Page 1


.....--... bilgivolu -

YAYINCIL

I


Bilgiyolu Yay1nc1l1k Soru Bankas1 Serisi 11. SINIF İLERİ KİMYA Soru Bankas1 A<8 > Temel - Orta Düzey ISBN:978-605-9967-77-8

Copyright © Bilgiyolu Yaymcll1k DİKKAT Bilgiyolu Yaymları 6102 sayıh T.T.K ve 5846 sayıh FSEK gereği yetkili bayi ve yerler

dışında satılamaz.

Bu kitabm her hakk1 sakl1d1r.Tüm haklan Bilgiyolu Yaymc1llğa aittir. K1smende olsa almt1 yap1lamaz. Metin ve sorular, kitab1 yay1mlayan şirketin önceden izni olmaks1zmelektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay1t sistemiyle çoğalt1lamaz, yay1mlanamaz. Bilgiyolu yaymlan bry Birey Eğitim Yaym, Basım, Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin tescilli markas1d1r. Marka Tescil No: 2007 55281

Bas1m, Yay1m ve Pazarlama bry yaymlan Osmangazi Mahallesi 3142. Sokak No: 4 /İSTANBUL ESENYURT

E-posta : destek@bilgiyoluyayincilik.com Tel : 444 9 279

Fax : 0212 886 2436 nci li k. com

www. bi lgiyoluyayi

Bas1m yeri BRYMatbaac1l1k Tel: 0212 886 93 45

Bas1m Tarihi ŞUBAT

2016

Bask1 11.000 Adet, 2016

Dizgi - Kapak Bilgiyolu Yaymc1l1kDizgi ve Grafik Servisi


11. Sınıf •

iLERi KiMYA Soru

Bankası

AlB)

lci ndeki ler

Temel - Orta Düzey

I

Test No

1 - 14

Sayfa No

Modern Atom Teorisi

5 - 32

15 - 2~-___ ,___ ,Kimyasa LH.e sap LamaLar __ _____________ _·---·--·---··-----..·---·------------------------------------·----·----· ---·--------·--..·----- ·- ___ ._________ _____________ ~-~--~-~~---

21 - 28

Gazlar

45 - 60

29 - 3~-------Sıvı_ ÇözeLti Ler ---·--------------·--- _______ _____ -------·---·-·----·--·-··-···--·-·-- ·---·----·------···· ·--···-···--··-----·----·-··-·________ __ .............. . ...____ ,,____ _·---·--··--··--___ _ _------~-~_.: .

35 - 48

Kimya ve Enerji

------- - ·- --- -- --- ---------------

49 - 92

--

..

·----------- ---------

----------------

------------ - -

Tepkimelerde Hız ve Denge

·------

-·-

Cevap Anahtarı ------------ ---- --- - -------

-- ----

---

--------- ---------

- - -·- - ·-- -·- -------------·------- --------- -------------- -----

·----- ---- - --- ------ -- -----------

------------

---------

--

!

1

!.

.?..?.... .

73 - 100 --------------·

1

i .

101 - 188 l

- -------~ ----------------~----

189 - 192 1.

--------- ------- ---- - ------- -- -------- ----- - --------------------


:,

1.

I

Dalton atom modelinde,

4.

1. Bir elementin bütün atomları birbirinin aynı­ sıdır.

il.

Bileşikler

dan

birden çok elementin

atomların-

oluşur .

A)

hangileri yer

Yalnız I

B)

Yalnız

D) 1ve 111

A)

A) Maddeler elektrik enerjisi ile

yalnız

C) Elektrik enerjisi elde edilebilir.

C) 1 ve il

dönüştü-

ışınları

C) Gama

ayrıştırılabilir.

B) Kimyasal enerji elektrik enerjisine rülebilir.

hangisinin yükü negatif

X-ışınları

B) Katot

alır?

il

Aşağıdaki ışınlardan

(-)tir?

A.Volta bu deney sonucu aşağıdakilerden hangisine ulaşmıştır?

2

-2>

111.Bir bileşikteki iki elementin atom sayılarının oranı bir tam sayı ya da basit tam sayılı bir kesirdir. yargılarından

1 7.

Alessandro Volta belirli sayıdaki gümüş ve çinko levhayı üst üste yerleştirerek aralarına tuz ;; çözeltisine batırılmış bez parçalarını koymuştur .

D)

ö

ışınları

Güneş ışınları

E) Mikrodalga

E>

ışınları

i>

kimyasal yöntemlerle

D) Devreden geçen elektrik miktarı ile kullanı- ö lan metallerin proton sayıları arasında bir Öı

E) 1, il ve 111

ilişki vardır .

E) Elektronlar (-) , protonlar ( +) yüklüdür .

2.

İpek beze sürtülen cam çubuğun negatif (-) yüklü elektroskoba yaklaştırıldığında elektroskobun yapraklarının kapandığı gözleniyor.

5.

, 8.

~

ö, ö

Buna göre, 1. Cam çubuk pozitif ( +) yük kazanmıştır.

il.

Zıt

elektrik yükleri birbirini

çekmiştir.

111.Cam çubuktan elektroskoba pozitif(+)

ZnS

g_

sürülmüş

;;.

Thomson'un yaptığı deneylerde kullandığı ışın türü aşağıdakilerden hangisidir?

yüzey

yük

A) X- Ray

geçmiştir.

yargılarından

A)

Yalnız

I

Şekildeki havası boşaltılmış

hangileri doğrudur? B)

Yalnız

D) 1ve il

il

C)

tüpe yüksek gerilim

uygulandığında negatif elektrottan pozitif elekYalnız

trata doğru hareket eden ışınlar oluştuğu gözleniyor.

111

E) 1, il ve 111

.,

Bu

ışınlar

yaptığı deneylerin sonucunda elektronun yük/kütle {e/m) oranını-1,7588.10 1 1 C/kg olarak hesaplamıştır.

John Thomson

B)Gama D) Kanal

t

C) Katot E) Lazer

t

ile ilgili,

O>

1. Katot

ışınlarıdır.

il. Pozitif (+) yüklüdürler. 111.Elektriksel alanda negatif kutba doğru saparlar . yargılarından

hangileri

A) Yalnız I

B) Yalnız il O) 1ve 111

3.

1. Elektrotlarda açığa çıkan madde miktarı elektroliz devresinden geçen akım miktarı ile doğru orantılıdır.

6. 2

A) Pozitif yüklü

B) Elektromanyetik

Ag açığa çıkaran elektrik yükü miktarı 1 } Coulomb 'dur . "

Yukarıdakilerden

hangileri Faraday'ın yapmış olduğu elektroliz deneyleri sonuçlarından birisi değildir? } Yalnız

I

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

E) il ve 111

aşağıdaki

111 2

C) Atomun D) Yüksüz

9.

ifadelerden

,

> ö,

~

111.Gümüş nitrat (AgN0 3) çözeltisinden 1,118 mg

A)

C) 1 ve il E) il ve 111

Katot ışınları ile ilgili hangisi doğrudur?

il. Bir elektron yükü -1,6.10 - 19 C dur .

~

doğrudur?

J. Thomson katot ışınlarına uyguladığı elektriksel ve manyetik alanlar sonucu aşağıdakiler­ den hangisini belirlemiştir?

parçacıklardan oluşurlar . dalgadırlar.

yapısında

yer

alırlar .

parçacıklardan oluşurlar.

E) Manyetik alandan etkilenmezler.

A) Elektronun yükünü B) Elektronun kütlesini C) Elektronun yük/kütle D) Protonun yükünü E) Protonun kütlesini

oranını


10.

Thomson katot ışınlarının elektriksel ve manye- } 13. :;; tik sapmalarını, tüp içindeki düşük basınçlı gazın ve katot malzemesinin cinsini, katot ışınları­ nın hızlarını değiştirerek birçok farklı durumda

g

ölçmüştür.

Ölçümlerin sonucunda katot ışını parçacıklarının yük/kütle oranını her durumda birbirine oldukça yakın bulmuştur.

r

Thomson'un deney sonuçlarına göre,

}

1. Katot ışınları salındıkları katodun yapıldığı

111.Katot

ışınları

il. Katotun türü kanal

ışınları gazın

ışınlarının

yük/kütle (e/m)

111.e/m

oranını değiştirir.

değeri

yargılarından

elektronunkine

eşittir.

hangileri doğrudur?

hangileri doğrudur?

g_

A)

~

Yalnız

C) Yalnız 111 :ö

B) Yalnız il

A) Yalnız I

.o

1836 ka-

tıdır.

111.Tüpteki gazın türü kanal ışınlarının yük/kütle ~ yargılarından

yaklaşık

il. Kütlesi elektron kütlesinin g

oranını değiştirmez.

(e/m)

Proton ile ilgili,

1. Yükü +1,6x10- 19 coulomb'dur .

ışınlardır.

B)

I

Yalnız

C) 1ve il

il

E) 1,il ve 111

D) 1ve III

E) il ve 111

D) 1ve il

(-) yüklü taneciklerdir.

16.

} :;;

1. Negatif(-) yüklü

bağımsızdır .

malzemeden il. Katot

Kanal ışınları ile ilgili,

g.

koşulla-

cinsine ve ölçüm

f

rına bağlıdır . yorumlarından

A)

Yalnız

hangileri

yanlıştır?

C)

B) Yalnız il

I

Yalnız

111 .ii

E) il ve 111

D) 1ve 111

g E' .ö

11.

Millikan'ın yağ damlası

1. Elektron yakalayan

deneyi ile ilgili, yağ damlaları

g. 14.

negatif ~q,

Aşağıdakilerden hangisi kanal ışınlarına ör-

g 17.

nek olarak verilebilir?

.§>

Katot ve kanal ışınları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

~

yüklenmiştir.

il.

E) X -

D) Gama

t

A) İkisi de negatif (-) yüklüdür.

C) Proton

B) Elektron

A) Nötron

üzerindeki yükün en büyük ortak böleninin (ebob) -1,6022x10 - 19 cou- g_ lomb olduğu belirlenmiştir.

Yağ damlacıkları

B) İkisi de pozitif(+)

ışınları

111.Elde edilen bulgularla Thomson 'un elektronlar için belirlediği yük/kütle oranından faydalanarak elektronun kütlesi hesaplan- g_ yargılarından

B) Yalnız il

15.

1. W. Crooks,

18.

Elektronla ilgili,

1. Katot

ışınlarını oluşturan

il. Negatif yüklü atom

il. G. J. Stoney,

111.Bileşik

111.M. Faraday

taneciklerdir.

insanlarından hangileri çalışma yap- }

kanal

ışınları

pozitif

oluşumunda

rol oynayan tanecikler-

111.kanal

yargılarından

D) llve 111

C) 1ve 111 g.

E) 1, il ve 111

İ

D) il ve 111

g ~

~------------------~ Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A(B)

.ii~------------------~

ışınları, akımı,

ışınları

verilenlerden hangilerini lerden ar lıdır?

hangileri doğrudur?

B) 1ve il

A) Yalnız il B) 1ve il

Atomun yapısında bulunan ve başka atomlara geçebilen tanecikler,

il. elektrik

E

111

(-) yüklüdür.

1. katot

altı parçacıklardır.

dir.

mıştır?

Yalnız

ışınları

°

Atom altı taneciklerden elektronun keşfi sürecinde,

A)

D) Kanal

C) 1ve il }

E) 1,il ve 111

D) 1ve 111

bilim

pozitif ( +) yüklüdür .

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

12.

ışınları

E) Katot ışınları negatif(-), (+) yüklüdür.

İ

mıştır.

yüklüdür.

C) Katot

C) 1ve 111

A)

E) 1,il ve 111

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) 1 ve 111

g ~

:;;'-------------------~

oluşturan

il

C)

tanecik-

Yalnız

E) il ve 111

111


1.

....... 1....... X-ışınları frekansı ile elementlerin ......... 11. ........ yükü arasında bir ilişki olduğunu

i 4. "'

Thomson atom modelinde,

i5

cümlede boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir?

aşağıdakilerden

il. Negatif yükler pozitif yükler içerisine homojen şekilde dağılmıştır.

il. Alfa ışınlarının çok az bir kısmı sağa ya da sola sapmıştır .

mıştır.

ı;

__

111.Atomda yüksüz parçacıklar vardır .

__ il_

ı_

A) Stoney

görüşlerinden

çekirdek

B) Moseley

elektron

C) Stoney

elektron

D) Moseley

çekirdek

E) Faraday

elektrik

·g "' .ö

Rutherford, alfa ışınları ile yaptığı deneyinde, 1. Alfa ışınlarının büyük çoğunluğu geri yansı­

saptamıştır .

Yukarıdaki

7.

1. Atomda pozitif yüklerin sayısı negatif yüklerin sayısına eşittir .

A)

Yalnız

hangileri yer

I

B)

Yalnız

D) 1ve 111

111.Atomun çoğunluğu boşluktan ibarettir.

alır?

durumlarından

il

C) 1ve il

A)

Yalnız

E) il ve 111

gözlemlemiştir?

hangilerini

I

B)

Yalnız

D) il ve 111

il

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

::>

g_ ö,

15

~

o ö,

],

2.

1. Atomda bir elementten diğerine gidildikçe ~ artan temel nicelik çekirdeğin pozitif (+) yüküdür. ij

5.

i

il. Element

Bir atom modeli ile ilgili verilen bilgiler şöyledir: 0

Pozitif yükler çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır.

atomlarının oluşturdukları

ları frekansı

X - ışın­ ile atom numarası ters orantılı

olarak değişir.

~

Bu model

E'

111.Elementlerin özellikleri bağıl atom ağırlıklarına değil atom numaralarına bağlıdır .

B) Yalnız il

C) 1ve il

i.i

A) Dalton atom modeli

Kanal ışınları ile yapılan deney çalışmaları sonucu ......111. ..... nun yükü + 1,6022x10 - 19 C

B) Thomson atom modeli C) Rutherford atom modeli

bulunmuştur.

D) Bohr atom modeli

Yukarıdaki

E) Modern atom modeli

g.

f

E) 1, il ve 111

H. Moseley 'in yaptığı deney sonucu , elementlerin çizgi frekansının karekökü (.fv ) ile X niceliği değişimi grafikteki gibi olmaktadır.

6. ~

Rutherford'un alfa (a) ışınları ile yaptığı deney sonucu oluşturduğu atom modelinde,

9.

111.Elektronlar çekirdek çevresinde belirli enerji katmanlarında hareket halindedir.

3.109

görüşlerinden

hangileri yer

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve il

ile ilgili,

Yalnız

g

__ 111 _

Nötron

Elektron

B) Proton

Elektron

Nötron

C) Elektron

Nötron

Proton

D) Elektron

Proton

Nötron

E) Nötron

Elektron

Proton

Elektromanyetik dalgalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

g. il

B) Dalga boyları farklı ışınlardan oluşan ışığa polikromatik ışık denir .

C) Dalga boyu küçüldükçe C)

Yalnız

111 ;

E) 1, il ve 111

frekansları

artar.

D) Görünür bölge ışınları (380 nm - 760 nm) elektromanyetik dalga spektrumunda en geniş bölgeyi kapsar . E) Mor ışınların sektir .

1. Atom numarasır.ıı ifade eder. il. İlk defa Dalton atom modelinde ortaya atıl-

__ il_

A) Tek bir dalga boyuna sahip ışığa monokromatik ışık denir .

alır?

2.109

niceliği

__ I_ A) Proton

1. Atom çoğunlukla boşluktan ibarettir.

il. Pozitif yükler çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır.

4 .109

Buna göre X

cümlelerde boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir?

aşağıdakilerden

3.

Faraday ' ın elektroliz ile ilgili çalışmaları sonucu atomda elektrik yüklü birimlerin olduğu ortaya çıktı ve G. Stoney bu birimlere ....... ......1......... .... adının verilmesini önerdi.

Rutherford çekirdekte pozitif taneciklere kütlede tanecikler olduğunu belirtmiştir . Bu taneciklerin (.......11. ...... ) varlığı 1932 de J. Chadwick tarafından kanıtlanmıştır.

:,

hangisidir?

ifadelerden hangileri Henry Mo- g. seley tarafından X - ışınlarının yayınlanması !!: üzerine yaptığı deneylerin sonuçları arasın- .o da yer almaz?

D) 1ve 111

aşağıdakilerden

§

Yukarıdaki

A) Yalnız I

8.

Atom çoğunlukla boşluktan ibarettir.

frekansı kırmızı ışınlardan

yük-

.o

mıştır.

111.Rutherford'un çekirdek denilen küçük böl gede toplandığını belirttiği pozitif yüklerin g.

t

sayısıdır. yargılarından

A)

Yalnız

I

hangileri doğrudur? B)

D) 1ve 111

Yalnız

il

C)

Yalnız

E) il ve 111

111 g_ ~ o

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

g u

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. o

o

1 13.

'? o

"i' o

',

9' o

1

1

o

o

(')

o

E'

,~h ı Yh s.1·r.1 ·o ;-vAn11

Radyo-TV

E y ışınları

dalgaları

o

!

x·!

«

16.

:o

_gı

Şekilde elektromanyetik

dalga spektrumu veril-

:;;

Şekilde

miştir.

g.

il.

Frekansı

en büyük olan ve radyo-TV dalgalarıdır .

111. Görünür bölge

ışınları

ışın l ar

mor ötesi ile k ı zılötesi

ışınları aras ı nda kalır .

yargılarından

A)

Yalnız

B)

Yalnız

E) il ve 111

D) 1ve 111

11.

ışımanın frekansı

1. X ış ı nının

t "' .ö

iV. Frekansı en küçük olan Y dir.

111.lşığın tanecik yargılarından

~.ö

1. Bir noktadan bir san iyede geçen da lga sayı-

t

1. CD üzerinde görülen il. Siyah cisimlerin

sıdır.

C) il ve iV

B) 1ve 111

I

gökkuşağı

renkleri

ışımas ı

111.Dalga boyu ile çarpımı elektromanyetik dal- 1

Yukarıdaki olaylardan özelliğini kanıtlar?

iV. Birimi Hertz (s- 1) dir.

A) Yalnız I

galar için ışık hızı na eşittir.

yargılarından

-~ 2' j5

hangileri ışığın dalga

C) Ya l nız 111

B) Yalnız il

D) 1ve il

Siyah cisim

girişim

ışıması

yapılandırılmış

ğ

1, il 1,111 1,iV il, 111 , iV 111

B) C)

D) E)

1 nm

D) 50

Yansıma

15.

18.

ışımanın şiddeti

__Y__ 111,iV il, iV il, 111 1, iV 1, il

Çıkarılan

Deney

1. Çift

aralıklı girişim

deneyi

= 10- 9 m)

il. Siyah cisim ışıması

8)200

A)500

il

dalga ve tanecik modeline ilişkin grid verilmiştir.

_x__ A)

= 3x10 8 m/s,

il

Bu tabloda , X: ışığın dalga özelliği gösterdiğine kanıt olan lar Y: lşığın tanecik özelliği gösterdiğine kanıt olanlar olduğuna göre X ve Y aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

o

Frekansı 6x10 15 Hz olan ışığın havadaki dalga boyu kaç nanometredir?

1 ve

iV

Şekilde ı ş ı ğ ı n

E) il ve 111

E'

(c

Çift yarıkta

Fotoelektrik etki

ve iV E) 1,il, 111

ve iV D) 1, 111

C) E) il ve 111

17.

C) il ve 111

B) 1ve il

A) Yalnız I

12.

B) Yalnız il

111

hangileri doğrudur?

birbirine

özelliği gösterdiğini kanıtlar .

D) 1ve 111

111.Fotoe lektrik olay

il. Dalga boyu ile ters orantılıdır.

Y ninkinden küçüktür.

elektronlarının hızı

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

ve iV E) il, 111

ve iV D) 1, 111

9. 14.

ile ilgili,

Yaln ı z

.~ .

eşittir .

eşittir.

111.Genlikleri

A)

frekansı

il. Kopan 1 ve 2

yargılarından hangileri doğrudur?

C) 1 ve il

il

ışını

Bu düzenekler ile ilgili, katıdır .

il. Aynı ortamda hızı en büyük olan Z dir.

hangileri doğrudur?

I

~eta.ı

~

y

Şekilde aynı metalden yapılmış yüzeylere X ve Y ışınları gönderilmesi sonucu gerçekleşen fotoelektrik olaylar gösterilmiştir.

X, Y, Z elektromanyetik dalgaları göste-

1. X in dalga boyu Y nin iki

mikrodalga

2. elektron

.... . .. ........... ...........

j•. ! :[ , !."-J h.-Vi'\ !~ N._/!

Bu dalgalar ile ilgili,

1. y-ış ı nları ve X-ışın l arı yüksek enerjili ışınlardır. E' ;;

ışını

. .•:•:•:•:•:•:•:• .•:•:•:•:•:•:•:•.

rilmiştir.

Buna göre,

X

f!~

r. ':.

Z:

g_

J

~- elektron

·ıu

ıv

Bir metal yüzeyine ışık tutulduğu zaman elektron kopması olayı na fotoe lektr ik olay denir.

E) 18

111.Fotoelektrik etki

sonuç

dalga özelliği gösterir . Işık

lşıma enerjisi kesikli ve belli büyüklükteki enerji kuantumların­ dan o l uşur . Işın kuantumlarının

enerjisine belirli bir sınırlama getirilemez. Dalga boyu

deneylerden hangilerinin karşı­ bu deneyden çıkarılan sonuç yanlış ve-

Yukarıdaki sında

Siyah cisim ışımasının üç farklı sıcak l ıktaki ışıma şiddetinin sıcaklıkla değişimi grafikte veri l miştir.

rilmiştir?

Buna göre sıcaklıklar arasındaki ilişki aşağı- } :o dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız 111 D) 1ve 111

~~>~>~

q~>~>~

E) T 1 = T2 = T3

g

~------------------~

~

~~------------------~

g ~

;;~------------------~

C) 1ve il

E) il ve 111


1.

Max

Planck'ın ışıma enerjisi için öne sürdü- g. 4.

ğü kuantum kuramı aşağıdakilerin hangisin-

Aşağıdakilerden hangisi uyarılmanın tanımı­

:o

dır?

g

A) Bir atoma enerji verilerek değerlik elektronlarından birinin koparılması olayıdır.

7.

de doğru verilmiştir? :~

A) Bir ışımanın enerjisine belirli bir getirilemez .

B) Bir

ışıma yalnız

sınırlama

özelliği

gösterir.

C) Enerji de madde gibi sürekli

olmayıp

dalga

bir büyüklük halinde

alınıp

t

B) Bir atom ya da iyonun son orbital türünün tam dolu ya da yarı dolu olması durumudur . belirli

l

verilebilir .

O) Bir ışımanın enerjisi sürekli olup verilen enerji ölçülemez.

alınan

C

w

ya da

E) Bir kuantumun enerjisi frekansı ile ters, dal- I ga boyu ile doğru orantılıdır. İ

C) Bir atoma enerji verilerek değerlik elektronlarından birinin üst enerji seviyelerinden birine geçmesi olayıdır.

·-

O) Bir atomun elektron alarak negatif yüklü iyon haline geçerken enerji açığa çıkması durumudur .

i

Uyarılmış hidrojen atomlarında elektronların 1. enerji düzeyine düşmeleriyle oluşan spektral seriye Lyman, 2. enerji düzeyine düşmesiyle oluşan spektral seriye de Balmer serisi denir. Uyarılmış hidrojen atomlarının yayınladığı x, y, z, t ve q fotonları şekilde gösterilmiştir. Bu fotonlardan hangileri Lyman, hangileri Balmer serisine aittir?

E) Bir atomda aynı dört kuantum sayısına sahip iki elektronun bulunamaması durumudur.

Lyman

y ve z

B) y ve z

q ve t

x, y ve z

tve q

D) x, t ve q

yve z

E) x, z ve t

q ve y

C)

2.

20. yüzyılın başında Planck ' ın geliştirdiği ...... 1.. .... hipotezi, elektromanyetik ışınlara yeni bir bakış açısı getirdi. Bu hipotez sadece ...... 2 ...... ışımasını açıklamakla kalmadı. Bohr, teorisini geliştirirken, Planck'ın önerdiği kuantum kavramından ve her kuantın enerjisini hesaplamada kullanılan E=h.v bağıntısından ya-

g 5. E'

ii

Aşağıdaki

bilim insanlarından hangisinin atomun tarihsel gelişimine katkısı karşısında

~---"'T""---

yanlış verilmiştir?

ı--~-~--- n=4

=~

} ,.,

Bilim

insanı

A) Thomson

rarlandı.

ğıdakilerden

numaralanmış boşluklara aşa­

hangisini getirmek en uygun-

B) Millikan

1

dur?

Elektrik yükünü

C) Moseley

Nötron

O) Rutherford

Çekirdek

E) Bohr

A) Belirsizlik

Hidrojen atomunun

B) Kuantum

Siyah cisimlerin

C) İkili karakter

Elektronların

O) Dalga

Elektronların

E) Bölünmezlik

Atomların

ı--,,--ılı--+---- n=3 n=2

Elektron için yük/kütle (e/m) --------

hesaplamıştır.

sayısını bulmuştur. kavramını

n=1

Hidrojen atomunun enerji seviyeleri ve görünür bölgedeki spektrum çizgileri 1, 2, 3 şeklinde gösterilmiştir.

ortaya at-

mıştır.

2

n=5

ı.D .....,_____ 1 + 2 ...._ , 3___

Katkı

oranını ölçmüştür .

Bu paragrafta

Balmer

A) x ve t

Buna göre,

Bir elektronun çekirdekte belirli uzaklıklarda küresel yörüngelerde bulunabilece-

1. En çok enerji 3. spektrum çizgisinde

açığa

çıkar.

il.

ğini belirtmiştir.

Frekansı

en küçük olan 1. spektrum çizgisi-

dir.

111. 2. spektrum çizgisinin dalga boyu 1. dekinden büyüktür .

.'.?' J.>

ifadelerinden hangileri doğrudur? A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) 1ve il

3.

Hidrojen buharı elektrik arkı ile ısıtıldığında ya6. dar bir demet yapıcıdan geçiri- g lerek ışın demeti elde edilir. Bu ince ışın demeti ~ prizmadan geçirildiğinde ise çizgi ışıma (emisyon) spektrumu oluşur .

9.

1. beyaz

ışığın

soğurma

verilenlerden hangileri ile na sahip çizgiler görülür? I

B)

O) 1ve il

-2,42 .10- 22

:2

111 Şekildeki

(absorbsiyon)

Yalnız

ışıma aynı

insanları

atom modellerini ortaya atan bilim aşağıdakilerin hangisinde doğru

il

C)

E) il ve 111

boyları­

Yalnız 111

111

111

g

A) Dalton

Thomson

Rutherford

"'

B) Thomson

Rutherford

Bohr

C) Rutherford

Bohr

Dalton

O) Bohr E) Thomson

n=3

-5,45.10 - 22 t----

- ----

- 2,18.10 - 21 --------

n=2 n=1

Hidrojen atomunun ilk dört enerji seviyesi deki gibidir.

spektrumu

dalga

Yalnız

-1,36.10 - 22 ı-------- n=4

verilmiştir?

111.farklı bir elementin çizgi

Yalnız

spektru-

sürekli spektrumu,

il. hidrojenin çizgi spektrumu ,

A)

ışıma

C)

E) il ve 111

,~Enerji (kJ)

yımlanan ışıma

Buna göre hidrojenin çizgi munda,

il

Dalton Rutherford

Thomson Dalton

şekil­

n=3. enerji düzeyindeki elektron n=2. düzeyine inerse kaç kJ enerji yayar?

A) -3,27 .10- 22

B) -3,03.10 - 22

C) -1,06.10 - 22

O) -4,09.10E) -1,36.10 - 22

21


1O.

eşlik eder." ifadesini ortaya atan bilim insanı .;;

mana (ni) elektron geçişi için X niceliği,

bağıntısı

16. Heisenberg belirsizlik ilkesi aşağıdakilerin

13. Hareket eden maddesel parçacıklara bir dalga ;

Hidrojen atomunda dış katmandan (nd) iç kat-

aşağıdakilerden

A) A. Einstein

B) E. Rutherford

C) N. Bohr

D) L. de Broglie

ile hesaplanır.

A) Bir atomda mez .

konumu

belirlene-

yükü ve kütlesi tam olarak

C) Bir atomda pozitif ve negatif yük olarak belirlenemez .

Yayımlanan ışının

çekirdeğin

B) Bir elektronun belirlenemez.

E) W. Heisenberg

Buna göre X niceliği aşağıdakilerin hangisin1 de doğru verilmiştir? 2 A)

hangisinde doğru verilmiştir?

hangisidir?

sayısı

tam

D) Bir atomda elektronun konumu ve hızı aynı anda tam olarak belirlenemez.

enerjisi

E) Hareketli bir parçacığa eşlik eden dalganın boyu belirlenemez.

B) Yayımlanan ışının frekansı C) Yayımlanan ışının dalga boyu

D) Elektronun konumundaki değişim E) Elektronun hızındaki değişim

11. Hidrojen atomunda n=3 düzeyinden n=2 düzeyine geçiş yapan elektronun yayınladığı ışının dalga boyu kaç nm dir?

-g_

!

14. 6,62x10 6 m.s- 1 hızla hareket eden bir elektro- g_ 17. L. de Broglie ve W. Heisenberg'in açıklamaları na eşlik eden de Broglie boyu kaç metredir?

dalgasının

aşağıda verilmiştir .

L. de Broglie

(me=9,1x10- 31 kg, h=6,62x1Q-3

(A=2x10- 18J, h=6x10-3 4 J.s, 1nm=10- 9 m)

dalga .ö9

4

kg.m2 .s- 1)

g_ C) 548

B) 484

A) 441 D) 603

E'

:;;

B) _!__x10-9 9,1

E)648

D) 9,1x10- 9

C) 9,1x10

: Işın fotonlarının dalga özelliği göstermesi gibi elektron, nötron gibi parçacıklar da dalga özelliği gösterir.

W. Heisenberg : Elektron kadar küçük bir par-

9

çacığın aynı anda konumu hızı

E) 6, 62x10 -

9

ve

belirlenemez.

Bu açıklamalar sonucunda aşağıdaki atom modellerinden hangisi ortaya çıkmıştır? A) Dalton Atom Modeli

g E'

B) Modern Atom Modeli

C) Rutherford Atom Modeli D) Bohr Atom Modeli E) Thomson Atom Modeli

18. Bohr atom modelinin eksikleri arasında,

15.

12. Bohr atom modeline göre 3. temel enerji düzeyine uyarılmış bir elektron 2. temel enerji g_ düzeyine inerse aşağıdakilerden hangisi ~

} :ö

gerçekleşmez?

1. elektron sayısı birden fazla olan atom ya da iyonların spektrumunu açıklayamaması, il. elektronun

dalga özelliğini hesaba katma-

ması,

A) Işın yayınlar. B) Elektronun dönme hızı artar .

-~ J!ı .ö

111.elektronu tam olarak tanımlanmış yörüngelerde dönen bir tanecik olarak belirtmesi

b

a

da elektronun ince bir alüminyum levhada kırınımı, şekil-b de X ışınlarının ince bir alüminyum levhada kırınımı gösterilmiştir.

verilenlerden hangileri yer

Şekil-a

C) Elektrona uygulanan çekim kuweti artar. D) Elektronun toplam enerjisi artar.

g_

E) Elektronun çekirdeğe olan uzaklığı azalır.

~ .ö

Buna göre elektronlar için hangisine ulaşılmıştır?

aşağıdakilerden

} .ö

belirli yö-

E> .o

B) Elektronlar dalga özelliği taşır. C) X ışınları gerçekte elektronlardan oluşmuştur.

g

ışınları pozitif, elektronlar negatif

İ

D) X

yüklü

parçacıklardır.

g_

E) Elektronun konumu ve hızı aynı anda belirlenemez.

~

'--------------------~

.ö '--------------------~

Yalnız

I

B) D) 1ve 111

g_ A) Elektronlar çekirdek çevresinde rüngelerde hareket eder.

A)

Yalnız

alır?

il

C)

1 ve

E) 1, il ve 111

il


1.

!

Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlaması kullanılırken kuantum mekaniğinde bunun yerine .........................

4.

°' 7.

Açısal momentum kuantum sayısı ile ilgili, 1. Baş kuantum

sayısına bağlı

cümlede boş bı rakıl an yere aşağı- .§> dakilerden hangisi getirilme lidir? :o

l

111.n=3

~

D) Çekirdek

g,

C) Elektroskop

yarg ıl arından

!

E) Spektrum

yarg ıl arından

hangile ri doğrud u r?

"

A)

?.

A)

Yalnız

I

Yalnız

B) D) 1ve 111

katmanı

Yalnız

hangiler i

I

" il

p orbitali

vardır.

s, p, d olmak üze re üç tür or-

bital içerir .

5

111.s, p, d, f gibi harflerle gösterilir. B) Elektrolit

ile ilgili,

katmanında yalnız

il. n=2

il. Elektron bulutlarının şekillerini ve şekil farkı nedeniyle oluşan enerji seviyelerindeki değişmeleri belirtir .

Yukarı daki

sayıları

1. n= 1 olduğunda e değeri O dır.

kadar değerler alır.

tanımlaması kullanılır .

A) Orbital

Kuantum

olarak (n-1) e

B)

doğrudur?

Yalnız

il

D) 1ve 111

C) 1ve il

C)

Yalnız

111

E) 1, il ve ili

E) 1, il ve 111 ;;,

--

. -

:

1 "' i5

2.

Atomun kuantum mode liyle ilgili,

g 5.

1. Uzayın herhangi bir bölgesinde elektronun bulunma ihtimalinin en yüksek orbital denir.

olduğu

yere

olduğunda

Yukarıda ki

Yalnız 1

kuantum

B) 1ve il

1. n

sayısı

orantılıdır.

1

potansiyel

111.n=1

E) 1, il ve 111

}

enerjisi ile

E

Baş

1. Baş kuantum

g, "' :o

I

B) 1ve il

C) 1ve 111

E) 1, il ve ili

(n) 1, 2, 3, 4 ... gibi tam

ili. s orbitali

değerlerini alır.

yargılarından

Yalnız

I

e değerleri O ve

sayısı

hangileri

1 dir .

doğrudur?

B) 1ve il

C) 1, il ve 111

E) il, 111 ve iV

- --------------~

yalnız

yarg ı larından

s orbitali olarak belirtilir.

g,

.ö~---

il. p orbitalinin en küçük (n) 2 dir .

momentum kuantum sayısı (t ) bir baş kuantumda (n-1) e kadar olan tüm tam sayı olduğunda

sayısı

(t ) en bü-

yük olan d orbitalidir.

Açısal

iV. t =1 kuantum

s, p, d orbitalleri ile ilgili,

1. Açısal momentum kuantum sayısı

D) 1,il ve iV

2'

Yalnız

D) il ve ili

9.

momentum kuantum

sayı değerlerini alır .

ii

C) 1ve ili

açısal

kuantum ve ile ilgili,

sayı l arı

il.

doğru

E) 1,il ve 111

A)

doğrudur?

ö,

A)

~------------------~

C) 1ve il

göre yüksek enerjilidir .

hangileri

o

111.n=2 B) 1 ve il

il

katmanına

g,

}

D) il ve 111

Yalnız

2 dir .

yarg ıl arından

0

:,

6.

hangileri doğrudur?

Yalnız I

8)

~

ile ilgili,

il. Değeri büyüdükçe elektron katmanı çekirdekten uzaklaşı r.

yargılarından

Yalnız

değeri

il. s ve p orbitallerini içerir.

ifadelerden hangileri doğrudur?

C) 1ve 111 g_

E) 1,il ve 111

Baş kuantum sayısı n olan bir katmanda açısal momentum kuantum sayısı (t ) O ve 1 değerini alan yalnız iki tür orbital vardır.

Buna göre bu katman ile ilgili,

f harfi

D) il ve ili

1. n harfi ile gösterilir ve tamsayıdır.

111.Elektronun

A)

hangileri doğ rudur?

D) llve ili

A)

°'

fonksiyonları aynı

yargıla rından

Baş

ğ 8. :ö

ile belirtilir.

kökenden gelen n, t, meve m5 kuantum sayıları ile belirlenir.

3.

sayıları,

il. t = 1 olduğunda p harfi,

111.t = 2

orantılıdır.

A)

momentum kuantum

1. t = O olduğunda s harfi,

il. Elektronun çekirdek etrafında bulunma ihti- g, mali dalga fonksiyonun karesi (\lı2) ile doğru ~

111.Dalga

Açısal

2'

ii

o

"

A)

Yalnız

I

baş

kuantum

sayısı

birinci katmanda bulunur.

hangileri yanlıştır? B)

D) 1ve 111

Yalnız

111

C) 1ve il

E) il ve ili


-·--=

13.

1 O. Baş kuantum sayısı ile ilgili, tamsayılar

1. Bir veya daha büyük il. Elektron katmanının ile ilgilidir.

çekirdeğe

olabilir.

olan

Açısal momentum (ikincil) kuantum sayısı t=1 olan orbital ile ilgili,

lıdır.

111.En küçük hangileri

doğrudur?

baş

yargılarından

kuantum

sayısı

doğrudur?

hangileri

E'

A)

B)

Yalnız I

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

X

o

2

o

y

2

z

-1, O, +1

t

q

-2, -1, O, +1, +2

~

Q'

C) 1ve 111 .ö

B) 1 ve il

Yalnız I

1

n=3 tür.

g_ A)

Açısal

kuantum momentum Manyetik kuantum sayısı (m,) kuantum sayısı (n) sayısı (t)

Baş

il. Manyetik kuantum sayıları me=-1, O, + 1 g_ E' olan üç orbitalden oluşur. .o

g

111.Elektronun potansiyel enerjisi ile ters orantı- :[ yargılarından

16.

adlandırılır.

1. p orbitali olarak

uzaklığı

g_ ~ .:ö

Yalnız

C) 1 ve il

il

E) 1,il ve 111

D) 1ve III

'g_ E'

tabloda x, y, z, t, q ile belirtilen yerhangisi yazılamaz?

Şekildeki

.:ö

lere

aşağıdakilerden

2'

E) q=2

D)t=3

C)z=1

B) y=-1, O, +1

A) X=Ü

ğ_

g E' :ö

11.

Atom kuramına göre, baş kuantum sayısı (n) ğ_ 14. ile ilgili,

!

1. n=1 enerji düzeyinde 1 orbital bulunur. il. n=3 enerji düzeyinde toplam elektron sı maksimum 18 dir.

111.n=2 enerji düzeyinde tümü küreseldir . yargılarından

g_ Q'

-;;

yargılarından

Yalnız

A)

f

111.Bir ikincil kuantumda kaç tane orbital olduğunu belirtir.

hangileri

1. Başkuantum açısal

il. Orbital

} :ö

sayısı

111.Magnetik kuantum

18.

(n)

kuantum

sayısı

sayısı

ğ_

(e)

"

s, p, d orbital türlerini içerir.

D)

me=-1, O, + 1

E)

t=2

sıfır

B)

}

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası

A(B)

kuantumlarda yer

momentum

alır.

(ikincil) kuantum

sayısı

dır .

sayısı

me=1 dir.

D) Elektron yoğunluğu için sınır yüzey diyagramları küreseldir.

C) 1ve il ~

~

t orbitalidir.

C) Manyetik kuantum

111

E) 1ve 111

.ö.____________________

baş

Açısal

t=O

E)

Baş lüğü

E) 1, il ve 111

- --------~

Px, Py, p 2 orbitallerinin manyetik kuantum sayıla­

s orbitali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlışt ı r? A) Tüm

kuantum sayılarından hangileri değerini alamaz?

g_

'- - ---------

s orbitalidir.

n=3

Yukarıdaki

doğrudur?

B) Yalnız il

D) 1ve 111

t=O

E'

(me)

g_ A) Yalnız I

B) C)

rıdır.

15.

1. meile gösterilir ve orbitalin uzaysal yönelimini belirtir. il. Açısal momentum kuantum sayısına (t) bağlı olarak 2t+1 tane değer alır.

en yakın enerji

Çekirdeğe

düzeyidir.

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

Bilgi

sayısı

n=1

g_

C) 1 ve il

kuantum sayılarından hangisinin verilen bilgi yanlıştır?

Kuantum

doğrudur?

B) Yalnız il

A) Yalnız I

~ ".ö

Manyetik kuantum sayısı ile ilgili,

yargılarından

f

karşısında

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

12.

C) 1ve 111

B) 1 ve il

I

hangileri

doğrudur?

hangileri

Aşağıdaki

.o

t= 1 olduğunda m,=-1, O, + 1 değerini alan 111. üç orbital vardır .

~

A)

1. n= 1 olduğunda t=O dır.

g. 17. :§,

il. n=2 enerji düzeyinde s ve p olmak üzere iki tür orbital vardır.

sayı-

bulunan orbitallerin

Kuantum sayıları ile ilgili,

kuantum artar.

sayısı arttıkça

orbitalin büyük-

-g. E

~ :ö ._ ___________________

~


1.

f= 1 ikincil kuantum

sayısı

g.

ile ilgili,

1. -1, O, + 1 manyetik kuantum hip üç orbitalden oluşur.

sayılarına

sa-

il. En çok 6 elektron alabilir.

111.d orbitali olarak yargılarından

4.

.2'

jj

g_

p orbitali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han- g_ 7. .2' jj gisi yanlıştır?

A)

Baş kuantum alabilir.

B)

Açısal

.2'

adlandırılır.

:o

hangileri doğrudur?

A)

Yalnız

1

B)

Yalnız

C) 1ve il

il

D) 1ve 111

sayısı

n=2, 3, 4, 5

değerlerini

Açısal

E'

momentum kuantum sayıları

:o sayısı

t=1 dir.

yargılarından

m, =O, 1, 2 defarklı

E'

A)

;;

üç çe-

Yalnız

E) Elektron yoğunluğu için

sınır

yüzey diyag-

E'

ğ

g_ .2' ;;

5.

d orbitali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hang_ gisi yanlıştır? E'

2

1

3

o

D)

4

2

E)

4

Baş

ni

g_ E'

B)

i,

kuantum

sayıları

n=3, 4, 5 ...

g_ E'

D)

g_

Açısal

momentum (ikincil) kuantum t=2 dir .

Beş

sayısı

;;

oluşur.

E'

~

g_ .ö

g_

-1,

o, +1

-2, -1, O, +1, +2

C)

3

2

-2, -1, O +1, +2

D)

2

1

-1, O, +1

E)

4

2

-2, -1, O, +1, +2

g_

2'

.? ;;

6. E'

o

E'

jj

g_

3

E'

y

3

B)

m,

g_

Elektron yoğunluğu için sınır yüzey diyagramı,

A)

E'

.i5

3.

n

E'

;;

E'

tane orbitalden

E) Elektron yoğunluğu için sınır yüzey diyagramı p orbitalleri ile aynıdır .

g_

3d orbitalinin baş kuantum (n), ikincil kuantum (e) ve manyetik kuantum (m,) sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

değerleri-

alır.

C) Manyetik kuantum sayıları m,=-2, -1, O, + 1, g_ +2 değerlerini alır.

;;

5

8.

i,

A)

B)

ğ_

.2'

E'

C)

E) 1,il ve 111

jj

;;

o

C) 1ve il

il

g_

E' :o

A)

Yalnız

şeklindedir.

g_

i

B)

jj

ramları

...!l..

I

E'

Bir elektron aşağıdakilerin hangisinde verig_ len baş kuantum(n) ve ikincil kuantum (f) de- E' .ö ğerlerinin her ikisine de sahip olamaz?

hangileri doğrudur?

D) 1ve 111

şidi vardır.

2.

n=3 tür .

g_

D) Px, Py, p 2 olmak üzere yönelimi

g_

sayısı

momentum kuantum

sayısı t=1 dir. 111.3px, 3py ve 3p 2 olmak üzere yönelimi farklı üç orbitalden oluşur.

g_

ğerlerini alır.

;;

E) il ve 111

1. Baş kuantum il.

C) Manyetik kuantum [ E'

3p orbitali ile ilgili,

3. temel enerji düzeyinde s, p, d, f orbital tür9. !erinden hangileri yer almaz? g_

Aşağıdaki

orbitallerden hangisinin enerjisi daha küçüktür?

diğerlerinden

.2'

A)

Yalnız

f

B) s ve p

D) s, p ve d

C) d ve f

A) 4f

B)4p

C)3d

D) 4s

E)6p

E) p, d ve f

X

şeklinde

olan orbital ile ilgili,

1. s orbitalidir. il. Açısal momentum (ikincil) kuantum sayısı t=1 dir.

111.Manyetik kuantum yargılarından

A)

Yalnız

I

sayısı

m,=O

g_

İ

dır .

hangileri doğrudur? B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

1

ğ

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;; ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ;; ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(8)


13. 2p, 3d ve 5s orbitallerinin enerjileri aşağıda- } 16. Atomdaki orbitallerden, z kilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır? ıiJ 1s ve 2s orbitallerinin X özelliği,

;

1O. Orbitallerin enerjileri ile ilgili, kuantum sayısı art-

:;;

il. npx, npy, np 2 orbitallerinin enerjileri birbirine

g

A) E2p > E3ct > E5s

B) E3ct> E5s > E2p

aynıdır.

f

C) E3ct> E2p > E5s

O) E5s > E3ct> E2p

Buna göre X ve Y özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

1. Aynı tür orbitallerde tıkça

baş

..ı

enerji artar.

eşittir.

111.Aynı katmandaki s, p, d, f orbitallerinin enerjileri arasında Enı > End > Enp > Ens ilişkisi

E) E5s > E2p > E 3d

2s ve 2p orbitallerinin Y özelliği

vardır.

y

X

yargılarından

hangileri

doğrudur?

Elektron kapasitesi

A) Enerji

Orbital kuantum

B) Enerji

C) 1ve il g_

B) Yalnız il

A) Yalnız I

f

E) 1,il ve 111

D) il ve III

sayısı

Enerji

C) Elektron kapasitesi D) Elektron kapasitesi

Başkuant sayısı

E) Orbital kuantum sayısı

Elektron kapasitesi

:,;

11. 4f orbitalinin n + edeğeri gisinde

aşağıdakilerin

han-

doğru verilmiştir?

B) 5

A) 4

C) 6

g_ 17. g 14. Bir orbital ile ilgili verilen bilgiler şöyledir: ıJ Manyetikkuantumsayısı m, = -1, O, + 1 de- ;

:§> :,;

O) 7

E) 8

tıı

Orbital kuantum

Başkuantum

Orbital

sal'.ısı

türü

Sal'.ISI(C)

(n)

o

ğerlerini alır.

a

3

Enerjisi 4s orbitalinden küçüktür.

b

2

1

C

3

2

Bu orbital aşağıdakilerin hangisinde doğru } .o

verilmiştir?

A) 2s

B) 3s

sayısı verilmiştir .

E) 4p

D)3d

C)3p

Yukarıdaki çizelgede a, b, c ile gösterilen orbitallerin başkuantum sayısı ve orbital kuantum

Buna göre bu orbitallerle ilgili,

1. a nın elektron kapasitesi b ve c den azdır. 11.b nin Px, Py, p 2 olmak üzere üç orbitali vardır.

111.c nin potansiyel enerjisi a yargılarından

hangileri

D) il ve III

Baş

kuantum Sal'.ISI (n)

1.

2

il.

2

111.

3

Yukarıdaki

15.

Orbital kuantum Sal'.ISI(t)

Aşağıdaki

orbital çiftlerinden hangisinin

n+e

18.

değerleri eşittir?

g_

B) 2s ve 2p

O) 2s ve 3p

111.d orbitallerinde bulunabilir.

E) 4s ve 3d

~

yargılarından

A) Yalnız I

hangileri doğrudur? B) Yalnız il

C) 1 ve il

E) il ve 111

_2 __

A) 1>11>111 B) 1>11>111

1>11>111

C) 1=111>11

11>1=111 111>11>1 1>11>111

E) 11>1=111

yarı

en çok beş yarı dolu orbital

D) 1 ve III

.i5

O) 11>1=111

ile ilgili,

dolu orbital bulunabilir.

C) 2p ve 3s

tum sayısı ve orbitalkuantumsayısı verilmiştir. .ö Buna göre, bu orbitallerin elektron kapasiteleri (1) ve enerjileri (2) aşağıdakilerin hangi- g_ .§> sinde doğru karşılaştırılmıştır? __ 1_

elektronların yerleşimi

il. p orbitallerinde bir tam dolu bir tane de A) 1s ve 2s

çizelgede bazı orbitallerin baş kuan-

E) 1,il ve 111

1. s orbitalleri en çok iki elektron alabilir.

o o

Orbitallere

C) 1ve 111

B) 1ve il

A) Yalnız 111

12.

nınkine eşittir.

doğrudur?

111>11>1

g. 2'

g_ 9-1

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A(B)


1.

Orbital sayıları

tanımında

yer alan n, t ve

mekuantum ı 4.

.ii

için,

1. n ; başkuantum

il. e ; açısal momentum kuantum

Yalnız

yargılarından

hangileri doğrudur?

I

B) 1ve il

D) il ve 111

7.

A)

~

C) 1ve ili ,;

Yalnız

B)

Yalnız

il

D) 1ve il

Yalnız

C)

atomu ile ilgili,

ili. 2px orbitaller!nde

elektronların

bulunma ola-

sılıklarının dağılımı,

hangileri doğrudur?

I

E) 1, il ve 111

7N

1. Elektron dizilimi [He) 2s2 2p3 şeklindedir. il. Üç tane yarı dolu orbitali vardır .

il. s, p, d ve f orbital türlerini içerir. 111.d orbitallerine en çok 1O elektron girebilir.

sayısıdır.

sayısıdır .

g A)

.ii

1. Elektron kapasitesi 32 dir.

sayısıdır.

111.me; magnetik kuantum yargılarından

Nötr bir X atomunun 4. temel enerji düzeyine } ilişkin,

111} ;;

E) 1, il ve ili

şeklindedir.

yargılarından

hangileri doğrudur? (2 He)

A) Yalnız I

B) 1ve il D) il ve ili

C) 1ve ili E) 1,il ve ili

.ii 2.

Kuantum sayıları ile ilgili verilen aşağıdaki g_ 5. hangisi yanlıştır? .§

açıklamalardan

Kuantum A)

sayısı

Başkuantum

sayısı

Açıklama

B) İkincil kuantum sayısı (e)

orbitallere

yerleşimi

ile ilgili,

zıt

§ ;;

g_

111.Elektronlar

enerjili orbitallere önce birer

birer yerleştirildikten sonra kalan elektronlar zıt spinde eşleştirilerek yerleştirilir. yargılarından

f

D) Spin kuantum sayısı (m ) 5 E)

A)

Orbitalin uzaysal yönelimini belirtir.

kuantum sayısı (me)

Yalnız

hangileri doğrudur?

I

B) Yalnız il D) 1ve ili

1. Orbital şeması

(i) (i) (D şeklindedir.

il. Manyetik kuantum ili. Spin kuantum yargılarından

sayıları

sayıları

(m5)

B)

Yalnız

farklıdır .

il

D) 1ve ili

C) 1ve il

aynıdır.

(me)

hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I

dır.

C) Manyetik

3p orbitalinde bulunan üç elektron için,

3px 3py 3p2

spinli en çok iki elektron yer-

leşir.

Elektronun çekirdeğe uzaklığı ve potansiyel enerji ile doğru orantılı­

g_ 8.

1. Aufbau kuralına göre elektronlar öncelikle düşük enerjili orbitallere yerleşir . il. Bir orbitale

Elektron katmanının çekirdeğe olan uzaklığı ile ilgilidir.

(n)

Elektronların

C) 1ve il E) il ve ili

E) 1,il ve ili

Elektronun davranışını (dönme yönünü) belirlemede kullanılır.

Açısal momentum kuantum sayısı (e)

Elektron bulutlarının şe- :o killeri ve şekil farkı nedeniyle oluşan enerji seviyelerindeki değişmelerle ilgilidir. ;;

3.

1. Elektron kapasitesi 8 dir.

6.

il. s ve p orbital türlerini içerir. 111. Toplam orbital

sayısı

Aşağıda içerdiği

elektron sayısı ile verilen 9. orbitallerden hangisinin orbital şeması karşı- g_

sında yanlış gösterilmiştir?

4 tür.

İ

özelliklerden hangileri 2. temel enerji düzeyine aittir?

B) Yalnız ili

D) 1ve ili

Orbital

Orbital

şeması

.ii~----

sayısı

(m5 ),

momentum kuantum sayısı

niceliklerinden hangileri

®

A)

s

B)

p2

C)

p4

D)

d5

(i) (i) (i) (i) (i)

E)

d8

®®®Q)Q)

C) 1ve il

E) 1, il ve ili

2

açısal

ili. manyetik kuantum

Q)Q) O ®®O

A) Yalnız I

sayısı

(e),

(me)

farklıdır?

B) Yalnız il

D) 1ve il

g_

~------------------~

1.spin kuantum il.

Yukarıdaki

A) Yalnız I

3s orbitalinde bulunan iki elektronun,

C)

Yalnız

E) 1ve ili

o

- -----

---

---

--~ Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası

A(B) ·

ili


1O. X atomunun en

dıştaki

g. 13.

elektronunun,

i:>

'i.i başkuantum sayısı (n)=3 açısal

c.; spin kuantum

sayısı

16.

?-

verilmiştir?

momentum kuantum sayısı (t)=O

atomunun temel hal elektron diziliminde, açısal momentum kuantum sayısı t=1 ve spin kuantum sayısı m5 =+1/2 değerini alan

20 Ca

kaç elektron

manyetik kuantum sayısı (m)=O

f,ı;i

atomunun temel hal elektron diziliminde son terim aşağıdakilerin hangisinde doğru

37 X

B) 3d 8

A) 4s 2

(m5 }=+1/2

E) 8

D) 6

C) 4

B) 3

A) 2

E) 4d 1

D) 5s 1

vardır?

t

C) 4p6

olarak verilmektedir.

Buna göre, X atomunun elektron dizilimi hangisidir?

aşa-

o

0

(~

ğıdakilerden

.i>

B) 1s 2 2s 2 2p 1 D) 1s2 2s 2 2p 6 352 3p 1

A) 1s 2 2s 1

C) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 E) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1

ğ.

,,

.P

11.

3s

2p

-1s -2s --1. ® ® ®®® ® il. ® ® ®®® 0 111.® ® ®®® ®

3p

---

1. Her orbital

000 000 000

kuramına

14. Modern atom

~

zıt

g_

yargılarından

B) Yalnız

A) Yalnız I

B) 1ve il

I

~

yargılarından

A)

C) 1ve 111

ğıdakilerin

1b. Argonun atom

hangisinde

1. [Ne] 3s 2 3p 6 şeklindedir. il. Spin kuantum sayısı m 5 =+1/2 değerini alan

C) [Ne] D) [Ne] E) [Ne]

9 elektronu

g

O ® © CD ® CDCDCD ® CDCDCD CD CD CD ® CD®® O

C'

A)2

vardır.

Elektron dizilimi küresel simetriktir . 111. hangileri doğrudur? (10Ne)

yargılarından

,;

A)

Yalnız

I

B) D) 1ve 111

Yalnız

il

C)

1 ve

il

E) 1, il ve 111

o,

ii

o

0

~==.;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~.,; \

,/

Bilgiyolu

İleri

Yalnız

Kimya Soru

Bankası A(8)

7

C) 1ve il

B) Yalnız il

I

E) il ve 111

Bir atomda baş kuantum sayısı n=3 ve manyetik kuantum sayısı me=O değerini alan en çok kaç elektron bulunabilir?

numarası 18 dir.

Argonun temel hal elektron dizilimi ile ilgili,

doğru verilmiştir?

( 10 Ne)

B) [Ne]

doğrudur?

D) 1 ve 111

atomunun temel hal elektron dizilişi aşa­

A) [Ne]

yapıdadır.

hangileri

E) il ve 111

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

15 P

1

111.Küresel simetrik

.l)

D) 1ve 111

12.

il. 4 tane yarı dolu orbitali vardır.

C) Yalnız 111

il

4

şeklindedir.

tır

ııl

}. "'

mıdır?

hangileri

açı­

1 olan 1O

1. Temel hal elektron dizilimi , 1s2 2s 2 2p63s23p

yerleşir .

.D

sayısı t =

Buna göre X atomu ile ilgili, 0

111.Aynı enerjili orbitallere elektronlar çift çift

E1

elektron dağılımlarından hangileri 14 Si elementinin temel hal elektron dağılı-

Yalnız

sal momentum kuantum elektron bulunmaktadır.

il. Elektronlar çekirdek çevresinde çizgisel yörüngelerde bulunur.

Yukarıdaki

A)

X atomunun temel hal elektron diziliminde

göre,

spinli en fazla iki elektron alır.

C.

:o

8)3

C)6

D) 8

E) 12


1.

Y

X, ve Z dir:

atomlarına

ait orbital

.

ğ.

şemaları şöyle-

4.

i5

2 tam dolu, 3 yarı dolu orbitali olan X elementi için,

il. Çekirdek yükü + 7 dir.

l

"' Y:Q9{S)000 Z:Q9Q9Q9Q9Q9Q9Q900

111.Atom

:i5

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi

yargılarından

g_

A)

ö,

Yalnız

o

yanlıştır?

A) X, Aufbau ilkesine

uymamıştır.

numarası

g.

7 dir.

<>

hangileri doğrudur?

1

B)

Yalnız

il

D) il ve 111

C)

Yalnız

ö

o

E) 1, il ve 111

il. X in

g

o

ö,

ö,

.,,

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

g. ii

Temel hal elektron dağılımında 6 dolu, 3 yarı 5. g. dolu orbitali bulunan element atomu ile ilgili _§, .ö aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Nötr X atomunun temel halde 7 tam dolu orbitali vardır. Buna göre nötr X atomu için, 1. Elektron

küresel simetriktir. 2 dir.

sayısı

;;

Değerlik elektronları sayısı

dağılımına

hangileri

atomu ile ilgili,

yarı

il. Dört tane

o

sahiptir.

yargılarından

(Ar nin atom

vardır.

dolu orbitali

111.Küresel simetrik

doğrudur?

o

yapıdadır.

hangileri doğrudur?

numarası

18 dir.)

g_

"'

A)

ii

3 tür.

dağılımına

24 Cr

1. Temel hal elektron dizilimi [Ar]4s 1 3d 5 şek!indedir.

111.p orbitallerinde toplam 10 elektron bulunur. yargılarından

D) +3 yüklü iyonu soygaz elektron sahiptir.

8. _§, .ö

14 tür .

il. Küresel simetrik yük

o ö,

C) Metaldir .

E)

B) 1ve il D) il ve 111

;;

g.

Başkuantum sayısı

(n) Y den büyüktür.

hangileri doğrudur?

Yalnız 1

~

i'

B)

başkuantum sayısı

= O olan elektron sayısı X te 5, Y de 7 dir .

yargılarından

A) ~

2'

dağılımı

1. İkisi de küresel simetri özelliği gösterir.

111 i'i,

6 dır.

E) Z ametal atomudur.

A) Elektron

--3s

Temel hal elektron dizilimlerine göre X ve Y ile ilgili,

,;

D) Y nin temel halde s orbitallerinde 4 elektronu bulunur.

2.

2p

® ® ©©©o Y:@ ® ®®® CD

111.mt

kuralına uymamıştır.

C) X in atom

numarası

--1s --2s

X:

1. Değerlik elektron sayısı 7 dir.

x:©@000

B) Y, Hund

7.

Yalnız

1

B)

Yalnız

il

D) 1ve il

C)

Yalnız

&, 111..,

A)

Yalnız

B) Yalnız il

1

E) il ve 111

D) ive il

C) Yalnız 111 E) 1ve 111

g. _§, .ö

"' o

g.

~

_§, ;;

2'

ii

"

"'

ii

3.

Atoma

ilişkin,

6.

1. Aynı temel enerji düzeyinde bulunan p orbitallerinin enerjisi eşittir.

} :;;

il. Temel halde elektron dağılımı d orbitali ile biten elementler elektron verirken ilk önce s o orbitallerindeki elektronları verirler. 111.Elektronlar önce doldurur. yargılarından

düşük

enerjili orbitalleri

12 Mg

ile

15 P atomlarının,

1. en büyük

baş

il. tam dolu s orbitalleri

değeri

10 Ne

il. t -1 olan elek-

tronların sayısı

Yalnız

I

B) Yalnız il

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

değeri

B)

vardır.

O olan 2 elektronu

111.En büyük yargılarından

niceliklerinden hangileri

A)

atomu ile ilgili,

1. p orbitalinde 6 elektronu baş

kuantum

vardır.

sayısı

3 tür.

hangileri doğrudur?

eşittir?

A)

hangileri doğrudur?

D) 1ve III

sayısı,

sayısı,

111.manyetik kuantum (m1)

D) 1ve III A) Yalnız I

9.

kuantum

Yalnız

il

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) 1 ve il E) il ve 111


1 O. Temel hal elektron dağılımında 9 tam dolu orbitali bulunan element atomu ile ilgili aşa­ ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atom

numarası

C) Elektron

dağılımı

B)

19K

Tam dolu

3 tür .

E) Elektron dizilimi 3p 6 ile sonlanır.

11. Temel halde sadece ilk üç orbitali tam dolu olan bir elementin atom numarası kaçtır? A) 6

C)8

B) 7

Toplam nükleon sayısı 52, nötron sayısı 28 olan X atomunun temel haldeki tam dolu ve yarı dolu orbital sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

3 tür.

küresel simetriktir .

Başkuantum sayısı

D)

16.

verilen element atomlarından hangisinin hem başkuant sayısı hem de değerlik elektronları sayısı en büyüktür?

Aşağıda

18 dir.

Değerlik elektronları sayısı

B)

13.

D) 10

14.

Çekirdeğindeki proton sayısı 38 olan nötr X

g_

ifadelerden hangisi

§>

atomu için

aşağıdaki

yanlıştır?

17.

.o

2

B)

6

2

C)

6

4

D)

9

6

E)

10

4

atomunun temel haldeki elektron dağılı­ son orbitalinin türü ve değerlik elektronları sayısı aşağıdakilerin hangisinde 21 X

doğru verilmiştir?

A) Elektron

dağılımı

5s orbitali ile sona erer.

C) Elektron dağılımındaki 4s orbitalinin enerjisi 3d orbitalininkinden fazladır. D) d orbitallerinde toplam 1O tane elektron bu- } :o lunur. E) Enerjisi en

Buna göre X elementi ile ilgili,

1. Atom

numarası

dağılımı

küresel simetrik-

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

111

18.

ve 7 N atomları ile ilgili, :o

olma, katı

akımını

halde elektrik

iletme,

B)

s

2

C)

p

3

D)

d

1

E)

p

1

24 X

ve

25 Y

elementleri için,

1. baş kuantum

sayısı

4 olma,

il. 3d 5 ile sonlanma, 111.s orbitallerinde 8 elektron içerme

bağlı bileşikler oluşturabilme

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) il ve 111 C) 1ve il

3

d

özelliklerinden hangileri A)

E) 1, il ve 111

Sal{ISI

A)

ortaktır?

özelliklerinden hangileri ortaktır? A)

hangileri doğrudur?

D) il ve 111

orbitali 1s dir.

1. elektron dağılımında küresel simetriye sahip }

111.iyonik

111.İki tane tam dolu orbitali vardır. yargılarından

12 Mg

il.

7 dir.

il. Temel hal elektron tir.

15.

düşük

Değerlik elektronları

Son orbitalinin türü

B) f orbitalleri elektron içermez.

baş kuantum sayısı 2 olan X atomunun temel hal elektron dağılımında üç tane yarı dolu orbitali vardır.

dolu

5

mında

E) 12

12. En yüksek

Yarı

A)

111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

Yalnız

I

B) 1ve il D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111


1.

Aşağıdaki elementlerden hangis inin temel } 4.

Aşağ ıdaki element atomlarından hang isi te-

haldeki elektron dizilişinde sayısı en fazladır?

mel halde 3p orbitallerinde maz?

yarıdolu

orbital

"

elektron

B) 13AI

A) 12Mg

0

7.

taşı-

C) 14Si

+2 yüklü iyonunun elektron d izili şi 3d 10 ile sonlanan nötr X atomuyla ilgili, aşağıdaki yarg ıl ardan hangisi kesinlikle doğrudu r?

A) p bloğu elementidir.

"'

.)

B) Küresel simetri

E) 16S

D) 1sP

C) ğ.

->

Na 11 10Ne

o

5.

.§,

1. Na ve Ne nin tam dolu orbitali

ele-

A) 1s22s 22p 63s 23p 6 B) 1s22s 22p 6 3s23p 3 C) 1s22s 22p 6 3s23p 6 4s1

~ ii>

sayısı eşittir .

sayısı eşittir.

Q

başkuant sayısı farklıdır.

8.

o

"'

"' g

E) 1s22s 22p 6 3s 23p 6 4s23d 1

§ ;;

B

yargılarından hangiler i doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve ili

3.

4p orb italinde 1 elektronu bulunan nötr X atomu için aşağıdaki ifade lerden hangisi

A) 3. enerji düzeyinde 18 elektronu

B)

Baş

kuantum

sayısı

vardır.

4 tür .

D) Bir tam dolu , bir

yarı

dolu

değerlik

orbitali

vardır .

~

f

E) 1,il ve ili

yarı

6.

do~ ö,

Proton sayıs ı , nötron sayısına eş it olan bu ., X atomunun kütle numarası kaçtır?

B) 10

vardır .

orbitalleri s ve d dir.

E) Çekirdek yükü +31 dir.

C) 1ve il

Temel halde X atomunun 2p orbitalleri ludur .

A) 7

Değerlik

gösterir.

C) +3 yüklü iken soygaz elektron düzenine sahiptir.

D) 1s22s 22p 6 3s 23p 6 4s2

il. Her üçünde de p orbitallerindeki elektron ili. Ne ve Mg nin

özelliği

iletmez.

yanlıştır?

fıi 12Mg yukarıdak i

iyonunun elektron dağı lımı aşağı daki­

E)

lerden hangis idir?

Atom numaraları ile verilen mentler le ilgili,

3 21 Sc +

elektriği

ve

D) 15 tam dolu orbitali

.§, :ö

2.

Isı

C) 12

+3 yüklü iyonunda 23 elektron bulunan X ato9. munun nötron sayısı 30 dur . g_ Buna göre bir tane X atomunun kaç tane nükleon vardır?

çekirdeğinde ~

Nötr X elementinin temel halde tam dolu orbital sayısı 4 tür. Buna göre X için ,

1. Yarı dolu orbital il.

D) 14

E) 16 } B

A) 56

B) 55

C) 54

D) 53

E) 50 } :;;

A)

8 dir.

Yalnız

I

hangileri yanlıştır?

B)

D) il ve III

ö,

1 dir .

ili. -1 yüklü iyonu 10Ne ile izoelektroniktir . yargılarından

1

sayısı

Değerlik elektronları sayısı

Yalnız

il

C)

Yalnız

ili

E) 1, il ve ili

l

§

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;; ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~


10.

2p

2s -1s - ---

X:@@®@®@®®@0~

Nötr halde elektron - orbital X ve Y atomları için,

1. Bileşiklerinde

yalnız

.D

0 00000

®®@

Y:@ @ ®&@@

} 13.

3d

-4s -----

3p

-3s ---

şeması

pozitif ( +)

x-: 1s 22s 22p 63s 23p 6

}

xm : 1s 22s 22p 63s 2

:;;

Aynı

verilen

atoma ait x - ve xm

iyonlarının

elektron dig

zilişleri yukarıda verilmiştir.

g_ E'

Buna göre,

xmiyonundaki m nin değeri

değerlik alır­

g_

A) +1

.2'

B) +2

C) +3

D) +4

A)

Yalnız

E) 33As3-

D) 32Ge2+

E)+5 } .ö

il. Küresel simetrik elektron dağılımına sahip- .o tirler. 111.Bileşik oluştururken öncelikle 4s elektronla- g_ rınıverirler.

C) 31Ga3+

B) 30Zn2+

],

kaç-

tır?

lar.

yargılarından

16. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin elektron diziliminde son orbitali 3d 10 değildir?

J.i,

hangileri B)

I

.D

doğrudur?

Yalnız

C) Yalnız 111 g_

il

.§ı

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

:o

g .2' .o

11. 11X: 1s 22s 22p 63p 1

g_ 14. ~

9ya : 1s22s22p6

19 A- iyonunun elektron dizilişinde son terim g_ 17 . 2p6 ise A taneciğinin çekirdeğinde kaç nöt- ; ron bulunur?

17 CI

19zb : 1s 22s 22p 63s 23p 6 A) 7

elektron dizilişi verilen atom ve g_ iyonlara ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi İ

Yukarıda

8)8

C) 9

D) 10

g

E) 11

.2' :o

verilen elektron dizilişleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

yanlıştır?

B) 3. durumdan 2. duruma geçerken atom

C) x+ iyonu küresel simetrik yük hiptir.

dağılımına

sa-

C) 2. durum

İzoelektronik oldukları bilinen x+ 2, Y ve Z- taneciklerinin toplam elektron sayısı 108 dir.

x+2 , Y ve z- taneciklerinin

sayıları aşağıdakilerin

haldir.

E) 1. durum ile 3. durumun kimyasal özellikleri

proton hangisinde doğru ve-

farklıdır.

15.

g_

Aşağıdaki

orbital

taneciklerden hangisinin 3 tür?

yarı

18.

dolu

Katman elektron dizilimi,

sayısı

şeklinde

y

z-

A)

36

36

36

B)

38

36

37

C)

34

36

35

D)

36

36

35

E)

38

36

35

olan element atomu ile ilgili,

1. Baş kuantum il.

x+2

13)2

X:)2)8)

O> .ö

rilmiştir?

Beş

tane

yarı

sayısı

yargılarından

A)

Yalnız

I

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası A(8)

§ __________________ .ö._

1 ~

~

vardır.

yapıdadır.

hangileri B)

D) 1ve 111

- ----~

(n) 4 tür.

dolu orbitali

111.Küresel simetrik

1

'--------------

uyarılmış

D) 3. durum temel haline aittir.

E) x+ iyonu ile ya iyonu izoelektroniktir.

Buna göre

dı-

şarı ışın yayınlar.

D) b=-1 dir.

12.

aşağıdaki

A) 1. durum -1 yüklü iyonuna aittir .

A) X, uyarılmış halde bulunan nötr bir atomdur . } B) ya bir anyondur .

atomunun farklı durumları için,

_ s2 s2 ps s2 Ps 1 1 2 2 3 3 2. 1s 2 2s 2 2p 63s 23p 4 4s 1 3. 1s 22s 22p 63s 23p5

doğrudur?

Yalnız

il

C) 1ve il

E) 1, il ve 111


1.

1. Çekirdek yükü

4.

2. Yörünge sayısı 3. Blok türü

niceliklerinden yola

1. 1 tek

çıkarak,

Temel halde son enerji düzeyindeki s orbitail tam dolu olan bir elementin bulunduğu grubun özel adı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

7.

il.

bir element için, g

bilinirse periyodik cetveldeki

il. 2 tek

başına

bilinirse

başına

bilinirse grup numarası

21 5c

baş

elementleri için, elektronları sayısı,

kuantum sayısı,

111.periyodik cetveldeki grubu

;;

niceliklerinden hangileri

A) Alkali metaller

yeri,

111.3 tek

ve

1. değerlik

başına

13AI

aynıdır?

B) Toprak alkali metaller

başkuant sayısı,

A)

C) Toprak metalleri

Yalnız

verilenlerden hangileri belirlenebilir?

I

B) 1ve il

D) il ve 111

D) Halojenler

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

E) Soygazlar A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

2.

12 Mg, 15 P

ve

18Ar

C) 1ve il } E) 1, il ve 111 :;;;

elementleri için,

1. Periyodik cetvelde

aynı

yatay

33x-2

sırada

iyonunun elektron dağılımı,

g 8. E'

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6

bulu-

nurlar.

şeklindedir.

il. P ve Ar, periyodik cetvelde

aynı

blokta bulu-

yargılarından

hangileri doğrudur? B) 1ve il

D) il ve 111

}

A) Atom

C) 4A

B) Değerlik elektronları sayısı 8 dir .

C) 1ve 111 .§ _ö

O)

C) 3. periyot elementidir .

E) 1, il ve 111

16

dır.

grubundadır.

Değerlik

orbitalleri s ve p dir .

E) Ametallerle kovalent bağlı bileşik oluşturur .

D) 17 nötronu vardır. E) Ametal

g

numarası

B) 3 . periyot elementidir.

A) 16 protonu vardır.

g_ A) Yalnız il

yanlıştır?

Buna göre X ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

nu~ g _q, 111.Değerlik elektronları sayısı en fazla olan Ar dir. ;;

Temel hal elektron dizilişinin 3p alt enerji düzeyinde 4 elektron bulunduran X elementi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi

sınıfındandır .

:§ı _ö

:

:

:

:

g E'

g. .§ _ö

3.

Kararlı haldeki elektron dağılımında p orbitallerinde toplam 17 elektron içeren elementin periyodu ve grubu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

6.

N ve P element atomlarının elektron dağılımları ,

9,

2s 2

9.

X : ...........3d 1

2p 3

y : .............3p1

2 3 15 P: [Ne] 3s 3p

Z: .............4s 1

7N

: [He]

Buna göre bu elementler ile ilgili aşağıdaki } ifadelerden hangisi yanlıştır? (He=2 , Ne= 1O) 0

Temel halde elektron dağılımlarındaki son orbitalleri verilen X, Y ve Z elementlerinden hangileri periyodik cetvelin 4. periyot elementi değildir?

7A

A) Elektron dağılımları küresel simetriktir .

A) Yalnız X

3

6A

B) Aynı grupta yer alırlar.

2

7A

şeklindedir .

Periyodu

Grubu

A)

4

5A

B)

4

7A

C)

3

D) E)

D)XveY

C) Kimyasal özellikleri benzerdir. D) Değerlik elektronları sayısı farklıdır. E) -3 yüklü iyonları soygaz yapısındadır .

..

g L-------------------~

2'

:;;

L_

__________________

____.

B) Yalnız Y E)YveZ

C) Yalnız Z


10. Elektron dağılımı 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 4s 1 şek­

13. Soygazlar için ölçülen

yarıçap aşağıdakilerin

!

16. Nötr bir atom elektron verdiğinde,

hangisinde doğru verilmiştir?

linde olan nötr bir atom için,

dağılımında son terim 3p 6 olurken

dışarıya

t

enerji verir.

yargılarından

2'

Element

durumlarından

B) Yalnız il

A) Yalnız I

yarıçap

C) 1ve il

E) 1,il ve ili

D) 1ve ili

g, 14. X2 mo lekülünün r1 ve r2 yarıçapları

En dıştaki orbital türü

X

s

y

p

z

.gı

17.

şekilde gös-

terilmiştir .

Na+ 1

1. Na~ ll. c ı

+

+

1e-

1e- ~ cı-1

tepkimelerinde atomlara ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin değişimi karşısında yan-

d

çizelgedeki

artar.

hangileri gerçekleşir?

yarıçapı

D) Metalik yarıçap E) Atomik

sayısı

E) 1,il ve ili

D) il ve ili

11.

ili. Proton

B) İyonik yarıçap

C) 1ve 111 .E

B) 1ve il

Yalnız 1

A) Kovalent yarıçap

C) Van der Waals

hangileri doğrudur?

g_ A)

oluşturur.

il. Katyon

il. Uyarılmış haldedir. 111.Elektron

çapı küçülür.

1. Tanecik

1. 4. periyot 1A grubu elementine aittir.

baş

hangileri

elementlerden

lış verilmiştir?

} 15

(ana) grup elementidir?

il

Özellik A) Yalnız X

B) Yalnız Y

C)

Yalnız

Z g_

İ

E) X ve Z

D) X ve Y

Bu yarıçapların adlandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

g_ 2' .ö

Kovalent

B) Kovalent

Van der Waals

C) Van der Waals

Kovalent

D) Van der Waals

İyonik

E) İyonik

Kovalent

Azalır

çapı

Artar

Değişmez

Değişmez

Azalır

Artar

D) Elekron başına düşen çekim kuvveti

Artar

Azalır

E) Çekirdeğin çekim kuvveti

Azalır

Artar

B) Çekirdek

C) Elektron

r2

r1

A) Kovalent

A) Atom

yapısı sayısı

g, _Q> .ö

12.

15. Nötr bir atom elektron aldığında, elementinin en yüksek baş kuant sayıelektron dağılımındaki son orbitalinin g, 1. tanecik çapında artma, E' içerdiği elektron sayısı ve blok türü aşağıda- ;, il. çekirdeğin çekim kuvvetinde azalma, kilerin hangisinde doğru verilmiştir? ili. pozitif yüklü tanecik oluşturma,

29 Cu

Si,

En yüksek baş kuant

A)

·g_ E1

Son orbitalin elektron

içerdiği

sayısı

sayısı

Blok türü

4

10

d

B)

4

9

d

C)

3

10

s

D)

4

1

d

E)

3

10

p

~

dönüşümü sırasında

Buna göre bu tanecikler için aşağıdaki yargı­ lardan hangisi yanlı!ttır? .ö

A) Yalnız I

xa iyonuna

enerjisi artarken, Xb iyonuna dönüşümü sırasında enerjisi azalıyor.

iV. elektron başına düşen çekim kuvvetinde art- g .2' ma durumlarından

~ 2'

18. X atomunun g,

hangileri gerçekleşmez?

A)

xakatyon,

Xb anyondur.

xadır. xa> X > Xb dir.

B) Çapları Xb > X > B) Yalnız 111

ve iV D) il, 111

C) 1, il ve 111}

ve iV E) 1,il, 111

ö

C) Elektron sayıları D) Çekirdeklerinin

çekim kuvvetleri aynıdır .

E) Elektron başına düşen çekim > X > Xb dır.

kuvvetleri

xa

g, E

g, 2'

15

g_

-~ :§ı ~~~~~~~~~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .Ö ._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö ~~~~~~~~~~~


1.

4. X

g. 7.

Lityum (3Li) elementinin iyonlaşma denklemi, Li(g) + 520 kJ.moı- ~ u+(g) + e-

T

2 He, 10 Ne, 18 Ar

elementleriyle ilgili aşağıdaki

bilgilerden hangisi yanlıştır?

1

şeklindedir.

y'

A) Asal

Buna göre Lityum ile ilgili,

Q

1. 1. iyonlaşma enerjisi 520 kJ . moı- dir. Şekildeki

periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerin atom çapları arasındaki ilişki için aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi

C) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan He dir.

il. 2. iyonlaşma enerjisi 520 kJ.moı- 1 den büyüktür.

g_

2'

D) Kimyasal tepkimelere ilgisizdirler. E) Van der Waals çapı en büyük olan Ar dir.

111.Üç iyonlaşma enerjisi değeri vardır.

"

yanlıştır?

yargılarından

gazlardır .

B) Değerlik elektron sayıları eşittir.

1

hangileri doğrudur?

:,

A) X > Y

B) Z > T D) Q >T

2.

C)X>T

~ :;;

A)

: 1s2 2s 2 2p 6 3s 1

i+ 2

:

R

: 1s2 2s 2 2p 6 3s 2

E) 1, il ve 111

İyonlaşma enerjisi ile ilgili, aşağıdaki ifadeler- g 8. ö, den hangisi yanlıştır? ;;

Şekildeki tabloda sistemdeki yerleri

Element

A) Değeri her zaman pozitiftir.

E+3 : 1s2 2s 2 2p 6

dağılımları

verilen taneciklerin çapları aşağıdakilerin hangisinde doğru

C) Atom

karşılaştırılmıştır?

yarıçapı

ile ters

"'

orantılıdır.

E) Bir periyotta 2A grubunda değeri 3A grubundakinden yüksektir.

B) B = i+ 2 = R = E+ 3 = Y

elementlerin

periyodik

Periyodik sistemdeki yeri Grup

X

2

5A

y

2

8A

z

3

2A

.o

D) Bir periyotta alkali metallerde en yüksek de- } ğerini alır. o

A) B > i+ 2 > R > E+ 3 > Y

bazı

belirtilmiştir.

Periyot

B) Gaz halde bulunan nötr bir atomdan, bir elektronun uzaklaştırılması için gereken enerjidir.

: 1s2 2s 2 2p 6 3p1

elektron

g C) 1ve 111;

B) 1ve il

D) il ve 111

1s2 2s 2 2p 6

Yukarıda

I

E)Y > Z

B

Y

Yalnız

Bu elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? numarası

C) Y > B > R > i+ 2 > E+ 3

A) Atom

D) B > R > Y > j+ 2 > E+3

B) X in temel hal elektron dizilimi 2p 5 ile sonla-

E) Y > B > R > j+ 2

en büyük olan Y dir.

nır.

= E+ 3

C) Z elementi d blokta yer

alır .

D) Üçü de küresel simetrik değildir. E) İyonlaşma enerjisi en büyük olan Y dir.

3.

11 Na+, 10 Ne, 8 0-

ğıdakilerin

tır?

A) Na+ > Ne > B) Na+

C) Na+ D) E)

2

taneciklerinin çapları aşa­

hangisinde doğru karşılaştırılmış-

o-

6. °9.

t

~ 1. iyonlaşma

1. 1. iyonlaşma enerjisi 1820 kJ/mol dür. °' il. x+ 1 (g) ~ x+ 3(g) + 2e- tepkimesinin ener- ..., ji değişimi 4570 kJ/mol dür.

Na+

111.x+ 3(g) iyonundan 1 elektron koparmak için 16600 kJ enerji gerekir .

Na+

yargılarından

z

'-----------:

Atom numarası

"'

Periyodik sistemde baş gruplarda bulunan X, Y ve Z atomlarına ait 1. iyonlaşma enerjisi-atom

g.

Buna göre bu atomlarla ilgili,

ı;

hangileri doğrudur?

enerjisi (kJ/mol)

~

miştir.

Buna göre X atomu ile ilgili,

2

= Ne = 0 - 2 = Ne > o-2

o- 2 > Ne > Ne > o- 2 >

Baş grup elementlerinden olan X atomunun ilk 9. dört iyonlaşma enerjisi kJ/mol cinsinden 578, i 16600, 1820, 2750 şeklinde karışık olarak veril- İ

numarası grafiği yukarıda verilmiştir.

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve 111

Yalnız

il

C) 1ve il

E) il ve 111

"O'

;;

1. Atom

çapı

il. Y ve Z nin

en büyük olan Z dir. baş

kuantum

111.X küresel simetri yargılarından

A) ğ

'-------------------~

:;;._ __________________

E

l

~

~ :;;

Yalnız

I

hangileri

B)

D) 1ve 111

sayıları aynıdır.

özelliği taşır. doğrudur?

Yalnız

111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111


bazı

10. Tabloda

atom ve

iyonların yarıçapları

veril-

;;

miştir. Yarıçap

Tanecik

186

12Mg

160

11Na+

95

19K

227

F-

136

"g_

.2'

9

g. .2' .ö

değişir?

A) Atomlar elektron verince yarıçap nasıl B) Aynı grupta proton sayısı arttıkça

periyotta atom numarası arttıkça yarıçap nasıl değişir? D) Elektron sayısı aynı olan taneciklerde atom Aynı

numarası arttıkça yarıçap nasıl değişir? Atomların iyonlaşma

çap

11.

enerjileri

arttıkça yarı-

A) Elementin iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisinin mutlak değerlerinin aritmetik ortala-

temel halde elektron dağılımları verilen X, Y, z, T ve R elementler inden ametalik g. İ aktifliğ i en büyük olan hang isidir?

B) Bir molekül içindeki bir atomun bağın elektronlarını kendine çekme eğilimidir.

masıdır .

C) Gaz halindeki bir atoma 1 elektron eklenme-

C)Z

B)Y

A)X

D)T

sırasındaki

si

E) R

enerji

değişimidir.

D) Gaz halindeki bir atomdan 1 elektron koparmak için harcanan enerjidir .

~

.2' .ö

E) Bir elementin kimyasal tepkimeye girme eğiliminin bir ölçüsüdür .

g_

"'

]5

g E'

n

nasıl değişir?

AI atomlarının , 11Na , 12 Mg , 13

atom

çapı

ve bi-

enerjileri arasındaki ilişk i aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmişti r?

rinci

T : 1s 22s 1 R : 1s 22s 22p 6 3s 1

yarıçap

nasıl değişir?

E)

elektronegatiflik tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda

Bu tabloya göre aşağıdaki sorulardan hangisi cevap lanamaz?

C)

:o

Y : 1s 22s 22p 6 Z : 1s 22s 22p 6 3s 23p 5

(pm)

11Na

~ 16. Amerikalı fizikçi R.Mulliken'in yapmış olduğu

g_ 13. X : 1s 22s 22p 5 f!ı

iyonlaşma

g_

14.

X

_9.' ]5

3,0

2,5

2,1 Atom

Birinci

çaı:ıı

iyonlaşma

A) Na>Mg > AI

Al>Mg > Na

B) Na> Mg> AI

Mg>Al > Na

C) Al > Mg > Na

Mg > Al> Na

D) Al>Mg > Na

Na> Mg> AI

E) Mg>Al > Na

Al > Mg> Na

enerjisi

1,8 1,5

1,2 verilen periyodik cetveldeki e lementler le ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- g_ si yanlıştır?

Yukarıda

0 ,9

r

O '------------~ıı-

11Na ,2Mg 13AI ,. s i

17Cl Atom numarası

A) Elektron ilgisi en fazla olan M dir. ...

'

--

B)

~

Yalnız

Z geçiş elementidir.

X-atom

C) Y nin oksitleri asidik özellik gösterir .

D)

Baş

kuantum

sayısı

grafikte 3. periyot elementlerinin görülmektedir.

Şe k ildeki

; -

,sP 16s

numarası değişimi

Buna göre grafikteki X yerine den hangisi getirilmelidir?

en büyük olan T dir.

aşağıdakiler­

E) X metal, Q ametaldir . B) Elektronegatiflik

A) Elektropozitiflik

D) İyonlaşma enerjisi

C) Atom yarıçapı

E) Değerlik

12.

18. 15. Baş grup elementlerinden X bir elektron aldığınX, Y ve Z elementlerinin ilk üç iyonlaşda, Y ise bir elektron verdiğinde aynı soygaz g_ 1 ma enerjileri kj.moı- 1 cinsinden verilmiştir. elektron düzenine ulaşmaktadır . İ Element İ.E3 İ.E2 İ.E1 -----Buna göre X ve Y elementleri için aşağıdaki 4419 3052 419 X ifadelerden hang isi kes inlikle yanlıştır? y 7730 1450 737

elektronları sayısı

Aşağıda

t

z

4560

496

6910

B) Atom

1. X ve Z nin kimyasal özellikleri benzerdir . değerlik elektronları sayısı

111.X in atom

çapı

çapları

periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerden iyonlaşma enerjis i en küçük olan ve elektronegatifliği en büyük olan aşa­ ğ ı dakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şekildeki

Y > X tir.

C) Değerlik elektronları sayısı X > Y dir.

2 dir.

D) Elektron verme

Z ninkinden büyüktür.

eğilimleri

X > Y dir.

E) Çekirdek yükleri Y > X tir. İyonlaşma enerjisi

Elektronegatifliği

en küçük

en büyük

A)

z

T

B)

X

V

C)

y

T

D)

z

V

E)

X

T

ifadeler inden hangiler i doğrudur? ~

~

A)

Yalnız 1

C) 1ve 111 .ö

B) 1ve il

D) il ve 111

E) 1, il ve 111

g_

L----- - - - - ---

- -----

T V

A) 1. iyonlaşma enerjileri X > Y dir.

Buna göre ,

il. Y nin

y

xz

---'

_ ______ :o....._

.2'

_ _____

__ ____

g_ 2' ..ö .__

__________________

_


1.

Aşağıda 3. periyot elementlerinin oksitleri üç sı-

0

4.

nıfa ayrılmıştır .

Na20 , MgO, Al20 3 , Si0 2 , P4 0 10 , S0 3 , Cl20 7

Periyodik cetvelin 3. periyodundaki X, Y, Z me- E' 7. tallerinin elektronegatitlikle ri arasındaki i l i şki X< Y< Z dir. Buna göre, bu elementlerin oluşturduğu bazkuvveti, büyükten küçüğe doğru aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? ların

111 .ö

Bu oksitlerin sınıfı aşağıdakilerin hangisinde

A)X , Y, Z

il

111

A) Bazik oksit

Amtoter oksit Asidik oksit

B) Amfoter oksit

Bazik oksit

E'

B)X , Z, Y D)Y , Z,X

Oksit

Özellik

Al20 3

Amtoter

B)

Cl 20 7

Asidik

C)

C0 2

C) Z, Y, X

E) Z, X, Y

jj

hangisinde verilen oksit, kargöstermez?

şısındaki özelliği

A)

E'

doğru verilmiştir? o

Aşağıdakilerin

Bazik

D) ZnO

Amtote r

E)

Asidi k

S0 3

Asidik oksit

C) Asidik oksit

Amtoter oksit

Bazik oksit

D) Bazik oksit

Asidik oksit

Amfoter oksit

E) Asidik oksit

Bazik oksit

Amto ter oksit

g

g

2'

.2'

g_ -~ .ö

E'

g. :O

g. ö,

E'

2.

.D

g 5.

11

.2'

şikleri

~

z

X

y

X,

12 V

ve

13 2

elementlerinin hidroksitli bile-

~

8.

ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangi-

si yanlıştır?

Periyodik cetvelde bir periyot boyunca atom yönde, elementler için,

çapının azaldığı

1. Metalik karakteri il. Oksitlerin bazik

A) Formülleri XOH, Y(OH)2 ve Z(OH)3 tür. B) Tesir

A) X20 nun sulu çözeltisi baz

özelliği

XOH de en küçüktür.

E' ,L

C) Baz kuvveti Z(OH) 3 te en büyükt ür. 2 D) Y(OH)2 in sulu çözeltisinde y + ve OH- iyo- g .ö lan vardır.

Şekildeki

periyodik cetvelde yerleri belirtilen X, V, Z elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

değerliği

o

g.

!

ili . Oksitlerin asidi k değişimlerinden

özelliği

artar. artar.

hangilerinin

gerçekleşmesi

beklenir?

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) 1ve il

E) XOH nin sulu çö zeltisi kuvvetli elektrolittir.

gösterir.

azalır.

özelliği

il

C)

Yalnız 111

E) 1ve 111

.2

B) Y0 3 ün sulu çözeltisi asit özelliği gösterir.

:,.

E'

C) Z20 3 amfoter oksittir. D) Tem el enerji düzeyi E) Elektron ilgileri

sayıları

a rasında

birbirine X> Z > Y

eş ittir . ilişkisi

3.

o

°'

jj

vardır .

6.

T

y

.

:

1,... ~

~ ~

._

Bu asitlerin kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

0

(15P, 16S, 17CI)

Şekildeki periyodik cetvelde yer alan elementlerin oluşturduğu oksitlerden asit özelliği (1) ve baz özelliği (il) en fazla olan oksitler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

ı_

A) Z20 7

_il _ T20

B) Z20 7

X20

C) Y20 3

X20

~

A) Çekirdek yük ü

D) V20 7

Y20 3 T20

B) Elektron

B) H2S0 4 > HCI0 4 > H3P0 4

o

C) HCI0 4 > H2S0 4 > H3P0 4

.2'

D) HCI0 4 > H3 P0 4 > H2S0 4 o

·ı .ö

g. O> jj

E) V20 7

Nötr haldeki elektron dağılımları verilen X ve V atomları için, aşağıdaki değerlerden hangisi X>Y dir?

~

A) H3P0 4 > H2S0 4 > HCI0 4

_

Y : 1s2 2s2 2p 6 3p 1

O>

z

• •

X

X : 1s2 2s2 2p 6 3s 1

P4 0 10 , S0 3 ve Cl20 7 oksitleri sırasıyla H3P0 4 , 9. H2S0 4 ve HCI0 4 asitlerini olu şturur . g_

E) H2S0 4 > H3P0 4 > HCI0 4

D) Atom E)

çapı

Değerlik elektron ları sayısı

g. iİ

g. .2'

g.

g

ö,

O>

;;

sayısı

C) Bir elektron kop armak için gereken enerji

._ ___ B_il,9 ,,..i.y.o : _lu~

mya Soru Bankas ı A(8)


1O. X, Y ve Z elementlerinin atom

numaraları sıra­

Bu elementlerin nötr t;,ı

çapı

Y nin atom

atomları

13.

12 Mg

1 16.

: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2

için,

en büyüktür.

g.

X ten bir elektron koparmak en çok enerji gerektirir. -.ı

} .ö

sıyla ardışık sayılardır.

İ

Mg, P ve CI element atomlarının temel hal elektron dizilişleri verilmiştir.

Yukarıda

Bu elementlerle ilgili hangisi yanlıştır?

Z atomları arasında metal bağı bulunmaktadır.

aşağıdaki

ifadelerden Periyodik çizelgede belirtilen yönler ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

bilgileri veriliyor.

Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetveldeki grupları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Atom

C) P ve CI

_ Y_

_z _

A)

8A

1A

2A

B)

5A

6A

7A

C)

2A

3A

4A

D)

1A

2A

3A

E)

7A

8A

1A

aşağıdaki

en büyük olan Mg dir.

başkuantum sayısı

B) CI nin

g. §, ..ö

_ x_

çapı

arasında

kovalent

en büyüktür.

bağlı bileşik

şur.

dizilişi

D) P nin elektron

numarası

artar.

B) 2 yönünde elektron verme

isteği

A) 1 yönünde atom

olu- }

artar .

C) 3 yönünde atom yarıçapı artar.

küresel simetriktir.

E) P nin birinci iyonlaşma enerjisi Mg ninkinden büyüktür.

D) 4 yönünde elektron ilgisi artar.

g.

i

E) 1 yönünde metalik karakter artar.

g. _§

.o

11. X:

1s2 2s 2 2p 6

_g_

Y : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2

14. Periyodik cetvelin 3. periyodunda bulunan X, Y g. 17.

2>

ve Z elementlerinin oksitleri için verilen bilgiler

2>

şöyledir:

Z : 1s 2 2s 2 2p 5

X in oksiti su ile baz çözeltisi

temel haldeki elektron dağılımı verilen X, Y ve Z elementleri için aşağıdakilerden hangisi }

Z nin oksiti hem asit hem de baz çözeltileri ile g. tepkime verir.

yanlıştır?

A) 1.

oluşturur.

f

Y nin oksitinin sulu çözeltisi asit terir.

iyonlaşma

enerjisi en büyük olan X tir. grubundadır.

D) Z nin

değerlik elektronları sayısı

E) Atom

çapı

1

gösYukarıdaki

periyodik cetvelde belirtilen yönlerde aşağıdaki özelliklerden hangisinde artma gözlenmez?

Buna göre, X, Y, Z elementlerinin periyodik g. cetveldeki yerleri aşağıdakilerden hangisi ~ olabilir?

B) Elektron ilgisi en yüksek olan Z dir. C) Y, 3. periyot 2A

özelliği

5 tir.

1A

en büyük olan Y dir.

A)

15.

6A

5A

C)

X

Z

y

Z

X

B) Ametalik aktiflik

!

C) İyonlaşma enerjisi

j

Z

Y

A) Elektronegatiflik

8A

7A

Z

Y X

E)

4A

3A

X

B)

D)

12.

2A

y

D) Oksitlerin baz karakteri E) Elektron ilgisi

1 1

! ~--~-~----~~~--

Atomların

Y

Z

X

eğilimi arttıkça,

elektron verme

18.

1. metalik özellik, il.

iyonlaşma

111.atom

enerjisi,

yarıçapı

özelliklerinden hangileri Periyodik cetvelde yerleri X, Y, Z ile belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) En yüksek Z>Y>Xtir.

baş

kuantum

sayıları

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve il

azalır?

Yalnız

il

C)

Yalnız 111

Periyodik cetvelde yer alan metallerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır?

E) il ve 111

ilişkisi

B) Elektron ilgisi en küçük olan X tir. C) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z dir.

A) Aktiflikleri I yönünde

g_ :o

C) Elektron ilgisi I yönünde

D) İkinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Y dir. E) Atom

yarıçapı ilişkisi

azalır.

B) Atom hacmi il yönünde artar. azalır.

D) Elektronegatiflik il yönünde

X>Y>Z dir.

azalır.

E) Bazik özellik il yönünde artar.

( g.

g.

'-------------------~ .Bilgiyolu İleri_ Kim .a Soru.Bankası A(B)

~

.ö~----------------

- -~

-~

.ö._ _______________

_ _ _

~


1.

Alkali meta ller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

} 4. .3

Temel haldeki elektron dağılımında son teri- } j; mi 3s 2 olan bir X elementi için,

1. lsı ve A)

Değerlik

B)

Bileşiklerinde yalnız

C)

Bulundukları

elektron

sayıları

1 dir.

+ 1 değerlik

periyotta atom olan elementlerdir.

alırlar .

çapı

en küçük

elektriği

} :;;

Atom

numarası

11 olan element için,

111.Bileşikleri nde +2 yükseltgenme basamağına sahiptir.

t

111.Bulunduğu grubun 2. üyesi olan bir yarı metaldir.

A) Yalnız I

E'

B) Yalnız 111

C) 1ve il

Kararlı bileşiklerinde

D) E)

lsı

ve

NH3 bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

1. elektrik

akımını

iletme,

111.bileşiklerinde soygaz kararlılığında olma C) 1ve 111

Bulundukları

A) Gübre ve nitrik asit ü retiminde maddesi olarak kullanılır.

,,

t

C) Kovalent

B) Yalnız il

C) Yalnız 111~

+ 3 yüklü iyonunun elektron

dağılımı,

değerlik

}

olarak verilen X elementi ile ilgili aşağıdaki ,, ifadelerden hangisi yanlıştır?

C)

yapıdadı rlar .

A) 6 tane değerlik elektronu içerme

s ve p orbitalle rinde bu-

E) Temel halde küresel simet rik yük sahiptir .

yer alma

Bileşiklerinde

-2 yükseltgenme

basamağına

sahip olma yap ı da

olma

dağılımına

g ~

_________

D)

E) Moleküllü

D) Metalik özellik gösteri r.

? .__ ______

bloğunda

ma

grubundadı r.

lunur .

iyi iletirler.

periyodun ilk üyesidirler.

hangisi 6A grubunda yer alan elementlerden birinin özelliği olamaz?

C) Küresel simetrik elektr on dizilimine sahip ol-

periyottadır.

Değerlik elektronl arı

tamamlamıştır .

Aşağıdakilerden

B) p

g. ka- ,,

E) Azot atomu oktedini

9.

1 s 2 2s 2 2p 6

A) 3.

+3 tür.

bağlı bileşiktir.

E) il ve 111

1 fazla E'

başlangıç

D) 1 molekülü 10 tane ele kt ron içerir .

g_ A) Yalnız I

basamağı

B) N nin yükseltgenme

ortaktır?

g_

B) 3A

elektriği

E) 1, il ve 111

hangisi yanlıştı r? (yN, 1 H)

zanırlar .

C) Serbest halde moleküler

C) 1ve il

111

Buna göre X ve V için,

E) 1, il ve 111

daima +1

Yalnız

ğ

Temel hal elektron dağılımı ns1 ile biten ele6. mentler için aşağıdaki ifadelerden hangisi her g_ zaman doğrudur? İ

B)

B)

g 8.

il. küresel simetrik yük dağılımına sahip olma , }

A) Kendilerine en yakın soygazdan elektron bulundururlar .

I

D) 1ve 111

B) 1 ve il

Yalnız

dadır .

D) 1 ve il

3.

A)

.D

E) 1, il ve 111

özelliklerinden hangileri kesin likle D) il ve 111

hangileri doğrudur?

g.

X ve Y elementlerinden biri 1A diğeri 2A grubun-

hangileri doğrudur?

I

yargılarından

hangileri doğrudur?

_q.

111.19 K dan daha aktif bir metaldir .

Yalnız

alır.

küresel simetriktir.

g. 5.

il. 3 Li ile kimyasal özellikleri benzerdir.

A)

dağılımı

il. Elektron

D) 1ve 111

1. Alkali metallerin ikinci üyesidir.

yargılarından

1. IUPAC'a göre 14. grupta yer

iletir .

g_

E) Doğada serbest halde bulunmazlar.

2.

3. periyodun 4. elementi olan X elementi ile ilgili,

il. Top rak alkali metaldir .

yargılarından

D) Atom numaraları kendilerine en yakın soygazlarınkinden bir fazladır .

7.

_

__

1 ~ ~ .ÖL------------------Bilgiyolu İl e ri Kimya So ru Ba nka s ı A (B)

~


10.

Periyodik sistemde 3. periyot 7A grubunda bulunan X elementi ile ilgili aşağ ı daki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Atom

numarası

13. Temel halde elektron

dağılımında ilk beş orbitali dolu olan ve yarı dolu değerlik orbitali olmayan X elementi için aşağıdaki l erden hangisi doğrudur?

A) Kütle

Doğada

D) Değerlik

B)

elemente! (tek atomlu) haldedir. elektronları sayısı

numarası

Doğada

numarası

D) Atom

E) 2. periyodun

Değerlik elektronları

!

C)

Geçiş

D)

Bileşiklerinde

X ve Y halojenlerinin hidrojenli bileşiklerinden HX zayıf, HY kuwetli asittir.

14.

Aşağıdaki lerden

negatif

\

~

:2'

çapı ,

A) Kesilen yüzeyleri

il. elektronegatiflik,

111.kaynama

noktası

X> Y

vardır?

Yalnız

I

B)

Yalnı z

D) 1ve il

12.

il

C)

Yalnız

koşullarında

+ 1, + 6 ve bu değerler değerlikleri alan X ele-

Başkuant sayısı

en az 4 tür.

111.Bileşiklerinde her zaman soygaz elektron düzenindedir. yarg ı larından

D) Oksitleri genellikle baziktir. E) Oda

A)

il.

alırlar .

ilişk i si

pozitif

\

1. Değerlik orbitalleri s ve d dir.

parlaktır.

C) Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlikler arasında

hangilerinin

doğru olması

tek atomludurlar. A)

E) il ve 111

Yalnız I

15.

Aşağıdakilerden hangisi metal ve ametallerin

ortak

özelliğidir?

18.

C) 1ve 111

B) 1 ve il

D) il ve 111

Soygazlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

bek-

lenir?

111

yanlıştır?

almaz.

menti için,

B) Tel ve levha haline getirilebilirler.

niceliklerinin hangileri

bil eş i klerinde

arasında bazı

:§ı

Buna göre bu elementlerin, 1. atom

değerlik

E) Periyodik cetvelin 7A grubundadır .

hangisi metallere ait bir g_ 17. Bütün

özellik değildir?

s ve d orbitallerinde bu-

elementidir .

1i

11.

yarg ıl ar­

B) Periyodik cetvelin 4~periyodundadır. ~

5 dir.

soygazıdır.

iyonunun 18 elektronu vardır.

lunur.

iki atomlu moleküller halinde bulu-

C) Bulunduğu periyotta değerlik elektron sayısı en küçük olan elementtir.

E) Başkuantum sayısı 3 tür.

A)

1O dur.

nur.

7 dir.

55x+ 7

Buna göre X elementi için aşağıdaki dan hangisi doğru değildir?

17 dir.

B) p blok elementidir. C)

16.

E) 1, il ve 111

Lantanit ve aktinitler ile ilgili, 1. f

bloğunda

yer alma,

il. 6 . periyotta bulunma,

A)

Bulundukları periyodun iyonlaşma enerjisi en yüksek elementleridir.

B) Oda

koşullarında

fiziksel halleri

gazdır .

C) Atom numaraları büyüdükçe atom çapları

büyür.

Aralarında alaşım oluştu rurlar.

B) Oda lar.

koşullarında

moleküler halde bulunur-

C) İyonik bağlı bileşik oluştururlar.

D) Oksitleri baz özelliği gösterir.

D) Tümünün temel hal elektron dağılımı

p6

ile

sonlanır .

E) Atom numaraları jileri artar.

A)

azaldıkça iyonlaşma

,;, Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası

A(B)

ener-

E)

lsı

ve

elekt r iği

iyi iletirler.

111.14 elementten

oluşma

özelliklerinden hangileri A)

Yalnız 1

ortaktır?

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve 111 E) 1,il ve 111


1.

Aşağıdaki ifade lerden hangisi biri alkal i me- } 4. tal, diğeri halojen olan iki element için hiçbir .D zaman doğru olmaz?

A) Temel halde B) Atom

yarı

sayıları eşittir .

dolu orbital

numaraları arasındaki

D) Oda

E)

koşullarındaki

Bileşiklerinde

+1

Y : 28 grubu elementi

-2>

Z: Halojen

.D

Buna göre,

sayıları eşittir .

