kaç olur?

FeCl2(k) + H2(g)

Tep kimelerinin o lu şu m süresinde hangilerinde k atı kütlesi aza lı r?

A)

CuO + NH3 ~

8)7

A)5

0)9

C) 8

Mol sayısı 0,3

E) 11

E) 1, il ve 111

z

0,2

C) 1ve il /

0,1

/

0,0

=--

Buna göre Z nin formülü hangisidir?

---+-

Zaman

aşağ ı dak ilerden

A) XY3

2.

lsıca yalıtılm ı ş,

kapalı

sabit hacimli

5.

bir kapta,

8.

O,1 molü yeterli 0 2 ile yakıldıoluşmakta-

sayısı,

A) Yanma tepkimesidir . B) Ekzotermiktir.

A) C3 H8 0 3

yoğunluğu

niceliklerinden hangileri

B) C4 H8 0 2

D) C5 H8 0

değişmez?

C) C4 H 100

C) Homojen tepkime

E) C4 H6 0 4

D) Toplam molekül

"'

Yalnı z

I

B)

Yalnı z

D) 1ve il

il

C)

Yalnı z

111

Sabit hacimli bir kapta,

sabit

16H++2Mn0 4- 1+5X --) 10C0 2+2Mn +2 + 8Hp tepkimesinde yer alan X aşağ ıdakil erden hangisidir?

sıcaklıkta gerçekleşmesi

9.

1. katının il. gaz

s ı ras ın da

kaptaki,

o

yoğunluğu ,

fazın

mol

C" ii

sayısı,

A) C20 4

B) C2041 D) H2C0 3

'!' jj

co;2

C,

azalır?

~ ~

A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1 ve il

C)

Yalnız

jj

A)

aşağ ıdaki

Nötrleşme

ifadeler-

tepkimes i gerçek l eşir .

B) Kapta o l uşan tuzun MgS0 4 tür.

kimyasal

formülü

C) Kaptaki çözeltinin pOH si zamanla artar. D)

111

lsı açığa çıkar.

E) Tepkimeye ait net

E) il ve 111

yavaş yavaş

eklenmektedir .

E'

111.gaz fazın kütlesi niceliklerinden hangileri zamanla

bir kapta bulunan bir miktar H2S0 4 çö-

Buna göre bu olaya ili şkin den hangisi yanlıştır?

C) C20 42 E)

Kapalı

zeltisi üzerine Mg(OH) 2 çözeltisi

sağlanıyor .

Buna göre tepkime

denkleştirildiğinde

"' 6.

2S(k) + 30 2(g) ~ 2S0 3 (g) tepkimesinin

artar.

E) il ve 111

"' 3.

örneğidir .

say ı sı

E) En küçük tam sayılar ile 0 2 nin katsayısı 5 tir.

i5

A)

C3 H8 (g) + 0 2(g) ~ C0 2(g) + H20(s) tepkimesi ile ilgili aşağ ı da ki ifadelerden hangisi yanlış ır? (Tepkime denk değildir.)

ii,

il. toplam kütle,

111.gaz

bileşiğinin

B il eş i k 14 atomlu moleküllerden o lu şt u ğ un a göre bu bil eşiğ in molekül formülü nedir?

Buna göre tepkime süresince,

1. gaz molekülleri

2

0,4 mol C0 2 ve 0,4 mol H20

dır.

gerçekleşmektedir.

tepkimesi

CxHp ğında

Cu2S(k) + 0 2(g) --) 2Cu(k) + S0 2(g)

eşit l ik,

W (aq) + OW(aq) ~ H2 0(s) dir .

ii

a,

Bilgiyolu ileri Kimya Soru Banka sı B(CJ


1 O. Nitrik asit çözeltisi aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisiyle nötrleşme tepki mesi verir?

1. Nötralleşme reaksiyonudur .

111.Toplam atom

111.indirgenen madde ,

A)

duğu

dibinde

oluşan katının

14.

karıştırıldı ­

oluşur.

I

B)

Yalnız

111

D) 1ve 111

C) 1 ve il

E) il ve 111

17.

hangisi elektron

tepkimelerden

Aşağıdaki tepkimelerden

hangisinin

türü

"'

karşısına yanlış ya z ılmıştır?

~

Tegkime denklemi A) N2 + 3H2 ~ 2NH3

Redoks

B) CS2 + 30 2 ~ C0 2 + 280 2

Yanma

C) Pb2+ + 21- ~ Pb12

Çökelme

belirleniyor. A) AgN03 + Nacı ~ AgCI + NaN03

Buna göre, ~--ı.- çözünme-çökelme tepkimesi gerçekleşmiş-

B) HCI + NaOH ~

tir.

Nacı

+ H20

ö,

i,

C) Ca(OH)2 + C0 2 ~ CaC0 3 + H20

il. Na+ ve No; seyirci iyonlardır. Toplam iyon 111. yargılarından

A)

Aşağıdaki

bir madde

korunur .

ve iV E) 111

alış · verişiyle gerçekleşir?

PbCr0 4 ol-

Yalnı z

C) 1 ve iV

B) 1ve 111

D) il ve 111

ğında kabın

sayısı

yargılarından hangil eri kesinlikle doğrudur?

iV. indirgen madde ifadelerinden hangileri kullanılabilir?

11. Na2Cr0 4 ve Pb(N0 3)2 sulu çözeltileri

katı

il. Tepkime sonunda

il. yükseltgen madde ,

A) 1ve il

yüklü iyonların yer değiştirmesi ile gerbir tepkime için,

Zıt

çekleşen

1. elektron veren madde,

E) C6 H120 6

D) CH3COOH

16.

Mg + 2HCI ~ MgCl2 + H2 tepkimesinde Mg için,

C) C2H5 0H

B) KOH

A) CH4

13.

D) 3Cu0 + 2NH3 ~ N2 + 3H20 + 3Cu

sayısı azalmıştır.

E) CaC0 3 ~ CaO + C0 2

hangileri doğrudur?

.D

Analiz

g

a,

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

D) H2S0 4 +Ca(OH) 2~ CaS0 4 +2H 20 Asit-baz

E) 2NH3 + 3Cl2 ~ N2 + 6HCI C) 1ve 111

B) 1ve il

Yalnız 1

.;

Türü

.2'

.o

12. Çökelme ve

nötrleşme

1. zıt yüklü iyon il. yer çok 111.

tepkimelerine ilişkin,

15.

fazında gerçekleşme,

değiştirme

tepkimesi olma,

yavaş gerçekleşme

A) Fe20 3 indirgenmiştir .

verilenlerden hangileri ortaktır?

B) C yükseltgenmiştir. A)

Yalnız 1

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve 111

C) Fe20 3 yükseltgendir .

E) 1,il ve 111

D) Yanma tepkimesidir . E) CO yükseltgenme ürünüdür .

o

"'

o lu_ileri_Kimya Soru Bankası B(Cl __Bi~giy

2S0 2(g) + 0 2(g) ~ 2S0 3(g) +

18.

Fe20 3 + 3C ~ 2Fe + 3CO tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

0

ısı

denklemine göre gerçekleşen tepkime için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi yap ıl a­ maz?

A) Ekzotermik tepkime B) Redoks tepkimesi C) Sentez tepkimesi D)

Nötralleşme

tepkimesi

E) Yanma tepkimesi


1.

Aşağıdakilerden

ı 4.

hangisi aynı koşullarda gaz kimyasal bir tepkimede

fazında gerçekleşen

sayısı

A) Toplam mol

+

C 3 H8

katsayılarından b a ğ ı m s ı z d ı r?

denklem

ı 7.

17,6 gram C3 H8 gazı,

.D

50 2 ~ 3C0 2

2

+ yH+ ~ 2Mn0 ~ + Mn0 2 + 2H 20

Denklemine göre 1,8 gram H2 0 elde edilir-

4H 20

ken kaç mol reaktif

Buna göre tepkime ile ilgili,

(H = 1, 0 = 16)

1. 2 mol 0 2 gazı harcanır .

C) Toplam hacim

il. 1,2 mol C0 2 oluşur . sayısı

+

xMn0~

denklemine göre artansız yakılıyor.

B) Toplam molekül sayısı

O) Toplam tanecik

A) 0,35

B) 0 ,70

yargılarından

C) 1,05

D) 1,4

111.1,6 mol H20 oluşur .

E) Toplam kütle

harcanmıştır?

E) 2,1

doğrudur?

hangileri

(C=12 g/mol, H=1 g/mol)

g_

A) Yalnız I

1. CH 4 + 20 2 ~ C0 2

+ 2H 20

il. C 2H4

+

30 2 ~ 2C0 2

111.C3 H6

+

9/2 0 2 ~ 3C0 2

+

Bir miktar Na metalinin yeterince H20 ile tepkimesinden O,1 mol H 2 gazı oluşuyor.

2H 20

tepkimelerden eşit mol sayısında C0 2 elde etmek için harcanan 0 2 gazlarının kütleleri aşağıdakilerin hangisinde doğru

il. Tepkimede 0,1 mol NaOH

İ

g_ 8.

!

X + nHCI ~ XCln + !2H2 2 tepkimesine göre oluşan H 2 elementinin kütlesine karşılık harcanan X e lementinin mol sayısın ­ daki değişim şekildeki grafikte verilmiştir . ,

oluşmuştur.

111.Harcanan H20 kütlesi 3,6 gramdır. yargılarından

~

D) 1>11> 111

ı

1. 0,2 mol Na harcanmıştır .

g_

karşılaştırılmıştır?

B) 111>11 >1

2' .ö

Buna göre,

+ 3H 20

Yukarıdaki

A) 1> 11=111

C) 1ve il

E) 1, il ve ili

D) 1ve 111

ı --

2.

B) Yalnız ili

(H = 1, O=

C) 1=11>111~

hangileri

Oluşan H2 nin kütlesi (g)

/

0,6

doğrudur?

16) 0,3

E) 1=11=111

A)

Yalnız

B) Yalnız il

I

D) il ve ili

C) 1ve ili

E) 1, il ve 111

o

0,1

0,2

Harcanan X in mol sayısı

Buna göre tepkime denklemindeki n (H = 1)

değeri

kaçtır?

3.

N2(g)

+ 3H 2(g) ~ 2NH 3 (g)

6.

denklemine göre 3,4 gram NH 3 oluşmaktadır . gazı

il. 0,4 mol N2 gazı

yargılarından

2S0 2

0,2 moldür.

0 2 ~ 2S0

doğrudur?

E) 5

1. C2H4

111.C2 H6 0 3

artansız

Bu bileşiklerin yakılması sonucunda C0 2 ve H20

tepkime veriyor.

oluşur.

Buna göre bu bileşiklerin 1 er mollerinin yaiçin gerekli olan 0 2 gazlarının mol sa-

1. Son durumda kapta 0,6 mol S0 3 gazı bulunur.

kılması

yısı aşağıdakilerin

il. Harcanan 0 2 gazı 0,6 moldür.

(N=14 g/mol, H=1 g/mol)

0)4

il. C2H6

Bu tepkime ile ilgili,

harcanmıştır .

hangileri

+

denklemine göre

harcanmıştır.

ili. 0,6 gram H2 gazı

9.

Bu gazlar,

Bu tepkime ile ilgili,

1. Oluşan NH 3

S0 2 ve 0 2 gazlarından oluşan bir karışım 0,9 mol molekül içermektedir.

C) 3

B) 2

A) 1

g_

111.Toplam atom sayısı başlangıca göre azal-

:!

hangisinde

doğru karşı­

laştırılmıştır?

mıştır.

A) Yalnız I

B) 1ve il O) il ve 111

C) 1ve 111

yargılarından

hangileri

A) 1>11>111

doğrudur?

E) 1, il ve 111 A) Yalnız I

B) Yalnız il D) 1ve 111

i

g_ E'

B) 11> 111 >1

D) 11=111>1

C) 11>111=1

E) 111 > 11 >1

C) 1ve il :o E) il ve 111

ğ

~ ~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-' :o '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-' .D '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1O. 0,4 mol X ile 0,2 mol Y nin den 0,4 mol Z

artansız

B4 C3 + 12H2 0 ~ 4B(0Hb

tepkimesin-

oluşmuştur.

1. Denklemi, 2X + Y ~ 2Z dir . il. Z maddesi

mol

denklemine göre 15,2 gram B4 C3 ün su ile artansız birleşmesinden oluşan CH4 gazını ta-

Bu tepkime ile ilgili,

111.Mol

16. Kimyasal bir tepkimede yer alan maddelerin

+ 3CH 4

sayılarının

. Mol

mamen yakabilmek için kaç mol 0 2 gereklidir?

bileşiktir.

hangileri

Yalnız I

B)

grafikte göste-

sayısı

:~ ~--------X_ 2_

doğrudur?

B) 2,4

A) 1,2

E) 6

D) 4

C) 3

Yalnız

C) 1 ve il

il

.

Y,

o

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

X.Yb

k

2~ A)

değişimi

(8=10, C=12)

sayısı değişmemiştir.

yargılarından

zamanla

rilmiştir.

Zaman

\

Buna göre,

1. Bileşiğin formülü X2Y3 tür. il. Artan X2 yi tamamen tüketmek için 4n mol Y2 gerekir . sayısı artmıştır.

111.Tepkimede toplam molekül yargılarından

A)

Yalnız

I

4 atomlu X moleküllerinin 2 molü ile 2 atomlu Y moleküllerinin 3 molü artansız tepkimeye girdiğinde 2 atomlu Z moleküllerinden 1 mol ve n atomlu T moleküllerinden 6 mol oluşmaktadır .

Buna göre T moleküllerinin atom

sa yı s ı

B)

doğrudur?

Yalnız

14. 0,2 mol X bileşiği 1,4 mol 0 2 gazı ile yakıldığında 1 mol C0 2

gazı

Buna göre, ğıdakilerin

(n)

ve 1 mol H2 0

buharı oluşuyor .

yakılan X bileşiğinin formülü aşa­ hangisinde doğru verilmiştir?

17

C)

il

111

2 (g)+2H 2 0(s)

C(k)+2H 2 S0 4 (s) -t C0 2 (g)+2S0

denklemine göre eşit mol sayısında reaktiflerin tam verimle tepkimesi sonucu oluşan gazların toplam mol sayısı 0,6 dır.

Buna göre tepkimeye ilişkin lardan hangisi yanlışt ı r?

kaçtır?

Yalnız

E) 1ve 111

D) 1ve il

"' D

11

hangileri

aşağıdaki yargı­

(C=12, NA: Avogadro sayısı) C)4

8)3

A) 2

D)5

E) 6 A) Tepkimeyi sınırlayan madde H2 S0 4 tür. B)

Başlangıçta

C) 2,4 gram C D)

Oluşan

toplam mol

sayısı

0,8 dir.

katısı harcanır.

H2 0 molekülü 1,2NA tane atom içe-

rir.

E) Artan madde olmaması için ortama 0,2 mol H2 S0 4 eklenmelidir .

12. 3,6 gram suyun tamamen elektrolizi sonucu yeterli miktarda metan (CH4 ) ile reaksiyona girdiğinde kaç mol C0 2

oluşan

gazı

oluşur?

02

15.

Mol

18. 2KMn0

sayısı

4

+ 10KI + 8H 2 S0 4 ~

gazı

(H2 0

= 18)

6~S0

5

denklemine göre

4

ve H2 SO4

3

C) 0,15

B) 0,10

A) 0,05 D) 0,20

o

Zaman

Kimyasal bir tepkimede maddelerin mol grafikteki gibidir.

Buna göre Z nin formülü hangisidir?

__, .o "' ,__ ____________

/

mol

4

+ 512 + 8H 20

sayısında

KMn0

4,

Ki

tepkime tam verimle gerçek-

Tepkime sonunda 36 gram H2 0 elde edildiği­ ne göre artan maddeler ve mol sayıları aşa­ ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (H=1, 0=16)

sayıla­

rının değişimi

Bilgi olu İleri Kim o Soru Banka s ı s(C)

eşit

alınarak

+ 2MnS0

leştiriliyor .

2

E) 0,25

,__ _________________

4

aşağıdakilerden

_

__

_

_

__,

KMn0 4 ---

Kl 2,0

H2 S0 4

A) B)

1,5

-

0,5

C)

1,5

0,5

-

D)

2,0

-

0,5

E)

2,0

1,5

-

1,5


1.

+

1. Fe

111.NO

02~

+

il. CH 4

+

4.

Fe2 0 3

0 2~

Mol sayıları eşit olan N2 ve H2 gazlarının kapalı bir kapta tam verimle tepkimesinden 4 mol NH3 gazı oluşuyor.

7.

boş

C0 2 + H20

0 2~

N0 2

tepkimeleri eşit mol sayısında reaktifler tam verimle gerçekleştiriliyor.

Buna göre tepkime gazların toplam mol

alınarak

Buna göre, bu tepkimelerin hangilerinde sı­ 0 2 dir?

A) 4

nırlayıcı bileşen

B) 6

sonrası

maktadır .

Buna göre, X, V ve XV3 ile ilgili aşağıdaki yar-

kapta bulunan

sayısı kaçtır?

C) 8

gılardan

D) 10

E) 12

B)

Yalnız

il

D) 1ve il

C)

~=~

D

Yalnız

hangisi

ya nlı şt ı r?

A) XY3 bi l eşiğ ind e elementlerin kütle

"'

(Tepkime denklemleri denk değildir.)

A) Yalnız I

Eşit kütlelerde X ve Y elementleri alınarak 40 gram XY3 bileşiği elde edilirken X in kütlece% 40 ı art-

y

oranı

dir.

5

oranı ~ = ~ dir. y 5 X ve Y karışımı 50 gramdır.

B) Elementlerin atom kütleleri

111

C)

E) il ve 111

Baş l angıçta alınan

D) 10 gram X artar . E)

Başlangıçta a lın an karışımda

40 gram Y bu-

lunur .

o

"'

jj

s+o 2 ~so

2.

eşit

tepkimesi

5.

2

kütlelerde S ve 0 2

alınarak

•l

tam

Mol

il. S den bir miktar artar.

1. Y elementinden bir miktar artar . il. Z

hangileri doğrudur?

Kapalı

(S=32, 0=16)

kapta

bileşiğinin

kütlece %30 u X tir.

111.Kaba Y elementi eklenirse bir miktar daha Z bileşiği oluşur .

o

katıdır .

6 gram X elementi ile 20 gram Y elementinden en çok 20 gram Z bileşiği elde ediliyor.

Buna göre, bu tepkime ile ilgili,

v'

vardır.

111.Oluşan S0 2 nin kütlesi harcanan 0 2 kütlesiyargılarından

8.

2n

Buna göre bu tepkime ile ilgili,

nin iki

}

X(g)

verimle boş bir kapta gerçekleştiriliyor. 1. Kapta tek tür molekül

sayısı

3n

yargılarından

Zaman

gerçekleşen

sı-zaman grafiği şekildeki

tepkimenin mol gibidir.

sayı­

A)

Yalnız

hangileri doğrudur?

I

B)

Yalnız

D) 1ve 111

C) 1ve il

il

E) 1, il ve 111

Buna göre,

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

il

C) 1ve il

1. t

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

anında

kapta 4n mol gaz

il. Tepkimede n mol X(g) 111.Tepkime verimi yargılarından

A)

Yalnız

tamdır.

Kapalı

bir kapta bulunan 2 mol N2 0 3

2N 20 3(g) ~ 2NO(g)

6.

gazının,

I

B)

Yalnız

+ N20 4 (g)

A)

1,50

B)

0,50

0,50

0,25

C)

1,00

1,00

0,50

--

Yalnız

C)

oluşturmak

için

eşit

ilişkin,

1,50

1,00

0,50

0,50

1,50

0,75

MgCl 2(k)

~

+ C0 2(g) + H20(s)

il. 5,6 gram N2 harcanır.

HCI ile tepkimesinden 0,2 mol gaz oluştuğuna göre MgC0 3 katısının o/o kaçı harcanmıştır?

toplamı

11,2

gramdır.

hangileri doğrudur?

0,25

D)

MgC0 3(k) + 2HCl(suda)

~

o ô,

3

katısının

(MgC0 3 = 84)

(H = 1, N = 14)

--

E)

9.

kütlelerde

Denklemine göre 21 gram MgC0

111.Başlangıç kütleleri

N204

111

E) 1, il ve 111

1. 4,4 gram H2 artar .

yargılarından

NO -0,50

il

O>

N2 ve H2 nin tam verimli tepkimesine

denklemine göre o/o25 i ayrıştığında, kapta bulunan her bir gazın mol sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

N203

6,8 gram NH 3

o

hangileri doğrudur?

D) 1ve il

3.

vardır .

harcanmıştır.

/ A) 10 A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) il ve 111

ri

111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

B) 20

C) 50

D) 80

E) 100


10.

13. 1 .o

2NH 3 ~ N 2 + 3H 2

} 16. CnH2 n_2 genel formülüne sahip bir bileşiğin

o Mol sayısı

.o

0,2 molünün yakılmasıyla oluşan C0 2 gazının kütlesi, 7,2 gram karbonun,

Denklemine göre 6 mol NH 3 ün % 25 i parçalanırsa karışımda molce % kaç N2 bulunur?

0,5 ~

1 O) 25

C)20

B) 10

A)5

E) 50

.o

·

0,3

2'

.o

~

---

C(k) + 0 2(g) ~ C0 2(g)

o

X2

E'

tepkimesine göre yakılması sonucu elde edilen C0 2 gazının kütlesine eşittir.

-

Buna göre, CnH2 n_2 bileşiğinin formülündeki

.

0,0

n sayısı kaçtır? (C=12)

Zaman

Şekildeki grafikte X2 ve Y2 nin yalnız XaYb bileşi­ ğini oluşturmaları sırasında mol sayılarındaki değişim verilmiştir.

Oluşan X 8 V b bileşiği

1. Oluşan

O,1 mol

bileşiğin formülü

olduğuna göre,

A) 1

B) 2

C)3

0)4

E) 5

E' .o

X4Y10 dur .

il. Tepkimede 0,3 mol X2 artar. Tepkimeyi sınırlayan madde Y2 dir. 111. yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız 111

11.

sayısı

Mal

1

·

~

---

42 şer gram X ve V nin tepkimesinden en çok kaç gram ~ V3 oluşur ve hangi maddeden

z

denklemine göre tam verimle parçalanıyor.

x

Tepkime sonunda kaptaki katı kütlesi 3,6 1 gram azaldığına göre X elementinin atom ::-

Y

0,10

17. X2Y3 bileşiğinin kütlece %30 u Y elementidir .

XC 20 4(k) ~ XO(k) + CO(g) + C0 2(g)

.o

0,25

°

E) 1, il ve 111

14. Ağzı açık bir kapta 6,4 gram XC 20 4 katısı,

E'

0,50 ~ 040

C) 1ve 111}

B) 1ve il

O) il ve 111

kaç gram artar?

kütlesi kaçtır? (C=12, 0=16)

Zaman

A)20

1 Bir kimyasal tepkimede maddelerin mal sayılarının zamanla değişim grafiği şekildeki gibidir.

8)24

C) 30

:o

0)40

E' -"

E) 56 i E' n

Bu tepkimeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır?

} .o

Olu şa n

Art an madde nin

X2Y3 kütl esi (g)

tü rü ve kütlesi 24 g X

A)

60

B)

80

4gY

C)

60

24 g Y

O)

80

2gX

E)

50

32 g Y

A) X ve Y reaktiftir . B) Toplam mol sayısı 0,25 mol azalmıştır. C) O,1 mol Y artmıştır.

O) X in

yarısı harcanmıştır .

E) Tepkime tam verimlidir .

15. Ağzı açık bir kapta 252 gram (NH 4)2X20 7 katısı

12. Eşit mol sayılarında P4, CuS0 4 ve H20 nun, P4+10CuS0 4+16H 20 ~

ısıtıldığında,

0

(NH4)2X207(k) ~ X2Ü3(k) + 4H20(g) + N2(g) ;;

~

1OCu+4H 3PO4+ 1OH2SO 4 denklemine göre tam verimle tepkimesinden 0,2 mol H3P0 4 elde ediliyor.

g E'

Buna göre tepkime sonucu artan maddelerin mol sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru

2

denklemine göre tamamen bozunmakta kaptaki katı kütlesi 100 gram azalmaktadır.

(H=1, N=14, 0=16)

.__

O) 64

-

0,30

0,80

B)

-

0,50

0,30

C)

0,75

0,30

O)

0,75

0,25

E)

0,30

1

8)52

A)40 CuS0 4

3Fe 20 3(k)+CO(g) ~ 2Fe 30 4(k)+C0 2(g) tepkimesi 48 gram Fe20 3 katısı ve 5,6 gram CO gazı ile başlatılıyor.

Bu tepkimede artan madde olmaması için tepkime kabına hangi maddeden kaç gram ilave edilmelidir? (C=12, 0=16, Fe=56)

ve

Buna göre, X in atom kütlesi kaçtır?

verilmiştir?

A)

18. 1

1

C) 55 2> .n

A) 2,8 gram CO(g)

B) 4,8 gram Fe20 3(k)

C) 48 gram Fep 3(k)

O) 56 gram CO(g)

E) 108

0,50

___ _____ _________

g_ ;; .__ __, ~

________ _________

g_ E .__ __,;;

_________________

__,


1.

X + 2HCl ~ xcı2 + H2

o

4.

denklemine göre 8 g X metali yeterince HCI ile 0,2 mol H2 gazı oluşturuyor.

7.

denk lemine göre 100 gram Mn0 2 örneğinin yeterince HCI ile tepkimesinden 0,5 mol Cl2 gazı elde edilmektedir.

Buna göre,

1. 0,4 mol HCI

Mn0 2 + 4HCI ~ MnCl2 + Cl2 + 2H20

örneğinin saflık

Buna göre Mn0 2

harcanmıştır.

kaçtır?

il. X in atom kütlesi 40 g/mol dür.

Eşit mol sayısında alınan C2H4 ve 0 2 gazları,

C2H4 (g) + 30 2(g) ~ 2C0 2(g) + 2H20(g) denklemine göre tam verimle tepkimeye sokuluyor.

yüzdesi

Buna göre, bu tepkime ile ilgili delerden hangisi yanlıştır?

(0=16, Mn=54)

aşağıdaki

ifa-

111.Tepkimede O,1 mol XCl2 oluşur. yargılarından

hangileri

A) 21,5

doğrudur?

B) 43 0)86

A) Yalnız I

B) Yalnız 111

D) il ve 111

A) 0 2 gazının

C) 50

E)90

tamamı harcanır .

B) Artan C2H4

gazının

mol

sayıs ı , oluşan

C0 2

gazınınkine eşittir .

C) 1ve il ·~ C)

E) 1, il ve 111

Oluşan gazının

H20 nun mol sayısı, harcanan C2H4 mol sayısının iki katıdır.

D) Toplam mol E)

Oluşan

sayısı başlangıca

C0 2 ve H20

gazlarının

göre

azalır .

molekül

sayı ­

sı eşittir .

2.

~ Y3 bileşiğinin kütlece %30 u Y olduğuna

göre, 9 gram XV lunur? A)5

bileşiğinde

8)4

C) 2

O

5.

kaç gram Y bu-

D) 1,5

E) 1

CaC2(k)+2H 20(s)

~

8.

Ca(OH) 2(aq)+C 2H2(g)

Mg3 N2(k) ve H20(s) maddelerinden mollük karışım, Mg3 N2(k)+6H 20(s)

denklemine göre tam verimle reaksiyona sokuluyor.

(CaC2=64 g/mol)

Bu reaksiyonda 2, 1 mol H2 0(s) arttığına göre elde edilen NH3 gazı kaç gramdır? -

B) 0,8

~

3Mg(OH) 2(k)+2NH 3 (g)

(N=14, H=1)

C) 1,0

D) 1,2

E) 1,5 A) 17,0

B) 11,9 D) 3,4

X ve Y metallerinden oluşan bir için verilen bilgiler şöyledir: Kütlesi 40

6.

alaşım örneği

gramdır .

"'

Buna göre X ve Y nin atom kütleleri aşağıda­ kilerden hangisinde doğru verilmiştir? sayısı)

~ .o

A)

56

sayısında

il. Harcanan 0 2 nin mol da S0 2 gazı oluşur.

(C=12, S=32)

32

48 112

D)

64

24

E)

24

56

sayısının

sayısına eşit

mol

hangileri

üç-

sayı-

A)90

doğrudur?

:,

I

B) Yalnız il

D) 1 ve il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

o ö,

,, o

.__ _________________

Bu tepkimede sınırlayan madde Y ve gazların son hacmi 60 litre olduğuna göre, başlangıç karışımında Y gazının mol yüzdesi kaçtır?

'?'

Yalnız

__.

:ö .__ _________________

X ve Y gazlarından oluşan bir karışımın hacmi 50 litredir. Bu karışımdaki gazlar aynı koşullarda, X(g) + 2Y(g) ~ 4Z(g)

A)

__,

C) 6,8

E) 1,7

denklemine göre tam verimle tepkimeye sokuluyor.

111.CS2 nin kütlece % 25 i harcanır . yargılarından

48

2S0 2(g) + C0 2(g)

te ikisi artar.

64

B)

~

1. Başlangıçta a l ınan CS2 nin mol

_ y_

C)

9.

CS2 ve 0 2 gazları ,

Buna göre tepkime sonucunda, o

Molce %50 si Y dir .

_x_

mol

denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor.

Kütlece %30 u X tir .

(N:Avogadro

Eşit

CS2(g) + 30 2(g)

N tane atom içerir.

3,5

den elde edilen asetilen (C2 H2) gazını tamamen yakmak için kaç mol 0 2 gereklidir?

A) 0,4

3.

oluşan

tepkimesine göre % 20 saflıktaki 128 gram CaC 2 örneğinin yeterince su ile tepkimesin-

B) 80

C) 60

D) 40

E)20


1O.

13. Bir miktar H2 gazı, 0,6 mal 0 2 gazının tamamı

Propan(C 3H8) gazı uygun şartlarda 0 2 ile reak siyona girerek C0 2 ve H 20 oluşturur.

Buna göre tepkimeye ilişkin aşağıdaki ifade? lerden hangisi y~ nl 0=16

( H=1 Da,

16

Tepkime

tamamlandığında

gazı bulunduğuna

Da)

1. Başlangıçta

Molekül sayıları eşit olan H2 ve C2 H4 gazları 15 gramı tamamen yakıldığında kaç gram H2 0 oluşur? (H=1, C=12, 0=16)

karışımının

ile, H20 vermek üzere tepkimeye giriyor .

kapta 0,6 gram H2

göre,

alınan

B) 12

A) 9

H2, 3 gramdır.

E) 54

D) 36

C)27

il. Oluşan su 1,2 moldür. A) Denkleşmiş tepkime denklemi ; C3H8

+

50 2 ~ 3C0 2

+ 4H 20

111.Toplam kütle dur .

yargılarından

B) 1 mal 0 2 ile 0,2 mal propan yakılır. C) 0,25 mal C3H 8 in tepkimesinden

(H=1, 0=16,

başlangıca

hangileri

göre azalmıştır.

doğrudur?

Avogadro sayıs1=6.1023)

18 gram

H20 oluşur.

A) Yalnız

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

1

E) il ve 111

D) 1ve il

D) Eşit mal sayısında reaktifler alındığında tepki meyi sınırlayan C3H8 dir . 23 tane C0 2 oluşabilmesi için 5 mal 0 2 tepkimeye girmelidir .

E) 18,06.10

14. 0,2 mal CxH4 bileşiği oluşturulurken 7,2 gram

11. 7,8 gram X metalinin, X + H20

~ XOH

+

denklemine göre tepkimesinden

;

Buna göre, X in mol kütlesi kaç gramdır? 8)27

C) 39

Buna göre

O,1 mal H2 ga - 1

zı oluşuyor.

A) 23

17.

karbon elementi kullanılmıştır.

1/2H 2

D)56

E)65

.:·

1. x=6

bileşiğe ilişkin,

oranı

mH mc

= .! dur . 9

Buna göre,

111.Formülü C 3H4 tür.

'

yargılarından

hangileri

A) Yalnız I

başlangıçtaki

0 2 nin mol

sayısı

A) 1,1

B) 1

C) 0,8

D) 0,65

E) 0,4

18.

0)20

E) 25

C) 15

+ 3H 2

NH 3 olduğunda

B) 10

C) 18

Na 3N ~ 3Na N2

Buna göre kapta toplam 6 mol gaz PCl5 in % kaçı ayrışmıştır? A) 5

kaç gram-

Ca=40)

0)20

E) 40

E) il ve 111

artıyor.

kaçtır?

H20 + C0 2

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

15. 5 mal PCl 5 , kısmı O,1 mal H2 nin yanmasın ­ da, bir kısmı da 0,2 mal CH 4 ün yanmasında ~ PCl 5 ~ PCl 3 + Cl 2 kullanılıyor ve bu tepkimeler sonucu 0,2 mal 0 2 ., tepkimesine göre ayrışıyor.

(n)

+

H2

başlangıçtaki karışım

B) 12

A) 9

12. n mal 0 2 nin bir

Buna göre

+

doğrudur?

D) 1ve il

"'

~ CaCl 2

~ CaCl 2

dır? (C=12, 0=16,

(H=1 , C=12)

o

+ 2HCI

+ 2HCI

tepkimelerine göre, CaC0 3 bileşiği ve Ca metali karışımına yeterince HCI çözeltisi eklendiğin­ de O,1 mal C0 2 ve 0,2 mal H2 gazları oluşuyor.

dır.

il. Sabit kütle

CaC0 3 Ca

+

~

+

1/2N 2

2NH 3

HCI ~

NH 4 CI

denklemlerine göre 2 mol Na3 N bileşiği ısı yardımıyla tamamen ayrıştırılıp, yeterli miktarda H2 ve HCI kullanılırsa kaç mol NH4 CI bileşiği

A) 1

elde edilir? B) 2

C) 3

D) 4

E) 6


1.

Maddenin gaz hali için aşağıdaki bilgilerden hangisi yan lı ştı ?

A)

Bulunduğu kabın

B)

Akışkanlık özelliği vardır.

C)

Genleşme katsayısı ayırt

hacmini ve şeklini

4.

alır.

çok edici

2.

5.

il. Birbirleri ile her oranda

noktasına aynı

A)

Yalnız 1

karışabilir.

D) il ve ili

o

hacim yanında gaz moleküllerinin hacmi ihmal edilemez.

Brown hareketleri ile ilgili,

8.

doğrusal

il. Gaz molekülleri ket eder.

gelişigüzel

ve

zigzaglı

yargılarından

C) ive ili

hangisi h atalıdır?

hare-

A) 2 atm = 152 cmHg B) 20265 Pa = 0,2 atm C) 2.10 5 Pa = 2 bar D) 76 mmHg = 1 atm

hangileri doğrudur?

E) 25 Pa = 25.10- 5 bar

E'

E) 1,il ve ili

A)

Yalnız

1

Aşağıdaki basınç birimi dönüşümlerinden

hare- "'

ili. Gaz molekülleri birbirlerine ve kap çeperlerine çarparak basınç kuweti oluşturur.

doğrudur?

B) 1ve il

D) 101325 Pa = 10s atm E) 1 Pa = 105 mmHg

Gazın kapladığı

1. Gaz molekülleri sürekli ve ket eder.

ba-

ili. Maddenin en düzenli halidir. bilgilerinden hangileri

C) 1 atm = 760 Torr

eşittir.

D) Gaz moleküllerinin çarpışmaları sırasında oluşan zayıf kuwetler dışında başka kuwet lerin olmadığı kabul edilir.

Gazlarla ilgili,

1. Bulundukları kabın her sıncı uygular.

B) 1 cmHg = 76 atm gelişigüzel

ortalama kinetik enerjileri birbirine

E)

hangisi doğrudur?

A) 10 bar= 1 Pa

C) Farklı gazların aynı sıcaklıkta moleküllerinin

yoktur.

Basınç birimleri arasında yapılan aşağıdaki dönüşümlerden

uzaktadır.

B) Gaz molekülleri sürekli olarak hareket eder.

değildir.

doğru orantılıdır.

Sıkıştırılabilme özelliği

7.

A) Bir kap içindeki gaz molekülleri birbirinden

D) Sudaki çözünürlükleri kısmi basınçları ile

E)

Gazların kinetik teorisi ile ilgili aşağıdaki bilgllerden hangisi yan lı ştır?

B) 1ve il

D) il ve ili

C) 1ve ili

;-,

E) 1,il ve ili

"'

3.

Gazların basıncı

6.

ile ilgili,

1. Birim yüzeye dik uygulanan kuwettir. il.

Kabın

herhangi bir

noktasında

Kapalı

A)

Yalnız

hangileri

basınç

9.

birimlerin-

Aşağıdaki

hacim birimleri ile ilgili verilen hangisi yanlıştır?

eşitliklerden

B) N.m- 2

A) cmHg

kaplarda manometre ile ölçülür .

yargılarından

hangisi

den biri deği ldir?

ölçülen ba-

sınç gazın basıncıdır.

ili.

Aşağıdakilerden

doğrudur?

D) Pascal

A) 1 ml = 1 cm3

C) bar

E) kg.m.s- 1

g E'

ii

B) 1 dm 3 = 10--3m3 C) 1 L = 1 dm 3 D) 1000 cm3 = 1 m3

I D) 1ve ili

B) Yalnız il

C) 1ve il

E) 1 dm 3 = 103 ml

E) 1,il ve ili

r

o

E'


1O. Aşağıdaki gazlardan hangişinin basıncı bulunduğu ortam basıncından kesinlikle dü-

13. -

şüktür?

16.

hava basıncının 2h cmHg olduğu bir ortamda şekildeki düzenek hazırlanmıştır.

Açık

Phava= 76 cmHg

.,. He(g)

Buna göre,

A)

basıncı

He gazının h cmHg dir .

Hava

ı Gaz

il. He gazının basıncı 3h cmHg dir.

Şekildeki

yargılarından

Buna göre h yüksekliği kaç cm dir? (d u=1 g/cm 3, dc,va=13,6 g/cm3) 5

hangileri doğrudur?

A) 76

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

A) Yalnız I

8)71

E) 5

O) 24

C)63

E) il ve 111

O) 1ve 111

17.

14.

11.

sistemin bulunduğu ortamda açık ha76 cmHg dir .

basıncı

va

111.Sistem açık hava basıncının h cmHg olduğu bir ortama götürülürse cıva seviyesi farkı sı ­ fır olur.

~~ ~ııl

X(g

ö

"' Hg

Şekildeki

düzeneğin

bulunduğu

ortamda açık hava basıncı 76 cmHg olduguna göre X, V ve Z gazlarının basıncı kaçar cmHg dir?

~

Buna göre X, V, Z 1. X in

·Py(cmHg)

A)

56

41

51

B)

66

51

61

C)

76

61

71

O)

86

71

81

E)

66

61

51

basıncı

il. Y nin

P2 (cmHg)

Px(cmHg)

Şekildeki sistemde manometredeki ye farkı (h) nın değişmesi için,

ortamda X, Y, Z gazları için hazırlanan düzenekler şekildeki gibidir.

Aynı

111.Z nin

gazları

basıncı

il. manometreye

Z ninkinden, X inkinden

işlemlerinden

uçtan su ekleme,

B) Yalnız il

C)

hangileri tek

başına

uygulana-

bilir?

ifadelerinden hangileri doğrudur?

O) 1ve il

açık

111.cam kaba bir m iktar su ekleme

daha büyüktür.

A) Yalnız I

sevi-

1. manometre olarak çapı daha büyük U borusu kullanma,

için,

Y ninkinden,

basıncı

sıvı

(dc,va=13,6 g/ml, d 5 u=1g/ml) Yalnız

111 A) Yalnız I

E) il ve 111

C) 1ve 111

B) 1ve il

O) il ve 111

E) 1, il ve 111

"'

.o

15.

12. Boşluk

20h cm

I

h

Y(g)

Hg

Hg

Şekildeki

düzen~kte 0 2 cmHg dir?

A) 72

B) 74

C) 78

gazının basıncı k~ç ~

O) 80

E) 84

18.

Sürtünmesiz piston "'1J

iil+fi5 rJ1f1 ti ~

Sabit hacimli kapta X gazı, pistonlu kapta Y gazı bulunmaktadır. Bu gazların basıncı, açık hava $. basıncının 76 cmHg olduğu bir ortamda mana- " metrelerle şekildeki gibi ölçülüyor.

Manometrede kullanılan L sıvısının özkütlesi, Hg nin özkütlesinin yarısına eşit olduğuna gö- } re, M ve N muslukları açılırsa, manometrenin .o kollarında sıvı düzeyleri farkı kaç cm olur?

Şekildeki

sistem ile ilgili,

1. Px=h cmHg dir.

il. P2 =Py dir . 111.Py=Px+2h yargılarından

A)60

8)45

C) 30

O) 15

cmHg dir.

hangileri doğrudur?

E) O l

E' ,;;

A) Yalnız I

B) Yalnız il

O) 1ve il

g,

.___________________

2' __J.O~-------------------'

C) Yalnız 111

E) 1, il ve 111


1.

İnsanlar yürüyüş yaparken sağladığı rahatlık ve O 4. esnekliktendolayı spor ayakkabıları tercih eder- :o ler. Çünkü spor ayakkabıların tabanında hava cepleri bulunur . Adım atıldığında hava ceplerinde bulunan havanın basıncı artar. Basıncın artmasıyla hava kabarcıkları direnç gösterir. Havanın yavaş yavaş sık ıştırılırken ve gevşetilirken uğradığı hacim değişikliği ayaklarımıza yastık etkisi yapar. Yukarıda

spor ayakkabılarının sağladığı yürüyüş rahatlığını matematiksel olarak ortaya

koyan gaz kanununun hangisidir?

Sürtünmesiz piston

+- Po = 1 atm

A Cıva

" °'

ad ı aşağıdakilerden

Başlangıç durumu şekilde gösterilen sistemde gazların sıcaklıkları eşittir. Sistemde sabit sıcak-

A) Boyle

8) Charles

C) Gay - Lussac

O) Avogadro

8)3V

belirli miktarda ideal bir gaz

~

5.

L t=_[L

o

V

p

.o

111

8) 1ve il

O) il ve 111

A) 1,4

C) 1 ve 111

°'

8) 1,8

C) 2,2

O) 2,8

E) 3,8

1ô'Z m 1

Şek i l

2

Açık hava basıncının 70 cmHg olduğu bir ortamda şekil 1 deki tüpte Hg ile hapsedilmiş bir miktar X gazı bulunmaktadır.

Tüp

E) 1,il ve 111

Belirli bir sıcaklıkta bir miktar gazın 4,2 L hacimli kaptaki basıncı 3,2 atm dir.

X(g)

28cm ] X(g) Şekil

A) Yalnız 1

C) 300

E) 600

Buna göre bu gazın aynı sıcaklıkta 9,6 L lik kaptaki basıncı kaç atm dir?

hem

Hg

P.V

çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? (P : Basınç, V : Hacim)

8.

o,

.D

10cm !

8)200 0)400

E) 6V

ihava

"'

A) 100

C)4V

0)5V

sıcaklıkta,

,.

Son durumda manometre kollarında cıva düzeyi farkı pistonlu kabın bağlandığı kolda 33 cm olduğuna göre pistonlu kabın son c, hacmi kaç V dlr? " A)2V

Sabit için,

Buna göre 2. kabın hacmi kaç cm3 tür?

o

lıkta piston A noktasına çekilerek kilitleniyor.

E) Oalton

2.

Şekildeki düzenekte X gazının basıncı 175 cmHg dir. M musluğu sabit sıcaklıkta açıldığında cıva düzeyi sağ kolda 35 cm yükseliyor .

Hg

aynı sıcaklıkta şekil

l

2 deki konuma getirildiğlnde h uzunluğu kaç cm olur?

~

A)24

1

8) 26

C) 30

O) 32

E) 36

i5

3.

Sabit için,

sıcaklıkta

belirli bir miktar ideal gaz

6.

9.

P0 =1 atm

Basınç

r •tm ~l V (L)

12ıs:. -. P(atm)

p

4

V (L)

Cıva

111 grafiklerinden hangileri

Şekildeki

düzenekte hacmi 3 L olan kapta bulunan gazın basıncı manometre ile ölçülmüştür. g_ Kaplar arasındaki M musluğu sabit sıcaklıkta İ açılarak sistemin dengeye gelmesi sağlanıyor .

doğrudur?

(P: Basınç , V: Hacim, d: Yoğunluk) A) Yalnız 1

8) Yalnız il

O) 1ve 111

C) Yalnız 111

E) 1,il ve 111

ğ.

l

Buna göre son durumda manometre kolları seviyesi farkı kaç cm olur?

~

8

14

Hacim(L)

Belirli miktar bir gazın sabit sıcaklıktaki basınç­ hacim değişimi grafikte verilmiştir.

Buna göre grafikteki P değeri kaçtır?

arasındaki cıva

A) 6 A) 124

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~-'

(atm)

8)94

C) 48

0)28

8) 7

C)8

O) 9

E) 12

E) 3

o ~ ,; '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ii '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-'


13

bir kapta sabit sıcaklıkta bulunan gazın basıncı 1216 mmHg dir. Kabın hacmi 600 ml ye indirildiğinde kaptaki gaz basıncı kaç mmHg olur?

1O. 2,4 litrelik

kapalı

hacmi

16

Sabit basınçlı bir kapta - 23 °C deki bir gazın hacmi 400 ml dir. Bu gazın sıcaklığı 77 °C ye çı­ karılıyor.

C) Avogadro

o,

14.

11 .

E) 680

yasası

kısmi basınçlar yasası

göre hacim ile sıcaklık aramatematiksel ifadesi aşağı­ dakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (T : Kelvin sıcaklığı, t : Celcius sıcaklığı)

Charles

C) 480

B) 460 0)560

yasası

D) Gay-Lussac E) Dalton

son hacmi kaç ml dlr?

A)420

B) Charles yasası o

gazın

Buna göre

A) Beyle yasası

E)5928

0)5324

gazın

Bu durum aşağıdaki yasaların hangisinde ifade edilmiştir?

C) 4864

B) 4216

A) 2432

Sabit basınçta belirli miktar bir mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.

yasasına

17.

~

Hacim (L)

sındaki ilişkinin

M

~

~ birbirine bağlayan M muslusonra aynı sıcaklıktaki 0 2 gazıkaptaki basıncı kaç atm olur?

Şekildeki kapları

Sıcıi"klık (K)

ğu açıldıktan nın

A) 1,0

B) 1,4

C) 1,6

D) 1,8

grafikte aynı basınçtaki X gazının n1 , n2 ve n3 mal sayılı örneklerinin hacim -sıcaklık

Şekildeki

E) 2,0

değişimi gösterilmiştir.

Buna göre bu

gazın

ilişki aşağıdakilerin

mol sayıları arasındaki hangisinde doğru veril-

miştir?

B) n3 > n2 > n 1

A) n 1 > n2 > n3

D) n1 >n 3 >n 2

15.

12 . Deniz seviyesinde bulunan elastik bir balonun hacmi 4,5 L dir. Balon serbest bırakılıp aynı sıcaklıkta açık hava basıncının 684 mm Hg olduğu yüksekliğe çıktığında hacmi kaç L olur?

18.

Sürtünmesiz piston

C) n2 > n3 > n 1

E) n3 >n 1 >n 2

, Hacim (L)

;;,

X(g)

-6--.-::: Sıcaklık 54 0---2-7~3---~ -

A) 4,0

B) 4,8

C) 5,0

D) 5,4

E) 9,0 sürtünmesiz pistonlu kapta ideal özellik gösteren X gazı vardır. 25 °C de bulunan bu düzeneğin sıcaklığı 100 °C ye çıkarılırsa, X gazı için, Şekildeki

o o,

1. Kapladığı hacim 4 katına çıkar. il. Moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi artar. 111.Birim hacme düşen tanecik sayısı azalır. yargılarından

A)

Yalnız

il

hangileri doğrudur?

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

Şekildeki

grafikte belirli miktar bir

gazın

sabit

basınçta hacim-sıcaklık değişimi verilmiştir.

Bu grafiğe göre,

1. Sıcaklık birimi Celcius (°C) tur. noktasındaki hacmi 3V dir.

il. A

111.A

noktasındaki

daki gaz

yargılarından

A)

Yalnız I

gaz

B noktasın­ küçüktür .

yoğunluğu

yoğunluğundan

hangileri doğrudur?

B) 1 ve il

D) llve 111

C) 1ve 111 E) 1,il ve 111


1.

"Belirli bir miktar gazın sabit hacimde basıncı mutlak sıcaklık ile doğru orantılıdır. " şeklinde ifade edilen gaz kanunu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

4

Basınç

,, 7.

(atm)

ve sıcaklıkta 4 gram C 3 H4 gazının hacmi

kaç ml olur? (H=1, C=12, N=14)

A) 50

A) Boyle kanunu

B) 100

C) 150

O) 200

E)250

-.:.. ··-···_· ---'------~ sıcaklık

B) Gay-Lussac kanunu

o

a

C) Charles kanunu O) Avogadro kanunu

E) Oalton

7 gram azot (N2 ) gazının 0,5 litre geldiği basınç

kısmi basınçlar

273

Çelik bir kapta bulunan bir miktar N2 gazının bagibidir.

kanunu

sınç-sıcaklık grafiği şekildeki

Bu grafiğe göre,

1. a

noktası

O K dir.

il. b=2 atmosferdir.

111.Sıcaklık birimi °C olabilir. yargılarından

A)

Yalnız

hangileri

doğrudur?

B) Yalnız il

I

O) 1ve 111

2.

Basınç ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi ifade eden Gay-Lussac kanununun matematiksel ifadesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (f:Kelvin sıcaklığı, t:Celcius sıcaklığı)

_ 5.

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

Avogadro yasasına göre aynı rın X ve Y nicelikleri arasında

koşullarda

gazlavar-

8.

doğru orantı

dır.

6,4 gram CH 4 gazının 4 litre hacim kapladığı basınç ve sıcaklıkta 3 gram C H gazı kaç lit2 6 re hacim kaplar? (C=12, H=1)

Buna göre, X ve Y nicelikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) 1

A) !}_=~=k T1

B) P1.T1=P 2.T2 =k

T2

C) !}_=~=k t1 t2

_ x

O) P1.t 1 =P 2.t 2 =k

A)

Basınç

B)

Basınç

C) Hacim

E) !}_ =.!ı_ =k t2 P2

O) Hacim

E) Mol

sayısı

B) 2

C) 3

0)4

E) 8

y Hacim Sıcaklık Sıcaklık

Mol

sayısı

Basınç

"'

3.

Belirli miktar bir gazın 27 °C sıcaklıkta sabit hacimli bir kaptaki basıncı 3 atm dir.

Buna göre bu gazın 127 atm dir?

°c deki basıncı

kaç

6.

Gazların

hacimleri ile mol sayıları arasındaki inceleyen Avogadro yasasının matematiksel ifadesi aşağıdakilerin hangisinde ilişkiyi

~

doğru verilmiştir?

9.

1. Teori ve yasa birbirinden il. Yasa bir

çekleştiğini

111.Teori

farklı kavramlardır.

olayın

belli şartlar altında nasıl gerifade eder.

yasayı açıklar

ve neden sorusuna ce-

vap vermeye çalışır.

A) 3,2

B) 3,6 0)4,2

C) 4,0

-

Yukarıdaki

ifadelerden hangileri doğrudur?

E) 4,8 A) Yalnız I

B) 1ve il O) il ve 111

C) 1ve 111 E) 1,il ve 111


1O.

Sıcaklığı 273 K basıncı 152 cm Hg olan C3 H4

g. 13. 273 °C sıcaklık 152 cmHg basıncında özkütlesi 2,5 g/L olan bir gazın mol kütlesi kaçtır?

kütlesi 1O gramdır.

gazının

8)28

A) 14

(C=12, H=1) B) 2,24

16.

§

Hacim(litre) 5,6

Buna göre, C 3 H4 gazının hacmi kaç litredir?

A) 1,4

2

C) 42

E)70

D) 56

2,8 C) 2,8

D) 4,48

E) 5,6 Kütle (gram)

-m--2

m--

---

O °C sıcaklık ve 2 atm basınçta bulunan X gazı­ nın kütle-hacim değişimi grafikteki gibi veriliyor. o

Buna göre, X gazının mol kütlesi kaç m gram-

"'

dır?

A) 3m

o

E) 10m

D) 8m

C) 6m

B) 4m

ğ jj

g 17.

14. m gram Al metalinin tamamı,

11.

Al(k)

+ 3HCl(suda)

-t AICl3 (suda)

+ 3/2H2 (g)

denklemine göre O °C de 5,6 litrelik kaba 0,4 atm basınç yapan H2 gazı elde ediliyor . Buna göre harcanan Al metali kaç

gramdır?

Ö>

,;

E

kapta bulunan 27 °C dir.

Şekildeki

Kabın

C0

2

gazın basıncı

"'

.D

hacmi 8,2 litre olduğuna göre, kaptaki kütlesi kaç gramdır?

_

B) 5,4

C) 13,5

D) 27

E) 54

0 sistemde bulunan 0,2 mal Z gazı O c de 22,4 litre hacim kaplamaktadır . Buna göre, şekildeki h yüksekliği kaç cm dir?

Şekildeki

!

gazının

(C= 12, 0 = 16, R9az=0,082) B) 22

A) 11

C)28

Cıva

Cıva

Cıva

1,5 atm A) 1,8

t~

~

(Al=27) sıcaklığı

·E

(J

L:

A) 25,2

D) 12,4

C) 15,2

B) 16,2

E) 11,2

E) 44

0)40

o Ö>

12.

15. CH4 gazının O°C deki P.V değeri 44,8 atm.L dir.

Basınç(atm)

18. ft

Buna göre bu gazı C0 2 ve H2 0 oluşturmak ;

4

~ ava

üzere yakmak için kaç mol 0 2 gazı kullanıl- ;; malıdır?

A) 0,5

5,6

22,4

16 gram X2 gazının 273 °C de grafikteki gibidir.

B) 1,0

C) 1,5

D) 2,0

E) 4,0

Cam yünü Sıvı

Hacim(L)

basınç

- hacim

Şekildeki düzeneğin kullanım amacı aşağı­ dakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir?

değişimi

Buna göre X in atom kütlesi kaçtır?

A)8

B) 16

C) 24

D) 32

A) Uçucu sıvıların kaynama noktalarını belirlemek B) Uçucu sıvıların buhar basınçlarını belirlemek

E) 64

C) Uçucu sıvıların molar belirlemek D) Uçucu

sıvıların

E) Uçucu sıvıların o ö,

mal

buharlaşma ısılarını

ağırlıklarını

belirlemek

buharlaşma hızlarını

belirlemek


1.

Belirli

şartlardaki

1O litre CH4

gazının

kütlesi

4.

7.

0,8 gram olduğuna göre, aynı basınç ve sı- .o caklıktaki

lesi kaç

hacmi 5 litre olan C2 H4

gramdır?

Cıva

küt-

(H = 1, C = 12)

B) 0,4

A) 0,3

gazının

D) 0,8

C) 0 ,7

E) 2,4

t Şekildeki

= 27 °C Şekil

sabit hacimli kapta bulunan He gazı ­ 600 mm Hg ve sıcaklığı 27 °C dir.

nın basıncı

Gazın sıcaklığı

27

oluşmaktadır.

°c artırıldığında,

Buna göre, atmosfer basıncı (Patml kaç cmHg

1. Basıncı 1200 mm Hg olur.

dir?

il. Taneciklerinin yaptıkları

birim zamanda birim yüzeye çarpma sayısı artar.

111.Birim hacimdeki tanecik yargılarından

B) 1 ve il D) il ve 111

60 gram C2 H6

gazının

5 litre hacim

kapladığı

A)70

sayısı değişmez .

atom kütlesi

E)76

C) 1 ve 111

g 5.

8.

ve sıcaklıkta 2 litre hacim kaplayan E' .o 12,8 gram XH4 gazının molekülündeki X atobağıl

D) 75

C)73

E) 1, il ve 111

basınç

munun

8)72

hangileri doğru olur?

A) Yalnız il

2.

I deki X gazı ile dolu cıvalı cam bir tüp ayortamda ters çevrildiğinde şekil il deki durum

P0 = 75 cmHg

İdeal piston

kaçtır?

(H=1, C=12)

A)40

B) 34

C) 32

D) 16

E) 12

Şekildeki

kaba aynı sıcaklıkta 12 gram NO gazı ilave edildiğinde kabın son hacmi 90 cm 3 oluyor. Şekildeki

Buna göre aynı koşullarda 3 gram NO gazı bulunan kabın hacmi kaç cm 3 tür?

Buna göre bu

(C0 2 =44 , N0=30)

A) 75

B) 60

C)45

0)30

4

Hacimleri ve sıcaklıkları eşit iki cam balonda X ve Y gazları bulunmaktadır. X gazının kütlesi Y nin kütlesinin 4 katıdır.

6. g_ E> :ö

Bu gazların molekül kütleleri arasında Mv = 2Mx ilişkisi bulunduğuna göre gazların basınçları arasındaki

PxfPv oranı

A) 1/4

B) 1/2

D) 4

mol

sayıları oranı

B)~ 6

C)~ 7

D)~

8

E)~ 9

9.

Sabit sıcaklıktaki bu kaba 120 gram daha X gakaptaki toplam gaz basıncı 25 cmHg olduğuna göre, X gazının molekül kütlesi kaçtır? (0=16, S=32) zı eklendiğinde

kaçtır?

C) 2

Sabit hacimli bir kapta ve belirli sıcaklıkta bulu nan 32 gram S0 2 gazının basıncı 5 cmHg dir.

gazların

kaçtır? ( nnxv)

E) 15

A)~

3.

sistemde bulunan X ve Y gazlarının sı­

caklıkları eşittir.

A) 20

E) 8

B) 30

C) 40

D) 44

E) 60

Şekildeki

kapta 127 °C ve 4 atm basınçta n mol He gazı vardır. M musluğu açılıp kaba bir miktar daha He gazı eklendikten sonra kapatılıyor.

Son durumda He gazının 27 °C de bu kaba 5 atm olduğuna göre eklenen gazın mol sayısı kaçtır?

yaptığı basınç

A) 2n 3

g

.____________________

q,

_, .o~------------------~

B) 3n 8

C) n

D) 3n 2

E) Bn

3


!

,,. 13.

Basınç(atm)

C2Hs(g) /

He(g)

o

o

V2 = 6,72 L t2 = 127 °C

V 1 = 5,6 L t1 = 27 °C

"'

kaplarda bulunan gazlardan X in molekül kütlesinin V nin molekül kütlesine

Şekildeki

Buna göre, C2 H 6 gazının kütlesi (m) kaç gramdır? (H=1, He=4, C=12) B) 9,0

C) 13,5

E) 22,5

O) 18,0

Hacim(litre)

3

X:

2

Y: Z:

4

1

2

2

Buna göre bu gazlar için,

kaplarda bulunan He ve C2H6 gazları ­

nın basınçları eşittir .

A) 4,5

bulunan ideal X, Y ve Z gazlarının - hacim değerleri çizelgede verilmiştir .

Aynı sıcaklıkta

basınç

{ m gram

2 gram

Şekildeki

16.

1. Mol il. Y

oranı kaçtır?

A)4

,,

B) 3

sayıları

gazının

nx>ny= n2 dir.

birim hacimdeki tanecik sayısı da-

ha fazladır. C)1

0)1/2

111.Kütlesi en fazla olan X dir.

E) 1/4

yargılarından

hangileri kesinlikle doğrudur? C) 1 ve il

B) Yalnız il

A) Yalnız I

E) il ve 111

O) 1ve 111

11.

:,

İdeal piston

14.

g_ 17. ö,

"' N2(9)

., B

A

1

1

C

o

o

~

E

l>

ii

Buna göre, kaptaki N2

gazı

kaç

kapta bulunan m gram S0 2 gazının basıncı 90 cmHg dir.

Şekildeki

kaplardan birinde basıncı P, hacmi V olan X gazı, diğerinde basıncı 2P, hacmi 2V olan Y gazı eşit kütlelerde ve sıcaklıklarda bu-

Şekildeki

Bu kaba m/2 gram daha CH4 gazı ilave edilerek gazın mutlak sıcaklığı yarıya düşürülürse kaptaki gaz basıncı kaç cmHg olur?

gramdır?

(He=4, N2=28, bölmeler eşit aralıklıdır.)

lunmaktadır .

Buna göre bu gazların mol kütleleri arasında­ ki bağıntı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

(H=1, C=12, 0=16, S=32)

B) 8

A) 4

C) 28

E) 84

O) 56

2P, 2V

P,V

düzenekte He gazı bulunan bölmeye musluk açılıp aynı sıcaklıkta 8 gram daha He gazı eklendiğinde piston C noktasında duruyor.

Şekildeki

,,

A) 75

B) 125

C) 135

O) 250

E) 270 A) Mx = My

B) 2Mx = My

E) Mx = 4My

O) 4Mx = My

gazı

0,5 atm

basınç altında bulunmaktadır.

18.

15.

12. O °C sıcaklıktaki 11,2 litrelik kapta m gram C2H4

A) 0,5

B) 2,5

C) 5,0

O) 5,5

E) 6,0

P0 =1 atm

~

Engel

Bu kaba, 1 mol N2 gazı ekleyerek kaptaki sı­ caklık 273 °c ye çıkarıldığında, kabın son basıncı kaç atm olur? (C2H4 = 28 g.moı- 1 )

C) Mx = 2My

ı

İdeal piston

T 1. kap

3h

sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu 1. kaptaki basınç 0,3 atm olduğunda musluk tekrar kapatılıyor.

Şekildeki açılıyor.

Buna göre, 2. kaptaki gaz olur?

A) 0,2

B) 0,3

C) 0,4

basıncı

sistemde A gazının mutlak sıcaklı­ 2 katına çıkarıldığında kaptaki son basınç 1,5 atm oluyor. Şekildeki

ğı

kaç atm

Buna göre, x yüksekliği kaç h dir? O) 0,6

~ E) 1,2 E' .o

B) 1,5

C) 2

O) 2,5

E) 3


1.

Gazların genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır .

4.

7. X(g)

Madde

fıcaklık_(_K)--+--·~-~~~~!:~;]

A(g)

A) Yüksek

sıcaklık

ve düşük basınçta ideale

Şekildeki

yakınlaşırlar .

B)

caklığı

Bulundukları kabın sıncı

her

noktasına aynı

ba-

best

uygularlar .

Genleşme katsayısı ayırt

E)

Sıcaklık arttıkça

2.

16

B(g)

4T

64

C(g)

T/4

4

miştir.

Buna göre A, B ve C gazlarının verilen sıcak­

A) 128

sudaki çözünürlükleri artar,

8)64

C) 32

D) 16

lıklarda yayılma hızları arasındaki ilişki aşa­ ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

E) 8

hızları azalır.

İdeal gazlarla ilgili,

1. Farklı

T

Tabloda ideal özellik gösteren bazı gazların Kelvin cinsinden sıcaklıkları ve mol kütleleri veril -

edici özellik olarak

kullanılmaz.

difüzyon

bırakılıyor .

Gaz moleküllerinin ilk karşılaşma noktası A noktasından 80 cm uzaklıkta olduğuna göre X gazının mol kütlesi kaçtır? (H = 1)

C) Taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.

O)

düzenekte mol sayısı, basıncı ve sı ­ aynı olan H ve X gazları aynı anda ser2

5.

sıcaklıklardaki gazların

tik enerjileri

ortalama kine-

40

da küçüktür .

6

=2vc

O °C deki XH4 (g) moleküllerinin ortalama

hızı,

Buna göre, X in atom kütlesi kaçtır?

(H=1 , 0 = 16) A) 6

Gazlar b noktasında karşılaştığına göre A ve B gazlarının molekül kütleleri(M) arasındaki

yargılarından hangileri yanlıştır?

D) 4vA=v

zına eşittir .

60

60 cm uzunluğundaki cam bir borunun her iki ucundan sıcaklıkları aynı olan A ve B gazları aynı anda gönderiliyor.

111.Farklı gazlardan mol kütlesi küçük olan gahızı

20

B) 2vA = v 6 = 4vc

C) vA= 2v 6 = vc

273 °C deki XH4 0(g) moleküllerinin ortalama hı­

B

o

il. Mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılan bir gazın ortalama yayılma hızı dört katına çıkar. difüzyon

8.

b

A

farklıdır .

zın aynı sıcaklıkta

a

A) vA = v 6 = vc

B) 12

C) 14

D) 16

E) 32

ilişki nasıldır?

A) Yalnız I B) Yalnız il C) Yalnız 111 D) il ve 111 E) 1,il ve 111

3.

Aynı sıcaklık ve basınçta neon gazının mole -

küllerinin difüzyon hızları ortalaması 500 m.s- 1 , X gazınınki ise 250 m.s- 1 dir. Buna göre, X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(H=1, He=4, C=12 , 0=16, Ne=20, S=32)

6.

A) M 6 = 2MA

8) MA = 2M 6

C) M6 = 4MA

0) MA = 4M 6

1.kap

3.kap

~.~

1 il

~ O(g))

60 °C

9.

Bir kapta bulunan hidrojen gazı, açılan bir delikten 6 saniyelik sürede geçmektedir. Aynı kaptaki delikten mol kütlesi 32 gram olan ve hidrojen ile eşit mol sayısındaki X gazı kaç saniyede geçer? (H = 1)

30 °c A) 2

Yukarıdaki

kaplarda bulunan gazların verilen sıcaklıklarda ortalama molekül hızları v , v2 , v 1 3

arasındaki ilişki nasıldır?

(H=1, C=12, N=14, 0=16)

A) V1 = C) V1 >

V2 Y2

=

>

V3 V3

>

V1

> V3 >

V1

B) V3 > D)

Y2

V2

8)3

C) 12

D) 18

E) 24


13.

sırasıyla X ve Y gazlaBu gazların ortalama kinetik enerjileri, kütleleri ve basınçları eşittir.

1O. V ve 2V hacimli kaplarda rı vardır .

ve sıcaklık koşullarından ~ 16 . X, Y, Z gazları içinverilenbilgilerşöyledir: hangisine sahip olan bir gaz ideale en yakın Mol kütlesi Molekül ya p ı s ı Gaz

Aşağıdaki basınç dır?

Buna göre bu gazların aynı sıcaklıkta ortalama yayılma hı z ları ara s ında nasıl bir ilişki

o

Mutlak

vardır?

E) 2vx=vy

s ı cak l ık

Bas ın Q

(K)

E'

(atm)

.i5

1,0

A)

T

8)

3T

1,0

C)

T

2,0

D)

2T

0,5

E)

3T

0,5

X

Polar

32

Y

Apolar

32

Z

Apolar

16

Buna göre, bu gazların ideallikten sapma miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

8) Z > Y > X

A) Y > X > Z

~X

C)X > Z > Y

> Y> Z

E) Y > Z > X

ğ

"'

.o

11.

14

1. Gaz moleküllerinin hacimleri gazın hacmi yanında ihmal edilir . il. Gaz molekülleri maz. 111.Sabit

arasında etkileşim

bulun-

il.

belirli bir miktar gazın hacmi indirildiğinde basıncı iki katına çıkar.

Yukarıdaki

8)

Yalnız

il

1 1 ö

gazın

farklı koşuldaki sıcaklık

üç

ve .i5

basınç değerleri verilmiştir.

özelliklerden hangileri ideal gaz-

Yalnız 1

17.

(atm)

2

100

Tab loda bir

Buna göre gazın 1., il. ve 111.durumlardaki ideallikten sapma miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril-

lara aittir?

A)

BasınQ

(°C)

o o

111.

sıcaklıkta

yarıya

Sıcak l ık

1.

manometrelerde hacmi, mol say ı sı ve olan gazlar bulunmaktadır . Manometrelerin cıva seviyeleri arasında h2 >h 1 ilişkisi

Şekildeki

sıcaklığı eşit

miştir?

C) 1 ve il

vardır.

E) 1,il ve 111

D) 1ve 111

8) 1< 11<111

A) 111<11<1

< 11 C) 1<111

Buna göre bu

gazların basınçlarındaki farklı­

lık aşağıdakilerin

< 111<1 E) 11

< 1< 111 D) 11

hangisinde en iyi açıklanır?

A) İdeal gaz olmaları o

8) Gerçek gaz

"'

olmaları

C) Molekül geometrilerinin D) Molekül kütlelerinin E) Difüzyon

o

farklı olması

farklı olması

hızlarının farklı olması

!!'

i:,

12. Gazlar yüksek ......1...... ve

15. He gazı CH4

..... ta düşük ......11.

idealliğe yaklaş ı rlar.

yerlere gelmesi gereken kelimeler aşağıdakilerin hangisinde doğ­ ru verilmiştir?

Yukarıda boş bırakılan

__ I_

il

A)

Basınç

Sıcaklık

8)

Basınç

Yoğunluk

C)

Sıcaklık

Basınç

D)

Sıcaklık

E) Hacim

gazına

18.

göre daha idealdir .

Bu durumun nedeni,

Hacim Basınç

1. He

atomları arasındaki

çekim kuwetleri da-

1 mol H2 T

1 mol 0 2 T

1. kap

2. kap

ha zayıftır . il. CH4 moleküllerinin hacmi daha büyüktür . -"

;;

111.CH4 gazı apolar yapıdaki moleküllerden oluşur.

Özdeş kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki gazlar için,

1. Ortalama kinetik enerjileri

verilenlerden hangileri olamaz?

eşittir.

il. Birim zamanda birim yüzeye çarpma A)

Yalnız

1

8)

Yalnız

D) 1ve 111

il

C)

Yalnız

E) il ve 111

111

sayıla-

rı eşittir.

111.1. kaptaki gaz daha idealdir . yargılarından

hangileri yanlıştır?

(H=1, 0=16) A)

Yalnız

1

8)

Yalnız

D) 1ve 111

il

C)

Yalnız

E) il ve 111

111


1.

p3 / b

4.

Gazlar için aşağıdaki özelliklerden hangisi etkilenmez?

7.

, • Basınç (atm)

sıcaklık değişiminden

A) Ortalama kinetik enerji

p2

B) İdeallik özelliği

p1

il. Kritik sıcaklık ile kaynama sıcaklığı arasında madde buhar olarak tanımlanır.

C

111.Kritik

sıcaklık maddenin sıvılaştırılabileceği en yüksek sıcaklıktır.

T3 Sıcaklık (0 C)

T 1 T2

o

yargılarından

ö,

E) Taneciklerin serbest hareketi

ile ilgili,

sıcaklık

üzerindeki sıcaklıklarda mad de sıvılaştırılamaz .

.

.

s ıcaklık

1. Kritik

C) Ortalama difüzyon hızı D) Mol kütlesi

Kritik

3

Bir maddenin katı , sıvı ve gaz halleri arasındaki bağıntı; sıcaklık ve basınca bağlı olarak faz diyagramında gösteriliyor . Bir X maddesinin faz diyagramı grafikteki gibidir . Grafik üzerinde X maddesinin katı hali a, sıvı hali b, gaz hali c ile gösterilmiştir . Buna göre X maddesi ile ilgili aşağıdaki l er­ den hangisi yan lı ştır?

hangileri doğrudur?

A) Yalnı z I

B) Yalnız 111

D) 1ve 111

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

A) P2 basıncının altında b halin e rastlanmaz .

-~

B) P1 basıncı ve T 1 sıcaklığında erir . C) P2 basın ç ve T 2 sıcaklığında a, b, c halleri dengededir.

D) a, b, c hallerinde kimyasal özellikleri aynıdır . E) P3 basıncında kaynama sıcaklığı T tür . 3

2.

Aynı koşullardaki eşit ları

mol

sayılı

H2 ve 0 2 gaz-

o

5.

A Basınç

;,

ile ilgili,

1. Hacimleri H2 > 0 2 dir.

2

il. H 2 gazı daha idealdir .

1,5

111.London kuwetleri 0 2 > H2 dir.

A)

Yalnız

I

1. 100 °C ile 37 4 °C

D) il ve 111

111.374 °c den büyük

0

yargılarından

Buna göre X ile ilgili,

1. Fiziksel hali A il. B

A)

Yalnı z

noktasında katıdır .

noktasında katı, sıvı,

noktasındaki

sıcaklıklarda basınçla sı­

vılaştırılabilir.

Saf X maddesine ait faz diyagramı şekildeki gibidir .

111.C

buhar

il. 100 °c ile 374 °c sıcaklıkları arasında basınç uygulanarak sıvılaştırılamaz. Sıcaklık{ C)

E) 1, il ve 111

sıcaklıkları arasında

olarak tanımlanır.

g.moı-1)

B) 1ve il

Bir X maddesinin kaynama sıcaklığı 100 °C, kritik sıcaklığı 374 °C dir .

Bu madde ile ilgili,

1

yargılarından hangileri yan lı ştı r?

(H = 1 g.moı-1, 0=16

8.

(atm)

I

hangileri doğrudur? B) Yalnız il

D) 1ve il

C) Yalnı z 111

E) 1ve 111

gaz hali dengededir .

düzensizliği ,

D dekinden

fazladır . yargılarından

A)

Yalnız

hangileri

1

doğrudur?

B) 1ve il

D) il ve 111

3.

6.

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

9.

• Basınç (atm) ö

67

.

1

miştir .

-7 8

Buna göre, yakındır .

il. T2 sıcaklığındaki idealliktensapma miktarı

2

"' ii

T3 dekinden fazladır.

111.Sıcaklıklar

A)

Yalnız

1

Şekilde

C0

2

diyagramı verilmiştir .

nin faz

Buna göre C0 2 için,

1. T 1 sıcaklığında T2 ve T3 e göre ideale daha

yargılarından

25 Sıcaklık(°C)

- 56

ö

ğ,

1. 1 atm

il. 5, 1 atm basınçta, -5 6 °C de halleri birarada bulunur . basınçta,

sıcaklık

X

- 33

132

y

-164

-82

z

- 29

420

T

- 196

-147

(°C)

katı, sıvı

caklığında sıvılaştırılabilir?

ve gaz

25 °C de süblimleşir .

bilgilerinden hangileri

T 1>T 2 >T 3 tür.

Kritik

s ı caklığı

Buna göre bu maddelerden hangileri oda s ı­

basınçta kaynama özelliği yoktur .

111.67 atm

arasındaki ilişki

Kaynama (°C)

Madde

/

5,1

Grafikte metan (CH 4 ) gazının değişik sıcaklıklarda PV/RT oranının basınçla (P) değişimi veril -

Tabloda X, Y, Z, T maddelerinin kaynama ve kritik sıcaklıkları verilmiştir.

2> .o

A) X ve Y

B) X ve Z .

D) Yve T

C) Yve Z

E) Zve T

doğrudur?

hangileri doğrudur? B) 1ve il

D) il ve 111

A) Yalnız I

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

ö ~

B) 1ve il

D) il ve 111 ....__ _________________

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111 ~ __, .o .____________________

__,


noktası

1O. Bir X maddesinin kaynama sıcaklığı

-34 °C, kritik

E' 13.

Aşağıdakilerden hangisi soğutucularda kullanılan gazların

144 °C dir .

A) A) Kritik

sıcaklığı

olmalıdır.

yüksek

basınçta

kaynama

kaplamasıdır.

hacim

basınçta

mol

sayılı

belirli bir miktar gazın hacminin artmasıdır.

gaz-

sıcaklı­

C) Sıkıştırılan gazın ısınıp, genleştirilen gazın

D) Az enerji tüketmelidir.

E) Normal

bulunan

ların eşit

ğı artırıldığında

olmalıdır .

C) Kimyasal yönden aktif

E) 160 °C

eşit

Aynı koşullarda

B) Sabit

B) Ucuz ve kolay temin edilmelidir.

B) - 35 °C D) 145 °C

Joule-

hangisinde Aşağıdaki ifadelerden Thomson olayı açıklanmıştır?

lunma z?

Buna göre aşağıdaki sıcaklıkların hangisinde madde buhar olarak tanımlanır?

A)-80°C

16.

genel özellikleri arasında bu-

soğumasıdır.

sıcaklığı düşük

sıcaklıkta basıncı artırılan gazın

D) Sabit

olmalıdır.

sudaki

çözünürlüğünün artmasıdır.

E) Kritik sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklıkta bulunan bir maddenin gaz halde olmasıdır.

11.

Aşağıdaki ifadelerden

A)

Bulunduğu sıcaklıkta

gaz olarak

B) Bir

hiçbir

tanımlanır.

D) Bir maddenin kaynaması sırasındaki atmosfer basıncına kritik basınç denir. arasında

15

sıcaklığı -147 °C kritik ba-

33,5 atm dir. sıvılaşması

B)

- 267,8

A)

He

B)

F2

-188,1

-129

C)

NH 3

-33,34

132,4

D)

CH 4

-164

-82,4

E)

CCl 2 F2

-29,8

420

iV. gaz fiziksel hallerinden hangilerinde bulunabilir? o

"'

111.Bu olayda kaynama caklığı düşük

-147 °C den büyüktür .

D) 1ve 111

il

E) 1,il ve 111

Düşük

,

basınçlı

gaz

gaz

noktası

yüksek, kritik

Şekildeki sistem ile ilgili, basınçlı gaz bulunan kaptaki piston 1 yönünde itildiğinde gaz ısınır.

1. Yüksek

sı­

maddeler kullanılır.

il. M musluğu açılarak, soldaki piston 1 yönünde itilip sağdaki piston 2 yönünde çekildiğinde gaz soğur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A)

Yalnız 1

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve 111

Joule-Thomson 111.

E) 1,il ve 111

olarak o

°' o

;;,

"' ~------------------~ ,-,

olayının

deney

düzeneği

kullanılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) o

~------------------~

M

Yüksek basınçlı

o

C) 1 ve il

ve iV E) il, 111

18.

ğuyan gazın bulunduğu ortamı soğutması esasına dayanır .

sıcaklıklarda sıvılaşa­

Yalnız

C) 1, il ve 111

B) 111ve iV

A) 1ve il

D) 1,il ve iV

Joule-Thomson olayı ile ilgili,

"' Yalnız I

sıcaklığı ("C)

('C)

sıvı,

111.buhar,

il. Hızla genleştirilen gazların soğuması ve so-

için en az 33,5 atm

yargılarından hangileri doğrudur?

A)

Kritik

- 268,6

basınç uygulanmalıdır.

il. -147 °C den büyük maz. noktası

1. katı,

1. Soğutucularda gazları sıvılaştırmak için yararlanılan bir yöntemdir.

Bu madde ile ilgili,

1. -147 °C de

noktası

Madde

zorla- ·

C) Bir gazın basınç uygulanarak sıvılaştırılabile ceği en yüksek sıcaklık kritik sıcaklık olarak

E) Kaynama sıcaklığı ile kritik sıcaklık madde buhar olarak tanımlanır.

Kritik sıcaklığının altında bir sıcaklıkta bulunan madde,

il. Kaynama

gazın sıcaklığı arttıkça sıvılaşması

111.Kaynama

olarak kullanılması en uygundur?

tanımlanır.

12. X maddesinin kritik

17.

akışkanlar

şır.

sıncı

Aşağıda kritik sıcaklığı ve kaynama noktası verilen maddelerden hangisinin soğutucu akışkan

basınç altında

sıkıştırılabilir

sıvılaştırılamayan

14.

hangisi ya nlı ştı r?

C) 1ve 111 B) 1ve il E) 1,il ve 111 D) il ve 111

Yalnız 1


1.

Aynı

kapta bulunan iki gaz ın için,

k ı sm i basınç l a­

C'

4.

' rını k arş ıl aşt ı rab ilm ek

1. birer mollerinin kütleleri ,

Kaptaki toplam basınç 800 mm Hg o ld u ğuna göre, 0 2 , CH 4 ve He gazl arı nın kısm i basın ç-

o

"'

konsantras yonl a rı

PCH4

PHe

A) 100

250

450

B)

100

250

350

C) 250

100

350

D)

250

100

450

E) 450

250

100

Po2 B) Yalnı z 111

1

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

g ö,

:

:

:

Deniz sev'iyesindeki ağırlığı önemsenmeyen sürtünmesi z h~reketli pistonlu kapta eşit kütlelerde X ve Y g az ları bulunmaktadır . Aynı s ı cak lı kta

,

n ın

4

sınc ı

kaç mm Hg dir? (CH4 = 16)

l a rı

niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesi yeterlidir? A) Yalnı z

7.

maktadır .

il. kütlel eri, 111.molar

Kapalı bir kapta 3,01 .1022 tane 0 2 molekülü , 2 gram CH 4 gazı ve 0,225 mol He gazı bulun -

X

gaz ının yay ıl ma hı z ı

ı<atı o ld u ğ u na

göre, Y gazın ın

gaz ı ­

Y

k ı sm i

ba-

kaç atm dir?

B)~

C)

17

~

D)

17

_!_

E)

16

_:12 16

"'

J,

o

"'

:O

2.

Kapalı sabi t hacimli bir kapt a bulun an CH 4 ve S0 3 g az larının içerdikleri atom s ayıları eşittir .

Bu kaba yapı l an toplam gaz Hg o ld u ğuna göre CH 4 ve S0

bas ın cı

-g 5. C" _ö

720 cm

Buna göre sistemdeki gazlara

3 gazl arının kı s-

mi basınçl arı PcH ve Ps03 kaç cm Hg dir? 4

1. Kısmi

g_

PCH4 160

200

320

200

C)

320

400

D)

400

320

E)

400

500

+

i l işkin,

15cm

2 4

il. Özkütlel eri dco = dc H tür.

Pso3

B)

Phava = 75 cmHg

2 4 111 . Atom sayıları Nc 0 < Nc H tür . 2 4

--

A)

8.

bas ınçları Pco = Pc H tü r.

_qı

J,

--

Serbest pistonlu bir kapta t °C de bir mik tar CO Bu kaba aynı s ıc a klıkta gaz hacmi iki k atına çıkana kad ar C 2H4 g az ı ekl eniyo r.

g az ı vardır.

Hg

g

yarg ıl arından

J,

(H = 1, C = 12, 0 = 16)

duğu kapta gaz basıncı şekildeki gibi ölçülüyor.

-g_

A) Yalnı z I

Buna göre kaptaki gaz l arın k ı sm i kaçar cmHg dir? (He =4 , 0 = 16)

E'

hangileri doğ rudur?

B) 1 ve il

D) il ve 111

"

8 gram He ve 16 gram 0 2 gazı karışımının bulun -

E) 1,il ve 111 PHe

o

2'

;_;

g_

"'

3.

Sabit hacimli kapalı bir kapta belirli bir sıcaklıkta içerdikleri atom sayıları eşit olan 0 2 ve 0 3

gazları karışımı bulunmaktadır. Kaptaki toplam atom sayısı 1,2 mol, toplam gaz basıncı 1 atmosferdir .

!

basıncı

1. 0 2 nin

Gazların

I

hangileri

56

24

C)

48

32

D)

32

48

E)

16

64

9.

Basınç

(atm)

4P

5

p Toplam

p

A)20

B) 25

C) 30

D) 40

Zaman

E) 45

eşittir .

22 gram C0 2 gazı bulunan kapalı sabit hacimli bir kaba aynı s ıcaklıkta bir miktar He gazı ilave edildiğinde kaptaki toplam basıncın ve C0 2 gazı-

doğ rud ur?

nın kısmi basıncının

B) Yalnı z 111 D) 1ve 111

C) 1ve il g E) 1,il ve 111

-o

_________________ __,-"~-----------------~ i'

..__

içermektedir .

16

B)

0,6 atmosferdir.

111.0 2 ve 0 3 gazlarının kütleleri

A) Yalnız

64

toplam basın cı 540 mmHg o ld u ğ una göre, X gaz ının k ı sm i bas ın c ı kaç mmHg d ı r? (He= 4 , Avogadro sayısı=6 , 02. 10 23 )

molekül sayıları eşittir .

yarg ıl ar ın dan

24 Bir kapta bulunan gaz karışımı 1,204.10 tane H2 molekülü, 2,4 gram He gazı ile 0, 1 mol X ga - -;-

Po2

A)

Ka rı şımın

Buna göre, bu sistemle ilgili,

il.

"' .o

6.

bas ın ç l ar ı

zamanla değişimi grafikteki

gibi olm a ktadır. C

D

Buna göre kaba ilave edilen He gramd ı r?

(He= 4 , C0 2=44)

A) 2

B) 4

C)6

D) 8

gazı

kaç

E) 10


10.

13. Hacmi 2 litre olan çelik bir kapta 1520 mmHg ba-

nem, havadaki su buharının kısmi basıncı­ suyun buhar basıncına oranının yüzdesi olarak tanımlanır.

Bağıl

sınçta

nın aynı sıcaklıktaki

Bu kaba 4 litre H2

Buna göre, havadaki su buharının kısmi basıncının 18 mmHg olduğu bir bölge, % 60 bağıl nem içerdiğine göre, aynı sıcaklıkta suyun buhar basıncı kaç mmHg dir?

76 cmHg olan gönderilirse elde edilen gaz ka-

sistemde aynı sıcaklıkta bulunan S0

Şekildeki

B) 2,5

C) 3

2V

3V

kaç atm dir?

0)4

gazının basıncı

02

gazının basıncının

2

3

katıdır.

Kaplar arasındaki musluk açılıp sistemin mutlak

C) 30,0

B) 16,8

D)108

16.

aynı sıcaklıkta basıncı gazı

rışımının basıncı

A) 2

A) 10,8

~

C 2 H 6 gazı bulunmaktadır.

sıcaklığı 2 katına çıkarıldığında kabın son basın ­

E) 300

olmaktadır.

1,6 atm

Buna göre S0 3

gazının başlangıçtaki basıncı

kaç atm dir?

11.

Havanın sıcaklığı

17.

14.

26 °C iken havadaki su buha17,5 mm Hg dir.

rının kısmi basıncı

V

si'

.o

Buna göre, havadaki bağıl nem % kaçtır?

(26 °C de suyun buhar

basıncı

1

B) 90

C) 80

25 mm Hg dir .) O) 75

E) 70

2atm

M

, H2~'

TK

TK

A) 100

E) 2,5

O) 2,0

C) 1,5

B) 1,0

A) 0,5

°

Şekildeki

kaplar arasında bulunan musluk açılıp bir süre bekletiliyor.

Şekildeki aynı sıcaklıkta

Sistem dengeye ulaştığında X gazının kıs- g. mi basıncı 150 mm Hg olduğuna göre, toplam .o gaz basıncı kaç mm Hg dir?

Sistem yeniden aynı sıcaklıkta dengeye geldiğinde piston hangi noktada durur?

dengede olan sistemde M ve N muslukları birlikte açılıyor.

B)2V

A)V

B) 125

A) 75

C) 200

O) 225

E) 450

~

0)4V

C) 3V E) 3V ile 4V arasında

o

"'

B

°c de bağıl nemin %60 olduğu bir ortamda havadaki su buharının kısmi basıncı kaç mmHg dir?

15.

12. 28

(28 °C de suyun buhar

basıncı

18.

İdeal piston

İdeal piston

\

27 mmHg dir.)

1 atm \ M N2(g)

2L __, C) 18,4

B) 16,2

A) 10,8

D) 20,7

•V = 2 litre

"

76 cmHg olduğu bir yerde bulunan şekildeki düzenekte M musluğu açıla- g. rak sabit sıcaklıkta pistonun yeniden dengelenmesi sağlanıyor.

Açık hava basıncının

r

Son durumda, kaptaki 0 2 sıncı

13

6

E

Sıcaklıkları eşit olan gazların bulunduğu şekil­

1

E) 36,5

He(g)" 1 L \W

/-i-A'

gazının kısmi

ba-

deki düzenekte M musluğu açılıp bir süre bekleniyor .

Piston C noktasında durduğuna göre, 0 2 gazının başlangıçtaki basıncı

A) 0,3

B) 0,4

C) 0,5

kaç atm dir?

O) 0,6

E) 1,0

kaç atm olur?

(Gazlar arasında tepkime yoktur.)

A) 0,25

B) 0,50

C) 0,75

D) 1,00

E) 1,25

0

ı Ô> .__

Bilgiyolu İleri Kimya Soru BankasıH.B_(c_ı_...,,

_________________

__,

"' .__ _________________ .Ö

___,


1.

§,

3.

Boş

PCl 5 gazının ısıtılarak parçalanması, PCl 5 (g) ~ PCl3 (g)

+

o

5.

Boşluk

P0 =75 cmHg

Cl 2 (g)

şeklindedir .

180cm

Bir miktar PCl5 gazının parçalanması sonucu l oluşan

Cıva Şekildeki

Cl2

gazı

ile kalan PCl5

gazının kısmi

ba-

~t

C\J

sınçları arasında 3Ppcı = Pcı ilişkisi olduğuna

b

cam kapta 0,3 er mol X2 ve Y2 gazları

göre PCl5

gazının % kiçı pa{çalanmıştır?

A) 25

B) 30

Şekildeki düzenekte M musluğu açıldığında gaz-

lar arasında,

;,,

tam verimle tepkimeye girerek X2 Y katısını oluş­

D) 50

C) 40

2NH 3 (g) + H2 S(g) ~ (NH 4 ) 2 S(k)

E)75

turuyor.

tepkimesi tam verimle gerçekleşmektedir .

Buna göre, sistem başlangıç sıcaklığına geti- .'!' rildiğinde manometrenin b kolunda cıva dü- .ö zeyindeki düşme kaç cm olur?

Tepkime sonrası başlangıç sıcaklığına dönüldüğüne göre, son durumda kapalı uçlu manometredeki cıva seviyesi farkı kaç cm dir?

A) 10

8)20

C)30

D) 35

E)40

o

B) 10

A) 5

C) 15

E)25

D) 20

"

2.

Sabit hacimli bir kapta kısmi basınçları 3 er atm olan H2 S ve 0 2 gazları arasında, 2H 2 S(g)

+ 30 2 (g)

~

2H 20(g)

+

4.

2S0 2 (g)

tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleştirilmektedir.

Oluşan gazların toplam basıncı, tepkimeye ; girmeden kalan H2 S gazının kısmi basıncına :;; eşit olduğu

B) 5,0

C) 4,5

D) 4,0

E) 3,5

İ

P0 = 75 cmHg

+

Ef

+

·I•scm

V, T

, b Cıva

Cıva

anda, kaptaki basınç kaç atm dir?

g, A) 5,5

P0 =75 cmHg

Şekildeki düzenekte

kaplarda bulunan CO ve o 0 2 gazlarının mol sayıları eşittir . Sabit sıcaklıkta,

kaplar arasındaki musluk açıldığında gazlar ara- :o tam verimle,

sında

CO(g)

+

1/20 2 (g) ~ C0 2 (g)

Başlangıç

durumu şekilde gösterilen sistemde kaplar arasındaki M musluğu açıldığında, CH 4 (g)

+

20 2 (g) ~ C0 2 (g)

+

2H 2 0(s)

tepkimesi tam verimle gerçekleştiriliyor .

Tepkime sonrası ilk sıcaklığa dönüldüğünde manometredeki cıva seviyesi a kolunda 37 cm yükseldiğine göre, T sıcaklığında suyun buhar basıncı kaç cmHg dir?

tepkimesi gerçekleşmektedir .

Buna göre son durumda manometre kolların­ daki cıva seviyesi değişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir?

A) 60 A) a kolunda 1O cm yükselir. B) Bir değişim gözlenmez . C) b kolunda 15 cm azalır. D) b kolunda 20 cm yükselir . E) a kolunda 20 cm azalır.

o

E' .ö

8)30

C) 15

D) 6

E) 3


7.

Tüp

a

9.

~

Y(g)

!~)

O(g) / 2 0(s)

~ 11.

~J@L ı.

1. kap

Pr = 240 mmHg

Boş

2 . kap

Şekildeki

sistemin 1. kabında buharıyla denge de su ve suyun yüzeyinde toplanmış 2 L hac - o minde He gazı vardır. Bu durumda 1. kaptaki ' toplam gaz basıncı 620 mmHg dir. Sabit sıcak­ lıkta musluk açılarak sistem tekrar dengeye gel diğinde toplam basıncın 260 mmHg olduğu tespit ediliyor.

Açık hava basıncının

70 cmHg olduğu bir ortamda bir tüpte ısıtılan X katısının bozunması sırasın­ da açığa çıkan Y gazı, içinde su bulunan tüpte şekildeki gibi toplanmaktadır . Buna göre t °C de Y(g) nin cmHg dir?

kısmi basıncı

9

A) 2

3

(Buharlaşan

A) 10

C) 62

suyun buhar basıncı 40 mmHg göre, kaptaki toplam basınç kaç mmHg dir?

Bu

sıcaklıkta

olduğuna

(Suyun buharlaşmasından kaynaklanan

hacim

değişimi önemsiz.)

suyun hacmi ihmal edilecek.)

'

)

8) 35

kaplarda bulunan gazların hacimleri ve sıcaklıkları aynıdır. Kaplar arasındaki musluk açılarak bileşik kaptaki buhar dengesi aynı sı ­ caklıkta yeniden kuruluyor .

Buna göre bu sıcaklıkta suyun buhar basın c ı kaç mmHg dir?

kaç

(t °C de suyun buhar basıncı 30 mmHg dir. Y gazı suda çözünmemektedir . d 5 u= 1 g/cm 3 , dH =13,6 g/cm

Yukarıdaki

8)20

C)30

0)40

A) 175

E)60

8) 190

C) 200

D) 240

E) 300

E)67

0)65

o

o

°'

a,

1

"ô, jj

8.

10.

0 2 gazı ve -+ su buharı

12.

İdeal piston

o

(

Boş

Boşluk

P0 = 75 cmHg

ı

3V 2V-

rl

He(g)

VH20(s) Şekildeki

,

1

Şekildeki düzenekte bulunan KCI0 3 (k) bir süre ~ 1 ısıtıldığında KCl(k) ve 0 2 (g) ye ayrışmıştır. 1 Suyun üzerinde toplanan 0 2 gazı ve su buharının sıcaklığı 27 °C, hacmi 123 cm 3 ve basıncı 786,7 mm Hg dir.

"'

kapta X sıvısı ile buharı belirli bir sıcak­ lıkta denge halindedir.

Hg

Bu sisteme sabit sıcaklıkta, aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa h yüksekliği değişir?

jj

8) Deniz seviyesine götürmek

ı

Buna göre, kaç gram KCI0 3 ayrışmıştır?

C) Bir

(KCl0 3 =123, 27 °C de suyun buhar basıncı

D) X sıvısına uçucu olmayan bir katı ekleyip çöz - = mek ~

26,7 mm Hg dir .)

E) K musluğunu açmak

A) 0,205

B) 0,41 O D) 0,820

' C) 0,615 E) 1,230

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası B(CJ

, jj

sistemde bulunan ideal piston sabit

3V konumundan 2V konumuna getiri -

liyor ve sabitleniyor.

A) Bir miktar X sıvısı eklemek

dağın tepesine çıkarmak

Şekildeki sıcaklıkta

Son durumda cıva manometrenin b kolunda 25 cm yükseldiğine göre, suyun bu sıcaklık­ taki buhar basıncı kaç cmHg dir? (He(g) suda çözünmemektedir.)

A) 15

8)20

C) 25

0)28

E) 30


1.

Çözünme olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lı ştır?

,, 4.

1. Su+ amonyak

:

7.

il. Su + sirke asidi

111.Su + çay A) Polar maddeler polar çözücülerde genellikle iyi çözünür.

şekeri

Yukarıdaki mı

maddelerden hangilerinin bir çözelti oluşturabilir?

A)

Yalnız

B) Apolar maddeler apolar çözücülerde genellikle iyi çözünür.

Tuzlu su

karışı­

il

C) Hidrojen bağı içeren maddeler suda genellikle iyi çözünür.

111

B) 1ve il

C) 1ve 111

o

D) il ve 111

E) 1, il ve 111

1. sinde bromlu su, il. sinde

tuzlu su çözeltileri

bulunmaktadır .

Buna göre aşağıdaki etkileşimlerden hangisi 1. kaptaki kimyasal türler arasında görülebildiği halde il. kaptaki kimyasal türler arasında

D) İyonik bileşikler polar çözücülerde genellikle iyi çözünür. E) Her zaman molekül içindeki bağların yeniden düzenlenmesiyle gerçekleşir.

Şekildeki kapların

kırılıp

o

"' A) İyon - indüklenmiş dipol B) Dipol -

indüklenmiş

dipol

C) İyon - dipol D) London kuwetleri E) İyon - iyon

2.

Saf X, Y, Z sıvıları karıştırıldığında aşağıdaki durum gözleniyor.

5.

Bir miktar KCI ğıdaki

katısı arı

değişmelerden

suya atıldığında hangisi rç

aşa-

8.

ı

1. C6 H6 - H2 0

il. C2 H5 0H - Hp

mez?

111.Nacı - H2 0 A) Su molekülleri

·-+ X(s)

-

iyonları

kristalden

koparır.

C)

Y(s) ve Z(s)

Oluşan sıvı

elektrik

akımını

V. CH4 - C6 H6 iletir.

sıvılarla

1. Y ve Z sıvılarının molekül

basıncı düşer.

.i5

yapıları

benzerdir.

A)

yoğunluğu

Y ve Z karışımının yoğunluğundan büyüktür.

il. X in

E) Suyun buhar

"'

ilgili,

"'

dipol bağıdır.

C) 111 teki

iyon-indüklenmiş

dipoldür.

D) iV teki dipol-dipoldür.

apolardır.

yargılarından

1 deki dipol-indüklenmiş

B) il deki hidrojen bağıdır.

111.X in molekülleri polar, Y ve Z nin molekülleri

karışımı

karışımı

Yukarıda verilen karışımların, yoğun fazda tanecikleri arasındaki etkileşim türleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

D) Güçlü bağlar oluşur.

Buna göre bu

karışımı

karışımı

iV. H2 S - CH3 CI

B) İyon - dipol etkileşimi olur.

karışımı

hangileri kesinlikle

yanlıştır?

o

E) V teki London kuwetleridir .

2' D

A) Ya l nız I

B) Yalnız il

O) 1ve il

C) Yalnız 111

E) 1ve 111 Ü,

3.

6.

Karbon tetraklorür

Brom

1

1

Aşağıdakilerin

türü

Su

hangisinde verilen

etkileşim

karşısında yanlış örneklendirilmiştir?

1

+

Etki l eşim

türü

A) İyon-dipol etkileşimi B) Hidrojen

111 Yemek tuzu

İyot

1

1

bağı

C) Dipol-dipol

'r

E)

etkileşimi

Dipol-indüklenmiş

111.NH3

Örnek

ıv. Nacı

K+ ile Hp

V. HBr

HF ile HF

D) London kuwetleri

VI. CF4

CH4 ile CH4

Yukarıdaki bileşiklerden

12 ile 12 dipol

oluşturduğu karışımda

A) il

V

Yukarıdaki

kaplara Üzerlerinde belirtilen maddeler oda koşullarında ekleniyor.

Buna göre bu kaplardan hangisinde çözünme olayı gerçekle mez?

A) 1 L_

_________________

B) il

C) 111

D) iV

E) V :ı;. __ı

.i5

_________________

L_

hangisi 1. bileşik ile hidrojen bağı içerir?

H2 0 ile 12

etkileşimi

iV

1. H2 0 il. C2 H6

___J

B) 111

C) iV

D)V

E) VI


1O. Saf su bulunan bir kaba HF eklenerek bir

karı ­

13.

şım hazırlanıyor .

Bu

Kütlece % 8 lik 400 gram tuzlu su için kaç gram tuz kullanılmalıdır?

16. 60 ml etil alkol

hazırlamak

karışıma ilişkin,

1. Asit

özelliği

il. Hp

gösterir .

A)8

B) 16

C) 24

sıvısı

340 ml suda çözülüyor.

Buna göre bu çözeltideki etil alkolün hacimce yüzdesi kaçtır?

0)32

ile HF arasında hidrojen bağları oluşur .

A) 10

B) 12

C) 15

0)20

E)30

111.İyon-dipol etkileşimleri içerir. yargılarından

A) Yalnız

hangileri doğrudur?

C) 1ve 111

B) 1ve il

1

E) 1, il ve 111

O) il ve 111

'

:, ô,

11

17. 2 L suda 3.10 - 2 gram arsenik

14. Kütlece% 15 lik sulu X çözeltisi 17 gram su içer-

1. 12 il. HF

111.CH 4

mektedir .

bulunmaktadır .

Bu çözeltideki çözünen X kütlesi kaç gram-

Buna göre çözeltinin

çözünmüş halde

derişimi

kaç ppm dir?

dır?

iV. NH 3

o

V. CH 3 COOH

A)2

B) 3

C) 4

0)5

E) 6

İ

A) 7,5

B) 15

C)30

O) 45

E)60

verilen moleküllerden kaç tanesi suda çözünmez?

Yukarıda

C) 3

B) 2

A) 1

O) 4

E) 5

o

o

E'

"'

12. 20 gram

şeker

180 gram suda tamamen çözü-

lüyor .

Buna göre

oluşan

çözeltinin kütlece yüzde

derişimi kaçtır?

A) 5

B) 10

C) 15

0)20

E)25

;;

15.

18. Bir hava numunesinde karbonmonoksit (CO) Kütlece % 4 lük 320 gram S0 2 çözeltisi hazır­ derişimi 40 ppb dir. lamak için gereken S0 2 gazının normal ko- g_ Buna göre 500 L havada bulunan karbonmoİ şullardaki hacmi kaç cm 3 tür? noksit miktarı kaç g dir? (0=16, S=32) g_

O) 11200

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Banka s ı B(CJ

C) 4480

B) 448

A) 280

E)22400

f

C) O,1O

B) 0,02

A) 0,01 O) 0,20

E) 0,40


1.

Aşağıda derişim değerleri

verilen eşit hacim li tuzlu su örneklerinden hangisinde çözünmüş tuz miktarı en azdır?

A) O,1 molar

B) 0,2 melal

O) O,1 ppm

} 4. ;;

(H=1, 0=16,

o ;

C) 1 ppb

46 gram etil alkole (C 2 H5 0H) kaç gram saf su ilave edilirse oluşan çözeltide etil alkolün mol kesri 0,25 olur?

E) 0,05 melal

A) 24

7.

(Mg(N0

C) 64

O) 72

3 ) 2 katısı

ile O,1 M derişimli çö-

hazırlanıyor.

Buna göre çözeltinin hacmi kaç cm 3 tür?

C = 12)

B) 54

37 gram Mg(N0 zelti

3

)

2 = 148 g . moı-1)

E) 86 A) 250

B) 400 0)2500

C) 1000

E) 4000

o

.Q'

2.

K, L, M sıvılarından oluşan bir çözeltideki K g nin mol kesrine (XK) ilişkin, E'

5.

i:

1. Değeri 1 den büyüktür .

Buna göre X in mol kütlesi kaç

il. XK = ---' nK "--_ dir . nK +nL +nM

(H=1, 0=16)

yargılarından

A) Yalnız I

A) 16

gramdır?

Buna göre C 6 Hx0 6 bileşiğindeki aşağıdakilerden hangisidir?

C)32

0)48

(C=12, H=1, 0=16)

~ 15

E) 64

B) 12

A)22

B) Yalnız 111

C)8

0)6

E) 4

C) 1ve il ~

E) il ve 111

Bir gaz çözeltisi 16 gram CH 4 ve 192 gram S0 2

6. ~

Buna göre çözeltideki CH 4 ve 50 2 gazlarının mol kesirleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

.o

E'

6,2 gram C~(P0

4) 2

9.

ile 250 mL sulu çözelti ha-

X (katı) kütlesi (g)

zırlanıyor .

20

~

Buna göre, oluşan çözeltinin derişimi kaç .o molardır? (Ca 3 (P0 4) 2 = 310 g.moı- 1 )

9,4

g

S0 2= 64)

A) 0,08

B) 0,04

C) 0,4

O) 0,2

E) O,1

f

Zaman

Xso2

A) 0,20

0,80

B) 0,25

0,75

C) 0,80

0,20

O) 0,75

0,25

E) 0,40

0,60

Bir kapta bulunan saf X katısının üzerine su eklenerek hacmi 500 mL olan 0,2 mol/L derişimli sulu çözelti hazırlanıyor. Bu işlemde X katısının kütlesinin zamanla değişimi grafikteki gibidir.

Buna göre X in mol kütlesi kaç A)40

.__

X değeri

g

içermektedir.

XcH4

B) 24

54 gram C6 Hx0 6 katısı ile derişimi O,1 M olan 3 L sulu çözelti hazırlanıyor.

hangileri doğru olamaz?

O) 1ve 111

(CH 4 = 16,

8.

g.

111.XK = XL + XM dir.

3.

36 gram su ve 96 gram saf X sıvısı ile hazırlanan o bir çözeltide suyun mol kesri 0,4 tür.

_________________

g ~

__,;; ~-----------------~

8)76

C) 94

gramdır?

O) 106

g rn

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası B(CJ

E) 188


1O.

1,2 g/ml olan HCI çözeltisinin kütlece yüzde derişimi % 36,5 tir.

Yoğunluğu

0

13.

XBr2 kütlesi (gram)

(C5H12Ü5=180,dc2H50H=0,8g/ml)

(HCl= 36,5) A) 0,6

108 gramC 6 H 120 6 kaç litre etil alkol (C2 H50H) içerisinde çözülürse O,1 molal çözelti hazırla­ nır?

240

Buna göre bu çözeltinin 100 mL sinde kaç mol çözünmüş HCI vardır?

16.

140 C) 1,2

B) 0,8

O) 1,6

B) 5,0

A) 2,5

Zaman

~------•

E) 2,4

C) 6,0

O) 7,5

E) 9,0

25 °C de XBr2 katısı ile hazırlanan 2 L çözeltide katı kütlesindeki değişim şekildeki gibidir .

t

anında

çözeltideki Br- iyonu

olduğuna

derlşimi

0,5 M

göre X elementinin 1 molü kaç

gramdır?

(Br= 80)

A) 12

B) 24

C) 32

0)40

E) 56

katının suda çözünmesiyle oluşan 400 ml lik çözeltinin özkütlesi 1,5 g/ml dir.

Bir miktar Na2C0 3 .7H20 bileşiği suda çözülerek 1 litre çözelti hazırlanıyor .

Bu çözeltide kütlece % kaç oranında katı var-

Çözeltideki Na+ iyonları derişimi 4 M olduğu­ na göre çözeltide kaç gram Na 2 C0 3 . 7H 2 0 çözülmüş olarak bulunmaktadır?

11. 180 gram

dır?

A) 25

C) 35

B) 30

O) 40

E) 45

17. 0,6 molal sulu C6 H120 6 çözeltisinde 72 gram daha C6 H120 6 çözüldüğünde çözeltinin molal 0,8 oluyor.

derişimi

Buna göre çözeltideki su kütlesi kaç gramdır?

(C6 H120 6 = 180)

;;"'

(Na2C0 3 =106, H20 = 18)

12. 78,4 g ~(S0 4)a bileşiği arı suda çözülerek 400 ml çözelti

so-2 iyonu derişimi

"

1,5 M oldu-

göre, bileşikteki X elementinin atom kütlesi kaçtır? (S=32, 0=16)

ğuna

15 54 gram C6 H120 6

B) 52

katısı

O) 161

3 kilogram suda çözü-

C)39

0)27

E) 15

18. 12,2 molal NaOH çözeltisinin molar

derişimi

6,1 M dir.

(C6 H120 6 =180)

Buna göre çözeltinin yoğunluğu kaç g/mL dir?

(Na0H=40) B) O,1O C) 0,05

O) 0,03

E) 0,01 C) 0,744

B) 0,610

A) 0,372

O) 0,896

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası e(CJ

E) 3000

0)2000

E)82

Buna göre, elde edilen çözeltinin molal derişimi kaçtır?

A) 0,30 A)64

C)232

nüyor.

hazırlanıyor.

Bu çözeltide,

B) 322

C) 1500

B) 1000

A) 500 A) 464

E) 1,610


1. . 0,25 M Fe(N0 3) 2 çözeltisine 400 ml su eklendiğinde

çözeltideki N0

4.

3iyonlarının derişimi O,1 M

Buna göre oluşan son çözeltinin M dlr?

oluyor .

Buna göre, Fe(N0 3) 2 çözeltisinin ilk hacmi kaç mililitredir? B) 50

C) 100

D)400

derişimi

X M CaCl 2 ve Y MAICl 3 çözeltileri karıştırıldığında oluşan

kaç

eşit

hacimde

yeni çözeltide,

[Ai+3 ] =0,3 M [Cll=1,1

M

oluyor. A) 0,03

A)25

g 7.

0,2 M 400 ml HCI çözeltisi ile 0,4 M 100 ml HCI çözeltisi karıştırılıyor.

B) 0,24

C) 0,30

E) 1600

Buna göre bu çözeltilerin leri X ve V kaç mol/ L dir?

E) 2,4

D) 0,48

_ x_ ~

başlangıç derişim­

_y _

A)

0,2

0,6

B)

0,2

0,4

C)

0,4

0,2

D)

0,4

0,6

E)

0,6

0,2

o, ;;

2.

5.

Kütlece %28 lik sulu X çözeltisinin özkütlesi 0,9 g/ml dir.

Bu çözeltinin 60 ml sine 60 ml su eklenirse son çözeltinin molaritesl kaç olur? (X= 18) A) 1,7

B) 3,5

C) 6,4

D) 7,0

E) 14

Eşit

hacimli ve derişimli KN0 3 ve Fe(N0 3 ) 3 çö-

zeltileri

karıştırılıyor.

g. 8. ~ i,

Bu çözeltide N0 3 iyonları derlşimi 0,8 mol/L olduğuna göre çözeltilerin başlangıç derişimi kaç mol/L dlr? .2'

"' ;;

A) 0,2

B) 0,3

C) 0,4

D) 0,6

E) 0,8 300 ml

200 ml

g. "'

Şekildeki

D

dibinde

sulu çöze lti ler boş bir kaba aktarılarak olmayan bir karışım elde edi liyor .

katıs ı

Oluşan çözeltideki cı- iyonlarının derişimi 4,8 M olduğuna göre FeCln bileşiğindeki n değeri kaçtır?

2

3.

Kütlece % 36,5 luk HCI çözeltisinin özkütlesi 1,2 g/cm 3 tür.

Bu çözeltinin 100 ml si bir kaba konulup hacmi 500 ml oluncaya kadar saf su eklenirse son durumdaki çözeltinin molarltesi kaçtır? (HCI = 36,5 g/ mol)

6.

Hacmi, deriş i mi ve sıcaklığı birbirine eşit olan NaN0 3 ve Mg(N0 3) 2 çözelti leri karıştı rılıyor. Karışımdaki No; iyonları derişim! 0,3 M olduğuna

9. g. ~

,,

8)3

C) 2,4

D) 1,8

E) 1,2

111. Karışımdaki Na+

derişimi

ifadelerinden hangileri Yalnız

I

Nacı

D)4

E) 5

çöze ltis iyle 0,4 molar 300

ml CaCl 2 çözeltis i karıştırı l d ı ğında

er

iyon l arı

derişiminin değ i şmediği Na+ iyon l arının derişi­

Buna göre NaCI çözeltisinin başlangıçtaki derişimi M 1 ve hacmi V1 aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

O,1 M dir.

doğrudur?

M 1 (mol/L) ii

A)

M 1 molar V1 ml

C) 3

minin ise 0,4 M ol duğu görülüyor.

göre,

1. Baş l ang ı çtaki NaN0 3 çözeltisi 0,2 M liktir.

il. Başlangıçtaki Mg 2 + derişimi O,1 M dir. A) 6

8)2

A) 1

B)

D) 1ve III

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

E) 1, il ve 111

V1 (ml)

A)

0,4

300

B)

0,8

300

C)

1,0

200

D)

1,0

100

E)

0,8

200

ö,

'---------------------'

ii

,__________________

Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası B(C)

__,


1O. 0,6 M 100 mL Al(N0 Mg(N0

3)3

çözeltisine 400 mL }

çözeltisi eklendiğinde N0 3 iyonları

) 3 2

derişimindeki değişim aşağıdaki

.o

13. 3KOH(aq)+H 3 P0 4 (aq)~ ~P0

4 (aq)+3H 2 0(s)

} .ö

tepkimesine göre, 100 mL KOH çözeltisi 0, 1 M 150 mL H3 PO4 çözeltisiyle tamamen reaksiyona

grafikte veril-

miştir.

Buna göre KOH çözeltisinin

~ [NO;J (mol/L)

derlşlmi

kaç mo-

İ

lardır?

1,8 ~ A) 0,05

B) 0,45

C) 0,5

D) 4,5

E) 5

1 o

0,6

dir: X: 1s2 2s 2 2p 6 3s 2

g_

girmektedir.

16. X ve Y metal atomlarının elektron dizilimi şöyle­

Y: 1s2 2s 2 2p 6 3s 1 Bu metallerden eşit mol sayısında alınıp 1 L HCI çözeltisine eklenerek artansız tepkime gerçekleştirildiğinde toplam 0,3 mol H2 gazı elde edili yor. Buna göre HCI çözeltisinin başlangıç derişi­ mi kaç mol/L dir?

~

A) 0,3

Zaman

B) 0,6

C) 0,9

D) 1,2

E) 1,5

Buna göre, eklenen Mg(N0 3) 2 çözeltisinin kaç molardır?

derişimi

8) 0,10

A) 0,05

C) 0,15

E) 0,25

D) 0,20

11. 400 mL 0,4 M HCI çözeltisi yeterince Zn me- g_ 14. X(k) + 3HBr(suda) ~ XBr3 (suda) + 3/2H 2 (g) g_ 17. 20 gram CaC0 3 katısı,

İ

tali ile

Zn(k) + 2HCl(suda) ~ ZnCl 2 (suda) + H2 (g) denklemine göre tepkimeye girdiğinde, açı­ g_ ğa çıkan H 2 gazı kaç moldür?

denklemine göre 1 L 0,6 M HBr çözeltisi tamamen harcanıyor.

o>

Bu tepkimede oluşan H2 gazı kaç moldür?

11,2 litrelik kapta 273 K de 1,2 atmosfer

kullanılan

çekleştiriliyor.

NaOH çözeltisinin deri-

D) 5

D) 2,0

E) 4,0

N2 (g) + 3H 2 (g)

~

2NH 3 (g)

}

Buna göre, oluşan NH 3 çözeltisinin derişimi

15

kaç molardır? (N=14, H=1)

A) 176 C) 4

C) 1,5

denklemine göre tam verimle tepkimesi sonucu oluşan NH 3 gazı 500 mL suda çözünüyor.

dır?

şimi kaç molardır?

B) 3

talinin 1,76 gramını çözmek için 0, 1 M HCI çözeltisinden 400 mL kullanılarak artansız tepkime ger- İ Buna göre X metalinin mol kütlesi kaç gram-

basınç yaptığı gözlenmiştir.

B) 1,0

18. 2,8 er gram N2 ve H2 gazlarının,

15. Periyodik sistemin 2A grubunda yer alan X me-

denklemine göre Al metalinin 200 mL NaOH çö- } zeltisi ile artansız tepkimesinden oluşan H2 ga- 15

A) 2

D) 1,2

A) 0,5

12. Al(k) + 3NaOH(aq) ~ Na3Al0 3 (aq) + 3/2H 2 (g)

Buna ·göre

D) 0,6

E) 0,80

D) 0,50

zının

C) 0,3

C) 0,40

B) 0,30

A) 0,08

B) 0,2

artansız

Buna göre HCI çözeltisinin başlangıç derişi­ mi kaç mol/L dir? (CaC0 3 = 100 g/mol)

E'

A) 0, 1

CaC0 3 + 2HCI ~ CaCl 2 + C0 2 + H2 0 denklemine göre 0,2 L HCI çözeltisi ile tepkimeye sokuluyor.

8)88

C)44

D) 22

E) 17 A) 0,1

E) 6 g_

B) 0,2

C) 0,4

D) 0,8

E) 1,0

2' .ö

1

i

~ ~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-' .ö '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-' .ö '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-'


1.

Buhar

/

basıncı

Kaynama ., Donma

Kütlece %64 X sıvısı içeren sulu çözeltinin 54 °c deki buhar basıncı kaç mmHg dir?

noktası

noktası

(54 °C de P~u= 108 mmHg, P~= 3 mmHg, X = 64 g/mol, H20 = 18 g/mol)

Elektriksel iletkenlik 1rııı

7.

Buna göre, XV nin mol kütlesi

Yukarıdakilerden şimine bağlı

kaç tanesi çözeltilerin deri(koligatif) özellikleri arasında yer

A)73

C)98

8)76

D) 105

E) 111 A) 42,5

alır?

A) 1

8)2

kaçtır?

(Su için Kd = 1,86 °c.m - 1)

basınç

Ozmotik

Donmaya başlama sıcaklığı - 3,72 °C olan XV tuzunun sulu çözeltisinin 500 gramında çözünen XV kütlesi 42,5 gramdır.

C) 3

0)4

8) 85

C) 127 ,5

D) 170

E) 255

E) 5

o

"'

2.

Arı

suyun oda sıcaklığında denge buhar ba23,8 mmHg dir.

5.

ı Sıcaklık

sıncı

8.

(°C)

Kapalı bir kapta oda sıcaklığındaki su, buharı ile denge halindedir .

Bu sisteme,

aşağıdaki işlemlerden

hangisi uygulanırsa buhar basıncı 23,8 mmHg dan düşük olur?

1 atm basınç altında suyun donma noktasını --5,58 °c ye düşürebilmek için 500 gram suya kaç gram antifiriz (C2 H4 (0H) 2) katılmalıdır? (C2H4 (0H) 2= 62 g.moı- 1 , su için Kd= 1,86 °c.m - 1)

t A) 31

8)62

D) 124

C) 93

E) 186

-;..Zaman (t)

A)

Sıcaklığı

Şekildeki

yükseltmek

8) Su üzerindeki

ması

basıncı artırmak

grafikte doymamış tuzlu suyun ısıtıl­ süresince sıcaklığının değişimi gösteril -

miştir.

C) Su içinde bir miktar tuz çözmek

D) Sabit sıcaklıkta suyun bir kısmını buharlaş- ~ tırmak

Bu grafikte verilen 1, il ve 111bölgeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? g_

"'

E) Su içine bir miktar aynı sıcaklıkta alkol sıvısı eklemek

A) Buhar

basıncı yalnız

1.bölgede artar .

B) il. bölgede çözeltinin molar

derişimi

artar.

C) 111. bölgede çözelti kütlesi değişmez.

i5

D) il. bölgede elektriksel iletkenlik artar. E) 111. bölgede yoğunluk değişmez. o

3.

2 mol glikol ile 3 mol su karıştırılarak elde 6. edilen ideal çözeltinin 53 °C deki buhar ba- g. sıncı kaç mm Hg dir? ~ (53 °C de P~u= 107 mmHg, P glikoı= 1 mmHg) 0

1 atm de 100 gram suda 18 gram C6 H120 6 çözülürse donma noktası 1,86 °C düşer.

9.

g E'

Buna göre 1 atm de 100 gram suda 11, 1 gram ;; CaCl 2 çözülürse donma noktası kaç °C düşer?

A) 32,3

B) 64,6

C) 74,2

D) 74,6

~

E) 84,2 ~

Moleküler yapıda suda çözünen X bileşiğinin 30 gramı 250 gram suda çözündüğünde oluşan karışımın donma noktası -3,72 °C oluyor.

Buna göre X

bileşiğinin

mol kütlesi

kaçtır?

(Su için Kd= 1,86 °c.m-1)

(C6 H120 6 =180, CaCl 2=111) A) 15

A) 0,93

B) 1,86

C) 3,72

D) 4,65

B) 45

C) 60

0)90

E) 5,58

;;

o

"'

o

_________________

.____

__, ;;"' '---------------------' Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası B(CJ

E) 120


1 O. 2 kg suda 90 gram C 6 H 12 0 6 (k) çözünerek ha- g 13. Atmosfer basıncının sabit olduğu bir ortamda; zırlanan çözeltinin kaynamaya başlama sıcak­ ., 1 kg suda O,1 mol CaCl 2 çözündüğünde lığı kaç °C dir? çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı 1 1 (100 + 2t) °C oluyor. (Su için ı<ıı: 0,52 °C. m- , C6 H120 6 =180 g.mol- ) .., 500 g suda O,15 mol X bileşiği çözündüğün­ de çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı C) 100,39 B) 100,26 A) 100,13 (100 + 4t) °C oluyor.

D) 100,52

E) 100,65

o

"' .ö

16.

100 gram su

C_

Buna göre X katısının formülü aşağıdakiler­ den hangisidir?

D) 101,56

saysında

Aynı sıcaklıkta

B)

Aynı

ortamda kaynama

C)

Aynı

ortamda donma sıcaklıkları

Buna göre, oluşan çözeltinin kaynamaya baş­ lama sıcaklığı kaç 0 c olur?

"'

.D

A) 100 + A)34

B) 51

derişimleri

Nacı çözeltisinin kaynamaya başla­ 0 ma sıcaklığı (1oo+a) c dir. Bu çözeltiye 100 mL 2 M C 12H220 11 çözeltisi ekleniyor.

Buna göre XV tuzunun mol kütlesi kaç gram-

E) 102,08

sıcaklıkları

17. 100 mL 1 M

çözeltinin normal basınçta kaynama nok 101,04 °C olmaktadır.

ğünde

(Kk=0,52 °c.m- 1)

buhar

derişimleri

E) Kütlece %

tası

basınçları

A)

D) Mola!

dır?

.o

mal

Buna göre, eklenen katıların tamamı çözünçözeltilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi farklıdır?

14. 17 gram XV tuzu 200 gram saf suda çözündü-

ö,

C) 101,04

B) 100,78

A) 100,52

~ 25 °C

düğünde oluşan

o"'

3

~

kaplarda bulunan arı su örneklerine C6 H 120 6 (glikoz) ve C 12H220 11 (sakkaroz) eklenerek karıştırılıyor.

·g.

f

100 gram su

Şekildeki eşit

>

1 kg suda 202 gram KN0 3 tuzu çözünerek haçözeltinin kaynamaya başlama nok0 tası kaç c dir? (KN0 =101, su için Kk=0,52 ·c.m- 1)

.,

1

25°c

"'

zırlanan

,

1

11.

C12H22011(k)

CsH1:Ps(k)

D) 85

C)68

%

B) 100 + a

E) 102 D) 100 + 2a

C) 100 + ~a 2

.o

E) 100 + ~a

a

15. 1000 gram su ile

1. 1 mola! C6 H 120 6 (suda)

12.

hazırlanan

kaynamaya çözeltisinin (1OO+t) °C dir.

il. 0,5 mola! NaN0 3 (suda) 111.0,25 mola! Al(N0 3b(suda)

molal derişimleri belirtilen sulu çözeltilerin 1 atm basınçta kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde

Yukarıda

!

doğru verilmiştir?

18.

0,5 mola! KN0 3

başlama

il.

111.Ozmotik

C) 0,75

D) 1,00

C) 1=11=111,;, .o E) 11>111>1

o

o

__

__________

Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası B(CJ

.ö .__ _________________ __. E'

ifadelerden hangileri doğrudur?

Yalnız

111

B) 1ve il

D) il ve 111

o"'

.__ _____

çözeltilerde ay-

sahiptir.

E) 1,25

B) 1>111>11

D) 111>11>1

basınç, derişimi eşit

nı değere

A) A) 1>11>111

Atık sulardan kullanma suyu elde etmek için ters ozmosdan yararlanılır.

Yukarıdaki

B) 0,50

bitkilerde suyun tepelere

çıkmasını sağlar.

Bu çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığını (100+3t) 0 c yapmak için çözeltide kaç mol daha KN0 3 çözmek gerekir? A) 0,25

basınç,

1. Ozmotik

sıcaklığı

~

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111


1.

Belirli bir sıcaklıkta 100 gram suda 60 gram X tuzu çözündüğünde doygun bir çözelti oluşuyor. Bu tuz ile aynı sıcaklıkta beş farklı çözelti hazır­

4.

Belirli bir sıcaklıkta 100 gram suda en çok 40 gram X tuzu çözünebilmektedir. Bu tuzun 10 gramı 50 gram suda çözülerek aynı sıcaklıkta çözelti

7.

hazırlanıyor.

lanıyor.

/

Kütlece % 20 X tuzu içeren bir çözeltinin 60 grat °C de 12 gram X tuzu eklenip çözüldü ğünde doygun çözelti oluşuyor. mına

Buna göre bu tuzun t °C deki çözünürlüğü kaç g/100 g su dur?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru­ dur?

40 gram X

A) 25

200 gram su

B)40

C) 45

0)50

E) 60

A) Doymuş bir çözeltidir. B) Aşırı doymuş bir çözeltidir . C) Elektrik akımını iletmez. D) 1O gram daha X tuzu çözülebilir. E) Saf su eklenirse daha derişik bir çözelti olu şur.

V

iV

Bu çözeltilerden hangisinin doygun hale gelmesi için gereken X kütlesi en fazladır?

A) 1

2.

B) il

C) 111

D) iV

E)V

Bir X tuzu ile eşit hacimlerde su kullanılarak aynı

5.

sıcaklıkta aşağıda belirtilen sulu çözeltiler hazırlan­

Tabloda beş farklı tuzun t °C sıcaklıkta çözünürlükleri verilmiştir.

mıştır.

-

çözeltisi

-

1.kap Bu çözeltiler ile ilgili hangisi y'lnlıştır?

-

aşağıdaki

-

--

X

36

y

40

z

32

T

48

Q

54

KCI0 3 katısının 40 gramı 70 °C de 150 gram suda çözülüyor. Bu çözeltiye 5 gram daha KCI0 3 katısı eklenerek çözündüğünde doygun çözelti elde ediliyor .

Çözünürlük (g/100 g su)

Tuz Do\muş

8.

Buna göre 70 °C de KCI0 3

-

'

lüğü

katısının

çözünür-

D) 35

E) 45

kaç g/100 g su dur?

A) 15

8)20

C)30

-

Bu tuzların birinden 8 gram alınıp üzerine 20 gram su eklenerek t °C de çözelti hazırlanıyor . Son durumda kapta 1,6 gram katının çözünmediği gözle- s: niyor.

A) 1. kaptaki çözeltiye X katısı eklenirse çözünmez.

Buna göre bu tuz

aşağıdakilerden

hangisidir?

B) 1.kaptaki çözünen X kütlesi il. den büyüktür . C) 111. kaptaki çözeltide bir miktar X çözünebilir .

A)X

B) y

C)Z

D)T

E) Q

D) iV. kaptaki çözelti doymuş bir çözelti olabi lir. E) 1.ve 111. kapta çözünen X miktarları eşittir .

"'

D

3.

Aşağıda çözünmüş

X kütleleri ve içerdikleri su kütleleri verilen çözeltilerden hangisi diğerlerinden daha derişiktir?

A) 5 gram X + 10 gram su

+ 25 gram su + 50 gram su X + 100 gram su X + 200 gram su

6.

35 °C de 20 gram suya 18 gram X tuzu eklene-

9.

rek çalkalanıyor. Bu işlem sonucu 6 gram X in çözünmeden kaldığı saptanıyor.

Kütlece % 15 lik X tuzu çözeltisinin 80 gramın­ dan 18 gram su buharlaştırıldığında katı içermeyen doygun çözelti oluşuyor.

Buna göre 35 °C de X in çözünürlüğü kaç g/100 g su dur?

lüğü

A) 90

A) 12

Buna göre X tuzunun bu sıcaklıkta çözünürkaç g/100 g su dur?

B) 10 gram X C) 20 gram X D) 25 gram E) 40 gram

8)84

C) 72

D) 60

E) 56

B) 18

C) 20

D) 24

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası s(CJ

E) 36


biri doymuş, iki çözeltide çözünmüş X kütleleri ile su kütleleri tabloda verilmiştir.

10. X tuzu ile aynı

13

sıcaklıkta hazırlanan

Ç öz ünmü ş

16.

c

Çözünürlük

------

.--- - --,- -------,Çöze lti

Arı bir katının çözünürlüğünün s ı caklıkla değişim grafiği aşağıdaki gibidir.

diğeri doymamış

Bu çözelti soğutulurs a,

1. katı kütlesinde azalma ,

Su kütlesi (g)

X kütlesi (g)

il. çözeltinin buhar

ı------+-------+-----

60

100

140

200

-

durumlarından

Bu çözeltiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerd en hangisi yanlı ştır?

1. a daki

doymamıştır .

doymamış ,

il. a daki çözelti

111.a daki

ifadelerinden hangileri doğrudur?

iletkenliği

Yalnı z

B)

C)

il

Yalnı z

111

E) il ve 111

O) 1ve 111

14. çözünürlüğü 40 g/100 g sudur. Bu tuz ilet °C de aşağıdaki çözeltiler hazır- -2'

17.

11~ X tuzunun t °C deki

X

X

1. 280 gram doygun çözelti

çözeltisi

y

il. Kütlece% 20 lik 400 gram çözelti hazırlanmış doymamış

çöX(k)

Buna göre bu çözeltilerde çözünmüş X kütleleri aşağıdakilerin hangisinde doğru karşı­

X ve Y maddelerinin çözünürlük-sıcaklık grafikleri verilmiştir.

çözünürlük - basınç

Buna göre X ve Y ile ilgili den hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

ifadeler -

Bu çözeltinin sıcaklığı artırılırsa,

C) 1= 11> 111

>1 B) 11> 111

Şekilde

ve

kapta çözünürlüğü endotermik (ısı ğ_ alan) olan X in katısıyla dengede doygun çözel - ötisi vardır. Şekildeki

laştırılmıştır?

> 1=11 D) 111

Basınç

Sıcaklık

zelti

A) 1>11>111

Çözünürlük

Çözünürlük

Sulu

!anıyor.

111.200 gram su ile

E) l, 11ve 111

D) il ve 111

b dekinden büyüktür .

derişim

A) Yalnız I

1. kap-

C) 1ve 111

B) 1ve il

1

aşırı doymuştur.

b deki

B) il. çözeltiye X tuzu ek lenirse çözünmez .

E) il. kaptaki çözeltinin elektrik taki çözeltiden büyüktür.

artma

hangileri gözlenir?

kararsızdır .

C) 1. kaptaki çözelti il. kaptaki çözeltiden sey reltiktir .

D) 1. kapta 20 gram daha X tuzu çözünebilir .

Yalnız

A)

Bu grafikteki a ve b bölgelerindeki çözeltiler le ilgili, aynı sıcaklıkta,

basıncında düşme ,

derişiminde

111.çözelti ~------- Sıcaklık

A) 1.çözelti

Kapal ı bir kapta suda çözünmesi ekzotermik olan X tuzunun sulu çözeltisi katısı ile dengede dir.

A) X in

1. çözünürlük,

> 11 E) 1=111

il. çözünme

çözünürlüğü

Basınç arttıkça

Y nin

111.katı kütlesi,

C)

iV. X in kütlece yüzdesi

D) Y nin fiziksel hali

niceliklerinden hangileri artar?

E) X in fiziksel hali

A)

Yalnız I

o

endotermiktir .

B) Y nin çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır .

hızı,

çözünürlüğü azalır .

gazdır.

katı

olabilir.

C) 1 ve 111 B) 1 ve il E) 1,il ve iV D) il ve iV

"'

300 gram doygun X çözel20 gram su 9 buharlaştırıldığında 3,2 gram X tuzu çökeliyor.

12. 20 °C de tisinden

hazırlanmış

15. Suda çözünme denklem i,

Buna göre X tuzunun 20 °C deki çözünürlüğü kaç g/100 g su dur?

olan X in katısı ile dengedeki doymuş çözeltisi ne ayrı ayrı şu işlemler uygulanıyor.

B) 16

C) 24

0)30

soğutuluyor.

1. Çözelti il.

A) 8

E) 42

18.

+ ısı

X(k) + su ------) X(suda)

sıcaklık değiştirilmeden

Aynı sıcaklıkta

111.Aynı

bir miktar su

I

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

=

..

,2atm C0 2 (g)

0,5atm C0 2 (g)

C0 2 (aq)

C0 2 (aq)

C0 2 (aq)

30 °c I. kap

30 °c il. kap

111.kap

..

C)

Yalnız

10 °c

kaplarda C0 2 gazının çözünürlükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şekildeki

Yalnız

,-

2atm C0 2 (g)

.2' buharlaştırılıyor .

Bu işlemlerin hangisi sonucunda çözeltinin kütlece % derişimi artar? A)

;ım :

g.

su ekleniyor .

sıcaklıkta

o .2'

111

E) il ve 111

o

o

"'

.2'

> 1> 11 C) 111 > 11 B) 1>111 A) 1> 11> 111 >1 E) 11>111 > 11> 1 D) 111


1.

Sıcak lı k

( C) 0

Çözü nürlük (g/ 100 g su)

25

35

45

25

C

2'

4.

X katısının çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi tablodaki gibidir. 45 °C de 100 gram su ile hazırlanan X in doygun çözeltisi soğumaya bırakı­

ö

Çözünürlük (mg/100 gram su)

.i,

2'

7.

ii

Eşit kütlelerde ve aynı sıcaklıkta saf su bulunan iki ayrı kaba şeker ilave edildiğinde şeker kütlelerinin değişimi şekildeki grafikteki gibi olmaktadır .

Şeker

56

kütlesi (g)

14

lıyor .

Sıcaklık

25 °C ye

düştüğünde,

0

1. 1O gram X çökelir. doymamış

il. Çözelti

Şekildeki

hale geçer.

nün

111.Çözelti kütlece% 20 X içerir . yargılarından

A)

Yalnı z

hangileri

I

D) 1ve 111

il

...__ 90

(°C)

_. sıcaklık

grafik X gazının sudaki çözünürlüğü­ göstermektedir.

sıcaklıkla değişimini

Zaman

Buna göre, 20 °C deki 50 gram su ile hazırla­ nan doygun X çözeltisinin sıcaklığı 90 °c ye E> çıkarıldığında kaç miligram X gazı çözeltiyi terk eder?

doğrudur?

Yalnız

B)

.___ _ ___ 20

C)

Yalnız

Buna göre bu kaplarda den hangisi fa rklıdır?

aşağıdaki

nicelikler-

111

E) il ve 111

A) 42

8)28

C) 21

D) 14

A) Kütlece yüzde

f

E) 12

derişimi

hızı

B) Çözünme

C) Çözünürlük

D)

Yoğunluk basıncı

E) Buhar

2.

~ Çözünürlük

Çözünürlük (g/100 g su)

(g/100 g su)

g_

8.

2' ;;

40

Bir karışımın çözünürlüğünü çözünme hızını artırmak için,

değiştirmeden

1. tanecik boyutunu küçültmek , il. sıcaklığı artırmak,

111.karıştırmak

a

işlemlerinden

0

....---...---•: Sıcaklık (°C) 4

'---

75

20

g_ Yukarıda

bir X

katısının çözünürlük-sıcaklık

X katısının sudaki çözünürlüğünün değişimi grafiktekigibidir.

gra-

:o

fiği verilmiştir .

Bu

katının

75 °C de belirli miktardaki suyla ha-

zırlanan, dipte katısı olmayan doygun çözeltisi

40 °C ye soğutulduğunda 14 gram çökelti olhazırlanan

1

çözeltinin

B) 50

60 v

6.

(g/100 g su)

25

B) 12,5

C) 15,0

A) X in sudaki B) 20 °C de

.

25

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

.i,

Bu tuz ile 60 °C de hazırlanan 60 gram sulu çöze!ti 20 °C ye soğutulduğunda 5 gram X tuzu çöküyor. (°C)

İ

ifadelerden hangi-

1. 60 °C de

hazırlanan

pozitiftir.

!?.

X(suda)

°'

i,

hangileri

doymamıştır.

Buna göre bu sistem ile ilgili,

gramdır.

1. X in çözünme

çözünmüş

X içerir .

il.

doğrudur?

Katı

kütlesi

A) Yalnız 1

B) 1ve il

D) il ve 111

hızı

artar.

azalır.

111.X in kütlece yüzde yargılarından

endotermiktir.

ısısı

çözelti

il. Çözeltideki su kütlesi 50

111.20 °C deki çözelti 5 gram

X çözeltisi kütlece %20 liktir.

C) X in sudaki çözünme

endotermik (ısı alan) olan bir X kaçözeltisi bir miktar ısıtılıyor.

Buna göre,

g_

yargılarından

çözünürlüğü

Çözünürlüğü

tısının şekildeki

çözünürlüğü 1O g / 100 g su

"' 60 °C deki çözünürlüğü 30 g / 100 g su

Sıcaklık

30

9.

°c deki

olarak verilmektedir.

: .

aşağıdaki

doymuş

il

1

E) 25,0

X tuzunun, "' 20

Saf X katısının çözünürlüğü sıcaklıkla grafikteki gibi değişmektedir.

Bu grafiğe göre si ya nlı ştı r?

Yalnız

B)

D) 1ve 111

~

A) 7,50

40

20

I

E) 123,5

ı• Çözünürlük

.

Yalnız

C) 73,5

D) 100

3.

A)

g_ .ii' :o

kaçtır?

D) 22,5

A) 23,5

(°C)

sıcaklıkla

hangileri uygulanabilir?

Buna göre 35 °C deki 70 gram doymuş X çözeltisi 20 °C ye soğutulduğunda çözeltinin g_ kütlesi 12,5 gram azaldığına göre a değeri .§,

muşmaktadır .

Buna göre, başlangıçta kütlesi kaç gram dır?

Sıcaklık

35

derişimi

hangileri

artar.

doğrudur?

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

A)

g_ 2'

Yalnız

I

B) D) 1ve 111

D) 20 °C de 100 gram su ile hazırlanan doymuş X ;; çözeltisi 25 °C ye ısıtılırsa 15 gram X kristallenir.

Yalnız

il

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

E) 30 °C de 50 gram suda en çok 30 gram X çö~~~

g_ .21

2.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ii ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası B(CJ


1O.

16. X ve Y tuzlarının çözünürlükleri

veya sıvı bir karışımın ilave edilen çözücü 1' 13. Aşağıdaki ayrıştırma işlemlerinden hangisinde özütleme yöntemi kullanılmamıştır? veya sıvı- " dan ayrılması işl e min e ................... .......... denir . Katı

cümlede boş bırakılan yere dakilerden hangisi getirilmelidir?

Yukarıdaki

aşağı-

}

A)

Yağlı

tohumlardan hekzan kullanarak

B) Tuzlu peynirdeki tuzun su B) Dekantasyon

C) Flotasyon

D) Damıtma

grafik-

Çözünürlük

X

yağ

eldesi

z,

A) Ekstraksiyon

sıca klıkl a

teki gibi değişmektedir.

yardımıyla karışmış olduğu diğer katı

kullanılarak

uzak-

l aşt ırılm ası

C) lhlamur, ada

y çay ı

gibi bitkilerden içecek haSıcaklık

z ırl a nması

E) Süzme D)

Şeker pancarından

su kullanarak

şeker

Bu grafi ğe göre,

el-

desi

1. X in

E) Alkollü suyun

damıtılması

çözünürlüğü

endotermik, Y ninki ekzo-

termiktir.

ile alkol eldesi

oluşan bir karışım ayrımsal kristallendirme yöntemi ile ayrıştırılabilir.

il. X ve Y den

hazırlanan sulu bir çözelti Y tuzu kristallenir.

111.X ve Y kullanılarak o

o

"'

"' SJ

soğutulursa yargı l arından

A)

Yalnız

hangileri

E) 1,il ve ili

D) il ve ili

"'

C) 1ve 111

B) 1ve il

I

o

doğrudur?

D

11.

tohumlar ezildikten sonra hekzan ilave ~ 14. İki ya da daha çok çözünmüş katı içeren ka- ,, 17. Bir karışımın, sabit bir faz üzerinde hareketli bir çözücü ile karışımı oluşturan bileşenlerin farklı rışımlarda çözünürlüğün sıcaklıkla değ i şi - ::edilerek tohumlardaki yağın çözünerek hekza- E' hareketleri sonucu bileşenlerine ayrılması işle· minden yararlanılan ayrıştırma işlemi aşağı- .D :o na geçmesi sağlanır. midir . doğru verilmiştir? hangisinde dakilerin tekniklerinden Bu işlem aşağıdaki ayırma Yukarıda tanımı verilen ayrıştırma işlemi aşa­ hangisi ile adlandırılır? ğıdakilerden hangisidir? A) Ayrımsal damıtma

Yağlı

A) Özütlem e

B) Yüzdü rme

B) Özütleme

C) Aktarma

D) Kristallend irme

C)

E)

~ E'

Damıtm a

I,

Ayrımsal

D) Basit

Damıtma

B) Özütleme

C) Kromatografi

D) Flotasyon

A)

kristallendirme

damıtma

E) Kristallendirme

E) Kağıt l<romatografi

o _O' jj

jj

12.

Özütleme i şleminde kullanılacak sıvının özel15. Aşağ ı daki madde çiftlerinden hangisine su ekleyerek ayrımsal kristallendirme işlemi uyg liği aşağ ıdakilerden hangisi olmalıdır? E' gulanabilir? z, A)

dır.

melidir.

"'

Karışımdaki

tü m maddeleri iyi çözmelid ir.

g .__ __________________

Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası B(Cl

"'

P' __,.o

ili.

D

D) Sodyum klorür (NaCI) - Naftalin

maddelerden hiçbirini çözme-

D) Karış ımdaki maddelerle tepk imeye girme li- :o dir. E)

B) Naftalin - Kum C) Alkol - Aseton E) Benzen (C6 H6 )

-

Karışımdaki

dan

A) Potasyum nitrat (KN0 3)-Sodyum klorür (NaCI)

B) Karışımdaki maddelerd en birinin yoğunlu- } ğundan büyük diğerlerinden küçük o lm alı- "

kromatografi yöntemi ile ilgili, karışımlara

uygula -

nır .

il.

maddelerden birini çözme li diçözmemelidir.

Karışımdaki

Kağıt

1. Miktarı az bileşen içeren

Karışımdaki ğerlerini

C)

18.

A)

hızların­

Uygulandığı karışımlarda maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirine yakındır.

yargılarından

Alkol

maddelerin göç etme

yararlanılır.

Yalnız

I

hangileri B)

D) 1ve ili

doğrudur?

Yalnız

il

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111


1.

Fiziksel ve kimyasal değişimlere eşlik eden ısı ve mekanik iş alışverişlerini inceleyen bilim dalına ....... 1....... denir . Bu bilim dalında; değişim olayının gerçekleştiği mekana ....... 11. ......, bu mekanı kuşatan diğer evren parçasına da ....... 111.. ..... adı verilir.

4.

Aşağıdaki

A) Sistem, incelenen olayın gerçekleştiği evrenin bir bölümüdür .

sistem

ortam

B) termokimya

ortam

sistem

C) termodinamik

sistem

ortam

O) termodinamik

ortam

sistem

E) elektrokimya

sistem

ortam

herşey

evreni

cıva

C) Termometredeki

i

O) Dünyadaki ve uzaydaki

A) termokimya

Açık

B) Balondaki hava ısı

alışverişi yapar.

E'

oluş-

ö

turur.

llL

Tür İzole sistem

A) Termostaki su

müdür.

C) Tüm sistemler ortam ile madde ya da

verllmlştlr?

_ı_ ı _

sistemlerden hangisinin türü kar-

Sistem

-

>

!

B) Ortam, evrenin sistem dışında kalan bölü-

yerlere gelecek olan kelimeler aşağıdakilerin hangisinde doğru

I

Aşağıdaki

şısında yanlış verilmiştir?

Yukarıda boş bırakılan

__

7.

ifadelerden hangisi yanlıştır?

sistem

Kapalı

D) Tabaktaki çorba

Açık

E) Şişelenmiş süt

Kapalı

sistem

sistem sistem

E) Ortamla hem madde hem de enerji alışveri­ şi yapan sistemler açık sistemdir .

o ô,

.o

o

E'

jj

2.

ısı:

1. Termo,

dinamik

ise hareket anlamına

5.

gelmektedir .

il. Evren, sistem ve

.o

ortamı

kapsar.

1. Madde

şümleri vardır .

111.Madde ve

B) 1ve il

ısı alışverişi vardır . değildir?

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

A) Yalnız 111

C"

.o

B) 1ve il

O) il ve 111

Sınıfı

Sistem

özelliklerinden hangileri ortak

O) il ve 111

sistemlerden hangisinin sınıfı kar-

şısında yanlış verilmiştir?

alışverişi vardır.

il. ısı alışverişi vardır .

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

Aşağıdaki

Evrendeki tüm sistemler için,

111.Fiziksel ve kimyasal olaylarda enerji dönüYukarıdaki

Üzerinde çalışmalar yapılan evren parçasına g 8. sistem denir. "'

A)

Canlı

bitki

B)

Ateşli

hasta

Açık

İzotermal sistem

C) Termostaki kahve

g

D) Kavanozdaki

!

E) Elastik balondaki hava

C) 1ve 111

sistem

turşu

İzole sistem Kapalı

sistem

İzobarik sistem

E) 1, il ve 111

a,

" ö

"'

.o

3.

6.

Sistemler

Açık

~+~

sistem Kapalı sistem

+

+

1. sistem

111.İ zotermal sistem

......!....... sistem

iV. İzokorik sistem

+

Ortamla Ortamla Ortamla ve madde sadece ....11..... ısı ve madde alışverişi yapar. alışverişi yapar. alışverişi yoktur.

yerlere gelmesi gereken kelimeler aşağıdakilerin hangisinde

doğru verilmiştir?

__

ı_

-+ Sıcak

_ı_ı_

lsı

B) İzole

Madde

C) İzoterm al

lsı

O)

Yarı açık

su

-- sıcak

su

Şekildeki tüplerde sıcak su bulunmaktadır .

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi

o

o, o

V. İ zobarik sistem Yukarıdaki

sistem lerden kaç tanesi enerji

alışverişine açıktır?

g İ

A) 1

8)2

C) 3

yanlıştır?

A) İzole

E) İzotermal

1. Açık sistem il. Kapalı sistem

ısı

Yukarıdaki şemada numaralı

9.

2. sistem

A) 1. sistemde çevreyle ısı alışverişi vardır. B) 1. sistemde çevreyle madde alışverişi vardır.

g E' 0

C) 2. sistemde çevreyle ısı alışverişi yoktur.

Madde

O) 2. sistemde çevreyle madde alışverişi yok - g ~~

Madde

E) Her iki sistemde de ısı alışverişi vardır .

!

g ~------------------~

2' .o

.

0)4

E) 5


10.

Normal basınç altında kaynamakta olan arı } 13. .ö su için,

A)

Yalnız

yanlıştır?

Yalnız

B)

I

0

111.İzole sistemler madde alışverişine kapalı, enerji alışverişine açıktır.

111.İç enerji değişimi sıfırdan büyüktür.

hangileri

16.

}

il. İzobarik sistemler hem madde hem de enerji alışverişine açıktır.

1. İzole sisteme örnektir. il. İzobarik sisteme örnektir . yargılarından

alışverişine kapalı,

1. İzokorik sistemler madde enerji alışverişine açıktır .

Yukarıdaki yargılardan

C) 1ve il

il

doğru

ola-

maz?

l~

Şekildeki kaplarda bulunan maddelerin iç enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

E) il ve 111

D) 1ve 111

hangileri

f

Yalnız

A)

B)

I

Yalnız

C)

il

Yalnız

111

E) il ve 111

D) 1ve 111

B) 1= 11<111

A) 1< 11< 111

11.

1. Termostaki çayın fincana doldurulması il. Ağzı açık sürahideki suyun bardağa doldu-

J 14.

/

;

Sürtünmesiz hareketli piston

rulması

111.Buzdolabındaki buzun,

o

17.

.5?'

buzdolabının dışına

il.

g.

alınması

hangilerinde maddenin bulunduğu sistemin türü değişmemiştir?

Yukarıdaki olayların

E' .ö

Şekildeki

C) Yalnız 111}

B) Yalnız il

A) Yalnız I

E) il ve 111

D) 1ve il

-

----.-

düzenek ile ilgili, ısı alışverişi

yargılarından

hangileri

Yalnız

111

kapalı

sistem

15. O

0

Sabit hacimli kap

Erlen mayer

doğrudur?

işlem

Yalnız

B)

I

Yalnız

18.

E) 1,il ve 111

Orta m ı n

Sistem 1. 60°C

sıcaklıktaki

1. titreşim,

il. Buzlu su 111.Bir fincan Yukarıdaki

durumları belirtilmiştir.

E) 1, il ve 111

Oda

çay

111.öteleme

C) 1ve 111}

koşulları

Normal sıcak

kinetik enerjilerinden hangileri artar? B) Yalnız il

Oda

durumu

peteği

kalorifer

il. dönme,

D) il ve 111

C) il ve 111

iV

E) 1, il ve 111

sistemlerin

koşullar

koşulları

bulundukları ortamların

Buna göre, bu sistemlerin hangilerinde buortamla aralarında ısı alışverişi olur? lundukları

-" A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve 111 Termos

Oda koşulları {25 °C ve 1 atm)

çay

D) 1ve iV

sonucu su moleküllerinin,

A) Yalnız I .ö

A)

C) 1ve ili

Fincan

E)

sıcak

sistemlerin hangilerinde bulunortamla aralarında ısı alışverişi yoktur ya da ihmal edilebilir düzeydedir?

c deki bir miktar buz parçası ısıtılarak 25 °C de

Bu C)

O °C sıcaklık 1 atm basınç

dukları

su elde ediliyor .

oluşturulabilir?

Oda koşulları (25 °c ve 1 atm)

duş

Yukarıdaki

yapamaz.

B) 1ve il

D) il ve 111

hem de

su ile alan insan

iV. Termostaki

A)

Aşağıdaki kapların hangisinde hem izobarik

Sıcak

1. İzobarik sisteme örnektir. il. Ortamla

durumu

O °C sıcaklık 1 atm basınç

111.25 °C de klima

Çelik kap

111.Kapalı sisteme örnektir .

12.

Orta m ı n

Sistem 1. Buzlu su

D

C) 1<11=111

<1 E) 111<11

= 111 D) 1= 11

Yalnız

il

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

İdeal pistonlu kap

g_

g_

~ ~ ~~~~ .ö ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö ~~~~~~~~~~~~~~~~


1.

Termodinamiğin sıfırıncı yasası ile ilgili,

1. Bir sistem

4.

Sistem

başlangıçta farklı

lsı(Q) (Joule)

İş(w) (Joule)

+

+

iki sistem ile ısıl dengede ise, bu sistemler de birbirleriyle ısıl dengededir .

il.

Termodinamiğin teşkil

diğer yasalarına

yargılarından

A)

Yalnız

hangileri

B)

I

temel

il

~

+

111

ısı(Q)

Termodinamiğin

Yalnız

il.

Eşitliği

A)

~ 5.

1. kanunu ile ilgili,

Yalnı z

Yalnız

D) 1ve 111

Sabit

Yalnız I

B)

Yalnız

il

D) 1ve 111

C) 1 ve il E) il ve 111

C) 1 ve il

E) il ve 111

8.

hangisinde sistemden ortama

1. 11O J

Br2(s)

il. 11O J

o

ısı almıştır.

ısı vermiştir.

111.Sistemin hacmi yargılarından

C) 30 2(g) ~ 20 3(g)

Yalnız 111

E) il ve 111

İzobarik bir sisteme 360 J lük iş yapıldığında sistemin iç enerji değişimi +250 J oluyor.

Buna göre bu sistem ile ilgili,

B) 2N0 2 (g) ~ 2NO(g) + 0 2(g) C)

gerçekleştirilirse

hangileri negatif olur?

işa­

basınç altında gerçekleşen aşağıdaki

A) Br2(g)~

hangileri yanlıştır?

B) Yalnız il

I

(w) in

iş yapılmıştır?

111.Enerji varken yok, yokken var edilebilir.

A)

A)

B) Yalnı z il

I

değişimlerden

diğerine dönüşebilir .

L\U=Q+w şeklindedir.

yargılarından

H20(s)

111

E) il ve 111

1. Enerji bir türden

ve

Bu sistemlerden hangilerinin iç enerjisi kesinlikle azalmıştır?

C)

~

işin işareti

Tabloda üç sistem ile ilgili retleri verilmiştir .

"'

111.H20(g)

-

değişimlerinden

D) 1ve 111

2.

il. I 2(k) ~ I 2(g)

1------j'---------+----

doğrudur?

Yalnız

D) 1ve il

İzobarik bir sistemde sabit sıcaklıkta,

1. 203(Q) ~ 302(9)

eder.

111.Bir sistemde enerjinin asla vardan yok edilemeyeceğini ya da yoktan var edilemeyeceğini belirtir.

7.

azalmıştır.

hangileri

doğrudur?

D) C(k) + 0 2(g) ~ C0 2 (g) A)

E) Fe20 3(k) + 3CO(g) ~ 2Fe(k) + 3C0 2(g)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) 1ve 111

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

"'

J)

3.

Termodinamiğin kullanım alanlarına,

il. klima, 111.araba

iV.

buharlı

Yalnız

9.

Sabit basınç ve sıcaklıkta gerçekleştirilen aşa­ tepkimelerden hangisinde sistemden ortama iş yapılmıştır?

A) 2H2 (g) + 0 2(g)

ütü,

111

B) Yalnız iV

D) 111ve iV

C) 1 ve il

E) 1, il, 111ve iV

~

B) 2CO(g) + 2H2 (g)

~

karşı

2H20(s) A) - 500 kJ

~

2H20(s) + 2C(k) C) C(k) + H20(g) ~ CO(g) + H2 (g) D) 2H2S(g) + S0 2(g) ~ 3S(k) + 2H20(s) E) N2(g) + 3H2(g)

Bir sisteme 1750 kJ ısı verilirken ortama 2250 kJ lik iş yapılıyor.

Buna göre sistemin iç enerji değişimi aşağı­ dakilerden hangisidir?

motorları,

verilenlerden hangileri örnek gösterilebilir?

A)

6.

ğıdaki

1. buzdolabı,

B) +500 kJ

D) +4000 kJ

2NH3(g)

o

"'

C) -4000 kJ

E) -5000 kJ


1O. Bir sistemin iç enerjisindeki

dire

iş yapmıştır.

1. 75 kJ lik

basınçlı izole bir sistemde,

rılıyor.

tepkimesi

Bu işlemde gazın iç enerji değişimi kaç kJ dlr?

Buna göre,

A) -167

yargılarından hangileri doğrudur?

yargılarından

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

yapar.

hangileri doğrudur?

C) 1ve 111

B) 1ve il

A) Yalnız I

karşı iş

111.Sistemin hacmi artar.

E) +1273

D) - 720

sıcaklık değişmez .

il. Sistem çevreye

C) +553

B) +167

ısı

gerçekleşmektedir .

1. Sistemde

değişimi gözlenmemiştir.

C0 2 (g) +

C(k) + 0 2 (g) --t

karşı iş yapmıştır.

il. Ortama 111.Hacim

553 kJ lük ısı verilirken, bir kuwet piston 720 kJ lük iş yapılarak sıkıştı­

dışarıdan

yardımıyla

ilişkin,

Buna göre sisteme

16. Sabit

13. İdeal özellikte bir gaz bulunduran pistonlu silin-

artış miktarı 400 kJ

ve absorpladığı ısı ise 475 kJ dir.

Yalnız I

A)

B)

Yalnız

11.

o

C) 1 ve il

il

E) il ve 111

D) 1ve 111

14. ~o

O>

X(g)

so c

X(g)

0

İdeal piston

o

"'

X(g)

Şekil

X(g)

10°c Arı

.,. ı

Şekil

1

Şekil

2

12. Sabit

D) 250

E)300

85 J lük

120 J

ısı alıyor.

A)

Yalnız I

X gazına verilen

başlangıç

ısı

il. X gazının iç enerjisi

artmıştır .

111.X gazını oluşturan taneciklerin öteleme kinetik enerjisi artmıştır. yargılarından

A)

hangileri doğrudur?

Yalnız I

B)

Yalnız

111

ile

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

18. İdeal piston

karşı­

M

Gaz

il. Hacmi değişmemiştir. 111.Gaz

artmıştır.

il

yoğunluğu

artar.

Şekildeki

yargılarından hangileri doğru olur?

hangileri doğrudur?

D) 1ve 111

iş,

enerjisinden küçüktür .

1. İç enerjisi azalır.

artmıştır .

Yalnız

1. Piston ile yaya yapılan

Arı

Bu sistemin yeni durumu

B)

sıkışıyor.

Buna göre bu olayla ilgili,

laştırıldığında,

il. İç enerji değişimi ~U= 205 J dür . yargılarından

da yay

bulunduğu

gaz bir süreliğine soğutuluyor.

iş yapıyor.

111.Sistemin iç enerjisi

X gazının

15. İdeal pistonla kapatılmış bir silindirde bulunan

Bu esnada ortama

Buna göre bu sistem ile ilgili,

1. Gazın hacmi

kapta piston ve yay dengelenmiştir . bölüm bir miktar ısıtıldığın­

Şekildeki arı

karşı iş yapa r. suyun iç enerjisi artar. C) X gazının iç enerjisi değişmez. D) X gazının özkütlesi azalır. E) X gazının basıncı azalır.

basınçta serbest pistonlu bir kaptaki gaz

genleşirken

1 de görülen O°C sıcaklıktaki

A) X gazı çevreye B)

C) 200

2

Buna göre, bu olayla ilgili aşağıdaki ifadeler den hangisi doğrudur?

Buna göre, m gramlık cismin X gazının bulunduğu sisteme karşı yaptığı iş kaç J dir?

B) 150

ı

Şekil

1

ısıtıcı

su içerisine üzerindeki 50 °C sıcaklıkta X gazı bulunan ideal pistonlu kap daldırılıyor. Bir süre sonra Şe­ kil 2 deki gibi ısıl denge kurulduğunda her iki kabın sıcaklığı 10 °C oluyor.

Şekil

1 de içerisinde X gazı bulunan ideal pistonlu kabın üzerine m gram ağırlığı olan bir cisim konuluyor. Bir süre sonra Şekil 2 deki gibi sistem dengeye ulaşırken X gazının iç enerjisi 200 J artıyor ve çevreye 50 J ısı yayılıyor. Şekil

A) 50

,..,

su

0°C

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

o

A)

Yalnız I

B) 1 ve il D) il ve 111

sisteme

ayrı ayrı

uygulanan üç

işlem

şöyledir:

1. Aynı sıcaklıkta M musluğundan kaba gaz ekleniyor.

C) 1ve 111

il.

E) 1,il ve 111

ısıtılıyor.

111.İdeal piston üzerine m kütleli bir cisim konuluyor . .n

Bu işlemlerden hangilerinde sistemin enerjisi artırılmış olur?

A)

Yalnız

il

B) 1ve il D) il ve 111

C) 1ve 111 E) 1,il ve 111


1.

Sistemlerdeki entalpi (6H), iç enerji (6U) ve iş (w) değişimlerini açıklamada kullanılan ifadelere ilişkin,

o

4. 1 mol Ne(g)

1. Sabit hacimde iç enerji değişimi sisteme verilen ısıya eşittir. (Qv=6U)

Yalnı z

Yalnı z

B)

D) il ve 111

1 mol

N2 (g)

+ 2H2 (g) -t

Ne(g)

tepkimeleri ile ilgili,

2

-~

~

N2 H4 (g)

I

,6H= t 22,8 kkal

/

1. Oluşan maddenin türü tepkime

gazı -

1. Sıcaklık

artışı

ısı

sisteme verilen

ısısını değiş­

Sıcaklık artışı ğiştirmiştir.

111.Sistemin

yargılarından

kap içindeki gaz hacmini de-

aldığı ısının tamamı

iç enerji

entalpisi N2 H4 (g)

111.İkisi de ısı veren (ekzotermik) dir.

nedeniyle

gerçekleşmiştir.

il.

oluşum

il. NH3 (g) nin molar den küçüktür.

~

Buna göre sisteme ilişkin,

C) 1ve il

111

V=Sa bit 6t=1 °C

Sabit hacimli sistemde bulunan 1 mol Ne nın sıcaklığı 1 °C artırılıyor.

hangileri doğru yazılmıştır?

I

+ 3H2 (g) -t 2NH3 (g) + 2, ,0 kk1

tirir .

111.Kimyasal bir reaksiyondaki tepkime entalpisi ürünler ve girenlerin entalpileri farkından hesaplanır. (6H =LH (ürünler) - LH(girenler))

A)

-~

~

il. Sabit basınçtaki sıcaklık değişimi iç enerjinin değişimi yanında mekanik işe de neden olur . (6H=6U - w)

eşitllklerind en

7.

N2 (g)

E'

.ii

A)

Yalnı z

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

I

D) 1ve 111

deği -

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

şiminde kullanılmıştır .

E) 1, il ve 111

yargılarından

A)

Yalnız

hangileri doğrudur?

I

Yalnız

B)

111

D) 1ve 111

~ ö, c

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

o

"'

" 2.

Bir kimyasal tepkimenin entalpisi 6H = LHü-LH formülüne göre

5.

9

hesaplanır.

C(k)

Yukarıdaki

Buna göre bir tepkimenin entalpisi,

1. Sabit

1. tepkimedeki maddelerin fiziksel haline, il.

ortamın sıcaklık

ve

+ 0 2 (g) ~

basıncına,

111.tepkimedeki maddelerin

+ ısı

8.

tepkime ile ilgili,

basınçlı

ortama

C0 2 (g)

bir sistemde

111.Entalpi

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

yargılarından

1. H2 0(g) yerine H2 0(s) nin il.

6H > O dır.

Yalnız

B) 1ve il

I

D) il ve III

C) 1ve 111

A)

Yalnız

hangileri doğrudur?

I

E) 1, il ve 111

Yalnız

B)

miktarı

E) 1,il ve 111

A)

hangilerinde açığa çıkan ı sı

artar?

Yalnız

I

B)

Yalnı z

111

D) 1ve 111

3.

Sürtünmesiz pistonlu zında gerçekleştirilen

6.

yalıtılmış bir kapta gaz fabir tepkimede toplam mol

sayısı değişmemektedir.

yoğun­

il.

zamanla artar.

H

ise

yargılarından

A)

Yalnız

I

B)

D) il ve III

hangileri doğrudur?

Yalnız

il

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve il

C)

Yalnız

2

C0 2 (g)

+ 94 kkal

0 2 (g) ~ H20(g)

A) Madde miktarlarının enerjiyi etkilemez. C) 1 ve il

,,

+ 58 kkal

değişmesi açığa çıkan

B) Her iki tepkime sonunda ürünler daha kararsızdır.

E) 1, il ve 111 C)

A)

+

1

,,

hangileri doğrudur?

kabın

hacmi artar.

+ 0 2 (g) ~

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

tepkimelerine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? (H=1, C=12)

devam etmez.

111.Minimum enerjiye eğilim ürünler yönündedir.

il. Tepkimenin entalpisi 6H>O ise gaz moleküllerinin kinetik enerjisi azalır.

111.Tepkimenin entalpisi negatif

Kendiliğinden

1. C(k)

2. H2 (g)

dır.

1. 6H>O

1. Tepkimenin entalpisi 6H<O ise gaz

yargılarından

9.

ısı kapsamı

Bu tepkime ile ilgili,

Buna göre bu sistem için, luğu

Bir kimyasal tepkimede ürünlerin reaktiflerinkinden büyüktür.

oluşması

miktarının artması

durumlarından

C) 1 ve il .ij"'

il

D) 1ve 111

kkal

ortamın sıcaklığının düşürülmesi

111.reaktiflerin o

A)

6H=-58

Buna göre,

karşı iş yapılır.

değişimi

H20(g)

2

tepkimesi ve entalpisi veriliyor . gerçekleştirilirse

il. Ekzotermiktir.

miktarına

+ 1 0 2 (g) -t

H2 (g)

Eşit

mollerde C ve H2

kullanıldığında

H2 da-

kulanıldığında

H2 da-

ha iyi yakıttır.

111

D)

E) il ve 111

Eşit

kütlelerde C ve H2

ha iyi E)

Eşit

yakıttır.

kütlelerde 0 2

daha fazla

;

kullanılırsa

1. tepkimede

ısı açığa çıkar.

o

'--------------------~

.OL__________________

__,


10.

13.

P0 =1 atm

2(g) ~ H20(g) + 0 1 kkal

..:!_0

1. H2(g) +

2

16.

Aşağıdaki maddelerden eşit kütlelerde alınıyor.

2

2. H20(g) ~ H20(s) + 0 2 kkal

O °C de su

1. O °C de buz

denklemleri verilen tepkimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Yukarıda

b

il. 100 °C de su

100 °C de su+buhar

111.O °C de buz

- 20 °C de buz

verilen madde çiftlerinden hangilerinin toplam enerjileri arasında 2 > 1 bağıntısı

Yukarıda

A) 2. denklem fiziksel bir manometreli kapta bulunan X2 ve Y2 yalnız XY gazı oluşuyor .

Şekildeki gazlarının

il. Tepkimede 111.XY(g) nin

ısı

girenler

kapsamları

D) H20(g) nin toplam entalpisi H20(s) nin toplam entalpisinden küçüktür .

küçüktür.

E) 1. denklem kimyasal bir

tarafına yazılır.

X2(g) ve Y2(g) nin toplamından küçüktür.

ısı kapsamı

vardır?

C) Her iki tepkime de ekzotermiktir .

Reaksiyon sonrası cıva manometrenin a kolunda yükseldiğine göre, sıfırdan

ifade eder .

B) 0 1 >0 2 dir .

tepkimesinden

1. Tepkime entalpisi

değişimi

değişimi

A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

D) il ve 111

,,

C) 1ve il

il

E) 1, il ve 111

ifade eder .

ısı

o

ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnız

A)

B)

I

Yalnız

C)

il

Yalnız

.

111

o

E) il ve 111

D) 1ve 111

E

X2(g) + 3Y2(g) ~ 2XY3 (g) gerçekleşirken

tepkimesi

L'ıH

C.

1. Kaptaki tanecik il. Toplam entalpi 111.Toplam

Zaman 111

A)

çizilen grafiklerden hangileri kesinlikle doğ­ rudur? A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

; 1,

Tepkime süresince toplam entalpi arttığına göre bu kapta,

B)

1

Yalnız

>1 D) 11>111

18. tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han- '' E gisi yanlıştır?

> 1=111 E) 11

(ısı

veren) tir .

D) Evrenin toplam enerjisi Yalnız

D) 1ve 111

il

C)

1

Yalnız

E) Toplam molekül

111

2

.

0 2(g) ~ H20(g) L'ıH=-57,8

kkal

111.CH 4(g)+20 2(g) ~ C0 2(g)+2H 20(g)

g

kısmı ısıya

1. C5 H 12(s)+80 2(g) ~ 5C0 2(g)+6H 20(g) L'ıH = -845,5 kkal il. H2(g) +

~

tıH Bazı yakıtların

dö -

yanma denklemleri

= -210 kkal yukarıda

ve-

rilmiştir.

nüşmüştür.

hangileri doğrudur? B)

C) 111>11>1

B) 1>11>111

> 11 A) 111>1

E) il ve 111

C) Reaktiflerin iç enerjilerinin bir

derişimi değişmez.

I

miştir?

C) 1ve il

il

B) Ürünlerin iç enerjileri toplamı, girenlerinkinden küçüktür.

basıncı değişmez.

Yalnız

tepkimelerinin entalpi değişimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-

artar.

hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Ekzotermik

il. Sıcaklık zamanla yükselir .

A)

111.N2(g) + 0 2(g) ~ 2NO(g)

azalır .

15.

çekleştiriliyor.

yargılarından

Yalnız

il. C2H4(g) + 30 2(g) ~ 2C0 2(g) + 2H 20(s)

E) il ve 111

tepkimesi sabit hacimli yalıtılmış bir kapta ger-

111.Gaz

1. C2H4(g) + 302(9) ~ 2E02(g) + 2H20(g)

sayısı değişmez .

D) 1ve 111

X2(g) + Y2(g) ~ 2XY(g)

1. Gaz

"

veriliyor .

C) 1ve il

111

D) 1ve III

12.

basınç

yargılarından

Zaman

Zaman

g 17. Aynı koşullarda gerçekleşen,

L'ıH<O

3Z(g)

değişimi

Buna göre artansız gerçekleşen tepkime süresince,

rasınç

enerıı

~

tepkimesi ve entalpi

< O

sistemle ilgili,

Pota.~siyel

1k

X(g) + 2Y(g)

14.

11. Yalıtılmış sabit hacimli bir kapta,

yakıtlardan aşırı miktarlarda alınıp aynı koşullarda eşit hacimli hava ile yakıldığında açığa çıkan enerjiler büyükten küçüğe nasıl

Bu

artmıştır .

sayısı artmıştır.

sıralanır?

E) il ve 111 A) 1>111>11

B) 1>11>111

D) 11>1>111

g ~

C) 111>1>11

E) 11>111>1

o

~ '-------------------~

ı:,

_________________

L__

__,


1.

1. O °C buzdan O °C de su il. C ve H atomları

oluşumu

Aşağıdaki

4.

değişimi

arasında bağ oluşumu

tepkimelerden hangisinin entalpi ; 7. .ö pozitiftir?

111.HN0 3 ve KOH den KN0 3 tuzu ve H 0 olu2 şumu

g_ E'

Yukarıdaki

olaylardan hangilerinin entalpi değeri negatiftir?

A)

Yalnız I

Yalnız il

B)

D) 1ve 111

2.

C)

_;;

o

B) Cl(g) + e- ~

Yalnız 111 } o

1. Sönmem i ş kirecin söndürülmesi

g_ 5.

1. Naftalinin

f

il. C0 2

gazının

olaylarından

kireç suyunu

hangileri

ısı

~

NaCl(aq)+H 20(s)

H2 (g)

g_ 8. 2

Yukarıdaki

olaylardan hangileri hem fiziksel hem de endotermiktir?

veren türdendir?

Yalnız

111

B) 1ve il

D) il ve 111

A)

C) 1ve 111

Yalnız.l

B) Yalnız il

D) 1ve 111

E) 1,il ve 111

B)

Yalnız

il

C)

Yalnız

C) 1 ve il

E) il ve 111

1. Br2 (g) ~ 2Br(g)

tepkimelerinden hangileri endotermik tir?

A)

Yalnız I

il. Br(g) ~ Br+(g) + e111. Br2 (s) ~ Br2 (k)

ö

111.Suyun elektrolizi

bulandırması

ısı

Elektroliz Na(k) + 1/2Cl (g) 2

D) 1ve 111

suda çözünmesi

AgCl(k) +

verilen değişimlerin hangileri fiziksel olup entalpi değişimi pozitif işaretlidir?

A)

süblimleşmesi

gazının

cı - (suda) ~

Yukarıda

E) Li(g) ~ u+(g) + e-

il. Oksijen gazından (0 2) ozon gazı (0 ) oluşu3 mu

111.C0 2

E'

cı - (g)

C) HCl(aq)+NaOH(aq)

E) il ve 111

111.NaCl(s)

A) C(k) + 0 2 (g) ~ C0 2 (g)

D) 2H(g)~

1. Cu(k) ~ Cu(s) il. Ag+(suda) +

111

A)

Yalnız

I

E) 1, il ve 111

B) 1 ve il D) il ve 111

(ısı

alan)

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

g_ E' .ö

3.

Aşağıdaki olayların şiminin

hangisinde entalpi (L'lH)işareti negatiftir?

deği­

6. E'

A) Suyun elektrolizle elementlerine

ayrışması

D) Naftalinin

9.

NaCl(aq)+H 2 0(s)

il. NaOH(k) ~

A)

Yalnız

1

B) Yalnız il

D) 1 ve il

verilen olaylardan hangisi ekzoter-

değ i ldir?

Na+(suda)+OH-(suda)+ısı

A) H2 0(g)

süblimleşmesi koparılması

Aşağıda

mik

llH<O

Yukarıdaki tepkimelerden hangileri fiziksel ve ekzotermiktlr?

parçalanması

E) Na atomundan bir elektron

~----------------~

~

111. C02'g)+H 2 0(s) ~ HC0 3 (aq)+W(aq)+ısı

B) C0 2 (g) nin suda çözünmesi C) Kireç taşının (CaC0 3 )

1. NaOH(k)+HCl(aq)

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

H2 0(s)

~

C2 H5 0H(k)

C) CH4 + 20 2

~

C0 2 + 2H2 0

D) H2 (g)

2H(g)

~

E) NaOH(aq) + HCl(aq)

g_

g_

.ö~----------------~

q,

~

B) C2 H5 0H(s)

~

NaCl(aq) + H2 0(s)

2'

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası s(CJ


13.

1O. Aşağıdaki olayların hangisinde ısı açığa çık­ ması beklenmez?

Bir kimyasal tepklmede tepkime entalplsl (m),

1. sıcaklık ve

A) Asit B)

Arı

suya sodyum (Na) metali

C)

Arı

suda amonyak (NH3)

1. X(k) + 0 2 (g) -----t X0 2 (g) + 0 1 kkal

basınç,

iV. tepkimenin

111.~(g) + 0 2 (g) + 0 3 kkal -----t 2ZO(g) izlediği

yol

özelliklerinden hangilerine

gazı çözündüğünde

Arı

A)

Yalnız

+ 1/20 2 (g) -----t Y20 3 (g) + 0 2 kkal

il. 2YO(g)

111.fiziksel hal,

atıldığında

suda sofra tuzu (NaCI) çözündüğünde E) Doğal gazın oksijen gazı ile tepkimesinden C0 2 ve H2 0 oluştuğunda

D)

Standart koşullarda gerçekleşen,

miktarı,

il. madde çözeltisine yavaş yavaş baz eklendiğinde

16

tepkimeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesınlikle yanlıştır?

bağlıdır?

C) il ve 111 B) 1ve il iV ve 111 il, 1, E) D) 1,il ve 111

iV

A) X0 2 (g) nin oluşum

ısısı

8H=-0

1

kkal/mol dür.

B) 1ve il ekzotermiktir . C) 22

yakıt

kullanılmaz.

olarak

D) YO(g) nin molar yanma

ısısı

8H =- 0 2 kkal dir.

te girenlerin oluşum ısıları toplamı sı ­ E) 1ve 111 fıra eşittir .

11.

ı.

+ H2 0(s)

C0 2 (g)

-t W(aq)

il. Na(g)-----t Na+(g)

dakilerden hangisine bağlı

+ e-

A) Maddenin

tepkimelerden hangileri endoter-

Oda koşullarında,

1. 1 mol H2 gazının yeterince 12

C) Ortam

sıcaklığına

111.1 mol S0 2

C) 1ve il B) Yalnız il E) il ve 111 D) 1ve 111

gazının

kimesinden S0 3

D) Maddenin fiziksel haline E) Tepkimenin izlediği yola

1

15. "

Ekzotermik bir tepklmede açığa çıkan ısı miktarını,

yeterince 0 2

2

D) 2Fe(k) E) N2 (g)

+

3

2 0 2 (g)

"'

1. reaktiflerin kütlesi,

ile tep-

Yalnız

o

,;"'

;

verilenlerden hangileri değiştirir? Yalnız

I

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

C)

B) Yalnız il

I

Yalnız

111

E) 1ve 111

il. S0 3 (g) -----t S0 2 (g)

+ 1/20 2 (g)

111.CS2 (s) + 30 2 (g) -t C0 2 (g)

8H 2

+ 2S0 2 (g) 8H 3

tepklmelerlnden hangilerinin ısısı S0 2 (g) nln

111.reaktiflerin teması yüzeyi

A) -----t Fe2 0 3 (k)

gazı

18. o

il. tepkimedeki maddelerin fiziksel halleri,

C) H2 (g) -----t 2H(g)

ile tepki -

Buna göre, bu tepkimelerin hangilerinde meydana gelen entalpi değişimi (8H) ürünün molar oluşum ısısına eşittir?

Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde ürünlerin

A) C2 H5 0H(s) -----t C2 H5 0H(g) 1 B) NaCl(s)-----t Na(k) + Cl2 (g)

gazı

gazı

D) 1ve il

entalpileri toplamı, reaktiflerin entalpileri toplamından küçüktür?

ile tepki-

elde ediliyor.

A)

12.

katısı

gazı,

il. 1 mol C katısının yeterince 0 2 mesinden C0 2 gazı,

miktarına

Dış basınca

B)

miktir?

A) Yalnız

değildir?

mesinden HI

111.N2 (g) + 1/20 2 (9) -----t N20(g) Yukarıdaki

17

14. Kimyasal bir tepkimenin entalpisl (8H) aşağı­

+ HC0 3(aq)

standart A)

111

Yalnız

oluşum ısısına eşittir?

I

B) Yalnız il

D) 1ve il

E) 1ve 111

+ 0 2 (g) -----t 2NO(g) "'

D

C)

Yalnız

E) 1,il ve 111

111


1.

+

1. CO(g)

1/20 2(g) ~ C0 2(g)

4.

Aşağıdaki

tepkimelerden hangisinin entalpl ürünün oluşum entalpisi de-

7.

değişimi oluşan

il. H2(g) + I 2(g) ~ 2HI(g)

ğerini

il. 02(9)

verir?

111.S(k) + 3/20 2(g) ~ S0 3 (g)

111.H20(g)

Yukarıdaki

tepkimelerden hangilerinin reaksiyon ısısı, standart şartlarda oluşan bileşik­ lerin molar oluşum ısısıdır?

A)

Yalnız

1

8)

Yalnız

il

C)

Yalnız

8) CO(g)

111

2 0 2(g) ~ C0 2(g) +

C) 2FeO(k)

E) S0 2(g) +

C(k)

+ 0 2(g) ~ C0 2(g)

5.

ôH=-94 kkal

tepkimesiyle ilgili,

1. C(k) nin molar yanma

1

2

oluşum ısısı sıfırdır.

1

tepkimelerden hangisinin entalpisi KCI katısının standart molar oluşma entalpisine eşittir?

8) K(s)

Yalnız

il

C)

Yalnız

8.

Aşağıdaki oluşum

1. H2(g) + Cl2(g) ~ 2HCl(g)

+ Cı-(suda) ~

+ Cl2(g) ~

6.

ôH 1

PCl5 (g)

KCl(suda)

ôH 3

verilen tepkimelerden hangilerinin AH değeri oluşan bileşiğin molar oluşum ısı­ sına eşittir?

+ 1/2Cl2(g) ~ KCl(s)

8)

O) 1ve 111

Yalnız

il

C) Fe(s) E) NaCl(s)

KCl(k)

"-

9.

Kimyasal tepkimelerle ilgili,

1. Standart koşullarda elementlerin ları sıfır kabul edilir. il. Standart

H20 nun fiziksel halleri X, Y, Z ile

oluşum ısı­

koşullarda bileşiklerin oluşum ısıla­

rı sıfırdan farklı

bir

X

değerdir.