1. X in elektron dağılımı 4s 1 ile biter.

fiziksel halleri aynıdır.

değe rlikli

X : Alkali metal

g_

fark 2 dir.

C) Temel halde tam dolu orbital

4. periyotta bulunan X, Y ve Z elementleri için } 7. .D verilen bilgiler şöyledir :

il. Y, d

olabilirler.

bloğunda

111.X in atom yargılarından

yer

çapı,

Periyod ik cetvelde yerleri göster ilen elementlerle ilgili aşağıdakil erden hangisi yan-

alır.

lıştır?

Z ninkinden büyüktür .

hangileri doğrudur?

A) R, alkali; X toprak metalidir .

g. A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve il

2' C) Yalnız 111.o

B) Y, halojenlerin ilk üyesidir.

C) Y, Z ve T nin oda leri aynıdır .

E) 1, il ve 111

koşullarındaki

fiziksel hal-

D) X20 3 amfoter, R20 bazik oksittir. E) Z ve T bileşiklerinde en + 7 değerlik alır .

2.

il

1

1

l

]

u

dl

ti

r1

il

J1

il il

1 i 1 11 ı 111 111 H t

El il

l

Buna göre X elementi için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

1

A) Periyodik cetvelin 3. periyot 5A grubunda bulunur.

u

C)

Aralarında

XY türünde

yer

A) X alkali metaldir.

g.

B) Y bileşiklerinde farklı pozitif değerlikler ala-

15

C) Z amfoter metaldir.

D) X ve Y aralarında iyonik

alır.

Kararlı

6.

Grubu yada

bileşiklerindeki

g_

bloğu

değerliği

~

Periyodu

X

2

6A

y

2

s

Z

3

+2 ~

g_ .§>

tablodaki bilgilere göre X, V ve Z elementle.. .o rine ilişk i n aşağ ı daki ifade lerden hangisi yanlıştır?

g_ 2' .D

A) Z, 6A B) X,

grubundadır .

11 Na

bileşiklerinde

O) X ve Z, p

numarası

bloğunda

değerlik alır .

-1,

+7

g_ :§> i5

ve bu değerler araalabilir.

9.

Y : 1 s22s 22p 6 3s 1 Z : 1 s 22s 22p 5

11X

atomu bileşik oluşturduğunda,

1. Atom il.

Nötr halde elektron dağ ı lımları verilen X, V ve Z atomları için aşağıdaki ifadelerden hangisi g_ yanlıştır?

çapı

küçülür .

+ 1 değerlik alı r .

111.Kimyasal özelliği durumlarından

değişmez .

hangileri

gerçekleşir?

.§> i5

A) Yalnız I

A) X toprak alkali metalidir.

B)

D) 1ve il

B) Y alkali metalidir.

Yalnız

il

C) Yalnız 111

E) 1, il ve 111

C) Z halojendir. E) X in atom

2 dir.

yer

-2

2'

X : 1s 22s 22p 6 3s2

D) x+2, y + 1 ve

elementiyle Na2X bileşiğini yapar.

C) Y nin atom

bağlı bileşik oluştu-

rur. sındaki bazı değerlikleri

Element

Kararlı bileşiklerinde

E) x+ 5 iyonu, X atomuna dönüşürken hacmi küçülür.

bilir.

E) T

3.

O)

adlandırılır.

bileşikler oluşur .

bloğunda

C) Serbest halde iki atomlu moleküller halinde bulunur.

Buna göre bu elementle r ile ilgili aşağ ı daki :[ ifadelerden hangisi yanlıştır?

D) 1deki elementlerin elektron dağılımı s2 orbitali ile sonlanır . E) il deki elementler p

B) Toprak alkali metaldir.

periyodik cetvelde X, Y, Z ve T elementlerinin yerleri belirtilmiştir. g_

Şekildeki

adlandırılır.

B) il, halojenler olarak

-1 en yüksek

x+ 5 iyonunun elektron düzeni 3s2 ile sonlanıyor.

g_ 5. ~ .D

Şekildeki periyodik cetvelde taralı olarak gösterilen I ve il grupları ile ilgili aşağıdaki g_ ifadelerden hang isi yanlıştır? İ

A) 1, toprak alkali metalleri olarak

düşük

z-1 izoelektroniktir.

çapı

Y den büyüktür.

alır .

E) X ve Z nin kimyasal özellikleri benzerdir.

g

2'

~

2'

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .D '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .D .__~~~~~~~~~~~~~~~~~--'


1O.

2X, 9Y, 192

elementlerinin

sınıflandırılması }

aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

13. Aşağıda X, Y ve Z elementlerinin periyodik cet- } veldeki yeri verilmiştir.

15

16.

15

X : 1. periyot, 1. element

_ y_

_z _

A) Metal

Ametal

Metal

B) Metal

Metal

Ametal

C) Soygaz

Ametal

Metal

D) Soygaz

Metal

Ametal

E) Ametal

Ametal

Soygaz

_ x_

g_

Y : 2. periyot, 1. element

E'

Z : 3. periyot, 1. element

:i5

Buna göre X, Y ve Z elementleri ile ilgili

aşa­

ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

Periyodik cetvelde yerleri X, Y, Z, T, Q ile gösterilen elementlerden hangisi bileşikle­ rinde hem iyonik hem de kovalent bağ oluş­ turabilir?

g_ E 1)

A) Üçü de 1A grubunda bulunur. B) Bileşiklerinde X, + 1 ya da -1 değerlikli olabilir.

g_

C) Atom numaraları arasında 8 er fark vardır.

-~ jj

D) Y ~e Z

bileşik oluştururk~\ daima

g_

B) y

A)X

İ

C)Z

E) Q

D)T

elektron

verır.

g_

E) X ametal, Y ve Z metal sınıfındadır.

E1

jj

g_ 14. Bir X elementi ile ilgili,

11. X : 2. periyot 1A grubu

İ

Y : 3. periyot 2A grubu

.J

4l p bloğunda yer alır.

Aşağıdakilerden hangisi 2A ve B grubu ele-

mentleri için ortak özellik

değildir?

C Kovalent bağlı bileşik yapabilir.

Z : 1. periyot 1A grubu

Bileşiklerinde

T: 2. periyot 7A grubu

Periyodik cetvelde yerleri verilen X, Y, Z ve T } elementlerinden hangi ikisi kendi aralarında jj

A) Tümü metaldir.

pozitif değerlik alabilir.

B) lsı ve elektriği iletirler.

bilgileri verilmektedir.

B) X ileZ

C) Y ile Z

D) Aynı periyottaki alkali metallerden daha az aktiftirler.

g_

g_ D) X ileT

C) Bileşiklerinde farklı pozitif değerlik alırlar.

Buna göre bu X elementi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

bileşik oluşturmaz?

A) X ileY

17.

j:j

İ

A) 12Mg

B) 30 Zn

E) YileT

C) 9 F

:

D)

E)

17 CI

19 K

E) Oda koşullarında katı halde bulunurlar.

E' .ô

:

g_

..

,··

§>

.o

12.

Proton sayısı kendisine en yakın soygazdan 2 fazla olan X elementi için,

15.

X, Y ve Z elementlerine ait atomların temel haldeki elektron dizilişleriyle ilgili aşağıdaki tablo g

f

verilmiştir.

1. 2A grubunda yer alır.

il. Toprak alkali metalidir.

A) Yalnız il

Element ı---~--------~ katsayısı türü Elektron sayısı

hangileri doğrudur? B) 1 ve il

D) il ve III

Erime noktası (°C) +113 .

:·7:·..··.· ~·······

En sondaki orbitalin

111.9 F ile XF2 bileşiğini oluşturur. yargılarından

18.

C) 1 ve 111

E) 1, il ve 111

X

3

p

y

4

s

z

3

d

Buna göre X, Y ve Z elementleri için ki yargılardan hangisi yanlıştır?

-7

.

g _§ı

-101

X .

.

: .

. '

.

.._-~-------• p+18 p

g_ aşağıda-

·-

§> E

z

.

Atom p+36

numarası

Şekildeki

grafikte aynı grupta yer alan X, Y, Z elementlerinin 1 atm basınçtaki erime noktaları­ nın atom numarası ile değişimi verilmiştir.

A) Z geçiş elementidir.

Buna göre bu elementler periyodik cetvelin hangi grubunda yer alabilir?

B) X bileşiklerinde yalnız +3 değerlikli olur. C) Y alkali metalidir. D) Z nin atom numarası 19 dur.

A) 1A

B)2A

C)4A

D)7A

E) X katı halde ısı ve elektrik akımını iletir.

g_

~ ------------------~ Bilgiyolu İleri Kimya SoruBankası A(B)

~

:;s~------------------~

g_ ~

.ô~--

--------

--------~

E)8A


1.

1

} 4. :,;

X elementi için verilen bilgiler -.ı

7.

şöyledir:

Aşağıdaki

da

p blok elementidir .

köklerden hangisinin

adı karşısın-

yanlış verilmiştir?

41 Metaldir . f.ı Başkuant sayısı

3 tür.

Buna göre X elementinin atom g_

Şekildeki periyodik tabloda taralı alanda bulunan elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlışt ı r?

numarası

B) 12

A)5

D) 15

C) 13

A) No;

Nitrat

B) sot

Sülfit

C) co~-

Karbonat

D) cro~ -

Kromat

E) Pot

Fosfat

kaç-

tır?

~

Adı

Kök

g_ §

'1 Temel halde küresel simetrik yük dağılımına :;; sahip değildir.

E) 17

A) p blok elementleridir. B) Metal, ametal ve içerir.

C) Oda D) E)

Baş

yarı

koşullarında

metal element türlerini

tümü

katıdır.

grup elementleridir.

Değerlik elektronları sayısı

en

düşük

3 en

yüksek 8 dir. :,;

2.

-ı_

1

----~

g 8.

g 5. E'

Be Na

:,;

Ne Al

E> :,;

Aşağıda

hangisi

Br

Bileşik

Şekildeki

A)

periyodik cetvel kesitinde yer alan } elementlerle ilgili, aşağıdaki ifadelerden han- ;; gisi yanlışt ı r? periyodik cetvelde taralı bölgede bulunan bir element için aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Yukarıdaki

A)

Geçiş

B)

Katı

A) Be ve Na elementleri s B) Al ve Br elementleri p

C) Ne, IUPAC a göre 8.

elementidir.

ve

sıvı

halde elektrik

akımını

C)

Alaşım yapımında kullanılır.

D)

Bileşiklerinde yalnız

E) Erime

} :,;

noktası

negatif yük

bloğundadır .

bloğundadır.

sıra

Adı

formülü

KBr

Potasyum bromür

B)

MgCl 2

Magnezyum klorür

C)

Al2 0 3

Alüminyum oksit

D)

CaF2

Kalsiyum florür

E)

Na3 N

Sodyum nitrat

elementidir.

D) Br nin atom numarası en büyüktür.

iletir.

formülü verilen iyonik bileşiklerden

yanlış adlandırılmıştır?

}

E) Na+ ve Aı 3 + nın elektron dizilimi oktede uyar .

:

il

kazanır.

yüksektir.

_

3.

6.

____,ı

Sodyum metalinin karbonat kökü ile racağı bileşik için,

1.Adı sodyum

Periyodik cetvelde 1, il, 111numaraları ile belirtilen bloklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi

yanlış adlandırılmıştır?

3

Bileşik

tür.

Adı

formülü

111.Sulu çözeltisi elektrolittir.

A)

NaN0 3

Sodyum nitrat

bilgilerinden hangileri doğrudur?

B)

CaC0 3

Kalsiyum karbonat

C)

CuS0 4

Bakır

D)

FeO

Demir (111) oksit

E)

Cr0 3

Krom (VI) oksit

A) } :,;

9.

karbonattır .

il. Formülü NaC0 111

oluştu­

Yalnız

I

B) 1ve il D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

(il) sülfat

A) 1.blokta sadece metaller bulunur. B) il. blokta sadece metaller bulunur. C) 111. blokta sadece ametaller bulunur. D) 1. blok elementleri zitif yük kazanır.

bileşiklerinde

E) 111.blok elementleri negatif yük kazanır.

'--------------------~

sadece po-

bileşiklerinde

sadece

g_

g_

§

E'

;;

.o

~

g

~

~

n '-------------------~

n

:

Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası A(8 )


1O. Potasyum permanganat bileşiği ile ilgili, 1. Formülü KMn0 4 tür. il.

Yapısındaki

basamağı

Mn atomunun

} 13. :o

Di azot penta oksit bileşiğinin formülü aşağı- } 16. dakilerden hangisidir? :o

g_

A) N0 2

E'

B) N20

.i5

E'

doğrudur?

Yalnız 1

B)

Yalnız

Na20 2

B) Alüminyum hidroksit

AIOH3

t

C) Di klor hepta oksit

Cl20 7

:O

D) Demir (111) klorür

D) 1ve 111

C) 1 ve il

il

Formülü

A) Sodyum peroksit

2'

A)

verilen bileşiklerden hangisi-

karşısına yanlış yazılmıştır?

Bileşik adı

C) N20 3 g

E) N20 5

D) N20 4

rir.

hangileri

nin formülü

yükseltgenme

+ 7 dir.

111.Sulu çözeltisinde K+ ve MnO~ iyonlarını içeyargılarından

Aşağıda adları

E)

E) 1, il ve 111

Bakır

FeCl3

(il) sülfat

CuS0 4

g E' .i5

..

g_ ~ .ö

g.

..

2' .ö

11.

Periyodik sistemde 1A grubunda bulunan bir metalin aşağıda adı verilen iyonlardan hangi- } si ile oluşturacağı bileşiğin formülündeki ·0 atom sayısı diğerlerinden büyüktür?

14.

Aşağıda

sinin

formülü verilen bileşiklerden hangi-

B) Hidroksit

D) Sülfat

12.

C) Karbonat

g. ii.' i,

E) Fosfat

CrO bileşiğinin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

15.

Kükürt di oksit Oksijen di florür

B)

OF2

C)

P203

Di potasyum tri oksit

D)

CCl4

Karbon tetra klorür

E)

SF6

Kükürt hekza florür

PCl5 bileşiğine ilişkin,

18.

yargılarından

hangileri

Bakır

(il) oksit

A)

Yalnız

I

adlandırılır .

A)

doğrudur?

B) 1ve il

D) il ve 111

Aşağıdaki bileşiklerden

basamakları sıra­

D) Kripton oksit E)

B) CaC0 3

C) NaOH

hangisinin özel adı

karşısında yanlış verilmiştir?

il. Fosfor penta klorür olarak

C) Karbon monoksit

sud kostik olan bileşiğin formülü hangisidir?

A)CaO

S0 2

111.P ve CI nin yükseltgenme sıyla +5 ve -1 dir.

B) Krom (il) oksit

Yaygın adı

aşağıdakilerden

Adı

A)

1. Kovalent bağlıdır.

A) Krom (1)oksit

17.

.ii> i,

Formül A) Nitrat

g_

adı karşısına yanlış yazılmıştır?

C) 1ve 111 E) 1,il ve 111

g

g_

E'

E'

~ NH3

Özel adı Amonyak

B)

H20

C)

CH4

Su Karpit

D)

HCI

Tuz ruhu

E)

HN0 3

Kezzap

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~---' ~ 1-~~~~~~~~~~~~~~~~~-


1.

Günümüzde elementlerin bağıl atom kütlele- g_ 4. ri aşağıdaki atomlardan hangisi esas alına- :o rak hesaplanmıştır?

A) Helyum -4

B) Karbon - 12

C) Azot - 14

D) Oksijen - 16

Bir X elementinin mol - atom kütlesi 52 gramdır.

1

dır? C)X0

B)XO

verilmiştir?

~x(% si)

~x(%si)

3

E) X2 0 5

D) X0 2

Doğada yalnız ~X ve ~X izotopları bulunan bir elementin ortalama atom kütlesi 6,9 dur. Buna göre bu izotopların doğada bulunma yüzdeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru

2

A) X2 0 3

E) Neon - 20

~ 7.

Buna göre, mol - atom kütlesi 16 gram olan oksijen ile X in oluşturduğu aşağıdaki bile- ı şiklerden hangisinin mol kütlesi 152 gram _

ö,

'ğ ğ,

A)

10,0

90,0

B)

12,5

87,5

C)

25,0

75,0

D)

45,0

55,0

E)

90,0

10,0

ö

2.

1 tane 12 C izotopunun 1/12 si aşağıdakiler- g ğ, den hangisine eşittir?

5.

Mol kütlesi

1

A) 1 atomik kütle birimine (akb)

B) 1 mol

12C

C) 1 tane

12C

.§ı

.o

izotopunun kütlesine

12C

2

-------z

,

X elementinin doğadaki izotoplarının kütlece yüzdeleri bilinmektedir. X elementinin ortalama atom kütlesini bulmak için izotoplara ait,

1. atom

numarası,

il. nükleon

sayısı,

111.periyodik tablodaki yeri

D) 1 mol 12C izotopunun atomik kütle birimi (akb) cinsinden kütlesine

E) 1 tane lesine

-------X

-------Y2

o

izotopunun kütlesine

ı a. .5

ö

Mol

l

niceliklerinden hangileri tek başına yeterlidir?

sayısı

İki atomlu olduğu bilinen X2 , Y2 , Z2 elementleri-

izotopunun gram cinsinden küt-

nin mol kütlesi-mal

sayısı grafiği şekildeki

Buna göre bu elementlerin hidrojenle oluş­ HX, HY ve HZ bileşiklerinin molekül kütleleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

turdukları

--

ı

A) HX>HY>HZ

~

Q'I

Yalnız

A)

B)

I

il

Yalnız

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

D) il ve 111 .,. 5

B)HX>HZ>HY D)HZ>HX>HY

C)HZ>HY>HX

f;

jj

gibidir.

E) HX=HY=HZ

3.

moleküllerden hangisinin bağıl molekül kütlesi diğerlerinden büyüktür?

Aşağıdaki

(Bağıl atom kütleleri; H=1, C=12, N=14 , 0=16) C) HCN

6.

~ ·,

"'

"

9.

Ortalama atom kütlesi 35,45 akb olan klor (CI) elementi, doğada 35 CI ve şımı olarak bulunur.

37 CI izotoplarının karı­

Bulunma yüzdesi (%)

X

90,48

Buna göre klor elementiyle ilgili aşağıdaki hangisi ' ,

z

yargılardan

(İzotopların atom kütleleriyle, kütle numaraları ~ eşit alınacak.)

23 Atom kütlesi (akb)

19 20 21 22 A)

izotopunun doğada bulunma yüzdesi 3 7 CI izotopundan fazladır .

35 CI

·c O' jj

nötr atomlarının kimyasal özelve B) likleri birbirinin aynıdır. 35 CI

37 CI

C) Bu izotopların formülündeki

24

Buna göre X, Y, Z ile ilgili,

Mg ile oluşturdukları MgCl 2

ö

farklı-

jj

12 bileşiklerin

mol kütleleri

Bir elementin doğadaki izotoplarının (X, Y, Z) bulunma yüzdeleri grafikteki gibidir .

E'

1. Nötr halde kimyasal özellikleri il.

Aynı

koşullarda

aynıdır.

gaz hallerinin özkütleleri

X>Y>Z dir .

dır .

D) Tüm klor

atomlarının

atom kütlesi 35,45 tir .

E) Tüm klor

atomlarının

proton

Elementin ortalama atom kütlesi 20 ye ya111. kındır.

sayısı aynıdır.

yargılarından

A)

Yalnız 1

hangileri doğrudur?

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankas ı A(B)


. .~

1 O. Mol sayısı ile ilgili, Mol sayısı

13. 0,3 mol CaC0

Mol

sayısı

Mol

3

ile 0,4 mol K2 Cr2 0 7

bileşikle-

rinde toplam kaç tane oksijen atomu bulunur? (N:Avogadro sayısı)

sayısı

} .i:i

16. 0,5 mol CH4 ile ilgili,

1. 3,01x1023 tane molekül içerir.

\

il. 0,5 mol karbon atomu içerir. A) 0,7N Mol kütlesi

Avogadro sayısı

Tanecik

B) 1,3N

111.Kütlesi 8 gramdır.

C) 3,1N

D) 3,7N

iV. 12,04x1023 tane hidrojen atomu içerir.

E) 3,9N

yargılarından

sayısı

111

hangileri

1

doğrudur?

(CH4 = 16 g/mol)

çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? A) A)

Yalnız

il

B)

Yalnız

111

D) il ve 111

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

11. Bazı elementlerin kütle spektrometresi ile ölçülmüş tek atom kütleleri tabloda verilmiştir.

g_ 14. 0,8 mol atom içeren 50

r

3 gazı

ile ilgili,

g 17. ~

1. 0,2 mol moleküldür.

;;

il. 1,204x1023 tane molekül içerir.

4,4817

X

10- 23

Ar

6,6358

X

1o-23

yargılarından

tı 0,5 mol molekül X2 gazı 16 gramdır. ~ 3,01.10 23 tane Y2 molekülü 1 gramdır.

doğrudur?

A) 9

A)

Yalnız

1,4550 X 10- 22

Sr

hangileri

1

B)

C) 1, il ve 111

E) 1, il, 111 ve iV

Bu bilgilere göre 1 mol V2X bileşiğinin mol kütlesi kaç g/mol dür?

111.0,6 mol oksijen atomu içerir. Al

B) 1ve il

111

D) 1, il ve iV

t

Tek atom kütlesi (gram)

Element

Yalnız

g_

Yalnız

D) 1ve 111

il

B) 12

D) 18

C) 16

E) 36

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

Buna göre tablodaki elementler için,

1. Mol atom kütlesi en büyük olan Ar dir. il.

Eşit

kütlelerinde en fazla tanecik içeren Al dir.

111.Mol kütlesi / tek atom kütlesi şık

olarak

oranları

g_ ~

.o

yakla-

aynıdır .

yorumlarından

hangileri yanlı ştır?

g_ .0

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) il ve 111

il

C) Yalnız 111

E) 1, il ve 111

?, _fr.

.o

12. Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde en çok sayıda atom vardır? A) 1 mol H2 0

B) 0,5 mol CH4

C) 1,5 mol CO

D) 1 mol C2 H6

15. 9 gram C2 H6

gazı

18. 8 gram hidrojen içeren CH 4 gazı için,

için,

1. 0,3N tane C2 H6 molekülü içerir.

1. 2 mol moleküldür.

il. 0,3 mol karbon atomu içerir.

il. 0,4 mol atom içerir.

111. 24

111.1,8 gramı hidrojendir. yargılarından

hangileri

(N=Avogadro

sayısı,

gramı

karbondur.

iV. 12,04x1023 tane moleküldür .

doğrudur?

yargılarından

C=12 g/mol, H=1 g/mol)

hangileri

y,ınlıştır?

(H=1 g/mol, C=12 g/mol) A)

Yalnız

1

B)

D) ive 111

Yalnız

il

C) 1ve il

A) Yalnız il

E) 1, il ve 111

B) 1ve il

D) 111 ve iV

:

~-----

------------~

g.

-ğ.

~

.2.'

:ö~-----------------~

C) il ve 111

E) 1, il ve iV


1.

} 4.

1. 0,5 mol molekül C6 H120 6

1i

111.22 gram C0 2 bileşiklerinden hangileri 3,01x10 23 tane mo-

Sabit hacimli bir kapta 8 gram He

gazı vardır.

Bu kaba aşağıdaki gazlardan hangisi eklenirse kaptaki özkütle 5 katına, atom sayısı 2 katına çıkar? (H=1, He=4, C=12, 0=16, 8=32)

il. 1,5 mol oksijen atomu içeren S0 3

g_ :rı

]; 7. .ö

0,2 mol X atomu içeren Na2X0 3 bileşiğinin kütlesi 21,2 gramdır .

Buna göre X in atom kütlesi

g_

(0=16,

kaçtır?

Na=23)

§, jj

lekül içerir? (C0 2 =44)

A) 32 gram S0 3

A) 12

B) 14

C) 16

0)23

E)24

B) 0,5 mol S0 2

A) Yalnız I

B) Yalnız il C) 1ve 111 } D) il ve 111 E) 1,il ve 111 :ö

C) 1 mol 0 2 O) 32 gram CO

E) 32 gram H2

2.

1. N tane atom içeren CH 4

g 5.

gazı

2'

il. N tane molekül içeren H2 gazı

111.1 gram hidrojen içeren N2H4

E

0,25 er mol XY ve XY3 bileşiklerinin kütleleri sı- g 8. c,, rasıyla 17 ve 25 gramdır. ::,

Buna göre X ve Y nin atom kütleleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

gazı

Yukarıdaki gazların

mol sayılarının karşılaştı- g_ rılması aşağıdakilerin hangisinde doğru ve- :§, .ö rilmiştir? (H = 1)

A) 1>11>111

B) 1=11=111

C) 111>11>1g_

E) 111>1>11

O) 11>111>1

E' .ö

26

16

B)

52

32

C)

26

24

O)

56

16

E)

52

16

i

g

g.

_§,

_§,

E

E

-

i,

g_

g_

E

§, .ö

0,4 mol - atom oksijen içeren H2 SO 4 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6. g_ §

(H2S0 4 =98)

CH 3COOH ve CnH2n bileşiklerinin eşit mollerindeki hidrojen atomları sayısı eşittir.

Buna göre, CnH2 n+2 bileşiğinin mol kütlesi kaçtır?

A) Mol

sayısı

9. ~ E' jj

g_

A)30

8)44

0,2 mal CaC0 3.xH20 bileşiğinde bulunan oksijen atomu sayısı 0,8 mol S0 2 deki oksijen atomu sayısına eşittir.

Buna göre x in sayısal değeri kaçtır?

(H=1, C=12)

O,1 dir.

B) Molekül sayısı 6,02.10 22 dir.

C)Y>Z>X E) Z>X=Y

~

3.

B)Z>X>Y D) X=Y>Z

g.

g_

,.

A)X>Z>Y

~1

.?.'

..

bilgilere göre X, Y, Z nin mol kütleleri aşağıdakilerin hangisinde doğru karşı­ laştırılmıştır? (Avogadro sayısı=6.1Q23)

D

A)

3

gramdır.

Cii Z nin bir atomu 24 akb dir. §ı

_y_

- Y nin 0,01 molü 0,40

..!.·10- 22 gramdır.

Yukarıdaki

g_

_x_

X in gerçek atom kütlesi

C) 58

0)72

E) 86

(0=16, 8=32, N:Avogadro sayısı)

t

A) 1

C) Toplam 4,214.10 23tane atom içerir.

B) 2

C) 3

O) 4

O) Kütlesi 9,8 gramdır. E) 6,02.10 23tane H atomu içerir.

:o

'-------------------~

~ ?

ı a

D'-------------------~

D '-------------------~ Bil iyolu İleri Kimya Soru Bankası A(B)

E) 5


10.

XH4

bileşiğinde

bulunduğuna

göre, bu

g_ kadar atom lr. 13. :o için,

sayısı

avogadro

bileşik

1. 0,2 mol X atomu içerir. g

ili. 0,2 gram H atomu içerir.

.2'

hangileri

(H = 1, N :Avogadro

verilenlerden hangilerine

sayısı)

E

.o

111.1 molekül-gram CH4 ün kütlesi

doğrudur?

g_

g_

.2'

E :o

A)

Yalnız

B) Yalnız il

I

O) 1ve 111

11.

C) 1ve il

A)

E) 1, il ve ili

Hidrojen elementi ile ilgili dan hangisi yanlıştır?

aşağıdaki yargılar­

B) Yalnız il

I

gazı

I 14. 0,5 mol X20 g.

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

22 gramdır .

g_

17. He ve H2

~

Buna göre,

sayısı)

gazlar

1 N gramdır.

.. B) 1 molekul-gram

hıdroıen

C) 1 akb H atomu

1 N gramdır.

.

il. 1 gram X20 ,

2 N gramdır.

111.1 tane X20, yargılarından

~

gramdır.

hangileri

(0=16, N:Avogadro

bir karışımda

atom içermektedir.

tane moleküldür.

44

22 N

gazlarının oluşturduğu

eşit sayıda

Buna göre karış ı mdaki He nin kütlesinin H2 nin kütlesine oranı kaçtır? (H=1, He=4)

1. X in atom kütlesi 14 tür .

A) 1 tane H atomu

.

Yalnız

O) 1ve 111

jj

(H=1, N:Avogadro

verilmiştir?

eşittir?

sayısı)

(N:Avogadro

S atomu içeren S0 2, S0 3 ve S20 3 mol sayıları sırasıyla n 1 , n2 ve n3

bileşiklerinin

Buna göre, bu bileşiklerin mol sayıları arasın­ daki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru

g_

il. 1 molekül CH 4 ün kütlesi,

Eşit sayıda

tür .

1. N molekül CH 4 ün kütlesi,

il. 0,2N tane molekül içerir. yargılarından

1 tane CH 4 molekülünün kütlesi avogadro g_ 1~ 16. :o sayısı ile çarpılırsa, elde edilen değer,

A) 16

B) 8

C)4

0)2

E) 1

Eşit sayıda

oksijen atomu içeren S0 2 ve S0 3

doğrudur?

sayısı)

O) 1 mol H atomu N akb dir. E) N tane hidrojen molekülü 2

gramdır.

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

O) 1ve 111

12.

1. 1 mol 0 3 molekülü

15.

il. 1,5 mol X20 2 molekülü

~

111

C) 1ve il

-g

E) 1, il ve 111

E.ö

18.

C2 H2

gazları karışımı

~ C2H4

ili. 3 tane X20 molekülü

Buna göre,

~ C3H4

Yukarıda

verilen maddelerin kütleleri aşağı­ dakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmış- g

tır?

:s;, .D

gramdır?

Yukarıdaki gazların eşit

mu içeren örnekleri

Buna göre bu

B) 11>1>111

O) 11>111>1

C) 111>11>1

E) 111>1>11

il. Molekül

A) 6,4

ilgili,

B) 8

en büyük olan C2H2 dir .

~

l'

C3H4 tür.

hangileri

doğrudur?

g_ E'

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

O) il ve 111

'-------------------~ Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(B)

ün kütlesi kaç

kütlelerde hidrojen ato-

111.İçerdiği toplam atom sayısı en fazla olan yargılarından

3

alınıyor.

bileşiklerle

sayısı

S0

(0=16, 8=32)

1. İçerdikleri karbon atomu sayısı eşittir. A) 1>11>111

0,5 moldür.

karışımdaki

il

C)

Yalnız

111

E) 1,il ve ili

g_

-g.

ğ.

ğ

D~------------------~

D~------------------~

C) 16

0)24

E) 40


1.

Kapalı

} 4.

gazları arasında,

bir kapta X2 ve Y2

4NH 3 (g) + 50 2 (g) ----"7 4NO(g) + 6X(g)

}

X2 (g)+~Y 2

2 (g)

~X

tepkimede, A)2

1. Toplam kütle korunur. il. Atom

I

B) 1ve il

gerçekleşen

----"7

g, 5.

2Fe(k) + 3C0 2 (g)

.2'

1. gaz molekülleri

CxHy(OH)2 + 40 2 ----"7 3C0 2 + 4H 2 0

denkleminde yer alan CxHy(OH) bileşiğinde­ 2

3

sayısı,

A)?

sayısı

g, ~

:;s

A) 1ve il

C) 1, il ve 111

B) 111 ve iV

D) 1,il ve iV

_x_

ı_

A)

3

4

2

B)

3

6

2

C)

2

4

2

D)

2

6

E) il, 111 ve iV

3

E)

2

2

~

4

g

sayıları azalır.

Yalnız

I

D) 14

E) 18

! o,

SbxSy + zHCI ----"7 2H 3 SbCl 6 + 3H 2S

9.

l

denkleştirilmiş tepkime denkleminde x, y ve z ile gösterilen sayılar aşağıdakilerin hangi- .o sinde doğru verilmiştir?

4KAg(CN)x+4KOH ~ 4Ag+8KCN+y0

2 +xH 2 0

Yukarıda denkleştirilmiş

tepkime denkleminde x ve y ile gösterilen sayılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

·g

hangilerinin doğruluğu kesin ~

B)

C) 12

B) 10

6.

il. Her ikisi de biter.

göre

katsayılar toplamı kaçtır?

g

O>

:o

1. Biri artar.

zFe(OHb + 4C0 2

denklemine

.D

Tam verimle tepkimeye giren iki reaktife iliş­ kin,

----"7

tepkime

_L

.2'

yargılarından değildi r ?

x+y+z

niceliklerinden hangileri değişmez?

xFeC0 3 + 0 2 + yH 2 0 denkleştirilmiş

:;s

g_

111.gaz kütlesi, iV. toplam atom

g, 8. E'

ki x, y ve z sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

il. toplam kütle,

A)

E'

E) 6 :;;

C) 1ve 111

tepkimesi için,

111.Mal

olur?

E) 1, il ve 111

Sabit hacimli bir kapta Fe2 0 3 (k) + 3CO(g)

3.

katsayıları eşit

hangileri doğrudur?

D) il ve 111

2.

yanma denklemindeki

sayısı azalır.

yargılarından

Yalnız

0)5

organik bileşiklerden hangisi yakıl­ ürün olarak oluşan C0 2 ve H2 0 nun

sayısı değişmez.

111.Molekül

A)

C) 4

B) 3

Aşağıdaki dığında

tepkimesinde X ile belirtilen bileşiğin 1 molekülündeki atom sayısı kaçtır?

2 Y5 (g)

gerçekleşen

denklemine göre

7.

:i,

iS

Yalnız

il

C)

Yalnız

111 ~

_L

ı_

_L

_L

ı_

A)

2

3

6

A)

2

1

B)

2

3

12

B)

2

2

C)

3

2

12

C)

1

2

D)

3

2

6

D)

1

1

E)

1

2

4

E)

4

2

O>

D) 1ve il

E) 1,il ve 111

:i,

~

~

ğ

~

'---~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D ,...___~~~~~~~~~~~~~~~~~-' ~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-'

\


1 O. C 3 H8 gazının 0 2 gazı ile tepk imesine i l i şkin ,

}. 13. Pb(N0

1. Yanma tepkimesidir.

ifade lerinden hang ileri doğrudur?

D) il ve III

r

NaOH(aq) + HCl(aq) ~ NaCl(aq) + H2 0(s) 1. Zıt yüklü iyonlar yer değiştirmiştir.

E) 1,il ve 111

B) Yalnız il

iV. H2 elektron

3

E)lvelll

:o

A)

15.

ün sulu çözeltisi ile NaCI nin sulu çözelg_ ~

Buna göre , tepkimeye ili şki n aşağ ıdaki bilgilerden hangisi yanlış ır?

Yalnız

Teı;ıkime

B) il ve iV

I

'" :c

ı0' :o C) 1, il ve 111

A) NaOH + HCI ~ NaCI + H2 0

+

+ Na 2 S0 4 ~

C) NH3

B) Toplam iyon sayısı azalır.

D) CS2 + 30 2 ~ C0

korunur.

BaS0 4 + 2NaN0

HCI ~ NH 4 CI

A) Çözünme -çökelme tepkimesidir.

B) 2Fe + 3Cl 2 ~ 2FeCl 3

Sentez

C) 2H 2 0 2 ~ 2H 2 0 + 0 2

Asit-baz

D) C2 H6 0+30

Yanma

2 ~2C0

2 +3H 2 0

E) HCl+NaOH ~ NaCl+H 2 0

18.

g. _§ ii

3) 2

Türü Yer değiştirme

Nötrleşme

E) il, 111 ve iV

Aşağıdaki denk lemlerden hangisi redoks tepk imesine örnek ver ilebilir?

B) Ba(N0

sayısı

Aşağıdaki tepk imelerden hangis inin karşısında verilen türü yanlıştır?

A) Fe + 2HCI ~ FeCl 2 + H2

ı

bilgilerinden hang ileri doğrudur?

C) Yalnız 111 }.

tisi karıştırıldığında AgCI katısının oluştuğu bilinmektedir.

C) Toplam atom

:c

vermiştir.

D) 1,il ve iV

12. AgN0

17. }

tepkime ile ilgili,

111.Madde türü sayısı korunmuştur.

hang ileri doğrudur?

D)lvell

C) 1ve 111

il. H2 yükseltgenen maddedir .

111.Asit-baz tepkimesidir.

A) Yalnız I

f

B) 1ve il

1. N2 indirgen madded ir.

alışverişi vardır.

C) Yalnız 111

E) il ve 111

g_

Yuka rı daki

J;)

B) Yalnız il

D) 1ve il

N2 (g) + 3H 2 (g) ~ 2NH 3 (g)

g 14. -~

ilişk i n ,

hangiler i doğrudur?

A) Yalnız I

ün çözünürlüğü KN0 3 e göre çok dü-

4

D) il ve III

yargı larından

111.İndirgenme-yükseltgenme tepkimesidir. yargılarından

bilgilerinden hang ileri doğrudur?

A) Yalnız I

il. Elektron

il. Gaz fazın kütlesi artar.

111.En küçük tam sayılarla denkleşmiş tepkime denkleminde katsayılar toplamı 5 tir .

C) 1ve 111 g_

(PbCr0

tepk imesine

tepkimes i ile ilg ili ,

il. Çöken madde KN0 3 tür.

E) 1, il ve 111

Fe20 3 (k) + 3CO(g) ~ 2Fe(k) + 3C0 2 (g)

1. Homojendir.

şüktür.)

11.

16.

:o

1. Çözünme-çökelme tepkimesi gerçekleşmiş- g tir . ~

111.Gerçekleştiği ortamda sıcaklık azalır.

B) 1ve il

}

Buna göre ,

il. İndirgenme-yükseltgenme tepkimesidir.

A) Yalnız I

sulu çözeltisine K2 Cr0 4 sulu çözeltisi

3) 2

eklendiğinde çökelti oluşumu gözlenmektedir.

;;

2

+ 2S0

3

ğ

~ 2

Bazı

tepkime türleri aşağıda verilmiştir.

,o. Asit- baz ,o. Yanma

,o. Redoks ,o. Çözünme - çökelme Buna göre aşağıdaki değişim lerden hang isi bu tepk ime türlerinden herhangi birine örnek verilemez?

E) CaC0 3 ~ CaO + C0 2

D) Ag+ ve cı - seyirci iyonlardır .

A) CH 4 (g) + 20 2 (g) ~ C0 2 (g) + 2H 2 0(g)

E) Toplam tepkime denklemi AgN0 3 (aq) + NaCI (aqHAgCI (k) + NaN0 3 (aq)

B) H2 S0 4 (aq) + Mg(OH) 2 (aq) ~ MgS0 4 (aq) + 2H 2 0(s)

şeklindedir .

C) Mg(N0

3 ) 2 (aq)

+ Na 2 C0 3 (aq) ~ MgC0 3 (k) + 2NaN0 3 (aq)

D) 2Al(k) + Fe 2 0 3 (k) ~ Al 2 0 3 (k) + 2Fe(s) E) C 10 H8 (k) ~ C 10 H8 (g)

g

~-----------------~ Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası A (8l

.0

i>~-----------------~

:c~-----------------~


o

N2 + 3H 2 ~ 2NH 3

4.

1.

2CO + 0 2 ~ 2C0 2

7.

i",

tepkimesi ile ilgili,

denklemine göre 5,4 gram Al katısının yeterli miktarda NaOH çözeltisiyle tepkimesinden açığa çıkan H2 gazı kaç moldür? (Al=27)

1. 1 mal N2 ile 3 mal H2 tepkimeye girer. il.

B) 0,15

C) 0,30

111.6 gram H2

E) 0,45

D) 0,40

1. 1 mal CO ile 0,5 mal 0 2 ,

tane N2 molekülü harcandığında

6,02x10 23 2 mol NH3

A) 0,10

tepkimesine göre,

il. 2N tane CO ile N tane 0 2 ,

oluşur.

111.56 gram CO ile 32 gram 0 2

harcandığında

34 gram NH3 olu-

verilenlerden hangileri alınarak tam verimle tepkime gerçekleştirildiğinde artan madde olmaz?

şur.

yargılarından

hangileri doğrudur?

.i:"

(C=12 g/mol, 0=16 g/mol, N=Avogadro

(N=14 g/mol, H=1 g/mol) A)

Yalnız

1

B) 1ve il

D) il ve 111

2.

2NH 3 (g)+3Cu0(k)

~

3H2 0(s)+3Cu(k)+N

2 (g)

denklemine göre 24 gram CuO(k) nin yeterli miktarda NH 3 (g) ile tepkimesinden oluşan N2 (g) nin mol

sayısı kaçtır?

l

C5 H 12 + 80 2 ~

5.

f

+ 6H 2 0 harcanır.

1. 0,5 mal C

oluşur.

Yalnız

hangileri doğrudur?

1

B)

Yalnız

111

D) 1ve 111

yargılarından

oluşuyor.

gazı

gazı

gramdır.

32

22

gramdır.

hangileri

doğrudur?

(C=12 g/mol, 0=16 g/mol)

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

katısı harcanır.

111 . Oluşan C0 2

(H=1 g/mol, C=12 g/mol, 0=16 g/mol) A)

111

Bu tepkime ile ilgili, il. Harcanan 0 2

yargılarından

Yalnız

B)

tepkimesine göre 0,5 mal C0 2

111.36 gram C5 H 12 yakılırsa 3 mal H20

E) 0,5

1

C(k) + 0 2 (g) ~ C0 2 (g)

8.

oluşur.

C) 0,3 ,,

D) 0,4

2

il. 0,2 mal C5 H 12 harcandığında 44 gram C0 2

g B) 0,2

5C0

1. 0,1 mal C5 H 12 yakılırsa 0,8 mal 0 2

(0=16, Cu=64)

Yalnız

D) 1ve 111

tepkimesi ile ilgili,

2'

A) 0,1

A)

C) 1ve ili

E) 1,il ve 111

sayısı)

A)

Yalnız

1

!

B) 1ve il

C)

1 ve

111

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

i",

3.

Bir miktar CH4 için

gazının

aynı koşullarda

tamamen

yakılabilmesi

300 litre hava gerekmektedir.

~

Buna göre,

:o

1. 30 litre CH4 gazı il. 30 litre C0 2

yakılmıştır. o

sayısı

C0 2 nin iki

~

katıdır.

yargılarından (Havanın

A)

Yalnız

hacimce 1/5 i 0 2 dir.) I

B)

D) il ve 111

Yalnız

il

ö,

gazı yakılıyor.

il. 36 gram H20

111.4 mal H2

E) 1,il ve 111

harcanır.

oluşan

oluşur.

C>

hangileri doğrudur?

1

o

g_ 2'

:o

(S0 3 =80 g/mol)

_n_

C) 1ve ili

E) 1,il ve 111

o ö,

:;;

()

E'

n

g_

g_

2'

El

i",

n mal,

olarak veriliyor.

ö,

B) 1ve il

2 gazı harcandığında,

sayısı

S0 3 ün kütlesi m gram

:;; Yalnız

D) il ve 111 :o

3

Buna göre n ve m değerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

harcanır.

(H=1 g/mol, 0=16 g/mol) A)

ö,

+ 0 2 ~ 2S0

harcanan 0 2 nin mal

:;; C) 1 ve il

2

tepkimesinde 0,2 mal S0

Bu tepkime ile ilgili,

yargılarından

hangileri doğrudur?

2S0

9.

denklemine göre 4 gram H2

1. 1 mol 0 2 gazı

gazı oluşur.

111.Oluşan H20 nun molekül

2H 2 + 0 2 ~ 2H 2 0

6. 1-

:o

J!ll9L

A)

0,1

32

B)

0,1

16

C)

0,4

16

D)

0,4

32

E)

0,2

16


kapalı bir kapta gaz evresinde } CH4 (g) + 20 2 (g) ~ C0 2 (g) + 2H 2 0(s) 12 0 5 (g) + 5H 2 (g) ~ 12 (g) + 5H 2 0(g) 13. }, 16. :;; bir tepkimede maddelerin mol sa- :;; Sabit hacimli bir kapta 0,2 mol CH4 gazı, denklemine göre 1 mol 12 0 5 ile 3 mol H2 tepkiyılarının zamanla değişimi grafikteki gibidir . 0,5 mol 0 2 gazı ile verilen denkleme göre tamameye sokuluyor. Mol sayısı men yakılıyor. Tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre, 0,4 Tepkime tamamlandığında, 1. 0,4 mol 12 0 5 (g) artar. 0,3 1. Kapta 0,3 mol gaz bulunur. il. 1 mol H2 (g) artar. __.;.--z, T 0,2 il. O,1 mol 0 2 gazı artar. 111.Toplam 3,6 mol gaz oluşur. 0,1 111.3,6 gram H2 0 oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? X

1O. Sabit hacimli gerçekleşen

O "------_;;:ı----•

yargılarından

Zaman

hangileri

A)

A) 4HCI B) C)

D) E)

11.

2NH 3 (g)

+ 3Cl 2 (g) ~

N2 (g)

ğ_

D) 3 mol Cl 2

12.

N2

14. N2 ve H2

gazlarının tam verimle tepkimesinden

0,8 mol NH3

gazı oluşurken

0,4 mol N2

gazı

ar-

g 17. H2 S ve 0 2 ~

2H 2 S

rının

mol sayıları aşağıdakilerden hangisinde

doğru olarak verilmiştir?

t

Buna göre,

~

15.

mol hangisinde doğru ve(H=1, 0=16, 8=32)

0,8

1,2

B)

0,8

1,0

A)

0,20

0,30

C)

0,8

0,8

B)

0,20

0,40

D)

1,0

0,8

C)

0,25

0,35

E)

1,2

0,4

D)

0,30

0,40

E)

0,20

0,35

0,2 mol CO

gazının

~

H2 S

0,4 mol 0 2

gazı

18.

ile tam

D) 0,8

C} 0,7 E) 1,0

g -~ jj

A) 2,2

B) 4,4 D) 17,2

, Mol

I

0,4

t

..

sayısı

~---z

0,3

C) 8,8 ·g E) 22

2

başlangıçta alınan gazların

A)

verimle tepkimeye girmesinden en fazla kaç gram C0 2 gazı oluşur? (C=12, 0=14)

280

sayıları aşağıdakilerin rilmiştir?

E) 3 mol NH3

B) 0,6

ili

gazları karışımının,

+ 30 2 ~ 2H 2 0 +

-----x

0,2 A) 0,5

Yalnız

denklemine göre tam verimle tepkimesi sonucu 0,2 mol S0 2 oluşmuş, 1,6 gram 0 2 artmıştır.

Buna göre başlangıçta alınan N2 ve H2 gazla-

"

C)

E) il ve ili

E

C) 6 mol Cl 2

tepkimesinden en çok kaç mol NH 3 oluşur?

il

t

tıyor.

+ 3H 2 ~ 2NH 3

Yalnız

:;;

2>

Denklemine göre 0,3 mol N2 ve 1,2 mol H2 nin }

B)

E) 1, il ve 111

'"

+ 6HCl(g)

I

C) 1ve il

ili

ii

Buna göre bu tepkimede hangi gazdan kaç mol artar? B) 5 mol NH3

Yalnız

g_

tam verimle tepkimeye giriyor.

A) 1 mol NH 3

B)

D) 1ve 111

denklemine göre 7 mol NH3 ve 9 mol Cl2 gazla-

Yalnız

D) 1ve 111

A) Yalnız I

+ 0 2 ~ 2H 2 0 + 2Cl 2 CH4 + Cl2 ~ CH 3 CI + HCI CH4 + 4Cl 2 ~ CCl 4 + 4HCI C3 H4 + 40 2 ~ 3C0 2 + 2H 2 0 CH4 + 20 2 ~ C0 2 + 2H 2 0

doğrudur?

(H=1, 0=16)

Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıda- g_ kilerden hangisi olabilir? ~

y

0,1

:§> .ii

o.oL----

~ --

-

- z- ;•man

Kapalı

bir kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkimede X, Y ve Z gazlarının mol sayılarının değişi­ mi grafikteki gibidir.

Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki yarhangisi yanlıştır?

gılardan

A) Tam verimle

gerçekleşmiştir.

B) Tepkime denkleminde Y nin yüktür.

C) 0,2 mol X

harcanırken

katsayısı

0,3 mol Z

en bü-

oluşur.

D) Tepkime sonunda kapta X ve Z bulunur.

~-----------------~ Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası. A(8)

·g

"[

~

~

:.o~-----------------~

E) Bir miktar X artar.

:;;~-----------------~


.2

1.

4.

sayısı

.2'

7.

6 5

30 ~

4

"

3 2

ö,

o

E'

y

10

X Zaman

Kapalı

bir kapta X ve Y elementlerinden XY bileelde edilmektedir. Tepkime süresince reaktiflerin kütlelerindeki değişim grafikteki gibidir.

~

Buna göre X in atom kütlesi kaçtır? (Y=16)

·ı

şiği

B) 14

C) 23

2X(k)

0)24

o

ı Katı

)

Zaman

bileşiğinin

1 molü kaç

10,8

sayıla-

g_

gramdır?

Zaman

O< i,

(H=1, C=12, 0=16)

A) 32

8)46

kütlesi (g)

11,6 /

H2 0(g)

Buna göre X

"'

1/20 2 (g) ~ X2 0(k)

denklemine göre 10,8 gram X metali tamamen kütlesinin zamanla değişi­ mini gösteren grafik şekildeki gibi olmaktadır.

C0 2 (g)

Kimyasal bir tepkimede maddelerin mol rının zamanla değişimi grafikteki gibidir.

E) 28

+

oksitlendiğinde katı

X(g)

o

A) 12

Mol

Buna göre X in atom kütlesi kaç g/mol dür? (0=16) C) 48

0)60

E) 72

;;.

.o

A) 32

B) 64

C) 108

D) 116

E) 232

o ö,

"' ..o

.o

2.

CuO

+ H2Y0 4 ~ CuY0 4 + H2 0

g 5.

denklemine göre bir miktar CuO ile 9,8 gram H2Y0 4 artansız olarak tepkimeye girdiğinde 1,8 gram su

E'

"'

tepkimesinden 0,2 mol X2Y

3.

2NaOH

B) ]_

C) 32

+ XO ~

Na2X0 2

0)40

+

E) 64

Buna göre X elementinin atom kütlesi

0)32

2

E)60

D

8 gram X in

x+

10

2

9.

tamamı,

2

~xo

C)35

0)27

E) 14

C) 3 2

D) ]_ 4

E) 2

denklemine göre oksitlendiğinde 11,2 gram XO bileşiği oluşuyor .

Bir kaptaki 1 mol X üzerine 24 gram Yeklen51 gram X2Y3 bileşiği oluşmaktadır .

~

diğinde

0

Tepkimede artan madde olmadığına göre X ve Y nin atom kütleleri kaçtır?

.2'

Buna göre X in atom kütlesi kaçtır? (0=16)

(H=1, 0=16, Na=23)

B) 54

C) 30

'>

6.

kaçtır?

8)28

·~

H2 0

tepkimesinde 5,4 gram XO kullanıldığında 0,04 mal Na2X0 2 bileşiği oluşmaktadır.

A) 119

maktadır.

Buna göre X in atom kütlesinin Y nin atom kütlesine oranı aşağıdakilerden hangisidir?

bileşiği

A) 15 B) 24

XY2 bileşiğinin 20 gramında 4 gram X bulun-

2X 2Y

gramdır?

ö,

(H=1, 0=16, Cu=64)

A) 16

~

oluştuğuna göre X 2Y nin mol kütlesi kaç

o

kaçtır?

+ Y2

artansız

oluşmaktadır.

Buna göre Y nin atom kütlesi

4X

denklemine göre 2,8 gram X ile 3,2 gram Y2 nin

A)24

B) 32

C) 40

0)48

E) 56

_x_

_Y_

A)

27

32

B)

27

24

C)

27

16

O)

24

32

E)

16

32

:


10.

} 15

tepkimesine göre 0,2 mol CnH2n bileşiği ğında

1,2 mol 0 2

13. 1 mol X, 1 mol H20 ile birleşerek 2 mol HN0 2 }

Buna göre CnH2 n bileşiğinin formülü aşağı-

1,08.1024 tane H atomu içermektedir. Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıdakiler­ den hangisidir?

2 mol X ayrıştığında, 2 mol NO ve 1 mol Y olu-

yakıldı­

harcanıyor.

16. Bir bileşiğin 0,3 molü 4,8 gram O, 0,6 mol C ve

13

oluşturur.

g

şur.

2'

Buna göre X ve Y nin formülleri aşağıdakile- :o rin hangisinde doğru verilmiştir?

jj

(O= 16, Avogadro sayısı : 6.1023)

dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

_ x_

g_ C) C 4 H8

İ

A)

N0 2

N204

C) N203

N0 2

D) N0 2

N204

E) N204

N20

oluşan bir bileşiğin -g. 14. CxHPz bileşiğinin 0,5 molü tam olarak yakıldı- g. 17. 1,6 gramı yakıldığında 0,05 mol C0 2 gazı ve ğında, 2 şer mol C0 2 ve H20 oluşmaktadır. 1,8 gram H2 0 sıvısı oluşuyor. CxHyOzbileşiğinin 0,25 molü 22 gram olduBuna göre bu bileşiğin basit formülü aşağı­ ğuna göre, x, y ve z aşağıdakilerin hangisindakilerden hangisidir? (H=1, C=12, 0=16) de doğru verilmiştir? (H=1, C=12, 0=16)

11. C, H ve O elementlerinden

Mol

!

!

C) C2H402

E) C3H60 2

_x_ A)

g_ E' ii

g_

Jj

2'

8

sayısı

4

3

-""""!l,.,,,.,.--

H:,O

------co

2

2

_ z_

__:j_

4

E) C3H6 0

D) C2H5 0H

N203

B) N203

C) C 2H40 2

B) C 2H40

A) CH 30H

_Y _

Zaman

B)

2

4

C)

2

8

2

sayısı-zaman grafiği şekildeki

D)

4

8

2

E)

1

4

2

X in mol kütlesi 46 olduğuna göre molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Arı

X maddesinin 0 2 ile

yakılmasına ilişkin

mol

gibidir.

(H=1, C=12, 0=16)

g.

B) CH 20 2

A) C 2H 6 0

2' jj

D) C3 H6 0

C) C 3H8

E) C3 H8 0

g. .§,

:o

g.

bileşik oluştururlar.

15 gram X ile yeterince Y nin tepkimesinden 24,6 gram bileşik oluştuğuna göre bu bileşi­ ğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? (X=75 , Y=32)

18. C2Hx0v bileşiğinin O,1 molünü tamamen yak-

15. Bir kapta bulunan X ve Y elementlerinin birleşe­

12. X ve Y elementleri kendi aralarında yalnız bir tür 2'

,

rek bir bileşik oluşturmaları esnasında madde- g. lerin kütlelerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir.

t

mak için 0,3 mol 0 2 harcanıyor, tepkime sonunda 5,4 gram H20 oluşuyor . Buna göre formüldeki X ve Y nin sayısal de(H = 1 , O = 16)

Kütle (g)

ğerleri kaçtır?

_x_

A)XY

E) XY3

g_

7

.2'

y

jj

o

Zaman

Buna göre oluşan bileşiğin formülü aşağıda- g. ~ kilerden hangisidir? (X=27, Y=32)

A)

3

B)

6

ı

C)

6

2

D)

3

2

E)

4

1

1

B) XY2 E)XY

g.

g.

___ ___ _ __ ___ _____ ....._

E ~-__,I5

----

--------

---~

E - -- --------------~ Jj~


1.

2CH4 + 30 2 ~ 2CO + 4H 2 0

4.

denklemine göre gerçekleşen tepkimede en fazla 0,8 mol H2 0 oluşuyor.

+ 50 2 (g)

Tepkimesine göre

1. 4 L N2 0 5 (g) il. 1O L hacim

(H=1, C=12, 0=16) o

111.N2 (g)

:,.

§, .l)

aynı koşullarda

7.

D) 3,2 gram 0 2

A)

E) 6,4 gram 0 2

Yalnız

katısı,

KCI0 3 (k) ~ KCl(k) denklemine göre yor .

o

"' D

oluşur .

azalması

490 gram KCI0 3

6 L N2 (g) ile

+ ~0 2 (g) 2

ısıtılarak

tamamen

parçalanı­

Buna göre kaptaki katı kütlesi kaç gram aza(KCl0 3 =122,5, 0 2 =32)

lır?

olur.

bitmiştir .

yargılarından

B) 1,6 gram 0 2

C) 3,2 gram CH 4

ö

2N 20 5 (g)

Gazlardan biri bittiğine göre,

artmıştır?

A) 1,6 gram CH 4

~

1O L 0 2 (g) tepkimeye giriyor.

Tepkime aynı koşullarda eşit hacim kaplayan CH 4 ve 0 2 gazlarıyla başlatıldığına göre, hangi maddeden kaç gram

2N 2 (g)

I

A}48

hangileri doğrudur?

8)96 D) 192

C) 128 E) 224

B) Yalnız il C) 1ve il D) 1ve 111 E) 1,il ve 111

o

'" .ö

"' :o

2.

Aynı koşullarda eşit hacimlerde X2 ve Y2 gazları alınarak

tam verimle X2Y3

gazı

O

5.

elde ediliyor.

Tepkime sonucunda 1O cm3 X2 gazı arttığına göre başlangıçta alınan gaz karışımının hacmi kaç cm3 tür?

2KN0 3 (k)

~

2KN0 2 (k)

+ 0 2 (g)

8.

B) 30

C) 45

D) 50

~

N2 (g)

+ 20 2 (g)

Denklemine göre 5 mol N2 0 4 ün% 40 ı harcandığı anda kapta toplam kaç mol gaz bulunur?

Buna göre ayrışan KN0 3 ün mol sayısı kaç(0=16)

A)6

tır?

A) 20

N2 0 4 (g)

tepkimesine göre , bir miktar KN0 3 katısı ağzı açık bir kapta ısıtıldığında, kapta 6,4 gram kütle azalması oluyor.

B) 8

C)9

D) 10

E) 15

E) 60 A) O, 1O B) O,15

C) 0,20

D) 0,25

E) 0,40

-"

C)

o, .ö

o

"' .o

3.

Aynı koşullarda 300 cm 3 X2 ve 300 cm 3 Y ga2

6.

zının tepkimesinden 200 cm 3 Z gazı oluşurken başlangıçta alınan

X2 nin 1/3 ü

1,2 gram Mg şerit, havada yakıldığında oluşan beyaz toz halindeki bileşiğin kütlesi 2 gram ol-

9.

maktadır .

artıyor.

Buna göre Z bileşiğinin formülü aşağıdaki­ lerden hangisidir?

Buna göre,

oluşan bileşik

yargılardan

hangisi

ile ilgili

CS2 ve C2 H6 içeren bir karışımın tamamı yakılı­ yor . Yanma sonucunda 3 mol C0 2 , 2 mol 50 2 ve 3 mol H2 0 oluştuğuna göre başlangıçta alı­

aşağıdaki

yanlıştır?

nan gaz

(0=16, Mg=24)

karışımı

toplam kaç moldür?

jj

A) XY

B) X2 Y

D) X3Y

C) XY2

E) X2Y3 ğ

E' :

A) 0,5

A) Kimyasal formülü MgO dur.

D

B) Kütlece% 60 magnezyum içerir.

B) 1,0 D) 2,0

C) 1,5

E) 2,5

C) Elementlerinin kütle oranı Mg = ~ dir.

O

2

D) Molce % 60 magnezyum içerir. E) Sudaki çözeltisi bazik özellik gösterir.

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A( 8 l


tamamen

gazlarını

yakıldığında

içeren bir

karışım

0 2 , ile }

2 mol C0 2 ve 3 mol H2 0

13. Ağzı açık bir kapta ısıtılan 20 gram CaC0 3 katısı,

alınan karışım

A) 15

8) 18

kaç

tepkimesine göre bozunduğunda 2,2 gram azalmaktadır.

g

K 0)44

C)30

16. Saf olmayan 25 gram CaC0 3 ve yeterince HCI

Buna göre, CaC0

çözeltisi,

+ C0 2 (g)

CaC0 3 (k) ~ CaO(k)

oluşuyor.

Buna göre başlangıçta gramdır? (H=1 , C=12)

! T,

T,

3 katısı

% kaç

katı

Buna göre, CaC0

O) 30

gramlık

da HCI ile CaC0 3

CaC0 3 ve Si0 2 karışımı aşırı miktar-

g, 14. MgC0 3 içeren 50 caklığa

:qı jj

etkileştirilince,

+ 2HCI ~ CaCl2 + C0 2 + H2 0

denklemine göre 0,4 mol C0 2

oluşuyor.

C) 60

O) 80

MgO

+

oluşan

C0 2

gazı

0,5 mol ol-

kütlece % kaç saflıkta-

3

E) 90 } 8) 52

C)42

g_

_İ' ;;

O) 21

50 litrelik gaz

karışımı

15.

20

gramlık

bir FeS0

4

lanmalıdır?

_§.

(O= 16, Fe=56)

C) 160

8) 80 E) 240

landığında,

maktadır.

denklemine göre 7,2 gram FeO elde edildiği­ ne göre cevherin kütlece % kaçı FeSO 4 tür?

Buna göre

karışımdaki

C 3 H8

gazının

hacmi }.

kaç litredir?

Nal

+

S0 3

}

(O= 16 , 8=32 , Fe=56)

;;

A) 15

8)20

C)25

0)30

E) 35

A)24

8)50

18. İyot elde etmek için ,

cevheri ısıtılarak parça-

yeterince 0 2 gazı ile yakıldığında açığa çıkan g_ C0 2 gazı aynı koşullarda 80 litre hacim kapla- İ

FeS0 4 ~ FeO

C) 72

0)76

+ AgN0

2AgI

+

2FeI 2

+ 3Br 2 ~

tepkimeleri

Fe ~ FeI 2

__. ;;~ .__

I

.İleri . Kim a SoruBankası Bil_giyolu

A(B)

~

1

~ .__ ;;

NaN0 3

+ 2Ag

2Fe8r 3

+ 2I 2

kullanılır.

~

elde etmek için kaç

kullanılmalıdır?

(Na=23 , I= 127)

8) 300 O) 800

______ t _________________ ___________

+

AgI

Buna göre 254 gram gram Nal

E)80

3~

A) 150

.__

sı-

gerçekleşir:

E) 18 ,,

O) 180

oluşan

gibi

Buna göre 112 gram Fe metali elde edebilmek için kaç gram Fe 2 0 3 ile reaksiyona baş-

A) 40

12. CH4 ve C3 H8 den

E) 80

+ CO ~ 2Fe3 0 4 + C0 2 + CO ~ 3Fe0 + C0 2 FeO + CO ~ Fe + C0 2

~r

A)84

c

0)75

C) 50

8) 25

Fe3 0 4

Mg=24)

(C=12, 0=16,

% si kaçtır?

3Fe2 0 3

C0 2

ayrıştırılıyor.

göre MgC0

saflık

caklıktaki fırınlarda aşağıdaki

Tepkime sonucu duğuna

ün

17. Fe2 0 3 filizinden Fe eldesi sanayide yüksek

bir örnek belirli bir sı­

tepkimesine göre

dır?

8)40

gramlık

ısıtılarak,

~

MgC0 3

Buna göre başlangıç karışımının kütlece % Ca=40) kaçı CaC0 3 tür? (C=12, 0=16,

A) 20

kadar

3

E' E) 50 ,,

A) 20

11. 50

+ C0 2 + Hp

CaCl 2

(CaC0 3 =100 g/mol)

~

C) 25

8) 20

A) 10

~

denklemine göre tepkimeye girdiğinde 0,2 mol C0 2 gazı açığa çıkıyor.

saflıktadır?

(C=12, 0=16, Ca=40)

E) 60

+ 2HCI

CaC0 3

kütlesi

C)600

E)900

_____ ______ ______

~

10. CH 4 ve C2 H4


1.

Gazların

fiziksel özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) B)

Sıvı

ve katılardan daha düşük hiptirler.

Bulundukları kabın

dururlar ve şeklini

4.

1. Basınçla sıkıştırılabilme

7. .2' ;;

il. Suda iyi çözünme

birimleri ile ilgili verilen aşağıdaki hangisi yanlıştır?

111.Birbirleri içine yayılma yoğunluğa

sa-

iV. Apolar moleküllerden Yukarıdakilerden

hacmini tamamen dol-

A) 1 bar= 105 Pa

oluşma

B) 1 atm = 76 cmHg

hangileri tüm gazlar için or-

tak özelliktir?

alırlar.

arasında küçük boşluklar bu küçük boşluklar yanında gaz moleküllerinin hacimleri ihmal edilemeyecek kadar büyük boyuttadır .

C) 1 atm = 76 Torr

C) Gaz molekülleri

A) 1 ve il

bulunduğundan

D) Çok küçük hacimlere kadar

Basınç

eşitliklerden

sıkıştırılabilirler.

E) Birbirleri içerisine yayılarak (difüzyon) homojen karışım oluştururlar .

B) 1ve 111 D) il ve iV

C) il ve 111

D) 1 atm = 1,01325 bar

i

E) 1 bar = 100 kPa

E) 111 ve iV

o

o

q>

"'

ğ

o

:

o,

()

,,E' 2.

"'

i5

5.

Gaz halindeki maddelere ilişkin verilen aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır?

Gaz moleküllerinin hareketlerine

il. Sürekli ve A)

Düzensizliği katı

B)

Akıcılığı katı

C)

Aynı sıcaklıkta

difüzyon D) Sudaki

ve

ve sıvı halden

sıvı

halden

fazladır.

sınç

gelişigüzeldir.

kuvveti

yargılarından

mol kütlesi büyük olanlarda

çözünürlüğü basınç arttıkça

artar, sı-

Aynı sıcaklıkta

tik enerjileri

A)

9'"

moleküllerinin ortalama kine-

Yalnız

"' o

Hacim birimleri ile ilgili verilen aşağıdaki hangisi yanlıştır?

eşitliklerden

A) 1 L = 1000 ml B) 1 L = 1 dm 3

oluştururlar.

hangileri doğrudur?

C) 1 cm3 = 1 ml

hızı fazladır.

caklık arttıkça azalır.

E)

8.

111.Bulundukları kabın çeperlerine çarparak ba-

.,

fazladır.

ilişkin,

1. Doğrusal ve zigzaglı hareket ederler.

D) 1000 ml = 10 dm3 1

B)

Yalnız

D) 1ve 111

il

C) 1ve il 9,

E) 1, il ve 111

E) 1000 cm 3 = 1 dm 3

i5

eşittir. o

'

"'

: :

..

3.

Gazlarla ilgili,

6.

1. Gaz, maddenin üç halinden biridir .

il.

Sıvı ve katılardan daha düşük yoğunluğa sahiptir.

Gazlar için aşağıda verilen özelliklerden hangisinin yanlış olması beklenir?

Yalnız

I

B) 1ve il D) il ve 111

basınç

Bulundukları kabın sıncı

her

noktasına aynı

ba-

kaç atm dir?

B) 7,5

C) 0,75

D) 1,5

uygularlar .

E) 2,25

B) Gaz karışımları daima homojendir.

hangileri doğrudur?

C) A)

570 mmHg

A)75 A)

111.Birbirleri ile her oranda karışabilir. yargılarından

9.

Genleşme katsayısı ayırt

edici özellik olarak

kullanılamaz .

C) 1ve 111 D)

E) 1, il ve 111

;

Aynı sıcaklık

ve hacimde, eşit mollerdeki gazlardan mol kütlesi büyük olanın basıncı da büyüktür.

E) Çözünürlükleri basınç ile doğru , ters orantılı olarak değişir.

sıcaklık

,,,

ile :

o

"'

'.


---=

1O. Gaz

basıncı

!

ile ilgili,

1. Gaz moleküllerinin birim yüzeye ları kuwettir.

il.

uyguladık­

hava basıncı barometre, kapalı kaplardaki gaz basıncı manometre ile ölçülür.

Açık

111.Birim hacimdeki tanecik sayısı, pışma sayısı ile orantılıdır. yargılarından

hangileri

hızı

D) 1ve 111

' -'"

'g §> ii

ve çar-

Hg İdeal X gazı içeren şekildeki manometre aynı sı- g_ yükseltisi fazla olan başka bir yere gö- §> " türülmektedir. caklıkta

C) 1ve il

Bu

E) 1, il ve 111

işlem

1. X

o

sonucunda,

gazının basıncı,

açık

hava basıncı (Phaval,

olduğu

niceliklerinden hangilerinde azalma gözle1 nir? (Manometre kollarındaki gaz hacmi önemsenmeyecektir .)

ğildir?

E) llve 111

D) 1ve 111

11. Aşağıdakilerden hangisi basıncı niteleyen birimlerden biri değildir?

0 -

C) 1ve il

B) Yalnız il

Yalnız I

14.

sistemler açık hava basıncının 75 cmHg bir ortamdadır.

Şekildeki

111.h yüksekliği

A)

B) N.m- 2

16.

;;

I h cm

il.

A) kg.m- 1 .s- 2

0'

~hava 1

doğrudur?

B) Yalnız il

A) Yalnız I

13.

.o

Buna göre, hangi

70 cmHg de-

D)Z

C) L

B)Y

A)X

gazın basıncı

E)M

g_ E> .ö

P0 =76 cmHg

+

g 17.

P0 =h cmHg

ı

X(g)

C) Pascal ,_· § .] '..·_··

D) Erg

E) Torr

..c ' C')

Hg

Hg

g_

t

g_

rının

Şekildeki

düzenekte bulunan H2 ve N2 gazla- 9 :i5 basıncı aşağıdakilerin hangisinde doğ-

Şekildeki

de

1. Px=PHe+h

ru verilmiştir? E'

E' .ö

g_ _ğı

il. Px=PHe+Po

g

PN2(cmHg)

PH2(cmHg)

·g_

111.Px=P 0 +3h

15

A) B) C) D) E)

düzenekte kapalı uçlu manometreX gazının basıncı için,

sıkışmış

100 52 100 52 52

66 86 90 90 66

eşitliklerinden

hangileri

doğru değildir?

g_

:~ i;

A)

B) Yalnız il

Yalnız 1

D) ive il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

g. :i5

12.

15. Deniz seviyesinde O °C de

Po

+

g. E'

"

-+

barometre ile yapılan ölçümde h yüksekliği 760 mm bulunmuştur.

18.

Boşluk

Buna göre,

J,ocm

·g

1. ortamın

basıncı,

:_qı

il. barometredeki özkütlesi,

sıvının

Cıva

Su

111.barometre tüpünün kesiti

niceliklerinden hangileri mın

g_ ~\

A) 56

8)76

C)96

D) 1,0

değiştirilirse

ğeri değişmez?

manometrenin bulunduğu ortabasıncı (P0) kaç atm dir?

Yukarıdaki

E) 0,5 .o

l

~

A)

Yalnız

I

h de- } :o

B) Yalnız 111

D) 1 ve 111

C) 1ve il g_

E) il ve III

r

Şekildeki

sistemde (h) yüksekliği kaç cm dir?

(d5 u=1 g/ml, dc,va=13,6 g/ml) A)68

B) 27,2

C) 13,6

D) 6,8

E) 4

g

E

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~-' ~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15 .___~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1.

İdeal olduğu varsayılan bir miktar gazın sabit

sıcaklıkta basıncı (P)

ne hacminin tersi (

arasındaki değişimi

veren grafik aşağıdaki­

2' 4.

İdeal bir gaza ait,

~J

"' 7.

.o

L L

lerden hangisidir?

C)

l:LlL .1. V

2.

Bir miktar ideal

1. hacmi il.

gazın

artırma

(P, n sabit)

o

çarpımı,

B) Yalnız il

D) 1ve il

E)

ii,

"ğ, 5.

n

Boşluk

E' o

2 E'

8.

Serbest pistonlu kapta bulunan ideal bir gaz örneği bir süreliğine ısıtılıyor.

i5

Buna göre ideal gaz örneği ile ilgili, değişmez .

1. Hacmi il.

değişmez?

Yoğunluğu azalır .

111.Ortalama kinetik enerjisi artar .

(n: mal sayısı, P: basınç, V: hacim, T: sıcaklık)

yargılarından

A) Yalnız I

B) Yalnız 111

C) 1ve il l i! E) 1, il ve 111 ,;

D) 1ve 111

p

C) Yalnız 111"

E) il ve 111

( V ve n sabit)

hangileri ile

n

yan lıştı r?

: P, mutlak sıcaklık : T , hacim : V, mal .o n)

A) Yalnız I

V

V

o

E'

(P ven sabit),

düşürme

işlemlerinden

j_

(n ve T sabit),

sıcaklığı artırma

111.basıncı

P.V

(basınç

T(K) D)

V

t(OC)

çizilen grafiklerden hangileri sayısı:

,nsabit)

V

111

01

p

..·..·

p

V

n, T=sabit

B)

~

~

c, ,5

grafiklerden hangisi Charles Kanununu temsil eder?

A)

n.T

g

Aşağıdaki

Şekildeki ğu

hangileri doğrudur?

g_

düzenekte kaplar arasındaki M muslusabit sıcaklıkta açılıyor .

;

A) Yalnız il

B) Yalnız 111

D) 1ve 111

Buna göre son durumda manometre kolları seviyesi farkı kaç cm olur?

C) 1ve il

E) il ve 111

arasındaki cıva

_.,.

A)50

B) 40 D) 25

3.

Mol sayısı ve sıcaklığı sabit olan ideal davra-

C) 30 E) 20

6.

9.

nışta bir gaz örneği için,

X(g) Hg

132cm

30 cmHg He(g)

125cm

Hg

Şekildeki

t Phava

I de bir tüp içinde

hapsedilmiş

bir miktar X

gazı bulunmaktadır. Bu gazın sıcaklığı değiş- "

meksizin tüp şekil il deki duruma getiriliyor.

111 çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?

A)

Yalnız

il

B) 1ve il

D) il ve 111

"'

Buna göre deneyin yapıldığı yerde açık hava kaç cmHg dir?

basıncı

-g_

(P: basınç, V: hacim , d: özkütle)

A)85 C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

B) 80

C) 76

He gazının sıcaklığı

Bu gazın sıcaklığı 127 °C ye çıkarılırsa, cam kaptaki son basınç kaç cmHg olur?

il Şekil

kapta bulunan

27 °C dir .

D) 75

E) 70

!

A) 25

B) 30

C) 40

0)60

E)80


sıcaklık

kapalı

ve bir kapta 27 °C 1 O. Sabit hacimli 3 atm basınç altında bulunan X gazının basın- ' cını 4 atm ye çıkarmak için sıcaklığı kaç °C artı- '

!r;3.

X gazının basıncının m niceliğine bağlı değişimi grafikteki gibidir .

r :•tm)

1

rılmalıdır?

D) 127

C) 273

B) 300

A) 400

E) 100

}. 16. :o

Buna göre, yukarıda içeriği verilen gaz kanunu hangi isimle anılır?

X(g)

~

Basıncın ve sıcaklığın sabit tutulduğu bir sistemde bir gazın miktarı değiştirildiğinde hacminin de değiştiği gözlenmiştir.

B) Charles

A) Boyle

D) Dalton

C) Avogadro E) Victor Meyer

1

.........

----''---------'o'--------ıı,.~ m

Buna göre m ile ilgili, 1. Sıcaklıktır .

il. Birimi Celcius (°C) tur. 111.Birimi Kelvin (K) dir. yargılarından

A)

Yalnız

hangileri doğru olamaz? B)

I

Yalnız

C)

il

Yalnız

111

E) 1ve 111

D) 1ve il

o

:§, !

·"

! 14.

11. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi Charles Kanununu ifade eder?

g_ 17. Serbest pistonlu kapta 0,8 gram He hacmi 100 cm 3 tür. ~

ı9asınç(atm)

:,s

Sabit A) P.V

=k

B) V

D) P

= k.T

= k.n

E) V

C) P

gazının

2: ../

= k.T

= k.n

sıcaklıkta

gazı

kaba 1,6 gram CH 4

ek-

lendiğinde kabın son hacmi kaç cm3 olur?

(He= 4, CH 4 = 16)

..•·•·

Sıcaklık(K)

C) 200

B) 150

A) 100 1

~

g. !:

Hacmi ve miktarı sabit olan bir gazın basıncı ile g. ~ sıcaklığı arasındaki ilişki şekildeki gibidir .

E) 300

D) 250

Buna göre bu gazla ilgili, 1. 2T1 =T 2 dir.

il. T1 ve T2

değerlerindeki

111.P.V değeri T2

P/T

sıcaklığında

oranı aynıdır.

T 1 dekinin iki ka-

tıdır.

yargılarından

A)

Yalnız

I

hangileri doğrudur? B)

Yalnız

D) 1ve il

il

C)

Yalnız

111

g_

E) 1,il ve 111

.2, ]5

12.

fllfllfl!Bfı'3llll!la n 1 = n2 ,:., V1 =V2

18. Sabit

15. Sabit hacimli bir kapta belirli miktardaki ideal X gazı bir

Buna göre, bu olaya ilişkin çizilen grafiklerden hangisinin doğru olması beklenmez?

Sıcaklık

X gazının hacmi ile mol grafikteki gibidir.

basınçlı kaptaki

; rim L 3V

sayısının değişimi

g_

süreliğine ısıtılıyor .

r

n

V . ~

(T2)

Mol say,s,

ö>

Şekildeki durum aşağıdaki yasalardan han- , gisi ile

Buna göre X gazı için,

"

0

1. ortalama kinetik enerjisi,

ilişkilendirilebilir?

il. birim hacimdeki tanecik

A) Boyle

niceliklerinden hangileri değişmez?

yasası

C) Gay Lussac D) Avogadro

E) Dalton

"'

yasası

B) Charles

yasası

yasası

yasası

g_ :§, .ö'

ğ

E'

]5

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(B)

sayısı,

111.özkütlesi

~r

V

A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

D) 1ve 111 + t(°C}

C) 1ve il

il

E) 1,il ve 111

·g. QI

--- - ~ - - --

- -J

.D ~

-

-----

--

------

-

--

~


1.

Gaz yasalarının bazıları hacim değişikliklerine, iki etkenin sabit kaldığı durumda, bir değişkenin etkisini anlatır. diğer

Bu gaz '4ııi

~LL

4. D

yasalarına ilişkin, yasası ,

Boyle

hacme ........... 1........... etkisini

tanımlar . \ı)

Charles yasası, hacme ........... 11. .......... etkisini tanımlar .

ı.ı

Avogadro yasası, hacme ........... 111 ........... etkisini tanımlar.

yerlere gelecek değişken aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Sıcaklık

Basınç

B) Sıcaklık

Basınç

Gaz

Basınç

C)

D) Basınç

E) Gaz

2.

miktarı

1. Sabit

sıcaklıkta

hacmi ile ters

Sıcaklık

Basınç

Sıcaklık

1. 1 de P.V

A)

5.

il. Sabit basınçta belirli bir miktar gazın hacmi sı­ caklık ile doğru orantılıdır.

C) 1ve iV

5

546

A)30

B) 120

C) 180

D) 240

E) 480

hangileri doğrudur?

Yalnız 1

B) 1ve il

Basınçları

D) Molekül

B) 1ve 111

D) il ve 111

p

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

.o

8.

-33 °C sıcaklık ve 1 atm basınçta bulunan X gazının hacmi 11,2 litredir .

Bu gazın, hacmi 22,4 litreye sıcaklığı da 300 K e kaç atm olur?

76 cmHg dir. A) 5/8

B) 3/8

C) 4/9

D) 5/7

E) 3/5

C) Hacimleri 2,24 litredir.

PxV de-

sayıları eşittir .

E) Ortalama kinetik enerjileri farklıdır.

ifadelerden hangi ikisi aynı gaz yaaçıklar? (P : Basınç, V : Hacim)

A) 1ve il

=k

B) Atom sayıları eşittir .

Yukarıdaki sasını

273

Buna göre 2. kaptaki basınç (P) kaç cmHg dir?

Normal koşullarda üç ayrı kapta bulunan X, Y ve Z gazları için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A)

ile .,:

doğru orantılıdır. gazın

10

çıkarıldığında basıncı

111.Sabit sıcaklıkta sürtünmesiz hareketli pistonlu

iV. Sabit sıcaklıkta belirli bir miktar ğeri sabittir.

60

3

D) il ve 111

belirli bir miktar gazın basıncı

sayısı

(K)

(k=sabit değer)

orantılıdır.

hacmi mol

Hacim (L)

T(K) (P, n sabit)

Buna göre, , ;

Sıcaklık

(cmHg)

üç grafikte gazlarla ilgili nicelikler

bağıntılarından

Gaz miktarı

Basınç

Kap

arasındaki ilişkiler belirtilmiştir.

miktarı

Gaz miktarı

gazın

Eşit mol sayısındaki X gazlarının basınç, hacim ve sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir.

il. 2 de~= k V 111.3 te V.T = k

Sıcaklık

bir kapta bulunan

2

V

~

2

111 A) Gaz miktarı

(P, T sabit)

1 Yukarıdaki

boş bırakılan

ifadelerinde

V (n, T sabit)

g. 7.

-

E) il ve iV

o

"' .ö

3.

İdeal gaz denklemi P.V=n .R.T eşitliği ile verilmektedir.

Bu

eşitlikle

R bir sabiti

gösterdiğine

6.

9.

Boşluk

1. mal

göre,

111.basıncı

il. ~ sabit ise mutlak sıcaklık ile basınç doğ­

artırılırsa

özkütlesi

kesinlikle artar .

V

Yukarıdaki yargılardan

hangileri

doğrudur?

orantılıdır.

111.P ve T sabit ise Avogadro yargılarından

A)

sayısı artırılırsa basıncı,

il. sıcaklığı artırılırsa yayılma hızı,

1. n ve T sabitse P.V sabittir.

ru

İdeal davranışta olduğu kabul edilen bir gazın,

Yalnız 1

yasası

geçerlidir.

A) Yalnız I

hangileri doğrudur?

B) 1ve il

D) il ve 111

B) Yalnız il

D) 1ve il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

C) 1ve 111 Şekildeki

E) l, 11ve 111

larından

sistemlerde bulunan X, Y, Z ve T gazhangilerinin molekül sayıları eşittir?

A) X ve T o

...

B) X ve Y D) Z ve T

C) Yve Z

E) X, Z ve T

o

"' .__ ______

_

___

_

_____

_

_

_.

.ö "' .__ ___

___

___

__

__

___

_

_

~


10.

13.

} .ö

İdeal gazlarla ilgili, kaba gaz

ı hava

r hava

ti

eklenmiştir.

.§>

.o

T Kelvin

il ~~

Sürtünmesiz hareketli piston

mgram

. Sıcaklık(° C)

o ____ ..._

X(g). ---

zeye yapılan çarpma sayısı artıyor ise sıcakg_

lık artırılmıştır.

~

E'

yargılarından

değildir?

hangilerinin doğruluğu kesin ~

_§,

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

.o

B) V3 >V 2 > V 1 D) V3 = V2 > V 1

C) V1 > V2 > V3

Vlitre Şekil - il

sürtünmesiz hareketli pistonlu kapta bulunan ideal özellikteki 4m gram X gazı­ nın (şekil-/), 3m gramı dışarı alındığında pistonun konumunun aynı kalması için (şekil-il) mutlak sıcaklık kaç T Kelvin olmalıdır?

C) 1ve 111g_

B) 1ve il

A) Yalnız il

;;

3

Vlitre Şekil-1

Yukarıda

Bu gazın 273 °C de hacimleri arasında (V) na- g_ 2sıl bir ilişki vardır? =V

p

.D

111.Pistonlu bir kapta birim zamanda birim yü-

Şekildeki grafik bir mal ideal gazın basınç - sıcaklık değişimini göstermektedir.

2

ise

caklık artırılmıştır.

i {\::

A)V 1 =V

yoğunluğu artıyor

il. Sabit hacimli bir kapta basınç artıyor ise sı- g

..· •' __ A"- --'

16.

}

1. Pistonlu bir kapta gaz

B) 4

A) 8

C) 2

E)

! 4

11.

1

14. X ve Y

gazlarına ait basınç - hacim grafiği aşa-

ğıda verilmiştir.

:?'

_ğ_

17.

.§> ..ö

i>

o °C sıcaklık ve 0,5 atm basınçta hacmi 200 ml olan bir gazın 273 °c sıcaklık ve 2 atmosfer basınçta

hacmi kaç ml dir?

Basınç(atm) C'-·

il .c

_§ı

x

~ manometreli sistemlerde X ve Y gazlarının basınçları ölçülmektedir.

Hacim(L)

2

f

Buna göre X ve Y

1. X gazının

C) 7,5

g

ile ilgili,

(P.V) değeri Y

gazı­

büyüktür.

il. Sıcaklıkları eşit ise X in mol sayısı Y ninkinden fazladır.

:§>

.o

E) 15

D) 10

gazları

basınç.hacim

nınkinden

B) 5,0

y

o

Buna göre Y nin basıncı (h) kaç cmHg dir?

A) 2,5

E)250

D)200

Şekildeki

C) 150

B) 100

A) 50

g.

111.Mol

sayıları eşitse

} 1ı

Y nin sıcaklığı X inkinden

fazladır.

yargılarından

hangileri

doğrudur?

E) il ve 111

D) 1ve 111

12. İdeal bir gaz için hacim, sıcaklık, mol sayısı ve basınç ilişkilerini

gösteren grafikler aşağıdaki gi-

bidir:

18.

15. g. 15 cm

-----

.o

L tLL_. Sıcaklık(K)

g_ E'

iki nicelik sabit tutularak çizilen bu gra- .o fiklerden hangilerinde X, Y, Z ile gösterilen yerlere basınç geleceği kesindir? Diğer

g_ .2'

A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) 1 ve il ;;

lsı

ile sıcaklık

111.Teori ile yasa hangilerinde verilen kavram çiftleri birbirinden farklıdır?

Yukarıdakilerden

X(g)

X(g) Hg

A) Yalnız il

Mol sayısı

111

1. Gaz ile buhar il.

.§>

Hacim

C) 1 ve il

B) Yalnız il

A) Yalnız 1

B) 1ve il

D) il ve 111

Açık

hava

basıncının

75 cmHg

olduğu

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

bir ar- }

tamda 87 °C de bir tüpte, X gazı cıva ile hapse-

dilmiştir.

Bu tüp şekildeki gibi I durumundan il durumuna getirildiğinde hacminin değişmemesi } :o için sıcaklığının kaç 0 c yapılması gerekir?

E) il ve 111 D) 127

~

C) 54 g.

8)37

A) 27

E)300

2' .ö

~

~ ~ -~~~~~~~~~ '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö '--~~~~~~~~~~~~~~~~~--' .ö '--~~-~~~~~


1.

o c de 2,24 litrelik bir kapta 0,2 mol CH4 ga0

zının yaptığı basınç

kaç atmosferdir?

A) 1

C)3

~

g_

4.

Basınç

O) 4

E) 5

~ ii,

2

.5

o

g_

5,6 11,2

7.

;;

~

4 B) 2

:§,

(atm)

11,2 litrelik bir kapta O °C sıcaklıkta 190 mmHg yapan Y gazının kütlesi 17,75 gramdır.

basınç

Buna göre, V

gazının

molekül kütlesi

kaçtır?

1

"'

A) 14

ii

Hacim (litre)

22,4

_f

B) 28

C) 56

O) 140

E) 142

~ ö,

"

"i·

Bir miktar C3 H4 gazının 273 °C sıcaklıkta basınç- hacim değişim grafiği yukarıdaki

gibi veril-

miştir.

ğ_

g

ö,

;;

Buna göre, deneyde kütlesi kaç

gramdır?

kullanılan

C3 H4

gazının

,,_§,

(H=1, C=12)

g. _qı

8)4

A) 2

,:,

C) 10

O) 20

E) 40

g

~

2'

2' ;;

i5

2.

Sıcaklığı O °C ve basıncı 2 atm olan 6 gram g _Q, C2 H6 gazının hacmi kaç ml dir?

ii

5.

P0 =1 atm

C,

ı

ii

8.

§, .ö

(H=1 , C=12}

A) 1,12

B) 2,24 0)2240

C) 4,48 E)2400

Ihcm

22,4 L ~

A) 0,50

"'

B) 0,25

O) 0,05

C) 0,125 E) 0,02

g_

Cıva

.2'

~

Sabit hacimli bir kapta 127 °C sıcaklıkta 0,4 atm basınç yapan C 3 H4 gazının özkütlesi kaç g/L dir? (H=1, C=12, R:0,08)

]j

.D

Şekildeki

manometre kolları arasındaki cıva seviyesi farkı kaç cm dir? (He = 4 g/mol)

A) 19

8)27 0)57

3.

6.

C) 38

E) 76

o c sıcaklıktaki 4,48 litrelik bir kapta, 0,5 atm 0

basınç

yapan C2 H2

içerir? (N=Avogadro

gazı

9.

toplam kaç tane atom

Normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan H2 gazının kütlesi kaç gramdır? (H2 =2)

sayısı)

A) 0,25 A) 4N

11,2 litrelik bir cam balonda 273 °C sıcaklıktaki 0 2 gazının basıncı şekildeki gibi ölçülüyor .

B) 2N

C) N

O) 2N/5

E) N/5

B) 0,50

O) 1,50

C) 1,00 E) 2,00

1

İ

Buna göre cam balondaki 0 2 gazının kütlesi gramdır? (0=16)

kaç

2

,~

A)48

B) 32

C)24

O) 16

E) 12

D

g

o

a

~

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. 3Cu(k) + 8HN0 3 (aq) ~ 3Cu(N0

3 ) 2 (aq)

+

4H 2 0(s)

+

.ii

2NO(g)

il.

111.birbiri ile her oranda moleküllerden

B) 13,44 E) 20,16

oluştuğu

Yukarıdaki yargılardan

bulunan,

A

karışabilen

Şekildeki

kabul edilir.

hangileri

A) Yalnız il

B) 1 ve il

D) il ve 111

E

D

C

B

X(g)

F

düzenekte bulunan H2 ve X gazları ay-

nı koşullardadır.

doğrudur?

C) 1ve 111

2

M · :

M~ a

M 1 ve M2 muslukları aynı anda açıldığında gazlar ilk olarak E noktasında karşılaştıklarına göre X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

g_

C) 16,8 }

D) 17,92

aralarında boşluklar

16.

i5

1. hızla hareket eden,

denklemine göre 1,2 mol Cu nun yeterince HN0 3 ile tepkimesinden elde edilen NO gazı- g nın 2 atm basınç ve 273 °C de hacmi kaç lit- İ redir? A) 11,2

!

13. Gazların kinetik teoriye göre,

}

f

E) 1, il ve 111

(H=1,

He=4,

bölmeler

C=12, 0=16, S=32,

eşit aralıklıdır . )

11. Normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplayan C3 H8

gazı

toplam kaç tane atom içerir?

g_

14. İdeal gazların yayılma (difüzyon) hızı,

(Avogadro sayısı= 6.10 23) C) 2,4.10 23

B) 1,2.10 23

A) 1,32.10 24

E) 4,8 .1023

D) 2,64.10 24

g_

}

He

No

i:i

il. mal kütlesi,

o °C

273 K

111.molar hacim,

273 K

819 °C

819 °c

546 K

iV.

i5

17.

.?1

1. mutlak sıcaklık,

İ

kısmi basınç

111

hangileri arasındaki ilişkiy­

değişkenlerinden

le belirlenir? A) 1 ve 11

B) 1 ve iV

D) il ve iV

g_ C) il ve 111~ ve iV E) 111

g

A)

.§,

•!• Uçucu mek

+

sıvıların mal ağırlıklarını (MA) belirle-

amacı

Avogadro

ile

yasasının

J o

kullanılır.

ilginç bir

uygulaması-

B) Gay Lussac D) Joseph Proust

Yalnız

111

gazlardan hangisi18. Aşağıdakilerden hangisi için karşısında verinin yayılma hızı diğerlerinden daha yüksektir? g_ len tanımlama yanlıştır?

(He = 4 g/mol, CH4 = 16 g/mol , Ne = 20 g/mol , 0 2 = 32 g/mol, S0 2 = 64 g/mol)

t A) Manometre : ~

A)He

C)Ne

;

Buna göre bu yöntem aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından bulunmuştur?

C) John Dalton

C)

il

E) il ve 111

Kapalı

ölçen

İdeal gaz denkleminden faydalanılır.

A) Victor Meyer

Yalnız

Aynı koşullarda aşağıdaki

dır .

$

B)

I

D) 1 ve il

15.

şu şekildedir:

Yalnız

jj

'i5

12. Bir X yöntemi için verilen bilgiler

belirtilen sıcaklık değerlerinden hangilerinde He ve CH 4 gazlarının ortalama yayılma hızları eşittir? (He=4, CH4 =16)

Yukarıda

B) Barometre

:

Açık

kaplarda gaz

basıncını

araçlardır.

hava

basıncını

ölçen

araçlardır . lsı değişimini

C) Termometre:

ölçen

araçlardır.

D) Efüzyon

: Sabit basınçta kapalı bir kaptaki gazın küçük bir delikten, kabın iç basıncı dış basınca eşit oluncaya kadar, dışarıya

E) Difüzyon

:

doğru yayılmasıdır.

E) Antoine Lavoisier

Gazların

birbiri içine

yayılma­

sıdır .

g_

i

~ ~ ~~~~~~~--' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' .ö '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö '-~~~~~~~~~~

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası

A(B)


1.

İdeal davranış sergileyen gazlar için, aşağı­ daki ifadelerden hangisi doğru olamaz?

} 4.

273 °C deki He gazı ile O °C deki 0

, • Mol kütlesi

.()

2

gazının

yayılma hızları arasındaki ilişki aşağıdakile­

rin hangisinde doğru verilmiştir? A) Normal koşullarda 1 molü 22,4 litredir .

· (He=4, 0=16)

1

B) Aynı koşullarda hacim iki katına çıkarılırsa İ gaz konsantrasyonu değişmez. C) Moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. D)

Aynı koşullarda

özkütleleri madde

miktarın-

X

Z

T

Gaz türü

C) Vo2= vHe

g.

_§,

Şekildeki grafikte X, Y, Z ve T gazlarının mol küt-

;;

"'

Bu grafiğe göre, aynı sıcaklıkta ve anda bir boru içerisine gönderilen bu gazların diğer uca ulaşma süreleri aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

gazların yayılma hızla­

A) X> Y> Z > T

B)X=Y=Z=T

C)Y > X> T > Z

D)Z > T> X>Y

D) 4va2 = vHe E) 2v 02 = 3vHe

leleri çubuklarla karşılaştırılmıştır.

dan bağımsızdır. E) Mol kütlesi büyük olan rı büyüktür.

Y

g_

o

!

E) Z > X> T > Y

2.

XO gazının ortalama yayılma hızı aynı koşullar­ daki C 3 H6

gazınınkinin

9,

5.

J'%katıdır.

Belirli koşullarda 4 litre H2 gazı küçük bir delikten 4 saniyede çıkmaktadır.

"' ö

Aynı koşullarda

kaç saniyede

Buna göre, X in atom kütlesi kaçtır?

(H2=2 , 0 2=32)

8)6

C) 12

D) 14

x-

Aynı sıcaklıktaki o

boru içerisine deriliyor.

Ql

A) 12

~

f

6 litre 0 2 gazı aynı delikten

dışarı çıkar?

(H=1 , C=12, 0=16)

A) 4

g 8.

B) 16

C)20

0)24

E) 32

i'

H2 ve 0 2

aynı

gazları

120 cm lik cam doğru

anda birbirlerine

gön-

Gaz molekülleri ilk kez A noktasında karşı­ göre, x uzunluğu kaç cm dir?

laştıklarına

E) 16

(H=1, 0=16) A)24

B) 48

D) 96

C) 60

E) 104

:,

o

3.

X ve Y gazlarının aynı sıcaklıktaki difüzyon hızları arasında

ux = 4uy ilişkisi

vardır .

Buna göre O,1 mol X gazı 0,4 gram ise 0,2 mol V gazı kaç gramdır?

A) 0,8

B) 1,6

C) 3,2

D) 6,4

E) 12,8

6.

N2 gazı ısıtıldığında ortalama yayılma hızı 2 katı­

g,

na

2' :o

Buna göre N2 gazının,

1. mutlak

g .§>

ii

9.

Molekül sayısı

çıkıyor.

X

sıcaklığı,

il. ortalama kinetik enerjisi, 111.sabit hacimli kaptaki basıncı

- -----

niceliklerinden hangilerinin 4 katına çıkması beklenir?

g A) Yalnız I

B) Yalnız il D) 1ve 111

g ij"'

E

C) 1ve il :o

E) 1, il ve 111

q>

'-------------------

-~

-

-

--

Molekül (m/s)

hızı

Şekilde aynı şartlarda

bulunan X ve Y gazlarının molekül sayısı - molekül hızı grafiği verilmiştir.

Buna göre, bu gazlar aşağıdakilerin hangisinde verilenler olamaz?

(H=1 , He=4 , C=12, 0=16, S=32)

_ x_

_Y _

A) S0 3

S0 2

B)

C2H6

CH 4

C)

C3Ha

C2H6

D) CH 4

?.

-

E)

He

He CH 4

:,;'----------------------' Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A(8 )


!

1 O. Gazlarla ilgili,

1. Gerçek bir gazın hacmi, gaz moleküllerinin kendi hacimleri toplamına eşittir. Gazların düşük sıcaklık ve yüksek basınçta

il.

13. Gerçek bir gaz aşağıdaki koşulların hangisin- } de diğerlerine göre daha idealdir?

;;

ideal özelliği artar.

111.Gerçek bir

türüne bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur?

A)

Yalnız

8)

1

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

B) 1 atm

273 °c

C) 380 mmHg

273 °c

~

·;s

gazının

Ar

gazından,

111.S0 2 gazının CH 4

buharından,

gazından

ideale daha yakın özellik göstermesi beklenir. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

g_

D) 1 atm

273 K

E) 760 mmHg

250 K

S=32, Ar=40)

(H=1, He=4, C=12, 0=16,

.2' .ö

I

Yalnız

A)

E) il ve 111

D) 1ve 111

1. He

o

0°C

A) 760 mmHg

gazın ideallikten sapması gazın

Aynı koşullardaki,

il. 0 2 gazının CH 3 0H

Sıcaklık

BasınQ

~

16.

ii

Yalnız

B)

ı

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

D) 1ve il

.i5

~

"' .i5

g_

g_

E'

.2' .ö

ii

g_ 14.

11. Gerçek gazlarla ilgili, 1. Birim hacimdeki molekül

sayısı arttıkça

ide-

qı ]5

ale yaklaşırlar. sıcaklık

il. Yüksek

ve düşük basınç koşulların­

da ideale yaklaşırlar.

g_

koşullarda molekül kütlesi küçük ve apolar yapıda olanların ideale daha yakın olması beklenir.

.i5

111.Aynı

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1

8)

Yalnız

il

:§ı

BasınQ

Gaz

(atm)

17. X ve Y gerçek

Mol kütlesi (gLmol)

H2

1,0

2

NO

1,0

30

C2Hs

2,0

30

He

2,0

4

CH 4

4,0

16

ö,

gazları sıkıştırıldığında X gazı da-

ha düşük basınçta sıvılaşmaktadır. Buna göre,

1. Y o

E

il.

.i5

gazı

X gazına göre ideale daha yakındır.

ortamda X in kaynama noktası Y den yüksektir . Aynı

111.Aynı kapta ları

eşit

mol sayılı örneklerinin basınç­

X>Y dir.

!

Aynı sıcaklıkta olduğu bilinen tablodaki gaz-

lardan hangisinin diğerlerinden daha ideal }

yargılarından hangilerinin doğru olması bek-

E

olması

lenir?

.o

beklenir?

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

A)

D)He

B) NO

Yalnız

15. Gaz 12. "Gerçek gazlar yüksek ....... 1....... ve düşük ....... koşullarında ideale yaklaşırlar." cüm- g_ .......11 X lesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler gelmelidir?

A)

ı_

basınç

B) sıcaklık

__ il _ sıcaklık

E' ii

hacim

g. _§, :ö

E)

sıcaklık

64

Apolar

16

z

Apolar

2

yapıları şu şekildedir.

H 1

N

/1'

H I H

X, Y, Z gazlarının molekül

H

g_ İ

H H H

Buna göre, bu gazlara ilişkin,

1. Aynı

koşullarda

CH 4 gazı, NH 3 gazından da-

ha idealdir.

il. n, V, T değerleri aynı ise PcH < PNH tür. 4

A)X,Z,

hacim

Y D)Z,X,Y

111.Aynı

C)Y,Z,X

B)X, Y, Z

tası

E)Z,Y,X g_

g_ .2'

_§ı

.i5

ii

g_

NH 3 gazından daha büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

(n : mol sayısı, V : hacim, T : sıcaklık, P : basınç)

1

B) 1ve il

D) il ve 111

ii

-~ _qı

.__

·g.

__________________

3

basınçta CH 4 gazının yoğunlaşma nok-

A) Yalnız

.§,

E) 1, il ve 111

,.,c,

Buna göre bu gazların en idealden ideal olmayana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

basınç

sıcaklık

Polar

y

18. CH 4 ve NH 3 moleküllerinin

polarlığı ve mol kütlesi verilmiştir.

ii

D) hacim

Mol kütlesi

Şekildeki çizelgede

·g. 2'

C) basınç

Molekülün polarlığı

C) 1ve 111

8) 1ve il

il

D) llve 111

_

:

!

2.' ~------------------~ _,:;,

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111


1.

.2' 4.

Basınç

:ı;

7.

(atm)

sıcaklığı

N2 maddesinin kritik sıncı

°c, kritik

-147

ba-

ise 33,5 atm dir .

Buna göre N2 maddesi için,

1~

1. -147 °C nin üstünde herhangi bir sıvı

Basınç

O 200 400 600

(atm)

Şekildeki

grafik belirli bir sıcaklıkta X ve Y gazlarının PV/RT oranının basınçla değişimini göstermektedir .

il. -147 °C ve 33,5 atm bulunabilir.

-g_

t1

°' Faz diyagramı deyle ilgili,

Buna göre X ve Y gazları aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1 H, 2 He, 6 C, 8 0, 16 S)

1. P2 atm de sı

_x_

_Y_

il.

S0 2

111.P 1 den

B)

H2

CH 4

sahiptir.

C0 2

H2 S0 2

E)

02

S0 3

2.

Basınç

il.

111.

g

Sıcaklık

/atm)

p

2T

2P

T

p

T

aşağıdaki

/K)

Yalnız

A)

B) 1ve il

I

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

ortamlarda iki faza

B)

Basınç

doğrudur?

Yalnız

il

C)

Yalnız

111 °

E) 1, il ve 111

:ı;

g 8.

(atm)

Kritik

sıcaklık

ile ilgili,

1. Sıvının normal kaynama

'"

o

noktasından

bü-

yüktür.

5,2 üç ay-

düşüktür.

doğrudur?

}

hangileri

I

g 5.

bulunduğu

Yalnız

-147 °C den

hangileri

halde

noktasını düşürür.

D) il ve 111

il.

g

Gazların basınç

diği

2'

uygulanarak en düşük sıcaklıktır.

111.Sıvının buhar

.o

sıvılaştırılabil­

basıncının dış basınca eşit

ol-

duğu sıcaklıktır.

ifadelerden hangisi

-78 - 57 Şekilde

yakındır.

B) il. de idealden en

erime

düşük basınçlı

yanlıştır?

A) 1.de ideale en

kaynama nokta-

ii"'

Belirli miktardaki bir X gazının rı koşul yukarıda verilmiştir.

Buna göre,

A)

"'

:ı;

noktası

koşullarında sıvı

D) il ve 111

yargılarından

C0 2

111.Kaynama yargılarından

gibi olan bir mad-

sıcaklığı artırılırsa

Basınç artışı

He

D)

şekildeki

(0 C)

artar.

A)

C)

Sıcaklık

t2

sıcaklıkta

halde bulunamaz.

C0 2 nin faz

Sıcaklık

0

{ C)

yargılarından

diyagramı verilmiştir .

A)

Yalnız

Buna göre,

uzaktır.

I

B)

katı

ve gaz

fazları

yanlıştır?

Yalnız

D) il ve 111

1. 1 atm de

C) 111. de hacmi en büyüktür .

hangileri

il

C)

Yalnız

111

E) 1, il ve 111

mevcuttur.

D) il. de hacmi en küçüktür.

il. 5,2 atm basınç ve -57 °C sıcaklıkta katı, sıvı, İ gaz halleri birlikte bulunur .

E) 1.de difüzyonu en yüksektir.

111.5 ,2 atm

basınç değerinin altında sıvı

halde

görülür . yargılarından

A)

Yalnız

hangileri

B) 1ve il

I

D) il ve 111

3.

Saf X maddesi için çizilen faz ki gibidir. Basınç

Katı

1,0 0,8

bJ

Kritik sıcaklığın üstündeki madde ..... 1..... haldedir.