111.Yanma tepkimelerinin entalpi zaman sıfırdan küçüktür .

değerleri

her ..._--------

Tepkime

C) 1 ve il

E) il ve 111

gösterilmiştir.

Potansiyel enerji

ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnız 1

8) 02(S) D) Cu(k)

E) K(s) + 1/2Cl2(g) ~ KCl(k)

Yukarıda

A)

maddelerden hangisinin standart entalpisi sıfır kabul edilir?

D) KCl(k) ~ K(k) + 1/2Cl2(g)

111

E) 1, il ve 111

il. C(k) + ~0 2(g) + Cl2(g) ~ COCl2(g) ôH 2 111.PCl3 (g)

1

i,,

hangileri yanlıştır?

D) 1ve il

3.

C) 1 ve il

E) il ve 111

2 0 2(g)

A) H20(s)

8)

1

+

B) Yalnız il

I

2 0 2(g) ~ S0 3 (g)

C) K(k) + 1/2Cl2(g)-> Yalnız

Yalnız

D) 1ve 111

Aşağıdaki

A) K+(suda)

o

111.C(k) nin standart

A)

A)

0 2(g) ~ Fe20 3 (k)

ısısı sıfırdır.

il. Endotermiktir. yargılarından

verilen maddelerden hangilerinin standart oluşum entalplsl sıfır kabul edilir?

1

+

D) CaO(k) ~ Ca(k)

2.

Yukarıda

A) C(k) + 0 2(g) ~ C0 2(g)

E) il ve 111

D) 1ve 111

1. Fe(s)

koordinatı

A)

Yalnız I

B) Yalnız il

D) il ve 111

E) 1, il ve 111

Şekilde

H20 nun fiziksel hallerinin birbirine dönüşümü ile ilgili potansiyel enerji diyagramı verilmiştir.

Buna göre,

1. X katı Y gaz halini gösterir. il. Y nin Z ye

dönüşümü

endotermiktir.

111.Y hali en düzenlidir. yargılarından

A)

Yalnız

I

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

O) 1ve 111

C)

Yalnız

E) il ve 111

111


10 .

!

Entalpi, H

13.

2XY

reaktif ler

}

P.E(kkal)

P.E(kkal)

90

e

~im

30

reaktifler Zaman

T.K.

O

T.K.

O ~

İki farklı tepkime türünün entalpi diyagramları

X2 + Y2 --------)2XY ve XY + 1/2Y 2 --------)XY2

a,

grafiklerde görüldüğü gibidir.

yukarıdaki

değeri

pozitiftir .

Buna göre

il. 1. tepkimenin ürünleri aynı sıcaklıkta reaktif lerinden daha kararlıdır.

111.2. tepkime

devam eder . yorumlarından

ha ngileri

A) Yalnız I

il. XY(g) nin oluşum ısısı sıfırdan büyüktür .

111.Tepkime standart

ısı değişimi

(~H) kaç kkal dir?

11.

A)

E)-120

O) +120

Yalnız

E'

g. 14.

P.E (kJ)

P.E (kJ)

g_ E'

gaz a

g.

- Tepkime

-

Şekil

grafikte S(k) nin yanarak S0 2(g) ye dö-

Buna göre, il. 32 gram S(k), 32 gram 0 2(g) ile yakılırsa 296,8 kJ ısı açığa çıkar.

!

1. 2. den

;;

il. Her ikisi de ekzotermiktir .

açığa çıkan ısı

111.Z 1. de gaz ise 2 . de yargılarından

hangileri

tepkimede

oluşan

H2 0

bileşiği

değilde sıvı olsaydı,

il. ürünlerin potansiyel enerjisi,

D

2

111.tepkimenin entalpi

değişimi

niceliklerinden hangileri

g.

değişirdi?

t

B) Yalnız 111

A) Yalnız il

Buna göre bu tepkimelerle ilgili,

111.1 mol S(k), normal koşullarda 11,2 litre 0 2(g) ile yakılırsa 148,4 kJ ısı açığa çıkar .

O) il ve 111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

daha fazladır. sıvı

olabilir .

doğrudur?

hangileri doğrudur?

(O= 16, 8=32)

A) B) Yalnız il

I

Yalnız

C) 1ve il

B) Yalnız il

I

C) 1ve il E) 1, il ve 111

O) il ve 111

E) 1, il ve 111

O) il ve 111

12.

Şekil

1

Bir kimyasal tepkimeye ait potansiyel enerji (P.E) - tepkime koordinatı (T.K) grafikleri şekil 1 ve şekil 2 de verilmiştir.

standart entalpi değişimi verilmiştir.

1. S(k)+0 2(g) ~ S0 2(g) ~H7=-296,8 kJ dür.

-T.K

L------

T.K

'-------

koordinatı

Yalnız

E) 1, il ve 111

1. girenlerin potansiyel enerjisi ,

Ö>

A)

C) 1ve il

il

17. Yukarıdaki

'---------

yargılarından

Yalnız

.ı- O,,(g )

nüşmesinde

B)

ö

296,8 SO ) g)

Şekildeki

I

O) il ve 111

ö,

(~

doğrudur?

C) +30

B) - 60

A) +60

Potansiyel enerji (kJ/mol)

şartlarda gerçekleşmiştir .

ifadelerinden hangileri

(X2 ve Y2 birer element molekülüdür.)

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

.

;. Tepkıme koordinatı

2XY(g)--------) X2(g) + Y2(g) + 90 kkal dir .

(

O) il ve 111

X, (g)+ Y, (g)

1. Tepkime denklemi

aynı koşullarda,

tepkimesinin

i\

Potansiyel enerji (PE) - tepkime koordinatı (TK) grafiği şekildeki gibi olan tepkime için,

"' D

y a nlı ştı r ?

B) 1ve il

g_

f

2XY2 --------)X2 + 2Y2

başladıktan·sonra kendiliğinden

2XY(g)

O

tepkimelerine ait potansiyel enerji (P.E) - tepkime koordinatı (T.K) grafikleri yukarıda verilmiştir .

Buna göre,

1. Her iki tepkimenin de ~H

~PE (kkal)

XY+1/2Y 2 ·

90

ürün ler

16.

D

15.

P.E(kkal)

18.

Potansiyel enerjii

~ Potansiyel enerji (kkal)

o

C

E'

Reaktif ler

X2(g) + !Y2(g )

b

58

a - --.,.

__... ·_\ X2 Y(g) .___________

_. Tepkime

.__________

1 mol H20(k) nin hal değişimlerine ait P.E-T .K

grafiği yukarıda verilmiştir.

koordinatı

g.

r

Buna göre, su ile ilgili,

1. 1. değişim gösterir.

2. değişim gaz oluşumunu

sıvı,

il. Donma ısısı a kkal/mol dür.

111.Buharlaşma yargılarından

ısısı

1 :;;

(c-b) kkal/mol dür .

hangileri

Yukarıdaki

Bir tepkimenin potansiyel enerji-tepkime grafik X2(g) +

tepkimesinde termektedir .

1. Endotermik

O) il ve 111

. ~H 111 C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

değeri

A) Yalnız il ·g_ ~

'------------------~

2

Buna göre, bu grafik aşağıdaki tepkimelerden hangisine ait olamaz?

potansiyel enerji değişimini gös-

(ısı

A) Yanma tepkimesi

alan) tir .

B) Nötrleşme tepkimesi O) İyonlaşma tepkimesi

hangileri doğrudur?

O) il ve 111

E '------------------~

C) Çözünme tepkimesi

58 kkal dir . B) 1ve il

E) Sentez tepkimesi

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

koor-

dinatı grafiği şekilde verilmiştir.

il. Homojen fazla gerçekleşir .

doğrudur?

B) Yalnız 111

.!Y2(g)--------)X2Y(g)

Buna göre tepkime ile ilgili,

yargılarından

A) Yalnız il

~~Tepkime ___, koordinatı

Tepkime

'-----------

koordinatı

g. ~

E '---------------------'


1.

Bile ş ik

4.

t. H~1(kJ/mol) ii

-85

C2H5(g) H20(s)

g_

- 393

bazı bileşiklerin

standart

7.

yargılarından

değişimi

ısısı

- 14 kkal dir.

S0 3

- 7 kkal dir.

hangileri

A)

Yalnız

denklemine göre başlangıçta 2 şer mol alı­ nan S0 2 ve 0 2 gazlarının tam verimle gerçek-

doğrudur?

B) Yalnız il

I

D) 1 ve il

g

leşen

C)

Yalnız

111

D) +871

tepkimesi için,

il. Tepkime entalpisi -46,8 kkal dir.

E) il ve 111

111 . 1 mal 0 2 den artar.

"' B) - 1644

94,4 kkal

1. Tepkime ekzotermiktir .

kaç kJ dür?

denkleştirilecek)

-

S0 2(g) + 1/20 2(g) ~ S0 3 (g)

"'

C2H6 (g) + 0 2(g) ~ C0 2(g) + Hp(s)

A) - 858

Olusum...!filfil_ -71 kkal

oluşma ısısı

111. Tepkimenin entalpi değişimi (t.H), -28 kkal dir.

oluşma ısıları

Buna göre,

(Denklem

2Hp(g)+2Cl 2(g)+28 kkal

il. HCl(g) nin molar yanma

verilmiştir.

tepkimesinin entalpi

~

1. H20(g) nin molar

-286

C0 2(g) Tabloda

4HCl(g)+0 2(g)

tepkimesi ile ilgili,

yargılarından

hangileri

doğrudur?

C) - 1559 A)

E) +1559

Yalnı z

il

B) Yalnı z 111

D) il ve 111

2'

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

ii

g §, .o

2.

S0 2(g) ve S0 3 (g) nin oluşum ısıları -72 kkal/mol ve -96 kkal/mol dür.

sırasıyla

g 5. f!

tepkimesi ve entalpi

.i5

Buna göre,

2S0 3 (g)

değeri

t.H 0 =-22 kkal

t.H= - 94 kkal

veriliyor .

2H2(g)+0 2(g) ~ 2H20(s)

Buna göre, ~

tepkimesinin

A) +48

N2(g) + 3H2(g) ~ 2NH3 (g)

tepkimeleri verilmektedir.

2S0 2(g) + 0 2(g)

ısısı

B) +24

C) -48

D)-24

0,25 mol C2 H4 (g) tam olarak yakıldığında 79 kkal ısı açığa çıktığına göre, C 2 H4 gazının molar oluşma ısısı kaç kkal/mol dür?

i

(~H) kaç kkal dir?

"'

tepkimesi için,

E)-12

t.H= - 116 kkal

1. Entalpi değişimi t.H=+11 kkal dir. g_

il. Analiz tepkimesidir.

f!

ii

A)-12

B) - 8

C)8

E) 12

D) 10

111.5,5 kkal lik ısı harcandığında 0,5 mol N2 gazı oluşur.

yargılarından

g

hangileri

doğrudur?

§• jj

A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

:,

C) 1ve il

E) il ve 111

E' jj

3.

N2(g) + 3H2(g) ~ 2NH3 (g) + 22 kkal

6.

Fe20 3 (k)+3CO(g)

Yukarıdaki tepkime denklemine göre 2,8 gram } gazı

ile 2 gram H2 gazının tam verimle tepkimesinden açığa çıkan ısı kaç kkal dir? N2

0

(N=14, H=1)

A) 1,1

B) 2,2

C) 3,3

D) 11

2Fe(k) + 3C0 2(g) t.H=-4,3 kkal

denklemine göre 0,4 mol Fe2 0 3 (k) ve 2 mol CO(g) nin tam verimle tepkimesi sonucu kaç kkal ısı açığa çıkar?

A) 1,72

E) 22

~

B) 3,44 D) 9,40

C) 8,60

9.

C2H4 (g) + 30 2(g) ~ 2C0 2(g) + 2Hp(s) t.Ho=-340 kkal tepkimesi ve standart entalpi

kütlelerde C2 H4 (g) ve 0 2 (g) alınarak gerçekleştirilen tepkimede 17 kkal ısı açığa çık­ tığına göre, başlangıçta alınan karışım kaç gramdır? (H=1, C=12, 0=18)

E) 12,9 B) 6,2 D) 19,2

g ________________

___,

E' ._ i5

________________

veriliyor.

Eşit

A) 2,8

._

değeri

___,

C) 9,6

E) 98


02

13. Erime noktasındaki 64 gram CH30H(k) nin uy-

gazının 0,2 molü uygun koşullarda S0 2 ve

1O. S0 3

Bu olay

gazlarına parçalanıyor.

tepkimede 14 kkal

gun koşullarda CH3 0H(s) ye 10 kJ ısı gerekiyor .

sırasında

ısı harcanıyor.

CH3 0H(s)

E) 105

O) 70

C) 21

H2 (g) + 1/20 2 (g) ~ H2 0(s) C(k) + 0 2 (g)

~

C0 2 (g)

tepkimeleri ve standart entalpi

dH= - 68 kkal dH=-94

kkal

değerleri

veril-

miştir.

~

tepkimesinin aH

B) 10,5

16.

için

Buna göre,

Buna göre, normal şartlar altında 3,36 litre S0 2 gazı elde etmek için kaç kkal ısı gerekir?

A) 7

dönüşmesi

0

CH3 0H(k)

Standart koşullarda C 2 H6 gazının bir molü yandığında 372 kkal ısı . açığa çıktığına göre, C 2 H6 gazının molar oluşum ısısı kaç kkal/mol

değeri kaç J dlr?

(0=16, C=12, H=1)

dür?

C) - 500

8)2500

A) 5000

A)-30

E)-5000

0)-2500

8) - 20

C) - 10

0)20

E)30

o

"'

()

"'

.D

1650 kJ

g 17. Standart koşullarda 4,8 gram CH4 gazının ta-

14.

11. 33 gram propan (C3 H8) gazının yanması ile

'"

ısı açığa çıkıyor.

denklemine göre 27 gram H2 0(g) 87 kkal ısı açığa çıkmaktadır.

Buna göre,

C3 H8 (g) + 50 2 (g) ~

3C0 2 (g) + 4H2 0(s)

tepkimesinin entalpi değişimi (dH) kaç kJ dür?

Buna göre CH 4 (g) nln standart oluşum ısısı

Buna göre aşağıdaki ifadelerden "

doğrudur?

mamen yanması sonucu 63,6 kkal ısı açığa çık­ maktadır.

oluştuğunda

hangisi

(H= 1, 0= 16)

0

kaç kkal/mol dür? 0 (H = 1, C = 12, dH co = -94 2 = -68 kkal/mol)

0

(C3 H8 =44)

kkal/mol,

dHı-ı o

A) 1 mol 0 2 (g) C) + 1100

B) -2200

A) + 2200

B) Normal

E)-550

0)-1100

2

harcanmıştır.

şartlarda

4,48 L H2 (g)

harcanmıştır.

"'

A) - 18

8) - 9

C)9

O) 18

E) 27

C) H20(g) nin molar oluşum entalpisi-58 kkal dir. O) 1 mol H2 0(g) nin elementlerine sonucu 58 kkal ısı açığa çıkar .

ayrışması

E) H2 (g) nin molar yanma entalpisi +58 kkal dir.

18. 2X(k) + 3/2 0 2 (g) ~ X20 3 (k)

15.

12. tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi

!

yanlıştır?

denklemine göre 5,6 gram N2 nin yeterince 0 2

ile tepkimesi için 36 kJ

A) NH3 (g) nin molar

oluşum ısısı

ısı

}

gerekmektedir .

denklemine göre 28 gram X elementinin yeterli miktarda 0 2 gazı ile tepkimesinden 47,5 kkal ısı açığa çıkmaktadır.

Buna göre, NO(g) nln molar oluşum ısısı kaç kJ.moı- 1 dir? (Atom ağırlığı; N=14)

dH=-11 kkal

dH = -190 kkal

Buna göre, X elementinin atom kütlesi kaçtır?

dir. 8) Tepkimenin

ısısı

dH=+22 kkal dir.

C) 1 mol NH3 (g) yi elementlerine için 11 kkal ısı gereklidir. O) Minimum enerjiye

eğilim

ürünler yönünedir.

O) +180

A) 23

C) +150

8)-90

A) +90

ayrıştırmak

E)-180

"

E) Ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından büyüktür.

i

~

~-----------------~

;;~-----------------~

i

~

8)27

C)32

0)56

E)64


1.

Yalıtılmış

gerçekleştirilen,

bir kapta

ılH<O

ilişkin,

tepkimesine

1. Tepkime entalpisi

ılH=

sıcaklığı

artar.

il. Sistemin

111.28 gram Fe(s) elde

-846 kJ dür.

edildiğinde

ısı

423 kJ

yargılarından

A)

Buna göre,

111.3 er mol N2(g) ve H2(g)

ılH

= 2y + 3z dir.

yargılarından

C) 1ve 111 E) 1,il ve 111

yargılarından

Yalnız

1

20 2(g) ~ H20(g)

5.

+ 0 1 kkal

"'

H2(g) +

20 2(g) ~ H20(s)

B) Yalnız 111

I

Yukarıdaki

tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

-0

B) H20(s) nin molar

ayrışma ısısı

0 3 kkal dir.

C) 0 1

değeri

03

O) 0 2 değeri 0 1

değerinden değerinin

E) H20(s) nin molar

1

kkal dir.

66 kkal

hangileri

doğrudur?

Yalnız

A) 11,2

I

B)

Yalnız

il

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

C) 1ve il

8.

B) 13,44

O) 19,6

C(k) + 0 2(g) ~ C0 2(g) + 94 kkal S(k) + 0 2(g) ~ S0 2(g) + 70 kkal tepkimelerine göre molce % 50 karbon(C) içeren C(k) ve S(k) karışımının 220 gramının tamamen yakılması sonucu kaç kkal ısı açığa çıkar? (C=12, S=32)

normal koşullarda hacmi kaç litredir?

o

oluşma ısısı

22 kkal dir.

kullanılırsa

E) 1,il ve 111

Etil alkol (C2H5 0H) sıvısının standart molar yanma entalpisi ılH=-240 kkal/mol dür.

gazının

+ 0 3 kkal

A) H20(g) nin molar

kkal dir.

oluşum ısısı

O) il ve 111

Bir miktar etil alkolün yakılması sonucu 48 kkal ısı açığa çıktığına göre, kullanılan 0 2

2H20(g) + 0 2 kkal ~ 2H2(g) + 0 2(g) 1

A)

hangileri doğrudur?

O) il ve 111

H2(g) +

ısısı ılH=-22

ısı açığa çıkar.

entalpi değişimi (ılH), C2H5 0H(s) nin molar yanma entalpisidir.

A)

2.

1. Tepkime

111. Tepkimenin

B) 1ve il

O) il ve 111

il. NH3 (g) nin molar

il. 2y + 3z - x < O dır.

hangileri doğrudur? (Fe=56)

Yalnızı

tepkimesi ile ilgili,

tepkimesindeki C2H5 0H(s), C0 2(g) ve H20(s) maddelerinin standart molar oluşum ısıları sıra­ sıyla x, y ve z dir.

1. x +

açığa çıkar.

N2(g) + 3H2(g) ~ 2NH3 (g)· + 22 kkal

7.

C2H5 0H(s) + 30 2(g) ~ 2C0 2(g) + 3H20(s)

2Al(k) + Fe20 3 (s) ~ Al20 3 (k) + 2Fe(s) + 846 kJ

C) 16,8

E) 22,4

A)205

C) 640

B) 410

0)820

D

E) 960

büyüktür. "'

katına eşittir.

iki

buharlaşma ısısı

03

-

01

değerine eşittir.

3.

2CH4 (g)+0 2(g) ~ 2CH3 0H(s) tepkimesi ve standart bilinmektedir.

şartlardaki

ılH 0 =-328 kJ

entalpi

değeri

6. 2>

oluşum

entalpileri

şöyledir:

t

1. Heterojendir. il. Standart koşullarda 1 mol CH3 0H(s) oluşurken 164 kJ enerji açığa çıkar. şer mol CH4 (g) ve 0 2(g) nin tam verimle tepkimesinden 328 kJ enerji açığa çıkar.

ô,

hangileri doğrudur?

PCl3 (g) + Cl2(g) ~ PCl5 (g)

"'

D

Buna göre, PCl 3 (g) nin standart

oluşum

en-

A) 10· ,

talpisi (x) kaç kkal/mol dür?

A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

O) 1ve 111

C) 1ve il ~

E) 1,il ve 111

~

8)-42

A)-69

O) +21

~' D

C)-21 E) +69

o

B) 15

C) 20

kkal

dönüştüğünde

Buna göre başlangıçta alınan 0 3 % kaçı 0 2 gazına dönüşmüştür?

koşullarda,

tepkimesinde 5 mol PCl5 (g) oluştuğunda açığa çıkan ısı 105 kkal dir.

111.2

ılH=-102

tepkimesine göre 0 2 gazına 765 kkal ısı açığa çıkıyor.

ılH~ı(Pcı 5 (g)) = -90 kkal/mol Standart

75 mol 0 3 gazı, 203(9) ~ 302(9)

ılH~ı(Pcı 3 (g)) = x kkal/mol

Buna göre bu tepkimeyle ilgili,

yargılarından

9.

PCl3 (g) ve PCl5 (g) bileşiklerinin standart koşul­ lardaki

0)25

gazının

E) 30


13.

1O. Standart koşullarda gerçekleşen bir tepkimede, 2X(k) + 3/20 2 (g)

~

ılH = -400

X20 3 (k)

Y + ~0

~Y0

Buna göre X ile ilgili,

Oluşma ısıları,

ö

ılHH o(s)= - 280 kJ/mol ve ılHso (g)=-396 kJ/mol

~ 0 2 (g) ~

!x 2 0 3 (k) 2 4 tepkimesinin entalpi değeri molar yanma entalpisine eşittir.

göre, belirtilen tepkimede oluşan H2 S0 4 ün molar oluşma ısısı kaç kJ/mol dür?

(0=16, 8=32)

C) 32

B) 24

A) 16

E) 64

D) 40

3

2

olduğuna

Buna göre, Y nin atom kütlesi kaçtır? (X=12)

1. Atom kütlesi 27 dir.

gazının yeterince su ile tepkimeye

girmesinden H2 S0 4 (sülfirik asit) oluşmaktadır. Bu tepkimede açığa çıkan ısı enerjisi 233 kJ dür.

kkal

ılH=-94

3

16. 80 gram S0 3

kkal

tepkimelerine göre 6 gram X in yanması ile açı ğa çıkan ısı miktarı, 8 gram Y nin yanması ile açığa çıkan ısının iki katıdır .

ısı açığa çıkıyor.

il. X(k) +

2

2

denklemine göre 10,8 gram X(k) elementi ile yeterince 0 2 (g) den X2 0 3 (k) elde edilirken 80 kkal

ılH= - 94

X0 2

X + 02~

kkal

C) - 676

B) +676

A) - 321

E) +909

D)-909

111.X2 0 3 (k) bileşiğinin standart molar oluşum entalpisi - 400 kkal dir. yargılarından

hangileri

doğru

olabilir?

~

o

"

A)

Yalnız

B)

Yalnız I

C) 1 ve il

il

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

o

o

"'

.n

tar CH4

yanmasın ­

ılH = -94

kkal

H2 (g) + 1/20 2 (g) ~ Hp(s)

ılH= - 68

kkal

il. Oda

koşullarında

2

gazı

yargılarından

da 4,6 kkal

!

hacmi 5,6 litredir.

(CH4 = 16, tepkimeler

hangileri

D) 1ve il

C) +16

B) -18

B) Yalnız il

I

gazı oluştuğun­

ısı açığa çıkıyor .

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi (O= 16)

doğrudur?

B) X0 2 (g) nin molar yanma entalpisi 23 kkal dir.

C)

Yalnız

D) 1 mal X0 3 (g) nin elementlerine için 23 kkal ısı gerekir .

111

E) il ve 111

ayrışması

E) 12,8 gram X0 2 (g) nin yeterli 0 2 ile yakılma­ sı sonucunda 2,3 kkal ısı açığa çıkar .

E) +32

D) +18

kkal

C) X0 3 (g) nin molar oluşma entalpisi -23 kkal dir.

aynı koşullardadır.) Yalnız

~ X0 3 (g) ılH=-23

A) X in atom kütlesi 32 dir.

doğrudur?

(H=1, C=12) A)

2 (9)

denklemine göre 16 gram X0 3

için,

111.1 gram H atomu içerir.

si kaç kkal dir?

A) - 32

CH 4

X0 2 (g) + !0

ısı açığa çıkıyor.

4

C(k) + 2H2 (g) ılH

yakılan

53 kkal

ı. SN tane molekül içerir.

Bu bilgilere göre,

tepkimesinin

yakıldığında,

Buna göre,

C(k) + 0 2 (g) ~ C0 2 (g)

CH4 (g)~

17.

14. CH4 ün molar yanma ısısı - 212 kkal dir. Bir mik-

11. CH4 (g) + 20 2 (g) ~ C0 2 (g) + 2H2 0(s) Denklemine göre, 16 gram CH4 ün dan 212 kkal ısı açığa çıkmaktadır.

"'

o ö,

o

12. CH4 (g) + 20 2 (g) ~

15.

C0 2 (g) + 2H2 0(g) ılH =-190

CO(g) + !0 2

C0 2 (g) 2 (9) ~

ılH=-70

kkal

tepkimeleri ve entalpi değerleri bilinmektedir. CH4 (g) ve CO(g) den oluşan karışım yeterince 0 2 (g) ile yakıldığında 0,2 mal H2 0(g), 0,4 mol

A)57

olayı

B) 47

sonunda

açığa çıkan ısı

94 kkal

yakılırsa

B) Normal koşullarda, 11,2 litre C0 2 (g) ğunda 47 kkal ısı açığa çıkar.

kaç

0)37

g_

315 kkal

ısı açığa çıkmaktadır.

6 gram XS0 4 elementlerinden oluşurken 15,75 kkal ısı açığa çıktığına göre X in atom kütlesi kaçtır? (O= 16, 8=32)

!

ısı açığa çıkar.

A)4

oluştu­

B) 19

C) 20

0)24

E)40

C) 9400 kalori ısı elde etmek için 1,2 gram C(k) } yakılmalıdır.

C)40

18. 1 mol XS0 4 bileşiği elementlerinden oluşurken

ılH=-94 kkal

A) 12 gram C(k), 32 gram 0 2 (g) ile

C0 2 (g) oluşuyor . Bu yanma kkal dir?

C(k) + 0 2 (g) ~ C0 2 (g)

tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan han- } :;s gisi yanlıştır? (C=12, 0=16)

kkal

D) C0 2 (g) nin standart molar kkal dir.

E)33

"'

:;s

oluşma ısısı

-94

E) C0 2 (g) nin entalpisi, C(k) ve 0 2 (g) nin entalpileri toplamından büyüktür .

g_

!

o

"'

"

~ .__ _________________

__. .ö .____________________

__.


1.

0,25 mol CnH2 n+2 0 sıvısının 0 2 gazı ile tam olarak yakılmasından normal koşullarda 11,2 litre C0 2 gazı ve bir miktar H2 0 o l uşmaktadır.

4.

hangisinde

doğru

Bu

2.

molar yanma 6H= - 340 kkal olduğuna göre, bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? (H = 1, C = 12)

veril-

-164

8) CH 4 0

-328

C) C2 H5 0H

- 42

D) C2 H6 0

- 328

E) C2 H6 0

-164

gazı alınarak,

· tı.H=

N2 (g) + 20 2 (g) ~ N2 0 4 (g)

tı.H=+10

+34 kJ kJ

tepkimeleri artans ı z olarak gerçekleştiriliyor. Kullanılan toplam enerji 23,4 kJ olduğuna göre, tepkimelerde harcanan N2 gazlarının mol sayıları toplamı kaçtır?

, 5.

9,2 gram CnH2 n+2 0 bileşiğinin yakılması sonucu 65,6 kkal ısı açığa çıktığına göre n sayısı aşağıdakilerden hangisidir? (H=1, C=12, 0=16)

D) 4

sonucu 2 kg suyun sıcaklığı

C) 0,6

E) 0,9

C0 2 ve S0 2 bileşiklerinden oluşan bir gaz karı­ normal koşullarda 11,2 litre hacim kapla-

şımı

-

16,4 °C artıyor.

maktadır .

CnH2 n+2 0 bileşiğinin standart yanma entalpisi -328 kkal/mol olduğuna göre, bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru

Karışıma

çekleştirilen yanma sonunda 6 kkal ısı açığa çıktığına göre, karışımın molce yüzde kaçı

verilmiştir?

C0 2 (g) dir?

(H=1, C=12, 0=16,

E) 5 g

8.

CnH2 n+2 0 formülüne sahip bir bileşiğin 4,6 gramının yak ı lması

C)3

8) 0,5

D) 0,7

-328 kkal dir.

8) 2

kütlelerde N2

1/2N 2 (g) + 0 2 (g) ~ N0 2 (g)

A) 0,3

CnH2 n+2 0 bileşiğinin standart molar yanma ısı-

A) 1

Eşit

Molar ~anma ısısı (kkal)

A) CH 4 0

bileşiğin, aynı koşullardaki

ısısı

miştir?

Formü l

7.

17 kkal ısı aç ı ğa çık ­

maktadır.

Bu tepkimede 82 kkal ısı açığa çıktığına göre, CnH2 n+2 0(s) nin formülü ve molar yanma ısısı aşağıdakilerden

Genel formülü CnH2 n şeklindeki bir bileşiğin 2,8 gramının yakılmasından

-

C 5 u=1

kal/g 0 C}

yeterince Oig)

gönderilerek ger-

(tı.H 502 ı ı= -70 kkal/mol, tı.H 503 (g)=-94 kkal/mol) 9

i5

A) 25

8) 33,3

D) 75

3.

(CH)n(g), H2 0(g) ve C0 2 (g) nin standart oluşma

6.

entalpileri sırasıyla, +20, -58 ve - 94 kkal/mol dür.

(CH)n(g) nin standart molar yanma entalpisi 6H=-758 kkal olduğuna göre, bileşiğin bir molekülünde toplam kaç tane atom vardır?

2'

C) 12

D) 16

E) 18

3C(k) + 4H 2 (g) ~ C3 H8 (g) + 106 kJ

tepkimeleri ö,

8) 8

9.

kütlelerde C(k) alınarak ,

C(k) + 0 2 (g) ~ C0 2 (g) + 394 kJ o

A) 4

Eşit

i5

N2 (g) + 0 2 (g) ~ 2NO(g)

tı.H 0 = +44 kkal

C(k) + 0 2 (g) ~ C0 2 (g)

tı.H =-94

Açığa çıkan

toplam enerji 128,8 kJ olduğuna göre, tepkimelerde harcanan gazların mol

A) 2,8

8) 2, 1

C) 1,4

Buna göre karışımdaki N2 (g) nin molce yüzdeD) 0 ,7

A) 10

"'

"'

kaçtır?

E) 0,35

D

;; ~-------------------'

sistemden alınan ısı 3,8 kka l olarak

ölçülüyor .

D

~-----------------~

kkal

N2 (g) ve C(k) den oluşan 0,4 mollük bir karışım yakıld ı ğında

si

"'

0

tepkime leri ve standart reaksiyon ısıları veriliyor.

gerçekleştiriliyor.

sayıları toplamı kaçtır?

~

C) 50

E) 87,5

8)25

C) 30

D)50

E) 75


10. Standart

koşullarda;

13. H2 (g) + 1/2 Oig)

2

O,1 mal Y(k) nin yeterince 0 2 (g) ile tepkimesinden Y0 2 (g) oluşurken 7,00 kkal ısı açığa

16.

H2 0(s)

H2 (g) + 1/2 0 2 (g) ~ H2 0(g) AH=-57,8 kkal/mol

açığa çıkıyor. tııı

~

O'

ö

B)~

A) 10,5

111.2N0 2 (g) ~ N2 (g) + 20 2 (g) tepkimesinin niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?

A)

E) -10,5

14.

çıkan ısı değeri

H2 0(s) nin molar

_§,

veriliyor.

CH4 (g) + 20 2 (g) ----1C0 2 (g) + 2H2 0(g) AH=-212 kal

:O

ısısı

-1 941 kJ/mol

denklemine göre

"" C3 H8 (g) nin molar yanma ısısı -2220 kJ/mol } dür. Ll

Buna göre a ve b değerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Yukarıdaki

(H=1, C=12, 0=16)

tepkimesinin kJ/mol dür?

1. Kaç gram CH4

bilgilere göre,

il.

C3 H4 (g)+2H 2 (g) ----1C3 H8 (g)

o

değ i ş imi

enta lpi

A)

46

33,6

B)

23

11,2

C)

46

11,2

O)

13

22,4

E)

23

33,6

E'

normal

koşullarda

oluşma

ısısı

15. g

_§,

+ 10,5 kkal/mol

H2 (g) +

hangilerine cevap verileblllr?

<?-

E) 1172

H2 (g) + 0 2 (g)

.o

dür.

Yukarıdaki lindiğine

1

2

1

2 0 2 (g)

~

Yalnız I

B) Yalnız il

18.

H2 0(s)

~

H2 0 2 (s) ısıları

göre,

g

ısı miktarı,

tepkimesinin enta lpisi kaç kkal dir?

il. H20(s) + C) +57,8

B) +68,3

"'

H2 0(g)

entalpi değerini hesaplayabil-

1. H2 (g) + 1/20 2 (g) ~ H2 0(s) tepkimesinin entalpi değeri, il. H20(g) nin molar

oluşma ısısı,

111. H2 0(s) nin molar donma

1

2 0 2 (g)

~

C) 1 ve il

E) 1,il ve 1111

mek için, ~H 1 ve ~H 2 bi-

1. 1 mal suyun elektroliz edilmesi için gereken ~

0 2 (g)

~

Hp(k)

değişiminin

tepkimelerin

kaç lit-

(H=1, C=12, Lerime=80kal/g)

ö

O) il ve 111

buharlaşma ısısı

H2 (g) +

C) 293

gazı yakılmıştır?

gazı

111.Bu ısı O °C deki kaç gram buzu eritir?

A)

H2 0(g) nin elementlerinden

.

C0 2

redir?

{AH) kaç :;;

B) -2 93

0)586

-57,8 kkal/mol dür.

Buna göre ,

Oluşan

soru larından

A) - 586

yakılıyor .

Yanma sonucu açığa çıkan ısı billndlğine göre,

__b_

O) +47,3

C) 1 ve 111

E) 1,il ve 111

-286 kJ/mol g 17. Bir miktar CH4 gazı,

oluşum ısısı

C3 H4 (g) nin molar yanma dür.

a gram C2 H5 0H(s) ve normal koşullarda b litre g hacim kaplayan 0 2 (g) nin artansız gerçekleşen g, tepkimesinden 684,05 kJ ısı açığa çıkıyor.

A) - 68,3

B) 1 ve il

I

O) il ve 111

dür.

2C0 2 (g) + 3H2 0(g) + 1368,1 kJ

~

Yalnız

E) +485

11. C2 H5 0H(s) + 30 2 (g) ~

H2 0(s)

entalpisi,

C) +17

B) - 17 D) +438

H2 0(s) nin

oluşum

il. N0 2 (g) nin molar

C) 10,5 18

9

0) - 10,5 18

"'

12.

2NO(g) + 0 2 (g)

AH değeri

g_

_a_

----1

1. NO(g) nin molar oluşum entalpisi,

verilen tepkimeler ve entalpi değer­ lerine göre 1 gram su buharının yoğunlaşma ısısı kaç kkal dir? (H2 0= 18)

tepk imesinin ~H değeri -251 kkal olduğuna göre XV2 (g) nin standart molar oluşum ısısı

tepkimesi ve açığa

+ 0 2 (g) + 44 kkal

2N0 2 (g) + 28 kkal

X0 2 (g) + 2Y0 2 (g) ~ XY2 (g) + 30 2 (g)

A)-485

----1N2 (g)

tepkime denklemlerine göre,

Yukarıda

çıkıyor.

kaç kkal dir?

2NO(g)

~H=-68,3 kkal/mol

"" 0,25 mal X(k) nin yeterince 0 2 (g) ile tepkimesinden X0 2 (g) oluşurken 23,5 kkal ısı

H2 0 2 (s)

ısısı

niceliklerinden en az hangileri bilinmelidir?

tepkimesinin entalpisi,

E) -47,3

111. H20 2 (s) nin elementlerine

A)

ayrışma ısısı

B) 1ve il O) il ve 111

I

B) Yalnız il O) 1ve 111

niceliklerinden hangileri bulunabilir?

A) Yalnız il

Yalnız

C) 1ve 111 E) 1,il ve 111

g ğ,

.ii

g

~

~

~

L,__

_________________

__,.iiL---------------------'

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111


1.

X2(9) + Y2(9) ~ 2XY(9)

öH 1 =-a kJ

2XY(9) + Y2(9) ~ 2XY2(9)

öH 2 =-b kJ

tepkimeleri ve entalpi

değişimleri

!

4.

S(k) + 0 2(9) ~ S0 2(9)

öH=- 71 kkal

S(k) + 0 2(9) ~ S0 2(9)

2S0 3 (9) ~ 2S0 2(9) + 0 2(9)

öH = +48 kkal

S0 2(9)

tepkimeleri ve standart entalpi değerleri biliniyor.

veriliyor.

Buna göre, normal

Buna göre,

gazının

X2(9)+ Y2(9) XV2(9) ~ _:1__

koşullarda

tepkimesinin entalpi

C) -a-~

3

2 0 2(9)

değeri

kaç kkal dir?

C) 10,5

E) 95,0

D) 19,0

B) -~-b 2

öH= - 24 kkal

S0 3 (9)

S0 3 (9) ~ S(k) +

B) 9,50

A) 4,50

(l

A)-a-b

~

Buna göre,

esnasında

açığa çıkan ısı

2 tepkimesinin entalpl değişimi kaç kJ/mol dür?

0 2(9) _:1__ 2

tepkimeleri ve entalpi değerleri veriliyor.

2,24 litre S0 3

elementlerinden oluşması kaç kkal olur?

+

C)-47

B) +95

A) - 95

E)-27

D) +47

2

E) a+b 2

D) a+b

o

i"'

2.

C2H6 (9) +

7

2 0 2(9) ~ 2C0 2(9) +

3H 20(s) öH 1 = -a öH 2 =-b

g 5. E'

2H 2S(9) + C0 2(9) ~ CS2(g) + 2H 20(9) öH=-12 kkal

8.

CS2(s)+30 2(9) ~ C0 2(g)+2S0 2(9)+256 kkal C(k) + 0 2(9) ~ C0 2(9) + 94 kkal

i>

H2S(9) + 3/20 2(9) ~ H20(9) + S0 2(9) öH=-134,6 kkal

S(k) + 0 2(9) ~ S0 2(9) + 71 kkal tepkimeleri ve bu tepkimelerde

açığa çıkan ısı

tepkimeleri ve entalpi değerleri verildiğine göre aynı koşullarda,

değerleri verilmiştir.

Yukarıdaki

Buna göre 3,8 gram CS 2 (s) elementlerinden

tepkimelere göre,

oluşurken

2C(k) + 3H 2(9) ~ C2H6 (9)

g

tepkimesinin entalpl değişimi (öH) aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

C)-a-b-3c

E) a-3b

ısı

CS2(9) + 30 2(9) ~ C0 2(9) + 2S0 2(9)

gerekir?

tepkimesinin

(C=12, S=32)

f

A) 10

A) a-2b-3c

kaç kkal

kaç kkal dir?

E) -281,2

D) -257,2

B) a-2b-6c

o

D)-a-2b-3c

C) -146,6

B) +257,2

A) +281,2

E) 0,1

D) 0,4

C) 1

B) 4

ısısı

"'

+ 2c

3.

_:1__N 2(9) +

2

~ H2(9) ~

6.

öH=a

NH3 (9)

2

N2(9) + 0 2(9) ~ 2N0(9) N2(9) + 0 2(9) _:1__ 2

N2(9) + 0 2(9) ~ 2N0(9)

~

öH 0 = +8,0 kkal

N0 2(g)

öH=c 0 2(9) ~ H20(s) H2(9) + _:1__ 2 tepkimeleri ve entalpi değerleri veriliyor.

tepkimeleri ve standart ğerleri veriliyor.

Buna göre,

0 2(9) ~ N0 2(9) N0(9) + _:1__ 2

NH 3 (9) +

~ 0 2(9) ~ 4

N0(9) +

B) b+3c +a 2

2

D) b+3c -a 2

E) 3c-b 2

C) 3c-b 2

CS2(9)+30 2(9)~C0 2(g)+2S0 2(9)+256 kkal 111.

entalpi de-

Yukarıda oluşum

.!!'

tepkimesinin öH

0

değeri

verilen tepkimelere göre CS2 nin entalpisi kaç kkal/mol dür?

0)20

kaç kkal dir?

C) 10

B)-20

A)-10

E)30

" O) +68,0

-a

C) -68,0

B) +136

A) -136 A) b+c -a 2

il. S0 2(9) + 71 kkal ~ S(k) + 0 2(9)

.!'

Buna göre,

~ H20(s)

tepkimesinin a, b ve c cinsinden entalpi değeri aşağıdakilerden hangisidir?

koşullarda

1. C(k) + 0 2(g) ~ C0 2(9) + 94 kkal

9.

0

öH = +43,2 kkal

E) -13,6

ö

+a

o O> L..------------------___J

________________

ı.,__

___J


10.

N2 (9) + 0 2 (9) -t 2N0(9)

tıH =

N0 2 (9) -t N0(9) + !0

tıH=+57

2 (9)

2

+ 180,4 kJ

o

13.

ö,

tıH 1 =+26

Yukarıdaki

C) +123,4

hangi üçü

E) +147,2

ara basamak

+ 2C(k)

reaksiyonlarından

kullanılarak,

reaksiyonunun entalpi ile hesaplanabilir?

değişimi

Hess

Yasası :§ı

11.

3C + 4H2 ----t C3 H8 C + 0 2 ----t C0 2 H2 + ]_ 0 2 ----t H2 0

ı'1H

0

ı'1H

0

ı'ıH°

2

tepkimeleri ve entalpi

değişimleri

= - 104 kJ = -393 kJ

C) 1, 111 ve iV

ı'1H 1

2

C0(9) + ]_ 0 2 (9) ----t C0 2 (9)

ı'1H 2

C(k) + 0 2 (9) ----t C0 2 (9)

ı'1H 3

2

veriliyor.

Yukarıdaki

Buna göre, 2 mol C 3 H8 ve 5 mol 0 2 nin,

1. ı'1H 3 =

C3 H8 + 50 2 ----t 3C0 2 + 4H2 0 ~·

açığa çıkar?

ı'1H 1

+

ılH 2

0)2215

C) 1915

A)

E)4430

Yalnız

0

w 2C(k) + H2 (9) -t C2 H2 (9)

f

'- C(k) + 0 2 (g) ~ C0 2 (g)

tıH =-94

kkal

ı.ı

tıH =-68

kkal

hangileri

0

w C2 H2 (9) + H2 0(s) -t CH3 CHO(s) 0

ı'1H =-33

w C2 H5 0H(s)+30

tıH =-330

0

Yukarıdaki

dir.

g 1 B) 1 ve il C) 1ve 111İ" E) 1, il ve 111 D) il ve 111

A) +53

kkal

tepkimeler ve entalpilerine göre,

C2 H5 0H(s)+1/20

doğrudur?

kkal

2 (9)-t2C0 2 (9)+3H 2 0(s)

dir.

oluşma ısısı tıH 2

+54 kkal

0

H2 (9) + 1/20 2 (9) -t H2 0(s)

2 (9)

tepkimesinin entalpi

B) 1215

tıH =

g 17.

dir.

oluşma ısısı tıH 1

111.C0 2 (9) nin molar yargılarından

A) 782

C) +9 E) - 5

tepkime denklemlerine göre,

il. C0(9) nin molar ısı

B)-18 D)-9

E) il, iV ve V

C(k) + ]_ 0 2 (9) ----t C0(9)

i 14. q>

= -285 kJ

denklemine göre tepkimesinden kaç kJ

A) +18

B) 1, il ve iV

- 71 kkal

N0 2 (9) + S0 2 (9) -t S0 3 (9) + N0(9)

g

D) 1, 111 ve V

+ 186 kkal

tıH 3 =

tepkimesinin standart entalpisi kaç kkal dir?

"' A) 1, il ve 111

ı'1H 2 =

tepkimeleri ve standart entalpilerine göre,

3C(k) + 4H2 (9) ----t C3 H8 (9) o

kkal

2. 2S0 3 (9) ----t 2S(k) + 30 2 (9)

V. 2C0(9) + 2H2 (9) ----t 2Hp(s)

B) -33,2 D) - 123,4

16. 1. 2N0 2 (9) ----t 2N0(9) + 0 2 (9)

iV. 2H2 0(s) ----t 2H2 (9) + 0 2 (9)

kaç kJ/mol dür?

A) +33,2

}

111.2C0(9) + 0 2 (9) ----t 2C0 2 (9)

Standart şartlardaki entalpi değişimleri verilen yukarıdaki tepkimelere göre N0 2 (g) nin oluşum ısısı

1. C3 H8 (9) + 50 2 (9) ----t 3C0 2 (9) + 4H2 0(s) il. C(k) + 0 2 (9) ----t C0 2 (9)

kJ

-t CH3 CHO(s) + H2 0(s) değişimi

B) - 53 C) +106

kaç kkal dir?

D) -106

E) -156

ö

2.' :ö

12.

H2 (9) + 2Fe(k) +

1

2

tıH =-95

0 2 (9) ----t H2 0(9) tıH=-58

~ 0 2 (9) ----t 2

kkal

Fe2 0 3 (k)

tıH=-196 kkal

ı'ıH=-267 değerleri

kkal

ı'1H =-174 kkal }

,

.o

2Fep

4 (k)

+ H20(9)----t

2.'

veriliyor.

kaç kkal dir?

B) -4

A)+4 D)-13

tıH =-26

kkal

C(k) + 0 2 (9) -t C0 2 (9)

ı'1H =-94

kkal

H2 (9) + ]_ 0 2 (9) -t H2 0(s)

ı'1H =-68

kkal

0

0

0

2

0 2 (9) -t H2 0(s)

S0 3 (9) + H2 0(s) -t H2 S0 4 (s) Yukarıda bazı

tıH =-68

0

kkal

tıH°=-31

kkal

tepkimeler ve entalpi

değişimleri

verilmiştir.

g_

C0(9) + 2H2 (9) -t CHpH(s)

oluşma ısısı

kaç kkal dir?

A)-388

tepkimesinin standart entalpi kkal dir?

C) +13

1

2

!

Buna göre,

H2 (9) +

Buna göre H2 S0 4 (s) nin molar

tepkimeleri ve standart entalpi değerle r i veriliyor.

3Fe2 0 3 (k) + H2 (9) °' (tıH)

C(k) + ]_ 0 2 (9) -t C0(9) 2

Buna göre,

tepkimesinin entalpi değeri

kkal

0

3Fe(k) + 20 2 (9) ----t Fe3 0 4 (k) tepkimeleri ve entalpi

0

değeri

B)-294 D) +194

kaç

C)-194 E) +388

E) +112 A) -30

B) +30 D) +15

C) -15 E) -45

g E' :ö

g_ q>

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası B(Cl

~----------------~

.ö.___ ________________

_


1. Bağ

oluşumu sırasında açığa çıkan

kırılması sırasında

enerji, sisteme verilen enerjiye

l

4.

Bağ enerji lerinin hesaplanabilmesi için hem ürünlerin hem de raaktiflerin gaz olması ge:o rekir .

l

111.Bağ enerjisi ne kadar büyükse

kırmak

bir o

34

C :: C

200

C= C

164

o enerjisiyle ilgili yukarıda verilen bilgiler- ~ :o den hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

A) Yalnız I

bağ

C) 1 ve il g

Buna göre, düşük sıcaklıkta moleküllerin kaile ilgili,

rarlılıkları

1. X2 > X il. XY > X2

arasındaki bağ sayısı arttıkça

111.Y2 > XY

enerjisi de artar.

zayıf bağ

il. En

İ

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

tepkimeleri veriliyor.

Buna göre verilen çizelgeden,

1. Aynı atomlar

O- O

bağıntılarından

bağıdır .

111.C = C bağı , O = O bağından daha sağlamdır.

A)

Yalnız

A)

hangilerine ulaşılabilir?

yargılarından

Yalnı z

B)

I

2X(g)

X2(g) + Y2 (g) ~ 2XY(g) + 44 kkal

çizelgede, bazı atomların atomlar araenerjileri verilmiştir.

sı bağ

~

2Y(g) ~ Y2 (g) + 58 kkal

119

0- 0

Şekildeki

kadar zordur.

Bağ

X2(g) + 104 kkal

7.

enerjisi (kkal)

O= O

eşittir .

il.

Bağ

Atomlar aras ı bağ

i>

il

Yalnız

hangileri doğrudur? B)

I

Yalnı z

C)

1 ve

C) 1ve il

111

E) 1, il ve 111

D) il ve 111 il

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

o

"'

2.

Aşağıdaki

A) 2H ~

H2

B) H2 ~

2H

C) 2H + + 2e- ~ H2 +

D) H20 ~ E) H2 +

1

2

2X(g)

tepkimelerden hangisinin entalpi g 5. H-H bağının enerjisine eşittir? .§,

değişimi (ı'ı.H)

0 2~

:o

~

X2 (g)

ı'ı.H=-38

kkal

2Y(g)

~

Y2 (g)

ı'ı.H=-58

kkal

2Z(g)

~

Z2 (g)

ı'ı.H=-78

kkal

H2

1

2

><:ı,

1. En

1. H2 0 2 (g) ve H2 0(g)

tepkimeler ve entalpi değerlerine Y2 ve 2 2 molekülleri ile ilgili,

il. En

02

kararlı

X- X

111.Molekül oluşturma eğilimi en büyük olan Y2 dir.

H20

yargılarından

A)

Yalnız

~ 0

B)

Yalnız

il

C)

1 ve

_. N2 ~

2N 02

"

20 ~

ıııı

F2 + 158 kJ ~ 2F

ı'ı.H = +946 kJ.moı-1

ı'ı.H = -4 98 kJ . moı-1

6.

__lınğ_

il A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

C) F2 > N2 > 0 2

O) F2 > 0 2 > N2

E) 1, il ve 111

ı'ı.H = - 18 0

9.

ener jileri (kJ/mo l)

C) 1 ve il

il

;

416

;;

CI - CI

242

Buna göre aşağıdaki ifadelerden

H-CI

432

yanlıştır?

verilen tepkimelere göre N2 , 0 2 ve F2 moleküllerindeki bağ kuvvetleri aşağıdakile- } ::o rin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır? B) N2 > F2 > 0 2

bağ

tepkimesi -

C-H

Yukarıda

A) N2 > 0 2 > F2

Ortalama

enerjileri,

2

D) il ve 111

3.

molar olu-

nin entalpi değişimi niceliklerinden hangilerinin tek başına bilinmesi yeterlidir?

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

bağ

2o 2 (g) ~ H20 2 (s)

111.H2 0(s) +

hangileri doğrudur?

I

bileşiklerinin

il. O - H ve O = O nun

bağıdır.

2

şum ısıları,

molekül Z2 dir .

zayıf bağ

2o 2 (g)

tepkimesinin entalpi değişimini (tı.H 0 ) bulabilmek için,

Yukarıdaki

göre,

H2 0 2(g) ~ H20(g) +

8.

ve ortalama

bağ

enerjileri veril- ,,

miştir.

A) H-Br nin B) H-Br

Buna göre,

1. H - CI bağını koparmak için verilmesigereken enerji diğerlerinden fazladır.

ııı .

bağ

enerjilerinden H2 +Cl 2

~

0

I

2HCI

bağ

bağı

enerjisi 9 kkal dir.

polar kovalenttir.

C) HBr(g) nin standart kkal/mol dür.

oluşma

entalpisi - 9

D) Kırılan bağların toplam enerjisi oluşan bağ­ ların toplam enerjisinden küçüktür . E) Br-Br

tepkimesinin entalpi değişimi bulunabilir. C - H bağı C-CI bağından daha sağlamdır.

bağı

apolar kovalenttir.

jj

yargılarından

A) Yalnız I

hangileri doğrudur? B) Yalnız il

D) il ve 111

C) 1ve 111 9

E) 1, il ve 111

~g .__ _________________

__.

2' i>

L-._ _________________

hangisi

326

C-CI Yukarıda bağlar

il. Verilen

kkal

tepkimesi ve standart entalpi değişimi veriliyor.

_J

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası B(C)


N2 (g) + 2H 2 (g) ~ N2 H4 (g)

10.

13.

_fu!ğ_

tepkimesinde girenlerin bağ enerjileri toplamı, ürünün bağ enerjileri toplamından büyüktür.

Buna göre, bu tepkime ile ilgili,

1. Entalpi

değişimi

pozitif(+)

bir

ayrışması ısı

rilirse

basınç

yargılarından

yalıtılmış

bir kapta

A) Yalnız I

doğrudur?

B) Yalnız il

O) il ve 111

CH 4 + 20 tepkimesi

414

436

2 ~

~

_:1_H

2

(g) +

_:1_Cl

2

2

bağ

enerjilerine göre,

CH 4 (g) + Cl 2 (g) ~ CH3 Cl(g) + HCl(g)

(g)

liH = - 113 kJ

tepkimesindeki CI- CI kJ/mol dür?

B) +123

bağının

enerjisi kaç

C) +246

A) 151

E) - 93

B) 193

C)223

0)233

E)243

E) 1,il ve 111

14.

Bağ

aşağıdaki

ifa-

B) Ekzotermiktir. bağlar kırılır .

bağların

enerjileri toplamı enerjileri toplamından

C-C

343

C=C

615

0-H

464

0-C

351

C-H

416

Tabloda verilen H

1

bağ

,

- H _.

H- H

435 kJ/mol

c- c

347 kJ/mol enerjileri

verilmiştir.

tepkimesinin entalpi değeri liH= - 321 kJ olduğuna göre C - H bağının enerjisi kaç kJ/mol dür?

--

H

1

enerjis i

812 kJ/mol

C2 H2 (g) + 2H 2 (g) ~ C2 H6 (g)

enerjilerine göre,

H

H - C - C-0 1 1 H H

kullanılmaz.

Bağ

türü

Yukarıda bazı bağ

,

E) Bağ enerjileri kullanılarak entalpi değişimi (LiH) hesaplanırken O - H bağının enerjisi

Bağ

C::C

-

bağların

17.

Ortalama bağ enerjisi (kJ.moı-1 )

f--

Yanmadır .

O) Reaktiflerdeki

339

Çizelgede verilen

0)-246

C0 2 + 2H 2 0

C) Reaktiflerdeki tüm

C-CI

bilgilere göre,

A) +93

artansız gerçekleşiyor.

ürünlerdeki küçüktür.

C-H

C) 1ve il

Buna göre bu tepkime ile ilgili delerden hangisi yanlıştır?

A)

431

242

tepkimesinin liH değeri kaç kJ dür?

artar .

hangileri

enerjisi (kJl mol)

CI - CI

HCl(g)

gerçekleşti­

Bağ

türü

H-CI

2

111. Sabit hacimli

11 .

alan

Bağ

432

Yukarıdaki

olaydır.

16.

enerjisi (l<Jlmol)

H-H

tir.

il. N2 H4 (g) nin elementlerine

Bağ

H-CI

/

H

C=C

/ H

+

'

H

O /' H H

A)207

"

8)406

D

C) 414

D) 622

E)828

tepkimesinin standart entalpi değişimi (LiH0) kaç kJ.moı- 1 dür?

A) +31

12. Bir tepkimenin standart entalpi bağ

değişimi

15.

{liH°)

enerjilerinden bulunabilir.

CH 3CI + Cl 2 ~ CH2 Cl 2 + HCI

tepkimesinin LiH0 değerini bulabilmek için aşağıdaki bağ enerjilerinden hangisinin bilinmesine gerek yoktur?

A) C - H

B) C - CI O) CI - CI

E) +93

18.

H H - 6-0 1 H

Buna göre,

C) +65

B) - 31 0)-65

- H+~O=O~O=C=0+2 2

tepkimesinde entalpi değişimi, liH=-494 kJ göre, ortalama C - O bağ enerjisi .,,. kaç kJ dir?

olduğuna

(Ortalama bağ enerjisi (kJ/mol) : C - H : 416, O - H : 464, O = O : 498, C = O: 724)

C) C - C

ö,

.D

A) 351

B) 391 0)568

türü

Standart

o

enerjis i (l<Jlmol)

414

C-CI

339

CI-CI

243

Şekildeki

çizelgede bazı bağ türleri ve enerji de-

ğerleri verilmiştir.

CH4 (g) + 4Cl 2 (g) ~ CCl 4 (g) + 4HCl(g)

tepkim.esinin entalpi değeri liH= - 452 kJ olduğuna göre H- CI bağının enerjisi kaç kJ/mol dür?

C) 451 E) 645

A) 431

B) 364 O) 153

"'

bağ

C-H

O / ' H H

E) H - CI

Bağ

C) 193 E) 151


1.

CH4 (g) + 20 2 (g) H2 0(s)

~

~

C0 2 (g) + 2H2 0(g)

öH 1

H2 0(g)

2C(k) + H2 (g)

~

4.

C2 H2 (g)

öH 3

ô H3 Oluşma ısısı

A) Yanma

ısısı

Çözünme

B)

ısısı

Buharlaşma

Yanma

~

X(g)

Buharlaşma

B) X(s)

~

X(g)

Yoğuşma

~

x - (g)

Stand art koşullarda gerçekleşen,

E) X(k)+H 2 0(s)

ısısı

C(k) + 0 2 (g) ~ C0 2 (g) + 94 kkal

Oluşma

~

1. standart tepkime entalpisi,

enerjisi

il. C0 2 (g) nin standart molar

enerjisi

111 . C(k) nin molar yanma

Elektron ilgisi

D) HX(aq) ~ H+(aq)+:X-(aq)

ısısı

Yanma

7.

AH

A) X(k)

C) X(g) + 1e-

ö H2

AH nin

te pkimesine göre,

Değ i ş i m

tepklmelerinln ısıları için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?

~H1

Aşağıdaki değişimlerin hangisindeki

(enerji değişimi) adı doğru verilmiştir?

öH 2

X(aq)

Nötrleşme

nicelikl erinden hangilerinin değeri - 94 kkal dir?

":>

enerjisi

"'

enerjisi

A)

Yalnı z

I

ısısı

C)

ısısı

Yanma

oluşum ısısı,

ısısı

B)

Yalnız

il

D) il ve 111

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

Oluşma ısısı

Buharlaşma 15151

D)

Oluşma ısısı

Oluşma ısısı

Yanma ısısı

E)

Oluşma ısısı

Buharlaşma

Oluşma ısısı

ısısı

2.

D e ğişim

Enta l ı;ıi

1. MgBr2 (k) ~

5.

türü

Çözünme

ij,

ısısı

KN0 3 (k) +

K+(suda) + N0 3(suda)

8.

Denklemi verilen tepkime ile ilgili olarak,

Mg2 +(aq) + 2Bnaq) il. CO(g) +

ısı~

1. Endotermiktir.

1

2 0 2 (g) ~ C0 2 (g)

Oluşum ısısı

il. Çözünme tepkimesidir.

g_

0

111.Ürünlerin ısı kapsamı girenlerden büyüktür .

ij,

jj

111.HCl(aq)+NaOH(aq)~ NaCl(aq)+H 2 0(s) Yukarıdaki tepkimelerden

Nötrleşme ısısı

Yalnız

D) ive 111

A) Yalnız I

Q'

D

B) Yalnız il

1

q

hangilerinin ental - g_

pi türü yanlış verilmiştir?

A)

yargılarından hangileri doğrudur?

C) 1ve il

E) il ve 111

B) Yalnız il

D) il ve 111

2q

3q

lsı

4q

(kal)

C) 1 ve il "'

E) 1, il ve 111

Saf X maddesine ait grafikte verilmiştir .

15

sıcaklık-ısı grafiği

yandaki

Buna göre 1 gram saf X maddesi ile ilgili,

ö ij,

1. Yoğunlaşma sıcaklığı 2t °C, donma sıcaklığı t °C dir. Donması sırasında

il.

q kal

ısı açığa çıkar.

111.Sıvı halinin ısınma ısısı q/t kal/g °C dir . yargılarından hangileri doğrudur?

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) 1ve 111

3.

ı. cı (g)

+ e- ~ Cı-{g)

6.

il. CO(g) + 1/20 2 (g) ~ C0 2 (g)

ij,

;;

111.C6 H12 0 6 (k) ~ C6 H120 6 (suda)

g_ ij, ;;

1

enerjisi B) İyonlaşma enerjisi C) Elektron ilgisi

__ il_

__ 11 _1_

Yanma entalpisi

Çözünme entalpisi

Oluşma

Çözünme entalpisi

entalpisi Oluşma

entalpisi

Çözünme entalpisi

ilgisi

Yanma entalpisi

Çözünme entalpisi

E) Elektron ilgisi

Yanma entalpisi

Erime entalpisi

D) Elektron

...

9. o

~

Buna göre KCN tuzu için,

tepklmelerinin entalpi türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru adlandırılmıştır?

A) İyonlaşma

KCN tuzunun ısıca yalıtılmış bir kapta hazırlanan sulu çözeltisinin sıcaklığı, başlangıçta kapta bulunan suyun sıcaklığından düşüktür.

çözünürlüğü

öH

= -24

kkal

lanırken kaç kkal ısı açığa çıkar?

A) 19,2

B) 38,4

C) 76,8 E) 384

o

"'

.o

A)

Yalnız

I

B)

D) il ve 111 o

XN0 3 (k) ~ x+(aq) + No;(aq)

D) 192

yorumlarından hangileri doğrudur?

"i5

;;"'

suda çözünme denklemi ve en-

değeri aşağıda verilmiştir.

endotermiktir .

111.Doymuş çözeltisi soğutulursa çökme gözlenir. ~

katısının

E) 1, il ve 111

Buna göre 200 ml 4 M XN0 3 çözeltisi hazır­

1. Çözünme ısısının (öH} değeri sıfırdan küçüktür .

il. Sudaki

XN0 3 talpi

C) 1ve il

111

Yalnız

il

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

g_

'"

;;

g_ §· ;;

: ~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' ;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' ;; '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası B(Cl


10.

13. MgC0 3 (k) + 2HCl(suda) ~

XF4 + 62,5 kkal

X + 2F2 ~

denklemine göre 26,2 gram X elementinin yeterli miktarda F2 ile tepkimesinden 12,5 kkal ısı

tepkimeye göre 25 kalori enerji açığa çıktığında oluşan C0 2 gazının oda koşullarındaki hacmi kaç litredir?

Yukarıdaki

Buna göre X elementi aşağıdakilerden hangisi olabilir? (Kütle numarası atom kütlesine eşit kabul edilecektir .)

~

t

200 mL 0,4 M NaOH çözeltisinin yeterince H2 S0 4 çözeltisi ile nötrleşmesi sırasında 1,04 kkal enerji açığa çıktığına göre, aynı şartlarda 9,8 gram H2 S0 4 yeterli miktarda NaOH çöze ltisi ile nötrleştirirken kaç kkal ısı açığa çıkar? (H2 S0 4 =98)

E) 1,3

O) 2,6

E) 122,5

C) 6,5

B) 13

A) 26

B) 0,1225

A) 0,112

O) 112 C)

B) 4 °Ca

16.

D

~H= - 5 kkal

açığa çıkmaktadır .

31p

E) 222Rn

O) 131Xe

11.

}

+ H2 0(s) + C0 2 (g)

MgCl 2 (suda)

14.

F2 + 2HCI ~ 2HF + Cl2 tepkimesine göre 0,1 mal F2 nin yeterli HCI ile tepkimesinden 8,44 kkal ısı açığa çıkmaktadır.

'

HF nin standart koşullarda oluşma ısısı - 64,2 kkal/mol olduğuna göre, HCI nin standart oluşma ısısı kaç kkal/mol dür?

17. Zn(k) + 2NaOH(suda) ~ Na2Zn0 2(k) + H2(g) 0,5 M, 50 ml NaOH çözeltisi ile 0,1 M, 300 ml HCI ~H = -42,85 kkal çöze ltisinin tam verimle tepkimesinden 300 kal ısı } ;; açığa çıkmaktad ır. Denklemine göre gerçekleşen bir tepkimede Buna göre, 13 gram Zn metalinin NaOH ile tamamen etkileşmesinden açığa çıkan ısı 25 °C deki HCI (suda)+ NaOH (suda)~NaCI (suda)+ H20(s) g 500 gram suyun sıcaklığın ı yaklaşık kaç de2' ;; tepkimesinin ~H değeri kaç kkal dir? rece (°C) yükseltir? (csu = 1 kal/g °C , Zn = 65)

C)-22

B) +11

A) -11

E) - 33

O) +22

C) -10000

B) -300

A) -12

f

E) + 12000

O) + 10500

"' :ö

12.

Ag(k) +

..!c ı 2 (g) ~ AgCl(k)

denklemine göre 0,4 mal Ag katısı ve normal 11,2 litre hacim kaplayan Cl2 gazı tepkimeye sokuluyor .

Buna göre HCI nin molar kkal/mol dür?

Tepkime sonunda açığa çıkan ısı 50,8 kJ olduğuna göre artan maddenin kütlesi kaç gramdır? (Cl=35,5, Ag=108)

B) 64

A) 76,2 O) 38,1

C) 50,8 E) 21,3

~

nötrleşme ısısı

kaç

g2' ,;

C) 47

E) 17

0)25

O) +13,6

da HCI çözeltisi ile nötrleşmesinden açığa çıkan ısı -1 O °C deki 50 gram buzu tamamen eriterek O °C deki su haline getiriyor. Buna göre, baz çözeltisinin molar kaç kkal dir?

E) +136

nötrleşme

ısısı

(cbuz=0,5 kal/g °C, Le=80 kal/g)

C)-13,6

B)-68

A)-136 o

B) 63

18. 200 ml 1 M lik bir baz çözeltisinin yeterli miktar-

CaCl 2(aq)+2H 20(s)

denklemine göre 0,2 M 100 ml Ca(OH)2 çözel- } tisinin yeterli miktarda HCI çözeltisi ile tepkime- :;; sinden 544 kal ısı açığa çıkmaktadır .

şartlar altında

A)72

15. Ca(OH) 2(aq)+2HCl(aq)

+ 127 kJ

2

g

C) -40

B) 42,5

A) 21,25 O) -42,5

E) -21,25


1.

~

Camdan yapılmış 600 gram kütleli bir kalorimetre kabında 1000 gram su bulunuyor . Bu kalori metre kabında 0,2 mol X katısı yakıldığında sı­ caklığın 20 °C arttığı gözleniyor.

4.

:O

B) +248 D) +124

7.

kapasitesi 4000 kal/°C olan kalorimetre ka1 mol X(k) yakıldığında 6 kkal ısı açığa

çıkmaktadır.

Kalorimetre kabındaki suyun sıcaklığı 1O 0 c göre kaptaki suyun kütlesi kaç gramdır? (csu= 1 kal/g °C) arttığına

:§"F

C) -112

lsı

bında

Sistemin sıcaklığı 24 °c arttığına göre X gazı­ molar yanma ısısı kaç kJ/mol dür?

A) +4 ,8

8)-4,8 0)-24

A) - 248

~

nın

o

Buna göre, X'in molar yanma ısısı kaç kkal dir? (ccam=0,4 kal/g °C, csu=1 kal/g °C)

lsı sığası 200 JfC olan bir kalorimetre kabında 0,2 mol X gazı yakılıyor .

C) +24 E) - 36

A)20

o

ô-

E) - 124

8)40

C) 200

0)2000

E)4000

"'

.o

2.

NaN0 3 (k) nin molar çözünme ısısı LıH=+0,75

"g

t

kkal dir. 250 gramlık camdan yapılmış bir kalarimetre kabında 100 gram su bulunmaktadır.

5.

Bu kalorimetrede 17 gram NaN0 3 (k) çözündüğünde kalorimetre kabının sıcaklığı kaç 0 c g azalır?

t

(ccam=0,2 kal/g °C, c 5 u=1kal/g

Bir kalorimetre kabı ve içindeki suyun sıcaklığını g 8. 1 °C yükseltmek için 2616 kal ısı gerekmektedir . n Kalorimetre sisteminde CnH2 n+2 hidrokarbonunun 11,4 gramı tamamen yakıldığında sıcaklık 50 °c yükseldiğine göre n değeri kaçtır? a

nucunda kalorimetre 20 °C artıyor.

kabı

ve içindekilerin

sıcaklı­

ğı

X elementinin molar yanma ısısı -300 kkal olgöre, X elementinin atom kütlesi

duğuna

CnH2 n+2 nin standart yanma ısı- Iı t1H =-1308 kkal/mol dür.)

(H=1, C=12, sı,

°C, Na=23,

ısı sığası 300 kaırc olan bir kalorimetrede 0,48 gram X elementinin 0 2 ile tepkimeye girmesi so-

kaçtır?

0

0=16, N=14) .

g E'

A)10

8)5

C)2

0)1

E)0,1

A)9

B) 8

C) 7

0)6

E) 5

g

A) 12

B) 14

C) 24

0)34

E)64

ö,

"

o

n"'

ğ,

E'

i,

3.

lsı

kapasitesi 505 kal/°C olan bir kalorimetre ka6. 0,2 mol Al(k) yeterince Fe2 0 3 (k) ile, ~

bında

2Al(k)+Fe 2 0 3 (k)

~

Al 2 0 3 (k)+2Fe(k)+202

kkal

E'

Bir kalorimetre kabı içinde,

9.

NaOH(aq) + HCl(aq) ~ NaCl(aq) + H2 0(s)

]j

}

LıH=-57 kJ :o

denklemine göre tepkimeye giriyor.

tepkimesi

Tepkime sonrasında sistemin sıcaklığındaki g_ değişim aşağıdakilerin hangisinde doğru ve- E' i,

Buna göre O,1 M 500 ml HCI ile 0,2 M 200 ml g NaOH çözeltilerinin tam verimle tepkimesi sonucu, ısı sığası 152 J/°C olan kalorimetre kabı­ nın sıcaklığı kaç 0 c yükselir?

rilmiştir?

düşer.

A) 20 °c yükselir.

B) 20 °C

C) 80 °C yükselir.

D) 80 °C düşer.

gerçekleşmektedir.

t

g E'

]j

lsı

kapasitesi 900 kal/°C olan bir kalorimetre ka6 gram NaOH yeterli miktarda HCI ile nötrleştiğinde sıcaklık 3 °C artmaktadır. bında

Buna göre NaOH nin molar kaç kkal dir? (Na0H=40)

A) +27

nötrleşme ısısı

B) +18 0)-27

C) -18

E) - 9

~

A) 5

B) 10

C) 12

O) 15

E) 17

I

E) 40 °C yükselir.

ğ ~

~ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1O. 2Cu(k) +

..!_0 2 (g) 2

ı1H=-40 kkal

~ Cu 2 0(k)

denklemine göre, bir kalorimetre kabı içerisinde bulunan 25,6 gram bakırın yeterli miktarda oksijen gazıyla tepkimesinden açığa çıkan ısı kalorimetrenin sıcaklığını 3,2 °C artırmaktadır.

Buna göre kalorimetrenin kal/°C dlr? (Cu=64)

ısı

kapasitesi kaç

13.

11. O °C deki 42,4 kg suyun kılması

l<kal/mol dür.

kkal

Buna göre, 5 L suyun sıcaklığını 5 °c den 40 °c ye çıkarmak için, kaç gram etil alkol yakılmalıdır?

Buna göre O 0 c deki 1175 gram buzu eritmek için kaç gram C(k) yakılmalıdır? (H=1 , C=12,

(H=1, C=12, 0=16, c5 u=1 cal/g°C, d5 u=1 g/cm 3)

0=16)

E) 57,5

D) 46,0

E)24

D) 12

C) 34,5

B) 23,0

A) 11,5

C) 7,2

B) 6,0

E)6250

0)2500

için gerekli olan

• 16. Etil all<Oli:in (C2H50H) yanma entalpisi -350

tepkimeleri ve entalpileri biliniyor.

C)2450

6)2225

kkal

ı1H=1,44

H20(s)

H20(k)---;

A) 1,2 A) 1175

ı1H=-94

C0 2 (g)

C(k) + 0 2 (g)---;

20 °C artırmak 64 gram CH4 (g) nin ya-

sıcaklığını

ısı miktarı

1

ı1H=- 68

C0 2 (g)

2 0 2 (g)---;

17. 100 °C deki 1 mol suyu

kkal

Buna göre CH 4 (g) nln molar yanma entalpisi 0 kaç kkal dir? (H=1 , C=12, C5 u=1 kal/g C)

X(k) + 0 2 (g) ---;

C) +106

B)-106

yakılması

sonucu Buna göre 0,5 mol CO(g) açığa çıkan ısı O °C deki 1000 gram suyun sı caklığını kaç °C ye yükseltir?

çi

(csu= 1 kal/g °C)

E)-424

D) +212

A) 17

B) 34

D) 52

C)48

E) 68

buharlaştırabilmek

için

1O kkal ısı gerekmektedir.

tepkimesi ve entalpi değeri veriliyor.

sonucu elde edilmektedir.

A) -212

14. CO(g) +

"'

X0 2 (g) + 90 kkal

denklemine göre 5 mol X katısının yüzde kaç verimle tepkimesinden açığa çıkan ısı 100 °c deki 162 gram suyu tamamen buharlaştırabilir? (H2 0=18)

B) 20

A) 10

C) 30

D) 40

E)50

"'

D

12. C2 H6

gazının

ı1H=-320

standart

molar

yanma

ısısı

Bir miktar C2 H6 gazının yanmasıyla açığa çı­ kan ısı 2 kg suyun sıcaklığını 40 °C artırdığı­ na göre kullanılan C 2 H6 gazının hacmi normal

koşullarda

kaç litredir? (c5 u = 1 kal/g °C) C) 16,8

B) 11,2

A) 5,6 D) 22,4

18. Bir X

Normal koşullarda 11,2 litre CH4 gazı,

kkal dir.

CH 4 (g) + 20 2 (g)---;

C0 2 (g) + 2H 2 0(g) ı1H=-210

ısı

1O °C yükseltmek için gerekmektedir.

Buna göre, X sıvısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

kkal

denklemine göre yakıldığında açığa çıkan ısı <; -20 °C deki 1500 gram H2 0 katısına veriliyor.

Buna göre son durumda H2 0 nun sıcaklığı ve fiziksel hali aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (cbuz=0,5 kal/g °C , Le=80 kal/g)

sıvısının sıcaklığını

41,8 joule

ö

A) X in

ısı

kapasitesi (ısı sığası) 4, 18 Jrc dir.

8) Kütlesi 1 gram ise özısısı 4,18 J/g.°C dir. C) Kütlesi

E) 33,6

artırılırsa ısı

kapasitesi de artar.

D) Kütlesi artırılırsa ısınma ısısı (özısı) da artar. fuç_nklık

A)

-10

D)

o o o

E)

10

B) C)

CC}

Fizikse l hal

E) Kütlesi artırılırsa sıcaklığını 1O °C için gereken ısı da artar.

katı

katı-sıvı katı sıvı sıvı

o

"'

artırmak


4.

Termodinamiğin il. Kanunu, "Her istemli olayda evrenin toplam entropisi artar ve evren zaman geçtikçe bir denge haline yaklaşır." şeklinde ifade edilir.

il.

rin toplam potansiyel enerjisinden büyüktür .

alkolün

Aşağıda

oda şartlarında gerçekleştirilen bazı tepkimelerin türü ve istemliliği karşısında verilmiştir.

Buna göre hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

il. istemsiz bir olaydır. değişimi sıfırdan

111.Entalpi

paslanması,

kapağı açık bırakılan

7.

1. Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi, girenle-

Buna göre,

1. demir metalinin

Endotermik bir tepkime için,

yargılarından

uçması,

büyüktür.

A) C+0

dir?

hangilerinde evrenin toplam entropisi artar? Yalnız

A)

B) Yalnız il

I

C) 1ve il

A)

Yalnız

B) Yalnız 111

I

C) 1ve il

B) 2Fe+~0 2

L

E) il ve 111

D) 1ve 111

i ste mliliğ i

Ekzotermik

İstemli

Ekzotermik

İstemli

Endotermik

İstemli

Endotermik

İstemli

yanması)

2

~

Fe 2 0 3 +ısı

(Demirin paslanması)

"'

o

C)

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

2 ~ C0 2 +ısı

(Kömürün

111.şekerin suda çözünmesi olaylarının

Tür(.i

TeQkime

hangilerinin doğruluğu kesin-

NaCl(s)+ısı ~

Na+Cl 2 (Tuzun elektrolizi) D) NaCl(k)+ ISH

Na+(aq) + cı - (aq) (Tuzun suda çözünmesi) E)

2.

5.

istemlilikle ilgili,

1. Ekzotermik tepkimeler oda

şartlarında

2N(g) (Azot molekülünün

Endotermik

İstemsiz

parçalanması)

-

Aşağıdaki değişimlerden hangisi oda şartlarında

ge-

N 2 (g)+ısı ~

0

8.

istemsizdir?

Aşağıdaki

olaylardan hangisi oda şartlarında istemsizdir?

nellikle istemlidir.

il. Endotermik olaylar da istemli olabilir. il.

Düzensizliği arttırma eğilimindeki

temli verilen

A)

A) Demirin

olaylar is-

B)

gerçekleşebilir.

yargılardan

Yalnız I

hangileri

C) H2

doğrudur?

B) Yalnız il

Şekerin

paslanması

A) Paslanan demirin saf demire

suda çözünmesi

B) Grizu

"'

gazının patlaması

D

E)

D) Suya

C) 1 ve il

Havanın bileşenlerine ayrışması

yayılması

C) Parfüm kokusunun odaya

D) Buzun erimesi

dönüşmesi

patlaması

damlatılan

mürekkebin

dağılması

E) Yemek tuzunun suda çözünmesi

~

"'

D

E) 1, il ve 111

D) 1ve III

o

"'

i,

3.

İstemli tepkimelerle ilgili olarak,

6.

il.

Başlatıldıktan

sonra

111.Toplam entalpi

kendiliğinden

değişimi(8S 10 P) sıfırdan

bü-

8H > O

2

il. 2Fe(k) +

yürür.

yüktür. yargılarından

1. NaCl(k) ~ Na(k) + ..!_Cl2 (g)

ö

1. Endotermik olamaz.

3

2 0 2 (g) ~ Fe20 3 (k)

9.

8H < O "'

111.N2 (g) + 0 2 (g) ~ 2NO(g)

gazının yanması

atomlarına ayrılması

111.Gümüşün oksitlenmesi Yukarıdaki

8H > O

Yukarıdaki tepkimelerden hangileri istem siz-

hangileri doğrudur?

1. Metan il. N2 nin

olaylardan hangileri istemlidir?

"'

dlr?

A)

Yalnız

1

B) Yalnız il

D) ı ve 111 A)

Yalnız

il

B) 1ve il D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

o

L-------------------~

""'

C) 1ve il E) il ve 111


} 13. :;;

1 O. Endotermik tepkimeler için,

1. İstemsizdir. il. Entalpi değişimi sıfırdan büyüktür. değişimi sıfırdan

111.Entropi

yargılarından

Aşağıda verilen olaylar kendi içinde istemli- } 16. Termal enerjinin evren içerisinde ne kadar lik durumuna göre sınıflandırılırsa hangisi :;; tek kalır?

yayıldığının

bu sistemin entropisi o kadar artar.

büyüktür.

il.

A) Etil alkolün suda çözünmesi

hangileri kesinlikle doğrudur?

B)

Kapağı açık bırakılan kolanın gazının

· B)

Yalnız

C) Yalnız 111 g_

il

İ

E) il ve 111

D) 1ve il

C) Havadaki N2, 0 2 ve C0 2 gazlarının ayrılması

~

D) Kızgın tavaya bırakılan yumurtanın pişmesi

.D

E) Bitkilerin fotosentez

Düzensizliği dönüştürme

kaç-

artan sistemin ısı enerjisini potansiyeli artar.

işe

111.Belirli sıcaklıkta mekanik işe dönüştürüle­ meyen termal enerjinin ölçüsüdür.

ması

A) Yalnız 1

ölçüsü olan entropi ile ilgili,

1. Sistem enerjiyi evrende ne kadar yayabilirse

yargılarından

yapması

A)

Yalnız

hangileri doğrudur?

il

Yalnız

B)

D) il ve 111

C) 1ve il

111

E) 1, il ve 111

L

11 .

1. Cl 2(g) ~ 2Cl(g) il. C02(9) -t. ·SU~

C02(suda)

LlH > O

g_ 14.

LlH < O

.D

.

111.NH4 N0 3 (k) ~ N2(g) + 2H 20(g) +

1

2

LlH < O

1. Buz

parçasının

2mol Y(g)

olaylardan hangileri endotermik olmasına rağme·n istemlidir?

} 15

2 B) Yalnız il D) il ve 111

g_ D) 1ve il

1 mol

111.Şekerin suda çözünmesi

A) Yalnız I

B) Yalnız il

:§, .D

buharlaşması

Yukarıdaki

istemlidir?

A) Yalnız I

g_ 17 .

25 °C de erimesi

il. Alkolün 25 °C de

0 2(g)

Yukarıda verilen tepkimelerin hangileri her sıcaklıkta

~

C) 1 ve il

S2 > S1

E) 1, il ve 111

Yukarıdaki şekilde

C) Yalnız 111 İ

entropi

kıyaslaması yapı­

lan sistemler için,

E) il ve 111

1. Hacimleri yüksektir.

il.

aynı

ise 2. kapta

Sıcaklıkları aynı

sıcaklık

daha

ise 1. kapta hacim daha kü-

çüktür. 111.Basınçları ayn ı ise 2. kapta hacim ve lık daha yüksektir . yorumlarından

A)

Yalnız

hangileri doğru olabilir?

I

B)

Yalnız

111

15.

18.

Entropi ile ilgili,

1. Değişimi LlS ile gösterilir.

1. 1 mol He(g)

S2 --------2 mol He(g) (T ve V

1. İç enerji her zaman azalır.

il. Birimi J . K- 1 .moı- 1 dir.

il. t °C ve 3V de

t °C ve 2V de n mol hava

il. Endotermik olamaz.

111.Evrendeki

n mol hava 111.O °C de buz

O °C de su (aynı ortamda)

111.Hepsi istemlidir. yargılarından

A) Yalnız il

hangileri

hakkında

doğrudur?

B) Yalnız 111

D) 1ve 111

değişimi

sistemdeki

istemlilik

fikir vermez.

E) 1, il ve 111

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) il ve 111

birlikte verilen sistemlerin hangilerinde entropiler arasında S1 > S2

ilişkisi vardır?

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111 A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) il ve 111

"------------------~

1 ~ ii ..___________________

aynı)

Yukarıda koşullarıyla

verilen yargılardan hangileri doğrudur? C) 1ve il

S1

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

12 . Dış etki olmaksızın kendiliğinden gerçekleşen olaylarda,

sıcak­

i

~

~ ii '------------------~

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111


1.

ı 4.

Entropi için, _

1. Yalnızca entalpiye

:o

1. Kullanılmayan termal enerjiyi ifade eder . il. Birimi J.K- 1 . moı- 1 dir.

111.Bir sistemde enfropi değişiminin değeri ne- } gatif olabilir.

,;

yargılarından hangileri doğrudur?

bakılarak

bir

olayın

l

ken-

diliğinden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği anlaşılabilir.

il. Entropi

düzensizliğin

7.

Yalnız I

B)

Yalnız

il

D) il ve 111

katı örneği

Yukarıdaki yargılardan

verilen bilgilerden hangileri

A)

§

Yalnız

il

o

A)

Yalnız

I

B) Yalnız 111 D) 1ve 111

azalır.

hangileri

doğrudur?

doğru­

C) 1 ve il E>

E) 1, il ve 111

entropisi

suda çözünürse entröpisi ar-

tar .

ölçüsüdür .

dur?

A)

örneği sıkıştırılırsa

il. Bir gaz

111.Bir

111.İstemlilik dış etki olmaksızın kendiliğinden İ Yukarıda

entropisi

artar.

bir ölçüsüdür.

gerçekleşen olayların

sıvı örneğinin sıcaklığı artılırsa

1. Bir

.D

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve il

C) 1ve 111

E:)1, il ve 111

E) il ve 111

o

;.

2.

Tüm

sıcaklıklarda

"

Standart

"

Standart

• • • • • •• .• 1••.•••

istemli olan bir tepkimenin,

entalpi

değişiminin

işareti

entropi

değişiminin

işareti

g 5. E'

ö

• ..

......111. ..... olarak verilir .

B) N2 (g)

1, il ve III

rilmiştir?

2

2

+ ~ 0 2 (g) ~ Fe2 0 3 (k)

tepkimelerinin hangilerinde entropi artar?

2

boşluklarına

gelecek hangisinde doğru ve- :n

+ ~ 0 2 (g) ~ CO(g)

111.2Ag(k) + ~ 0 2 (g) ~ Ag 2 0(k)

+ 2H2 (g) ~ N2 H4 (g)

C) 2Fe(k)

işaretler aşağıdakilerin

1. 4PCl3 (s) ~ P4 (k) + 6,Cl2 .(g)

+ 2H2 (g) ~ CHpH(s)

A) CO(g)

.., Standart serbest enerji değişiminin işareti ~

koşullarda gerçekleşen,

Standart

il. C(k)

.........11.........

Yukarıdaki

Sab it basınç ve sıcaklıkta gerçekleşen aşağı­ g 8. daki tepkimelerden hangisi entropinin arttığı E' D bir tepkimedir?

D) CaC0 3 (k) ~ CaO(k)

E) 30 2 (g)

+ C0 2 (g)

A)

Yalnız

s== 20 3 (g)

B)

I

Yalnız

D) 1ve il

_ ı_

_ il _

_ 11 _1

A)

-

-

B)

-

+ +

C)

-

-

-

o

D)

+ +

+

-

.P

-

+

il

C)

Yalnız

111

E) 1ve 111

+ ö,

E)

3.

Aşağıdaki

tabloda bazı tepkimelerin standart 6. entalpi değişimleri (t1H ve entropi g_ değişimleri {f1S nin işaretleri verilmiştir . şartlardaki

0

)

t

0

)

Aşağıdaki dönüşümlerin hangisinde sistemin

entropisindeki değişim ya nlı ş verilmiştir?

Tepk ime denklemi A) 2NH3 (g)-) N2 (g)

+ 3H2 (g)

B) NaBr(k) -) Na+(aq)

111

+

Buna göre bu tepkimelerden hangileri bütün sıcaklıklarda istemlidir?

A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve il

C)

A) CaCl2 tuzunun suda çözünmesi

Entropi

+

Yalnız

111

Aşağıda verilen değişimlerin hangisinde sistemin entropi değişimi sıfırdan büyüktür?

ii

C1S o

No

9. g_ E'

+ Br-(aq)

değ i şimi

Artar

9,. E' o

Azalır

C) CaC0 3 (k) -) CaO(k) + C0 2 (g)

Artar

D) Fe(s) -) Fe(k)

Azalır

E) 0 2 (g) -) 0 2 (aq)

Azalır

g

B) Glikolün

D)

Havanın

E)

Kışın

§ .D

g D

E) il ve 111

g

~

ö

~-----------------~

m

ii ~-----------------~

gazlarından oluşması

pistonlu kapta

oda

E'

ii

donması

C) Suyun H2 ve 0 2

sıkıştırılması

camlarının buğulanması


10.

1. C0 2 (g) ---t il. KC103 (k}---t

CO(g) +

1

2

l

0 2 (9)

KCl(k) + ~0 2

değişimi

(~S) ile ilgili,

basınçta

1. Normal

şekerlenmesi

A) Reçelin

B) Suda C0 2

hangi-

- 1 °C de H2 0(s) --t H2 0(k)

o dır.

gazının

il. -273, 15 °C sıcaklığında saf katının mutlak entropisi en büyüktür.

çözünmesi

111.Sakkarozun suda çözünmesi olayı istemli olup çözünme sırasında entropi artar.

C) Harcın katılaşması D) Kireç

taşının bozunması

E) Pistonlu kaptaki He(g) nin

C) 1ve il

B) Yalnız il

yargılarından

sıkıştırılması

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

Entropi

dönüşümünde ~stoplam >

2H 20(s) + 0 2 (g)

111.2H 2 0 2 (suda) ---t

16.

2 (g)

Yukarıda gerçekleşen reaksiyonların lerinde entropi değişimi AS > O dır?

A) Yalnız I

13. Aşağıdaki olayların hangisinde sistemin entroplsi artar?

A)

Yalnız

hangileri doğrudur? B)

I

Yalnız

11.

Aşağıdaki

ğ

sında

~

reaksiyonlardan hangisinin karşı­ gösterilen entropi değişimi (~S) yanlış­

14.

E) il ve 111

il. CH 4 (g) + 20 2 (g) ~ C0 2 (g) + 2H 2 0(s)

D

tır?

17.