Buna göre ğerlerinden

her

sıcaklıkta

9.

t

sıcaklık maddelerin ayıt edici Bu sıcaklığın altındaki sıkıştırılabilen akışkanlara ............11. ........... ve bu sıcaklığın üstündeki sıkıştırılabilen akışkanlara ise ............111. ........... denir.

o

Yukarıdaki

g.

nir . fı)

Bulunduğu sıcaklıkta sıkıştırılarak sıvılaştırı-

lamayan

Gaz 220

A)

tııı

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

~ Bulunduğu sıcaklıkta, basınç etkisi ile sıvılaştırılabilen akışkanlara ........... 11. ......... de-

(atm)

/

hali

6.

diyagramı şekilde­

doğrudur?

akışkanlara

........... 111. ......... denir.

cümlelerde boş bırakılan yerlerden hangilerine gaz yazılmalıdır?

Sıcaklık

g

(°C) A)

aşağıdaki basınç

ve sıcaklık dehangisinde maddenin fiziksel

Yalnız

I

B) 1ve il

D) il ve 111

E'

C) 1ve 111.ö E) 1,il ve 111

yanlış verilmiştir?

Basınç/atm)

Sıcaklık/ C)

1,0

230

0

cümlede boş bırakılan yerlere gelecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde

doğru verilmiştir?

Yukarıdaki

240

............ 1............

özelliğidir.

Fiziksel hal

_ı_

_

ı_ı_

_11_1_

gaz

A) Kritik

buhar

B) Mutlak

gaz

buhar

C) Kritik

gaz

buhar

D) Mutlak

buhar

gaz

E) Kritik

sıvı

buhar

Sıvı

B)

1,0

185

Katı

C)

0,8

250

Gaz

D)

0,7

230

Sıvı

E)

1,1

220

Katı

~

g.

o

~

~

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


!

10. " .................. yüksek olan gazlar ideale daha yakındır."

cümlesinde

1. kaynama il. kritik

boş bırakılan

sıcaklığı

noktası,

:,;

289 °C dir .

1. kaynama

sıcaklıkta sıvılaştırıla-

111.molekül kütlesi

1. 289 °c üzerindeki bir maz.

verilenlerden hangileri getirilemez?

il. 80 °c ile 289 °C arasında buhar halindedir.

111.289 °C üzerindeki C) 1ve 111~

B) 1ve il

D) il ve 111

gazların,

Buna göre benzen ile ilgili,

sıcaklığı,

A) Yalnız 111

16. Soğutucularda soğutma amaçlı kullanılan

13. Benzen (C6 H6 ) in kaynama noktası 80 °C, kritik }

yere,

il. kritik

g_ E'

sıcaklıklarda

noktası,

sıcaklığı,

111.enerji tüketimi değeri

özelliklerinden hangilerinin

yüksek ol-

malıdır?

gaz halinde-

dir. yargılarından

E) 1, il ve 111

hangileri

doğrudur?

A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

A)

Yalnız

B) Yalnız il

I

Yalnız

111

C) 1ve il g_ İ

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

C)

il

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

g_

'" .o

11.

1. Gerçek bir gaz yalıtılmış bir sistemde sıkıştırılarak küçük bir delikten genleştirilirse ısınır. il. Kritik sıcaklığın üstünde bulunan gazlar basınç artırılsa da sıvılaşmaz. 111.Kritik sıcaklığın üstünde madde yalnız gaz halde bulunur. Yukarıdaki

ifadelerden hangileri

" 17. "'

ı. azalır,

olarak kullanılan bir madfiziksel halinin,

koşullarındaki

denin oda il. buhar,

111.gaz

111.artar durumlarından

fiziksel hallerinden hangilerinin lenir?

hangileri gözlemlenebilir?

D) 1ve 111

olması

bek-

C) Yalnız 111g_

B) Yalnız il

A) Yalnız I

:o

Soğutucu akışkan

1. sıvı,

il. değişmez,

C) 1ve il ;

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

Joule - Thomson olayında hacmi değişen gazların sıcaklığına ilişkin,

doğrudur?

B) Yalnız il

A) Yalnız I

14.

0

t

E) 1,il ve 111

A) Yalnız 1

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

E) 1ve 111

D) 1ve il ö ·gı

"'

.i5

12.

Joule-Thomson olayında,

1. Sıkıştırılan gaz il.

Genişleyen

15.

1

ısınır.

gaz

değişim

döngü-

gerçekleşir.

durumlarından

özelliklerinden biri değildir?

Yalnız

1

D) il ve 111

soğutucu

gaz olarak

kullanılması

beklenmez?

E' ö

A) Zehirli ve

yanıcı olmamalıdır.

B) Kaynama

noktası

D) Belli bir

A)

Aşağıdakilerden hangisinin oda koşullarında

yüksek

C) C0 2

B) H2 0

olmalıdır.

E) CCl2 F2

C) Kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır .

hangileri gözlenir? B) 1ve il

18. g_

~ "ö

bulunduğu ortamı soğutur.

111.Buharlaşma - yoğuşma hal

Aşağıdakilerden hangisi soğutucu gazların

basınç değerinde sıvılaşabilmelidir.

E) Yoğunlaşması sırasında enerji tüketimi az

C) 1ve 111

olmalıdır.

E) 1, il ve 111

ğ_

~- - ----------

- -- ---

~ .ö._____ _ __ ____ ~

_______

_ _,

~

ii .__ __________________

~


1.

} 4.

--::=::,

Kapalı

.o

}. 7.

bir kapta ,

0,4 gram H2 3.10

23

.o

gazı

gazı

Bu kaptaki H2 gazının He gazı vardır. Kaba sabit sıcaklıkta n mal H2 gazı

bulu n maktadır.

(H=1, He= 4, CH4 =16) kısmi basıncı

g

olduğuna

ii

(H=1, Avogadro sayısı=6.10 )

sürtünmesiz hareketli pistonlu kaptan mol 2

bir kapta H2 , He ve CH 4 gazla-

küt lelerde

Kaptaki toplam basınç 2,6 atm olduğuna göre, H2 gazının kısmı basıncı kaç atm dir?

bulunmaktad ır .

Şekilde

sıcaklıktaki

rından eşit

tane C0 2 molekülü

0,3 mol He

Sabit

200 mmHg

A) 0,4

göre toplam basınç kaç cmHg dir?

B) 0,8

C) 1,2

D) 1,6

E) 2

23

ilave ediliyor. A) 1

Buna göre,

1. He gazının il. H2

gazının kısmi basıncı

111.Kabın toplam yargılarından

A)

E)120 -.;. i,

artar.

hangileri doğrudur?

Yalnı z I

B) Yalnız il

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

Deniz seviyesinde havada bulunan gazların g 5. basınçları aşağıdakilerin hangisinde .2' i5 doğru olarak verilm i ştir? kısmi

(Havanın

D) 100

C) 80

basıncı d e ğişmez .

D) il ve 11 1

2.

B) 10

k ı sm i basıncı azal ı r.

hacimce % 20 si 0 2

,

% 80 i N2 olarak

alınacaktır.)

Normal

k oşullardak i

5,6 litre C0 2 , 1 gram He ve g 8. olu ş an gaz karışım ı­ 2'

0,5 mol CH 4 molekülünden nın

toplam

basıncı

.o

"\l

kısmi

g "' .o

i,

3.

P0 )atm)

A)

0,2

0,8

B)

0,8

0,2

C)

0,4

0,6

D)

0,6

0,4

E)

0,5

0,5

A) 760

C) 190

D) 124

6. g.

gazları bulunma ktadı r.

Yayılma hızı en küçük olan gazın kısmi ba-

.2' 0

sıncı

0,2 atm olduğuna göre, kaptaki toplam gaz basıncı kaç atm dir? (H=1, He= 4, C=12)

Bu kaba nirse gaz

100 mmHg dir.

aynı sıcaklıkta

1 gram H2

karışımının basıncı

gazı

ekle-

B) 1,6

C) 2 ,2

D) 2,6

kaç

sayısı)

B) 380

C) 760

D) 840

E) 920

Bir gaz karışımında bulunan 8 gram He ve 88 gram X0 2 gazlarının k ı smı basın ç ları eşittir . Buna göre X in atom kütlesi

kaç cmHg olur?

kaçtır?

(He= 4, 0= 16)

(H= 1, C= 12) .2'

A ) 1,0

(He= 4, NA:Avogadro

9.

Sabit hac imli bir kapta bulun an 15 gram C2 H6 gazının basıncı

gazının kısmi basıncı

E)90 A) 76

Sabit hacimli bir kap içerisinde 8 er gram H2 , He ve CH4

B) 380

380 cmHg dir .

Buna göre, He mmHg dir?

ba-

E'

PN)atm)

basıncı

152 cmHg dir .

Buna göre, karışımdaki He gazının sıncı kaç mmHg dir? (He= 4)

Sabit hacimli bir kapta buluna n 4 gram He gazı ile 4NA molekül CH4 gazının yaptığı toplam gaz

A) 4

0

E) 3,2 ·

1 ~

A)20

8 )25

C) 30

D) 40

B) 6

C) 12

0)2 4

E) 32

E) 50

I

~

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ii ._~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ii '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-'

Bilgiyo lu İleri Kim a Soru Bankası A l8 )


1O.

Herhangi bir sıcaklıkta belirli bir hacimdeki ha- } 13. vada bulunan su buharı kütlesinin aynı sıcaklık 13 ve hacimdeki havayı doyuran su buharı kütlesine oranına ............. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağı-

!

dakilerden hangisi getirilmelidir?

i3

} 16. jj

3JaW.~

atm ~

X(g) 1 litre

t

X(g)

3 litre

1. kap Yukarıdaki

3 litre

2. kap

3. kap aynı sıcaklıkta aynı

cam balonlarda,

cins gazlar bulunmaktadır. A) Kritik

B) İdeal gaz

sıcaklık

Şekildeki

hacmi ve basınçları verilen kaplarda aynı sıcaklıktaki X gazları bulunmaktadır .

D) Bağıl nem

C) Mutlak nem E) Buhar

sıcaklıkta kapların arasındaki

muslukları açıldığında bileşik sınç

11. Bağıl

Su

nem (%)

buharının kısmi

g_ 14.

D) 1,5

C) 2,0

Cam balon

C) 1,25

g_

E

D) 1

E) 0,5

.

jj

Buna göre tablodaki X ve Y değerleri aşağı­ dakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (25 °C de suyun buhar basıncı 24 mmHg)

E1

u

2. manometre Şekildeki

Buna göre son durumda X gazının hacmi kaç V dir?

A)3V

jj

i3

sistemde M musluğu sabit sıcaklıkta

açılıyor.

Sabit sıcaklıktaki bu sistemde 2. manometredeki cıva seviyeleri eşitlendiğine göre, açık hava basıncı (P 0) kaç cmHg dir? }

g_

ı ~

f~ +- P0 =1 atm

2V, T

2V, T

He gazıyla dolu şekildeki cam balonlar arasında- } 13 ki M musluğu açılıp yeterli süre bekleniyor.

E

n

X(g)

..c

1 . manometre

g_

Ü

!t

il

.c

nın kısmi basınç değerleri verilmiştir.

Sürtünmesiz hareketli piston

©-=

E

Ü

LO s:t

tabloda 25 °C de havadaki bağıl nem ve bu oranlara karşılık gelen su buharı-

17.

:~

y

_x_

B) 1,5

A)3

E) 1,0

:.o

Şekildeki oranları

B) 2,5

~

(mmHg)

4,8

50

kaptaki son ba-

;

basıncı

X

M 1 ve M2

kaç atm olur?

A) 3,0

sıcaklıkta,

açılıp

.2> jj

Sabit

basıncı

.

kaplar arasındaki musluklar denge kurulduğunda 2. kaptaki gaz basıncı değişmediğine göre, bu kapta musluklar açılmadan önceki gaz basıncı (X) kaç atm dir? Sabit

g_

C)6V

B) 5V

E)8V

D)7V

_Y_

A)72

A)

20

12

B)

20

4,8

C)

40

7,2

D)

40

9,6

E)

60

16

12. 30 °C de suyun buhar

8)74

C)76

0)78

E) 82

15.

basıncı 32 mmHg dir.

Bu sıcaklıkta havadaki su buharının kısmi basın- g_ cı 12,8 mmHg dir. İ

Buna göre bu ortamda havanın bağıl nemi kaçtır?

18.

P0 =80 cmHg

ı

E Ü o(O

g_ ~

A) 20

B) 30

C)40

0)60

E) 80

-" Şekildeki

düzenekte sabit

sıcaklıkta

K ve M

muslukları birlikte açıldığında, H2 ve He gaz!arının kısmi basınçları

kaçar cmHg olur?

} n

Yukarıdaki

sistemde sabit

1. Sistemin son PH (cmHg) 2

A)

:

:

15

il. H2 (g) nin

PHe(cmHg)

8)

10

15

C)

20

30

D)

30

20

E)

15

25

basıncı

75 mmHg olur.

kolları arasındaki cıva

sevi-

yesi farkı 5 cm olur. yargılarından

A) Yalnız

hangileri doğru olur?

1

D) il ve ili

i

M mus-

75 cmHg olur.

kısmi basıncı

ili. Manometrenin

10

sıcaklıkta

luğu açıldığında,

i

8)

1 ve

il

C)

1 ve

ili

E) 1, il ve ili

~ ~ '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ jj ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ jj ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası A(B)


1.

: 3.

İdeal piston

He(g) \ 2 atm

1

M ı '

J

1

1

1

1

K

L

M

N

E

,_ 6

5.

0,2 mol

1

o

XY2(Q)

-3 -2 -1

Şekildeki

E Ü o ro

~

E' .o

sürtünmesiz

pistonlu kapta 0,2 mol

K musluğu 2NH 3 (g)

g

O)N

tepkimesi

o,

E) O

;;

Hg

durumu şekilde gösterilen sistemde

Başlangıç

Sabit sıcaklıkta,

(Bölmeler eşit aralıklı ve herbir aralık V kadardır.)

C)M

u46cm Hg

XY2 gazı bulunmaktadır .

Buna göre piston hangi noktada durur?

B) L

0

o

Ortam basıncının 760 mmHg olduğu bir yerde şekildeki düzenekte bulunan M musluğu açılı­ yor ve sistem sabit sıcaklıkta dengeye ulaşıyor.

A)K

P=7,cmHg

Boşluk

'>

-5 4

Sürtünmesiz piston

--r'''

3V

g_

fit

i,

açıldığında,

+

H2 S(g) ~ (NH 4) 2S(k)

gerçekleştiriliyor.

Tam verimle gerçekleştirilen tepkime sonunda başlangıç sıcaklığına dönüldüğünde kaplardaki basınç kaç cmHg olur?

tepkimesine göre XV2 nin tamamı ayrıştığın­ da piston nerede dengelenir? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)

B) 10

A) 5

8)2

A) 1

C)3

O) 5

C) 15

0)20

E)25

E) 6 o

"' :,

2' ')

ğ

E' ii

g_ -91

4.

2.

Boşluk

:hava

g_

6.

Boşluk

Boşluk

.§,

.o

E

I OOcm

g " l 5cm

Şekildeki kapta bulunan eşit mol sayılı gazların toplam basıncı 0,8 atm 'dir. Bu gazlar arasında,

2S0 2 (g)

+

0 2 (g) ~ 2S0 3 (g)

tepkimesi tam verimle

I .o

gerçekleştiriliyor.

Tepkime sonrası başlangıç sıcaklığına dönüldüğünde kaptaki basınç kaç atm olur?

1

A) 0,4

B) 0,6

C) 0,8

O) 1,0

E) 1,2

ö,

o

Şekildeki sistemde t °C de 0,2 mal X ve 0,6 mal ; Y gazları,

X(g) .ö

Ü (\J

+

2Y(g) ~ XY2 (g)

4NH 3 (g)

denklemine göre tam verimle tepkimeye sokuluyor.

2

i· .ö

Buna göre sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkime sonrasında açık uçlu manometrede cıva } seviyeleri farkı kaç cm dir? .ö

A)25

Başlangıç durumu şekildeki gibi olan düzenekte sabit sıcaklıkta M musluğu açıldığında,

8)30

C)35

0)40

+ 50

2 (g) ~

4NO(g)

+ 6H 2 0(g)

tepkimesi tam verimle gerçekleşiyor. Buna göre tepkime sonunda kaptaki toplam kaç cmHg dir?

basınç

0)25

E)45

____

C) 15

B) 12,5

A) 7,5

E)30

iy__olu İleri Kimya Soru Bankası A(B) _il~gw B


7.

Sabit hacimli bir kapta 120 °C de mal sayıları } 9. olan C2 H4 ve 0 2 gazları k arışımı bulunmak- ]5

tadır.

H2 0

Gaz

karışımı

Hareketli piston

Boş

g

Buna göre artan gazın kısmi basıncının oluC0 2 gazının kısmi basıncına oranı kaç-

11.

3V-

tepkimeye sokulup C0 2 ve

oluşturuluyor.

!:o

4V-

eşit

t

A-

şan

176cm

tır?

g_ E'

A) 0,5

B) 1,0

C) 1,5

D) 2,0

E) 2,5 :;;

25 °C Şekildeki harıyla

pistonlu kapta t °C de He dengede H2 0 sıvısı vardır.

gazı

ve bu-

Şekildeki

1 ~qı

Aynı sıc a klıkta

piston 4V konumuna get irilip .o sabitlenirse manometren in ko ll arındak i c ı va düzey i farkı kaç cmHg olur?

(t °C de suyun buhar A) 19

8)23

basıncı

D) 28

Buna göre bu değ i şim ile ilgili olarak sisteme ifadelerden hang isi yanlış­

ilişk in aşağıdaki tır?

40 mmHg dir.)

C)24

gibi dengede bulunan sistemde piston sabit sıcaklıkta A noktasına kadar itilerek sabitleniyor .

A) He

E)32

gazının basıncı

artar.

miktarı değişmez .

B) H2 0(g)

C) Suyun buhar

basıncı değişmez .

D) Toplam basınç artar.

E) He

8.

10.

P 0 =1 atm

fi~

piston

musluğu açılarak

30 °c

~

Şekildeki düzenekte M musluğu açılarak bir süre beklendiğinde sıcaklık değişmeden denge kuruluyor . Denge

= 26 °C

ideal pistonlu kapta 26 °C de He(g), H2 0(g) ve H2 0(s) dengededir .

suyun buhar basıncı 25 mm Hg ol- } duğuna göre He gazının kısmi basıncı kaç 0 cm Hg dir? 26

anında kaptaki

gaz

basıncı 416

B) 73,5

C) 76

D) 735

bakır (Cu) tozları üzerine M seyreltik nitrik asit (HN0 3 ) çö-

oluşan

tepkime denkle-

+ 8HN0 3 (aq) ~ 3Cu(N0

3 ) 2 (aq)

+ 2NO(g) + 4Hp(s)

Tepkimede açığa çıkan NO gazı aynı sıcaklıkta şekildeki gibi toplanmış ve hacmi 246 ml bulunmuştur.

:o

kaç mm Hg dir?

(30 °C de suyun buhar

basıncı

32 mm Hg dir.)

°c de

A) 51

3Cu(k)

~

mm Hg }

olduğuna göre başlang ıçta He gazının basın-

Şekildeki

sayısı değişmez.

zeltisi ilave edildiğinde mi aşağıdaki gibidir.

30 °C

t

mal

12. 27 °c de bir miktar

@

-:.-::.. ":>

gazının

g_

phava

.2'

1

.D

A) 384

B) 400

C) 560

D) 768

E) 800

Cu tozları

'g_

- NO(g) ve su buharı

E) 760 .i? ]5

Buna göre , tepk imede harcanan Cu metali nin mol sayısı aşağ ı daki l erden hang isid ir? (Açık

buhar

hava

basıncı

basıncı

780 mmHg, 27 °C de suyun 20 mmHg dir .)

A) 0,010

B) 0,015 D) 0,040

1

E'

C) 0,030

E) 0,050

I

E'

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ '---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .D '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Banka s ı A (B)


1.

olayı

Çözünme

l

ile ilgili,

1. Polar moleküller polar

sıvılarda

4.

genellikle iyi

çözünür . il . İyonik bileşikler suda genellikle iyi çözünür.

111.Hidrojen düğünde

bağı

içeren maddeler suda çözünsu ile hidrojen bağı oluşturur.

yargılarından

Hidrojen bağı oluşturabilen moleküllerle ilgili,

Saf suda aşağıdaki maddelerden hangisi çözülürse tanecikler arasında dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi ile London kuvvetleri

Polar yapılıdırlar.

oluşur?

g. :§ı

8) 1ve il

yargılarından

_;>

5.

ö

1. İyon - indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur. il. Na+ iyonları suyun negatif ucu olan oksijen g atomu ile sarılır. ö, suyun pozitif ucu olan hidrojen

ile sarılır.

durumlarından

hangileri

gerçekleşir?

g Q>

Yalnız

8)

1

Yalnız

il

Aşağıdaki olayların

8. hangisi sonucunda çözü~ cü ile çözünen arasında indüklenmiş dipol- 2' o indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur?

A) Su içerisinde etil alkol (C2 H5 0H) çözünmesi

1ö,

8) Etil alkolde (C2 H50H) iyot {12) çözünmesi

C) Karbon tetraklorürde (CCl4 ) brom (Br 2) çözünmesi g

D) Suda yemek tuzu (NaCI) çözünmesi

.D

A)

8)

Yalnız

C) Yalnız 111

E) Suda oksijen

gazı

E) il ve 111

D) 1ve il

E' i,

(0 2 ) çözünmesi

g

ğ

Aşağıdaki

işlemlerden hangisi sonucunda elde edilen karışımda karşısında belirtilen etkileşim türü oluşmaz?

çözülmesi 8) CCl4 sıvısında 8r 2

Landon kuvvetleri

çözülmesi C) Alkolde I 2 çözülmesi

Dipol - dipol

D) Suda yemek tuzu (NaCI) çözülmesi karıştırılması

g_ ~ .ö

g_

g

E'

~

i,

Na+ - H 2 0 tanecikleri arasındaki etkileşim türü

aşağıdakilerin

hangisinde

;;

A) Dipol -dipol

·g

8) İyon-dipol indüklenmiş

E' i5

dipol

D) İyon- indüklenmiş dipol E) Hidrojen

bağı

g 2' ;;

etkileşimi

İyon - kalıcı dipol etkileşimi

Dipol dipol

indüklenmiş

etkileşimi

,:,

6.

veril- o 2'

miştir?

C) Dipol-

doğru

bağı

Hidrojen

E) Su ile CCl 4 ün o• .ö

türü

A) Su içerisinde NH 3

;;

g

arası etkileşim

Türler İşlem

2'

ö,

.D

3.

C) 1 ve il

il

E) 1, il ve 111

O) 1ve 111

2'

atomları

hangileri doğrudur?

Yalnız 1

C) 1ve 111

Su(H 2 0) içerisinde yemek tuzu (NaCI) çö-

iyonları

az biri-

D)HF

zündüğünde,

111.cı -

en

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

2.

atomlarından

111.Suda çözünmeleri beklenir.

5

hangileri doğrudur?

Yalnız 1

F, O, N

ni içerirler.

A) A)

Yapı l arında

il.

9. maddelerden hangisinin karşısında belirtilen çözücüde çözünmesi beklen- g Emez? i, Aşağıdaki

Madde

Çözücü

A) 8r 2

CCl4

8)

H2 0

12

C) C2 H5 0H

H2 0

D)

I2

CCl4

E)

Nacı

H2 0

- -::?

E' .D

g .2' ;;

.o

g

g

E'

E'

D

i,

"o

g ;;"'

fii'\

1.kap

2.kap

kaplardan 1. sinde X maddesi, 2. sinde Y maddesi çok çözünmektedir. Buna göre X ve Y maddeleri hangisi olabilir?

aşağıdakilerden

y

X A) C2 H50H (Etil alkol)

8r 2

B) CH4 (Metan)

I2

C) 8r 2

C12H2

p 11 (Sakkaroz)

D) C12 H22 0 11 (Sakkaroz) NaCI (Yemek tuzu) E)

ö,

CCl4 (s)

Şekildeki

5!'

H20(s)

g.

g

$.. .D

......?

Nacı

(Yemek tuzu)

H20

Bilgi olu İleri Kim o Soru Bankası

A(B)


1O. 3 gram su ve 2 gram tuz ile hazırlanan çözeltinin kütlece % si kaçtır? A) 10

B) 20

C)30

D) 40

E) 45

}

13. 2.10- 2 L lik bir serum örneğinde 21 µg glikoz } bulunmaktadır.

jj

:o

Bu serumdaki glikozun den kaçtır?

g.

derişimi

ppm cinsin·g_

E'

E' 'ô

B) 1,05.10 - 1

A) 1,05

D) 0,21.10- 2

E)

C) 0,21.10- 1

16. A ve B sıvılarının çözünen, suyun çözücü olduğu bir çözeltide XA=X8 >X 5 u dur.

bileşenlerin

Buna göre bu çözeltideki

bileşenlerle

aşağıdaki karşılaştırmalardan

likle

mal kesirleri

· ilgili hangisi kesin-

doğrudur?

0,42.10- 3 A) A ve B nin kütlece %

derişimleri eşittir.

B) A ve B nin mal kütleleri C) Suyun mal

sayısı

A

eşittir.

nınkinden

büyüktür.

D) Suyun mal kesri 0,50 den büyüktür.

E) Suyun mal kesri 0,33 ten küçüktür.

11. Kütlece %64 CH 30H içeren sulu çözeltide

.ğ_

14.

çözünen maddenin mol sayısının, çözücü- ~ nün mol sayısına oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Şekerli

su örneklerinin eşit hacimlerinde,

g. 17. 7,4 gram Mg(N0

1. 1 ppm,

2.t

i>

Bu çözeltinin molaritesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

derişim değerlerine göre, çözünmüş şeker }

(Mg(N0

miktarlarının doğru karşılaştırılması aşağıda-

A)2

E)

8)1

B) 1>111>11

D) 111>1>11

tisine sabit sıcaklıkta, hacmi 800 cm 3 olana ka- g_ dar arı su ekleniyor.

f

Buna göre son durumdaki çözeltinin hacimce C2 H5 0H yüzdesi kaçtır? A) 1,00

B) 5,00 D) 12,5

A)

E) 20,0

C) 11>1>111} :o

XNaOH

XH20

0,10

0,40

-g. E'

ii

B) 0,20

0,80

C)

0,25

0,75

g_

D)

0,40

0,60

E)

0,50

0,50

g. ~ :ô

g_ .2' :ö

g_

Bilgiyolu İleri Kimya Se>ruBankası A(B)

C) 0,4

E) 0,1

E) 111>11>1

E'

__.

B) 0,5

D) 0,2

15. 4 gram NaOH nin 7,2 gram suda çözünmesiy18. 8 gram NaOH katısı ile molaritesi 1 olan bir çö- · le hazırlanan çözeltide herbir bileşenin mol g_ zelti hazırlanıyor. kesri aşağıdakilerin hangisinde doğru veril- İ Buna göre bu çözeltinin hacmi kaç ml dir? miştir? (N~OH= 40, H20= 18) (H=1, 0=16, Na=23)

C) 10,0

.__ _________________

148 g.mol- 1)

A) 0,04

4

A) 1>11>111

=

3) 2

:o

kilerden hangisidir? __!_

12. Hacimce % 25 lik 400 cm 3 C2H50H sulu çözel-

ile 500 ml sulu çözelti ha-

111.1 molar

il. 1 ppb,

(H=1, C=12, 0=16)

3) 2

zırlanıyor.

.?.' :ô .__

g_ _________________

_E) __. .ô

A) 20

B) 50

C) 100

D) 200

E) 500


1.

0,4 M 150 ml sulu C 6 H 120 6 çözeltisi kaç gram 2> 4. çözünmüş

j5

madde içerir?

500 mililitresinde 0,09 mol cı- iyonu bulunduran FeCl3 çözeltisinin derişimi kaç molardır?

!

7.

il. Na 3 P0 4

\ C) 10,8

B) 2,16

B) 0 ,06

A) 0,03

g_

\

mol sayısında,

1. Mg3(P04)2

(H=1, C=12, 0=16)

A) 1,08

Eşit

2'

,;

C) 0,09

111.(NH 4hP0

E) 0,60

D) 0,30

E) 108

D) 21,6

4

tuzlarından eşit

hacimlerde üç

ayrı

çözelti

hazır­

lanıyor .

Bu çözeltilerdeki P0~

3

iyonlarının derişimle­

ri aşağıdakilerin hangisinde

doğru karşılaştı­

rılmıştır?

: :

B) 1=11=111

A) 1>111>11

:

D) 111>11>1

2.

80 gram X tuzu ve 320 gram su kullanılarak hazırlanan çözeltinin özkütlesi 1,4 g/cm 3 tür.

g_ 5. 2> l

X in mol kütlesi 200 g/mol olduğuna göre hazırlanan çözeltinin derişimi kaç molardır? B) 1,4

C) 2,1

D) 2,8

E) 3,5

ğ 8.

Al 2(S0 4h katısıyla hazırlanan 0,5 litrelik çözelti-

so/

iyonları derişiminin zamanla değişimi

Na 3 PO4 çözeltisinde toplam kaç mol iyon ~

de

vardır?

grafikteki gibidir. 2

[S0; J M

g_

A) 0,7

P0 43 iyonları derişimi 1,2 M olan 500 ml

C) 1>11=111

E) 111=11>1

A) 1,0

§

D) 2,4

C) 2,0

B) 1,5

E) 3,0

.o

0,6 : '.

o- -------

Zaman

Buna göre, çözeltideki A1+3 iyonlarının mol sayısı kaçtır?

A) O,1

3.

X bileşiğinin sudaki kütlece % 18 lik çözeltisinin molaritesi 3, 15 mol/L dir.

Buna göre, bu çözeltinin özkütlesi kaç g/ml dir? (X in mol kütlesi 60 g/mol dür.)

B) 1,05

A) 1,03

C) 1,15

6.

nıyor.

~

Bu çözelti ile ilgili,

g_

.2<

E) 1,25

9.

C) 0 ,3

D) 0,4

E) 0 ,5

19,8 gram XCl2 tuzu tamamen çözülerek 250 ml sulu çözelti hazırlanıyor . Çözeltideki cı - iyonu derişimi 0,8 mol/L dir.

Buna göre X in mol kütlesi kaç gramdır?

1. Elektriği iletir.

D) 1,18

9,8 gram H2S0 4 ile 250 cm 3 sulu çözelti hazırla-

g_

B) 0,2

(CI = 35,5)

il. Molaritesi O,1 dir. 111.Toplam iyon derişimi 1,2 M dir . yargılarından

A)28

hangileri doğrudur?

8)56

C) 127

D) 135

(H 2S0 4=98)

A)

Yalnız

1

B) Yalnız il

D) il ve 111

C) 1 ve 111

E) 1, il ve 111

Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası A(B)

E) 143


10.

1. 1 M 400 ml X çözeltisi il. Kütlece %40

lık

}

13.

111.Özkütlesi 1,2 g/ml olan 100 ml %30 luk X çözeltisi Bu çözeltilerde bulunan X tuzunun mol sayılahangisidir?

0,5 molal sulu NaOH çözeltisinin kütlesi 51Ogram- } dır.

50 gram X çözeltisi

16.

Buna göre çözeltideki suyun kütlesi kaç gram-

Buna göre KN0 3 çözeltisinin mi kaç mLdir?

dır?

~

f

0,6 M KN0 3 çözeltisine 250 ml saf su ilave edildiğinde derişi mi O,1 M oluyor. başlangıç

hac-

(Na0H=40)

rı arasındaki ilişki aşağıdakilerden

A) 50

(X=80)

A) 450

B) 475

C) 480

D) 500

B) 100

C) 150

0)200

E) 250

E) 505

g

A) 111>1>11

2'

B) 111>11>1

D) 111=11>1

C) 11>1>111:n

E) 11>111>1

11. 29,4 gram H2 S0 4 ün 300 gram suda çözünmesi ile hazırlanan çözeltinin molalitesi kaçtır?

ö

14.

Kütlece o/o20 lik X çözeltisinin molal (X=40)

derişimi

ğ

t

kaçtır?

"'

D

(H2 S0 4 =98) A) 7,50 A) 0,5

B) 0,8

C) 1,0

D) 1,2

B) 6,25

D) 4,25

E) 1,6

17.

2 M 300 ml ~S0

4

çözeltisi ile 300 ml 2 M

Al2'S0 4 ) 3 çözeltisi karışımındaki SO~ iyonlarının derişimi kaç molardır?

C) 4,50 E) 3,50

B) 2,0

A) 0,5

C) 3,0

D) 4,0

E) 5,0

.5

12. 0,4 mola! C6 H 120 6 sulu çözeltisi 500 gram su

15.

içermektedir. Buna göre çözünen C6 H 12 0 6

nın

MgC0 3 + 2HCI ------? MgCl 2 + C0 2 + H2 0 18. 2,4 molar 300 ml KN0 3 çözeltisine kaç ml saf su ilave edilirse çözeltinin derişimi 0,4 molar g_ denklemine göre 2 litre HCI çözeltisi, saf olmayan 100 gram MgC0 3 ile tepkimeye sokuluyor.

·~

kütlesi kaç

gramdır?

!

Oluşan

A)600

(C6 H120 6 =180)

B) 800

C) 1000

D) 1200

E) 1500

g _§, i5

A) 9

B) 18

C) 24

D) 36

E)72

hacim

C0 2

gazı

g_

E

koşullarda

22,4 litre

göre, HCI çözeltisinin derişimi (1) ve MgC0 3 ün saflık yüzdesi (il) kaçtır? (MgC0 3 =84}

1 (molLL)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

normal

kapladığına

_ı_ı_

A)

2,0

B)

1,0

84

C)

0,5

84

D)

1,0

42

E)

2,0

84

42

g 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ E '-~~~~~~~~~~~~~~~~~_,


1.

Çözeltilerin koligatif özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? katılar

A) Uçucu olmayan suyun kaynama B)

4.

~ 7.

·-------~

Sıcaklık

j5

:z;

(0 C)

suda çözündüğünde g_ yükseltir. .2>

noktasını

Uçuculuğu

sudan büyük olan sıvıların sulu çözeltisinin buhar basıncı saf suyunkinden büyüktür .

C) Uçucu olmayan ve moleküler çözünen bir katının sulu çözeltisinin buhar basıncı saf suyun buhar basıncı ile suyun mol kesri çarpımına eşittir.

D) Uçucu sıvıların sulu çözeltilerinde buhar basıncı, çözünen sıvının ve suyun saf haldeki buhar basınçları toplamına eşittir. E)

J

Yarı

geçirgen bir zarla ayrılmış tuzlu su çözeltilerinden derişimi büyük olan çözeltinin osmotik basıncı büyüktür.

1 litre

1 litre

1

il

Zaman (dak) ğ_

!

Şekildeki kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki İ

Şekildeki

çözeltiler için aşağıda verilen niceliklerden hangisinde 1> il bağıntısı vardır?

sına

iletkenliği

A) Elektrik

.D

g_

C) Çözünen maddenin mol

D) Aynı ortamda kaynama

ısıtılma­

lıklarının her ikisinde de değişmez?

basıncı

B) Buhar

tuzlu suyun

Bu grafiğe göre, çözeltinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi At1 ve At2 zaman ara-

·g_ §,

doymamış

grafik

aittir.

E) Aynı ortamda donma

sayısı

sıcaklığı

o

A)

"' .ö

B) Buhar

sıcaklığı

Sıcaklık

basıncı

C) Kinetik enerji Yoğunluk

D)

E) İletkenlik

2.

20 °C de 1 mol C 6 H120 6

nın

90 gram suda çö-

zünmesiyle hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg dir?

1

5.

-------v-=

g 8.

---~

§,

0

(20 °C de P~u=18 mmHg, H2 0=18 g/mol) B) 15

C) 14

D) 13

0,2M

il.

AICl3

111. yemeklerin daha kısa sürede düdüklü tencere kullanmak

3

1. kap Şekildeki

kaplarda ler bulunmaktadır.

için,

suyuna antifiriz eklemek,

0,3 M

kış aylarında yolları

işlemlerinden

E) 12 .o

noktasını düşürmek

soğutma

NaN0 o E

A) 16

Suyun donma

1. araçların

j;

tuzlamak,

hangileri

pişmesi

için

uygulanır?

2. kap aynı koşullarda

A)

sulu çözelti- g_ ~·

Yalnız

I

Yalnız

B)

il

C)

1 ve

il

E) il ve 111

D) 1ve 111

Buna göre bu çözeltilerin, 1. kaynama

111.buhar

noktası,

noktası,

il. donma

basıncı

niceliklerinden hangilerinin 1. kaptaki daha büyüktür? A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) il ve 111

il

değeri

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

g_ E'

j5

3.

Birbiri içinde çözünebilen A ve B deki buhar basınçları şöyledir:

sıvılarının

6.

t °C

Pt = 30 mmHg P~ = 120 mmHg

A)36

B)48

C) 96

9.

Eşit

miktardaki üç ayrı su örneğinde 1 er mol madde çözündüğünde oluşan çözeltilerin aynı ortamda donmaya başlama sıcaklıkları çizelgede belirtilmiştir.

Donmaya

gözlenmiştir .

Bu sıvılardan oluşturulan t °C deki bir çözeltide B sıvısının mal kesri X.8 = 0,8 dir. Buna göre çözeltinin mmHg dir?

Saf suyun 1 atmosfer basınçta donma noktası O 0 c dir. Aynı miktarda su içeren üç ayrı kaba g_ eşit mol sayılarında X, Y, Z maddeleri ayrı ayrı §, eklendiğinde oluşan çözeltilerin donma nokta- n 0 0 larının sırasıyla -4t °C, -6t c, -8t c olduğu

t

Buna göre, X, Y, Z maddeleri için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

Madde .,,

Mg(N0

buhar basıncı kaç

__ y _

__ z_

A) KCI

MgCl 2

CrCl 3

B) KN0 3

AICl 3

CaCl 2

C) Sakkaroz

MgCl 2

Ca(N0

__ x_ D) 102

E) 150

X

CaS0 4

y

__ x_

3) 2

KCI

AICl3

A)

E) CaCl 2

Al 2 (S0 4 ) 3

CrCl 3

B)

E) '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AIBr3

Buna göre, x ve y nin a cinsinden değerleri hangisinde doğru verilmiştir?

D) MgCl 2

.-

(0 C)

-a

3) 2

aşağıdakilerin

C) D)

g

başlama

sıcaklığı

g

4a 3 4a 3 -2a -3a 3a 4

~

2a 3

-a -a -2a 3a 2

~ ~ .D '-~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ ~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BilgJ.Y. olu İleri Kim a Soru Bankası A(8)


1 O. 0,5 mal NaCI katısının tamamı 500 gram suda çözülerek bir çözelti hazırlanıyor.

Buna göre, oluşan çözeltinin normal kaynama sıcaklığı kaç 0 c dir? (Kaynama laldir.)

noktası

A) 100,52

yükselme sabiti 0,52 °C/mo-

C) 101,56

B) 101,04

g

Kütlesi 2372 gram olan sulu etilen glikol (C2 H60 2) çözeltisinin normal -5,58 °C dir.

basınçta

noktası

}

16.

.D

n

(C2H6 0 2=62, Kct=1,86 °C.m- 1)

B)3

A) 2

Ozmos ile ilgili, geçirgen zar aracılığıyla derişi­ taraftan derişimin yüksek olduğu tarafa geçişidir. düşük olduğu

konulduğunda şiş­

il. Kuru bir eriğin saf suya mesi örnektir.

:§, :ö

111.Derişimi yüksek olan

tarafın derişimi düşük

uyguladığı

olan taraftaki çözücüye kuwetidir.

g_

E) 12 g,

0)9

C) 6

yarı

1. Suyun

Buna göre çözeltideki etilen glikolün mol sa- g. yısı kaçtır?

g_

donma

min

:§,

~

E) 102,60

D) 102,08

} 13. .,;

.D

yargılarından

hangileri

doğrudur?

B) Yalnız 111

A) Yalnız I

500 gram suda 0,25 mol çay şekeri (C12H220 11) çözülerek hazırlanan çözeltinin donmaya lama sıcaklığı kaç 0 c dir?

baş­

g_

!

14. 107 gram XV tuzunun 1 kg suda çözünmesi ile hazırlanan

çözeltinin kaynama sıcaklığı 102,08 °C dir.

Buna göre XV tuzunun mol kütlesi 1 (Su için Kk: 0,52 °C. m- )

(Su için Kct=1,86 °c.m - 1)

-g_

17.

2. bölme

1. bölme

f

C) 1ve il

E) il ve 111

D) 1ve 111

11.

emme

kaçtır?

g. E'

B) -0,93

A) -0,465

C) -1,395

:;;

B) 117

A) 159,5

E)-2,325

D)-1,86

C) 107 E) 53,5

D) 58,5

Membran geçirgen zar (membran) ile ayrılmış her iki bölmesinde derişimleri eşit olan sulu çözeltiler vardır. Bu kapta sıvı seviyesinin 2. bölmede yükselmesini sağlamak için, 1. 2. bölmede bir miktar tuz çözmek, il. 1. bölmeye saf su ilave etmek, 111.1. bölmeden bir miktar çözelti almak Şekilçle yarı

kabın

işlemlerinden hangileri uygulanabilir? C) 1ve il B) Yalnız il A) Yalnız I E) 1, il ve 111 D) 1ve 111

12. 4 kg suda 3 mol XV3 tuzu çözündüğünde oluşan

çözeltinin 1 atm deki kaynamaya ma sıcaklığı kaç °C dir?

başla-

(Suyun kaynama noktası yükselme sabiti=0,52 ° C/molal)

mesi ile hazırlanan çözeltinin 1 atm basınçta g. kaynamaya başlama sıcaklığı kaç °C dir?

f

(Suyun kaynama °C/molal)

noktası

yükselme sabiti 0,52

E'

.~

B) 101,04

D) 102,08

C) 101,56 E) 103,12

15

A) 102,6

olayı

ile ilgili,

1. Suyun yarı geçirgen bir mebran yardımıyla daha yoğun bir ortamdan daha az yoğun olan bir ortama geçişidir. il. Yoğun çözeltiye dışardan yüksek basınç uy-

·g

g A) 100,52

18. Ters ozmos

15. 0,2 mol CaCl 2 tuzunun 200 gram suda çözüng. ~

B) 102,08 D) 101,04

C) 101,56

7i

E) 100,52

gulanır.

111.Günümüzde deniz suyundan içme suyu eldesinde kullanılır. yargılarından

A) Yalnız 1

hangileri doğrudur? B) 1ve il

D) il ve 111

g_

'------- - -------

--------'

___ _ __ __________ :ö,__

9.

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

_ ___.


1.

Aynı sıcaklıktaki şeke r li doymuş ,

il. si

doymamı ş,

su çözeltilerinden 1. si 111. sü aşırı doymuştur.

I 4.

;;

Bu çözeltiler seyreltikten derişiğe aşağ ıdaki­ lerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

X tuzunun oda sıcaklığındaki doymamış sulu } 7. çözeltisini doymuş hale getirmek için sabit ;;

Belirli bir sıcaklıkta 15 gram X tuzu 20 gram suda tamamen çözünerek doygun çözelti hazırla­

sıcaklıkta,

nıyor .

1. bir miktar su

buharlaştı rmak ,

Buna göre X tuzunun bu sıcaklıktaki çözükaç g/ 100 g su dur?

nürlüğü

il. bir miktar X tuzu eklemek,

A) 1, il, 111

B) il, 1, 111

D) 111 , 1,il

111.bir miktar su eklemek

C) il, 111,1

i şlemlerinden

E) 111, il, 1

hangileri tek

başına

A) 15

uygulana-

bilir?

B) 30

0)60

C)45 E) 75

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

C) Yalnız 111

il

D) 1ve il

E) 1, il ve 111

g 2'

15

2.

Aşağıdaki çöze ltilerden hangisi çalkalandı-

g 5.

ğında

2-

çökelme

olacağı

söylenebilir?

25 gram tuz

A) Seyreltik

B) Doymuş

100 gram su

C) Doymamış

D) Elektrolit

25 °C

E) Aşırı

25 gram tuz 1 -----·+----....ı--'"

1~

;;

75 gram su 25 °c

g 8. §, ;;

çözünürlüğü

X tuzunun t °C deki su dur.

32 g/100 gram

Buna göre aşağıdaki çözeltilerden hangisinin içerd iği çözünmüş X kütlesi diğerlerin­ den büyüktür?

g .§ı

doymuş

A) Kütlece % 20 lik 200 gram çözelti 1. kap

2. kap

Şekildeki

kaplarda oda sıcaklığında bulunan arı su örneklerine 25 er gram sofra tuzu eklenmektedir. Her iki kapta da

ğü gözlend i ğine

dan hangisi

B) 100 gram su ile zelti

lo, .ö

C) 264 gram

tuzların

tamamen çözündügöre, aşağıdaki yorumlar-

doymuş

E) 200 gram su ile zelti

_q, ;;

çö-

çözelti

hazırlanmış doymuş

D) 300 gram su ile

g.

yanlıştır?

hazırlanmış doymamış

çözelti

hazırlanmış doymamış

çö-

A) Her iki çözelti de doygun haldedir . B) 1. kaptaki çözelti bir miktar daha tuz çözebilir. C) 2. çözeltinin

yoğunluğu ,

D) 1. çözeltinin elektrik

1. den büyüktür .

i letkenliği,

E) 2. çözelti, 1. den daha

2. den

g _ğı jj

azdı r.

derişikt i r .

g. E'

3.

Oda sı caklığında X tuzunun çözünürl üğü 6. 24 g/100 g su dur. Bu tuz ile oda sıcaklığında g_ hazırlanan beş çözeltide, kullanılan X tuzu ve su ~ kütleleri tabloda verilmiştir. Çözelti

kabı

sıcaklıktaki

9.

g.

65 g/100 g su dur.

Bu tuz ile 400 gram su kullanılarak hazırla- ; nan t °C deki doygun çözeltinin kütlesi kaç gramdır?

Su kütlesi (g) X kütlesi (g)

1

25

6

il

50

12

111

Lityum nitrat (LiN0 3 ) tuzunun t °C çözünürlüğü

75

18

iV

125

32

V

150

36

X tuzunun t °C sıcaklıktaki çözünürlüğü 24 g/100 g su dur . Bu tuzun 36 gramı ilet °C de doymamış çözelti h azı r lanıyor. Buna göre çözeltideki su kütlesi kaç gram olabilir?

g_

B) 595

A)560 0)680

C) 660

E' ö

C) 120

B) 100

A)80

D)150

E) 730

E) 180

Buna göre, bu kapların hangisinde katısı ile } :n dengede doygun çözelti oluşur?

g A) 1

B) il

C) 111

D) iV

E) V ~

g

g

~ ~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bilgi olu İ l eri Kimya Soru Ba n kas ı A(8)


1O. 200 gram su ile hazırlanan ve kütlece % 20 ora- }. 13. Amonyum klorür (NH4 CI) tuzunun t °C nında

X içeren çözelti doygun haldedir.

}

Bu çözelti ile ilgili,

E'

ö

Çözünürlük (gl100 g su)

A)

40

25

B)

40

20

C)

50

25

D)

50

20

E)

20

25

E'

ii

Buna göre çözünen X kütlesi ve X in çözühangisinde doğru ve-

Çözünen X kütlesi (g)

g_

taki çözünürlüğü 38 g/100 g sudur. Bu tuzun 19 gramı 50 gram suya eklenerek t °C de sulu çözelti hazırlanıyor.

nürlüğü aşağıdakilerin

rilmiştir?

sıcaklık-

.,;

Doymuş

111.Kütlesi 69

A)

Yalnız

D) 1ve 111

E) 60

2'

doğrudur?

ii

B) Yalnız 111

il

C) 30

B) 20 0)40

g_

gramdır .

hangileri

çözünürlüğü

Buna göre bu çözeltiyi doygun hale getirmek için en az kaç gram X tuzu eklenmelidir? A) 10

haldedir.

yargılarından

sıcaklıktaki

50 g/100 g sudur . Bu tuzun kütlece % 30 luk 400 gram sulu çözeltisi hazırlanıyor.

ö

1. Kütlece% 38 liktir. il.

g_

16. Bir X tuzunun t °C

C) 1ve il g_ ~

E) il ve 111

°C sıcaklıktaki çozunur- g. 14. Belirli bir sıcaklıkta 100 gram suda 48 gram X tu- ·g. 17. Oda sıcaklığında 20 gram suya 20 gram X katısı atıldığında 28 gram çözelti elde ediliyor. zu çözündüğünde doymuş çözelti elde ediliyor. 9 70 g/100 g su dur. Bu tuz ilet °C de kütle- 2> ;; .ö ce % 25 lik 200 gram sulu çözelti hazırlanıyor. Buna göre, Buna göre aynı sıcaklıkta 6 gram X tuzu kaç gram suda çözündüğünde doygun çözelti Bu çözelti ile ilgili, 1. X in oda sıcaklığındaki çözünürlüğü 40 g/100 g hazırlanır? su dur . 1. Doymamış bir çözeltidir.

11. Mg(N0 3) 2 tuzunun t lüğü

il.

il. 150 gram su içerir.

111.80 gram daha Mg(N0 yargılarından

A)

Yalnız

3) 2

I

B)

Yalnız

il

C)

yargılarından Yalnız

111

A)

Yalnız

E) 1ve 111

D) 1ve il

50 g su olur.

15.

E) 1, il ve 111

18. Kütlece % 20 X tuzu içeren sulu bir çözelti oda

Çözünürlük (g X/100 g su)

_/ 60

375 gram X çözeltisi

g_

sıcaklığında

İ

Buna göre aynı sıcaklıkta,

30

diğinde katı içermeyen doygun çözelti oluşuyor. çözünmüş

} 15

Sıcaklık

25 g X/100 gram su

il. 100 gram doymuş çözeltisinde 25 gram X çözünmüştür.

X tuzunun sudaki çözünürlüğü teki gibi değişmektedir.

111.Özkütlesi arı suyunkinden yüksektir .

(0 C)

sıcaklıkla

g_

yargılarından

hangileri doğrudur?

grafik- 2> :o

Buna göre, 30 °C de 25 gram su ile kaç gram doymuş çözelti hazırlanabilir?

X

çözünürlüğü

dur. .ö

Şekildeki kaba aynı sıcaklıkta 20 gram su eklen-

doygun haldedir.

1. X in sudaki }

5gram X katısı

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

I

katısı vardır.

hangileri doğrudur?

D) 1ve 111

12.

Buna göre son durumda kapta kütlesi kaç gramdır?

doymamış

111.Karışımda çözünmeyen 12 g X

E) 25,0

D) 20,0

hangileri doğrudur?

eklendiğin­

Karışıma aynı sıcaklıkta

de çözelti

C) 17,5

B) 12,5

A) 10,0

çözebilir.

A)

Yalnız

il

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

}. ;;

A) 40

A) 40

8)50

C) 60

D) 80

B) 45

C) 60

D)75

E) 85

E) 120

g_

g_

?

E

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ö ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ii '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'


1.

Aşağıdakilerden

hangisi çözünürlüğe etki eden faktörlerden biri değ ildir?

2'

4.

sıcaklığı

X maddesi suda çözünürken çözeltinin

ı 7.

Çözünürlük (g/100 g su)

i,

azalmaktadır.

Buna göre,

A) Çözücü cinsi

B) Çözünen cinsi

C) Sıcaklık

D)

E) Çözücü

52

1. X in suda çözünmesi ekzotermiktir.

0

il. X in doymuş çözeltisinin sıcaklığı artırılırsa ~,

Basınç

doymamış

miktarı

28

hale gelir.

111.X in fiziksel hali gaz olabilir . yargılarından

A)

Yalnız

hangileri

I

doğrudur?

Yalnız

B)

D) 1ve 111

25

E) 1, il ve 111

(0 C)

Şekildeki

grafikte bir X tuzunun çözünürlüğü­ nün sıcaklıkla değişimi gösterilmiştir. Bu tuz ile 300 gram su kullanılarak 50 °C de doygun çözelti hazırlanıyor .

C) 1ve il

il

Sıcaklık

50

g_ .§ı j'j

Bu çözeltinin sıcaklığı 25 °C ye düşürülürse kaç gram X katısı kristallenir? A) 24

2.

g_ 5. o

X çözeltisi

~":::>

Şekildeki kapta çözünürlüğü endotermik (ısı alan) olan X tuzunun doygun sulu çözeltisi bulunmaktadır.

g_ 2'

Bu çözeltinin sıcaklığı düşürülürse,

1. Bir miktar X il.

Başlangıca

katısı

değişimi

kristallenir.

oluşur.

§

z

111.Çözeltideki X in kütlece yüzdesi hangileri

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

g_

çözünürlüğünün sıcaklıkla

yargılarından

C) 1ve il

A)

E) 1,il ve 111

Yalnız

I

soğutulursa

Şekildeki

B)

Yalnız

g_

Çözünürlüğü

1. Fiziksel hali il.

katı

ya da gaz olabilir.

Sıcaklık azaldıkça çözünürlüğü

yargılarından

A) Yalnız I

Buna göre kaç gram X kristallenir?

çökelme olur .

A) 14

E) il ve 111

(°C)

9.

Sıcaklık

Çözünürlük (g/100 su)

20

X tuzunun farklı loda verilmiştir.

88

ci>

o

D) 1ve il

C) Yalnız 111 2

E) il ve 111

40

104

Bu tuz ile 600 gram su kullanılarak hazırlanan 20 °C deki doygun çözelti 40 °C ye ısıtılıyor.

Bu çözeltiyi tekrar doygun hale getirmek için en az kaç gram X katısı gerekir?

.o

~

E)38

A) 48

8)64

C) 96

D) 108

E) 112

sıcaklıklardaki çözünürlüğü

(°C)

tab-

Çözünürlük (g/100 g su)

10

32

20

34

30

37

40

40

50

42

60 °C de 250 gram suda 85 gram X çözünerek hazırlanan çözelti soğutuluyor .

i

Buna göre ilk çökelmenin gözlendiği sıcaklık hangisidir?

aşağıdakilerden

A) 10

~

0)35

i,

2

2'

C) 28

g_

hangileri doğrudur? B) Yalnız il

B) 21

C) 1ve il

il

Tabloda X katısının 20 °C ve 40 °C deki çözünürlükleri verilmiştir.

111. Sabit

basınçta yüksek sıcaklıktaki doygun çözeltisi, düşük sıcaklıktaki doygun çözeltisinden daha derişiktir.

Bu tuz ile 60 °C de 330 gram doygun çözelti 40 °c ye

-2'

Sıcaklık

artar.

çözünürlüğünün sı­

jj

6.

ekzotermik olan bir madde ile il-

0

( C)

soğutuluyor .

.o

gili,

Sıcaklık

60

grafikte X tuzunun

hazırlanan

hangileri kesinlikle doğrudur?

D) 1ve 111

40

caklıkla değişimi gösterilmiştir.

E'

3.

o

gazdır.

111.Doygun çözeltisi

gerçekleşir?

X

8 Sıcaklık (0 C)

arttıkça çözünürlüğü azalır.

il. Fiziksel hali

azalır.

E) 72

18

grafikte gösterilmiştir .

1. Sıcaklık

D) 64

32

Buna göre X ile ilgili,

göre daha seyreltik bir çözelti

durumlarından

ö

]!

X maddesinin sudaki

.o

C)52

Çözünürlük (g/100 g su)

-2'

~

Doygun

C

ğ. 8.

, Çözünürlük (g/100 g su)

§

8)28

~

B)20

C) 30

0)40

E)50

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ö ..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö .__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1O. Tabloda X katısının farklı sıcaklıklardaki çözü- }

Sıcaklık

(°C)

13.

1O

30

20

50

40

g_

Çözünürlük

:;;

verilmiştir .

nürlükleri

E'

96

88

80

g

L----------.

.D

olarak veriliyor .

g_ Biri katı , biri gaz olan X ve Y arı maddelerinin çö zün ürlüklerinin sıcaklıkla değişimi grafikteki gibidir .

j

C) 40

.D

A) m 1 > m 2 > m3

B) m 1 > m3 > m 2

C) m3 > m2 > m1

D) m3 > m 1 > m2

E) m2 > m 3 > m 1 A) X

E) 60 ~

D) 50

El

Buna göre X ve Y maddeleri ile ilgili aşağıda­ ~ ], ki yorumlardan hangisi yanlıştır? :;;

Buna göre son durumdaki çözeltinin sıcaklı0 -, ......._ 1, ğ ı (t) kaç c dir? 8)30

Buna göre belirtilen koşullarda X gazının çözünürlükleri arasındaki i lişki aşağıdakileri n hangisinde doğru veril m i ştir?

Sıcaklık

g_

Bu tuz ile 1O c de hazırlanan 360 gram doygun -2' ~ -:_ çözeltinin sıcaklığı t °C ye çıkarılıyor. Bu çö_ zeltinin tekrar doygun hale gelmesi için 70 gram daha X katısı eklenip çözülüyor .

A)20

111.10 °C, 2 atm de m3 g/100 g su

E'

y

104 115 124

0

çözünürlüğü,

1. 20 °C, 1 atm de m 1 g/100 g su il. 20 °C, 2 atm de m 2 g/100 g su

60 .D

Çözünürlük (g/ 100 g su)

16. Bir X gazının

:;;

katı,

Y

gazdır.

B) X in çözünürlüğüne basıncın etkisi yoktur .

.D

g. ~

:;;

C) Y nin çözünürlüğü basınçla artar. D) X suda çözündüğünde ısı açığa çıkar .

E) Y suda

çözündüğünde

çözelti ısınır.

g_ ], :;;

11.

14.

, Çözünürlük . (g/100gsu) 122

a

X

7

50

hazır­

D) 72

E) 86

hali

°c de fiziksel

g. çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi

E' :o

X tuzunun grafikte verilmiştir . Bu tuz ile 40 °C de hazırla­ nan 580 gram doygun çözelti 30 °C ye soğutu­ luyor. g_

Buna göre çöken madde olmaması için çö- ~ zeltiye 30 °c de en az kaç gram su eklenme lidir?

g C) 500

8)400 D) 600

.2' :o

E) 800 g_

---------

---

Bilgiyolu _İle_ri . Kimya Soru Ban kas ıA 1 8)

~

A) 1> 11> 111

200

C) 11>111>1

> 11 B) 1> 111

> 1> 11 D) 111

E) 111>11>1

2' D

18.

Çözünürlük

Çözünürlük

y

Katı bir maddenin hem çözünürlüğ ü hem de çözünme hızı aşağıdakilerden hangisi ile değ i şir?

A) Sıcaklık B) Basınç Basınç

Sıcaklık

(°C)

100

10

g_

E) Genleşme katsayısı Y için ayırt edici özelliktir.

20 Sıcaklık

100

10

Buna göre bu çözeltilerde çözünen X gazı kütleleri aşağıdakil erin hang isinde doğ r u

hali katı veya sıvıdır.

)l y 40

Su kütlesi (g)

gazdır .

D) Y kolaylıkla sıkıştırılamaz.

!

15.

30

111

B) X in çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar .

45

L------

°c de X in fiziksel

C) Y nin 25

Çözünü rlük (g/100 g su)

(°C)

üç ve su kütleleri

karşılaştırı l m ı ştır?

A) 25

.D

g_ C) 66

sıcaklık

30

grafikle rde X ve Y nin 25 °C de basınç ile sudaki çözünürlükle rinin değişimi verilmiştir . g_ p Buna göre, X ve Y maddeler i için aşağıdaki :;; ifadelerden hangisi yanlıştır?

Sıcak lık (°C)

Buna göre X tuzunun 25 °C deki çözünürlüğü kaç g/ 100 g su dur?

A)300

Sıcaklık

Basınç

Şekildeki

lanan doygun çözeltisi 25 °C ye soğutulduğun} da 108 gram X katısı çöküyor.

12.

doygun çözeltisinin tabloda verilmiştir .

Çözelti

X tuzunun 50 °C de 300 gram su ile

B) 45

----Y

gazının aynı basınçta hazırlanan

farklı

g> :;;

Basınç

25

A) 14

·g 17. Tabloda X

Çözünürlük

Çözünürlük

C) Karıştırma

Birinin katı diğerinin gaz olduğu bilinen X ve Y maddelerinin sudaki çözünürlük-sıcaklık ve çö- zünürlük- basınç grafikleri şekildeki gibidir.

!

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) Temas yüzeyi E) Çözünen kütlesi :

A) X in sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça ~ :;; azalır.

: :

B) Y gaz, X katıdır . C) X in çözünürlüğü basınç arttıkça artar.

g_

;

D) Y nin sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttı kça İ artar. E) Y nin doygun çözeltisi nir .

- ~ .DL_____

ısıtılırsa

___________

.. ..

çökme gözleg_ P.

___ ~ :;;'------------

---

-----


1.

Aşağıdakilerden sıvılardaki

dan

hangisi maddelerin çeşitli çözünürlüklerinin farklı olmasın­

yararlanılarak

ayırma

gerçekleştirilen

4.

ma yöntemi

B) Basit

kullanılan ayır­

A) Çaydan kafein eldesi 8)

damıtma

7.

Söğüt ağacından

~

Yağlı

tohumlardan yağ eldesinde yapılan ekstraksiyon işleminde aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılır?

A) Hekzan

2' aspirin ham maddesi el- .ö

B) Su

desi

D) Aktarma

C) Özütleme

hangisinde

diğerlerinden farklıdır?

yaygın

yöntemlerinden biridir?

A) Ayıklama

Aşağıdakilerden

D) Etanol

C) Amonyak E) Eter

C) Tuzlu peynirin tuzunun giderilmesi

E) Savurma

'g. .2'

D) Kolonyadan alkol eldesi E)

Yağlı

tohumlardan

sıvı yağ

ii

eldesi

g_ jjı

:o

2.

Aşağıdakilerden

yon)

hangisi özütleme (ekstraksi-

işleminin tanımıdır?

g_ 5. E' .ö

A) Maddelerin tanecik

büyüklüğü farkından

ya-

rarlanılarak bileşenlerine ayrıştırılması işle-

midir.

A)

8) Maddelerin çeşitli sıvılardaki çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanılarak gerçekleştirilen ayrıştırma yöntemidir. noktası farkından

rarlanılarak ayrıştırılması işlemidir.

D)

Yoğunluğu farklı

olan

sıvıların başka

bir

8.

Samanlı buğdaydan

~ ya- :o

Şeker pancarından şeker

sı­

yargılarından

(Pb) eldesi

A)

eldesi

Yalnız

işlemi uygulanır .

farkından yararlanılır .

111.Çözünürlük

D) Tuzlu sudan tuz eldesi E)

elde edilirken hekzan

1. Hekzan apolar bir çözücüdür. il. Ekstraksiyon

saman eldesi

alaşımından kurşun

yağ

tohumlardan

Bu işlem ile ilgili,

8) Ham petrolden benzin eldesi

C) Lehim

Yağlı

vısı kullanılır.

g. .E

C) Maddelerin kaynama

Aşağıdaki eldelerden hangisinde kullanılan yöntemin prensibi, yağlı tohumlardan sıvı } yağ üretiminde kullanılan yöntemin prensibi ii ile aynıdır?

hangileri

I

doğrudur?

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1 ve 111

E) 1,il ve 111

sıvı

yardımıyla yoğunluk farkı kullanılarak ayrıştırılması

E)

3.

yöntemidir .

Miktarı

az olan bileşen içeren karışımlarda maddelerin hareket hızlarının farklı olmasından yararlanılan ayrıştırma işlemidir.

Özütleme işlemi ile ayrıştırılacak karışımın fiziksel hali,

1. katı, il.

(1)Ayçiçek tohumları elekten geçirilerek içinde bulunan yabancı maddeler uzaklaştırılır. (il) Ay- g. çiçek tohumları ezilerek pişirilir . (111) Pişirilen to- E' humlarprestengeçirilerekyağın bir kısmı alınır . .o

sıvı,

(iV) Kalan yağlı küspe kazanlara konulur ve üzerine hekzan eklenerek, yağ hekzan yardımıyla küspeden ayrılır. (V) Hekzanlı yağ ısıtıla- } rak içindeki hekzan uçurulur ve ham yağ elde ;; edilir.

111.gaz verilenlerden hangileri olabilir? A)

6.

Yalnız 1

8) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

Yukarıda

verilen ham yağ üretimindeki işlem basamaklarından hangisinde ekstraksiyon g.

işlemi uygulanmıştır?

A) 1

8) il

C) 111

9.

Yağ

rafinasyonu

aşağıdakilerden

işleminin amaçları arasında

hangisi yer almaz?

A) istenmeyen maddeleri uzaklaştırmak B)

Yağ kaybını

C)

Yağın asitliğini artırmak

D)

Yağın

en az düzeye indirgemek

rengini açmak

E) Yağın kokusunu almak

Ir D) iV

E) V

Bilgiyolu İleri Kimya _Soru Bankası A(B)


10.

g_ hangisi verimli bir kristal- E' 13. İki saf katıdan oluşan heterojen bir karışım bileşenlerine ayrılmak isteniyor. lendirme işleminde kullanılacak çözücünün ,:; özellikleri arasında yer almaz? Bu karışımı bileşenlerine ayrıştırma işlemine ait aşağıdaki basamaklardan hangisinde } kristallendirme işlemi yapılmıştır? istenen maddeyi yüksek sı-

16.

Aşağıdakilerden

A)

Saflaştırılmak caklıkta

B)

E'

Saflaştırılmak

Saflaştırılmak rılması

istenen madde ile tepkime istenen maddeden

Saflaştırılmak lıkta

I.ö,

A)

Karışımın sıcak

B)

Karışımın sıcakken

çözücüde çözünmesi

g_

süzülmesi

C) Süzüntünün kendi h8.line

E) Flotasyon

bırakılarak soğu-

.<!'

tulması

O) Ucuz ve kolay temin edilebilir E)

uzaklaştı -

olmalı

zor

O) Dekantasyon

C) Kristallendirme

vermemeli

C)

B) Kromatografi

A) Ekstraksiyon

jj

jj

iyi çözmeli

Bitki pigmentlerini renkli bileşenlerine ayır­ mak için kullanılan yöntemin adı aşağıdaki­ lerden hangisidir?

istenen maddeyi iyi çözmemeli

olmalı düşük sıcak-

g. 0

O)

Katının

süzülerek çözücüden

E)

Katının

uygun ortamda

ayrılması

o

kurutulması

ö

g_ -2'

jj

g_ Eı

;;

11.

ve CeS0 4 tuzlarının sudaki çözünürlükle - g 17. ·g. 14. KN0 3 ö, rinin sıcaklık ile değişimi grafikte verilmiştir. <i'

şeker

1. Kum+

il. Naftalin + tuz

111.Kükürt tozu +

tebeşir

Kağıt

lemidir.

Çözünürlük

tozu

kromatografi yöntemi ile ilgili,

1. Çözücü kullanılarak yapılan bir ayrıştırma işil. Eser miktardaki

Yukarıdaki karışımlardan

hangileri suyun çözücü etkisi yardımıyla basit kristallendirme ~ Öı işlemi ile bileşenlerine ayrıştırılabilir?

karışımları ayrıştırmak

için

kullanılır .

111.İşlem sonucunda kimyasal değişim gözlenir.

A)

C) 1ve 111

B) 1ve il

Yalnız 1

E) 1, il ve 111

O) il ve 111

yargılarından

hangileri

doğrudur?

g. .2

Sıcaklık

A)

1. KN0 3 tuzunun

E) 1, il ve 111

O) il ve 111

çözünürlüğü

endotermiktir.

C) 1ve 111

B) 1ve il

Yalnız 1

Buna göre bu tuzlar ile ilgili,

·g

il. Doygun CeS0 4 çözeltisi ısıtılırsa çökelme olur. "' karışım ayrımsal

oluşan bir kristallendirme yöntemi ile

111.Bu tuzlardan yargılarından

A)

Yalnız

hangileri B)

I

Yalnız

Ayrımsal

kristallendirme

işlemi

E) 1,il ve 111

18.

15.

ile ilgili,

çözünen iki ya da daha çok katı- 9. dan oluşan heterojen karışımlara uygulanır. :-ıı

1. Aynı

.§ı

C) 1ve 111

111

O) il ve 111

12.

ayrıştırılabilir.

doğrudur?

sıvıda

1. Bir

X(suda) Y(suda)

X(suda) Y(suda)

farklı

sıcaklık değişimin­

miktarlarda etkilenmelidir.

yargılarından

hangileri

Şekil

doğrudur?

Yalnız I

B)

O) 1ve 111

Yalnız

il

111.Maddelerin, hareketli bir faz yardımıyla sabit

Şekil-2

-1

C) 1 ve il ;

E) 1,il ve 111

bir faz üzerinden geçişlerinin hızları daki fark temelinde gerçekleştirilir.

- 1 deki kapta suda iyi çözünen X ve Y tuzlarının doygun çözeltileri bulunmaktadır. Bu " kaptaki çözelti soğutulduğunda şekil - 2 deki 2' B durum oluşmaktadır .

yargılarından

Buna göre bu tuzlar ile ilgili,

A) Yalnız 1

Şekil o

A)

1. X tuzunun

çözünürlüğü

endotermiktir.

il. X ve Y den oluşan karışım ayrımsal kristallendirme uygulanarak ayrıştırılabilir.

g_

ma

O'

yargılarından

A) 9

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(8 l

geçişte doymamış

Yalnız

I

hangileri B)

O) 1ve 111

1f

şekil - 2 deki duruX çözeltisi oluşur.

doğrudur?

Yalnız

il

C) 1 ve il

E) il ve 111

hangileri

g

?.

ryı

.o~------------------~

;; ~-------------------'

arasın­

doğrudur?

B) 1ve il

O) il ve 111

111.Şekil - 1 deki durumdan

1

~------------------~

için

bir tekniktir.

il. Fiziksel ve kimyasal özellikleri benzer maddeleri ayrıştırmak için sık kullanılan bir yöntemdir.

rarlanılır .

den

ile ilgili,

karışımdaki bileşenleri saflaştırmak

kullanılan

il. Çözünürlüğün sıcaklık ile değişiminden ya-

111.Katıların çözünürlükleri

tekniği

Kromatografi

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111


1.

4.

1. Evrenin üzerinde incelemeler yapmak üzere etrafı sınırlandırılarak seçilen bölümüne denir. il. Sistemin içinde denir.

bulunduğu

evren

_

A) Sistem ile çevre arasındaki dan oluşan enerji akışıdır .

_ı_ı_

A) Ortam

2.

Sistem

sıcaklık farkın-

il. izotermal, 111.izole

A)

Sistem Ortam

E)

O) Sistem

Evren

E) Ortam

Çevre

ısıdan

alışverişi

hareketle iş elde etmek için inceleyen bilim dalıdır.

Yalnız

1

B) 1ve il

O) il ve 111

olma-

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111

yapılan

çalışmaları

1. Üzerinde enerji ve madde alışverişini incelemek üzere göz önüne alınan uzayın maddesel parçasına sistem denir.

~ 5.

Aşağıdakilerin

111.Sistem ve ortamı birbirinden evren denir .

ayıran

hangileri

Sistem A) Futbol

yüzeye

doğrudur?

B) 1ve il O) il ve 111

8.

hangisinde sistemin türü kar~

şısında yanlış verilmiştir?

il. Sistemin dışında kalan ve sistemin üzerinde etkisi olan herşeye ortam denir .

I

yapabilen bir sis-

C) Fiziksel ve kimyasal olaylarda meydana gelen ısı değişimini inceleyen bilim dalıdır .

B) Çevre

Yalnız

alışverişi

verilenlerden hangileri olabilir?

C) Sistem

A)

Madde ve enerji temin türü,

B) Üzerinde incelemeler yapılan ve sınırları belli olan evren parçasıdır.

O) Çevresiyle madde ve enerji yan sistemdir.

Yukarıdaki yargılardan

7.

1. açık,

parçasına

ait kavramlar aşa­ hangisinde doğru verilmiştir?

ı_

hangisi termokimyanın tanı-

mıdır?

Yukarıdaki tanımlamalara

ğıdakilerin

Aşağıdakilerden

C) 1ve 111

Açık

sistemlerden hangisinde ortamla olamaz ?

ısı alışverişi

Türü

sahası

Aşağıdaki

sistem

A)

Kapalı

sistem

B) İzokorik sistem

o

:,.

"'

C) İzole sistem

B) Ampül

Kapalı

C) Termos

İzole sistem

O) İzotermal sistem E) İzobarik sistem

O)

Kaplumbağa

Kapalı

E)

Buharlı

Açık

tren

sistem sistem

sistem

E) 1, il ve 111

"'

"

3.

6.

Sistem ve ortam ile ilgili, 1. Üzerinde incelemeler yapılan ve sınırları belli olan evren parçasına sistem denir. il. Evren; sistem ve 111.Sistemin

dışında

yargılarından

ortamı

kalan

kapsar.

kısma

ortam denir.

hangileri doğrudur?

Açık

sistemler için aşağıdakilerin hangisi kesinlikle yanlıştır?

5'!

A) Madde

miktarı

B) Ortama

ısı

C) Ortamdan O) Madde

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

O) il ve 111

111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

9.

İzotermal ve izokorik sistemler için sabit olan değerler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

sabittir . İzotermal

verir. A)

ısı alır .

miktarı değişir.

E) İzole sistemdir.

:,

g.

İzokorik

Sıcaklık

Basınç

Hacim

B)

Basınç

C)

Sıcaklık

Hacim

O)

Hacim

Sıcaklık

E)

Hacim

Basınç


10.

1. Çevresi ile madde cak enerji il.

Sıcaklık

13.

alışverişi

yapamayan anyapabilen sistemdir.

alışverişi

miktarı değiştirilirse

ve madde

il

1

sistem

B)

Kapalı

sistem

Sistem

11.

İzokorik sistem

Şişelenmiş

Enerji

alışverişi

alışverişi

Yok

Var

?~

B) Termostaki çay

Var

Yok

ii

C) Göl suyu

Yok

Yok

Yok

Yok

Var

Yok

E'

İzotermal sistem

D) Balondaki hava E) Kavanozdaki

D) İzobarik sistem

Kapalı

sistem

Kapalı

sistem

sistem

Madde su

İzotermal sistem

Açık

g_

turşu

E) İzoelektronik

İzotermal

111.atomların çekirdek ve elektronik

enerjilerinden hangileri A)

Yalnız

B)

I

katkı sağlar?

Yalnız

C) 1ve il

il

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

g_ 17. Kapalı ve sabit hacimli bir kapta bulunan CH4

g_ 14.

!

Türü

Sistem

No

9

gazının sıcaklığı 27 °C den 54 °C ye yükseltili-

yor . İzole sistem

Florasan lamba

D)

ha-

C) İzokorik g_

B) İzobarik

titreşim

:§ı

Aşağıdaki sistemlerin hangisinde olayın gerçekleştiği süre içinde ortamla ısı alışverişi ihmal edilebilir düzeydedir?

A) İzole

1. taneciklerin öteleme, dönme ve il. taneciklerin potansiyel,

C) İzole sistem E)

İç enerjiye (~U), reketlerinden kaynaklanan kinetik ,

! A)

Kapalı

16.

g

ifade edilen sistemler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Yukarıda

A)

! .ö

rilmiştir?

bile

hacmi değişmeyen sistemdir.

Aşağıdaki sistemlerden hangisinin madde ve enerji alışverişlerine karşı durumu doğru ve-

t

il. öteleme, titreşim 111.

İzokorik sistem

Kavanozdaki turşu

kinetik enerji A)

hangilerinin türü

Tablodaki sistemlerden

Yalnız

Yalnız

Yalnız

B)

I

il

C)

Yalnız

I

değerlerinden

B)

Yalnız

hangileri artar? C)

il

Yalnız

111

E) 1, il ve 111

D) 1ve il

karşısında yanlış verilmiştir?

A)

gazın,

1. ortalama,

İzoterm al sistem

Cezvede kaynayan saf su 111

Buna göre bu

111

E) 1ve 111

D) 1ve il

g E' ii

12.

Özellik

Sistem

1. İnsan vücudu il.

Ağzı kapalı şişedeki

su

15.

İzotermal

g_

İzole

:o

A) Bardaktaki buzlu su B) Tabaktaki

Evren düşünüldüğünde yukarıdaki sistemle- ·g rin hangileri karşısında verilen özelliği taşı- İ maz?

C)

Şişedeki

sıcak

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) il ve 111

il

çorba

C)Ar

günlük süt

D) Aküdeki asitli su E) Termostaki

A)

düğünde aşağıdaki

:§ı

~

İzokorik

111.Düdüklü tencere

Kinetik enerjinin iç enerjiye katkısı düşünül­ madde örneklerinden hangisinin sadece öteleme hareketinden dolayı iç enerjiye katkı sağladığı söylenebilir?

18. Aşağıdakilerden hangisi izole sistemi temsil g_ eder?

sıcak

kahve

C) 1ve il g_

E) 1,il ve 111

.2' .ö

·g. ~ '---

--

-----

-

--

---

-----

.ö '---

--

--

---

-

--

--

----

--

-


1.

Aşağıdaki

~

ifadelerden hangisi yanlıştır?

"'

4.

Termodinamiğin

.D

A) Bir kuwetin belirli bir yol alırken yaptığı işe mekanik iş (w) denir. B)

lsı farkından dolayı

rılan

maddeler enerjiye sıcaklık denir .

arasında

akta-

D) Bir sistem başlangıçta farklı iki sistem ile dengede ise bu iki sistem de birbirleriyle dengededir.

ısıl

g_ E'

bir türe

7. dönüşebilir.

M

o

Yalnız

A)

~

hangi leri doğrudur?

I

Yalnız

B)

il

D) 1ve ili

Şekildeki düzeneğe sabit dış basınç altında uygulanan bir işlem sonrasında, iç enerjinin azalması, • çevreden sisteme iş yapılması,

C) 1ve il E) 1, il ve 111

• gaz hacminin azalması gibi etkiler gözleniyor .

~

o, ..i5

Bu etkilerden yola çıkarak sisteme, 1. pistonu yukarı çekme , il. sistemi soğutma , 111.M musluğundan gaz ekleme işlem l erinden hangileri uygu l anmış olab ilir?

g_ .2' :o

g_

Yalnız

A)

E'

I B) D) 1ya da il

:;,

2.

ı sı

(Q) ve

(w) ile ilgili,

1. Sistemle ortam

arasındaki sıcaklık far kından

dolayı aktarılan

il.

enerji

lan enerji 111.Mekanik

yollarla

1. İnsan vücudu

E'

il.

Buharlı

ili.

ısıtma

aktarı -

iştir . iş

g 5. .ö

ısıdı r .

Sıcaklık farkından bağımsız

alırken

8.

gemiler

ve

sistemleri

il C) Yalnız 111 E) il ya da 111

İ ç enerji ile ilgili,

il.

olaylardan hangiler i termod inamiğ i n uygulama alanlarına örnek olarak gösterilebilir?

o, .ö

Yalnız

1. Bir hal fonksiyonudur .

soğutma

Yukarıdak i

g_

bir kuwetin belirli bir yol

Serbest hareketli piston

ili. Bir maddenin toplam enerjisi daima sabittir.

ii

ısıl

E) İki sistem ancak ve sadece sistemlerin sıcaklıkları eşit olduğu durumda ısıl dengededir .

başka

il. Enerji yoktan var edilemez veya vardan yok edilemez . yargılarından

C) Bir sistemin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamına iç enerji denir .

1.kanuna göre,

1. Enerji bir türden

Miktarı doğrudan

11 1. ~ u

"'

= u san -

yargılarından

u ilk

ölçülebilir .

dir .

hangileri

yanlıştır?

yaptığı iştir.

yarg ıl arından

hangileri doğrudur?

A)

g_

Yalnız

I

A)

Yalnız

1

B)

Yalnız

D) 1ve 111

il

C)

Yalnız

Yalnı z

B)

D) il ve 111

c;

C) 1ve il

il

A)

,

Yalnız

I

B)

Yalnız

il

D) 1ve il

E) 1,il ve 111

C)

Yalnız

111

E) 1ve 111

<i

111

E) 1,il ve 111

g E' ;;

g_ E'

g_ .2'

:;,

3.

1. Elastik balon içindeki H2 111. Sabit hacimli kaptaki 0 2

6.

gazı

il. Serbest pistonlu kaptaki He

p

+

I

gazı

~

"' :ö

gazı

Yukarıda

verilen sistemlerden hangiler inde sistem in aldığı ısı yalnızca iç enerji artışına neden olur?

g_

"' .ö

9.

p

+

--=::::,

g_ E' E

••

X(g)

V2 > V1 T2 > T1

A)

Yalnız

1

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

E) il ve 11 1

Yalnız

111

Sabit hacimli kap içerisindeki gaz ısıtıldığında ,

V1, T1

V2,T2

g_ E' ;;

g_ .QI

:o

1. Hacim sabit

111 . Sisteme verilen tir.

1. ~V. sıcak lık artışı sonrasındaki hacim değişi­ mini gösterir. ısının

bir

kısmı

durum l arından

"' ö

il. Sistemin iç enerjisi artar. sistemden çevreye

yargılarından

A) E'

Yalnı z

I

B)

D) il ve 111

Yalnı z

il

yapmaz.

ısı

iç enerji

değişimine eşit­

hang ilerinin

gerçekleşmesi

beklenir? A)

o

hangileri doğru olur?

E'

ö

g_

sistem

yapılırken harcanır.

g_

olduğundan

il. İç enerji artar.

Sabit dış basınç altında X gazı bulunan serbest hareketli pistonlu kap ısıtı ldığında,

111. Alınan E'

Gaz

}~v

Yalnız

I

B)

D) il ve 111

Yalnız

il

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

~

Bilgi olu İl eri Kim a Soru Ba n kas ı

A (B)


10.

İç enerji (~U}, ısı (Q) ve iş (w) düşünüldüğün- ı 13. .ö de,

111.~u

= ~U-w = uson + uilk

eşitliklerinden

A)

dönüşümü yan lış verilmiştir?

hangileri doğru olabilir?

-ğ_

A) Suyun elektrolizi

Elektrik ~ Kimyasal

~

B) Elektrokimyasal

Kimyasal~

pilin

C) 1ve il

B) Yalnız 111

I

Yalnız

Enerji dönüsümü

Ola~

o

2'

C) Ampulün

O)

Bu sistemin iç enerji değişimi kaç J dir?

E) 270

O) 180

yanması

Şelaleden

lşık+ısı

Elektrik~

C) 90

B)-90

A) -180

Elektrik }

Potansiyel ~ Kinetik :o

suyun

akması

E) 1, il ve 111

O) il ve 111

çalışması

32'

basınçta serbest hareketli bir pistona bağ­ silindir içindeki gaz genleşirken 240 J ısı almakta ve dışarıya 60 J lik iş yapmaktadır .

16. Sabit

.o

~u

ı. Ov=

il. Op

Aşağıda verilen olayların hangisindeki enerji }

E)

Rezistansın

lsı ~

suyu

Elektrik

kaynatması

g_ O·

11.

Sabit hacimli metal bir kaptaki C0 2 (g) ısıtılarak g_ 14. sıcaklığı

273 K dan 546 K ya

Sisteme

X

çıkarılıyor.

Buna göre bu sistemdeki ısı değişimi ve yapı­ lan iş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

ı ~

taneciklerinin ortalama kinetik

gazının

g_ 17. Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen olayda iç enerji değişimi + 170 J dür. ~

(-w)

CD

Buna göre,

1. C0 2

iş girişi

enerjisi artar. il. Çevre sisteme

111.C0 2 ve

gazının

titreşim

yargılarından

@

taneciklerinin öteleme, dönme

enerjileri artar . hangileri doğrudur?

Sisteme

Sistemden ısı (-Q)

ısı girişi

(+Q) A)

Yalnız

ısı değişimi

Ortam

yapar .

C) 1ve 111

B) Yalnız il

I

çıkışı

(Q}

ısı almıştır.

B) 150 J

ısı vermiştir .

C) 170 J

ısı vermiştir.

O)

o

E) 190 J

Yaı;ıılan

is(w)

o

A) 170 J

20 J

o 170 J -20 J

ısı almıştır.

@)

E) 1, il ve 111

O) il ve III

sistem, ortam, ısı ve gibi numaralanmıştır.

Şekilde

düğü

iş değişimi

görül-

Bu gösterimlerin hangisinde bir yanlışlık ya- ç; pılmıştır?

A) 1

12.

Aşağıdaki olayların hangisinde

A) Oda

koşullarında

g_

t

18. Sabit basınçlı bir sisteme 220 J lük iş yapıldığın­ Sabit basınç altında gerçekleşen aşağıdaki da sistemin iç enerji değişimi + 160 J oluyor. reaksiyonların hangisinde ortamdan sisteme g_

?

iş yapılmıştır?

Buna göre sistemin verdiği ısı kaç J dür?

E)380

j5

buharlaşması

E) Gaz dolu pistonlu kapta pistonun mesi

0)220

'§>

C) 160

B}80

A)60

·g

pişmesi

O) Suyun

E) 5

buzun erimesi

B) Pilden elektrik üretilmesi C) Etin

15.

sistemin iç

enerjisi artmaz?

0)4

C)3

B) 2

C) I 2 (k) ~ I2 (g) aşağı

itil-

g. :§ı

O) C2 H6 (g) ~ C2 H4 (g) + H2 (g) E) 2H 2 0(s)

~

2H 2 (g) + 0 2 (g)

g. 2

It

], :;;

1

1 ~

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(W '

~-----

- ----

----

---~

.°§'

.ö~- ----

--- ----

-- ---~


1.

Ov= öU

}

4.

tıı

Op

1. Başlaması ve

= öH

ti öH = öU -w

dan hangisine

ısısı

il. Tepkime 2

Yukarıdaki eşitliklerden aşağıdaki yargılarvarılamaz?

ısı,

(Ov=Sabit hacimde

yargılarından

Op=Sabit

devamı

!?'

için enerji gereklidir. enerjisi,

tepkimesinde tırmak için,

1. aynı

ürünlerin

değişimi,

w=iş)

0

A)

!

Yalnız

il

işlemlerinden

~

B) 1ve il

C) Sabit

basınçlı

iç enerjiyi

sistemlerde sisteme verilen

ısı

Kimyasal tepkimelerde tepkime için,

değişimi

ısısı

{öH)

Bulunduğu

ortamın sıcaklık

ve

g. :o

o

5.

Aşağıdaki

özelliklerden hangisi ekzotermik bir tepkimeye ait değildir?

A)

basıncına

A)

Başlatıldıktan

kendiliğinden

sonra

8.

B) Ürünlerin entalpileri toplamının reaktiflerinkinden küçük olması

bağ­

C)

doğrudur?

hangileri

potansiyel enerjisi toplamı, girenlerin potansiyel enerjisi toplamı)

1

B) 1 ve il

D) il ve 111

C) 1 ve ili

E) 1,il ve 111

B) Toplam atom

pozitif

aşağıdaki

yargılardan

sayısı değişmez .

Düşük sıcaklıkta

C)

0 2 molekülü, 0 3 den karar-

sızdır.

D) Toplam molekül

E

işaretinin

20 3 (g)

A) Endotermiktir.

eğilimin ürünler lehine ol- }

ması

E) Entalpisinin

Yalnız I

t Öl

Gerçekleştiği ortamın sıcaklığının artması

D) Minimum enerjiye

,;

ısı ~

30 2 (g) +

tepkimesiyle ilgili, hangisi yanlıştır?

devam

~m~

(LHü : ürünlerin 9

C) 1 ve il E) 1,il ve 111

}?-

lıdır.

:

il

i5

i5

111. Tepkimedeki maddelerin fiziksel haline

LH

Yalnız

B)

~

bağlıdır.

açıklamalarından

Yalnız I

D) il ve ili

9

il.

uygulan-

E) 1, il ve ili A)

.2'

LH 0 -:rn dir .

ı.

başına

"'

sistemlerde hacim mekanik iş yapılır.

E) Sabit basınçlı sistemlerde mekanik işle birlikte iç enerji değişimleri entalpi kavramını ortaya çıkarır.

2.

halde kullanma

ol-

artırır .

olduğundan

sıvı

hangileri tek

işe harcanır .

basınçlı

D) Sabit

katalizör kullanma,

malıdır?

C) 1ve 111 &.

A) Sisteme ısı verildiğinde sabit hacimli sistemlerde sadece iç enerji değişir. değişimi

(Q) miktarını ar-

,i

D) il ve ili

B) Sabit hacimli sistemlerde hacim madığından alınan ısının bir kısmı

koşullarda

ili. X ve Y maddelerini

basınçta ısı,

öU=İç enerji değişimi, öH=Entalpi

açığa çıkan ısı

il. tepkimeye giren X(g) ve Y(g) miktarını artırma,

doğrudur?

hangileri

2X(g) + Y(g) ~ 2Z(g) + Q kkal

7.

i5

dır .

öH>O

ili. Tepkimeye girenlerin enerjisinden küçüktür.

!?'

ö

Endotermik bir tepkime için,

i5

E) Tepkimenin

olması

sayısı azalır.

sürekliliği

için

devamlı ısı

gerekir.

}

'

o

.2'

i5

3.

CS2 (s)+2H 2 0(g)

~

C0 2 (g)+2H 2 S(g)

gerçekleştirilmektedir.

Buna göre, tepkimeyle ilgili, 1. Toplam molekül il. Kaptaki gaz

Yalnız

I

ğ

öH=-32,7

basıncı

hangileri B)

D) 1ve 111

veriliyor.

Buna göre, sıcaklıkta

C 2 H6 , C2 H4 ten daha

kararlı­

il. C2 H4 ün

ısı kapsamı,

C2 H6 dan

eğilimi

ili. Minimum enerji

C2 H6

fazladır . nın oluşumu

H20 nun hal

yönünde etkilidir.

doğrudur?

il

9.

kkal

dır.

artar.

Yalnız

değeri

tepkimesi ve entalpi

1. Aynı

azalır.

A)

g.

sayısı değişmez.

111.Gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi yargılarından

6.

öH<O

tepkimesi ısıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta

yargılarından

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

A)

Yalnız

il

hangileri

doğrudur?

B) 1ve il D) il ve 111

ve bu tepkimelerdeki engibidir.

talpi

.§, :;;

Buna göre, bu entalpi

değerleri

değeri

en büyük olan öH 2 dir.

il. öH 1 in

değeri

negatiftir.

o,

:;;

ili. öH 3 suyun yargılarından

A)

Yalnız

I

buharlaşma

hangileri B)

entalpisidir.

doğrudur?

Yalnız

111

D) il ve 111

~-----------------~

i .2' jj ~------------------~

için,

1. Mutlak C) 1ve ili

E) 1, il ve 111

değişimi

değişimi şekildeki

o

~ ~

jj ~-------

- ----------~

C) 1ve il

E) 1,il ve ili


13. Yakıt olarak büyük bir geleceği olan H2 gazı ile }

1O. lsıca yalıtılmış sabit hacimli kapalı bir kapta } :o

gerçekleşen,

katı,

tepkimesiyle ilgili, basıncı

Tepkime 111. yürür.

A)

Yalnız

hangileri B)

I

sonra

katıdır.

g_

il. X

Yalnız

C) 1ve il

il

A)

Yalnız

doğalgazdan

111.Hidrojen, petrol ve bir elementtir.

kabının

hacminin küçültülmesiyle

yargılarından

hangilerine

B) Yalnız il

I

C)

Yalnız

111

E) 1,il ve 111

D) 1ve il

il. Hidrojen, metan ve benzine göre daha teg_ miz bir enerji kaynağıdır.

2'

E) 1,il ve 111

katısının miktarının artırılmasıyla,

~

yakıttır.

g_

açığa çıkan ısı miktarı,

toz haline getirilmesiyle,

verilenlerden hangileri ile artabilir?

1. Hidrojen, metan ve benzine göre daha iyi bir li'

.§> .ö

katısının

111.tepkime

H2 0 dur.

Buna göre,

g_

kendiliğinden

doğrudur?

D) il ve 111

değil,

ve C0 2

zamanla artar.

başlatıldıktan

yargılarından

benzinin üç

1. X

~ Yanma ürünleri metan ve benzininki gibi CO ~

1. ~H=+O dur. il. Gaz

tepkimesinde

61 Birim kütle başına yanma ısısı metanın iki

X2 (g) + Y2 (g) ~ 2XY(g) + O

X(k) + 0 2 (g) ~ X0 2 (g) + ısı

16.

.i5

ilgili,

f

elde edilen

ulaşılabilir?

g_ Yalnız

A)

B)

I

Yalnız

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

g_ 14.

H2 (g) + 1/20 2 (g) ~ H2 0(g) + 0 1

11.

Ç\

H2 (g) + 1/20 2 (g) ~ H2 0(s) + 0 2

doğru karşılaştırılmıştır?

C) 0 1

12. Periyodik cetvelde

B) 0 1 > 0 2 > 0 3 D) 0 1

; .ö

= 02 > 03

numaraları

arasında

x+1 (g)

+ 1e-

il. Y(g) ~ y+ 1 (g) + 1e111.Z(g) ~

z+

1 (g)

+ 1e-

_____

yalıtılmış bir kapta sabit basınç altında

B)

il

Yalnız

18.

iV

C) il ve 111

ve iV E) 1, 111

D) il ve iV

Bir tepkimenin entalpi değişimi aşağıdakiler­ den hangisine bağlı değildir?

X2 (g) + Y2 (g) -t 2XY(g)

1. Molekül

~H 111

A) Maddenin

miktarına

B) Tepkimenin izlediği yola

sayısı

ilişkin,

C) Ortam

basıncına

D) Ortam sıcaklığına

korunur.

il. ~H değeri sıfırdan küçüktür.

C) 1>11>111g_

E) 11>1>111

____

Yalnız

bağlı değildir?

jj

.o

___

A)

E) il ve 111

___

yargılarından

A)

~

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A(8)

E) Maddenin fiziksel haline

111.Tepkime süresince sistemin hacmi artar.

Yalnız

I

hangileri B)

doğrudur?

Yalnız

D) 1ve 111

_____ _, :o .___

il

C) 1ve il g_

E) 1,il ve 111

~

g_

g ___ .___

niceliklerinden hangilerine

g_ C) 1ve il İ

gerçekleşen,

miktarı,

iV. tepkimedeki maddelerin fiziksel hali

yanlıştır?

B) Yalnız 111

Buna göre, tepkimeye

~H 11

B) 111>1>11

hangileri

tepkimesinde ürünün ısı kapsamı, girenlerin toplam ısı kapsamından büyüktür.

~H 1

verilmiştir?

D) 1>111>11

tepkimeye giren madde 111.

A) Yalnız I

~

tepkimelerinin entalpi değerleri arasındaki g_ ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak _ç;,

A) 111>11>1

1. sıcaklık ve basınç, il. katalizör,

kap so-

111.Ürünlerin entalpileri toplamı girenlerin ental- } :o pileri toplamından küçüktür.

15. Pistonlu g_

Buna göre, ı. X(g) ~

gerçekleştirilirse

D) 1ve 111

aynı grupta bulunan X, Y ve

Z elementlerinin atom Y>X>Z ilişkisi vardır.

bir kapta

Yalıtılmış

yargılarından

= 02 = 03

f

1. Entalpi değerleri sıfırdan büyüktür. ğur.

Tepkimelerinden 1 er mol H2 0 oluştuğunda g_ açığa çıkan ısılar aşağıdakilerin hangisinde ~

A) 0 3 > 0 2 > 0 1

g 17. Bir tepkimenin entalpisi,

ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlarla ilgili,

il.

H2 (g) + 1/20 2 (g) ~ H2 0(k) + 0 3

'" C) 1ve il :o

il

_ ____________

_, :§ı15~----------

- - --

----

~


1.

Endotermik bir tepkime ile ilgili,

1. lsı alarak il. ~H

değeri sıfırdan (ayrışma)

111.Analiz

} 4.

küçüktür.

kimelerde hacim miktir.

tepkimesidir.

B) Yalnız il

D) 1 ve 111

artıyorsa

tepkime ekzoter-

111.Bileşikler, kendisini den daha kararlıdır.

C) 1ve il g_ ~

E) il ve 111

Yukarıdaki yargılardan

ğu kesin değildir?

oluşturan

7.

Bir tepkime ile ilgili verilen bilgiler şöyledir :

il. Sudaki çözünme entalpileri negatif olan maddeler gaz haldedir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I

1. Sabit basınçta gaz fazında gerçekleşen tep- }

gerçekleşir.

Kimyasaldır.

ıı.ı Ürünlerin ısı kapsamı girenlerinkinden kü-

2

çüktür .

elementler-

Buna göre, bu tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir?

hangilerinin doğrulu}

A) Suyun

:O

B) A)

Yalnız

B) 1ve il

I

D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

g_

A) ~H

değeri

B) Tepkime

negatif bir tamsayıdır.

gerçekleşirken

ortam

sıcaklığı

de- g_

ğişmez.

g,

Ekzotermik tepkimelerde tepkime entalpisi (-), endotermik tepkimelerde tepkime entalpisi ( +) olarak kabul edilir.

verilmiştir?

g_ .ö

E) Ürünler daha kararlıdır.

A) Na~

+

F-

~

-

C) NaOH + HCI

~ Nacı+

D) C+0

C0 2

2 ~

~

H2 0

dır.

il. Endotermiktir. 111. Düşük

sıcaklıkta

yargılarından

ürünler daha

-

g.

+

I

N2

B) Yalnız il

!

C) 1ve il İ

~H nin

A) Naftalin(k) ~ Naftalin(g)

Aşağıdaki ğişiminin

olaylardan hangisinde entalpi de(~H) işareti pozitiftir?

A) Nötr bir atomun elektron B) Gaz haldeki naftalinin

D) H2 0(s)

~

H2 (g) +

~

+

E)

Doğalgazın

02

gazlarının sıvılaştırılması

gazlarına ayrıştırılması

gazı

ile

yakılması

+ 1

2

0 2 (g)

E) Al(g) ~ Ai+3 (g) + 3e-

1

D) Suyun H2 ve 0 2

işareti

alması

kırağılaşması

B) 0 2 (g) ~ 0 2 (suda)

C) H2 (g) ~ 2H(g)

E) il ve 111

oluşumu

suda çözünmesi

C) Havadaki N2 ve 0 2 Teı;ıkime

hangileri doğrudur?

D) 1ve 111

gazının

E'

kararlıdır.

g. A) Yalnız

Karın yağması

D) Yemek tuzunun elementlerinden

Buna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin tepkime ısısı (ı'iH) işareti yanlış verilmiş­ tir?

~H<O

C)

koparılması

bazın nötralleşmesi

-

Buna göre bu tepkime için, değişimi

B) Asit ile

g_

Endotermik tepkimelerde, tepkime ısısı (~H) 9. pozitif bir değerken, ekzotermik tepkimelerde g_ ise negatif bir değerdir.

1. Entalpi

A) Nötr bir atomdan elektron

E'

Bir tepkimede, tepkimeye giren maddelerin ısı 6. ürünlerin ısı kapsamları g_ toplamından büyüktür . ~ kapsamları toplamı,

olaylardan hangisi endotermiktir?

E) Oksijen

_Mi_

Na++ e-

B) F + e-

E) 2N

3.

denklemi

Aşağıdaki

ö

§

Teı;ıkime

2'

8.

yanması

§ .

:O

C) Girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerinkinden düşüktür. kendiliğinden

E) Kömürün

Buna göre, aşağıda verilen tepkimelerin hangisinde tepkime entalpisinin işareti yanlış g_

D) Tepkime başladıktan sonra devam eder.

1

koparılması

D) Suyun elektroliz edilmesi

2'

Endotermik tepkimelerle ilgili aşağıdakiler- g 5. den hangisi doğrudur? .2>

çözünmesi

C) Bir atomdan elektron D

2.

donması

Şekerin

+

1

.§,

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~---' "' --~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ .Ö ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1O. Aşağıdaki olaylardan hangisinde ürünlerin } 13. toplam potansiyel enerjisi girenlerin toplam :r: potansiyel enerjisinden küçüktür?

1

verilen tepkimelerden gerçekleşirken ortam ısınır?

C) Asetonun buharlaşması D) Nötr atomdan bir elektron koparılması

B) Yalnız 111

A) Yalnız I

E) Gazların suda çözünmesi

1. Bir atomdan elektron koparılması

g 14.

il. Bir asitle bir bazın nötrleşmesi

!

111.Metallerin asitte çözünmesi Yukarıdaki olayların hangilerinde dH değeri­ nin sıfırdan küçük olması beklenir?

A)

Yalnız

B) 1ve il

111

D) il ve 111

il. Au(k) ~ Au(s)

.°'

A)

Yalnız 1

15.

~

2c1-(g)

5

2 0 2 (g) ~ 2C0 2 (g)

8) Yalnız

C) 1ve il }

il

i5

E) il ve 111

tepkimelerinden hangilerinde sistemin caklığının artması beklenir?

~

sı- }

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

A) H2 0(s) ~ H 2 (g) + 1/20 2 (g)

B) I2 (k) ~ I2 (g) C) H2 0(s) ~ H2 0(k) + OW(aq) ~ H2 0(s)

E) Br(g) ~ Br+ (g) + e-

miştir.

F-(g)

Bu maddenin X halinde düzensizliği en

fazladır.

Buna göre,

denklemleri verilen tepkimelerden hangilerinin dH değeri negatiftir?

ı.x~Y ıı.z~x

111.Y~z A) Yalnız 1

B) 1ve il

tepkimelerden hangisi ekzotermik kimyasal bir tepkime örneğidir?

Aşağıdaki

18. Bir maddenin fiziksel halleri X, Y, Z ile gösteril-

Yukarıda

111.C(k) + 0 2 (g) ~ C0 2 (g)

D) il ve 111

1

111.C0 2 (k) ~ C0 2 (g)

il. C0 2 (g) + su ~ C0 2 (suda)

A) Yalnız 111

+ H20(s)

1. 4P(g) ~ P4 (g) il. F(g) + 1e-

E) il ve 111

D) 1ve il

D) W(aq)

E) 1, il ve 111

12. Yalıtılmış kaplarda ayrı ayrı gerçekleştirilen, Cl 2 (g) + 2e-

r

1

C) 1ve il

B) Yalnız il

D) 1ve 111

dönüşümlerinden

E) il ve 111

hangilerinin ekzotermik ol-

duğu kesindir?

İ

B) Yalnız il

A) Yalnız I

D) 1ve 111

·g ~

~-----------------~

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

A) Yalnız I

~

C) 1ve il

g 17.

D) 1ve 111

ı.

denklemleri gösterilen olaylardan hangileri ekzotermiktir?

Yukarıdaki denklemlerin hangilerinde ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından :;; daha büyüktür?

C) 1ve 111

1

2Cl2 (g)

Yukarıdaki

hangileri

1. Cl(g) + e- ~ Cl-(g)

111.C 2 H 2 (g) +

cı-(g)

E) il ve 111

D) 1ve III

11.

Cl(g)+e-~

111.NaCl(s) ~ Na(s) +

+ 9, 16 kJ ~ Np(g)

2 0 2 (g)

1. Cl 2 (g) ~ 2Cl(g) ıı.

~H<O

Yukarıda

B) KCI tuzunun suda çözünmesi

16.

:;;

il. HCl(aq) + NaOH(aq) ~ NaCl(aq) + H2 0(s) 111.N2 (g) +

A) İyotun süblimleşmesi

!

1. 3C(k) + 4H 2 (g) ~ C 3 H 8 (g) + 103 kJ

:;;~-----------

- -----

~

~ :;;~-----------------~

C) 1ve il E) il ve 111


1.

Aşağıdaki

maddelerden hangisinin standart entalpisi sıfırdır?

şartlardaki oluşum

5'

C) C0 2 (k)

E) C2 H5 0H(s)

7.

CO(g) +

B) Fe(s)

!

2C(k) + 0 2 (g) ~ 2CO(g)

4.

l

2 0 2 (g) ~ C0 2 (g)

;;

1. CO(g) nin molar

entalpi-

denklemine göre, C 2 H2 (g) nin standart oluşum

entalpisi kaç kJ/mol dür?

kullanılarak,

Buna göre, bu tepkimeler

oluşum ısısı,

~

A) +219

oluşum ısısı,

il. C0 2 (g) nin molar

oluşum

2C2 H2 (g)+50 2 (g)~ 4C0 2 (g)+2H 20(s)+2600 kJ

Standart şartlarda gerçekleşen yukarıdaki tepki- ;. 2 melerin entalpi değerleri (~H1 ve ~H2 ) biliniyor.

jj_,

C0 2 (g) ve H2 0(s) için standart

leri sırasıyla -393 kJ/mol ve -285 kJ/mol dür.