0 2 (suda)

1. 0 2 (g) + su~

C) 1ve il

il

D) 1ve 111

111.Cu(k) ~ Cu(s) Yukarıda

Entropi değ i şimi

Reaksiy:on denk lemi

B) 2Mg(k) + 0 2 (g) --t 2MgO(k)

~S<O

C) 2KCI0 3 (k) --t 2KCl(k) + 30 2 (g)

~S>O

D) CH 4 (g) + 20 2 (g}--tC0 2 (g) + 2H 20(s)

~S=O

E) C2 H4 (g) + H2 (g) --t C2 H6 (g)

~S<O

değişimlerden

hangilerinde işaretlidir?

;3

(~H: Entalpi değişimi, ~S: Entropi değişimi)

~S>O

A) C(k)+H 20(g) --t CO(g)+H 2 (g)

verilen

AH ve AS değerlerinin ikisi de aynı

2'

~

A)

a,

Yalnız

D) il ve 111

Şekildeki

C) 1ve 111

B) 1ve il

I

pistonlu kapta bulunan gaza,

1. pistonu

E) 1, il ve 111

yukarı

çekip hacmini

111.pistonu kilitleyerek kaba 1 mol X gazı ekleme

?,

hangileri tek AS0 <0 olur?

işlemlerinden

§, n

dığında

A)

Yalnız

B)

I

D) 1ve 111

12 .

1. Mg(k) + 2HCl(aq)

~

MgCl 2 (aq) + H2 (g)

il. Fe(k) ~ Fe(s)

Yukarıda

verilen entropi (S) artar?

A)

Yalnız

I

değişimlerin

B)

Yalnız

D) il ve 111

il

15.

1. 25 °C deki 1 mol su - 15 °C deki ortama rakıldığında

bı­

entropisi azalır.

il. Oda sıcaklığında ele dökülen kolonyanın entropisi azalır.

111.2NH 3 (g) ~ N2 (g) + 3H 2 (g)

hangilerinde

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

111.Sabit sıcaklıkta 25 L lik kapta bulunan gazın 30 L lik başka bir kaba difüze olması gazın entropisini azaltır. Yukarıda

verilen

yargılardan

hangileri

yanlış­

tır?

A)

Yalnız

I

B) 1ve il D) il ve 111

18.

E' i .____________________

uygulan-

111

C) 1ve il

E) il ve 111

hangisinde verilen 1. maddenin entropisi 2. maddenin entropisinden büyüktür? 1. madde

A)

o °C 1 atm

de

2. madde

o °C 1 atm de

1 mol su

1 mol buz

B) Oda koşullarında 1 mol He gazı

Normal koşullarda 1 mol He gazı

C)

Sıcaklığı t °C olan V hacimli kaptaki 1 mol He gazı

Sıcaklığı

D)

Sıcaklığı t °C olan V hacimli kaptaki 2 mol He gazı

Sıcaklığı

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

~

Yalnız

başına

Aşağıdakilerin

E) 1 mol

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası B(Cl

artırma,

il. sıcaklığını artırma,

katı şeker

t °C olan 2V hacimli kaptaki 1 mol He gazı t °C olan V hacimli kaptaki 1 mol He gazı 1 mol şeker içeren 1 L sulu çözelti


1.

Aşağıdaki caklıkta

olaylardan hangisinin düşük - sı ­ ürünleri daha kararlıdır?

A) Naftalinin

7.

Saf bir X sıvısının sıcaklık-zaman grafiği aşağıda verilmiştir.

süblimleşmesi

sıvısının

B) NaCI

4.

elektrolizle elementlerine ay-

rışması

C) C ve 0 2 elementlerinin reaksiyona girerek C0 2 gazını oluşturması

D) F2 elementinin E)

Şekerin

Şekildeki

atomlarına ayrışması

kaplarda bulunan maddeler için,

1. entalpi değerleri,

suda çözünmesi

Buna göre,

il. entropi değerleri,

1. O - t 1 zaman

111.molekül sayıları

aralığında

X in kinetik enerjisi

artmıştır.

nlceliklerinden hangileri

fark lı d ı r?

11.t 1

-

aralığında

sistemin entropisi

aralığında

sistemin iç enerjisi

t2 zama n

artmıştır.

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) 1ve 111

il

C) 1ve il

111. t 1 - t 2 zaman

E) 1,il ve 111

değişmemiştir.

yargılarından

A)

Yalnız

hangileri doğrudur?

I

B)

Yalnız

D) il ve 111

2. Madde

Mol

sayısı

Sıcaklık

Basınç

(OC)

(atm)

He(g)

1 mol

o

Ar(g)

2 mol

25

5.

X, Y ve Z arı bir maddenin fiziksel hallerini göstermektedir . Bu haller ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir :

X in Z ye

A) Al(k)

B) Br2 (s) D) H2 (g)

C) I2 (k) .., E) 0 2 (g)

dönüşmesi

olayındaki

il. Ar gazının entropisi He gazınınkinden büyüktür.

"

Z nin Y ye dönüşmesi olayı ısı alandır .

"

Y halinin entropisi X halinden daha yüksektir .

111.Ar gazının hacmi He gazınınkinden büyük tür.

_x_

ı_

A)

Katı

Sıvı

Gaz

yargılarından

B)

Sıvı

Katı

Gaz

C)

Katı

Gaz

Sıvı

A)

Yalnız

hangileri doğrudur?

I

B)

Yalnız

D) 1ve 111

il

ı'lH=-68,7

E)

kkal

6.

Üç farklı kaptan,

9.

1. de 30 °C ve 1 atm de 2 mol S0 3

tepkimesine göre, 1. H2 0(s) nin

D) Gaz

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

3.

oluşumu

yönünde entropi ar-

gazı,

111.Hidrojen

eğilimi,

ürünler yönünde et-

yükseltgenmiş,

oksijen indirgen-

Sıvı

Katı

Gaz

Katı

Hacmi ve sıcaklığı eşit olan iki kaptan 1. sinde 1 mol CH4 , 2. sinde ise 2 mol CH4 gazları vardır. 1. Entropi : 1 > 2 il.

bulunmaktadır.

Buna göre bu gazların entropileri aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

Sıvı

...L

Bu gazlar için,

il. de 70 °C ve 1 atm de 2 mol S0 3 gazı, 111.de 30 °C ve 3 atm de 1 mol S0 3 gazı

tar. il. Minimum enerji kilidir .

entalpi

Buna göre X, Y ve Z maddenin hangi fiziksel halini göstermektedir?

şartlar altındadır.

normal

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

değişimi ı'lH<O dır .

Tabloda verilen bilgilere göre, gazı

8.

(Al=27, Br=80, 1= 127, H= 1, 0 = 16)

----.J'-------'-----'

1. He

Oda koşullarında (25 °C ve 1 atm) bulunan maddelerden hangisinin 1 molü en yüksek entrop iye sahiptir? aşağıdaki

il

'

Basınç

: 2 >1

111.İç enerji : 1 = 2 karşılaştırmalarından

hangileri doğrudur?

miştir.

yargılarından

hangileri doğrudur?

A) 1>11>111

B) 11>1>111

D) 1>111>11

A) Yalnız I

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

E),11ve 111

111

A)

Yalnız

il

B) 1ve il D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111


1O. Aşağıdaki olayların hangisinde entropi art- } 13. maz?

reaksiyonunun entropi değişimi (~S ) - 109 J/K.mol olduğuna göre XY(k) nin standart entropisi kaç J/K.mol dür? 0

şekerin

A) Çaydaki

karıştırılarak

çözünmesi

sağlanıyor . yardı ­

C) Sabit basınç altındaki bir gazın hacmi, rak artırılıyor.

ısıtıla­

bir eritiliyor.

Buzlanmış mıyla

tabloda bazı maddelerin 25 °C ve 1 atm deki standart oluşum entalpi değerleri (~H~) ve standart entropi değerleri (S verilmiştir.

Aşağıdaki

0

)

Madde

~Hf(kJ.moı- ) 1

0 (S X(k)= 33 J/K.mol, S\(g) = 206 J/K .mol)

buzu rezistans

B)

16.

X{k) + 1/2Y2 (g) ~ XY(k)

camın

bir tuz çözeltisinin sıcaklığı rüldüğünde kristallenme gözleniyor .

A) 17

B) 27

E) 130

D) 127

C)37

ö

Doymuş

E)

elbiseleri güvelerden korumak için kullanılan naftalin katısı süblimleşerek havaya karışıyor.

"'

A)

o

kesin

B)

A) Erime

14.

hangisinde entropi (S)

değildir?

D) Sıcaklık

artışı

C)

miştir?

Sübl}mleşme

E) Çözünme

0

için S =40

J . moı - . K - , 1

1

için S =214J.moı - .K - , 1

0

1

doğrudur?

Yalnız

E) 1, il ve 111

2N0 2 (g) ~ 2NO(g) + 0 2 (g)

l

rilmiştir?

(SNo (g)=240 J/K.mol, SNO(g)=210J/K.mol, 2

S 02 ( 9 ı=205

için S 0=93 J . moı - 1.K - 1

J/K.mol) C) 175

B) 165

A) 145

E)480

D) 210 C) +131

B) +161

A) - 161

C) 1 ve il

il

Reaksiyonunun 25 °c deki entropi değişimi (~S0 ) aşağıdakilerden hangisinde doğru ve-

tepkimesinin standart molar entropi değişimi (~S0 ) aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-

Buharlaşma

B) D) 1ve 111

17.

CaO(k) + C0 2 (g) ----"7 CaC0 3 (k)

hangileri

Yalnız I

"'

artışı

240

temlidir. yargılarından

Aşağıdaki olayların

33

192

tepkimesi için, 0 1. Standart tepkime entalpisi ~ H = +66 kJ dir. 0 il. Standart tepkime entropisi ~S = - 122 dir. J/mol.K 111.Tepkime N0 2 (g) nin oluşum yönünde is-

Kışlık

o

11.

205

Buna göre, N2 (g) + 20 2 (g) ----"7 2N0 2 (g)

düşü­

D)

o o

E) +347

D)-131 O>

ii

o

.2' D

12.

Ag{k) +

1

2

15. 25 °C de

Cl2 (g) ~ AgCl(k)

g verilen tepkimenin 25 °C ve 1 atm a, 0 1ı kaç ) {ô.S değişimi entropi de standart " J.moı-1 . K-1 dir?

Yukarıda

l

s oAg(k)=42-J-, mol.K S0

18.

gerçekleşen,

g

N2 0 4 (g) ----"7 2N0 2 (g)

tabloda bazı maddelerin 25 °C ve 1 atm de standart entropileri verilmiştir.

Aşağıdaki

E'

0 tepkimesinin entropi değişimi (~S ) +176 :o J.moı- 1 .K- 1 ise N0 2 nin standart molar entro-

Madde

Entropi (J.moı-1.K-1)

220

pisi kaç J.moı-1.K- 1 dir?

(g)ı =224-J-,] mol.K

0 (S N204 = 304 J . moı-1.K- 1 )

S°CI2

191 205

-

AgCl(k)

96

J mol.K

B) 240

A) 180 0)340

D) -170

E)360

~ E'

Buna göre,

2N2 (g) + 0 2 (g) ----"7 2Np(g)

C) 92

B)-58

A)-48

C)320

tepkimesinin standart entropi J.moı- 1 .K- 1 dir?

E)250

değeri

kaç

ij

"'

C) +176

B) -147

A) +147 o

D) - 176

E) +244

.o

g E'

"'

~~~ ;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Bilgiyolu İleri Kimycı__Soru B~cı_kosı

~~C)-


1.

Gibss serbest enerji değişimi (öG) için,

} 4.

il. Mutlak

sıcaklıktan

~

Na(k)+H 2 0(s)

NaOH(aq) +

i,

1. İş yapmaya hazır enerjidir.

..:!_H2 (g)

2

+

ısı } 7.

tepkimesi sabit hacimli bir kapta tam verimle

Yukarıdaki

tepkimenin entalpi değişimi (öH), entropi değişimi {öS) ve serbest enerji deği­ şimi (aG) işaretleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

(T) bağımsız hesaplanır .

111. öG teriminin mutlak değeri reaksiyonun dengeden uzaklığı hakkında bilgi verir .

g_

;

X2 (g) + 2Y2 (g) ~ 2XY2 (g)

gerçekleştiriliyor.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

:2

verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız il

C) 1ve il } :O

E) il ve 111

D) 1ve 111

.Ati.

.1lli.

A)

+

+

B)

+

C)

-

A) Tanecik

+

+

D)

-

Oluşan

XY2 nin mol

X2 nin mol

+

Termodinamik

Kanunları

ile ilgili,

g_ 5.

1. Termodinamiğin 1. Kanununa göre; "Enerji asla yok edilemez veya yoktan var edile mez."

E'

1. İstemlidir.

il. Entalpi

Termodinamiğin il . Kanununa göre; "Her is- g_ temli olayda evrenin toplam entropisi artar." İ

il.

Gibbs serbest enerji (öG 0 ) değerinin negatif 8. 2 işaretli olduğu bir sistem ile ilgili,

vardır.

111.Denge hali

111.Termodinamiğin 111.Kanununa göre; "Mutlak sıfır noktasında bütün saf maddelerin kristalleri sıfır entropiye sahiptir ."

Yalnız

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

B)

azalmıştır.

1. İş yapmaya hazır enerjidir.

Yalnız

D)lvell

il

C)

Yalnız

111

1

!

E)llvelll

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) il ve 111

3.

C) 1ve il

il

Yalnı z

A)

I

B)

Yalnız

Entalpi (öH) ve entropi (öS) değişimlerinin verilen birbirinden farklı üç reaksiyondan, ~

+

6.

1

.§, .ö

2Fe(k) +

~ 0 2 (g) ~ 2

Fe2 0 3 (k) +

ısı

9.

tepkimesi 25 °C ve 1 atm de kendiliğinden ger çekleşmektedir.

+

Yalnız

I

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

8) öG 0 <0

C) öS~vren>O

Entropi değişimi (öS) ile ilgili, 1. öStoplam= öSsistem+ öSortam

t

il öS = - öHsistem · ortam T 111 öHsistem · öS toplam-- öS sistem- -T-

g_ A) öHo<O

E' .ö

IV. öG

hangilerinde Gibss serbest enerjisi kesinlikle sıfırdan küçük bir değere sahiptir? A)

g_

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

il 111

E) 1, il ve 111

.§, .ö

işareti

1

C) 1ve il

il

2

E) 1, il ve 111

Reaksiyon

değeri sıfır

hangileri doğrudur?

D) il ve 111 A)

başlangıçtaki

111.öG değerinin negatif olması sistemde istemli bir olayın gerçekleştiğini gösterir .

hangileri kesinlikle doğrudur?

I

sıfırdan

Gibbs Serbest Enerjisi (G) ile ilgili,

yargılarından

A)

sayısı

(öG)

il. Dengede olan sistemlerde öG veya sıfıra yakındır .

artışı vardır.

yargılarından

değişimi

sayısından fazladır.

E) Sistemin iç enerjisi

2.

iş yapılmıştır .

C) Gibss serbest enerji küçüktür .

D) E)

sayısı azalmıştır .

B) Ortamdan sisteme

D) öS~istem> O

E) öS~rtam>O

= öSsistem-

T.öH sistem

verilen eşitliklerden hangileri doğrudur?

111

A)

E) il ve 111

Yalnız

I

B) 1ve iV

D) 1, il ve 111

g_

C) il ve lll

E) 1, il ve iV

~)

:;;

'--------------------~

ğ ~ :;; .__ __________________

~

ğ ~ i> ._

__

__

_

__

_

_

_________

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası B(CJ

~


1O. Standart şart l arda gerçek l eşen bir değ i şimin,

1. Gibbs serbest enerji

değişimi

13. i5

(dG 0 ),

0

verilen değişimlerin hangilerinde Gibbs Serbest Enerji değiş imi (dG pozitif 0

)

ii

değer alır?

niceliklerinden hangilerinin değeri tek başı­ na bilinirse değişimin i stem liliği hakkında yorum yapılabilir?

A)

Yalnız

B) Y a lnı z il

C) 130,1

B) - 130,1

A) - 173 ,8

C) 1ve il

D) 173,8

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

C0 2 (g)

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

I

+

Bu reaks iyonun standart şart l ar a ltın da Gibss serbest ener ji değişimi (öG) kaç kJ/mol dür?

C) 1ve il

B) Yalnı z il

I

CaO(k)

tepkimesinin standart entropi değişimi (dS) 160,2 J/K .mol ve entalpi değişimi de (öH) 177,8 kJ/mol dür.

Yukarıda

111.mol sayısı deği şi mi (d n)

Yalnı z

CaC0 3 (k)----t

111.Suya damlatılan mürekkebin dağılması

il. toplam entropi değişimi (dS toplaml,

A)

16. 1 atm ve 25 °C de,

1. Yemek tuzunun suda çözünmesi il. Suyun elementlerine ayrışması

E) 225,5

o

"

O>

ii

t

11.

c sıcaklığında,

0

X2 (g)

+ 3Y2 (g) ~

2XY3 (g)

+

ısı

değişimi(dH) ,

1. entalpi

Bu tepkimenin standart şartlardaki entropi (öS0 ) kaç kJ/K.mol dür?

deği-şimi

o

il. entropi değişimi(dS) ,

~ ii

değeri

Buna göre bu tepkime ile ilgili,

"'

1. İstemlidir.

E

111.Gibss serbest enerjisi (d G)

niceliklerinden hangilerinin negatif(-) tir?

tepkimesinin standart koşullarda tepkime ısısı (dH 0 ) -2 6,8 kj/mol, tepkime entropi değişimi ile mutlak sıcaklık çarpımı (T.dS0 ) 3,427 kj/mol dür .

Gibbs şartlarda sta ndart reaksiyonunun Serbest Enerji değişimi (dG 0 ) - 1450 kJ/mol dür .

tepkimesi için verilen,

A) - 100/298

keslnlikle

D) - 120

il. Gibss serbest enerji değişimi -30,227 kj/mol dür .

C) -3000/298

B) 4 E) 29/31

o

111.Sıcaklık artışı sistemi dengeden uzaklaştırır.

O>

yargılarından

A)

Yalnı z

B)

I

Yalnız

D) 1ve il

C)

il

Yalnız

hangileri

E) 1ve 111

A)

Yalnız

B)

I

Yalnı z

D) 1ve III

12. 2NaHC0 3 (k) ~ Na 2 C0 3 (k) + H2 0(s) + C0 2 (g)

15.

tepkimesinin öG (25 °C, 1 atm) değerin i he- } n saplayabilmek için, standart şart l arda, 0

1. tepkimenin entalpi

değişimi,

il. her bir maddenin entropisi, 111.sodyum

bikarbonatın oluşum

Entalpi

değişimi

(öH) +90 kJ/m ol, entropi bir tepkime hangisinde ,

değişimi (öS) 200 J/mol.K olan aşağıdaki s ıcaklık değerlerinden

istemlidir? B) 400 K

A) 500 K

entalpisi

verilenlerden hangilerine ihtiyaç

doğrudur?

111

D) 100 K

vardır?

C) 300 K

E) 50 K

g

18.

2X(k)

+ ~ 0 2 (g) ---t 2

C) 1ve il

il

E) 1, il ve 111

X2 0 3 (k) değeri

0

tepkimesinin standart entalpi (öH - 824 kJ.moı - 1 , standart entropi (dS - 0,28 kJ.K- 1 . moı- 1 dir.

) 0 )

değeri

Standart koşullardak i (25 °C ve 1 atm) bu tepkime ile ilgili, 1. dG değeri sıfırdan büyüktür. 0

il. Ekzotermiktir . B) Yalnız il

A) Yalnı z I

O) il ve 111

111.Kendiliğinden gerçekleşmesi beklenmez .

C) 1ve il ; 15

E) 1, il ve 111

ii

~

yargılarından

A) Yalnız I

hangileri

yanlıştır?

B) Yalnız 111

C) 1ve il

O>

D

·g_

"'

i5

g

\.

~ ii ~-----------------~

"----------------~

~---.,.

"

Bilgiyolu

İleri

Kimya Soru

Bankası

B(C)

I

ö

D) 1ve 111

E) il ve 111


1.

hız l arının ince lenmesi dodaha iyi an l aşılmas ı nı sağ l ar.

1. Kimyasal tepkime ğa ol ayl arının

il.

Bir kimyasa l tepk ime için ortalama

önem taş ı r.

0,8

= _ _!_~[x-J = _ ~[X0 3J = + _!_~[xo - ı

r 0

~t

2

ort

~t

~t

3

ifadelerden hangileri

A) Ya l nız il

D) il ve 111

0,3

1. Reaktif leri x- ve X0 3dir.

doğrudur?

B) 1ve il

ii

Bu tepkime ile ilgili,

D

veya yavaş o l mas ı sağ lı ğ ı m ızı etki ler.

Yukarıdaki

7.

2'

111. Vücudumuzda gerçekl eşen reaksiyon l arın hız lı

!

h ız (rorıl eşit-

likleri şöy l edir:

Reaksiyonların

sağ l anmas ı

daha h ı z l ı ge rçek l eşmesin i n zaman ve ma liyet aç ı s ı ndan

4.

ıı.

Denk lemi 1/2 X- + X0 3 ~ 1/3

111 . xo- nin

C) 1ve 111

o l uşma hı zı

x-

xo- d ı r.

O

ve X0 3 nin har-

canma h ı z l arı top l am ı na eşitt i r.

E) 1, il ve 111

yargılarından

g_ O>

A)

Ya l nız

hangileri

I

20

30 32

B) 1ve il

Buna göre, 20. saniyedeki an lık hız kaç mol/L.s dir?

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111 A) 5 .10- 2

B) 2,5 .10- 2

Sabit sıcaklıkta gerçekleşen bir kimyasal tepkimede tepkime hızının zaman la azalmasının nedeni,

1. taneciklerin

orta lama kinetik

g 5. "'

ener j iler inin

v 2 =0 derişimlerin i n aza l ması,

çarpışan

11 1. bir im zamanda

tanecik sayı s ını n

hangileri ile

A) Yalnız i

B) Ya l n ı z il D) il ve 111

la değişim i grafikteki gib idir. [X2Y] (mo l/L)

nin harcanma h ı zı

2

12.10-3 9.10- 3

v4 = H2 0 nun o l uşma hızı verildiğine

olarak

açıklanabilir?

göre v1, v2 , v3 ve v4

arasın-

6.10- 3

g_

daki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru İ

3.10-3

verilmiştir?

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

o

g

A) 15v 1 =12v 2 = 15v3= 1Ov4

O> .ö

B) 4v 1 =5v 2 =4v 3=6V 4

D) 6v 1 =4v 2 =5v 3=4v 4

O> .ö

6.

~c (A)

~c (B)

~c (C)

~t

3.~t

2.~t

---=---=+--

ı~

g_

men

gram/dakika

-; ·· 5

+ 38

D) 3A + s~2c

E) 6A + 28~3C

E) 6.10- 3

10

15

20

değişim i

tama-

gazının oluşma hızı

kaç

dır?

Zaman(s)

2Na0H(aq )+H 2 S0 4 (aq)~Na 2 S0 4 (aq)+2H 2 0(s) tepkimesinde

gaz ı nın

2,2 dak ika sürü yor.

(H=1 Da, C=12 Da, 0=16 Da)

A) A~38+2C

C) 2C~A

yanmas ı

Buna göre, C0 2

0,2

B) A + 38~2C

oluş­

C) 3.10 - 3

B) 1,5.10 - 3

denk lemine göre, 6 gram C2 H6

O,1

Zaman (s)

9.

H2 SO 4 ün derişi mi (mo l/L)

0 ,3 ~ 0,4

o,

3

kaç mol/ L.s dir?

D) 4,5.10 - 3

O>

Buna göre bu tepkime aşağıdakilerden hangisidir?

hı z ı

A) 1.1 o-3

E) v 1 =2v 2 = v3=3v 4

Bir tepkime denkleminin hız eşitliği şu şekildedir:

2

Buna göre 2. saniyede X2Y(g) nin anlık ma

C) 10v 1 =15v 2 =12v 3=15v 4

3.

+ Y2 (g) ~ 2X2Y(g)

tepkimesine göre X2 Y(g) nin derişimin i n zaman-

v3=NO nun o l uşma hız ı

aza l ması durumlarından

O>

denklemi verilen tepkimede,

2X2 (g)

g 8.

v 1 =NH 3 ün harcanma hızı

aza l mas ı ,

il. reaktif lerin

4NH 3(g) + 50 2 (g) ~ 4NO (g) + 6H 2 0(g)

C) 8 .10- 2

E) 1,5 .10- 2

D) 3.10 -3

2.

Zaman (s)

tepk imes inde X(g) nin derişimi zaman la grafikteki gibi değişmektedir.

doğrudur?

D) il ve 111

10

X(g)~2Y(g)

H2 S0 4

derişiminin

g_

!

A)3

B) 6

zamanla

grafikte veril miştir.

Buna göre 15. saniye sonunda Na2 S0 4 ün } oluşma hızı kaç mol/ L.s dir?

A) 5 .10- 3

B) 2 .10- 2 D) 2.10 - 1

.o

C) 4 .10- 2 g_ E) 4 .10- 1

İ g_

.___________________

E' __,ii ~-----------------~

C) 8

D) 10

E) 12


}

10. reaksiyonu

başladıktan

gazları

1O dakika sonra H2 (g)

oluşma

hızı

reaksiyonu tam verimle

E'

E) 3.10-3

O) 2.10- 1

H2

Buna göre tepkimedeki Fe metalinin harcanma hızı kaç gram/dakikadır?

g_

C) 1.10- 2

B) 5.10- 2

A) 5.10- 3

açığa çıkan

gazının normal koşullardaki hacmi 336 cm3 tür.

gerçekleştiriliyor .

~

C) 5.10- 4 .o

B) 1.10- 4

O) 6.10-3

tepkimesinde 14 dakika sonunda

5 saniye süren bu reaksiyonun NH 3 e göre .o ortalama hızı kaç mol/L.s dir? (H=1, N=14)

D

kaç mol/L.s dir?

A) 5.10- 5

konularak 546 K de,

N2 (g) + 3H2 (g) ~ 2NH3 (g)

2 nin konsantrasyonu 7 .10- 2 mol/L den 1.10g_ mol/L ye düşüyor .

Buna göre CH 3 0H(g) nin ortalama

Fe(k) + 3HCl(aq) ~ FeCl3 (aq)+ ~ H2 (g) 2

13. 8 litrelik bir kaba 28 gram N2 ve 24 gram H2 g_ 16.

C) 4.10- 2

B) 2.10- 2

A) 1.10- 2

:[

E) 40

O) 20

E) 20

g_

"'

.ii

g_ 14.

11. Hacmi 1 litre olan bir kapta, Na(k)+H 2 0(s)

~ NaOH(suda)+

! H2 (g)

ö,

2

reaksiyonu 1O saniyelik bir zaman içerisinde 4,6 gram Na metali harcanarak gerçekleştiriliyor . g_

Buna göre, H2 (g) molekülünün

oluşma hızı İ

C) 0,01

C) 4.10- 2

B) 2.10- 2

A) 1.10- 1

f

.o

17.

Ca(k) + 2HN0 3 (aq) ~ Ca(N0 3) 2 (aq) + H2 (g) Tepkimesinde oluşan H2 gazının normal lardaki hacmi grafikte belirtilmiştir.

koşul­

H2 (g) hacmi {L)

}

:o

E) 3.10- 1

O) 2.10-1

E) 0,001

O) 0,005

],

(CH4 =16)

g_

B) 0,02

gazının

2 litrelik bir kapta gerçekleşen bu tepkimede H2 (g) nin harcanma hızı kaç M/s dir?

kaç moı.s- 1 dir? (Atom kütlesi : Na=23) A) 0,2

ö

reaksiyonunda 5 dakikada 64 gram CH4 oluştuğu belirleniyor.

Zaman Buna göre bu tepkime için,

1. t

anında

tepkime

hızı

maksimumdur .

il. Tepkime kabına bir miktar su eklenirse oluşan H2 gazının hacmi artar.

111.tanın a kadar harcanan Ca metali 8 gramdır . hangileri yanlıştır? (Ca=40 g/mol)

yargılarından

A)

Yalnız

B) Yalnız il

I

tepkimesindeNO(g) nin oluşma hızı 6 gram/dk } olduğuna göre 0 2 (g) nin harcanma hızı kaç .o mol/dk dir? (N=14, 0=16)

2KOH(aq)+H 2 S0 4 (aq) ~ K2 S0 4 (aq)+2H 2 0(s) tepkimesinde 150 saniyede H2 S0 4 derişimi 0,7 mol/L den 0,4 mol/L ye düşmektedir. Bu tepkimenin KOH e göre dir?

hızı

kaç mol/L.s

18. Tek basamakta gerçekleşen,

15.

12. Potasyum hidroksit bazının sülfürik asitle,

g_

~

B) 0,125

A) 0,1

O) 0,5 A) 5.10- 4

B) 1.1o-3

O) 3.10- 3

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

O) il ve 111

C) 0,25

f

E) 0,75

C) 2.10- 3

X(g) + 2Y(g) ~ Z(g) tepkimesinde zamanla oluşan Z nin molar derişimindeki değişim tabloda verilmiştir. Zaman (dak}

(ZJ (mol/L)

o

o

5

0,6

10

0,8

0,9

15

E) 4.10- 3

Buna göre,

aşağıdaki

ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) Zamanla Z nin oluşma

hızı artmıştır .

B) 1O. dakikada Y den 1,6 molar C) X in harcanma tir.

hızı

Z nin

harcanmıştır.

oluşma hızına eşit­

O) İlk 5 dakikada Z nin ortalama oluşma hızı O,12 mol/L . dakika dır . o

g_

~

~

E) Zamanla X in harcanma

hızı azalmıştır .

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;; L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .D '-~~~~~~~~~~~~~~~~~--'


1.

~ 4.

3Fe 2 +(aq) + N0 (aq) + 4W(aq) ~

3

3Fe 3 +(aq)

tepkimesinin sabit

+ NO(g) + 2H 2 0(s)

sıcaklıkta hızı,

7.

111.pH değişimi

111.Ag+(suda) + cı- (suda) ~ AgCl(k)

1, il ve IIItepkimelerinin sabit sıcaklıkta

Yalnız I

Yalnız

B) D) il ve 111

il

C)

hızla­

rını

ölçmek için aşağıdaki özelliklerinin hangileri kullanılmalıdır?

B) Sabit sıcaklıkta gerçekleşen :

hangileriyle ölçülebilir?

1. H 2 (g) + I 2 (g) ~ 2HI(g) renksiz menekşe renksiz il. N2 (g) + 3H 2 (g) ~ 2NH 3 (g)

CH 4 (g) + 20 2 (g) ~ C0 2 (g) + 2H 2 0(g) + ısı tepkimesi

il. iletkenlik,

A)

tepkimelerden hangisinin hızı kesinlikle basınç artışıyla ölçülebilir?

A) Sabit hacimli kapta gerçekleşen :

1. basınç,

değişimlerinin

Aşağıdaki

H 2 (g) + Cl 2 (g) ~ 2HCl(g) tepkimesi 1 ve

C) İdeal pistonlu kapta gerçekleşen :

il

1

C(k)+

E) 1, il ve 111

2

.

A) Renk

.

0 2 (g) ~ CO(g) + ısı tepkımesı

değişimi

değişimi

AgCl(k) +ısı ~ Ag + (suda)+cı - (suda) tepkimesi o

E) Sabit hacimli bir kapta

_ _ 1_11_ İletkenlik

basınç değişimi

Sabit basınçta hacim değişimi Renk değişimi

B) Renk

D) Sulu ortamda gerçekleşen:

"'

Sabit hacimde

C) Sabit hacimde

Renk değişimi

İletkenlik

basınç değişi ­

mi D) İletkenlik

gerçekleşen :

CaO (k) + C0 2 (g)~ CaC0 3 (k) + ısı tepkimesi

İletkenlik

Renk değişimi

E) Sabit basınçta hacim değişimi

Sabit basınçta hacim değişimi

Sabit hacimde basınç değişimi

2.

5. renksiz

turuncu

renksiz

ölçülme sinde kullanılacak değişimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? _ı_

Değ i ş im

Yöntem

A) AgCl(k) ~ Ag+(aq)+cı - (aq)

111.derişim değişimi ile

A) Yalnız I

İletkenlik .azalışı

B) Yalnız il

D) il ve 111

Basınç Katı

sıcaklıktaki hızı,

özelliklerinden hangileri ile ölçülebilir?

111

Renk

hangisinin hızı kar-

şısında belirtilen yöntemle ölçülmez?

il. iletkenlikteki değişim ile,

Yukarıdaki reaksiyonların hızlarının

B) Basınç

Aşağıdaki değişimlerden

1. renk değişimi ile,

111.CaC0 3 (k) ~ CaO(k) + C0 2 (g)

İletkenlik

8.

Sarı

Renksiz

tepkimesinin belirli bir

il. Ag+(suda) + ı - (suda) ~ Agl(k)

A) Renk

x+ 2 (aq) + y- 2 (aq) ~ XY(k) Renksiz

"' .i5

B) S(k) +

3

2

0 2 (g) ~ S0 3 (g)

C) H2 (g) + Br2 (s) ~ 2HBr(g) Renksiz Renkli Renksiz

C) 1 ve il E) 1, il ve 111

D) 2NH 3 (g) ~ N2 (g) + 3H 2 (g)

kütlesi

Basınç

azalışı

Renk değişimi

Hacim artışı

azalması

C) Renk

Basınç

İletkenlik

Sıcaklık

D) Renk

Katı

Basınç

azalışı

kütlesi

azalması

İletkenlik

E) Basınç

Renk

ö

3.

Sabit hacim ve sıcaklıkta gerçekleşen,

6.

1. F2 (g) + 2HCl(g) ~ 2HF(g) + Cl 2 (g) il. 2Fe 2 0 3 (k) ~ 4Fe(k) + 30 2 (g)

1. pH değişimi, il. iletkenlik değişimi,

hızı basınç artışı

hangilerinin gerçekleşme ölçülerek izlenebilir?

Hı z

No

hızı,

111.N2 H4 (g) ~ N2 (g) + 2H 2 (g)

tepkimelerinden

9.

C0 2 (g) + H2 0(s) ~ HC0- 3(aq) + W(aq)

tepkimesinin

Tep kime denklemi

İletkenlik

111.basınç değişimi

-

izleme yöntemi

artışı

niceliklerinden hangileri ile ölçülebilir? Basınç

A)

Yalnız

I

B) D) 1ve 111

Yalnız

il

A) Yalnız I

C) 1ve il

B) Yalnız il D) 1ve 111

E) il ve 111

artışı

C) 1ve il

E) 1, il ve 111 111

H2 (g) + Br2 (g) ~ 2HBr(g) Renksiz

Renkli

Renksiz

Renk değişimi

Şekildeki

tabloda bazı tepkimeler ve bu tepkimelere uygun hız izleme yöntemleri verilmiştir.

Bu tepkimelerin hangileri için verilen yöntem uygun değildir? A) Yalnız I

B) Yalnız il D) 1ve 111

g

'-------------------~

~

_________________

;; .__

~ ~

C) 1ve il

E) il ve 111


10. 1. Fe2 +(aq) 2. N 2 (g)

+ Ag+(suda)

+ 3H 2 (g)

~ Fe3 +(aq)

+ Ag(k)

13.

TNT patlaması

Hidroliz

~ 2NH 3 (g)

3 Çok yavaş

Çok hızlı

Yavaş

Buna göre bu tepkimelerle ilgili,

1. 1. tepkimenin

Hpeıdesi

hızı iletkenlik değişimi kullanı ­

larak ölçülebilir. il. 2. tepkimenin

hızı

4

sabit hacim ve sıcaklıkta

koşullarda 1. tepkimenin hızı, 2. tepkimenin hızından küçüktür.

111.Aynı

B) Yalnız il

lırken

C)

1 ve

14.

şen aşağıdaki tepkimelerden hangisinin hızı basınç değişiminden yararlanılarak ·:,1 1 ı~­

1,il O) 111,

olaylar hızlarına göre karşılaştırı­ hangisinde hata yapılmıştır? O) 4

C) 3

B) 2

17.

1. Elmanın çürümesi

+ 20 2 (g) ~

+ 3H 2 (g) ~

12. Sabit

C0 2 (g)

diğerlerinden

A)

verilen olaylar hızlarına göre aşağı­ dakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmış­

tır?

D) Peynirin küflenmesi B) 1>111>11

O) 111>1>11

C0 2 (g) ~ 2CO(g)

C) 11>1>111

E) TNT

patlaması

E) 111>11=1

0 2 (g) ~ 2Hp(s)

sıcaklıkta manometreli cam kapta gerçek-

bir tepkimenin hızı cıva düzeylerindeki değişim gözlenerek ölçülebilmektedir.

Bu tepkimenin denklemi,

1. H2 (g) + Cl 2 (g)

~

+ 3H 2 (g)

111.C(k) + 0 2 (g)

~

~

1. Hava

18.

yastığının şişmesi

Oda şartlarında gerçekleşen aşağıdaki deği­ hangisinin hızı diğerlerinden daha

şimlerden

il. Sindirim

yavaştır?

111.Nötrleşme olaylardan hangileri oldukça

hız­

lıdır?

A) Alkolün yanması B) Hamurun

2NH 3 (g) A) Yalnız I

C0 2 (g)

B) Yalnız il

D) 1ve il

15.

Yukarıdaki

2HCl(g)

B) Yalnız il

D) 1ve 111

verilenlerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I

Yağların sindirimi

C) Çamaşırın kuruması

A) 1>11>111

o

leşen

il. N2 (g)

yüksektir?

B) Paslanma

+ 2H 2 0(s)

2NH 3 (g)

Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşme hızı

111.Doğalgazın yanması -

A) C(k) + 0 2 (g) ~ C0 2 (g)

+

C) il, 111,1

il, 1 E) 111,

E) 5

Yukarıda

+

B) il, 1,111

A) 1,111,il

il. Gümüşün kararması

mez?

E) 2H 2 (g)

en yavaştan en hangisinde doğ­

il

sıcaklıkta gerçekle-

11. Sabit hacimli kapta sabit

D) C(k)

olayları

E) il ve 111

D) 1ve 111

C) N2 (g)

yanma

hangileri doğrudur?

1

B) CH 4 (g)

yanması

Yukarıdaki

A) 1 A) Yalnız

111.Şekerin Yukarıdaki

ru sıralanmıştır?

l

Çok yavaş

Hızlı

basınç değişimi kullanılarak ölçülebilir.

yargılarından

s

yanması

hız lıya doğru aşağıdakilerin

Paslanma

l

1. Talaşın

il. Benzinin yanması

l

d

d

denklemleri veriliyor .

16.

Nötrleşme

C) Yalnız 111

E) il ve 111

C) Yalnız 111

E) il ve 111

mayalanması

C) Hava yastığının patlaması D) Na metalinin suda çözünmesi E) Demir metalinin paslanması


1.

Kimyasal bir tepkimede, tepkimeye giren maddelerden birinin miktarı arttırılırsa,

1. tepkime

4.

hızı,

7.

Yalnız

111

B) 1ve il

D) il ve 111

her biri

111.2Fe(k) +

ayrı ayrı uygulandığında

tepkime hızındaki değişim aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

_I _

A)

Azalır

Artar

Azalır

B)

Azalır

Azalır

Artar

Değişmez

Azalır

D)

Değişmez

Azalır

Artar

Değişmez

Artar

Değişmez

2

r=k.[H]4.[NQ]2

0 2(g) ~Fe 20 3(k) r=k.[02]312

gerçekleştiği hız

bilinen

bağıntılarından

yukarıdaki

hangileri

y a nlı ş verilmiştir?

Yalnız

A)

B) Yalnız il

I

D) 1ve 111

o

E)

3

Tek adımda tepkimelerin

111

il

C) Artar

r=k.[S0 2].[0 2]

N2(g)+2Hp(g)

111.NaOH(k) eklemek işlemlerinin

2

0 2(g)+H 20(g)~

il. 2H2(g)+2NO(gH

il. HCl(g) göndermek,

değ il d ir ?

1

H2S0 4(s)

1. arı su eklemek,

111.hız sabiti (k)

Hı z bağ ıntısı

Tepk ime denklem i

1. S0 2(g)+

H3As0 3 + H20

tepkimesine,

nlcellklerinden hangilerinin artacağı kesin

A)

o

gerçekleşen,

H3As0 4 + 2H+ + 2e- ~

miktarı,

il. ürün

Sulu ortamda

C) 1ve il

E) il ve 111

"'

2.

Oda

sıcaklığında

tek basamakta

Fe(k) + 2HCl(suda)

~

gerçekleşen,

5.

il.

Hız

Bu tepkimenin

artar.

1. sabit

hangileri

111.sıcaklığı

doğrudur?

Yalnız

B) Yalnız 111

I

D) il ve 111

için,

Tepkime denklemi

Hız

ifadesi

HC0 3(aq) + H+(aq) Mg(k) + 2HCl(aq)~ r=k.[HCl] 2

NaCI0 2(k) ve

arttırmak

işlemlerinden

A)

No

su eklemek,

sıcaklıkta çözeltiye NaCIO(k) eklemek,

derişimi azalır.

yargılarından

hızını artırmak

sıcaklıkta arı

il. sabit

sabiti (k) artar.

111.HCI nin

8.

bir tepkime,

şeklindedir.

işlem sonrasında,

oluşma hızı

1. H2 nin

gerçekleşen

NaCI0 2 + NaCIO ~ NaCI + NaCI0 3

tepkimesinde sisteme 25 °C de saf su ekleniyor . Buna göre bu

Sulu çözeltide

FeCl2(suda) + H2(g)

III

hangileri uygulanabilir?

CaC0 3(k) ~ CaO(k) + C0 2(g)

C) 1ve il A)

E) 1,il ve 111

Yalnız

B) Yalnız il

I

D) 1ve 111

Tabloda verilen tek basamaklı tepkimelerden hangilerinin hız ifadesi yanlış yazılmıştır?

C) 1ve il

E) il ve 111

Yalnız

A)

B) Yalnız

I

111

D) 1ve 111

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

ö, D

3.

Sabit hacimli bir kapta tek basamakta ger-

6.

, ~ Tepkime

çekleşen,

hızı

9.

(mol/L.s)

X(k) + 2YZ(aq) ~ XZ2(aq) + Y2(g) + hızını artırmak

ısı

111.Kısmi

katı

ve

sıvılar

111.YZ(aq)

[X] (mol/L)

hangileri tek

başına

cinsinden hız denklemi çözeltiler de alınabilir.

özelliklerden hangileri reaksiyon denklemi yazılırken dikkat edilecek özellikler arasında bulunmaz?

hız

uygulana-

bilir?

Gaz fazında

gerçekleşen

2X + 3Y~2Z

B) 1ve il C) 1ve 111 D) il ve 111 E) 1,il ve 111

I

denklemi net

Yukarıdaki

derişimini artırmak

işlemlerinden

hız

basınçlar

yazılırken

sıcaklığı artırmak,

Yalnız

saf

Mekanizmalı tepkimelerde tepkimeye göre yazılır.

il.

için,

1. X katısını toz haline getirmek,

A)

yazılırken

alınmamaktadır.

tepkimesinin il.

1. Hız denklemi

·o

tepkimesinde yer alan X in derişiminin tepkime hızına etkisi grafikteki gibidir. Tepkimenin hız sabiti (k) nin birimi L/mol.s olduğuna göre, tepkimenin hız denklemi aşa­ ğıdakilerden hangisidir?

A)

Yalnız

I

B) 1 ve il

D) il ve 111 2

C) 1 ve 111

E) 1,il ve 111


TeQkime

Hı z ba ğ ı ntı s ı

Mertebe

1. H2(g)+F2(g)~

r=k .[H2] .[F2]

2

10.

2HF(g)

g 13 . Zn(k) + 2HCl(suda) ~ ZnCl2(suda) + H2(g) "' Yukarıda verilen reaksiyonun hız bağıntısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

16.

X20 4 (g) + 3YO(g) ~ X20(g) + 3Y0 2(g) reaksiyonu için yazılan hız denklemi X20 4 (g) ye göre birinci, YO(g) ye göre ikinci derecedendir .

\

il. CaO(k)+C0 2(g)~

r= k. [CaO]. [C0 2] 1

CaC0 3(k)

D) r=k .[Zn].[HCl] 2

C) r=k .[HCl]2

r= k.[HCIJ2

111.H2(g)+Cl 2(g)--t

Kısmi basınçlar atmosfer, zaman ise saniye cinsinden alınırsa hız sabitinin birimi aşağı­ dakilerden hangisi olur?

B) r= k.[Zn]

A) r=k

2

E) r= k.[ZnCl 2].[H 2]

2HCl(g)

B) atm s

A) - s -

(1

atm2

Tek adımda gerçekleştiği bilinen yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin hız bağıntısı veya mertebe sinde hata vardır?

E) - 1atm3.s

D) - 1atm2.s

o

C) - 1atm.s

.:ö

B) Yalnız il

A) Yalnız I

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

D) 1v~ il

o

"'

11 .

14.

hangisinin yareaksiyondaki reaktifler kesinlikle katı ya da sıvı içerir?

Aşağıdaki hız bağıntılarından

C) r= k.[Y] B) r=k.[X] E) r=k .[X]2.[Y] D) r=k.[X].[Y] 2

A) r=k

Hız sabiti (k) birimi L2 /mol 2 .s şeklinde olan ~

tek

zıldığı

g_

'"

17. X2(g) ve Y2(g)

1. X2 + 3Y2 ~

ürün

il. 2X2 + Y2 ~

ürün

111.X2 + Y2 ~

arasında gerçekleşen

bir reaksi-

yon X2(g) ye göre ikinci, Y2(g) ye göre üçüncü derecedendir .

bir reaksiyonun denklemi,

adımlı

Tepkime hızının birimi M/s, ~ ve Y2 nin derişimleri de M olarak ifade edildiğine göre, hız sabitinin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

ürün

verilenlerden hangileri olabilir? ö

A) Yalnız I

B) Yalnız il

E) il ve 111

D) 1ve il

B) M4 s

A) M2 s

C) Yalnız 111~

D) - 1M2.s

o

2' .ô

.ii

12. s 20:-(aq) + 3ı-(aq) ~ 2sot(aq)

reaksiyonunun hız denklemi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) r=k.[SOtJ

2

18.

15. Zn(k) + 2HCl(suda) ~ ZnCl2(suda) + H2(g)

+ I"3(aq)

i, "

3]

.[1

tek basamaklı tepkimenin toplam derecesi 2 dir. } 1

Derişim birimi; moı.L- ve zaman birimi; s olarak alınırsa hız sabiti (k) nin birimi aşağı­ dakilerden hangisi olur?

ö

A) mol L

C) r=k.[S 2 0:1.[ı-J 3

8)-L mol.s

C)

E) r=k+[SO} -J+[r] 3

denklemi,

Buna göre hız sabiti (k) nin birimi aşağıdaki­ lerden hangisidir?

_!:_ mol

A)-L mol.s

D) mol L.s

D) r=k .[SOl-J+[r]3

hız

TH=k[X)2[Y] şeklindedir .

o

§>

3 B) r=k.[S 2o: - ] .[r]

2X(g) + 2Y(g) ~ Z(g) tepkimesinin

B)

__.!:=___ 2 mol .s

C) mol L.s

E)~ 3 mol .s

o

§>

.o

g

~

~

~~~~~~~~~ '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " '-~~~~~~~~~


1.

2X{g)

+ 3Y{g)

~

X2Y3 (g) tepkimesi için aynısıdeney sonuçları şu şekildedir.

caklıkta yapılan

Deney

[X]

(Y]

(mol / L)

/mol /L)

Reaks iyo n

hı z ı

0,1

0,3

2.10- 3

2

0,2

0,3

8.10-3

0,9

2,4.10- 2

0,2

4.

2A(g) + 2B(g) ~ C(g) + 2D(g) ı 7. tepkimesi ile sabit sıcaklıkta gerçekleştirilen de- .o ney sonuçları tabloda verilmiştir.

2H 2(g) + 2NO(g) ~ 2H 20(g) + N (g) 2 tepkimesi için 1000 Kde aşağıdaki deneyler ya-

C nin o l u ş ma [Al /mol /L) (81/mol /L) hız ı /mo l/ L.s)

Deney PNo (mmH g) PH (mmHg) H ız (mmHg /s) 2 1 10 2 0,30

(mol/L.s)

1

3

.Q> ;;

Deney

Buna göre X ve V nin derişimi 0,3 er molar alınırsa reaksiyon hızı kaç mol/L.s olur?

A)1,8 .10-4

C) 6.10 - 3

B) 1,6.10 -4

D) 9. 10- 3

1

O,10

0,01

2.10-s

2

0,20

0,02

8.10- 5

3

0,10

0,04

8.10- 5

4

0,05

0,02

a

pılıyor.

g, .§>

.o

Buna göre 4. deney sonundaki C nin oluşma kaç mol/L.s dir? g_

A) 1.1 o- 5

B)

2.10 - 5

C)

D) 8.10- 5

4

0,60

2

10

0,06

A) Hız = k.PH

2 C) Hız = k .PH . P~ 0 2

S"

.o

E) 3.10-3

10

Bu deney sonuçlarına göre verilen tepkime nin kısmi basınçlar türünden hız ifadesi aşa­ ğıdakilerden hangisidir?

hızı

o-

2 3

4.10 - 5

B) Hız=k.P~

2 2

D) Hız = k.P~ .PNo

E) Hız = k.P H2·P~o 2

E) 1.10-4 o, .ö

o,

2.

3X(g)

+

2Y(g)

~

Z(g)

t 5.

reaksiyonunun hızını belirlemek için lıkta yapılan deney sonuçları tabloda

aynı sıcakverilmiştir.

hızı

fYJ/mo l/L)

0,1

0,3

1 X 10- 2

0,2

0,3

4 X 10- 2

3

0,1

0,6

2 X 10- 2

0)4

(XJ(mol/L)

o

"'

g_

Buna göre hız sabiti (k) nin değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

B) 10

!

C) 3/10

Deney

+ Y(g) + Z(g) ~ K(g) + 2L(g)

rxı /mol / L)

1 2

0,1

rzı /mo l/L)

b

1.10-4

0,2

8.10-4

a

0,2

2.10-4

0,8

0,1

16.10-4

0,8

0,2

32.10-4

0,2

6.

t

Tepk ime h ı z ı /mo l/L.s}

3

0,3

0,4

9.10- 5

4

0,1

0,6

1.1o-s

0,2

D) 0,1

0,4

E) 0,2

0,4

Sabit X

~

hangisidir?

; .ö

B) Hız=k . [X]2.[Z]

C) Hız=k.[X] 2 . [Y]

O) Hız=k.[Xl:[Y]

bir kapta

gerçekleşen,

(X) /mo l/L)

tepkimesine ait hız deneyi verileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir .

__JZL

H ı z( m o l / L. s)

2' .ö

0,10

0,1

0,05

0,1

1.10-3

3

0,20

0,2

1,6.10- 2

4

0,20

X

2.10-3

1.10-3

B) 0,04

C) 0,02

E) 0,1

+ Cl 2(g) ~ 2NOCl(g) reaksiyonunun belirli bir sıcaklıktaki deney sonuçları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 2NO(g)

H ız

g

[NO] (mo l/L) [Cl 2] (mol/ L)

(mol/L. s)

1

0,1

0,1

0,1

2.10-2

1

1.1o- 2

1.10- 2

2

0,2

0,2

0,2

32 .10- 2

2

1.10- 2

2.10- 2

2,3 .1o- 4

3

0,2

0,2

0,4

64.10- 2

3

2.10- 2

2.10- 2

9,2.10- 4

4

0,2

0,1

0,4

16.10- 2

1. Tek

E1

Buna göre tepkimeye ilişkin,

1. Hız denklemi T H=k[NO][Cl ] 2 g

111.3. deneydeki hız sabiti 2. deneydekinin 2 katı-

2' .ö

il. Sabit sıcaklıkta kap hacmi tepkime hızı 8 katına çıkar . 111.Tek basamakta yargılarından

yargılarından

}

Hız=k.[X] . [Y] . [Z]

:o

indirilirse

gerçekleşir .

hangileri doğrudur?

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve 111 I

şeklindedir .

yarıya

hangilerinin doğru olması bek-

lenir? Yalnız

1, 15.10- 4

i5

basamaklıdır.

il. Dördüncü derecedendir .

A)

Z nin o l u ş ma h ı z ı /mo l/L.s}

1

Deney

dır.

g_

(Yl (mo l/ L)

2

A) 0,05

9. g_

Bu tepkime ile ilgili,

Bu tepkimenin hız sabitinin birimi 1/M 2 .s ol-

A) Hız=k . [X] 2

sıcaklıkta kapalı

Z(g)

D) 0,2

+ 2Y + Z ~ 20 + K

Deney __JX}_ _fil_

duğuna göre, hız denklemi aşağıdakilerden

E)

C) 0,1

~

Buna göre, 4. deneyde kullanılan V nin derişimi kaç mol/L dir?

~

0,1

4.10- 5

0,4

Deney

__Q_

0,2

+ 2Y(g)

yapılıyor.

h ız ı / m o l /L.s)

0,2

0,2

1.1o-s

0,2

(YJ/mol/L)

B) 0,2

X(g)

tepkimesi için aynı sıcaklıkta aşağıd?ki deneyler

o l u ş um

rilmiştlr?

E) 1/4

tepkimesinde madde derişimleri değiştirilerek tepkime hızına etkisi incelenmiş ve aşağıdaki deney sonuçları bulunmuştur.

deney so- 2>

Buna göre tabloda yer alan a ve b derişimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ve- g_

"'

A)

2X(g)

yapılan

0,4

_g_

3.

+ 2Y ~ 2Z reaksi- g 8.

Z nin

/M/s}

2

A) 10/3

Gaz fazında gerçekleşen 3X yonu ile ilgili sabit sıcaklıkta nuçları tabloda verilmiştir.

o l uşum

Z nin [Xl/mo l/ L)

"'

B)

Yalnız

D) il ve 111

il

Yalnız

111

C) 1 ve il

E) il ve 111

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

g_

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .o ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ .o ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası B(Cl


10.

X(g)

13

+ 2V(g)

2Z(g) ~ T(g)

+ 3Y(g) +

Deney

[Y) (mol/L\

[Z] (mol /L\

1

O,Q1

O,Q1

0,01

1.1o-3

2

0,02

O,ü1

0,Q1

2.10 - 3

3

0,01

0,02

O,Q1

4.10- 3

4

O,Q1

0,02

0,04

Hız (mol/Ls)

1 2

1,6.10 - 2

Hız

denklemi

A) r=k.[XJ[Y]

2

11.

X2 (g)

Deney

0,1

12.10-3

4

0,1

0,3

0,15

Buna göre, bu tepkimenin ri kaçtır?

48 .10-3

sabitinin

1fil mQJL.L'1!7ı.ınoJLL

Deney

(Aj mol/L

1

0, 1

0,2

2x10-3

2

0,2

0,2

8x10-3

3

0,2

0,1

4x10-3

değe­

8) TH=k .[A].[8]

A) TH=k.[A].[B] D) 0,2

s}

Buna göre reaksiyonun hız bağıntısı aşağı­ dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

6.10-3

hız

C) 2

B) 10

A) 20

sabiti (k)

C) T H= k.[A] 2 .[B] 2

E) 0,1

O) T H= k.[A]

E) T H= k.[A].[8]

2

2 .[B]

3

k=1 .10- 4 k=1 .10- 5

+ Y2 (g) ~

Hız(mol.L

[Y2 ] M

[X2] M

bağıntısı r=k.[A]x.[B]Y

1

s

17.

1)

16] (mol/L\

Deney

1

0,1

0,1

2.10-4

1

2

0,2

0,1

4.10-4

il

2M

3

0,2

0,4

8.10-4

111

2M

~ AB 2 (g)

ifil M

0,1

0,1

V

2

0,2

0,2

0,12

4V 8V

3

0,1

0,3

0,27

2M 2M 4M

Buna göre bu tepkimenin

Hız

0,03

hız

sabiti

C)

B) 6

A) 3

E) 8

D) 5

C) 4

B) 3

A) 2

değeri

kaçtır?

hangisidir?

1. Tek basamakta gerçekleşir. 12 il. Hız bağıntısı, k.[X2 ] .[Y2 J i dir .

fN1/s)

J8LM

1

r(mol/L ..fil

aşağıdakilerden

Buna göre x+y

Buna göre, tepkime ile ilgili,

+ 2B(g)

Deney

lfilJrrıo 1/L)

M

A(g)

tepkimesi için aynı sıcaklıkta yapılan deney so nuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

dir .

Bu tepkime için aynı sıcaklıkta yapılan deneyler aşağıdaki gibidir.

--

--

hız

gerçekleşen bir tepkimenin

14. Tek basamakta

2XY(g)

tepkimesi için oda koşullarında yapılan deney sonuçları tabloda verilmiştir. --

6.10-3

0,30 0,60

+ 3E

k = 1.10 5

2

2 [Z)

E) r=k[X][Y]

0,30

0,6 0,6

~ 20

k=1 .10- 5

2 [Z]

D) r=k .[XJ[Y]

0,3

0,2

+ 38

nuçları şu şekildedir:

0,1

3

2A

tepkimesi için aynı sıcaklıkta yapılan deney so-

deneyle-

k = 1.10 5

[ZJ2

B) r= k. [X)[Y] [Z]

C) r= k[XJ[Y]

16

~ ürünler

tepkimesine ait rin sonuçları çizelgede verilmiştir.

Bu tabloya göre tepkimenin hız denklemi ve hız sabiti (k) aşağıdakilerin hangisinde doğ­ ru verilmiştir? Hı z

+ 2Y(g) + Z(g)

aynı sıcaklıkta yapılan

tepkimesine ilişkin t °C de aşağıdaki deney sonuçları elde ediliyor . [X) (mo l/L\

3X(g)

E) 15

D) 12

9

1 1 2 111.25 °C sıcaklıkta hız sabiti (k)2.10- L.moı- .sdir.

yargılarından

hangileri

y a nlı ştı r?

B) Yalnız il

A) Yalnız 1

D) 1ve il

C) Yalnız 111

E) 1ve 111 o

..

12.

xA(g)

+ yB(g)

15.

~ AXBy(g)

1

(Aj (mol /L\ (Bj (mol/L\ O,Q1

2

0,02

3

0,02

Hız

(mol/L .s)

0,02

1.10-3

0,04

8.10-3

0,02

18.

+ 2Y + Z ~ T + 3Q

tepkimesine ait aynı sıcaklıkta farklı derişimlerle yapılan deney sonuçları aşağıdaki gibidir.

tepkimesi tek basamakta gerçekleşmektedir. Sabit sıcaklık altında yapılan deneylerin sonuçları aşağıdaki tabloda veriliyor. Deney

X

Deney

-~

1

[X] M

--

[Z] M

Hız(M s 1)

--

0,02

0,02

ö,

2.10-3

[Y] M

--

O,Q1

1.10-3

2

0,02

O,Q1

O,Q1

1.10-3

3

0,04

0,02

0,01

2 .10-3

4

0,02

O,Q1

0,02

2.10-3

Buna göre AxBy bileşiğinin formülü aşağıda­ kilerden hangisidir?

Buna göre tepkimenin hız ifadesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)AB

A) r=k.[X]

2 .[Y]

B) r=k .[X] .M

2

C) r=k.[X]

2 .[Y] 2

D) r=k .[X].[Z]

2

E) r= k. [X].[Z]

o

'---------------

-

"'

2X(aq)

+

3Y(aq)

+ Z(aq)

-t E(aq)

+ 2F(aq)

tepkimesi için aynı sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıda verilmiştir.

rf ız mol/L~

(Xj mol/L

[Yj mol/L

[Zj mol/L

0.1

0,2

0,2

1.1o-s

0,2

0,4

0,4

8.10- 5

0,3

0,4

0,2

9.10- 5

0,2

0,2

0,8

16.10- 5

Buna göre 3. deneyde hızın 9.1 o-8mol/L.s olmasını sağlamak için Z çözeltisinin derişim! kaç kat değiştirilmelidir?

C) 10- 2

B) 10 3

A) 10

O)

10- 3

E) 10- 4


1.

2X + Y + 3Z ~ 2T + K

4.

tepkimesinde X, Y ve Z maddelerinin tepkime hızına etkisi aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Hız(mol/ls)

L ız(mol/l.s)

8.10·'

Deney [X]M

8.10· '

4.10-l

.

2.10·'

: ,

O,

,8 (

J

(mol/l)

X(g) + 3Y(g) + 2Z(g) ~ T(g) + 2Q(g)

• (mol/l)

0,2 0,4 0,8

7.

reaksiyonu için sabit sıcaklıkta deney verileri şöyledir:

7

-

16.10' ' 4.10· •

0,1

0,2

0,1

4.10-3

1

0,08

0,04

V

0,2

0,2

0,1

8.10-3

2

0,04

0,04

2.10-ô

3

0,1

0,2

0,2

8.10-3

3

0,04

0,08

8.10-Ö

4

0,2

0,4

0,1

16.10- 3

4

0,02

0,08

4.10-6

Buna göre, 1. deneydeki tepkimenin h ızı (v) kaç mo l/L.s dir?

miştir?

HLZşa,bill

Reaksiyonun

A)

0,5

4

A) TH=k .[X].[Y]

B) TH=k .[Y].[Z]

B)

1,0

2

C) TH=k. [XJ2 .[Y]

O) TH=k .[X).[ZJ2

2X2 (g) + 2YZ(g) ~ 2X2Z(g) + Y2 (g)

5.

C)

2,0

3

O)

2,0

2

E)

0,5

3

Deney

tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta yapılan deneylerde aşağıdaki veriler elde ediliyor. Deney

[YZ] M

[Xı] M

1

3,0

0,5

Hız

2,0

2

3,0

1,0

4,0

0,5

3,0

1,5

4

1,5

3,0

13,5

[X]M

1

(M/dak)

3

A) 2.10- 6

0,1

8.

V

2

0,4

0,2

2v

3

0,2

0,2

v/4

1. En az iki basamakta gerçekleşir.

tepkime

hızı

hacmi 2

_!_ine

8

A)X + Y~xY

katına çıkarılırsa

2

de-

:

hangileri doğrudur?

CV2J (mol/L)

yapılan

deney so-

.1.[X2Y]/.1.t

(mol/L.s)

1

0,01

O,ü1

5.10-a

2

0,02

0,01

2.10- 7

3

0,02

0,03

6.10- 7

Buna göre tepkimen in hız sab iti (k) nin değeri ve birimi aşağıdakilerden hangisidir?

x 2Y

0)3X + Y~X

E) 2X + 2Y~

[X] (mol/L)

Deney

B)2X + Y ~

C)X + 2Y ~xY

düşer.

111.Hız sabiti (k) nin birim i 1/M.dak d ı r. yargılarından

4X{g) + Y2 (g) ~ 2X2Y(g) tepkimesi için sabit sıcaklıkta nuçları tabloda verilmiştir .

ney sonuçları tabloda verilen X ve Y gazları . arasında tek basamakta gerçek l eşen tepkimenin denk lemi aşağ ı dakil erden hangisi olabilir?

"'

C) 8.10- 6

E) 8.10- 5

5

:

Aynı sıcak lı kta farklı derişim l erle yapılan

1

B) 4. 10- 6

O) 4.10-

Tepkime hızı (M/s)

MM

0,4

meıi e besı

Buna göre, tepkimeye ili şkin, kabının

(mol/L.s)

1

Bu grafik lere göre tepkimenin hız bağ ıntı sı aşağıdakil erden hangisidir?

il. Tepkime

Hız

[Y] (mol/L)

0,4 [l] (mol/l)

O,1 0,2

2.

verilmiştir.

2

Buna göre, reaks iyonun hız sab iti (k) ve mertebesi aşağıdakil erin hangisinde doğru veril -

o

"'

tepkime için deney

tabloda

[X] (mol/L)

Deney

Hız(mol/l s)

64.10-J

2Z + T

sonuçları aşağıdaki

T nin oluşum hızı (M/dak)

[Z] M

MM

2X + 3Y~

Aynı sıcaklıkta, yukarıdaki

3Y

A) O,ü1 L2/mol 2 .s

X2Y2

C) 0,05

B) 0,02 L2/mol 2 .s

L2/mol 2 .s

D) 0,01 L / mol.s E) 0,05 L3/mol3.s

: - -

A) Yalnı z I

B) 1ve il O) il ve 111

3.

3X + 2y~z

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

6

+ T

tepkimesi ile ilgili sabit sıcaklıkta farklı lerde yapılan deney sonuçları tabloda tir. Deney

T nin

derişim -

3X(g) + 2Y(g) ~ X3Y2 (g) tepkimesi için ğıdaki gibid ir.

verilmiş-

yapılan

deneylerin

9 sonuçları aşa-

2X{g) + 3Y{g) -t

2Z{g)

tepkimesinin hızını belirlemek için sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir .

Deney

oluşum hızı

[X] (mol/L}

M (mol/L)

Hız

(mol/L.s)

MM

MM

1

0,01

0,01

2.10- 5

1

0,01

0,02

2.10-4

2

0,02

O,ü1

8.10- 5

2

0,03

0,02

1,8.10-3

3

0,02

0,02

8.10- 5

3

0,01

0,04

2.10-4

(M/s)

o

"'

Buna göre tepkimenin hız sabiti aşağıdaki ­ lerden hangisidir?

Buna göre ,

Deney

[X] (mol/L)

M (mol/L)

Z nin oluşma hızı (mol/L.s)

1

0,50

0,15

1,0.10- 1

0,25

0,15

2,5.10- 2

-

2

Tepkimen in hız sabit inin (k) birim i L2/m ol2 .s o lduğuna göre , tepkime hızı (r) denk lemi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hız ifadesi r=k.[X] 2 .[Y] dir.

A) 0,05

B) O,1

C) 0,2

O) 0,5

E) 20

il.

Hız

sabiti (k) 2 dir .

A) r=k. [XJ2

111.Tepkimenin moleküleritesi 5 tir. yargılarından

A)

Yalnız 1

O) r=k.[XJ 2 .[Y]

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il O) ive 111

B) r=k .[YJ2

C) ive il

E) il ve 111

..

C) r=k.[X).[Y)

E) r=k.[X].[YJ 2


tepkimesi sabit hacimli bir kapta gerçekleştiriliyor. Bu tepkimeye ait deney sonuçları tabloda oluşma

T nin

nx

ny

nz

1

0,01

0 ,01

0,01

V

2

0,02

0 ,01

0,01

2v

3

0,01

0 ,02

0,01

4v

4

0,01

0 ,01

0,02

V

Deney

[XO]

[02]

1

0,2

0,1

hızı

XY2

C)

xz 2

11.

3X(g) + 2Y(g)

+ 3Z(g) ~

0,2

0,1

0,2

1.10-3

0,4

0,1

0,1

4.10-3

0,8

0,1

1,2

3

0,2

0,2

0,6

3

0,2

0,2

0,4

2.10-3

4

0,2

0,1

0,6

1.10-3

aşağıdaki

Mekani z malı

Hı z

ifadelerden hangisi Buna göre [X) =0 ,6 M, [Y) =0 ,1 M ve [Z] =0,625 M a lındığınd a tepkime hızı kaç M/s olur?

bir tepkimedir.

sabiti (k) nin

14.

6T(g)

veriler elde edilmiştir .

Deney

15 tir.

Hız

[Z] [Y] [X] (mol/L) (mol/L) (mol/L)

(mol/L.s)

z

Hız

1

0,02

0,1

0,15

3.10-3

(mol/L) 0,30

(mol/L.s) 4.10- 9

2

O,Q1

0,2

0,30

2,4.10- 2

0,20

0,30

1,6.10- 8

3

0,02

0,1

0,30

6.10-3

3

0,04

0,10

0,30

4

0,01

0,1

0,15

3.10- 3

4

0,01

0,10

0,30

1,6.10-8 u o-9

5

0,01

0,40

0,10

1,6.10-8

hız

X, Y ve Z maddeleri arasında sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkimedeki deneysel sonuçlar yukarıdaki tabloda verilmiştir .

A)

1.10 2

4

B)

1.10- 3

2

C)

1.10 3

3

D)

1.10-3

4

E)

4.10- 3

1. Reaksiyon hız sabiti k=2 dir . il. Reaksiyon hız sabitinin birimi L2/mol 2 .s dir .

15.

Tepkime

hızı

[X] M

1

0,2

0,2

2.10-4

2

0,4

0,2

8.10-4

o ö,

u

9.10-4

0,9

2

1.10-3

1,0.10- 3

1,8

3

4.10-3

3,6.10-3

14,4

o-3

Buna göre tepkimenin

hı z

sabiti (k)

kaçtır?

C) 104

B) 1000

A) 100 D)

E) 109

106

E) 1, il ve 111

18. Gaz fazında

2CO(g) + 0 2 (g) ~ 2C0 2 (g)

reaksiyon hızı 4/2 katına çıkar. yargılarından hangileri doğrudur?

Deney 1

ilişkin,

111.Tepkime kabının hacmi yarıya düşürülürse

o ö,

Pco

Hız

Pa2

(atm)

(atm)

(atm/s)

0,01

4.10- 2

1,4.10- 5

2

0,01

2.10- 2

0,1.10- 5

3

0,02

0.10- 2

1,12.10-4

Buna göre tepkimenin kısmi basınçlar cin- o sinden hız denklemi aşağıdakilerden hangi- E' :ö sidir?

gerçekleşen,

2A + B + 2C ~ ürün tepkimesine ait A, B ve C derişimlerinin tepkime hızına etkisi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Deney

[A] M

[B] M

[C] M

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

B) TH=k .Pco·P~

2 D) T H=k.P~ 0 .P~ 2

C) TH=k .P~o-Po 2 E) TH=k.Pta.Po

2

Hız

(M/s)

1

0,1

0,1

0,01

2.10-3

2

0,2

0,2

0,02

1,6.10- 2

3

0,2

0,2

0,01

1,6.10- 2

0,2

0,02

3,6.10- 2

4

0,3

Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? B) TH=k .[B] .(CJ

A) TH=k.[AJ .[BJ

A) TH=k .Pco·Po2 D) il ve 111

1

(M/s)

4.10-4

B) 1ve il

Hız

(mol/L.s)

C) 1ve il

B) Yalnız il

verilen tepkime için belirli sıcaklıktaki gazların kısm i basınçları cinsinden deney sanuçları aşağıdaki gibidir.

il. Hız bağıntısi r=k .[X]2.[YJ112 şeklindedir.

1

[XO]

(mol/L)

:

Yukarıda

1. En az iki basamakta gerçekleşir .

Yalnız

[03] (mol/L)

Deney

doğrudur?

D) il ve 111

>

Deney

Buna göre tepkimeye

hangileri

A) Yalnı z 1 o

tepkimesiyle ilgili 300 K de yapılan deneylerde tablodaki sonuçlar elde edilmiştir .

0,8

yarg ılarından

o"'

3X(g) + 2Y(g) ~ X3Y2 (g)

0,2

0 3(g) + XO(g) ~ 0 2 (g) + X0 2 (g) tepkimesi için sabit sıcaklıkta yapılan deney sanuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

111.Kabın hacmi 2 katına çıkarıldığında hız 1/8 katına iner.

2

MM

17.

Buna göre,

Reaksiyonun toQlam derecesi sabiti(k)

3

E) 9.10-3

D) 6.10-3

yavaş adımıdır .

C) 3.10 - 3

B) 2.10 - 3

A) 1.1 o- 3

değeri

y (mol/L) 0,10

doğru verilmiştir?

A)

1

2

Buna göre bu reaks iyonun hız sabiti (k) ve toplam derecesi aşağıdakilerin hangisinde

12.

0,3

E) Hız sabiti (k) nin birimi L/mol.s dir .

reaksiyonu ile ilgili aşağıdaki

X Deney (mol/L) 0,02 1 0,02 2

(M/s)

2

D) 2XO ~ ürün tepkimenin

D) X + Z + 2Y ~ XZV2 E) Y + 2Z~YZ

Hız

[Z]M

Deney [X] M MM

(mol/L.s)

B) r= k.[XOJ.(0 2] dir.

B) 2X + Y + Z ~ X2YZ C) x + 2z ~

Başlangıç hızı

yan lı şt ı r?

A) A) X + 2Y ~

3T(g) + 2Q(g)

2

Buna göre

Buna göre tepkimenin yavaş adımı aşağıdakilerden hangisi o labilir? (n: Mol sayısı)

~

2X(g) + 2Y(g) + 2Z(g)

tepkimesi için belirli sıcaklıklardaki deney sonuçları tabloda verilmiştir .

tepkimesine ait aynı sıcaklıktaki deneysel sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir .

verilmiştir .

Deney

16.

2XO(g) + 0 2 (g) ~ 2X0 2 (g)

13.

X(g) + 3Y(g) + 2Z(g) ~ T(g)

10.

C) TH=k .[AJ2 .[BJ E)

D) TH=k .[BJ.[CJ2

TH=k .[AJ2 .[B].[CJ


1.

2A

+

B

+

2C ~

!

Ürünler

1. Kabın hacmi 2 litreye 1/8 ine düşer.

düşüyor.

il.

kullanılırsa

B) k .[AJ2

D) k.[AJ 2.[C)

C) k.[A].[B]

A)

ö,

tepkimenin

mekaniz -

kabının

E) k.[AJ 2.[B].[C)

C) 1ve 111

1. X(g)

A)

+ 2Y(g) ~

+ 3Y2(g) ~

2Y3X2(g)

Buna göre, tepkime mak için,

hızını

g 5.

sekiz

E'

şürme,

C) TH=k[AJ[BJ 2

uygulana-

I

B)

Yalnız

il

E'

B) Yalnız il

111

+ YO

(yavaş)

zyo

(hızlı) (hızlı)

Buna göre, 1. X20 2 derişimini iki

katına çıkarıp

Y

derişimi­

B) TH=k[A] 2

il. kaba Y2 gazı eklemek,

D) TH=k[AJ3

111.X20 2 derişimini iki katına çıkarıp, Z derişimi­ ni yarıya düşürmek işlemlerinden

dığında

C) Yalnız 111

E) 1, il ve 111

Yalnız

Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin mekanizma basamakları yukarıdaki gibidir .

D) 1ve 111

X20 2 + Y ~ X20

+ z~

C)

E) 1ve 111

ZYO + Y ~ Y2 + ZO

E) TH=k[AJ 2[B)

g

A) Yalnız I

Ürün

ni yarıya düşürmek, A) TH=k[A)[B)

bilir?

katına çıkarıl­

yavaş adımı,

+ Y(g) + Z(g) ~

Yalnız

YO

ö,

111.sabit sıcaklıkta X2 nin basıncını dört, Y2 nin basıncını 2 katına çıkarma ba ş ına

8.

C(g)

Buna göre, tepkimenin hız bağıntısı aşağıda­ kilerden hangisidir?

g

hangileri tek

~

"' A(g) nin derişimi 2 katına çıkarıldığında tep kime hızı 4 katına çıkmaktadır .

ve Y2 nin derişimini iki katı-

na çıkarma,

işlemlerinden

+ 3B(g)

"' Sabit sıcaklıkta kap hacmi yarıya indirilirse tepkime hızı 8 katına çıkmaktadır .

katına çıkar­

.i5

sıcaklıkta~

2A(g)

tepkimesi ile ilgili şu bilgiler veriliyor:

1. sabit sıcaklıkta kap hacmini dörtte birine dü - &o

il. sabit

hız

Ürün

D) 1ve il

2X 2(g)

indirilirse

verilenlerden hangileri olamaz?

"' .ö

tepkimesinin hız bağıntısı, T H=k[X 2J1' 2[Y2] dir .

2Q(g)

il. X(g) + 2Z(g) ~ Ürün

E) 1, il ve 111

111.X(g)

2.

+

bilgileri veriliyor .

B) 1ve il

D) il ve 111

yarıya

hacmi

X ve Y gazlarının derişimleri iki dığında hız 2 katına çıkıyor.

hangileri doğrudur?

Yalnız 1

T(g)

çıkıyor.

Buna göre tepkimenin A) k.[A).[BJ2

~

Y ve Z gazlarının derişimleri iki katına çıkarıl­ dığında hız 4 katına çıkıyor .

ması değişebilir .

yargılarından

+ 2Z(g)

2Y(g)

.., Tepkime 8 katına

hızı

tepkime

+

3X(g)

sabiti (k) zamanla azalır.

111.Katalizör

E'

Buna göre, tepkimenin hız ifadesi aşağıdaki lerden hangisi olabilir?

Hız

çıkarılırsa

Sabit sıcaklıkta gerçekleşen,

tepkimesi ile ilgili,

Buna göre,

hacmi 3 katına çıkarılırsa tepkime hızı

~ sine 2

7.

2Z(g)

tepkimesi 1 litrelik kapta sabit sıcaklıkta tek basamakta gerçekleşmektedir.

-.. A nın derişimi 2 katına çıkarılırsa tepkime hı­ zı 4 katına çıkıyor . Kabın

+ Y(g) ~

2X(g)

4.

.D

Gaz fazında gerçekleşen yukarıdaki tepkime için şu bilgiler veriliyor.

~

hangileri tek başına uygulantepkime hı z ı değişmez?

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) 1ve il

E) il ve 111

g

.,.

..ö

3.

2X(g)

+ 3Y2(g) + 3Z 2(g) ~

6.

ürün

tepkimesi için yapılan deneylerden bulgular elde ediliyor.

aşağıdaki

g E' .D

1. Y2 ve Z2 nin derişi mi sabit tutulup X in derişimi 3 katına çıkarıldığında ürün oluşma hızı değişmemektedir.

il. X in derişimi sabit tutularak Y2 nin derişimi yaZ2 nin derişimi 2 katına çıkaürün oluşma hızı 2 katına çıkmaktadır.

111.Y2 nin derişimi sabit tutulup X ve Z 2 nin derişimi yarıya düşürüldüğünde ürün oluşma hızı 1/8 ine düşmektedir.

Buna göre, tepkimenin hız denklemi nedir?

T

+ 2X + 2Y ~

tepkimesinin

o

2' .ö

9.

E+A

Buna göre tepkimeye ilişkin sabit sıcaklıkta, 1. X in derişimi 2 4 katına çıkar.

E'

.D

2

Aşağıdaki tepkimeler gaz fazında oluşmaktadır.

2A + B ~ C + E

L

hız denklemi, T H=k[XJ 2[YJ şeklin­

derişimi

katına çıkarılırsa

tepkime

2 katına çıkarılırsa tepkime hı ­

hangileri

D) r=k .[X] 3.[Y2]

C)

Yalnız

+D

/hızlı}

(toplu tepkime)

C) A nın konsantrasyonunu iki katına çıkarıp, B nin konsantrasyonunu sekizde birine dü-

111

şürmek

E) 1ve 111 o

"'

E) r=k .[Z 2].[Y 2J3

2C

B) Anın konsantrasyonunu iki katına çıkarıp, B nin konsantrasyonunu dörtte birine düşür­ mek

doğrudur?

B) Yalnız il

~

(yavaş)

A) A nın konsantrasyonunu yarıya düşürüp, B nin konsantrasyonunu iki katına çıkarmak

ı A) Yalnız I

C+D

Buna göre aşağıdaki hangi değişiklik uygutoplu tepkimenin hızı değişmez?

111.Tepkime kabının hacmi 2 katına çıkarılırsa tepkime hızı 8 katına çıkar. yargılarından

+B

~

lanırsa

hızı

katına çıkar .

D) 1ve il

D) A nın konsantrasyonunu dörtte birine düşü­ rüp, B nin konsantrasyonunu iki katına çı­ karmak E) A nın konsantrasyonunu yarıya düşürüp, E nin konsantrasyonunu iki katına çıkarmak

g_

'---------------------'

+

3A

il. T nin

g

C) r=k.[Z 2] 3.[Y 2] 2

Z

dedir .

rıya düşürülüp, rılırsa

Gaz fazında gerçekleşen,

2'

.ö'---------------------'


13. 1. 2A(g) + B(g)

arasında gerçekleşen bir tepkime ile ilgili sabit sıcaklıktaki deney sonuçları şöyle­ dir.

1O. X ve Y gazları

2. B(g) 3. C(g)

1. Tepkime kabının hacmi yarıya düşürüldü­ ğünde tepkime hızı dört katına çıkıyor.

il. X in

katına çıkarılırsa

16.

+ 2D(g) ~ 4E(g) + D(g) ~ A(g) + 2E(g)

Yukarıda verilen üç tepkimeden iki tanesi diğeri-

tepkime hızı değişmiyor.

\

1. Hız bağıntısı r=k.[B][D]

2

+ 30 2 (g) ~ 2Fe 2 0 3 (k)

il. 2NO(g)

+ CJ2 (g) ~ 2NOCl(g) + Cl2 (g) ~ PC15 (g) sabit

tepkimeleri

sıcaklıkta

ve tek adımda

gerçekleşiyor.

Bu tepkimelerin hangilerinde kap hacmi sabit sıcaklıkta yarıya düşürüldüğünde tepkime hızı sekiz katına çıkar?

ilişkin,

Buna göre tepkimelere

aşağıdakiler­

1. 4Fe(k)

111.PCl 3 (g)

nin mekanizmasıdır . Bu tepkimede ortama A gazı eklendiğinde tepkime hızı değişmemektedir.

derişimi sabit tutulup Y nin derişimi iki

Buna göre bu tepkime ile ilgili , ı den hangisi

~

~ 2C(g)

dir.

il. 1. tepkime 3. tepkimeden hızlıdır.

A) Tek

B) Hız bağıntısı r=k.[X] C)

111.Tepkime kabının hacmi yarıya düşürülürse tepkime hızı 4 katına çıkar .

adımda gerçekleşir.

Yavaş

2

dir.

yargılarından

basamakta Y(g) yer almaz.

D) Toplam ikinci derecedendir.

hangileri

doğrudur?

C) Yalnız ili

B) Yalnız il

E) il ve ili

D) 1ve il

"'

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

A) Yalnız I

E) Moleküleritesi 2 den büyüktür.

A) Yalnız 1

l

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

"'

" 11.

+ 2Br 2 (suda) ~

C 2 H2 (g)

2A(g)

tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşirken C 2 H2 derişimi

dirildiğinde tepkime hızı değişmemektedir.

Öı

2C(g)

X2Y(g)

+ Z(g) + ısı~ X2 (g) + YZ(g)

tepkimesi 2. derecedendir . Sabit sıcaklıkta~Y(g) nin derişimi üçte birine düşürülürken, Z(g) nin derişimi 3 katına çıkarıldığın­

da tepkime hızı değişmiyor.

t 0 c de 2 litrelik bir kapta 8 mol A(g) ve 4 mol B(k) alınarak başlatılırsa, başlangıç hızı r2 dir.

aşağıdakilerden

hızı

~

t °C de 1 litrelik bir kapta 2 mol A(g) ve 1 mol s ·(k) alınarak başlatılırsa, başlangıç hızı r 1 dir.

Buna göre, k hız sabitinin değeri a olan bu tepkimede [C2 H2]=10- 2 M, [Br2 ]=10- 1 M tepkime hangisine eşit olur?

+ B(k)

tepkimesi için verilen bilgiler şöyledir:

4 katına çıkarılıp, Br2 derişimi yarıya in-

alındığında

g 17. Gaz fazında gerçekleşen,

14. Tek basamakta gerçekleşen,

C2 H2 Br 4 (s)

Buna göre hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre, .!ı_ değeri kaçtır?

r2

A) a.10 - 6

C) a.10 - 2

B) a.10-4 D)

a.10 - 1

E)

12. İki adımda gerçekleşen bir tepkimenin

15.

basa-

makları şöyledir:

o

1. X2 (g)

+ 2Y2 (g) ~ XY3 + XY(g)

(yavaş) .ğ

2. XY(g)

+ Y2 (g)

(hızlı)

~

XY3

2XY3 (g) dir.

karılıp,

yargılarından

A) r=k.[A].[8]

hangileri

o

doğrudur?

I

C) r=k .[X2Y] .[Z]

D) r=k.[X 2 ].[YZ]

aX2 (g) + bY2 (g) ~ Z(g) tepkimesi

sabit sıcaklıkta tek basamakta gertepkime kabındaki X2 (g) nin ve

çekleşirken

Y2 (g) nin derişimleri 3 katına çıkarıldığında hız

(A ve B nin derişimi sabit)

E'

2

C) r=k.[A] .[C] 2

i

Yalnız

B) r=k.[Z] 2

81 katına çıkıyor. -~

Buna göre tepkimedeki X2 ve Y2 kat

gazlarının

sayıları toplamı (a+b) kaçtır?

A) 6

B) 5

C)4

D) 3

E) 2

Y2 (g) nin yarıya düşürülürse hız de-

ğişmez.

A)

.§,

C nin derişimi iki katına çıkarıldığında hız dört ;;

Buna göre tepkimenin hız denklemi aşağıda­ kilerden hangisidir?

111.Aynı sıcaklıkta X2 (g) nin derişimi 4 katına çı­

A) r=k.[X 2YJ2

18.

~ ürünler

tepkimesi için aşağıdaki deneyler yapılıyor.

A, B ve C nin derişimleri ikişer katına çıkarıl­ dığında hız sekiz katına çıkıyor.

il. Toplam tepkime denklemi; ~

+ 2B(g) + C(g)

E) 2

B nin derişimi arttırıldığında hız değişmiyor . (A ve C nin derişimi sabit)

1. XY(g) ara üründür.

+ 3Y 2 (g)

3A(g)

_:!_

2

katına çıkıyor.

Bu tepkimeyle ilgili,

X2 (g)

D)

A)_!_ 16

a.10 2

B) D) 1ve 111

Yalnız

il

B) r=k.[A]

2 .[C]

D) r=k.[8] 2 .[C]

E) r=k.[A].[B].[C]

C) 1ve il .?

E) 1, il ve 111

o

.__ __________________

2' o .__ _________________

__,


1.

2X(k)

+ 3Y(g) + 2Z(g) ~ Ürün

tepkimesi iki basamakta

4.

gerçekleşmektedir.

Tepkimenin hızlı basamağının denklemi,

C) r=k[X][Y]

derişi mi

• X(g) nin

/

B) r=k[X][Y] [Z)

2 [Z]

1. tepkime

hızı,

il. tepkime

hız

sabiti (k),

111.aktivasyon enerjisi

olduğuna göre, hız denklemi aşağıdakiler­ den hangisidir?

A) r= k[X][Y] 2

Bir tepkimenin sıcaklığı yükseltildiğinde,

verilmiştir.

+ Y(g) + Z(g) ~ Ara ürün + ürün

X(k)

+ Y(g) ~ 3Z(g)

2X(g)

tepkimesinde X(g) ve Y(g) nin molar derişimle­ rinin tepkime hızına etkisi aşağıdaki grafiklerde

O) r=k[Y][Z)

, Y(g) nin

derişimi

niceliklerinden hangilerinin değeri artar? A)

Yalnız

I

Yalnız

B)

E) r= k[Y] 2 [Z)

Tepkime

Tepkime

hızı

hızı

C) 1ve il

il

E) il ve 111

D) 1ve 111

Buna göre, 1. Tepkime en az iki

adımlıdır.

il. Hız bağıntısı k. [X) tir . 111.Yavaş

adım

yargılarından

A)

Yalnız

X(g)

+ Y(g) ~ Z(g) dir .

hangileri

I

B)

doğrudur?

Yalnız

il

O) 1ve il

2.

4XZ

+ Y2 --t

2X2Y

+ 2Z2

5.

+ XY2 Z--t

3. XZ

+ XYZ --t

basamakları,

2XYZ X2Y

+ Z2

111

Aşağıdaki tepkimeler sulu çözeltide oda sıcaklı­

1. H+ + Br- + HBrO ~

leşmektedir.

Tepkimenin 2. ve 3.

Yalnız

8.

ğında gerçekleşmektedir.

tepkimesi üç basamakta ve gaz fazında gerçek -

2. XZ

C)

E) il ve 111

(Hızlı) (Hızlı)

H2 0

hem de

miktarını artırmak

2. H2 0 2

+ 2Br- + 2H+ ~ 2H 20 + Br2

1. X

+ Br- + H+ ~ H20 + HBrO

il. H+ çözeltisinin derişimini artırmak ,

Buna göre, bu tepkimelerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

katısını

toz haline getirmek, 1

111.sıcaklığı artırmak işlemlerinden

(Ortamda

aşırı

en az hangileri uygulanabilir? miktarda X(k)

B) r=k[XZ][XY 2 Z)

C) r= k.[XZ][Y 2]

O) r=k[XZJ 2 [Y2 )

A) 3. tepkimenin yüktür.

aktifleşme

B) 2. tepkime 1. ve 3. nün kimedir.

E) r=k .[XZ][Y 2] 2

C) Br2 nin

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

il

C) 1ve il E) il ve 111

enerjisi 1. den bü-

toplamı

derişimi artırılırsa

bulunmaktadır.)

aşağıdaki

O) 1ve 111

A) r=k[XZJ 2 [XYZJ

oluşma hızını

için,

3. H2 0 2 rıdaki

Tepkimede 1. basamak en yavaş adım olduğuna göre, hız denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

+ 3H+ (aq) ~ x+ 3 (aq) + 3/2H 2 (g)

Tepkimesinde H2 (g) nin hem

+ Br2

Net tepkimesi ve mekanizma basamakları yuka gibi olan tepkimenin hız bağıntısı k.[H 2 0 2 1[Br-][H+J dir.

şeklindedir.

X(k)

olan net tep -

tepkime

hızı

artar.

D) 3. tepkime denklemi yavaş basamağa aittir. E) 1. tepkime denklemi hızlı basamağa aittir.

3.

Mekanizmalı

bir tepkimenin basamakları şöyle-

6.

dir:

Gaz

fazında gerçekleşen

bir tepkimenin meka -

9.

Homojen ve gaz

nizması şöyledir:

1. NO(g) + F2 (g) 2. NO(g)

+ F(g)

~

~

NOF(g)

+ F(g)

NOF(g)

(Yavaş)

1. N2 0 5

(Hızlı)

2. N0 2

Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifa- ~ delerden hangisi yanlıştır? _,, jj

A) Tepkime

hızını

2. basamak belirler .

3. NO

~

N0 2

+ N0 3

(hızlı)

+ N0 3 ~ N0 2 + 0 2 + NO

+ N0 3 ~ 2N0 2

(hızlı)

Buna göre,

Aktifleşme

enerjisi en büyük olan 2. adımdır.

il.

C) Hacim yarıya düşürüldüğünde tepkime hızı dört katına çıkar.

~

2N 2 0 5

4N0 2

+ 02

hangileri

+ F2 (g) ~ 2NOF(g) dir.

+ 02

basamakları,

1. 2N2 0 + 2CI ~ 2N 2 + 2CIO 2. 2CIO ~ Cl2

(Yavaş)

+ 02

(Hızlı) (Hızlı)

Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

şeklindedir.

A) Tepkime hızını 1. basamak belirler .

doğrudur?

B) Moleküleritesi 3 tür .

E) Tepkimenin toplu denklemi, 2NO(g)

tepkimesinin

fazında gerçekleşen,

2N 2

şeklindedir.

111.Toplu tepkimenin denklemi,

yargılarından

~

3. Cl2 ~2CI

1. NO ve N0 3 ara üründür.

B) Hız sabiti birimi L.moı- 1 . s- 1 dir.

O) Hız bağıntısı r= k.[NOJ.[F2 ] dir.

(yavaş)

2N 2 0

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) il ve 111

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

C) CIO ve Cl2 ara üründür. D) CI gazı katalizördür. E)

Aktifleşme

maktır.

enerjisi en yüksek olan 1. basa-


10. 1. 0 3 (g)+NO(g)

~ N0 2(g)+0 2(g)

13. H20 2(aq) +21- (aq) +2 H30+ (aq)~I 2(k) +4H 20(s)

(yavaş) (hızlı)

2. N0 2(g)+O(g) ~ NO(g)+0 2(g)

tepkimesinin

için,

hızlı basamakları yukarıdaki

il. 2. derecedendir .

Yalnız

basamaklıdır .

Mekanizmadaki ~

yargılarından

E) 1, il ve 111

O) il ve 111

gerçekleşmektedir.

yavaş adımın

denklemi,

N0 2(g) + Cl2(g) ~ NOp(g)

ö,

+ Cl(g)

göre hızlı adımın denklemi aşağı­ dakilerden hangisidir?

olduğuna

gibi olan bu tep-

"..

dir.

ij,

B) NOp(g)

NOp(g)

N0 2(g) + Cl(g)

~

g

C) NO(g) + Cl2(g) ~ NOCl 2(g)

E'

O) NOCl 2(g) ~ NO(g) + Cl2(g)

.o

hangileri doğrudur?

~

A) N0 2(g) + Cl(g)

ve HIO ara ürünlerdir .

111.I2 nin mol sayısı iki katına çıkarılırsa tepkime hızı da iki katına çıkar.

C) 1ve 111

B) 1ve il

2N0 2(g) + Cl 2(g) ~ 2NOp(g) reaksiyonu, iki basamakta

2H 20(s)+I 2(k)

1. Hız denklemi k.[H 20 2].p-]

il. ıo -, Hp+

hangileri doğrudur?

I

16.

kime için,

111.Sabit sıcaklıkta N0 2(g) nin derişiminin değiştirilmesi, tepkime hızını etkilemez.

A)

üç

HI0(aq)+H 3 0 + (aq)+ı-(aq) ~

1. NO katalizör, N0 2 ara üründür .

yargılarından

mekanizması

ıo - (aq)+H 3 0+(aq) ~ HI0(aq)+H 20(s)

gibi olan tepkime

mekanizması yukarıdaki

o

E) N0 2(g) + Cl2(g) ~ NOP 2(g) A)

Yalnı z

B)

1

Yalnı z

C)

il

O) 1ve il

Yalnız

111 o.

E) 1ve 111

i'i

o

ö

11.

14. Sulu çözeltide

A+B~C tepkimesinin mekanizma

basamakları şöyledir.

A+X~AX AX+B~C+X

ö

il. Aile B nin oluşturduğu aktifleşmiş komplek sin enerjisi, AX aktifleşmiş kompleksinin ".. E' enerjisindenyüksektir. 111.X kullanılması, tepkime entalpisini düşürür.

Yalnız

(Yavaş)

H+ + Br- + HBrO ~ H20 + Br2

(Hızlı)

A) Br- derişimini iki katına mini yarıya indirme

hangileri doğrudur?

I

B)

Yalnız

il

O) 1ve il

C)

Yalnız

çıkarıp

HBrO

B) H20 2 derişimini yarıya indirip Briki katına çıkarma

111

H20 2 + Br- + H+ ~ H20 + HBrO

(Yavaş)

H+ + Br- + HBrO ~ H20 + Br2

(Hızlı)

İki adımda ve sulu çözelti fazında gerçekletepkimede, sabit s ıcaklıkta er- iyonunun derişimi iki katına çıkarılırsa tepkime hızı kaç

şen

katına çıkar?

Bu tepkimeye uygulanan aşağıdaki işlemler­ den hangisi sonunda tepkime hızının değiş­ mesi bek lenmez?

1. X, ara üründür.

A)

H20 2 + Br- + H+ ~ H20 + HBrO

şeklindedir .

Buna göre,

yargılarından

17.

gerçekleşen bir tepkimenin meka-

nizması ,

A) 1

E) 8

0)6

C) 4

B) 2

derişi ­

derişimini

ö, ö

C) Ortama bir miktar H+ iyonu ekleme

E) il ve 111

O) Ortam

sıcaklığını artırma

:§ı

E) H+ derişimi dört katına çıkarıp H20 2 derişi- " mini yarıya indirme

12. Serbest pistonlu bir kapta 2X(g) + Y(g)

~

15.

gerçekleşen, o

2Z(g)

E' ..,

tepkimesi ikinci derecedendir.

basamakta sadece X reaksiyona gi-

Yavaş

Bu tepkimenin il. S + R ~

1. Tepkime çok adımlıdır . ij,

rer.

18. İki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin ba-

+ 2T

+ Y~3Z

samakları aşağıda verilmiştir .

mekanizması,

111.P +

x~

1. basamak :C(k)+

+ Z

1. 2X + Y~2S

Buna göre, il.

4X

tepkimesi 3. derecedendir.

2. basamak:CO(g)+

P T+ Z + R

ifadelerinden hangileri kesinlikle

çıkarılır­

g

doğrudur?

B) Yalnız il

A) Yalnız I

O) 1ve il B) Yalnız il

A) Yalnız I

O) 1ve 111

0 2(g)

1

2

E'

C) Yalnız 111 :o

E) il ve 111

C0 2(g)

(Hızlı)

hangileri doğrudur?

C) Yalnız 111 o,

E) il ve 111

---------~

~

111.CO(g) ara üründür. yargılarından

!

A)

ö

--

0 2(g)

(Yavaş)

CO(g)

1. Net tepkime C(k) + 0 2(g) ~ C0 2(g) dir . il. Hız ifadesi r=k.[C0] .[0 2] 112 dir .

Yalnız I

B) O) 1ve 111

~------

~

Buna göre bu sistem ile ilgili,

göre, yavaş adımın denklemi verilenlerden hangileri olamaz?

olduğuna

111.Sabit sıcaklıkta gaz hacmi 2 katına sa tepkime hızı 4 katına çıkar.

1

2

"'

.o~-----------------~

"'

Yalnız

il

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111


1.

4.

X(aq) + 6Y(aq) + 6Z(aq) ~ 3T(aq) + 3Q(s) tepkimesinin

A(g) + 2B(g) -t C(g) + 2D(g)

D

hız bağıntısı,

tepkimesinin hız bağıntısı, ~

Buna göre tepkime ile ilgili,

olduğuna

ö,

ii

1. Tepkimenin moleküleritesi 13 tür.

ilave edilirse yargılarından

hız

1/16

Yalnız

şeklindedir .

Buna göre, bu tepkimenin mertebesi ve moleküleritesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

111.Moleküleritesi 3 tür .

g_ 2'

sına düşer .

yargılarından

ô

hangileri doğrudur?

Mertebesi

hangileri doğrudur?

A) A)

göre tepkimeye ilişkin,

il. Hız sabitinin birimi L2/mol 2. s dir .

111.Kaba hacim iki kat ı na çıkana kadar saf su

I

B) 1ve il D) il ve 111

ifadesi,

r= k. [N0 2 ] [F2 ]

1. Tepkime 2. derecedendir.

il. Hız sabitinin birimi L3 .mol-3.s- 1 dir.

hız

tepkimesinin

r = k.[A].[B]

TH=k.[X].[Y].[Z]2 dir.

Yalnız

B) Yalnız 111

I

C) 1ve 111 "'

D) 1ve 111

E) 1,il ve 111

E) 1,il ve 111

Moleküleritesi

A)

2

3

B)

2

2

C)

3

3

D)

2

E)

2.

5.

1. CaC0 3 (k) -t CaO(k) + C0 2(g)

il. 2NO(g) + 0 2(g) -t 2N0 2(g) 111.Na(k) + H20(s) -t NaOH(suda) + Yukarıda

tek basamakta tepkimeler verilmiştir .

gerçekleşen

1. 0 3 (g}--t

! H2(g)

111.H20(g) --t

2

A)

Yalnız

D) 1ve 111

B) Yalnız il D) il ve 111

2

Çarpışma

teorisine göre,

1. Kimyasal bir tepkimede her çarpışan tane-

cik ürüne

H2(g) + 1/20 2(g)

I

ii"'

B) Yalnız il

I

8.

il. Etkin artar.

tepkimelerden hangileri bimoleküler tepkimedir?

ğ

Yalnız

o

"'

N0 2F(g) + F(g)

Yukarıdaki

kimyasal

Buna göre, bu tepkimelerden hangilerinin mertebesi (derecesi) sıfırdan farklıdır?

A)

0 2(g) + O(g)

il. N0 2(g) + F2(g) --t

3

dönüşür .

çarpışma sayısı arttıkça

tepkime

hızı

111.Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi

reaktif ve ürünlerin potansiyel enerjisinden büyüktür .

C) 1ve 111

yargılarından

E) 1, il ve 111

hangileri doğrudur?

C) 1 ve il

A)

E) il ve 111

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) 1ve il

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

o

"'

3.

6. ZnCl2(k) + H2(g) c' 2 2 4 il. (aq) -t2Fe+ (aq)+Sn+ (aq) 2' .;o; 111.C6 H120 6 (k)_+60 2(g}--t 6C0 2(g)+6H 20(s) 1. Zn(k) + 2HCl(suda) --t

2Fe+3 (aq)+sn+

Yukarıda

verilen tek adımlı tepkimeler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lı ştı r? g E'

;;

B) 111.nün moleküleritesi en büyüktür . D)

hızı

Aktifleşme

en

yavaş

olan 111. tepkimedir .

'

enerjisi en yüksek olan 1. tepki-

hız

sabiti (k) nin birimi

2X(g) ~ Y(g) + 2Z(g)

9.

tepkimesinin T1 ve T2 sıcaklıklarındaki kinetik enerji dağılımı grafikteki gibidir.

Buna göre bu tepkimenin, 1. derecesi,

il. basamak

Molekül

sayısı ,

sayısı

111.moleküleritesi değerlerinden

A) 1.de hız ifadesi r=k .[HCl] 2 şeklindedir. C) Tepkime

Bir kimyasal tepkimede bilinmektedir.

A)

Yalnız

I

hangileri bulunabilir?

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

Kinetik enerji

medir. E) il. de tepkime derecesi 3 tür.

Buna göre tepkimeye

g E'

ilişkin,

1. hız sabiti,

"'

il. etkin

çarpışma sayısı,

111.eşik enerjisi

niceliklerinden hangileri T 1 sıcaklığında T2 dekinden daha büyüktür? (E8 : Eşik enerjisi)

°'

A) .__ _________________

"' .__ _________________ __, :o

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve 111 __,

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111


10.

13.

Tanecik sayısı

Eşik

Molekül

enerjisi

g 16. Kimyasal bir

sayısı

Tanecik sayısı

tepkimeye ait reaktiflerin iki farklı sıcaklık­

T, T2 r..::.3 ---ı~ Kinetik

ı-,:;;...__________

enerji

enerji Yukarıda

için

gaz

;;,

bir tepkime kinetik enerji dağılımı

verilmiştir.

il. T2

sıcaklığı

en

ğeri

düşüktür.

sıcaklığında

111.T 1 s ıcaklığında sayısı

en

Yalnız

kullanılmıştır .

katalizör eşik

Molekül

aşan

1. E2

enerjisidir .

tanecik

sayıs ı

A)

Yalnız

E) 1, il ve 111

E2 de daha

daha

14.

sayısı

"'

fazladır.

sıcaklığında oluşan

sayısı

T1 dekinden

yargılarından Yalnız

A)

C) 1ve il

B) Yalnız il

Ea

17. Molekül

Molekül yüzdesi

sayısı-ki­

grafik gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin T1 ve T2 sıcaklıklarındaki molekül sayıtepkimesinin farklı sıcaklıklardaki molekül yüzdesi kinetik enerji grafiği şekilde verilmi şt ir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi

il. T2

sıcaklığında

etkin

çarpışma sayısı

daha

~

fazladır .

111.T 1

sıcaklığında aktifleşme

molekül Yalnız

B)

Yalnız

12.

E)

E) 1, il ve 111

D) 1ve il

enerjisi (E8 ) T 1 sıcaklığında daha

Sıcaklıklar arasındaki ili şk i

Hız

Molekül

Buna göre tepkimeye yapılan bu işlem sonucu,

1.toplam enerji,

111.etkin

çarpışma sayısı

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

18.

C) 1 ve il

B) Yalnı z il

C)

Yalnız

111

E) 1, il ve 111

Tanecik sayısı

sayısı

g

:c;, .ö

_. Kinetik enerı'i

,._ _________

Eşik enerjisi

wı:;.._

Buna göre, grafik üzerinde 1, 2 ve 3. bölge!erdeki moleküllerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlı ştır?

~

en

2

çarpış­

fazladır.

E) 3. bölgedeki moleküller moleküllerdir. .__ __________________

eşik

enerjisini

3

1. kullanılan katalizör türlerinin ö

aşan

D) il ve 111

"'

farklı olması,

il. X gazı sıcaklığının farklı olması, 111.X gazı miktarının farklı olması nedenlerinden hangileri ile açıklanabilir? C) 1 ve 111 B) 1 ve il A) Yalnız I

§-

_.ı

• Kinetik enerji

2X(g) ~Y(g) tepkimesi için, Ea katalizörsüz Ea ve Ea kata1 3 2 lizörlü durumların aktifleşme enerjileridir. Ea ve Ea değerlerindeki bu farklılık,

A) 1. bölgedeki moleküller, diğer bölgedekile- } .o re göre daha yavaş hareket ederler.

hızı

__._ _________

X gazı moleküllerinin belirli bir sıcaklıkta kinetik enerji dağılımı şekildeki gibidir. Bir kapta bulunan X gazının,

~

D) 2. bölgedeki moleküller etkin çarpışma yapar.

E) 1,il ve 111

I

verilmiştir .

C) 3. bölgedeki moleküllerin

niceliklerinden hangileri artar?

A)

grafikte

B) 1. ve 2. bölgedeki moleküller esnek ma yaparlar.

il. ortalama kinetik enerji,

Yalnı z

D) 1ve il

o ö,

-

çarpışma sayısı

de-

Tanecik sayısı - kinetik enerji grafiği verilen kimyasal bir tepkimeye yapılan bir işlem sonucu eşik enerjisi değişmediği halde h değerinin arttığı belirleniyor.

sabiti,

kompleksin enerjisi,

sahiptir.

dağılımı aşağıdaki

Kinetik enerji

E2 Kinetik enerji

ö,

15. Bir gaz tepkimesinde moleküllerin kinetik enerji

E-!..-----

hız

aktifleşmiş

111.etkin

A) aynı

/

niceliklerinden hangilerinin değeri E 1 durumunda E2 durumundakinden daha küçüktür?

T2 > T1 dir .

daha fazladır . sabiti (k) T1 ve T2 sıcaklıklarında

ğere

Tanecik sayısı

'--------

..

lığında

C) Yalnız 111

il

Aktifleşme

C) Katalizör eklenirse E8 değeri 1 yönüne kayar. D) Eş ik enerjisini geçen tanecik sayısı T 1 sıcak-

daha azdır. hangileri doğrudur?

I

1. tepkime il.

büyüktür. B)

aşan

sayısı

yargılarından

A)

enerjisini

A)

111

Buna göre bu tepkimede,

doğrudur?

eşittir.

Yalnız

sayısı

tepkimesinin katalizörlü ve katalizörsüz durumları aktifleşme için enerjileri E1 ve E2 dir.

Şekildeki

enerji dağılımını göstermektedir. Buna göre tepkimeye ilişkin, 1. T1 ve T2 sıcaklığında aktifleşme enerjileri

C)

E) 1ve 111

Molekül

+ 3Y~2Z

X

o ö,

sı-kinetik

yan lı şt ı r?

D) 1ve il

Kinetik enerji

en

aktifi eşmiş kompleks

B) Yalnız il

netik enerji dağılı­ mı grafikteki gibi olan,

-----~---.

değerinde

fazladır.

hangileri

I

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

katalizörlü tepkimeye aittir.

hızlıdır .

hangileri doğrudur?

I

değeri

il. Tepkime T 1 sıcaklığında ve E2

111.T2

çarpışma sayısı

yargılarından

C) 1ve 111

B) 1ve il

enerjisini

enerjilerinden (E1 ve E2) biri

katalizörsüz tepkimeye aittir.

Buna göre,

fazladır.

111.Etkin

D) il ve 111

11.

eşik

eşik

eşik

diğeri

katalizörlü

katalizörsüz tepkimeye ait olduğuna göre,

il. E1

enerjisini geçen tanecik

hangileri doğrudur?

I

Bu grafikteki

enerjilerinden biri katalizörlü di-

1. E2 katalizörlü tepkimenin

fazladır.

yorumlarından

A)

eşik

E1 ve E2

Grafikle ilgili olarak,

1. T3

~

Bir kimyasal tepkimede reaktiflerin molekül sayısı - kinetik enerji grafiği yukarıda verilmiştir.

fazında gerçekleşen

çeşitli sıcaklıklardaki

T, taki moleküllerinin tanecik :Kinetik sayısı - kinetik '----+---+----+ enerji E, E2 enerji dağılımlarını gösteren grafik şekildeki gibidir.

__________________

.__

E) 1, il ve 111 _.ı


1.

Gaz fazında gerçekleşen,

X + 4Y + Z tepkimesinin

~

:

4.

Kimyasal bozulma reaksiyonlarınd a sıcaklık ile birlikte,

T

il. sıcaklığı artırmak,

hız

.,

2. Q + Z~

sabiti

B) Yalnız il

I

C)

Yalnız

E) 1,il ve 111

O) il ve 111

Katalizör

111

E) il ve 111

O) 1ve il

C) 1ve 111

B) 1ve il

A) Yalnız I

"'

"

+V

Buna göre, tepkimedeki katalizör ve ara ürün aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

hangileri tek başın a kesinlikle

artırır?

K+ L

+ T~M

3. L

niceliklerinden hangilerinin değeri artar?

111.kabın hacmini küçültmek

Yalnız

tepkimesinin hızlı olan 2. ve 3. adımları şöyledir:

derişimi,

il. reaktiflerin

111.tepkimenin

işlemlerinden

3 basamakta ve gaz fazında gerçekleşen, XY+Z+T~K+M

çarpışma sayısı,

1. etkin

hızını,

1. ortama Y eklemek,

A)

7.

artışı

:

"'

.D

Ara ürün Q ve L

A)

V

B)

V

Q

C)

L

V

O)

Q

L

E)

K

M

2.

Sütün 10 °C de bozunmadan kalabilme süre si t saat iken, 3 °C de bu süre 3t saate kadar çıkabiliyor .

ı

5.

tepkime hızını

sıcaklıkta

işlemlerinden

-;;

kime

z

~

uygun bir katalizör kullanıl-

A) Yalnız I

Kimyasal bir tepkimenin potansiyel enerjisi (PE) - tepkime koordinatı (TK) grafiği şekilde verilmiştir .

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

Bu tepkimenin aktifleşme enerjisi (E8 ) ve tepkime ısısı (ı1H) aşağıdakilerden hangisidir?

E) 1ya da 111

O) 1ya da il

çıkarılabilir?

E8 (kkal/mol)

A)

Yalnız

B) Yalnız il

I

C) Yalnız 111

E) il ve 111

O) 1ve il

"'

A) B)

x-z x-y

y

"'

C)

X

y

O)

x-z x-y

y

E)

6.

X(k) + 2Y(g) ~ Z(g)

tepkimesinin hız sabitini değiştirmeden hız ını değiştirmek için,

1. sabit

sıcaklıkta

';

111.sıcaklığı

Y(g) nin basıncını artırma,

cu+ + s 2 0: - ~ cuso;

y-z

PE (potansiyel enerji, kkal)

+ soJ -

50

cu+ + CuS0 4+ ~ 2Cu+ 2 + soJ20

Buna göre, katalizör ve ara ürün olarak admaddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

hangileri sisteme uygulanabilir?

(Katıdan kaynaklanan senmeyecek)

y -z

90

2Cu 2 ++ 21- ~ 2Cu + + 12

yükseltme

işlemlerinden

9.

Bir kimyasal tepkimenin basamakları şu şekil ­ dedir.

il. sabit sıcaklıkta X(k) ekleme ,

t. H(kk al}

o :;,

ii

;;,

3.

TK

'-----------1~

hangileri uygulandığında, tepbeklenir?

hı z ının azalması

leşir .

hangileri

y

ii

tepkimenin eşik enerjisi azalacağından bozunma daha hızlı gerçekarttıkça

sonuçlarından

X

sıcaklığın düşürülmesi ,

ması

büyük oranlarda etkileyebilir. il. Bozunma tepkimelerinde bozunma süresi hız sabiti (k) ile ters orantılıdır.

PE (kkal)

tırılması ,

111.sabit değişimler

8.

homojen bir tepki-

il. sabit sıcaklıkta tepkime kabının hacminin ar-

Buna göre,

1. Sıcaklıktaki küçük

gerçekleşen

1. sabit hacimde

Kimyasal bir tepkimede sıcaklık artışı tepkime nin hız sabiti (k) ni artırmaktadır.

111.Sıcaklık

Gaz fazında meye,

landırılan

hacim değişimi önem-

koordinatı Yukarıdaki şekilde,

C) 1ve 111 B) Yalnız il A) Yalnız I E) 1,il ve 111 O) il ve 111 o

Katalizör

A)

Cu 2 +

enerji

Ara ürün

so:-

B)

cu+

C)

Cu 2 +

s20;-

O)

ı-

cu +, Cu 2 +

E)

s2 ot

cu+, soJ-

Cu +,

bir tepkimenin

potansiyel

diyagramı verilmiştir.

Buna göre geri tepkimenin aktifleşme enerjisi aşağıdakilerden hangisidir?

cu+, cuso; 2

Tepkime

'------------1~

ii

g P'

L--------------------J

8)30

A) 20

0)50 .ô

C)40 E) 70


10.

13.

Potansiyel enerji (kJ)

}

Potansiyel enerji (kkal)

ii

16.

Potansiyel enerji

b

,,___________

'-----------

Tepkime

Tepkime

C

koordinatı

koordinatı

,,__-----------

Tepkime koordinatı

tepkimesinin potansiyel enerji diyagramı şekil­ deki gibidir. Buna göre, grafiğin b-a aralığını küçültmek için, 1. katalizör kullanmak, il. CaC0 3 katısını toz haline getirmek,

__ a __

A) Artar

111.s ı caklığı düşürmek işlemlerinden Yalnız

A)

hangileri tek

1

8)

ba ş ına yapılabilir?

Yalnız

D) il ve 111

11.

C) 1ve il

il

E) 1, il ve 111

C

Artar

Değişmez

8)

Azalır

Azalır

Artar

C)

Azalır

Artar

Artar

D)

Değişmez

Artar

Azal ır

E)

Azalır

Azalır

Değişmez

14.

Potansiyel enerji (kkal)

_ b_

C tepkimesine ait potansiyel enerji

tepkime koordinat

Bu kimyasal tepkimede katalizör kullanılırsa ·g_ a, b ve c değerlerindeki değişim aşağıdakile- İ rin hangisinde doğru verilmiştir?

0

~

A + 8

tepkimesine ait potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiği şekildeki gibidir.

grafiği şekilde verilmiştir .

Buna göre, 1. Reaksiyon ısısı z dir.

il. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi, geri tep kimenin aktifleşme enerjisinden küçüktür. 111.Sıcaklık yükseltilirse x değeri azalır. yargılarından Yalnız

A)

doğrudur?

hangileri

1

8)

Yalnız

17.

Potansiyel enerji (kkal)

C) 1ve il

il

D) il ve 111

E) 1, il ve 111

Potansiyelenerji (kkal)

64 54

30

'--------•

Tepkime koordinatı

Potaos ,ı

'°"

(kkal)

E 85

----

C+D

- -------

Tepkime koordinatı

g

Potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiği i!> şekildeki gibi olan bir kimyasal reaksiyonun :o denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A{g) + B(g) ~ C(g) + D(g) tepkimesinin potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği, aktifleşme enerjisi E1 ve E2 olan iki durum için

A) X + Y ~ Z + 80 kkal

A) Tepkime entalpisi +24 kkal dir. 8) Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi 1O kkal/mol dür. C) İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi 34 kkal/mol g dür. D) Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 64 kkal dir. E) Düşük sıcaklıkta X ve Y daha kararlıdır.

37

Tepkime koordinatı

yanlıştır?

12.

z

,,____________

2X + Y ~ 3Z + T tepkimesinin potansiyel enerji diyagramı şekil­ deki gibidir. Buna göre, 3Z +T~2X + Y tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi

8) Z + 20 kkal ~ X + Y

1. hızı,

C) X + Y ~ Z + 20 kkal

il.

O) Z+80 kkal~

gibi

çizilmiştir.

hız

sabiti,

111.mekanizması

X+Y

E) X + Y ~ Z + 60 kkal

özelliklerinden hangileri

A) Yalnız il

farklıdır?

8) 1ve il D) il ve 111

15.

jl(kkal) •

şekildeki

Bu iki durumda tepkimenin,

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

18. İleri aktivasyon enerjileri arasında d>c>b>a>e

Potansiyel enerji (kkal)

ilişkisi olan beş farklı reaksiyonun potansiyel enerji (PE)-tepkime koordinatı (TK) diyagram-

68

ları aşağıda verilmiştir.

o -26

Bu diyagramlardan hangisinin ait olduğu reaksiyon en hı z lıdır?

O

Tepkime

Tepkime

koordinatı

koordinatı

,,____________

Tepkime koordinatı

Şekildeki potansiyelenerji diyagramı iki adımlı

Yukarıda

verilen tepkime denklemleri ve potansiyel enerji diyagramlarına göre, 1. XY2 (g) nin molar oluşum ısısı,

il. XY(g) nin molar

bir tepkime için o

E'

oluşum ısısı,

:O

~

n

çizilmiştir.

Buna göre bu tepkimeye

ilişkin,

1. Hız ifadesi 1. adıma göre

,

A) fi~l

D) ~ E) ri TK

yazılır.

il. Ekzotermiktir.

111.X(k) + Y2 (g) ~ XY2 (g) tepkimesinin entalpisi

nicel değerlerinden hangileri hesaplanabilir?

g

111.Katalizör kullanılmıştır .

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? }

TK

TK

]i

A)

Yalnız

il

8) 1ve il D) il ve 111

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111

~------------------~ Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası B(Cl

A) "§ ~

Yalnız

1

8)

Yalnız

D) 1ve 111

ii ._ __________________

il

C)

Yalnız

E) il ve 111

111

g ~

~ ii ~------------------~

TK

TK


1.

} 4.

PE (kJ)

,;

r~J~-

Potansiyel enerji (kkal)

~

~ -E: kJ)

~

foHo-22 T.K

T.K 3X +

~.\ r (kJ

Tepkime

.___________

koordinatı

Kimyasal bir tepkimenin potansiyel enerji (PE) tepkime koordinatı (TK) grafiği şekildeki gibidir.

Yukarıda

B) Tepkime

ısısı tıH =- 60

enerji

E)

aktifleşme

Aktifleşmiş

1. Entalpi değişimi tıH = +25 kkal dir.

verilen tepkimeler ve potansiyel göre,

diyagramlarına

enerjisi 180 kJ/mol dür.

kompleksin enerjisi 200 kJ/mol

il. Minimum enerji yargılarından

2XY(g) ~ X2 (g) + Y2 (g) tepkimesine ait potansiyel enerji - tepkime koor dinatı grafiği aşağıdaki gibidir .

A)

C) +78

girenler lehinedir.

hangileri doğrudur? C) 1ve 111

8) 1ve il

Yalnız 1

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

E) +122

D) +187

eğilimi

111.İleri aktifleşme enerjisi 65 kkal/mol dür .

8) +163

A)-154

P-

dür .

2.

Buna göre tepkime ile ilgili,

tepkimesinin ~H değeri kaç kJ dür?

C) İleri aktifleşme enerjisi 200 kJ/mol dür. D) Geri

tepkimesinin potansiyel enerji -tepkime koordinatı grafiği şekildeki gibidir.

2XY2 + XY ------1X3 Y + 4Y

,;"'

kJ dür .

koordinatı

A2 (g) + 28 2 (g) ~ 2A8 2 (g)

xv- x + y

g

.,.Tepkime

________ ......_

LJ::TK

g

Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan E' ,; hangisi doğru değildir? A) Ürünlerin toplam entalpisi 20 kJ dür .

Y

Y-\

g_ 5.

XY2 (g) ve XY(g) nin standart molar

~

rı sırasıyla

tepkimesinin potansiyel enerji -tepkime koordi-

,;

"'

Standart koşullarda gerçekleşen,

natı grafiği aşağıda verilmiştir.

Potansiyel enerji (kkal)

oluşum ısıla­

-80 kkal, -30 kkal dir .

XY2 (g) + X(g) ~ 2XY(g)

Potansiyel enerji(kkal)

tepkimesinin aktifleşme enerjisi 100 kkal/mol olduğuna göre,

115

2XY(g) ~ XY2 (g) + X(g) tepkimesinin dür?

25 5

Tepkime

________ ,....._

tıH=+22

E'

oluşma ısısı

'!'

+22 kkal/mol dür. yargılarından

hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1

8)

Yalnız

D) 1ve 111

6.

Potansiyel enerji (kJ)

kkal dir .

111.CH3 0H(g) nin elementlerinden

,;

3.

E) 150

1. Tepkime ekzotermiktir.

E)20

0)25

C)90

8) 110

D) 120

C) 100

Buna göre, il. Tepkime entalpisi

A) 115

8)80

A) 60

koordinatı

f~

enerjisi kaç kkal/mol

Tepkime

________ ,....._

koordinatı

Buna göre, bu tepkimenin geri aktivasyon enerjisi kaç kkal/mol dür?

aktifleşme

C)

il

Yalnız

111

0

E) il ve 111

9.

Potansiyel enerji(kkal)

Potansiyel enerji (kkal) 50 20 10

_______ ......_

., Tepkime

_______ ......_

_

Tepkime

Şekildeki

koordinatı

2X(g) + Y2 (g) ~ 2XY(g) tepkimesinin PE-TK grafiği yukarıda verilmiştir. Normal koşullarda 4,48 L hacim kaplayan X gazının yeterince Y2 gazı ile tepkimesinden 8,8 kJ ısı açığa çıkmaktadır.

Buna göre tepkimenin geri si (a) kaç kJ dür? A)40

B) 44

C) 84

...

'-----------1

Tepkime

koordinatı

koordinatı

g,

!

X2 +2Y 2 -t 2XY2 tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği şekildeki gibidir.

g, aktifleşme

enerji-

D) 128

E) 142 ç;

;

g

ç

Buna göre 2XY2 -t X2 + 2V2 tepkimesinin ak- ;; enerjisi ve tepkime ısısı aşağıdaki­ lerden hangisinde doğru verilmiştir?

tifleşme

Aktifleşme

enerjisi /kkal/mo l)

Tepk ime ısısı /kkal)

A)

80

+20

8)

60

+10

C)

60

- 10

D)

30

+10

E)

30

- 10

potansiyel enerji- tepkime

koordinatı

grafiği

A + 28~2c tepkimesine aittir. Buna göre,

+8 __!_A C~ 2 tepkimesi 0,2 mol C kullanılarak tamamlandı­ ğında aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

A) Aktifleşme enerjisi 12 kkal olur . 8) 1O kkal ısı açığa çıkar. C) 1 kkal ısı kullanılır. D) 20 kkal ısı kullanılır. E) tıH değeri negatif (-) olur.

o,

,....._-----------------~

_________________ E ......_

~

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası

B(CJ


HI(g) ~ 1/2H 2 (g)

+

+ 26

1/212 (9)

X(g)

kJ

tepkimes inin aktivasyon enerjisi 208 kJ/mol dür .

Buna göre, tepkimenin bağıl potansiyel enerji(PE)-tepkime koordinatı (TK) grafiği aşağı­ dakilerden hangisi olabilir?

B) 208~ · A)

o .

.

Z(g)

16.

TK

TK

il. tepkime sonundaki enerji değişimi,

1. lsı veren türdendir.

111.oluşan

niceliklerinden hangilerine kesinlikle eşittir?

B) Yalnız 111

aktifleşmiş

A) Yalnız I

doğrudur?

D) il ve 111

E)

PE

hangileri

A) Yalnız I

TK

enerjisi,

için gerekli minimum

il. Sabit sıcaklıkta ürünler girenlerden daha ka-

yargılarından

. o

o

aktifleşme başlaması

potansiyel enerji,

ilişkin,

rarlıdır.

182 C) 26~

Bir tepkimenin

1. tepkimenin

111.Ürünlerin ısı kapsamı girenlerden yüksektir .

-26

D)

~

Buna göre tepkimeye

PE

182

26

+ 2Y(g)

tepkimesinin ileri aktifleşme enerjisi, geri aktifleşme enerjisinden küçüktür.

kompleksin enerjisi

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) 1ve il E) il ve 111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

o -26

TK

TK

11 . Aşağıda verilen potansiyel enerji (PE)-tepkime koordinat ı (TK) grafikleri tek adımda gerçekleşti­ ği bilinen tepkimelere

aittir.

14.

C 4 H8 (g)

+

H2 (g) ~ C 4 H 10 (g)

o

tepkimesi farklı iki durumda gerçekleştiriliyor.

1.durumda

sıcaklık

il. durumda sabit

17,

ö,

oluşma

katalizör

kullanılıyor.

il. aktifleşme enerjisi,

niceliklerinden hangileri bulunabilir?

(

B) Basamak C) Tepkime Eşik

"'

jj

(Y2 bir elementtir.)

sayısı hızı

A) Yalnız I

enerjisi

B)

Yalnız

D) 1ve il

E) Eşik enerjisine sahip molekül sayısı

111

ilişkin,

değişimi,

111.aktifleşmiş kompleksin entalpisi

A) Hız sabiti

D)

entalpileri biliniyor .

1. entalpi

azalır?

TK

2XY 2 (g)

Buna göre bu tepkimeye

Buna göre tepkimenin aşağıda verilen niceliklerinden hangisi 1. de değişmezken il. de "

TK

~

XY2 ve XY bileşiklerinin standart

tepkimesinde

yükseltiliyor.

sıcaklıkta

+ Y2 (g)

2XY(g)

C)

il

Yalnız

111

E) il ve 111

TK

Bu tepkimelerin hızlarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1=11>111

B) 1=111>11

D) 111>1>11

C) 1>111>11

E) 11>1>111

"'

jj

12.

Topk ime

Aktivasyon enerjisi /kkal/mol}

24 3

10

Gaz fazında

gerçek l eşen

üç ayrı tepkimenin aktivasyon enerjisi tablodaki gibidir . Aynı sıcaklıkta gerçekleştirilen

fazında gerçekleşen bir tepkimede zör kullanıldığında bu tepkimeye ilişkin,

18

katali-

Potansiyel enerji (kkal) 55

1 özelliğinin değişmediği

48

2

15. Gaz

bu tepkimeler

"' il özelliğinin değiştiği "' bilinmektedir.

Buna göre I ve il özellikleri hangisi olamaz?

aşağıdakilerden

;;

....._ __________

koordinatı

için,

1. 3. tepkime en

2AB(g) ~ ~(g)

hızlıdır. ısısı

il. 2. tepkime endotermiktir.

A) Tepkime

111.1. tepkimede

B) Tepkime yönü

Hız

C) Tepkime verimi

Tepkime mekanizması

katalizör kullanılırsa aktivasyon enerjisi 24 ten büyük olur.

yargılarından

A) Yalnız I

hangileri kesinlik!~ qoğr~dur? B) Yalnız il

D) 1ve il

C) Yalnız 111

E) il ve 111

D)

Aktifleşmiş

kompleksin enerjisi

E) Ürün miktarı

Aktifleşme

Tepkime

tepkimesinin

enerjisi

Tepkime hızı

B2 (g)

potansiyel enerji-tepkime

koordi-

natı grafiği şekildeki gibidir .

sabiti

Ürünlerin cinsi

+

Bu tepkime ile ilgili,

1. Katalizör

"'

kullanılırsa

~H<-29

olur.

il. İleri aktivasyon enerjisi 26 kkal/mol dür.

111.Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 55 kkal/mol dür. yargılarından

A) Yalnız il

hangileri

doğrudur?

B) 1ve il D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111


1.

Aşağıdaki

terimlere ait

tanımlardan

4.

hangisi

ya nlı ştı r?

Hız

sabiti (k) ile ilgili,

Na

Katalizör

Tepkime denklemi

1. Birimi mol/L.s dir. il. Katalizörden etkilenmez.

A)

B)

Aktifleşme

enerjisi : Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için aşılması gereken minimum !!' enerji engelidir.

Aktifleşmiş

kompleks : Yüksek enerjili ve sa ömürlü madde (ara ürün) dir.

111.Sıcaklık

arttıkça değeri

yargılarından

artar.

hangileri kesinlikle

Fe(k)

doğrudur?

kı­

A)

Yalnız

B) Yalnız il

I

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

D) 1ve 111

C) Molekülerite : Reaksiyona giren molekül sayısıdır.

tıran

bazı

Tabloda

tepkimeler ve katalizörleri veril-

miştir.

D) Katalizör : Reaksiyonun hızını ve verimini ar-

maddedir.

Buna göre, hangi tepkimelerde heterojen katalizör kullanılmıştır?

E) Osilasyonlu reaksiyonlar: Oluşan ürünün yeni bir reaksiyonu katalizlediği ardışık reaksiyonlardır .

Yalnız

A)

C) 1ve il

B) Yalnız 111

I

E) il ve 111

D) 1ve 111

"' > 2.

Aşağıdakilerden

özelliklerinden

5.

hangisi katalizörlerin genel

H2 (g)

+ Cl2 (g) ~ 2HCl(g)

denklemine göre

A) Tepkimenin

eşik

enerjisini

B) Tepkime sonunda C) Tepkime

düşürürler.

değişmeden çıkarlar.

sabiti (k) ni

tepkimenin

sı­

Buna göre bu sistem ile ilgili,

ısısını değiştirmezler.

hız

gerçekleşen

caklığı artırılıyor.

Hız sabiti

D) Tepkimenin verimini arttırırlar.

E) Tepkimenin

Gaz fazında yürüyen bir kimyasal tepkimenin sıcaklığı artırılarak ortama katalizör katılırsa ı olur? aşağıdakilerden hangisi

Sabit hacimli bir kapta,

değ ildi r?

değiştirirler.

L L_

Aktifl.~~me enerıısı

A)

Eşik

B)

Hız

C)

Eşik

enerjisi

enerjisini

aşan

tanecik

D) Taneciklerin kinetik enerjisi E) Tepkimenin

hızı

sayısı

artar.

değişmez.

artar.

Zaman

Zaman

Zaman

azalır.

sabiti artar.

111 grafiklerinden hangileri çizilebilir?

A) Yalnız I

B)

Yalnız

3.

il

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

9.

6.

Bir tepkimenin hem tepkime hızını hem de akenerjisini değiştirebilmek için,

Potansiyel enerji (kkal)

tifleşme

il

1. hacmi azaltmak, il. katalizör kullanmak, sıcaklığı 111.

arttırmak

işlemlerinden

hangilerini tek

baş ın a

g_ yapmak

TK

P

yeterlidir?

'!· o

Tepkime

PE (kJ) A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) il ve ili

koordinatı

C) 1ve il

Potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiği gibi olan tepkime ile ilgili aşağı1 . dakilerden hangisi

E) 1,il ve 111

yukarıdaki

ılH değişimi

A) İki basamaklı bir tepkimedir.

Potansiyel enerji-tepkime koordinat grafiği gibi olan bir tepkime için katalizör eklendiğinde yukarıda ok ile belirtilen deği­ şimlerden hangileri gerçekleşebilir?

B)

şekildeki

<İ'

A)

Yalnız

I

B)

D) il ve 111 '--~~~~~~~~~~~~~~~~~-'

"' D

Yalnız

il

C) 1ve il

Hızı

belirleyen

C) il. basamağın yüktür.

adım

il.

adımdır .

aktifleşme

enerjisi daha bü-

D) Ekzotermik bir tepkimedir. E) Katalizör 1.adıma etki eder.

E) 1,il ve 111 D '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1O.

2H 20 2 (aq) ~ 2H 20(s) + 0 2 (g)

}

13.

ı.

}

Potansiyel enerji (kkal)

D

tepkimesinin basamakları sırasıyla,

4

16.

il

Al metali iki ayrı kapta yukarıdaki tepkimeye göre hidroklorik asit (HCI) çözeltisinde çözünmektedir.

Br2 (aq) + H2 0 2 (aq) ~

İki tepkimede de yü- C zey alanları, kütleleri ve sıcaklıkları eşit olan Al metalleri, eşit hacim ve sıcaklıktaki HCI çözeltilerine atılmaktadır. Bu tepkimelerde elde edilen H2 (g) nin mol sayısının

2Br - (aq) + 2W (aq) +0 2 (g) "' 2Br - (aq)+Hp

~

2 (aq)+2W(aq)

2H 2 0(s)+Br

'----------

2 (aq)

Şekilde bir tepkimenin

1. Br2 katalizördür.

İ

Buna göre bu tepkime ile ilgili hangisi yanlı ştır ?

111.Hız ifadesi r = k.[H 2 0 2] 2 dir. yargılarından

hangileri 8)

1

aşağıdaki

yar-

gılardan

il. Br- ve H+ ara üründür .

Yalnız

g

potansiyel enerji - tepki-

me koordinatı grafiği verilmiştir.

Buna göre,

A)

Tepkime koordinatı

şeklindedir .

A) Tepkime entalpisi

doğrudur?

tıH = +25

aşağıdaki

C) İkinci adımın aktifleşme enerjisi 30 kkal/mol

C) 1ve il

~ ö,

,,

E) Her iki

1. sa+ 2 (suda) +S0~ (suda) ~ BaS0 4 (k) 2

il. CH 4 (g) +20 111.Zn(k) + cu+ Yukarıda

2 (g) ~

C0 2 (g) +2H 2 0(s)

2 (suda) ~

verilen

14.

zn+

2 (suda)

+ Cu(k)

adım

O °C de 25 ml %20 lik HCI

O °C de 25 ml %10 luk HCI

ı

ı

Fe(k)

Fe(k)

8)

farklıdır?

Yalnız

il

25 °C de 25 ml %20 lik HCI

ı

g 17. E'

ı. ca+ 2 (aq) + S0 42 (aq) ~ CaS0 4 (k)

il. Mn+ 3 (aq)+Fe+

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

2 (aq)

~ Fe+ 3 (aq)+Mn+ 2 (aq)

111.C2 H4 (g) + H2 (g) ~ C2 H6 (g) Aynı koşullarda gerçekleşen yukarıdaki

_&.

C) 111,il, 1

8) il, 111,1

Şekildeki eşit

tepkimelerin hızları arasındaki ilişki aşağıdakile­ rin hangisinde doğru verilmiştir?

Fe(k)

A) 111>11>1

kütlelerde Fe tozu bulunan cam g

kaplara ÜzerlerindekiHCI çözeltilerieklendiğin-

E) 1, 111,il

D) 111,1, il

sabitleri (k)

A) Yalnız 1

111 A) 1, il, 111

derişimleri ,

hız

da endotermiktir .

reaksiyonların hızlarının

küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

il. asit çözeltilerinin

niceliklerinden hangileri

)

11.

zamana bağlı değişimi

grafikte gösterilmiştir.

111.tepkimelerin

D) Hızı belirleyen adım birinci adımdır .

"'

Zaman

1. H2 gazının birim zamanda oluşan miktarı,

dür .

E) il ve 111

H (mol) ' · · ·· · 1 2

Bu iki deneyde,

kkal dir.

8) Birinci adımın aktifleşme enerjisi 20 kkal/mol dür .

il

Yalnız

D) 1ve 111

Al(k) + 3HCl(aq) ~ AICl 3 (aq) + 3/2 H2 (g)

f

8) 1> 111 > 11

D) 11 > 1> 111

C) 11>111>1

E) 1> 11>111

de gaz çıkışı gözleniyor .

Buna göre reaksiyonlarda gazların çıkış hız­ ları aşağıdakilerin hangisinde doğru karşı - g

f

laştırılmıştır?

8) 1> 111 > 11

A) 1> 11> 111

12.

15.

PE(kkal)

Sr(k)

+--v..:=:,,

.._________

X(k) + ..:!.Y2 (g) 2

_...TK

diyagramı şekilde

~

verilen,

+-~

+--...?

1 M, 1 L

18.

Al(k)

~i(k)

n

1

Potansiyel enerji

C) 111 > 1> 11

E) 11> 1> 111

D) 111 > 11 >1

1 M, 1 L

E'

1 M, 1 L 111

1

25 °C de eşit derişim ve hacimlerdeki H2 S0 4 çö- }

XY(g)

zeltilerine aynı büyüklükteki Sr, Ni ve Al metalleri ayrı ayrı atılıyor .

tepkimesi ile ilgili,

oluşan

H2

gazlarının çıkış hızı

1>111>11 olduğuna göre, metallerin aktiflikleri .§> arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde :o

1

·~

g

hangileri doğrudur? 8)

D) il ve 111

Yalnız

potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiği verilen tepkime ile ilgili, 1. Derecesi 3 tür . il. HI gazı ara üründür . 111.Hızlı basamağının denklemi , HI(g) + ICl(g) ~ I 2 (g) + HCl(g) dır.

doğru verilmiştir?

A) Sr>Ni>AI Yalnız

Yukarıda

g

Bu kaplarda

111.1. adım 2 . adımdan daha hızlı gerçekleşir.

111

C) 1ve 111

D) Sr=Ni=AI

E) 1, il ve 111

C) Ni>Al>Sr

f

yargılarından

hangileri doğrudur? 8) 1ve il C) 1ve 111 D) il ve 111 E) 1, il ve 111

E) Ni>Sr>AI

A) Yalnız 1

g

'-------------------~ Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası B(C)

B) Sr>Al>Ni

Tepkime koordinatı

1. Tepkime entalpisi -20 kkal dir.

A)

a>b

15

il. Tepkimenin hız denklemi TH=k.[XJ[Y 2] 112 dir . yargılarından

Potansiyel enerji (kJ)

g

_________________

E' :;;..__

_


1.

İki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin bapotansiyel enerji diyagramları aşa-

!?:

samaklarının

3.

ğıda verilmiştir. ~

Potansiyel enerji (kkal)

Potansiyel enerji (kkal)

125

110

E'

.o

Q

45 Tepkime

Şekildek i

Tepkime

koordinatı

Şekildeki

kaplarda,

Sürtünmesiz hareketli piston

2. basamak

tepk imesi tek o,

tepkimesi sabit

adımda gerçekleşmektedir .

Tepkime

Buna göre sabit sıcaklıkta bu sistemle ilgili,

Buna göre tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1. Tepkimenin

hız bağıntısı,

1. He

T H=k[X][Y] dir.

111.Musluk

2X + Y ~ Z + Q dur .

açılınca

XY nin

yargılarından

A)

Yalnız

hangileri doğrudur?

I

E) Net tepkimenin entalpisi (~H) -25 kkal dir.

B) Yaln ı z il

D) 1ve il

_

C)

Yalnız

111

E) 1ve 111

g, "'

4.

0,6 mal Pb+2(aq) 0,4 mal cu+ 2(aq)

1 L, t °C

2 L, t °C

A

kabı

Şekildeki

kapta tek basamakta,

Şekildeki kaplarda belirtilen iyonlar arasında, Pb2+(aq)+2Cu 2+(aq) ~ Pb4 +(aq)+2cu+(aq)

tepkimesi

tepkimesi tek

yarıya indirildiğinde

Piston

kabındaki

tepkimenin

başlangıç hızı

111.Her iki kapta da

hız

}

1. 1

.o

il. 2

1

111.1

3

sabiti (k) nin değeri ay-

nıdır.

N2(g) + 20 2(g) ~ 2N0 2(g) verilen tepkime için,

k 1 = 200 °C deki

hız

sabiti

k2 = 300 °C deki

hız

sabiti

2

g, E' .o

sab iti (k)

Aktifleşm e

enerjisi (Eal

A)

k1 > .k2

Ea1 > Ea2

B)

k2 = k1

Ea1 = Ea2

C)

k1 > k2

Ea1 = Ea2

D)

k2 > k1

Ea1 = Ea2

E)

k2 > k1

Ea1 > Ea2

verilenlerden hangileri doğru olabilir?

yargılarından

hangileri doğrudur? A)

Yalnız

Azalır

Artar

Hı z

J2..

--9...

küçüktür. il. A kabında oluşan Pb4 + iyonunun mal sayıs ı daha azdır.

D) Artar E) Değişmez

sabit sıcaklıkta kabın hacmi tepkime hızı 8 katına çıkı ­

Buna göre a ve b nin sayısal değeri için,

daha

Azalır

Artar

2

yor.

Buna göre,

Azalır

_ il _ Artar

niceliklerinin karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

gerçekleşmektedir .

yardımıyla

itmek

Ea = 200 °C deki aktifleşme enerjisi 1 Ea = 300 °C deki aktifleşme enerjisi

aX(g) + bY(g) ~ XaYb(g)

B kabı

adımda gerçekleşmektedir.

B)

Yukarıda

piston 0,4 mal Pb+ 2(aq) 0,2 mal cu+ 2(aq)

Azalır

6.

"""---""1_. _ Hareketli

ı _

A)

C) Artar

jj

2.

eklemek, aşağı

Buna göre tepkime hızının değişimi aşağıda­ kilerin hangisinde doğru verilmiştir?

oluşum hızı değiş ­

C) Hız bağıntısı TH=k.[X].[Y] dir. Yavaş basamağın aktifleşme enerjisi 90 kkal dir.

gazı

işlemleri ayrı ayrı uygu l anıyor .

mez.

B) Tepkime derecesi 2 dir .

sıcaklıkta gerçekleşiyor .

kabına,

il. pistonu

il. 1. kapta gerçekleşen tepkimenin başlangıç " hızı 2. kaptakinin iki katıdır . :f'

A) Toplu tepkimenin denklemi,

kapta,

N2(g) + 3H 2{g) ~ 2NH 3 (g)

X(g) + Y(g) ~ XY(g)

koordinatı

1. basamak

A)

- ._

2V, T

20

1. B

.....

.o

80

D)

r-" ~~

~

I

B)

D) il ve 111

Ya l nız

il

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

Yalnız

I

B) D) 1ve 111

Yalnız

il

C)

1 ve

il

E) 1, il ve 111

g, E'

.D

!!· o

g,

~-----------------~

E'

..,~-----------------~ Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası B(Cl


7.

9.

Aynı sıcaklıkta bir tepkimeye ait tanecik sayısı dağılımı

kinetik enerji tir.

sayısı

Tanecik

aşağıda verilmiş­

grafikleri

Demir levha

ı

Kinetik enerji

il. Tepkime hız

hızı

en

Y

izlenerek ölçüleme -

özelliğindeki değişim

diği

A) 1> 11> 111

Buna göre, X ve Y özellikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

B) 11>111>1 > 1> 11 E) 111

y

X

en fazla olan 1 dir.

yavaş

hızının,

saptanıyor.

>1 > 11 D) 111

say ısı

2AICl 3 (aq) + 3H 2 (g)

X özelliğindeki değişim izlenerek ölçülebildiği

tır?

Kinetik enerji

sıcaklıkta,

gerçekleşmektedir .

Bu tepkimenin

Buna göre, H2 gazının oluşma hızları aşağı­ dakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmış­

Bu grafiklere göre,

111.2 nin

tepkimesi

gerçekleştiriliyor .

tepkimesi

sistemde sabit

2Al(k) + 6HCl(aq)--t

FeCl2 (suda) + H2 (g)

Fe(k) + 2HCl(suda) --t

~ 1. Etkin çarpma

Şekildeki

kaplarda eşit sıcaklıkta HCI çözeltileri bulunmaktadır. Bu kaplara eşit miktarda demir metali belirtilen şekillerde atılarak,

Şekildeki

Kinetik enerji

2

3

2M1L , HCI (aq) 111

Ea2

E8:ı

ı

-..r"

2M1L HCI (aq)

/"- 0 Eaı

Demir levha

ı

....?

sayısı

Tanecik

11.

l!.~ Demir tozu

Çözeltinin pH değeri

A) h yüksekliği

olan 3 tür.

B) Çözeltinin pH

sabiti 1 den büyük 3 ten küçüktür.

h yüksekliği

değeri

Aı+ 3 (suda) derişimi

derişimi

ifadelerinden hangileri doğrudur?

C) Al(k)

(E8 : Aktivasyon enerjisi)

D) Aı+ 3 (suda) derişimi

h

E) Çözeltinin pH değeri

Al(k)

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

100

12.

10.

Potansiyel enerji

Potansiyel enerji

.;

30

50

10

10

-

Tepkime

koordinatı

( ) koordinatı 2

50

Tepkime koordinatı

1, 2 ve 3 nolu potansiyel enerji-tepkime koorgrafikleri çizilen tepkimelerle ilgili,

111.Geri

aktifleşme

enerjileri

karşılaştırmalarından

A)

Yalnız

I

B)

D) il ve 111

: 2> 1 >3 : 1 >2>3 : 1 >3>2

hangileri doğrudur?

Yalnız

il

1. kap

2. kap

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

ıs:_ ~

Zaman

Zaman

il İki farklı tepkimenin zamanla iletkenlik ve basınç grafiklerde belir -

değerleri değişimi şekildeki tilmiştir.

Buna göre bu tepkimeler aşağıdakilerin hangisinde doğru örneklendirilmiştir?

A) ca+ 2 (aq)+so- 2 (aq)

""7

CuS0 4 (k)

'

1. kap (E)

dinatı

(~H)

V,T

Buna göre, 1. kapta gerçekleşen tepkimenin aktivasyon enerjisi (E8 ) ile 2. kapta gerçekleşen tepkimenin hız sabitinin (k) değişimi aşağı- ' dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

10

değişimleri

V,T

kaplarda eşit miktarda X ve Y gazları bulunmaktadır. Bu kaplardan 1. kabın sı ­ caklığı artırılırken 2. kaba aynı sıcaklıkta katali- zör eklenmektedir .

70

1. İleri aktifleşme enerjileri

______..

Şekildeki özdeş

Potansiyel enerji

il. Entalpi

Y(g)

Y(g)

Tepkime

(3)

X(g)

X(g)

90

(1)

derişimi

C) 1ve il

il

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

8.

yüksekliği

2 kap (k)

--A) Artar

---

B) Artar

Azalır

C)

Azalır

D) Değişmez E)

Değişmez

Değişmez

Artar Artar Azalır

"'

B) AgCl(k)

C(k)+0

""7

BaCl2 (k) E) Zn(k) + 2HCl(aq) ""7 ZnCl 2 (aq) + H2 (g)

""7

Fe(k)+ ..:!.0 2 (g) 2

""7

FeO(k)

2S0 3 (g) D) Ba2 +(aq)+2c1-(aq)

2 (g)

""7

C0 2 (g)

Ag+(aq)+cı-(aq)

C) 2S0 2 (g)+0 2 (g)

H2 (g)+Cl 2 (g) 2HCl(g)

""7

2NH 3 (g) ""7 N2 (g)+3H 2 (g) K(k)

+ 0 2 (g) ""7

K0 2 (k)

""7


1.

4.

Denge halinde olan kimyasal bir tepkime için ifadelerden hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

A) İleri tepkimenin

hızı geri tepkimenin

tepkimesi sabit hacimli kapalı bir kapta dengededir.

hızına

Buna göre, bu tepkimeye ilişkin,

,-,- eşittir.

1. E8 ileri >

B) Maddelerin derişimleri sabittir.

C) Reaktiflerden biri tamamen

tükenmiştir.

~

111.vileri = Vgeridir .

D) Kapalı bir sistemde gerçekleşmektedir .

E) Gözle görülür bir

E8 geridir.

il. kileri > kgeridir .

yargılarından

değişim yoktur.

hangileri kesinlikle doğrudur?

(E8 : aktivasyon enerjisi, k : hız sabiti , v : tepkime ,hızı)

t3

A) Yalnı z I

B) Yalnız 111

grafikler bazı denge tepkimelerinin oluşum sürecindeki değişimleri göstermektedir.

E) il ve 111

D) 1ve 111

Zaman

Şekildeki

C) 1ve il

Buna göre grafiklerde belirtilen t 1 , t2 ve t3 za manlarının

hangilerinde denge kurulmuştur?

A) Yalnız t 1

B) Yalnız t 2

-

2.

Kimyasal tepkimeler için verilen aşağıdaki o özelliklerden hangisi yalnız denge tepkime- s, lerlne attlr?

A)

5.

~

Sıcaklık artırıldığında tepkime hızının artması ~

B) Sistemin kapalı olması

.D

C) Homojen ya da heterojen fazda gerçekleşmesi D) Minimum enerji eğiliminin ürünler lehine ol-

O

ması

E) Tepkimenin tersinir (iki yönlü)

Sabit sıcaklıkta dengeye ulaşan bir tepkime g 8. için, P'

Hız

[~

E'

jj

o

Zaman

o

-2'

jj

Zaman

o 111 Zaman B) Yalnız il

I

D) il ve 111

Bir kapta bulunan saf suyun buharı ile dengede olduğunun söylenebilmesi için,

6.

1. sistemin kapalı olması,

111.makroskobik

(gözlenebilir)

E) 1, il ve 111

Bir kimyasal tepkimeye

Derişim

olayların

(mol/L)

Yalnız

Derişim

(mol/L)

Hız

111

Zaman

9. o

B) Yalnız 111

I

D) 1ve 111

c

ait derişim - zaman ve

lsıca yalıtılmış

C) 1ve il

E) il ve 111

bir kapta saf bir sıvı buharıyla,

X(s) ~X(g) tepkimesine göre dengededir.

(mol/s)

sabit o

olması,

Buna göre, sistemle ilgili aşağıdaki yargılar­ dan hangisi yanlıştır?

E' i,

olayların de-

iV. mikroskobik (gözlenemeyen) vam etmesi,

t Zaman (dk) 1.durum

V. sistemin çevreye enerji vermesi koşullarından gerçekleşmesi

A) 1

Zaman

grafiklerinden hangileri doğru olamaz?

A)

C) 1ve il

hız -zaman grafikleri üç farklı durum için aşağıda verilmiştir.

il. sıcaklığın sabit olması,

o

sabiti

0

3.

Z(g)

Deri,şim(M)

çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Yalnız

~

o

~ürünl er]

o A)

+ Y(g)

Derişim

Zaman O

olması

X(g)

denge tepkimesi için çizilen,

B) 2

en az kaç tanesinin gereklidir? C)3

D) 4

aynı

t Zaman (dk) 2.durum

Zaman (dk)

A) Sistem

3.durum

Bu grafiklere göre, tepkime ile ilgili,

anda

C) Sıvının miktarı ve buhar basıncı sabittir .

1. Her üç durumda da t anında tepkime dengededir . il. 1. durumdaki denge sabiti 2. durumdakine eşittir.

E) 5

111.3. durumda t anında ileri tepkimenin hız sabiti geri tepkimenin hız sabitine eşittir. o, .D

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? (TH: tepkime hızı) A) Yalnız I

o

"'

B) Yalnız il

D) 1ve 111

kapalıdır .

B) Sıcaklık sabittir .

C) 1ve il E) il ve 111

D) Buharlaşma ve yoğunlaşma olayı sona ermiştir.

E) Oluşan denge fiziksel dengedir. 0


X2(g) + 3Y2(g) ~ 2XY3 (g)

10.

reaksiyonunun t °C deki denge sabiti Kc=4 tür.

ıı

t

0

c deki

derişimler

türünden

9

)

A) I2 (k)

;;

C) 2Cl(g)

g_

yorumlarından

dur? A)

Yalnız

I

~

~

KCl(k) +

ili

~

ZnCl 2(aq) + H2(g)

+ 20 2 (g) ~

N2 (g) 111

Tabloda verilen denge tepkimelerinden hangilerinin derişimler türünden denge bağıntısı

o

yanlıştır?

A)

Yalnız

B) Yalnız il

I

ı. AgCl(k) ~Ag+(suda)

+ cı- (suda)

il. 2S0 3 (g) ~ 2S0 2(g) + 0 2(g)

denge tepkimeleri ile ilgili aşağı­ daki ifadelerden hangisinin yanlış olması beklenir?

g. 14 .

Aşağıdaki denge tepkimelerinden hangisinin

!

maksimum düzensizliğe eğilimi girenler lehi- ; nedir?

g_

17.

A) 2S0 3 (g)

g.

2' :ö

B) CH 3 0H(s)

A) 1heterojen denge tepkimesidir .

B) il. tepkimenin dengeye gelip sınç değişimi ile izlenebilir.

gelmediği

0

E) S0 3 (g) ile derişimi

başlayan

0 2(g)

2S0 2(g) + 0 2(g)

~

ba- g.

r

D) NH4 Cl(k)

~

CO(g) + 2H 2(g)

il.

~

yalnız T katı

ise K

ise K = [T] , [R]

= _I9L_ 2

[W] [R]

2 111.yalnız R katı ise K = [Wl [Q][T]

NH3 (g) + HCl{g)

E) C(k) + C0 2(g)

gelmediği

bağıntısı ,

'ı. yalnız W ve Q katı

.

C) 2Al(k) + 3/20 2(g) ~ A1p 3 (k)

C) il homojen denge tepkimesidir.

- D) 1.tepkimenin dengeye gelip kenlik değişimi ile izlenebilir.

~

Sadece katı ve gaz fazlarından oluştuğu bilinen, +T 2w + R ~ tepkimesinin denge

Yukarıdaki

~

C) 1ve il

E) il ve 111

D) 1ve 111

11 .

[N02]2 K =--c [N2J[02]2

2N0 2(g)

E) il ve 111

D) 1ve il

2(g)

H2S(aq)

g

Yalnız

fo

W(aq) + HS- (aq) ~

Cl 2(g)

hangileri kesinlikle doğru- 2' " C)

türünden denge bağıntısı

PCl3 (g) + Cl2(g)

E) Zn(k) + 2HCl(aq)

eşittir .

B) Yalnız il

Der i şimler

Tepk ime denklemi

No

D) CH 4 {g) + 2H 2S(g) ~ CS2(g) + 4H 2(g)

yöndeki hız sabitinden (ki) küçüktür. 4e

a

~ I2 (g)

B) PCl5 (g)

il. Tepkimenin geri yöndeki hız sabiti (k9), ileri ; değeri

mum düzensizliğe eğilim diğerlerinden farklı yöndedir?

KCI0 3 (k) ~

.§,

büyüktür.

111.[XY3 ]/[X2].[Y2] nin

Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde maksi- } 16.

g.

bu denge sistemi ile ilgili,

1. Tepkimenin ileri yöndeki aktivasyon enerjisi (Eai), geri yöndeki aktivasyon enerjisinden (Ea

} 13. :,;

2CO(g)

şeklindedir.

ilet-

g.

Bu açıklamalardan hangileri doğrudur?

o ö,

~

:;;

il. tepkimede S0 2(g) :,;

A)

derişimine eşittir .

Yalnız

B)

I

D) il ve 111

Yalnız

C) 1ve il

il

E) 1, il ve 111

o

"' :;;

o ö,

:;;

12.

il. NaCl(k) ~ Na+(aq)+Cr(aq)

il. NaCl(k) ~ Na+(aq) + cı - (aq) 111.CaC0 3 (k)

~

111.H2(g) + I 2(k) ~ 2HI(g)

CaO(k) + C0 2(g)

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) il ve 111

A) NH4 HS(k)

tepkimelerin hangilerinde maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğilimi 0 ; aynı yöndedir?

Yukarıdaki

verilen denge olaylarından hangileri fiziksel heterojen dengeye örnektir?

Yukarıda

A)

18. Aşağıdaki denge tepkimelerinden hangisinin derişimler türünden denge ifadesi yanlıştır?

15.

1. C2H50H(s) ~ C2H5 0H(g)

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve 111

Yalnız

111

NH3 (g) + H2S(g) Kc= [NH 3 ]. [H2S]

B) COCl 2(g)

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

~

~

CO(g) + Cl 2(g) K

C) 1ve il

E) il ve 111

"'

C) C(k) + C0 2(g) o

~ 2CO(g)

[COCl2l

= [C0]2

K C

[C02l

D) Ca(k) + 2W(aq) ~ ca+ 2(aq)+H 2(g) 2 K = [Ca+ ] [H+]2 C

t

i

~

= [CO] [Cl 2] c

L_

________________

____.

~ .,

.___

________________

___,


1.

Aşağıdaki

denge tepkimelerinin hangisinde türünden denge sabiti (KJ kısmi basınçlar türünden denge sabitine (Kp)eşittir?

o

4.

D(g)

...._,,.. ---B

0,3

verilmiştir?

(g)

0,2

B) 2S0 2 (g) + 0 2 (g) ~ 2~0 3 (g)

0,1 0,0 ...__ ____

2N0 2 (g)

D) C0 2 (g) + H2 (g) ~ CO(g) + H2 0(g)

.;...._ ___

(Kc:

Derişime bağlı

bağlı

denge sabiti)

denge sabiti, KP: Basınca

Zaman A)c-2=a+b

Şekildeki

grafik 1 litrelik bir kapta gerçekleşen kimyasal bir tepkimede maddelerin mol sayısı­ nın zamanla değişimini göstermektedir.

E) 20 3 (9) ~ 30 2 (9)

aX(g) + bY(g) ~ cZ(g) tepkimesinde KP ve Kc arasında Kc=Kp(RT)2 ilişkisi olduğuna göre a, b ve c arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak

0,5

0,4

-

~

C(g)

0,6

A) N3 (g) + 3H2 (g) ~ 2NH3 (g)

C) N2 0 4 (g)

7.

Mol sayısı

derişimler

B)c+2=a+b D)c=a+b

C)a+2=b-c

E)a+b+c=2

Buna göre en küçük tamsayılarla denkleşti ­ tepkimenin derişimler türünden denge sabiti (Kc) ile kısmi basınçlar türünden denge sabiti (Kp) arasındaki ilişki aşağıdakilerin rilmiş

hangisinde

doğru verilmiştir?

A) Kp=Kc

B) Kp=Kc.(RTt

D) Kc=Kp.(RT)2

2.

Aşağıdaki

5.

denge tepkimelerinden hangisinde Kp=Kc/RT eşitliği vardır?

A) 2NOCl(g)

~

aX(g) + bY(g)

2

cZ(g)

Buna göre a, b ve c nin lerden hangisi olabilir?

2NO(g) + Cl2 (g)

g 8.

C0 2 (g)

3N0 2 (g) + H2 0(s)

g_

sabiti)

(ki: ileri yöndeki

A) 2

E) 2CO(g) + 0 2 (g) ~ 2C0 2 (g)

C)

1

2

2

D)

3

1

2

E)

2

3

2

sabiti, k : geri yöndeki 9

hız

A) Heterojen denge tepkimesidir.

2

B)

hız

D

__ç__

D) CaC0 3 (k) ~ CaO(k) + C0 2 (g)

2HN0 3 (aq) + NO(g)

tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlışt ı r ?

değerleri aşağıdaki ­

_Q_

~

"'

.§>

_jL_

~

C) Kp=Kc.(RT) ,

E) Kc=Kp.(RTt

denge tepkimesinde KP = Kc dir.

B) N2 (g) + 3H2 (g) ~ 2NH3 (g) C) C(k) + 0 2 (g)

~

1

1

B) Kp=Kc dir.

'i. "'

C) KC

= [NO) ·[HN0 3] 2 dir. [N0 2 ] 3

D) K =~ dir. P (PNo )3 2

;;"'

E) Sistem dengeye ulaştığında kdN0 2 ] 3 = k .[HN0 3)2.[NO] dir. 9

3.

Aşağıdaki

6.

denge tepkimelerinden hangisinde Kc=Kp.(RT) eşitliği vardır?

9.

t °C de Ag metali üzerine derişik HN0 3 çözeltisi eklendiğinde,

~

Ag(k)+2HN0 3 (aq)s=AgN03 (aq)+N0 2 (g)+H 20(s) "' o denklemine göre aynı sıcaklıkta denge kuruluyor. Bu denge tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargı- , lardan hangisi yanlıştır? (ki ileri yöndeki hız sabiti, k :geri yöndeki hız sa-

A) H2 (g) + Cl2 (g) ~ 2HCl(g) B) CaC0 3 (k) ~ CaO(k) + C0 2 (g) C) 30 2 (g) ~ 20 3 (g) 1 D) S0 2 (g) + 0 2 (g) ~ S0 3 (g)

9

biti)

2

A)

E) PCl5 (g) ~ PCl3 (g) + Cl2 (g)

Derişimler

türünden denge sabiti

o ö,

türünden denge sabiti (KP), türünden denge sabiti (Kc) ne

eşittir.

"

ulaşma

sürecinde Ag(k) nin mol

sayısı azalır .

D) Sistem dengeye ulaştığında kdHN0 3] 2 =k .[N0 2].[AgN0 9 E)

g

şeklindedir.

Buna göre, aynı sıcaklıkta tepkimenin kısmi cinsinden denge sabitini veren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?

C)K

C) Dengeye

"'

v9 =1,6x10 - 10 [X2YJ

1 A) K =200-P (RT)2

Kısmi basınçlar derişimler

o

vi=3,2x1 o-8 [XJ2 [Y]

basınçlar

K = [AgN0 3) ·[N0 2) dir. C [HN03)2 B)

Belirli bir sıcaklıkta tek basamakta gerçekleştiği bilinen bir tepkimenin ileri ve geri yöndeki hız ifadeleri,

Kısmi

basınçlar

Kp=PN02 dir.

türünden

P

2 (RT)2

B) K = (RT)2 P

200

D) KP = 200.(RT)

=-

E) KP = 200 C,

3]

dir.

ti

denge sabiti ö,

B '--~~~~~~~~~~~~~~~~-' D '--~~~~~~~~~~-~~~~~--'


273 K de tek basamakta ve gaz fazında gerçekleştiği bilinen bir tepkimenin ileri ve geri yönde ki hız ifadeleri,

sıcaklıkta gerçekleşen,

1O. Belirli bir

mX(k) + nY(g)

~

kZ(g)

tepkimesinin denge sabitinin birimi mol/L dir .

9

bağıntısı

= [Zt

K

[Yf

C

hangileri

doğrudur?

B) Yalnız il

A) Yalnız I

C) 1ve il

11. 1 litrelik

kapalı kapta belirli bir sıcaklıkta 4 mol

NH 4 N0 3 (s) ile

başlatılan

3 (s) ~

NH/f0

111.Aynı

türünden denge göre, dengede,

sayısı kısmi

sıcaklıkta

11,2

1/44,8

22,4

11,2

D)

11,2

1/2

E)

2

1/2

basınçlar

A)

Yalnız

hangileri B)

I

E) 20

0)8

sıcaklıkta 2 litrelik tepkime kabına 6 mol N2 ve 1O mol 0 2 gazları konuluyor.

17. Belirli bir

2M(g)

N2 (g) + 20 2(g)

~

N20 4 (g)

denklemine göre tek basamakta gerçekleşen tepkimenin başlangıç hızı 3.1 o-3 mol/L.s dir.

Buna göre, bu tepkimenin aynı sıcaklıkta kıs­ mi basınçlar türünden denge sabiti (Kp) kaç-

Aynı sıcaklıkta

tır?

kimenin

kapta 2 mol N2 hız

sistem dengeye ulaştığında gazı kaldığına göre, geri tep-

sabiti

kaçtır?

"' türünden

A)

denge sabiti Kp=32(RT) 2 dir. yargılarından

~

C)4

8)2

4

nM=0,2 dir.

,;

o

0,4 tür .

A)_!_

göre, dengede olan sistemde mol sayıları nK=0,2, nL=0, 1,

tepkimesine maddelerin

ulaşıyor.

1.-N20(g) nin derişimi 2 M dir. il. H20(g) nin mor

B)

L/mol.s cinsinden kaçtır?

14. O °C de 2,24 litrelik bir kapta,

N20(g) + 2H 20(g)

olduğuna

11,2

2K(g) + L(g)

Aynı sıcaklıkta derişimler

sabiti (Kc) 32

11,2

C)

tepkime,

denklemine göre dengeye

En küçük tamsayılarla denkleştirilmiş bu tepkimenin geri yöndeki hız sabiti (k9 ) 5 L2/mol2 .s ise ileri yöndeki hız sabiti (k1) nin değeri

~

Kc A)

Zaman

1O L lik kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen homojen bir tepkimede maddelerin mol sayısı­ nın zamanla değişimi grafikteki gibidir .

miştir?

0

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

o

Buna göre aynı sıcaklıkta tepkimeye alt derlşimler türünden denge sabiti (Kc) ve kısmi basınçlar türünden denge sabiti (Kp) nin değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-

111.Kc=Kp dir.

y

2 -p

şeklindedir.

dir.

sayısı

, :\ ____

tJ =2,5.10 - 3 . [X2Y]2

1. k=n+1 dir.

yargılarından

Mol

t}i=2,8.10-2.[X2]2 . [Y2J

Bu denge tepkimesi ile ilgili, il. Denge

16.

1 22 4

B) 0,1

D) 10

C) 1

A) 1.1 o-1

E) 22,4

B) 2.10- 2 D)

4.10- 5

C) 2.10- 5 E)

8.10- 5

doğrudur?

Yalnız

il

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

E' ,;

12.

15.

Kapalı bir kapta O °C de dengede bulunan

aX(g)

~

bY(g) tepkimesi ile ilgili,

KP < Kc dir . sıcaklıkta

Düşük

Y tanecikleri X ten daha

Mol 4 3 2

2,0 1,5 1,0

--~---x

0 _____

Zaman

Sabit hacim ve sıcaklıkta dengeye ulaşan bir sistemde maddelerin mol sayılarının ve derişim­ lerinin zamanla değişimi şekildeki grafiklerde

Buna göre, tepkime ile ilgili,

1. a>b dir. il. Minimum enerjiye eğilim girenler lehinedir.

gösterilmiştir.

sıcaklıkta

kaba Y(g) eklenirse önce geri sonra ileri tepkimenin hızı artar.

yargılarından

hangileri

doğrudur?

g_

(KP: kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti, İ

B) A) Yalnız I

B) Yalnız 111

D) 1ve 111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

i

Derişimler

derişimler

+ H20(g) türünden denge

saptanmıştır.

Bu sistemle ilgili gisi yanlıştır?

aşağıdaki yargılardan

han-

A) Sistem dengede değildir.

Tepkimedeki maddelerin sadece katı ve gaz fazda olduğu bilindiğine göre, en küçük tamsayılarla denkleştirilmiş tepkime ile ilgili aşa­ ğıdakilerden hangisi yan lışt ı r? A) Denklemi X(k) + 2Y(g)

Kc: derişimler cinsinden denge sabiti)

CuO(k) + H2(g) ~ Cu(k) tepkimesinin t °C de sabiti Kc=0,25 tir.

1 litrelik kapta t °C de 1 mol CuO(k}, 2 mol H2(g}, 4 mol Cu(k) ve 4 mol H20(g) bulunduğu

o,5 a-man o.o Z_,

bilgileri veriliyor.

111.Sabit

18.

(M)

~:ı -----X

1

kararlıdır.

Derişim

sayısı

:

~

Z(g)

şeklindedir .

türünden denge sabiti Kc= 1 dir.

C) Gerçekleştiği kabın hacmi 2 L dir. D) t anında Z nin oluşma hızı, harcanma eşittir.

E) Kp=Kc.(RT)-2 dir.

hızına

B) Tepkime girenler yönüne kayarak dengeye ulaşır.

C) Kısmi basınçlar türünden Kp=0,25 tir. D) Dengede CuO(k) nin mol çüktür. E) Dengede Cu(k) nin mol tür .

denge sayısı

sayısı

sabiti

1 den kü-

4 ten küçük-


1.

Belirli bir

~

sıcaklıkta,

CH4 (g)

4.

+ H2 0(g) .=== CO(g) + 3H2 (g)

tepkimesinin Kc=9 dur .

derişimler

Buna göre aynı sisteme ilişkin,

türünden denge sabiti

sıcaklıkta

+ Cl2 (g) .=== COCl2 (g)

CO(g)

1. [CH4 ] = [H2 0] dur.

yargılarından

A)

Yalnız

B) (atm)2

A) atm

il. Denge sabitinin birimi (mol/L) 2 dir. 3 III. [CO][H 2] [CH4 ][H 20]

sı ­

1 litrelik bir kapta t °C de gerçekleşen yukarıda­ ki denge tepkimesine ait mol sayısı - zaman grafiği şekildeki gibidir.

Bu tepkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabitinin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

dengede bulunan

D) - 1(atm)2

9 dur.

Mol

B)

Yalnız

D) 1ve 111

111

sayısı

C) (atm) 3 E) - 1atm

Zaman Buna göre bu denge tepkimesi için,

hangileri kesinlikle doğrudur?

il

+ 0 2 (g) .=== 2NO(g)

N2 (g)

tepkimesi kapalı sabit hacimli bir kapta belirli caklıkta dengededir.

başlangıçtaki

1. 0 2 nin il. t

C) 1ve il

anında

0 2 nin

mol

derişimi

yargılarından

A)

Yalnız

hangileri B)

I

hız

0

c de dengede 2A(k)

olan,

5.

C.

il. CaC2 (k)

C•

(

mol Litre ·saniye

S(k)

Yalnız

E) 1, il ve 111

sıcaklıkta

dengeye

ulaşı ­

Buna göre bu tepkime ile ilgili,

+ C2 H2 (g)

1. 0 2 (g) nin molce % 60 ı reaksiyona

mol 2/L2

il. S(k) nin

derişimi başlangıca

111.Kaptaki S0 2 (g) nin mol

Yukarıda

denklemleri verilen tepkimelerden hangilerinin denge sabiti (Kc) nin birimi karşı-

J

C) 1ve il

111

+ 0 2 (g) .=== S0 2 (g) Kc=3/2

denklemine göre sabit yor .

;;.

mol/L

111.CO(g) + H2 0(g) .=== C0 2 (g) + H2 (g)

D) (molJ Litre E)

+ 2H20(s) .===

Ca(OH) 2 (k)

B) mol Litre

mol Litre · saniye

birimi L3/mol 3

1. C0 2 (g) + 2NH3(g) .=== CO(NH 2) 2 (k) + H2 0(s)

tepkimesinin derişime bağlı denge sabitinin (Kc) birimi aşağıdakilerden hangisidir?

C)

d~nk lemi

sabiti geri yöndeki

10 litrelik bir kapta bir miktar S(k) ve 0,5 mol 0 2 (g) ile başlatılan tepkime,

Kc nin Teı;ı kime

+ B(g) .=== 2C(g)

A) Litre mol

dır.

derişimine

doğrudur?

D) 1ve 111 t

0,6

eşittir.

E) il ve 111

111.t anında ileri yöndeki hız sabitine eşittir .

2.

sayısı

NO nun

yargılarından

hangileri

göre

sayısı

girmiştir.

azalmıştır.

0,3 tür .

doğrudur?

sında doğru verilmiştir?

A) A)

Yalnız

1

B) Yalnız il

D) 1ve 111

Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) 1ve il

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

E) 1, il ve 111

°'

.f,

ö

3.

aX(g)

+ bY(g) .===C(k) + dT(g)

6.

C) mol , L

B) mol L2

mol 3 D) mol L3

L2 E) inol2

D

+ C0 2 (g) .=== 2CO(g)

o

+ C0 2 (g)

C) 2C(k)

+ 0 2 (g) .=== 2CO(g)

D) H2 (g)

+ I 2 (k) .=== 2HI(g)

E) C(k)

Ni(k) Şekil

il

Şekil I deki bir miktar Ni(C0) (g) bulunan 1 litre4 lik kapta bir süre sonra,

+ 0 2 (g) .=== C0 2 (g)

Ni(C0) 4 (g) .=== Ni(k) ..

<

o, jj

Şekil ı

. . o

Ni(C0) 4 (g) CO(g)

C

sizdir?

A) C(k)

9.

tepkimelerden hangisinin kısmi türünden denge sabiti (Kp) birim-

B) CaC0 3 (k) .=== CaO(k)

2

A)~

Aşağıdaki basınçlar

tepkimesinde reaktiflerle ürünlerin katsayıları toplamı eşit olduğuna göre, tepkimenin denge sabiti (Kc) nin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

+ 4CO(g)

denklemine göre şekil il deki gibi denge kurulduğunda kapta 5,9 gram Ni(k) bulunduğu saptanıyor . Buna göre başlangıçta alınan Ni(C0) 4 (g) nin mol sayısı kaçtır? (Ni=59) A) 0,16

B) 0,17 D) 0,27

C) 0,26 E) 0,46

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası s(CJ


2 1O. Nc1:ıC0 3 katısı t °C de denge sabiti Kp=X atm

yalnız

olan, 2NaHC0 3(k) ~

ısıtılması

Boş olduğu bilinen kapalı çelik bir kaba bir miktar NaHC0 3 katısı konularak t °C de denge kurulduğunda kaptaki C0 2 (g) nin kısmi basıncı

K= ?,5.10 - 3 mol/L

C)

il. Dengede 0 3(g) nin

_J_

rx

D) X

2 E) X

yargılarından

A)

Yalnız

sayısı

derişimi

hangileri

1 litrelik kapta, Kc = 16

g

denklemine göre bir miktar X ve 1O mol Y gazları konularak tepkime başlatılıyor .

'"

Aynı sıcaklıkta

,;

miktarı

.; '"

0,08 dir .

tepkime dengeye ulaştığında kapta 4 mol Z gazı bulunduğuna göre, baş­ langıçta kaba kaç mol X gaz ı konulmuştur?

A) 16

E) 6

0)8

C) 10

B) 12

0,06 mol/L dir . 0,09 moldür .

~

doğrudur?

C) 1ve 111

B) 1ve il

il

sıcaklıktaki

X(g) + 2Y(g) ~ Z(g) + 2T(g)

g_

1. Başlangıçta 0 3(g) nin mol

111.Dengede toplam gaz B) _!_ X

kadar

Bu tepkimeyle ilgili,

kaç atm olur?

16. Belirli bir

sıcaklıkta,

tepkimesine göre denge kuruluncaya 0,03 mol 0 2 gazı oluşmaktadır .

edilir.

~ ,;

203(9) ~ 30 2(9)

ile elde

başlangıçta

cam kapta

vardır .

0 3 gazı

Bu kapta sabit

Na2C0 3(k)+C0 2(g)+H 20(g)

tepkimesine göre NaHC0 3 ün

kapalı

13. Hacmi 1 litre olan

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

o Ö>

14. Sabit

11. denklemi verilen teplimede kısmi basıncı 0,4 atm olan X2Y gazı, 0,2 atm olan X2 gazı ven mol Y2 gazı denge halinde bulunuyor. gazının kısmi

·g_

;;.

2XY(g) Kc=0,4

ba-

Buna göre, dengedeki XV2

gazının

molekül

(N:Avogadro

nulduğunda,

g

İ

~

B(g)

+ C(g)

denklemine göre dengeye 0,2 mol B gazı bulunuyor .

Buna göre,

ulaşan

başlangıçta alınan

A

sistemde

gazının

% ka-

çı bozunmuştur?

sayısı)

C) 1,00

I

E) 4,00

17. Sabit hacimli 1 litrelik boş bir kaban mol A(g) ko2A(g)

sayısı kaçtır?

B) 0,50 D) 1,50

~

denklemine göre 0,2 mol X, 0,4 mol XY ve bir miktar XY2 dengededir .

sıncı

A) 0,25

2 litrelik bir kapta,

X(k) + XY2(g)

Yukarıda

Buna göre, dengedeki Y2 kaç atmosferdir?

sıcaklıkta

A) 80

B) 50

C) 40

D) 30

E)20

C) 0,4N "

B) 0,2N

A) 0,05N

E)2N

D)N

,;'"

o

E'

H2(g) + C0 2(g) ~ H20(g) + CO(g)

12.

15. Sabit hacimli

!

tepkimesinin belirli bir sıcaklıktaki derişimler tü,,; ründen denge sabiti Kc = 9 dur . Tepkimedeki maddelerin her birinden 1 er mol alınarak 5 litrelik boş bir kaba konuluyor .

Aynı sıcaklıkta kurulan dengede ortamdaki H2 ve H2 0 gazlarının mol sayıları kaçtır?

A) 0,8

1,2

1,2

0,8

B)

C) 0,5

""

0,5

1,0

1,0

E)

kapalı boş

~

18. 2 litrelik sabit hacimli bir kaba bir miktar HBr ga-

bir kaba bir miktar

konuyor . ~

NHp(k)

NH3(g)

konuluyor . 2HBr(g) ~ H2(g)

+ HCl(g) basınca

A) 80

1. Tepkimenin derişime bağlı denge sabiti (Kd) 25 tür. 4 il. Denge anında toplam dir .

111.Denge

anında

basınç

NH3(g) nin

8)75

0,8 atmosfer-

kısmi basıncı

0,08

atmosferdir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

'"

D

+ Br2(g)

A)

Yalnız

B)

I

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

E) il ve 111

111E' 5

ğ

g,

~-----------------~

Kc= 4

dengesi kurulduğunda kaptaki HBr gazının % kaçı H2 ve Br2 gazlarına ayrışmıştır?

Buna göre,

1,5

D) 1,5

katısı

denklemi ile gösterilen tepkimenin 2 bağlı denge sabiti (Kp) O,16 atm dir .

nH20

nH2

NH4 CI

" ~-----------------~

C) 60

D) 50

E)40


1.

2 litrelik kapalı bir kapta 1 mol N2 (g), 2 mol H2 (g) ve 0,5 mol NH3 (g) maddeleri, ~

2NH 3 (g)

4.

2'

N 2 (g) + 3H 2 (g) sıcaklıkta

denklemine göre sabit

X(k)

!

+ Y2 (g) ~ XY2 (g)

7.

tepkimesinin t °C deki derişimler türünden denge sabiti (Kc) 4 tür. 1 litrelik boş bir kaba 4 mol X katısı ve 3 mol Y2

dengededir.

Buna göre, aynı sıcaklıkta bu tepkimenin decinsinden denge sabiti (Kc) kaçtır?

gazı

baş­

A) 8

8)4

C) 0,5

D) 0,25

; li

E) 0,125

(X=12,

Katı

0,11

+D

bağıntısında

il. A ve C nin fiziksel hali

B) 14,4

yer almaz.

gazdır .

111.400 Kde geri yöndeki hız sabiti 2.10 - 2 1/M.s

C) 19,6

D) 28,8

2C

1. B ve D denge

hacmi ihmal edilecek.)

A) 12,0

~

Bu tepkime ile ilgili,

langıçtakinden J

g

+ 38

tepkimesinin 400 K de derişimler cinsinden denge sabiti 3.10 - 2 M, ileri yöndeki hız sabiti 6.10-4s - 1 dir.

konularak sistemin t °C

Buna göre denge anındaki gaz kütlesi kaç gram fazladır?

rişimler

adımda gerçekleşen,

A

de dengeye ulaşması sağlanıyor.

:o

Tek

dir.

E) 36,0

yorumlarından

1

doğrudur?

hangileri kesinlikle

1

1

A)

1

Yalnız

iı ı;

~ il

B)

Yalnı z

111

D) 1ve 111

g_

·I

~· l ı

.D

I

C) 1ve 11

E) il ve 111

2'

.D

ı:

ı- .

2.

Zn(k)

+ 2H+(aq)

~ zn+ 2 (aq)

+

H2 (g)

g_ 5.