1

B)-219

C) +239

D) -239

E) +229

111. C(k)+0 2 (g) ~ C0 2 (g) tepkimesinin entalpisi niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız 111

D) 1ve 111

C) 1ve il

E) 1,il ve 111 o

"'

15

2.

Aşağıdaki olayların oluşan bileşiğin

A) S0 2 (g) +

hangisindeki ısı değişimi molar oluşum ısısını verir?

5.

Standart

20 2 (g) ~ S0 3 (g)

1

2 0 2 (g)~

D) CaO(k) + C0 2 (g)

1.Tepkime

ısısı

S0 2 (g) nin molar

nılmaktadır.

oluşum ısısı­

A) +228

111.Ürünün potansiyel enerjisi girenlerden büyüktür. ' " .c yargılarından hangileri doğrudur?

E) W(suda) + OW(suda) ~ H2 0(s)

A)

Yalnız

B) Yalnız il

I

D) il ve 111

nin molar oluşma ısısı

Buna göre, ~Hig) kaç kJ dür? (X=12)

il. S(k) nin standart molar yanma entalpisi -71 kkal dir.

CaC0 3 (k)

2X(k) + H2 (g) ~ X2 H2 (g) denklemine göre, 1,2 gram X elementinin yeterli miktarda H2 ile tepkimesinde 11,4 kJ ısı kulla-

dır.

CO(g) ~

~ 8. o>

tepkimesi ile ilgili,

1

B) N2 (g) + 3H 2 (g) ~ 2NH3 (g) C) C(k) +

şartlarda gerçekleşen,

S(k) + 0 2 (g) ~ S0 2 (g) + 71 kkal

B)-228

C) +114

D)-114

E) +556

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

ö

1. N2 (g) + 3H 2 (g) ~ 2NH3 (g)

~H=-92 kJ

il. NH3 (g) ~ NH3 (s)

~H=-24 kJ

denklemlerine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

6.

X(k) bileşiğinin standart şartlarda yanmasına ait, X(k)+20 2 (g) ~ Y(g)+Z(g)

ö.

5

tepkime denklemi ve entalpisi 1. Y ve Z

ö ii,

A) 1.si kimyasal , il. si fizikseldir.

~H=-0

9.

gazlarının

0,1 mol XY4 (g) nin topla- o

mına eşittir.

il. X katısının molar yanma

C) NH3 (g) nin molar oluşma

ısısı

-46 kJ dür.

111. Y ve Z o

D) NH3 (s) nin molar oluşma

ısısı

+23 kJ dür.

o

ısısına eşittir.

molar oluşum ısıları toplaX katısının molar oluşum ısısı çıkarıl­

il. 38 kkal

yargılarından

hangileri

tepkime

tamamı yandığında

ilişkin,

ısı açığa çıkarsa

111. XY4 (g) nin

doğrudur?

ya rgılarından o

19 kkal

ısısı

-190 kkal dir.

0,4 mol Y2 0(g) olu-

şur.

dığındaki değere eşittir.

E) Her iki tepkime de ekzotermiktir.

denkleşmiş

1. XY4 (g) nin molar yanma

gazlarının

mından

ait,

ısı açığa çıkmaktadır .

Buna göre tepkimeye

B) NH3 (g) nin molar yoğunlaşma ısısı -24 kJ dür. ci,

yanmasına

şöyledir:

XY4 (g) + 20 2 (g) ~ X0 2 (g) + 2Y2 0(g)

verilmiştir .

oluşum ısıları

molar

XY4 (g) nin denklemi

kkal

Tepkimedeki ~H değeri ile ilgili,

oluşum ısısı

- 190 kkal/mol dür.

hangileri kesinlikle

doğrudur?

o

A)

"'

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C)

Yalnız

!

111

A)

E) il ve 111

Yalnız

I

B)

D) 1ve 111 o

ii,

o ı

D

°'

_______ _

3.

_____

_____

__J

Yalnız

il

C) 1 ve il

E) il ve 111


10. Standart

1 13. CS (g) +30 (g) ~ C0 2 (g) + 2S0 2 (g) + 256 kkal ; 16. C ve H den 2 2

koşullarda gerçekleşen,

E1

:;;

:;;

S(k) + 0 2 (g) ~ S0 2 (g)

öH=-71

kkal

tepkimesinden 32 kkal ısı açığa çıkması için kullanılması gereken 0 2 (g) nin kütlesi kaç gramdır? (O= 16)

tepkimesine göre,

1. S0 2 (g) nin

oluşum ısısı

111.0,2 mol S0 2 (g) oluşumu ısı

1a,

- 71 kkal/mol dür.

ısısı

il. S(k) nin molar yanma

sırasında

B)

Yalnız

ii

C) 1ve il

il

0

öH = + 22 kkal

tepkimesiyle ilgili, oluşum

g

·g. 14.

g 17. CnHm bileşiğinin molar yanma

gı ij

.§>

entalpisi 22

kkal/mol dür.

o il. Ürünün ısı kapsamı, girenlerin ısı kapsamları 2 :;; toplamından küçüktür. ~

için öH=+44

Yalnız

2N 2 (g) +4H 2 (g) tepkimesi

B)

I

reaksiyonunun entalpi değişimi (öH) -25 kJ dür.

Yalnız

C)

il

E) 1,6

Yalnız

111

E) il ve 111

ısısı (öH) - 780

kkal/mol dür. CnHm bileşiğinin 7,8 gramı yakıldığında 0,6 mol C0 2 gazı oluşurken 78 kkal ısı açığa çıkıyor.

f

Buna göre bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? (H=1 , C=12)

~

A) C2 H2

C) 0,8

B) 0,6

D) 1,2

yanlıştır?

D) 1ve 111

jj

Bu tepkime eşit mol sayısında reaktifler alı­ narak gerçekleştirildiğinde 5 kJ ısı açığa çık­ tığına göre, başlangıçta alınan karışım kaç g moldür? A) 0,4

kkal dir.

hangileri

E) C 10H8

D) C4 H 10

I

E) 1, il ve 111

1. N2 H4 (g) nin standart

C) C 6 H 12

B) C5 H 12

A) C6 H6

2

doğrudur?

D) il ve 111

A)

E) 8

D) 12

C)24

B) 48

g_

A) Yalnız I

yargılarından

(H=1 , C=12) A)96

14,2 kkal

gerekir.

ifadelerinden hangileri

111.2N 2 H4 (g)

Bu bileşiğin 15,6 gramı yakıldığında 156 kkal göre, bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? ısı açığa çıktığına

-71 kkal dir.

oluşan organik bir bileşiğin 1 molü tam olarak yakıldığında 780 kkal ısı açığa çıkıyor.

El

C) C4 H6

B) C2 H 6

E) C6 H 12

D) C6 H6

:;;

g ~Öı

12.

15. 0,05 mol CnH2 n_2 bileşiği tamamen

Eşit mollerde alınan S(k) ve 0 2 (g) arasında

S(k) + 3/20 2 (g) ~

0,2 mol C0 2

S0 3 (g) + 96 kkal

tepkimesi tam verimle 24 kkal ısı açığa çıkıyor.

gazı oluşmakta

1. Formülü C4 H6 il. Molar yanma

111.Yakıt olarak B) Normal

C)

harcanır.

koşullarda

yargılarından

5,6 litre S0 3 (g)

Başlangıçta alınan karışım

g. ~·

bileşikle

Buna göre bu

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi g İ yanlıştır? (0=16, S=32) A) 8 gram S(k)

ısı açı-

ğa çıkmaktadır.

gerçekleştirildiğinde

18. C2 H5 0H(s) + 30 2 (g) ~ 2C0 2 (g) + 3H 2 0(s)

yakıldığında

ve 30,4 kkal

ilgili,

ğa

şullardaki

dır .

ısısı

öH = -1400 kJ

tepkimeye göre, 350 kJ enerji açı­ çıktığında oluşan C0 2 gazının normal ko-

Yukarıdaki

hacmi kaç litredir?

-608 kkal dir.

hangileri

D) 33,6

doğrudur?

C) 22,4

B) 11,2

A) 8,96

kullanılamaz.

E) 44,8

g.

oluşur.

2'

A)

0,75 moldür.

Yalnız

I

B)

D) 1ve il

D) O,125 mol 0 2 (g) artar.

Yalnız

il

C)

Yalnız

:;;

111

E) il ve 111

E) Kapta 0,25 mol gaz bulunur.

g_ .__ _________________

E' .__ _________________ ___, .ô

g_ QI .__ _________________ __, .ô

__,


1.

X+

3

2

Yukarıoa oluşurken

g_

0 2 ~ X0 3 + 70 kJ

'!'

4.

öH=-68

kkal

.o

ısı açığa çıkıyor.

hangisinde C) 44

8)32

A) 112

(X= 1)

B) 56

2'

Y nin atom kütlesi

X2 (g) nin mol

sayısı

C)54

0)52

-g_

i5

E) 80

0)64

doğru verilmiştir?

g

yakıldığında

Buna göre X in mol kütlesi kaç gramdır?

Buna göre, Y elementinin atom kütlesi ve &· kullanılan X2 (g) nin mol sayısı aşağıdakilerin

)

A) 24

tepkimesinde 22,4 gram X(k) 39,4 kkal ısı açığa çıkmaktadır.

tepkimesinde 3,6 gram~ Y(s) oluşurken 13,6 kkal

Buna göre, X in mol kütlesi kaç gramdır?

(0=16 g.mol-

öH =-197 kkal

7.

verilen tepkimeye göre 8 gram X0 3 7 kJ ısı açığa çıkmaktadır. 1

}

E)28

~

o

A)

18

0,50

B)

14

0,25

g

C)

16

0,20

i5

2.

XO(g) + 1/20 2 (g) ~ X0 2 (g)

ğ

dH=-283 kJ/mol

5.

Buna göre X in mol kütlesi kaç

gramdır?

3.

C) 16

B) 12

XH(k)+H 2 0(s)

~

O) 24

katısının

açığa çıktığına

o

B) 24

C) 32

O) 40

kaçtır?

molar

molar

oluşum

oluşum ısısı

Buna göre, asetik asilin molar kaç kkal dir?

E) 56 }

ısısı ısısı

-58 kkal

9. tepkimesine göre m gram CaO maddesinin } P2 0 5 ile reaksiyonundan 8500 kal ısı açığa çık- ;;

oluşum ısısı

B)-117

D) -35

;;

6.

(H=1)

H 2 0(g)n İ n

A)-49

A) 12

gazının

dir.

Buna göre, X elementinin atom kütlesi kaç- ;;"' tır? (0=16)

Asetik asitin (CH3 COOH) molar yanma -187 kkal, C0 2 -94 kkal,

"'

XOH(s)+H 2 (g)+25 kkal

göre, X in atom kütlesi

~ ;;

maktadır .

i,

ısı

8. kkal

~.

g_ E) 28 ';

H2 0 ile tepkimesinde 5 kkal

3XO(k) + P2 0 5 (g) ~ X3 (P0 4) 2 (k) denklemine göre 4,2 gram XO katısının P2 0 5 gazıyla reaksiyonundan 4250 kal ısı açığa çık-

Yukarıdaki tepkime denklemine göre 4 gram }. XH

0,10 0,10

öH=-170

(0=16)

A) 4

18 16

İ

tepkimesine göre 1,4 gram XO(g) nin tamamen yakılması sonucunda 14,15 kJ ısı açığa çıkmaktadır.

O) E)

C)-107

E) +35

0,4 mol Fe(k) oksitlendiğinde Fe2 0 3 (k) oluşur­ ken 39 kkal

ısı açığa çıkıyor.

maktadır.

Tepkime standart şartlarda gerçekleştiğine göre Fe 2 0 3 (k) nin standart molar oluşum en-

Buna göre m değeri kaçtır?

talpisi kaç kkal dir?

(0=16, Ca=40)

A) 25

B) 20

C) 19

O) 17

A) -195

E) 11

A) 2,1

B) 4,2 O) 10,5

E) 12,6

1

2'

.ri

o

E'

B) +195

D) +390

C) 8,4

C) -390

E) -97,5


10.

}

ôHcH (g) = -75 kJ/mol 4

13. C2 H4 (g}+30 2 {g)~2C0

2 (g)+2H 2 0(g)+1320

ii

ôHco (g) = -390 kJ/mol

denklemine göre 5.10-

ôHH o(g) = -240 kJ/mol

mamen yanmasından kaç kaloridir?

2

2

Yukarıda bazı bileşiklerin

standart

oluşma ısıları

verilmiştir.

g

kkal }

16. Standart koşullarda,

ii

mol C2 H4 gazının taaçığa çıkan ısı miktarı 5

X(k) +

Buna göre 0,64 gram CH 4 gazının C0 2 (g) ve oluşturmak üzere yanması sonucu g_

C) 160

B) 132

yanlıştır?

Tepkime denklemi A) 2X(k) + 0 2 (g)

B) 26500

A) 23400

D) 45720

C) 31800

g

~

B) XO(k)

İ

E)52420

kkal

E) 1600

D) 320

~

açığa çıkan ısı kaç J dür? (CH 4 = 16)

ôH=-260

Buna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin 1 atm basınç ve 25 °c deki tepkime ısısı

5

H2 0(g)

0 2 (g) ~ XO(k)

tepkimesi ve tepkime entalpisi veriliyor.

~

A)66

1

2

C) X(k) +

1

2

E) X(s) +

0 2 (g)

1

2

2XO(k)

1

X(k) +

2 ~

Tepkime

ısısı

ôH=-520 kkal

0 2 (g)

ôH = + 260 kkal

XO(s)

ôH <-260 kkal

2X(k) + 0 2 (g)

ôH = + 520 kkal

0 2 (g) ~ XO(k)

ôH<-260 kkal

~

D) 2XO(k)

~

g_ _§ .ö

11.

Bileşik

Molar

oluşum ısısı(kJ/mol}

-278

·g_

t

oluşum ısıları sırasıyla

- 18 kkal , -94 kkal, -58

!

kkal dir. -394

g_

Yukarıda verilen bilgilere göre 4,6 gram İ C 2 H50H(s), standart kılırsa

kaç kJ

şartlarda

tamamen ya-

CH4 (g) + 20 2 (g) ~ C0 2 (g) + 2H2 0(g) tepkimesinin entalpi

ısı açığa çıkar?

g_

D)6a

E)8a

ii

C) 136,6

18. O,1 mal C4 H1 0

12. 0,2 mal N0 2 (g) nin, göre 0,8 mol C2 H50H yeterince } ;; 0 2 ile yakıldığında 236 kkal ısı açığa çıkıyor.

tepkimesine

2N0 2 (g) ~ N2 0 4 (g) tepkimesine göre N2 0 4 (g) ye dönüşmesi esnasında 5,8 kJ ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre bu tepkimenin standart tepkime entalpisi kaç kJ dür?

Ii

Buna göre C2 H5 0H(s) nin molar yanma en·g. talpisi kaç kkal dir? !?.

~

ii

D)-295

gazı,

0 2 (g) ~ 4C0 2 (g) + 5H2 0(s) 2 denklemine göre 0 2 ile tamamen yakıldığında 52,5 kkal ısı açığa çıkıyor. C4 H10 (g) +

~

C0 2 (g) ve H 2 0(s) nin standart oluşma ısıları -94 kkal/mol ve -68 kkal/mol olduğuna göre C 4 H10 gazının standart oluşma ısı-

sırasıyla

C) +295

8)-590

A) +590 C) +87

8) - 58 D)-87

C) 4a

B)2a

E) 34,2

D) 68,4

A) +58

A)a

E'

E) -228

D)-210

B) 348,5

A) 957,2

C) -192

kkal

çıkar?

kaç kkal dir?

B) +192

A) +210

(H=1, C=12, 0=16)

değeri

ôH=-a

denklemine göre 4 mol CH 4 gazının, normal koşullardaki hacmi 89,6 litre olan 0 2 gazıyla tam verimle tepkimesinden kaç kkal ısı açığa

Buna göre,

-286

CH4 (g) + 20 2 (g) ~ C0 2 (g) + 2H2 0(g)

14. CH4 (g), C0 2 (g) ve H2 0(g) nin standart molar g 17.

E) +190

kaç kkal/mol dür?

E) +116 C) +191

8)-191

A)-525 D) +525

E)-251

g, E' .ö

1

1

E' ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ii ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bilgi olu İleri Kim o Soru Bankası A(B)


1.

}

, Potansiyel enerji (kkal)

4.

i5

X(g) + Y(g) ~ Z(g) +

ısı

; 7. :;s

tepkimesiyle ilgili,

Reaktifler

1. L'.H> O dır . il. Potansiyel enerji

X0 2 + Y0 2 ~ Y0 3 + XO + 15 kkal Buna göre Y0 2 +1/20 2 ~ Y0 3 tepkimesi için,

diyagramı,

PE (kJ) -------------Şekilde

enerji

1. Entalpi değişimi (L'.H)-55 kkal dir. il. Potansiyel enerji diyagramı

X(g)+Y(g)

Tepkime

koordinatı

Gaz fazında gerçekleşen kimyasal bir tepkimenin mekanizması şu şekildedir : 2XO + 0 2 ~ 2X0 2 + 30 kkal

g_

PE (kkal)

ğ,

kimyasal

bir tepkimenin

potansiyel

.o

Y0 2 + 1/2 0 2

diyagramı verilmiştir.

Buna göre, bu tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yan lı ştır?

30 şeklindedir.

ısısı

A) Tepkime

111.Girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden küçüktür.

L'.H<Odır .

B) Ürünlerin ısı kapsamı girenlerden büyüktür.

g_ C) Başlatıldıktan sonra kendiliğinden devam İ

yargılarından

şeklinde çizilebilir. 111.Sabit hacimli bir kapta enerjisi azalır.

hangileri doğrudur?

yargılarından

eder. A)

D) Minimum enerjiye eğilim ürünler yönünedir.

Yalnız

2Ag(k)+PbCl 2(k)+105 kJ ~ 2AgCl(k)+Pb(k)

Entalpi (H, ısı

il

g_ 5.

C) 1ve il

A)

Yalnız

P.E (kkal)

P.E (kkal)

giren ler

.........

\ ..E2)_40

y

2Z

1. tepkime T.K

girenler

Yukarıdaki

potansiyel enerji (P.E) - tepkime koordinatı (T.K) grafiği,

:• Tepkime koordinatı

(zaman)

~

Standart koşullarda gerçekleşen bazı tepkimelerin potansiyel enerji (P.E) - tepkime koordinatı (T.K) grafikleri şeki lde gösterilmiştir.

il. CH4 (g) + 20 2(g) ~ C0 2(g) + 2H20(s) 1 111.N2(g) + 0 2(g) ~ N20(g)

J .ö

Buna göre,

1. 1. tepkime

2

yanlıştır?

tepkimelerinden hangilerine ait olabilir?

g_

B) Toplam entalpi zamanla artar.

-~

Yalnız

C) L'.H= +105 kJ dür.

B) Yalnız il

I

D) 1ve 111

C) 1 ve il

grafiğindeki

111. 2. tepkime endotermiktir . yargılarından

jj

hangileri doğrudur?

(Tepkimelerdeki X, Y ve Z

D) İç enerji değişimi negatiftir.

A)

Yalnız

X2(g) + Y2(g) ~ X2Y2(g)

9.

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

P.E (kkal)

tepkimesinin potansiyel enerji diyagramı şekil- } deki gibidir. :;s

z

maddelerdir.)

B) Yalnız il

I

D) il ve 111

6.

aynı

E) il ve 111

E) Yer değiştirme tepkimesidir. , • Potansiyel enerji (kkal/mol)

y=20 dir.

il. 1. tepkimenin entalpisi - 15 kkal dir.

A) Endotermiktir. A)

2. tepkime T.K

g_

1. CaC0 3 (k) ~ CaO(k) + C0 2(g)

Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

+45 ...... ............. ....

X(g)+Y(g)

...--

70

X

kapsamı)

,__---------~

C) Yalnız 111 E) il ve 111

1/2X(g) + 1/2Y(g)

ürünler

3.

B) Yalnız il

D) 1ve il

~ 8.

P.E (kJ)

hangileri doğrudur?

I

E) 1, il ve 111

:;s

_l/·· r ~

Yalnız

ğ,

diyagramı şöyledir:

reaksiyonunun entalpi

B)

D) il ve 111

E) Yalıtılmış kapta tepkime süresince sıcaklık } artar. ;;

2.

I

gerçekleşirken

1 H)g) +202(g)

Potansiyel enerji (kkal)

~--------

--.- Tepkime

Yukarıdaki

potansiyel enerji (P.E) - tepkime ko(T.K) grafiğinde H20(a) ve H20(b) bileşiklerindeki a ve b fiziksel hali ifade etmektedir.

koordinatı

70

X+Y~Z tepkimesine ait potansiyel enerji fikte verilmiştir.

diyagramı

'-- - --------

gra-

ısısı

il. reaktiflerin

Buna göre, a ve b fiziksel halleri,

Buna göre, 0,4 mol X2 (g) ve 0,3 mol Y2 (g) nin g_ tepkimesinden açığa çıkan ısı kaç kkal dir?

(L'.H),

bağ

- Tepkime koordinatı

Buna göre bu tepkimeye ait,

1.tepkime

ordinatı

_§ı

:;s

enerjisi,

111.başlaması için gerekli enerji miktarı

A) 160

B) 120 D) 40

niceliklerinden hangileri bulunabilir?

C) 80 g_

E)20

E-

No

a

b

1

Katı

Sıvı

il

Gaz

Sıvı

111

Katı

Gaz

D

tabloda verilenlerden hangileri gibi olabilir?

A)

Yalnız

I

B) 1ve il D) il ve 111

~---

--------

A)

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111

------~

g ~

:;;~------------------~

g ~

Yalnız

B) Yalnız il

I

D) 1ve 111

C) 1 ve il E) il ve 111

:;;~------------------~ Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A(8)


10.

g,

t

lsı kapsamı

13.

1

0 2 (g) ~ N0 2 (g)

2 N2 (g) + N2 0 4 (g)

~

AH=+8 kkal

bilindiğine

tepkimelerinin LiH değerleri

1. N2 0 4 (g) nin molar Tepkime

----------

yönü

g.

Farklı fiziksel hallerdeki X2 Y bileşiğinin element-

lerine

ayrışması sırasında ısı kapsamlarının

ğişimi

grafikteki gibidir.

İ

de-

1. 1. tepkimedeki X2Y nin fiziksel hali gaz, 2. de-

si

sırasında

yargılarından

g_

Buna göre,

ili. Bir mol N0 2

E'

A)

miktir. Yalnız

hangileri kesinlikle

B) Yalnız il

I

C)

Yalnız

ili

+2 kkal dir.

entalpi

değişimi

tepkimesinin kJ/mol dür?

entalpi

(AH) -202,50

AH=+32 kkal

g,

g_ C) 1 ve il E>

değerleri

biliniyor.

Buna göre,

..!.0 2 (g) ~ H2 0(9)

H2 (9) +

2 tepkimesinin entalpisi (LiH) kaç kkal dir?

E) 1,il ve ili

C) +58

B)-78

A) +78

g, 14. 2XO(g) ~ 2X(k) + 0 2 (9) AH~ = + 116 kJ ]'

1

değişimi

X0 2 (g) ~ X(k) + 0 2 (g)

E)-48

D)-58

AH~= +295 kJ

g 17. C2 H6 (g) + !_ 0 2 (g) ~ 2C0 2 (g) + 3H2 0(g)

H2 (g) +

tepkimesinin entalpisi kaç kJ dür?

2

0 2 (g)

~

2C0 2 (9) + H2 0(9) AH2=- 290 kkal

1

AH3=- 58 kkal

0 2 (9) ~ Hp(9)

2

tepkimeleri ve standart entalpi yor.

C) +58

B)-58

}. :O

E) +353

D) +237

C) 101,25

AH'.1=- 342 kkal

5

C2 H2 (g) +

tepkime denklemleri ve standart göre,

X0 2 (9) ~ XO(g) + 1/20 2 (9)

(AH) kaç

2

21

.D

değerleri verildiğine

A)-237

1. C2 H2 (9) + 2H2 (g)

bilini-

g_

il. suyun molar

.2'

~

C2 H6 (g) tepkimesinin

değeri,

entalpi .D

değerleri

Bu bilgilere göre,

E) 405,00

D) 202,50

CO(g) + H2 (g)

g

2 0 2 (g)

B) -101,25

A) -202,50

~

tepkimeleri ve entalpi

g_ "' .o

entalpi

2HCl(g)+

AH=-42 kkal C(k) + H2 0(g)

doğrudur?

B) Yalnız il

Yukarıdaki

~

:.o

f

harcanır.

}

Buna göre,

Cl2 (g)+H 2 0(g)

E

t

4HCl(g) + 0 2 (g) ~ 2Cl2 (g)+2H 2 0(g) tepkimesinin kJ/mol dür.

CO(g) + H2 (9) ~ C(k) + H2 0(s)

doğrudur?

E) il ve ili

D) 1 ve il

11.

hangileri

AH=-68 kkal

2

+8 kkal dir.

gazına dönüşme-

N2 0 4

16. H2 (g) + ..!.0 2 (g) ~ Hp(s)

göre, g

yargılarından

A)

gazının

D) il ve ili

kinin sıvıdır. il. 2. tepkimenin AH değeri 1. dekinden büyüktür. 111.1. tepkime ekzotermik, 2. tepkime endoter-

oluşum ısısı

oluşum ısısı

7 kkal enerji

Yalnız I

.o

AH=+14 kkal

2N0 2 (g)

il. N0 2 (g) nin molar

}

buharlaşma ısısı,

ili. H2 0(g) nin elementlerine

ayrışma ısısı

niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?

E) 1, il ve ili

D) il ve 111

12. H2 (g) +

1

2 0 2 (g) ~ H2 0(g)

C(k) + 0 2 (g) ~ C0 2 (g)

15. C2 H4 (g) + H2 (9)

AH=-58 kkal AH=-94 kkal

tepkimeleri ve entalpi

CH4 (g) + 20 2 (g) ~ C0 2 (g) + 2H2 0(g) AH =-192 kkal tepkimeleri ve LiH değerleri bilindiğine göre, CH 4 (g) nin molar oluşum ısısı kaç kkal dir?

B)-40

A)-344 D) 18

C) -18 E) 40

~ C2 H6 (g)

2C(k) + 3H2 (g) ~ C2 H6 (g) değerleri

!

18. 2C(k) + 3H2 (9) ~ C2 H6 (g)

AH=-32 kkal AH=-20 kkal } :.o veriliyor.

Buna göre C2 Hig) nin elementlerinden

oluş­

H2 0(g)

~

talpi

B)-12

}

verilen tepkime denklemleri ve engöre 3 gram C2 H6 gazının oluşturmak

(H=1, C=12)

E)-52

.D

&

_§ı

~

_§ı

-- -------'

~'-----

C) 139,2

B) 126

A) 135

-----' ~'------------

üzere yakılma­

kaç kJ dür?

D) 284

'----------------

AH= +234 kJ

değerlerine

sından açığa çıkan ısı

C) +26

AH=+390 kJ

H 2 (g) + 1/20 2 (9)

C0 2 (g) ve H 2 0(g)

D) +52

AH=-90 kJ

C0 2 (9) ~ C(k) + 0 2 (g)

Yukarıda

ma entalpisi kaç kkal/mol dür?

A) +12

C) 1 ve ili

B) 1 ve il

A) Yalnız I

- -------------'

E)90


1.

N2 (g) + 0 2 (g) ~ 2NO(g)

ı'lH=+180

N0 2 (g) ~ NO(g) +

ı'lH=+58

__!_0

2

kj

}

4.

2 (g)

:;;

kj

tepkimeleri ve entalpi değerleri bilindiğine göre,

2,. 2

11.H2 (g) ~ 2H(g)

C) +32

A)-48

B) +48

dönüşümü

0=0 bağlarının ortalama (kj.mol - 1) aynıdır.

~

E) +142

A)

1. N2 (g) + 2H2 (g) ~ N2 H4 (g)

C0 2 (g) + 94 kkal

111.CS2 (s)+30 2 (g)~C0

2 (g)+2S0 2 (g)+256

ı'lH=22,8

g 8. kkal/mol

~ I,

il. N2 (g) + 2H 2 (g) ~ N2 H4 (s)

kkal

denklemlerine göre S0 2 (g) nin oluşum ental-

}

pisi kaç kkal/mol dür?

.&

bağ

0-0 ve enerjileri

C)-128

D) +80

1. C(k) + 2S(k) + 20 kkal ~ CS2 (s) il. C(k) + 0 2 (g)

için sisteme ısı

Bağ enerjisiyle ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangileri yanlıştır?

Yalnız

B) Yalnız il

I

C)

D) 1ve il

2.

enerjisinin

atomları arasında oluşan

111.Oksijen

E' .o

E)-64

oluşum

verilmelidir.

tepkimesinin LlH değeri kaç kkal dir?

g_

D)-32

kkal kkal

4HCI + 0 2 ~ 2Cl2 + 2H 2 0

tepkimesinin entalpi değeri kaç kj dir?

B) +122

ı'lH=-76 ı'lH=-52

bağ

1. H2 molekülünün

mutlak değeri bağ kırılma enerjisine eşittir.

Buna göre,

I,

1/2N 2 (g) + 0 2 (g) ~ N0 2 (g)

A) +148

} 7.

i5

ı'lH=12,1

kkal/mol

Yalnız

111

E) il ve 111

2Cl(g)

~

Cl2 (g) + 58 kkal

2N(g)

~

N2 (g) + 226 kkal

20(g)

~

0 2 (g) + 119 kkal

Yukarıdaki

g_

tepkimelere göre, Cl 2 , N 2 ve 0 2 moleküllerinin kararlılıkları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak karşılaştırılmıştır?

tepkimeleri ve standart şartlardaki entalpi de- ]' ğerleri verilmektedir. Buna göre,

A)-142

B)-71

C) -35,5

~

N2 H4 (s)

dönüşümünün

entalpi

N2 H4 (g)

!!'

E) 142

D) 71

g_ :;;

g_ değişimi

(LlH) kaç

_Q, :;;

kkal/mol dür?

A) Cl2 >N 2 >0 2

8) N2 >Cl 2 >0

C) N2 >0 2 >Cl 2

D) 0 2 >N 2 >Cl 2

E) Cl2 >0

g A)-10,7

8)+10,7

6. ı'lH=+285

il. H2 (g) +

__!_0

2

2 (g)

~

kJ/mol

ı'lH=

-241 kJ/mol

Yukarıda verilen denklemlere göre suyun

H2 0(s)

~

H2 0(k) + 1,44 kkal

H2 0(g)

~

H2 0(k) + 11,94 kkal

~

9.

g

tepkimelerine göre, normal basınçta 100 °C deki 9 gram suyu 100 °C de buhar haline getirmek için kaç kkal ısı gerekir?

t

(H2 0=18)

H2 0(g)

2 >N 2

E) -34,9

D) -21,8

3.

C)+21,8

2

Bağ

Ortalama bağ enerjisi (kJ.moı- 1 )

H-H

436

F-F

158

H-F

568

molar yoğunlaşma ısısı kaç kJ/mol dür? A) 5,25 B)-44

A) +44 D)-526

C) +526 E) +241

} i5

B) 6,69 D) 13,38

C) 10,5 E) 11,94

g. 2' :;;

Tabloda verilen

1. H - F ha

bağı

bağ

enerjilerine göre,

H - H ve F - F bağlarından da-

sağlamdır.

il. HF(g) bileşiğinin oluşum entalpisi-271 kJ/mol dür.

111.Bir mol H - H

bağı oluşurken

436 kJ enerji

açığa çıkar. yargılarından

A)

Yalnız

I

hangileri

B) 1ve il D) il ve 111

ğ

ğ

2'

2'

doğrudur?

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i5 L__~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;; .._~~~~~~~~~~~~~~~~~----'


10.

}

CH3 F + HF

CH4 + F2 ~

13. Bağ enerjileri,

16. Tabloda

tepkimesinde toplam entalpi zamanla azalmak-

tadır.

H- O

: 464 kJ/mol

: 431 kJ/mol

=O

: 498 kJ/mol

atomları arası bağ

Bu tepkimedeki maddelerin enerjileri ,

= X kJ.moı-1 F = z kJ.moı-1

C-

H-

"o,

H-

O

= y kJ.moıF = t kJ . moı-1 1

F- F

C- H

-

şeklinde verild i ğine

olarak veriliyor .

tepk imesinin

ısısı

göre,

~

Cl 2 (g) + H2 0(s)

bazı bağların

bağ

ortalama

enerjileri

verilmiştir.

: 243 kJ/mol

2HCl(g) + 1/20 2 (9)

kaç kJ dür?

Bağ

Bağ enerjisi (kJ.moı- 1 )

C- H

416

CI - CI

242

C-CI

326

H-CI

432

Buna göre, tepk ime ile ilgili,

1. Ekzotermik

(ısı

Bu tab loya göre ,

veren) tir.

il. (x + y) - (z + t)

değeri

negatiftir.

111.Kırılan bağlar oluşan bağlardan daha zayıftır. yargıların dan

B) -60

A) +60 D)-30

"'

C) +30 E) +90

g_ E'

,,

hangileri doğrudur?

H

1

1

1

1

cı H tepkimes inin standart enta lpi değişimi kaç kJ dür?

C) Yalnız 111 _g,

B) Yalnız il

A) Yalnız I

H

H - C - H + 2Cl2 ~ H - C - CI + 2HCI

i5

E) 1, il ve 111

D) 1ve il

C) +100

B) -200

A)-100

E) +400

D) +200

11.

~ 14.

H H H H

H H

1

1

1

(ıiH°)

1

1

1

H- C=C-C=C - H+2H-H --+ H-c=c-c-c-H

o, :;

1

1

H H tepkimenin entalpi değişim i n i hesaplayab ilmek için aşağıda verilen bağ l ar­ dan hangisin in bağ enerjisinin bilinmesine gerek yoktur?

Yukarıdaki

C) C:C

B)C=C

türü

Bağ

17.

enerjisi (kJ/mol)

Bağ

H- H

436

C-H

N-H

389

C=O

738

O=O

498

0-H

464

C:::C

812

çizelgede

bazı bağ türleri ve enerjileri

} :;;

Buna göre,

414

N2 (g) + 3H2 (g) ~ 2NH 3 (g)

,,"'

tepk imesinin entalpi değeri kaç kJ dür?

c

A)-120

Yukarıdaki

B) -80

.f.ı .z;

C)-12

enerjilerine

C2 H2 (g) + 5/20 2 (9) ~ 2C0 2 (g) + H20(s)

g

tepkimesinin ıiH değeri kaç kJ dür?

E'

E) 120

0)80

bağ

tabloda verilen

göre,

E) H-H

D)C-H

enerjis i (kJ/mol)

946

verilmiştir.

.D

Bağ

türü

N=N

Şekildeki

~

A)C-C

Bağ

·rı

C) -1850

B) +995

A)-995

E) +3880

D) +1850

"'

D

12.

H 1 H- C

15.

H H

H 1

= C-

1

1

H + H - CI ~ H - C - C - H

1

1

CI

H

tepkimesin in standart entalpi değiş i m i (ıiH ) kaç kj. moı- 1 dir? 0

(Ortalama bağ enerjileri; CC

= C : 615 kJ . moı-

1

Bağ

türü

Bağ

18.

enerjisi (kkal/mol)

104

169 111

F- F

38

H- H

104

H -F

135

enerjileri

verilmiştir.

çizelgede , atomlar

arasındaki bağ

~

Buna göre H 2 ve F2 den 0,2 mol HF o l uş um u sırasındaki ısı değ i şim i aşağıdakilerde n han-

C0 2 (g) + H2 (g)

tepk imesinin entalp isi kaç kkaldir?

gisidir?

D)-48

D)-51

E) +48

C) +51

B) - 47

A) +47

C) +62

B) -38

ı sı alır.

A) 128 kkal

E)-102

B) 1,4 kkal

ısı

C) 12,8 kkal D) 6,4 kkal

g.

g _qı

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,, '-~~~~~~~~~~~~~~~~~---' B

verir.

ısı alır .

ısı alır.

E) 12,8 kkal

2.1

enerjileri ve-

rilmiştir.

E

A) +38

enerjisi (kkal)

0-H

CO(g) + H2 0(g)

C - cı : 326 kJ.moı- 1 , c - c : 343 kJ.moı-1)

Bağ

C=O

Buna göre ,

, H - cı : 432 kJ.moı-1,

aras ı bağ

H-H

Yukarıda bazı bağların

H: 416 kJ . moı-1 ,

Atomlar

ısı

verir.


1.

Tepkime ısısı tepkimelerin türüne göre isim alabilir.

g_

1. NO(g) + ]_ 0 2 (g) ~ N0 2 (g)

4.

Buna göre, aşağıdaki tepkimelerden hangisinin tepkime ısısı yanlış adlandırılmıştır?

il. ]_ N2 (g) +

2

111.NaCl(k)

A) C + ]_ 0 2 2

~

ısısı

Tepkime

Tepkime denklemi CO

Yanma

ısısı

Nötrleşme ısısı

C) H2 + Br2 ~ 2HBr

Molar

Molar

oluşum

ısısı

~

E) H20(s)

~ H2 (g) ~ 2

~

oluşma

Çözünme

ısısı

Molar

V. Çözünme

buharlaşma

il

1

1 ve 1

111

C)

1 ve

1

111

E)

il

ı.

NaCl(k)

A) 1

0)4

C)3

B) 2

E) 5

111

il

1 1 ve

ısısı

verilen tepkime ısılarının kaç tanesi hem ekzotermik, hem de endotermik olabilir?

ısısı

il

il ve 111

ısısı

ısısı

Yukarıda

Molar çözünme

B)

D)

H2 0(g)

iV. Erime

A)

il

Oluşum ısısı

111.Nötrleşme

NH3 (g)

Molar yanma ısısı

ısısı

1. Yanma il.

Na+(suda) + cı - (suda)

ısısı

D) AgCl(k)~ Ag+(aq) + Cı-(aq)

7.

:O

denklemlerinin reaksiyon ı~ıları için aşağıda­ ki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?

türü

B) W(aq)+OW(aq)~ H2 0(s)

.2'

2

il

il ve 111

ısısı

2.

hangisinde tepkimenin ısısı (!\H) yanlış adlandırılmıştır?

5.

Aşağıdakilerin

~

Na+(aq) +

cı - (aq)

tepkimesinin entalpisi (AH) için,

1. C(k) nin yanma entalpisidir.

111.H+(aq) + OW(aq) ~ H2 0(s) !\H

Tepkime ~

A) C0 2 (g) + H2 0(s)

Çözünme

şimleri

~

Buharlaşma ısısı

H2 0(g)

C) H2 (g) + ]_ 0 2 (g) 2

verilen tepkimelerin entalpi deği­ için aşağıdaki adlandırmalardan han-

111.C2 H5 0H(s) nin molar

gisi doğrudur?

H2 C0 3 (aq) B) H20(s)

il. H2 (9) nin yanma entalpisidir.

Yukarıda ısısı

~

ı

H2 0(s)

D) NH3 (aq) + HCl(aq)

~

Nötrleşme ısısı

NH4 Cl(aq) E) CO(g) + 1/20 2 (g) ~

yargılarından

__ __

Oluşma ısısı

4C(k) + 6H 2 (g) + 0 2 (9) ~ 2C2 H5 0H(s)

8.

il. S0 2 (g) + 1/20 2 (g) ~ S0 3 (g)

111

A)

Oluşma

A) Erime

Yanma

B) Çözünme

Yanma

Nötrleşme

C) Erime

Oluşma

Oluşma

D) Çözünme

Oluşma

Nötrleşme

E) Çözünme

Yanma

Oluşma

Yalnız

hangileri

oluşma

entalpisidir.

yanlıştır?

C) 1ve 111

B) 1ve il

111

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

"'

D

Oluşma ısısı

C0 2 (g)

_§: D

3.

Aşağıda

verilen tepkimelerden hangisinin verilen tepkime ısısının türü yan-

karşısında

lış adlandırılmıştır?

6. ,,. ;

Aşağıdakilerin

(!\H)

hangisinde tepkimenin ısısı

A) CO(g)+1/20

2 (g) ~

Tepkime

ısısı

Yanma

ısısı

türü

B) Na(k)+1/2Cl

B) H2 (g)+ ]_ 0 2 (g) 2 2 (g) ~

Oluşma ısısı

C) CO(g) + ]_ 0 2 (g)

NaCl(k) C) C 10H8 (k) ~ C 10 H8 (g)

D) NaCl(k)~

~

C0 2 (g)

Buharlaşma ısısı

Çözünme

2

D) F2 (g)+2e -

ısısı

H2 0(g)

Molar çözünme

111.C0 2 nin molar o

Molar yanma

yargılarından

ısısı

-120 kkal dir.

-240 kkal dir.

oluşum ısısı

-240 kkal dir.

hangileri doğrudur?

"'

ısısı

A) Yalnız I ~

2F- (g)

İyonlaşma

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Molar Nötrleşme ısısı

ma

buharlaş­

ısısı

';. ö, iJ

_____________

ı_

____

Yalnız

E) il ve 111

enerjisi

Na+(aq)+cı- (aq)

E) W(aq)+OH - (aq) ~ H20(s)

il. CH 4 ün molar yanma

oluşma

ısısı

~

oluşum ısısı

1. H2 0 nun molar

ısısı

Molar

kkal

Tepkime ısısı (AH) değeri verilen yukarıdaki tepkime ile ilgili,

!\H

A) Ca(N0 3)2 (k) ~ ca+ 2 (aq)+2N0 3(aq)

C0 2 (g)

CH4 (9) + 20 2 (9) ~ C0 2 (9) +2H 20(9) !\H=-240

Tepkime Tepkime

9.

yanlış adlandırılmıştır?

_J

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(B)

111


CO(g) + 1/20 2 (g) ~ C0 2 (g)

10.

}

1. C0 2 (g) nin molar il.

Değeri

13.

oluşma ısısıdır.

Buna göre, bu tepkimenin kkal dir?

ısısıdır.

111.CO(g) nin molar yanma

hangileri doğrudur?

Yalnız 1

Yalnız

8)

il

D) 1ve il

~H değeri kaç

Yalnız

C)

g

tepkime

A)3

A) -157,5

8) -78,75

molar

il. oktan (C8 H 18)

ın

molar yanma entalpisi, entalpileri

12.

A) 100

~

il. H2 0(g) nin molar 111.Molar

H2 0(s)

15.

Yalnız

1

r,

ısısıdır.

oluşum ısısıdır.

·g

hangileri doğrudur?

C) 22

8)44

A) 88

.0 ..o

A) 5

8)50

C) 100

D) 250

E) 4,4

C) 1 ve 111 g_

8) 1ve il D) il ve 111

E) 500

O °C deki 530 gram buzu 20 °C de su haline 18. C2H6 (g) + 7/20 2 (9)""""""72C0 2 (g) +3H 20(s) +370 kkal getirmek için molar yanma entalpisi -530 g_ denklemine göre 3 gram C 2 H6 gazının yakıl­ kkal olan C 3 H8 bileşiğinden kaç gram yakılması sonucu açığa çıkan ısı miktarı, kaç malıdır? gram suyun sıcaklığını 74 °C artırır? 0 (H=1 , C=12, L8 =80 kal/g, C 5 u=1 kal/g C) (C=12, H=1, c 5 u=1 kal/g °C)

D) 2,2

A)

C) 0,25 E) 1,00

3

nötrleşme ısısıdır.

yargılarından

8) 0,10

C) Yalnız 111 }

tepkimesinin entalpisi ile ilgili,

1. H2 (g) nin molar yanma

A) 0,05

"[ C) 300 ~

8)200 0)350

E) il ve 111

H2 (g) + 1/20 2 (9)

tamamını O °C de su haline getirmek için molar yanma entalpisi -94 kkal olan C(k) den kaç mol yakılmalı­ dır? (cbuz=0,5 kal/g °C , L8 =80 kal/g)

D) 0,50

g_

niceliklerinden hangilerine eşittir?

8) Yalnız il

t

.D

D) 1ve il

E) 1, il ve 111

!

g, E' .o

g_

~---

--

E) 12

-28 °C de 50 gram buzun

(Lb=540 kal/g)

E'

A) Yalnız 1

17. }

tamamen yakılması sonucunda açığa çıkan ısı 1 atm de 100 °C deki kaç gram suyu aynı g, sıcaklıkta buhar haline getirir?

entalpisi,

~~amı

0)8

C) -15,75

~H =- 540 kkal

Bu değer, ın

C) 6

E) -1 ,75

tepkimesine göre 0,2 mol C 3 H8 gazının 0 2 ile

1. oktan (C8 H 18)

8) 4

~

entalpisi

oluşum

~H=-240 kkal dir.

sonucu açığa çıkan ısı miktarı, O °C de kaç gram buz eritir? (H=1, C=12, L8 =80 kal/g)

f

14. C3 H8 (g) + 50 2 (g) ~ 3C0 2 (g) + 4H 2 0(s)

111.C0 2 ve H2 0 nun molar

değişimi

Bu tepkimede 32 gram CH 4 gazının yakılması

111 .o

D) -3, 15

oluşum

tepkimesinin entalpi

cbuhar= 0,5 kal/g °C, Mg=24)

E) 1ve 111

tepkimesinin standart ~H=-5471 kj/mol dür.

CH 4 (g) + 20 2 (g) ~ C0 2 (g) + 2H 2 0(g)

16.

(csu = 1 kal/g °C, Lb = 540 kal/g,

g. A)

}

tepkimesine göre 2,4 gram Mg(k) yakıldığında açığa çıkan ısı 20 °C deki 25 gram suyu 120 °C de buhar haline getirmektedir.

pozitiftir.

yargılarından

Mg(k) + 1/20 2 (9) ~ MgO(k)

.D

tepkimesinin entalpi değişimi (~H) ile ilgili,

-~

- --------------1

Bilgiyolu _İleri Kinıya Soru Bankası

1:i,___________________ 8l .A/

g. :§ı

__,.ö~ ------

----

-------~

E)500


1.

Alüminyumdan yapılmış kütlesi 100 gram olan kalorimetre kabında 500 gram su bulunmaktadır. Bu kapta AB3 katısı çözündüğünde suyun ve

kabın sıcaklığı

t °C artmakta ve 261 O kal

1 4. .ö

ısı

açığa çıkmaktadır.

Kütlesi 250 gram olan camdan yapılmış bir kalorimetre kabında 500 gram su vardır. Suda 20 gram NaOH(k) çözündüğünde sistemin sı­ caklığı 1O °C yükselmektedir.

1 7. .ö

C0 2 (g) ~H 0 =-94 kkal

tepkimesi ve standart entalpi

Buna göre, NaOH(k) nin sudaki çözünme en- } :;; talpisi kaç kkal/mol dür?

Buna göre t değeri aşağıdakilerden hangisi- ;; dir? (cA1=0,22 kal/g °C, C5 u= 1 kal/g 0 C)

C(k) + 0 2 (g) -t

(Na0H=40, c5 u=1 kal/g °C, ccam=0,4 kal/g °C)

değeri

veriliyor.

Buna göre, ısı sığası 4700 kal/°C olan bir kalorimetre kabında sıcaklığın 4 °C artması için kaç gram C(k) yakılmalıdır? (C=12)

O) 1,8

C) 1,2

B) 0,6

A) 0,2

E) 2,4

ğ

E) 5 E'

0)4

C) 3

B) 2

A) 1

B) +24

A) - 24

2.

ısı sığası g 5. 3350 kal/°C olan kalorimetre sisteminde tam ve- g. ;; rimle yakıldığında sıcaklık 7 °c den 47 °C ye yükselmektedir.

36 gram glikoz (C6 H 120 6 (k)), toplam

Buna göre, C 6 H 120 6 (k) nin molar yanma

ısısı

kaç kkal dir? (H=1 , C=12, 0=16)

g_

C) -12

!

-2400

g_ 8.

E)-6

0)+6

Naftalinin (C10 H8) molar yanma

ısısı

§

kkal/mol dür.

3,2 gram naftalin , içi su dolu bir kalorimetrede yakıldığında sistemin sıcaklığının 20 °c arttığı gözleniyor. g_ Kalorimetrenin ısı kapasitesi 1 kkal/°C olduğuna göre, sistemde kaç gram su vardır? (H=1, C=12, C5 u=1 kal/g C)

f

f

0

C)-335

B) +670

A) -670

C) 1500

B) 110

A) 30

2C2 H2 (g)+ 50 2 (g)-------)4C0 2 (g) + 2H20(s) ~H =- 622 kkal denklemine göre 5,2 gram C2 H2

gazı

6. g_ §

3, 11 kilog- ;;

ram su bulunduran bir kalorimetre kabında yeterli miktarda oksijen ile yakılmaktadır .

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi } doğrudur?

(Kalorimetre A) Suyun

(c5 u=1 kal/g °C, C=12, H=1) kabının aldığı ısı

sıcaklığı

20 °c

B) O,1 mol C2 H2 (g) C) Suyun

O)

sıcaklığı

Açığa çıkan ısı

E) Suyun

sıcaklığı

?.__0 2

2

~

tepkimesi gaz

2C0 2 + 3H2 0

~H =- 340 kkal

fazında gerçekleşiyor.

3,5 mol 0 2 (g) ile 0,5 mol C2 H 6 (g) nin tam verimle tepkimesi sonucunda kalorimetrenin kaç 0 c yükselir?

sı­

caklığı

ö

ihmal edilecektir.)

~~ :ö

9. Kütlesi 500 gram olan camdan yapılmış kalorimetre kabında 2 kg su bulunmaktadır. Bu kalo- g_ rimetrede 0,5 mol X katısı suda çözündüğünde açığa çıkan ısı kalorimetre kabı ve içindekilerin sıcaklığını 20 °C yükseltmektedir .

f

Buna göre,

g_

1. Kalorimetre kabı ve içindekiler 42 kkal ısı alil. X in molar çözünme

düşer.

C)35

B) 17

D) 85

E) 95

-!

Kalorimetre

kabı

içinde bulunan 1 gram C2 H6

gazının yakılması sırasında açığa çıkan ısı, ısı sı­

ğası lığını

2280 kal/°C olan kalorimetre kabının sıcak­ 25 °c den 30 °C ye yükseltiyor.

Buna göre C 2 H6

gazının

molar yanma

ısısı

kaç kkal dir? (C2 H6 =30)

mıştır .

ısısı

yargılarından

B) -327

A)-290

84 kkal dir.

111.Kalorimetre kabının toplam ısı kapasitesi } .ö 2100 kal /°C dir.

yakılmıştır.

A) 15

E)2000

O) 1675

3.

C2 H6 +

g_

E) -77 0

O) +335

Toplam ısı kapasitesi 2000 kal/ °C olan bir kalorimetre kabında,

0)-452

C)-342 E) -577

hangileri doğrudur? 0

(csu=1 kal/g°C, ccam=0,2 kal/g C)

20 °C yükselir. 6220 kal dir . 62,2 °C yükselir.

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız 111

:

~

C) 1 ve il

E) il ve 111

O) 1ve 111

g_ E'

ii

~

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1O. CH4

gazının

1 13.

yanma tepkimesi,

CH4 (g) + 20 2(g)

~

C0 2(g) + 2H 20(s) + 900 kJ

ısı kapasitesi 2000 J/°C olan bir kalorimetre } ğı

3,2 gram CH 4

yakılırsa kabın sıcaklı-

t.H=-14

kkal }

tepkimesine göre 100 ml 2 M HCI çözeltisine en az kaç gram NaOH katısı eklenirse 1400 kalori ısı açığa çıkar? (NaOH = 40)

şeklinde verilmiştir.

kabında

NaOH + HCI ~Nacı+ H20

16.

NaOH + HCI

A}40

B}20

0)4

C) 8

~ Nacı+

E) 2

A)2600

B) 1300

g_

11. C2H50H(s) + 30 2(g) ~ 2C0 2(g) + 3H20(s) t.H =-320 kkal denklemine göre camdan metre kabında C2H5 0H(s)

yapılmış

.?, 14.

:2'

olan kalori-

Mg(k)+ 2HCl(suda)

25 °C artmaktadır.

Buna göre kaç gram C2 H5 0H(s) yakılmıştır?

n

.0

(C2H50H=46 , Kalorimetreninısı sığası=16 kkal/'C}

g. C) 57,5

O) 46,0

2CO(g) + 0 2(g) ~ 2C0 2(g) +

~

tepkimesinde C 3 H4 (g) nin molar

.5

sını

1. H20(s) nin molar buharlaşma ısısı,

g_

r

il. tepkimenin

ısısı,

111.C0 2(g) ve H20(s) nin molar oluşum ısısı

A)-466

B) -233

C)-167

O) 233

niceliklerinden hangileri gereklidir?

g_

E) 466

E' :ö

A)

15. 2Na0H(aq)+H 2S0 4 (aq)~N~S0

18.

4 (aq)+2H 20(s)

tepkimesine göre, standart koşullarda 0,5 molar } 100 ml NaOH çözeltisine yeterli miktarda .o H2S0 4 çözeltisi eklendiğinde 0,68 kkal ısı açığa

ısı

gerçekleşiyor .

çıkıyor.

Buna göre, NaOH nin nötrleşme ısısı kaç }. kkal/mol dür? "'

basıncı, ısısı,

Yalnız 1

B) 1ve il

A) -27,2

niceliklerinden hangileri kesinlikle artar?

B) -24,3

0)-6,8

C) -13,6

E) -3,4

tepkimesinin için,

t.H değerini hesaplayabilmek

1. CO gazının oluşum ısısı,

il. Nü ve N0 2 gazının

Yalnız

I

B) Yalnız il

O) 1ve 111

oluşum ısısı,

111.2CO(g) +0 2(g) ~ 2C0 2(g) nin tepkime ısısı

hangilerine ihtiyaç vardır?

g. ~ :ö

A) Yalnız 111

B) 1ve il

O) il ve 111 A)

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

CO(g) + N0 2(g) ____.,.. C0 2(g) + NO(g)

değerlerinden

111.kaptaki gaz yoğunluğu

oluşum ısı­

bulmak için,

O) il ve 111

Buna göre, 1. kaptaki gaz

C3 H4 (g) + 40 2(g) ~ 3C0 2(g) + 2H20(g)

g. 17.

E) 11,5

kabında bulunan CO(g) ve 0 2(g)

il. kalorimetrenin

değişimi

arasında,

tepkimesi

MgCl 2(suda) + H2(g)

Buna göre, bu tepkimenin entalpi kaç kJ/mol dür? (Mg=24 g/mol)

.2'

B) 92,0

~

tepkimesine göre 0,2 M 200 ml HCI çözeltisine 12 gram Mg metali eklendiğinde 9,32 kJ ısı açığa çıkıyor.

yakıldığında sıcaklık

g.

12. Bir kalorimetre

E) 130

E)90

O) 110

A) 115

C)650

0)260

C) 120 İ

B) 130

A) 140

H20 t.H=-13 kkal

tepkimesine göre açığa çıkan ısı kaç kaloridir?

.o

kaç °C artar? (C=12 g/mol, H=1 g/mol)

100 ml O,1 M NaOH çözeltisine 100 ml 0,2 M HCI çözeltisi ekleniyor .

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

C) 1 ve il E) il ve 111

1

i

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' .5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' .5 '-~~~~~~~~~~~~~~~~~--'

~

Bilgiyolu ileri Kimya Soru Bankası

A(B)

7


1.

dış

l

tarafından

yönlendirmeye ihtiyaç 4. meydana gelen .ö olaylara ....... ........1.... ..... ...... değişim denir. ............ 11............. değişim ise bir dış etki ile meyg_ dana gelir. Bir

etki

duymaksızın

cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Yukarıdaki

.2'

} 7.

Kömürün yanma tepkimesi,

kendiliğinden

C(k) + 0 2 (g)

~

ı:iH=-393

C0 2 (g)

kJ

1. ısı alarak

Bu tepkime ile ilgili, (ısı

1. Ekzotermik

durumlarından

veren) tir .

A)

İstemsiz

D) Kimyasal

Fiziksel

E) Endotermik

Ekzotermik

1. Kendiliğinden gerçekleşen · değişmelerdir .

g_ .2'

5.

Aşağıdakilerden

E) 1,il ve 111

hangisi istemsiz bir

Yalnız

C) 1ve il

ili

E) 1, il ve 111

A) H2

gazının

deği­

g_ 2'

8.

de

C) 1ve il g_

il

XY tuzu suda,

+

XY(k) ~ x+(suda)

yanarak suya

yayılması

Y-(suda)

Buna göre,

il . XY tuzunun suda çözünmesi

100 °C nin üzerin-

kaynaması bırakılan

111.XY tuzu suda

g_

yargılarından

bırakılan

bir buz

kendiliğinden

gerçekleşir.

demir metalinin .ii·

paslanması

E) Oda sıcaklığına erimesi

1. XY tuzunun suda çözünmesi ekzotermiktir.

jj

basınçta

D) Nemli bir ortama

E) 1, il ve 111

dönüşmesi

Ağzı açık parfüm şişesinden odaya güzel bir } kokunun

doğrudur?

D) 1ve 111

denklemine göre çözünür ve bu olay istemlidir. B)

Yalnız

·g 2>

,;

C) Saf suyun 1 atm B)

C) 1ve il

il

ö

enerjisi daima artar.

I

Yalnız

şimdir?

111.İstemli bir değişme sonucu maddelerin

Yalnız

B)

D) 1ve 111

karşılığıdır .

bir olayın termodinamikteki

hangileri

B)

D) 1ve 111

istemli değişmeler ile ilgili,

A)

I

Yalnız

~

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

C) istemli

yargılarından

hangileri gözlenebilir?

il. İstemsiz bir değişimdir.

Yavaş

Hızlı

Doğal

artma,

Endotermik

A) Ekzotermik

il.

düzensizliğinde

gerçekleşme

111.yavaş

111.Başlaması için bir miktar enerji harcanabilir . g

2.

gerçekleşme,

il. taneciklerin

şeklindedir .

yargılarından

B)

İstemli bir değişmede,

ısı

alarak çözünür.

hangileri kesinlikle doğrudur?

parçasının

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

C)

il

Yalnız

111

E) il ve 111

D) 1ve il

g_ -~

6.

3.

1. oda Passız

Paslı

çivi

Şekildeki dönüşüm

1. 1 yönündeki il. 2 yönündeki

il.

çivi

sıcaklığına bırakılan

ağzı açık

111.metan

buzun erimesi,

bir kaptaki eterin

gazının

buharlaşması,

yanarak C0 2 ve H2 0

oluştur­

ması,

ile ilgili,

dönüşüm

9.

Endotermik ve istemli bir değişmeye,

A

iV. şekerin suda çözünmesi

istemlidir.

değişim kendiliğinden

olaylarından

gerçek-

Şekilde birleşik

leşmez.

111.1 yönündeki yargılarında n

A)

Yalnız

değişim kimyasaldır.

A) 1ve il

hangileri doğrudur? B)

I

D) 1ve 111

Yalnız

il

B) 1ve 111

D) 1, il ve iV

C) 1, il ve

ve iV E) il , 111

111 } .ö

B

1. N2

gazının tamamı

Yalnız

I

hangileri B)

D) il ve 111

ö ~------------------~

B

kabına

111.N2 gazı moleküllerinin

A)

?

N2

gazı

arasındaki

geçer.

il. İstemli bir değişim gerçekleşir.

İ

g_

kabında

kaplardan A

bulunurken B kabı boştur. Kaplar musluk sabit sıcaklıkta açılıyor .

yargılarından

~------------------~

kabı

Buna göre bu sistem ile ilgili,

C) 1ve il g_

E) 1, il ve 111

kabı

hangileri örnek gösterilebili r?

g_ ~

.ö~------------------~

düzensizliği

artar.

doğrudur?

Yalnız

il

C) 1ve il

E) 1, il ve 111


~-1 O. Kimyasal tepkimeler için,

13.

1. İleri yönde istemli tepkimeler, geri yönde istemsizdir.

Kimyasal bir değişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Endotermik ise istemlidir.

il.

B) Ekzotermik ise istemlidir.

111.İleri yönde düzensizliğin arttığı bir tepkime-

111.S ile gösterilir.

C) istemli ise iç enerjisi azalır.

durumlarından

.i5

azalır .

hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

E)

yargılarından

Doğada kendiliğinden gerçekleşen

olaylar }

kendiliğinden gerçekleşen

g_ 14.

Aşağıdaki istemli değişmelerin hangisinde

§>

madde yüksek enerjili hale geçer?

A) Oda sıcaklığına mesi

olaylar

tümü istemsizdir.

B)

bırakılan

C) 111

D) iV

E)V

kapta bulunan alkolün

buharlaş-

1. Demir çivinin Ağzı açık

15.

iV.

g_

_§, :ö

111.Hidrojen Şekerin

gazının

yanarak suya

dönüşmesi

E' 3

I

B) 1ve 111

D) 1,il ve III

B)

Yalnız

il

C) 1ve il

E) 1,il ve 111

C) il ve iV

E) il, 111 ve iV

yoğuşma,

iV. donma olaylarından

mak için

A)

Yalnız

hangilerinde entropi artar?

Yalnız

meydana gelen

hazır

enerjisidir.

hangileri entropiyi

B) 1ve il

I

B) 1ve il

D) il ve iV

tanımla­

kullanılabilir?

I

A)

paslanması

basınçta

yapmaya

D) il ve iV

Bilgiyolu .İl~ri. Kimya Soru Bankası A(B)

Hal değişimlerinde gerçekleşen,

111.süblimleşme,

sıcaklığındaki

ısı değişimidir.

iV. Bir sistemin

Yukarıdakilerden Yalnız

eri-

il. Bir sistemin düzensizliği ve gelişigüzelliğinin bir ölçüsüdür.

·g

olaylardan hangileri ekzotermik ve istemli bir olaydır?

parçasının

1. Kullanılamayan termal enerjinin bir ölçüsüdür.

111.Bir sistemde sabit

suda çözünmesi

Yukarıdaki

A)

I

1. erime,

gazı oluşturması

E) Demirin nemli ortamda

paslanması

ması

buz

Kızgın metal parçasının oda bir ortama bırakılması

D) Kömürün yanarak C0 2

il.

Yalnız

C) Bir nehirden suyun akması

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

B) il

17.

il.

V. istemli olayların tümünde düzensizlik azalır.

A) 1

hangileri doğrudur?

D) 1ve 111

.i5

her zaman istemlidir. olayların

A)

C) 1ve il

1. İstemli olayların tümü ekzotermiktir.

iV. Endotermik

alan bir maddenin entropisi artar.

E) 1,il ve 111

il. İstemli olaylarda maddelerin iç enerjisi her zaman artar.

111.Doğada

lsı

D) İleri yönde istemli ise geri yönde istemsizdir. istemsizdir.

12.

1. Bir sistemin düzensizliği ve gelişigüzelliğini ifade eden termodinamik bir fonksiyondur .

il. İleri yönde endotermik olan bir tepkime, ge- g_ ri yönde ekzotermiktir . .§> de, geri yönde düzensizlik

11.

16 . Entropi ile ilglii,

C) ive 111 E) 111 ve iV

18.

Aşağıdaki değişimlerin

nin entropisinin

A)

artması

Genleşme

B) Erime C) Katının çözünmesi

D)

Süblimleşme

E)

Soğuma

C) 1ve 111 E) 111 ve iV

hangisinde maddebeklenmez?


1.

ft,ıil

g_

-:_--,

Ö>

~j~J =,,.,ce

Şekildeki

gazı

,,.,

N2

1i

gazı

pistonlu kapta bir miktar H2

bu-

g. Ö>

TK 1 litre

TK 2 litre

1. kap

2. kap

gazının

entropisini

için,

1

artırmak,

işlemlerinden

ağırlık

A)

koymak

hangileri tek

başına

B)

1

Yalnız

C) 1ve il

il

E) il ve 111

D) 1ve 111

.ii

1i

Basınç

B) Entropi

uygulana- g_

C)

E'

bilir?

ı,

g,

2'

il. kaba He gazı eklemek, 111.piston üzerine

Yalnız

kaplarda bulunan gazların aşağıda­ ki niceliklerinden hangisinin değeri 2. kapta ~ daha büyüktür?

ı,

hangileri doğrudur?

yargılarından

Şekildeki

+92 kJ dir.

azalmıştır.

111.Entropi

A)

artırmak

veren) bir tepkimedir .

değişimi ı'lH=

il. Entalpi

i5

Bu sistemde H2

(ısı

1. Ekzotermik

gazı

___......

2'

lunmaktadır.

1. sıcaklığı

1 mal

gazı

N2

~

ı,

tepkimesi ile ilgili,

1 mol

·- --- ~-~-~

·

~

fll!!lfifffiJ/EJfk~

'"~'"~

H2

N2 (g) + 3H 2 (g) ~ 2NH 3 (g) + 92 kJ

7.

4.

1i

.D

Yoğunluk

D) Ortalama kinetik enerji B) 1ve il

A) Yalnız 1

E)

C) 1ve 111

Derişim

g_

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

E'

75

2.

Aşağıdaki olayların

hangisinde AS <

o dır?

8.

g_ 5.

,ı;ı!l!J!Ji!-Fd+~

~4;.JE[!!~

_§,

o

A) Eterin B)

Kızgın

C) Araba

ütünün

c--

g_

lastiğindeki havanın dışarı kaçması

E'

0 °C

0 °C

1. kap

2. kap

.D

D) Yünlü giyeceklere konulan naftalinin süblim!eşmesi

E) Suya damlatılan mürekkebin dağılması

g_ 1:

1. kapta O °C de 1 mol buz, 2. kapta O °C de 1 mal su bulunmaktadır.

g.

2. sinde 2 mal He

Buna göre bu sistemler için aşağıdaki niceliklerden hangisi yanlış karşılaştırılmıştır?

1. İç enerjileri arasında 1 >2 ilişkisi vardır.

g_ 2'

il. Entropileri

arasında

1. sinde 1 mol He gazı, bulunmak-

gazı aynı sıcaklıkta

tadır.

Bu sistemler ile ilgili,

ı,

V, T 2. kap

Şekildeki özdeş kapların

t

_::,

~-

V, T 1. kap

Şekildeki

~ 75

He

He

1 mol su

soğuması

2 mal

1 mol

1 mol buz

buharlaşması

2> 1 ilişkisi

vardır.

1i

111.Yoğunlukları yargılarından

arasında

hangileri

1 >2

ilişkisi vardır.

g.

g.

2'

§

ii

A)

Yalnız

I

B) Yalnız il

C)

Yalnız

:2 > 1 :1> 2

C) Kinetik enerji : 1 = 2

111ii

E) il ve 111

D) 1ve il

Basınç

B) Entropi

A)

doğrudur?

D) Yoğunluk

:2 > 1

E) İç enerji

:1> 2

g_ 2' :.;

3.

6.

Bir sistemin entropisi arttığında, 1. Taneciklerinin

düzensizliği

Aşağıdaki

9.

tepkimelerin hangisinde entropi

artar.

Aşağıdaki değişimlerin

hangisinde entropi

değişiminin işareti yanlış verilmiştir?

artmıştır?

il. Enerji verme kabiliyeti artar. durumlarından

Değişim

A) 2H 2 (g) + 0 2 (g) ~ 2H2 0(s)

111.İç enerjisi azalır.

B) NH 3 (g) + HCl(g)

hangileri gözlenebilir?

~

NH4 Cl(k)

B)

C) CaC0 3 (k) ~ CaO(k) + C0 2 (g) A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve 111

Yalnız

il

C) 1 ve il

D) 2S0 2 (g) + 0 2 (g) ~ 2S0 3 (g)

E) 1, il ve 111

Şekerin

C) Demirin

işareti

> O

suda çözünmesi

ı'lS

> O

paslanması

ı'lS

< O

ı'lS

< O

ı'lS

> O

donması

D) Doygun NaCI çözeltisinin

E) 2Mg(k) + 0 2 (g) ~ 2Mg0(k)

Entroginin ı'lS

A) Benzenin

soğutulması

E) Kireç

taşının ayrıştırılması

g_ o ii

"

ğ ğ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i5

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A(B)


1O.

2Zn(k) + 0 2(g) ~ 2Zn0(k)

+ ısı

~~

13.

J 16.

Entroı;;ıi (JLK mol)

Madde

:O

tepkimesi için, 1. entropi, il. entalpi,

.ıO>

111.ortam sıcaklığı

>

niceliklerinin değişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

N2(9)

191

H2(9)

130

NH 3 (g)

193

Çizelgede verilen entropi

i5

yaklaşır." şeklinde

ifade edilen kanun aşağı­ dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

·g_

E'

değerlerine

i5

A) Termodinamiğin 1. kanunu

g_

C) Termodinamiğin 111. kanunu

göre,

B) Termodinamiğin il. kanunu

N2(g) + 3H 2(g) ~ 2NH 3 (g) g_

tepkimesinin entropi değişimi kaç J/K mol dür? 2'

'ijı

D) Hess Kanunu

i,

_ il_

_ I_

A)

Azalır

_111_

Artar

Artar

B) Azalır

Azalır

Artar

C) Azalır

Artar

Azalır

D) Artar

Azalır

Artar

E) Artar

Artar

Azalır

A) -195

E) Termodinamiğin sıfırıncı kanunu

C)-128

B) +195 D) +128

1

"Her istemli olayda evrenin toplam entropisi artar ve evren zaman geçtikçe bir denge haline

E) +386

?..

2'

-~

i5

E

g_

~

_§ı

E

g_

1

E'

2'

;)

11.

-~

14.

_Ö>

1 mol

--He

gazı

2 mol He gazı

,.

------

300 K 1. kap

4Al(k) + 30 2(g) ~ 2Al 20 3 (g) tepkimesinin

300 K il. kap

standart ı:\S=-625 J.K- 1 .moı- 1 dir.

Buna göre Al

katısının

entropi

değişimi

standart entropi

17.

§ı

ile ilgili,

il. Bir sistemde enerji yok edilebilir veya yoktan var edilebilir.

deği­

111.Bir olayın istemliliğini termodinamiğin il. kanunu açıklar.

(sı (g) =205 J.K- 1 .moı- 1 ,

2

50A12oa(k)=51J.K-1.moı-1)

iV. istemli

g.

1 mol

E) 53

0)42

C)34

tüm

tepkimelerde

toplam

entropi

azalır.

E'

B) 28

kanunları

1. Termodinamiğin 1. kanununa göre enerji bir türden diğer bir türe dönüştürülebilir.

şimi kaç J.K- 1 .moı- 1 dir?

A) 21

Termodinamik

yargılarından

:O

A) Yalnız

600 K 111.kap

hangileri

doğrudur?

C) il ve iV

B) 1ve 111

I

E) il, 111 ve iV

D) 1, il ve 111

Şekildeki eşit

hacimli kaplarda bulunan gazentropileri arasındaki ilişki aşağıdakile- _6 rin hangisinde doğru verilmiştir? 2 ların

jS

A) 1>11>111

B) 111>1>11

D) 11>111>1

12.

Aşağıdaki

C) 111>11>1

E) 1=11>111

15.

maddelerden hangisinin entropisi büyüktür?

diğerlerinden

0

o

0

18. O °C deki buz

Bu tepkime ile ilgili,

A) -1 O c deki m gram buz B)

z

x+Y~

tepkimesinin standart entropi değişimi ı:\S>O, };. standart entalpi değişimi ı:\H<O dır.

25 °c deki ortam

1. Entropi artmıştır.

c deki m gram buz

il. Entalpi azalmıştır.

C) O °C deki m gram su

111.Minimum enerji eğilimi ürünler yönünedir.

D) 50 °C deki 2m gram su

yargılarından

E) 100 °C deki 2m gram su buharı

hangileri

Şekildeki kapta bulunan O °C deki buz parçası 25 °C deki bir ortama konulmuştur.

doğrudur?

g_

A) Yalnız I

B) Yalnız il D) 1ve 111

E'

C) 1ve il

E

E) 1, il ve 111

Bu sistem ile ilgili, 1. Buz parçası zamanla erir. il. Ortamın entropisi (ı:\S 0 rtam) azalır. 111.Sistemin entropisi (ı:\S 5 istem) artar. iV. Toplam entropi (ı:\S 10 pıam) artar . yargılarından

A) Yalnız I

hangileri

B) 1ve il

D) il, 111 ve iV

I

I

doğrudur?

C) 1, il ve 111

E) 1, il, 111 ve iV

~ ~ '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i5 ._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i5 ._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(B)


1.

Fişe takılmış

halde çalışmakta olan bir ütü

4.

için, ısı

1. Elektrik enerjisi

enerjisine

dönüşür.

il. Ortamın entropisi (ı1Sortam) artar.

111.Elde edilen ısı enerjisi, harcanan elektrik enerjisinden büyüktür . iV. Çalışma prensibi termodinamiğin 1.kanununa uymaz. yargılarından

hangileri

§

Bir hal değişimi olayında sistemin entropi deği­ şimi ı1Ssistem=27 J.K- 1 . moı- 1 , ortamın entropi

katısı yakılıyor.

Buna göre 27 °C deki ortamın entropi mi (tıS 0 r1aml kaç J.K-1 .moı- 1 dir?

g

7.

C(k) + 0 2 (g) ~ C0 2 (g) + 393 kJ denklemine göre 1 mol C

değişimi ı1Sortam=-20 J.K- 1 .moı- 1 dir .

değişi­

Buna göre,

:o

A) +1310

B) +14,55

O) -14,55

-ğ.

C) -1310

Ortamın

entropisi

111.Toplam entropi

E) 14555

yargılarından

A) 1ve il

hangileri

doğrudur?

C) il ve iV ·g

B) 1ve 111

A)

~

E) 1,il ve iV

O) 111 ve iV

azalmıştır .

değişimi

ı1S 10 plam=7 J.K- 1 . moı- 1 dir .

.~

.i5

doğrudur?

ısı almıştır.

1. Sistem ortamdan il.

Yalnız

B) Yalnız il

I

2.

"Mutlak sıfır noktasında bütün saf maddelerin g 5. (element ve bileşik) kristalleri sıfır entropiye sa- E' hiptir ." şeklinde ifade edilen kanun aşağıda­ kilerin hangisinde doğru verilmiştir?

"

A)

Termodinamiğin

C 2 H4 + 30

2 ~

2

+ 2H 2 0

ı'ıH=-1408

kJ g 8. 2

1. O

değişim ı1S 0 rtam=3520 J.K- 1 .moı- 1 olmaktadır. ortamın sıcaklığı

c

deki suyun -20 °C deki bir ortamda

il. naftalinin oda sıcaklığında süblimleşmesi,

kaç °C dir?

B) Termodinamiğin il. kanunu oranları

0

donması,

111.hidrojen A)27

kanunu C) Termodinamiğin 111.

O) Sabit hacim

Bir olayda toplam entropi değişimi ı1S1oplam>O dır.

Buna göre bu olay,

o

bir ortamda yakıldığında ortamın entropisindeki

Buna göre

1. kanunu

2C0

denklemine göre 1 mol C2 H4 bileşiği t °C deki

B) 77

gazının yanması

verilenlerden hangileri olabilir?

C) 127

O) 177

kanunu

E) 400

B) 1ve il

A) Yalnız 1

E) Termodinamiğin sıfırıncı kanunu

O) il ve 111

3.

6.

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

O) 1ve 111

CH4 (g) + 20 2 (g)

---"7

C0 2 (g) + 2H 2 0(s)

9.

C) 1ve 111

E) 1,il ve 111

İstemli bir tepkimede,

denklemine göre 1 mol CH 4 gazı yakıldığında

1. sistemin entropisi (ı1Ssistem),

27 °C deki ortamın entropisindeki değişim ı1Sortam=+2950 J . K-1.moı- 1 olmaktadır.

il. ortamın entropisi (ı1S 0 r1aml,

değişimi

Buna göre bu tepkimenin entalpi kaç kJ dir?

111.toplam entropi (ı1S 10 plam), iV. tepkime entalpisi (ı1Hsisteml

niceliklerinden hangileri kesinlikle artar? A) -885

Saf bir maddenin entropisinin mi grafikte gösterilmiştir.

sıcaklık ile değişi-

}

B) +885 O) + 79,65

C) -79,65 E) -109,25

Bu grafiğe göre, 1. Sıcaklığın birimi Celcius (°C) tur. il. T 1 erime, T2 kaynama sıcaklığıdır.

111.Sıcaklık

arttıkça

yargılarından

A)

Yalnız

entropi artar.

hangileri

I

B)

O) 1ve il

~ ------------------

doğrudur?

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111 "g 2'

~ "'~ -------

A) Yalnız 111

B) 1ve 111

ve iV O) 111

-----------~

C) il ve iV

E) 1, 111 ve iV


1O.

l

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

:o

13.

N2 (g)

+ 0 2 (g) ~ 2NO(g)

llH = + 180 kJ

A) llH > O ise tepkime endotermiktir. B) !lS < O ise tepkimede düzensizlik

C)

llSıoplam

1. Endotermik azalır.

sıcaklığında

ili. Oda

yargılarından

D) llS 0 r1am> O ise ortamın entropisi artar.

A)

Yalnız

B)

değişmez.

So2 = 205

Yalnız

D) 1 ve ili

lsı

alarak

Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıda­ kilerden hangisi olabilir?

il

C)

J/K.mol,

Yalnız

III

g_ E· .ı5

A) H2 (g) + Cl2 (g) ~ 2HCI

L'lH=-184 kJ

B) N2 (g) + 20 2 (g) ~ 2N0 2 (g)

L'lH=+66 kJ

l

C) 2H2 0 2 (s) ~ 2H2 0(s) + 0 2 (g) +

E) il ve ili

D) C2 H4 (g) + H2 (g) E) HgO(k)

11. Termodinamiğin il. kanunu ile ilgili, şeklinde

Yalnız

--- :::>

g.

B) Yalnız il D) 1 ve 111

llH > O

fazladır?

ola2'

Sıcaklığı

"'

hangileri doğrudur?

I

Hg(s) + 1/20 2 (g)

:r

halleri verilmiştir.

ısı

C2 H6 (g) + 136 kJ

Buna göre hangisinde saf suyun entropisi en

düzensizliğine bağlı

111.L'lStoplam = llSsistem+ ıiSortam < O olan tepkimelerin istemli olmadığını belirtir.

A)

!'

ifade edilir.

yargılarından

~

~

g. 14. Aşağıda saf suyun belirli sıcaklıklardaki fiziksel g_ 17.

1. "Her istemli olayda toplam entropi artar." il. Entropiyi sistemin rak inceler.

gerçekleşir.

·t.l Entropi artmaktadır .

hangileri doğrudur?

I

Kimyasal bir tepkime ile ilgili verilen bilgiler şöyledir: fil

istemsizdir.

(S0N2= 191 J/K.mol, SN0 =21 O J/K.mol)

azalır .

16.

alan) tir.

il. Sistemin entropisi

> O ise tepkime istemsizdir .

E) llH < O ise entalpi

(ısı

} 13

tepkimesi ile ilgili,

C) 1 ve il

E) 1, il ve ili

(0 C)

Fiziksel hali

A)

o

Katı

B)

100

Sıvı

C)

80

Sıvı

D)

100

Buhar

E)

-30

Katı

Şekildeki t 1 °C de bulunan X katısı, sıcaklığı t2 °C olan bir ortama konuluyor. Bu sistemde X katısının entropisinin zamanla arttığı gözleniyor.

Bu sistem ile ilgili,

1. t 1 sıcaklığı t 2

sıcaklığından

küçüktür.

il. X katısı ortamdan ısı almıştır.

ili.

Ortamın

entropisi

yargılarından

azalmıştır .

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) 1 ve il D) il ve ili

12. Doğadaki olaylarda yalnız sistemin entropisinde

değil ortamın

Ortamın

entropisinde de

değişim

1. Ekzotermik ortamın

ısı

entropi ile doğru oran-

ili.

E'

Sıcaklığı düşük

olan ortamlardaki entropi ar- :o daha büyüktür.

Ortamın entropi değişimi

llSortam= -

ıiH~tem

yargılarından

g. 2.1

bağıntısıyla hesaplanır .

J.K- 1

:a

ili. Oda

.moı-

1

yargılarından

(SH = 130 2

istemli bir tepkimedir. Sc 12=223

J/K.mol,

Yalnız

B) Yalnız il

C) 1 ve il İ

I

Sıcaklığı

D)

Katı bir madde suda pisi artar.

g_ I-., :c

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

bir maddenin entropisi artar.

C)

hangileri doğrudur?

J/K.mol,

ısıtılan

B) Belirli miktar gazın sabit sıcaklıkta hacmi küçültülürse entropisi azalır.

hangileri doğrudur?

D) ı ve ili

ı

ve mal sayısı eşit olan aynı tür gazlardan hacmi büyük olan gazın entropisi küçüktür. çözündüğünde

entro-

E) Gaz fazında gerçekleşen kimyasal bir tepkimede molekül sayısı artarsa entropi artar.

:o

E) 1,il ve ili

g ,...___________________

A)

dir.

SHcı=187 J/K.mol

A)

Entropi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

veren) tir.

sıcaklığında

g_

A) Yalnız I

(ısı

il. Sistemin entropi değişimi (L'lSsisteml21

g.

tılıdır.

tışı

18.

L'lH=-184 kJ

tepkimesi ile ilgili,

entropisi ile ilgili,

1. Ekzotermik tepkimelerde değişimi ortama aktarılan il.

15. H2 (g) + Cl2 (g) ~ 2HCl(g)

olur.

C) 1 ve ili E) 1, il ve ili

...., 2.1 .o ....______________

~

_ ___

_ _, ~ :ö ._ _ __

__

_____________

_,


1.

Gibss Serbest Enerj isi ile ilgili aşağıdaki ifade lerden hangis i yanlıştır?

A) Bir sistemin

yapmaya

hazır

} 4. :o

1.toplam entropi değişimi (LlS10plam), il. Gibss serbest enerji

enerjisidir.

C) Bir tepkimede değişimi, LlG=LlH-TtlS ğıntısı ile hesaplanır.

değişimi

111. entalpi

B) G ile gösterilir ve birimi kJ.moı- 1 dir.

D)

Bir tepkimen in istemlil i ğini belirlemek için,

değişimi

} 7.

Kimyasal bir tepkimenin standart entalpi

mi LlH =-1648 kJ . moı-1, standart entropi deği­ şimi LlS =-550 J.K- 1 .moı- 1 dir . 0

(LlG},

Bu tepkime ile ilg ili,

(LlH},

1. Ekzotermik tepkimedir.

iV. sistemin entropi değişimi {LlS5 istem)

ba-

il. Entropi

nice likler inden hang ilerinin değeri tek başı­ na yeterlid ir?

Değeri sıcaklıkla değişmez .

E) LlG< O olan tepkimeler istemlidir.

A) 1ve il

yargılarından

A)

Yalnız

hangiler i doğrudur?

I

B) 1ve il

D) il ve 111

2.

Bazı

termodinamik terimlerin

tanımları aşağıda

verilmiştir.

g_ 5. E' .ö

Bir sistemin kullanılamayan lemeyen) termal enerjisidir.

Madde

(işe dönüştürü­

Standart entrop i değişi­ mi (LlS0 )

Standart entalpi değ i şi m i (LlH 0

)

(kJ . moı- 1 )

midir. iş

yapmaya

hazır

E' .5

o

130

-84

229

Maddeler arasında sıcaklık farkından dolayı ya da verilen enerjidir.

i

Bir X maddes fnin erime ısısı LlH=6,01 kJ.moı- 1 , erimesi sırasındaki entropi değişimi tlS=22 x1ö- 3 kJ.K-1. moı- 1 dir.

(Denge

anında

LlG=O

A)273 ,18

enerjisidir.

alınan

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

Buna göre erime sıcaklığı kaç Kelv in'dir?

219

n

'- Bir sistemin

g 8.

(J . K- 1 . moı- 1 )

~ Bir sistemde sabit basınç altındaki ısı değişi- }

değişimi

0

E) il ve iV

D) ive iV

azalmıştır .

111. Standart Gibss serbest ene rji tl G =-1 484, 1 kJ.moı- 1 dir.

C) il ve 11 1

B) 1ve 111

değişi­

0

dır.)

8)303,15 D) 373 ,18

C)327 ,45 E) 546,36

~1

ii

Tab lodaki değerlere göre ,

Buna gö re aşağıdak i ter imlerden hangisinin tanım ı yukarıda ver ile nler arasında yer alm~? g_ E'

C2H4 + H2 ~ C2H5 tepkimesin in standart Gibss serbest enerji } 5 değ i şi mi (tlG kaç kJ . moı- 1 dir?

0

)

A) Entalpi B) Entropi

A) -133

C) Gibss Serbest Enerjisi

B) +133 D) -100,24

C) -256

E) + 100,24

g_

!

D) İş

E)

lsı

g_ _2ı

3.

Aşağıdaki niceliklerden

hangisi karşı sında ver ilen bağıntı ile hesaplanamaz?

6.

g_ E'

:o Bağıntı

Nicelik

A) İç enerji B)

Ortamın

LlU entropi

=w + Q

LlSortam= - LlHsistem/ T

değişimi

C) Bir sistemin entropi

tepkimesinin standart LlS =176 J.K-1.moı- 1 dir .

9.

LlH0 = +85 kJ entropi

değişimi } .ö

0

2X2Y(g) ~ 2X 2(g) + Y2(g) tepkimesinin

entropi kJ . K- 1 . moı- 1 dir .

Buna göre bu tepkimenin standart Gibss serbest ener ji değişi m i kaç kJ.moı- 1 dir?

caklık değeri

A) + 18,45

A) 200

değişimi

LlH=+90 kJ tlS=3x10- 1

Buna göre bu tepkimenin LlG= O olduğu sı ­ kaç Kelvin'dir?

E' .ö

LlS = L tl Sürünler- L tlSgirenler

B) 32 ,55 D) 84,85

C) 44 ,75

E) 147,80

8)300 0)600

C) 450 E)900

g.

değişimi

D) Toplam entropi

·g_

2N0 2(g) ~ N20 4(g)

E1

LlStoplam= LlSsistem +LlSortam

ii

değişimi

E) Gibss Serbest Enerjisi

LlG=LlS + TtlH

1

E'

1

E'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1O. Kimyasal bir tepkimenin standart serbest enerji }. 13. Tabloda iki tepkimeye ait entalpi ve entropi de- } değişimi ı1G=-890 kJ . moı- 1 dir .

ğişimlerinin işaretleri verilmişti r .

:.o

1. İstemlidir .

yargı larında n

A)

Yalnız

Tepk ime

AH0

AS0

1

+

+

uzaktır.

111.Kullanılabilir enerji

açığa çıkmıştır.

-

il

C) 1ve 111

B) 1ve il

D) il ve 111

:.o

(ısı

111.Ekzotermik

+

yarg ıla rından

veren) bir tepkimedir .

hang ileri kesinlikle doğrudur?

g_

:z;

A)

Yalnız

B) Yalnız il

I

E) 1.tepkime

ısı

111

..ö

verendir .

sıcaklıklarda

D) il. tepkime tüm

Yalnız

~

artmıştır .

C) il. tepkime ileri yönde

C)

E) il ve 111

D) 1ve il B) 1.tepkimede entropi

pozi-

2'

E) 1,il ve ili A) 1.tepkime endotermiktir.

değeri

(11G)

il. Toplam entropi değişimi (ı1S 10 plaml negatiftir.

2'

Bu tepk ime ler le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

değişiminin

tiftir.

g_

hangi leri doğrudu r?

1

16 . Stand art koşu ll arda istems iz bir tepk ime için,

1. Serbest enerji

Bu tepkime ile ilgili,

il. Dengeden

:.o

istemsizdir .

düşük sıcaklıklarda

Io•

istemlidir .

:;;

I,

11.

Tüm s ı caklıklarda istem li olan bir tepk ime- g_ 14. 2> nin, .ö

1. entalpi il. entropi

değişimi

(11H),

111.Gibss serbest enerji değ işimi (11G),

il . entropi }

hang ileri pozitif ( +) değer :.o

alır?

A)

Yalnız

D) il ve 111

E) 1, il ve 111

+ 0 2 (g) +

ısı

A

i İstemli tüm olaylar] ' Jı ısı vererek _ \ __

koşullarda ,

(11H),

! Enerji bi( tô~;;

değiş i mi

_ il_

_ _111

+ -

A)

-

B)

-

+ +

C)

-

-

D)

+ +

-

+

+

-

E)

---1'.lli_

_Afi_

1. + il.

+

111. iV. -

+

+

-

-

+

+

-

-

!

B) 1ve 111 D) 1 ve iV

C) il ve 111

E) il ve iV

g_ 2.· :;;

i

:1

@

@

ty

4Fe(k)

E) 5

D) 4

C) 3

B) 2

+ 30 2 (g) ~ 2Fe2 0 3 (k)

tepkimesinin 298 K ve 1 atm

basınçta

entropi

değişimi ı1S 0 =-550x 1Q-3 kJ.K-1.moı- 1 dir .

Bu tepkimede 1 mal Fe

bilinmektedir .

harcandığında

412 kJ

ısı açığa çıkmaktadır .

Buna göre, tepkime ile ilgili lerden hangisi yanlıştır?

1. 300 K sıcaklığında 11G değeri pozitiftir.

yanlıştır?

A) 1ve il

18.

Bu tepk ime ile ilgili,

Bu tepk imeler in 11H ve A.S işaret l erine göre verilen AG işa ret l er i nden hangiler i kesinlikle g_

nı ot

Yukarıdaki kutularda yer alan ifadeler, A kutusundan başlayarak doğru ya da ya n lış olduğuna karar vererek cevapl a ndığ ın da kaç numara lı yoldan çıkış yapılır?

w 900 K sıcaklığında istemli olduğu

@

@ olan bir tep kime tüm sı caklı klard a l dir. L isteml~

41 300 K sıcaklığında istemsiz,

___ML

1 Y

r6.H <Ö ·~; 6S>Ö j'

15. Kimyasal bir tepkimenin ,

ğerlerinin işaretleri verilmiştir.

entroi1

_J L____ _ ___

D

A) 1

12. Çizelgede dört tepkimeye ait 11H, ı1S ve 11Gde-

1Her istemli olay- i

e~~ilT!~-'-- _____ -'

CD ı_

- · --l

-

~f;~~;am ı~~:~!1 ·. ~~~~~~~~b~~· veya yoktan var i Y D ,

Il

o

y

f ı

--~

j b11ş ka .bir türe dö- 1

(11G)

niceliklerinin işareti aşağıdakilerin hangisin de doğru verilmiştir?

_

-l]

Jıe.':2_ekleJir.

8

değişimi (ı1S) ,

111.Gibss serbest enerji

g_ C) 1ve 111 İ

B) 1ve il

il

değişimi

1. entalpi

değişimi (ı1S),

niceliklerinden

2H 2 0 2 (s) ~ 2Hp(s) tepkimesinin standart

aşağ ı dak i

ifade-

il. 900 K sıcaklığında AG değeri negatiftir .

111.Ekzotermik ya rg ılarından

A)

Yalnız

I

(ısı

veren) bir tepkimedir .

hang ileri

B) Yalnız il

D) 1ve il

A) Entropi zamanla

doğrudur?

C)

B) Ekzotermik Yalnız

E) il ve 111

111 g_ 2' :;;

1

(ısı

azalı r .

veren)tir .

C) Standart Gibbs Serbest Enerji değişimi yaklaşık ı1G 0 =-1484 kJ moı- 1 dir . D) İstemli bir değişmedir . E) Tersinir yani dengeye

yakındır.

~ 9 '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bilgi olu İle ri Kimya Soru Banka s ı Al 8l


1.

Zn(k)+H 2S0 4 (suda) ~ ZnS0 4 (suda)+H 2(g)

sabit

sıcaklıkta gerçekleşen

}

4.

tepkime ile ilgili,

tepkimesindeki

maddelerin

harcanma

} 7.

Gaz fazında gerçekleşen kimyasal bir tepkime-

.D

deki maddelerin

ve

oluşma hızlarına ilişkin aşağıdaki eşitlikler­ den hangisi yanlıştır?

H2 (g) nin hacmi (L)

[Zn] (mol/L)

4NH 3(g) + 50 2(g) ~ 4NO(g) + 6H 20(g)

:;;

rNO

=

hızları arasındaki ilişki,

=

rH2

=

2rN2

rH20

şeklindedir.

Buna göre bu tepkime için,

Zaman

A) 5rNH3 = 4ro2

B) rNH3 = rNo

C) 5ro2 = 4rNo

D) 3rNo = 2rH20

E) 6ro2

Zaman

= 5rH20

1. Tepkime denklemi, 2NO + 2H 2 ~ N 2 + 2H 20 şeklindedir.

o

il. H 20 nun oluşum hızı N2 nin iki katıdır.

o,

kullanılırsa maddelerin

111.Katalizör

hızları ara-

sındaki oran değişir . yargılarından

doğru

hangileri

olabilir?

A)

çizilen grafiklerden hangileri

A) Yalnız I

B)

Yalnız

O) 1ve 111

C)

Yalnız

C) 1ve il

il

E) 1, il ve 111

111 g_ El

E) il ve 111

Derişim (mol.L-

I

doğrudur?

B) Yalnız il

D) 1ve il

2.

Yalnız

Zaman

111

:;; aX(g) + bY(g) ~ cZ(g)

g_ 5.

1 )

_§,

tepkimesinde

:o

4ıl

g_ 8. _§,

X(g) nin harcanma hızı,

/j

Z(g) nin oluşma hızının 0,75 katıdır.

_ ~[XJ 3~t

Y(g) nin harcanma hızının 0,5 katıdır.

Buna göre, denklemdeki a, b, c

katsayıları sı..

rasıyla kaçtır?

Zaman (s)

Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede maddelerin harcanma ve oluşma hızları arasındaki iliş­ ki şöyledir:

} ;;

= _ ~[Y) = ~[Z] ~t

2~t

Buna göre bu tepkimenin denklemi kilerden hangisidir?

aşağıda­

Yukarıdaki grafikte,

A) 6, 4, 3

g_

H 2(g) + I 2(g) ~ 2HI(g)

tepkimesinde yer alan maddelerin derişimleri-

ll

1

B) 3, 4,6 0)3, 6,4

C) 4, 2, 3 g_ E) 4, 3, 6

A) 3X + 2Y~Z

~

B) 2X

nin zamanla değişimi gösterilmiştir.

Bu tepkime ile ilgili,

1. HI

g_

nın oluşum hızı H 2 nin harcanma

hızının

D) 1/3X

İ

E) 1/2X

2 katıdır. il. Zamanla oluşum

ve harcanma

hızı azalır.

111.t anında HI nın oluşum hızı, H2 ve I 2 nin harcanma hızlarına eşittir. yargılarından

A)

Yalnız

+ 3Y~Z

C) 3X + 2Y~

2Z

+ 1/2Y ~ Z + 1/3Y ~ 2Z

! .n

hangileri doğrudur?

I

B)

Yalnız il

D) il ve 111

C) 1ve il

g_ ~

E) 1, il ve 111

3.

6. tepkimesi sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleştiriliyor.

Buna göre, tepkimeye

: :;;

ilişkin,

9.

2NO(g) + 5H 2(g) ~ 2NH 3(g) + 2H 20(g)

tepkimesinde reaktif ve ürünlere göre belirti- } len hızlar arasındaki ilişki aşağıdakilerin :;; hangisinde doğru olarak verilmiştir?

2X(g) + Y(g) ~ 3Z(g) tepkimesine göre, Y gazının derişiminin zamanla değişimi grafikteki gibidir . [YJ (mol/L)

derişimi zamanla azalır.

1. Cl 2 nin

A) 5rNO = 2rH2 = 5rNH3 = 5rH20

il. PCl 3 ün oluşum hızı zamanla artar.

111.Cl 2 nin harcanma

B) rNO = rH2 = rNH3 = rH20

hızı (mol/s) P4 ten büyük-

C) 2rNO = 5 rH2 = 2rNH3 = 2rH20

tür. yargılarından

hangileri doğrudur?

D) rNO = 1/5rH2 = rNH3= 1/2rH20

o

E) 1/2rNO = 1/5rH2 = rNH3 = rH20

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve il

C)

Yalnız

111

2

3

Zaman (s)

Buna göre 1. saniyede Y gazının canma hızı kaç mol/L.s dir?

E) 1ve 111

A) 0,20

har-

C) 0,50

B) 0,25 D) 0,75

g

anlık

E) 1,00

ğ

~ ?. '-~~~~~~~~~~~~~~~~~---' ~ '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ô ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bilgi olu İleri Kim o Soru Bankası

A(B)


_.-- ,

:~

10.

1 13.

NH 3 derişim i (mol/L) 3 ,2.10-

:O

X(g)

+ Y(k) + 2Z(g)

~

K(k)

+ 3M(g)

}

tepkime denklemine göre 2 litrelik bir kapta M nin oluşma hızı 1,5 mol/L.s dir.

3

16.

tepk imesinde 2 litrelik bir kapta 100 saniyede 4,8 gram 0 3 (g) harcand ığına göre 0 2 (g) nin

Buna göre 1 saniye sonunda harcanan X ga- g normal koşullardaki hacm i kaç litredir? 2-

zının

20 3(9) ~ 302(9)

:O

oluşma hızı

8.10--4

A) 7,5 .10--4

2.10--4

A) 5,6

o

2

B) 11,2

C) 22,4

B) 1.10 - 3

D) 2,5.10 - 3

C) 1,5 .10- 3

E) 7,5 .10-2

E) 44,8

D) 33,6

Zaman

4

3

kaç mol/ L.s dir? (O= 16)

:z;

4NH3 (g) + 50 2(g) ~ 4 NO(g) + 6H 20(g) tepk imesinde manla

harcanan

NH3 deri ş i min i n za-

değişim grafiği yukarıda verilmiştir.

} :O

Buna göre 2. saniye sonunda H2 0 nun ortalama oluşma hızı kaç mol/ L.s dir?

g. B) 1,2 .10- 3

A) 1.10- 3

D) 2 ,4.10- 3

11.

+

Ca(k)

E)

C) 1,8 .10- 3 3 .10- 3

2HCl(aq) ~ CaCl 2(aq)

+

H2(g)

tepkimesine göre bir miktar Ca metalinin 1 litrelik asit çözel t isi ile tepkimesinden 20 dakikada 0,3 mol H2 gazı oluşuyor . Buna göre tepkimede aynı sürede HCI çözeltisinin harcanma hızı kaç mol/ L.s dir?

B) 5 .10- 4

A) 2.10 - 4 D) 5.10- 3

12.

E' :z;

C) 2 .10- 3 E) 6.10- 3

g_

14. Kalsiyumun hidroklorik asitle ,

.9'

Ca(k)

+ 2HCl(aq)

~

"g_

CaCl 2(aq)

+

A) 1.1 o-3

g.

B) 2 .10- 3 D) 6.10- 3

t

H2(g)

+ I 2(k) ~

~

A) 1,5 .10- 3

D) 1,8.10- 3

g B) 5 .10- 3 D) 5.10- 2

E) 6.10 - 3

C) 1.10 - 2

magnezyum metalinin yeterince HCI çözeltisi ile, Mg(k) + 2HCl(aq) ~ MgCl 2(aq)

··g

E) 2.10- 3

:t

- ----

-- ---~

Bilgi o lu İleri Kimya Soru Ba n ka s ı

A(8 )

:ö~-----

H2(g)

me l/saniyedir? (Mg

= 24

A) 5.10- 2

B) 10- 3

g/mol)

E) 5.10- 1

1

~- - -- ---

+

tepkimesine göre 5 dakika reaks iyona girme sinden aç ı ğa çıkan H2 (g) nin o l uşma h ızı kaç

D) 10- 1

.0

C) 4 ,5.10- 3

B) 3.10 - 3

D) 5.10- 3

18. Sabit hac imli bir kapta bulunan 7,2 gram

2HI (g)

Buna göre H2 nin harcanma hızı kaç mol/s dir?

A) 1.10- 3

H2(g)

C) 4.10 - 3

E) 8.10-3

ortalama harcanma hızı kaç mol/dak dır?

!

+

FeCl 2(aq)

Bu tepkimenin H2 (g) ye göre hızı kaç mol/s dir?

15.

~

:o

denklemine göre oda koşullarında 4,9 litre HI } " gazı oluşması için 20 san iye geçiyor .

C) 1,2.10 - 3

+ 2HCl(aq)

denklemine göre tepkimesinden 1O saniyede normal koşullardaki hacmi 0 ,336 litre olan H2 gazı oluşuyor .

Bu tepkimenin HCI ye göre hızı kaç mol/ L.s dir? }

} :z;

tepkimesinde başladıktan 4 dakika sonra } 2,4x10-3 mol CH 4 oluştuğuna göre CO gazının "

B) 6.10 - 4

Fe(k)

tepkimesinde 50 saniyede HCI derişimi 0,3 mol/L den O,1 mol/L ye düşmektedir.

CO(g) + 3H 2(g) ~ CH 4 (g) + H20(g)

A) 3.10 - 4

17. Demir metal inin hidroklorik asit çözeltis i ile,

E

H2(g)

C) 10- 2 E) 1

g

-- - ---------

2.1

~ ii~---

- -- - - ----

---

- ---'


2X(suda)

1.

~

2Y(s)

+ Z(g)

} 4.

tepkimesine göre derişimi 2,5 mol/L olan X çözeltisi bozulmaya bırakılıyor . 200 saniye sonunda X in derişimi 2 mol/L ölçülüyor .

Buna göre bu tepkimenin 0-200 saniye ğındaki ortalama hızı kaç mol/L.s dir?

aralı-

ı 7.

•• [H2 0 2 ] moır 1

E

D

Aşağıdaki

tepkimelerden hangisinin hızı kar-

şısında yanlı ş belirtilmiştir?

2 O~ X 3,0 Ter;:ıkime

g. .§>

0,5

:o

A) H2

.ij

B) Demirin A) 2,5.10 - 3 D)

B) 5.10- 3 2,5.10- 2

C) 1.10- 2

1800

Zaman (s) o

Hidrojen peroksidin bozunma reaksiyonuna ait !?

E'

5.10- 2

E)

300 g_ :ö

derişim-zaman grafiği yukarıda verilmiştir.

:o

_l::!g_ı_

gazının yanması

Hızlı

paslanması

Yavaş

C) Bir asit ile

bazın nötrleşmesi

D) Dinamitin

patlaması

Yavaş Hızlı

E) Yağların hidrolizi

Yavaş

Bu grafiğe göre, reaksiyon ile ilgili,

1. x

noktasındaki anlık hızı

hızından

y

noktasındaki anlık

büyüktür.

·g. §> _;c

il. x ve y noktaları arasındaki ortalama bozunma hızı 1.10- 3 moı.L-1.s- 1 dir. noktasına kadar ki ortalama hızı y na kadar ki ortalama hızına eşittir.

111.x

yargılarından

A)

Yalnız I

2H 2 0 2 (suda) tepkimesi için ğerler veriliyor.

~

+ 0 2 (g)

2H 2 0(s)

aşağıdaki

B)

Yalnız

r

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

8.

aşağı-

}

1. Grizu il.

i5

patlaması

Talaşın yanması

111.Elmanın çürümesi

Zaman (s)

[H2 0 2 ] M

o

2,34

hızı

-

200

2,04

1,5x10- 3

1,75

600

1,50

1,45x10- 3 1,25x10- 3

800

1,30

1x10- 3

1. Tepkimelerin başlangıç hızı en büyük olup tepkime süresince azalır. il. Derişim azaldıkça tepkime hızı azalır. 111. Zamanla H2 0 2 nin derişimindeki azalma hızı artar. yargılarından hangileri doğrudur? B)

B) Petrolün dur.

(M/s)

400

Yalnız 1

A) Patlama türü reaksiyonlar

H2 0 2 nin harcanma

Bu tabloya göre,

A)

il

Kimyasal tepkimelerin hızları ile ilgili daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

tabloda belirtilen de-

g_

hangileri doğrudur?

D) 1ve 111

2.

noktası-

Yalnız

D) 1ve 111

il

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

oluşumu

çok

hızlıdır .

yavaş

bir reaksiyon-

g_ g,

Yukarıdaki

tepkimelerin hızı aşağıdakilerin

hangisinde

doğru karşılaştırılmıştır?

I,

C) Kükürt (S), metan (CH4 ) gibi maddelerin

A) 1>11>111

yanması hızlı reaksiyonlardır .

D) Paslanma

reaksiyonları

oldukça

yavaş

ger-

çekleşir.

E)

g_

protein veya karbonhidratların vücuttaki hidrolizi oldukça hızlı reaksiyonlardır.

B) 1>111>11

D) 11>1>111

g_

C) 111>11>1

E) 11>111>1

~ i5

Yağ,

E>

g_ §ı

0

E

·

g :o,

:o

g.