2' Hacmi 4 litre olan kapalı bir kaba 3 mol Zn katı­ .D sı ve 5 mol H+ iyonları içeren bir çözelti konularak başlatılan tepkimede Zn katısının 2/3 ü harcandığında tepkime dengeye ulaşıyor. g_ Son durumda sulu çözeltinin hacmi 2 litre olduğuna göre, tepkimenin denge sabiti (Kc)

8.

o

2 litrelik bir kapta 273 °C de 0,3 mol ~

2S0 2 (g)

(NH 4 ) 2 S(k) ile başlatılan tepkime dengeye ulaştığında kapta O,1 mol (NH hS(k) bulun4

gede iken S0 2 ve S0 3

f

kaçtır?

birbirine

A) 0,25

C) 1,0

B) 0,5 D) 4,0

E'

B) 4.10 - 3

D) 8.10- 2

;;

eşit ,

0 2 nin mol

gazlarının sayısı

C) 16.10- 3 İ

Buna göre aynı sıcaklıkta dengedeki toplam mol sayısı kaçtır?

E) 32.10 - 2

E) 5,0

A) 0,06 o

B) 0,05

D) 0,25

::

Öı

ı,

ö.

mol

sayıları

S0 2 ninkinin ya-

rısıdır .

ı,

A) 32.10 - 4

g_

+ 0 2 (g) ~ 2S0 3 (g)

tepkimesinin t °C d~ derişimler türünden denge sabitinin değeri Kc= 40 tır. Tepkime t °C de den-

duğuna göre, bu tepkimenin derişimler cin- g_ sinden denge sabiti (Kc) kaçtır?

f

2 litrelik sabit hacimli bir kapta ,

gazların

C) 0,10 E) 0,3

o

g, ı ı

Ô>

:;; ıı

3.

6.

Boş

r30cm

.D

düzenekte M

musluğu açılarak

+ 3Y2 (g)

dengesi sabit

~

~

Z(g)

konu -

+ T(g) ulaştığında

:;;

kuruluyor.

Dengedeki sistemde manometredeki cıva seviyesi farkı 15 cm olduğuna göre, tepkimenin aynı sıcaklıktaki derişimler cinsinden denge

sabiti (Kc) kaçtır?

A) 3,2

B) 2,4

C) 1 ,8

A(g)

+ B(g)

~

tı H < O

C(g)

tepkimesi 27 °c de 1 litrelik kapta dengede iken ortamda 0,2 mol A, 0,4 mol B ve 0,8 mol C gazları bulunmaktadır.

54 °c ye çıkarıldığında ortamdaki toplam mol sayısı 2 olduğuna göre, 54 °C deki denge sabiti (Kc) kaçtır? Sıcaklık

o ö,

:;;

9.

kapta

cinsinden denge sabiti Kc=4 olduğuna göre, başlangıçta kaba konulan X kaç moldür?

gazlar

2XY3 (g)

sıcaklıkta

+ 2Y(g)

gazı

Aynı sıcaklıkta derişimler

arasında,

X2 (g)

X(g)

denklemine göre dengeye 0,4 mol Z bulunuyor.

Hg Şekildeki

2 litrelik bir kaba n mol X ve 1 mol Y luyor. Sistem belli sıcaklıkta,

D) 1,2

gazların

~

;;

g_ E) 0,6 ~

A) 0,25

B) 0,5

C) 1

0)2

E) 4

0 Ö·

:;; il

il

A)!

4

B)

~ 4

_,!

C)~

4

D)

!.§_ 27

E) 64 27

il

E>

j ıı

g_ ."§ı L__ _________________ .Ö

~

__,

r

L__ _________________

Bilgiyolu İl e ri Kimya Soru Banka s ı B(C)_

__.ı ı


10.

13. Sabit hacimli kapalı bir kaba bir miktar X katısı

}

Mol sayısı 0,7 0,6 0,5 0,4

X(k)

+

%25 i

göre dengeye

0,2

g_ .2'

Sabit hacimli 1 litrelik bir kapta gaz fazında ger çekleşen kimyasal bir tepkimede maddelerin başlangıç ve denge mol sayıları grafikteki gibidir .

2NH 3(g) ~ N2(g) ulaştığında

0 2 nin

denklemine göre '-- ulaşıyor.

harcanıyor .

basınçlar

miştir?

"

A) 3

C) 1

B) 2

o)!

E)

!

3

2

PNH (atm)

denklemi,

türünden denge sabiti (Kp)

niceliklerinden hangileri bulunamaz? B) Yalnız il

A) Yalnız I

11. 273 °C sabit

sıcaklıkta

-

A)

4

B)

6

C)

2

D)

4

E)

6

C) Yalnız 111g_

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

sistem dengeye

sıncı aşağıdakilerin

il. derişimler türünden denge sabiti (Kc), kısmi 111.

3H 2(g)

Buna göre, dengede her bir gazın kısmi bahangisinde doğru veril-

,5

_1

sayılarla denkleşmiş

+

ayrıştığında

Bu tepkimenin aynı sıcaklıkta kısmi basınçlar türünden denge sabiti Kp=12 dir .

Dengedeki sistemde toplam gaz basıncı 4 atmosfer olduğuna göre, tepkimenin kısmi basınca bağlı denge sabiti (Kp) kaçtır?

Buna göre bu tepkimenin,

1. en küçük tam

konuluyor. NH 3 gazının %40 ı,

gazı

0 2(g) ~ X0 2(g)

tepkimesine

Za man

16. Sabit hacimli bir kaba T sıcaklığında 2 mol NH 3

ve 0 2 gazı konuluyor . Sistem,

14. 5,6 litrelik sabit hacimli kapta 0,6

44,8 L lik kapta gerçekleE'

şen,

CH 4 (g) + 2H 2S(g) ~ CS 2(g) + 4H 2(g)

C0 2(g)

tepkimesi eşit mol sayısında CH 4 ve H2S gazları ile başlatılıyor. Sistem dengeye ulaştığında H2 gazının kısmi basıncı 0,4 atm, CH 4 ve H2 S gaz toplam kütlesinin 11,6 gram olduğu belir leniyor.

mol ~

+

.:ö

g_

2H 2S(g)

17.

+ 30 2(g) ~ 2H 20(g) + 2S0 2(g)

bir kaba 6 mol H2S, 4 mol 0 2 gazkonularak başlatılıyor. Denge kurulduğun­ da, t °C de kapta toplam basınç 18 atm, S0 2 gazının kısmi basıncı ise 4 atm olarak ölçülüyor. reaksiyonu

C(k) ~ 2CO(g)

ları

tepkimesi O °C de dengeye ulaştığında kaptaki basınç 3 atm oluyor.

}

larının

Buna göre, başlangıçta kaba konulan gazların mol sayıları toplamı kaçtır?

şar

C0 2(g) ve C(k) ile başlayan,

Buna göre deneyin yapıldığı sıcaklıkta tepkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabiti (Kp) kaçtır?

~

Buna göre, reaksiyonun aynı sıcaklıkta kısmi türünden denge sabitinin (Kp) sayı-

ii

basınçlar

sal değeri aşağıdakilerden hangisidir?

§-· D

C)0,45

B) 0,3

A) 0 ,15

(CH 4 = 16, H2S = 34)

C)~ 2

A)1

E) 1,2

D) 0,8

0)2

E) 3

g

A) 0,2

B) 0,4

C) 0,8

D) 1

E) 2

E' :c;

f

j',

15. 400 °C de 500 mL hacimli bir kaba 0,2

12. Sabit hacimli bir kaba t °C de bir miktar PCl 5 gazı

H2(g) ve HI(g)

konuluyor.

şer

302(9) ~ 203(Q)

mol

konulmaktadır. Aynı sıcaklıkta

tepkimesi t °C de sabit hacimli bir kapta 2 atm basınçta 3 mol 0 2 gazı ile başlatılıyor .

sistem, tepkimesine göre aynı sıcaklıkta PCl 5 in % 60 ı ayrıştığında denge kuruluyor. g_ Buna göre, denge anında kaptaki toplam basınç kaç atmosferdir?

!

A) 8

B) 12

C) 16

D) 24

E) 32

}

H2(g)

+

I 2(g) ~ 2HI(g)

t °C de denge kurulduğunda kaptaki toplam basınç 1,5 atm olduğuna göre tepkimenin kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (Kp)

denklemine göre dengeye ulaştığında kapta 0,25 mol H2(g) tespit edilmektedir.

nin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre, aynı sıcaklıkta kısmı basınçlar cinsinden denge sabiti (Kp) aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) 0,2

B) 0,4

C) 0,6

D) 0,8

D) 4,0

E) 8

"'

D

C) 1,5

B) 1,0

A) 0,5

E) 8,0


1.

X2 (g) + Y2 (g) ~ 2XY(g)

4.

[X2 ] M

[Y2 ] M

0,1

0,1

1. il.

[XY] M

0,2

0,2

0,6

0,2

0,4

"'

Zaman (dk)

Bu durumlardan yalnız biri dengede olup, biri reaktifler, diğeri ürünler lehine kayarak denge oluşturuyor.

Buna göre bu durumlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ürünler lehine bozulan durum

Dengedekı

durum

2

1

il

111

B)

1

111

il

C)

il il

1

111

D)

111

1

E)

111

il

1

+

aX(g)

X

0,05

0,01

y

0,09

0,07

z

o

0,04

=~ C

C

= [X]2.[Y]

C) K c

C

E) K C

3.

4,0 2,5

3,0

10

1,0

2,0

4,0

15

1,0

2,0

4,0

()

"'

+ Y2 (g)

~

B) 8

X2 (g)

+ Y2 (g)

C)4

E) 8.10-

1

~

16

2XY(g)

g 8.

Kapalı boş

E'

ğunda,

jj

bir kaba bir miktar XY3 (g) konuldu -

2XY3 (g) ~ 2XY2 (g)

+ Y2 (g)

denge tepkimesi oluşurken XY3 (g) nin % 20 si bozunmaktadır.

_§,

"

Denge

anında

bulunduğuna

1 litrelik kapta 4 mol XY3 (g) göre denge sabitinin değeri

kaçtır?

[X]2.[Y]

A)

0,7

0,7

1,4

B)

0,7

0,7

2,4

C)

1,4

1,4

0,7

D)

1,4

1,4

2,4

E)

0,3

0,3

2,4

B) _!_ 4

D)

~

E) _!_

4

8

[X]2.[Y]

=_H_

[X].[Y]2

6.

9.

P0 =75 cmHg

ı

i E' :;;

Sabit hacimli 1 litrelik bir kapta bulunan 1 mal X bileşiğinin % 50 si sabit sıcaklıkta, 2X(g)

~

Y(g)

tepkimesine göre harcandığında sistem dengeye ulaşıyor.

0 2 (g) ~ 2C0 2 (g)

Buna göre dengeye Cıva

Buna göre, dengedeki bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlı ştır? derişimi

C) 4.101

E) _!__

0)2

dengesi kurulurken düzensizliğin arttığı gözleni yor.

A) CO(g) nin

1

2X2Y(g)

Gazlar arasında,

+

B) 2.10 - 2 D) 6.10 -

Bu sistem dengeye geldğinde her bir gazın mol sayısı kaç olur?

Sabit sıcaklıkta 1 litrelik boş bir kaba 1 er mal CO, 0 2 ve C0 2 gazları konuluyor .

2CO(g)

A) 1.10- 2

o

=_gl_

D) K

[Z]2

5,0

bulunmaktadır .

=_gL

B) K

[X] .[Y]

Buna göre, aynı sıcaklıkta tepkimenin derltüründen denge sabiti değeri kaçtır? (CaC0 3 = 100)

şimler

X2Y (ma l)

2,0

2 litrelik kapalı bir kapta bulunan 4 gram saf CaC0 3 katısı ısıtıldığında, CaC0 3 ün kütlece % 50 si CaO(k) ve C0 2 (g) bileşiklerine ayrışarak denge kuruluyor .

dengesi için 500 °C de denge sabiti Ke=64 tür. 1 litrelik bir kapta 1 er mal X2 , Y2 ve XY gazları

Buna göre, tepkimenin derişimler türünden denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)K

Y2 (mo l)

o

A)16

5.

Son derişim (M)

X2 (ma l)

5

2X2 (g)

bY(g) ~ cZ(g)

İlk derişim (M)

7.

tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti (Kel kaçtır?

tepkimesinde yer alan maddelerin belirli bir süre içerisinde derişimlerinin değişimi şekildeki tabloda verilmiştir. Madde

1

Buna göre,

Girenler lehine bozulan durum

A)

gazları-

tepkimesi sonucu X2Y gazı oluşmaktadır .

Belirli miktarlarda X2 ve Y2 ile başlayan reaksi yonda her 5 dakikada bir ölçüm yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

"

0,2

111. 0,3

Sabit hacimli 2 litrelik bir kapta X2 ve Y2 nın

tepkimesi için aynı sıcaklıkta üç farklı durum için maddelerin derişimleri veriliyor .

.D

manometrede bulunan 0,7 mal NO gazı ile 0,5 mal Br2 gazı t °C de, 2NO(g)

B) Denge sabiti Ke < 1 dir.

denklemine

+

111.Girenlerin tir.

Br2 (g) ~ 2N0Br(g)

göre tepkimeye

yargılarından

girerek dengeye

C) C0 2 (g) nin derişimi en azdır.

~

ulaşılıyor.

g

ö,

D) CO(g) nin derişimi 0 2 (g) nin derişimine eşittir.

0

Son durumda manometredeki cıva seviyeleri eşitlendiğine göre tepkimenin t °C de derişimler türünden denge sabiti (Kel kaçtır?

f

A) 18

15

E) Kaptaki toplam mal sayısı 3 ten büyüktür.

sistem ile ilgili,

il. Denge sabiti 1 den küçüktür.

Şekildeki

1 molardan büyüktür.

ulaşan

1. İleri tepkime hızı geri tepkime hızına eşittir. derişimi

ürünlerin derişimine eşit­

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111 g_ _§,

8)36

C) 90

E) 360

D) 180

~

o,

'----------

--

----

- ----'

E

'--------

---

C) 1 ve il

E) il ve 111

----------'


10.

g 13.

2XY2(g) +ısı ~ X2(g) + 2Y 2(g)

ö,

gazının

% 50 sinin X2 ve ;;

oluşturuluyor.

Tepkimenin dengeye gelme sürecinde maddelerin mol sayılarındaki değişim aşağıdaki grafik te verilmiştir.

1,8

basınç,

1. toplam

dengesi

Mol sayısı

Y2 ye dönüştüğü an için,

konularak, 2NH 3 (g) ~ N 2(gl + 3H 2(g)

denklemine göre gerçekleşen tepkimede Y(g) nin mol sayısı grafikteki gibi değişmektedir.

maktadır.

XV2

"' 16. Sabit hacimli 1 litrelik boş bir kaba 2 mol NH 3 (gl

o

X(kl + 4Y(g) ~ XY4 (g)

bir kapta T sıcaklığında 2 mol XY2 gazı gösterildiği gibi ayrış­ yukarıdaki denklemde Kapalı

Başlangıçtaki

1 litrelik bir kaba X(k) ve Y(g) konulduğunda,

o

sayısı,

il. toplam molekül

"'

ili. kaptaki gaz yoğunluğu

niceliklerinden hangilerinde değişme gözlenmez?

~ ---- vıuı 'ğ

.2' ö

Bl Yalnız ili

A) Yalnı z I

o

C) 1ve il

E) il ve ili

D) 1 ve 111

Buna göre, aynı sıcaklıkta t anında dengeye sistemde denge sabiti (KJ kaçtır?

ulaşan

n

Al 0,2

o

Cl 0,8

B) 0,4

D) 1,0

E) 2,0

"'

11. 2 litrelik kapalı bir kaba t °C de 0,8 er mol X ve g, 14. Sistem

kaçtır?

g

Al 27

_qı

16

;;

:O

E'

Y gazları konuluyor.

zaman W-'------'--Buna göre tepkimenin bu sıcaklıktaki derişimler türünden denge sabiti (Kel nin değeri

Zaman

;;

2X(gl + Y(gl ~ Z(gl + 2T(kl

Cl~

D)

9

~

E)

~ 16

8

K(gl + L(g) ~ 2M(g)

X(gl ~ Y(g) + Z(g)

tepkimesinin

tepkimesinin belirli bir sıcaklıkta derişim-zaman grafiği şekildeki gibidir.

aynı sıcaklıkta,

B) 27 8

t sıcaklığındaki derişim-zaman gibidir.

grafiği şekildeki

Derişim (mol/Ll

denklemine göre dengeye ulaştığında gaz fazın toplam mol sayısının %25 azaldığı saptanıyor.

}

[M]

2,0

:o

Buna göre tepkimenin t °C de denge sabiti (Kel kaçtır?

IKJ

n

zaman

__________ ,___

A) 25 3

Bl 25 12

C) 25 6

D) 50 3

El 50 9

Bu tepkimenin t sıcaklığındaki denge sabitinin sayısal değerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur?

Zaman

Bu tepkime ile ilgili,

1. (k-m)=m dir. Al Tamsayıdır .

il. Derişime bağlı denge sabiti m dir.

B) 2 den büyüktür .

ili. t anında molekül sayısı 3m ye eşittir .

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız

Bl Yalnız il

I

1 ve

C)

C) 4/n2 ye eşittir. D) Sıcaklıkla artar .

il 'ğ

El il ve ili

D) 1 ve ili

0

El Katalizör kullanılırsa artar .

"'

12.

18. 2 litrelik bir kaba 0,6 mol N2 ve 0,4 mol 0 2 gaz-

15.

Derişim (mol/Ll

tepkimesi için maddelerin dengeye ulaşma sü- } recinde mol sayılarının değişimi grafiği aşağıda .o

0 ,8

verilmiştir.

0,6

Mol

0,4 0,2 o,o ...._________

t °C de gaz fazında gerçekleşen homojen bir 'ğ tepkimedeki madde derişimlerinin zamanla de- İ ğişim grafiği şekildeki gibidir.

Bu tepkime en küçük tam

sayılarla denkleşti­

rildiğinde aynı sıcaklıkta derişime bağlı denge 'ğ sabiti (Ke) nin değeri aşağıdakilerden hangisi

t

olur?

Al 10

Bl 1

C) 0,5

D) 0,1

E) 0,25

A) 5/3 -

--

t-d-

-

• Zaman 'ğ

Tepkime kabının hacmi 6 litre olduğuna göre tepkimenin bu sıcaklıktaki derişimler türünden denge sabiti (Ke) nin değeri kaçtır?

t 'g

A)25

Bl 30

2N 2(gl+0 2(gl ~ 2N 20(gl

t.H=-39

kkal

Buna göre, tepkimenin derişime bağlı denge sabiti (Ke) kaçtır?

} :O

konularak başlatılan,

tepkimesi 7,8 kkal ısı açığa çıktığı anda dengeye ulaşıyor.

sayısı

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 o,o c..---

zaman

ları

Cl 50

D) 75

E' El 100 ,;

Bl 5/6

C) 10

0)20

El 40


1.

2N0Br(g) ~ 2NO(g) + Br2 (g)

4.

tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta denge sabiti Kc=100 dür.

7.

1/2 N2 (g)+1/2 H2 0 2 (g) ~ NO(g)+1/2

H2 (g)

2H 2 0(g) ~ H2 0 2 (g) + H2 (g)

NO(g) + 1/2Br 2 (g) ~ NOBr(g)

ise

tepkimesinin denge sabiti ( K~) kaçtır?

B) 0,02

N0 2 (g) ~ NO(g) + 1/20 2 (g)

Kc=a

Aynı sıcaklıkta,

A) 0 ,01

Belirli sıcaklıkta,

aynı sıcaklıkta

derişimler

K~=b

denge sabiti, K/ =

+

E) 10

tepkimeler ve bu tepkimelere ait türünden denge sabitleri verilmiştir.

Aynı sıcaklıkta

2 litrelik bir kapta 2 mal N0 2 (g), 4 mal N2 (g) ve bir miktar 0 (g) dengededir. 2

a ·b

olan tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

kaç

A) N2 (g) + 2H 2 0(g) ~ 2NO(g) + 2H (g) 2

A) 4

Buna göre, dengedeki 0 2

C) 0,1

O) 1

~=4

Yukarıda bazı

gazının derişimi

molardır?

B) 2

C) 1

D) 0,5

E) 0,25

B) N2 (g) + 2H 2 0 2 (g) ~ 2NO(g) + 2Hp(g) C) 2NO(g) + 2H 2 0(g) ~ N2 (g) + 2H 0 (g) 2 2 D) 2NO(g) + 2H 2 (g) ~ N2 (g) + 2H 0(g) 2 E) 1/2 N2 (g) + H2 0 2 (g) ~ NO(g) + H 0(g) 2

2.

XY2 +

21 y 2

-"

~ XY3

g 5.

Kc = 3

;;

2X + 3Y2

~

2XY3

Kc = 8

denge tepkimelerine göre 2X + 2Y2

~

aynı sıcaklıkta,

ise

2XY2

sıcaklıkta,

Belirli bir

2'

8.

2S0 2 (g) + 0 2 (g) ~ 2S0 3 (g)

Kc=0,25

NO(g) + 1/2 0 2 (g) ~ N0 2 (g)

K~=0,50

aynı sıcaklıkta

-:

S0 3 (g) + NO(g) ~ S0 2 (g) + N0 (g) 2

tepkimesinin denge sabiti (Kc) kaçtır?

~H>O denge tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Maksimum düzensizlik ürünler lehinedir. B) KP ve Kc arasında Kp=Kc . (RT) ilişkisi vardır.

tepkimesi ile ilgili olarak, A)~

8

B)

~

C)

9

i

3

O)~ 4

1. Derişimler türünden denge sabitinin 1 e eşittir.

o,

E) 24

:o

~

111.Dengede tüm maddelerin mal yargılarından

ö

O) Hacim

B) Yalnız il

D) 1ve il

artışı

dengeyi girenler lehine kaydırır.

E) Sıcaklık artışı gaz molekülü sayısını artırır .

sayıları eşittir.

2'

hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I

dir .

[H20J

C

il. İleri tepkimenin hız sabiti geri tepkimenin hız sabitine eşittir. E'

= [CO] . [H2 ]

C) K

değeri

C) Yalnız 111 E) 1ve 111

o o,

:;;

3.

t °C de gerçekleşen,

6.

X(g) + Y(g) ~ Z(g)

Kc=n

2X(g) + T(g) ~ R(g)

Kc=m

~ E'

:;

C

2A + 4E ~ 28 + F

9. ğ_

2'

B

C + 2E

~

2 (g) ~

2 (g) ~

K'p=1.10 14

2CO(g) COCl 2 (g)

K11p=6 .10-3

tepkimeleri ve kısmi basınçlar cinsinden denge sabitleri (K'p ve K"p) veriliyor. Aynı sıcaklıkta,

Buna göre t °C de,

1

C(k)+C0 CO(g)+Cl

20 ~ 1/2F + B

aynı sıcaklıkta,

T sıcaklığında,

ö

tepkimeleri ve t °C deki denge sabitleri verilmiştir.

R(g) + 2Y(g) ~ 2Z(g) + T(g)

tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti (Kc) kaçtır?

B~

F+ O~

tepkimeleri ve derişimler türünden denge sabitleri veriliyor.

Buna göre,

A+

C(k)+C0

B + 3F

2 (g)+2Cl 2 (g) ~

2COCl 2 (g)

tepkimesinin kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (Kp) kaçtır?

tepkimesinin denge sabitinin değeri K , ~. 1 K3 ve K4 cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

A)~

m

B) 2n m

A) 3,6.10 9 D)

g

~----------------~

"'

:.;~----------------~

o,

B) 6,0.10 6,0 .1011

10

C) 3,6 .10 11

E) 1,2.10 12


1O.

Kapalı bir kapta belirli bir sıcaklıkta gerçekleşen,

13.

N20 2(g) + H2(g)

dir.

(hızlı)

N20{g) + H20(g)

~

~

+ Y(g)

hangilerinin

tepkimelerinden

Kc

Yalnız

Yalnız

B)

I

il

A) Denge ürünler tarafına (sağa) kayar .

B) K = [N202J [N0]2 C

değerleri

C)

Yalnız

C) K = [N2] · [H20J2 [N202J ·[H2l2 C

111

E) 1, il ve 111

D) 1ve il

c

14. Gaz

2 litrelik sabit hacimli bir kapta, 2X(k) + Y(g)

~

nin

2Z(g) + T(g) ulaştığında

tepkimesi t °C de dengeye 0,2 mol X, 1 mol Y, 0,8 mol Z ve 1 mol T

_!_Y(g)

~ Z(g)

vardır .

17. Belirli bir sıcaklıktaki kimyasal tepkime için,

fazında gerçekleşen bir denge tepkimesi-

~

tıH 1

Z

Kc=2 2S0 2(g) + 0 2(g) ~ 2S0 3 (g) denklemi ve derişime bağlı denge sabiti veril-

(Hızlı)

miştir.

(Yavaş)

~K+X

2 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta 0,6 mol S0 3 , 1,2 mol S0 2 ve 0,4 mol 0 2 gazları bulunmaktadır.

Buna göre,

A) Tepkime hızı T nin derişimine bağlıdır. B) Tepkime

ısısı ı:\H 1 +ı:\H 2

1. Sistem dengededir .

dir.

~

S0 3 (g)

derişimi

K şeklindedir.

süreliğine

toplam molekül

yargılarından

A)

15.

N2(g) + 0 2(g)

~

18.

2NO(g)

tepkimeleri ve t °C deki denge sabitleri veriliyor.

tepkimesinin 2400 K deki kısmi basınçlar cinsin den denge sabiti Kp=2,5.10-3 tür. Sabit hacimli kapalı bir kapta 2400 K de 0,5 er atm basınçta N2(g) , 0 2(g) ve NO(g) karışımı bulunmaktadır.

Buna göre t °C de gerçekleşen,

Buna göre bu sistemle ilgili,

2NO(g) + 0 2(g)

~

K= b

2N0 2{g)

K= c

4N0 2(g) ~ 2N 20 4 (g)

N20 4 (g)

~

1. Denge halinde

N 2(g) + 20 2(g)

Yalnız

Yalnız

B)

I

B)~ C

C

"

Tepkime

D)

Jc

a.b

yargılarından

E)-12.a.b.c

A)

Yalnız

hangileri doğrudur?

I

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

E) il ve 111

~

~----------------~

"'

o~----------------~

belirtilmiştir.

[Y2] M

[XY] M

1

2,0

2,0

4,0

il

0,1

0,2

111

0,4

0,2

0,1

0,4

Buna göre bu kaplardan hangilerinde gertepkimelerde denge kurulmuştur?

111

çekleşen

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve 111

o

111

2XY(g)

[X2 ] M

kabı

yürür .

C)-1a .b . ./c

Yalnız

E) il ve 111

XV derişimleri tabloda

Sistem dengeye gelirken girenler yönünde 111. A) 2.a.b

C)

il

tepkimesinin 300 K de derişimler türünden den ge sabitinin değeri 4 tür. Aynı sıcaklıkta üç farklı kapta bulunan X2, Y2 ve

"'

bulunmaktadır.

X2(g) + Y2(g)

il. Sistem aynı sıcaklıkta dengeye geldiğinde NO(g) nin kısmi basıncı 0,5 atm den küçük olur.

tepkimesinin denge sabiti a, b, c cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

art-

hangileri doğrudur?

D) 1ve il

K=a

sayısında

ma olur.

E) Ortama X eklenirse denge bozulmaz.

12.

0,3 molardan

büyüktür . Bir 111.

D) Net tepkime 2Y + T

anında

il. Denge

K [K].[X] d. b C) D ır. enge agıntısı c= [Z].[T]

C) 0,40

E) 0,80

D) 0,64

E) İleri ve geri yöndeki hızlar değişmez.

Buna göre, bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştı r ?

2 • 2 tepkimesinin derişimler türünden denge sabiti (KJ kaçtır?

A) 0,04

uzaklaştırılmıştır.

D) Denge sabiti (Kc) artar .

basamakları aşağıda verilmiştir.

Z+T

+ _!_T(g)

B) 0,16

uzaklaştırılmıştır.

[H20J.[NP2l [N0]2.[Np]

X + 2Y

kapta

Buna göre aynı sıcaklıkta, X(k) +

B) Sistemden A(g) C) Sistemden B(g)

D) K = [N2J ·[H20J2 [H2ı2 ·[N0]2 C

E) K

11.

oluyor.

[A].[B]

lerden hangisi doğrudur?

doğru verilmiştir?

A)

bir etki sonu-

A) Kc =[N0]2

Kc=8.10 - 2

2X(k)+4Y(g) ~ 2Z(g)+4T{g) 111.

sıcaklıkta yapılan

Buna göre, reaksiyonla ilgili aşağıdaki ifade-

miştir?

2

2

~ < Kc

cu

olan tepkimenin denge bağıntısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril-

şeklinde

X(k) + 2Y(g)

~ _!_X(k)

il. _!_Z(g) + T(g)

Bu sisteme sabit

(hızlı)

N20(g) + H2(g) ~ N2(g) + H20(g)

Buna göre,

1. Z(g) + 2T(g)

reaksiyonu t °C de dengededir.

(yavaş)

X(k) + 2Y(g) ~ Z(g) + 2T(g) 2 tepkimesinin denge sabitinin değeri Kc=4.10 -

A(g) + B(g) ~ 2C(g) + ısı

16.

Tepkime mekanizması,

Yalnız

il

C) 1ve il E) il ve 111


1.

2BrCl(g)

~

4.

Br2 (g) + Cl2 (g)

tepkimesi 527 °C de dengeye ulaşmaktadır. Sı­ caklık değiştirilmeden sisteme bir miktar daha BrCI ilave edilmesiyle artan reaktif derişimi ........................ ilkesine göre azaltılmak üzere reaksiyon ürünler lehine kayar.

t 0 c de sabit hacimli kapta,

X(k) + 2Y(g) ~ Z(g) + T(k)

Yukarıdaki denge tepkimesinde Cu 2 + nin de-

rişimini azaltmak için kaba sabit sıcaklıkta,

tepkimesi dengededir. Kaba bir miktar Z gazı ilave edilerek sistemin aynı sıcaklıkta tekrar dengeye gelmesi sağlanıyor. Son durumda

Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

başlangıca

1. T(k) nin mol

1. saf su,

il. H2

göre,

111.Cu

sayısı azalır.

B) Lavoisier

D) Lewis

111. X(k) nin

C) Gibss

derişimi

yargılarından

E) Boyle

artar.

gazı, katısı

maddelerinden hangilerini tek mek yeterlidir?

g o"'

il. Z(g) nin derişimi artar. A) Le Chatelier

Cu(k) + 2H+(suda) ~ Cu2 +(suda) + H2 (g)

7.

hangileri doğrudur?

Yalnız I

A)

B)

Yalnız

D) 1ve 111 A)

Yalnız I

B)

Yalnız

D) ı ve 111

2.

Aşağıdaki

dengeye

sistemlerin her biri belirli sıcaklıklarda Tepkime

Kat ıl an

1. C2 H6 (g) ~ H2 (g) + C2 H4 (g) il. cu+

5.

gelmiştir.

2 (aq)+4NH

Cu(NH3

)! (aq)

3 (g)

madde

1. sabit

basınçta

Bu tepkimelere

AgCl(k)

de denge ürünler yönüne kayar?

ortamdan H2 0(s) çekmek

verilen maddeler ka-

A)

Yalnız I

B) Yalnız il

D) il ve 111

,. Derişim

_.Q_

(M)

,,_--

.5

C) 1 ve il

CO_

0,4 , ~ N0 2 'U,3 -

E) 1, il ve 111

0,2

CÇL

_ 1_11_

1

Sağa

A) Sola

o ö,

:O

Sola

Sağa

Sağa

Sağa

Değişmez

D)

Sağa

Sola

Sola

Değişmez

Değişmez

B) Sola

E) Sola

C0 2 (g) + H2 (g)

~

Zaman

Değişmez

C)

1. (CO].[H20]

A) 0,2

6.

CO(g) + H2 0(g)

=[C0 2]. [H2] ise denge sabiti 1 dir.

111.[CO] = [H2 0] ise [C0 2] = [H2] dir.

X2 (g) + 2Y2 (g) ~ 2XY2 (g)

işlem

Buna göre 1. ileri

hangileri kesinlikle doğrudur?

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C)

Yalnız

111

9.

tepkimesi sabit hacimli bir kapta dengededir. :&, Kaba yapılan bir işlem sonucunda denge sabi- :o tinin arttığı hesaplanıyor.

il. XY2

hız

ortama ilave edilen

kaç moldür?

B) 0,4

C) 0,8

D) 1,2

E) 1,6

X(g) + Y(g)

~

Z(g)

K=4

2 litrelik bir kapta 0,6 mol X gazı

bulunmaktadır.

Bu kaba kaç mol Y(g) eklenirse dengeye sistemde 0,4 mol Z(g) bulunur?

ulaşan

sonunda tepkimenin,

sabiti,

A) 0,8

B) 1,0

C) 1,2

D) 1,4

E) 1,6

gazının derişimi,

111. toplam molekül

I

gazı

:O

il. [CO] > [C0 2] ise denge sabiti 1 den büyüktür. yargılarından

anında

Buna göre t 1 CO

denge tepkimesi ile ilgili,

Yalnız

hangilerin0,6

karşısında

Buna göre, bu sistemlerin yeniden dengeye ulaşmak için ilerledikleri yönler aşağıdakile­ rin hangisinde doğru verilmiştir?

A)

CO(g) + N0 2 (g) ~ C0 2 (g) + NO(g) tepkimesi 1 litrelik kapta dengede iken t 1 anın­ da ortama sabit sıcaklıkta bir miktar CO gazı eklendiğinde, yeni dengenin oluşma sürecinde yalnız C0 2 derişiminin zamanla değişimi şekildeki grafikte verilmiştir .

il. sabit hacimde ortama H2 (g) eklemek, 111.sabit

tılıyor.

3.

sıcaklıkta,

işlemleri ayrı ayrı uygulandığında

cı-(suda) ~

8.

Mg(k) + H2 0(s)

CuS0 4 (k)

basınçta

C) 1 ve il E) il ve 111

C) 1 ve il

ortama Mg(k) eklemek,

2

111. Ag+(suda) + AgCl(k)

~

il

ekle-

E) 1,il ve 111

tepkimesi dengede iken sabit

H2 (g)

~

MgO(k) + H2 (g)

il

başına

sayısı

niceliklerinden hangileri kesinlikle artar?

E) il ve 111 A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve il

.__ _________________

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

ö,

__, .o .__ _________________

__,


1O. Hacmi 1 litre olan tepkime

kabında

13

4 mol C0 2

gazları

ile

başlatılan

C0 2 (g) + H2 (g)

~

CO(g) + H2 0(g)

ve 7 mol H2

tepkime,

yeni

Aynı sıcaklıkta denge anında kapta 2,5 mol NO gazı bulunması için kaba kaç mol N0 2 gazı

kaptan 3 mol H2 gazı uzaklaş­ dengede C0 2 ve CO gazkaç molar olur?

eklenmelidir?

A) 2_ 2

0,6

ı--------X

4a

z

2a

y

Şekildeki

B) ~

(mol/L)

o C)

2_

D)~

Zaman grafik

bir kapta belirli bir sıcak­ X+3Y ~ 2Z denge tepkimesi-

kapalı

l ı kta gerçekleşen

3

3

6

ne aittir.

[CO) (M) --0,6

[C0 2) (M)

A)

8a

oluşan

larının derişimi

Derişim

denklemine göre dengededir .

gözleniyor. tırılırsa

16.

~

S0 2 (g) + N0 2 (g) ~ S0 3 (g) + NO(g)

denklemine göre belirli bir sıcaklıkta dengeye ulaştığında C0 2 gazının % 75 inin harcandığı Aynı sıcaklıkta

1 litrelik kapalı bir kapta t °C de 4 mol S0 2 , 0,5 mol N0 2 , 3 mol S0 3 ve 2 mol NO gazları ,

Buna göre,

1.)( in fiziksel hali gazdır.

B)

1,6

2,4

il. Denge sabitinin

C)

2,4

2,6

ili. Toplam molekül

D)

0,4

3,6

yargılarından

E)

1,25

2,75

A)

Yalnız

değeri sayısı

1 den büyüktür. artar .

hangileri kesinlikle

I

B)

Yalnız

2HBr(g)

~

14.

H2 (g) + Br2 (g)

C(k) + 0 2 (g)

~

17.

C0 2 (g)

tepkimesi 1 litrelik kapta dengedeyken, kapta ,., 12 gram C(k), 3 mol 0 2 (g) ve 2 mol C0 2 (g) bu-

tepkimesi 2 litrelik bir kapta 4 mol HBr, 1 mol H2 ve 1 mol Br2 gazları ile dengede bulunmaktadır .

Dengedeki bu kaba aynı sıcaklıkta kaç mol HBr gazı eklenirse yeniden denge kurulduğunda Br2 gazının derişi mi 2 molar olur?

E) il ve ili

B) 6

C) 12

D) 18

Kapalı bir kaba aşağıdakilerin hangisinde verilen maddeler konulursa,

CaC0 3 (k) ~ CaO(k) + C0 2 (g)

lunmaktadır.

denge tepkimesinin

kaba 2 mol 0 2 (g) eklenirse dengedeki 0 2 (g) nin derişimi kaç molar olur? ..,

A) C0 2 (g) ve CaC0 3 (k)

oluşması

beklenmez?

Aynı sıcaklıkta

(C=12) A)3

C) 1ve il

ili

D) 1ve ili

11.

yanlıştır?

B)

E) 22 A) 1,4

B) 2,2

E) 4,8

D) 4,2

C) 3,6

_

Yalnız

CaC0 3 (k)

C) CaC0 3 (k) ve CaO(k) D)

Yalnız

CaO(k)

E) CaO(k) ve C0 2 (g)

12. Belirli sıcaklıkta 2 litrelik

kapalı

bir kapta

~

2X0 2 (g) + 0 2 (g) ~ 2X0 3 (g) tepkimesi dengeye ulaştığında kapta 0,4 mo l X0 2 , O,1 mol 0 2 ve 0,2 mol X0 3 gazları bulunmaktadır .

ii

0

dengedeki X0 3 gazının mol sa0,4 mole çıkarmak için kaba kaç mol daha 0 2 gazı eklenmelidir?

Aynı sıcaklıkta

18. Sabit hacimli bir kapta,

15.

oluşan,

~

0,5

E' E

X(g)

0,4 0,2 0,1

o.

C) 0,08

D) 0,8

CaO(k) + C0 2 (g)

llH>O

tepkimesi dengededir .

g_

Bu kaba bir miktar C0 2 gazı ilave edilerek tepkimenin yeniden dengeye gelmesi sağlanıyor .

"'

Buna göre

aşağıdaki

ifadelerden hangisi

Zaman (dk)

10

grafikte bir denge tepkimesinde yer alan maddelerin derişim-zaman grafiği verilmiştir.

A) Tepkime girenler lehine kayarak yeni denge

Şekildeki

B) O,16

~

yanlıştır?

yısını

A) 1,6

CaC0 3 (k)

E) 3,2

Buna göre,

aşağıdaki yargılardan

0

doğrudur?

C) C0 2

A) Denge tepkimesi Z(g)

D

katı

kütlesi artar.

derişimi başlangıca

D) CaO nun mol

ii

E'

kurulmuştur.

B) Kaptaki

hangisi

~

4X(g) + 2Y(g) dir .

göre artar.

sayısı azalır.

E) Denge sabiti (Kc) değişmez.

B) 1O. dakikada tepkime durmuştur . C) Dengede kısmi basıncı en büyük olan X dir. } D) 8. dakikada ileri tepkimenin menin hızına eşittir.

hızı

geri tepki-

E) Denge sabiti (Kc) değeri bulunamaz.

o

~ ~ ~~~ ii ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ii ~~~~~~~~~~~~~~~~

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası B(C)


1.

2X(g) + Y(g) -;= 3Z(g)

8H<O

} 4. >

tepkimesi t 1 °C de dengede iken X, Y ve Z gaz larının derişimleri sırasıyla 0,2, O,1 ve 0,2 molar, t2 °C de dengede iken X, Y ve Z gazlarının deri şimleri sırasıyla O,1, 0,9 ve 0,3 molardır.

Z(g) + 3T(g)

8H<O

} 7.

tepkimesinin denge sabiti (Kc) sıcaklıkla grafikte ki gibi değişmektedir.

Z(g) + 3T(g) -;= 2X(g) + Y(g)

r-

4

için aşağıdakilerden hangisinin doğru olmabeklenir?

denge sabiti 2 dir.

il. t 2 °C de derişime bağlı denge sabiti 3 tür .

g_

°'

111.t 1 >t 2 dir.

A) K2 =-1 -

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A)

Yalnız

I

C) K 2 =625

625

B) Yalnız il

D) il ve 111

Denge sabiti (Kc)

.?

tepkimesinin 100 °C deki denge sabiti (~) derişime bağlı

N2 (g) + 20 2 (g) -;= 2N0 (g) 2

Buna göre,

Buna göre,

1. t 1 °C de

2X(g) + Y(g)-;=

tepkimesi için 1O°C deki denge sabiti (K ) 625 tir. 1

200

D) K2 < _ 1_ 625

C) 1ve il

E) K2 >- 1625

Sıcaklık

300

Buna göre, bu tepkimeye

(K)

ilişkin,

1. Ekzotermiktir .

E) 1, il ve 111

il. Yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır.

111.250 K de Kc> 1 dir. yargılarından

A)

Yalnız

hangileri doğrudur?

I

B) Yalnız il

D) il ve 111

2.

g. 5.

8H>O

Homojen bir denge tepkimesi için çizilen,

D) 12

şekildeki

E) 16

s==2C0 2 (g)

8H < O

artırılırsa,

İleri reaksiyon

Denge sabiti

hızı

Sıcaklık

C) 8

2CO(g) + 0 2 (g)

reaksiyonu dengede iken ortamın sıcaklığı

/

kaçtır?

8)6

Sabit hacimli bir kapta,

2'

Bu sistemin sıcaklığı artırıldığında yeni kuru- } lan dengede kapta 2 mol S0 gazı belirlendi2 ğine göre, son sıcaklıktaki denge sabiti (Kc)

A)4

g. 8.

2'

tepkimesi belirli sıcaklıkta 3 mol S0 gazının 3 1 litrelik sabit hacimli bir kapta % 40 ının ayrış­ ması ile dengeye ulaşıyor .

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

(°C)

grafik,

Sıcaklık

1. 3C(k) + 4H 2 0(s) + il. CH 4 (g)+H 2 0(g)

ısı

s==C3 H8 (g) +

s==CO(g)+3H

2 (g)

20 2 (g)

Sıcaklık

Toplam

8H>O

basınç

g_ E' o

tepkimelerinden hangilerine ait olabilir?

Sıcaklık

111

ğ_

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve il

E'

grafiklerinden hangileri doğru olur?

C) Yalnız 111.ö

E) il ve 111

A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

3.

Belirli sıcaklıkta 1 litrelik kapalı bir kapta bulunan 0,6 mol H2 , 0,4 mol 0 ve 0,8 mol H 0 gaz2

ları,

6.

9.

g_

2

!

2L

8H<O denklemine göre dengededir. g_ Sistemin sıcaklığı artırılıp yeniden denge ku- ; rulduğunda kaptaki gazların toplam mol sayısı 2,0 olduğuna göre, sıcaklık artırılmadan önceki denge sabitinin sıcaklık artırıldıktan sonraki denge sabitine oranı kaçtır? } I,

A) 40 9

B)

J!_ 30

C) 32 37

D) 50 3

E)~

50

g_

E'

I,

İdeal piston

Dengedeki bu sistemin sıcaklığı t °C ye getirildi- . 2 maddelerin derişimi zamanla grafikteki gibi değişiyor.

ğinde Şekildeki

ideal pistonlu kapta,

2X0 2 (g)

s== X2 0 4 (g)

Derişim

tepkimesi 2 mal X0 2 ve 1 mal X 0 2 4 dengededir.

~

~~~ .ö

Buna göre, sistemin sıcaklığı artırıldığında tepkimeye ilişkin aşağıdaki ifadelerden han- g_ gisl yanlıştır? 2' I,

Zaman

Bu grafiğe göre, tepkimeye ilişkin, 1. t 2 > t 1 dir. il. t 2 °C de denge sabiti 4 tür .

111 . t 1 °C de denge sabiti 1 dir.

D) X2 0 4 (g) nin derişimi 0,5 M den az olur.

yargılarından

E) Kaptaki toplam molekül sayısı azalır.

A) Yalnız I

'-~~~~~~~~~~~~~~

(mol/L)

gazları ile }

C) X0 2 (g) nin mol sayısı 2 den fazla olur .

~~~~~~~~~~~~~~~~

2 mol X ve 1 er mol Y ve Z gazları 1 litrelik bir kapta t 1 °C de, X(g) + ısı -;= Y(g) + Z(g) denklemine göre dengededir.

A) Toplam gaz basıncı değişmez. B) Derişime bağlı denge sabiti Kc< 0,5 olur.