.2> i5

3.

Hidrojen peroksit, H2 0 2 (suda) ~ H2 0(s)

6.

+ 1/20 2 (g)

denklemine göre bozunmaktadır. Bu tepkimede H2 0 2 nin derişiminin zamanla değişimi grafikte

g_ .2'

Aşağıdaki

tepkimelerden hangisinin hızı didaha küçüktür?

9.

ğerlerinden

1. kırılan ve

A) Bir asit ile

bazın nötrleşmesi

B) Araçlardaki hava

verilmiştir.

D)

2,5 2,0

yastığının patlaması

Yağ,

protein, karbonhidrat hidrolizi

E) H2

1,5

yavaş olmasının

sebepleri

oluşan bağ sayısının

çok

olması,

il. reaksiyona giren türlerin birbirlerine çok aktif olmaması,

111.tepkimenin uygun

C) Metan gazının yanması

[H 2 0 2 ] (mol/L)

Bir tepkimenin arasında,

karşı

sıcaklıkta gerçekleşme­

mesi

gibi besinlerin

verilenlerden hangileri gösterilebilir?

gazının yanması

A)

1,0

Yalnız

I

B) D) 1ve 111

Yalnız

il

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

0,5 2000

4000

Zaman

Buna göre 2000. saniyedeki hızı kaç mol/L.s dir?

g. E' I,

A) 5.10 - 3

B) 1,25.10 - 3

D) 5.10-4

C) 1.10- 3

E) 1.10-4

1

~

E' ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ]5 '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ]5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1O.

Araçların

yastıklarında

hava

bulunan sodyum

}

13. X maddesinin 0 2 ile tepkimesi oldukça yavaş

:o

azotür,

bir tepkimedir .

2NaN3 ~ 2Na + 3N2 denklemine göre bozunarak azot rur.

gazı oluştu-

g

g_

değişimdir.

il. Kimyasal bir

111.NaN3 ün bozunma

hızı

tepkimesinin

il. gaz

A) Kükürt (S)

B) Hidrojen (H2)

C) Metan (CH4 )

D) Demir (Fe)

hızın-

,;

A)

basıncı,

Yalnız

A)

B) Yalnız il

O) 1ve 111

~

2 ~

C)

1 ve

il

Zaman birimi

NaCl+H 2 0

C0 2 + 2H2 0

Mikrosaniye

g, 14. ç,

kullanılan

1. 4HBr(g) + 0 2 (g) ~ 2Br2 (g) + 2H2 0(g) il. NO(g) + C0 2 (g) ~ N0 2 (g) + CO(g)

Yıl

111.Zn(k) + 2HCl(aq)

Saniye g_ Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin hızını ~ belirtmek için dur?

A)

C) 1ve 111g_

B) 1ve il

Yalnız 1

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

0

HCl(~q) + NaOH(aq) ~ NaCl(aq) + H2 0(s)

15.

tepkimesi ile ilgili, hızlı gerçekleşir.

111.Yer değiştirme yargılarından

18. tepkimelerden hangisinin hızı, sabit sıcaklık ve basınçta hacim değişimi izle- g ~ nerek ölçülemez?

Aşağıdaki

B) 2HBr(g)

hangileri doğrudur?

~

Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve il

~-

C)

Yalnız

E) 1,il ve 111

- ---------------~ _Bilgiyolu İle.ri ~imyoŞoru Bankası A(B)

111

g

~ ;;;

D) 2HCl(g)

~

katı

sayısı,

maddelerin tanecik boyutu

verilenlerden hangileri etki eder?

A) 1 ve il

H2 (g) + Cl2 (g)

g

:§ı

--------~

B) 1ve 111

D) 1, llve 111

E) CaC0 3 (k) ~ CaO(k) + C0 2 (g)

------

sıcaklık,

2C0 2 (g)+3H 2 0(s)

g

1i~---

hızına,

1. reaktiflerin türü, il.

iV.

H2 (g) + Br2 (s) 2 (g) ~

Kimyasal tepkimelerin

111.birim hacimdeki tanecik

A) 4NH 3 (g) + 50 2 (g) ~ 4NO(g) + 6H2 0(g)

tepkimesidir.

C) C2 H5 0H(s)+30

A)

D) Al2 0 3 (k) + 3CO(g) ~ 2Al(k) + 3C0 2 (g) E) CS2 (s) + 30 2 (9) ~ C0 2 (g) + 2S0 2 (g)

1. Asit-baz tepkimesidir. il. Oldukça

B) S0 3 (g) + NO(g) ~ S0 2 (g) + N0 2 (g)

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

12.

A) H2 (g) + F2 (g) ~ 2HF(g)

C) C(k) + C0 2 (g) ~ 2CO(g) jj_ı

C) 1 ve il

:o

sıcaklıkta kapalı

aşağıdaki

ZnCl2 (aq) + H2 (g)

r

zaman birimi uygun-

B) Yalnız il

Yalnız I

~

bir kapta gerçekleşen tepkimelerden hangisinin hızı basınç değişimi izlenerek ölçülebilir?

·g, 17. Sabit .§>

tepkimelerinden hangilerinin hızı, sabit ha- g_ cim ve sıcaklıkta, basınçtaki azalmayla saptanabilir?

g_

A)

E) 1,il ve 111

E) 1,il ve 111

Tepkime

1. HCl+NaOH il. CH4 +20

C) 1ve 111

B) 1ve il D) il ve 111

hangileri doğrudur?

Yalnız I

11.

hangilerinden yararlanılabilir?

I

dan büyüktür. yargılarından

ölçmek için,

değeri

değişimlerinin

E) Etan (C2 H6)

~

N2 nin oluşum

111.pH

hızını

iletkenliği,

1. elektrik

§> ii

gerçekleşir.

Pb(k) + 2W(aq) ~ Pb+2 (aq) + H2 (g)

;;;

Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Bu tepkime ile ilgili,

1. Hızlı

1 16.

ii ~-----------------~

C) il ve iV

ve iV E) 1,il, 111


1.

X2(g)

+ 2Y2(g) ~

2XY2(g)

"' 4.

Kimyasal bir tepkimede reaktif

artırılması,

tepkimesi için aşağıdaki bilgiler veriliyor.

111.tepkimenin

hızını artırmaz.

yarıya düşürüldüğünde

111.Hacim

çarpışma sayısı,

oluşacak

il. birim zamanda

il. Tepkime kabına Y2(g) ilave etmek tepkime

artırır?

A) 0,05

A)

"'

Yalnız

B) Yalnız il

I

D) 1ve 111

C(g)

şimi

2 katına çıkar .

Buna göre bu bilgilerden hangileri tepkimenin en az iki adımda gerçekleştiğini tek başına kanıtlar?

+

adımda gerçekleşmektedir.

Bu tepkimenin hız sabiti k=O, 1 ve A nın deri0,5 mol/L olduğuna göre A nın harcanma hızı kaç mol/L.s dir?

miktarı,

ürün

anlık hızı

niceliklerinden hangilerini

tepkime hızı

A(g) ~ B(g) tepkimesi tek

1. birim zamandaki

1. Tepkime X2(g) ye göre 1 derecedendir.

7.

derişiminin

B) O,1O O) 0,25

C) 1ve il

C) 0,20 E) 0,50

E) 1, il ve 111

o

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) 1ve il

il

C)

Yalnız

111 ,;

E) il ve 111

o

"'

2.

~ 5.

Tepkime hızı (M/s)

X

"

4a

0 2(g) ~ 2N0 2(g)

g_

8.

A) Tek basamakta

+

X(g)

2Y(g)

+ 3Z(g)

hızının

~

C) Tepkime D) Kısmi

derişimine

karşı değişimi şekilde verilmiştir .

+

aynı

Tepkimenin

M .s

sıcaklıktaki

olduğuna

kabının

hız

1 mal Y2

sabitinin

hız

..,.

t °C, 2 L

t °C, 3 L

1

il

Şekildeki

hacmi yarıya düşürülürse

basınca

X2 (g) hız

göre

bağıntısı

E>

E)

Hız

,;

kaplarda,

+ 2Y2 (g) ~ 2XY2 (g)

tepkimesi tek basamakta ve sabit sıcaklıkta ger-

r=k'.P~ 0 .P0 dir. 2

göre, tepkimenin

bağıntısı aşağıdakilerden

gerçekleşir.

tepkime hızı iki katına çıkar.

2T(g)

X ve Y gazlarının

2 mol X2 3 mal Y2

B) Toplam üçüncü derecedendir .

Derişim(M)

2

2 mal X2

c§:

"' .r,

tepkimesinin

~::~

"'

Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a

birimi

+

tepkimesinin hız bağıntısı r=k.[N0] 2.[0 2] dir.

y

2a

2NO(g)

çekleşmektedir.

1 sabitinin birimi - - dir. M2 .s

Buna göre 1. kaptaki tepkimenin il. kaptakine oranı kaçtır?

başlangıç

hızının

hangisidir?

A) TH=k.[X] 2.[Y].[Z]

B) TH=k.[X] 2 . [Y]

C) TH=k.[X] .[Y].[Z]

D) TH=k.[X] . [Y]2 .[Z]

A)~

B)~

2

C)~

9

E)

O)~ 4

8

~ 4

E) TH=k.[X].[Y].[Z]2 ii

3.

X(suda)

+ 2Y(suda)

~

6.

2Z(suda)

9.

tepkimesi tek basamakta gerçekleşmektedir.

0,1 mol H2

Buna göre,

1. Tepkime

kabına

C!-

şum hızı azalır .

il.

Sıcaklık artışı

ile tepkimenin

aktifleşme

ener-

jisi artar.

111.X in

derişimi

dört katına çıkarılıp Y nin deritepkime hızı değiş-

şimi yarıya düşürülürse

9,

mez.

hangileri yanlıştır?

------

V, t °C H2 ve 12 H2 (g)

yargılarından

0,4 mol 12

- _.)

Şekildeki özdeş

aX(g)

0,1 mal H2 ~

0,1 mol 12

su eklendiğinde Z nin olu-

B) Yalnız il

V, t °C

gazları alınarak,

D) 1ve il

E) il ve 111

oluşacak

niceliklerinden hangileri

'----------------------'

Z nin

oluşma hızının

ya-

Tepkime 3. derecedendir.

sıcaklıkta tepkime kabının hacmi yarı­ ya düşürülürse tepkime hızı 8 katına çıkar.

yargılarından

ürün

A) Yalnız I

miktarı

hangileri

C) 1ve il

E) il ve 111

"'

.ö ~-----------------~

doğrudur?

B) Yalnız il

D) 1ve 111

aynıdır?

B) Yalnız 111

D) 1ve 111

hızı,

rısına eşittir.

il. Tepkimenin hız bağıntısı TH=k.[X]. [Y] 2 dir .

il. birim zamandaki çarpışma sayısı,

A) Yalnız I

il X in harcanma

111.Sabit

başlangıç hızı,

111.tepkimeler sonunda

2Z(g)

bilgiler veriliyor .

1. a=2 ve b= 1 dir .

+ I 2 (g) ~ 2HI(g)

1. tepkimelerin

~

şu

Buna göre,

kaplarda belirtilen miktarlarda

tepkimesi aynı sıcaklıklarda gerçekleştiriliyor. C) Yalnız 111 2

+ bY(g)

tepkimesi için

;-,:

Bu sistemler için, A) Yalnız I

Tek basamakta gerçekleşen,

C) Yalnız 111

E) il ve 111


10.

3X(g)

+ 2Y(g) + Z(g) ~ ürün hız sabiti (k) birimi - 1-

tepkimesinin

} 13.

atm2 .s

göre, tepkime hız (r) denklemi dakilerden hangisi olamaz?

duğuna

B) r=k.Px. PŞ

A) r=k.Pi-Pv

E 16.

+ bY2(g) ~ cX0 2Y(g)

aX0 2(g)

:;:ı

ol-

:.o

tek adımda gerçekleşen tepkime için bilgiler veriliyor.

aşağı-

ğ .ô

C) r=k .Pf Pz

Buna göre tepkimenin kilerden hangisidir?

hız

denklemi

aşağıda-

ürün altında

tek basa-

1. 2X(k) + 2Y(g) + Z(g) ~ ürün il. X(k)

1 E'

+ 2Y(s) + Z(g) ~ ürün

111.3X(k) + 2Y(aq) + Z(aq) ~ ürün

:;:ı

A) r=k.[X0 2] 2

ez~

+ bY +

Tepkimenin hız bağıntısı Y ye göre ikinci, Z ye göre birinci dereceden olduğuna göre,

X0 2 gazının derişimi yarıya indirildiğinde g -2' .o tepkime hızı dörtte birine düşmektedir. 2 2 Hız sabitinin birimi L /mol .s dir .

~

-2'

aX

tepkimesi belirli bir sıcaklık makta gerçekleşmektedir.

aşağıdaki

denklemlerinden hangileri bu tepkimeye ait olabilir?

B) r=k.[Y 2]

g_

D) r=k.[X0 2] 2.[Y2] E) r=k .[X0 2].[Y 2] 2

C) r= [X0 2] [Y2]

I~

Yalnız

A)

E) il ve 111

D) 1ve III

g_

g.

"'

E'

C) 1ve il

B) Yalnız il

I

:;:ı

g E'

:;:ı

11. X(g) ve Y(g) arasında gerçekleşen bir reaksiyon X e göre üçüncü, Y ye göre ikinci derecedendir.

g_

14. Tek

;

adımda gerçekleşen,

+ 0 2(g) ~ 2S0 3 (g)

2S0 2(g)

Tepkime hızı mol/L.s, X ve Y nin derişimleri mol/L olarak ifade edildiğine göre, hız sabiti k nin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

g_

Hız

L4 E) mol 4 .s

tepkimesinin hız denklemi NO(g) ye göre ikinci, } .o H2(g) ye göre ise birinci derecedendir. M ve zaman s olarak alınırsa hız sabiti (k) nin birimi aşağıdakilerden hangisi ·g. Derişimler

o~~

E' :;:ı

D) M2

M3.s E)-

s

Hız

denklemi

mol/L.s

B) TH=k.[S02H02J 2

mol 2/L 2.s

C) TH=k.[S02H02J 2

mol/L.s

O) TH=k.[S0 2] 2[0 2] E) TH= k. [S0 2] 2[0 2]

L2/mol 2.s

A)

__

_____

____

gerçekleşir .

denklemi TH=k.[N0 2FJ.[FJ

1. 2X20 5 ~ 4X0 2 + 0 2 ~

g.

E) 1, il ve 111

18. Cu(k) + 4HN0 3 (aq) ~ Cu(N0 3h(aq)

Hız bağıntısı

tepkimesi tek basamakta

k.[X2 ]2.[0

2]

gerçekleşmektedir.

1. Hız bağıntısı r=k.[Cu].[HN0

k.[X0 2] 2

+ 02

+ 2N0 2(g) + 2H20(s)

Buna göre, 3]

4

tür.

il. Dördüncü derecedendir.

verilenlere göre tepkimelerden hangilerinin hız bağıntısı yanlış yazılmıştır?

111.Hız sabitinin birimi mol 3 /L3 .s dir. yargılarından

-2'

M3

C) 1ve il

B) Yalnız il

I

yazılmıştır.

k.[X2 0 5]

2X2 + 0 2

IIL2X02 ~ 2XO

doğrudur?

L3/mol 3 .s

kimelerin hız bağıntıları karşılarına Tepkime denklemi

il. 2X20

Yalnız

hangileri

D) il ve 111

hangileri

doğrudur?

:;;

A)

s

Yalnız

B) Yalnız il

I

C)

Yalnız

111

___

i olu İleri Kim a Soru Bankası A(8 )

__.

~ .ô ...._. ___

A)

E) 1, il ve 111

Yalnız

il

B) Yalnız 111

D) il ve 111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

g_

·g. __

Hız

yarg ı larından

sabiti

A) TH=k .[S0 2]

O) 1ve il

.._ ~

sabitinin birimi L/mol.s dir .

1. Tek basamakta il.

Yukarıda

C) - 1-

B)-1 M2.s

M.s

hız

Buna göre bu tepkime için,

E'

15. Gaz fazında ve tek adımda gerçekleşen bazı tep-

12.

A)_!_

+ F(g) ~ N0 2F2(g)

111.Birinci deredendir.

sı--'==moı2.s D)~ 3 mol .s

N0 2F(g)

tepkimesinde

;;

tepkimesinin belirli sıcaklık altında ölçülüp belirlenen hız sabiti (k) nin birimi ve hız denklemi aşağıdakilerin hangisinde doğru g. verilmiştir?

A)-Lmol.s

17.

.C?

_

_

__

______

__

__

__,

E

;; ~

----

----

----

---

--~


1.

X

+ 2Y -------+XY2 +

o

ısı

tepkimesi için sabit sıcaklıkta nuçları çizelgede verilmişt i r .

yapılan

4.

lıkta

XY2 nin oluşum "• Deney [X] (mol/L) [YJ (mol/L) h ızı (mol/L.dk) ~

1

0,01

0,02

4.10- 4

2

0,01

0,04

1,6.10- 3

f

Bu tepk imenin aynı sıcaklıktaki hız sabiti (k) nin değe r i 1 olduğuna göre,

1. X maddesi Hı z

il.

katı

yada

sıvı

111.Sıcaklık

artırılırsa, hız

7.

denklemi verilen tepkime için aynı sıcak­ aşağıdaki deney sonuçları elde edilmiştir.

1Yl.1Ml

verilmiştir .

Deney

[X2] (M)

[Y2] (M)

8.10--4

1

0,05

0,1

r

4.10--4

2

0,10

0,1

4r

3

0,10

0,4

4r

0,01

0,2

1.10--4

2

0,02

0,4

3

0,02

0,2

8)2

C)3

Hız

/M/s)

kaçtır?

"'

"

D) 4

Yalnız

A)

Hız

(M/s)

Buna göre tepkimenin hız sabitinin birimi aşağıdakilerden hangisid ir?

E) 5

dır . değeri

sabiti (k) nin

A) mol L.s

azalır.

yargı l arından

+ Y2 (g) ~ 2X2Y(g)

u

.llilJM).

1

A) 1

2X2 (g)

tepkimesinin hızını belirlemek için sabit sıcaklık­ ta yapılan deney sonu ç ları aşağıdaki tabloda ;;

Deney

Buna göre tepkimenin derecesi

olabilir .

sabiti (k) nin birimi L/mol.dk

+ 2Y(g) -------+ürün

3X(g) şeklinde

deney so-

B) - L mol.s

C) ~ mol 2 .s

hangileri doğrudur?

"'

B) Yalnı z il

I

D) 1ve il

C)

Yalnız

i5

111

E) il ve 111

"'

.D

2.

X(g)

+

2Y(g)

tepk imesi ile ilgili ki gibidir . Deney

~

Z(g)

bazı

sonuçları aşağıda­

deney

4N0 2

5.

1

0,02

0,02

3,0.10--4

2

0,04

0,04

1,2.10- 3

3

0,04

0,08

4,8.10- 3

Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

2

8.

Deney

:o

Hız

1

0,1

0,2

2

0,1

0,4

2.10- 4

3

0,2

0,4

4.10- 4

o

D) r=k.[X] .[Y]2

B) TH = k.[0

2]

C) T H = k. [N0 2]. [0 2 ]

E) r=k .[X] 2 .[Y]

D) T H

=

2Y2 (g) ~ X2Y4 (g) derişimle r ine

Deney [X] (mol/L)

H ız

[Y2 ] (mol/L)

(mol/L.s)

1

1

1

1

2

2

4

4

3

4

1

4

?,

2]

k. [N0 2 ]

+

tepkimesinde X ve Y2 nin değişen göre hızı aşağ ıda gösterilmiştir .

Buna göre Y2 (g) nin derişi mi dört katına çıka­ rılıp X(g) nin derişimi de dörtte birine düşü­ rülürse tepkime hızı nasıl değişir?

-g_

A) TH = k.[N0

sıcaklıkta gerçekleşen ,

2X(g)

(M/s)

1.10-4

Sabit

o

Bu verilere göre hız denklemi aşağıdakiler­ den hangisidir?

B) r=k .[X] 2

A) r=k.[X].[Y]

+ 0 2 -------+2N2 0 5

tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta far k lı derişim lerle deneyler yapılarak aşağıdaki veriler elde ediliyor.

Z nin oluşma hızı /mol/L.s)

(X) mol/L (Y) mol/L

C) r=k.[Y]

·g_ E'

.D

2

A) 4

katına çıkar .

B) 2

kat ına ç ıkar .

o

C) 4 te birine iner .

.~ .ö

D)

Yarıya

iner.

E) Değfş im olmaz .

3.

6. tepkimesi için sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları çizelgede verilmiştir . Deney

1

[X2] M 1

~

2

2

1

4

3

2

4

Buna göre, aynı biti (k) kaçtır?

Tepkime

sıcaklıkta

hızı

}

;;

X(g)

Deney

(M/s)

9.

(X) /mol/L)

Hız

(Y) /mol/U

0,02

0,1

0,1

0,16

2

0,2

0,2

1,2

0,32

3

0,1

0,3

2,7

tepkimenin

hız

1

/mol/L.s)

1

0,3

Buna göre tepkime ile ilgili,

sa-

B) 2,4 .10- 3 D) 4.10- 3

Aynı sıcaklıkta hız

C) 2,5.10- 3

dört

yargılarından

A)

Yalnız

I

iki kat

Deney

lfil1Ml

1

0,1

0,1

2

0,2

0,2

Br

3

0,4

0,1

4r

IfilJMl

artırılırsa

katına çıkar.

111.Hız sabitinin

E) 6,4.10- 3

derişimi

X(g)

2A + 2B -------+2C + D tepkimesi için belli sıcaklıkta farklı derişimlerle deneyler yapılarak aş ağıdak i veriler elde edili yor.

Buna göre reaksiyonun hız ifadesi aşağıda­ kilerin hangisinde doğru verilmiştir?

1. Hız denklemi r=k .[Y] 2 dir. il.

A) 1,2.10- 3

+ 3Y(g) -------+Z(g) + Q(g)

tepkimesi için aynı sıcaklıktaki deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmişt i r.

değeri

k=30 dur.

hangiler i yanlıştı r? B)

Yalnı z

D) 1ve 111

il

u

A) T H=k .[A] 2

"' :ö

C) T H=k.[A].[B]

B) T H=k.[8] 2

D) T H=k.[A] 2 .[B]

C) Yalnı z 111

E) il ve 111

~------

ô,

-- ----

---

-- ~ .D~ ---

---

---

---

----

2

-~ Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A (8l


arasında gerçekleşen bir tepki-

10. X2 ve Y2 gazları

menin sabit sıcaklıkta derişimlere bağlı tepkime hızındaki değişim tabloda verilmiştir. Deney

[Y2] (mol/L) Hız (mol/L.s)

[X2] (mol/L)

1

0,04

0,10

4.10- 3

2

0,04

0,05

2.10 - 3

3

0,08

0,20

3,2 .10- 2

!

13.

+

2X(g)

1 16.

3Y(g) ~ X2Y3(g)

]5

]5

tepkimesinin aynı koşullarda derişimlerine bağ­ lı hız değişimleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir. _

Deney

(Xj /mol/L}

(Yj /mol/L}

Hız /mol/L.s}

1

o,4

o,4

8.1 o-3

2

0,2

0,4

4.10 - 3

Buna göre tepkimenin hız bağıntısı ve hız sa- İ biti (k) aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-

2.10 - 3

0,1

0,1

3

t

[X] Deney /mol/L)

"'

~

Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıda- ~· kilerden hangisidir?

Hız

Sabiti /k} 0,25

A) r=k.[X 2]

11.

B) r=k.[X 2].[Y 2]

0,5

C) r=k.[X 2] .[Y 2] 2 D) r=k.[X 2] 2.[Y 2] E) r=k .[X2]2.[Y 2] 2

5

H2(g)

+ 2ICl(g)

~

I 2(g)

+ 2HCl(g)

Hız

g, 17.

!

-~ .ö

2X + 2Y + 3Z~

ürün

(M/s)

Deney

ın...<.Ml

Hız /M/s)

0,20

0,2

4r 2r

l&.LMl ffi1Ml 0,4

1,6.10- 3

2

0,2

0,20

8.10 - 4

3

0,2

0,04

0,1

4

0,1

0,04

0,4

Buna göre, denklemi T H=k.[H 2] .[ICI] dir.

C) TH=k.[Y] .[Z]

D) T H=k .[Xj2.[Z]

0,2

0,3

1,6.10 - 3

0,2

8,0.10 - 4

0,1

0,2

Yalnız

hangileri doğrudur? C) 1ve 111

B) Yalnız il

I

E) 1, il ve 111

15. Gaz g_ 2'

+

2Z(g) ~ 3T(g)

2Q(g)

için aynı sıcaklıkta aşağıdaki deney elde edilmiştir.

(mol/L.s}

1

0,1

0,1

0,1

1.10-2

2

0,2

0,2

0,2

8.10- 2

3

0,4

0,2

0,4

64.10 - 2

4

0,3

0,3

0,2

12.10- 2

Buna göre, tepkimede yalnız Z(g) nin derişi­ mi 2 katına çıkarıldığında tepkime hızı nasıl

A) 2

katına çıkar.

B) 1/2 sine

C) 4

katına çıkar.

D) 3

düşer .

katına çıkar.

E) 1/4 üne düşer .

(Yj /mol/L}

Hız /mol/L.s}

Deney

1.1o-3

2

0,10

0,100

8.10 -3

2

3

0,05

0,025

2,5 .10-4

3

kaçıncı

derecedendir?

4

C)4

D) 4,5

+ Y(g)

~

2Z(g)

g_

+ T(g)

tepkimesi için t °C de farklı derişimlerle yapılan deney sonuçları aşağıdaki gibidir .

o,oso

İ

18.

fazında gerçekleşen,

3X(g)

o,os

Buna göre tepkime

+ Y(g) +

2X(g)

hızı

]5

E) T H=k .[Y] 2.[Z]

1

B) 3

0,2

E) 1, il ve 111

tepkimesinin aynı koşullarda farklı derişimlerle "' yapılan deneylerin sonuçları çizelgededir. (Xj /mol/L}

B) TH=k.[X] .[Z]

?~

X + 2Y~2Z

A)2

3

T(g) nin oluşum

2r

A) T H=k.[X].[Y]

C) 1ve il ~

B) Yalnız il

fazında gerçekleşen,

Deney

4,0.10 - 4

değişir?

hangileri doğrudur?

D) il ve 111

12. Gaz

2,0.1 o-4

0,3

g, :_q,

Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıda­ kilerden hangisidir?

sabiti (k) nin değeri 0,8 dir.

A) Yalnız 1

O,1

0,2

sonuçları

il. Tepkime derecesi 2 dir. yargılarından

O,1

0,1

tepkimesi

tepkimesi ile aynı sıcaklıkta farklı derişimlerle yapılan deney sonuçları aşağıdaki gibidir .

0,2

0,06

0,05

hız

hızı (mol/L.s}

il. Tek adımlıdır.

g_ 14. Sulu çözeltide gerçekleşen,

8.10- 4

0,03

0,20

111.Tepkime

oluşma

K nın

0,1

D) il ve 111

0,03

0,10

hız

[Z] /mol/L}

111.Hızlı adım Y + Z ~ Ürünler olabilir.

A)

[ICI] (M)

1. Tepkimenin

[Y] /mol/L}

50

Deney

3

D) TH=k.[X] 2.[Y]

+ 3L(g)

Bu verilere göre bu tepkime ile ilgili, 1. Hız bağıntısı v=k[X] 2[Y] dir.

25

verilmiştir.

2

B) T H=k.[X].[Y]

C) T H=k.[X].[Y] 2

2K(g)

1

yargılarından

tepkimesinin hızını belirlemek için sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıdaki tabloda

1

A) TH=k .[X]

~

2

4

miştir?

Hız bağıntısı

+ 2Y(g) + Z(g)

2X(g)

tepkimesi ile ilgili oda sıcaklığında gerçekleştiri­ len deney sonuçları aşağıdaki gibidir .

1

2' :;c

0,1 0,2 0,4 0,4

0,4 0,4 0,1

0,04 0,04 r

0,3

J

Buna göre r ile ifade edilen 4. deneydeki tep- :o kime hızı kaç M/s dir?

E) 5

g_ C) O,12

B) 0,06

A) 0,03 D) 0,24

r

E) 0,36

~

T(g)

+

ısı

tepkimesi için sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıdaki gibidir . Deney

l&.LMl ffi1Ml

+ Y(g) + 3Z(g)

2X(g)

(Xj M

(Y) M

[Zj M

T(g) nin oluşum hızı /M/s}

1

0,1

0,1

0,1

0,02

2

0,2

0,2

0,2

0,16

3

0,2

0,2

0,1

0,16

4

0,3

0,1

0,2

0,18

Buna göre, bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kap hacmi

yarıya

indirilirse, tepkime

hızı

8

katına çıkar.

B) Sıcaklık artırılırsa T nin oluşum hızı artar .

C) Tepkimenin derecesi 3 tür. D) T nin

oluşum hızı

zamanla artar.

E) Kaba Z ilave edildiğinde tepkime hızı değiş­ mez.

1

i

~ ~ ~~~~~~~~~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö ._~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D ._~~~~~~~~~

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(B)


1.

o

4.

Deney [H2] (mol/L) [Cü 2] (mol/L) Hız (mol/L.s) ; 0,1

0,2

3.10- 5

2

0,2

0 ,1

3.10- 5

3

0,2

0,3

9.10- 5

Bu sonuçlara göre tepkimenin aşağıdakilerden hangisidir?

hız bağıntısı

"'

i,

[Z) (mol/L)

j

Hız

(moı.L-1.s · 1 )

1

0,02

0,1

0 ,2

1.10- 3

2

0,04

0,1

0,2

1.1 o-3

.2

Deney

4 .10- 3 8 .10- 3

2

0,02

0,2

r

3

0,10

0,4

20r

+ 3Y(g) + 2Z(g)

~

+ 30(k)

2T(g)

sonuçları

B) T H = k.[X].[Y]

5.

Deney

l&iMl lfil1Ml 1QJMl

1

0,1

0,2

0,1

2

0,4

Deney

1. Hız bağıntısı TH=k .(X].(Y] 2 dir. 0

i?'

il H 1. ız

0,1 0,2

4.10- 3

3

0,2

0,4

0,1

8.10- 3

4

0 ,1

0,2

0,2

1.1o- 3

Buna göre, tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

~

A)

B) r=k[A]

C) r=k[A][BJ 2

D) r=k[A] 2[C]

Hız

4

5r .. _10_3 tur.

hangileri doğrudur?

(mol/L.s\

2

0,8

0,1

4 .10- 3

3

0,4

0,2

2.10 - 3

J_

C)

2.

D) 1

2

Yalnız I

Deney

B)

[H2] (mol/L)

1

1.10- 3

0,1

16

2 [B]

A) r=k[A][BJ2[C]

8. :

Yalnız

il

0,2

C)

1 ve

il

E) il ve 111

[Nü] (mol/L)

Hız (mol/L.s)

0,01

4.10- 3

2

0,1

0,02

3

0,1

0,01

1.10- 3

Aynı sıcaklıkta,

H2 ve Nü gazları arasında gerçekleşen bir tepkimenin reaktiflerinin derişimle­ rindeki değişimlerin hıza etkisi yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre tepkimenin hız sabiti (k) nin değe- g, ri kaçtır? ~

k=

yargılarından

+ 2T(g)

Z(g)

0,4

g,

..

sabıtı

D) 1ve 111

(Y] (mol/L}

(Xl (mol/L}

1.10- 3

5r

il. Tepkime beşinci derecedendir.

A)

tepkimesi için aynı sıcaklıkta aşağıdaki deney sonuçları veriliyor .

Hız (M/s}

0,2

c'

+ 3Y(g) ~

2X(g)

0,10

Bu tabloya göre,

E) TH = k.[X] .[Z] 2

(mol/L.s}

0,2

D) TH = k.(Y)2.[Z]

2E

Hız

0,4

C) TH = k.[YJ.[Z]

+

(YJ (mol/L}

0,2

A) TH = k.(X].[Z]

C~ D

(mol/L}

0,2

D) T H=k .[H 2] 2.[Cü 2] E) TH=k.[H 2J.[Cü 2] 2

+ 28 +

rxı

0,04

C) T H=k .(Cü 2]

A

+ 2V(g)

3Z(g)

0,03

Tepkimenin derişimler türünden hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

tepkimesi için sabit sıcaklıkta yapılan farklı deneylerde elde edilen veriler tabloda verilmiştir.

~

3

B) TH=k .[H 2]

2.

+ 3Y(g)

2X(g)

tepkimesi için t °C de farklı derişimlerle deneyler yapılarak aşağıdaki tablo elde edilmiştir .

4

tepkimesi için aynı sıcaklıktaki deney yukarıdaki tabloda verilmiştir .

A) TH=k .[H 2] .[Cü 2]

7.

i,

1

2X(g)

,;

[Y] (mol/L)

[X) Deney (mol/L)

tepkimesi ile ilgili sabit sıcaklıkta gerçekleştiri­ len deney sonuçları aşağıda verilmiştir.

Bu tepkimenin hız bağıntısı, T H=k .[H 2] 2.[Nü) şeklinde olduğuna

E) 2

göre, tabloda r hız değeri

kaç mol/L.s dir?

E' D

A) 1.1 o- 3

E) r=k[AJ 2[B][C]

B) 2.10 - 3 D) 6.10 - 3

3.

2X(g)

+ 2Y(g) ~ 2Z(g) + T(k)

6.

tepkimesi için belirli sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıdaki tabloda veriliyor .

g,

ğ

X(g)

+

2Y(g) ~ XY2(g)

9.

tepkimesi için aynı sıcaklıktaki deney sonuçları } aşağıdaki tabloda verilmiştir . ,

Deney

fil.M._

JYlM..

1

0,3

O,1

2.10-4

1

0,1

0,1

0,03

2

0,3

0,3

a

2

0,2

0,2

0,12

3

b

0,2

4.10-4

Tepkime hızı (M/s}

Tepkimenin hız bağıntısı r=k.[X].[Y) 2 şeklinde olduğuna göre a ve b nin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir?

3

A)

}

0,15 0,30

B)

18.10- 4

C)

12.10- 4

0,60

D)

18.10- 4

0,15

E)

12.10- 4

0,1

1. Yavaş

(Mis\

0,27

adımın

i,

Aynı sıcaklıkta basınç

da 2

2

o

2Y(g)

~

ürün

A)

Yalnız

I

hangileri

B)

D) 1ve il

0,30

~

.o~------------------'

X ve Y gazları arasında gerçekbir tepkimenin mekanizmasını belirleyebilmek için aşağıdaki deney sonuçları veriliyor . leşen

Deney

(Xl (mol/L}

(YJ /mol/L}

1

0,01

0,02

0,02

0,04

8.10 - 5

0,03

0,08

24 .10- 5

Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıda­ kilerden hangisidir?

B) TH=k.[YJ2 D) TH=k.[X)2.[Y]

E) TH=k.[X].[Y] 2

yanlıştır?

il

/mol/L.s}

2.1 o-5

2

C) TH=k .[X] 2

Yalnız

Hız

3

A) TH=k.[X].[Y]

katına çıkarılırsa hız

111.Hız sabiti k=3 tür. yargılarından

Aynı sıcaklıkta,

E'

katına çıkar.

1

~------------------'

0,3

denklemi şeklinde olabilir .

_b_

6.10- 4

Hız

_JU_

Buna göre tepkime ile ilgili,

il. __ a__

_J&_

Deney

C) 4.10-3

E) 8.10- 3

C) Yalnız 111 }

E) il ve 111 Q ~


_ __.---.---

!

10.

13.

tepkimesi için belirli sıcaklıktaki gazların kısmi basınçları cinsinden deney sonuçları aşağıdaki gibi bulunmuştur. Deney

(atm)

P

PNo (atm)

02

Hız (atm/s}

2NO(g)

!

+ Cl2 (g) ~ 2NOCl(g)

hız bağıntısı basamaklı bir tepkimenin T H=k.[X]a.[X]b dir. Bu tepkime için aynı sıcaklık­ ta yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlar elde ediliyor.

16. Tek

:;;

tepkimes ile ilgili sabit sıcaklıkta gerçekleştirilen deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Hız

g_

t

[Cl 2] (mol/L)

Deney [NOJ (mol/L)

(mol/L.s)

Hız /mol/L.s)

Deney

(Xj /mol/U

(Yj /mol/U

O,ü1

0,2

2.1 o-2

2.10- 3

0,500

4.10- 4

1

0,1

0,1

17.10- 3

1

0,1

0,2

34.10- 3

0,1

2.10- 2

0,500

2

0,02

1.10- 3

2.10- 4

2

2

0,2

10,2.10- 2

4.10- 2

4.10- 4

0,3

0,02

0,125

3

0,2

8.10- 3

3

3

Buna göre tepkimenin ri kaçtır?

hız

Buna göre reaksiyonun toplam derecesi kaç-

sabiti (k) nin değe­

tır?

C) 0,6

B) 0,4

aşağıda­

g_

ğ

A) 0,2

Buna göre a ve b sayılarının toplamı kilerden hangisidir? E'

E' ;;

E) 6

0)5

C)4

B) 3

A) 2

E) 5 :;;

0)4

C) 3

B) 2

A) 1

E) 1,0

O) 0,8

g_ _§,

.o

11.

+ Y(g) ~

Z(g)

ö

tepkimesi için aynı sıcaklıkta aşağıdaki deney sonuçları veriliyor.

!

2X(g)

fazında gerçekleşen ,

N2

+ 3H 2 ~

a,

1

0,12

ulaşılıyor.

2

2

0,96

Deney

1

2

0,48

1

(Yj (mol/U

1

1

2 3

Hız

r

4

2

Buna göre tablodaki r tepkime mol/L.s dir?

hızı

C) 0,96

B) 0,64

A) 0,48

kaç

0,2

(M/s)

0,2

1.10-4 4

2

0,2

0,4

8.10-

0

3

0,1

0,4

4.10- 4

g.

Hız

[H2 0] (mol/L) _oe_n_e_y

[0 2] (mol/L)

.s_) _(m_o_llL_

} ;;

l .ö

1

1.10-3

2

2.10- 3

0,4

8

3

2.10- 3

0,2

4

0,2

1

t

Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıda- .o kilerden hangisidir?

0,4

4.10 - 5

3

0,02

0,2

2.10 - 5

sıcaklıkta

3X

2]

A)

Yalnız

B) TH=k.[0

doğrudur?

B) Yalnız il

I

C)

Yalnız

111

E) 1, il ve 111

O) 1 ve il

2

3.[H ] 2

+ 2Y + Z ~

Q

+ 3T

18.

denklemine göre gaz fazında gerçekleşen bir g_ tepkime ile ilgili sabit sıcaklıktaki deney sonuç- ~ lan tablodaki gibidir.

~l

M

Deney

(mol/U

/mol/U

1

0,1

0,1

2

0,2

0,1

~

-ğ_ /-=-L'--".s.J_) /mol/L} -----"'(m'--'--'-"'o!.J..I 9 -;; 3.10-3 0,1

0,1

6.10- 3

3

0,1

0,2

0,1

4

0,1

0,1

0,3

9.10- 3

Buna göre tepkimenin

hız

sabiti (k)

3X(g)

+

Deney

T H (mol/L.s)

[X] (mol/L)

[Y] (mol/L)

1.10-3

1

1.10-2

2.10- 2

2

2.10 - 2

2.10- 2

4.10- 3

3

2.10 - 2

4.10- 2

8.10-3

Bu verilere göre,

1. Tepkimenin hız bağıntısı TH=k.[X] 2 .[Y] dir.

kaçtır?

il.

C) 0,6 ~

B) 0,3 D) 0,9

2Y(g) ~ 2Z(g)

tepkimesi ile ilgili sabit sıcaklıkta gerçekleştiri­ len deney sonuçları aşağıda verilmiştir.

HQ

3.10-3

A) 0,1

2

k sabiti artar.

hangileri

Hız sabiti

k=5

g_

A) TH=k.[H 2 0]

reaksiyon kabının hacmi iki iner.

artırılırsa

111.Sıcaklık

15.

tepkimesi için sabit sıcaklıkta tepkimeye giren gazların molar derişimlerine bağlı tepkimenin hız değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

0,02

yargılarından

A) T H=k .[N 2].[H 2]

0 2 (g) ~ 2H 2 0 2 (g)

2

katına çıkartılırsa hız yarıya

o

2

+

2.10 - 5

1. Hız denklemi r=k .[Y] şeklindedir.

C) T H=k.[N 2] 2 .[H 2 ] O) T H=k.[N ].[H ] 3

2H 2 0(g)

0,2

il. Sabit

B) TH=k.[N 2J.[H2 J2

12.

(Yj (mol/U

0,01

Buna göre,

§>

E) TH=k.[N

(mol/L.s)

(X) (mol/L)

1

f" :;;

Bu sonuçlara göre hız denklemi aşağıdaki­ lerden hangisidir?

E) 3,84

O) 1,92

Hız

Hız

Deney

g_

g_ E'

tepkimesi için aynı sıcaklıkta yapılan deney sonuçları aşağıdaki gibidir.

:c

tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta farklı derişim­ lerde yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlara

(Xj (mol/U

x + 2Y~2z

g_ 17.

2NH 3

/mol/L.s}

Deney

4

14. Gaz

dir.

mol .s

111.Tepkime X ve Y ye göre ikinci derecedendir. yargılarından

E) 1,2

~ 2

hangileri doğrudur?

2]

C) TH=k.[H 2 0].[0 2 J2

O) TH=k.[H 20] 2 .[0

2]

g_

A) Yalnız I

_§, .ö

E) TH=k.[H 20] 2 .[0 2] 2 g_

B) Yalnız il

D) 1 ve 111

t

C) 1ve il

E) il ve 111

~ ~ ~~~~~~~~~ '--~~~~~~~~~~~~~~~~-' ~ '--~~~~~~~~~~~~~~~~-' :;; '--~~~~~~~~

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası A(8)


1.

Kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin derişimler cinsinden hız bağıntısı (r), r=k.[X]2.[Y].[Z] 2

} 4. :ö

A) 32

+ 2Y(g)

~

2Z(g)

} 7. :;;

X in derişimi sabit tutulup, Y nin derişimi iki katına çıkarıldığında hız iki katına çıkıyor. g_ ~ X in derişimi iki katına çıkarılıp, Y nin derişi- İ mi yarıya indirildiğinde hız değişmiyor .

f

Tek

adımda gerçekleşen,

aX2 (g)

"

olarak veriliyor.

Sabit sıcaklıkta her bir maddenin derişimi 2 katına çıkarılırsa tepkime hızı nasıl değişir?

X(g)

tepkimesi için aşağıdaki deneyler yapılıyor .

+

~

bY2 (g)

Buna göre tepkimenin hız denklemi aşağıda­ kilerden hangisidir?

katına çıkar.

A) 1

B) 2

A) T H=k.[X] 2

katına çıkar.

16

E) 5

B) TH=k.[Y] 2

O) T H=k .[X].[Y] 2 ğ_

C) TH=k.[X].[Y]

O) 1 katına düşer.

0)4

C) 3

B) 16 katına çıkar. C) 8

Z(g)

tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşirken tepkimede bulunan reaktif derişimleri 2 katına çı­ karıldığında hız 16 katına çıktığına göre ~ ve Y2 gazlarının katsayıları toplamı (a+b) kaçtır?

2'

E) T H=k .[X] 2.[Y]

ii

E) J_ katına düşer. 32

2.

X2(g)

+ 3Y2(g)

~

2XY3 (g)

~ 5.

tepkimesi 2 litrelik bir kapta tek basamakta ger-

_§,

X0 3 (g) + YO(g) ~ X0 2(g) + Y0 2(g)

çekleştiriliyor.

tepkimesi ideal pistonlu kapta belirli bir ta tek adımda gerçekleşmektedir.

Tepkime kabının hacmi 1 litreye düşürüldü­ ğünde tepkime hızı kaç katına çıkar?

rıldığında

A)J_

C) 2

16

0)8

ii

Piston

sıkıştırılarak

tepkime

A) J_ katına 27

E) 16

gaz

basıncı

3

sıcaklık­

g_ 8. _§,

katına çıka­

B) ]_ katına 9

C) ]_ katına düşer.

O) 3

3

1. 2AB(g) 2. C2B 2(k)

+ C2(g) ~ A2(g) + C2B2(k) + C2(g) ~ 2C2B(g)

6.

(Yavaş)

Tek basamakta X(g)

(Hızlı)

+ 2Y(g)

Belirli bir

düşer.

verilen tepkime ile ilgili aşağı­ dakilerden hangisi yanlıştır? A) C2B 2(k) toplam tepkimede yer almaz. tepkime hızı da iki katına çıkar.

r C) Hız sabitik= [AB]2·[C 2

O) 2.

g_ ~

]

bağıntısı ile bulunur. n

adımın aktifleşme

leşme

enerjisi 1. adımın aktifenerjisinden küçüktür.

katına çıkar .

B) 27

katına çıkar.

C) ]_ 9

9.

üç

katına düşü­

B) r=k.[X 2] .[Y2] 2

O) r=k.[X2]2 .[Y2]2

gazları arasında gerçekleşen

başlangıç hızı

bir tepki-

r dir .

Tepkime kabındaki reaktiflerin her birinin derişi­ mi iki katına çıkarıldığında tepkime hızı 8r oluyor .

Buna göre bu tepkimenin kısmi basınçlar türünden hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

katına düşer. C) TH=k .PA .Pt 2

D) TH=k.P~ .P~ 2 2

E) T H=k.P A2·Pt 2

27

E)

A2 ve B2 menin

2Z(g)

O) J_ katına düşer.

E) Tepkimenin toplam derecesi 2 dir.

derişimi

dokuzda birine

tepkime hızı değişmiyor .

A) r=k.[X 2].[Y 2 ] C) r=k.[X 2] 2.[Y 2]

;;

A) 81

Y2(g) nin

derişimi

katına çıkar .

_§,

B) C2(g) nin derişimi 2 katına çıkarıldığında

sıcaklıkta

Buna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıda­ kilerden hangisidir?

"' tepkimesinde tepkimenin gerçekleştiği kap- .o taki reaktiflerin derişimleri 1/3 katına düşürü­ lürse tepkime hızındaki değişim aşağıdakilerden hangisi gibi olur? g_

Mekanizması

2XY 3

X 2(g) nin

rüldüğünde

gerçekleşen,

~

+ 3Y 2 ~

çıkarılıp

E) 9 katına çıkar.

3.

fazında gerçekleşen ,

tepkimesi 3. derecedendir .

hızı nasıl değişir?

düşer.

Gaz

X2

o

_:1_katına düşer. 81

~

1

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ii ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ii '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-'

Bilgiyol u İleri Kim ya Soru Banka s ı A(8)


10. X gazı ve Y gazı nin

hızı

sabit

arasında gerçekleşen

sıcaklıkta

tepkime-

ölçülürken,

il X(g) nin derişimi 2 katına kime hızının 2 katına,

} 13. İdeal pistonlu bir kapta sabit sıcaklıkta gaz fa- }

çıkarıldığında

3X + 2Y + 3Z

tep-

'1 Y(g) nin derişimi 3 katına çıkarıldığında tepkime hızının 9 katına çıktığı

1l l!-

15

gözleniyor.

Buna göre tepkimenin toplam derecesi kaçtır?

g_ ~ :ö

karıldığında

!

hızı

hız

denklemi

aşağıda-

+ 3L(g)

kısmi basınçları 2 şer katına tepkime hızı 8 katına çıkıyor.

çı­

düşüyor. derişimi sabit tutulup Y ve Z nin derişi­ mi 2 katına çıkarılırsa tepkime hızı 8 katına

X in 111.

hacmi 2 katına çıkarıldığında tepkime 1/8 ine düşüyor.

Buna göre tepkimenin kilerden hangisidir?

2K(g)

---"7

il. Y nin derişimi sabit iken X ve Z nin derişim­ leri yarıya indirildiğinde tepkime hızı 1/4 üne

Y nin derişimi sabit tutulup Z nin derişimi 4 katına çıkarılıp, X in derişimi yarıya düşü- g_ ~ rüldüğünde tepkime hızı değişmiyor.

,ı,ı Kabın

E) 5

D) 4

C)3

B) 2

A) 1

+ 3Y(g) + 2Z(g)

1. X, Y ve Z nin

g_

4ı Hacim sabit tutularak X in derişimi 4 katına çıkarıldığında tepkime hızı 16 katına çıkıyor.

X(g)

tepkimesi için belirli sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

ürün

---"7

tepkimesi ile ilgili şu bilgiler veriliyor.

t.ı

16.

"

zında gerçekleşen,

jj

çıkıyor.

Buna göre, tepkimenin hız bağıntısı aşağıda­ kilerden hangisidir? (TH= Tepkime hızı)

g_

f

A) T H= k.[X] .[Y]2.[Z] A) r=k .[X] 2 .[Y].[Z]

C) r=k.[Y].[Z]

2

B) r=k.[XJ 2 .[ZJ2

B) TH= [X] .[Y] .[Z]

D) r=k .[X] 2 .[Y]

C) T H = k.[YJ2.[Z]

E) r=k.[X]2.[Z]

D) TH=k.[Y] . [Z] 2 E) T H = k.[X] 2 .[Y]

11.

3X2 (g)

+ 2Y2 (g)---"7

2X

2X3Y2 (g)

tepkimesi tek basamakta

gerçekleşmektedir.

Buna göre X ve Y maddelerinin sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkimesinde X in mol sayısı 2 katına çıkarılıp V nin mol sayısı ise yarıya indirildiğinde tepkimenin hızındaki değişim aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

~

g. ~ fııi

İ

katına çıkar.

tiı

C) Tepkime hızı değişmez. D) Yarıya iner.

E) 1/4

katına

+T

20

g_ 17.

Y ve Z gazlarının derişimleri sabit tutulup X gazının derişimi iki katına çıkarıldığında g_ ~' hızda iki katına çıkıyor .

A gazının derişimi 2 kat artırıldığın­ da tepkime hızı değişmemektedir.

Deney 2

C gazının derişimi sabit tutulup A ve B gazlarının derişimi 3 er katı­ na çıkarıldığında tepkime hızı 9 ka-

Deney 3

: A ve B gazlarının derişimi sabit tutulup C gazının derişimi yarıya indirildiğinde tepkime hızı 1/4 üne

gazlarının derişimleri sabit tutulup Y gazının derişimi iki katına çıkarıldığında gazlarının derişimleri sabit tutulup Z gazının derişimi iki katına çıkarıldığında tepkime hızı dört katına çıkıyor .

X ve Y

hız bağınt ı sı

A) TH=k.[X] .[Y]

B) TH=k.[X].[Z]

C) TH=k.[Y]2.[Z]

D) TH=k.[X] .[Z] 2

E) TH=k .[X].[Y].[Z]

A2 B2 C3 (k)

---"7

Deney 1

X ve Z

Bu bilgilere göre tepkimenin aşağıdakilerden hangisidir?

iner.

+ 2B(g) + 3C(g)

2A(g)

denklemine göre gerçekleşen tepkimede;

tına çıkmaktadır.

hız değişmiyor.

g_

A) 4 katına çıkar. B) 2

+ Y + 3Z ---"7

denklemine göre gaz fazında gerçekleşen bir ; tepkimeye ait bilgiler şöyledir :

75

düşmektedir.

ğ

Buna göre, tepkimenin hız denklemi aşağı­ dakilerden hangisidir?

!

A) r=k .[A] 2 [B][C]

g_ İ

C) r=k.[A][C]

3

B) r=k .[A][B]

2

2

D) r=k.[B]

E) r=k.[B][C]

2

2 [C] 2

2

g_ E· .D

12.

3X(g)

+ 2Y(g) ---"7

15 . . Gaz

3Z(g)

tepkimesinde aynı sıcaklıkta, X in derişimi 2 katına çıkarılıp Y nin derişimi yarıya indirilirse tepkime hızı 2 katına çıkmaktadır .

1l İ

2X

t;ı

X in derişimi değişirse tepki-

C) Yalnız 111

g_

+ 2Y(g) + Z(g)

X in derişimi sabit tutulup Y ve Z nin derişi­ mi 2 katına çıkarıldığında tepkime hızı 2 ka-

E' :ö

ğünde

i

2K(g)

+ T(g)

kabının hacmi yarıya düşürüldü­ tepkime hızı sekiz katına çıkıyor.

il. X in derişi mi sabit tutulup Y ve Z nin derişim­ leri ikişer katına çıkarıldığında tepkime hızı iki katına çıkıyor.

Z nin 111.

Buna göre, tepkimenin kilerden hangisidir?

~

1. Tepkime

Tepkime kabına yalnızca tepkime hızı değişmiyor.

yargılarından hangileri kesinlik le doğrudur?

B) Yalnız il

1l

tına çıkıyor.

me hızı değişir.

D) 1ve il

+ 20

Tepkime kabının hacmi 3 katına çıkarıldığında tepkime hızı 1/9 una düşüyor.

il. Tepkime 2. derecedendir.

A) Yalnız I

T

2X(g)

tepkimesinde hız bağıntısını bulmak için sabit sıcaklıkla yapılan deney sonuçları şöyledir:

nuçları şöyledir:

1. Hız bağıntısı r=k.[X]2.[Y] dir . sıcaklıkta

+ V + Z ---"7

tepkimesi için sabit sıcaklıkta yapılan deney so-

Buna göre,

Sabit 111.

18.

fazında gerçekleşen,

Z

eklendiğinde ı

sekiz

-;;

sabit tutulup X ve Y nin deriiki katına çıkarıldığında tepkime hızı

derişimi

şimleri

katına çıkıyor.

Buna göre bu tepkimenin hız bağıntısı aşağı­ dakilerden hangisidir?

hız bağıntısı aşağıda­

E) 1ve 111 C) r=k.[X]

2 .[Y]

D) r=k.[X].[Z] E) r=k . [X].[Y]

g_ ~

B) r=k[X]2[Z]

A) r=k[X][Y][Z]

B) r= k.[X] .[Z]

A) r= k.[X]. [Y]

C) r=k[X]

2

2

2 [Y]

D) r=k[X][Y] E) r=k[X]

.

g_ ~

·· ~ ,; ····~ ············· -·~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~-~

....

2

2


1.

Gaz fazında gerçekleşen, 4HBr + 0 2 ~ tepkimesinin

g_

+ HBr ~ 2H0Br

HOBr + HBr~

H2 0 + Br 2

(Yavaş)

2. N2 0 + cı~ N2 + cıo

(Yavaş)

(Hızlı)

s. cıo ~

(Hızlı)

(Hızlı)

Bu tepkime ile ilgili,

1ı2c1 2 + 11202

ilave edildiğinde tepkime hızının arttığı gözleniyor.

Buna göre tepkime ile ilgili,

1. Toplam tepkime denklemi 2N20 ~ 2N 2 +0

2

dir.

111.Y2 (g) hız bağıntısında yer alır. yargılarından

111.Cl 2 katalizördür.

denklemi r=k.[HBr].[0

2]

yargılarından

dir.

hangileri

doğrudur?

yargılarından

hangileri doğrudur?

I

Yalnız

B)

D) 1ve 111 A)

Yalnız

I

B) 1ve il

il

C)

Yalnız

PE(kkal)

r,

111.kaba reaktiflerden herhangi biri de tepkime hızının artması

tepkimesinin mekanizması,

o

2. NO(g) + Cl(g)

O>

Yalnız

g

koordinatı

~

.o

Bir tepkimenin mekanizması,

lırsa

2 . Q + 2Y~2T

6.

1. 2NO(g) ~ N2 0 2 (g)

B) 12

C) 6

D) 4

E) 3

Yalnız

A)

g

hızı

8

katına çıkar.

C) 1ve ili

B) 1ve il D) il ve ili

E) 1, il ve 111

o " .o

9.

X(g) + 2Y(g) + Z(g) ~ 2K(g) + L(g)

2N0 2 (g) + F2 (g) ~ 2N0 2 F(g) tepkimesi ile ilgili bazı bilgiler şöyledir:

fıı İki basamaklıdır.

gılardan

tıı Hız bağıntısı,

şeklindedir .

T H=k.[N0 2 ][F 2 ] dir.

A)

Yavaş adım

X(g)+2Y(g) ~ 2K(g)+L(g)

dır.

Buna göre bu tepkim eye ilişkin ,

B) Z, katalizördür.

1. Toplam tepkime

tepkime

sabitleri k 1 >k 2 dir .

1. Yavaş basamak ,

kabının

C) Tepkime

2NO(g) + 0 2 (g) ~ 2N0 2 (g) dir .

hızı

8

hacmi yarıya düşürülürse

N0 2 (g) + F2 (g) ~ N0 2 F(g) + F(g) dir.

katına çıkar .

D) Kaba Z gazı eklenmesi, etkin çarpışma sayı- .,

111.N 2 0 2 ara üründür.

hangileri kesinlikle doğrudur?

o

B) Yalnız il

D) 1ve 111

basamağın aktifleşme

il. Birinci

basamağınkinden

sını artırır .

enerjisi ikinci

büyüktür .

ili. 2. basamak,

E) Tepkime tek basamakta gerçekleşir.

N0 2 (g) + F(g) ~ N0 2 F(g) dir .

"'

yargılarından

C) Yalnız ili

hangileri

doğrudur?

E) 1, il ve 111 A)

o"'

Yalnız

I

B)

Yalnız

il

D) il ve 111

o ~

~ -- ---

oluşur .

il 1. basamakta F ara ürünü

Buna göre,

A) Yalnız I

enerjisi daha büyüktür .

hangileri doğrudur?

I

!

Buna göre, bu tepkime ile ilgili aşağıdaki yarhangisi doğrudur?

k2

2. N2 0 2 (g) + 0 2 (g) ~ 2N0 2 (g)

tepkime

yargılarından

tepkimesinin hız bağıntısı, r=k.P x.PJ dir.

k

basamağın eşik

111.Cl 2 ve NO gazlarının derişimi 2 katına çıkarı­

1. X+Y~Z+Q

ı

A) 24

yargılarından

il. 1.

nizması,

Buna göre X in derişimi 3 katına Y nin derişimi 2 katına çıkarılırsa, tepkime hızı kaç katına çıkar?

Hız

1. Cl(g) ara üründür .

.Q\

Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin meka-

olarak veriliyor. Bu tepkimenin potansiyel enerji (PE)-tepkime koordinatı (TK) grafiği şekildeki gibidir.

il.

NOCl(g)

Bu tepkimenin hız bağıntısı r=k.[C12] olduğuna

111

E) il ve 111

D) 1ve 111

~

veriliyor .

göre,

'-----------ı•Tepkime

~ .ö

C)

şeklinde

.o

eklendiğin­

verilenlerden hangileri tek başına kanıtlam~? B) Yalnız il

2NOCl(g)

.o

1. Cl 2 (g) ~ 2Cl(g)

eşit olması,

il. tepkime derecesinin 3 e

~

2NO(g) + Cl 2 (g)

g 8.

1

gerçekleşti­

1. hız bağıntısının r=k .[X] 2 .[Z] olması,

3.

E) il ve 111

.

ğini,

I

C) 1ve il

111

D

2X(g) + 2Y(g) + Z(g) ~ 2T(g) + 2Q(g)

Yalnız

Yalnız

B)

D) 1ve ili

ili

E) il ve 111

C) 1ve 111

tepkimesinin bir kaç basamakta

A)

il

E) 1, il ve ili

D) il ve 111

2.

Yalnız

A) Yalnız

hangilerinin doğruluğu kesin

değildir?

111.HOOBr ve HOBr ara üründür.

A)

gerçekleşir.

1. Tek basamakta

il. Toplam derecesi 3 tür.

il. 2. adımın aktivasyon enerjisi en küçüktür.

1. Br 2 katalizördür.

2X(g) + Y2 (g) ~ 2XY(g) tepkimesinin gerçekleştiği kaba X(g) veya Y2 (g)

(Hızlı)

Buna göre,

Hız

7.

basa-

1. Cl 2 ~ 2CI

şeklinde verilmiştir .

il.

Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin makları aşağıda verilmiştir.

adımları,

HBr + 0 2 ~ H00Br H00Br

4.

2H 20 + 2Br 2

- -- --------

- ~ n~ - - ------

O>

-----

----

~ .ö~------

-----------~

C) 1ve il

E) 1, il ve 111


1O. İki adımda gerçekleşen bir tepkimenin denk- } 13. Bir tepkimenin lemleri

şöyledir

:O

:

~

1. X(g)+2Y(g)

2. XY2 (g)+2Z(g)

·g

2ZY(g)+X(g) LlH>O (Hızlı)

16. İki basamakta gerçekleşen bir tepkimenin mekanizması şöyledir:

:o

(Yavaş)

Bu

mekanizmalı

E'

tepkimenin net denklemi hangisidir?

lıştır?

aşağıdakilerden

A) Net tepkime endotermiktir.

A) Y2 (g) ---') 2XOY(g)

B) X katalizördür .

Bu tepkime ile ilgili

:O

aktifleşme ~nerjisi daha büyüktür.

A) AB B)

E) Tepkimenin hız bağıntısı r=k.[XY 2 ].[Z] 2 dir.

E) 2XO(g) + Y(g)---')

(Hızlı)

g_ 14.

2. C(g) + E(g) ~ 2K(g) + L(g)

(Hızlı)

~ :O

3. 2K(g) + D(g) ~ E(g) + F(g)

(Yavaş)

Bu tepkimenin

Üç basamakta gerçekleşen bir tepkimenin me-

Z(g) + Q(g)

2XOY(g)

tepkimesi iki basamakta

ğ_

denklemi ile gösterilen bir tepkimenin 1. basamağı,

X(g) + 2R(g)

denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

şeklindedir .

Bu tepkime ile ilgili

A) 2X(g) + Y(g) ---') 2Z(g) C) X(g) + Y(g)---')

2Z(g)

D) 3X(g) + Y(g)---') Z(g)

doğrudur?

B) Yalnız il

C)

B)

Hızlı

basamak H2 0 2 + H2 ~ 2H2 0 dur.

C) H2 0 2 ara üründür .

Yalnız 111

D) Hacim yarıya

E) 1ve 111

D) 1ve il

hangisi

A) Hız bağıntısı r=k .[N0] 2 .[H 2] dir.

E) 2X(g) + 3Y(g)---') 2Z(g) I

aşağıdakilerden

yanlıştır?

B) X(g) + 2Y(g)---') Z(g)

4A(g) + 2B(g) ~ 2L(g) + F(g) dir. 111.C, D ve Kara üründür.

Yalnız

(Yavaş)

N2 + H2 0 2

2NO + H2 ~

:o

1. Hızını 3. basamak belirler.

A)

gerçekleşen,

N2 + 2H2 0

2NO + 2H2 ~

hızlı basamağı,

Buna göre tepkime ile ilgili,

il. Net denklemi

şeklindedir .

enerjisi daha bü-

aktifleşme

~

olduğuna göre, tepkimenin yavaş adım }

hangileri

ara üründür.

denklemi TH=k[A][B]

17. Gaz fazında ve iki basamakta

!

gerçekleşmektedir.

kanizması yukarıda verilmiştir.

yargılarından

gazı

E) Tepkimenin derecesi 2 dir.

4R(g)

Y(g) + 2Q(g)---')

11. 1. 2A(g) + B(g)---') C(g) + D(g)

hangisi

D) B gazı katalizördür.

D) XO(g) + Y2 (g)---') 2XOY(g)

:O

Hız

C) 1. basamağın yüktür .

2XOY(g)

C) XOY2 (g) + XO(g)---')

!

aşağıdakilerden

yanlıştır?

B) 2XO(g) + Y2 (g)---') 2XOY(g)

C) XY2 ara üründür.

(Hızlı)

il. AB(g) + B(g) ~ AB2 (g)

adımlarıyla verilmiştir.

~

(Yavaş)

1. A(g) + B(g) ~ AB(g)

(Hızlı)

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- :o

D) 1. adımın

2XOY(g)

LlH>O (Yavaş)

XY2 (g) ~

}

mekanizması,

1. XOY2 (g) + XO(g)---')

düşürülürse

tepkime

hızı

sekiz

katına çıkar .

E) H2 katalizördür .

12.

15. Bir kimyasal tepkimenin

3X2 (g) + 2Y2 (g) ~ 2X3Y2 (k)

1. S0 2 (g)+N0 2 (g)+H 20(g)~H

hız bağıntısı,

tepkimesinin

r=k.[X 2] 2 .[Y2] olduğuna

en hızlı olamaz?

mekanizması,

göre tepkime mekanizmasındaki basamak aşağıdakilerden hangisi

il. NO(g)+ ·ğ_ ·c;,

2S0 4 (s)+NO(g) (Yavaş)

C) X2

+ Y2 ~

g

şeklindedir.

E'

E) X3Y2 ~

:z;

C(g) + B(g)

~

1. B(g) nin artar.

E(g) + F(g)

yavaş basamağı,

~

D(g) + E(g) göre,

derişimi artırılırsa

yargılarından

A) N0 2 katalizördür. B) NO ara üründür. C) S0 2

3/2X2 + Y2

miktarı artırılırsa

tepkime

D) N0 2 olmazsa tepkime

hızı

hızı

il. C ve D ara üründür. A(g) + C(g) + 2B(g)

2X2Y

tepkimenin

111.Tepkimenin hızlı adım denklemi

doğru değildir?

X2Y2

D) 2X2 + Y2 ~

tepkimesinin en

:o

2X3 Y2

B) 2X3Y + Y2 ~

A(g) + 3B(g)

şeklinde olduğuna

Sabit hacimli bir kapta gerçekleşen bu tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi

A) X4Y2 + X2 ~ 2X3Y

}

(Hızlı)

0 2 (g) ~ N0 2 (g)

_:1_

2

18.

A)

artar.

Yalnız

I

~

D(g) + F(g) dir.

hangileri kesinlikle

B)

D) 1ve 111

Yalnız

111

doğrudur?

C) 1ve il

E) il ve 111

gerçekleşmez.

E) Toplam tepkime denklemi, S0 2 (g)+

0 2 (g)+H 2 0(g)~H

_:1_

2

2 S0 4

(s) dir.

g_

g_ .__ ___

______________

~ .__ _________________ __, B

~

§ .__ _________________ B

~


1. sında

üsler

hız bağıntı­

A) B)

B) 1-a il- C 111b

C) 1-b

11-a ili-

C

E) 1-a il- b

D) 1-c

11-b 111a

Madde

Özellik

N0 3

Ara ürün

N0 2

Katalizör

C)

Reaktif

D)

Ürün

E)

Ara ürün

Aşağıdakilerden

hangisi bimoleküler tepki-

meye örnektir?

A) 0 3 (g) ~ 0 2 (g) + O(g) B) 2N2 0 5 (g) ~ 4N0 2 (g) + 0 2 (g)

c. Mertebe

verilen açıklamaların karşısındaki ifadelerle eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

111b

ı 7.

(Hızlı)

N0 2 (g)+C0 2 (g)

Mekanizma basamaklarına sahip olan tepkimedeki maddelerden hangisinin karşısında­ ki özelliği yanlış verilmiştir?

Yukarıda

A) 1-c il- a

~

2. N0 3 (g)+CO(g)

b. Molarite

derişimi

(Yavaş)

_;;

a. Molekülerite

toplamı

il. Tepkimeye giren moleküllerin sayısı

111.Maddelerin

g_ 4.

İfade

Açıklama

1. Reaksiyonun

C) 2NO(g) + 0 2 (g) ~ 2N0 2 (g)

D) H2 (g) + 2ICl(g)

~ I 2 (g)

E) 2CO(g) + 3H2 (g) ---j

+ 2HCl(g)

CH2 0HCH 2 0H(s)

111 -C

g_ "'

_;;

2.

5.

o

tepkimesi 2. dereceden olduğuna göre, bu tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

t

Ara ürün ile ilgili,

1. Tepkime

g 8.

basamaklarından

birinde

oluşup

diğerinde kullanılır .

il.

Yavaş

basamakta

Kimyasal tepkimeler için verilen bilgiler şöyledir:

.2'

1 molekülün reaksiyona girdiği tepkimelere unimoleküler tepkime denir.

.o

oluşur.

tııı

2 molekülün reaksiyona girdiği tepkimelere bimoleküler tepkime denir.

tııı

3 molekülün reaksiyona girdiği tepkimelere trimoleküler tepkime denir.

111.Toplam tepkimede yer almaz. A) T H=k[HBr] 4 [0 2]

yargılarından

hangileri kesinlikle doğrudur?

B) T H=k[H 2 0J 2 [Br2 ]2

C) TH=k[HBr][0

A)

2]

Yalnız

I

B)

Yalnız

il

D) 1ve 111

D) TH=k[H 2 01[Br 2]

C)

Yalnız

Buna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisi molekülerite yönüyle yanlış verilmiştir?

111g.

E) il ve 111 A) 0 3 (g)+NO(g)

E) T H=k[HBr] 2 [0 2J

~

N0 2 (g)+0 2 (g) (bimoleküler)

B) 0 3 (g) ~ 0 2 (g) + O(g)

ğ_

.2'

(unimoleküler) (unimoleküler)

j)

D) 2N0 2 (g)+F 2 (g) ~ 2N0 2 F(g) (trimoleküler) E) 2NOCl(g) ~ 2NO(g)+Cl 2 (g)

3.

Tek basamaklı bir tepkimenin derecesi 2, mo6. leküleritesi 3 ise bu tepkime aşağıdakilerden g_ hangisi olabilir?

f

2X + Y---j

9.

2Z

tepkimesi üçüncü derecedendir.

Buna göre bu tepkime ile ilgili,

Buna göre tepkimeye

B) 3Fe+ 2 (suda) +2Al{k) ~ 2Ai+3 (suda) +3Fe(k)

il. Y saf

İ

C) 2XO(g) + Br2 (s) ~ 2X0Br(g)

D) C(k) + H2 0(g)

~

E) Na(k)+HCl(suda)

katı

veya

1. X in fiziksel hali il. En az iki

sıvıdır.

NaCl(suda)+

1

2

gazdır .

111.Moleküleritesi 5 tir . ifadelerinden hangileri doğru olabilir?

hangile ri kesinlikle doğrudur?

Yalnız

I

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

g_

111 İ

.__ _________________

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve il

E) il ve 111

g_ ~

Y nin

adımda gerçekleşir .

111.Tepkime derecesi 2 dir.

A)

H2 (g)

ilişkin,

katı,

yargılarından

CO(g) + H2 (g)

~

2X + 3Y~2Z

tepkimesinin hız ifadesi r=k[XJ 2 dir .

1. İki basamakta gerçekleşir.

(bimoleküler)

Yalnız

il

C) Yalnız 111

E) 1, il ve 111

o

_,

~ .D .__ _________________

__,


10.

13.

Tanecik sayısı

16.

Molekül sayısı

Molekül sayısı

Molekül

sayısı

E ş ik

Eşik enerjisi (Ea,)

enerjisi (Ea,) -------------ı~ıKinetik

Kinetik enerji

enerji

E1

E2

Kimyasal bir tepkirtıede belirli bir sıcaklıkta taneciklerin kinet ik ene rji dağılımı şekildeki gib idir.

}

Yukarıdaki grafiklerde iki ayrı tepkime için moleküllerin kinetik enerji dağılımı ve eşik enerjileri

:;;

daha

hızlı gerçekleşmesi

azdır.

il. 1. tepkimede katalizör

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

11.

yorumlarından

doğrudur?

B) Yalnız il

g_ .2-

hangileri

yapılabil ir?

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

14. Bir X

gazının belli bir sıcaklıktaki kinetik enerji

dağılımı şekildeki

_g. 17.

;,,

gibidir.

Molekül sayısı

B) Mekanizmada değişme

grafikte kapalı bir kapta bulunan bir

örneğinin T 1 ve T2 sıcaklıklarındaki kinetik

ene rji dağılımı gösterilmektedi r.

X gazının iki farklı tepkimesinde aktifleşme enerjileri verilmiştir. 1. tepkimenin aktifleşme enerjisi Ea 1, 2. tepkimenin Ea2 dir .

} :a

T2 > T 1 olduğuna göre, 1. T 1

sıcaklığında

moleküllerin

kinetik enerjisi

Buna göre, 1. Aynı sıcaklıkta 1. tepkime 2. den

g_ _qı

il. T2 sıcaklığında tepkime daha h ızlı gerçekleşir. 111.Sıcaklık arttıkça daha büyük kinetik enerjiye sahip molekül sayısı artar. yargı larından hangileri doğrudur? B) Yalnı z il

il. 2. tepkimede enerjisi Ea 1 e }

fanecik

sayısı

;Tanecik

sayısı

Tanecik

g_

E)

Hız

eşit

g.

!

olabilir .

E) 1, il ve 111

}

18. Bir kapta bulunan gaz

Molekül sayısı

kompleks oluşturabile­ cek tanecik sayıları N 1 , N2 ve N 3 tür.

Aktifleşmiş

rı arasında

Kinetik 111 enerji

Üç tepkimenin tanecik sayısı-kinetik enerji dağı­ lım grafikleri şekildeki gibidir .

Buna göre bu tepk imelerle ilgili aşağ ı daki ifade lerden hangis i doğrudur?

tepkime en B) 111.

il.

C) il. de 1.den de D) 111. il. den

eşik

enerjisini

grafik T 1 , T2 ve T3 sıcaklıklarında bir

g_

Şekildeki

~

gaz örneğinin kinetik enerji dağılımını göste rmektedir .

Buna göre, sıcaklıklar aşağıdaki le rin hangisinde büyükten küçüğe doğru sıral anmıştır?

yavaştır .

enerjisini

Gazların ortalama kinetik enerjisinin en yüksek olduğu sıcaklı k T 1 dir .

T 2 sıcaklığındaki aktifleşme enerjisi T 3 tekinden büyük , T 1 dekinden kü-

111.Tepkimenin çüktür . yargı l arından

aşan

tanecik

sayısı

aşan

tanecik

sayısı

fazladır. eşik

kompleks oluşturan tanec ik sayıla­ N 1 > N2 > N3 ilişkisi olduğuna göre,

1. Te pkimenin en yavaş gerçekleştiği sıcaklık T 3 tür .

·;,

A) 1.tepkime en hızlıd ı r .

A) Yalnız I

azdır .

g. .QI

Bilgi o lu İleri Kim a Soru Banka s ı A( 8)

hangileri

ı5 ~-------

-

------------'

doğrudur?

B) Yalnız il

D) il ve 111

nün sıcaklığı artırılırsa hızı önce il. ye sonE) 111. ra 1.ye eşit olabilir .

~--------------------'

örneğinde T 1 , T 2 ve T 3 sı­

caklıklarında aktifleşmiş

T2

Kinetik enerji

artma

.i5

Ea

Kinetik enerji

hızında

sabitinde artma

sıcaklık artırılırsa aktifleşme

D) il ve 111

15.

sayısı

D) Tepkime

!

:o

~ .i5

12.

ger-

g_

!

C) Etkin çarpışma sayısında artma

111.1. tepkimede etkin çarpışma yapan molekül g_ sayısı daha fazladır. yargıla rı ndan hangileri doğrudur? C) 1ve 111 B) Yalnız il A) Yalnız I

C) Yalnız 111

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

hızlı

çekleşir.

;;

daha yüksektir.

A) Yalnız I

Kimyasal bir tepkimede sıcaklık artırıldığında hangisin in ol ması beklenmez?

aşağıdaki değişimlerden

A) Moleküller in ortalama kinetik enerjisinde artma

..,. Kinetik enerji

gaz

il. T 1 sıcaklığında eşik enerıısını geçip urun oluşturmuş tanecik sayısı S 1 alanı ile ifade edilir . T 2 sıcaklığında oluşan ürün miktarı S2 alanı 111. ile doğru orantılıdır . yarg ılarından hangileri doğrudur? C) 1ve il B) Yalnız 111 A) Yalnız I E) il ve 111 D) 1ve 111

i:i

Şekildeki

Buna göre, 1. T 1 > T2 dir .

kullanılmıştır.

B) Yalnız il

A) Yalnız I

g.

t

Molekü l yüzdesi

________ .___

enerji

grafikte kapalı bir kapta bulunan bir gaz örneğinin T 1 ve T 2 sıca k lıklarındaki kinetik enerji dağılımı gösterilmektedir.

beklenir .

111.İkisi de endotermiktir .

A) Yalnız I

----ı~ Kinetik

Şekildeki

g_ 1. Oda sıcaklığında 1. tepkimenin 2. den daha İ

111.2. durumda katalizör kullanılmış olabilir .

hangileri

g_ İ

Bu grafiklere göre tepk imelerle ilgili,

il. 1. ve 2. durumda ki hız sabitleri aynıdır. yargılarından

....,.:;_ _______

verilmiştir.

Buna göre, çarpışma sayısı

Kinetik enerji

Ea

Bu tepkimenin aynı miktarda reaktiflerle başla­ yan 1. durumdaki eşik enerjisi E 1, 2. durumdaki eşik enerjisi E2 dir.

1. 1. durumdaki etkin

2

C)

1 ve

E) 1, il ve 111

il


1.

Aktifleşme enerjisinın tanımı aşağıdakilerin

} 4.

hangisinde doğru verilmiştir?

.D

il.

Eşik

.D

değişimi

tepkimesinde diğer koşullar sabit tutularak aşağıdaki işlemler uygulanıyor.

(bH)

Yukarıda işareti

X(k) + Y(g) ~ Z(g)

E'

enerjisi (E)

111.Entalpi

A) Bir tepkimede moleküllerin esnek olmayan çarpışması sonucunda üründen önce oluşan kısa ömürlü bir türün yüksek enerjili haline denir.

1 7.

1. Hız sabiti (k)

verilen niceliklerden negatif olamaz?

hangilerinin

Buna göre, yapılan bu işlemler sonucunda tepkimeye ait niceliklerin değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz?

~

"

Eşik

A) Yalnız I

B) Bir sistemdeki tüm taneciklerin kinetik enerjileri ile taneciklerin birbiriyle etkileşmelerin­ den doğan potansiyel enerjilerin toplamına denir.

B) Yalnız il D) il ve 111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

~

Yapılan

Eşik

enerjisini tanecik

.D

_____filfil_

eneqiisi

~

____bgı_

Değişmez

Artar

Artar

Azalır

Artar

Artar

Ö>

C) Bir bileşiğin elementlerinden oluşumu sıra­ sındaki enerji değişimine denir.

A) X katısını toz haline getirmek B) Sıcaklığı

Ö>

.D

D) Sistem ile ortam arasında sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjiye denir . E) Bir reaksiyonu başlatmak için gereken minimum enerjiye denir.

artırmak Değişmez Azalır

Azalır

D) Katalizör kullanmak

Azalır

Artar

Artar

E) Kaba Z(g) eklemek

Değişmez

Değişmez Değişmez

C) Kap hacmini

i

artırmak

E'

g_ E' .D

2.

ı~ Potansiyel

5.

enerji (kJ)

8.

Endotermik tepkimeler için,

111.Tepkime entalpisi

il. LbHürünler>LD.Hgirenler

b

Yukarıda

verilenlerden daima pozitif ( +) tir?

111.bH<O

fa

bağıntılarından

hangileri doğrudur?

'-----'-------ı-~Tepkime

koordinatı

O

A)

Yalnız

Yukarıda

kimyasal bir reaksiyonun potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği verilmiştir.

hızı

1. Tepkime

il. İleri aktivasyon enerjisi

1. Eag>Eai '

I

Tepkime

Yalnız

B)

D) 1ve 111

il

C)

Yalnız

A)

Yalnız

111

il

B)

hangilerinin değeri

Yalnız

111

D) 1ve 111

E) il ve 111

C) 1ve il

E) il ve 111

Grafikte a, b ve c ile tanımlanan niceliklere kavramlardan hangisi getirilmelidir? aşağıdaki

_a_

__c_

b

A)

b.H

Eai

Ea

B)

bS

Epakifleşmiş kompleks

Eai

9

C)

bS

Eai

Ea

D)

bH

Epakifleşmiş kompleks

Eai

E)

bU

Ea

Eai

3.

9

9

Ürünlerin potansiyel enerjileri toplamı ile girenlerin potansiyel enerjileri toplamı arasındaki farktır.

il.

Aktifleşme

enerjisi

111.Oluşum

ısısı

Bir tepkimenin başlaması için gerekli minimum enerjidir. Bir bileşiğin 1 molünün standart şartlarda elementlerinden oluşumu sırasın­ daki entalpi değişimidir.

Yukarıdaki

sında

A)

özelliklerden hangilerinin verilen tanım doğrudur?

Yalnız 1

B) 1ve il

D) il ve 111

;

6.

Tanım

Özellik

1. bH

:

karşı­

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

9.

Kimyasal bir tepkimede, t;ı

X özelliğinin sıcaklıkla değiştiği,

ıı

Y özelliğinin sıcaklıkla değişmediği

H2 (g)

1. sıcaklığı

artırmak,

il. katalizör kullanmak,

Buna göre, X ve Y

aşağıdakilerin

hangisinde

doğru verilmiştir?

111.Al

katısını

toz haline getirmek

işlemlerinden

sabiti, Ea:Aktifleşme enerjisi, Ek:Tanecik-

lerin ortalama kinetik enerjisi)

A)

+ 3/2

tepkimesine uygulanan

saptanıyor.

(k:Hız

Al(k) + 3HCI (aq) ~ AICl 3 (aq)

_x_

_L

Ek

k Ek

B)

k

C)

k

Ea

D)

Ea

k

E)

Ea

Ek

hangileri etkin çarpışma sayı­ enerjisini değiştir­

sını artırırken aktifleşme

mez? A)

Yalnız

1

B)

Yalnız

D) 1ve 111

il

C) 1ve il

E) il ve 111 :

:

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A(B)


10.

}

X(s) + Y(g) ~ 2Z(g)

13.

denklemine göre gili,

ısısı,

4Fe(k) + 3C0 2 (g)

~

ürünler lehinedir.

~

111.C0 2 (g) + H2 (g)

CO(g) + H2 0(g) LlH=+10 kkal

g.

111.İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme ener- E' jisinden büyüktür. yargılarından

C) 1ve 111

B) 1ve il

LlH<O il. 3C(k) + 2Fe 2 0 3 (k) + 110 kkal ~

tepkime ile il-

miktir.

D

A)

tepkimelerinden hangilerinde ileri aktivasyon enerjisi, geri aktivasyon enerjisinden küçüktür?

hangileri doğrudur?

}

E) 1, il ve 111

D) il ve III

C0 2 (g)+2H 2 0(g)

il. X2Y(s) nin elementlerine ayrışması endoter-

toplamı

niceliklerinin hangilerinde bir değişme mey- g. dana gelir? 2 A) Yalnız I

2 (g) ~

g. eğilim

1. Minimum enerjiye

il. geri yöndeki aktifleşme enerjisi,

111.reaktiflerin potansiyel enerjileri

gerçekleşen

1. CH 4 (g)+20

LlH<O

Buna göre,

1. tepkime

1 16.

Yalıtılmış sabit hacimli bir kapta,

:o

tepkimesinde X(s) yerine X(g) kullanılıyor.

Yalnız I

B)

Yalnız

il

C) 1 ve il

!

B) Yalnız il

A) Yalnız I

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

g_ _§ı

11.

1. Girenlerin ısı kapsamı ürünlerinkinden daha

!

tepkimesinin aktivasyon enerjisi ve NOCl(g) nin standartmolar oluşum ısısı bilinmektedir .

fazladır.

il. Toplam entalpi azalır.

yargılarından

potansiyel enerjisi

aynıdır.

} .ö

B) Yalnız il

şarıdan

C2 H4 (g) nin ısı kap-

hangileri

doğrudur?

A) Yalnız

E) 1, il ve 111

I

B) Yalnız il

D) il ve 111

12.

1. Tepkimeye girenlerin, ürünlerden daha kararlı olması

15.

g.

il. Ürünlerin, tepkimeye girenlerden daha ka- İ

18. Başlatıldıktan sonra kendiliğinden devam g. eden reaksiyonlarla ilgili, 1. Ürünlerin entalpileri toplamı girenlerin ental- ~

rarlı olması

menin aktivasyon enerjisinden küçük olması Yukarıdaki

il.

g g,

nedenlerden hangileri standart .ö endotermik tepkimelerin çoğunun kendiliğinden yürümesini g_ engeller? koşullarda gerçekleştirilen

Yalıtılmış

kapta

gerçekleştirilirse

sıcaklık

g.

azalır.

111.İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme ener-

.Ql .ö

LlH= +94 kkal

tepkimesiyle ilgili gisi yanlıştır?

aşağıdaki

ifadelerden han-

yargılarından

hangileri

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) Yalnız 111

A) Yalnız

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A(B)

-~

.§t

.ö .__ __________________

Düşük sıcaklıkta

X0 2 molekülleri 0 2 mole-

küllerinden daha kararlıdır.

C) 1 ve il

E) İleri aktivasyon

enerjisi, enerjisinden büyüktür.

E) il ve 111

geri aktivasyon

~

~

---

alan türdendir.

lanılır .

doğrudur?

B) Yalnız il

I

lsı

B) X0 2 (g) nin molar oluşum ısısı +94 kkal dir .

D)

D) 1ve 111

E) il ve 111

A)

C) 0,5 mol 0 2 gazı oluşması için 47 kkal ısı kul-

jisinden küçüktür.

.2'

'----------------

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

pileri toplamından küçüktür.

111.Girenlerin potansiyel enerjisinin, ileri tepki-

A) Yalnız I

ayrışırken dı­

ısı alır.

C) 1 ve 111

B) 1 ve il

D) il ve 111

ısı kapsamı

37,2 kkal

yargılarından

A) Yalnız il

kkal

büyüktür .

111.Bir mol C2 H6 (g) elementlerine

niceliklerinden hangileri hesaplanamaz?

E) 1,il ve 111

LlH=-32,7

il. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi, ileri tepkimenin aktifleşme enerjisinden büyüktür .

oluşum ısısı,

111.geri tepkimenin aktivasyon enerjisi

C) Yalnız 111 İ

~ C2 H6 (g)

tepkimesi ile ilgili,

1. C2 H6 (g) nin

1. tepkime entalpisi,

g.

D) 1ve 111

:ij

samından

il. NO(g) nin standart molar

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

.ln

Buna göre,

111.Aktifleşmiş kompleksin ileri ve geri yönde

g. 17. C2 H4 (g)+H 2 (g)

2NO(g) + Cl 2 (g) ~ 2NOCl(g)

g. 14.

Ekzotermik reaksiyonlar için,

~

_çı

15 .__ __________________

___.


1.

,, 4.

, ~ Potansiyel enerji (kkal)

Potansiyel enerji

!

Potansiyel enerji

X+Y

7.

Potansiyel enerji (kkal)

X+Y

C

,;

Tepkime

- Tepkime

Şekil

koordinatı

Kimyasal bir tepkimenin potansiyel enerji diyagramı şekildeki gibidir .

Tepkime

koordinatı

-1

Şekil

koordinatı

- il

g

g_

f

Buna göre, bu tepkimenin aktifleşme enerjisi (Eal ve tepkime ısısı (ôH) aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Potansiyel enerji diyagramı şekil-1 de gösterilen tepkimeye uygulanan bir etki sonucu şekil-il deki diyagram elde edilmiştir.

t

Buna göre bu tepkimeler için verilen aşağıdaki niceliklerin hangisinde 1> il ilişkisi var-

i

---------------

!

Buna göre tepkimeye

40

+25

B)

40

-25

C)

65

+5

D)

65

+25

E)

40

-5

2.

1. Entalpi

ôH (kkal)

A)

il. hızı

A) Tepkime B)

Aktifleşme

C)

Eşik

enerjisini

5.

aşan

molekül

A)

doğrudur?

Yalnız

I

B)

Yalnız

~ 8.

il

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

Potansiyel enerji

;;"'

X+Y _. :repkime koordinatı

______

ı..e:;.__

,..___________

Tepkime

O

koordinatı

Br + H2 ~ HBr + H

Potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği verilen tepkimeye ait aşağıdaki değerlerden hangisi negatif (-) dir?

;

Aktifleşmiş

değişimi L\H=+25

kompleksin enerjisi

~ Br + H2 tepkimesinin geri yöndeki aktifleşme enerjisi 28 kkal/mol dür.

111.HBr + H

D) İleri tepkimenin aktivasyon enerjisi E) Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi

yargılarından Yalnız

A)

~

6.

C + 30 kkal

!

Yukarıda verilen tepkimeye ait potansiyel enerji-tepkime koordinat grafiği aşağıdaki- :c lerden hangisi olabilir?

B) 1ve il

C) H+(suda) + OW(suda)

0

f

D) N2 (g) + 0 2 (g) ---?

~

H2 0(s)

2NO(g)

E) Mg(g) ~ Mg+ 2 (g) + 2e-

C) 1ve 111.;

E) 1, il ve 111

0 2 (suda)

B) Cl2 (g) ~ 2Cl(g)

O>

,;

C\_

9.

Potansiyel enerji (kkal/mol) 120

A) 0 2 (g) + su---?

ö

hangileri doğrudur?

il

D) il ve 111 A + B

şekildeki

kkal dir . }

il. Uygun bir katalizör kullanıldığında aktifleş­ miş kompleksin enerjisi 28 kkal den az olur.

ısısı

Tepkime koordinatı

Potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği gibi olan kimyasal bir tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

g

Buna göre , 1. Tepkimenin entalpi

B) Tepkime

...._--------. O

g.

tepkimesi için potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği şekildeki gibidir .

A) Ürünlerin entalpisi

3.

hangileri

25

20 XY 10

C)

kkal dir .

enerjisi b kkal/mol dür.

D) 1ve 111

Potansiyel enerji (kkal)

48 ~

ilişkin,

ôH=a-c

sayısı

28

ii

Aktifleşme

yargılarından

E) Ürün miktarı

E'

değişimi

111.Ürünlerin enerji değeri (b-c) kkal dir.

enerjisi

D) Tepkime verimi

Potansiyel enerji(kkal)

koordinatı

Kimyasal bir tepkimenin potansiyel enerji-tepki me koordinatı grafiği yukarıda verilmiştir.

dır?

Ea (kkal/mo l)

Tepkime

o

Potansiyel enerji

90 X+Y 34 A)~ E (kkal) 70

B)~ E (kkal) 60

C)5. E (kkal) 60

50

30

40

20

20

10

TK

TK

D: 05-E 40

·

X+ Y

TK

Tepkime koordinatı

Tek basamakta ö

Buna göre Z ~ X + Y tepkimesiyle ilgili .o ifadelerden hangisi yanlıştır?

aktifleşme

enerjisi 30 kkal/mol

g_

"'

ii

C) İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi 86 kkal/mol 1 dür.

D)

§

bilinen,

Z(aq)

tepkimesinin potansiyel enerji teki gibidir .

diyagramı

grafik-

Buna göre, bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)

Aynı sıcaklıkta

ürünler daha

kararlıdır.

B) Hız bağıntısı T H=k[X] [Y] 2 dir.

ii

Aktifleşmiş

kompleksin 120 kkal/ mol dür .

E) Yüksek

gerçekleştiği

X(k) + 2Y(aq)---?

.§,

aşağıdaki

B) Geri tepkimenin dür. TK

- 10

Z tepkimesinin potansiyel enerji digibidir.

A) Tepkime entalpisi 56 kkal/mol dür .

40 TK

~

yagramı şekildeki

70

20

'------------.

Tepkime

koordinatı

E) ~ E (kka l)

(kkal)

Z '------------

sıcaklıkta

potansiyel enerjisi

ürünler daha

C)

kararsızdır .

ğ

2'

61?\

lsı

veren (ekzotermik) türdendir.

D) Yüksek

sıcaklıkta

E) Katalizör

daha

aktifleşme

hızlı gerçekleşir.

enerjisini

düşürür.


13.

ı 16.

Potansiyel enerji (kkal)

X2Y4(g) + Y2(g) ~ X2Ys(g)

tepkimesinin potansiyel enerji (PE) - tepkime koordinatı (TK) grafiği aşağıda verilmiştir . A+B

c+o Tepkime

'-----------

Tek basamakta

diyagramı şekil­

X{g) + Y(g)

B) İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi X kkal/mol o dür. O>

enerjisi Y kkal/mol

11.

eğilimi

XY(g)

A)

Jsı

B)

Hız bağıntısı,

C)

Hız

alan (endotermik)

koordinatı

g.

Buna göte,

E' 15

1. Tepkimenin entalpi değişimi , ı1 H=-32 kkal dir. il. ~Y 6 (g) nin oluşum entalpisi-32 kkal/mol dür.

dır .

sabiti (k) sıcaklıkla

azalır.

yargılarından

hangileri

doğrudur?

azalır .

~

Potansiyel enerji (kkal)

Potansiyel enerji (kkal)

entalpisi X2Y6 (g)

ninkinden 32 kkal daha büyüktür .

A)

E) İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme ener- } .ö jisinden daha büyüktür .

ürünler lehinedir.

oluşum

111.X2Y4(g) nin molar

TH=k[X][YJ[XY] dir .

D) Toplam entalpi

Tepkime

'----------~ diyagramı şekil-

ö

D) Ürünlerin potansiyel enerjileri toplamı giren lerinkinden küçüktür. E) Minimum enerji

~

bilinen ,

Bu tepkime ile ilgili, aşağıdaki ifade lerden hangisi doğrudur?

A) Tepkime entalpisi 11H = - Y kkal dir .

aktifleşme

gerçekleştiği

tepkimesinin potansiyel enerji deki gibidir.

Buna göre, bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lı ştır?

C) Geri tepkimenin dür.

/\_ ~::

koordinatı

A(g) + B(g) ~ C(g) + D(g) tepkimesinin potansiyel enerji deki gibidir.

Tepkime

'------------

koordinatı

a PE(kkal)

·51 .ö

XY(g)

Yalnız 1

E) 1,llve 111

C2H4(g) + H2(g) ~ C2 H6 (g)

17.

_qı

C) 1ve 111

B) 1ve il

D) il ve 111

tepkimesi için , Ea- Ea =-137 kJ/mol dür .

:o

g

1

t H0 =52 kJ ___ .__...__ _ ___,

Tepkime

-------•

'---

tepkimesinin standart şartlardaki potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiği şekildek i gibidir.

t

f,

tepkimesinin standart koşullarda potansiyel enerji diyag ramı şekildeki gibidir . Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifag. delerden hangisi yanlıştır? -~ A) Tepkime entalpisi ı1 H= - b kkal dir. aktifleşme enerjisi a ii B) İleri tepkimenin kkal/mol dür . C) Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi b g_ ~ kkal/mol dür . .ö D) Ürünlerin potansiyel enerjileri toplamı girenJerinkinden küçüktür. E) Minimum enerji eğilimi ürünler lehinedir.

Buna göre,

1. XY3

gazının oluşma ısısı sıfırdan

111.Tepkimenin entalpisi yargılarından

Yalnız

A)

büyüktür . .f!l

aktifleşme ı1H=+c

enerjisi

a

·ö

kkal dir .

hangileri doğrudur?

B) Yalnız 111

I

C) 1ve 111 o

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

(Ea.: ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi , Ea : ge9 ri tJpkimenin aktifleşme enerjisi)

g.

~

göre, C 2 H 6 gazının oluşma entalpi -

si kaç kJ/mol dür?

koordinatı

koordinatı

il. Tepkimenin ileri kkal/mol dür.

olduğuna

Tepkime

C) +19

B) +66

A) +85

E) -85

0) - 19

12.

Standart koşullarda gerçekleşen,

C(k) + 0 2(g) ~

C0 2(g)

18.

Potansiyel enerji (kkal)

15.

ı1 H= - 94

11a

kkal

tepkimesinin ileri aktifleşme enerjisi 136 kkal/mol, geri aktifleşme enerjisi 158 kkal/mol dür.

tepk imesinin potansiyel enerj i (P.E) - tepki me koordinatı (T.K) grafiği aşağ ıdakilerden hangisi olabilir? B)

114

114

20

20

TK

O C)

r;::

al)

Buna göre ,

1. XY3 a

[l E(kkal)

A) ~PE(kkal)

O

koordinatı

X2(g) + 3Y2 (g)

D)Olı

r0 E) "L O

'--------

- 94

------

2XY3 (g)

g.

tepkimesine ait potansiyel enerji değişim grafiği şekildeki gibidir .

TK

f,

TK

Yalnız

I

ı1 H=-22

hangileri

-22 kkal dir.

kkal dir.

5a kkal dir .

kinden büyüktür .

A)

TK

g.

-----~

~

Yalnız

il

hangileri doğrudur?

B) Yalnız 111

D) il ve 111

]5- -- ---------

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

-- -----~

g. 2

.ö-----------

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

111.Geri yöndeki aktivasyon enerjisi, ileri yöndeyargılarından

ayrışması

doğrudur?

B) Yalnız il D) il ve 111

ısı alandır.

sayısal değeri

il. 11Hnin

oluşma ısısı

molar

111.Tepkime entalpisi yargılarından

A)

Bu grafiğe göre,

1. Tepkime TK

~

gazının

il. O,1 mol XY3 gazının elementlerine için 1, 1 kkal ısı gerekir .

'-----------ı~ Tepkime

94Ll_

O

X2 {g) + 3Y2(g) ~ 2XY3 (g)

- -------~


1.

Hız

: 4.

sab iti (k) ile ilgili,

1i

1. Sıcaklık arttıkça değeri artar .

hızı

"' 7.

iV. Tepkime

111.Derişim arttıkça değeri artar .

mekanizması

X(g)

Yalnız

özelliklerden kaç tanesi katalizörden etkilen ir?

C) 1ve 111

B) 1ve il

I

~

Z(g)

+

ısı

B) Tepkime kabının hacmini küçültmek C) Tepkime ortamına X(g) eklemek

E) 1,il ve 111

O) il ve 111

gerçekleşen ,

A) Tepkime kabına uygun bir katalizör eklemek

Yukarıdaki

A)

+ 2Y(g)

tepkimesinin hızını, aşağıdaki i şlemlerden hangisi artırmaz?

g_ "'

V. Tepkime ısısı

ifade lerden hangileri doğrudur?

Tek basamakta

ö

Aktifleşme enerjisi 111.

il. Değeri katalizörle değişir. Yukarıdaki

1. Tepkime

il. Tepkime yönü

B) 2

A) 1

0) 4

C)3

E)5

O) Tepkime ortamının sıcaklığını artırmak E) Tepkime

ortamına

Z(g) eklemek

o

1i

2.

Kimyasal bir reaksiyona katalizör (aktivatör)

g_ 5.

eklend i ğ i nde,

E> ö

1. Entalpi azalır . İ

111.Eşi k enerjisi azalır. değiş i mi yanlış

2

8.

~

'

,:,

111.etkin çarp ı şma sayısı

niceliklerinden hangileri değişi r?

B) Tepkime mekanizması değişmez .

g_ A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

C) 1ve il

il

_g, ö

E) 1,il ve 111

O) il ve 111

miktarı ,

il. mekanizma ,

A) Hız sabiti azalır.

ver i lmiştir?

Bir tepkimede katalizör ku lla nı ldığında tepk imeye ait, 1. ürün

Buna göre tepkimeye ilişkin aşağıdaki lerden hangisi kesinlikle doğrudur?

il. Aktivasyon enerjisi artar.

niceliklerinden hangilerinin

Gaz fazında yürüyen kimyasal bir tepkimenin sı­ caklığı azaltılarak ortama uygun bir katalizör ekleniyor.

C)

Eşik

enerjisi azalır .

O)

Eşik

enerjisini

aşan

tanecik

sayısı

A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

artar.

C)

il

Yalnız

111

E) 1, il ve 111

O) il ve 111

E) Tepkimenin hızı artar.

o

:§, .o

3.

X2 ve Y2

gazları arasında oluşan

de katalizör 1. Tepk ime

6.

bir tepkime -

kullanılırsa, ısısı

(t. H) artar .

il. Tepkime mekanizması değişebilir.

9.

Bir kimyasal tepk imede katalizör,

sayısı

ö

değerleri nden

uyguland ığında

A)

Yalnız

I

Yalnız

I

B)

Yalnı z

D) 1ve 111

il

C)

Yalnız

E) 1, il ve 111

o l uşan

i şlemlerden

artmaz?

hangilerini değiştiri r? B)

O) il ve 111 A)

ZnCl 2 (suda)

nın m i ktarı , aşağıdaki

A) HCI nin

hangileri doğru değildir?

~

il. entalpi değişimi,

değişmez.

yargılarından

+ 2HCl(suda)

tepkimesinde birim zamanda

111.etkin çarpışma sayısı

Aktifleşme enerjisine sahip molekül 111.

Zn(k)

1. aktifleşme enerjisi ,

Yal n ı z

il

derişimini artırma

B) Uygun katalizör kullanma

C) 1ve 111

C) Tepkime

E) 1, il ve 111

111 ,

kabına

su ekleme

D) Sıcaklığı yükseltme

1'

;;

,

E) Zn(k) nin temas yüzeyini

artırma

o O•

i5

ğ.

o

~

~

'---------------------'

i,'----------------

- - -- -' Bilgiyolu İl eri Kimya Soru Ba n kas ı A(8)

+ H2 (g) H2

gazı ­

hangisi


}

10. Kimyasal tepkimelerle ilgili, Sıcaklık iıi

X

13.

il.

özelliğini değiştirir.

Katalizör Y

Katalizör ve sıcaklık için,

bilgileri veriliyor.

""'

A) Aktifleşme

D)

Aktifleşme

sabiti

E) Tepkime

11.

I

B)

111.sıcaklık

ortaktır?

Yalnız

D) 1ve il

il

enerjisi

Tepkime

hızı

Yalnız

C)

111

E) 1ve 111

niceliklerinden hangileri tek başına değişti­ rir? g_

f

il

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

Tepkime verimi

Z 1

hangileri tek başına uygulana- ;;

Yalnız

B)

C) 1ve il

111

~

Z(g)

+ ısı

hız bağıntısı,

TH=k[X][Y]

özelliğini düşürür.

olduğuna

}

Buna göre , X, Y, Z özellikleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

göre,

1. sıcaklığı

artırmak,

il. katalizör kullanmak,

111.sabit

g_

sıcaklıkta

Y(g)

derişimini artırmak

işlemlerinden

E>

A) X; tepkime

:;;

E) 1, il ve 111

D) 1 ve 111

+ 2Y(g)

X(g)

tepkimesinin

bilgileri verilmektedir.

E'

bilir? I

Yalnız

enerjisi

111.reaktiflerin derişimini azaltmak

Yalnız

B)

hızı

il. inhibitör (negatif katalizör) kullanmak,

A)

Yalnız I

A)

D) 1ve 111

Bir tepkimenin hız sabiti (k) nin değerini kü- g_ 14. Katalizörlerle ilgili, çültmek için, 2> ~ X özelliğini artırır . .ö 1. sıcaklığı azaltmak, Y özelliğini değiştirmez.

işlemlerinden

derişimi,

il. reaktif

değiştirme

Tepkime verimi Aktifleşme

Hız

Yalnız

Kimyasal bir tepkimenin hem hızını hem de sabitini,

hız

1. katalizör,

düşürme,

Tepkime entalpisi

enerjisi

B) Tepkime entalpisi C)

enerjisini

özelliklerinden hangileri

y

X A)

eşik

111.hız sabiti (k) ni

Buna göre X ve Y özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

} 16. ;;

1. tepkime yönünü değiştirme,

.o

özelliğini değiştirir.

hangileri hem hız sabiti (k) ni hem de tepkime hızını artırır?

hızıdır.

B) X; tepkime entalpisidir . C) Y; tepkime verimidir.

Yalnız

A)

D) Y; tepkime entalpisidir .

I

B)

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

D) 1ve il

E) Z; aktivasyon enerjisidir.

12. CH3COOC 2 H5 (suda) + H2 0(s) ~

+ C2 H5 0H(suda)

CH 3 COOH(suda)

tepkimesinin 1. Bazı

gerçekleşmesi

bağlar

kopar ve yeni

18. Bir tepkimede katalizör

15. g_

}

İ

:o

sürecinde,

1. Aktifleşme enerjisi düşer .

bağlar oluşur.

111.Etkin

J

Bu

111.Ortama baz eklemek katalizörün etkisini

:;,

caklığı

azaltır.

A)

Yalnız

I

hangileri B)

doğrudur?

Yalnız

D) il ve 111

Şekildeki kapta gaz fazında ve tek basamakta gerçekleşen tepkimenin hızı, aynı sıcaklık­ ta kaba,

1. X2 111

C) 1ve 111

il. He

E) 1, il ve 111

g_ ~ .ö

çarpışma

yapan tanecik

sayısı

artar.

değişimlerden

hangileri tepkimenin artırıldığında da gözlenir?

Yalnız

I

B)

D) 1 ve 111

Yalnız

111

sı­

C) 1 ve il

E) il ve 111

gazı,

111.katalizör

g_

verilenlerden hangilerinin eklenmesiyle ar- İ tar? B) Yalnız il

D) 1ve 111

g_ Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(B)

A)

gazı,

A) Yalnız I

~------------------~

görülen

il. Tepkime mekanizması değişir.

il. H+ iyonları katalizör olarak davranır.

yorumlarından

kullanıldığında

değişimler şöyledir:

C) 1 ve il g

E) 1, il ve 111

2

°

g_

_qı

15~------------------~

.ö~------------------

~


1.

1 4.

Potansiyel enerji (kJ) 3

7.

PE (kkal)

1i

30 35~

30 50~

;;

~~

TK

TK Şekil

Tepkime

----------

Bir kimyasal tepkimenin potansiyel enerji-tepki me koordinatı grafiği şekildeki gibidir .

koordinatı

Yukarıda mekanizmalı

bir tepkimenin potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre , 1. Katalizör 1 nolu basamağa etki eder. il. En hızlı adım 3 nolu adımdır. 2 nolu adımın aktifleşmiş kompleksinin potan111. siyel enerjisi en düşüktür .

Yalnız

A)

B)

I

Yalnız

2.

B) Net tepkimenin tepkime dir .

C) C) 1ve il

111

Bir kimyasal tepkime için aşağıdaki bilgiler veriliyor .

Hızı

~

ğ 5. il' ;,

birinci

adıma göre

daha

hızlıdır.

!

C)

Sıcaklığı düşürme

yükseltme

D) Katalizör kullanma

E

il. basamak belirler .

Sıcaklığı

E) Tepkime

kabın ı n

hacmini küçültme

Katalizörsüz gerçekleşen bir tepkimeye ait potan- g_ 8. siyel enerji (PE) - tepkime koordinatı (TK) grafiği il' .ô

şekilde verilmiştir.

PE(kkal) 2

il. İki adımlıdır.

adım,

(L'.H), - 40 kkal

B)

!

1. Ürünlerin ısı kapsamı, girenlerin ısı kapsamından daha küçüktür . 111.İkinci

ısısı

derişimini artırma

A) Reaktif

D) 1.basamağ ı n geri yöndeki aktifleşme enerjisi 40 kkal/mol dür. g_ E) 1.basamağın tepkime ısısı (L'.H), - 20 kkal dir.

~

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

g_

A) İki basamaklıdır .

hangileri doğrudur?

yarg ılarından

şekil

~ .ô

.c!.

il

Potansiyel enerji - tepk ime koo rd i natı grafi ği I deki gibi olan bir tepk imeye aşağ ıdaki işl e m le rden hangisi uygu l a nı rsa grafik şekil il deki gibi olur?

t

Bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Şekil

1

!

Buna göre, bu tepkimenin potansiyel enerjitepk ime koord i natı grafiğ i aşağ ıdakil erden hangisi olabilir?

Kimyasal bir tepkimeye ait potansiyel enerji (PE)- tepkime koordinatı (TK) değişimi şekildeki grafikte verilmiştir.

Bu tepkime ile ilgili olarak aşağ ı daki l erden hangisi doğru değildir?

Bu tepk ime ile ilgili olarak, 1. Üç basamakta gerçekleşir . TK

il. Tepkimeyi hızlandırmak için lizör 2. basamağı etkiler .

TK

TK

111.Hız

bağıntısı

yargılarından

A)

Yalnız

2.

basamağa

hangileri

I

D) il ve 111

3.

göre

kata-

A) il. basamak en B)

yazılır.

hızlıdır .

basamağa göre 111.

E) Ürünlerin daha kararlı olması beklenir .

E) 1, il ve 111

9.

2

1. Tek atomlu ve zıt yüklü tanec ikle rin tepki mesi oldukça yavaştır. il. Sindirimin bir 111.Bağ

Şek i ldeki

potansiyel enerji sal tepkimeye aittir .

diyagramı

hızını

yargılarından

hangileri

f g_ .gı

A)

Yalnız

B) 1ve il

I

D) il ve 111

Yalnız

B)

I

kabının

Yalnız

C) 1ve il

il

E) il ve 111

hacmini büyütme

B) Katalizör kullanma Sıcaklığı düşürme

D) Reaktif E)

derişimini artırma

Sıcaklığı

yükseltme

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

1

o ~

'-------------------~

A) Tepkime C)

3 tür.

doğrudur?

A)

D) 1ve 111 o

basamağı

Reaksiyon hızının değ i şimi tepkimedek i tanecik türüne ve fazına göre düşünüldüğ ün de yukarıdaki öncüllerden hangileri yanlıştır?

şekil

1. basamak

il. Katalizör 2. basamağı etkil iyor ise b değeri , a ve c den büyüktür. 111.a> b > c ise tepkimenin en hı zlı

il

Potansiyel enerji - tepkime koordinatı grafiğ i I deki gibi olan bir tepkimeye aşağıdaki g_ işlemlerden hangis i uygulanırsa grafik şekil İ il dek i gibi olab ilir?

bir kimya-

Bu diyagrama göre tepkimeyle ilgili, 1. a > b > c ise tepkimenin belirler .

Şekil

Şekil ı

koordinatı

ve bağ oluşumunun çok reaksiyon oldukça yavaştır.

kopmasının

sayıda olduğu

Tepkime

olan yağ, protein ve hidrolizi çok hızlıdır.

aşaması

karbonhidratların

'----------

yazılır.

D) Bütün basamaklar ekzotermiktir . C) 1ve il

il

6.

Potansiyel enerji

Hız bağıntısı

C) Toplam tepkime ekzotermiktir.

doğ r udur?

Yalnız

B)

kullanılan

E'--------

~

- -----

-----~

E-----

- ------

--~

-----

Bilgiyolu İl e ri Kim o Soru Ba nkas ı

A (B)


10.

}

H2 (g)nin hacmi

13.

Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin diğerle­ } yavaş gerçekleşmesi

rine göre daha nir?

.o

-------2

bekle-

16.

1. H2 (g) ~ 2H(g)

:;;

il. CH 4 (g) + 20 2 (9) ~ C0 2 (g) + 2H 2 0(g) 111 . C6 H 12 0 6 (k) + 60 2 (g) ~ 6C0 2 (g) + 6H 2 0(g)

tepkimelerinin gerçekleşme sürecinde kopan bağların sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

A) C 2 H4 (g) + Br 2 (s) ~ C 2 H4 Br 2 (9) _ _______

B) cu+ 2 (suda)+Zn(k)

... zaman

Sabit sıcaklıkta eşit mol sayısında kalsiyum parçalan iki ayrı kaptaki nitrik asit çözeltilerine atılıyor. Bu olayda 1. ve 2. çözeltilerde açığa çıkan H2 gazının

~ zn+ 2 (suda)+Cu(k)

C) Pb+ 2 (suda) + 2cı-(suda) ~ PbCl 2 (k)

}

A) 1> 11>111

D) 2N0 2 (g) ~ N2 0 4 (g)

E) 3Fe+ 2 (aq) + No;

1

(aq) + 4W(aq)

hacim-zaman değişimi grafikteki gibidir. 3Fe+

Buna göre,

3 (aq)

~

+ NO(g) + 2H 2 0(s)

C) 1=11=111

B) 111>11>1

D) 1>111>11

E) 11>111>1

g__ :§ı I,

1. 2. çözeltiden H2 (g) çıkışı daha hızlıdır. il. 1. çözeltinin molaritesi daha küçüktür. 111.Tepkimelerin yargılarından

hız

A) Yalnız I

eşittir.

sabitleri

hangileri

doğrudur?

B) Yalnız il

D) 1ve il

C) Yalnız 111 g__

E) 1, il ve 111

ğ,

.ii

11.

Eşit kütlelerde alınan odun ve odun talaşı yakıl­ dığında

yanma hızlarının farklı olduğu gözlenir.

ğ_

14.

1. H 2 (g) +

2_0 2 (9) ~ 2

ğ,

~ 0 2 (g) ~

il. CH 3 0H(s)+

2

1. yanma ısılarının farklı olması , il. yüzey büyüklüklerinin

nedenlerinden hangileriyle

C0 2 (9)+2H

hızları

açıklanır?

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) Yalnız 111

111.cu+(aq) ğ,

Yukarıdaki

şılaştırılmıştır?

t

A) 1>11>111

tepkimelerin

B) 1>111>11

D) 11>111>1

bir

.2' C) 111>11>1:;;

E) 111>1>11

ilişki

hangisindeki gibi

beklenir? B) 111 >11>1

A) 1>11>111

D) 11>1>111

15. 2.

2Fe+ 2 (aq)

+sn+

4 (aq) ~2Fe+ 3 (aq) +sn+ 2 (aq)

}.

il. Her ikisi de homojendir.

2_0 2 (g) ~ 2

H2 0(9)

verilen tepkimelerin aynı şartlarda- g_ ki hızları aşağıdakilerin hangisinde doğru

t

karşılaştırılmıştır?

doğrudur? g__

B) 1ve il D) il ve 111

3

_?

Yukarıda

111.1 yanma, 2 redoks tepkimesidir.

A) Yalnız I

2

il. N2 (g) + 3H 2 (g) ~ 2NH 3 (g) 111.H2 (g) +

1. Aynı koşullarda hızları 2> 1 dir.

hangileri

18.

C) 1>111>11

E) 11>111>1

:o

tepkimeleriyle ilgili,

yargılarından

+ cı-(suda) ~ CuCl(k)

1. cu+(suda)

(aq) + so;-(aq)

aynı koşullarda hızla­

rı arasında aşağıdakilerin

I

E) il ve 111

3 (k)

~

+ s 2 ot(aq)

cuso;

tepkimelerin aynı koşullardaki :o aşağıdakilerin hangisinde doğru kar-

g_

A) Yalnız I

2 0(s)

g_

Yukarıdaki

111.aktifleşme enerjilerinin farklı olması

CaC0

I,

111 . Na+(g) + cı-(g) ~ NaCl(k)

farklı olması ,

~

ğ,

Bu durum,

g. 17. ı. Ca 2 +(aq) + cot(aq)

H 2 0(s)

C) 1ve 111 İ

E) 1, il ve 111

A) 1>11>111

B) 11>1>111

D) 111>1>11

100 ml

200 ml

50 ml

Kaplardaki çözeltilerin her birine 1 er gram toz halde Zn metali ekleniyor .

C) 11>111>1}

E) 1>111>11

:o

Buna göre, 1. Tepkime hızları 3>1 >2 dir . il. Tepkime

sonucu oluşan H2 gazlarının mol

sayıları eşittir.

111.3. çözeltinin hacmi 200 ml alınırsa oluşan H2 gazının mol sayısı artar. yargılarından

A) Yalnız I

hangileri

B) Yalnız il

D) 1ve il

~-----------------__, Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A(8)

g. :§ı :o~ _________________

doğrudur? (Zn=65)

C) Yalnız 111

E) 1ve 111

1

E'

___, I, ~--------------

- ----'


1.

ulaşmış

Dengeye gili,

kimyasal bir tepkime ile il-

" } 4. i5

1. İleri tepkime hızı geri tepkime hızına eşittir. il. Girenlerin ve ürünlerin değişimi

111.Sıcaklık

derişimleri

Üç farklı kimyasal tepkimeye ait grafikler aşağı­ da verilmiştir.

!

7.

il. CO(g)

Tepkime hızı

sabittir.

HC0 3(aq)

CaO(k) + s==-

C0 2 (g)

Yukarıda

verilen denge tepkimelerinden hangilerinde maksimum düzensizlik eğilimi girenler lehinedir?

olmaz.

B) Yalnız il

Yalnız 1

W(aq) + s==-

COCl 2 (g) + Cl 2 (g) s==-

111.CaC0 3 (k)

yargılarından hangileri doğrudur?

A)

1. C0 2 (g) + H 2 0(s)

:i5

C) 1ve il

!

Zaman

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

~

t il

Zaman

Yalnız I

A)

B)

Yalnız

il

C) 1 ve il

E)llvelll

D)lvelll

Zaman

t 111

~

Buna göre, bu tepkimelerin hangilerinde tanın- İ da kimyasal denge kurulmuş olabilir?

B) Yalnız 111

A) Yalnız I

2.

Bir sistemin dengeye

1. sistemin il.

ulaşması

için,

A(g)

sıcaklığın

sabit

olması,

(makroskobik)

özelliklerin de-

Yalnız

B)

I

Yalnız

D) 1ve 111

ci

8.

il

C)

Yalnız

Derişim

(mol/L)

!

[Al ve [B]

ğ

[C] ve [D]

PCl 5 (g) + Cl2 (g) s==CaO(k) + s==-

C0 2 (g)

C) Ba0 2 (k)

BaO(k) + s==-

D) 2NH 3 (g)

N2 (g) + 3H 2 (g) s==-

E) C(k)

Zaman Hız

hangisinde maksimum düzensizlik eğiliminin girenler lehinde olduğu söylenebilir?

B) CaC0 3 (k)

(mol/L)

111 ~

E) 1, il ve 111

Aşağıdaki denge tepkimelerinin

A) PCl3

Buna göre bu reaksiyon için çizilen,

hangileri gereklidir?

Derişim

A)

C(g) + D(g) s==-

Kapalı

ğişmeden kalması koşullarından

B(g)

:o

bir sistemde gerçekleştirilen yukarıdaki ~ tepkimede A ve B gazları çarpışarak C ve D gazlarını oluştururken, C ve D gazları da çarpı­ şarak A ve B gazlarına dönüşür.

kapalı olması,

111.gözlenebilir

+

C) 1ve il ;.

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

1/20 2 (g)

2CO(g) + C0 2 (g) s==-

(mol/L.s)

Zaman

111

grafiklerden hangileri doğru olabilir? Yalnız

A)

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

3.

6.

Bir kimyasal tepkime dengedeyken,

1. Harcanan maddelerin mol sayıları toplamı 1

oluşan maddelerin mol sayıları toplamına

r

eşittir.

C) 1ve 111

B) 1ve il

I

9.

Sabit sıcaklıkta başlatılan bir denge tepkimesine ait,

Denge sabiti

İleri tepkime

Geri tepkime

hızı

hızı

111.PCl5 (g)

il. Ürün ve reaktiflerin derişimi değişmez.

toplamına eşittir.

O ğ. .§ı

I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) 1 ve il

PCl3 (g) + s==-

C0 2 (g)

Cl 2 (g)

verilen denge tepkimelerinden haneğilimi düzensizlik gilerinde maksimum ürünler yönünedir?

Zaman O

Zaman O

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

Yalnız

CaO(k) + s==-

Yukarıda

Denge bağıntısında reaktif derişimlerinin } 111. üstleri toplamı ürün derişimlerinin üstleri .ö

A)

12 (k) 1. I 2 (g) s==il. CaC0 3 (k)

Zaman 111

A)

çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?

A)

Yalnız

I

B)

D) il ve 111

Yalnız

il

I

B)

D) il ve 111

:i5

E) il ve 111

Yalnız

Yalnız

il

C)

1 ve

il

E) 1, il ve 111

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

o

"'

j5

o,

~

g

~ ~ .Ö ._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :;s '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Bilgi olu İleri Kim a So ru Ba nkası A(B)


----K + L~

10.

13. Eşit mal sayısında X(k) ve Y(g) ile başlatılan tep- }

M

kime sabit sıcaklıkta,

tepkimesinin denge sabitini hesaplamak için L ve M nin denge derişimlerini bilmek yeterlidir. Buna göre, K, L, M arı maddelerinden hangiterinin fiziksel hali katı ya da sıvı olamaz?

A)

Yalnız

K

B)

D) L ve M

Yalnız

L

C)

Yalnız

15

X(k) + 2Y(g) ~ 2Z(g)

g_

denklemine göre dengeye

2

ulaşıyor .

g_

Buna göre bu tepkime ile ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru olabilir?

i5

f

16.

Sabit hacimli kapalı bir kapta gaz fazında denge sabitinin sayısal değeri arttığında, gerçekleşen homojen bir tepkimenin

1. ileri ve geri tepkimelerin hızları,

il. ürün

derişimi,

111. taneciklerin kinetik enerjisi

M

niceliklerinden hangileri kesinlikle artar? A) Mol sayısı

E) K, L ve M

Derişim

B)

C) Mol sayısı

A) Yalnız

B) Yalnız il

I

o

Zaman O

Zamana

Zaman

C) 1 ve il

E) il ve 111

D) 1ve 111 } i5

D)

E)

o

11. 3Mg(k) + 2Co+ 3 (aq) ~ 3Mg+ 2(aq) + 2Co(k)

g_

2' tepkimesine ait denge bağıntısı aşağıdakile­ i5 rin hangisinde doğru verilmiştir?

14.

Zaman

O

Zaman

X(g) + 2Y(g) ~ XY2(g)

g_ 17. Sabit hacimli kapalı bir kapta belirli bir sıcaklıkta,

ılH>O

denge tepkimesine sabit sıcaklıkta uygulanan bir işlem sonucu ileri tepkimenin hız sabiti (ki)

t

değerinin arttığı saptanıyor. 2 +2 3 A) K=[ Co] .[Mg ] 3 3 [Co+ [Mg]

Buna göre,

B) K = [Mg+2]3 [Co+3]2

f

D) K

Buna göre tepkime ile ilgili,

1. geri tepkimenin hız sabiti (kg) değeri,

= [Co+3]2

1. Maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğilimi girenler yönündedir.

derişimi,

il. XY2(g)

il. İleri yöndeki hız sabiti geri yöndeki hız sabitinden büyüktür.

111.denge sabitinin değeri

[Mg+2J3

+ 0 2 {g) ~ 2N2 0(g)

2N2 (g)

denklemine göre gerçekleşen denge tepkimesi geri yönde ekzotermiktir.

niceliklerinden hangileri kesinlikle artar?

111.Ortam sıcaklığındaki değişim N20(g) derişi­ mini değiştirir.

A) Yalnız

B) Yalnız il

I

D) 1ve il

C) Yalnız 111 g_

İ

E) 1ve 111

yargılarından

hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

12.

15. Gaz

X+Y~Z+T tepkimesinde hem ürünlerde hem de girenlerde gaz halinde olan birer madde vardır.

g.

t

Tepkimedeki tüm maddeler arı olduğuna göre, 1. K = [Z][T] C [X][Y]

fazında ve tek basamakta gerçekleşen bir 2A(k) + B(g) ~ 3C(g) + ısı 18. denge tepkimesinin ileri (ri) ve geri (rg) yöndeki g_ tepkimesiyle ilgili, hız bağıntıları şöyledir: 1. Sıcaklık değiştirilirse denge sabitinin değeri ri=kdX]2 değişir.

r

il. Minumum enerji ve maksimum düzensizlik

rg=kg.[Y].[Z]

eğilimi aynı

Buna göre dengedeki sistem için,

il. K =[X] C [Z] 111.K C

C) 1 ve il

E) il ve 111

1. Tepkimenin derişimler türünden denge ba[Y].[Z] ğıntısı Kc =r şeklindedir.

yargılarından

[Xf

= [T]

yöndedir.

111.Aynı sıcaklıkta ortama B(g) ya da C(g) eklemek denge sabitinin sayısal değerini değiştirir. hangileri doğrudur?

[Y] il.

verilenlerden hangileri tepkimenin denge bağıntısı olamaz? A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve il

Kısmi

basınçlar

türünden

denge

1

111.Kaba sabit sıcaklıkta Y(g) eklenirse X(g) ve Y(g) nin derişimi artarken, Z(g) ninki azalır.

C) Yalnız 111

E) 1, il ve 111

yargılarından

A)

Yalnız

I

B) Yalnız 111

D) 1ve 111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

hangileri doğrudur?

B)

D) 1ve 111 ~

A) Yalnız I

sabiti

K =~ dir p kg ·

Yalnız

il

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

g

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i5 '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bil iyolu İleri Kim a Soru Bankası A(8)


; 4.

1.

4HCl(g) + 0 2 (g)

~ 2H 2 0(g) + 2Cl 2 (g)

5

tepkimesi için, KP ile Kc arasında nasıl bir

4

ilişki vardır?

3

A) Kp=K c

X(g}

2

Y(g )

C) Kp=Kc(RT)

B) Kp=K c(RT)

D) Kp=Kc/(RT) 2

2

g_ 7.

Aşağıdaki

g_

A) H2 (g)

+

I 2(k) ~ 2HI(g)

B) Cu(k)

+

Cl2(g) ~ CuCl 2 (k)

g

E) Kp=Kc/(RT)

+

D) CO(g)

a

ileri yöndeki hız sabiti (ki)

f

+ 0 2(g)

C) 2H 2 0 2 (suda) ~ 2H 2 0(s)

Zaman 2 L lik kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen homojen bir tepkimede maddelerin mol sayısının zamanla değişimi grafikteki gibidir.

Bu tepkimenin

denge tepkimelerinden hangisinde Kp=Kc eşitliği vardır?

Cl2 (g) ~ COCl 2 (g)

+ 3H 2 (g)

E) Sb 2 S 3(k)

~

+ 3H 2 S(g)

2Sb(k)

4 1/M 2 .s olduğuna göre geri yöndeki hız sabiti (k ) 1/s cinsinden kaçtır? 9

_!

A)

E) 108

D) 27

C)8

B) 2

2

o

iİ1 i5

2.

Mol

g_ 5.

sayısı

.2' J:,

t

0

c sıcaklıkta kapalı bir kapta, 5CO(g) + I 2 0 5 (k) ~ I 2 (g) + 5C0 2(g)

E'

1. Derişime bağlı

Buna göre bu tepkimenin derişimler türün- g. den denge sabiti (Kc) ile kısmi basınçlar tü- E>

lıkta

grafik 1 litrelik kapalı bir kapta t °C sıcak­ CO(g) ve Cl 2 (g) nin X(g) oluşturma tepkime-

sindeki mol sayısı değişimini göstermektedir.

c":n

(kg} oranı

%e eşittir.

yargılarından

Mal

E) Kp=Kc.R

hı­

hangileri kesinlikle doğrudur?

A)

Yalnız I

B)

Yalnız

C)

il

1 ve

il

E) il ve 111

D) 1ve 111

2 (t+273)2

r

6.

8 litrelik kapta 273 °C de 2 şer mol H2 ve C0

9.

2

H 2 (g)

+ C0 2 (g) ~

CO(g)

+ H2 0(g)

20 3(9) ~ 302(9)

Kc=4

denklemine göre t °C de denge kuruluyor .

göre reaksiyona girerek dengeye

denklemine ulaşıyor.

o

Zaman

sıcaklıkta

+ Y2(g)

1 litrelik kapta

~

gerçekleşen,

tepkimesinin mol sayısı -zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu tepkime ile ilgili olarak, basınçlar

türünden

denge

Denge

Aynı sıcaklıkta

dengedeki sistem için,

basınç

1. Toplam

2XY(g)

22,4 atm dir.

basınçlar

Kısmi 111.

türünden

sabiti,

0 3 ve 0 2

gazlarının derişimle­

1. Derişimler türünden denge sabiti (Kc) 1 den

denge

büyüktür .

sabiti

Kp=4 tür. yargılarından

anında

ri sırasıyla 2 M ve 3 M olduğuna göre,

il. CO ve H20 nun mol sayısı 2 den küçüktür. -;:;

Sabit hacimli boş bir kaba, bir miktar ozon (0 3) gazı konulduğunda,

gazları,

_

X2(9) ve Y2(9)

~ j5

hangileri doğrudur?

il. KP değeri Kc ye eşittir. kısmi basıncı

111.0 2 nin

yargılarından

0 3 ün 1,5 katıdır.

hangileri doğrudur?

g_

KP>1 dir . Derişimler

ileri ve geri tepkimenin

g

.---XY(g)

il.

konsantrasyon-

:[

E) 1, il ve 111

b

1. Kısmi

D) Kp=Kc.R 2.t2

C) Kp=K c.R.(t+273)

sayısı

a \.._ ___

X2 (g)

gazların

C) 1 ve 111 g_

B) 1 ve il

O) il ve 111

Belirli bir

sabiti (Kc) basınca

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

3.

tüm

artırılırsa

yargılarından

değeri

sabitinin (ki) geri hız sabitine

hız

t °C de ileri 111.

sayısal

denge

B) Kp=Kc.R.t

A) Kp=Kc

1. X in formülü COCl 2 dir. sabitinin

anında

111.Sıcaklık zı artar.

.o

Bu grafiğe göre, en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş tepkime denklemi için,

il. t °C de denge Kc=0,6 dır.

bağlı

ları eşittir.

miştir?

g_

+ N0 2 (g)

S0 2 (g)

denge sabitine (Kp) eşittir.

il. Denge

ründen denge sabiti (Kp) arasındaki bağıntı .o aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril-

Şekildeki

~

denge tepkimesi ile ilgili,

J:,

tepkimesi dengededir.

ı....::==------'-'-~--- zaman

+ NO(g)

S0 3(g)

g 8.

A)

türünden denge sabiti

c2 . Kc = b 2 dır.

Yalnız

I

B)

D) il ve 111

Yalnız

111

"'

C) 1ve il ,;

E) 1, il ve 111

A) Yalnız I

B) Yalnız 111

D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

g_ 111.Derişimler türünden denge sabiti , Kc< 1 dir. yargılarından

A) Yalnız I

!

hangileri doğrudur? B) Yalnız il

D) 1ve il

C) Yalnız 111

E) il ve 111

ı

; .___________________

__,

___,

_________________ t .__ Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası

A(B)


1O. Gaz fazında A2 + B2

g_

gerçekleşen, ~

.0

2AB +

ısı

~

4NH 3 (g)

derişimler

g

A2 + 8 2 denge tepkimesi

1. Aynı sıcaklıkta kısmi basınçlar türünden denge sabiti Kp=0,5 tir . Düşük sıcaklıkta

:o

~

il. Sistem dengedeyken kaba NH3 (g) eklenirse denge ürünler

tarafına

2S0 3 (g)

.o

E'

111.Sıcaklık artırılırsa denge sabiti Kc nin sayısal değeri küçülür . yargılarından

il. denge

anındaki

S0 2 (g) nin

111.denge

anındaki

toplam molekül

2'

Kapalı

+

C0 2 (g)

~

A)

14.

gazının

kısmi

Kap

ba-

kapalı

g_

türünden denge sabiti (Kp)

17. 1 litrelik

kısmi basıncı azalır.

(KJ

A) Yalnız I

15

doğrudur?

D) il ve 111

B) 1ve il D) il ve 111

NO(g) ~ S0 2 (g)

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

O

C

I Zaman

Yalnız

basınçlar

~

Fe(k)

+ C0 2 (g)

15.

Buna göre, 1000 °C de denge halindeki tepkime ile ilgili, 1. Derişimler

cinsinden

denge

sabiti

} o

I

B)

sayısı

g.

111.Kaba bir miktar CO gazı eklenip 1000 °C de tekrar denge kurulduğunda C0 2 gazının derişiminin

CO

yargılarından

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve il

(moı/L)

11/

CO(g) ~

C) Sn0 2 (k) + 2H 2 (g) D) C(k)

+

Yalnız

Zaman

il

C) 1ve il ·

E) 1, il ve 111

Aşağıdaki

reaksiyonların hangisinde Kp=Kc(RT)an eşitliğindeki An yanlış hesap-

lanmıştır?

A) 2NOCl(g) ~ 2NO(g)

C12 (g)

B) C(k)

C0 2 (g) + 2H 2 0(s)

~

D) 2S0 2 (g)

+ 3H 2 (g) ~ 2NH 3 (g)

_ıın_

+ Cl2 (g)

+ 0 2 (g) ~ C0 2 (g)

C) CaC0 3 (k)

Sn(k) + 2H 2 0(g)

+ C0 2 (g) ~ 2CO(g)

E) N2 (g)

ili

doğrudur?

Reaksiton ~

E) 20 3 (g)

~

CaO(k)

-1

+ C0 2 (g)

+ 0 2 (g) ~ 2S0 3

~

1

30 2 (g)

1 -1 1

doğrudur?

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

E) 1, il ve 111

g.

~ -- ---

~N02.(g) derişimi

türünden denge sabiti)

A) COCl 2 (g)

.?.

gazınınkine oranı azalır.

hangileri

.2'

(Kc:deriş imler türünden denge sabiti, KP: kısmi ;;

B) CH 4 (g) + 20 2 (g)

CO nunkinden fazla-

dır .

18.

denge tepkimelerinin hangisinde Kc=Kp ilişkisi vardır?

·g

(Kel İ

0,403 tür. il. C0 2 nin molekül

Aşağıdaki

basınçlar

konularak ulaşıyor.

türünden denge sabiti)

D) il ve 111

+ CO(g)

gazları

il Zaman O

O

grafiklerinden hangileri

E) 1, il ve 111

A)

FeO(k)

denge sabiti

tur.

4

, S0 3 (g) derişimi 3 (mol/L) \. 1/4 2 -

.2'

C) 1ve 111

tepkimesinin 1000 °C deki kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (KP) nin değeri 0,403 tür.

N0 2 (g)

1 ..

(KP: Kısmi

12.

+

derişime bağlı

tepkime, t °C de dengeye Bu tepkime ile ilgili,

doğrudur?

B) Yalnız il

+

başlatılan

g_

!!'

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

Kaba 3 er mol NO ve S0 3

düzensizliği değişmez.

ifadelerinden hangileri

hangileri

il

kapalı bir kapta gerçekleşen,

tepkimesinin t °C de

l

111.Kp=Kc (RT)fın bağıntısındaki ô.n değeri 1 dir.

Yalnız

B)

S0 3 (g)

ısıtılarak sıcaklık artırıldığında,

111.Sistemin

10 dur.

Yalnız I

t

cam bir kapta dengededir.

il. Denge sabitinin (Kc ya da Kp) değeri artar.

il. Heterojen dengedir.

A)

X2 (g) ~ 2X(g) tepkimesi

O,1 atm dir.

yargılarından

Yalnız I

D) il ve 111

Na2C0 3 (k)

C0 2

bilinirse

(Kc: derişime bağlı denge sabiti, KP: basınca denge sabiti)

J

1. X(g) nin

basınçlar

C) 1ve il g_ 2' E) 1,il ve 111 :;;

sayısı

bağlı

Bu tepkime ile ilgili, 1. Kısmi

il

E) il ve 111

denge tepkimesinde sıncı

Yalnız

D) il ve 111

~

bir kapta t °C de gerçekleşen,

Na20(k)

B)

basıncı,

başına

niceliklerinden hangileri tek KP değeri hesaplanabilir?

C) Yalnız 111 i'

B) Yalnız il

D) 1ve 111

11.

I

kurulması sağlanıyor.

i

doğrudur?

hangileri

A) Yalnız I

J

Yalnız

+ 0 2 (g)

Bu denge tepkimesi ile ilgili,

rarlıdır.

A)

2S0 2 (g)

1. Kc değeri,

doğrudur?

ifadelerinden hangileri

ürünler, reaktiften daha ka-

~

denklemine göre dengenin

kayar.

111.Sistem dengedeyken sıcaklık yükseltilirse toplam molekül sayısı artar .

-~

2 litrelik kapalı boş bir kaba 4 mol S0 3 gazı konularak 27 °C de,

1. Derişime bağlı denge sabiti ile basınca bağlı denge sabiti arasında Kp=KcRT ilişkisi vardır. g

cin-

için,

il.

g_ + 50 2 (g) ~ 4NO(g) + 6H 2 0(g) + ısı _!!! 16.

denge tepkimesi ile ilgili,

tepkimesi için belirli bir sıcaklıkta sinden denge sabiti Kc=2 dir.

Buna göre, 2AB

13.

i5

-- -- --------

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(B)

~

__,i5.____ ______

g_

____

_ _ ___

~

__,]j ~-----

------

------

~


1.

Aşağıdaki

denge tepkimelerinden hangisinin } 4. .ö denge sabiti birimsizdir?

A) X2 (g)

+ Y2 (g)

+

~

2XY2 (g)

O) X2 (g) + 3Y2 (g)

~

2XY3 (g)

E) X2 (g)

+

~

Yalnız

tepkimesinin derişime bağlı denge sabitinin (Kc) birimi aşağıdakilerden hangisidir?

+

2NO(g)

H 2 (g)

2X(g)

2

C) (mol/litre.s)

3

~

Y(g)

+ Z(g)

tepkimesi dengeye

K=4

geldiğinde

X(g) nin % ka-

çı harcanmıştır?

E' D

B) 60

A)80

E) (mol/litre.s) 2

C)40

0)20

E) 10

g.

g 5.

t °C de dengede bulunan,

E'

X(k) + 6Y(g)

"i5

~

Z(g) + 3T(g)

g 8.

2 L lik bir kaba n mol H2 (g) ve 0,6 mol C0 2 (g)

ö,

konuluyor. Sistem belirli bir

.~

tepkimesinin derişimler türünden denge sabiti (Kc) nin birimi aşağıdakilerden hangisi-

+ F2 (g)

B) Yalnız il

I

g_

!

C) 1ve il

A) mol

B)

L

E) 1,il ve ili

Aşağıdaki

tepkimelerin hangisinde derişimler cinsinden denge sabitinin birimi mol/L g

değildir?

İ

H2 (g)

6.

A

başlangıçta

C) ~ol

A) 0,02

E) ( mlolr

+ 2B ~ C + O

tepkimesinin denge dedir.

9.

bağıntısı

K =

~2 şeklin-

c

[Bl

l

~

Buna göre tepkime ile ilgili, ~

B) 2NOF(g)

PCl 3 (g)

~

2NO(g)

C) 2CO(g)

~

2C(k)

O) CCl4 (g)

~

C(k)

E) MgC0 3 (k)

+ Cl2 (g)

~

+ F2 (g)

+

+

O) 1,6

C) 0,8

Sabit hacimli 1 litrelik bir kapta NH3 latılan

E) 2,4

gazı

ile

baş­

tepkime,

2NH 3 (g) ~ N2 (g)

+

3H 2 (g)

Kc=3

ulaştığında

NH3 ün

~

B nin harcanma

Buna göre, başlangıçta alınan NH 3 ün mol sayısı kaçtır?

hızına

eşittir.

2Cl2 (g)

MgO(k)

oluşma hızı

B) 0,4

% 40 ının harcandığı saptanıyor.

il. Kc nin birimi L/mol dür.

111.O nin

kapta 0,4

kaba konulan H 2 (g) kaç moldür?

denklemine göre dengeye

1. Heterojen denge tepkimesidir.

+ 0 2 (g)

ulaştığında

Bu tepkimenin aynı sıcaklıkta derişimler cinsinden denge sabiti Kc=2 olduğuna göre,

(mtJ

(_!:_ 'ı2 mol J

sıcaklıkta,

+ C0 2 (g) ~ H2 0(g) + CO(g)

denklemine göre dengeye mol CO(g) bulunuyor.

dir?

O)

A) PCl5 (g)

başlayan,

-~ .ö

Cl 2 (g)

O) il ve ili

3.

B) (mol/litre)

O) (mol/litre) 3

tepkimelerinden hangilerinin denge sabitinin birimi mol/L dir?

A)

2 mol X(g) ile

A) mal/litre

+ I 2 0 5 (k) ~ I 2 (g) + 5C0 2 (g) ~

ili. 2HF(g)

ı 7.

+ 0 2 (g)

4Y2 (g) ~ 2XY4 (g)

1. 2NOCl(g) il. 5CO(g)

4HCl(g)

g.

2Y2 (g)

C) X2 (g)

~

2XY(g)

+ Y2 (g) ~ 2X2Y(g)

B) 2X2 (g)

2.

~

+ 2H2 0(s)

2Cl 2 (g)

yargılarından

hangileri doğrudur?

A) 15

B) 10

C) 8

0)5

E) 3

C0 2 (g) A)

Yalnız

I

B)

O) 1 ve ili

Yalnız

il

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111

J

g. E' .ö

~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1

~ ~ b ...__~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10.

A(g) C(g) s===

rn9ksiyonunda

+

!

Kc=7

1/2 B(k)

13. T Kelvin sıcaklığında,

4 litrelik bir kaba 2 mol C gazı ko-

nuyor.

Buna göre aynı sıcaklıkta sistem dengeye ulaştığında C gazının % kaçı ayrışmıştır?

}

2Z(s) + 30 2 (g) + nY(g) s===

4X(k)

16.

Kc=25

Sabit hacimli boş bir kaba t °C de 3 atmosfer basınç yapan X2 gazı ve bir miktar Y2 gazı konu-

denklemine göre 2 M X(k), 0,2 M Y(g), 1 M Z(s) ve g. 1 M 0 2 (g) dengededir.

g İ

luyor. Sistem aynı sıcaklıkta dengeye ulaştığın­ da XY gazının kısmi basıncı 2 atmosfer olmakta-

5!'

Bu tepkime denklemindeki V(g) nin katsayı- :o

dır.

sı(n) kaçtır?

Buna göre başlangıçtaki sistemin toplam bakaç atmosferdir?

C)50

B) 20

A) 12,5

E) 87,5

0)80

sıncı

g.

g_ E'

C) 3

B) 2

A) 1

;;

D) 4

E) 5

!

B) 4

A)3

11. 2 litrelik bir kapta bulunan 2 şer mol X2 ve Y2 g. 14.

f

gazları,

tepkimesine göre dengeye ulaşıyor.

g_

Buna göre dengedeki sistemde X2 derişimi

gazının

İ

C) 0,50

}

X(g)

2Z(g) + Y(g) s===

g_ 17.

Kc=4

2 litrelik bir kaba birer mol X, Y ve Z maddeleri konuluyor.

~

Tepkime dengeye ulaştığında X ve Y nin mol sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru ola- g_ İ rak verilmiştir?

_x_ B) 0,40

re kaç mol B(g) vardır?

0,75

B)

0,25

0,50

C)

0,50

0,25

O) 0,75

0,50

g_

E) 0,50

0,75

g_ E' .ö

B) 1,0

C) 1,5

D) 2,0

E) 3,0

~ :ö

E) 0,75

D) 0,60

A) 0,5

g_

0,75

A 2 B(g) B(g) s===

2 litrelik bir kapta 25 °C de denge anında 4 mol A(g) ve 2 mol A2 B(g) bulunduğuna gö-

_y_

A)

+

E) 7

denge tepkimesinin 25 °C deki derişimler türünden denge sabiti Kc=0,5 tir.

kaç mol/L dir?

A) 0,25

2A(g)

0)6

C)5

9

g_ 2' 1)

g_

L., :o

15. 5 litrelik kapalı cam bir kapta başlangıçta yalnız

sıcaklıkta 2 litrelik bir kapta,

12. Belirli

2X0 2 (g) 2X0 3 (g) s===

+

0 2 (g)

denklemine göre n mol X0 3

gazı

Kc=1/2 ile

Bu kapta sabit

başlatılan

A(g)

bir tepkime dengeye ulaştığında 0 2 gazının derişimi

2 mol/L dir .

Buna göre, gazı

başlangıçta

kaba konulan X0 3

g_ E' ,,

kaç moldür?

A) 12

B) 24

C) 28

0)30

18.

0,6 mol A gazı vardır .

E) 40

+

K=20

tepkimesine göre denge kuruluncaya kadar O,1 g 2> mol C gazı oluşmaktadır.

Buna göre kaba eklenmelidir?

başlangıçta

kaç mol B

gazı

5!>

Buna göre bu tepkimenin aynı koşullarda dengedeki toplam gaz basıncı kaç atmosferdir?

B) 5,6

A) 2,8 D) 22,4

g_ .ö

+ Yı(g)

tepkimesinin 273 °C de denge sabiti (KJ 0,125 dir.

sıcaklıkta,

C(g) B(g) s===

2X(k) 2XY(k) s===

C) 11,2

E) 44,8

g_ A) 0,15

C) 0,25

B) 0,20

t

E) 0,45

D) 0,30

g_ _2, .ö

.__ ________

_________

-g_ ·gı .__ ___ __. :o

g_ _ ____

_________

.o ....______ __. ~

_____

_______

___,


I 4.

X(g)

+ Y(g)

~

} 7.

2Z(g)

tepkimesi, t °C de hacmi 1 litre olan kapalı bir kapta dengededir.

Dengede N0 2 , F2 ve N0 2 F gaz l arının mol sa-

g_

Aynı sıcak lı ktak i

yı ları sırasıyla 4 , 5 ve 2 olduğuna göre , tepki - :K menin aynı sıcaklıkta denge sab iti (Kel nin

gaz ı

kaç moldür?

A)

8) 0)2

.10 2

C) 5.10 - 2

A) 2

8)3

E)5.10

+ Y(g)

~

2Z(g)

Sistem dengeye ulaştığında ortamda 0,4 mol Z(g) bulunduğuna göre , t °C de tepkimen in derişimler türünden denge sabiti kaçt ı r?

"ğ_

E'

2 .10 - 2

g_

bu tepkimenin denge sabiti E>

g_

1.10 - 2

X(k)

denklemine göre gerçekleşen tepkime 0,3 mol X(k) ve 0,4 mol Y(g) ile başlatılıyor.

Kc = 2 olduğuna göre , başlangıçta kaptak i Y n

sayısal değeri aşağıdakil erden hangis idir?

t °C de 2 litrelik bir kapta,

.D

tepkime denklemine göre, 1 litrelik kapta 3 mol X ve yeteri kadar Y ile başlayan tepkime 4 mol Z gazı oluştuğunda dengeye ulaşmaktadır.

C)4

D) 5

E) 10

İ

A) 0,4

8) 0 ,8

C) 2

E) 10

D) 8

2

g_ -~ jj

2.

N2 (g)

+ 3H 2 (g)

~ 2NH 3 (g)

g 5.

reaksiyonu1 litrelikkapalı bir kapta 84 gram N2 gazı

f

2NO(g) ~ N2 (g)

ve 11 gram H2 gazı ile başlatılıyor.

tır? (N= 14 Da , H=1 Da)

8)4

g_

D)

~

E)

3

9

CO(g)

+

Cl2 (g) ~ COCl 2 (g)

tepkimesinin derişimler türünden denge sabiti Kc=2,5 tir. Aynı sıcaklıkta 10 litrelik bir kapta

.o

8 mol Cl 2 (g) ve 4 mol COCl 2 (g) dengede bulun-

Dengedek i NO(g) m i ktarı 15 gram ve tepk i- g_ me kabının hacmi 5 litre olduğuna göre , veri - -"" len sıcaklı kta tepkimen in derişi mler türün- 15 den denge sab iti (Kc) kaçtır? (NO = 30)

jj

C)3

g 8.

+ 0 2 (g)

tepk imesine göre ayrışmaktadır.

Sistem 25 °c de dengeye u laştığında kapta 2 gram H 2 gazı ka ldığına göre Kc değeri kaç-

A) 6

30 gram NO gazı sabit sıcaklıkta,

maktad ı r .

Buna göre dengede bulunan (C=12 , 0=16)

CO(g)

kaç

gramd ı r?

g

2

A) 2,5.10 - 2

6

8) 5.1

D) 2,5.10 - 1

o-2

cı 1.10 - 1

t

A) 14

8) 28

C) 56

0)84

E) 112

E) 5.10 - 1

·g_ _gı

jj

3.

2X(k)

+ Y2 (g)

~

2XY(g)

6.

Kc= 4

denklemine göre sabit sıcaklıkta 1 litrelik üç ay- } rı kapalı kapta, ;; Kap

X(k)

Y2 (g)

XY(g)

1. kap

2 mol

4 mol

4mol

il. kap

2 mol

2mol

4 mol

111. kap

1 mol

2 mol

1 mol

maddeleri belirtilen miktarlarda bulunmaktadır.

Buna göre bu kapların hangilerinde sistemin dengede olduğu söylenemez?

Np(g)

+

NO(g) ~ N0 2 (g)

8) Yalnız il

D) 1ve il

9.

N2 (g)

tılıyor.

Sistemde

dengeye

ulaşıldığında

N2 0(g) kaldığı görülüyor.

0 ,2

mol

j; jj

Buna göre deri şimler türünden denge sabiti (Kc) kaçtır? .0

.o

8)

~

C)~

4

oı i 3

E)

+

Cl 2 (g) ~ COCl 2 (g)

Sistem sabit sıcaklıkta dengeye ulaştığında kaptaki toplam gaz basıncı 5 atm olduğuna göre, tepkimenin derişime bağlı denge sabiti (Kc) kaçtır?

A) 89,6 3

~ 3

C) 22,4 3

B) 44,8 3 D) 11,2

C) Yalnız 111 g_

E) il ve 111

CO(g)

tepkimesi 1 L lik sabit hacimli bir kapta O °C de basınçları sırasıyla 2 ve 4 atmosfer olan CO ve Cl 2 gazları ile baş latılıyor .

g. 8

A) Yalnız 1

+

reaksiyonu sabit sıcaklıkta 5 L lik kapalı bir kaba } 1 mol N2 0(g) ve 2 mol NO(g) konularak başla- :;;

E) 5,6

:[

1 ~

g ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ jj ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'

Bilgiyolu İl e ri Kimya Soru B a n kas ı A (B)


PCl5 (g) ~ PCl3 (g)

10.

g_

+ Cl 2 (g)

Ir.

13.

denge reaksiyonunun T sabiti

sıcaklığındaki

1,0 0,8 0,6 0,5

denge

Kc=4.10 - 4 M dir. 1 litrelik kapalı bir kaba 0,5 şer g E' mol PCl5 ve PCl3 gazları konularak T sıcaklığına :o

kısmi basınçları sırasıyla

bir kaba konulan HCI ve 0 2

+

4HCl(g)

basıncı

z

miktarı

1. PCl5 in

0,2 maiden büyüktür.

o

g_ E'

der i şimi

0,5 mol/L den büyüktür.

111.Cl2 nin derişim i 4.1o-4 mol/L olur. yargılarından

g_ §

hangileri doğrudur?

Yalnı z I

B)

Yalnız

D) il ve 111

C) 1 ve il

il

ge

E) 1, il ve 111

bağıntısı

yargılarından

A)

Ya lnız

K P

g_

Denklemi verilen tepkime kapalı bir kapta 0,8 mol XO ve 0,4 mol 0 2 gaz ları ile başlatılıyor. Bu

İ

B)

Yalnız

} :o

Buna göre, tepkimenin kısm i basınçlar cinsinden denge sabiti (Kp) değeri kaçtır?

bu tepkimen in denge sabitinin (Kp) de-

C) 100

B) 50

A)20

0)250

E)500

C) 1 ve il g

f

E) il ve 111

X2Y katısı konu- g 17. P

luyor .

Sabit hacimli bir kaba konulan 1 mol X(k) ve 4 mol Y{g) ,

D

X(k)

sıcaklıkta,

B) 4.10- 3

A) 2.10- 3 D) 2.10- 2

~

2Z(g)

sistemde 0,8 mol Z gazı bugöre tepkimen in basınç l ar cinsinden denge sabiti (Kp) kaçtır? ulaşan

Dengeye

lunduğuna

-2._

C)

..!. 4

16

C) 1.10 - 2 E) 4.10- 2

+ 2Y{g)

denklemine göre tepkimeye giriyor.

X2Y(k) ~ 2X{g) + Y(g) g_ denklemine göre dengeye ulaştığında Y ga- ~ zının kı smi basıncı O,1 atm olduğuna göre, tepkimenin aynı sıcaklıkta k ı smi basınçlar cinsinden denge sabiti (Kp) değeri kaçtır?

E) 2,5

D) 2,0

aynı s ı caklıktaki

ğeri kaçtır?

A)

C) 1,5

B) 1,0

A) 0,5

gazının kısmi

0,4 atm dir.

doğrudur?

111

Boş, kapalı bir kaba bir miktar

Sistem belirli bir

kapta 0 2 gazının %50 si tepkimeye girdiğinde denge oluşmakta ve X0 2 gazının kısmi basıncı 2 atm ölçülmektedir .

14.

Cl2

P/. Px

D) 1ve 111

11.

+ 2Cl 2 (g)

2H 2 0(s)

=~

hangileri kesinlikle

I

~

gazlarının

1,0 atm ve 0,4 atm dir.

kurulduğunda

kısmi basınca bağlı

Zaman (dk)

Kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen bir } tepkime için çizilen mol sayısı - zaman grafiği :o şekildeki gibidir. Buna göre tepkimeyle ilgili, 1. t dakikada dengeye ulaşmı ştır. il. Y nin denge derişimi 0,5 M dir. Tepkimenin kısmi basınçlar cinsinden den111.

ö

il. PCl3 ün

0 2 (g)

dengesi t °C de

Buna göre,

Reaksiyon T sıcaklığında dengeye ulaştığında,

A)

Kapalı

X y

0,2

ısıtılıyor .

} 16.

0)16

E) 64

g_ E.' :o

15. Sabit hacimli bir kapta bulunan PCl5 % 50 si t °C de

12. Sabit hacimli bir kaba 2 mol N0 2 gazı konuluyor . N0 2

gazının

% 25 i,

denklemine göre

ayrıştığında

tepkimesine göre

sistem dengeye "ğ

ulaşıyor .

§ı

Kaptaki toplam basınç 9 atm olduğuna göre tepkimenin kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (Kp) kaçt ı r?

0

ayrışarak

dengeye

gazının

18.

Derişim

(mol/L)

varıyo r.

Dengedeki gaz l arın toplam basıncı 3 atmos- g_ fer olduğuna göre, başlangıçta kaba konan PCl5 gazının basıncı kaç atmosferdir?

:r

A) 0,5

B) 1,0

C) 1,5

D) 2,0

E) 2,5 }

o

Zaman

1O litrelik bir kapta belirli

D) 3

2NH 3 (g)

E) 9

~

N2 {g)

sıcaklıkta gerçekleşen,

+ 3H 2 (g)

tepkimesinde tepkimeye giren ve oluşan gazların derişimle r inin zamanla deği ş imi grafikteki gibidir.

Sistem dengeye ulaştı ğında kaptaki toplam gaz basıncı 3 atm olduğuna göre, tepkimenin aynı sıcaklıktaki k ı smi basınçlar cinsinden denge sabiti (Kp)nin sayısal değeri kaçtır?

g_

g

C) 27/ 16

B) 3/ 16

A) 3/4 :

D) 27/4

E) 9/ 16

E ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö .__~~~~~~~~~~~~~~~~~---'

Bilgi olu İle ri Kim a Soru Ba nka s ı A(B)


1.

Tersinir (çift yönlü) bir reaksiyonda X ve Y gaz!arının tepkimesinden Z gazı oluşmaktadır . 2 litrelik bir kaba 100 °C de X ve Y gazları konularak başlatılan reaksiyonda her bir gazın belirli zaman dilimlerinde mol sayıları ölçülmüş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Zaman(dak)

nx

ny

\

4.

2N0Br(g) ~ 2NO(g)

o

4

3,0

2

2,0

1,0

10

1

1,5

1,5

15

1

1,5

1,5

+

% 7. .ö

Br2(g)

0,5

denklemine göre NO ve Br2 gazlarına dönüşe-

2

nz

5

1 litrelik kapalı bir kapta bir miktar NOBr gazı,

,

rek sistemde denge kuruluyor.

~

Bu dengede 1 mol Br2 gazı oluştuğu ve toplam mol sayısının % 25 oranında arttığı bilindiğine göre deney sıcaklığında tepkimenin denge sabiti kaçtır?

0

A) 10

C) 4

B) 8

D) 2

0,3

Y(g)

0,1

Z(g)

Sabit hacimli 1 litrelik bir kapta gerçekleşen denge tepkimesine ait mol sayısı-zaman grafiği

E) 1

yukarıda verilmiştir .

Buna göre,

1. Tepkime denklemi X(g)

+ Y(g)

kaçtır?

+ 2Y(g) ~ Z(g)

il. Denge sabiti (Kc) nin değeri

100 °C deki denge sabiti (Kc)

tepkimesinin

X(g)

1

Buna göre, gaz fazında gerçekleşen,

Z(g) ~ 2X(g)

0,4

~

dir.

tür.

3

eğilimi

111.Maksimum düzensizlik

;;

160

girenler lehi-

nedir. A)8

B) 2

E)

C)1

yargılarından hangileri doğrudur?

2_ 4

A) Yalnız I

o

i?

.o

2.

1 litrelik

kapalı

kaba bir miktar S0 3 gazı konul-

~ 5.

duğunda,

2S0 3(g) ~ 2S0 2(g)

+

rıştıktan

türünden

8.

gazı

160

g.

,

A)~

B)

16

denge sabiti

~

C) 25 8

8

111.Dengede 0 2 (g) nin oluşma hızı S0 3 (g) nin

111

(mol/L) NO,

0,2

s.

0,1

o "--------•

E) 25 2

D) 25 4

Zaman

Sabit hacimli bir kapta belirli bir sıcaklıkta dengeye ulaşan,

g_

.2'

Yalnız

C)

0,3

1

2N0 2(g) ~ 2NO(g) + 0 2 (g) tepkimesinin derişim - zaman grafiği şekildeki gibidir . Buna göre,

(Kc) ne eşittir . ~l

harcanma hızına eşittir.

1. NO(g) nin başlangıç derişimi (X) 0,4 M dir . il. Derişimler cinsinden denge sabiti Kc=4 tür.

yargılarından hangileri yanlıştır?

(S = 32, O=

Derişim

il

E) 1, il ve 111

X

Z(g)

Buna göre tepkimenin derişime bağlı denge sabiti kaçtır?

denge

:o derişimi

2

i,

gramdır.

il. Dengede 0 2(g) nin

~

harcanıyor.

sabiti Kc=0,25 ise,

1. Başlangıçta kaba konulan S0 3

+ 2Y(g)

tepkimesi dengeye ulaşıncaya kadar X in % 60 ı

ö,

sonra sistem dengeye ulaşıyor .

Aynı sıcaklıkta derişimler

5 litrelik bir kaba 2,5 mol X ve 3 mol Y maddeleri konularak başlatılan, 3X(k)

0 2(g)

denklemine göre S0 3(g) nin molce % 50 si ay-

Yalnız

B)

D) il ve 111

16)

111.O - t zaman

aralığında

tepkime girenler lehi-

ne ilerler. A) Yalnız 111

B) 1 ve il

yargılarından

C) 1 ve 111

A)

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

Yalnız

hangileri doğrudur?

B) 1ve il

I

D) il ve 111

3.

6.

2 litrelik bir kapta 1,2 mol 0 2 gazı, 302(9) ~ 203(9)

Sabit hacimli larak,

boş

bir kaba 1,2 mol X

gazı

9.

konu-

Derişim

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111

(mol / L)

2X(g) ~ 2Y(g) + Z(g)

tepkimesine göre dengeye

ulaşıyor.

denklemi ile gösterilen tepkime

Denge kurulduğunda 0 2 gazının % 50 si harcandığına göre, bu sıcaklıkta derişimler tü-

ründen denge sabiti (Kc) kaçtır?

g

İ

başlatıyor .

Belirli sıcaklıkta tepkime dengeye gelene kadar X gazının derişiminin zamanla değişimi şekilde- g ki gibidir . ~· ,~Derişim

B A

(mol/ L) Zaman

A)

!Q 9

B) 20 9

C) 40

27

D)

~ 2

E)

~

0,6 ~

4

02l

Sabit sıcaklıkta kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede A, B, C maddelerinin derişimlerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir .

~g)

...__-------

zaman

Buna göre bu tepkimeye ilişkin,

1. Derişime bağlı denge sabiti 0,8 dir. il. Kabın hacmi 2 litredir. 111.Denge anında kaptaki toplam mol sayısı } 1,6

dır .

~------------------~

.ğ>

A) Yalnız I

(Bölmeler eşit aralıklıdır . )

o

yargılarından hangileri doğrudur?

"

Buna göre, aynı sıcaklıkta en küçük tamsayı­ larla denkleştirilmiş bu tepkimenin derişim­ ler türünden denge sabiti kaçtır?

B) Yalnız il

D) 1ve il

D ~------------------~

C) Yalnız 111

E) 1, il ve 111

A)~ 8

.Ö...__ ____

B) 3 4

C) 2

D) 4 3

_ _ ____________

E) 2

~


1:o 13.

10. C

-----co ,.-----co

Kc=1 2 litrelik bir kapta gerçekleşen yukarıdaki denge tepkimesine ait mol sayısı-zaman grafiği şekil­ deki gibidir . Mol

} 16. :o

Mol

Y,Z

0,6

sayısı

X

O,

2

sayısı

1,0

0,4

O,

2 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta belirli bir sıcaklıkta katı ve gaz evresinde gerçek l eşen bir tepkimede maddelerin mol sayılarının zamanla değişimi grafikteki gibidir .

2 litrelik bir kaba C(k) ve C0 2 (g) konularak,

+

C0 2 (g)

C(k) ~ 2CO(g)

o

tepkimesine göre, belirli bir sıcaklıkta dengeye

;

Bu maddelerin mol sayılarının zamanla değişimi g, verilen grafikteki gibidir .

il. t

yukarıda

Buna göre, de r iş i mler türünden denge sabiti :o (Kc) nin sayısa l değ eri kaçtır?

B)

i

11.

Derişim

anında

tine

A) Yalnız I

2M ·

X2 nin 4

hangiler i doğrudur? C) B) Yalnız il

katıdır.

aynı sıcak lı kta

bu sistemle ilgili hangisi bulunamaz?

g_

A) Ürünlerin dengedeki mol sayısı

E

:o

sayısı

B) Girenin dengedeki mol

C) Sistemin dengeye ulaşma süresi Yalnız

111g_

D) Denge sabitinin sayısal değeri

t

E) 1, 11ve 111

D) 1ve il

.D

Y(g)

sayısı

eşittir .

2

(mol/L)

Y2 nin mol

yarg ı larından

g_

E) 4

D) 2

C) 1

3

4

Buna göre

aşağıdaki lerden

111.İleri yöndeki hız sabiti, geri yöndeki hız sabi-

.fr.

_:!_

Zaman

Buna göre bu denge tepkimesi için, 1. Y2 nin başlangıç derişimi 1 M dir.

ulaşılması sağlanıyor .

A)

Zaman(dak)

6

Zaman

·g, 14.

g_

0. j5

Q' :ö

E) Tepkimenin verimi

17.

Molar

derişim

-....;.._--X(g) ~---zveT

__ Zaman

____

._____

~----Y Zaman

g_

11

25 °C de gaz fazında gerç ekleşen bir tepkime- 2· de maddelerin derişimi zamanla grafikteki gibi .o değişmektedir.

Buna göre tepkimeye

1. t

anında

i l işkin,

E· :o

!

X(g)

il. Denklemi X(g) ~ 2Y(g) dir .

111.25 °c de

derişimler

türünden denge sabiti

K=4M dir. yargılarından

Derişim

E)

~ g_ 12

+ 3Y(g)

~

2Z(g)

+ 2T(g)

tepkimesinde maddelerin molar derişim-zaman grafiği şekildeki gibidir.

Buna göre aynı sıcaklıkta tepkimen in deritüründen denge sabiti kaçtır?

şim ler

.2>

:o

C) 2,00

B) 1,00

A) 0,25

C) 1ve 111

B) 1ve il

D) il ve 111

!.§_ 5

hangileri doğru olabilir?

A) Yalnız I

12.

D)

B) 4

A)1

Belirli bir sıcaklıkta kapalı bir sistemde gerçekleşen,

Buna göre aynı sıcaklıkta bu tepk imenin de- } :o rişim l er türünden denge sabiti kaçt ı r?

ulaşmıştır .

dengeye

Sabit sıcaklıkta , kapalı bir kapta X, Y, Z madde!erinin derişimlerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir .

E) 8,00

D) 4,00

E) 1, il ve 111

18. Sabit

15. 1 litrelik sabit hacimli bir kaba t °C de 0,6 mol

(mol/L)

aynı sıcaklıkta ,

PCl 5 (g) konuluyor . Sistemin

X

PCl5 (g) ~ PCl3 (g) + Cl2 (g) tepkimesine göre dengeye gelmesi sağlanıyor . Bu tepkimedeki maddelerin mol sayılarının zamanla değişimi grafikteki gibidir .

Mve N

Kve L

sıcaklıkta

X2 (g)

1 litrelik kapalı bir kapta ,

+ 2Y 2 (g) ~

2XY2 (g)

tepkimesi dengeye ulaşıyor. Denge kurulurken XY2 nin derişiminin zamanla değişimi

graf ikteki gibidir. Derişim (mol/L)

Mol sayısı 0 ,6

Zaman

O,

0,4

K(g) + L(g) ~ M(g) + N(g) tepkimesinin belirli g, bir sıcaklıktaki derişim - zaman grafiği şekildeki :[ gibidir .

Bu tepkime ile ilgili olarak,

=-;! dir.

A) Yalnız I

il. Gaz

değeri

basıncı başlangıca

ayrışma hızı ,

Dengede tüm madde lerin ne eşit olduğuna göre ,

Kc=O, 1 dir.

yargı l arından

B) Yalnız il

C)

1 ve

E) 1, il ve 111

-----------Bilgiyolu İleri Kimya .Soru Ban ka.s ı

--A (B)

il

A)

·g, ~

Yalnız

B) 1ve il

D) il ve 111

~ ~'-------------------~

gazı vardır.

111.Başlangıçtaki X2 gazının üçte biri yarg ı larından

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

birbiri-

il. Derişimler türünden denge sabiti (Kc) 2,5 tir.

hangileri doğrudur?

I

deri ş i m le ri

1. Başlangıçta kapta 0,8 mol Y2

göre artar.

PCl3 ün oluşma hızına

eşittir.

hangileri doğrudur?

D) il ve 111

'----

3 Cl2

~---pc ı ,

zaman ""- -------~~ Buna göre denge sistemi ile ilgili,

111.PCl5 in

111.y= x- z dir . yarg ı larından

0,2

1. Denge sabitinin

1. Denge sabiti 1 den büyüktür. y2

il. Denge sabiti Kc

PCl5

.ğ ~

ayrışmıştır.

hangileri doğrudur?

C) 1ve il B) Yalnız 111 A) Yalnız I E) 1, il ve 111 D) il ve 111

~'-------

---

------

---~


:,

1.

2NOCl(g)

~

2NO(g) + Cl2 (g)

;

tepkimesinin denge sabiti K ise,

aynı sıcak­

NO(g) + _!_Cl2 (g) ~ NOCl(g) g_ 2 ~ tepkimesinin denge sabiti aşağıdakilerden 15 hangisidir?

O)_!_ K

C)2K

E)

2Z(g)

~

tepkimesi için

il. Maksimum nedir.

2

yargılarından

A)

~

S0 2 (g) + 1/20 2 (g)

Kc= /2

2A + 40

düzensizliğe eğilim

gazı,

X ve Y

gazlarına

~

C) K~+~

2

hangileri doğrudur?

Yalnız I

B) Yalnız il

C) 1ve il 3:

E) 1, il ve 111

8.

2

2S0 3 (g)

tepkimesinin denge sabiti

2C0 2 (g)

kaçtır?

~

aşağıdakilerden

f

f

1. C(k) + C0 2 (g) ~ 2CO(g) il. C0 2 (g)+H 2 (g) ~ CO(g)+H Yukarıda

Aynı sıcaklıktaki,

2S0 2 (g) + 0 2 (g)

göre aynı sıcaklıkta,

ürünler lehi-

tepkimesinin belirli bir sıcaklıktaki derişimler türünden denge sabiti (Kc) 2 dir.

çekleşen,

2E + 2T

tepkimesinin denge sabiti hangisidir?

g 5.

denge sabiti .2' o olduğuna göre, aynı sıcaklıkta gersıcaklıktaki

C+E ~

48 + 2T ~ 2C + 40

aynı sıcaklıkta,

D) 1ve 111

S0 3 (g)

fazında gerçekleşen,

A + 2B~

1. Kc=4 tür.

~ ~

Gaz

olduğuna

sıcaklıkta Z göre daha kararlıdır .

tepkimesinin belirli

7.

jj

2X(g) + Y(g)

111.Yüksek

2.

l

ısı

Z(g) +

Buna göre,

g

JK

~

denge tepkimesinin belirli bir sıcaklıkta ileri yöndeki hız sabiti 2.1 o-4, geri yöndeki hız sabiti 4.10-4 dir.

lıkta,

B) _!_

X(g) + 1/2Y(g)

4.

15

2 0(g)

Kc=2

verilen denge tepkimelerine göre, ~

C(k) + 2Hp(g)

2CO(g) + 0 2 (g)

Kc=12

C0 2 (g) + 2H2 (g)

tepkimesinin denge sabiti (Kc) değeri aşağı­ dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

tepkimesi ile ilgili olarak,

1. Oerişimler türünden denge sabiti K~=0,25 tir. B) _!_

A)~

../2

C)1

2

0)2

il. Geri tepkimenin hız sabiti ileri tepkimenin hız sabitinin4 katıdır.

E) 4

111.CO(g) nin

derişimi

C0 2 (g) nin

I

B)

Yalnız

D) 1ve 111

3.

t °C de

kapalı

bir kapta

X2 (g) + Y2 (g) tepkimesinin sabiti (Kp) Buna göre

~ 3

~

gerçekleştirilen,

6.

g_

2XY(g)

kısmi basınçlar

cinsinden denge

E'

tür.

B)~

3

C)1

il

C) 1ve il E) il ve 111

4

E)

E) 8

g

°'

.D

t °C de gerçekleşen, X(g) + Y(g)

~

2Z(g) + T(g)

Y(g) + T(g)

~

2Q(g)

2Z(g) + 2T(g)

O)~

O) 6

İ

9.

X(g) + 3Y(g)

~

XY3 (g)

2XY(g) + 4Y(g) ~ 2XY3 (g)

Kc=9

denge tepkimeleri ve sabitleri veriliyor. Buna göre,

tepkimelerine göre,

aynı sıcaklıkta,

~

X(g) + 2Q(g)

tepkimesinin aynı sıcaklıktaki denge sabitinin K1 ve K2 cinsinden değeri nedir?

tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti (Kc) kaçtır?

2

C)4

0

2XY(g) ~ X2 (g) + Y2 (g)

A)_!_

B) 3

g_

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Yalnız

A)2

derişimine

eşittir.

A)

g_ ii'

g_

E· 3

X(g) + Y(g)

~

XY(g)

tepkimesinin Kc değeri kaçtır?

A) ~ 9

B)

~ 3

C)

~ 2

D)

~

E) 18

2

~ 2

~

~

D

,_~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~........ı

Bilgiyolu İleri Kimt_a Soru Bankası Al 8l


10.

13.

} tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti K, tepkime entalpisi ise +O kkal dir . Buna göre, X2Y3 (g) ~ X2(g) + 3/2Y2(g)

tepkimesinin d erişim l er cinsinden denge sabiti (Kel ve tepk ime entalpis i (~H) değe ri aşa­ Ke

A)

B)

C)

K

Q

2

2

K 2

Q

K2

Q

XO(g) + Y2(g) ~ XOY(g) + Y(g)

,

ba sama klarına

11. Belirli bir

sıcaklıkta,

~

2Z(g) ~ X(g) + Y(g)

2

2

~

yüktü r. 111.Dengede H2(g) nin kısmi basıncı HBr(g) nin kısmi basıncının 2 katıdır . yargılarından

C) 1ve il

(2. basamak)

:o

2X(g) + Y(g)

-

Q'

B) Kc =[N0]2.[H 2)

C) K = [N2J.[H20 2J [H2J.[NOJ2 C

C) _:1_ 2

__:1__

16

derişimler

türünden denge sa-

biti 1 dir . il. Sistem dengeye ulaşmak için girenler lehine

D) K = C

[H20f [H20 2J,[H2J

kaymıştır .

ili. Dengede Z gazının mol sayısı 5 tir. yargılarından

A)

2Z(g)

Buna göre,

g_

tepk imesinin der i ş i mler türünden denge sabiti (Kel kaçtı r?

~

tepkimesi dengeye ulaştığında kaptaki toplam mal sayısı 12 dir .

1. Tepkimenin

= [H2 0]2

hangileri doğrudur?

E'

D) 2

E) 4

°

A) Yalnı z I

2CO(g) ~ C(k) + C0 2(g)

15.

K3

tepkimesinin denge sabiti (K3 ) 1 e eşit oldu- ; ğu na

göre, bu tepkime aynı sı c a k lı kta,

1. C(k) + 0 2(g) ~ C0 2(g) 0 2(g) CO(g) + _:1_ 2

il. 2CO(g)

~

C0 2(g)

~

]j

K1=4

~ C0 2(g)

1

E) 1, il ve ili

18. Sabit hacimli bir kapta belirli bir

X2(g) + 2Y2(g) ~ 2XY2(g)

1t tepkimesinin denge sabiti Ke, herhangi bir an- i? .6

daki denge kesri Qe dir.

K1=_:1_ 4

CO(g)+_:1_0 2(g) 2

K2= _:1_ 2 K 1 =4

2CO(g) ~ 2C(k) + 0 2(g)

B) Yalnız il

'---- ------

-----

sıcaklıkta eşit

başlatılan

tepki-

Ke> 1

doğrudur?

B) Yalnız il

D) il ve 111

C) 1 ve il

B) B(g) nin tamamı harcanır .

hız sabiti, geri tepkimenin sabitinden büyüktür .

C) İleri tepkimenin

E) 1, il ve 111

hız

K2= _:1_ 4

D) Denge

anında

rişiminden

A(g) nin küçüktür .

derişimi

B(g) nin de-

E) İleri tepkimenin hız sabiti sistem dengeye gelene kadar azalır.

C) Yalnız 111

E) 1, il ve ili

D) 1ve ili

ile

hangileri doğrudur?

denklem çiftlerinin hangileri nden elde edilebilir? A) Yalnız I

gazları

A) Toplam gaz basıncı değişmez . A) Yalnız I

ili. C(k) + 0 2(g) ~ C0 2(g)

A ve B

Buna göre bu tepkime ile ilgili dengeye ulaş­ ma sürecinde aşağıdaki yargılardan hangisi

ili. Ke> Oe ise tepkime 2 yönünde ilerler . yarg ı larından

sayısında

denklemine göre aynı sıcaklıkta dengeye ulaşı ­ yor .

1. Ke = Qe ise tepkime dengededir. il. Ke< Oe ise tepkime 1 yönünde ilerler .

2C(k) + 0 2(g)

mol me,

A(g) + 2B(g) ~ AB 2(g)

Buna göre ,

K2 =2

C) 1 ve 111

B) 1 ve il D) il ve il i

12.

C) Yalnız 111

E) 1, il ve 111

g 17. Hacmi 1 litre olan kapalı boş bir kaba 1 mol X, 3 mol Y ve 7 mol Z gazları konuluyor . _q,

jj

A) Kc

doğrudur?

B) Yalnız il

A) Yalnız I

İki basamakta gerçekleşen gaz fazındaki mekan izmalı tepkimenin denge bağıntısı aşağı} dakilerin hangisinde doğru veri lm işti r?

Z(g)

hangileri

D) il ve ili

(1. basamak) H20 2 + H2 ~ 2H 20

1 i5

aynı s ı cak lı kta ,

Y(g) _:1_X(g)+ _:1_

il. Dengede Br2(g) nin de r işi mi O,1 M den bü-

;;,

E) 1, il ve 111

g, 14.

tepkimesinin dengede bulunduğu 1 litre hacminde kapalı bir kapta 0,4 er mol X ve Y gazları ile 0,2 mol Z gazı vardır .

Buna göre,

B) Yalnız 111

göre ,

1. Sistem dengededir .

hang ileri doğrudur?

D) il ve ili

2

duğuna

!

bağıntısıdır. ~

[XOYJ tepkimenin denge [XOJ.[Y]

A) Yalnız I

Q

göre,

il. r=k.[XOJ .[Y2] hız bağıntısıdır.

D)

tü ründen denge sabiti

2 litrelik bir kapta 0,4 mol HBr, 0,2 mol H2 ve 0,2 mol Br2 gaz ları bulun-

1. 2XO + Y2(g) ~ 2XOY(g) net tepkime denklemidir.

ili. Ke=

derişimler

Aynı sıcaklıkta

olarak veriliyor .

Mekanizma

sıcaklıkta,

tepkimesinin Ke=4 tür .

15

yargı l a rında n

1

(Yavaş)

(Hızlı)

XO(g) + Y(g) ~ XOY(g)

E'

Belirli bir

2HBr(g) ~ H2(g) + Br2(g)

k2

g

2

;/K

16.

:i5

2

E)

}

k1

hangisinde doğru veril m i ştir? ~H (kkal)

ğ ı d a kile rin

Mekanizmalı kimyasal bir tepkimenin adımları,

]j

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Ban ka s ı A(8)

g

g ~

_____ - - --__. .ö.__

___ _________

__,

~

15 .__ ___

_______

____

___

~


4.

Kapalı

sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta

"'

7.

gerçekleşen,

C(k) + 0 2 (g)

~

C0 2 (g)

tepkimesinin kesinlikle dengede olduğu, 1. C0 2 (g) nin

111.0 2 (g) nin mol

Zaman

Buna göre,

oluşma hızı,

1. CaC0 3 (k) ~ CaO(k) + C0 2 (g)

derişimi ,

il. C(k)

grafikte belirli sıcaklıkta kapalı sabit hacimli kapta gaz fazında gerçekleşen kimyasal bir tepkimedeki maddelerin zamanla derişimle­ rindeki değişim verilmiştir.

+ C0 2 (g) ~ 2CO(g)

il. C(k)

sayısı

111. CO(g) + Cl2 (g)

niceliklerinden hangilerinin değişmemesiyle "'

Şekildeki

t 0 c de gerçekleşen bir denge tepkimesi heterojen denge kurar ve ürün ilavesi tepkimede yer alan hiçbir maddenin derişimini değiştirmemek­ tedir.

ispatlanır?

~

reaksiyonlarından

COCl 2 (g)

hangileri bu tepkimeye ait

olabilir? ~

A)

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi .,;

Yalnız

I

Yalnız

B)

D) 1ve il

yanlıştır?

il

C)

Yalnız

111 } jj

A)

E) 1ve 111

Yalnız

I

B)

Yalnız

il

D) 1ve 111

C) 1ve il

E) il ve 111

A) X ve Y reaktif, Z üründür . B) Sistem t

anında

hızı

D) X in tepkimedeki yüktür. E) t

2.

anından

ulaşmıştır .

dengeye

C) Y nin harcanma

X ten büyüktür.

katsayısı,

Y ninkinden bü-

sonra da tepkime devam eder.

Sabit hacimli 1 litrelik bir kaba 4 mol X

gazı

5.

ko-

nulduğunda,

2X(g)

~

(XH4) 2Y(k)

g 8.

~

2XH3 (g) + H2Y(g)

;;,

;;

Y(g) + Z(g) +

ısı

K C

denklemine göre t °C de dengeye

Bu tepkimedeki Y(g) nin yapmak için,

=~4

ulaşılıyor.

derişimini

1,5 M

tepkimesi dengede iken sabit sıcaklık ve hacim- ;; de kaba bir miktar H2 (g) ekleniyor .

sabit hacimli

Buna göre, sistem tekrar dengeye ulaştığında madde derişimleri ve denge sabiti (Kc) "' için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Buna göre aşağıda verilen tepkimeye yapılan etkiler ve bu etkiler sonucunda gerçekleşen değişimlerden hangisi yanlış belirtil-

gerçekleşen

kapalı

bir kapta belirli tepkime dengededir.

sıcaklıkta

bazı

miştir?

1. sıcaklığı artırmak,

il . kaba Z

gazı

ilave etmek,

[HI]

111.kaba X

gazı

ilave etmek

A) Artar

işlemlerinden

A)

Yalnız

I

hangileri uygulanabilir? B)

Yalnız

D) 1ve il

il

Yalnız

C)

111

E) 1ve 111

Azalır

B) Artar

Azalır

Değişmez

C) Artar

Artar

Değişmez

Değişim

Etki

"'

Azalır

jj

A) H2 Y(g) ekleme

(XH4 ) 2 Y(k) mol sayısı

B) XH3 (g) ekleme

artar.

H2Y(g)

D)

Azalır

Artar

Azalır

azalır .

E)

Azalır

Azalır

Artar

XH 3 (g)

derişimi

derişimi

azalır .

XH 3 (g) mol

sayısı

artar. Katı

E) (XH4 ) 2 Y(k) ekleme

3.

6.

X~Y+Z tepkimesindeki maddelerin fiziksel halleri katı ve gazdır.

Bu tepkimenin denge bağıntısı Kc= [Z] şek­ linde olduğuna göre, 1. X ve Y nin fiziksel hali

katıdır.

il. Ortama Y eklenirse Z nin artırılırsa

111.Hacim

yargılarından

A)

Yalnız

I

derişimi azalır.

X in kütlesi

değişmez

B) 1ve il

A(g)

+ 2B(g)

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

~

2C(g)

+

ısı

9.

tepkimesi dengede olduğuna göre bu sis- iİ' temle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinin o doğruluğu kesin değildir?

Sabit hacimli bir kapta t °C de , X(g)

+ Y(k) ~ Z(k)

tepkimesi dengededir . Bu sistemden t °C de bir miktar Z(k) çekilirse,

1. Z(k)

A) İleri tepkimenin hız sabiti geri tepkimenin hız sabitine eşittir. B)

Sıcaklık

C) Tepkime dir.

hangileri doğrudur?

D) il ve 111

1

kütlesi artar .

il.

mol

sayısı azalır.

cinsinden denge sabiti

değiş­

mez.

sabittir. kapalı

nın

Derişimler

bir kapta

gerçekleşmekte-

D) Reaktifler ve ürünün birbirine vam etmektedir .

dönüşümü

E) Ürün ve reaktiflerin derişimleri sabittir .

111. X(g) nin kısmi basıncı değişmez . 0

Yukarıdaki yargılardan

hangileri

doğru

olur?

deA) :,

o

"'

Yalnız

I

B)

D) il ve 111

Yalnız

il

C) 1ve il

E) 1, il ve 111


10.

CaC0 3 (k) ~ CaO(k)

+

13.

}

C0 2 (g)

doğru

B(g) ~ C(g)

+

D(g)

Aynı sıcaklıkta kaba kaç mol A gazı eklenirse

il. C0 2 (g) nin denge derişimi değişmez. şeklinde

+

doğru

olur?

bulunmaktadır .

Tepkime ortamına aynı sıcaklıkta 0,3 mol Y2 gazı ilave edilip yeni denge oluştuğunda kaptaki XV gazının mol sayısı kaç olur?

g_

g_

ifade edilir.

ifadelerden hangileri

+ Y2 (g) ~ 2XY(g)

XYgazları

f

tepkime tekrar dengeye geldiğinde ortamdaki C gazı 0,4 mol olur?

2]

X2 (g)

tepkimesine göre 1 litrelik kapta t °C de denge kurulduğunda 0,4 mol X2 , O,1 mol Y2 ve 0,4 mol

tepkimesine göre, 0,4 er mol A ve B ile 0 ,2 şer g mol C ve D gazları dengededir .

kayar .

ili. Derişimler cinsinden denge sabiti Kc= [C0

yukarıdaki

} 16. ]5

A(g)

tepkimesi dengede iken sabit sıcaklık ve hacimde kaba bir miktar C0 2 (g) ilave edilirse,

1. Denge girenlere

1 litrelikbir kapta belirli bir sıcaklıkta,

]5

İ

A) 1,0

B) 1,4

D) 2,4

C) 1,6

E) 3,0

E' .o

E) 0,1

D) 0,2 A) Yalnız

C) 1 ve il

B) Yalnız il

I

g_ İ

E) 1,il ve ili

D) 11ve ili

g, 14. Belirli bir sıcaklıkta, 2 litrelik kapta gerçekleşen,

11. tepkimesine göre 2 L lik bir kapta denge oluştuğunda, 2 mol CO, 1 mol Cl 2 ve 1 mol COCl 2 gazlan

~ .ö

X(g)

bulunmaktadır.

Aynı sıcaklıkta dengedeki COCl 2 (g) nin mol } sayısının 2 olması için kaba kaç mol daha Cl2 gazı

+ Y2 (g) ~

XY2 (g)

g_ E·

mol

olabilmesi için kaba kaç mol daha X eklenmelidir?

eşit

C)3

B) 2

A) 1

D) 4

]5

Kaba kaç mol NO gazı eklenirse tepkime sıcaklıkta tekrar dengeye geldiğinde N2 gazının mol sayısı 3 olur?

aynı

_§ 15

A) 1

12. Belirli bir sıcaklıkta 3 litrelik bir kapta 0,4 mol

15.

COCl 2 , 0,2 mol CO ve 0,3 mol Cl 2 gazları , COCl 2 (g) ~ CO(g)

+

N2 0(g)

denklemine göre dengededir. Hacim 2 katına çıkarılarak kaba bir miktar COCl 2 gazı ilave ediliyor. Sistem aynı sıcaklıkta yeniden dengeye ulaştığında kapta 0,5 mol CO gazı bulunuyor.

Buna göre, ilave edilen COCl 2

Sabit sıcaklıktaki 1 litrelik bir kaba 1 mol N2 0 ve

gazı

·g.

l

kaç mol-

g_

dür?

+

H2 (g) ~ N2 (g)

+

da tepkime dengeye ulaşmaktadır.

Buna göre, aynı sıcaklıkta dengedeki N2 gazının mol sayısını 0,8 e çıkarmak için kaba kaç mol H2 gazı eklenmelidir?

C) 2 ,0

D) 2,9

nı sıcaklıkta oluşan

15

D) 3,20

g_ ~

-.

derişimi

gazı

E) 6

eklenirse ay-

yeni dengede XV kaç molar olur?

D) 3/5

gazının

C) 8/7

B) 1/3

A) 9/7

C) 2,60

B) 0,16

A) 0,80

E) 5,9

0,3 mol X2

Tepkime

9.'

E

B) 1,9

kabına

·g

]5

A) 0,9

0)4

Denklemi yukarıda verilen tepkime 1 litrelik bir kapta dengeye ulaştığında 1 mol XY, O,1 mol X2 ve 0,4 mol Y2 gazları bulunmaktadır .

H2 0(g)

denklemine göre N2 0 gazının % 40 ı ayrıştığın­

C) 3

B) 2

18.

0,6 mol H2 gazları konulmaktadır. Bu kapta,

Cl 2 (g)

0 2 (g) ~ 2NO(g)

bulunmaktadır .

gazı

E) 6

+

tepkimesi dengeye ulaştığında ortamda 2 şer mol N2 ve 0 2 gazları ile birlikte 4 mol NO gazı

g_

E) 2 ~

D) 4

C)5

N2 (g)

sayılarının

gazlarının

g_ B) 7

g_ 17. Belirli bir sıcaklıkta 10 litrelik sabit hacimli kap~ ta,

tepkimesi dengeye ulaştığında, kapta 2 mol X, 4 mol Y2 ve 2 mol XY2 gazları bulunmaktadır.

Kaptaki Y2 ve XY2

:o

eklenmelidir?

A) 8

C} 0,4

B) 0,5

A) 0,6

E) 2/3

E) 8,20

g_ ~

~~~~~~~~-' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ]5 '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ]5 .__~~~~~~~~~


1.

Aşağıdaki tepk imelerden hangisi ekzotermik fiziksel bir denge tepkimesidir? A) CaC0 3 (k) + su ~ ca+ 2 (aq) + co

2

3 (aq) LlH> O

J

4.

LlH< O

+ 2W(aq)

D) Zn(k)

~ zn +2 (aq)

bir kapta,

7.

0 2 (g) ~ 0 2 (suda)

+

g_

Buna göre, sisteme

t

A(g)

ayrı ayrı

uygulanan,

(sıcaklık

ve 0 2 (g) nin mol

il. hacmi küçültmek sayısı

t

LlH< O

ö

il. 1O °C deki molekül

A)

hangiler i dengeyi çözünme le-

ili. Denge sabiti o

kayd ırı r?

Yalnız

sayısı

40 °c dekinden

azdır .

işlem l e ri nden

hine

+ D(g)

C(k)

1. LlH> O dır .

§.ı

sabit)

LlH> O

~

Buna göre tepkime ile ilgili,

sabit) ,

111.0 2 (g) nin kısmi basıncını artırmak (sıcaklık

+ H2 (g)

+ 3B(g)

tepkimesi dengededir . Kap ısıtılarak sıcaklık 500 °C ye getirildiğinde D gazının ilk duruma göre daha düşük konsantrasyona sahip olduğu ölçülüyor.

1. sıcaklığı artırmak ,

g.

Kapalı sabit haciml i bir kapta 350 °C de,

ısı

tepkimesi T sıcaklığında dengededir .

LlH< O C) C0 2 (g) + H2 0(s) ~ W(aq) + HC0 3(aq)

Kapalı

yorumlarından

ö,

B) Yalnız il

I

D) il ve 111

Yalnız

C)

ili

E) 1, il ve 111

A) ~.

Yalnız

sıcaklık arttık ça

hangileri

B) Yalnız il

I

D) 1ve ili

'"

artar.

doğrudur?

C)

Yalnız

ili

E) il ve 111

D

;;

2.

Aşağ ı da

verilen tepkime lerden hangisinin g 5. denge sab iti sıcaklık a rttı kça azalır? E' .ö

A) H2 (g)

~

B) N2 0 4 (g) C) C(k)

kapalı

8.

bir kaptaki,

+ 0 2 (g) ~

LlH=-1200 kJ ;;

tepkimesi T sıcaklığında dengededir . 2T sıcaklığında reaktifler daha kararlı olduğuna göre,

Denge yeniden kurulurken, bu olaya ait,

2N0 2 (g)

ol sayısı

sayısı

+ 0 2 (g) ~ C0 2 (g) Mg

D) H2 0(k)

~

H2 0(g)

E) H2 0(g)

~

H2 (g) + 1/2 0 2 (g)

1. Denge sabiti(Kc) sıcaklık

feriş: n

MgO L

ol

Zaman

P4 (k) + 6Cl 2 (g) ~ 4 PCl3 (s)

ö,

2MgO(k)

denge tepkimesinin sıcaklığı bir miktar artırılıyor .

2H (g) ~

Sabit hacimli 2Mg(k)

Zaman

il.

Sıcaklık arttıkça

ili.

Aynı koşullarda

hangileri

artar.

say ı sı azalır .

reaktiflerin lerden büyüktür .

yargılarından

Zaman

molekül

arttıkça

ısı kapsamı

ürün-

doğrudur?

111

A)

çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?

Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111 A)

Yalnız

il

B) 1ve il

D) il ve 111

o

o

O>

1. Basınç

il.

2' o

6.

Sıcaklık

C(k)

+ C0 2 (g) ~ 2CO(g)

9.

denge tepkimesinin endoterm ik

111.Derişim

olduğunu,

1. yüksek sıcaklıkta CO(g) nin daha kararlı ol-

Yukarıdak i lerden

hangileri gaz fazında gerçekl eşen homojen bir tepkimede denge sabitinin değerini değiştirir?

il.

§ o

sıcaklık artışının

denge sabitinin

değerini

1. Endotermik ise maksimum ürünler lehinedir .

ar-

tırması ,

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) 1ya da 111

il

kaydırması

C) 1 ya da il

E) il ya da 111

g_

durumlarından

hangileri

ili. Ekzotermik ise denge sabiti artar.

kanıtlar?

O>

:o

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve 111

Yalnız

yorumlarından

il

C) 1 ve il

E) il ve 111

A) Yalnız I

o

o

§

Ö>

sıcaklık arttıkça

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

D) 1ve il

düzensizlik

il. Ekzotermik ise maksimum düzensizlik girenler lehinedir .

111.basınç artışının dengeyi girenler yönünde

A)

Kapalı cam bir kapta gaz faz ında gerçekleşen homojen bir denge tepkimesinde sıcaklık arttık ­ ça toplam molekül sayısı artmaktadır .

Bu tepkime ile ilgili,

ması ,

g_

Yalnız 111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

3.

C)

E) il ve 111

C)

Yalnız

E) 1, il ve 111

111


+

ısı

Sıcaklık 50 °C ye yükseltildiğinde tepkimenin

il.

İ

işlemlerinden

!

Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdaki ifa_;; delerden hangisi yanlıştır?

hangileri tek

başına yapıldığın­

miktarının azalması

B)

A) Yalnız I A) Ekzotermiktir.

Sistemin sıcaklığı artırılıp yeniden denge kurulduğunda dengedeki gazların toplam mol sayısı 4,2 olduğuna göre, denge sabiti (Kc)

sıcaklığı artırma,

111.ortamdan Y(g) çekme da XV2 2

Yalnız

sayısı

E) 64 27

D)~

B) 50 °C deki X in mol sayısı Y ninkinden azdır. ~ C) 50 °C deki Y nin mol

C) 25 16

B) 50 16

A) 25 17

C) 1ve il E) il ve 111

D) 1ve 111

g_

kaçtır?

beklenir?

il

+ 0 2 (g) s= 2N0 2 (g) + ısı

2NO(g)

tepkimesine göre 1,2 mol NO, 0,6 mol 0 2 ve 1,8 mol N0 2 gazları 3 litrelik kapta dengededir.

1. ortamdan X(k) çekme ,

türünden denge sabitinin (Kc) değeri

1,2 oluyor.

} 16. ];

denge tepkimesine göre,

Yukarıdaki

tepkimesine göre 20 °C sıcaklıkta 0,5 mol X, g 0,8 mol Y ve 0,8 mol Z gazları dengededir. derişimler

s= XY2Z(k)

];

s= 2Z(g)

X(g) + 2Y(g)

X(k) + 2Y(g) + Z(suda)

13.

}

1O. 2 litrelik sabit hacimli bir kapta,

32

20 °C dekinden

fazladır.

11.

D) 20 °C deki toplam molekül kinden fazladır.

sayısı

E) 50 °C deki ileri tepkimenin den fazladır.

hızı

50 °c de-

~· 20 °C dekin-

s= Br2 (g) + Cl2 (g)

2BrCl(g)

g.

g_ 14.

Kapalı bir kapta belirli sıcaklıkta,

·g. 17.

g-

tepkimesinin denge sabiti (Kc),

ö,

i,

500 Kde 32,

tepkimesi dengededir.

1000 Kde 5 dir.

Diğer koşulları değiştirmeden yapılan iki işlem1 den 1. sinde sadece CO ve Cl2 gazlarının deri- k .D derişimi maddelerin tüm sinde 2. artarken, şimi

Buna göre,

1. Tepkime ekzotermiktir.

azalmaktadır.

il. 750 K de Kc > 32 dir.

111.Sıcaklık

arttıkça

BrCI nin

derişimi

Buna göre 1 ve 2 işlemleri aşağıdakilerin g. si> hangisinde doğru verilmiştir?

artar.

:o

hangileri doğrudur?

yargılarından

B) Yalnız il

A) Yalnız I

COCl 2 çekmek

A) COCl 2 eklemek

C) 1ve il }

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

°

B)

Sıcaklığı artırmak

C) Hacmi D)

Hacmi

artırmak

+

1

2 0 2 (g)

s= S0 3(g)

denge tepkimesine konsantrasyonun etkisini incelemek isteyen bir öğrenci,

t

il. kaba bir miktar He(g) eklemek (hacim ve sı- İ caklık sabit),

111.sistemin

sıcaklığını artırmak

işlemlerinden

A) Yalnız I

hangilerini B)

D) il ve 111

(hacim sabit)

uygulamalıdır?

Yalnız

111

Hacmi

E) 1, il ve 111

g. .2' :o

sayısı

O,1 dir.

111.300 Kelvindeki denge sabiti 273 Kelvindekinden büyüktür.

hangileri doğrudur? B)

Yalnız

C) 1ve il

il

E) 1, il ve 111

artırmak

18. t 1 °C de 1 litrelik kapta, 2X(g)

+ Y(g)

s= Z(g) + Q(g)

tepkimesi dengede iken 0,8 mol X ve 0,5 er mol Y, Z ve Q gazları vardır.

700 K de KP= 1.1O5

Sıcaklık t 2

olarak verilmektedir .

°C ye

sındaki değişim

Buna göre, 2 mol S0 2 ve 1,5 mol 0 2 ile sabit hacimli bir kapta başlatılan denge tepkimesi için, o 1. Sabit sıcaklıkta dengeye ulaşan sistemde S0 2 nin mol sayısı 2 den az olur .

f

C) 1ve il

toplam mol

dır.

];

800 Kde Kp= 1,1.103

g

sabit),

gazların

CO ya da Cl2 çek- }

dengesi için,

1. kaba bir miktar S0 2 (g) eklemek (hacim ve sıcaklık

1. Dengedeki

il. Kp= Kc=0,36

D) 1 ve 111

15. g_

~H < O

Buna göre,

COCl 2 çekmek

Sıcaklığı artırmak

E) CO ya da Cl2 eklemek

S0 2 (g)

+ T(g)

~ Z(g)

A) Yalnız I

artırmak

mek

12.

+ Y(g)

yargılarından

2. i şlem

1. işlem

X(g)

reaksiyonuna göre O °C de ve 5,6 litrelik bir kapta dengede bulunan X, Y, Z, T gazlarının kısmi basınçları sırasıyla 0,05 atm, 0,2 atm, 0,03 atm ve 0,12 atm dir.

getirildiğinde

, ~ Toplam mol 2,3 ~

------

2,2

.2'

yargılarından

hangileri kesinlikle doğrudur?

g

sayı­

sayısı

il. Dengeye ulaşan sistemin sıcaklığı artırıldı­ ğında 0 2 nin mol sayısı 1,5 dan fazla olur . g.

700 K deki Kc değeri 800 K deki Kc değerin- :o 111. den büyüktür.

toplam mol

grafikteki gibidir.

Za~an Buna göre t 2 °C deki sabiti

derişime bağlı

denge

kaçtır?

E' :;;

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve 111 ~

E'

Yalnız

il

C) 1ve il

A) 0,25

B) 1,25

C) 2,5

0)5

E) 10

E) il ve 111 ~

E'

~~~-' :O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-' ii '-~~~~~~~~~~~~~~

Bilgi olu İl eri Kimya Soru Bankası A(8)


1.

} 4.

}

;;

Renksiz

Renkli

7.

Kapalı bir kapta,

ii

tepkimesi dengedeyken girenler yönünde net bir

::".':~~t,,._t'f::~;;ı1B1-+Sürtü nmesiz hareketli B- X2 (g) + Y2 (g)~2XY(g) piston

yapılan

bir etki sonucu

t.H<O

değişim olmaktadır .

tepkimesi dengedeyken

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu deği- c: şime neden olamaz?

sıcaklıkta

1. sabit

t

Renksiz

hacmi

il. sabit hacimde Şekildeki sürtünmesiz hareketli pistonlu kapta verilen tepkime dengededir .

Buna göre sabit sıcaklıkta piston A dan B noktasına getirilirse, 1. Karışımın rengi

noktasın-

g. E> ii

derişimi

hangileri

A)

Yalnız

il

B) Yalnız 111

X(k) ~ Y(k)

g 5.

yükseltmek ve hacmi küçültmek

p .ö

E'

:;;

düşürmek

+ Z(g)

8.

miktarı

il

C)

artar?

Yalnız

111

E) il ve 111

+ Y{g) ~ Z(g)

sıcaklıkta,

nıyor.

aşağıdaki işlemler ayrı ayrı

1. X(k) eklemek,

1. Hacmi

artırma

il. sabit hacimde Z(g) eklemek,

il. Z

gazı

ekleme

111.hacmi

artırmak

ili.

hangileri tek başına uygulandığında dengedeki Z(g) nin mol sayısı artar? g_

r

X(g)

tepkimesine

uygula-

Sıcaklığı düşürme

Buna göre, bu işlemlerden hangileri tepkimenin ileri ve geri yöndeki tepkime hızını azaltır?

E' ;;

A)

Yalnız

I

0 2 (g) eklemek ve hacmi kü-

Sıcaklığı düşürmek

l

denklemine göre dengede olan sisteme sabit ~

B)

Yalnız

D) 1ve il

çültmek E)

Yalnız

D) 1ve il

işlemlerinden

g_

C) Sabit hacimde CO(g) eklemek ve sıcaklığı sıcaklıkta

B)

C) 1ve il

A) Sabit hacim ve sıcaklıkta CO(g) eklemek, C0 2 (g) uzaklaştırmak

D) Sabit

hangilerinde ürün

I

E) il ve 111

g_

Sıcaklığı

Yalnız

A)

doğrudur?

denge tepkimesine göre, aşağıdakilerin hangisinde uygulanan işlemlerde denge zıt yönlere kayar?

B)

işlemlerinin

azaltmak

sıcaklığı artırma ,

ve hacimde NO(g) ekleme

E) Hacmi küçültmek

+ 0 2 (g) ~ 2C0 2 (g) + ısı

2CO(g)

Basıncı

uygulanan,

artırma,

artar.

D) 1ve 111

2.

B)

sıcaklık

111. sabit

D) Kaptan 0 2 (g) çekmek

açılır .

111.XY gazının

Sıcaklığı artırmak

C) Ortama C0 2 (g) eklemek

il. Denge ürünler lehine kayar. yargılarından

A)

ayrı ayrı

il

C)

Yalnız

111 A)

E) 1,il ve 111

Yalnız

g.

E'

ve hacmi küçülterek ba- .o

I

B)

Yalnız

D) 1ve 111

a,

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

sıncı artırmak

3.

1. H2 (g) + I 2 (g) ~

il. H2 0(s) 111.S0 2 (g)

~

6.

2HI(g)

H2 0(g)

+ _:1_0 2 (g) ~ 2

Yalnız

I

B)

D) 1ve il

X2 (g)

Yalnız

il

C)

Yalnız

E) il ve 111

N2 (g) + 3H 2 (g) ~ 2NH 3 (g) + tepkimesi dengedeyken 1. sabit hacimde

+ 3Y2 (g) ~ 2XY3 (g)

denklemine göre denge

il. sabit

kurulmaktadır.

sıcaklıkta

ısı

ayrı ayrı

uygulanan,

sıcaklığı artırma,

hacmi

artırma,

ili. sabit hacim ve sıcaklıkta NH 3 {g) ekleme

Sistemin dengeye ulaşma sürecinde,

işlemlerinin

molekül

1. Kap hacmi küçülür.

hangilerinde tepkime artar?

kabındaki

sayısı

il. Toplam basınç değişmez. 111 } 15

111. Toplam gaz yargılarından

A) Yalnız I

!

:ö'--------------------~

A)

yoğunluğu azalır.

B) Yalnız il

C) Yalnız ili

E) 1ve 111

Yalnız

I

B) 1ve il O) il ve ili

hangileri doğrudur?

O) 1ve il

'---------------------'

9.

Bir süre sonra sistemde t °C de, S0 3 (g)

denge tepkimelerinden hangilerinde aynı sı- } caklıkta tepkime kabının hacmini değiştir- ,, mek denge halinin değişimine neden olmaz? A)

İdeal pistonlu bir kapta t °C de eşit mal sayısın­ da X2 ve Y2 gazları bulunmaktadır.

! °

ı

C) 1ve 111 E) 1,il ve ili


1O.

Sabit hacimli bir kapta t

0

}. 13. Sab it hacimli kapalı bir kaba 0,6 şar mol K ve L

c de ,

:o

2N0 2(g) + ısı ~ 2NO(g) + 0 2(g)

2K(g)

tepkimesi dengededir .

Bu kaba aynı sıcaklıkta bir miktar inert gaz } (tepkime vermeyen) eklenirse, tepkimeye :o ilişki n,

1. Gazların denge de r işimleri değ i şmez .

hangileri

+

+

L(g) ~ M (g)

!

16. 1 litrelik boş bir kaba 0,4 mol S0 3 (g) konulup belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılıyor.

:o

2S0 3 (g) ~ 2S0 2(g)

N (g)

tepkimesi belirli bir sıcaklıkta dengeye geldiğin- g. ~ de kapta toplam 1 mol gaz bulunuyor .

Bu tepkimenin deri şime bağ lı denge sabiti 5 ise kabın hacmi kaç L dir? D) 10

C) 5

B)4

A)2

E) 20

Aynı sıcaklıkta nı

0,3 e

Yalnız

XO(g)

+

Kc= 16

Bir kapta 0,2 mol XO , 0,4 mol Cl 2 ve 0,4 mol XOCl 2 gazları sabit sıcaklıkta dengede bulun-

"\t 14. Belirli bir

kabının hacmi kaç

lit-

tepkimesi dengeye ulaştığı anda kapta 4 mol ~(g) ve 2 mol X2 (g) bulunmaktadır.

C) 1,6 g_

g_

Buna göre, tepkime kabının hacmi kaç litre- ı dir? A) 1

C) 4

B) 2

0)8

E) 16 g_

+ Y2(g)

~

2XY(g)

tepkimesi 1 litrelik kapalı bir kapta oda sıcaklı­ ğında dengedeyken her bir maddenin mol sayı­ ları nx =1 mol, ny =1 mol, nxy=0,5 mol dür. 2 2 Aynı sıcak lı kta dengedeki karış ı ma her bir maddeden 1 er mol daha ilave edilirse tekrar kurulan dengede herbir madden in molar deri şi mi aşağ ıdakileri n hangisinde doğru verilm i ştir?

g

_Q,

E) 3,2

D) 2 ,5

}

X2(g)

g. 17. _qı

°'

B) 1,0

sıcaklıkta,

1

ma ktadır.

A) 0 ,5

E)24

D) 13,5

C) 1ve 111 :o

Cl 2(g) ~ XOC l2(g)

Buna göre, reaksiyon redir?

C) 9

B) 4,5

A)2

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

11.

dengedeki S0 2 nin mol sayısı ­ için kab ın hacmi kaç litre

çıkarmak

doğrudur?

B) 1ve il

I

0 2(g)

yapıl malıd ı r?

.21

~ E'

A)

+

tepkimesine göre denge kurulduğunda kapta 0,2 mol S0 3 (g) bulunuyor.

g_

il. Denge ürünler yönünde bozulur. 111.Denge sabitinin değeri artar . yorumlarından

gazları konularak başlatılan,

:O

g_

:g:

[XY]

[Y2]

[X2J

--

--

--

A)

1,1

1, 1

1, 1

B)

2,2

1,1

1, 1

C)

2,2

2,2

1, 1

D)

1,1

2,2

2,2

E)

2,2

2,2

2,2

.D

12.

CO(g)

+

1/20 2(g) ~ C0 2(g)

sıcaklıkta 1 litrelik bir kapta her maddeden 4 er mol varken,

sıcaklıkta bir reaksiyon kabına 4 mol NO(g) ve 2 mol Cl 2(g) konulduğunda ,

18. Belirli bir

15. · Belirli bir

tepkimesi 1 litrelik bir kapta 2 mol CO , 4 mol 0 2 } ve 4 mol C0 2 gazlarıyla dengede bulunmakta- ·0 dır.

2NO(g)

2KCI0 3 (k) ~ 2KCl(k)

+ Cl 2(g) ~ 2NOCl(g)

tepkimesinde

denklemine göre dengede 2 mol NOCl(g) oluş­

dengedeki C0 2 nin mol sayısının 5 mol olması için tepkime kabının hacmi kaç litre olmalıdır?

Aynı sıcaklıkta

g

!

tuğu saptanıyor .

Reaksiyonun denge sabiti (Kc) 1 göre, tepk ime

C) 0,56

B) 0 ,28

A) 0,14 D) 0 ,60

E) 0,64

g

kabın ın

:;;

:o

g. A) 1

B) 2

zına eşittir. Aynı s ı caklı kta, ması

için

kabın

dengede 6 mol KCI0 3 (k) olhacmi kaç litre yapılma lı d ı r?

hacmi kaç litredir?

g. E'

o ld u ğuna

E

+ 30 2(g)

ileri tepkime hızı, geri tepkime hı­

C)3

D) 4

E) 5 ~

C) 0,50

B) 0,25

A) 0,20 D) 1 ,25

E) 2,50

g_ 2' .o

g_

g.

~ ~ ~~~ .D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~


1.

Sabit hacimli bir kapta dengede bulunan,

}

Aktifleşme

jj

'1.

enerjisinde düşme

işlemi

C0 2 (g) + H2 (g) + ısı ~ CO(g) + H2 0(g) denge tepkimesine aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa denge ürünler lehine kayar?

denge sabitini küçültüyor. A) Sistemin sıcaklığını azaltma B) Sistemden H2 (g) çekme

Buna göre, X ve Y işlemleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

C) Sisteme C0 2 (g) ekleme

C) İleri ve geri tepkimenin hızında artma

D) Sisteme H20(g) ekleme

D) Gazların kısmi basıncında artma

E) Sisteme katalizör ekleme

X(g) ~2Y(g)

ı1H>O

kalmak

~

şartıyla

B) Sıcaklığı artırma

Katalizör kullanma

C) Sıcaklığı azaltma

Hacmi artırma

D) Sıcaklığı azaltma

Katalizör kullanma

E) Katalizör kullanma

Sıcaklığı düşürme

11H> O uygulanıyor .

dengede-

eklemek,

111.hacmi küçültmek

8.

iV. katalizör kullanmak

A) Yalnız I

g_

B) 1ve il

D) 1, il ve iV

1. N2 (g) + 0 2 (g)

~

Cl 2 (g)

2NOCl(g)

aşağıdaki

ı1H<O

ifadelerden han-

~

il. işlem : Sıcaklığı düşürme, NH3 (g) ekleme

A) Minimum enerji eğilimi ürünler lehinedir .