·g_

C) Yalnız 111

E) il ve 111

g. ~

~~~~ .ö

hangileri doğrudur? B) Yalnız il

D) 1ve il

C) Yalnız 111

E) 1,il ve 111

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası B(Cl


13. Bir denge tepkimesi ile ilgili

10. NH4C0 2 NH2 (k) ;:= 2NH 3 (g) + C0 2 (g) 6H>O denge tepkimesinin t °C deki denge sabiti Kc=X tir. Sistem ısıtılarak daha yüksek bir kurulan yeni dengede,

sıcaklıkta

başlangıca

tepkimesine,

-. Hacim küçültülerek ge sağa kayar.

basınç artırıldığında

göre da-

ha küçüktür?

6H<O

A) C(k)+2Cl 2 (g) ;:= CCl4 (g) A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

kapalı

Yalnız

111

B) 2NO(g)+0

E) il ve 111

D) 1ve 111

11. Sabit hacimli

C)

il

bir kapta

C) NHp(k)

gerçekleşen,

"'

3 T2 de Kc= 1,2.10

D)

maksimum dü-

B) Tepkimede her iki sıcaklıkta zensizlik ürünler lehinedir . C) Dengede ürün derişimi T 1 sıcaklıklığında T2

E)

Sıcaklığı artırma

artırma

H2

Sıcaklığı artırma

D) N2

gazı

E) NH3

çekme

gazı

çekme

gazı

çekme

NH3 gazı

ekleme

Sıcaklığı

azaltma

. Hacmi azaltma

Alkol(sıvı) ;:= Alkol(buhar) denge tepkimesinde, diğer koşulları sabit tutarak 1. kaba sıvı alkol ekleme,

il.

sıcaklığı

yükseltme,

kap hacmini küçültme 111. hangileri uygulanırsa dengenin alkol (buhar) yönünde kayması beklenir?

işlemlerinden

azalır.

dengeyi etkile-

denge sabitinin

A)

değeri

Yalnız

C)

B) Yalnız il

I

Yalnız

111

E) il ve 111

D) 1ve il

(Kc) azalır.

E) Uygun bir katalizör kullanılırsa maddelerin denge derişimleri değişmez.

azdır .

dengedeki mo-

Aynı koşullarda kısmi basınçlar türünden denge sabiti ile derişimler türünden denge sabiti arasında Kp=Kc ilişkisi vardır.

12. Sabit hacimli bir kapta dengeye

15.

ulaşan,

artırıldığında

toplam molekül

0,01 · /

B) 1 ve il

D) il ve 111

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111

·-:ı.

1

-........._

o

"'

Y2

o

~ :ö

"'

grafikte belirli sıcaklıkta 2 L lik bir kapile Y2 ve Z gazları arasında oluşan denge tepkimesinde maddelerin mol sayılarının zamanla değişimi verilmiştir. Tepkimenin ekzotermik olduğu blllndlğlne göre, sistemin sıcaklığı artırıldığında aşağı­ dakilerden hangisi doğru olur? katısı

A) nx<0,03 mol

B) Kc > 0,02

C) [Z] > O,Q1M

D) Kc > KP

E) [Y2 ] > 0,005 M

40 °C deki denge sabiti

tür. , 90 °C deki denge sabiti (Kc2 ) ..! ..! 4 2

Buna göre bu tepkime ile ilgili olarak aşağı­ daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden küçüktür. B) Düşük sıcaklıkta ~Y(g) reaktiflerden daha

Zaman

Şekildeki

ta X

"'

Yalnız I

2X2 (g) + Y2 (g) ;:= 2X2Y(g) (Kc )

l

0,02 ~

sayısı

hangileri doğrudur?

--- ----

0,03

artar. il. Tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden büyüktür. 111.Maksimum düzensizlik eğilimi ürünler, minimum enerji eğilimi girenler yönündedir. yargılarından

18.

sayısı

0,04 '--

tepkimesinin t °C de denge sabiti 4, 2t °C de denge sabiti 32 dir. Buna göre tepkimeyle ilgili,

1.Sıcaklık

, Mol

denge tepkimesinin

CH4 (g) + H2 0(g) ;:= CO(g) + 3H2 (g)

A)

biliniyor.

17. Pistonlu bir kaptaki,

sıcaklıkta basınç artışı

Sıcaklık azaltılırsa

kaydığı

C) Hacmi azaltma

"

X(k) + Y(g) ;:= 2Z(g)

C) Sabit mez.

A) Geri yöndeki tepkime ekzotermiktir.

artırılırsa

6H>O

A) İleri yönde endotermiktir. B) Sıcaklık arttıkça X(k) nin kütlesi

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (T1 <T 2)

göre daha

E) N2 0 4 (g) ;:= 2N0 2 (g)

dengenin ürünler

B) o

Buna göre, tepkime ile ilgili aşağıdaki yargı­ lardan hangisi doğrudur?

T1 de Kc=1,2

sıcaklığındakine

6H > O

dengenin girenler

uygulandığında

A) Hacmi

6H > O

;:= NH3 (g) + HCl(g)

uygulandığında

., Y işlemi

Buna göre X ve V işlemleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? _ _ _Y X

6H < O

;:= 2N0 2 (g)

-.. X işlemi lehine

tepkimesi 100 °C de dengede iken gazların de150 °C de dengede rişimleri arasında M=[Z]; iken M > [ZJ ilişkisi vardır.

tepkimesinin T 1 ve T2 sıcaklıklarındaki derişim ­ ler cinsinden denge sabiti değerleri şöyledir:

D) Tepkimede sıcaklık lekül sayısı artar.

2 (g)

D) NH4 C0 2 NH2 (k) ;:= 2NH 3 (g) + C0 2 (g)

14.

o

A(g) ;:= B(g) + C(g)

den-

500 °C deki denge sabiti 26, 25 °C deki 1.1013 tür . Bu tepkimenin denkl emi aşağıdakilerden hangisidir?

il. toplam molekül sayısı , 111.NH4 C0 2 NH2 nin mol sayısı hangileri

16.

bilgiler

Heterojendir .

1. Kc değeri,

değerlerinden

aşağıdaki

veriliyor.

kararlıdır .

C) 70 °C deki denge sabiti

den ..!ten büyük ..! 2

4

küçüktür. D) Yüksek sıcaklıkta molekül

E) Yalıtılmış bir kapta tam sıcaklığı artar.

"'

D

sayısı

daha

azdır.

gerçekleştirildiğinde

or-


o

1.

"'

4.

A(g) + B(g)

İdeal piston

A

~

C(g)

2XY(g) + Y2 (g) ~ 2XY2 (g) + ısı

tepkimesi t °C de pistonlu bir kapta dengedeyken kabın hacmi, dışarıdan pistona bir kuwet uygulanarak sabit sıcaklıkta yarıya düşürülüyor.

X2 (g)+2Y 2 (g) ~XY 2 (g)

tepkimesine aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulandığında XY nin derişim! değişmeye­ bilir?

Buna göre yeni oluşan dengedeki sistemde göre,

başlangıca

1. Kaptaki tüm

il. Toplam molekül

T sıcaklığında gerçekleşen bir denge tepkimesinin bulunduğu şekildeki kapta piston sabit sıcaklıkta A dan B ye çekiliyor . Buna göre bu değişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

gazların derişimi

C) Hacmi

111.Gaz yoğunluğu artar. yargılarından

B) X2 nin

hacmi küçültmek

azaltıp

D) Sıcaklığı ve hacmi artırmak

hangileri doğrudur?

E) Kaba XY ilave edip ;;.

A)

Yalnız

I

Yalnız

B)

il

sıcaklığı düşürmek

kaba XY2 eklemek

C)

Yalnız

sıcaklığı artırmak

111

E) 1,il ve 111

değeri değişmez.

derişimi azalır. sayısı

C) Y2 nin mol D) XY2 nin

2.

Sıcaklığı artırıp

B) Kaba Y2 ilave edip

sayısı azalır.

D) il ve 111

A) Denge sabitinin

A)

2 katına çıkar.

artar.

kısmi basıncı azalır .

E) X2 nin

kısmi basıncı

Belirli bir

sıcaklıkta

H2 (g) + 12 (g)

~

artar.

dengede bulunan,

2Hl(g)

5.

8.

r'

K0 =50

tepkimesinde,

1. Derişime

il. Sabit

bağlı

denge sabiti K0 =50 dir.

sıcaklıkta

hacmin küçültülmesi gazla-

1 L, t °C

rın kısmi basınçlarını artırır.

Başlangıç

sıcaklıkta

111.Sabit

hacim büyütülerek toplam basıncın azaltılması denge halini değiştirmez.

yargılarından

A)

B)

Yalnız

D) 1ve 111

il

gösterilen sistemler-

dengesi C) 1ve il

0

6.

1. n>m dir.

il. Tepkime endotermiktir.

kısmi basıncı

I

1. pistonu

aşağıya

il. kaba NO

gazı

111.kaptan Cl2 işlemlerinin

A)

Yalnız

I

1. H2 (g) + I 2 (g)

~

yargılarından

111

C) 1ve il

~

2HN0 3 (aq) + NO(g)

Sabit sıcaklıkta yukarıdaki tepkimelerin hangilerinde hacmin değiştirilmesi dengenin yönünü etkilemez?

Yalnız

D) 1ya da il

il

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) il ve 111

yararlanılabilir?

hangilerinden B)

A)

çekme (piston kilitli)

aW(g)

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

sayısın­

B) Yalnız 111

C) 1 ve il

E) il ve 111

bQ(g) basıncın

ya da

sıcaklığın

azaltıyor.

Buna göre, bu reaksiyon için

aşağıdaki

ifa-

delerden hangisi yanlıştır? A) Tepkime ileri yönde ekzotermiktir. B) b > a

il

~

Y nin mol

hangileri kesinlikle doğrudur?

denge reaksiyonunda arttırılması Q miktarını

CO(g) + H2 (g)

sayısı

D) 1ve 111

9.

2HI(g)

~

ilave etme (piston kilitli),

gazı

A) Yalnız I

E) il ve 111

111. 3N0 2 (g) + H2 0(s)

iterek hacmi küçültme,

111.Dengedeki X in mol dan küçüktür.

farklıdır?

Yalnız

B)

il. C(k) + H2 0(g)

Bu sistemde sarı portakal rengi elde etmek için sabit sıcaklıkta,

nY(g)

111. HCI gazının

Yalnız

başlatılan

Buna göre,

basınç,

D) 1ve 111

2NO(g) + Cl2 (g) ~ 2NOCl(g) (Renksiz) (Sarı yeşil) (Sarı portakal) tepkimesi dengededir.

~

il. [HCIJ2/[H 2 ).[Cl 2) oranı,

A)

Pistonlu bir sistemde belirli bir sıcaklıkta,

sistemde bir miktar X(g) ile

denklemine göre, sabit sıcaklıkta dengeye ulaş­ tığında manometredeki h yüksekliği artıyor.

c de dengedeki bu sistemler için,

1. kaptaki toplam

E) 1,il ve 111

mX(g)

oluşmaktadır.

nlceliklerinden hangileri

3.

Şekildeki

tepkime,

H2 (g) + Cl2 (g) ~ 2HCl(g)

hangileri doğrudur?

1

şekilde

det °C de

t

Yalnız

2 L, t °C

durumu

dır.

C) 25 °C deki molekül sayısı, 100 °C deki molekül sayısından daha azdır. D) 1O °C deki denge sabiti, 40 °C deki denge sabitinden büyüktür.

C)

Yalnız

E) il ya da 111

111

E)

Aynı sıcaklıkta P atm deki denge sabiti 5P atm deki denge sabitine eşittir.


!

1O. Sabit hacimli bir kapta,

!

Buna göre kaptaki gaz yoğunluğunu artır,, mak için,

Sıcaklık değiştirilerek kapta yeni denge kugirenlerde toplam 2 mol gaz bugöre, ilk ve son durumlardaki denge sabitleri oranı (K1/~} kaçtır?

A(g) ~ 2B(g) tepkimesi t °C de 2 L lik sabit hacimli kapta dengede iken A ve B gazları 2 şer moldür.

kap hacmi kaç litre küçültülürse yeni kurulan dengede B gazının mol sayısı 1 olur?

Aynı sıcaklıkta

f

rulduğunda

1. sıcaklığı artırmak,

lunduğuna

il. kaptan CO gazı çekmek,

111.bir miktar H20

.o tepkime denklemine göre, 2 litrelik bir kapta 0,8 mol CO, 0,6 mol 0 2 ve 0,8 mol C0 2 gazları dengede bulunmaktadır.

tıH>O

C(k) + H20(g) ~ CO(g) + H2(g) tepkimesi belirli bir sıcaklıkta dengededir.

16.

}

13.

gazı

;;

b aş ın a

. işlemlerinden hangileri tek bilir?

o

E'

ilave etmek

C) 15

B) 12

A) 9

uygulana-

A) ~ 5

B) ~ 5

D) _§_

C)~ 5

E)

i

5

5

E}45

0)24

2'

C) Yalnız 111D

B) Yalnız il

A) Yalnız I

E) 1ve 111

D) 1ve il

g_ 14.

11. Bir denge tepkimesi için, sıcaklık arttıkça basınç

arttıkça

denge sabitinin arttığı, dengenin

girenler

g_

Mol sayısı

!

O>

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

lehine

kaydığı

biliniyor.

}

Buna göre, bu denge tepkimesinin denklemi hangisi olabilir?

.o

aşağıdakilerden

g tıH

> O

B) PCl3 (g) + Cl 2(g) ~ PCl5 (g)

tıH

< O

C) CO(g) + H2(g) ~ C(k) + H20(g)

tıH

< O g

tıH

> O

tı H

> O

17. 3 litrelik bir kaba t °C de 0,6 mol N20 4

gazı

ko-

nularak başlatılan tepkime, N20 4 (g) ~ 2N0 2(g) denklemine göre dengeye ulaştığında N0 2(g) nin mol sayısı 0,6 oluyor . Aynı sıcaklıkta kabın hacmi küçültülerek denge bozuluyor.

Yeniden dengeye ulaşan sistemde N0 2 (g) nin mol sayısı 0,4 olduğuna göre, kabın hacmi kaç litre küçültülmüştür?

o

Zaman

Şekildeki grafik sabit sıcaklıkta gerçekleştirilen,

A) 0,5

B) 1,0

E) 2,0

O) 1,5

C) 1,2

N2(g) + 20 2(g) ~ 2N0 2(g)

~· o

denge tepkimesine aittir .

Bu tepkimenin derişimler türünden denge sabiti Kc= 4 olduğuna göre, tepkime kabının hacmi kaç litredir?

B) 0,60

A) 0,15

15.

sıcaklıktaki 1 litrelik kapta 0,2 mol CO, 0,3 mol Cl2 ve 0,3 mol COCl 2 gazları,

12. Belirli

Np

4

C) 1,5

18. Şekildeki cam kapta T sıcaklığında ®

(g) ~ 2N0 2(g)

dengedeki N2 0 4

denklemine göre dengededir .

Aynı sıcaklıkta

Kaba sıcaklık değişmeyecek şekilde bir miktar COCl 2 gazı ilave edilerek yeniden denge kurulduğunda kapta 1 mol Cl 2 gazı bulundu-

3 olması mi kaç litre olmalıdır?

için tepkime

sayısının

f

göre kaba ilave edilen COCl 2 gazı kaç

g_ .o

moldür?

E) 15

tepkimesi 12 litrelik kapta 2 mol N20 4 ve 4 mol } .ö N0 2 gazları ile dengede bulunmaktadır.

CO(g) + Cl 2(g) ~ COCl 2(g)

ğuna

D) 6,6

A) 2 3

B) 2

C)3

gazının kabının

0)4

2 Cl2 HCI

H2 , Cl2 ve HCI gazları, H2(g)+Cl2(g) ~ 2HCl(g)+ısı

mol

denklemine göre dengededir .

hac- g

T sıcaklığındaki bu sisteme bir miktar Ar gaz ı sabit bir hızla gönderilirse olaya ilişkin,

f

E) 6

g 2' .ö

il.

~g~

H2

gazının

kısmi basıncı

Zaman

Zaman

A) 6,0

B) 4,9

C) 4,5

D) 3,0

. - •--

E) 2,7

111. HCI gazının denge konsantrasyonu

Zaman

çizilen grafiklerden hangilerinin doğru olması beklenir? A) Yalnız il

1

~

B) Yalnız 111

D) il ve 111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

~ ~ ~~~ .ö ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö ~~~~~~~~~~~~~~~~


1.

İki basamakta gerçekleşen kimyasal bir tepkimenin adımları şöyledir:

1. 2A(g) 2 . E(g)

} 4. .o

+ B(g) ~ 2C(g) + D(g) + D(g) ~ C(g) + B(g)

Bu tepkimeye

C0 2 (g)

+ 1/20

CO(g)

2 (g) ~

+ ısı

C0 2 (g)

+ C(k)

~

2CO(g) ·

tepkimesinde dengedeki CO(g) miktarını artırmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanamaz?

tepkimesine göre dengededir .

ilişkin,

Bu denge tepkimesine

1. Denge sabiti eşitliği [CJ3 /[AJ 2 [E) dir .

aşağıdaki işlemler ayrı

A) Katalizör kullanmak

ayrı uygulanmaktadır .

il. B katali zö r, D ara üründür. 111.A, C, E maddelerinin

2 L lik bir kapta 273 °C de 0,5 mol CO, 2 mol 0 2 ve 1 mol C0 2 gazları,

1.

g.

derişiminin zamanla

işlem:

Kaba 2 mol C0 2 (g) eklemek

~

B) Hacmi artırmak

(sıcaklık

C) C0 2 (g) eklemek

sabit)

değişimi,

Basıncı

2. işlem: Sıcaklığı 546 °c ye ç ı karmak

D)

3. işlem : Katalizör kullanmak (sıcaklık sabit)

E) Sıcaklığı artırmak

azaltmak

Bu işlemler sonunda, derişime bağlı denge sabiti (KJ için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. A)

Za man şeklinde

yargılarından

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

D) il ve 111 S0 3 (g)

+ H2 0(s)

C) 1ve il } o

E) 1, il ve 111

~

H2 S0 4 (suda)

+ ısı

!

tepkimesi dengede iken,

5.

Kc> 2

Kc=2

Kc<2

Kc> 2

D)

Kc=2

Kc<2

Kc=2

E)

Kc > 2

Kc= 2

Kc< 2

_

8.

Değişmez

Artar

Azalır

Değişmez

Değişmez

C) Artar

Artar

Artar

D) Azalır

Artar

Azalır

E) Artar

Değişmez

Azalır

Z(g)

+ 0 2 (g) ~ 2N0 2 (g) + ısı

A) Sıcaklığı artırmak

I

B)

Yalnız

D) 1ve 111

6. } 0

111

C) 1ve il

Kimyasal bir denge tepkimesi ile ilgili,

9.

1. Sıcaklık artışı, denge sabitinin sayısal değe ­ rini artırıyor ise endotermiktir .

111.Dengeye ulaşma süresi kısalmış ise katali zör kullanılmıştır. yargılarından

A) Yalnız I

hangileri kesinlikle B) Ya l nız il

D) 1ve il

Zaman

doğrudur?

C) Yalnız 111

E) 1ve 111

etki,

il. ortama katalizör ilave etmek , 111.sıcaklığı artırmak

A) Yalnız I

hangileri olabilir? B) Yalnız il

D) 1ve 111

,_

C)

E) 1, il ve 111

_________________

1 ve

il

g_ .2' ,_ __, ,;

_________________

C(k)

+ 0 2 (g) ~

C0 2 (g)

__,

L\H<O

denge tepkimesine, 1. sıcaklığı artırmak,

il. uygun katalizör kullanmak, 111.C(k) yi toz haline getirmek işlemlerinden dığında

C0

A) Yalnız I

hangileri tek başın a uygulanartar?

2 gazının oluşum hızı

B) 1ve il D) il ve 111

1. ortama X(g) ilave etmek,

işlemlerinden

derişimini artırmak

E) C ve D nin derişimini artırmak

E) il ve 111

il. Kp=Kc ise gaz fazında homojen bir tepkimedir .

Hız

yapılan

B) Sıcaklığı düşürmek C) Katalizör kullanmak D) A ve B nin

L\H<O

.

Kc dir .

hangilerinde uygulanan iki iş­ lem dengeyi aynı yöne kaydırır? Yalnız

ısı

Bu tepkimeye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa k1 ve k artarken Kc değişmez? 2

111.hacmi artırma - N0 2 (g) ekleme

A)

+ D(g) +

Denge tepkimesinde ileri tepkimenin hız sabiti k 1 , geri tepkimenin hız sabiti k2 ve denge sabiti

yukarıdakilerin

denge tepkimesine t 1 anında yapılan bir etki sonucu ileri ve geri tepkime hızlarının değişimi şekildeki gibidir.

Buna göre tepkimeye

k1

A(g) + B(g) ~ C(g) k2

il. sıcaklığı yükseltme - 0 2 (g) uzaklaştırmak,

_11 _1_

A) Azalır

~

bir sistemde belirli bir sıcaklıkta,

1. katalizör kullanma - sıcaklığı düşürme ,

ı _

+ Y(g)

Kapalı

Bu sistemde,

işlemleri ayrı ayrı uygulandığında H S0 ün 2 4 denge konsantrasyonu nasıl değişir?

X(g)

Kc= 2 Kc> 2

tepkimesi denge halindedir .

111.S0 3 gazı ekleme

3.

işlem

Kc= 2

C)

2NO(g)

il. Katalizör ekleme

B)

3

Kc= 2

B)

1. Sıcaklığı artırma

_

~

olabilir.

A) Yalnız I

2.

i ş l em

Kc< 2

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111


1O. Sabit hacimli gazı

boş

Sabit hacimli konularak,

bir kaba belirli miktar COCl 2

konularak sistemin,

tepkimesine göre dengeye gelmesi

kaba konulan COCl 2 nin mol save denge anındaki toplam mol sayısı bilindiğine göre,

Başlangıçta

il. COCl2 nin

111.kısmi

gazın derişimi,

ayrışma

basınçlar

yüzdesi,

Başlangıçtaki

C)

X in mol

boş bir kaba konulan S0 3 gazı,

sayısı

(Atom ağırlıkları; H=1, C= 12, 0 = 16, Na=23)

sayısı

sıcaklığının değeri

A)

B)

Yalnız I

Yalnız

C) 1 ve il

il

E) 1, il ve 111

D) 1ve III

14.

17.

Mol sayısı

P=70 cmHg

ı

z

2S0 3 (g) ~ 2S0 2 (g) + 0 2 (g) tepkimesine göre sabit

sayısı

111.H20 nun mol

nicellklerinden hangileri tek başına bilinirse reaksiyonun % verimi bulunabilir?

C) 1 ve il

il

C0 2 nin hacmi,

koşullarda

il. normal

E) 1,il ve 111

D) 1ve 111

11. Sabit hacimli

1. N820 nun kütlesi,

hacmi

D) Dengedeki Y nin mol E) t

Yalnız

Buna göre tepkime sonundaki,

B) X ve Y nin fiziksel hali

türünden denge sabiti (Kp)

B)

Yalnız I

kabının

sıcaklıkta ayrışmaktadır .

y

ve dengedeki toplam gaz basıncı bilindiğine göre, aşağıdaki niceliklerz'" n den hangisi Başlangıçtaki

X Zaman (dk)

A) Dengedeki S0 3 (g) nin mol kesri B)

Kısmi basınçlar

türünden denge sabiti (Kp)

C) Dengede her bir D) S0 3 (g) nin

Başlangıç durumu t °C de X gazı,

Bu grafikten faydalanarak,

1. dengeye

yüzdesi

il. denge

E) İleri tepkimenin hız sabitinin, geri tepkime nin hız sabitine oranı

Hg

Kimyasal bir tepkimedeki maddelerin mol sayı ­ larının zamanla değişimi grafikte verilmiştir .

gazın kısmi basıncı

ayrışma

0(g) 2 (g)+H 2

ayrışıyor.

tepkimesine göre

A) Tepkime

niceliklerinden hangileri bulunabilir?

A)

2NaHC0 3 (k) ~ N820(k)+2C0

denklemine göre t °C de gerçekleştirilen tepkimenin derişimler türünden denge sabiti (Kc) nl hesaplamak için, aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine gerek yoktur?

sağlanıyor.

yısı

1. dengede her bir

16. 100 gram NaHC0 3 (k) ısıtıldığında,

X~2Y

CO(g) + Cl2 (g)

COCl2 (g) ~

bir kapta X maddesi

kapalı boş

ulaşma

X(g)

süresi,

ayrışıyor.

Sistem aynı sıcaklıkta dengeye ulaştığında manometrenin açık uçlu kolunda Hg seviyesinin 28 cm yükseldiği ölçülüyor.

111.denge sabiti verilenlerden hangilerine

gösterilen sistemde

Y(g) + Z(g)

~

denklemine göre

bağıntısı,

şekilde

ulaşılır?

Buna göre, X gazının molce % kaçı

A)

gazı

15. Sabit hacimli zı

konulduğunda,

2XY3 (g) ~ X2 (g) + 3Y2 (g)

2NH3 (g) ~ N2 (g) + 3H2 (g) tepkimesine göre dengeye

ulaşıyor .

bu tepkimenin derişimler türünden denge sabitini bulabilmek için,

Aynı sıcaklıkta

1. NH3

gazının ayrışma

il. toplam molekül

111.k/k 9

boş bir kaba belirli miktar XY3 ga-

konularak sistemin,

yüzdesi,

denklemine göre mesi sağlanıyor.

aynı sıcaklıkta

Kapta başlangıç ve denge basıncı bilindiğine göre,

1. XY3 (g) nin denge

sayısı,

il.

oranı

a

niceliklerinden hangileri

ı

yeterlidir?

sabiti, k9 : geri tepkimenin

(ki: ileri tepkimenin sabiti)

hız

A) Yalnız 1

B) Yalnız il

kısmi basınçlar

111.XY3 (g) nin

dengeye gel-

anında

toplam gaz

derişimi,

D) 1ve 111

E) 1,il ve 111

I

ayrışma

111.kullanılan maddenin yeterince saf olmama-

A)

yüzdesi

B) Yalnız il D) 1ve il

E) 80

Kimyasal reaksiyonlarda ürün veriminin % 100 olmamasının nedenleri arasında, 1. aynı reaktifleri kullanan ikinci bir reaksiyonun oluşması, il. reaksiyonun bir denge reaksiyonu olması, saflaştırma işleminde

sından

kaynaklanan

madde

kaybının olması

durumlarından

niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?

A) Yalnız

18

D) 60

C) 50

hangileri yer alabilir?

türünden denge sabiti (Kp},

hız

C) 1 ve il

B) 40

A) 20

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

12. 1 litrelik sabit hacimli bir kaba 2 mol NH3

C) 1 ve 111

B) 1ve il

Yalnız I

ayrışmıştır?

C) Yalnız 111D

E) il ve 111

Yalnız

I

B)

D) il ve 111

Yalnız

il

C) 1ve il

E) 1,il ve 111


3.

1.

Kapalı

bir kapta belirli sıcaklıkta,

N2(g) + 3H 2(g)

~

2NH 3 (g) +

ısı

tepkimesi dengededir. Derişim

(mol/L)

z

__. Zaman Şekildeki derişim

- zaman grafiği katı ve gaz fabir kimyasal tepkimeye aittir. t 1 anında dengede bulunan sisteme sabit sıcaklıkta yapılan bir etki sonucu denge bozulmuş ve sistem t2 anında tekrar dengeye gelmiştir . zında gerçekleşen

X2(g) + Y2(g)

~

2XY(g) +

'----'------=-----• Zaman

ısı

denge tepkimesine t 1 ve t 2 anlarında uygulanan işlemler sonucu maddelerin derişimlerindeki değişim yukarıdaki grafikte gösterilmiştir . Buna göre t 1 ve t2 aşağıdakilerin

anında

uygulanan

işlemler

A)

t2

A) Y2(g) ekleme

Hacmi küçültme

B) Y2(g) ekleme

Sıcaklığı arttırma

C) Sıcaklığı arttırma

XY(g) ekleme

D) XY(g) ekleme

Hacmi küçültme

E) XY(g) ekleme

Sıcaklığı

Derişim

Bu grafiğe göre, 1. X in fiziksel hali

Bu etki aşağıdakilerden hangisidir?

hangisinde doğru verilmiştir?

2.

Bu sisteme t anında yapılan etki sonucu maddelerin derişimleri zamanla grafikteki gibi değiş­ mektedir .

yargılarından

B) Katalizör kullanmak C) H2 gazı eklemek

A)

Yalnız

D) Hacmi küçültmek gazı

Y ve Z nin

gazdır.

azaltılmıştır.

111.Denge bağıntısında X maddesi yer almaz.

Sıcaklığı artırmak

E) NH3

katı,

il. t 1 anında kap hacmi aniden

s inlikl ı.ı doğrudur?

hangileri

I

B)

Yalnız

il

D) 1ve il

eklemek

C)

Yalnız

111

E) 1ve 111

azaltma

4.

(mol/L)

Derişim

6.

(M)

CaC0 3 (k) +ısı~ CaO(k) + C0 2(g) reaksiyonu t

anında

dengede iken

sıcaklık artı ­

rılıyor.

Buna göre bu olayla ilgili,

IT

______ _,.

...._ t 2S0 2(g) + 0 2(g)

2S0 3 (g) +

ısı

denge tepkimesine t anında yapılan işlem sonucu maddelerin derişimleri grafikteki gibi değiş­ mektedir. Buna göre t anında dengeye yapılan işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) S0 3

B) Tepkime

kabının

C) Katalizör

eklenmiştir.

D)

hacmi

Sıcaklık artırılmıştır. eklenmiştir.

Zaman

Şekildeki derişim-zaman grafiği

bir kimyasal

t

tepkimeye aittir. t1

anında

yapılan

bir etki

Sistem t 2

anında

dengede olan sisteme

sonucu denge

bozulmuştur .

tekrar dengeye

gelmiştir.

Bu grafiğe göre aşağıdaki sonuçlardan hangislne ul aş ıl amaz?

gazı eklenmiştir.

E) S0 2 gazı

t2

Zaman ~

Derişim

CaC0 3 (k) CaO(k) C0 (g) 2

Zaman

t

Mol

Zaman

il

1

sayısı

CaC0 3 (k) CaO(k)

,

C0 (g) 2

artırılmıştır.

A) X ve Y

katı

ya da

sıvıdır.

t 111

B) Tepkimenin denge bağıntısı, Kd=[Z] olabilir. C) t 1 anında kabın hacmi aniden azaltılmış olabilir.

grafiklerinden hangileri

Zaman ya nlı ştır?

(Kc=Derişimler cinsinden denge sabiti)

D) Tepkime ekzotermiktir. E) t2 anında X ya da Y nin mol sayısı artmıştır.

A) Yalnız I

B) Yalnız il D) 1ve il

C) Yalnız 111 E) il ve 111


Kapalı

X(g) ~ Y(g)

g_ 11.

~H > O

bir kapta, yapılan

+ Z(g) + ıs ı

denge tepkimesine ğıdaki grafik çiziliyor.

reaksiyonu dengeded ir. Bu sisteme t 1 ve t 2 anında yapılan etkiler sonucu maddelerin derişimleri zamanla grafikteki gibi değişmektedir .

Derişim

bir etki sonucu

Derişim

(mol/L)

aşa ­

(mol/L)

Derişim

o

X

t3

+ Y2 (g) ~ 2XY(g) + ısı

X2 (g)

y

Zaman

z

Zaman

tepkimesi için çizilen grafiğe göre aşağıdaki ­ lerden hangisi yan lı ştır?

Buna göre bu tepkimeye, 1. ortama HBr(g) ekleme, Zaman

il.

A) t 1 anında sisteme X2 (g)

sıcaklığı arttırma,

111.basıncı arttırma

Bu etkilerle ilgili, 1. t 1

anında

artırılm ı ştır .

A)

Yalnız

B) Yalnız il

Yalnız

D) 1ve 111

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B)

I

C)

il

Yalnız

anından

itibaren ileri ve geri yöndeki

h ız

sabitleri artar. D) O - t 1

ğ

o

"'

anında sıcaklık artırılmıştır.

yargılarından

C) t 2

dığında yukarıdaki

il. t 1 an ı nda sabit s ı caklıkta Y çeki l miştir. t2 111.

hangileri tek ba ş ına uygulangrafik elde edilir?

işlemlerinden

kap hacmi

eklenmiştir .

B) t 2 anında sistemin sıcaklığı artırılm ı ştır.

g_

111 i

E) t 1

E) il ve 111

aralığında

anında

sistem dengededir.

sistemin hacmi

artırılm ı ştır.

C) 1ve il ; E) il ve 111

D) 1ve 111

o

"'

iS

8.

Kapalı

bir kapta belirli

2NO(g)

10.

sıcaklıktaki,

Derişim

12.

(mol/L)

+ 0 2 (g) ~ 2N0 2 (g) + 113 kJ

Derişim

tepkimesi dengededir .

,.---:-- Y z __J

Denge tepkimesine yapılan bir işlem sonucu grafik çiziliyor .

aşağıdaki

Derişim

(mol/L)

A

(M) Zaman Zaman

Nü r-- -~-----~~0

L --~~:-:--

o

,;,

2

A2 (g)

,;

N0 2

+ B2 (g) ~ 2AB(g) + ısı

denge tepkimesine t 1 ve t2

,, Zaman

"'

anlarında

X(g)

uygula-

nan işlemler aşağıdakilerin hangisinde doğ- 1 E> ru verilmiştir? .Ö

Buna göre bu işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sıcaklığı

azaltma

B) Hacmi küçültme

Z(g)

B) Sıcaklığı düşürme

C) Hacmi küçültme

AB(g) çekme

D) A(g) ekleme

Hacmi küçültme

Buna göre t 1 anında uygulanan işlem aşağı­

E)

Sıcaklığı artırma

A)

Sıcaklığı artırmak

B) Z(g) eklemek

C) Hacmi D)

AB(g) çekme

artırmak

Sıcaklık

azaltmak

E) Hacmi azaltmak

E) NO(g) ekleme

g_

E'

'---------------------'

+ ısı

çekleşmiştir ..

Hacmi küçültme Sıcaklığı artırma

C) Hacmi küçültme D) Sıcaklığı artırma

~

dakilerden hangisidir? A)

A) Hacm i artırma

+ Y(g)

denge reaksiyonuna t 1 anında uygulanan işlem sonrası t 1-t 2 zaman aralığındaki değişim ger -

,, '---------------------'


1.

l;

3.

İdeal piston

V, t°C

V, t °C

A

B

ıırr~~f::=-'.':'::~11111ı~ İdeal - -------sürtünmesiz piston

Şekilde

görülen sabit hacimli ve ideal serbest pistonlu kaplarda N2 0 4 ve N0 gazları , 2 N2 0 4 (g)

~

2N0 2 (g)

Elastik balon

0

tıH>O

Şekildeki

denklemine göre dengededir . Dengedeki bu sistemlere

X2 (g) + 3Y2 (g)

ayrı ayrı,

Şekildeki

~

M musluğundan kaba bir miktar X gazı ekleni2 yor ve sistemin tekrar aynı sıcaklıkta dengeye gelmesi bekleniyor .

2XY3 (g)

tepkimesi dengededir .

kabına 2t °C de He(g) gönderiliyor. B kabına t °C de He(g) gönderiliyor.

A

Piston sabit s ıc ak lıkta a'dan b'ye çekilirse, 1. denge sabiti (Kc) nin değeri,

işlemleri uygulanıyor.

il. X2 nin

Buna göre, bu işl em ler sonunda dengeye gelen sistemler için aşağ ıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Buna göre,

1. Pistonun yeri

derişimi,

il. Y2

111.elastik balonun hacmi niceliklerinden hangileri

A) Her iki kapta denge ürünler yönüne kayar. B) Tepkimenin denge sabiti A kabında artar- ~ ken, B kabında değişmez. &ı C) Her iki kapta N2 0 4 (g) nin derişimi azalır .

A) Yalnız I

kapta dengede olan bir tepkime var-

dır .

sistemde,

111.Gazların azalır?

B) Yalnız 111

O) 1ve 111

kısmi basınçları değişmez .

yargılarından

C) 1ve il

A)

değişme z.

gazının derişi mi azalır.

Yalnız

hangileri

I

E) il ve 111

B)

yanlıştır?

Yalnız

O) 1ve 111

il

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

O) Her iki kapta toplam gaz basıncı artar. E) Her iki kapta dengedeki N0 (g) nin mol sa2 yısı artar.

;;

2.

4.

il.

Q(g)

hem

Sürtünmesiz ..--ııı-Aı,y --

· hem

piston

--""'-'-..-... -He(g)

M

o,

Y(k) ve Z(k) X(gaz) .= X(sıvı)

6.

C0 2 (g)

i,

Y(k) .= Z(k) + Q(g)

111.

Şekildeki

kapta, ~

H20(s) 0 2 (g)

Q(g) .= 2W(g) Yukarıda

1,il ve 111 nolu kaplarda

altlarında

denklemleri verilen tepkimeler dengededir . Sabit sı - J pistonlar bir miktar aşağıya itilerek sa- n bitleniyor .

caklıkta

Sistemler yeniden dengeye geldiğinde hangi manometrelerde h yüksekliğinin değişmesi beklenmez? ~ A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

O) 1ve il

~

dengeleri

Sürtünmesiz hareketli pistonla kapatılmış şekil­ deki sisteme diğer koşullar sabit kalmak şartıy­ la,

Hp(g)

0 2 (suda)

X işlemi olan C0 2

kurulmuştur .

Bu sisteme

ayrı ayrı

1. sıcaklığı

artırmak,

Y işlemi uygulandığında ise suda çözünmüş olan C0 2 gazının miktarının arttığı

uygulanan,

il. pistonu sabit ettirmek,

sıcaklıkta

1 yönünde hareket

saptanıyor .

111.pistonu sabit

sıcaklıkta

2 yönünde hareket

Buna göre X ve Y işlemleri aşağıdak il erin hangisinde doğru verilmiştir?

ettirmek işlemlerinden

C)

Yalnız

111

uygulandığında suda çözünmüş gazının miktarının azaldığı

hangileri sonucunda gaz moleküllerinin toplam sayısı artar?

E) il ve 111 A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

O) 1ve 111

C) 1 ve il

E) il ve 111

X

A) He(g) eklemek

y C0 2 (g) eklemek

B) C0 2 (g) eklemek

He(g) eklemek

C) Sıcaklığı azaltmak

Sıcaklığı artırmak

O) C0 2 (g) eklemek

Sıcaklığı

E) He(g) eklemek

Sıcaklığı artırmak

azaltmak


7

} 9.

2XY2 (g) ~ X2Y4 (g)

Kapalı

bir kaptaki 4 mal 0 3

gazına dönüştüğünde

tepkimesinin t °C sıcaklığındaki denge sabiti (KJ 1 den büyüktür. Boş bir kaba XY2 gazı konularak tepkimenin t °C de dengeye gelmesi sağla­

Mal

Buna göre tepkime süresince maddelerin derişimlerinin zamanla değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Mal

sayısı

3

4 3

2

2

4

sayısı

Zn(k) bulunan kaba H2 S0 4 çözeltisi

Şekildeki

1

B) Derişim

musluğu kapatıldığında,

eklendikten sonra M Zaman

O

Zaman

2

2

11.

% 50 si 0 2

kurulmaktadır.

Buna göre, gazların mol sayılarındaki değişi­ mi gösteren,

nıyor.

A) Derişim

gazının

denge

o

g,

denklemine göre t

4

0

c de denge

Bu denge tepkimesine

3

1. Zn(k) nin

2

Zaman

~ zn+ 2 (aq)

+ 2H+(aq)

Zn(k)

1

ilişkin,

derişimi başlangıca

azalır.

göre

sabiti

denge

basınçlar

türünden bağıntısı Kp= PH dir.

Kısmi

il.

+ H2 (g)

kuruluyor.

2

111.Derişimler türünden denge sabiti

111 Zaman o

grafiklerinden hangileri

;;.

= [Zn+2HH2l

K

y a nlı ştı r?

Yalnız

yargılarından

C) 1ve 111

B) 1ve il

il

"' .o

E) Derişim

Yalnız

A)

~

10

Mal

sıcaklıkta

basamakta gaz fazında gerçekleşen kimyasal bir tepkimenin mekanizması şöyledir: 1. basamak:

......-X (k)

~-

dengeye

CH3CHO

ulaşması sağlanıyor.

Molar

derişim

Ürün

T(g)

Denge

CH3 1 + HI

Belirli bir

sıcaklıkta

1 litrelik

kapalı

1. Denge

Zaman bir sistemde

X(k)

k2

sayısı

CH4

(hızlı)

+ 12

ilişkin,

bağıntısı

Kc

[CO] ·[CH4] dir. [CH3 CHO]

111.CO, CH4 ve CH3 CHO maddelerinin

+ 6Y(g) ~ Z(g) + 3T(g)

tepkimesinde maddelerin mal grafikteki gibi değişmektedir.

sabitleri

(yavaş)

11.12 katalizör, CH3 I ve HI ara üründür.

gerçekleşen,

Zaman

~

Bu tepkimeye

0,0 "'-----------Giren

+ 12 ~ CH31 + HI + CO

2. basamak :

0,4 0,3 0,2 0,1

Dengedeki sistem ile ilgili,

C) 1ve il 111 E) 1,il ve 111

12. İki

sayısı

K0 =8

C(g)

tepkimesine göre belirli bir

Hız

Yalnız

D) il ve 111

Sabit hacimli bir kaba A ve B gazları konularak,

+ B(g)

8)

1

2

A(g)

hangileri doğrudur?

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

8.

dir.

[H+]2

C

A)

bağıntısı

lerinin zamanla

derişim­

değişim grafiği

zamanla Derişim

Buna göre, bu tepkimenin denge sabiti (K0 ) o nin değeri ve birimi aşağıdakilerden hangisi- ; dir?

H

----CHC

CH4 ve CO

111

Zaman

Kc

çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? (r : ileri tepkime hızı, r2 : geri tepkime 1

k 1:ileri tepkimenin hız

hız

hızı,

A) 2,7.103

mol 2/L 2

B) 9,0.103

L2/mol 2

8,1.102

mol 2/L 2

D) 2,7.103

L2/mol 2

9,0.103

mol 2/L 2

C)

sabiti, k2 :geri tepkimenin

sabiti)

E) A)

Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) 1ve il g

;;.

E) il ve 111

Birim

o

Zaman

şeklinde

~

olabilir.

yargılarından

hangileri doğrudur?

2'

ii

A)

i

2' ;;

o,

Yalnız

1

8)

D) il ve 111

Yalnız

il

C) 1ve il

E) 1,il ve 111


1.

Suyun otolyonlzasyonunu ifade eden toplam tepkime denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) W(suda) + OH-(suda) B) H2 0(s)

~ H2 (g) +

C) H2 0(k)

~

H2 0(s)

D) H20(s)

~

H2 0(g)

E) H2 0(s) + H2 0(s) ~H

~

"' 4.

Özellik

H20(s)

A) pH

0 2 (g)

_.:!_

2

Oda sıcaklığında hazırlanan asldlk ve bazik çözeltiler ile ilgili verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

Asit

değeri

~

Buna göre bu X çözeltisi için, 1. [OW] = 1.10- 11 M dir.

il. [H+] .[OW] = 1.10- 14tür .

~

pH<7

pH>7

[W]>10 - 7 M

[W]<10 - 7 M

C) ~u değeri

Ksu>10- 14

Ksu<10-14

D) OH- iyonu

[OH-]< 1o-7 M [OH-J>10- 7 M

B) H+ iyonu

25 °C de bir X maddesinin sulu çözeltisinin pH değeri 3 tür .

111.Asit özelliği gösterir. yargılarından

derişimi

3 Q+ (suda) +OW(suda)

A)

Yalnız

E) pOH

değeri

p0H>7

B) Yalnız il

D) il ve 111

derişimi

°'

I

hangileri doğrudur? C) 1ve il

E) 1,il ve 111

p0H<7

o

"'

2.

Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-

5.

A) Polar bir

iyonlaşma

Saf suyun

lıştır?

H 2 0(sıvı) yapıya

denklemi,

8

+ ısı ~ W (suda) + OW(suda)

Buna göre oluşan çözeltiye ilişkin,

şeklindedir.

sahiptir.

25 °C deki iyonlaşma sabiti K5 u=1.10saf suyla ilgili,

B) İyonlaşma denklemi H20(s) ~ H+ (aq) + OW(aq) şeklindedir. D) Polar maddeler için iyi bir çözücüdür.

7

1. 25 °C de [W]=[OW]=10-

C) Saf halde çok güçlü bir elektrik iletkenidir.

14

1. (OHl değeri [H+] den küçüktür.

olan

il. pH

E) Molekülleri arasında dipol - dipol etkileşim- ; leri ve hidrojen bağı vardır.

yargılarından

ğ_

A)

"'

Yalnız

hangileri

il

D

değeri

M dir.

yargılarından

A)

Yalnız

yanlı ştır?

I

hangileri doğrudur?

B) 1ve il D) il ve 111

B) Yalnız 111

D) 1ve 111

pOH den büyüktür.

111.25 °C de (H+].[OW] değeri 1.10- 14e eşittir.

il. O °C de pH + pOH > 14 tür. 111.50 °C de ~u < 1.10- 14tür.

~

Saf suyun içine suda çözündüğü zaman H+ iyonu veren madde katılıyor.

C) 1ve 111 E) 1,il ve 111

C) 1ve il

E) il ve 111

o

E'

3.

Oda sıcaklığındaki saf su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlı ştır? (d u= 1 g/ml, H 0= 18 g.mol- 1) 2

5

A) 2H2 0(s)

~

H3 0+ (suda) + OW(suda) den-

6.

Saf suyun farklı sıcaklıklardaki leri tabloda verilmiştir.

arasında

hidrojen

Sıcaklık

İyonlaşma sabiti (K5 u)

(°C)

o

0,113 X 10-14

25

1,008 X 10-14

50

5,473 X 10-14

a

Derişimi

E) H+ iyonu derişimi 1 x 10-7 M dir.

X, Y ve Z arı maddelerinin oda koşullarındaki sulu çözeltilerinde sırasıyla pH<7, pH=7 ve pH>7 dir. Buna göre X, Y, Z maddeleri için aşağıdaki­ lerden hangisi doğru olabilir?

o

bağı vardır.

1 molardır. D) K5 u= 1 X 10- 14 tür.

C)

9.

sabit-

O>

"

gesini içerir.

B) Molekülleri

iyonlaşma

Buna göre saf su ile ilgili,

1. 2H2 0(s) ~ H3 0+(suda) + OW(suda) tepkimesi endotermiktir.

il. Yüksek sıcaklıklardaki H3 0+ derişimi düşük sıcaklıklardakinden büyüktür.

111.Sıcaklık

arttıkça

yargılarından

A)

Yalnız

I

su asidik özellik

"'

_ x_

_Y_

A) HN0 3

KCI

NaOH

B) NH3

NaOH

HN0 3

_Z _

C) KCI

NH3

NaOH

D) HN0 3

KCI

KN0 3

E) NH3

KN0 3

NaOH

kazanır.

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası e(C)


1. HC0 3 + H2S03 ~ Hso; + H2C03

: 16.

il. HCOOH

2. H2S0 3 + H20 ~ HS0 3 + H3ü+ Yukarıda

111.N2 H4

verilen tepkimelerle ilgili,

maddelerinin

1. İkisi de Bronsted-Lowry asit-baz tanımına uyar.

10 - 7

z .........__

10 -12 10 -12 10 - 7

10 - 2

yargılarından

A) X in pH

Yalnı z

A) ifadelerden han-

B)

I

Yalnız

C)

il

111suda çözündüğünde N2Ht ve OW iyonlarını oluşturur .

Yalnı z

Buna göre, bu maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

111 c

E) 1, il ve 111

2 dir.

değeri

11.

O) il nin sulu çözeltisi asit özelliği gösterir .

akımını

E) 111ün sulu çözeltisinde pH > pOH dir.

iletir.

1. C5 H5 N, asit gibi

111.Sirkeli su verilen çözeltilerden hangilerinde [H+] > [OHl dir?

Yukarıda

A)

Yalnız

B)

I

17.

C5 H5 NW(aq)+OW(aq)

Yalnız

C)

il

Yalnız

il. C5 H5 N, proton

yargılarından

Y niceliğinin HCI çözeltisinde

almıştır .

daha büyük bazıdır.

A)

Yalnız

1

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

C) 1ve il

y

X

.o

OWderişimi

A) H+ derişimi

E) il ve 111

O) 1ve 111

olduğu saptanıyor.

Buna göre X ve Y nicelikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

E) il ve 111

O) 1ve il

HF ve HCI çözelti-

X niceliğinin HF çözeltisinde

davranır .

111.C5 H5 NH+, OW nin konjuge

111

Aynı sıcaklıktaki eşit derişimli

lerinden,

tepkimesi için,

su

Şekerli

~

14. C5 H5 N(aq)+H 20(s)

1. Alkollü su il.

dir.

ün sulu çözeltisi baz özelliği gösterir . C) 111 12 dir.

O) X çözeltisi baz, Z çözeltisi asittir. E) X ve Z elektrik

= [OW]

sulu çözeltisinde [W]

B) il nin sulu çözeltisinde [OHl > [W] dir.

B) Y nötr çözeltidir .

C) Z nin pH

1 in

A)

değeri

aşağıda verilmiştir .

özellikleri

il suda çözündüğünde H+ ve HCoo - iyon-

hangileri doğrudur?

O) 1ve 111

bazı

moleküler çözünür .

larını oluşturur.

111.İkisinde de H2S0 3 asit özelliği gösterir .

[OW](mol/L)

ili ş ki gösterilmiştir. aşağ ıdaki

1 suda

il. 1. tepkimede HC0 3 ile HS0 3 konjüge asitbaz çiftidir .

Şekildeki grafikte X, Y, Z çözeltilerinin H+ iyonları derişimi ile OW iyonları derişimi arasındaki

Bu grafiğe göre, gisi yanlıştır?

1. C2H5 0H

B) H+

"'

derişimi

pH

C) pOH

OWderişimi

O) pH

pOH

E)

pH

OWderişimi

o

.§, ö

12.

Oda sıcaklığında hazırlanan sulu bir çözelti ile ilgili olarak,

1. pH si daima O ile 14 arasında

değerler alır .

il. pH<7 olan çözeltiler asidiktir .

111.pH < O olan çözeltilerde p0H > 14 tür . yargılarından

Yalnız

I

2 1. HC2o; (aq)+HS - (aq)~ C2o; (aq)+H2S(aq)

il. C6 H5 NHt(aq) + OW(aq) ~ C6 H5 NH2(aq) + H20(s)

B) Yalnız il

O) il ve 111

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

18. NH3 bileşiği suda çözününce, NH3(g) + H-OH(s) ~ NH!(suda) + OW(suda) tepkimesine göre

kısmen iyonlaşır .

tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Buna göre,

A) Asit - baz tepkimeleridir .

il. NH3 sudan H+ koparır. 111.Azot (N) atomu hidrojenden daha elektronegatiftir.

Yukarıdaki

hangilerinin doğru olduğu söy-

lenebilir?

A)

15.

B) Hs - baz olarak

davranmıştır.

C) C6 H5 NH2 nin sulu çözeltisinde [W] > [OH-J ~ dir. D) HC20 ; ile C20/

1. NH! iyonu su ile etkileştiğinde ortamı asidik yapar.

yargılarından

hangileri doğrudur?

konjuge asit - baz çiftidir .

E) OW proton(H+) almıştır.

A)

Yalnız

I

B)

O) 1ve 111

Yalnız

il

C)

Yalnız

E) 1, il ve 111

111


1.

25 °C deki tüm sulu çözeltiler ile ilgili,

1. 2H 20(s)

~

+

H3Q+(suda)

g_ 2'

4.

7.

pH

gesini içerir.

il. Asit ya da baz

111.Turnusol

özelliği

kağıdına

yargılarından

.o

25 °C

hangileri kesinlikle doğrudur?

Şekildeki

7 den küçük olması,

25 °C

gazı oluşturması

özelliklerinden hangileri tek başına bu çözel tide H+ iyonları derişiminin OH- iyonları derişiminden büyük olduğunu kanıtlar?

kaplarda bulunan sulu çözeltiler oda

Bu çözeltiler ile ilgili,

1. Derişimleri 10- 1 mol/L dir .

E) il ve 111

D) 1ve il

değerinin

il. HCI çözeltisi ile nötrleşmesi,

sıcaklığında hazırlanmıştır.

2' C) Yalnız 111 .ö

B) Yalnız il

pOH = 1

111.Al metali ile H2

E'

g. A) Yalnız 1

=1

g_

gösterirler.

etki ederler.

Oda koşullarındaki sulu bir çözelti için verilen,

1. pH

OH - (suda) den-

il. Elektriksel iletkenlikleri

111.H+

E' .o

A) Yalnız

D) il ve 111

E) 1, il ve 111

derişimleri farklıdır .

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I

g_

C) 1 ve 111

B) 1 ve il

1

aynıdır .

E'

n

B) Yalnız il

D) 1ve 111

r

C) Yalnız 111

E) il ve 111

_,,

g E'

2.

Aşağıdaki

işlemlerin hangisi sonucunda g 5. pH değeri başlangıçtakinden küçük olur? E'

o

8.

u,

pH

=4

Baz çözeltileri için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

pOH = 10

A) Asit çözeltisine su ekleme

A) Tüm metallerle tepkime verirler.

g

B) Asit çözeltisine baz ekleme

25 °c

E'

C) Yemek tuzunun sulu çözeltisine su ekleme

:;;

°' :;;

A)

g.

1 baz

iyi iletirler.

D) Ametal oksitlerle ler .

Şekildeki kaplarda bulunan çözeltilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin- g_ likle doğrudur? K

g

akımını

C) Zayıf olanlarında pH değeri 1 e yakındır .

il

1

D) Asit çözeltisine asit ekleyip çözme E) Baz çözeltisine baz ekleyip çözme

B) Elektrik

25 °c

nötrleşme

tepkimesi verir-

- 14 tür.

E) 25 °C de [W][OW)=1.10

çözeltisidir.

B) il asit çözeltisidir .

E'

C) 1.deki OW derişimi 10-4 M dir. D)

g

1 ve

il

nötrleşme

tepkimesi verir .

E) Kaplardaki çözeltiler aynıdır .

E'

3.

z

y

X

o Şekilde

T

7

9.

6.

R 14

NaOH

olarak bilindiğine göre, X ve Y için,

25 °C deki pH skalası görülmektedir.

Şekildeki

il. T nin OH- derişimi Y ninkinden büyüktür . akımını

g

2' kaplarda .oda sıcaklığında eşit deri- :o şimli ve hacimli sulu çözeltiler bulunmaktadır.

1. X ve R nötrleşme tepkimesi verir .

yargılarından

akımını

1. Elektrik 111

Buna göre,

111.Z çözeltisi elektrik

X: Asit çözeltisi Y : Baz çözeltisi

iletebilir .

hangileri doğrudur?

111.H+

iyonları derişimi,

Yalnız 1

B) 1 ve il

D) il ve 111

A)

C) 1ve 111

1 ve

il nin pH değerleri aynıdır.

C) Üç çözeltide de H+ iyonu bulunur. elektriği

D)

1 ve

il

E)

1 ve

il turnusol kağıdının rengini değiştirir,

111 değiştirmez.

iletir.

} .ö

1 .o~------------------~ oı

~------------------~

hangileri kesinlikle yanlıştır? B) Yalnız 111

D) 1ve 111

B) 111te pH=7 dir .

E) 1, il ve 111

~ Öl

iyonları derişimine

·

A) Yalnız il A)

OW

eşittir. yargılarından

Buna göre bu çözeltiler için aşağıdaki yargı­ lardan hangisi yanlıştır?

iletmezler .

il. Metallerle etkileşerek H2 (g) açığa çıkarırlar .

C) 1ve il

E) il ve 111


[OW] (mol/L)

16.

~ 10- 1

[W] (mol/L)

Bu grafiğe göre, sulu çözeltilerle ilgili daki ifadelerden hangisi yanlıı;t ı r?

aşağı­

A) M noktasında Ca metali ile tepkimesinde H2 gazı çıkar.

B) M

noktasında

mavi turnusol kağıdını kırmızı -

noktasında

-

R

-

+

y

+

+ +

gazı açığa çıkar?

diği

J_

_ il _

_fil

A) Cu

Na

Al

B)

Na

Zn

Mg

12

B

y

A)

Pt

Na

Ag

Na

Al

Zn

D)

Ag

Na

Al

B)

Au

Na

Zn

Na

C)

Au

Fe

Al

D)

Cu

Mg

Al

E)

Fe

Cu

Zn

Zn

K

'

tepkimeler ise (-) ile gösterilmiştir.

C)

E)

-

Buna göre B, R ve Y metalleri aşağıdakiler­ den hangisinde doğru örneklendirilmiştir?

nötrdür.

noktasında

-

tabloda B, R, Y metallerinin KOH, H2 S0 4 ve H2 0 ile verdiği tepkimeler(+), verme-

D) K noktasında NaOH ile tepkime verir.

E) K ve M

H2 S0 4 (aq)

-

Yukarıdaki

u

ya çevirir.

C) L

KOH(aq)

B

Oda sıcaklığında bulunan kaplardaki sıvılara hangi metaller eklendiğinde üçünde de H2

Sulu çözeltilerdeki OW derişiminin, W derişi­ miyle ilişkisi grafikteki gibidir.

H2 0(s)

Metal

NaOH

elektrik al<ımını iletir.

sıcaklığındaki X, Y, Z çözeltilerinin pOH grafiği şekilde verilmiştir.

11. Oda

14. Aşağıda denklemleri verilen tepkimelerden , hangisi oda koşullarında belirtildiği şekilde

pH-

17. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde oluşan ürünlerden biri de sudur?

gerçekleşir?

A) Cu + H2 S0 4 A) Zn

a

+

H2 0 ~

ZnO

+

H2

B) Cu + H2 S0 4 ~ CuS0

7

C) Au + 3HCI ~ AuCl 3

__. Bu grafiğe göre si doğrudur?

aşağıdaki

E) Mg + 2NaOH

pOH

12

7

C) MgO + C0 2

+ 3/2 H2

~

Na 2 Mg0 2 + H2

"'

jj

0

Aşağıdaki

18.

madde çiftlerinin hangisinden tuz elde edilem z?

+

HCI

C) NH 3 + HCI

~

KOH~

ifadelerden hangi-

D) Y nin W iyonu derişimi ile OW iyonu derişimi toplamı 1x10 - 14 tür. E) Sıcaklık 80 °C ye çıkarılırsa çözeltiler için aynı grafik çizilir .

A) Ag

D)AI

~

+

+ H2

A) a değeri 11, b değeri 2 dir . B) X asit, Z baz çözeltisidir . C) Turnusol kağıdının rengini X kırmızıya, Z maviye boyar.

12

B) NH 3 + HCI

D) Zn + 2NaOH ~ Na 2Zn0 2 + H2

b 3

4

~

+

B) S0 2 + MgO D) NaOH

+

CH 3 COOH

E) Zn + KOH

z

+

+

+ + +

Yukarıdaki

tabloda(+) tepkime veren,(-) tepkime vermeyen maddeleri belirtmektedir.

Buna göre X, Y ve Z metalleri den hangisi olabilir?

cambalon

v ıı

·---ı ı 0

Derişik -

aşağıdakiler­

il -+

NaOH(aq)

HN0 3 (aq) Mg(k)

Ag(k)

CaC0 3 (k) 2 . kap

1. kap

__x_ A)

Cu

.::f_

Al

ı_

Zn

B) Al

Cu

Fe

C) Zn

Ag

Au

D) Al

Hg

Pt

E) Fe

Zn

Cu

1 ve 2 kaplarında bulunan maddeler kendi arakimyasal olarak etkileştiklerinde açığa çıkan gazlar NaOH çözeltisinden geçirildikten sonra cam balonda toplanıyor . larında

Buna göre, tepkime vermeden cam balonda toplanan gazlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Yalnız H 2

B) Yalnız N0 2

D) H2 ve N0 2

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası B(C)

HCl(aq )

C) Yalnız C0 2

E) H2 ve C0 2


1.

arasında,

HI>HBr>HCl>HF şeklinde olduğu saptanmıştır.

\

ilişkisi vardır .

daha

sağlam

il. HBr'nin asitlik kuvvetinin HCl'ninkinden yüksek olmasının nedeni HBr'nin hidrojene uyguladığı çekim kuvvetinin az olmasıdır.

verilenlerden hangileri ile tek başına nabilir? (X ve Y halojen atomudur.)

açıkla­

111.HCl'nin asitlik kuvvetinin HF'ninkinden yük sek olmasının nedeni HF'nin H2 0 molekül-

A)

A)

Yalnız

il

il. X in elektronegatifliğinin Y den büyük

B)

Yalnız

111

Perklorat asidi Nitrat asidi

Kuvvetli

1

Kuvvetli

1

H2 S

Sülfür asidi

Zayıf

1

HCN

Siyanür asidi --Nitrit asit

Zayıf

1

Zayıf

1

B)

I

Yalnız

il

C)

Yalnız

tabloda bazı asitlerin formülü, kuvvet derecesi ve değerliği verilmiştir.

111

A) HCI0

B) HN0

4

HX0 3 , HX0 2 ve HXO oksoasitlerinin, eşlenik bazlarının kuvvet sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

çok güçlüdür.

B)

halojen asididir. C)

,

D)

içerir .

D) X sembolü floru ifade eder. bağının polarlığı

çok

E)

8.

xo3> xo2> xoxo- > xo2 > xo3 xo3> xo- > xo2 xo- > xo;-> xo2 xo2> xo- > xo;-

C) H2 S

3

E)HN0

D)HCN

5.

adı,

Buna göre bu asitlerden hangisinin özelliklerinden biri v ılı

E) il ve 111

E) 1,il ve 111

C) Sulu çözeltisinde (X- ....... H3 0+) iyon çiftleri

-

-

HN0 2

C) 1ve il

A)

E) H - X

Yalnız

D) 1ve 111

Buna göre, HX asidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

zayıf

Değerl iği

Şekildeki

hidrojen bağı yapabilmektedir.

B) En

bağından

-

Kuvvet derecesi

HCI0 4 HN0 3

olması

HX bir halojen asididir ve H2 0 molekülleri ile

bağı

Y- O

doğrudur?

D) il ve 111

A) H - X

bağının

bağı yapmasıdır.

hangileri

-

olması,

111.X - O

Adı

Formül

1. X in atom çapının Y den büyük olması,

1. HI 'nın asitlik kuvvetinin HBr'ninkinden yüksek olmasının nedeni HI 'nın protonunu daha kolay vermesidir .

leri ile hidrojen

2.

HX0 3 > HY0 3

Bu durumun sebebi,

Buna göre,

yargılarından

7.

HX0 3 ve HY0 3 bileşiklerinin asitlik kuvvetleri

4.

Halojen asitlerinde asitlik kuvvetinin,

2

3. periyot elementlerinden P, S ve CI nin hidroksitli bileşikleri, P(OH) 5 (H3 P0 4

+ H2 0)

S(OH) 6 (H2 S0 4

+ 2H 20)

Cl(OHh (HC104

+ 3H 2 0)

şeklinde

Bu

gösterilebilir.

bileşiklerin

asitlik kuvvetleri

Cl(0Hh>S(OH)

arasında,

6 > P(OH) 5

ilişkisi vardır.

Asitlik kuvvetleri arasındaki bu CI elementleri için,

düşüktür.

1. yükseltgenme il.

ilişki,

P, S ve

basamakları,

yarıçapları,

111.elektronegatiflikleri

özelliklerinden hangileri üzerinden bilir? A)

Yalnız

B) 1ve il

I

D) il ve 111

3.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen 1. bileşiğin

6.

1.

bi l eşik

2_..Qjınşlli

A)

H2 S0 4

H2S0 3

B)

HCI0 4

HBr0 4

C)

HF

HCI

D) E)

H2 S

NH3

HN0 3

HN0 2

9.

Asit

asitlik kuvveti, 2. bileşiğin asitlik kuvvetinden küçüktür? ( 9 F, 17 CI, 35 Br)

H2 S0 4

çok büyük

H2S0 3

1,7.10 - 2

HN0 3

çok büyük

HN0 2

4.10--4

1. HCI

D

111.HF ve sulu çözeltileri ile ilgili aşağıda­ ki ifadelerden hangisi yanlı tır?

bileşikleri

çizelgede bazı asitler ile bu asitlerin 25 °C deki asitlik sabitleri (Kal verilmiştir.

A) HCI kuvvetli asittir .

Buna göre,

C) NaOH kuvvetli

1. Aynı cins atomlara sahip oksijenli asitlerde merkez atomun değerliği arttıkça asitlik kuvveti artar. il. H2 S0 3 ün asitlik kuvveti HN0 2 ninkinden büyüktür. 111.Asitlik sabiti ti artar.

A)

Yalnız

I

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

il. NaOH

Şekildeki

yargılarından

açıklana­

değeri

büyüdükçe asitlik kuvve-

hangileri B)

doğrudur?

Yalnız

D) il ve 111

il

C)

Yalnız

E) 1,il ve 111

111

B) HF

zayıf

asittir. bazdır.

D) H - CI bağı , H - F bağından daha kuvvetlidir. E) HCI ve NaOH çözeltileri kuvvetli elektrolittir.


Kömürün yapısında bulunan kükürt, sanayi böl- } gelerinde fabrika bacaıa,ından S0 2 halinde çı ­ n

16.

11Na, 13AI, 16S

kar.

Na2 0

Buna göre S0 2 (g) için, 1. Asitli

yağmurlara

tı,

neden olur.

tarafından

111.NaOH çözeltisi yerleri belirtilen elementlerle ilgili hangisi yan lı şt ı r?

yargılarından

hangileri

Al2 0 3 S0 3

il. Su ile tepkime vermez. , Yukarıda

elementlerinin oksitleri aşağıda

verilmiştir.

Bu oksitlerle ilgili gisi ya nlı şt ı r?

tutulu~.

aşağıdaki

ifadelerden han-

doğrudur?

aşağıdakilerden

A) Na2 0 bazik oksittir. A)

Yalnız

A) MgO ve K2 0 bazik oksittir.

B) Yalnız 111

I

C) 1ve il

B) Al2 0 3 hem asit hem de kuvvetli bazlarla tep-

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

kime verir.

B) ZnO amfoter oksittir . C) N20 5 ile S0 3 tuz D) KOH

bazı

C) S0 3 ün sulu çözeltisi asidiktir.

oluşturur .

D) Na2 0 nun

Mg(OHh den kuvvetlidir .

bazlık

kuvveti Al2 0 3 ünkinden kü-

çüktür .

E) S0 3 ün sulu çözeltisi asidiktir.

gazı

E) S0 3

suda,

S0 3 (g) + H2 0(s) ~ 2H+(aq) + so; - (aq) denklemine göre çözünür .

11.

Oksitlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadeler- , 14. den hangisi yan lı ştı r? .2 A) Baz oksitler, suda OH- iyonu

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çö- g

17.

zeltisine kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında E' 15 renk maviye döner?

Aşağıdaki oksit bileşiklerinden

sulu çözeltisi dir? (7 N, 11Na,

hangisinin özellikte -

diğerlerinden farklı 19 K, 20 Ca, 56 Ba)

derişimini artı­

rırlar.

C)

B) Asit oksitler, baz çözeltileri ile tuz oluştururlar.

Nacı

1

:§, 15

1

~

D)~O

D)CaO

C) Asit oksitler, su ile tepkime vererek asitleri oluştururlar . Ü

D) Amfoter oksitler , su ile tepkime vererek hem asit hem de baz özelliği gösteren çözeltiler

;;

oluştururlar .

E) Amfoter oksitler, kuvvetli asit ve baz çözeltilerinde çözünürler.

12.

u

Y2 0 3 bileşiğinin asidik oksit olduğu bilindiği-

15.

18.

ne göre,

Üç oksit bileşiğinden, tıı

1. Su ile tepkime verir. il. Sazlarla tepkime verir. 111. Asitlerle tuz yargılarından

XO

bileşiği

sadece asitlerle,

"' Y0 3 bileşiği sadece bazlarla,

"' zp 3 bileşiği hem asit hem de bazlarla

oluşturur .

tepkime

hangileri doğrudur?

verdiğine

göre,

1. XO nun sulu çözeltisinde [OH-J > [H+] dir. A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve il

C)

Yalnız

111

Şekilde

periyodik cetvelde yerleri belirtilen X, Y, z ve T elementlerinin oksitleri ile ilgili } aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lı ştır? :o

E) 1,il ve 111

il. Y0 3 nün sulu çözeltisi turnusol zıya

111. Z2 0 3 , amfoter oksittir. yargılarından

A) T2 0 nun sulu çözeltisi baziktir.

g, E'

B) Z0 2 asit oksittir.

:o

~ O•

n

D) T2 0 ile Z0 2 nin

birleşmesinden

E) Y0 2 , T20 dan daha baziktir .

A)

Yalnız

I

hangileri B)

D) 1ve 111

C) X2 0 3 suda çözünmez.

tuz

oluşur.

kağıdını kırmı ­

boyar.

doğrudur?

Yalnız

il

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

g_ E' n

g

~---------Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası B{C)

- -------~

:;;.___ __________________ Ö>

__.


1.

4.

As it

} 7.

1. 3,65 gram HCI ile 1 litre,

7,0 .10-4

il. 4,9 gram H2S0 4 ile 10 litre,

1,8 .10- 5

111.1 mol C2H50H ile 1 litre

o

Oluşan

Asitlik sabitleri verilen HF ve CH 3 COOH asitleri -

sulu çözeltileri oda sıcaklığında hazırlanıyor .

nin eşit derişim ve hacimde sulu çözeltileri ha-

Buna göre bu çözeltilerin pH değerleri aşağı­ dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

zırlanıyor .

Buna göre bu çözeltiler için,

yeni çözelti ile ilgili,

1. pOH = O dır .

ıı. [H +J = 1.10- 14 M dir . 111.[OW] = 1.10- 1 M dir .

(HCl=36,5, H2S0 4 =98, HCI ve H2S0 4 ün tamamen iyonlaştığı kabul edilecek)

il !

1. HF çözeltisinin pH si daha büyüktür .

0,5 M 100 ml NaOH çözeltisine 2 gram NaOH eklenerek çözünüyor.

yargılarından

~

hangileri doğrudur?

(Na0H =4 0)

il. CH 3 COOH nin iyonlaşma yüzdesi daha küçüktür. yargılarından

_ I_

_ il _

_ 111 _

O

1

7

A)

"'

hangileri doğrudur?

B)

2

B) Yalnız il

D) il ve 111

C)

Yalnız

111 °

E1

E) 1, il ve 111

B) Yalnız il

D) 1ve il

C) Yalnı z 111

E) il ve 111

7

C) A) Yalnız I

A) Yalnız I

o

111.HF nin elektriksel iletkenliği daha iyidir .

7

D)

2

E)

2

2

7

2

o

o"'

2.

Bazı

organik asitlerin iyonlaşma sabitleri (Ka) g_ 5.

aşağıdaki tabloda verilmiştir .

4,6 gram Na metalinin bir miktar arı suya atılarak, Na(k)

Asit

+

H20(s) ------t NaOH(suda)

+

g_ 8. _(!'

1/2 H2(g)

.o

tepkimesine göre çözünmesi sağlanıyor.

111.10 M NH 3 çözeltisi

Oluşan

çözeltininoda sıcaklığında hacmi 2 litre olduğuna göre pH değeri kaçtır? (Na~23) }

1,8.10- 4

HCOOH

Yukarıdaki

çözeltilerin pH değerleri aşağıda­ kilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

.i5

1,8.10- 5 A) 1

1,4.1o-3

CH 2CICOOH

8)2

D) 12

C) 7

1. 0,01 M HCI çözeltisi il. 0,98 gram H 2S0 4 içeren 1 L sulu çözelti

(H2S0 4 = 98 g .mol - 1)

E) 13

g_

Buna göre, tablodaki asitlere ilişkin,

A) 1> 11> 111

iİ'

:;;

1. İyonlaşma yüzdesi en yüksek olan CH3 COOH dir. il. CI gibi elektronegatifliği yüksek grupların organik asitin yapısına katılması asitlik kuwetini artırır .

B) 111 > 11> 1

D) 111>1 > 11

C) 111 > 1=11

E) 11>1>111

~ ;

111.pH değeri en küçük olan HCOOH dir. yorumlarından

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve il

3.

C) Yalnı z 111 g_

E) il ve 111

suda iyonlaşma dengeleri ve 25 °C deki iyonlaşma sabitleri,

CH 3 NH 2 + H20 ~ CH 3 NH;

+

o,

6.

Metil amin (CH3 NH 2) ve etil amin (C2H5NH2) bileşiklerinin

o

f

9.

g_

f

OHK=3,6.10 - 4

4g NaOH 1 L su

17,1 g Ba(OHh 2 Lsu

25 °C

25 °C

t °C de pH = - 1 olan H2S0 4 çözeltisi ce % 49 luktur.

kütle -

Buna göre, bu sıcaklıkta çözeltinin yoğunlu­ ğµ kaç g/cm3 tür? (H 2S0 4 =98)

0

C2H5NH2 + H20 ~ C2H5NH; +

ow

İ

K=4 ,3.10 - 4 şeklinde

Şekilde

veriliyor .

111.Oda koşullarında O,1 M lik sulu çözeltilerinin elektrik iletkenliği etil amin çözeltisinde daha büyüktür .

I

D) 1,2

E) 1,0

il. OW iyonları derişimi,

il. Aynı sıcaklıkta eşit molar derişimli sulu çö zeltilerinde metil amin çözeltisinin pH değe- g_ ri daha küçüktür. .2>

Yalnız

C) 1,4

1. pH değerleri,

1. İkisi de zayıf bazdır.

A)

B) 1,6

için,

Buna göre,

yargılarından

A) 1 ,8

verilen NaOH ve Ba(OH)2 çözeltileri

.i5

B) 1ve il

o

E' :ö

(NaOH = 40, Ba(OH) 2 = 171) A) Yalnız I

hangileri doğrudur?

D) il ve 111

111.çözünmüş bazların mol sayıları

niceliklerinden hangileri eşittir?

B) Yalnız il

D) il ve 111

C) 1ve il g_

E) 1, il ve 111

E'

:;;

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111

ğ

g

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1'

1O. 200 gram su ile hazırlanan 0,2 molal NaOH çözeltisine saf su ilave edilerek hacmi 4 L yapılıyor.

Buna göre son çözeltinin pH

değeri kaçtır?

pH değeri pOH değerinin 6 katı olan bir KOH çözeltisinin 100 mL sine su eklenerek hacmi 1 litreye tamamlanıyor.

Buna göre

B) 1

A) O

oluşan

yeni çözeltinin pH

16. X, Y, Z maddelerinin O,1 er molar sulu çözetilerinin pH değerleri aşağıda verilmiştir.

kaçtır?

C) 12

E) 14

O) 13

A) 3

B) 9

C) 10

..Qtl_

Çöze lti

değeri

O) 11

X

1

y

4

z

13 sınıflandı-

Buna göre X, Y ve Z maddelerinin rılması aşağıdakilerin hangisinde

doğru

ve-

rilmiştir?

__

Z_

Kuwetli baz

Zayıf

asit

B) Kuwetli asit

Zayıf

asit

Kuwetli baz

C) Zayıf asit

Zayıf

baz

Kuwetli baz

O) Kuwetli baz

Zayıf

baz

Kuwetli asit

E) Kuwetli asit

Zayıf

asit

Zayıf

X

Buna göre, eklenen su hacmi kaç ml dir?

E) 420

0)400

17.

HF(aq) ~ H+(aq)

+

baz

F-(aq)

tepkimesi ile ilgili sabit

sıcaklıkta,

Bu işlem sırasında çökelme olmadığına göre, son çözeltinin pH değeri kaçtır? "' D

C) 380

B) 200

suda çö-

zünmesiyle hazırlanan 400 mL lik çözeltinin hacmi, aynı sıcaklıkta su buharlaştırılarak yarıya indiriliyor.

lerek pH değeri 2 olan çözelti hazırlanıyor.

A) 180

katısının

14. 25 °C de 1,48 gram Ca(OH) 2

11. O,1 M 20 mL H2 S0 4 çözeltisine saf su ilave edi-

y__

__

A) Kuwetli asit

(Ca(OH) 2 =74, log2=0,3) C) 10,3

B) 12,7

A) 13,3

~

E) 1,3

O) 2,7

ilave edilen NaOH hacmi (mL)

111 çizilen grafiklerden hangileri

doğrudur?

C) Yalnız 111 B) Yalnız il E) il ve 111 O) 1ve il

A) Yalnız I

18.

15.

12. Su buharı

0,2 M 1 L HX(suda)

0,1 M 2 L HX(suda)

1. kap kapta O,1 M NaOH çözeltisi buharıyla dengededir. Bu sistemde piston B noktasına kadar sabit sıcaklıkta çekilip kilitleniyor.

Şekildeki

Sistemde tekrar denge

kurulduğunda,

Buna göre bu kaplardaki çözeltilerin aşağı­ daki özelliklerinden hangisi yanlış karşılaştı­ rılmıştır?

1. NaOH çözeltisinin derişimi,

il. suyun buhar

kaplarda aynı sıcaklıkta zayıf HX asidinin sulu çözeltileri vardır.

(mol/L)

/

0,02

2. kap

Şekildeki

,

·~[WJ derişimi

O,Q1

nın

H/' mol

sayısı

H2A as iti ile hazırlanan 100 mL hacimli çözeltide çözünen H2A nın mol sayısı ile H+ iyonları derişim grafiği şekildeki Hazırlanan

gibidir.

çözelti ile ilgili,

1. Kuwetli elektrolittir.

basıncı,

kısmen iyonlaşmıştır.

111.çözeltinin pH değeri

A) Çözünen asidin mol sayısı : 1 = 2

il. H2A

nlceliklerinden hangilerinin beklenir?

B) pH değeri : 2 > 1

111.Çözeltide 0,02 mol A- 2 iyonu vardır.

C) İyonlaşma yüzdesi : 1 > 2

yargılarından

başlangıca

göre

azalması

hangileri

doğrudur?

O) Asitlik sabiti (Ka) : 1 = 2

A) Yalnız I

B) Yalnız il

O) 1ve 111

C) Yalnız 111

E) il ve 111

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası B(C)

E) H+ iyonu derişimi : 1 > 2

A) Yalnız I

B) Yalnız il

O) 1ve il

C) Yalnız 111

E) 1, il ve 111


1.

25 °c de 400 ml HX çözeltisinin pH değeri 3 tür.

4.

(25 °C de HX için K8 =4.10-

6

X(OH) 2 nin 25 °C deki bazlık sabiti (Kb) bilin Yalnız

ve su ilavesinden

bu bilgiyle

il. OH-

B) 200

D) 600

C) 400

CH3 Coo - (aq) + H3 o+ (aq)

değeri,

şeklindedir .

iyonları derişimi,

111.saf sudaki

Sirke asidinin suda çözünme tepkimesi, CH3 COOH(s)+H 2 0(s) ~

aynı sıcaklıkta,

1. 1 M lik çözeltisinin pH

kaynaklanan iyonlaşma artışı önemsiz) A) 100

7.

mektedir.

Bu çözeltiye kaç ml su eklenirse çözelti derişim! 0,2 M olur?

0,1 M 100 ml CH 3 COOH çözeltisine aşağıda­ ki işlemlerden hangisi uygulanırsa çözeltinin pH değeri artmaz?

ayrışma oranı

nlcellklerlnden hangilerine ulaşılamaz?

E) 1600 A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

il

D) il ve 111

C)

Yalnız

111

Arı

A)

E) 1, il ve 111

su eklemek

B) KOH çözeltisi eklemek

o

C) Na OH (k) eklemek

"'

D) İçinden NH3 gazı geçirmek E) İçinden HCI gazı geçirmek

o

E'

o

"' 2.

0,2 mal N2

gazı

yeterince H2

gazı

ile tepkime -

Q

ye sokularak NH 3 gazı elde ediliyor. Oluşan NH3 gazı suda çözülerek 400 mL çözelti hazırla-

5.

I! ;;

Sulu çözeltilerinde HF zayıf asit, HCI kuwetli

g_

~~

E'

1. HF deki atomlar

nıyor.

A) 4.10 - 3

B) 2.10 - 3

D) 2.10 - 5

E'

daha kuvg_

il. 25 °C deki eşit derişimli sulu çözeltilerinde

;;

111.25 °c de H+ ve OHmı

"'

A)

o ö,

İ

0,10··

y

Zayıf

asit

0,01

z

1. Kuwetli asidin derişimi (X) 10- 2 M dir.

B) 1ve il

D) il ve 111

baz

Buna göre,

iyonları derişimi çarpı­

hangileri doğrudur?

Yalnız 1

2

Zayıf

verilen tablodaki baz ve asitlerin bir değerli olduğu biliniyor.

HCI de daha büyüktür .

yargılarından

I>

ı:;ıH değ!;!ri

(M)

X

Yukarıda

pH değeri HF de daha büyüktür.

C) 4.10 - 4 E) 8.10- 5

arasındaki bağ

vetlidir .

o

Deri ş im

Çözelti Kuwetli asit

;;

Buna göre HF ve HCI bileşikleri ile ilgili,

Buna göre bu çözeltideki OW iyonları derişimi kaç molardır? (NH3 için Kb=1,6x10 - 5 )

8.

il. Zayıf bazın pH değeri

M 1 den

111.Zayıf asidin pH

(Z) 2 den küçüktür.

yargılarından

C) 1ve 111 ~

değeri

büyükt ,ür.

hangileri doğrudur?

E) 1,il ve 111

:

A)

Yalnız

B) Yalnız il

I

D) 1ve 111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

:>

ö,

3.

AOH ve BOH zayıf bazlarının aynı sıcaklıktaki eşit derlşlmll çözeltileri ile ilgili,

1. Elektriksel iletkenlikleri il. AOH nin pH

değeri

6.

9.

......... Sürtünmesiz

"'

eşittir.

i

hareketli piston

BOH den küçüktür.

HX

asidinin

K8 =8.10-

_.,._...;;.ıss';•-

4

t

°C

deki

iyonlaşma

sabiti

tür .

Bu asidin t 0 c deki O,125 tisinin pH değeri kaçtır?

molarlık

sulu çözel-

111.BOH nin H + iyonları derişi mi AOH den bü-

°'

yüktür. yargılarından

(BOH nin bazlık sabiti (Kb) , AOH nin bazlık sabitinden büyüktür .)

,

"' A) Yalnız

1

A) 1

8)2

C) 3

D) 4

hangileri yanlıştır?

8) 1ve il

D) llve 111

C) ive 111

E) 1,llve 111

Oda

koşullarında

dengede bul~nan

şekildeki

sistemde NH 3 (g) nin Kbdeğerini değiştirme-

g_

den çözeltideki OH- iyonları derlşimini artır- ,, mak için,

1. sistemin

sıcaklığını düşürmek,

g_

il. sabit sıcaklıkta pistonu aşağıya doğru itmek,

111.sabit

basınç

İ

ve sıcaklıkta kaba NH3 (g) ekle-

mek işlemlerinden

hangileri tek başına uygulana- &>

bllk? A)

İ

Yalnız

.i5

I

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnı z

E) il ve 111

~- - - - - --- --- ----

111

1

--- ,,'---- - -- --------------'

E) 5


1O. Oda sıcaklığında HA zayıf asitinin s.10-2 M } çözeltisinde pH değeri kaçtır?

13. H+ iyonu derişimi 2.10 - 4 M olan zayıf bir asitin }

(HA için K8 =2.10- 7 dir.)

g, C) 3

E) 1

D) 2

H+

HX ~

+ x-

tepkimesi dengede iken ortama aynı sıcaklıkta bir miktar LiOH çözeltisi ekleniyor.

Buna göre,

E'

8)4

A) 5

16. Belirli bir sıcaklıkta,

sulu çözeltisi, hacmi arı su ile iki katına çıkarıla­ rak seyreltiliyor. Oluşan çözeltide H+ iyonu de rişiminin 1,2.10-4 M olduğu görülüyor.

n

Buna göre,

1. Zayıf asitlerin iyonlaşma oranı, seyreltme ile artar.

1. HX in iyonlaşma yüzdesi artar . il. Çözeltinin pH değeri 7 olur.

il. Maddelerin sulu çözeltilerinin derişimleri, hacimleri ile doğru orantılı değişir.

111.HX in asitlik sabiti (Kal artar.

111.Zayıf asitlerin K8 değerleri seyretme ile bü-

yargılarından

hangileri kesinlikle doğrudur?

yür. açıklamalarından

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

A) Yalnız I

A) Yalnız I

C) 1ve 111

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve il

E) il ve 111

D) 1ve 111

g,

E) 1, il ve 111

&.ö

11. Amonyak suda t °C sıcaklıkta, NH 3

+

H2 0 ~ NH!

+

g, 14. t °C deki kuwetli bir asidin O,1 M sulu çözeltisine, hacmi iki katı oluncaya kadar sabit sıcaklık­ ta saf su ilave ediliyor.

E'

OH-

denklemine göre denge oluşturur.

g,

X te p0H=2,00 Y de p0H=3,37

il. OW iyonları derişimi artar.

olarak saptandığına göre,

111.pOH değeri değişmez. yargılarından

g,

1. Bazlık kuwetleri arasındaki ilişki X> Y dir.

hangileri doğrudur?

il. X in iyonlaşma tepkimesi tek yönlüdür .

E'

E) 5

0)2

C) 1

B) 0,2

Bu çözeltiler için,

1. pH değeri yarıya düşer.

!

kaçtır?

(t °C de NH 3 ün bazlık sabiti Kb = 2.10- 5 tir.)

A) 0,1

f

Buna göre çözelti ile ilgili,

X M amonyak çözeltisinin pH değeri 11 olduğuna göre, bu çözeltide NH 3 ün iyonlaşma yüzdesi

değerli X ve Y bazlarından 0,01 er mal alı narak 1 litrelik sulu çözeltileri hazırlanıyor .

g, 17. Bir

111.Y nin

A) Yalnız

C) 1ve il

B) Yalnız il

I

D) il ve 111

tepkimesi çift yönlüdür .

iyonlaşma

yargılarından

hangileri doğrudur?

E) 1, il ve 111 A) Yalnız

B) 1ve il

I

D) il ve 111

12.

Baz l ı k

Formü l

sab iti (Kb)

1. NH 3

1,s.10- 5

il. C 6 H 5 NH 2

4,3.10-

111.CH 3 NH 2

4,2.10 - 4

15.

0,34 gram NH 3 ile hazırlanan 200 ml ilk sulu

18.

çözeltinin pOH değeri kaçtır?

10

g,

Yukarıda ~ değerleri verilen bazların eşit derişimli sulu çözeltilerinin pH değerleri aşağı­ dakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

f

A)2

B) 3

C) 7

D) 11

E) 13 g, E'

D) 111>11>1

asidinin

111.Bir asidin kuweti arttıkça , eşlenik bazının kuvveti azalır. yargılarından

A) Yalnız il

E'

B) 11>111>1

arttıkça, eşlenik

il. K8 .Kb=K 5 u dur .

g, A) 11>1>111

Eşlenik asit - baz çiftleri ile ilgili,

1. Bir bazın kuweti kuweti azalır.

(NH 3 için Kb=1.10 - 5 , NH 3 =17)

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

hangileri doğrudur?

B) 1ve il D) il ve 111

C) 1>11>111 .ö

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

E) 111>1>11

1

~

~ ~ ~~~~~~~~~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-' .ö '--~~~~~~~~~~~~~~~~~--' .ö ~~~~~~~~~~


1.

Derişimi bilinmeyen caklığındaki

pH

sulu HX çözeltisinin oda sı- İ 4. tür . ;;

değeri-4

Buna göre HX çozeltisinin derişimi kaç mol/L dir? (25 °C de HX için Ka = 5x10 - 7 )

A) 0,01

C) 0,05

B) 0,02

D) 0,20

E) 0,50

Bileşiğin

Sulu çözeltisinin

~ 7.

Çöze ltideki

molar derişimi

formülü

işlem

H + iyon deri ş imi

M

X(OH) 2

0,005 M

10 - 12

HY

10 - 4 M

10 - 4

M

HZ

10 - 1 M

10 - 4

M

Aç ı k l ama

sıcaklıkta

1. Sabit

HF nin iyonlaşma

saf su ilave etme

yüzdesi artar.

il. Sulu NaOH çözeltisi

Çözeltinin pH değeri artar.

ilave etme

H+ iyonu derişimi artar .

Şekildeki çizelgede bazı bileşiklerin 25 °C deki sulu çözeltilerine ait bilgiler verilmiştir .

111.NaF tuzu ilave etme

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi

Sulu HF

yanlıştır?

hangilerinin verilen açıklama yanlıştır?

A) HZ

zayıf

(zayıf

asit) çözeltisine uygulanan yu-

karıdaki işlemlerden

karşısında

asittir. A) Yalnız I

B) X(OH) 2 kuwetli bazdır.

B) Yalnız il

D) 1ve il

C) HZ ve HY nin pH değerleri aynıdır .

C) Yalnız 111

E) il ve 111

D) X(OH) 2 nin iyonlaşma yü zdesi HY ninkinden büyüktür . E) HZ nin iyonlaşma yü zdesi % O, 1 dir.

o

2.

t 0 c de pH değeri 4 olan 0,2 M lik HOBr çö- g 5. zeltisi için, E' i5

1. Asitlik denge sabiti (K) 5 .10- 8 dir . il. İyonlaşma yüzdesi 0,05 dir.

8.

NaOH kuwetli bir baz, NH 3 ise zayıf bir bazdır.

Bu

maddeleri,ı aynı sıcaklıktaki

.ğı

hacimleri ve mo'ıar derİşimleri eşit olan çözeltileri için aşağıdaki niceliklerden hangisi aynıdır?

Buna göre bu çözeltid ~ ~X in desi kaçtır?

111.Zayıf elektrolittir. yargılarından

D

B) Yalnız il

D) il ve 111

D) 1,0.10 - 3

C) Elektrik iletkenlikleri

C) Yalnız 111 °

E) 1, il ve 111

2'

B) 1,0.10 - 1

A) 1,0 .10°

B) OW iyonları derişimi A) Yalnız I

iyonlaşma yüz-

2'

A) H + iyonları derişimi

hangileri doğrudur?

0,025 mol HX asidinin saf suda çözünmesi ile . hazırlanan 250 ml çözeltinin oda koşullarında pH değeri 5 tir.

C) 1,0.10-

2

E) 1,0.10 - 4

D) Tamamen nötrleşmeleri için gerekli HCI nin mol sayısı

jj

E) İyonlaşma dereceleri

g ö,

o _cro D

2' i5

3.

6.

9. pH=3 Zayıf

---

(.

pH=3

asit -~

-- ~

100 ml

kaplarda bulunan çözeltilerin aşa­ verilen özelliklerinden hangisi aynıdır?

(HN0 2 ve (C2 H 5) 2 NH nin etki değerliği 1 dir.)

100 ml

1 2~

A)

Şekildeki kaplarda 25 °C de aynı tesir değerliği ­ ne sahip zayıf ve kuwetli asitlerin sulu çözeltile ri bulunmaktadır .

Şekildeki

ğıda

Bu işlem sırasında çözeltideki değişimlerle ilgili olarak çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur?

Kuwetli asit c._

~· i5

2'

Buna göre,

25 °c de dengede bulunan zayıf HA asidinin sulu çözeltisine, hacmi iki katı oluncaya kadar saf su ilave ediliyor .

.D

O

V

r;

2: ~

pH\.

B)

2V Hacim

O

V

2V Hacim

1. Çözeltilerin derişimleri eşittir . C) ~ H+] 2 'c

il. Çözünen zayıf asidin mol sayısı daha fazla-

A) H+ iyonları derişimi

dır .

B) OW iyonları derişimi

111.Çözeltilere

eşit hacimlerde

saf su ilave edilirse asitlerin iyonlaşma yüzdeleri artar .

C) İyonlaşma yüzdeleri

yargılarından

D) pH değerleri

O

hangileri yanlıştır? B) Yalnız il

D) il ve 111

2d d

2V Hacim

O

'--

V

E)a HA

nın iyonlaşma

E) pOH değerleri A) Yalnız I

V

D) ~ OW]

% si

e C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

g

"

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~-' ;; L-~~~~~~~~~~~~~~~~~-' "

O

V

2V Hacim

2V Hacim


13.

}

10.

:;;

BOH(suda)

HA(suda)

(K8 = 1x10-4)

pH=14

pH=O Şekildeki

Bu çözeltinin 2 litresinde 40 gram asit çözüngöre, asidin mol kütlesi kaç gramdır?

düğüne

değeri kaçtır? (CH 3 COOH=60)

_ _ja

-

(_

~

-

c!

sıcaklığında hazırlanan bir değerli zayıf bir asidin sulu çözeltisinde pH değeri 2 dir.

16. Oda

:

1000 ml sulu çözelti hazırlanıyor.

Çözeltide as itin % 1O u lyonlaştığına göre aynı sıcaklıkta CH 3COOH nin asitlik sabiti (K8 )

1M

1M

Zayıf bir asit olan CH 3 COOH nin 6 miligramı ile

kaplarda bulunan 25 °C deki çözel-

°?.

A) 1.10- 5

O) 2.10---a

1'

tiler için,

:,;

1. HA asit, BOH

B) 30

A)20

B) 2.10--{j

0)60

C)40

E) 80

E) 1,5.10---a

bazdır.

il. HA çözeltisinde [W] = 1.1 o - 14 M dir.

111.BOH nin bir

kısmı iyonlaşmamıştır .

yorumlarından

hangileri doğrudur?

E) 1,il ve 111

O) il ve 111

11. Oda

pH=2 olan bir çözelti için,

koşullarında

1. K8

C) 1ve 111 °?.

B) Yalnız il

A) Yalnız I

0

111.Derişimi 1.1 o-2 M dir .

1. s+

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

(CH 3 NH 2 için Kb=4.10-4) iyonları derişimi azalır. değeri artar.

111.BOH nin

E) il ve 111

yargılarından

hangileri doğru olur? B) Yalnız il

D) 1ve il

C) Yalnız 111

E) 1,il ve 111

.2>

o

..,.

E' :;;

lu çözeltilerinin oda koşullarında pH değerleri sırasıyla 2 ve 3 tür.

g_ İ

Buna göre,

1. A

nın asitlik kuweti,

B ninkinden büyüktür .

111.B çözeltisi Aya göre daha

A) Yalnız I

hangileri

o-

1. NH 3

elektrolittir.

il.

yanlıştır?

B) Yalnız il

D) 1ve 111

zayıf

zeltisinde bulunan tanecikler C 6 H 5 0H , H+ ve dir. C6 H5

18. t °C de HX zayıf asidi O,1 M lik sulu çözeltisinde

arı

%1

:c

Buna göre bu asidin aynı sıcaklıkta 0,4 M ilk sulu çözeltislndekl iyonlaşma % si kaçtır?

C) Yalnız 111 .o

A) 0,5

gazı,

B) 1

C) 2

D) 3

E)5

su,

111.HCI ?, 2'

oranında iyonlaşmaktadır.

;

Bu asidin iyonlaşma yüzdesini artırmak için, dengedeki sulu çözeltisine,

il. İkisi de suda % 100 iyonlaşır. yargılarından

D

15 . C 6 H 5 0H (fenol) bir asittir. Bu maddenin sulu çö-

Aynı derişime ve tesir değerliğine sahip A ve B su-

E) 0,25

D) 0,20

}

C)0,15

B)0,10

A)0,05

iyonlaşma yüzdesi değişmez.

A) Yalnız I

12.

çözeltisinin t °C deki pH değeri 12 dir.

Buna göre, bu çözeltinin 200 ml sinde kaç mol CH 3 NH 2 çözünmüştür?

ilişkin,

hangileri kesin likle doğrudur?

D) 1ve il

2'

+ OW

BOH~B+

il. pH A) Yalnız I

.,. 17. Zayıf bir baz olan metil aminin (CH 3 NH 2) sulu

iyonlaşma dengesi,

14. Sudaki

şeklinde olan bir baz çözeltisine aynı sıcak­ lıkta bir miktar NaOH(k) eklenirse çözeltiye

dir.

yargılarından

$)

!

değeri 1.1 o - 4 tür .

il. p0H=12

"'

f

gazı

maddelerinden hangileri tek bilir?

başına

eklene-

g_ :ıı,

"

E) il ve 111 A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve il

C) Yalnız 111

E) il ve 111

Q ~ ~ E ~~_, :o ._~~~~~~~~~~~~~~~~~_, '-~~~~~~~~~~~~~~~~~_J "° L-~~~~~~~~~~~~~~~


=-=

1.

4.

1. CH 3 COOH - CH 3 COONa

Sr(OH) 2 kuvvetli bazı ile HCN oluşan

2. NH 3 - NH 4 CI

zayıf

asidinden

7.

Sr(CN) 2 tuzunun sulu çözeltisiyle ilgili,

litre HN0 3 çözeltisinin pH değeri kaçtır?

1. pOH > pH dir. 3. NaCI-

HCI

il.

Yukarıdaki şımların

madde çiftlerinden oluşan karı­ oda koşullarındaki sulu çözeltileri

[WJ

1. 1.nin pH si 7 den küçüktür. il. 2.de [OW]>10-

7

111.Ortam baziktir.

A) Yalnız

hangileri

A) Yalnız 1

doğru

D) il ve 111

2.

C)

1 ve

Jili__

1 M YX

g. "'

5.

7

C) Yalnız 111

E) 1ve 111

1. HCI + NaOH ~ Nacı + H20

8.

iV. HF + NH 3 ~ NH 4 F V. CH 3 COOH+NaOH

1. HX ve YX çözeltileri karışımı tampondur.

A)0,20

C)0,10

E) 0,01

tepkimelerinde oluşan çizili tuzlardan hangisinin hem anyonu hem de katyonu hidroliz olur? altı

doğru değildir?

(HCI : Kuwetli asit, NaOH : Kuwetli baz, NH 3 : Zayıf baz, HF : Zayıf asit,

8) Yalnız il

D) 1ve 111

C) Yalnız 111

HCN: Zayıf asit, CH 3COOH : Zayıf asit)

E) il ve 111

A) 1

6.

1. HX il. YOH

8) il

C) 111

D) iV

E)V

9.

pH=12 olan bir kuwetli baz çözeltisi ile bir HN0 3 çözeltisi eşit hacimlerde karıştırılıyor. Karışımının

111.YX

HN0

111.sünötr bir tuzdur.

Bu maddeler ile 25 °C de eşit hacim ve molar çözeltilerin pH değer- _q, leri arasında nasıl bir ilişki vardır?

derişimde hazırlanan

A) 1>11>111

8)0,15

D) 0,05

~ CH 3 COONa+H 20

Yukarıdaki nötrleşme

111.YX tuzu hidroliz olur.

maddelerinden

2 litresinde 11,2 gram KOH içeren bir çözeltinin 500 mililitresini nötrleştirmek için, kaç mol HBr gerekir? (K0 .~=56)

111.NaOH + HCN ~ NaCN + H20

13

il. HX ile YOH kuwetli elektrolittir.

3.

8) Yalnız il

il. HCI + NH 3 ~ NH 4 CI

tabloda verilen bilgilere göre,

A) Yalnız 1

E) 4

111

1

10- 1 M YOH

hangileri

D) 3

E) 1, il ve 111

10-- 1 M HX

yargılarından

C) 2

olabilir?

25 °C de ki sulu çöze lti

Yukarıdaki

8) 1

yanlıştır?

D) 1ve il

8) 1ve il

1

A) O

hangileri

o,

M dir.

111.3. sü asidik tampon çözeltidir. yargılarından

(8a(OH) 2= 171)

> [OW] dir.

yargılarından

için,

3,42 gram Ba(OH) 2 ile nötrleşebilen 400 mili-

8) 1>111>11

D) 111>1=11

3

pH değeri 7 olduğuna göre, çözeltisinin derişimi kaç molardır?

A) 0,50

Buna göre, X in atom kütlesi (H=1,

C) 0,10

8) 0,02 D) 0,01

1,8 gram H2~0 4 asidi ile O,1 M 200 ml Ca(OH) 2 çözeltisi tam olarak nötrleşiyor.

A) 12

kaçtır?

0=16)

8) 14

C) 24

D) 31

E) 0,20

C) 11>111>1

E) 1=11>111

"'

D

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası B(C)

E) 32


10.

12 1. 10- 2 M XOH sulu çözeltisinde [H+J=1.10Mdir.

il. 10--4M HY sulu çözeltisinde [OHl = 1.10M dir.

13. 0,2 M 200 mL HCI çözeltisini

verilen çözeltiler oda sıcaklığında boş

bir kapta

karıştırılıyor.

8)

A) 100

11.

Eşit

~

hacim ve

derişimdeki

8)40

A) 58

E) 24

D) 29

C) 32

-----

14.

H2S0 4 ile Ca(OH) 2

25 °C olan yeni çözeltiyle ilgili,

:O

111.200 mililitre 0,5 M NaOH çözeltilerinden hangileri, derişimi 1,0 M olan HCI çözeltisinin 100 er mililitresi ile karıştırı ­ lırsa pH değeri 7 olan çözelti elde edilir?

1. pH ve pOH , .ö

Yalnız

D) il ve 111

12.

8)3

C)6

8) Yalnız il

C) 1ve il

A) Yalnız 1

E) il ve 111

Buna göre sirke çözeltisindeki asetik asidin (cH;cooH) kütlece yüzdesi kaçtır?

(CH3 COOH=60)

A)

Yalnız

1

8)

Yalnız

C) 1ve il

il

E) il ve 111

E) 2,4

D) 4,8

C)24

8)48

g_

E) 1, il ve 111

Özkütlesi 1,2 g/ml olan ve kütlece % 49 H2 S0 4 içeren 100 ml çözelti ile 200 ml kaç 0 molarlık NaOH çözeltisi karıştırılırsa nötr çö- { zelti elde edilir? (H2 S0 4 =98) A) 1,2

başına kullanı ­

C) 1ve 111

8) 1ve il

il

maddelerinden hangileri tek labilir? (NaOH = 40)

A) 52

eşitlik vardır?

D) 1ve 111 A)

gazı,

:O

111.[W] ve [OW] verilenlerden hangilerinde

44,8 litre HCI

g_ 17. 100 gram sirke çözeltisi 0,02 M 4 L KOH çözeltisi ile tamamen nötrleşmektedir. 11>

1. 100 mililitre 2,0 M NaOH 00 mililitre 1,0 M KOH il. 1_

2 il. [Ca+ 2J ve [S0 4 J,

koşullarda

1. normal

il. 1 litre 2 M HN0 3 çözeltisi,

D) 1ve 111

çözeltileri karıştırılıyor . Sıcaklığı

200 gram % 40 lık NaOH çözeltisini tamamen nötrleştirmek için,

E) 100

D) 10

C) 1

10

16.

111.1 litre 2 M NH3 çözeltisi

Bu karışımın pH değerinin 7 olması için 1.çözeltinin hacminin, il. çözeltinin hacmine oranı kaç olmalıdır?

1

için

Baz çözeltisinde 1, 16 gram çözünmüş madde olduğuna göre, bazın mol kütlesi kaç ~ gramdır?

10

Yukarıda

nötrleştirmek

iki değerli bir baz çözeltisi kullanılmaktadır.

D) 12

E) 15

15.

18. Özkütlesi 1,06 g/mL olan 25 mL CH 3 COOH

Oda sıcaklığında pOH değeri 2 olan NaOH çözeltisi,

1. pH

değeri

(asetik asit) çözeltisini tamamen nötrleştirmek için 35 mL 0,5 M NaOH çözeltisi gerekmektedir.

2 olan HCI çözeltisi,

Bu bilgiye göre asetik asit çözeltisinin,

il. 10- 2 molarH 2 S0 4 çözeltisi,

il. kütlece %

maddelerinden hangileri ile eşit hacimlerde ;; karıştırıldığında oluşan çözeltinin pH değeri 7 olur? .2

A)

Yalnız

1

8) 1ve il

D) il ve 111

derişimi,

111.kütlesi niceliklerinden hangileri bulunabilir?

(CH3 COOH = 60)

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

A) o

>

E' .ö

"' .ö

Bilgiyoluİl~!i_l_(_imycı_ _Ş~r':l Banka_sı B(CJ ___

derişimi,

1. molar

111.10- 2 molar CH 3 COOH çözeltisi

Yalnız

1

8)

D) il ve 111

Yalnız

il

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111


1.

~

Oda sıcaklığındaki 1 litrelik bir çözeltide 1 mol CH3 C00Na ve 1 mol CH3 COOH çözünmüş olarak bulunmaktadır .

2'

iy9nlaşma

miktarda HCI ve NH3 çözeltileri karıştı- E'

2

tepkimesi

"' .i5

sabiti (Kal nin de-

+ NH3 (aq)----+ NH4 Cl(aq)

(HCI için Ka çok büyük, NaOH için Kb çok büHCN için Ka=6,2 .10- 10, NH 3 için

yük ,

Kb= 1,8.10- 5 )

karışımda

il. Asidik tuz

~ 2'

pH = 7 dir .

oluşur.

A) Bazik özellikte olma

111.Tepkimede artan madde olmaz.

.i5

ma yüzdesi ,

hangisi NaCN, NH 4 CN ve NH 4 CI tuzlarının ortak özelliğidir?

gerçekleşiyor.

1. Oluşan

iyonlaş -

Aşağ~dakilerden

.i5

Buna göre,

ğeri,

il. 1 M CH3 COOH çözeltisinde asidin

Eşdeğer

rıldığında,

HCl(aq)

Bu çözeltideki H+ iyonları derişimini bulmak için aynı sıcaklıkta,

1. CH3 COOH için

4.

.i5

yargılarından

B) Asidik özellikte olma

hangileri doğrudur?

C) Nötr özellikte olma

/

111.CH3 COONa

nın bazlık

(HCI: Kuwetli asit, NH3

sabiti (Kb) nin değeri

B)

Yalnı z

O) il ve 111

il ,,

baz)

O) Moleküler

yapıda

olma

E) Hidroliz tepkimesi verme

niceliklerinden hangileri tek başın a yeterl~dir? .2' .i5

A) Ya l nız 1

: Zayıf

~

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

il

O) il ve 111

C) 1ve 111

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

~

E) 1,/ 11ve 111

2'

.i5

~

2'

.i5

2.

0,05 M 100 mL NH 3 çözeltisine oda sıcaklığında kaç miligram NH Cl(k) ilave edilirse 4 çözeltinin pH değeri 9 olur?

~

5.

İ

B) 26,75

O) 267,5

8. }

X

0,1 M çöze lti

pH

C) 53,5

değer i

X molar CH3 COOK çözeltisinin pH Buna göre çözeltinin

.i5

(H=1, N=14 , Cl=35,5, NH3 için Kb=2.10 - 5) A) 5,35

Çizelgede O,1 er molar X, Y, Z, T çözeltilerinin oda sıcaklığındaki pH değerleri verilmiştir.

y

z

T

(CH3 COOH için Ka=10 ~5 )

11

5

13

A) 1

B) 10- 1

değeri

8 dir.

derişimi(X) kaçtır?

C) 10- 2

O) 10- 3

E) 10- 4

E) 535 Buna göre bu çözeltilerden hangi ikisi karış- ~ asidik tuz oluşur? E'

tırıldığında

.i5

A) X ve Y

B) Yve T

O) X ve T

3.

O,1 M CH3 COOH ve O, 1 M CH3 COONa sulu çö-

6.

zeltilerinin 100 mL lik karışımına sabit sıcaklıkta ~ hacim iki katına çıkıncaya kadar saf su ilave ediliyor .

f

Buna göre son çözeltinin deney sıcaklığında­ ki pH değeri kaçtır?

8)3

C)4

0)5

E) 6

25 °C de,

9. ~

HCN için KA=6,2 .10-10

~

.i5

HN0 2 için KA=4,0.10-4 NH3 için K8 =1,8 .10- 5

(CH3 COOH için Ka=1.10 - 5 dir .) A)2

C) Z ve T E) X ve Z

~ 2' :ö

olarak veriliyor.

}

Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin 25 °c deki sulu çözeltisinde pOH > 7 dir?

A)NaCN

B)KN0 O) NHp

g.

25 °C de

hazırlanan

0,2 M lik NH 4 CI tuzu çö-

zeltisinin pOH değeri kaçtır? (25 °c de NH3 için Kb=2.10 - 5 )

A) 2,7

B) 3

C) 5

0)9

E) 11

2

E) LiCN

o

9 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .i5 ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ .i5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ____ Bilgiyolu İl e ri Kimya Saru Bank~ sı B(Cl


Oda sıcaklığında pH değeri 10 olan NaCN çözeltisinin derişimi kaç molardır?

10.

§>

C6H5COONa tuzunun seyreltik sulu çözeltisine oda koşullarında derişik HN0 3 çözeltisi ilave

13.

:o

(25 °C de HCN için K8 =4.10 - 10) 2

C) 2.10- 3

B) 4.10- 4

A) 2.10 - 4

S!

ediliyor .

2L 0,2 M HCl(aq)

100 ml Ca(OHh(aq) d=2 g/ml

Buna göre,

1. OW

il. Çözeltinin pH

E) 4.10- 2

O) 4.10 - 3

C6 H5Coo 111.

Şekildeki kaplarda bulunan çözeltiler karıştırıldı­ ğında aralarında artansız bir tepkime gerçekleş­ mektedir . Buna göre Ca(OH) 2 çözeltisinin kütlece yüz-

de

g_ 14.

sıcaklığındaki,

!

1. 0,1 M NaOH ile 0,1 M HCI

g_ çözelti çiftlerinden hangileri eşit hacimlerde karıştırıldığında H+ iyonları derişimi OH iyonları derişimine eşit olur?

f

C) 14,8

4

çözeltisini tama-

7

A)

Yalnız

B) Yalnız il

C)

Yalnız

E'

111 °

lık

NaOH çözeltisi,

111.1 litre 2 M Mg(OH)2 çözeltisi

HX(aq)

+ H2 0(s)

A) 1.10- 2

B) Yalnız il

~

H3 Q+(aq)

B) 2.10- 3 O) 2.10---a

A) Yalnız I

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

kullanı­

maddelerinden hangileri tek baş ın a labilir? (H2 S0 4 =98, Na0H=40)

+ x - (aq)

C) 1.1o-7 E) 1.10- 10

C) 1ve il

E) il ve 111

O) 1ve 111

E) 1ve 111

O) 1ve il

B) Yalnız il

tepkimesine göre HX çözeltisinin pH değeri 2 dir. 200 ml ilk bir çözeltide HX i tamamen tepkimeye sokmak için 0,01 mol KOH gerektiğine göre HX in asitlik sabiti (K8 ) kaçtır?

g, I

hangileri doğrudur?

E)74

400 gram % 49 luk H2 50 men nötrleştirmek için, il. 200 gram % 40

artar.

O) il ve 111

1. 2 litre 2 M KOH çözeltisi,

il. 0,1 M HCI ile 0,1 M NH3

değeri

iyonları derişimi azalır.

(C6 H5 COOH için K8 =6,6.10 - 5)

A) Yalnız I

B) 7,4

0)37

Oda

yargılarından

(Ca(OH)2 = 74)

d e rişimi kaçtır?

A) 3,7

11.

iyonları derişimi azalır .

D

o

"' .o 12.

15 . N~C0 3 ve KOH katılarından oluşan karışımın Özkütlesi 1,80 g/ml olan kütlece % 98 lik kütlesi 16,2 gramdır. Bu karışım 3 L 0, 1 M lik H2 50 4 çözeltisinin 100 ml sini tamamen 1 HCI çözeltisi ile, nötrleştirmek için kaç gram NaOH katısı gerekir? (Na0H=40, H2 S0 4 =98) KOH + HCI ~ KCI + H2 0

f

A) 72

B) 144

C) 244

O) 300

E) 400

t.o

Na2C0 3 + 2HCI ~ 2NaCI + C0 2 + H20 denklemlerine göre

artansız

tepkime veriyor .

Buna göre başlangıç karışımında kaç gram KOH vardır? (Na2C0 3 =106, KOH=56)

0)2

.__

_________________ Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası B(CJ

g, :;; .__ __. E'

C) 2,3

B) 5,6

A) 10,6

E) 1,75

_________________

__.

18

bir baz olan BOH nin arı su ile hazırlanmış sulu çözeltisinin pH değeri 11 dir. Bu çözeltinin 100 mililitresinin tamamını tepkimeye sokmak için 0,01 mol HCI gerekmektedir. Buna göre, BOH nin bazlık denge sabitinin (Kb) değeri kaçtır?

Zayıf


1.

Bir indikatör asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi, nötr ortamda ise yeşil renk veriyor. İçinde bu indikatörden bir kaç damla bulunan 1O ml 0, 1 M HCI çözeltisine azar azar 0,2 M NaOH çözeltisinden ekleniyor.

4.

°'

7.

0,1 M H2 S0 4

1. 3 ml

Şekildeki

il. 5 ml

rr .

Bu olayla ilgili,

+

Turnusol boyası '-100 ml

Buna göre, eklenen baz çözeltisinin hacmi,

Oda sıcaklığında 0, 1 M 100 ml HCI çözeltisine 0, 1 M 100 ml NaOH çözeltisi ekleniyor.

7

1~

kapta, içine birkaç damla turnusol bo0,1 M, 100 ml H2 S0 4 çözeltisi

10-,

111.10ml

bulunmaktadır . Bu kaba azar azar 0,4 M NaOH çözeltisi ekleniyor.

zeltinin rengi mavi olmaz?

Eklenen NaOH

O

Zaman O

Karışım

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve il

C) Yalnız 111

E) il ve 111

1.

20 ml

kırmı z ı

10-

51 ml

kırmızı

10-13

111.

100 ml

mavi

Tablodaki eklenen NaOH çözeltisinin hacmi - ~ ne göre, oluşan çözeltinin rengi hangilerinde İ) doğru olarak verilmiştir? Yalnız

1

8)

Yalnız

D) 1ve 111 Aşağıda miktarları belirtilen kuwetli

asit ve baz çözelti çiftlerinden hangisinin karıştırılma­ sı sonucunda oluşan çözeltiye kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında renk maviye döner?

5.

Üç ayrı kapta bulunan NaOH çözeltilerine,

il

"'

0,05 M 200 ml sulu

g 8. ö,

Yalnız

il

C) Yalnız 111

E) 1ve 111

Oda koşullarında, 0,7 M 600 ml KOH çözeltisi ile X M 400 ml HN0 3 çözeltisi karıştırıldığında yeni çözeltinin pH değeri 13 oluyor . 3

çözeltisinin molar derişimi

(X) kaçtır?

A) 1 M, 1 L H2 S0 4 ve 1 M, 1 L NaOH B) 1 M, 2 L HCI ve 1 M, 1 L KOH

eklenerek üç ayrı deney yapılmaktadır .

C) 1 M, 2 L HCI ve 1 M, 1 L Ca(OH) 2

Buna göre, deneylerin hangilerinden elde edilen sulu çözelti mavi turnusolu kırmızıya g_ boyar?

A) 0,3

8) 0,4

C) 0,6

D) 0,8

E) 1,0

ve 1 M, 2 L KOH

A) Yalnız 1

8)

Yalnız

D) 1ve il

Oda koşullarında aşağıdaki çözelti çiftlerinin kaçözeltiye turnusol boyası

rıştırılmasıyla oluşan damlatılıyor.

Buna göre oluşan sulu çözeltilerden hangisinin turnusol boyasına etkisi yanlış verilmiştir?

Çözelti Qiftleri

A) 0,1 M V L HCI

Turnu sol _filfilfil_

B) 0,2 M V L H2 S0 4

C)

Yalnız

111

E) 1ve 111

Molar derişimleri ve hacimleri eşit olan H S0 2 4 ile NaOH çözeltileri bir kapta karıştırılıyor . ~ E' Buna göre oluşan yeni çözelti ile ilgili aşağı- 5 daki ifadelerden hangisi yanlı ş tı r?

9.

O,1 mol HCI ile bir miktar NaOH bazı suda çözünerek 500 ml lik sulu çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin 25 °c deki pH si 14 olduğuna göre çözünen NaOH bazının mal sayısı kaçtır?

A) [H+] = [OW] dir . A) 0,2

8) pOH > pH dir. 2

Kırmızı

E) Sudan gelen H+ iyonları [H+J=[ S0 42 J dir .

]

8) 0,3

D) 0,5

= [Na+ 1] dir .

Mavi

C)

0.4

E) 0,6

D) Turnusol kağıdının rengini kırmızıya boyar.

+0,1 MVLKOH 3

6.

il

C) [S0 4-

+ 0, 1 M 2\/ L NaOH

C) 0,1 M V L HN0

8) D) 1ve il

Buna göre HN0

il. 0, 1 M 100 ml sulu NaCI çözeltisi

3

A) Yalnız 1

oluşan

111.0,05 M 200 ml sulu CH 3 COOH çözeltisi

E) 1 M, 1 L HN0

Zaman

111

çizi len grafiklerden hangileri doğrudur?

C) 1ve il g_

E) 1,il ve 111

~

o

1. 0,2 M 100 ml sulu HN0 3 çözeltisi

D) 1 M, 1 L H2 S0 4 ve 1 M, 1 L Ca(OH) 2

7

il.

A)

Zaman

, , [OW] (mol/L)

özellinin renqı

3.

~

yası konulmuş

olduğu durumların hangilerinde kaptaki çö-

2.

[H+l(mol/LJ

ihmal

edilirse

Renksiz

+ 0,1 M V L Mg(OH) 2 D) 1 M 2V L HCI

Kırmızı

+ 1 M V L NaOH

E) 1 M V L

Nacı

Kırmızı

+ 0,1 M V L H2 S0 4

g

~---------------------'

E'

_________________

._

__..


1 O.

13 . Oda

100 ml 0,01 M HCI çöze ltisi ile 400 ml 0,01 M } ii NaOH çözeltisi oda koşullarında karıştırılıyor.

Buna göre son çözeltideki H+ iyonları derişi ­ minin OW iyonları derişimine oranı kaçtır?

Oluşan

C) _!_.10-

8

36

~ 16. n

çözelti ile ilgili, g_ 2' .,,

il. [OWJ=10 - 13 M dir .

D

B) 36.10- 10

100 ml 0,2 M H2 SO 4 çözelti-

1. pH=pOH dir .

o

E'

A) ~ ,10- 11 6

sıcaklığındaki

si, 100 ml 0,2 M NaOH çözeltisi ile karıştırılıyor .

2

0,1 M HCl(aq)

4]

yargılarından

hangileri doğrudur?

Oda sıcaklığında şe kildeki kaplarda bulunan çözeltilerin her birine 50 ml 0,2 M NaOH çözeltisi ekleniyor .

C) Yalnız 111

Bu kaplarda oluşan yeni çöze ltilerin 25 °C deki pH değerleri aşağ ıdakil erden hangisinde

E) il ve 111

D) 1ve il

111

il

1

B) Yalnız il

50 ml

50 ml

100 ml

dir.

111.[Na+]=[S0

A) Yalnız I

0,1 M HCl(aq)

doğru karşılaştırılmıştır?

C) 1> 11> 111

> 11> 1 B) 111

> 1> 11 A) 111

o

> 11 D) 1> 111

"'

> 1> 111 E) 11

3 25 °c de pH değeri 1 olan 100 mililitre kuwetli gram 1 17. 11. Oda sıcaklığında eşit hacimli ve derişimli NaOH 1 14. 0,2 M HCI çözeltisinin kaç cm ünde 1,56 HA asidi ile pH değeri 13 olan 600 mililitre kuvf değeri pH çözeltinin son çözünürse K metali f çözeltileri karıştırılıyor .

ve H2 S0 4

Buna göre,

oluşan

Buna göre

1. Derişimi en küçük olan OH- iyonudur .

yargılarından

so/

1. pH

g_ E'

şir.

gerçekleşir.

yargılarından

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

7 ye eşittir .

111.Su ilave edilirse kapta hidroliz tepkimesi

doğrudur?

B) 1ve il

oluşan karışıma ili şk in,

değeri

il. 50 ml 1 M HCI çözeltisi ile tamamen nötrle-

E)400

0)200

iyonlarının derişimi eşittir .

hang ileri

A) Yalnız il

C) 0,50

B) 0,40

A) 0,02

il. pH değeri 7 den küçüktür .

111.Na+, H+ ve

vetli BOH bazı karıştırılıyor .

1 olur? (K= 39)

çözelti için,

A) Yalnız I

hangileri doğrudur?

12.

HCl(g) _.

E) il ve 111

Tepkime

li

1. H+

1.10- 3 M 500 ml NaOH(suda)

sonrası

E' 25 °C deki yeni çözelti için, .o

iyonları derişimi 0,08

il. [W] .[OW]=1.10-14tür

111.cı -

iyonları derişimi

yargılarından

den oda yor .

g_

HCI çözeltisi 25 °C de karıştırılıyor.

n

Şekildeki

18.

15. 200 ml O,1 M NaOH çözeltisi ile 300 ml 0,2 M

}J

Son durumda çözeltinin pH değeri 3 olduğuna göre çözeltiden geçirilen HCI gazının oda } koşullardaki hacmi kaç ml dir? (Kaptaki çözelti hacminin değişmediği kabul .ö

A) Yalnız I

0,1 M 100 ml CH 3COOH

M dir.

.

O,12 M dir. Şekildeki

hangileri doğrudur?

kapta bulunan sulu çözeltiye sabit sı­

caklıkta ,

kapta bulunan NaOH çözeltisinin için-

koşullarında bir süre HCI gazı geçirili- }

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

D) 1ve il

B)

D) il ve 111

1 ve

il

1

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

1. 100 ml saf su , il. 100 ml 0,1 M NaOH,

111.100 ml 0,1 M HCI maddeleri

ayrı ayrı

ilave ediliyor.

Buna göre, elde edilen son çözeltilerin pH değerlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

edilecek.) g_

C) 2,45

B) 12,25

A) 24 ,5 D) 1,225

f

C) 11> 1> 111 > 11 B) 1> 111 A) 1> 11> 111 > 11> 1 E) 111 >1 D) 11> 111

E) 0,245

i

1

~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ .Ö ,__~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö '-~~~~

Bilg iyolu ileri K i mı1a Soru Bankası B(C)


~ 3.

1.

1 litre 1.10- 2 M HCI çözeltisine aynı sıcaklıkta hacim ve derişimde NaOH çözeltisi azar azar ilave ediliyor.

5.

pH

eşit

0,1 M HX 1L

Bu

işlem sırasında

HCI çözeltisiyle ilgili,

10 8 7 6

&__ cı -

~

7

1.10-2

2

5.10- 3

[OW] = 10- 10 M

Oda sıcaklığında hazırlanan yukarıdaki çözelti ile ilgili olarak,

1. Zayıf asit çözeltisidir .

VNaOH

4 2

O 1O 20 30 40 50 62,5 Eklenen baz

VNaOH

(ml)

il. 4 gram NaOH katısı ile tamamen nötrleşir. 111.HX asidi % 1 oranında iyonlaşmıştır . yargılarından

12

(ml)

hacmi (ml)

+

hangileri doğrudur?

Şekildeki grafik hacmi 50 ml olan kuwetli bir asit çözeltisinin, derişimi ve tesir değerliği aynı olan kuwetli bir baz çözeltisi ile titrasyon eğrisi­ ni göstermektedir.

10-2

(Na0H =4 0)

10-7 A) Yalnız 1

8) 1ve il

D) il ve 111

Buna göre tamamen nötrleşmiş asit çözeltisindek i OW iyonları derişimini 1.10- 2 M yapmak için çözeltiye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır?

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

VNaOH

(ml)

111

çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?

A) 12,5 ml daha aynı bazdan eklemek 8) 12,5 ml daha aynı asitten eklemek

A) Yalnız 1

8) Yalnız il

D) il ve 111

C) 1ve 111

C) 62,5 ml daha aynı bazdan eklemek

E) 1,il ve 111

D) 62,5 ml daha aynı asitten eklemek E) 100 ml saf su eklemek

2.

HX ve YOH bileşiklerinin , sulu çözeltilerinde %100 iyonlaştıkları bilinmektedir. H+ iyonları derişimi bu bileşiklerden,

:1

.,§

4.

Aşağıdaki

pH grafiklerinden hangisi O,1 M 100 mL NaOH çözeltisinin 0,3 M 100 mL HCI çözeltisi ile titrasyonuna aittir?

6.

pH 13

HX ile hazırlanan çözeltide 1,ox10- 2 M, YOH ile hazırlanan çözeltide ise 1,0x10- 12 M dir.

Bu iki çözeltinin eşit hacimleri karıştırıldığında oluşan çözelti için, aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi doğrudur?

A)

8)

pH

7

pH

13

13

7

7

Eklenen asit hacmi (ml)

A) pH=7 dir. 8) [W] =5x10-3 M dir .

o

C) [OH -J= 5x10- 3 M dir .

D) 8aziktir .

C)

E) Asidiktir.

Zaman O

D)

pH

Zaman pH

14

14

7

7

Şekildeki grafik 100 ml NaOH çözeltisinin 0,2 M HCI çözeltisiyle oda sıcaklığındaki titrasyonunu göstermektedir .

Buna göre titrasyon sonunda karışımın pH 1 yapabilmek için eklenmesi gereken asit çözeltisinin hacmi kaç mL olmalıdır?

değerini

o

.2'

:O

A) 100

8) 180 0)300

o

Zaman

E)

O

Zaman

pH

13 7

2

o

Zaman

g. .__ _________________

__, .o "' .__ _________________

__,

C)200 E)500


pH 13

J

7

.

o

Eklenen HCI nin hacmi

100

Bir kapta bulunan 10- 2 M 1 L KOH çözeltisine X M HCI çözeltisinden yavaş yavaş eklendiğin­ de çözeltinin pH değeri grafikteki gibi değişiyor.

grafikte 50 mL HCI çözeltisinin NaOH__ çözeltisi ile titrasyon eğrisi görülmektedir.

~

Buna göre,

1. Kullanılan NaOH çözeltisinin il.

Başlangıçta alınan

1. HX kuwetli bir asittir .

HCI çözeltisinin derişimi

il.

0

~

başlangıç hacminin iki katına çıktığında çözelti nötrdür .

doğrudur?

yargılarından

hangileri

B) Yalnız 111

Oluşan NaX tuzunun özellik taşır. -

yargılarından

A)

C) 1ve il

Yalnız

hangileri doğrudur? B) Yalnız 111

I

D) 1ve 111

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

sulu çözeltisi bazik

111.Başlangıçta asit çözeltisi 200 mL dir.

doğrudur?

B) Yalnız il

A) Yalnız I

E) il ve 111

D) 1ve III

1 M dir .

111.Çözeltinin hacmi

111.Çözelti, hacmi 1, 1 L olduğunda nötrdür .

A) Yalnız I

derişimi

1 M dir.

iyonları sayısı azalır.

ifadelerinden hangileri

grafik O,1 M HX asitinin, O,1 M NaOH çözeltisi ile titrasyonununa aittir.

Yukarıdaki

Buna göre bu olayla ilgili,

1. HCI nin derişimi (X) 10- 1 M dir.

NaOH çözeltisinin hacmi (mL)

200

Şekildeki

Buna göre,

il. Ortamdaki K+

'---------ı• Eklenen

Eklenen baz hacmi (mL)

100

C) 1ve il

E) il ve 111

~

"'

D

8.

10.

pH

12.

pOH

o

"'

o

100

300

Şekildeki grafik 100 mL HCI çözeltisinin NaOH çözeltisiyle oda koşullarındaki titrasyonunu

göstermektedir.

Buna göre tltrasyon eğrisindeki a değeri kaçtır?

(log5=0,7)

C) 11,3

B) 10,7

A) 10,3 D) 11,7

o

Eklenen baz hacmi(mL)

E) 12,7

Eklenen baz hacmi (mL)

250

,

Oda sıcaklığında, 1 litre HCI çözeltisinin NaOH çözeltisi ile titrasyonuna ait pOH değişimi grafikteki gibidir.

Buna göre NaOH çözeltisinin 100 ml sinde kaç gram NaOH çözünmüştür? (Na0H=40)

.?

""

100

Eklenen X in hacmi (mL)

O,1 M 200 mL KOH çözeltisi O,1 M X çözeltisi ile titre edildiğinde X in hacmi ile çözeltinin pH değişimi şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre,

1. X bileşiği HCI olabilir. il. Çözeltinin toplam hacmi 300 mL

olduğunda

çözelti nötr olur.

C) 3,2

B) 4,0

A) 8,0 D) 2,4

E) 1,6

111.X

bileşiğinin tesir değerliği 2 dir.

yargılarından

A) Yalnız il

hangileri

B) Yalnız 111

D) il ve 111

._____________________

.~ ._____________________ ___. .ö

doğrudur?

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

___.


1.

Suda az çözünen bir tuzun t °C de, .,

çözünürlüğü

molar

.,. çözünürlük ~

doymuş şimi

çarpımı

4.

ö,

Belirli bir

(Kçç)Y,

çözeltisindeki

iyonların

Ag 2S

katısının

sudaki çözü- ~ 7. E' .i5

Buna göre aynı sıcaklıkta bu tuzun çözünürlük çarpımı (Kçç) değeri aşağıdakilerden

toplam deri-

hangisidir? (Ag2S = 248)

Z

değerleri

sıcaklıkta

nürlüğü 2,48.10- 15g/L dir .

X,

E'

.i5

c de 1o- 3 molar 1o litrelik XY2 tuz çözeltisini doygun hale getirmek için m mol daha XY tuzu 2 çözmek gerekiyor . t

0

Bu sıcaklıkta XV2 tuzunun molar çözünürlüğü aşağıdakilerden

hangisine

eşittir?

veriliyor.

Buna göre X, Y ve Z değerleri arasındaki iliş­ ki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak

A) 1.10-51

'"

karşılaştırılmıştır?

B) 3.10- 51

O) 1.10~

C) 4.10-51

g_

E) 4.10-34

9'

.i5

A) 10- 3+0,1m

B) 10- 2+0 ,1m

C) 4.(10-3+0,1m)

O) 10-3+ 10m E) 10- 2+1om

A) X>Y>Z

B) Z>X>Y D)Z>Y>X

C) Y>X>Z

~

E)Y>Z>X

~

L'

~

g_ 9' ;;

9, ö,

ii

2.

ii

Aşağıdaki

maddelerden hangisinin karşısın5. 0 da verilen çözünürlük çarpımı sabltl(Kçç) nln "' birimi yanlıştır? Madde

Kçç nin birimi

t °C de AnBm katısının sudaki çözünürlüğü g_ 8. S mol/L, çözünürlük çarpımı sabiti Kçç dir. E' .ii

25 °C de

Buna göre, t °C de aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Buna göre,

o

g

c,,

A) Ag 2S(k) B) Fe(OHb(k)

M4

C) SrC0 3(k)

M4

D) Ca3(P0 4h(k)

M5

E) AgBr0 3(k)

M2

°'

A) n = 2 ve m = 2 ise Kçç = 16S4 tür.

M3

.i5

C) n = 2 ve m = 1 ise Kçç = 4S3 tür.

"' D

suya 15 gram SrCr0 4 katısı eklenehazırlanıyor .

1. 2,76 gram SrCr0 4 çöker .

il. Çözeltinin derişimi 6.10-3 M olur. 111. Çözeltide toplam 1,8.10-2 mol iyon bulunur.

B) n = 1 vem = 2 ise Kçç = 4S3 tür . ğ

arı

rek 1O litre çözelti

yargılarından

g_ E'

.i5

hangileri

doğrudur?

(25 °C de SrCr0 4 için Kçç=3,6.1o-5,SrCr0 4=204)

D) n = 1 vem = 3 ise Kçç = 27S4 tür. E) n = 2 vem = 3 ise Kçç = 54S5 tir.

,,

A)

Yalnız I

1

B)

Yalnız

il

D) 1 ve 111

E'

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

li

\ o

g_

ö,

E' ii

~

1

E'

.i5

3.

Aşağıda

nln

formülleri verilen tuzlardan hangisiçözünürlük çarpımının (Kçç) birimi

mol4 .L- 4

tür?

ii

6.

:ğ'

c de X(OH)ı nin doymuş çözeltisinin 1 lit9. resinde 12 mg x+2 iyonu bulunduğuna göre, g_ X in atom kütlesi kaçtır? ~ (t°C de X(OH)2 için Kçç = 5.10- 10) t

0

g_ A) 24

B)40

C)56

0)64

Doygun çözeltisindeki anyon derişim! X, çözü-

nürlük çarpımı Kçç olan bir bileşikte~= X4 3 bağıntısı bulunduğuna

mülü

aşağıdakilerden

göre bu bileşiğin forhangisi -olabilir?

E) 128 İ A) Mg(OH) 2

B) CaC 20 4

D) Hg2Cl2

C) Cr(OH) 3

E) C~(P0 4h

E

o

g_

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~__, .i5 ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~--' .ii ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~--'

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası B(C)


10. 100 mL suda t °C bileşiği

sıcaklıkta

0,31 mg Ca3(P0 4) 2

çözünmektedir.

Buna göre Ca 3 (P0 4 ) 2 katısının aynı sıcaklık­ taki çözünürlük çarpımı (Kçç) değeri kaçtır? (Ca = 40, P = 31, O=

16. XY2 iyonik

Mn(OH) 2(k) nin çözünürlük çarpımı 4.10 - 15 dir. Aynı sıcaklıkta 100 litre saf suya 90 miligram Mn(OH) 2 katılıyor .

13. Belirli bir

sıcaklıkta

Buna göre dengeye aşağıdaki yargılardan

16)

sisteme ilişkin hangisi yanlıştır?

C) 1,6x10 - 5 B) 8x10 - 17 15 23 E) 3,2 x 10O) 1,08 x 10-

çarpımının

için çözünürlük

gramdır?

Buna göre, XV2 nin mol kütlesi kaç

ulaşan

(Mn(0Hh=89)

A) 8x10 - 15

katısı

Kçç=3,2.10 - 14 olduğu sıcaklıkta, 1O L doygun çözelti 18 mg çözünmüş XY2 içeriyor .

A) 62

B) 78

E) 107

O) 90

C) 88

A) Oluşan çözelti doymamıştır. B) 1 mg Mn(OH) 2(k) çöker. 5 C) Çözeltide OW iyonları derişimi 2.1 o- M dir . 3 O) Çözeltide 10- mol Mn(OH) 2 çözünmüş bulunur. 15 2 E) Çözeltideki [Mn +2J.[OWJ değeri 4.10- dir .

11 . 2 gram CaC0 3 katısının üzerine t °C de 20 litre su ilave ediliyor. Sabit sıcaklıkta çözünme için ye terli süre bekleniyor . Buna göre, dengeye ulaşan sistemde çözünmeden kalan CaC0 3 katısı kaç gramdır?

(t °C de CaC0 3 için Kçç=1 x 10-8, CaC0 3=100) C) 0,06

B) 0,02

A) 0,01

E) 1,8

O) 0,8

14.

Bazı tuzların

4 17. Sertlik derecesi 1 olan suyun 1O litresi 3.1 o-

25 °C deki çözünürlük çarpımları

mol çözünmüş CaC0 3 içermektedir.

aşağıda verilmiştir.

Çözü nü rlük

__TuL

Buna göre aynı sıcaklıkta doymuş CaC0 3 çözeltisinin sertlik derecesi kaç olur? (Deneyin yapıldığı sıcaklıkta CaC0 3 için

çarp ımı

1. CuCI

u o-6

il. PbCr0 4

2.10 - 16

Kçç=9 .1o-8 dir.)

1,2.10 - 5

Ag 2 S0 4 111.

Buna göre bu tuzların 25 °C deki çözünürlükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru karşı­

A) 1

B) 2

O) 10

C) 5

E) 20

laştırılmıştır?

C) 1>11>111 B) 111>11>1 A) 111>1>11 g ;;. E) 11> 1> 111 > 11 O) 1> 111

12.

oda sıcaklığında bazı tuzların çözünürlük çarpımı (Kçç) değerleri verilmiştir.

Aşağıda

bu tuzlardan hangisinin doygun çözeltisinde katyon derişimi en büyüktür?

Aynı sıcaklıkta

15. t °C de XY2 tuzunun çözünürlük

Çözünürlük

ç aq;ı ımı

2,0

X

10- 12

Fes

3,7

X

10- 19

C)

CaF 2

4,9

X

10- 11

O)

Pb(I0 3) 2

2,6

X

10- 13

E)

Ag 2S

A) AgCN B)

18. Sertlik derecesi 2 olan suyun litresi 27,2 milig-

(Kçç)

değeri 4.10- 12 dir.

<?

ram çözünmüş CaS0 4 içermektedir . Aynı sıcaklıkta doymuş

Buna göre aynı sıcaklıkta bu tuzun çözünürlüğü kaç gram/L dir? (X = 40, Y = 19)

CaS0

4

çözeltisinin

sertlik derecesi kaç olur? (CaS0 4 =136, Kç=2,5 .10-5)

B) 7,8 .10- 4

A) 1.10- 4 _Iı,g_____

çarpımı

O) 7,8 .10- 3

C) 4.10- 3

:§>

E) 1.10- 2

C) 10,0

B) 5,0

A) 2,5 O) 25,0

E) 50,0

1,6 X 10- 49

o

:,.

"'

._ _________________

Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası B(CJ

.o .___________________ __, 2'

~


1.

Az çözünen bir tuz olan Ag P0 ün 25 °C de } 4. 3 4 sudaki çözünürlüğü n mol/L olduğuna göre, .ö bu tuz için aynı sıcaklıkta,

1. Çözünürlük çarpımı Kçç=27n 4 tür . il. Doygun çözeltisinde Ag+

iyonları derişimi

:;;

3n mol/L dir.

yargılarından

A)

Yalnız I

B)

Yalnız

il

Çözeltinin hacmi 1.10 4 litre olduğuna göre aynı sıcaklıkta çözünürlük çarpımı (Kçç) de-

yargılarından

doğrudur?

D) il ve 111

Buna göre aynı sıcaklıkta bu tuzun doygun çözeltisi için, 1. [Pb 2+]=1.10 - 4 mol/L dir.

A)

C) 1 ve il

0

B)

Yalnız

O) 1ve 111

il

sayısı

0,5 tir.

ğeri kaçtır?

mol/L dir. g_ ğ,

hangileri doğrudur?

Yalnız I

"'

E) 1,il ve 111

4

Bir miktar tuz saf su içerisinde çözündüğünde toplam mol

111.100 ml sinde 1.10- 4 mol Pb2+ iyonu içerir.

Q

4n moldür.

hangileri

oluşan doygun çözeltide x+ 3 ve y - 2 iyonlarının

il. [Ct-]=2.10-

111.1 litre doygun çözeltisinde Ag+ ve P0:;3 iyonları toplamı

Belirli bir sıcaklıkta PbCl (k) tuzunun çözünür - } 7. 2 .ö lük çarpımı Kçç=4 x 10- 12dir .

A) 6.10- 10

:;;

B) 7,2.10 - 10

D) 1,08.10- 23

C) 7,2.10 - 23

E) 10,8.10- 23

C) 1 ve il E) il ve 111

o

"'

g

g

ğ,

ğ,

2.

XY3 ve ZT2 tuzlarının t °C de molar çözünürlükleri eşittir.

Buna göre,

aynı sıcaklıkta

1. çözünürlük il.

jj

g_

5.

ğ,

bu tuzlar için,

çarpımı değerleri,

Denge kurulduğunda kapta kaç gram MgC0 3 çözünmeden kalır?

g

eşit hacimdeki doymuş sulu çözeltilerindeki toplam iyon derişimleri,

MgC0 3 için çözünürlük çarpımı Kç=2 ,5.10- 5 dir. g 8. 25 °C deki 20 litre suya 1O gram MgC0 katısı ğ, 3 .ö ekleniyor .

ğ,

.o

(MgC0 3=84)

g_

A) 1,2

111.doymuş çözeltilerindeki x+ 3 ve z+ 2 iyonları

katı

g E'

A) 1, 1.1 0- 22

farklıdır?

~

:;;

A)

Yalnız I

B)

Yalnız

D) 1ve 111

il

B) 1,6

O) 4,2

C) 2,4 g

C) 1 ve il g_ E'

E) 1,il ve 111

g_ E' .ö

g.

g

E'

t °C de CaF2 için Kçç=4.10- 12 olduğuna göre 5 L suda en çok kaç gram CaF çözünür?

ğ,

jj

6.

2

(CaF2=78 g/mol)

t °C de X2Y tuzunun çözünürlük (Kççl 4.1 o-s4 tür.

çarpımı

sabiti

Buna göre aynı sıcaklıkta bu tuzun çözünürkaç gram/L dir? (X2Y = 248)

B) 0,390

C) 0,156 E) 0,039

g E'

:;;

A) 2,48.10 - 16

9. g

lüğü

D) 0,078

C) 2,0.10- 25

E) 1,4.1o-30

jj

.o

A) 0,780

B) 1, 1.10- 25

D) 2, 1.10- 27

E'

E) 5,8

3.

iyonları derişimi ise 8.10- 6 molardır.

Buna göre, 25 °C de X (P0 )n nin çözünürlük 3 4 denge sabiti kaçtır?

derişimi

niceliklerinden hangileri

X3(P0 4 )n bileşiğinin 25 .°C de doymuş çözelti sinde x+n iyonları derişimi 1,2.10- 5 molar, P0,;3

E' .ö

g B) 9,92.10- 16

O) 4.10- 18

C) 2,48.10 - 18

f

1x10- 3 mol BaF2(k) tuzu 25 °C deki suda çözülerek 100 ml çözelti hazırlanıyor.

Bu çözeltinin aynı sıcaklıkta doygun hale gelmesi için kaç miligram daha BaF (k) ekle2 nip çözülmelidir? (F= 19, Ba= 137, BaF için Kçç= 3,2 x 10- 5) 2

E) 1.10- 10 A)75

B) 125 0)225

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ jj '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

C) 175 E)350

g

~ ' .ö '-~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~

Bilgiy()JuJeri _Kirrıya ~oru ~a~~a~ı

_B('::(


10 .

Çözünürlük

Madde

g.

13. Oda

1,4 X 10-a

PbI 2

~

9,3 X 10- 10

111. SrC0 3 Tabloda bazı bileşiklerin oda nürlük çarpımları verilmiştir.

sıcaklığında

10 16. MgF2 nin t °C de çözünürlük çarpımı 5x10- dur.

3 sıcaklığında 1x10 - M CaS0 4 çözeltisi-

Aynı sıcaklıkta MgF2 katısının 2,5 x 10-4 M 200 ml sulu çözeltisinde kaç gram daha MgF 2 blleşlğl çözüneblllr? (MgF2= 62)

nin 10 litresin! doygun hale getirmek için kaç litre su buharlaştırılmalıdır? 4 (CaS04 için Kçç=1 X 10- tür.)

3,5 X 10- 8

1. MgC0 3 il.

Qaq;ı ı mı

~

"'

çözü-

B) 2

A) 1

C) 5

0)6

E) 9

A) 5x10- 5

C) 5x10-4 E) 6,2x10- 3

B) 1x10-4

D) 3,1x10-3

Bu maddelerin aynı sıcaklıktaki doymuş sulu çözeltilerinin toplam iyon derişimleri arasın- ;; daki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

C) 1>11>111 B) 11>111>1 A) 11>1>111 1 111>1>1 E) 1 D) 1>111>1 o

"'

:>

o

11. Ag 2C20 4 için t °C de Kçç= 4x10- 12dir. aynı sıcaklıkta

Buna göre kaç mol

c 20:-

2 L suda en fazla

hazırlanmış

o

lanıyor.

2 L doygun MgX0 3 çö-

7 zeltisinde 16,8.10- gram çözünmüş MgX0 3 bulunduğuna göre X in mol kütlesi kaç gramdır? (0=16, Mg=24)

C) 4.10- 3 ;;

8) 2.10- 3

sıcaklıkta

Saf su ile

iyonu bulunabilir?

A) 1.10- 3

sıcaklıkta 0,62 miligram C83(P0 4)2 katısı 3 suda çözünerek doymuş çözelti hazır­ cm 200

17 . Belirli

MgX0 3 için çözünürlük çar16 pımı (Kççl değeri 1.10- dır.

14. Belirli bir

<',.

Buna göre aynı sıcaklıkta Ca3 (POJ 2 çözünürlükçarpımı (Kçç)kaçtır? .ö

katısının

(0=16, P=31, Ca=40)

E) 2.10- 4

D) 1.10- 4

B) 12

A) 6

o

:>

C)22

D) 26

B) 1,osx10- 25 D) 4x10- 20

A) 1,osx10- 23 C) 2, 16x10- 18

E) 32

"'

E) 4x10- 18

"'

D

2

"'

i5

5 12. 40 °C sıcaklıktaki 2 litre 1 x 10- M doymamış

15. Oda

5 AgCI çözeltisinde en fazla 4 x 10- mol daha g nin bu AgCI göre ldiğine AgCI tuzu çözünebi sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır?

f

A) 6x10- 5

C) 9x10- 8 10 E) 9x10-

B) 9x10-6

D) 6x10-a

14 18. 25 °C de Cd(OH) 2 için Kçç değeri 2 x 10- ve

sıcaklığında, AgCI bileşiğinin 100 mililitre

2 M derişimindeki sulu çözeltisini doymuş hale g getirmek için n mol daha AgCI katısı gerekmektedir. Buna göre, bileşiğin aynı sıcaklıkta çözünür-

l\u değeri ise 1 x 10-14olarak bilinmektedir.

r

tepkimesi için denge sabiti değeri kaçtır?

f

lük çarpımı (Kçç) aşağıdakilerden hangisine ,,.

} ö

eşittir?

A) 1x10- 28

C) (2+0,1n) 2 B) (0,2+10n) 5 2 E) (2+10n) 2 D) (2+n)

A) (0,2+n)

Buna göre, Cd+ 2(aq)+2H 20(s).=Cd(OH) 2(k)+2H+(aq)

9

C) 5x10- 15

B) 2x10- 28

D) 2 X 10- 14

E) 5 x 10- 14

ii

f,

k

~

~~~---'

~~~ -' D '-~~~~~~~~~~

~~--' ~ '-~~~~~~~~~~~~~~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~--


1.

g

1. XV

4.

§

il. XZ2

ı:,

bileşiklerinin

7.

Buna göre, oda sıcaklığında, arı su ile hazır­ 100 litre sulu çözeltide en fazla kaç _ gram XV bulunur? (XY=303)

111.y~

lanmış

g

belirli bir sıcaklıkta çözünürlük çar- 2'

pımları eşittir.

XY tuzunun oda sıcaklığındaki çözünürlük çar- } pımı 1,ox10-e dir.

:o

Oda

bu blleelektrik lletkenllkleri aşağıdakilerin hangisinde doğ- g ~ jj ru karşılaştırılmıştır?

A) 30,3

B) 3,03

D) 3,03 .10- 2

B) 111>1>11

D) 1>111 > 11

doymuş

SrCr0 4 çö-

dır. 4

için,

1. Çözünürlüğü 6 x 10- 3 mol/L dir. il. Çözünürlük çarpımı 3,6 x 10- 5 dir.

C) 0,303

111.Doymuş çözeltisinde Cro:;/ iyonları derişimi

E) 3,03 .10- 5

6 x 10- 3 mol/L dir . yargılarından

A) 111>11 >1

100 mL

Buna göre, aynı sıcaklıkta SrCr0

ii

Buna göre, aynı sıcaklıkta hazırlanan şlklerln doymuş sulu çözeltllerlnln

sıcaklığında

zeltisinde 6 x 1o-4mol sr+ 2 iyonu bulunmakta-

hangileri doğrudur?

C) 1>11>111

g

E) 11>1>111

§

A)

,;

Yalnız

B) Yalnız il

I

D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

;;:

2.

Suda az çözünen bir tuzun t °C de molar çözüX ile çözünürlük çarpımı (Kçç) arasındaki bağıntı,

f

nürlüğü

5.

katısı

B) 6x10 - 3

D) 6x10- 2

1. Formülü ~B 3 şeklinde gösterilir. çözündüğünde

2 litre doygun sulu g 8. :ğı

C) 1,2x1 o-3 :o

E) 3,6x10- 9

Buna göre, aynı sıcaklıkta CaC0

I

(CaC0 3=100)

B) Yalnız il

D) 1 ve il

çözünürlüğü 7 x 10- 5 tir.

ortama toplam 5 mol

g

A)

Yalnız

C)

Yalnız

hangileri doğrudur?

I

jj

Yalnız

için,

zünmüştür.

yargılarından

E'

A)

3

il. 1 litre doymuş çözeltisinde 7x1o-5 mol çö-

vardır.

hangileri kesinlikle doğrudur?

çarpımı

Kçç=4,9 x 10- 9 dur.

111.Molar

iyon verir. yargılarından

t °C sıcaklığında CaC0 3 için çözünürlük

1. Çözünürlüğü 7 mg/L dir.

A) 3,6x10 - 6

Buna göre bu tuz için,

111.1 molü

hazırlanan

kaçtır?

vwa

il. 1 molünde 5 mol atom

ile

Buna göre SrCr0 4 ün çözünürlük çarpımı (Kçç)

şeklindedir.

X = s{K;

SrCr0 4

çözeltide 1,2 x 1o-4mol sr+ 2 iyonu vardır.

B) 1 ve il

D) il ve III

C) 1 ve 111

E) 1,il ve 111

111

E) 1 ve 111 E'

:;;

3.

Belirli bir sıcaklıkta Ag 2 C20 4 ile Cul nın çözünürlük

çarpımı değerleri eşittir.

6. g §

Aynı sıcaklıkta

doygun Ag2 C2 0 4 çözeltisinde :o Ag+ iyonları derişim! 2.10- 4 M olduğuna göre Cuı nın saf sudaki çözünürlüğü kaç M dlr?

g

E'

A) 1.1 o- 6 D) 2.10- 4

ii

B) 2.10- 6

C) 4.10 - 4

25 °C de hacmi 1O litre olan X molar MgC0 ka9. 3 doygun sulu çözeltisi suyu tamamen bu- 1 harlaştırılıncaya kadar ısıtıldığında kapta 168 İ' mg çökelti kalıyor.

g §

3 katısının

Buna göre, MgC0 pımı

çözünürlük çar-

AgCl(k)+H 2 0(s)+ısı ~

il. minimum enerji

eğiliminin

girenler lehine ol-

ması,

(MgC0 3=84 g/mol) B) 2.10~ D) 4.10~

Ag+(aq)+Cr(aq)

denklemleri verilen denge sistemleri için,

1. Henry kanununa uyma,

sabiti (KçJ kaçtır?

A) 1.10- 5

E) 1.1o- 4

C0 2 (g)+H 2 0(s) ~ HC0 3 (aq)+W(aq)+ısı

tısının

111.heterojen olma

C) 3.10~

özelliklerinden hangileri ortaktır?

E) 4.10~

,;

A)

. .. ~

Yalnız

I

B)

D) 1 ve il

g

~

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

i

~

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,; '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;; .__~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10.

·1 13.

Çözünürlük (g/100 g su)

.D

Pb12 nin belirli bir sıcaklıktaki doygun çözeltisine yapılan etki sonucu

[Pb+ 2]

WJ2=Kçç eşitli ­

16. Belirli bir sıcaklıkta MgC0

} jj

birinin değeri artarken di-

ğinde çarpanlardan ğeri azalmaktadır.

Aynı sıcaklıkta

g

Yapılan bu etki ve sonucuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur?

3

ün çözünürlük çarpı­

mı 4.1o-Bdir.

MgC0

1. O,1 M Mg(N0

t

3

3

ün,

h

il. 0,2 M Na 2 C0 3 111.0,1 M Nacı

) katısı eklenmiştir . 3 2

A) Pb(N0 S1caklık( C) 0

42

25

katısının çözünürlük-sıcaklık grafiği verilmiştir . 42 °C de hazırlanan 224 gram doyŞekilde

B) Nal

çözeltilerinin hangilerindeki 2.1 o-4 M den küçüktür?

katısı eklenmiştir.

çözünürlüğü

C) Arı su eklenmiştir .

X

g

muş çözeltisi 25 °C ye soğutulduğunda 0,2 mal İ

D) 1ve il

E) Çözünmeyen Pbl 2 kütlesi artmıştır.

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

A) Yalnız I

D) Çözelti seyrelmiştir.

E) il ve 111

X katısı çökeliyor . Buna göre X katısının mol kütlesi kaçtır?

g_ E'

11.

D) 100

C)40

8)20

A) 10

E)200

n

g_ 14. Belirli bir

Çözünürlük (g/100 g su)

~

X

CaC0

sıcaklıkta dengede

bulunan doygun aynı sıcaklıkta bir miktar

çözeltisine

3

3 katısı

g_ 17. Belirli bir sıcaklıkta 1,2.10 - 2 molar N~C0 .D

240

~C0

200

Yeniden dengeye gelen sistemde iyon derişimleri ve denge sabiti Kçç nin değeri nasıl g

ekleniyor .

5

S1caklık(°C)

10

2

A)

Buna göre,

!

1. 1O °C deki çözeltide X kütlesi, 5 °C dekinden 40 gram daha fazladır. il. 1O °C deki X in çözünürlüğü, 5 °C dekinden 40 gram daha fazladır. çözelti 5 °C ye soğu­ 40 gram X çöker .

} n

Aynı sıcaklıkta

[Ca +

2

1mol /L

Kçç değer i g_ [Sr + 2] mol /L

~

Artar

Azalır

Değişmez

B)

Artar

Artar

Değişmez

A)

3.10 - 5

9 .10 - 10

C)

Azalır

Azalır

Azalır

B)

6.10-4

3,6.10 - 7

C)

3.10 - 5

6.10- 5

D)

6.10- 3

3,6.10 - 5

E)

6.10-4

6.10-4

D)

E)

Azalır

Artar

Artar

Artar

Değişmez

Değişmez

111.10 °c deki doygun tulduğunda

saf su ile hazırlanan SrC0 3

çözeltisinde sr+ 2 iyon derişimi ve çözünürlük çarpımı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? ·

~

[C0 3 J mol / L

verilen X tuzunun 5 °C g_ ve 1O °C de doygun sulu çözeltileri hazırlanıyor. Çözünürlük-sıcaklık grafiği

çö -

molardır.

değişir?

o

3

5 zeltisinde SrC0 3 tuzunun çözünürlüğü 3.10-

2>

E' jj

yargılarından

A) Yalnız I

hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız il

12.

C) Yalnız 111

E) il ve 111

D) 1ve il

25°c

18.

15. t °C de 0,02 M 2 L XI2 çözeltisinde en çok

..._,.:=

4.10 - 17 mol Pbl 2 katısı çözünebilmektedir.

g

E'

Buna göre ayın sıcaklıkta Pb~ nin saf suda- n ki çözünürlüğü kaç molardır?

XY(suda)

Arı

1M

su

Nacı çözeltisi

20°c 1L

c ......,ıı.,

~

20 °c

g A) 4.10 - 16 XY(k) Suda az çözünen XY iyonik katısının şekildeki çözeltisi ısıtılıyor.

D)

B) 2.104.10 - 10

7

C) 4.10- 7

f

E) 1.10- 7

Şekildeki cam kaplarda bulunan eşit hacimli sı­ vılarda AgCI katısı çözünerek her birinde ,

AgCl(k) ~ Ag+(suda)

g_ S!'

_ _it

il

+

cı-(suda)

dengesi kuruluyor.

Buna göre aşağıdaki niceliklerden hangisi- .o nin değeri kesinlikle artar?

Bu olaylarda sıcaklık sabit tutulduğuna göre AgCI ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çözünürlük çarpımı B) Çözeltide iyon derişimleri

A) Çözünebilen AgCI kütlesi 1>11dir.

C) Dipteki katı miktarı

B) Çözünürlük çarpımı 1> il dir.

D) Çözeltide iyon hareketliliği

C) [Ag+J[cı - ı çarpımları 1=11dir.

E) Çözeltinin elektrik iletkenliği

D) cı - iyonları derişimi 11>1dir.

1

1

E) Toplam iyon derişimi 11>1dir.

~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ii ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ii '-~~~~~~~~~


1.

l

25 °C de molar derişimleri ve hacimleri eşit olan NaBr ve AgN0 3 çözeltileri karıştırıldığında AgBr

4.

i5

çöküyor .

Buna göre çökme tamamlandıktan sonra çö- g_ zeltide, E> il. [Na +] = [N0

B) Yalnı z 111

D) il ve 111

sistem için,

1. AJ+3 iyonları derişimi 1.10- 5 molardır.

il. Kapta bir miktar BaC0 3 katısı bulunur . 111 . [Ba + 2] .[C0 32] çarpımı 1,6.10 - 9 dan küçük tür . yargılarından

A)

Yalnı z

E) 1, il ve 111

I

B)

Yalnı z

D) il ve 111

il

hangileri doğrudur?

(t °C de BaC0 3 için Kçç= 1,6.10- 9 )

(Al(OH) 3 için Kçç=5. 10- 33 tür .)

C) 1ve il

aynı sıca klıkta

il. Çözeltideki

111.1.10- 3 mol Al(OH) 3 çökelir. yargılarından hangileri doğrudur?

(25 °C de AgBr için Kçç=5 .10- 13 tür .)

400 mL 2 .1o- 5 M BaCl ile 1oo mL 4.1 o- 4 M 2 Na 2C0 3 çö zeltileri t °C de karıştırılıyor.

Buna göre

iyon deri ş imlerinin çarpımı [AJ+3] .[0H - J3=5. 10- 33 tür .

hangileri doğrudur?

A) Yalnı z I

7.

ı. C0 32 iyonları derişimi 8.1 o- 5 M dir .

3] dir .

111.Ag + iyonları derişimi yarıya düşmüştür. yargılarından

~

Dengeye ulaşan çözelti için,

D

1. [Ag + ] . [Br- ı = s . 10 - 13 tür .

500 mL 2.10- 3 M AICl3 çözeltisi, 500 mL 6.1o- 2 M NaOH çözeltisi ile karıştırılarak , karışımın hacmi 100 litre oluncaya kadar 25 °C de su ekleniyor .

C)

1 ve

A)

il

Yalnı z

il

B) 1ve il

D) il ve 111

E) 1, il ve 111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

"' i5

2.

Oda koşullarında 1.10- 4 M Na C0 ile 4.102 3

4

M g E'

Mg(N0 3)2 çözeltileri eşit hacimlerde karıştırılıyor.

Buna göre sisteme

5.

D

ilişkin,

1. Çökelti oluşumu gözlenmez . ıı. [Mg + 2] < 2.1o - 4 M dir . 111.Na+ ve Mg+ 2 iyonlarının derişimleri birbirine eşit olur. yorumlarından

hangileri doğrudur?

(25 °C de MgC03 için

A) Yalnız I

Kçç= 3,5 .10- 8

B) Yalnız il

D)lvell

3.

E)lvelll

dir .)

için çözünürlük çarpımı,

Kçç=6,4.10- 9 olduğuna göre, çökme olmaması için eklenen MgCl2 çözeltisinin başlan- } gıç derişimi en çok_kaç molar olmalıdır? :o A) 2.10 - 2

B) 5 .10- 2 D) 4.10 - 3

0,2 M Pb(N0 3) 2 çözeltisinin 1 litresi ile O, 1 M BaCl 2 çözeltisinin 2 litresi karıştırılıyor .

Bir miktar PbCl2 çöktükten sonra dengeye çözeltideki iyon derişimleri ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğru­ dur?

A) 0 ,1

g_

A) [Pb+ 2] > [Ba+ 2]

B)

2'

C) [Pb +2] > [CI- ]

D) [Ba +2] = [N0

B) 0,2

C) 0,4

E) 0,8

ulaşan

i5

[Cı-]

> [N0 3]

3]

C) Yalnız 111 g_ E' ,;

t

katısı

8.

Ag2 S0 4 suda ihmal edilecek kadar az çözünen bir katı olduğuna göre çökelme sonucunda çözeltide kalan Ag+ iyonları derişimi kaç molardır? İ

D) 0,6

25 °c deki 2.1o- 3 M NaF çözeltisinin 100 mililit resine aynı sıcaklıkta 400 mililitre MgCl çözelti - g_ 2 si ekleniyor.

25 °C de MgF2

0,8 M AgN0 3 çözeltisinin 300 mL sine 0,4 M 100 mL K2S0 4 çözeltisi ekleniyor .

E) 5.10 - 3

C) 2 .10- 3 g_ 2' i5

6.

1,5 M 200 mL sulu Ca(N0 3) 2 çözeltisi ile 2 M 4 çözeltisi karıştırılıyor .

300 mL sulu Na2S0

25 °c sıcaklıkta dengeye ulaşan çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9. o;.

E· 0

olmaktadır .

(25 °C de CaS0 4 için Kçç= 6,o.10- 5 , CaS0 4 = 136) g E' D

A) [Ca 2 +] . [S0~-ı çarpımı değeri 6.10- 5 tir. B) Çözeltideki Ca 2+ derişimi 0,6 mol/L dir .

C) 40,8 gram CaS0

X Msulu AgN0 3 çö zeltisi ile 0,2 Msulu NaBr çözeltisi eşit hacimlerde karıştırıldığında dengeye ulaşan sistemde Br- iyonu derişimi 5 x 10- 12 M Buna göre AgN0 3 çözeltisinin başlangıç deri(X) kaç molardır?

şimi

(AgBr için Kçç= 5

X

A) 0,4

4 çökmüştür .

B) 0,2 D) 1 X 10-4

D) so }- iyonunun derişimi 0,6 mol/L dir .

10- 13tür .)

C) 0,1

E) 1 X 10-6

E) Çözeltideki Na + iyonunun derişimi No; iyonununkinden fazladır.

l

~

g ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i5 ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ i5 '--~~~~~~~~~~~~~~~~~-'


lilitre 1.10- 2 M lik AgN0

3

çözeltisi karıştırılıyor. ulaşan

Tepkime sonucu dengeye 1. cı -

derişimi yarıya

400 mL KOH çözeltisi

iner.

o C]>

(AgCI için Kç=1,7.10 - 10)

A)

Yalnız

B)

I

A) [Pb 2 +J<10 - 10M

B) [Pb 2 +J> 1o-5 M

C) [Pb 2 +J= 1o-5 M

D) [Pb 2 +J=0,35 M

Yalnız

il

C)

Yalnız

1. 10 mi 0,01 M Ca(N0 il. 1 mi 0,01 M Ca(N0

111.1 mi O,1 M Ca(N0

o

3) 2

3) 2

3) 2

0,5 M 400 mL AgN0

ve 10 mi 0,1 M NaF

ve 1L 0,001 HF

.o

boş

NaCI çözeltisi

i,

rıştırılıyor .

ve 1L 0,01 M NaF

3

çözeltisi ile 2 M 100 mL g_ 17. 1o-3 M Sr(N0 3 ) 2 çözeltisinin 5 litresine 8 x 10--6 mol N82C0 3 katısı ilave edilip tamamen çözüldüğünde çökelme olmadan doygun SrC0 3 çö-

bir kapta sabit sıcaklıkta ka-

çözelti çiftlerinden hangileri karıştırıldığında CaF 2 çökelir?

Buna göre dengeye ulaşan çözeltideki Ag+ iyonu derişimi kaç molardır? 10 (AgCI için Kçç= 1 x 10- )

(Deneyin yapıldığı sıcaklıkta CaF2 için Kçç= 4,9 x 10- 11 dir.)

A) 1x10- 1

B) 1x10- 2

D) 1 ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

C) 1x10-

f

zeltisi elde ediliyor. Buna göre SrC0

3

ün çözünürlük çarpımı

(Kçç) kaçtır? C) 1,6x10- 11 B) 8x10- 9 11 E) 1,6x10- 14 D) 8x10-

5 "

A) 1,6x10 - 9

E) 5x10-a

D) 1x10--6 B)

E) 4x10-

C) 1,5x10 - 5 7

ö,

Yukarıdaki

I

B) 2x10 - 7

A) 1,5x10 - 6

o

111 ,

"'

Yalnız

oluşuyor.

E) il ve 111

"

A)

içermeyen doygun BaS0 4 çözeltisi

Buna göre Na 2S0 4 çözeltlslnin derişim! {X) kaç molardır? 10 (BaS0 4 için Kçç=1x10 - )

D) 3x10--6

D) 1ve 111

11.

(t °C de Pb(OH) 2 için Kçç=4.10 - 15)

111.AgCI çökeltisi içerir. hangileri doğrudur?

karıştırılıyor .

Son çözeltide Pb2 + derişim! için aşağıdaki­ lerden hangisi doğrudur?

çözelti için,

il. cı-ve Ag+ iyonları çarpımı Kçç den büyüktür. n yargılarından

16. 3x1 o-4 M Ba(N0 3) 2 çözeltisinin 100 mL sine 50 mL X M N82S0 4 çözeltisi ilave edildiğinde ka-

13. t °C de O,1 M 600 mL Pb(N0 3h çözeltisi ile 0,6 M

10. 100 mililitre 1.10- 3 M lik KCI çözeltisi ile 100 mi-

111

E) 1 ve 111

g ö, D

12. Bir kapta O,1 M 200 mL Ba(OH) 2 çözeltisi ile 0,2 M 100 mL Na 2C0 3 çözeltisi

karıştırılıyor.

Bu karışımda çökelme tamamlandıktan son2 ra Ba+ iyonlarının derişimi kaç molar olur? (Deneyin yapıldığı sıcaklıkta BaC0 3 için 12 Kçç=4x10 - )

A) 1x10- 6

C) 3x10--6 B) 2x1 o-4 E) 2x10--6 D) 2x10- 5

g_ E' 0

15. 25 °C de BaSO 4 9 Kçç=1,2.10-

18. 400 mL 1.10-4 M Ba(OH)2 çözeltisiyle, 100 mL

katısının çözünürlük çarpımı

g_

dur.

E' Buna göre, aynı sıcaklıktaki 1,2.10-4 M lık :o

,

BaCl2 çözeltisinin 40 L sine en az kaç miligram Na2 S0 4 katısı eklenirse çökelme başlar?

'"

(N82S04=142) C) 14,2

B) 5,68

A) 2,84 D) 56,8

o ö,

E) 71

5 5.10- M L82(S0 4h çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru 19 olur? (La(OHh için Kç=1.10- , BaS0 4 için Kç=1,5.10-9 dur.)

A)

Yalnız

La(OH) 3 çöker.

B)

Yalnız

BaS0 4 çöker .

C) La(OHh ile BaS0 4 birlikte çöker. .

. ...

g_ E' .i5

..

g_ E'

D) Bir çökelme olmaz. 4 2 E) Çözeltideki [SO 4 ] = 1.10- M dir . ..

g_ "g, ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ D ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D ~~~~~


1.

XY2 tuzunun 25 °C ve 40 °C de çözünürlük çar-

' 4.

pımı sırasıyla 4.10- 12 ve 1.10- 12 dir.

Buna göre XY2 tuzu için,

1. Suda çözünmesi ekzotermiktir . il. Minimum enerji eğilimi çözünme lehinedir.

XY tuzu ile hazırlanan 25 °C deki 2 L doygun su- _.. 7. lu çözelti 1,5.1o-5 mol çözünmüş XY içermektedir. Çözelti sıcaklığı 5 °C düşürüldüğünde çözeltinin tekrar doygun hale gelebilmesi için 5.1 o-6 mol daha XY tuzu çözmek gerekiyor. Buna göre XV tuzuna ilişkin,

111.25 °C de çözünürlüğü 1.10 - 4 M dir. yargılarından

"' D

XY(katı)

;:= x+n(suda)

+ y - n(suda) +

Buna göre oda sıcaklığında PbCl 2 tuzunun bu çözeltilerdeki çözünen miktarları arasın­ daki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

ısı

şeklindedir.

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

O) 1ve il

il

C)

Yalnız

111

E) 1,il ve 111

il. 20 °C de sudaki çözünürlüğü 1.10- 5 M dir. o

.~

111.25 °C deki çözünürlük çarpımı 1.10- 10 M dir. yargılarından

Nacı

1. 2 litre

il. 1 litre MgCl 2 111.2 litre Pb(N0 3 ) 2

1. Çözünme tepkimesi,

hangileri doğrudur?

Oda sıcaklığında bulunan O,1 molar derişimli üç sulu çözeltinin çözünen maddesi ve hacmi şöy­ ledir :

(25 °C de PbCl 2 için Kçç= 1,6.10- 5 tir.)

"

hangileri doğrudur?

A) 11<1<111 A)

Yalnız

il

B)

Yalnız

O) 1ve III

2.

Suda çözünme denklemi, XY(k)

+

Buna göre aşağıdaki ifadelerden

hangisi

E) 1,il ve 111

8.

çarpımı,

Oda

A) 3.10-

J

2

B) 2.10-

O) 3,2.10- 5

bir miktar

Buna göre

CaF2 nin çözünürlük

çarpımı

aynı sıcaklıkta

CaF 2 için,

1. 1 litre doymuş çözeltisindeki toplam iyon derişi mi, il. saf sudaki g/L olarak çözünürlüğü, niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?

C) 1,6.10 - 4 2

2

E)

(Ca=40, F=19)

8.10- 6

A)

azaltıldığında x+ iyon

sıcaklığında

4.10- 11 dir.

C) XY tuzunun suda çözünmesi ekzotermiktir . O) Çözeltinin sıcaklığı derişimi artar.

C) 1=111<11

E) 111 < 1= 11

111.O,1 M NaF çözeltisindeki molar çözünürlüğü

elektrik ilet- g_

artırıldığında

B) 11<1= 111

O) 1= 11<111

Buna göre, ~V tuzunun 25 °C deki çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır?

doğrudur?

artırıldığında

"

Kçç= 1,08.10- 4 tür. 50 °C de hazırlanan 1o litre doygun X2 Y çözeltisi 25 °C ye soğutulduğunda O,1 mol X2Y katısı çöküyor .

+ Y- (suda)

şeklinde olan XY tuzunun oda sıcaklığında doygun sulu çözeltisi hazırlanıyor.

B) Çözeltinin sıcaklığı XY tuzu çöker.

C) 1ve il

X2Y tuzunun 50 °C de çözünürlük

ısı;:= x+(suda)

A) Çözeltinin sıcaklığı kenliği artar.

111

Yalnız

i'

I

B)

Yalnız

O) il ve 111

il

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

E) Çözeltinin sıcaklığı artırıldığında Kçç değeri azalır.

3.

XY2

"'

katısının

25 °C de çözünürlük

6.

çarpımı

1,3.10 - 5 , 35 °c de ise 1,8.10~ dır.

o

Buna göre, XY2 katısı ile ilgili,

1. Sudaki

çözünürlüğü

-~

A)

Yalnız

I

ekzotermiktir.

hangileri doğrudur?

B)

O) 1ve il

Yalnız

C)

25 °C ve 55 °C deki çözünürlük çar-

Yalnız

E) 1ve 111

111

çözünürlüğü

il. 25 °C de çözünürlüğü 1.10- 2 M dır.

yargılarından

Yalnız

I

B)

g 2.'

~

i, '-------------------~

Yalnız

il

(25 °C de MgNH 4 P0 4 için Kçç=2,4.10- 13) A) 8.10 - 13

soğu­

B) 8.10 - 12

O) 4.10- 10

hangileri doğrudur?

O) il ve 111

MgNH 4 P0 4 ün 25 °C de O,1 M (NH 4 ) 3 P0 çö4 zeltlsindeki çözünürlüğü kaç molardır?

endotermiktir.

111.55 °C deki doygun çözeltisi 25 °C ye tulursa bir miktar XY2 (k) çökelir.

i'i

'-------------------~

9.

'."'

Buna göre,

A)

il

nın

pımları sırasıyla 4.10- 6 ve 3.10- 7 dir.

1. XY2 (k) nın sudaki

il. Sıcaklık arttıkça sudaki molar çözünürlüğü g_ artar. İ 111.25 °C de hazırlanan doymuş çözeltisi 35 °C ye ısıtılırsa bir miktar XY çökelir. 2 yargılarından

XY2 (k)

C) 1ve il

E) 1,il ve 111 ğ

"'

C) 6.10 - 12

E) 4.10 - 9


1O. Oda

:,. 13. 25 °C sıcaklıkta PbCl 2 tuzunun

sıcaklığında,

.o

Mg(OH) 2(k) ~ Mg+ 2(suda) + 20H - (suda) derişimi

bir sistemde OH- iyonla biliniyor.

Buna göre 25 °C de Mg(OH) 2

1. çözünürlük

çözünürlüğü

yargılarından

(Mg(OH) 2=5 8) Yalnı z

E' o

Nacı katısı

eklenir -

çarpımı azalır.

g

r

Yalnı z

C) 1ve 111

il

Yalnı z

A)

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

Nal

katısı

ekleniyor.

fLJ~.l=. Zaman

[r]

[Ag +].[r]

111

hangileri doğrudur? çizilen grafiklerden hangileri doğru olabilir? (AgI için Kçç= 1.10- 12)

5 (25 °C de PbCl 2 için Kçç= 1,6.10- tir.)

8)

1

çarpımı

111.Aynı sıcaklıkta çözeltiye arı su eklenirse PbCl 2 nin çözünürlüğü artar .

.ii

niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?

A)

çözünürlük

il. Çözeltiye sabit sıcaklıkta se PbCl 2 nin çözünürlük

il . gram/Litre cinsinden çözünürlüğü,

sıcaklıkta

Bu olayla ilgili,

tuzunun 3 Kçç=4. [Pb 2+] tür.

katısının,

Katısı ile dengede olan sulu Agl çözeltisine sa-

bit

n

1. PbCl 2

çarpımı (Kççl değeri,

ili. O,1 M NaOH çözeltisindeki

16.

;

Buna göre,

bulunduğu

dengesinin rının molar

arı suda doygun

çözeltisi hazırlanıyor.

8)

1

Yalnı z

C) 1ve 111

111

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

A)

g

8)

Yalnız 1

Yalnı z

14. LiCI

11. O,1 M lik Na 2S çözeltisinde CuS nin çözünürlüğü 1.10- 13 M dir .

E) 1, il ve 111

LiCl(k) +su~

A) 2,48

8) 9,6.10 - 6

D) 6,4.10-

1. çözünme ve çökelme

E) 6,4.10 - 6

7

!

Buna göre bu çözeltide,

C) 9,6.10 - 7

katı

il. dipteki

sıcaklığında 0,01 M Na2C0 3 çözeltisinin 100 mililitresinde en çok 5 x 10- 6 gram CaC0 3 çözünebilmektedir. Buna göre aynı sıcaklıkta CaC0 3 ün çözü-

17. Oda

0

u+(suda) + cı-(suda) + ısı

denklemine göre çözünmektedir. LiCI ile hazır­ lanan katısı ile dengedeki çözeltinin sıcaklığı bir g miktar düşürülüyor . ö,

Buna göre CuS nin saf sudaki çözünürlüğü kaç g/L dir? (Cu=64, S=32) .10- 7

katısı,

C) 1 ve il

il

D) il ve 111

nürlük çarpımı (Kçç) aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (CaC0 3=100)

hızı,

kütlesi,

8) 1x10 - 8

A) 5x10 - 7

ili. u+ iyonu derişimi

D)

C) 5x10 - 9

E) 2x10 - 11

2x10 - 9

niceliklerinden hangileri artar? A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

12. XY2 ve ZY iyonik

lu çözeltilerinde x+ 2 ve z+ iyonlarının molar de-

rişimleri eşittir. Buna göre,

15. XC0 3 tuzunun

katılarının t °C deki doygun su-

aynı sıcaklıkta

bu tuzlarla ilgili,

r

nürlük

çarpımı

Buna göre,

C) 1ve il }

111

I,

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

aynı sıcaklıkta

CuCl 2(k) ~ cu +2(suda) + 2cı - (suda)

1. saf suda g/L olarak

bu tuzun, çözünürlüğü,

il. O,1 M Na2 C0 3 çözeltisindeki

il. çözünürlük çarpımları (Kççl,

ili. doygun çözeltisindeki iyonlarının molar de-

niceliklerinden hangileri birbirine eşit değil­ dir?

niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız 1

1

8)

D) 1 ve il

Yalnız

il

g

f

CuCl 2 nin doygun çözeltisine aşağıda verilen işlemlerden hangisi uygulanırsa Kçç değeri değişmezken

er derişimi artar?

rişimi

111.doygun çözeltilerinin molariteleri

Yalnız

L'ıH>O

şeklindedir .

çözünürlüğü ,

1. sudaki molar çözünürlükleri,

A)

18. CuCl 2 bileşiğinin çözünme tepkimesi,

yalnız oda sıcaklığındaki çözü-

bilinmektedir .

C)

Yalnız

111

8) Yalnız il

D) il ve 111

Aynı sıcaklıkta

g

A)

E'

8) Çözeltinin

C) 1 ve 111 .ö

E) 1, il ve ili

saf su ekleme

sıcaklığını artırma

C) Cu(N0 3)2(k) ilave etme D) NaCl(k) ilave etme

E) il ve 111

E) CuCl 2(k) ilave etme

g ~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ o ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o ~~~~~


1.

XY katısı için 25 °C ve 55 °C deki çözünürlük o-6 ve 1.1o-8 dir .

X tuzunun çözünürlüğünün grafikte verilmiştir .

çarpımları (Kçç) sırasıyla 2.1

Buna göre XV

katısı

sıcaklıkla değişimi

7.

XY(k) ~ x+(suda) + Y- (suda) +

Çözünürlük (g/100 g su)

için,

olan XV tuzunun oda sıcaklığında katısı ile dengede olan sulu çözeltisine,

1. Suda çözünmesi ekzotermiktir .

lüğü

arttıkça

1. sıcaklığı yükseltmek,

A)

il. NaY çözeltisi eklemek,

XY(k) nin sudaki çözünür-

,

de artar.

yargılarından

Yalnız

I

111.25 °C de

Yalnız

O) 1ve 111

il

C)

Yalnız

arı

su eklemek

işlemlerinden

hangileri tek başına uygulanır­ sa kabın dibindeki katı kütlesi artar?

hangileri doğrudur?

B)

ısı

şeklinde

il. 40 °C de çözünürlük çarpımının değeri 1.1o-8 den küçüktür.

111.Sıcaklık

Suda çözünme tepkimesi,

40 60 80

111

Sıcaklık

( C) 0

A) Yalnız I

o

Bu grafiğe göre 4, 5, 6 . soruları cevap-

E) il ve 111

;

B) Yalnı z il

O) 1ve il

l andırınız.

Yalnız

C)

111

E) il ve 111

80 °C den 60 °C ye soğutulduğunda 175 gram X katısı çöken doygun çözeltinin kütlesi kaç gramdır?

A) 800 B) 1100 C) 1200 O) 1400 E) 1600 •

2.

5.

Suda az çözünen PbCl2 tuzundan alınan eşit kütlelerde iki örnek, eşit hacimlerde su içeren kaplara atılıyor. Bir süre sonra kaplardan birinde bir miktar PbCl2 çöktüğü gözleniyor .

150 gram su ile 60 °C de hazırlanan doygun çözelti 40 °C ye soğutulduğunda kaç gram X kristallenir?

A) 37,5

Bu iki çözelti için,

B) 30

O) 12,5

8.

1. 2t °C de saf sudaki

C) 25

il. t

E) 6,25

111.t

0

c

farklı

Yalnız

C) 1ve il E) 1,il ve 111

6.

Bu tuz ile 40 °C de hazırlanan 400 gram doyçözelti 20 °C ye soğutulduğunda 75 gram X katısı çöküyor.

40 °C de hazırlanan doygun çözeltiden kaç gram su buharlaştırılırsa 15 gram X çöker?

E"

muş

A) 150

Buna göre X tuzunun 20 °C deki çözünürlüğü 0 kaç g/100 g su dur? ,;

B) 125

0)50

C) 100 E)25

9.

0)40

E)45

l

_Çl

:;;'--------------------'

111

çarpımı (Kçç) 1x10- 6 dır. Bu tuz ile hazırlanan 2 litre doygun çözeltinin sıcaklığı 50 °C ye çıkarıldığında çözeltiyi doygun hale getirmek için en az 4 x 10- 3 mol XY tuzu çözmek gerekiyor.

Buna göre bu tuzun 50 °C deki çözünürlük çarpımı kaçtır? değişimi

ihmal

A) 2x10- 6 O) 9x10-6

'---------------------'

Yalnız

XY tuzunun 25 °C deki çözünürlük

( Hacim C) 30

C)

E) il ve 111

111

Bir X tuzunun 40 °C sıcaklıkta sudaki çözünürlü60 g/100 g su dur.

B) 25

B) Yalnız il

O) 1ve il

ğü

A)20

de doygun çözeltisindeki x+ 2 iyonları sayısı

A) Yalnız I B)

çözünür-

niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?

hangileri birbirinden

O) 1ve 111

çözünürlüğü,

c de 0, 1 M lik -ZVçözeltisindeki

mol

111.[Pb+ 2 J[Cı-] 2 çarpımı

3.

0

lüğü,

il. Pb+2 iyon derişimi,

A) Yalnız I

çarpımı değeri

Buna göre XV2 tuzu için,

1. sıcaklık,

niceliklerinden olabilir?

XY2 tuzunun t °C de çözünürlük bilinmektedir.

edilmiştir . )

B) 5x10- 6

C) 6x10- 6 E) 9x10-

9


i 16. Çözünme denklemi,

CuF2 nin suda çözünme denklemi, CuF2(k) +ısı~ cu+ 2(aq) + 2F- (aq)

ö"'

PbCl 2(k) + ısı ~ Pb+ 2(suda) + 2Cr(suda) şeklinde

şeklindedir.

zeltisi

Belirli bir sıcaklıkta katısı ile dengede olan sulu ~ CuF2 çözeltisine sabit sıcaklıkta NaF katısı ekleniyor. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yan- o ~ Y 3 tuzunun şekildeki doygun çözeltisine

uygulanan, aşağıdaki işlemlerin hangisinde çözünürlük çarpımı sabiti (Kçç) değişmezken , toplam iyon derlşimi değişebilir?

lıştır?

-

A) Saf su ekleme B) PbCl 2 katısı ekleme

A) F iyon

derişimi

artar.

C) Çözeltinin

g

B) cu+ 2 iyon derişimi azalır.

:;

sulu çö-

Bu çözeltiye aşağıda verilen işlemlerden hangisi uygulanırsa Pb+ 2 derişim! artar?

.D

jj

doymuş

olan PbCl 2 tuzunun

hazırlanıyor.

D)

!!'

sıcaklığını düşürme

Nacı katısı

ekleme

D

A)

Sıcaklığı artırmak

B)

Sıcaklığı

C) CuF2 katı

miktarı

D) Çözünürlük

azaltmak

Aynı sıcaklıkta

su

D)

Aynı sıcaklıkta

X2Y3(k) eklemek

E)

Aynı sıcaklıkta

X2~(k) eklemek

çarpımı

E) CuF2 nin sudaki

buharlaştırmak

C)

artar.

E) Pb(N0 3)2 katısı ekleme

(Kçç) değeri küçülür. ı

çözünürlüğü azalır.

~ D

:,

~

o,

11. Mg(OHh

14.

bazının katısı ile dengedeki doygun

CaF 2 nin sudaki doymuş çözeltisinde

F-

çözeltisinin 500 ml sine HCI çözeltisinden hacimde ilave edildiğinde Mg2+ iyonu derişimi O,1 molar oluyor.

Buna göre ilave edilen HCI asidinin derişimi kaç molardır? 11 (Mg(OH) 2 için Kçç= 4 x 10- )

A) 3,2.10 - 12

A) 0,1

C) 0,8

B) 0,4

B) 2,56.10 -

D) 8.10- 6

9

C) 6,4 .10- 10

Aynı sıcaklıkta bulunan,

1. arı

SU,

il. O,1 molar MgCl2 çözeltisi, 0,5 molar N82S0 4 çözeltisi 111. sıvılarında MgS0 4 ün çözünürlükle ri arasın­ daki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru

;

E) 1,6.10-5

verilmiştir?

E) 1,6

D) 1,2

17.

0

5 iyonlarının derişim! 8.10- M olduğuna göre, ; aynı sıcaklıkta 0,01 M NaF çözeltlsindekl CaF 2 nin çözünürlüğü kaç mol/L dir?

eşit

ii

A) 1>11>111

B) 1>11=111

D) 1>111>11

12. Belirli sıcaklıkta Ag 2Cr0 4 için çözünürlük

çarpımı

Kçç=4.10- 12 dir. Buna göre Ag 2 Cr0 4 için aynı sıcaklıkta,

1. Saf sudaki

18. 15 . Sıcaklıkları, hacimleri ve molar derişimleri eşit olan aşağıdaki sulu çözeltilerden hangi - g E> sinde AgCI en az çözünür? ii"'

çözünürlüğü 1.10- 4 mol/L dir .

il. 0,01 M AgN0 3 çözeltisindeki 4.10 - 8 mol/L dir .

çözünürlüğü

çözeltisindeki

çözünürlüğü

111.0,01 M ~Cr0

4

A)

C) MgCl2

B) AgN03

Nacı

D) NaOH

Oda sıcaklığında çözünürlük çarpımı sabiti Kçç=1,7 x 10- 5 olan BaF2 nin 0,17 M Ba(NO:J2 çözeltisindeki çözünürlüğü kaç mol/L dlr?

A) 1x10 - 4

B) 2x10-

D) 2x10 - 3

E) HCI

C) 111>11>1

E) 1=11=111

4

C) 5x10-

3

E) 1x10- 2

ii

2.1 o-5 mol/L dir . yargılarından

A)

Yalnız

I

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

D) il ve 111

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

2

;

~

~

§

~~~~~~~~-' ~~~~~~~~~~~~~~~ .D '--~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ii '--~~~


1.

3.

Çözünürlük (Kçç}

çarpımı

o

(°C)

sıcaklık grafiği

1. Çözünme denklemi,

"'

XY(k) ~ x+(suda)

verilen

şeklinde

sıcaklıkta doymuş

yargılarından

111.50 °C deki çözünürlük yargılarından

çarpımı

A)

Yalnız 1

Yalnız

derişimi

1

Yalnız

8)

D) 1ve 111

111

C) 1ve il

40

4.10 - 0

50

5.10- 0

Yalnız

çözünürlüğü

yargılarından

il

C) 1 ve il

A)

endotermiktir.

hangileri doğrudur?

Yalnız 1

E) 1,il ve 111

!

(Kçç)

111.25 °C de 1 litre doygun çözeltisi 50 °C ye ısı­ tılırsa 4.1o-0 mol XY daha çözünebilir.

10- 8 dir .

hanglleri doğrudur? 8)

çar p ı mı

il. 40 °c deki 100 ml doygun sulu çözeltisi 25 °c ye soğutulursa 1.1o-5 mol XY çökelir.

sıcaklıktakinden

hangileri keslnlikle doğrudur?

Çözünürlük

1.10-0

1. Sudaki

D) il ve 111 A)

ısı

2.1o-4 molardır.

çözeltisinin derişi ­ daha küçüktür.

(°C)

25

Buna göre, XV katısıyla ilgill,

olabilir.

il. 25 °C de doygun sulu çözeltisinin

o

çözeltisinin sıcaklığı artırıldığında dengede olan bir çözelti oluşur.

mi yüksek

+ Y-(suda) +

için, belirli sıcaklıklardaki çözünürlük (Kçç) değerleri aşağıdaki tabloda veril-

Sıcak lı k

Buna göre XV tuzu için,

1. Çözünme tepkimesi endotermiktir.

111.Düşük

katısı

miştir.

w XY nin 25 °C deki doygun 1 litrelik sulu çözeltisinin sıcaklığı 50 °C ye çıkarıldığında 1o-4 mol XY katısı çökmektedir.

"'

Çözünürlük çarpımı ~ Y tuzu için, Doymuş

XY

çarpımı

dir. ~

Sıcaklık

katısıyla

5.

.... XV nin 25 °C deki çözünürlük çarpımı 4.1o-a

/ il.

XVtuzu ve çözeltisi ile ilgili verilen bilgiler şöyledir:

Yalnız

8)

D) il ve 111

il

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

E) il ve 111

o

"'

2.

4.

+2 iyon derişimi

2.10 -2 2.10-4

derişimi

9- iyon (mol/L}

:

:

t1

t2

Buna göre,

"g

1. Taralı alan A8 2 tuzunun çözünürlük nı

çarpımı-

f

verir.

il. 2 L lik sulu çözeltide en fazla 1,2.10- 1 mol iyon bulunur.

111.Sıcaklık pımı

arttıkça

A8 2 tuzunun çözünürlük çar-

Sıcaklık

Zaman

(°C)

Çözünürlüğü endotermik olan Ag8r tuzunun doygun sulu çözeltisine yapılan işlem sonucu iyonlarının derişimi zamanla grafikteki gibi de-

sıcaklık değişimi şekildeki

gibidir.

ğişmiştir.

Buna göre CaC0 3 tuzu için,

Buna göre verilen grafiği elde etmek için,

1. t 1 °C de Kçç=4.1 o-adir.

1. sıcaklığı

il. Suda çözünmesi endotermiktir.

il. Ag8r

111.t2 °C deki doygun çözeltisi t 1 °C ye

t

yargılarından

işlemlerinden

Yalnız 1

8)

D) 1ve 111

Yalnız

il

111

8) 1ve il

D) il ve III

hangileri tek

başına

uygulana-

sıcaklıkta

uygulanmakta -

dır.)

C) 1 ve il

E) il ve 111 o

"'

Yalnız

ekleme

(il. ve 111. işlemler sabit A)

D

A)

ekleme,

katısı

bilir?

hangileri kesinlikle doğrudur?

hangileri doğrudur?

artırma,

katısı

111.AgN0 3

soğutu­

lursa 8.1o-4 mol çöker.

artar.

yargılarından

nürlük -

(mol/L)

10-1

CaC0 3 tuzunun t 1 °C ve !ı °C de sudaki çözüSuda endotermik çözünen A8 2 tuzunun katısı ö ile dengedeki sulu çözeltisine yapılan bir etki .§> sonucundaA+2 iyon derişimi-B- iyon derişimi n grafiği şekildeki gibidir.

Derişim

··/··,

1.10-3

4.10- 2

6.

Çözünürlük (mol/L)

(mol/L)

A)

Yalnız

il

8)

D) il ve 111

Yalnız

C) 1ve il

111

E) 1,il ve 111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

g 2' {J

'-------------------~

? ;;....._ _________________ _

Bilgiyolu ileri KimyaSoru Bankası

B(C)


11. Suda az çözünen PbBr 2 (k) tuzu,

Doygun sulu AgCI çözeltisine eşit hacimde sulu X çözeltisi eklendiğinde sabit sıcaklıkta Ag+ ve cı - iyonlarının derişiminin zamanla değişimi grafikte verilmiştir.

PbBr 2 (k) ~ Pb+ 2 (suda) o

Derişim (mol/L)

Oda koşullarında PbBr2 çözeltisine

"' ;; (Ag+]

M

i5

(CI 1

10-7

sıcaklığı düşürülüyor .

111.1 litre 2.10- 2 M AIBr 3 çözeltisi

111.Piston

serbest tutularak C0 2 (g) ekleniyor .

(25 °C de PbBr 2 için Kçç= 4.10 - 6 )

Zaman

sıcaklıkta

aynı

maddelerinden hangileri ilave edilirse bir çökelme olmaz?

>

g ö,

il. Sabit sıcaklıkta piston ok yönünde itiliyor.

Buna göre,

aşağıdaki

ifadelerden hangisi

yanlıştır?

D) 1ya da il

A) Artar

Azalır

B) Artar

Artar

Değişmez

Azalır

Değişmez

Azalır

D) Azalır

E)

Değişmez

Artar

Artar

Azalır

Artar

[°C) Bas ı nç /atm) 1 20 20

P

iyonu içermez. E>

D) Grafikteki M değeri O,1 dir.

E) AgCI için çözünürlük çarpımı (Kçç) 1.1o-8 dir.

o ö,

X gazının üç farklı koşuldaki çözünürlük değer­ leri çizelgede verilmiştir . Sıcaklık

cı -

C) X çözeltisindeki Ag + iyonu derişimi O, 1 mol/L dir.

_ _ _11_1

Artar

C)

8.

_

ı _ ı_

E) 1ya da 111

A) X çözeltisi Ag+ iyonu içerir. B) X çözeltisi

__ i__

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

A) Yalnız I

Buna göre bu işlemler sonucunda C0 2 çözeltisinin derişimindeki değişim aşağıdakile­ rin hangisinde doğru verilmiştir?

10.

12.

25 °c

X(suda)

X(suda)

ı

ı

Çözünür lük (mo l/L) 7.10-4 1M 1,4.10 -3

1L

9.10-4

Ba(N0 3 ) 2

Buna göre t sıcaklığı ve P basıncı aşağıdaki­ lerden hangisi olabilir? kapta 25 °C de dibinde katısı ile dengede bulunan CaC0 3 çözeltisine, aynı sıcaklıkta,

Şekildeki

JJ'.'.Q_

P(atm)

A)

30

2,0

B)

30

0,5

C)

20

0,5

D)

10

2,0

E)

10

0,5

doymuş

il. 0,001 mol NaBr tuzu,

E'

yapılıyor.

1. Çözeltinin

1 litre

o-2 M Pb(N0 3 ) 2 çözeltisi,

10-4

ayrı ayrı aşağıdaki işlemler

hazırlanan

aynı sıcaklıkta,

ı. 1 litre 1.1 ğ

Şekildeki sisteme

+ 2Br - (suda)

denklemine göre çözünmektedir.

kaplardaki çözeltilere eşit hacim ve derişimdeki X çözeltisi ayrı ayrı eklendiğinde, 1. kapta S0~

il. Na 2 C0 3 çözeltisi

Buna göre, CaC0

3

den hangisi her iki

ün

O>

aşağıdaki

işlem

ğişmez?

,;

özelliklerin-

B) Çözünen CaC0 3 ün mol

E)

iyonları derişiminin arttığı

sayısı

derişimi

Çözünmemiş

saptanıyor .

Buna göre,

1. X in yapısında S0~ iyonu vardır. 2

il. 2. kapta çökelme veren Ba+ 2 iyonudur .

D) Çözünürlük çarpımı (Kçç) nın değeri a,

,

sonucunda da de- E' ,.,

Çözünürlüğü

C) Çözeltideki

2

-.ı 2. kapta bir çökelme olduğu

ekleniyor.

A)

20 °c 2. kap

Aynı sıcaklıkta

1. arı su

o

20 °c 1. kap

yapısındaki katyonun mol sayısı, anyonun mol sayısından büyüktür.

111.X in

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

(No;

iyonunun tuzları suda çok çözünür.)

CaC0 3 kütlesi A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve il

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Banka s ı B(CJ

C) Yalnız 111

E) il ve 111


1.

Cu 2 +

} 4.

+ 6H2 0 ~ [Cu(H 20) 6 ] 2 +

o

~

ii

tepkimesine göre,

ow ow

Mg2+

1. Cu 2 + iyonu Lewis asitidir.

il.

Oluşan yapı

yargılarından

"'

dengesi

hangileri doğrudur?

kapta,

Mg(OH) 2(k) ~ Mg 2 +(suda)

Şekildeki

+ 20W(suda)

A) Yalnız I

bulunmaktadır.

B) Yalnız il

D) 1ve 111

zeltisi

C) 1 ve il

başlangıca

katı

il. saf su ekleme,

göre,

111.karıştırma

kütlesi,

işlemlerinden hangileri tek başına sa Pb~ nin çöz ünürlüğü artabilir?

~

111.pH değeri

uygulanır­

ii"'

niceliklerinden hangileri A) Yalnız I

sıcaklıkta,

1. aşırı Ki çözeltisi ilave etme,

1. OW iyonları derişimi,

il.

kapta katısı ile dengede olan Pbl 2 çö-

vardır.

Bu çözeltiye sabit

E) 1,il ve 111

Bu kaba bir miktar HCI asidi ilave ediliyor . Buna göre kapta

ı-

Pb2 + o

kompleksdir.

111.Oluşan yapıda H2 0 liganddır. Şekildeki

7.

D

azalır?

A)

Yalnız

I

B) 1ve il

B)

Yalnız

D) il ve 111

g

il

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

C) 1ve 111E> ii

D) il ve 111

2.

E) 1, il ve 111

Suda çözünme tepkimesi , Fe(OH)2 (k) ~ Fe2 +(suda)

g 5.

orantılıdır .

yargılarından

A) Yalnız I

g

A)

!'

B) 1ve il

D) il ve 111

hangi-

yargılarından

hangileri doğrudur?

çarpımı

111.Fe(OH) 2 katı kütlesi

111.CO ile oluşturduğu kompleks, 0 2 ile oluştur­ duğu kompleksten daha kararlıdır.

g

~

111.Yapısındaki ligand nötr bir molekül olamaz .

:O

değerlerinin değişimi aşağıdakilerden

il. Merkez iyonu Fe2 + dir.

il. Aynı sıcaklıkta kararlılıkları K01 sabiti ile doğru

iyonları derişimi

il. Çözünürlük

Hemoglobin ile ilgili, 1. Kompleks yapıdadır.

düşüktür .

dukça

olan Fe(OH) 2 nin belirli sıcaklıkta katı­ sıyla dengede olan sulu çözeltisinden sabit sıcaklıkta HCI gazı geçiriliyor. } Buna göre,

8.

1. Sulu çözeltilerinde iyonlaşma oranları ol- ~

ii

şeklinde

1. Fe2 +

Kompleks iyonlara ilişkin,

E'

+ 20H-(suda)

Yalnız

hangileri doğrudur?

I

C) 1ve 111

B)

Yalnız

D) il ve 111

il

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

E) 1, il ve 111

sinde doğru verilmiştir?

__ _ ı

__ il _

__ 11_1 _

A) Artar

Değişmez

Azalır

B) Artar

Değişmez

Değişmez

C)

Azalır

Azalır

Azalır

D)

Azalır

Azalır

Artar

E)

Değişmez

Artar

Artar

Ü

_ö, D

6.

3.

1. Kararlı bir kompleksin bileşenlerine ayrışma oranı kararsız olana göre daha yüksektir .

il. Kompleks iyonlara örnek [Cu(NH 3 ) 4 ] 2 + iyonu verilebilir.

olarak

9. ;;

111.[Pb14 J2- kompleks iyonunda ı- ligand, Pb2+ -g merkez iyondur. Yukarıdaki yargılardan

tepkimeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

+ 4NH 3 ~ [Cu(NH 3) 4] 2 +

il. Fe3 +

+ 6CW

III. Pb2+

+ 41- ~ [Pb14 J2 -

Yalnız

I

B) 1ve il

D) il ve 111

A) Asit - baz tepkimeleridir.

~ [Fe(CN) 6J3-

Yukarıdaki denklemlerin hangilerinde zili iyon Lewis asididir?

altı

çi-

yanlıştır?

A) A)

B) C2 0/

hangileri

1. Cu 2 +

C) 1ve 111g.

E) 1, il ve 111

Yalnız

I

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

.2'

;;

baz olarak davranmıştır.

C) H2S nin sulu çözeltisinde [W] > [OHl dir . D) NH3 Lewis bazı, H+ Lewis asididir. E) HC2 0 4 baz olarak

} :O

davranmıştır.

g E ~ L..,_~~~~~~~~~~~~~~~~~--' ii ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ " '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Koı=1x1037

Pb 2 + + 41- ~ [Pbl 4J2-

K01=3x10 aşağıdaki

tepkimeleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

ifadelerden

A) [Zn(CN) 4 ]

2

koordine kovalent bağ

C) [Co(NH 3)6] 3+

D) [Cr(OH) 4 E) [Ag(CN) 2

,;,

hangisi

yanlıştır?

liganddır.

C) Merkez iyonun değerliği +4 tür.

D) 6 tane koordinasyon

bağı taşır.

E) Elektron çifti veren madde CN- iyonudur.

B) [Fe(CN) 6 ] 3-

-

kararlıdır.

yapılar

8) CN- iyonu

aşağıdakilerden

\

;

ı - liganddır.

yargılardan

basamağı

A) Merkez iyonu Fe2 + dir.

Buna göre bu kompleks hangisi olabilir?

D) [PbI 4J2- iyonu [Fe(CN) 6 ]4- iyonundan daha E) Kompleks içerir.

yükseltgenme

'"' Ligand sayısı 4 tür.

B) Fe2 + ve Pb2 + merkez iyondur.

[Fe(CN)s]4- kompleks iyonu ile ilgili aşağıda­ ki

Merkez iyonun +3 tür.

A) İkisi de kompleks oluşum tepkimeleridir.

C) CW ve

16.

bilgiler

bir iyon ile ilgili verilen

Kompleks şöyledir:

4

r

r

o

"'

11.

Cr3+ + 40W ~ [Cr(OH) 4

r

[Ag(NH 3)2

tepkimesi ile ilgili, 1. Kompleks

17. 1. Ai3+(aq) + 40W(aq) ~ [Al(OH 4 r(aq)

14. Yapısı,

oluşma

-

ayrışma

dengesidir.

K01=1, 1x1033

şeklinde olan tanecik ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

il. cr3+ iyonu Lewis asidi, OW iyonu Lewis bazıdır.

t aşağıdaki

2. Cu(OH) 2 (k) ~ Cu

111.Kompleks büyüktür.

yapının derişimi iyonlarınınkinden

yargılarından

Kçç=2,2x10 - 20

B) Koordine kovalent hangileri

doğrudur?

C) 1ve il

Ligandları

verilen denge tepkimeleri ile ilgili,

1. 1. tepkimenin oluşma eğilimi daha azdır.

içerir. o

"'

jj

-1 yüklüdür.

il. 2. tepkime dengede iken ortama Aı 3 + iyonları eklenirse denge ürünlere kayar. 111.İki tepkimede de koordinasyon bağı oluşur.

E) Yapısındaki Ag+ Lewis asididir .

E) 1,il ve 111

D) 1ve 111

bağ

C) Ag+ merkez iyonudur .

B) Yalnız il

I

Yukarıda

A) Kompleks iyondur.

D) Yalnız

yargılarından

hangileri

doğrudur?

o

"'

"'

i5

D

A)

Yalnız

I

12. Aynı sıcaklıkta [Cu(NH 3)4 ] 2 + ve [Pbl 4J2- kompiyonlarının oluşum

sı-

denge sabitleri (K01)

15. ;

rasıyla 2,2.10 13ve 3.104 tür .

Buna göre kompleks iyonlara

[Al(OH) 4

r kompleks iyonu ile ilgili,

ilişkin,

111.OW iyonu Lewis

1. [Cu(NH 3)4 ] 2 + iyonu [PbI 4 J2- den daha kararlıdır.

yargılarından

bağı vardır.

bazı

olarak

davranır.

"'

D) 3.10-a

şenlerine ayrışma oranı [Pbı;ı 2-

den daha

~

yüksektir. 111.Cu ve Pb nin

A) Yalnız

yükseltgenme · basamakları

ay-

I

B) Yalnız il

D) il ve 111

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

jj

nıdır .

yargılarından

A)

Yalnız

I

hangileri doğrudur? B)

Yalnız

D) 1ve 111

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

g .__ _________________

~ __. .o .__ _________________

__.

~

C) 2.10- 5

B) 10-4

A) 10- 3

hangileri doğrudur?

jj

il. Sulu çözeltilerinde [Cu(NH 3)4 ] 2 + nin bile-

E) il ve 111

18. 25 °C de 0,04 M [Ag(NH 3 ) 2] + doygun çözeltisindeki Ag+ iyonları derişimi kaç M dir? ;;"' ([Ag(NH 3)2 ]+ için K01=1.10 7)

1. Elektron çifti veren madde A1+3 dür. il. 4 tane koordinasyon

C) 1ve il

B) Yalnız il

D) 1ve 111

leks

+ 20W(aq)

2' jj

A)

2 +(aq)

E)

10- 9


b

bilgivolu y A y

1

N C

1 L 1

11. Sınıf •

iLERiKiMYA

K

Soru B a nk as ı

CevapAnahtarı

9(cJ Orta - İle ri Düzey

r

1

!Test -1: 1-D

2-E

3- E

4- E

5- D

6-8

7-A

8-8

9-C

10-8

11- E

12-A

13- E

14-C

15-C

16-C

17- 8

!Test -2: 1-A

2 -A

3-E

4 -8

5-C

6-D

7-E

8- D

9- D

10-C

11-C

12-C

13-D

14- E

15-A

16-E

17- D

!Test -_3: 1-C

2-A

3-E

4-E

5-A

6-8

7-C

8-E

9-8

l 0-E

11-E

12- D

13-E

14-8

15-8

16- 8

17-A

18-c J

!Test -4: 1-E

2-8

3-D

4-C

5-D

6-A

7-8

8-D

9-D

10-A

11-D

12-C

13-D

14-8

15-E

16-C

17-A

18- 81

!Test - 5: 1-C

2-A

3-E

4-A

5-C

6-E

7-E

8-E

9-C

10-D

11-D

12- D

13-8

14-C

15-E

16-E

17-A

18-8 1

ITest -6: 1-A

2-8

3- D

4 -D

5- E

6-8

7-C

8- D

9-E

l 0-8

11-A

12-C

13-C

14-E

15- D

16-D

17-A

18-C I

!Test - 7: 1-D

2-8

3- E

4-E

5- E

6-E

7-A

8-C

9-8

10- D

11-8

12-C

13-C

14-C

15-D

16-8

17-E

18-C I

!Test - 8: 1-C

2-E

3-8

4- 8

5-E

6-A

7-C

8- D

9-E

10-D

11-A

12-E

13-E

14-D

15-8

16- D

17-E

18- DI

!rest - 9: 1-E

2-E

3-8

4-D

5- 8

6-8

7-D

8- D

9-C

10-D

11-E

12-A

13- E

14-C

15-D

16- E

17-A

18-A I

12-8

13-C

15-E

16-C

17- E

18- EI

!Test -1 O: 1-A

2- 8

3- C

jrest -11: 1-E

2-E

3-8

4 -A

jrest-12:

1-E

2-E

3-A

4-C

jrest -13: 1-D

2-A

3-C

jrest -14: 1-D

2-C

Jrest-15:

1-D

4-A

5- E

6-A

7-C

8-E

9-C

5-C

6-A

7-A

8-E

9-E

10-C

11-A

5- D

6- E

7-C

8-C

9-D

10-C

4-D

5-C

6-D

10-D

3-E

4-D

5-E

6-E

7- E

8-8

9-A

10-C

11-E

12-D

13-C

14- E

15-A

2-A

3-8

4-C

5- D

6-A

7-C

8-D

9-D

l 0-8

11-E

12- D

13-D

14-C

jrest -16: 1-C

2-D

3-C

4-8

5-D

6-8

7-8

8-C

9-A

10-8

11-8

12-8

13-E

~ est-17:

1-C

2-D

3-8

4-8

5-8

6-C

7-A

8-C

9-C

10-8

11-E

12-8

!rest - 18: 1-E

2-A

3-C

4-E

5-C

6-A

7-A

8-C

9-C

10-C

11-A

12-A

jrest-19:

1-8

2- D

3-A

4-C

5-D

6-E

7-E

8-C

9-D

l 0-8

11-E

12-C

13-E

jrest - 20: 1-C

2 -C

3-E

4- 8

5-C

6-A

7-D

8-C

9-D

10-D

11-C

12-D

!rest - 21: 1- E

2- 8

3- E

4 -E

5 -E

6- E

7-C

8-D

9-D

10-E

11-8

7-D

8-A

9- E

10-D

/i89'\.

11-A

14-E

18-8 1

~

12-C

13-8

14-A

15-D

16- D

17-8

18~

11-C

12-E

13-D

14- E

15-C

16- E

17-C

18-E I

11-C

12- E

13- D

14-E

15-C

16- E

17- 8

18-EI

16-D

17-C

18-8 1

15- D

16-D

17-D

18~

14-C

15-C

16-C

17-8

18-EI

13-C

14-D

15-~

16-8

17-E

18- DI

13-A

14-8

15-E

16-A

17-E

18- DI

14-D

15-8

16-C

17-C

18-c !

13-D

14-E

15-D

16-C

17-C

18-81

13-A

14-8

15-A

16-E

17-D

18-o j

12-D


/

--ı

!rest -22: 1-A

2-E

3-E

4 -C

5-D

6-D

7-C

8 -A

9 -B

10 -C

11-D

12 -C

13-B

14 -A

15-D

16-D

17-A

18 -_ _Bi _J

jrest -23:

1- B

2-A

3-C

4-E

5-D

6-A

7-D

8-A

9- E

10-C

11-B

12 -B

13 - D

14-A

15-E

16-B

17-A

1a--öl ____!

jrest - 24:

1-C

2-E

3-E

4-D

5-E

6-E

7-D

8-B

9-A

10-C

11 -E

12 -C

13 -E

14 -C

15-D

16-C

17-E

18-A ___Jı

jrest -25:

1-E

2-D

3-E

4-A

5-C

6 -C

7-A

8-B

9-E

10 - D

11 -E

13 -E

14-A

15-C

16-D

17-B

-sl 1a~ ___J

!rest -26:

1-D

2 -A

3-C

4-B

5-E

6 -B

7-E

8-A

9 -B

10 -C

11 - D

12 -C

13 -C

14 -E

15 -B

16 -C

17-C

El 1a~ __

jrest-27:

1- B

2-C

3-D

4 -A

5-E

6-A

7 -A

8-A

9-C

10 -C

11 -E

12 - B

13 -D

14 - D

15 -A

16 - B

17 -C

~] 18_~

jrest -28:

1- C

12 -C ------------

ı

----ı

10 - D

9-B

8-B

7-C

6- D

5-A

4-B

3-E

2 -A

11 - B

12_=~_1

!rest -29: 1- E

2 -B

3-A

4-E

5-D

6 -C

7-B

8-C

9-B

10 -E

11-B

12 -B

13 -D

14 - B

15 -C

16-C

17 -B

1a~-sl

jrest - 30:

1-C

2-A

3-B

4-B

5 -C

6 -A

7-D

8-B

9-D

10-C

11 -B

12-B

13-D

14 -A

15 - B

16 -D

17- D

-C Ji 18____

jrest-31:

1-C

2-D

3-C

4 -B

5-C

6 -D

7-A

9-B

10 -C

11-A

12 -E

13 -B

14-C

15-B

16-B

17-D

-C i 18____

jrest - 32: 1-E

2 -C

3 -B

4-A

5-C

6 -E

7-B

8-C

9-C

10 -A

11 - E

12 -C

13 - B

14-D

15 -D

16-E

17 - B

jrest - 33: 1-A

2-E

3-A

4-D

5-C

6 -D

7-D

8-C

9-D

10-D

11 -C

12-B

13 - E

14 -E

15-A

16 - E

17-C

1a_=~J

!rest - 34: 1-E

2-C

3-D

4-C

5-C

6 -E

7-B

8-D

9-E

10-A

11-A

12-A

13 -E

14-C

15 -A

16-B

17 -C

-El 1a~ __ J

jrest - 35:

1-C

2-E

3 -A

4-C

5-E

6 -C

7- B

8-B

9-E

10-A

11 -B

12 -E

13 -C

14-C

15-E

16 -A

17-D

1a --o l

lrest - 36:

1-D

2-C

3-E

4-B

5-B

6 -C

7-C

8-E

9 -A

jrest - 37:

1-E

2-E

3-E

!rest - 38. 1-E

2 -C

3-B

4-E

(rest - 39:

1-C

2-D

3-B

4-A

5 -C

6-C

7- B

8-D

jrest - 40:

1-C

2 -A

3-B

4-E

5-C

6 -A

7-E

8- E

lrest-41: 1- B

2-C

3-E

4-E

5-B

jrest -42:

1-D

2-B

3-C

4-D

5-B

6 -D

jrest -43:

1-E

2-A

3-D

4-B

5-C

6-E

7-B

8-D

9-D

10-A

11 -D

12-A

13-B

14-B

jrest - 44:

1-E

2-B

3-A

4 ,-E

5-C

6-C

7-C

8-A

9 -A

10 -A

11-E

12-C

13-A

~ est - 45: 1-C

2-B

3-D

4-C

5-E

6-D

7-E

8-E

9 -A

10-D

11 -C

12-E

!rest - 46: 1-E

2-D

3-E

4-D

5-B

6-D

7-C

8-C

9-C

10 - D

11-A

!rest -47: 1- E

2-E

3-D

4-D

5-E

6-D

7-C

8-A

9-D

10-B

jrest - 48: 1-E

2-A

3-A

4-E

5-D

6-B

7-E

8-D

9-A

jrest - 49:

2-E

3-E

4-C

5-E

6-B

7-C

8 -E

9 -B

___J

---- ı

ı

---ı

8 -B

-,

~_J ~-=

1

1

__ J

---- -ı

10-B

11-D

12 - D

13 -E

14 - B

15 -C

16-E

17-E

1~-=~_! ----ı

4-D

5-C

6-A

7-C

8-D

9 -D

10 -B

11-A

12-C

13 - D

14 -C

15 -D

16 -C

17 -A

1a_=~J

5 -A

6-B

7 -A

8-B

9 -D

10-D

11 -E

12-D

13-D

14-E

15 -D

16-D

17 - B

1a_=~J

13-B

14-E

15-A

16-E

17-D

18-D I

---ı

----ı

9-E

10-C

11 - E

12 -B

--- ---ı

6-A

7-A

7-C

8 -D

8-C

9-C

10 - B

11 -B

12-D

13 -E

14 -C

15 -A

16 -B

17-A

- DI 18 ____

9-C

10-E

11 -D

12-C

13 -C

14 -C

15 -E

16 - D

17-A

18_~~ ]

9 -E

ı

16-E

17-E

~-E 18

15-A

16 -D

17-B

1s~cJ

14-A

15-A

16 -E

17 -C

1a-~A!

13-B

14-A

15-C

16-D

17-E

12-A

13-D

14-B

15-B

16-B

17-B

11-C

12-B

13-C

14-E

15-C

16-E

17-E

1-s~~ ]

10-E

11-D

12-E

13 - D

14-E

15-D

16-D

17-B

18-B ]i _____

10-D

11-E

12-B

13-B

14-A

15-B

16-C

17-A

- Bi 18 J _____

10 -A

11-E

12 - B

13 - D

14-B

15-E

____ J

------' 1~~] ------,

1

~-=~J ---ı

-----ı

1-C

fiio'\.


1Test

- 50: 1- D

2-E

3-A

4-E

5-A

6-0

7-A

8- E

9-0

10-C

11-D

12-C

13- B

14-A

15-A

16-C

17- E

ıa-o J

lrest-51:

1- E

2-0

3- B

4-C

5-A

6-B

7-B

8-C

9-C

10-A

11-C

12-E

13- B

14-B

15-C

16-C

17-C

18-A I

Jrest-52:

1-E

2-A

3-E

4-A

5-E

6-E

7-A

8-A

9-A

10-C

11-A

12-B

13-C

14-0

15- 0

16- D

17- E

18-E I

Jrest-53:

1-E

2-B

3-E

4-A

5- E

6 -C

7-C

8- D

9- D

l 0-E

11-A

12-C

13-C

14-0

15-B

16- D

17- E

18- BI

!rest -54: 1-A

2-A

3-C

4-B

5-A

6-C

7-C

8-A

9-E

10-C

11- E

12-B

13-C

14- B

15- E

16- 0

17-A

ıa - o j

!rest -55: 1-D

2-B

3 -C

4 -C

5- D

6- E

7- B

8-C

9-0

10-A

11-0

12- E

13- 0

14-E

15-C

16- E

17- D

ıa-c j

Jrest-56:

1- D

2 -A

3 -C

4-C

5- E

6-A

7- E

8-C

9-B

10-A

11- B

12- E

14-C

15-C

16- D

17-C

ıa -c J

Jrest-57:

1- E

2-C

3-A

4-D

5-C

6- E

7-C

8- B

9- B

10-E

11-B

12-A

13-A

14-B

15-E

16-A

17-B

ıa - o j

j Test - 58: 1- E

2- B

3-0

4-D

5- B

6-A

7-A

8- E

9-C

10-C

11-E

12- E

13- B

14- 0

15- 0

16-C

17- B

18~

lrest-59:

1-E

2- D

3-A

4 -C

5- 0

6-A

7-A

8-0

15- B

16-C

17-E

18- EJ

lrest-60:

1-C

2 -C

3-0

4-B

5- B

6 -E

7- E

8- B

lrest-61:

1- D

2- 0

3-B

4 -C

5-A

6-C

7-E

8-0

jrest -62: 1-E

2-E

3-A

4-C

5-A

10-A

9-C 9-C

11-E

12-E

13- 0

13- E

14- E

10-0

11-0

12-A

13-C

14-0

15-0

16-A

17-A

ıa-o j

10-C

11-B

12-C

13-0

14-C

15- B

16-C

17-E

ıa - o j

9- E 6-0

7-C

8-C

10-0

9-B

11-E

12-o J

Jrest -63: 1-C

2 -E

3-0

4-D

5-A

6-A

7-B

8-B

9-0

10-B

11-E

12-C

13-C

14-C

15-0

16- C

17-C

ıa-o J

!rest -64: 1- D

2-E

3 -C

4-E

5-A

6-B

7-B

8-B

9-A

10-C

11-A

12- 0

13- 0

14-C

15-E

16-C

17-C

ıs - ol

Jrest -65: 1- E

2- B

3-A

4-E

5-C

6- E

7-C

8-0

9-C

10-A

11-A

12-C

13- E

14-B

15-B

16-0

17- B

18-A I

lrest-66:

1-A

2- D

3 -E

4-D

5- B

6-B

7- 0

8-0

9-A

10-C

11-C

12- E

13- E

14 - 0

15-0

16-E

17- B

ıB-E I

Jrest -67: 1- B

2-B

3-0

4 -A

5-E

6-0

7-A

8-C

9-A

10- B

11-A

12-B

13-A

14-C

15- 0

16-A

17-C

18-~

Jrest -68: 1-C

2-B

3 -A

4-D

5-0

6-A

7- B

8-0

9-A

10-0

11-C

12-C

13-0

14-C

15-E

16-A

17-B

ıa-o J

~ est - 69: l -A

2-A

3-A

4-C

5- B

6-B

7-C

8-0

9- 0

10-B

11- 0

12-A

13- B

14-0

15-C

16-D

17-0

ıa -c j

Jrest - 70: 1-E

2-A

3-D

4-E

5-B

6-E

7-0

8-C

9-0

10-C

11-E

12-E

13-A

14-E

15-E

16-D

17-B

18-0 1

lrest-71:

1-E

2-E

3-0

4 -D

5- 0

6-A

7-0

8-A

9-C

l 0-E

11-0

12-B

13-B

14-A

15- B

16-C

17- E

,B-E J

Jrest - 72: 1-C

2-A

6-A

7-A

8-C

l 0- B

11- E

12- E

13- E

14-A

15-E

16-E

17- E

18- EI

3 -A

4- D

5-E

9-E

!rest - 73: 1-A

2-0

3-E

4-D

5- E

6- D

7- E

8-B

9-A

10-B

11-E

12-B I

jrest - 74: 1-D

2-0

3-B

4-D

5-0

6-A

7-D

8-C

9-E

10- 0

11-0

12-EI

Jrest - 75: 1-E

2-C

3-C

4-C

5-B

6-C

7-E

8-C

9-A

10-0

11-C

12-0

13-0

14-B

15-C

16-B

17-0

18-EI

jrest - 76: 1-A

2-0

3-E

4-C

5-B

6-A

7-A

8-E

9-0

10-0

11-A

12-A

13- B

14-0

15-B

16-B

17-A

18-~

!Test - 77: 1-E

2-E

3- C

4-E

13-0

14-0

15-E

16-D

17-C

ıB-E I

5-B

6-E

7-C

8- E

9 -0

10-C

foi'\.

11- 0

12- 0


!rest - 78: 1-D

2-8

3-E

4-8

jrest - 79: 1-A

2-A

3-C

4-D

!rest - 80: 1-8

2-E

3-C

jrest -81: 1-8

2-D

jrest - 82: 1-E jrest -83: 1-D

5-E

6-E

7-D

8-D

9-E

10-C

11-C

12-8 12-E

13-D

14-A

15 -C

16-8

17-D

18-81

13-A

14-8

15-8

16-A

17-E

18-E]

5-8

6-8

7-E

8-C

9-8

10-8

11-D

4-D

5-D

6-C

7-C

8-C

9-C

10-A

11-8

12-8

13-C

14-D

15-D

16-A

17-A

l 18-A j

3-C

4-D

5-D

6-D

7-8

8-D

9-A

10-A

11-E

12-C

13-A

14-E

15-A

16-C

17-D

18- ~

2-E

3-D

4-D

5-A

6-D

7-E

8-D

9-D

10-8

11-A

12-8

13-8

14-D

15-8

16-C

17-8

ıs-~]

2-E

3-C

4-D

5-A

6-A

7-E

8-D

9-E

10-C

11-E

12-A

13-E

14-E

15-E

16-A

17-8

ıa-c j

10-E

9-8

8-D

7-D

6-C

5-A

4-8

3-C

2-A

jrest - 84: 1-8

11-D

12-~

jrest - 85: 1-8

2 -C

3-D

4-C

5-E

6-A

7-A

8-C

9-C

10-D

11-E

12-C

13-A

14-A

15-D

16-D

17-D

ıs- el

!rest - 86: 1-E

2-C

3-E

4-C

5-8

6-A

7-D

8-8

9-C

10-A

11-E

12-E

13-E

14-8

15-E

16-D

17-A

ıa-_g

jrest - 87: 1-A

2-C

3-8

4-8

5-E

6-E

7-E

8-E

9-C

10-D

11-8

12-D

13-E

14-A

15-8

16-D

17-8

18- ~

jrest -88: 1-C

2-A

3-8

4-D

5-C

6-8

7-C

8-E

9-A

10-C

11-E

12-E

13-A

14-C

15-D

16-A

17-A

ı a-~J

!rest - 89: 1-E

2-A

3-E

4-C

5-D

6-8

7-A

8-E

9-8

10-E

11-8

12-8

13-A

14-8

15-D

16-D

17-C

18-D I

jrest - 90: 1-A

2-E

3-C

4-8

5-A

6-E

7-D

8-8

9-D

10-E

11-8

12-C

13-D

14-8

15-C

16-E

17-A

ı a-q

jrest-91:

2-D

1-D

!rest - 92: 1-E

2-A

3-E

4-C

3-E 4-E

5-8

6-A

5-C 7-A

8-E

7-8

6-8 9-A

10-D

11-E

12-D

10-D

9-C

8-D 13-D

14-D

15-D

11-A 16-C

12- oJ 17-8

18--~J

KİM01101-KIMYA B(C) SB  
KİM01101-KIMYA B(C) SB