111.işlem: Kap hacmini artırma, NH4 HS(k) ekleme

B) Maksimum düzensizlik eğilimi girenler lehinedir.

A) Yalnız il

B) Yalnız 111

D) il ve III

C) il ve 111 İ

C) Katalizör kullanılırsa denge kısa sürede gerçekleşir.

2NO(g)

ı1H=+43,5

6.

kkal

~ Derişim

E) 1, il ve 111

~

1. Sıcaklık artırıldığında denge sabiti büyür. g_ il. Sabit sıcaklıkta tepkime kabının hacmini kü- İ

/.---

X2 (g) + Y2 (g)

~

2XY(g) +

denge tepkimesine

ayrı ayrı

il. ortama Y2 gazı eklemek ,

·y

111. tepkime kabının hacmini azaltmak

o

işlemlerinden

ne eklendiğinde

hangileri her ikisi için de doğ- ;;

rudur?

Bir denge tepkimesinde maddelerin derişimleri- } nin zamanla değişimi grafikteki gibidir . ;;

A) Yalnız il

B) Yalnız 111

D) 1ve 111

Bu tepkime ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? B) Yalnız il

hangileri dengeyi ürünler lehi-

kaydırır?

Zaman

g_

~

D) 1ve il

ısı

uygulanan,

1. sıcaklığı arttırmak,

--x

ı--------z

çültmek dengeyi etkilemez. 111.Ortama uygun katalizörler denge ileri yönde bozulur.

9.

(mol/L)

-----

daha

E) Sıcaklık arttıkça hız sabitlerinin oranı değiş­ mez .

kkal

tepkime ısıları ile birlikte verilen denge tepkimeleri için,

kurulması

D) Sıcaklık arttıkça denge sabitinin değeri küçülür .

C) 1ve il

E) il, 111 ve iV

ı1H=-4,0

A) Yalnız I

+

2NO(g)

tepkimesiyle ilgili gisi ya n lışt ır?

Bu işlemlerin hangilerinde yapılan her iki etki de dengeyi aynı yöne kaydırır?

işlemlerinden hangileri uygulandığında den- ~ ge ürünler lehine bozulur?

yargılarından

O

f

1. işlem: Katalizör kullanma, sıcaklığı artırma

1. sıcaklığı artırmak, gazı

artırma

denge tepkimesine aşağıdaki işlemler ayrı ayrı

ki bu sisteme,

il. kaba X

Hacmi

g_ 5. ~

tepkimesi 40 °C de dengededir. Diğer koşullar aynı

y

X A) Sıcaklığı artırma

E) X(g) nin derişimi azalırken, Y(g) nin derişiminde artma

3.

X

işlemleri

~· Y işlemi denge sabitini değiştirmezken tep- İ kimenin dengeye gelme süresini kısaltıyor .

B) Denge sabitinde küçülme

2.

} 7.

denge tepkimesine uygulanan X ve Y ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

tepkimesinin sıcaklığı artırılırken katalizörde kullanılırsa aşağıdaki değişmelerden hangi- t sinin gerçekleşmesi beklenmez? İ

A)

N2 {g) + 3H 2 {g) ~ 2NH 3 (g) + ısı

4.

jj

2X{g) ~ Y(g) + ısı

C) 1ve il

E) il ve 111

C) Yalnız 111 2

:i5

E) il ve 111

A) Q

bileşiktir.

B) X ve Y reaktiftir.

C) t

anında

sistem dengededir .

D) Tek yönlüdür. E) Z katalizördür . ~

~ .____ __

_________

_

_____

_

1

__, ~ .ö .____ __

___

___

___

____

_

__

_,


------10.

/kkal}

Tepkime

Denge sabiti

K

-40

C

=~2

bulunmaktadır.

sağa

1. Denge

g_

Sıcaklık artırılırsa

Kc

değeri ~

Düşük basınçta

E)

girenler daha

Gerçekte

meydana

ürün miktarına

gelen

I ve il yerlere gelmesi gereken kelimeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? numaralı

kayar.

111.Denge sabitinin yargılarından

değeri değişmez .

hangileri

doğrudur?

}

A)

Yalnız

Yalnız 111

B)

I

! ;;

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

den küçük

C) 1ve il

2

olur.

~

Yukarıdaki tanımlarda boş bırakılan

İ

B) Düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır.

D)

Reaksiyon denklemine göre hesaplanan ürün miktarına ............. !............. verim denir.

il. Her üç türün de derişimi artar.

basınç ~

C) Maksimum düzensizlik ürünler lehinedir.

-.;ı

.. .......... 11....... ..... verim denir.

ğ

Bu sisteme sıcaklık sabit tutularak bir miktar PCl 5 gazı gönderildiğinde,

Yukarıda verilen çizelgeye göre tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sabit sıcaklıkta hacim küçültülerek artırıldığında molekül sayısı azalır.

16.

:O

:O

dengesi

X(g) +3Y(g)~2Z(g)

!

13. Kapalı cam bir kapta 150 °c de,

}

Entalpi değişimi

A) Teorik

Deneysel

B) Teorik

Yüzde

C) Deneysel

Teorik

D) Deneysel

Yüzde

E) Yüzde

Deneysel

kararlıdır.

g_ g

11.

Kapalı

bir kaba 2 şer mal X2 ve Y 2 gazları konu-

luyor. Kapta sabit sıcaklıkta,

ğ

larak

kullanılırsa,

g_

il.

Buna göre, dengede kapta bulunan X2 nin ~ mol sayısını bulmak için,

aktifleşme

111.dengeye

tepkimesi belirli bir sıcaklıkta dengededir .

enerjisinde düşme,

ulaşma

değişmelerinden

1. oluşan XY(g) nin kütlesi,

Bu tepkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabiti (Kp) nin değerini hesaplayabilmek

süresinde artma

hangilerinin gerçekleşmesi

için,

beklenmez?

1. Cl 2 (g) nin

hacmi,

111.denge sabiti (Kc) değerlerinden

B) Yalnız 111

A) Yalnız il

en az hangileri bilinmelidir?

C)

1 ve

il

111.tepkimenin verim yüzdesi

E) il ve 111

D) 1ve 111

Yalnız

B)

I

Yalnız

D) 1ve 111

C)

il

Yalnız

111

kısmi basıncı,

il. Cu(k) nin mal sayısı, niceliklerinden hangilerini tek yeterlidir? (CuCl 2 = 135)

g A)

başlatılan,

CuCl 2 (k) ~ Cu(k) + Cl 2 (g)

1. denge sabitinde büyüme,

denge tepkimesi kuruluyor .

kabın

17. Sabit hacimli bir kaba 27 gram CuCl 2 (k) konu-

0

tepkimesinde sıcaklık artırılırken katalizör de ]'

X2 (g) + Y2 (g) ~ 2XY(g)

il.

ö.H>O

X(g) ~ Y(g) + Z(k)

14.

f

f

E) il ve 111

A)

Yalnız

B) 1ve il

I

D) il ve 111

12.

Mal

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111

!}- + Hareketli piston i'A'1!/!J lf:foiit

4

-:-...,,.,.---x

3

--+

M

----- Y

2

Zaman

C 10H8 (g) + Hava

izole edilmiş kapta t °C de,

Şekildeki

o

Şekildeki

C 10H8 (k) ~ C 10H8 (g)

1 litrelik bir kapta tek basamakta ve gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede maddelerin mal sayılan grafikteki gibi değişmektedir.

~

;

Buna göre bu sıcaklıktaki,

g.

tepkimesi dengededir. 2' :o Buna göre, sisteme ilişkin, bir kütleli m 1. Sabit sıcaklıkta piston üzerine cisim koymak C 10H 8 (k) kütlesini artırır.

il. tepkime entalpisi(ö.H),

il. Sabit basınçta M musluğundan bir miktar } :o C H (k) eklemek C 10H8 (g) kütlesini artırır .

111.derişimler türünden denge sabiti (Kc)

. Sabit hacim ve 111

1. tepkime

hızı bağıntısı,

10

sini

B) Yalnız il

D) 1ve 111

- ---------

C) Yalnız 111

E) 1, il ve 111

- ---

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A(B)

A) Yalnız I ğ ~

-~ ~ ~- ---

sıcaklıkta

artırır.

yargılarından

A) Yalnız I

da

A) Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. B) Düşük sıcaklıkta reaktifler ürünlerden daha kararlıdır.

C) Tepkime denklemi 3X(g) + Y(g) ~ 2Z(g) dir.

g_ 2'

hangileri doğrudur? C) B) Yalnız il

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

-- ---

Yalnız

---

---

grafikler belirli bir sıcaklıkta gaz fazın­ homojen bir tepkimeye aittir.

gerçekleşen

Bu tepkimeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

8

M musluğundan bir miktar C 10 H8 (g) eklemek C 10H 8 (k) kütle-

verilenlerden hangileri belirlenebilir?

~---

bilmek

18.

15.

sayısı

başına

D) Girenler yönünde tepkime endotermiktir. E)

111

Aynı sıcaklıkta derişimler

biti Kc= g ~

-- - ~ ;;~- ---

~

türünden denge sa-

tür.

3

- -- - ----

- ----

- ~


1.

§ ii

3.

Kapalı

sabit hacimli bir kaba X2 ve Y2

gazları

5.

ko-

~

3Fe(k)+4Hp(g)

jj

nularak,

Fe3 0 4 (k)+ 4H2 (g) t. H< O

tepk imesi için ,

X2 (g) + 2Y2 (g)

~

denklemine göre sabit denge oluşuyor .

2XY2 (g) sıcaklıkta

t süre sonunda

Bu tep kime için aşağıdaki grafiklerden hangis i çizilemez?

Sabit

sıcaklıkta kapalı

bir kapta

gerçekleşen ,

"' .c A)

r1

3X2 (g)

~

B)

Reaktif derişimi

2X3 (g)

Ürün derişimi

r2 hız-zaman grafiği şekildeki

tepkimesinin

XY2 gibidir .

L

ğ

.,,

.9:'

jj

Buna göre,

1. Başlangıçta kapta ulaşma

il. Dengeye

sayısı azalır.

111.Sistem t

yalnızca

X2 (g)

vardır.

sürecinde toplam molekül

ö

İ

"' .D

anında

yarg ıla rından

dengeye ulaşır . hang iler i doğr u dur?

C~

O

t

Zaman O

O>

O

Sabit hacimli

kapalı

4.

bir kaba X2 (g) ve Y2 (k) ko-

t

°'

ii

Zaman

A)

T~ =.

ğ

2.

çizilen grafiklerden hang iler i doğrudur?

(>

A) Yalnız I

B) 1ve il C) 1ve 111 "' D) il ve 111 E) 1, il ve ili .o

Derişim

t

Derişim

Yalnız

B) 1ve il

il

D) il ve 111

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111

o

Zaman

(mol/L)

nularak ,

Sıcaklık

111

D)~

"'

6.

(mol/L)

Derişim

(mol/L)

A

X2 (g) + Y2 (k)

r1

~

2XY(g)

2

denklemine göre dengeye ulaşması sağlanıyor.

Buna göre tepkimenin dengeye u l aşma süre-

6 •

o

Zaman (dk)

.o

ci ile ilgili,

Tepkime

hızı

Derişim

B

M ı----

r2

Derişim

(mol/L)

ci,

Zaman (dk) Derişim

(mol/L)

o

(mol/L) Zaman Şekildeki

D

Zaman Zaman (dk)

1•

Zaman (dk)

Kimyasal bir tepkimede yer alan tüm maddelerin derişimlerinin zamanla değişimi yukarıdaki grafiklerde verilmiştir. (M3 > M2 > M1)

1. B maddesi il. t

anında

111.Oluşan

çizilen grafik lerden hangi leri doğru olabilir?

1. Kaba bir miktar HI konularak bir süre beklenmiş

il. t2

katıdır .

sistem dengeye

Anın derişimi

tepkimesine ait olup maddelerin zamanla deri şimlerindeki değişimleri göstermektedir . Buna göre,

~

Buna göre ,

111

grafik ,

2HI(g) ~ H2 (g) + 12 (9)

anında

anında

ilk denge

kaba bir miktar H2

yargılarından

derişi­

kurulmuştur .

gazı eklenmiştir.

111.t3 anında kaptan bir miktar HI

ulaşmıştır.

harcanan C nin

ve t 1

gazı çekilmiştir.

hang ileri doğru olabilir?

minden büyüktür.

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve il

C) Yalnız 111 ~

E) il ve 111

;;

yarg ıları ndan

hangilerinin doğruluğu kesin-

dir?

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve III

Yalnı z

il

C)

Yalnız

" ;

A)

Yalnız 1

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111

111

E) il ve 111 .ö

Bilgi olu İleri Kim a Soru B a n ka s ı A (B)


7.

!

Sabit basınçlı bir kapta,

+ 3H 2 (g)

N 2 (g)

tepkimesi dengede iken t anında kaba bir miktar He(g) ilave ediliyor.

Buna göre sistem aynı sıcaklıkta tekrar dengeye ulaştığında tüm maddelerin derişimle­ rindeki değişim aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)

Derişim

-g

Heterojen ya da homojen fazda dengede bulu- } nan 5 farklı tepkime için t anında herhangi bir .ö etki sonucu madde derişimlerindeki değişimler aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir .

11.

N 2 0 4 (g) s'= 2N0 2 (g) tepkimesi sabit basınç altında dengedeyken sabit sıcaklıkta hacim küçültülerek sistemin tekrar dengeye gelmesi sağlanıyor.

Bu grafiklerden hangisinin ait olduğu tepki- } .ö mede kesinlikle katı yoktur?

E'

Buna göre maddelerin derişimlerinin zamanla değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)

B)~

A)~

Derişim (mol/L)

B)

(mol/L)

9.

s'= 2NH 3 (g)

/

(

B)

Derişim mal L)

/

. .

Derışım (mal L)

N204

t

Zaman

t

Zaman Zaman

Zaman Zaman

Zaman C)

Derişim (mol/L)

D)

Derişim (mol/L)

C) C)~

___ _ r_i:_im _e D) ._D

Derişim

(mol/L}

Zaman

Zaman

Zaman

Zaman

D)

(mol/L)

Zaman

Zaman

t

Derişim

_

E)

E)~

E) Derişim (mol/L)

Derişim

(mol/L)

Zaman

t

Zaman Zaman

8.

X(g)

+ Y2 (g)

s'= 2XY(g)

+ ısı

g

tepkimesi dengede iken t anında sıcaklık azaltılarak sistemin yeniden dengeye gelmesi bekleniyor.

10.

f

Mal sayısı Zaman

Derişim

Şekildeki grafikte dengedeki

(mol/L)

lunduğu kabın hacminin

[XY]

taki maddelerin

2 gazı

eklenerek

siste-

Buna göre bu sistem ile ilgili,

verilmiştir?

B)

C0

min yeniden denge kurması sağlanıyor.

ı----Ürün

!

C0 2 (k)

bulunduğu sabit hacimli kaba sabit

sıcaklıkta bir miktar

Reaktif Reaktif

+

CaC0 3 (k) s'= CaO(k) dengesinin

'"---.._ ___

Buna göre maddelerin derişimlerindeki deği- g_ grafiklerin hangisinde doğru

şim aşağıdaki

12.

Kısmı basınç (atm)

bir tepkimenin

il.

Basınç

CaCOik) bu-

artırılması sonucu kap -

g_

t

kısmi basınçlarının zamanla de-

ğişimi gösterilmiştir .

Bu grafiğe göre reaksiyonun denklemi aşağı- g. .2> dakilerden hangisi olabilir? Zaman (dk)

Zaman (dk) D)

C) Derişim

Derişim

(mol/L)

A) X2 (g) + 3Y 2 (g) s'= 2XY 3 (g)

(mol/L)

+ Y2 (g)

C) X2 (g)

+ 3Y 2 (k)

D) X2 (g)

+ Y2 (g)

E) X2 (g)

Zaman (dk)

Zaman (dk)

B) X 2 (k)

+ Y2 (g)

ı--...---CaC0 (k)

3

ı-----CaO(k)

s'= 2XY(g)

C0

s'= 2XY 3 (g)

s'= 2XY(g)

A) Yalnız I

B) Yalnız il

O) il ve 111

(mol/L)

[\J [Y2J Zaman (dk)

1

~

~

.ö..___________________

(g)

çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?

"---[XY)

~------------------~

2

Zaman

s'= 2XY(k)

E Derişim

Zaman

Zaman

111. Derişim

T,

:§,

~

.ö ~------------------~

C) 1ve il

E) 1, il ve 111


1.

ğ ;

X(gaz) ~ 2Y(gaz)

4.

jj

tepkimesinin

denklemine göre 2 litrelik bir kapta 0,6 mal NO gazıyla başlatılan tepkime dengeye ulaştığında kapta kaç gram NO gazı bulunur?

mol/L dir. g_ .2'

(N=14,

A) B)

(Yj mol/L

0,010

4,000

2,00

D)

0,250

0 ,50

E)

0,008

0,20

g

.2'

~ .ö

il. Dengeye

g_

g

Sabit hacimli bir kapta bulunan XV2 katısı,

E) 1.10-

5.

g

273

°c sabit

sıcaklıkta kapalı

bir kapta ger-

çekleşen,

X2 (g)

g 8. 2'

+ 3Y2 (g)

~

2XY3 (g) anında

Kc=0,5

~(g)

nin

kısmi

basıncı 22,4 atm, V2 (g) nin kısmi basıncı ise }

$.

B) 11,2 D) 67,2

C) 22,4

A) Kaptaki gaz

i

B) FeO(k)

E) 89,6

C) KP =

3

7

D) FeO(k) E)

=_EL

[X]2.[Y]3

6.

Sabit

sıcaklıkta

PCl3 (g)

dir.

Bu tepkime 2 litrelik boş bir kaba 8 mol X(g), 8 mol Y(g) konularak başlatıldığında Y(g) nin % 75 i harcanarak dengeye ulaşıyor.

9.

2 litrelik bir kaba 0,8 mol PCl3 ve

1 mol Cl 2 gazları konulduğunda,

J

+

gazının

o

vererek denge oluşturmaktadır .

Aynı sıcaklıkta

bu tepkimenin derişimler tü- ..o ründen denge sabiti (Kc) değeri kaçtır?

+

C0 2 (g)

Kc

sisteme ilişkin hangisi yanlıştır?

basıncı

aşa­

1 atmosferdir .

.

dır. katı

kütlesi azalır.

=?

dir.

17,6 gram C0 2 gazı sabit hacimli kapalı bir kagazı

2C0 2 (g) ~ 2CO(g)

% 25 i tepkime

Fe(k)

derişimi azalır .

ba konuyor. C0 2

Cl2 (g) ~ PCl5 (g)

denklemine göre PCl 3

~

sıcaklıkta

ğıdaki yargılardan

kaç atm dir?

A) 5,6

+ CO(g)

Buna göre, t °C

44,8 atm olduğuna göre, XV3 (g) nin kısmi ba- .o

~

FeO(k)

tepkimesi yeterince FeO ve 1 atmosfer basınç­ taki CO gazı ile başlatılıyor. Sistem t °C de dengeye geldiğinde kapta 0,3 atmosfer basınçta C0 2 gazı bulunuyor.

tepkimesinde, denge

jj

Gaz fazında gerçekleşen bir denge tepkimesinin derişime bağlı denge bağıntısı,

111

g

C) 4 .10- 3 g_ 3

Yalnız

ii

B) 5.10 - 3

C)

E) il ve 111

ii

E'

+ 2Y(g)

B) Yalnız il

D) 1ve il

E'

sıncı

C

toplam mol sayısı < 37

jj

!

K

kadar sola kayar .

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

denklemine göre, ayrışarak dengeye ulaştı­ ğında toplam gaz basıncı 0,3 atmosfer olduğuna göre, tepkimenin kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (Kp) kaçtır? .,,

3.

ulaşana

ulaştığında

yargılarından

E

ii

D) 2.10 -

ilişkin,

1. Dengededir.

g,

ğ Ç' jj

ğ.

3

bir kaba 12 mol CH 4 (g), 4 mol

dır.

2

A) 8.10 - 3

+ 4H 2 S(g)

ri konuluyor .

111.Dengeye

E'

XY2 (k) ~ X(g)

kapalı

Buna göre sisteme

1,00

C)

2CS 2 (g)

-s-

S8 (k), 9 mol CS 2 (g) ve 12 mol H2 S(g) maddele-

E) 5,4

D) 4,8

ii

2.

g_

'ij

ii

0,10

1,000

C) 3,6

S8 (k)

Kc=0,25

B) 2,4

+

2CH 4 (g)

3 litrelik E·

0=16)

A) 1,2 (Xj mol/L

1:§, 7.

Kc=4

jj

40 °C deki denge sabiti Kc=1

Buna göre aynı sıcaklıkta X ve Y nin dengedeki derişimleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

+ 0 2 (g)

2NO(g) ~ N2 (g)

sıcaklıkta,

sabit

+

0 2 (g)

denklemine göre % 30 verimle ayrıştığında denge kuruluyor .

Buna göre, dengedeki 0 2 gramdır?

gazının

kütlesi kaç

(C=12, 0=16)

Buna göre tepkimenin denge sabiti (Kc) kaç-

b~

g_

.2'

jj

A) 1,0

g_

A) 5/6

B) 6/5 0)2

B) 1,2

C) 1,5

D) 2,0

C) 7/4

J

A) 0 ,6

B) 1,92

C) 3,36

O) 4,2

E) 9,6

E) 4

E) 4,0

g

~

ı .__ _________________

~

__, .ö .__ _________________

~


tepkimesinin belirli sıcaklıklardaki derişimler türünden denge sabitleri aşağıda verilmiştir. Sıcaklık

13.

}

X2 (g) + 3Y2 (g) ;= 2XY3 (g)

10.

:o

100

6

200

2

300

X

25

y

1 16.

Yeniden dengeye ulaşma sürecinde,

1. Karışımın hacmi küçülür.

1. İleri yönde endotermiktir.

toplamı

potansiyel enerjileri ürünlerinkinden büyüktür .

111.Reaktiflerin

değişimlerinden

g,

yargılarından

hangileri doğrudur?

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

B) Yalnız il

A) Yalnız I

E1

C)

Yalnız

111

E) 1, il ve 111

Yalnız 111} .i5

E) il ve 111

D) 1ve 111

C)

il

hangileri doğrudur?

Yalnız I

A)

hangileri gözlenir?

!

D) 1ve il

g,

Sıcaklık arttıkça kaptaki toplam molekül sa111. yısı artar.

kayar.

111.Bir miktar buz erir.

1. Tepkime endotermiktir. il. Denge sabitleri Y>X tir.

sağa

il. Denge

il. 40 °c deki denge sabiti 20 °C dekinden küçüktür.

yorumlarından

basınç uygulanıyor.

dengesine yüksek

Bu denge tepkimesi ile ilgili,

Buna göre,

H20(k) ;= H2 0(s)

.i5

kaymaktadır.

Denge sabiti

/0 C)

Tek basamakta gerçekleşen bir denge tepkimesinde sıcaklık arttıkça tepkime ürünler yönüne

B)

Yalnız

C) 1 ve il

il

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

g, E' ·o

11.

t

0

c de gerçekleştiği

E'

X(k) + 0 2 (g) ;= X0 2 (g) + ısı

.i5

il.

sabitini

il. 100 °C deki molekül sayısı, 250 °C deki molekül sayısından azdır.

her iki tepkimede de denge

artırır.

lıdır.

f

yargılarından

nin denge sabiti K1/K~ dir.

A)

Yalnız

hangileri kesinlikle doğrudur?

B)

il

Yalnız

D) 1ve 111

111

sıcaklıkta

111.Yüksek

g.

111.t °C de X(k) + X0 2 (g) ;= 2XO(g) tepkimesiyorumlarından

X(g) +

A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

.o

mesinde düşük sıcaklıklarda ürünler reaktiflerden daha kararlıdır .

C)

A) Maksimum düzensizlik reaktifler yönündedir .

derişimler

.i5

ğeri hesaplanmıştır .

Yalnız

ğeri başlangıçtakinden

111 g .2' .o

A)

15.

2CO(g) + 0 2 (g) ;= 2C0 2 (g) +

.§>

,;

18.

t °C de kapalı sabit hacimli bir kapta,

g,

ısı

Yalnız

B)

il

1. denge sabiti, 'ğ. ~

;;

basınç,

il. toplam

111.molekül

sayısı

.o

D) Sentez tepkimesidir.

sayısal

de-

büyük olur?

Yalnız

C) 1ve iV

111

ve iV E) il, 111

+ısı;=

CS2 (g) + 4H 2 (g)

aşağıdaki işlemler uygulanı­

Sıcaklığı artırılıyor.

1.

işlem

:

2.

işlem

: Sabit

3.

işlem

: Sabit sıcaklıkta kaba H2

sıcaklıkta

hacim

azaltılıyor. gazı

ekleniyor.

Buna göre bu işlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

niceliklerinden hangileri artar?

}

CH4 (g) + 2H 2 S(g) denge tepkimesine yor .

tepkimesi dengede iken sıcaklık artırılırsa,

B) Maksimum düzensizlik ürünler yönündedir.

Sıcaklık artırıldığında denge sabitinindeğeri

türünden denge sabitinin

}

D) il ve 111

Bu denge tepkimesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur?

küçülür.

111.t °C de reaktif ilavesiyle, iV. 2t °C de ürün eklenmesiyle

E) il ve 111

12. Gaz fazında ilerleyen homojen bir denge tepki-

C)

1. 2t °C de katalizör ilavesiyle,

Bu durumların hangilerinde bulunan Kc de-

E)lvelll

D)lvell

C) 1ve il

il

ulaşan,

;= 2Y(g)

il. 3t 0 c de hacim küçültülmesiyle ,

E'

Z, girenlerden daha karar-

hangileri doğrudur?

ısı

tepkimesinde,

g_

1. Endotermiktir .

K1 den büyüktür.

Sıcaklık artışı

17. 2t °C de dengeye

Buna göre, bu tepkime için,

denklemlerine göre, değeri

g_

!

Z(g)

tepkimesinin 100 °C de denge sabiti 2, 250 °C de denge sabiti 8 dir.

XO(g) + 1/2 0 2 (g) ;= X0 2 (g) + ısı

1. K2

X(g) + Y(g) ;=

I 14.

bilinen,

g_ A)

Yalnız 1

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve 111

t

E) 1, il ve 111

A)

Yalnız

1.

B) 2. ve 3.

E) Analiz tepkimesidir .

işlemde

işlemde

denge sabiti

CH4 (g)

değişir.

derişimi

artar.

C) 1. ve 2. işlemin her ikisinde de kaptaki molekül sayısı artar. D) 1. ve 3.

işlemde

H2 (g)

derişimi

artar .

E) 2. ve 3. işlemde tepkime girenler lehine kayar.

g_ E'

'--------

- ------------'

.o'---------------------'

g_ ~

.ö'---------------------'


1.

Suyun otoiyonizasyonu denklemi aşağıdaki­ } 4. .i5 lerin hangisinde doğru gösteril m i şti r?

Sulu bir çözeltide [H+J > [OW] dir.

} 7. .o

Buna göre bu çöze lti için,

1. Ortam asidiktir . A) 2H 20(s) ~ Hp+(suda) B) 2H 2 0(s)

~

+ OW(suda)

il. pH < 7 dir .

yargı l a rı ndan

D) NH3 (suda)+H 20(s) ~ NH; (suda)+OH - (suda) }

E) HF(suda) +H 2 0(s) ~ H3 ü + (suda) + F- (suda)

Saf su,

g 5. endotermik olarak

B) Yalnız il

I

C) 1 ve il

t

Oda sıcaklığında bulunan sulu bir çözeltinin,

g_

8.

111.pH < 7

olduğuna göre saf su ile ilgili,

eşits izlik l erinden

f

1. [H+] > 1o-7 M ise sıcaklık 25 °C den büyüktür .

H+ iyonları derişimi OH- iyonları de rişimin i n

E' o

10 10 katı olan sulu bir çözelt inin pOH değ eri pH değerinin kaç katıdır?

g_

A) 2

il. pH < pOH

iyonlaşır .

il. [H+]=10 - 7 Mise sıcaklık 25 °C dir .

C)2.10 - 1

E) 1.10 1

E) 1, il ve 111

1. [H+] < [OW]

.o

25 °C de suyun iyonlaşma sabiti K5 u= 1.10- 14 g

hangilerini sağlaması durumunda bu çöze lt inin bir asit çözeltisi olduğu söylenebil ir?

n

A) Yalnız

t

~

B) 3

C) 4

D) 6

E) 8

g.

}

111.Sıcaklığı 25 °C ise [H +]+[OH - ] = 1.10- 14 tür. :o yargılarından

D)

hangileri doğrudur?

D) 1ve 111

E'

H2 0(s) ~ H+(suda) + OW(suda)

B)4 .10- 2 4.10- 1

;;.

A) Yalnız

.o

şeklinde

A)2 .10- 2

111.[OW] < 10- 7 M dir.

2H2 (g) + 0 2 (g)

C) H+(suda) + OW(suda) ~ H2 0(s)

2.

pH değeri 1 olan oda sıcaklığındaki sulu bir çözeltinin 200 mL sinde kaç mol H+ iyonu bulunur?

B) Yalnız il

I

D) il ve 111

C) 1 ve il

E) 1,il ve 111

hangileri doğrudur?

g A)

Yalnız I

B)

Yalnız

D) il ve 111

3.

il

C) 1 ve il

E'

.o

E) 1, il ve 111

Oda sıcaklığında hazırlanan sulu bir çözeltide OH - iyonu derişimi 10- 2 M dir .

Buna göre bu çözelti için,

6.

Oda koşulla r ında pH değeri 2 olan sulu bir çözeltideki H+ iyonları deri şimi OW iyonları g deriş i m i n i n kaç katıdır?

t

A) 10 10

Yalnız

I

hangileri B)

D) 1ve il

B) 10 8

D) 106

111.[H+] .[OWJ=10 - 7 dir .

A)

Oda koşullarında, H+ iyonları deri şimi OW iyonları deri şiminin 1010 katı olan sulu bir çö-

zelti için,

1. 25 °C de su ek lenirse pH si artar.

1. pH=12 dir. il. Bazik özellik gösterir .

yarg ı larından

9.

C) 10 7

E) 104

g ~ i5

doğrudur?

Yalnız il

C)

Yalnız

E) 1, il ve 111

il. pOH

yargılarından

A)

111 } .o

değe ri

111.pH si , pOH

Ya lnı z 1

1O dur . değerinin

hangileri

katı d ır.

B) 1ve il

D) il ve 111

g

6

doğrudur?

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

ğ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1O. H+ iyon derişimi ile OW iyon derişimi ara- } sında,

15

13. 25 °C deki sulu bir çözelti için aşağıdaki ifa- }

16.

15

delerden hangisi doğrudur?

1. H+ iyonu derişimi,

[W]=[OW] ilişkisi

HI gazı sudan geçirildiğinde oluşan çözeltinin,

il. pH değeri,

bulunan 25 °C deki sulu bir çözelti g_ E'

için,

]5

1. Nötrdür.

A) pH > 7 ise pOH > 7 dir. B) [H+]=10-

10

111.hidroksit iyonu

Mise asidiktir.

derişimi

niceliklerinden hangileri çük olur?

C) [W] > [OHl ise baziktir.

arı

suyunkinden kü-

il. pH=7 dir. 4

111.[W].[OW]=1.10-1 yargılarından

A)

hangileri

D)

tür . doğrudur?

A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

D) 1ve il

E) pH>7 ise baziktir.

C) 1ve 111 g_

B) 1ve il

Yalnız 1

[H+] =1 ise asidiktir. [OW]

.?.

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

.o

g 2' .ô

11. Oda

koşullarında, hacmi 100 ml olan sulu bir

çözeltide bulunan H+ iyonlarının mal sayısı 1.10- 2 dir. ? ~ pOH . .. .. Buna gore bu çozeltıde pH degeri kaçtır.

g_ 14. Oda koşullarında, aşağıda verilen eşitliklerin ·g_ 17. hangisinde, bu eşitliğin bulunduğu ortam ke- ~ i?.> :;; sinlikle yanlış belirtilmiştir? :;; Eşitlik

g_ 2' i5

A) 2

E) 13

D) 12

C) 10

B) 3

Ortam

A) pH = 7

Nötral

B) pH + pOH = 14

Asidik

C) pOH < 7

Bazik

D) pH > 7

Asidik

E) [H+].[OHl

pH 14

= 10- 14

X

y---1~4-- pOH O~-----ı-

pH ile pOH arasındaki olan bir çözelti için,

Bazik

ilişki

grafikteki gibi

1. x in değeri 7 dir. il. A

noktasında

çözelti nötrdür.

111.x+y=14 tür. yargılarından

A)

hangileri kesinlikle B) Yalnız il

Yalnız I

1. [W] = [OHl

15. Bir miktar H2 S gazı suda

dir.

H2 S(g)

+

H2 0(s)

çözündüğünde,

~ H3 0+(suda) + HS- (suda)

il. pH = pOH dir.

denklemine göre denge kuruluyor . .

111.[W] > [OH-] ise, pH < 7 dir.

Buna göre oda

bağıntılarından

hangileri kesinlikle doğrudur?

g_ _qı

A)

Yalnız

B)

I

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

sıcaklığındaki

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

D) 1ve 111

12. 25 °C de sulu bir çözelti için,

doğrudur?

18. 25 °C de sulu çözeltiler için çizilen pH - pOH de}

ğişim grafiği şekildeki

ii

gibidir.

pH

H2 S çözeltisi

için, 1. pH < pOH dir.

7

il. [H+] > [OW] dir.

E) il ve 111

111.[H+] .[OW] = 1.10- 14tür. yargılarından

hangileri

doğrudur?

Buna göre, A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

D) il ve 111

il

C) 1ve 111g

E) 1,il ve 111

t

1. X

noktasındaki

çözelti asidiktir.

il. Y noktasındaki çözeltiye saf su eklenirse pH değeri değişmez.

111.Z noktasındaki çözeltide H+ iyon derişimi 10- 7 molardan küçüktür. yargılarından

A)

~------

--

---------~

g_

g

.~

~

i5~-------~---------~

Yalnız

I

hangileri B)

D) 1ve il

]5.__________________

doğrudur?

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

_ ___.


1.

Sulu çözeltisine H+ iyonu verebilen bileşiklere asit, OH - iyonu verebilen bileşiklere baz denir.

g E'

4.

i5

E' .ö

111.C2H5 0H maddelerinden hangileri asit ya da baz özel- ·g_ Q' liği göstermez? D Yalnız

I

B) Yalnız il

D) 1ve il

C)

Yalnız

Aşağıdakilerden

hangisi H 2 S nin eşlenik ba-

zıdır?

B)HS -

A) H20

C) H30+

D) s- 2

E)OW

hangileri

doğrudur?

g_ g.

.o Yalnız

I

111

E) il ve 111

7.

i5

111.F- proton alıcısı olarak davranır . yargılarından

A) A)

g E'

1. Asit-baz tepkimesidir. g il. NH!(suda) ve NH3(suda) konjüge asit-baz E' .ö çiftidir.

g.

il. NH3

4

denklemiyle verilen tepkime için,

Buna göre, 1. CH3COOH

NH (aq) + F- (aq) ~ HF(aq) + NH3(aq)

B)

Yalnız

D) il ve 111

ğ.

il

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

:i?' jj

2.

Bronsted-Lowry asit-baz tanımına göre proton g. 5. (H+) veren madde asit, proton (H+) alan madde E' i5 ise bazdır.

Hso;(aq)

+ NH3(g) ~ NH!(aq) + S04 2(aq) g 8.

tepkimesine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

f

HX ve HY nin 25 °C de sulu çözeltilerindeki durumu şekildeki kaplarda gösterilmiştir .

..•~

Buna göre,

CH3COOH + H20 ~ CH3Coo -

+ H30+

B) HS0 4 proton

il. H3o+ iyonu OW nin konjuge asididir.

C) NH1 proton almıştır.

111.CH3COO- iyonu proton (H+) alıcısı olarak

D) NH3 asit özelliği gösterir . E) S0 42 baz özelliği gösterir.

davranır.

A)

hangileri

Yalnız 1

W y- HY HY

H+

HY HY HY HY HY HY HY HY

Buna göre HX ve HY maddeleri için ki yargılardan hangisi yanlıştır?

doğrudur?

B) 1ve il

D) il ve 111

x- H+ x-

x- H+ x-

almıştır.

1. CH3COOH, H20 dan daha kuvvetli asittir.

yargılarından

H+

A) Redoks (yükseltgenme-indirgenme) tepki- } mesidir . .o

tepkimesi ile ilgili,

A) HX in sulu çözeltisi kuvvetli asit terir. B) HX in sudaki büyüktür .

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

iyonlaşma

aşağıda­

özelliği

gös-

derecesi HY den

C) HX, HY den daha kuvvetli elektrolittir. D) Molar derişimleri eşit olan sulu çözeltilerinde HY nin pH değeri, HX den büyüktür. E) HX ve HY nin sulu çözeltilerinde pH ri 7 den büyüktür.

3.

H20

+ H2S ~

Hp +

+ HS-

6.

A) Yalnız il

hangileri

f

doğrudur?

B) Yalnız 111

D) il ve 111

NaOH, KOH : Kuvvetli baz,

Buna göre aşağıdaki madde çiftlerinden han- g. gisi konjuge (eşlenik) asit-baz çiftidir?

111.Hs - asit olarak davranır.

E) 1, il ve 111

15

A) NaN0 3

B)

Nacı

HF :

Zayıf

asit,

NH3 : Zayıf baz) C) NaF E) KN0 3

A) HCI - CH3COOH C) 1ve il }

tuzlardan hangisinin katyonu hid-

(HN0 3, HCI : Kuvvetli asit,

dengesi kuruluyor.

il. H20 ve H3o+ konjüge asit-baz çiftidir .

Aşağıdaki

roliz olur?

HCI + CH3COOH ~ CI- + CH3COOH;

1. H2S proton alıcısı olarak davranır.

yargılarından

9.

25 °C sıcaklıkta sıvı asetik asite bir miktar HCl(s) eklendiğinde,

denklemiyle verilen tepkime için,

değe­

B) CH3COOH - CH3COOH;

C) CI- - CH3COOH; D) HCI - CH3COOH; -

E) CH3COOH- CI

g_ E' .ö

~ ~

g

~

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~---' .ö '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~- .ö '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1O. NH; (suda)+ H20(s)

~ X(suda) + H3 0+ ( suda)

13. 25 °C deki sulu bir çözeltide H+ iyonu

''

denklemindeki X ile ilgili,

1. Mavi turnusolu 2>

yargılarından

hangileri

kırmızıya

[OW]=10 - 11 M çevirir .

il. [OW] = 1.10- 11 M dir.

oluşturur .

111.Asitlerle tepkimesinden tuz

!.ö 16.

Buna göre bu çözelti için,

1. NH; iyonunun konjuge (eşlen i k) bazı dır. il. Suda çözündüğünde NH; ve OW iyonları

derişimi

1.1 Q-3 M dir.

yargı l arından

doğrudur?

hangileri

doğrudur?

Oda sıcaklığında hazırlanan şekildeki çözeltilerle ilgili aşağ ı daki ifadelerden hangisi

"' :o A)

8) Yalnız il

Yalnı z 1

A)

C) 1ve il

Yalnız

yanlıştır?

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

C) 1ve 111

8) 1ve il

1

100ml

100 ml

111.pH değeri , pOH değerinden küçüktür.

oluşur.

A) 1. çözelti asidiktir. 8) il. çözeltide pOH > pH tir .

C) 1.çözeltinin pH

değeri

3 tü r.

- 14 tür .

D) il. çözeltide [W].[OW]=1.10 E) 1.ve il. çözeltiler

karışt ırılırsa nötrleşme

olur.

o

ö, i,

11. Asit ve bazlar için hangisi ortak

aşağıdaki

14.

özelliklerden

deği l dir?

25 °C de pH

kağıdına

2 olan bir çözelti ile ilgili, g 17. Asitlerin oda koşullarındaki sulu çöze ltilerine

§.,

etki etme

8) Sulu çözeltisinde H+ iyonu içerme

yargılarından

hangileri

1. pH

nötrleşme

tepkimesi verme

A)

Yalnız

E) pH < 7 olma

111

doğrudur?

7 den küçüktür . kağıdının

rengini

kırmızıya

çe-

1. Aktif metallerle H2 gazı açığa çıkarırlar . 11 yargılarından

C) 1ve 111

8) 1ve il

D) llve 111

değe r le r i

il. Mavi turnusol virirler.

C) Elektrol it olma D) Sulu çözeltide

ilişkin,

.:ö

Nötrleşme

tepkimesi verir. 111.[OW ] değeri 1.10- 12 M dir. il.

A) Turnusol

değeri

1. Asidik özellik gösterir .

E) 1, il ve 111

hangileri

doğrudur?

()

E' n

A)

Yalnız

il

C) 1ve 111

8) 1ve il

E) 1, il ve 111

1 D) il ve 11 o

·q, .ö

12.

25 °C deki asidik sulu bir çöze lti için aşağı ­ daki ifadelerden hangisi

15. 25 °C de

yanlıştır?

hazırlanan üç ayrı kaptaki sulu çözelti-

ler için,

A) pH > pOH dir.

il. de [H+]=1x10 - 7 M dir.

8) [WJ > 10- 7 M dir .

111.de pH > pOH dir .

akımını

iletir.

1. Sulu çözeltisinde H+ iyonu verme

il. Aktif metallerle H2(g)

1. de [W] > [OW] dir.

C) Elektrik

18.

Yukarıda

lerin

verilenlerden hangileri

yalnız

asit-

özelliğ i dir?

bilgileri veriliyor.

Buna göre bu çözeltiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

D) [W] > [OH- J dir . E) [W] .[OH- ]=1 .10- 14 tür.

A)

Yalnız

1

8) 1ve 111nöt rleşme tepkimesi verir . C) il. çözeltide pH=7 dir . D) 111mavi turnusolu

kırmızıya

çevirir .

E) 1. nin H+ iyonu derişimi en büyüktür .

J _________________ .ö...._

~

8)

D) 1ve 111

A) 1.asit çözeltisidir.

'-------------------~

açığa çıkarma

111.Turnusol k ağıdının rengini değiştirme

i ~ ~ ]5'----------------------'

Yalnız

il

C) 1 ve il

E) il ve 111


} 4.

1.

Aşağıdaki

tabloda X, Y ve Z metallerinin HCI, E' H2 S0 4 ve NaOH çözeltileri ile tepkime verdiği .ö

7.

'{JM

durumlar ( + ), vermediği durumlar (-) gösteril-

pH=4

o

miştir.

NaOH

HCI

Metal

+

X p0H=4

y

z

111 Oda sıcaklığında şekildeki kaplarda bulunan sulu çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) il. ve 111.çözeltilerdeki H+ iyonu derişimi

+

+

+

+

+

K

1. X soy metaldir .

eşittir.

il. 2. kapta

111.Z toprak alkali metalidir. yargılarından

2

açığa çıkan

hangileri kesinli kle doğrudur?

Yalnız

B)

I

Yalnız

C) 1 ve il

il

Yalnız

A)

2

dir .

hangileri doğrudur?

C) 1ve 111

B) 1ve il

il

E) il ve 111

D) 1ve 111

gerçekleşi­

gaz H2 dir.

111.3. kapta açığa çıkan gaz C0 yargılarından

A)

açıldığında

sistemlerde M muslukları cam kaplarda kimyasal tepkimeler yor. Bu tepkimelere ilişkin, 1. 1. kapta açığa çıkan H2 dir.

il. Y amfoter metaldir.

B) il. ve 111.çözeltiler karıştırılırsa nötrleşme gözlenir. C) Üç çözelti de elektrik akımını iletir . D) 111.çözelti kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. E) 1. çözeltiye Zn metali atılırsa H2 gazı çıkışı

Ca(k)

1

Şekildeki

Buna göre, X, Y ve Z metalleri ile ilgili,

°

Cu(k)

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

gözlenir.

2.

5.

Mg ve Zn metalleri ile ilgili,

1. Asit çözeltileriyle tepkime verirler. il. Baz çözeltileriyle

yalnız

Zn tepkime verir.

111.Oksitleri asit özelliği gösterir . yargılarından

Yalnız

I

B)

Yalnız

"'

C) 1 ve il

il

+ HN0 3 (seyreltik) + H 2 S0 4 (derişik)

~

1. Al

il. Cu 111.Fe metallerinden hangileri

kullanılabilir?

g.

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

İki ayrı kabın birinde HCI, diğerinde KOH nin sulu çözeltisi vardır.

Bu çözeltileri ayırt etmek için,

~

verilen madde çiftlerinden hangilerinin tepkimesi sonucu açığa çıkan gazın sulu çözeltisi turnusol kağıdının rengini kırmızı­ ya çevirir?

.D

A)

il. Cu(k) 111.Ag(k)

8.

Yukarıda

"o

hangileri doğrudu r?

1. CaC0 3 (k) + HCl(derişik) ~

A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

D) 1ve 111

C) Yalnız ili

il

1

A)

Yalnız

E) il ve 111

I

B)

Yalnız

il

Yalnız

C)

111

E) il ya da 111

D) 1ya da 111 o

E'

"'

.o

g_ 2' .ö

6.

3. pH=5

X, Y, Z metalleri ile ilgili verilen bilgiler

şöyledir:

X, aktif bir metal olup asitlerle tepkime verir-

Y, HCI çözeltisiyle tepkime vermez .

~

ken bazlarla tepkime vermiyor .

9. )

.

olarak betabloda üç farklı sıvı 1, il, 111 ve bu sıvıların Ca ve Al metallerine etki-

Aşağıdaki lirtilmiş

leri

gösterilmiştir. Sıvı

Ca metali

Al metali

1

+

+

il

-

+

111

+

-

Z, hem asit hem de bazlarla tepkime verir.

Buna göre bu metaller aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

[OW)=10 - 5 M

g "' .ö

111 Oda sıcaklığında bulunan yukarıdaki sulu çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi si yanlıştır?

A) 1.kaba Al metali

atılırsa

B) 1.çözelti mavi turnusol ~rir.

H2 gazı

çık ışı

A)

Cu

Mg

Al

(+:

B)

Na

Mg

Zn

mez.)

C)

Na

Cu

Al

;;.

D)

Zn

Mg

Na

E)

Zn

Al

Mg

D) 1.ve il. çözeltilerdeki H+ iyonu derişimi eşittir.

1

ile tepkime verir,-:

Sıvı

ile tepkime ver-

Buna göre, tabloda 1, il ve III ile belirtilen sı­ türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

111

'! ı

Sıvı

çe-

çözelti karıştırılırsa nötrleşme gözC) il. ve 111. lenmez. E) Üç çözelti de elektrik akımını iletir.

_ y_

o

gözlenir.

kağıdını kırmızıya

_ z_

_ x_

türü

A) Asit çözeltisi

Baz çözeltisi

Arı

B) Asit çözeltisi

Arı

Baz çözeltisi

Arı

su

su

Asit çözeltisi

Baz çözeltisi

D) Baz çözeltisi

Arı

Asit çöze ltisi

E) Baz çözeltisi

Asit çözeltis i

C)

su

su

Arı

su

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Banka s ı A(B)


g_

arasında,

10. XH3 , H2Y , HZ ve HT nin asitlik kuwetleri

E1 13.

Tabloda CI, Br, I ri ve oksoasitleri

HT > HZ > H2Y > XH 3 ilişkisi vardır.

g

Buna göre bu elementler için,

Atom

Elektronegatiflik

Oksoasit

CI

3,0

HOCI

sulu çözeltileri zaman asit özelliği gösterir.

beklenir? (7 X,

hangilerinin

doğru

16.

"' AOH : Zayf baz

il

BOH: Kuvvetli baz

maddelerinin 25 °C deki çözeltileri ile ilgili,

g

sulu

farklıdır .

1. Elektriksel iletkenlikleri

eşit derişimli

il. BOH nin pH değeri daha büyüktür.

il. Aynı grupta atom hacmi büyüdükçe hidrajenli bileşiklerinin asitlik kuvveti azalır. bileşiklerinin

g_ El .ö

E'

arttıkça

hidrojenli bileşiklerinin asitlik kuvveti artar.

yorumlarından

elektronegatiflikle-

E'

1. Aynı periyotta elektronegatiflikleri

111.Hidrojenli

atomlarının verilmiştir .

Br

2,8

H0Br

I

2,5

HOi

111.OH-

g_

~

_q> .ö

iyonları derişimi eşittir.

yorumlarından

E'

hangileri

doğrudur?

her

olması

Buna göre, oksoasitlerin kuvveti aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır? g_

g_ .2'

8 Y, 9 Z, 17 T)

A)

Yalnız

1i

1

B)

Yalnız

D) 1ve il

_§ı

C)

il

Yalnız

ili

E) 1ve 111

A) HOCI > HOi > HOBr A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve il

C) Yalnız 111

E) 1ve ili

B) HOi > H0Br > HOCI

g_

--

C) HOCI > HOBr > HOi

i!>

D) HOBr > HOCI > HOi E) H0Br = HOi = HOCI

g_ 2'

11.

14.

HCI0 4 ve HCI0 3 asitleri ile ilgili,

1. CI

atomlarının değerlikleri farklıdır .

il. HCI0

4

daha kuvvetlidir.

111.Turnusol

A) Yalnız

hangileri

çevirirler.

D) il ve ili

2'

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

g İ

+ H3 0+(aq)

~ HC0" (aq)

3

.o

4

tepkimeleri verilmektedir.

4

Bileşiklerinin

doğrudur?

B) 1ve il

1

g_ 17. H 2 C0 3 (aq) + H2 0(s)

111.HI0

kağıdını kırmızıya

yargılarından

1. HCI0 4 il. HBr0

karşılaştı-

asitlik kuvvetlerinin rılması aşağıdakilerin hangisinde rilmiştir? (17 CI, 35 Br, 53 1)

doğru

A) 11>111>1

C) 1>111>11g_

B) 1>11>111

D) 111>11>1

g_

Buna göre

ve- E>

aşağıdaki

ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) HC0- 3, H2 C0 3 ün konjüge

2'

E) 11>1>111

bazıdır.

3, amfoter bir maddedir. 2 C0 3 , HC0 3 nin konjüge asididir.

B) HC0

C)

D) H2 C0 3 , iki

değerli

bir asittir.

E) H3 o+, H2 0 nun konjüge asididir .

12.

1. HCI0 4 il. HCI0

1. HCI, HF ve HBr halojen asitlerinden en

15.

fı 3

HF dir .

il. HCI0 3 , HCI0 2 ,

111.HCI0 2

kuvvetlisi HCI0

maddeleriyle oda sıcaklığında molar derişimleri eşit sulu çözeltiler hazırlanıyor.

Buna göre çözeltilerin pH

değerlerinin karşı-

laştırılması aşağıdakilerin

hangisinde

·g_

doğru

18.

g_ HCIO oksiasitlerinden en ~ tür.

bazın kuvveti arttıkça konjuge asidinin kuvveti azalır.

111.Bir

§ı

o

3

zayı­

Yukarıdaki yargılardan

hangileri

doğrudur?

}

Periyodik tabloda yerleri belirtilen elementlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi

verilmiştir?

g_ A) 1>111>11

B) 1>11>111

D) 11>111>1

A)

.2'

C) 11>1>111.ö

Yalnız 1

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve 111g_ 2'

E) 1, il ve 111

l ııııııııılAlllll~ yanlışt ı r?

A) HBr kuvvetli, HF

E) 111>11>1

zayıf

bir asittir.

B) S0 3 ün sulu çözeltisi asidiktir . C) K2 0 oksidi baziktir. D) Al(OH) 3 amfoter hidroksittir . E) KOH nin bazlık kuvveti Mg(OH)

g_ E'

tür.

g_

~------------------~ Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(B)

E'

.ö~------

g_

------------~

~

15~------------------~

2

den küçük-


1.

4,9 gram H2 S0 4 ile

hazırlanan

10 litre sulu } 4.

o-3 M HCI çözeltisi 1.1o-4 M KOH çözeltisi

ı. 1.1 ıı.

çözeltideki H+ iyonları derişimi ve pOH değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (H=1, 0=16, S=32)

} 7. .ô

111.10- 7 mal OH- iyonu içeren 10 L sulu çözelti

Oda koşullarında, molar derişimi 0,5 olan NaOH çözeltisinden 100 ml alınıp aynı sıcaklıkta hacmi 500 ml oluncaya kadar saf su ilave ediliyor. Buna göre son çözeltinin pH

değeri kaçtır?

Yukarıdaki

sulu çözeltilerin 25 °C deki pH de- } ğerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru ve- :;;

[W] (mol/L)

2.

A)

0,05

9

B)

O,Q1

2

C)

0,10

1

A)

3

10

6

D)

0,01

12

B)

11

3

9

E)

0,10

13

C)

3

10

7

D)

11

3

5

E)

6

10

7

_

Oda sıcaklığında 0,01 mol NaOH katısı çözü- g_ 5. lerek hazırlanan 1 litrelik sulu çözeltinin pH .§> .o değeri kaçtır?

A) 12

B) 10

C) 7

D) 2

E) 1

ı_

_

_ __ 111

_ı_ı

g :§, .ô

HN0 3 asidinin m gramı suda çözünerek 100 ml sulu çözeltisi

hazırlanıyor.

g_ 8. E'

56 mg KOH katısının suda çözünmesi ile 100 ml sulu çözelti hazırlanıyor.

Bu çözelti ile ilgili,

Bu çözeltinin 25 °C deki pH değeri 1 olduğu­ na göre, çözünen asidin kütlesi kaç gramdır?

1. OW

(HN0 3 =63 g/mol)

E'

il. pOH

iyonları derişimi değeri

111.0,001 mal E) 12,6

D) 6,30

yargılarından

C) 2,52

B) 1,26

A) 0,63

E) 1

0)2

C) 7

B) 12

A) 13

rilmiştir?

pOH

1O M dir.

2 dir .

çözünmüş

KOH içerir .

hangileri doğrudur?

(KOH=56 g/mol)

g_ l!ı .ô

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve III

6.

3.

24,5 gram H2 S0 4 asidi çözeltisi

alınarak

9.

25 litre sulu

hazırlanıyor .

g_

E' Bu çözeltinin oda koşullarındaki pH değeri :;; kaçtır?

(H2S0 4 = 98, log2= 0,3) B) 1,7

C)2

Yalnız

111

Kuwetli bir asit olan HX in 3,2 gramı ile 250 ml çözelti hazırlandığında çözeltinin pOH si 13 oluyor. Buna göre X in atom kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? (H= 1)

g E'

A) 1

C)

E) il ve 111

D) 2,3

E) 4

A) 31

8)63

C) 127

D) 255

E)322

Oda sıcaklığında şekildeki kaplarda bulunan sulu çözeltilerin pH değerleri toplamı kaçtır? } .ô

A) 1

B) 2

C) 7

D) 13

E) 14 E' .ô

g "'

1

~

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ô ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10.

O 1 M çözelti

pH değeri

}

1

:o

X

8

z

13 değerleri

} ;;

pH değeri 3 tür.

sıcaklığındaki 0,01 M HCN çözeltisinin pH değerini hesaplayabilmek için,

16. Oda

1. 25 °C deki asitlik sabiti (K3 ),

Buna göre HA için,

y Tabloda pH için,

13. O,1 M HA asidinin 25 °C deki sulu çözeltisinin

g_

verilen X, Y, Z çözeltileri

~

1. Zayıf asittir.

il. hacim,

il. Sulu çözeltisinde

iyonlaşır.

% 100

111.CW iyonlarının molar derişimi

111.25 °C deki iyonlaşma sabiti K3 = 1.10- 3 tür .

1. X kuvvetli asit çözeltisidir.

yargılarından

hangileri

niceliklerinden hangilerinin tek mesi yeterlidir?

doğrudur?

başına

bilin-

il. Y zayıf baz çözeltisidir. 111.Z ile X in tepkimesinden yargılarından

hangileri

tuz oluşur .

A) Yalnız I

doğrudur?

B)

Yalnız

il

D) 1ve il

g.

C)

Yalnız

11. Asitlik sabiti (K3 ) ile ilgili,

g_ 14. :§,

1. Değeri yalnız sıcaklıkla değiş i r .

..o

olan asitlerin

il. asit çözeltisinin

111.K3 değeri küçük olan asitler büyük olanlara göre daha zayıftır.

111.asidin iyonlaşma yüzdesi,

.i5

niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeter- :o lidir?

g_ E'

B) Yalnız il

C) 1ve il

A) Yalnız I

.:ö

}

g_

B) Yalnız il

111.4 .10 - 10

olan bir değerli üç asidin eşit molar derişimli sulu çözeltilerinin pH değerlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

C) 1ve il İ E) il ve 111

D) 1ve 111

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

il. 2.10 - 6

hacmi,

g.

.2'

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

Bir değerli zayıf bir asidin 25 °C de sulu çö- g_ 17. Oda sıcaklığında asitlik denge sabitleri, zeltisinin pH değerini hesaplayabilmek için, :§, 1. 1.10 -8 .o 1. asidin molar derişimi,

iyonlaşma

yüzdesi de büyüktür.

ya rgılarından

.D

E) 1, il ve 111

D) llve 111

il. K3 değeri büyük

C) 1ve il

E) il ve 111

.2'

C) 1ve 111 3

B) 1ve il

B) Yalnız il

D) 1ve 111

g.

_§ı

A) Yalnız 111

A) Yalnız 1

111

E) il ve 111

A) il, 1,111

B) il, 111,1

D) 1,111,il

C) 1, il, 111

E) 111,il, 1

g. 2'

.i5

12. Bir değerli

zayıf bir asidin 25 °C deki iyonlaş­ 15. ma sabitinin hesaplanabilmesi için aynı sı­ g_

caklıkta,

.2'

''

1. asidin molar derişimi, il. asit çözeltisinde

OW

iyonları derişimi,

111. asit çözeltisinin hacmi niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir? B) Yalnız il

D) il ve 111

il. 111.

J ö

Qözelti

pH değeri

NaOH

13

Nacı

7

HF

3

18. Oda

(Ka) sırasıyla; çok büyük , 1.10- 6 ve 8 1.10 - dir .

Tabloda oda sıcaklığında bulunan bazı çözeltilerin pH değerleri verilmiştir.

g :§,

Buna göre bu çözeltilerden hangisinin deriO,1 M olduğu kesindir?

C) 1ve il İ

E) 1, il ve 111

A) Yalnız I

g

HYde

HZde

1

10-2

10-3 10-4

HX de A)

B) Yalnız il

C) Yalnız 111

E) il ve 111

i

§ ~ '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .D .._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .D A(B)

Buna göre aynı sıcaklıktaki HX, HY ve HZ nin 1 molarlık sulu çözeltilerinde H+ iyonları molar derişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

(HF için K3 =7.10-4 tür.)

D) 1ve il

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası

sıcaklığında HX, HY ve HZ asitlerinin asitlik

sabitleri

şiminin

g. A) Yalnız I

1.

B)

1

10-3

C)

10-2

10- 3

10-4

D)

10-2

10-4

10-4

E)

1

10- 6

10-8


1.

HX zayıf asidinin 25 °C deki 0,01 M lik sulu çözeltisi için,

j

4.

1. pH > 2 dir. 2

il. [WJ=10 - mol/L dir. değeri,

111.Ka

(C6 H5 - COOH) in E' 7.

C) 0,2

B) 0,1

A) 0 ,05

hangileri

benzoik asit

5

Oda sıcaklığında 0,2 M HX zayıf asit çözeltisinin pH değeri 3 tür .

Buna göre HX asidinin 25 °C deki sabiti (K3 ) kaçtır?

iyonlaşma

C'

küçüktür. yargılarından

değerlikli

Buna göre 0,6 M lik sulu çözeltisinde benzoik asitin iyonlaşma yüzdesi kaçtır?

~

asidininkinden

HY kuvvetli

Bir

5 t °C deki iyonlaşma sabiti (Ka) 6.10- tir.

B) 1.1 o-6

A) 5.10 - 6

E) 2

D) 1

doğrudur?

D)

1.10 - 7

C) 2.10 - 7

E)

1.10 - 8

o

E' Yalnız I

A)

B)

Yalnız

C) 1 ve il

il

E) il ve 111

D) 1ve 111

:,

o

E' ö

o

E' .ö

+ A- (suda)

HA(suda) ~ W(suda)

2.

g 5.

denklemine göre dengede olan bir sisteme sabit sıcaklıkta bir miktar su ilave edildiğinde, nın iyonlaşma

1. HA

il. çözeltinin pH

111.A-

ö,

ii

Oda sıcaklığında hazırlanan eşit derişimli HX ve HY asitlerinin sulu çözeltileri ile ilgili, il. pH

yüzdesi ,

sabiti (Ka) bilinirse

3.

0,5 M HA çözeltisinin pH

değeri 4

Buna göre bu çözeltiye

ilişkin,

1. HA

nın

mol

B) Yalnız il

D) il ve 111

E) 1,il ve 111

D) il ve 111

6.

tür .

3 olur?

C) 1ve il

C) 0,72

B) 0,36

A) 0,18

D) 1,80

E) 3,60

t

E) 1, il ve 111

9.

25 °C de HCN çözeltisinin pH değeri 5 tir.

Buna göre bu çözeltinin derişimi kaç molardır? ; (25 °C de HCN için Ka=4. 10- 10 dir.)

sayısı ,

değeri

karşılaştırılabilir?

g_ A) Yalnız I

bu çözeltinin pH

CH 3 COOH=60 g/mol)

}

g_ C) 1ve 111 .ö'"

B) 1ve il

hazırlanırsa

değeri,

değerlerinden hangileri, asitlerin iyonlaşma

iyonlarının derişimi

6 gram CH 3 COOH asidi ile kaç litre çözelti (CH3 COOH için Ka=1 ,8x10- 5 ,

111.iyonlaşma yüzdesi

değeri,

Yalnız 1

8.

1. asitlik kuvveti,

niceliklerinden hangileri artar? A)

0

Derişimi

0,05 M olan CH 3 COOH çözeltisinin

oda sıcaklığındaki pH değeri kaçtır? (Oda sıcaklığında CH 3 COOH için Ka=2.1 o-5)

il. Ka değeri,

111.iyonlaşma yüzdesi değerlerinden

A)

Yalnız

I

B)

D) 1ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

D) 1,00

111

C) 0,75 g

B) 0,50

A) 0,25

hangileri hesaplanamaz?

E) 2,00

A) 1

B) 2

C) 3

D) 11

E) 12

E'

;;

9

E) 1ve 111

g

g

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .Ö ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'


13. Bir değerli zayıf bir asit t °C de 0,01 molarlık su- }

1 O. Belirli bir sıcaklıkta 0,2 M HCN çözeltisinin pH değeri 2 olduğuna göre, aynı sıcaklıkta HCN nin sudaki iyonlaşma yüzdesi kaçtır?

A) 0,1

B) 0,5

C) 2

D) 5

lu çözeltisinde % 1 oranında iyonlaşmaktadır.

Buna göre bu asidin aynı denge sabiti (K3 ) kaçtır?

g_ E) 10 E>

B) 2.10D) 2.10-

HA asitinin t °C deki asitlik sabiti (Kal değeri

g_

5.1 Q-4 tür.

f

kaçtır?

g_

14.

5

4

C) 1.10-

E) 1.10-

2'

12. O,1 M lik bir pH

değeri

değerli

4 tür.

C) 2,5

D) 5,0

asit . özeltisinin 25 °C deki ·;

B)

1.10-7

0,2

C)

4.10- 7

0,4

D)

4.10- 7

0,1

E)

8.10- 7

0,4

A) 1

B) 2

C) 3

Buna göre çözeltinin

D) 5

g.

A) 1,0

E) 9 E> :ö

1

~

Buna göre

aynı sıcaklıkta

aşağıdakilerden

5

HX asitinin K3 hangisidir?

B) 3,2.10-

D) 8,0.10-

- ------------~ Bilgiyolu İleri _Kim a Soru Bankası A(8)

derişimi

kaç

molardır?

C) 10- 2

B) 0,1 D)

5

5

E)

C) 6,4.101,28.10- 4

5

18. } :;;

10- 3

E) 10-

5

Oda sıcaklığında bütün eşlenik asit - baz çiftleri için, aşağıdaki eşitliklerden hangisi geçerlidir?

f

C) K3 .Kb< 1.10- 14

D) K3 .Kb> 1.10- 14

E) K3 .Kb=1.10- 14

0,1

g

~----

C) 1,00

E) 5,00

;;

15. t °C de 0,25 M HX asitinin %0,8 i iyonlaşabiliyor.

İyonlaşma yüzdesi

1.10 - 7

B) 0,50 D) 2,50

9 Oda sıcaklığında hazırlanan HX zayıf asidinin g. 17. HCN için t °C de asitlik sabiti 1.10- dur. Bu asit 1 M lik sulu çözeltisinin pH değeri kaçtır? § ile hazırlanan çözeltinin pH değeri 6 dır.

A) 1,6.10-

A)

aynı sıcaklıkta iyonlaş­

E) 10

Buna göre bu asidin 2J 0 c deki iyonlaşma sabiti (K3 ) ve iyonlaş a yüzdesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

~

A) 0,25

4

3

B) 1,0

Buna göre bu asidin ma yüzdesi kaçtır?

(25 °C de HX için K3 =1x10- 10)

Buna göre aynı sıcaklıktaki 5.10- 2 M HA asidi çözeltisinde HA nın iyonlaşma yüzdesi

A) 0,1

ğeri 3 tür .

asitlik

;;

A) 1.1 o-6

11.

sıcaklıktaki

16. t °C de O,1 molarlık HX asidi çözeltisinin pH de-

;;

?.

:;;~-----------------~

g ~

:;;~-----------------~


1.

Aşağıdaki tabloda bir değerli A, B, C bazlarının

sulu çözeltilerindeki

molar derişimleri ve pOH

} 3.

Zayıf bir asit olan HF nin sulu çözeltisinin

:o

25

değerleri verilmiştir.

Molar

Çözelti

°c deki pH değerini hesaplayabilmek

için,

!

5.

"'

pOH

Yukarıda

formülü verilen maddelerin ikisi de suda çözündüklerinde kısmen iyonlaşırlar.

il. iyonlaşma yüzdesi,

değeri

111.çözeltinin molar derişimi

o

A 10-2

B

Buna göre bu maddelerle ilgili aşağıdakiler­ den hangisi yanlıştır?

niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesi gerekir?

4

o

A) İkisi de zayıf elektrolittir.

E'

10-2

C

A) Yalnız I

6

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

:O

B) İkisi de suda çözündüğünde sudaki H+ iyonu derişimi artar.

E) 1, il ve 111

D) il ve 111

C) İkisi de turnusol boyasının rengini değiştirir.

Buna göre bu çözeltilerle ilgili, 1. Yalnız A kuwetli bazdır .

D) Eşit molar derişimli sulu çözeltilerinde H+ iyonu derişimleri farklıdır.

il. B ye su eklenirse pOH > 4 olur.

E) NH 3 bir değerli bir baz , CH 3 COOH bir değerli bir asittir.

111.C nin OW iyonları derişimi en küçüktür. yargılarından

hangileri doğrudur?

A) Yalnız 111

B) 1 ve il

D) il ve 111

NH 3 CH 3 COOH

1. asitlik sabiti (K8 ), derişim

~

C) 1ve 111

o

E) 1, il ve 111

2.

t °C sıcaklıkta,

4.

,-

XOH(k) +su~

BOH için Kb=2.10 - a

olarak biliniyor .

g_

Buna göre t °C de eşit derişimli AOH ve BOH çözeltileri için,

!

x+(suda)

+ OW(suda)

g_

Buna göre XOH nin bazlık sabiti (Kb), çözelti-

İ

il. pOH değeri,

g_ Kb A) Değişmez g_ ~

B) Yalnız il

D) 1ve 111

biti (K)

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

[OW] (mol/L)

pH

Değişmez

Artar

Değişmez

Artar

Azalır

C) Değişmez

Artar

Artar

D) Azalır

Artar

Artar

E) Azalır

Azalır

Azalır

B)

çözeltisi verilen HX, HY ve HZ oda sıcaklığında iyonlaşma sadeğerleri sırasıyla 2.10 - 5 , 1.1 o-4 ve sulu

zayıf asitlerinin

E'

niceliklerinden hangileri BOH çözeltisinde daha küçüktür?

111 Yukarıda

değişir?

111.iyonlaşma yüzdesi

? 0,1 M

tepkimesine göre dengede bulunan XOH çözeltisine, aynı sıcaklıkta NaOH katısı eklenerek çözünüyo~

deki OW iyonları derişimi ve pH değeri nasıl

1. elektriksel iletkenlik,

A) Yalnız I

6.

Oda sıcaklığında ,

AOH için Kb=9.10 - 9

1.10- 10 dur.

Buna göre 1, il ve III çözeltilerindeki H+ iyonları derişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

A) il >I > 111

B) il > 111>I

D) 1 > 111> il

C) 1 > il > 111

E) 111> il > 1

ô ~

'-------------------~

ô '-------------------~

~

~ '-------------------~ Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(8)


7.

CH 3 COOH (aq) + H2 0(s)~CH

3 COO- (aq) + H3 0+

(aq)

tepkimesine göre iyonlaşan CH 3 COOH nin asit-

g_ .Q' i5

9.

} 11 . i5

0,1 M

0,1 M

X(suda)

Y(suda)

lik sabiti Ka= 2 x 10-5 tir. o

Buna göre bu asit ile ilgili,

1. Suda

o,

ö

kısmen iyonlaşır.

11.Konjuge bazının bazlık sabiti Kb=5x 10-10 dur. 111.Sulu çözeltisinde OW iyonu içermez. yargılarından

A)

Yalnız

B) Yalnız il

D) 11ve 111

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

1 MHX çözeltisi

1,8.10 - 5 , Y ninki ise çok büyüktür.

_q.

Buna göre 25 °C deki X ve Y çözeltileri için,

hangileri doğrudur?

I

Oda sıcaklığında X in bazlık sabiti (Kb) değeri "ğ

t

1. Y nin konjuge asidi daha kuvvetlidir.

25 °C de HX ve HY sulu çözeltilerinin yapısında bulunan tanecikler şekilde gösterilmiştir.

il. Y nin pH değeri daha büyüktür.

Buna göre bu çözeltilerle ilgili,

111.X in

"'

i5

1 MHY çözeltisi

iyonlaşma

yargılarından

1. HX kuvvetli asit, HY zayıf asittir.

derecesi daha büyüktür .

il. Elektriksel iletkenlikleri

hangileri doğrudur?

eşittir.

111.HX in Ka değeri HY ninkinden büyüktür. A)

Yalnız

B)

I

Yalnız

il

D) 1ve il

!

C) Yalnız 111 E) il ve 111

yargılarından

yanlıştır?

hangileri

(<D: iyonlaşmamış asit, (1 : serbest D : serbest x- ya da Y- iyonu)

E

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) 1ve il

8.

HX, HY ve HZ asitlerinin O,1 M çözeltilerinde pH tabloda verilmiştir .

10.

.?

değerleri

Asit

O,1 M sulu çözeltisinde pH değeri

HX

1

HY

3

HZ

4

hangileri

HX inkinden bü-

t ·g

B) Yalnız il

D) 1ve 111

C) ı ve il

E) il ve 111

Yalnız

111

[HA] M

4

/ .._____

6___10---3----

-3--+

[H+]

M

12.10 Şekildeki grafikte HA asidinin molar derişimi ile çözeltideki H+ iyonlarının molar derişiminin de-

ğişimi verilmiştir.

1 kuvvetli

asit çözeltisidir.

C)

1 in

pOH değeri 13 tür.

D)

1 in

elektrik iletkenliği il den fazladır.

E) il nin pH değeri 3 tür.

1. Zayıf asittir. 11.Ka değeri 3,6.1 o-stir. 111.Derişimi

arttıkça iyonlaşma

yargılarından

A) Yalnız I

hangileri

yüzdesi azalır.

doğrudur?

B) Yalnız il D) 1ve 111

Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası A(B)

C)

E) il ve 111

Buna göre HA için, A)

B) il kuvvetli baz çözeltisidir.

doğrudur?

-~

A) Yalnız I

Y(suda)

Buna göre bu çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

11.HY nin Ka değeri, HZ ninkinden küçüktür.

yargılarından

X(suda)

Şekildeki kaplarda oda sıcaklığında X ve Y çözeltileri bulunmaktadır. Bu çözeltilerdeki H+ iyonla- } rı derişimi 1.de 1.10- 13 M, il. de 1.10- 11 M dir. ;;

1. HX kuvvetli asittir.

iyonlaşma yüzdesi

0,1 M

100 ml

Bu asitler ile ilgili,

111.HY nin yüktür.

0,1 M

12 .

il

H+ -iyonu,

C) ı ve il E) 1, il ve 111


4. [OW]=10 - 1 M

""ı>

Eşit derişimli, 600 ml HCI çözeltisi ile 400 ml KOH çözeltisi oda sıcaklığında karıştırılıyor.

Karışımın 25 °c deki pH değeri 2 olduğuna göre çözeltilerin başlangıç derişimleri kaç mol/L dir?

Buna göre başlangıçtaki NaOH çözeltisinin ı kaç molardır?

derişimi

y

X

0,3 M 1 L HN0 3 ve X M 1 L NaOH çözeltileri 25 °C de karıştırıldığında tepkime tamamlandıktan sonra çözeltideki OW iyonları derişimi O,15 M oluyor .

A) 0,05 kaplarda bulunan oda sıcaklığındaki X ve Y çözeltileri ile ilgili,

1. pH

A) O,15

t

Şekildeki

B) 0,30 O) 0,50

C) 0,45 l E) 0,60

B) 0,10

O) 0,25

,;,

C) 0,20

E) 0,30

değerleri eşittir .

il. Eşit hacimde karıştırılırsa oluşan çözeltinin pH değeri 7 olur.

~

;

111.X asit, Y baz çözeltisidir. yargılarından

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız il

O) 1ve il

2.

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

pH değeri 1 olan 300 mililitre H 2 S0 4 çözeltisini tamamen nötrleştirmek için X molar NaOH çözeltisinden 750 mililitre kullanılıyor .

O

5.

"'

Buna göre NaOH çözeltisinin derişimi (X) kaç

Oda koşullarında bulunan O,1 M 200 ml g 8. Ca(OH) 2 çözeltisine pH değeri 1 olan 100 ml HCI çözeltisi katılırsa son durumda çözeltinin pH değeri kaç olur?

t

molardır?

A) 1

B) 0,02

A) 0,01

O) 0,04

B) 3

C) 7

O) 11

E) 13

0,3 M 400 ml sulu NaOH çözeltisi ile 150 ml sulu H 2 S0 4 çözeltisi oda koşullarında karıştırıldığında oluşan çözeltideki H+ iyonları derişimi, OH- iyonları derişimine eşit oluyor.

ö

Buna göre H2 S0 4 çözeltisinin

2'

molardır?

derişimi

kaç

C) 0,03 E) 0,06

A) 0,2

B) 0,3

:,

C) 0,4

E) 1,2

O) 0,8

ö

:,. _qı

.§?. .ö

3.

6. pH

=2

H+ iyonları derişimi 0,2 M olan 2 değerli 100 ml lik kuwetli bir asit çözeltisi ile OW iyonları derişimi O,1 M olan 1 değerli kuwetli bir baz çöze!tisi karıştırılıyor .

9. g_

°'

lanılmalıdır?

oranı kaçtır?

V2 A) _! 4

C) 1

0)2

E) 4

t

Buna göre X metalinin atom kütlesi

A)24

Şekildeki

Buna göre çözelti hacimleri, V1

çözeltisi ile tamamen nötrleşiyor .

8)40 O) 58

B) 100

A)50 0)200

kaçtır?

(H=1, 0=16)

Son durumda çözeltide [H+] =[OH-] olabilmesi için baz çözeltisinden kaç mililitre kulkaplarda bulunan sulu çözeltiler karış­ tırıldıktan sonra aynı sıcaklıkta çözeltinin pH değeri 7 oluyor. o

X(OH) 2 bazının 7,4 gramı 0,2 M 1000 ml HCI

C) 150 E)250

,;. .ö

o

2 ,5

C)56

E) 65


1O. Genel formülleri HA ve BOH olan asit ve bazla- }. 13. jj rın eşit derişimli çözeltilerinden, eşit hacimlerde alınarak aşağıdaki karışımlar oluşturuluyor.

Karışı m

zayıf

il. Kuvvetli asit+

baz

111.Kuvvetli asit+ kuvvetli baz

111.0,1 M HN0 3 ile 0,1 M NH3

pOH < 7

çözelti çiftleri

=7

pH

Yalnız

B)

I

il

C)

Yalnız

Yalnız

B) Yalnız il

I

çözelti için, = 1.10- 14 tür.

1. [H+].[OW]

il. [H+] > [OW] dir.

karıştırılıyor.

hacimlerde

C)

Yalnız

111.pH > pOH dir. yargılarından

A)

111

Yalnız

hangileri

doğrudur?

C) 1 ve il

B) Yalnız il

I

E) 1, il ve 111

D) il ve III

E) il ve 111

D) 1ve il

111 g.

g.

f

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

eşit

50 mL 0,2 M HCI çözeltisi ile 50 ml O,1 M NaOH çözeltisi oda sıcaklığında karıştırılıyor. Oluşan

Buna göre oluşan çözeltilerden hangilerinin pH değeri 7 den büyük olur? A)

Yalnız

} 16. :;;

pH > 7

Bu karışımlardan hangileri, karşısında veri- } jj len özelliği gösterir? A)

sıcaklığındaki,

1. 0,1 M HCI ile 0,2 M NaCI il. O,1 M H2 S0 4 ile 0,3 M NaOH

Özellik

1. Zayıf asit + kuvvetli baz

Oda

.5?

jj

11. 0,8 gram NaOH ile nötrleşen H2 S0 4 çözeltisinin g_ 14. Oda koşullarındaki 0,2 M NaOH çözeltisiyle g_ 17. 200 mL 0,2 M H3 P0 4 çözeltisini tamamen hacmi 200 mililitredir .

:§> i,

Buna göre H2 S0 4 çözeltisindeki H+ derişimi kaç mol/L dir? (Na0H=40)

Buna göre

iyonları

2'

C) 0,05

B) 0,10

il. [Na+]=

eşit

hacimlerde

karıştırılıyor.

"q, .ô

çözelti için,

Yalnız

hangileri

I

doğrudur?

B) Yalnız il

C)

Yalnız

g_ "'

111 "'

E) 1ve 111

15. HX asidinin 12,8 gramı, 4 M NaOH çözeltisinin derişi mi 1,0x1o- 3 M, Y çözel11 25 mililitresi ile tamamen nötrleşiyor. M dir . X ve Y nin eşit hacim- g. 1,ox10ise tisinde leri karıştırılınca pH değeri 7 olan bir karışım Buna göre X in atom kütlesi kaçtır? (H=1)

f

g_ 2' .ö

oluşuyor.

A) 63

1. X ve Y nin ikisi de kuvvetli elektrolittir.

B) 64

C) 127

D) 128

E) 207

·g

A)

Yalnız

I

hangileri B)

D) 1ve 111

Buna göre, asit çözeltisinin hacminin baz çözeltisinin hacmine oranı kaçtır?

:;;

3, Y ninki ise 11 dir.

111.Oluşturdukları tuz nötrdür . yargılarından

koşullarında pH değeri 3 olan kuvvetli bir asit çözeltisi ile pH değeri 12 olan kuvvetli bir baz çözeltisi karıştırıldığında oluşan yeni çözeltinin pH değeri 7 dir.

18. Oda

12. X çözeltisinde OW

Bu çözeltiler için,

E) 300

D) 600

111.[cı-ı = 0,1 M dir.

C)900

B) 1200

A) 1800

D) 1ve il

değeri

için O,1 M NaOH çözeltisinden kaç mL kullanılmalıdır?

dir.

[OW] dir.

yargılarından

A)

il. X in pH

nötrleştirmek

jj

E) 0,01

D) 0,02

oluşan

1. [H+] =[OW] ~

A) 1,00

0,2 M HCI çözeltisi

A)100

8)10

C) 1

D) _2__ 10

E)

1 100

doğrudur?

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

E) 1, il ve 111

1

E

1

9.

._~~~~~~~~~~~~~~~~~_, n ._~~~~~~~~~~~~~~~~~-' ii '--~~~~~~~~~~~~~~~~~-'


1.

!

1. NaOH ile HN0 3

4.

~

1. 2NaCI + H2 S0 4

l

Na2 S0 4 + 2HCI

D

+ H2 S ~

ili. 2NaOH

111.CH 4 ile Cl2

g_

Yukarıdaki bileşik

çiftlerinden hangileri tepkimeye girerek tuz oluşturur?

tepkimelerinden sidir?

E> .o

Na2 S

7.

i,

3 COOH ~ CH3 COOCH 3 +H 2 0

il . CH 3 0H+CH

il. CH 3 0H ile CH 3 COOH

Derişimleri ve hacimleri eşit olan HF ve KOH çözeltileri oda sıcaklığında karıştırılıyor.

Buna göre

+ 2H 2 0

1. [W]

g_

hangileri asit-baz tepkime-

"'

B) Yalnız il

D) 1ve il

A) Yalnız I

C) Yalnız 111

B) Yalnız il

D) 1ve il

E) 1ve 111

C)

Yalnız

yeni çözelti için,

dir.

il. pH < 7 dir.

111.FA) Yalnız I

oluşan

= [OW]

+ H2 0

yargılarından

111

E) il ve 111

~ HF

+ OW

(KOH: kuvvetli baz, HF : zayıf asit)

A)

Yalnız

I

B) 1 ve il D) il ve 111

2.

HCI kuvvetli asit, HF zayıf asit, NaOH kuvvetli baz, NH3 zayıf bazdır .

ı

5.

NaOH

+ HN0 3 ~ X +

H2 0

g 8. ö,

tepkimesi ile ilgili,

Buna göre,

sınıfından

1. X tuz

ı. Nacı

bir

"

bileşiktir.

111.Net iyon denklemi H+

111.NaF

yargılarından

tuzlarının

sulu çözeltilerinin özellikleri aşağı­ dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yalnız

hangileri

+ OW

~

Hp

Oda sıcaklığında 100 ml 1 M NaOH çözeltisi ile 100 ml 1 M X çözeltisi karıştırıldığında oluşan çözeltinin pH değeri 7 den küçük oluyor.

dur.

A) NH 3

doğrudur?

B) HCI D) H2 S0 4

~

B) 1ve il

1

C) 1 ve 111

E) 1, il ve 111

Buna göre X çözeltisi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

il. Asit-baz tepkimesidir .

11.NH 4 CI

dengesi kurulur.

hangileri yanlıştır?

E)KOH

C) 1 ve 111:!!' .i5

_ I_

_ I_I_

D) il ve 111

_111_

A) Asidik

Nötr

Bazik

B) Nötr

Bazik

Asidik

C) Nötr

Asidik

Bazik

D) Bazik

Asidik

Nötr

E) Bazik

Nötr

Asidik

3.

6.

Eşit

leri 100 ml

g.

=

il. [K+]

111.[S0 -

2

4

D) 2,0

Buna göre, reaksiyon kaç olur?

E) 2,5

2

4

]

yargılarından

~

pH de-

dir.

A)O

B) 1

C) 2

0)3

E) 4

hangileri doğrudur? B) Yalnız 111

D) il ve 111

~

sonrası ortamın

ğeri

> [OW] dir .

]

A) Yalnız I C) 1,5

[S0-

Oda sıcaklığında 1,3 molar 100 ml HCI çözeltisi ile 0,2 molar 400 ml KOH çözeltisi karış­ tırılıyor.

1. Nötr bir çözeltidir.

Oda sıcaklığında bulunan, şekildeki çözelti- ~ ler karıştırıldığında karışımın pH değeri 7 olduğuna göre HCI çözeltisinin derişimi kaç mol/L dir?

B) 1,0

9.

hacim ve derişimde KOH ve H2 SO4 çözeltikarıştırılıyor.

Oluşan karışıma ilişkin,

1 M NaOH

A) 0,5

E) 1,il ve 111

C) 1ve il

.ij

E) 1, il ve 111

~ ~

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-' .ij '--~~~~~~~~~~~~~~~~~----'


1O. X M 150 ml HCI çözeltisi ile Y M 100 ml NaOH çözeltisi tamamen

13.

nötrleşebilmektedir.

Oda sıcaklığında 1 litrelik bir çözeltide O,1 mol I1~ 16. ;; CH3 COOH ve O,1 mol CH 3 COONa çözünmüş olarak

Buna göre HCI çözeltisi çözeltisi

derişiminin

NaOH

bulunmaktadır .

CH3 COOK çözeltisinin 4 litresi oda

sıcaklığında

karıştırılıyor .

Buna göre bu çözelti için,

derişimine oranı ( ~ Jkaçtır?

0,50 M CH 3 COOH çözeltisinin 1 litresi ile 0,25 M

1. Asidik tampon çözeltisidir.

karışımın

pOH

g.

Buna göre son

E'

(CH3 COOH için Ka=2.10 - 5)

g

A) 3

değeri kaçtır?

il. O,1 mol H+ iyonu içerir. B) ]__ 2

D)i

C)~

E)

3

3

Az miktarda su eklenirse pH 111. mez .

~ 2

yargılarından

A)

Yalnız

hangileri

11.

H2 SO 4 ün 1 molünü artan sız olarak nötrleş­ tirmek için aşağıdakilerden hangisinin 1 molü yeterlidir?

ğ

°'

14.

C)

il

Yalnız

bazik tampon bir çözelti

i~

oluşturur?

17.

2.1 jj

0,5 M NH3 A) CH 3 COOH, CH 3 COONa

C) Ba(OH) 2 g_

B) LiOH

A) NaOH

E'

E) Al(OH) 3

B) HCI,

0,1 M NH4 CI

Nacı

C) NH 3 , NH 4 CI

25 °C 1 L Şekildeki

D) NH 3 , NaOH

pH

E) NaOH, HCI

H 2 S=Zayıf Yukarıda

asit

NH 3 =Zayıf

15. NH4 CI tuzunun 0,2 M

baz

KOH=Kuvvetli baz

} .ö

verilen bilgilere göre,

1. KN0 3

25 °C deki pH

değeri

Buna göre, NH3 ün A) 2.10 - 5

il. K2S

değeri kaçtır?

bazlık

sabiti (Kb) kaçtır?

D) 5

C) 4

B) 3

E) 10

18. O,1 mol CH 3 COOH ve O,1 mol CH 3 COONa ye-

derişimli sulu çözeltisinin

5 tir.

g_

terli miktarda

E'

hazırlanıyor.

:;;

arı suya konarak 1 litrelik çözelti (CH3 COONa suda CH 3 COO- ve

Na+ iyonlarına tam olarak ayrışır.)

B) 4.10- 5

D) 4.10--6

111.NH4 N0 3

kapta bulunan tampon çözeltinin

(25 °C de NH 3 için Kb=2 .10- 5)

A) 1

12. HN0 3 =Kuvvetli asit

E) 11

111g_

Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin ka- -ğ rışımı

0)9

C) 6

15

E) il ve 111

D) 1ve 111

B) 5

E'

doğrudur?

Yalnız

B)

I

değeri değiş-

C) 2.10E) 2.10-s

6

g E'

ii

Buna göre hazırlanan çözeltiyle ilgili dakilerden hangisi doğrudur? (CH3 COOH(aq) CH 3 CQQ-(aq)

25 °C de sudaki çözeltilerinin pH değerleri büyükten küçüğe hangi seçenekte g_ İ doğru sıralanmıştır?

tuzlarının

+ H2 0(s) ~ + H3 0+(aq)

aşağı­

5 Ka = 1x10- )

A) Çözeltide [W] = [OW] dir . B) Tampon çözeltidir .

A) il, 1,111 D) 111,1, il

B) il, 111,1

C) 111,il, 1

[CH 3 COOH] C) Ka= [CH COO-].[H 0 +]

E) 1, il, 111

3

3

D) pOH E) pH

~

i

değeri

değeri

dır.

5 tir.

9 dur.

E ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1.

100 ml su içine, 0,01 mol Na metali atılıyor.

: 3.

Na metali , Na(k)

+

H2 0(s)

~

NaOH(suda)

+ .:!.H2 (g) 2

oluşan

çözeltinin pH

1. HBr

: Kası çok büyüktür .

il. KOH

: Kb si çok büyüktür.

değeri

Ka=1 ,8.10- 5

iV. CH 3 COOH:

kaç-

tır?

Asidik bir tuz olan XY nin O, 1 M lik sulu çözeltisinin 25 °C deki pH değeri 5 tir .

Buna göre bu tuzu oluşturan bir değerli za25 °C sıcaklıktaki iyonlaşma sabiti

yıf bazın

o

(Kb) kaçtır?

:>

: Kb=1,8 .10- 5 tir.

111 . NH 3

tepkimesine göre suda çözünmektedir .

Buna göre,

Fenol kırmızısı asidik ortamda sarı renk verir.

o,

tir. A)1.10 - 5

Yukarıda

suyun hacmini edilecektir.)

değiştirmediği

kabul

verilen maddelerden hangi ikisi kullanıldığında sulu çözeltisi fenol kırmızısı ' ile sarı renk veren bir tuz oluşur?

B) 6

O) 12

E) 13

A) 1ve il

(Katının ,

A) 1

C) 7

B) 1ve 111

O) il ve 111

8)2.10-

O) 1.1o-4

5

C)4 .10 - 5

E) 2.10- 4

C) 1ve iV o,

E) 111 ve iV

"

ö

o

"'

j5

o

O>

9.

4.

NH3 (aq) + HCl(aq) ~ NH!(aq)

+ Cl- (aq) + ısı

6.

tepkimesi ile ilgili olarak, 0,5 M

1. Ekzotermiktir. il. Tuz çözeltileri elektrik

akımını

1M

0,5 L

iletir .

111. Oluşan tuz asit karakterlidir . 25 °C

25 °c

1. kap

2. kap

Şekildeki

kaplarda verilen HCI ve NaOH çözeltileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1. kapta pH

değeri

yorumlarından

hangileri

doğrudur?

1.kap

(NH3 : zayıf baz , HCI: kuwetli asit)

1

~

A)

Yalnız

I

B) 1ve il O) il ve 111

C) 1ve 111 ""

E) 1, il ve 111

Şekildeki kaplarda bulunan 25 °C deki çözeltilerin ikisine de 0,5 mol NaOH(k) eklendiğin­ de oluşan çözeltilerin pH değerle ri aşağıda­ kilerin hangisinde doğru verilmiştir?

(HCN zayıf asit, HCI kuwetli asit, NaOH kuvvetli bazdır.)

1'dir.

B) 2. kapta pOH değeri 1'dir . C) 1. kaba su eklenirse pH sayısı

_

değeri azalır .

O) 2. kaba NaOH eklenirse pOH E) 2. kaptaki baz mol

g

değeri azalır .

,;,

1. kaptaki asit mol

sayısından fazladır.

o

"'

"

o

~- -----

----

il. kap

:,. ö,

- - -----~

.D~ -- -------

- -- - ----

~

I_

__ il _

A)

pH=7

pH=7

B)

pH=1

pH=1

C)

pH > 7

pH=7

O)

pH=O

pH=O

E)

pH>7

pH < 7


9.

0,1 M KOH

Buna göre, 3

A) H2 S0 4

karıştırılan,

g

hangi- l -"'

+ NaOH ~ NaX + H2 0

HY + NaOH ~ NaY + H2 0 tepkimelerinde oluşan NaX su ile tepkime vermezken, NaY ise suda hidroliz olur.

1. HX, HY den daha kuwetli bir asittir. 11.NaY sulu çözeltisinde bazik özellik gösterir. ~

111.HY nin sulu çözeltisi elektrik

yargılarından

C) Yalnız 111}

B) Yalnız il

A) Yalnız I

HX

Buna göre,

kuwetli asit (HX) ve kuwetli baz (YOH) çözeltilerinden hangilerine batırılan mavi turnusol kağıdında renk değişimi gözlenmez?

E) il ve 111

D) 1ve il

B) Ca(OH) 2

D) HN0 3

8.

aşağıdakilerden

kapta

il. 1 M 1O ml HX + 2 M 5 ml YOH 111.2 M 1O ml HX + 1 M 1O ml YOH

Oda koşullarında şekildeki kaplarda bulunan ; çözeltiler karıştırıldığında oluşan yeni çözeltide pH=7 dir. Buna göre X maddesi si olabilir?

ayrı

1. 2 M 5 ml HX + 1 M 1O ml YOH

200 ml

100ml

Asitler, mavi turnusol kağıdının rengini kırmızı- ~- 11. ya, bazlar ise kırmızı turnusol kağıdının rengini .ö maviye çevirir.

A)

Yalnız

hangileri

B)

I

Yalnız

iletmez.

C) 1 ve il

il

E) il ve 111

D) 1ve 111

akımını

doğrudur?

C) H3 P0 4

E) CH3 COOH

25 °C de 1o-3 mol NH3 ile hazırlanan 1 litre sulu ~ çözeltiye 10- 2 mol NH4 CI katısı ekleniyor. Buna göre çözeltinin pH değişim grafiği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

~

12.

sıcaklığında 100 ml 0,2 M HCI çözeltisine 50 ml O,1 M NaOH çözeltisi ekleniyor .

1O. Oda

Bu olayla ilgili,

[OW](mol/L)

[H+](mol/L)

(25 °C de NH3 için Kb= 1.10- 5 )

10-1

g_

o

Zaman

,[c_ ~h__ Zaman

_Bilgiyolu İleri KimyaSoru Bankası A(B)

çizilen grafiklerden hangileri

A)

Yalnız

I

B) Yalnız il D) 1ve 111

1. A daki çözelti Oluşan

zayıf

asit çözeltisidir.

tuz suda hidroliz olur.

111.A ve B deki çözeltiler kuwetli elektrolittir . yargılarından

A)

Yalnız

il

hangileri

1 ve

E) 1, il ve 111

il

doğrudur?

B) Yalnız 111

D) 1ve 111

doğrudur?

C)

Buna göre,

il.

ilave edilen NaOH 111 hacmi (ml)

O

İ

A ve B kaplarındaki çözeltilerin eşit hacimli örnekleri 25 °C de karıştırıldığında oluşan çözeltide pH>7 oluyor.

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111


1.

pH

.§ı

3.

5.

i>

7

~

M

1

ğ

Şekildeki grafik Y çözeltisinin X çözeltisi ile titre edilmesi sürecinde pH değişimini göstermektedir.

Buna göre

Buna göre bu titrasyon işlemini gösteren grafik aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

E' .o

Eklenen X in hacmi (ml)

aşağıdaki

ifadelerden hangisi

o

E'

100

A: L B): L

Eklenen asit hacmi(ml)

Şekildeki grafikte oda koşullarındaki O,1 M 100 ml XOH çözeltisinin HCI çözeltisi ile titrasyon eğri­ si verilmektedir.

5.'. .i5

yanlıştır?

O 100

A) X çözeltisi baz, Y çözeltisi asittir.

bazdır .

HCI çözeltisinin pH si 1 dir.

111.Titrasyon sürecinde pH

C) K noktasında çözelti asidiktir.

yargılarından

değeri azalır .

NaOH hacmi

g_

çözelti baziktir.

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) il ve 111

il

C) 1ve il :o

E) 1,il ve 111

O 100

O 200

2.

1

4.

Büret

pH

6.

NaOH hacmi

NaOH hacmi

0,01 M 300 ml Na OH çözeltisi O,1 M HBr çözeltisi ile titre ediliyor.

Buna göre

7

NaOH(aq)

NaOH hacmi

E)~ L

O 50

hangileri doğrudur?

O) L noktası eşdeğerlik noktasıdır . noktasında

O 100

017

Kullanılan

il.

B) Y çözeltisinin başlangıç pOH'ı 14 tür.

NaOH hacmi

C): L L

Buna göre,

1. XOH kuwetli bir

E) M

100 ml O,1 M HCI çözeltisine O, 1 M NaOH çözeltisinden azar azar ilave edilerek titre ediliyor.

aşağıdaki

işlem sırasındaki

grafiklerden hangisi bu çözeltinin pH değişimini

gösterir?

..?

.,_ __

V

X ve Y maddelerinden kuwetli bazdır. Şekildeki

beherde bulunan 150 ml lik HCI çözeltisi, bürette bulunan 0,3 M lik NaOH çözeltisi ile tamamen titre ediliyor . Titrasyonda eşdeğerlik

100 ml NaOH ilave edildiğinde (dönüm) noktasına ulaşılıyor .

Buna göre HCI çözeltisinin başlangıç mi kaç mol/L dir?

derişi­

A) 0,1

C) 0,3

1

g

D) 0,4

E) 0,5

grafik 25 °c de X çözeltisinin, Y çözeltisi ile titrasyon eğrisini göstermektedir. aşağıdaki

yanlıştır?

E

12 C)

7

30

Eklenen O asit (ml)

ri_ H·

150

Eklenen asit (ml)

. D)~H 12

7

g ö,

.o

A) X asit çözeltisidir.

O

B) Y baz çözeltisidir.

t

O ~

ifadelerden hangisi

o-

i

B) 0,2

biri kuwetli asit , diğeri

Şekildeki

Buna göre,

I~~B) f/ .

Eklenen çözeltinin hacmi (ml)

HCl(aq) Beher

C) A

noktası eşdeğerlik

(dönüm) noktasıdır.

D) B noktasındaki çözelti asidiktir. E) V ml Y çözeltisi eklendiğinde ortam nötr olur.

30

Eklenen O asit (ml)

150

E) l~~ O

Bilgiyolu İleri Kimya

300

s~

Eklenen asit (ml)

Eklenen asit (ml)

Bankası A(8 )


7.

f 13

9.

pH

11.

pH

pOH 12

g

g.

g

7

~

5

1

g.

ğ

q,

Baz çözeltisinin hacmi (ml)

100

V

derişimi

il. Dönüm noktasına kadar 25 ml NaOH çözeltisi harcanır .

111.Çözeltinin hacmi 100 ml değeri

A) Yalnız 1

hangileri B)

doğrudur?

Yalnız

başlangıçtaki

pH

pH

A) 0,1

E) 4

D) 3

g. .:?

g

·g

.0

1)

g_

g

:21

.2'

ii

Io,

~

ii

g_

10.

~

--..ı-°'

0,2 M 100 ml

0,2 M 100 ml

HN0 3 çözeltisi

X çözeltisi

1. kap

2. kap

derişimi

eklendiğinde karışımın

E) Titrasyon

sonrası karışım

g

değe-

asidik özellik

taşır.

12.

KOH çözeltisi

~ ö

1. HCI, il. NaOH,

111.Mg(OH) 2

kaç-

C) 0,08

A) Yalnız il

E) 0,20

Şekildeki

B) Yalnız 111

D) 1ve 111 ~

C) 1ve il

E) il ve 111

titrasyon

düzeneğinde eşdeğerlik

o

noktasına ulaşıldığında

ö,

500 ml

harcandığına

derişimi

kaç M dir?

KOH çözeltisinden göre KOH çözeltisinin

C) 0,1

B) 0,2

A) 0,4

ö,

Bilg_iyolu İleri Kimya_SoruBankası A(B)

pH

Buna göre X çözeltisi,

D) 0,10

D) 80 ml asit ri 2 olur.

1

çözeltilerinden hangileri olabilir? B) 0,04

nötr olur. asidik özel-

kullanıldığında eşdeğerlik noktasına ulaşılıyor.

tır?

A) 0,02

eklendiğinde karışım eklendiğinde karışım

jj

Şekildeki 1. kapta bulunan çözelti 2. kaptaki çözelti ile titre ediliyor . 2. kaptaki çözeltiden 50 ml

25 °C deki H2 S0 4 çözeltisinin 100 ml si, NaOH çözeltisi ile titre edilmektedir. Bu olaya ait pH g değeri ile eklenen baz hacminin değişimi şekil- İ deki grafikte verilmiştir. molar

B) 50 ml asit

C) 30 ml asit liktedir.

{"\

jj

bazın

de-

2' ,,

21

Eklenen baz hacmi(ml)

iyonları

Buna göre eklenen

A) Baz çözeltisinin başlangıçtaki OHrişimi O,1 M dir.

g_

2'

50

2'

g

ifadelerden hangisi

§

C)2

B) 1

E) il ve 111

aşağıdaki

yanlıştır?

g.

g_ "' .ö

grafiğidir.

Buna göre

değeri

C) Yalnız 111

il

D) 1ve il

Eklenen asit çözeltisi (ml)

80

grafik, kuwetli asit ile baz çözeltisinin

Şekildeki

titrasyon

anda pH

13 tür .

yargılarından

8.

olduğu

Buna göre HCI çözeltisinin (a) kaçtır?

(X)

0,1 mol/L dir.

3050

grafik 200 ml HCI çözeltisinin 0,2 M NaOH çözeltisiyle oda koşullarındaki titrasyo- 9,. nunu göstermektedir. ii

_qı

1. Başlangıçtaki HCI çözeltisinin

Şekildeki

grafik 50 ml X M HCI çözeltisinin 0,2 M NaOH çözeltisi ile titrasyon eğrisine aittir. g. Şekildeki

Buna göre,

Eklenen baz hacmi (ml)

100

D) 0,04

E) 0,01


1.

Ca3(P0 4 ) 2 (k) ~ 3Ca 2 +(suda) + 2POt

4.

(suda)

ö

7.

denge tepkimesi ile ilgili aşağıda­ ki ifadelerden hangisi doğrudur?

1O litre saf suda t °C de 0,995 gram CuCI katısı­ çözülerek doygun bir çözelti hazırla­

nın tamamı

ge sabiti Kçç=1,08.10 - 1s dir.

Yukarıdaki

A) Çözünme - çökelme olayı durmuştur .

Belirli bir sıcaklıkta X2Y3 (k) nin çözünürlük den-

nıyor .

Buna göre 1 litre doygun X2 V3 çözeltisinde

x3 + ve v2-

"' :;;

ğıdakilerin

Buna göre aynı sıcaklıkta CuCI nin çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır? (Cu=64 , Cl=35,5)

iyonlarının molar derişimleri aşa- } hangisinde doğru verilmiştir?

B) [Ca 2 +] ve [POtJ değerleri eşittir.

Kçç= [Ca 2 +]3.[POl-J

D) Çözünme

hızı,

2

[Ca3(P0 4 ) 2 ] dir.

/

çökelme hızına eşittir.

E) Çözelti Ca 3(P0 4 ) 2

A) 1.1 o- 6

[v 2- ı

çarpımı bağıntısı

C) Çözünürlük

katısına doymamıştır.

()

"'

ı:,

A)

4.10- 5

6.10- 5

B)

2.10- 5

3 .10- 5

C)

3.10 - 5

2.10- 4

D)

6.10 - 4

4.10 - 4

E)

2 .10- 4

3.10-

B) 2.10-

D) 3,2.10- 5

6

C) 6,4.10 - 6 E) 4.10- 5

4

ö

2.

Aşağıdaki maddelerden hangisinin karşısın-

~

5.

da verilen çözünürlük denge bağıntısı yan-

Belli bir

sıcaklıkta

lıştır?

Çözünürlük denge bağıntısı Kçç= [Fe3+].[0W]

A) Fe(OHh(k)

3

B) CaC0 3(k)

Kçç= [Ca3+] .[CO; - J3

C) Fe 2 (C0 3h(k)

Kçç= [Fe3+J2 . [co; - 13

D) SrS0 4 (k)

Kçç= [Sr2 +].[SO!-J

E) Ag 3 P0 4 (k)

Kçç= [Ag+] 3.[PO! - J

ğ

8.

;;.

Ca 3 (P0 4 ) 2 tuzunun

o-7

nürlüğü 1

;;

aynı sıcaklıkta hazırlanmış

XY2 (k) nin Madde

XY2 tuzunun çözünürlük çar-

pımı Kçç= 3,2 x 10- 11 dir.

t °C de sudaki çözü-

mol/L ise aynı sıcaklıkta çözü-

nürlük çarpımı (Kçç) kaçtır?

100 mL

doygun çözeltisinde kaç mol XV2 bulunur?

0

A) 1.10- 35

§,

B) 1,os.10 - 33

C) 1.10 - 14

D

A) 1 X 10- 3

B) 2

X

D) 2 x 10- 5

D) 6.10-

C} 1 X 10- 5

10-4

14

E) 1,os.10 - 1

E) 3 x 10- 5

o ö,

3.

Belli bir

sıcaklıkta doymuş

6.

CuBr2 çözeltisinde

[Brl = 2 x 10- 3 M olduğuna göre, aynı sıcak­ lıkta CuBr 2 nin çözünürlük çarpımı aşağıda-

Sabit

sıcaklıkta,

9.

AgCl(k) ~ Ag+(suda) + cı - (suda) E'

kilerden hangisidir?

tepkimesi dengede iken,

1. AgCl(k) nin çözünme

hızı,

çökme hızına

h

t °C de hazırlanan Ce2 (S0 4 tuzunun doymuş çözeltisinde ce+ 3 iyonları derişimi X molardır.

Buna göre, aynı sıcaklıkta Ce 2 (S0 4 ) 3 tuzunun Kçç değeri aşağıdakilerden hangisidir?

eşittir.

A) 4 x 10- 9

B) 2 x 10- 9

0) 4 x 10- 6

C) 1 x 10- 8

il. Ag+ ve

E) 2 X 10- 3

cı - iyonları derişimi değişmez.

111.Çözünürlük çarpımı Kçç= [Ag+][cı- ı dir . yargılarından

A) Yalnız il o

"'

-~

A) 27X 8

bağıntısı

B) 1 ve il

B) 9Xs 8

D) 9Xs 16

hangileri doğrudur?

D) il ve 111

5

C) 1 ve 111

E) 1, il ve 111

C) 27X 16

E) 27X 4

5

5


'";"(; ,T,

·,~

.

1 O. t

0

c sıcaklıkta

100 cm 3 suda en fazla 1,24 mg

}. 13.

CuC0 3 çözünebilmektedir. Buna göre, CuC0 çözünürlük

.o

Buna göre aynı sıcaklıkta zeltisinin sertlik derecesi

aynı sıcaklıktaki 3 katısının

çarpımı

sabiti (Kçç) kaçtır?

8) 2

doymuş

CaC0

3

Buna göre bu çözeltinin aynı sıcaklıkta 100 ml doygun çözeltisinde kaç mol Ag+ iyonu bulunur?

çö-

kaçtır?

(CaC0 3 için Kçç= 1 x 10- 8 , CaC0 3 =100)

(CuC0 3 = 124 g/mol) A) 1 x 10-6

1 litre suda 1O mg çözünmüş CaC0 3 katısı içe- } 16. Belirli bir sıcaklıkta Ag 3 P0 4 için çözünürlük çar,; pımı 2,7.10- 7 dir. ren suyun sertlik derecesi 1 dir.

X

C) 1 x 1o-8

10-s

E) 1 x 10-10

D) 2 X 10- 1o

B) 1

A) 0,1

0

C) 2

D) 3

E) 4

E) 1.1 o-4

3.10- 3

D)

2'

~qı

:.o

ij

C) 1.1o-3

B) 3.1 0- 2

A) 1.10- 2

t

11. 25 °C sıcaklıkta X(OH)3 katısının çözünürlük -ğ_ 14. 4,96 gram CuC0 3 tuzu t °C de saf suda g_ 17. Belirli bir sıcaklıkta doygun Ag2S çözeltisinde

J

35 çarpımı sabiti Kçç = 2,7.10- tir

Buna göre, 2 L

doymuş

X(OHh çözeltisinde

kaç mol x+ iyoiıu bulunur? 3

(CuC03 için Kçç=1 x 10- 10, CuC0 3 = 124 g/mol)

12. t °C de Ag2C0 3 tuzunun çözünürlük çarpımı Kçç=1,08.10-10 dur.

15.

g. ğ,

Buna göre, aynı sıcaklıkta Ag2 C0 3 tuzunun saf sudaki çözünürlüğü kaç mol/L dir?

i5

B)

D) 2,7.10- 3

3.10 - 4

-

E)

C) 9.10-

4

{K'; bağıntısı olan X Ym tuzuarasında, S = i~ 0

aşağıdakilerden

} i5

C) 4 x 10- 51

8) 1 x 10- 34

10- 34

1 X 10- 51

E) 4 x 10- 54

nürlük çarpımı Kçç=4 x 10- 9 dur . 500 mi doymuş çözeltide kaç miligram CuBr 2 çözünmüştür? (CuBr2=224)

Aynı sıcaklıkta

hangisi olabilir?

§> _;;

A)224

B) 178

C) 112

0)56

E)28

+ v- 2(suda) 2 B) XV2(k) ~ x+ (suda) + 2v-(suda)

A) XY(k) ~ x+ 2(suda)

8,1.10- 3

-- -- - - -- ----

X

18. Bakır (il) bromür (CuBr2) tuzunun t °C de çözü-

Çözünürlüğü S ile çözünürlük çarpımı Kçç

C) X2Y(k) ~ 2x+(suda)

+ v- 2(suda)

D) XY3 (k) ~ x+ 3 (suda)

+ 3v-(suda)

E) X2Y3 (k)

~- ----

A) 4

D)

4

Ag2 S nin çözünür-

,;

nun suda çözünme tepkimesinin denklemi

·g. A) 1.10- 4

~

E) 4000

D) 2000

aynı sıcaklıkta

lük çarpımı (Kçç) nın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

C) 1000

8)40

A) 10

E) 5.10- 10

D) 2.10- 10

Buna göre

C) 5.10- 9

B) 2.10- 9

A) 1.10- 9

Ag+ iyonları derişimi 2.10- 17 M dir.

]' çözülerek doygun bir çözelti hazırlanıyor. Buna göre bu çözeltinin hacmi en fazla kaç litredir?

~

~ 2x+ 3 (suda)

+ 3y-2(suda)

~

______ __ ___ _____ _ __. Ei5 .____ ~ :o.__ ~

_ _ ___

___

_______

__,


1.

CuiP0

4) 2

tuzunun çözünürlük

ğıntısı aşağıdakilerden

çarpımı

4.

ba-

hangisidir?

t °C sıcaklıkta iki farklı çözeltinin karıştırılmasıyla oluşan çözeltide,

çç

dengesi kurulduğunda xm+ ve ynher ikisinin de derişi mi 1o-3 M dir .

[Cu 3 (P0 4 h]

B) Kçç=[Cu+ 2] 3[P0:;3] 2

O) Kçç=[Cu+ 2J[P0~ 3] E) Kçç=3[Cu+ 2].2[P0; 3J

sıcaklığında

sudaki çözü-

t

kaç mol BaC0

3

5.

C) 4.10 - 3

B) 1.10- 4

sıcaklığında

o

-,

8.

Belirli

sıcaklıkta

6.

Agl{k) tuzunun çözünürlük E' 0

il. Çözünürlük çarpımı Kçç=10n 3 dür.

le gelir? (H = 1, O=

Yalnız

B) 9,8x10 - 6 C) 1 ,96x10 - 3 3 0) 3,92 x 10E) 7,84 x 10- 8

I

B)

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

CaF2 nin t °C de çözünürlük çarpımı Kçç=4.10- 12 dir. CaF 2 tuzunun 2 gramı ilet °C de 200 litre sulu çözelti

hazırlanıyor.

gramdır?

9. &,

;;

CaF 2

katısı

kaç

Belli bir

sıcaklıkta doymuş

C) 4.10 4

den hangisidir?

(CaF2=78)

A) 1,80

E) 4.10 2

o

B) 3x10 - 36

D) 2,7x10 - 35

B) 1,56

O) 0,44

,;"'

XV3 çözeltisinde

[Y-]=3x10- 9 M olduğuna göre, aynı sıcaklık­ ta XV3 ün çözünürlük çarpımı aşağıdakiler-

A) 2,7x10 - 37

O) 2.10 3

16, Cu = 64)

A) 9,8x10 - 7

hangileri doğrudur?

Buna göre çözünmeyen

(Ag= 108, I= 127) B) 2.10 6

sudaki Cu(OH) 2 için çözünürlük

çarpımı Kçç = 4 x 10- 12 dir. Buna göre, aynı sıcaklıkta 200 ml suda kaç gram Cu(OH) 2 çözünürse çözelti doymuş ha-

yargılarından

çarpımı Kçç= 1 x 10- 16 dır.

A) 1.10 6

C) 5x10- 2 2 E) 2x10-

111.Çözeltide 4n mol iyon bulunur.

E) 4.10 - 2

Buna göre 4,7 gram Agl(k) yi çözmek için aynı sıcaklıkta kaç litre su gerekir?

B) 4x10 - 3

i,

XY3 çözeltisinde n mol XY3 olarak bulunmaktadır.

O) 1ve 111

Oda

= 40)

D) 5x10- 3

doymuş

çözünmüş

çarpımı

1. Çözünürlüğü 1On mol/L dir.

A)

3.

A) 2x10 - 1

Buna göre XY3 için,

çözünmüştür?

O) 1.10- 2

100 ml tuzu

100 L sulu çözeltide en fazla

A) 2.10 - 5

(C = 12, O = 16, Ca

C) XY2

~

CaC0 3 ün çözünürlük

Buna göre, 100 litre suda aynı sıcaklıkta en çok kaç gram CaC0 3 katısı çözünebilir?

iyonlarının

A)XY

nürlüğü 4.10- 5 mol/L dir. Aynı sıcaklıkta

sıcaklıktaki

Buna göre XnYm tuzunun formülü aşağıdaki­ lerden hangisi olabilir?

[Cu 3 (P0 4 ) 2 ]

BaC0 3 tuzunun oda

Belirli

değeri Kçç = 4 x 10- 10 dur.

t °C sıcaklıkta XnYm tuzunun çözünürlük çarpımı (Kçç) değeri 1.10- 12 dir .

[Cu +2 ] 3 [PO:i3]2

2.

7.

+ mYn- (suda)

XnYm(k) ~ nxm+(suda)

= [Cu+2 ][P0 43 ]

A) K

O

E) 0,24

C) 1,6x10 - 35

E) 2,7x10 - 17


10. Oda sıcaklığında arı suda 9,09 gram PbS0 4 tu- } 13. t °C sıcaklıkta Ni(OH) 2 nin çözünürlük çarpımı } 16. t °C de ABn katısının sudaki çözünürlüğü X, 1i :;;; zu çözünerek 300 litre doygun sulu çözelti hazırlanıyor.

Buna göre Pb50 4 tuzunun oda

sıcaklığındaki

1

f

çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır?

(Kççl değeri 4 x 10- 15 tir .

çözünürlük çarpımı Kçç dir.

Aynı sıcaklıkta 200 ml suda en çok kaç miligram Ni(OH) 2 çözünür? (Ni(OH) 2= 93)

Buna göre t °C de,

il. n=2 ise , Kçç= 4X3 tür.

(PbS0 4=303) C) 10- 8

ili. n=3 ise, Kçç= 27X 4 tür.

E) 1,86

D) 0,93

·g

B) 10- 4

C) 0,372

B) 0,186

A) 0,093

A) 10- 2

1. n=1 ise, Kçç= X2 dir.

yargılarından

!

hangileri doğrudur?

E) 4.10- 12

D) 4.10 - 8

A) Yalnız I

B)

Yalnız

g_ 17. t °C de PbCl 2 katısının çözünürlük Kçç=4.10- 12 dir. doymuş Ag2 C0 3 çözeltisindeki Ag+ iyon-

11. Belirli sıcaklıkta 100 litre suda en fazla 16,8 gram g_ 14. Ag2 C0 3 (k) ve MgC0 3(k) çözünmektedir.

2.1 jj

Buna göre MgC0 3 ün

aynı sıcaklıktaki

değeri aşağıdakilerden

hangisidir?

(C=12, 0=16,

larının

Kçç

mol

su ile

hazırlanan

200 ml

Buna göre 2,79 gram PbCl2 katısını çözmek için t 0 c de en az kaç litre su gerekir?

16 (Ag 2C0 3 için Kçç=1,08 x 10- )

(PbCl 2 = 279)

B) 4x10 - 6

D) 16x10 - 8

12. t °C de 500 ml

C) 8x10 - 12

B) 1,2x10- 6

D) 1,2 x 10- 5

C) 6x10- 6

E) 6 x 10- 5

10 çözünmüş Co(OH) 3 miktarı 5,5.10 - gramdır.

18. CuSCN nin çözünürlük çarpımı (Kççl 4 x 1o-4tür.

15. t °C de X3Y2 için Kçç= 1,08 X 10- 38 dir . Buna göre X3Y2 nin t °C deki molar çözünür- }

Buna göre, aynı sıcaklıkta Co(OH) 3 ün çözü- :o nürlük çarpımı (Kççl kaçtır? (Co(0Hb=110)

g B)8,1.10 - 39

E) 1000

D) 100

}

q,

C)8,1.1Q - 43 :;;;

"'

lüğü kaçtır?

A) 1x10- 8

B) 2x10 - 8

D) 4x10 - 7

C) 1x10 - 7 g_

E) 1 x 10- 9

C) 10

B) 0,1

A) 0,01

E) 2x10 - 10

doymuş Co(OH) 3 çözeltisinde

D) 2,7.10 - 43

çarpımı

:!

sayısı kaçtır?

A) 1,2x10- 7

A)5,4.10 - 47

arı

Mg=24)

A) 1x10 - 8

C) 1ve il

ili

E) 1, il ve ili

D) il ve ili

S!' :;;;

Buna göre aynı sıcaklıkta 1 L suda en fazla kaç gram CuSCN çözünebilir? (CuSCN=122) C) 0,122

B) 0,244

A) 0,061 D) 1,22

E) 2,44

E) 2,7.10_39

~

~

~

~

~~---' li '--~~~~~~~~~~~~~~~~~----' '-~~~~~~~~~~~~~~~~~--' n '--~~~~~~~~~~~~~~~

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A(8 )


1.

I a.

Çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

;;

yanlıştır?

X(OH) 2 nin 25 °C deki çözünürlük çarpımı (Kçç) g_ ;, bilinmektedir.

"'

5.

Kçç= [X+] 3 . [Y3 -J

Yalnız

bu bilgiyle aynı sıcaklıkta aşağıdaki­ lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Belirli bir sıcaklıkta bir çözücü, çözünenin en çok miktarını içermiyorsa doymamıştır.

sıcaklıkta çözebileceğinden daha fazla miktarda çözünen içeriyorsa aşırı doy-

C) Belirli bir

g_

rişimi

2'

ii

D) Doymuş X(OH) 2 çözeltisinin pH değeri E) X(OH) 2 nin gram/L olarak çözünürlüğü

Doymamış

bir çözeltide yer alan iyonların üstel olarak yazıldıktan sonraki çarpımı Kçç dir.

A) XY3 (k) ~ x 3 +(suda)

+ 3Y- (suda)

B) X3 Y(k) ~ 3X+(suda)

+ Y3- (suda)

C) X2Y3 (k) ~ 2X3 + (suda) + 3Y2- (suda)

şimi

g_ 2'

E)

g_ E'

C) Doymuş X(OH) 2 çözeltisinde H+ iyonu deri-

D) Aşırı doymuş çözeltiler kararsız olup küçük bir kristallenme hareketiyle fazla olan miktar kristallenir.

verilen bir tuzun suda çözünme tepkimesinin denklemi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) X(OH) 2 nin mol/L olarak çözünürlüğü B) Doymuş X(OH) 2 çözeltisinde x+ 2 iyonu de-

muştur.

şeklinde

g, O•

B) Belirli bir sıcaklıkta bir çözücü, çözünenin en çok miktarını içeriyorsa doymuştur.

Çözünürlük çarpımı bağıntısı,

ğ,

§, jj

D) X2Y(k) ~ 2x+(suda)

+ Y2- (suda)

E) XY2(k) ~ x 2+ (suda)

+

2Y- (suda)

derişimlerinin katsayılar

molar

g_

~

2'

ğ_

E' ;;

~ i5

i

"'

~

~

E' :o

2.

4.

Derişim

(mol/L)

g_ E' ·;s

AgCl(suda)

----x

3a

+n

2a

g. ğ,

AgCl(k) şekilde

verilen

-----------

çözünme

hızı,

hızına

çökme

eşittir.

Buna göre bu tuzun aynı sıcaklıkta çözünürlük çarpımı (Kçç) değeri aşağıdakilerden han- } gisidir? "

111.[Ag+].[Cl - ]=1,7.10 - 10 dur. yargılarından

hangileri

(25 °c de AgCI 1,7.10 - 10 dur.)

için

doğrudur?

çözünürlük

çarpımı

A) 54a 2

B) 54a 3 D) 27a 4

A)

Yalnız 1

B) 1ve il

D) il ve 111

4x1 o-4

sayısı

/OH .

2x10-4

x+2

zaman

Suda az çözünen XmY n tuzunun belirli bir sıcak- } lıkta doymuş çözeltisindeki iyonlarının derişim- .o leri grafikteki gibidir.

1. [Ag+] = [CI- ] dir. nın

Mol

Suda az çözünen AgCl(k) nin 25 °C deki sulu çözeltisinde,

il. AgCl(k)

6.

Belirli sıcaklıktaki 2 L suda katı X(OH) nin çö2 zünmesi ile oluşan x+ 2 ve OW iyonlarının mal sayıları grafikteki gibidir.

Buna göre aynı sıcaklıkta X(OH) 2 nin çözünürlük çarpımı değeri (Kçç) kaçtır?

C) 27a 3 g_ §,

E) 108a 5

i:,

C) 1ve 111

A) 1x10- 12

B) 4x10 - 12

D) 1,6x10 - 17

E) 1, il ve 111

~ ~

.ö'-----------------

- -~

C) 8x10- 12

E) 3,2x10- 11

o ~

.ö'-------------------~ Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası A(B)


7.

tuzunun

~B(k)

t °C de çözünürlük

}. 11.

9.

çarpımı

.o

9

Kçç=4.10- dur. Bu katının sabit sıcaklıkta doygun sulu çözeltisi hazırlanırken ortama verdiği iyonların g_ derişiminin zamanla değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir?

AgCl(suda)

t

25 °C

25 °c

PbBr 2 çözeltisine aynı sıcaklıkta arı su eklenerek dipteki katının bir kısmının çözünmesi sağlanıyor. Şekildeki

Derişim (mol/L) B)

A)

Derişim

(mol/L)

Buna göre bu sistemle ilgili çizilen grafiklerden hangisi doğrudur?

f

çözünürlüğü

Derişim (mol/L) D)

Derişim

+

B) AgCl(k) ~ Ag+(suda)

ifadelerden han-

cı - (suda)

dengesi

çarpımı

ifadesi

vardır.

(mol/L)

C) AgCI

nin mol

nin

dir .

[AgCI]

çç

D)

çözünürlük

= [Ag+].[cl - ]

K

Zaman

Zaman

C) Çözeltideki Pb+2

D) Çözeltideki Ag+ ve cı- iyonları derişimi eşittir.

sayısı

eğilimi

E) Maksimum düzensizlik çözünmesi lehinedir .

Zaman

Zaman

aşağıdaki

A) AgCI nin çözünme hızı, çökelme hızına eşittir.

çarpımı

Zaman

Zaman

kapta 25 °C de katısı ile dengede olan AgCI nin sulu çözeltisi bulunmaktadır. Şekildeki

Bu sistemle ilgili gisi yanlıştır?

aşağıdaki

B) Çözünürlük

A) PbBr 2 nin

C)

g

AgCl(k) nin

·g Derişim

E)

E1

(mol/L)

Zaman

Zaman

.o

PbBr,(k)• r ipteki

E)

kütlesi

Zaman Zaman

8.

XY

katısının

XY(k)

10.

suda çözünmesi,

+ ısı

.1 x+(suda)

12. Oda

Mol sayısı

+ y - (suda)

sıcaklığında

.D

2 şeklindedir .

zamana bağlı olarak grafikteki gibi değişmekte­ dir. Molar derişim

g_

Buna göre,

1. Maksimum düzensizlik eğilimi ile minimum

bir tuzun suda çözünürken

verdiği x+ ve v-2 iyonlarının molar derişimleri

}

f

enerji eğilimi zıt yönlüdür.

il.

Sıcaklık düşürülürse

dipteki katı kütlesi aza-

111.XYkatısının sudaki tıkça

l

g,

lır. çözünürlüğü sıcaklık

art-

E'

;,

artar.

yorumlarından

hangileri

doğrudur?

B) Yalnız il

A) Yalnız I

D) 1 ve ili

Bir miktar XnYm katısının 2 litrelik doymuş sulu .o çözeltisinde bulunan iyonların mol sayısının zamanla değişimi şekildeki gibidir.

Buna göre XnYrn nin çözünürlük çarpımı } ;; kaçtır?

C) 1ve il

E) 1, il ve ili ··g. ~ i5

A) 3x10- 9

B) 6x10 - 12

D) 9x10-

12

C) 2,7x10 - 11 g

E) 1,ax10- 10

İ

1.10- 3

y -2

zaman

- ---------~

Buna göre bu tuza

il. Grafikteki a değeri 2.10- 3 M dir. ili. Çözünürlük çarpımı 4.1 o-9 dur. yargılarından

A) Yalnız I

hangileri

~

~------------------~ Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankdsı A(B)

~ ~------------------~

g ~

~ '-------------------~

doğrudur?

B) Yalnız il

D) il ve ili

g

ilişkin,

1. Formülü X 2Y dir.

C) 1ve ili

E) 1, il ve ili


1.

Fe2 (C0 3)a tuzunun çözünürlük çarpımı sabiti "' 4. (Kçç) ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? .o

X2Y

katısı

caklıkta

ile hazırlanan sulu çözeltiye sabit sı­

7.

bir miktar daha X2Y katısı eklenip çözü- ,._

Bu işlem sonucunda ><:ıY nin çözünürlük çar- g_ pımı (Kçç), çözünürlüğü ve iyon derişimi de- İ

23 ]

3

B) Kçç= [Fe+ 212[co; 21a C) Kçç=[Fe+3j2[C0

SrC0

~çç=A "-1.~u

lüyor. A) Kçç= [Fe+ 2][C0

t °C de

3

r.--

Buna göre t °C de 100 ml zeltisinde kaç mol SrC0 3

doymuş

SrC0

3

çö-

çözünmüştür?

ğerleri nasıl değişir?

2

A) 2 .10- 5

3 ]3 D) Kçç= [Fe+ 3][C0 32] E) Kçç= [Fe+ 3]3[C0 32]2

Kçç

Çözünürlük

g_

İyon derişimi

B) 2 .10 - 6

D) 2.10 - 8

E'

C) 4.10 - 6 E) 2.10 - 10

B

A) Değişmez

B)

Değişmez

Değişmez

Artar

Azalır

Değişmez

C) Değişmez

Artar

Artar

D) Artar

Değişmez

Azalır

E) Artar

Artar

Artar

g_ ]z, :i5

g_ E'

..i5

2.

Çözünürlük

çarpımı

sabiti (Kçç) ifadesi,

5.

g §, ..i5

Kçç = [X+3]2 . [\ı-2]3

25 °C de doymuş Ag 3 P0 4 çözeltisinin litresin- g_ 8.

f

deki Ag+ iyonları sayısı bilindiğine göre, aynı sıcaklıkta,

bağıntısına uyan iyonik katının formülü aşağı­ dakilerden hangisidir?

Buna göre

1. Ag 3P0 4 ün sudaki molar

B) Mg 3(P0 4 ) 2

D) Al(OH)a

C) Ag 2C0 3

111. Ag 3P0 4 ün çözünürlük

E) Cu 3(P0 3) 2

aynı sıcaklıkta

çarpımı

(Kçç) değeri sidir? (XY = 100)

çözünürlüğü,

il. çözeltideki Po 4- 3 iyonları derişimi, A) Al 2(S0 4 ) 3

t °C de 100 litre doymuş XY çözeltisinde 100 mg XY çözünmüş olarak bulunmaktadır.

çarpımı (Kçç)

A) 1.10 - 3

niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?

D)

g_

XV nin çözünürlük hangi-

aşağıdakilerden

B) 1.10 - 5

2.10 - 10

C) 1.10 - 10

E)

2.10- 12

E'

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) il ve 111

3.

Oda sıcaklığında molar çözünürlüğü X ile çözünürlük çarpımı Kçç arasında,

6.

111

kristallenmesini sağlamak için maddelerin kristalinin çözeltiye atılma- g_

................. denir.

.§ı

Yukarıdaki

cümlede boş bırakılan yere aşağı­ daki kelimelerden hangisi getirilmedir?

= 1Kçç 108

bağıntısı bulunan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

.o

A) aşılama

B) doyurma

B) Fe(OH)a

D) CaC 2 0 4

C) Ca 3(P0 4 ) 2

E) MgC0 3

C) kuleleme

9.

t °C de

doymuş

1 litre Ag 2 C2 0 4 çözeltisinde

2.1 o-4 mol Ag+ iyonu bulunduğuna göre, Ag2 C 2 0 4 ün t °C de çözünürlük çarpımı (Kçç) nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

g_

} D) seyreltme

A) Ag 2Cr0 4

Yalnız

E) 1, il ve 111

Aşırı doymuş çözeltinin sına

X

C)

..i5

§

.o

A) 4.10 - 4

B) 1.10 - 8

D) 4.10 - 12

E) deriştirme

C) 2.10 - 12

E) 4.10 - 16

0

r

ö ~

~ ~

'---- --- --- - -- - - - -- -- ~:.o~ - -- - - - - - -- --- - --- - ~ Bilgiyolu İleri Kimya Soru Bankası

A(B)

--


bir sıcaklıkta sudaki çözünürlüğü 2.10- 4 M olan AB 3 iyonik katısının çözünürlük çarpımı (Kçç) aşağıdakilerden hangisidir?

1O. Belirli

13. 25 °C de Kçç değeri 1,6.10-

}

B) 3,2.10- 12

D) 1,6 .10- 14

olan SrC0

3

15

C) 4,32.10- 12 o

C) 2.10- 5 g,

B) 4.10- 4

. A) 4.10- 5

~

E)

D) 2.10-4

:,;

E) 4,32.10-1 4

!

1.1o-4 mol x+ 2 iyonları vardır.

Buna göre aynı sıcaklıkta XY2 tuzunun çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır?

g,

D) 4.10-

8

q

B) 4n 3

A) n3 D)

8n 4

A) 1.1 o-8

B) 4.10- 12

D) 8.10 - 14

500 ml doymuş çözelti hazırlanabildiğine göre, MgF2 nin aynı sıcaklıkta çözünürlük çarpımı (Kçç) aşağıdakilerden hangisine eşittir? 32n 3

Eşit molarite ve hacimde alınan aşağıdaki sulu çözeltilerin hangisinde CaS0 4 en az çözünür?

g,

B) MgS0 4

:,;

8

15. Al 2 S3

12. Az çözünen MgF 2 tuzunun t °C den molü ile

g, 17.

?

E

E C) 4.10- 4 :o

E) 1.10-

hazırlanan

C) 5.10- 13 B) 5.10 - 15 E) 2.10- 11 D) 2.10 - 12

(Kçç) nin değeri kaçtır?

4

su ile

A) 5.10 - 16

4 iyonları derişi mi 1.1 o- M olduğuna göre, aynı sıcaklıkta PbS0 4 ün çözünürlük çarpımı

B) 2.10-

arı

tır?

E'

8.10- 5

2 11. t °C de PbS0 4 ün doymuş çözeltisinde S0~ g 14. XY2 nin doygun sulu çözeltisinin 1 litresinde

A) 1.1 o-4

t 0 c deki doymuş X(OH) 2 çözeltisinin pOH değeri 4 olduğuna göre, aynı sıcaklıkta X(OH) 2 bazının sudaki çözünürlük çarpımı (Kçç) değeri kaç-

16. X(OH) 2 ve

ün }

saf sudaki molar çözünürlüğü kaçtır?

15

g A) 4,32 .10- 11

9

bileşiğinin

E) 2.10 - 10

çözünürlük

sı aşağıdakilerden

g,

E) NaN0 3

C) 2.10- 8

18.

çarpımı bağıntı­

J, B) Kçç=[Al+ 3] 2.[S- 2]

t

C) 1.10- 3

B) 4.10- 2

A) 1.10 - 2

C) Kçç= [Al+3j2. [S- 2]3

E) 32n 4

(il) klorür 'ün (PbCl 2) 25 °C de çözünür-

Buna göre kurşun (il) klorür'ün 25 °C de 0,4 M Nacı çözeltisindeki çözünürlüğü kaç M dir?

A) Kçç=[Al+ 3][S-2]

I

Kurşun

lük çarpımı (Kçç) 1,6.1 o-stir.

hangisidir?

E) 4.10-4

D) 1.10-4

D) Kçç=[2Al+ 3][3S-2] E) Kçç=[Al+ 3]3[S- 2] 2

g

'------

---

-------

- -----'

Bilgi olu İleri Kimya Soru Bankası A(B)

~

g.

__ ________ ____ ___

:o ._

~

:.o '---______,

---

- ---

- ---

- --

---'


1.

1.10- 2 M NaBr çözeltisi ile 100 ml

100 ml

2.10- 2 M Pb(N0

çözeltisi karıştırılıyor.

) 3 2

ulaşan

Tepkime sonucu dengeye

} 4. .D

1.10- 2 M, 100 ml AgN0 200 ml NaBr çözeltisi

3

çözeltisi ile 1.10- 2 M,

}. 7. .ii

karıştırılıyor.

1. AgBr çökelir .

il. [Pb+ 2 .] [Br - J2 değeri Kçç den büyüktür.

il. Ag+ ve Br- iyonlarının derişimleri çarpımı .o 5.10- 13 tür.

yarg ılarından

eşit

hacimlerde

Nacı

karıştırılıyor.

Buna göre son durumda Pb 2 + iyonu derişim i kaç mol ardır? ( PbCl 2 için Kçç= 2,4 x 1o-4)

g_ in

iyonları derişimi Na+ in 4 katıdır.

111. No;

çözeltisi

Dengeye u l aşan çözelti ile ilgili,

çözelti için,

1. Bir miktar PbBr 2 çökelir.

0,02 M Pb(N0 3 b çözelt isi ile 0,02 M

111.Çözeltide

hang ileri doğrudu r?

yalnız Na+ ve Nü; iyonları bulu-

nur.

A) 1x10- 2

g.

B) 2,4x10 - 2

D) 5x10-

3

C) 8x10 - 3

E) 6x10-4

~

.E

(PbBr 2 için Kçç=1.10 - 21 dir .)

yargı larından

hang iler i doğrudur?

(AgBr için Kçç=5 .10- 13 tür .) A) Yalnız I

B) Yalnız il

C) Yalnız 111 }

E) 1ve 111

D) 1ve il

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) 1ve il

2.

Eşit hacim lerde 4.10 - 3 M Nac ı ile 1.10- 3 M AgN0 3 çöze lti leri t °C de karışt ırıl d ığında ,

1.AgCI

açısından doymamış

ğ

5.

İ

derişimi

en büyük olan iyon

Na+ dır. yarg ıl arından

Yalnız

C)

111

3 ) 2 çözeltisine eşit hacimde 0,5 M g. 8. 2' H2S çözeltisi ilave ediliyor.

0,5 M Cd(N0

.ii

bir çözelti oluşur.

Buna göre dengedek i çözel tide derişimi kaç mo l ard ı r?

il. Ag+ iyonları derişimi yarıya iner.

111.Son çözeltide

il

E) 1, il ve 111

~

s2-

A) 1x10- 2

hang ileri doğ ru olur?

Yalnız

il

B)

Yalnız

C) 3x10 -

8

A) 1.1 o-2

E) 9 x 10- 26

g E·

0,2 M Ca(N0 eşit

3) 2

hacimlerde

g

Buna göre dengedeki çözelt ide Ca 2 + iyonu deriş i mi kaç mola rd ı r? X

6.

çözeltisi ile 0,6 M NaF çözeltisi karıştırılıyor .

(CaF2 için Kçç= 4

E'

.o

1.10- 2 M Na2S0 4 çözeltisinin 1 litresine n mal g 3 katısı ilave edildiğinde t °C de çökelme

AgN0

E'

olmadan doygun Ag 2S0 4 çözeltisi elde ediliyor . .o Buna göre eklenen AgN0

10- 11)

3

ün mol sayısı (n)

kaçtır?

g

(t °C de Ag 2 S0 4 için Kçç=1,6.10 A) 4

X

10- 2 D) 4

B) 2 x 10- 4 X

10--a

-5 ,

katının çö- İ

9.

25 °c deki 4.1o- 3 M MgCl 2 çözeltisi ile 8.1 o-3 M KF çözeltisi eşit hacimlerde alınarak karıştırıldı ­ dibinde katısı olmayan doygun bir çözelti elde ediliyor. ğında

Buna göre, 25 °C de MgF 2 (k) nin çözün ürlük çarpım ı

(Kçç) kaçtır?

zelti hacmini değiştirmediği kabul edilecektir.)

C) 1 x 10- 6

A) 3,2.10 - 7

E) 4 x 10- 9 B) 2.10- 2

A) 1.10- 2

D) 8.10- 2

C) 4.10 - 2 E) 2.10- 1

}.

B) 1,6.10 - 8

D) 6,4.10 - 7

1

n'-------------------

.0'- -------

C) 3,2.10 - 8

E) 6,4.10- 13

.o

1 ~

'------------------~

C) 1.10 - 3

E) 3.10- 4

C) 1ve il

E) il ve 111

.ii

3.

B) 2.10 - 2

D) 1.10- 4

111

D) 1ve 111

çarpımı

az kaç mol NaF(k ) ek len irse MgF 2 çökmeye

(t °C de AgCI için Kçç=2.10 - 10 )

A)

MgF 2 nin çözünürlük

başlar?

B) 5x10 - 2

D) 3 x 10- 14

sıcaklığında

1 litre 6.1o-5 molar Mg (N0 3 ) 2 çöze ltis ine en

iyonları

( CdS için Kçç= 9 x 10- 28 )

2 .o

Oda

6.10- 9 dur.

~

----------~


10. 250 mi 1,2x10- 4 M CaCl 2 çözeltisine 250 ml Na 2 S0 4 çözeltisi katıldığında bir çökelme oıa..

bilmesi için Na2 S0 4 çözeltisinin derişimi en az kaç M olmalıdır?

} 13. Oda sıcaklığındaki 3,2 x 10- 5 M Fe(N0

3) 2

}

16. 0,2 molar 100 ml Cu(N0 3)2 çözeltisine 0,4 mo-

eşit hacimde NaOH çözeltisi .o katıldığında bir çökelme olmaması için NaOH çözeltisinin başlangıç derişimi en çok kaç molar olmalıdır?

çözeltisine

:o

başlangıç

(CaS0 4 için, Kçç=4,8.10 - 9)

lar 100 ml Na2S0 4 çözeltisi ekleniyor.

Dengeye ulaşan çözeltide cu+ 2 iyon derişimi kaç molardır? (CuS0 4 için Kçç=6,4.10 - 5)

(Fe(OH)2 için Kçç=1,6 x 10- 15) A) 6,4.1o- 5

D) 1,2

C) 4,8x10 - 5 g_

B) 4x10 - 5

A) 2,4x10 - 5 X

10- 5

E) 1,6 x 10- 4

11. n molar NaCI çözeltisinin 1O litresinde çökme olmadan en fazla m mal AgN0 3 tuzu çözünüyor.

A) 2x10- 10

f

-g_

B) [n][m]

C) [n][m] 2

D) [n].[n+m/10]

E) 4x10- 4

D) 8.10- 3

eşit ha-

g_ 17.

ı ~

başlangıç

0,01 M

(25 °C de Ag 2S0 4 için Kçç = 4.10-6 dır.) A) 4 .10- 5

E) [n].[10m]

B) 8.10- 5

Nacı

c\...._

H

__..

100ml

C) 8.10- 4 g_ E) 1.10- 2

D) 4.10-4

E) 4.1 o-3

Pb(N0 3)2(k)

cimlerde karıştırıldığında 25 °C de dipte katısı ~ olmayan doygun çözelti elde ediliyor.

Buna göre, Na2 S0 4 çözeltisinin derişimi (X) kaç M dir?

cı 3,2.1 o- 3

14. 0,2 M AgN0 3 ve X M Na2S0 4 çözeltileri

İ

Buna göre AgCI nin çözünürlük çarpımı (Kçç) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) [n].[m/10]

C) 1x10- 7 }

B) 2x10- 8

D) 2x10- 5

B) 6,4.1 o- 4

E1 :ö

25 °C de bulunan şekildeki çözeltiye azar azar Pb(N0 3)2 katısı ekleniyor.

Çözeltinin PbCl2 açısından doygun hale geçmesi için en az kaç mol Pb(N0 3) 2 (k) eklenmelidir? (25 °C de PbCl2 için Kçç= 1,6.10- 5) A) 1,6.10 - 1

B) 1 ,6.1 o- 2

D) 1,6.10- 3

12. 500 ml 10- 4 M AgN0 3 çözeltisine 500 ml

15.

KBr çözeltisi katıldığında bir çökelme olabil- g_ mesi için KBr çözeltisinin başlangıç derişimi ~ en az kaç molar olmalıdır? (AgBr için Kçç=s.10 - 13) g_ 2'

A) 5.1 o- 9

B) 2,5 .1o- 9

D) 2.10- 9

C) 3,2.1 o- 2

E) 1.10-4

18. O, 1 M CuN0 3 çözeltisine eşit hacimde 0,2 M Ki Eşit hacim ve derişimlerdeki Cr(N0 3)3 ile NaOH çözeltisi ilave ediliyor. çözeltileri karıştırıldığında çökelme olmadan g_ İ Cr(OHh e doygun çözelti oluşuyor. Buna göre dengedeki çözeltide cu+ iyonu derişimi kaç molardır? Buna göre başlangıçta alınan çözeltilerin 12 derişimleri kaç molardır? ( Cul için Kçç= 5 X 10- ) 27 (Cr(OH)3 için Kçç= 1,6 x 1o- )

C) 2.1 o- 8

A) 2,5x10 - 2 A) 2x10- 7

E) 5.10- 8

C) 2x10- 9 12 E) 2 x 10-

B) 4x10 - 7

D) 4 x 10- 9

B) 5x10- 3

D) 5x10-6

C) 2,5x10- 6 E) 1x10- 10

g_ 2' .ö

1

~

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' D '-~~~~~~~~~~~~~~~~~-'


1.

Derişim

l.o 3.

(mol/L) y-m

g_

Derişim (mol/L)

~

5.

Molar derişim

.o [Y . 0 ]

6.10- 5 2.10 - 5

g_ E' .o

-ıx·m1

o

Zaman

o

Zaman

g

o

2'

Zaman

.o Sabit sıcaklıkta XmY n tuzunun doygun sulu çö-

t °C de bir

zeltisinin hazırlanmasına ait iyonların molar derişimi-zaman grafiği şekildeki gibidir.

iyonlarının der i ş i m i

suda çözünürken verd i ğ i graf ikteki gibi değ i şt i ğine göre, bu katının t °C deki çözünür lük çar- g_ pımı

Buna göre XmY n tuzu ile ilgili, 1. Formülü X3Y dir. il. Çözünürlük

(Kçç)

kaçtır?

A) 27a 5

çarpımı 4,32.10 - 18 dir.

verdiği iyonların molar değişimi

.o B) 108a 5

E) 27a 4

1. Formülü XY2 dir. il. Çözünürlük çarpımı bağıntısı Kçç= [X+] 2 .[Y2-J

~

2'

dir.

.o

111 . Çözünü rlük çarpımı Kçç= 4a 3 tür.

hang ileri doğrudur? B) Yalnız il

I

D) il ve 111

derişimlerinin zamanla

grafikteki gibidir .

Buna göre bu tuz için,

C) 4a 3

C) 1 ve il

yarg ıl arından

g.

g_

A) Yalnız

XnYm tuzunun oda sıcaklığında suda çözünür ken

E'

D) 108a 4

111.Sudaki çözünürlüğü 2.1o- 5 molardır. yargı l arından

katının

t

hangileri doğrudur?

~

.o

E) 1,il ve 111

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

g_

C) 1ve il

E) il ve 111

E'

.o

~

2' jj

g_ :§ı .o

2.

4.

~ [Fe+

2 ]

Ba+ 2

M

Fe+2 ve OW iyonlarının derişimi sabit sıcaklıkta grafikteki gibi değişmektedir .

A) 2.10- 5

D)

değeri kaçtır?

B) 3.10 - 5

5.10- 5

g_

6.

Sabit sıcaklıkta XmYn katısının 1 litre suda çözünürken verdiği iyonların mal sayılarının zamanla grafikteki gibidir.

2'

.D

değişimi

Buna göre, BaF2 nin aynı sıcaklıktaki 200 cm3

g_ Fe(OH)2 katısının dengedeki sulu çözeltisinde :.[

Buna göre , grafiktek i n

9 Kçç= 4x 10- dur .

Mol

doymuş çözeltis inde Ba+2 ve F- iyonlarının "ğ mol sayıları kaçt ı r? 2' j5

..

n

BaF2 katısının belirli sıcaklıktaki çözünürlük çarpı-

sayısı

F-

A)

u

o- 5

2.10- 5

B)

2.10- 4

4.10 - 5

C)

1.1o- 4

1.10 - 4

D)

1.1o- 4

2.10 - 4

E)

2.10- 4

4.10 - 4

g_ :§ı .o Zaman

g_

Buna göre, XmVn bileşiği aşağıdakilerden

E' :O

hangisi olabilir?

g

A) Ca 3 (P0 4) 2

C) 4 .10- 5 E) 8.10- 5

2'

B) Ag 2 C 2 0 4

D) Fe(OH) 3

]5

C) Ag 3 P0 4

E) Al 2 (S0

4

b

g_ .o ~"I

g_ 2'

.D

g_

g

2'

2'

~ 2'

1

.o

]5

E'

D '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .o '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'

Bilgiyolu ileri Kimya Soru

Ban kası A (B) :S:: /


7.

g_ Bir kapta bulunan Pb(N0 3h çözeltisine, KI çö- E1 9 . .ö zeltisi ekleniyor. Pb~ çökeldiğine göre, aşağıdakilerden hangisi

yanlış

olur?

g_

(PbI 2 nin çözünürlük

çarpımı

Kçç dir.)

E' :ö

A) Başlangıçta [Pb+ 2].[I-]2 değeri, Kçç den bü- g_ E' yüktür. .ö

B) Net iyon denklemi Pb+2(aq)+2ı-(aq) ~ PbI2(k) dır.

g_ C) Çökmeden sonra çözelti, PbI 2 açısından ~ .o doygundur . D) Çökmeden sonra çözeltide Pb+ 2 ve ı- iyonlan bulunmaz.

g_

E) Çökmeden sonra (Pb+ 2J.[r-]2=Kçç dir.

Eşit derişimli ve eşit hacimli Pb(N0 3) 2 ile Na2S } 11. 25 °C de 100 ml 2 x 10- 4 M Ca(N0 3 ) 2 çözeltisi çözeltileri karıştırıldığında PbS nin çöktüğü göz- :ö 100 ml 3x10- 5 M Na2S0 4 çözeltisiyle karıştırılı­ leniyor. yor. PbS nin çözünürlük çarpımı Kçç olduğuna Buna göre, g_ §> göre, :ö 1. Bir miktar CaS0 4 çökelir. ı. Başlangıçta Pb2+ ve s2- iyonlarının derişimTüm iyon derişimleri yarıya düşer. il. leri çarpımı Kçç den büyüktür. iyon derişimlerinin çarpımı Kçç Ca2+ ve 111. il. Denge çözeltisinde, Pb2+ ve s2- iyonlarının eşittir. değerine ;; derişimleri çarpımı Kçç den küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? 111.Denge çözeltisinde, No; ve Na+ iyonlarının (25 °C sıcaklıkta CaS0 4 için Kçç= 2,4 x 10- 5 tir.) derişimleri birbirine eşittir . g_ _2, yargılarından hangileri doğrudur? .ö C) Yalnız 111 B) Yalnız il A) Yalnız I

sot

J

A) Yalnız

B) Yalnız il

I

D) 1ve il

C) 1 ve il

E) il ve 111

E) 1, il ve 111

D) 1ve 111

i!ı :ö

g_ E' (j

g_ E

:o

8.

10. iyonlarına ayrışan Ba(N0 3 ) 2 ve g Na2C0 3 ün 0,2 şer molarlık sulu çözeltilerinden eşit hacimlerde alınıp karıştırılarak bir çözelti

Suda tam olarak

t

oluşturulmuştur.

(BaC0 3 az çözünen bir tuzdur ve 25 °C de g_

İ

Kçç si 8, 1 x 10- 9 dur.) Bu çözeltiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

g_ .,2ı

A) Karışımdaki Ba2+ ve

cot

nin başlangıç de-

B) Çözeltide Na+

derişimi

0,2

12.

--.?'

2'

1.10-2 M

1L

1L

1L

Ag+(aq)

2.10-4 M Fe2+

2.10-4 M Hg2+

g_

111

~ .i5

Şekildeki 25 °C de bulunan çözeltilerin herbirine O,ü1 mol N32C03 katısı ekleniyor.

J

Buna göre hangi kaplarda çökelme gözlenir? ;;

Kçç = 1.10- 8 ,

.,.-"

._r-'

2.10-4 M Ca2+

1.10-4 M Ba+2(aq)

BaC0 3 için

Şekildeki

zeltilere leniyor.

kaplarda bulunan 25 °C deki sulu çöhacimde 0,4 M NaOH çözeltisi ek-

eşit

Buna göre, hangi kaplarda çökme gözlenmez?

Kçç = 7.10- 9 , Ag 2C0 3 için Kçç = 6,2.10- 12)

(Ca(OH)2 için Kçç=5,5 x 10-6

molardır.

Fe(OH)2 için Kçç=1,6 x 10- 15

C) BaC0 3 çöker.

A) Yalnız I

D) Çözeltide No; derişimi 0,4 molardır. E) Net iyon denklemi Ba2+(suda) + cot(suda)

g.

__:,

1.10- 7 M ca+ 2(aq)

(CaC0 3 için

rişimleri çarpımı (Ki) 1x10- 2 dir.

111

.-,

?

B)

D) 1 ve il

Yalnız

il

C)

Yalnız

111

Hg(OH) 2 için Kçç=1,1 x 10-22)

E) il ve 111

A)

~ BaC0 3 (k) dır.

Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1 ve il

~

1

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

~ ~ '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ö '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .Ö ._~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası A(B)


1.

Suda az çözünen XY iyonik katısının sulu çözeltisi ısıtıldığında toplam iyon sayısı artıyor.

g_ E'

4.

XY tu z unun

Buna göre ,

Buna göre XV

1. XY nin sudaki

çözünürlüğü

endotermiktir .

il. Maksimum düzensizlik eğilimi çözünmenin lehinedir . eğilim

111.Minimum enerjiye ya rg ı ların d an

hang ileri

de ~0

25 °c

kat ı sı

§ı

ile ilgili,

yargı l arınd a n

g_

eğilimi

hang ileri

:o

çözünme lehinedir.

doğrudur?

Yalnız

B) Yalnız 111

il

E' :o

O) 1ve 111

A) Yalnız I

C) 1ve il

E) il ve 111

B) Yalnız il

O) il ve 111

20

40

60

80

Çözünür lük (g/ 100 g su)

10

18

27

40

Bu tab loya göre 7, 8, 9. soru l arı nız .

g_

E' .ö

A)

(°C)

~

il. 25 °c de çözünürlük çarpımı 4.1 o- dır .

111.Minimum enerji

Sıcaklık

g_ 6

ii

X tuzunun çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi tabloda verilmiştir .

1,

1. Suda çözünmesi ekzotermiktir .

g_

çözünme lehinedir .

doğru dur?

çözünürlüğü

sudaki

2 .10- 3 M, 50 °C de 5.10- 4 M dır.

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

g_

g_

E' :o

.2' :o

7.

80 °C de hazırlanan 560 gram doygun çöze lti kaç gram çözünmüş X içer ir? A) 120

B) 140

D) 180

2.

PbBr 2 (k) ~ Pb+ 2 (suda) + 2Br - (suda)

denge tepk ime sine

1. Sıcaklık

ıiH > O

ili şk i n,

artırılırsa iyonların derişimi

g_ 5.

C0 2 gazının suda çözünme tepkimesinin denk - g_ 8.

E' :o

lemi, 1 C0 2 (g)+H 2 0(s) ~ HC0

artar.

2

111.Ortama ni

aynı sıcaklıkta

A)

su ilavesi Kçç değeri­

artırır.

yargı l a rı ndan

Yalnız

B) Yalnız 111

O) il ve 111

g_

A) 150

B) 200 0)300

C) 250 E)400

A) Çözünme entalpisi ıiH < O dır .

hangileri doğrudur?

I

60 °C de 81 gram X k at ı sının tamamen çözünmesi sonucu haz ı rlanan doygu n çözelti kaç gram su içer ir?

Buna göre çözünme tepk imesiyle ilgili aşağı - §> daki yarg ıl ardan hangis i yanlıştır? .o

Kçç= [Pb+ 2 ][Br - J2 dir .

C) 160 E)200

E> :o W(aq)+ısı

3 (suda)+

şeklindedir.

il. Çözünürlük çarpımı bağıntısı,

cevap l andırı­

B) Minimum enerji eğilimi 1 yönündedir .

C) Maksimum düzensizlik dir.

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

eğilimi

2 yönünde}

O) Fiziksel bir dengedir.

E) C0 2 (g) nin kısmi basıncı artırılırsa denge .o 1 yönünde bozulur.

3.

6.

Suda endotermik olarak çözünen XY3 tuzunun 25 °C de çözünürlüğü n dir.

g_ E'

Bu tuz un 30 °C deki çözünür lük çarp ı m ı için :o aşağ ı daki l e rden hangisi doğrudur?

A) 27n 4 ten büyük

B) 27n 4 ten küçük

C) 27n 4

O) 2,7n 3 ten küçük

9. X tuzu ile 20 °C de hazırlanan 500 gram doygun çözeltiden sabit sıcaklıkta 150 gram su buhar- g_ laştırıldığında 72 gram X tuzu kristallen iyor. İ Buna göre X tuzunun 20 °C deki kaç g/ 100 g su dur?

B) 32

C) 36

Buna göre çözeltideki su kütlesi kaç gramd ır?

çözünürlüğ ü

g. A) 18

40 °C de hazırlanan doygun çözelti 20 °C ye soğutulduğunda 48 gram X çöküyor .

0)40

E) 48

2'

n

A)450

C) 600

B)500

D) 750

E)800

E) 0,27n 2

g

;

g

.2' ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ii ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bilgi olu İ l e ri Kim a Soru Ba n kası A (B)


10. Gazların çözünürlüğüne basıncın etkisi İngiliz Kimyacı

13.

William Henry tarafından ifade edilmiştir.

değeri

Henry kanunu olarak bilinen bu ifade aşağı­ dakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Sabit sıcaklıkta, bir gazın çözünürlüğü kısmi basıncı ile doğru orantılıdır.

gazın

B) Sabit sıcaklıkta, bir gazın çözünürlüğü kısmi basıncı ile ters orantılıdır.

gazın

C) Sabit sıcaklıkta, bir gazın

Oda sıcaklığında çözünürlük çarpımı (Kçç) } bilinen Cr(OH)a katısı için,

1. doymuş çözeltisinin pH

il. saf sudaki molar

bir

gazın çözünürlüğü gazın

E) Sabit

basınçta,

bir

gazın çözünürlüğü gazın

ile

g_ :§t

B) 1.1 o-9

A) 5.10- 11

D) 1.1o-5

hangileri bulunabilir?

C) 1.1 o-6

E) 1.10--4

t

A)

Yalnız I

B)

Yalnız

D) il ve 111

basınçta,

sıcaklığı

çözünürlüğü,

g_

kısmi basıncından bağımsızdır.

sıcaklığı ile ters orantılıdr.

O,1 M Ba(N0 3h çözeltisi içinde

BaS0 4 ün çözünürlüğü kaç mol/L dir?

lüğü değerlerinden

t °C de BaS0 4 ün çözünürlük çarpımı 1.10-10 dur. Aynı sıcaklıkta

değeri,

111. 0,1 M NaOH çözeltisindeki molar çözünür- "'

çözünürlüğü gazın

D) Sabit

16.

:i5

C) 1 ve il

il

E) 1,il ve 111

g_

İ

doğru orantılıdır.

g_ _§ ii

11.

Bir X gazının çözünürlüğü aşağıdaki koşulla­ ·g_ 14. hangisinde diğerlerininkinden büyüktür? .?.

rın

:.o

O,1 M AgN0 saf sudaki

Sıcaklık!°C}

10

0,5

B)

10

0,1

C)

20

2,0

D)

20

1,0

O

çözeltisindeki

çözünürlüğü

katısının aynı sıcaklıkta 3

çözünürlüğü

·g_

!

kaç mol/L dir?

17.

CaS0 4 (k) ~ ca+ 2 (aq)

tepkimesine göre 25 °C deki doygun CaS0

1. aynı

A) 1.10-

8

B) 1.10D) 1.10- 4

7

C) 1.10 - 6 E) 1.10- 1

+ S0 42 (aq) + Q(ısı)

}

"'

il.

sıcaklıkta

aynı sıcaklıkta

Na2 S0 4 (k) eklemek, saf su eklemek,

111. sıcaklığı yükseltmek işlemlerinden

sa CaS0

4

hangileri tek başına uygulanır­ ün çökelmesine neden olur?

2,0

A) Yalnız I

B) Yalnız il

D) 1ve 111

12.

4

çözeltisine,

Basın c (atm)

A)

E)

3

1.10- 7 M olan AgI0

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

18. BaS0 4 ün 30 °C de 0,1 M lik Na2 S0 4 çözeltisin15 . Sıcaklıkları ve hacimleri eşit olan aşağıdaki arı su ve çözeltilerden hangisinde Ag 3 P0 4 en g_ deki molar çözünürlüğü bilinmektedir. İ az çözünür? f Buna göre, BaS0 4 ile ilgili aynı sıcaklıkta aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz? A) Sıcaklık B) Basınç C) Ortak iyon A) Arı su B) 0,1 M Na3 P0 4 D) pH etkisi E) Yabancı iyon A) Çözünürlük çarpımı C) O,1 M AgN0 3 D) 1,0 M AgN0 3 Dalgıçların deniz yüzeyine ani çıkışlarda vurgun yemesi olayı aşağıdakilerden hangisinin çözünürlüğe etkisinden kaynaklanır?

g_

B) Saf sudaki

çözünürlüğü

C) Doygun sulu çözeltisinin molar D) Doygun sulu çözeltisinde mol sayısı

derişimi

Ba+2

iyonlarının

E) Doygun sulu çözeltisindeki S0 42 iyonlarının molar

1 ~

ğ

~

'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "' '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "'

\_

[

Bilgiyolu

İleri

Kimya Soru Bankası A(8l

7

derişimi


1.

Suda az ve ekzotermik olarak çözünen bir X tuzunun doymamış sulu çözeltisi, doygun hale gelinceye kadar ısıtılıyor.

Bu

işlem

ö

2'

,,

denklemine göre dengede dibinde katısı yoktur.

sonucunda X tuzunun,

il. çözünürlük

AgCl(k) +ısı~ Ag+(suda)

arı

il.

iletkenliği

Oda sıcaklığında doygun sulu çözeltisine yapı­ lan bir etki sonucunda bir miktar AgCl(k) çökeliyor.

su,

AgCI nin çözünürlük çarpımı değerini değiş­ tirmeyen bu etki aşağıdakilerden hangisi olabilir?

111.Sr(OH) 2 (k)

niceliklerinden hangileri artar?

+ cı- (suda)

şeklindedir.

1. NaOH(k),

çarpımı değeri ,

AgCl(k) nin suda çözünme tepkimesi,

:ı;

bulunan çözeltinin

Buna göre çözeltiye sabit sıcaklıkta,

1. çözünürlüğü, 111.çözeltisinin

ı 7.

Sr(OH) 2 (k) ~ sr+ 2 (suda) + 20W(suda)

4.

2

maddelerinden hangileri eklenirse [Sr+ ] [OH-]2

f

çarpımının değişmemesi beklenir?

A)

Yalnız

B) Yalnız il

I

C)

Yalnız

111

E) il ve 111

D) 1ve 111

Yalnız

A)

A) Sıcaklığı yükseltmek

l

B) 1ve il

il

C) 1ve 111 .ö E) 1, il ve 111

D) il ve 111

B)

Sıcaklığı düşürmek

C) AgN0 3 (k) ekleyip D)

Arı

E) NaN0

2.

ğ

5.

2.' :ı;

-+

8.

4

sıcaklıkta

Ag 2 C0

3

katısı

ile dengede

olan

1. 25 °C de AgN0

~

;

arı

3

deki Ag+ iyonları derişimi azalırken iyonları derişimi

3.

so;2

artar?

25 °C de katısı ile dengede olan AgCI nin sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar katı NaCI eklenerek çözünüyor .

A) Yalnız I

çözeltisi eklemek,

A) 1,6.10 - 13

!

Katısı

1. kabın dibindeki nın

katı

I

B)

D) 1ve 111

Yalnız

2

nin

10

C) 1,0.10-

E) 2,0.10

11

-8

X M NaOH çözeltisinde Mg(OH)

2 bazının

çözü-

nürlüğü 4 x 10- 10 molardır. Buna göre NaOH çözeltisinin başlangıçtaki pH değeri kaçtır? (Mg(OH)

2

için Kçç= 4 x 10- 12 )

1. Nacı tuzu ekleme, il.

C)

Yalnız

A) 1

karıştırma, artırma

işlemlerinden hangileri tek başına uygulanır- ; sa dipteki katı kütlesi azalır?

111

E) il ve 111 A)

Yalnız

il

B)

Yalnız

D) il ve 111

o

~-----------------~

B) 1,6.10 - 11

D) 1,0.10 -

9.

Buna göre, bu çözeltiye,

derişim i

il

Fe(OH)

f

ile dengede olan PbCl 2 tuzunun çözünme

111. sıcaklığı Yalnız

sıcaklıkta

111 g

PbCl 2 (k) + ısı ~ Pb+ 2 (suda) + 2cı -(suda)

niceliklerinden hangileri artar?

A)

Yalnız

olarak veriliyor .

kütlesi ,

çözünürlük çarpımı değeri,

111. çözeltideki toplam iyon

C)

E)llvelll

denklemi,

Buna göre,

il. AgCl(k)

B) Yalnız il

D)lvell

6.

aynı

su eklemek,

hangileri tek başına uygulanır- ~sa Kçç değeri değişir?

} .ö

°?.

göre,

işlemlerinden

Buna göre bu çözeltiye aynı sıcaklıkta aşağı­ daki maddelerden hangisi eklenirse çözelti-

çarpımı

0,01 M NaOH çözeltisindeki çözünürlüğü kaç mol/L dir?

111. sıcaklığını yükseltmek dengede bulunan Ag 2 S0 4 çözeltisi verilmiştir.

çözeltisi eklemek

25 °C de Fe(OH) 2 nin çözünürlük

Buna

çözeltisine,

il. 25 °C de Yukarıdaki kapta 25 °C sıcaklıkta dibinde katısı ile

3

Kçç=1,6 .10- 15 tir .

Aynı

Ag SO (suda) 2

Oda sıcaklığında Ag 2 C0 3 (k) için Kçç=S,2.10 - 12 dir .

karıştırmak

su eklemek

~

111

C) 1ve il 2

E) 1,il ve 111

_________________

;; .____

:o

g ~

__,

B) 10

C) 11

D) 13

E) 14


!

2

13. Belirli bir sıcaklıkta 0,2 M Cu + iyonu içeren sulu } 16. t °C s ıc aklıkta 0,3 M KOH çözeltisinde Pb(OH) 2 1 O. 0,01 M 500 ml KBr çözeltisinde en çok kaç .ö :o mol CuBr katısı çözünebilir? bir çözeltide CuCl 2 tuzunun çözünürlüğü 2.10- 5 katısının çözünürlüğü 1 x 10- 10 mol/L dir. mo l ard ı r.

(CuBr için Kçç= 4 x 10-8)

B) 2x1 o-6

A) 1x1 o-6

D) 2x10 - 5

C) 1x10 - 5

Buna göre, aynı sıcaklıktaki

Buna göre, CuCl 2 nin

_§,

nürlük çarpımı sabiti değeri (Kçç) kaçtır?

lık Nal çöze ltisindeki çö-

B) 2.10 -

8

C) 4 .10- 8

1. arı

Buna göre aynı sıcaklıkta Pb!ı nin Kçç değeri aşağıdakilerden hangisidir? C) x

Nacı

3) 2

Buna göre PbBr2 nin çözünürlük

15.

AgC l(k) ~ Ag+(suda) + cı-(suda)

B) 1>11>111

111.O,1 M Mg(N0

karıştırma

sıvılarında

111.çözeltiyi

hangileri tek başına uygulannin çözünürlük çarpımı dığında Ag 2 Cr0ik)

(Kçç) değeri

başına uygulanır-

değişir?

B) Yalnız il

C) Yalnız 111

E) il ve 111

çözeltisi

doğru karşılaştırılmıştır?

A) 1>111>11

} .D

3) 2

MgF 2 nin çözünürlüğü aşağıdaki­

lerin hangisinde

işlemlerinden

işlemlerinden hangileri tek sa bir miktar AgCI çökelir?

Aynı sıcaklıkta bulunan,

1. Arı su

1. arı su ekleme, 111.sıcakl ı ğı yükse ltme

E) 1,6x10-

il. O,1 M KF çözeltisi

artırma,

il. NaCl(k) ekleyip çözme,

D) 1ve il

18.

il. ortak iyon içeren bir tuz ekleme,

doygun AgCI çözeltisine,

C) 4x10 - 13 18

E) 111>11>1

2 Ag 2 Cr0 4 (k) ~ 2Ag+(suda) + Cr0~ (suda)

1. sıcaklığı

B) 4x10 - 8 13

7

C) 11>1>111

denge tepkimesine,

şeklindedir.

A) Ya l nız I

A) 4x10-

D) 1,6x10 -

12. AgC l(k) nin suda çözünme tepkimesi,

B) 1>11>111

D) 11>111>1 A) Yalnız

1

B) Yalnız il

D) 1ve il

çarpımı

(Kçç) kaçtır?

çözeltisi

D) 11>111>1

E) 4x10 -

C) 1x10- 13 33

nürlüğü 4 x 10-6 molar dır.

verilen sıvılardaki çözünürlüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

E

30

17. 0,1 M NaBr çöze ltisinde PbBr 2 tuzunun çözü-

çözeltisi,

111.O,1 M Pb(N0

A) 1>111>11

sıcaklığında

"g_

E) x2

D) x2 +0,01

Oda

D) 4x10-

!

SU,

il. O,1 M o

B) 0,1x

Pb(OH) 2 için

E) 7.10 - 1

g_ 14. Aynı sıcaklıkta PbCl 2 (k) nin,

!

zünürlüğü x mol/L dir .

sıcaklıkta

B) 9x10 - 12

A) 9x10 - 8

E) 4x10-4 D) 3,2.10- 10

A) 0,01x

aynı

çözünürlük çarpımı değeri (Kçç) kaçtır?

jj

A) 1.10 - 7

11. t °C de Pbl 2 nin O,1 M

çözü-

g_

C) 11>1>111

E) 111>11>1

C) Yalnız 111

E) il ve 111

g_ E' ]5

g_

'------ -----------

-----' :E

Q' .___ _ _ _______________ :o

__,


1.

CaBr 2 suda ekzotermik çözünen bir tu zdur.

-~

3.

X özelliğinin az aldığı

Ba+2

so ;

Arı

.r"

0,1 M

0,1 M

su

__;..;,

-...,-'

t,;,

Y özelliğinin arttığı

2

PbCl 2 (k)

PbCl 2 (k)

PbCl 2 (k)

-..r-"

Bu tuzun yalıtılmış bir kapta su ile doygun çözeltisi oluşurken ortamda,

Nacı

saptanıyor.

Buna göre X ve Y özellikleri aşağıdaki l eri n hangisinde doğru verilmişti r?

B) ca +2 ve Br-

"' .ö

BaS0 4 (k)

g

CaBr 2 (k) kütlesi

şeklinde

_Ô>

Sıcaklık

Katısı

iyonları derişimi

C) CaBr2 (k) kütlesi

ca+ 2 ve Br - iyonları derişimi

D) ca +2 ve Br-

o,

ısı~ Ba +2 (suda)

+

so ;/ (suda)

çözeltinin PbCl 2 açısından doygun olması sağ -

ço k az çözünüyor.

lanıyor.

Ô>

Buna göre, eklenen PbC l2 katı kütlelerinin karş ıl aştırılması aşağıdak i lerin hangis inde

ile dengede olan BaS0 4 çözeltisine,

doğru veri lmiştir?

3-

il. sabit sıcaklıkta su buharlaştırmak ,

Ô>

111.sabit sıcaklıkta ortak iyon içeren başka bir katı eklemek

CaBr 2 (k) kütlesi CaBr2 (k) nin çözünürlüğü

cam kaplarda bulunan aynı sıcaklıktaki eşit hacimli sıvılara PbCl 2 katısı eklenerek her

1. sıcaklığını düşürmek,

iyonları derişimi

E) CaBr2 (k) kütlesi

+

işlemlerinden

ö

katı

·""

A)

g

hangileri BaSO4 kütlesi artar?

Yalnız

uygulanırsa,

D) il ve 111

2'

> 11 A) 1> 111

dipteki

> 11> 1 C) 111

B) 1> 11> 111

> 1> 111 E) 11

> 1> 11 D) 111

C) 1ve 111

B) 1ve il

1

111

Şekildeki

BaS0 4 tuzu suda yüksek bir sıcaklıkta,

y

X A) Sıcaklık

il

BaS0 4 (k)

<,

E) 1, il ve 111

g

o

.,Ç" i5

~

.2' ..3

2.

...,.-

g_

4.

6.

PbCl 2 (k) nin suda çözünmesi endotermiktir.

-~

a,

~

Ag +

Ag +

XY(suda)

XY(k) XY tuzunun doygun sulu çözeltis i hazırlanırken suyun sıcaklığı artmaktadır.

Buna göre, şekildeki kapta bulunan denge sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

;

Şekildeki doymuş

.D

25 °C de katısı ile dengede olan

A) XY tu zu suda ekzotermik çözünür .

şekildeki

caklıkta

PbCl 2

çözeltisi 50 °C ye kadar ısıtılıyor .

yor .

Buna göre,

Buna göre,

1. PbCl 2 nin

Ag 2 C0

bir miktar Na2 C0

3

çözeltisine aynı sı­

atılarak 3 katısı

1. Ag 2 C0 3 tu zunun çözünürlüğü azalır.

çöz ünürlüğü ,

B) Heterojen fiziksel bir dengedir.

il. PbCl 2 nin çözünürlük çarpımı ,

11.Başlangıca göre [Ag +] azalır.

C) Eşit sayıda x+ n ve y - n iyonları içeri r.

111.dipteki katı miktarı

Ag 2 C0 3 tuzunun 111.

D) Maksimum düzensizliğe yönündedir.

eğilim

çözünme

E) Minimum enerjiye eğ ilim çökme yönünde dir.

değerlerinden

iyonlaşan

A) Yalnız I

hangileri artar? B) Yalnız il

D) 1ve il

miktarı

değiş­

mez .

ifadelerinden hangileri 7 ~

çözülü-

doğrudur?

C) Yalnız 111 A) Yanız il

E) il ve 111

B) 1ve il

D) il ve 111

C) 1ve 111

E) 1, il ve 111

",. "

Bilgil olu ileri Kimya Soru Ba nkası A (B)


7.

1 11.

9.

Çözünürlük (mol/100 cm3 su)

y-

x2+

Şekildeki

20

Sıcaklık

30

sıcaklıkla değişimi verilmiştir.

15a

Yalnız

B)

Yalnız

il

D) 1ve il

sonucu

ili. elektrik

şekildeki

yapılan

etki

grafik elde ediliyor.

Buna göre

yapılan

1. sıcaklığı

artırma ,

etki,

11.Sr(N0 3 ) 2 tuzu ekleme , buharlaştırma

111.çözeltiden bir miktar su

iletkenliği

verilenlerden hangileri olabilir?

niceliklerinden hangileri artar?

molardır.

hangileri doğrudur?

I

SrS0 4 ün doygun sulu çözeltisine

~H>O

derişim,

1. molar

sr+2

Zaman

il. XY2 nin çözünürlük çarpımı (Kçç) değeri,

çözündüğünde ısı açığa çıkar.

çözünürlüğü

+ 2Y- (suda)

A)

Yalnız

I

B)

Yalnız

D) 1ve ili A)

(mol/L}

ile,

Bu çözeltinin sıcaklığı artırıldığında,

3

il. 20 °c de çözünürlük çarpımı Kçç=4a 3 tür .

yargılarından

katısı

denklemine göre dengededir.

Buna göre, XV2 tuzu için,

ili. 30 °C de sudaki

derişim

------

kapta bulunan çözelti

XY2 (k) s=- x2 +(suda)

0

( C)

Şekildeki grafikte XY2 tuzunun çözünürlüğünün }

1. Suda

Molar

C)

Yalnız

il

C)

1 ve

A)

il g,

Yalnız

E) 1,il ve ili

I

B)

Yalnız

D) 1ya da il

.2'

il

C)

Yalnız

111

E) il ya da 111

111

E) il ve ili

"i .2' .ö

8.

10. Pb 2 +

Derişim

12. Oda

(mol/L}

-c::,

ı-

Katısı

Zaman

Bu çözeltiye sabit

1. katının bir

g_

t

kısmını

1. sıcaklığı

çözecek kadar sat su ek-

il.

leme, il. 0,5 M Pb(N0

111.aynı 3

h çözeltisi

ilave etme

Değişmez

C) Artar

Azalır

D) Artar Azalır

Yalnız

I

B)

D) 1 ve il

cı-(suda)

su ekleme,

yükseltme,

işlemleri uygulanıyor .

Bu işlemler sonucunda çözünürlük çarpımı değeri nasıl değişir?

3 ) 2 (k)

eklemek

il A)

Yalnız

il

C)

Yalnız

E'

1111,

E) il ve 111

Değişmez

Artar

111 Değişmez

B)

Değişmez

Artar

Azalır

C)

Azalır

Değişmez

Artar

D)

Azalır

Azalır

Artar

Azalır

Değişmez

E) Artar

Azalır

B) Değişmez

E)

Ca(N0

·g_

A)

sıcaklıkta arı

sıcaklığı

(Kçç}nın

hangileri tek başına uygulanır­ sa grafikteki değişikliğe neden olur?

Buna göre bu işlemler sonucu ı- derişiminin } değişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru ;; verilmiştir? (PbI 2 suda az çözünen bir tuzdur.)

Değişmez

sıcaklıkta

+

su eklemek,

işlemlerinden

işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor.

A)

artırmak,

aynı sıcaklıkta arı

s=-Ag+ (suda)

ili. O, 1 M NaCI çözeltisi ekleme

Suda endotermik çözünen CaC0 3 tuzunun g, 25 °C deki doygun çözeltisine t anında,

t

sıcaklıkta,

ısı

ile dengede olan sulu AgCI çözeltisine,

1. aynı

il. kapta t °C de katısıyla dengede doygun PbI2 çözeltisi vardır.

+

tepkimesinin denge sabiti Kçç=1,7.10 - 10 dur.

3

Şekildeki

sıcaklığında,

AgCl(k)

Değişmez

Artar

.__

Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası A(B)

______ ____________

g_ ___,;§; .__

___________ _______

~


I

1. Mg2+

4.

ow ow

hangisinin katı bir maddenin çözünürlüğüne etki etmesi beklenmez?

Aşağıdakilerden

B)

A) Ortak iyon C)

E) Kompleks

Ag+ + 4SCW ~ [Ag(SCN) 4 J3tepkimesinde Lewis asidi hangisidir?

aşağıdakilerden

Sıcaklık

O) Ortamın pH değeri

Basınç

1 7. jj

;

A)Ag+

C)Ag

B)SCW

oluşumu

E)CN

O) S

o Şekildeki

kapta Mg(OH)2 çözeltisi Bu sisteme sabit

katısıyla

dengede

doygun

5'.

bulunmaktadır . sıcaklıkta,

1. saf su, il.

derişik

NaOH çözeltisi,

111.derişik HCI çözeltisi maddelerinden hangileri eklenirse Mg(OH) 2 nin çözünürlüğü azalır?

O) 1ve 111

2.

C) 1 ve il

B) Yalnız il

Yalnız I

A)

E) il ve 111

Üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunduran bir atomun elektronlarını başka bir atomla paylaşması sonucu oluşan bağlara ....................... denir.

2

bağ oluşmuştur.

cümlede boş bırakılan yere aşağı­ dakilerden hangisi gelmelidir?

C) Koordinasyon

bağı

E) Metalik

B) Kovalent

bağ

D) Hidrojen

bağı

bağ

A) [PbI 4 J2- kompleks iyondur.

il.

B) Pb2+ merkez iyondur.

111.Bir Lewis asit - baz tepkimesidir.

C)

ı-

elektron çifti

D)

ı-

iyonu

1. Ligand sayısı 6

6.

Aşağıdaki

olarak

dır.

oluşum

sabiti (K01)

taneciklerden hangisi Lewis asidi

davranır?

Yalnız

I

Yalnız I

B)

D) 1ve 111

9.

doğrudur?

Yalnız

C) 1 ve il

il

E) 1, il ve 111

Tabloda X, Y, Z komplekslerinin leri verilmiştir . Oluşum

Kompleks

D) Cr3 +

hangileri doğrudur?

B) Yalnız il

O) il ve 111

hangileri

oluşum

sabit-

sabiti (K 01)

B)OW

111.Ligandları -1 yüklüdür.

A)

A)

bağıntısı

şeklindedir.

il. Merkez iyonu +2 yüklüdür . yargılarından

kompleks iyondur.

liganddır.

E) Kompleksin

[Fe(CN) 6 ]4--kompleksi ile ilgili,

Oluşan yapı

yargılarından

vermiştir.

K01= [PbI 2] .W] 2

3.

tepkimesi ile ilgili, 1. Cu2+ ile NH3 arasında koordine kovalent

tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yukarıdaki

A) İyonik bağ

Cu2+ + 4NH3 ~ [Cu(NH 3 ) 4 ] 2 +

PbI 2(k) + 2ı-(suda) ~ [PbI 4 J2- (suda)

5.

C) 1ve il

E) 1, il ve 111

X

1,1 X 1033

y

1,2x10

z

1,6 X 107

Buna göre bu komplekslerin arasındaki

ilişki aşağıdakilerin

15

kararlılıkları

hangisinde

doğru verilmiştir?

A) X>Y>Z

C) Y>X>Z B) X>Z>Y E) Z>Y>X

O) Y>Z>X

o O>

~-----------------~

" ~-----------------~ Bilgiyolu İleri Kim a Soru Bankası A(B)


1O.

}

[Fe(SCN) 6 ]3- kompleks iyonu için,

13.

+ 6NH 3 (aq) ~

Co 3 +(aq)

1. Fe merkez atomdur. 111.Fe nin yükseltgenme yargılarından

8) 1ve il

D) il ve 111

111.NH3

[[Co(NH C [[Co(NH

g_

r

1. Suda x+ 6 ve CW iyonlarına dönüşür.

yargılarından

A) Yalnız 1

J4-J

hangileri

3

A) Yalnız il

8) 1ve 111

D) il, 111 ve iV

]6

rumu aşağıdaki tepkimelerin

+ 212 ~

A) Hg+ 8) Hg 2 +

şeklindedir.

C) Hg

yanlıştır?

8) Yalnız il

D) 1ve 111

hangileri doğrudur?

hangisinde

~

+

D) Hg 2 + E) Hg+

C) Yalnız 111

Hgl :-

+ 4ı ~

Hgl :-

Yukarıda

Lewis formülü verilen iyon ile ilgili,

2I 2 ~ Hgl:-

1. Kompleks iyondur .

+ 2I 2 ~

il.

+ 4ı ~

HgI :-

Oluşum

tepkimesi

Pb 2 +(aq)

Hgl:-

111.Pb

E) 1, il ve 111

+ 4ı-(aq) ~

hangileri doğrudur?

8) 1ve il

D) il ve 111

No

15.

Elektron çifti veren madde

Kompleks iyon

PbI 2 (k)

+ 2ı-(suda) ~

18.

PbIJ-(suda)

denklemine göre oluşan kompleksin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

} "

[PbI 4 ] 2-(aq) dir.

liganddır.

yargılarından

A) Yalnız 1

12.

C) 1, il ve 111

E) 1, il, 111 ve iV

doğru verilmiştir?

6

[ [X(CN) 6

yargılarından

3 ) 6 ] 3+]

[Co 3 +][NH

denge sabiti

[x +J.[cw]

(K01)=

+]

14. Hgı:- kompleksinin oluşumunda denge du- g_ 17.

X tir. oluşum

3

'ö,

E) 1, il ve 111

2

3) 6]

liganddır.

iV. Cu 2 + Lewis bazıdır.

) [Co +] [NH 3 ] 6

C) 1ve 111 -~

11. [X(CN) 6 J4 - kompleks iyonu için,

111.Kompleks

1. Kompleks iyondur.

3

)

Ligandı

[Cu(NH 3 ) 4 ] 2 + taneciği ile ilgili,

il. Cu 2 + merkez iyondur.

+3 tür. 8

il.

16.

miştir?

basamağı

hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1

} :;;

kompleks oluşum tepkimesinin oluşum sabiti aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-

liganddır.

il. scN-

[Co(NH 3 ) 6 ] 3 +(aq)

1. Kompleks

C) 1ve 111 E) 1, il ve 111

oluşumu çözünürlüğü arttırır.

il. Oluşum sabiti değeri büyüdükçe pleksin kararlılığı azalır.

kom-

111.Kanımızda bulunan hemoglobin Fe2 + iyonCd 2 +

A)K

111

1

0

}.

ya nlı ş yazılmıştır?

.o

8) Yalnız il

D) 1ve il

C)

E) 1ve 111

Yalnız

n-ı2

[Pbl~ - ]

Bilgi olu İleri Kim a Soru Bankası A(B)

ol

ile kompleks

Yukarıdaki

wı2

.o~-----------------~

8) Yalnız il

D) 1ve 111

!

~

oluşturur.

ifadelerden hangileri doğrudur?

111 g_

.ğ_

~-----------------~

ları

=[Pbl~-]

8) K

A) Yalnız 1

Şekildeki tabloda verilen kompleks iyonlardan hangilerinde elektron çifti veren madde

A) Yalnız 1

=--

·g_ ~

.ö~-----------------~

C) 1 ve il

E) 1, il ve 111


11. Sınıf •

iLERi KiMYA Soru Bankası

AlB)

CevapAnahtarı 1-E

Test-1: ·------

4-B

3-B

2-D

5-A

6-C

7-B

8-C

Test -2: 1-D

4-C

3-D

2-B

5-C

7-D

6-D

17-E

18- cl 1

·-------·----------------------·-----------------------------

·-----------------------------

·-------------·----·----·---------------------- ·---------------------------------------------------1

-·--------------------------------------------·--------------

-----------

16-C

15-E

14-C

13-E

12-E

11-E

10-C

9-C ·------------------------

·-·--------·-·-----------------------------------·---------

---------------------------~---

Temel - Orta Düzey

8-C

13-B

12-D

11-E

10-D

9-D

16-D

15-C

14-A

---------------------------------------------------------------- ·---------------------------------------------------------------------------------

17-C

18-B I

·----------- '

-----·-------------------------------:ı

----------------------------------------------------------------·-------------------·--------------------------------

Test -3: 1-C

4-C

3-B

2-B

5-C

7-A

6-B

8-D

9-B

10-A

13-D

12-D

11-E

16-D

15-B

14-B

17-B

18-~ l

·-·-----------·----------------·---------------------·----·--------·-------------------------------------------·---------------------·---------·-----------------------··~-·---·-----~· ..........--------------· --·-·-·--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 -------------------------------------------18- Ci 17-E 16-B 15-A 14-E 13-C 12-E 11-B 10-B 9-B 8-E 7-D 6-C 5 -C 4-E 3-E 2-B Test-4: 1-A -------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------~------------------------------------..J ...-.

18-D j ı 7 -B______ 11 -D ____12-D _____13-D ____ı 4-C ___ 15-C ____16-D _____ ıo-E ______ 8-C ----- 9-D ______ 5-E ----- 6-A ____7 -E _____ 4-C ______ Test - 5: _ı -C ----- 2-E ------3-D ______ Test - 6: 1-E

2-B

3-E

4-E

iTest - 7: 1-A

2-A

3-E

4-D

5-E

6-C

7-E

8-A

9-A

10-C

11-C

12-D

13-D

14-E

15-E

16-D

17-A

18- c!

12-E

13-E

14-C

15-C

16-D

17-A

18-B !

:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_J 1 -·-

5-C

6-C

7-C

8-E

9-A

10-B

11-C

·--·-"

- ----------·--------------·----------·-·-------------

,------------------·------·--~--------------------------------------·----~----------------·---------------------------------------------

' ---------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------·--------------1 13-E 12-E 11-D 10-E 9-B ____________________________________ 8-C 7-D 6-A 5-A 4-A 3-D 2-E 1-B !Test-8: ________________________________________________ ,________________________________________________

ı

8-C ---- 9-B _____0-D ----3-B --- 4-A ---- 5-B --- 6-D ___7-A _____ !rest - 9: 1-C ---- 2-E _____ !rest -1 O: 1-A --

ı_ı -D

___12-A

16-E

15-E

14-D

17-B

ı

l 4-B ____ 5-D --- 16-C ------ 17-E ---_ 13 -C______

18-Ej I

ı s-c j

ı

ıı

3-A ---- 14-C --- 15-D ---- 16-A --- 17-B ____18- ~ 12-E ______ 10-E ___ -B_____ 7- B ___8-E ----- 9-D ______ 6-E _____ 4-E ____5-D _____ 2-C ___ 3-D _____

ı

3-B --- 4-A -!Test -11 :_ -A __ . 2-E_____

ı

16-E ___ 17-D ___ 15-B ______

5-C ___ 6-C ____7-C --- 8-E ---- 9-C _ -- 10-A ---- 11-D --- 12-A _____3-B ---- 14-D ---

6-E --- 7-D ____8-B --- 9-C -f'rest _-12: 1-C --- 2-B --- 3-E ----- 4 -E -- 5-E ____

ı ı -B ---

10-C ____

12-D ---- 13-E --

ı s-c

l

15-C _ 16-E___ 17-B --- 18-c l

14-C --

17-C __ 18-Dj 16-D _____ 11-A ___ 12-E ___13-C ____14-D ___ 15-D ____ 9-D ____ı 0-C _____ 8-C ____ 4-E ____5-D ___ 6-E ___7-C _____ ~ est -13: _1-C __ 2-C ____3-C _____

!rest -14: 1-C --

4-C --

_ 3-B --

2-D

frest -15: 1-B ----- 2-A --

3-D

5-C ---- 6-C --

ı 0-E -- 11-E 7-B ---- 8-E --- 9-D _____

ı

9-C ____ 0-B ___ 6-D _ -- 7-A ---- 8-B _____ 5: A _____ -- 4-A _____

__12-B --

13-E _ 14-C

14-E ----- 15-D ---13-D _____ ı ı -A ____12-D ______

15-B 9-E ___ı 0-C ---- 11-B ____12-B __ 13-D ____14-C _____ 6-A ___ 7-A __ 8-C _____ 4-C ____5-E _____ ~ est -16: _1-E ___2-D ___3-E ____

r------·---

16-B ---- 17-C ___ 18-c j

__ 15-E _

16-E ----- 17-D ---- 18-A j

_ 16-D ___ 17-C ----- 18- c:j

----------------------·--------------·----ı

------------------------------------------·--------------------·------------------------------------------------------------------·--·------

,Test-17:

1-E

3-D

2-D

4-B

5-B

6-B

7-D

4- E

5-E

6-B

7-E

8-D

9-A

10-B

11-E

12-D

13-C

14-B

15-D

16-E

17-C

18-E ı

15-C

16-D

17-E

18- (!

-·--------------------- ·---·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 !______________

1

-- -

.ı--------------- --------- 3-E

!Test -18: 1-C

2-A

!rest -19: 1-D --

2-C --- 3-A --- 4-E___ 5-C --

8-C

9-B

10-A

11-A

12 - B

13-C

14-A

4 ı..----------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------~-------------·-------·---------------------

_7-C -6-C ____

8-B -- 9-C ____10-C --

12-D ____13-B --- 14-D ----- 15-C -- 16-D __ 11-B _____

1_4-A _ 12-A ____13-C ____ _7-D ----- 8-C --- 9-D ----- 10-C ----- 11-D ______ :!Test - 20: _1-C ___2-E ---- 3-E --- 4-C ----- 5-E ---- 6-D ____

:frest-21:

ı-c ____2-c

6- D __ 7-C ____B-D ____9-C s-E ______ ____3- E___ 4 -B ___

__ ıo-E ___

ıı - o ___ 12-0

17-A ___ ı s-B i

17-C ____ı s-B i 15-D ---- 16-E _____

ıs - B___ 16-C ____17-C ____ıs-Al ___ 13-B ___ 14-C _____


r-------------------·------------·------------------------------------------·--------------------~--------------------------------------------------------·------------------

~ est

- 22: l -A -- ~..::_~- ~ -~ -- ~-~ --- ~~ ----~~ --- _!_~ ---

1------------------------------------------------------------

~-=-~ --

~~~--- 2_0-E____ ~-~~ -- ~~..::_~ ----

12~ ---

-------·--------- ------------------------------------·

~~=~ -- 2_~~~~

--------------·

--

~ :~ - ~ -~

-----------------·

!Test -24: 1-B _

2-D ___ 3-D __ 4-D __ 5-A __ 6-D __ 7-E ___ 8-A _

9-B ___ l 0-D ___ 11-A __ 12-A ____13-E __ 14-A ___ 15-A __ 16-D ___ 17-B ___18-

iTest -25: 1-E

2-C

9-E

3-E

4-D

5-D

6-E

7-D

8-D

l 0-C

11-D 12-B 13-C 14-A 15-E 16-D 17-B 18----------------·------·----------------------------------------------·----------·----·--------------·----·------------------------·---------·---------------------------·--·---------·---·----·--·--·-----------,--------------------------------·-----------------------------------·---------------------------------------·---------------------------------------------------- -------1Test - 26: 1-C 2-C 3-D 4-D 5-B 6-C 7-E 8-D 9-A l 0-E 11-D 12-E 13-E 14-E 15-B 16-B 17-B 18l..-~-----------------------------------------------------------~--------------------------------------------------r-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------,

jTest -

27:_1-E ____2-B ___3:D ____4-D ____5-B ______ 6-A ____7-D

___8-C ___9-C ___ l 0-D ____11-A ___12-C ___ l 3~A___ 14-A ____ l 5-B _____ 16-A _____ 17-C

iTest - 29:

l -E -----~..::_~ ----- ~~ ---- ~~ --- -~=~----- ~=~- --- ! _! _____

ITest-30:

1-C

___18-

!:_~ _______ :_:~_____ !_? _~-----~~~----2~:-~____ 2_~-:~_______ 1_~:_l?_ ___l~-~ -~----~_::_ ______ l_!.:_~ __ _:_~:I

2-B

3-B

4-B

5-D

6-C

7-C

8-B

9-C

10-A

11-C

12-D

,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13-D

14-B

15-E

16-A

17-D

·--------------------------------

18-

ı----------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

iTest - 31: 1-D 2-B 3-D 4-A 5-D 6-A 7-B 8-C 9-A 10-B 11-B 12-C 13-C 14-E 15-C 16-C 17-C 18L----------~-----~---·------------------------------------------------------------------·------·------·---------------------·--·-----·--------------· --------·--·------·--------------------------~-----ı

·------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!Test -32: ~-B _ 2-E ____3-D _ 4-D __ 5-A __ 6:C

7-E ____8-D __ 9-E __

l 0-C ___ 11-D __ 12-D _ 13-E

__14-B __ 15-A ___16-B ____17-E ___ 18-t

[Test - 33: _1-E ___ 2-E ---- 3-D ___ 4-B _____ 5-A ___ 6-C _____ 7-E ___ 8-D ___9-B ______ l 0-D ___ __11-E ____12-C __ 13-D __ 14-8, __ 15-B ___ 16-C ______ 17-E __ 18-,

lTest - 34: 1-C -- ~-B !Test - 35: 1-C ı

---------------

---~~~-=--°--~ -- ~-~ --!--~--~:~--

2-B

3-E

4-C

5-D

6-E

7-B

8-C

- --------------------------------------------------------------------

9_:_~-- ~~=~ 9-C

--- ~-~~

l 0-A

11-A

·-·----------------------------------

__

2._~~-----~~=~-_:ı-~-~---:-~~- ---~-~~- _:_7:8 __ ~!_ 12-B ·-------

13-A

14-A

15-E

16-E

- ------------·-------------------------------------

17-E

18-1

- -------------·

r------ -- -------------------------------------------------------------------· ------------------------------------·--------------------------------------· !Test -36: 1-B 2-E 3-C 4-C 5-E 6-E 7-B 8-B 9-E l 0-C 11-C 12-B 13-E 14-A 15-B 16-D 17-A 18-, L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!Test -38: 1-A l

2-C

3-D

4-E

5-E

6-D

7-E

8-A

9-D

l 0-E

11-D

12-E

13-C

14-B

15-C

16-B

17-D

18-,

----------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------

r-----------------------------------------------------------------------------------------------,---------------·----·--------·----------· -------------------------------------------------

-__ 39: 2-C 3-D 4-E 5-C 6-E 7-E 8-A 9-C l 0-C 11-E 12-D 13-D 14-D 15-D 16-A 17-D 18-1 ,j Test _____ ____,_ 1-D ______ ____ ,.._,_...._,_ _________ ...,._,.,_________________________________________________ ~--------------------------------------------------------~------------------------·

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lTest - 40: l -B 2-B 3-C 4-C 5-D 6-C 7-B 8-B 9-A 10-C 11-C 12-B 13-A 14-C 15-D 16-C 17-B 18- 1 L------------------------~----~-------------------------------------------- ... -------------------------------------------------------~-----------------------------------------

iTest-42:

L-----------------------------------------------------------------------------------------------

l-C

2-B

3-B

4-A

5-A

6-A

7-C

8-C

9-E

10-E

11-B

12-B

L---------------------------------------------------------------------------------------

!Test-43:

1-C

2-E

3-C

4-B

5-B

6-D

7-C

8-E

9-B

10-C

11-B

12-A

!Test-44:

1-E

2-A

3-C

4-C

5-E

6-D

7-E

8-D

9-C

10-E

11-C

12-B

!Test - 46:

l -B

'----------------------------------------------------------------------------------

----~.::_ 8___ _~_: -~---~=~ ---- ~:~ ----- ~=~ --

!Test -47: 1-A __ 2-C jTo~-~

~ 1-D __

~_::____

_!:~ ----

13-A

14-B

15-D

16-B

17-A

18- 1

13-A

14-B

15-E

16-C

17-A

18- 1

13-D

14-A

15-C

16-E

17-E

18- 1

-----------------------------

------------------------------------------------·

----------------

l~~

~:_~ ------ ~=~ --- 2~-=-~----- ~-~-~ ----- l~~-~ ---- ~~-~~------ ~-~-~ ------ l~- -~ --- 2~=-~---- ~?_:8-_____

~±----~-~~ ----~-=~ -- 2_:~-----~-~- -- ~--~ -

~~~~ --- 2_~

-~--~ ~-:~---~..::_~ --- 2.~:~ - -~~=~ - ~-~-~---~::---~--

~~ -~~-~~-~--~-~~---~-~~-~~~--~~--~~-~~~-~~~--~=~-

16~ - ~ 7-~ - - ~~

r ----------------------------·--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1Test -49: 1-B 2-C 3-E 4-C 5-D 6-A 7-C 8-A 9-B l 0-C 11-B 12-B 13-C 14-C 15-B 16-A 17-A 18-1 '--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------1 ----------------------------------------------------------------------18-Ei 17-C 16-E 15-D 14-A 13-D 12-E 11-A 10-C 9-E 8-A 7-C 6-D 5-E 4-C 3-D 2-C Test - 50: 1-A ---------------·------------------ -·---------·---------1 -----------------------------·-·----·--------·--------------·--------- -------------------------------------------------------. ---Test-51:

4-E ---- 5-C -- 6-B --- 7-A --- 8-C --- 9-E ___ 10-E____ı

3-B --

1-E --- 2-A --

~--- ~±___!-B--- ~~~---~-=_!~~~ 5~:_~ ~----~_:-~--- ~_<:_ 6-B

5-A

4-D

3 -D

2-C

Test - 53: 1-A

--

16-D ---- 17-C '" __ ,s-A j

~----- ~~::: ___ 2~:: ___ 18-D 1 ~~ -~ ---- 2_~_:_ 14-D

13-B

12-D

11-E

10-B

9-A

8-B

7-D

---- ~~-~~---- 2 ~-~ --- ~-3- ~---

-~~ ---- ~_<:__

~~

ı-E ____ı2-B ____13-D ____14-D ____15-D

15-B

18-A I

17-E

16-A

-------------------------------------------------------------------------1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___ı s- c]

15-A ------16-D ___17-D 13-E ____14-D _____ 8-B ____9-C ___ 10-C ____11-B ___ 12-C ______ jTest -54: _1-A ____2-E ___ 3-E ___ 4-C ----- 5-E___ 6-D ___7-D ______

~ est -55:

ı ~o

17-E ____ 18-~ ı 0-E ___ 11-E ____12-D _____1_3-B___ 14-A ____15-D _ 16-D ______ 9-E _____ 7-C ____8-B ______ 5-c ___ 6-C ____ 4-D _____ 2-C ___3-D _____ ____

2-C ____3-C ___ 4-E ____5-D ---- 6-C _ 7-B ___8-C __ 9-E ___ ı 0-D ____11-D ___ 12-C ____13-A ___14-C ___ 15-C __ 16-D ____17-B ____18-C j !Test - 56: 1-A ____ ı

·--- ---------

--------------------------------------------

ITest-57:

-----------------·------·-----·------------·--------·--------------------------------·-·---·---,-----------·-----·----·-·------------·---------·--·--------,

5-B

4-C

3-E

2-D

1-E

6-C

L.:.,.:__________________________________________________

14-E

13-C

12-D

11-E

10-C

9-D

8-C

7-B

_ ____ ~-------------------------------------------------·---------------------------------·----------------'

15-D

18-B i

17-B

16-A

-----------ı

----------·-·--- ----·--------- --·------------------- ------------ -----------------------------------

1--------------------------------------------------------------------------------·--------·----

18-D I 17-E ______ 14-C ____15-B ____16-C ______ 13-D _____ ı_ı -B ___ 12-D _____ ı 0-C ______ 9-B ______ 8-C _____ 5-E __ 6-E __ 7-D _____ !Test - 58: _1-D ____2-B ____3-C ___4-B _____ 18- ~ 17-D _____ 15-D ____16-D _____ ,14-B ______ 13-C ______ 12-E_____ ı . o-c ____11-C ______ 9-C .______ 6-C ____7-E ----- 8-D ______ ~ est -59: 1-B __ 2.-C ___3-D ____4-C ____5-C ______

r--------------------------- -----~-------------~-~--~-------------·-------------------------------------------------,----------------------------------------,ı-B__ 9-C ___ ,o-E ______ - 7-D ____8-D _____

lTest-60:

5-E ___ 6-B 4-C _____ l-B __ 2-A ___ 3-E _____

!Test-61:

11-B 1-E __ 2-E __ 3-B __ 4-B ___ 5-E____6 - E __ 7-C ___8-A ___ 9-D ____10- D _____

I

ıs-oj ıs-E ____16 - B ___l7-A ______ ı4-E _____ 12-C __ 13-E _____

___12-D __ 13-E ____14-A ___ 15-E_

17-D ____ıs-e l 16-B _____ -----------------,

-----------------------------------------·---------------------------------------------------

ı----------------------------------------------- -------------------------------

:Test-62:

4-E

3-E

2-C

1-C

5-C

6-E

14-B

13-C

12-A

15-C

16-E

17-E

18-B ! f

---

-- ----------------------------------------------------------------------

----------------

·-----

·------------------------------------

' ---------------~----------

11-B

10-A

9-C

8-D

7-E

-------------~

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ı------------------------------------------------- ----------------------------------

18-Bjl 17-B ______ 16-E ________________________________ 15-A 14-A 13-B ________________________________ 12-B 11-C 10-E ________________________________ 9-D 8-C 7-A ________________________________ 6-C 5-D 4-D 3-C 2-C 1-A ________________________________ -63:_________________________________ ,Test i____________ 18-Cj 17-A ______ l ~~ ----- ~1-=~------ ~~:-~ - ___16-E _____ 8-C ____9-C ----- 10-C -----~-~-~~ ----- 12-C _______ 7-A _____ 4-E ___ 5-D ----- 6-E _____ [rest -64: 1-C ____2-A ____3-E______

1Test

----- ~-=~----- ~ ~---- ~:-~------ ~~ - 65: 1-E ---- ~-=-~

iTest-66: ~-----

4-C

. 3-E

2-B

1-B

5-C . 6-C

8-B

7-B

10-E .

9-B

11-C

12-E

14-E .

13-C

15-A

.. 17-D .

16-D

18- ci 1

---

- -------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--~--------

- --------------------

~~~----18-E l ~ :_~----!~-=~-----_____ ---~~ '?._ !_~~~ :_~____ 2~_!~:!?___!2::____ ~±,____ -----~=~

___ --- :: _'?._

-

-----------------------------------------------·----·----------------------------------------

ı-------------------------------------------------------------------------·-----------------

ı rest -67: 1-D --- 2-C --

3-A

-- 4-E ---- 5-B ---

1

ı 7-D ____18-A I ı s-c ____16-A ______ 14-C ______ 12: A ___ 13-E _____ 6-A ___7-A --- 8-C ---- 9-E ---- 10-E ----- 11-D _____

-1 ---------r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18-C ı 17-C 16-D 15-D 14-B 13-E 12-A 11-D 10-D 9-D 8-C 7-B 6-C 5-D 4-D 3-B 2-C !Test-68: 1-B ·-·--·--------l ·----·--·---------·---------··-·----·----·-·-------,---·--------------·-·------·---------·---·--------·-----------·-·-~ ----·---------·-----------------------------------------· ---------·------------------------L--------------17-C ---- 18-B ] 16-D _____ 15-A ______ 12-A ____13-A ____14-B _____ __10-A ___ 1_1-E ______ 7-C ___ 8-D ____9-E ___ 6-D ______ 5-C ______ 4-E _____ 3-A _____ [test -69: 1-B ___2-B _____

jTest -70: _1-E __

-· ı_~~--~----1_!.:~___ ıs-_'?._] ~--- !~=~ ---2_~ -----~-~-=~---2-~~~ ~-=-~ -----~~--- ?-=~ ___ !:~---~~ · _4-~ ----- ~-A __ --~-~ ----!_:__<:_

------

2 - D ---------

3-A

5-C ---------

--------- 4-C ------

6- E ______ 7 -B----- ----- 8- B --------

9-D

_ ----- 10- E--------

1 1 - B --- ---

12 - E1

1Test

• 71 : _1- D

fTest

17-A ----- 18- <:j 15 ~0 ___ 16-E _____ 12-C ·--- 13-A ____14-E _____ 3-A ____4-C ____5-C ___ 6-A ___ 7-E ____8-B ___ 9-B ____10-D ____11-B ______ - 72: 1-E __ __2-C ____

[r est-73:

ıs-Bj 17-C _____ 16-E ____ ı3-E _____ı4-D _____ı5-E _____ ,2-c ______ ıo-E _____, , ı-E ______ 9-A ______ 8-D ______ 7-A _____ 5-D --- 6-A ______ 4-E _____ 3-D _____ 2-C _____ 1-A ____

!rest - 74: _ı -c ____2-C --1

4-E ----- 5-E ---- 6-B ---- 7 - B --- 8-E ____9-D --3-A ______

15-D --10-E ----- ı_ı -E ---- 12-A ___ ı 3 -E____14-E ______

--------------------------------------------------------·-------------------------------·---------------------------------- · --------------------·---------------

!Test - 75: 1-A

2-C

3-D

4-C

5-D

6-C

7-D

L·-----------------------------------------------------------------

!

[Test • 6: 1-D

8-C

?~~--- ~~:!____ ~-~------~~~----~~-------~=~

9-A

10-A

11-E

12-E

------------------------------------

~~-----~:: E_____?

13-C

14-B

17-E --16-B _____

·------------------------------·---------------ı

15-E

16-D

17-C

--------------------------------

l_!.:~-~:_~_______ -~-----1_ -----~~-A____l_~:~--- _1__~ _~-----~~-=~ !2______

9-C ____10-D __ ı 8-D ____ [test -11: 1-D ___ 2-B ___ 3-A ___ 4-D ____5-E ---- 6-A ___7-A _____

18-A j 18-E I ı

18-B 1

18- ~ 17-D ______ ı_-E ___ 12-A ____13-A ·---- 14-D _____15-A _____16-C ______


,--------------------------------------------,----------------------------------·--------------------------------------------------------------,--------------~-------~ 2-B 3-D 4-C 5-B 6-A 7-C 8-A 9-B l 0-D 11-B 12-E L..--------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------· !Test - 78: 1-E

lTest -80: l -A

2-C

3-D

4-C

5-E

6-D

1 -----------------------------------------------

7-B

8-D

9-B

10-C

11-C

12-A

13-D

14-C

15-A

16-D

17-E

18-B

- -----------------------------~------------------------------------------------------~-----

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1Test -81: 1-E 2-C 3-B 4-E 5-A 6-C 7-A 8-E 9-D l 0-A 11-C 12-C l..-------------------------------------------------------------------------------·---·-------------------------------·------------------------------------------·-----------------------!Test - 82: 1-B

2-B

3-E

4-D

5-B

6-C

7-D

8-A

9-B

l 0-B

11-C .

12-D

1 ---------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------~---------~------

r----~-------------------~-----------------------------------------------------------------------·------------------------~--------------------------------!Test - 83: l - D 2-B 3-A 4-E 5-D 6-E 7-A 8-B 9-A 10-C 11-B 12-B 13-B 14-E 15-D 16-D 17-C 18-C L----------- ----------------------------------------------------------·---------- ----.------------------.--------------------------------------------------------------- -

iTest -85: 1-E

2-E

3-E

4-E

5-B

6-B

7-C

8-D

9-C

l 0-C

11-C

12-E

L-----.--------------·---·----------------------------------------------------.-----------

------------------------------------·--------------------------------------------------

!Test -86: 1-C

l 0-E

2-A

3-C

l ------------------------------

4-A

5-E

6-A

7-B

8-C

9-D

11-E

12-C

13-A

14-B

15-C

·-------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------·

16-C

17-C

18-D

---------------------

,------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iTest - 87 :_l -E ______!_~----~::____ ~-~----~~----~-=~---__:?~-----~--~----t :_~----~~: _':_ _____ l__~_:~ ____ l_:__~------~~_-_': _____ ~~:_~_____l_~::_~ --- ~~:~ ------~~=-~ -----~-~ ~ est - 88! _l -D

1Test

----- ~~ -------~-~ --- -- ~=~------- ~E_____ ~:~---- ____ 7 -D___

- 89: _l -C ______ ::~ -------~~

25! _~------ ~~-':----- ~~-A_

_____~ ::_~_______ _?_:!) _______

·

----~--~----~-~ ----.-~-~---_?_=-~ ---- ~=~ --~-=~----~-?-=~----l__~~ -----~:=~ ---- ~~:_': ____ ~_-_': ____ ~~~ -----1__~~ -----~!-=~-----~-~=~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------!Test -90: l -C 2-C 3-D 4-C 5-C 6-B 7-C 8-B 9-D l 0-B 11-A 12-B 13-D 14-A 15-A 16-B 17-B 18-A !------------~---------------------------------------~--~---------------------------------------------------------------------~-----.

!Test - 91: l -C i --·------------------------

2-E ----

- ·---

3-E

4-D

5-A

6-B

7-C

8-A

9-E

l 0-C

11-B

12-A

·- ---·--------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------,---------------

,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ est - 92: l -B _ 2-C ____3-E ---- 4-C ___ 5- E _

6-D ____ !_:~---- ~~ ---- ~~ ----

l_~~----~ --! -- ~~~--- _l_~_-~ ----~_-! ____ l 8-D

10-E __ 11 -E __ 12-B ___

KİM01102-KIMYA A(B) SB  
KİM01102-KIMYA A(B) SB